Page 1

Leerreis Oss Op woensdagmiddag 18 september namen er zo’n 55 personen deel aan de Leerreis Oss. Dit fotoverslag geeft een impressie van deze leerzame middag. De groep bestond uit beleid- en uitvoeringsmedewerkers, wethouders, directieleden, wijk- en dorpsraadleden en een afvaardiging van de gemeente Aalburg. Het doel van de middag was om kennis te maken en te leren van alle bijzondere burgerinitiatieven die de gemeente Oss rijk is. In groepen van negen personen gingen de deelnemers langs drie locaties, waar ze hartelijk werden ontvangen door enthousiaste vrijwilligers. Deze vrijwilligers vertelden over hun drive, de mogelijk- en moeilijkheden van het project, hun bevindingen over de samenwerking met de gemeente en hun wensen voor de toekomst. Uit de reacties achteraf blijkt dat de deelnemers erg veel opgestoken hebben van deze middag. De do’s en don’ts voor burgerinitiatief staan weer helder op het netvlies.

Fotoverslag Fotoverslag

Doel bereikt. En nu… actie!


Dierenweitje en afvalpakkers Oss Noordwest


Duikvereniging Duikvereniging ‘De ‘De Waterman’ Waterman’


“Zorg “Zorg dat dat het het niet niet iets iets is is wat wat erbij erbij komt komt voor voor de de ambtenaar, ambtenaar, maar maar waar waar hij/zij hij/zij structureel structureel tijd tijd voor voor neemt.” neemt.”

Wijkcentrum Wijkcentrum Schadewijk Schadewijk en en Cruijff Cruijff Court Court


“Zorg “Zorg voor voor goed goed vooronderzoek vooronderzoek om om experimenteerwerk experimenteerwerk te te voorkomen, voorkomen, maar maar laat laat los los als als de de omstandigheden omstandigheden het het mogelijk mogelijk maken.” maken.”

Krinkelhof, Krinkelhof, locatie locatie Horizonschool Horizonschool De De Meteoor Meteoor

“Loslaten “Loslaten is is een een kunst.” kunst.”


“Wat “Wat mij mij opviel opviel is is dat dat er er al al veel veel burgerparticipatie burgerparticipatie projecten projecten zijn zijn maar maar dat dat die die beperkt beperkt bij bij de de gemeenteambtenaren gemeenteambtenaren bekend bekend zijn. zijn. Participatie Participatie en en zelfbeheer zelfbeheer is is dus dus nog nog niet niet zo zo vanzelfsprekend vanzelfsprekend binnen binnen het het gemeentehuis.” gemeentehuis.”


“Als “Als men men dicht dicht bij bij de de eigen eigen passie passie kan kan blijven, blijven, krijg krijg je je dingen dingen voor voor elkaar.” elkaar.”


Zorgcentrum Zorgcentrum Oijen, Oijen, Locatie Locatie St. St. Jozef Jozef

“Burgers “Burgers zijn zijn zelf zelf tot tot veel veel meer meer in in staat staat dan dan wij wij vermoeden. vermoeden. Dat Dat moeten moeten wij wij koesteren.” koesteren.”


Dorpsraad Dorpsraad Herpen, Herpen, rotonde rotonde en en aanhangwagen aanhangwagen

“Doordat “Doordat het het gedragen gedragen wordt wordt door door de de bewoners bewoners zelf zelf werkt werkt het. het. Niet Niet op op aansturen aansturen van van de de gemeente. gemeente. Hoe Hoe graag graag we we dat dat ook ook zouden zouden willen.” willen.”


“Ik “Ik merk merk zelf zelf dat dat ik ik de de negatieve negatieve ervaringen ervaringen (die (die er er natuurlijk natuurlijk ook ook af af en en toe toe zijn zijn bij bij zo’n zo’n project) project) vergeet, vergeet, als als ik ik een een verhaal verhaal voorbereid voorbereid over over wat wat we we doen doen en en hoe hoe we we het het doen. doen. Gewoon Gewoon omdat omdat er er zoveel zoveel positiefs positiefs te te melden melden is!” is!”


“Het “Het is is weer weer bevestigd bevestigd dat dat we/ik we/ik veel veel vaker vaker de de wijken wijken en en dorpen dorpen in in moet moet om om met met mensen mensen te te praten praten over over hun hun ervaringen ervaringen met met hun hun leefomgeving leefomgeving en en met met gemeente gemeente Oss. Oss. Ik Ik ga ga nu nu tijd tijd vrij vrij maken maken om om regelmatig regelmatig een een dagdeel dagdeel te te kunnen kunnen besteden besteden aan aan dit dit soort soort dingen.” dingen.”

Dierenweide Dierenweide Amsteleindstraat Amsteleindstraat en en afvalpakkers afvalpakkers Oss Oss Noordwest Noordwest


Buurttuin Buurttuin BergBoss, BergBoss, Berghkwartier Berghkwartier Oss Oss

“Stimuleringsgeld “Stimuleringsgeld zorgt zorgt voor voor het het sneller sneller doorpakken doorpakken van van een een initiatief, initiatief, maar maar is is niet niet bepalend bepalend voor voor het het succes succes (zal (zal alleen alleen langer langer duren).” duren).”


“Het “Het probleem probleem zit zit in in de de cultuuromslag cultuuromslag naar naar ‘anders’ ‘anders’ werken werken in in het het gemeentehuis: gemeentehuis: De De gemeente gemeente moet moet sneller sneller schakelen schakelen en en reageren reageren om om initiatieven initiatieven zo zo goed goed mogelijk mogelijk te te laten laten slagen. slagen. Het Het is is ook ook niet niet helder helder wie wie binnen binnen de de gemeente gemeente waar waar mee mee bezig bezig is, is, de de onderlinge onderlinge afstemming afstemming moet moet dus dus beter.” beter.”


“Als “Als de de gemeente gemeente een een vraag vraag krijgt krijgt van van

Stichting Stichting

een een (groep) (groep) bewoner(s) bewoner(s) die die niet niet binnen binnen standaarden standaarden past, past, moeten moeten we we ALTIJD ALTIJD

Speelweide Speelweide Oijen Oijen

contact contact opnemen, opnemen, gaan gaan kijken kijken en en luisteren luisteren of of wij wij dat dat steuntje steuntje in in de de rug rug kunnen kunnen zijn.” zijn.”

“Misschien “Misschien tijd tijd voor voor een een transitie transitie burgerkracht?!” burgerkracht?!”


“Ik “Ik heb heb veel veel wensen wensen en en klachten klachten gehoord gehoord die die (deels) (deels) vrij vrij gemakkelijk gemakkelijk op op te te lossen lossen zijn. zijn. Dus Dus ik ik kan kan er er samen samen met met collega’s collega’s van van andere andere afdelingen afdelingen ook ook concreet concreet aan aan bijdragen bijdragen om om het het voor voor de de burgers burgers op op te te lossen lossen of of te te verbeteren. verbeteren. Ik Ik heb heb dat dat ook ook gelijk gelijk gedaan gedaan tijdens tijdens en en na na de de leerreis. leerreis. Dat Dat geeft geeft een een goed goed gevoel.” gevoel.”


Leerlooiershuisje Leerlooiershuisje en en Schoonenberg Schoonenberg Ravenstein Ravenstein

“We “We vonden vonden het het fijn fijn om om ons ons verhaal verhaal te te doen doen en en waren waren blij blij met met de de positieve positieve respons. respons. Het Het is is voor voor ons ons een een opsteker.” opsteker.”


“Het “Het zou zou heel heel goed goed zijn zijn als als er er meer meer projecten projecten in in Oss Oss van van start start kunnen kunnen gaan, gaan, waarmee waarmee niet niet alleen alleen de de buurt buurt maar maar ook ook langdurig langdurig werklozen werklozen geholpen geholpen worden. worden. Henny Henny zat zat al al 10 10 jaar jaar werkloos werkloos thuis thuis toen toen hij hij bij bij ons ons aan aan de de slag slag ging. ging. Hij Hij heeft heeft nog nog veel veel begeleiding begeleiding nodig, nodig, maar maar het het is is voor voor hemzelf hemzelf en en voor voor ons ons een een geweldige geweldige opsteker opsteker dat dat hij hij dit dit werk werk kan kan doen. doen. Het Het is is dus dus eigenlijk eigenlijk een een win-win win-win situatie. situatie. Dat Dat aspect aspect wordt wordt nog nog wel wel eens eens vergeten.” vergeten.”


Stichting Stichting Landschapsbeheer Landschapsbeheer Oss Oss

“De “De zelforganisatie zelforganisatie van van de de mensen mensen is is geweldig. geweldig. Hun Hun wil wil om om een een doel doel te te bereiken bereiken en en daar daar zo zo veel veel vrije vrije tijd tijd insteken, insteken, met met of of zonder zonder de de gemeente. gemeente. Dat Dat moeten moeten wij wij meer meer aandacht aandacht geven geven en en hen hen ondersteunen ondersteunen en en helpen helpen waar waar het het mogelijk mogelijk is.” is.”

“Ik “Ik heb heb geleerd geleerd dat dat we we de de boodschap boodschap verder verder moeten moeten verspreiden verspreiden in in de de organisatie.” organisatie.”


“Toon “Toon voldoende voldoende waardering waardering en en erkenning erkenning voor voor participerende participerende burgers.” burgers.”

“Het “Het was was heel heel leerzaam leerzaam hoe hoe mensen mensen bezig bezig zijn zijn in in hun hun eigen eigen wijk, wijk, en en de de natuur natuur in in Oss Oss hoe hoe dat dat beheerd beheerd wordt wordt allemaal allemaal door door vrijwilligers. vrijwilligers. Daar Daar heb heb ik ik veel veel bewondering bewondering voor.” voor.”


Burgerinitiatieven in Oss Burgerinitiatieven bestaan al erg lang in Oss. Grote en kleine projecten, van korte en lange duur. En daar zijn we trots op! Kijk voor alle voorbeelden en mogelijkheden op: Dierenweitje en afvalpakkers Oss Noordwest

-Bewoners Beheren Buurt

www.oss.nl/bewonersbeherenbuurt

-Wijkgericht Werken

www.oss.nl/web/Inwoners-1/Wijkgericht-werken.htm

-BuurtwerkT

www.de-schadewijk.nl/site/content/Publieke_docs/oss0085_08_buurtwerkt_02.pdf

-Weg met de Bende van Oss

www.wegmetdebendevanoss.nl/

-Participatiekaart Oss

www.participatiekaart.nl/oss

Ook de dorps- en wijkraden zetten zich in voor burgerinitiatieven. Kijk voor meer informatie op: -Wijkraad Centrum, Krinkelhoek, Mettegeupel www.ckm-oss.nl -Wijkraad Oss Noordwest

www.wijkraadossnoordwest.nl www.wijkstichtingossnoord-west.nl

-Wijkraad Oss Zuid

www.oss-zuid.nl

-Wijkraad Ruwaard

www.rucrea.nl/wijkraad/index.htm

-Wijkraad Schadewijk

www.de-schadewijk.nl

-Dorpsraad Berghem

www.berghem.nl

-Dorpsraad Herpen

www.herpenonline.nl

-Dorpsraad Megen, Haren, Macharen

www.megen.info

-Dorpsraad Ravenstein

www.dorpsraadravenstein.nl

-Dorpsraad Lith

www.dorpsraadlith.nl

Fotoverslag Leerreis Oss 2013  
Fotoverslag Leerreis Oss 2013  
Advertisement