Page 1

Legenda

R h W v

Informace

Pamětihodnost

Vyhlídka/pamětihodnost

Æ 7

Kneippova lázeň

Horská chata

Ö

Lesní hřiště

Gastronomie

7

Lesní koupaliště

5

Parkoviště

Hornictví

HORNÍ MĚSTA A KULTURNÍ POKLADY Cesta plná zážitku° podél Strˇíbrné stezky

 Aktuálně ověřený bezbariérový přístup – podrobné údaje na: www.sachsen-barrierefrei.de

Tiráž Vydavatel: Tourismusverband Erzgebirge e. V.

Wolfgang Koß str. 23 dole, Frank Teller str. 69; Městský úřad

Adam Ries Straße 16, 09456 Annaberg-Buchholz

Schneeberg str. 24, 25, 63; Informace pro návštěvníky Bad

Tel. + 49 (0) 37 33 188 00 88, fax + 49 (0) 37 33 188 00 20

Schlema str. 26; Město Aue str. 27; BUR Werbeagentur GmbH

www.erzgebirge-tourismus.de, info@erzgebirge-tourismus.de

str. 28, str. 29 upr., Felix Matuschek str. 29 nah.; Železniční muzeum Schwarzenberg str. 29 dole; LGS GmbH i.L. str. 30; Měst-

Redakční uzávěrka: listopad 2017

ský úřad Oelsnitz str. 31 nah., Hornické muzeum Oelsnitz str. 31 upr., Kristin Jahn str. 31 dole; Doreen Staib str. 32, Městskýúřad

Právní ustanovení: Tourismusverband Erzgebirge e. V. / vydava-

Scheibenberg str. 33, Cornelia Martin str. 64; Městský úřad

tel neručí za obsahovou správnost a úplnost. V případě konkrét-

Zwönitz str. 34; TVE/Bernd März str. 35; Dieter Knoblauch

ních dotazů se prosím informujte přímo na uvedených adresách.

str. 36; Městský úřad Oberwiesenthal str. 37 a 67; Turistické

Máte-li dotazy všeobecného rázu, můžete se obrátit na Touris-

informace Ehrenfriedersdorf str. 40, 41 a 70; Dirk Rückschloß/

musverband Erzgebirge e. V.

BUR Werbeagentur str. 42, 43 a 51; AEROBILD 2000-04509 Löbnitz str. 44, 360Grad Team str. 44, 45 nah. a 72., Městský

Fotografie na titulní straně:

úřad Marienberg str. 45 upr.; Augustusburg str. 46; Weissflog

Velká tradiční hornická přehlídka u příležitosti každoročních

str. 47; Dittrich Marz str. 48, Městský úřad Muzeum Vápenka

městských slavností ve městě stříbra, Freibergu

Lengefeld str. 74; Město Oederan/Sandra Wermes str. 49, Malé

(foto: Universitätsstadt Freiberg/Marcel Schlenkrich)

Krušnohoří str. 73; Městský úřad Brand-Erbisdorf str. 50 a

Fotografie na zadní straně obálky:

str. 78; Fotoatelier Hermann Schmidt Olbernhau, maj. Kristian

Zlatá brána chrámu Panny Marie ve Freibergu

Hahn str. 51 a str. 75; Obecní úřad Seiffen str. 52; Silberstadt®

(foto: TVE/Frank Graetz)

Freiberg ©Albrecht Holländer Artworks str. 53; Andreas Krone

Tourismusverband Erzgebirge e. V.

str. 76; Egbert Kamprath str. 56, Jens Kugler str. 57 upr. Muzeum

Adam Ries Straße 16

Autoři fotografií: Rene Gaens str. 11 dole; Uwe Meinhold

Altenberg str. 57 nah., str. 82, Zámek Lauenstein str. 57 dole.;

str. 12; Wolfgang Thieme str. 18 dole; Bernd März str. 2, 10/11,

Jan Rieger, Ralf Menzel, Rene Jungnickel, Malte Burkhardt Wolf-

09456 Annaberg-Buchholz

19; TMGS/Achim Meurer str. 9, str. 13 dole; Frank Graetz str. 9

gang Thieme str. 54, 55; Městský úřad Dippoldiswalde str. 58;

dole; WFE GmbH/Marko Borrmann str. 4 vlevo, str. 5 vpravo,

Rene Gaens str. 59; Hornické muzeum Oelsnitz/Erzgebirge

str. 6 vlevo nah., str. 7 nah. a upr.; BUR Werbeagentur GmbH/

str. 62 nah., Gregor Lorenz, Zschorlau str. 62 dole; Město Grün-

Dirk Rückschloß str. 3, 8, 18 dole; Jens Kugler str. 4 dole 5 nah.,

hain-Beierfeld str. 63; Městský úřad Geyer, Lohse str. 68; Jens

str. 6, 7 dole, str. 10 dole; Olaf Martin str. 13; TVE str. 12 dole;

Dageförde str. 69; Volksbank str. 72; Muzeum Vápenka Lenge-

www.erzgebirge-tourismus.de

Jan Rieger str. 14; Die sehenswerten Drei str. 15; Foto Weigel

feld str. 74; Sylvio Dittrich str. 77; Aurora Erbstollen str. 79;

str. 16; Městský úřad Glashütte str. 18 nah.; Marcel Drechsler

Jähnig GmbH/Robert Michael, str. 81; Norbert Kaiser str. 82

info@erzgebirge-tourismus.de

str. 18 nah.; Wolfgang Schmidt str. 19 dole; Tourist Service Cen-

Grafická úprava: Sandstein Kommunikation GmbH,

ter Eibenstock str. 22; Městský úřad Johanngeorgenstadt,

www.sandstein.de

Tel. + 49 (0) 37 33 188 00 88 Fax + 49 (0) 37 33 188 00 20


HORNÍ MĚSTA

1

Koňský žentour Lauta

ZÁKLADEM VŠEHO JE HORNICTVÍ Před více než 850 lety obyvatelé Krušnohoří objevili, že jejich země je bohatá na suroviny, a od té doby zde vzniklo nesčetně štol, šachet, hamrů a hutí. Následkem rozmachu těžby stříbra – takzvanné stříbrné horečky – zde došlo postupně k rozvoj moderního průmyslového regionu, který sem přitáhl tisíce lidí. Hornictví tu dlouho udávalo tón. Vyvinula se z něj nejen vánoční tradice, ale i umělecká řemesla Krušných hor, stejně jako zvyky a obyčeje, které jsou živé dodnes. Památky z různých epoch hornictví lze ještě dnes spatřit především podél sasko-české STŘÍBRNÉ STEZKY. Život horníků dnes návštěvníkům přibližuje téměř 30 návštěvních dolů a asi 20 každoročně konaných hornických přehlídek. K objevování zvou kromě toho historická horní města s nádhernými halovými kostely i množství hornických památek. Krušnohoří dnes pod názvem „Hornický region Krušnohoří“ usiluje o zapsání na Seznam světového dědictví UNESCO.

www.erzgebirge-tourismus.de


2

HISTORIE

HISTORIE Stříbrná horečka a bohaté nálezy Psal se přibližně rok 1168, když byl v blízkosti dnešního Freibergu objeven bohatý výskyt stříbrné rudy. Zpráva o tom se rozšířila rychlostí blesku a vedla k první „stříbrné horečce“ (německy „Berggeschrey“, doslova „volání hor“). Řemeslníci, obchodníci a především horníci následovali totovolání do tehdy jen řídceosídlené oblasti. Podél obchodních cest do Čech zakládali první osady. Opravdový boom, druhou „stříbrnou horečku“, vyvolaly v 15. století nové bohaté nálezy rudy kolem Schneebergu, Annabergu a Jáchymova. Po mohutné vlně osidlování se tak Krušnohoří vyvinulo ve velmi hustě obydlené evropské středohoří. Vznikala nová, plánovaně zakládaná horní města, jako třeba renesanční Marienberg nebo obce Oberwiesenthal či Boží Dar. V 16. století se region stal dokonce centrem hornictví ve střední Evropě. V 16. století pronikla do štol moderní technika. Díky čerpání důlní vody a vodotěžbě bylo možné spustit provoz strojů poháněných vodou, které převzaly část ruční práce. Pro tyto účely bylo třeba obrovské množství vody, a proto byly zakládány rozsáhlé systémy vodních kanálů s nádržemi a stokami. Po úpadku hornictví se novými zdroji obživy stalo řezbářství, paličkování krajek a výroba ozdobných prýmků. Po celém světě jsou dodnes známé krušnohorské dřevěné hračky a typické vánoční předměty jako pyramida, kouřící panáček nebo louskáček na ořechy. Dnes je však Krušnohoří také moderní, inovativní ekonomickou lokalitou, která se vyznačuje rozmanitostí odvětví, bohatstvím nápadů a růstem. Za mnohými vynálezy stojí právě chytré hlavy z tohoto regionu. Obyvatelé Krušnohoří jsou velmi pohostinní a charakterizuje je srdečnost a otevřenost vůči světu. Oblast je po celém světě známá jako vánoční země , roste však i její význam coby destinace na dovolenou v ostatních ročních obdobích.

Annaberský hornický oltář zobrazuje krušnohorskou hornickou krajinu a život horníků před 500 lety.

www.erzgebirge-tourismus.de


HORNÍ MĚSTA

www.erzgebirge-tourismus.de

3


HORNICKÝ REGION ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ NA CESTĚ NA SEZNAM SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ UNESCO!

Hornictví na vlastní kůži v hornickém muzeu Altenberg

800 let hornictví – 2 země – 1 dědictví Během více než 800 let historie hornictví v Krušnohoří se zde rozvinula průmyslová kulturní krajina plná tradic a rozmanitosti, ve které dodnes zůstaly zachovány četné památky a zařízení historického hornictví. Podél německo-české hranice se táhne jedinečná krajina s horskými hřebeny, na kterých hornictví zanechalo výrazné stopy. Je protkaná romantickými říčními údolími s malebnými osadami. Na saské i české straně Krušných hor byla založena řada historických horních měst a osad. Během staletí vznikly nesčetné zvyky a tradice, které mají svůj základ v hornictví a které se ještě dnes vědomě udržují živé a předávají z generace na generaci. Hornictví silně ovlivnilo způsob života obyvatel Krušnohoří a zrodil se z něj i samotný „krušnohorský“ životní styl. Hornické památky hornického regionu Krušnohoří a jejich mimořádně univerzální hodnotu je třeba zachovat jako dědictví lidstva a předat jej dále příštím generacím.

www.erzgebirge-tourismus.de


5

HORNICKÝ REGION ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ

Pohled na historické centrum Annabergu

Od zařazení „Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří“ na německou čekací listinu lokalit světového dědictví v roce 1998 region usiluje o zařazení na Seznam světového dědictví UNESCO. Zařazení na Seznam světového dědictví je pro Krušnohoří velkou šancí k zachování jedinečného hornického historického dědictví jako „výjimečného dědictví lidstva“ a zároveň k celosvětové prezentaci regionu jako živoucí kulturní krajiny. V prosinci 2017 podepsaly Svobodný stát Sasko a Česká republika společně žádost o zařazení „Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří“ na Seznam světového dědictví UNESCO; po roce 2014 je to druhý pokus o zapsání na tento seznam. Nominace se týká celkem 17  saských a pěti českých komponent. Ty všechny společně reprezentují hornické historické dědictví regionu, v zastoupení mnoha dalších hornických památek. Tento výběr je doplněn 18 takzvanými „přidruženými objekty“, a umožňuje tak rozsáhlé turistické poznávání hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří. Rozhodnutí o zapsání na Seznam světového dědictví UNESCO by mělo padnout v létě 2019.

www.erzgebirge-tourismus.de

Štola Thelersberger Stolln v Brand-Erbisdorfu


6

NA CESTĚ NA SEZNAM SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ UNESCO

Tváře hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří Krušnohorské hornictví vytváří ráz tohoto regionu ve všech ohledech – co se týče krajiny, architektury, umění, kultury, ale i v oblasti ekonomiky, politiky a společenské problematiky: tam všude můžeme pozorovat vliv hornictví. V této krajině plné zážitků lze ještě dnes na vlastní kůži objevovat celkem sedm tváří hornického regionu Krušnohoří. Povrchové a podpovrchové hornické památky V Krušnohoří se dodnes dochovalo velké množství hornických komplexů. Navštěvovat lze jak nadzemní, tak podzemní části historických památek. Vodní kanál Aktivní revírní vodohospodářské soustavy u Freibergu

Hornické krajiny a jejich flóra a fauna Hornictví dodalo krušnohorské krajině její neobvyklý charakter. Jako „korálky na šňůrce“ je krajina posázena pinkami, haldami, vodními nádržemi a protkána vodními kanály.

Podzemní hranice mezi Německem a Českouwww.erzgebirge-tourismus.de republikou v návštěvním dole Zinnwald


7

HORNICKÝ REGION ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ

Průmyslová a řemeslná odvětví navazující na důlní průmysl Když silně kolísavé výnosy hornictví připravily lidem perné chvíle v dobách krize, vznikala nová řemesla, za která vděčíme řemeslné zručnosti a bohatství nápadů obyvatel Krušnohoří. V regionu vznikla řada nových řemeslných a průmyslových odvětví navazujících na důlní průmysl, např. řezbářství a zpracování kovů. Horní města, sídla a stavební památky Jako první velké horní město v Krušnohoří vznikl Freiberg. Během následujících staletí se kolem něj vyvinula hornická krajina se sídly a městy, jež je v celosvětovém měřítku jedinečná. Do 17. století bylo založeno více než padesát horních měst.

Vápenka Lengefeld

Umění, hudba a literatura Hornictví a hutnictví ovlivnily uměleckou, hudební a literární tvorbu obyvatel. Po celá staletí bylo právě hornictví ústředním motivem umělecké tvorby. Její spektrum přitom sahalo od malířství až po hudbu a literaturu. Lidové umění, zvyky a umělecké řemeslo Již v 16. století si horalé zajišťovali dodatečné příjmy především řezbářstvím, textilní výrobou a litím cínu. Dodnes zůstalo zachováno mnoho hornických tradic, jako jsou hornické přehlídky nebo poslední směny před Vánoci, tzv. „Mettenschichten“. Vzdělávání, věda a státní politika Téměř žádný jiný hornický region na světě nepřispěl k rozvoji montanistiky a geologie tak jako Krušnohoří. Hornictví tak bylo hnací silou hospodářského rozmachu regionu.

Stoupovna Siebenschlehener Pochwerk ve Schneebergu

Region láká výjimečnými možnostmi poznávání nad zemí i v podzemí, díky nimž se lze seznámit se životním stylem obyvatel Krušnohoří. Vyplatí se především návštěva řady podzemních návštěvních dolů. Vyprávějí příběhy o pokladech, kterým Krušnohoří vděčí za své bohatství, název i ekonomický význam. Více informací o žádosti na zapsání na Seznam světového dědictví UNESCO: www.montanregion-erzgebirge.de

www.erzgebirge-tourismus.de

Hornické muzeum Oelsnitz/ Erzgebirge


8

HORNÍ MĚSTA A KOSTELY

FASCINUJÍCÍ HORNÍ MĚSTA A NÁDHERNÉ KOSTELY S nálezem ložisek stříbra přicházelo do Krušných hor postupně i bohatství a do regionu mířilo stále více lidí. Aby mohli noví obyvatelé, horníci a příslušná správa sídlit blízko ložisek nerostného bohatství a aby se podpořilo rychlé osidlování, byla nově zakládána horní města se zvláštními právy a daňovými úlevami. Svědectvím tohoto blahobytu – a vděčnosti zemských knížat i horníků – jsou impozantní a často bohatě vyzdobené halové kostely v nově vzniklých horních městech. Slavný je kostel sv. Anny (1499–1525) ve městě Annaberg-Buchholz, chrám Panny Marie v historickém centru Freibergu a takzvaný Hornický dóm čili kostel sv. Wolfganga (1516–1540) ve Schneebergu. Ten je největším pozdně gotickým halovým kostelem v Sasku. V jeho interiéru lze obdivovat oltář

Letecký snímek horního města Wolkenstein www.erzgebirge-tourismus.de


HORNÍ MĚSTA A KOSTELY

9

Bohatě zdobený interiér pozdně gotického halového kostela sv. Anny, Annaberg-Buchholz

od Lukase Cranacha staršího. Kousek italské renesance najdeme v jedinečném městském komplexu Marienbergu. Jeho pravidelný půdorys, ústřední čtvercové tržiště a pravoúhlý systém ulic mají typické znaky „ideálního města“. Nedaleko od tržiště na sebe poutá pozornost pozdně gotický kostel Panny Marie, památka na dobu rozkvětu těžby stříbra. Přímo na annaberském tržišti se nachází hornický kostel Panny Marie, zřízený z pověření místního bratrstva a horníků annaberského revíru pro účely hornických pobožností. Náklady na stavbu byly uhrazeny převážně z pravidelných drobných poplatků hornického bratrstva. Hornické jesličky, umístěné v tomto kostele, jsou naprosto výjimečným pokladem. I dnes zvou historická centra měst a nádherné stavby k procházkám a zastavením.

www.erzgebirge-tourismus.de

Zlatá brána chrámu Panny Marie ve Freibergu


10

VÍCE INFORMACÍ

VÍCE INFORMACÍ

Tradiční hornická přehlídka

Mlátek a želízko V Krušnohoří se na každém kroku setkáte s typickým hornickým symbolem v podobě mlátku a želízka. Tento znak se ještě dnes nachází všude tam, kde lze najít úzký vztah k hornictví. Málokterý jiný region v Německu je tak úzce a po tak dlouhou dobu spjatý s hornictvím.

Symbol mlátku a želízka

Zdař Bůh (něm. Glück Auf) Tak se zdravili horníci již před více než 500 lety. Německý ekvivalent vyjadřuje naději horníků „ať se otevřou rudné žíly“. Zároveň je tento pozdrav spojen s přáním, aby horníci ve zdraví po směně vyfárali z dolu („auf“ má v němčině význam „otevřít“ i „vzhůru“). I dnes je tento pozdrav běžný v každodenním životě a uslyšíme jej na mnoha místech Krušných hor. Hornická technika „Vercajk" (na německé straně „Gezähe“) je výraz, který horníci používají pro své nástroje a nářadí. Po mnoho staletí tvořily hlavní součást tohoto vybavení mlátek a želízko. Pro dopravu v chodbách, tedy přepravu těživa, se používaly zejména důlní vozíky, takzvané hunty.

www.erzgebirge-tourismus.de


11

VÍCE INFORMACÍ

Zažijte hornictví nad zemí i v podzemí Zvláštnostmi této kulturní krajiny je více než dvacet návštěvních dolů, přes 250 km hornických naučných stezek, k tomu nespočet štol, pinek, vodních kanálů (pro zásobování dolů vodou), ale i těžní jámy a pásma hald. Nikde jinde v Německu dnes nenajdeme tolik báňských památek ani uměleckých děl se vztahem k hornictví jako právě v Krušnohoří. Slavnostní hornické přehlídky Původně sloužily hornické průvody a přehlídky k tomu, aby vzdaly hold zemskému pánovi či jeho družině při zvláštních příležitostech nebo návštěvách významných hostů. Dnes jsou vyvrcholením krušnohorských vánočních trhů a těžebních kvartálů. Saská hornická bratrstva a hornické kapely pochodují v historických oděvech slavnostně osvětlenými městy. Slavnosti „Mettenschichten“ „Mettenschicht“ je poslední směna, která sfárá dolů před Vánoci. Horníci ji využívali k pobožnosti i k družnému setkávání. Dnes lze tuto slavnost zažít na vlastní kůži v návštěvních dolech.

www.erzgebirge-tourismus.de

Turistika a řemeslo


12

VÍCE INFORMACÍ

Vycezovací huť v Olbernhau

Horník a anděl Horník a anděl nesoucí světlo (takzvaní světlonoši) patří k nejznámějším symbolickým postavám. Při těžké práci v podzemí bylo světlo pro horníky nejen prostým osvětlením při nebezpečném hledání rudy v nitru hor: jeho teplá záře pro ně byla mnohem více symbolickým obrazem života. Není tedy divu, že figurky anděla a horníka přinášejí za dlouhých a chladných zimním dnů na konci roku sváteční světlo do domovů i dnes – jsou velké i malé, prosté i bohatě malované.

Figurky anděla a horníka

Slavnosti Slavnost Annaberger Kät v obci Annaberg-Buchholz je nejstarší a největší lidovou slavností v Krušnohoří. Slaví se od roku 1520 a koná se vždy dva týdny po Svatodušních svátcích. Den boje horníků ve Schneebergu připomíná každoročně 22. července jednu z prvních stávek za zvýšení mezd. Vrcholem je velká hornická přehlídka, která přechází v hornickou bohoslužbu v kostele sv. Wolfganga. Každý poslední červnový víkend v roce slaví Freiberg městskou slavnost „Bergstadtfest“. Tady si můžeme vychutnat živé tradice, jedinečnou kulturu a pohled na veselící se lidi uprostřed okouzlující kulisy.

www.erzgebirge-tourismus.de


VÍCE INFORMACÍ

13

Varhanní píšťaly, které nezní – to jsou čedičové sloupy u Scheibenbergu

Víte, že ... Báňská akademie Freiberg je nejstarší báňskou vysokou školou na světě a její historie čítá 250 let? ... největší obloukové svícny na světě můžeme obdivovat v Gelenau a Johanngeorgenstadtu? ... horník pod zem vždy „fárá“ – slovo „fárat“ pochází z německého „fahren“, tedy jezdit, a používá se i tehdy, pokud horník např. sestupuje dolů po žebříku? ... v léčivých štolách cínového dolu Ehrenfriedersdorf se účinně léčí onemocnění dýchacích cest? Při teplotě vzduchu 7 °C a relativní vlhkosti vzduchu 100 procent je dýchaný vzduch téměř prostý veškerého prachu a alergenů. ... vycezovací huť Grünthal (Olbernhau) je jedinou památkou metalurgie barevných kovů v Evropě? Tato huť byla původně zřízena k tavení stříbra ze surové mědi a rozvinula se v centrum zpracování mědi. Speciálním výrobkem byla „grünthalská měď na střechy“, kterou najdeme částečně i dnes po celé Evropě. www.erzgebirge-tourismus.de

Největší vánoční pyramida stojí v Johanngeorgenstadtu


14

KULTURNÍ POKLADY

KULTURNÍ POKLADY

S 3 500 minerály, drahokamy a meteority je terra mineralia, stálá výstava Technické univerzity – Báňské akademie Freiberg, jednou z nejkrásnějších expozic minerálů na světě. Návštěvníci si mohou prohlédnout poklady Země v úchvatně uspořádané prezentaci. Moderní výstavní koncepce a historické prostředí zámku Freudenstein umožňuje minerálům zazářit ve zcela nové kráse. Druhým mineralogickým vrcholem ve Freibergu je kromě výstavy terra mineralia také Geologická sbírka Technické univerzity – Báňské akademie Freiberg: krásné a vzácné minerály v nepřekonatelné rozmanitosti tvarů a barev, sesbírané a prezentované ve světoznámé sbírce, která v žádném případě není zajímavá jen pro odborníky.

terra mineralia, stálá výstava Technické univerzity – Báňské akademie Freiberg, Africký sál

www.erzgebirge-tourismus.de


KULTURNÍ POKLADY

RODINNÝ hrad Scharfenstein s pohádkovými dny, setkáním duchů, hledáním pokladu...

Opravdovým snem je výstava v zážitkovém muzeu „Manufaktura snů" v samém srdci Annabergu. Úchvatná rozmanitost krušnohorských figurek – od andělů a horníků přes louskáčky na ořechy a figurky ze speciální hmoty až po nádherné hračky – přenese návštěvníky do světa fantazie. S více než tisícovkou exponátů z období čtyř staletí je Manufaktura snů jednou z největších soukromých sbírek na celém světě. Významná zápůjčka pochází od německo-švýcarské sběratelky a dědičky koncernu Wella, Eriky Pohl-Ströherové. Mistrovské řezbářství z celého světa je k vidění v Daetz-Centrum Lichtenstein. Umělecká díla vyprávějí mýty, pohádky a legendy a zobrazují zcela rozdílné kulturní pohledy na běžný den a život vůbec.

www.erzgebirge-tourismus.de

15


16

KULTURNÍ POKLADY

Klasika, stará hudba, experimentální i tradiční umění – nabídka pro milovníky kultury je v zážitkovém regionu Krušnohoří velmi rozmanitá. Klasické divadlo ve Freibergu (s nejstarším městským divadlem na světě) a v obci Annaberg-Buchholz splní očekávání návštěvníků opery, kabaretu i činohry. Přírodní divadlo Greifensteine tvoří se svým malebným skalním jevištěm uprostřed Krušných hor jedinečnou kulisu pro Greifensteinské slavnosti Divadla Eduarda von Wintersteina, které se zde konají každoročně v létě. Letní sezónu malých i velkých milovníků divadla tak obohatí premiéry a klasické divadelní hry.

PERLA CASTRUM – zámek plný historie ve Schwarzenbergu

Kulturní dny „artmontan“ slibují mimořádné akce na neobvyklých místech. Převážně prostory v podzemí, ale také výrobní haly v průmyslových podnicích se v tuto dobu proměňují v koncertní sály, ve kterých zní dixielandové melodie, ale i vídeňské valčíky, a každá akce sama o sobě nabízí úchvatné zážitky.

artmontan – kulturní zážitek na neobvyklýchwww.erzgebirge-tourismus.de místech – cínové komory Pöhla


17

KULTURNÍ POKLADY

Setkání Krušnohoří a jeho bohaté kultury a tradic se světoznámými interprety a mladými umělci, to je základní myšlenka dvou festivalů, které od roku 2010 dodávají této hudební krajině nové impulzy. SILBERMANNOVY DNY s mezinárodní varhanní soutěží a KRUŠNOHORSKÉ HUDEBNÍ SLAVNOSTI nabízejí milovníkům hudby zblízka i zdálky mimořádné hudební zážitky. Krušnohorské hudební slavnosti jsou pojítkem mezi bohatou hudební tradicí Krušnohoří a Saska na jedné straně a fascinujícími interpretacemi mezinárodně renomovaných umělců na straně druhé. Ředitel festivalu Hans-Christoph Rademann ztělesňuje sám půvabné propojení krušnohorských kořenů a uměleckých výkonů na mezinárodní úrovni. Jsou darem minulosti... řeč je o Silbermannových varhanech Krušnohoří. Jejich tvůrce je slavný po celém světě, jejich stříbřitý zvuk je nedostižný. Před 300 lety vytvořil Gottfried Silbermann v okolí horního města Freibergu jedinečnou varhanní krajinu, která dodnes přitahuje milovníky hudby a fanoušky varhan z celého světa. Silbermannovo nejdůležitější dílo, velké freiberské chrámové varhany, jsou současně jeho nejlépe dochovanými. Majestátní hrady a zámky jako Schlettau, Wolkenstein, Scharfenstein, Zschopau, Augustusburg a Lichtenwalde leží v pohádkovém údolí řeky Šopavy (Zschopautal) nebo se tyčí vysoko na skalách. V údolí Müglitztal se nachází renesanční zámek Lauenstein a Weesenstein, jehož historie sahá až do středověku. Symbolem města Schwarzenberg je zámek a kostel sv. Jiří. Díky řadě expozic se tu mohou návštěvníci ponořit do historie nebo se dozvědět mnoho zajímavostí o regionu. Už zdaleka viditelný se tyčí lovecký zámek a letohrádek Augustusburg nad stejnojmenným městem. Stavbou zámku si kurfiřt August Silný vytvořil zázemí pro své lovecké výlety a zároveň zdůraznil své vůdčí postavení ve středním Německu. Stavba je dnes považována za jeden z nejkrásnějších renesančních zámků ve střední Evropě a je zde umístěno několik muzeí. Při prohlídce zámku lze obdivovat i oltářní obraz malovaný Lucasem Cranachem mladším, který zobrazuje kurfiřtskou rodinu.

www.erzgebirge-tourismus.de

Německé muzeum hodin Glashütte

Silbermannovy varhany ve freiberském dómu


18

GASTRONOMIE A DOMÁCÍ KUCHYNĚ

GASTRONOMIE A DOMÁCÍ KUCHYNĚ

„Raachermaad“ – krušnohorský pokrm z brambor

Tradiční krušnohorská kuchyně je původní, vydatná a jednoduchá. Přísady do ní dodávají pole, stáje a rozlehlé lesy. Hlavní součástí sytých jídel jsou brambory. K domácí krušnohorské kuchyni patří Griene Kließ („zelené knedlíky“ = knedlíky ze syrových brambor) a Schwammebrie (houbová omáčka), stejně jako Raacher Maad (pečené bramborové těsto), Ardäpplkuchn (bramborový koláč) nebo Grüner Klitscher (bramborové placky). Zvláštní roli hrají četné domácí i divoké bylinky, které rostou na šťavnatých horských lukách, úzkých okrajích cest i v pečlivě udržovaných zahradách. Obyvatelé Krušnohoří si jich už po staletí cení jako levné, avšak nepostradatelné přísady regionální kuchyně a pikantní rozmanitost bylin dodává s láskou připravovaným regionálním specialitám jejich zvláštní aroma. Mnoho hostitelů v regionu zve návštěvníky každoročně v časném létě do Krušnohoří v době sklizně bylinek. Kromě jedlých bylinkových kreací se mohou hosté těšit na speciální nabídky ze světa rostlin.

Pokrm „Neunerlei“

Na podzim je svezena úroda a začíná doba lovu. Na místních jídelních lístcích tak každoročně v říjnu najdeme speciality z lesů, polí a luhů. Místní kuchaři pak připravují bohaté pokrmy z regionálních výrobků, upravují staré recepty podle moderních trendů ve vaření a vždy vymyslí něco lahodného k oslavě podzimu. Vánoční pokrm „Neunerlei“ Mnoho pokrmů je spojeno s tvrdým a strastiplným každodenním životem horníků a jejich tradicemi. Tak jako krušnohorský vánoční pokrm „Neunerlei“, při kterém má každé z devíti (= něm. „neun“) jídel svůj význam. Tak například pečená husa s knedlíkem je symbolem blahobytu a čočka symbolem požehnání a „malých peněz“. Na stůl se prostírá jeden příbor navíc pro cizího hosta, který by mohl zavítat do domu.

www.erzgebirge-tourismus.de


19

GASTRONOMIE A DOMÁCÍ KUCHYNĚ

Ochutnávka vítězné polévky při polévkovém posvícení v Neudorfu

Krušnohorská vánoční štola Rozinky, mandle, máslo, kandovaná citronová kůra... ačkoli se používají stejné přísady, každá máslová štola chutná jinak. Speciální aroma jí totiž dodávají malá pekařská tajemství z dob našich prababiček. Pečeť kvality „Krušnohorská vánoční štola“ je symbolem tradiční výroby v Krušnohoří a pečení s andělskou trpělivostí. U pekařů vánoček

Tradice vaření piva Pivovarnictví má v Krušnohoří dlouhou tradici. Při práci v dolech se dostavovala pořádná žízeň a z čepování piva se stal výdělečný obchod. Už v roce 1266 udělil Jindřich III. Míšeňský Freibergu výhradní právo zásobovat saské hornické oblasti pivem. Díky této tradici si dnes můžeme v mnoha regionálních restauracích vychutnat oblíbené krušnohorské pivo.

www.erzgebirge-tourismus.de


20

HORNÍ MĚSTA

www.erzgebirge-tourismus.de


HORNÍ MĚSTA

ZDAŘ BŮH! NAVŠTIVTE HORNÍ MĚSTA www.erzgebirge-tourismus.de

21


22

HORNÍ MĚSTA EIBENSTOCK

EIBENSTOCK

Nejstarší hornické stopy v Krušnohoří Již v roce 1378 byl štajgrovi z Eibenstocku („stigero di ybenstock“) úředně propůjčen dvůr a rýžoviště (ložisko pro těžbu cínu). Hornictví se prudce rozvíjelo a již v roce 1546 povýšil saský kurfiřt místo Eiberstock na „kurfiřtské saské svobodné horní město“. Kromě toho zde byly objeveny nejstarší hornické stopy v Krušnohoří vůbec, protože na jižním svahu Auersbergu se prokazatelně dobýval cín již v době bronzové před asi 3 000 lety. Díky poměrně rozsáhlým lesům v okolí Eibenstocku se dobře zachovaly četné stopy historické těžby, které lze ještě dnes autenticky zkoumat na naučných stezkách. Poprvé na světě zde byl doložen i známý hornický pozdrav „Glück Auf!“ („Zdař Bůh!“) (1575: důl „uffn Glueckauf“) a v roce 1615 se už také používal při hornickém kázání.

TOP TIP ZVLÁŠTNÍ MÍSTO Nejbohatší vlastník dolu a hamru 17. stol., Veit Hans Schnorr ze Schneebergu, daroval svým hamerníkům v odlehlém Carlsfeldu „k duchovnímu a duševnímu prospěchu“ kostel. Kostel sv. Trojice postavený v barokním stylu mezi lety 1684 až 1688 se považuje za nejstarší kostel s kruhovou základnou v Sasku a malou stavební předlohou pro drážďanský Frauenkirche.

CENTRUM TURISTICKÝCH SLUŽEB EIBENSTOCK Dr. Leidholdt-Str. 2, 08309 Eibenstock Tel. + 49 (0) 377 52 22 44, touristinformation@eibenstock.de www.eibenstock.de

www.erzgebirge-tourismus.de


23

HORNÍ MĚSTA JOHANNGEORGENSTADT

JOHANNGEORGENSTADT

Město obloukového svícnu V roce 1654 povolil saský kurfiřt Johann Georg I. náboženským uprchlíkům z horního města Platten založit na Fastenbergu nové město, které bylo pojmenováno právě po něm. Johanngeorgenstadt je tak nejmladším horním městem Krušnohoří. Leží v nadmořské výšce 700 až 1 000 m, a je tedy druhým nejvýše položeným městem Saska; jeho návštěva stojí za to v každém ročním období. Již před rokem 1530 je v okolí doložena těžba cínu a železa. Po přibližně 150 let tvořilo ekonomickou páteř města hornictví. Drastický zářez do historie města přinesla těžba uranu po 2. světové válce, která změnila tvář jeho historického centra. Návštěva se vyplatí nejen kvůli hornickým tradicím. Asi od roku 1900 je město známé i jako rekreační středisko a oblíbené místo pro zimní sporty.

TOP TIP ZVLÁŠTNOSTI • Návštěvní důl „Glöckl“ • Hornická technická památka „Koňský žentour“ • Hornická naučná stezka (délka 5,2 km) • Novogotický městský kostel (vysvěcený v roce 1872, varhany od Urbana Kreutzbacha s 2 700 píšťalami, 4 zvony, okna z barevného skla) • Největší volně stojící obloukový svícen na světě (výška 15 m) • Volně stojící pyramida s výškou 26 m a s 20  dřevěnými figurami, které vyprávějí historii města.

MĚSTSKÝ ÚŘAD JOHANNGEORGENSTADT Turistické informace Eibenstocker Straße 67, 08349 Johanngeorgenstadt Tel. + 49 (0) 37 73 88 82 22, fax + 49 (0) 37 73 88 82 80 touristik@sv-johanngeorgenstadt.de www.johanngeorgenstadt.de

www.erzgebirge-tourismus.de


24

HORNÍ MĚSTA SCHNEEBERG

SCHNEEBERG

Zajímavé město s mnoha památkami Na Stříbrné stezce ve směru od Cvikova (Zwickau) je Schneeberg prvním horním městem. Jeho založení se datuje do roku 1471. Rozvoj osídlení urychlily úžasné výnosy z těžby stříbra. Již v roce 1481 získal Schneeberg městské právo. Hornictví se zde nepřetržitě provozovalo až do 20. století, kdy skončilo dobýváním uranové rudy. Podobu městského centra charakterizují zajímavé barokní domy z 18. století. Radnici na Tržním náměstí (Markt) zdobí erb se dvěma  horníky a od roku 2006 také porcelánová zvonkohra. V nádherném barokním domě schneeberského obchodníka s krajkami Bortenreuthera se nachází Muzeum hornického lidového umění. „Hornický dóm“ sv. Wolfganga k sobě strhuje pohledy už zdáli. Odměnou za výstup na 72 vysokou kostelní věž je panoramatický výhled na historickou hornickou krajinu v Neustädtelu a na lázně Bad Schlema.

TOP TIP ZASTAVTE SE A NASLOUCHEJTE Třikrát denně se na radniční věži rozezní zvonkohra Veita Hanse Schnorra von Carolsfelda z míšeňského porcelánu. Základ melodií tvoří hornické písně, chorály, krušnohorské písničky a lidové písně vztahující se k celému roku. K zastavení zvou lavičky na náměstí, kde je omezen automobilový provoz.

TURISTICKÉ INFORMACE HORNÍHO MĚSTA SCHNEEBERG Markt 1, 08289 Schneeberg Tel. + 49 (0) 37 72 203 14, fax + 49 (0) 37 72 22 33 47 schneeberg.touristinfo@t-online.de www.schneeberg.de

www.erzgebirge-tourismus.de


HORNÍ MĚSTA SCHNEEBERG

MUZEUM HORNICKÉHO LIDOVÉHO UMĚNÍ  Výstava prezentuje působivě hornické lidové umění západního Krušnohoří – zajímavé jsou vyřezávané a paličkované exponáty, mechanické modely dolů, horské krajinky a pyramidy. Děti se mohou vydat hledat ducha hor a objevovat přitom tajemný svět horníků.

Tel. + 49 (0) 37 72 224 46 www.museum-schneeberg.de

Otevírací doba Út–Ne 10–17 hod.

KOSTEL SV. WOLFGANGA  Zajímavý je dvoudílný křídlový oltář z dílny Lucase Cranacha staršího. Za návštěvu stojí také koncerty v letní sezóně – působivé jsou velké Jehmlichovy varhany a nová konstrukce na zavěšení zvonu v kostelní věži.

Farní úřad sv. Wolfganga Kirchgasse 7 Tel. + 49 (0) 37 72 391 20

Otevírací doba Po–Pá 10–12, 14–16 (17) hod. So 10–12, 13–16 (17) hod. Ne 14–16 (17) hod.

KULTURNÍ CENTRUM „GOLDNE SONNE“ Fürstenplatz 5, 08289 Schneeberg Tel. + 49 (0) 37 72 37 09 11, www.goldne-sonne.de kulturní jeviště – restaurace – centrum paličkování – knihovna – kuželna – spolkový lokál

PROHLÍDKOVÝ DŮL „FUNDGRUBE WEISSER HIRSCH“

Karlsbader Straße 126, 08289 Schneeberg Tel. + 49 (0) 37 72 211 99, www.hobbybergwerk.de Návštěva soukromého muzea je možná jen po předchozí domluvě.

TAVÍRNA STŘÍBRA ST. GEORGEN

Kobaltstraße 42, 08289 Schneeberg, Tel. + 49 (0) 37 72 290, www.bergbauverein-weisser-hirsch.de Fárání a prohlídky na vyžádání

SOUKROMÝ DŮL NEUSTÄDTLER – HANS-JÜRGEN BRECHEIS

Forststraße 40, 08289 Schneeberg Tel. + 49 (0) 37 72 32 97 78, www.silber-schmelzhuette.de Pravděpodobně jediná dosud dochovaná tavírna stříbra z doby Georgia Agricoly v evropském prostoru.

www.erzgebirge-tourismus.de

25


26

HORNÍ MĚSTA BAD SCHLEMA

BAD SCHLEMA

Voda ze Schlemy je zázračná Od října 2004 je obec Bad Schlema státem uznávanými radonovými lázněmi. Radon se považuje za léčivý a stimulativní prostředek pro vlastní samoléčebné síly těla. Tyto vlastnosti využívá Bad Schlema již téměř sto let. Vanové koupele ve vodě s obsahem radonu se provádějí především při onemocnění podpůrného a pohybového aparátu, artrózách, revmatických potížích a metabolických onemocněních. Radon lze využívat jako léčivý prostředek při ambulantní lázeňské kúře nebo v rámci zdravotní dovolené. V Bad Schlema si zkrátka vybere každý – dovolenou nebo lázeňský či wellness pobyt. Ponořte se a najděte klid a uvolnění v léčivých lázních „ACTINON“. Vychutnejte si pobyt ve vnitřních i venkovních prostorách s terapeutickými bazény s vodou s obsahem radonu a solí a teplotou až 36 °C. Aktivní odpočinek vás pak čeká na kvalitně vybudovaných terénních lázeňských a turistických stezkách.

TOP TIP ZAJÍMAVOSTI A PAMĚTIHODNOSTI Vychutnejte si kulturu všemi smysly, nechte se inspirovat nebo buďte sami aktivní. Zveme vás na přednášky, prohlídky, výstavy atd. Zvláště vám doporučujeme sfárat do jedinečného návštěvního dolu „Markus-Semmler-Stolln“, šachta 15 II b do hloubky 50 metrů, prohlídku Muzea těžby uranu nebo návštěvu v historické pekárně.

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY BAD SCHLEMA  Richard-Friedrich-Straße 18, 08301 Bad Schlema Tel. + 49 (0) 37 72 38 04 50, fax + 49 (0) 37 72 38 04 53 www.kurort-schlema.de

www.erzgebirge-tourismus.de


27

HORNÍ MĚSTA AUE

AUE

Velké okresní město Aue Aue vzniklo v roce 1173 z původně založeného kláštera. Po roce 1470 se začalo v okolí Aue těžit stříbro a železo. Na počátku 16. století se k tomu přidalo ještě olovo a měď. V roce 1661 začala auská horečka těžby cínu a město se stalo hornickou obcí. V tehdejší cáchovně je dnes umístěno Muzeum města Aue. Za muzeem vede hornická naučná stezka kolem štoly „Vestenburger Stolln“ až ke kaolinovému dolu „Weiße Erdenzeche St. Andreas“. V roce 1698 narazili horníci na „bílou hlínu“ (kaolin), která se později ukázala být nepřekonatelným materiálem pro výrobu míšeňského porcelánu. Dnes připomíná kdysi nejslavnější kaolinový důl v Evropě památkově chráněná cáchovna dolu „Weiße Erdenzeche St. Andreas“, která se v současnosti využívá jako penzion.

TOP TIP PAMĚTIHODNOSTI • Hornická naučná stezka u Heidelsbergu • Důl Weiße Erdenzeche (cáchovna) • Mosty z různých epoch (1. most z předpjatého betonu v Evropě) • Kostel bývalého kláštera Klösterlein Zelle ze 13. století • Kostel sv. Mikuláše (červený kostel) v novogotickém stylu • Kostel Friedenskirche (zelený kostel), jeden z největších secesních kostelů v Sasku • Dům vlastníka hamru

MĚSTSKÉ INFORMACE AUE Goethestraße 5, 08280 Aue Tel. + 49 (0) 37 71 28 11 25, fax+ 49 (0) 37 71 28 12 34 www.aue.de, www.facebook.com/StadtAue

www.erzgebirge-tourismus.de


28

HORNÍ MĚSTA SCHWARZENBERG

SCHWARZENBERG

Perla Krušných hor Zámek Schwarzenberg, který je dnes spolu s kostelem sv. Jiří pro návštěvníky již zdálky viditelný, byl na počátku 13. století výchozím bodem pro osidlování regionu a rozvoj města Schwarzenberg. Kdysi tu sídlila vrchnostenská a zemská horní správa, dnes je v něm umístěno jedno z nejkrásnějších muzeí v regionu a kulturní centrum krušnohorského okresu. Na území města se rovněž nacházel nejstarší železný hamr Krušných hor – železná huť Erlahammer. V bezprostřední blízkosti kdysi nejdůležitějšího dolu na železnou rudu v Sasku u Rothenbergu byl poté postaven i panský dvůr. Ten aktuálně prochází rozsáhlou rekonstrukcí v rámci projektu „Železo, cín a řemeslné umění ve Schwarzenbergu a Abertamech – památky hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří“ za finanční podpory z kooperačního programu Svobodného státu Sasko – České republiky 2014–2020.

TOP TIP KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY MĚSTA A MUZEA VE SCHWARZENBERGU Ponořte se do pohnuté historie horního města Schwarzenbergu při bohaté tematické prohlídce města a muzea. Vydejte se na historickou cestu časem k počátkům hornictví v tomto regionu. Využijte k tomu například pravidelné termíny veřejných komentovaných prohlídek: • celoročně vždy v sobotu, 10:30 hod., • od dubna do října vždy v pondělí, 15:45 hod.

INFORMAČNÍ CENTRUM SCHWARZENBERG Oberes Tor 5, 08340 Schwarzenberg Tel. + 49 (0) 37 74 225 40, fax + 49 (0) 37 74 202 58 touristinformation@schwarzenberg.de www.schwarzenberg.de

www.erzgebirge-tourismus.de


HORNÍ MĚSTA SCHWARZENBERG

PERLA CASTRUM – ZÁMEK PLNÝ HISTORIE Od strážní věže po lovecký zámek, od sídla vrchnostenské a zemské horní správy po vězení – v zámku Schwarzenberg se píše historie již více než 800 let. Nechte se unést pohnutou historií zámku, města, hornictví i regionu a obdivujte jedinečné krušnohorské řemeslné umění v PERLA CASTRUM – v zámku plném historie, na výstavě pro celou rodinu. Informačnícentrum Schwarzenberg Oberes Tor 5 08340 Schwarzenberg Tel. + 49 (0) 37 74 225 40

Fax + 49 (0) 37 74 202 58 touristinformation@ schwarzenberg.de www.schwarzenberg.de

NÁVŠTĚVNÍ DŮL ZINNKAMMERN (CÍNOVÉ KOMORY) PÖHLA E. V. Zažijte historii hornictví na vlastní kůži a sjeďte důlní dráhou 3 000 m do nitra hory, nechte se unést do světa horníků a naslouchejte koncertům v jedinečné atmosféře největších cínových komor v Evropě. Zdař Bůh!

Luchsbachtal 19 08340 Schwarzenberg Tel. + 49 (0) 37 74 810 78 Fax + 49 (0) 37 74 810 79 info@zinnkammern.de www.zinnkammern.de

Prohlídky denně 10 a 14 h

ŽELEZNIČNÍ MUZEUM SCHWARZENBERG Působivá a opravdu zajímavá výstava vozidel s normálním rozchodem na vás čeká v Železničním muzeu Schwarzenberg. Od drezíny „Schienentrabi“ (kolejový trabant) až po parní lokomotivu, v depu pro lokomotivy se najde něco pro každého železničního fandu. Mnoho speciálních jízd a akcí po celý rok láká návštěvníky na koleje i do láskyplně opečovávaného areálu muzea. Schneeberger Straße 60 08340 Schwarzenberg Tel./fax + 49 (0) 37 74 76 07 60

info@vse-eisenbahnmuseumschwarzenberg.de www.vse-eisenbahnmuseumschwarzenberg.de

www.erzgebirge-tourismus.de

29


30

HORNÍ MĚSTA OELSNITZ/ERZGEB.

OELSNITZ/ERZGEBIRGE

Zážitkové a wellness trasy ve vzkvétající krajině Oelsnitz/Erzgebirge Pokud dnes hledáte v nových spolkových zemích místo, ve kterém se prognóza o vytvoření „vzkvétající krajiny“ na východě nechápe jen jako metafora, jste správně právě v Oelsnitzu im Erzgebirge. Po úpadku těžby černého uhlí před padesáti lety se v Oelsnitzu podařilo vybudovat novou, progresivní infrastrukturu a zároveň zachovat tradice. V podobě Muzea saské černouhelné těžby, bývalého areálu zahradních výstav, příměstské rekreační oblasti Deutschlandschachthalde a rozmanitých možností pro děti, sport a rekreaci nabízí město Oelsnitz/Erzgeb. ty nejlepší možnosti pro trávení volného času. Nelehká volba na vás čeká už při prozkoumávání města – na výběr máte mezi „Zážitkovou trasou Oelsnitz/Erzgeb.“ (7  km), „Hornickou trasou Oelsnitz/Erzgeb.“ (12 km), „Cestou černého uhlí“ (17 km) a různými možnosti geoca-

chingu. Praktickou pomůckou vám při tom budou podrobné informační tabule na jednotlivých místech a „Zážitkový box Oelsnitz“. Rádi vás jako návštěvníky uvítáme a provedeme i osobně. Pracovní skupina „Horničtí a turističtí průvodci“ nabízí komentované prohlídky a individuální nabídky, např. prohlídku gradovny. Na ještě aktivnější návštěvníky čeká nordic walking, inline bruslení a fitness cvičení s kvalifikovanými trenéry. Anebo jednoduše pár hodin wellnessu a relaxace: pobyt v gradovně, Kneippovy lázně, chůze naboso... to vše vám udělá dobře na těle i na duchu. MĚSTSKÝ ÚŘAD OELSNITZ/ERZGEB. Rathausplatz 1, 09376 Oelsnitz/Erzgeb. Tel. + 49 (0) 372 98 38 11, info@oelsnitz-erzgeb.de www.oelsnitz-erzgeb.de

www.erzgebirge-tourismus.de


HORNÍ MĚSTA OELSNITZ/ERZGEB.

MĚSTSKÁ HALA Zažijte kulturu! Důležitým kulturním střediskem v Oelsnitz/Erzgeb. je městská hala s bohatou historií. Zde se pravidelně konají koncerty, plesy, divadelní večery, sportovní akce, veletrhy, výstavy a gala představení. Na facebookové stránce městské haly (Stadthalle) Oelsnitz/Erzgeb. najdete vždy informace o nejnovějších akcích. Městská hala Oelsnitz/Erzgeb. Rathausplatz 3 09376 Oelsnitz/Erzgeb. Tel. + 49 (0) 372 98 170 70 info@stadthalle-oelsnitz.de www.stadthalle-oelsnitz.de

Otevírací doba: úterý 9–12 hod. 13–16 h čtvrtek 9–12 hod. 13–18 hod.

HORNICKÉ MUZEUM OELSNITZ  Hornictví žije! Poznávání historie hornictví je v Hornickém muzeu napínavým dobrodružstvím pro malé i velké návštěvníky! Až do roku 1971 se zde těžilo „černé zlato“ Krušnohoří. Muzeum nabízí jedinečný pohled na černouhelný revír Lugau-Oelsnitz. Hornické muzeum Oelsnitz/Erzgeb. Pflockenstraße 09376 Oelsnitz/Erzgeb. Tel. + 49 (0) 372 98 939 40 info@bergbaumuseum-oelsnitz.de www.bergbaumuseum-oelsnitz.de

Otevírací doba: Út–Ne 10–17 hod. (poslední fárání 16 hod.) Po zavřeno (kromě celoněmeckých svátků)

ROZHLEDNA „GLÜCKAUF“ Nádherný výhled na celý region! Na Deutschlandschachthalde se tyčí 26 m vysoká rozhledna. Odměnou za namáhavý výstup je široký výhled na Krušnohoří a až na Lipskou nížinu. Naši průvodci nabízejí pravidelně vycházky k rozhledně i k mnoha dalším výletním cílům našeho města. Kontakt: Průvodci bratrstva černouhelného revíru Lugau-Oelsnitz (Knappschaft des Lugau-Oelsnitzer Steinkohlenreviers e. V.) Tel. + 49 (0) 1522 755 82 28

Otevírací doba rozhledny: Při dobré viditelnosti a pěkném počasí volně přístupná.

www.erzgebirge-tourismus.de

31


32

HORNÍ MĚSTA SCHEIBENBERG

SCHEIBENBERG

Horní město Scheibenberg Město bylo založeno v roce 1522, v roce 1530 mu bylo uděleno městské právo a o pár let později těžební právo s vlastním horním úřadem. Žil zde kronikář a farář Christian Lehmann (1611– 1688). Ten provedl město vřavou třicetileté války. Zpočátku tak mnohoslibná těžba stříbra však zaznamenala již v roce 1543 velký pokles. V roce 1566 už byly doly zcela opuštěné. Symbolem města je hora Scheibenberg vysoká 807 m s nově vybudovanou rozhlednou o výšce 28 m. Z dálky viditelné čedičové sloupy vysoké 40 m, nazývané také varhanní píšťaly, jsou geologickou přírodní památkou a mimořádnou turistickou atrakcí. O udržování hornických tradic se stará hornické bratrstvo „Bergknapp- und Brüderschaft Oberscheibe/Scheibenberg e. V.“.

TOP TIP PAMĚTIHODNOSTI • Rozhledna na Scheibenbergu • Krušnohorská vyhlídková dráha • Vlastivědné muzeum Scheibenberg • Turistika a cykloturistika v Scheibenbergu a okolí

MĚSTSKÉ INFORMACE SCHEIBENBERG Rudolf-Breitscheid-Str. 35, 09481 Scheibenberg Tel. + 49 (0) 373 49 663 10, fax + 49 (0) 373 49 663 21 www.scheibenberg.de

www.erzgebirge-tourismus.de


HORNÍ MĚSTA SCHEIBENBERG

MĚŠŤANSKÝ DŮM A HORSKÝ HOSTINEC SCHEIBENBERG Srdečně vás vítáme v Měšťanském domě a horském hostinci (Bürger- und Berggasthaus), typickém venkovském krušnohorském hostinci na 807 m vysokém Scheibenbergu, jednom ze 77 uznaných německých geotopů.

Ulrich Meyer Auf dem Berg 1 09481 Scheibenberg

Tel. + 49 (0) 373 49 133 44 Fax + 49 (0) 373 49 133 45 info@buergerberggasthaus.de

SASKÝ DVŮR (SÄCHSICHER HOF) Vychutnejte si u nás zcela výjimečné prostředí. Čeká na vás 23 stylově zařízených pokojů a 1 apartmá. V naší restauraci „Salute“ s krbem a v útulném „Sudhausu“ vás budeme rozmazlovat čerstvou středomořskou kuchyní a vybranými víny. Těšíme se na vaši návštěvu!

Saský dvůr (Sächsicher Hof) Dirk Neukirchner & Janett Pflug Markt 6 09481 Scheibenberg

Tel. + 49 (0) 373 49 134 80 Fax + 49 (0) 373 49 134 81 50 info@hotelsaechsischerhof.de

Brauereiführung ERZGEBIRGSBIER

ERLEBEN SIE DAS BRAUEN DES ERZGEBIRGSBIERES HAUTNAH Von Montag bis Freitag können Sie die modernste Technik und den Brauprozess aus nächster Nähe kennenlernen. Genießen Sie dabei frisches Erzgebirgsbier und besuchen Sie unseren Shop. Brauereibesichtigungen sind im Voraus buchbar unter Telefon: +49 (0)37349 8249 oder per E-Mail info@brauerei-fiedler.de

HAUPTSTRASSE 28  09481 SCHEIBENBERG  WWW.BRAUEREIFIEDLER.DE

www.erzgebirge-tourismus.de

33


34

HORNÍ MĚSTA ZWÖNITZ

ZWÖNITZ

Horní město Zwönitz Zwönitz se nikdy nemohl řadit k bohatým městům horního Krušnohoří, na to zde byl výskyt rudy příliš nízký. Přesto o něm nacházíme v roce 1460 první zmínku jako o „Bergstädtlein“, tedy „horním městečku“, v souvislosti s nařízením o poloviční nápojové dani. Od 1603 se Zwönitz mohl nazývat „freyes Bergstädtlein“, tedy „svobodné horní městečko“. Štola Hilfe Gottes Stolln dodává dodnes cennou vodu a je považována ze nejstarší zařízení pro zásobování vodou v Krušnohoří, které je dosud v provozu. V okolí města vede vlastivědná naučná stezka s četnými tabulemi poskytujícími cenné informace o historii hornictví. Za účelem zachování hornických zvyků byl v roce 1995 založen „Hornický tradiční spolek Zwönitz“. Ten má své sídlo v půvabné cáchovně u štoly Paukner-Stolln. Doporučujeme návštěvu působivé hornické přehlídky o prvním adventním víkendu a tradiční slavnosti Mettenschicht.

TOP TIP STARÉ HORNICTVÍ VE ZWÖNITZU Vydejte se s námi po stopách starého zwönitzského hornictví. Na trase dlouhé přibližně 12 kilometrů budeme putovat kolem pamětihodností města Zwönitz, včetně nádherných výhledů na nedotčenou přírodu. Cestou se vyplatí zastavit v útulné dílně Franka Salzera. Mezi starými přenosnými modely dolů rád vypráví příběhy z dob dávnou minulých. Později v cáchovně se nechte u silného hornického piva zasvětit do hornických tajemství.

MĚSTSKÉ INFORMACE ZWÖNITZ Markt 3a, 08297 Zwönitz Tel. + 49 (0) 377 54 350 www.zwoenitz.de

www.erzgebirge-tourismus.de


35

HORNÍ MĚSTA SCHLETTAU

SCHLETTAU

Zážitek sám o sobě První úřední zmínka o Schlettau pochází z roku 1351, ačkoli Schlettau získalo městské právo již přibližně v roce 1280. Město, vzdálené jen několik kilometrů od české hranice, bylo ve středověku důležitým bodem střežícím starou solnou stezku. První zmínka o Schlettau z pohledu hornictví pochází asi z roku 1504; v četných dolech se zde těžilo stříbro a cín. Nejznámější je důl „Grüner Zweig“ se štolou „Gnade Gottes Stolln“. O udržování hornické tradice se stará hornické bratrstvo Bergknappschaft Schlettau e. V., znovuzaložené v roce 1999. Starý zámek, postavený původně ve 12. století jako jednoduchá tvrz, se díky své pohnuté historii a nádhernému parku stal jedním z atraktivních bodů města. Kostel sv. Ulricha byl postaven koncem 15. století.

TOP TIP ZVLÁŠTNOSTI • Zámek Schlettau s ukázkovou dílnou na výrobu ozdobných prýmků, ukázkovou dílnou na výrobu bylinných likérů, Centrem historie lesa a lesní zvěře, výstavou Krušnohorské krajinářské umění, rytířským sálem, vinným sklípkem, historickým sálem a pokojem s historickým nábytkem • Zámecký park s lípou starou více než 700 let • Řezbářský dům (Schnitzerhäusl) • Kostel sv. Ulricha • Zemědělské domy ve staré části města • Nádraží – jízdy Krušnohorskou vyhlídkovou dráhou

TURISTICKÉ INFORMACE ZÁMEK SCHLETTAU Schlossplatz 8, 09487 Schlettau Tel. + 49 (0) 37 33 660 19, fax + 49 (0) 37 33 60 80 37 info@schloss-schlettau.de www.schloss-schlettau.de

www.erzgebirge-tourismus.de


36

HORNÍ MĚSTA ANNABERG-BUCHHOLZ

ANNABERG-BUCHHOLZ

Rozmanitost hornictví pro malé i velké návštěvníky V roce 1496 bylo v důsledku bohatých nálezů stříbra založeno dnešní horní město (jež je současně městem Adama Riese) na úpatí Pöhlbergu. Symbolem města je kostel sv. Anny – velký pozdně gotický halový kostel – který je vidět již zdálky. Různé tváře města představuje řada muzeí: Krušnohorské muzeum se stříbrným dolem „Im Gößner“ nabízí zážitky nad zemí i v podzemí. V „Domě Adama Riese“ se dozvíte více o známém matematikovi. „Manufaktura snů“ umožňuje malým i velkým návštěvníkům zažít svět krušnohorského lidového umění. Každý den je uváděn do provozu historický hamr v nejstarším německém kovářském muzeu, „Frohnauském hamru“(„Frohnauer Hammer“). S podzemím města se lze seznámit ve 4 dolech. Charakter města utváří také řezbářství, paličkování a moderní umění Carlfriedricha Clause. Srdečně vítejte a „Zdař Bůh!“

TOP TIP FROHNAUSKÝ HAMR (FROHNAUER HAMMER) Jakožto první technická památka v Sasku patří Frohnauský hamr nesporně ke krušnohorským pamětihodnostem. Návštěvníci si mohou v historickém komplexu hamru prohlédnout starou techniku opravdu zblízka. Představeno je také tradiční řezbářské a paličkovací umění, krajkářce můžete při paličkování dokonce nahlížet přes rameno. www.annaberg-buchholz.de/hammer

TURISTICKÉ INFORMACE  Buchholzer Straße 2, 09456 Annaberg-Buchholz Tel. + 49 (0) 37 33 194 33, fax + 49 (0) 37 33 506 97 55 tourist-info@annaberg-buchholz.de www.annaberg-buchholz.de

www.erzgebirge-tourismus.de


37

HORNÍ MĚSTA LÁZNĚ OBERWIESENTHAL

LÁZNĚ OBERWIESENTHAL

Cesta k nám se vždy vyplatí! Naše idylické horní město na úpatí Fichtelbergu nabízí rozmanité možnosti pro trávení volného času v každém ročním období. Vychutnejte si půvabnou přírodu, která obklopuje nejvýše položené německé město a využijte bohatých sportovních možností, jako je lyžování, turistika a cyklistika, pro pestrou a aktivní dovolenou. Na své si zde však přijdou nejen aktivní sportovci. Užít si můžete například uvolňující pobyt v bazénu či sauně, který lze doplnit relaxačním wellness ošetřením. Krušnohorské řezbářství je zde hluboce zakořeněné a patří k nejstarším řemeslům regionu. Navštivte naše místní umělecké dílny a podívejte se oberwiesenthalským řezbářům pod ruku. Zavítejte k nám a nechte se okouzlit – v lázeňském městě Oberwiesenthal.

TOP TIP INFORMACE A AKCE • V muzeu „Wiesenthaler K3“ se dozvíte mnoho zajímavostí o zimních sportech a historii našeho města. • Vyplatí se také jízda nejstarší visutou lanovkou v Německu na Fichtelberg, odkud si můžete vychutnat fantastický výhled na Krušné hory. • Akce plná adrenalinu, to je jízda na horských koloběžkách nebo na letní sáňkařské dráze.

WIESENTHALER K3  Informace pro návštěvníky, muzeum a knihovna Karlsbader Straße 3, 09484 Kurort Oberwiesenthal Tel. + 49 (0) 373 48 15 50-50, info@oberwiesenthal.de www.oberwiesenthal.de

www.erzgebirge-tourismus.de


38

HORNÍ MĚSTA JÁCHYMOV (ST. JOACHIMSTHAL)

JÁCHYMOV (ST. JOACHIMSTHAL)

Brána do Krušných hor Jáchymov, krásné lázeňské město na úpatí Klínovce (něm. Keilberg) je vstupní branou do západní části Krušnohoří. Město má bohatou historii, která se díky přítomnosti stříbra začala psát už v roce 1516. V roce 1519 se už v Jáchymově razily stříbrné mince, nazývané „tolary“. Jejich rozšíření bylo natolik velké, že se nakonec staly předchůdci amerického dolaru. Těmto slavným okolnostem vděčí město za mnoho zajímavých budov.

Ve městě působila i řada významných osobností. V 16. století zde žil Georgius Agricola, považovaný za otce mineralogie. V novější historii se město proslavilo v souvislosti s působením Marie Curie-Sklodowské a jejím objevením a vytvořením prvků polonia a radia z místního smolince i díky léčivému používání radonové vody, které stálo u založení nejstarších radonových lázní na světě. Léčí se zde především chornická onemocnění pohybového aparátu. Krásné okolí města s nejvyšší horou Krušných hor, Klínovcem, umožňuje návštěvníkům rozmanité trávení volného času v každém ročním období. Na dobře upravených stezkách a turistických cestách si přijdou na své rekreační i zkušení sportovci a turisté, zábavu zde najdou i rodiny s dětmi.

www.erzgebirge-tourismus.de


HORNÍ MĚSTA JÁCHYMOV (ST. JOACHIMSTHAL)

Krásnou jáchymovskou přírodou vedou i naučné stezky. Pro jednodenní výlety do okolí jsou k dispozici průvodci. Můžete se procházet lesy v blízkosti města nebo vyjet sedačkovou lanovkou na Klínovec. Lanovka je v provozu po celý rok, s výjimkou listopadu. Najdete zde také kurzy nordic walkingu. Pro cyklisty jsou připraveny různé trasy, včetně cyklokrosových. Po celý rok můžete navštěvovat naše akvacentrum s mnoha atrakcemi. Zima pak nabízí spoustu možností ke sjezdovému i běžeckému lyžování v mnoha střediscích v okolí nejvyšší hory Krušných hor, Klínovce.

INFOCENTRUM Turistické informační centrum Jáchymov náměstí Republiky 1, 326 51 Jáchymov Tel./fax + 420 353 811 379, ic-jachymov@volny.cz www.mestojachymov.cz www.erzgebirge-tourismus.de

39


40

HORNÍ MĚSTA EHRENFRIEDERSDORF

EHRENFRIEDERSDORF

„Zdař Bůh!“ v horním městě Ehrenfriedersdorf a oblasti Greifensteine Díky těžbě cínové rudy a jejímu tavení se Ehrenfriedersdorf stal v polovině 15. století po Freibergu druhým nejvýznamnějším horním městem saské části Krušnohoří. Viditelným symbolem s tím spojeného blahobytu je šestikřídlý oltář od H. W. (1507) v kostele sv. Mikuláše. Návštěvní důl Zinngrube Ehrenfriedersdorf a Mineralogické muzeum vyprávějí dějiny hornictví živou formou. V bezprostřední blízkosti skalních útvarů Greifensteine se nachází vodní nádrž Greifenbachstauweiher (23 ha), dnes krásné koupaliště s kempem. Vodní nádrž Greifenbachstauweiher a blízký umělý kanál Röhrgraben (asi 5 km) vděčí za svůj vznik tehdejší enormní spotřebě vody v dolech, stoupovnách a tavírnách kolem Ehrenfriedersdorfu. Impozantní skalní kulisa útvarů Greifensteine se v letních měsících mění v Přírodní divadlo Greifensteine.

PROHLÍDKOVÝ DŮL ZINNGRUBE EHRENFRIEDERSDORF

TOP TIP

Čeká na vás napínavé dobrodružství v podzemí. Dosud zachovalá důlní klec vás sveze do hloubky 100 metrů. K dispozici budete mít hornickou výbavu a získáte informace o dobývání rudy v minulosti i dnes a o těžkých pracovních podmínkách horníků. Součástí je názorná ukázka mnoha funkčních hornických zařízení. www.zinngrube.de

MĚSTSKÝ ÚŘAD EHRENFRIEDERSDORF Markt 1, 09427 Ehrenfriedersdorf Tel. + 49 (0) 373 41 45-0, fax + 49 (0) 373 41 45 80 www.stadt-ehrenfriedersdorf.de TURISTICKÉ INFORMACE EHRENFRIEDERSDORF Max-Wenzel-Straße 1, 09427 Ehrenfriedersdorf Tel. a fax + 49 (0) 373 41 30 60 www.silberland-greifensteine.de

www.erzgebirge-tourismus.de


HORNÍ MĚSTA EHRENFRIEDERSDORF

KOSTEL SV. MIKULÁŠE

TONIHO DŮM KAMENŮ (TONIS HAUS DER STEINE)

Obere Kirchstraße 10, 09427 Ehrenfriedersdorf Tel. + 49 (0) 373 41 22 77, www.niklaskirche.de

Thumer Straße 71, 09468 Geyer Tel. + 49 (0) 373 46 14 49, www.tonis-haus-der-steine.de

Otevírací doba Po, Út, Čt 9–12 a 14–16:30 hod., St, Pá 9–12 hod.

duben – říjen denně 10–17 (kromě pátku), během letních prázd-

VODNÍ NÁDRŽ GREIFENBACHSTAUWEIHER

nin v Sasku i v pátek, listopad – březen So, Ne, svátky 10–17 hod.

PŘÍRODNÍ DIVADLO GREIFENSTEINE

PF 10, 09424 Ehrenfriedersdorf, tel. + 49 (0) 373 46 14 54 www.campingpark-greifensteine.de

Buchholzer Straße 67, 09456 Annaberg-Buchholz Tel.+ 49 (0) 37 33 140 71 31, www.winterstein-theater.de

Otevírací doba koupací sezóna od května do září

Sezóna červen – srpen

www.erzgebirge-tourismus.de

41


42

HORNÍ MĚSTA GEYER

GEYER

Horní město Geyer, město pinky V obklopení hustých tmavých jehličnatých lesů ležíGeyer. Kdysi to bylo slavné horní město, velmi vážené díky bohatému výskytu cínu a stříbra. Horníci si v okolí Geyersbergu vytvořili na počátku 14. století nové sídlo. V letech 1704 a 1803 se mohutné důlní stavby v Geyersbergu zhroutily. Zbyl po nich silně rozeklaný kráter – propadlina neboli pinka, která je symbolem města Geyer. Při prohlídce se dnes lze uvnitř kráteru dozvědět mnoho zajímavostí o starém hornictví. Avšak i v okolí města svědčí četné štoly a ústí šachet o dobách rozkvětu hornictví. Náhled na nejen hornickou historii Geyeru získáte v Muzeu ve věži (Turmmuseum), 42 m vysoké obranné a strážní věži ze 14. století. Sídlí zde vlastivědné muzeum, které patří k největším a nejkrásnějším věžním muzeím tohoto druhu v Německu.

TOP TIP PŘÍMĚSTSKÁ REKREAČNÍ OBLAST GREIFENSTEINE Geyer leží u významné příměstské rekreační oblasti horního Krušnohoří nazývané Greifensteine. Každoročně se tu v létě konají inscenace v přírodním divadle. Vodní nádrž Greifenbachstauweiher, obklopená ze všech stran lesy, je jedna z nejstarších údolních přehrad Krušnohoří. Je zde kemp, půjčovna loděk a elektrokol, písčitá pláž a mnoho dalších atrakcí, díky kterým je tato oblast hotovým rájem pro rodiny s dětmi.

MĚSTO GEYER, TURISTICKÉ INFORMACE Altmarkt 1, 09468 Geyer Tel. + 49 (0) 373 46 105-21/-22 www.stadt-geyer.de

www.erzgebirge-tourismus.de


43

HORNÍ MĚSTA WOLKENSTEIN

WOLKENSTEIN A TERMÁLNÍ LÁZNĚ

Hornická historie mezi oblaky (Wolken) a kamením (Stein) Městečko Wolkenstein trůní malebně na strmé skále Gneisfelsen. Nejprve bylo jakožto hradní léno bydlištěm kočích a řemeslníků, o něco málo později pak bezprostřední okolí osídlili také rolníci a horníci. I když zařízení, jako byla tavírna stříbra nebo mincovna, již neexistují, můžeme v půvabné a bohaté krajině objevovat četné stopy dřívější hornické činnosti, například působivé zbytky zdiva u ústí do podzemí. „Wolkensteinská hora Schlossberg prý ukrývá mnoho ametystů,“ znějí zprávy ze starých kronik. Lázeňský region Krušnohoří skutečně tvoří centrum výskytu ametystů v Sasku. Na zámku Wolkenstein jsou vystaveny nádherné exempláře této varianty křemene z různých krušnohorských nalezišť v „Zemi ametystů“.

TERMÁLNÍ LÁZNĚ SILBER-THERME (STŘÍBRNÉ VŘÍDLO)

TOP TIP

Byli to prý horníci, kteří ve středověku při hledání stříbrné rudy objevili i jiný, neméně cenný poklad přírody: neobvykle teplou vřídelní vodu, jejíž blahodárný účinek byl brzy rozpoznán a začal se využívat. Termální lázně Silber-Therme (Stříbrné vřídlo) jsou dnes symbolem zdravého požitku v moderním termálním, saunovém a wellness komplexu.

MUZEUM A TURISTICKÁ KANCELÁŘ NA ZÁMKU WOLKENSTEIN Schlossplatz 1, 09429 Wolkenstein Tel. + 49 (0) 373 69 871-23, fax + 49 (0) 373 69 871-24 www.stadt-wolkenstein.de LÁZEŇSKÉ A ZDRAVOTNÍ CENTRUM TERMÁLNÍ LÁZNĚ WOLKENSTEIN  An der Silber-Therme 1, 09429 Wolkenstein/OT Warmbad Tel. + 49 (0) 373 69 151-15, fax + 49 (0) 373 69 151-17 www.warmbad.de

www.erzgebirge-tourismus.de


44

HORNÍ MĚSTA MARIENBERG

MARIENBERG

Vítejte v Krušných horách Na původ města Marienberg lze usuzovat již z hornického pozdravu „Glück Auf!“ („Zdař Bůh!“), který srdečně vítá návštěvníky. Město založil v roce 1521 vévoda Jindřich IV. Saský. Podnětem k tomu byly bohaté stříbrné nálezy v této oblasti – ještě dnes je zde vliv hornictví viditelný na každém kroku. Město však bylo ovlivněno nejen leskem stříbra, ale také renesančními idejemi pocházejícími z Itálie. Patrně nejranější a dodnes dochovaný komplex „ideálního města“ této epochy na sever od Alp vykazuje fascinující pravidelnost a šíři. Rozmanitá středohorní krajina okolí Marienbergu s celkem 12 částmi zve k objevování v každém ročním období. Dobře značené turistické cesty a v zimě bohatě rozvětvená síť běžkařských stop vede až nahoru na hřeben Krušných hor, odkud se naskytnou nádherné panoramatické výhledy.

TOP TIP ZVLÁŠTNOSTI • centrální poloha v Krušnohoří – ideální výchozí bod pro objevitelské výpravy • kostel Panny Marie – nejmladší pozdně gotický halový kostel v Sasku • AQUA MARIEN – největší akvapark v Sasku • chráněná krajinná oblast „Schwarzwassertal“ a technická památka „Grüner Graben“ (vodní kanál) mezi Pobershau a Kühnhaide • „čedičové vějíře“ na Hirtsteinu v části Satzung (národní geotop)

TURISTICKÉ INFORMACE MARIENBERG Markt 1 (přímo v radnici), 09496 Marienberg Tel. + 49 (0) 37 35 60 22 70, info@marienberg.de www.marienberg.de

www.erzgebirge-tourismus.de


HORNÍ MĚSTA MARIENBERG

MUZEUM SASKO-ČESKÉHO KRUŠNOHOŘÍ V HORNICKÉM SKLADU  Výrazná budova hornického skladu na okraji centra města je považována ze jeden z mála dosud dochovaných objektů hornického původu, a je tak důležitou historickou památkou tohoto horního města. Návštěvníci se zde mohou vydat na cestu kulturní historií Krušnohoří, která překračuje hranice zemí. Am Kaiserteich 3 09496 Marienberg Tel. + 49 (0) 37 35 66 81 29 0 Fax + 49 (0) 37 35 66 81 29 22 museum@marienberg.de www.marienberg.de

Otevírací doba: Út–Ne, svátky 10–16 hod, a rovněž po domluvě

NÁVŠTĚVNÍ DŮL KOŇSKÝ ŽENTOUR U RUDOLFOVY ŠACHTY (RUDOLPHSCHACHT)  S koňským žentourem, zrekonstruovaným podle původní podoby, ožívá kus hornické historie. Vrcholem návštěvy tohoto historického přepravního zařízení jsou ukázky činnosti s koňmi a sfárání do návštěvního dolu. OT Lauta Lautaer Hauptstr. 12 09496 Marienberg Tel. + 49 (0) 37 35 60 89 68 Fax + 49 (0) 37 35 66 03 72 pferdegoepel@marienberg.de www.marienberg.de

Otevírací doba: Út–Ne, svátky 10:30–16:30 hod. a rovněž po domluvě; prohlídky Út–Pá 13, 14:30 ; So, Ne, svátky 11, 13, 14:30; ukázky činnosti s koňmi So, Ne, svátky 13, 14:30 hod.

VÝSTAVNÍ CENTRUM BÖTTCHERFABRIK (BEDNÁŘSKÁ TOVÁRNA)   OT Pobershau, RS-Dorfstraße 112, 09496 Marienberg Tel. + 49 (0) 37 35 66 01 62, fax + 49 (0) 37 35 66 19 98 info-pobershau@marienberg.de, www.marienberg.de Otevírací doba: Pá–Ne, svátky 13–17 hod. a rovněž po domluvě

GALERIE „DIE HÜTTE“ V POBERSHAU   

MUZEUM SERPENTINITU ZÖBLITZ OT Zöblitz, Bahnhofstraße 1, 09496 Marienberg Tel. + 49 (0) 373 63 77 04, fax + 49 (0) 37 35 185 47 info-zoeblitz@marienberg.de, www.marienberg.de Otevírací doba: Út–Čt 11–15:30 hod., Pá 10–12:30 hod . So, Ne 13–16 hod. a rovněž po domluvě

UKÁZKOVÝ DŮL „MOLCHNER STOLLN“

OT Pobershau, RS-Rathausstraße 10, 09496 Marienberg Tel. + 49 (0) 37 35 625 27, fax + 49 (0) 37 35 66 19 98, die-huette@marienberg.de, www.marienberg.de

OT Pobershau, AS-Dorfstraße 67, 09496 Marienberg Tel. + 49 (0) 37 35 625 22, fax + 49 (0) 37 35 66 02 35 info@molchner-stolln.de, www.molchner-stolln.de

Otevírací doba: Út–Ne, svátky 13–17 hod. a rovněž po domluvě

Otevírací doba: Út–Ne, svátky 10–16 hod., prohlídky mimo otevírací dobu možné po předběžném přihlášení

www.erzgebirge-tourismus.de

45


46

HORNÍ MĚSTA AUGUSTUSBURG

AUGUSTUSBURG

Vítejte venku V místě, kde se saští kurfiřti bavili při lovu. Kde historické město sousedí s šumícím lesem a šťavnatými poli. Tady leží Augustusburg. U paty slavného loveckého zámku, koruny Krušných hor, najdete klid a odpočinek. Můžete se vydat na projížďku na elektrokole nebo na pěší výlet po bohatě rozvětvené síti turistických tras, vyjet si historickou visutou lanovkou či se zúčastnit prohlídky města pěšky nebo na segwayích – všude se budete potkávat s historií, přírodou a klidem. Ani zábava však nepřijde díky letní sáňkařské dráze, minigolfu, dětským hřištím a v zimě lyžování a sáňkování zkrátka. Umění a kulturu si můžete vychutnat ve věžní galerii, zámeckém divadle a malířské škole. K odpočinku zvou elegantní restaurace a tradiční kavárny. Díky četným ubytovacím zařízením vykročíte do nového dne pěkně odpočatí. Vítejte u nás. Vítejte venku.

TOP TIP TURISTICKÉ INFORMACE AUGUSTUSBURG NAJDETE V RADNICI UPROSTŘED HISTORICKÉHO CENTRA MĚSTA Zde obdržíte veškeré informace, které potřebujete ke svému pobytu v Augustusburgu, a nejen to: můžete si zde zarezervovat svůj zcela osobně sestavený komplexní dovolenkový balíček – ať už to má být dovolená odpočinková, rodinná nebo třeba motorkářská. Vy pak musíte udělat jen jedno: přijet a odpočinout si.

MĚSTO AUGUSTUSBURG Turistické informace, Schloßstraße 1, 09573 Augustusburg Tel. + 49 (0) 372 91 39 550, info@augustusburg.de www.augustusburg.de

www.erzgebirge-tourismus.de


HORNÍ MĚSTA AUGUSTUSBURG

47

ZÁMEK AUGUSTUSBURG

Motorkářský zámek – setkání renesance a motocyklů Jedna z nejvýznamnějších motocyklových sbírek v Evropě, kurfiřtské kočáry a jeden z nejcennějších Cranachových obrazů v Sasku dělají ze zámku Augustusburg velmi zajímavý výletní cíl v Krušných horách. Díky své monumentálnosti a svým pokladům je navíc považován za jeden z nejkrásnějších renesančních zámků ve střední Evropě, postavený kurfiřtem Augustem před více než 400 lety ve výšce 500 metrů nad údolím Šopavy. Z doby renesance pochází oltář v zámeckém kostele od Lucase Cranacha mladšího, vytvořený mezi lety 1568 až 1571. Zámek Augustusburg přechovává v podobě 175 historických motocyklů značek DKW, Auto Union a MZ jednu z nejrozsáhlejších a nejvýznamnějších sbírek jednostopých vozidel v Evropě. Této skutečnosti a pravidelným setkáním motocyklů a veteránů, která se konají v lednu, srpnu a říjnu, vděčí zámek za své přízvisko: motorkářský zámek.

V Muzeu kočárů dokumentují panské vozy, vozíky a kočáry historii kurfiřtské přepravy. Za pozornost stojí zejména vozy z bývalé drážďanské maštale. Působivé jsou rovněž nástěnné malby ze 16. století ve Venušině sále, které jsou v německy mluvícím prostoru jedinečné.

ZÁMEK AUGUSTUSBURG D-09573 Augustusburg Tel. + 49 (0) 372 91 38 00, fax + 49 (0) 372 91 380 24 service@die-sehenswerten-drei.de www.die-sehenswerten-drei.de Otevírací doba: denně duben – říjen 9:30–18 hod. listopad – březen 10–17 hod. (24. 12. zavřeno; 31. 12. do 14 hod.; 1. 1. od 11 hod.)

www.erzgebirge-tourismus.de


48

HORNÍ MĚSTA POCKAU-LENGEFELD

POCKAU-LENGEFELD

Čistá příroda a venkovská idyla V obci Pockau-Lengelfeld, obklopené krušnohorskými lesy, půvabnými loukami a třemi přehradami, lze ve všech ročních obdobích najít možnosti pro aktivní dovolenou: výlety s průvodcem, nordic walking, cyklovýlety i zimní sporty, ale najdeme tu i halu s lezeckou stěnou a koupaliště. Hornická historie ožívá v muzeu Vápenka Lengefeld. Tři zdaleka viditelné pyramidovité pece na pálení vápna, ležící přímo na sasko-české STŘÍBRNÉ STEZCE, zvou na cestu do dob dávno minulých, kdy se v Lengefeldu začal těžit surový kaolin. Vápenka patří k nejvýznamnějším technickým památkám staré výroby pojiv v Evropě. Lengefeldský adventní trh s hornickou bohoslužbou a slavnostním hornickým průvodem přispívá k jedinečné atmosféře krušnohorských Vánoc.

TOP TIP TECHNICKÁ PAMÁTKA A MUZEUM VÁPENKA LENGEFELD Vápenka Lengefeld poskytuje náhled do techniky těžby surového kaolinu, přepravy, lámání, pálení, mletí a hašení vápna i do dřívějšího života pracovníků vápenky. V letních měsících, červnu a červenci, se dno závalu promění v rozkvetlou krajinu. Své nádherné květy rozvinou tisíce divoce rostoucích orchidejí.

MUZEUM VÁPENKA LENGEFELD Kalkwerk 4 a, 09514 Pockau-Lengefeld Tel./fax + 49 (0) 373 67 22 74, info@kalkwerk-lengefeld.de www.kalkwerk-lengefeld.de

www.erzgebirge-tourismus.de


49

HORNÍ MĚSTA OEDERAN

OEDERAN

Dokonalá atmosféra pro vaši dovolenou v Krušnohoří Vidět celé Krušnohoří za jeden jediný den? V nejstarším a největším parku miniatur v Německu, Malém Krušnohoří v Oederanu, je to možné. Zde si můžete prohlédnout celé Krušnohoří, i jeho části za hranicemi země, v podobě více než 200 okouzlujících modelů ze dřeva. Speciální poklad tvoří mimořádná výstava „Hornictví“. Zde je možné obdivovat třináct většinou původně zachovaných technických památek a lokalit hornictví a hutnictví, které rozhodujícím způsobem ovlivnily podobu Krušnohoří coby jedinečné kulturní krajiny. Ve WEBEREI | Muzeu Oederan (TKALCOVNĚ) ožívá na původních tkalcovských stavech historie textilní výroby a techniky. A kdo by si chtěl sám vyzkoušet tkaní, je k tomu srdečně zván – můžete si vyrobit třeba tkanou tašku či šálu.

TOP TIP OEDERANER KOMBITICKET (OEDERANSKÁ KOMBINOVANÁ VSTUPENKA) Využijte Oederanskou kombinovanou vstupenku a navštivte muzeum WEBEREI zdarma po své návštěvě Malého Krušnohoří. Návštěva tohoto idylického městečka mezi Freibergem a Chemnitzem však nabízí ještě více než jen seznámení s tradiční historií Krušnohoří. K objevitelské cestě plné zážitků pro celou rodinu vás zvou velké stopy v centru města.

MĚSTSKÉ INFORMACE OEDERAN  Markt 6, 09569 Oederan Tel. + 49 (0) 372 92 27 12 8, inf.sv@oederan.de www.oederan.de

www.erzgebirge-tourismus.de


50

HORNÍ MĚSTA BRAND-ERBISDORF

BRAND-ERBISDORF

Bohatství památek na 700 let těžby stříbra Horní město Brand-Erbisdorf leží několik kilometrů jižně od Freibergu na Stříbrné stezce. Město má dvě jádra: Erbisdorf, poprvé zmiňovaný v roce 1209, a hornickou osadu Brand, která byla v roce 1515 povýšena na obec a v roce 1834 na město. Až do konce 19. století zde převládala těžba stříbra. Bohatá ložiska umožnila vytěžit přibližně 1  500  tun stříbra, čtvrtinu množství, které se vytěžilo v celém Sasku. Ve městě a jeho okolí najdeme haldy a cáchovny, vodní nádrže a ústí štol – svědectví 700 let trvající těžby stříbra. Okolím Brand-Erbisdorfu vede 23 km dlouhá hornická naučná stezka, která prochází kolem hornických symbolů, mimo jiné ukázkového dolu „Bartholomäusschacht“ a muzea „Huthaus Einigkeit“ („Cáchovna dolu Einigkeit“).

TOP TIP MUZEUM „HUTHAUS EINIGKEIT“ („CÁCHOVNA DOLU EINIGKEIT“) Muzeum se nachází v bývalé cáchovně dolu „Einigkeit“. Výstava s rozmanitostí pro Krušnohoří typickou názorně ukazuje cestu stříbrné rudy jakožto produktu vhodného k tavení od jejího vzniku přes dobývání až po úpravu a kromě toho na řadě exponátů rovněž sociální a kulturní život horníků.

MUZEUM „HUTHAUS EINIGKEIT“ Jahnstraße 14, 09618 Brand-Erbisdorf Tel. + 49 (0) 373 22 506 99, fax + 49 (0) 373 22 323 41 museum@stadt-brand-erbisdorf.de www.brand-erbisdorf.de

www.erzgebirge-tourismus.de


HORNÍ MĚSTA OLBERNHAU

51

OLBERNHAU

Měděný hamr vycezovací huti (Saigerhütte) Město Olbernau je silně ovlivněno staletími hornického průmyslu. V roce 1537 zde byla vybudována vycezovací huť (Saigerhütte) a měděný hamr. Dnes je celý areál s více než 20 dochovanými budovami jedinečnou památkou metalurgie barevných kovů a důležitou součástí „Hornického regionu Erzgebirge/ Krušnohoří“. Měděný hamr je plně funkční jako před téměř 500 lety a jeho velikost je opravdu impozantní. Při své návštěvě tehdy kurfiřtské vycezovací huti se o tom přesvědčil už car Petr I.. Skanzen „Lange Hütte“, stálá výstava o historii, hutní škola a obchod zvou k prodlévání v časech dávno minulých. Nabídku doplňuje svět hraček Stockhausen, elektrárna s parním strojem a dílny uměleckých řemeslníků. Kromě vycezovací huti je magnetem pro návštěvníky Muzeum Olbernhau, přímo na Tržním náměstí v bývalém rytířském statku. Obdi-

vovat zde můžete exponáty z oblasti přírodních věd, průmyslové historie, techniky, hračky a vrcholem je 12 mechanických horských krajinek. Kulturní život ve městě je velmi rozmanitý – společenská centra, divadlo, knihovna, krytý a venkovní bazén, bowling, minigolf, návštěvní důl a nákupní třída v centru města zajišťují dostatečně rozmanitý výběr.

TURISTICKÉ INFORMACE OLBERNHAU  Grünthaler Straße 5, 09526 Olbernhau Tel. + 49 (0) 373 60 68 98 66, fax + 49 (0) 373 60 68 98 65 tourinfo@olbernhau.de www.olbernhau.de

www.erzgebirge-tourismus.de


52

HORNÍ MĚSTA SEIFFEN

MUZEUM HRAČEK SEIFFEN

Špičkové soustružnické umění Seiffen má hornické kořeny a poprvé byl úředně zmíněn v roce 1324 jako „cynsifen“. Ve druhé polovině 18. století proběhla změna a činnost se zaměřila na zpracování dřeva. Nadvládu brzy získaly soustružené výrobky. Jednou z dílen vybudovaných za účelem zpracování dřeva je vodou poháněný soustruh PREISSLER postavený mezi lety 1758 a 1760, který je dnes jediným takto úplně zachovaným historickým zařízením. V tomto soustruhu poháněném vodou má již déle než 100 let svůj domov umění soustružení obručí (Reifendrehen). Seiffenské dřevozpracovatelské umění zahrnuje mnoho hornických témat. Ve 20. století se jako motiv začal používat i seiffenský hornický kostel. Základem osmiboké kostelní budovy se stanovou střechou postavené mezi lety 1776 a 1779 je myšlenka centrální budovy. V podobě dřevěné miniatury je dodnes známá po celém světě.

TOP TIP HISTORICKÝ „SOUSTRUH“ Z ROKU 1760 Seiffenský soustruh na vykružování obručí, který je od roku 1951 památkově chráněný, tvořil v roce 1973 základ Krušnohorského skanzenu v Seiffenu. Do okolí soustruhu bylo do dnešního dne přeneseno 13 komplexů budov. Soustružnické umění vykružování obručí předvádí každý den během návštěvy muzea kvalifikovaní soustružníci.

TURISTICKÉ INFORMACE  Hauptstraße 73, 09548 Kurort Seiffen Tel. + 49 (0) 373 62 84 38 info@touristinfo-seiffen.de www.seiffen.de

www.erzgebirge-tourismus.de


HORNÍ MĚSTA FREIBERG

53

SILBERSTADT® (MĚSTO STŘÍBRA) FREIBERG

Živá hornická tradice a kulturní poklady „Zdař Bůh!“ – jak se dodnes fFreiberští zdraví – ve městě, kde horníci dobývali stříbro a rudu déle než 800 let. Díky těmto významným nálezům stříbra vzniklo město stříbra Freiberg, jedno z nejkrásnějších měst Saska. Putujte po stopách freiberského stříbra v pozdně středověkém centru města a objevujte lahůdky hornické tradice v Městském a hornickém muzeu. Hornické dobrodružství zažijete na vlastní kůži, když sfáráte do stříbrného dolu „Reiche Zeche“ nebo při průvodu na tradiční hornické přehlídce při městské slavnosti Bergstadtfest (v červnu) a během krušnohorského vánočního trhu. Nebeský zvuk světoznámých Silbermannových varhan vás okouzlí při koncertech a prohlídkách v chrámu Panny Marie, nad nejkrásnějšími minerály z celého světa zas mohou návštěvníci žasnout na moderně zřízené výstavě terra mineralia na zámku Freudenstein.

TOP TIP TAJNÉ TIPY • Freiberská pivní prohlídka (zážitková komentovaná cesta 800 lety freiberské historie piva) • Nová zážitková prohlídka: Stříbrný zvuk a stříbrná horečka – s hospodyní světoznámého stavitele varhan Gottfrieda Silbermanna • Individuální prohlídka města s audio průvodcem • Ochutnávka freiberského vaječného koláče Eierschecke • Výstup na věž kostela sv. Petra

TURISTICKÉ INFORMACE FREIBERG    Schloßplatz 6, 09599 Freiberg Tel. + 49 (0) 37 31 27 36-64/-61 tourist-info@freiberg.de www.freiberg-service.de

www.erzgebirge-tourismus.de


54

HORNÍ MĚSTA FREIBERG

MĚSTSKÉ A HORNICKÉ MUZEUM  Objevujte poklady – prožívejte historii Objevujte lahůdky hornické tradice: vzácná mistrovská díla hornického umění, působivé pozdně gotické oltáře a sochy, historické varhany, obraz Lucase Cranacha mladšího, nejstarší obloukový svícen na světě, jedinečné zlatotepecké umění a nejstarší hornické řezbářské výrobky v Sasku. Am Dom 1 09599 Freiberg Tel. + 49 (0) 37 31 20 25-0 www.museum-freiberg.de

Otevírací doba Út–Ne 10–17 hod. (vstup do 16:30 hod.)

CHRÁM PANNY MARIE Stříbrný zvuk varhan a kulturní poklady Zlatá brána, „tulipánová kazatelna“, skupina triumfálního kříže a hrobka rodu Wettinů, to jsou hlavní prvky tohoto pozdně gotického halového kostela, které jej povyšují na kulturní památku evropského formátu. Silbermannovým varhanům můžete naslouchat každý čtvrtek při hudebním večeru (od května do října). Prohlídka dómu Untermarkt 1, 09599 Freiberg Tel. + 49 (0) 37 31 225 98 fuehrung@freiberger-dom.de www.freiberger-dom.de

Otevírací doba květen–říjen 10–17 hod.* prohlídka denně ve 14 hod., v neděli v 11:30 hod. listopad–duben 11–16 hod.* prohlídka ve středu 14 hod., v neděli v 11:30 hod. *v neděli od 11:30 hod.

Silberstadt im Silberrausch

Silber

Die Silberstadt Freiberg erinnert im kommenden Jahr mit vielfältigen Veranstaltungen an den ersten Silberfund 1168 und die urkundliche Erwähnung des Ortsnamens Freiberg 1218. Sie erwartet ein besonderes Jahr! Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Zinn

Silber Eisen

Eisen

Eisen

www.silberrausch-freiberg.de

www.erzgebirge-tourismus.de


HORNÍ MĚSTA FREIBERG

TERRA MINERALIA  Cesta za nejkrásnějšími minerály světa Se 3 500 minerály, drahokamy a meteority je terra mineralia, stálá výstava Technické univerzity Báňské akademie Freiberg jednou z největších a nejkrásnějších mineralogických výstav na světě. Zámek Freudenstein Schloßplatz 4, 09599 Freiberg Tel. + 49 (0) 37 31 39 46 54 Fax + 49 (0) 37 31 39 46 71 fuehrungen@terra-mineralia.de www.terra-mineralia.de

Otevírací doba Po–Pá 10–17 hod. So–Ne 10–18 hod. i ve svátek

MINERALOGICKÁ SBÍRKA NĚMECKA  Nejkrásnější poklady v rekonstruovaném KRÜGERHAUSU Poklady z německých nalezišť zde čekají na své objevitele: Stříbrné vábení z Freibergu, vzácné drahokamy, úchvatně krásné acháty a rovněž galerie modelů krystalů a mnoho dalšího. KRÜGERHAUS Schloßplatz 3, 09599 Freiberg Tel. + 49 (0) 37 31 39 46 54 Fax + 49 (0) 37 31 39 46 71 fuehrungen@terra-mineralia.de www.terra-mineralia.de

passendes Bild fehlt

Otevírací doba Po–Pá 10–16 hod. So–Ne 10–18 hod. i ve svátek

STŘÍBRNÝ DŮL FREIBERG  800 let tradice, 1 000 rudních žil a aktivní hornictví Sfárejte jako horníci v těžní kleci 150 m do hlubiny šachty „Reiche Zeche“ a při prohlídkách s průvodcem, které trvají 1 až 5 hodin, prozkoumejte jeden z nejvýznamnějších stříbrných dolů v Sasku (od 6 let věku). Fuchsmühlenweg 9, 09599 Freiberg Tel. + 49 (0) 37 31 39 45 71 Fax + 49 (0) 37 31 39 45 72 info@silberbergwerk-freiberg.de silberbergwerk-freiberg.de

Prohlídky bez předchozího přihlášení St–Pá 10:30 hod. prohlídka dolu 12:30 hod. naučná stezka So 11:00 hod. zážitková trasa 12:30 hod. naučná stezka 13:00 hod. prohlídka dolu St–Ne po přihlášení předem

www.erzgebirge-tourismus.de

55


56

HORNÍ MĚSTA ALTENBERG

ALTENBERG

Prázdninový region Altenberg v Krušných horách „Zdař Bůh!“ a srdečně vítejte v prázdninovém regionu Altenberg. Altenberg, neboli „Stadt uff‘n alten Berg“ (česky „město na staré hoře“), byl kdysi silně ovlivněn těžbou cínové rudy. V uplynulých letech se vyvinul ve známé lázeňské a sportovní město a dnes je oblíbeným cílem dovolené a výletů mnoha návštěvníků, kteří zde hledají odpočinek, sportovní nebo kulturní vyžití. Velmi zajímavá je stará hornická oblast Altenberg-Zinnwald. Historická hornická zařízení, opečovávané památky a „Altenberská pinka“, významný německý geotop, prezentují rozmanitost a rozvoj hornictví v regionu kolem Altenbergu. Vysoko nad údolím Müglitztal se tyčí zámek Lauenstein, který je rovněž svědectvím o historii regionu. V zámku se nachází Muzeum východního Krušnohoří, které představuje rozmanitost umění, kultury a života ve východní části Krušných hor.

TOP TIP PROCHÁZKA PO PINCE S územím města Altenberg úzce sousedí nepřehlédnutelná pinka. Procházka vede až na okraj mohutného trychtýře propadliny, která se řadí k nejpůsobivějším hornickým památkám regionu. květen – říjen každou středu od 13:30 hod. Sraz: Turistická informační kancelář Altenberg doba trvání cca 2 hodiny, konec u Hornického muzea

TURISTICKÁ INFORMAČNÍ KANCELÁŘ    Am Bahnhof 1, 01773 Altenberg Tel. + 49 (0) 350 56 239 93, fax+ 49 (0) 350 56 239 94 www.altenberg.de info@altenberg-urlaub.de

www.erzgebirge-tourismus.de


HORNÍ MĚSTA ALTENBERG

HORNICKÉ MUZEUM ALTENBERG Hornické muzeum s 200 m dlouhou ukázkovou štolou a historickým cínovým prádlem poskytuje zajímavý pohled na altenberské dobývání cínu a zpracovávání rudy v průběhu 550 let. Mühlenstraße 2 01773 Altenberg Tel. + 49 (0) 350 56 317 03 Fax + 49 (0) 350 56 325 42 www.bergbaumuseumaltenberg.de

Otevírací doba Denně (kromě pátku): 10–16 hod. Žádné věkové omezení pro návštěvníky

PROHLÍDKOVÝ DŮL ZINNWALD Tento široce rozvětvený důl zaručuje napínavé zážitky v podzemí. Při 90minutové komentované prohlídce se návštěvníci mohou seznámit s památkami namáhavé a nebezpečné práce zinnwaldských horníků. Goetheweg 8 01773 Altenberg OT Zinnwald-Georgenfeld Tel. + 49 (0) 350 56 313 44 Fax + 49 (0) 350 56 232 78 www.besucherbergwerkzinnwald.de

Otevírací doba St–So 10–15 hod. Ne, Po a Út zavřeno Minimální věk pro návštěvníky: 6 let

ZÁMEK LAUENSTEIN První úřední zmínka pochází z roku 1241. O středověké stavbě podává ještě dnes svědectví ruina hradu. Působivé jsou erbovní a ptačí sál, hudební pokoj, zrekonstruovaný park a zámecká zahrada.

01778 Altenberg ST Lauenstein Tel. + 49 (0) 350 54 254 02 Fax + 49 (0) 350 54 254 55 www.schloss-lauenstein.de

Otevírací doba Út–Ne, svátky 10–16:30 hod. Poslední vstup: 16 hod. Pondělí zavřeno

www.erzgebirge-tourismus.de

57


58

HORNÍ MĚSTA DIPPOLDISWALDE

DIPPOLDISWALDE

Zážitkové dny Velké okresní město Dippoldiswalde s historickým jádrem leží na úpatí východní části Krušných hor mezi Drážďanami a Altenbergem. Město je obklopeno chráněnou krajinnou oblastí Dippoldiswalder Heide a přehradní nádrží Malter a je oblíbeným výletním cílem a turistickou oblastí v každém ročním období pro malé i velké návštěvníky. Prozkoumejte při speciálně zaměřené prohlídce města jeho centrum, pamětihodnosti, kostely nebo okolí. Objevujte historii hornictví v Koželužském, městském a okresním muzeu a zažijte nostalgické pocity při jízdě služebně nejstarší úzkorozchodnou dráhou provozovanou s využitím páry divokou a romantickou oblastí Rabenauer Grund. O zábavu při koupání nebude nouze na třech plážích Paulsdorf, Seifendorf a Malter ani v akvaparku.

TOP TIP PŮVODNÍ HORNICKÁ KRAJINA V PODZEMÍ V roce 2008 byla v Dippoldiswalde objevena původní hornická krajina v podzemí s technickými dřevěnými vestavbami, nástroji a dalším materiálem, pocházející z doby kolem roku 1185 př. n. l. Od roku 2012 zkoumá Saský zemský archeologický úřad středověké doly až do hloubky 28 metrů pod zemí.

KOŽELUŽSKÉ, MĚSTSKÉ A OKRESNÍ MUZEUM Freiberger Straße 18, 01744 Dippoldiswalde Tel./fax + 49 (0) 35 04 61 24 18 museum@dippoldiswalde.de www.lohgerber-museum.de

www.erzgebirge-tourismus.de


59

HORNÍ MĚSTA GLASHÜTTE

GLASHÜTTE

... tady sídlí čas! Glashütte je více než 170 let významným centrem hodinářství. Poté, co stříbrná naleziště v Krušnohoří vyschla, přinesl saský hodinář Ferdinand Adolph Lange do města hodinářské řemeslo. V roce 1845 zahájil budování vlastní výroby hodin. Brzy jej do Glashütte následovali další známí hodináři a město se rychle rozvinulo ve ztělesnění jemné německé hodinářské práce. Dnes symbolizuje Glashütte přesnost a preciznost a je sídlem mnoha renomovaných výrobců hodin. Díky kvalitním výrobkům z Glashütte je město známé nejen v tuzemsku, ale i daleko za hranicemi. Odměnou za výstup na kopce kolem města je nádherný výhled na hory a lesy východního Krušnohoří.

TOP TIP NĚMECKÉ MUZEUM HODIN GLASHÜTTE Fascinaci mechanickým měřením času a jeho historii můžeme zažít v Německém muzeu hodin Glashütte. Pod heslem „Fascinace časem – prožijte čas“ se představuje více než 450 jedinečných exponátů, které si lze vychutnat za pomoci multimediální technologie – v neposlední řadě i díky pravidelným speciálním výstavám. www.uhrenmuseum-glashuette.com

TURISTICKÁ KANCELÁŘ GLASHÜTTE v domě Arthura Fiebiga (Arthur-Fiebig-Haus), Schulstraße 4 a, 01768 Glashütte Tel. + 49 (0) 350 53 32 98 29, fax + 49 (0) 350 53 32 14 73 www.glashuette-sachs.de www.erzgebirge-tourismus.de


60

SASKO-ČESKÁ STŘÍBRNÁ STEZKA

A 13

SASKOA 14 ČESKÁ A4 STŘÍBRNÁ STEZKA Flughafen Halle-Leipzig

A 72

letiště Dresden (Drážďany)

Dresden 21

13 Oederan

Chemnitz

19

20 Freiberg

Weißeritztalbahn

A 17 Dippoldiswalde

A4

Zwickau

PockauLengefeld

Oelsnitz 4

Ehren5 friedersThalheim dorf WolkenA 72 Zwönitz 6 10 stein 14 7 12 Geyer Marienberg Schlema Schneeberg 1 Scheiben- 11 AnnabergAue Buchholz 2 3 berg 8 EAB

Altenberg 18 Seiffen 17 Olbern- Deutschhau neudorf 15 16

8

ČESKÁ REPUBLIKA

Preßnitztalbahn

Schwarzenberg

Fichtelbergbahn

Boží Dar

Kurort 9 Oberwiesenthal

Praha

Jáchymov

Ostrov

STŘÍBRNÁ STEZKA

letiště Karlovy Vary

železniční síť

Srdečným „Zdař Bůh!“, starým hornickým pozdravem, bychom vás chtěli přivítat a pozvat na zajímavou cestu za objevováním. Vstupte s námi do krásného Krušnohoří, kde po obou stranách hranice žijí tradice a hornická kultura. Prozkoumat tu lze více než třicet návštěvních dolů, hamrů a tavíren. K tomu přidejte živoucí tradice a řemeslné umění při hornických přehlídkách nebo v řezbářských dílnách. Tato stará obchodní stezka z německého Cvikova (Zwickau) do Drážďan, která zasahuje i přes hranice do

České republiky, působivě spojuje na své 275 kilometrů dlouhé trase kulturní poklady regionu. Svědectví různých epoch hornictví se tu za sebou řadí jako korálky na šňůrce. Nádherné halové kostely a historická horní města čekají na vaši návštěvu. Sledujte tedy jednoduše stříbrnou stuhu a vydejte se po ní na objevitelskou cestu k pokladům zážitkového regionu Krušnohoří.

www.erzgebirge-tourismus.de


SASKO-ČESKÁ STŘÍBRNÁ STEZKA

1  TECHNICKÉ MUZEUM STOUPOVNA „SIEBENSCHLEHENER POCHWERK“

61

12  MUZEUM A KANCELÁŘ PRO NÁVŠTĚVNÍKY  ZÁMEK WOLKENSTEIN

Lindenauer Straße 22, 08289 Schneeberg Tel. + 49 (0) 37 72 226 36, fax + 49 (0) 37 72 372 92 00 www.schneeberg.de, kontakt@museum-schneeberg.de

Schloßplatz 1, 09429 Wolkenstein Tel. + 49 (0) 373 69 871 23, fax + 49 (0) 373 69 871 24 www.stadt-wolkenstein.de, info@stadt-wolkenstein.de

2 MUZEUM „PERLA CASTRUM –   ZÁMEK PLNÝ HISTORIE“

13  PARK MINIATUR MALÉ KRUŠNOHOŘÍ  OEDERAN

Obere Schloßstraße 36, 08340 Schwarzenberg Tel. + 49 (0) 37 74 233 89, fax + 49 (0) 37 74 76 27 41 www.perlacastrum.de, perla.castrum@schwarzenberg.de

Ehrenzug, 09569 Oederan Tel. + 49 (0) 372 92 599-0, fax + 49 (0) 372 92 599-17 www.klein-erzgebirge.de, info@klein-erzgebirge.de

3  NÁVŠTĚVNÍ DŮL ZINNKAMMERN (CÍNOVÉ KOMORY) PÖHLA

14  HORNÍ MĚSTO MARIENBERG Turistické informace, Markt 1, 09496 Marienberg Tel. + 49 (0) 37 35 60 22 70, fax + 49 (0) 37 35 60 22 71 www.marienberg.de, info@marienberg.de

Luchsbachtal 19, 08340 Schwarzenberg, OT Pöhla Tel. + 49 (0) 37 74 810 78, fax + 49 (0) 37 74 810 79 www.zinnkammern.de, info@zinnkammern.de

15  MUZEUM OLBERNHAU

4  HORNICKÉ MUZEUM OELSNITZ/ERZGEBIRGE

Pflockenstraße 28, 09376 Oelsnitz/Erzgeb. Tel. + 49 (0) 372 98 939 40, www.bergbaumuseum-oelsnitz.de

5  DŮL „WILLE GOTTES“ Berghausweg 5, 09380 Thalheim (toto není adresa pro zasílání pošty!) Tel. + 49 (0) 37 21 262 26, info@oelsnitz-erzgeb.de

6  TECHNICKÉ MUZEUM PAPIERMÜHLE (PAPÍRNA) stavební činnost od 2018 příp. omezení otevírací doby viz internetové stránky Köhlerberg 1, 08297 Zwönitz Tel. + 49 (0) 377 54 26 90, www.zwoenitz.de

7  HORNICKÁ A PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PINKA Bingeweg 21, 09468 Geyer Tel. turistické informace + 49 (0) 373 46 105-21/-22, www.stadt-geyer.de

8  MĚSTSKÉ INFORMACE SCHEIBENBERG Rudolf-Breitscheid-Str. 35, 09481 Scheibenberg Tel. + 49 (0) 373 49 663-10, fax -21, www.scheibenberg.de

9  WIESENTHALER K3

Markt 7, 09526 Olbernhau Tel. + 49 (0) 373 60 721 80, www.olbernhau.de

16  MĚDĚNÝ HAMR  MUZEUM SAIGERHÜTTE (VYCEZOVACÍ HUŤ) OLBERNHAU In der Hütte 10, 09526 Olbernhau Tel. + 49 (0) 373 60 733 67, www.olbernhau.de

17  ZÁŽITKOVÝ DŮL  BERNSTEINZIMMER Deutschkatharinenberg 14, 09548 Deutschneudorf Tel. + 49 (0) 373 68 129 42, fax + 49 (0) 373 68 129 34 www.fortuna-bernstein.de, info@fortuna-bernstein.de

18  KRUŠNOHORSKÉ MUZEUM HRAČEK SEIFFEN Hauptstraße 73, 09548 Kurort Seiffen Tel. + 49 (0) 373 62 170 19 www.spielzeugmuseum-seiffen.de

19  MINERALOGICKÁ SBÍRKA NĚMECKA  KRÜGERHAUS Schloßplatz 3, 09599 Freiberg, tel. + 49 (0) 37 31 39 46 54, www.terra-mineralia.de, fuehrungen@terra-mineralia.de

20  TERRA MINERALIA

Muzeum, informace pro návštěvníky a knihovna, Karlsbader Straße 3, 09484 Kurort Oberwiesenthal Tel. + 49 (0) 373 48 15 50-50, info@oberwiesenthal.de www.oberwiesenthal.de

10  SASKÉ PRŮMYSLOVÉ MUZEUM Návštěvní důl Ehrenfriedersdorf, Am Sauberg 1, 09427 Ehrenfriedersdorf, tel. + 49 (0) 373 41 25 57, www.zinngrube.de

Schloßplatz 4, 09599 Freiberg, tel. + 49 (0) 37 31 39 46 54, www.terra-mineralia.de, fuehrungen@terra-mineralia.de

21  DŮL AURORA ERBSTOLLN U THARANDTSKÉHO LESA V ÚDOLÍ ŘÍČKY WILDE WEISSERITZ U DORFHAINU Tel. + 49 (0) 351 650 27 00 www.auroraerbstolln.de

11  NÁVŠTĚVNÍ DŮL MARKUS-RÖHLING-SCHACHT OT Frohnau, Sehmatalstraße 15, 09456 Annaberg-Buchholz Tel. + 49 (0) 37 33 529 79, fax + 49 (0) 37 33 54 26 31 www.roehling-stolln.de, info@roehling-stolln.de

www.erzgebirge-tourismus.de


62

ZÁŽITKOVÉ TRASY OELSNITZ/ERZGEB.

ZÁŽITKOVÉ TRASY HORNICKÉHO MUZEA OELSNITZ/ERZGEBIRGE Pátrání po stopách v Oelsnitzkém revíru Pátrání po stopách trochu jinak: v revíru Lugau-Oelsnitz si můžete užít čtyři rozmanité a překvapivé geocachingové trasy: „Zanořená země“ („Das versunkene Land“), „Iber Stocks un Steeh, stellt dor Ziesch ä Beeh“, „Kozí dráha“ („Ziegenparcours“) a „S Karlim na spádech“ („Mit Karli auf Schleichwegen“). Napínavé hledání pokladů po stopách horníků začíná u Hornického muzea Oelsnitz. Odtud vede trasa k bodům v okolí muzea, památkám dávné těžby černého uhlí v tomto regionu. Z her s čísly a hádanek zjistíte a propojíte GPS souřadnice trasy a pak už snadno naleznete jednotlivé zastávky. Pozorným hledačům pokladu pak neuniknou zajímavé, veselé, jedinečné a netušené věci, ale také ledacos k zamyšlení. Pokud všechno správně zkombinujete, najdete na neobvyklém místě ukrytý poklad, „kešku“. Geocachingovou cestu lze po nainstalování příslušné aplikace podniknout s pomocí vlastního chytrého telefonu. Zájemci si však mohou také na jeden den zapůjčit za poplatek speciální GPS přístroje u pokladny muzea. Kromě toho jsou zde k dispozici také pokyny pro tyto čtyři jedinečné trasy. K těm lze alternativně rovněž zarezervovat doprovod spolupracovníků muzea. Tip: Absolvování jedné z tras lze šikovně spojit se sfáráním do prohlídkového dolu nebo návštěvou Trpasličí šachty (Zwergenschacht). Procházka/túra Doba trvání: cca 1,5 až 3 hod. Délka: mezi cca 2 a 4 km Cílová skupina: rodiny, mladí lidé a zájemci o geocaching Informace: Hornické muzeum Oelsnitz/Erzgebirge Pflockenstraße 28 09376 Oelsnitz/Erzgebirge Tel. + 49 (0) 372 98 939 40 www.bergbaumuseum-oelsnitz.de

www.erzgebirge-tourismus.de


63

ZÁŽITKOVÉ TRASY GRÜNHAIN-BEIERFELD

NA OBJEVITELSKÉ CESTĚ DO WASCHLEITHE

Prohlídkový komplex Heimatecke

Tip: Na „Fürstenberský hutnický den“ („Fürstenberger Hüttentag“), který se koná jednou měsíčně v návštěvním dole „Herkules-Frisch-Glück“, můžete sami hledat minerály a silou svých svalů si vyrazit vlastní minci „Fürstenberger“.

h v

Kavárna Winterstein

h

v h

Osterlamm

Přírodní park a obora Waschleithe

Ukázková dílna Egermann

5 Tals traß e

Waschleithe

Objevitelská cesta Doba trvání: cca 3 až 4 hod. Délka: cca 3 km Cílová skupina: rodiny s dětmi Informační centrum Informace:  „König-Albert-Turm“ („Věž krále Alberta“) Alte Bernsbacher Straße 1 08344 Grünhain-Beierfeld Tel. + 49 (0) 37 74 64 07 44 www.spiegelwald.de

v

5 lberg Müh

Waschleithe je malá obec, která patří k městu Grünhain-Beierfeld. Před dávnými časy se zde psala saská historie, odehrálo se tu totiž osvobození jednoho z unesených saských princů, synů saského kurfiřta Friedricha II., a to v roce 1455. Dnes si lze na tomto historickém místě užívat krušnohorské pohostinnosti v „Köhlerhütte“ neboli „Uhlířské chatrči“. Co třeba lahodný sýrový pokrm „Schieböcker“, pravá krušnohorská specialita? A když se důkladně posilníme, vydáme se po stopách horníků a sfáráme do nejstaršího návštěvního dolu Saska. Slovo „fárat“ pochází z německého „fahren“, tedy „jet“ – dnes se jde pěšky a po krátké chvilce se dostaneme do fascinujícího podzemního světa s třpytivými kameny, impozantními mramorovými sály a smaragdově zelenými jezery. S trochou štěstí potkáme dokonce i ducha hor, který žije hluboko v nitru hory. Ale to ještě není všechno. Nad zemí nesmíme opominout návštěvu Hornického zážitkového světa. Hornictví zde ožívá v kovárně, stoupovně a rudním prádlu. Na objevitelskou cestu trochu jiného druhu vás zve expozice „Heimatecke“ („Kout domoviny“). V této s láskou vytvořené expozici miniatur lze poznat Krušnohoří během jediného dne. A kdo bude mít pak ještě čas vydat se do světa volně žijících zvířat, bude k tomu mít příležitost v Přírodním parku a oboře. Na návštěvu v každém ročním období se těší jeleni, vydry, sobi a další obyvatelé obory.

Návštěvní důl „Herkules-Frisch-Glück“ Obelisk Únos princů bergu rsten U Fü Köhlerhütte

h

h v

www.erzgebirge-tourismus.de

5


64

ZÁŽITKOVÉ TRASY JOHANNGEORGENSTADT

OKOLO JOHANNGEORGENSTADTU Zážitková hornická stezka: „Po stopách horníků“

traß e

R

Mittelstadt

h

cca 1,5 hod. (bez komentovaných prohlídek) cca 6 km rodiny s dětmi (od 5 let) Městský úřad Johanngeorgenstadt Turistické informace Eibenstocker Straße 67 08349 Johanngeorgenstadt Tel. + 49 (0) 37 73 88 82 22 Fax + 49 (0) 37 73 88 82 80 touristik@sv-johanngeorgenstadt.de www.johanngeorgenstadt.de

„Koňský žentour“

www.erzgebirge-tourismus.de

Johanngeorgenstadt

Eib

en

sto

ck

Wittigsthal

ch

h

Brei ten ba

Vycházka Doba trvání: Délka: Cílová skupina: Informace:

rs ige Ste

ser rzwas Schwa

V Johanngeorgenstadtu, nejmladším horním městě Krušnohoří, lze spatřit mnoho památek na stříbrnou horečku (tzv. „Bergschrey", neboli „volání hor") tehdejší doby. Podél Hornické naučné stezky lze i dnes objevit ústí štol, zbytky stoupovny a staré hornické haldy. Dva nejzajímavější objekty na Hornické naučné stezce jsou návštěvní důl „Frisch Glück“, lidově nazývaný „Glöckl“ a „koňský žentour“, reprodukce mechanického zařízení pro dopravu ze šachty. V dole „Glöckl“se sfárání s možností „stát se na vlastní kůži horníkem“ stane speciálním zážitkem zejména pro děti. Hornictví je totiž jedním z posledních velkých dobrodružství. S trochou štěstí zde lze potkat ducha hor. V areálu koňského žentouru se nacházejí různé obloukové svícny, i s historickými motivy. Přízvisko „město obloukového svícnu“ obdržel Johanngeorgenstadt proto, že zde tento tradiční svícen v roce 1740 nalezl svůj původ. Jen o pár kroků dále, na Platz des Bergmanns (tedy Hornickém náměstí) najdeme atrakce v podobě superlativů – nejvyšší pyramidu Krušných hor a největší volně stojící obloukový svícen na světě. Abychom se na takovou dávku kultury dobře posilnili, můžeme se na začátku vycházky příjemně naladit v „Café Mertsching“ v bývalém panském době Wittigstal. Vycházku pak zakončíme v restauraci „Am Pferdegöpel“ („U koňského žentouru“) lahůdkami regionální kuchyně a pořádným lokem „Göpelgeistu“, děti dostanou domácí koláč.

er

St

r.

Stará část města

h Návštěvní důl „Glöckl“

Unterjugel

221


65

ZÁŽITKOVÉ TRASY SCHNEEBERG

HORNICKÁ NAUČNÁ STEZKA SCHNEEBERG-NEUSTÄDTLER Od stoupovny „Siebenschlehener Pochwerk“ k horskému jezeru Filzteich Okružní trasa začíná u Technického muzea „Siebenschlehener Pochwerk“ v části Schneeberg-Neustädtl, Lindenauer Straße 22. Vycházku můžeme začít návštěvou stoupovny. Při prohlídce se původní zařízení uvede do pohybu pomocí vodní síly a návštěvníci si mohou prohlédnout jeho činnost. Kromě toho se dozvědí informace o významných historických ložiscích v tomto revíru. Na velké reliéfní mapě hornické krajiny lze získat informace o trase naučné stezky. Turistická trasa je opatřena mnoha informačními a naučnými tabulemi a lze ji projít individuálně po jednotlivých úsecích. Letáky k naučné stezce jsou k dispozici ve stoupovně nebo v turistických informacích. Na druhé zastávce naučné stezky, jíž je důl Gesellschaft, si můžete prohlédnout miniaturní komplex s nejdůležitějšími budovami hornické krajiny. Během cesty se vyplatí odbočka na plošiny hornických hald. Zde si můžete odpočinout a vychutnat si nádherné panoramatické výhledy. Dojít byste měli alespoň k jezeru Filzteich. To bylo uměle vytvořeno v letech 1483–85 a původně sloužilo jako hornická vodní nádrž (tzv. tajch). Dnes je toto horské jezero oblíbeným koupalištěm. U přehradní hráze začíná hlavní vodní kanál. Idylická naučná stezka vede dále k dolu Wolfgangmaßen. Odtud se cesta vrací zpět k Hohes Gebirge a poté většinou z kopce k výchozímu bodu, případně je možné, pokud budete mít ještě čas, udělat odbočku k dolu „Weißer Hirsch“. Tip: Při Zážitkových dnech „Hornická kulturní krajina“, na schneeberský Den boje horníků a Den otevřených památek se v dole Wolfgangmaßen konají přehlídky a ukázky historického řemesla s možností vlastnoručního vyzkoušení, např. historické kovářství, výroba lan, vrtání trubek...

93 Schneeberg

Lindenau

Technické muzeum Siebenschlehener Pochwerk Schlema

h

h Důl „Weißer Hirsch“

Neustädtel

Nádrž Filzteich

www.erzgebirge-tourismus.de

Fil zb 169

a

ch

Vycházka Doba trvání: cca 2–3 hod. Délka: cca 8 km Cílová skupina: rodiny, vycházky s přáteli Informace: Turistické informace Schneeberg nebo stoupovna Siebenschlehener Pochwerk Markt 1, 08289 Schneeberg www.schneeberg.de

Wolfgangmaßen

Zschorlau


66

ZÁŽITKOVÉ TRASY SCHEIBENBERG

OKRUŽNÍ TRASA „SPODNÍ HORSKÝ OKRUH“ U SCHEIBENBERGU Naši vycházku začínáme na parkovišti u Parksiedlung (parkoviště pro běžkařské stopy). Podél zemské obrany se jde kolem malé staré vodárny cca 500 m až k vyhlídce „Scheibenberger Heide“. Po asi 150 m přijdeme k odpočívadlu „Am Brunnen“ („U studánky“), kde zve ke chvilce oddechu horská chata. Odtud je možné se vydat také po odbočce k horské plošině s rozhlednou a horskou restaurací (cesta „Stülpnersteig“). Naši vycházkou po „Spodním horském okruhu“ budeme pokračovat až k odpočívadlu u „Ottomar Zahm Steig“. Dále se vydáme k přírodní památce „An der Kanzel“ („U kazatelny“). Využijeme naučnou stezku „Basaltpfad“ („Čedičovou stezku“), která krátce před letním tábořištěm opět ústí na „Spodní horský okruh“. Dále jdeme po okružní trase, kolem čedičových sloupů „Orgelpfeifen“ („Varhanní píšťaly“) a opevnění k ulici Bergstraße, kde se asi po 400 m opět dostaneme na výchozí bod u parkoviště Parksiedlung (parkoviště pro běžkařské stopy). Vycházka Doba trvání: 2 hod. Délka: 3,6 km Obtížnost: snadné Informace: Městské informace Scheibenberg Rudolf-Breitscheid-Str. 35 09481 Scheibenberg Tel. + 49 (0) 373 49 663 10 Fax + 49 (0) 373 49 663 21 www.scheibenberg.de

Sil

r.

rst

be

Scheibenberg

5

1

10

v Start/cíl

5

5

www.erzgebirge-tourismus.de

Kanzel

h h h v

Orgelpfeifen

Horská restaurace, rozhledna

h Scheibenberger Heide

W Odpočívadlo u studánky

W


67

ZÁŽITKOVÉ TRASY OBERWIESENTHAL

TRASA TATJANY HÜFNEROVÉ Tato prohlídková trasa je pojmenována po německé sáňkařce a olympijské vítězce, které se jako první ženě podařilo dosáhnout na pět vítězství ve světovém poháru za sebou. Terénní lázeňská cesta vás provede zahrádkářskou osadou přímo do areálu dolu. Ten leží oproti mnoha jiným výletním cílům trochu stranou od velkého ruchu. Areál dolu, půvabně rámovaný Fichtelbergen na německé a Klínovcem na české straně, se nachází v idylickém údolí. V horní části důlního komplexu pramení Pöhlbach, podél jehož vesele zurčícího toku se vydáte kolem starých důlních zařízení. Na řadě tabulí se návštěvníci dozví zajímavé informace o geologii a historii hornictví, stejně jako o flóře a fauně oblasti kolem Fichtelbergu. K odpočinku zvou podél asi sedm kilometrů dlouhé cesty lavičky, horská chata a různé vodní zdroje. Můžete zde obdivovat opravdové klenoty, co se krajiny a přírody týče. Na trase, která vám zabere o něco déle než dvě hodiny a je vhodná i pro začátečníky, můžete objevovat vzácné rostliny a zvířata i veselou masopustní studánku a mnoho dalšího, než dojdete na Alte Poststraße (Starou poštovní cestu). Po té pak budete pokračovat pohodlně zpět k dolní stanici lanovky. Nejlepší doba pro tuto idylickou procházku je od začátku května do konce října. Vycházka Doba trvání: 2,5 hod. Délka: 6,7 km Stupeň obtížnosti: snadné Nejlepší roční období: začátek května až konec října Informace: „Wiesenthaler K3“ Karlsbader Straße 3 09484 Kurort Oberwiesenthal Tel. + 49 (0) 373 48 15 50-50 www.oberwiesenthal.de

h

dolní stanice lanovky

Fichtelberg

h

Start/cíl

95

plex

í kom

Důln

Pöhlbach

25 9

21

h Klínovec

www.erzgebirge-tourismus.de


68

ZÁŽITKOVÉ TRASY GEYER

OBJEVOVÁNÍ VĚŽÍ V SILBERBERGU Malý syn hlásného Albín zve všechny rodiny na speciální průzkumnou výpravu do sedm poschodí vysokého muzea ve věži. Povídá se, že věž byla vystavěna z tvarohu, vajec a volské krve. Kdysi zde držel hlásný stráž dnem i nocí a Albín, jeho syn, směl věž poprvé opustit, až když začal chodit do školy. Pro dnešní malé objevitele si Albín vymyslel záludné otázky. Odměnou za správné odpovědi je „Věžní pas“ a k tomu zdarma malá upomínka. Dále je možné rozeznít zvony a také obdivovat hada škrtiče. Poté nás putování zavede do údolí Greifenbachu (červená/bílá). Cesta se vine podél hornické naučné stezky „Stříbrná stezka“. Stará hornická oblast je poseta haldami, pinkami a schůdnými vchody do štol. Nesmíme zapomenout na pevnou obuv, abychom si mohli prohlédnout vnitřek šachty (a hodit se nám určitě bude i baterka). Poté si zajisté zasloužíme odpočinek u štoly Greifensteinstolln (občerstvení). V šachtě si můžeme zahrát na strojvůdce a představit si, jak se ruda dopravovala z hory ven. Naše putování nás dále zavede podél hornického vodního kanálu k nádrži Greifenbachstauweiher. Tam se projedeme na šlapadle po jezeře a pokud bude teplo, možná si troufneme i na osvěžující koupel. Na závěr naší zážitkové trasy budeme hledat kameny nebo si vybrousíme minerál. Věžní muzeum Otevírací doba: Út–Pá 10–15, So 10–16 hod. Tonis-Haus-der-Steine (Toniho Dům kamenů) Letní otevírací doba (duben až říjen): denně 10–17 hod. (kromě pátku) Zimní otevírací doba (listopad až březen): So, Ne a svátky 10–17 hod. V době saských prázdnin: denně 10–17 hod. Občerstvení Greifensteinstolln v pondělí zavřeno Objevitelská cesta Doba trvání: celodenní výlet Délka: cca 4 km, jako okružní trasa 7 km Cílová skupina: rodiny s dětmi ve věku školáků Možnost parkování: zdarma na náměstí Altmarkt (naproti turistickým informacím)

h

Toniho Dům kamenů (Tonis Haus der Steine) Cíl

v Greifenbachstauweiher

Gr e if

Muzeum ve věži

5h Start

Geyer

www.erzgebirge-tourismus.de

en ba

Greifensteinstolln ch

h


69

ZÁŽITKOVÉ TRASY DREBACH

MEZI DREBACHEM A SCHARFENSTEINEM Návštěva v romantickém údolí Šopavy Lesní rolnická vesnice Drebach je měkce zasazena do vedlejšího údolí řeky Šopavy (Zschopau), obklopeného zelenými kopci částečně porostlými stromy. Zde, v této obci s 2 400 obyvateli, oznamuje každý rok moře fialových květů, že se blíží jaro – krokusy se tu předvádějí na ploše sedmi hektarů v celé své nádheře. Pro návštěvu doporučujeme vyznačenou trasu. Dále se zde nachází opravdový klenot, Zeissovo planetárium, které bylo v roce 2014 vybaveno nejmodernější projekční technikou Zeiss. Už po třicet let nyní nabízí zájemcům možnost cestovat vesmírem a nahlédnout astronautům přes rameno při jejich každodenní práci. Před představením doporučujeme návštěvu restaurace „Erbgericht“, která své hosty uctí vydatnými lahůdkami. Tip: Hledači pokladů jsou srdečně vítáni! Planetární turistickou stezku lze zkoumat i v rámci geocachingu, na jejím konci pak čeká překvapení.

h Drebacher

Ba ch

Památník Davida Rebentrosta Drebach

Hauptstraße

Turistická trasa Okruh krokusů Doba trvání: 2 hod. Délka: 5,5 km Cílová skupina: milovníci přírody Informace: Obecní úřad Drebach August-Bebel-Straße 25 b, 09430 Drebach Tel. + 49 (0) 3725 707 40, Fax + 49 (0) 3725 70 74 -33 www.gemeinde-drebach.de

e aß ensteiner Str Wolk

Perfektní doplnění dne pak představuje krátká jízda zalesněným údolím do Scharfensteinu. Vysoko nahoře se tyčí nádherný hrad, zatímco obec sama, do které se dostaneme i vlakem, se přimyká k hradnímu vrchu. Hrad byl postaven kolem roku 1250 a návštěvníci mohou při prohlídce se zbojníkem Karlem Stülpnerem získat představu o životě v 18. století; začíná se ve sklepeních a jde se nahoru až pod střechu. Den pak můžete zakončit v hradním šenku. Také 600 m dlouhý okruh kolem hradu nabízí romantické výhledy a na dobře uspořádaných tabulích zajímavé detaily o Stülpnerovi a místních a botanických zajímavostech.

h Planetárium

www.erzgebirge-tourismus.de


70

ZÁŽITKOVÉ TRASY EHRENFRIEDERSDORF

PO HORNICKÝCH STEZKÁCH GREIFENSTEINSKÝM LESEM

Greifensteine

h Přírodní divadlo Greifensteine B

n-G

ün

the

rW eg

5 R Start/cíl

Leier Stolln

h h Goldener Adler-Stolln

www.erzgebirge-tourismus.de

Pří k

Greifensteinstollen

hv

lo

nba ch

A

e einstraß Al t e Greifenst Kř íd

Gr eife

Kří

Vycházka Doba trvání: cca 1,5 hod. Délka: okružní trasa 6,5 km Cílová skupina: rodiny s dětmi Informace: Pan Rolf Drechsel Im Tempel 1 09430 Drebach Tel. + 49 (0) 373 41 70 84 Městský úřad Ehrenfriedersdorf Markt 1 09427 Ehrenfriedersdorf Tel. + 49 (0) 373 41 45-0 www.stadt-ehrenfriedersdorf.de

dlo

An to

Začínáme u turistických informací Greifensteine. Projdeme kolem horského hotelu, doleva do údolí směrem na Greifenbachtal se dostaneme k bývalé odvodňovací štole dolu, „Goldene-Adler-Stolln“. V její bezprostřední blízkosti začíná umělý kanál Röhgraben. Až do uzavření dolu v roce 1990 se voda z tohoto umělého kanálu používala pro úpravu cínu. Dnes je považován za nejstarší vodní kanál v Německu, který je dosud v provozu (délka 4,9 km). Pod kanálem jdeme dále a přijdeme ke štole Garisch-Stolln. Naproti na geyerské straně se nachází štola Garisch-Gegentrum-Stolln. U uměle vytvořeného vodopádu (odpadní voda ze štoly Greifensteinstolln) směrem dolů podél rýžovnických kopečků se nachází chata Schanzenbaude v údolí Greifenbachtal. Když se vydáme kolem ní dále směrem dolů, objevíme betonové sokly bývalého mostu přes Greifenbachtal (kdysi největší úzkorozchodná dráha v Německu). Nedaleko odtud je štola Reicher-Silber-Trost-Stolln. O Vánocích 1769 zde bylo při použití metody žárového dobývání rudy smrtelně zraněno šest horníků. Na jejich památku se dodnes koná o Vánocích slavnost Mettenschicht na Saubergu v Ehrenfriedersdorfu. Sledujeme značení turistické trasy zeleným pruhem a pokračujeme směrem nahoru ke kanálu Röhrgraben a štole Greifensteinstolln (s občerstvením). Poté jdeme dále směrem dolů do údolí nad kanálem Röhrgraben, kde můžeme obdivovat štolu Leier Stolln se zděnými zbytky stoupovny a třídírny. Postupujeme dále podél kanálu a vpravo směrem nahoru se dostaneme zpět k výchozímu bodu.

be op R öhrgra n

h

v

GarsichStolln a SchanzenGarischbaude GegentrumStolln

h

Reicher-Silber-TrostStolln


71

ZÁŽITKOVÉ TRASY WOLKENSTEIN

NA CESTÁCH VE SKALNATÉ KRAJINĚ Hotel na železnici? Ano, něco takového existuje na úpatí městečka Wolkenstein. Ale popořadě: už opravdu dávno, před 150 lety, supěly údolím Šopavy ohniví oři. Poté, co byly do krušnohorských skal vysekány zářezy, které razily cestu kolejím, a údolí překlenuly mosty, začala mezi Chemnitzem a Annabergem fungovat osobní i nákladní doprava. Od té doby proběhly četné rekonstrukce, na kolejích jezdí nyní moderní motorové vozy a náklady se už téměř nepřepravují. Ve Wolkensteinu našly na kolejích, které již nebyly pro překládání potřeba, mezi vlastním nádražím a ulicí Talstraße, místo nejprve první jídelní vagóny. O něco později si někdo řekl, proč k nim nepřipojit i vysloužilé spací vozy. V tomto areálu se setkává historie a přítomnost železnice. Tento klenot je obklopen romantickou skalní krajinou, kterou během milionů let vytvořila řeka Šopava a její přítoky. Pro aktivní odpočinek jsou tu k dispozici četné turistické trasy, které částečně prezentují i památky historie wolkensteinského hornictví. Zvláště na trase Alpiner Wandersteig Wolkenstein, vyznačené jako okruh, se poutníkovi naskytne mnohokrát pohled na železniční trať. Vyhlídka Brückenklippe ve Wolkensteinském Švýcarsku je u milovníků železnice oblíbeným stanovištěm pro pořizování fotografií.

Zsc hop a

u

Tip: Vyplatí se také nastoupit do Šopavské dráhy (Zschopautalbahn) a prozkoumat další zajímavá místa podél trati. 101

Vycházka Doba trvání: cca 4 hod. Délka: cca 10 km Značení: žlutá tečka Cílová skupina: zdatní turisté Informace: Muzeum a kancelář pro návštěvníky Zámek Wolkenstein Schlossplatz 1 09429 Wolkenstein Tel. + 49 (0) 373 69 871 23 www.stadt-wolkenstein.de

www.erzgebirge-tourismus.de

Wolkenstein

Termální lázně

171


72

ZÁŽITKOVÉ TRASY MARIENBERG

ZÁŽITKOVÁ TRASA HORNÍM MĚSTEM MARIENBERG „Hornictví a renesance v srdci Krušných hor“ Půdorys města Marienberg, založený zcela pravidelně, je považován za vzorový příklad výstavby měst v období renesance na sever od Alp. Okruh městem vede přes velké čtvercové tržiště (Marktplatz) s památníkem zakladatele města, kolem radnice s jedním z nejvýznamnějších renesančních portálů Saska, četných měšťanských domů, Šopavské brány (Zschopauer Tor) coby poslední dochované městské brány z původních pěti, dále kolem domu Lindenhäuschen (česky Lipového domku, památky prosté hornické kultury bydlení) až k nádherně opravenému kostelu Panny Marie, nejmladšímu pozdně gotickému halovému kostelu Saska. O rozkvětu marienberského hornictví názorně vyprávějí muzea a návštěvní doly, třeba „Koňský žentour u Rudolfovy šachty“ v Lautě, otevřený žentour, který je v rámci Krušnohoří naprostým unikátem. Z centra města se do části Lauta dostanete pohodlně autem. Více stop hornictví objevíte však na malé vycházce po Hornické naučné stezce Marienberg, která vás dovede z marienberského městského centra až ke koňskému žentouru v Lautě.

174

La ut en ba ch

Tip: Na konci dne si odpočiňte a uvolněte se v koupacím a saunovémkomplexu v akvacentru AQUA MARIEN.

h

Návštěvní důl

h

Akvacentrum Aqua Marien

hv DreiBrüderHöhe

Rv

171

ch sba Moo

Marienberg

c

tt hle enb Sc a

h

Doba trvání: celodenní výlet Cílová skupina: ti v nejlepších letech se zájmem o aktivní poznávání kultury Informace: Turistické informace Marienberg Markt 1 (přímo v radnici) 09496 Marienberg Tel. + 49 (0) 37 35 60 22 70 info@marienberg.de www.marienberg.de

www.erzgebirge-tourismus.de


73

ZÁŽITKOVÉ TRASY OEDERAN

OEDERAN – PROZKOUMEJTE MĚSTO MALÉHO KRUŠNOHOŘÍ ZA JEDEN DEN Na úpatí Krušných hor mezi Chemnitzem a Freibergem leží městečko Oederan. Kromě nejstaršího parku miniatur na světě tu můžete objevit ještě mnoho dalšího. Historické centrum města vás zve k procházce. Velké akvacentrum a dětské hřiště v centru města budou velkým lákadlem nejen pro děti. Vyplatí se věnovat této oblasti trochu více času, protože i v okolí Oederanu na vás čeká mnoho nezapomenutelných zážitků. Od sousední obce Gahlenz s jejím romantickým vesnickým muzeem a slavnými Gahlenzskými obry až po Hetzdorfský viadukt – tady můžete objevit opravdové poklady. Zveme vás na trasu, která začíná u Malého Krušnohoří v centru města a je vhodná zvláště pro rodiny: její začátek je v Malém Krušnohoří a sestává z návštěvy parku miniatur a oběda v restauraci Haus am Klein Erzgebirge. Poté je možné vydat se na pohodlnou procházku od Malého Krušnohoří v centru města podél Vodních světů (Wasserwelten) se zábavnými atrakcemi určenými k aktivnímu vyzkoušení. Kultura a architektura jsou velmi úzce spojeny v městském kostele. Nelze tedy opominout návštěvu kostela se Silbermannovými varhanami. Velmi doporučujeme navštívit WEBEREI | Muzeum Oederan (se vstupenkou do Malého Krušnohoří sem máte vstup volný). Můžete se zde seznámit s nejrůznějšími tkalcovskými technikami a sami si je vyzkoušet. Určitě byste měli také naplánovat procházku a trochu nakupování v historickém jádru města a zábavu v rodinném a zážitkovém světě přímo v centru města. Na závěr dne bohatého na tolik zážitků se v kavárně Eiscafe Börner podává lahodná zmrzlina a dorty od vítězky celoněmecké cukrářské soutěže.

Malé Krušnohoří

h h

WEBEREI

Městský kostel

bac h

Eiscafe Börner

Hetz

Celodenní výlet Malé Krušnohoří – centrum města Doba trvání: cca 5 hod. Délka: 1 km Cílová skupina: rodiny s dětmi Informace: Městské informace Oederan Markt 6 09569 Oederan Tel. + 49 (0) 372 92 271 28 inf.sv@oederan.de

173

www.erzgebirge-tourismus.de

v Cíl

Oederan

Start

h


74

ZÁŽITKOVÉ TRASY POCKAU-LENGEFELD

PO STOPÁCH VÁPENICTVÍ

Vápenná pec

h

Kladivový mlýn Roßbach

Vycházka Doba trvání: cca 4 hod. Délka: cca 12 km Cílová skupina: zájemci o hornictví a přírodu, lze absolvovat i jako cyklotrasu Informace: Muzeum Vápenka Lengefeld Kalkwerk 4 a 09514 Pockau-Lengefeld Telefon/fax: + 49 (0) 373 67 22 74 info@kalkwerk-lengefeld.de www.kalkwerk-lengefeld.de

h

Přehrada Neuzehnhain I

Lauten bac h

Už od 16. století se v Lengefeldu těží vápenec. Od té doby zde vznikly vápencové závaly s těžebními šachtami a řada pecí na pálení vápna. Svědectví o této dlouhé tradici podávají dosud zachované a již zdaleka viditelné pece na pálení vápna v muzeu Vápenka. Po návštěvě muzea, které je výchozím bodem pro zážitkovou trasu, vede cesta nádhernou zalesněnou krajinou až k hotelu Waldesruh. Odtud se dostanete přes Roßbachwiesen, kde si můžete prohlédnout zbytky starých půdních vypalovacích pecí a v letních měsících obdivovat divoce rostoucí orchideje, k přehradě Neuzehnhain I. Přehrada byla postavena mezi lety 1905 a 1908 a dnes je zdrojem pitné vody pro město Chemnitz. Na procházce kolem přehrady, kolem kladivového mlýna a podél Nové hamerské cesty malebným lesem Bornwald si povšimněte staré věžovité pece na pálení vápna z poloviny 19. století a nakonec takzvané Bílé pece (Weißer Ofen). V tomto starém vápencovém závalu se od 16. století sporadicky těžil vápenec, naposledy mezi lety 1953 a 1961. Weißer Ofenweg (Cesta Bílé pece) se přímo kříží se státní silnicí 226, kterou je nutno přejít, abyste se dostali na Lehrlingsflügelweg (Učednickou stezku), kolem větrací šachty pro dosud existující důl, který se nachází v bezprostřední blízkosti muzea Vápenka a opět k výchozímu bodu zážitkové trasy.

Lengefeld

S226

h

Bílá pec býv. těžba vápence

v

Hotel Waldesruh

Přehrada Neuzehnhain II Start/cíl

hv 5

Muzeum Vápenka

www.erzgebirge-tourismus.de

101


75

ZÁŽITKOVÉ TRASY OLBERNHAU

VYCEZOVACÍ HUŤ OLBERNHAU Tam, kde ruský car na hamru jezdil

Zollst ra

Olbernhau

aler

nth

Grü

ße

ße

Stra

Hüttenschänke

Rothenthale r Straße

www.erzgebirge-tourismus.de

h Bowlingová dráha

h Stálá výstava muzeum Saigerhütte

Hüttenteich (Hutní nádrž)

g

h

5 „Lange Hütte“

(„Dlouhá huť“) býv. tavicí huť

5

h

Měděný hamr

un Natzsch

h

v

g un sch

Stockhausen

atz

Obchod Hutní škola

h

v Hutní mlýn

rN de

Vycezovací huť – chvíle volna v historickém prostředí Doba trvání: až jeden celý den Cílová skupina: rodiny Informace: Turistické informace Olbernhau Grünthaler Straße 5 09526 Olbernhau Tel. + 49 (0) 373 60 68 98 66 www.olbernhau.de

Flö ha

An

V podobě vycezovací huti Olbernhau si můžete prohlédnout jedinečnou památku na zpracování barevných kovů na světě. Huť, ve které se oddělovala měď a stříbro, je dnes zachována v podobě velkého skanzenu. Při procházce můžete prozkoumat více než 20 dochovaných budov. Plně funkční měděný hamr navštívil již car Petr I. a pode legendy jezdil na perlíku o hmotnosti 6 centů. Tento hamr lze obdivovat každou hodinu. Podle přání a po předchozím přihlášení si může návštěvník vykovat svůj vlastní výtvor pro štěstí nebo zhlédnout divadelní hru „Hutnický capart“ („Der Hüttenmatz“), která je zábavou pro malé i velké obecenstvo. V areálu vycezovací huti se nachází dětské hřiště „Stockhausen“. Najdete tu spoustu her a zábavy ve vnitřních i venkovních prostorách. Děti se tu mohou vyřádit při každém počasí a ani dospělí si zde nebudou nudit. O dostatečný přísun energie se postará několik variant občerstvení. Vydatný oběd s typicky krušnohorskými pokrmy v restauraci „Hüttenschänke“ („Hutnický šenk“), lahodný koláč v Café Hüttenmühle nebo sportovní večer na bowlingové dráze – areál vycezovací huti nabízí spoustu možností. Kdo má dostatek času, měl by navštívit malé dílničky a nahlédnout uměleckým řemeslníkům přes rameno při zpracovávání dřeva, skla, vosku a hlíny a nezapomenout ani na hlavní výstavu, elektrárnu, hutní školu, obytný dům pro pracovníky a obchod.

CZ


76

ZÁŽITKOVÉ TRASY SEIFFEN

HISTORICKÁ HORNICKÁ STEZKA Putování historií hornictví Staletí hornické činnosti zanechala dodnes své stopy na podobě obce Seiffen a i nadále žijí v povědomí lidí. V 80. letech 20. století proto skupina pro výzkum hornictví založila naučnou stezku s označením „Historická hornická stezka“ („Historischer Bergbausteig“). Ta začíná u vstupu do pinky „Geyerin“ nad kostelem a vede bývalým hornickým centrem. Do jara 2018 bude tato stezka opravena za podpory EU a přitom rozšířena celkem na 11,5 kilometrů. Cesta, vedoucí kolem Muzea hraček, bude vybavena tabulemi v němčině, češtině a angličtině. Přehledná mapa celé trasy, kterou lze dobře rozdělit na jednotlivé etapy, bude k dispozici na letáku, u vstupu do pinky „Geyerin“ a rovněž na internetu. Informační materiály k této zajímavé turistické atrakci získáte v našem turistickém informačním centru (foto: Segen-Gottes-Erbstollen). Historická hornická stezka – Malá trasa (centrum), viz přehledná mapa Doba trvání: cca 2 hod. Délka: cca 1,5 km Velká trasa (kolem Seiffenu) Doba trvání: cca 4,5–5 hod. Délka: cca 10 km

Seiffen Hauptstra

ße

nge

An der Bi

h Kostel

Pinka

m rg Be ns an

Start/ cíl

we

er orf ud

ne

ch

uts De

Cílová skupina: zájemci o hornictví, rodiny, školní třídy, skupiny Informace: Turistické informace Hauptstraße 73, 09548 Kurort Seiffen Tel. + 49 (0) 373 62 84 38 Fax + 49 (0) 373 62 767 15 info@touristinfo-seiffen.de www.seiffen.de

aß Str e

www.erzgebirge-tourismus.de

g


77

ZÁŽITKOVÉ TRASY ALTZELLA

KUTNA A DLÁTO – „BRÁNA“ DO KRUŠNÝCH HOR

5

h h

r Mu

Silberquelle (Stříbrná studánka)

ld e

Důl Barbara

e rg be

Cihelna

h

h

Rittergutssteinbruch

Spolkový dům

h h gasse

Börnichen Stolln

h

Boberstolln, Steinbrüche

h

h

Starý důl A4

Siebenlehn

www.erzgebirge-tourismus.de

Eichholz

Turistická trasa Altzella – Nossen – Siebenlehn Doba trvání: cca 3 hod. (bez návštěv muzeí) Délka: cca 13 km Cílová skupina: milovníci kultury, objevitelé a badatelé, rodiny, cyklisté a turisté Informace o muzeích: Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH Klosterpark Altzella Zellaer Straße 10 01683 Nossen, www.kloster-altzella.de Informace o hornické naučné stezce:  Bergbaufreunde »Grube Vereinigt Feld« Nossen e. V. Eichholzgasse 62 01683 Nossen www.nossen-bergbau.de

Nossen

Fr ei

Kdo se chce dozvědět více o počátcích hornictví v Krušnohoří, neměl by minout klášter Altzella. Bývalý cisterciácký klášter je dnes památkou a muzeem a je slavný díky bývalému romantickému klášternímu parku, který zde byl založen v 19. století. V roce 1162 založil markrabě Ota Míšeňský vlastní klášter, ve kterém je umístěno ještě mauzoleum knížat z rodu Wettinů. S mnichy tedy přišli i první osadníci, kteří pronikli až do Freibergu a našli stříbro. Klášter z toho moc neměl – musel se vzdát území kolem Freibergu a zůstala mu jen vlastní hornická ves Gersdorf. Cyklisty potěší idylicky položená trasa Muldetalradweg, která spojuje klášter Altzella s ostatními kulturními památkami u pánve. Také zámek Nossen, ležící ve vzdálenosti asi 3 km nad pánví, je hoden návštěvy, nejen kvůli své skvostné renesanční architektuře, ale také kvůli stálé výstavě o rodu von Schönbergů, jejíž historie je úzce spjata s hornictvím ve Freibergu. Naproti zámku začíná Freiberský severní revír, který láká návštěvníky hornickou naučnou stezkou a nabízí seznámení s opravenými štolami. Za to vše vděčíme práci spolku „Grube Vereinigt Feld“ Nossen e. V., který se stará i o oživení památek prostřednictvím komentovaných prohlídek. U štoly Tiefer Börnichen Stolln blízko Siebenlehnu si lze navíc prohlédnout v provozu nadzemní důl z roku 1850.

Okružní cesta doly Ronnov a Fröhlicher Sonnenblick

h

h Wolfsstolln

5

Schusterstolln


78

ZÁŽITKOVÉ TRASY BRAND-ERBISDORF

ZÁŽITKOVÁ TRASA KOLEM BRAND-ERBISDORFU Výchozím bodem zážitkové trasy hornickou oblastí kolem Brand-Erbisdorfu, vedené certifikovaným průvodcem pro Krušnohoří, je muzeum „Huthaus Einigkeit“ („Cáchovna dolu Einigkeit“). Odtud se vydáte po Hornické naučné stezce k dolu Hilmmelsfürst, kdysi nejbohatšímu stříbrnému dolu Saska. Důl byl propůjčen v roce 1596 a po bohatých nálezech stříbrné rudy začalo v roce 1747 období velmi dobrých hospodářských výsledků. Důl dodal přes 650 tun stříbra, stejné množství, jaké tvořilo výnos schneeberského a annaberského revíru dohromady. Po prohlídce centra dolu „Himmelsfürst Fundgrube“ s jeho hornickými památkami se vydáte k haldě, kde budete moci sbírat minerály. S trochou štěstí najde každý lesklé kousky rudy a krystaly. Po určení nálezů se pokračuje do návštěvního dolu „Bartholomäusschacht“. Tato šachta patřila od 18. století ke štole „Thelersberger Stolln“, nejdůležitější štoloev revíru s délkou více než 50 km. Tady je možné si prohlédnout a vyzkoušet ruční naviják, navržený v roce 1783 mistrem Mendem a zrekonstruovanou v roce 1995, se setrvačníkem a brzdou. Do šachty lze sestoupit po důlních žebřících až do hloubky 25 metrů. Cesta dále pokračuje k „Zugspitze“, bývalému dolu „Alte Mordgrube“ („Starý důl vraždy“), se kterou je spojena bájná a strašlivá událost. Po prohlídce nadzemních částí dolu „Alte Mordgrube“ se strážnicí (1820), modlitebnou a zásobárnou (1853), kovárnou (1856), čerpadlem vody nad osvětlovacím otvorem příkopu (1820), altmordgruberskou cáchovnou, ústím kanálu Mendenrösche a železničním náspem (1829) vedoucím k prádlu s částí zrekonstruované jednokolejné železnice budete pokračovat do restaurace „Zugspitze“ v bývalé těžní budově šachty Mendeschacht, kde se můžete posilnit. Zážitková trasa Mordgrube – Himmelsfürst – Muzeum Doba trvání: 4 až 5 hod. Délka: 8 km Cílová skupina: rodiny s dětmi a všichni zájemci o hornictví Informace: Muzeum „Huthaus Einigkeit“ Jahnstraße 14, 09618 Brand-Erbisdorf, Tel. + 49 (0) 373 22 506 99 Fax + 49 (0) 373 22 323 41 museum@stadt-brand-erbisdorf.de www.brand-erbisdorf.de

BrandErbisdorf Muzeum „Huthaus Einigkeit“

h

Mordgrube

Start/cíl

Návštěvní důl „Bartholomäusschacht“

h

Himmelsfürst

h

Důl

www.erzgebirge-tourismus.de

v h

Zugspitze

101


79

ZÁŽITKOVÉ TRASY KLINGENBERG

OBJEVITELSKÁ TRASA: EDLE KRONE – KLINGENBERG A ZPĚT Vycházka začíná v Edle Krone, malé staré hornické obci. Odtud se jde divokým romantickým údolím říčky Wilde Weißeritz, kolem dorfhainské vodárny, s možností návštěvy akvaparku v Dorfhainu. Podél hornické naučné stezky najdeme ještě dnes stopy hornické činnosti z období od 12. do 19. století. Mnoho informačních tabulí podává výklad o mlýnech, štolách a geologických zvláštnostech až po návštěvní důl, kde si lze udělat představu o práci horníků v podzemí. Přes oboru nás pak cesta zavede ke Klingenberské přehradě. V roce 2014 oslavila tato přehrada stoleté výročí. Přes most Streichholzbrücke pokračujeme bývalou zásobovací cestou k hotelu Neuklingenberger Höhe a dále až k nádraží Klingenberg. Na konci obce směrem na Grillenburg vede cesta do Tharandtského lesa k nádrži Seerenteich, která byla kdysi využívána jako přehradní nádrž pro vorařství. Po cca 4 km podél potoka Seerenbach přijdeme k Edle Krone.

Tharandt

Grillenburg

Weißeritz

Zážitková trasa Edle Krone – Klingenberg – Edle Krone Doba trvání: 4,5 hod. Délka: 20 km, během cesty jen krátká stoupání Cílová skupina: rodiny, turisté, zájemci o hornictví Informace: Návštěvní důl Aurora Erbstolln Tel. + 49 (0) 351 650 27 00 www.auroraerbstolln.de Otevírací doba: každoročně duben až konec října 10–14:30 hod. speciální prohlídky po přihlášení Tel. + 49 (0) 351 650 27 00

Edle Krone ch nba

re

See

Dorfhain Návštěvní důl

h

Klingenberg

W

il

de itz Weißer

v Hotel Zur Neuklingenberger Höhe

www.erzgebirge-tourismus.de

Přehrada Klingenberg

Start/ cíl


80

ZÁŽITKOVÉ TRASY DEUTSCHNEUDORF

OBJEVITELSKÁ TRASA S HORSKÝM SKŘÍTKEM!

Prohlídkový důl

hRv

tz

ni

ei

hw

Sc

Objevujte krušnohorskou přírodu, kulturu a historii všemi smysly – hravě a klidně i sportovně. A to vše ve „dvou zemích a jednom regionu“, Krušnohoří! Zábava pro celou rodinu! Naše zážitková turistická trasa, vedoucí přes hranice obou zemí, začíná v centru hornické zážitkové vesnice Deutschneudorf a končí v malé české hornické obci Lesná. Na celkem 22 zastávkách, více než 30 informačních tabulích a více než 20 hracích a informačních prvcích toho lze objevit opravdu hodně. Náš maskot, malý horský skřítek, který zná okolí jako své boty, vás povede k jednotlivým zastávkám. Podél cesty lze na různých zvukových zastávkách přírodu „slyšet“, na stezce pro chůzi naboso ji můžete „cítit“ a pomocí kukátka nebo hmyzího hotelu také „vidět“. Seznámíte se se zajímavostmi ohledně využívání vody a dřeva, historií lesa nebo se zmizelými vesnicemi našeho regionu. Zvláště dobře se náš horský skřítek vyzná v tajemné říši hornictví. Zde se vyplatí návštěva prohlídkového dolu a ponoření se do světa pod zemí. Po malém občerstvení v cáchovně dolu byste si neměli nechat ujít prohlídku brusírny minerálů, abyste mohli obdivovat poklady z hlubin dolů. Po pestrém a bohatém dni si lze v cíli vychutnat výborné pokrmy z českého Krušnohoří.

h

Tip: Alternativou k dlouhé trase je malá okružní trasa v délce cca 6 km (zastávky 1 až 12). Na zastávce 2 zve k návštěvě Muzeum obce Deutschneudorf. Zde si můžete prohlédnout mj. s láskou zařízenou krušnohorskou jizbu a historickou školní třídu z dob minulých. Turistická trasa Doba trvání: cca 3 až 6 hod. Délka: turistická trasa a cyklotrasa cca 12 km Cílová skupina: rodiny s dětmi Informace: Turistický infostánek „Am Huthaus“ Deutschkatharinenberg 14 09548 Deutschneudorf Tel. + 49 (0) 373 68 129 42 info@fortuna-bernstein.de

Deutschneudorf Hornická zážitková vesnice

Hora Svaté Kateřiny

5

Start (cíl) Nová Ves v Horách

Lesná Cíl

www.erzgebirge-tourismus.de

R v

Lesenská Pláň Horský hotel Lesná


81

ZÁŽITKOVÉ TRASY THARANDTSKÝ LES

GEOLOGICKÝ SKANZEN V GEOPARKU THARANDTER WALD (THARANDTSKÝ LES) „Pěší objevitelská trasa saskou geologií“ V geoparku se vydáme na geologickou cestu časem. Pojďte s námi, podívejte se na Tharandtský les jinýma očima a nechte se unést do prastarého světa. Na naší cestě z Mohorn/Grund přes Landberg do lázní Hartha a zpět po luční cestě a „Pouštní Arábií“ zjistíme, kolik zajímavostí lze vidět a objevit na tak malém prostoru. Vydáme se po geologických stopách, jež po sobě zanechaly mohutné erupce vulkánů, staré krátery a jícny i zbytky mohutných mořských záplav a historického hornictví. Zkrátka nepřijde ani téma zdraví. Rozmanitost vnese do programu Kneippova vodní lázeň nebo stezka pro chůzi naboso. Postaráno bude i o ty nejmenší. Na lesním hřišti se les kouzelně a tajemně promění v pohádkový svět. Kdo by se chtěl po cestě stát i na chvíli poutníkem, může se vydat kousek po saské části Svatojakubské cesty, na které poutníci hledali klid duše a souznění s přírodou již ve 12. století. Na Landbergu se nabízí možnost občerstvení v idylicky položené restauraci „Zum Landberg“. Zde se návštěvníci mohou posilnit pokrmy domácí saské kuchyně nebo zvěřinovými specialitami. Kdo by raději něco rustikálnějšího, nají se ve Spechtshausenu v občerstvení Am Waldrand nebo si poté odpočine na lesním koupališti v Mohorn/Grund. Extra tip: Manufaktura na vonné svíčky KNOX Vycházka Doba trvání: 6 hod. Délka: 14 km Cílová skupina: rodiny, návštěvníci se zájmem o přírodní vědy a zdraví Informace: vycházka s průvodcem je možná po přihlášení Kontakt: Geopark, Tel. + 49 (0) 350 55 69 68-20 průvodce Rolf Mögel, Tel. + 49 (0) 33 52 03 25 30

173

Start/cíl

7 

5‘

Grund

h

5

Landberg

W vh

www.erzgebirge-tourismus.de

W

Vyhlídka

k Landberg

Manufaktura na vonné svíčky KNOX

k Kirschberg Trie b

isch

5v

Spechtshausen Hartha

‘Hartheberg k

Ascherhübel

W

Ö Lesní hřiště Æ 7 k ‘Æ 7

W


82

ZÁŽITKOVÉ TRASY ALTENBERG

PO STOPÁCH HISTORICKÉHO HORNICTVÍ Altenberg, „Stadt uffn alten Berg“ (česky „město na staré hoře“) vděčí za svůj vznik hornictví a stopy více než 500 let dlouhé historie hornictví jsou zde i dnes nepřehlédnutelné. Cesta vede kolem pinky, hraničního kamene a prachárny až k Hornickému muzeu Altenberg. To nabízí zajímavý pohled na staleté řemeslo altenberských horníků. Kolem šachty Arno-Lippmann-Schacht a příkopu Aschergraben s památníkem J. W. Goetha se dostaneme k návštěvnímu dolu „Vereinigt Zwitterfeld zu Zinnwald“. Zde je možné si prohlédnout rozvětvený systém štol s podzemním jezerem. Zpátky na povrchu cesta pokračuje kolem schwarzwasserských odpadových hald směrem na Altenberg. Na konci vycházky se nám naskytne jedinečný pohled na altenberskou pinku, výraznou hornickou památku regionu. Komu se v návštěvním dole Zinnwald zalíbilo, je srdečně zván na vánoční slavnost Mettenschicht. Vždy v sobotu před 1. adventní nedělí zde opět ožívá stará hornická tradice. Důlní prostor, vyzdobený jedlovím a mnoha svíčkami, vytváří působivou atmosféru. U vánoční hudby, hornických příběhů a rustikální hornické hostiny se zahajuje hornická altenberská vánoční doba. Tip: Doporučujeme návštěvu likérky „Altenberger Kräuterlikörfabrik“. Lze tu ochutnat a zakoupit „Alternberger Heimaterde“ – altenberský bylinný likér. Při malé odbočce lze na konci příkopu Aschergraben spatřit ještě „Starou bobovou dráhu“ („Alte Bobbahn“).

Altenberg

5

h Pinka

Start/cíl

h Hornické

5 muzeum

Galgenteich

Geising

Vycházka Doba trvání: 3,5 až 4 hod. Délka: cca 10 km Cílová skupina: rodiny s dětmi, turistické skupiny Informace: Turistická informační kancelář Am Bahnhof 1 01773 Altenberg Tel. + 49 (0) 350 56 239 93 Fax + 49 (0) 350 56 239 94 www.altenberg.de

h

Historická bobová dráha

Památník J. W. Goetha

h

Scharspitze (808 m) 170

h

Prohlídkový důl

5 5 ZinnwaldGeorgenfeld

www.erzgebirge-tourismus.de

Zinnwald


ZÁŽITKOVÉ TRASY JÁCHYMOV

NAUČNÉ STEZKY V OKOLÍ JÁCHYMOVA Radonová naučná stezka Pokud se chcete dozvědět více informací o plynu radonu, navštivte tuto naučnou stezku. Její délka je asi 3 km, začíná u muzea a končí za lázeňským hotelem Akademik Běhounek. Během putování klidnou přírodou se vám naskytnou nádherné výhledy na svahy Krušných hor. Délka:

cca 3 km

Naučná stezka Jáchymovské peklo Tato naučná stezka je přibližně 8,5 km dlouhá a začíná u kostela sv. Jáchyma. Najdeme na ní 12 zastávek a je označena žlutým značením. Cesta vede slavným hornickým revírem a současně místy, kde se v 50. letech 20. století nacházely komunistické pracovní tábory. Zároveň prochází také nádhernou krajinou Krušnohoří. Naučná stezka je vhodná pro vycházku v létě nebo na podzim. V zimě je špatně schůdná. Délka: Značení:

cca 8,5 km žluté

Naučná stezka Hornická krajina Krušnohoří Na této trase se nachází 19 informačních tabulí. Putujeme na ní typickou krušnohorskou krajinou s hlubokými údolími, strmými svahy a hustými lesy ve východní části hornického revíru Jáchymov. Naučná stezka je dlouhá přibližně 10,5 km. Mnohé úseky lze projet i na kole. Délka:

cca 10,5 km

Informace:

Turistické informační centrum Jáchymov Náměstí Republiky 1 326 51 Jáchymov Tel./fax + 42 (0) 353 811 379 ic-jachymov@volny.cz www.mestojachymov.cz

www.erzgebirge-tourismus.de

83


84

HORNICKÉ ZÁŽITKOVÉ DNY Hornický region Erzgebirge/Krušnohorˇí na cesteˇ na Seznam sveˇtového deˇdictví UNESCO!

Kdo cestuje po Krušnohoří, setkává se ještě dnes všude s hornickými tradicemi. Nikde jinde v Německu dnes nenajdeme tolik hornických památek, fascinujících horních měst, nádherných kostelů, štol ani uměleckých děl se vztahem k hornictví jako právě v Krušnohoří. Všechny dohromady tvoří 800 let starou kulturní krajinu, která je v rámci Evropy jedinečná, a proto region usiluje o zapsání na Seznam světového dědictví UNESCO. Každoročně se na první červnový víkend konají „Hornické zážitkové dny Erzgebirge/Krušnohoří“, při kterých zvou v celém regionu vycházky montánní krajinou, hornické prohlídky nad zemí i v podzemí i nejrůznější akce a představení v horních městech k objevování tohoto zážitkového regionu. www.erzgebirge-tourismus.de

www.erzgebirge-tourismus.de


Obsah 2 4 8 10 14 18 20 60 62

Historie Jsme na cestě na Seznam světového dědictví UNESCO Fascinující horní města a nádherné kostely Zajímavé informace Kulturní poklady Gastronomie a domácí kuchyně Horní města Sasko-česká stříbrná stezka Zážitkové trasy

krušnohorský

životní styl se stane světovým dědictvím

800 let hornictví vedlo k jedinečnému vztahu mezi člověkem a přírodou, který vytvořil kulturní krajinu s univerzální hodnotou. Ta by měla být uchována a dále rozvíjena jako světové dědictví UNESCO.

Br cz tve bergstaedte kulturschaetze 01 2018 web  
Br cz tve bergstaedte kulturschaetze 01 2018 web  
Advertisement