Issuu on Google+

Sa!

kijkt anders

Woensdag 23 december 2015

Jaargang 2 Nummer 51

www.sa24.nl

WARME KERST PAGINA 35

45+ EN WERKLOOS

BAKKEVEEN

SINT THOMASLUIDEN

LAST VAN LEEFTIJD

POLITIEK DORP

ANDERE OPZET

Wilma Westendorp (56) uit Beetsterzwaag rondde twee universitaire studies af en had jarenlang een goede baan. Maar het tij keerde. Inmiddels heeft ze geen werk meer en is ze in de bijstand beland. “Het allerergste vind ik het totale gebrek aan erkenning. Als bijstandsgerechtigde heb je geen enkele status.”

De politiek leeft in Bakkeveen. Tot voor kort telde het dorp maar liefst vijf raadsleden. Tel daar nog eens een Tweede Kamerlid en een lid van de Friese Staten bij op en de vraag rijst: wat maakt Bakkeveen tot de kraamkamer van politiek Opsterland? Een gesprek over volksvertegenwoordiging.

Een eeuwenoude traditie staat onder druk. Deelnemers en publiek laten het de laatste jaren bij het Thomasluiden in Oudehorne steeds meer afweten. De organisatie kiest nu voor een andere opzet, in de hoop een stuk cultuurhistorie te bewaren voor de toekomst.

PAGINA 23

PAGINA 26

PAGINA 31


Familieberichten

overleden Bewonderenswaardig was haar levenskracht. Sterk was zij in haar strijd tegen haar ziekte. Groot was haar liefde voor haar dierbaren. Nu is zij in alle rust van ons heengegaan. Dach leave mem, beppe en oerbeppe, it is goed sa.

Sa lang wie se ús buorfrou

Stien de Boer Berend, bern en bernsbern winskje wy in protte sterkte.

Roelofke Wedman-Koopman Roelie

Oebele en Annet Bonne en Sandra Haaije en Thea Durk en Aukje Jeltje Jissica Johan en Pytsje Jelle Jan en Renske Jan en Lyda Marten en Immie Mark en Hielda

† 18 december 2015 It Hearrenfean

* 18 juni 1934 ‘t Mar

Sinds 16 januari 2000 weduwe van Wijtze Wedman

Lippenhuzen, 16 desimber 2015 Marcus en Annie Wietze en Yoni Meinte en Grietje Sem

Na vele prettige jaren van samenwerking binnen onze vereniging hebben wij afscheid moeten nemen van

Bea en Sybrand Kim en Erwin Myrthe Liam Nicky en Tiziano

Trienko Winter Plichtsgetrouw, maar vooral sociaal betrokken. Wij wensen Lammie, familie en naaste vrienden alle sterkte toe.

Correspondentieadres: De Buorren 128, 8408 HR Lippenhuizen

Bestuur en leden van ANBO, nu Vereniging Voor Ouderen Gorredijk en omstreken

Mem is thús. Hier is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op woensdag 23 december tussen 19.00 en 19.30 uur.

Gorredijk, 20 december 2015 We nemen afscheid van mem op donderdag 24 december om 13.45 uur in crematorium ‘Schoterhof’, Rotstergaastweg 45 in Nieuweschoot. (afslag Heerenveen-Zuid Na afloop is er ook gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer.

dankbetuiging In zo’n korte tijd hebben wij afscheid moeten nemen van

Eva Dina de Haan-Jonker Nei in tiid van ôfnimmende sûnens is ferstoarn ús warbere buorman

Auke de Jong De neiste buorlju Jelke en Janet Fam. Boonstra Fam. Hofstra Fam. Groenboom Fam. De Haan Fam. Van der Spoel Fam. De Vries Fam. De Jager Jobbegea, desimber 2015

Eefke

† 2 november 2015

Trijntje Koopmans-van der Meer Trientsje

Familieberichten in Sa!

† 12 november 2015

Sa! wil graag dicht bij haar lezers staan. Daarom bieden wij ook de

ús mem, beppe en âlde beppe.

mogelijkheid tot het plaatsen

Wij zijn erg getroffen door de vele blijken van medeleven, zowel persoonlijk als schriftelijk, hartelijk dank hiervoor. Durk en Anneke Koopmans-de Haan Klein- en achterkleinkinderen

van familieberichten. Neem voor de mogelijkheden contact op met Rik Dijkstra: rik@sa24.nl of 06- 2189 4828.

Jubbega, december 2015

kindervoorstelling (5+)

Plan D-/andreas denk

“BUURMAN in de winter” dinsdag 29 december Aanvang 15.00 uur | € 8,50 De Skâns Gorredijk

Loaijersstrjitte 2 | 0513 - 468600 | www.skans.nl


Sa!

23 december 2015

3

www.sa24.nl

Raadslid is geraakt door commotie rond zijn persoon

Sikke Marinus kondigt vertrek aan Vanwege gezondheidsredenen verlaat Sikke Marinus in maart de Opsterlandse gemeenteraad. Zijn vertrek heeft volgens de voormalig fractievoorzitter niets te maken met de commotie die vorige week rond zijn persoon ontstond. “Mar dêr bin ik wol knap pissich oer.” BEETSTERZWAAG Binnen zijn eigen partij Opsterlands Belang was in september al bekend dat Marinus de gemeenteraad vaarwel wilde zeggen. Het vertrek van eerst fractiegenoot Jan Willem Russchen en daarna Dieko van der Harst heeft zijn eigen vertrek echter vertraagd. “De partij frege at ik langer bliuwe woe. Doe soe ik yn jannewaris opstappe, mar ik bliuw noch efkes sitten. Ik rin net fuort foar de diskusje dy’t no ûntstien is.” De ziekte MS zorgt voor een steeds groter wordende aanslag op zijn fysieke conditie.

Pilotproject

Eind vorige week kwam Marinus in het nieuws door een pilotproject dat het bedrijf van zijn vrouw (Springth) uitvoert

voor de gemeente Opsterland. Enkele oppositiepartijen hebben vragen over de gang van zaken bij de toekenning van het project en de bijdrage van maximaal 25.000 euro. Springth is eigendom van Hammie Marinus en Anneke Berga. Het raadslid verricht bij het bedrijf op de achtergrond hand- en spandiensten. Het gaat volgens wethouder Wietze Kooistra om een project dat mensen, die al jarenlang in een uitkeringssituatie zitten, weer op gang wil helpen. “Opsterland zoekt mogelijkheden om de mensen die redelijk ver van de arbeidsmarkt staan, te activeren. Springth heeft hiervoor een wezenlijk onderscheidende aanpak die geen enkele andere aanbieder bood.”

Presidium

Springth is een van de bijna 200 bedrijven waarmee Opsterland na de decentralisatie van zorgtaken een raamcontract afsloot. Kooistra benadrukt dat zijn ambtenaren steeds overleg hadden met de eigenaressen van Springth en dat raadslid Marinus op geen enkele wijze heeft geprobeerd zijn invloed aan te wenden om voor Springth de tijdelijke opdracht binnen te krijgen. Bij het toekennen van de pilot, al in september, is volgens Kooistra ook niet gesproken over mogelijke belangenverstrengeling. De kwestie is de afgelopen maanden wel meerdere keren aan de orde gekomen in het presidium van de raad, bevestigt burgemeester Ellen van Selm. “Maar wat daar wordt besproken is vertrouwelijk.” Volgens het gemeentehuis is er juridisch met de constructie niets mis.

Nadere uitleg

Raadslid Evert Wilstra (FNP) vindt de antwoorden op de in het presidium gestelde vragen niet bevredigend. Hij wil

alsnog nadere uitleg over de gang van zaken, mede omdat hij telefoontjes kreeg van zorgondernemers die ook hun vragen hebben bij de gang van zaken. “De koartste klap is een ûnôfhinklik ûndersyk. Dit kin sa net sudderjen bliuwe.” Zijn collega Klaas de Boer (BAS) is nog uitgesprokener. “It kolleezje hat it net tûk oanpakt en no moat achternei alles hersteld wurde. Der is troch it gemeentehûs sels sein dat it mooglik belangenverstrengeling wêze kin. Ik wol no krekt witte hoe’t it sit en wachtsje noch op antwurden fan útsteande fragen. Dêrnei sjogge wy fierder. Mar it moat transparant en yn it iepenbier útlein wurde hoe’t it sit.”

Teleurgesteld

Sikke Marinus is teleurgesteld over de houding van zijn collega-raadsleden. “Der is net ien dy’t my of Hammie frege hat hoe’t it ynelkoar sit. Ik fyn dat in riedslid altyd maatskiplik belutsen wêze moat. Ik bin altyd hiel iepen west oer wat ik doch. At oaren dêr dan in etiket op plakke wolle

Sikke Marinus.

fan ‘zweem van belangenverstrengeling’, dan moatte sy dat witte.” Marinus is ervan overtuigd dat hij de zaken juist heeft geregeld. Onder andere door vroegtijdig te overleggen met de burgemeester en de constructiekwestie voor te leggen aan het bureau integriteit van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. “It mei op dizze manier. At dat net sa wie, wie it sa ek net bard.”

Gemaal Gorredijk opnieuw op de schop GORREDIJK Maart vorig jaar legde Wetterskip Fryslân de laatste hand aan een nieuw gemaal met stuw naast de Hoofdbrug in het centrum van Gorredijk. Maar de installatie gaat in de loop van 2016 opnieuw op de schop.

Het gemaal en de stuw produceren te veel lawaai. Dat komt onder andere omdat de waterlossing haaks op de waterstroom in de vaart staat. “In de praktijk pakt het allemaal anders uit dan aan de tekentafel is uitgedacht”, vertelt woordvoerder Hanneke Nieuwenhuis van het Wetterskip. Al vanaf dag één zorgde de constructie voor geluidsoverlast. Vorige zomer was de gedachte nog om het probleem met een geluidsscherm op te lossen. Dat is dus niet gelukt. Het water wordt nu regelmatig met donderend geweld

De omstreden ‘dwarse’ waterlossing bij de Gerk Numanbrug. FOTO: SIETSE DE BOER

op de vaart geloosd. Het is niet de eerste tegenslag van het project. Bij de aanleg heeft het werk lang stil gelegen omdat een wel onder het bouwwerk voortdurend voor overlast zorgde. Wetterskip Fryslân heeft nu besloten het probleem rigoureus aan te pakken. Alle mechanische on-

derdelen worden vervangen en opnieuw aangelegd. Het water wordt dan weer in de stroomrichting van de vaart geloosd. Alleen al het feit dat het water geen bocht hoeft te maken moet veel geluidsoverlast voorkomen. Met het opnieuw aanleggen van het gemaal is circa 400.000 euro

Chinees wegrestaurant bij N381/A7 De gemeente Opsterland wil meewerken aan de vestiging van een groot Chinees wegrestaurant aan de Bohrlaan op het industrieterrein Drachten-Azeven. De familie Ye, uitbater van onder andere restaurant Kota Radja in Beetsterzwaag, heeft hiervoor een stuk grond van 1,3 hectare aangekocht aan de Bohrlaan tussen McDonald's en vrachtwagengarage Scania. De plek

DRACHTEN-AZEVEN

ligt dicht bij de verbrede N381 en de A7. De initiatiefnemers willen nog geen toelichting op hun plannen geven, maar in de vergunningsaanvraag wordt gesproken over een gebouw van 2.100 m2 oppervlakte. Er is een parkeerterrein voorzien met 144 parkeerplaatsen, waar het naar verwachting vooral in de weekenden druk zal zijn. Het restaurant krijgt een afhaalloket, vergelijkbaar met

het drive-throughloket van het naastgelegen McDonald's restaurant. De vestiging van een horecavoorziening is strijdig met het bestemmingsplan. Opsterland wil meewerken; ze vindt onder andere dat de wegen op het bedrijventerrein de te verwachten verkeersdrukte aankunnen. De gemeenteraad spreekt op 11 januari over het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen.

gemoeid. De werkzaamheden starten pas na het vaarseizoen 2016 en nemen in het najaar zes tot acht weken in beslag.

Het lukt niet om de klus eerder te klaren omdat er een lange levertijd op de speciale pomp zit. De nog vrijwel nieuwe pomp die nu dienstdoet, wordt gereviseerd en daarna elders ingezet. Tot vorig jaar lagen het gemaal en de stuw op twee verschillende plekken en was de installatie handbediend. Nu is alles computergestuurd en komen de water- pompen stuwstanden automatisch binnen bij het Wetterskip. De stuw werkt twee kanten op. In droge perioden wordt water opgepompt naar de hoger gelegen gebieden, in natte perioden voert de stuw het water juist af.

Onze openingstijden tijdens de feestdagen Donderdag 24 december 1e Kerstdag 2e Kerstdag

08.00 - 19.00 uur GESLOTEN 10.00 - 18.00 uur

Donderdag 31 december Nieuwjaarsdag

08.00 - 18.00 uur GESLOTEN

Jumbo Henk Split, Gorredijk, Badweg 34


Sa!

23 december 2015

5

www.sa24.nl

De warme klanken van Ureterp Op de plek waar enkele weken geleden ruim honderd vluchtelingen onderdak vonden, verzorgden zaterdag vier muziekverenigingen en twee koren uit Ureterp voor het eerst een gezamenlijk kerstconcert. Een initiatief dat een vervolg verdient. Presentator Anne Elverdink sprak in zijn aankondigingen regelmatig over speciale ontmoetingen tussen mensen. Hij refereerde hierbij ook aan de vluchtelingenopvang die in het dorp diepe indruk heeft gemaakt. “Om daarom op deze plek over vrede op aarde te zingen, is misschien best lastig, maar we gaan het toch proberen.” Het werd een indrukwekkend slotstuk van een muzikale avond. Drie orkesten die samen het ‘Ere zij God’ speelden, drie dirigenten die elkaar daarbij goed in de gaten moesten houden en honderden aanwezigen in de zaal die meezongen.

klanken van de Oerband, het gezamenlijke jongerenorkest van de drie muziekverenigingen. De zangers van Frouljuskoar Hjerres en ‘t Oerterper Manljuskoar zongen Jingle Bells vanaf de tribune volop mee. Aan de lange zijde van de zaal zaten De Bazuin, Fanfare Oerterp en De Lofklank naast elkaar klaar. Ruim tachtig muzikanten op een rij, de blaascultuur is in Ureterp springlevend. De hele avond zit je eigenlijk te wachten tot ze gaan samenspelen. Het blijft bij één nummer aan het einde, maar dat hadden er voor de neutrale toeschouwer best meer mogen zijn.

Muzikaal onthaal

Violiste

URETERP

Het publiek werd bij binnenkomst in sporthal De Wier onthaald door vrolijke kerst-

Nu had iedere vereniging zijn eigen kwartiertje. Met bekende en minder bekende kerst-

Het jongerenorkest de Oerband blies vrolijke klanken bij binnenkomst en vertrek. FOTO: SIETSE DE BOER

melodieën. De Bazuin kreeg in het openingsnummer fraaie ondersteuning van de jonge violiste Tialda Brouwer. Fanfare Oerterp bracht met de Christmas Fantasy de handen van het publiek op elkaar. Publiek dat maar wat graag wilde meeklappen en -zingen met het bekende kerstwerk. Dat ondervonden ook de beide koren. Zij stonden wel wat verloren in de grote, donkere hal. De koorleden worstelden zichtbaar met geïmproviseerde lampjes om in ieder geval tekst en muziek goed te kunnen lezen. Het leidde tot hoorbare onzekerheid. Maar de ondersteuning van het publiek sleepte de zangers erdoorheen.

Aankleding

Mocht dit mooie initiatief een vervolg krijgen, dan is de aankleding van de hal een punt van verbetering. Het was koud, tochtte erg en op een enkele lichtsnoer na was er geen aandacht besteed aan de aankleding van de hal. Het publiek had zicht op de muzikanten en zangers, maar ook vooral op veel koude recla-

meborden aan de muur. Het geluid verdient ook aandacht. De presentator wist zich zonder microfoon goed te redden, maar niet iedereen in de zaal kreeg alles goed mee. Ook de koren komen met een beetje geluidsversterking veel beter tot hun recht. De laatste band die optrad, De Lofklank, was echt de slagroom op de taart. Geen enkele

onzekerheid, prachtige arrangementen en een meer dan krachtig geluid. Het gezamenlijke optreden van alle verenigingen laat wederom zien dat een eendrachtig Ureterp tot veel in staat is. Een waardige afsluiting van de decembermaand waarin het dorp met de opvang van de vluchtelingen al zoveel warmte uitstraalde. Arend Waninge

Pinksterfeest voorlopig uit de problemen WIJNJEWOUDE De problemen met het Pinksterfeest in Wijnjewoude zijn voorlopig opgelost. Het benefietconcert van 22 november heeft voldoende geld opgebracht om het dit jaar ontstane financiële gat te dichten. Er zat 900 euro in de collectezakken; sponsoren en giften deden de rest. Een oproep van dominee Van den Brink heeft bovendien een nieuw interim-bestuur opgeleverd, dat vol enthousiasme aan de slag gaat met

de voorbereidingen voor het Pinksterfeest in 2016. In het Pinksterweekend en de twee weken ervoor worden vier grote christelijke evenementen georganiseerd in de oostelijke helft van Friesland. Het Pinksterfeest in Wijnjewoude heeft hiervan concurrentie bij het vinden van sponsoren en houdt daarom de kosten bij de organisatie van een vernieuwd en inspirerend Pinksterfeest goed in de gaten.

Zacht weer trekt veel publiek naar kerstmarkten “Zullen we samen op de kerstezel?” Nee, het meiske aan de grote tafel blijft liever lepelen van haar chocolademelk. Om haar heen is het een drukte van belang. Het is schuifelen en dringen op het kleine terras van cafetaria Samen Eten in Lippenhuizen. Houtvuurtjes branden, worsten op het vuur, een gezellig livemuziekje, twee ezels en twee pony’s in het stro en vooral veel kramen met leuke kerst- en winterspulletjes.

Niet alleen de dorpelingen zijn massaal uitgelopen, het bezoek komt uit alle windstreken. Bouwkje Bons uit IJlst past een warme baret bij de kraam van Bettie van der Veen uit Aldeboarn. “It rare is dat wy lêstendeis op in krystmerke wienen by Utert. Dêr hienen hast alle froulju mûtsen op, hjir sjochst dat folle minder.”

LIPPENHUIZEN/GORREDIJK

Koopkracht

Sneeuwman

“Kijk, een sneeuwpop. Mooi hè?” Mevrouw Van der Draai-Dieper vist een plastic tasje uit het mandje van haar rollator. “Ik woon in de straat, dus natuurlijk moest ik hier wel even kijken.” Ze heeft een mooie sneeuwman op de kop getikt: een wit balkje met gebreide muts en sjaal. “En daar bij het andere stalletje heb ik een mooi kerststuk gekregen. Zomaar, omdat ze mij leuk vonden.” Ze gaat nog even binnen

De kerstman was er zondagmiddag in Gorredijk ook bij. FOTO: SIETSE DE BOER

kijken wat daar te koop is. Met een lekker glaasje glühwein genieten Roel Wouda uit Appelscha en Marianne van Doorn uit Drachten binnen van de gezelligheid. De glühwein hoort bij de sfeer, vinden ze. “En hier smaakt het beter dan thuis op de bank”, stelt Roel vast. Marianne vindt het leuk om kerstmarkten en -fairs

te bezoeken. Maar dat ze nu in Lippenhuizen zijn, heeft ook een andere reden. Roel: “Ik ben samen met mijn broer eigenaar van dit pand. Het is dit jaar volledig verbouwd en mijn dochter is een van de uitbaters.” De eerste Winterfair -‘een probeerseltje’- is een supersucces, vindt de trotse vader.

Edzer Terpstra loopt met drie houten harten over de Langewal in Gorredijk. De hartjes kosten maar twee euro en toch heeft Edzer er nog niet één verkocht. “Ik loop hier nog maar net, hoor.” Het is drie uur en razend druk op de Winterfair in Gorredijk. “Hiel De Gordyk is op stelten”, constateert een voorbijganger terecht.

Met een plastic tasje bungelend aan haar arm blijft Anneke van Dijk uit Burgum staan voor de kraam met houten vogelhuisjes. Mooi, heel mooi. “Mar ik ha sakrekt dochs mar in húske by de Action kocht. Folle goedkeaper.” Want het is een dure maand en van verbetering in de koopkracht heeft ze zelf nog niets gemerkt. En kerstshoppen ten tijde van grote ellende op het wereldtoneel? “Ach, dêr stiest hjir net by stil. Thús jou ik by de supermerk wol wer wat boadskippen foar it goeie doel.”


Gemeentehuis Hoofdstraat 82, 9244 CR Beetsterzwaag Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag T (0512) 386 222 - E gemeente@opsterland.nl Twitter @opsterland

Wo. 23 december 2015

Mededelingen van de gemeente

Storing openbare verlichting T (088) 945 02 50 Openingstijden Publiekscentrum ma. t/m vrij. 09.00 – 12.30 uur do. 17.00 – 20.00 uur ’s middags kunt u alleen op afspraak terecht

Gewijzigde openingstijden rondom de feestdagen In de kerstvakantie bent u van harte welkom en helpen wij u graag. Wij hanteren zoveel mogelijk onze reguliere openingstijden. Wel zijn er een paar momenten waarop wij zijn gesloten: • donderdagavond 17 en 24 december (open tot 17.00 uur) • vrijdag 25 december • donderdagmiddag en -avond 31 december (open tot 12.30 uur) • vrijdag 1 januari • loketten Gebiedsteam in Gorredijk en Ureterp: gesloten tussen kerst en oud en nieuw Meer informatie over onze openingstijden vindt u op www.opsterland.nl.

Bekendmakingen Bakkeveen

Gebiedsteam Opsterland Beetsterzwaag, Hoofdstraat 82 (gemeentehuis) ma. t/m vr. 09.00 - 12.30 uur Gorredijk, Schansburg 1 (bibliotheek) ma. 13.30 - 16.30 uur

Verleende omgevingsvergunningen - vergroten woning, Tsjerkewal 9 - kap eik , Mjumsterwei

Beetsterzwaag

Ureterp, Lijteplein 9 (bibliotheek) wo. 15.00 - 17.00 uur T (0512) 386 222 - E gebiedsteam@opsterland.nl

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning - bouw carport en erker, Kuiperslaan 4 - bouw woning met vrijstaand bijgebouw, Van Lyndenpark 3 - opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen, Beetsterweg 32 - kap 25 eiken, Kerkepad West Verleende omgevingsvergunningen - kap 1 beuk, Fundatielaan - kap 2 eiken, Jokwei 7

Frieschepalen Verleende speelautomatenvergunning - 2 kansspelautomaten, Hearsterwei 1

Gorredijk

Wat heeft de raad van Opsterland besloten?

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning - verbouw muziekcafé De Compagnon, Hoofdstraat 70

Op maandag 14 december 2015 heeft de raad onder andere • de gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing verklaard op de voorbereiding en bekendmaking Verleende omgevingsvergunning van de herziening van de beheersverordening en de benodigde omgevingsvergunning, voor de - kap 4 beuken, in plan Loevestein • invulling van het voorterrein van Talant aan De Wissel 1 in Beetsterzwaag; • besloten reclamebelasting in te voeren voor (het op te richten) Ondernemersfonds Gorredijk; Langezwaag de subsidieplafonds 2016 vastgesteld. Verleende omgevingsvergunningen De volledige besluitenlijst wordt op de raadswebsite geplaatst (www.opsterland.nl/gemeenteraad). - erfafscheiding, Skoalplein 7 - nieuwbouw bijgebouw, ‘t Hou 3 De eerstvolgende raadsvergadering is op maandag 11 januari 2016. De vergadering vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Beetsterzwaag en begint 19.30 uur. De agenda en overige ver- Melding gaderstukken worden van tevoren gepubliceerd op de raadswebsite. Voor actuele raadsinformatie - activiteitenbesluit, uitbreiding veestapel, kijkt u op www.opsterland.nl/gemeenteraad. U kunt ook contact opnemen met de griffie, telefoon De Streek 1 (0512) 386 299, e-mail: griffier@opsterland.nl.

Tijnje Verleende evenementenvergunning - midwinter spektakel, op 18 december 2015 van 18.00 tot 22.00 uur en rommelmarkt, Pipegaelsplein

Ureterp Verleende omgevingsvergunningen - plaatsen dakkapel, Ljip 15 - kap diverse bomen waaronder eiken, esdoorns en beuken, Butewei 16 A

Overige Ingediende aanvragen omgevingsvergunning - kap verschillende bomen waaronder eiken, populieren, elzen en berken, bermsloot parallelweg (Opperhaudmare) - kappen diverse bomen en bosschages, in bocht Wijnjewoude op terrein voormalige N381

Kijk voor meer informatie op www.opsterland.nl

Sa!

kijkt anders

2015 was voor Sa! een geweldig jaar. We zijn trots op de ontwikkeling van ‘ons kindje’. Dank voor de mooie reacties. Die waardering stellen wij op prijs. Wij wensen al onze lezers en adverteerders fijne feestdagen en een voorspoedig 2016.

We keken anders, we kijken anders en blijven anders kijken. Het team van Sa!


Jumbo in Gorredijk is iedere zondag open van 12.00 tot 18.00 uur

P

Gratis parkeren! facebook.com/jumbosupermarkten

Henk Split Gorredijk, Badweg 34


Sa!

23 december 2015

9

www.sa24.nl

Sietze en Bart Bron van de Gevleugelde Vrienden

Mooi betekent niet altijd snel De beste postduiven overbruggen een afstand van 750 kilometer met een gemiddelde snelheid van tachtig kilometer per uur. Vorige week waren de duiven van Sietze en Bart Bron op zes na de snelsten van Nederland. “En dat ha we noch net earder meimakke.” “It is gewoan in sport. Jo wolle de dowen sa snel mooglik wer thús krije.” Sietze en Bart zijn aangesloten bij duivenvereniging Gevleugelde Vrienden. Afgelopen weekend toonden de 35 leden hun mooiste duiven in het clubhuis aan de Leidijk. “Mar it is net sein dat dizze dowen de snelsten binne, hear. By de show giet it derom datst dyn moaisten sjen litst, dat bin net by definysje de beste fleaners.”

JUBBEGA

Nog geen naam

“Dit is in soan fan Sven, myn alderbêste do.” Sietze haalt een prachtig getekende duif uit het kooitje. De jonge duif kreeg een vijfde prijs op schoonheid. “Winterdeis is it in rêstige tiid foar de dowen en de feriening. Dan organisearje we altyd in show.” De duif in zijn hand heeft nog geen naam. “Ik jou myn dowen pas in namme at se wat presteard ha.” Natuurlijk, de duif van nog geen jaar oud heeft weleens

een vlucht voor jonge duiven gedaan, maar het echte werk moet nog komen. Postduiven zijn de e-mails van vroeger. Voor onze jaartelling werden ze al gehouden ter consumptie, in de 16e eeuw hielden edellieden de duiven in torens en begin 1800 ontstond in België de postduivenhobby voor de gewone man. De duiven werden gefokt op snelheid, conditie, richtingsgevoel en reactiesnelheid. Vooral deze eigenschappen maakten duiven geschikt voor het versturen van post. Tegenwoordig geen kokertje met post meer aan de poot, maar ringen met nummers en een chip. Vooral die chip is belangrijk voor de duivensport. “As de dowen thúskomme, dan wurdt dy chip ynlêzen troch de konstateerklep.” De duiven stappen over deze plaat het hok in en worden zo geregistreerd. De duivenhouder weet dan precies hoe lang het dier

Sietze Bron toont een van de mooiste duiven van de Gevleugelde Vrienden. FOTO: SIETSE DE BOER

onderweg is geweest en geeft de gegevens door aan een nationaal meldsysteem.

400 duiven

Sietze Bron (52) begon op zijn vijftiende met de duivensport en doet samen met broer Bart mee aan wedstrijden onder de naam Gebroeders Bron.

Kerstkransen voor Stichting Colours GORREDIJK Met de verkoop van bijna 200 eigengemaakte kerstkransen heeft Ladies Circle De Friese Wouden afgelopen weekend 1.750 euro bij elkaar gebracht voor de Stichting Colours. Deze stichting geeft verrassingspakketten aan gezinnen waarbij een

ouder levensbedreigend en/ of ongeneeslijk ziek is. Ook gezinnen waarbij de kinderen één of beide ouders verloren hebben, staan bij de stichting centraal. De initiatiefnemers proberen een blij moment te bieden in een intens moeilijke tijd. De door de dames ge-

maakte creaties werden onder andere afgelopen zondag op de kerstmarkt in Gorredijk verkocht. Na afloop maakten de Ladies de bewoners en personeel van woonzorgcentrum De Miente blij met de overgebleven kerststukjes. www.stichtingcolours.nl

“As klup kuorkje we fjouwerhûndert dowen op. Dy wurde dan mei in frachtwein ophelle en earne yn it súden loslitten.” Soms maken de duiven een ware rampvlucht. Veel van de dieren komen dan niet thuis. Een raadsel, ook voor de duivenhouders. “En guon begjinne ûnderweis te swerven. Se

gean mei mei in oare flecht of wurde troch in kat pakt.” En voor de duidelijkheid: het is een fabeltje dat een postduif die onderweg ergens ‘aansteekt’ daarna de thuisbasis niet terug kan vinden. “We ha ien hân dy’t yn maart fuortbleau en doe yn septimber wer thúskaam.”

Richard Klerks BEETSTERZWAAG Richard Klerks (45) uit Beetsterzwaag is vorige week beëdigd tot lid van de Provinciale Staten van Fryslân. Hij neemt voor de ChristenUnie de plaats in van Anja

Haga, die wethouder wordt in Arnhem. Klerks is ambulanceverpleegkunde en was in de periode 2007 – 2011 al eens eerder Statenlid, maar toen voor de SP.

BHS voor de Voedselbank

Vissen kunnen stuw passeren OLDEBERKOOP Aan de Madeweg, tussen Oldeberkoop en Noordwolde, leverde Wetterskip Fryslân vorige week donderdag de eerste vispasseerbare stuw in de Linde op. Het

De nieuwe visvriendelijke stuw.

is een van de elf stuwen in het Linde-Tjongertraject die vispasseerbaar worden gemaakt. Waterschappen gebruiken de stuwen om in peilgebieden water op het juiste peil te hou-

den. In de praktijk zijn de stuwen vaak bijzonder lastige obstakels voor vissen. Wetterskip Fryslân maakte een overzicht van deze migratieknelpunten in Linde en Tjonger en wil deze knelpunten de komende twee jaar oplossen. De vissen krijgen daardoor een fors groter zwemgebied en ze kunnen elders gaan paaien. Vooral de stromingminnende soorten als winde, bermpje, bittervoorn, driedoornige stekelbaars, kleine (en grote) modderkruiper, riviergrondel en aal hebben hier voordeel van. De bestaande stuw is vervangen door achttien bekkens, waardoor een zogenoemde vistrap ontstaat. Ieder bekken overbrugt een peilverschil van ongeveer 8 centimeter. Door de stroming die ontstaat in de vispassage kunnen de vissen stroomopwaarts zwemmen.

GORREDIJK Leerlingen van klas 1 en 2 van de Burgemeester Harmsma School organiseerden op de laatste dag voor de kerstvakantie een kerstmarkt op school. Een dag eerder volgden ze een kerstworkshop, waarbij ze de te verkopen producten zelf maakten. Het was op de vrijdag een gezellige drukte op school. Leer-

lingen, hun ouders en andere belangstellenden kwamen kijken wat er te koop was. De opbrengst van de kerstmarkt ging volledig naar de Voedselbank Opsterland. Aan het eind van de ochtend konden vertegenwoordigers van de Voedselbank een cheque van 1.125 euro in ontvangst nemen.


Sa!

23 december 2015

11

www.sa24.nl

Meubelzaak is klaar voor hoogtepunt van het jaar

Laat tweede kerstdag maar komen Voor meubelverkopers in de kerstperiode geen vrije dagen. Dat zijn juist momenten waarop ze extra willen uitpakken. Momenten waarop het publiek nog altijd graag naar een meubelshowroom komt. GORREDIJK “Zo vlak voor de kerstdagen is het druk bij Bergsma meubelen. Sjoerd en Tiny zijn druk bezig met de laatste voorbereidingen. Ze

zetten meubelen in elkaar en pakken de nieuwste modellen voor de net geopende verlichtingsafdeling uit. Tiny: ”We kregen vaak vragen naar ver-

lichting en nu hebben we complete series lampen bij elkaar hangen zodat klanten goed kunnen vergelijken. Het is een schot in de roos. Klanten reageren enthousiast.” Verderop in de showroom staat een indrukwekkende rij relaxfauteuils. “Een groeimarkt met inmiddels een breed assortiment. Met bekleding van leer of stof, handbedienbaar of elektrisch verstelbaar, vast of draaibaar. En dit soort stoelen is ook verkrijgbaar in verschillende maten, afgestemd op de persoon die er vaak in zit. Ouderen kiezen steeds vaker voor een sta-opfauteuil.”

Meubelmaker

Achterin het pand bevindt zich het domein van de meubelmaker. Hier worden van ruwe planken de mooiste tafels en kasten gemaakt. Vooral het maken van meubels op maat is voor de klant een bijzondere mogelijkheid bij Bergsma Meubelen. Op basis van tekeningen kunnen klanten hun meubels naar eigen specificatie laten maken. Resultaat is een uniek product, dat niemand anders in huis heeft.

Rabobank steunt Museum Opsterlân een goederenlift plaatsen van de eerste etage naar het depot op de zolderverdieping. Hierdoor wordt het verplaatsen van vaak zware objecten en bouwmaterialen voor de vrijwilligers minder zwaar en veiliger. Ook zes andere projecten kregen een donatie uit het Coöperatiefonds. De Stichting Kerkje 1621 Hoornsterzwaag ontving 7.500 euro voor de renovatie van de kerk. Biljartvereniging De Poedelclub uit Jubbega kreeg een bijdrage van 1.150 euro voor de

Familiebedrijf

Meubelmensen hebben geen doorsnee kerst. “We weten

niet beter. Eerste kerstdag zijn we met de familie en tweede kerstdag helpt de familie ons. We zijn dus een echt familiebedrijf” zegt Tiny. Naast de broers Jan en Sjoerd en hun vrouwen Albertje en Tiny werkt ook de zoon van Jan en Albertje in het bedrijf. Op tweede kerstdag helpen ook andere familieleden mee. “We staan dan met zes man in de verkoop. Het is een drukke maar vooral gezellige periode. Vooral omdat veel vaste klanten ieder jaar met kerst even langskomen.” www.bergsmameubelen.nl

COLUMN

BEKE HENDRIKSMA

Jij lag bij mij in een doosje…

Tiny en Sjoerd Bergsma bij de laatste voorbereidingen.

GORREDIJK Museum Opsterlân krijgt vanuit het Rabobank Coöperatiefonds 12.500 euro voor het realiseren van een personen- en goederenlift om de toegankelijkheid van het museum te verbeteren. Voorzitter Henk Hoen van het museum ontving de cheque uit handen van Peter Renes (Rabobank). Het museum wil de eerste verdieping graag toegankelijk maken voor mindervaliden. Zij kunnen nu alleen op de begane grond terecht. Daarnaast gaat het museum

De afgelopen jaren waren ook voor de meubelbranche niet eenvoudig. Maar bij Bergsma merken ze nu dat het vertrouwen van de consumenten weer toeneemt. Ondanks de recessie introduceerde Bergsma vijf jaar geleden Meubels4all, een afdeling met aantrekkelijk geprijsde meubelen. Die afdeling is later intern verhuisd naar de bovenetage, maar is er nog steeds. Bergsma hanteert een zo breed mogelijk aanbod: voor alle doelgroepen en alle prijsklassen.

renovatie van een biljarttafel. Tonielselskip Sizze & Dwaan uit Terwispel kan voor 2.500 headsets aanschaffen voor de spelers. Plaatselijk Belang Lippenhuizen krijgt een bijdrage van 1.500 euro voor het uitbrengen van een jubileumboek in verband met 700 jaar Lippenhuizen. Speel-o-theek De Boarterskoer in Tijnje kan voor 1.150 euro speelgoed aanschaffen. En voetbalvereniging Gorredijk ontvangt 4.500 euro voor de realisatie van een kunstgrasveld.

Dit antwoord gaf een nieuwe klant mij toen ik vroeg waarom ze juist mij als makelaar had gekozen. Zij vertelde me dat ze zo’n drie jaar geleden een advertentie van mij had gelezen in een groot landelijk dagblad. Iets in die advertentie had haar getroffen. Ze keek op mijn website, las wie ik ben, hoe ik werk, wat ik mooi vind en bekeek alle foto’s. Die combinatie sprak haar zo aan, dat ze de moeite nam om de advertentie uit te knippen en die vervolgens te bewaren in een mooi doosje dat ze na drie jaar nog precies terug wist te vinden. Want ergens in haar hoofd en in haar hart had zich een wens genesteld: buiten wonen, op het Friese platteland, in een sfeervolle woning. Ik was erg blij met haar verhaal. Want ik heb lang nagedacht over mijn website. Over de uitstraling, de tekst en de foto’s. Alles moest kloppen met mijn drijfveer: het vervullen van woondromen. Om dat goed te kunnen doen, heb ik het vertrouwen nodig van mijn klanten. Het vertrouwen dat ik ervoor zal zorgen dat hun droom uitkomt. Een woning die precies past, de plek die ze zochten, een prijs die de juiste is. In die mix van emoties en feitelijkheden doe ik mijn werk. Daarom is het des te belangrijker dat de combinatie van klant en makelaar klopt. Wanneer iemand dan zegt: “Jij lag bij mij in een doosje”, weet ik dat ik het goed gedaan heb.

Derde ronde Winkel en Win GORREDIJK De derde ronde van de Winkel en Win-actie van winkeliersvereniging Whi leverde opnieuw drie winnaars op. Rianne Bosman uit Tijnje kan voor 500 euro winkelen bij Leads Fashion. Mevrouw Post-

humus uit Gorredijk koos voor een dinercheque ter waarde van 100 euro bij Restaurant De Vrolijke Keizer. De familie Polak tenslotte koos voor een Fashioncheque van 300 euro bij Rinsma Fashion Plaza.

Op de foto van links naar rechts: Rianne Bosman, Wieke van Slooten (Leads), mevrouw Posthumus, Angelina Beck (De Vrolijke Keizer), familie Polak en Rogier Wijnstok (Whi).

De Streek 13 | 8407 EE Terwispel | 06 5342 0332

www.mijnbuitenplaats.nl


n Wij wense iedereen jk een heerli

De lekkerste chocolade(kado’s) voor de feestdagen!


Sa!

23 december 2015

13

www.sa24.nl

Kerstvieringen

Tijdens de kerstdagen zijn er op diverse plaatsen in diverse kerken kerstvieringen.

AGENDA

Donderdag 24 december

DO 24 DEC

Oudehorne Kinderkerstfeest (19.00 uur) m.m.v. de zondagsschool en kindernevendienst. De Regenboogkerk. Gorredijk Kerstnachtmis (20.00 uur) in de R.K. Paulusparochie. Gezinsviering met St. Pauluskoor. Voorganger: Pastoor Deuling. Oudehorne Kerstnachtdienst (21.00 uur) in de Regenboogkerk m.m.v. trompettisten Annie en Jitske Hoekstra en zang van Marten en Elske Algra. Jubbega Kerstnachtdienst (22.00 uur) Thema: Mag ik dan bij jou. M.m.v. Muziekkorps Excelsior en zangeres Janna Eijer. Voorganger: ds. Hulshof. PKN-kerk Jubbega Gorredijk Kerstnachtdienst (22.00 uur) in Ontmoetingskerk. Soliste: Nienke de Haan. Voorganger: ds. Van der Meer. Langezwaag Kerstnachtdienst (22.00 uur) met ds. Jonker. Thema: Wat verwacht je? Met medewerking van muziekkorps O.K.K. uit Jonkerslân. Bakkeveen Kerstavonddienst (21.00 uur) in De Mande. M.m.v. eigen octet dat bekende Christmas carols zingt, o.l.v. Gjildert van der Velde. Voorganger: ds. Ikkink uit Drachten.

Vrijdag 25 december

Gorredijk Kerstdienst (10.00 uur) in de Doopsgezinde gemeente Gorredijk door ds. Christine Schlette. Jubbega Kerstfeest gezinsdienst (10.00 uur). Voorganger: ds. Hulshof. PKN-kerk Jubbega. Gorredijk Kerstmis (9.30 uur) met Gregoriaans koor. Voorganger pastoor Duzijn. In R.K. Parochie. Langezwaag Kerstfeest voor iedereen (16.30 uur) met kerstliederen en de musical Michiel en de houtsnijder. Lippenhuizen In de consistorie Kerstfeest (10.00 uur). Thema: een doos als kribbe. Met de cantorij o.l.v. Jan Andries Dijkstra en voorganger ds. Jonker. Gorredijk Kerstmorgen-gezinsdienst (10.00 uur) m.m.v. koperblazers en kerstspel van de kinderen. Voorganger: ds. Van der Meer. Oudehorne Kerstmorgen-gezinsdienst (10.00 uur) m.m.v. De Vrije Fries. Voorganger: pastor Koos Dijkshoorn. Regenboogkerk.

Zaterdag 26 december

GORREDIJK Inloop en knutselen voor het gezellige familiekerstfeest (9.30 uur) in R.K. Parochie. Parochianen en gasten van jong tot oud kunnen creatief bezig zijn. Om 10.15 uur start het kerstspel De Vergeetachtige Engel. Met prachtige kerststal gemaakt door Thea Grobben uit Boornbergum.

19:00 UUR | OUDEHORNE Kinderkerstfeest Regenboogkerk 19:00 UUR | JUBBEGA Finale Kerstzaalvoetbaltoernooi MFG De Kompenije

Buurman in de Winter

GORREDIJK Een hartverwarmende voorstelling over hoop en vriendschap. Dans, theater, slapstick, acrobatiek, een ijsbeer en een kettingzaag. En dat allemaal op het podium, zo vlak voor je neus! Andreas Denk, voorheen een van de artistiek leiders van het opgeheven Hans Hof Ensemble en sindsdien actief als zelfstandig theatermaker, heeft met Buurman in de Winter een pareltje afgeleverd. Een pareltje waarmee hij iedereen van vijf jaar en ouder een uur lang weet te boeien. Samen met danser Jordi Casanovas: twee vrienden die zich in een winterse blokhut verschansen en daar een handvol kleine avonturen beleven. Buurman in de Winter is een vervolg op Buurman op Vakantie. Deze sprankelende dansvoorstelling met livemuziek laat zien dat problemen helemaal niet vervelend hoeven te zijn. Dat eigenlijk alle oplossingen goed zijn. En dat het juist leuk is om elkaar te helpen, tot welke (wan)orde die oplossing ook zal leiden. De voorstelling is op dinsdag 29 december (15.00 uur) te zien in De Skâns. Entree 8,50 euro. www.skans.nl

Club van Sa!

20:00 UUR | GORREDIJK Kerstnachtmis RK Paulusparochie 21.00 UUR | BAKKEVEEN Kerstavonddienst De Mande 22:00 UUR | JUBBEGA Kerstnachtdienst PKN-kerk 22:00 UUR | LANGEZWAAG Kerstnachtdienst 22:00 UUR | GORREDIJK Kerstnachtdienst Ontmoetingskerk

VR 25 DEC 09:30 UUR | GORREDIJK Kerstmis RK Parochie

Leden van de Club van Sa! hebben 20% korting op kaartjes voor deze voorstelling. Zij kunnen kaarten bestellen via redactie@ sa24.nl.

10:00 UUR | JUBBEGA Kerstfeest-gezinsdienst PKN-kerk

Healingmanifestatie

10:00 UUR | OUDEHORNE Kerstmorgen-gezinsdienst Regenboogkerk

TIJNJE Op 28 december (20.00 uur) is er in dorpshuis De Trekkerstinte een healingmanifestatie. Met onder andere drumhealing en spontane meditatie. Onder leiding van Joaquin van Marle en Baukje Bron. Het is mogelijk eigen instrumenten mee te nemen. Entree: 3,50 euro. Opgeven via info@levenskern.com of 06-1660 7804.

Brocante-dagen in kerstsfeer

Op 26 (tweede kerstdag) en 27 december (11.00 – 16.00 uur) kunnen bezoekers op boerderij ‘Logement It Foarhûs’ de winter- en kerstsfeer proeven en beleven. De authentieke boerderij waarvan het oudste gedeelte stamt uit 1850, is gelegen aan de Compagnonsfeart. Op het houtvuur in de boomgaard wordt de kruidige appelsap warm gehouden. In de boerderij staat een grote verzameling brocante uitgestald. Het is de laatste kans om hier te kijken. De eigenaren hebben een andere plek gevonden en gaan volgend jaar verhuizen. www.brocantemeuk.nl

10:00 UUR | LIPPENHUIZEN Kerstfeest in consistorie 10:00 UUR | GORREDIJK Kerstmorgen-gezinsdienst Ontmoetingskerk

HEMRIK

Kerstwandeling

Op tweede kerstdag (26 december) vindt in Bakkeveen voor de 40e keer de traditionele kerstwandeling plaats. De routes (5, 7, 10 en 15 km) lopen door de gevarieerde natuurlijke omgeving van het dorp. Ook dit jaar komen alle soorten terreinen weer aan bod: heide, weiland, duinen, bos, kreupelhout en een stukje bebouwde kom. Bij redelijke weersomstandigheden verwacht de organisatie ongeveer 1.500  deelnemers. Starten kan tussen 10.00 en 14.00 uur bij Dúndelle. Iedereen kan voor donker weer binnen zijn. Deelnemers krijgen bij de start een routebeschrijving en achteraf een herinnering en een kom heerlijke snert. Onderweg is er een uitgebreide ‘koek en zopie’, verzorgd door ‘World Servants’. Wandelaars kunnen bovendien deelnemen aan een puzzel, waarbij de hoofdprijs een luchtballonvaart over Bakkeveen is. www.kerstwandeling.org BAKKEVEEN

COLOFON REDACTIE

Arend Waninge 06 – 52 47 10 13 redactie@sa24.nl Kopij aanleveren voor maandag 12.00 uur. Sa! kijkt graag anders. Het vroeg melden van evenementen, jubilea, bedrijvennieuws etc. geeft de grootste kans op extra aandacht.

Aldjierskuiertocht

TJALLEBERD Een wandeltocht over 5 en 10 km op zondag 27 december. Start van 12.00 tot 14.00 uur bij café De Streek in Tjalleberd. De tocht voert door mooi landschap, natuur en langs een bedrijventerrein, waarbij bezichtiging van een bedrijf mogelijk is. Onderweg zijn er pleisterplaatsen met onder andere oliebollen, drankjes en leuke acts met bekende Tynsters. Startkaart verplicht. Deelname: gratis. ww.gfto.nl

OPMAAK Evert Wilstra Kreaasje Ureterp

ZA 26 DEC 09:30 UUR | GORREDIJK Familiekerstfeest RK Parochie 10:00 UUR | BAKKEVEEN Kerstwandeling Dúndelle 11:00 UUR | HEMRIK Brocante-dagen It Foarhûs

ZO 27 DEC

12:00 UUR | TJALLEBERD Aldjierskuier Café De Streek 13:00 UUR | LANGEZWAAG Open Atelier Hanneke Vleugel

Rik Dijkstra 06 – 21 89 48 28 advertenties@sa24.nl

Advertenties aanleveren voor vrijdag 17.00 uur

16:30 UUR | LANGEZWAAG Kerstfeest voor iedereen

11:00 UUR | HEMRIK Brocante-dagen It Foarhûs

ADVERTENTIEVERKOOP

Henk Hilbrands 06 – 31 04 59 56 henk@sa24.nl

10:00 UUR | GORREDIJK Kerkdienst Doopsgezinde kerk

Hillbilly bluegrass

FRIESCHEPALEN Bluegrass is springlevend. Deze akoestische country/folk-muziek staat weer volop in de belangstelling. Een nieuwe stroming geeft uiting aan de muziek door middel van kleding, kapsels, tattoos en oldtimer pick-up trucks. De formatie The Cowpokes speelt deze muziek al vele tientallen jaren met veel plezier en succes. De meerstemmige zang, gitaar, banjo en mandoline zorgen voor het echte ‘native American’ geluid. The Cowpokes treden op in Ma Kelly’s Muziekcafé op zondag 27 december vanaf 15.30 uur.

15:30 UUR | FRIESCHEPALEN The Cowpokes Ma Kelly’s Muziekcafé

DI 29 DEC 15:00 UUR | GORREDIJK Buurman in de winter De Skâns


Sa!

23 december 2015

15

www.sa24.nl

De ontspanning van zingen

‘De holle efkes hielendal leech’ Samen zingen. Met Kerst doen we het volop. Het doet iets met een mens. Het is een heerlijke ontspanning. En dan maakt het niet eens altijd uit of het loepzuiver is of niet. Zingen in een koor is voor veel mensen een geweldige uitlaatklep, zoals bij de dames van Hjerres. TEKST: RENSKE WOUDSTRA FOTO’S: SIETSE DE BOER

URETERP “Zijn we allemaal een beetje in

de mood? Dan beginnen we direct maar met een kerstnummer.” Het is even na achten op een donderdagavond. Dirigent Margo Konings roept de drukpratende vrouwen van Frouljuskoar Hjerres naar voren. “Bethlehem Morning, hebben we dat allemaal?” Het kerstnummer op de melodie van ‘Morning has broken’ is snel gevonden. De juiste opstelling duurt iets langer. “No stean we hiel oars as de foarige kear.” “Ach leave skat, it komt allegear goed.” Bij die nuchtere woorden schiet iedereen in de lach, de repetitie kan beginnen. Het is begin december, tijd om het kerstrepertoire te oefenen. Door omstandigheden repeteert het koor niet zoals gebruikelijk in De Wier, vanavond zijn ze uitgeweken naar de gezellige schuur van Mieke Kooijker. Rond de houtkachel of partybrander is het hier goed toeven. “En eins is dit ús dependance. We hâlde hjir tegearre mei it Manljuskoar altyd ús nijjiersbuorrel.” “Nu doen we Merry Christmas, even de krant laten horen wat we kunnen. Op-

Paulette Brouwer (67)

letten… daar komt ie.” Margo heft haar handen, de dames knallen er swingend in. De sfeer wordt gedragen bij het prachtige Hallelujah van Leonard Cohen. “Mooi jongens, dat kunnen we wel”, prijst Margo. “Nu even een klein tussendoortje in het Spaans.” Het overbekende Feliz Navidad is toch moeilijker dan het lijkt. Gelukkig is daar pianist Bennie, hij spreekt vloeiend Spaans en doet het even voor. Soepel improviseren de sopranen een tweede stem. “Dit is een ontzettend enthousiaste en energieke groep vrouwen”, vindt Margo Konings (58) uit Makkum, sinds anderhalf jaar dirigent van Hjerres. “Ze zijn niet bang en gooien zich er voluit

in. Heel veel energie en lol, dat is ons sterke punt. Ik ben erg blij met zo’n koor dat zo heerlijk vrij staat te zingen. En samen met onze pianist komen we altijd tot een leuk resultaat, ook al is het niet altijd spatzuiver.” Hjerres ontstond in januari 2009 tijdens de nieuwjaarsreceptie van ‘t Oerterper Manljuskoar. Een aantal dames vond het tijd worden voor een eigen frouljuskoar. Na een oproep in de dorpskrant meldden zich spontaan twintig gegadigden. De bezetting bleef de afgelopen jaren stabiel. Folkje Siccama: “Mar we sykje wol nije leden. Dan bin we wat fleksibeler as der ris guon net kinne.”

Folkje Siccama (55)

Pilu Chung (44)

Eigenlijk wilde ze altijd al graag in een koor zingen. De oprichting van Hjerres was haar kans. Folkje vindt het een uitlaatklep, een stukje ontspanning. “Twa oerkes foar mysels. Myn holle is neitiid hielendal leech, hoe dreech it soms ek is om in nûmer yn te studearjen.” Het leverde haar ook een fijne vriendschap met Mieke op. “We ha tegearre nei Suriname west.” Folkje werkt op de afdeling facilitaire dienst bij een horecagroothandel.

Jeanet Nijenhuis (47)

Voor Jeanet is zingen bij Hjerres een cadeautje. In 1996 werd bij haar MS geconstateerd. De voormalig fysiotherapeut is nu gekluisterd aan de rolstoel, maar dat weerhoudt haar niet van een actieve rol in het koor: sinds een jaar is ze voorzitter. Lachend: “En mei myn rolstoel bin ik de maskotte fan Hjerres, moatst it mar mei humor besjen.” Van elke repetitie geniet ze met volle teugen. “Mar straks bin ik total loss en fannacht lis ik yn koma.”

Een paar jaar nadat ze in 2006 de huisartsenpraktijk sloot, werd Paulette gevraagd om te komen zingen bij Hjerres. Zelf vond ze dat ze niet kon zingen. “Dat vonden ze niet erg, het gaat om de gezelligheid. En ik heb gemerkt dat je zingen kunt leren, je leert ook luisteren.” Waardevol vindt ze de pauzes. “Je hebt dan even tijd voor elkaar.” Paulette is vrijwillig rittencoördinator bij de PlusBus.

Pilu komt uit Taiwan. Ze trouwde en kwam bij haar man in Ureterp wonen. Ver van familie was het voor haar moeilijk om aansluiting te vinden. Via een vriendin van haar man kwam ze bij Hjerres terecht. “Nederlands spreken is moeilijk. Zingen helpt mij om de taal te leren. En ik kan niet Fries spreken, verstaan of schrijven maar ik kan het wel zingen. Nu ik bij het koor ben, heb ik veel mensen leren kennen. Ik heb nu mijn eigen vriendinnen.”

Mieke Kooijker (60)

Mieke is een van de oprichters van Hjerres. “Myn man sjongt by ‘t Oerterper Manljuskoar. Acht jier ferlyn kamen wy fan Burgum hjir te wenjen. Fan geboarte bin ik Oerterper, mar bin tritich jier fuort west. Op ús leeftyd makkest net sa gau kunde mear, dêrom is in koar sa prachtich. Ik ha der in soad freondinnen by krigen en it koar hat in grutte sosjale funksje.” Mieke is begeleider van verstandelijk beperkten in Burgum.


n ge a td es fe e ig tt re p u st en W r a ja w u ie n ig k k lu ge n ee en

Wij wensen iedereen gezellige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar! Badweg 40 • Gorredijk • T: 0513 - 466 003

Poortman... Passie voor techniek !

Wij wensen u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

www.poortmantechniek.nl

FIJNE FEESTDAGEN EN EEN

CREATIEF WWW.YOURIDENTITYRECLAME.NL


Sa!

23 december 2015

17

www.sa24.nl

Vrede op aarde De kerstdagen staan weer voor de deur. Voor de één is kerst een groot feest. Het is gezellig om samen met de familie rond de kerstboom te zitten, lekker eten met de kaarsen op tafel om de duisternis van de lange nachten te verdrijven. Voor de ander is het een opluchting dat deze dagen weer voorbij zijn. Want juist in deze dagen dringt de eenzaamheid zich sterker op dan anders. Er is geen familie (meer) om kerst mee te vieren, er is geen geld voor lekker eten of men is op de vlucht voor oorlog en geweld.

Actueler

Dit laatste voelt tegenstrijdig, want juist met kerst gaat het over vrede op aarde. Deze roep om vrede wordt steeds actueler. De oorlog is niet alleen ver weg in het Midden-Oosten, maar raakt ook onze samenleving. De aanslagen in Parijs en de massale vluchtelingenstroom zijn daar recente voorbeelden van. We kunnen er niet meer omheen. Dus wat kunnen we in deze tijd, in onze samenleving nog met de kerstgedachte: vrede op aarde?

Vrede is meer

Wanneer we het woord ‘vrede’ in het woordenboek opzoeken dan staat erachter: toestand waarin er niet gevochten wordt. Kortom: vrede is de afwezigheid van oorlog. In de Bijbel wordt het begrip ‘vrede’ andersom belicht. Daar is vrede niet de afwezigheid van iets negatiefs, maar juist de aanwezigheid van iets positiefs. Het betekent zoiets als: heelheid, volmaaktheid, gezondheid, welzijn, veiligheid, verlossing, rust. Vrede in de Bijbel is meer dan alleen maar een machtsevenwicht en ontwapening. Het gaat over het welzijn van de volkeren, over het persoonlijke welzijn van de individuele mens. Dus bij het persoonlijke welzijn van de individuele mens, dáár begint de vrede.

Overleven

Want strijd komt voort uit de drang naar macht, uit gebrokenheid, hebzucht, jaloezie, angst, uit het gevoel van onveiligheid. Dit wordt bijvoorbeeld al zichtbaar in pestgedrag van kinderen. Waarom wordt er gepest? Heeft het te maken met jaloezie omdat het slachtoffer hogere cijfers haalt, of is het angst omdat het slachtoffer zich anders kleedt, zich anders gedraagt of een ander geloof aanhangt? Of komt het voort uit een gevoel van onveiligheid: zolang ik pest, word ik niet gepest? Niet alleen op scholen is dit een probleem, het speelt zich ook af in de werksfeer. Ook daar worden mensen door collega’s buitengesloten en gepest. Heeft het te maken met de eigen onzekerheid, of gaat het over promotiekansen met

de daarbij horende salarisverhoging? Kortom: van jongs af aan is de mens erop gericht om te overleven. We hebben daarvoor andere mensen nodig, maar schromen niet om degenen die in onze beleving in de weg staan, aan de kant te zetten.

Spiegel

Vrede op aarde in de Bijbelse zin van het woord begint daarom in het klein en vraagt een actieve inzet van ons. We worden opgeroepen om in de spiegel eerlijk naar onszelf te kijken. Het vraagt van ons om naar het halfvolle glas te kijken in plaats van naar het halflege glas. Wanneer er meer ruimte is in onszelf, kunnen we anderen ook meer ruimte geven. Daar komt bij: wanneer wij de ruimte in onszelf ervaren, zijn we niet meer afhankelijk van andere mensen om ons ruimte te geven. Zo vormen andere mensen geen bedreiging meer en is er geen drang meer om hen aan de kant te zetten.

Een Kind

Ieder jaar vieren christenen over de hele wereld met kerst de geboorte van een Kind. Dit Kind, Jezus, wordt ook wel Vredevorst genoemd. Dat betekent niet dat Jezus het allemaal wel zal oplossen en dat wij lekker lui achterover kunnen gaan zitten. De aarde is met de geboorte van Jezus niet opeens een plek van vrede. Ieder mens draagt zelf verantwoordelijkheid voor zijn/haar doen en laten. Maar Jezus laat in zijn leven wel zien hoe je andere mensen de ruimte kunt geven, zodat ze volwaardig mens kunnen zijn. Hij helpt ons actief te worden, om zo woorden in daden om te zetten.

Klein beginnen

Als met de geboorte van Jezus de aarde nog niet een plaats van vrede wordt, wat heeft het vieren van kerstfeest dan voor zin? De oorlog blijft, de terroristische aanslagen gaan door. Maar daar staat tegenover dat ook de droom, de wens naar vrede op aarde blijft. Wij kunnen in het klein beginnen om vrede in ons midden gestalte te geven. Wanneer wij de moed verliezen, dan wordt ieder jaar in Jezus weer opnieuw de hoop geboren dat er toch ooit vrede op aarde zal zijn. Ik wens u een fijn kerstfeest, maar bovenal wens ik u vrede in uzelf en vrede op aarde. Tiny van der Schaaf Dominee Tiny van der Schaaf is verbonden aan de Ontmoetingskerk in Gorredijk


Sa!

23 december 2015

20

www.sa24.nl

De toekomst van het amateurvoetbal

Liever derby’s dan hoger niveau

Volop voetbal in de regio rond Gorredijk. Maar kleine verenigingen hebben het moeilijk en voor de grotere verenigingen lijkt de derde klasse het hoogst haalbare. Wat brengt de toekomst? Samenwerking en een stabiele eersteklasser of blijft het zoals het is met vooral derby’s in de onderste klassen van het amateurvoetbal? TEKST: NIELS VAN MARLE FOTO’S: SIETSE DE BOER GORREDIJK Derby’s in de vierde en de vijfde klasse zijn voor de sportliefhebber prachtig. Wedstrijden vol beleving. Maar de ware sportliefhebber wil ook wel eens voetbal zien van een iets hoger niveau. Is dat dagdromerij? Misschien kan samenwerking tussen verenigingen, op welke manier dan ook,

het voetbal naar een hoger niveau tillen. Kijk wat er in het korfbal is gebeurd, bij LDODK. Een bundeling van krachten heeft daar geleid tot een vereniging op landelijk topniveau. Kan het voetbal op deze manier ook een stap maken? Sa! peilde de meningen bij betrokkenen van zes clubs.

Cornelis Postma

Henk de Vries

“Op termijn moeten clubs als Gorredijk of Jubbega zelf in staat zijn de tweede klasse te halen. Al is dat misschien incidenteel. Wil je op een nog hoger niveau voetballen, dan ontkom je niet aan het betalen van spelers en daar ben ik faliekant tegen. Dat is voor mij de doodsteek van het amateurvoetbal. Onze voetballers krijgen nog geen gevulde koek gratis, alleen een bakje thee in de rust. Wij zijn zuinig op onze eigen identiteit en met veel spelers van buitenaf hou je die minder makkelijk vast. Dus dan maar niet.”

“Voor mijn gevoel is het heel belangrijk dat elk dorp zijn eigen vereniging houdt. Voetballers voetballen het liefst in hun eigen omgeving, is mijn ervaring. We hebben het hier in de zomer ook meegemaakt. We hadden een groep van acht B-junioren die over moesten naar de A-junioren, maar dan hadden we er natuurlijk te weinig. Toen hebben we ze aangeboden om dit seizoen bij Read Swart in De Knipe of bij Gorredijk te gaan voetballen. Dat wilden ze niet. Nu spelen ze samen op zondagochtend in ons tweede elftal. Spelen met vrienden gaat boven ambitie. Vroeger was het een eer om in een eerste elftal te spelen. Dat lijkt tegenwoordig een stuk minder. De mentaliteit is anders.” “Ik was 25 jaar geleden bestuurslid bij Gorredijk en ik weet nog goed dat het in die tijd gebeurde dat een nieuwe trainer zijn eigen spelers meenam, waardoor de jongens van de club naar het tweede moesten. Vervolgens vertrok de coach, gingen de spelers weer mee, en moest je een beroep doen op de mannen uit het tweede. Die hadden daar dan geen zin meer in en dan kom je in de problemen. Daarnaast draait elke voetbalclub op vrijwilligers. Zonder hen houd je het niet draaiende. Zij willen binding voelen met hun club. Als je spelers van buitenaf haalt, verdwijnt dat deels. Daarom is je eigen identiteit heel belangrijk.”

(voorzitter van vierdeklasser v.v. Gorredijk)

“Als onze vereniging het al zou redden om een paar stappen omhoog te zetten, dan alleen met eigen jeugd of spelers die uit zichzelf graag bij ons willen spelen. We hebben er geen moeite mee wanneer talentvolle voetballers met ambitie op een gegeven moment vertrekken. Wie weet komen ze later terug en helpen ze de club, als voetballer of als jeugdtrainer, alsnog naar een hoger niveau.” “Soms is het ook een kwestie van talentvolle generaties. Zelf kom ik oorspronkelijk uit Veenwouden. Dat was destijds een vierdeklasser, maar nu spelen ze in de eerste klasse. Zonder spelers van buiten te halen. Dat is bijzonder, zeker als je bedenkt dat een dorp als Gorredijk twee keer zo groot is. Wij zetten daarom ook heel bewust in op het beter maken van onze jeugd, onder meer via trainingen van VTON, een voetbalschoolmethode van exprof Richard Elsinga en Erik de Jonge.” “Kleine clubs moeten vooral zelfstandig blijven. In veel dorpen zijn al geen scholen meer, de voetbalvereniging zorgt daardoor voor binding, leven en leefbaarheid van een dorp. Ik denk wel dat het voetbal zich uiteindelijk gaat concentreren in bepaalde dorpen, maar voorlopig is dat niet aan de orde. En als het gebeurt, is dat niet per se om een hoger niveau te kunnen bereiken.”

(voorzitter van vijfdeklasser v.v. Langezwaag)

“Ook vanuit de overheid zijn er wel geluiden om het voetbal te concentreren in een paar dorpen. Maar dat is misschien nog wel te doen voor de mannen in het eerste team, maar hebben de spelers van de lagere elftallen daar ook zin in? Die willen gewoon om de hoek voetballen en op het fietsje weer naar huis kunnen. En hoger voetballen is ook niet alles. Gorredijk speelde destijds derde klasse. Stonden we in Groningen, voor tien Groningers en vijftig Gordyksters te spelen. Alle derby’s die je nu hebt, zorgen voor meer reuring. Daar kijken mensen naar uit.”


Sa!

23 december 2015

21

www.sa24.nl

Oebele Schokker

Gerard Blaakmeer

Michiel Brouwer

Bart Jonckers

“Voor zover ik kan beoordelen hadden clubs als Jubbega en Gorredijk het een aantal jaren organisatorisch niet helemaal goed voor elkaar. Alles moet tiptop in orde zijn om het eerste team goed te laten functioneren en presteren. Jubbega heeft flink gekwakkeld, Gorredijk zakte zelfs af naar de zesde klasse. Dat heeft gewoon te maken met hoe je het neerzet. Je kunt als vereniging de potentie hebben, maar het gaat niet vanzelf. Het gaat om meer dan alleen het ledenaantal of jeugdvoetballertjes.”

“In 2000 speelde ik zelf nog bij De Sweach en toen promoveerden we naar de tweede klasse. Dat was gewoon een heel goede lichting. Zo’n twintig gelijkwaardige spelers bleven bij elkaar. Uniek voor de club. Dat geluk moet je een beetje hebben om zo’n stap een keer te kunnen maken. Ik denk niet dat zoiets tegenwoordig nog zomaar lukt. Jongere voetballers stoppen makkelijker, maken andere keuzes. Dat maakte ik ook mee als trainer van de A-junioren. Dat was echt een heel leuk team, dat in de eerste klasse speelde. Maar van die groep ging een heel aantal studeren en dus bleven ze niet meer in Beetsterzwaag voetballen. Vervolgens heb je hier ook nog te maken met de keuze tussen voetballen op zaterdag of zondag. Dat was ook iets van vijf om vier. Dan blijft er dus, op het moment dat je in de senioren wilt gaan oogsten, al met al weinig over van zo’n talentvol elftal.”

“Wispolia werkt in de jeugdafdeling onder de naam WTTC al samen met Tijnje en THOR. Dat is belangrijk om iedereen die in de dorpen wil voetballen, ook te kunnen laten voetballen. Maar gaat het om de eerste teams, dan wil iedereen het toch vooral zelf doen. En dat vind ik heel begrijpelijk. Dat heeft met herkenbaarheid en leefbaarheid in het dorp te maken. Wij houden Wispolia om die reden heel graag overeind. Geen enkele club zal ooit zeggen ‘joh, hef mij maar op’. Wij dus ook niet. Mensen zijn hier trots op hun ploeg, ook al speelt die misschien niet hoog. Fuseren met buurverenigingen? Ach, we spelen allemaal op soortgelijk niveau. Dat kan prima naast elkaar bestaan. Wispolia wil op termijn naar de top van de vijfde klasse, misschien middenmoot of onder in de vierde klasse. Zoals het nu weer op de rit staat bij de club, moet dat mogelijk zijn.”

“Wij hebben in Nij Beets afgelopen zomer de stap in het klein gezet, door het prestatievoetbal puur op de zondag te concentreren. Dat levert nu al sportieve resultaten op. Ik weet alleen niet of het ook gaat werken wanneer je zoiets in het groot doorvoert. Alles op een hoop gooien is wat anders dan twee teams binnen één club samenvoegen. Dat levert al flinke discussies op. Je kunt je afvragen of clubs als Gorredijk en Jubbega überhaupt wel bij elkaar passen. Maar misschien is het wel iets waar we op den duur in deze regio niet aan ontkomen. De gemeente Opsterland moet 120.000 euro besparen op alleen al de voetbalverenigingen. Clubs worden wat dat betreft behoorlijk uitgeknepen. Mogelijk kunnen we over een paar jaar niet anders.”

(topamateur bij Harkemase Boys, assistent-trainer bij v.v. Jubbega)

“Een echte topamateurclub in de regio zie ik trouwens sowieso niet lukken, welke ideeën je ook lanceert. De tweede klasse is het maximum. Jubbega en Gorredijk kunnen dat, wanneer ze stabiel zijn, zeker halen. Maar structureel bovenin de derde klasse is voor die teams ook prima. Al kun je aangevuld met spelers, die in de loop der jaren elders op een hoger niveau speelden en weer terugkeren, mogelijk wel vast de stap naar de tweede klasse maken. Zelf begon ik ooit in de jeugd bij UDIROS en ik heb vroeger altijd gezegd dat ik daar ook weer zou eindigen. Dat gevoel is wel een beetje verdwenen inmiddels, dus het is geen ‘moeten’ meer. Maar wie weet.” “Het is niet goed om clubs samen te voegen. Voor mij is de charme van het amateurvoetbal dat bijna elk dorp zijn eigen vereniging heeft. Vaak gaat het dan meer om het bestaan van de sport binnen de gemeenschap, de mogelijkheid om elke week tegen een bal te trappen, dan om echt prestatiegericht voetbal. De club geeft binding en wat is er nou leuker dan tegen de club uit je buurdorp te spelen? Het zou ook zonde zijn om alle derby’s die er nu zijn weg te gooien. Dat houdt het voetbal levendig in de regio.”

(hoofdtrainer van zaterdagafdeling De Sweach)

“Natuurlijk zijn er dorpen in Friesland, bijvoorbeeld Balk, die kleiner zijn dan Gorredijk en die toch heel structureel hoger voetballen. Ik denk dat zoiets ook te maken heeft met de ruimte om het dorp. Gorredijk heeft een club, maar ieder dorp daaromheen ook. Er is minder concentratie, als alles zo dicht bij elkaar ligt.” “Wel denk ik dat de eerste klasse sowieso een utopie is in deze regio, ook voor Gorredijk of Jubbega. Structureel meedraaien bovenin de derde klasse, dat zou gewoon mooi zijn. Wil je dan nog een stap maken, dan ontkom je niet aan het benaderen van spelers van buitenaf. En dat kost normaal gesproken geld. Daar moet je ook weer mee uitkijken, want dat kan scheve gezichten opleveren bij de eigen jongens.”

(voorzitter van vijfdeklasser Wispolia uit Terwispel)

“In Terwispel zijn de mensen trots op wat LDODK/AH Gorredijk op korfbalgebied laat zien. Het is sowieso heel knap dat LDO en ODK samen zijn gegaan. Ook dat was een hele strijd, maar het is ze gelukt. En nu met succes. Het is alleen geen garantie. Ik denk wel dat een combinatie van Gorredijk en Jubbega een topformatie op kan leveren, al kom je dan ook terecht in de discussie rond vergoedingen voor spelers. En daar zitten ze bij beide verenigingen vast niet op te wachten. Ik zou het in ieder geval niet willen.”

(aanvoerder van Blue Boys uit Nij Beets)

“Wie weet is er op sportief gebied een keer iets mogelijk bij een vereniging als er iemand instapt die er echt serieus geld in wil steken. Maar daarmee moet je altijd oppassen, want het kan ook zomaar afgelopen zijn. En is topniveau in de regio echt nodig? Ik weet het niet. Ik denk dat de bereikbaarheid van de sport in de dorpen veel belangrijker is als bindmiddel dan mogelijk in de eerste klasse te spelen.”


NOFLIKE FEESTDAGEN en een SÛN 2016 Stagiaire

aire

Stagi

Namens het gehele team van


Sa!

23 december 2015

23

www.sa24.nl

Wilma Westendorp, 45+ en werkloos:

‘Leeftijd speelt een rol, al zegt niemand dat hardop’ tract werd niet verlengd en toen sloeg de wanhoop echt toe. Ik was 53. Wat moest ik nou nog? Ik besloot me op eigen kosten te laten omscholen voor werk in de gezondheidszorg, een branche die me altijd al trok. Ik behaalde het diploma Helpende Plus en kreeg een baan in de ouderenzorg. Na anderhalf jaar hield dat werk ook op.” “Sinds oktober 2014 ben ik volledig aangewezen op bijstand, een financiële aderlating. De auto is weg. Dat was niet zo erg, maar het opzeggen van de krant was dat wel. Toegang tot een goede krant vind ik eigenlijk een mensenrecht. Een keer niet op vakantie kunnen is geen ramp, maar van het vooruitzicht dat ik de eerste twaalf jaar niet op vakantie of uit eten kan word ik niet blij. Een boek of cd kopen, een bloemetje op tafel zetten: het zit er niet in. Mijn honden had ik al toen ik nog werkte. Dat ik op den duur misschien niet meer voor ze kan zorgen, valt me zwaar. Onderzoekers van het CBS concluderen dat 75% van de bijstandsgerechtigden zeer ontevreden is met hun eigen leven, tegen 20% van alle Nederlanders. Dat herken ik wel. Voor werklozen van mijn leeftijd zijn de cijfers sowieso ontzettend perspectiefloos. In 2013 lukt het nog geen 2% van de 55-plussers om vanuit de bijstand naar een betaalde baan te komen.”

je veel meer bent dan dat. Ik ben een competente en intelligente vrouw met veel vaardigheden. Ontzettend jammer dat daar behalve in vrijwiligerswerk geen gebruik van wordt gemaakt. De toekomst blijft onzeker. Ze zeggen dat de economie aantrekt en dat het helemaal goedkomt met de werkgelegenheid. Volgens mij klopt dit niet, maar ik blijf hoopvol. Ik ben nog maar 56, heb nog 11, 12 werkjaren te gaan. Ik ben er helemaal klaar voor.”

Arbeidstijdverkorting

“Er is wel een Taskforce Jeugdwerkloosheid, maar gekgenoeg niet voor ouderen. Columnist Jaap Roelants zei het onlangs treffend: ‘Waarom maak ik me minder druk om de werkloosheid van jongeren dan over die van ouderen? Omdat jongeren elke dag dichter bij een baan komen, ouderen elke dag verder.’ Laten we weer eens nadenken over arbeidstijdverkorting. Het is toch niet logisch dat de een 40 uur werkt en de ander thuis zit?”

‘IK BEN NOG MAAR 56, HEB NOG 11 WERKJAREN TE GAAN’

Wilma Westendorp (56) rondde twee universitaire studies af en had jarenlang een goede baan. Maar het tij keerde. Inmiddels heeft ze geen werk meer en belandde ze in de bijstand. “Het allerergste vind ik het totale gebrek aan erkenning. Als bijstandsgerechtigde heb je in onze maatschappij geen enkele status.” TEKST: BELINDA FALLAUX FOTO’S: SIETSE DE BOER

Vooroordelen

“Ik heb er nooit bij stilgestaan dat ik ooit zonder werk zou komen te zitten. Toen ik dit huis kocht, maakte ik een financieel plaatje. Mijn broer zei toen: je moet in ieder geval niet in de bijstand komen. Daar moest ik hard om lachen. Natuurlijk kwam ik niet in de bijstand. Ik had toch een vaste baan? Intussen weet ik beter. Van mijn uitkering kan ik de hypotheek niet betalen, binnenkort moet ik dit huis dus verkopen.”

nige werknemers kreeg ik geen burnout. Er vielen steeds meer ontslagen en in 2007 was ook ik aan de beurt, na 17 jaar. Ik was volledig kapot. Mijn werk was het allerbelangrijkste voor me en dat was ik nu kwijt. Lang voelde ik me erg down. Ik miste m’n werk en de contacten, maar ook structuur. Vroeger verheugde ik me na een zware werkweek op heerlijk uitslapen op zaterdag. Nu was ik dat ritme kwijt.”

“Na mijn studie Franse taal en letterkunde en sociologie, kreeg ik werk in een alfabetiseringsproject. Toen dat afliep, liet ik me omscholen tot trainer. Ik kon bij mijn stageadres in Kortehemmen in dienst komen en verhuisde van Amsterdam naar Beetsterzwaag. Het begin van een lang dienstverband. Het werk was me op het lijf geschreven. Het gaf veel voldoening om te zien hoe mensen enthousiast werden van wat ze leerden. Ik genoot van de contacten met klanten en collega’s. Aan mijn werk stelde ik hoge eisen. Nieuwe kennis vergaren en nieuwe vaardigheden eigen maken was een ontzettend leuk onderdeel van mijn werk.”

“Ik ging solliciteren. Na drie maanden kon ik als adviseur aan het werk. Maar in 2009 liep dat project af en zat ik weer thuis. Dat was erger dan de eerste keer, ik zag dat de crisis toesloeg. Ik begon me af te vragen of ik nog wel werk zou krijgen. Ik heb in tweeënhalf jaar op uiteenlopende vacatures gesolliciteerd, van schoonmaakster tot beleidsmedewerker, van winkeljuf tot ambtelijk secretaris. Ook probeerde ik via m’n netwerk ingangen te krijgen. Zonder resultaat. Veel afwijzingsbrieven, meestal zonder opgave van reden. Of ik ontving helemaal geen reactie. Wel had ik regelmatig het gevoel dat ik werd afgewezen op grond van m’n leeftijd. Maar dat werd nooit hardop gezegd. Het gaf een machteloos gevoel. En toen kon ik aan de slag bij het callcenter van de Belastingtelefoon. Dat werk paste niet bij me, maar beter dan niks, dacht ik. Mijn jaarcon-

BEETSTERZWAAG

Kapot

“Vrij snel nadat ik in dienst trad, werd de organisatie overgenomen. Intern veranderde er veel en de werkdruk nam steeds toe. Als een van de wei-

Leeftijd

“Mensen hebben allerlei vooroordelen over bijstandsgerechtigden. Dat ze op de bank liggen en niets doen, bijvoorbeeld. Vertel je op een feestje dat je in de bijstand zit, dan ben je niet meer interessant. Je wordt als mens gereduceerd tot uitkeringstrekker, terwijl

“Een 32-urige werkweek en een andere verdeling van vrijgekomen uren is een optie. Verder kunnen we bedrijven verplichten om oudere werklozen aan te trekken. Die zijn echt per jaar maar één dag langer ziek, zijn niet minder productief en niet minder flexibel. Wel zijn ze vaak loyaler, hebben veel kennis en ervaring en een goed arbeidsethos. Bovendien scheelt het de maatschappij een uitkering. Maar laten we ook kritischer kijken naar hoe we werk definiëren. Vroeger werd vrijwilligerswerk omgezet in betaald werk omdat het te belangrijk was, nu wordt werk regelmatig vervangen door vrijwilligerswerk met behoud van uitkering.”


Fijne kerst en een voorspoedig 2016


Sa!

23 december 2015

25

www.sa24.nl

Strijders tegen de overtollige kilo’s

‘Eten kan gewoon een verslaving zijn’ Twee veertigers ontmoeten elkaar. Bas Tellinga (-56) en Arend Waninge (-14) strijden beiden tegen overtollige kilo’s. Ze wisselen ervaringen uit, spreken over hun eetverslaving en over hun van energie overlopende nieuwe leven. TEKST: AREND WANINGE FOTO: SIETSE DE BOER

GORREDIJK “Je moet het niet onderschatten. Eten kan een verslaving zijn, net als roken en drinken.” Bas Tellinga (44) kan het weten. Ooit gaf zijn weegschaal 165 kilo aan. En toen hij in maart 2014 echt serieus aan de slag ging met zijn overgewicht woog hij 147,5 kilo. Daar is nog 108 kilo van over. Wanneer we elkaar spreken zijn we even zwaar. Ik (47) ben inmiddels al weer een paar kilo’s verder. Begonnen op 118,9 kilo staat de teller nu op bijna -14.

Ik koos ervoor open te zijn en mijn ervaringen met de lezers van Sa! te delen. Op zoek naar iemand om ervaringen mee uit te wisselen, stuitte ik op Bas. Het goede adres. Ik herken de verslaving waarover hij spreekt. Je weet dat je fout bezig bent, maar het verstand doet op de momenten dat het misgaat even niet mee. Je kunt de aandrang om te vreten niet onderdrukken. En dus rijd je naar een supermarkt of een snackbar in de regio. Of eet je strategisch uit de voorraad thuis. Maakt niet uit wat het is, als het maar veel is. Bas: “Je houdt jezelf en eigenlijk ook je omgeving continu voor de gek. Door eten te verstoppen op onverdachte plekken. Door de voorraad zo aan te spreken dat het niet opvalt. Door vijf pakken koekjes te kopen, drie in de kast te leggen en twee direct op te eten. De wereld van een eetverslaafde is een wereld die ze thuis niet kennen.”

‘JE LOOPT VAN ETEN NAAR ETEN’ Onderweg

Iedereen snoept weleens. Maar het wordt ziekelijk wanneer je bij het boodschappen doen stiekem veel extra’s koopt om die onderweg naar huis op te kauwen. Als het nodig is, rijd je er zelfs een blokje voor om. Ik deed het. Achteraf om je dood voor te schamen. Bas verhaalt over periodes dat hij hele dagen aan eten dacht. “Je loopt van eten naar eten.” Ook dit is herkenbaar. Op dagen dat ik voor mijn werk naar het zuiden van het land moest, bedacht ik ’s ochtends en soms de avond ervoor al, waar ik onderweg kon

Bas Tellinga en Arend Waninge.

snacken. Het plan zat in mijn hoofd. Ik voerde het lang niet altijd uit, maar alleen de gedachte al. Een continue strijd die steeds extremer werd. Bas: “In de tijd dat ik nog een eigen bedrijf had, werkte ik soms drie avonden in de week over. Niet omdat het altijd moest, maar dan bestelde ik twee pizza’s en een shoarmaschotel. En twee uur later had ik alweer trek. Daar had ik wel tijd voor, maar om te bewegen had ik zogenaamd geen tijd.”

ten is moeilijk. De vrouwen gaven de doorslag. Bas: “Wij hebben privé zware jaren achter de rug, met een faillissement en schuldsanering. Een periode waarin ik veel met mezelf bezig was. Mijn vrouw sprak op een gegeven moment de angst uit dat onze dochters straks misschien zonder papa zouden zitten. Dat was voor mij de druppel. Ik wilde weer een voorbeeld voor mijn gezin zijn.” Dat soort gesprekken hadden wij thuis ook.

Onderdrukken van de aandrang kan lang goed gaan. Zelf heb ik de ervaring dat je voelt dat je langzaam maar zeker weer toegroeit naar een vreetmoment. Dat je het op een gegeven moment niet meer kunt tegenhouden, een onbeheersbare dwang. Het blijft de kop opsteken, ook nu ik zo’n twee maanden bezig ben af te vallen. Door er open over te zijn, kan ik de aandrang nu weerstaan. Bas onderdrukt het gevoel vooral door waanzinnig veel te sporten, bijna tien uur per week. Hij doet aan hardlopen, jumping, spinning, fietsen en fitness. Bijna iedere dag sport hij. “Dat is mijn nieuwe verslaving, maar wel een gezonde verslaving. Dat lukt nog omdat ik geen baan heb; ik weet ook dat dit voor anderen lastiger is.” Dat klopt. Ik sport nu twee of drie keer per week. En inderdaad knapt een mens daar enorm van op.

Dieet

Serieuze gesprekken

Het moment waarop je de knop omzet, daar leef je naartoe. Maar de stap zet-

Maar Bas en ik zijn nu beiden een weg ingeslagen die we niet weer willen verlaten. Ik volg bij Fysio Gorredijk een dieet gebaseerd op veel eiwit en weinig koolhydraten, zodat de vetreserve als brandstof dient. Dat combineer ik met meer bewegen. Bas heeft het niet zo op diëtisten. “Die gaven mij in het verleden te vaak verkeerde adviezen. Die stompten af en dat wilde ik niet. Ik ben gewoon veel minder gaan eten. Kleinere porties, minder vlees, kleinere borden. Je houdt jezelf voor de gek, maar dat was ik gewend. En het werkt wel.” Ik haal meer uit een aangepast voedingspatroon, Bas meer uit fanatiek sporten. Samen met zijn zwager meldde hij zich vorig jaar bij Sportcentrum Kortezwaag. Stap voor stap kreeg het sportvirus meer grip op Bas. Vorig jaar liepen ze trots de Oliebollenloop, deze zomer gevolgd door een kwart triatlon. “Als je maar kiest voor deskundige begeleiding, want te enthousiast kan ook gevaarlijk zijn.”

Energie

We hebben beide het gevoel de hele wereld weer aan te kunnen. De kilo’s die we achter ons hebben gelaten, komen in een veelvoud aan energie terug. Bas: “En daar zijn we trots op, ook al hebben we beide levenslang. Dit probleem blijft aandacht vragen. De kans bestaat dat we in moeilijke tijden terugvallen. Ik wil het niet, maar je moet het ook niet uitsluiten. Aan de andere kant heb ik zoveel problemen overwonnen, daar kan geen tegenslag meer tegenop. De sport sleept mij er wel door.” Zover ben ik nog niet, maar het vertrouwen dat ik het ga redden is groot.

‘JE KUNT DE AANDRANG NIET ONDERDRUKKEN’ Bas wil zijn ervaringen van de laatste jaren inzetten in een nieuw bedrijf, waarin hij mensen bewust wil maken van hun probleem. “Ik loop op zondagochtend al met een groepje hard. Tijdens het sporten raak ik met deze mensen in gesprek. Alles zit in het hoofd. Ik wil mensen helpen stappen te zetten bij het eten en sporten. Ik heb mijn geheime leven vaarwel gezegd en dat gun ik anderen ook.”


Sa!

23 december 2015

26

www.sa24.nl

Bakkeveen volop politiek actief

Dorp vol volksvertegenwoordigers De politiek leeft in Bakkeveen als op geen andere plek in Opsterland, zo lijkt het. Tot voor kort telde de gemeenteraad maar liefst vijf vertegenwoordigers uit het dorp. Tel daar nog eens een Tweede Kamerlid en een lid van de Friese Staten bij op en de vraag rijst: wat maakt Bakkeveen tot de kraamkamer van politiek Opsterland? TEKST: WIM BRAS EN AREND WANINGE FOTO’S: SIETSE DE BOER BAKKEVEEN Twintig jaar geleden stond Bakkeveen nog te boek als slaapdorp. Het was er prettig wonen, maar verder gebeurde er niet zoveel. Inmiddels levert het, met 1.900 inwoners toch bescheiden dorp politici aan de lopende band en van allerlei pluimage. Hoe zit dat? Op zoek naar het antwoord ging Sa! te rade bij de huidige lichting: Tweede Kamerlid Anne-Wil Lucas (VVD), Statenlid Jacob van der Hoek (SP) en de raadsleden Evert Wilstra (FNP) en Johan Sieswerda (OpsterLanders).

Nieuwe ideeën Anne-Wil Lucas (40) Zit sinds 2010 voor de VVD in de Tweede Kamer. Was daarvoor van 2003 tot 2007 fractiemedewerker in de Provinciale Staten van Fryslân. In 2008/2009 was ze raadscommissielid in de gemeente Opsterland.

‘DIT DOARP BRÛST FAN ‘E AKTIVITEITEN, ELK WYKEIN IS DER WOL WAT TE DWAAN’

Evert Wilstra (64) Namens de FNP raadslid van de gemeente Opsterland sinds 2014. De FNP heeft één zetel in de raad.

“Dit doarp brûst fan ‘e aktiviteiten, elk wykein is der wol wat te dwaan”, merkt Evert Wilstra op. “We ha hjir in kearn fan in man of tweintich dy’t oaren wer oanstekt.” Wie is er nu niet actief in het dorp, beaamt Johan Sieswerda. “De plaatselijke dynamiek leidt vanzelf tot politieke activiteiten, dat zie je aan het plan Dúnsân.” Volgens Anne-Wil Lucas begon de politieke bewustwording van Bakkeveen zo’n vijftien jaar geleden, nadat de nieuwe wijk De Singels verrees op het terrein dat groothandel Van der Velde had achtergelaten. “In één klap kwamen er 44 woningen bij en die gezinnen schudden de boel op met nieuwe ideeën. Zo werd ikzelf actief bij de opzet van de peuterspeelzaal en daar volgden vanzelf weer andere dingen uit.” Vanwege haar bemoeienis met de ruimtelijke plannen in het dorp belandde Lucas in de raadscommissie van Opsterland waar ze opviel door haar scherpe stellingname. Vervolgens klom ze op in de partijhiërarchie van de VVD; eerst als beleidsmedewerker van de provinciale fractie en daarna stroomde ze door naar de Tweede Kamer, waar ze de portefeuille onderwijs en arbeidsmarkt bekleedt. Wilstra begaf zich in de actieve politiek na beëindiging van zijn loopbaan in de sportsector. “Myn frou hat in beheining en dêrtroch bin ik goed ynfierd yn de rigeljouwing fan de soarch.” De studie geschiedenis wakkerde bij Sieswerda al vroeg de interesse aan voor het politieke bedrijf, plus daarbij zijn betrokkenheid met het milieu. Als jong Statenlid voor D66 bewandelde hij de omgekeerde weg en kwam via het tussentijds voorzitterschap van Plaatselijk Belang weer met de gemeentepolitiek in aanraking. De politieke wortels van Jacob van der Hoek gaan terug tot de pacifistische Ban de Bom-beweging uit de jaren zestig. “Ik kom uit een klassiek ARP-nest, maar maakte destijds de overstap naar de PvdA.” Van der Hoek vertegenwoordigde de linkervleugel met partijkanonnen als Max van den Berg en vervulde lange tijd diverse

bestuursfuncties voor de PvdA. Al ontstemd over de partijkoers voor marktwerking in het publieke domein, zegde hij het lidmaatschap op toen partijleider Wouter Bos een pleidooi hield voor het instellen van de kiesdrempel. “Sindsdien zit ik bij de SP, waarvan de laatste negen jaar in de Staten.”

Volksvertegenwoordigers

De achtergronden, denkrichtingen en motieven van de politici lopen wijd uiteen. Het gaat ditmaal echter niet zozeer om de verschillen, maar om gedeelde ervaringen. In hoeverre voelen zij zich werkelijk vertegenwoordigers van het volk en hoe verhouden zij zich tot hun achterban in de huidige politieke praktijk? Dat is problematisch, erkennen de vier. Deels ligt dat aan de politiek zelf, meent Van der Hoek. “Neem de windmolendiscussie in Friesland. Als Staten hebben we aangestuurd op een breed debat, maar vervolgens wordt het advies van de bevolking door het provinciebestuur opzijgeschoven. Zo organiseer je zelf wantrouwen bij de burger.” Sieswerda ziet parallellen met de discussie in Opsterland over De Skâns in Gorredijk: “Eerst drijft het gemeentebestuur zijn zin door en pas achteraf komt er dan wat ruimte voor inspraak.” Het tegengeluid dat eenmansfracties in de raad laten horen, ketst volgens Sieswerda en Wilstra voortdurend af op een gesloten coalitiefront. Het dualisme in de gemeentepolitiek is in hun beleving dan ook betekenisloos. Wilstra: “De koalysje timmert de boel yn’t foar ticht. Nei wat de opposysje te fertellen hat, wurdt net lústere.” Sieswerda: “Als raadslid verword je zo tot een soort ombudsman voor boze burgers.” Lucas herkent de frustratie bij de twee uit de tijd dat ze zelf in de raadscommissie zat. “Als je een kritisch geluid liet horen, voelde de wethouder zich meteen zwaar aangevallen en werd je vervolgens doodgezwegen.” Kleine partijen kunnen hooguit in het voortraject het college aan het denken zetten, aldus Wilstra. “Dêrnei bist te let.” De FNP-er selecteert daarbij zijn onderwerpen zorgvuldig. “As lytse partij moatst net alles dwaan wolle, mar in kar meitsje. Ik set foaral yn op saken dêr’t ik ferstân fan ha, sa as soarch, kultuer, sport en bouwen.” Sieswerda prijst zich wat dat betreft gelukkig terug te kunnen vallen op een grote steunfractie. Partijpolitici, en zeker de kleine fracties, moeten zich niet met de details willen bemoeien, waarschuwt oude rot Van der Hoek. “Laat de uitwerking over aan de bestuurders. Beperk je tot de ‘helicopterview’, anders zet je jezelf bij voorbaat al op achterstand.” In de provinciale en landelijke politiek


Sa! komt volgens hem het dualisme beter uit de verf. De vraagstukken lenen zich daar ook beter voor, omdat die doorgaans de lange termijn behelzen. Dat de SP nu deel uitmaakt van het provinciebestuur betekent echter niet dat de fractie zich voor het karretje laat spannen, zegt hij. “Elk collegeakkoord is per definitie een compromis en dat bekrachtigen we pas nadat we het aan onze leden hebben voorgelegd.”

Eigen verantwoordelijkheid

Lucas vindt dat ze als volksvertegenwoordiger in de Tweede Kamer haar eigen verantwoordelijkheid heeft. Ze ontleent die zelfstandigheid aan het representatieve kiesstelsel dat we in Nederland kennen. “Ik ben een ‘backbencher’ in een grote fractie, dat stelt mij in staat om de diepte in te gaan met mijn portefeuille. In Den Haag gaat het over het systeem achter de democratie; kort gezegd over wetten en geld. De ingewikkeldheid van de materie maakt het voor leken dikwijls lastig om mee te denken. Het klinkt misschien arrogant, maar soms moet je de kiezers dan helpen om keuzes te maken. Ik vind dat ik, als het nodig is, na gedegen afweging mag afwijken van wat de achterban wellicht in gedachten had.” Van der Hoek is het met haar eens: “Uiteindelijk gaat het om het vertrouwen dat de kiezers in je partij stellen. Als je dat onvoldoende behartigt, moeten zij jou bij de eerstvolgende verkiezingen maar afstraffen. Zo werkt het.” Lucas maakt daarbij de kanttekening dat bij de vluchtigheid van het publieke debat vandaag de dag de kiezer zich er al te vaak wel erg gemakkelijk vanaf maakt. “Je hoort dan: die lui begrijpen er niets van. Maar iedereen kan mij aanklampen of mailen om verantwoording, zoveel vragen krijg ik echter niet.” De raadsleden nemen het voor de kiezer op; Sieswerda stelt dat mensen vaak geen idee hebben waar ze met hun bezwaren terecht kunnen. Volgens Wilstra ligt dat aan de informatievoorziening, die zeker op gemeenteniveau beneden peil is doordat lokale media geen aandacht meer aan politiek besteden. “Opsterlân is wat dat oangiet in útsondering.”

Over de heg

Moeilijke onderwerpen als de vluchtelingenopvang en de bekostiging van de zorg en sociale taken schuift de overheid door naar de gemeenten. Gooit de landelijke politiek de ingewikkelde problemen over de heg? Van der Hoek beschuldigt het kabinet ervan dat het de toestroom van asielzoekers te lang heeft genegeerd uit angst voor de electorale consequenties. Gemeenten hebben zich in bochten moeten wringen om de kolen uit het vuur te halen. Ook de omwenteling in het sociale domein gaat hem veel te rigoureus. “De overdracht had met een honderd procent financiering moeten plaatsvinden om daarna in passend tempo af te bouwen. Het gaat nu allemaal veel te snel, de structurele problemen met de pgb’s wachten nog steeds op een oplossing.” Lucas: “Dan was het land nu failliet geweest. Natuurlijk stuiten we bij een dergelijke operatie op aanloopproblemen. Maar ik constateer dat de

23 december 2015

www.sa24.nl

grote beweging is geslaagd; we doen het inmiddels goedkoper en beter.” Dat laatste gaat in ieder geval op voor Opsterland, erkent Wilstra. “De omslach is betocht yn tiden fan besunigings, mar it rint hjir ferbjusterjend goed.” Ook Sieswerda is positief over de omwenteling, al houdt hij een slag om de arm: “De eindcijfers hebben we nog niet.” De twee lokale politici zeggen de complexiteit van de decentralisaties te kunnen behappen, ondanks dat hun beide partijen geen verlengstuk hebben in Den Haag. Sieswerda gaat voor zijn informatievoorziening af op de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het eigen gemeenteapparaat. “Wij hebben in Opsterland kundige ambtenaren die klare taal spreken.” Wilstra roemt daarbovenop de uitleg van verantwoordelijk wethouder Wietze Kooistra.

Politiek houdbaar

Al te veel somberen over het huidige politieke klimaat doen de vier ervaringsdeskundigen uit Bakkeveen niet. Volgens Sieswerda deugt het bestel en is het aan de deelnemers om er wat van te maken. Lucas wijst erop dat het gros van de kiezers zich stilhoudt. “Je moet niet afgaan op wat er in de sociale media wordt geroepen. Als politicus zorg ik dat er een netwerk om mij heen staat van mensen die ik kan vertrouwen en die het gematigde geluid vertegenwoordigen. Zo kom ik tot weloverwogen oordeelsvorming.” Ook Van der Hoek zegt zich verre te houden van de waan van de dag. “Wij gaan de boer op om in de praktijk van alledag in de keuken te kijken en te luisteren, zoals onlangs nog in de agrarische sector. Daarbij komen alle typen bedrijven aan bod, op basis van die informatie bepalen we vervolgens ons standpunt.” Lucas en Van der Hoek hebben wat dat aangaat makkelijker praten, erkennen ze. “Het raadslidmaatschap is zwaarder”, zegt Lucas. “Als Tweede Kamerlid heb ik een baan, jullie doen de politiek erbij en zullen dus meer moeten woekeren met je tijd.” Wilstra waakt er dan ook bewust voor alle beleidsstukken tot in de finesses te doorgronden. “Ik sil net alles lêze, dat giet ten koste fan de kreativiteit. Yn it foarút sis ik tsjin it kolleezje: as wy it no sa dogge, hoe komt it dan?” De regioprofilering zoals Lutz Jacobi van de PvdA die in de publiciteit beoefent, is aan Lucas en Van der Hoek niet besteed. Dat neemt niet weg dat beiden de belangen van de eigen Zuidoosthoek in de gaten houden. Van der Hoek hamert er met regelmaat op dat de regiomarketing niet moet ondersneeuwen ten opzichte van de Waddeneilanden en de Friese Meren. Lucas zegt te maken te hebben met een fractie waarin maar al te vaak het idee heerst dat de belangen van de natuur ten koste gaan van de economie. “Dan zeg ik: Luister eens jongens, in het gebied waar ik vandaan kom is de natuur de economie.”

Jacob W. van der Hoek (72) Raadslid in Opsterland namens de PvdA van 1998 tot 2003. Na zijn overstap naar de SP zit hij sinds 2007 in de Provinciale Staten van de provincie Fryslân.

‘AS LYTSE PARTIJ MOATST NET ALLES DWAAN WOLLE, MAR IN KAR MEITSJE’

Johan Sieswerda (50) Raadslid van de gemeente Opsterland sinds 2010. Vormt de eenmansfractie van de lokale partij OpsterLanders. Zat eerder namens D66 van 2003 tot 2007 in de Friese Staten.

27


40%

25%

VOORDEEL

VOORDEEL

6.69 ALLE Lindman’s Bin Australie. Fles 0.75 liter. M.u.v. sparkling en brut

3.99

1.99 ALLE AH Liefde & Passiebroden Vers uit onze oven. Bijv. meergranen. Per heel brood.

1.49

2e

HALVE PRIJS

Bonne Maman Jam

Alle varianten, combineren mogelijk. Bijv. aardbeienconfiture. 2 potten.

3.86

2.89

ALLE AH Gourmetmini’s AH Varkensfiletrollade naturel Per 750 gram. 5-6 personen.

3.75

Bij aankoop van iedere 3 gourmetmini’s ontvang je 3 Mes en Bestekzegels.

2+1

GRATIS 25% VOORDEEL

AH Gourmetschotel

Bevat: Biefstukjes, rundervinkjes, chipolataworstjes, kipfiletjes en shoarma.

AH Ambachtelijke beenham Met honing-mostersaus. Per kilo

10.-

10.99

AH Basis gourmetschotel

Bevat: kiphaasjes, slavinkjes, hamburgertjes en gehakt cordon bleu.

AH Gemarineerde rosbief Met groenten en roze peperbes Per 500 gram

5,-

7.99

AH Versgesneden gourmetgroenten Met ananas. Schaal 480 gram.

AH Klassieke varkenshaas Met champignonroomsaus

3.99

4.99

AH Excellent stokbroden

Alle varianten. Bijv. ambachtelijk meergranen om thuis af te bakken.

AH Gemarineerde lamsrack

Met peterselie-persillade. Per 500 gram.

1.49

1.12

14.99


AH Mini bladerdeeghapjes met kippenragout Pakket 12 stuks

4.00

AH Charcuterieschotels

7.95

AH Feestelijke champagne frambozenijstaart

6.49

AH Blue stilton 50+ met port of Shropshire blue met sherry

2.49

Spaans of Italiaans. Bijv. Spaans.

25% VOORDEEL

14.69 Grolsch pils

10.49

Krat 24 flesjes a 0,3 liter. Max 6 kratten per klant.

ALLE Hertog IJs

Bijv. chocolade brownie. Schaal 900 ml.

Schaaltje 150 gram.

AH Chateaubriand Per 500 gram.

2.99

24.99

ALLE AH Zaanlander kaas

Bijv. jong belegen 48+ stuk. Per 500 gr.

AH Sappige kerstkalkoen Speciaal geselecteerd in Frankrijk.

2.62

25%

25%

5.63

8.99

VOORDEEL

AH White stilton met bosbes of abrikoos

3.49

4.22

8.99

Diepvries. Doos 1 liter

VOORDEEL

Warre’s of Kopke Port Bij. Warre’s port heritage ruby

AH kalkoengebraad Met spek en vleugje kaneel Per 500 gram.

6.74

6.49

Per 100 gram.

AH Cherrypotatoes

Krielaardappeltjes. Schaal 750 gram.

1.99


Fijne kerst en een voorspoedig 2016


Sa!

23 december 2015

31

www.sa24.nl

Sint Thomasluiden krijgt andere opzet

De kunst van de vierkante

slag

Een eeuwenoude traditie staat onder druk. Deelnemers en publiek laten het de laatste jaren bij het Thomasluiden steeds meer afweten. De organisatie kiest nu voor een andere opzet, in de hoop een stuk cultuurhistorie te bewaren voor de toekomst. TEKST: RENSKE WOUDSTRA FOTO’S: SIETSE DE BOER

Historie

Het Sint Thomasluiden is verbonden aan 21 december, de naamdag van de heilige apostel Thomas. Al eeuwen bestonden in de kortste dagen van het jaar heidense midwintergebruiken om de boze geesten te verdrijven. Na de kerstening van ons land diende het Thomasluiden om nieuwe levenskracht te wekken. Kerkklokken werden tussen 21 en 31 december de hele dag en nacht geluid. De traditie hield het langst stand in Zuidoost-Friesland, waar die nu alleen nog leeft in Oudehorne en Katlijk. Beide dorpen kregen aan het begin van de 19e eeuw van mevrouw Coehoorn van Scheltinga een eigen klokkenstoel met twee klokken. Bedoeld om de dorpsjeugd te laten Thomasluiden. Rond 1929 dreigde een verbod vanuit de gemeente Schoterland. Er waren klachten over het lawaai en sommigen vonden het verjagen van boze geesten niet passen bij een begraafplaats. De Duitse bezetter nam de klokken mee, maar na de oorlog zamelde het dorp geld in voor nieuwe klokken.

“Sjoch, sa moat dat. Op it deade punt moatst lûke.” Doede de Boer bedient met ogenschijnlijk gemak de grote klok in de klokkenstoel. De kunst is om gebruik te maken van de zwaarte van die klok, doceert hij rustig. Ondertussen trekt hij gestaag en ritmisch aan het touw en verheft zijn stem om korte instructies boven het gebeier uit te roepen. Naast hem schiet het touw van de kleine klok door de handen van de verslaggever, brandsporen achterlatend. Het leek zo makkelijk toen Liesbeth Kramer (32) het luiden van de kleine klok voordeed. “Do hast krekt wat te fier nei efteren stien. It is in klok fan 250 kilo, dan krijst aardich wat kracht op it tou.”

OUDEHORNE

Touwgevoel

Liesbeth legt het later aan de keukentafel nog eens helder uit. Als je aan het touw trekt, gaat de klok van je weg om alweer snel terug te komen. “Moatst der earst hichte yn krije. Stadichoan giet de klok dan heger mei in langer skoft tusken it slaan.” Gewoon een kwestie van touwgevoel, verklaart ze lachend. Maar zo simpel is het niet. “Kinst wol hurd skuorre, mar ast it tou gjin romte joust, komt de klok net heger.” Trek je dus aan het touw, terwijl de klok van 250 kilo nog niet op het hoogtepunt is, dan lever je een verloren strijd met geschaafde handen als resultaat. Maar zelfs wanneer je dit trucje goed onder de knie hebt, ben je nog geen volleerd klokluider. “Moatst de klok ek stjoere. Ast de klok te heech gean litst, dan giest net lyk mei de grutte klok en moatst wer ôfremje.” De kunst van het klokkenluiden draait

om de zogenoemde vierkante slag. De bijluider brengt de grote klok van 450 kilo op hoogte, de slag van de kleine stuurklok moet dan precies tussen die van de grote klok klinken. Hoe snel de vier slagen achter elkaar moeten vallen is een kwestie van smaak, vindt Liesbeth. “Guon fine it langsame slaan prachtich.” Haar vader Henk vult aan: “En soks klinkt fansels ek prachtich by begraffenissen. Ja, dan liede wy de klok ek, as minsken derom freegje. Dan bin se neitiid bot ûnder de yndruk, sa moai fine se dat.” Vader en dochter Kramer zijn vanaf hun jeugd ‘betûfte’ klokluiders. Henk (59) was 25 jaar voorzitter van de klokkencommissie, zat vele jaren in de jury en won vele prijzen tijdens de wedstrijden Thomasluiden. Dochter Liesbeth nam het stokje over als commissielid en won zelf ook vele prijzen.

Andere opzet

Al 49 jaar strijden de jongeren in Oudehorne op 30 december bij het Thomasluiden. “Mar de jongeren ha der tsjintwurdich net folle idee mear by. Se hearre it kloklieden net en om’t se net meidogge, ha se gjin sukseserfaring.” De laatste jaren laten de deelnemers en het publiek het meer en meer afweten. Daarom verandert dit jaar de opzet van het toernooi. Er is geen leeftijdsgrens meer en de klokkenluiders strijden nu in duo’s, iedere luider neemt een eigen bijluider mee. Bovendien is de wedstrijd nu een toernooi, met twee voorrondes en een finale. De prijs voor de beste jonge luider, de bronzen klok, blijft wel bestaan.

Thomasoproer uit 1892

Op last van de burgemeester van de toenmalige gemeente Schoterland werd in februari 1892 een van de twee luidklokken van Oudehorne overgebracht naar de klokkenstoel van de begraafplaats in Brongerga, vlak bij Oranjewoud. De enige luidklok van Brongerga was gebarsten, waarop de burgemeester besloot dat ze wel een klok van Oudehorne mochten hebben. Het dorp kwam in opstand. De luidklokken waren immers dorpseigendom, ooit geschonken door mevrouw Coehoorn van Scheltinga. Twee dagen na de verhuizing besloten 150 dorpelingen om de klok op zaterdagnacht terug te halen. Terwijl ze druk bezig waren met takels en touwen, arriveerde de marechaussee om hen weg te jagen. Twee weken later besloot de burgemeester, op dringende verzoeken uit Oudehorne, om de klok toch weer terug te geven aan het dorp. De gebeurtenis staat sindsdien bekend als het Thomasoproer en haalde zelfs de landelijke pers.

Programma Doede de Boer.

Van 21 tot 31 december wordt er dagelijks geluid. De wedstrijden op 30 december zijn van 13.30 tot 15.30 uur. Aanmelden kan telefonisch (06 - 2547 0950) en via de mail (sintthomasluiden@gmail.com) tot 29 december. Op 30 december is er ook de Sint Thomas Kuiertocht die langs de klokkenstoel leidt. Start bij de Kiekenhof: 25 km (9.30-10.30 uur), 15 km (11.00-12.00 u.), 10 km (12.00-13.00 u.) en 5 km (13.0014.00 uur).

Liesbeth Kramer.


Sa!

23 december 2015

33

www.sa24.nl

Succeservaringen op een brede school

‘Wij zien de kleuren niet meer’ Twee scholen, één gedachte: verbinding. Voor obs De Feart en cbs Fan ‘e Wiken, beide gevestigd in multifunctioneel gebouw De Kompenije in Jubbega, is samenwerken een tweede natuur geworden. ‘Met elkaar bereiken we meer dan afzonderlijk.’ TEKST: BELINDA FALLAUX FOTO’S: SIETSE DE BOER

JUBBEGA “Bij

jou of bij mij?” Vera Kroes, directeur van Fan ‘e Wiken, kijkt even om het hoekje van de deur. “Oh, het kan wel hier”, antwoordt haar collega Jouke Jansma, directeur van De Feart. Vijf seconden later neemt Vera voor het interview plaats aan de vergadertafel in het kantoortje naast het hare. “Voor ons is dit heel gewoon. We lopen vaak bij elkaar naar binnen om iets te overleggen.” De Kompenije biedt sinds 2010 onderdak aan De Feart en Fan ’e Wiken, die samen met peuterspeelzaal ’t Healtsje een brede school vormen. Beide basisscholen hebben een eigen, herkenbare kleur in het pand – Fan ‘e Wiken groen, De Feart oranje. In 2012 traden Vera en Jouke aan als directeur bij de respectieve scholen. “Vanaf het begin was het onze insteek om op verschillende vlakken samen te werken”, aldus Jouke. “We willen de dingen anders doen, meer met elkaar. Maar wel stap voor stap, in een organisch proces. Dingen forceren werkt niet, je moet elkaar leren kennen en vertrouwen.” Vera: “Toen wij hier begonnen, zagen we gelijk dat er veel kansen liggen. In het begin moesten de verschillende culturen nog wat afstand overbruggen. Ook op teamniveau moest er een omslag in denken komen. In dit proces spelen mensen een belangrijke rol. Leerkrachten van beide scholen moesten elkaar niet als concurrenten zien, maar als collega’s. Dat gebeurt nu.” De kinderen blijven te allen tijde het uitgangspunt. “Dit gebouw staat er voor hen”, stelt Jouke. “Het is in hun belang om niet vanuit concurrentie te redeneren. Dingen delen komt de kinderen ten goede.”

Themaweken

De samenwerking van de scholen ligt niet op onderwijsinhoudelijk en didactisch vlak – daarin heeft elke school zijn eigen visie – maar betreft alles daaromheen. Onder meer qua faciliteiten. Jouke: “Een gym- en speellokaal en een schoolplein kun je prima samen gebruiken. Onze kinderen spelen in de pauzes met elkaar. Speelmaterialen voor op het plein schaffen we samen aan. We zijn gezamenlijk bezig met een project over wetenschap en techniek en hebben daar samen subsidie voor aangevraagd. Van praktische zaken zoals de ICT-aansluiting maken we met elkaar gebruik.”

Soms staan er zelfs dezelfde stukjes in de verschillende nieuwsbrieven.”

Tolerantie

De samenwerking is niet alleen heel praktisch, maar ook verrijkend. Jouke: “Door de onzichtbare maar aanwezige scheidslijn op het schoolplein weg te halen, leren we kinderen dat ze niet moeten denken in termen als ‘wij’ en ‘zij’. Tolerantie begint heel dichtbij. Het is gezond dat kinderen zien dat er kinderen zijn met een andere context. Dat ze zien dat sommige kinderen op zondag naar de kerk gaan, en anderen niet. En dat je geen hokje hoeft te zetten om iemand die anders denkt of die naar een andere club gaat.”

Vera Kroes (Fan ‘e Wiken) en Jouke Jansma (De Feart).

Ook op het gebied van activiteiten zoeken de scholen elkaar op, zegt Vera. “Tweemaal per jaar hebben we een themaweek, meestal rond de kinderboekenweek en in het voorjaar. We zetten die weken samen op met de peuterspeelzaal en soms sluit ook de bibliotheek aan. Leerkrachten van beide scholen bereiden de themaweek in een werkgroep voor. De uitvoering is ook in gezamenlijkheid. Zo gebeurt het dat ‘onze’ kinderen de kleuters van De

Feart voorlezen en andersom, of dat ze naar de peuters gaan. De fysieke stap is klein als je samen in een gebouw zit. Het geeft een heel warm gevoel als je de kinderen met elkaar bezig ziet.” Ook op teamniveau zit de samenwerking er al goed in. Jouke: “De basisregels voor de school zijn door beide leerkrachtenteams vormgegeven. Drie, vier keer per jaar hebben we een gezamenlijke teamvergadering. Tussendoor is er veel individueel contact over en weer.

De eerste jaren waren er op het schoolplein nog weleens conflicten tussen kinderen van beide scholen, maar dat komt nu nauwelijks meer voor, vertelt Jouke. “Ze spelen samen en kennen elkaar. Voetballen doen ze niet meer in twee kampen, maar in een gemixt Kompenije-team. Dat hebben we zo gestuurd, en nu gaat het als vanzelf.” Ook de leerkrachten versterken elkaar door de samenwerking, is de ervaring. “Iedereen heeft zijn eigen bagage, input en ideeën. Als je die met elkaar deelt, vergroot het ieders kwaliteit”, vindt Vera. “Als scholen hebben we onze eigen identiteit, maar we kunnen het goed met elkaar vinden. Het zit ‘m soms maar in kleine dingen. Even bij elkaar in de klas kijken, bijvoorbeeld. Of als collega’s met elkaar sparren bij een bakje koffie. Zelf denk ik nooit: ik loop nu bij De Feart binnen. Ik ga gewoon bij een collega langs.” Jouke: “Wij zien de kleuren niet meer.” Het samenwerken staat het behoud van de identiteit van beide scholen niet in de weg. Zo werd Sinterklaas wel door beide scholen gezamenlijk verwelkomd, maar vullen de scholen de Kerstviering anders in. Vera: “Kerst is bij ons gekoppeld aan onze christelijke identiteit. Dat vieren wij dus op eigen wijze, net zoals onze dagopeningen.” Juist door elkaar de ruimte te geven, volgt het inzicht vanzelf. Jouke: “Een mooi voorbeeld daarvan? Beide ouderraden versierden dit jaar op twee verschillende dagen de school. Toen kwamen ze zelf op het idee om dat volgend jaar samen te doen. Ik vind het prachtig om te zien dat op steeds meer fronten het kwartje valt.”


Wij wensen U fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar... medewerkers & vrijwilligers de SKans Gorredijk

DE SKANS Gorredijk

loaijersstrjitte 2 | Gorredijk | 0513 - 468600 | www.skans.nl

Fijne kerst en een voorspoedig 2016


Sa!

23 december 2015

35

www.sa24.nl

Kerst ’15 kan voor sommigen niet uitbundig genoeg zijn

Het feest van het licht Uitbundige kerstversiering, je houdt ervan of vindt het foeilelijk. Een uitbundige lichtshow in de tuin of een simpele ster voor het raam, smaken verschillen. Sa! ging op zoek naar de bijzondere kersthuizen. TEKST: RENSKE WOUDSTRA FOTO’S: SIETSE DE BOER

De trots van Egbertje Rendieren met een arrenslee, een kerstman op de trap, blinkende ijspegels voor het raam. De kleurrijk verlichte tuin aan de Poostwei bij Hemrik trekt onze aandacht. In het donker zoeken we langs het hek op de oprit naar een opening, zou er een voordeur met bel zijn? Geertje Mintjes heeft ons gespot en komt aanlopen. Wie die mooie tuinversiering gemaakt heeft, vragen we. “Ik sil Egbertje even roppe, dy komt alle eare ta.”

HEMRIK

Kerststukjes

Dochter Egbertje Rozenberg (24) treffen we aan in de schuur achter op het erf. Druk bezig met het maken van kerststukjes. “Dy meitsje ik foar op it grêf fan pake en beppe en noch in pear dy’t ferstoarn binne.” En ja hoor, we mogen best wel even in de huiskamer kijken waar ze haar grootste trots heeft uitgestald. “Ik bin eins in ekster. Alles wat glimt fyn ik moai.” Egbertje zet de schakelaar van een kersthuisje aan. De lampjes branden, een muziekje

klinkt. Vanaf zijn grote kooi, met kerststukje, probeert de groene papegaai het na te doen. We komen ogen tekort in de kleine huiskamer: op de tv-kast, vensterbank en onder de kerstboom, overal kersthuisjes. Het zijn er wel vijftig, denkt Egbertje. En dan is er nog een veelvoud aan bijbehorende miniatuur poppetjes, boompjes, dieren en ander toebehoren. Natuurlijk allemaal verlicht. Een pas aangeschafte molen draait piepend en krakend de verlichte wieken. “Ik sil der moarn mar even wat oalje yn drukke.” Vorig jaar werd Egbertje gegrepen door het kerstvirus. Ze kreeg via via een kersthuisje van discounter Action. Mooi, zo mooi dat ze meteen op zoek ging naar meer. “Der stiet safolle te keap op Marktplaats.” De kerstcollectie werd afgelopen oktober fors uitgebreid toen moeder en dochter een grote partij kerstdorpen overnamen via de online verkoopsite. Moeder Geertje vergenoegd: “Moatst dy grutte ballon

Egbertje Rozenberg geniet van de kerst.

dêr sjen. Nij kost dy fyftich euro, wy ha him foar in prikje. Dat is de sport.” De grootste trofee van dit jaar vindt Egbertje het kersthuisje uit Duitsland, op de kop getikt in een kringloopwinkel bij de oosterburen. Voor het raam pronkt de helder verlichte skilift. “Dy hat myn heit makke. Mar de springskâns derûnder ha ik sels yn elkoar knutsele.” Bij de constructie op de verhoogde vensterbank kreeg Egbertje hulp van vriend Wietze. Glurend onder de bedekkende sneeuwdeken zien we een veelheid aan stekkers en stekkerdozen. Veel werk om alle verlichting aan te zetten, denken we. “Nee hear, we kin alles mei

trije skeakelders oansette.” Het handwerk zit in de verlichting op batterijen. Dat is elke dag de taak van zus Grietje.

Pasen volgt

Voor Egbertje is de jaarlijkse kerstuitstalling een fijne uitlaatklep. “Ik ha fibromyalgie en kin fierder net safolle. De wike foar Sinterklaas ha ik alles foar kryst delsetten. Trije middeis wurk en dêrnei wie ik kapot.” Ze is creatief en is zoveel ze kan met haar handen bezig. En dat beperkt zich niet alleen tot de periode rond de kerst? “Nee hear, aanst komt de peaske der wer oan, dan meitsje ik ek stikjes.”

Vanwege de katten plastic ballen in de kerstboom Toch jammer dat er nog maar zo weinig mensen zijn die hun tuin versieren rond de kerstdagen, vinden Pietsje Plantinga en Appie Balstra. Met hun rijk versierde tuin aan de K. Molweg in Jubbega gaan ze tegen de stroom in. De kerstboom met blauwe lampjes, het gekleurde treintje, de kerstman, pinguïn, klokjes en lampjeslantaarn zijn eigenlijk een statement. Ze zijn dol op hun kerstspulletjes in de tuin, genieten ervan en zouden het liefst zien dat er meer mensen een feeëriek geheel van hun tuin maken.

vraag. “Ik tink dat it de minsken al gau te djoer wurdt of se ha gjin tiid.” Maar ook het slechte weer speelt een rol, denkt Pietsje. “It wykein nei Sinterklaas ha wy it measte delsetten en ophong. Dat koe doe allinne op snein, want op sneon waaide it fierstente bot.” De hele dag waren Pietsje en Appie in touw, samen met Pieter en Demi, de kinderen van Pietsje. “En no wit dus elkenien troch dy ljochtsjes wêr’t ik wenje”, verklaart Demi.

JUBBEGA

Kerstboom is de trots

Vorig jaar bescheiden

“We bin in bytsje oanstutsen troch freonen yn Donkerbroek. Dy meitsje altyd sa’n moaie tún. Dan is dit fan ús noch niks.” Dat was vorig jaar, vertelt Pietsje. De met wit grind bedekte voortuin richtten ze toen nog bescheiden in met een kerstboompje, een verlicht cadeau en een lantaarn van lichtsnoer.

Appie Balstra, Demi Wester en Pietsje Plantinga in hun verlichte tuin.

“Dit jier ha we it treintsje, de klokjes en de pinguin derby kocht. En we ha noch net iens alles yn de tún stean. We gean moarns mei tsjuster fuort en komme by tsjuster wer thús, dan bliuwt der net safolle tiid oer.” De dames willen voor

kerst in elk geval nog de verlichting van dakrand en carport ophangen en ook moet het hertje nog een plaatsje krijgen. Hoe het komt dat er maar zo weinig mensen hun passie delen, is ook voor Appie en Pietsje een grote

De kerstboom haalden ze al eerder van zolder. Het is hun trots. En dat is niet zonder reden. De kunstboom met lichtroze versiering lijkt regelrecht van de stylist te komen. “Ach, we ha der mar gewoan wat rotsoai yngoaid”, relativeert Appie. Maar er is wel gekozen voor plastic ballen, dat wel. “Katproof. Want ús sân katten fiskje de ballen derút, soms wol fiif deis.”


Sa!

23 december 2015

4

14

36

www.sa24.nl

1

Kerstpuzzel ‘15

19

Voor de serie Simmer ’15 en Hjerst ’15 gingen Sa!-verslaggevers Wim Bras en Renske Woudstra de afgelopen maanden op pad. Ze belden aan op een willekeurig huisnummer 15, in een van tevoren gekozen dorp. Op zoek naar een spontaan verhaal van de bewoners.

21

Zo passeerden 21 dorpen uit ons verspreidingsgebied de revue. Het leverde leuke artikelen op. Over gezinssituaties, hobby’s, werk, de tuin en de woningen zelf. Uit reacties van lezers bleek dat deze serie in de smaak viel. Sa! zal ook in 2016 een leuke manier bedenken om mensen spontaan aan

het woord laten. We sluiten de series Simmer ’15 en Hjerst ’15 af met een puzzel. Kijken of de verhalen zijn blijven hangen. Met een beetje geheugen en een beetje internet moet het mogelijk zijn de oplossing van de puzzel te achterhalen. Veel plezier!

16

13

Welke dorpen zitten in deze vragen?

Wat moet u doen?

De puzzel bestaat uit 21 vragen met een bijbehorende foto. Het antwoord op iedere vraag is de naam van een dorp. Om u een beetje te helpen hebben we alle mogelijke antwoorden op een rijtje gezet.

1

Volop geur van motorolie bij Fimke Plantinga en Jacob Sietse Jonker aan de Boudewijn Leenheerstraat

2

Jappie de CAF woont aan de Kalverkamp 15

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 .. .5. .6 .. 35 .. 3 8

.................................................... 3

Vul de namen in op de stippellijnen onder de vragen. Op basis van de antwoorden verzamelt u de letters die nodig zijn om te komen tot de oplossing van de puzzel.

De Zwedofielen Femmieke en Rinze Visser wonen aan de Ikesingel

1  24 2  22 5  33

.................................................... 4

Anne Wagenaar was in september druk bezig met de versierde wagen voor de optocht ter gelegenheid van het 105-jarig bestaan van zijn dorp

5  14 1  18

....................................................

1  15 betekent dat de eerste letter van de plaatsnaam ingevuld moet worden op nummer 15 in de balk onderaan de pagina. Bij het invullen van alle letters leest u een uitspraak van Bertolt Brecht.

5

De kleine Hessel kwam twee maanden te vroeg ter wereld, maar geniet nu met zijn ouders aan De Grift

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. .. .6 . .4 .. 34 .. 6

U kunt deze oplossing uiterlijk 3 januari 2016 mailen naar redactie@sa24.nl of opsturen naar Sa! Media, Wetterwille 10L, 8401 GB Gorredijk. Vermeld duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer. Onder de goede inzendingen wordt een boodschappenpakket ter waarde van 100 euro verloot, beschikbaar gesteld door Plus Berkenbosch in Beetsterzwaag.

Stabij Tinus en boomer Youri wonen aan de Dûmnysbosk

1  15

.................................................... 7

Een interview was lastig voor Els van Loon, woonachtig aan de Van Boelenslaan, ze had net een kies laten trekken

5 3

2  25

4 2

7  10

.................................................... 8

Wieja Talman heeft een kapsalon op Fûgelsang 15

.................................................... 9

Kees en Minke Kootstra eten het liefst uit eigen tuin aan de Tjalling Harkeswei

10

Willem Zwier van de Mr. Bergsmastraat heeft twee grote liefdes: zijn Klaske en de Adler

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.. .32. . .2 .. .19. 2  17

.................................................... 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


Sa!

23 december 2015

9

37

www.sa24.nl

2

7

8

5

10

3

11

6 17

12

15

11 Patricia Buwalda woont op de plek van de voormalige schillenboer.

4 4

3  27

.................................................... 12 Jakob de Jager van de Loksleane had een bijna-doodervaring

18

7  29 3  37

.................................................... 13 Chenigua (16) woont aan Blauhûs en ze brengt wekelijks de Sa! rond

6  7 6  28

....................................................

14 Hilda Eilers was op het moment dat Sa! kwam druk aan het werk in een prachtig tuinhuisje aan de Binnenwei 2  1 4  38

....................................................

15 Sije Tenge van de Visserwei stond in augustus op het punt te beginnen als dorpshuisbeheerder 1  11 6  20

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .

16 Ate en Baukje Postma runnen aan De Slûs net buiten het dorp een boerderijwinkel

13  9 3  12

....................................................

17 Roel Wagenaar van de Boerestreek opende op 22 juli de serie Simmer ’15.

5  21 2  36

.................................................... 18 Max Sturing had ooit een snackbar in Terherne en woont nu met Gitta Pupping aan de Tjongervallei

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.. .16.

19 Froukje Hielkema heeft aan de Hegedyk haar eigen Treasure

5  30 1  26

.................................................... 20 De dochter van de oprichter van de Open Stal woont op de Lyclamaweg 15

2  13

.................................................... 21 Een voormalige Rabobank zit op de Westerbuorren 15

5  23 4  31

.................................................... 19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

20 De dorpen

Nij Beets Oudehorne Oldeberkoop Bontebok Beetsterzwaag Jonkerslân Lippenhuizen Luxwoude Ureterp Tijnje Hemrik Wijnjewoude Bakkeveen Siegerswoude Boornbergum Terwispel Jubbega Frieschepalen Nieuwehorne Langezwaag Makkinga 34

35

36

37

38


2e Kerstdag geopend van 11.00 tot 17.00 uur vanaf 2e Kerstdag t/m zaterdag 2 januari 2016 21% korting op het gehele assortiment

Warm wonen bij Van Ouds 2 wonen 1500 m

Bank ‘Bram’ € 1150,-

Kloosterafel (240x100 cm)

€ 795,-

Stoel Neba € 195,-

Ronde tafeltjes klein € 69,middel € 189,groot € 269,-

Fauteuil Bella € 275,-

Grutterskast 240x220 cm € 1195,-

Leverbaar in beige, taupe en antraciet

Tafel (210x100 cm)

€ 450,-

Bank vanaf

Metalen kast

€ 295,-

Rond/zwart

€ 149,-

Bank Negra € 1445,-

Lamp ‘Golden Sun’ € 239,-

Krukjes

Geweien

€ 49,- p.s.

€ 15,95

Voor een leuke inrichting slaag je bij Van Ouds Westersingel 2 (zijstraat Stationsweg) Drachten Geopend op dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur donderdag KOOPAVOND Diverse VW Busjes

€ 28,-

zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

www.vanoudsmeubelen.nl

t. 06-51255279

Diverse andere schilderijen Rembrandt

€ 69,-


Meest

Meest VERANTWOORDE VERANTWOORDE

BRON: GfK CONSUMENTENONDERZOEK BRON: GfK CONSUMENTENONDERZOEK

Geldig in week 52 (zondag 20 t/m zaterdag 26 december 2015)

en Deze feestdkakger gaan we len! gourmette

PLUS Moment Beter Leven Sterrengourmet

Schotel 2 personen ca. 420 gram 7.13 4.19 Schotel 4 personen ca. 825 gram

8.24

E

4.

T

UI

PLUS Luxe vlaai

LI M B UR

Kerstvlaai met crispy choco hazelnootbavaroise, appelcitroenvlaai, rijst met slagroom, aardbeienbavaroisevlaai of Zwitserse room, geschikt voor 10 personen Hele vlaai

BESTE WIJN

2015

Doos 24 flesjes à 33 cl

SUPER

MARKT

BRON: NIELSEN CONSUMENTENONDERZOEK

15.60

8.

El Descanso

Cabernet Sauvignon, Carmenère, Chardonnay, Merlot, Sauvignon Blanc, Shiraz Rosé, Chardonnay Reserva, Carmenère Reserva of Shiraz Reserva, fles 75 cl, combineren mogelijk 2 flessen 11.98-12.98

8.

99

PLUS Fairtrade Koffie

Per 250 gram

250 GRAM

5.

99

2 VOOR

99

PLUS Biefstuk

9.99

Dagvers

99

Heineken Pils

ED LK A

G

PER 500 GRAM 8.49

G

14.00

Cafeïnevrij, grove of snelfiltermaling pak 500 gram, combineren mogelijk 2 pakken 8.18-9.58

4.99

2.

99

2 VOOR

5.

99

PLUS Broccoli Per 500 gram

Mona Pudding

Alle bekers à 450-500 ml Per beker

1.39-1.49

1.

00

500 GRAM

0.79

0.

59

52/15 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Voor alle producten in deze advertentie geldt, tenzij anders vermeldt, maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant. *De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als uw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper.

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via plus.nl

Openingstijden: ma-wo 8.00-20.00 do 8.00 18.00 vr- za gesloten zo 12.00-1800

Berkenbosch | Molenlaan 8 | 9244EA Beetsterzwaag | T: 0512-381232

www.plus.nlSa! week 52