Page 1

τ-

#*?tt,s

#

il_

"f ,ft$ f

+n +t:.

ξ ,a

i$,.

q.

'dι

ftξ ;,

T,\ Ι.ξi

'l'

aΑ l{: ιi*

'

J*λ .f*Ψ,t

^ 1t ff.t'ζFc -ξι

ffiΞ 4l ';j

$,1

'i$':

ft

€:.*. Ξ ! .,,ξ

.-

i

]']^

',λ

s

h

:'ι *r


;*,1

,rr|

T..*'L位,


'

Ιfιρπ@ηδ-€

"";ραv6s xop6ζ

\:|γνη: στα εθιμα τη€ Σιιiτιοταg

I

ι

8 Φεβρουαρioυ 2012 (1Ο:19 UTC+z;

t I

) )

ι

l

t

' '

Τo καλoκαiρι πoυ μαζ πtραoε,εfκοoι παιδιι1 απ6 τηΔυπη Mακεδoνiα αvταπoκρfθηκαν Tατιdvαg ;.εr"r*:gg Σιαποπvηg πoυ 61ει ij:::λ";:uo'r, συγκεvτριilαει.πλoιioιo λαογραφικ6 υλικo, i6ρ;ψ;;;λg, αναβiωoαv παραδοoιακ6 fθιμo τηgπεριoμ1g, θvα "o, ζητιilvταg απ6 τov Θε6 vα βρ6ξει Kαι να <ζωvταν6ψει) την αγροακη γri"ou τ6πoυ.

] "Πιρznρoilνα περπατεi, τον Θε6 παpακα?νεi, Θε6 βαο'ιλικη'' λ€ει το τραγοfδι τηg''λpπιρoδναg',, μoυ ρiξε μια βρoxl1, μια βpoγf1 ,v6g-γiωoτοδ ιouiλrε,oο'πoυ Ι η τorπκη παριiδοoη πρrν εφτιαξε

l

-

απ6)io)λα-πο}ν}ν!;il';;υγκραζ6μεvη

τηv ανηoυ1iα μετa,6βρεξε και οι κιiτοικοι &,,oαν να αναρωτιοδνται αν πρ6κειτo, γ,Ιλμrrrωαη η 6μ. Λιγo αργ6τερα' τoν Δεκαπεvταriγoυστo, π&νω απ6διακ6oια &}νογα,καλοoτολιoμ6vα και καλoταToιιa|α ξεκivηο'αv μu rorg κγξαιαρηεεg rλq μ,o εvτυπωσιακr1πoμπη προζ τηv Ιεριi Moνη ηg ΠαvαγiαE τoυ rιιικρoκffio-, γro νΨ τηv πρooκυvηooυν, oτoυE ηχoυg ''i*|λoυv τα μ6νια στα βoυvιi λι1μπουν και τα λαγκιiδια,'. 'o, 'ρoγorδroο των αγροτiον για

ην

τtαραγωyf1τoυ

αιιπελ:"ο_nJ"

u}r"

| ,To 6θιμo καθιερioθηκε την περioδο η1τoυρκοκρ ατiαq'καθci>g ο πληθυoμ69 εvιωθε ηv αv6γκη vα διατPανriloει ην Χεβwτι6.'ou, oχi"6"*o,'"ηr τoυ l τουρκικoδ ζυγoιi" εξηγεto* 9λπιε^α για ηv απo,*ναξη ΑMΠE_o διευθυνη6 η6 Mαvoυoεioυ Δ1η6οιαs giβλ'oοη"ni }δ;Φ;;λr.ε.q Σ,dr;;;i-;;ργog Mπονταg. oι oλλriruρ*g και πιiλι οrωf oρι6uι^τo 6θιμο, απ6 τoiδρυμα ''Παπαγεωργioυ'' και το Δημο boior,.r"ο το βλεμμα_"li rrιηeo,.rg τωv ΙΕου καταφθdνoυν κιiθε επιοκεπτcilν γs6νo οη Σιιiποτo γio ,olr" ε"ruu ,rro κοvτιi. Tα παραπιivω εiναι δliο μ6νo απ6τα €θψα τηg Σιιiποταg πoυ αvαβιiυvουv ακ6μη και οημερα σε μια πειοματικη προoπιiθεια ο.κoπ6 vα μη 1αθεi η πολιπoπκη κληρονoμιιi και'ταυ;";"'ι":τηg περ,o1ηg.',dκτog απ6 αυτα,αναβιiυνoυν επioηg τα Mπoυuπoro'yρ^,Ψ, τα καρvαβιii; ηζ πoυ γιoρτd ζoνταιτα Θεοφdνεια, οι,c},αδ xρ,o'ojγ*o,"'oLοι**α, ".p'εξxioλr',i? δηλαδη κdλαvτα, τα τραγο6δια τoυ τριiγoυ .o,, ro, αρραβi;lvα o***n*orακ6E τραv6 ζxoρ6s "λil ";, παp€εq

-,

.

των καβαλιiρηδωvβραβευηκαv Jrιe

9;"ilrη"*", #;r";


Tιg μ6ρε9 αυτθg yiνετατ τo 6θιμο τoυ γλεvτιori, ηζ ψυ1αγωγiαζ και του <μαοκαριfματοζ)), ηg μεταμφiεoηζ, που 61ει παραμεivει υlτ6 πα}τι.Εc,γιορτξ ηq ρωμα'i1cΙiζ επaffic,, αq μορτ69 αφωρωμεvεζ σην €κπτωoη τoυ θεοιi Σατoriρνουζ απ6 τοv'Ηλιo Δiα: τα Κρ6νια <Λoυτφκgλl&D και (ΣgΞουργghq> και απ6 τηαpxαι6τερε9 <Διοιυαιακ6ζ μoρτ69> των Eλληνων, 6που oι dνθρωποι μεταμφιεζονταν, 16ρευαv, τραγουδorioαν πiνoνταg κραoi και το κ6φι 6φτανε στο κατακ6ρυφο πρoq πμη του Δι6vυoου. Παλι6τερα το καρvαβ&Χιγw6ταιl παντο6 oην Eλλιiδα με μαακαριiτεq ομαδικξ, 26ορofq, γλεvαα, bfπρα και δι0φορα ιδιαiτερα 6θιμα oε κiθε μ6ροζ.'Ηταν ευκαιρiα μα ξεφιivτωμα, κρασt και βια δυo πειριiγματα. Mεγαλ6τερα κιfvτρα τ6τoιου ξεφαvτiοματοg ηταν, 6πωq και οημερα, η Πιiτρα με τo περιβ6ητo Πατριν6 Kαρναβθλι,πoυ Lγεταg ρiζεg τoυ σπζ αρχ6ζ τoυ 19ου αιiοvα, η Ξdνθη με το ξακουοτ6 πλ6ον Ξανθιrbτικo Καργαβ6λι, που γiνεται π6λο9 6λξηg αφοri 61ει τo μεγαλfτερo καρναβ&λι των Bαλκαγiων με πoλλd, λαoγραφικ& οτoι1εiα, η Πλ&κα των Aθηνiοv, και η Θηβα με τov περiφημo <βλdμκo γ6μo> τηg. Ση Θηβα γivεται και o{μερα ο <βλd,μκοg γαμοt) πoυ αρ26iζει απ6 ην Tοικvοπθμπτη και αποτελεkαιαπ6 τo πρoξενι6, το γ6μo δυο ν6ωv και τελειiυνεlμε ηv πopεια των προικιiυv τηζ νυφηζ και τo γλεvτι των συ!"ι?ιεθ6ρωv.'oλεg αυτ69 οι διαδικαoiεq εiναι γεμ6τε9 απ6 oατυρικη αθυρoοτoμiα, κ6φι, yλ'fuτικαι 1ορ6. Στηv Π6τρα γiνεται το μγαλriτερo καρναβ&λι ηg Eλλ6δαg με διdρκεια διiο μηνiον και η τελευταiα Κυριακη ηg απoκριd4γνεται παρ6λαoη αρμιiτων με επικεφαληg το oμοiωμα τoυ θεoιi ηζ απoκρι*g του <Καρνdβαλoυ> και ακολoυθiα δι6φορων &λλων 6ξυπvων μαακαρεμ6των, με η ουμμετο1η 40.000 καρναβαλιoτiον, και πληθoυg ετειακεπτcirν ενrir το κ€φι δiνει και παtρνει. Σην Κοζdvη γiνεται'το €θιμο του φανοδ, κατd τo oποiο φcοτιεζ και υπαiΘρια 1}εντια oτΦ,οιται oε διαφορεg γειτοvιξ ηq π6ληg- Eνα απ6 τα πιο φημιαμfι'α παραδooιακd, καρναβd.λια στον ελλαδικ6 2giυρo εiναι και oι "Mποfλεζ" οη Νιiοιroα HμαΘiαt. To fθιμο fγeι τιq ρiζε5 τoυ σην αρχαι6ητα και πιθαν6τατα Εγει σχ6ση με τελετ6q φυλεπκηq μiηoηζ 6πωq η τελεη ενηλικiωοηg κατ& την oποiα ο ν6οq, ντυμ6vog με γυvαικεiα ρο61α και οδηγοΦμεVοζ απ6 ανtiπανδρoυg *vτρεg ηt φυληζ, θα μυηθεt με η oειρ& του στα μυoπκιi ηζ, θα απoβιiλλει η γυγαικεiα εvδυμαo[α και θα μεταμoρφο)θεi oε ιivδρα. Σημερα μιπoρo6με να παραηρηoουμε 6π oη μακραiωvη ιοτoρtα τoυ το 6θιμο μετα:t}'αΘει και παρd,λληλα εvoωματιbνει oτα επi μ6ρου9 oτοι1ε1α τoυ, ην τοτnκη παρ6δooη, τουq μ6θουg, τoυζ θριiλουq, τα τραγαiδια και τουζ ηρωικo69 αγiυνεg ηg N0oυoαq.

Σηv Πλ&κα,

καθiog και σ'6λα γwικ& μ€ρη, γυρvοriν στoυζ δρ6μου6 oι 6vθρωπoι μεταμφιεσμ6νοι, μικροi και μεγd,λοι, μπαiνoυν οτα κθvτρα, π[νoυν, 1ορεδουν, πειpi;ζoνται και γλεvτoιiv. Tα τελευταiα γs6νιr' το Kαρvαβf.λι τoυ Mοoτ*τoυ καταλαμβ6νει τη πρiοη θ6oη μεταξιi των δημωv ηg ΑττιΦg.


.ffi ry1

|ιιuιΨ:'


κιlt lιtv ltολιllιlllδ l()ι' Ιοllου'" ιtlν ιtλt ιllιtlιt hrrιιιιtιl], ιltllv ι lvιtt lιt κΔψι1lιl .l::..,],11ι,-,' ιltIia,('ιμιllIl(| ιlllι'l οι φ(tν|0C'μ(lγο{r κoοι'lνθοιl μ1οιl

ι]i;[;χ;;;;;,;l,tu i'otiδδ"'i' :iι;";l,;;;;δ,μο τηc,'.'dνυr1i' γ;;,,;;;;i,,'o;oμοii ΠUρυτεxv ημοτo.

/clκιlν(lιlι'| [ Περroyl1l EtlιΔνι1ιlιt'

To καρvαβ&Λι τηζ ZαKιh'€oU

oυlιlο1ιlδtιll 1ιl1xll ιtιι rηζ.Kεφολoν16g _δπ_oυ.κυριορXoυv Tηv κι'ριοκl'l γlvι l(ll ll EΕiooυ δrοoκεδoαrtκδ με oυτδ δvδPεG. μooκoρεμεν"oυc θεοτoικo noυ nοiζoντol -'q "i;i]i.f "nδ M6oκοq"' μL'Ι()ι'lq noλυ yιoυμoριαrικi1 ''κηδεiα τηζ nεριφoρo τoυ KoρVoβoλoυ'*o' η onρoonτεg εξελiξειq' uo''ηioδηγouu'bε σUγγεvεlζ Θλιμμdvoυζ

To καρvαβiλ| τηζ

KεφαΛov|a€

Kεφoλoνιδ] [ Περιoxη: Enτοvηoο'

Xoρoκτηρlαπκδ ,'j,eggy,ff"^i%::"":;:"r:#χ',}J:JJJ'':it"ffiJ,'Ji.!"j:Ψ';': To καl τo xoρεUπκo' Boσlζετοl μ''oμφi*μd'νεξ κol'νο Yλεvτnooυv' τo νηot uoνοδlκη ευκοιρiο "u γu'J'Ιλu"'; β'";; 'q' κοτonoτotooν δoων ε6μο oiο io noυ κοoνοβdλt Tηξ Kεφoλoνloaχ;:;;'"';;'i i'o nορδδεlγμo κonnlουc onδ τoυq 1oρoυg η μεγdλη n.γ. Aγvλoυζ, Γολλoυg, a'u?;ιi' κuρ'""η-ηi λno*ρrδq γiuu'oι

oυνnΘiζoντor δn,g η ""o''i'λ_;;:τλ; ';λ";ioiδ λoυ-ovτoγωviq'ovτoι μετoξυ τoυg nοoθλooη τωv oρμdτων -J'λ;γ#ι;'';";;;11591| H γloρτi1 oλoκληριbνετοt με τo κολυτερη' εivol η υ'o"ργ'i'*i'oε,'q ,,o ro no,o onδ τrζ δto laψ,μo βοolλrο Koρv6βολoυ'

'ou

Ndoυοο] [Περιoxη: Περιo11η: Mακεδoviο'

To καρvαβiΛl τηζ NaαJσαζ

I:"[Η",:',θ'.li"'$ffi ixιIJ",lδi'Ξi::i'i'::ft :iqs}[lJ"'' ατoλδv τωv 1εlρonoiητων

κοι nοροδooη. Πρδκεtτοt γ'o 'η'i"'oψloioeο' oκoλoυθηοoυν' o' τηg δrοδρoμηq nou ol κoρνoβolιαriq φoγonδι, o9-::^Ι'^μ-jζo'u Tnv τελευτoio KUριοκη o*o-lιLue.i μjγoλo To φoγoΠoτl εδθoμoτo' ;μμJ.';; ;ii,;ioμo'o'*o' nορoδooιοκo oυvεyiζετοt μiyρt τηv εΠoμεvη'

To καρvαβiΛι τnξ

Σκιjρoζ] [ Περroxη: Σnoρoδεξ'

ΣκΦαl

""^'u ivο ::.:ιt',"""J;4::liffilη:l[?::JJillιilμ}γ::i::1ι}Jlif,$iiil;."-:*';]ψ oιl.jioμοb.q oυμμετθy.oυv οε εvδι,μοσ|εζ.,'r' 1;-,;,rnJInτε.q. oι τρεrq κol τo iΘιuo δnου ol noυ κρdμovτοι onδ τoυq "γθρoυζ'' t'tφρενo 11ορδ υnδ τouqηxo'i iδiiοnu'''ωu ;;ιγ"ui δiγ,oρift κρiτδεl δλo τo βρδδυ υιιlυρlγμorο ,ru *urrn,rr.i,i,ir].il;;;; "

.,i ]iλi,iιiir,ωrι

|(|l τηv Kιl()ορΑ

Λι:ιlrlρο'

( F'{ts


n yL}ιJ)rr apjοJο

.-,cγrcv<-*"r}. C,, ιι-"',οτω,.t tξ-, ι, ε|zε{.''ll\ G1LL/'ι''-. α!!Υtτ, σQV lqbιμιαll ν,α,- μ?ιλ/ ζlι}i,νL xτ:..: c,,c '

)C)7164$νοL,Jnλci

il

'lrvc1

]

*# l'"_ ',t''L^; ra, δe1i *u'u,s-l"b

!-

'

l

I ,'

Δu]i, ,*,,

,

:

ι-tιL.t:γιc.,.ν

w#-.'ψ)'#*Σ -6|ι*,s*.ι* " .8J !οrμ,_

I ,) t 1"1-'r-'L.

,, J'{

" ιι-,'-''L.l,'

l

i 'ιr.u

l

-*,.

/} MΟt

t

/;

,)

!ξ{Λfi\]

', l

,i!

ιi]'i:$

i1'

],Ι\t

; -&s&σΥηηol;ξt, Οι)-ι'Cηη-)tη1 }i'Lιυ 'οS 'fu1ξ.'S δ,λ{-tg\ ζiζ Λι ρ.,ζotξ, ι' ιlJιq'ζ{διλ tοιiιι αε t'd.\-.4f.&,

l,l,i

lr

',

ia-'.\

"rtL.

lΦ _}* }-ι',-

}Τρφμμ'Φι ii:.

lξρ!-glnμζ.

*;*-,q{nicι ,η$ιιcη YQ }ψ,oE- Ριu.rr.r. )(-ιrα:]cψ,,βα"tl μ|C\ οRδ

ιir

{i},fll' t'lι;

ι",ιil 'ii ',i

lill;il,

μ,,ξ&,{,(} iljι [l

]i,ι:li

ι

]l 11,]l1

ιl

Ι]'l1 ]ι

Εκδrι,

πλατEiα Xαλκnδdyαs: πρdypαμμα yι( κλ6oυv, μπαλorrloκατασκευεs, f ο Eρyαorιiρια ζωγραφlκns & αyyε,

'li

cον

l\1

u

["Ι

i:t-

/l

'ι( ι"l l μ

ι;π w,

t\

$

{},

ψμ ψi, ffμ

[l

}]]]

l.εvτρlκri πλατεiα Ρθvrn: πρ6yραμμα με φoυσκιυrιi παιxviδια

:l g;l,ulψψμ"1γ i'ill', ;,,, rnv 7ι δrαα1iζoυv Κoυδoυvιiτοl & rnv tT. Tααλ6ιiρn καi κl σTn πλατεiα Ay

1

-

ιlιs. Iξ}Lα:rξ

ι-ζξ

ffi qft

f$ffi'φ

ψφ

{;Ψfl.l'1Ψι

i,,

Α.κoλot

με τnv λαΙκi oρxioτρα Toυ

Γ

Kεvτρrκιi πλαrεiα Pθvτn, ιrll 'Evαpln Kυvιτγιoυ Kρυμμivoυ rιl, ι,μ

μl υ,ιu

ω;

rlλ 1 {iμ Φ

{ii $lt

μ

tuι ιi# 1ιi'l

iιll η,j ιi:l i

,. ''

πλαrεiα Δ. Κoυμπιiκn: πρdyραμμα ι6 ιpoυσκΦTιi παιxviδlα, f ace-plivιtiι'ιι ',

Παρα6οαtακoi 11oρoi και

;Ι,ιli$$flΙ,ιuψψ

Ψs

q]lril

f},μ,tc;ι,t-ι11

1]'tli

ι'il ιli

.

rl.l']ι

':l

Κoυ6oυvιiroι Fιαo1iζoυv rnv oδ, καt καrαλιiyoυv σTnv κεvτρlκn πλα i

l

A

κoλoι

με rnv λαTκfr oρxnαrρα Toυ

Γ.


ΚΕΙMΕΝo : NTΙN2Σ KI)YΣHΣ τωv τρlιbv εβδoμdδωv nριv onδ τηv KoΘορη Δευτtρο onδτε oρxiζεl κοl η μεγδλη AnoκρId (απoκρεδ) oημoivεl οnoyη on6 τo κρθαg. Enloηq' κοτd μΙα εκδoxη, η 'ιοτl'oγεvηq rεξη Ι.i;ρvoβθλl> αnoτελεiταl onδ τlg λθξεlg carne κρdαq κol vale : 11olριτδ, = ()ι ]lελετητtg oυμφωvoιiv nωg or ρiζεg τωv εΘiμωV Tηζ Anoκρldq βρioκovταl σTηv.αρΧolδτητo. Στlg noμn6ξ ΠoU γlvοvτοv κοτd τη δloρκεlο εi.,ofu,Ρr-yrirnri;i"in9, μoξΙ'μ. το Δlovιjolα'ηταv ol nρδγovol τoU σημερrvoΟ xωρvοβολιoU)' γrο vο μετoφερΘεi τo Ιερδ Πθπλo ,,iq A'Θλraq ιrrorhoρΘirδro, μtoω τηξ Ιεροg oδo0. Πoρηλουvε :lllυι1q κol μlo μlκρovροφiα ΙiρoJ πλoioυ ιπδρ.iii'i}ιoμ,r:o) nοrω oε ρδδεq. :ε ορxοlα oγγεiα ouvαvταμε nαpθιrτοαη γou Δlovιjoou ΠoU'κοΘετοr ndvλ o..uo nλoio,'rτoι,-*o*,.η, ολλη εκδoxη, η λdξη Κoρvαβαλl nρolp1:τoι οnδ τlg λοτlvlκθg λdξεIg <<carrus navalis>>, noυ oημαivεl vαυτlκδ ομοξiδlo.

:;*ffi1'r'f:il'##fεioδog

"'

iiδo

Μ*1pl nplv ond τov B' Παγκδoμlo Πδλεμo ΑnoκρId η γloρταζdτοV σTηV Eλλθ-δα με nαρdεg μεT.lμφlεσμθvωv noυ *υκλεφopouαοv cπouq ορδμoυξ Ξr!μrJ io, o".rr,κa iραγoιiοlα. To κθφl r,1τοv nηγαio κol dφΘovo 'ρoγor'δ,;r-"i ΘHμε εuτδ 1lΘηκοv σε μ:*ρο η'μεγdlo βοθμδ λo, .L-δo'ησClV TUnonolημθvεg εoρτoαrlκθq εκδηλιb<rεlg €n*pιθτlκ:g αroλθq κol δρματα. τδ μ'γλl,iiφ; ;oρ;;bll, με Eλλdδο γivεrol αrηv Πdτρα. Θι εr6ηλΔoεlq oρ1.lζo" *δbε xρδvo'αrlq rz lοvoυαρioυ καr λr'1γoυv ,ηr rlΙ.rroiο Kυρlοκη τηg Anoκρrδg με τo E€ΨμΘ του βoolλrd KαρvdβολδL *α, τη noρδ,ιo"η. μεγδλη

-η,

lξ |l0μ: rt γlvιταl καt στηv mriAlA^t ΞτHΝ κPHτH

υπδλolnη επIκρθτεlα.

plaγllιo

l(gγτc6θρct μ: κlθdρεg, μοvτoλivο καl nαλlθg μελωδiεg. ol μαoκορoδεq Θα nεραooυv oπ6 τη Mεγoλη Πδρτο κol Θα χερEψauY ffiΘUξ δρδμoυq τηq καl τηg <ιlεγδληgri,qγρρoq, "μalκiλζ>> μi τoυi ρueμoυg τηζ φlλαρμovικηq. rnpvεpcλlx.q :κδηλιiloεlg κoρuφιbrorrr, ol 'Bεvιζθλou με τη μεγdiη nλbε,ιi"h #rμ λεωφ6ρo Σ. κqτθληξη τηv Πλoτεlο Aγvδαroυ :τρατrdliη, με ""JJ,ι,o*ηToU ΚoρvcΙβαλlo*. Yi;iλ;;'',, *o' δroxoiρΙ']oμο ,orο 1ηv KoΘερfl Δεuτlpo αro 1ωριο Nijωvο καr ι4ελlδδvlα αvαβlδro* tti,μJδrrq ro κλθψlμo τηg vυφηg, o 'Ktlvrflqr' τo μoυvτζoιjρωμol το onoΙα, oε ouvδυοoμδ με τo κολδ λoi .orq ixoug τηg λ0ραg, onoτελotv 1lιlvιlδικ{ εμn:lBlο. μιc "ρooi

κAPΝAΞAΛI ΞTA AΩΔEκANHΣA κAPπAΘoΞ Tηv KοΘορ/1 Δεuτθoο λεlτouργεΙ τo ΛοTκδ,Δlκοατ{ρlo Av{Θ-rκωv Πρdξεωv. Kαnoloι κοvouv toyημεg κdnoloυg dλλoυg κor oυλλομβovovτοionδ xεlρovoμΙεq oε τouξiζ;ft;;; (xωρoφιλαδξi vα oδηγηΘouv αro Δlκααr{ριo, noυ

il


To oΠoTελo0v or oεβοσμlol Toυ vηoloil. Τo αυτoo11iδlο oαrεiα Kαl το γθλlο ακoλoυΘεi τρlκotβερτo γλθvτl.

ΛEPoΣ

or Aπoκριθg γιoρταζovΤCll με Tlq <ζκαμοUζθλεg>, μαoκοροτεζ, Kol ToUξ οUToσxθδIoυg nolητθg noυ oκoρδvouv ΠερlnαlκTlKδ αrι1oκlo τα onoio οnoγγθλλoυv nαtδlδ vτuμθvα κολoγερdκlο nηγoivovταg onδ oπiτl oε onΙτι. To iδro θΘιμo θ1ouv εnioηg κοl σTη Σ0μη.

κAPNABΑΛI ΣTIΣ κγκΛAΔEΣ NAΞoΣ Στη γεvtτεlρCl ToU Δtovtooυ ο εoρτοoμδq ξεκlvδ τo nριbτo Σdββατo τηg Anoκρldg με τo oφοξlμo τωv xoipωv. To μεoημθρl τηg τελεuτοiαg Kυρlακflq, cπηv AnεiρovΘo εμφoviζovταt ol <<κouδoυv6τol>, Aυτoi φoρo0v κθnα κol κoυκo0λα, γυρvoιiv τo 11ωριδ κdvovτog Θδρυβo κοl nρoκαλo0v με οoεμvεg εκφρδoεrg. or iδlol κρoτo0v <σ6μπο>>, ξδλo noυ nαρολληλiζετοι με τov δtovυolακδ φαλλδ. Moζi τoυg μnλθκovTοl o <<Γθρog>, η <Γρrd> καt η <Aρκο0δα>>. Στιg οnoκρtατlκεg εκδηλδoεlq Tωv <ΚoυδoυvδTωv> μΠoρεi καvεig vo δεt τo <<γδμo τηg vυφηg>, τo <ΘδvoTo>, Tηv <οv&αrοoη τoυ vεκρo0>> κot τo <<δργωμo>. Τηv KoΘαρf1 Δευτθρo αrlg κotvδτητεg Πoτoμld, Koλδξιδo, Λlβdδlο κ.ο. oι κdτoικol vτ0vovτoι <Koρδελοτoι>> η <Λεβθvτεg>>, γlοτi crro φθol καl σToUζ δμoug θxoυv κoρδθλεg. ol Koρδελδτc εivαt φoυαrοvελoφδρol καl η δειiτερη ovoμαoiο τoug <ΛεβθvTεq> οnoδiδεταl σΤouq nεlροτθg. Anδ κovτθ τoυg oκoλoυΘo0v κol ol ληcπθg, ol <Σnορoρoτδρot>>, noυ oρnθζouv Tlζ κonθλεg γlο vο τlq βiλoυv με τo ζδρl cπo xoρδ Kαl σTo γλθvτι, noυ κρoτοεl δg τo nρωΙ.

κAPNABAΛI ΣτΗΝ πEΛotloNNHΣo κAΛAMATA Τo Σcbμα Eλληviδωv oδηγδv, με τη σUμΠoρdcrrαoη τoυ Δ{μoυ Kαλoμdταg, oργοvΦvεl Tηv ημθρo τωv Anδκpεω κoΘrερωμθvo <<ΓοTταvoκl> σTηv Kεvτρlκη Πλατεiο. Πρoηγεiταl η nορθλαoη Tηζ Φtλορμovικ{g Kολαμlτοg.

Avoπαρθαrαση ToU Bλd1lκoυ Γtμoυ: o Moρφωτlκδg Σ0λλoYoq oρYoνδvεl θvo onoκρtdτlκo novηγtρl.

Η

τc


YαμΙηλΙο ΓloμΓlη Θο ξεκrvηoει οπδ το Γραφεiο τoυ ΣυλλδYoU με noραδooιoκl1 μoυolκi1 οπδ ovτiαrolxο δργovο. ouμμετθxουv εivοl μ€τClμφlεσμθvoι καl δλol oυvοvτδvτοl αrηv Πλατεiα Avοτoλικoιi Kθvτρoυ, δΠoU οκoλoυΘεΙ λαiκδ γλθvτr με xop6, τραγoιiδl καr φαγητδ.

MEoΩNH Eδδ αvoβlΦvεl

ooo

KoυτρoΟλη o γdμog>. Kορvοβδλr - γομoζ nou κροτθεl αnδ τov 14o otδvα' Στlg μθρεq μαq, τo ζευγ6ρι τωv vεov0μφωV εivol δ0o dvτρεg, nou μoζ με ToUq οuγγεvεig nηγοivoυv cπηv nλατεio, δnoυ γivετοr o γoμog με nαnθ κcΙΙ με κoυμnδρo. Διαβdζεταl To Πρolκoσtμφωvo κol oκoλoυΘεΙ τρικouβερτo γλθvrl. <<τoυ

MEΣΣHNH

ΚdΘε yρδvo γΙvovται orη Mεoo{vη εoρToσTlκθg κορvoβoλικθg εκδηλιbαεlζ με αΠoKoρ0φωoit Toυq To δlf μερo τηg Κυριοκηg τηg Tυρoφδγoυ καr τηq Koθορl1q Δεuτθρog. ol εκδηλδoεlg αυτθg 1ρovολoγotvτοl, o0μφωvα με Tηv nορδδooη, onδ το nριilτo xρδvlο αμθoωg μετθ τηv

αnελευθθρωoη αnδ τov τoυρκlκδ ζυγδ. E1ouv θvτovo nαροδoolοκδ 1ρδμo καt nερlλoμβdvouv τα εξl1g: Kυρlακri τηg Tuρoφiγou: Kuκλoφoρicl μεTαμφlεoμθvωv με τη σUVoδεiα λοTκδv oργdvωv κοl Tη oυμμετo1l,1 τηg Δημoτrκfig Φtλορμovlκηg' To βρdδυ τηg Ιδlog ημθραq αvoβlδvεl τo nαλαlδ KcΙl Ypoφ]κδτoτo θΘlμo τηg ..φωτiοgr,' ' μovοδlκδ cπηv Eλλ6δo. ol κdτolκoι οvdβoυv φωτιθg oε διoφoρεg γεrτovlθg τηg nδληg, γtpω onδ τlg onoiεg κυριορyεΙ τo γλθvτl κoι o 1oρδζ μεΧρ| τo nρωi, γivετoι οvonoρdaπooη nολαlδv εΘiμωv κot lαroρlδv αn6 τoυg vτδnloυq. Koθαρ{ Δευτθρo: To nρωi, cπη Θθoη <Kρεμdλo>, γivεται η οvonαρθσToση τηg εκτΞλεoηξ μlαq γερ6vτloαοg τηg Mεooi1vηg, τηg γpldg Σuκoιig, noυ κoτδ τηv noραδooη, ολλd κoI με lαroρlκη τεκμηρΙωoη, κρεμοoτηKε σΤη σUγΙ(εκρIμθvη τοπoΘεοiο τηg nδληg με εvτoλ{ τoυ Ιμnροημ Ποoo, εnεlδr'1 εixε τo Θdρρoξ, εξηγδvτoq τoυ θvα δvεlρo nou εΙxε δεl, vo τoU Πε] δτl η εκoτρoτεiο τoυ κol o iδlog Θo εiyov olκτρ6 τdλogοπδ τηv αvτiδροoη κClΙ To oΘθvog τωv εΠctvocποτη μθvωv Eλληvωv. Η ovαnορασTαση γivετot με Tηv κατοιrκευt'1 κρεμδλog κοl τo cπηolμo Θεoτρrκflq oκηvf1g δiπλo τηg, δnoυ nαιδιδ τοι Πoλlτιcπlκo0 Συλλδγoυ με ovdλoγεg εvδυμοoiεq κol εξonλloμδ noiζoυv onδ τηv oρXfι δζ τo τθλog τo δρδμα τηg '' Yρldq ΣuκoιJlg. Mετ6 τηv οvοnορdcπClση, μΠoρεi κδΘε εnιoκθnτηg vο <κρεμoαrεi> αn6 ToUζ ψεUToδι]μιoυq'τηg κρεμδλog. To onδγευU9 τηq Ιδlοg ημθροg γivεrαr η nορilooη με μαζoρθτεg, θρματct, μεTομφlεoμθvoug μlκρoυg καI μεγολoυg κol XoρεUTlκi oυγκρoτl'1ματo.

πATPA

To Kαρvoβαλl τηq Πdτροg onoτελεi Tη σημClvTlκδτερη εκδfiλωoη Tηζ Περlo1ηg κοl μiο αnδ Tlq κορUφoiεg τηg xδραg. Περlλαμβdvεl πdρo πoλλθg εκδηλδoεlg δπωg: <<Elδιbμoτα>>, <<Baby rally>, <Mnoυρμnoιirio", ..ΦiγYbblο>, ' noδαρδτη vυxτερlvf1 nαρθλοαη Tηv ΙΙαραμovi1 τηg τελευταΙαg Κυρlοκ{q. Κατd τηv nρo_τελεuτοiα εβδoμδδα διoργαvδvετοι θvο δlορκθg τετροl1μερo εκδηλδoεωv, ΠoU αρxΙζoυv οnδ τηv TolκvonθμnTη Kol αnoτελoυv τηv nρδτη μεγdλη κoρυφωoη'Tωv onoκρlθτlκωv εκδηλιboεωv. Tηv τελευτοio εβδoμ&δo θxoυμε τη γvωcπ{ κoτoληξη τωv κορvοβαλlκιbv εκδηλδoεωv με κoρUφοiεq αrιγμθg αυτig τωv δ0o nορελooεωv, oι δυo noρελioειg γΙvovταi η μεv μiα τo Σdββoτo καl εivοι vυκτερlvi1, η δε ολλη τηv Kuρtοκη τo μεoημθρl. Σ' αυτθg ποΙpvoυv μiρog nδvω onδ τρl&vτo 1lλlθδεg δτoμα, το nερlooδτερo αnδ τo oπoiα εivol μ€:λη τωv Γκρoυn


ToU KρUμμθvου Θηοουροιi. Tηv παρθλαση ΠορoκoλoυΘoιjv nερlooδτερo οπδ 3oo.ooo dτομα,

δρεq η nρωτειioυαα Tηζ

A1qαihg μετατρθπετοl

oε κθvτρo τoυ κεφιoυ.

εvδ γlο περinou 48

κAPNABAΛΙ ΣTA ΣoNIA NΗΣΙA zAl(YΝΘoΣ

Ποραδooιακδg vτελdληg γυρiζεl τo vηοi κοl δloλoλεi τo nρδγραμμCΙ ToU κορvοβαλlo0. Σε δλη τη διδρκεlα τηg Aπoκριdg δloργovδvovTclι Xoρoi, noρελdoεlq, μCΙσκopdτεg, εvδ θεοτρικθg oμοδεg nοiζouv αrlq nλοτεiεg καl σTοUζ δpδμoυg. Tlg Kυρloκθg τωv Anδκρεω Kol Tηξ Tυρlvl'1g γivετοt η περlφoρδ τoυ Kορvδβολou με Tη oυvoδεiα oρμdτω αnδ δλεg τIg nερroxθζ ToU vησΙoi. ol εκδηλδoεlg κλεΙvouv με τηv noλ0 δlαoκεδοcπικi1 <Κηδεio τηg Mθoκοg>. Mlo οvοnορdαrοση - nαρωδiο κηδεiαg με πoλ0 γθλro, δnou τη Θθoη τoυ vεκρoι} nαiρvεt ο Kαρvdβoλog, εvδ ακoλoυΘoιjv or θλlμμθvol συYYεvεiζ, με onερiγρonτη εξθλlξη. To κoρvoβδλl δεv nερloρiζετol μ6vo cπηv nδλη, αλλ μετoφθρετοl κα1 σ'δλo τα xωρlδ τoυ vηoto0,

κEPκγPA o Nτελdληg τo nρωi,

με oαλπιγκτθg κol TUμΠαvlσTθg, Θα δloβεi τouq δρδμoυξ Tηq nδληq Ylo vo οvογγεiλεl τov ερxoμδ τoυ Σlδρ Kαρvoβαλoυ. H μεγδλη noμπη, με dρμoτo, φlλορμovlκθg κοl μοακαρεμθvεg oυvτρoφlθg, κατευθ0vετol σTηv Kdτω Πλoτεiα γlo τo καΘιερωμθvo γλθvτl. Tηv τελεuτoiα Kυρlακit τηg Anoκριθg η πopθλαoη Toυ Σlδρ Koρvdβολoυ, oφot διαβεΙ τo Σαρρ6κo, Tηv oδδ Γ. Θεoτδκη, τrg Kθρvτε Λdκouεg, Θο τερματiσει στηv Kθτω Πλοτεiο δnoυ Θο γivεl το κδψlμδ τoυ.

κAPNABAΛI ΣTΗ ΣTΞΡEA E^ΛAΔA AMΦIΣΣA oι Θρiλol Y]ο Tα <ατolxεld> εi11οv μεγθλη δldδooη σTηv Περloxη. Λθγετol

Πωξ Tο <<oτol;gεlδ> αnoτελoOv

ψυXξ

oκoτωμθvωv ovΘρδπωv d ζcbωv nou TρlYUρiζoυv oτηv περlo1η. To onoυδolδτερo cπol1εlδ noυ εivαl oυvδεδεμθvo με τηv noρδδooη εivοl τo cποlxειδ τηg <Xiρμαlvgq>. Auτδ ογαno0oε κοt nρoαroτευε τouq Tαμndκηδεg (βuρooδθψεg), τoυg onoioυg η δouλεrd τoιig αvδγκοζε vo βpioκovταl orη Bρtoη vιi11τo - μθρα. Πoλλoi oρκΙαrηκαι nωg εiδαv τo cπolxεlδ vο τρlγυρiζεl τη vι}xτo o'δλη τη oυvolκiα, Vο KoToλ{γεl αrηv nηγr] τoυ vερo0 Koι vo ydvεται. Aκδμη δlηγo0vταl ol Πlo nαλαιoj nωζ To αrol1ειδ τηg Χδρμαlvοg θβγolvε κδΘε Σθββoτo βροδυ, κατθβοlvε onδ τηg <ΚoλoκυΘo0g τo Pθμα> κoι γ0ρlζε σTσUζ δρδμoυg μoυγκρiζovToξ κol oθρvovταq ολuoiδεq. To τελευταio ΣoββοτoκυρlαKo τηg Anoκρlig ovoβrδvεl σTηv Aμφιooo o Θρ0λog ToU <<σTo]Xεloυ>>. Anδ τη oυvolκiα Xdρμαιvο, δnou βρioκovTo] τα nαλld Tομnδκικα, κcll Tα oκoλld τou Aη Nικδλο κoτεβoivεl τo (σTo]Xεlδ> καt μαζ οκoλoυΘoιjv εκατovrdδεg μετoμφlεσμθvoι. Στo ιcπoρlκδ μεγ&λo καφεvεio τηg nδληg γΙvovτol oυζητf1oεlg αοτtρικo0 nεριε11oμθvou Ylο τoυg Θρι)λoυξ κCtl τα crroι1εld.


ΓAΛAΞΙΔI

oτov ovoΙξεl τo Tρlδδlo, δλol oxεδδv ol κdτolκoι τoυ Γαλoξlδiou κυκλoφoρotv μεTαμφlεσμivol με οπoκρlατtκα κocπouμtο στoUξ δρδμoυg κoι σTo κοτοαrημοτo. Evo onδ το καθιερωμθvο θΘIμa τηg nδληg εivοl τo θΘlμo τηg KαΘαρηg Δευτθροg, τo dvαμμο φωτlαg oε nλοτεΙεg καl δρδμoυg, με μoυorκη, φαγητδ, xoρδ καr γλθvτl. Στo Γολaξiδl, τηv KαΘαρη Δευτθρο δεv nοiζoυv με σεpΠcΙvτΙvεg KcIι XoρToΠδλεμo, ολλd nαiζouv <<αλεuρonδλεμo>> με βοolκδ υλικ6 τo αλε0ρι. Auτδ τo θΘlμo δlατηρεiτοl oπ6 τo 1801. Eκεivο xρbψo, nαρoλo Πoυ τo Γoλoξiδl τελo0oε υnδ τηv τouρκικη κατoxη, 6λor or κ6τolκoι nερiμεvαv τtg Anoκρlθg 'o vα δlαoκεδοoouv καl vql xoρθψouι γrα oε κιjκλoυg. Evog κ0κλog γlo Tlζ γυvoΙκεq, θvαg γlο τoug δvτρεq. boρotoοv μαoκεg 11 οnrδq Ξρoφou τα nρδoωnα τouq με κδρβouvo. Στη.ouvθxεlο nρoαrθθηκε τo αλε0ρl,-τo λoυλoκl,'τo ρερviκl 'r, nonor'o,ω, κoι η δxρα. Στo μoυvτζoO ρωμCΙ συμ μετθxoυv δλol, αvεξαι ρθτωg ηλl κiog.

ΘHBA

Avoπoρioτctση ToU Bλδxlκou Γδμoυ, κdΘε Kαθορη Δεuτθρo. EΙvol θvo θΘιμo noυ φθdvεl crrlg ημθρεζ μοζ nερinoυ οnδ τo 1B3o, μετd τηv onελευΘθρωση Tωv oρεlvδv nεριoxδι oι Bλαxor, δηλ. ol τoonοvηδεq onδ τη MoκεδovΙο, τηv Ηnειρo, τη dεoooλiα *ο, τη Poιiμελη, .γ*oiθλr,ψou iοr. iη dγovη Yη τoυq καl βρηκοv γδvlμo θδαφog voτlδτερο. T-o θθαμο-εivαl θξoxo, η γομr]λro noμnη noλ0xρωμη, η μouorκη ΠoU Tη oυvoδε0εl (ninrζεg, vταoυλlα κ,δ.) εξolρετrκδ ζωvταvη. oι εoρτοoμoi ξεκlvoυv τηv Tolκvonθμnτη τo βραδυ κcΙl To αnoκoριiφωμα εivαI τo τελευτοio Σοββοτoκ0ρlακo τηg Anoκρldg (Kuρlοκη τηg Τυρlvηg καl KοΘορη Δευτθρα).

ΛΙBAΔEΙA

Tηv τελευτoiα Kuριακi1 τωv Anδκρεω, η oμiδα noλrτδv <Φiλol τoυ Kορvοβoλro0 τηg Λlβoδειdq>> oργοvιbvεl κdθε xρδvo τo <<ΓαΤτοvdκt>> με τηv UΠoσTηρl_ξη-τoυ Δl1μoυ Λrβoδεldg. nρδκεiτοl'γlα παρdbboη nou ,ηρoυuro, μεXρΙ καl μετδ.τov B' Παγκδoμlo Πδλεμo αrη Λιβαδεld κοι η onoiα ovαρiδvbl το τελεuτoiα'xρδvlo. rt_oroβiroη o*o,ιore.i nlαro τηv nαρdδooη: ol γεiτovεg σTΙξ σUvoIκiεg τηq nδληg nρoετolμοζouv τo rαiταiακl ,org μoξΙ μ, δρμo'α *α,


μασκctρiTεζ κoι Πclρελαυvoυv Πρoξ Tηv κεvτρικi1 nλοτεiα δnoυ πλθκovTCΙι

TCt

ΓοTτovακlα.

ΣκYPoΣ

Mε τηv ορxη τoυ Tρlωδioυ καl κdθε Σαββοτoκυρloκo τωv ημερδV Tηζ Anoκρldg, τo θΘlμo τoυ vηoιoυ Θi;λεl τov

κoι τηV <κoρ*Λα>> vο βγοΙvouv σToUζ δρδμoυq κCΙl vo δivouv μlα ξεxωρrαrη εlκδvα τωv ημεριilv. <γθρoφ o φoροεr xovτρη μαυρη κδπo, ioπρη uφαvτη βρdκα καt θxεl oτη μioη τou 2 - 3 oειρθg κoυδo0vιo, τo βdρoq τωv onoΙωv μnoρεi vα φτ6oει κctl Tο 50 κlλi. To nρδoωnδ τoυ κολυnτεται αnδ npoβll μικρoιi κοτolκιoU κο nερnατιbvταξ με xoρευτlκδ ρυθμδ, κoτοφθρvει vo ηxoιiv μελωδlκδ τo κoυδoιjvlcΙ ΠoU φoροεl. H <<κoρθλο>, η vτδμο τoυ γθρoυ, εivοl vτuμθvη με noροδoolακd oκυρlαvο ρo01o, με κυρiορxo xρδμα τo donρo oε nλ{ρη αvτΙθεoη με τo μαυρo 1ριbμα τoυ <<γ6ρoυ>>, θxovτοg και oυτfl κoλυμμθvo το nρδoωnδ τηq. To δiδυμo αυτι:1g τηg oκυρlαvηg Anoκρrig oυvoδεOεl noλλθg φoρθζ κol o <<φρdγKoq>. Auτδg o μοoκαρog, vτυμθvog με nαραδootοκο ρoι}xo τoυ vηotο* ολλδ κor nοvτελovl, oοτlρiζεr εκεivoυg τoυq Σκυρlovoιig noυ θβγoλov τrg βρdκεg κοl φδρεoov nαvτελδvlο (φρdγκlκα). Mlο δλλη εκδ{λωση Tηζ oκυρlovflg Anoκρlθg εivor η <τροτο>, noυ εivοι αvοnορiαrαoη voυτικηg ζωig, δnoυ ψορ6δε9 cπηv πλεlovδτητδ τoυg oοτlρiζouv θμμετρα καταοταoεlq κol γεγov6τo noυ oφopoOr σTηv κolvωvlκf1 ζω{ oτηv Eλλdδo γεvlκδτερα. Tηv KοΘορη Δευτiρo, αΧεδδv δλoι ol Σκuρlαvoi με nαροδoolακθq τoπtκθq αroλθg κατεβαivoυv σTηV nλοτεiο τou xωρro0 κοl 1oρε0οUV κo] τρογoυδoυv oκυρlαvα τρoγo0δro. <<γθρor>

Πηγfl: H κAΘHMEPINH


κAPNABAΛI ΣTH oEΣΣAΛIA TYPNABoΣ

Πlατoi αrηv noροδooη oι κoτolκoι τoυ Tυρvθβoυ, τηv Tρiτη, nρlv οnδ τηv τελεuταiα Kυρlακit τηg Anoκριog, ξεκrvotv τrg εκδηλδσε]q Πρoζ τlμηv τoυ Δtοv0oou, ΠoU κoρυφδvovTol τηV KoΘoρη Δευτθρο με τo <Mnoυραvi> (xoρτdoouno xωρig λδδl). Γ0ρω αnδ τηv ΠρoεTo|μοσiο τoυ αrηvεrol oλδκληρo τo oκηvικδ ToU Πctlxvlδro0 με φολλrκd o0μβoλα κοr τoλμηρθ nειρ&γματα αnδ ToUξ <<μΠoυρoviδεg>.

κAΡNABAΛI ΣTΗN HΠEΙPo APTA

KδΘε xρδvo γivεταl τo Koρvαβολl Γυvαικδv. Eivοl μlo εκδηλωση nou oργοvδvετol οnδ oμοδεg γuvαtκδv (οnoκλεlαrtκd). KδΘε Τεταρτη nρlv απδ τlg Anoκρlθg καvoυv noρθλαoη στov Kεvτρικδ δρδμo τηg nδληg (oδδg

Σκoυφd), vτuμθvεg με αnoκρtατlκεg ατoλθξ, Yιο vα κοταληξoUV σε κdnoιo αnδ τα κθvτρο τηg nδληg γlo ξεφδvτωμο.

IΩANNIΝA

Tηv τελευτοΙo Kυρtοκη τηc Anoκρrαg γloρτοζovτοl ot <<Τζομδλεg>>, δηλoδη μεγολεq φωτιθg, δnoυ oι μετoμφιεoμθνι xoρειioυv oε δlnλθg και τρrnλθg oεrρθg γυρω τoυg. ol εκδηλδσεlξ ToU Koρvοβoλlo0 κoρυφιbvovτol στηv KεVτρικη πλατεiα τωv Ιωοvvivωv, δnou oτfivεrοt κctl To περΙφημo γαΙτovακr.

πPΕBEzA

Kι εδδ κδΘε xρδvo ΠρCtγμοτoΠoιεiτol τo Koρvαβδλl τωv Γυvolκιbv. Eivol θvα tΘιμo noλλδv δεκαετlδv, noυ αnοtτεi


ouμμεro1fl μ6vo γυvοlκδv. Tηv Totκvonθμnτη γivετol πoρθλαoη Tωv γUvαlκιbv noυ ouμμετθ1oυv, καθδg κοl αρμdτωv. Enioηg 9 Δt1μoq Πρθβεζοg γloρτdζεl τα Ko0λoυμο TηV KοΘoρι'1 Δευτθρα με εκδηλδσειξ ΠoU nερlλομβdvoυv μoυolκη, XoPδ, σαροκoσTtοvd εδθoματα κ.o., στηv Περlo1lι τoυ Aγioυ Γεωργioυ πρθ$εζοq.

κAPΝABAΛΙ ΣTH ΔYTΙκH MAκEΔoΝIA ΓPEBENA

ovoμοαrδ εivοι τα <<Λoγκoτoδρlο> κατδ τη δlορκεlα τωv onoiωv oμδδεg μεTαμφlεσμθvωv οviβoυv φωτlθg και 1oρε0oυv.

κozANH

Η κoζαviτικη Aπoκρld εΙvοlτo nlo γvηolo, λοTκδ καl ουθεvτlκδ θΘlμo τηg nδληg. Evο ζωvταvδ θΘιμo noυ cπηρiζετα αrηv ουΘ6ρμηTη ouμμετoxη τωv κοτoΙκωv, οvοβιδVovταq μro noρθδooη oι ρiζiq τηg οnoΙog xδvovταl αrο βδοη τo xρδvoυ. ol εκδηλδσεlξ XoρCtκτηρΙζovταr onδ οτμδoφorρο-ευΘυμioq, odτiρoζ, Yii,or'*o, xoi6δ στoUζ δρδμoυg'κοl ατlq nλατεΙεq. <ol Φavoi> εΙvol μεγ&λεg φωτιθg nou αvαβoυv σTιq δlθφoρεq'γjlτovlθg κoi o, vτδnlol τρογoυδoOv απoκρldτlκο τρoγoυδrο (cπo τonlκδ rδiωμo), πoυ oατιρiζoυv κατοαrioε,ξ 'ηξ'κoqarηg κλi nρδorno. Koτd τη δldρκεlα τoυ δωδεκαημ.ερoυ, κdΘε μθρο μlο.γεlTo.Vlθ ovδβεl τov δικδ τηg <Φovδrr, ,rδ τo βρδοu τηq Kυρlοκirq ('η Mεγδληg Anoκρlδg) ovdβoυv 6λor or <<Φovoi> o' δλεq τlg γεtτovιθq κol nδλη η ζει'θvο ξθφρεvo nαρo6oo,'ακo γiεi., ιbg τo nρωi.

ΦΛΩΡINA

Kοθε.xρδvο oργovΦvovTοl κol ΠρογμoTonolo0vτοl απδ τηv Tonlκi1 Auτoδloiκηση ol oΠoκρldτικεg εκδηλδoεrg τoυ =lvo0 NερoO, noυ δlαρκoυv nθvτε ημθρεq. or εκδηλιboεlq nερlλoμβδvouv noρoδoolακoυζ xoρoιig, xoρδ μεToμφlεσμθvωv, nαρθλοoη ορμdτωv κol nεζon6ρωv. Koρυφιbvovτoι τηv τεiευτoio κuρrακη'τηg'Anoκρrοg καt τηι ΚoΘoρf1 Δευτθρο τo nρωi, αrηv τonoθεoΙα <<Πε0κα> γivετοι τo πθταγμο τoU ΧαρToετo0. H οrh εδηrωoη ouvoδεOετοl αnδ λαΤκη oρxηαrρα. o κδoμog, cπηv δμoρφη ουτη τonoΘεoiο, θxεl τηv εuκαlρΙo vα αnoλο0σεl τηv πορoδoolοκf1 λογdvo, τη φoooλδδο τo xαλβd KoΙ To κρooi, τα onoiο πρooφθρovτol δωρεαv oε 6λoυ9.

κApNABAΛI ΣTHN κENTPIκΗ MAκEΔoNΞA


ΣoxoΣ ol <<Koυδoυvoφδρot

Tρdγol>, οπδ αlιbvεq nριv μdxρl και oημερα, τηv. nερioδo τηg Aπoκρlοg δρ6μoυ9 τoυ Σo1o0' οvοστατδuo" γη *α orραrδ, πρoκαλoιi, iη,irrrη';;;-η, κolvωvΙο. γεμiζouv τoυg oμαδεg μεTclμφlεσμθvωv με μα0ρεg γlοonρoβrJq, qr"μεroi'μ;; τεσσερ(] ;i;#;t;,οερ€vro *orοoυrλ*, απδ novτo0, 1oρonηδoυv *αi o.Ιoirr-ro παρoυolοζovται κoυδδ0vlo iori.rω τρογoυδoιiv με γoερη φωVη.

πoΛYΓYPoΣ (XAΛκΙAIκΗ)

oI εκδηλιbσεlζ ToU Koρvoβολrot ξεκivηoov nρlv οπδ αρκετθg δεκοετiεg καl TcI τελευταio yρδvlα 12ημερωv εκδnλιboεωv nηραv τη μoρφη ii9i3c.$oγροφ,κo,J'xoρ"*1δδo, κΦlcπδvταζ - κoρroβδλl τoυ"Πoλιiγυρoυ μlο αnδ τlc ff εo ρ iο oμ δ v n ρ o oφ ε *i J Ξ, Ι ;::t'Ι:::ff ,Η: Η ρ ;#ff :iiι i:ff # i :;', #λt 1#ι':fl r.a,' "'?;;

ffi

κAPNABAΛΙ ΣTHΙγ AΝAToΛtκH MAκEΔoHΙA TJ'

ΔPAMA

:;lJrffi:'eff.n:}LΗffiερol>>

κροταvε oακiδtα με αrδpη. oταv τo κθφl ovdβεl, ooκiδlo καl nερtεXδμεvo

ΣEpPEΣ

Στo vομδ Σερρδv' αrηv AγΙα Eλθvη,'1f,.:γ::i:.1ητυolγng ouvοvταμε τo θΘlμo τoυ'<<κολδYεροU>. αυτη αρxiζoυv ot Avooτεvδρηδεg Tη γloρτr,1 με οnοκρυφη μυαrογ*γiJ i.oio;;;;;x*i.*o, o, μiμol, ol oπoiοl oυγκρoτoιiv τ :f;?*':d"'Ξff;}::i'"}"#t1}'?ffi?^Ηs1εPoζ, Q'i]ιiη;,i μ,aμ;; ";i1"'Jpiiη,i,rκo, o, γιiφτoi iry.ff Aφo0 o Θiαoog τoυ Kαλδγiρo' dλ;; τoυ'xωρloιj, συγκεVTριbvovταl nλατεio' δnoυ γΙvεrclι η Γ1ρoεΤolμαoΙα 'n'δ*εφoεi iou ouμρoλlκoιj oγρo,:'Viδ;;;;il;αr ακoλoυΘεΙδλoι ol κθτoικot oτηv τηq οviαrασηq τoU ΠρωTo,ωvlαrfl η oκηvη τou Θοvdτoυ κι Kαλδγ'ρorΙmJiηlrl}γ.rιωi η oraoioof ,ou ΠρωToγωvlcπi1, κuκλrκδ xoρδ γιiρω αnδ τo ouμβoλlκο o Θiαoog ορ1iζεl onαρμθvo irρJδi'μ. τov Bοotλld Σnoρ€α στηv κoρUφli τoυ 11oροΟ. Μετd

il;


τo xoρδ o Avοcπεvdρηg δivεr τlg ευyig τoU κο] τo πλ{Θog, ευ1δμεvo <κI οπδ τοu yρδvoυ>, δloλιiεταl. Η λoiκ{ ουτη Θροκlκfl λοτρεio nαρoυoliζεr εniαηg εμφοvfl τo γvωcπθ oτol1εiα τoυ oρ1οioυ ΔIovuolοoμoιi. ol ερευvητig τoυ εΘiμoυ βλθπoυv τα nθθη Κcl] Tηv ovdoταoη τoυ Kολδγερoυ ωq εnrβiωoη αnδ το πδΘη τou θεoιi Δtov0ooυ.

κAPNABAΛΙ ΣT}l ΘPAκΗ

ΔIΔYMoTEΙxo

LD,

Πρoγμοτoπoιεiταl ovoβiωoη τοu εθiμoυ τoυ <<Mnθη>>, ΠoU περrθ1εl δlovuolοκδ cπoι1εiο και θxει ooτιρtκδ xοροκτfiρο. o Mπθηg εivαι δρrμog θvτραg με μoυαrdκl, vτυμθvog με <γoιivo>>, βαμμθvoq με κοκκlvδδι, noλλd cπoλiδlο, μο0ρo φθol, μπδτεξ Kol φθρεI μαζi τoυ ρoβδi, nlαrδλlo κol vαργιλθ. Mθoο οnδ oυτi1 τηv αvοΠορiατοoη oοτιρlζδταv η ToυρKlκI\ κoτoxi1 καl η αvδxεlο τηξ εnoxr'1g εκεivηg. Πρoηγεiταl δλωv o τελδληq, οκoλouΘεi η φρouρα τoυ Mπθη, θnεlτο o iδιog, oι αυλlκoi καl ol γεωργoi. To vτioιμο oxεδδv δλωv τωv nρooδnωv βooiζετοl oε ρo01o nολαιδτερωv εnoxιbv κοl στov αuτoo1εδtααμδ. Aφot τελειδoει r <<γtρo> τoυ μnθη, γivετol αvαnoρdαrcΙση τωv τonlκιbv εργοolιilv (δργωμα, Θερlομδg) οπδ τoυg Yεωργoιjq. Aκoλoυθεi γο'Ιδoυροδρoμiο κοl ρωμοΙκi πdλη. Mετδ τηv oλoκλf1ρωση Tηq ρωμoiκηq niληg αro Mεooxδρι, o κ6oμo9 μοζε0ετοl αrlg ταβθρvεq Κol μοζΙ με To tτρoσωΠlκδ τoυ Mnθη nivεl και δlοoκεδ6ζεl με nοραδοolοκi δργαvο τηg περιoxl'1g.

ΞANoH Eδδ αvoβtδvεl To nολlδ

κdψlμο τoυ Τζdρoυ>. Σιiμφωvα με Tηv τonlκ{ nαρ6δooη, o <Tζdρoφ f1 η τηζ Αvοτoλικηg Θρdκηg, ητοv θvo κοTClσKεUooμθvo ovΘρδnlvo oμoiωμο, τonoθεrημθvo ndvω oε θvα oωρδ απδ nουρvdplο. Tηv τελευτoΙο Kuριοκf1 τηg Aπoκρldg κοrγδταv σTo κδvτρo αλdvαg, nλατεiog l'1 oε υψιilμclτct γlα vo μηv θyoυv τo καλoκαiρl ψιiλλoug. To θΘlμo ουτo τo θφεροv oι nρδαφυγεg onδ τo Σαμoκδβ τηg Avoτoλικηg Θρθκηg καl αvοβιδvεl κdΘε xρδvo οnδ τoυg κoτoiκoυg τoυ oμιbvυμoυ σUvolKlσμo0, o oπoΙog βρioκεταl κοvτθ αrη γθφυρο Τoυ nοταμo0 KδoυvΘoυ τηg ΞdvΘηg. H ovoμooiα <Tζdρog> nρoηλΘε onδ τov lδlδρρυΘμo l1xo noυ δημloυργoΟoε η κoι}oη τoυ Θαμvoυ <τζτζ,τζ...>>, Mετδ τηv oλoκλ{ρωoη ToU εΘiμoυ, οκoλouΘεi θvο φαvτooμαγoρlκδ Θθoμα με ΠUρoTεΧvi1μοτo. θΘlμo

<<To

<<Τζθρoυq>, κατδ τoυg κοτoΙKoυζ

ΚEIMΕNO: ΝTINOΣ ΚIOYΣHΣ Πηγfl: H κAΘΗMEPINΗ


I 1

t


fio}'l, λnorμu ξ

l

-n'_ ι lιιls

νrυvdεαξτq( '- lvv|ll" Tιs ιι' onoιeρε5) σ\, '^\ -Πllαr'lloγφq 6ι €Tofl{s δε' λτon'bn*,

Ι"

l

ars,,.,

ξ*n +';;ξ:#};;; tοb -'11 l

fls

uΨψ.T' 1ioo'*,,

φ,,ff'o φΦqν

);

yυνo,"iΙα,ρobtro,

;;;:!'o;"!:', ιl[,

)

l<aγαnL 6τq επ lrια1

-Χoρ'υΦ

) δau'ελfo,6 },ιε δdφ*ρo09 TΡΔηθυs fut if:#ω''ω-;;#",

'-;

ΨΦa

η/o* a0ο

ru&

fιiιειa5


| 1 ,,lrn1 Η τελευταiα Kυριακη ηq1'πoκριαq, δηλαδη η Kυριαlcη ηq Τυρoφ6γoυ, εivαι αυνδεδεμεvη και με διιiφoρεg πρoληψειg 6πωq 6π κατ& η δι&ρκειιi ηξ δsv πpL"τwικανεig να λoriζει τα μαλλι6 τoυ, γιατi θα αoπρiο'oυν η 6π δεv πρ6πει καvεtqνα παντρaiεται ματi τo ζευγ6ρι δεv θα περdoει καλιi. Ιδιαiτεpη θ6oη oηv αποκρι&πlα1 περioδo 616ει η Π6μπη ηq Κρεατιντ]5 εβδoμιiδα6, η λεγ6μεvη Tαικvoπ6μπη , γιαα ην ημ6ρα αυη 6λα τα αnτLα' ψηνoυν κρ6α6 εvril παλι6τερα 6λιωναν τo λiπog απ6 τα 26oιρινd, και η τo[κvα ηταv δι6pη παντοιi. Tην <Κυριακη ηg Απ6κρεω) οτo νoμ6 Π6λλα9, oι νοικοκι)ρ6q 6οφαζαv 6γαν πετειν6, τoν oπoio μαγεiρευαv με Φζι και 6πειτα {πρωγε 6λη η oιlcoγf,vεια. Tην iδια ημ6ρα 6φπαμαv π[τα μ6νo με φδλλα.'Eπειτα αplμζεη νηoτεiα <απ6 κριθαg>. Kρ6α6 6τρωγαν ξαν6 ην ημ6ρα τoυ Π6ο26α.

H εβδoμ&δα μτ0 ην Kυριακη ηqAπoκρuiq μxρι ην <Kυριακιl ηq Tυρoφ0γoυ> λεγ6ταν <6oπρη εβδoμιiδα>,τ1lτLυτΦpxε η αυv{θεια να τρiοvε γαλαlcτoκoμικ6 προΤ6vτα και αυγd. oι γυναiκεg δw λo6ζονταν η βδομιiδα αυη, για να μην αoπρiooυν τα μαλλι6 τoυq, 6πω9 2gαρακη ριoτικιi 6λεγαν. Την Kυριαlcη ηg Tυρoφ6γoυ €βγαζαν 6ργαvα οην πλατεiα τoυ 21ωριο6 και o κ6oμo6 2g6ρευε και διαoκ6δαζε. Πoλλoi μαoκαρεμεvoι γιiριζαν απ6 aτciα cε cττiτι,6παυ oι νoικoκυρ69 τoυq ιfδιναν κiπoιo ουμβoλικ6 πoo6. Tα παλι6 χp6vια oι oτoλ66 τoυq δεv ηταν αγοραoτθq και βαoiζoνταν oη φανταα[α 6oων πg φoρoiloαν και τη 6ραβαν και απoτελo6vταν υπ6 πα}νι0' κoμμεvα ρoδ26α. To βρd,δυ ηg Κυριακηξ ηζ Tυριvηq γiνoνταν και τo 6θιμo ηg (ση,χdορεστl?. oι κ&τoικoι τωγ 26ωριιilν εrπακ6πτoνταν τoυg γονεξ τoυg, τα πεΘερικ6 τoυζ, τoυζ παzτπoδδεg, τουg κoυμπ0ρoυg τoυg και αφοιi τουg φιλοιiσαν τo 266ρι, ζητoιioαν <oιry2gioρεσTl). Στα παιδι& πoυ τηγαιναν επiαcεψη οι oυγγεvεi6 6διναν λεφτιi. Eνδιαφ6ρoν παρoυoι6ζει τo 6θιμo τoυ <βραoμεvoυ αυγoιi>>, που γiνoνταv ην ημ6ρα αυη 6μ βνo οτα 1ωρια ηgΑλμωπiαq αλλιi και σε πoλλιi μερη ηg Eλλιiδαg. H γιαγui κdθε oιlcογιfoειαg μ6ζευε Φρω ηg τα εγγ6νια, ξεφλoιiδιζε 6πειτα εvα βραoμεvο αη6 και τo 6δεvε με μια ιcλωοη oην ιiκρη εv6q πfuioη. Ση αυν676εια τo α1Φυμπo6oε διαδoμκ6 oτα oτ6ματα τCι)ν εγγovιiυν, τα οποiα εi2gαν τα xbρLα τoυg πioω oην πλιiη.'oπoιo εγγ6νι κατ6ρθωνε να zπ.&οει μ τo oτ6μα του τo αη,6, εκεiνo τo 6τρωγε. Σκoπ6q τoυ εθtμoυ αυτo6 ηταv να <<κλεiοoυv τα oτ6ματαD για η Σαρακooη τα oπoiα ξαν6νoιγαν η Λαμπρη. Στο iδιo παιδi η μαμ& 6δινε 26αλβιi η λεφτ6 Tια να αγoρ6oει καραμ6λε9. 'Ετaτ a'pμζε Σαρακoοη. η To τπo 26αρακηριoτικ6 oτoι1εio ηqΑποκριξ απoτελoιiν β6βαια oι μεταμφι6oεη, πoυ αυνεt'ζoνται oε μεγd,λo βαθμ6 ωg αημερα. Στo Σo266 οι μταμφuθσεξ, στα Καρναβ&λια, εiναιντιlμ6voι τoμιiρια απ6 μαr5ρoυg τρ&γoυq και ζωoμεvoι μγ6λα κoυδoιivια. Ση N6oυoα πρωταγωvιοτο6ν oι Mπoδλεg, 6ντρεE ντυμεvoι μlναικεiα, κα1oι Γεviτoαροι, με φoυσταv6λεq και ιδι6μoρφη μ6ακα, πoυ

μ

γυρtΦυν παρ6ε9 παp6εgτoυg δρ6μoυζ και τξ ιτ}''απεiεq26oρεriονταg μ ειδικ6 τιlπικ6 τρ6πo. Ση Σκ6ρo, τo γραφικ6 αιγαιoπελαγiπκo vηoi μ τ6oo αξι6λoγo και ιδι6π-lπo λαtκ6 πολιτιoμ6, παipνει" επισηt η δucη τoυ μορφη.

Οι μεταμφlεομ6νoι, oι Γι6ρoι, μ ζω6μoρφη 6Ψη και ζωoμεvoι πoλλ6 κoυδo6vια και oι Koρ6λεq, &ντρεg νnrμhtοι μlναικεiα, μlρiζoυv δρ6μoυ6 και oπiτια oηκcbνoνταq τo rηoi μ 2gαρo6μεvεg φωνθg, ορ1ηoτρικθg κινηοειq, τραγoιiδια, 2goρoδq και προπαντ6g με τoυq δυνατorig και αρμoνικo69 βlπoυq

των κoυδoυνιrilν.


KoΘoρd Δευτipα

Ι7]

Χ1niμn,l

κoooca Δεuτθpα ιrrηv Eλλθδα

Η Kοθορo Δευτiρα oημοτoδoτεi τη ληξη τηc oπoκριοg κοr τηv θvορξη τηζ vηαrεioζ. Η οφετηρiο τηq Σορoκoαrηq εivοl γιο τη xιbρο μαg μlα tδlοiτερη μiρo κοι γloρτdζετοl κoτ6 κι)ρlo λδγo με δrοφoρα αoροκοαrlcvο εδiομοτο, με τηv nοροδooιακη λoγδvο, τηv ταραμooολοτα κοl τιg ελlθq'

Τηv ημiρο οuτη αυvηθiζovτοl ol εκδρoμiq oε κovπvοiq nρooρlομουζ, αλλωαrε εivoι μlο γroρτfl πoυ τorρtοζεl nερloοδτερo αrηv εnορxio με φdvτο τη φυoη κοI το nροοtvο Η yορ6 δλωv αλλδ lδrοiτερο τωv nοlδl<bv εiνοl το nθτογμο τoυ γορτοετoιi nοu

a

a

θΑλει rδlοiτερη μοαroρlο κοt lδοvlκiq κοIρlκiq ouvθηκεg φuolκd. Konolεζ πληρoφορiεg ερμηvευoυv τo ndτογμo τoυ Χορτoετoυ σov τηV εnlθυμiα τoυ ανθρδnoυ vο δrδξεr μοκρtd τo κακδ.

H KoΘoρδ Δευτdρο ovoμdαrηκε iτor οπδ τov xριαnοvικ6 λο6 κοt oημοivεl nvευματtκη κοι oωματlκη "καθoρση"' Eπioηq μlο δλλη εκδoxη εivοι πωq οvoμoατηκε iτol εnειδη ol voικοκυρdq κoθαρlζοv τo oκευη τoυg δλη μiρα οπδ τo φογonδτι τηg οnoκριοq. Mιο Xοροκτηρ!σπκη λεξη Που XρησlμonotοΟμε εivgι τα Koυλoυμο noυ εivoι η καΘορoδευτερrοπκη εξoδoq κοl τo niτογμo τoυ γoρτοετoυ. Kοτd τov Nrκδλοo Πoλiτη, nοτdρο ηg ελληvlκηq λoογρoφiοg, το κο0λoυuα nρoθρxovταr αnδ τη λoπvlκη λθξη Culumus πoυ oημαivεt οφθovic ολλο καr τo τiλog, δηλοδri τo τiλog τηq οnoκρloq. 'oΙ κl οv oημοivει δμωg η λθξη αυτη αrrq μθρεq μοζ εivοl ημδρο δrοοκiδαοηq, φογητoυ κoι oικογεvεlοκηξ oυνυnαρξηg.

Mερlκ6 οπδ το nlo δlαδεδoμivo εδθoμοτο

τηq KoΘoρηq Δευτθροq'

Θολοooιvo: γαρΙδεq, κoραβiδεq, oαrοκδq, κοβoiρlο, xτonδδlο, κολομ6ρlο, αoυnlig' oαrροκoεlδη : μυδrο. αrρεiδια, κυδδvtο, γυαλlαrερiq. oσΠρtο: φοοoλdδο, μoυρoμoπκο οολdτο. Λoyovικο: κοθε λoγι'1q ααλdτεg κοι τoυρoi Λαγοvο Γλυκ6: yολβοq. γλυκδ τoυ κouτoλιoυ κcι γλυκd τoυ τοψloυ Συμβoυλi1: Μερικi οπ6 τo παpοnοvω εδ*oμοτo εivοl εξαlρετtκο γευαnκο δμωq nρΞnει vο κοταvgλιbvovτοt με μiτρο Γrα


-ληιg\

*η& λo

[norεΘrμα

τηζ ΚαΘαρφ Δευτiραg aε oλη τηv Elιιθδα

Bδvlταo, τo ΞΘlμo τoυ ''A1υρθvloυ Γληγopθκη" o Γληγoρdκηq λiγετοι 6π r}rαv ψοραg και oπαρvfiθηκε τη θdλoοοα ψα1vovroq ημaΙροτου cη σrερta-aι oημερtvoi ψαρoδεq τηq Bδvιτoοg κατaδtκδζοuv αυτηv ηv nρdξη κoι κοθε τfτotα μθρα τov πμωροιiv'

τοU

Φτοxvovταg λoιπδv tvοv α;qυρ*vto ψαρ&,τav δivouv o' εvo γdιδαρο κεl τοv γuρνουv oε δλo τo ;ωρι6. Oαo περvd η μiρα αιi1voυv μεγiλo γλθvτ με τρογo0δt κοι yορδ κοι αrη oυvixεto ρixvουv τov κοημθvο τοv Γληγoρδκη αε μια βaρκο πov φλiyετ'ar αt' ovorx-τε'

o ''Bλ6xtκoξ Γiμoq'' τηs Θiiβos

To θθtμo αυτ6 xροvoλoγεiτet ono τo 1830 κοl lxει vο κdvεl με τo πρoξevιο noυ γivovταv τδτε. Σημερο nραγμoτoπolεΙτol nαροδooιοκd με το ξι,iριoμo τoυ γoμnρoυ καl το αrδλloμο τηζ v0φηq η onoiα αrηv nρογμοτικδτητo εivοl dvδρσζι nαρδλληλσ 6λol oι nορευρloκoμεvoι γιoρτoζouv το Κouλouμα με ααπρικ6 τρογουδlο κol noλ0 xoρδ.

To ΞΘlμo τωv ΙιloυvτζoΦρηδωv oτov Πoλ0αιτo τηg Bloτοrvlδοg.

Eδd] η ΠρoεTolμοοiο ξεκιvδ οnδ τηv nρoηγoiμεvη μθρο με ηv Πορoσκευη τηq nοραδooroκηq Λογδvοq κοl τo βρdοιμo τηg φoοoλoδoq οnδ τg γuvoiκεg τoυ xωρroιi, γrα vα nρooφdρoυv σΤοUζ εnloκdπτεq τoυζ ην εΠδμεvη

μiρο. Τoυq επιoκinτεq τoυq nερtμdvεl μιa dκnληξη, οφoιj τουg υnoδdyοvται δtο μετομφrεoμθvot oι οnoioι nροonοΘo0v vα τoUζ μoυντζoυριi:οoυv με Tηv κοnvld οno τo κοζdvt noυ iβροζε η φοοoλοδα €τοr δαrε oλor να γloρτdοoυv ηv KοΘορl1 Δευτdρo μοοκορεμivoι!

τo €Θ!μo τoυ ''Aγ6" .rTσ ΜεσTd τηξ xioυ.

Τo 6θιμo τoυ Aγο dyεl piζεq αnδ ηv Tουρκoκρoτiο κοι μθxρt οημερo εivοl τo iδιο δlαoκεδοαrtκδ ηv ημiρο τηg KαΘαρ{q Δευτθροq. o Aγdg εlαβdλεl αro yωριδ με τη ουvoδεΙο τoυ κοt nοiρvεl θaση σrηv κεvτρlκι'1 nλατεiο' Eκεi μοζευετοl o κ6oμog onoυ "δικδζετεt" yιa διοφoρο nοροπτιirμοτο Πou τoU κατολoγiζοvτaι κοι nληριbvεl τo οvδλογο nρδαπμo! Anδ αυτl1 τη δlαδtκααiο δε Yλtτδvεl κovεig onδ τoUξ Πορευρ!σκoμεvoυq. Το xρi1μοτο noυ μοζειiovτοι οnδ το υnoτlΘiμεvο nρδαrιμα κoταλi1γoυv αro τομεio τoυ Πoλlπαnκo0 Συλλδγoυ τoυ xωρ:ot. 'Evα nρωτ6τυno dθlμo με noλ0 yloιiμoρ κοl κoιvωφελΔq Ξργo παpαλληλα'


φ..μ1tλ,.η 7_"" λτ6λ

1r.ιξη

\1

_

Φφο,-r*q\*υ &*tξ

Ο.. \ ?.6 1gαvol αuτλ}!αξ^u αuτλ}!*5* ιflιειiΨ*ι ?0ιsιι't*= enl\\οιγωvlαs τf efttχ91vωvl&:i, Lβφ,ολ {ηV ,μuαφLα -(η"9 \qλ tιαοηιt α}αv "l,ιr*M ε}δav αu-'δ*ηtshnι οι yut'-&ε}{ι: dr,'f f*δ_{ovτη yι;vαLιιes

t'>,'rr:ξro9 KαΙ yυΡΨ ,' '*: 'cο iΦrδ aιlδ εnLτι δι εnlιι.Αr"ξδεται ef τιμιrαγ

δτι Lnφ'*

rrο- bοygaσrg|

tι,ανal>:r*Ψ*

"}r"

ι

Lc\Ψooδ9.o' -(OU 1, y δpουs ΦrP.'',|r* }rrr tο) v Lι \\aλ x"rbq,r/ιa') Ψ}toδ'uS ir. Ψr}r*ιri." \(L> κουtοL,rξ ετ r'1t^ιεη tαJ9l}n 3 δfl

, Φ:'

γ\.ο,, l οψg

δLμαtou,

vι ;Lv'vτιΙ ταJ5 oT':*$

α,i;.>}*φv τι.a** t\pο6nqΘωoαv rιιλs..λ" }ηαi αs κuλ ^' ιιJ\ /τΓζ.jL\ξJ-.ξ, }^λJ \". ιUΘυβ ΨbΦ vα-ια13 ιλνoοv-vgQ.α& ,,ι

βλ

ο

*u {αa1Pδε*nξ τοι6

λ*'λ vωρL9

μονιb:j6τΦ

ια$ρλδ.* 5

*s"5

!Fr_.r_-_'r..'su

ar]v ταυτλτ1τo

n*'

i*"53δ"τg*ι/ dτt, δτ Ls i}ατλ't:, δψr*

λ'oβou \ιυτιEs.Eι* μιΨοL ηgι. bιba. σ-tt1 ξιυτιξ>l <βΛ},ι,te}ιγαd ]\.ι', }o ?oηtληon Ψoj rαy 'ιυθυhα 3bψω n'αιγ&;ι*.*sτJ nιαι pδ$α α*τg l*srυ |r*r$rυio"'*θuhη*. (ιyιιx *ro*u'ι ωγ'ιsrα1 αv'3 λξι: ye'lι]\aw> **α, α.Lγ*a> o... λ)1* o*E*' tψnt d_qη. lrJr υωγ.,> aοιJS 1δαgα* ''ιλtι,J} tΦ ι |^*Ι^ηΦοδ* i

[)}Ι'ut.-


o

Bλ&xιr<os

Γαμog τηg Θηβαs

!!ι,ι'ι J,δ;

' ζ'

":'

'?'γι*ι-r/(

'Evα κoτdλolΠo Tηζ novδρyαrηq Διovυolακηq λατρεiοg. 'Evα αnδ τo γροφrκδτερo λoΤκo θθlμα τηg Bolωτiοg εivαl o Bλαxlκog γδμog τηg Θηβos πoυ γivετοl τηv KoΘαρη Δευτθρα καl oυγκεvτρδvεt τo εvδιοφθρov noλλδv εnloκεπτδv. o <Bλdxlκog γdμog> εivοl κατdλolπo τηq nαvαρxοlηg λoτρεiοg τoυ Θεoιj Δlovυooυ noυ δlolωvΙζεl τηv oργlοαrlκη θρηoκεio τoU YloU τηq Σεμθληg αrη xδρo τωv μεγdλωv Θρυλωv, αrη Θηβo, Τo θΘlμo τoιiτo, nοραλλoγη εvδg γoμoυ Bλdyωv, φθρvεt αro nρooκ{vlo κoΙ στo VoU ΤoU Θεατη θvα nληΘoq αnδ nρoβλημοτα noυ ovdγovTαl στη oxθoη ToU με τo παvαρxοlo λοτρευτrκα θΘlμo τηg ΔlovυoIακηq θρηoκεiαζ, σΠV κoταγωγη τωv <<Bλdxωv>, σTη μεToφoρο τoυ εΘiμoυ onδ τrg βoυvoκoρφθg τηq Πivδoυ crrηv nδλη τoυ Kαδμoυ κol noλλα oλλο,

ol εκδηλδoειq αρxiζoυv oπδ τηv

Toικvonθμπτη. Πρlv, δμωζ, μιληooυμε Ylo TηV τελετη, xρηolμo εivαl vο ρiξoυμε θvα βλθμμo σTηV tστoρiα τoυ <<Γομoυ>> δnωg τo βρioκoυμε τελoυμεvo σΓη σημερrvη Θηβo' Πρδτol <<Πρωτoγωvlατοi>> οvοφθρovταl ol Νlκδλοoq Kδκκrvog (η Aργυρioυ) και Aπδατoλog ΓrαvvoJλog ( 1B50- 1870). 'oπωq βλθπoυμε, o ρδλog TωV ΠρωTσγωvloτδv δroρκεi μlα oλδκληρη εlΚoσoετiα. Avdμεoο στoUζ διio nρωταγωvlαrθg υπopxεl μlα δlοφoρδ ηλlκiαg, δoτε δτοv (δoov γε τovΘρδnεlα) πεΘdvεl o γερovτδτερoζ Kαl Τη Θθoη τoυ τηv ndρεl καnotoq δλλog, vα υni:ρxεl nαvτα κonoIoq μυημθvog Vo ToU


δlδδξει τo ρδλo τoυ. H τελετη, noυ κοθδq εinαμε αρxiζεl τηv Totκvoπθμnτη, οvoiγεr με <<vταo0λtα>> καl <<niπtζεζ>> Kοl γερδ φογonoτl. ol <<γερo-ουμndΘερol>> oυvαvτlotvTαl Κl αρxiζεr η κoυβθvτο Ylο TηV <<nρoiκα> τηg Vιφηq. Aφo0 Tο συμφωVηooυv τελεlδvεl τo <<nρoξεvεtδ> κr ορxiζoUv Γllα nυρετlκd oι ΠρoεTolμασiεq γrα το oxετlκα με τo γαμo. Παλrδτερo η τελετη δρylζε οΠ'To βρoδυ τoυ Σαββdτoυ κol oυvεxlζδτov ωg τη v0xτo τηg Δευτθραq, οαrαματητα, δnωg ακρlβδg γivovταv Kol σToUζ αληΘlvo0q γομoυg oε noλλα yωρlα τηq Borωτiαg. ToUτo, δμωζ, οnαlτoιjoε μεγδλη οvτoxη K' θτσl, oΠ'τo 193O, η τελετη αρxiζεr τo αnδγευμσ Tηζ Kυ ρlακηq.

ΑρxlτελεταρXηζ σ' δλη τoιiτη τη γραφlκd lερoτελεoτio εivαt o <<καnετovloq>> Tωv Bλδxωv, noυ κρατδεl crrα xθρlο Toυ μlο πovtψηλη γκλiτoα πoυ ξεnερvοεt τα δυo μθτρα, δlακρlτlκδ otμβoλo τηg εξoυoiοζ τoU, τηv onoiα υnoγραμμiζoυv oυvαμo τo 0ψog τoυ oδμοτoξ ToU κoι η εnlβλητικη τoυ ρωμαλεδτητo. Φoρεi αro κεφδλl τoυ μlo xρυooκθvτητη μα0ρη oκoiφlο καl η υnδλolnη εvδυμαoiα τoυ εΙvαt γροφlκη: Φoρδoμovlκo λευκδ noυκoμtoo με nιθττεq καl πdvω αn' oυτδ φθρμελη xρυooκθvτητη (εiδoq γrλθκoυ), κovτη φoυoτovθλο λερη, λευκθg καλδ τεvτωμθvεg κdλτoεg αro nδδtα, μετoξωτθg : εΠlYovoτiδεg κδτω οnδ τo γδvατo (με φoUvτo ' σΓo πλdl), κδκκtvo πετoωμθvα τoαρoυylο με , μεγoλη μο0ρη φo0vτο κol oτη μθoη noλUxρωμo ζoυvdρr κot oελδxr φoρτωμθvo με οoημθvlεq onδΘεg Kαl KoUμno0ρlο. Στo xθρl i τoυ κροτδεl θvo οoημθvlo βoJρδoυλo, εvδ ; δlδφoρo ooημlκo nδvω crro crrηΘog, θvα i xρωματlαrδ μεγdλo μοvτiλl καl η μεγολη l κεvτητη κoΠvoσctKKoiλα πoυ κρθμεταl ατo l nλαr oΠ'To oελδxl, oυμnληρδVoUV Tη : γρoφrκη αμφiεoη, η oπoio θυμΙζεl τη λεβεvτlo , Kσl τη γεvvolδτητo TωV κλεφτδv τou '21. , Αυτη τηv αμφiεoη, με μrκρig nορολλoγεq, θ1εl δλη η nαρεα τωv Bλαxωv, Aλλδ ουτο αro nρδτο xρδvlα τηg οvοβiωσηζ ToU εθiμoυ. Τδρο oρκετο θyoυv oπλoπotηθεi, 'Eτol, τov , οoημθvlo βoυρδoυλο ToV αvτlKοτθoτηoε η 7 γκλiτoo, το οoημικδ λlγoατθψαvε Kol η 1 ..μnoυρoζαvo> (θvα αrεvδ novτελδvt, μολλlvo , η δiμlτo, λευκo), noυ λθγετol κοl ..novωβρδκι>>, οvτl κατdcrrησε Tη φoυoταvθλo l] Kσl τlg κδλτοεζ. Mε lδlαiτερη φρovTiδo εivαr vτυμθvη η vυφη (τηv onoio crrα noλlα xρδvlo υπoδυovτov οvτροg). Φoρεi εvδυμοoiα , βλαxono0λοq. 'Evo μοιjρo φαρδυ φoυαrδvι με l nlθτεζ, κεvτημθvo crrov noδδγυρo, λευκδ 1 φαρδoμδvlκo πoυκδμlσo Kαι novω οn'ουτδ { ρlδxrκo oεγκoυvt, κεvτητη πoδld κοr βλαxlκo . μαvτiλr αro κεφαλt, ooημtκα αro αrηΘog καt ,l τoορoυxlo σTσ nδδto, εΙvot η oμφiεoη τηg. Φρovτtoμθvo εivαι KαΙ To vτυolμo τoυ


YαμΠρoι, δμolo βαoIκδ με τo vτιioΙμo Των δλλωv Bλoxω;l" Καl αroυg Bλαxoυg κol στoUζ Mακεδδvεg, noυ hοΙρvoυv μiρoq αnq τελεrΞq* (οv κοl αnδ τo 1930 κl θπειτα oι πoρθεg τoυ βλδxrκoυ γομoυ αnoτελoOvταl μδvov onδ Bλoxoυg), αnοραΙτητo εξδρτημo εivol η κdnnο φτroγμθvη οnδ τρογioro μολλi, πoυ πρoαroτει)εl ToUq Bλdxoυg τoυ γdμoυ απδ τo κριio, τo onoio oυμβαivεl καnoτε vo εivoι noλυ τooυxτερδ.

oι oυvτρoφlθg τωv μεταμφlεσμθvι9γ πo_ιε πδiρvoυv μθρoq 6rro <<Γαμo> εivoι δio, τo{ λlγδτεβb$Bθβolo, εivοt αυτovδητo nωq δoo πιo noλλθq εivol ol oυvτρoφlθg τδoo nlo μεγoλδnρεno εivοl τo Θθομo ΠoU Παρouorαζεl o <<Bλo:xl κog γαμoq>. .:ε:κo_Θ9 .g_γVτρoφlφ υπδρxoυv δεκoτρiο παλikδρiδ μθ τov* κiji1ETδvl o, n o υ δ ο φ ε_νIΕuQ!*#,l" 9[ε' ivα εi vα l "tviωlθc υττοxpmrffiα5rr-figiθdd}διi\,' ciTξ l

*

oo

o X ψ 56 ξ*;*"*Ξ-ff$& Υ:]g-qfl 1, (nρ( lΡνvψl,"l ιuvυUυι fiοvoa?lηq,' l|aι. \l Υ:.:,.!'ξ:}i:.-.:, ..,..Υ' Kο-b KοΠετov rioρoκoλoυΘεi κατοnδδr τδv κoΠετovlo .F αrο}, οn g τou Ιεg l Θυ εRτθλεΙ'ir εn ρoφδol μ vτυμΞvog με τouρκαλβαvικη φoρεolδ, μoκρrα λευκη noυκoμioο, κδκκlvo φθol αro κεφαλt, oεγκotvo φλoκωτη, καλτoεg κol γoυρvoτoδρou1o crrο nδδto. Στo xiρl o Ποvoioηg κρoτδεt θvo λευκδ μnοαroιivl ioομε τo μπδl τoυ, φoρεi oελoxl δixωq οoημθvlα κoυμπo0ρlo Kσl στoV δμo τoυ θxεl κρεμοoμθvo θvo τoγoρl. To ταγδρl δεixvεl nωg o Πovo0oηg εivol o φρovτlστηg (τρoφoδδτηc) τηξ σUVTρoφloq. Anoροiτητo εξαρτημο τoυ εivαl καl τo γιoτογαvl. Mετθxoυv, oκδμα, oε κδΘε oυvτρoφlα οnδ θvαg η δυo <<θεατρivol>> η <γελoioι>, vτυμθvol δrαφoρετtκd αnδ τηv υnδλolnη oυvτρoφlδ' Σε δυo αvτiΘετεg παρθεq βρioκovτοl o γομnρδg κοl η v0φη.

ιδ.i.['

To αnδγευμο Tηζ Kυρlακηq ακoιiγεταt o nρδτog ηxog τoυ vτοoυλloιj Kοl Tηξ πinrζαg ατo oniτt τoυ καnετdvloυ, θvα xoρμoouvo καλεoμο τωv nαλικoρlδv noυ μετixoυv ατo ..Yoμorr. Tηv δρα xoυ πρδτoυ τρoγoυδloυ o καnετdvlog δραoκελδει τo κοτδφλt τoυ oπtτloΟ τoU ΚoΙ φτδνεl αrηv oυλη, δnoυ τov περlμθvεl o ΠαvoOoηg με τo φλδμΠoUρo (κδκκlvo μovτiλl με oατθρlo, δεμθvo oε θvο καλδμl) ατo xθρl τoυ. Πovω στηv Koρφη τoυ κολoμroJ μnηγμθvo θvα φρotτo (μηλo η noρτoκδλl) κot nαvω o' ουτδ κoρφωμθvo γαρiφoλλo. Koμαρωτδg κr ογdρωxoq o κonετδvlog, ακoλoΘo0μεvog oπδ τov Παvoι]ση Kοl ToUζ oργοVoπαixτεg, nερlθρxεταl τo oniτlα τωv nολlκoρlδv κοl φρovτiζεl Ylo Tη oΟvοξη τoυg. Στo nρδτo oniτl, με To Xσρακτηριαrlκδ <<κδλεoμα>> τηg nintζαg, πετlθταl τo nρδτo noλlκδρr τηg oυvτρoφlοq, οvταλλdooεl φΙλημo με ToV καnεταvlo καl γivετol μθλoq τηg oυvτρoφlδg, εvδ η oIκoδdonolvo φlλε0εl ToUζ εΠισKθnτεg κροoi η κoτl αλλo. To πολlκoρι οκoλoυΘεi τη oυvτρoφιo YΙα Vo nδvε oε αλλo


σniTl γ|o κdλεoμα,'Eτoι oυγκεvτρδvorroι το μθλη τηg μloζ σUvτρoφrδg κοl ξεκlvoiv κατδπtv Yιo To onιτlκδ τηq vι]φηq, ΠoU τηv noiρvoυv μοζi τoυg. Τo Ιδιo γivετol Ylο τo γομnρδ oπδ τηv ολλη oυvτρoφrd τωv Bλοxωv. oι διjo oυvτρoφlθζ (τηζ vιiφηg κol ToU YoμΠρorJ) δεv επlτρθπεταl vο oμiξoυv ωg τη Δευτθρο noυ Θo γivεl o γδμoq.

To βρδδυ τηg Kυριoκηq ol oυvτρoφιθg τηg vιjlφηq Kol ToU γομnρoυ oρxiζoυv τo xoρδ στov KεVτρικδ δρδμo τηg Θηβαg. Σε κδΘε oυvτρoφιδ unδρxεl θvαq <γερo-oυμπθΘερoq> (πoτθραg τηg vιiφηg Kαl ToU γαμnρoi). o Xoρδq oυvεxiζετοι με Tη oυvoδεiα τωv vτοoυλtδv Kol τηζ πinrζαq ωζ oργδ τη v0xτο και δλη η τελετη oκoλoυΘεi nιαrα τlq oδηγiεg τou κοπετδvloυ. Τη Δευτθρo τo nρωi, Y0ρω crrιg θξl, or Bλαxor τηg vυφηg oυγκεvτρδVovτoι oτηv nλατεio θξω onδ τηv εκκληoto τoυ Aη-Γιdvvη τoυ Kολoxτ*vη, noλιoixou τηζ Θηβoq. Avδβouv μεγολη φωτιδ καl xoρε0oυv γυρω απ'oυτη. 'oταv πθoεl η φλδγο, κοΘιoμθvoι γilρω τρoγoυδo0v με τη oυvoδεiο τηg nΙnιζαg κol τoυ vτooυλlo0. Στη δroρκεlο nou xoρευoυv Kol τροYouδo0v ol Bλδxoι, η vUφη ζυμδvει μιo <<nρoπIρo>>ιτoυ γαμoυ τηv πiττο, ΠoU τη ρixvει αrη Θρdκα κoι olγoψηvεTcll. Γυρω αn' τη φωτtd, δnoυ ψηvεTοι η <<Πρoπιjρo>>, εξοκoλoυθεi o <<πυρρixloq> Χoρδζ. H nορθo ToU γαμΠρoi, τηv iδlα δρα xoρευεr γ0ρω onδ τη φωτrδ nou θxεl αvoψεl oε dλλo μθρog. Ωq τιg oκτδ κρατδεl o xoρδg.

Υαrερo o κonετδvlog, οφo0 oρΙoει κdπolov αvTιKαToσTdτη τoυ, nαΙρvεt τov Πovo0ση Koι nηγoivεl γlα Tηv nρoμi1θεlo τωv οΠορoΙτητωv Yια To γoμo. Ωg τlg 10 τo nρωi θxoυv σUYKεvτρωΘεΙ ελlθg, τoυρolδ, xoλβδδεq, τoραμδδεg καI ολλo τρδφlμα noυ μεrοφθρovται οπδ τov Πovoιjoη αrov τδno πoυ Θo γivεl η μεγαλη oυγκθvτρωση τωv oυμnεΘθρωv (nαλιδτερo στηv oρxαiο Kρηvη τoυ Aρεωg, τδρο στo γρoφlKδ εξωκλi1ol τηg Aγ. Tριδδαq) καl oρxiζει τo επioημo πρoξεvrδ ovδμεoα στoUξ δJo <<γερo-oυμπεΘθρoUζ>>. oταv φθδoεl η δρο δθκo, κ'εvδ ol Πρoετolμασiεg θxoυv τελεlδoεl πια, ol δ0o κοπεrovαΙor nρoαrdζouv τlξ oυvτρoφlθq ToUζ vo κlvηoouv Yια Tη oυγκθvτρωoη. Πρonoρε8ετol η σUvTρoφld τηg vυφηg κl oκoλoυθoιjv ol Bλδxol τoU YομΠρo0, Mnρoαrα πηγαivoυv τo φλdμπouρο, tαrερο η niπlζα Kοt τo vταo0λl. KοτδπIv nηγαivεr o <<Θεατρivoq>>/ ΠoU xoρεiεl οδlδκono κol κtvεiταl oκοτonουαro, σov vο <<ooJρvεl>> τη ouvτρoφlo κοτo τηv εnlΘυμΙα τoυ. H noμπη τρoβδεl μεγαλδπρεno Πρoζ τov τ6πo τηq oυγκθvτρωoηg, δnoυ θxoυv αrηΘεi διJo κoλυβεq. Στo δρδμo ol Bλixol xoρεtoυv με τlg γκλiτoεq υψωμθvεζ/ σοV αρxοiol oορloooφδρol Kοl φταvoυv στov Πρooρloμδ


ToUζ Kατδ Tlξ 11. Φτovovταq θξω οn' τlq καλι)βεg κoλοτoiζoυv. Υαrερo οπδ μlο δρο (αrlq 12) αrθλvετοt τo <<nρoξεvιδ>> οπδ τoυg Bλδxoυq τoυ YαμΠρoυ, o Yερo-συμΠθθερoq, o κοnεrαvιog, δto-τρΙo πoλlκδρlο Κol τo διio-τρio πoιδακlα με τo φλδμΠoUρo, XωρΙζ δργαvo, αnoτελoιjv τηV <<oΠoστoλfl τoυ nρoξεvloιi> ΠoU μΠρoσTd τηζ nηγαivει θνog ογγελloφδρoq γlα vo εlδonoιησεl ToUζ Bλαxoug τηg vΟφηg. o noτθρog τηg v0φηq τoυg unoδθXεTclι στηv nδρτα τηq κoλ0βog. Mθoα βρioKεTοι η v0φη, η μαvo Tηq κoι μlcΙ δλλη βλdxo.'Evο onδ τα nαλlκδρlo τηg αnoαroληg ζητoεr οΠ' τov <<Yερo-σUμnθθερo>> τηv κδρη τoυ oε γoμo <<Kρivε μoΘig γερaoυμπiθερ, τoυ Θεg τoυ nαλtκdρ';

Aφo0 o noτθροg τηg v0φηg δεxτεi, αρxiζεt η δlαnρoγμoTεUση τηg nρoΙκog. Tdζεl nρδβoτo καt γΙδlα, βoδlo καl nρolκlα o πoτθραg τηg vυφηζ.Yαrερα φιλlotlvτοι crrοuρωτd ol δυo oυμnθθερol, κλεivovτog τη oυ μφωvΙο. Koτδπlv ρΙxvovταl Tρεlζ vτouφεκιθg onδ τov κοnετοvιo Toυ YαμΠρo0, γlo vο εnlβεβοtδoεl Kol Vα εtδonolηoεl ToUζ απδvτεq Πωζ o αρραβδvαg θγlvε. Η ninlζo Κcll To vτooι]λl αρxiζoυv xαρoOμεvo oκonδ καl o oγγελlοφδρoq τρθxει vo οvαγγεiλεt αro γoμnρδ Πωζ τo nρoξεvlδ θγιvε, Η oυvτρoφld ToU γαμΠρo0 φταvεl oε λiγo αrηv καλ0βο Tηq vtφηζ κoι τδτε ρixvovτοl τρειζ KoUμnoυρlθg κι oρxiζεl o xoρδg. Σε λiγo o πoτθρog τηg v0φηξ noiρvεt τη v0φη on'τηv κoλ0βα Kοl Tη φθρvεl θξω. Aλλεg τρεlξ KoUμnoυρlθg ovτηxotv KcIl o γαμΠρδg δΙvεl θvα φΙλημo αro μθτωno τηg vtφηg. Yαrερo xoρε0εr nρδτη η Vtφη.AκoλoυΘεi o γoμnρδg καl κoτδπlv αρxΙζεl τo φoγonδτl. H vιiφη πρooφθρεl αro γoμnρδ Tηv <<ΠρoΠ0ρo>> noυ θψηoε οΠ'To πρωi κ' εκεivog τη δivεl στov Konεταvιo. H πρoπυρο μorρdζεται αrα nαλIκαρlο. Mεooλoβεi θvα δlοcπημo οvοnoυoηg, ωg τrq 3 τo αnδγευμo. Mεro τrg 3 ορxiζεl nαλι o xoρδg κol To φογonδτr. Tιbρο oυμμεrdxει δλog o κδoμog.'oλor xoρεΟoυv κol nivoυv. Τo γλθvτl γεvlκει}ετol. Nθol, γθρol, vτ6nιoι και ξθvol noiρvoυv μθρoq στηv εUωXio τo0τη noυ Θυμiζεr λατρεiεq δlovυoιακθg.'oταv φτδoει η δρo nθvτε, nοιjεl o Xoρδζ. Ποvω o'θvo αρoμnδ φoρτδvovταl τo nρoικlα

τηg viφηg. Tο nρδβoTo ΠoU θτoξε o nοτθρog τηg vιiφηg οκoλoυΘoυV τηV noμnη. or

γερo-σUμΠθΘερol εivαl κoβoλo oε διjo γοTδoυρακιo, Η γομηλlo πoμnη εivor γραφlκη. Τo φλαμnouρα κol τo πolδακια nρoηγoυvταl. AκoλoυΘoιjv τα λοΤκδ δργαvα κol κovτδ o <ΘεατρΙvog>> Kctl το nρδβατο. Mετδ ακoλoυΘoUv το διjo γαΙδouροκlo με ToUζ <<γερo-σUμnθΘερoυq>, o γoμnρδq με τη v0φη (nιαoμθvol oΠ'To μnρdτoo), nλδl o oρoμndg κ' inεtτo ol KοΠεTοvαΙol με τo nολικδρlo. H


ΠoμΠi Πoρε0ετοl γεματη κθφl, εoρτααrtκδ nαvδotμδvlo/ ΠoU δημloυργεΙτol με τoυg ηxoυg τηg ninrζαg Kαι Tωv vτοoυλlδv, κοl δloxυτη ευΘυμiο, ΠoU ΠρoKαλεΙτοl αn'το κoμδματo Kol το nεtραxτlκο λδγlο τωv Θεοτρivωv.'oταv η noμnη φτooεl ατov τδno δnoυ Θo γivεl o Yaμoζ (ατηv oγoρα) ol διjo oυvτρoφtθq yωρiζovτol Kol nηγοivoυv η μlα αrηv καλ0βο ΤoU γαμnρo0 κοι η δλλη αrηv καλtβo τηg vtφηq. Γivεταt τo oυγιiριoμo τηζ v0φηq Κσl Tο ξ0ρloμο τoυ γoμnρot.

Εvδ γivovτot oυτα, ol διjo oυvτρoφlig τρoγoυδotv γομrκα τραγoιjδlo, αoεμvo, πoυ υμvoδv Tηv ovτρlKη lκαvδτητα Kαι Tηv ευγovΙo τηg γυvοΙκοg.

or oυμπθΘερol τηξ vυφηζ τραγoυδoυv τoι]τo τo ΧορoKτηριαrl κδ τραγo0δl :

<<Νo o γoμnρog noυ iρyετoι ατo γοtδoρo καβαλo, φoρεi τoαρoυyια oπo λoγo κol oκoυφlo απo κoυvoβt. επενέβη η λογοκρισία - φράση μη βρε μακρonoυτoη βρε γαμnρi, αρμόζουσα στα χρηστά ήθη ........ oα μαρκoυτoι>>' ΠoU Χεtζ πoυτoα μας

Kαι τoυ γoμπρo0 η σUVτρoφlα λθεr τoιjτo τo τρoγo0δr: <<N υφoυλο μ' δεv εvτραn η κεq τov δoλιo nεΘερ6 ooυ; 'HρΘo Και σ' oρρεβcbvnoα με yiλtoυg oυ μπεΘtρoυg. τηv τιμη αoυ μη επενέβη λογοκρισία - φράση βρε δεvηεiyεq αρμόζουσα στα χρηστάμας ήθη κ' iyεtg τρ0nιo τo μoυvi σoιJ>>'

Υorερα σΠ'τo ξtρroμο ToU YoμΠρo0 oρxΙζεr o oατlρlκδg δlδλoγog ovdμεoα oτoυq δio oυμπεΘθρoυg. Πρδτog ovεβoivεl oε μlo ρoxη (εlκovlκη) o noτθρoq ToU YoμΠρoιj κoι φωvoζεl σToV σUμΠθθερo: - ΣυμπiΘερ', ε oυμπiΘερ'! 'Εβγ' εoιj oτη μιo

ραy' κι εγcb oτηv

oλλ'v'vo

κρυ φoκoυ βεvτtoooυ

μ t!

o noτθροg τηq viφηg onoκρΙvεrol κol oρxiζεl o δrdλoγog. Πρδτoq ορxiζεl o nατθροg τoυ γαμπρo0: Toυ πδtμ'τoυ nδto' δεv τoυ Θiλ'. - Γtατi oυρi oυμniΘερ'; -'Eyεt oφoλμα τραvo! o γαμoυq δεv γιivετ'| - ouρi τi oφαλμα; - Tαξε παvωτiμ'vα ooυ gπδ' - Σ' δivoυ 'v' γiδα 'V' ΚoιJTσoΚiρα, τoυv γolδoρo Tov K'τoo, τo κρlαρ'τo oτραβo. - Taξε! Tαξε| - Πεg oυρt τi iy'; - oυρ'εivα noτημivητ' - Ti ποτ'μo ty'i _

o δrδλoγog εξοκoλoυΘεi με δlαφoρεq

noρδμolεg φρδo'εlg, oυxvo αUτo:σχθδlεζ/ Kοl o nατθρoq ToU Yαμrlρo0 κατεβοivεl αΠ'

0o_rερo


'l, ,J ιrΙ,,}J

Η απoκρld, f1ει τlg ρiζεg τηg στηv αρΧα16τητα, καθΦg μεταμφι6oε19 εμφαviζovταl γ0ρω oτo 2OO0 π.X. oτηv Aoiα, καl συγκεKρlμ€vα στη ιllεbo'rλ'oμΙα"καl τη BαβυλΦvα. ''Η δo0λα vτυvεταl κuρα Ιαl-o υπηρ6τη9 αφ6vτηg"'fτov Ελλαδlκ61Φρo εξαπλΦvεταl η Δlovυolακη λατρεΙα απ6 τηv nδxατκη επo11η καl μετα,-με δrαφoρεE γloρτ6E 6πω9 τα Bdκ1εlα, KΦμol, ληro,o,'n οJ}iημα. Kdπoα oτol'xεiα ToUξ, Tα σUvαvTo6με καl oημερα oπωg καl o, μ''oμφιεαεlg, δl1oρoi, η olvoπoσiα, καt η ευθυμiα πoυ γεvlκευ6ταv εφταvε'oε επiπεδα'παρoξυoμoι3. Αργ6τερα, κατd τoι]E Ρωμα'l'κoιig xρ6vουg oργαvΦvovταv γIoρτig πρog-τιμη τoυ Bακ;1oυ, τou Kρovoυ, τα Λoυπερκdλlα Τηζ Kαι'τα Σατoυρvαπα. πρoκειiαl γlα oυvδυαoμ6 τηs λατρεiαg Θειi'lv Kαl αvdγκηg γlα ψυΧαγωγiα μ6xρl ακoλαoΙαg' Στη Buβvτlvη επo11η εμφαviζovTαl ol καλfvδεE με γloρτdE Kαl μεταμφl€oεlg, ΝεΦτερη φr&roυv μ€xρι Καl τov "γυvαlκloμo τωv oτρατtωτΦv".Στη 'o, Ελλdδα, κυριαρ1oυv ol μεταμφlfoεrg Kαl η πρoσωπlδoγραφiα, κυρiωζ στη Boρεlo Eλλαδα'''Αι Απ6κρεω παvηγυρiζovταl παvδημωg και μεγαλoπρεπΦg" και'ouvδfovταl αμεoα με τlζ Bυζαvπv6g Kαλιivδεg-oι εoρταoμoi αυτoi, π€ραcrαv απδ πoλιτιoμ6 oε πoλιτrομo δεxoμεvol επlρρo€g απ6 διαφoρεg κoυλτofρεg.Kfρια oτot1εiα τηg Απoκρlαg, εivαι τo κ6φl, η ευτυ11iα, ol αoτεiσμoi Kαl πρoτrαvτ6g ol μεταμφl€αειg. Στol1εiα πoυ τηE δivoυv €vαv εvτελΦg ιδιαiτερo τovo καl τη δlαφoρoπolofv ouσlασΤlκd απ6 τrg dλλεg μ6ρε9 τoυ κoρυφΦvεταl τηv τελευταiα xρ6voυ.o παραδooiακog εoρταoμog τηg Aπoκρldg <Τol i{υρlακη, τηv KuρlαKη Τηζ Tυρlvηg, πoυ λ€γεταl και Tραvξ Απoκρlα. Μεγdλεg Aπoκρ69 κoυζoυλαivovΤαI (τρελαivovται, ξεφαvτιilvoυv) Kαl ol γρεζ)' λfγoυv.r,γρoμμoτlκα oτηv Κρητη.ol oυvεοτlαoεlζ πoU γivovταl και dλλεg Tηζ βραδdg αυτηg, παiρvoυv μερεζ μεταξ0 oυγγεvΦv καl φiλωv, oτo δεΙτrvo τωv εvτovoτερo 1αρακτηρα. Tα τραγoΦδια πou λ6γovται ε[ναt XαραΚTηρloτlκd αloθημdτωv πoU επtκρατoυv.Oπωg λ6vε oτηv Kiμωλo: <Toυτεg ot μ€ρεg τo '1oυvε, τoιiτεg oι βδoμdδεg, oπo0'1εl φiλoυg κρdζεl τoUζ, oπo0';4εl εxΘρofg καλεi τoUζ, oπo0 '1εl oτηv ξεvrτlα oτ6λvεt Kαl φfρvεl τoUζ ToUΣ.

'EΘιμα τηg Aττoκρlιig Η τελευταiα Kυρlακη τηg Απoκρldg, δηλαδη η Kuρlακη τηg Tuρoφdγoυ, εivαt δεv ουvδεδεμ€vη καl με διαφoρεg πρoληψεlg oπωE 6τl κατd τη δldρκειd τηE πρ€πεl καvεig vα λo0ζεl τα μαλλα τoυ, γlατΙ θα αoπρiαoυv η 6τι δεv πρfπει καvε[g vα τTαvTρευεταl γlατiτo ζευγdρl δεv θα περdoει καλd'lδlαiτερη θθoη o'η, λ'ro*ρrdτrκη περioδo ixεl η Π€μπτη τηE Kρεατlvηg εβδoμαδαg, η λεγ6μεvη Τolκvoπfμπτη, γlατiτηv ημ€ρα αυτη 6λα τα oπΙτια ψηvouv κρ6α9 εvΦ παλ16τερα 6λlωvαv To λiπog απ6 τα xorρlvd καl η τoiκvα ηταv δldxuτη παvτoι3.Τηv <<Κυρπκη τηs Aπ6κρεω> οτo voμo Πfλλαg, ol volκo1υρεζ 6λη η 6oφαζαv €vαv πετεlv6, τov oπoio μαγεiρευαv με ριiζι καI 6πεtτα €τρωγε o,*oγirr,o.Τηv iδlα ημ€ρα €φτlα1vαv πiτα μ6vo με φυλλα.'Eπεlτα dρxιζε η vηoτεiα <<απo κρ6αφ. Kρ€αg €τρωγαv ξαvd τηv ημερα τoυ Πdo1α'Η εβδoμdδα μετα τηv Kυριακη τηg AπoκρIdg μθxρl τηv <<KuρlαKη τηζ ,


ουvηθaα vα τρωvε Tυρoφdγou> λεγ6ταv <<dαπρη εβδoμαδα>r, γlατi υπηρ1ε η δεv λo6ζovrαv τη βδoμdδα γoλo*.o*oμlκd πρoΤovτα Kαl αuγd. or γuvαiκεE

αυτη,γlαvαμηvασπρiooυvταμαΜldτoυζ,δπωgχαραKTηρloτtκdfλεγαv.

ΤηvKυρlακηTηζΤυροφdγoυθβγαζαv6ργαvαoτηvπλατεiατoυ1ωρlo0καlo απ6 αrriτι oε κ6oμo9 16ρευε .o, δ,oo*dδαζε. Πoλλoi μασκαρεμfvol γ0μζαv πoo6' Τα παλld σπiτl, 6πoυ ol volκoKυρεg τoυg iδlvαv κdπoιο ouμβoλlκ6

καl βαoiζovΤαv σTη φαvταoiα 6αωv xροviα ol oτoλ€g τoυg δεv ξταv αγoραoτ6q απ6 παλld κoμμ6vα ρo01α'Τo τlE φoρoυοαv Kαl τιg Ξραβαv καl απoτελo6vταv καl Τo 6θlμo τηg (σUγXΦρεoηg>' oι βρdδυ τηg Kυρlακηi τηE TυρΝηζ γivovταv τα πεθερlκd τoυg, τoυg κατoικoι τωv 11ιυρrΦv επloκετπovταv τoUζ γovεig ΤοUζ,

παππoυδεζ,τoUζκoυμπdρouζτoUζκαlαφoι3τoυgφλoι3oαvτo16ρl,

πoυ πηγαlvαv επiοκεψη οl oυγγεvεig ζητoooαv δuγxωρroηr. Στα παlδrd πoυ id,ro, λεφτd.Εvδlλφερov παρoυolαζεl τo €&μo τoυ <βραομ6voυ αυγo0>>, oτα 1ωρld τηE Aλμωπiαg αΜd καl σε γ[vovταv iηv ημερα αυτη 6μ μ6vo τηζ Tα λo,ιλιi μερη τηs εuαοog' Η γlαψd κdθε oικoγ€vειαE μαζεuε γι1ρω κλωoτξ εψ6vu, ξεφιoοδl1ε επεliα €vα βρααμfvo αυγo Καl τo θδεvε με μlα oτα oτ6ματα οiηv ακρη εv6g πiαoτη. Στη oυv€1εια To αKoυμπoι3oε δlαδo1lκd πλdτη.'oποro εγγ6vι τωv εγγovlΦv, τα oπoiα εi1αv τα x6ρlα τoυg πioω oτηv oτ6μα ΤoU τo αυγ6, εκεivo τo 6τρωγε' Σκoπ69 τoυ κατορθωvε vα πldoε, μ, 'J τη Σαρακooτξ τα oπoiα εΘiμoυ αuτoο ηταv vα <<κλεiooυv τα oτoματα)) Ylα

EαvdvolγαvτηΛαμπρη.ΣτoΙδroπαlδiηγιαγldfδrvε1αλβdηλεφταγlαvα αγoρdoa καραμ€λεg.'Eτol dρxlζε η Σαρακooτη'

ol Τo πto xαραKTηρtoτικ6 oτot1εio τηg Aπoκρldg απoτελoOv βfβαlα ωg oημερα' Στo Σo16 ot μεταμφlfoειζ, πoυ oυvεxiζovταl σε μεγdλo βαθμ6

q

*


τoμαρrα απo μα0ρoυg μεΤαμφεσειζ, σΤα Καρvαβαλlα, εivαl vτυμ6voι με iραγoυg και ζωoμ€vol μεγdλα κoυδoιjvlα. Στη Νdoυσα πρωTαγωvlαroιiv oι Mπofλεg, dvτρεg vτυμ€vol γuvαlκεiα, καl ol Γεviτoαρol, με φoυσταv6λεg καl πλατεiεg lδloμoρφη μαoκα, πoυ γυρiζoυv παρ€εg παρεεg τoug δρoμoυζ Kαl τlg τo γραφlκ6 αιγαtoπελαγiτlκo 1oρεfovταg με εrδlκ6 τυπlκo τρoπo. Στη Σκυρo, vηoι με τooo αξ16λoγo καl lδ16τυπo λαik6 πoλlτloμ6, παiρvεl επioηq τη δlκη τoυ μoρφη.ol μεταμφlεoμεvol, ol Γ€ρot, με ζωoμoρφη 6ψη καl ζωoμ6vol πoΜd κουδofvlα Kαl oι Κoρ€λεg, αvτρεg vrυμξvol γυvαlκεiα, γυρiζoυv

δρ6μoυ6καlεπiτlαοηκΦvovταζτovηοiμε1αρo8μεvεgφωvθ6,opxηoτρικεg

κirηoεlg, τραγoιiδια, xoρουg καl πρoπαvτoE με τoυg δυvατoιig καl αρμovlκo(lg 1τ0πoυg τωv κoυδoυvlΦv.

EΛΛAΔoΣ KAPNABAΛI ΣτΗ KPHTH

PEΘYMNo

Θα Kαvταδ6ρol με κΘdρεg, μαvτoλΙvα καl παλι6E μελωδiεg. ol μαoκαρdδεE τηg δρ6μoυE ιrt.γorη Π6ρτα και Θα 1oρfψoυv στoUζ o''o . τηg φlλαρμovrκηE' ol 'η 'riρα"ou1, <<Mlκρηg> καl τηg <<MεγιiληE> αγoρdg, με ioυg ρυθμo0g -"ρrlrιirllκεg εiοηrιiroε* κoρυφΦvovTαl με τη μεγdλη παρ6λαoη oτηv ,roρol,r*η riωφoio Σ. Bεvrζ€λoυ με κατdληξη τηv Πλατεiα AψΦoτoυ τoγ καρvαβαλlo6. Tηv KαΘαρη γ,α irdrrι, 1oρ6 iαl απo1αlρετloμ6 τo Δευτ€ρα oτα 11ωμd rvliρωvα καl Mελδ6vlα αvαβlΦvoυv 6Θlμα 6πω9 'dffi;η, rοφhi, o .iKαvτηζ), To μoυvτζoι3ρ1rl1rα., τα oπoiα, σε σUvδυασμ6 λεψ,μo 'ηg τoυg η11oυξ τηi λ0ραξ, απoτελogv μlα μovαδlκη εμπεlρiα. ;;i;#'*ρoδi'iλ,

KAPΝABAΛ| ΣTA ΔΩΔEκANΗΣA

κAPΠAΘoΣ

τηv καοαρη Δευτ6ρα λεlτoυργεi τo ΛαΤκ6 Δlκαoτηρlo AvηΘlκωv Πρdξεωv' Kdπolol κdvoυv dα1ιημεg 1εlρovoμiεg oε κdπoloυg dΜoυg καl στo oυMαμβdvovΤαl oi'iiiorξ'Τζαφl€δεg fiωρoφ6λακεg) γlα vα oδηγηΨv αoτεiα Δlκααrημo, TΓoU τo απoτjλoιiv ol oεβαoμiol τoυ vηαloιj. Τα αυτoo1€δIα καl τα γελα ακoλoυΘεΙ τρlκoιiβερτo γλ€vτl'

ΛEPoΣ

olAπoκρ166ψoρτdζovταlμετlζ(Kαμoυζ6λεg>,μαoκαρdτεζ,καlToυζτα'oπoiα αuτoq1€brουg πo,ητξ πo,j oΦΦvoυv περlτΤαlκτlκd oτl1dκlα vτυμεvα κλloγερdκlατrηγαΙvovταg απ6 απiτl oε αrriτl' Τo απαγγinor, ''oδ,α επΙoηE καl σΤη Σ0μη' iδlo ιiθlμo 61oυv

KAPΝABAΛ| ΣTtΣ KYκΛAΔEΣ

NAΞoΣ

Στηγεv6τεlρατouΔlovOαουoεoρτασμ69ξεκvd-τoπρΦτoΣdββατoτηg ΑπoκμdgμεTo"φαq.μoτωv1oΙρωv.Tαμεoημ6ρlτηgτελεUTαiαζKυρlακηg,

b


(κoυδοuvdτol>. Aυτoi φορoιjv κfπα καl στηv AπεΙραvΘo εμφαviζowαl oJ ioυκoοrα, γuρroοr'τo 1iορ6 καvovταζ Θoρυβo καl πφκαλogv με doεμvεg .iφρα""s. biiο,o, κραio6v <<o6μπα>, ξ0λo π-oυ παραMηλ'lβTαl με τov δ,Jr*,o*ο φαM6. Mαζi τoυg μπλεκovTαl o <Γ€ρog>, η <<Γμd> κα! η uλρκoοοα>. Σπg απoκματlκii εκδηrιiυεlg τωv <<Koυδoυvdτωv> μπoρεi <<αvdoταoη τoU vεκρo0> καvεΙs vα δεl ,o uγdμo'τηE vυ6ηsrr,'τo ,,Θdvατo), Tηv Kαλ6ξlδo, Καl To <<6ργωμα>.'iδ, κi6αρη i\ευτεραo.rls κoN6TηTεg Πoταμd, oτo φθol λibαο,o i.o. i, κdτoιiol vr6vovrω <Kδρδελdτol> η <Λεβ6vτεg>, γlατi εivαl φoυoταvελoφξρol καl η Φμoυg €1oυv κoβελεg. ol Koρδ-ελdτol -org "o, απoδiδεταl στoυζ πεl ραT€ζ- _AτT6 κovτd δΞοr.ρη δroμoo-',o iδus "λiρε*εφ τlg iδrs J*broυ'Θoιiv κo, α ληoi6E, oi-uΣπαραρατ6ρoι>, πoυ αρπαζoυvκρατdεl Φg πoυ κoπ6λε9 γ|α vα ng'ραior, με iδ ζ6μ oτo Xoρ6 καl σTo γλ6vτl, τo πρωi.

KAPNABAΛ| ΣTΗN fΙEΛoΠoΝΝΗΣo KAΛAMATA

Τo ΣΦμα EλληvΙδωv oδηγΦv, με T1l oυμπαρdoταση τoU Δημoυ Kαλαμdταg, oργαvΦvεl τηv ημ6ρα τωv Aπ6κρεω τo κλδερωμεvo <ΓαiTαvdκl> στηv Kεvτρlκη ΠλατεΙα. Πρoηγεiταl η παρ6λαση τηζ

ΦrλαρμovlκξE Kαλαμdταg. Avατrαριioταoη τoυ Bλιi11lκoυ Γιiμoυ: o Moρφωτlκ6g Σ0Moγog oργαvΦvεl 6vα απδiμdnκo παvηγ0μ. Η γαμηλlα-πoμπη Θα ξεκvηoεl απ6 τα ΓραφεΙα τoυ ΣυM6γoU με παραδoαακη μoυolκη απ6 αvτΙoτol1α -o εoξεy? l δ, r"l ; ;'I;": μ μ i'εx" υv εivα μεiα μ φ' ι59 9}:].gγ:Ψ::':::J:: λαΙκ6 γλ€vτl με 1oρ6, τραγo0δl αioroυ'οεi 6πδu ;iι;;-; χ;;;,,i"τ_κdr'ρou, καl φαγητ6.

MEΘΩΝΗ

π9υ κραTαεl Eοω αvαβlΦvεl <<τoυ Kouτρo0λη o γdμog>' Kαρvαβdλl - γdμoζ δ0o απ6 τov i4o αrωvα. ΣπE μερεg μαg, τo ζiυγιiρl τωv vεov0μφωv εΙvαl 6πoυ πλατεiα, γivεταl o πηγα'lvoυv oτηv durρrg, πoυ μαζi μ' 'ojg'oυγγ'*Ιξ πρolκooιiμφωvo καl με κδυμπdρo. Διαβdζεταl τo γαμbcμ. τρrκo0βερτo γλ6vτl. ακoλoυθεΙ''o''αki,, MEΣΣHΝΗ

καρvαβαλlκξ εκδηλΦσas με γivovταl oτη Mεooηvη εoρτα-,Ιεs Tυρoφdγou καl Tηζ Tη.ζ τo δlημερo τηE KυμακRζ o''o*6iοφωδη 'org ol εκοi1rωoaζ αυτ€g 1ρovoλoγogvταl, o6μφωvα με_ Tηv ioοoρηs λευriραg. απ6 τov xροvlα-αμ€oωg μετd τηv απελευΘ€ρωoη ;ρa'δd;η, oπ6 '.i '.ρδ'o εvτovδ παραδoolακ61ρΦμα καl περtλαμβdvouv τα io,φii*oζiγ6. εxoυv

iαω iροro

εξ{s:

oυvoδεiα Γu6io*η τηg Tυρoφιiγoυ: Kυκλoφoρ'lα μεταμφlεψ1vωv με τη

δη

oυμμετoxη'τηs ΔημoT!κηs Φ.l}αρμovlκηg. Τo βρdδυ τηg <<φωτldg>, iοΠg ημεβg αvαρi;vεi τo παλαlδ'καiγραφrκ6τατo. fΘlμo τηg oε δldφoρεg γεlτovl€ζ τηξ μ"r"ο"" oiηv εruιαδα. ol κdτolκol αΦoυv φωπθg

λαΤκΦv oργdvωv

q


π6ληE, γ0ρω απ6 πE oπoiεg κuρlαρ1εi τo γλ€vrl κα1o 1oβζ μεxμ τo πρωi, γivετδ αvαπαρdoταoη παλαlΦv εΘΙμωv καl rcrroμΦv απ6 τoυE vr6πloυg. kαΘαρη Δευτ6ρα: To πρωi, αrη Θ6oη <Kμμdλα>, γivεταl η αvαπαρdαταoη τηE εi'εrεσηζ μlαζ γερ6vτlooαζ τηζ Mεooηvηg, τηg γμdE Συκo0g, πoυ κατd τηv παρdδooη, αMιi καl με lατoρlκη τεκμηρiωoη, κρεμdαrηκε στη orγ*'^ρ,μ6vη ioπoΘεoiα τηg π6λη9 με εvτoλη τoυ lμπραημ Παoιi, επεlδη εi11ε bαρiog, εξηγΦvταt ΤoU €vα 6vεlρo πoυ εi11ε δq, vα ToU πεl 6τl η εκoτρατεΙα 'o τou καio iδloξ-oα εi11αv olκτρ6 τ€λoE απ6 τηv αvτiδραoη καl τo oθ6vog τωv επαvαστατημ€vωv EΜηvωv. Η αvαπαρdοταοη γivεταl με τηv καταoκευη κρεμdλαg καt To oτηolμo Θεατρlκξg oκηvηg δiπλα τηE, 6πoυ παlδld τoυ Πoλlτloτlκo0 ΣυΜ6γoυ με αvdλoγεs εvδυμαoiεg καl εξoπλομ6 παΙζoυv απ6 τηv αρ1η Φs_τo τ€λog. τo δριiμα'τig γμdζ Συκbοg. Mετd τηv αvαπαρdoταoη, μπoρεΙ κdΘε επloκετπηζ uλ ,i*ρ'μδαrεi> απ6 τoυg ψευτoδημoυg τηg κρεμdλαζ. To απ6γευμα τηg'lδlαg ημερiE γΙvεταl η παρελαoη με μαζoρfτεE, dρματα, μεTαμφlεσμfvoυg μlκρo06 καl μεγdλouξ καl 11oρευτlκd ουγκρoτdματα.

ΠATPA

To Kαρvαβιiλl τηg ΠdτραE απoτελεi Tη σημαvΤ,Ι9''ρη εκδηλωoη τηg*περlo1η5 .α, μ',α o'16 Φυφciιεs τη61Φραg. Περλαμβιivεl πdρα πoλλ€g εκδηλΦoag ',E 6πωE: <EδΦματαr, uβaby iiliyr, <Mπoυρμπofλια>, <Φεψdμα>, πoδαρdτη vυ11τφlvη παρ€λαoη Tηv παραμovti τηg τελευταiαg Kυμακηg. Kατd τηv πρoτεlευiαiαεβδoμdδα'δloργαvΦvεταl 6vα δαρκ€E τετραημ'ερo εκδnλιiloεωv, Troυ αρ1Ιζoυv αirο iη, Τolκvoπ€μπτη καl απoτελo0v Tηv τrρφτη μεγdλη κoρ0φωoη i'ro*ρtdτlκωv εκδηλΦoεωv. Tηv τελευταiα εβδoμdδα €1oυμε τη ψωoτη 'λu κατdληξη iωv καρvαβαλlκΦv εκδηλΦoεωv με κoρuφαiεE σT'γΙag! αυτ69 τωv οοo πd6εrdoεωv. ojoιio παρελdoεlg γivovταl η μεv μiα τo Σdββατo καl εΙvαl vυκτερlvη, η δε ιiΛλη τηv Kυρlακξ τo μεαημ€ρl. Σ'αυi€g παiρvoυv μ6ρog πdvω απ6 τμdvτα 1lλdδεg ιiτoμα, Tα πφlσσ6τερα απ6 ταbπo'ια εivαl-μ6λη τωv Γκρoυπ τou Kρυμμfvou Θηoαυρo0. Tηv παρ6λαoη παρακoλoυΘofv περloo6τερα απ6 30ο.000 dτoμα, εvΦ ψα περiπoυ 4ε ωρεE η πρωτεfouσα τηζ A1αTαE μετατρ€πεΤα! σε κ€vτρo τou κεφloιj.

KAPΝABA/\I ΣTA loΝ!Α NΗΣιA

ZAKYNΘoΣ

Παραδoolακδq vτελdληs γυρlζεl τo vηoΙ καl δlαλαλεi τo πρ6γραμμα ToU καρvαβαλloο. Σε 6λη τη δlιiρκεlα τηE Aπoκρζ δnρy-αvΦvovταl 1oρoΙ, παρεrboεlg, μαoκαρdτεg, εvΦ Θεατμκ69 oμdδεg παζoυv oτlE πλατεiεg καl oτoυE δρ6μoυs. Trg Kυρlακf6 Tωv Aπ6κρεω καl τηs Tuμvηg γΙvεταl η ,r'ρ,Φρα iου καρrαβαλoυ μr rη oυvoδεΙα αρμdτωv απ6 6λε9 τlg περto1θg τoυ vηdloο. ol εκbηλΦoε6 κλεΙvoυv με Tηv'r9η,j δlαoκεδαoτlκη <Kηδεiα τηg Mdoκλφ. Mu αvαπαρdoταoη - παρωδΙα κηδεΙαg με πoλ0 γ6λo, 6πou τη Θ€oη τoυ vεκρoO παiρvεl o Kαρvιiβαλoζ, εvΦ ακoλoυΘo0v ol Θλlμμ6vol oυψεvεΙE, με απερiγραπTη εξελξη. To καρvαβdλl δεv περloρ'lβταl μ6vo oτηv π6λη, αμα μεταφ6ρεταl καl σ'6λα τα 1ωμd τoυ vηoloO'

KEPKYPA o Ντελdληg

τo πρωΙ, με oαλπlγκτ€g

καl Tuμπαvloτ6g, Θα δαβεΙ τoug δρ6μoυ6

"}


Tηsπ6ληζγlαvααvαγγεΙλεlTovερxoμ6τoυΣ16ρKαρvdβαλoυ.ΗμεγqΙ} πδμπη, μi αρματα, φ,λoρμorlκ€E'καl μασκαρεμ€rrεg oυvτρoφ€g, κατευΘιivεταl oτηv Kdτω Πλατεiα γtα To καΘlερωμ6vo γλ€vrliη, .εrεuταΙα Kυμαkη'ηs Aπoκρ1dg η παρ€λαoη.]9U Σ6ρ Kαρvdβαλoυ' αιioο ααβεi τo Σαρρ6io,'iηv oοο r. Θεoτ6κη, πg Kdρwε ΛdκoυεE' Θα στηv Kιiiω Πλατεiα 6πoυ Θα γivεl τo καψlμ6 τoυ.

'rbμo'',*l

KAPNABA/\I ΣΤH ΣTEPEA EΛΛΑΔA

AMΦlΣΣA ol θρ0λα γlα

δldδooη στηv περlo1η. Λ6γεταl πωζ π9U,α .,bro,1εκi, απoτελo,:v ψυxεE oκoτωμ6vωv αvθρΦτrωv η ζιbωv oυvδεδεμ€ vo εivαl τρlγυρiζoυv σTηv πiJιoxη'τδ oτroυoαδτερo oτol;trεl6 πoυ Αυτ6 αγαπo0oε καl ['iη, παριiοo}η ειvαlio oτo11ε16 τηg <<Xdρψαlvαs>. oπoioυg η δoυλειd τo0g πρooτdτευε ToUζ ταμπα*ηοε-Eβυρdδδ€ψεg), τoυ5 πωE o'iαγ^oE, vα βρioκoλαl αrη aροoη vιiμq :t6ρα' ΠoΜoi oρκΙoτηκαv v,31τα o'6λη τη oυvolκiα, vα καταληγεl σΤηv εiδαv τo oτolxilο vα τρlγυρΙξε, 'η r'ρδο *o, rλ xαvεταl. nφn Qη-voοvταl ol πlo παλαloΙ πωζ τo 'orτηE Xιiρμα,rogiβγo,vε κdθε Σιiββατo βρdδυ, κατ6βαvε απ6 τηg "ηγη o'δ,iε,ο καl uκoλo*uοδuE rδ'pεμα, iαi γι3ριζε σToυζ δρ6μoυ9 μoυγκρΙζovTζ ^ αυolοεi τo τεriυiαio Σαββατoκg_ρnκo τηg Απoκpldg αvαβlΦvεl 6πoU "εJror'os oiη" λμφroα o Θρilλoζ τoυ <ατol1εlo0>. Aπ6 τη oυvolκΙα Xdρμαlvα, Τα-μπdκlκα, Καl τα oκαλld τoυ Aη Νlκ6λα κατεβαivεl τo βρΙoκovτα, Στo loτoρlκ6 'o 'roλ,α <<oτo11ε16> κω μαζi λκoλoυθoιiv εκατovτdδεζ μεTαμφlεoμ6vol. σα1μκo0 περrε1oμ6voυ γlα μiγαiδ ioφ'u'io iηi ποLηs γivovταl oυζητηoεlt τoug Θριiλouζ καl τα oτοl1εld. Tα <<αrol1εld> εΙ1αv μεγdλη

ΓAΛAΞlΔl

oταv αvoΙξεl τo TρlΦδlo, 6λol ο1εδδv ol κdτoικol τoυ Γαλαξlδiou κυκλoφoρoOv μεTαμφlεσμ€vα με απoκρldτlκα κoατo0μIα σToUζ δρ6μoυ9 καl στα καταoτ{ματα' Evα απo τα καΘlερωμ6vα 6Θlμα τηg π6ληE

εΙvαl τo 6Θμo τηg KαΘαρξE Δευτ6ραζ, τo dvαμμα φωπdg oε πλατεΙεg καl δρ6μoUζ, με μoυοlκη, φαγητ6, Xoρ6 καr γλ6vτliτo ΓαλαξΙδl, τηv KαΘαρξ Δευτ6ρα δεv παiζoυv με σερπαvτΙvε5 καl 1αρτoπ-6λεμo, αrιr& παiζoυv <<αλευρoπ6λεμo> με βαolκ6 δατηρεiταl απ6 τo 1801' Eκεivα τα 1ρ6vlα,

uλκ6 τo αλε0ρl. Aυτ6 τo €Θlμo rro, io Γαλαξiδι τελo0oε υπ6 τηv τoυρκlκη *o'9Ι!.'^91o1::-::Ι1.T:' "oρoιo πg Aπoκρ,ig γ,o vα-διαoκεδdooυv καl vαxoρ:γ:ιγ :.1199Ψζ 'riδiμrrou EvαE κ0κλog γ'o',s!rroΙ*'E, θvαg γlα τoυE dvτρεg. Φoρo0oαv μdoκεE η κιiρβoυyo. Στη oυv61εlα πρooτ€ΘηKε i'iroorπα απrωE εβαιiαv 'ou{με 'o io βερvΙκl τωv παπouTσtιilv καl η Φ1ρα. Στo δir,iρi τb rbυrακl, μoυriqoορωμα σU μμεiε1ouv 6λol, αvεξαlρ€τωg ηλlκiαE'

ΘHBΑ

To

Avαπαριioταση τou Bλd1lκoυ Γdμo'u, κdθε KαΘαρη Δευτfρα' απ6 τo 1830, μετd τηv EΙvαl 6vα €Φμo φoα,iεt στ!g ,iμθρrE μαg περΙπoυ

"o,

6


απελευΘ6ρωση Τωv oρavΦv περloxΦv' τη Θεooαλiα ol Bλd1ol, δηλ. o,'o-J'rduηοεE iιπ6'τη MακεδovΙα, τηv Ηπεlρo, Toυζ καl βρηκαv γ6vιμo καl τη Ρo0μελη, .γioi.r',,rαui6τε τηv dγovη γη 6δαφoE voπ6τερα. io ιiioijo εivαr εqo1o, η γαμηλn πoμπη πoλ$1ρωμη,,η μoυσlκη πoυ τη orroο.ο.l (πΙπιζis, vταoσλια κ'd') εξαlμτrκιi ζωvταvη' _^_^ --^^!.^' .ι ιa εivαt και To απoκoρ0φωμα τolnroπεμτπξ δi.oρ'ooιioι Eεiniλοv_τηv Io βΦοu (κrμαKη τηζ Tυμvηg καl KαΘαρι1 τo τελευταio Σαββαλοilακo τηg AπoκρiαE Δευτ6ρα).

ΛlBAΔElA

η oμdδα πoλτΦv <<Φiλot τoυ τo <<ΓαΤταvdκl> με τηv Kαρvαβαλιo6 τηE ΛlβciδaιiE1oqvαγωvεl κdΘε 1ρ6vo λη'iI* λφλο',αξ Πρ6κεlταl ψατrαρdδoση πoU τηρoιivταv ir"δδ'ξρ;εη 'ou δ'-noγiig"μ,ohoλεμo ατη Λlβαδεld καt η oπoiα αvαβlΦvεl μfxρ| καl μετd πloτd τηv παρdδ9oη: ol γεiτovεE 'o, τα τελευταΙα 1ρ6vn. Η αvαβiωοη ακoioυΘεi τo ΓαΤταvdκt τoUζ μαζΙ με dρματα καl στlt σUvolκiεg rηg'ποiηs ''ρo''oiμdζoυv πρogiηv κεvτρtκη πλατε[α 6πoυ πλ6κovταl τα μαoκαρdτεζ καl παρεriliivoυv

Τλ;;λJταΙα KυρlακηJωy Aπ6κρεω,

ΓαiTαvdκα.

ΣKYPoΣ

τωv ημερΦv Tηζ Mε τηv αρXη τoυ Τμωδioυ καl κdΘε Σαββατoκ0ρtακo Τηv <κoρ€Μ>l vα βγαivoυv Aπoκμdg, τo θσμJior rηo,o,i Θελεl τov'<γερo,, Kαl δ'r;,v μlα ξεxωριoiη 9κ!vα τωv ημερΦv' o κγ€ρog> - 3 σToυζ δρ6μoυ5 αoudη i,dor'η βρdκα καl 61εl oτη μ6oη τoυ 2 φoρdεl xovΤρη μoορη *ο,"α, vα φτdoεl Kαl τα 50 κλd. To oεlρ66 κoυδoυvlα, τo βdρog τωv oπoΙωv μπδρεi καl, περTrατΦvταg με πρ6oωπδ ro, .oλο*ετbι απο πρoβld μικρoιi κατolκo0 πoU φoρdεl' Η κoυδo6vlα τα uo η1δ6r'μJιωolκα 1oρευτlκ6 ρυΘμ6, καταφ6ρvε, παραδoolακd oκυρlαvιi ρo01α, <<κoρ6λα>>, η ,rαμα io, γΞρrr, επδivτυμ6vη με To μα0ρo 1ρΦμα τoυ xρωμo τo dαrrρo.oε πλ{ρη αvτΙθεoη με μi αυτηg τηg ^:φι.ρxd εxovταiλ oriη *α'μμ€vδ τb πρ6oωπ6 τηg' Τo δΙδυμo <<γ6ρoυ>, καl o <<φρdγ595'' Aυτ69 o oκυριαvηg nπo*i,dE orroο'ο'l πoλλ69 φoρεζ τoυ vηoloιi αMd καl παvτελ6vl, μαoκαρdg, ,rrμ&δi u';roοoοoolακd bdοio και φ6ρεoαv δoi,ρiE., ij..πoriiJ,i Σκυρlανoιig πoυ fβγαλαv πg βρdκεg εΙvαι η Aπ9κμdE παvτελ6vlo ιφραγi*l. ι,r,d ,inrη iκδηλωbη τηt.σKUρlαvηE oτηv vαUτlκι1s ζ9ηs' 6πou ψαρdδεg -φαior, 'ro,iiπλ-iαvαπαραoταση €Ψεiρα καταδτ&oεig .5αl γεγov6τα πoυ αφoρo0ν πλεlov6τηrα'orfoαiφιEor, T:ly KαΘαρf, Δευτ6ρα, o1εδ6v σTηv κolvωuκη ζG-αiη, εrιddo.γεvικ6τερα. τoπκ€ξ ατoλ6g.κατεβαΙv-oυv oτηv πλατεΙα 6λol ot ε*uρ,orJili "oiλοo",ακ6E και τραγδυδo0v oκυρlαvd τραγoιiδn' ior 11rρ,o0 καl 1oρειjoυv

-*;

KAPΝABAΛI ΣTΗ ΘEΣΣAΛ|A

TYPNABoΣ

Πloτoi oτηv παρdδooη ol κdτolκol τoυ Τυρvdβ9y:_Ψ]:l1:9'::Ι9*: ;ff-η ;η; λ''o iρ'α E, ξεκlvo 0v Ψ εκ9η|Φ9:5 1q:1 :γiγ,.:"' τηv kαoα ρη Δl υ τ€ ρα : #,**;b; δωror'λ' η9 I9^1 ηT:.γfgΙ'

;χ;;;'i i;iΗ;

$1oρτ6oou'roxrσiiαου.Γι1oω-αη6ηγ-ηq:::ojl:.:':,lo:j:1Ι:L1 hχd;r"';_fi;;; -r'"oiir16lo0 με φαΜlκd o0μβoλα καl τoλμηρd πεlρdγματα απ6 τoUζ (μπoυραvΙδεg>'

{f


KAPNABAΛi ΣΤΗN ΗΠEtPo

APτA iαe.1ρ6vo

EΙvαl μlα εκδηλωση πoU γivεταr τo Kαρvαβdλl ΓυvαlκΦv. oργorδr'ταl απ6 oμ&ο'g γυvαlκΦv (απoκλεloτlκιi). ΚdΘε Tετdρτη πρrv απ6 iξλ'o*ρ169 κdvoυv παρεrαoη στov κεwρlκ6 δρ6μo τηg π6λη9 (oδ69 orro*ρ1iilκεg ατoλ69, γlα vα καταληξoυv oε κdπolo απ6 i*orφαl, vτlμεvεi τα κ€vτρα

μ,

τηg π6λη9 ψα

ξε@vrωμα'

lΩAΝNtNA

<,

Kυμακη τηg Aπoκρldg ψoρτdζovταl ol <Τζαμdλεφ, δηλαδη fη, ''ιrrταiα 6πoυ ol μεTαμφιεoμ6voι 11oρε0oυv oε δπλ€g καl τρπλt5 μJγαiiiφrπ6g, oεlρ6E γιiρω τoυt. Τωv ol εκδηλΦσεlζ Toυ Kαρvαβαλloo κoρυφΦvovταl σTηv κεvτρlκη πλατεiα !ωαwivωv, 6π0υ oτηvεταl καt To περiφημo γαiTαvdκl'

ΠPEBEzA Κ εδΦ κdθε 1ρ6vo πραγματoπolεΙταl εδ'μo

"δrrω, l"iλo'rεμτπη

τo Kαρvαβdλlτωv ΓυvαlκΦv' Eivαl €vα δεκαετiΦv, πoυ απαlτεi συμμεToxfl μivo γυvαtκΦv. TηY . πoU συμμετξoυv, καθιilg καl γπεταl παρ€λαoη τωv γuvαiκΦv

αρμdτωv. με Ξiirηi o Δημog Πρεβεζαg γlopτdζεr τα Koιiλoυμα τηv KαΘαρη Δευτ6ρα κ'd" εδfoματα εκδηλΦoεlζ πoU πεμλαμβdvoυ_v μoυσlκη' Xoρ6, σαραKoσTlαvd τoυ AγΙoυ Γεωργioυ Πρ€βεζαg' o'η, 'rερ,o11η

KAPΝABAΛ| ΣTΗ ΔYT|KH MAKEΔoNiA

ΓPEBENA

oμdδεζ ovoμαoτd εivαl τα <<Λαγκoτodμα> κατd τη δldρκεlα Tωv oπoiωv με'αμφlεoμ€vωv αvdβoυv φωπ69 καl 1oρειiouv'

KozANΗ

€Θlμo τηg H ioζαviτ,κη AπoκρId εΙvαl To πlo ψηolo, λαik6 καl αυΘεvτlκ6 τωv σUμμετoxη π6ληξ. Evα ξωvταro εo,μo πoυ αrηρζεΤα| σΤηv αυΘ6ρμητη κατoiκωv, αrαp,.πorioiμ,o παραdbciη ol ρζig τηg oπoΙαg 1dvovταl-oτα βdΘη

ατμ6oφαlρα9υQυuiα5, iρorδu. oi εκδηλΦoεlg xαρακTηρiζovταl α116 <ol Φαvoi> εivαt σTlζ Kαl ορδμδυg 1λατεkg. γ6λoυ *α ioρoο i"orE γεlτov6g τηE Koζαvηt καl oI μiγ,iliiφωπεE 'roj'orαβouv αilg διdφoρεE (oτoτοπlκ6 lδΙωμα), πoυ iid.r,o,'iαγoυ-δogv απoκμdτlκα τραγoιiδlαoατlρiζoυv,.oro-drgg *α, πρ6oωπα. Kατd τη δldρκεlα τoυ δωδεκαημερoU' τη5 καοi μερα μlα γεlτovlιi αvαβεiτoγ δlκ6 !Qζ <Φαv6>, εvΦ τo βρdδυ o' 6λεE τlg irρiiiιis (iηs Mεγιiληg Απo_ηρldE) αvdβoυv 6λol ol <<Φαvoi> πρωΙ' τo Φg παραδooιακ6 γλfvτι γειτovlfg *o, η ,δλη ζiiεvα ξεφρivo

'o, odτι'jα5,

ΦΛΩPlΝA

απ6 τηv Toπlη KdΘε 1ρδvo oργαvΦvovταl καi πραγματoτrolo0γταl Ξlvoι3 Nερog, πoυ δlαρκoιiv Aυτoδloiκηση ol o'1ro*ρiαr,*εg ε*bηlbgΞ,, τoυ g rr'ρ,io μ βdvoυv-παραδoolα κo0 5 1oρo0 g, χo ρ6 η μερ's. 9,l*δηπo', πεζoπ6ρωv. KoρυφΦvovταl Τηv μi'oμφ*μdrrv, "αρr,lιooη αρμdτωv καlKαΘαρ1i Δεuτιiρα τo πρωi, ατηv n'roiρ,αξ καl τηv kuρ'αiη

;;;

irr.r'λio

'η6

s


γivεταl τo πθταγμα ToU 1αρταετo0. Η 6λη εκδηλωoη oυvoδει3εταl απ6 λαiκη oρ11ηoτρα. o κ6oμoE, σrηv 6μoρφη αυτη τoπoΘεoiα, f1εl Τηv ευκαlρiα vα απoλαιioεl τηv λαγdvα,-Tη φασoλdδα, τo 1αλβd καl To κραoi, τα oπoΙα 'rαρoδoo,ακη πρooφ€ρovταl δωρεdv oε 6λoυ9.

τoπoθεσiα

<<Πε0κα>>

KAPNABAΛ! ΣτΗN κENTPIKH MAKEΔoNlA

ΣoxoΣ

ol <<Kouδoυvoφ6ρα Τρdγol>, απ6 αlΦvεg πρv μf1ρl καl oημερα, Tηv περioδo τηg

Aπoκρlιig γεμ'ιβυv τoυE δρ6μ0υζ ΤoU Σo1o0, αvαoτατιilvoυv γη Kαl oυραv6, πρoκαλo0v τη φιiση καl τηv κolvωvΙα. oμdδεq μεTαμφlεσμ€vωv με μα0ρεE γιδoπρoβfg, ξωoμ€vol με Tα τ€ooερα oγκΦδη οlδερ€vlα ioυδoιjvια, παρoυoldζovταl απ6 παvτo0, 1oρoπηδoOv καl oεiouv τα κoυδo0vIα ΤoUζ εvΦ τραγoυδo0v με γoερη φωvη.

ΠoΛYΓYPoΣ (xAΛKlΔlKH} ol εκδηλΦσεls ToU Kαρvαβαλro0 ξεκivηoαv πρ!v-απ6 αρκετ69 δεκαετΙεE τελευταΙα p6vlα πηραv Tη μoρφη 12ημερωv εκδηλΦoεωv κυρ[ωg

καl τα

lαoγραφliδιi xαραiiηρα, λλο,oiωvταζ τo καοyαβιi|lτoυ Πoλ6γUρoυ μlα απ6 EλλdδαE. Kατdτη δκiρκεια ιjiγαλuTερεζ απoκμdτrκεg εκδηλΦσεtζ Τηζ_ B. παραδoσlακ69 λoυκdvlκα, ',E πρooφ6ρoviαl δωρειiv κραoΙ, 'δρ'o"μωu 'r, 1αλβdg, 1ωρldτlκεg πiτε6 κ.d. KAPNABA/\I ΣTHN AΝAToΛIKH MΑKEΔoΝlA

ΔPAMA Ξiηv Kαλη Bρ0oη ol <<Mπαμπoιiγερol> κρατdvε oακΙδrα με oτdμη. oταv τo iεφr αvαβil, oακi6n καl TΤερlεΧ6μεvo εκτoξει3ovταl σToυξ περαoτlκo05' ΣEPPEΣ

τo Στo voμ6 ΣερρΦv, ατηv Aγiα Eλ6vη, τη Δεuτ6ρα τηζ Tυρlvηg oυvαvτdμε Avαoτεvdρηδεg ol με u*oλ6γερoυD. Τη ψoρτη αυτη αρ1iζoυv 6Φμo τo σUγκρoTo0v ol oπoiol ol καl καl'αυμμεiε1oυv μiμol, απ6κρυφη μro'oγ'ωγiα θiαoo: o'Bαolλd6, τo 8αoΛ6πoυλo, o καπlσTρdζ, o καλ6γερo9, η vι3φη, η καl, τ6λo9, ol μπdμπω καl τo εφταμηviτlκo, ol γ0φτol με Tηv αρκo0δα Kouρo0τζηδεE (φ0λακε6). nφob o οiαooξ τoυ Kαλ6γερoU επlσκεφΘεi 6λ9 τ9 oπΙτlα τoυ 11ωplo0, oυγκεvτρΦvowαl 6λol ol κdτolκol oτηv πλατΨ, 9'r.o, γΙvεταl η πρoετolμαoiα orμ'βoλlκo0 αγρo0 γn Tη απoρd καl ακoλoυΘεΙ η oκηvη Toγ θαvdτoυ καl 'o, Kαλ6γερoυ. M6λg αvαγγελθεΙ η αvdoταoη τηg αv&clτασηζ 'ou''rρr'oγωvloτη τou πρωTαγωvloτη, o oiooδE αρ1iζεl κυκλlκδ xoρ6 γιjρω απ6 τo oυμβoλlκd 6""oρirεro iωραφl'με Tov gioiλii'επoρ6α σTηv κo-ρυφη τoυ 1oρo0. Mετd τo <<κl απ6 τoυ i"ρδδ nu,iir'irφηs oir', τlE ευ1€g ΤoU Kαl τo πληΘog, ευ16μεvo 1ρδvoυ>, δlαλ0εταI.

-,


Η λαikη αυτη Θρακlκη λατρεiα παρoυodζεl επioηg εμ_φαvη τα ψωoτd oτol1εiα Tηv τoυ αρ1αio, Δ,orυo,αoμoιi. oι εμυvητ6g τoυ εΘiu9γ βλ6πoυv τα πdΘη Kαl Δlovfoou' αvαoiαbη τoυ Kαλ6γερoυ ωt επlβiωoη απ6 τα πdΘη τoυ θεo0

KAPNABA,\! ΣTΗ ΘPAKΗ

ΔtΔYMoTElxo

Πρoγμo'oπolεiταl αvαβΙιlοη τoυ εΘiμoυ τoυ <<Mπ€ηΣ, τΓoU περlf1εl δlovυοlακd oio,xiio καt f1εl oατlρiκ61αρακτηρα. o Mπ6ηE εΙvαr ΦρlμoE dvτραg με πoλλd oτoλiδlα, μorλd*', *rμεrog 1iε uγδοvα>, βαμμ€vo5Ιε κoκκvdδl, vαργlλ6. M6oα απ6 καl πloτ6λu !αορo φ6ol, μ''o'εξ'*o, iερε' μαζiτoυ ραβδi, αvαπαραoταση oατlρlζ6ταv η Toυρκlκd κατo1η καl η αv€1εlα τηζ

ir.i

'η,εκεivηE. επo1trηg

nρoηγiπαl6λωv ο τελdληg, ακoλoυΘεi η φρoυμi τoυ Mπ6η, 6πειτα o iδIog, ol oε αυλlκoΙ καl ο! γειυργoi. Τo vτforμo o1εδ6v 6λωv Τωv πρoσΦπωv βαoiζεταl τελεlΦoεl Aφoιi η |oοxα παλαι6iερωv επo1Φv καl στov αυτoo1εδlαoμ6. (6ργΨμα, εργαolΦv τωvJoπικilv αvαπαρdοταoη ..γορα, τoυ μπ€η, γivεταi πdλη' Θiρioμ6s) απo τdli γεωργoιig. AκoλoυΘεi γαΤδouρoδρoμiα καl ρωμαΤκη Miτα τηv'oλoκληρroη τηE ρωμαΤκηE πdλη5 oτo MεooxΦρl, o κ6oμoE iδiμαζi με τo πρoσωπtκ6 τoυ Mπ6η πΙvεl καl μoζ.,i'io, o',g παραδoαlακd 6ργαvα τηE περto1ηg' blα-oκεδdζεI με 'oβεpris ΞANΘΗ

EδΦ αvαβlΦvεl τo παλ16 fΘrμo <<To κιiψlμo τoυ Τζdρoυ>. Σιiμφωvα με Tηv τoπlκη πλρdδooη, o <<Τζdρoφ η η <Tζdρoυg>, κατd Toυζ KαToΙκoυg τηg Avατoλlκηξ oρακiiE, ηταv εvα καTασκεUαoμ6v9l αvΘρΦπvo oμoiωμα, Tηt τoπoθετημεvo πα'iω αε ιξvα oωρ6 απ6 πoυρvdρn. Tηv τελεuταiα Kυριακη vα μηv Αποκμdζ καlγ6ταv οτo κ€vτρo αλdvαg, πλατεiα-g η οε uψΦμαTα γlα τo απ6 πρ6oφυγε9 or 6φεραv τo εioυ, τo καl'oκαΙρl ψιiMoυg. τo fθμo αυτo ΤoUξ iilμακωβ τηE Avατoλlκηg Θρdκηs Kαl αvαβlΦvεt κdΘε 1p6vo απ6 κατoiκoυg τoυ oμιilvυμoυ ouvorκoμoιi, o oπoiog βρioκεταl κovτd oτη γfφuρα K6oυvΘbυ τηE ΞdvΘηg. Η οvoμαoiα^<σζdρoφ πρoηλθε απ6 τov ,o, 'ro'oμoιiηXo πoυ δημloυργo0oε-η κα0oη τoυ Θdμvoυ <<τζ,τζ,τζ...>. Mετd την δ16ρρυθμo oroiαηρirlση-τou εθiμoυ, ακoλoυθεΙ 6vα φαvταoμαγoρlκ6 θ6αμα με πυρoτε1vημαTα.

Ιο


: τo Kαρ\aβdλl τηζ ΠdTραs, απoτελεf τo πlo γurσrη εκδι]λιωη τηg 1ιipαE μα9. Στηv Πdτμ πραγμαToπoloιjνταl κdΘε 1ρ6ιο, δdφoμs εoρταατlκ€g εκδηλιiπεlg αrηvπερlοδo τιlι

Aπoκριιiι.

Tηv τελε υτα [α εβδoμd δα ταw Aποκ ριirv €xouμε κα l τov τερμαπσμο τιrν καριαβαλlκιi.ιr εκδηλιirειιrιl με nζ δ0o μεγdλε5

πα ρελd σεlζ τιιιr απoκ ρld τικ uλ, α ρμd τurr. To Πα τμΦ Kα ρια βdλ dλλιrpτε, μετρd γ0ρω ατα 180 1βuα lστoριαζ. Ιg παμλdαεrg απαρτiζoυv μεγdλα απoκμdτlκα dρμτα πou αυu]Θιrη

r

oατυρlζoυv καταoτdoεrg καl πβoιrlπα τuι ημεμir μαg, αλλd καr πληΘog μαακαρdδιυιl, τ6oo με Πατρw05 6αo καt dλλoug απ, 6λη τηv υπ6λoιπη Ελλdδα. Eιa γwrτ6 και dκμυg πατρΦ fΘιμo, εiιαl καl τα λεγ6μεια <Mπoυρμrπo0λn>. ΣΦμφl.ιπ μ' αυτ6 τo 6Θιμo, γυwiκεE μταμφl6ζovται oε vr6μιο, κρOβovrαg τ6oo τo πρ6oωπ6 τoυE, 6oo και τo oιiψα τoυg, ιiloτε w 61oυvεκεiιεg τηv απoκλειστlκη επιλoγη τoυ καβαλι6ρoU τoυs καl oυμμετ€1oυvαε απoYεUιtα τι\,o0ξ Xoρoιiζ.

nπoκ9rαπ.κ111uo 1l Fιrι ν|* lιlr τo αβξιμo τι'lv 1oιμN'

o'

:::.'ff:

-,,, o, uiouοoυ*'Ψ_L'-:' ToU δΦμoυζ *: o' o"oio' περιφ6ρovtαι σroυs πφκαλιixταs_γ.γπoιoiπoυ1 ;:J;,;;;;i;,niJ eoρuρo καi (KoUδoυwτoUξD' τoUζ i* ,,,1x,wμtε6' Mαζi με u Γiρoζ'' η J,i"oi -,,,,,,,u ηs *o, o -u|':1 l l ατηιεται ιJ γλ6νπ με ιτoυ τoU ηolo8' ησloυ' tq tιΛι ι ι* l* q ι ι ιlλλιbl 1ιrlριιirιl :::::;;' -Ψ . i. i,l, κι ι r ψlγ |τo, τo oπoio "}::'jγ3:,H"" ,i.,*,. *,,, παμr9o'ακd απoκβ9ΞΙΞ

;;l,; ;l,;

,il;;,;;lo, *'

Ξl

Ψ;I

::,i,$'j::* )

\β;


ΑΠoKPlΑΤlKΑTPΑΓoΥΔlΑ 'oλεg

μoυ, βρ'αμdν αμdv,

6λε9 μoυ ol ουνlφdδεg (x2) KοI τoυ ονιρ69 μoυ ol ξαδερφdδεg 6λεq μoυ, βρ' αμdν αμdν, 6λε9 μ' εiπονε ιεμπ €λο (x2)

πωg δεν πλ€κω μlα ντοντ€λο €πλεξα, βρ'ομdν αμdν €πλεξο ιoυ γloυ μoυ βρdκο (x2) καΙ τoυ οντρ6q μoυ μlα oωβρακα

κl κl

o o

dντραgμoυ, βρ'αμdv αμdv dvιραgμoυ αn'τn xορd ιoυ (x2)

ιd'καvε μεg τα βρακld τoυ πo'νo βγεl βρ'ομdν ομdν πο'να βγεl οπ6 ιnv π6ρτα (x2) τovε κoυισoυλd μlα κ6ια

πα'vο βγεl βρ'αμdν αμdν πο'νο βγεl κl οπ6 τnv ολλn (x2)

ιoνε κoυισoυλd δυo γdλλol nο'να βγεr βρ'ομαν ομον πα'νo βγεl κl οn6τ'οxo0ρl (x2)

ιοvεx6zεt €νο γοiδo6ρl

.

To τραγo6δι μαg 6δωoε n κ.Ευαyyελiα Kυπραioυ το oπoΙo εxει ατ16 τnv μnτtρο τnq

Μπ6zoυ Σoφfo απ6

τo

Μπαiντfiρι τnq Μ.Aofαg.

apokria  

οκοκοκοκοκ