Page 1


ii

{Ns\


Nakladnik: studije- CNS za neohumanisticke Centar Karlovac

KAKOSEVOLIMORE Nopisaoi ilustrirao: TonkoPavitevi( Mentori: SanjaKapovi( IonciPeranit Urednice: Leko Romana VanjaKiseljak Recenzent: TitoBilopavlovi( Lektorica: SenkaSutevit Grafiikooblikovanie: DiPro,Zagreb Tisak: GrafikaMarkulin /5BNi 978-953-7490-44-7

je pod pokroviteljstvom Natjecaj i sporta znanosti,obrazovanja Ministarstva

(.Ns\ studije Centarza neohumanisticke 2013. Karlovac

SvapravapridrZana. , el omi dnoi l i na bi l o koj i drugi nati n, R e p ro d u c i ra n joev e p u b l i kaci j eu cj el i ni dj bilo kojim sredstvimanije dopuiteno bez suglasnostinakladnika.


:

.',:..,

' l'

,.';',;,;.',' t',

|t.,. :taa

.$!

{


Volim more.Plavo,bogato,prostrano,mirno, Sarenoi uzburkano. Jednomsamusnuosan...


.

Na pustomotoku Zivioje ribar. Lovio je ribe,ronio i dijelio Lwots njima. Imao je drvenubardicukofu jebriLljivoduvao.


Svakog je danamukotrpnoradio,ustajaoje rano,a kasnoiSaospavati. Rukesu mu bile pune Luhjevl,lkoLa tzboranaod suncai vjetra.


Ribarsedudiokako to da je svakimdanomu njegovojmreLr svemanjei manjeriba. To nije bilo dobro,jet na otoku nije bilo drugehrane,i ribar je bio u opasnosti.


Odludioje krenuti u potragui otkriti kamo je pobjeglasvariba. Ukrcao sena svojuskromnubardicui otisnuona otvorenomore.


Na raznumjemjestimabacaomrei,e:u plitkom, u dubokom... Nailazrojesamona malu ribu. Velikoj nUebilo ni traga.Ribicesu se talile.Velikesu brodiceizlovilesvu njihovu braiu i roditelie. Zato onebjei,eu dubinu,jer im inadenemaspasa.


lt -

..

':!::4

Lovio je danju i noiu, po vrelom suncui drhtavojhladnoii, i svu malu ribu vra(aoje u more.Znaoje da mala riba mora narasti. Bio je jako zabrtnLlt...


'.:\ f't

fu";q"

Izgladnio,ribar je odludiovratiti sena svojotok. Na obzoruse podelocrnjetii ribar nije znaokamo krenuti.|ako seuplaSio.


Munje su paraleneboi valovi sepropinjalipoput uznemirena vranca.Borbuje bila te5kar rzgledaloje da ie ljuto morepobijediti.


Na morskomednu ribe suvijeiale.Odludilesu pomoii ribaru i odvuii tjegovu barku na sigurno.Ipak im je on pomogaojer ih niie lovio dok su bile male.


:

L i,q .+

Ribamanije bilo lako vuii barku,ali uspjelesu.Iznemoglaribara napuknulubardicuostavilesu na obalipustogotoka.


Ta pridaprodulasepo cijelomesvijetui po svim morima. Ribari su shvatihda za nekoliko godina ribe vi5e neie biti nastave li je ovako rzlovljavatii svi su odludili prrpaziti na to kako love.


t-.,;,,,

,."., :...,

,,=3

i+

: 5t= , .i*'

i. t.

",,.+

Ribesu bile ponosnâ‚Ź,opetsu sepribliLileobali,mrijestilesei rasle. Bilesu sigurne.Ponekadsedogodida neki nesta5niribar ulovi malu ribu, ali savjestganatjerada je vrati u more.


:.':. ..:.

:'-:i:.:: ::::r:=

.l'*',

,,.ii. ,..'|.|::: "+. ,d

g

#

\

l:, , ,,;::-'

# ,ffi

iivio te$kim iivotom na svom pustonnotoelcu, Stariribar i dal;e.te no ribe ie bilo u izobilju i svr su bili zadovoljni,a nalvlse on" 6

e

v


Probudiosamsei bio sretan.Tako sevoli more!


_-

re.f:l:lrE rc

@lrr{-

reffiffiE* E4rmqEInE

ffiff::r:GI-

Ea.lintl$E

.ttEFlli@

Kakosevoli more

Tonko Paviievi6 5. razred,O5 Bijeg ViktoraCara E m i n aL, o v ra n

Maria Mol nar 4. razred NeustraSivi o5 trtedeli5ie medo

Gabriela Kolid 2. razred, 05 Grabri k, Karlovac

ffi Kad knjige govore

Vedran Horvat 6. razred o5 trtedeli5ie

..

ffi ffi

lzabelaprotiv Zubi6vile

PetraUranjek 5. razred 05 lvana Kukuljeviia, Beli5ie

Vodeni svijet

Franjo Horvat 5. razred,05 Novi Marof

. ffiEf:*t@lIEGCIEFtrliffi-

1E

i-'

-

{

-6il

-Yr.-

-

, E

--

ffiil Mjeseieve priie

ReaBan 3. ra z re d lll 0 5 B j e l o v a r (Ne)obiina priia o lveku iMarici

lvan Pablo 5amal

3. razred o5 stubidke Toplice

Neretvanske lade

Anamarija Dominikovi6

Karla Paola Molc

3. r., OS don Suzesredei M. Pavlinoviia, one druge Metkovii

5. razred,05 Zutibrijeg, Zagreb

#t:- +

::'':Z

Mojo prvq knjiga - d riavni natjedajza udenike o s n o v n iS h kola u p i s a n j ui i l u s t r i r a n jvul a s t i t ep r i d e potidei ohrabrujedjecui dajeim Moja prvo knjigaje kreativno-stvaralacki projekt moguinostda izrazemastovitostitalentete razvijusvojeumjetnidkepotencijale. Stvaraju6,djecapostajusamomotivirana tome nastojedati sve od sebe. u radu i UjednovjeZbajukritidkomi5ljenje,razvijajukarakteriSiresvojesvjetonazore. Pisanjem i ilustriranjem svojeprideukljuduju se u jedansmisleniprocesu kojemumogu praktidnoprimijenitistedenalikovno-literarna znanjaivje5tinete kao krajnjirezultat dobivajuvlastituknjigu,autorskuslikovnicu, koja ie sluZitikao inspiracija ne samo sudionicima natjedaja vei svimakojije proditaju. NatjedajMoja prvo knjiga promideljubavprema i pravadjeteta,no otvorenje i za svedrugejedinstvene i kreativne djedjeradoveispunjeneljubavljui porukom.

'l-173= {'ijeij+? ,li:u.:j,xli,'';;"'+tii,?;lT . ',,,!,J=.';: . t3{i;'#lirru; {i:{E'*r}+Zfl;r*{,:i.j} {i,,FuE'i" ,?,"i'u;: !


F ,ililI[uui

rsBN 978-953-1 490-44-1

Tonkova slikovnica new