__MAIN_TEXT__

Page 1

ANNONS

ANNONS

SÖDERTÄLJEBLADET ÄR EN ANNONS FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I SÖDERTÄLJE

SÖDERTÄLJEBLADET 8 SIDOR LOKALPOLITIK •• HÖSTEN 2019

WWW.SOCIALDEMOKRATERNASODERTALJE.SE

Södertälje påverkar

Ministern har ordet

Snedfördelning skapar orättvisa

RIKSPOLITIK sid 4

UTBILDNING sid 3

REGIONSPOLITIK sid 7

FOTO: KRISTIAN POHL, REGERINGSKANSLIET

TILLSAMMANS FÖR ETT BÄTTRE SÖDERTÄLJE Ett år av tillsammansskap för den politiska majoriteten i Södertälje där Socialdemokraterna tillsammans med MP, C och KD styr i det spännande politiska landskapet som omfattas av landets mest mångfacetterade kommun. Det har varit ett år som präglats av stora beslut men också starten på många långsiktiga arbeten som ska ge resultat för kommunens medborgare, företag och medarbetare. Ordning och reda ska råda och kloka beslut som sätter Södertäljeborna främst ska fattas.

Läs Boel Godners brev till Södertäljeborna, sid 2

Buller bygger för framtiden ll Det finns ett starkt tryck i att investera i Södertälje

Sid 5

Hårt arbete pågår ll Nya vård- och omsorgsboenden och högre kvalitet.

Äldresomsorg, sid 6

SSU, Södertälje ll Ung, entusiastisk och engagerad.

Sid 3

Expansiva Järna ll Expansion och gemenskap går hand i hand i Järna.

Sid 8

Skola i Enhörna ll Hur ser vägen framåt ut idag för en ny skola/förskola?

Sid 7

Minskat beroende ll På 10 år har försörjningsstödet halverats.

Sid 4


2

SÖDERTÄLJEBLADET ÄR EN ANNONS FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I SÖDERTÄLJE

ANNONS

Det är oktober 2019 och ett år har gått sedan vi bildade den nya politiska majoriteten i Södertälje. En koalition av partier som aldrig tidigare styrt tillsammans. Det har varit en spännande tid där samarbetet präglats av stabilitet, öppenhet och respekt.

I SÖDERTÄLJE FINNS EN UNIK GEMENSKAP ll Under det gångna året har vi fattat flera avgörande beslut för Södertäljes fortsatta utveckling. Planeringen för två nya äldreboenden inom de närmsta åren är igång, beslut om utbyggnad av VA-nätet i de södra kommundelarna genom anslutning till Himmerfjärdsverket har fattats och vi har avsatt ytterligare 50 miljoner kronor till den kompetensförsörjningsfond som inrättades förra året.

Att styra tillsammans med andra partier innebär att flera perspektiv måste tas hänsyn till. Det medför välgrundade och genomtänka beslut. Självklart medför det också att vi måste ge plats åt kompromisser. Ofta är vi överens – vi värnar alla stabilitet och långsiktighet i det politiska arbetet – och ibland krävs att vi vrider och vänder på frågor både

en och två gånger till dess att vi funnit lösningar som alla kan stå enade bakom. Oavsett vad sätter vi alltid Södertäljeborna främst. Socialdemokraterna gick till val på att stärka välfärden, utveckla landsbygden och fortsätta bygga en sammanhållen och modern kunskaps- och exportstad. Vi lovade likvärdiga uppväxtvillkor för barn och unga och en värdig äldreomsorg. Vi sa att Södertälje ska vara en attraktiv kommun att bo, leva och verka i och att vi tar ansvar för att hållbarhetsperspektivet präglar hela kommunen. Detta arbete fortsätter.

BOEL GODNER ÅLDER: 53 år. FAMILJ: Make, tre döttrar och en hund. POLITISKA UPPDRAG: Kommunstyrelsens ordförande, ordförande Telge AB, ordförande SYVAB, ordförande Söderenergi, ledamot SKL:s styrelse. VART TAR DU MED DIG EN VÄN SOM BESÖKER SÖDERTÄLJE FÖR FÖRSTA GÅNGEN? Till Marenplan, Tom Tits, Tullgarn och Torekällberget.

Södertäljebladet är en annonsbilaga från Socialdemokraterna i Södertälje. Utgivning torsdag 10 oktober 2019 med Länstidningen Södertälje. TEXT/FOTO: Socialdemokraterna i Södertälje (där inget annat anges). PRODUKTION: MittMedia Medieproduktion. TRYCK: V-TAB Södertälje 2019.

I skrivande stund befinner vi oss i en intensiv period där budgeten för kommande år ska fastställas. För Socialdemokraterna är prioriteringarna givna. ll Skolan ska fungera och ges de resurser som behövs för att våra barn och unga ska få en likvärdig skolgång. ll Äldreomsorgen ska bedrivas med kvalitet och såväl brukare som personal ska trivas. ll Södertäljes attraktivitet ska stärkas ytterligare så att fler företag etablerar sig här och fler människor flyttar hit. ll Det ska vara ordning och reda i ekonomin och ett gott resultat på sista raden. ll Exportindustrin och våra lokala företags förutsättningar ska värnas. ll Vi fortsätter driva frågan för ytterligare en passage över eller under Södertälje kanal – infrastrukturen ska fungera.

Den politiska styrningen i Södertälje är viktig för kommunens utveckling. Ordning och reda ska råda och kloka beslut som sätter Södertäljeborna främst ska fattas. Men också krafterna utanför politiken behövs.

Vad som ofta slår mig är att Södertäljebor är stolta över sin kommun. Här finns ambitioner om att göra Södertälje till en ännu bättre plats att bo på och en gemenskap som är svår att finna någon annanstans. Här lever och verkar vi tillsammans oavsett var vi kommer från eller vilket skede i livet vi befinner oss i. De senaste åren har framtidstron börjat växa igen i vår kommun, detta i takt med att vi vänt utvecklingen när det gäller skolresultat, ekonomi, kriminella strukturer och högt försörjningsstödsberoende. Mycket av det arbete som bedrivits har gjorts i samverkan med andra aktörer så som rättsväsende och statliga myndigheter. Vi ser att regeringen också lyssnat på oss i många av de frågor vi kämpat för under lång tid. Nu genomförs förändringar i EBO-lagen som innebär att nyanlända som bosätter sig i socioekonomiskt utsatta områden inte ska ha rätt till dagersättning. Det är ett viktig steg i rätt riktning för att bryta segregationen, men det är en lång bit kvar. Vi kommer fortsätta kämpa för att helt avskaffa EBO. Skärpta lagar kring handeln med svarta bostäder har trätt i kraft, men även här ser vi att det finns mer att göra. Utan en ny folk- och bostadsräkning där vi tar reda på vem som bor var kan vi aldrig motverka fusk och bedrägerier i välfärden. Det finns också en del saker vi ser på med oro. Den nedmontering av Arbetsförmedlingen som pågår, där det öppnas upp för externa aktörer att ta del av skattemedel, kommer att ge förödande konsekvenser. Vi har sett det förut kring LOV och uppkomsten av oseriösa hemtjänstföretag och vi är säkra på att vi kommer få se det nu också. Vi kommer ta strid för detta – välfärden får aldrig ses som en bankomat för kriminella aktörer.

Boel Godner Kommunstyrelsens ordförande

www.socialdemokraternasodertalje.se S.i.Sodertalje

sisodertalje


ANNONS

SÖDERTÄLJEBLADET ÄR EN ANNONS FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I SÖDERTÄLJE

MINISTERN HAR ORDET! FOTO: KRISTIAN POHL, REGERINGSKANSLIET

UTBILDNINGSMINISTER ANNA EKSTRÖM

Du ska aldrig stå ensam inför samhällsproblemen. Oavsett om det är klimatförändringarna, den organiserade brottsligheten, köerna i sjukvården eller stöket i skolan. Socialdemokratins grundläggande idé är att vi tillsammans kan bygga ett starkare samhälle, där individen inte lämnas ensam att hantera gemensamma utmaningar. ll För mig är det tydligt att samhället under lång tid inte har varit starkt nog. Människor har lämnats ensamma att hantera stora förändringar. Det har inneburit allt från växande ojämlikhet till låga skolresultat. På skolans område har det i vissa fall lett till en låt-gåattityd med stök och låga förväntningar. Skattepengar som skulle gått till skolan har i stället använts för att berika stora företagskoncerner eller sprida religiösa budskap. Så kan vi inte ha det. Synen på skolan måste uppvärderas. Socialdemokratin springer ur en stolt bildningstradition där kunskap och bildning alltid har varit något fint och eftersträvansvärt. Det borde vara modernare än någonsin. För Sverige har tidigare haft ett av de mest högpresterande och jämlika skolsystemen i världen. Det är det som har gjort Sverige till ett av världens bästa och rikaste länder. Dit ska vi nå igen. Därför har den socialdemokratiskt ledda regeringen från dag ett satsat på skolan. Resurserna och lärarlönerna har höjts, skolplikten har förlängts och elevhälsan förstärkts. Nu jobbar 31 000 fler i skolan jämfört med när Moderaterna regerade och kunskapsresultaten ökar i alla internationella mätningar. I Södertälje kan vi se hur kunskapsresultaten har ökat under flera år och att fler och fler elever nu går ut grundskolan och är behöriga till gymnasiet. Det är nationella och lokala framgångar vi ska vara stolta över och bygga vidare på. Men ska svensk skola åter bli världsledande behöver vi göra mer. Vi behöver fortsätta arbetet för högre kunskaper, ökad jämlikhet och trygghet och studiero för alla elever.

Högre kunskaper Otydliga kunskapskrav som varken elever eller lärare förstår ska ut ur klassrummen. Vi ska därför förstärka läroplanernas fokus på faktakunskaper. Lärarna ska få fler kollegor och bättre avlastning från exempelvis socionomer och lärarassistenter, så att de kan fokusera

I SVENSK SKOLA SKA KUNSKAP OCH BILDNING STÅ I CENTRUM – INGENTING ANNAT. på sin undervisning och att alla elever lär sig mer. Tidigt stöd ska ges till de elever som behöver det. Ökad jämlikhet Den som anstränger sig i skolan ska ha alla möjligheter att lyckas. Oavsett vilken kommun du bor i, vilka föräldrar du har eller vilken skola du har valt. Så är det inte i dag. Det vill vi ändra på; barn med olika bakgrund ska mötas i skolan. Resurserna till skolan ska säkras och mest gå till de skolor där behoven är som störst. För Socialdemokraterna går elevernas rätt till utbildning alltid före skolföretagens rätt att tjäna pengar. Vi socialdemokrater vill förbjuda religiösa friskolor. Tack vare Januariavtalet kommer vi äntligen att kunna stoppa nya från att starta. Det är ett viktigt steg. För i svensk skola ska kunskap och bildning stå i centrum – ingenting annat. Trygghet och studiero Vi behöver vara tydliga med att i svensk skola så har elever en självklar plikt att anstränga sig och visa respekt för sina lärare och klasskamrater. Stök, bråk och hot ska aldrig tolereras. På lektionerna används inte mobiltelefoner så länge läraren inte bestämt något annat. Vi vet att vi kan uträtta mer om vi arbetar tillsammans. Då kan vi se till att alla skolor ska vara bra skolor. Engagera dig du också – för ett starkare samhälle där vi löser våra gemensamma utmaningar tillsammans! Anna Ekström (S) utbildningsminister

3

SSU Södertälje, det socialdemokratiska ungdomsförbundet, är ett av få aktiva politiska ungdomsförbund verksamma i Södertälje. SSU:s huvuduppgifter definieras genom orden: Samla, skola och påverka. Många framstående och framgångsrika politiker har påbörjat sin politiska bana inom ungdomsförbundet och skolats av SSU. Du kanske blir en av dem?

Ung och engagerad – SSU Södertälje har ordet ll SSU erbjuder ett forum för samhällsdiskussioner där olika idéer och åsikter samlas och bearbetas för att sedan bli verklig politik i Södertälje kommun och även på riksplanet. Vi har åsikter och förslag om allt från skolmaten och lärartätheten i våra skolor till skatter och internationella frågor. SSU erbjuder också utbildningar och kurshelger som behandlar socialdemokratin och arbetarrörelsens historia, allmän politik med aktuella frågor samt utbildning för personligt ledarskap och personlig utveckling. Tre grundutbildningar på olika nivåer ges av Stockholms läns SSU-distrikt och fortsättningskurser sker på förbundsnivå.

SSU Södertälje samlar sina medlemmar ungefär en gång i månaden för olika aktiviteter som exempelvis föreläsningar, spel- och pizzakvällar med politiska inslag och allmänna samhällsdiskussioner. En gång om året skriver vi politiska förslag, motioner, som behandlas på SSU Stockholms läns distriktsårskongress. Dina åsikter kan alltså bli verklig politik! Exempel på förslag som gått igenom är busskort för ungdomar under sommarlovet, förhöjt CSN-bidrag och obligatorisk språkundervisning för nyanlända. I dag har opinionsbildning och samhällsdebatten flyttats från traditionella kommunikationskanaler till digitala medier såsom Facebook och Twitter som samlar hundratusentals människor. Det är bra med digitala verktyg som möjliggör politiska debatter och diskussioner över rådande problem och samhällsutvecklingen, men endast ett digitalt engagemang är inte tillräckligt. De politiska besluten som påverkar människors vardag beslutas inte genom omröstningar på Facebook, det görs i Riksdagen, Regionfullmäktige och Kommunfullmäktige. Begränsa inte ditt engagemang till Facebook! Det är på tiden att ställa sig frågan, vem ska bestämma min framtid? Är det sponsrad opinionsbildning på Facebook eller är det jag själv? Låt ingen göra valet åt dig, gör det själv! Börja ditt politiska engagemang i SSU Södertälje. Vid frågor kontakta gärna mig via min mejladress sarkis.khatchadourian@sodertalje.se eller via våra kanaler på Facebook med gruppoch sidnamnet SSU Södertälje. På sidan och gruppen lägger vi även upp framtida aktiviteter som ni är varmt välkomna till! Sarkis Khatchadourian Ordförande SSU Södertälje


4

SÖDERTÄLJEBLADET ÄR EN ANNONS FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I SÖDERTÄLJE

Ordning och reda i välfärden och på bostadsmarknaden. Avskaffa EBO och bygg en ny förbindelse över SaltsjöMälarsnittet i Södertälje. Det är några av de frågor Södertäljes riksdagsledamot Ingela Nylund Watz arbetar för, och visst går det att påverka även om det ibland tar lite tid.

SÖDERTÄLJE PÅVERKAR RIKSPOLITIKEN ll Det är just detta med tid som Ingela Nylund Watz tar upp när det handlar om att påverka såväl internt inom partiet samt övriga partier. – Ja, Södertälje med sina snart 100 000 invånare är unikt och har speciella utmaningar som gör att vi ofta ser behov av förändringar och förbättringar i lagstiftningen och statens uppgifter tidigare än många andra. Därför kan jag ibland känna en viss frustration över att det tar tid, berättar Ingela. Hon framhåller två områden där det tagit många år att få till stånd förändring men där det nu händer saker. Det blir en förändring av EBO-lagstiftningen och det blir också vissa förändringar i lagstiftningen som kommer att motverka handeln med svarta hyreskontrakt och olovlig andrahandsuthyrning. – Det här är steg i rätt riktning – men vi menar att EBOlagen bör avskaffas helt och att det krävs många fler åtgärder för att utrota den parallella, svarta bostadsmarknaden som etablerat sig i Södertälje och andra större städer. Vi anser till exempel att det behövs fler Hyresnämnder så att ärenden kring olovligt utnyttjande av hyreslägenheter inte ska behöva ta år att behandla och vi anser också att det krävs en ny Folk- och bostadsräkning. De hänsynslösa individer som skor sig på de mest utsatta människornas utsatthet måste stoppas och straffas.

Välfärdsbrottsligheten har drabbat Södertälje. Inte minst genom den uppmärksammade hemtjänsthärvan för några år sedan, och som har kommit att bli en symbol för hur kriminella aktörer utnyttjar välfärden. Vad gör regeringen kring detta? – Regeringen har nu inför budgeten 2020 sett till att de fyra viktigaste myndigheterna i sammanhanget, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Arbetsmiljöverket får ökade resurser att bekämpa välfärdsbrott och skatteundandragande,

INGELA NYLUND WATZ ÅLDER: 57 år. FAMILJ: Make, vuxen dotter. BOR: I Östertälje. POLITISKA UPPDRAG: Riksdagsledamot, ledamot i Finansutskottet. Ledamot i Kommunfullmäktige och har flera kommunala uppdrag. Ordförande för S i Södertälje. TRIVS BÄST: Hemma i trädgården eller med ett handarbete och en bra ljudbok. VART TAR DU MED DIG EN VÄN SOM BESÖKER SÖDERTÄLJE FÖR FÖRSTA GÅNGEN? Öbacken-Bränninge naturreservat med bland annat sin unika hagmark!

påtalar Ingela. Det är jättebra och jag skulle också vilja att kommunerna fick en större roll i detta arbete eftersom det är hos kommunerna många olika bidragssystem handläggs och hanteras.

För att samhället ska hålla ihop krävs en stark välfärd som fungerar som det är tänkt. Missbruk och kriminellt agerande kring välfärdens verksamheter skapar bristande tilltro till systemet, hur ser det fortsatta arbetet ut? – Det är jätteallvarligt. Skadas tilltron till systemet skadas också vår svenska modell. Därför kommer jag att fortsätta engagera mig i den här typen av frågor. Och driva på när det behövs. Lyckligtvis är vi i regerings-

HALLÅ DÄR… ROSE-MARIE JACOBSSON

ordförande i Socialnämnden

Sedan 2008 har det utbetalda försörjningsstödet i Södertälje minskat radikalt och kommunen har så gott som lyckats halvera det utbetalda biståndet.

Vad ligger bakom den positiva utvecklingen? – Först och främst har det handlat om att på allvar ta itu med fusk och bedrägerier. På vilket sätt har ni gjort det? – Vi har sett till att verksamheten arbetar aktivt med att motverka fusk genom att utreda varje ansökan grundligt, ställa frågor till den biståndssökande och endast fatta beslut på grunder som vi vet är riktiga. Ett beslut ska alltid vara fattat baserat på vad vi vet, inte på vad vi tror. Sedan handlar det om att ställa krav på den som söker bistånd.

ANNONS

ställning just nu och det gör det lite lättare men det krävs fortsatt hårt arbete också internt i partiet. Södertäljes stora företag är viktiga inte bara för Södertälje utan för hela Sverige. Att de har de bästa förutsättningarna att blomstra och utvecklas är viktigt för svensk export. Därför är också infrastrukturen i Södertälje extra känslig. Olyckan på motorvägsbron vid midsommar 2016 visar tydligt hur sårbar situationen är. – Staten måste här ta sitt ansvar och se till att vi får ytterligare en förbindelse över Saltsjö-Mälarsnittet i vår stad, menar Ingela. Förutom sårbarheten som påverkar våra medborgare och företag finns det ju också en försvars- och säkerhetsaspekt på frågan. Broarna i Södertälje är strategiska för tillförseln av gods och förnödenheter till huvudstaden. Ingela har hunnit bli 57 år och sitter i riksdagens Finansutskott sedan 2014. Det är i Finansutskottet som statens budget hanteras, vilket ger en bra överblick över helheten. Särskilt nöjd är hon med att det under flera år i rad gjorts stora tillskott av generella statsbidrag till kommunerna och att tillskotten kommer att öka även åren framöver. Södertälje har fått 105 miljoner i ökade statsbidrag sedan 2014 och inför 2020 ökar de med ytterligare 33 miljoner. – Det är bra eftersom vi blir allt fler äldre samtidigt som det föds många barn. Det kommer att kräva fler skolor, äldreboenden och förskolor. Och många flera anställda som ska jobba med barnen och de äldre. Satsningarna på den generella välfärden måste fortsätta. Ingela har också uppdrag i kommunen. Sedan valet sitter hon i Kommunfullmäktige, Kommun- och Koncernstyrelsen och så är hon ordförande för Telge Tillväxt, säger hon. Telgebolaget som ger ungdomar som hamnat en bit från arbetsmarknaden möjligheten att växa, få viktiga rader i sitt CV och komma ut i arbete eller studier efter en tid. – Jag ser det som ett hedersuppdrag att vara ordförande för Telge Tillväxt. Bolaget som vi äger tillsammans med Scania, Sodexo, Meconomen, Peab och Ica Maxi i Geneta lyckas med att få ut 70 procent av ungdomarna i arbete eller studier när de varit en tid hos oss. Jämfört med andra insatser som görs riktat mot den här gruppen är det ett väldigt gott resultat.

Vilka krav ställs på den biståndssökande? – Det ställs olika krav beroende på personens situation, bland annat handlar det om att den enskilde ska göra vad hen kan för att komma ut i sysselsättning. Försörjningsstöd ska vara kortsiktigt. Tydligare krav och förväntningar på den sökande har lett till att färre söker bistånd.


ANNONS

SÖDERTÄLJEBLADET ÄR EN ANNONS FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I SÖDERTÄLJE

5

HÅKAN BULLER ÅLDER: 52 år. BOR: I centrum. UPPDRAG: Ordförande i Stadsbyggnadsnämnden, ledamot i kommunfullmäktige, styrelseledamot i Ostlänkenbolaget. YRKE: Kommunikatör, Trafikverket. FAMILJ: Sambo och två utflugna döttrar. VART TAR DU MED DIG EN VÄN SOM BESÖKER SÖDERTÄLJE FÖR FÖRSTA GÅNGEN? En solig promenad utmed kanalen bort mot Ragnhildsborg och Mälarbadet eller en glass och fika vid Maren.

Nya bostäder, arbetsplatser och verksamheter växer fram – det byggs mer än på många år i Södertälje! Vi har träffat Håkan Buller, ordförande i Stadsbyggnadsnämnden, för att prata om Södertäljes utveckling på området. ll Under en rätt lång tid byggdes det inte

särskilt mycket bostäder i Södertälje. Detta har ändrats de senaste åren. Kommer det att fortsätta så? – Ja, det finns ett starkt tryck, och en stark vilja att investera i Södertälje. De kommande åren bedömer vi att det kommer att byggstartas 800–900 bostäder per år, vilket är väldigt högt historiskt. Däremot kommer antalet variera mellan åren, berättar Håkan. Det hänger ihop med i vilken takt olika projekt får sina planer beslutade. Samtidigt jobbar vi hela tiden med att skapa bra förutsättningar för nya företag och att vårt befintliga näringsliv kan fortsätta att växa, och vi arbetar med ”strukturplaner” där vi går igenom de olika stadsdelarna och tittar på var vi kan skapa förutsättningar för exempelvis nya bostäder, förskolor, skolor, handel, kultur, service och parker. Flera sådana planer finns redan klara berättar Håkan och nämner särskilt Lina, Geneta, Mariekälla/ Saltskog och Bårsta/Blombacka.

Vilka fördelar ser du med den utveckling som pågår? – Att människor kan bo och arbeta i Södertälje är både bra och viktigt. Det finns olika faktorer som man måste förstå. För det första har Södertälje växt kraftigt under många år, men det har inte förrän nu återspeglats i takten på byggandet, menar Buller. Så det har funnits ett starkt behov. För det andra tror jag att de flesta tycker att det är bra med alternativ, man ska ha möjlighet att göra en bostadskarriär, oavsett om det är inom samma område eller om man vill flytta till något större eller mindre. Den möjligheten har varit väldigt liten. Men det är också så att

Södertälje fortsätter att växa. Vårt näringsliv växer, vi har nu en fantastisk plats i Science park, med KTH-studenter, och vi vill ju gärna att det ska vara möjligt för ungdomar att hitta en möjlighet till sitt första boende. Med andra ord är utvecklingen som pågår oerhört betydelsefull, både för Södertäljeborna och för de som söker ett bra boende med nära till mycket i Stockholm och Mälardalen.

Vad finns det för utmaningar? – Det är väldigt bra att en stad växer, men givetvis finns det utmaningar. För några år sedan beslutade Södertälje

DE KOMMANDE ÅREN BEDÖMER VI ATT DET KOMMER ATT BYGGSTARTAS 800–900 BOSTÄDER PER ÅR. kommun om en ny översiktsplan. I den valde Södertälje väg. Vi planerar inte för nya ”satellitstadsdelar” långt utanför staden. I stället ska staden växa inifrån och ut. Vi förtätar staden och kopplar samman olika delar. Samma sak gäller för tätorterna utanför staden, säger Håkan. Dessutom har vi en fantastisk landsbygd som också ska ha bra förutsättningar att växa i en lagom skala. Utmaningarna är, och kommer att vara, att vi också gör de följdinvesteringar som är nödvändiga för att till exempel trafik, skolor, förskolor och äldreboenden också hänger med. Och att vi tänker smart när vi planerar bland annat mötesplatser, handel, service och parker. Men fördelen är att om man gör det rätt blir det en mycket bättre stad inte bara för de som flyttar in, utan för hela staden eller stadsdelen.

Men varför är förtätning bra? – Helt enkelt därför att det är smart – vi använder befintlig infrastruktur för gator, vägar, vatten, avlopp och elnät. Det ger också bättre underlag för en förbättrad

kollektivtrafik och vi överexploaterar inte heller våra grönområden. Som exempel kan vi se utvecklingen i stadskärnan, där byggnationen i första hand sker på markparkeringar. Dessutom ger det också förutsättningar att skapa nya spännande mötesplatser, torgytor och parker. Om vi tar staden som exempel blir det väldigt tydligt. Vi vill nog alla se en stark utveckling och ännu mer handel, restauranger, mötesplatser, kultur, biograf med mera. Och allt det är både bra och viktigt, men det behövs människor i ekvationen – människor som faktiskt bor och lever här. Sedan kan jag ju inte låta bli att bli glad när jag går i en stad där nya fönster lyser upp staden och balkonger får sina första blommor. Det är en stad som lever.

Om jag har åsikter om utvecklingen, vad gör jag då? – Vi vill ju att så många som möjligt ska vara med i diskussionerna och lämna synpunkter. I alla planeringsarbeten finns samråd där alla som är intresserade har möjlighet att vara med och ha synpunkter. Vi har medborgardialoger kring våra större projekt och brukar finnas ute på festivaler och andra evenemang. Sedan finns alltid möjligheten att ta direktkontakt med alla oss som förtroendevalda. Jag brukar vara ute en hel del och prata med både oroliga närboende, engagerade företagare och föreningar. Det är bra och viktigt. Vad innebär det för nyproduktionen när regeringen nu återinför det statliga investeringsstödet för hyresrätter som M, KD tillsammans med SD tog bort? – Det är viktigt att olika typer av saker görs för att skapa förutsättningar för rimliga hyror. Investeringsbidraget är en sådan faktor, men såväl staten som byggföretagen behöver jobba mer aktivt med skatter och sänkta kostnader.

Om jag vill veta mer kring vad som är på gång? – Då tycker jag att man ska gå in på ”Södertälje växer” https://www.sodertalje.se/bo-och-bygga/sodertaljevaxer/. Här kan du läsa om allt som pågår.


6

SÖDERTÄLJEBLADET ÄR EN ANNONS FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I SÖDERTÄLJE

ANNONS

HÅRT ARBETE FÖR EN BÄTTRE ÄLDREOMSORG Utmaningarna inom äldreomsorgen är stora i hela Sverige. Vi har träffat Pia Sjöstrand, ordförande i Äldreomsorgsnämnden, för att ta reda på hur situationen ser ut i Södertälje kommun. ll Pia, berätta vad som är aktuellt inom äldre-

omsorgen i kommunen just nu. – Vi kan äntligen se fram emot att två nya vård- och omsorgsboenden ska byggas, säger Pia entusiastiskt. Utifrån befolkningsprognoserna och den volymökning som väntar bedömer vi att det stora antalet platser, drygt 100 stycken, kommer tillgodose behoven som beräknas finnas i vår kommun framöver. Kan du säga något om var boendena kommer att byggas? – Gällande det första boendet har Kommunstyrelsen gett stadsdirektören i uppdrag att förhandla med aktörer som kan färdigställa ett vård- och omsorgsboende innan 2022. Exakt plats vet vi därför inte än. Det andra boendet ska byggas av kommunen i Lina. Sjöstrand fortsätter:

PIA SJÖSTRAND ÅLDER: 61 år. FAMILJ: Make Ewert Sjöstrand, dotter Aurora, fyra bonusbarn, elva bonusbarnbarn och katten Silva. BOR: Järna. POLITISKA UPPDRAG: Ordförande i Äldreomsorgsnämnden, ledamot i Kommunfullmäktige, studieledare i Södertälje Arbetarekommun och vice ordförande i ABF Södertälje/ Nykvarn. VART TAR DU MED DIG EN VÄN SOM BESÖKER SÖDERTÄLJE FÖR FÖRSTA GÅNGEN? En termos med nybryggt kaffe, ett gott bakverk från något av Järnas fina kondis/bagerier och så tar vi oss till fots till Picknickudden vid Moraån i Järna.

– Jag vill också passa på att berätta om nästa stora satsning för äldre som är ett trygghetsboende. Denna typ av boende riktar sig främst till personer som upplever det otryggt att bo kvar i sitt ordinarie boende men som klarar sig bra med några timmars hemtjänst per vecka. I trygghetsboenden finns gemensamhetsutrymmen och restaurang vilket är ett bra sätt för äldre att bryta ensamhet och isolering. Pia berättar att trygghetsboende är ett bra alternativ för personer som upplever stor ensamhet och isolering men som inte har lika omfattande stödbehov som ges i vård- och omsorgsboende. De flesta äldre vill bo kvar i sitt ordinarie hem så länge som det går. För att göra detta möjligt arbetar Äldreomsorgsnämnden med förebyggande och icke biståndsbedömda insatser. Hon nämner bland annat uppsökandeverksamhet för alla som är 80 respektive 85 år.

– Allt fler äldre upplever ofrivillig ensamhet och därmed ökar den psykiska ohälsan. För att förebygga och lindra detta driver kommunen ett antal mötesplatser som är öppna på dagtid. Här är man välkommen att slå sig ner och ta en kopp kaffe, prata och uppgås med andra besökare eller kanske ägna sig åt någon aktivitet som erbjuds, fortsätter Pia. Men det är inte bara kommunen som tar ansvar för mötesplatser. I dag finns flera mötesplatser som drivs av olika kyrkliga församlingar, pensionärsorganisationer och andra frivilliga insatser.

Regeringen presenterade för en tid sedan en prognos som visar att antalet äldre ökar markant i Sverige och därmed behovet av äldreomsorg. Du nämner att vi ser en volymökning i Södertälje, beror det på det som regeringen lyfter fram? – Ja, delvis. I vår kommun bor det dessutom 35 000 personer som är av assyrisk/syriansk härkomst och vi ser att behovet av vård- och omsorg ökar inom denna grupp, menar Pia. Lika mycket som vi behöver tillgodose att vår personal talar svenska behöver vi också säkerställa att vi har personal som kan tala och förstå assyriska/syrianska och arabiska, och erbjuda mat som man är van vid samt aktiviteter man känner igen. I ett av de nya boendena ska vi säkerställa att vi kan erbjuda detta.

Det har varit stormigt kring hemtjänsten den senaste tiden. Hur ser du på den kritik som lyfts fram i media? – Ett område vi arbetar särskilt intensivt med är just hemtjänsten. Mycket behöver göras för att skapa ordning och reda. Vi kan alltid bli bättre. Hur arbetar ni för att skapa ordning och reda? – Vi arbetar på flera plan med hela linjeorganisationen samtidigt. Det gäller allt från mer brukarvänliga arbetssätt, metoder och bättre arbetsvillkor för personalen till kompetensutveckling för medarbetare och chefer. Det är omfattande och tidskrävande processer och vi behöver vara tålmodiga, uthålliga och noggranna för att få en hemtjänst av hög kvalitet och hållbar över tid, påtalar Pia. Det finns många anhöriga som vårdar sin närstående i hemmet. För många är det en självklarhet, men likväl kan det vara påfrestande. Den som vårdar kan uppleva att hen får försaka mycket i sitt eget liv. Hur ser anhörigstödet ut i Södertälje? – För att ge stöd till anhöriga som vårdar en närstående har vi precis startat en Drop-in-verksamhet där den anhörige kan få hjälp av kompetent personal att ”ta hand om” sin närstående några timmar. Då har man som anhörig möjlighet till egen tid och egna aktiviteter, exempelvis att gå till frisören, fika med en vän eller kanske samtala med en anhörigkonsulent. Samtidigt får den närstående nya upplevelser och stimulans.

En sista fråga. Hur påverkas äldreomsorgen i Södertälje kommun av regeringens höstbudget 2020? – I regeringens budget finns bland annat riktade medel för kommunernas äldreomsorg att utveckla demensvården samt att minska den ofrivilliga ensamheten. För vår del handlar det om 4,3 miljoner kronor. Dem ska vi använda på ett klokt och ansvarsfullt sätt.


ANNONS

SÖDERTÄLJEBLADET ÄR EN ANNONS FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I SÖDERTÄLJE

Under en längre tid har det planerats för en ny, eller tillbyggd, skola i Enhörna. Alla är överens om att behovet är stort men frågan har stötts och blötts i många år. Vi tog en lägeskoll med Johan Schönbeck, ordförande i Enhörna kommundelsnämnd

ELOF HANSJONS

HALLÅ DÄR… JOHAN SCHÖNBECK

ÅLDER: 38 år. FAMILJ: Sambo och två barn. POLITISKA UPPDRAG: Kommunalråd, ledamot i regionfullmäktige.

ordförande i Enhörna kommundelsnämnd

VART TAR DU MED DIG EN VÄN SOM BESÖKER SÖDERTÄLJE FÖR FÖRSTA GÅNGEN? Till Scaniarinken och Stora Envätterns naturreservat.

Johan, vad är status i dag kring ny skola i Enhörna? – Utbildningskontoret har påbörjat en förstudie kring en ny förskola samt en utbyggnad av Vallaskolan. Det är där vi står just nu.

Vad innebär det rent konkret? – Det betyder att vi har påbörjat projekteringen på nytt.

Tretton år av moderatstyre i Region Stockholm (tidigare landstinget) har satt sina spår i Södertälje och de södra delarna av länet. Upphandlingen av öppenvårdskardiologi blev ett hårt slag mot Hjärt- och kärlcentrum i Södertälje. Mödra- och barnavårdscentralen i Hovsjö har lagts ned. Vidarkliniken har upphört och åtföljts av en nedläggning av Vidar vårdcentral. Återkommande besparingskrav på Södertälje sjukhus och svårigheter att rekrytera personal är ständigt närvarande.

”Det måste vara en bra sjukvård i hela länet – inte bara i Stockholm” ll Vi har pratat med Elof Hansjons om den utbredda problematiken inom sjukvården. Tillsammans med Linda Älegård och Nina Unesi representerar han Socialdemokraterna Södertälje i Regionfullmäktige, Region Stockholm.

Hur stor är krisen, fungerar allt dåligt inom sjukvården i Södertälje? – Verkligen inte, säger Elof Hansjons. Stora delar av nyinvesteringarna i byggnaden vid Södertälje sjukhus har blivit bra, vi har haft ett fint samarbete om den nya familjecentralen i Geneta och det finns många anställda inom sjukvården i Södertälje som gör sitt bästa utifrån de förutsättningar som finns. Men vi är inte nöjda. Södertälje är en stor kommun med nästan 100 000 invånare och det faktum att vi ligger utanför Stockholms innerstad, men betalar landstingsskatt då vi är en del av regionen, borde innebära att våra medborgare ska kunna få bra vård här utan att behöva åka in till Stockholm. Det måste vara en bra sjukvård i hela länet – inte bara i Stockholm. Menar du att Södertälje är förfördelat jämfört med Stockholm? – Ja, säger Elof. Vi vet att det system med privata aktörer i Stockholmsregionen som kallas vårdval framför allt innebär en större frihet för företagen att välja var och till vem man ska bedriva vård utifrån lönsamhet. Man gör lättare vinst genom att etablera vård för enklare åkommor i de centrala och norra delarna av Stockholm.

Det innebär att äldre patienter med mer komplexa problem får sämre tillgång till vård. Det påverkar Södertälje.

Region Stockholm har den högsta landstingsskatten och är mest skuldsatt av alla regioner i Sverige. Nya Karolinska sjukhuset (NKS) har varit mycket omdiskuterat. Hur påverkas Södertälje av NKS? – I stället för att bygga ett vanligt, stabilt och väl fungerande sjukhus valde Moderaterna att bygga någon form av lyxsjukhus där konsulter tog fram en ny organisation och där det skulle vara en ny typ av finansiering med offentligt-privat samarbete, menar Elof. Några granskande journalister har skrivit läsvärda böcker om hur det blev. Effekten för Södertälje är att vi som medborgare i regionen får vara med och betala sjukhuset trots att nyttan av det för Södertäljeborna kan diskuteras.

Tränger det ut möjligheten att bygga upp sjukvården i Södertälje? – Ja, så är det naturligtvis. Och också möjligheterna att investera i kollektivtrafiken här, som ju också regionen är ansvarig för, påpekar Elof. En klar och tydlig analys över läget är första steget för att åstadkomma förändring. Under ledning av vårt nya socialdemokratiska regionråd i opposition, Aida Hadzialic, kommer vi nu att utveckla vårt alternativ för att stärka regionen i framtiden. Vi från Södertälje – jag, Linda och Nina – kommer att arbeta hårt för att Södertälje ska vara en viktig del av denna resa.

Vad är det som gör att det dragit ut så mycket på tiden? – Vi fattade beslut om en ny skola i kommundelsnämnden redan 2013, samma beslut fattades också i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. Därefter inleddes en fem år lång tid av processande där beslutet överklagades i Länsstyrelsen, Mark- och miljödomstolen, Mark- och miljööverdomstolen och i Högsta domstolen. Vad har resultatet av alla dessa processer blivit för er del? – Av uppenbara skäl har vi tappat fart men processandet har också gett oss tid till att se över alternativen. Det vi tittar på nu är att bygga ut Vallaskolan på befintlig plats och bygga en förskola på en helt ny plats. Vad är fördelen med att bygga förskola på en ny plats? – Vallaskolans geografiska område är begränsat och det är inte helt lämpligt att ha en F–9-skola tillsammans med en förskola på denna begränsade yta. Vi skapar nu en möjlighet att bygga förskolan på en plats som vi ser som bättre lämpad. Då kan vi också nyttja befintlig förskolelokal som en del i utbyggnaden av nya Vallaskolan. Vad kan du säga om placeringen av den nya förskolan? – Platsen vi tittar på ligger rent logistiskt mycket bra på väg in till Södertälje. Det är cirka 300 meter från Ekeby och 200 meter till kollektivtrafiken. Hur ser tidsperspektivet ut? – Förstudien bör vara klar till våren, därefter påbörjas projekteringen vilket kan ta 1–1,5 år. Det vi kommer behöva inleda med är att bygga förskolan och en idrottshall innan tillbyggnaden av Vallaskolan kan inledas. Slutligen, Enhörna i en mening: – Enhörna, förenings- och idrottslandet i Södertäljes närmaste kommundel med naturen som granne.

7


8

SÖDERTÄLJEBLADET ÄR EN ANNONS FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I SÖDERTÄLJE FOTO: MOSTPHOTOS

HALLÅ DÄR… SUSANNE BERGSTRÖM

Järnabo och vice ordförande i Järna kommundelsnämnd

Med VA-systemet anslutet till Himmerfjärdsverket kan de södra kommundelarna expandera.

Vatten och avlopp skapar bostäder ll ”Socialdemokraterna förespråkar utbyggnad av VA-nätet i de södra kommundelarna” anfördes i den senaste upplagan av Södertäljebladet. Det befintliga vatten- och avloppssystemet i de södra kommundelarna är maximalt utnyttjat vilket fört med sig att det inte är möjligt att bygga fler bostäder innan VA-frågan är löst – och äntligen är den det! För en dryg månad sedan fattade en enhällig Kommunstyrelse i Södertälje beslut om att gå vidare med VA-utbyggnaden i de södra kommundelarna genom anslutning till Himmerfjärdsverket. Ett avgörande steg för att fortsatt stärka utvecklingen i Järna, Hölö-Mörkö och Vårdinge-Mölnbo, anser vi socialdemokrater i Södertälje!

Susanne, vad är viktigaste frågan i och för Järna? – Bostäder, bostäder så klart, säger Susanne. I dag vill fler aktörer vara med och bygga i Järna och det är mycket positivt. Järna är attraktivt. Vad innebär det rent konkret? – Det betyder att vi har över 20 ansökningar om ändrade detaljplaner. Vi måste prioritera bland dem så att vi får igång byggandet i Järna tätort. Det betyder också att vårt arbete med strukturplaner för återstående delar måste flyta på hela tiden. Järnaborna har visat ett fantastiskt intresse att vara med och tycka till, det uppskattar nämnden. Vad är mer viktigt för er i Järna? – Kulturnavet förstås, vi har stort behov av nya lokaler för bibliotek, fritidsgård och mötesplats med samlingslokaler. Vi har sagt ja till en förstudie som innebär att vi vill ha en helt ny lokallösning för dessa verksamheter. Behovet går inte att lösa med en utbyggnad av Futurum, det kommer bli ett stort lyft till Järna centrum att en sådan här kulturell mötesplats skapas.

Vad har resultatet av alla dessa processer blivit för er del? – Att vi jobbat igenom kulturen, idrotten och fritidens utveckling och behovet av nya bostäder rejält. Att vi också når breda politiska lösningar i nämnden som ger stabilitet åt Järna. Att engagemanget bland Järnaborna tas till vara och berikar vårt arbete.

www.socialdemokraternasodertalje.se

Järna Framtid är samlingsnamnet för all planering och alla åtgärder för att bygga ut och förnya Järna samhälle. Behovet är stort och förtätning av samhället en av de viktigaste frågorna när det gäller bostadsbyggande. Stationsområdet behöver ett lyft och ett av de svårare uppdragen är att finna rätt lösning för trafiksituationen i centrum.

Vad är fördelen med att bygga nytt Kulturnav på en ny plats? – Fördelen är att lokalerna blir utifrån de krav som är i dag och framåt samt ett flexiblare användande. Lokalerna behöver vara omställningsbara för olika ändamål. Ett modernt bibliotek med god arbetsmiljö och öppnare miljö ger mer överblick för personalen. Tillgängligheten kommer kunna lösas mycket bättre. Hur ser tidsperspektivet ut? – Förstudien är klar och vi behöver få medel i mål och budget för att gå vidare i processen helt enkelt. Planer för överbyggnad av uterinken vid Ljungbacken ligger också i raden av projekt som behöver komma igång. Vad gör ni mer för Järnaborna och gemenskapen på orten? – I år har vi skapat Bondens marknad med stor hjälp av lokala aktörer och föreningar i Järna. Kulturfesten lades i augusti och blev stor succé. Julmarknaden kommer tillbaka och vi kommer fira Järna 10 000 invånare under senhösten med lite festligheter. Vi vill medverka till evenemang i stort och smått för folk i alla åldrar. Det kan vi göra tillsammans med vårt fina föreningsliv i Järna och andra engagerade aktörer, lokala odlare, Svenska kyrkan, RIA och inte minst våra företagare. Slutligen, Järna i en mening: – Järna – företagar-, förenings- och idrottsbyn i Södertäljes mest ekologiska kommundel med den underbara naturen omkring oss.

FOTO: MOSTPHOTOS

VILL DU VARA MED I KAMPEN FÖR ETT STARKARE SAMHÄLLE? BLI MEDLEM!

ANNONS

Profile for Socialdemokraterna i Södertälje

Södertäljebladet oktober 2019  

Välkommen till Södertäljebladet, här kan du ta del av åtta sidor aktuell lokalpolitik från Socialdemokraterna i Södertälje.

Södertäljebladet oktober 2019  

Välkommen till Södertäljebladet, här kan du ta del av åtta sidor aktuell lokalpolitik från Socialdemokraterna i Södertälje.

Advertisement