Issuu on Google+

Sa!

WINTERKORTING € 30,- KORTING PER DAG van 1 december t/m 17 maart 2017*

2e KERSTDAG 11.00 geopend van 17.00 uur

* kijk voor de actievoorwaarden op onze website

WWW.BETHLEHEMSCHILDERS.NL TEL. 0513-462016

kijkt anders

Woensdag 21 december 2016

Jaargang 3 Nummer 51

www.sa24.nl

FIJNE KERST EN TOT 2017

DE VOLGENDE SA! VERSCHIJNT OP 4 JANUARI 2017

NATUURCOMPENSATIE PHK

WIJNVOORDEEL.NL

TAALCOACHES

‘KOMT NIET GOED’

HEEL VEEL FLESSEN

‘GELIJK EEN KLIK’

Omdat overheden zich niet aan de afspraken houden, komt de natuurcompensatie rond het Polderhoofdkanaal (PHK) volgens Judy Hoomans uit Nij Beets niet van de grond. “Dat is ernstig. Voor de natuur, maar ook voor het dorp. De verruiming van de openingstijden van het kanaal komt zo in gevaar.”

Decemberdrukte, dat kennen ze wel bij wijnvoordeel.nl in Gorredijk. De laatste weken van het jaar verlaten iedere dag duizenden pakketten wijn het pand, zes dagen per week. Maar ook in de rest van het jaar is er volop handel. De online wijnwinkel staat inmiddels in de nationale top-50 van webwinkels.

Frank Mommersteeg uit Wijnjewoude is sinds twee jaar de taalcoach van Yohannes, die uit zijn vaderland Eritrea is gevlucht en sinds 2014 in Gorredijk woont. Tijdens hun wekelijkse ontmoetingen helpt Frank Yohannes om zich de Nederlandse taal eigen te maken. “We zijn vrienden geworden.”

PAGINA 3

PAGINA 24

PAGINA 34

achtig

FEESTDAGEN

ooie

EN EEN GEZOND 2017!


Familieberichten Foar ús ûnbegryplik is ynienen fan ús weinommen myn leave man, ús soarchsume heit en pake

Sietze van der Heide † 17 desimber 2016 It Hearrenfean

* 27 maart 1951 De Himrik 40 jier

Bartsje van der Heide-Langhout Gerrit en Nynke Jorden Wester Antsje en Richard Marije Gijs Smidte 50, 8407 ET Terwispel De routsjinst sil hâlden wurde op freed 23 desimber 2016 om 13.30 oere yn “Us Doarpshûs” Smidte 24A te Terwispel. Oanslutend sil de beïerdiging plakfine by de tsjerke, De Streek 25 yn Terwispel. Fan 13.00 oere ôf is der tiid ta kondolearjen yn “Us Doarpshûs”.

Nei jierrenlange freonskip is

Sietze van der Heide ûnferwachts ferstoarn. Leave man fan Bartsje. Bartsje, bern en bernsbern folle sterkte tawinske. Foppe en Afke Dit wykein belle ús leave freondinne Antsje mei it ferskriklike nijs “Us heit is ferstoarn.”

Sietze van der Heide Us ritsje nei Terwispel foar een bakje kofje sil nea wer itselfde wêze...   Wij winskje Bartsje, Antsje & Richard, Gerrit & Nynke en de lytsbern in protte sterkte ta.   Protte leafs, Fokje & Suzanne Wy binne slim oandien troch it hommels ferstjerren fan 

Sietze van der Heide Yn syn funksje as sikretaris fan it bestjoer fan it doarpshûs hiene wy altyd in goed kontakt mei him.  Wy winskje Bartsje, bern en bernsbern in protte sterkte ta mei dit ferlies.

overleden Mei it hommels ferstjerren fan

Sietze van der Heide ferlieze wy in echte kuorbalman. In supporter fan LDODK dy’t yn it ferline bij LDO bestjoerlik syn paad mear as skjin fage. Oant it lêst folge hy syn klub op de foet. Wy winskje Bartsje, bern en pakesizzers in soad sterkte ta by dit ferlies. Kuorbalferieniging LDODK Terwispel/De Gordyk Nei 40 jier hechte freonskip is der samar ynienen in leech plak in ús freonenploech no’t

Sietze van der Heide

Wy winskje Bartsje en famylje in soad sterkte ta. Biljartferiening ‘Earst Krytsje’ Terwispel Wy binne ferslein no’t ús volleybalfreondinne har leave man

Sietze van der Heide sa hommels misse moat. Wy winskje Bartsje, de bern en de bernsbern in soad sterkte ta.

der net mear is. Wy winskje Bartsje, Gerrit en Nynke, Antsje en Richard en de pakesizzers in soad krêft foar de kommende tiid. Marten en Bleike Feike en Riekje Wout en Joke

Wy binne tige ferbjustere oer it hommels ferstjerren fan

It is stil op ‘e buert…….     Wy binne djip troffen troch it hommels ferstjerren fan ús buorman  

Sietze van der Heide

  Wy winskje Bartsje, de bern en bernsbern in soad krêft ta.   Henk en Ieke Bertus Marcel en Gerdien Nico en Carole Edwin en Monique Ronald en Diana Immie Sietze en Anita Richard en Marcel André en Joukje Houkje en bern Terwispel, 17 desimber 2016 

Ferbjustere binne wy troch it hommels ferstjerren fan ús sikretaris

Sietze van der Heide Hy wie in bestjoerder yn ieren en sinnen. Hy koe genietsje fan hertlikens en gesellichheid en wy genieten fan him. Wy sille Sietze misse. Wy winskje Bartsje, bern en pakesizzers in soad krêft en sterkte ta. Bestjoer, behear en frijwilligers Stichting Us Doarpshûs Terwispel      

Op 16 december 2016 is overleden onze medetuinier en tuincommissaris

Verslagen zijn wij door het plotselinge overlijden van 

Wietse Lucas Oostebring

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en familie veel sterkte toe.

man van Zekiye, heit van Mustafa, Damla, Bariscan en Mikail

Tuindersvereniging de Wrotterspôle, Gorredijk

Wij wensen de familie veel kracht en sterkte toe. Kinderen, ouders en personeel van  OBS De FlambouTrimbeets Gorredijk

Sietze van der Heide

Aaltsje Gryt Afke Jitske Agatha Klaasje Alie Maria Fokje Marty

It bestjoer fan de doarpsfeestkommissie

Wietse Lucas Oostebring

Ta ús skrik is únferwacht ferstoarn ús biljartfreon en skathâlder

vervolg familieberichten op pagina 4

Sietze van der Heide man fan ús redaksjelid Bartsje. Wy winskje Bartsje, bern en bernsbern alle sterkte ta. Redaksje Doarpskrante Wispelweagen Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van

Sietze van der Heide Man van ons bestuurslid Bartsje. Wij wensen haar en haar naasten veel sterkte met dit verlies. Bestuur en leden van TVC Terwispel, 17 december 2016

Toch nog onverwachts is overleden onze lieve buurvrouw 

Joke van Noordenburg-de Jong Johan en kinderen veel sterkte gewenst. Fam. W. Pasveer Fam. S. Blokstra Dhr. H. Engelbrecht Fam. M. Hamstra Mevr. Petra de Vos    Henk en Anna Fam. T. de Vos Jubbega, 16 december 2016

Noait wer mei nei toaniel….. Tige hastich is ferstoarn

Joke van Noordenburg Jan en Akke Rob en Cobie Rene en Janneke Gerrit en Hillie


Sa!

21 december 2016

3

www.sa24.nl

Judy Hoomans wil dat afspraken Polderhoofdkanaal worden nagekomen

‘Natuurherstel kanaal gaat mislukken’ Omdat overheden zich niet aan de afspraken houden, komt de natuurcompensatie rond het Polderhoofdkanaal (PHK) volgens Judy Hoomans uit Nij Beets niet van de grond. “Dat is ernstig. Voor de natuur, maar ook voor het dorp. De verruiming van de openingstijden van het kanaal komt zo in gevaar.” AREND WANINGE NIJ BEETS Hoomans

is mede-eigenaar van een petgat van 1,5 hectare dat onderdeel is van de natuurcompensatie die de heropening van het PHK mogelijk maakte. “Ik ben altijd voorstander geweest van de heropening van het kanaal. Maar de uitvoering van de natuurcompensatie klopt niet. Zo krijgt de gestreepte waterroofkever geen kans zich te herstellen. Met alle gevolgen van dien.”

Juridisch

Al sinds 2014 bijt Hoomans zich vast in deze zaak, omdat ze vindt dat er veel fout gaat.

Vorige week stond ze in de rechtszaal nog tegenover de provincie Fryslân om alle voor een reconstructie noodzakelijke informatie boven tafel te krijgen. “Ik wil weten waarom het is gegaan zoals het is gegaan. Via de rechtbank heb ik sterk de indruk dat de kern van het probleem bij de gemeente ligt.” Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) strijdt ze voor handhaving van de ontheffing van de Flora- en faunawet die volgens Hoomans wordt overtreden. De RVO stelt de zaak uit tot na het vervallen van die wet, dus loopt ook hier een bezwaarprocedure. Haar pet-

gaten maken op verzoek van Opsterland deel uit van de natuurcompensatie. Hoomans: “Wij stelden voor om het petgat uit te baggeren en een stuk naastgelegen landbouwgrond uit productie te nemen. Compensatie voor de boer bestond uit een dubbel zo grote kavel iets verder van het natuurgebied af. Wij wilden dat zelf financieren. Het water dat zo de petgaten van het compensatiegebied binnenkomt is minder voedselrijk waardoor het geschikter is voor de te beschermen soorten en dus gaat het herstel dan sneller.” Hoomans vindt dat haar ideeën niet serieus zijn genomen, ze weet niet waarom.

Niet goed gebaggerd

Hoomans vindt dat uit kaartmateriaal blijkt dat de baggerwerkzaamheden niet goed zijn uitgevoerd. De bagger is naar de randen opgestuwd. “Daardoor is het daar nu ondieper dan voor het baggeren, terwijl het daarvoor al als

Winterfair lijkt wel Gordykster merk

te ondiep voor de kever werd beschouwd. Ook 1000 m2 krabbenscheer is verdwenen. Dat is de basisvegetatie voor de groene glazenmaker, een andere doelsoort van de compensatie.” Hoomans verbaast zich erover dat de gemeente Opsterland eerder al communiceerde dat de problemen rond de compensatie zijn opgelost. “Dat klopt niet, zeker niet zolang die niet is uitgevoerd zoals afgesproken. Ze kunnen het baggeren niet afmaken omdat de ontheffing is verlopen.” Haar belangrijkste bezwaren zijn dat de overheid afspraken niet nakomt, buiten het boekje van de ontheffing en vergunningen werkt en zich daar niet op laat aanspreken.

Monitoringscommissie

Hoomans voelt zich in haar opvattingen gesteund door het rapport van 2015 van de Monitoringscommissie Polderhoofdkanaal. Deze onafhan-

Reactie wethouder: BEETSTERZWAAG Wethouder Rob Jonkman van de gemeente Opsterland stelt in een reactie dat in bovenstaand artikel een onjuiste voorstelling van zaken wordt gegeven.

Op de Winterfair werden de eerste stappen voor een gezond 2017 gezet. FOTO: SIETSE DE BOER GORREDIJK Wat was het zondagmiddag meer dan gezellig druk rond de hoofdbrug in Gorredijk. Met een drukke ijsbaan boven de sluis en tal van kramen op straat. De jaarlijkse Winterfair krijgt steeds meer allure. Duizenden mensen trokken naar Gorredijk voor kerstinkopen of gewoon voor de gezelligheid. “It liket suver wol drokker as mei de Gordykster merk.”

Binnen winkeliersvereniging Whi is er al langer discussie over wat te doen met de halfjaarlijkse Gordykster merk. De belangstelling voor deze eeuwenoude markt op maandag staat al jaren onder druk. Zowel van het publiek als van de

marktkooplui. Tijdens Whi-vergaderingen is al vaker gesproken over het verplaatsen van de markt naar een gezamenlijke koopzondag. Tijdens de Winterfair werd duidelijk dat dit helemaal niet zo’n gek idee is. Een activiteit op zondag trekt een heel ander publiek dan op maandag. En voor de Gordykster merk nemen niet veel mensen meer een dag vrij. De Winterfair laat ook opnieuw zien dat een koopzondag best veel mensen naar Gorredijk kan trekken. Als er maar een extra activiteit is en wanneer veruit het grootste deel van de ondernemers meedoet. Het weer zat zondag mee. Een lekker temperatuurtje en

droog weer. Brandende vuurkorven zorgden voor extra sfeer en waar nodig voor wat extra warmte. Links en rechts klonk kerstmuziek, al dan niet live. De winkeliers in het centrum hadden hun best gedaan om er iets extra’s van te maken. Met demonstraties en speciale acties. Vaak stonden ze zelf ook nog in Dickenskledij achter de kraam. Op de kunstijsbaan die nog de hele week boven de sluis ligt, was het continu druk. Kinderen stonden in de rij om de baan op te mogen. De stemming zat er goed in. Het blijft de hele week nog gezellig in Gorredijk.

kelijke commissie beoordeelt ieder jaar het natuurherstel rond het kanaal. Dat herstel is bepalend voor de openingstijden van het kanaal. De commissie oordeelde in 2015 dat de afgesproken meetlocaties voor een belangrijk deel niet geschikt zijn om de ontwikkeling van de kevers te volgen. De onderzoekers vonden op negen locaties in totaal maar dertien kevers. Zelfs op de bekende ‘hotspots’ zijn de kevers in 2015 amper gevonden. De commissie adviseert om extra locaties in het onderzoek op te nemen om op die manier toch aan te kunnen tonen dat de kever zich in het kanaal handhaaft. Hoomans: “Dat noem ik goochelen met cijfers, toewerken naar een uitkomst. Als de compensatiemaatregelen goed worden uitgevoerd, dan krijgt de kever vanzelf kans zich te ontwikkelen.” De commissie presenteert begin 2017 haar onderzoeksresultaten over 2016.

“In de afgelopen jaren hebben de gemeente Opsterland en de provincie Fryslân hard gewerkt aan de heropening van het Polderhoofdkanaal en de uitvoering van de natuurcompensatie. Na uitvoering van de werkzaamheden heeft een onafhankelijk ecologisch adviesbureau geconcludeerd dat aan de compensatie-opgave is voldaan en dat de gekozen aanpak getuigt van zorgvuldigheid ten aanzien van zowel de soorten waarvoor de compensatiegebieden zijn ingericht als de overige natuurwaarden. Het verzoek om handhaving dat mevrouw Hoomans en één andere verzoeker indienden is (dan ook) afgewezen.” Volgens de wethouder heeft Opsterland meer gedaan dan strikt nodig was. “Opsterland heeft extra grond aangekocht en ingericht als natuur en, eveneens onverplicht, de door

mevrouw Hoomans gewenste bufferzone laten aanleggen op een stuk naastgelegen landbouwgrond.” Jonkman heeft ook een andere interpretatie van de resultaten van de monitoringscommissie. “Uit de eerste resultaten van 2015 blijkt dat de ontwikkelingen zijn zoals verwacht en op onderdelen beter dan verwacht. Zo is de gestreepte waterroofkever ten opzichte van de nulmonitoring en de situatie in 2015 in het Polderhoofdkanaal en de compensatiegebieden op meer meetlocaties aangetroffen (12 i.p.v. 9 locaties). In de compensatiegebieden is de soort voor het eerst op vier van de meetlocaties aangetroffen. De monitoring vindt plaats conform de voor het project verleende ontheffing. Mevrouw Hoomans wil dat er aanvullende werkzaamheden worden verricht in haar petgaten, daarover is de gemeente met mevrouw Hoomans in gesprek. Omdat de gestreepte waterroofkever in de petgaten is aangetroffen wordt hier zorgvuldig naar gekeken.”

Tractoren, landbouwmachines, trekkerkeuringsstation, stalinrichting, tuin- en parkmachines, CV-installaties, sanitair, dakbedekking, konstruktiewerk, onderhoud, gereedschap en meer.

Wij helpen u graag! Schoterlandseweg 40 • 8413 NB Oudehorne • Tel.0513-541214 • info@kuperus.org • www.kuperus.org

Al 60 jaar bijzonder gewoon!


Familieberichten Hierbij delen wij mede dat onze klaverjasvriendin door een tragisch ongeval om het leven is gekomen. Ze was een positieve vrouw met altijd een lach op haar gezicht.

Hennie Russchen

Op 15 december 2016 is overleden onze medebewoonster

mevrouw F. Wemer-Voolstra Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Wat zullen wij haar missen. We wensen Evert, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe om dit verlies te kunnen dragen. Klaverjasclub Bakkeveen

overleden

Bewonersvereniging ‘De Hoop’ Gorredijk

felicitaties Op vrijdag 23 december 2016 vieren wij het heugelijke feit dat onze ouders en grootouders

Jasper Visser en Auktje Visser-Stoker

Op 13 december is overleden onze bewoonster

Diep geschokt zijn we door het plotseling overlijden van onze altijd fleurige buurtgenote

Hennie Russchen We wensen Evert en familie veel sterkte toe. Buurtvereniging De Wâl’n Klaverjasclub De Wâl’n

mevrouw S. Osinga-Stelpstra in de leeftijd van 85 jaar.

50 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden.

Wij wensen de familie veel sterkte.

Kinderen en kleinkinderen

Bewoners en medewerkers van Huys ter Swaach te Beetsterzwaag

Tj Harkeswei 57 8409 CN Hemrik

Bakkeveen, 15 december 2016

Familieberichten in Sa! Sa! wil graag dicht bij haar lezers staan. Daarom bieden wij ook de mogelijkheid tot het plaatsen van familieberichten. Neem voor de mogelijkheden contact op met Arend Waninge (arend@sa24.nl) of 06 - 5247 1013

RdJ Cleaning heeft de

beschikking over een eigen Telescopische glas- en gevelreiniging systeem waarbij gebruik wordt gemaakt van OSMOSE water. Met de carbon telescoopsteel kan een hoogte worden bereikt van maximaal 15 meter.

Richard de Jong Mounesleat 6 8407 DA Terwispel 06-15586356 E-mail: kingricharddejong@hotmail.com

Reinigen en onderhoud van ramen, dakgoten, terrassen zonnepanelen etc. met Osmose water. Ook gespecialiseerd in het reinigen van uw dak(pannen).

Wij wensen u fijne feestdagen en een kraakhelder Nieuwjaar. Ook in 2017 staan wij weer voor u klaar.

Het telescopische glas & gevelreiniging systeem met OSMOSE In eenvoudige taal is OSMOSE leidingwater die ontdaan is van alle mineralen, kalk, en metalen. Door de zuiverheid van het water droogt het oppervlak streeploos op. Je moet het zien om het te geloven! Bovendien blijft OSMOSE water minder vuil op de ramen achter, waardoor atmosferische vervuiling minder snel aan de ramen hechten.


Sa!

21 december 2016

5

www.sa24.nl

Vuurwerkdemonstratie trekt veel publiek

‘Sil we de freakshow ek dwaan, mem?’ Met nog ruim twee weken te gaan tot de jaarwisseling trok het vuurwerk vrijdagavond al ruim duizend mensen naar het industrieterrein in Gorredijk. Ze kwamen voor de jaarlijkse vuurwerkdemonstratie van Magic Vuurwerk. Een showroom op straat en in de lucht. RENSKE WOUDSTRA GORREDIJK Langzaam

stroomt de Wetterkant vol met auto’s. Huppelend stapt een jongetje uit. “Cool, dit wurdt moai!” Het is nog lang geen negen uur, toch heeft zich al een dikke haag mensen verzameld voor het afzetlint. Dit jaar gewoon op straat. “We houden de show normaal op het parkeerterrein van Houttec, maar dat staat nu vol met bouwmateriaal”, legt Reinier de Graaf van Magic Vuurwerk uit. Dat was nog wel even puzzelen. “Gelukkig kregen we veel medewerking van Fumo (Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving).” “Moet je kijken hoeveel er nog aan komen lopen”, verbaast een toeschouwer zich. Ondertussen trekken Reinier en zijn vrouw Roely hun overall aan.

Zoals gebruikelijk steekt Roely het vuurwerk aan. Moeilijke klus? Nee hoor. “Reinier zegt straks: nu krijgen we nummer 1. En dan steek ik die gewoon aan.” Reinier geeft aan dat het zo tussen de bedrijfspanden niet gevaarlijk is. “De daken zijn overal nat om deze tijd van het jaar, dus dat valt wel mee. En we zijn goed verzekerd.” Wijdbeens staan vader Patrick en zoon Djovanny (8) te wachten. Djovanny is voor het eerst bij de vuurwerkshow. Spannend? “Net echt. Ik wit wol wat it is.” Nee, ze kopen geen vuurwerk. Patrick: “Ik moat hiel hurd wurkje foar myn sinten. Mei fjoerwurk is alles yn ien klap fuort.” Maar zo’n gratis show is wel leuk. “Ik tink dat dit better fan kwaliteit is dan wat je thús ôfstekke. Wy witte ommers net hoe’t we in goed

pakket samenstelle moatte.” De eerste lichtflitsen schieten de lucht in: een Tarantula. Die bestaat uit drie cakejes, klinkt uit de luidsprekers. De ‘oh’s’ en ‘ah’s’ schieten erachteraan. Hier en daar wordt een aantekening gemaakt op de bestellijst. “Eerst even wachten wat er verder nog komt”, zegt een meisje tegen haar moeder. En dat is nogal wat. De ‘Skytmerakel’ komt op de lijst van Peter Hooisma en zijn vriendin. Ze wonen in Akkrum. “Ik wol ús buert in bytsje opfleurje. Ik bin de ienige dy’t fjoerwurk ôfstekt en dêr komme in protte minsken nei sjen.” Peter legt gedurende het jaar een spaarpotje aan voor vuurwerkaanschaf. Rond de tweehonderd euro wil hij besteden. “Nu komt er een hele dikke,” schalt het uit de luidsprekers, “zwaarder heb ik niet in de winkel.” Schitterend gekleurd mitrailleurvuur schiet omhoog. Verderop houdt baldadige jeugd hun eigen showtje met knetterende knallers. Na een half uur demonstraties nog een showtje, de apotheose met een zee aan kleurrijke

Bij gymnastiekuitvoering was het raak GORREDIJK “Ik wit it noch skoan. Sa’n frjemde fint hipte om har hinne. Ik tocht: dêr reitsje ik achter.” Die avond in Terwispel herinnert Sieb van der Bij (82) zich nog heel goed. Het was de avond dat hij Mettje Liemburg (78) veroverde.

In zijn jongelingsjaren was het gebruikelijk. Jongens en meisjes zochten en vonden elkaar tijdens dansfeestjes. “We reizgen yn dy tiid hiel wat ôf”, vertelt Van der Bij, destijds woonachtig in Weinterp. Mettje en Sieb kwamen elkaar voor het eerst tegen tijdens een dansavond in café Schansburg te Gorredijk. Ze wilde geen verkering met Sieb, vertelt Mettje. Omdat er een ander in het spel was, denkt haar echtgenoot grinnikend. Het was tijdens de uitvoering van de gymnastiekvereniging in Terwispel, de woonplaats van Mettje, dat het wél lukte. Sieb dacht even dat hij weer achter het net viste. “Letter die bliken dat dy fint de broer fan Mettje wie. Wist ik folle?” Het klikte en hij bracht haar op de fiets naar huis, over het polderdijkje naar de ouderlijke boerderij. Twee jaar hadden ze verkering. “Yn dy tiid wie alles besletten, ynklusyf de

Het jubilerende echtpaar Van der Bij met burgemeester Van Selm.

trouwerij.” Het jonge stel ging in een oude bakkerij in Weinterp wonen. Sieb was vrachtrijder voor de CAF, tot ze in 1960 een boerderijtje aan de overkant van de vaart kochten. Met twee kinderen en twaalf koeien verhuisden ze zes jaar later naar de ouderlijke boerderij van Mettje; drie jaar later werd daar hun derde kind geboren. Na een jaar konden ze het ‘spultsje’ kopen van het waterschap. “We ha altyd hurd wurke”, vertelt Mettje. Ze hielp haar man op het bedrijf en zette zich daarnaast in voor het verenigingsleven. “Ik ha vice-presidinte west fan de Plattelânsfroulju, de doarpskrante rûnbrocht, yn de feestkommisje sitten en foarlêsmem west.” Ze maakte veel schilderijen,

van Ministeck en borduurwerk, legpuzzels, kussens en kleden. “No wol dat net mear. Dat komt ek fan de beroerte dy’t ik 37 jier ferlyn hân ha.” Vijftien jaar geleden verhuisde het echtpaar naar Gorredijk. Het besluit om te stoppen met het boerenbedrijf werd mede ingegeven door de toen heersende MKZ-crisis. “En dy kompjûterrommel kaam. Dêr hie ik gjin ferstân fan en no noch net”, verklaart Sieb. In tegenstelling tot wat hun kinderen verwacht hadden, kreeg hij van de verhuizing geen spijt. Sieb en Mettje van der Bij vierden dinsdag hun zestigjarig huwelijk met zo’n zestig gasten in De Koppenjan. Aansluitend was er een diner met de kinderen, zes kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen.

klappers. Niet iedereen wacht dit slotstuk af. Roelof de Jong (12) uit Jubbega staat al met zijn moeder Janny in de winkel. Morgenvroeg moet hij voetballen, dus op tijd naar huis

vanavond. “Ik ha twa moanne bûsjild sparre.” Hij vult zijn lijst in. “Sil we de ‘freakshow’ ek dwaan, mem? Dy fûnsto sa moai.”

Ook Evert Wilstra (FNP) verlaat Opsterlandse raad BAKKEVEEN FNP-raadslid Evert Wilstra uit Bakkeveen neemt binnenkort afscheid als raadslid van de gemeente Opsterland. Hij verhuist naar Leeuwarden. Janco van der Werf uit Terwispel is zijn opvolger. Wilstra is het achtste raadslid uit Opsterland (21 zetels) dat de raad vroegtijdig verlaat. Waar een aantal andere raadsleden afhaakten vanwege de tegenvallende combinatie raadswerk en dagelijks werk, verlaat Wilstra de raad vanwege een verhuizing. Zijn vrouw heeft een chronische ziekte en is lichamelijk beperkt. “Wy ha al langer it plan om tichter by foarsjennings te wenjen en ha no in plak yn Ljouwert fûn.” Wilstra stelde zich het afgelopen jaar zeer kritisch op tegenover het college van

B en W. Hij was een van de drie raadsleden die streden voor een extern onderzoek rond de integriteit van voormalig raadslid Sikke Marinus. Hij voelt zich ook verantwoordelijk voor de onrust die rond projecten in verschillende Opsterlandse dorpen is ontstaan. “Nei de bestjoerskrisis fan begjin dit jier giet it noch net folle better mei bestjoerlik Opsterlân. Benammen de kommunikaasje mei de boargers en de ried is ûnder de mjitte. Opsterlân is ta oan in nije generaasje bestjoerders.” Ook in zijn nieuwe woonplaats wil Wilstra zich inzetten voor zijn partij en voor de ontwikkeling en vernieuwing van Fryske sporten. De FNP vormt in Opsterland een eenmansfractie.


Geldig in week 51

(zondag 18 december t/m zaterdag 24 december 2016)

Calvé Snack- of pindasaus

Callia Alta of Montalto

BESTE

2016

WIJN

Alle varianten, combineren mogelijk 2 stuks** Bijv. Calvé Mayonaise, 2 potten à 650 ml

Alle flessen à 75 cl, combineren mogelijk, 3 flessen

SUPER

MARKT

17.97 11.98

BRON: NIELSEN CONSUMENTENONDERZOEK

3.34 1.67

1+1

2+1

GRATIS

Brand, Warsteiner of Jupiler Pils Krat 24 flesjes à 25-30 cl

PLUS Kies & mix

Hutspot of zuurkool zak 500 gram, boerenkool zak 300 gram of aardappelen vrij vastkokend zak 2,5 kilo, combineren mogelijk 2 stuks** Bijv. PLUS Boerenkool, 2 zakken à 300 gram

2.38

 1.19

1+1

13.99-15.49

99 8.

GRATIS

KIES & MIX Bonne Maman Jam Alle potten à 370 gram, combineren mogelijk 2 potten** Bijv. Bonne Maman Extra jam aardbeien, 2 potten à 370 gram

3.76  1.88

1+1

PLUS Klaverland Kaas 48+ stukken

Jong, jong belegen, belegen of extra belegen stuk ca. 500 gram, combineren mogelijk 2 stukken** Bijv. PLUS Klaverland Kaas 48+ jong belegen, 2 stukken à 500 gram

11.25 5.62

+1

1+1

EXTRA ZEGEL

GRATIS

GRATIS

PLUS Blonde d'Aquitaine biefstuk Per 250 gram

250 gram

WEEKENDPAKKER do

vr za

Alléén geldig op 22, 23 en 24 december

PLUS Varkensfiletrollade Per kilo

12.48

4.99

6

3

24 .

49 .

50% KORTING

51/16

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Voor alle producten in deze advertentie geldt, tenzij anders vermeld, maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant. **De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als uw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. *Per combinatie kan de prijs verschillen, uw korting wordt aan de kassa verrekend. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers.

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via plus.nl

Openingstijden: ma - wo 8.00 - 20.00 | do - vr 8.00 - 21.00 | za| 8.00 18.00 | zo kerstdag| gesloten ma 2-kerstdag open 12.00 -17.00Openingstijden: ma.-do. 8.00 - 20.00 vrij.- 8.00 - 121.00 za. 8.00 20.00 | zo. 8.00

20.00

plus.nl plus.nl

Berkenbosch | Molenlaan | 9244EA XX Beetsterzwaag | 1 |8 XXXX | Plusstad | T: 0523 65 63 93 | (Naam)| Plusweg


Gemeentehuis Hoofdstraat 82, 9244 CR Beetsterzwaag Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag T (0512) 386 222 - E gemeente@opsterland.nl Twitter @opsterland

Wo. 21 december 2016

Mededelingen van de gemeente

Openingstijden Publiekscentrum ma. t/m vrij. 09.00 – 12.30 uur do. 17.00 – 20.00 uur ’s middags kunt u alleen op afspraak terecht Telefonische bereikbaarheid ma. t/m do. 09.00 – 12.30 uur en 13.30 – 16.00 uur vrij. 09.00 – 12.30 uur

Algemene ontheffing sluitingstijden oud & nieuw

Bekendmakingen

Openingstijden horecabedrijven Dit jaar valt oud en nieuw op zaterdagavond. De burgemeester heeft besloten dat deze nacht de kroegen, cafés, MFC`s en dorpshuizen tot 06.00 uur open mogen zijn.

Bakkeveen

Horecabedrijven die geen alcohol mogen schenken Voor cafetaria’s, snackbars, lunchrooms en dergelijke bestaan geen extra regels voor oudejaarsnacht. Dit betekent dat voor hen de normale sluitingstijden gelden. Sportkantines en clubhuizen Paracommerciële instellingen zoals sportkantines en clubhuizen mogen uitsluitend geopend zijn tijdens de normale verenigings-, trainings- en wedstrijdactiviteiten. Het is niet mogelijk een oudejaarsactiviteit in deze instellingen te organiseren. Evenement organiseren Wilt u festiviteiten organiseren op oudejaarsnacht? Dan moet hier hoogstwaarschijnlijk een evenementenvergunning voor worden aangevraagd. Kijk voor meer informatie op www.opsterland.nl of bel naar (0512) 386 222 om erachter te komen of een vergunning nodig is.

Wat heeft de gemeenteraad 12 december 2016 besloten? • Het bestemmingsplan “Tijnje Kom” en het bestemmingsplan “Bakkeveen - Camping It Kroeze Beamke” zijn vastgesteld. • Het inkoop- en aanbestedingsbeleid is vastgesteld. • De mogelijkheden om te trouwen in de gemeente Opsterland zijn verruimd. De volledige besluitenlijst van 12 december 2016 vindt u op de raadswebsite (www.opsterland.nl/ gemeenteraad). Volgende raadsvergadering De vergaderstukken voor de volgende raadsvergadering worden van te voren gepubliceerd op de raadswebsite (www.opsterland.nl/gemeenteraad) en op de gemeentepagina in de Sa.

Melding - Activiteitenbesluit, inpandig verplaatsen bedrijf, Leidyk 1a

Aangevraagde omgevingsvergunning - bouw bijkeuken, Van Boelenslaan 17 - bouw berging, De Lange Jacht 4 Verleende omgevingsvergunning - verbouw/uitbreiding woning en herbouw bijgebouwen, Koefenne 3 - bouw van een nieuwe bedrijfswoning, Kerkepad West 8 - brandveilig gebruik, Talant gebouw W8 ’t Rond 25 t/m 31 - brandveilig gebruik, Talant gebouw W10 ’t Rond 19 t/m 23 Aangevraagde evenementenvergunning - drie fietstochten, vier wandeltochten en een hardloopwedstrijd, 22 april 2017, Revalidatie Friesland

Frieschepalen Aangevraagde omgevingsvergunning - kappen beukenboom, Tolheksleane 51 Verleende omgevingsvergunning - plaatsen kap op garage, De Slûs 1B

De gemeenteraad heeft op 21 november 2016 het bestemmingsplan “Herinvulling De Wissel (plandeel Beukenlaan) in Beetsterzwaag” (plannummer NL.IMRO.0086.02BPDeWisselBL-0301) gewijzigd vastgesteld. De wijziging heeft betrekking op artikel 5 “Leiding – Gas”. Verder is er een nieuw artikel 9 “Algemene aanduidingsregels” ingevoegd. De regels onder artikel 5 en 9 zijn ten behoeve van het veiligheidsaspect ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan aangescherpt. Met ingang van 23 december 2016 ligt het bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage. U kunt het digitale plan raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl of via www.opsterland.nl. Daarnaast is een afdruk van het digitale plan in te zien bij de receptie van het gemeentehuis, Hoofdstraat 82 in Beetsterzwaag. Verder ligt, ingevolge het coördinatiebesluit van de gemeenteraad van 14 december 2015, de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van de twee gebouwen voor de kinderboerderij behorende bij de zorginstelling in dezelfde periode voor een ieder ter inzage. De aanvraag om de vergunning is gedateerd op 19 april 2016. Strekking van het bestemmingsplan Het bestemmingsplan heeft betrekking op een deel van het woon-zorgcomplex De Wissel in Beetsterzwaag. In navolging op de herontwikkeling van het terrein ten oosten van de Freulesingel is het de bedoeling om op het terrein ten westen van de Freulesingel enkele gebouwen te slopen en nieuwbouw te realiseren. In de nieuwe inrichting wijkt de situering van de gebouwen en de voorgestelde bouwhoogte op enkele plaatsen af van de geldende beheersverordening. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch toch te kunnen regelen, is het opstellen van een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. Om deze reden is voor de locatie een nieuw bestemmingsplan vastgesteld.

PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Beetsterzwaag

Heeft u nog vragen? Bel of mail met de griffie, (0512) 386 299 of griffier@opsterland.nl.

Bestemmingsplan “Herinvulling De Wissel (plandeel Beukenlaan) in Beetsterzwaag” en “omgevingsvergunning Dierenplein middenterrein De Wissel” gewijzigd vastgesteld

Gebiedsteam Opsterland Beetsterzwaag, Hoofdstraat 82 (gemeentehuis) ma. t/m vr. 09.00 - 12.30 uur Gorredijk, Schansburg 1 (bibliotheek) ma. 13.30 - 16.30 uur Ureterp, Lijteplein 9 (bibliotheek) wo. 15.00 - 17.00 uur T (0512) 386 222 - E gebiedsteam@opsterland.nl

Verleende evenementenvergunning - duurloop, 14 januari 2017, 08.00 - 14.00 uur

Gorredijk Verleende omgevingsvergunning - kap eikenboom, De Klok 14 Verleende evenementenvergunning - oliebollenloop, 31 december 2016 - aanleg tijdelijke kunstijsbaan, 15 t/m 23 december 2016, centrum Gorredijk

Siegerswoude Aangevraagde omgevingsvergunning - bouw van een garage in afwijking van bestemmingsplan, Van Akenwei 37

Tijnje Melding - Activiteitenbesluit, stoppen met houden van kalveren, De Warren 8

Ureterp Aangevraagde evenementenvergunning - wielerronde, 17 april 2017, 09.00 - 19.00 uur, centrum Ureterp - finale clubcompetitie, 9 en 10 september 2017, 07.00 - 20.00 uur, centrum Ureterp - Henk Hoekstra Classic, 23 september 2017, 09.00 - 16.00 uur, start Ureterp Verleende omgevingsvergunning - kappen van vier slechte eiken, langs Golle, Riuwe en Flaaiel

Drachten-Azeven Verleende omgevingsvergunning - vestigen van een wegrestaurant, nabij Bohrlaan 10

Bestemmingsplan “Bakkeveen – Camping It Kroese Beamke” vastgesteld De gemeenteraad heeft op 12 december 2016 het bestemmingsplan “Bakkeveen – Camping It Kroese Beamke” (planid-nummer NL.IMRO.0086.01BPNDrintsewei6-0301) vastgesteld. Met ingang van 23 december 2016 ligt het bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage. U kunt het digitale plan raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl of via www.opsterland.nl. Daarnaast is een afdruk van het digitale plan in te zien bij de receptie van het gemeentehuis, Hoofdstraat 82 in Beetsterzwaag.

Strekking van de omgevingsvergunning De omgevingsvergunning heeft betrekking op de bouw van twee gebouwen aan het dierenplein, gelegen de achterzijde van het voorterrein van De Wissel. De gebouwen zijn bedoeld voor het stallen van de dieren en voor dagbesteding en staan ten dienste van het woon-zorgcomplex.

Strekking van het bestemmingsplan Natuur- en landschapscamping It Kroese Beamke is gevestigd aan de Nije Drintse Wei 6 in Bakkeveen. De eigenaar van de camping is voornemens de camping op te waarderen door daarbij een kwaliteitsimpuls aan de bestaande camping te geven. Daardoor krijgt de camping het karakter van een reguliere camping. Om deze ontwikkeling juridisch-planologisch te kunnen regelen is een nieuw bestemmingsplan vastgesteld.

Reageren? Gedurende de termijn van ter inzage ligging, kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het plan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor meer informatie kunt op terecht op www.opsterland.nl of contact opnemen met het secretariaat Ruimtelijke Plannen, (0512) 386 340.

Reageren? Gedurende de termijn van ter inzage ligging, kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het plan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor meer informatie kunt op terecht op www.opsterland.nl of contact opnemen met het secretariaat Ruimtelijke Plannen, (0512) 386 340.

Kijk voor meer informatie op www.opsterland.nl


Drachten - Drentse grens

Nachtafsluiting N381 bij Oosterwolde 1 nacht dicht voor alle verkeer van donderdag 29 december 19.00 uur tot vrijdag 30 december 6.00 uur.

Aannemer Gebr. van der Lee maakt in de nacht van donderdag 29 december op vrijdag 30 december de aansluitingen in het wegdek van de N381 bij de tunnel Duistereweg. Hierdoor is de weg tussen afslag Nanningaweg (Oosterwolde Noord) en ovonde Venekoten (Oosterwolde Zuid) afgesloten. Vanaf vrijdag 6.00 uur rijdt het verkeer, van Drachten tot de Drentse grens, over de nieuwe N381. Begin maart 2017 rondt de aannemer de werkzaamheden aan de tunnel Duistereweg af. Kijk voor meer informatie op www.N381.frl. Provincie Fryslân werkt met project N381 aan een veilige weg en goede bereikbaarheid voor Zuidoost Fryslân.

www.n381.frl

projectN381

Facebook.com/projectN381


Sa!

21 december 2016

9

www.sa24.nl

De Energiewacht neemt afscheid van Gorredijk

Brengers van aardgas blikken terug

Het tijdperk van het aardgas is nog niet ten einde, maar al wel in Gorredijk. De Energiewacht verdwijnt uit het dorp. De mannen en vrouwen van het eerste uur troffen elkaar vrijdagavond voor de laatste keer in het al leeggeruimde pand aan de Wetterwille voor een reünie van stamppot en herinneringen. WIM BRAS GORREDIJK

Frens van der Werf, Albert Vaartjes, Hans de Frel en Flip van der Meer hebben in hun werkend leven de opkomst van het aardgas in alle glorie meegemaakt. “Wij hebben het gastijdperk naar zijn hoogtepunt getild.” En nu loopt het alweer af, constateren ze met zijn vieren. Wie had dat ooit gedacht? Toch verbazingwekkend dat ontwikkelingen zo snel kunnen gaan. “Wij gingen ervan uit dat het aardgas voor altijd zou zijn.”

Zuinige tijd

Voordat de aardgasbel in Slochteren in 1961 werd ontdekt, bestond er niettemin ook al gas in Opsterland, legt oudgediende Van der Werf uit. Op beperkte schaal ontvingen particuliere huishoudens in Gorredijk, Kortezwaag, Lippenhuizen en Beetsterzwaag die zich de aansluiting konden ver-

Alle reünisten bij elkaar op de foto. FOTO: SIETSE DE BOER

oorloven zogenaamd ‘stadsgas’. Laagcalorisch gas om mee te koken en voor verlichting. “Gasfabriek Vulkaan die op steenkool draaide, stond destijds aan de Kerkewal.” Van der Werf kwam in 1964 naar Gorredijk om aan de uitleg van het nieuwe en hoogwaardige aardgas mee te werken. Hij had al ervaring opgedaan in Emmen, waar in die tijd stadswijken uit de grond werden gestampt en direct aansluiting kregen op het net. “In Gorredijk was het gemeentelijk gasbedrijf maar een armoedige bedoening. We zaten in wat werkplaatshokjes aan de Langewal zonder verwarming of wat. Toen ik op mijn eerste dag informeerde waar de wc was, kreeg ik te horen dat iedereen dat thuis maar moest doen. De directeur van destijds hield de hand stevig op de knip. We hadden

nauwelijks fatsoenlijk gereedschap om mee te werken en voor vervoer hadden we welgeteld één auto en een bakfiets.” Ook werd in die ‘zuinige tijd’ nog onvoldoende geїnvesteerd om de druk op peil te houden en daardoor liepen de gasleidingen regelmatig vol met regenwater, aldus Van der Werf. “Zie je het voor je? Als de auto dan niet voorhanden was, moesten we met de bakfiets de Zandlaan af om ergens in Beetsterzwaag de boel leeg te pompen.”

Voorrekenen

De andere drie reünisten kwamen in de jaren zeventig bij het gasbedrijf. Albert Vaartjes weet nog dat de monteurs in die tijd op ‘gasbrommers’ rondreden, als vervanging voor de bakfiets. “We werden pas een goed geoutilleerd bedrijf toen Wytze Kooi, de latere directeur van de Rabobank,

de leiding kreeg. Toen konden we echt meters maken.” Kooi zorgde er ook voor dat de installatie van de gasgeisers in handen van het bedrijf kwam. Inmiddels had het gasbedrijf de grotere dorpen al op het net aangesloten en begon de uitleg naar de buitengebieden. Hans de Frel herinnert zich nog de voorlichtingsavonden in de kleine dorpen. “Dan rekenden we de boeren voor hoeveel kuub gas ze konden krijgen voor de prijs van één fles butaan.” Aansluiting kostte destijds circa driehonderd gulden, volgens Flip van der Meer. “Ze konden de betaling over twintig jaar uitsmeren, maar dat was toen voor veel

Rik Dijkstra

foar...

Een ‘intern’ blomke deze week. Rik Dijkstra, mede-uitgever van Sa!, werd op 11 november getroffen door een hartinfarct. Een grote schok voor hemzelf, zijn vrouw Annet en zoon Ewan, maar ook voor de redactie van Sa! Het was de eerste weken intern even schakelen, maar de lezer heeft er als het goed is verder niet veel van gemerkt. Hooguit dat de krant een paar weken een beetje dunner was. Rik moest een zware hartoperatie ondergaan. Gelukkig is dat allemaal goed verlopen. Rik werkt nu hard aan zijn herstel. De ene dag gaat het beter dan de andere. Maar het vizier is op de toekomst gericht. Met zijn altijd aanwezige optimisme en positiviteit zien we straks ongetwijfeld een herboren Rik terug. Alle medewerkers van Sa! kijken ernaar uit. Rik, we GORREDIJK

redden het zonder jou, maar veel liever maken we iedere week een Sa! samen met jou! Op naar een gezond 2017. Het Blomke is voor jou.

Kandidaten

Kent u iemand die ook weleens een bloemetje verdient? Laat het ons dan weten. Stuur een mailtje naar redactie@ sa24.nl of bel 06-52 47 10 13.

Zijzelf kregen het pas echt goed toen het gemeentelijke gasbedrijf (intussen met de Stellingwerven en Boarnsterhim) aansluiting vond bij de Frigem uit Leeuwarden. “Net voor de fusie hebben we toen als ondernemingsraad er bij de gemeentes op aangedrongen om van het gasbedrijf een NV te maken. Zo konden we op gelijke voet onderhandelen en gingen we er in salaris stukken op vooruit.”

De Tjonger Piraten luiden het jaar uit Ze hadden het er al jaren over tijdens het carbidschieten. Zou het niet eens mooi zijn om een radiomarathon te organiseren? Dit jaar ‘giet it oan’: De Tjonger Piraten gaan de ether in op 28, 29 en 30 december. De marathon wordt gehouden in de kantine van de ijsbaan aan de Houtwallen in Nieuwehorne. “In pear fan ús sitte yn it iisbaanbestjoer. Dêr hâlde we ek altyd it carbidsjitten. De lêste jierren hienen we it der faak oer: wat soe sa’n radiomaraton leuk wêze.” Nee, zelf heeft Dennis de Kroon nul komma nul ervaring in radioland. Van de zeven Tjonger Piraten zijn er maar vier ook echt piraat geweest.

NIEUWEHORNE

IN BLOMKE FOAR Blomke

mensen nog altijd een behoorlijk bedrag. Zo kun je de uitrol van het gas in de buitengebieden vergelijken met de aanleg van het breedbandinternet van nu.”

Brugt Bron is wel een echte ouwe rot in het vak, hoewel hij al jaren geleden stopte met zijn piratencarrière. Brugt draaide vroeger onder de naam Stormvogel. “En hy fûn dat we allegear in piratenamme ha moasten.” Dennis werd Woody Woodpecker. “Omdat ik yn it hout sit.” Jeroen

van der Meer is de enige die nog actief is in de muziekwereld. “Hy hat dus in soad spul wat we brûke moatte om út te stjoeren. De rest hiere we.” De piraten hebben een schema opgesteld waarin telkens twee man zes uren draaien, te beginnen in de nacht van woensdag 28 op donderdag 29 december om 24.00 uur. Amateurs mogen alleen uitzenden in de ether als er een goed doel aan gekoppeld is. “Wy ha keazen foar it Thomashuis en jeugdhonk ChilOut yn Nyhoarne.” Bijna alle ondernemers uit de regio doen mee, maar liefst 47. “Dêrfan wolle 43 graach op de radio. Elk oere krije sy in stikje reklame.” Vrijdagavond 30 december worden de cheques overhandigd. Publiek is tijdens de marathon van harte welkom, voor hen staat er een versnapering klaar. En een melkbus voor donaties. De etherfrequentie wordt vlak voor de marathon bekendgemaakt via Facebook: De Tjonger Piraten.


Sa!

21 december 2016

11

www.sa24.nl

Lippenhuizen pakt het slim aan

Vier jaarvergaderingen op één avond

Bekend beeld in veel dorpen. Week na week ledenvergaderingen van verenigingen. Met steeds dezelfde aanwezigen en een beperkte opkomst. In Lippenhuizen hebben ze daar iets op gevonden. Vier ledenvergaderingen op een zaterdagavond met een gezellig nazit erop toe. AREND WANINGE LIPPENHUIZEN Tegen

achten druppelt de zaal van dorpshuis De Mande vol. Iedereen krijgt bij binnenkomst twee consumptiemunten voor na afloop. De koffie met gebak voor de vroege avond staat al klaar. Ook gratis en uitnodigend. De stoelen zijn snel bezet. Wie later komt vindt een plekje aan de bar. Naar schatting 70 tot 80 Liphústers zijn aanwezig. Hinke Heida, voorzitter van Plaatselijk Belang opent de avond om 20.06 uur, staand achter het biljart.

Plaatselijk Belang

Het bestuur van Plaatselijk Belang zit rond een tafeltje in de hoek van de zaal. In rap tempo tovert penningmeester Gerrit Prikken zijn cijfers op het scherm. Eerst op de zijkant, later voor iedereen inzichtelijk.

Financieel is er niets aan de hand, zoals bij meer verenigingen blijkt later. Goede rekenmeesters zijn het in Lippenhuizen. Ook de toelichting op de positieve cijfers van de viering van 700 jaar Lippenhuizen lokt applaus uit. De uitgaven liggen wel 20.000 euro hoger dan begroot, maar dat geldt ook voor de inkomsten, dus geen man overboord. En het was een prachtig feest, vindt iedereen.

IJsclub

Om 20.34 uur is het al tijd voor een changement. Plaatselijk Belang maakt plaats voor de ijsclub. Vijf man nemen op een rijtje plaats achter het biljart. De voorzitter begint met de enige en eigenlijk belangrijkste mededeling: “De baan stiet wer ûnder wetter, de winter kin mar komme.” Verder is

Een volle, aandachtige zaal in het dorpshuis van Lippenhuizen. FOTO: MARIJE GEERTSMA

er niet veel nieuws. Plaatselijk Belang volstond met de melding dat het jaarverslag al in de dorpskrant had gestaan, maar de secretaris van de ijsclub houdt een traditie in stand. Hij leest het jaarverslag netjes voor. Het is geen lang verhaal. En als dan de cijfertjes kloppen kan de voorzitter al bijna afhameren. Tot hij net op tijd bedenkt dat hij is vergeten erelid Groothof speciaal te verwelkomen. En dat hoort wel zo. Om 20.49 uur is de ijsclub klaar met vergaderen, het heeft een kwartiertje gekost. Dan bekent Hinke Heida dat ze bij de Plaatselijk Belang-vergadering de rondvraag is ver-

Jaloersmakende Byzantijnse bassen

geten. Geen probleem, kan er zo tussendoor. Niks geen vragen over scheve stoeptegels en slechte bermen. Het programma kan verder met de jaarvergadering van het Liphúster Feest. Ook hier alleen maar goed nieuws. Het volgende feest staat volgend voorjaar alweer op de agenda. Het programma is al nagenoeg klaar. Geen vragen. Om 21.04 uur slaat de voorzitter af voor de pauze.

Dorpshuis

Om 21.24 uur heeft iedereen een consumptie genoten en begint het dorpshuisbestuur aan haar jaarvergadering. Op-

nieuw goed nieuws. De cijfers zijn verrassend. In Lippenhuizen houdt het dorpshuis in een jaar tijd gewoon bijna 10.000 euro over. Waar vind je dat nog? Een eigen vermogen van 42.000 euro komt mooi van pas met het nieuwe dorpshuis in het verschiet. De plannen voor de nieuwe accommodatie vorderen. De bouwer is bekend. Zodra het definitieve ontwerp en de planning bekend is volgt een nieuwe infoavond. Dus nu niet veel nieuws. Om 21.47 uur is het officiële gedeelte voorbij. Tijd voor de consumptiemunten. “Moarn is it snein, dat we hoege ek noch net nei hûs.”

Licht op PW Janssenweg De bewoners van Jubbega en Hoornsterzwaag moeten nog even geduld hebben voor er een oplossing komt voor de verlichting langs de P.W. Janssenweg. De gemeente Heerenveen voert momenteel een proef uit aan de Achtste Wijk in Nieuwehorne met verlichting in het buitengebied. Wethouder Jelle Zoetendal wil de uitkomsten van dit onderzoek meenemen in de alternatieven voor de P.W. Janssenweg.

JUBBEGA

De FNP-fractie stelde maandag vragen over het onderwerp dat regelmatig op ver-

gaderingen van Plaatselijk Belang naar voren komt. Het fietspad wordt veel gebruikt door fietsers die van en naar de sportvelden gaan. In het verleden is langs de weg al geëxperimenteerd fluorescerende strepen op het wegdek. Dat was geen succes, de strepen lieten los. Het college van B en W kondigde al eerder aan met een alternatieve oplossing te zullen komen. De hele gang van zaken duurt de FNP te lang. Ze vindt dat de bevolking niet langer aan het lijntje gehouden kan worden.

Een volle kerk in Schurega voor het Byzantijns Mannenkoor Friesland. FOTO: SIETSE DE BOER AREND WANINGE JUBBEGA Vijftien

Byzantijnse liederen klonken er vrijdagavond in het nagenoeg volle kerkje van Schurega. Met teksten die niemand in het publiek kon verstaan. Behalve misschien dan dirigente Nana Tchikhinasvili van het optredende Byzantijns Mannenkoor Friesland. Zij is geboren in Georgië. Het werd een magische avond voor liefhebbers van koorzang. De 21 mannen van het in Drachten gevestigde koor zingen a capella, zonder muzikale begeleiding. Het liturgische repertoire van de Russische orthodoxe kerk gaat er namelijk van uit dat alleen

de menselijke stem in staat is God te prijzen. Het is voor de bezoekers ook helemaal niet erg dat er in onverstaanbare Oost-Europese talen wordt gezongen. Dan leidt de tekst ook niet af van de prachtige koorklank, die door het kerkje galmt.

Heerlijk kussen

Het is vooral een avond voor liefhebbers van diepe basstemmen, ze zijn in dit koor jaloersmakend. Zij leggen keer op keer een heerlijk kussen neer, waar de overige stemmen zich tegenaan kunnen vlijen. Maar stiekem ben je tijdens het concert ook op zoek

naar wie nu die ene hele diepe bas is, die er regelmatig zo heerlijk onderdoor klinkt. Hij staat ergens links, maar wie is het? Het koor zingt in een soort kerkelijke lange toga’s. Een functionele outfit die extra indruk maakt. Er komt wel iets de kerk binnen. Volgens het uitgedeelde programma zingt het Byzantijns Mannenkoor over onder andere de Glorie aan God, de vlekkeloze zuivere maagd Maria en de heilige Drie-eenheid. Het gaat ook over kerst, onder andere via ‘Dobri wétsjir tobi’, een Oekraïens kerstlied. Aan het eind klinkt ‘Tichaja Nots’ en daar herkent het publiek

‘Stille Nacht, Heilige Nacht’ in. Maar het mooie is dat het publiek doordat het de tekst niet kent ook niet in de verleiding komt mee te zingen. Ter meerdere eer en glorie van het koor. Gloriëren doet het koor ook net voor de pauze in Alleluja. Het koor is al indrukwekkend en dan klinkt ineens een zuivere vrouwenstem. Dirigente Nana, met de rug naar het publiek, zingt ook mee. Op verzoek herhaalt het koor dit lied aan het eind van de avond, met een staande ovatie als resultaat.

locatie. Het publiek wordt welkom geheten met sfeervolle kaarsjes langs de oprit en de kerk is stemmig versierd. Op de kansel ligt een fraai kerststuk en bij de gratis koffie krijgt het publiek in de pauze een kerstkrans. Voor en na het optreden leest Tiny Hoekstra op geheel eigen wijze een gedicht voor rond de kerstgedachte en de toestand in de wereld. Het optreden van het Byzantijns Mannenkoor is een van de culturele activiteiten die het kerkje bijna maandelijks organiseert.

Het driehonderd jaar oude kerkje is een mooie concert-

bmfdrachten.nl


OVERTOOM 4, GORREDIJK WWW.BERGSMAMEUBELEN.NL


Sa!

21 december 2016

13

www.sa24.nl

‘De sfeer verhuist mee’

Vaarwel en hallo Carolinahoeve Naarmate de showrooms leger en leger raken, neemt de weemoed toe aan de Beetsterweg. “31 jaar is ook niet niks. Maar het is mooi geweest, we gaan het rustiger aan doen”, zeggen Karen en Jan Wiebe Vrij van der Molen van de Carolinahoeve. Nou ja, ook weer niet te rustig. WIM BRAS BEETSTERZWAAG

In deze laatste week van leegverkoop moeten ze allebei van tijd tot tijd even diep ademhalen in de winkelboerderij. Normaal gesproken hadden ze hier vijftienhonderd vierkante meter aan meubels en decoraties in stemmige kerstsfeer laten zien. Nu resten slechts kale ruimtes en hadden ze door alle beslommeringen niet eens tijd om thuis zelf een kerstboom op te zetten. Ze zijn niet de enigen die een traantje wegpinken. “We zijn overstelpt met telefoontjes en mailtjes van klanten die treuren omdat we hun vaste uitje afnemen. Alsof we afscheid nemen van familie, krijgen we te horen.”

Beleving

Voor liefhebbers van designmeubelen, bijzondere lampen en aparte interieurvoorwerpen

groeide de Carolinahoeve de afgelopen drie decennia uit tot een begrip. Met de woonbladen in de hand kwamen de klanten van heinde en ver om zich een dagje onder te dompelen in de luisterrijke toonzalen van de winkelboerderij. De Vrij van der Molens verkochten ook niet zozeer meubels, maar veeleer sfeer en smaak. Zij behoorden tot de koploperbedenkers van wat tegenwoordig in marketingtermen ‘beleving’ heet. De winkelformule sloeg aan, beaamt Karen. “Het leek hier af en toe wel een bedevaartsoord.” Maar de voorbereidingen betekenden ook altijd hard werken; tot ’s avonds laat herinrichten, schuiven met zware stukken, decoraties ophangen. Vorig jaar eiste dat bij Jan Wiebe zijn tol, hij werd ernstig ziek. “We hebben daarop besloten het ustiger aan te doen.”

Karen en Jan Wiebe Vrij van der Molen. FOTO: SIETSE DE BOER

Outdoor

Maar ook weer niet te rustig. De webwinkel voor de meubels en woonaccessoires van de Carolinahoeve blijft in ieder geval in de lucht. Al staat die voorlopig even op een laag pitje, maakt Karen duidelijk. “We concentreren ons nu eerst op onze winkel voor Fashion & Outdoor in de Hoofdstraat, want we zitten nog vol plannen en we hebben gelukkig een geweldig team om ons daarin bij te staan. We voegen een mannenhoek toe en achter het oude pand maken we een binnenplein in Engelse sfeer, waar we onze eigen fairs willen houden. Mode-

shows met muzikale omlijsting en met culinaire hapjes van restaurants hier uit Beetsterzwaag; dat soort evenementen. Denk aan een catwalk tussen vuurkorven of zomerse dress-shows op het terras. We nemen gewoon de sfeer van de Carolinahoeve mee naar de Hoofdstraat.”

Outdoormode

En niet alleen de sfeer. Toen de outdoormode tien jaar geleden al verkaste naar het monumentale pand bij de dorpsentree, kreeg de winkel met vooruitziende blik eveneens de naam Carolinahoeve. “De naam verhuist dus mee.

En wijzelf ook.” Ze hebben de historische schuur achter de winkel inmiddels van binnen verbouwd tot comfortabel woonhuis. Zoon JoopJan neemt met zijn bedrijf in houten vloeren de ‘oude’ Carolinahoeve over. En daarmee komt een tijdperk ten einde, berust Karen. “Jan Wiebe heeft er nog het meeste moeite mee. Zal waarschijnlijk ook een beetje met leeftijd te maken hebben, we schelen tenslotte acht jaar. Maar we beginnen ook weer iets nieuws en daardoor valt het vertrek nu ook weer niet al te zwaar.” carolinahoeve.nl

Ureterp gaat Alyda helpen Wielrenster Alyda Norbruis kan weer met een eigen auto naar haar trainingen toe. Autobedrijf Boekema stelde vorige week voor de komende maanden een auto beschikbaar aan de paralympische kampioen. Enkele weken geleden werd bekend dat Alyda de leaseauto, die ze via NOC*NSF mocht gebruiken, moest inleveren. De sportkoepel werkt niet meer samen met de sponsor van de auto’s. Date Boekema was verbaasd over het nieuws. Hij kent Alyda goed. Niet alleen vanuit het dorp. Hij heeft haar ook een aantal keren mogen rondrijden tijdens een huldiging na weer een grootse sportprestatie. “Sûnder auto kin se neat. It doarp moat no eins de han-

URETERP

Derde ronde Winkel en Win GORREDIJK De prijswinnaars van de derde ronde Winkel en Win Je Prijs kregen hun prijs zondagmiddag uitgereikt tijdens de Winterfair in het hartje van Gorredijk. Een passende omgeving. Nadine Krist uit Gorredijk koos voor 15 waardebonnen voor de Etos ter waarde van totaal 300 euro. Wennie van der Pouw-Kraan

uit Oudehorne is de trotse bezitter van een iPad Air 2 beschikbaar gesteld door Makelaardij Sierd Moll. Nico Buytendijk uit Gorredijk gaat op zoek naar groene cadeaus. Hij koos voor een cadeaubon van 250 euro, te besteden bij Tuindorado Gorredijk. Sietse de Boer zette iedereen op de foto. Van links naar rechts: Ingrid

nen ynelkoar slaan.” Na een oproep op Facebook nodigde Boekema Alyda uit. Sinds afgelopen vrijdag rijdt ze een jonge Renault Mégane station. “Se is no earst út de brân.” Boekema stelt zich garant voor de eerste paar maanden. In die tijd wil hij proberen met bedrijven en personen uit eigen dorp geld bijeen te brengen om zo samen het benodigde leasebedrag voor de auto bij elkaar te brengen. “Der moat in oplossing komme oant de Paralympyske Spelen fan 2020 yn Tokio. Ik ha in swak foar Alyda. Hjir wol ik foar gean.” Iedereen die mee wil doen kan zich melden bij Date Boekema via info@autobedrijfboekema.nl.

Klusmarathon dorpshuis Krist (namens Nadine Krist), Pieter Bijlsma (Etos), Wennie Van der Pouw-Kraan en kinderen, Sierd Moll (Makelaardij Sierd Moll), Rutger Kussendrager (Tuindorado-shop), Nico Buytendijk en Anton de Bruin (voorzitter WHI). De prijswinnaars van de laatste trekking van dit jaar vindt u over twee weken in Sa!.

JONKERSLÂN Vrijwilligers in Jonkerslân gaan in de kerstvakantie 24 uur lang aan de slag in het nieuwe dorpshuis. Op dinsdag 27 december (17.00 uur) klinkt het startschot voor weer een etmaal lang klussen. Iedereen is welkom mee te doen. Volgens het bestuur is deze marathon een mooi moment voor dorpsbe-

woners om de stand van zaken weer eens op te nemen. Bovendien kan de bouwploeg nog wel een paar extra handen gebruiken. Jonkerslân is al langere tijd bezig om de voormalige basisschool om te bouwen tot een nieuw dorpshuis. Nog steeds komen er fondsen binnen om de inrichting te financieren.


Sa!

21 december 2016

17

www.sa24.nl

Supermarkten tekenen convenant

Juf Leentsje

BEETSTERZWAAG Opsterlandse supermarkten gaan beter letten op het handhaven van de leeftijdsgrenzen bij de verkoop van alcohol. Ze ondertekenden daarvoor vorige week samen met de gemeente Opsterland een convenant. Opsterland werd vorig jaar onaangenaam verrast door een onderzoek van het Platform de Nuchtere Fries. Alcoholverstrekkers in de gemeente Opsterland scoorden slecht als het gaat om het naleven van de leeftijdsgrens voor verkoop van alcohol. De supermarkteigenaren waren ook verrast over de uitkomst van het onderzoek. Henk Split (Jumbo Gorredijk): “Wij werken met mysteryshoppers en dan gaat

het eigenlijk altijd goed.” Volgens wethouder Wietze Kooistra laat de ondertekening van het convenant zien dat er gezamenlijk goede stappen worden gezet.” Grootste uitdaging voor de supermarkten is de leeftijd van de kassamedewerkers. Zij moeten soms leeftijdsgenoten vragen naar een identificatie en dat vinden ze niet altijd prettig. “Soms zijn de mensen die ze naar een ID-bewijs vragen ouder dan ze zelf zijn”, vertelt Raymond Schaap van de COOP Ureterp. “En de reacties zijn dan niet altijd prettig.” Bij alle supermarkten krijgen de kassières hiervoor speciale trainingen. “Als je het subtiel

met een grapje vraagt, is het ijs al snel gebroken”, is de ervaring van Ronald Faber van Attent uit Lippenhuizen. De supermarkten zien ook dat steeds meer jongeren hun ID al klaar houden wanneer ze alcoholhoudende dranken willen kopen. Volgens Germ Berkenbosch (Plus Beetsterzwaag) groeit de huidige jeugd ook op met de regels. “Toen de leeftijd van 16 naar 18 ging, viel een groep er net tussenin. Dat was voor die groep vervelend.” Opsterland is ook met sportclubs in overleg om in de kantines een betere naleving van de leeftijdsgrenzen te bereiken. Met de horeca werd in 2014 al een convenant gesloten.

Trainersnieuws Langezwaag en Blue Boys Voetbalvereniging Langezwaag heeft het contract met hoofdtrainer André van der Veen met een seizoen verlengd. De club is zeer tevreden over de werkwijze van Van der Veen en ziet het voetbal steeds beter worden. De sfeer in het team is

LANGEZWAAG/NIJ BEETS

positief. Ook leider Henk Sietzema en assistent-scheidsrechter Bouke Krist gaan nog een jaar door. Voetbalvereniging Blue Boys heeft het contract met trainer Sjouke de Bos Bantema met een jaar verlengd. De Bos Bantema kwam vorig jaar naar Nij Beets en ging voortvarend met

een team jonge spelers aan de slag in het eerste seizoen waarin de eerste elftallen van zaterdag en zondag waren samengevoegd. De play-off voor promotie naar de 4e klasse werd op een haar na gemist. Dit seizoen heeft Blue Boys de eerste periodetitel al binnen.

In november eindigde de op 1 augustus 1971 begonnen onderwijscarrière van Juf Leentsje Klaren van ’t Ambyld in Terwispel. Juf Leentsje schuwde de onderwijsvernieuwing niet en bleef voor de klas en op school dicht bij zichzelf. Op ICT-gebied was Leentsje een voorloper. Het eerste Opsterlandse digitale schoolbord hing in haar lokaal. Er zijn de afgelopen weken terecht mooie woorden over en tegen Leentsje gesproken. Ik ken Leentsje ook op een andere manier. Samen zitten we – dicht bij elkaar – in Vak 17 van het Abe Lenstrastadion. Dat betekent dat je één keer in de twee weken diepe emoties met elkaar deelt. Mensen die daar nooit komen, snappen daar doorgaans helemaal niks van. Hoeft ook niet. Die worden weer lyrisch van andere dingen. Of niet en dat is ook weer niet goed. Leentsje deelt dropjes uit als SC Heerenveen scoort. Die dropjes zijn niet voor het hele Vak 17, maar slechts voor ingewijden. Daarvan komen vele uit Terwispel. De groep is van lieverlee uitgedijd met mensen van buiten. Het is een bijna mystieke gebeurtenis, de rondgang van die zak drop. De uitverkorenen weten dat ze een dropje mogen nemen. Anderen geven de zak slechts door en nemen géén dropje. Ze kennen hun plaats. Dat ligt trouwens niet aan Leentsje; die gunt het hele Vak 17 drop. Soms komt er een ingewijde bij. Er gaat alleen iemand af als die zijn seizoenkaart inlevert. Maar bij de Ingewijden gebeurt dát alleen in crisissituaties. Leentsje hoorde bij ’t Ambyld als haar dropjes bij Vak 17. Leentsje werkt niet meer op ’t Ambyld; gelukkig hebben we de dropjes nog. (Jan Veenstra is directeur-bestuurder bij PRIMO-Opsterland, maar schrijft de column op eigen titel.)

㈀ 欀攀爀猀琀

搀愀最 漀瀀攀渀℀


Sa!

21 december 2016

AGENDA

KERSTACTIVITEITEN Zaterdag 24 december

ZA 24 DEC

Kerstmusical in Piterkerk

LIPPENHUIZEN De sfeervol verlichte Piterkerk is op vrijdag 23 en zaterdag 24 het decor van de kerstmusical ‘Het meisje met de zwavelstokjes’. Ongeveer 43 kinderen van de basisscholen uit Lippenhuizen en Hemrik spelen, zingen en dansen drie voorstellingen. De toneelgroep, het Sterrenkoor en de solisten hebben hiervoor de afgelopen maanden hard geoefend. De musical is een ontroerend mooie bewerking van het wereldberoemde verhaal van Hans Christian Andersen. Een arm meisje moet zwavelstokjes verkopen om te kunnen leven. Helaas heeft niemand interesse in haar koopwaar. Dan steekt zij, tegen de bittere kou, een zwavelstokje aan en belandt in een prachtige droomwereld. Regie van Ria IJbema, het Sterrenkoor en de solisten staan onder leiding van Anje de Jong en worden begeleid door Jan Andries Dijkstra (piano), Johan Cnossen (dwarsfluit) en Ymkje Postma (bas). Voor de zaterdagmiddagvoorstelling (15.30 uur) zijn nog kaartjes. Entree: 5 euro. piterkerklippenhuizen.nl

09:00 UUR | HEMRIK Kerstloop Sparjebird Speelbos Sparjebird 10:00 UUR | GORREDIJK Yoga-sessie Serious Request Sportcentrum Kortezwaag 15:30 UUR | LIPPENHUIZEN Kerstmusical Piterkerk 19:00 UUR | WIJNJEWOUDE Project X-mas Autobedrijf Van der Veen

Maandag 26 december Kerstwandeling Bakkeveen

BAKKEVEEN Op tweede kerstdag 26 december (start tussen 10.00

en 14.00 uur) wordt in Bakkeveen de 41e editie van de traditionele kerstwandeling gehouden. De routes gaan door de gevarieerde natuurlijke omgeving van Bakkeveen. Ook dit jaar komen alle soorten terreinen aan bod: heide, weiland, duinen, bos, kreupelhout en een stukje bebouwde kom. Start en finish zijn bij Dúndelle. Er kan gekozen worden uit afstanden van 5, 7, 10 of 15 kilometer. Onderweg is er ‘koek en zopie’, na afloop snert. kerstwandeling.org

Kerstloop Sparjebird

Al vele jaren is de laatste zaterdag voor kerst voor de Loopgroep Sparjebird een bijzonder gebeuren. Niet alleen de wekelijkse deelnemers zijn dan van de partij voor de kerstloop, ook vele oud-lopers, familie en kennissen doen mee. De start op zaterdag 24 december (9.00 uur) is vanuit de blokhut. Er wordt rustig ingelopen, daarna wat rek- en strekoefeningen. In maximaal een uur worden rondjes van een kilometer gelopen, wandelen tussendoor mag ook. Na afloop is er koffie, thee of warme chocolademelk en de jaarlijkse kerstbal met vermelding van tijd en afstand. Deelname: 2,50 euro (herinnering) en 2,50 euro (consumptie met kerstkrans).

HEMRIK

KERSTVIERINGEN Zaterdag 24 december

OLDEBERKOOP Bonifatiuskerk kerstnachtdienst (22.00 uur) met voorganger ds. Grietje MARTENS. M.m.v Amor Cantandi uit Ten Boer. LANGEZWAAG Kerstnachtdienst (22.00 uur). Voorganger: da. E.C. Rooseboom. M.m.v. kerkkoor ‘Te Wûnderlik’ en organist Jan Postmus. GORREDIJK R.K. St. Paulus Geloofsgemeenschap: Kerstmis (20.30 uur) Eucharistieviering met pastor M. Damsté; m.m.v. St. Pauluskoor. GORREDIJK Ontmoetingskerk Kerstnachtdienst (21.00 uur). Voorganger: Da. Tiny van der Schaaf. JUBBEGA Kerk K. Molweg Kerstnachtdienst (22.00 uur). Voorganger: ds. Piet Hulshof. Thema: Mei elkoar troch ljocht en tjuster. M.m.v. koor Zang en Vriendschap, muziekkorps Excelsior. OUDE/NIEUWEHORNE Kinderkerstfeest (19.00 uur) in Regenboogkerk Oudehorne door de jeugdleiding. Kerstnachtdienst (21.00 uur). Voorganger: Koos Dijkshoorn; m.m.v. muziekkorps De Vrije Fries. KATLIJK-MILDAM Kerstnachtdienst Katlijk (22.00 uur). Voorganger: ds. C. Nicolai; m.m.v. The Local Vocals.

Zondag 25 december

Kerstavondwandeling

BAKKEVEEN Vanuit kerk De Mande aan de Tsjerkewâl wordt zaterdagavond 24 december (19.30 uur) een kerstavondwandeling gehouden. Herders nemen de wandelaars mee op een tocht door het dorp en bos. De wandeling is 2,5 kilometer lang. Na afloop is er koffie, chocolademelk en kerstbrood bij de warme kerststal. Aansluitend begint de kerstnachtdienst (21.00 uur) met medewerking van Brassband Opsterland en Zangkoor de Mande. itkeningsfjild.nl

Project X-mas

WIJNJEWOUDE Autobedrijf Van der Veen aan de Tolleane is dit jaar de kerstlocatie voor project X-mas. Op zaterdag 24 en zondag 25 december organiseren dorpsbewoners een kerstfeest. Op zaterdag begint het met een kinderdisco (19.00 uur), waarna Murk Aukema and Friends het podium overnemen (20.30 uur). Murk heeft als singer-songwriter al meerdere landen aangedaan. De band is gespecialiseerd in rock-‘n-roll uit de jaren zestig. Tussendoor laat dj Robert Dam het feest doorknallen. Het kerstfeest krijgt op zondagavond een vervolg met een speciale danceparty. De kerstparty wordt voor het derde achtereenvolgende jaar georganiseerd.

18

www.sa24.nl

OLDEBERKOOP Kerstmis (10.00 uur); voorganger ds. Grietje Martens. LANGEZWAAG Kerstfeest voor het dorp (15.30 uur); voorganger da. E.C. Rooseboom; m.m.v. Jan Andries Dijkstra en Meta Oud en veel ruimte voor de kinderen. LIPPENHUIZEN Kerstfeest (10.00 uur). Voorganger: da. E.C. Rooseboom, m.m.v. de Cantorij o.l.v. Jan Andries Dijkstra. GORREDIJK R.K. St. Paulus Geloofsgemeenschap Eucharistieviering Kerstdag (9.30 uur) met pastor A. van Wieringe; m.m.v. Schola Cantorum. GORREDIJK Ontmoetingskerk Gezinsdienst (10.00 uur). Voorganger: Da. Tiny van der Schaaf; m.m.v. koperblazers en organist. De kinderen laten in een minimusical zien waarom het geen stille nacht was. JUBBEGA Kerk K. Molweg Kerstgezinsdienst (10.00 uur); Voorganger: ds. Piet Hulshof. Na de dienst glühwein en chocolademelk. OUDE/NIEUWEHORNE Kerstmorgendienst (10.00 uur) in Oudehorne. Voorganger: Koos Dijkshoorn; m.m.v. gemengd koor Sjongnocht en en Rik Hoekstra (trompet). DE KNIPE Doopsgezinde kerk (10.00 uur) Kerstviering. Voorganger: ds. Christine Schlette; m.m.v. een gelegenheidskoor. KATLIJK-MILDAM Kerstdienst Katlijk (9.30 uur). Voorganger: ds. C. Nicolai; Organist: Jelger Goudberg.

Maandag 26 december

GORREDIJK R.K. St. Paulus Geloofsgemeenschap (9.30 uur); Inloop Familie kerst-samen-zijn voor jong tot oud, met drinken en lekkers en cadeautjes knutselen voor Jezus. Aansluitend gaan de kinderen op reis naar het Bijzondere Kind en zingen kerstsongs. Begeleiding door kerstmuzikanten.

MA 26 DEC

10:00 UUR | BAKKEVEEN Kerstwandeling Dundelle


Sa!

21 december 2016

Thomasluiden en -kuier

Van 21 tot en met 31 december worden de boze geesten in Oudehorne weer verjaagd met klokgelui. Op vrijdag 30 december (13.30 uur) geeft de klokluidwedstrijd een extra impuls aan deze aloude traditie. De wedstrijd wordt dit jaar voor de vijftigste keer georganiseerd. Liesbeth Kramer van de klokkencommissie: “Iedere deelnemer probeert de kleine klok een aantal minuten in de juiste muzikale cadans te luiden in samenhang met de grote klok. Wie de grote klok gaat luiden, bepaalt de deelnemer zelf. De kunst is om de slagen van de kleine klok harmonieus tussen die van de grote klok te laten vallen, de zogenaamde ‘vierkante slag’. Een vijfkoppige jury beoordeelt vanuit een geblindeerde jurywagen de prestaties van de deelnemer. Degene met de meeste punten wint de bronzen wisselklok.” Aansluitend is er een jeugdwedstrijd klokluiden. Inmiddels is het ook traditie dat op 30 december de Sint Thomaskuiertocht wordt georganiseerd. De kuierroutes van 5, 10, 15 en 25 kilometer voeren meest over verharde paden door de prachtige omgeving van Oude- en Nieuwehorne, Oldeberkoop en Jubbega. Start en inschrijving in dorpshuis De Kiekenhof in Nieuwehorne. De opbrengst komt ten goede aan de aanschaf van een duofiets voor Oude- en Nieuwehorne. Starttijden: 25 km 9.30-10.30 uur; 15 km 11.00-12.00 uur; 10 km 12.00-13.00 uur; 5 km 13.00-14.00 uur. Deelname: 5 euro; kinderen tot 12 jaar gratis. oude-nieuwehorne.nl

OUDEHORNE

Mega-yoga Serious Request

GORREDIJK In de sporthal van Kortezwaag wordt op zaterdag 24 december (10.00 uur) een grote yoga-sessie gehouden voor Serious Request. Met de ‘Strike that pose for serious yoga-challenge’ willen de organisatoren zoveel mogelijk geld inzamelen en aandacht vragen voor het Serious Requestdoel van dit jaar: kindersterfte door longontsteking. Iedereen kan meedoen, lenigheid is niet vereist. Er wordt een eenvoudige yoga-introductie gegeven zonder zweverigheid. Deelnemers mogen zelf weten hoeveel geld ze willen geven. Diezelfde avond nog wordt het geld gedoneerd aan Serious Request. Opgeven: 06-2150 0833 of Facebook: Strike that pose for serious yoga.

Uilenballen pluizen

Voor jonge natuuronderzoekers organiseert It Fryske Gea op dinsdag 3 januari (10.00-12.00 uur) een jeugdexcursie Uilenballen pluizen in het Ketliker Skar. De kinderen (6 t/m 12 jaar) gaan eerst op excursie met een jeugdgids en pluizen daarna uilenballen uit in informatiecentrum It Beekpronkje. Opgeven voor maandag 2 januari (15.00 uur) via 0511-539 618. Deelname: voor leden gratis, niet-leden 4 euro. itfryskegea.nl.nl

KATLIJK

Op Portret

GORREDIJK De Vereniging voor Ouderen Gorredijk e.o. organiseert op zaterdag 7 januari (14.00 uur) in De Skâns de voorstelling ‘Op Portret’ van Hymphamp Theater uit Rottevalle.Het Theater bestaat uit Jelmar Hoekstra en Fokke Plantinga. Ze nemen het publiek mee naar de pakes en beppes van vroeger, de import Fries uit het Gooi, een echte fûgeltsjesman en nog veel meer. Samen met de muzikanten Anko Bouma en Paul Siemensma brengen ze mooie liedjes en scènes uit het dagelijks leven. Voorverkoop op 2 januari in de Galerij van de Skâns (10.00-11.30) uur. Entree: 10 euro (voorverkoop), 12,50 euro aan de kassa.

Wietske Lycklama à Nijeholt

LANGEZWAAG Wietske Lycklama à Nijeholt wil graag haar werk de-

Vuurwerkshow

BEETSTERZWAAG De Aldjiersploech Beetstersweach organiseert op 1 januari 2017 voor de vijfentwintigste keer een grote vuurwerkshow. Vanwege het jubileum wordt de show extra spectaculair met muziek. Het vuurwerk wordt afgestoken rond het voetbalveld aan de Vlaslaan. Verder worden diverse activiteiten rond de jaarwisseling georganiseerd, zoals een gratis bingo, een pubquiz en kinderdisco. Eind december is er een huis-aan-huiscollecte voor de financiering van de activiteiten.

Nijjiersdûk

JONKERSLÂN Ek dizze jierwisseling is eltsenien wer wolkom yn Us Doarpshûs om elkoar in goed en sûn nijjier te winskjen. It doarpshûs is fan 00.30 ôf iepen foar alle doarpsbewenners. Der is in slokje en in lekker hapke. Om alle sûndes fan 2016 fuort te spielen en skjin te begjinnen yn 2017 kin eltsenien nijjiersdei (11.00 oere) in frisse dûk nimme by it strân fan Peal Achttien. Nei in koart ‘kopke ûnder’ is der gelegenheid om yn it doarpshûs op te waarmjen.

Nieuwjaarsduik

Zwembad Jubbega organiseert ook in 2017 een nieuwjaarsduik. Het startschot wordt op 1 januari 2017 om 13.00 uur gegeven. Na de frisse duik opwarmen met erwtensoep of warme chocolademelk. Deelnemers ontvangen een medaille als herinnering. Deelname is gratis, consumpties niet.

JUBBEGA

COLOFON REDACTIE

Arend Waninge 06 – 52 47 10 13 redactie@sa24.nl Kopij aanleveren voor maandag 12.00 uur. Sa! kijkt graag anders. Het vroeg melden van evenementen, jubilea, bedrijvennieuws etc. geeft de grootste kans op extra aandacht.

ADVERTENTIEVERKOOP Rik Dijkstra advertenties@sa24.nl Ate Eijer 06 – 52 24 98 55 ate@sa24.nl Advertenties aanleveren voor vrijdag 17.00 uur

OPMAAK

Evert Wilstra Kreaasje

19

www.sa24.nl

len met bezoekers. Haar atelier aan de Jister 36 is op woensdag 28, donderdag 29 en vrijdag 30 december (11.00-17.00 uur) open voor bezoek. De kunstenares maakt eigenzinnige olieverfschilderijen met herkenbare portretten van mens en dier en daarnaast verrassende stolpbeelden. Zo heeft ze zeven portretten van vogels geschilderd naar aanleiding van het boek ‘Vogels huilen niet, klein vogelleed in de stad’ van Anjès Gesink. Ze zag emotie en gevoel in de foto’s, een inspiratiebron voor een schilderij. Het resultaat is een portretserie die vertelt over hoop, kwetsbaarheid, verlangen of innerlijke kracht.

AGENDA WO 28 DEC

15:00 UUR | GORREDIJK Robin Hood (5+) De Skâns

VR 30 DEC

09:30 UUR | NIEUWEHORNE Sint Thomaskuiertocht De Kiekenhof 12:00 UUR | TJALLEBERD Oudejaarskuiertocht Café Onder de Linden, Luinjeberd 13:30 UUR | OUDEHORNE Thomasluiden Klokkestoel

ZO 1 JAN

00:30 UUR | BEETSTERZWAAG Vuurwerkshow Voetbalveld 11:00 UUR | JONKERSLÂN Nijjiersdûk Strân Peal Achttien 13:00 UUR | JUBBEGA Nieuwjaarsduik Zwembad Jubbega


Wij wensen U fijne fee stdagen en een gezon d 2017

Medewer

kers De Sk

âns Gorredi

jk

n ge a td es fe e ig tt re p u st en W en een gelukkig nieuwjaar


FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GEZOND EN SPORTIEF 2017

Tot ziens bij de Oliebollenloop 2016 Gorredijk De buurt sportcoaches van Sport in Opste

rland

sportinopsterland www.sportinopsterland.nl


x9,62

6

Hollandse garnalen

98

Bakje 200 gram

Varkenshaas culinair

x7,95 x8,98

4

x1,49

Varkensrollade

98 Per kilo

Jumbo vanille schepijs

0

99 Bak 1 liter

4

99

x6,00

Per 500 gram

4

Zalmfilet met huid

49 Bak 2 stuks

Samen aan tafel tijdens een heerlijk kerstdiner. Wat wordt het dit jaar? Een bijzonder gerecht van sterrenchef Jonathan Zandbergen, een mooie klassieker of een voorbereid gerecht? Wat je ook maakt, het wordt zeker helemaal kerst! Kijk in ons magazine Hallo Jumbo of op Jumbo.com/kerst voor deze recepten, kookvideo’s en nog veel meer heerlijke gerechten.

Geldig van woensdag 7 december tot en met zaterdag 31 december 2016

Henk Split Gorredijk, Badweg 34


Sa!

21 december 2016

23

www.sa24.nl

Zomaar een kerstverhaal Jozef

‘Het zal mij benieuwen...’ Met bevende handen maakt Jozef de envelop open. De brief met het logo van de gemeente ligt voor hem op tafel. Tussen de krant en een stapel opzijgeschoven papieren. Na een lange dag in de werkplaats heeft hij eerst de brievenbus geleegd. Nu zit hij op zijn gemak aan de keukentafel, met een kopje koffie. Tussen de Sa! en een bundeltje reclame valt de brief hem eerst niet eens op. De brief met de beschikking... Enkele weken geleden zat hij aan dezelfde keukentafel, samen met zijn vrouw Marie en een medewerkster van de gemeente. Ze spraken uitgebreid over de grote veranderingen in hun leven. Over de toestand van Marie en de gevolgen voor hun relatie. En over hun plannen voor de toekomst. Er moet een kamertje bij. Dat is duidelijk. Maar voorlopig is het nog behelpen. Marie is op werkdagen in Aan: Van:

Beetsterzwaag. Om te revalideren. Terwijl Jozef timmert en zaagt, werkt zij zich in het zweet in de oefenzaal of in het zwembad. Ze komt alleen in de weekenden thuis. Hiervoor is speciaal een hoog-laagbed aangevraagd. Op het prikbord hangt een briefje met het nummer van het ziekenhuis. Voor spoedgevallen. En nu is daar dus die brief. Met het logo van de gemeente. ‘Geachte heer en mevrouw Van Nazaret. Met deze brief wil de gemeente u informeren...’ Zijn ogen vliegen over het papier. Ze blijven haken bij het woordje ‘afgewezen’. Even later leest hij over ‘de verplichting om u in te schrijven...’. Geïrriteerd schuift hij de brief aan de kant. Zijn oog valt op een bladzij van de krant, waarin iets staat geschreven over bezuinigingen op het sociale budget, en over ‘de krêft fan de mienskip’. Peinzend kijkt Jozef voor zich uit. Dan pakt hij een vel papier en begint hij te schrijven:

het college van Burgemeester en Wethouders Jozef van Nazaret

Marie

Terwijl Jozef in het halfdonker de brief nog een keer doorleest, vertrekt zijn vrouw Marie naar de stilteruimte in het revalidatiecentrum. Ze pakt uit de rug-

Lieve Maria, Een medepatiënt heeft eens tegen mij gezegd: ‘om het licht te ervaren, moet je soms door het donker gaan’. Het was een lange reis, niet gemakkelijk. Maar nu wordt het lichter en ik voel dat er iets nieuws op komst is... De dag van mijn ontslag komt dichterbij! Er was voor jou geen plaats in de stad. Toen ik pijn kreeg en begon te bloeden, stond er voor mij meteen een bed klaar. Het verblijf in het ziekenhuis was niet gemakkelijk. Maar de nachtzuster, dat was een engel. En toen ik hier kwam, waren er ook mensen die over me waakten en die mij begeleidden. Het is maar goed, dat Jozef bij je is gebleven, toen jij halsoverkop je huis moest verlaten. En dat hij voor je heeft gevochten, toen je niet werd toegelaten. Vol is vol, werd er gezegd. En: zoveel vreemdelingen, dat kan onze stad niet aan. Maar jij, jij moest toch érgens schuilen? In jouw toestand. Zonder status. Als ik straks weer thuis ben, steek ik een kaarsje aan voor al die mensen die onderweg zijn. Gedreven door honger en armoede. Ziek, of op de vlucht. In de velden van Efratha en langs de wegen van Europa. Marie

Geacht college, Hierbij maak ik bezwaar tegen de beschikking van augustus jl. Zoals u weet, is er veel veranderd in ons leven. Mijn vrouw heeft een enerverende periode achter de rug, waarin zij heeft leren leven met de mogelijkheden én de beperkingen die haar huidige positie met zich meebrengt.

‘s Avonds laat brengt een verpleegkundige Marie naar bed. Nadat ze eerst nog een tijdje heeft zitten praten met Elizabeth, een oudere vrouw die bij haar op de kamer ligt. Die nacht krijgt zij een droom...

Inmiddels kijken wij vol verwachting uit naar haar thuiskomst. En naar het nieuwe leven dat dan gaat beginnen. Een leven dat totaal anders zal zijn dan wij tot voor kort dachten. Onlangs hebben wij een aanvraag gedaan bij het Wmo-loket van de gemeente. Mijn vrouw heeft al een hoog-laagbed van de verzekeraar, maar er moeten in huis nog een aantal zaken worden aangepast.

Later zou zij tegen Jozef zeggen: “Iemand noemde mij bij mijn naam. Ik schrok, maar hij zei tegen mij dat ik niet bang hoefde te zijn voor de toekomst. Hij noemde mij ‘begenadigde’, en zei dat ik een mooi mens ben. Kun jij je dat voorstellen? Ik, met mijn beschadigde lichaam? Hij sprak met mij over hoop, en over een nieuw begin.

Vervolgens kregen wij een uitnodiging voor een zogenaamd ‘keukentafelgesprek’. Een consulente van de Wmo kwam bij ons om te praten over ‘maatwerk’. Daar weet ik als timmerman alles van. Ik had al een tekening klaarliggen voor de noodzakelijke aanpassingen in huis. Om de hoogte van de eigen bijdrage te bepalen, moesten wij gegevens aanleveren omtrent ons inkomen, maar ook over ons eigen vermogen. Dat hebben wij allemaal keurig gedaan. Tot onze grote schrik ontvingen wij van u een beschikking waarin u ons opdraagt om te verhuizen. U noemt dit de ‘goedkoopst adequate oplossing’ voor het probleem van mijn vrouw. Meer goedkoop dan adequaat, zou ik zeggen. Want dit kan ik mijn vrouw, in haar toestand, toch niet aandoen? Wilt u nu werkelijk dat wij onze eigen vertrouwde omgeving verlaten om ons in te laten schrijven als ‘woningzoekende’? Hoogachtend, Jozef van Nazaret

zak aan haar rolstoel een afbeelding van haar naamgenote uit een ver verleden. Op een leeg vel papier schrijft ze de volgende woorden:

Hij zei ook dat jij nog iets van mij mocht verwachten. Hij sprak over het kind in mij. ‘Een kwetsbaar kind’, zei hij, ‘dat je mag koesteren’. Hij noemde dat ‘een groot geschenk’! Het was verwarrend. En ik was ontroerd, tegelijk. Hij gaf me weer hoop, voor de toekomst. En weet je wat ik toen gezegd heb? ‘Laat maar komen hoor. Ik sta er voor open!’” Evert Kronemeijer Evert Kronemeijer werkt als geestelijk verzorger bij Revalidatie Friesland in Beetsterzwaag.


Sa!

21 december 2016

24

www.sa24.nl

Omzet jaarlijks 10-15 miljoen flessen wijn

Online winkelen kan ook met beleving Decemberdrukte, dat kennen ze wel bij wijnvoordeel.nl in Gorredijk. De laatste weken van het jaar verlaten iedere dag duizenden pakketten wijn het pand, zes dagen per week. Maar ook in de rest van het jaar is er volop handel. De online wijnwinkel staat inmiddels in de nationale top-50 van webwinkels. TEKST: AREND WANINGE FOTO’S: SIETSE DE BOER

GORREDIJK Het zijn cijfers om even stil van te worden. Bij wijnvoordeel.nl op de hoek van de Badweg en de Overtoom liggen drie miljoen flessen wijn opgeslagen. Iedere dag worden vanuit Gorredijk 50.000 tot 150.000 flessen wijn bezorgd. Door heel Nederland, België en Duitsland. Niet alleen besteld via wijnvoordeel.nl, maar ook via weinvorteil.de, wijnvoordeel.be en bourseduvin.be.

In de expeditiehal staan de pallets uit te leveren pakketjes voor Duitsland klaar. Frau Xaoluli in München kan binnen 48 uur een fles openen. Er zijn plannen om de bezorgtijd in Duitsland terug te brengen tot maximaal 24 uur, zoals dat in Nederland al het geval is. Vaste vervoerder PostNL komt dagelijks zo’n 10.000 wijnpakketjes ophalen. Tussen alle pallets valt één adressticker op: Paleis Noordeinde in Den Haag. Ook een klant van wijnvoordeel.nl.

Wijnvoordeel.nl

Vlucht

Bij het brede publiek is het pand in Gorredijk vooral bekend van Baarsma wijnen. Maar Baarsma is inmiddels alleen nog maar huurder van een deel van het pand. Baarsma wijnen is wel de bakermat van het bedrijf. In 1979 begonnen Sip Baarsma en Peter Wagenaar met het verhandelen van wijn die ze in het weekend zelf uit het buitenland ophaalden. Het bedrijf groeide toen het de import van Bulgaarse wijnen in handen kreeg voor Noordwest-Europa. De wijnstroom bleek echter lastig onder controle te krijgen. Dus probeerden ze overal met hun vingers tussen te komen en hadden ze belangen in de verschillende onderdelen van de wijnproductie. In 2005 werd het bedrijf verkocht. Baarsma wijnen is nu alleen nog actief als business-to-business handelaar. De handel naar de consumenten is eind 2015 overgegaan naar e-Luscious. Deze moedermaatschappij is naast wijnvoordeel.nl via bijvoorbeeld koffievoordeel.nl inmiddels ook actief in andere markten.

De online verkoop van wijn nam de afgelopen jaren een enorme vlucht. Iedere dag komen er op internet wijnwinkels bij, maar wijnvoordeel.nl bestaat al zeventien jaar. Volgens directeur Jacco Oosterhof hoort het bedrijf inmiddels bij de top-50 van Nederlandse webwinkels. De omzet bedraagt circa 50 miljoen euro per jaar. “In Nederland is de jaarlijkse groei nog steeds 5 tot 6 procent per jaar. In Duitsland en België groeien we ieder jaar echter nog met tientallen procenten. Doelstelling voor 2017 is onder andere een verdubbeling van de omzet in Duitsland.” De Nederlanders drinken graag wijn, de consumptie stijgt nog steeds lichtjes. Maar wijnvoordeel.nl moet het vooral hebben van een groeiend marktaandeel. Marketing speelt hierin een belangrijke rol. En dat is net de specialiteit van Oosterhof. Afkomstig uit Gorredijk, kwam hij als marketingstudentje binnen en is nooit weer vertrokken. Inmiddels is hij directeur.

Smaakprofiel

Basis van het succes is volgens Oosterhof dat wijnvoordeel.nl nagenoeg alle wijnen kan leveren, tegen scherpe

prijzen. Het zijn zeker niet alleen goedkope slobberwijnen. Ook de topwijnen zitten in het pakket. “Maar waar een topfles in de reguliere winkel misschien 40 euro kost, gaat hij hier weg voor bijvoorbeeld 26 euro.” Wijnvoordeel.nl wil meer doen dan alleen maar dozen schuiven. Online levert het bedrijf er ook een heel stuk beleving bij. Met uitgebreide informatie over bijvoorbeeld de wijngaard en het wijngebied. Maar ook met een uitgebreid smaakprofiel. Dat kunnen onze klanten allemaal thuis rustig lezen en vergelijken op het moment dat hen dat het beste past.” Oosterhof is het dan ook niet eens met deskundigen die zeggen dat fysieke winkels het moeten hebben van beleving en dat dit bij online shoppen een stuk lastiger is. “Bij online winkelen kun je net zo goed beleving creëren. Al wil ik de goede speciaalzaak niets tekort doen. Zij kunnen ook iets extra’s bieden. De goede speciaalzaak blijft be-

staan. Onderzoek wijst bijvoorbeeld uit dat driekwart van de mensen die in de supermarkt wijn koopt dat niet online doet. We kunnen dus heel goed naast elkaar leven.”

Agressief

Critici roepen wel dat online winkelen gepaard gaat met agressieve marketingcampagnes: eenmaal de site bezocht en wijnvoordeel.nl duikt via advertenties op allerlei andere sites op. Eenmaal iets bij wijnvoordeel.nl besteld en je mailbox loopt over. Oosterhof is het daar niet mee eens. “Wij sturen vier keer per week een mail. Maar klanten kunnen zelf de frequentie bepalen. In de praktijk blijkt dat onze klanten toch wel graag alle aanbiedingen willen zien.” In de enorme opslagloods ligt de wijn hoog opgestapeld. Tot zover het oog reikt. Hele pallets vol van hetzelfde, maar van sommige wijnen zijn er ook


Sa!

21 december 2016

25

www.sa24.nl

Femke krijgt op de inpakafdeling dagelijks heel wat flessen door handen (links). Boven: een deel van de klantenservice met Afke, Miranda, Michel en Karin. Hendrik is zeer handig in het in elkaar zetten van speciale flessenverpakkingen (middenonder). Henk verzamelt orders (rechtsonder) en directeur Jacco Oosterhof geeft leiding aan het hele bedrijf (rechts).

maar enkele dozen in voorraad. In de expeditieruimte zijn medewerkers bezig speciale bestellingen klaar te maken, pakketten met meerdere soorten wijn. Oosterhof: “We proberen zo duurzaam mogelijk te werken en de wijn bij de consument af te leveren in de originele dozen. Zo weinig mogelijk ompakken. Dozen moeten zo stevig zijn dat we ze in een keer kunnen doorschuiven.”

Proefsessies

Voor de samenstelling van pakketten vaart wijnvoordeel.nl niet alleen blind op de mening van vinologen. Regelmatig zijn er proefsessies met medewerkers. “De consument die de wijn koopt is vaak ook geen vinoloog, maar opent de fles en gaat direct drinken. Daar houden wij rekening mee.” Het aanbod telt wijnen uit alle wijngebieden in de wereld. Ieder jaar pikt wijnvoordeel.nl er een paar gebieden uit die ze extra in het zonnetje zet. Dit jaar waren dat bijvoorbeeld China en Turkije. “Wijnliefhebbers vinden het leuk nieuwe wijnen te ontdekken.” Contact met klanten is er volop. Op de bovenverdieping van het kantoorcomplex zit de klantenservice. Van de 55 kantoormedewerkers zitten er maar liefst 32 op deze afdeling. Ze zijn aanspreekbaar op de stand van de bestellingen, maar ook geven ze desgevraagd uitgebreid wijn/spijsadvies. Digitaal, maar ook nog gewoon per telefoon.

94wines Een heel assortiment hippe wijnen, gemakkelijk te onthouden. Iedere fles heeft een eigen kleur en een eigen nummer. Dat is het concept 94wines. Jacco Oosterhof: “Sommige mensen doen heel moeilijk over wijnen. Dat hoeft helemaal niet. Nu hoef je alleen een kleur en een nummer van je favoriete wijn te onthouden. De nummerwijnen worden ook vaak gebruikt voor bijzondere gelegenheden, zoals jubilea en verjaardagen. En ze werden ook geschonken op de bruiloft van Yolanthe en Wesley.”

Ook in kleine pakketten De aantallen bij wijnvoordeel.nl zijn over het algemeen groot, maar er is ook oog voor kleinere aantallen speciale pakketten. Met wijn, maar ook aangevuld met heerlijke andere producten. Kerstpakketten zijn tot het einde van het jaar verkrijgbaar.


ONZE OPENINGSTIJDEN TIJDENS DE FEESTDAGEN: Woensdag 21 december Donderdag 22 december Vrijdag 23 december Zaterdag 24 december Zondag 25 december (1e kerstdag) Maandag 26 december (2e kerstdag)

8.00 – 21.00 8.00 – 21.00 8.00 – 21.00 7.00 – 19.00 gesloten 10.00 – 18.00

Zaterdag 31 december 8.00 – 18.00 Zondag 1 januari gesloten

Fijne feestdagen!

Kerstaanbiedingen zijn gelding tot en met maandag 26 december.

AH Varkensfiletrollade naturel (5-6 personen) Prijs per 100 gram 0.50

3,75

AH Roomijs pinguïns

4-5 personen Bevat shoarma, biefstukjes, kipworstjes, chipolataworstjes en beefburgers

10,00

AH Crème Brûlée

Diepvries Met een vulling van chocoladesaus Doos 2 stuksActieprijs per kilo 7.95

2.99

AH Greenfields carpaccio

3.29

Met kaas, dressing en pijnboompitten Pak 123 gram

AH Klassieke Varkenshaas

AH Gourmetschotel

2.99

Set 2 schaaltjes à 100 gram

AH IJstaart kerstboom

1.49

AH Zalm en croûte

Van duurzame Noorse zalm Schaal 2 stuks

Met Champignonroomsaus Per 500 gram: Prijs per KG €9,98

Diepvries Met Vanillesmaak doos 750 ml 3.99 7 personen

Alle AH Gourmetmini’s

6.99

Combineren mogelijk Bijv. Black Angus mini-burgers 3 schaaltjes à 120 gram

4,99

3.99

7.47

4.98

AH Varkensoester

Met parmaham en semi-gedroogde tomaatjes Per 500 gram: Prijs per kilo 23.49

AH carpaccio van wilde zalm

Met kappertjes en honing-mosterddressing Pak 100 gram 4.99

Alle AH Grand dessertmini’s

Combineren mogelijk. Bijv. extra grote champagnetruffels van witte chocolade 3 pakken à 8 stuks

11,75

4.99

14,97

9.98


2e

€2

6.99 AH Excellent Selectie Bordeaux Frankrijk Fles 0,75 liter

4.99

Hertog en AH Doosjevol rood fruit

Diepvries Alle variante, combineren mogelijk Bijv Hertog slagroomijs 2 bakken à 900 ml

2+1

AH Buitenlandse kaasjes van de versafdeling* Combineren mogelijk Bijv. roombrie 60+

Lay’s 200 en 225 gram en Doritos

Alle varianten, combineren mogelijk 2 zakken

5.00

2.50-2.78

2,00

5.72

4.29

HALVE PRIJS

Solatio Prosecco Vino Frizzante D.O.C. Italie Fles 0.75 liter

1+1

GRATIS

7.50

2e

HALVE PRIJS

KORTING

Vers uit onze oven. Alle varianten, combineren mogelijk* Bijv. spelt 2 hele broden

Grolsch en Brand pils en Kornuit

Krat 24 flesjes à 0.3 liter of 16 beugelflesjes à 0.45 liter*

5.18

2.59

14.99-15.49

9.99

Douwe Egberts aroma rood snelfiltermaling en bonen 500 gram Alle varianten, combineren mogelijk* 2 pakken of zakken m.u.v. duopack

Alle Lindeman’s Bin* Australië Fles 0,75 liter * m.u.v. sparkling en brut

2e

Alle varianten, combineren mogelijk Bijv, vrije-uitloopeiersalade 2 kuipjes à 175 gram

3.48

2.61

Alle varianten, combineren mogelijk Bijv. romige tomatensoep 2 zakken à 570 ml

STUKS

1.30-12.18

7.99

6.69

3.99

7.96 Coca Cola 1.5 liter

Alle varianten, combineren mogelijk 4 stuks

AH Gieser Wildeman stoofperen Los, per kilo Actieprijs per kilo 4,28

2e

Voordeelpak 40 rollen

13.29

9.99

Calvé en Hellman’s

Alle varianten combineren mogelijk* Bijv Calvé whiskey cocktailsaus 2 flessen à 250 ml * m.u.v. pindakaas

2.60-

1.95

5.89

1.69

1.19 2e

HALVE PRIJS

Page original toiletpapier

2.92 4

STUKS

HALVE PRIJS

Johma salades 175 gram

3.99

3.90

Unox soep in zak en pak

2

GRATIS

AH Liefde & Passiebrood

5.29

HALVE PRIJS

Knorr mixen en sauzen

Alle variante, combineren mogelijk Bijv. champignonsaus 2 zakjes à 40 gram

1.48

1.11

2e

HALVE PRIJS

AH Verse notencups

Diverse varianten Bijv. notenmix macadamia ongezouten Kuipje 150 gram

3.79

3.39

Milka 87-100 gram

Alle varianten, combineren mogelijk 2 stuks

1,78-2.58

1.50

Haust toast

Alle varianten, combineren mogelijk Bijv. snackcups ovaal 2 pakken à 130 gram 2e halve prijs

2.06

1.54

Ariel pods en Lenor

Alle varianten, combineren mogelijk* Bijv. Ariel 3-in-1 pods colour 2 dozen à 16 wasbeurten 1+1 gratis

13.38

6.69

Wij wensen iedereen een lekker en mooi 2017


De beste wensen!

Zien we jou 25 januari ook op onze Open Dag? Hendrik Ringenoldusstraat 3 • 8401 PV Gorredijk • T 0513-463455 • E administratie@burgharmsmaschool.nl

Fijne Kerstdagen en een Voorspoedig 2017

Lijnbaan 5 • 8401 VL Gorredijk Telefoon: 0513-463 863 info@drukkerijlageveen.nl

www.drukkerijlageveen.nl


Sa!

21 december 2016

29

www.sa24.nl

Afdeling Ureterp en omgeving van Amnesty strijdt door

‘Als je niks doet, gebeurt er ook niks’ Wie is er bang voor Poetin, Erdogan, en al die andere niets en niemand ontziende leiders? Niet Annie Oppedijk en haar medestanders uit Bakkeveen, Wijnjewoude en Waskemeer. De plaatselijke Amnesty-club blijft onverdroten onrecht aan de kaak stellen, ook al lijken de oproepen meer dan ooit tegen dovemansoren gericht. “Een ding weet je zeker: als je niks doet, gebeurt er ook niks.” TEKST: WIM BRAS FOTO: SIETSE DE BOER

Bij Annie Oppedijk hoef je niet aan te komen met de makkelijke constatering dat Amnesty International er kennelijk niet zoveel meer toe doet, gezien al het leed in de wereld van vandaag. Zeker, het gaat slechter met de mensenrechten. En dus? Wenden we ons dan maar af en doen we alsof onze neus bloedt? Wie biedt er dan nog tegenspel? Dat het onrecht om zich heen grijpt in veel landen betekent niet dat Amnesty geen successen boekt. Het afgelopen jaar meer dan ooit tevoren. Helaas, zou je kunnen zeggen, maar juist daarom alle reden om er nog een schep bovenop te doen. “Poetin en consorten hebben een hekel aan ons. Wij maken onrecht zichtbaar en zetten de verantwoordelijken permanent onder druk. En op enig moment geven zij toe.” SIEGERSWOUDE

‘POETIN EN CONSORTEN HEBBEN EEN HEKEL AAN ONS’ Doener

“Ik volg heus al die schurkenstaten niet op de voet. Ik ben meer een doener dan een politieke actievoerder”, zegt Oppedijk over haar betrokkenheid. Haar drijfveren worden gevoed door de basisprincipes dat iedereen recht heeft op een advocaat en dat mensen met een verstandelijke beperking niet thuishoren in een cel. De informatie over specifieke gevallen die inzet behoeven komt van het hoofdkantoor van Amnesty, maar lokaal bepaalt de

Schrijftas

Alweer veertien jaar maakt Oppedijk deel uit van de Amnesty-afdeling Ureterp en omgeving. De naam stamt nog van vroeger en dekt de lading maar ten dele, legt ze uit. Ureterp zelf is al een tijd niet meer vertegenwoordigd in de werkgroep. De zeven werkgroepleden, waarvan de jongste 17 jaar oud, komen tegenwoordig uit de omringende dorpen. “Het zou dan ook mooi zijn als er weer eens iemand uit Ureterp opstaat. De betrokkenheid kalft daar toch wat af.” Niettemin kan de afdeling van oostelijk Opsterland bogen op een groot netwerk van sympathisanten. Belangrijkste wapen in de strijd is de schrijfmap die iedere maand de ronde doet. “Die tassen gaan in de buurten van deur tot deur en doen elk een stuk of vijf adressen aan. Voorheen schreven de mensen dan met de hand het verzoekschrift over, maar tegenwoordig werken we met voorgedrukte kopieën. Ondertekenen, adres en postzegel erop; meer is niet nodig. Zo halen we elke maand 280 brieven op.” En die sorteren effect, krijgt Oppedijk van het hoofdkantoor van Amnesty in Amsterdam te horen. Aangevuld met de oproepen uit de rest van de wereld brengt de overweldigende brievenpost dubieuze regimes consequent in verlegenheid. De morele druk leidt in sommige gevallen tot directe vrijlating of rechtsherstel, en anders wel tot aanhoudende irritatie en ongemakkelijkheid. Ook goed. Annie Oppedijk.

afdeling verder haar eigen koers. “Amsterdam ondersteunt ons, maar we opereren autonoom. Het hoofdkantoor heeft weleens gevraagd om de gegevens van onze leden om gericht te kunnen mailen en twitteren, maar dat hebben we geweigerd. Onze acties komen van onderen op en dat houden we zo.” In de praktijk betekent dat volgens Oppedijk niet te veel vergaderen, maar aanpakken. Met vaste activiteiten als de schrijfmappen, de jaarlijkse collecte en de kerstgroet aan gevangenen. En met gerichte acties in de kerken en op dorpsevenementen als de Willedei in september. “Dan hebben we een stand met als motto ‘Gooi onrecht omver’ waarbij kinderen kunnen blikjesgooien. Ondertussen voeren wij dan gesprekken met de ouders om handtekeningen in te zamelen.”

Onbevangen

Een tijdlang bezochten de leden van de werkgroep ook de basisscholen om het verhaal van Amnesty uit de doeken te doen. Dat maakte volgens Oppedijk steevast diepe indruk, getuige de tekeningen van de leerlingen. “De kinderen kwamen daar vervolgens weer mee thuis. Jammer genoeg konden we er geen vervolg aan geven, we hebben allemaal nogal drukke banen en zoiets vereist toch de nodige voorbereiding. Je hebt een leeg hoofd nodig om de

onbevangenheid van de kinderen tegemoet te kunnen treden.” Spontane acties van individuele leden kunnen echter altijd rekenen op bijval en steun van de werkgroep, verzekert de actievoerder. De club is zo hecht dat een half woord volstaat om zaken in gang te zetten. Dat is ook de voldoening die zij er zelf uithaalt. “We weten precies wat we aan elkaar hebben. En ondertussen kom je leuke maatschappelijk betrokken mensen tegen, waar je interessante gesprekken mee voert.” Onder hen burgemeester Ellen van Selm van de gemeente Opsterland en acteur Rutger Hauer, die bereidwillig de aftrap wilden doen van de schrijfmarathon van Amnesty. “Ellen van Selm zei: Dan moeten jullie met het oog op de publiciteit ook maar naar het gemeentehuis komen.” Actieve bemiddeling van de burgemeester zorgde er vervolgens voor dat voor de werkgroep van Amnesty een plaatsje werd ingeruimd op de drukbezochte Kerstfair van Beetsterzwaag. Maximale zichtbaarheid, ze hadden het zich niet beter kunnen wensen. Oppedijk: “Maar wat me nog het meeste trof, waren een paar vrouwen uit Nij Beets, die zonder om zich heen te kijken recht op ons afliepen. Ze straalden zo’n eerlijke betrokkenheid uit, van de gezichten kon je aflezen: die willen iets doen.”


Sa!

21 december 2016

30

www.sa24.nl

Inzetten op hogere productie per koe

Een stal vol topsporters De veestapel niet fors uitbreiden, maar de productie per koe verhogen. Dat is de strategie van melkveehouders Brand Jan de Haan en Gea de Vries sinds het melkquotum anderhalf jaar geleden verdween. De strategie is succesvol, ze behoren tot de beste melkers van het land. Maar er is ook onzekerheid over lage melkprijzen en te veel mest. TEKST: AREND WANINGE FOTO’S: SIETSE DE BOER

Het zijn donkere dagen voor kerst. Het zicht onderweg is lang niet altijd optimaal. Hoe goed past dit weer bij de huidige situatie in de melkveehouderij. Lage melkprijzen, mestproblemen, verplichte krimp. Het zijn voor boeren onzekere tijden. In de stal bij Brand Jan en Gea kauwt de troetelkoe van de familie onverstoorbaar het voorgeschotelde menu. Het gaat om Hemrik Holsteins Manfred Pytsje, ‘de âlde’. Een dame op leeftijd, zeventien jaar, die de familie De Haan maar liefst 170.000 liter melk gaf. “Se is dêrmei yn Fryslân de ko mei de heechste levens-

HEMRIK

produksje”, vertelt Brand Jan. Economisch gezien is het misschien niet altijd verantwoord om haar aan te houden, ze is ook niet meer alle melkbeurten van de partij. Maar afscheid nemen wil de familie niet. Ze heeft de nodige nazaten in de buurt lopen, waaronder dochters, beppe- en oerbeppesizzers.

Aandacht

Alle koeien van de familie De Haan produceren veel melk, gemiddeld 12.310 kilo per jaar. Er zijn in Nederland maar dertien bedrijven met een hogere gemiddelde productie. Volgens Gea

is dat niet alleen het resultaat van de kwaliteit van de koeien, maar vooral ook van de persoonlijke aandacht die haar man aan de koeien geeft. De melkveehouder in kwestie is daar zelf iets bescheidener in. Gea: “Brand Jan is één met zijn koeien, hij kent ze allemaal en is een op-en-top dierverzorger. Hij leest zijn koeien.” Met de productie die ze halen zijn de koeien topsporters, maar volgens Brand Jan is de grens nog niet bereikt. “Se kinne ek wol nei 13.000 kilo yn it jier ta. Dy romte is der wol. Se kinne it ek wol oan, se bin sterk. De kosten foar de bistedokter binne de lêste jierren allinnich mar sakke. Dat seit genôch.” De gemiddelde leeftijd van de koeien bij de familie De Haan ligt op 4,1 jaar; ruim boven het landelijke gemiddelde. Het voer heeft extra aandacht bij Brand Jan. De koeien krijgen een uitgebalanceerd menu. Rantsoenen worden wekelijks bijgesteld, soms zelfs dagelijks. Buiten bij de opslag legt Brand Jan uit dat het voer dat hier ligt voor koeien niet allemaal gangbare kost is. In een sleufsilo liggen bijvoorbeeld tarwekorrels die zijn geloogd met natronloog. Een silo verderop is gevuld met speciaal stro uit Spanje. “Gemiddeld set in ko in kilo droege stof om yn 1,3 kilo molke. Us kij meitsje dêr 1,6 kilo molke fan. Dat kin allinnich mei hiel goed foer.”

Drie keer melken

De koeien van de familie De Haan produceerden altijd al bovengemiddelde hoeveelheden melk, maar sinds Brand Jan in 2015 overstapte van twee keer daags naar drie keer daags melken is de productie met 15 tot 20 procent gestegen. Brand Jan neemt zelf twee van de melkbeurten voor zijn rekening. De wekker gaat ’s ochtends om 4.20 uur.

De eerste koeien zijn om 5.30 uur aan de beurt. De tweede melkbeurt start om 13.30 uur en ’s avonds om 21.30 uur volgt de derde keer. ’s Ochtends is Brand Jan er altijd, ’s middags vijf van de zeven dagen. ’s Avonds laat hij het melken over aan een ingehuurde melker. “Wy ha dêr in fêst groepke fan trije man foar.” Een melkrobot is er niet op het bedrijf aan de Binnenwei en die komt er ook niet. “Ik mei graach melke en ik ha de tiid. It wurk op it lân kin ik net dwaan. Dat docht de leanwurker. Ik ha fjouwer kear in hernia hân en moat op tiid rêst ha.” Na de ochtendmelkbeurt gaat Brand Jan daarom ook weer voor anderhalf uur in bed. Gea is blij met de stap naar drie keer daags melken. Vooral ook omdat het sociale - en gezinsleven er een stuk op vooruit is gegaan. “We eten ’s avonds eigenlijk altijd samen, hij is veel meer in huis en kan op zaterdag ook het sporten van de kinderen volgen.”

Krimp

Brand Jan en Gea zijn gaan intensiveren nadat het melkquotum is afgeschaft. Collega’s zochten de verkregen productievrijheid in het houden van fors meer koeien, de familie De Haan vooral in een hogere productie per koe; al zijn er sinds 2015 tien koeien bijgekomen. Een forse toename van het aantal koeien lukte op het bedrijf ook niet. Het bedrijf zit redelijk dicht tegen het dorp aan en vanwege de rugproblemen van Brand Jan was extra arbeid ook een probleem. Het is de vraag of ze over een jaar nog hetzelfde aantal koeien melken. Doordat de Nederlandse veehouderij te veel mest produceert dreigt Nederland in Europa haar uitzonderingspositie te


Sa!

21 december 2016

31

www.sa24.nl

Familie De Haan

Brand Jan de Haan en Gea de Vries houden met hun dochters Anne Rixt en Bente Britt in Hemrik 90 stuks melkvee plus jongvee. Jaarlijks produceren de koeien 1,1 miljoen liter melk. Het bedrijf telt 50 hectare grond, waarvan 11 hectare in eigendom. De overige 39 hectare worden gepacht. verliezen. Nederlandse boeren mogen meer mest toedienen per hectare dan collega’s elders in Europa. Die zogenaamde derogatie staat op de tocht wanneer Nederland er niet in slaagt de mestproductie te verminderen. Er is in Den Haag al besloten dat iedere melkveehouder koeien moet inleveren. Alleen boeren die alle mest op eigen land kwijt kunnen, blijven zoals het er nu uitziet gevrijwaard. Voor Brand Jan en Gea levert de situatie veel onzekerheid op. “Jo witte net wêr’t je oan ta binne.” Ze hebben een mestoverschot. Voor hun aantal dieren is 65 hectare nodig, ze gebruiken er 50. “Giet de derogaasje derôf, dan ha wy in grut probleem. Dat giet tsientûzenen euro’s kostjen.”

Melkprijzen

Mest is maar één onzekerheid. De schommelende melkprijzen zorgen ook voor onrust. De melk bracht de afgelopen jaren maar 23 tot 25 cent per liter op, terwijl Brand Jan en Gea

‘BRAND JAN IS ÉÉN MET ZIJN KOEIEN, HIJ KENT ZE ALLEMAAL’ 32 cent nodig hebben om alle kosten te dekken. “Mei ús produksje praatst dan wol oer in ferskil fan 70.000 euro yn it jier.” Gea wil best erkennen dat dit de afgelopen maanden weleens voor slapeloze nachten heeft gezorgd. “Alle scenario’s zijn over tafel gegaan, inclusief de optie om te stoppen. Je moet voortdurend scherp zijn over hoe je ervoor staat en je bent continu op zoek naar houvast. Gelukkig hebben we nog steeds de steun van adviseurs en de bank.” Hoewel ze het liefst de hele dag achter is, heeft Gea ook nog een baan buitenshuis. Ze werkt 32 uur per week als sociotherapeut in Hoeve Boschoord, een forensisch psychiatrische kliniek. “Ik heb die baan uit economisch oogpunt, maar ook omdat ik het prettig vind iets naast de boerderij te doen.” Brand Jan en Gea beseffen dat mensen van buiten de sector bij de lage melkprijzen misschien denken: eigen schuld dikke bult. De melkveehouders zijn toch zelf meer gaan produceren. Maar volgens Brand Jan is de melkprijs geen gevolg van de toenemende melkproductie in Nederland: “Wy binne ôfhinklik fan wat der yn de wrâld gebeurt. De hiele wrâld is yn beweging.” Als voorbeeld noemt hij het neerhalen van het Nederlandse vliegtuig boven Oekraïne anderhalf jaar geleden. “De boycot fan Ruslân hat ús in soad jild koste.” Maar ook de verkiezing van Trump tot president van Amerika kan

zomaar doorwerken in de wereldmarkt. “In soad Amerikaanse boeren wurkje mei goedkeape yllegale Mexikanen. Dêr wol hy wat oan dwaan.” De situatie heeft ook te maken met de structuur van de landbouw. Boeren zijn volgens Gea allemaal solisten. “Het is heel lastig om samen een goed orkest te vormen. Ieder preekt voor eigen parochie.” Ondanks de onzekere situatie

in de sector blijven Brand Jan en Gea en hun beide dochters positief. “Wy tinke dat wy de júste koers keazen ha. En boppedat, dit is sa’t wy libje wolle. Boer wêze, ien mei de natoer, bliuwt it moaiste dat der is.”

Passie voor koeien

Brand Jan en Gea hebben samen een passie voor koeien. De liefde voor de fokkerij en de keuringen hebben ze inmiddels ook al overgedragen op hun beide dochters. Met zijn vieren leven ze naar keuringen toe. Samen genieten van het resultaat of balen van de tegenvallende beoordelingen. Gea: “Dat is ons ding. Ik hou van mooie koeien en ben thuis ook opgegroeid met fokvee.” Toen hun liefde serieus werd, bezegelden ze dat in eerste instantie met de aankoop van Oslo, een hele goede koe. Oslo figureerde zelfs op televisie toen het erop leek dat ze samen met Brand Jan mee zou doen in een zuivelcommercial. Het was een vooropgezette val waarin Gea haar Brand Jan ten huwelijk vroeg. Samen deden ze mee aan het zeventien jaar geleden bekende tv-programma Love Letters van Linda de Mol. Ze wonnen de aflevering en trouwden vervolgens live op de televisie, gadegeslagen door miljoenen mensen.


Badweg 40 • Gorredijk • T: 0513 - 466 003

Poortman... Passie voor techniek !

Wij wensen iedereen gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

www.poortmantechniek.nl

Wij wense n u prettige kerstdage n en een gelukk ig nieuwjaar ! ✓ Landelijke dekking

✓ Hoogwaardige bezorging

✓ Aantrekkelijke prijsstelling

POSTBEZORGING • HUIS-AAN-HUIS VERSPREIDING • PAKKETDISTRIBUTIE

wenst u pr ettige kerstdagen en een f eestelijk ni euw jaar


Sa!

21 december 2016

34

www.sa24.nl

Frank is taalcoach van Yohannes uit Eritrea

‘We hadden gelijk een klik’ Frank Mommersteeg uit Wijnjewoude is sinds twee jaar de taalcoach van Yohannes, die uit zijn vaderland Eritrea is gevlucht en sinds 2014 in Gorredijk woont. Tijdens hun wekelijkse ontmoetingen helpt Frank Yohannes om zich de Nederlandse taal eigen te maken. Maar het is meer dan taalles. “We zijn vrienden geworden.” TEKST: BELINDA FALLAUX FOTO’S: SIETSE DE BOER

GORREDIJK “Kijk”, zegt Frank, wanneer het einde van het interview nadert. “Het gaat niet alleen om taal, maar ook om non-verbale communicatie. Wij huggen.” Hij wendt zich naar de breedlachende Yohannes en er volgt een spontane omhelzing, zoals in Eritrea gewoon is onder vrienden. Het is tekenend voor de band tussen beide mannen. Respectievelijk 72 en 27 zijn ze, een gegeven dat inmiddels een insiders-grapje tussen de twee is geworden. “72, 27, je kunt het omdraaien en het blijft hetzelfde. Wat maakt het uit? Leeftijd speelt bij ons geen enkele rol.“ Eerder in het gesprek heeft Yohannes al laten vallen dat hij Frank als familie beschouwt. Frank: “Omgekeerd heb ik in de afgelopen tijd vaderlijke gevoelens voor Yohannes gekregen. Ik zie hem als mijn pleegzoon.”

twaalfjarige schreef ik al een verhaal van twintig pagina’s over de oorlog. Mensen fascineerden me, ik observeerde graag. Ook hield ik als kind al van poëzie. Ooit verkocht ik veertig door mij geschreven gedichten. De opbrengst, acht gulden indertijd, was voor de missie. Ik was een katholiek jongetje. Iets voor andere mensen willen doen zat er toen al in.” Franks pensionering, enkele jaren geleden, bracht de luxe van tijd met zich mee. Tijd om te schrijven, maar ook ruimte voor een nieuwe invulling. “Ik las een oproep van Timpaan voor personen die anderstalige nieuwkomers op vrijwillige basis wilden helpen met het leren van het Nederlands. Dat is iets voor mij, dacht ik direct. Ja, waarom? Vanuit een gevoel van zingeving, denk ik. Er willen zijn voor een ander. Net als toen.”

Zingeving

En die ander werd Yohannes. Een jonge man die opgroeide in een Eritrees gezin met acht kinderen. Een intelligente man ook. Hij ging naar school in Eritrea, ging er studeren en kreeg daarna een baan als docent wiskunde en Engels. Een man die hoopvol verlangde naar vrijheid - helaas een

De liefde voor taal en mensen heeft zich altijd als rode draad gemanifesteerd in het leven van Frank Mommersteeg. Jarenlang werkte hij als docent sociologie en psychologie en hij publiceerde daarnaast vijf romans. “Als

Begeleiden nieuwkomers Timpaan Welzijn zoekt met spoed vrijwilligers voor het begeleiden van nieuwkomers die in de gemeente Opsterland komen wonen en daar gaan inburgeren. Deze vrijwilligers helpen nieuwkomers bij het maken van een goede start, gericht op het zo snel mogelijk zelfstandig en zelfredzaam worden in de Nederlandse samenleving. De werkzaamheden houden onder andere in: het wegwijs maken in de Nederlandse samenleving, hulp bij het invullen van formulieren en andere administratieve zaken en ondersteuning bieden bij het leggen van contacten en het opzetten van een netwerk. De activiteiten kosten minimaal één dagdeel per week. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Yvonne Suiveer (06-2500 0644; y.suiveer@timpaaanwelzijn.nl) of Geertje Miedema (064607 3968; g.miedema@timpaanwelzijn.nl).

utopie in zijn land. Het liet hem geen andere keus dan vluchten. Een barre tocht werd het, dwars door onbarmhartig berg- en woestijngebied, door landen waar hij niemand kende noch de taal sprak. De 17 uur durende overtocht naar Europa, in een overvolle boot, kostte hem bijna z’n leven. Vele van zijn bijna 400 medeopvarenden vonden voor zijn ogen de verdrinkingsdood. Maar toen was daar dan toch de Italiaanse kust, ten langen leste. Later Nederland, Ter Apel. Vervolgens Zevenaar. Een verblijfsvergunning volgde. Daarna het AZC in Drachten, zes maanden lang. Dan wordt het augustus 2014 en krijgt Yohannes een woning in Gorredijk toegewezen. “Ik was heel blij”, vertelt hij. “Maar het was ook erg moeilijk, in het begin. Ik sprak behalve mijn moedertaal Tigrinya alleen Engels. En alles is anders hier. Het weer, de cultuur. Er zijn andere regels.” Om zijn mond krult een ontwapenende glimlach. Diezelfde vriendelijke lach zorgde er bij de eerste ontmoeting tussen hem en Frank voor dat er ondanks de aanvankelijke taalbarrière direct een klik tussen de kersverse taalcoach en zijn pupil was. Frank: “Een bijzonde-

re ervaring, een klein wonder gewoon. We gaven elkaar een hand, ik zag zijn lach en pretogen en het was goed. Hij sprak vrijwel geen woord Nederlands, maar vanaf het eerste moment hadden we plezier samen.”

Zinsvolgorde

Frank en Yohannes zien elkaar sinds die tijd wekelijks. Het doel van de taalcoaching is begeleiding bij zowel de spreekvaardigheid als bij het lezen en schrijven, en om een brug te slaan naar de praktijk. In het begin vertaalde Frank moeilijke woorden nog naar het Engels, maar inmiddels is de voertaal tussen hem en Yohannes uitsluitend Nederlands. Yohannes is een snelle, gemotiveerde leerling die de taalbeginselen vlot oppikt. Frank: “Hij praat veel Nederlands en hoeft niet heel lang na te denken over zijn zinnen. Ik corrigeer hem regelmatig en dat helpt hem. De eerste maanden volgde hij parallel aan de coaching een inburgeringscursus, waarbij hij al veel taallessen kreeg. Ik probeerde hem vooral te helpen bij wat hij lastig vond. Zinsvolgorde en het verschil tussen tegenwoordige tijd en verleden tijd, bijvoorbeeld.”


Sa!

Pim Pam Pet

Sommige taalcoaches gebruiken muziek en liedjes of hanteren taalmethodes die op internet te vinden zijn. Frank: “Taalcoaching is puur individueel werk. Je zoekt naar je eigen stijl en sluit zoveel mogelijk aan bij het dagelijkse leven van degene die je coacht. Een gezin met kinderen heeft een ander soort begeleiding nodig dan een jongen als Yohannes. De beste instelling is om het gewoon te laten gebeuren. Niet herhalen wat de taallessen van de inburgering bieden, maar aanvullen en verrijken. Zelf wilde ik het niet heel schools aanpakken. Ik geef de voorkeur aan spelen met woorden en taal. Dus introduceerde ik het spel Pim Pam Pet, waarbij Yohannes woordjes moest maken die met een bepaalde letter beginnen en zinnetjes leerde vormen. Ook speelden we vaak Ganzenbord. Erg leerzaam.” De ‘speelse methode’ bevalt Yohannes wel. “Het is goed te begrijpen voor mij, ik oefen stapje voor stapje”, zegt hij. “Ik wil het Nederlands echt graag leren. Natuurlijk, mijn moedertaal is voor mij het makkelijkst. Maar ik leef nu in Nederland. Ik vind dat ik de taal moet kennen om een goed contact te hebben met buren en andere mensen.”

Gebakje

De coaching heeft een breder doel dan alleen taalkennis over te brengen. Zo helpt Frank Yohannes om de brieven die hij krijgt van gemeente en instanties te begrijpen en maakt hij hem wegwijs in de Nederlandse cultuur. Frank: “Je kunt het reilen en zeilen van de Nederlandse maatschappij niet uit een boek leren. Dat moet je ervaren. Welke normen en waarden gelden hier, hoe leven we, wat verwachten

21 december 2016

mensen van je? Yohannes en ik nemen dus niet alleen grammatica door, maar gaan soms naar een café en de bibliotheek, bezoeken een museum of voorstelling of eten ergens een gebakje.” Yohannes grinnikt bij deze toelichting en vertelt spontaan over de coachingsessie die ná dat laatstgenoemde uitje – de koffie met taart – plaatsvond. Frank kwam bij Yohannes thuis, Yohannes bood hem koffie aan en voegde eraan toe: ‘Zónder gebakje!’

van Woonzorgcentrum Coornhert State in Heerenveen. Het is hard werken, maar Yohannes doet er alles voor. Dagelijks maakt hij huiswerk en daarnaast schrijft hij stageverslagen. Bij dat laatste assisteert Frank hem. “Hij schrijft ze zelf, ik check ze op spelling en taalfouten. Ik vind het knap wat hij in korte tijd heeft geleerd. Hij is heel zelfstandig geworden, is slim en weet mensen voor zich te winnen.”

Inderdaad, een snelle leerling. Frank: “Laatst zijn we een dag naar Zwolle geweest. Zo’n stad biedt volop leermogelijkheden. Zo zijn we bij een uitzendbureau naar binnen gestapt. ‘Ga zelf maar vragen of ze vakantiewerk voor je hebben’, zei ik tegen Yohannes.” “Frank stond daar, met zijn armen over elkaar”, vult Yohannes aan. “Nee, dat vond ik niet streng. Hij weet wat ik wil en het stimuleert mij. En hij hielp me ook hoor, later.” Frank voegt eraan toe dat ze vaak in een rollenspel allerlei situaties en mogelijke gesprekken oefenen. Een effectieve methode.

Op de vraag of dit vrijwilligerswerk een pure vorm van onbaatzuchtigheid is, antwoordt Frank ontkennend. “Het levert je áltijd iets op als je iets voor een ander doet. Het is verrijkend. Yohannes leert niet alleen van mij, ik ook van hem. Ik ben soms ongeduldig, terwijl hij het toonbeeld van geduld is. En hij krijgt daarmee veel voor elkaar. Ik leer daarvan dat het ook anders kan. Dat Yohannes zijn weg vindt, geeft me een warm gevoel. Hij is zó’n voorbeeld van hoe het zou kunnen gaan. Ik bewonder hem enorm. Hij heeft z’n land en familie, duizenden kilometers hiervandaan, achtergelaten om een nieuw bestaan op te bouwen.”

Knap

Yohannes slaagde in augustus 2016 voor de inburgeringscursus en is inmiddels begonnen aan de entreeopleiding van het Friesland College. Een basisopleiding op MBO 1-niveau waarvan hij begin 2017 het diploma hoopt te behalen. Z’n doel is doorstromen naar MBO 2 en de opleiding voor verpleegkundige volgen. “Ik heb altijd gezorgd voor anderen, voor mijn familie. Een baan in de zorg past bij me. Dit is wat ik graag wil, dus zal ik ervoor moeten leren”, zegt hij eenvoudig. In het kader van zijn opleiding loopt hij stage in de keuken en het restaurant

35

www.sa24.nl

Motivatiebron

Het respect is wederzijds. “Frank is een goed mens”, vindt Yohannes. “Vriendelijk, sociaal, hij helpt me bij alles. Bij problemen zou ik normaal gesproken mijn ouders om advies vragen, nu vraag ik Frank. Door hem heb ik een betere toekomst.” “Ik heb nooit een zoon gehad, maar ga met Yohannes om als met mijn eigen kinderen”, wil Frank nog kwijt. “Ik heb mijn hart aan hem verbonden, er zijn vriendschapsbanden ontstaan.” Yohannes heeft al eens voor Frank gekookt. “Pannenkoeken met m’n handen eten is niet mijn ding, maar het was

toch leuk”, lacht Frank. Dan, weer serieus: “Ik vraag me weleens af hoe ík me zou voelen, in een vreemd land. Dan zou ik het ook fijn vinden als iemand me leiding en structuur gaf. Yohannes zei ooit: jij bent mijn motivatiebron. Dat is mooi om te horen.” Wie interesse heeft in mensen, taal belangrijk vindt en een ruime mate van blijdschap en levensplezier bezit, is geschikt als taalcoach, meent Frank. “Wij wonen in een rijk land vol mogelijkheden. We hebben in Nederland niet te klagen; als we ons inzetten krijgen we veel voor elkaar. In wezen is vrijwilligerswerk zoals dit een soort natuurlijke plicht vanuit je Nederlanderschap, vind ik. Als je hart hebt voor anderen en je iets wilt teruggeven, zeg ik: doen. Bovendien: ieder mens zoekt naar zingeving. Persoonlijk hoop ik dat als ik later terugkijk en zie wat ik van mijn leven gemaakt heb, de balans positief uitvalt. Dit werk draagt daaraan bij. Soms zeggen mensen: je kunt de wereld niet verbeteren. Ik hou me vast aan een oud Joods gezegde: als je één mens redt, red je de hele wereld.”

Word ook taalcoach Timpaan Welzijn is op zoek naar meer vrijwilligers die als taalcoach actief willen zijn. Geertje Miedema van Timpaan Welzijn heeft alle informatie: 06-4607 3968 of g.miedema@ timpaanwelzijn.nl


Sa!

21 december 2016

37

www.sa24.nl

Djurre maakt het makkelijk

Geen stress met kerst

Het is in december al zo druk en dan moet je ook nog op zoek naar een verrassend en lekker menu voor de kerst. Een gekkenhuis in de supermarkt, lege schappen en net dat ene ingrediënt dat je moet hebben is er ineens niet meer. Een en al stress dus, maar dat hoeft niet. TEKST EN FOTO’S: DJURRE VEENSMA

De kerstdagen zijn toch de dagen om eens goed uit te pakken. Maar je wilt ook weleens iets anders dan het onvermijdelijke gourmetstel op tafel. Twee, drie, vier of nog meer gangen, aan ambities geen gebrek. Tot het moment dat je vast komt te zitten in de voorbereidingen. Welke temperatuur moet de runderlende hebben? Hoe blancheer ik die groente ook alweer? Hoe voorkom ik uitdroging van mijn kabeljauw? De redding is nabij met deze runderrollade. Tijdens de kerstdagen wordt er veel rollade gegeten. Omdat het zo lekker is natuurlijk. De runderrollade met gegrilde groenten misstaat niet bij het kerstdiner. Maar ik moet bekennen dat ik dit een aantal weken geleden op een doordeweekse dag ook gewoon at. Omdat het zo lekker is en eenvoudig te maken. Een goedbereide rollade is zacht en mals en wat mij betreft het lekkerste als hij nog lekker roze is. Zonder saus is een goedbereide rollade al heerlijk, eigenlijk heeft het niets nodig. Maar met deze gegrilde groenten is het net even lekkerder. Succes!

Runderrollade met sinaasappel, geroosterde biet en rozemarijn Bereidingstijd: 80 minuten

Ingrediënten: • Runderrollade (ca. 750 g) • Olijfolie en boter om mee te bakken • 2 tenen knoflook • Zout en peper • 1 à 2 sinaasappels • 4 bieten (voorgegaard) • 1 takje rozemarijn

Aantal porties: 4

Tip

Maak het jezelf makkelijk! Zet dan de oven op 85°C en leg de rondom bruingebakken rollade voor het diner in de oven. Na enkele uren zal de rollade een ideale garing hebben en bovendien supermals zijn. Snijd de rollade in plakken van 1 cm. Voor extra warmte grill je de rollade kort op 175°C. Serveren maar!

Bereiding: 1

Verwarm de oven voor op 175°C. Bestrooi het vlees met peper en zout en besprenkel met olijfolie.

2

Bak het vlees in de koekenpan rondom bruin aan en leg het op een rooster. Snijd de bieten in gelijke parten en snijd de sinaasappels in gelijke halve plakjes. Pel de knoflooktenen en hak ze grof.

3

Verdeel de bietenparten, sinaasappelplakjes en een tak grof gehakte rozemarijn in een ovenschaal en strooi de knoflook erover. Besprenkel met olijfolie en bestrooi met peper en zout. Leg de rollade in deze schaal. Schuif de schaal in de oven. Braad het geheel, afhankelijk van de dikte van het vlees, in circa 35 minuten (kerntemperatuur van circa 55 ºC). Laat daarna nog 10 minuten rusten in aluminiumfolie.

4

Zet de oven op grillstand en grill de bietjes nog enkele minuten tot ze licht kleuren. Snijd het vlees in plakken van 1 cm en leg op de groenten.  

Djurre Kookt Djurre Veensma begon als zelfstandig kok bij onder andere Het Hof van Oldeberkoop, Het Wapen van Oldeberkoop, De Jouster Toer, Lunia, Tjaarda, Café Koning en Le Brocope. Nu is Djurre zelfstandig kookspecialist en verzorgt hij kookworkshops, innovatieve recepten en kooktips voor bedrijven, restaurants en particuliere groepen. Zowel aan huis als op zakelijke locaties. djurrekookt.nl


Wij wensen u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!


21 december 2016

39

www.sa24.nl

Doe mee & WIN Onder de goede inzenders van de speciale kruiswoordpuzzel van deze week verloten we een prachtig wijnpakket, beschikbaar gesteld door wijnvoordeel.nl. Het pakket bestaat uit twaalf flessen wijn en vier luxe glazen.

Wijnpakket 12 flessen en 4 glazen

U kunt de oplossing mailen naar redactie@sa24.nl of opsturen naar Sa! Media, Wetterwille 10L, 8401 GB Gorredijk. Uiterlijk 31 december. Vermeld ook W51, uw adres en telefoonnummer (voor het bellen van prijswinnaar).

t.w.v. 59,99 euro

PUZZEL

Sa!

1 2 4

3

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

17

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.

16

22

20

21

23

25

24

26

27

29

30

34

35 39

28

31

32

36 41 44

48 56

61

38 42

45

49 55

33

37

40

43

46

50 57

62

47

51

52

58

59

63

66

67

68

69 70

69

5

59

61

13

8

30

49

25

17

6

53 60 64

65

Š www.puzzelpro.nl

21

Horizontaal: 2 bijwoord 4 spijskaart 6 ontwerp 7 ontsteking 10 voorzetsel 11 in memoriam 13 hotelbalie 17 bijbelse figuur 18 plant 19 bedevaartplaats 23 reportage 25 muziekinstrument 27 voorzetsel 29 echtgenoot 30 bijbelse figuur 32 ergo 34 bergweide 35 roofvogel 38 Europeaan 39 kleinood 41 vis 43 edelmetaal 44 zangstem 46 landbouwwerktuig 48 en andere 50 onbewerkte brandstof 54 vergezicht 58 water in Friesland 59 nobel 61 vlucht vogels 62 heilsleer 64 vochtig 65 slee 66 planeet 69 ingedikt sap 70 fijn gebouwd.

18 19

54

12

38

67

63

43

1

20

64

Verticaal: 1 ooit 3 bouwval 4 met dank 5 tijdvak 7 watervlakte 8 roem 9 kerkgebruik 10 vervoermiddel 12 pl. in ItaliĂŤ 14 soort gebak 15 watertje 16 vogelproduct 20 bijbelse figuur 21 Afrikaans dorp 22 insect 24 slingerplant 25 vaart 26 haargroei 28 deel v.h. lichaam 29 oude lengtemaat 30 rustteken 31 haardracht 33 selenium 36 lidwoord 37 troep herten 40 vervoermiddel 42 ik 43 voldoende gekookt 45 allee 47 deksel 48 pl. in Gelderland 49 magma 51 soort hert 52 watering 53 lidwoord 55 namiddag 56 zangnoot 57 steensoort 60 bergplaats 63 draad 67 op de wijze van 68 baardje.


Sa!

21 december 2016

41

www.sa24.nl

Dorpshuis in Siegerswoude bedenkt steeds iets nieuws voor de jeugd

De radiostudio is populair Een saaie zaterdagavond doorkomen is voor de jeugd in Siegerswoude geen enkel probleem. Niks hangjongeren of oubollige disco’s. Maar wel live radio maken, je gitaar inpluggen op het podium of gamen op een groot scherm. Twee keer per maand is dorpshuis Uthôf helemaal van de jeugd. TEKST: RENSKE WOUDSTRA FOTO’S: SIETSE DE BOER SIEGERSWOUDE Het begon twee jaar geleden op verzoek van de jeugd zelf. Of er niet eens iets voor hen georganiseerd kon worden. “We bin doe as doarpshûsbestjoer mei de jeugd om tafel gien.” En wat was de top drie op het verlanglijstje? Radio maken, gamen en tafeltennis, vertelt voorzitter Rolf Edens. De laatste jaren was er voor de jeugd maar weinig te beleven in het dorp, erkent hij. “We hienen altyd disko, dat wie oant yn de wide omkriten tige populêr. Mar de belangstelling sakke yn, dat sân jier ferlyn bin we dêrmei stoppe.”

Radio Koele

De jeugd vraagt, het dorpshuis faciliteert. Zo doen ze dat in Siegerswoude. Zo werd ook Radio Koele geboren: met professionele apparatuur eigen radioprogramma’s maken. Verzoekplaatjes draaien, moppen tappen en plaatjes aankondigen. En met een beetje mazzel wordt je uitzending live gestreamd naar de eigen kabel-tv van het dorp. Vanavond is dat niet het geval, want de vaste club radiomakers heeft wat anders te doen. De vijf meiden en twee jongens hebben een feestje van school. En dat is een gelukje voor Jonathan (11) en Sybren (10). Ze krijgen hun eerste lesje radiomaken van Rolf Edens. “Probeer het maar, zeg maar eens wat in de microfoon”, moedigt hij aan. “Hoi”, roept Sybren. Nog wat onwennig schuift hij aan de zwarte knoppen.

Rechts voor de cd-speler en links voor de liedjes van internet. “Dit is grappig, jongens.” Jonathan heeft Rundfunk gevonden op YouTube. De mannen brullen een stukje mee in hun microfoons. Lieuwe schuift aan. Wat hij ervan vindt om Ego te draaien, vraagt Sybren. Bijna volleerd dimt hij het intro. “Dit is Ego, geniet!” En met een volleerde duw aan de schuifknop knalt het vervolgens uit de boxen. In de grote zaal is Yvonne (14) gearriveerd. Haar vader zit in het dorpshuisbestuur. “En daarom heb ik even wat mensen opgetrommeld.” Ze heeft twee introducés meegenomen: klasgenoot Matthijs en zijn vriend Wessel uit Bakkeveen. “Ik heb je gered”, roept ze lachend tegen Matthijs. Want hij was bij zijn pake in het dorp op bezoek. “Allemaal oude mensen”, verklaart hij. En dan is zo’n jeugdavond in het dorpshuis best welkom. Misschien gaat hij straks even in de radiostudio kijken: “Ik ben best handig met computers.” Eerst maar een beetje pingpongen, vindt Wessel. De jongens knallen de ballen over de tennistafel. Yvonne heeft eerst belangrijker zaken: “Insta.”

Inpluggen

De kleine radiostudio is inmiddels propvol. De vriendinnen Regina (14) en Arlette (12) gaan na hun potje sjoelen even kijken. “Is er iemand die een muziekinstrument speelt?” vraagt Rolf. Ja, Arlette speelt keyboard. “Moet je de volgende keer meenemen, dan plug-

gen we die in, hartstikke mooi! En je kunt ook in de grote zaal inpluggen, dat klinkt hartstikke gaaf man.” Sybren, Justin en Jelmer delen de twee stoelen achter het mengpaneel. “Toe mar jonges, jim witte hoe’t it moat”, moedigt Rolf aan. Gangnam style? Ja, Gangnam style! “Whophophop”, doen ze gedrieën mee in de microfoon. “En dan komt nu een keurig liedje”, zegt Sybren met zwoele stem. Rolf wijst hen de weg in de techniek. “Op de radio mag het nooit stil zijn. Als je niks hebt, schuif je deze open. Onder deze knop is altijd muziek en dan heb je de tijd om een nieuw liedje te zoeken.” Tijd voor reclame, besluiten de radiomakers. De meisjes moeten dat maar doen. “Nee, jij eerst”, huivert Arlette. “Bij de HEMA heb je mooie kleding”, improviseert Regina. De drie jongens raken geïnspireerd. Ze gooien er een flitsend reclameblokje tegenaan: “Twee vlees, de derde gratis.” En hoppa, een muziekje sluit naadloos aan.

Vergadering

Na elke jeugdavond is er een soort vergadering. Rolf: “We freegje dan hoe’t se it fûn ha en wat se fierder noch leuk fine soenen. Sa ha we lêstendeis

karaoke organisearre. En guon wolle graach fuotbalje, doe hat in heit tsjin ynkeappriis twa prachtige goals makke. We bin noch dwaande mei in follybalnet.” Hij scharrelt van alles bij elkaar. Laatst nog twee sjoelbakken in een kringloopwinkel en nu is hij op zoek naar oude spelcomputers. “We ha twa âlde tillevyzjes krigen, dêr kinst prachtich mei in spelkompjûter op spylje.” En de jeugd vindt die ouwe meuk leuk, merkte hij. “Ik ha lêsten in âlde Atari meinaam. Dêr ha se Pac-man op spile, fûnen se hartstikke moai.” De jonge radiomakers zijn inmiddels teruggekeerd in de grote zaal. Want ook de playstation lonkt. Op een supergroot scherm spelen ze Far Cry, een survival-shooter. “Meneer, mogen we op de computer? Dan kunnen we cheats voor dit spel zoeken.” Gamen, tafeltennissen, radiomaken, voetballen, volleyballen, darten, biljarten, karaoke, playback, talentenjacht; het dorpshuis doet er alles aan om het voor jeugd van tien tot achttien jaar leuk te maken in het dorp. “Mar net allinne foar ús eigen jeugd. Ek minsken út doarpen hjiromhinne bin tige wolkom. Yn Bakkefean is der bygelyks hielendal neat foar de jeugd.”


Sa!

21 december 2016

42

www.sa24.nl

Jan Dirk van der Zee beleeft roerige tijden bij de KNVB

‘Vriendschap en plezier zijn vaak nog belangrijker dan winnen’ Als speler maakte hij furore bij voetbalvereniging Gorredijk, in het dorp waar hij opgroeide. Nu is Jan Dirk van der Zee (45) directeur amateurvoetbal bij de KNVB, een functie waar het voetbaldier zich thuis voelt. Hij kreeg afgelopen jaar ook een paar pittige dossiers op zijn bordje, waaronder de reorganisatie van het jeugdvoetbal en de gezondheidsdiscussie rond kunstgrasvelden. TEKST: NIELS VAN MARLE FOTO: KNVB

GORREDIJK Niet eerder stond de eindverantwoordelijke binnen het Nederlandse amateurvoetbal zo in de spotlights als Jan Dirk van der Zee. Er gaat bijna geen week voorbij of de Gordykster – die tegenwoordig met zijn echtgenote en drie dochters in Amersfoort woont – heeft wel een interview met landelijke radio, televisie, tijdschrift of krant.

Discussies

Niet dat Van der Zee zo graag op de voorgrond treedt. Als het allemaal zonder media-optredens kon, zou hij die tijd graag anders besteden. Daarnaast schrijft Van der Zee zelf ook nog regelmatig columns op de website van de voetbalbond. “Er is namelijk zoveel moois te vertellen over het amateurvoetbal. In de dagelijkse berichtgeving mis ik te vaak nuances en die probeer ik te geven door mijn eigen gevoel op te schrijven.”

“Er kwamen de afgelopen maanden een hoop grote dossiers bij elkaar”, beseft Van der Zee. “Je hoefde het achtuurjournaal maar aan te zetten of er kwam wel iets voorbij. Waar ik me in de discussie rond het kunstgras over heb verbaasd, is de hysterie die ontstaat na één televisieprogramma met één wetenschapper.”

Heel soms gaat het Van der Zee in de media bijvoorbeeld iets te veel over het betaalde voetbal. “Ik snap de belangen hoor, uiteraard. Profvoetballers hebben een voorbeeldfunctie, er gaat heel veel geld in de tak om en het is voor mensen fantastisch om fan te zijn van een club. Maar uiteindelijk is het profvoetbal maar twee procent van het hele Nederlandse voetbal. Er is zoveel meer.”

Conservatief Voetbal staat te boek als een conservatieve sport. “En in veel dingen is dat ook echt zo”, vindt Van der Zee. “Mijn dochters hockeyen bijvoorbeeld en daar gaan ze makkelijker mee in noodzakelijke veranderingen. Anderzijds vind ik ook dat ze daarin weleens doorslaan. Dan blijken er bij de start van het nieuwe seizoen ineens weer allerlei dingen anders te zijn. Maar Nederland is een land van innovaties en dat geldt ook voor ons voetbal. We moeten in kennis en vernieuwing voorop blijven lopen. Soms kom je dan conservatieve denkers tegen. Ik focus me liever op de mensen die wel vooruit willen.”

Er passeerden het afgelopen kalenderjaar flink wat grote discussies de revue. Invoering van de voetbalpiramide was de eerste, daarna kwam het nieuwe pupillenvoetbal en vervolgens de maatschappelijke onrust rond de (vermeende) gezondheidsrisico’s van het spelen op kunstgrasvelden met rubber korrels.

Al begrijpt hij wel degelijk dat mensen onrustig werden van alle berichtgeving over ‘bijna tweeduizend onveilige velden’. “Natuurlijk maak je je als bestuurder zorgen als je zoiets voorbij ziet komen. En als KNVB staan wij ook zeker voor de gezondheid van voetballers, maar we zijn geen GGD. Er zijn andere instanties die deze situatie moeten beoordelen en dat wachten we nu af.” Als de uitkomst is dat voetballen op velden met rubbergranulaat onverantwoord is, dan zet Van der Zee hoogstpersoonlijk het licht op rood. Dat scenario zal een flinke puzzel opleveren. Per weekend worden er in Nederland 30.000 amateurwedstrijden afgewerkt, in een heel seizoen zo’n 750.000 en een steeds groter deel daarvan dus op kunstgras. “Maar ook daar komen we dan wel uit. We voetballen in dit land al 127 jaar en dat zal doorgaan. Als het erop aankomt zijn clubs en voetballers heel flexibel. We gaan het oplossen, hoe dan ook.”

Blauw en wit

Een kleine twintig jaar geleden verliet Van der Zee Gorredijk, hij verhuisde naar Deventer. Om er te leren/werken bij het inmiddels opgedoekte Vroom & Dreesmann. Zijn vriendin, nu echtgenote, studeerde in de Hanzestad. “Ik reed in het eerste jaar nog drie keer per week heen en weer naar Gorredijk om te voetballen. We hadden een prachtig team, waarmee we ongeslagen kampioen werden in de vierde

klasse. Ik weet nog dat we de titel pakten bij Bergum, dat ook onze concurrent was. Een geweldige dag.” Daarna vond hij het reizen welletjes en stapte Jan Dirk over naar Helios, in zijn nieuwe woonplaats. Later, na de verhuizing naar Amersfoort, koos Van der Zee voor ASC Nieuwland. “In mijn nadagen, spelend als laatste man en soms met maar één keer trainen per week, haalde ik daar nog de tweede klasse.” Tijdens het negentigjarig jubileum van Gorredijk, in 2010, maakte Van der Zee deel uit van een zogenaamd sterrenteam. “Prachtig om mee te maken en om terug te zijn. Dan merk je ook hoeveel ploeggenoten van toen nog betrokken zijn bij de vereniging. Ik speelde bijvoorbeeld samen met Bart van der Tuin – voor mij een van de besten met wie ik gespeeld heb – terwijl zijn zoon Mart nu in het eerste staat en het goed doet. Dat zijn geweldige dingen.” Als het even kan informeert Van der Zee op zondag altijd even naar de prestaties van zijn oude club. “Veel familie is nog altijd heel erg betrokken bij de vereniging en mijn vader bezoekt ook nog steeds wedstrijden. Voor mij persoonlijk is de binding minder geworden. Je gaat naar andere clubs, een andere omgeving. Aan de andere kant is het ook direct vertrouwd als je dan wel weer eens iemand van vroeger ziet. Voetbalvrienden zijn uniek en blijvend.” Bij vragenlijstjes aan voetballers staan als antwoord voor de belangrijkste motivatie om te (blijven) spelen ‘vriendschap en plezier’ niet voor niets boven ‘winnen’.

Maatschappelijke invloed

Van der Zee heeft in Zeist een kantoor dat voetbal ademt. De KNVB zetelt in een gebouw waar de vloeren een voetbalveld uitbeelden, compleet met belijning. Aan de muren grote foto’s van en over voetbal. Het is heel ander werk dan hij tot april 2015 had. Van der Zee was altijd werkzaam in de winkelbranche, als laatste functie was hij directeur van brancheorganisatie INretail (woon-, mode-, schoenen- en sportdetailhandel). “Dat was ook geweldig om te doen en er zijn ook zeker raakvlakken; in deze functie kan ik mijn ervaring uit het bedrijfsleven prachtig combineren met mijn passie voor voetbal. En wat

ook geweldig is: je hebt maatschappelijk echt invloed. Voetbal gaat door alle lagen van de samenleving.” Van der Zee heeft als doel om de KNVB dicht bij de leden te houden. Aan de andere kant is de voetbalbond ook uitgegroeid tot een bedrijf, met honderden werknemers. “Er gaat hier jaarlijks 110 miljoen euro rond, je kunt niet overal heel lang over vergaderen. Soms moet je als directeur snel beslissen – ik word uiteraard ook weer getoetst – en je moet meegaan met de tijd.” Regeren is vooruitzien, ook in de sport. De bond lichtte het eigen product door en de bevindingen daarvan verschenen in het rapport ‘Winnaars van Morgen’. Daarin staat hoe de KNVB het Nederlandse voetbal wil revitaliseren. Onderdeel van het rapport is ‘Optimale wedstrijdvormen voor pupillen’, een hoofdstuk dat ook flink wat reuring bracht. “Mensen die ertegen ageren wil ik niet direct bestempelen als ‘oude denkers’. Zelf speelde ik bijvoorbeeld ook altijd in het hoogste team van een jeugdcategorie en stond ik nooit stil bij de lagere teams. Nu ben ik me ervan bewust dat óók de B5 en de C7 belangrijk zijn en het is van belang dat we het voetbal ook voor die categorie leuk en aantrekkelijk houden.” “Het grootste deel van de kinderen die gaan voetballen haalt de top niet, heeft die ambitie ook niet. Maar ze willen wel beleving en plezier. De KNVB denkt dat met de hervorming te kunnen verbeteren. En natuurlijk is het mooi meegenomen als getalenteerde spelers daardoor nog beter worden, maar dat is niet de grootste drijfveer.”

Kritiek

En toch is er dus dat kritische geluid. Clubs moeten meer trainers en coaches leveren, omdat er meer teams komen. De KNVB wil daarin helpen. “We hebben een tool ontwikkeld, waarmee clubs precies kunnen berekenen wat de aanpassing voor hen betekent. Hoeveel velden hebben ze nodig? Hoeveel doeltjes en scheidsrechters? Soms roepen clubs direct dat niets kan en blijkt in de praktijk dat ze het best aankunnen.” Werknemers van de KNVB gingen de afgelopen maanden


Sa!

21 december 2016

43

www.sa24.nl

‘VOETBALVRIENDEN ZIJN UNIEK EN BLIJVEND’

het land in om clubs te bezoeken en bestuurders te informeren. Vruchtbare sessies, volgens Van der Zee. “De meeste verenigingen staan inmiddels achter de visie, vanwege de ontwikkeling en het plezier dat we voorzien. Er zijn ook pilots gehouden en de geluiden die daaruit terugkomen zijn positief.” De verandering gaat er komen, dat staat voor Van der Zee wel vast. “De enige fout die we in dit hele proces hebben gemaakt, is hoe we de boodschap in eerste instantie naar buiten hebben gebracht. Dat had beter gemoeten.”

Vergelijking Als het gaat om onderling respect, ook voor de arbitrage, wordt er vaak gewezen naar hockey en rugby, weet Van der Zee. Een vergelijking die hij op zich wel begrijpt, maar die in zijn ogen ook deels mank gaat. “Voetbal is veel meer een afspiegeling van de maatschappij. Alle lagen komen daar samen en dat brengt soms ook ellende met zich mee. Die we uiteraard niet accepteren, maar we hebben er wel mee te maken.” En soms komt wijsheid ook gewoon met de jaren. “Vroeger praatte ik als voetballer constant tegen de arbiter. Ik liep altijd te zeuren. Nu ik ouder ben denk ik weleens bij mezelf ‘wat moeten al die scheidsrechters een hekel aan mij gehad hebben’. Gelukkig ben ik nu niet meer zo.”

Mogelijk struikelblok is wel het moment van invoeren. Het streven is om dat komend jaar, bij de start van het seizoen 2017/18 al te realiseren. Daarover valt op 21 januari een besluit. “Als driekwart van de clubs tegen is, doen we het nog niet. We gaan het ze niet door de strot duwen. Maar aan mensen die het niet willen, vraag ik altijd twee dingen: heb je het getest én wat vonden de kinderen ervan? Want uiteindelijk zijn zij de toekomst van ons voetbal.”

Drie jaar

Directeur/bestuurder zijn van het amateurvoetbal is geen negen-tot-vijfbaan. Ook in de weekeinden is Van der Zee regelmatig op pad, om daar te zijn waar de actie ook daadwerkelijk is. “Zichtbaarheid is belangrijk. Al zorg ik er ook zeker voor dat ik gewoon weekeinden thuis ben, zodat ik kan genieten van mijn gezin, familie en op de racefiets kan stappen – zelf voetballen kan helaas niet meer door een slechte rug. Op die manier ben ik ‘s maandags weer fris en fit op kantoor. Dát is ook belangrijk, om goed te functioneren.” “Ik ben benoemd voor drie jaar en mogelijk volgt er nog zo’n termijn. Natuurlijk hoop ik dat ik hier zo lang zit. Want hoewel er soms veel op je afkomt – in Nederland lijkt het wel een sport om mensen af te branden – is het geweldig om te doen.”

Jan Dirk van der Zee.


Sa!

21 december 2016

44

www.sa24.nl

Een selectie uit een jaar lang Sa!

Het OOG van Sietse Bijna dagelijks is fotograaf Sietse de Boer op pad voor Sa! Een bekende verschijning, die het met bijna iedereen goed kan vinden. Ook afgelopen jaar maakte hij honderden foto’s. Ze haalden de krant of waren te zien op de site sa24.nl. Op verzoek van de redactie selecteerde Sietse tien foto’s, die bij hem iets speciaals losmaakten. FOTO’S EN TEKST: SIETSE DE BOER

‘De repetities van Birds&Brass. Fantastisch project met een bevlogen dirigent. Ik sta er zelf ook nog op.’

‘De ontlading bij sportmensen na een buitengewone inspanning is voor een fotograaf altijd een feest. Swiere putsjes bij het NK Vrachtwagen Trekken in Beetsterzwaag.’

‘Kaderen bij een schilderscursus van Doet Boersma in Nij Beets. Zo kijk ik als fotograaf ook steeds.‘

‘Voor Alyda Norbruis heb ik een diepe bewondering. Ze straalt altijd energie uit. Ze weet ondanks haar beperking steeds te presteren.’

‘Bijzonder project in Museum Opsterlân. Martin Copier schilderde vijftig mensen die met hun getatoeëerde levensverhaal in een kist hadden geposeerd. Hier blijf je naar kijken.’


Sa!

21 december 2016

45

www.sa24.nl

‘Water, wind en strijd. Jaarlijks is het skûtsjesilen voor mij een prachtige periode. Zo’n schip straalt kracht uit en trotseert de elementen. Het is een feestje om daar op een persbootje tussendoor te varen. Zeker nu de skûtsjes van Tijnje en Gorredijk goed presteren.’

‘Regen, modder en een dikke bende op de vrijwilligersdag van Landschapsbeheer. En dan toch zoveel lol uitstralen.’

‘Ook hier blijf je naar kijken. Dit is op het Accordeon- en Trekzakfestival in Bakkeveen. Jan van Jaarsveld speelt de acccordeon linkshandig op de kop. Heeft hij zo geleerd. Maar hij speelde wel goed!’

Het vluchtelingengezin uit Syrië voor een vaderdagreportage. Deze mensen hebben veel meegemaakt en toch straalt er enorm veel warmte en liefde uit deze foto. Ze passen goed op elkaar.’

‘Elske DeWall op de Music Meeting. Muziek en passie. Die zie je hier beide terug. ik probeer ook met passie te fotograferen.’


Wij wensen u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!


Sa!

21 december 2016

48

www.sa24.nl

De stoel We steane wer oan de foarjûn fan in feestlik barren dat goed 2000 jier lyn plakfûn yn in stâl yn Bethlehim. De berte fan Jezus. Foar in protte minsken fan oer de hiele wrâld is Jezus as in ferlosser op dizze ierde kaam. Oaren sille harren skouders dêroer oplûke. Elkenien hat sa syn eigen gedachtegong deroer. Dochs moatte wy net ferjitte dat, hoe’t wy der ek oer tinke, wy mei syn allen op dizze wrâld omrinne om der mei-elkoar wat fan te meitsjen. Op krystjûn mei ik yn it moaie âlde tsjerkje fan Feinsum in ferhaal fertelle. Krektlyk as foarich jier mei ik wer de moaie âlde preekstoel brûke. Dat hat wol wat. Oant in pear jier lyn prakkesearre ik der net oer. Miskien wol om’t ik tocht dat in oar dêr miskien wol in hekel oan hie. Dan tink ik altyd wer oan thús; ús heit hie der ek in hekel oan as in oar yn syn stoel sitten gie. As bern kaam it dêrom nea yn my op om yn ús heit syn stoel sitten te gean. Allinne de kat weage it noch wolris, mar dy hie al gau troch dat sy romte jaan moast as ús heit troch de doar kaam. Us mem wie folle sosjaler. As der ien op har plak siet, gie sy op de stoel derneist sitten. En as de kat op har stoel lei dan moast dy in bytsje ynskikke. Koe ús mem noch krekt op ’e foarste râne sitte. It ferskil tusken ús heit en mem siet him yn: myn stoel en ús stoel.

Dûmny

Ik tink dat ik in bytsje ôfdwaald bin fan de krystgedachte, of miskien krekt net. Ik moat tajaan dat ik net bot saakkundich bin op it mêd fan it leauwen. Wat ik meikrigen ha is my ferteld troch in dûmny dy’t ien oere yn ’e wike by ús yn Terwispel op skoalle kaam. Thús hie ik der neat fan meikrigen. Ik bin fan nei de oarloch, ik wie de jongste en hoegde ek net nei de sneinsskoalle. Ik krige frijstelling, sis mar in soart fan ‘broederdienst’, myn âldere broers en suster gienen wol. Myn âldste broer is noch fan foar de oarloch en gie yn ’e oarloch nei de sneinsskoalle, yn in evangelisaasjegeboutsje fan ’e grifformearde tsjerke. Dat stie yn Terwispel oan ’e Mouwewei, in eintsje bûtenút. It tsjerkje wie fan de grifformearde tsjerke fan ’e Tynje. It wie oarloch en de bern dy’t nei dat, ik neam it mar grifformearde, tsjerkje gienen, krigen mei de krystdagen, bûten de sinesappel, meastentiids noch wat guod dêr’t men wat oan hie. It iene jier krigen se allegear in pear

wanten. It oare jier in mûtse en it jier dêrnei in sjaal. En as men dan trije jier nei dy sneinsskoalle west wie, dan hie men de hiele winterkolleksje bymekoar skarrele. Oerdeeglik guod. Standert yn ’e kleuren swart en wyt.

Tsjin de kjeld

De froulju, fan de kristlike frouljusbûn ôfdieling Tynje, ha simmerslang oan it spinnen en breidzjen west om alles foar de krystdagen klear te krijen. Om’t alle wanten en mûtsen gelyk wienen, borduerde ús mem fuortdaliks de letter A oan ’e binnenkant. De earste letter fan myn broer syn namme. Want mei al dy luzen en neten, koenen jo mar it bêste jo eigen klean wer oan dwaan. By de grutte tsjerke krigen se, bûten de sinesappel om, allinne mar in boekje fan W.G. van de Hulst: ‘Voetstapjes in de sneeuw’ as ‘Het wegje in het koren’ as sokssawat. Ik ha wol heard dat der húshâldings wienen dy’t harren bern nei beide sneinsskoallen stjoerden. Dan hienen se yn alle gefallen wat te lêzen, hienen wat tsjin de kjeld en krigen tagelyk ek noch in bêste stoat fitamine C. In âld-ynwenner fan It Bilt fertelde my in kear: “Vroeger gingen wij naar de kerk die de meeste turf gaf. Daardoor kon het gebeuren dat wij nog weleens van geloof wisselden.” Jo kinne ek sizze: hja wikselen noch wolris fan stoel. It ein fan ’e oarloch betsjutte ek it ein fan de karriêre fan myn broer op de sneinsskoalle. Hy wie net fierder kaam dan in pear swarte wollen wanten en in wite wollen mûtse. De sjaal hat hy net helle. Hoewol wy nea yn ’t tsjerke kamen, gie ik as bern wol mei ús mem nei’t krystfeest yn ’e grutte tsjerke. Altyd rinnendewei fan ’e Polderdyk ôf. Ien kear kin ik my noch goed heuge, it frear dat it kreake en troch dy felle eastewyn wie it stjerrende kâld. Mar lokkich hienen we myn broer syn swarte wollen wanten en wite wollen mûtse noch oerholden út ’e oarloch. Ik hie fan de kjeld gjin lêst. Us mem gie nei it krystfeest om’t se dat, troch har sosjaal tinken, seach as in feest fan ‘verbroedering’. Dy ‘verbroedering’ sa’t ús mem dat foar eagen hie is hjoeddedei foar in part slagge. Mar foar dat it safier wie, hat it noch in soad fuotten yn de grûn hân. Wy geane sa’n 125 jier werom. Der wie in soad earmoed ûnder de arbeiders.

It ferskil yn earm en ryk wie grut. Rike boeren en earme arbeiders en de dûmny siet dêr wat tuskenyn. De tsjerke koe net bestean sûnder de rike minsken en ek de dûmny waard troch harren betelle. Fan ’e oare kant moast dûmny ek opkomme foar de ‘minder bedielden’. Mar dûmny moast him dêryn mar wat skikke, oars waarden de poaten ûnder syn stoel weireage.

ek better west wie dat se mei in panne snert op ’e proppen kaam wienen. De striid waard grimmitiger. It gie al safier dat op guon plakken de sosjalisten en it tsjerkefolk net mear troch ien doar koenen en woenen. Men kaam elk mei eigen sportferienings, eigen korpsen, eigen koaren, eigen frouljusbûnen en neam mar op. Fan ‘verbroedering’ wie gjin sprake mear.

Striid

Yn myn bertedoarp Terwispel lei it wat oars. Domela krige de oerhân, it waard in bolwurk fan sosjalisten en kommunisten. Men moast it tsjerkefolk mei in lampke sykje. Dat ûnderfûn letter ek Menno Strikwerda, de nije jonge dûmny. Hy wie oannommen flak nei de oarloch en krige de opdracht om nei de leechloop, yn ’e reboeljetiid mei de feanarbeiders, de tsjerke wer fol te krijen. Dûmny gie dêrom op húsbesite fan doar oant doar en sa kloppe hy ek oan by in lytse arbeiderswente. Der kaam al rillegau in man by de doar, dy’t nochal ferheard seach nei de, foar him, frjemde man dy’t yn in trijedielich pak foar him stie. Hy stelde him foar as de nije dûmny en mocht deryn komme. Mar doe’t se goed en wol yn ’e keamer stienen, gie de man foar dûmny stean en sei: “Jo meie hjir wol oer de flier komme en jo kinne ek wol kofje krije, mar dêr boppe de skoarstienmantel hinget ús ferlosser en dêr feroaret neat oan.” De jonge Strikwerda stie each yn each mei in grut portret fan Ferdinand Domela Nieuwenhuis.

De dûmny Ferdinand Domela Nieuwenhuis luts him dat ûnrjocht sa bot oan dat hy fan grimmitigens dûmny ôf wurden is. Hy naam it foar de arbeiders op en gie de striid oan mei it kapitaal. De earme dûmny op ’e preekstoel hong dêr in bytsje tuskenyn. Hy moast him mar wat skikke, as hy in stoel ûnder syn kont hâlde woe. Ek hjir wie it earmoed. It wie foar it grutste part turfmakkersfolk dat foar in pear sinten dagenlang yn it fean omwrotte. It wienen de feanbazen dy’t it grutte jild opstrutsen. Bûtendat waarden de arbeiders ek noch ferplichte om harren winkelguod by de winkel fan de feanbaas te keapjen. Earmoed, klearebare earmoed. It wie ek de tiid dat de striid losbarste tusken it tsjerkefolk en de sosjalisten. De sosjalist Domela Nieuwenhuis stelde him op tusken it arbeidersfolk. Kloften minsken rûnen efter him oan. Mar de tsjerken stiene ek net stil. Hja hawwe alle war dien om it folk ûnder harren wjukken te krijen. Op guon plakken slagge dat wûnderbaarlik. Dûmny Van der Brugghen krige yn Beets ‘t Houten Himeltsje oan ’e harses ta fol. Hja ferkundigen it evangeelje en tagelyk koe it folk mei-ite fan de panne mei snert dy’t wilens de preek op de grutte kachel midden yn de tsjerke sean waard. En wêr kamen de sosjalisten mei? Op dat stuit neat, lege hannen. Ja, allinne de preken fan ‘Arbeiders verenigt U’, dat syn útwurking op langere termyn krije soe en ek krigen hat. Mar de minsken hienen honger en honger kinne jo net stilje mei wize wurden. It folk koe kieze tusken de kant fan it sosjalisme of de kant fan’t tsjerke. Waarden it wize wurden, as in miel iten. It wie earmoed. Hja hienen gjin stoel om op te sitten. De sosjalisten sille harren doe noch wolris nuver efter de earen skrabbe ha en tochten dat it miskien

Underhandele

Strikwerda wie in hiel sosjaal man. Ik wit noch wol dat der in jier as wat letter in grutte húshâlding oan ’e Alddyk kaam te wenjen; se hienen it net sa rom en hearden net by in tsjerke. Dûmny hat him wol oer harren ûntferme en foar de winter yn ’e waarme klean setten. Ik tink dat dûmny ek wol efkes mei harren ûnderhannele hat. Want ik sjoch harren yn ’e winter noch yn kolonne nei de tsjerke gean. Goed yn ’e klean. Der rûn sels noch ien tusken mei in wite wollen mûtse op ’e holle en in pear swarte wollen wanten om ’e hannen. Ek dûmny Strikwerda rêde it net op om de tsjerke wer fol te krijen. Der bleaunen in soad stuollen leech. It wie yn dy tiid dat de minsken dy’t leauden en net leauden fierder útmekoar groeiden. De sneon en de snein wienen foar in soad minsken in barriêre om meimekoar te


Sa!

wurkjen. It is noch net sa lang lyn, dat guon doarpen twa kear doarpsfeest hienen. Twa sportferienings en twa muzykkorpsen op in doarp wie gjin útsûndering. Ik wit noch dat ik op in jûn nei in stikkene trekker moast, by in boer op ’e klaai. Doe’t ik by de man oankaam frege hy my oft ik my wol rêde koe, om’t hy graach nei it korps woe. “Gjin probleem”, sei ik, wylst ik seach dat der yn ’e fierte in man oanfytsen kaam mei in grutte toeter om ’e nekke. Ik sei tsjin de eigener fan de trekker: “As jo no in bytsje opsjitte, dan kinne jo moai mei dy man opfytse.” De man seach efkes de dyk út en sei: “Lit mar, mei dat folk wol ik net spylje.” Elk hie dêr syn eigen stoel. Lokkich binne de tiden feroare. Faak is der no noch mar ien korps, ien sportferiening en geane op ferskate plakken de bern al nei ien skoalle ta.

‘Verbroedering’

It is sels sa dat de tsjerken mekoar opsykje en ta in ‘verbroedering’ komme, sa ek yn myn bertedoarp. Ik bin der begjin fan dit jier noch west, nei de bradery fan de PKN-tsjerke. Der wie fan alles te keap, sawol âld as nij spul. Ik seach der sels noch in wite breiden wollen mûtse lizzen. Doe’t ik him iepen tearde, seach ik ta myn ferbjustering oan de binnenkant de letter A stean. Ik ha noch efkes tocht.., mar nee, lit ek mar. Ik krij wol it fermoeden dat hy net ferkocht is en it soe my dêrom ek neat ferwûnderje dat der no immen yn Roemenië mei dy wite mûtse op ’e holle omrint, mei in stikje borduerwurk fan ús mem. It mei-elkoar wêzen wie en is in wichtich barren. Iepen wêze en jo net ferskûlje. Tegearre soargje dat wy der wat fan meitsje. Elkenien yn syn wearde litte, salang as it te tolerearjen is. Wy moatte o sa bliid wêze dat minsken as Domela Nieuwenhuis en dûmny Van der Brugghen der wiene. Hja hienen it bêste mei de minsken foar. Beide fan in oar stânpunt út, mar beide wienen dwaande om de earmoede en it ûnrjocht út te bannen. Mar krije wy sa njonkenlytsen net wer mei alderhande krisissen te meitsjen? Binne der no ek net kultueren dwaande om de ‘verbroedering’ sa as wy dy graach ha wolle yn it hûndert te jeien? Is it ek net sa dat ek yn ús nijmoadrige maatskippij der minsken binne dy’t net mear rûnkomme kinne en voedselbanken in útkomst bringe moatte? Litte wy

21 december 2016

dêrom wach wêze en der mei-elkoar foar fjochtsje om dy ‘verbroedering’ yn stân te hâlden. Litte we net ferjitte dat de twaspjalt sa’n 125 jier lyn ek út earmoede ûntstie. Litte we mei de krystdagen foarearst stilstean by de berte fan Jezus goed 2000 jier lyn. Mar lit ús der foaral oan wurkje dat wy yn ’e takomst der mei-elkoar wat fan meitsje. Us wrâld, ús lân, ús doarp, ús stoel. Ik winskje jimme noflike krystdagen en fuortdaliks ek mar in lokkich en foaral sûn 2017. Henkie fan de Polderdyk henkiefandepolderdyk.nl

www.sa24.nl

49


Sa!

21 december 2016

53

www.sa24.nl

Gerrit Weening, nestor uit de Opsterlandse raad:

‘Ik hou niet van op de man spelen’ Verwarring en stuurloosheid houden vandaag de dag de politiek in de greep. Zowel kiezers als partijen lijken naarstig op zoek naar de antwoorden van deze tijd. Sa! ging aan het eind van het roerige jaar 2016 in gesprek met Gerrit Weening, nestor van de Opsterlandse gemeenteraad. In de hoop op wat verlichtende woorden. “Ik een wijs man? Nuchter misschien, maar wijs? Ik leer weer veel van mijn kinderen.”

van de verschillen wil ik zoeken naar de raakvlakken. Hier in Opsterland staan we dicht bij elkaar, de kerklijn van onze achterbannen vertaalt zich in de politiek. CDA en ChristenUnie hebben elkaar nodig om het vertrouwen bij de kiezers terug te winnen. Wat mij betreft trekken we dan ook samen op bij de volgende verkiezingen.”

TEKST: WIM BRAS FOTO: SIETSE DE BOER

In de gemeenteraadsdebatten voert Weening niet snel het hoogste woord. Hij neemt de tijd om de argumenten van de andere partijen op zich in te laten werken, om vervolgens tot een samenvatting te komen waar doorgaans niet zoveel tegenin te brengen valt. “Ik ben wel nuchter, ja.” Maar dat wil niet zeggen dat hij het ook altijd bij het rechte eind heeft. “Bij de integriteitskwestie die de drie kleine oppositiepartijen eerder dit jaar aan de kaak stelden, was mijn eerste reactie: Hou toch op jongens, blaas het niet zo op. Maar hun actie resulteerde uiteindelijk in het onderzoeksrapport en na het lezen daarvan keek ik toch anders tegen de zaak aan. Goed dat ze hebben doorgezet, al heeft het me persoonlijk geraakt.” Dat FNP, BAS en OpsterLanders vervolgens het vertrek eisten van wethouder Wietze Kooistra, stuitte Weening tegen de borst. “Kooistra heeft ongelukkig gehandeld, maar is door en door integer. Door dat in twijfel te trekken, speelden de drie op de man en daar kan ik slecht tegen. Dan maak ik van mijn hart geen moordkuil.” Dat de oppositie luid op de trom slaat, hoort ook zo, aldus Weening. Al ergert

Gerrit Weening (ChristenUnie) laat op zijn mobiel het filmpje zien waarop hij staat te hannesen met een dekbedovertrek. Zijn twee zoons, waarvan de jongste in de gemeenteraad van Assen zit, hadden onlangs een mannenweekend bedacht op Ameland. En dat hield in dat ieder zijn eigen bed moest opmaken. “Had ik nog nooit gedaan. Zonder er werkelijk bij stil te staan heb ik dat altijd als vanzelfsprekend overgelaten aan mijn vrouw Anneke. Mijn jongens keken slap van de lach in de deuropening toe hoe heit wel twintig minuten stond te klungelen met het beddengoed. En nog lukte het niet.” Van zijn kinderen behoort één dochter niet meer tot de Vrijgemaakte Kerk van de ouders, maar ze heeft wel het geloof behouden. Weening stelt het dankbaar vast. “Tegenwoordig sturen de kinderen ons bij. Het kan allemaal wel wat minder dogmatisch, vinden ze. En ik geniet van die gesprekken, uiteindelijk geef ik ze gelijk.”

URETERP

Vertrouwen

In zijn kinderjaren ging Weening niet naar de lagere school in Ureterp, maar naar de vrijgemaakte school in Drachten. Bij de bushalte stonden leeftijdsgenootjes hem elke morgen op te wachten voor het rituele pak slaag. “De grauwen tsjin de finen, no?” Die tijd is gelukkig voorbij, het onderliggende sentiment is echter nog niet helemaal verdwenen. Iedereen in de omgeving kent hem weliswaar, maar bij sommige buren bemerkt hij nog altijd de afstand van vroeger. En dat betreurt Weening, ook als politicus. De onzichtbare scheidslijn staat het winnen van vertrouwen in de weg en daar draait het toch om in de gemeentepolitiek. ”Als ChristenUnie hebben wij behalve vertrouwen niet zoveel kans om ons verder te profileren. Maar hoe bereik je de mensen buiten de eigen kring? Dat is wel een punt. We zijn niet uit op macht, maar willen wel ons geluid laten horen. Ik hoef ook geen stemmen van het CDA. Liever dan het benadrukken

Integriteit

hij zich als Johan Sieswerda van OpsterLanders zich de luis in de pels van de coalitie meent te moeten noemen. “Niks luis, je zit er voor iedereen.” En zo hekelt hij ook de ‘wat al te makkelijke ideetjes’ van FNP-er Evert Wilstra. “Zo’n nieuw te bouwen duurzaam dorp: je reinste luchtfietserij.” Dat laat onverlet dat de coalitie van OB, CDA en ChristenUnie best stevig onder vuur mag worden genomen. Want toegegeven, het coalitieblok is dominant. “Wat dat betreft mis ik de kritische noten van Romke de Jong van D66. Die sluit zich tegenwoordig zonder commentaar aan, terwijl hij voorheen nog weleens op de rem wist te trappen.”

‘CHRISTENUNIE EN CDA HEBBEN ELKAAR NODIG’ Verloop

Het grote verloop in de raad, deze periode al zeven man en de achtste heeft het afscheid aangekondigd, helpt ook al niet mee om de coalitie van de benodigde repliek te dienen, constateert Weening. “De nieuwkomers missen dikwijls de politieke ervaring om zich te kunnen meten met het college. Wat dat betreft pleit ik ervoor om weer terug te keren naar het systeem van de commissies, waarin debutanten de kans krijgen om geleidelijk aan het raadslidmaatschap te wennen.” Dan nog blijft de dikwijls problematische combinatie van politiek, drukke baan en gezin overeind, beseft Weening. Sinds hij vorig jaar met pensioen ging, kijkt hij met lichte verbazing terug hoe hij het zelf al die jaren voor elkaar heeft gebokst. “Het lukte mij door een heel rechtlijnig schema aan te houden, maar ik ben blij dat ik nu de tijd heb om af en toe ook eens mijn gedachten te laten dwalen. Dat werkt verfrissend.” Meer dan voorheen omarmt hij dan ook het compromis. “Ik ben wel rechtlijnig, maar druk niet per se mijn zin door. In het coalitieoverleg luister ik naar de argumenten en zet de knop om als het moet. Met Marcel van Opzeeland van OB is het ook makkelijker overeenstemming te vinden dan met zijn voorgangers. Marcel denkt zakelijk, is slim en gebruikt geen trucs. En dat geldt ook voor Sjors Veenstra van het CDA. De lijntjes zijn kort, de onderlinge band goed.” Of dat ook betekent dat de coalitie zich vanzelfsprekend voortzet na 2018 is volgens Weening niet te voorspellen. De verhoudingen in de raad zouden zomaar eens over de kop kunnen gaan in deze grillige tijden. En of hij er zelf dan nog tussen zit, ligt aan het afdelingsbestuur van de ChristenUnie. “Ik stel me beschikbaar, maar wil niet de jonge generatie voor de voeten lopen. Als het bestuur kiest voor een frisse opvolger berust ik daarin.”


Tractoren, landbouwmachines, trekkerkeuringsstation, stalinrichting, tuin- en parkmachines, gas, water, elektra- en CV-installaties, sanitair, dakbedekking en zinkwerk

Fijne Feestdagen en een voorspoedig 2017! Epaper:(www.kuperus.org)

Ook in 2017 helpen wij u weer graag! Schoterlandseweg 40 • 8413 NB Oudehorne • Tel.0513-541214 info@kuperus.org • www.kuperus.org

Kuperus Oudehorne - bijzonder gewoon!Sa! week 51 - 2016