Page 1

3-6-2013

PROVINCIE FLEVOLAND

ADVIESRAPPORT ‘DE INZET VAN SOCIALE MEDIA TIJDENS HET ZWEMWATERSEIZOEN’

Opleiding Communicatie aan Windesheim Flevoland | S.A. Maarsingh


1


Titel: Auteur: Hogeschool: Opleiding: Stageperiode: Stagebedrijf: Bedrijfsmentor: Docentbegeleider:

Adviesrapport ‘De inzet van sociale media tijdens het zwemwaterseizoen’ Sanne Maarsingh 1046158 Windesheim Flevoland Communicatie April – juni 2013 Provincie Flevoland, afdeling Communicatie en bestuursondersteuning Lenny van Rooijen Willeke Swaneveld

2


3


Voorwoord Na een korte maar krachtige periode op de afdeling CBO is dit rapport tot stand gekomen. In de afgelopen maanden heb ik veel geleerd over het communicatievak en nieuwe kansen en mogelijkheden ontdekt voor mijn toekomst. Ik wil graag Lenny van Rooijen bedanken voor haar support en tijd. Zij heeft mij alle ruimte gegeven om te werken aan dit project en heeft mij op alle mogelijke manieren ondersteund. Daarnaast heeft ze me op sleeptouw genomen en gestimuleerd om ook buiten mijn project te werken. Dit heeft mij nieuwe inzichten gegeven in mijn toekomstige werkveld. Hoewel het begeleiden van een stagiair voor haar nieuw was, had ik geen betere begeleidster kunnen wensen. Hopelijk zal zij in de toekomst haar kennis ook met andere studenten delen. Op de afdeling CBO heb ik verschillende soorten communicatie vakmensen ontmoet, van interne communicatie tot webteam en redactie. Ik ben met open armen ontvangen en heb me vanaf de eerste dag hartelijk welkom gevoeld. Dank hiervoor. Ook wil ik Willeke Swaneveld, het YOLO team, Tom Kwint, Arne Nooitgedagt, de familie Kuijpers, Aron, Gilles Dijkman, Olof Pauw, Philip van Tiel, Henk Groen, mijn familie, Jolanda Scholten van OFGV en natuurlijk de altijd vrolijke collega’s van de afdeling CBO bedanken voor hun input.

4


5


Managementsamenvatting Het onderwerp zwemwater binnen de overheid kenmerkt zich door complexe en moeilijk te sturen processen, een divers netwerk met meerdere betrokkenen, maatschappelijke en politieke belangen en afhankelijkheid van coproductie om de doelen te bereiken. In dit stuk gaat het om zwemwaterkwaliteit en hoe de informatie verspreid wordt naar de betrokkenen en ook hoe deze interactiever gemaakt kan worden. In de provincie Flevoland bevinden zich op dit moment 27 geïnventariseerde plaatsen. Op deze plaatsen wordt het routinematige kwaliteitsonderzoek verricht door de waterkwaliteitsbeheerders. Het onderzoek richt zich met name op de hygiëne en veiligheid van het zwemwater, de strandzone, ligweide en overige voorzieningen. In de zomer kan het voorkomen dat men niet kan zwemmen in het open zwemwater in Flevoland vanwege de risico’s voor de volksgezondheid. De provincie heeft de Omgevingsdienst Gooi en Vechtstreek gemandateerd. Dit betekent dat zij alle uitvoerende taken op zich hebben genomen. De provincie is eindverantwoordelijk. De doelgroep zijn de recreanten. Deze zijn onder te verdelen in de inwoners van Flevoland, toeristen en watersporters. Door de verschillende doelgroepen te onderzoeken, interviews af te nemen en deskresearch te doen, vorm ik een beeld van de doelgroep. De inwoners van Flevoland zijn onderverdeeld in scholieren, studenten, gezinnen en ouderen. De meest gebruikte media zijn Facebook en Twitter. De informatie voorzieningen waar op dit moment gebruik van worden gemaakt om het publiek in te lichten omtrent de mate van veiligheid zijn: - De zwemwatertelefoon - Zwemwaterkaart - Informatieborden op het strand - Website provincie Flevoland - Bij calamiteiten via media en NOS teletekst Hieraan wil de provincie sociale media toevoegen. In dit rapport zal ik de mogelijkheden hiervoor onderzoeken. Bij de toevoeging van sociale media kunnen Twitter, Facebook, YouTube en Pinterest ingezet worden. Het voordeel van de inzet van al deze verschillende media in combinatie met de website, de zwemwatertelefoon en de papieren zwemkaart, is dat het een crossmediaal geheel wordt. Dit geeft ook de mogelijkheid tot cocreatie. Zo kunnen burgers vragen stellen en ideeën aandragen voor verbetering en krijgt de provincie Flevoland een toegankelijker imago. Ik raad aan om gebruik te maken van Facebook en Twitter in combinatie met de huidige beschikbare middelen. Daarnaast adviseer ik het maken van een responsive website in plaats van een applicatie omdat de responsive website gemakkelijker is in bouw en onderhoud en minder kost dan het bouwen van een aparte applicatie.

6


7


Uit dit onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een Twitteraccount voor de burger. Dit is puur informatievoorziening. Wanneer de provincie meer wil laten zien van de organisatie en het proces achter het zwemwater, kunnen de andere media worden ingezet op de manier die beschreven is in het rapport. Hiermee kan de provincie een crossmediale strategie ontwikkelen. Voor het aankomende zwemseizoen raad ik aan om de volgende onderdelen uit het rapport te implementeren voor het zwemwaterseizoen 2013: - het onderhouden van het Twitter account @Flevozwemwater - het maken van een responsive website in plaats van een app - het aanmaken en onderhouden van ten minste twee van de vier media accounts die beschreven staan in dit rapport Uitvoerbaarheid van het plan Vanuit de omgevingsdienst is aangegeven dat zij onvoldoende FTE hebben, waardoor dit advies voor hen onuitvoerbaar is. De provincie heeft op dit moment ook geen mensen die het onderwerp zwemwater onder hun hoede kunnen nemen. Daarom raad ik aan om een externe kracht in te huren. Een stagiair is een mogelijkheid, maar lastig te vinden omdat de zomermaanden veelal gebruikt worden om te werken en een stagevergoeding de spaarpot niet vult. Een invalkracht van een uitzendbureau is vaak duur voor de organisatie, maar gezien de korte periode van vijf maanden is dit nog te overzien.

8


9


Inhoud Voorwoord .................................................................................................................................................... 4 Managementsamenvatting ........................................................................................................................... 6 Inleiding ....................................................................................................................................................... 12 Hoofdstuk 1: Algemene informatie ............................................................................................................ 14 Hoofdstuk 2: Welke informatie is momenteel beschikbaar en op welke manier? .................................... 15 Hoofdstuk 3: Doelgroepen .......................................................................................................................... 18 3.1 Doelgroep: Scholieren ........................................................................................................................... 19 3.2 Doelgroep: Studenten ........................................................................................................................... 20 3.3 Doelgroep: Gezin ................................................................................................................................... 20 3.4 Doelgroep: Ouderen .............................................................................................................................. 22 3.5 Doelgroep: Toeristen ............................................................................................................................. 23 Hoofdstuk 4: Toekomst (voor)beelden ....................................................................................................... 25 Hoofdstuk 5: Sociale media ......................................................................................................................... 28 Hoofdstuk 6: Hoe kan de communicatie aangevuld worden? .................................................................... 30 7.1 Strategie Twitter ................................................................................................................................... 34 7.2 Stappenplan .......................................................................................................................................... 36 Hoofdstuk 8: Facebook................................................................................................................................ 40 8.1 Stappenplan........................................................................................................................................... 41 Hoofdstuk 9: Pinterest................................................................................................................................. 44 Hoofdstuk 10: YouTube ............................................................................................................................... 45 Hoofdstuk 11: Een app ................................................................................................................................ 46 Hoofdstuk 12: Advies................................................................................................................................... 48 Bronnen ....................................................................................................................................................... 50

10


11


Inleiding Dit rapport is tot stand gekomen naar aanleiding van de stageopdracht, geformuleerd door mijn begeleider Willeke Swaneveld, docent aan Windesheim Flevoland: “Schrijf een analyse over de inzet van sociale media binnen jouw bedrijf”. Deze heeft Lenny van Rooijen, mijn stagebegeleider binnen de provincie Flevoland als volgt geïnterpreteerd: “Benoem de doelgroepen, beschrijf de betrokken partijen en hoe de communicatie nu wordt ingezet. Geef een advies over hoe we zwemwater beter/meer onder de aandacht kunnen brengen met sociale media. Kies een middel uit en werk deze zoveel mogelijk uit, of bereid dit zodanig voor dat het vervolgens uitgevoerd kan worden.” De hoofdvraag luidt: “Hoe kan de provincie Flevoland zwemwater beter/meer onder de aandacht brengen met sociale media? “ Aan de hand van de hoofdvraag zijn de volgende deelvragen geformuleerd: - Welke sociale media komen in aanmerking als informatievoorziening over het onderwerp zwemwater? - Hoe kan sociale media worden ingezet als informatievoorziening over het onderwerp zwemwater? - Welke doelgroepen kan de provincie benoemen rond het onderwerp zwemwater? - Hoe kunnen de huidige informatievoorzieningen aangevuld worden rondom zwemwater? Het onderzoek is samengesteld uit een deel deskresearch en een deel fieldresearch. Ik heb met diverse mensen gesprekken gevoerd over het onderwerp zwemwater en de mogelijke inzet van sociale media. Daarnaast heb ik op internet informatie gevonden over sociale media, hoe deze ingezet worden binnen diverse organisaties en wat de mogelijkheden zijn. Ook heb ik verschillende boeken geraadpleegd die ik heb gebruikt tijdens het social media blok binnen mijn opleiding communicatie aan Windesheim Flevoland.

12


13


Hoofdstuk 1: Algemene informatie Er zijn ongeveer 700 officiële zwemwaterlocaties in Nederland. Tijdens het zwemseizoen (van 1 mei tot 1 oktober) wordt het water op deze locaties elke 14 dagen gecontroleerd.1 Volgens de wet is de provincie Flevoland verplicht om ten minste eens per maand een controle uit te voeren en deze frequentie op te voeren wanneer de locatie vaker bezocht wordt of er een eerder incident heeft plaatsgevonden. In het kader van de Wet hygiëne, veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) is de provincie Flevoland belast met de uitvoeringstaken van deze wet. Een van deze taken is het jaarlijks terugkerend veiligheidsonderzoek van de zwemgelegenheden in oppervlakte wateren: Artikel 10 d van de WHVBZ. Dit artikel luidt: ‘Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een onderzoek in naar de veiligheid bij het zwemmen op de op grond van artikel 10 b Whvbz geïnventariseerde plaatsen’ De onder 10 b genoemde plaatsen zijn plaatsen waar door een aanmerkelijk aantal personen in het oppervlaktewater pleegt te worden gezwommen. Deze plaatsen zijn door de provincie Flevoland geïnventariseerd en vervolgens opgenomen als officiële zwemstranden (kenmerk 1132520) en als zodanig in kaart gebracht (zwemwaterkaart).2 Wie doet wat? De provincie heeft de omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek gemandateerd. Dit betekent dat zij alle uitvoerende taken op zich hebben genomen. De provincie is eindverantwoordelijk. De Omgevingsdienst Flevoland / Gooi- en Vechtstreek OFGV is de uitvoeringsorganisatie voor milieutaken van 15 gemeenten en twee provincies. De OFGV zet zich in voor een duurzaam veilige en leefbare vitale regio. Dankzij de schaalgrootte beschikt de OFGV over een brede ervaring en expertise op het gebied van milieu en zet zij deze onder andere in om verantwoorde ruimtelijk- economische ontwikkeling mogelijk te maken. De kerntaak is het uitvoeren van vergunningverlenende, toezichthoudende, handhavende en adviserende taken op het terrein van milieu, leefbaarheid en veiligheid in de gebouwde omgeving en de openbare ruimte. Daarnaast worden taken uitgevoerd die betrekking hebben op het bestemmen, inrichten en het beheer van milieuruimte in relatie tot ruimtelijke ordening:3 • • • • • • • •

voorbereiding/vooroverleg controlebezoek/meting voorlichting en uitleg het opstellen van de controlerapportage afstemming met handhavingspartners eventuele her controle(s) aanschrijving bedrijf mutatie inrichtingenbestand

Welke informatievoorzieningen zijn er nu beschikbaar?

1

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/waterkwaliteit/kwaliteit-zwemwater http://www.flevoland.nl/wat-doen-we/ruimte-en-water/zwemwater/de-controles/Veiligheidsonderzoek-2012-openbarezwemgelegenheden.pdf 3 http://www.ofgv.nl/friksbeheer/wp-content/uploads/2012/12/ProductCatalogus-OFGV-vs-3.pdf 2

14


In de provincie Flevoland bevinden zich op dit moment 27 geĂŻnventariseerde plaatsen (officiĂŤle stranden). Op al deze plaatsen wordt het routinematige zwemwater kwaliteitsonderzoek verricht door de waterkwaliteitsbeheerders. Waterschap Zuiderzeeland binnendijks en Rijkswaterstaat buitendijks. Het provinciale veiligheidsonderzoek richt zich met name op de hygiĂŤne en veiligheid van het zwemwater, de strandzone, de ligweide en de overige voorzieningen. De resultaten van dit veiligheidsonderzoek zijn van wezenlijk belang voor het uit te voeren beheer. De informatie voorzieningen waar op dit moment gebruik van worden gemaakt om het publiek in te lichten omtrent de mate van onveiligheid zijn: - Zwemwatertelefoon - Zwemwaterkaart (via website vanaf 1 mei) - Informatieborden op de stranden - Website provincie Flevoland - Bij calamiteiten, zoals bijvoorbeeld de blauwalg, via media en NOS teletekst Hieraan wil de provincie sociale media toevoegen. In dit rapport zal ik de mogelijkheden hiervoor onderzoeken.

15


Hoofdstuk 2: Welke informatie is momenteel beschikbaar en op welke manier? In de zomer kan het voorkomen dat men niet kan zwemmen in het open zwemwater in Flevoland door bijvoorbeeld een hoge concentratie blauwalg. De provincie Flevoland heeft de wettelijke taak bij zwemgelegenheden de hygiëne en veiligheid in de gaten te houden. Deze taak heeft de provincie gemandateerd aan de Omgevingsdienst Flevoland & gooi en vechtstreek (OFGV). De OFGV coördineert, houdt toezicht en kan maatregelen instellen zoals waarschuwingen, negatieve zwemadviezen en zwemverboden. Het stappenplan voor communicatie bij een ingestelde maatregel ziet er als volgt uit: 1. Aan de hand van meldingen wordt bepaald welke maatregel passend is. Meldingen kunnen komen van inwoners, strandbeheerder of van waterkwaliteitsbeheerders. 2. Voorafgaand aan een negatief advies kan er een waarschuwing uitgaan. 3. Bij een negatief advies wordt de leidinggevende van de toezichthouder geïnformeerd. De leidinggevende informeert de gemandateerde en deze laatste neemt een besluit. De gedeputeerde en burgemeester van de betreffende gemeente worden op de hoogte gesteld door de gemandateerde. 4. De toezichthouder OFGV informeert de woordvoerder OFGV, zwemwatertelefoon, strand- en waterkwaliteitsbeheer, GGD Flevoland, betreffende gemeente, teletekst, strandhouder en past de zwemkaart op de website van de provincie / landelijke kaart aan. 5. De communicatieadviseur OFVG organiseert vervolgens een persbericht, deze wordt verzonden naar het webteam en communicatieadviseurs van Provincie Flevoland, de gemeente en betrokken communicatie collega’s. Daarnaast regelt zij ook de woordvoering richting de media. Communicatiemiddelen Er zijn verschillende communicatiemiddelen in gebruik tijdens het zwemseizoen om de burger te informeren. De huidige lijst ziet er als volgt uit: -

Zwemwatertelefoon 0320-265700 Zwemwaterkaart Informatieborden op de stranden Website provincie Flevoland Bij calamiteiten, via media en NOS teletekst Persbericht Pers woordvoering Telefoon gemeente en waterbeheerder Twitter

16


De zwemwatertelefoon is in Flevoland te bereiken via tussen 1 mei en 1 oktober. De zwemkaart is beschikbaar op de website www.zwemwater.nl 4en wordt geüpdate in het zwemseizoen. Hier is informatie over hygiëne en veiligheid, voorzieningen en regelgeving te vinden. De informatieborden op de stranden worden bijgehouden door de provincie, de gemeente, het waterschap, Rijkswaterstaat een commerciële locatiebeheerder of een andere beherende instelling. De website van provincie Flevoland geeft naast de informatie over zwemwater, het beheer en de onderzoeken die gedaan worden ook een link naar de zwemwater website. Waar komt de informatie voor de website vandaan? De waterkwaliteit wordt getest door de toezichthouder. Hij stuurt de monsters naar het lab, waarna de uitslagen naar hem worden verstuurd. Daarna schrijft hij een rapport en brengt een advies uit aan zijn leidinggevende. Deze geeft dan wel of geen waarschuwing uit. De toezichthouder Henk Groen van OFGV stuurt de informatie door naar de persoon die de website onderhoudt. Overige betrokkenen zijn: - Jolanda Scholten, communicatie OFGV - Andre van Gemert, communicatie OFGV - Toezichthouder OFGV - Ed van der Vlies, functioneel beheerder/ webdeveloper provincie Flevoland - Webteam provincie Flevoland - Inhuur/invalkracht voor de periode van het zwemseizoen - GEO afdeling provincie - Miranda Duivenman, communicatieadviseur gedeputeerde - Anne de vries, communicatieadviseur gedeputeerde

4

Vanwege problemen bij de overgang naar de nationale zwemwaterkaart wordt er dit zwemseizoen nog gebruik gemaakt van een eigen zwemwaterkaart.

17


Hoofdstuk 3: Doelgroepen De doelgroep zijn de recreanten. Deze zijn onder te verdelen in inwoners van Flevoland, toeristen en watersporters.   

Onder inwoners vallen de mensen die woonachtig zijn in Flevoland. Deze mensen gaan zwemmen, pootje baden, een spel spelen op het strand of in het zwemwater en hun hond uitlaten op het strand. De toerist is niet woonachtig in Flevoland en houdt zich bezig met dezelfde activiteiten. Deze laatste doelgroep heb ik omwille van tijd niet verder uitgewerkt. Onder watersport vallen de volgende sporten: wakeboarden, duiken, kanovaren, roeien, surfen, windsurfen, zeilen, zwemmen, kitesurfen, kneeboarden.

De doelgroep ‘Inwoners’ is zeer groot en daarom heb ik deze onderverdeeld in subgroepen. Scholieren (12 tot 18 jaar) , Studenten (18 tot 30 jaar), Gezinnen (man/vrouw met kind(eren), Senioren (65+).

Scholieren

Studenten

Gezinnen

Senioren

Demografisch m/v, leeftijd tussen 12 en 18 jaar, woonachtig in Flevoland. m/v, leeftijd tussen 18 en 30 jaar, woonachtig in Flevoland. m/v, leeftijd tussen 30 en 65 jaar, woonachtig in Flevoland of op bezoek. m/v, leeftijd 65+, woonachtig in Flevoland of op bezoek.

Economisch Bijbaantje, ondersteund door ouders.

Sociaal Gaan in groepen naar het strand, watersporten.

informatievoorziening Twitter, Facebook, Hyves.

Studiebeurs, weinig te besteden.

Gaan in groepen naar het strand, watersporten.

Twitter, Facebook, Pinterest.

Modaal inkomen

Gezinsformatie, watersport, ontspanning op het strand.

Twitter, Facebook, Pinterest, website.

Modaal inkomen of pensioen

In groepen of alleen

Website, Facebook, telefoon.

Hoe breng ik de doelgroep in kaart? Door de verschillende doelgroepen te onderzoeken, interviews af te nemen en deskresearch vorm ik een beeld van de doelgroep. Dit wordt later uitgewerkt.

18


3.1 Doelgroep: Scholieren Een scholier is iemand die een opleiding volgt aan een middelbare school of middelbaar beroepsonderwijs. Deze zijn in de leeftijd van 12 tot 18 jaar oud, wonen veelal thuis en hebben een bijbaantje. Deze generatie is opgegroeid met digitale media. Waar de broers of zussen nog weten hoe het inbeltoontje van de computer klonk, herinneren zij zich de floppy nauwelijks. Videobanden zijn ‘heel oud’ en MSN Messenger5 is echt achterhaald. Volgens CBS zijn er 26.916 personen tussen de 15 en 20 jaar oud in de provincie Flevoland. Scholieren en sociale media Vergeleken met 2011, is het gebruik van Facebook relatief gezien met 45 procent gestegen en van Hyves 38 procent gedaald. Het dagelijks gebruik is bij Hyves gedaald naar 1.7 miljoen naar 0.9 miljoen gebruikers. Facebook scoort wat dat betreft goed op dagelijks gebruik (60%, vorig jaar 40%). Opvallend zijn de verschillen tussen leeftijdsgroepen. Van de jongeren van 15 tot 20 jaar gebruikt 89 procent op dit moment Facebook. Als we dat vergelijken met Hyves is het gebruik in deze leeftijdscategorie 27 procent. Van deze leeftijdscategorie geeft 61 procent aan Hyves ‘wel gebruikt te hebben, maar nu niet meer’.6 Voorbeeld Als voorbeeld van deze doelgroep heb ik Aron geïnterviewd. Hij is 17 jaar en zit in 5 havo op ISG Arcus. In de avonden en in het weekend werkt hij bij de lokale supermarkt. Hij heeft een kano en een kajak en gaat regelmatig met vrienden het water op. Hij is een goede zwemmer en springt ook wel eens van de Dronterbrug in Lelystad. Illegaal en gevaarlijk, maar wel leuk zegt hij. Hij gaat in de zomermaanden regelmatig naar het strand het Oppertje. Dit is een strand waar in het verleden vaker blauwalg is geconstateerd. Als ik hem vraag hoe hij aan zijn informatie over zwemwaterkwaliteit komt zegt hij ‘dat zie ik daar wel, of ik google wel. Dan kom ik vanzelf bij www.zwemwater.nl uit.’ De zwemwatertelefoon gebruikt hij niet. ‘Facebook zou wel handig zijn’ zegt Aron. ‘En een aparte Twitteraccount. Dan hoef ik @FlevoNieuws niet te volgen, al dat politieke gedoe interesseert mij niet. @flevozwemwater ofzo zou wel een leuk idee zijn.’

5 http://nl.wikipedia.org/wiki/Windows_Live_Messenger 6 http://www.marketingfacts.nl/berichten/facebook-nummer-1-in-nederland-7.3-miljoen-gebruikers

19


3.2 Doelgroep: Studenten Een student is iemand die een studie volgt in het hoger onderwijs, dat wil zeggen aan een universiteit, het HBO (Nederland), een hogeschool (België) of een college (Verenigde Staten).7 Het woord student komt voort uit het Latijnse studens; "strevend (naar), zich interesserend (voor), moeite doende (voor)" De meeste studenten zijn tussen de 18 en 30 jaar, hier ga ik vanuit omdat dit de leeftijd is waarin een studerend persoon recht heeft op studiefinanciering.8 Er wonen 51.135 jongeren tussen de 20 en 30 jaar in Flevoland9. Voorbeeld Voor deze doelgroep is een student van Windesheim Flevoland geïnterviewd. Gilles Dijkman10, hij is student bedrijfseconomie, 21 jaar en woonachtig in Almere. Hij geeft aan geen watersporter te zijn, maar hij zwemt wel eens in de warme zomermaanden in natuurwater. In ons gesprek vertelt hij dat hij wel eens in contact is gekomen met onveilig zwemwater. In 2011 was er blauwalg geconstateerd in zijn favoriete zwemwater. Eenmaal op locatie zag hij het bord met de sticker ‘blauwalg’. Als ik hem vraag waarom hij niet van tevoren op internet heeft gekeken zegt hij dat hij er vanuit gaat dat het water altijd in orde is. Ook dit jaar zal hij niet eerst op onderzoek uitgaan voor hij van huis vertrekt. Studenten en sociale media Studenten zijn zeer betrokken bij sociale media. De smartphone is niet uit het straatbeeld weg te denken en wordt vrijwel direct geassocieerd met deze doelgroep. Dit is de generatie die groot werd met de ontwikkelingen rond het digitale tijdperk. Generatie Y11, ook wel de Net Generation genoemd, is al op jonge leeftijd in contact gekomen met sociale media. Zelf ben ik ook een lid van generatie Y. Waar wij vroeger een kaartje stuurden naar klasgenootjes op de basisschool, maak ik nu een evenement aan op mijn Facebookprofiel om mijn verjaardagsfeest aan te kondigen. RSVP is ook meteen geregeld en ik kan in een klap iedereen gemakkelijk van informatie voorzien. Een CV opsturen? Ik stuur de URL van mijn Linked-in. Dan kan mijn toekomstige werkgever ook mijn referenties en aanbevelingen zien.

7

http://nl.wikipedia.org/wiki/Student http://duo.nl/particulieren/studiefinanciering/sfho/studiefinanciering_voor_hbo_en_universiteit.asp 9 http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=03759ned&D1=0,3,6,9,12&D2=101-110,129,l&D3=1,3-4,9&D4=2425&HDR=T,G2&STB=G1,G3&VW=C 10 Interview Gilles Dijkman 10-04-2013 11 http://nl.wikipedia.org/wiki/Generatie_Y 8

20


3.3 Doelgroep: Gezin Maar liefst 42% van de huishoudens in Flevoland bestaat uit gezinnen. Er zijn 69.587 huishoudens met kinderen tot 18 jaar uit het totaal van particuliere huishoudens van 162.027.12 De definitie van een particulier huishouden is volgens CBS: ‘Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften’. Voorbeeld Voor deze doelgroep heb ik een gesprek gehad met Martin en Martine Gijzemijter. Zij hebben twee kinderen. Een jongen van 4 maanden en een jongen van 2 jaar. Zij gaan niet heel vaak zwemmen, maar als ze gaan, dan staat veiligheid voorop. Martin is gek op zijn gadgets en maakt veel gebruik van Apps. Als ik hem vraag of hij een App wil voor zwemwaterkwaliteit zegt hij: ‘Ik zwem echt te weinig om deze aan te schaffen. Geef mij maar dan een goede website of sociale media’. Hij heeft wel eens van blauwalg gehoord, maar weet niet wat het inhoudt. Wanneer ik hem vertel dat het cryano-bacteriën zijn die cryanotoxines kunnen produceren, raakt hij me even kwijt. Maar de gevolgen zijn wel heel duidelijk. Maag en darmklachten, hoofdpijn, mondblaren, duizeligheid, krampen en ademhalingsproblemen komen voor bij een lage dosering. Wanneer er chronisch contact of sprake is van een hoge dosering zijn de gevolgen veel ernstiger: lever falen, verlammingsverschijnselen en uiteindelijk zelfs de dood.13 Hiermee trek ik zeker zijn aandacht. Hij geeft toe zich niet eerder verdiept te hebben in zwemwater omdat hij pas sinds hij vader is geworden wel eens naar het strand gaat. ‘Maar deze zomer gaat alles anders. Ik wil mijn kinderen niet blootstellen aan blauwalg, de risico’s zijn veel groter dan ik ooit had gedacht!’ Gezinnen en sociale media Over het internet zijn de meeste ouders positief, aangezien zij er ook veel gebruik van maken en er niet omheen kunnen. De mobiele telefoon vervult vooral een praktische rol in de communicatie tussen ouder en kind en geeft veel ouders een gevoel van veiligheid. Sociale media is voor ouders met jonge kinderen nog wel een punt. Op diverse websites zijn tips te vinden over ‘beeldschermtijd afbouwen’ en ‘hoeveel privacy gun ik mijn tiener’. Gelukkig zien zij ook de voordelen van sociale media. Het is een grote bron van informatie, contact leggen gaat eenvoudig en snel, iedereen is gelijk, je bereikt meer mensen in minder tijd en om hulp vragen is makkelijker. Het delen van informatie was nog nooit zo simpel en dat is iets wat veel ouders kunnen gebruiken. Het is dan wel van belang om in het achterhoofd te houden dat sociale media geen eenrichtingsverkeer is. Ouders moeten zich betrokken worden en zich betrokken voelen. Je moet de tijd nemen om op vragen in te gaan en ouders de kans geven om als gebruikers zelf informatie met elkaar te gaan delen.

12

http://statline.cbs.nl/StatWeb/selection/default.aspx?VW=T&DM=SLNL&PA=70072ned&D1=0%2c6-10%2c57%2c59%2c6869%2c73-74%2c111%2c114%2c117-118%2c123%2c130%2c139&D2=9&D3=l&HDR=T&STB=G1%2cG2 13 http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/gebruiksfuncties/zwemwater/blauwalgen/

21


3.4 Doelgroep: Ouderen Zo’n 9% van de Flevolandse bevolking is ouder dan 65 jaar. Veel mensen denken dat deze doelgroep niet online te vinden is, maar dit is wel zo. Volgens de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) is Facebook populair zowel onder jongeren als ouderen. Zij zijn niet zo frequent online als de jongere generatie en gebruiken de sociale media meer voor het gemakkelijk leggen van contact met familie en vrienden en niet zo zeer om te netwerken. Maar liefst 17,3 % gaf aan liever contact te houden via Facebook dan via de post. 14 Ouderen en sociale media Volgens de website Frankwatching.com zijn de senioren van nu meer bezig met hun Ipad dan achter de geraniums zitten. Deze groep is een vrij grote groep, vergeleken met de leeftijdscategorieën 15-20 jaar (7%) en 20-25 jaar (6.3%). Voor deze doelgroep heb ik een gesprek gehad met Alice Ham (82). Zij woont met haar man in Groningen en komen regelmatig zwemmen in de polder. Alice is erg actief op Facebook. Zij plaatst de foto’s van verre reizen online voor haar familie en onderhoudt via social media contact met de kleinkinderen. ‘Een beetje spieken’ noemt ze dat. ‘Vroeger, toen de kleinkinderen nog jong waren, gingen we veel zwemmen bij het Oppertje in Lelystad. Toen was er wel eens blauwalg, maar dat zag je pas toen we al op het strandje waren. Gelukkig is er nu internet en kunnen we via Google kijken of we veilig kunnen zwemmen’. Van de zwemwatertelefoon heeft zij wel eens gehoord, maar dit nummer bellen doet ze niet. ‘Zeg, ik heb toch internet?!’ De zwemwaterkaart heeft ze niet ontvangen, maar zegt dat het misschien wel een goed idee is om deze op andere locaties neer te leggen voor de mensen die geen gebruik maken van het internet. Toekomst? Het gewest Flevoland van de ANBO bestaat uit 5 afdelingen: Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Zeewolde. Samen hebben deze afdelingen ongeveer 4500 leden. In de provincie Flevoland is de bevolking gemiddeld relatief jong: de 65+-ers maken er 8% van de bevolking uit; landelijk is dat 14%. In de komende jaren zal het aantal 65+-ers met ongeveer 225% toenemen, waardoor over ca 20 jaar de bevolkingssamenstelling overal in Flevoland nagenoeg hetzelfde zal zijn als die in de rest van Nederland. 15

14 15

http://www.senior-live.nl/ouderen-liken-facebook/ http://www2.anbo.nl/flevoland/

22


3.5 Doelgroep: Toeristen De toerist is niet woonachtig in Flevoland en komt voor een relatief korte periode, doelgericht op bezoek in de provincie. Aangezien het aanbod voor oeverrecreatie en kleine watersport relatief kleinschalig is en regelmatig een niet bedrijfsmatige exploitatie of een nevenexploitatie betreft, is het lastig om bezoekersaantallen van de verschillende locaties/aanbieders te verkrijgen. Daarom zijn de bezoekersaantallen in deze categorieën afkomstig uit het ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO) van NBTCNIPO Research. Uit het CVTO resulteert dat er jaarlijks bijna 1,6 miljoen activiteiten in Flevoland kunnen worden getypeerd als oeverrecreatie/recreëren aan water. Binnen de categorie kleine watersport (kanoën, zeilen, etc.) vonden ongeveer 193.000 activiteiten plaats in Flevoland. Eén activiteit kan worden gezien als één bezoeker.16 Watersporten Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van het CVTO 2008-2009. De cijfers over oeverrecreatie en kleine watersport in het CVTO 2010-2011 blijken op Flevolands niveau onvoldoende betrouwbaar omdat deze gebaseerd zijn op te weinig respondenten in het consumentenonderzoek. Hiermee zijn de gegevens voor oeverrecreatie en kleine watersport indicatief (dit geldt zeker voor de verdeling over de gemeenten). Een tabel uit het rapport Monitor Toerisme:

De huidige zwemwaterkaart is geschreven in het Nederlands en in het Duits. Een groot deel van de toeristen komen uit ons buurland. Naast hardlopen en wandelen is zwemmen een van de populairste activiteiten voor toeristen.17 Voor dit hoofdstuk beperk ik mij tot de Nederlandse toeristen. De zwemwaterkaart is verkrijgbaar bij de ANWB winkels en VVV kantoren. Wanneer hierop ook de Facebook en Twitter vermeld wordt kunnen de toeristen waar ze ook zijn informatie verkrijgen via de mobiele telefoon. Een voordeel hiervan is, dat zij onderweg in de auto kunnen kijken of het strand van hun keuze wel veilig is, en wat de alternatieven zijn.

16

http://www.flevoland.nl/wat-doen-we/economie-en-werkgelegenhe/beleid/toerisme-enrecreatie/Monitor_Toerisme2012.PDF 17 http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/80401339-69BD-41B0-9ECF-D5DAFDEE9385/0/2012g82pub.pdf

23


3.6 Doelgroep: Watersporters Watersporters zijn van alle leeftijden en hebben een zeer diverse achtergrond. Er zijn geen specifieke cijfers te vinden over deze doelgroep. Wat ze gemeen hebben is de liefde voor het water. Uit de gesprekken blijkt dat deze doelgroep gemiddeld meer kennis heeft over waterkwaliteit dan de recreanten. Dit vraagt een andere manier van communiceren. Zij zijn uit zichzelf opzoek naar informatie die up to date is en hen precies vertelt wat zij willen weten. Voor deze doelgroep is een Facebookpagina en een mogelijke app zeker een uitkomst. Informatievoorzieningen voor watersporters Voor deze doelgroep heb ik een gesprekken gehad met twee windsurfers uit Almere. Een van hen is Tom Kwint, een 22 jarige windsurfer uit Almere. Hij surft inmiddels al vijf jaar bij het surfstrand in Almere Haven. Voor windsurfers een ideale locatie omdat de wind hier meestal uit zuidwesten komt. Zodra het weer warmer wordt is hij dagenlang met zijn vrienden op het water te vinden. Hij geeft aan dat hij wel eens te maken gehad heeft met blauwalg. ‘Erg vervelend, want hierdoor konden we niet windsurfen. Een maatje van mij heeft toen twee dagen allergische reacties op zijn longen gehad en zelf had ik last van jeukende voeten.’ Als ik hem vraag hoe hij aan zijn informatie komt zegt Tom: ‘Het vervelende is, zoiets staat niet op de website van het KNMI, op deze website kijk ik of er een goede wind staat. Meestal staan de borden langs het water maar soms pas als er al enkele dagen sprake is van blauwalg, te laat dus. Ook op www.windguruz.cz (een website over wind) staat niks over blauwalg’. Sociale media? Graag! Of de watersporters behoefte hebben aan social media? Daar zegt Tom volmondig ja op; ‘ik weet dat er onder de fanatieke windsurfers een grote behoefte is aan informatie op social media. Zelf hebben we destijds een eigen Facebookpagina aangemaakt waar we de informatie op konden zetten. Helaas kreeg je dan niet altijd de juiste informatie. Een app, dat zou ideaal zijn! Een mooie aanvulling op de gadgets die windsurfers reeds hebben. Als deze app goed werkt, dan is ellende uitgesloten.’ Ik vraag hem wat hij in de app zou willen. Tom zegt: ‘windkracht en windrichting, golfslag, temperatuur, storingen, blauwalg en voorzieningen’. Facebook of Twitter? Ook Arne Nooitgedagt heeft het een en ander te vertellen. De 22 jarige CAH student doet ook aan windsurfen en is veel met Tom op het water te vinden. Hij kijkt meestal op het strand zelf of er een waarschuwing staat aangegeven. Soms checkt hij de website van de gemeente. ‘Het nadeel van blauwalg is dat het voorkomt in plukken. Dan ben je wezen surfen, en een paar dagen later hangt er een waarschuwing op het bord. Dan weet je dat de kans groot is dat je er zelf in hebt gelegen.’ Zelf heeft Arne wel eens lichamelijke klachten gehad na contact met het zwemwater. ‘Gelukkig niks ernstigs, maar het was niet fijn nee’. Arne Twittert zelf niet, maar Facebook gebruikt hij wel. Hij denkt dat dit een geschikt medium is voor watersporters. ‘Niet alleen om te informeren over zwemwater, maar ook om de burgers voorlichting te geven over metingen, blauwalg en hoe de onderzoeken gedaan worden. En vergeet niet blauwalg niet het enige is dat watersporters hindert. Ook wieren, de visstand en mosselen hebben invloed op de kwaliteit van het zwemwater’.

24


Hoofdstuk 4: Toekomst (voor)beelden Scholier, Joshua. Joshua is 16 jaar en scholier aan Helen Parkhurst in Almere. In de zomermaanden is hij regelmatig op het water te vinden. Met zijn vader een stukje zeilen is heerlijk ontspannend. Daarnaast vindt hij het leuk om met zijn vrienden te relaxen op het Almeerderstrand. Het Almeerderstrand is gelegen aan het IJmeer en naast een populair surfstrand, het grootste strand van Flevoland. Hier kan hij rugby spelen met zijn vrienden en af en toe een duik nemen in het water om af te koelen. Zijn smartphone zit aan zijn hand geplakt en de zwemwatertelefoon of zwemwaterkaart kent hij niet. Teletekst is iets wat hij helemaal niet gebruikt, “daar heb je tenslotte internet voor!”. Via Facebook nodigt hij zijn vrienden uit om samen te gaan chillen op het strand. Hij maakt een evenement aan en nodigt zijn vrienden uit. Via de community18 van Provincie Flevoland kan hij zien dat er vandaag geen waarschuwingen zijn voor blauwalg. Ook ziet hij dat er geen toiletten aanwezig zijn en dat het dus niet slim is om kratten bier mee te nemen. Hij wilde gaan kitesurfen, maar ziet dat dit niet toegestaan is op dit strand. Een afsluitende BBQ mag alleen als dit ook gemeld wordt bij de beheerder, dus hij besluit dit toch vooraf te regelen om problemen te voorkomen. Zijn vrienden zijn nog geen lid van de community, dus plaatst hij de link naar de community in de evenementenpagina. “wel even kijken jongens! Dit is handig voor de volgende keer! Hier kunnen we zien waar we terecht kunnen voor het afstudeerfeestje van Marco” Watersportbedrijfhouder, Philip. Philip is eigenaar van een watersportbedrijf in Almere. Hier kunnen watersporters zeilboten huren, kanoën, windsurflessen volgen en zwemmen. In de zomermaanden haalt hij zijn informatie van het internet. Hij checkt de website van de gemeente eens in de twee weken voor meldingen en bij calamiteiten hoort hij wel op het nieuws wat er aan de hand is. In dat geval checkt hij de website wat vaker. Hij heeft TV schermen in zijn pand waarop de Twitter feed van de Zwemwater- Twitteraccount te zien is. Ook komen de lokale nieuwtjes in beeld. Op zijn Facebookpagina is er een link naar de zwemwaterkwaliteit community. Dit is een applicatie die bedrijven kunnen plaatsen op hun Facebookprofiel. Dit ziet hij toch als een stukje extra service naar zijn klanten toe.

18

http://www.social-media.nl/social-communities.php

25


Student, Michiel. Michiel is een 21 jarige HBO student in Almere en is van kinds af aan al een echte waterrat. Hij woont met zijn moeder en twee zusjes in een huis in het midden van de stad. De afleiding van de natuur is van harte welkom. Met het gezin trekken ze wel eens erop uit. Moeder bereidt een picknick voor en de meiden gaan op de scooter alvast vooruit. Samen met zijn moeder rijdt hij naar het weerwater, waar ze bijkomen van werk en school. Ook met medestudenten is Michiel aan de waterkant te vinden. Hogeschool Windesheim Flevoland ligt vlak bij het water en in de pauze laat hij zijn voeten wel eens in het weerwater zakken. Hij neemt een foto van zijn vrienden en post deze op zijn Facebookpagina. De link wordt opgepikt door de community van Provincie Flevoland. Hij deelt de foto op de community en schrijft een leuk stukje bij. De community is een plek waar hij steeds meer foto’s van andere waterliefhebbers tegenkomt. Ook ziet hij dat het strandje waar ze vorig jaar nog gezwommen hebben, geïnfecteerd is met blauwalg. Goed om te weten, dan kiest hij dit jaar een ander strand uit. Eenmaal weer in de les merkt hij dat zijn voeten rood zijn en erg jeuken. Hij heeft gezien dat er op de Facebookcommunity een kopje staat met ‘gevaren’. Hij kijkt via zijn telefoon op de pagina en ziet dat zijn klachten overeenkomen met zwemmersjeuk. Hij weet nu dat het over enkele uren voorbij is en dat de jeuk vanzelf weggaat. Met een gerust hart slaat hij zijn schoolboek open en begint aan zijn les.

26


Senior, Cor. Cor is 69 jaar, alleenstaand en woont in Lelystad. Met zijn drie honden is hij vaak te vinden op het strand in Lelystad. Hij gaat vaak naar het bovenwater waar hij een praatje maakt met de eigenaar van de surfschool. Bij drukte neemt hij de honden mee het bos in, wanneer het in de ochtend rustig is maakt hij een wandeling over het strand. Via de zwemwatertelefoon hoort hij of het veilig is voor zijn honden om in het water te spelen. De hond van zijn buurvrouw is vorig jaar overleden door contact met blauwalg en dit wil hij natuurlijk voorkomen. Sociale media gebruikt hij niet, hij kijkt liever op de website of teletekst. Vandaag is het strand schoon. Op de borden staat geen waarschuwingssticker dus Cor weet dat het veilig is. Familie Donders Johanneke en Raymond zijn de ouders van Lieze (8) en Roi (6). Raymond werkt bij een telecombedrijf en Johanneke is leerkracht op een basisschool. Lieze en Roi gaan naar dezelfde basisschool. Ze hebben allebei een zwemdiploma en gaan graag zwemmen. Op een mooie zaterdag gaat het gezin met een stel vrienden naar het Houtribstrand in Lelystad. Hier kunnen de kinderen schelpen zoeken en kastelen bouwen en de ouders relaxen op het strand. Raymond heeft op zijn smartphone de ‘waterkwaliteit’ app. Via deze app krijgt hij alle nodige informatie: weer, temperatuur, waterkwaliteit, voorzieningen, welke dingen er te doen zijn voor de kinderen en welke regels gelden op het strand. Hij ziet dat de kinderen hier naar de WC kunnen en dat de auto vlakbij geparkeerd kan worden. Gelukkig maar, want al die strandspullen meeslepen is geen pretje met oververhitte kinderen!

Een vriendin van Johanneke maakt deze mooie foto en stuurt deze naar deFacebook-community van Provincie Flevoland. Ze krijgt meteen 23 likes en veel positieve reacties van zowel vrienden als onbekenden. “Een topdag!” schrijft ze erbij. De Provincie Flevoland deelt dit bericht op de algemene pagina als mooie impressie van deze zaterdagmiddag. Zo wordt het prikbord van de community steeds vrolijker en levendiger met al die foto’s!

27


Hoofdstuk 5: Sociale media Een onderwerp van de overheid kenmerkt zich door complexe en moeilijk te sturen processen, een divers netwerk met meerdere betrokkenen, maatschappelijke en politieke belangen en afhankelijkheid van coproductie om de doelen te bereiken. In dit project gaat het om zwemwaterkwaliteit en hoe de informatie verspreid wordt naar de betrokkenen en ook hoe deze interactiever gemaakt kan worden.

De visie op communicatie In de visie op communicatie19 voor provincie Flevoland wordt gesproken over het toekomstbeeld van 2019. Een van de punten die naar voren komen is cocreatie. Door de inzet van sociale media wordt dit doel al op korte termijn verwezenlijkt. Burgers kunnen via Facebook en Pinterest meewerken aan een volledig informatieproduct. Door te delen, foto’s te posten en te reageren verspreidt de informatie zich over het publiek. Mediamacht Dat social media populair is en dat hierdoor kansen ontstaan voor organisaties is duidelijk. Burgers beschikken over meer mediamacht dan voorheen. Er is een onderscheid in verschillende machtsrelaties; Discursive power, Access power en Resource power. De Discursive power heeft betrekking op de manier waarop in de samenleving wordt gesproken over gebeurtenissen of problemen. Access power geeft aan dat de burger meer toegangsmacht heeft, waardoor er meer verbindingsmogelijkheden zijn. Resource power omschrijft dat de sociale media een goedkope hulpbron zijn waarmee burgers nu ook de rol van zenders kunnen vervullen. 20 Een pagina over zwemwaterkwaliteit geeft de burger alle drie de machtsrelaties in handen.

19

Lenny van Rooijen, Huib Koeleman en Jeroen van Woudenberg: Concept Visie op digitale communicatie, Flevoland 2.5, maart 2013 20 Desiree van Osch en Renee van Zijl (red.)(2011).Basisboek social media, Den Haag: Boom Lemma uitgevers.

28


De kwaliteit van het zwemwater is een veranderlijk onderwerp. Door de inzet van sociale media kan de provincie snel de doelgroep bereiken. Twitter kan ingezet worden voor een update over zwemwater, deze kunnen dan geretweet worden door watersportbedrijven en overige instanties. Andersom kan de provincie Flevoland ook retweeten om het community idee te versterken. Sociale media als schakel tussen burger en organisatie Pinterest kan gebruikt worden om foto’s en impressies van de omgeving te plaatsen en zo de schoonheid van het Flevolandse waterlandschap te laten zien. Tot slot kan Facebook de perfecte schakel zijn tussen het publiek en de provincie. Burgers kunnen foto’s plaatsen van mooie zomermomenten, de Provincie Flevoland kan informatie geven over zwemwaterkwaliteit en contact onderhouden met de doelgroep. Een fijne bijkomstigheid van Facebook is de deelmogelijkheid van informatie. Burgers kunnen de community volgen en de geplaatste informatie doorspelen naar familie en vrienden. Ook in andere werkvelden is het gebruik van sociale media een positieve invloed gebleken. Zo vertelt de website ccv.nl21 over de toepassing van sociale media in het werkveld handhaving. Informatie halen en brengen, opinie beïnvloeden, mensen bij elkaar brengen, dit zijn onderwerpen waar de Provincie Flevoland wel mee te maken heeft. Behoefte naar sociale media Uit de interviews is gebleken dat er sprake is van een latente behoefte naar informatie over zwemkwaliteit op gebied van sociale media. Er is momenteel niet veel vraag naar, maar wanneer de voorziening er is, zal deze veelvuldig gebruikt worden, voorspelt Philip van Tiel22. In zijn watersportbedrijf wordt gebruik gemaakt van Facebook en Twitter. Hier is geen informatie te vinden over zwemwaterkwaliteit, puur omdat hier nog niet aan gedacht is. “Het aanbieden van dergelijke informatie is goed voor mijn bedrijf en ook voor mijn klanten”. Hij ziet een Facebookcommunity zeker als uitkomst. SWOT inzet Sociale media Strenghts Makkelijk bereik van de doelgroep Hogere toegankelijkheid voor burgers Bieden van relevante informatie Provincie heeft ervaring met de inzet van sociale media Imagoversterking Opportunities Inzicht in de doelgroep Monitoring Cocreatie Helpt bij bekendheid van het gebruik van zwemwater

21 22

Weaknesses Kost extra tijd om de informatie online te zetten Geen expertise in sociale media bij betrokken gebruikers (OFGV) Relatief korte tijd online en up to date houden Extra mankracht nodig Threats Bezuinigingen Verkeerd gebruik van sociale media Geen goede afhandeling na afloop zwemwaterseizoen

http://www.hetccv.nl/dossiers/handhaven-als-professie/menusocmedia/index Interview Philip van Tiel 10-04-2013

29


Hoofdstuk 6: Hoe kan de communicatie aangevuld worden? Bij de toevoeging van sociale media kunnen Twitter, Facebook, YouTube en Pinterest ingezet worden. Sociale media hebben een aantal communicatieve functies23. De functie van de inzet verschilt per medium. -

-

-

Informeren: men zoekt gericht naar informatie. Het internet is de ultieme database en staat los van plaats en tijd. Bij zwemwater is informeren het hoofddoel. Organiseren: voorbeelden zijn fora en gemeenschappen waar mensen zich aansluiten door een gedeeld probleem, belang of ideaal. Een gemeenschap voor zwemwater kan de community op Facebook zijn. Presenteren: veel jongeren hebben de neiging om voortdurend op Facebook te kijken naar wat voor hen belangrijke mensen daar doen. Ook de Provincie Flevoland kan haar mooie zwemwateren hier presenteren en de burger de kans geven om mooie beelden te delen. Communiceren: vanuit de Provincie Flevoland zijn er diverse doelstellingen; marketing, pr, klantenservice, klantenparticipatie. Omdat het geen voorbij vliegende hype is, moeten de sociale media geïntegreerd worden in de communicatiestrategie. Zo ook als het gaat om communicatie over zwemwaterkwaliteit.

In de tabel hieronder worden de verschillende functies en Doel/medium Twitter Facebook Informeren X X Organiseren X X Presenteren X X Communiceren X X

mogelijke media weergegeven: YouTube Pinterest X X X

X

Twitter Twitter is het medium bij uitstek voor korte en bondige boodschappen en de inzet bij crisiscommunicatie. Korte updates over waterkwaliteit en links naar meer informatie. Door retweets ontwikkelt het rimpeleffect. De volgers van het twitteraccount kunnen de tweets retweeten waardoor hun eigen volgers ook het bericht kunnen zien. Zij kunnen deze berichten vervolgens ook retweeten, en ga zo maar door. Op deze manier kan een bericht als ‘Pas op, #blauwalg geconstateerd in #bovenwater #Almere. Meer #info zie @flevonieuws of website #zwemwater (shortlink)’ een groot bereik krijgen.

23

Desiree van Osch en Renee van Zijl (red.)(2011).Basisboek social media, Den Haag: Boom Lemma uitgevers.

30


Facebook Facebook is zeer geschikt voor het vormen van een community. Er zitten 7,9 miljoen Nederlanders op Facebook. Dit medium geeft provincie Flevoland de mogelijkheid om heel gericht met een specifieke doelgroep te communiceren, namelijk: de watersporters en recreanten. Op deze pagina worden foto’s geplaatst, informatie over verschillende zwemwaterlocaties en de kwaliteit ervan. Deze berichten kunnen vervolgens gedeeld worden naar de achterban van de leden. De updates komen terecht op de nieuwsfeed van de facebookgebruikers, waardoor er vrij direct gecommuniceerd kan worden. De meerderheid van de gebruikers kijkt met regelmaat op zijn of haar profiel, dus de informatieverspreiding is gemakkelijk en snel. Pinterest Pinterest wordt gebruikt als online prikbord. Hier kunnen mensen aan de hand van afbeeldingen en links delen wat zij inspirerend en interessant vinden. Een voorbeeld is het scherm hieronder. Door het onderwerp ‘tuinieren’ aan te klikken, komen de volgende plaatjes tevoorschijn. Deze plaatjes zijn voorzien van een link naar de oorspronkelijke website. Hiermee kunnen de andere ‘pinners’ de foto’s ook delen op hun eigen gemaakte prikbord. De provincie Flevoland kan een prikbord aanmaken en hierop de foto’s van mooie uitzichten, gezellige picknicks en dobberende bootjes plaatsen. Voor het onderwerp zwemwater kan ook een prikbord gemaakt worden. Hierop kunnen foto’s met uitleg over blauwalgen, zwemmersjeuk en algemene informatie over zwemwater geplaatst worden. Deze foto’s kunnen dan ook gebruikt worden door scholieren voor een spreekbeurt of werkstuk over de provincie Flevoland of het onderwerp zwemwater.

31


Youtube YouTube is hĂŠt medium bij uitstek om boodschappen tot leven te laten komen. Een van de doelen van de nieuwe zwemwater campagne is voorlichting. Door op het kanaal van provincie Flevoland een aantal filmpjes te plaatsen waarin informatie gegeven wordt over zwemwaterkwaliteit krijgt het publiek een beter beeld van de situatie. -

Hoe worden de wateren gemeten? Welke instanties hebben met waterkwaliteit te maken? Wat is blauwalg nu eigenlijk?

Deze filmpjes kunnen gemakkelijk geplaatst worden op de website en Facebookpagina en gedeeld worden via Twitter. Het voordeel van de inzet van al deze verschillende media in combinatie met de website, de zwemwatertelefoon en de papieren zwemwaterkaart is dat het een crossmediaal geheel wordt. Dit geeft ook de mogelijkheid tot cocreatie. Zo kunnen burgers vragen stellen en ideeĂŤn aandragen voor verbetering en krijgt de provincie Flevoland een toegankelijker imago.

32


Hoofdstuk 7: Twitter De provincie Zuid Holland maakte vorig jaar gebruik van een aparte Twitter account voor zwemwater. Via @ZwemwaterZH hield de provincie Zuid Holland haar burgers op de hoogte van de kwaliteit van het zwemwater in de provincie. Vanaf zwemseizoen 2013 zijn alle communicatiewerkzaamheden overgedragen aan de omgevingsdienst, wat betekent dat zij dus ook verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van het Twitter account.

Omgevingsdienst Midden Holland Karin Croes van omgevingsdienst Midden Holland zegt hierover: “Het klopt dat vorig jaar bij de provincie Zuid-Holland getwitterd werd over de maatregelen die getroffen werden. Met ingang van 1 oktober 2012 is de zwemwatertaak van de provincie Zuid-Holland overgedragen aan de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). Dit betekent dat de ODMH nu zorg draagt voor o.a. de controles en de toezicht en handhaving op de veiligheid en hygiëne van het zwemwater. De ODMH heeft besloten om niet te twitteren over de maatregelen (waarschuwing, negatief zwemadvies of zwemverbod) die getroffen worden. We hebben het op dit moment echt te druk met de huidige situatie. Maar volgend jaar is Twitter zeker weer aan de beurt. Ik denk dat het een must is voor ODMH om op deze manier een grote groep mensen snel updates te geven over hun zwemwater.” Voordeel voor burgers genoeg, maar wat is het voordeel van voor de provincie? “Wij kunnen dan als provincie laten zien dat wij het belangrijk vinden om de burger en toerist zo goed en zo snel mogelijk van informatie te voorzien.” Uit gesprekken met de doelgroep is gebleken dat er zeker een behoefte is aan een aparte Twitter account voor zwemwater. Ik denk dat zowel voor de provincie Flevoland als voor de burger een aparte Twitter account voordelen biedt. Voor de burger is het fijn dat hij niet alle politieke informatie hoeft te lezen wanneer hij hier geen behoefte aan heeft. Zo verlies je geen volgers en krijg je een goed beeld van de doelgroep. En de provincie Flevoland kan direct contact onderhouden met de burger over het zwemwater en de juiste informatie direct versturen. Door een monitoringtool te gebruiken kan de provincie Flevoland zien hoe ver het bericht reikt. Aan de hand daarvan kan men de strategie aanpassen en andere media inschakelen.

33


7.1 Strategie Twitter Welk onderdeel/project van de organisatie gaat Twitter gebruiken? Het onderdeel Zwemwater gaat Twitter gebruiken. Dit onderwerp is actie rondom en tijdens het zwemwaterseizoen. Dit loopt van 1 mei tot 1 oktober. Enkele weken ervoor en erna zal de communicatie via dit medium opstarten en afbouwen. Er zijn verschillende personen en organisaties betrokken.  Omgevingsdienst: communicatie afdeling, beheerders en toezichthouders  Provincie: webteam, woordvoering Het gaat om een team van ongeveer 10 personen, waarvan enkelen zich daadwerkelijk bezig houden met het onderwerp zwemwater. Breng de doelen in kaart van de afdeling CBO en zwemwater. Doelen CBO Doelen zwemwater - Consistente en herkenbare profilering - Informeren van de provincie. - Voorlichten over zwemwater - Leggen en onderhouden van relaties - Waarschuwen bij calamiteiten met belanghebbenden - Een persoonlijke en directe vorm van - Eenduidige en juiste manier van communiceren bieden communiceren faciliteren - Snelle, up to date informatie van de bron Waarom Twitter? De keuze voor Twitter komt voort uit de vraag hoe we op een gemakkelijke manier met de doelgroep kunnen communiceren over de kwaliteit van het zwemwater. Het medium biedt een snelle manier van communiceren door korte en bondige teksten van 140 tekens, het medium heeft een groot bereik dankzij de deelbaarheid van de berichten. Met Twitter kan de provincie snel en persoonlijk reageren, en het medium kan door diverse personen tegelijk gebruikt worden. De burger wil snel informatie ontvangen, die up to date is. Daarbij is een apart account, los van @flevonieuws fijn, omdat de burger nu specifieke informatie ontvangt en niet lastig gevallen wordt met politieke informatie. Wat willen we bereiken? - Informeren: de burger voorzien van goede informatie en een persoonlijke tone of voice - Voorlichten: meer achtergrondinformatie geven, direct vanuit de bron - Waarschuwen: de burger direct van juiste informatie voorzien bij calamiteiten - Persoonlijk: de organisatie en haar werknemers een gezicht geven Hoe meet je het succes van de doelen? Aan de respons van de burger, de hoeveelheden retweets en het sentiment van de reacties is te zien of dit medium succesvol is ingezet. Het is niet mogelijk om hier vooraf een inschatting van te maken. Het is wel achteraf te meten via webcare tools.

34


Hoe behaal je de doelen? Doel Tactiek Informeren - Snelle informatieverspreiding - Informatie direct vanuit de bron - Retweets en posts delen Voorlichten - Youtube filmpjes linken - De toezichthouder laten tweeten - Weetjes van de week - Informatiepakketten verspreiden Waarschuwen - Bij calamiteiten waarschuwen vanuit de bron, snelste manier van communiceren Persoonlijk - Aangeven wie verantwoordelijk is voor het medium. - Tweeten vanuit eigen alias

Succes meten - Meten hoe ver een bericht komt via Twitter -

Volgend zwemwater seizoen minder vragen Aantal reacties meten Meten hoe ver een bericht komt Sentiment onderzoeken Sentiment onderzoeken Persoonlijke reacties meten

35


7.2 Stappenplan 24 Aan de hand van zes stappen is het twitteraccount opgezet. Stap 1: observeer en overweeg. Wat is de doelstelling? Het doel is om de burger te informeren over de kwaliteit van het zwemwater. Dit doel is te bereiken via Twitter. Wat is de doelgroep? De doelgroep is de recreant, watersportbedrijf en de watersporter. Zij zijn actief op Twitter, gebruiken dit medium als informatievoorziening en een korte lijn naar een servicedesk. Hierop kan de provincie Flevoland prima aansluiten. Is er voldoende capaciteit om het account op te zetten en actief/actueel te blijven? Op dit moment zijn er diverse Twitteraccounts actief: Account @ flevonieuws

@flevowegen @flevofacts @statengriffieFL

Beheerders Webteam, Julia Drissen, Anne de Vries, Jacobien Kamphof, Miranda Duiveman, Judith de Jong en Hans Broekhuijzen. Webteam, Pauline Lodewegens en Herald van Heerde Webteam en Ursula Leysner Statengriffie

Omdat er nog een account bij komt zal er wel extra tijd vrij moeten komen om te Twitteren, maar er zijn altijd mogelijkheden om een tool te gebruiken. (denk aan TraceBuzz en HootSuite) Hiermee kunnen berichten klaargezet worden en kun je de in en uitstroom van berichten monitoren. Dit maakt het proces al een stukje makkelijker. De urgente tweets zullen wel persoonlijk geplaatst moeten worden. Stap 2: organiseer. Welke accountnaam? Als accountnaam stel ik @zwemwaterflevo voor. Hierdoor wordt de merknaam vermeld en is het duidelijk dat het om zwemwater in Flevoland gaat. De accountnaam is al aangemaakt, want voor je het weet is hij al weg. Ik raad aan om eerst met ‘zwemwater’ te beginnen. Wanneer je op zoek bent naar informatie over zwemwater, zoek je op dit trefwoord. De collega’s in zuid Holland hebben ook gekozen om te beginnen met zwemwater met daarna de initialen van de provincie. Inlognaam: @zwemwaterflevo, Wachtwoord: zwemwater. Het account @Flevozwemwater is ook aangemaakt. Van de opdrachtgever heb ik begrepen dat alle accounts beginnen met @flevo om een eenduidig beeld uit te dragen.

24

www.frankwatching.com

36


Wie gaat het account beheren? Het account wordt beheerd door de omgevingsdienst en het webteam van provincie Flevoland. Het is een mogelijkheid om een invalkracht het account te laten beheren. De beheerders hebben geen aanvullende training nodig. Wel is het noodzakelijk om een contactenlijst op te stellen. (OFGV, Rijk, etc.) Wanneer er meerdere personen twitteren onder dezelfde naam, dan worden de tweets afgesloten met initialen. Aan de zijkant van het profiel is te zien welke personen toegang hebben tot het account, op deze manier blijft de communicatie persoonlijk. Bij persberichten wordt een tweet aangeleverd en het webteam verstuurt de tweet. Als er niets wordt aangeleverd, vraagt het webteam naar een tweet. Hoe gaan de achtergrond en avatar eruit zien? De achtergrond is een foto van een van de zwemwateren in Flevoland, met daarbij een overzicht van de personen die toegang hebben tot het account. Hier zijn de voornamen en bijbehorende afkortingen te vinden. De avatar wordt een nieuw zwemwater logo. Deze heeft dezelfde vormgeving als het algemene logo, maar dan met toevoeging van het woord zwemwater. Het wordt op de achtergrond ook aangegeven dat de ‘openingstijden’ van het account van 9.00 tot 17.00 uur zijn. Welke regels hanteer je voor de medewerkers die het account beheren? De medewerkers die het account beheren, tweeten onder eigen afkorting. Mijn afkorting is ^SA. Dus wanneer ik een tweet verstuur ziet het er als volgt uit:

Er mag alleen getwitterd worden over zwemwatergerelateerde onderwerpen. Besluiten over zwemwater, weersvoorspellingen, impressiefoto’s, voorlichting, brochures, links naar websites over zwemwater is toegestaan. Onderwerpen die niets met zwemwater of zwemwaterkwaliteit te maken hebben worden niet geplaatst of geretweet. Tweets van burgers, instanties of collega’s die relevante informatie bevatten mogen wel geretweet worden. Dit account is bedoeld om te informeren, maar ook om te luisteren en te reageren. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor het @FlevoNieuws account: - Gedragscode ambtelijke integriteit ambtenaren provincie Flevoland - Regeling email en internetgebruik provincie Flevoland - Algemeen geldende wettelijke en rechtspositionele regels (let op art. 125a Ambtenarenwet!) Bij moeilijkheden en klachten die niet in het openbaar afgehandeld kunnen worden, gebruik dan een direct message (DM).

37


Wie ga je volgen? Het @Flevozwemwater account volgt alle instanties die te maken hebben met zwemwater. Partners en andere betrokken partijen, bijvoorbeeld: - Gemeenten - Provincies - Waterschappen - Omgevingsdiensten - Pers - Watersportbedrijven - KNMI - Gedeputeerden - Wethouders - Lokale activiteiten Al deze partijen zullen wellicht interessante informatie te melden hebben die @Flevozwemwater kan retweeten. Het is belangrijk om de dialoog aan te gaan met zowel partners als burgers. Dit laat enthousiasme en betrokkenheid zien vanuit de organisatie. Dit is een van de redenen waarom de omgevingsdienst van midden Nederland graag wil gaan twitteren in volgend zwemseizoen. vanuit zowel de burger als de organisatie is het prettig om in gesprek te kunnen gaan over de veiligheid en kwaliteit van het zwemwater. Wat ga je twitteren? Onderwerp Voorlichting

Frequentie Wekelijks

Acute informatie

Update van de situatie: dagelijks Follow-up: om de 3 dagen

Impressies (foto’s)

Wekelijks

Retweets

Minimaal 3x per week

Hashtag #zwemwater #info #flevoland #flevozwemwater #(betreffende strand) #zwemwater #gevaar #verbod #waarschuwing #impressie #zwemwater #flevoland #flevozwemwater

Om het interessant te houden is het belangrijk om niet alleen de algemene informatie van de Provincie Flevoland te twitteren, maar dat er ook geretweet wordt. Prijsvragen, wedstrijden en verlotingen zijn een mogelijkheid om de naam te laten leven. Met dit Twitter account is het de bedoeling om de burger te informeren over het zwemwater. Hoe worden de waarden gemeten? Wie doet wat? Hoe gaat dit allemaal in zijn werk? Hiervan worden foto’s en berichten geplaatst om de burger een kijkje te geven achter de schermen. Wat is blauwalg en hoe ziet dit eruit? Ook deze informatie is interessant om te verspreiden via Twitter.

38


Een link naar een bijbehorende website is fijn voor de burger die meer wil weten. Acute informatie is niet met een frequentie vast te leggen, maar het is wel belangrijk dat er om de paar dagen een update gegeven wordt over de huidige stand van zaken. Hoe veilig is het water nu en hoe zien de metingen er nu uit? Hoe ga je communiceren dat je bent gaan twitteren? Door het twitteraccount @FlevoNieuws in te zetten krijgt dit account al snel meer volgers. Door het account op de borden langs het strand te vermelden en op de website, posters, flyers en folders te plaatsen krijgt het account snel naamsbekendheid. Daarbij is een goed logo een must. Ook de huidige Facebookpagina van de provincie, de algemene website, de zwemwaterkaart en de inzet van social feeds op webpagina’s is een manier om de bekendheid van het Twitter account de verspreiden.

39


Hoofdstuk 8: Facebook Op de Facebook pagina over zwemwater in Flevoland kunnen bezoekers berichten plaatsen en foto’s delen van en naar hun eigen profiel. De provincie Flevoland kan foto’s plaatsen en delen en zo informatie geven over de kwaliteit van zwemwater op verschillende locaties. Een voorbeeld is een fotoserie van een meting, om de burger uitleg te geven over de gang van zaken rond een zwemwater meting. Uiterlijk Aan de zijkant van de pagina zijn een aantal gesponsorde advertenties te zien. Door een juiste marketingstrategie in te zetten en advertenties in te kopen bij Facebook, kan aan de rechterzijde ook de provincie Flevoland te zien zijn. Ook het Rijk en de omgevingsdienst kunnen hier adverteren.

De voordelen De voordelen van deze aparte Facebookpagina op een rijtje: - Zicht op de doelgroep en haar wensen/verwachtingen - De provincie Flevoland kan direct communiceren met de doelgroep - De doelgroep krijgt de informatie waar hij/zij naar op zoek is - Gebundelde informatie en voorlichting bieden aan de burger - Monitoren - Een nieuw gezicht voor de organisatie Verschillende soorten facebookpagina’s Behalve fanpagina’s zijn er nog communitypagina’s en groepspagina’s. Een communitypagina is niet van jou maar van de groep gebruikers. Een belangrijk verschil tussen groepspagina’s en fanpagina’s is dat de updates van groepspagina’s niet automatisch verschijnen in het nieuwsoverzicht van leden. Op een groepspagina schrijft een beheerder uit eigen naam. Voor bezoekers is zichtbaar wie de beheerders zijn. Bovendien kunnen groepen ook opgericht worden door mensen die niet verbonden zijn aan het bedrijf.25

25

http://www.frankwatching.com/archive/2010/09/13/facebook-voor-bedrijven-een-fanpagina-in-10-stappen/

40


8.1 Stappenplan26 Stap 1: observeer en overweeg Wat is de doelstelling? De doelstelling is om het onderwerp zwemwater en daarmee ook de achterliggende organisaties en betrokken burgers een gezicht te geven. Facebook is hier een goed medium voor. Dankzij de dialoog, foto’s, video’s, share/like functies en snelheid van het medium kan de provincie en de burger in contact komen met elkaar op een informele manier. Wat is je doelgroep? De doelgroep inwoners, watersporters en toeristen is actief op Facebook. Zij gebruiken Facebook als een middel om contacten te onderhouden en informatie in privé sfeer met elkaar te delen. Van de oudere generatie zijn het voornamelijk ‘kijkers’. De jongere generatie deelt hun lief en leed met de online vriendengroep. Door een aparte community aan te maken kunnen zij ook specifiek taggen op de naam ‘Flevozwemwater’ en worden zij niet belast met politieke informatie. De toerist kan de Facebookpagina gebruiken als extra bron van informatie. Deze pagina zal ook zichtbaar worden in de zoekresultaten op Google. Wie gaat het account beheren? Door een dezelfde tool te gebruiken als genoemd in het onderdeel Twitter, kan het beheer gemakkelijk uitgevoerd worden en kunnen ook verschillende mensen iets plaatsen op de Facebookpagina. Stap 2: organiseer Welke accountnaam? De Facebook pagina heet Zwemwater provincie Flevoland. Dit is een naam die zowel de naam van de organisatie weergeeft als het hoofdonderwerp zwemwater. Wie gaat het account beheren? Het beheer ligt bij de omgevingsdienst. Het is mogelijk om een invalkracht het account te laten beheren. De beheerders hebben geen aanvullende training nodig. Wel is het noodzakelijk om een contactenlijst op te stellen. (OFGV, Rijk, etc.) Hoe gaan de profielfoto en omslag eruit zien? De profielfoto is dezelfde foto als die van het Twitter account. Het is dan duidelijk dat het een account van de provincie is. Ook kan de omgevingsdienst hier een plek krijgen om bekender te worden onder het Flevolandse publiek. De omslag kan onderstaande foto zijn:

26

Www.frankwatching.com

41


Welke regels hanteer je? Omdat Facebook het meest gebruikte medium is, kan er snel een fout gemaakt worden. Besluiten over zwemwater, weersvoorspellingen, impressiefoto’s, voorlichting, brochures, links naar websites over zwemwater is toegestaan. Onderwerpen die niets met zwemwater of zwemwaterkwaliteit te maken hebben worden niet geplaatst. Anders dan Twitter, kunnen burgers, instanties of collega’s ook berichten taggen, foto’s en berichten plaatsen op het prikbord die dan voor de vrienden/volgers gezien worden. Ik raad aan om het account openbaar te houden, zodat het transparant blijft voor de burger en men niet gedwongen is om de pagina te liken. Dit account is bedoeld om te informeren, maar ook om te luisteren en te reageren. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor het algemene Facebook account: - gedragscode ambtelijke integriteit ambtenaren provincie Flevoland - regeling email en internetgebruik provincie Flevoland - algemeen geldende wettelijke en rechtspositionele regels (let op art. 125a Ambtenarenwet!) Bij moeilijkheden en klachten die niet in het openbaar afgehandeld kunnen worden, gebruik hiervoor een privé bericht. Wie voeg je toe als vrienden? Bij een community is er geen sprake van vrienden. De belangstellenden ‘liken’ de pagina, waardoor ze op de hoogte blijven van informatie. Pas als ze de pagina liken krijgen ze de berichten op hun eigen nieuwsfeed te zien. TNS nipo heeft onderzocht wat belangrijkste redenen zijn om een pagina te liken:27 - op de hoogte blijven van de producten of diensten van het merk - deelnemen aan wedstrijden waarbij prijzen gewonnen kunnen worden - profiteren van speciale aanbiedingen De belangrijkste redenen die consumenten noemen, zijn ‘authentiek en eerlijk zijn’ en ‘een toegevoegde waarde leveren’. Daarnaast vinden ze het ook erg prettig als duidelijk gemaakt wordt wat het doel van de pagina is. Consumenten houden er blijkbaar niet van als het ware ‘verleid’ te worden om de pagina te liken en vervolgens heel anders behandeld te worden dan ze hadden verwacht. Het is dus belangrijk dat er op de zwemwater Facebookpagina alleen over zwemwatergerelateerde onderwerpen wordt gesproken en dat politieke onderwerpen buiten deze pagina worden besproken.

27

http://www.frankwatching.com/archive/2012/06/14/webcare-op-facebook-hoe-ver-kun-je-gaan/

42


Wat ga je posten? Het gaat er niet om hoeveel fans je hebt, maar juist om de mate van interactie die je waarneemt. Je kunt dus beter kiezen voor een kleine community met veel (hoogwaardige) interactie, dan voor een grote community waar je alleen kunt zenden. Bij een hoog aantal posts per dag verlies je aan kracht en interactie, doordat de reacties heel erg verspreid worden over de pagina. De groepsdynamiek valt zo weg Ên je kunt je reacties zelf veel moeilijker monitoren. Post dus een of twee keer per dag iets op de pagina. Dit kan gaan over een meting op het strand in Almere, het mooie weer vandaag, of een zeilwedstrijd in Lelystad Haven. Ook filmpjes en foto’s zijn een goed alternatief. Het is niet de bedoeling om elke dag het weer te voorspellen. Gebruik dan die aandacht voor het uitleggen van een meting of een filmpje van de toezichthouder. Breng dus structureel leven in de brouwerij. Plaats polls, daag mensen uit om te reageren. Betrek mensen gericht, hierdoor voelen zij zich erkend en gewaardeerd. Wanneer iemand dus echt vaak op een bepaald strand komt, deel dan eens een leuke foto. Hoe ga je communiceren dat je een Facebookpagina hebt? Via de website van zowel de provincie, de omgevingsdienst als de zwemwaterkaart. Daarnaast kunnen de andere sociale media ook ingezet worden ter promotie.

43


Hoofdstuk 9: Pinterest Pinterest draait om visualiteit. Het is dus belangrijk dat de provincie Flevoland iets kan laten zien rondom zwemwater. Plaatjes, foto’s, video’s: zolang het visueel aantrekkelijk is, scoort het goed op Pinterest. De provincie Flevoland is tot nu toe niet een heel visueel merk, maar je kunt natuurlijk wel visuele middelen gebruiken. De doelgroep is een belangrijk onderdeel van de strategie. Hoewel er ook 10 miljoen mannen op Pinterest actief zijn, is het overgrote deel van de Pinterestgebruikers vrouw, zo rond de 87 procent. Mode, make-up, koken, styling, schoonmaken: allemaal categorieën die het goed doen op Pinterest. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat andere bedrijven het automatisch slechter doen – dat hangt weer helemaal af van je aanpak. Zwemwater heeft dus zeker een kans! Wedstrijdelement Iedereen houdt van winnen, dus als je een wedstrijd houdt waarbij mensen iets kunnen winnen, zij het een bootreis op het IJsselmeer of een dagje kanohuur bij Haddock in Almere, dat doet het altijd goed op Pinterest. Je kunt bijvoorbeeld een pinwedstrijd houden om de best gepinde foto’s of het beste fotoboard. Een tip: hou het erg visueel, passend bij het medium. Omdat Pinterest alleen maar pagina’s met foto’s en filmpjes laat pinnen, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je zoveel mogelijk plaatjes op al je pagina’s en bij alle artikelen op je website hebt. Ze moeten minstens 110 bij 100 pixels groot zijn om pinbaar te zijn. Zo kunnen mensen makkelijker jouw content pinnen – en dat wordt dus allemaal teruggelinkt naar jouw website. Mogelijkheden voor sociale campagnes Leuke Pinterest campagnes tonen de mogelijkheden van het medium om creatief met je klanten of doelgroep ergens aan te werken of een contest te houden. KLM (vooroplopend als het gaat om innovatieve campagnes op (nieuwe) sociale media) gebruikte vorig jaar al boards om designs voor verscheidene verpakkingen te laten beoordelen. Aan de hand van het aantal likes en re-pins wordt uiteindelijk het beste design uitgekozen.28 Een kijkje in de keuken Bij Pinterest gaat het niet alleen om de provincie Flevoland en het zwemwater. Ook foto’s van metingen, informatie over bedrijven en bijeenkomsten zijn goed om te pinnen. Mensen vinden het leuk om een kijkje achter de schermen te nemen. De Today Show pint bijvoorbeeld behind-the-scenes foto’s, erg leuk en populair onder pinners. iPhone-kiekjes en mobiele video’s zijn persoonlijker dan professioneel geschoten materiaal. Door mensen op een andere manier een kijkje te geven in de keuken, kun je je volgers meer betrekken bij je de provincie als geheel. Hierdoor komt de provincie als organisatie dichterbij de Flevolandse bevolking.

28

http://pinterest.com/KLMpinteresting/klm-package-design/

44


Hoofdstuk 10: YouTube Op dit moment wordt het YouTube kanaal van de provincie niet optimaal gebruikt. Er staan 64 video’s online met onderwerpen variërend van de begroting 2013 tot een archeologische opgraving in Swifterbant. Hier kan ook informatie over zwemwater bij.

SEO Binnen de zoekmachinemarketing (SEO) van de provincie is het YouTube kanaal makkelijk middel om in te zetten door het juist gebruiken van zoekwoorden en tags.29 YouTube biedt de mogelijkheid aan de provincie om op een makkelijke manier video's te uploaden en delen die vervolgens ook weer kunnen worden benaderd via websites, blogs, mail, mobiel internet enzovoort. Hiermee houd je ook het crossmediale idee in stand. Het voordeel is, dat YouTube de mogelijkheid biedt om een interactiever beeld neer te zetten van de provincie. Ideeën voor video’s: - Een interview met iemand die een meting uitvoert, een kijkje in de keuken - Een strandhouder aan het woord - Uitleg over blauwalg - Promotiemateriaal - Video’s voor spreekbeurten Door deze video’s krijgt de burger een beter idee van het werk rondom zwemwater en biedt de provincie een allround voorlichting.

29

http://apestaartmedia.webnode.nl/zakelijk-gebruik-van-youtube/

45


Hoofdstuk 11: Een app Vanuit de opdrachtgever is er gevraagd of ik ook de mogelijkheden van een app wil onderzoeken. Nu zijn er veel voor- en nadelen van een applicatie voor zwemwater. De mensen uit de doelgroep die bezig zijn met watersport en dus meer dan de gemiddelde recreant in aanraking komt met het zwemwater heeft hier het meeste behoefte aan. Een mobiele applicatie of kortweg app is een kleine applicatie die draait op het besturingssysteem van een smartphone of een tablet. Met behulp van een app is het mogelijk om eenvoudig extra functies aan een mobiel apparaat toe te voegen, zoals WhatsApp. Native app en hybride app Een native app is snel, gebruiksvriendelijk en kan features van de telefoon gebruiken zoals de camera of het adressenboek. Deze app is zinvol wanneer er veel gebruikers zijn per platform en je hen iets kan bieden dat zij regelmatig gebruiken. Een app brengt een beleving met zich mee, wat zorgt voor customer engagement. De inhoud van de app is pas vindbaar wanneer je de app geïnstalleerd hebt. Dan is er ook nog een hybride app. Een hybride app is een crossover van app en mobiele website. Een hybride app download je in de appstore. De looks zijn hetzelfde, maar het is een browserscherm en geen echte app. Mobiele website Mobiele website is gewoon een website, maar dan geoptimaliseerd voor het gebruik op een klein scherm. Er wordt een design ontworpen dat er perfect uitziet op een smartphone of tablet. De gebruikerservaring wordt beter omdat je geen kleine toetsjes meer hoeft in te drukken. Je hoeft ook geen rekening te houden met het besturingssysteem. Wel kan de gebruiker door een zoekmachine naar de tablet-versie verwezen worden ipv de mobiele website. Een mobiele site voor de smartphone en een tablet site voor de iPad naast de klassieke 'desktop' website is minder werk dan apps ontwikkelen. Per soort apparaat volstaat één website. Bovendien is HTML makkelijker aanpasbaar dan custom code. Wel moet je nog steeds meerdere sites maken en naast elkaar onderhouden. De sites kunnen ook inhoudelijk specifiek worden, met bijvoorbeeld op de tablet versie meer inspiratie met een magazine en op de smartphone de vijf meestgebruikte functies snel en supersimpel. Al kan een bezoeker dan via Google op de iPhone op een pagina komen die alleen geoptimaliseerd is voor iPad. Leesbaarheid en user experience zijn dan niet ideaal. Apparaatspecifieke websites maken is daarmee vooral nuttig als je snel een mobiele site wilt zonder je reguliere site aan te passen of als bezoekers op een smartphone of ipad maar een deel van je diensten vragen Responsive design Responsive design is een manier om de website zo te ontwerpen dat deze zich aanpast aan het apparaat en het gedrag van de gebruiker. De bezoeker krijgt dus altijd dezelfde content, alleen de presentatie en de bediening kan verschillen. Bij responsive webdesign - ook wel adaptive webdesign, schaalbare of fluid websites genoemd - maken we één website die zich aanpast aan het apparaat en het gedrag van de gebruiker. De bezoeker krijgt dus altijd dezelfde content, alleen de presentatie en bediening kan verschillen. Sinds alle recente browsers de nieuwe technische standaarden ondersteunen, is responsive design echter een stuk eenvoudiger. En een stuk minder werk dan het programmeren van allemaal losse apparaatspecifieke websites, laat staan van native mobiele applicaties. Bovendien heb je daarna slechts één site te onderhouden. Een voordeel tenslotte is dat op welke pagina een bezoeker je ook vindt via Google, deze altijd optimaal getoond wordt. 46


Welke variant sluit het beste aan op de vraag van de provincie? Soort Voordelen Native app - Eenmaal gedownload, makkelijk en snel bereikbaar - Ook bruikbaar zonder internetverbinding - Beleving Hybride app - Goedkoop - Lijkt op een app Mobiele website

-

Responsive design

-

Snelle laadtijd Speciaal ontworpen voor smartphone en tablet Goed zichtbaar op ieder formaat en apparaat Content onderhouden via een site

Nadelen - Hoge ontwikkelkosten - Voor ieder platform een andere app - Informatie niet vindbaar zonder installatie - Op alle platformen hetzelfde - Minder grafische mogelijkheden dan native app - Lange ontwikkeltijd - Nieuwe site bouwen - Vindbaarheid in zoekmachines - Grote websites met veel content kan ingewikkelder zijn.

Omdat een app vrij veel geld kost om te maken en een aparte mobiele website een lange ontwikkeltijd kent, raad ik een responsive site aan. Hiermee ben je in de toekomst verzekerd van een goede zichtbaarheid op alle formaten. Daarnaast is het gebruiksgemak beter, want content hoeft maar vanaf een site beheerd te worden. Er hoeven geen nieuwe websites aangemaakt te worden voor de verschillende apparaten en de ontwikkeltijd is korter.

47


Hoofdstuk 12: Advies Uit dit onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een Twitteraccount voor de burger. Dit is puur informatievoorziening. Wanneer de provincie meer wil laten zien van de organisatie en het proces achter het zwemwater, kunnen de andere media worden ingezet op de manier die beschreven is in het rapport. Hiermee kan de provincie een crossmediale strategie ontwikkelen. Voor het aankomende zwemseizoen raad ik aan om de volgende onderdelen uit het rapport te implementeren voor het zwemwaterseizoen 2013: - het onderhouden van het Twitter account @Flevozwemwater - het maken van een responsive website in plaats van een app - het aanmaken en onderhouden van ten minste twee van de vier media accounts die beschreven staan in dit rapport Uitvoerbaarheid van het plan Vanuit de omgevingsdienst is aangegeven dat zij onvoldoende FTE hebben, waardoor dit advies voor hen onuitvoerbaar is. De provincie heeft op dit moment ook geen mensen die het onderwerp zwemwater onder hun hoede kunnen nemen. Daarom raad ik aan om een externe kracht in te huren. Een stagiair is een mogelijkheid, maar lastig te vinden omdat de zomermaanden veelal gebruikt worden om te werken en een stagevergoeding de spaarpot niet vult. Een invalkracht van een uitzendbureau is vaak duur voor de organisatie, maar gezien de korte periode van vijf maanden is dit nog te overzien. Vitamine C Bij de provincie Flevoland wordt er gebruik gemaakt van de ‘Vitamine C cursus’ van PubliC30. Beleidsmakers (of projectleiders of programmaleiders) worden getraind om meer omgevingsgericht te werken. In de training komen verschillende analyse-instrumenten aan bod die de omgeving gestructureerd in kaart brengen, om vervolgens deze omgevingskennis te 'vertalen' naar een kernboodschap en een communicatiekalender. Extra aandacht wordt er besteed aan de politieke sensitiviteit van beleidsmakers. Daarnaast komt ook de beleidsnota aan de orde, waarin al deze elementen een plek krijgen. Ik raad aan om Vitamine C als vervolgstap te nemen.

30

http://www.publiec.nl/vb_opleiding_en_training.php

48


Advies per doelgroep Scholieren De provincie Flevoland kan deze doelgroep het beste bereiken door een community aan te maken op Facebook en een aparte Twitteraccount te maken voor het zwemseizoen. Hiermee bereikt de provincie het gemakkelijkst deze groep scholieren en kan zij zich bekend maken onder deze doelgroep. Studenten De provincie Flevoland kan deze doelgroep het makkelijkst van informatie voorzien door de informatie te verspreiden via sociale media. Een Facebook community geeft niet alleen de mogelijkheid om snel informatie te verspreiden, maar ook om inzicht te krijgen in de doelgroep en deze te binden en te boeien31. Het informeren heeft prioriteit en daar is online media een ideaal platform voor. Uiteraard is Twitter ook onder studenten een handig medium. Gezin Er zijn ongeveer 70 basisscholen in de provincie Flevoland32. Deze ontvangen geen waterkwaliteitskaart. Mijn advies is om contact te zoeken met deze scholen en een mooie PDF bijlage te sturen voor in de nieuwsbrief van de school, of om tijdens ouderavonden mee te geven aan de ouders of verzorgers van de kinderen. Op deze bijlage staan dan ook de verschillende kanalen vermeld, van zwemwatertelefoon tot website en sociale media. Hierbij is het ook van belang om de doelgroep direct voor te lichten over het zwemwater. Waarom worden er stoffen gemeten in het water, waar komen deze vandaan en wat zijn de effecten op mensen en dieren wanneer je met vervuild zwemwater in contact komt? Uit gesprekken met de verschillende doelgroepen is gebleken dat een groot deel van hen geen idee heeft wat de gevaren zijn. Blauwalg is een term die zij wel eens horen, maar ze hebben geen idee van het ontstaan of de gevolgen ervan. Wanneer er op deze bijlage verwezen wordt naar de sociale media en de website kunnen de ouders daar meer informatie vinden over zwemwaterkwaliteit. Dit scheelt ook in drukkosten en is minder belastend voor het milieu. Ouderen Voor deze doelgroep raad ik aan om niet alleen Facebook in te zetten, maar ook de papieren folders te blijven gebruiken, ondanks de bezuinigingen. Naast het positieve beeld van de grote hoeveelheid ouderen die online aanwezig zijn, maken ook veel ouderen geen gebruik van internet. Wanneer zij geen weet hebben van de Zwemwatertelefoon kunnen zij pas op de locatie zelf informatie tot zich nemen.

31 32

http://www.geluksfabriek.nl/BoeienBinden/tabid/52/Default.aspx http://www.b9.nl/basisscholen/flevoland.htm

49


Bronnen Websites http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/waterkwaliteit/kwaliteit-zwemwater http://www.flevoland.nl/wat-doen-we/ruimte-en-water/zwemwater/decontroles/Veiligheidsonderzoek-2012-openbare-zwemgelegenheden.pdf http://www.ofgv.nl/friksbeheer/wp-content/uploads/2012/12/ProductCatalogus-OFGV-vs-3.pdf http://nl.wikipedia.org/wiki/Windows_Live_Messenger http://www.marketingfacts.nl/berichten/facebook-nummer-1-in-nederland-7.3-miljoen-gebruikers http://nl.wikipedia.org/wiki/Student http://duo.nl/particulieren/studiefinanciering/sfho/studiefinanciering_voor_hbo_en_universiteit.asp http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=03759ned&D1=0,3,6,9,12&D2=101110,129,l&D3=1,3-4,9&D4=24-25&HDR=T,G2&STB=G1,G3&VW=C http://nl.wikipedia.org/wiki/Generatie_Y http://statline.cbs.nl/StatWeb/selection/default.aspx?VW=T&DM=SLNL&PA=70072ned&D1=0%2c610%2c57%2c59%2c68-69%2c73-74%2c111%2c114%2c117118%2c123%2c130%2c139&D2=9&D3=l&HDR=T&STB=G1%2cG2 http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/gebruiksfuncties/zwemwater/blauwalgen/ http://www.senior-live.nl/ouderen-liken-facebook/ http://www2.anbo.nl/flevoland/ http://www.flevoland.nl/wat-doen-we/economie-en-werkgelegenhe/beleid/toerisme-enrecreatie/Monitor_Toerisme2012.PDF http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/80401339-69BD-41B0-9ECF-D5DAFDEE9385/0/2012g82pub.pdf http://www.social-media.nl/social-communities.php http://www.hetccv.nl/dossiers/handhaven-als-professie/menusocmedia/index http://www.frankwatching.com/archive/2010/09/13/facebook-voor-bedrijven-een-fanpagina-in-10stappen/ http://www.frankwatching.com/archive/2012/06/14/webcare-op-facebook-hoe-ver-kun-je-gaan/ http://pinterest.com/KLMpinteresting/klm-package-design/ 50


http://apestaartmedia.webnode.nl/zakelijk-gebruik-van-youtube/ http://www.publiec.nl/vb_opleiding_en_training.php http://www.geluksfabriek.nl/BoeienBinden/tabid/52/Default.aspx http://www.b9.nl/basisscholen/flevoland.htm Interviews Interview Gilles Dijkman 10-04-2013. Interview Philip van Tiel 10-04-2013. Interview Olof Pauw 10-04-2013 Interview Martin Gijzemijter 10-04-2013 Interview Karin Croes 17-04-2013 Interview Henk Groen 6-05-2013 Interview familie Kuijpers 11-04-2013 Interview Tom Kwint 10-04-2013 Interview Arne Nooitgedagt 10-04-2013 Boeken Desiree van Osch en Renee van Zijl (red.)(2011).Basisboek social media, Den Haag: Boom Lemma uitgevers. Verslagen intern Lenny van Rooijen, Huib Koeleman en Jeroen van Woudenberg: Concept Visie op digitale communicatie, Flevoland 2.5, maart 2013. H. Groen en J. Willink: ‘Veiligheidsonderzoek 2012 openbare zwemgelegenheden in oppervlaktewateren in de provincie Flevoland’

51

Adviesrapport "De inzet van sociale media tijdens het zwemwaterseizoen"  

Eindrapport stage Provincie Flevoland. Tweedejaars communicatiestudent aan Windesheim Flevoland. Eindcijfer: 9,2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you