Issuu on Google+

Sa!

Woensdag 9 april 2014 Jaargang 1 Nummer 1 www.sa24.nl

kijkt anders

KLAAR VOOR DE

GOUDEN SPIKER PAGINA 9

COLLEGE OPSTERLAND

SA!

CULTUUR

EN TOEN WAREN ER VIER

SA! WIL ERTOE DOEN

SPRINGLEVEND OUD GELD

De gemeente Opsterland maakt zich op voor een coalitie met vier partijen. D66 is bereid zich aan te sluiten bij de huidige coalitie van Opsterlands Belang, CDA en ChristenUnie.

Een nieuwe krant, een nieuwe website en veel nieuwe ideeën. Sa! Media begint aan een spannend en uitdagend avontuur. Rik Dijkstra en Arend Waninge vinden dat de tijd er rijp voor is. Hun verhaal.

De familie Van Teyens ondersteunt, anderhalve eeuw na het overlijden van haar laatste telg, nog steeds diverse maatschappelijke initiatieven. De modernisering van de Van Teyens Fundatie.

PAGINA 3

PAGINA 12

PAGINA 21

Huis van de week

Smidte 52 terwiSpel Vraagprijs  189.500,-- K.K. www.sierdmoll.nl


Iets te vieren?

Dat kan in café Neys!

Café Neys heeft een bovenverdieping die volledig is ingericht met alle voorzieningen voor een geslaagd feest tot 75 personen! Wilt u meer mensen uitnodigen dat kan natuurlijk ook! De benedenverdieping stelt café Neys beschikbaar voor feesten boven de 75 personen. Koude en warme hapjes zijn altijd bij de prijs inbegrepen en u hoeft geen zaalhuur te betalen, enkel de consumpties! Naast feesten & Partijen is café Neys ook geschikt voor: • Vergaderingen • Kinderfeestjes • Trouwpartijen • Recepties

B�����w� na�� �� mo�������e��� � ���� � ��� af��ra�� m����?

Bel dan met tel: 06 237 06

feneys.nl 238 of mail naar info@ca

Hoofdstraat 90/92 • (0513) 466 222 volg het nieuws op www.cafeneys.nl twitter.com/cafeneys

facebook.com/cafeneys


Sa!

3

Huidige coalitie uitgebreid met D66

En toen waren er vier Opsterland maakt zich op voor een coalitie met vier partijen. D66 is bereid zich aan te sluiten bij de huidige coalitie van Opsterlands Belang, CDA en ChristenUnie. BEETSTERZWAAG Dat de drie huidige collegepartijen graag met elkaar verder willen, is geen nieuws. Dat hadden ze voor de verkiezingen al door laten schemeren. Volgens informateur Sikke Marinus onderschreef een meerderheid van de huidige negen fracties dat idee. “It wie moai om dat te hearren. Wy hiene sels wol it idee dat wy it goed dien hiene, mar it is moai at oaren dat befestigje.” Marinus leidde de informatieronde samen met Piet

van Dijk namens Opsterlands Belang, de grootste fractie. De huidige coalitie heeft echter na de verkiezingen elf zetels, een smalle meerderheid van één zetel. Met de toetreding van D66 wordt de meerderheid één zetel groter. D66 is volgens partijleider Romke de Jong geen gedoogpartner, maar een volwaardige coalitiepartner die overal bij betrokken wordt. Alleen levert D66 geen wethouder. “It nije kolleezje moat trochpakke kinne. Stabiliteit is wichtich, der lizze grutte tema’s te wachtsjen. It is winst dat de besteande wethâlders troch kinne. Der is net ien dy’t ynwurkje moat en se ha sjen litten dat se it kinne.” De Jong verwacht ook zonder wethouder voldoende invloed te kunnen uitoefenen. “It giet der foar in politieke partij om hoe’t se har ideeën it bêst re-

alisearje kin. Ik tink dat wy dit better yn de koalysje kinne dan as ienmansfraksje yn de opposysje.” Voor een echt brede coalitie had het misschien voor de hand gelegen de PvdA mee te nemen. Volgens Marinus was een ruime meerderheid van de partijen daar geen voorstander van, onder andere omdat je dan toch weer een herverdeling van portefeuilles krijgt. De fractievoorzitter van Opsterlands Belang verwacht dat de zittende wethouders op hoofdlijnen de huidige portefeuilles houden. Dat de PvdA met een volledig nieuwe fractie in de raad zit, speelt volgens Marinus niet mee. “It liket in sterke fraksje en wy binne ek wol ris mei in nije fraksje útein set. Dat hoecht gjin probleem te wêzen.”

Koopzondagen

Deze week beginnen de onderhandelingen die uiteindelijk een coalitieakkoord op moeten leveren. Marinus verwacht hiermee voor mei klaar te zijn. “Wy wolle wurkje mei in akkoard op haadlinen. Der is in brede opposysje en wy wolle graach in soad diskusje yn de ried.” Het wordt dus geen dichtgetimmerd coalitieakkoord. De hele gemeenteraad mag er straks haar mening over geven en met wijzigingsvoorstellen komen. Dat is een verschil met vier jaar geleden toen de coalitie de raad het akkoord alleen ter kennisgeving aanbood.

punt genoemd, terwijl van de ChristenUnie bekend is dat ze tegen een verdere verruiming van de zondagsopening zijn. Door te werken met hoofdlijnen bestaat de kans dat hierover in het coalitieakkoord geen afspraken worden gemaakt en dat de beslissing over dit onderwerp aan de raad wordt gelaten. In de raad lijkt een ruime meerderheid voor de verdere verruiming van de koopzondagen.

In de verkiezingsdebatten waren de vrije koopzondagen een hot item. Opsterlands Belang heeft dat zelfs een breek-

PvdA valt er weer buiten BEETSTERZWAAG Voor de tweede keer op rij dreigt de Opsterlandse PvdA buiten het college te vallen. Dat is voor fractievoorzitter Roel Vogelzang wel even slikken.

“CHRISTELIJKE

ONDERNEMERSCOALITIE” Roel Vogelzang FOTO: SIETSE DE BOER

De PvdA heeft de informateurs Van Dijk en Marinus laten weten voorkeur te hebben voor een coalitie tussen Opsterlands Belang, CDA en PvdA. “De huidige coalitie wil nu verder met D66. Het is daarmee toch een christelijke ondernemerscoalitie. Met de PvdA had je ook een ander deel van de bevolking meegenomen in de coalitie. Wij hadden graag de verantwoording genomen voor de sociale portefeuille, ook al wachten daar ingrijpen-

de maatregelen. Maar er is anders besloten. Daar moeten wij het mee doen.” Toch begrijpt Vogelzang niet waarom D66 deze stap neemt. Hij verwacht dat D66 met de ene zetel in een gekke positie komt. “Je wordt toch gepromoveerd tot de jaknikker van de raad.” De PvdA-leider ziet ook lichtpuntjes. “Onze opstelling in de informatie was geen breekpunt. We zijn niet afgeserveerd vanwege de inhoud.”

SA24.NL Meer over de positie van de Opsterlandse PvdA leest u op sa24.nl.

Nieuw feestterrein voor Terwispel Terwispel viert in september van dit jaar het dorpsfeest op een andere locatie. De feesttent krijgt een plek op een nieuw evenemententerrein op het voorste deel van de huidige ijsbaan. Vrijwilligers uit het dorp leggen deze maanden de laatste hand aan de uitbreiding van het dorpshuis. Onderdeel van het plan is een verplaatsing van de ingang van de kant van de sportvelden naar de andere kant van het dorpshuis. Dat vraagt ook om een ander indeling van de omgeving. TERWISPEL

Het bestaande parkeerterrein aan de voorzijde van het dorpshuis gaat over de kop

en wordt uitgebreid. Samen met een nieuw aangelegde parkeerplaats op de ijsbaan is er straks plaats voor tachtig auto’s. Om ruimte te maken sloopt Elkien een dubbele bejaardenwoning. Het dorp is intensief bij het plan betrokken en is volgens Keimpe Vlietstra, voorzitter van Plaatselijk Belang, heel tevreden met de uitkomst. “We krije no echt in doarpsplein, dat it hert fan it doarp wurdt.” Met het evenementen-/parkeerterrein gaat een wens van het dorp in vervulling. “De feesttinte koene wy net mear efter it doarpshûs delsette. Mar lokkigernôch hie de iisbaan wol in stik romte oer. De foar- en efterside waarden net bot brûkt as der iis lei en de iisklub woe wol meiwurkje.”

Aanvankelijk stonden meerdere huurwoningen van Elkien aan de Smidte op de nominatie voor sloop en herbouw. Toen Elkien zich vanwege landelijke maatregelen uit het plan terugtrok, hebben het dorp en de gemeente Opsterland de plannen in afgeslankte vorm toch doorgezet. Met de uitvoering van de plannen is 400.000 euro gemoeid. De gemeenteraad beslist op 14 april over een krediet. Of het hele plan ten tijde van het dorpsfeest in september klaar is, is onder andere afhankelijk van het verloop van een noodzakelijke bestemmingsplanprocedure. Maar volgens Vlietstra heeft de gemeente verzekerd dat het dorpsfeest in ieder geval op de nieuwe plek plaats kan vinden.

Het feest/parkeerterrein ligt rechts van het dorpshuis.


Sa!

5

Toename keten blijft uit De wijzigingen in de Drank- en Horecawet hebben in Opsterland nog niet geleid tot een toename van het aantal jongerenketen. De gemeente hield daar wel rekening mee.

Themadag

Langer thuis wonen BEETSTERZWAAG De ouderenzorg staat in Nederland volop ter discussie. Ouderen komen minder snel in aanmerking voor een verzorgingshuis en de ondersteuning van de landelijke en lokale overheid wordt minder. Het traditionele vangnet wordt kleiner en de overheid doet vaker een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van burgers.

Jongenkeet in Wijnjewoude. FOTO: SIETSE DE BOER BEETSTERZWAAG Sinds begin dit

jaar mogen jongeren pas vanaf hun 18e alcohol kopen en in het openbaar drinken. De overheid, landelijk en lokaal, hield er rekening mee dat jongeren daarom vaker hun heil zouden zoeken in jongerenketen. Volgens burgemeester Francisca Ravestein heeft dit in Opsterland nog niet geleid tot een toename van het aantal jongerenketen. Dat kan ook te maken hebben met het nog niet intensieve handhavingsbeleid in de horeca. “Onze handhavers hebben het druk, maar we proberen wel iedere

horecagelegenheid een paar keer per jaar te bezoeken.” Vorige week spraken de burgemeester en wethouder Kooistra met vertegenwoordigers van jongerenketen. Op de bijeenkomst waren ook ouders, eigenaren van de grond waarop keten staan, politie en Plaatselijke Belangen aanwezig. De bijeenkomst is een opmaat naar een nieuw beleid over jongerencaravans. Uit een evaluatie van eind vorig jaar blijkt dat het actieve beleid goed werkt. Opsterland hanteert sinds 2005 een gedoogbeleid. Er zijn weinig

klachten. De jongerenketen zijn toegestaan zolang er maar geen overlast, klachten van horeca of gevaarlijke situaties zijn. Vorig jaar telde Opsterland elf jongerenketen, in 2008 waren dat er nog zeventien. Opsterland wil het beleid rond de jongerencaravans vernieuwen, onder andere om ieders taken en verantwoordelijkheden beter te omschrijven. Het college van B en W verwacht het nieuwe beleid eind juni aan de raad te presenteren.

en presentaties over leuk en gezond ouder worden. Zo kunt u kennismaken met een online huistest, waarmee u uw woning kunt controleren op onveilige situaties. Wanneer u aan de huistest meedoet krijgt u advies over verbeterpunten en ondernemers die u hiervoor in kunt schakelen.

In de gemeente Opsterland is circa 70 procent van woningen particulier eigendom. Eigenwoningbezitters zijn in principe zelf verantwoordelijk voor de aanpassingen die nodig zijn om zo lang mogelijk veilig en comfortabel zelfstandig te kunnen blijven wonen. Om de doelgroep bewust te maken om op tijd maatregelen te nemen, organiseert de gemeente Opsterland op zaterdag 12 april de themadag ‘Uw huis, uw toekomst’. Van 10.30 tot 15.30 uur kunt u bij Revalidatie Friesland in Beetsterzwaag terecht op een informatiemarkt. Ook zijn er interessante demonstraties

SA24.NL Sa24.nl is erbij. Kijk begin volgende week voor een impressie van de themadag.

De Twirre biedt drie talen

Engels vanaf groep 1 Leerlingen van openbare basisschool De Twirre in Ureterp starten al in groep 1 met Engelse les. Het begint met een speelse kennismaking met de vreemde taal, die voor de kinderen al heel snel gewoon is. Het kringgesprek in groep 1/2 op De Twirre is afgelopen. De jarige job van vandaag is net in het zonnetje gezet wanneer juf Brechtsje Zuiderbaan aankondigt met de Engelse les te willen starten. Ze schakelt zelf direct over en spreekt de kinderen in het Engels aan. Dat geldt ook voor de bekende stripfiguur Bobo die de leerlingen vanaf het digitale schoolbord begroet. “Hi I’m Bobo, I’m 6 years old and I am a boy.” Juf Brechtsje kijkt de groep in en vraagt “Who can say that too?” Veel kinderen steken enthousiast hun vinger op.

URETERP

Het is duidelijk: dit hebben ze meer geoefend. Op een volgend scherm mogen de kinderen verschillende voorwerpen aanwijzen die in het Engels

worden aangekondigd. Het gaat super. The chair, guitar, teacher en window worden snel herkend. Datzelfde geldt voor het daarop volgende liedje ‘Singing in the classroom’ dat ze samen zingen.

Extra les

Op De Twirre krijgen de leerlingen in de onderbouw wekelijks drie kwartier Engels les. Door over te schakelen op een continurooster ontstond er extra ruimte in het rooster. De leerlingen zijn nu dagelijks van half negen tot half drie op school, ook tussen de middag. De woensdagmiddag is als vanouds vrij. “Dat levert voor de jongste kinderen per week zo’n twee uur extra les op,” vertelt directeur Felix van Ginkel. “Maar wat net zo belangrijk is, je kunt een veel leuker

“ WIJ WILLEN

DE KINDEREN OPLEIDEN VOOR DE MAATSCHAPPIJ IN 2022 ” Juf Brechtsje en haar leerlingen luisteren naar Bobo in het Engels.

dagprogramma maken met een mooie afwisseling van inspanning en ontspanning.” Meertaligheid en ICT krijgen op de school veel aandacht. “Wij willen de kinderen opleiden voor de maatschappij in 2022 en dan zijn dit belangrijke onderwerpen. We bieden het Engels in de onderbouw heel speels aan met veel beelden en veel muziek. De leerlingen reageren er enthousiast op. De betrokkenheid is groot.”

Engelse omgeving

Engels is op de basisschool pas verplicht in de groepen 7 en 8. Maar Van Ginkel kent de wens van het voortgezet onderwijs om al in de lagere groepen te beginnen. “Met de nieuwe methoden kunnen we dat ook doen. Vergeet niet dat de omgeving van de kinderen al zo vol Engels zit. Op tv, in spelletjes en op de computer worden ze er veel mee geconfronteerd. Kinderen pikken het ook snel op. Hoe jonger, hoe sneller. Maar het staat en valt wel met een consequente

aanpak, dus met een goede lesmethode.” Van Ginkel is ervan overtuigd dat de taalgevoeligheid van leerlingen beter wordt ontwikkeld, wanneer ze al op jonge leeftijd met meerdere talen in aanraking komen. “Nederlands is de basistaal. Het Engels en ook het Fries bieden we duidelijk gescheiden aan. Maar de onderwijzers spreken in deze lessen wel consequent ook zelf Engels en Fries.”


Sa!

7

Ester maakt wat los Trainen voor recreatieloop TERWISPEL Altijd al eens willen beginnen met hardlopen, maar steeds niet die drempel kunnen nemen? Dan ligt er nu in Terwispel de mogelijkheid om die stap toch te maken.

De cast van Ester geniet van het applaus. FOTO: WIANDA BAKKER GORREDIJK Applaudisseren tijdens de voorstelling mocht niet. Maar dat haalde het publiek na afloop ruimschoots in. Elk van de vier voorstellingen van de musical Ester eindigde in de Ontmoetingskerk met een daverende ovatie. De in totaal bijna 900 toeschouwers hadden genoten van de ruim zeventig zangers op het podium en de prachtige begeleiding van een live combo.

Het verhaal uit het bijbelboek Ester over de discriminatie en vervolging van het Joodse volk raakt mensen nog volop. Zeker wanneer er in de persoon van Esther Colthof, ook nog een link wordt gelegd met de geschiedenis van de lokale Joodse gemeenschap. Het project Ester is volgens bestuurslid Petra Kuiper een voorstelling geworden van

“ WE WILLEN VERBINDEN EN DAT IS GOED GELUKT. DE SAAMHORIGHEID IS ENORM. ”

heel Gorredijk, waarbij kerkelijke grenzen geen rol speelden. “We willen verbinden en dat is goed gelukt. De saamhorigheid is enorm.” Het thema van de voorstelling en de beleving van de uitvoerenden komen perfect samen. “We willen samen leven en elkaar niet beoordelen of veroordelen op basis van de club waar je bij zit.”

Welkom in de Sixties Musicals leven onder de jeugd. Eijer Producties uit Jubbega krijgt ieder jaar meer aanmeldingen van leerlingen die graag mee willen spelen in één van de producties. Dit seizoen werken acht groepen toe naar een reeks voorstellingen die dit weekend van start gaat met de musical Welkom in de Sixties. Een productie met veertig jongeren op het podium van De Skâns. Zij vormen samen de drie groepen met jongeren van 12 jaar en ouder. Welkom in de Sixties is gebaseerd op de musical Hairspray.

JUBBEGA

Het verhaal draait om Tracy Turnblad, een groot meisje met een groot kapsel en een nog groter hart. Zij heeft maar één passie: dansen! Haar droom komt uit als ze mag optreden in de populaire Corny Collins Show op tv. Maar haar moeder vindt het maar niets dat Tracy een idool wordt. Zeker niet als ze haar kapsel ook nog eens wil veranderen. In elk van de drie gen kruipt steeds meisje in de rol Harma de Vries

voorstellineen ander van Tracy: (Jubbega),

Willy Veenstra (Jubbega) en Inte Tolman (Hemrik). De rol van de moeder van Tracy is iedere keer in handen van Jort Breeuwsma uit Gorredijk. Aaltsje Eijer: “Iedere groep krijgt een eigen voorstelling. De andere groepen fungeren dan als figuranten. Iedereen kan bij ons meedoen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren kunnen ervaren hoe het is om op een podium te staan. Ze worden hierdoor zelfverzekerder.” Eijer Producties, een parti-

culiere onderneming zonder subsidie, brengt later dit voorjaar een aantal andere musicalproducties: Simba, Morgen en de eindvoorstelling Eijer Producties Droomt. Welkom in de Sixties wordt drie keer opgevoerd in De Skâns in Gorredijk: zaterdag 12 april om 14.30 uur, zaterdag 12 april om 19.30 uur en zondag 13 april om 14.00 uur. Kaartjes kosten € 7,50 en kunnen voor aanvang van de voorstelling aan de kassa worden gekocht.

Op 1 juni organiseert een groep enthousiaste lopers de eerste 4 mijl-recreatieloop van Terwispel. Ter voorbereiding geeft hardlooptrainer Sietse van der Mei in het dorp acht weken lang op vrijdagavond hardlooplessen (19.00-20.15 uur). Deelname is gratis en iedereen kan zich melden op recreatieloopterwispel@gmail. com. Nederlands kampioen marathon Andrea Deelstra verzorgt in april en mei looptrainingen op diverse Opsterlandse basisscholen. Zij bereidt de kinderen van 7 tot 12 jaar voor op een Kidsrun van 1,5 kilometer. De recreatieloop is onderdeel van het project ‘Zuidoost Friesland in beweging’ dat inwoners wil stimuleren tot een gezonde leefstijl met meer bewegen.

AGENDA Op sa24.nl vindt u een uitagenda met alle relevante informatie over activiteiten en evenementen. U kunt hier online uw eigen evenement aanmelden. Vanaf volgende week staat de uitagenda ook in Sa!

Wylde Grizen gaan naar buiten Het vroege voorjaar maakt ook de spelers van het Opsterlandse Iepenloftspul enthousiast. Eind vorige week repeteerden ze voor de eerste keer buiten, een paar weken eerder dan gepland. “We waren niet meer te houden”, aldus regisseur Atze Lubach. De bouwploeg had in de twee voorgaande weekenden het grootste deel van het decor al klaargemaakt. Daarbij kregen ze dit jaar fikse ondersteuning van Scoutinggroep Ba-ow uit Beetsterzwaag. Zij wekten het decorontwerp van Jaap Groen tot leven en konden daarbij vol aan de bak. Er staat onder andere een toren van circa 15 meter hoog in het theatertje van Sparjeburd. De productie van dit jaar, Wylde Grizen, speelt zich af op een soort Occupy-kamp van ouderen.

HEMRIK

In groep âlderen hat syn nocht fan it geseur oer fergrizing en krimp op it plattelân. Al dy ferhalen oer spoekdoarpen wêr’t allinnich mar begrutlike âldsjes wenje dy’t in bulte jild kostje. It is tiid foar aksje. Sy sille wolris sjen litte hoe Vitaal Opsterlân echt is. It âlde protestbloed út de jierren sechstich brûzet wer troch de ieren. In lêst foar de mienskip? Skyt! De âldsjes komme út de tiid dat se harren mei neat rêde koenen. Gewoan, omdat der neat wie. De Wylde Grizen sille dat dy nijmoadrige amtners en bestjoerders op De Sweach ris efkes goed yndruie. At dy skiters op it gemeentehûs lústerje wolle, dan is it plattelân sa mar rêden! Op 27 mei gaat Wylde Grizen in première. De kaartverkoop start op 28 april.

De eerste keer buiten, maar al volledig geconcentreerd.

FOTO: SIETSE DE BOER


HOME & FASHION

2 unieke winkels op loopafstand! Carolinahoeve HOME Beetsterweg 9

0512 382685 www.carolinahoeve.nl

Carolinahoeve FASHION Hoofdstraat 2

LIVINGHOUSE.NL www.livinghouse.nl


Sa!

9

Gouden Spiker Festival: podium voor 64 orkesten

Alleen maar winnaars Volop blaasmuziek komend weekend in Ureterp. Vrijdagavond start het 19e Gouden Spiker Festival. Een laagdrempelig podium waar brassbands en fanfares uit het hele land zich laten horen. TEKST: AREND WANINGE FOTO: SIETSE DE BOER

Drie dagen

Johan Talman heeft zaterdag maar één doel. Hij wil met de Brassband Opsterland uit Bakkeveen een Gouden Spiker winnen. “Daar gaan we voor. Onze inzet is om te winnen.” Een half jaar geleden begonnen de voorbereidingen. Wekelijkse repetities, extra repetities en zelfs repetitieweekenden. Alles is uit de kast gehaald om goed voor de dag te komen. “Vooral het verplichte stuk, de Canadian Folk Song Suite, is een hele uitdaging. Maar er is meer. We spelen vier composities, een programma van een half uur.”

URETERP

Het Gouden Spiker Festival beleeft vanaf vrijdag haar 19e editie. Ooit begonnen in Bakkeveen, sinds een paar jaar in MFC De Wier in Ureterp. Verdeeld over drie dagen in twee weekenden laten 64 fanfares en brassbands, meer dan 2.000 muzikanten, horen wat ze in huis hebben. Het initiatief voor het festival lag twintig jaar geleden bij De Spijkerpakkenband. Het leek een mooie manier om inkomsten te genereren, maar er was volgens bestuurslid Heleen Talman-Nicolaï meer. “Voor toporkesten zijn er veel festivals en concoursen. De lager ingedeelde orkesten komen vaak niet verder dan één of twee optredens per jaar in eigen dorp. Deze orkesten bieden wij een extra podium. Zodat ze zichzelf kunnen laten horen, laten beoordelen en zich kunnen spiegelen aan andere orkesten.” Net als in de eerste editie zijn de leden van De Spijkerpakkenband, waaronder Heleen zelf, nog altijd als vrijwilligers van de partij.

Kweekvijver

Brassband Opsterland komt voor de derde keer uit in de vierde divisie. Het orkest is nog jong. Het werd begin 2012 opgericht door onder andere Johan Talman, zelf lid van de bekende brassband De Spijkerpakkenband. Directe aanleiding waren problemen bij bestaande verenigingen in OostOpsterland. Brassband De Sjofaar uit Frieschepalen had weinig leden en zat zonder dirigent. Fanfare De Woudklank uit Bakkeveen was al opgeheven. “Er viel een gat, dus zijn we met een nieuwe brassband begonnen.” Het huidige orkest telt twintig leden en heeft met Gerk Huisman een jonge, net afgestudeerde dirigent. “Uiteindelijk proberen we van deze brassband een kweekvijver te maken. Waar talent de ruimte krijgt zich te ontwikkelen om zo eventueel op termijn door te kunnen stromen naar De Spijkerpakkenband. Samen proberen we naar een hoger niveau te komen.”

Er zijn op het Gouden Spiker Festival veel prijzen te winnen. De deelnemers zijn verdeeld in vier divisies. Ieder orkest speelt een verplicht werk, een zelfgekozen compositie met solist, een mars en een koraal. Voor de eerste twee werken zijn per divisie een 1e, 2e en 3e prijs te winnen. Voor het hele optreden zijn de felbegeerde Gouden, Sulveren en Brûnzen Spiker Bokalen te verdienen. Heleen: “We maken bewust alleen prijswinnaars bekend, zodat er niemand laatste wordt. We houden het positief en dus laagdrempelig. Het gaat vooral om de leuke dag.”

Eigen opleiding

Dat de fanfares en brassbands zich weer meer met de eigen opleiding bemoeien, is een verschijnsel van de laatste jaren. De muziekwereld voelt het afnemen van de subsidies in cultuurland duidelijk. Waar vroeger muziekscholen het voortouw namen in het opleiden van muzikanten, moeten verenigingen weer meer eigen initiatief tonen. Talman: “Maar ook dan is er veel mogelijk. Zeker als je goed samenwerkt met de muziekscholen, zoals wij doen met Ateliers Majeur en Ars Musica.” De organisatie van het Gouden Spiker Festival regelt jaarlijks de Byspikerdei, dit jaar op zondag 18 mei. Vijftig jeugdige muzikanten (t/m 14 jaar) komen dan naar Ureterp voor een dag studeren en repeteren. Aan het einde van de dag volgt een galaconcert voor de ouders en overige belangstellenden. Het is volgens Talman één van de mogelijkheden om jongeren enthousiast te maken en te houden voor dit soort muziek. “Veel kleinere fanfares en brassbands hebben het moeilijk om de bezetting rond te krijgen en om jeugdorkesten op de been te houden.”

fanfare of brassband

Het is anders en het klinkt anders. Een brassband bestaat alleen uit koperen blaasinstrumenten, waarbij de cornet voor de melodielijn zorgt. Een fanfare heeft ook houten blaasinstrumenten en de bugels zijn hier verantwoordelijk voor de melodielijn.

Programma Vrijdag 11 april 18.30 uur: Brassband 5e divisie 21.45 uur: Galaconcert Excelsior Ferwert

Zaterdag 12 april 09.00 uur: Festivaldivisie 14.30 uur: Brassband 4e divisie 20.30 uur: Brassband 3e divisie 21.30 uur: Galaconcert De Spijkerpakkenband

Zaterdag 17 mei 5e , 4e en 3e divisie fanfare

SA24.NL Maandag online: het optreden van Brassband Opsterland.


Sa!

12

Herkenbare verhalen, verteld vanuit het gebied zelf

Sa! wil ertoe doen Rik en Arend. Twee enthousiaste mannen die een nieuw podium lanceren. Met een weekkrant, een website en heel veel ideeën. Een spannend initiatief. “Maar de tijd is er rijp voor.” Over de wieg van Sa!. TEKST: HESTER DIJKSTRA FOTO: SIETSE DE BOER GORREDIJK Op het bureau in de bescheiden werkruimte aan de Wetterwille liggen kleurige proefpagina’s en planningen. Hier wordt gewerkt aan Sa!, de nieuwe weekkrant voor Opsterland en omgeving. Naarmate de eerste verschijningsdatum nadert, worden de dagen langer en de nachten korter. “Dit doe je niet op een achternamiddag,” benadrukt Rik, “maar we zijn overtuigd van het concept. En de vele positieve reacties op onze plannen geven heel veel energie. Wij zien het wel zitten.” Met een wat minder optimistische instelling zou je kunnen denken, dat Arend en Rik hardnekkig tegen een stroom in zwemmen. De meeste kranten verkeren immers in zwaar weer.

Voeten in gebied

Toch durven de initiatiefnemers het aan. Met hun ervaring, uitgebreid netwerk en een slanke organisatie zijn ze ervan overtuigd dat het moet kunnen lukken. Ideeën hebben de mannen genoeg. “In het gebied waar Sa! verschijnt is zo veel te doen en daar zijn mooie verhalen over te schrijven. Mensen zijn reuze nieuwsgierig naar wat er in hun omgeving gebeurt,” vertelt Arend. “Maar om dat op te pikken moet je als krant wel met beide voeten in het gebied staan.” En dat doen ze. Rik Dijkstra (37) woont met z’n gezin in Gorredijk, is mede-eigenaar van KiK Events en werkte jarenlang op de commerciële afdeling van De Woudklank en NDC Media. Arend Waninge (45) is ‘hikke en tein’ in Terwispel, volgde jarenlang de gemeentepolitiek voor De Woudklank, is agrarisch vakjournalist en eigenaar van Waninge communicatie. Voor Sa! werken ze samen met een enthousiaste groep regionale zzp-ers en freelancers.

Meer kwaliteit

Arend en Rik zien dat lokale weekkranten steeds meer op elkaar lijken en buiten het gebied zelf worden gemaakt. Dat heeft hen aan het denken gezet. Rik: “De kracht van een lokale krant is immers juist de herkenbaarheid voor de lezers en het streekeigene. Gaat dat verloren, dan gaat de krant verloren.” Hun visie is duidelijk: “Het gaat niet om zo veel mogelijk berichten. Wij zijn geen knipseldienst voor alle binnenkomende persberichten. Wat we wel willen, is mooie goed leesbare verhalen maken over de wereld dicht bij huis. Met meer diepgang en achtergrond. Daarvoor zijn voldoende mogelijkheden,” vindt Arend.

Arend Waninge en Rik Dijkstra

Ook al zijn de beide mannen ervan overtuigd dat papieren kranten blijven bestaan, ze weten dat een nieuwsplatform tegenwoordig niet zonder een actuele website kan. Sterker nog: de krant en site kunnen elkaar uitstekend aanvullen. Arend: “Het is een interessante combinatie. De website sa24. nl wordt meer dan de krant online. Op de site is plaats voor extra informatie, maar vooral ook voor zaken die niet in de krant staan. Korte video-items, audiofragmenten, aanvullende foto’s en actuele nieuwtjes.” Rik denkt dat mensen hier misschien even aan moeten wennen. “Maar als het ons lukt om krant en site elkaar te laten versterken op die manier, dan is ons initiatief geslaagd.”

Niet compleet

Voor de inhoud van de krant zijn er meer ideeën dan een A-viertje aankan. “We gaan het nieuws niet herkauwen. Dat is zinloos voor een krant die eens per week verschijnt. We streven er ook niet naar compleet te zijn”, aldus Arend. “Wat we wel willen is: ontwikkelingen tonen en samenbrengen, verbanden schetsen, achtergronden

vertellen en discussies aanjagen”. Rik en Arend weten dat ze dan keuzes moeten maken. “Liever goed geduid en anders bekeken dan een stroom willekeurige standaardberichtjes”. Alle relevante onderwerpen komen aan bod: bestuur/politiek, sport, landschap en natuur, ondernemen, cultuur. “En het wordt geen Gordykster krant”, zegt Arend met nadruk. “Alle dorpen waar Sa! verschijnt, moeten zich terug kunnen vinden in de krant. Sa! moet voor iedereen herkenbaar zijn. Dan krijg je een breed gedragen initiatief.”

Inkomsten

Mooie pagina’s, goede fotografie, leesbare artikelen en originele verhalen. Kunnen daar genoeg advertenties tegenover staan zodat er een stevige financiële basis ontstaat? Bij veel kranten lopen de advertentie-inkomsten immers terug. Arend en Rik denken dat ze adverteerders voldoende kunnen bieden. “In ieder geval een betere attentiewaarde dan ze nu gewend zijn.” Ze vinden bovendien dat moderne bedrijfscommunicatie veel verder gaat dan alleen het plaatsen van een advertentie in de krant. Rik: “De site

met audio en video geeft nieuwe kansen voor creatieve ideeën. Maar ook de combinatie van site en krant geven fraaie mogelijkheden.” De reacties op hun ideeën zijn bemoedigend. “Voor veel adverteerders zijn we al vertrouwde gezichten. En we denken graag met hen mee. Sa! Media wil bedrijven helpen door anders te kijken en nieuwe wegen te ontdekken.”

Toekomst

Arend en Rik zitten Sa boordevol ideeën dat na de vraag hoe Sa! er over vijf jaar uitziet, er even een stilte valt. Ongewoon voor Arend, iets minder ongewoon voor Rik. Maar dan klinkt het vol overtuiging: “Over vijf jaar staat Sa! midden in onze regio, zichtbaar en bindend. Sa! is geworteld en wordt gedragen door het gebied. De website is verder uitgebouwd en wordt druk bezocht.” Arend zou helemaal tevreden zijn als het ook nog lukt om de lokale politiek dichter bij de inwoners te brengen. “Alles wat er op het gemeentehuis gebeurt heeft effect op ons dagelijks leven. Het zou mooi zijn wanneer Sa! ook hier een podium kan bieden. Een plek waar iedereen mee kan praten.”


13

Colofon Sa! is een uitgave van Sa! Media BV in Gorredijk.

REDACTIE:

ADVERTENTIEVERKOOP:

Arend Waninge 06 – 52 47 10 13 redactie@sa24.nl

Rik Dijkstra 06 – 21 89 48 28 advertenties@sa24.nl

Kopij aanleveren voor maandag 12.00 uur.

Advertenties aanleveren voor vrijdag 17.00 uur

Sa! kijkt graag anders. Het vroeg melden van evenementen, jubilea, bedrijvennieuws etc. geeft de grootste kans op extra aandacht.

DRUK: Hoekstra Krantendruk

OPMAAK: Kreaasje Ureterp

Frieschepalen Ureterp

Boornbergum Nij Beets

Siegerswoude Bakkeveen

Olterterp Beetsterzwaag

Wijnjewoude

Tijnje

Hemrik Terwispel

Gersloot

Lippenhuizen

Luxwoude

Gorredijk

Jubbega

Langezwaag

Hoornsterzwaag

Jonkerslân Makkinga

Bontebok Oudehorne

Nijeberkoop

Nieuwehorne

Verspreidingsgebied

Olderberkoop

Sa! verschijnt iedere woensdag huis-aan-huis. Kerngebied is de hele gemeente Opsterland, maar Sa! wordt ook bezorgd in Jubbega, Hoornsterzwaag, Oldeberkoop, Nijeberkoop, Makkinga, Oudehorne, Nieuwehorne, Bontebok, Gersloot, Boornbergum en Kortehemmen. Tips, suggesties, ideeën

Om in Sa! en op sa24.nl de leukste verhalen te kunnen brengen wil de redactie graag weten wat er in ons gebied gebeurt. Dat betekent dat ideeën over onderwerpen meer dan welkom zijn. Sa! kijkt graag anders. Dus wil je aandacht voor een evenement, laat het ons dan enkele weken van tevoren weten. Dan kunnen we samen kijken hoe we dat op een leuke en originele manier kunnen invullen. Vermeld altijd duidelijk naam en contactgegevens van de persoon die wij kunnen benaderen voor nadere informatie. Wij moeten in onze opzet wel keuzes maken. Dat bete-

kent dat we niet altijd alles mee kunnen nemen met een uitgebreid artikel. Alle aangemelde items voor de agenda worden geplaatst. Het aanmelden van evenementen voor de agenda kan op de website sa24.nl.

Aanleveren

Materiaal voor de krant van woensdag kan worden aangeleverd tot uiterlijk 17.00 uur op de vrijdag voorafgaand aan de verschijning.

Sport

Veel lezers zijn geïnteresseerd in de regionale sport. Sport is daarom voor Sa! ook een belangrijk item. Dat betekent in de krant vooral leuke achtergrondverhalen, sfeerverslagen en vooruitblikken. Voor wedstrijdverslagen van in het weekend gespeelde wedstrijden komt de krant op woensdag te laat. Voor actueel sportnieuws is wel voldoende plaats op sa24.nl. Wij ontvangen verslagen en eventuele foto’s graag voor zondagavond 22.00 uur. Onze interesse gaat niet alleen uit naar teamsporten, maar ook naar prestaties van individuele sporters uit ons verspreidingsgebied.

Sa!

kijkt anders


Sa! Een nieuwe modezaak met 800 vierkante meter winkeloppervlak. Dat is zeldzaam, maar vanaf medio 2015 in Gorredijk wel realiteit. Wytze Peenstra en Sake Rinsma, de mannen achter De Heeren van Rinsma, vertellen over hun plannen. TEKST: AREND WANINGE FOTO: SIETSE DE BOER GORREDIJK Hond Sam ligt op de vroege vrijdagochtend rustig te slapen. Niet thuis, maar aan de rand van het koffiezitje midden in Huys 11 Mannenmode in Gorredijk. “Gezellig toch?” Eigenaar Wytze Peenstra schenkt koffie in. “Een man wil zich graag thuis voelen in een kledingwinkel en is erg gevoelig voor sfeer. Huiselijkheid en natuurlijke materialen passen daar goed bij.”

15

visie van Wytze is gastheerschap in de nieuwe winkel cruciaal. “Als je aardige medewerkers in de winkel hebt, met oprechte interesse in de klanten, dan komt de rest vanzelf.” En over gastheerschap hoef je Rinsma niets te leren. Het staat centraal in de opleiding die medewerkers krijgen in de Rinsma Academy. Een grote winkel biedt ruimte aan een groot assortiment. Wytze: “Waar ik nu binnen een segment bijvoorbeeld twee merken verkoop, kunnen we straks misschien wel acht merken aanbieden. De consument krijgt dus veel meer keuze.” De Heeren van Rinsma richten zich op een brede doelgroep, van 18 tot 80. Al is leeftijd, volgens Sake, in de mannenmode steeds minder belangrijk. “Het type kleren dat je koopt heeft tegenwoordig veel meer te maken met leefstijl dan met leeftijd.”

De Heeren van Rinsma Kleren kopen ook voor mannen een feestje

Wytze heeft een duidelijke visie op de verkoop van mannenmode. “Mannen kopen natuurlijk heel anders kleren dan vrouwen. Mannen willen graag bij de arm worden genomen en kopen vaak maar twee keer per jaar. Maar dan wel in één keer de hele zomer- of wintergarderobe.” Het moment waarop ze dat doen is ook kenmerkend, doceert Wytze. “Vrouwen kopen de zomercollectie wanneer de eerste zon is aangekondigd, mannen denken daar pas aan wanneer de eerste warme dag is geweest.”

Onverwachte samenwerking

Na zes jaar Huys 11 wil Wytze Peenstra zijn winkel graag uitbreiden, maar dat lukt niet op de huidige plek aan de Brouwerswal. “Misschien wel met enkele tientallen vierkante meters. Maar dan ben ik te klein om groot te zijn en te groot om het alleen te doen.” De oplossing voor zijn droom kwam uit onverwachte hoek. Gerk-Jan Rinsma, mede-eigenaar van het tegenovergelegen Rinsma Fashion Plaza koopt ook regelmatig kleren bij Huys 11. “Hij had ook ambities in de mannenmode en vroeg of ik mee wilde denken.” De mannen waren het snel eens. Nu ligt er een groot plan klaar voor uitvoering: De Heeren van Rinsma. Een nieuwe kledingzaak met een winkeloppervlak van 800 m2 en daarmee direct één van de grootste mannenmodezaken in het noorden. De dagelijkse leiding van de nieuwe winkel deelt Wytze met Sake Rinsma, een nieuwe generatie Rinsma. Beide mannen trekken nu al veel samen op. Sake: “Wij zijn thuis opgegroeid in de damesmode, maar mannenmode is een heel andere wereld. Wij vonden de kennis die we zochten dichtbij. Wytze weet waar hij het over heeft.” Warm bad De Heeren van Rinsma vestigen zich aan de Lijnbaan op de plek van het huidige Rinsma-magazijn. De winkeloppervlakte is acht keer zo groot dan bij Huys 11. “Maar ook de nieuwe winkel gaat aanvoelen als een warm bad,” vertelt Sake. “Het wordt gezellig. Het kopen van kleding moet een feestje zijn. Je wordt vermaakt. Het is bij De Heeren van Rinsma straks bepaald geen straf om kleren te kopen.” In de

Wytze Peenstra en Sake Rinsma.

Wat extra’s

Natuurlijk kijken Wytze en Sake voor hun publiek ook naar de mannen die hun vrouw vergezellen bij een bezoek aan Rinsma Fashion Plaza. “Die mannen worden daar al jaren keurig opgevangen, maar we kunnen ze nu met De Heeren van Rinsma wat extra’s bieden,” vertelt Sake. De plannen betekenen opnieuw een impuls voor Gorredijk. De Heeren van Rinsma moet één van de parels worden van de herinrichtingsplannen in het plan Centrum Oost. Een nieuw groot plein, met ruime gratis parkeerplaatsen. “En als we dan ook nog op zondag open mogen, zijn we helemaal gelukkig,” roert Wytze een hot item aan. Tot nu toe is het Opsterlandse gemeentebestuur echter nog niet zo ver. Het is wachten op het nieuwe college. De plannen van De Heeren van Rinsma worden nu uitgewerkt. De bouw start na de zomer. De opening staat gepland voor september 2015. Tot het zover is kunnen de mannen nog gewoon terecht bij Huys 11.

Wytze Peenstra (34)

Wytze Peenstra begon zes jaar geleden met Huys 11 Mannenmode. Daarvoor leerde hij het vak bij verschillende modewinkels in en buiten Gorredijk. “Ik was niet zo’n liefhebber van school, maar zit al vanaf mijn 17e in de mode.”

Sake Rinsma (23)

Oene Sake Rinsma draagt dezelfde naam als zijn voorvader die 126 jaar geleden het bedrijf oprichtte. Hij rondt binnenkort zijn studie af aan de Hogere Retail Business School en treedt dan toe tot het familiebedrijf. “Het RinsmaDNA is er. Ik groeide op boven de zaak, dan krijg je vanzelf interesse in het modevak.”


Langer thuis wonen

Kom naar de themadag ‘Uw huis, uw toekomst’ Zaterdag 12 april 2014 van 10.30 tot 15.30 uur Revalidatie Friesland (Lyndensteyn), Hoofdstraat 3 in Beetsterzwaag

Langer thuis blijven wonen, zonder zorgen. Hoe gaat u zich daar (vroegtijdig) op voorbereiden? Wat is er mogelijk? Wat valt er te kiezen? De themadag ‘Uw huis, uw toekomst’ geeft antwoord op uw vragen. De themadag bestaat uit een informatiemarkt en een programma vol interessante presentaties en demonstraties. De toegang is gratis. U bent van harte welkom! Op www.opsterland.nl vindt u het programma en meer informatie over vervoer en parkeren.

www.opsterland.nl

UNIEK AANBOD! Woonsti

jl

0513-46

0064

makelaars

Compagnonsstrjitte 149

Gorredijk

Feanborch 3

Jonkerslan

Spinnerij 18

Gorredijk

Mounewei 1

Terwispel

Stokerij 36

Gorredijk

Deze zeer aantrekkelijke tussenwoning vindt u op loopafstand van het centrum van Gorredijk. Vanaf 2005 is de woning gerenoveerd, het dak is volledig vernieuwd, de draaiende delen(ramen) van de kozijnen zijn vervangen en de gehele woning is voorzien van dubbelglas (HR++). Ook is de riolering volledig vervangen en is er een nieuwe moderne keuken geplaatst, die voorzien is van luxe inbouwapparatuur.

Royale vrijstaande woning biedt veel privacy en is rustig gelegen in een klein dorp op 10 kilometer afstand van Heerenveen en 5 km van Gorredijk. Bouwjaar 1993. Betaalbaar en royaal gaat hier heel goed samen. De woning is traditioneel gebouwd en biedt zoveel mogelijkheden, dat er keuze is om meer slaapkamers te maken, of thuis te werken in een relaxte omgeving.

De Prijs is een vanafprijs. Verrassende vrijstaande woning met ruime garage op grote kavel in het groene hart van Gorredijk. De woning heeft een nieuwe keuken, rondom is alles pas (augustus 2010) geschilderd. In 2013 is de woning geheel weer geupdated.

Royale vrijstaande woning op zonnige stand met aangebouwde garage op een groot perceel van 680 m² met landelijk uitz. Tevens is er een losstaande garage/ werkplaats met zolderberging als extra. Deze ruime woning heeft vrij uitzicht over de landerijen.

Dit is uw buitenkans! Wat deze woning uniek maakt is de vele kamers, aangezien het hier om twee samengevoegde huizen gaat. De badkamer is extra groot gemaakt door de helft van een slaapkamer erbij te betrekken. De 2e keuken zit er nog in samen met de 2e woonkamer. Hier is ook een balkon met uitzicht op de nieuw gebouwde woningen met een plein.

Vraagprijs € 135.000,- k.k.

Vraagprijs € 305.000,= k.k.

Vraagprijs € 205.000,= k.k.

Vraagprijs € 298.000,= k.k.

Vraagprijs € 125.000,= k.k.

Compagnonsweg 36

Bontebok

Marten Janswei 2a

Lippenhuizen

Rjochtskeamerpaed 5

Lippenhuizen

Hegedijk 23

Luxwoude

P.W. Janssenweg 115

Jubbega

Landelijk aan viswater wonen! Deze halfvrijstaande woning biedt veel vrijheid door zijn lieflijk landelijke ligging; aan de voorzijde de schoterlandse compagnonsvaart(viswater) en aan de achterzijde de weilanden. Bontebok is een klein dorpje vlakbij Heerenveen en Gorredijk, de A7/A32.

Gezellige prima onderhouden twee onder een kap woning, is fraai gelegen met aan de voorzijde ruime parkeerplaatsen. Deze royale woning met carport ligt aan de rand van een dorp en heeft aan de voorzijde vrij uitzicht tot aan Jubbega toe. De woning is aan de achterzijde uitgebouwd en heeft daardoor een ruime serre als extra aan de woonkeuken.

Op een mooie en rustige stand staat deze vrijstaande semi-bungalow met garage tegenover een groen veldje. Een prachtige ligging op een hoeklocatie met tuin en terras op het zuiden. De woning staat met de voordeur naar een doodlopende weg, die overgaat in een voet/fietspad naar het dorpscentrum.

Deze unieke woonboerderij staat in het centrum van Luxwoude en moet u gezien hebben. Aan de voorkant hebt u de gezelligheid van het dorp, met de school en dorpshuis op nog geen 100 meter afstand. Komt u aan de achterzijde van de woning dan treft u de rust en privacy aan van het landelijke wonen.

Gezellige woning met verrassingen, 2 onder 1 kapwoning met diepe tuin en houten garage. Nabij het centrum, dus de winkels binnen loopafstand. De ligging is ook gunstig t.o.v. de zon en de rand van Jubbega. Je hebt hier een echt zonneterras bij de achterdeur.

Vraagprijs € 189.000,= k.k.

Vraagprijs: € 175.000,= k.k.

Vraagprijs: € 199.500,= k.k.

Vraagprijs € 299.000,- k.k.

Vraagprijs € 125.000,= k.k.

www.woonstijlmakelaars.nl


Hoe kiest u de juiste makelaar? Vijf argumenten voor het maken van een goede keus!

1. PRIJS Let op: wilt u de goedkoopste makelaar of de makelaar met het beste resultaat? Goedkoop is duurkoop! U wilt toch zo snel mogelijk uw huis verkopen tegen een goede prijs!?

2. PRESTATIE Een ‘te koop’ bord in de tuin plaatsen kan iedereen, maar een huis verkopen is wat anders. In de afgelopen twaalf maanden hebben wij, ondanks de crisis, maar liefst 70 woningen verkocht!

3. NETWERK Hoeveel gegadigden bereikt u via uw makelaar? Ons kantoor heeft prima cijfers op dit gebied: 818 Facebook volgers, 1938 Twitter volgers, 2347 Nieuwsbrief ontvangers, 212 ingeschreven actieve woningzoekers!

4. CREATIEF 5. FUNDA

Lukt de verkoop niet? Dan wachten we niet af, maar zoeken we naar mogelijkheden! We hebben verschillende producten en diensten zoals DUOKOOP, NO RISK CLAUSULE, WONINGRUIL, OPEN HUIS, KOOPZONDAG, TRY BEFORE YOU BUY etc.

RE

Wist u dat er op Funda ook een tabblad ‘MAKELAARS’ is? Zoek de makelaar waar u meer over wilt weten en klik op het tabblad ‘woningaanbod’. U krijgt dan inzichtelijk welke woningen bij die makelaar te koop staan, maar óók het tabblad ‘verkocht’ komt in beeld.

CE NT VE RK

Hoe zijn de prestaties van uw makelaar?

OC HT

R

EC

EN

T

V

ER

KO

C

H

T

REC

ENT

VER

KOC

HT

RE

C

T EN

VE

RECENT VERKOCHT

Badweg 30, 8401 BL Gorredijk Tel. (0513) 46 01 01 Kijk voor ons aanbod op www.sierdmoll.nl

R

C KO

HT

R

E EC

N

T

VE

R

KO

CH

T


Sa!

19

Tijnje klaar voor stap omhoog

Juiste mix ervaring en talent Van de trotse derdeklasser die Tijnje ooit was, resteren alleen nog de fotoboeken. Maar de club doet er alles aan om nieuwe successen te kunnen inlijsten. TEKST: NIELS VAN MARLE FOTO: SIETSE DE BOER TIJNJE Tot 2005 was Tijnje jarenlang een stabiele derdeklasser. Maar toen stopte een groot deel van het elftal. Er bleken geen volwaardige vervangers voorhanden. De ploeg belandde in een vrije val, die pas eindigde toen de bodem bereikt was. In de zesde klasse. In de laagste regionen is het voetbal niet altijd even leuk, aldus Harm de Jong. “Weinig echt voetbal, heel veel incasseren qua fysiek”, zegt de aanvoerder. Als één van de weinigen maakte hij de derde klasse nog mee, al was hij toen pas zestien jaar. “Op dat niveau werd echt gevoetbald. Combinatievoetbal, niet alleen maar lange halen. Dat zou ik graag weer willen meemaken.”

Wel gezien

Ook bestuurslid Marco Dijkstra kijkt ernaar uit om wekelijks langs de lijn weer naar iets meer voetbalkunde te kijken. “De vijfde klasse hebben we wel gezien. Met de jonge groep die we nu hebben, moeten we absoluut omhoog.” Dijkstra heeft het gevoel dat de club zelfs nog wel verder kan reiken dan de vierde klasse. “Er zit nog veel meer rek in. Er zijn geen oudgedienden. Harm is met 28 jaar een van de oudsten.” Het is het gevolg van een omslag die Tijnje twee jaar geleden maakte. Dijkstra: “Het eerste team zat op een dood spoor. We besloten een aantal talentvolle junioren door te schuiven en op die manier het team om te buigen naar een fris, jong elftal.” Onder coach Farid Grine werden de contouren van het nieuwe Tijnje al zichtbaar, zijn opvolger Gerard Hiemstra bouwt het verder uit. Hiemstra keerde na een uitstapje bij CAB (Bolsward) terug in Tijnje. “In mijn eerste periode degradeerden we naar de zesde klasse. Daar zijn we voorzichtig begonnen met de toekomst.”

De Jong herinnert het zich nog goed. “De prestaties waren echt superslecht, maar de sfeer was juist supergoed. De trainingsopkomst was prima. Toen is de basis gelegd voor wat we nu aan het doen zijn.” Ondanks de magere resultaten was er heel veel plezier, merkte ook Hiemstra. “We gingen gedurende het seizoen steeds beter voetballen. Alleen ontbrak een spits die doelpunten kon maken.”

Dertig treffers

Het huidige Tijnje heeft wel een nummer 9 van formaat: Gerlof Dijkstra, 19 jaar pas en goed voor al meer dan dertig treffers. Niet gek dus dat hij op menig scoutingslijstje staat, vertelt zijn vader Marco. “Hij kan bij derdeklassers terecht, maar ook bij teams uit de eerste klasse.” Toch denkt hij – of is het vooral hoop? – dat het niet zo’n vaart zal lopen met zijn zoon. “Gerlof speelt nu samen met vijf of zes jongens waarmee hij al vanaf de F-jes samenspeelt bij deze club. Dat is hem ook wat waard.” En mocht zijn zoon toch de lokroep van buitenaf niet kunnen weerstaan, dan nog is er het vertrouwen dat Tijnje verder kan komen. Dijkstra: “Dan houden we nog altijd genoeg kwaliteit over om goed mee te kunnen in de vierde klasse. Gerlof is belangrijk voor ons, maar ik ben ervan overtuigd dat de rest van de selectie het kan opvangen.” De Jong denkt ook dat het hechte team de belangrijkste pijler is onder het huidige succes. “We hebben een ideale mix van ervaring en talent, met ook nog eens veel snelheid.” Die ervaring zorgt er volgens de laatste man, die de aanvoerdersband dit seizoen overnam van Klaas Oeds Huisman, voor dat Tijnje weinig treffers tegen krijgt. “En onze aanvallers lopen hun tegenstanders er gewoon elke keer uit om vervolgens te scoren. Ik ben blij dat ik met ze speel en niet tegen ze.” Struikelblok voor Tijnje is de fysieke kracht van sommige opponenten. Hiemstra: “Kick and rush, daar houden we niet van.” En dat is nou net de strijdwijze van het gros van de vijfdeklassers. De Jong: “Laten we onszelf dus maar een groot plezier doen en promoveren. Vorig jaar waren we er al aan toe, maar hielden we op het einde UDIROS niet meer bij. Nu zijn we er écht aan toe.”

Henk de Haan van De Sweach (rechts) probeert Klaas Postma (Tijnje) de voet dwars te zetten.

Trainer Gerard Hiemstra

Hylke Vlietstra is de gevierde man. Hij maakte in de blessuretijd de winnende treffer: 1-2.

Van negen naar één Tijnje leek bij de winterstop onbedreigd op de titel af te gaan. Dertien wedstrijden leverden twaalf zeges en een gelijkspel op. Maar de hervatting van het seizoen verliep stroef. Van de negen punten voorsprong is er nog maar één

over. Naaste concurrenten zijn Makkinga en Haulerwijk. “We kunnen niks meer laten liggen, dat besef is er”, aldus Gerard Hiemstra. “Gelukkig is het spel de laatste weken weer aan de beterende hand.” Afgelopen zondag won Tijnje bij De

Sweach met 2-1. Op de laatste speeldag staat Tijnje-Makkinga op het programma. “Het zou mooi zijn als dan de titel op het spel staat”, zegt Marco Dijkstra. “Al zou het nog beter zijn om eerder al een kampioensfeestje te vieren.”


Sa!

21

Springlevend oud geld De familie Van Teyens fungeert, anderhalve eeuw na het overlijden van haar laatste telg, nog steeds als ‘suikeroom’ voor Beetsterzwaag. Via de Van Teyens Fundatie ontvangen diverse maatschappelijke initiatieven financiële steun. TEKST: AREND WANINGE FOTO: SIETSE DE BOER BEETSTERZWAAG Het overlijden van Oeno van Teyens, in 1866, galmt nog lang na in Beetsterzwaag. De dorpsbewoners noemen hem ‘gekke Oene’. Hij gedraagt zich vreemd, maar Oene is als laatste nazaat van de familie van Teyens ook behoorlijk rijk. Verdacht Het grootste deel van de erfenis komt terecht bij de plaatselijke huisarts, buurman en huisvriend Tonckes. Het dorp speculeert jarenlang over hoe dat kan. Dorpsbewoners denken dat de notaris en de huisarts samen de hand hebben in Oenes plotselinge dood en de verdeling van de erfenis. Die verdenking neemt toe wanneer de dochter van de huisarts en de zoon van de notaris met elkaar trouwen. De familie van Oenes moeder erft maar een klein deel. Zij vertrouwen en het niet procederen nog tot 1965 om een groter deel van de ‘buit’ binnen te halen.

Tevergeefs

Oene, zijn broer Saco (1797-1857) en zijn zuster Etta Arnolda (1796-1862) zijn de laatste drie leden van de voorname familie Van Teyens. Saco is onder andere grietman en later burgemeester van Opsterland. De familie maakt lang fortuin in de turf en voert een gerichte huwelijkspolitiek. Saco, Oene en Etta Arnolda blijven echter altijd vrijgezel en sterven kinderloos. Hoewel de huisarts later een groot deel van het familievermogen in handen krijgt, heeft de familie in 1858 al een deel van haar bezit ondergebracht in de Stichting Van Teyens Fundatie. Doel was om hiermee arme oude dames te helpen met gratis kost en inwoning en medische zorg. Acht pachtboerderijen zorgen vanaf het begin de bron van inkomsten. De gebouwen van de boerderijen zijn enkele decennia geleden aan de pachters verkocht. Met een deel van

Het Fundatiehuis aan het Kerkepad Oost is nu de huisartsenpraktijk.

de opbrengst is land bijgekocht. College van regenten De Van Teyens Fundatie bezit nu circa 400 hectare grond en 38,5 hectare bos. Verantwoordelijk voor het beheer van de Fundatie is het College van Regenten, dat gemiddeld zes keer per jaar vergadert. Zij doet dat in de originele regentenkamer op de bovenverdieping van het in 1858 gebouwde Fundatiehuis aan het Kerkepad Oost. Het behang op linnen aan de wanden is nog origineel. Dat geldt ook voor twee indrukwekkende rouwborden. Een oud regelement geeft inzicht in de eisen waaraan de bewoonsters vroeger moesten voldoen. Zij kregen naast gratis onderdak, wekelijks ook fl. 1,75 per persoon. Samen ontvingen ze jaarlijks 4.500 stuks beste baggelaar

Tom Wiersma, voorzitter van het College van Regenten.

(turf), vijf mudden of tien korven beste zand- of woudaardappelen en vijf Nederlandsche ponden Rundvleesch. In ruil daarvoor moesten zij zich netjes gedragen en ’s zondags minimaal één keer naar de kerk gaan. Het College heeft de zorg voor de familiegraven en voor de instandhouding van het Fundatiehuis, dat tegenwoordig dienst doet als huisartsenpraktijk. Daarnaast ondersteunen ze maatschappelijke instellingen

Tussenkop

in Beetsterzwaag en directe omgeving. Jaarlijks is er circa 90.000 euro te verdelen. “Het lukt ons steeds beter het geld uit te geven,” vertelt Tom Wiersma, voorzitter van het College van Regenten. “Dat klinkt misschien gek, maar onze stichting is bijna 160 jaar oud en dan willen de statuten nog wel eens klemmen.” Oude statuten zijn echter niet zo eenvoudig te veranderen. Daar komt een rechter aan te pas en die is volgens Wiersma in dit soort zaken zeer terughoudend. Het werkgebied uitbreiden lukt niet, maar de doelstellingen zijn wel bijgesteld. “Daar waren we ook aan toe. De oude onbemiddelde vrouwtjes waren er niet meer. We moesten op zoek naar nieuwe bestemmingen en dat is gelukt.” Openheid Naast het geven van subsidies leent De Fundatie ook geld aan maatschappelijke organisaties. Zo is het plaatselijke dorpshuis It Buorskip deels gefinancierd en dat geldt ook voor het Hospice dat tussen Beetsterzwaag en Drachten is opgericht. De Van Teyens Fundatie is een stichting en is dus verder aan niemand verantwoording schuldig. Toch is het beleid

van de afgelopen jaren er op gericht om de buitenwacht openheid van zaken te geven. Op een eigen website is precies te zien waaraan de Van Teyens Fundatie haar geld uitgeeft. “Zo worden we beter zichtbaar in het dorp.” De regenten proberen creatief te zijn. “We rekken de grenzen beredeneerd op en kijken ook naar projecten buiten het dorp. Zolang we maar een link kunnen leggen met de oorspronkelijke doelstellingen.” Zo kreeg Nij Beets vorig jaar een vorstelijke bijdrage voor het vieren van het 150-jarig bestaan. “De familie van Teyens heeft een groot deel van haar geld verdiend in Nij Beets. Bovendien had de familie nauwe banden met de Nederlands Hervormde kerk in Beetsterzwaag en Nij Beets viel ook onder deze kerkelijke gemeente. Zo verantwoorden wij de uitgaven.” De openheid zorgt er voor dat er steeds meer aanvragen binnenkomen bij de Van Teyens Fundatie. “Mensen weten ons te vinden en daar zijn wij blij mee. Een beperkt deel van de aanvragen wijzen we af, vooral omdat ze niet bij onze doelstellingen past. Een afwijzing omdat er geen geld is, gebeurt eigenlijk nooit.” En zo draagt de familie Van Teyens via de Fundatie bijna 150 jaar na de dood van ‘gekke Oene’, nog steeds bij aan de lokale gemeenschap.


ALBERT HEIJN GORREDIJK

2

7,99

5.99

PAGE ORIGINAL TOILETPAPIER 2 LAAGS Pak 24 rollen

VOOR AH WIENER OF ZIGEUNERSCHNITZEL 2 schalen a 2 stuks

6,00

4.00 3,99

2

€1,50

VOOR

KORTING

6,50

5.00

AH KIPFILET Schaal 1 kilo

2.49

AH AFBAKBROODJES

Kaiserbroodjes, witte of bruine pistolets. 2 pakken a 4 stuks naar keuze

1,58 1,78

1.00

AH AMBACHTELIJKE FEESTSTOL Doos 750 gram OP = OP

€4

25%

KORTING

KORTING

2,25

AH FILET AMERICAIN VAN DE VERSAFDELING

Alle varianten 120-150 gram Bijv. naturel. Kuipje 150 gram Actieprijs per kilo 11.26

1.69

CHIQUITA BANANEN per kilo

1,89

0.99

MONA GEZINSPUDDINGEN 450-500 ML ALLE VARIANTEN Per beker

1,34 1,55

1.00

HEINEKEN KRAT

24 flesjes a 0.3 liter Maximaal 6 kratten per klant

GEWOON BIJ ALBERT HEIJN GORREDIJK HOFLAND 6 • AANBIEDINGEN GELDIG T/M 12-04-2014 WWW.AH.NL/AANBIEDINGEN • OPENINGSTIJDEN: MA T/M ZA 08:00 - 21:00 UUR

13,99

9.99


Sa! Editie 1 week 15