Page 1

RegionsNyt NR 1. - MARTS 2007 - 11. 책rgang


RegionsNyt

- udsendes i marts, juni, september og december i 17.500 eksemplarer til medlemmer af og ansatte i hjemmeværnet på Fyn og i Syd- og Sønderjylland, forsvarets chefer over hele landet, samarbejdspartnere ved totalforsvarets myndigheder, kommuner, Interforcevirksomheder, soldaterforeninger, pressen m.fl. Redaktion: Informationschef Preben Petersen (ansv.) og informationsmedarbejder Charlotte Dølby, Informationsektionen / Totalforsvarsregion Syd, Odense Kaserne, Sdr. Boulevard 21, Postbox 240, DK 5100 Odense C, tlf. 66 12 12 48, fax 66 13 74 92, email: tfrs-isek@hjv.dk, www.forsvarsyd.dk. Adresser og ekspedition: Kontorfuldmægtig Inge Jagd Sørensen, samme adresse. Forsidefoto: Hjemmeværnskompagni Assens fik masser af ros og erfaring ved katastrofeøvelse. Læs mere side 13.En aftale er en aftale! - Vi er forpligtet af hinanden Af oberst Keller Nielsen, chef for Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland Det skal være sjovt at være medlem af hjemmeværnet. Hjemmeværnet giver fantastiske muligheder for at opleve fællesskab, at udvikle sig og dygtiggøre sig. Aktiviteterne og uddannelserne er vidt spændende med muligheder lige fra fysisk krævende og udfordrende oplevelser over daglige samfundsrelevante opgaver til teoretisk fordybelse. Fælles for alle disse muligheder er, at det er sjovest, mest interessant og giver det største udbytte, når man er flere og helst mange deltagere. Og fordi vi er en organisation med mange medlemmer, er hjemmeværnet også stedet, hvor mange i fællesskab

kan få gode oplevelser. For at få mange deltagere i aktiviteterne og dermed et stort udbytte kræves der planlægning og indgåelse af aftaler. Dette er hele fundamentet for vores virksomhed. Når man har indgået aftaler om deltagelse i aktiviteter eller gennemførelse af et uddannelsesforløb, er man ikke blot forpligtet over for sig selv, men over for alle de andre, som også har meldt sig. Det er derfor ikke uden grund, at chefen for hjemmeværnet fastslår, at ”en aftale er en aftale”. Også i den travle verden, som vi i dag alle lever i, er der plads til at overholde


aftaler. Sørg for at give svar på indkaldelser og gør det i tide. Det skylder vi os selv og vore kammerater. Hjælp derfor hinanden med, at aftaler bliver overholdt. Katastrofehjælp og succesoplevelse Året 2007 byder på et væld af muligheder for at få gode oplevelser. De lovpligtige uddannelser inden for brand, redning og miljø samt almindelig hjælp til politiet er gennemført af mange og er en stor succes. At uddannelserne også er nyttige, fik vi syn for i forbindelse med katastrofeøvelsen i Tommerup i november sidste år, hvor der skulle ydes hjælp til passagererne i et afsporet tog. Hjemmeværnskompagni Assens fra Hærhjemmeværnsdistrikt Nordvestfyn klarede opgaverne med bravour og fik stort udbytte af samarbejdet med politi og redningsberedskabet. I år skal vi have endnu flere igennem disse uddannelser, så det er bare at hoppe på toget, mens det kører. Når jeg har besøgt uddannelserne, har jeg oplevet, at de, der gennemfører dem, synes det er både interessant og spændende, og vi høster stor anerkendelse fra både politi og beredskabet for vores engagement. Den regionale føringsstruktur, som skal kunne føre total-

forsvarsstyrken, gennemfører også disse uddannelser i efteråret, så personellet herfra kan indgå i såvel øvelser som indsættelser. Militære færdigheder er kernekompetencen Vi skal imidlertid også vedligeholde vore kernekompetencer i relation til vore militære opgaver. Derfor gennemføres der kontrol af infanterifærdigheder i vores indsatsstyrke, ligesom der gennemføres en infanterikompagniøvelse i weekenden 5.-7. oktober. At vore kernekompetencer også er yderst relevante, vidner vores deltagelse i internationale operationer om. Ud over deltagelsen i beskyttelsen af nøglepersoner gennem de såkaldte protection teams i Irak, bidrager hjemmeværnet med en lang række specialister, som er efterspurgte i det øvrige forsvar. At det er muligt at samle mange til aktiviteterne, er befalingsmandtræffet i Fredericia den 2. juni det bedste eksempel på. I skrivende stund er der tilmeldt ca. 3.000 deltagere. Det bliver altså en fantastisk begivenhed, som alle bør give sig selv lejlighed til at opleve, og man kan stadig nå at melde sig til.

Ex-Army 45 indbyder alle veteranerne med damer til samvær på Dannevirke, Sdr. Boulevard 15 i Odense onsdag den 6. juni. Der er modtagelse fra kl. 11.00 af kontaktpersonerne Leif Jørgensen, Gunner Pedersen og Leif Thomsen. Kl. 12.00 serveres en let frokost, og derefter går turen til Fyns Militærhistoriske Samling på Kragsbjergården. Samlingen passes af O.V. Pedersen, Søren Rabenshøj og Gunner Pedersen, der især tager sig af den britiske afdeling og stadig efterlyser effekter fra vor tid i The British Army. Tilbage på Dannevirke serveres middag og kaffe kl. 17.30, og ved 20.00 tiden slutter vi for denne gang. Der vil senere blive udsendt brev til alle medlemmer. Venligst arbejdsgruppen

Vi ses den 2. juni i Fredericia. 


Stabschef med bred baggrund Af informationschef Preben Petersen, Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland

Født i Jylland, bosiddende på Sjælland og med fast tjenestested på Fyn. Fra frivillig i luftmeldekorpset via hæren til officer i hærhjemmeværnet. International tjeneste på Cypern, i ExJugoslavien og Congo. Fra uddannelsesofficer i Thy, via blandt andet jobs som distriktschef i Nordsjælland og afdelingschef i Hjemmeværnskommandoen til stabschef ved Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland. Jo, man må sige, at regionens nye stabschef, oberstløjtnant Jens Jørgen Hansen på alle måder har en bred baggrund…- Jeg er meget glad for at være kommet til en førende region, hvor mange ting allerede er i god gænge, siger han optimistisk. Regionen skal være grænselag - Regionsstaben skal give distrikterne de bedst mulige arbejdsvilkår, så flest mulige af deres ressourcer kan anvendes direkte til støtte for kompagnierne. Så vidt muligt vil regionen være det ”grænselag”, som forhindrer for mange bureaukratiske opgaver i at nå distrikterne. Det kan med de funktionelle tjenesters oprettelse ikke helt undgås,

men regionen vil være behjælpelig de steder, hvor vi kan gøre en reel forskel. Samtidigt er det mit ønske, at personalet i regionsstaben har det godt og finder arbejdet inspirerende, lyder hans prioriteringer for arbejdet. Det med boligen på Sjælland er i øvrigt kun en halv sandhed, for de fleste dage må hustru Meng og børnene undvære Jens, der har opslået kvarter i nordkanten af Odense, når arbejdet gør det umuligt at nå frem og tilbage.


Instruktører søges Uddannelsescentret i Søgårdlejren søger „nye” til vores instruktørpulje, som ud over at være instruktør også kan være forbilleder for elever / kollegaer. Vi mangler instruktører indenfor følgende fag: • Førstehjælp / sanitet. • Bevogtning i fredstid. • Skydning. • Felttjeneste / små styrkers kamp. • CBRN. Vi honorerer din indsats med: • Personlig udvikling. • Medindflydelse i uddannelsesplanlægning. • Ydelser jf. gældende bestemmelser. • Top motiverede kursister som ser frem til din undervisning. • Efteruddannelse. Hvis du er interesseret, kan du sende en mail til Kim Henriksen eller Bendt Bossen på tfrs-udc3@hjv.dk med navn, MA-nr., telefonnummer samt hvad du gerne vil undervise i....


40 år med hjemmeværnet Af major Michael Schou-Hansen, chef for Hærhjemmeværnsdistrikt Sydfyn Når chefen for Hærhjemmeværnsdistrikt Sydfyn, major Michael Schou-Hansen den 6. april fylder 60 år, falder han for aldersgrænsen og pensioneres med udgangen af måneden - efter 40 år som frivillig og ansat i hjemmeværnet. Vi har bedt Michael om at øse lidt af sine erfaringer…

Jeg startede som frivillig i en kamppatrulje i Hjemmeværnskompagni 4228 på Sydlangeland i 1966, var på grundskole på Sølund og deltog i kompagniets aktiviteter indtil 1970. Jeg blev indkaldt til Telegrafregimentet i Høvelte 2. juli 1969 og hjemsendt to år senere som reserveofficer. I 1976 besluttede jeg at søge en stilling som uddannelsesofficer i hjemmeværnet og startede ved Hjemmeværnsregion IV i Odense den 1. oktober 1976, og var herefter uddannelsesofficer og senere næstkommanderende ved Hjemmeværnsdistrikt Sydfyn indtil august 1986, hvor jeg flyttede til Hjemmeværnsskolen - først som lærer og senere som sektionschef for Uddannelsessektionen. Meningsfyldt og en god oplevelse Den 1. januar 1993 var jeg så heldig at få stillingen 

som distriktschef i Svendborg. Dermed var jeg tilbage, hvor jeg startede og en ny tid tog sin begyndelse. At være distriktschef er en ganske anden opgave end at være uddannelsesofficer eller næstkommanderende. Som chef har man helhedsansvaret og skal varetage hjemmeværnets tarv og holde forbindelse til det omgivende samfund. Her har det været en stor fordel, at jeg kendte kompagnierne og området fra tidligere. Jeg var klar over, at der var to personelgrupper, der krævede min særlige opmærksomhed - kompagnicheferne og det ansatte personel. De var mine nærmeste hjælpere, og det var vigtigt, at deres arbejdsvilkår var de bedst mulige. Jeg var også klar over, at alle vigtige beslutninger skulle træffes sammen med kompagnicheferne; det gjorde det hele meget nemmere og

alle kendte kursen. Sådan har det været siden, og i 1998 kunne vi sammen formulere vores fælles virksomhedskultur, der klart beskriver, at kompagnierne har 1. prioritet, og at vore ressourcer først og fremmest skal bruges der. Vi er også enige om at behandle alle med samme respekt og altid være opmærksom på det gode samarbejdes betydning. At være med i hjemmeværnet skulle gerne være en meningsfyldt og god oplevelse. Måle, taste, godkende Omkring 1997 fik vi for alvor EDB i hjemmeværnet og dermed mulighed for at registrere alt, der kunne måles. De sidste 10 år har området udviklet sig til at omfatte stort set alt, og alt for mange ressourcer anvendes til at måle, indtaste og godkende data. Med det forrige forsvarsforlig,


(Foto: Cheffotograf Roland Petersen, Fyns Amts Avis) hvor mobiliseringshæren blev afskaffet, fik hjemmeværnet en større betydning og et større ansvar; hæren skal fremover primært koncentrere sig om internationale opgaver, mens hjemmeværnet skal virke nationalt. Det har da også vist sig, at hjemmeværnet magter at støtte samfundet, når der er behov. Hjemmeværnet har to mål, der aldrig har kunnet forenes, ja nærmest bekæmper hinanden, hvilket man først erkender, når man har virket i hjemmeværnet nogle år. Det ene er styrketallet, der har stor politisk interesse, fordi det opfattes som udtryk for

befolkningens forsvarsvilje. Det andet er uddannelseskravene, der markant er forøget de senere år. Såvel den lovpligtige uddannelse som befalingsmandsuddannelsen er mere komplekse og omfattende end nogensinde. Dette afholder desværre mange fra at gennemføre uddannelsen eller påtage sig en funktion som befalingsmand, og mange nye når aldrig at gennemføre den lovpligtige uddannelse - og mister modet og medlemskabet. Indsatsen er vigtigst I dag opfatter foresatte myndigheder og samarbejdspartnere generelt hjemmeværnet som en

militær organisation, og vi måles på, om vore delinger er fyldt op. Med andre ord sammenlignes vi med enheder i hæren og måles på samme måde. Jeg mener hjemmeværnet burde have en særstatus; det vigtigste er da, at befolkningen - i fritiden - vil være med og gøre en indsats, når det gælder. Jeg håber, at foresatte myndigheder og vore politikere vil være opmærksomme på det og give menige og befalingsmænd så tålelige arbejdsvilkår, at det fortsat er overkommeligt og en oplevelse at være med i hjemmeværnet. 


Lidt tilbage til rødderne Af journalist Knud Barfod Uddannelserne til totalsforsvaret har fyldt meget hos hjemmeværnet i de seneste år. Måske også for meget. Det mener i al fald kompagnichef Mogens Nielsen fra Hjemmeværnskompagni Assens. Han er en mand, som ikke er bange for at sige sin mening entydigt og højt. Han føler, at hjemmeværnets udgangspunkt som en militær organisation - med blandt andet en kommandostruktur - har været noget overskygget af al talen og gøren omkring de nye uddannelser, hvor især uddannelserne i brand, redning, miljø og almindelig hjælp til politiet har fyldt meget. Vigtige færdigheder - De nye uddannelser er vigtige og giver gode civile kompetencer. Ingen tvivl om det - men at hjemmeværnet kan deltage i løsning af samfundsmæssige opgaver skyldes ene og alene vores udgangspunkt, nemlig de militær færdigheder, udstyr, strukturer med videre, siger Mogens Nielsen. For ham er det vigtigt hele 

Hvis vi ikke længere kan befale, kan vi ikke løse opgaven. (Foto: Preben Petersen) tiden at holde fokus på det basalt militære: - Hvis vi ikke længere kan befale, så kan vi ikke løse de opgaver, vi får stillet. Det er værd at have sig for øje i disse år med forandringer, siger Mogens Nielsen. Ikke alle tilfredse Som så mange andre i hjemmeværnet har Mogens Nielsen og folkene omkring ham været famlende over for alt det nye, som forsvarsforliget bragte, og han ved, at der er medlemmer, som har forladt hjemme-

værnet, fordi de ikke ville bruge deres tid på det, som ”det nye hjemmeværn” havde at tilbyde. - De havde nok forladt os alligevel, men det er værd at bemærke, at den nye struktur var udslagsgivende for deres beslutning, vurderer Mogens Nielsen. Hilser uddannelse velkommen Nogen kunne få den tanke, at den fynske kompagnichef er meget imod den ændrede opgavefordeling med uddannelse til også at


løse civile opgaver for samfundet. Det er han ikke! Han gør en stor ting ud af at få sine medlemmer på alle relevante uddannelser, og han er også godt tilfreds med, at medlemmerne efter grundskolen befales på videreuddannelse. - Det er mig bekendt første gang, at det sker i hjemmeværnet, og det kan jeg kun hilse velkommen. Alle andre steder i samfundet er løbende efteruddannelse en del af jobbet, så hvorfor ikke i hjemmeværnet, spørger Mogens Nielsen. Årets tema er BSO Og han nøjes ikke med snak! Ved Hærhjemmeværnsdistrikt Nordvestfyn

gør de noget konkret ved tingene, blandt andet har de genindført begrebet Årets emne. Det handler i år om alt omkring forholdene i beredskabsområder, og frem til sommeren vil det være uddannelses-temaet på stedet. Det hele afsluttes efter planen med en øvelse i Boris i juni, hvor kompagnierne skal omsætte de lærte teorier til praksis. Og folkene i hans kompagni jubler over den militære profil, selv om det at have Året tema måske ikke er helt i takt med, hvad der sker andre steder. - Men det er, hvad medlemmerne vil have. Vi i ledelsen har prioriteret det

højt, selvom erfaringerne endnu ikke er mange, siger han. Og de manglende erfaringer til trods, så tøver han ikke med at opfordre andre kompagnichefer til at gøre det sammen. - Det er vigtigt er, at der er en rød tråd gennem hele forløbet - fra begyndelsen i kompagniet til den afsluttede øvelse i Boris, siger Mogens og fortsætter: - Vi får måske ikke flere medlemmer af den grund, men jeg er overbevist om, at vi har en større mulighed for at fastholde dem, vi har. Og det er slet ikke dårligt, konkluderer han.

På besøg i det vestjyske Kosovo - Friske frugt, friske frugt, billike danske bøker! Den ihærdige gadesælger er blot en af mange gode detaljer i det Kosovo-miljø,

som de danske soldater træner i i øvelsesterrænet ved Oksbøl, inden de sendes ud.

Interfore-komiteen briefes i Oksbøl i bidende kulde.

Det fik medlemmerne af Interforce-komiteen for Region Syddanmark lejlighed til at opleve, da de holdt møde i Oksbøl for at fastlægge rammerne for det kommende års regionale Interforce-aktiviteter.

Blandt de sikre aktiviteter er hærens og flyvevåbnets demonstration for forsvarschefens sikkerhedspolitiske kursus på Flyvestation Karup den 23. august, Herregårdskoncerten i Søgårdlejren den 26. august og to garnisonsjagter i Odense den 12. oktober og 2. november. Desuden planlægges et besøg ved det tyske søværn, der er leder af den indsats i Middelhavet, som Danmark deltager i.
Soldat for alvor Af premierløjtnant Nikolaj Grøn, informationsofficer ved Hjemmeværnets Særlige Støtte og Rekognosceringsenhed Hjemmeværnets særlige landsdækkende patruljekompagni har fået nyt navn, SSR eller Hjemmeværnets Særlige Støtte og Rekognosceringsenhed - og samtidigt øges enhedens fokus på skarp anvendelse og et udvidet arbejdsområde.

gende håndværk er stadigvæk rekognoscering og informationsindhentning, men enheden vil i endnu højere grad fokusere på at stille personel til skarp anvendelse til løsning af forsvarets nationale og internationale opgaver.

protection team uddannelse ved Jægerkorpset, og selvom Jægerkorpsets krav var strenge, tøvede chefen for Jægerkorpset oberstløjtnant Henrik Friis ikke med at sige god for soldaterne fra SSR, som han finder har været meget overbevisende og dygtige. - Vi har prøvet dem af, testet dem, og de kan fuldt ud klare den opgave, de bliver sendt ud på, sagde oberstløjtnant Henrik Friis dengang.

Forfatteren - midt i billedet - som dansk presseofficer i Afghanistan på patrulje med 42 Commando Royal Marines i Gereshk. Tidligere arbejdede Patruljekompagniet ved Hærens Operative Kommando ud fra et opgavesæt stillet af hæren under den kolde krig. I dag har verden ændret sig meget fra den gang, og Patruljekompagniet har også bevæget sig ind i en ny æra. Enhedens nye navn afspejler, at der nu skal kunne arbejdes med støtte til samtlige forsvarets operative kommandoer og totalforsvaret herunder politiet. Det grundlæg10

Allerede sidste år var personel med baggrund i SSR udsendt til løsning af forsvarets internationale opgaver, og for dem gælder det, at den forudgående tjeneste ved enheden har gjort en forskel. Mere end ti udsendelser blev det til i løbet af sidste år. Protection teams i Irak Sidste år gennemførte et antal soldater fra SSR - dengang stadig Patruljekompagniet - den krævende

Efterfølgende blev personellet fra SSR indsat i Irak på hærens protection teams som bodyguards for Udenrigsministeriets civile medarbejdere og løste opgaven godt. Det har uden tvivl været med til at åbne døren for at andre fra hjemmeværnet kan prøve kræfter med protection team-uddannelsen. Også på mange andre områder har SSR afgivet personel til løsning af forsvarets internationale opgaver både indenfor enhedens primære kompetence, informationsindhentning og indenfor de


Personel fra SSR har været udsendt i Irak på baggrund af deres kvalifikationer fra SSR. (Fotos: Nikolaj Grøn) støttende fagområder som for eksempel sanitetstjenesten, hvor SSR til stadighed støtter uddannelsen af forsvarets personel. I national ramme sker støtten til forsvaret og totalforsvaret ofte som enhed, mens udsendelser med forsvaret altid sker på en individuel kontrakt med forsvaret. Internationale tjeneste og erfaringer Hjemmeværnets personel vil i højere grad blive efterspurgt til forsvarets internationale opgaver i takt

med, at behovet øges. Det er en mulighed, som jeg personligt kan anbefale at overveje, hvis du vil bruge dine militære færdigheder fra hjemmeværnet på andet end øvelser. Jeg er netop vendt hjem fra tjeneste i Afghanistan med et hold dygtige soldater. Jeg mødte flere, der havde en baggrund fra hjemmeværnet (og fra SSR), som mente, at den tjeneste havde været med til at gøre dem bedre til deres job dernede. Det er i hvert fald tilfældet for mit eget vedkommende.

Der går mange dygtige soldater rundt i det danske hjemmeværn; nogle har været soldat før. Andre har lært, hvad de kan, i hjemmeværnet, men fælles for dem er, at de bruger deres fritid på at træne militære færdigheder, som der forhåbentligt aldrig bliver brug for herhjemme i Danmark. For nogle er hjemmeværnet et kald, for andre er det en hobby. Man kan lægge det i det, man vil - og gå meget seriøst op i tjenesten på 11


det niveau, man nu er på. For nogle gælder det om at have den nyeste dims eller grejstump, og for andre gælder det om at gøre en forskel. Hjemmeværnet er en bred militær organisation, der ikke stiller krav om en bestemt holdning, men fælles er det, at vi alle har meldt os til at forsvare Danmark - også militært, hvis det skulle blive nødvendigt. Det må aldrig blive et generelt krav til den frivillige soldat i hjemmeværnet, at han eller hun er indstillet på international tjeneste. Men har man en holdning

til soldater-håndværket og til forsvaret af Danmarks interesser, så bør man overveje, om det ikke er et område, hvor man også kan yde en indsats? For personellet i SSR er holdningen

Informationsmøde om SSR Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringsenhed (SSR) holder informationsmøde for alle interesserede mandag den 16. april 2007, kl. 19.30-22.00 på Ryes Kaserne, Treldevej 110, Fredericia Tilmelding skal ske direkte til SSR på: info@patruljekompagniet.dk telefon 70 22 65 04 www.hjv.dk/ssr

Vis vejen – form fremtiden Har du - som halvdelen af alle befalingsmænd og officerer i hjemmeværnet - allerede meldt dig til at deltage i det landsdækkende befalingstræf i Fredericia lørdag den 2. juni? Hvis ikke, så læs mere om træffet i det materiale, du har modtaget med posten - eller på hjv.dk. Og så meld dig til via din underafdeling; det kan lige nås endnu. Det bliver en fantastisk oplevelse!

12

klar: Som en del af SSR bør man være indstillet på at bidrage til forsvarets internationale opgaver. Til gengæld vil udfordringerne stå mål med indsatsen.


Masser af ros og erfaring Af journalist Knud Barfod Der var masser af ros og verbale skulderklap til folkene fra Hjemmeværnskompagni Assens for deres indsats ved katastrofe øvelsen i Tommerup i november. Både redningskorpsets og politiets indsatsledere roste hjemmeværnsfolkene. Og også på de indre rækker var der i al beskedenhed tilfredshed med indsatsen - men den har også efterfølgende givet anledning til nogle tanker hos kompagnichef Mogens Nielsen. Han var under øvelsen i tæt kontakt med de øvrige myndigheders indsatsledere, og det gav en tæt forståelse for ”hinandens” arbejdsområde og ansvar. Brug for uddannelse - Jeg oplevede, at alle hjalp alle og fik mange spørgsmål afklaret, men jeg må også erkende, at jeg til tider var lidt i tvivl om min placering. Når man ikke til daglig arbejder med rednings- og politiopgaver, så vil svarene på mange spørgsmål meget nemt gå hen over hovedet på én,

Mogens Nielsen (til venstre) deltog selv aktivt i arbejdet. (Foto: Preben Petersen) fordi tingene er så indlysende for de øvrige myndigheder, siger Mogens Nielsen. Derfor foreslår han, at politiet som den øverste myndighed bør tilbyde for eksempel hjemmeværnets kompagnichefer en supplerende uddannelse på området. Det var områdekompagniets opgave at transportere sårede fra det forulykkede tog frem til de ventende ambulancer. Udgangspunktet er den militære profil - Vi kunne med fordel have haft en del af vores materiel med, for eksempel bårer, og der havde været god

brug for hjemmeværnets terrængående køretøjer. Vi fandt også ud af, at det er en god idé, at kompagniet selv har en stilleplads til sådan en situation, så vi kan ankomme til ulykkestedet i grupper. Det er for belastende for adgangskontrollen på uheldsstedet, at hjemmeværnsfolkene kommer droppende en eller to mand ad gangen, siger Mogens Nielsen og fortsætter: - Selv om der er et stort og synligt set-up, så må opgaver af den art aldrig komme til at fylde mest i vores måde at ”sælge” hjemmeværnet på. Udgangspunktet bør altid være vores militære profil, siger Mogens Nielsen. 13


Kommende uddannelser GRUNDSKOLER (GRU) TID 22 JUN-01 JUL

UDDANNELSE Uge grundskole modul 1-5

STED HVEM Søgårdlejren Nytilgået personel

17-19 AUG

Weekend grundskole modul 1 Søgårdlejren Nytilgået personel

31 AUG-02 SEP Weekend grundskole modul 2 Søgårdlejren Kursister fra modul 1 14-16 SEP

Weekend grundskole modul 3 Søgårdlejren Kursister fra modul 2

28-30 SEP

Weekend grundskole modul 4 Søgårdlejren Kursister fra modul 3

RESTERENDE LOVPLIGTIGE UDDANNELSER (RLU) den militære del 22-29 JUN

Uge RLU modul 1-4

17-19 AUG

Weekend RLU modul 1

31 AUG-02 SEP Weekend RLU modul 2 14-16 SEP Weekend RLU modul 3 Weekend RLU modul 4 28-30 SEP

Søgårdlejren Personel der har bestået grundskole Søgårdlejren Personel der har bestået grundskole Søgårdlejren Kursister fra RLU modul 1 Søgårdlejren Kursister fra RLU modul 2 Søgårdlejren Kursister fra RLU modul 3

BRANDBEKÆMPELSESKURSER 16-17 JUN

Brandbekæmpelseskursus

Esbjerg

16-17 JUN

Brandbekæmpelseskursus

Gudsø

23 + 26 SEP

Brandbekæmpelseskursus

Odense

Primært personel fra Hærhjemmeværnsdistrikt Sydvestjylland Primært personel fra Hærhjemmeværnsdistrikt Vejle Primært personel fra Hærhjemmeværnsdistrikt Nordvestfyn og Sydfyn

MILJØKURSER 16-17 JUN

Miljøuddannelse

Haderslev

22-23 SEP

Miljøuddannelse

Gudsø

Primært personel fra Hærhjemmeværnsdistrikt Sønderjylland Primært personel fra Hærhjemmeværnsdistrikt Vejle

REDNINGSKURSER 16-17 JUN

Redningskursus

Odense

21-22 SEP

Redningskursus

Vognsbøl

21-23 SEP

Redningskursus

Sønderborg

14

Primært personel fra Hærhjemmeværnsdistrikt Nordvestfyn og Sydfyn Primært personel fra Hærhjemmeværnsdistrikt Sydvestjylland Primært personel fra Hærhjemmeværndistrikt Sønderjylland


ALMINDELIG HJÆLP TIL POLITIET 12 MAJ

Almindelig hjælp til politiet

Søgård

29 SEP

Almindelig hjælp til politiet

Odense

Primært personel fra Hærhjemmeværnsdistrikt Vejle, Sønderjylland og Sydvestjylland Primært personel fra Hærhjemmeværnsdistrikt Nordvestfyn og Sydfyn

PET OPMÆRKSOMHEDSUDDANNELSE 11 APR 26 SEP

Opmærksomhedsuddannelse Opmærksomhedsuddannelse

11-13 MAJ

Politifunktionskursus 1 modul 1 Hundeførerkursus modul 2 Hundeførervedligeholdelseskursus 2 Trafikkontrolkursus modul 1

Fredericia Fredericia

Alt frivilligt og fast personel Alt frivilligt og fast personel

SPECIALIST UDDANNELSER

11-13 MAJ 11-13 MAJ 11-13 MAJ 01-03 JUN 01-03 JUN 15-16 SEP

Politifunktionskursus 1 modul 2 Trafikkontrolfunktionskursus modul 2 CBRN-personeluddannelse

Søgårdlejren Kursister fra politihjemmeværnet Søgårdlejren Kursister fra modul 1 Søgårdlejren Kursister fra modul 2 Søgårdlejren Kursister fra trafikkontrolgrupper Søgårdlejren Kursister fra modul 1 Søgårdlejren Kursister fra modul 1 Søgårdlejren For CBRN-specialister

FØRERUDDANNELSER 21-22 SEP

Infanteri føreruddannelse (HIS)

Oksbøl

Kompagnichef, næstkommanderende, delingsfører og gruppefører ved HIS

ENHEDSUDDANNELSE 07-09 SEP Politidelingsøvelse Oksbøl Polithjemmeværnsdelinger Praktiske bemærkninger: • Tilmelding sker via eget hjemmeværnskompagni og hærhjemmeværnsdistrikt senest en måned før det enkelte kursus. • Der kan ikke påregnes indkvartering på Brandbekæmpelses-/ Miljø-/ Rednings-/ Almindelig hjælp til politiet kurserne. • Optagelse sker efter ”først til mølle” princippet. • Du får besked om optagelse på det enkelte kursus samt yderligere detaljer vedrørende 14 dage inden kursusstart. • Nærmere oplysninger om mødetid og sted og øvrige praktiske bemærkninger finder du på www.hjv.dk under aktiviteter.

15


Hjemmeværnets mission:

Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold.

Maskinel Magasinpost ID-nr. 42480 ISSN: 1600-6003

Hjemmeværnets vision:

Vi vil være en attraktiv og troværdig militær partner for alle, der deltager i forsvaret og beskyttelsen af Danmark. Vi vil udvikle og anvende vores kapaciteter aktivt i totalforsvaret efter samfundets behov. Vi vil skabe relevante og udfordrende aktiviteter for frivillige, så viljen til at træde frem motiveres.

Afsender: Totalforsvarsregion Syd Postboks 240 5100 Odense C

Regionsnyt nr. 1, 2007  
Regionsnyt nr. 1, 2007  

Totalforsvarsregion Syd magasin nr. 1, 2007. Artikel om SSR og international tjeneste.

Advertisement