Valmanifest 2018

Page 1

VALMANIFEST

2018

T RÖSTA SENAS ! R 9:e SEPTEMBE

Det går bra för Skåne. 20 000 fler i jobb, hög tillväxt och sjukvården har blivit bättre. Nu vill vi fortsätt bygga ut välfärden. Mer resurser till sjukvården, fler lärare i skolan och höjd pension går alltid före skattesänkningar för de rikaste. För att samhället är starkare när vi tar hand om varandra. läs mer om oss och vår politik på www.vibyggerskanskvalfard.se

i Skåne


FÖR EN JÄMLIK SJUKVÅRD MED HÖG KVALITET OCH TILLGÄNGLIGHET Den skånska sjukvården har under de senaste fyra åren utvecklats och blivit bättre inom många områden. Enligt Socialstyrelsens öppna jämförelser har skånsk vård förbättrats inom 80 procent av de variabler som mäter kvalitet och den skånska sjukvården ligger idag över rikssnittet vad gäller kvalitet. Sjukvården har under det S-ledda styret fått ökade anslag om 6,2 miljarder sedan 2014, fler än 2000 fler har anställts i den skånska sjukvården och riktade satsningar på cancersjukvård, kvinnosjukvården, primärvården, akutsjukvården och psykiatrin har genomförts. Samtidigt finns det fortfarande många problem och utmaningar i den skånska sjukvården – liksom i sjukvården i övriga Sverige. Många av dessa problem går tillbaka till bristen på specialistutbildad personal, i synnerhet allmänläkare och specialistsjuksköterskor. Denna brist sammanhänger i sin tur med att det utbildats för få under en följd av. Under de fyra år vi styrt har många reformer på dessa områden genomförts – såsom utökade utbildningsmöjligheter och minskad helgtjänstgöring – men mycket återstår att göra. I detta valmanifest lägger vi bland annat fram förslaget om att utbilda 2000 fler specialister och matcha utökningen av antalet medarbetare som skett under de gångna fyra åren. Vi fortsätter satsningarna på cancersjukvård, kvinnosjukvård och primärvård.1

ANSTÄLL MER PERSONAL – VÄRNA ALLA SKÅNSKA SJUKHUS

Under den här mandatperioden har vi anställt mer än 2000 fler i skånsk sjukvård, framförallt undersköterskor och läkare. Vi lovar att matcha detta nästa mandatperiod, med fortsatt fokus på fler läkare, sjuksköterskor och undersköterskor och med ambitionen att minska den brist som finns på specialistkompetenser. Detta är vårt svar på hur vi vill öka tillgängligheten och öppna fler vårdplatser. I den fortsatta utbyggnaden av skånsk sjukvård ska alla skånska sjukhus värnas och utvecklas. De stora akutsjukhusen har en given och viktig roll. De mindre sjukhusen gör möjligt att mycket av vården kan bedrivas i hela Skåne, nära medborgarna. De mindre sjukhusen ska kunna fortsätta att specialisera sig på det man redan är bra på. Vi värnar alla de skånska sjukhusen och säger bestämt nej till förslagen om privatisering av sjukhus. • Under nästa mandatperiod ska vi anställa 2000 fler i skånsk sjukvård. • Vi ska tillse att alla skånska sjukhus får möjlighet att utvecklas och specialiseras och få fler anställda.


2

MER TID FÖR PATIENTERNA

Idag går för mycket av vårdpersonalens arbetstid åt till administrativa sysslor. Genom att modernisera IT-systemen och anställa fler medicinska sekreterare och servicepersonal, kan detta förändras. Den stora moderniseringen av IT-systemen i Region Skåne har inletts under mandatperioden. I centrum för moderniseringen står det nya sammanhållna digitala vårdinformationssystemet, i vilket ett nytt journalsystem samt all annan informationshantering inom sjukvården ska inrymmas. • Under nästa mandatperiod ska det nya IT-systemet som avlastar vårdpersonalen från administrativt arbete vara implementerat. • Av de 2000 som vi kommer att anställa ska cirka 200 vara medicinska sekreterare.


3

STOR SATSNING PÅ CANCERSJUKVÅRD

Var tredje svensk drabbas under sin livstid av cancer. Nya läkemedel och behandlingsmetoder gör att överlevnaden stiger. Viktigt är dock att cancern upptäcks och behandlas i tid. Skånsk cancersjukvård har under de gångna fyra åren blivit väsentligt bättre. Under mandatperioden har skånsk cancersjukvård reformerats i grunden och sedan de började införas 2015 omfattas nu 31 cancerdiagnoser av så kallade standardiserade vårdförlopp (SVF). Samtidigt leder den för låga operationskapaciteten till orimligt långa väntetiderna inom vissa cancerdiagnoser. Fler operationssköterskor ska utbildas och resurserna till cancersjukvården utökas. Primärvårdens kompetens att upptäcka cancer ska stärkas.


• Särskilda resurser ska avsättas till de cancerdiagnoser som har långa väntetider. Totalt satsar vi 500 mkr extra under mandatperioden på att korta väntetiderna i cancervården. • Fler operationssjuksköterskor ska utbildas för att öka operationskapaciteten och minska väntetiderna. • Tillgängligheten på vårdcentralerna ska förstärkas och det nyligen skapade systemet med SVF-ansvariga läkare på vårdcentralerna ska fortsätta utvecklas. • Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för en bättre folkhälsa och sunda levnadsvanor ska stärkas.


4

BYGG UT DEN NÄRA VÅRDEN

Vårdcentralerna ska vara patientens första ingång till vården. För att vårdcentralerna ska kunna ta ett större ansvar för patienternas hela vårdbehov, måste en ökad del av sjukvårdens resurser gå dit. Vårdcentralerna ska vara lätta att nå via såväl telefon som på nätet. Det ska också vara enkelt att boka och få tid hos en läkare. Sjukvårdsupplysningen måste få kortare väntetider. Bristen på allmänläkare ska mötas med ökade satsningar på ST-utbildningar i allmänmedicin. En särskild satsning ska göras för att möta det växande problemet med psykisk ohälsa. Nästan var tredje diagnos som ställs på vårdcentralerna grundas i psykisk ohälsa. • Genom utökade satsningar på ST-platser i allmänmedicin vill vi att 100 fler allmänläkare ska kunna bli färdiga med sin utbildning till 2026. • Primärvårdens andel av de totala anslagen ska öka. Detta som en del i målsättningen att successivt bygga ut primärvårdens roll. • Fler psykologer och kuratorer ska anställas i primärvården, samarbetet med elevhälsan öka och äldrepsykiatriska mottagningar öppnas på fler orter.


5

TRYGGA OCH SÄKRA FÖRLOSSNINGAR

Förlossningsvården i Skåne håller hög kvalitet. Vi har under mandatperioden gjort satsningar på kvinnosjukvård, mer personal i förlossningsvården och bättre neonatalvård. Det arbetet måste fortsätta så att varje kvinna kan känna sig trygg i att få det bästa omhändertagandet innan, under och efter förlossningen. Principen ska vara att den födande kvinnan själv väljer var hon vill föda och skulle det i undantagsfall inte finnas plats får hon hjälp till plats på annan ort. Efter förlossningen ska det finnas möjlighet att stanna kvar på BB för att i lugn miljö lära känna sin bebis. Vården ska ha ett fortsatt fokus på att undvika svåra bristningar och om eftervård behövs ska kvinnan få det i rimlig tid. Neonatalvården ska vara av högsta kvalitet. • Vi ska satsa på förlossningsvården med fokus på hög personaltäthet så att den födande kvinnan känner sig trygg. Vi kommer att utbilda och anställa fler barnmorskor. • Arbeta för att få ner antalet svåra bristningar ytterligare och förbättra eftervården så att fler kvinnor med förlossningsskador blir omhändertagna snabbt.


6

UTBILDNING OCH BÄTTRE VILLKOR FÖR PERSONALEN

Region Skåne ska bli en mer attraktiv arbetsgivare dit vårdpersonal söker sig och vill stanna kvar. Idag upplever allt för många i vården att de har en pressad arbetssituation och för få kollegor. Samtidigt har flera stora reformer genomförts under perioden: 2000 fler har anställts, utbildningsmöjligheterna har byggts ut, ett närmare ledarskap med sjukhuschefer har skapats, strategin för att minska beroendet av hyrpersonal har varit framgångsrikt och Region Skåne är idag i det närmaste oberoende av hyrpersonal. Vidare har helgtjänstgöringen reducerats och lönepåslag genomförts. Under nästa mandatperiod kommer detta arbete att fortsätta: • Vi kommer att göra det möjligt för 2000 läkare, sjuksköterskor och undersköterskor att påbörja en specialistutbildning i Region Skåne med lön enligt kollektivavtal. • Lång tid i yrket och på sin arbetsplats ska premieras. Det ska vara möjligt att göra lönekarriär i Region Skåne, utan att behöva byta arbetsplats. • För anställda i Region Skåne ska heltid vara norm och deltid en rättighet.


7

KORTA VÄNTETIDER OCH HÖG KVALITET

Kvaliteten i den skånska sjukvården har stigit snabbt under de senaste åren. Vad gäller tillgänglighet kan konstateras att för tre av fyra områden som mäts i den nationella vårdgarantin är den i nivå med eller högre än riket. Samtidigt är väntetiderna såväl i Skåne som övriga landet inom flera områden orimligt långa. Det finns inga enkla lösningar på dessa problem, men tydligt är att de inte kan lösas med mindre än att resurserna till sjukvården ökar och att tillräckligt med personal utbildas. Det vanligaste skälet till långa väntetider är bristen på specialistutbildad personal. Den ovan nämnda utbildningssatsningen är en förutsättning för att minska väntetiderna till operation och åtgärd. • Vi ska utbilda fler operationssjuksköterskor för att minska väntetiderna till operation och åtgärd. • Operationskapaciteten, även på de mindre sjukhusen, ska byggas ut. • Särskilda resurser ska avsättas för att korta väntetider.


8

ÖKAD TILLGÄNGLIGHET MED DIGITALA LÖSNINGAR

Med ny teknik kan tillgängligheten i sjukvården förbättras och många patienter få möjlighet till ett mer självständigt liv. Under mandatperioden har vi tagit avgörande steg för att modernisera IT-system och kontaktmöjligheterna med vården. Det arbetet kommer vi att fortsätta och vi kommer att satsa vidare på e-hälsa och olika mobila lösningar inom den skånska sjukvården. • Sjukvårdsupplysningen (1177) ska byggas ut så att telefonväntetiderna minskar och för att göra det möjligt att boka tid på vårdcentral. Samma funktioner ska även finnas tillgängligt via nätet, app och chatt. • På sikt ska tidsbokning i specialistvården, liksom för enklare dagkirurgiska ingrepp, kunna göras på nätet för de åtgärder där detta är medicinskt rimligt. • Patienten ska få tydlig information om möjligheten att fritt välja sjukhus för sitt besök eller ingrepp och de olika väntetiderna för detta. När tidsbokning på nätet är infört, kommer detta även att kunna göras direkt via 1177:s hemsida och i appen.


9

BÄTTRE AKUTMOTTAGNINGAR

Väntetiderna på sjukhusens akutmottagningar är ofta för långa. Ett skäl är den generella bristen på vårdplatser som gör att patienter inte kan slussas vidare när de är klara på akuten. Ett annat skäl är att patienter som skulle kunna tas om hand på vårdcentral istället kommer till akuten. Vi har under 2018 påbörjat en större satsning på akutmottagningarna med bland annat akutmottagningsnära observationsplatser där patienter som är i behov av kortare observation kan läggas in för övervakning under några timmar. Det kommer att frigöra plats på akutmottagningarna och öka patientsäkerheten. • Vi fortsätter bygga ut antalet observationsplatser i anslutning till akuterna. • Särskilda resurser avsätts för att anställa mer personal på akutmottagningarna.


10

VI INVESTERAR I NYA MODERNA SJUKHUSBYGGNADER

Skåne står inför stora behov av nya och moderna sjukhusbyggnader. Vi har tagit ett helhetsgrepp och skapat en politisk enighet kring sjukhusinvesteringarna under denna mandatperiod. Under nästa mandatperiod vill vi ta det arbetet vidare: • Vi fortsätter bygget av nya sjukhuslokaler i Helsingborg och Malmö. • Vi påbörjar en stor om- och nybyggnation av sjukhuset i Lund med ny sammanhållen förlossnings- och neonatalavdelning på barnsjukhuset. Vi planerar för att bygga ett nytt huvudblock. Lund blir ett traumasjukhus level ett. • Vi fortsätter planeringen av nya operationslokaler och övriga behov i Hässleholm.UTVECKLINGEN KRÄVER HÅLLBAR TILLVÄXT OCH INVESTERINGAR Det går bra för Skåne, tillväxten är hög, sysselsättningen stiger och arbetslösheten faller. Överallt ser vi hur det växer: nya sjukhus håller på att byggas, spårvägen läggs nu i Lund och längs E22 håller ESS på att färdigställas bredvid det nyligen invigda MaxIV. Malmö högskola har blivit universitet, det finns beslut om att bygga ut höghastighetsjärnväg mellan Lund och Hässleholm, vi har öppnat pågatågstrafik till Trelleborg och Halmstad och återstartat flera busslinjer på landsbygden Positionerna för en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör har flyttats fram och för första gången någonsin råder nu enighet på båda sidor sundet om att en förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör ska byggas så fort som möjligt. Detta är effekter av framgångsrikt S-lett styre i regionen och i regering som satsat på tillväxt och välfärd istället för skattesänkningar. Men mycket återstår att göra. Inte minst i det skånska järnvägsnätet. Underhållet är eftersatt och orsakar återkommande tågstopp och förseningar.11

RUSTA UPP OCH BYGG UT DEN SKÅNSKA INFRASTRUKTUREN

Skånsk infrastruktur är eftersatt och behöver byggas ut och rustas upp. Det gäller såväl vägnätet som järnvägen. Det skånska järnvägssystemet är dåligt underhållet och har för låg kapacitet. Det leder till dålig punklikhet och återkommande trafikstörningar. Dagens situation är ohållbar och oförenlig med de ambitioner vi har om att öka det kollektiva resandet till gagn för en mer integrerad arbetsmarknad och bättre miljö. Vi kommer därför att fortsätta arbeta för att staten – som har ansvaret för underhållet – prioriterar satsningar i Skåne. Trafiksituationen på E6 genom västra Skåne är ansträngd. Mer av trafiken måste föras över till järnväg, sjöfart och kollektivtrafik. Förbättrad trafiksäkerhet genom variabla hastighetsgränser, omkörningsförbud under vissa tider för tung trafik och effektivare på- och avfarter behöver prövas. Men förutsättningarna för att bygga ut E6 genom Skåne till en trefilig motorväg på fler avsnitt ska också ses över. Vad gäller E22:an är det viktigt att hela dess sträckning i Skåne byggs ut till motorvägsstandard. Sydöstra Skåne är i starkt behov av utbyggd infrastruktur, däribland E65:an.


• Vi kommer att agera för att underhållet av det skånska järnvägsnätet förbättras. • Vi arbetar för att Skåne ska få de infrastruktursatsningar som det finns behov av: främst ökat underhåll, dubbelspår på Västkustbanan, dubbelspår på Skånebanan och fyrspår på sträckan Lund-Hässleholm. • Trafiksituationen på de skånska Europavägarna ska förbättras genom en kombination av åtgärder för att minska trängseln.


12

BYGG UT KOLLEKTIVTRAFIKEN

Aldrig tidigare har så många åkt med kollektivtrafik i Skåne. Under mandatperioden har vi gjort stora satsningar på ny pågatågstrafik till bland annat Trelleborg och Halmstad samt nya busslinjer. Men efterfrågan ökar och för att vi ska kunna fortsätta utveckla kollektivtrafiken måste vi göra nya satsningar. • Vi kommer att införa regionala superbussar på stråk med hög belastning, med start på de sträckor som har högst belastning i högtrafik. • Alla tåg och gula regionbussar ska ha wifi. • Vi kommer starta tågtrafik på Lommabanan mellan Kävlinge och Malmö med nya stationer i Furulund och Lomma samt på Söderåsbanan mellan Åstorp och Teckomatorp med nya stationer i Billesholm, Kågeröd och Svalöv.


• Vi kommer att fortsätta bygga ut och modernisera storstadstrafiken med investeringar i nya, eldrivna bussar, nya expressbusslinjer i Malmö och Helsingborg. I Lund ska den nya spårvägen byggas klart och börja trafikeras. • Systemet med ersättningsbussar vid tågstörningar ska förbättras och trafikinformationen bli bättre. • Region Skåne ska i samarbete med Malmö stad starta den så kallade Malmöpendeln, det vill säga tågtrafik runt Malmö med stationerna Malmö C, Triangeln, Hyllie, Svågertorp, Persborg, Rosengård och Östervärn.


13

FÖR EN LEVANDE ÖRESUNDSREGION

För 18 år sedan invigdes Öresundsbron. Förbindelsen skapade nya förutsättningar för integration mellan Sverige och Danmark. Idag arbetarpendlar 15 000 skåningar varje dag till Danmark. Vi vill att integrationen mellan Skåne och Danmark ska öka. Målet är att skapa en sammanhållen arbetsmarknadsregion av hela Skåne och Själland. För att göra det krävs investeringar i infrastruktur, smidiga lösningar för resenärer som reser mellan våra länder och avskaffande av gränshinder som hindrar arbetspendling idag. Socialdemokraterna i Skåne vill att kommunikationerna till Danmark byggs ut med fler fasta Öresundsförbindelser. I första steget genom en järnvägs- och biltunnel mellan Helsingborg och Helsingör, och med ambitionen att beslut fattas under nästa mandatperiod så att den kan vara färdigställd 2030. Med ytterligare en fast förbindelse, mellan Helsingborg och Helsingör, skapas en väsentligt större arbetsmarknad i Öresundsregionen. Med tillgång till en större arbetsmarknad kan fler komma i jobb. I nästa steg vill vi knyta Malmö närmare Köpenhamn genom Öresundsmetron som kopplar Malmö till Köpenhamns tunnelbana.


• Vi kommer att arbeta för att avskaffa gränshinder, exempelvis olika regler på arbetsmarknaden, som försvårar för gränspendlare. • Kommunikationerna över sundet ska byggas ut och det ska vara möjligt att söka och köpa biljett i hela Skåne och Själland i Skånetrafikens biljettsystem.


T S A N E S A T S RÖ ! R E B M E T P 9:e SE

i Skåne