Page 1

ВИЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЕКОМОНІТОРИНГУ МІЩЕНКО Л.В. м. Вінниця 2009


Алгоритм побудови системи екологічної безпеки територій, яка складається із семи блоків:

1. Теоретико – методологічні основи екологічної безпеки територій промислових підприємств (техногеоекосистем), техноприродних комплексів, населених пунктів (урбоекосистем), адміністративних районів і областей, регіонів, держави в цілому та міждержавних утворень – нормативні документи для створення цього блоку відсутні.


2. Оцінка сучасної екологічної ситуації та екологічного стану всіх компонентів довкілля території виконується за екологічними показниками стану і структури геоекосистем, можливості їх до самовідновлення, характеристики природного і антропогенного впливу техногенних об’єктів на екосистеми. Всі ці показники сучасного стану необхідно порівняти з нормативними. Процес оцінки сучасного екологічного стану завершується складанням цілого комплексу комп’ютерних (електронних) еколого-техногеохімічних карт як по окремих компонентах довкілля і окремих елементах-забруднювачах, так і синтетичної (інтегральної) карти, на якій визначаються зони екологічної небезпеки різного ступеня: нормальні, задовільні, напружені, складні, незадовільні, передкризові, критичні, катастрофічні – нормативні документи відсутні.


3. Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) техногенних об’єктів як елемент процесу їх проектування, будівництва та експлуатації, виконується згідно затвердженого нормативного документу – Державних будівельних норм (ДБН) А.2.2-1-2003. Деталі цього процесу охарактеризовані Я.О.Адаменком і впроваджені у практику природоохоронних робіт.


4. Моніторинг довкілля, особливо в зоні впливу техногенних об’єктів ґрунтується на безперервних стеженнях за природними та антропогенними змінами всіх екологічних показників, що характеризують стан екосистем на певний час спостережень. Кожна екосистема, як частина біосфери Землі, складається з означених вище 9 компонентів. На основі моніторингу виконується прогноз змін екологічної ситуації в залежності від різних сценаріїв соціально-економічного розвитку території шляхом комп’ютерного моделювання екологічних станів тої чи іншої території у залежності від існуючого чи заданих режимів функціонування – нормативний документ – РД 211.0.8. 107-05 (від 16 грудня 2005р. наказом № 467).


5. Екологічний ризик виникнення критичних екологічних ситуацій, критичних екологічних станів та надзвичайних ситуацій природного і техногенного походження – нормативні документи відсутні.

6. Безпека життєдіяльності населення: захворюваність у залежності від екологічних чинників, екологічні ризики погіршення стану здоров’я та смертності – нормативні документи відсутні.


7. Геоінформаційні комп’ютеризовані системи екологічної безпеки (ГІС КСЕБ) територій для збалансованого природокористування, оптимізації екологічної ситуації та покращання екологічного стану компонентів довкілля та управління природоохоронною діяльністю та природними ресурсами – нормативні документи відсутні.


Алгоритм екологічної оцінки територій

ТсфТсфТсфТсфТсфТсфТсфТсфТсф Ep= f ( , , , , , , , , ), ЛТ ГФ ГМ ГД АТ ПД ФС ЗС ДС де Ер – екологічна ситуація на території району, ЛТ, ГФ, ГМ, ГД, АТ, ПД, ФС, ЗС, ДС – природний стан літосфери, геофізсфери, геоморфосфери, гідросфери, атмосфери, педосфери, фітосфери, зоосфери, демосфери,Тсф – техногенний вплив на компоненти геоекосистеми.

Тсф = f (BM, ПС, МД, НФ, РР…та ін.) де ВМ – важкі метали, ПС – пестициди, МД – мінеральні добрива, НФ – нафтопродукти, РР – радіоактивні речовини та ін.


Комплексні (сумарні, синтетичні, інтегральні) карти сучасної екологічної ситуації як результат екологічної оцінки складаються шляхом комп’ютерного накладання покомпо-нентних карт, які є результатом накладання поелементних екологотехногеохімічних карт (рис. 1). В кожному компоненті геоекосистеми можуть відбуватись як природні так і техногенні екологічні зміни. Ми пропонуємо технічні та технологічні методи визначення таких змін (алгоритм) для прогнозу розвитку геоекосистем. Інтеграція усіх чинників екологічних змін здійснюється шляхом накладання карт розповсюдження по площі кожного чинника: Е∑ = Е1 +Е2 +Е3 +…Е20,

де Е∑ – карта сумарного екологічного впливу, Е1 Е2, Е3,… Е20, – карти розповсюдження по площі кожних екологічних змін. Графічне накладання екологічних карт одна на одну звільняє нас від складних розрахунків екологічного впливу, тому що кожна із цих карт найбільш об’єктивно відображає розповсюдження та інтенсивність прояву по площі того чи іншого впливу.


Інтеграція поелементних та покомпонентних карт і побудова карти сучасної екологічної ситуації території (рисунок 1)


У системі екологічного моніторингу любого рангу (національного, регіонального, обласного, районного, міського чи локального) необхідно виділяти дві його черги: §першу – статичну модель; §другу – динамічну модель. Основою статичної моделі є еколого-ландшафтна карта ПАГС, на якій повинні бути виділені ПТК – природно-територіальні комплекси як природні компоненти геоекосистем. Екологічну ситуацію треба вивчати не тільки на території підприємства та його санітарно-захисної зони, а значно ширше, включаючи всю площу його (підприємства) впливу на навколишнє природне середовище.


Статистична модель екомоніторингу


Динамічна модель екологічного моніторингу є логічним продовженням статичної моделі, її другою чергою. Вона базується не на одноразовому вивченні (протягом року чи іншого періоду) екологічного стану природних і антропогенних компонентів ПАГС, а на постійному, безперервному стеженні за динамікою усіх змін у ПАГС або в екологічній ситуації на підприємстві чи на території якогось адміністративного підрозділу. Друга складова динамічної моделі екомоніторингу – антропогенний вплив – відображує динаміку змін кожного природного компоненту протягом певного періоду спостережень і по своїй суті є відповідним моніторингом тих чи інших компонентів: геолітомоніторинг, радіаційний, електромагнітний та інші моніторинги геофізичних полів, геоморфомоніторинг, педо-, гідро-, космо-аеро- і метеомоніторинги, фіто- і зоомоніторинги, медико-санітарний моніторинг та ін.


Динамічна модель екологічного моніторингу Регіону масштабу 1:500 000 Області масштабу 1:200 000 Району, басейнової екосистеми масштабу 1:50 000 Рекреаційної зони масштабу 1:25 000 Міста, промислової зони масштабу 1:10 000 Підприємства, локальної екосистеми масштабу 1:5 000 – 1:200


Типова структура банку даних інформаційних ресурсів РСМД


Структура типового програмно-технічного комплексу регіональних систем моніторингу довкілля – передача за регламентом інформації до АРМів відповідних користувачів


Структура природних і техногенних екологічних змін, що відбуваються в екосистемі


Схема системного реформування державного управління екологічною безпекою та природоохоронною діяльністю на підприємствах, у населених пунктах, районах і областях, в галузях і державі Україні


Висновки Сьогодення вимагає продовжувати ці дослідження, а саме, проводяться дослідження з визначенням сучасного екологічного стану геоекосистем на території Долинського, Рожнятівського, Галицького, Тисменицького, Богородчанського і Верховинського районів (Карпатський регіон) в масштабі 1:50 000 за рахунок їх бюджетів та обласного фонду охорони навколишнього середовища. На жаль, інші адміністративні райони та Івано-Франківська область в цілому, а також міста Калуш, Надвірна, Коломия ще не знайшли можливості розпочати екологічні дослідження для створення систем міського (масштабу 1 : 10 000), районного (1 : 50 000) і обласного (1 : 200 000) моніторингу.

2VZE_s2_Mischenko  

2VZE_s2_Mischenko

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you