Page 1

~1~

สื่ อออนไลน์ เทคโนโลยีในยุคปั จจุบนั ไม่วา่ มนุษย์จะทาอะไรก็ตาม ก็ต้องใช้ เครื่ องทุน่ แรง ที่เป็ นเทคโนโลยีสมัยใหม่เสมอๆ เพราะเทคโนโลยีเป็ นสิง่ ที่มีอิทธิพลในการดาเนินชีวิตของมนุษย์ในปั จจุบนั เป็ นอย่างมาก มันสามารถอานวยความสะดวก ให้ ทาสิง่ ต่างๆได้ งา่ ยดายและรวดเร็ วยิง่ ขึ ้น ซึง่ หนึ่งในนันก็ ้ คือ สื่อออนไลน์

ความหมายของ-สื่ อ สื่อ หมายถึง สิ่ งใดๆ ก็ตามที่เป็ นตัวกลางระหว่างแหล่งกาเนิดของสารกับผูร้ ับสาร เป็ นสิ่ งที่นาพาสารจากแหล่งกา เนินไปยังผูร้ ับสาร เพื่อให้เกิดผลใดๆ ตามวัตถุประสงค์ของการสื่ อสาร "สื่ อ" เป็ นคาที่กาหนดโดยพจนานุกรมเป็ นทีเ่ ก็บและเครื่ องมือที่ใช้ในการส่งข้อมูลการส่งมอบหรื อข้อมูล แต่ใน ปั จจุบนั สื่ อมักจะใช้เป็ นคาพ้องกับสื่ อมวลชนและสื่ อข่าว และสื่ อพร้อมกับทุกสิ่ งทุกอย่างในโลกนี้มีการพัฒนามากและเมื่อ อินเทอร์ เน็ตได้รับการแนะนาสื่ อพอดีในนั้นให้กาเนิดสื่ อออนไลน์

ความหมาย ประเภทและประโยชน์ ของสื่ อการเรียนการสอน สื่ อการเรี ยนการสอน หมายถึง ตัวกลางหรื อช่องทางในการถ่ายทอดองค์ความรู ้ทกั ษะ ประสบการณ์ จากแหล่ง ความรู ้ไปสู่ผเู ้ รี ยน และทาให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเภทของสื่ อการเรี ยนการสอน

สื่ อการเรี ยนการสอนแบ่ งตามคุณลักษณะได้ 4 ประเภทคือ 1. สื่ อประเภทวัสดุ ได้แก่สไลด์ แผ่นใส เอกสาร ตารา สารเคมี สิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ และคู่มือการฝึ กปฏิบตั ิ 2. สื่ อประเภทอุปกรณ์ ได้แก่ของจริ ง หุ่นจาลอง เครื่ องเล่นเทปเสี ยง เครื่ องเล่นวีดิทศั น์ เครื่ องฉาย แผ่นใส อุปกรณ์และเครื่ องมือในห้องปฏิบตั ิการ 3. สื่ อประเภทเทคนิคหรื อวิธีการ ได้แก่การสาธิต การอภิปรายกลุ่ม การฝึ กปฏิบตั ิการฝึ กงาน การจัด นิทรรศการ และสถานการณ์จาลอง 4. สื่ อประเภทคอมพิวเตอร์ ได้แก่คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) การนาเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer presentation) การใช้ Intranet และ Internet เพื่อการสื่ อสาร (Electronic mail: E-mail) และการใช้ WWW (World Wide Web)


~2~ สื่ อการเรียนการสอนจาแนกตามประสบการณ์ 1. ประสบการณ์ตรงและมีความมุ่งหมาย ประสบการณ์ข้นั นี้ เป็ นรากฐานสาคัญของการศึกษาทั้งปวง เป็ นประสบการณ์ที่ผเู ้ รี ยนได้รับมาจากความเป็ นจริ งและด้วยตัวเองโดยตรง ผูร้ ับประสบการณ์น้ ีจะได้เห็น ได้จบั ได้ทา ได้ รู ้สึก และได้ดมกลิ่นจากของจริ ง ดังนั้นสื่ อการสอนที่ไห้ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ในขั้นนี้กค็ ือของจริ งหรื อความเป็ นจริ งใน ชีวติ ของคนเรา 2. ประสบการณ์จาลอง เป็ นที่ยอมรับกันว่าศาสตร์ต่างๆ ในโลก มีมากเกินกว่าที่จะเรี ยนรู ้ได้หมดสิ้นจาก ประสบการณ์ตรงในชีวติ บางกรณี ก็อยูใ่ นอดีต หรื อซับซ้อนเร้นลับหรื อเป็ นอันตรายไม่สะดวกต่อการเรี ยนรู ้จาก ประสบการณ์จริ ง จึงได้มีการจาลองสิ่ งต่าง ๆ เหล่านั้นมาเพื่อการศึกษา ของจาลองบางอย่างอาจจะเรี ยนได้ง่ายกว่าและ สะดวกกว่า 3. ประสบการณ์นาฏการ ประสบการณ์ต่าง ๆ ของคนเรานั้นมีหลายสิ่ งหลายอย่างที่เราไม่สามารถ ประสบได้ดว้ ยตนเอง เช่น เหตุการณ์ในอดีต เรื่ องราวในวรรณคดี การเรี ยนในเรื่ องที่มีปัญหาเกี่ยวกับสถานที่ หรื อเรื่ อง ธรรมชาติที่เป็ นนามธรรม การแสดงละครจะช่วยไปให้เราได้เข้าไปใกล้ความเป็ นจริ งมากที่สุด เช่น ฉาก เครื่ องแต่งตัว เครื่ องมือ หุ่นต่าง ๆ เป็ นต้น 4. การสาธิต การสาธิตคือ การอธิ บายถึงข้อเท็จจริ งหรื อแบ่งความคิด หรื อกระบวนการต่าง ๆให้ผฟู ้ ังแล เห็นไปด้วย เช่น ครู วทิ ยาศาสตร์เตรี ยมก๊าซออกซิเจนให้นกั เรี ยนดู ก็เป็ นการสาธิต การสาธิตก็เหมือนกับนาฏการ หรื อ การศึกษานอกสถานที่ เราถือเป็ นสื่ อการสอนอย่างหนึ่ง ซึ่งในการสาธิตนี้อาจรวมเอาสิ่ งของที่ใช้ประกอบหลายอย่าง นับตั้งแต่ของจริ งไปจนถึงตัวหนังสื อ หรื อคาพูดเข้าไว้ดว้ ย แต่เราไม่เพ่งเล็งถึงสิ่ งเหล่านี้ เราจะให้ความสาคัญกับ กระบวนการทั้งหมดที่ผเู ้ รี ยนจะต้องเฝ้ าสังเกตอยูโ่ ดยตลอด 5. การศึกษานอกสถานที่ การพานักเรี ยนไปศึกษานอกสถานที่ เป็ นการสร้างเสริ มประสบการณ์ชีวติ เพื่อให้นกั เรี ยนได้เรี ยนจากแหล่งข้อมูล แหล่งความรู ้ที่มีอยูจ่ ริ งภายนอกห้องเรี ยน ดังนั้นการศึกษานอกสถานที่จึงเป็ น วิธีการหนึ่งที่เป็ นสื่ อกลางให้นกั เรี ยนได้เรี ยนจากของจริ ง 6. นิทรรศการ นิทรรศการมีความหมายที่กว้างขวาง เพราะหมายถึง การจัดแสดงสิ่ งต่างๆเพื่อให้ความรู ้ แก่ผชู ้ ม ดังนั้นนิทรรศการจึงเป็ นการรวมสื่ อต่าง ๆ มากมายหลายชนิด การจัดนิทรรศการที่ให้ผเู ้ รี ยนมามีส่วนร่ วมในการจัด จะส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสคิดสร้างสรรค์มีส่วนร่ วม และได้รับข้อมูลย้อนกลับด้วยตัวของเขาเอง 7. โทรทัศน์และภาพยนตร์ โทรทัศน์เป็ นสื่ อการสอนที่มีบทบาทมากในปัจจุบนั เพราะได้เห็นทั้งภาพ และได้ยนิ เสี ยงในเวลาเดียวกัน และยังสามารถแพร่ และถ่ายทอดเหตุการณ์ที่กาลังเกิดขึ้นได้ดว้ ย นอกจากนั้นโทรทัศน์ยงั มี หลายรู ปแบบ เช่น โทรทัศน์วงจรปิ ด ซึ่งโรงเรี ยนสามารถนามาใช้ในการเรี ยนการสอนได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ยงั มี โทรทัศน์วงจรปิ ด ที่เอื้อประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างกว้างขวาง ภาพยนตร์เป็ นสื่ อที่จาลองเหตุการณ์มาให้ผชู ้ มหรื อผูเ้ รี ยนได้ ดูและได้ฟังอย่างใกล้เคียงกับความจริ ง แต่ไม่สามารถถ่ายทอดเหตุการณ์ที่กาลังเกิดขึ้นได้ ถึงอย่างไรก็ตามภาพยนตร์ก็ยงั นับว่าเป็ นสื่ อที่มีบทบาทมากในการเรี ยนการสอน เช่นเดียวกันกับโทรทัศน์


~3~ 8. ภาพนิ่ง การบันทึกเสี ยง และวิทยุ ภาพนิ่ง ได้แก่ ภาพถ่าย ภาพวาดซึ่งมีท้ งั ภาพทึบแสงและโปร่ งแสง ภาพทึบแสงคือรู ปถ่าย ภาพวาด หรื อภาพในสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ ส่วนภาพนิ่งโปร่ งใสหมายถึงสไลด์ ฟิ ล์มสตริ ป ภาพโปร่ งใสที่ ใช้กบั เครื่ องฉายวัสดุโปร่ งใส เป็ นต้น ภาพนิ่งสามารถจาลองความเป็ นจริ งมาให้เราศึกษาบนจอได้ การบันทึกเสี ยง ได้แก่ แผ่นเสี ยงและเครื่ องเล่นแผ่นเสี ยง เทปและเครื่ องบันทึกเสี ยง และเครื่ องขยายเสี ยงตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเสี ยงซึ่ง นอกจากจะสามารถนามาใช้อย่างอิสระในการเรี ยนการสอนด้วยแล้ว ยังใช้กบั รายการวิทยุและกิจกรรมการศึกษาอื่น ๆ ได้ ด้วย ส่วนวิทยุน้ นั ปั จจุบนั ที่ยอมรับกันแล้วว่า ช่วยการศึกษาและการเรี ยนการสอนได้มาก ซึ่งไม่จากัดอยูแ่ ต่เพียงวิทยุ โรงเรี ยนเท่านั้น แต่ยงั หมายรวมถึงวิทยุทวั่ ไปอีกด้วย 9. ทัศนสัญลักษณ์ สื่ อการสอนประเภททัศนสัญลักษณ์น้ ี มีมากมายหลายชนิด เช่น แผนภูมิแผนภาพ แผนที่ แผนผัง ภาพโฆษณา การ์ ตูน เป็ นต้น สื่ อเหล่านี้เป็ นสื่ อที่มีลกั ษณะเป็ นสัญลักษณ์สาหรับถ่ายทอดความหมายให้ เข้าใจได้รวดเร็ วขึ้น 10.วจนสัญลักษณ์ สื่ อขั้นนี้เป็ นสื่อที่จดั ว่า เป็ นขั้นที่เป็ นนามธรรมมากที่สุด ซึ่งได้แก่ตวั หนังสื อหรื อ อักษร สัญลักษณ์ทางคาพูดที่เป็ นเสี ยงพูด ความเป็ นรู ปธรรมของสื่อประเภทนี้จะไม่คงเหลืออยูเ่ ลย อย่างไรก็ดี ถึงแม้สื่อ ประเภทนี้จะมีลกั ษณะที่เป็ นนามธรรมที่สุดก็ตามเราก็ใช้ประโยชน์จากสื่ อประเภทนี้มาก เพราะต้องใช้ในการสื่ อ ความหมายอยูต่ ลอดเวลา

สื่ อการเรี ยนการสอนจาแนกตามคุณสมบัติ Wilbure Young ได้จดั แบ่งไว้ดงั นี้ 1. ทัศนวัสดุ (Visual Materials) เช่น กระดานดา กระดานผ้าสาลี) แผนภูมิ รู ปภาพ ฟิ ล์มสตริ ป สไลด์ ฯลฯ 2. โสตวัสดุ (Audio Materisls ) เช่น เครื่ องบันทึกเสี ยง (Tape Recorder) เครื่ องรับวิทยุ ห้องปฏิบตั ิการ ทางภาษา ระบบขยายเสี ยง ฯลฯ 3. โสตทัศนวัสดุ (Audio Visual Materials) เช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ ฯลฯ 4. เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ (Equipments) เช่น เครื่ องฉายภาพยนตร์ เครื่ องฉายฟิ ล์มสตริ ปเครื่ องฉายสไลด์ 5. กิจกรรมต่าง ๆ (Activities )เช่น นิทรรศการ การสาธิต ทัศนศึกษา ฯลฯ

สื่ อการเรี ยนการสอนจาแนกตามรู ปแบบ (Form)Louis Shores ได้แบ่งประเภทสื่ อการสอนตามแบบไว้ ดังนี้ 1. สิ่ งตีพิมพ์ (Printed Materials) เช่น หนังสื อแบบเรี ยน เอกสารการสอน ฯลฯ 2 วัสดุกกราฟิ ก เช่น แผนภูมิ ( Charts) แผนสถิติ (Graph) แผนภาพ (Diagram) ฯลฯ 3. วัสดุฉายและเครื่ องฉาย (Projected Materials and Equipment) เช่น ภาพยนตร์ สไลด์ ฯลฯ 4. วัสดุถ่ายทอดเสี ยง (Transmission) เช่น วิทยุ เครื่ องบันทึกเสี ยง


~4~ สื่ อการเรียนการสอนตามลักษณะและการใช้ 1. เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ (Hardware) 2. วัสดุ (Software) 3. เทคนิคหรื อวิธีการ (Techinques or Methods)

คุณค่ า และประโยชน์ ของสื่ อการเรี ยนการสอน 1. ช่ วยให้ ผ้เู รียนเกิดการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1.1 เรี ยนรู ้ได้ดีข้ นึ จากประสบการณ์ที่มีความหมายในรู ปแบบต่างๆ 1.2 เรี ยนรู ้ได้อย่างถูกต้อง 1.3 เรี ยนรู ้ได้ง่ายและเข้าใจได้ชดั เจน 1.4 เรี ยนรู ้ได้มากขึ้น 1.5 เรี ยนรู ้ได้ในเวลาที่จากัด 2. ช่ วยให้ สามารถเอาชนะข้ อจากัดต่ าง ๆ ในการเรียนรู้ ได้แก่ 2.1 ทาสิ่ งนามธรรมให้เป็ นรู ปธรรมมากขึ้น 2.2 ทาสิ่ งซับซ้อนให้ง่ายขึ้น 2.3 ทาสิ่ งเคลื่อนไหวช้าให้เร็ วขึ้น 2.4 ทาสิ่ งเคลื่อนไหวเร็ วให้ชา้ ลง 2.5 ทาสิ่ งเล็กให้ใหญ่ข้ ึน 2.6 ทาสิ่ งใหญ่ให้เล็กลง 2.7 นาสิ่ งที่อยูไ่ กลมาศึกษาได้ 2.8 นาสิ่ งที่เกิดในอดีตมาศึกษาได้ช่วยกระตุน้ ความสนใจของผู ้ 2.9 ช่วยให้จดจาได้นาน เกิดความประทับใจและมัน่ ใจในการเรี ยน 2.10 ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้คิดและแก้ปัญหา 2.11 ช่วยแก้ปัญหาเรื่ องความแตกต่างระหว่างบุคคล


~5~ ความสาคัญของสื่ อการเรียนการสอนการเรียนการสอน 1.สื่ อการเรี ยนการสอนสามารถเอาชนะข้อจากัดเรื่ องความแตกต่างกันของประสบการณ์ด้ งั เดิมของ ผูเ้ รี ยน คือเมื่อใช้สื่อการเรี ยนการสอนแล้วจะช่วยให้เด็กซึ่งมีประสบการณ์เดิมต่างกันเข้าใจได้ใกล้เคียงกัน 2.ขจัดปั ญหาเกี่ยวกับเรื่ องสถานที่ ประสบการณ์ตรงบางอย่าง หรื อการเรี ยนรู ้ 3.ทาให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากสิ่ งแวดล้อมและสังคม 4.สื่ อการเรี ยนการสอนทาให้เด็กมีความคิดรวบยอดเป็ นอย่างเดียวกัน 5.ทาให้เด็กมีมโนภาพเริ่ มแรกอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ 6.ทาให้เด็กมีความสนใจและต้องการเรี ยนในเรื่ องต่าง ๆ มากขึ้น เช่นการอ่าน ความคิดริ เริ่ ม สร้างสรรค์ ทัศนคติ การแก้ปัญหา ฯลฯ 7.เป็ นการสร้างแรงจูงใจและเร้าความสนใจ 8.ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้มีประสบการณ์จากรู ปธรรมสู่นามธรรม


~6~ อิทธิพลของสื่ อในสั งคมปัจจุบัน

การติดต่อสื่ อสารคือปั จจัยหลักในการดารงชีวติ ของสัตว์สงั คมชนิดหนึ่งที่เรี ยกว่า มนุษย์ มนุษย์เริ่ มมีการติดต่อกัน มาช้านาน ทั้งการเผชิญหน้าโดยตรง ผ่านการพูดคุย รวมถึงการสื่ อสารผ่านสื่ อซึ่งยังคงมีไม่มากนัก และยังไม่ทนั สมัยเหมือน เช่นทุกวันนี้ เพราะทุกวันนี้สื่อถูกสร้างขึ้นเหลือคณา จนบางครั้งตัวมนุษย์เองยังต้องวิง่ ตาม ทันบ้าง ไม่ทนั บ้าง โดย ธรรมชาติของมนุษย์คือการดารงชีพผ่านสังคม พร้อมกันนั้นยังใช้วฒั นธรรมเป็ นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้ นยิง่ ขึ้น ไปอีก เปรี ยบเสมือนกาวที่คอยประสานภาพแต่ละภาพที่เฟ้ นตัวเองหรื อโดนเลือกเฟ้ นให้ตอ้ งมาอยูร่ วมกัน กลายเป็ นภาพที่ สมบูรณ์ในที่สุดด้วยเหตุแห่งการดารงชีวติ ในลักษณะนี้จึงหนีไม่พน้ ที่จะต้องมีสื่อเพื่อใช้สื่อสารกันในกลุ่มกับนอกกลุ่ม และนับวันอิทธิพลของเจ้าสื่ อเหล่านี้นี่เองที่เริ่ มจะคล้าย เข็มทิศที่คอยกาหนดวิถีชีวติ ให้กบั มนุษย์แบบไม่รู้ตวั ก็เป็ นได้ใน อดีตสื่ อสิ่ งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ล้วนแต่เคยอยูใ่ นยุคที่รุ่งเรื่ องมาแล้วทั้งนั้น จนกระทัง่ ปัจจุบนั สื่ อต่างๆ ก็ยงั คงรุ่ งเรื องอยู่ เพียงแต่เริ่ มมีโทรคมนาคม สื่ อออนไลน์ เสริ มเข้ามากลายเป็ นโครงข่ายสลับซับซ้อน และหลายครั้งกลับดูวนุ่ วายเข้าไป แทนที่ สื่อสิ่งพิมพ์ เกิดเพราะมนุษย์รู้จกั ผลิตภาษาขึ้นมาใช้เอง ภาษาที่มีความคิดเป็ นกระบวนการหลัก สื่ อชนิดนี้จึงยังคง ความขลังถึงปัจจุบนั สื่อวิทยุ คือสื่ อที่เปิ ดรับง่ายที่สุด เพราะแม้กระทัง่ ผูไ้ ม่รู้หนังสื อก็สามารถทาความเข้าใจได้ สื่ อโทรทัศน์คือสื่ อที่ สามารถเข้าถึงอารมณ์ ความเข้าใจง่ายที่สุด สื่ อชนิดนี้จึงได้รับความนิยมอย่างมาก อีกสื่ อที่ลืมไม่ได้ สื่อโทรคมนาคม เพราะความรวดเร็ ว ทันเหตุการณ์ คือความปรารถนาของมนุษย์ในการรับสื่ ออย่างแท้จริ ง สื่อออนไลน์ คือเครื่ องมือที่ยอ่ โลก แต่มนั ก็เป็ นโลกที่เต็มไปด้วยอันตราย หนาซ้ าที่อนั ตรายที่สุด ณ เวลานี้ สื่อข้ อความทางโทรศัพท์ ด้วยความสะดวกสบายเวลารับข้อมูล สื่ อชนิดนี้จึงสามารถเจาะกลุ่มเป้ าหมายได้เร็ วที่สุด ในเวลานี้


~7~ ดังนั้นสื่ อทุกชนิดจึงล้วนเป็ นเครื่ องมือในการหาประโยชน์ของผูท้ ี่ตอ้ งการมันสามารถเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวติ มนุษย์ในทุกด้าน และแทบทุกคนจึงปฏิเสธไม่ได้วา่ ณ เวลานี้อิทธิพลของสื่ ออาจแทรกซึมเข้ามาในตัวทั้งภายในและ ภายนอก ภายในคงต้องพูดถึงเรื่ องจิตใจ ความคิด ที่ผา่ นการรับสื่ อ จนมีกระบวนการของจิตใต้สานึกที่เปลี่ยนไป ชอบเก็บ ตัว อารมณ์รุนแรง เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว เพียงเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นบริ โภคสื่ อที่ไม่ดีมากเกินไปหรื อเป็ นสื่ อที่ดีแต่ ผิดวิธีนนั่ เอง ส่วนปัจจัยภายนอกนั้นเห็นได้ชดั จากองค์รวมของบุคคลที่กล่าวข้างต้นเมื่อได้มาอยูร่ วมกัน มีการแลกเปลี่ยน วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ผลสรุ ปของการรวมครั้งนี้แน่ชดั ว่า จะต้องประกอบไปด้วยความไม่ดีมากกว่าดีอย่างแน่นอนเพราะ การเปลี่ยนแปลงที่มนุษย์เองไม่ทนั ได้ระแวดระวังไว้ก่อนนัน่ เอง สื่อในปัจจุบนั จึงมีอิทธิพลต่อมนุษย์เป็ นอย่างมากถึงมาก ที่สุด มิหนาซ้ ายังกลายมาเป็ นดาบสองคม ที่มีประโยชน์มากมายพร้อมโทษเหลือร้ายอีกด้วย ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรมจากอิทธิพลของสื่อนี้เอง เริ่ มเด่นชัดขึ้นเมื่อเจ้าสื่ อเหล่านี้เริ่ มส่งผลร้ายมากกว่าดีในบางครั้ง เพราะมนุษย์มกั มองแต่ประโยชน์ และด้านดีของมัน จนมาสะดุดเมื่อได้รับรู ้วา่ มันได้ส่งผลร้ายกลับมาแล้ว ตัวอย่างเช่นการใช้อินเตอร์เน็ตในการสื่ อสารถึงกันในยุคปัจจุบนั ระยะแรกเราต้องยอมรับว่าสื่ อชนิดนี้มีอิทธิพล ต่อสังคมและวัฒนธรรมของเราจริ งๆ เพราะอินเตอร์เน็ตได้เข้ามาย่อโลกของเรา ทาให้พวกเราติดต่อสื่ อสารถึงกันได้อย่าง รวดเร็ ว การสื บค้น หาความรู ้ทางสื่ อชนิดนี้ถูกนามาใช้อย่างเข้มข้น จวบจนกระทัง่ ผลร้ายของมันเริ่ มปรากฏตัวและดูทีท่าว่า จะแก้ได้ยาก และไม่ระแวดระวังในดาบเล่มนี้อย่างพอสมควรนัน่ เอง เด็กๆจะให้ความสนใจกับสื่ ออินเตอร์เน็ตเป็ นอย่าง มาก และบางครั้งก็มากจนพวกเค้าคิดว่าในโลกนี้ของพวกเขามีเพียงตัวเค้าเองกับอินเตอร์เน็ต ทุกอย่างที่ผา่ นประสาทตา ผ่านระบบความคิด จากสื่ อชนิดนี้ได้ชกั นาให้เกิดความเชื่อจนกระทัง่ ส่งผลร้ายแก่ตวั พวกเขาเอง ดังเช่นการเชื่อในข่าวสาร จากอินเตอร์ ความบันเทิงที่นาไปสู่ความผิดศีลธรรม การติดต่อสัมพันธ์ที่ตอ้ งใช้ความจริ งใจแต่ก็มีคนจานวนมาก สวบบท ซาตานระหว่างที่ใช้สื่อชนิดนี้อยู่ และนี่เป็ นเพียงส่วนน้อยที่หยิบยกมาเท่านั้น โดยเฉพาะสังคมและวัฒนธรรมที่ตอ้ งควบคู่ ไปกับการดาเนินการทางการเมือง เพราะการดาเนินการทางการเมืองคือปัจจัยหนึ่งในการแสดงซึ่งทัศนคติ ความคิด และ ความเจริ ญของมนุษย์ การปกครองคนไม่วา่ จะใช้ระบอบใดก็ตาม ผูป้ กครองจาเป็ นต้องมีเครื่ องมือที่เรี ยกว่า สื่ อ เป็ น เครื่ องมือหลัก ไม่วา่ จะเป็ นการปราศรัย การโฆษณาชวนเชื่อ การออกกฎหมาย การออกคาสัง่ ต่างๆ สื่ อล้วนมีความจาเป็ น ทั้งสิ้น ยิง่ ไปกว่านั้นหากอุณหภูมิทางการเมืองเข้าสู่องศาที่สูง ไม่วา่ จะเป็ นการแข่งขันหาเสี ยง การเกิดความไม่สงบใน ประเทศ หรื ออื่นๆ ฝ่ ายที่ครอบครองสื่ อมากกว่า แน่นอนเปอร์เซ็นแห่งชัยชนะย่อมอยูใ่ นมือของกลุม่ คนเหล่านี้ดว้ ยหากสื่ อ ที่ผมู ้ ีอานาจใช้ สามารถคลอบคลุมทั้งสังคมและวัฒนธรรมได้ทุกภาคส่วนแต่เนื้อแท้ของรายละเอียดกลับมีนยั ยะซ่อนเร้น ซ่อนความชัว่ ร้าย เห็นแก่ตวั ท้ายที่สุด ประเทศหรื อสังคมนั้นจะต้องพบพานแต่ความวิบตั ิเป็ นแน่ แต่หากรู ้จกั เฉลียวใจ และ คนส่วนใหญ่ในสังคมเริ่ มรู ้ตวั ว่าหากปล่อยให้ผนู ้ าของพวกเขาครอบครองสื่ อต่อไป พวกเราจะต้องเดือดร้อน ก็ควรจะ เปลี่ยนอากัปกิริยาที่คล้ายการตื่นจากฝันได้แล้ว จากนั้นใช้ความเข้มแข็งในสังคมและวัฒนธรรมของตนที่มีอยูใ่ ห้เป็ น ประโยชน์ เพียงเท่านี้ อิทธิพลสื่ อที่ถูกนามาใช้ครอบงาก็จะเสื่ อมสลายเมื่อไร้ซ่ ึงการสนองตอบอย่างเป็ นธรรมดาท้ายสุดมัน ขึ้นอยูก่ บั ทุกคนแล้วว่าจะปล่อยให้สื่อมีอิทธิพลต่อเราแบบนี้ต่อไปหรื อจะเปลี่ยนบทบาทมาเป็ นผูม้ ีอิทธิพลต่อสื่ อโดยการ เลือกเฟ้ นสื่ อแท้และทาลายสื่ อเทียมออกไป


~8~

ความหมายของ-ออนไลน์ ออนไลน์ อังกฤษ: Online, on-line เป็ นคาศัพท์ในวงการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคม ออนไลน์แสดง ถึงสถานะของการเชื่อมต่ อกับเครื อข่าย ไม่วา่ จะเป็ นเครื อข่ายใด ๆ ในความหมายปกติทวั่ ไป ออนไลน์อาจหมายถึงการ เชื่อมต่อกับอินเทอร์ เน็ตหรื อเวิลด์ ไวด์ เว็บ


~9~

ความหมายของสื่ อออนไลน์ จากการสร้างของอินเทอร์เน็ตสื่ อติดตั้งในมันสมบูรณ์ มันได้อย่างรวดเร็ วกลายเป็ นทางเลือกที่จะสื่อในปัจจุบนั โทรทัศน์วทิ ยุและหนังสื อพิมพ์ สิ่ งที่ทาให้สื่อออนไลน์ความนิยมดังกล่าวเป็ นแหล่งที่มาของความอุดมสมบูรณ์ทาง อินเทอร์เน็ตที่นาเสนอ คุณสามารถอ่านข่าวเดียวกันจากหลายสถานที่เพื่อให้คุณมีจุดที่แตกต่างของมุมมอง อินเทอร์เน็ตยัง เสนอให้ประชาชนที่สมบูรณ์แบบสาหรับทุกคนจะแบ่งปันความคิดเห็นของพวกเขาในกระแสข่าว วันนี้สื่อออนไลน์เป็ น หนึ่งในแหล่งข่าวชั้นนานาข่าวไปชมกลุ่มใหญ่ สื่อออนไลน์ หมายถึง ช่องทางของการสื่ อสารผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยผูร้ ับสารใช้อินเตอร์เน็ตเป็ นช่อง ทางการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสาร และผูส้ ่งสารใช้อินเตอร์เน็ตเป็ นช่องทางของการเผยแพร่ ขอ้ มูลและข่าวสารเช่น กัน ตัวอย่างเช่น “หนังสื อพิมพ์ออนไลน์” เป็ นรู ปแบบหนึ่งของสื่ อออนไลน์ที่ใช้ช่องทางการสื่ อสารผ่านอินเตอร์เน็ต สามารถ นาเสนอเนื้อหาสาระต่าง ๆได้เช่นเดียวกับหนังสื อพิมพ์แบบดั้งเดิมที่ใช้การพิมพ์บนกระดาษ นอกจากนั้นยังสามารถ นาเสนอข้อมูลข่าวสารได้ท้ งั ภาพเคลื่อนไหวและเสี ยง หรื อในรู ปมัลติมีเดียรวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลไปสู่แหล่งข้อมูลอื่น ได้อีก ด้วย นอกจากนี้ยงั มีสื่อออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ เช่น วารสารออนไลน์ หนังสื อออนไลน์ วีดิทศั น์ออนไลน์ วิทยุ ออนไลน์ และโทรทัศน์ออนไลน์เป็ นต้น การศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อ ถือ และการยอมรับหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยหลัก ที่มีอิทธิพลสูงต่อความน่าเชื่อถือมี 3 ปั จจัยประกอบด้วยปัจจัยด้านความบริ บูรณ์ของเนื้อหา ด้านจริ ยธรรม และด้าน กระบวนการผลิต สาหรับปั จจัยหลักที่มีอิทธิพลสูงต่อการยอมรับหนังสื อพิมพ์ออนไลน์มี 5 ปัจจัยประกอบด้วย ปั จจัยด้าน ความหลากหลายของเนื้อหา ด้านรู ปแบบการนาเสนอ ด้านชื่อเสี ยงและจรรยาบรรณ ด้านความกระชับและเชื่อมโยง และ ด้านการสอดแทรกความบันเทิง โดยแต่ละปัจจัยหลักมีปัจจัยย่อยประกอบอีกหลายประการ นอกจากนั้นยัง ทาการศึกษาเปรี ยบเทียบบทบาทและหน้าที่ของหนังสื อพิมพ์ออนไลน์กบั หนังสื อพิมพ์ฉบับพิมพ์ บนกระดาษพบว่า มีบทบาทและหน้าที่ตา่ งกัน ผูต้ อบแบบสอบถามจากการสารวจครั้งนี้เป็ นผูท้ ี่อยูใ่ นกลุม่ ผูผ้ ลิต หนังสื อพิมพ์และทางานด้านสื่ อสารมวลชนได้ให้ความเห็นว่าในอนาคตหนังสื อพิมพ์ ออนไลน์จะเข้ามาแทนที่ หนังสื อพิมพ์ฉบับพิมพ์บนกระดาษ จากผลการศึกษา ดังกล่าวเป็ นการเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจยั และใช้สถิติในการวิเคราะห์และทานายปัจจัย ด้านต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อถือและการยอมรับหนังสื อพิมพ์ออนไลน์ ด้วยสมการความสัมพันธ์แบบพหุคูณ ซึ่งเป็ น การแสดงความสัมพันธ์และใช้สาหรับการทานาย แต่ไม่ใช่การแสดงความเป็ นเหตุและผล ดังนั้นจึงสรุ ปได้เป็ น ความสัมพันธ์ที่มีนยั สาคัญของอิทธิพลเหล่านั้น ผูต้ อ้ งการนาผลการศึกษาไปใช้ สามารถนาปั จจัยเหล่านี้ไปพัฒนาเพื่อสร้าง ความเชื่อถือและการยอมรับสื่ อ ออนไลน์ของตนได้ โดยมีขอ้ เสนอแนะเพื่อการนาไปใช้ดงั นี้


~ 10 ~ ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อความเชื่ อถือประกอบด้ วย 3 ปัจจัยหลักดังนี้ 1. ด้านความบริ บูรณ์ของเนื้อหา สื่ อ ออนไลน์หรื อสื่ อใด ๆ ก็ตามทาหน้าที่ในการนาเสนอเนื้อหาสาระที่เป็ นทั้ง ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ ความรู ้ และอื่น ๆ เรี ยกรวม ว่า “เนื้อหา” หรื อ “Contents” สื่ อออนไลน์เป็ นระบบการนาเสนอ หรื อนาส่งเนื้อหา (Delivery System) เป็ นเพียงช่องทางของการนาเสนอ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหา แต่มีความใกล้ชิดกัน มากจนบางครั้งแยกไม่ออกระหว่าง “สื่ อ” กับ “สาร” หรื อ เนื้อหาสาระที่นาไปกับสื่ อ ดังนั้นจะพบว่าไม่วา่ สื่ อใดก็ตาม ปั จจัย ที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อความเชื่อถือและการยอมรับได้แก่ปัจจัยด้าน ความบริ บูรณ์ของเนื้อหาเสมอ ความบริ บูรณ์ของ เนื้อหาหมายถึง ความเพียบพร้อมของการเป็ นข่าวที่มีเนื้อหาสาระอย่างครบถ้วนดีงามเหมาะสม จาก ผลการวิจยั ดังกล่าวพบว่า ปั จจัยด้านความบริ บูรณ์ของเนื้อหาในการสร้างความเชื่อถือหนังสื อพิมพ์ ออนไลน์ ประกอบด้วยปั จจัยย่อย ๆ ได้แก่ 1) ผูน้ าเสนอ 2) ความถูกต้องแม่นยา 3) ชื่อเสี ยงของสานักข่าว 4) ความครบถ้วนของข่าว 5) แหล่งที่มาของข่าว 6) ความทันสมัยของข่าว จากผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า ในบริ บทของสังคมไทยผูเ้ สนอข่าวหรื อบุคคลที่เสนอข่าวมีอิทธิพลต่อความน่า เชื่อถืออย่างมาก ดังนั้นจึงเป็ นการยืนยันหลักการใช้บุคคลที่น่าเชื่อถือเป็ นผูน้ าเสนอจะสร้าง ความเชื่อถือได้อย่างมาก 2. ด้านจริ ยธรรม สื่ อสารมวลชน เป็ นการสื่ อสารกับคนหมู่มากมุ่งให้เกิดผลกับมวลชน ต่างกับการสื่ อสารเพื่อ การศึกษาหรื อการสอนที่มุ่งเน้นให้เกิดผลกับ ปั จเจกบุคคลเป็ นสาคัญ ดังนั้นการสื่ อสารกับคนหมู่มากจึงต้องใช้วธิ ีการของ การสื่ อสารที่มีความ เฉพาะสาหรับมวลชน และปั จจัยด้านจริ ยธรรมมีความอ่อนไหวมากกว่าเพราะมีความหลากหลายของ ผูร้ ับสาร มากกว่าการสื่ อสารในชั้นเรี ยน จากการศึกษาดังกล่าวพบว่าปั จจัยด้าน จริ ยธรรมที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อถือประกอบด้วย 1) รู ปแบบการปฏิสมั พันธ์ 2) ความเป็ นธรรม 3) ความลุ่มลึกของเนื้อหา


~ 11 ~ 4) การเลือกฝ่ าย ผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่ารู ปแบบของการปฏิสมั พันธ์ หมายถึง การเคารพในสิ ทธิ เสรี ภาพ และศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ เมื่อมีการเกี่ยวข้องและกล่าวถึงผูใ้ ดก็ตามใน การนาเสนอข่าวเป็ นสาระสาคัญและเกี่ยวข้องกับปั จจัยอื่น ๆ ที่ตามมามี ความสาคัญมากในการกาหนดคุณค่าทางจริ ยธรรมในการนาไปสู่ความเชื่อ ถือของหนังสื อพิมพ์ออนไลน์ ซึ่งอาจใช้ได้กบั สื่ อออนไลน์ทุกประเภทอีกด้วย 3. ด้านกระบวนการผลิต การให้ความสาคัญกับกระบวนการผลิตเป็ นแนวคิดที่ทนั สมัยสอดคล้องกับระบบ คุณภาพ ในปั จจุบนั ที่ไม่ให้ความสาคัญเพียงแค่ผลลัพธ์ แต่พิจารณาถึงทั้งระบบ ที่มีกระบวนการผลิตหรื อกระบวนการได้มา ด้วย ในการทาสื่ อออนไลน์ ผูผ้ ลิตสื่ อและเผยแพร่ สื่ออาจเป็ นใครก็ได้ที่สามารถเข้าถึงและใช้สื่อ ออนไลน์ ความเชื่อถือของ สื่ อออนไลน์จึงมีนอ้ ยและในบางครั้งการอ้างอิงเชิงวิชาการ นั้นไม่ยอมรับการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ดว้ ย เพราะ อาจสร้างขึ้นเมื่อไรก็ได้และไม่อาจเชื่อได้วา่ จะคงอยูถ่ าวรให้สืบค้น และอ้างอิงได้เมื่อต้องการอีกด้วย จากผลการศึกษาดังกล่าว ปั จจัยที่มีอิทธิพลด้านความเชื่อถือด้านกระบวนการผลิตประกอบด้วย 1) องค์กรของผูผ้ ลิต 2) เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต 3) อัตลักษณ์ของผูผ้ ลิต 4) มาตรฐานการผลิตข่าว ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ความเชื่อถือที่มีอิทธิพลจากปัจจัยด้านกระบวนการผลิตนั้น องค์กรของผูผ้ ลิตมี อิทธิพลมากซึ่งสอดคล้องกับการเชื่อถือในผูผ้ ลิตและเผย แพร่ ข่าวสารออนไลน์ เนื่องจากสื่ อออนไลน์น้ นั เปิ ดโอกาสให้ผู ้ ต้องการสื่ อสารข้อมูลได้ใช้สื่อ ออนไลน์เป็ นช่องทางการสื่ อสารได้ง่าย ทาให้ความเชื่อถือในสื่ อออนไลน์มีนอ้ ย ถ้าไม่มี กระบวนการผลิตที่เป็ นที่น่าเชื่อถือ หรื อมีผผู ้ ลิตที่มีเป็ นองค์กรสามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ ดังนั้นการจะทาให้มีความ น่าเชื่อถือในสื่ อออนไลน์จึงควรมีองค์กรของผูผ้ ลิต และสร้างกระบวนการของการผลิตให้น่าเชื่อถือด้วย

ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการยอมรับประกอบด้ วย 5 ปัจจัยหลักดังนี้ 1. ปั จจัยด้านความหลากหลายของเนื้อหา ปั จจัยนี้มีอิทธิพลมากที่ทาให้เกิดการยอมรับประกอบด้วย 1) ความลึกของเนื้อหา 2) ความหลากหลาย 3) ความน่าเชื่อถือ และ


~ 12 ~ 4) การมีภาพประกอบ ดังนั้นในการสร้างการยอมรับในสื่ อออนไลน์อาจนาปัจจัยที่มีอิทธิผลเหล่านี้ไป พัฒนาได้ เช่นการนาเสนอเนื้อหาสาระที่มีความลึก มีรายละเอียดมาก และมีความหลากหลายเป็ นต้น 2. ปั จจัยด้านรู ปแบบการนาเสนอ ประกอบด้วย 1) การนาเสนอแบบเบ็ดเสร็จในเว็บเดียว 2)การปฏิสมั พันธ์ และ 3) การเลือกนาเสนอข่าวเด่น ดังนั้นในการสร้างสื่ อออนไลน์ควรมีความเบ็ดเสร็ จในเว็บเดียว และง่ายต่อ การใช้งาน 3. ปั จจัยด้านเชื่อเสี ยงและจรรยาบรรณ ปั จจัยด้านนี้ประกอบด้วย 1) การมีจรรยาบรรณเช่นเดียวกับการเสนอข่าว 2) ความมีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับ ดังนั้นการยึดมัน่ ในจรรยาบรรณของนักสื่ อสารมวลชนและการเสนอ ข่าวยังคงเป็ น หลักการสาคัญที่ใช้ในการผลิตสื่ อออนไลน์ 4. ปั จจัยด้านความกระชับและเชื่อมโยง ปั จจัยด้านนี้ประกอบด้วย 1) เนื้อหาที่กระชับ 2) การเชื่อมโยงไปสู่แหล่งข่าวอื่น (Link) ในการผลิตสื่ อออนไลน์เพื่อการนาเสนอควรเน้นความกระชับ สั้นและเปิ ดช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่แหล่งข่าวอื่นหรื อข้อมูลสนับสนุนด้วย 5. ปั จจัยด้านความบันเทิง ปัจจัยด้านนี้ประกอบด้วย 1) การสอดแทรกความบันเทิง 2) การเป็ นข่าวที่ไม่เป็ นทางการ จะเห็นได้วา่ ผูเ้ ข้าใช้บริ การสื่ อออนไลน์ยงั มีความต้องการความบันเทิง และ เรื่ องราวที่ไม่เป็ นทางการ (หรื อไร้สาระบ้าง)การยอมรับสื่ อออนไลน์น้ นั ความบันเทิงหรื อเนื้อหาที่ไม่ เป็ นทางการยังมี อิทธิพลให้เกิดการยอมรับ หรื อเข้ามาใช้บริ การเพื่อรับข้อมูลข่าวสารเช่นกัน สื่อออนไลน์ ไม่เพียงแต่จะใช้ ในการนาเสนอข่าวสารและข้ อมูลเพื่อเผยแพร่ให้ บคุ คลอื่นๆ ได้ รับรู้เท่านัน้ ปั จจุบนั ยังมีความสาคัญอีกอย่างหนึง่ คือ ธุรกิจโฆษณา ที่ธุรกิจโฆษณานิยมใช้ สอื่ ออนไลน์ เพราะว่าใช้ งบน้ อย ไม่สิ ้นเปลือง และ สามารถเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ ดี ซึง่ ตอนนี ้ตลาดสือ่ ออนไลน์กาลังเติบโต สือ่ ออนไลน์จึงเป็ นอีกทางเลือกหนึง่ ที่นกั โฆษณา เลือกใช้


~ 13 ~ หลักการใช้ ส่ ือออนไลน์ (Online) การใช้ สอื่ ออนไลน์มีผลกระทบต่อทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ขึ ้นอยูก่ บั ว่าจะมีผลกระทบในด้ านใดถ้ าเราใช้ ไปในทางที่ ดีผลกระทบมันก็จะเกิดประโยชน์ เกิดผลดีกบั ตัวเรา แต่หากเราใช้ ไปในทางที่ผิดผลกระทบที่ไม่ดมี นั ก็จะเกิดขึ ้นกับตัวเรา อีกเช่นกันซึง่ ทุกคนคงไม่อยากให้ เกิดขึ ้นกับตัวเองเพราะฉะนันเราควรใช้ ้ สอื่ ออนไลน์ตามความจาเป็ น และใช้ ในทางที่ ถูกต้ องเพื่อประโยชน์ทจี่ ะได้ รับและตัวของคุณเอง

ข้ อดีของสื่อออนไลน์ 1. สามารถถ่ายทอดและเผยแพร่สอื่ โดยไร้ พรมแดน 2. สามารถปรับปรุ งข้ อมูลได้ ตลอด 3. มีการปฏิสม ั พันธ์ในการเรี ยนรู้ 4. ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง 5. สามารถเลือกเรี ยนได้ ตามศักยภาพของตนเอง 6.สร้ างความรับผิดชอบ ความมัน ่ ใจในตนเอง

ข้ อเสียของสื่อออนไลน์ 1. ผู้เรี ยนต้ องมีเครื่ องคอมพิวเตอร์ 2. ต้ องมีความรู้ ด้านคอมพิวเตอร์ พื ้นฐาน 3.บางครัง้ อาจมีปัญหาทางด้ านเทคนิคเวลาใช้ งาน 4.ค่าใช้ จ่ายในการใช้ งานอินเตอร์ เน็ต 5.ต้ นทุนในการพัฒนาแบบเรี ยนสูง 6.ผู้มีความรู้ในการผลิตและออกแบบสือ่ ให้ มีคณ ุ ภาพหาได้ ยาก


~ 14 ~ ผลกระทบจากสื่อออนไลน์

เทคโนโลยีในยุคปั จจุบนั ไม่วา่ มนุษย์จะทาอะไรก็ตาม ก็ต้องใช้ เครื่ องทุน่ แรง ที่เป็ นเทคโนโลยีสมัยใหม่เสมอๆ เพราะเทคโนโลยีเป็ นสิง่ ที่มีอิทธิพลในการดาเนินชีวิตของมนุษย์ในปั จจุบนั เป็ นอย่างมาก มันสามารถอานวยความสะดวก ให้ ทาสิง่ ต่างๆได้ งา่ ยดายและรวดเร็ วยิง่ ขึ ้น ซึง่ หนึง่ ในนันก็ ้ คือ สือ่ ออนไลน์ ในปั จจุบนั ดูเหมือนว่าเพศที่จะได้ รับผลกระทบจากการใช้ สอื่ ออนไลน์มากที่สดุ คือ ผู้หญิง จะเห็นจากในหน้ า หนังสือพิมพ์ หรื อสือ่ ต่างๆที่นาเสนอข่าวสารมีขา่ วผู้หญิงถูกล่อลวงทางอินเทอร์ เน็ตเป็ นจานวนมากซึง่ เป็ นอันตรายและ เป็ นการสูญเสียต่อตัวบุคคล ครอบครัว และสังคมเป็ นอย่างมาก นอกจากนี ้ในปั จจุบนั ยังมีการใช้ สอื่ ออนไลน์ไปในทางที่ไม่ถกู ต้ อง เช่น นักศึกษาหญิงมีการประกาศขายบริการ ทางเพศผ่านทางสือ่ ออนไลน์เป็ นจานวนมากที่ถกู จับก็มีหลายรายบ้ างก็อ้างว่าเพราะต้ องการเงินไปจ่ายค่าเทอม ต้ องการ เงินไปซื ้อรถ ซื ้อกระเป๋ าแบรนด์เนม ซึง่ ล้ วนแล้ วแต่เป็ นข้ ออ้ างทังสิ ้ ้น และการกระทาดังกล่าวนันถื ้ อว่าเป็ นพฤติกรรมที่ไม่ สมควร และเป็ นตัวอย่างที่ไม่ดี แต่ก็ใช่วา่ สือ่ ออนไลน์จะมีแค่ผลเสียเพียงอย่างเดียวเพราะสือ่ ออนไลน์ก็มีข้อดีอยูห่ ลาย อย่าง เช่น ใช้ เพื่อการเรียนการสอน ใช้ เป็ นการบอกเล่าประชาสัมพันธ์ เป็ นต้ น สือ่ ออนไลน์ก็มีทงข้ ั ้ อเสียและข้ อดี อยูท่ ี่ ผ้ ใู ช้ ว่าจะมีสามัญสานึกและวิจารณญาณไหม การใช้ สอื่ ออนไลน์นนจึ ั ้ งมีผลกระทบต่อทุกๆคน ไว้ วา่ จะหญิงหรื อชาย และในคนทุกอายุ ถ้ าเราใช้ อย่างถูกต้ อง ก็ จะเกิดประโยชน์ตอ่ เรา ถ้ าใช้ ในทางที่ผิด ผลกระทบในด้ านที่ไม่ดกี ็จะเกิดกับตัวเรา เพราะฉะนัน้ ท่านทังหลายคงรู ้ ้ แล้ วว่า คุณควรใช้ ประโยชน์จากสือ่ ออนไลน์อย่างไรให้ ได้ ประโยชน์มากทีส่ ดุ และไม่สง่ ผลกระทบในทางไม่ดีตอ่ ตัวคุณเองและคน อื่นๆด้ วย


~ 15 ~ สื่อออนไลน์ เป็ นมิตรหรือภัย

อินเทอร์ เน็ต ถือเป็ นสือ่ ออนไลน์ที่ได้ รับความนิยมเป็ นอย่างมากในทุกเพศทุกวัย โดยไม่จากัดแค่เฉพาะวัยรุ่น หรื อวัยทางานเท่านัน้ ในวัยผู้สงู อายุ ก็สามารถเปิ ดโลกทัศน์ในโลกออนไลน์ได้ เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น รับส่งอีเมล์ ค้ นหา ข้ อมูลโดยใช้ โปรแกรมค้ นหา ติดตามข่าวสาร เช็ค สภาพอากาศ ดูข้อมูลการเดินทาง หรื อข้ อมูลด้ านการเมือง รวมทังใช้ ้ เว็บเครื อข่ายสังคม เพื่อปฏิสมั พันธ์กบั คนกลุม่ อื่นๆ ซึง่ ปั จจุบนั มีเว็บที่จดั ทาสาหรับกลุม่ ผู้สงู อายุโดยเฉพาะ และเน้ นการใช้ งานที่สะดวก และง่าย เช่น ด้ านสุขภาพ การักษาสุขภาพ เป็ นต้ น เกี่ยวกับเรื่ องนี ้ ศาสตราจารย์ ดร.ศรี ศกั ดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการ และประธานผู้บริ หารวิทยาลัยการศึกษา ทางไกลอินเทอร์ เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และนายกกิตติมศักดิส์ มาคมคอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทย ในพระบรม ราชูปถัมภ์ สะท้ อนมุมมองว่า ปั จจุบนั ผู้สงู วัยมีจานวนมากขึ ้น ดังนันการใช้ ้ คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตในการพัฒนา คุณภาพชีวิต และการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ สู งู วัยได้ ทดลองใช้ งานคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต จะช่วย ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ตอ่ เนื่องให้ เกิดขึ ้นในกลุม่ ผู้สงู วัยที่สาคัญช่วยลดความเหลือ่ มล ้าทางเทคโนโลยี สารสนเทศ และความรู้ ในกลุม่ ผู้สงู วัย ทาให้ มีความภาคภูมิใจ และรู้จกั คุณค่าของตัวเองในการทาอะไรต่างๆ ได้ เอง ใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์ และสร้ างองค์ความรู้ที่หลากหลายมากขึ ้นจากการใช้ อินเทอร์ เน็ต ในการเชื่อมความสัมพันธ์กบั ลูกหลาน แต่ในทางกลับกัน ถึงแม้ วา่ อินเทอร์ เน็ต จะช่วยให้ ผ้ สู งู วัยมีสงั คม ส่งเสริ มการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง และช่วยลด ความเหลือ่ มล ้าทางเทคโนโลยี สารสนเทศก็ตาม บางครัง้ อาจเกิดการรู้ไม่เท่าทันภัยในโลกออนไลน์ที่อาจจะส่งผลกระทบ ต่อตัวผู้สงู วัยเองก็เป็ นได้ กรณีนี ้ ศ.ดร.ศรี ศกั ดิ์ แนะนาว่า ผู้สงู วัยต้ องระวังการฉ้ อโกงทางอินเทอร์ เน็ต ไม่วา่ จะเป็ นการ ฉ้ อโกงในเรื่ องการประกันสุขภาพ ยาปลอม ผลิตภัณฑ์ชะลอความแก่ การค้ าออนไลน์ หรื ออื่นๆ ด้ วย เพราะพวกมิจฉาชีพ มักคิดว่า ผู้สงู อายุเป็ นเหยื่อที่หลอกง่าย เชื่อง่าย สอดรับกับการรายงานของสานักสืบสวนกลางสหรัฐฯ หรื อ เอฟบีไอ ที่ระบุ ว่า ผู้สงู วัยเป็ นกลุม่ เป้าหมายของการฉ้ อโกงทางอินเทอร์ เน็ต เพราะผู้สงู วัยส่วนใหญ่ มองโลกในแง่ดี ไม่คอ่ ยกล้ าปฎิเสธ รู้ ไม่เท่าทันวิธีการฉ้ อโกง เวลาถูกฉ้ อโกงมักจะไม่กล้ าแจ้ งให้ บตุ รหลานทราบ และไม่ร้ ูข้อมูลมิจฉาชีพ เช่น ไม่ร้ ูวา่ มิจฉาชีพ


~ 16 ~ เป็ นใคร จาวันติดต่อไม่ได้ หรื อจาที่อยูไ่ ม่ได้ เป็ นต้ น ดังนันถ้ ้ าไม่เข้ าใจสิง่ ใด ให้ ปรึกษาคนในครอบครัว หรื อ ผู้เชี่ยวชาญที่มี่ ความรู้ หรื อข้ อมูลเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวก่อนตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม ศาสตราจารย์ ด๊ อกเตอร์ ศรีศกั ดิ์ ได้ แบ่งประเภทของการฉ้ อโกงที่นา่ จะเกิดขึ ้นกับผู้สงู วัยไว้ ดังต่อไปนี ้ เพื่อรู้เท่าทัน และป้องกันตัวเองจากการฉ้ อโกงดังกล่าวได้ เป็ นอย่างดี การโฆษณาเรื่ องการประกันสุขภาพ มัก แอบแฝงมากับเว็บต่างๆ เช่น เว็บบริ ษัทประกันชีวิต, เว็บชมรมคนรักสุขภาพ, เว็บบ้ านพักผู้สงู วัย เป็ นต้ น ในส่วนของการ ฉ้ อโกงมีหลายรูปแบบ เช่น ให้ กรอกแบบฟอร์ มผลสารวจด้ านสุขภาพผู้สงู วัยแลกกับของรางวัล, ให้ เซ็นสัญญาเกี่ยวกับการ ประกันสุขภาพ โดยอ้ างว่าจะได้ รับคาปรึกษาสุขภาพฟรี จากแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ และหลังจากนันจะมี ้ ใบเสร็ จเรี ยกเก็บเงิน ส่งมาที่บ้านนอกจากนี ้ ศ.ดร.ศรี ศกั ดิ์ ยังบอกถึงการฉ้ อโกงทางอินเทอร์ เน็ตอื่นๆ ด้ วยว่า ยังมีในเรื่ องของการทาธุรกรรม ธนาคารทางอินเทอร์ เน็ต การซื ้อตัว๋ ทางอินเทอร์ เน็ต การล่อลวงทางเว็บเครื อข่ายสังคมเพื่อรู้ข้อมูลบัตรเครดิต การกู้ยืมเงิน ทางอินเทอร์ เน็ต เป็ นต้ น ซึ ้งผู้สงู วัยต้ องรู้เท่าทันด้ วย อย่างไรก็ดี การใช้ คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตสาหรับผู้สงู วัย เสมือนเป็ นดาบสองคม แง่หนึง่ ก็มปี ระโยชน์ แต่ อีกแง่ก็มีโทษเช่นกัน ดังนันควรเล่ ้ นอย่างระมัดระวัง ไม่หลงใหลกับโฆษณาชวนเชื อ้ ตามเว็บต่างๆ ซึง่ ไม่เฉพาะแต่เพียงผู้สงู วัยเท่านัน้ คนหนุม่ สาว หรื อผู้ใหญ่บางคน อาจตกหลุมพรางของกลลวงจากผู้ไม่หวังดีที่แฝงตัวอยูใ่ นโลกออนไลน์ก็เป็ นได้ เรื่ องราวของพวกมิจฉาชีพที่หากินทางสือ่ ออนไลน์นี ้ ในข่าวเราจะได้ ยินกันบ่อยๆ อยูแ่ ล้ ว ดิฉนั คิดว่าการทา ธุรกรรมใดๆ ทางอินเตอร์ เน็ตนันมั ้ นสะดวก สบายและรวดเร็ ว ดีก็จริ ง แต่ก็อย่างที่ข้อมูลข้ างต้ นว่า มันค่อนข้ างจะอันตราย สักหน่อย เพราะว่ามันเป็ นการทาธุรกรรมทางสือ่ ออนไลน์ ซึง่ ไม่สามารถเห็นของจริง เห็นผู้ติดต่อจริง บางทีเราอาจเสียรู้กล ลวงของพวกมิจฉาชีพได้ เพื่อนดิฉนั เคยสัง่ ซื ้อของจากอินเตอร์ เน็ต แล้ วเจ้ าของสิง่ ของก็บอกไว้ วา่ ต้ องโอนเงินมาก่อนของถึงจะส่งไปให้ ใน บางเว็บก็เชื่อถือได้ และบางเว็บก็เชื่อถือไม่ได้ และเว็บทีเ่ พื่อนดิฉนั สัง่ ซื ้อของ เมื่อโอนเงินไปให้ แล้ ว เขากลับไม่สง่ ของมาให้ ติดต่อก็ไม่ได้ กลายเป็ นว่าเสียเงินฟรี ไป ดังนันเมื ้ ่อท่านต้ องการที่จะทาธุรกรรมใดๆ ควรจะตรวจดูให้ รอบคอบเสียก่อนที่จะเสียเงินไปฟรี ๆ แต่วา่ ในบางที มันก็ตรวจสอบยาก บางทีก็โชคไม่ดี และอาจโดนกลลวงสารพัดของพวกมิจฉาชีพหลอกเอาด้ วย เพราะฉะนันควรต้ ้ องระวัง อย่างมากในการใช้ สอื่ ออนไลน์นี ้ ไม่เพียงแต่แค่พวกมิจฉาชีพเท่านันยั ้ งมีพวกที่ไม่หวังดีที่แฝงตัวบนโลกอินเตอร์ เน็ตและใช้ สือ่ ออนไลน์ทงหลายหลอกล่ ั้ อให้ เราติดกับอีกมากมาย


~ 17 ~ สื่อออนไลน์ ในสังคมปั จจุบัน

โลกของเรามีการเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา แน่นอนว่าไลฟ์ สไตล์การใช้ ชีวิตของคนเราก็ต้องมีการเปลีย่ นแปลง ไปตามกระแส เทคโนโลยี และภาวะแวดล้ อมของเรา ซึง่ ปั จจุบนั เราคงไม่สามารถจะหลีกเลีย่ งกระแสของธุรกิจออนไลน์ หรื อสื่อออนไลน์ ได้ กว่า 10 ปี ที่อินเทอร์ เน็ตค่อยๆ เข้ ามามีความสาคัญในการดารงชีวติ ของทุกคน จากความสะดวกสบาย และง่าย ต่อการส่งหรื อรับข้ อมูลข่าวสาร ที่ทกุ คนไม่ต้องคอยแต่เป็ นเพียงผู้รับสารแต่ฝ่ายเดียวเท่านัน้ แต่สามารถเป็ นผู้สร้ าง หรื อ พัฒนาข้ อมูลให้ สมบูรณ์ยิ่งขึ ้น ด้ วยเหตุนี ้ทาให้ คาว่า สื่อออนไลน์ เกิดเป็ นกระแสที่ใครๆ ก็ต้องพุง่ ประเด็นสนใจไปหา ไม่ ว่าจะเป็ นบุคคลธรรมดา เจ้ าของกิจการ หรื อแม้ แต่นกั การตลาดเอง คาจากัดคาง่าย ๆ ของคาว่า สื่อออนไลน์ ก็คือสือ่ ของสังคม ที่เปิ ดโอกาสให้ ไม่วา่ ใครก็สามารถนาเสนอข่าวสาร และข้ อมูลเพื่อเผยแพร่ให้ บคุ คลอืน่ ๆ ได้ รับรู้ ซึง่ มีอยูใ่ นหลากหลายรูปแบบเช่น เว็บบล็อค เว็บบอร์ ด YouTube, Hi5, Facebook, Twister, My Space วิทยุออนไลน์ ทีวีออนไลน์ etc.

โดยอาจจะมีทงการน ั้ าเอาเรื่ องราวของตัวเอง หรื อประสบการณ์สงิ่ ที่ได้ พบ การสอนความรู้ตา่ ง ๆ หรื อแม้ กระทัง้ เกร็ ดเล็กเกร็ดน้ อยที่ตวั เองมีความรู้หรื อมีความถนัด และแน่นอนว่าเมื่อคนได้ เจอ "คนคอเดียวกัน" ความสนุกที่ได้ ร้ ูจกั แชร์ ประสบการณ์ร่วมกัน หรื อได้ ขยายวงเพื่อนฝูงที่ชอบเหมือนๆ กันออกไป และยังสามารถรับชม รับฟั งวิทยุออนไลน์และทีวี ออนไลน์ ได้ ทางอินเตอร์ เน็ตที่สะดวกสบาย โดยไม่ต้องเปิ ดทีวีหรือเปิ ดวิทยุ สิง่ เหล่านี ้ก็กลายเป็ นจุดหนึง่ ที่ทาให้ สื่อ ออนไลน์ ได้ รับความนิยมอย่างล้ นหลามตลอดหลายปี ที่ผา่ นมา


~ 18 ~ บทบาทของสื่อออนไลน์ สือ่ ออนไลน์มีบทบาทที่สาคัญในยุคข้ อมูลข่าวสารและสารสนเทศ (Information Technology: IT) เพราะทา ให้ ประชาชนได้ รับทราบข้ อมูลข่าวสารต่างๆ มากขึ ้น และใครที่มีความสนใจในการนาเสนอข่าวสารต่อผู้อื่น ตามมุมมอง ของตัวเอง ก็สามารถที่จะนาเสนอได้ เช่นเดียวกัน นักข่าวไม่ได้ จากัดอยูแ่ ค่เพียงการร่ าเรี ยนมาทางสายงานสือ่ สารมวลชน หรื อสาขาทีเ่ กี่ยวข้ องเพียงอย่างเดียวอีก ต่อไป เพราะข้ อมูลข่าวสารในปั จจุบนั สามารถสืบค้ น เขียน แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ได้ เสมอ การรู้เท่าทันความเปลีย่ นแปลงของสังคม ย่อมที่จะทาให้ การดาเนินชีวิตดีขึ ้น หมดสมัยแล้ วกับการปิ ดหูปิดตา ประชาชนเหมือนในอดีตที่ผา่ นๆ มา ประชาชนในสังคมปั จจุบนั นี ้ เริ่ มมีความรู้ความสามารถมากขึ ้น เพราะมีเวทีออนไลน์ให้ แสดงออก โดยเฉพาะ ความคิดทีต่ กผลึกในสมอง หรื อได้ รับความสะดวกสบายจากเทคโนโลยีที่แพร่ระบาดเป็ นไวรัสเพราะรวดเร็วจนตามไม่ทนั จึงทาให้ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ มีความพร้ อมอยูต่ ลอดเวลา ไม่จาเป็ นต้ องพึง่ พาเฉพาะ “สือ่ กระแสหลัก” เท่านัน้ กล่าวได้ วา่ ถึงเวลาการปรับเปลีย่ นการนาเสนอข่าวสาร ให้ เกิดความจริง คนทาข่าวตัวจริ งจึงต้ องกลัน่ กรองข่าวสารให้ เกิด ความถูกต้ องตรงสถานการณ์ เพราะคนทาข่าวก็กาลังถูกการตรวจสอบจากภาคประชาชนเช่นเดียวกัน สาเหตุที่ผ้ คู นนิยมบริ โภคข่าวสารจากสือ่ ออนไลน์ เพราะเกิดความไม่ไว้ วางใจ และไม่มนั่ ใจในความเที่ยงตรงของ สือ่ กระแสหลัก ที่มกั นาเสนอข่าวสารเพียงด้ านเดียวเป็ นส่วนใหญ่ แม้ ผ้ มู ีอานาจจะยืนยันกับประชาชนผ่านทางสือ่ กระแส หลักว่า “มีมาตรฐานและนาเสนอข่าวทังสองด้ ้ าน” แต่การกระทากับคาพูดแตกต่างอย่างเห็นได้ ชดั จนกลายเป็ นวาทกรรม ฮิตติดปากข้ ามปี กนั ทีเดียวกับคาว่า “สองมาตรฐาน” เมื่อก่อนประชาชน อาจจะเชื่อในสิง่ ที่ “ผู้มีอานาจ” พูด เพราะ “ผู้มีอานาจ” ครอบครองสือ่ กระแสหลักเพียงผู้ เดียว สามารถบังคับให้ ออกหรื อไม่ออกอากาศ หากต้ องการชี ้แนะแนวคิดให้ ประชาชนคล้ อยตาม (โดยเฉพาะเรื่ องราวของ การปฏิวตั ิหรื อรัฐประหาร) ประชาชนจึงจาใจต้ องทนรับข้ อมูลข่าวสารเพียงด้ านเดียวและหลงทางมาเป็ นเวลาช้ านาน เมื่อโลกออนไลน์ได้ สร้ างวัฒนธรรม “ปฏิวตั ิสอื่ ” ทาให้ กรรมวิธีเดิมๆ ที่ชกั จูงความคิดของประชาชนได้ สาเร็ จ โดยง่าย ไม่สามารถกระทาได้ ในปั จจุบนั ในทางกลับกัน “ผู้มีอานาจ” กาลังถูกสือ่ ออนไลน์กระหน่าตอกย ้าความลับที่เคยปกปิ ดไว้ ให้ แพร่กระจายออกมา อยูต่ ลอดเวลา แต่ปัจจุบนั นี ้เปลีย่ นไปแล้ ว ประชาชนผู้กระหายในข่าวสาร ต่างขวนขวายเสาะหา เพราะมีให้ สบื ค้ นได้ ทวั่ โลก ปิ ด เว็บนี ้ ก็เปิ ดเว็บโน้ น ปิ ดเว็บโน้ น ก็เปิ ดเว็บนัน้ ไม่มีทางที่จะปิ ดกันความอยากรู ้ ้ อยากเห็นของประชาชนได้


~ 19 ~ คิดกันง่ายๆ ว่าเวลาเราจะตัดสินใจซื ้อสินค้ าสักชิ ้นทีเ่ ราไม่ค้ นุ เคย สิง่ แรกที่คณ ุ จะทาคืออะไร “หาข้ อมูล” ในยุคที่ เงินทองหายาก เศรษฐกิจซบเซาแบบนี ้ด้ วยแล้ ว จะซื ้อหาอะไรก็ต้องคิดแล้ วคิดอีก ว่าสิง่ ที่เราซื ้อมันคุ้ม มันทน มันได้ ใช้ จริ งๆ ซึง่ ในปั จจุบนั ที่เราไม่มีเวลาพบปะสังสรรค์กนั ตามตลาด หรื อว่าบ้ านเพื่อน เราก็มกั จะเข้ าอินเตอร์ เน็ตเพื่อหาข้ อมูล ของสินค้ านัน้ ๆ ด้ วยเหตุนี ้เองทาให้ มีผลการวิจยั ล่าสุดออกมาว่า สื่อออนไลน์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริ โภคกว่า 70% และผู้บริ โภคเกือบครึ่ง ( 49%) จะตัดสินใจซื ้อจากข้ อมูลที่ได้ จาก สื่อออนไลน์ นอกจากนันแล้ ้ วจากรายงานของ The Wave 3 Report ของ Universal MaCann ได้ กล่าวอ้ างว่า สื่อออนไลน์ เป็ นสือ่ ที่มีอิทธิพลต่อแบรนด์ และภาพลักษณ์

ขององค์กรธุรกิจอย่างมาก เพระผู้ใช้ สอื่ ออนไลน์นิยมโพสต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และแบรนด์ผา่ นบล็อก หรื อในกลุม่ สังคมออนไลน์ของตน ถ้ าคุณเป็ นคนหัวเก่าทีค่ ิดว่าสือ่ สาธารณะอย่างโทรทัศน์หรื อวิทยุสามารถเข้ าถึงกลุม่ คน ได้ มากกว่าคงต้ องเปลีย่ นความคิดใหม่เมื่อเห็นตัวเลขยืนยันจาก ComScore ( www.comscore.com) เกี่ยวกับอันดับ ของ สื่อออนไลน์ ยอดฮิตของโลก ที่เป็ นระดับโลกเพราะสือ่ ออนไลน์ไม่ได้ จากัดเฉพาะในประเทศเท่านัน้ ไม่วา่ คุณจะอยูท่ ี่ ไหนคุณก็เพียงแค่คลิกและสามารถรับข้ อมูลข่าวสารได้


~ 20 ~ เว็บไซต์ ยอดนิยอม 10 อันดับโลก

#10 – Amazon.com

อันดับโลก : 10 อันดับในสหรัฐฯ : 5 อันดับในปี 2011 : 15 Global reach: 5.778% Global pageviews: 0.59674% Sites linking in: 1,073,767

#9 – QQ.com

อันดับโลก : 9 Chinese rank: 2

อันดับในปี 2011 : 10 Global reach: 7.506% Global pageviews: 0.6388% Sites linking in: 429,006


~ 21 ~

#8 – Twitter.com

อันดับโลก : 8 อันดับในสหรัฐฯ : 9 อันดับในปี 2011 : 9 Global reach: 8.983% Global pageviews: 0.4971% Sites linking in: 5,746,990

#7 – Live.com

อันดับโลก : 7 อันดับในสหรัฐฯ : 10 อันดับในปี 2011 : 8 Global reach: 10.191% Global pageviews: 0.6783% Sites linking in: 151,134


~ 22 ~

#6 – Wikipedia.org

อันดับโลก : 6 อันดับในสหรัฐฯ : 6 อันดับในปี 2011 : 7 Global reach: 13.644% Global pageviews: 0.5224% Sites linking in: 1,934,190

#5 – Baidu.com

อันดับโลก : 5 Chinese rank: 1

อันดับในปี 2011 : 6 Global reach: 11.461% Global pageviews: 1.8525% Sites linking in: 310,140


~ 23 ~

#4 – Yahoo.com

อันดับโลก : 4 อันดับในสหรัฐฯ : 4 อันดับในปี 2011 : 4 Global reach: 21.533% Global pageviews: 1.3239% Sites linking in: 1,787,700

#3 – YouTube.com

อันดับโลก : 3 อันดับในสหรัฐฯ : 3 อันดับในปี 2011 : 3 Global reach: 32.698% Global pageviews: 4.0823% Sites linking in: 3,198,073


~ 24 ~

#2 – Facebook.com

อันดับโลก : 2 อันดับในสหรัฐฯ : 2 อันดับในปี 2011 : 2 Global reach: 45.094% Global pageviews: 5.7886% Sites linking in: 7,047,911

#1 – Google.com

อันดับโลก : 1 อันดับในสหรัฐฯ : 1 อันดับในปี 2011 : 1 Global reach: 48.318% Global pageviews: 5.3069% Sites linking in: 4,481,542


~ 25 ~ ปั จจัยพื ้นฐานทางจิตใจของมนุษย์ก็คือความต้ องการการยอมรับในสังคม ทาให้ สงั คมออนไลน์จึงกลายเป็ น สังคมที่นา่ หลงใหลสาหรับใครหลาย ๆ คนที่อาจจะเสาะหาช่องทางในการแสดงความเป็ นตัวเองออกมา แต่ใช่วา่ บุคคลแต่ ละบุคคลเท่านัน้ ที่ต้องการจะแสดงความเป็ นตัวเองออกมา ธุรกิจ การเมือง ก็ต้องการการยอมรับจากสังคมด้ วยเช่นกัน จึง ไม่แปลกเลยที่ปัจจุบนั ธุรกิจขนาดเล็กหลายๆ แห่งเริ่มสร้ าง "ตัวตน" หรื อ Identity ของตัวเองในโลกออนไลน์


~ 26 ~ ความแตกต่ างของสื่ อออนไลน์ กบั สื่ อทัว่ ไป

ความแตกต่างอย่างหนึ่งของ สื่ อออนไลน์ (Social Media) กับสื่ อทัว่ ไป (Industrial Media) ก็คือ ต้นทุนราคา นัน่ เอง คิดกันง่ายๆ ว่าในการโฆษณาครั้งหนึ่ง 1 นาทีกบั โทรทัศน์คุณเสี ยเป็ นแสน กับหนังสื อพิมพ์หนึ่งหน้าก็เป็ นแสน ซึ่ง จริ งอยูว่ า่ ปริ มาณผูร้ ับข่าวสารในช่วงนั้นอาจจะเยอะ สามารถสร้างการรับรู ้ให้เกิดขึ้นได้ต้ งั แต่ 0 - 1 ล้านคน ซึ่งเหตุการณ์น้ นั ก็อาจเกิดขึ้นได้กบั สื่ อทางออนไลน์ดว้ ยเช่นกัน เพราะถ้าเราสามารถเข้าไปนับ static ของจานวนผูท้ ี่คลิกหน้าเว็บดังๆ อย่างเช่นกูเกิ้ล พันทิป หรื อ hi5 ต่อวันก็เป็ นจานวนหลายแสน หลายล้าน ซึ่งจานวนของคนเหล่านี้ทาให้นกั การตลาดหลายๆ ท่านก็ไม่อาจมองข้ามได้ ข้ อแตกต่ างหลัก ๆ ระหว่าง Social Media (สื่ อออนไลน์) กับ Industrial Media (สื่ ออุตสาหกรรม) ก็คือ การเข้ าถึง - ถ้าจะพูดถึงการสร้างการรับรู ้ให้กบั คนหมู่มากแล้ว Social Media เองก็มีเทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึง กลุ่มคนจานวนมากได้ถึงระดับโลก ไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศเท่านั้น การเลือกหา - เรารู ้กนั ดีกว่าสื่ ออุตสาหกรรมที่เข้าถึงกลุ่มคนขนาดใหญ่น้ นั มีค่อนข้างจากัด อย่างโทรทัศน์ใน ประเทศไทยก็มีเพียงแค่ช่อง 3 5 7 9 ซึ่งมีกฎหมายบังคับให้การโฆษณาต่อรายการหนึ่งๆ มีจานวนเท่าไหร่ ทาให้ราคาของ สื่ อประเภทนี้ทะยานสูงอย่างที่เรี ยกว่า ไม่มีเพดานราคากันเลยทีเดียว แต่สาหรับสื่ อออนไลน์ แน่นอนด้วยความอิสระของ การจดโดเม็นพื้นที่ ดังนั้นการแข่งขันย่อมมีสูง ราคาก็อาจจะไม่แพงอยูท่ ี่วา่ เทคนิคการวิง่ เข้ากูเกิ้ล การหยิบใช้ - โฆษณา ปั จจุบนั มีการแข่งขันค่อนข้างสูง ไม่วา่ ภาพ เสี ยง มุข ที่จะต้องขุดแก่นของความเป็ นครี เอทีฟกันออกมาเลยทีเดียว นอกจากนั้นแล้วสารพันเทคนิคก็ทุ่มลงไป เพื่อสร้างภาพสวย ภาพเด่น และสามารถดึงดูดสายตาของผูช้ มให้หนั มาดู 1 นาที ของงานโฆษณา บางทีใช้เทคนิคมากกว่าภาพยนตร์หลังข่าวสักเรื่ องอีก แต่สาหรับสื่ ออนไลน์แล้วใครๆ ก็สามารถทาได้ ไม่ ว่าจะเป็ นเทคนิคแฟลช หรื อดรี มเวฟเวอร์ แถมค่าแรงก็ต่ากว่าไปจ้างคนทางานสเปเชี่ยล แอฟเฟค อีกหลายเท่า ความทันต่ อเหตุการณ์ - การโฆษณาด้วยสื่ ออุตสาหกรรมเราจะวัดการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคได้คอ่ นข้างยาก ในขณะที่การสื่ อออนไลน์กบั มีการตอบสนองค่อนข้างจะทันท่วงที อาจจะเรี ยกได้วา่ ในทันทีก็วา่ ได้ แต่ปัจจุบนั สื่ อ อุตสาหกรรมก็พยายามนาเอาเครื่ องมือในการสื่ อสารสองทางมาปรับใช้ เช่นการส่ง SMS หรื อส่งข้อความ การโทรเข้ามา แสดงความคิดเห็นเป็ นต้น


~ 27 ~ ความยัง่ ยืน - สื่ อทางอุตสาหกรรมเป็ นสื่ อที่ค่อนข้างจะมีหลักฐาน เพราะเมื่อหนังสื อถูกพิมพ์ออกมาแล้วข้อความ ที่สื่อออกไป ก็ยากที่จะเปลี่ยนแปลงได้ แต่ในขณะที่สื่อทางโลกออนไลน์ เกิดการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขได้ตลอดเวลา ซึ่ง จากตรงนี้ก็เหมือนกับดาบสองคม เพราะแม้วา่ การเปลี่ยนแปลงนั้นทาให้ขอ้ มูลที่เราได้รับมีความทันสมัย เข้ากับสถานการณ์ แต่ในขณะเดียวกัน เราก็ไม่สามารถมัน่ ใจได้วา่ ข้อมูลนั้นถูกต้องหรื อไม่ ไม่วา่ จะเป็ นสื่ อออนไลน์หรื อสื่ อทัว่ ไป ก็มีท้ งั ข้อดีและข้อเสี ยของมันเอง เพียงแต่เมื่อเราต้องการใช้ไม่วา่ จะเป็ น สื่ อออนไลน์หรื อสื่ อทัว่ ไป ควรคานึงถึงวัตถุประสงค์ ความเหมาะสมในการเลือกใช้สื่อ ถ้าเป็ นสื่ อออนไลน์ก็จะมีขอ้ ดีต่างๆ มากมายที่ดีกว่า สื่ อทัว่ ไปหรื อสื่ ออุตสาหกรรม แต่ถึงจะดีเพียงใดก็มีขอ้ เสี ยอยูเ่ ช่นกัน


~ 28 ~ สื่ อคอมพิวเตอร์ ออนไลน์ สื่ อประเภทคอมพิวเตอร์ออนไลน์ คือการใช้สายนาสัญญาณและใช้ซอฟแวร์ จดั การให้ขอ้ มูลในเครื่ องหนึ่งไป แสดงผลบนเครื่ องอื่นได้ สื่ อมัลติมีเดียก็ได้พฒั นาขึ้นตามลาดับ และถูกนาไปใช้ในประโยชน์ใน ระบบเครื อข่ายเล็กๆ (LAN) นัน่ คือเริ่ มใช้เป็ นสื่ อแบบออนไลน์ (online) อาศัยสายสัญญาณที่เชื่อมโยงติดต่อกันนั้นนาข้อมูลมัลติมีเดียจาก เครื่ อง แม่ข่าย (server) กระจายไปแสดงผลที่ทุก เครื่ องที่เป็ น ลูกข่าย (clients) ใน เครื อข่าย (network) ลักษณะเฉพาะ เป็ นสื่ อที่ใช้ระบบเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต คุณสมบัติ เรี ยนรู ้ได้ทุกที่ทุกเวลา ถ้ามีอินเตอร์เน็ต และ คอมพิวเตอร์ ผลทีเ่ กิดกับผู้ใช้ สื่อ ใช้งานได้ง่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย รวดเร็ ว ผลทีเ่ กิดกับผู้เรียน ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ไม่จากัดสถานที่วา่ ต้องเรี ยนเฉพาะในห้องเรี ยนเท่านั้น หลักการใช้ สื่อประเภทคอมพิวเตอร์ ออนไลน์ การจัดการเรี ยนการสอนผ่านเว็บเป็ นการนาความสามารถในรู ปแบบต่างๆ ของเครื อข่ายอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการ เรี ยนการสอนเนื่องจากว่าการเรี ยนในลักษณะ นี้ผเู ้ รี ยนสามารถศึกษาด้วยตนเองได้ตามความต้องการในการเรี ยนการสอน


~ 29 ~ สื่ อสั งคมออนไลน์ Social หมายถึง "สังคม" ซึ่งในที่น้ ีก็จะหมายถึง สังคมออนไลน์นนั่ เอง Media หมายถึง "สื่ อ" ซึ่งในที่น้ ีกจ็ ะหมายถึงสื่ อในรู ปแบบต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น ภาพ เสี ยง วีดิโอ ข้อความ เป็ นต้น ดังนั้น Social Media ก็น่าจะหมายความว่า สื่ อสังคมออนไลน์ที่ผใู ้ ช้อินเทอร์เน็ตสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน โดยใช้สื่อต่างๆ เป็ นตัวแทนในการสนทนา โดยได้มีการจัดแบ่งประเภทของ Social Media ออกเป็ นหลาย ประเภท เช่น ประเภทสื่ อสิ่ งพิมพ์ (Publish) ที่มี Wikipedia, Blogger เป็ นต้น, ประเภทสื่ อแลกเปลี่ยน (Share) ที่มี YouTube, Flickr, Slide Share เป็ นต้น, ประเภทสื่ อสนทนา (Discuss) ที่มี MSN, Skype, Google Talk เป็ นต้น และยังมีอีกหลาย ประเภท โดยอีกประเภทของ Social Media ที่สร้างความสับสนให้บา้ ง ก็คือ ประเภทเครื อข่ายสังคมออนไลน์ หรื อที่เรี ยกกัน ว่า Social Network ที่มี Facebook, LinkedIn, Google+ เป็ นต้น Social Network จึงเป็ นส่วนหนึ่งของ Social Media นัน่ เอง ถ้าจะพูดรวมสื่ อสังคมออนไลน์ท้ งั หมด เราก็จะใช้คา ว่า Social Media แต่ถา้ ต้องการเน้นเฉพาะเครื อข่ายสังคมออนไลน์แล้ว เราก็จะใช้คาว่า Social Network นัน่ เอง Social Media ในเชิงธุรกิจและในอีกมุมหนึ่งที่เราอาจจะไม่รู้มาก่อน 1.ปริ มาณเป็ นสิ่ งสาคัญ ปริ มาณกับคุณภาพมักถูกนามาใช้ในการวัดผลลัพธ์ความสาเร็ จของธุรกิจและเรื่ องอื่นๆ อาทิเช่น ธุรกิจที่มีลูกค้าเป็ นจานวนมากก็ยอ่ มประสบความสาเร็ จได้มากกว่าธุรกิจที่มีลูกค้าจานวนน้อยกว่า หรื อเว็บไซต์ที่มี สมาชิกมากหรื อผูเ้ ข้าชมมากย่อมง่ายต่อความสาเร็ จในการสร้างชุมชนออนไลน์บนเว็บไซต์ของตนเอง ดังนั้น เว็บไซต์ Social Media มันจะประกาศจานวนของสมาชิกเสมอว่ามีมากน้อยแค่ไหนตลอดเวลา หรื อธุรกิจที่ใช้เว็บไซต์ Social Media เพื่อการตลาดก็ตอ้ งการสมาชิกหรื อผูท้ ี่ชื่นชมแบรนด์ของตัวเองเป็ นจานวนมากเช่นกัน 2.ข้อความคือสื่ อกลาง ข้อความได้กลายเป็ นสื่ อเดียวที่อยูใ่ นสื่ อออนไลน์ทุกประเภท ข้อความจะถูกผูกติดเข้ากับ สื่ ออื่นๆ ไม่วา่ จะเป็ นรู ปภาพ วีดิโอ เป็ นต้น ปั จจัยสาคัญอย่างหนึ่งที่ขอ้ ความยังมีความสาคัญอยูก่ ็เพราะการค้นหาที่ง่ายอยู่ และเรายังไม่มีเทคโนโลยีที่ทนั สมัยพอที่จะค้นหาคาได้จากไฟล์รูปภาพหรื อไฟล์เสี ยงได้ ดังนั้น ข้อความที่แนบมากับสื่ อ เหล่านั้นจึงมีสาคัญเป็ นอย่างมาก นักการตลาดจะต้องให้ความสาคัญกับการเขียนอธิบายประกอบสื่อหรื อการกาหนดคาที่ เป็ น Tag ด้วยเช่นกัน มิฉะนั้น สื่ อของคุณจะไม่ถูกค้นพบและไม่ได้รับความสนใจในที่สุด 3.ผูเ้ ชี่ยวชาญยังมีความสาคัญอยู่ การตลาดสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing) อาจจะดูเหมือนว่าง่าย แต่ ในความเป็ นจริ งแล้ว การตลาดสื่ อสังคมออนไลน์ก็ไม่ได้ง่ายซะทีเดียว นักการตลาดออนไลน์ที่อยูใ่ นสังคมออนไลน์ ตลอดเวลา ศึกษาแนวโน้มใหม่ๆ รู ้จกั ผูเ้ ชี่ยวชาญสังคมออนไลน์ต่างๆ และมีผตู ้ ิดตามจานวนมาก ย่อมมีความได้เปรี ยบที่จะ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญและสามารถนาการตลาดสื่ อสังคมออนไลน์ให้ประสบความสาเร็ จได้ ดังนั้น ถ้าเจ้าหน้าที่การตลาดของคุณ ไม่มีความเชี่ยวชาญในสื่ อออนไลน์และสื่ อสังคมออนไลน์แล้ว คุณจะต้องมองหาทางเลือกในการจ้างเชี่ยวชาญมาเป็ นที่ ปรึ กษาให้กบั คุณด้วย


~ 30 ~ 4.Social media เป็ นสื่ อใหม่ บางคนอาจจะคิดว่า Social Media เป็ นเพียงการแปลงสื่ อเดิมให้อยูใ่ นรู ปแบบของ ดิจิทลั เท่านั้น แต่จริ งๆ แล้ว มันไม่ใช่อย่างนั้นเพียงอย่างเดียว มันเป็ นสื่ อที่คุณสามารถเผยแพร่ ให้กบั คนอื่นๆ ได้ง่ายขึ้น สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ สามารถให้เรทติง้ ได้ เป็ นต้น การตลาดเดิมด้วย 4P ด้วยสื่ อเดิมก็ยงั คงมีอยู่ แต่คุณ จะต้องศึกษากับสื่ อใหม่อย่าง Social Media ที่แตกแขนงย่อยออกไปเป็ นจานวนมาก เช่น การตลาด Hash tags หรื อ การตลาด Check-ins เป็ นต้น 5.จ้างบริ ษทั เอาท์ซอร์ส เพื่อการตลาดสังคมออนไลน์ การจ้างบริ ษทั เอาท์ซอร์สหรื อบริ ษทั ภายนอกมาช่วยบริ หาร การตลาดสังคมออนไลน์ของบริ ษทั ถูกตั้งเป็ นคาถามมาโดยตลอดว่าจาเป็ นรึ เปล่า? ถ้าเจ้าหน้าที่ของคุณสามารถดูแลเว็บไซต์ สังคมออนไลน์ของบริ ษทั ได้ตลอดเวลาและมีทกั ษะในการโต้ตอบกับเพื่อนในสังคมออนไลน์ได้เป็ นอย่างดีแล้ว คุณก็ไม่ จาเป็ นที่จะต้องจ้างบริ ษทั ภายนอกก็ได้ แต่อย่าลืมด้วยนะครับว่า บริ ษทั จะต้องกาหนดเป้ าหมายและหน้าที่ที่ชดั เจน มิฉะนั้น แล้วบริ ษทั ก็ไม่สามารถที่จะวัดผลลัพธ์ความสาเร็ จของการตลาดสื่ อสังคมออนไลน์และประสิ ทธิภาพของเจ้าหน้าที่ได้


~ 31 ~ สรุ ป ในแวดวงวิชาการยังมีความลังเลในการยอมรับการอ้างอิงจากสื่ อออนไลน์อยูบ่ า้ ง ถึงแม้ปัจจุบนั จะมีการยอมรับ การอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตมาก ขึ้นก็ตาม แต่ถา้ ผูผ้ ลิตสามารถพัฒนาสื่ อออนไลน์ให้มีความน่าเชื่อถือและ สร้างการยอมรับ ในสื่ อออนไลน์ให้มากขึ้น เชื่อว่าความลังเลใจในการใช้สื่อออนไลน์เป็ นแหล่งข้อมูลเพื่อการอ้างอิงทาง วิชาการคงลดน้อยลง และจะสร้างรู ปแบบของการนาเสนอ หรื อระบบการส่งมอบเนื้อหาสาระ หรื อ Delivery System ผ่าน ช่องทางของการสื่ อสารแบบออนไลน์มากขึ้น และเมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งเชื่อว่าสื่ อสิ่ งพิมพ์บนกระดาษจะถูกนามาใช้นอ้ ยลง กว่าปั จจุบนั แต่จะไม่สูญหายไป เพียงแต่ถูกนาไปใช้สาหรับการสื่ อสารเฉพาะเรื่ องเฉพาะกลุ่มที่สื่อสิ่ งพิมพ์ บนกระดาษ เหมาะสมกว่าการใช้สื่อออนไลน์


~ 32 ~

แหล่ งอ้ างอิง http://www.marketingoops.com/news/online/most-popular-sites-2012-alexa/ http://t-rex-28.exteen.com/ http://sirikan2rabuetham.blogspot.com/ http://krunirun3254.wordpress.com/2011/11/21/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A 2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%97% E0%B8%A9%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E 0%B8%AD/ http://sayan201.blogspot.com/ http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=10de01299f4bd3df http://kanok-orn.blogspot.com/2007/09/blog-post_11.html http://uto.moph.go.th/hcc/media1.html http://www.chaoprayanews.com/2011/08/17/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97% E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E 0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C/ http://pieapp.blogspot.com/2011/11/blog-post_4976.html

สื่อออนไลน์  

ไม่คำอธิบาย

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you