__MAIN_TEXT__

Page 1

Енергозбереження в системах виробництва біогазу Георгій Ратушняк, В’ячеслав Джеджула


Вступ p

В умовах погіршення екологічної ситуації та зменшення ресурсів енергоносіїв значну увагу необхідно приділити відновлювальним джерелам енергопостачання. Одним з перспективних джерел альтернативної енергії є біогаз, що виробляється шляхом анаеробної переробки органічних відходів господарств.


Біогазовий реактор 9 до двигуна

4

3

5

2

8

6 7

1


Схема керування та контролю БГУ ПС4

ЕОМ

Сервопривід т рьохходовог о клапану наг рівник а

Рег улят ор двиг уна збурювача

ПС5 ПС1

Наг рівник дат чик t 1

ПС2 Двиг унзбурювач Д t2

Дt 3

Дt 4

Реакт ор

Б.Ж.

Тахомет р

ПС 3


l

l

l

Рівняння, що узагальнює відносний коефіцієнт тепловіддачі через розмірні величини, апроксимується виразом:

α 0.25 1 / 12 2/3 K= = 2,67(d ) ⋅ (∆T ) ⋅ (∆A ⋅ f ) α0 де К – коефіцієнт інтенсифікації, що являє собою відношення коефіцієнта тепловіддачі віброконвекції до коефіцієнта тепловіддачі при вільній конвекції.,d– діаметр циліндру, мм; ∆Τ –різниця між температурою стінки нагрівника і середовищем С, ∆А – амплітуда коливань, мм; f- частота коливань, Гц.


Схема обв’язки калорифера

6 5

4 3

2

1


Висновки l

Виробництво біогазу для фермерських господарств України є надзвичайно перспективним напрямом забезпечення енергоносіями і покращення екологічної ситуації за рахунок переробки відходів. Традиційні реактори є енерго- і ресурсоємними та мають низький ККД. Запропонована конструкція біогазового реактора з активатором обертальної дії та автоматизованим контролем над параметрами протікання процесів анаеробного бродіння дозволить збільшити вихід біогазу, зменшити витрати енергоносіїв на нагрівання субстрату. Активне перемішування середовища активізує теплообмінні процеси між нагрівальним елементом і субстратом, що дозволить встановити менші теплообмінні пристрої, таким чином зменшуючи капітальні затрати на будівництво. Система автоматизованого керування запобігає утворенню аварійних ситуацій і зупинок реактора.

Profile for Serg Kvaternuk

1vze_s5_dgedgula  

1vze_s5_dgedgula

1vze_s5_dgedgula  

1vze_s5_dgedgula

Profile for s_kvt
Advertisement