__MAIN_TEXT__

Page 1

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ БІОМАСИ ФІТОПЛАНКТОНУ В ЕВТРОФНИХ ОЗЕРАХ ЗА ДОПОМОГОЮ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ Керівник: ст. викл. Ящолт А.Р. Виконав: ст. гр. 2ЕКО-05 Каларащук І.В.

1


Мета роботи

l

Метою даної роботи є дослідження зміни біомаси фітопланктону в евтрофних озерах за допомогою математичного моделювання.

2


Задачі l

Огляд та пошук інформації щодо зміни фітопланктону в евтрофних озерах.

l

Вибір моделі для моделювання зміни біомаси фітопланктону в евтрофних озерах.

l

Розробка програмного забезпечення для моделювання зміни біомаси фітопланктону в евтрофних озерах згідно із обраною математичною моделю.

l

Розробка рекомендацій для зміни біомаси фітопланктону в евтрофних озерах. 3


Вибір програмного забезпечення l

Model Vision Studium. Здійснено імітаційне моделювання при заданих необхідних змінних та параметрів моделі.

4


Змінні містяться в класі нашої моделі:

5


Для аналізу зміни біомаси фітопланктону в евтрофних озерах за допомогою математичного моделювання запропоновано метод ідентифікації оптимальних параметрів моделі: l

l l

обрати параметри, які будуть задовольняти оптимальним умовам; зібрати та підготувати вхідні дані; провести моделювання зміни біомаси фітопланктону в евтрофних озерах за моделю, що реалізовано в Model Vision Studium: - вміст органічного та неорганічного азоту малий; - вміст органічного та неорганічного азоту великий; - вміст органічного азоту великий, а неорганічного азоту малий; - вміст органічного азоту малий, а неорганічного азоту великий;

l

провести аналіз моделювання відповідно до встановлених критеріїв та вибрати оптимальні параметри.

6


Моделюючи забруднення евтрофних озер біогенами, які впливають на біомасу фітопланктону використовуючи розроблену методику розглянемо наступні приклади. Варіант № 1. Розглянемо випадок, коли до водойми потрапляє мала кількість органічного та неорганічного азоту, освітленість води низька і температура води середня. При такій ситуації спостерігається поступове зростання досліджуваних показників: підвищення органічного азоту та поступове збільшення біомаси фітопланктону і зоопланктону.

7


8


l

Аналізуючи наступні випадки, можна зробити висновки, що при середніх та значних кількостях органічного та неорганічного азоту спостерігається зростання біомаси фітопланктону, який в основному викликатиме цвітіння води, що є небажаним процесом. Дані процеси є сезонними, тому із часом фітопланктону буде менше, а деколи чисельність його буде зростати, але не на дуже велику кількість.

9


10


Висновки l

З метою оптимізації скидів біогенез у водойму є скид мінімальних кількостей органічного та неорганічного азоту при середній температурі та світлості води. У такому випадку водойма зможе природно здійснювати самовідновлення. За рахунок збільшення чисельності зоопланктону у водоймі значно уповільниться кількість фітопланктону.

l

Таким чином, запропоновано та успішно запробовано метод ідентифікації оптимальних параметрів моделі зміни біомаси фітопланктону в евтрофних озерах.Для вирішення задачі було обрано програму (Model Vision Studium).

l

Отримані результати даного дослідження було проаналізовано і вибрано оптимальні вхідні параметри. Дана математична модель, завдяки зручності дозволяє проводити імітаційну модель та дозволяє в практичному напрямку керувати інтенсивность зміни біомаси фітопланктону в евтрофних озерах.

11


12

Profile for Serg Kvaternuk

2VZE_s2_Kalaraschuk  

2VZE_s2_Kalaraschuk

2VZE_s2_Kalaraschuk  

2VZE_s2_Kalaraschuk

Profile for s_kvt
Advertisement