Issuu on Google+

Sa!

kijkt anders

Woensdag 7 oktober 2015

Jaargang 2 Nummer 40

www.sa24.nl

NOOIT HETZELFDE PAGINA 25 BERMONDERHOUD

ADRI DE BOER

BLUE BOYS

MAAIEN GRAAG!

FULLTIME ARTIEST

PIEKEN OP ZONDAG

Om de kosten te drukken maait Opsterland de bermen niet of nauwelijks meer. Onder andere in Siegerswoude en in Langezwaag vinden inwoners de wildgroei langs paden en wegen maar niks. Zwerfvuil blijft bijvoorbeeld onontdekt in het lange gras en de ruige randen staan niet netjes, luiden de klachten.

Met de presentatie van zijn nieuwe cd ‘Tiid’ markeert Adri de Boer de start van een nieuwe fase in zijn leven. Een lang gekoesterde wens gaat in vervulling: een leven als fulltime artiest. ‘Fielst de frijheid al fan hjoed? It hinget yn de loft’, zingt hij. De kleine zelfstandige heeft er zin in.

Blue Boys hakte begin 2015 een stevige knoop door. Geen prestatievoetbal in de marge meer op de zaterdag en zondag, maar alle sportieve pijlen richten op de zondagcompetitie. Met succes, want voorlopig is de club uit Nij Beets de trotse koploper in de vijfde klasse C.

PAGINA 5

PAGINA 23

PAGINA 27

woning van de week

Hegedyk 70 Langezwaag Vraagprijs  400.000,– K.K. www.sierdmoll.nl


Familieberichten overleden Jappie is op!

Op 27 september overleed onze buurman  

Reinder Geerts

  Wij wensen Gerda en de kinderen veel sterkte de komende tijd.   Trienke Joke Ieme en Tjitske Siep en Ypie Kor en Lies

It is net hiel slim om ôfskie te nimmen mei safolle moaie oantinkens, mar ik hie graach noch wat langer bliuwe wollen.

We hearden dat ús earelid

Tjeerd Boerstra no echt fuort is.   Wy winskje de famylje sterkte ta.   Muzykferiening OKK Jonkerslân

Jappie, 30 septimber 2015

Te betiid ........

Ontroerd hebben wij en onze kinderen afscheid genomen van onze markante buurman

Rêstich is fan ús hinnegien myn leave man, ús grutske heit en pake

Reinder Geerts

Jappie Kort

Je daverende lach, je droge humor en je zang, zo zul jij in onze herinnering blijven.

* Terkaple, 4 maaie 1947 † De Gordyk, 5 oktober 2015

46 jier Wy wiene noch lang net útpraat

Piet en Alie Klein

Heerenacker 12, 8401 VG De Gordyk

dankbetuiging It gemis sil bliuwe, mar it meilibjen en de belangstelling nei it ferstjerren fan myn leave man, ús soarchsume heit en grutske pake

Wiep Kort-Hoekstra Remko en Inge Simme, Jinte

Roel Zandstra

Wessel en Fimke Mathijs, Fenna, Sanne

hat ús tige goed dien. Tank dêrfoar. Willy Zandstra - Stoopendaal Meintje en Jan Durk en Petra Pietsje en Roelof en pakesizzers

It ôfskie sil wêze op freed 9 oktober om 9.45 oere yn aula 1 fan krematoarium Goutum, Yndyk 1 Goutum. Der is gelegenheid ta kondolearjen op tongersdei 8 oktober fan 19.30 oant 20.00 oere yn de Aula, Hegedyk 20 De Gordyk en op freed 9 oktober nei ôfrin fan it ôfskie yn it krematoarium.

Familieberichten in Sa! Sa! wil graag dicht bij haar lezers staan. Daarom bieden wij ook de mogelijkheid tot het plaatsen van familieberichten. Neem voor de mogelijkheden contact

Jobbegea, oktober 2015

jubileum Wij willen graag iedereen bedanken die op wat voor manier dan ook aan ons heeft gedacht bij onze 65-jarige huwelijksdag. Het was geweldig!

Jan en Griet Kalsbeek

op met Rik Dijkstra: rik@sa24.nl of 06- 2189 4828.

Jubbega, oktober 2015

Wildseizoen!

Hazenbout

Het is weer tijd voor wild.

Special van de week

Slagerij de Roos heeft voor u een breed assortiment wild uit onze eigen regio. Vraag Fokke naar de mogelijkheden.

Per stuk € 4,95

Baldadig 4e gratis

Woensdag gehaktdag!


Sa!

7 oktober 2015

3

www.sa24.nl

Tot middernacht praten over De Skâns

Nieuwbouw goedkoper dan renoveren Investeren in een nieuwe Skâns als onderdeel van een MFA is veel goedkoper dan renoveren van de huidige Skâns. Volgens wethouder Piet van Dijk scheelt het jaarlijks meer dan 100.000 euro aan lasten. De gemeenteraad worstelt nog met de financiële onderbouwing van het plan. BEETSTERZWAAG Raadsleden zaten maandagavond nog vol vragen over de financiering. Over onduidelijke BTW-constructies, maar ook over de toekomstige exploitatie. De invulling van de horeca wekt verwarring. Wordt dat overgelaten aan vrijwilligers zoals eerder gesteld of toch aan professionals? Wethouder Van Dijk gaat uit van het laatste. “Mar dat binne allegear knoppen dêr’t wy noch oan draaie kinne.” Volgens Dieko van der Harst (Opsterlands Belang) stond één vraag centraal. “Kinne wy it betelje? No en yn de takomst.” Het antwoord van Piet van Dijk, wethouder en partijgenoot, was helder. Renoveren doe je voor twintig jaar, nieuwbouw voor veertig jaar. “En dan liggen de las-

ten voor nieuwbouw jaarlijks meer dan 100.000 euro lager.” Naast de financiën vormde de betrokkenheid van Gorredijk bij de accommodatieplannen maandag een hoofdingrediënt in de Opsterlandse gemeenteraad. De vergadering over het collegevoorstel, met onder andere de verhuizing van De Skâns, duurde tot middernacht. Met een volle publieke tribune en maar liefst negen insprekers. Hun argumenten voor of tegen waren niet nieuw. Johannes de Boer, directeur Burgemeester Harmsma School, benadrukte bijvoorbeeld nogmaals de kansen om met een MFA voorzieningen voor Gorredijk te behouden. Terwijl Rebecca Siebinga, inwoonster van Gorredijk, de raad juist wees op de

sociaal-culturele risico’s van de verhuizing. Zij vreest dat er voorzieningen verloren gaan en vond hierbij steun van Simon Rood, vrijwilliger bij ouderencentrum It Stee. “Veel vrijwilligers geven nu al aan na de verhuizing niet mee te gaan.” Luit Beenen van ‘Dizze Skâns moat bliuwe’ bleef het huidige Skânsgebouw roemen als een oerdegelijk gebouw, dat misschien alleen wat achterstallig onderhoud heeft. “Maar nu dreigen we te worden weggestopt in een zijstraatje tussen twee scholen.” Wethouder Van Dijk benadrukte dat de renovatie-variant echt goed is bekeken. “Zo goed, dat het de gebruikers van De Skâns ook weer hoop heeft gegeven.” Voorstanders van renovatie van de huidige Skâns geven keer op keer aan niet te weten waar ze aan toe zijn in een nieuw centrum en stellen volop vragen over een eerder dit jaar getoonde schets. Van Dijk: “De getoonde schets is een voorbeeld van hoe het kan. Maar het kan ook helemaal anders. Dat gaan we met een klankbordgroep van

Verder werken aan de Turfroute GORREDIJK Nu het vaarseizoen voorbij is, gaat de Provincie Fryslân verder met de werkzaamheden aan de Turfroute.

Het deel Opsterlânske Kompanjonsfeart tussen Oosterwolde en Gorredijk wordt op een diepte van 1,50 meter gebracht, zodat het geschikt is voor boten met een diepgang van 1,30 meter. Bij Donkerbroek komt een kanosteiger en een fiets- en voetgangers-

brug. Bij Hemrik legt de provincie 900 meter oever aan met walbeschoeiing met stortsteen. De Tjonger tussen Sluis I en Sluis III wordt ook uitgebaggerd tot 1,50 meter. Tegelijkertijd verbetert Wetterskip Fryslân de waterkwaliteit door de aanleg van vijf kilometer natte natuurvriendelijke oevers langs de zuidkant van de Tjonger. Daarnaast wordt de nevengeul aan de noordzijde verbreed en voorzien van vis-

passages. Historische meanders van de Tjonger worden gebaggerd, voorzien van flauwe taluds en verbonden met de Tjonger. Zo ontstaat weer stroming in het watersysteem. Het opwaarderen van de Turfroute maakt deel uit van Het Friese Merenproject. De investeringen aan de Turfroute zijn mogelijk dankzij financiële meevallers bij de verbreding en verplaatsing van de N381.

De verbindende komma’s van Hemrik Het centrum van Hemrik is een opgeknapt kruispunt én een kunstwerk rijker. Afgelopen vrijdagochtend werd ter hoogte van ‘t Koetshuis het eerste deel van een kunstwerk van Alie Popkema geplaatst. De kunstenares uit Bakkeveen kreeg van Plaatselijk Belang de opdracht mee om een kunstwerk te maken dat verbindt. Resultaat zijn grote ronde schijven die turf, water en bos verbeelden. Het zijn een soort komma’s die de omarming voorstellen; de omarming die opvangt en doorgeeft. In het kader van de vernieuwde N381 worden in Hemrik drie kruispunten onder handen genomen. De kruising Binnenwei – Fabryksleane – De Manege is klaar. Volgende fase is het kruispunt even verderop tussen Binnenwei en De Manege. Later krijgt ook het kruispunt bij Sparjeburd nog een facelift.

HEMRIK

Plaatsing van het werk van Alie Popkema. Foto: Sietse de Boer

gebruikers later uitwerken. Maar eerst is het aan de raad om een politieke keuze te maken.” De PvdA benadrukte nogmaals het belang van draagvlak in het dorp door te stellen: “In MFA sûnder doarpsynset is as in faas sûnder wetter.” De raadsfracties geven op 16 november hom of kuit over de toekomst van De Skâns.

Toch lijkt het voor de eenmansfracties van FNP en BAS al een uitgemaakte zaak. Zij ageren volop tegen het collegevoorstel. Evert Wilstra (FNP) stelde kritische vragen over de geluidsoverlast en hij ziet het niet zitten om een MFA met vrijwilligers te laten draaien. “Dat slagget yn sa’n grut doarp net.”

Week van de opvoeding LIPPENHUIZEN Tijdens de week van de opvoeding (5 tot 11 oktober) staat het ontmoeten en uitwisselen van ervaringen over opvoeden en opgroeien centraal. Wethouder Wietze Kooistra was maandagochtend aanwezig op obs De Flecht in Lippenhuizen tijdens een koffie-uurtje met een pedagoog. Het ruziemaken van kinderen was een drukbesproken gespreksonderwerp. Het Centrum voor Jeugd en Gezin

(CJG) organiseert op 8 oktober in obs De Pols in Tijnje samen met de scholen en de peuteropvang een ouderavond met als thema ‘Opvoeden & Zo’. Het aandacht geven en het stellen van grenzen staat hierbij centraal. Het maandelijkse Mamacafé in Gorredijk gaat in op de schijf van vijf. Een overzicht van de activiteiten is te vinden op www.cjgopsterland.nl.

Kinderboekenweek 2015 GORREDIJK De 61e editie van de Kinderboekenweek (7 tot en met 17 oktober) staat in het teken van natuur, wetenschap en techniek. Onder het motto ‘raar maar waar’ worden kinderen gestimuleerd op onderzoek uit te gaan om erachter te komen hoe de wereld in elkaar zit. De Kinderboekenweek probeert nieuwsgierige kinderen een ontdekkingsreis te laten maken door de wonderlijke wereld waarin we leven. De bibliotheek, met zijn uitgebreide collectie informatieve boeken, kan daarbij een handje helpen. Maar je kunt de wereld om je heen ook leren kennen door zelf proefjes

te doen en te experimenteren. Op woensdag 7 oktober (13.30-16.30 uur) kunnen kinderen ’s middags in de bibliotheek aan de slag met proefjes en experimenten.

Museum Opsterlân

Museum Opsterlân organiseert extra activiteiten in het kader van de Kinderboekenweek. Het internationale Trio Trobairitz vertelt op 11 oktober (13.30 uur) in het museumcafé muzikale verhalen: het verhaal van De Kleine Prins en de oosterse parabel van de Japanse Steenhouwer. Geschikt voor jong en oud. Entree: gratis. www.museumopsterlan.nl


VOORGERECHTEN

• Een heerlijke pittige iets wat zoete tomatensoep met stukjes vlees • Licht gebonden mosterdsoep met Friese droge worst • Kippensoep met vermicelli en peterselie • Mandje stokbrood met huisgemaakte kruidenboter • Rundercarpaccio met huisgemaakte pesto, zonnebloempitten en kaas ( meerprijs € 2,50 ) • Salade met brie, komkommer en appel gegratineerd met honing • Frisse galia meloen met rauwe ham • Salade met dun gesneden gebraden kipfilet, sinaasappel, pijnboompitten en kerriesaus • Tonijnsalade met komkommer, tomaat, augurk en ui • Duo van Noorse garnalen met cocktailsaus en gefrituurde garnalen in filodeeg ( meerprijs € 2,00 ) • Gerookte forel met bieslookmayonaise op een bedje van sla Al onze gerechten zijn ook los te bestellen. Diverse kindergerechten.

HOOFDGERECHTEN

• Huisgemaakte kipsaté met satésaus en kroepoek • Varkenshaasje met champignonroomsaus ( meerprijs € 2,50 ) • Varkensschnitzel met champignonroomsaus • Gebakken reepjes gyros met tzatziki • Wrap gevuld met gekruid gehakt, maïs, ui en paprika met kaas uit de oven en tacosaus • Roergebakken ossenhaaspuntjes (diamant haas) in teriyakisaus ( meerprijs € 3,50 ) • Gegrilde kipspiesjes met pestoroomsaus • Combinatie van spareribs en chickenwings met chilli- en knoflooksaus (meerprijs € 3,50) • Gebakken pangafilet met remouladesaus • Gebakken kabeljauw met kruidenkorst • Zalmstokjes geserveerd met een dip van mayonaise, yoghurt, wasabi en bieslook ( meerprijs € 3,50 ) • Vegetarische ravioli met roerbakgroenten en een topping van oude kaas en rucola

Wij heten u van harte welkom!

NAGERECHTEN

• Boerenroomijs met slagroom • Dame blanche met slagroom • Boerenroomijs met advocaat en slagroom • Vers fruit met mangosorbetijs en slagroom ( meerprijs van € 1,50 ) • Vanille / aardbeien ijstaart met aardbeien saus en slagroom • Sinaasappelbavarois met slagroom • Slagroomsoesjes met chocoladesaus en boerenroomijs • Griekse yoghurt met verse aardbeien en aardbeiensaus • Huisgemaakte cheesecake met siroop en slagroom ( meerprijs € 1,50 ) • Koffie / thee of cappuccino met lekkernij • Alcoholische koffie : Irish/Spanish/Italian/ Friese Coffee ( meerprijs € 3,00 )


Sa!

7 oktober 2015

Opsterland maait niet of nauwelijks

Ergernis over bermen Opsterland maait bermen niet of nauwelijks meer. In Siegerswoude en Langezwaag vinden inwoners de wildgroei langs paden en wegen maar niks. Zwerfvuil blijft onontdekt in het lange gras en de ruige randen staan niet netjes, zo luiden de klachten. SIEGERSWOUDE De herfst is begonnen. Verkleurde lange grassen en verdorde kruidenstengels markeren de fietspaden en wegen in het buitengebied. De wildgroei is een gevolg van Opsterlandse bezuinigingen op het maaibeleid, een jaarlijkse besparing van 67.000 euro. Maar het is Sietze Visser een doorn in het oog. “Ik heb twee weken geleden een klachtbrief geschreven. Toen ik erachteraan belde, hoorde ik dat er dit jaar nog helemaal niet is gemaaid.” Visser is lid van de himmelploech van Siegerswoude. Een clubje van zeven gepensioneerden dat eens in de twee weken op maandag het dorp vrijmaakt van zwerfvuil. De gemeente voorzag de ploeg van oranje hesjes en prikkers en haalt op dinsdag keurig de vuilopbrengst op. “Op de fiets gaan we ook de bermen langs de buitenwegen af”, vertelt Visser. “Maar door dat verrekte lange gras kunnen we de blikjes- en flessenrommel niet meer vinden. Dat blijft

nu dus liggen.” Visser begrijpt dat Opsterland op de centen moet letten, aan de andere kant geeft de gemeente ook hoog op over zelfredzaamheid van de dorpen. “Dat hebben we hier met de himmelploech geregeld, maar nu frustreert het maaibeleid de goede intenties.” Volgens Visser is ook de veiligheid in het geding. Uitwijkende trekkers rijden het lange bermgras plat en dat kan met name op fietspaden gevaarlijke gladheid veroorzaken. “En het staat gewoon niet netjes.” Die klachten herkent raadslid Hielke de Vries (VVD) uit Langezwaag. Hij is al zeker zeven keer aangeklampt door dorpsgenoten die zich storen aan de rommelige bermen. “En terecht. Opsterland draagt het toerisme hoog in het vaandel, maar op deze manier spannen we het paard achter de wagen.” Politiek gezien staat De Vries achter de bezuiniging, maar dan moet de gemeente volgens de VVD-er maar op

5

www.sa24.nl

zoek naar creatief bermonderhoud. “In Langezwaag loopt een pilot waarbij de boeren zelf de bermsloten hekkelen. En het voorlopige resultaat ziet er goed uit.” Zoiets moet ook mogelijk zijn met de langgerekte bermen, meent het raadslid. “Veel particulieren houden de boel langs hun eigen percelen al kort. Waarom treffen we niet een regeling met de boeren, bijvoorbeeld via LTO, om tussentijds als de bermkanten zijn uitgebloeid, een keer te maaien? Zoiets gebeurt in Heerenveen en Ooststellingwerf ook.” De Vries komt binnenkort met een dergelijk voorstel voor Opsterland. Volgens wethouder Wietze Kooistra is de openbare ruimte de sluitpost van de begroting. De gemeenteraad haalde in november 2014 een streep door het bermmaaien in het buitengebied. “De gevolgen daarvan worden nu zichtbaar.” Zichthoeken bij wegkruisingen houdt de gemeente vanwege de verkeersveiligheid nog wel kort. Kooistra verwacht dat het niet maaien op den duur ten koste gaat van de ecologische diversiteit. “Sterke planten als het fluitekruid gaan andere begroeiing verdringen. Ook ontstaan er waarschijnlijk her en der bosjes.”

Terri Brooks bij LOOF Werk van de Australische kunstenares Terri Brooks is vanaf 10 oktober voor het eerst in Nederland te zien en wel bij Kunsthuis LOOF. Brooks is on tour in Europa en reist vanuit een opening in Milaan door naar Jubbega. Zaterdagmiddag (17.00 uur) opent gedeputeerde Sietske Poepjes de expositie. De

JUBBEGA

werken van Brooks refereren aan eigentijdse abstracte landschappen die hun essentie ontlenen aan de stedelijke omgeving. Brooks is geïnteresseerd in een natuurlijke manier van ‘mark making’, excessieve techniek vermijdend om vooral te focussen op de weergave van natuurlijke verweringsprocessen. www.kunsthuisloof.nl

Open Praktijk Route

TIJNJE Op 10 oktober organiseert  Bewust Fryslân, de netwerkorganisatie voor bewuste ondernemers, een Open Praktijk Route. Twintig therapeuten, coaches en trainers geven een kijkje in de keuken. Onder hen Petra Koopmans (Ureterp), Praktijk Yarka (Jubbega)

en Sunshine Healing (Tijnje). Deze praktijken begeleiden mensen bij het beter voor zichzelf zorgen en aanpassen van de leefwijze. Er zijn minilessen, demonstraties, kort consulten, massages of creatieve werkvormen.   www.bewustfryslan.nl

Snuffelen aan techniek

Ruim 400 basisschoolleerlingen gaan vrijdag op bezoek bij de Burgemeester Harmsma School om nader kennis te maken met de wereld van techniek. De BHS werkt sinds een aantal maanden samen met twintig technische bedrijven in Gorredijk en omgeving. Het doel van deze Technetkring is om meer leerlingen te interesseren voor een loopbaan in de techniek. Volgens de BHS heeft onderzoek laten zien dat de interesse in techniek zich vooral ontwikkelt in de groepen 7 en 8 van de basisschool. Het project maakt vrijdag en zaterdag gebruik van een programma dat elders in het land GORREDIJK

al met succes op scholen is toegepast. De leerlingen volgen vrijdag een uitgebreid programma op de school en gaan dan naar huis met een gereedschapskist met daarin vijf vouchers. Een dag later, op zaterdag tussen 10.00 en 14.00 uur, kunnen ze deze vouchers inleveren bij vijf bedrijven: Bromach, Bouw Gorredijk, RVS Apparatenfabriek Het Noorden, Adremo en Sietzema Techniek. In ruil krijgen ze een stuk gereedschap. Bij de deelnemende bedrijven kunnen de leerlingen en hun ouders kennismaken met de praktijk van een aantal technische beroepen.

Kledingactie vluchtelingen

Drie kerken in Gorredijk slaan de handen ineen om hulp te bieden aan de vluchtelingen door voor de aankomende koude maanden warme kleding in te zamelen. Er is vooral behoefte aan warme jassen, broeken, truien en vesten. Aan zomerse kleding is geen behoefte. Inleveren GORREDIJK

Jannick de Jong gehuldigd GORREDIJK Vrijdagavond tijdens de Music Meeting is grasbaanracer Jannick de Jong gehuldigd voor zijn prestaties van afgelopen seizoen. Hij werd dit jaar zowel Nederlands (voor de 6e keer), Europees (voor de 3e keer) en we-

reldkampioen. De huldiging van het crosstalent is al bijna een traditie tijdens het muziekevenement. Ieder jaar haalt De Jong titels, maar het is dit jaar voor het eerst dat hij de wereldtitel veroverde. Uit handen van loco-burgemeester

Piet van Dijk van de gemeente Opsterland kreeg Jannick een cheque van duizend euro, bedoeld om zijn motorrijbewijs mee te halen. “Dat moat der no mar ris fan komme.”

van kleding kan op zaterdag 10 oktober (10.00 tot 16.00 uur) bij de protestantse Ontmoetingskerk (Schansburg 3) en rooms-katholieke Paulusparochie (Compagnonsstraat 102). De doopsgezinde kerk (Stationsweg 60) is hiervoor geopend op zondagmiddag 11 oktober tijdens kerkendag.


15KBW33A

KINDERBOEKENWEEK BIJ PLANTEYN!

b

Planteyn boeken Langewal 19 Gorredijk 0513-461254 info@planteyn.nl www.planteyn.nl

AlgemeenA2_natuur.indd 1

02-07-15 16:23


Gemeentehuis Hoofdstraat 82, 9244 CR Beetsterzwaag Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag T (0512) 386 222 - E gemeente@opsterland.nl Twitter @opsterland

Wo. 7 oktober 2015

Mededelingen van de gemeente

Storing openbare verlichting T (088) 945 02 50 Openingstijden Publiekscentrum ma. t/m vrij. 09.00 – 12.30 uur do. 17.00 – 20.00 uur ’s middags kunt u alleen op afspraak terecht

Bestemmingsplan Buitengebied grotendeels onherroepelijk Burgemeester en wethouders van Opsterland maken bekend dat het bestemmingsplan Buitengebied (op 30 juni 2014 vastgesteld door de gemeenteraad als NL.IMRO.0086.BPBuitengebied-0301) na de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 16 september 2015 (zaaknummer 201407427/1/R4) grotendeels in werking is getreden.

Uitspraak Raad van State De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft naar aanleiding van de twee ingediende beroepen het raadsbesluit van 30 juni 2014 vernietigd, wat betreft:

Bekendmakingen Bakkeveen

b. artikel 28, lid 28.1, onder e, en artikel 28, lid 28.2, onder a, van de planregels (het verbod op het gebruik van gronden, gebouwen en/of overkappingen waarbij een toename plaatsvindt van de bestaande stikstofemissie als gevolg van een wijziging van dieraantallen, diersoorten en/of andere stalsystemen vanaf het betreffende agrarische bedrijf of de betreffende gronden met de daarop geformuleerde uitzonderingen in artikel 28, lid 28.2); c. het plandeel met de bestemming ‘Agrarisch’ dat betrekking heeft op het perceel De Buorren 12 te Lippenhuizen; De Afdeling heeft daarbij de raad van de gemeente Opsterland opgedragen om binnen vier weken na verzending van de uitspraak ervoor zorg te dragen dat bovenstaande wordt verwerkt in het elektronisch vastgestelde plan dat te raadplegen is op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Met het beschikbaar stellen van de versie NL.IMRO.0086.BPBuitengebied-0302 van het bestemmingsplan, welke vanaf 2 oktober 2015 raadpleegbaar is, is hieraan uitvoering gegeven. Voor het overige is het vaststellingsbesluit in stand gebleven en is daarmee het bestemmingsplan voor dat deel in werking getreden.

Ingediende aanvraag evenementenvergunning - houden nieuwjaarsfeest op 31 december 2015 van 00.30-06.00 uur, Mjûmster Wei, nabij nummer 37

Beetsterzwaag, 7 oktober 2015 Burgemeester en wethouders van Opsterland

Verleende omgevingsvergunning - bouwen woning, Van Lyndenpark 5 Verleende omgevingsvergunningen - kap boom en aanleggen verharding, De Wissel 1 - spoedkap beuk, De Skeakel, tegenover nummer 1 Ingediende aanvragen APV vergunning - gebruiksvergunning tijdelijke bouwwerken overdekte ijsbaan met drank en horecawet model C van 28 november t/m 2 januari 2016, Van Harinxmaweg 10 - houden zomerconcert op 3 juli 2016 van 14.00-18.00 uur, Van Harinxmaweg 10

Frieschepalen

Op 14 oktober a.s. vinden vanaf 19.15 uur hoorzittingen plaats voor de bezwarencommissie. Deze hoorzittingen zijn openbaar en worden gehouden in De Buorskip, Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag. Het betreft de volgende zaken:

De mogelijkheid bestaat dat de agenda door omstandigheden wordt gewijzigd. Over de actuele agenda kunt u contact opnemen met de secretaris van de Bezwarencommissie (0512) 386 232.

19.15 - 19.35 uur Het bezwaarschrift van de heer H. Opgelder te Bakkeveen, gericht tegen het verlenen van een vergunning voor de bouw van een woning op het adres de Biskop 8, Bakkeveen.

De op de zaken betrekking hebbende stukken liggen voor belanghebbenden ter inzage op het gemeentehuis. U kunt zich hiervoor op werkdagen vervoegen bij de secretaris van de Bezwarencommissie. Het is tevens mogelijk afschriften te verkrijgen van de ter inzage liggende stukken.

19.35 - 19.55 uur Het bezwaarschrift van de heer P. Nieuwland te Terwispel, gericht tegen de afdoening van zijn WOB-verzoek naar aanleiding van zijn bezwaar tegen gemeentelijke aanslagen.

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen 2 keerwandelementen voor beschoeiing, De Slûs 6

Gorredijk Overig - melding mobiele puinbreker, puinbreken tussen 1 oktober en 31 december 2015 gedurende 15 dagen, Jodocus Heeringastraat 7

Hoorzittingen

Ureterp, Lijteplein 9 (bibliotheek) wo. 15.00 - 17.00 uur T (0512) 386 222 - E gebiedsteam@opsterland.nl

Beetsterzwaag

Raadplegen bestemmingsplan Buitengebied U kunt het digitale plan raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u het tabblad ‘Bestemmingsplannen’, waarna u de mogelijkheid heeft om het plan op te roepen via het invullen van de locatie of het planid-nummer NL.IMRO.0086.BPBuitengebied-0302. Het bestemmingsplan is eveneens te raadplegen via de gemeentelijke website www.opsterland.nl

Gorredijk, Schansburg 1 (bibliotheek) ma. 13.30 - 16.30 uur

Verleende omgevingsvergunningen - aanleg nieuwe oprit, De Biskop 8 - kap eik voor nieuwe oprit, De Biskop 8

a. artikel 3, lid 3.4, aanhef en onder a en b, en artikel 3, lid 3.8, aanhef en onder a, sub 1, van de planregels (de afwijkingsbevoegdheid respectievelijk wijzigingsbevoegdheid om de bouwvlakken van grond- en niet-grondgebonden agrarische bedrijven te kunnen vergroten);

Gebiedsteam Opsterland Beetsterzwaag, Hoofdstraat 82 (gemeentehuis) ma. t/m vr. 09.00 - 12.30 uur

Hemrik Verleende omgevingsvergunning - bouw fietsenhok en kap 3 eiken, Engbert Pierswei 4

Langezwaag Verleende omgevingsvergunning - verbouw woning, Tsjerkeleane 19 Meldingen - activiteitenbesluit, uitbreiding veestapel, Klidze-rjocht 5

Nij Beets Ingediende aanvraag omgevingsvergunning - kap 10 zieke kastanjes, kadastraal bekend BSZ00f 489 G aan de Leppedijk

Ureterp Ingediende aanvraag omgevingsvergunning - kap 1 eik, Harspit 8 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning - weigering uitbreiding melkveehouderij, Bûtewei 15

Wijnjewoude Verleende omgevingsvergunning - interne verbouwing en uitbreiding pand, Duerswâld 9 - aanleg rijbak, Weinterp 45 Ingediende aanvraag evenementenvergunning - Project X-mas op 24 en 26 december 2015 van 21.00-02.00 uur, Klein Groningen 12 A

Kijk voor meer informatie op www.opsterland.nl ‘De vaataandoening in haar hoofd veranderde ons leven op slag.’

Elke dag schoppen harten vaatziekten honderden levens overhoop.

De Hartstichting werkt aan een toekomst zonder hart- en vaatziekten. Kijk wat u kunt doen op www.hartstichting.nl/doe-mee


Geldig in week 41 (zondag 4 t/m zaterdag 10 oktober 2015)

vriesvers

PLUS Witte of blauwe druiven

Spa Fruit of citron

Hertog IJs Alle bakjes à 200 ml of Viennetta Mini’s Alle pakjes à 125 ml Per stuk

Alle flessen à 1,5 liter Per fles

PLUS Klaverland Kaas plakken 48+

Unox Soep

PLUS Gehaktschnitzels

2.30-3.27

1.69

Los, met pit Per kilo

2.98

1.39-1.59

1.07-1.12

Alle pakken à 200-230 gram Per 200 gram

Coca-Cola

Alle flessen à 1,5 liter, combineren mogelijk 4 flessen

7.32

Alle blikken à 800 ml Per blik

Krokant, boeren of zigeuner Pak 5 stuks

4.49

Alfa, Palm Speciale of Warsteiner Pils Krat 24 flesjes à 25-30 cl

14.29-14.49

Weekendpakker ED LK A

G

E

Alléén geldig op 8, 9 en 10 oktober

UI

T

G

Dagvers LI M B UR

Douwe Egberts Senseo Pads

do vr za PLUS Vlaai

Kersen met slagroom en korstbodem of appel-citroen, geschikt voor 10 personen Hele vlaai

9.99

7.

99

Alle zakken à 28-36 stuks

of Aroma Rood Pads Alle zakken à

36 stuks, combineren mogelijk 2 zakken

7.98-8.30 41/15

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Voor alle producten in deze advertentie geldt, tenzij anders vermeldt, maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant. *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als uw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper.

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via plus.nl

Openingstijden: ma - wo 8.00 - 20.00 | do - vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 13.00 - 18.00

Berkenbosch | Molenlaan 8 | 9244EA Beetsterzwaag | T: 0512-381232

www.plus.nl


Sa!

7 oktober 2015

www.sa24.nl

Hjerst

Tjalling Harkeswei 15, Lippenhuizen

Niets zo lekker als eigen kweek “Kom maar verder. We zitten nog te eten, maar waren toch al bijna klaar. De vla komt straks wel. Let maar niet op de hond, die blaft tegen iedereen. De hond is van mijn dochter en logeert hier een paar dagen.” LIPPENHUIZEN Kees en Minke Kootstra zitten met zoon Graddus aan de spekboontjes. Niet dat ze elke dag tussen de middag warm eten, maar Graddus moet zo naar zijn werk, dus vandaar. Hij loopt in de ploegendienst bij Smilde Foods in Heerenveen. Graddus is na een echtscheiding bij zijn ouders ingetrokken, totdat hij weer eigen woonruimte vindt. Dat valt in deze tijd nog niet mee. “Maar voor ons hoeft hij geen haast te maken, we hebben alle ruimte. Boven gebruikten we toch al nauwelijks meer.”

Zelfgebouwd

De Kootstra’s wonen aan de Opsterlandse Compagnonsvaart, in het huis dat voormalig timmerman Kees zelf heeft

gebouwd. Dat moet rond 1979 zijn geweest, want dochter Greetje moest nog geboren worden. “Met hulp van je broers”, weet Minke nog. “Kees is er een van twaalf, zo ging dat in de familie.” Kees knikt: “De rest heeft ook bijna allemaal een eigen huis, of verbouwd of nieuw neergezet, we deden het met elkaar.” Voor de nieuwbouw woonden ze eerst nog tien jaar in het oude wâldhúske dat ze van Minkes pake en beppe overnamen. Dat stond aan de weg, vandaar dat de huidige woning juist een eindje van de weg afligt. Wel zo rustig, zegt Minke. “Ook al loopt de weg verderop dood, er komt hier nog heel wat zwaar landbouwverkeer langs. Vroeger lagen we te schudden in bed.”De

Nieuw hypotheekkantoor

GORREDIJK Verzekeringskantoor Van Campen & Dijkstra uit Gorredijk heeft zijn activiteiten sinds begin deze maand uitgebreid met Hypotheekcentrum Friesland in Akkrum. Van Campen & Dijkstra is in deze regio al langer actief vanuit een kantoor in Grou. Voor het Hypotheekcentrum bundelt het assurantiekantoor zijn krachten met die van Ecuraat uit Grou. Vanuit Hypotheekcentrum Friesland willen eigenaren Pieter de Leeuw (Ecuraat) en Job Steenland

(Van Campen & Dijkstra Verzekeringsadviseurs) de klant nog beter bedienen met kwalitatief, objectief en persoonlijk hypotheekadvies. De Leeuw: “Wij kennen de behoefte van de consument. Persoonlijke aandacht en betrokkenheid, plezierig rechtstreeks contact, korte lijnen en een daadkrachtige aanpak. Dat zijn kenmerken van onze dienstverlening.” Mede-eigenaar Steenland vindt het belangrijk om in de hectiek van de dag rust en tijd te nemen voor de klanten.

Wintergroenten

De tuin doen ze samen. Het zijn er goedbeschouwd twee; de siertuin om het huis en de groentetuin. Die ligt aan de andere kant van buurmans huis, een lap van zeshonderd meter. “Mijn vader kocht het stuk grond ooit. Daarna kweekten mijn broers en ik er groenten, nu doen we het alleen”, vertelt Kees. Ze telen aardappelen, wortels, biet en snijbiet, de stokbonen die net op tafel stonden – de hele vriezer zit

“Ik denk dat we ons hiermee onderscheiden ten opzichte van traditionele banken en andere hypotheekkantoren.” Hypotheekcentrum Friesland bemiddelt voor verschillende geldverstrekkers en is volledig onafhankelijk. De hypotheekadviseur is gevestigd in het centrum van Akkrum, ingericht als een laagdrempelige winkel en gelegen in het hart van de provincie. Het kantoor van Van Campen & Dijkstra in Gorredijk blijft ook open voor hypotheekadvies.

BEETSTERZWAAG De Statenbijbel van Beetsterzwaag noemde de drukker het al. Thom Vellinga en Jelle Terluin hebben met het boek ‘Bedrijvig Beetsterzwaag’ een monsterklus afgerond.

De auteurs Thom Vellinga en Jelle Terluin. FOTO: SIETSE DE BOER

linga dompelen zich al langer onder in de plaatselijke geschiedenis. Oud-Sweachster Vellinga heeft thuis een hele wand met honderden mappen knipsels, foto’s en documenten, verzameld in veertig jaar tijd. “Is it in hobby of in sykte, sis it mar.” Voor dit boek beperkten de twee zich tot de

9

Zoveel mensen, zoveel verhalen. Een verslaggever van Sa! belt in een willekeurig gekozen dorp in een willekeurige straat aan op nummer 15.

vaart is mooi om naar te kijken, de langsvarende bootjes zorgen voor gezellige reuring, maar verder hebben ze niet zoveel met water. “Ik geef niets om vissen en bootje varen hoeft voor ons ook niet zo nodig.” Nu ja, ze hebben wel eens een uitje met de rondvaartboot en dat is best leuk. Maar Kees stapt net zo lief op de motor. Vroegen gingen ze er met zijn tweeën op uit, maar Minke heeft haar bekomst van het trillen en schudden. “Geef mij de tuin maar.”

‘Tsjok boek’ over bedrijvig Beetsterzwaag

In 456 pagina’s komt de geschiedenis van veel oude bedrijfspanden in het centrum van Beetsterzwaag aan de orde. Vergezeld door de geschiedenis van de Sweachster ondernemers, opgedeeld in 182 korte hoofdstukken. De kiem van het boek werd twee jaar geleden gelegd tijdens de expositie over het bedrijfsleven in het dorp. Bezoekers lieten de amateurhistorici weten ook wel geïnteresseerd te zijn in een boek over het onderwerp. Ze hielden woord. Van de 550 gedrukte exemplaren zijn er in de voorverkoop al 468 verkocht. Terluin en Vel-

15

Hoofdstraat en directe omgeving. “Der is wol romte foar in twadde boek, mar wy ha earst ús búk der wol fol fan.” Aan de tentoonstelling en het boek is negen jaar gewerkt. ‘Bedrijvig Beetsterzwaag’ kost 35 euro en is te koop in het Toeristisch Informatie Punt in de Hoofdstraat van Beetsterzwaag.

vol. Er moet nog een rijtje prei uit, maar de wintergroenten zitten er al weer in. Gezien het werk kun je misschien beter naar de winkel gaan, maar ze hebben er nu eenmaal allebei aardigheid in. “Het tuinwerk houdt ons fit en niks smaakt zo lekker als eigen kweek.”

Vrouw Holle Het was rond 1990. Ik was directeur van een kleine school in Noordoost-Friesland. Zoon Piter werd zeven jaar. Het vanzelfsprekende verjaardagsfeestje was toen nog gewoon thuis. De gastenlijst was lastig. Wij konden het ons niet veroorloven een of meerdere leerlingen uit de klas niet uit te nodigen. Dat zou in ons kleine dorp een redelijke rel uitlokken. Dus kwam iedereen. Ook die kinderen waar Piter niks of zelfs nog minder mee had. Met een oud dia-apparaat wilde ik een leuke film vertonen. Eigenlijk waren het 25 dia’s, die je met de hand door het apparaat moest draaien. Hiermee zou ik ‘the amazing story’ van Vrouw Holle vertellen. Succes verzekerd. Dachten wij. De woonkamer werd verduisterd, stoelen gingen aan kant, de hond naar buiten. Kussens en van alles over de vloer om het twaalf kinderen naar de zin te maken; chillen voordat het was uitgevonden. De voorstelling begon. Ik vertelde over Vrouw Holle. Spannend, want zij kon dingen die niemand voor mogelijk hield. Klopte zij kleedjes uit, dan sneeuwde het op aarde. De kinderen hingen aan mijn lippen. Dacht ik. Marion was er ook bij. Zes jaar, een blond staartje recht op het hoofd. Ze stotterde een beetje.  Ik was bij dia 5 en zou net weer een ge-wel-dig verhaal opsteken. Toen ik mijn mond opende, ging Marion staan. Recht voor me. Ze stak haar vingertje op en vroeg: “Meester, hoe-hoeveel moe-moeten er nog?” Dodelijker kon de kritiek niet zijn. In huize Veenstra is het 25 jaar later nog steeds de gewoonte om te zeggen “Hoe-hoeveel moeten er nog?”, als enig tempo gewenst is. (Jan Veenstra is directeur-bestuurder bij PRIMO-Opsterland, maar schrijft de column op eigen titel.)


Sa!

7 oktober 2015

11

www.sa24.nl

Hilbrand van den Bos ontdekte ‘schat’ bij N381

Tien kuub zand door bedbodem Duizenden jaren lagen ze verstopt in de grond totdat Hilbrand van den Bos ze vond. Een slordige elfhonderd stenen werktuigen uit de periode 9.300 tot 6.500 voor Christus. “Ik ha se allegear fûn yn ien bulte neist de N381.” HOORNSTERZWAAG Als gevolg van de wegwerkzaamheden aan de N381 liggen en lagen er talloze zandbulten. Hilbrand van den Bos bezocht ze allemaal, van Ureterp tot Oosterwolde. Hier en daar vond hij wel eens een mooi steentje, maar bij de Peelhoogte bij Donkerbroek was het echt raak. “Dêr lei in bulte sân dy’t by it boskje ûnder de humus weigroeven is.” Het bleek een goudmijn. Het tuinharkje van Hilbrand raakte steeds meer steen. Te veel om handmatig op te zoeken. Dus bedacht de amateurarcheoloog een andere manier. Hij gooide een oude springveren bedbodem op zijn aanhanger. “De earste dei, 9 juny foarich jier, helle ik der direkt al tritich oant fjirtich stiks út.” Steeds meer oeroude gebruikssteen kwam voor het licht: schrabbers, kernen, boortjes, naalden en klingen. Van provinciaal archeoloog Gilles de Langen mocht hij zijn gang gaan. De grond was toch al verstoord.

Afslagbobbel

Ruim tien kuub zand zakte door de bedbodem. Elke dag, nadat de wegwerkers vertrokken, stond Hilbrand vier tot vijf uur lang te zeven. “As it sân dan troch de matras hin-

ne wie, gie ik der noch even mei de hân oerhinne om te fielen oft der noch in punt yn siet. En dan pakte ik ek noch wolris wat werom om mei de lytse seef te dwaan.” Het is best lastig om te bepalen of een stuk vuursteen ooit echt als gebruiksvoorwerp diende. “It is it gefoel. Do pakst it stientsje beet en fielst dat side-eftige en sjochst dat lytse glânske.” Dan volgt het schoonmaken en een nadere inspectie. Heeft het een afslagbobbel en karteltjes? “Ik meitsje alles skjin mei de toskeboarstel. Want dêr giet it om, oan it rântsje kinst sjen oft it wat is.” Sinds zijn vondst aan de N381 is Hilbrand verslingerd aan de vuursteen. “Ik socht altyd al âld guod dat opbaggere waard út ‘e feart en de wiken; ús mem die dat ek al.” Zijn huis staat vol met ooit weggegooide gebruiks- en siervoorwerpen. Nu komen daar vele stenen bij. De vuurstenen artefacten zijn in geld niet veel waard. “De musea lizze der fol mei.” Voor Hilbrand is de waarde echter onschatbaar. “Ast betinkst dat de minsken lang lyn dizze stiennen yn hannen hân ha, dat is prachtich. En wat wienen it faklju. Moatst mar sjen, dizze skrabber is sa skerp datst

dy der sa mei skeare kinst.” En eigenlijk nog mooier: de bult zand die hij onderzocht, ligt op het grondgebied van

Hoornsterzwaag. “Der is hjir eins noch nea soks fûn. Dit is it bewiis dat der ek yn dy tiid hjir minsken wenne ha.”

Auto’s wassen voor Bosheuvel BEETSTERZWAAG Door het verzorgen van een vier dagen durende non-stopuitzending hebben de radioamateurs van de Sweachster Radio afgelopen weekend ruim 1.300 euro ingezameld voor bankjes en picknickvoorzieningen bij de plaatselijke Bosheuvel. Zij kregen hierbij hulp van de leerlingen van ods De Trime die vrijdag 181,49 euro verdienden met het wassen van auto’s en fietsen. Marjan Dam van de school: “De Bosheuvel bestaat vooral uit zand, daarom hebben we dit jaar al het zand van auto’s en fietsen afgespoeld voor het goede doel.” Vorig jaar organiseerde de school een run voor de

Sweachster Radio, die toen in actie kwam voor CliniClowns. De vinylcompetitie, waarbij tien radiopiraten hun beste

vinylplaatjes draaiden, werd zaterdagavond gewonnen door Station enkel zo hard uit Drachtster Compagnie.

Geld inzamelen voor de Slotleane BAKKEVEEN Een aarzelend zonnetje piept na het middaguur door de mist. In de boomgaard proberen kleine Wilhelm Tells een appel van de strobalen te schieten. Het geluid van een motorzaag begeleidt de zanger op het terras.

Er was zondag van alles te beleven tijdens het eerste Familiefestival in de tuin van De Slotplaats. Boswachter Kim Pierik van Natuurmonumenten geniet. Het jeugdprogramma OERRR van de natuurclub is nadrukkelijk aanwezig. Lekker buiten bezig zijn en de natuur ontdekken, liefst samen met je ouders. “Dat is zo mooi. Dan zie je vaders met hun kinderen lekker in het vuur porren. Zijn ze zelf ook even weer een jongetje.”

Ontdekken en genieten

En genieten doet de jeugd. Op het blotevoetenpad bijvoorbeeld. Een oma moedigt haar kleindochter aan. Aarzelend trekt het meiske de schoenen uit en gaat teentje voor teen-

Zelf popcorn maken op het Familiefestival. FOTO: SIETSE DE BOER

tje over de modder, turfblokjes, steentjes, zaagsel en hooi. Geurend gevulde sokken hangen aan een touwtje. Geen zweetlucht, maar wat er dan wel in zit? Een raadspelletje. Popcorn geurt “Wil je zoet of een vrijwilliger. hebben net in

over het veld. zout?”, vraagt Broer en zus een dubbele

zeef popcorn gebakken boven het vuur. Een paar korrels zijn een beetje aangebrand. Uit hun puntzak smikkelend gaan ze door naar de volgende uitdaging. Geroosterde insecten proeven bijvoorbeeld. “Een prima vervangend eiwit”, prijst een dame aan. “En ze kruipen echt niet terug als je ze hebt doorgeslikt.”

Voor de Slotleane

Het Familiefestival is een goed geslaagde mix van natuur, cultuur en proeverijen. Proeven van de oude appelrassen bijvoorbeeld of van de ambachtelijk gemaakte hamburgers. De stands op het voorterrein van De Slotplaats worden druk bezocht. In de achtertuin staat herder Bosse van Swaay van

Wylde Weide landschapsbeheer met een handvol schapen. Met zijn twee bordercollies verzorgt hij demonstraties. Bij alle activiteiten staan collectedozen met het opschrift ‘Geef De Slotplaats haar Slotlaan terug’. Om aan de activiteiten mee te kunnen doen moet je muntjes kopen. Natuurmonumenten gebruikt het geld voor de aankoop van de historische Slotleane. Kim Pierik: “Het verhaal gaat dat je vroeger, toen er nog geen bomen stonden, vanuit De Slotplaats de Martinitoren van Groningen kon zien.” Tegenwoordig is de laan rijk begroeid. “En dat willen we vooral zo houden. Alleen wat opruimen en laaghangende takken snoeien is genoeg.” Voor de aankoop en het opknappen van de laan is 10.000 euro nodig. Met een crowdfundingactie en het Familiefestival is tweederde binnen. “En we hebben nog wat geld achter de hand.” Deadline van de fondswerving is 22 oktober. www.crowdfundingvoornatuur.nl


Jumbo in Gorredijk is iedere zondag open van 12.00 tot 18.00 uur

P

Gratis parkeren! facebook.com/jumbosupermarkten

Henk Split Gorredijk, Badweg 34


Sa!

7 oktober 2015

13

www.sa24.nl

Bakkeveen blij met kunstgrasveld Een afgetrapte trainingswei inruilen voor een kunstgrasveld van topkwaliteit. Voetbalvereniging Bakkeveen was er in een mum van tijd uit met de gemeente Opsterland. Een deal van goedbegrepen deelbelangen. De glunderende gezichten van clubvoorzitter Piet Douwsma en wethouder Piet van Dijk spraken zaterdag bij de feestelijke opening boekdelen. BAKKEVEEN Lichtmasten met led-lampen, blinkende veldafrastering, en een FIFA-goedgekeurde grasmat van de beste kunststofvezels; vv Bakkeveen kijkt weer omhoog na de degradatie naar de vijfde klasse vorig seizoen. “En we zien het ledental groeien”, zegt voorzitter Douwsma. “Vooral bij de jonkies.” De nieuwe aanwas heeft vast met het actieve jeugdbeleid van de club te maken, maar Douwsma sluit niet uit dat ook het strakke groene laken van kunststof de nodige aantrekkingskracht uitoefent op de jonge voetballertjes. “Wie wil er nu niet op zo’n veld spelen?” In de maanden voorafgaand aan de officiële ingebruikname van het kersverse hoofdveld nam een ploeg van zo’n dertig clubvrijwilligers de entourage flink on-

der handen, vertelt bestuurslid Joop Nieuwdam. “We hebben zelf de ruimte rondom het veld betegeld, het terras voor het clubhuis opnieuw gestraat, en de kantine verbouwd. Een hoop werk, maar iedereen liep te fluiten. Dit veld maakt wat los binnen de vereniging, we zijn er weer helemaal klaar voor.”

Ruil

Dat Opsterland niet beknibbelde op de kwaliteit van het kunstgrasveld is terecht, vinden de clubmannen. “Alle trainingen en het gros van de wedstrijden vinden op dit veld plaats. Zo kunnen we het tweede veld voortaan ook in vereiste conditie houden.” In ruil voor de nieuwe jas, droeg de voetbalvereniging het oude trainingsveld aan de gemeen-

Wethouder Piet van Dijk opent met een welgemikt schot het nieuwe kunstgrasveld. FOTO: SIETSE DE BOER

te over. Dat vormde ruimtelijk gezien het grootste obstakel voor Dúnsân, het plan waarmee Bakkeveen in samenwerking met de gemeente het toeristisch hart van het dorp wil verfraaien en versterken. Het sta-in-de-weg-veldje dateerde nog uit de jaren zestig, weet oudgediende Nieuwdam. “Destijds was het idee dat de club er doordeweeks een balletje op trapte en vervolgens kon het oefenterrein dan in de weekenden dienen

als parkeerplek voor de bezoekers van de duinen.” Een constructie die met het verstrijken van de tijd zijn betekenis verloor. Door de groei van de recreatieve voorzieningen - onder andere van het zwembad Dúndelle en de populaire vlooienmarkt - wekte de ongelukkige ligging in toenemende mate ergernis op. “Ook bij ons”, beaamt clubvoorzitter Douwsma. “We hebben de uitgestoken hand van de gemeente dan ook graag gegrepen.”

Onderhoud

In de voor-wat-hoort-wat-onderhandeling pakten club en wethouder snel door en kwam de optie kunstgras op tafel. Het betekent niet dat de club voortaan met de handen over elkaar kan zitten wachten op gunstige wedstrijduitslagen. Ook de hoogwaardige kunstmat heeft onderhoud nodig, minimaal een halve dag per week, heeft Nieuwdam al berekend. De bestuursleden puzzelen nog hoe dat voor elkaar te krijgen.

Volop felicitaties voor Bertus en Froukje

LDODK ontvangt Oranje

FRIESCHEPALEN Een drukke dag was het vorige week dinsdag voor Bertus de Vegt (82) en Froukje de Vegt-de Vries (79). “De bern seinen: jim hoege net foar iten te soargjen.” Het zestigjarige huwelijksfeest werd keurig voor hen verzorgd. ’s Morgens thuis aan De Slûs een kop koffie, vervolgens een etentje in De Stripe en aansluitend een receptie in dorpshuis De Dobber in eigen dorp. “We moasten noch hurd om hjir op tiid te kommen.” Froukje de Vegt blijft er rustig onder en kijkt vergenoegd de goedgevulde zaal in. Op tafel staat een prachtige witte bruidstaart. Blauwe en roze randjes, witte bloemetjes en bovenop het huwelijkspaar uitgebeeld in negerzoenen. “Dy hat de dochter fan in tantesizzer foar ús makke, moai no?” Ze kunnen wel even gaan zitten, denkt Bertus. Maar hij heeft het nog maar net gezegd of de volgende gasten verschijnen om het echtpaar te feliciteren. “Dit is namens Philips.” Een vrouw overhandigt een enveloppe. Bertus werkte er vanaf zijn trouwen. Het bedrijf past goed op haar oud-werknemers; zo gaan Froukje en Bertus nog regelmatig naar de Philips-soos.

GORREDIJK Het Nederlands korfbalteam speelt op donderdag 15 oktober (20.00 uur) in Sportcentrum Kortezwaag een oefenwedstrijd tegen LDODK/ AH Gorredijk. Oranje, met LDODK’er Erwin Zwart, bereidt zich voor op het WK dat op 30 oktober in België van start gaat. Deze week zijn de beste korfballers van het land voor een oefenstage in Portugal. Zwart vertrok zondagmiddag direct na de gewonnen com-

Buren

Ze waren buren in Frieschepalen, gingen naar dezelfde school en woonden, met een

petitiewedstrijd tegen AW.DTV naar Schiphol. De oefenwedstrijd is voor LDODK/AH Gorredijk een opmaat naar een nieuw seizoen Korfbal League, dat in verband met het WK pas in het laatste weekend van november begint. LDODK sluit de eerste helft van het veldseizoen af met vier punten. De twee overwinningen vielen in de laatste twee competitieronden.

Fietsende vrienden Burgemeester Van Selm feliciteerde het diamanten bruidspaar.

klein uitstapje naar De Mersken, hun hele getrouwde leven aan De Slûs. Bertus: “Earst yn in lyts húske fierderop. Doe’t Froukje fan ús âldste dochter befoel, ha ik it húske wêr’t we no wenje kocht. Myn suster hat it doe foar ús ynrjochte.” Ze wonen er nu 53 jaar en kregen er vier kinderen. “We ha tsien bernsbern, trije ha al oanhang.”

Lepper

Voor haar trouwen werkte Froukje bij café Pool (“fan Melle en Aaltsje”), een betrekking voor hele dagen. In die tijd was het normaal dat je dan intern ging. Froukje kon echter thuis blijven wonen, het café lag immers om de hoek. Na hun trouwen richtte zij zich volledig op het huishouden. Bertus

werkte als lepper bij Philips. “Dat is de binnenkant fan de skearkoppen braamfrij meitsje. In soart polysten.” Toen hij 56 was, kon hij vervroegd met pensioen. Zijn afdeling hield op te bestaan. Klaverjassen is hun grote hobby, tweemaal per week schuiven ze aan bij de kaartclub. Koersbal staat eenmaal per week op het programma. Daarnaast blijft Froukje actief bij de gymnastiekclub. Weer staat er een bezoekster met bloemen en een pakje voor de tafel. Glunderend nemen Bertus en Froukje de felicitaties van burgemeester Ellen van Selm in ontvangst. Een verrassing? Froukje: “Ik hie it hast wol tocht. Mar it is dôchs hartstikke leuk!”

GORREDIJK Vanuit Sportcentrum Kortezwaag is al jaren een ploeg amateurfietsers actief. Iedere zondagochtend vertrekken ze voor een rit van 100 kilometer. Ze maken hun kilometers niet alleen in de omgeving van Gorredijk, maar ook ver daarbuiten. Jaarlijks doen ze mee aan klassieke toertochten zoals de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race, de Dolomieten-

marathon, La Marmotte en Luik-Bastenaken-Luik. Minimaal één keer per jaar maken ze samen een vierdaagse tocht door Duitsland of België, met dagelijkse afstanden tot boven de 200 kilometer. De ploeg vrienden, waarvan een aantal de zestig al is gepasseerd, is sinds deze zomer dankzij softwarebedrijf ZiuZ herkenbaar aan opvallende nieuwe shirts en broeken.


Foto’s: Sietse de Boer


Vervang uw garagedeur T R O DUOCPTIE A

n

*

tie ran

1ja0ar

* op d

ga

n aarde oorw v e d naar Vraag

ane e p le

Nu 25% korting op openslaande deuren voor de garage inbraakwerend • onderhoudsvrij • geïsoleerd • brede doorgang

Showroom (op afspraak): De Werf 12b, 8401 JE Gorredijk Kantoor: Dille 8, 8401 NA Gorredijk 0513 - 43 52 43 06 - 52 59 25 14 www.ellemamontage.nl


Sa!

7 oktober 2015

17

www.sa24.nl

Dorpshuis na renovatie klaar voor toekomst

Bokkesprong is meer dan feestzaal Wethouder Hans Broekhuizen van de gemeente Heerenveen zaagde vorige week woensdag het laatste balkje door. Het slotstuk van de renovatie van dorpshuis De Bokkesprong waaraan ruim veertig vrijwilligers een half jaar lang zaagden, timmerden en verfden. BONTEBOK Massaal zijn de Bonteboksters toegestroomd om het nagelnieuwe dorpshuis voor het eerst te bewonderen. Eerst klimt de wethouder op de klaarstaande zaagbok: “Ik heb een broertje dood aan openingshandelingen. Dan moet je in clownspak of over een dun koordje over de vaart. Maar hier zie ik een zaag, dus het zal wel meevallen.” “Kan hem hooguit een duim kosten”, grapt een toeschouwer. Vaardig zaagt Broekhuizen ‘het laatste balkje’ doormidden. Dan is het tijd om over de rode loper het pand te betreden.

Als eigenaar wil Plaatselijk Belang dat het dorpshuis meer is dan alleen een feestruimte voor het 448 inwoners tellende dorp. Voorzitter Dirk Tuithof: “Er is in Bontebok niets meer. Geen busverbinding, geen school. We willen niet dat mensen wegtrekken.” Niet alleen biedt het gemeen-

schapscentrum onderdak aan de vele verenigingen, het moet ook een duidelijke functie krijgen voor oudere dorpsbewoners. “Ons dorp vergrijst in rap tempo. Ouderen kunnen hier straks één of twee keer per week eten. Hiervoor maken we een gezellige huiskamer achter de grote zaal.” En dat heeft grote voordelen, vindt Tuithof. Want als je de mensen over de vloer krijgt, is het makkelijker contact te maken. Niet alleen onderling, maar ook voor hulpvragen bij bijvoorbeeld ziekte of administratieve problemen. Er wordt een werkgroep opgericht om deze ontmoetingsplek voor ouderen te realiseren. De inzet van de dorpsbewoners doet wethouder Broekhuizen denken aan zijn eigen motto ALD: ambitie, lef en doorzettingsvermogen. “Ambitie door samen de schouders eronder te zetten, lef van alle vrijwil-

Wethouder Hans Broekhuizen verricht de openingshandeling. FOTO: SIETSE DE BOER

ligers. Zij hesen zich van de bank, overwonnen tegenslagen en werkten met plezier en doorzettingsvermogen aan deze klus.” De vrijwillige klussers hebben er iets moois van gemaakt. De grote, zeventig foto’s tellende collage in de hal is meteen een blikvanger. Binnen hangt een nog grotere collage van de renovatiewerkzaamheden. Het

ruikt naar verse verf en hout. Op het podium een prachtig metersgroot schilderij van het dorp. “Twee jaar geleden zijn we begonnen met een klein werkgroepje om de renovatie te onderzoeken. In een witboek gaven alle verenigingen aan wat ze van het dorpshuis verwachten en wat ze hier altijd doen. Het is verrassend hoeveel verenigingen we hebben en hoe actief ze zijn.” Tuit-

hof is tevreden, het dorpshuis is klaar voor de toekomst. “Waar ooit het kolenhok was en later de bibliotheek, maken we nog een huiskamer. Daar kunnen ongeveer zeven mensen in een huiselijke sfeer samen eten. We willen een ontmoetingsplek zijn en blijven voor het hele dorp. En dat ouderen niet afhankelijk zijn van hulp van ver, maar dat we hier alles zelf kunnen doen.”

Jubbega moet meer bewegen Eigenlijk gaat het van een leien dakje. Soepeltjes werkt Sportgoep Jubbega toe naar de allereerste Kompenijeloop op zaterdag 10 oktober. De spandoeken zijn klaar, de flyers de deur uit, sponsoren gepolst. Alleen nog een paar vrijwilligers erbij en dan kan het los.

JUBBEGA

Hausse B-Brave valt mee GORREDIJK Zaterdagochtend om 9.00 uur lagen de eerste fans van B-Brave voor de hekken van de Music Meeting. Afkomstig uit Den Haag en Rotterdam. Ze hadden de tijd kunnen nemen, want de verwachte enorme toestroom van jonge fans bleef uit. Voor de ruim 700 fans was in Sportcentrum Kortezwaag volop plaats. Dat waren er minder dan waarmee de organisatie, op basis van ervaringen op andere festivals en berichten op social media, rekening had

gehouden. “It wie gesellich drok”, vond Jacqueline Kerstma van de organisatie. Zaterdagavond was de sporthal met 1.500 mensen helemaal vol, tijdens het optreden van onder andere Di-rect. “Wy wiene útferkocht. En dat is moai. It wie noch net earder sa drok by de Music Meeting.” Ook op de vrijdagavond en tijdens de Kidsfun was het gezellig druk. Kerstma is uitermate tevreden over het verloop van het muziekevenement en de reacties van de bezoekers.

Motor achter het wandel- en hardloopevenement is Yntze Seinstra, gymnastiekmeester op diverse basisscholen in de gemeente Heerenveen. “Yn Jobbegea jou ik les yn de gymnastykseal. En dan falt je op dat de grutte sportseal yn De Kompenije oerdeis eins altyd leech is.” Dat zette Yntze aan het denken: zou het niet mogelijk zijn wat meer sportactiviteiten in de sporthal te organiseren? Hij ventileerde dit idee bij toenmalig ‘ferbiner’ van Jubbega en Hoornsterzwaag, Willy de Leeuw. Een topidee vond zij, waarop dit voorjaar gelijkgestemden gezocht en gevonden werden. Resultaat is de Sportgroep Jubbega: Sander Bergsma, Petra van Dijk, Anneke Kromhout, Jannes de Jong, Sybren Bouma, Willy de Leeuw en Yntze Seinstra. Seinstra wil het tij keren in Jubbega. De

sporthal moet meer worden gebruikt en de inwoners mogen wel wat meer in beweging komen. Een mooi succes was er drie jaar geleden al, toen hij er mede voor zorgde dat het dorp weer een eigen gymnastiekvereniging kreeg. Er waren ook teleurstellingen. De plannen voor een fitnessruimte in De Kompenije stierven een zachte dood. “Dat rûn speak op it jild. Jobbegeasters koenen wol nei oare doarpen foar fitness fûnen de subsydzjeferstrekkers.” Plannen en ideeën heeft hij genoeg. “Miskien moatte we ris ûndersykje om mei alle sportferienings in sportjûn te organisearjen.” Maar dit valt wat Yntze betreft nog in de categorie hersenspinsels. “Earst mar ris dizze loop. Dan evaluearje en dêrnei sjogge we wol fierder.” Hij

Kompenijeloop

geeft toe dat een wandeltocht, kidsrun en recreatieloop geen activiteiten in de sporthal zijn. “Mar we starte wol by De Kompenije en minsken kin fansels nei binnen ta om wat te drinken en te ferklaaien.” Hiermee hopen de organisatoren de bekendheid van De Kompenije als sportlocatie te verhogen. Een prachtige route door de omgeving van Jubbega ligt klaar. De route wordt volledig voorzien van pijlen en wandelaars krijgen een beschrijving op papier. De organisatie is nog wel op zoek naar vrijwilligers. “We meie mei droech waar parkeare op it lân fan boer Dijkstra oan de P.W. Janssenwei, dêr ha we parkearwachten foar nedich. En ek op de plakken wêr’t de hurdrinners de dyk oer moatte en op punten wêr’t wetter útdield wurdt, binne minsken nedich.”

De eerste Kompenijeloop start zaterdag 10 oktober om 10.00 uur met wandeltochten over 5, 10 en 15 kilometer. Voor kinderen is er om 13.00 uur een kidsrun. Voor 4- tot 8-jarigen over 1 kilometer, de kinderen van 9 tot 12 jaar lopen 1,5 kilometer. Om 14.00 uur start de recreatieve loop met dezelfde route en afstanden als de wandeltochten. Inschrijven bij de start in De Kompenije. Deelname: 5 euro, kinderen gratis.


Sa!

7 oktober 2015

Kinderclubs

Olterterperkring

GORREDIJK Niets te doen in Gorredijk voor de kids? Daar wil De Opstap graag verandering in brengen door te starten met kinderclubs, speciaal voor kinderen in de basisschoolleeftijd. De organisatie is daarvoor op zoek naar vrijwilligers. Aanmelden kan via deopstapgorredijk.nl@gmail.com.

‘Deze wereld anders, Politieke geschiedenis van het grote verhaal’ heet een boek van Ton Veerkamp. Ds. Alex van Ligten en ds. Adri Zevenster zeggen nog nooit een boek te hebben gelezen, waarin de achtergronden van de bijbelverhalen zo uitvoerig en grondig zijn beschreven. Samen met cursisten kijken ze er in De Buorskip vier ochtenden naar: 14 en 28 oktober en 11 en 25 november, steeds van 10.00 tot 12.00 uur. www.olterterperkring.nl BEETSTERZWAAG

Koersbaltoernooi

BAKKEVEEN

Hobbymarkt

In De Buorskip is zaterdag 10 oktober (10.00-16.00 uur) de eerste hobbymarkt van het nieuwe winterseizoen. Met diverse stands: kleding voor Barbie en Baby-Bornpoppen, houten speelgoed, vogelhokjes, gebreide sokken en truien, gehaakte knuffels, sieraden, honing, kaarten, kaarsen, quilts en blikfiligraan. Entree: gratis. BEETSTERZWAAG

Bingo-avond

Zaterdag 10 oktober (20.00 uur) organiseert de Hemriker Volleybal Club (HVC) voor de tweede keer een grote bingo in dorpshuis De Bining in Hemrik. Iedereen is van harte welkom voor acht standaard-bingorondes met mooie prijzen. In de superronde is de superhoofdprijs een 10inch tablet. HVC wil met deze avonden meer inkomsten genereren voor de club en het dorpshuis.

Appeldag

Tijdens de jaarlijkse Appeldag op zaterdag 10 oktober (11.00-17.00 uur) in de Tropische Kas is er een Herfstfair. De appeltaartploeg verzorgt heerlijk verse appeltaart. Andere activiteiten: verhakselen en tot sap persen van appels en peren, een streekmarktje, het bezichtigen van een breed assortiment apBEETSTERZWAAG

pel- en peerrassen, kinderactiviteiten en een wandeling met gids door de boomgaard met historische fruitrassen. Fruitdeskundigen vertellen aan de hand van uw eigen fruit welke rassen het zijn en geven informatie over het zelf kweken van fruit. Ars Musica verzorgt de muziek. Entree: gratis. www.tropischekas.nl

Garage-rommelmarkt Zaterdag 10 oktober (10.00-16.00 uur) is Jubbega het decor van een garage-rommelmarkt. De duidelijk vanaf de straat herkenbare

JUBBEGA

deelnemers zetten de te verkopen spullen in eigen tuin, oprit of garage. Een route met de deelnemers is verkrijgbaar op Ericalaan 37.

HEMRIK

COLOFON REDACTIE

Arend Waninge 06 – 52 47 10 13 redactie@sa24.nl Kopij aanleveren voor maandag 12.00 uur. Sa! kijkt graag anders. Het vroeg melden van evenementen, jubilea, bedrijvennieuws etc. geeft de grootste kans op extra aandacht.

ADVERTENTIEVERKOOP Rik Dijkstra 06 – 21 89 48 28 advertenties@sa24.nl Henk Hilbrands 06 – 31 04 59 56 henk@sa24.nl Advertenties aanleveren voor vrijdag 17.00 uur

OPMAAK Evert Wilstra Kreaasje Ureterp

De Opsterlandse koersballers (van Langezwaag tot Frieschepalen en Siegerswoude) verzamelen zich op woensdag 14 oktober (10.00-14.30 uur) in sporthal Paradyske voor het jaarlijkse koersbaltoernooi Opsterland voor 55-plussers. Koersbal is een gezelligheidsspel, waarbij behendigheid, coördinatie en inzicht op de proef worden gesteld. Het wordt in veel dorpen gespeeld. Iedereen is welkom om te komen kijken.

LANGEZWAAG

Vrouwenmeeting

Samen ontdekken hoe God de vrouw bedoeld heeft. Ytsje Minnema vertelt op 14 oktober (9.45 uur) tijdens een vrouwenmeeting in de Plaza Herberg over de kracht van het Gebed. Voor de kleintjes is er een speelhoekje.

19

www.sa24.nl

Folkband Reizger

Try-out repaircafé

Zaterdag 10 oktober (14.00-16.00 uur) organiseert de LETS-kring Gorredijk een repaircafé in De Opstap (ingang De Skâns). Een repaircafé is in andere plaatsen, waaronder Beetsterzwaag, al succesvol in het repareren van kapotte spullen. Met als doel dat er minder wordt weggegooid. De LETS-kring wil onderzoeken of er in Gorredijk ook plaats is voor een repaircafé. Gereedschap en materiaal is aanwezig om reparaties uit te voeren aan onder andere elektrische apparaten, klein meubilair en speelgoed. Entree: gratis. GORREDIJK

Kruidenworkshop

Op snein 11 oktober (15.00 oere) jout de Fryske folkband Reizger in konsert yn de Wite Tsjerke. Reizger spilet in miks fan eigen lieten en covers. De styl fan ‘e muzyk is benammen bluegrass, mar ek

HEMRIK

Ierske en Ingelske folk komme foarby. De eigen lieten binne Frysktalig en foaral ynspirearre troch de prachtige omkriten en minsken fan Fryslân. Yntree: 7,50 euro. www.wittekerkhemrik.nl

Regionale kerkendag

GORREDIJK Op zondag 11 oktober organiseren voorgangers uit de regio en de Raad van Kerken van Gorredijk e.o. in het kader van de regionale kerkendag een gezamenlijke viering in De Skâns (10.00 uur). Thema: de oecumene, wat kunnen kerken voor elkaar betekenen? Met medewerking van kinderkoor The

Young Ones en gospelkoor The Rising Hope uit Burgum. De gezinsdienst wordt geleid door voorgangers uit de regio. Na afloop is er een broodmaaltijd in de Ontmoetingskerk en zijn er workshops (13.30-15.00 uur). Hiervoor is opgave nodig. raadvankerkengorredijk.nl

TIJNJE De Groene Aarde geeft zaterdagmiddag 10 oktober (13.30-16.30 uur) een kruidenworkshop: intuïtief werken met kruiden. Wat zegt het gevoel? Wat zeggen de kruiden ons en wat past bij ons? Deelname: 25 euro. www.degroeneaarde.eu

Filmavond Amnesty Op vrijdag 9 oktober (19.45 uur) organiseert de werkgroep Amnesty International Ureterp e.o. een filmavond met op het programma ‘Back to the square’. Na de revolutie in januari 2011 en de euforie op het Tahrirplein in Egypte is het doel van de demonstranten bij lange na niet bereikt. Vijf Egyptenaren die hun leven overhoop gegooid zagen, vertellen hoe het hen sindsdien is vergaan. Een indrukwekkend verhaal, waarin (schendingen van) mensenrechten centraal staan. Locatie: Dúnhoeke, Mjumsterwei 16. Entree: gratis. BAKKEVEEN

AGENDA WO 7 OKT 13:30 UUR | GORREDIJK Proefjes in de bieb Bibliotheek 14:00 UUR | WIJNJEWOUDE Rommelmarkt Wijnjewoude Evenemententerrein 20:00 UUR | HEMRIK Discussie levenslang Witte Kerk

DO 8 OKT 19:30 UUR | DRACHTEN Administratie doe je zo! Bibliotheek Drachten

VR 9 OKT 19:45 UUR | BAKKEVEEN Filmavond Amnesty Dúnhoeke

ZA 10 OKT 10:00 UUR | JUBBEGA De Kompenijeloop MFG De Kompenije 10:00 UUR | BEETSTERZWAAG Hobbymarkt De Buorskip 10:00 UUR | JUBBEGA Garage-rommelmarkt Ericalaan 37 11:00 UUR | BEETSTERZWAAG Appeldag Tropische Kas 13:30 UUR | TIJNJE Kruidenworkshop De groene aarde 14:00 UUR | GORREDIJK Try-out repaircafé De Opstap (De Skâns) 17:00 UUR | JUBBEGA Opening expositie Terri Brooks Kunsthuis LOOF 20:00 UUR | HEMRIK Bingo De Bining 20:30 UUR | URETERP Pub Quiz MFC De Wier

ZO 11 OKT 10:00 UUR | GORREDIJK Regionale kerkendag De Skâns 13:30 UUR | GORREDIJK Trio Trobairitz Museum Opsterlân 15:00 UUR | HEMRIK Folkband Reizger Witte Kerk 15:00 UUR | BEETSTERZWAAG Cd-presentatie Adri de Boer De Buorskip

WO 14 OKT 09:45 UUR | BAKKEVEEN Vrouwenmeeting Herberg Plaza 10:00 UUR | LANGEZWAAG Koersbaltoernooi Opsterland Sporthal Paradyske


De Club van Sa!

Ja, ik meld me aan voor de Club van Sa!

Sa! kijkt anders Vooral breder en dieper. Interessant nieuws uit uw eigen regio in berichten, reportages, interviews, video’s. Met een wekelijkse krant en altijd online. Vaak verrassend, soms onthullend, maar altijd onderscheidend. Steun deze unieke aanpak en word voor 25 euro per jaar lid van de Club van Sa! Uw bijdrage helpt ons om Sa! verder uit te bouwen. Als tegenprestatie organiseren wij voor Clubleden:

Voornaam + achternaam Straat + huisnummer Postcode + Plaats Geboortedatum

· Excursies, lezingen, bijeenkomsten en evenementen · Speciale kortingsaanbiedingen · Een heerlijk gevoel van betrokkenheid

GRATI S BOEK

Nieuwe leden ontvangen als welkomstcadeau het boek ‘Opsterland, van alle kanten bijzonder’.

De Club van Sa!: daar wil je bij horen Aanmelden? • Via www.sa24.nl • Telefonisch via 06 - 25 17 87 64 • Vul de bon in uit de krant

Stuur deze bon naar: Sa! Media Wetterwille 10L 8401 GB Gorredijk


Sa!

7 oktober 2015

21

www.sa24.nl

Kleinere zorgboerderijen worstelen met hervormingen in de zorg

‘It komt toch wol goed, Tineke?’

“Wordt dit het zoveelste artikel waarin zorgaanbieders hun beklag doen?” Als dat de bedoeling is dan hoeft het voor Tineke de Vries van zorgboerderij De Ripen niet zo nodig. “Wie zit er te wachten op weer een zeurverhaal?” Als we het zakelijk houden, wil de zorgboerin wel wat kwijt over de dagelijkse praktijk.

Rechts Tineke de Vries van zorgboerderij De Ripen.

Het is op zijn zachtst gezegd een rommelig jaar voor De Ripen. En dat geldt ook voor de vier andere zorgboerderijen in de buurt, weet De Vries uit onderlinge contacten. Sinds Den Haag de zorg in Nederland met hervormingen op zijn kop heeft gezet, moeten de allerkleinste aanbieders alle zeilen bijzetten om het hoofd boven water te houden. Veranderde pgb-regels zetten de inkomsten onder druk en betalingen lopen vast in de nog niet goed functionerende bureaucratie. De toegenomen papieren rompslomp vreet bovendien tijd. En sinds de dagvergoeding voor het cliëntenvervoer tot enkele euro’s is teruggeschroefd, moet de dagbesteding in het buitengebied improviseren met halen en brengen. Ook onder haar hulpboeren speelt de onzekerheid en dat treft De Vries nog het meest. “It komt toch wol goed, Tineke?, krijg ik dan te horen.”

NIJ BEETS

Samen schoffelen

Tineke de Vries begon zeven jaar geleden in de voormalige boerderij met dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarvoor werkte ze als verpleegkundige op meerdere terreinen van de geestelijke gezondheidszorg: psychiatrisch ziekenhuis, verslavingszorg, GGZ, en de zorg voor verstandelijk beperkten. Bij de laatste groep ligt haar grootste affiniteit. ”Met verstandelijk beperk-

ten maak je contact door samen wat te doen. Vraag je hen in een regulier een-op-eengesprek hoe het gaat, dan is er nooit wat aan de hand. Maar sta je samen te schoffelen dan komen de verhalen los.” De Vries noemt haar cliënten ‘hulpboeren’; ouderen, jongeren, mensen met autisme, een psychische stoornis of niet-aangeboren hersenletsel - de samenstelling van de groep is divers. “En daardoor levendig.” De hulpboeren verzorgen de dieren, de groentetuin, en doen de voorkomende werkzaamheden op de boerderij. Ieder heeft zijn vaste taken, soms helpt de een de ander op weg. Bij minder mooi weer gaat de club binnen aan de slag in de verbouwde stal of in de werkplaats. Onder andere om te timmeren, te vilten of te spinnen. Daarbovenop heeft De Ripen twee B&B-kamers en volgend seizoen ook nog een kleinschalige camping. Het is de bedoeling dat sommige cliënten in het kader van re-integratie ook daarbij gaan helpen.

Tienuursregeling

Twaalf cliënten heeft de zorgboerderij nu. Ze komen uit Opsterland, Smallingerland en Heerenveen. Afhankelijk van hun indicatie brengen zij wekelijks enkele of meerdere dagdelen op De Ripen door. In haar eentje kan De Vries maximaal een groep van zeven perso-

TEKST: WIM BRAS FOTO’S: SIETSE DE BOER

nen aan, dan krijgt ieder de aaandacht die nodig is. Bij de oude pgb-regeling kon deze 1-op-7-begeleiding uit, maar dat veranderde bij de invoering van de zogeheten tienuursregeling. “Voorheen hoorde bij elke indicatie voor dagbesteding een passend pgb. Nu krijgen alleen de cliënten met een indicatie van meer dan tien uur nog een pgb vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Bij een indicatie van minder dan tien uur vallen cliënten onder het regime van de Wmo. En daar gaan de gemeenten over.” Iedere gemeente hanteert een eigen tarief. Opsterland en Heerenveen zitten iets onder de vroegere uurvergoedingen. Smallingerland heeft echter het oude pgb-uurtarief gehalveerd en dat treft slecht. Het grootste deel van haar cliënten komt juist uit die gemeente. “Eigenlijk zou ik de dagopvang dus moeten uitbreiden, maar dan heb ik weer gekwalificeerd personeel nodig en dat kan ik niet betalen.” De Vries hoopt de teruggelopen inkomsten enigszins te kunnen opvangen door de dagbestedingplekken volledig te bezetten gedurende de week. Maar dat moet wel passen. Voor de cliënten zelf en wat betreft de groepssamenstelling. Mogelijk komt er extra ruimte voor nog eens drie cliënten als partner Paul, vormgever van huis uit, schilderen tekenworkshops gaat verzorgen. “Met de opbrengsten van de B&B en de camping denken we het dan te kunnen redden.” De hervormingen hebben op De Ripen geleid tot een forse toename van de administratieve last. Had De Vries voorheen slechts met de pgb-budgethouder te maken, nu komen daar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de gemeenten bij. Bovendien verschillen de eisen en de manier van verrekening per gemeente. De Vries - “Ik heb er geen hoofd voor” - gaat de papieren rompslomp de pet inmiddels al lang te boven en ze spreekt van geluk dat haar man de handigheid wel bezit om de administratieve zaken af te wikkelen. “Anders kost me dat een dag in de week.”

Binding

“Fouten zoals die bij de Sociale Verzekeringsbank nogal eens voorkomen zijn heel moeilijk recht te zetten. Dan bellen ze mij op, maar ik mag niet helpen want ik ben geen budgethouder. Of zo’n ingehuurde student scharrelt dan een telefoonnummer op en legt de cliënt zelf het ingewikkelde verhaal voor. Dan zie je de paniek in de ogen groeien. Gelukkig beheren de ouders vaak het pgb en dat gaat goed. Maar ik heb ook een analfabete cliënt zonder familie voor wie een curator optreedt als budgethouder. Bij zo’n man ontbreekt elke binding, die laat betalingsachterstanden oplopen tot wel vijf maanden. Om mij heen zeggen ze dat ik een deurwaarder in de arm moet nemen, maar daar ben ik dan weer te ‘geitenwollensokken’ voor.”

De onlangs tot 6,50 euro teruggeschroefde dagvergoeding voor vervoer stelt de zorgboerderijen voor een nieuw probleem, vertelt De Vries. “Dat houdt in dat we zelf moeten halen en brengen.” De eigen bus van De Ripen biedt te weinig plek, geld voor een andere bus is er voorlopig niet. Door deels zelf te rijden, eigen vervoer door familie en de hulp van de Buurtbus lukt het De Vries vooralsnog om haar cliënten naar De Ripen te krijgen. “De gevolgen van dergelijke maatregelen tonen aan hoe kwetsbaar de kleinschalige boerenzorg is.” www.deripen.nl


*

Zeg nou zelf, 4 versgebakken croissants of kaiserbroodjes voor 1 euro, da’s toch niet duur. En ze zijn niet alleen nú 1 euro. Dat zijn ze volgende week nog steeds. En de week erop ook. Dat komt omdat we bij Jumbo de laagste prijs garanderen, elke dag. En onze laagsteprijsgarantie geldt niet alleen voor onze croissants en onze kaiserbroodjes, maar ook voor al onze andere versgebakken broodjes. Kijk voor meer informatie en de spelregels op jumbo.com/laagsteprijsgarantie.

Hallo laagsteprijsgarantie

* Alle combinaties mogelijk van kaiserbroodjes en croissants.

Dit is geen aanbieding.


Sa!

7 oktober 2015

23

www.sa24.nl

Adri de Boer nu fulltime muzikant

Vrij man

Met de presentatie van zijn nieuwe cd ‘Tiid’ markeert Adri de Boer de start van een nieuwe fase in zijn leven. Een lang gekoesterde wens gaat in vervulling: een leven als fulltime artiest. ‘Fielst de frijheid al fan hjoed? It hinget yn de loft’, zingt hij. De kleine zelfstandige heeft er zin in. TEKST: AREND WANINGE FOTO’S: SIETSE DE BOER LIPPENHUIZEN Hij werkt al 42 jaar in de geestelijke gezondheidszorg. Mooi werk, met prachtige mensen. Maar alle ontwikkelingen in de zorg maakten het er de laatste jaren niet leuker op. Die ballast is Adri de Boer nu kwijt. “Ik bin 59 jier en fûn it wol tiid foar in nije stap.” Als een vrij man kiest hij nu voor een fulltime muzikantenbestaan. Hij liep al een poos met dit idee rond en investeerde volop tijd in deze nieuwe fase in zijn leven. De agenda staat dan ook al vol optredens. Daarnaast geeft Adri nu ook les als gitaar- en zangdocent en vindt hij het leuk om nieuwe talenten te coachen. Het kan nu allemaal. “Ik sjoch allegear nije kânsen. En ik bin net fiis fan wurkjen. Dat skeelt.”

Eigenlijk is Adri een beetje een sjaggeraar, maar dan in positieve zin. Altijd op zoek naar nieuwe projectjes, nieuwe mogelijkheden om zijn muzikale passie in te vullen. “Ik kom yn de muzykwrâld in protte minsken tsjin. As ik tink dat wy wat foar elkoar betsjutte kinne, dan sis ik dat. Rjocht op de man ôf.” Verrassende ontmoetingen leiden niet zelden tot iets moois. Zo blijkt ook weer op zijn nieuwe cd. De hoes van ‘Tiid’ en het bijbehorende tekstboekje bevatten sfeervolle tekeningen van Cor Dam, een oud-buurjongen uit Adri’s geboortedorp Surhuisterveen. “Yn myn earste

jierren wennen wy neist elkoar. Ik hie noch nea mei him praat, ik wie noch mar twa doe’t wy ferhuzen. Fia Facebook socht Cor kontakt en moast sjen wat derfan komt.”

De Stambeam

Ook muzikaal kent ‘Tiid’ verrassingen, zoals een Friese vertaling van ‘The Family Tree’ van Venice. De tekst van ‘De Stambeam’ is van Adri zelf, de schitterende begeleiding van de bekende pianist Cor Bakker. Ze kwamen elkaar ooit tegen op een groot concert in Surhuisterveen. “De organisaasje frege in pear dagen fan tefoaren at wy wat tegearre dwaan koenen. It klikte. De kontakten binne bleaun.” Ook op zijn vorige cd, ‘Oer alles skynt de Sinne’, werkten de twee al samen. Toen in de Friese vertaling van ‘Voor Haar’ van Frans Halsema. Adri is al meer dan dertig jaar actief in het Friese muziekwereldje. Eerst als solist, later met de band Adri en Sa en sinds eind jaren negentig weer als solist. “Yn ’98 wûn ik Liet mei ‘Soan’. Dat waard in grut súkses, mar it wie de nekslach foar de band.” Adri sluit niet uit dat hij nog eens weer met een band gaat werken, maar het solistenbestaan bevalt ook goed. “Do hoechst mei folle minder agenda’s rekken te hâlden.”

Goede band

Het afgelopen jaar was voor Adri best heftig. Hij stond voor een grote stap in zijn leven. Bovendien overleden binnen een half jaar zowel zijn zus Nel als zijn schoonmoeder, twee vrouwen met wie hij een goede band had. Het zijn dit soort levenservaringen die Adri steeds vaker terug laat keren in zijn muziek. Het nummer ‘Oer it Waad’, met tekst van Giny Bastiaans, liet hij aan zijn zus horen toen ze samen met de andere broers en zussen een weekend op Ameland zaten. “Dat wie har grutte winsk. It Waad wie alles foar har.” Op de begrafenis van zijn schoonmoeder klonk ‘De Tiid hâldt gjin skoft’ dat hij speciaal voor haar schreef. “Ik skriuw hieltyd mear sels de teksten. Fan de alve nûmers op de nije cd ha ik seis hielendal sels skreaun. Dêr bin ik wol grutsk op.” Het is het resultaat van vooral veel kilometers maken. Hij heeft erin geïnvesteerd, onder andere door cursussen te volgen en actief te zijn in een schrijverscollectief. “De komponist yn my is mear ûntwikkele as de tekstskriuwer. Dat is sa. Tekst moat in kop en in kont ha, dat falt net altyd ta. Hoe maklik it miskyn ek liket. At de tekst klear is, dan skriuw ik der sa muzyk by.” ‘Tiid’ is Adri’s vijfde soloalbum. “It waard wolris wer tiid, de foarige wie fjouwer jier lyn.” Regelmatig een cd uitbrengen

ziet Adri als een must. “In cd is hjoeddedei foaral in lúks fisitekaartsje. Sa moast it sjen. Mei de ferkeap fertsjinnest neat, moast bliid wêze at de kosten derút binne.” Maar met een nieuwe cd laat je wel zien dat je er bent, dat je nog steeds muziek maakt. En dat is volgens de zanger uit Lippenhuizen nodig. “Ik ha net te kleien oer oandacht op de radio, mar yn fergeliking mei oaren is it wol minder. Ik sit net yn de populêre hoeke. Yn feesttinten bin ik ek net in soad. Ik meitsje foaral ferskes om nei te lústerjen.” Adri weet dat hij een vast publiek heeft, maar dat betekent niet dat hij achterover gaat leunen. “Ik bin bot aktyf om mysels sjen te litten. Ik bin der wis fan dat dêrom de aginda ek noch fol sit.” www.adrideboer.frl

Cd-presentatie Adri de Boer presenteert zijn nieuwe cd op 11 oktober (15.00 uur) in De Buorskip in Beetsterzwaag. Omrop Fryslân-presentator Willem de Vries verzorgt de presentatie. Met muziek van Adri zelf, begeleid door Bernard Holtrop, Arvan Blok, Richard Veltman en Johannes Rudolphi. Sjoerd & Sieberein verzorgen een gastoptreden. Entree: gratis.


Sa!

7 oktober 2015

25

www.sa24.nl

Bridgeclub Gorredijk zoekt verjonging

Veel meer dan een kaartspelletje Cursus

Wie via de beginnerscursus bij de bridgevereniging in Gorredijk kennis wil maken met bridge, kan contact opnemen met Ankie de Jong (dejongankie@gmail.com of 0513-456 106). Daarnaast is er iedere donderdagmiddag in De Skâns vrije bridge, georganiseerd door It Stee, het activiteitencentrum voor ouderen. Op zaterdag 10 oktober is er in Gorredijk de jaarlijkse Turfbridge-drive, waarbij er op zeven locaties in het dorp wordt gespeeld. Voor gevorderde bridgers begint in oktober een vervolgcursus. Opgave daarvoor kan ook via secretaris Ankie de Jong.

“Wie het eenmaal in de vingers heeft, is verslaafd aan dit spelletje.” Bij Bridgeclub Gorredijk praten ze vol passie over hun sport. Want zomaar een kaartspel is bridgen zeker niet. Geluk speelt maar een heel kleine rol. Concentratie, tactiek, samenspel en logisch nadenken; daar draait het allemaal om. TEKST: NIELS VAN MARLE FOTO’S: SIETSE DE BOER

GORREDIJK Zo’n twintig tafels in de Ronde Zaal van De Skâns worden elke dinsdagavond bemand door de leden van Bridgeclub Gorredijk. Veel gefronste wenkbrauwen, serieuze gezichten en hier en daar een niet af te lezen pokerface. Maar er zijn ook bridgers die spelen met een grote lach op hun gezicht of die vrijuit kletsen, onafhankelijk van de kaarten in hun hand. “Natuurlijk wil iedereen zijn wedstrijden graag winnen, maar het sociale gebeuren is ook heel belangrijk”, vertelt Ankie de Jong, secretaris van de in 1968 opgerichte club.

Gezellig

Het is inderdaad een gezellig gebeuren. Na de eerste twee speelrondes gaan de koffie- en theekopjes aan de kant en komt er, voor wie dat wil natuurlijk, een biertje of wijntje op tafel. Heel soms dreigt het, als de meeste tafels al klaar zijn met hun onderlinge strijd, iets te gezellig te worden in de zaal. “We zijn nog aan het spelen”, buldert een mannelijke bridger dan door de zaal, waarna het direct stil is. “Het is soms ook net een kleuterklas”, fluistert er vervolgens iemand glimlachend.

Studententijd

“Een spel bridge is nooit, maar dan ook echt nooit, hetzelfde. Wie het eenmaal in de vingers heeft, is verslaafd aan dit spelletje”, legt Tine Wiersma-Zeilstra haar passie voor bridge uit. De voorzitster bridget inmiddels iets meer dan een halve eeuw. “Ik ben inmiddels vijftig jaar getrouwd en ik heb het leren spelen toen mijn man nog studeerde. Hij speelde het in zijn studententijd en het is nooit meer uit ons leven verdwenen.” Nog altijd is bridge een behoorlijk populaire sport onder studenten, maar het heeft toch vooral de uitstraling van een spel dat in de bejaardensoos wordt gespeeld. Ook in Gorredijk overheerst het ‘oud blond’, de grijze haardossen. Het is geen uitzondering dat een speelavond begint met een minuut stilte vanwege het overlijden van een clublid. “De realiteit is dat we moeten uitkijken dat we niet uitsterven”, zegt Wiersma-Zeilstra met enige zelfspot. Enige jaren terug schommelde het ledenaantal rond de 100, tegenwoordig zijn het er iets minder dan 80. “We zijn nog altijd een gezonde club, maar we moeten er wel constant aan werken.”

Bridgen in de regio

Naast de bridgeclub in Gorredijk zijn er ook in Beetsterzwaag, Ureterp, Jubbega, Boornbergum en Oldeberkoop bridgeverenigingen. “Sommige bridgers zijn lid van wel drie verschillende clubs”, weet Tine Wiersma-Zeilstra. “Zo kunnen ze wekelijks drie avonden lekker spelen.”

Mini-bridge

In dat kader start er binnenkort op basisschool De Librije in Gorredijk een project mini-bridge. De plus-groep van de school, met kinderen die voor hun ontwikkeling op zoek zijn naar wat extra uitdaging, krijgt dan een aantal weken les in het spelen van bridge. “Bridge is ook voor kinderen echt een leuke sport. Snel denken, samenwerken; het zijn dingen die kinderen uitdagend vinden”, aldus Willemijn Kleinendorst. Naast de lessen voor kinderen verzorgt ze ook cursussen voor volwassenen, want bridgen is echt een stuk gecompliceerder dan een kaartspel als klaverjassen. Kleinendorst: “Al is het wel een voordeel als je wat

“BRIDGE IS OOK VOOR KINDEREN ECHT EEN LEUKE SPORT”

kaartgevoel hebt gekregen door het spelen van andere kaartvarianten.” Een bridgecursus bestaat uit twaalf lesavonden. Aan het einde van de reeks is een speler in staat om een leuk potje mee te spelen in de C-lijn, het laagste niveau. Bij bridge werken tweetallen samen om een ander duo te verslaan. Een bridgeteam bestaat dan ook vaak uit vaste koppels, die goed van elkaar weten hoe de ander speelt. Seinen is tot op zeker hoogte legaal, door het spelen van bepaalde kaarten (kleur of waarde), maar niet door met het gezicht of lichaam bepaalde gebaren te maken. “Al is de mimiek natuurlijk een lastig te controleren iets”, weet Wiersma-Zeilstra. Op mondiaal topniveau – en daartoe behoort Nederland met diverse wereldtitels bij zowel de mannen als vrouwen zeker – staan er schotten op tafel, zodat spelers elkaar niet kunnen zien. In Gorredijk uiteraard niet, want dat zou een hoop van de gezelligheid wegnemen. Als de vijf partijen van een half uur, met daartussen heel korte pauzes voor een toiletbezoek of een sigaretje, voorbij zijn, is het tijd voor de nababbel. De Jong: “Het is elke keer weer een heerlijk avondje uit.”


Hoe kiest u de juiste makelaar? Vijf argumenten voor het maken van een goede keus!

1. PRIJS Vanaf € 2.120,–! Mét tevredenheidsgarantie én No Cure, No Pay!

3. NETWERK Hoeveel gegadigden bereikt u via uw makelaar? Ons kantoor heeft prima cijfers op dit gebied: 1280 Facebook volgers, 2222 Twitter volgers, 2883 Nieuwsbrief ontvangers, 339 ingeschreven actieve woningzoekers!

2. PRESTATIE • we verkopen sneller dan gemiddeld, • voor een hogere prijs dan gemiddeld, • met minder onderhandelingsruimte dan gemiddeld. De NVM cijfers bevestigen dit (gebaseerd op onze regio Zuid Oost Friesland).

4. CREATIEF

5. FUNDA

Lukt de verkoop niet? Dan wachten we niet af, maar zoeken we naar mogelijkheden! We hebben verschillende producten en diensten zoals VRIJ OP NAAM WEKEN, NO RISK CLAUSULE, WONINGRUIL, OPEN HUIS, KOOPZONDAG, TRY BEFORE YOU BUY etc.

RE

Wist u dat er op Funda ook een tabblad ‘MAKELAARS’ is? Zoek de makelaar waar u meer over wilt weten en klik op het tabblad ‘woningaanbod’. U krijgt dan inzichtelijk welke woningen bij die makelaar te koop staan, maar óók het tabblad ‘verkocht’ komt in beeld.

CE NT VE RK

Hoe zijn de prestaties van uw makelaar?

OC HT

R

EC

EN

T

V

ER

KO

C

H

T

REC

ENT

VER

KOC

HT

RE

N CE

E T V

RECENT VERKOCHT

Badweg 30, 8401 BL Gorredijk Tel. (0513) 46 01 01 Kijk voor ons aanbod op www.sierdmoll.nl

O RK

CH

T

R

E EC

N

T

R VE

KO

CH

T


Sa!

7 oktober 2015

27

www.sa24.nl

Talenten zaterdag- en zondagafdeling samen

Zondag geeft Blue Boys nieuw elan Blue Boys hakte begin 2015 een stevige knoop door. Geen prestatievoetbal in de marge meer op de zaterdag en zondag, maar alle sportieve pijlen richten op de zondagcompetitie. Met succes, want voorlopig is de club uit Nij Beets de trotse koploper in de vijfde klasse C.

“NU SPELEN WE WEER ECHT THUIS”

TEKST: NIELS VAN MARLE FOTO’S: SIETSE DE BOER NIJ BEETS “Dit is waar we stiekem op ge-

hoopt hadden”, zegt aanvoerder Bart Jonckers met een glimlach van oor tot oor. “We wisten dat er over beide teams verspreid aardig wat kwaliteit rondliep bij deze club, maar je moet natuurlijk altijd afwachten hoe dat in elkaar past.” Dat gaat voorlopig uitstekend, met 13 punten uit 5 duels en dat gecombineerd met een meer dan prima doelsaldo. Blue Boys schoot al 19 keer raak, waarvan tien keer via topschutter Sander Hoekstra. “Sander krijgt nu nog meer bruikbare ballen”, lacht Jonckers. Afgelopen zondagmiddag tekende Hoekstra voor een van de doelpunten in de 3-1 overwinning op hekkensluiter GVB uit Grootegast. Er zijn meer clubs die kampen met het dilemma van twee verschillende afdelingen binnen één vereniging. Of dorpen waar zowel een zaterdag- als een zondagclub het hoofd boven water proberen te houden. In Nij Beets waren er ook zeker leden, vooral binnen de oudere garde, die de plannen om vol in te zetten op het zondagvoetbal allemaal maar niks vonden. “In mijn vorige periode als voorzitter, zo’n twintig jaar geleden, hebben we ook wel eens geopperd om voor de zaterdag of de zondag te kiezen. Toen kwam het er niet door, nadat uit een enquête bleek dat de helft van de leden vóór was en de andere helft tegen. Ook de elftallen zelf zagen het destijds niet zo zitten”, vertelt Klaas Wiersma. Nu was de situatie volgens de voorzitter volledig anders. “Dit keer kwam het idee van de spelers van beide teams zelf. Die kloof was dus al geslecht. De tijden zijn sowieso ook wel iets veranderd, gelukkig.”

Oud-Heerenveen

Jonckers vertelt waar de wens om voortaan samen te spelen vandaan komt. “In 2013 speelden we met een mix van de zaterdag- en zondagafdeling een wedstrijd tegen oud-Heerenveen. Ik had toen direct iets van ‘dit zou echt een heel leuk elftal zijn voor in de competitie’. Dat gevoel leefde bij meer jongens, bleek achteraf.” Het zaterdagteam speelde al jaren in de middenmoot van de vijfde klasse, de zondagploeg was seizoenen lang een van de slechtste clubs op dat niveau. Samengevoegd staat er dus wel een heel behoorlijk team, merkte trainer Sjouke de Bos Bantema snel genoeg.

Aanvoerder Bart Jonckers en trainer Sjouke de Bos Bantema (inzet).

“Deze groep pakt meer op dan menig derde- of vierdeklasser. Er komt veel vanuit henzelf en ik hoef dingen vaak maar één keer te zeggen”, aldus de coach, die in het verleden ook tweedeklassers onder zijn hoede had. “Alleen de discipline, die moest wel even worden aangehaald. Dat we een groep van minimaal twintig man hebben, maakt dat ook makkelijker.” Wie in het verleden een keer onaangekondigd niet op de training verscheen, had de zekerheid dat hij in het weekeinde wel speelde. Jonckers: “Vaak waren we al blij met elf of twaalf man. Nu moet iedereen z’n beste beentje weer voorzetten, anders speelt een ander.” En die oudere garde dan? Jonckers: “Die zagen ons enthousiasme ook en

uiteindelijk stonden ze de eerste wedstrijd toch gewoon langs de lijn. Daar zijn we blij mee. Sowieso proef ik weer nieuw elan binnen de club. Voorheen stond er bij onze thuiswedstrijden meer volk van de tegenstanders rond het veld dan van onszelf. Nu spelen we weer echt thuis. Dat is mooi om te zien.”

De redding

Het samengaan van de twee teams is volgens Jonckers, ook bestuurlijk actief als secretaris, de redding van Blue Boys. “Anders waren we volledig kapot gelopen, nu hebben we weer toekomst.” Sportief kan het mogelijk dit seizoen al iets moois opleveren. “Of we het daadwerkelijk halen, weet ik niet, maar we moeten tot het einde meedoen om het kampioenschap. Dat

durf ik wel te zeggen met deze selectie”, aldus Jonckers. De Bos Bantema: “De grootste uitdaging voor mij was en is nog steeds om van twee verschillende teams één goed elftal te maken. Ik denk dat we al een heel eind op de goede weg zijn. Ik merk aan de spelers dat ze er allemaal zin in hebben.” De prestaties tot nu toe zijn vooral voor de uit het zondagteam overgebleven voetballers een bijzondere gewaarwording. “Dat merk je wel aan die jongens. We hebben dit seizoen nu al net zo vaak gewonnen als het zondagteam in de afgelopen twee seizoenen bij elkaar opgeteld. Er gaat een wereld voor hen open. En ook voor de mannen van de zaterdag, waaronder ikzelf, is dit toch wel genieten, hoor.”

Ook sponsor enthousiast Hoofdsponsor van het eerste elftal van Blue Boys is uitzendbureau Alertec, dat al jaren de zondagtak sponsorde. Eigenlijk wilden ze daar afgelopen zomer mee stoppen. Voorzitter Klaas Wiersma (foto) : “Maar toen ze van ons plan hoorden om beide teams samen te voegen en sportief voor de zondag te kiezen, waren ze direct enthousiast en zijn ze toch gebleven. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee.” www.vvblueboys.nl


50%

korting

Hertog Jan krat 24 flesjes a 0,3 liter.

12,49

9.49

ALLE geconcentreerde wasmiddelen

Combineren mogelijk. BIjv. Robijn klein en krachtig. 2 flessen.

11.98

5.99

Edet Ultra soft toiletpapier 2 pakken a 16 rollen.

9.98

18.58

9.29

Norton Elegido

Argentinie. Chardonnay Torrontes of Merlot Syrah. Fles a 0.75 liter

4.99

50%

korting

AH Kipfiletblokjes 300 gram 2 schalen. Actieprijs per kilo 5.00

6.00

3.00

Zespri kiwi groen

Los. Per 500 gram. Actieprijs per kilo 1.99

3.98 Verse pasta en pastasauzen

Alle varianten, combineren mogelijk. Bijv. AH Tomaat-mascarponesaus. 2 bakjes.

1.99

1.99

0.99

AH Rundervinken

Schaal 2 of 3 stuks. Combineren mogelijk. Bijv. 2 stuks. 2 schalen

4.98 Milner van de zelfbedieningsafdeling

Bijv. jong 30+ in plakken. 2 pakken.

2.49

5.50

4.50

2.25

AH Zigeuner- en zigeuner gehaktschnitzels 2 schalen a 2 stuks naar keuze.

2.92

3.58 Unox soep in zak en pak

Alle varianten, combineren mogelijk. Bijv. Soep in Zak romige champignon.

1.79

2.75

Rivella 1 en 1.5 literfles

2 flessen. Alle varianten. Combineren mogelijk.

1.46

2=1

2.90 Robinsons Fruitshoot 4 packs Alle varianten, combineren mogelijk. 2 sets van 4 flesjes.

1.45

Roosvicee 1.5 literpakken

Alle varianten, combineren mogelijk Bijv. Multi Vit kiwi-sinaasappel.2 pakken

2.38

1.19

Robijn wasverzachters

Alle varianten. Combineren mogelijk. Bijv. morgenfris. 2 flessen a 30 wasbeurten

11.38

6.38

3.19

ALLE Berberana Dragon

Combineren mogelijk. Bijv. white. 2 flessen a 0.75 liter

5.65

AANBIEDINGEN GELDIG T/M 11 OKTOBER 2015


Sa! week 41 - 2015