Page 1

Ξ o

Ρ

Ξι-

o{

Α

ο

{cll.,t

Ιπ

οi

A

c fn c t)

τ)

a

o{

a. ol

a-

ε-

A.

a

Ξι

ε

τ,

δi a

Ξν. Ξ

m 7(

{ Μ I M Ξ

λ

Ξ Ξ ο εg Ξ

ε

Ξ

ιrt

Ξ Σ

L

a.

c,

.:,

ιD

Ic,

ε

o,t

ε

cq

Ξ.

c,

il)

Ia I

f)

I

c Ξl

o c. 9

o{

Ξ J Ξι' {

c)t

Ξ

fτ!

M

a Ξ a

9.

Ξ ο { m

τ)

a-

e .Ξ

{

9,

oi Ξ ati Σ o

c

a

tο Ξ a 9.

Σ

ε

Ξ c Ξ

5

Ξ Ξ o cto Ξ Ξ Ξao c-

o a

ι/}

to. οi

o

c

g)

a o c. fr

a a 5. -:t q

l,\{

Ξ

Σ a

c! ο 5

-{ ε 5r f)


Ξlηi,

"\

ΞΞ h

xl

τ Ξ

Ξ-----Ξ

]γ1

5

z

Ιπ r*t

,.Φ


σΞ>

P r.{ gO DC

L6Α

DΞc,

^2C σ'δR'

-Ξ- δ_

>J

ρ-ΗΞ Zce

a-Ξ8 ,3Ξ=

9 eΞ>9Ξ ΞΞ 9E χΗ ρF.Δx Ξ' Iρ : F Ξ'i a F; Λ ; Ξ.Ξ -{

> Ξδ ε Ξ-Ξ

b. *Ξ J-

ο

9d

ρeΞ

M

Ξ

ρ-

Ξ_t

Ξ:Ξ

Θ

9Ξ ^oΞ

ΞAΞ

ρ-

ΛJ

ρο4

σ' ρ

οo c-a n :J ξ<

ο

Ξj+Ξ Λmμ -Ξ9 9-Ξ >1Ξ

δ9'

o ^ a-

5r

9Ξ Ξ,P ^σ' :^

ο

o-

σ' J ρ a .1 o c

Υ'

CQ

ΞΞ.

ΞΞ o':

Ξ: EΞ

Ξ?ρ- Ξ ρ. ΝJ μ

EιjΞΞtt!'ιΑ

ΞΞ :'Ξ-

a

Ξ d

9

<o

Ξ Ξ 9, Ξ

Ξ π

θi * ΞΞ πτ1 E Ψ F

Α4x δEtrlσr

EE Ξ€

Ξ-Ξc.:g

η E Ξ E :3 i -

ΞE ΞΞ Ξ'Ξ z-^ ;Ξ E ;. Ξε- P δ ρq-

<QΘ:Ξ m.Θc.YoΞq.r'Η-.J

E3

e

Λ o Ι"'

ΞΞ ζ Ξ tΞ E-Ξfro

Ξ

:

:

μ

9,

ξ

Ξ.

Ξ Ξ'

φ

q

; Ξ

g :

ξ' Ξ Ιτr

Ξ

Ξ

:9!J.5

'€ΞΞΞΞtμΞΞi ΞΞ$εθΞE.

θ ΞΞΞΞ?E,Ξ Ξ ΞrΞagΞΞ Ξ ΞΞ>ρ<ia'T

€ Ξ- ΞgΞ'aΞ* Ξ'Ξ Ξ'Ξ δ9 a -cτro<

a^

€ Ξ Ξ

E

ffi

>j

ξ<

Ξ- rΞ

i Ξs

Ξ

a

ffi

Η

c

Ξ Η

Ξ

>Ξ-

1ΞξΞ

s

:

:l,

ΞaE.ΞEiΞEF

Ξ

\Ξ.

E5

o

sEΞ E Ξ iΞ ΞEE sΞ' € E'"ξE: B Ξ$ Ξ Ξ *"€ ΞΞ E.δ Ξ. Ξ σJ

ξ><

^d

α)-

3 Ι,J Ρ

a-

*"ts

δP-

Ξ ε

PP

rη'

<ε Ξ. rη <-t

ffi

^μ Ξ-a

Ξ ο α) _Ξ

o o-Ξ

ffi

b:

o*

c- σ, ρ + o

^qo σ,Ξ

ε s

'ρo-

Φ ρΙπ

Ξ-ξ ΣQ--

Ξ

J

οo οmfη

c

e .{ c.i

<{ j-\

o

Ξ

!]ο?l

σr

Η(D

'o

(D

ΝJμo

Ψ

ffi

Ξ.β ,:λτ Ξ ;Ξ 9o Ξ

Ξj

iη:Φ-Ξ

9 ΞR En

ε

;

Ξ Ξ.

Ξ

ffi

{a

:Φ'j

{\

#b

:

'

l'J

)q

οη--


aδ < J

-t

o

QJq xιJ^:Ξ

ιa't

9 c Ξ-:'

rP Ξ mΡ.ο s.

b : δ"= J'l

{J -{

-O <Do e'

i! ! :δΞ

δ_-Ξ l<ch

αi ο4

Ξoλa E"Ξ c Ξ.< < Q -'

= cQΞ.Ξ

Ξ ΦP o :, Cηivt o.Σo -<L2<

o

O -JE ^< < -Ξ ζ). -- <J\ ci οQ aFa σΧ < -η'

ε--9

cI

'rc

Ξ'

Ξ

Ξ

ο jΞ'

ΞΞ-Ξε

ΞΞ o Ξ.

Ξ;6"Pξ g"ξ Ξ.!

Ξ

€Jη Ξ'E; <g' Ξ a ι-.l

Ξci


lvt

Ξ Ξ

$

ξ Ξ o Γπ Ξ

i Ξ

Ξ D o. q (D

#

ξa

/<

ffi W

ffiffiffiΓrF--

Ξ

οa J


zo

τ]

Ξ

o M

a (D a Ξ' o c L

z --1

M

Θ

η Ir4

@

o

F-l

F4 Γ4

o ΙτΙ

Ιτ

,\ o

Ξ

c. (1

o Ξ Ξ

τ

a

o lrt

οa{

o c Ol o c. q

ΞgΞΞ*9Ξ9δE='o <ΞΞ!J+Ξη)Ξ>Ξ> ΞΞJPΞ{<Ωz5ΡΓ-1

rη-Ξ{"o_z>z Pιη_}

Ιvl

l'4


(; ι€t .Ξ

ο €

t"

*{ πlι G.τ Ξι

tjι lΞa art

tF

m

Ξ--=--'-τ_ Ξ

Ξ Ξ o ,π\ΞΦ M4Ξ μE tπs

ε'

z-t-t\

\

q

xΞ T

Ω.

Η

t. iif Ξ

zΣ i) z Σff

Ll

.el"ttqco-

"ξΞE &".

:: 4 Ξ] l1 < Q

f

'c

Ξ

ξ-- Ξε _j

q

ε"p'

*9 ιf

r,{

ιΞ

E

-

fi

Φ

i,,

ιιo

J'

Η t

JΦ-

+f', , i EΙt )n

E

I

η

i t"o

ΞE

'μ'"'$"""

\o

Ξ

as !Ξ ..d

η σ

τx

iE$$θE ΞεE i EEΞEEE

;

}

δ*s

x o z ^ τ,

f,

Γ]

lμl IFE lii

I

I

Ξ Φ

o

σ o a

ts.

a

o

I

x

Ξ Σ Σ -1

z M

o

c E

δ

< Ξ5t

at 9s a τ^ζ^

Ξ aΞeΞ σΞ Ξσ δ. Ξ

Γ;

til Π.1

Ιrl

lΙ,

ll

;p

Ξc.o >c

Ε]

I

1


Ξ.

4Ξ σ9α

A >Q

X

Y'5c! ; ^n

σ

ζσoo

;

9'Ρ δn

Γ; lFi l;ηl l'/

I

I

lηΙ

lΞι

tl l/.

Ρ< Ξ ffiε < o.ΞΞ 9

δ'} a* -a > Ψ8f z^x

-Rf δ c

1"EE δ ΞxcΞ

d9 / .€ /

iΞ €ο

J-

ε

v Fο

7.

ν Ξ γ

τo τ

ξ

εΞ

\c \Ξ

t

's <ι

Ξt

t\Ξ'

Γ;l l{Ι l€ι

ffiH9

|'ιl ltη l.{

l ι

lΙu1

u Ιι'1 Ο

Ξ a Ξa

οo

ι 'E _-\.-

4ι'

'Φι,_'*'

Jd.;l ΙΞsrg


a

ζΞ ε'

f Ξl

a

Γ--l l sΞ lI EΞ al'

L% I

{9

L'ci Ι lcΙ

Ξ

E

ε' f

Ξ. a

l

l I

I

l

ζζ

a

xao z σ Ξ

a

a

I

I

-J_

ι\ δ

υδJ ,\ t ΕA

sΞδ

s:s σΞ

η'4i Ξ' lΙ

I Ι

ι

ι ι

\

I

l'+-,?

1

z

Ι

c

o Ξο c Ε'r <δs

ΞΞ

}

lτ-

* L-a υ € =-J\ ιl E l }

IJ) 3 7 o

Ξ

-F δ


lorl

lΞεi i Ξ l"RAl I E9l

1

l:1 lil

1Ξi

li;i]-iΞi

lEl

lii

1: - l

lΞ ΞΞ

Ξs'l il-d.9lI ]ii :εl ο-l

l:l l-lI

ιΞ

ιr

l

i

6

'# 'Φ,

Ξ

I

g

r

ilr I

i-

t9

ξg

-*]Ξ

l-----l I ;l

l

z

€Φ.

l

i dδ

I

l-1

ξ' δΞ

Ξi

:9

"Ψ ':i *-,,'Ι k,'

ξffi

δ

:r*.*:' *;1!

ΞΗ

:

,:τ ι δ "

]

iξn]

ε.

€*

Η Χ

ffi

ff,i ;'?

9

1 Ξ

thξ'* 9

a

ιt

q I I

a

i

=s'

e

Ξ:

,9; εΝ

ζΞ

b* 9E

Ξ.

a" :l Ξ:l 6


i'

a q

€o 9 Ξ €I

ΞΞEe€iΞEΞθ Ξ u

ΞΞξ39ΞθΞΞ

ξθΞΞΞaε.εiΞ

ε.

a Ξ ο a

iaaaξΞiΞξΞEi

Ξa

QI ο5

Φ

AE

tr

dE 5,ε

s

Ξd Ξ

*T

6

a ο

*θEΞ Ξt ΞEE$

Γqaξa€Ξ iΞΞ€ΞΞg

o a

δ 6

I I p.

-l l

Γ-_"-l

I

\,-

Φ-fl*lI

\_l ιgΞl I =:

lεεεΞ l3aΞ lΞ:8

Φ

i

AB OE cb ao

l

l

L*}_Γ_--=l Ξ, s

\l:ι Ξl xεΞl E 3:

L-J

*Φι l:l ,9. t3t

I

L-t

ci.

e< oa 2a

{E 5Ia ΞΞ

I

oΞ Σ ΦlE ο o

clζ

I

>> 1*€ l l Ξ'F

ΑE

γ=

tt i- *Ι tt

Ιl

ι

σ € Ξb aJ sE o δr| σ c g q o

Ξ Ξ

g

Φ

o I

d

οΞ e Ξη Φ€ Ξ

ΞΞ Ξo cΞ

εe Ξ

Φ ξ: oo Φ

Ιjj_j:J

5 a iq

θ

l

Φ

ξ9 Ξoo >Ρ

Φ

Ξo =σo

l:]

ΞE 5

ξ9Ι

ε.β Io x9

5

QlΞ 4a

lΞl t rΞ t

l

ο o

Φ :n ΦΞ o

iaΞ:l Λ aaΙ

ιιI

I

Ξn

FE

lΞΞ Ξ"ι lΞe'E

i"ΞΞι

l

'ι /-9|ξ-_*-*)

t

a

J

a a

Ψlε 9 δ19 o

σ< Ξ qΞ ΞΦ .a oδ σo Ω I -o ε

{ηtl

Γ--l ι Φ^l

t'd

Φ

-@

Ι

!

Λ

!D

o

Φ a

δ: zs

lsl l εΞ l

ζ

π9 9

I

Γ---l

!-l

>

οf

ο

j

--l'a

Li_r

oo Ξε. a _Ξo ΦΞ 50 b

E iξ Φ.i ηa

ι l

l

ΞΞ ι1b Δg eΞ Ei Ξ.δ o

b

Ε


L.

Bdλε αεη oωατη oειρα τιg παρακdτω παραγραQoυg.

Στη αιrvθ;1εια, o Σ6Λιυvαc ΘθΛηoε vα αφαlρθoεl κl iMη δυvαμη απ6 τoυζ εUγεvεiζ. XΦρloε τouE πoΛiτεE σε τθooεριq' τ6ξειζ με β&oη τα εlαoδftματ& Toυζ καl 61l τηγ καταγurγη Touζ. M' αυτ6 τov τρ6πo αττθκτησαv δικαιΦματα περloo6Tφol πoΛiτεg, αιρo0 δεv θπαlβvαv πlα αξιΦματα μ6vo ol ευγεvεiE. EκεΙvo πoU πtpιoo6τεφ ftΘεrιαv δμ,υE ol αγρ6τεc, iταv vα €αvαμolραcπoΦv τα κτfrματα. Αυτ6 δεv θγlvε καt η αvαταραxi oιlvεxiατηκε. Tηv &φιημη αυTi κατ&cπαorι εκμεταMειirnκε o Πειαiατρατoc, o oττoiog κατiφερε vα γivεl αoνnγ6c τιllv φτυxιilv. Mε τη βoηΘεd ToUt μiΛ:cπα θγ:vε αρxηγ6g τoυ φ&τoυg. 'Eμεvε πoM& 1ρ6uα σTηv εξoυoiα κα: ιρρ6ιπlσε vα εΛαιpOvεl Tη Θθαη Tιrrv φτurxιirv. 'Hταv 6uu.lc τιiραwoc, κυβεργo0oε δηΛαδi xωρic vα δivεl Λ6vo oε καvθvαv. Eκεivo ττoU Tov θvolαζε τΙΦlσσι'τερo iταv τo δlκ6 Toυ συμφφov. oταv π6Θαvε, &φιpε τηv εξoιrαiα σTo γlo ToU τov Ιπτtiα. Ol ΑΘηvαiol 6μ19 δεv τov iΘεlαv- 'EκαVσV tπσv&cπααrι αργ6τερα κα| τov θδlωξαv.

o

Λα69 τηg ΑΘivαζ ζητo0σε vα καταργηΘoιry τα xρ6η καl vα 6μulg o' αυτ6 τo πρ6βΛrιμα δεv ftταv ξαvαμo:ραcπεi η γη. ε0κoΛo vα βρεΘεi, γl'^ιloη αυτ6 και γivoιπαv αrxv& oι'lγlφo0oεlc.

T6τε, oι ευγεvεΙc (ftτrpαv απ6 τo Σ6Λυvα, 6vαv πoΛ0 αYαπΠτ6 αro Λα6 πolητti, vα Λ&βει κ6πolα μθτρα. Kl εκεivoE πfuε γεwαiεg

απoφ&αεlg. Kατ&ργηoε 6Λα τα χρθη Tu,v αγρoτιilv. Απαγ6ρευαε μ&Λιcπα vα γivεταl κ&πoιog δo0Λog, ετrειδrl δεv εi11ε vα πΛrlριiloεl τα xρiμαΤσ πoU εi1ε δαvεlcπεi. Mε τιE εv€pγεlεζ αυτ6E τoυ Σ6Λu.lvα 6φιlγε θvα βΦoζ αττ6 Toυξ Φμoιlg ToU φτurxo0 Λαoυ. o v6uoc τoυ αυτ6c ovoudcπnκε oεlo&xΘεlα.


t.

Τι ηθελαv oι ευγεvε[q; Aπ6 πoιov ζητηoαv βoηΘεια;

2. 3. Τι ηΘελαv oι Qτω1o[_ αγρ6τε9; 4. Τι 6καvε o Πειo[αrρατoζ; 5. Tι€καvε o Σ6λωvαg; 6. Τι ε[vαι η Σειoα1Θεια;

OO

.-Ξt':5-

XΦριoε

Aπαγ6ρευoε

Kαταργηoε

τι;

Πειoiατρατoq

Εκμεταλλε0τηκε τι;

n oεto&-Θεlα: o vouo< uε τov oπoio o Σoλιυvαq

καταρvnoε τα vρ6n τιρv αvooτΦv.


Μ

o.

a ε q9

σΞ

-ε'

o οΦ σ <Ξ Φ

δ

Ξ zδε ;ΞΞθ:ε Φ adΞ

Ξγ 9: ο η'Ξ

9d'Ξ ε 9P 6' δ."-: > s Ξ .αΦ\μ Ε

ΞΞ

ΞH€ Ξfl <Ξ

*eΞ

Ξ

qr

ca t

*' a

ΞΧ d.x z> _ EΞ ΞaM ΨΞΞ

FΞρ

-Ξ; oΞ

c.<

Ξv

η<

Ξ

iE,$

'ΞΞ

Ξ

xxΣ >Q.C ^5ΦΞ χ:

F3Ι ξε

Ξ: ο σΞ@ o.< δΞ

e.

r

o

o c

io

*eΞεe iΞ6Ι"€ .λ9x<> . a Q5

Ξ'

ο

ο

€c Ξε' Ξ

+A o(D

o'1

Ξc

εΞ n(]

ξxo Χ Ξ"8'

οσΞ οiδ !Jaσ

1sΞ xΞΞi^

:<5 q^δ ax o ο-c


s

Ξ\

pa i

a: 5r : o,'

Ξ

5.

M

a.

;, ,f:

Ξ

^λ',t

o

Ξ

.Ξ = } -rΞΞg'ε

3 a e€9_; E Ξ p ΞΞ a Ξ Ξ a Ξ'd.JΤE ^= Ξ. aιΞΞμxαi

t,

Ξ'

rΙ,

-

a

:

Ξ

Ξ

{

>

ES :> λΞ

Ξ'

9Ξ oa

qΞ αjΞ o.= x9' F, l δcj o

Ξ€ΞBΞΞΞ aΞnΞl

3;ΞΞΞΞΞ

ΞE8Ξδd9 Ξ.ΞΞοΞ9. gi'xΞ 5-σ

oΙY Ξ Ξ^ Ξο ψ Ξ'ΞΞ

Φ^ ηΞ Ξ

9; τ"RΞ

o

αi

δ.

{

Ξ cj. o9

Ξ; :'3

ΡΞ'

Ξ.Ξ

aee τΩ(: I e'i a:Ξ

εδ

a o

E9 dσ

o Ξo

ΞΘ

Ξ.Exε

a. τq:9

-<YΞ lo.

9'Ξ.

ΦEEΞ oΞ "

Γ-l Ιl

l"i 1ΦΙ jΘj

Φ

ir

Ξ c\

l*

l'l

o

δ Φ o Ξ

E

Ι

I

Ι

r___l

s8 x: ξ9 ΞΞa

ο

Ξ

οa

a 5 a Ξ

{o

69.

δΣ

Ξo'I q

:Ξ fΞ €sΞΞ o

Ξ Ξ

Ξo

<Ξ σd.

o

οa. Ξ

o

c δ' p

o

o c @ Ξ Ξ o c D a 9 c o ζ. Ξ

τc

a o

o

τΞ. q c

Ξ p

o o

g_1

δ ξ.

σ δc

=b

9.3

=E

Ξ

o

Ξ 5

€α a

a

Ξa

c. aO o >c ^= o c <Ξ'@αΞ Ω

4ιΞ Ξ a

δEΧEa Ξ:

δE. α c. --Ξ-c ξ EΞ o c

PΞ ^ε jξ'

Ψ


aaπ

δξ

I o

a9

E-Ξ*ξΞ : L; Φ5. c; e*E a ε.τj 'n

i

ε

f*l

tu

Γ-;-l

laΞ I "E" trf-l$l I L*l - @o

ξP> Ξ σq d: l'

i**Ξnl ,r---------------1

.

i+Ξθaι*-ΞleΞ gl ' -f€ΞΠ:] lΞ=: 1

L*^:J

|


Ξ

e

Θ

Ξ

ρ o

o

Ξ

Ξ

o Ξ

I 9.

,-€

a

a

t----_,

--,:...

i i Ξt l € 3.Ξ ι Ξ€ o l \* i

'l i'9i:Ξε1 i δΞ-zeΦa'/ Ξ Ξ ix

]

\ \-

Γ---Ξ@:---l

l *-ΞξBΞ

//

9i

Γ-_-*

:3a iΞo lo L_

l ,

Ξ ι--. * i"Ιis]Zl,.' i€"] i€δ1 l Ξa] iε"Ξ] 9.<

l

μaia

l=-j

{

E {

x1)a a

o Γ--_-]

o

ia€Ξi

i

L_,i

Ξ-e.

I

xE

a

c ρ

o xt s

(D

e

a

Ξ

C

o o

xDa

? a

c

Ξ

ιη

Ξ

cιΞ 1

Θ

e

:. ci 2Υo Ξδ c.Ξ

'?

/,--../ \ 'ιzρ l d99 \

19ΞΞ^.\ ι _<st6 ] ':^i \ oοo

l

, '\

/ΞcΞ' lΞΞδ,

1.9?d/ \

"..-.

'. {r/αΞ\

ie;,

i*g

1*il \-'

flΦ


I I

Ξο oΞ

Ξ

cδ ΣΦ n-ε Ξε.

{

i

t

/\ \

ΞΞ\Δ{

,'.

lΞgΙ

laΞl

\^/ v /-* /

Ι Ξ Ξ'"

\\ol88"

\/

/

I

δR

\ }

/

t

Γ--l

lol Itl ]X

.liΞ cl

la lο.ι ll^ ll

<_-Ξ.

lε. Ι<l lal

l

I

l

1

]ι^l Itl

jr^ l{l Ι!}i lx l<i lΞl Ir^l tt tt

g-θε gggqΞ

I

]

I

I

istoria  
istoria  

okokokokok