Page 1

Національний університет біоресурсів і природокористування України Кафедра ландшафтної екології та заповідної справи

Вплив водного режиму мікрозападин Лісостепу на неоднорідність ґрунтового покриву та його використання

Автори: Стародубцев В.М., Яценко С. В., Павлюк С.Д., Іллєнко В.В.


Мікрозападини рельєфу в Лісостепу України ¡

¡

відіграють істотну роль в кругообігу води в системі «атмосфера – ґрунти – ґрунтові води», здійснюючи перерозподіл атмосферних опадів на поверхні землі й створюючи локальні ділянки інтенсивної фільтрації поверхневих вод в ґрунтові перерозподіл вологи призводить до формування особливого водного режиму і властивостей ґрунтів мікрозападин, до ускладнення структури ґрунтового покриву й можливостей його використання, що впливає на продуктивність земель із такими западинами


Об’єкт дослідження - ґрунти мікрозападин в науково-дослідному господарстві університету - НДГ «Великоснітинське» Фастівського району Київської області

Встановлено, що ґрунтовий покрив території цього господарства з переважанням типових чорноземів значно ускладнений наявністю великої кількості мікрозападин діаметром до 50-100 м і глибиною до 1 м.


Загальний вигляд поля з мікрозападинами на космічному знімку (Google Earth, 2007)


Схема дослідної мікрозападини (Р. 1, 2, 3 – ґрунтові розрізи)


Дослідна мікрозападина. Виділені ґрунти: 1 – чорнозем типовий, 2 – лучночорноземний ґрунт, 3 – чорноземно-лучний ґрунт


З апаси вол оги, м 3/га

5000 4000 3000 Розріз 1 Розріз 2 Розріз 3

2000 1000 0

0-30

0-50

0-100

0-150

Горизонти, см

Запаси вологи в ґрунтах мікрозападини, м3/га (15 жовтня, 2008р.)


рН Н2О 5

6

7

8

9

0 20

Глибина, см

40 60 80

Розріз 1 Розріз 2 Розріз 3

100 120 140 160 180

Реакція середовища (водний рН) в ґрунтах мікрозападини


З ап аси гум уса, т/га

400 300

Розріз 1 Розріз 2 Розріз 3

200 100 0 0-30

0-50

0-100

Глибина, см Запаси гумусу в ґрунтах мікрозападини, т/га


Практичне значення досліджень

¡

¡

¡

Виконані дослідження мають суттєве науково-методичне значення для картографування ґрунтового покриву Лісостепу з використанням космічних знімків, у тому числі й широко доступних знімків Google. Порівнянням процесів грунтотворення в умовах мікрозападин у правобережному і лівобережному Лісостепу розробляються підходи до теоретичної оцінки закономірностей функціонування мікрозападин як важливого елементу ландшафту. Для оцінки структури ґрунтового покриву із мікрозападинами застосовується комп'ютерна програма ERDAS. Практичне значення дослідження водного режиму мікрозападин сприятиме також розробці агротехнічних заходів на полях із комплексним ґрунтовим покривом, в якому окремі ґрунти відрізняються за агрохімічними й фізико-хімічними характеристиками, родючістю й оптимальними строками обробітку.


ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

2VZE_s2_Jacenko  

2VZE_s2_Jacenko

Advertisement