Page 1

Anais laikais, kai ðiame name vaikais buvome mes, jûsø tëèiai ir mamos, nuotykiø irgi netrûkdavo!

Tuomet, èia pat uþ upës, këpsojo milþiniðki keliø fabrikø korpusai, taèiau, kà jie gamino niekas neþinojo...

Labas, meistre! Labas, brigadininke!

Atsimenu, mus tëvai á kiemà iðleisdavo tik su statybininkø ðalmais...

8

Aplink nuolat kaþkas buvo statoma, kasama, griaunama... Mûsø kiemà pamëgo tø darbø organizatoriai pavertë já savo sandëliu ir sunkiasvorës technikos garaþu...


Vienà rytà, paþvelgæ pro langus, nustërome – kaþkas naktá smagiai pasidarbavo! Ið viso to, kas kieme statybininkø palikta gulëjo, surentë aukðtà bokðtà, o jo virðûnëje „uþsodino“ traktoriø...

ES NAKTI I ÁVYKIA

Supratome, tokià iðdaigà galëjo iðkrësti tik garsusis Vilniaus senbuvis, mûsø kaimynas, legendinis Bastëjos slibinas...

9

Slibino Bokštas  

slibino bokštas

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you