Page 1

STORY BUILDING 25 mins

ACT1 10 นาที แ รก เล า ชี ว ิ ต พื ้ น ฐานของตั ว เอก นาที ที ่ 10 เกิ ด เหตุ ก ารณ ท ี ่ ทำลาย ordinary world ของตั ว เอก เกิ ด ป ญ หาขึ ้ น

50 mins

25 mins

ACT2 complicate the problems ป ญ หายุ  ง อี ร ุ ง ตุ ง นั ง ตั ว เอกพยายามแก ไ ข ด ว ย plan a แต ไ ม ส ำเร็ จ และแย ก ว า เดิ ม ต อ งแก ไ ขป ญ หาเดิ ม และป ญ หาจากplan a

ACT3 เรื ่ อ งคลี ่ ค ลาย ไคลแมกซ และจบ

START STRONG เนื ้ อ เรื ่ อ งควรเริ ่ ม อย า งแข็ ง แรง impressionแรกที ่ เ ห็ น ย อ มเกิ ด ความเข า ใจว า เรื ่ อ งจะมี ต ี ม อย า งไร START LATE อย า เสี ย เวลากั บ การสวั ส ดี แ ละทั ก ทายตามปกติ ห ากไม จ ำเป น บางครั ้ ง เราสามารถตั ด การสนทนา เริ ่ ม จากตรงกลางเช น แทนที ่ จ ะเล า ว า เอไปหาบี แต บ ี ไ ม อ ยากให เ ข า บ า น เอขอร อ ง สามารถเริ ่ ม เล า ที ่ ว  า บี บ อกเอว า คุ ณ ไม ค วรมาที ่ น ี ่ CONCEA L THE ACTION บางครั ้ ง บางเหตุ ก ารณ ส ำคั ญ ก็ ไ ม ต  อ งบอก อาจจะแค เ ข า ไปในห อ งแล ว หายไป มี เ ลื อ ดสาดตรงประตู แล ว เนื ้ อ เรื ่ อ งที ห ลั ง อาจจะค อ ยเฉลยว า เกิ ด อะไรขึ ้ น จริ ง ๆแล ว HAVE A STRONG BUT เรื ่ อ งที ่ แ ข็ ง แรงย อ มมี ” แต ” ที ่ แ ข็ ง แรง มี ข  อ ขั ด แย ง ที ่ เ ห็ น ได ช ั ด เช น ลอร า ได ร ั บ ภารกิ จ ให ไ ปต า งประเทศ แต เ ธอกลั ว เครื ่ อ งบิ น ทำให ต  อ งหาทางออกว า จะทำยั ง ไงดี เกิ ด เป น เรื ่ อ งราวขึ ้ น มา HIGH CONCEPT MUST BE EX PLAINED IN ONE SENTENCE. เนื ้ อ เรื ่ อ งคอนเสปต ท ี ่ ด ี ต  อ งสามารถอธิ บ ายได ภ ายในหนึ ่ ง ประโยคและ catch attentionได เช น เรื ่ อ งของชายที ่ อ ายุ ล ดลงเรื ่ อ ยๆขณะที ่ ค นรั ก เขาแก ล งเรื ่ อ ยๆ (Benjamin button) นั ก พยากรณ อ ากาศขี ้ โ มโหที ่ ต ื ่ น มาติ ด อยู  ใ นวั น เดิ ม ทุ ก เช า (Groundhog day)


STORY BUILDING EVERY SCENE REVEA LS NEW INFORMATION ทุ ก ๆซี น ต อ งนำเสนอข อ มู ล ใหม ๆ ที ่ เ กี ่ ย วข อ งกั บ การแก ไ ขป ญ หา อาจจะไม ใ ช ข  อ มู ล ใหม ป   ง แต อ าจจะนำเสนอ นิ ด ๆหน อ ยๆ ให เ รื ่ อ งไปต อ หรื อ แสดงให เ ห็ น ว า ตั ว ละครแต ล ะตั ว ตอบรั บ แต ล ะข อ ความอย า งไร EVERY SCENE CONTAINS CONFLICT. ทุ ก ๆฉากควรจะมี ข  อ ขั ด แย ง ในตั ว เอง อาจเป น ความขั ด แย ง เล็ ก น อ ยไม ใ หญ โ ต แต ท ำให ค นลุ  น ว า จะดำเนิ น ไป ทางไหน เช น เจคจะให ด อกไม ผ ู  ห ญิ ง คนหนึ ่ ง แต น  อ งชายเขาฉี ่ ร ดดอกไม ไ ปตะกี ้ หรื อ ว า ความเห็ น ไม ต รงกั น บางอย า งก็ เ กิ ด conflict เล็ ก ๆขึ ้ น ในฉาก EVERY MOVIE IS A SUSPENSE MOVIE หนั ง ทุ ก เรื ่ อ งต อ งมี ค วามสงสั ย ว า จะเกิ ด อะไรขึ ้ น ใครเป น คนดี ก ั น แน ใครพู ด ถู ก ใครโกหก สุ ด ท า ยพระเอกจะ รอดจากการแกล ง ท อ งของตั ว ร า ยไหม ฯลฯ PLAN A WILL NEVER WORK. แผนแรกของตั ว เอกมั ก ผิ ด รู ป ผิ ด ร า งผิ ด ทาง ก อ ให เ กิ ด crisis ขึ ้ น กลางเรื ่ อ ง conflict ที ่ ด ี จ ะไม ไ ด ท ำให แค เ กิ ด การกระทำใหม ๆ ขึ ้ น เพื ่ อ คลี ่ ค ลาย แต ท ำให ต ั ว ละครเกิ ด พั ฒ นาการบางอย า ง SHOW , DON’T TELL, CHARACTER SHOULD NOT SAY EVERYTHING HE THINKS. อย า พู ด พล า มเล า เหตุ ก ารณ ท ี ่ ก ำลั ง เกิ ด ขึ ้ น ผู  ช มควรจะเห็ น เองชั ด เอง อย า มี เ สี ย งลึ ก ลั บ มาอธิ บ ายบ อ ยเพราะ แสดงว า visual และ acting ของเราแสดงออกไม ข ั ด พอ อย  า ให ต ั ว ละครบอกทุ ก อย า งที ่ ต ั ว เองคิ ด ออกมา AVOID TOO MANY COINCIDENCES การมี เ หตุ บ ั ง เอิ ญ เกิ ด ขึ ้ น ตลอดเวลา ทำให ร ู  ส ึ ก ว า ไม ม ี ช ั ้ น เชิ ง และมื อ ใหม อยู  ๆ ก็ ม ี ส ิ ่ ง ต า งโผล ม า โดยไม ม ี clue หรื อ เบาะแสมาก อ นเลย AVOID TOO GOOD PROTAGONIST AND TOO BAD ANTAGONIST

พระเอกที ่ ด ี เ กิ น ไปหรื อ ตั ว ร า ยที ่ ร  า ยบริ ส ุ ท ธิ ์ ไ ม ใ ช ส ิ ่ ง พึ ง ประสงค เพราะว า น า เบื ่ อ เกิ น ไป


CHARACTER BUILDING MEMORABLE ENTRANCE ตั ว เอกควรโดดเด น มองปราดเดี ย วแล ว รู  ส ึ ก ได ว  า เด น กว า มนุ ษ ย ค นอื ่ น ในฉากการเป ด ตั ว ควรมี เ รื ่ อ งราว ที ่ น  า สนใจ อาจมี ก ารแต ง ตั ว แปลกๆ ลื ม โรลม ว นผมไว บ นหั ว ใส ห มวกในที ่ ร  ม บลาบลา FLAWED PROTAGNONIST IS MORE COMPELLING. ยิ ่ ง ตั ว เอกมี ข  อ บกพร อ งมากแค ไ หน ก็ ย ิ ่ ง น า สนใจ เป น โรคนอนไม ห ลั บ ฉี ่ ร ดที ่ น อน กลั ว ความสู ง ป ญ ญาอ อ น CREATE AND DESTROY STA KE stake คื อ เสาหลั ก ของตั ว เอก เป น ความเชื ่ อ หรื อ สิ ่ ง ที ่ ต ั ว เอกให ค ุ ณ ค า conflict เกิ ด เมื ่ อ คื อ การที ่ เ สาหลั ก ของตั ว เอกถู ก ทำลาย คลอนแคลน สู ญ หาย เพื ่ อ ที ่ จ ะกลั บ ไปยั ง โลกปกติ ส ุ ข เดิ ม ของตั ว เอก ถ า เรื ่ อ งน า เบื ่ อ แปลว า เสาหลั ก ของตั ว เอก ยั ง สำคั ญ ไม พ อ เช น พระเอกinception อยากกลั บ ไปเจอลู ก อาร ม าเกดดอนคื อ โลกตกอยู  ใ นอั น ตราย ANTAGONIST SUBVERTS THE TRUTH ตั ว ร า ยจะพยายามทำลายล ม ล า งความจริ ง ของตั ว เอก ตั ว เอกมั ก จะมี ค วามจริ ง ชุ ด หนึ ่ ง อยู  ก ั บ ตั ว แต ต ั ว ร า ยกลั บ ยึ ด มั ่ น อี ก อย า งและพยายามล ม ล า งความจริ ง ของตั ว เอก ANTAGONIST EQUA LS PROTAGONIST ยิ ่ ง ตั ว ร า ยกั บ ตั ว เอกมี ค วามสามารถเท า เที ย มกั น แค ไ หน เรื ่ อ งยิ ่ ง สนุ ก CREATE TANGIBLE OBJECT สร า งของรั ก ของหวงหรื อ สร า งความปรารถนาของตั ว เอก หากเป น เพี ย งนามธรรมก็ ส ร า งให ม ั น มี ร ู ป ธรรม ขึ ้ น มา เช น อยากมี อ ำนาจ คื อ ได เ ป น นายกรั ฐ มนตรี อยากแต ง งานกั บ คนนี ้ อยากเป น อิ ส ระ อยากเอาชนะ ด ว ยการว า ยนํ ้ า เหรี ย ญทอง จะดี ม ากถ า ตอนจบ พบว า ของที ่ ต ั ว เอกสำคั ญ มาตลอดไร ค วามหมาย BURN YOUR CHARACTERS’ BRIDGE ทำลายสะพานของตั ว เอกที ่ จ ะกลั บ ไปสู  ช ี ว ิ ต ปกติ ยิ ่ ง ต อ งดิ ้ น รน มี ท างเลื อ กไม ม าก มี เ วลาไม ม ากแค ไ หน ยิ ่ ง สนุ ก หนั ง คื อ การสร า งตั ว ละคร ทำลายสภาวะปกติ ช ี ว ิ ต ประจำวั น ของตั ว ละคร ตั ว ละครหาทางออก และคลี ่ ค ลาย ทำให ต ั ว เอกต อ งดิ ้ น รนไปสู  ส ิ ่ ง ที ่ ไ ม ร ู  จึ ง จะตื ่ น เต น


CHARACTER BUILDING AVOID PASSIVE PROTAGONIST โปรดระวั ง ตั ว เอกที ่ ม ั ก จะเป น ฝ า ยรั บ และไม ต ั ด สิ น ใจอะไรเลย ตั ว เอกที ่ ด ี ค วรจะตั ด สิ น ใจเลื อ กการกระทำ ด ว ยตั ว ของเขาเอง และการกระทำก็ ท ำให เ กิ ด ผลตามมา อย า ให ม ี ค วามบั ง เอิ ญ และความสะดวกบ อ ย เกิ น ไป FLAWED PROTAGNONIST IS MORE COMPELLING. ยิ ่ ง ตั ว เอกมี ข  อ บกพร อ งมากแค ไ หน ก็ ย ิ ่ ง น า สนใจ เป น โรคนอนไม ห ลั บ ฉี ่ ร ดที ่ น อน กลั ว ความสู ง ป ญ ญาอ อ น DO NOT SEND RESOLUTION FROM HEAVEN ผู  ช มจะเซงและไม พ อใจมาก ถ า ทุ ก อย า งที ่ ป ู ม าไร ค วามหมาย อยู  ๆ ก็ ม ี ต ั ว แปรลั บ มาไคลแมกซ แ ละคลี ่ ค ลาย เช น เอเลี ่ ย นจากต า งดาว พระเจ า มาช ว ย ผู  ว ิ เ ศษเสกป  ง จบ ตั ว เอกควรจะคลี ่ ค ลายป ญ หาด ว ยตั ว ของเขาเอง GIVE ACTOR SOMETHING TO DO หากิ จ กรรมบางอย า งให ต ั ว ละครทำ ไม ง ั ้ น จะออกมายื น พู ด ๆเขิ น ๆงงๆ กิ จ กรรมที ่ ท ำอาจจะแสดงออก ถึ ง subtext บางอย า ง บอกนิ ส ั ย ตั ว ละค หรื อ ว า บอกสิ ่ ง ที ่ ต รงกั น ข า มกั บ คำพู ด ของเขา GIVE ANONYMITY TEST ลองป ด ตาแล ว ฟ ง ประโยคจากตั ว ละครทุ ก ตั ว ว า แตกต า งกั น จริ ง ไหม มี บ ทที ่ ซ ํ ้ า ซ อ น บทที ่ ไ ร ค วามหมาย และเป น ส ว นเกิ น บ า งไหม PROTAGONIST NEEDS TO CHOOSE ตั ว เอกมั ก จะต อ งเลื อ กระหว า งสองสิ ่ ง ที ่ ไ ม เ ข า กั น ได เ ลย หรื อ พยายามจะรวมสองสิ ่ ง ที ่ ไ ปด ว ยกั น ไม ไ ด ให ไ ปด ว ยกั น ทำให เ กิ ด สถานการณ ท ี ่ น  า สนใจ AN ACTOR ENTERING THROUGH THE DOOR, YOU’VE GOT NOTHING. BUT IF HE ENTERS THROUGH THE WINDOW, YOU’VE GOT SITUATION.

Script guide for 2499  

script idea from ss . 2499 screen play writing.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you