125 reformer för skånsk välfärd

Page 1

DET RÖDGRÖNA SKÅNE

125 REFORMER FÖR SKÅNSK VÄLFÄRD


INNEHÅLL Ny färdriktning för Skåne Det rödgröna Skåne

..............................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

Reformer för jämlik sjukvård

.....................................................................................................................................................................................................

3 4 8

Reformer för att stärka arbetsgivarrollen och säkra kompetensförsörjningen

18

Utbyggd kollektivtrafik

22

.............................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

Regional utveckling – stora framgångar på kort tid Satsningar på ett levande kulturliv Region Skånes miljöarbete

.....................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

2 – DE RÖDGRÖNA I REGION SKÅNE – 125 REFORMER FÖR SKÅNE

26 30 32


NY FÄRDRIKTNING FÖR SKÅNE Sedan Socialdemokraterna och Miljöpartiet tog över styret av Region Skåne för snart fyra år sedan har vi arbetat för att göra Skåne bättre. Vi har satsat över sex miljarder på den skånska sjukvården och byggt ut kollektivtrafiken. Vår ambition är att göra Skåne socialt och ekologiskt hållbart. Satsningarna har gett effekt. Den skånska sjukvården håller nu högre kvalitet än genomsnittet i Sverige. Vi har anställt fler i sjukvården, satsat på cancersjukvården och psykiatrin, på förlossningsvården, akutmottagningar och vårdcentralerna. Det går bra för Skåne, sysselsättningen ökar och det investeras väldigt mycket i skånsk infrastruktur och nya sjukhus. Den skånska kollektivtrafiken når fler än någonsin och Region Skånes verksamhet är snart helt fri från fossila bränslen. Överallt ser vi byggkranar och vi märker redan effekterna av förändringarna. Den politik som förs i Skåne har betydelse för alla som bor här. Men också för Sverige i stort. Skåne är en viktig transitregion för svensk export, en kunskapsregion med tunga forskningsanläggningar och en viktig del i Sveriges nationella sjukvårdsinfrastruktur med världsledande sjukvård och medicinsk forskning. Skåne har också unika förutsättningar att bli världsledande på miljö- och klimatområdet. I september är det val. Då ska väljarna utvärdera partierna och oss politiker för vad vi gjort och vad vi vill göra nästa mandatperiod. Med denna rapport vill vi, så här när mandatperioden går mot sitt slut, redogöra för den politik som det rödgröna styret i Region Skåne genomfört sedan vi tillträdde. Henrik Fritzon Gruppledare (S) och regionstyrelsens ordförande

Anders Åkesson Gruppledare (MP) och förste vice ordförande i regionstyrelsen

DE RÖDGRÖNA I REGION SKÅNE – 125 REFORMER FÖR SKÅNSK VÄLFÄRD – 3


DET RÖDGRÖNA SKÅNE

En ny skånsk regering I valet i september 2014 blev det rödgröna blocket större än alliansen, men fick inte egen majoritet. Socialdemokraterna och Miljöpartiet eftersträvade en blocköverskridande majoritetskonstellation, men då inget borgerligt parti var berett att bidra med ett gemensamt ansvarstagande över blockgränsen, tog Socialdemokraterna och Miljöpartiet på sig uppgiften att i minoritetsställning styra Region Skåne.

En gemensam politisk plattform togs fram med fokus på ökade resurser till sjukvården, stärkt folkhälsoarbete, utbyggd kollektivtrafik, åtgärder för den skånska arbetsmarknaden samt intensifierat klimatarbete. En ny politisk organisation utarbetades med bland annat inrättandet av en personalnämnd och tre delregionala sjukvårdsnämnder. Syftet med de delregionala nämnderna är att flytta det politiska beslutsfattandet närmare medborgarna. Med personalnämnden lyfts personalpolitikens centrala roll fram. I november 2014 utsågs Henrik Fritzon till ny ordförande för regionstyrelsen och nya regionråd valdes. I december samma år antog regionfullmäktige den första rödgröna budgeten och vid årsskiftet trädde den nya organisationen i kraft. Den parlamentariska situationen i Region Skåne är komplicerad. Trots detta har det rödgröna styret fått igenom merparten av sina förslag. Alla de reformer som redogörs för i denna rapport har således genomförts trots avsaknad av egen majoritet. Det har krävt ett ledarskap inriktat på samarbete. Många reformer har genom förhandlingar och kompromisser genomförts i bred politisk enighet. Jämlik tillgång till sjukvård En högkvalitativ och tillgänglig sjukvård, som fördelas efter behov, är en grundläggande del av den svenska välfärden. Sjukvården ska i huvudsak finansieras med skatter. Avgifterna ska vara låga och verksamheten ska alltid sträva efter att använda de gemensamma resurserna så effektivt som möjligt. Med 2018 års budget har anslagen till sjukvården ökat med 6,2 miljarder kronor jämfört med budgeten för 2014. Resurserna i den skånska vården har ökat snabbare än i riket i genomsnitt. De ökade anslagen har använts till att finansiera reformer som standardiserade vårdförlopp i cancersjukvården, omfattande satsningar på psykiatrisk vård, utvecklad förlossningssjukvård samt upphandling av operationer för att korta köerna. Fler har anställts i sjukvården. Idag arbetar över 2500 fler i Region Skåne än vid mandatperiodens början. Kvaliteten i den skånska vården ökar snabbt. Det visar senaste Öppna jämförelser från Socialstyrelsen. Skånsk sjukvård har bättre resultat än riket i fjorton av nitton områden som mäter kvalitet. För 80 procent av mätindikatorerna där det finns ett tidigare mätvärde har en förbättring skett. Men mycket återstår att göra. Antalet personer som söker vård ökar till följd av att skåningarna blir fler och äldre. Utmaningen består i att expandera sjukvården tillräckligt snabbt för att kunna möta de ständigt växande behoven, samtidigt som det måste hushållas med de ekonomiska resurserna. En viktig satsning för att möta denna utveckling handlar om att föra in modern

4 – DE RÖDGRÖNA I REGION SKÅNE – 125 REFORMER FÖR SKÅNE


79

KOMMUNER OCH TRE REGIONER I STÄRKT ÖRESUNDSSAMARBETE

6,2

MILJARDER MER TILL SJUKVÅRDEN

2018

BLEV MALMÖ HÖGSKOLA UNIVERSITET


digital teknik i sjukvården på bred front. Det ska bli möjligt att boka samt om- och avboka tider på nätet, kallelser ska huvudsakligen skickas elektroniskt och incheckning och högkostnadskort ska digitaliseras, precis som remisser och remissvar. Reformer för bättre personalpolitik Region Skåne är med nära 35 000 anställda Skånes största arbetsgivare. En god personalpolitik är en förutsättning för att verksamheterna ska fortsätta utvecklas och för att kompetensförsörjningen ska fungera. Det rödgröna styret har genomfört en rad reformer för att göra Region Skåne till en bättre arbetsgivare och för att underlätta kompetensförsörjningen. Bland reformerna finns minskad helgtjänstgöring, riktade lönesatsningar, utbildningssatsningar samt åtgärder för att säkra att rätt personer gör rätt uppgifter. Region Skåne var även första region eller landsting att göra en överenskommelse med Vårdförbundet efter att det centrala avtalet blivit klart. Denna lokala överenskommelse är betydligt mer generöst än det centrala avtalet. Regional utveckling Region Skåne har ett regionalt utvecklingsansvar. Det innebär att regionen ska arbeta med att förbättra Skånes långsiktiga tillväxt- och utvecklingsförutsättningar. Det är ett område som det rödgröna styret arbetat mycket med och nått flera stora framgångar i. Sommaren 2016 meddelade regeringen att Malmö högskola blir universitet. Beskedet kom efter de samtal som under våren förts mellan regionstyrelsens ordförande och ansvarig minister. Malmö högskola fick universitetsstatus den 1 januari 2018. Staten kommer därför att utöka anslagen till Malmö högskola för forskning och utbildning. Öresundssamarbetet har fått ny form. Det har tidigare organiserats inom Öresundskommittén. Från årsskiftet 2015/2016 övergick samarbetet till att istället organiseras inom ramen för det nybildade Greater Copenhagen and Skåne Committee, vars medlemmar utgörs av de tre Öresundsregionerna och 79 kommuner i Skåne och Danmark. En av de första framgångarna hade det rödgröna styret när organisationen antog en ny trafikplan i september 2016, i vilken enighet nåddes om att en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör ska byggas först och påbörjas så snart som möjligt. Det är första gången enighet på båda sidor sundet nås om detta. Man är också överens om att byggandet av en Öresundsmetro är kopplad till utbyggnaden av Köpenhamns metro och kan byggas oberoende av om en HH-förbindelse har beslutats. Det rödgröna styret tog också den ledande rollen för att ena Skåne om gemensamma prioriteringar i Sverigeförhandlingen om ny höghastighetsbana. Genom att de skånska aktörerna enades om prioriteringarna förbättrades förutsättningarna för diskussionen med regeringen och Sverigeförhandlingen. Ett resultat presenterades våren 2017, när det meddelades att sträckan Lund-Hässleholm blir nästa sträcka att bygga ut för höghastighetsbana. Effektiv verksamhet Skånsk sjukvård har i jämförelse med övriga landet låga kostnader för sin verksamhet. Samtidigt har skånsk sjukvård högre kvalitet än riket i genomsnitt. Skånetrafiken ligger långt fram vad gäller kvalitet, komfort och tekniska lösningar som gör det enkelt och smidigt att resa med kollektivtrafiken. Men det är viktigt att hela tiden ha fokus på att upprätthålla kostnadseffektivitet. Skattebetalarnas pengar ska hanteras med omsorg. Varje krona ska användas så att vi får maximalt med sjukvård, kollektivtrafik och regionala utvecklingsinsatser.

6 – DE RÖDGRÖNA I REGION SKÅNE – 125 REFORMER FÖR SKÅNE


Samtidigt står Region Skåne inför historiskt stora investeringarna i nya sjukhusbyggnader. Det sätter press på Region Skånes ekonomi. En lång rad åtgärder har vidtagits för ökad kostnadskontroll och omfattande effektiviseringar har genomförts i den centrala administrationen. Vi har redovisat positiva ekonomiska resultat varje år. Kostnadsutvecklingen har successivt sänkts och 2017 hade Region Skåne lägre kostnadsutveckling än riket i genomsnitt. Mot bakgrund av de stora investeringar som ligger i plan eftersträvas högre resultat. De analyser som gjorts av Region Skånes ekonomi visar behov av att höja skatten. Idag har Region Skåne landets lägsta region- och landstingsskatt. Det rödgröna styret har föreslagit regionfullmäktige att skattesatsen ska höjas. Emellertid saknas en majoritet i fullmäktige, eftersom Alliansen och Sverigedemokraterna röstat för oförändrad skattesats. Strategisk upphandling Region Skåne köper varje år in tjänster och varor för 24,5 miljarder. Det gör Region Skåne till en viktig aktör. Under mandatperioden har det rödgröna styret arbetet för att lyfta frågorna om upphandling till en strategisk nivå. I februari 2018 antog regionfullmäktige en ny förstärkt upphandlingspolicy där det slås fast att Region Skåne ska ställa krav på villkor enligt kollektivavtal när upphandlingens art motiverar detta. Region Skåne ska också ställa etiska och sociala krav vid upphandling, genom en uppförandekod som bland annat grundar sig på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, ILO:s kärnkonventioner och FN:s barnkonvention. Ett råd för strategisk upphandling har skapats. Det består av aktörer från akademin, näringslivet och civilsamhället. Fokus ligger på dialogbaserad upphandling, där den samlade kompetensen bland aktörerna står i fokus. Att inkludera flera och ha en tidig dialog med parterna främjar såväl näringslivet som den idéburna sektorn, vilket förbättrar konkurrensen. Upphandling kan även användas för att stimulera innovationer. Även detta arbetar styret aktivt med. Nämnas kan innovationsupphandlingen av engångsförkläden inom hälsooch sjukvården, syftande till att öka andelen förnybart material.

DE RÖDGRÖNA I REGION SKÅNE – 125 REFORMER FÖR SKÅNSK VÄLFÄRD – 7


REFORMER FÖR JÄMLIK SJUKVÅRD Det rödgröna styret har prioriterat ökade resurser till sjukvården. I budgeten för 2015 prioriterades bland annat satsningar på cancer- och kvinnosjukvård. Endometriosteam återstartades och infördes på fler sjukhus och standardiserade vårdförlopp i cancersjukvården infördes för ett antal diagnoser. Satsningar gjordes på psykiatrin, bland annat rörande vård för självskadebeteende och för ökad patientsäkerhet. I budgeten för 2016 beslutades om ett omfattande tillgänglighetspaket. Det avlastade Skånes universitetssjukhus och koncentrerade viss verksamhet till sjukhusen i Hässleholm, Kristianstad, Ystad, Ängelholm och Helsingborg. Resurser avsattes till att öka takten i införandet av standardiserade vårdförlopp för fler diagnoser. Vidare upphandlades operationer för att korta köerna. Interna kösatsningar gjordes i samma syfte. Under 2017 inleddes ett intensivt arbete med att införa e-hälsa och mobil hälsa på bred front. Ambitionen är att Skåne ska bli Sverigeledande inom e-hälsa och mobil hälsa. Primärvården och den nära vården är i fokus under 2018 och betydande satsningar görs för att förbättra tillgängligheten på de skånska vårdcentralerna. Därutöver innehåller budget för 2018 satsningar på att korta operationsköer, bättre tillgänglighet till akutmottagningarna samt fler ST-tjänster inom allmänmedicin. Totalt har resurserna ökat till sjukvården med 6,2 miljarder i 2018 års budget jämfört med 2014 års budget. Reformer för ökad tillgänglighet

1.

Stor satsning på den nära vården: Tillgängligheten till vårdcentralerna måste stärkas. Den rödgröna budgeten för 2018 innehåller därför en stor satsning på vårdcentralerna. Totalt ökar anslagen till Hälsovalet som finansierar vårdcentralerna med 317 miljoner kronor jämfört med 2017.

2.

Tillgänglighetspaket om 468 miljoner: Regionfullmäktige beslutade i budgeten för 2016 att avsätta 468 miljoner kronor för att förbättra tillgängligheten i sjukvården. Syftet var att korta väntetiderna i vården och arbeta bort flaskhalsar som försvårar patientens väg genom vården. Genom tillgänglighetspaketet avsattes resurser för att öppna fler vårdplatser och anställa fler nyckelpersoner. Bland annat avsattes 200 miljoner kronor till riktade kösatsningar och 91 miljoner kronor till cancerområdet, bland annat för att påskynda införandet av standardiserade vårdförlopp, vilket har lett till att Skåne ligger i nationell framkant.

3.

Stor satsning på e-hälsa: Den rödgröna budgeten för 2017 innehöll en mycket omfattande satsning på e-hälsa och mobil hälsa. Totalt avsattes 200 miljoner kronor under året för att finansiera utvecklingen av e-hälsa och mobil hälsa inom en rad områden. Det ska bli möjligt att boka, av- och omboka tider på nätet, kallelser ska primärt skickas digitalt och incheckning ske digitalt. Högkostnadsskyddet ska digitaliseras och mobila betalsystem införas. Arbetet med digitala remisser och remissvar ska fortsätta. Virtuella vårdrum ska prövas, liksom möjligheten att få digitala läkarkonsultationer. En ny vårdapp provas nu. Vårdappen är ett smidigare sätt att ta kontakt med vården på. Vidare ska det utredas huruvida det är möjligt att införa beslutsstöd i form av artificiell intelligens vid komplicerade diagnoser. Målet är att på dessa sätt öka kvaliteten och tillgängligheten i sjukvården samt avlasta sjukvårdspersonalen administrativt arbete. Regionstyrelsen har inrättat en e-hälsoberedning som fram till hösten 2018 ska leda arbetet med e-hälsofrågorna i Region Skåne. Ambitionen är att Skåne ska bli ledande i Sverige på e-hälsa.

8 – DE RÖDGRÖNA I REGION SKÅNE – 125 REFORMER FÖR SKÅNE


”Psykiatrin har tillförts mycket resurser för att stärka arbetet med psykisk hälsa. Ambitionen är att korta väntetiderna och göra den skånska psykiatrin bättre.”


4.

Sammanhållet vårdinformationssystem: Upphandlingen av ett nytt sammanhållet digitalt vårdsystem har genomförts. Det är den största satsningen på digitalisering och e-hälsa i Sverige. Det innebär att sjukvården får bättre tillgång till rätt information i rätt tid. Hela vårdkedjan kan hanteras i ett och samma system. Medicinsk teknik på sjukhuset ska kopplas till systemet, för att undvika att manuellt hantera information och på så sätt kan felaktigheter reduceras. All hälsoinformation samlas i ett och samma system. Det underlättar för personalen i sjukvården och förbättrar för patienterna.

5.

Stor satsning på cancervård samt införande av standardiserade vårdförlopp: Mellan 2015 och 2018 har standardiserade vårdförlopp (SVF) för 31 olika cancerdiagnoser införts. SVF ska i första hand förkorta vårdförloppet mellan välgrundad misstanke om cancer till start av första behandling. Vårdförloppen beskriver vilka utredningar och behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos. De beskriver även vilka tidsgränser som gäller för olika utredningsåtgärder. Mellan 2015 och 2018 har Region Skåne årligen avsatt 55 miljoner kronor till införandet av de standardiserade vårdförloppen. Skånsk cancervård ligger bra till i nationella jämförelser när det gäller antalet patienter som har genomgått vårdförlopp. Insatstiderna har kortats markant för flera diagnoser. Cirka 75 procent av de patienter som får en cancerdiagnos i Skåne får det efter en SVF-utredning.

6.

Öppnat Diagnostiskt centrum i Helsingborg: Våren 2016 öppnades Diagnostiskt centrum i Helsingborg. Det är en del av Region Skånes cancersatsning och syftar till att korta väntetider och erbjuda snabb utredning vid symptom som tyder på cancersjukdom eller annan allvarlig sjukdom.

7.

Regionalt operationsteam: Region Skåne startade under våren 2017 ett regionalt operationsteam i syfte att korta operationsköerna. I teamet ingår specialistsjuksköterskor inom anestesi och operation, undersköterskor, opererande läkare och anestesiolog samt administrativt stöd.

8.

Satsning på förlossning och kvinnosjukvård: Som en del av regeringens satsning på förloss-

9.

Abortverksamhet: I genomsnitt genomgår varannan kvinna i Sverige en abort under sin livstid. Att så kan ske säkert och okomplicerat är av största vikt för kvinnors hälsa och trygghet. Fram till 2013 var abortverksamheten på Skånes universitetssjukhus uppdelad på två kliniker med varierad bemanning och ont om tider för återbesök. När den nu har koncentrerats till Malmö har kvaliteten och bemanningen blivit bättre och jämnare. Barnmorskor har vidareutbildats för att arbeta med verksamheten självständigt, vilket frigör läkarresurser. Fler kvinnor kan också erbjudas tid snabbare. Det gör att färre sena aborter behöver genomföras och mindre medicinska problem uppstår.

10.

Familje-BB i Malmö: Familje-BB i Malmö lades ned under förra mandatperioden. På familje-BB kunde barn och föräldrar bo tillsammans efter förlossningen. Idag hänvisas nyblivna föräldrar till familje-BB i Lund. De första stegen mot att lösa lokalfrågan för ett nytt familje-BB i Malmö har tagits.

11.

Utvecklad endometriossjukvård: Endometriosteamet på SUS fick en nystart 2015 och samma år

nings- och kvinnosjukvård har Region Skåne under 2016 avsatt 20 miljoner kronor till kompetenshöjande åtgärder inom förlossningsvården och insatser för att stärka kvinnors hälsa. Under 2017 och 2018 har ytterligare medel tillförts förlossningsvården. Syftet är bland annat att minska förekomsten av förlossningsskador samt skapa mer jämlik förlossningsvård för socioekonomiskt utsatta grupper. Även mödrahälsovården får del av satsningen.

startade också ett team på Centralsjukhuset i Kristianstad med mycket goda resultat. Endometrios är en vanlig sjukdom som kan orsaka svåra smärtor och infertilitet, men det tar ofta lång tid innan behandling sätts in och ofta krävs insatser av flera olika yrkesgrupper. Endometriosteamen samlar därför smärtläkare, gynekologer, psykolog, kurator, sexolog och fysioterapeut för att kunna anpassa vården efter varje patients behov. Sedan 2015 har man i Malmö börjat samarbeta nära med Smärtenheten och Reproduktionsmedicinskt centrum. SUS tar emot remisser från hela Södra sjukvårdsregionen. Det finns även ett endometriosteam i Helsingborg.

10 – DE RÖDGRÖNA I REGION SKÅNE – 125 REFORMER FÖR SKÅNE


”Enligt de senaste öppna jämförelserna från Socialstyrelsen har kvaliteten i den skånska sjukvården förbättrats för 80 procent av av de indikatorer som man mäter.”


12.

tor satsning på psykiatrin: Psykisk hälsa är ett prioriterat område för det rödgröna styret. I S 2015, 2016, 2017 och 2018 års budget tillfördes medel till psykiatrin för att stärka arbetet kring psykisk hälsa. Barn- och ungdomspsykiatrin, fler första linjen-mottagningar, stärkt föräldrastöd och utvecklat arbetet med suicidprevention är några av de områden som har prioriterats. Satsningar har också gjorts på att utveckla vården kring självskadebeteende samt genom att ge bidrag till föreningar som arbetar med kunskapsspridning till patienter och närstående om psykisk ohälsa Delaktighet och inflytande är ett annat viktigt område och resurser har bland annat avsatts till brukarrevisioner och patientforum i syftet att utveckla den psykiatriska vården. För att utöka bemanningen och förbättra patientsäkerheten har resurser avsatts till att förstärka den psykiatriska slutenvården i Malmö. En ny strategisk plan för psykisk hälsa 2017-2023 har tagits fram och antagits av hälso- och sjukvårdsnämnden.

13.

Brukarstyrda inläggningar i psykiatrin: Ett projekt med självinläggning har startats i Region Skåne för att öka tryggheten för patienter med självskadeproblematik. Projektet är knutet till en forskningsstudie och syftar till att utveckla vården för självskadepatienter. Brukarstyrda inläggningar ger ett ökat självbestämmande till patienterna och projektet har lett till en ökad patientnöjdhet.

14.

Ökat stöd vid självskadebeteende: Som en del av Region Skånes psykiatrisatsning har en ny överenskommelse tecknats med föreningen SHEDO genom Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP). Föreningen SHEDO arbetar med att öka kunskapen och ge stöd åt personer och anhöriga kring självskadebeteende, ätstörningar och psykisk ohälsa. Föreningen arbetar också med att utveckla vården på området. Genom överenskommelsen utvecklas samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn. Även IOP-avtal med Röda korset har tecknats vad gäller frivilliga på sjukhusens akutmottagningar och när det gäller barnverksamhet.

15.

Korttidsboende i samarbete med Hässleholms kommun: Sjukvårdsnämnd Kryh inledde under 2016 ett samarbete med Hässleholms kommun om att inrätta ett kommunalt drivet korttidsboende inne på sjukhusområdet i Hässleholm. Region Skåne bistår med läkarkompetens och kommunen ska stå för bemanningen med undersköterskor. 16 platser kommer att vara tillgängliga när korttidsboendet är i full drift. Akutmottagningen samt medicinavdelningarna avlastas genom att kommunen snabbare kan ta hand om sina färdigbehandlade patienter via boendet.

16.

Cytostatika hemma: Att behandlas för cancer påverkar livet på många olika sätt, för många kan det bli åtskilliga sjukvårdsbesök som gör det svårt att leva som vanligt under behandlingsperioderna. För att ge patienter större frihet och flexibilitet har patienter på Skånes universitetssjukhus under hösten 2017 fått tillgång till medicinpumpar som möjliggör cytostatikabehandling utanför sjukhuset. Skåne är först i Sverige med att införa denna möjlighet som sedan tidigare används i Köpenhamn.

17.

Insulinpumpar: Diabetes typ 1 kräver omfattande behandling med insulin och täta kontroller av blodsocker. Med traditionell behandling innebär detta ofta mer än tio nålstick per dag, något som även barn tvingas till då sjukdomen ofta debuterar i unga år. Det pågår därför ett arbete med att ge fler tillgång till kontinuerlig blodsockerövervakning och tillförsel av insulin via pump. Extra medel har sedan 2015 tillförts för att öka andelen barn och vuxna som får tillgång till insulinpump vilket påtagligt ökar livskvaliteten och minskar den risk som ett svängande blodsocker medför.

18.

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal med Skånes 33 kommuner: Under 2016 kom Region Skåne överens med de skånska kommunerna om ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal som ska garantera en bättre vård för Skånes mest sjuka invånare. Region Skåne har byggt upp ett nytt regionalt läkarstöd i primärvården som ska bli en del av de gemensamma team som regleras i det nya hälso- och sjukvårdsavtalet. Patienterna ska i större utsträckning kunna få vård i hemmet. Målet är också att stärka den kommunala insatsen och underlätta för kommunerna att ta hand om de medicinskt färdigbehandlade patienterna.

19.

Bättre samverkan för fler vårdplatser: För att sjukhusets sängar ska finnas där för de som verkligen behöver dem skärps kommunernas ansvar för att underlätta återgång till hemmet

12 – DE RÖDGRÖNA I REGION SKÅNE – 125 REFORMER FÖR SKÅNE


för färdigbehandlade patienter. Det minskar riskerna som sjukhusinläggning innebär och fler tillgängliga vårdplatser underlättar arbetet på akutmottagningarna och minskar väntetiderna. För detta krävs samarbete med kommunerna som tar över ansvaret om patienter behöver hjälp efter utskrivning. Tidigare kunde kommunerna vänta fem dagar med att ta hem patienter, men en ny lag 2018 skärper kravet till tre dagar. För att öka flexibiliteten för kommunerna och dessutom ge dem incitament att vara så snabba som möjligt har Region Skåne tecknat ett avtal med kommunerna som gör att ansvaret att betala för vården beräknas på det totala antalet dagar som överstiger en medelvårdtid på 2,8 dygn. 20.

Bättre äldrevård: Äldrevården har förbättrats i Region Skåne. Äldremottagningarna erbjuder lättillgänglig distriktssköterska, läkemedelsgenomgång och anpassade insatser för att förebygga och tidigt hantera psykisk ohälsa. De första äldremottagningarna startade 2014. Idag har Region Skånes äldre befolkning 96 anpassade mottagningar att vända sig till. Vid behov av slutenvård finns nu två avdelningar för äldre på Skånes universitetssjukhus med sammanlagt 34 vårdplatser. Det pågår också ett arbete med att bygga upp hembesöksverksamheten tillsammans med primärvården för att möjliggöra bedömningar i hemmet vid akut sjukdom och vid behov av sjukhusvård kunna ordna med inläggningar direkt på specialiserad avdelning, istället för att behöva gå omvägen via akuten. Ett särskilt geriatriskt team har startats i Helsingborg. Det drivs i form av ett forskningsprojekt som vid årsskiftet 2017/18 har 175 äldre inskrivna och en lika stor kontrollgrupp. Teamet behandlar äldre som har haft minst tre kontakter med akutmottagningen de senaste 18 månaderna. Både i Helsingborg och i Trelleborg har vårdavdelningar för multisjuka äldre öppnats.

21.

Bättre akutsjukvård i Kristianstad: Under hösten 2016 invigdes en ny medicinsk akutvårdsavdelning på Centralsjukhuset i Kristianstad. Avdelningen har tolv vårdplatser och ska avlasta akuten, intensivvårdsavdelningen och de olika medicinska avdelningarna. På så sätt har patientsäkerheten förbättrats och under 2017 har beläggningsgraden varit mycket hög.

22.

Glasögonbidrag för barn och unga: Den 1 mars 2016 trädde den rödgröna regeringens nya lag i kraft som ger alla barn och ungdomar rätt till bidrag för glasögon. Den innebär att landstingen ska ge bidrag till glasögon eller kontaktlinser för barn och unga mellan 8 och 19 år. Bidraget är på 800 kronor. Reformen kompletterar det glasögonbidrag som funnits sedan tidigare för barn yngre än åtta år och syftar till att öka jämlikheten bland barn och unga.

23.

Satsning på ungdomsmottagningar: Sedan 2016 har tretton miljoner kronor årligen tillförts

24.

Höjd ersättning för hälsosamtal med nyanlända: För att förbättra möjligheten för både privata och offentliga vårdcentraler att genomföra hälsokontroller för nyanlända har ersättningen för hälsosamtalen höjts.

25.

Bättre och snabbare behandling vid stroke: Vid stroke är tid till insatt behandling avgörande.

26.

Öppnat överviktsmottagning: Specialiserade överviktsmottagningar i Malmö, Landskrona och Kristianstad har startats. Mottagningarna erbjuder specialiserad icke-kirurgisk behandling av fetma. På mottagningarna finns tvärprofessionella team. Detta tillsammans med uppdaterade riktlinjer och aktiva insatser har reducerat operationsköerna.

ungdomsmottagningsverksamheterna i Skåne. Satsningen syftar till att utveckla arbetet med psykisk ohälsa. Sedan början av september 2017 finns ungdomsmottagningen även online. Tjänsten håller även öppet kvällstid. Med den nya tjänsten kan unga komma i kontakt med sjuksköterskor, barnmorskor och kuratorer via ett videomöte utan att boka tid i förväg.

Våren 2016 avsattes 20 miljoner kronor till införande av en regional strokejour och till en satsning på trombektomi, ett ingrepp där blodproppen i hjärnan plockas bort. Den regionala strokejouren ger stöd och råd till läkare på Skånes alla akutmottagningar vilket gör att fler patienter med stroke snabbare får rätt behandling. I vissa fall är trombektomi den bästa metoden. Åtgärden utförs då på Skånes universitetssjukhus. Tidigare har ungefär 50 trombektomier utförts per år. Under 20162018 har antalet patienter som får del av behandlingen på SUS fyrdubblats till 200 per år.

DE RÖDGRÖNA I REGION SKÅNE – 125 REFORMER FÖR SKÅNSK VÄLFÄRD – 13


27.

Förstärkt missbruksvård i Malmö och Kristianstad: Triangelmottagningen har öppnat i Malmö

28.

Förstärkt vård för vuxna med funktionshinder: Beslut har fattats om att införa ett tilläggsuppdrag inom primärvården för personer med varaktig funktionsnedsättning. Målet är att höja kompetensen på vårdcentralerna och förbättra vården för den berörda målgruppen.

29.

Inrättande av Kunskapscentrum prevention och sjukdomsförebyggande metoder: Centret ska bidra till en jämställd och jämlik hälsa och syfta till att minska skillnaderna i hälsa mellan olika grupper i samhället. Särskilt fokus ska ligga på preventivt arbete gentemot barn och unga.

30.

Ökad möjlighet till naturstödd rehabilitering: Region Skåne har tecknat avtal med tio landsbygdsföretag, med verksamhet kring natur och djur. Naturunderstödd rehabilitering på landsbygd baseras på forskning på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp. Alla vårdcentraler och psykiatrimottagningar inom Region Skåne har möjlighet att erbjuda sina patienter denna form av rehabilitering som ett komplement till den medicinska behandlingen.

31.

Nya familjecentraler: Under våren 2016 invigdes Familjernas Hus som är en familjecentral i Vellinge kommun. Under hösten 2017 invigdes den nya familjecentralen Guldkornet i Svalöv. I februari 2018 öppnade familjecentralen Bryggan i Trelleborg.

32.

Nya filialer i primärvården i Helsingborg och Landskrona: På akutvårdsmottagningen i Helsingborg öppnade en primärvårdsfilial under våren 2017. Genom en ökad samverkan mellan primärvården och akuten kan patienter få vård på rätt vårdnivå. Enligt ett förslag som ska behandlas i april 2018 ska en vårdcentralfilial i Norrestad i Landskrona öppna i augusti.

33.

Rikssjukvårdsuppdrag till Skåne: Ovanlig och avancerad kirurgi måste koncentreras till få platser

34.

Satsningar på sjukvården i Trelleborg: 2017 fick hudmottagningen nyrenoverade och större lokaler. I budget för 2018 finns flera andra satsningar på sjukvården i Trelleborg, såsom fler vårdplatser på sjukhuset för att nattetid kunna ta emot gamla och sköra patienter som kommer in med ambulans. I samarbete med Trelleborgs kommun har arbetet påbörjats för att utveckla samverkan mellan sjukhus, primärvård och kommun. I februari 2018 öppnades en ny ambulansstation i anslutning till akutmottagningen vid lasarettet.

35.

Snabbspår för patienter med misstänkt MS: Snabbspåret innebär att patienter med misstänkt

36.

och riktar sig till personer med beroendeproblematik kring alkohol. På mottagningen erbjuds vårdprogram utan behov av samarbete med socialtjänst eller annan vårdgivare. Genom mottagningen kan en större grupp av människor nås och ges hjälp och stöd med sina alkoholvanor. En ny missbruksmottagning efter modellen för Triangelmottagningen ska öppnas i Kristianstad. Detta har varit en efterlängtad åtgärd eftersom missbruksenheterna i nordöstra Skåne behöver förstärkas.

för att kvaliteten ska säkerställas. Sedan tidigare har SUS rikssjukvårduppdrag avseende hjärtkirurgi på barn och unga, vuxna med medfödda hjärtfel, hjärttransplantation och lungtransplantation. I december 2017 beslutade Rikssjukvårdsnämnden att också ge SUS uppdraget att utföra viss barnkirurgi, såsom medfött diafragmabråck, missbildningar av matstrupen och vissa missbildningar i bäckenregionen samt Hirschsprungs sjukdom. Från och med sommaren 2018 kommer därför dessa tillstånd behandlas i Skåne och Stockholm. Utöver rikssjukvårdsuppdragen har SUS också fått ansvar för ett flertal ovanliga cancerdiagnoser som vulva-, anal- och peniscancer.

MS kan göra alla undersökningar på en gång och få diagnos samma dag. Den snabba utredningen gör dels att behandling kan sättas in snabbt men också att patienter slipper vänta på besked.

Avgifter och utförare

Avskaffad avgift för besök hos sjuksköterska: 2015 infördes avgiftsfria sjuksköterskebesök i

primärvården.

14 – DE RÖDGRÖNA I REGION SKÅNE – 125 REFORMER FÖR SKÅNE


37.

Avgiftsfri mammografi och cellprovtagning. Mammografiundersökningar blev under 2016 kostnadsfria för kvinnor mellan 40 och 74 år. Gynekologiskt cellprov för screening av livmoderhalscancer har också blivit avgiftsfritt under 2018.

38.

Avgiftsfri vård för patienter under 20 år och över 85 år. Avgiftsfriheten för ungdomar utökades under 2018 med ett år så att all vård är gratis för ungdomar upp till 20 år. Under 2017 togs patientavgiften inom öppenvården bort för personer som är äldre än 85 år.

39.

Nya patientavgifter: Patientavgifterna har justerats efter en blocköverskridande överenskommelse. Syftet är dels att ge långsiktig stabilitet, dels att förenkla avgiftssystemet. Det senare är en förutsättning för att kunna införa digital självincheckning på bred front. Akutvårdsavgiften sänktes från 450 till 400 kronor. Avgift för besök på vårdcentral ändrades till 200 kronor oavsett om patienten är listad eller ej. Extraavgiften för hembesök om 100 kronor togs bort. Avgiften för uteblivna besök höjdes från 200 till 300 kronor. Vissa mindre justeringar av avgifterna för intyg gjordes också.

40.

Ytterligare ambulansdistrikt i egen regi: Ambulanssjukvården är uppdelad i fyra distrikt. Tre av dem har varit i privat regi. I en blocköverskridande överenskommelse har det rödgröna styret enats med alliansen om att sydvästra distriktet (Malmö, Trelleborg, Vellinge, Svedala, Skurup) ska återföras till offentlig regi. Därefter har regionstyrelsen föreslagit att även distrikt 2 (Lund, Landskrona, Eslöv, Hörby, Burlöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Sjöbo, Staffanstorp, Svalöv och Ystad) ska återtas i egen regi. Gemensam huvudman gagnar integrationen mellan sjukhusvård och ambulansverksamhet. Det är också ett sätt att garantera kvaliteten och upprätthålla goda arbetsvillkor för personalen.

41.

Städ i egen regi i Lund, Trelleborg och Landskrona: Städning av sjukhus är att betrakta som kärnverksamhet inom vården. En god lokalvård är viktig för att minska spridning av multiresistenta bakterier. Städningen av sjukhusen i Lund och Trelleborg hade varit upphandlad i 15 år, och mycket kritik har riktats mot kvaliteten. I samband med att avtalen löpte ut valde styret att ta tillbaka städningen på dessa sjukhus i egen regi. I båda fallen övergick verksamheten i egen regi under 2016. Även städningen på sjukhusområdet i Landskrona togs över i egen regi 2017.

42.

Dialysvård i egen regi: För att hålla ihop och utveckla vårdkedjan för de svårast njursjuka patienterna har hela dialyssjukvården i Malmö återtagits i egen regi. Dialysen var tidigare uppsplittrad mellan SUS och en upphandlad privat verksamhet. Övertaget har gått bra, personalen har stannat kvar i verksamheten och antalet njurtransplantationer, det enda sättet att slippa dialys, har fortsatt öka inom Södra sjukvårdsregionen. SUS genomförde 97 njurtransplantationer 2017 vilket är ett större antal än tidigare.

43.

Införande av sjukhuschefer: Sjukhuschefer infördes under våren 2018. Genom att tillsätta sjukhuschefer skapas ett mer närvarande ledarskap på våra sjukhus.

44.

Chefsled borttaget och 18% neddragning inom administrativa staber: Som ett led i prioriteringen mellan vård och stödjande verksamhet har ett chefsled (divisionscheferna) tagits bort på universitetssjukhuset. Cheferna för de olika verksamhetsområdena svarar nu direkt inför förvaltningschefen. Besparingar motsvarande 18 procent av verksamheten har gjorts inom de administrativa staberna, alltså den administration som inte direkt berör det patientnära arbetet.

45.

Bättre struktur med tydliga handlingsplaner

Trycksår och vårdrelaterade infektioner: En fara med att ligga på sjukhus är de sår och infek-

tioner som lätt uppstår när man har blivit sängbunden av olika anledningar. Det är därför viktigt att förebygga och följa upp dessa problem som är tätt förknippade med inneliggande sjukvård. I en oberoende revision av patientsäkerheten konstateras att arbetet med att förebygga trycksår förbättras. SUS utsågs 2016 till ”bästa universitetssjukhus” i kategorin trycksår. När det gäller

DE RÖDGRÖNA I REGION SKÅNE – 125 REFORMER FÖR SKÅNSK VÄLFÄRD – 15


vårdrelaterade infektioner har dessa minskat från 11 procent till idag 9 procent. De mindre sjukhusen i regionen, Trelleborg och Ystad, ligger under 4 procent. 46.

Vårdprogram för artros: Vårdprogrammet bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar samt på ett antal befintliga lokala vårdprogram. Vårdprogrammet beskriver hur patienter med artros i höft- eller knäled ska utredas och diagnostiseras på sjukvårdsenheter i primärvården och hur dessa patienter ska erbjudas utbildning och behandling efter individuella behov.

47.

Vårdprogram för sepsis: Sepsis,”blodförgiftning”, är ett allvarligt infektionstillstånd. Symtomen kan vara svåra att tolka och behandling måste inledas mycket snabbt på sjukhus med vätska och antibiotika. För att patienter med sepsis skyndsamt ska få rätt diagnos och behandling har ett vårdprogram tagits fram. En särskild satsning har genomförts för att de nya riktlinjerna ska kunna införas på de skånska sjukhusen.

48.

Ny handlingsplan för demens: Med ökad andel äldre växer också antalet personer med demenssjukdom. Antalet personer med demens väntas öka fram till 2030 med mer än 40 procent. En tidig diagnos är en förutsättning för rätt behandling såväl medicinskt som omvårdnadsmässigt. Genom tidig diagnos kan patienter och närstående bättre förstå symtomen och bättre lära sig att hantera situationen. I mars 2016 antog hälso- och sjukvårdsnämnden i bred politisk enighet en ny handlingsplan för demens. Den har tagits fram i samarbete mellan de tre sjukvårdsförvaltningarna, kunskapscentrum för demenssjukdomar och kunskapscentrumet för geriatrik.

16 – DE RÖDGRÖNA I REGION SKÅNE – 125 REFORMER FÖR SKÅNE


Framtidens sjukvård

49.

Helhetsgrepp om sjukhusinvesteringarna: Region Skåne står inför mycket stora investeringar i sjukhusbyggnader på flera sjukhusorter. Genom att tillsätta Beredningen för framtidens sjukvård har det rödgröna styret tagit ett helhetsgrepp om dessa investeringar och skapat bred politisk enighet om de långsiktiga strukturella framtidsfrågorna för vården.

50.

Ny sjukhusbyggnad och renovering av Helsingborgs lasarett: I Helsingborg pågår renovering av det gamla sjukhuset. Sjukhuset får ny neonatalavdelning och en ny operationsavdelning och vuxenpsykiatrin får nya lokaler. Arbetet i Helsingborg kommer att pågå till 2025 och sker etappvis. Den nyrenoverade Östra flygeln stod klar i november 2017. Planering och projektering av ny sjukhusbyggnad pågår för fullt.

51.

Omfattande ombyggnad av sjukhusområdet i Malmö: På sjukhusområdet i Malmö har ombyggnationerna pågått under flera år. Två byggnader är redan invigda med fem nya vårdavdelningar och mottagningar. Vårdcentralen Södervärn och Kvälls- och helgmottagningen flyttade in på sjukhusområdet i december 2016. En ny central sjukhusbyggnad, som bland annat ska inrymma operationsavdelningar och intensivvård samt vårdavdelningar ska byggas. Även en ny central servicebyggnad planeras och under alltihop ett nytt kulvertsystem. Det pågår också ett arbete för att skapa nya lokaler för barnpsykiatrin och psykiatrin.

52.

Stora investeringar i Lunds sjukhusområde: Även i Lund har investeringarna satts igång. Beslut har fattats om att Lund ska bli ett traumacentrum level 1 vilket kräver ändamålsenliga lokaler. Beslut har fattats om ny neonatalavdelning och en samlad barn- och förlossningsvård och planeringen för detta pågår. Projektering av ny servicebyggnad och kulvertar, som är förutsättningen för att kunna bygga en ny centralbyggnad, har satts igång.

53.

Nya lokaler på sjukhuset i Ängelholm: I Ängelholm började mottagningar för gastrosjukvård, neurosjukvård och reumatismsjukvård att flytta in i nya lokaler under hösten 2017.

54.

Planering för nya operationslokaler i Hässleholm: I Hässleholm pågår arbetet med ny fastighetsutvecklingsplan, med fokus bland annat på operationsavdelningar.

55.

Ombyggnad i Kristianstad: I Kristianstad har ombyggnad av bland annat mag- och tarmavdelning påbörjats. I juni 2017 invigdes helt nya och efterlängtade lokaler för barnakuten på CSK som då också fick två nybyggda, förvaltningsövergripande infektionsrum.

DE RÖDGRÖNA I REGION SKÅNE – 125 REFORMER FÖR SKÅNSK VÄLFÄRD – 17


REFORMER FÖR ATT STÄRKA ARBETSGIVARROLLEN OCH SÄKRA KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN Personalsituationen i Region Skåne har varit ansträngd under en följd av år. Det hänger samman med brist på vissa kompetenser, brister i arbetsmiljön och på att personalstyrkan reducerades under den föregående åttaårsperioden. Samtidigt har befolkningen vuxit och fler har blivit äldre, vilket lett till ökad efterfrågan på sjukvård. Flera reformer för att förbättra medarbetarnas arbetssituation har genomförts och personalstyrkan har utökats. Idag arbetar nästan 2500 fler i Region Skåne än hösten 2014. Undersköterskor är den kategori som ökat mest, följt av läkare. Det är en prioriterad fråga för det rödgröna styret att förbättra arbetsmiljön och trygga kompetensförsörjningen. Den arbetsgivare som erbjuder bra arbetsmiljö kommer lättare att kunna rekrytera personal. Utmaningen att klara kompetensförsörjningen har mötts med utbildningssatsningar, fler ST-block i akutsjukvården, utbildningsförmåner och utbildningsanställningar för sjuksköterskor och undersköterskor som vill utbilda sig till specialister samt genom kompetensmixplanering. I samma syfte har snabbspår för validering av utländska examina införts. Nyanlända med sjukvårdsutbildning ska på så sätt komma i arbete snabbare. För att bryta trenden med ökande kostnader för hyrpersonal har en strategi antagits. Målet är att Region Skåne ska bli oberoende av hyrpersonal för sådant som inte är tillfälliga vakanser. Det har haft effekt och under 2016 bröts trenden. Under 2017 föll kostnaderna för inhyrd personal med 26 procent, och Region Skåne har nu mycket låga kostnader för hyrpersonal jämfört med riket. Vidare har arbetet med att minska sjukfrånvaron pågått under hela perioden. Sjukfrånvaron minskade under 2017. Den senaste enkäten om personalens trivsel och medbestämmande uppvisar flera förbättringar. Det är exempelvis fler anställda som själva nu rekommenderar Region Skåne som arbetsgivare till vänner och bekanta. Fler väljer också att stanna kvar i Region Skånes verksamheter. Samtidigt visar medarbetarenkäterna att många medarbetare känner sig stressade och utarbetade. Mycket kvarstår att göra och personalpolitiken är en högt prioriterad fråga. Kompetensförsörjning

56.

Satsning på ST-tjänster: Idag råder det brist på allmänläkare och behovet av allmänmedicinsk kompetens bedöms fortsätta öka under kommande tioårsperiod. Utökningar av antalet ST-utrymmen inom allmänmedicin har gjorts i omgångar under perioden 2014–2018. Nu finns det 327 platser, vilket är en ökning med 95 platser, eller drygt 40 procent, sedan 2014. En satsning har också gjorts på ST-tjänster i akutmedicin. 2015 blev akutsjukvård en egen specialitet, istället för som tidigare en tilläggsspecialitet. Det innebär att akutsjukhus kan utbilda nya akutläkare direkt, utan att den som vill utbilda sig först måste bli internmedicinare eller kirurg. Flera internationella studier visar att akutläkarstyrda akutmottagningar minskar dödligheten, bidrar till kortare vårdtider och e ektivare processer. 2016 gjordes en extra satsning om 18 ST-läkare i akutsjukvården.

57.

Samarbete med Danmark om ST-block: Våren 2016 tecknade Region Skåne ett nioårigt samarbetsavtal med Region Själland för utbildning av akutläkare. Genom samarbetet kommer sex skånska läkare om året att få genomgå ett halvårs sidoutbildning i intensivvård och anestesi i Danmark. Två läkare från Region Själland får i sin tur femton månaders utbildning på en akutmottagning i Skåne.

18 – DE RÖDGRÖNA I REGION SKÅNE – 125 REFORMER FÖR SKÅNE58.

Snabbspår för vårdutbildade invandrare: Många nyanlända invandrare har sjukvårdsutbild-

59.

Kliniskt basår för sjuksköterskor: 2015 startade Region Skåne ett regionalt introduktionsprogram för nyutexaminerade sjuksköterskor. Introduktionen innehåller teori, klinisk färdighetsträning och tillgång till en mentor på arbetsplatsen. Syftet är att den som är ny på jobbet snabbt ska kunna känna sig trygg i sin yrkesroll.

60.

Utbildningsanställningar för sjuksköterskor: Genom att erbjuda sjuksköterskor betald utbild-

61.

Utbildningsförmån för sjuksköterskor: Utbildningsförmån vid specialistutbildning innebär studier på heltid med en förmån om 19 000 kr i månaden. Under 2016 utökades utbildningsförmånerna med 100 platser. Det innebär att Region Skåne nu erbjuder 170 sjuksköterskor utbildningsförmåner.

62.

Utbildningsanställningar för undersköterskor: Utvecklingen av undersköterskerollen är en viktig del i att säkra kompetensförsörjningen. Under 2018 görs en satsning på 20 utbildningsanställningar för undersköterskor som vill vidareutbilda sig till specialistundersköterska.

63.

Fler kompetensstegar: Tillsammans med Kommunalarbetareförbundet togs hösten 2015 ett förslag fram för kompetensstegar för undersköterskor, skötare, barnskötare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter samt kuratorer. Det har därefter implementerats. Bakgrunden är att det bedöms finnas ett stort behov av kontinuerlig kompetensutveckling för dessa personalgrupper. Kompetensstegarna är ett verktyg för att strukturera kompetensutvecklingen. De kopplas till löneutvecklingen och ger möjlighet till karriärvägar. Därutöver har kompetensstegar tagits fram för dietister, sjuksköterskor och biomedicinska analytiker.

64.

Handledaranställning för äldre medarbetare: Anställda som har uppdrag som handledare i Region Skåne har en viktig roll i kompetensförsörjningsarbetet. Behovet av utbildning och handledning är stort, dels för handledning av studenter, dels för nyanställda och medarbetare som ingår i Snabbspåret. Hösten 2016 tog personalnämnden beslut om att utveckla handledarrollen, med särskilt fokus på äldre medarbetare. Detta ska göras genom handledaranställningar på heltid eller i kombination med arbete eller pension. Äldre medarbetare har värdefull kunskap, kompetens och erfarenheter som Region Skåne vill, och ska ta tillvara. Genom beslutet ges möjlighet till utveckling för äldre medarbetare samtidigt som den framtida kompetensförsörjningen säkras.

65.

Bättre kompetensmixplanering: En strategi för kompetensmixplanering har antagits och är nu på väg att införas i verksamheterna. Med en bättre kompetensmix kan bristen på vissa specialiteter minskas. Generellt behöver undersköterskor, servicemedarbetare och skötare öka relativt sjuksköterskorna. Tanken är att möjliggöra växling av arbetsuppgifter mellan yrkeskategorier, samtidigt som nya kompetenser kan föras in i verksamheterna. Det frigör tid till patienterna, höjer kvaliteten i vården och utvecklar medarbetarnas kompetenser.

66.

Utökning av servicevärdskonceptet: I samband med det nya kostavtalet våren 2015 startade även ett projekt med servicevärdar. Syftet var att frigöra tid för vårdpersonalen genom att införa en ny yrkesroll, servicevärd, som kan utföra serviceuppgifter. Inledningsvis var syftet att stödja de

ning, men för att de ska kunna börja arbeta i Sverige inom sina yrken måste de ha svensk legitimation. Våren 2015 beslutade personalnämnden att ett pilotprojekt skulle startas för snabbare validering. Målgruppen var sjuksköterskor och läkare med utomeuropeisk utbildning som antingen väntade på uppehållstillstånd hos Migrationsverket eller redan hade uppehållstillstånd och ingår i Arbetsförmedlingens insatser. Piloten omfattade 12 nyanlända sjuksköterskor och läkare i nordöstra Skåne. Den visade goda resultat och skalades upp under 2016 till att omfatta ytterligare 20 personer och utvidgades till att omfatta hela Skåne. Utvecklingen har fortsatt och 2018 omfattas 32 personer och ett internationellt kompetenscentrum för utlandsutbildade har inrättats.

ning till specialistsjuksköterska ska kompetensförsörjningen inom bristyrken säkras. Under 2018 utökas antalet utbildningsanställningar från 52 till 75.

20 – DE RÖDGRÖNA I REGION SKÅNE – 125 REFORMER FÖR SKÅNE


vårdavdelningar som hittills i sin måltidsförsörjning nyttjat färdigställda brickluncher/middagar. Projektet utvecklades så att det vid vissa vårdavdelningar även kom att omfatta ett flertal övriga servicetjänster såsom lokalvård och vårdnära städ. Projektet var en del i arbetet med en bättre kompetensmix. Och förväntades också leda till minskning av vårdrelaterade infektioner. Projektet har fallit väl ut och har därför under 2017 blivit fast verksamhet. Antalet servicevärdar har ökat successivt. 67.

Införande av extratjänster: Under 2017 fattades beslut om att i samverkan med Arbetsförmedlingen öka antalet anställda på extratjänster med 150 personer. Satsningen syftar till att minska arbetslösheten bland unga och personer som står långt från arbetsmarknaden samt att stärka kompetensförsörjningen i Region Skåne.

En bra arbetsgivare

68.

Minskad helgtjänstgöring: Med budgeten för 2015 beslutades att minska helgtjänstgöringen för sjuksköterskor från två helger per fyraveckorsperiod till två helger av fem. Det är nu genomfört på de flesta av Region Skånes arbetsplatser, och på flera håll omfattas även undersköterskor.

69.

Handlingsplan för att minska sjukskrivningarna: I samarbete med de fackliga organisationerna har en handlingsplan för minskad sjukfrånvaro tagits fram och beslutats av personalnämnden. Fokus är på förebyggande arbete och arbetsmiljö. Vidare konstateras att tidiga insatser när medarbetare drabbas av ohälsa är viktigt. Strategin syftar till att förenkla nuvarande rehabiliteringsprocess, så att den kan inledas så fort som möjligt. Sjukfrånvaron minskade under 2017.

70.

Möjlighet till arbetsrotation: Hösten 2016 tog personalnämnden ett beslut om att införa ett system för arbetsrotation. Genom detta ska medarbetare ges möjlighet att prova på att arbeta inom olika verksamheter under en bestämd tid. Efter en introduktion ska de kunna utföra ordinarie uppgifter på den nya arbetsplatsen. Arbetsrotation ger bättre förutsättningar för medarbetare som söker nya arbetsuppgifter. Dels är det ett sätt att få medarbetare, som vill prova på nya arbetsuppgifter, att stanna inom regionen. Dels leder det till erfarenhetsutbyten som är bra både för medarbetarna och för sjukvården som helhet.

71.

Strategi för att minska beroendet av hyrpersonal: Beroendet av bemanningsföretag i Region

72.

Oberoende av bemanningsföretag

Skånes hälso- och sjukvård har genom aktiva åtgärder minskats kraftigt. Region Skåne har nu jämfört med övriga landet mycket låga kostnader för inhyrd personal (hyrekostnaderna motsvarar nu endast 1,8 procent av personalkostnaderna). Ett minskat beroende av bemanningsföretag i vården förbättrar arbetsmiljön, ökar patientsäkerheten och medför lägre kostnader. Sedan strategin började implementeras har trenden i kostnadsökningen för hyrpersonal brutits. 2017 minskade kostnaderna för hyrpersonal med 26 procent. Interna resursteam ska ersätta bemanningsföretagen: Egen personal ska i ökad utsträckning ersätta inhyrd personal. För att öka flexibiliteten i systemet skapas nu interna resursteam. Resursteamen ska med kort varsel kunna täcka såväl längre vakanser som enskilda pass. Samtidigt ska resursteamen erbjuda medarbetarna flexibilitet och goda möjligheter till karriärutveckling. Resursteamen har fungerat väl och fortsätter utvecklas och utökas utifrån varje förvaltnings behov.

DE RÖDGRÖNA I REGION SKÅNE – 125 REFORMER FÖR SKÅNSK VÄLFÄRD – 21


UTBYGGD KOLLEKTIVTRAFIK En väl fungerande kollektivtrafik är avgörande för tillväxt och utveckling i regionen. Det ska vara möjligt att bo och arbeta i hela Skåne, och det ska vara enkelt och smidigt att resa över regiongränser och över sundet. Öresundsregionen är idag en integrerad arbetsmarknad, och förändringarna sedan Region Skåne skapades 1998 och Öresundsbron invigdes två år senare är påtagliga. Resandet med kollektivtrafik har mer än fördubblats. Under tre år av rödgrönt styre har vi byggt ut kollektivtrafiken. Nya pågatågslinjer har invigts – till bland annat Trelleborg och Halmstad. Nya stationer har fått tågtrafik – bland annat Förslöv och Marieholm. Modellen med expressbussar, som funnits i Malmö sedan 2014, ska införas även i Helsingborg. Ett genomförandeavtal om spårväg har tecknats med Lund. Jojo-sommar har gjorts mer förmånligt, ett helt nytt zonsystem har införts och en ny app för biljettköp med nya funktioner har introducerats. Samtidigt finns stora problem i den skånska kollektivtrafiken. Region Skåne ansvarar för trafiken, men järnvägsrälsen är ett statligt ansvar. Underhållet är eftersatt och banorna underdimensionerade. Detta leder till många trafikstörningar. Som företrädare för Region Skåne har det rödgröna styret vid upprepade tillfällen framfört synpunkter till ansvariga statliga myndigheter och verk, liksom direkt till regeringen. Utbyggd och mer tillgänglig kollektivtrafik

73.

Nytt tågsystem: I oktober 2017 beslutade regionfullmäktige om investering i ett helt nytt tågsys-

74.

Återinfört åtta busslinjer på landsbygden: Det rödgröna styret beslutade att återstarta åtta busslinjer. Detta skedde under 2015 efter dialog med företrädare i berörda kommuner.

75.

Pågatåg till Halmstad: 2015 började Pågatåg rulla på sträckan Helsingborg-Halmstad, med uppehåll i Ängelholm, Båstad och Laholm. Detta var ett resultat av samarbete mellan Halland och Skåne. Samtidigt har det gjorts en översyn av busstrafiken på Bjärehalvön för att bättre anpassa bussturerna till tågtrafiken. Skånetrafiken räknar med ca 115 000 nya resor på sträckan per år.

76.

Nya pågatågsstationer i Barkåkra och Förslöv: Med invigningen av tunneln genom Hallandsåsen i december 2015 öppnade Skånetrafiken ny trafik på Bjärehalvön. Pågatåg trafikerar nu de nya stationerna i Barkåkra och Förslöv.

77.

Persontrafik på sträckan Eslöv-Teckomatorp: I december 2016 invigdes Marieholmsbanan. Pågatågstrafik kunde därmed startas på sträckan Eslöv-Teckomatorp, med en ny station i Marieholm.

78.

Nya Expresslinjer och stadsbussar i Malmö: Expressbusskonceptet i Malmö kommer att utvecklas till att inbegripa fyra nya linjer. Vidare kommer fyra stadsbusslinjer utvecklas och elektrifieras. Satsningen ingår i Sverigeförhandlingens storstadspaket och genomförandefasen är planerad till perioden 2018-2031.

79.

Expressbussar i Helsingborg: Expressbussarna i Malmö har sedan de infördes 2014 visat mycket goda resultat. Konceptet ska nu spridas till Helsingborg, och ett genomförandeavtal med Helsingborg har undertecknats. Trafikstart på första linjen, av totalt tre, planeras till 2019.

80.

Spårväg i Lund: Under en följd av år har diskussioner förts om spårvagnstrafik i Lund, Helsingborg och Malmö. Regionfullmäktige tog 2009 ett sådant beslut. Men först 2016 blev Region Skåne och Lunds kommun överens om genomförandeavtalet. Avtalet tydliggör ansvarsfördelningen

tem som ska trafikera sträckan Helsingborg – Lund – Malmö – Köpenhamn med dubbeldäckartåg. Trafikstart är planerad till december 2020 och investeringen omfattar 1,8 miljarder kronor.

22 – DE RÖDGRÖNA I REGION SKÅNE – 125 REFORMER FÖR SKÅNEoch parternas ekonomiska åtaganden för införandet av spårväg i Lund på sträckan Lund C-ESS. Första spadtaget för utbyggnaden togs i februari 2017. Trafikstart är planerad till våren 2020. 81.

Helelektrifierad stadsbusstrafik i Landskrona: Från och med december 2018 kommer hela stadsbusstrafiken i Landskrona att drivas med elfordon. Elektrifieringen av stadsbusstrafiken i Landskrona är en del av arbetet för att Skåne ska ligga i framkant när det gäller miljövänliga och effektiva transportlösningar.

Bättre kvalitet och reseupplevelse

82.

Ny zonindelning och enklare resor: Mellan 2017 och 2019 fasas det gamla, krångliga zonsys-

83.

Överenskommelse med danska staten om Öresundstrafiken: Skånetrafiken tar över trafiken till Köpenhamn och det praktiska ansvaret för underhåll, kundomhändertagande och trafikutbud. Det kommer att ge samordnings- och effektivitetsvinster för våra resenärer och till tydligare trafikinformation. Det öppnar också upp för att kunna samla allt underhåll till en operatör i den nya depån som byggs i Hässleholm.

84.

Bättre sommarkort: Alla familjer är inte likadana. Därför förändrades reglerna för Jojo-Sommar

85.

Förmånligt årserbjudande för pendlare: Ett nytt förmånligt Jojo-årskort har införts – få tolv

86.

Beställningsmottagning i egen regi: Beslutat har fattats om att ta hem beställningscentralen för serviceresor i egen regi. Det innebär 65 nya arbetstillfällen i Hässleholm, ökad kontroll över verksamheten samt bättre trygghet och service för de skånska färdtjänst- och sjukresenärerna. Beställningsmottagningen är i full drift sommaren 2018.

87.

Verkstadsdepå för underhåll av Öresundstågen: Ny verkstadsdepå för underhåll av Öresunds-

88.

temet ut och ersätts med personliga zoner som utgår från att man betalar för sträckan man reser, istället för hur många zongränser man passerar. Parallellt kommer nya sätt att lösa biljett att rullas ut. Flera nya mobila lösningar kommer att införas. Samtidigt kommer det att vara möjligt att lösa biljetter på liknande sätt som idag.

inför sommaren 2016. De tidigare villkoren missgynnade framför allt ensamstående föräldrar. Från och med sommaren 2016 kan en vuxen ta med sig två barn upp till och med 19 år.

månader men betala för tio. Att kunna köpa ett resekort för hela året och slippa fylla på varje månad har efterfrågats av både privatpersoner och företag.

Bättre underhåll

tågen ska byggas i Hässleholm. Den kommer stå klar 2020. Idag underhåller DSB Öresundstågen i Köpenhamn. Men där råder kapacitetsbrist och läget leder till onödiga transporter. Med en egen verkstadsdepå i Hässleholm minskar kostnaderna, och tiden då tågen måste tas ur drift för underhåll minskar. Omkring 200 jobb skapas i Hässleholm. Renovering av Öresundståg: De äldsta Öresundstågen är sexton år gamla och är överlag slitna. Alla golv ska bytas ut, toaletterna rustas upp och tyg och stoppning på alla stolar ska bytas. Av de 111 Öresundstågen som renoveras ägs 44 av Region Skåne. De första nyrenoverade tågen togs i drift i mars 2018.

24 – DE RÖDGRÖNA I REGION SKÅNE – 125 REFORMER FÖR SKÅNEREGIONAL UTVECKLING – STORA FRAMGÅNGAR PÅ KORT TID Den skånska tillväxten är nu hög och skattekraften ökar för första gången på många år snabbare än i riket. Ett skäl är att Region Skåne, som har ett regionalt utvecklingsansvar, arbetar aktivt och framgångsrikt med regional utveckling. Det rödgröna styret har prioriterat insatser för ökad sysselsättning och hållbar tillväxt samt varit aktiva i påverkansarbetet gentemot Danmark och den svenska regeringen. Under det rödgröna styrets ledning har Region Skåne fungerat som en samlande kraft i detta arbete. Bland framgångarna kan nämnas att Malmö högskola har fått universitetsstatus, överenskommelsen inom Greater Copenhagen om att prioritera en ny Öresundsförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör samt att stor enighet nåddes om prioriteringarna i Sverigeförhandlingarna om höghastighetståg. 89.

Reformer för regional utveckling

Malmö universitet: Malmö högskola har 24 000 studenter och flest examenstillstånd på

forskarnivå bland landets högskolor. Den har också större externa forskningsintäkter än flera av de nyare universiteten. Malmö högskola var således väl meriterat att bli universitet. Efter samtal under våren 2016 mellan regionstyrelsens ordförande och ansvarig minister överenskoms om att Malmö högskola skulle bli universitet och i början av sommaren uttalade regeringen ambitionen att ge Malmö högskola universitetsstatus. Med universitetsstatus följer en generell rätt att anordna utbildning på forskarnivå och utfärda doktorsexamen. Ett universitet har också forskning inom fler områden och därmed generellt mer medel för forskning. Sedan högskolan etablerades för snart två decennier sedan har den spelat en mycket viktig roll för Malmös och regionens utveckling. Tillväxten, sysselsättningen och den regionala utvecklingspotentialen kommer att stärkas ytterligare. Malmö högskola fick universitetsstatus 1 januari 2018.

90.

En skånsk linje i Sverigeförhandlingarna: Inför Sverigeförhandlingarna om höghastighets-

91.

Förnyat Öresundssamarbetet: Öresundssamarbetet har fått ny form. Samarbetet har tidigare organiserats inom Öresundskommitten. Från årsskiftet 2016 övergick samarbetet till att istället organiseras inom ramen för den nybildade Greater Copenhagen and Skåne Committee, vars medlemmar utgörs av de tre Öresundsregionerna och 79 kommuner i Skåne och Danmark. En av de första framgångarna hade det rödgröna styret när organisationen antog en ny trafikplan i september 2016, i vilken enighet nåddes om att det finns ett behov av nya Öresundsförbindelser och att en förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör är prioriterad. Det är första gången enighet om detta nås på båda sidor sundet.

bana som ska knyta samman Stockholm med Göteborg och Malmö, gjordes bedömningen att enighet om prioriterade mål skulle bli avgörande för framgång i förhandlingarna med de statliga förhandlingsmännen. Region Skåne ansvarade för att mejsla fram gemensamma ståndpunkter. Överenskommelsen fick namnet ”Skånebilden” och utgör den gemensamma grunden för förhandlingarna med staten. Höghastighetsbanan ska, enligt Skånebilden, dras via Hässleholm och Lund. Satsningen kopplas vidare samman med infrastrukturen över sundet. Enighet nåddes om att prioritera en förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, samtidigt som det konstaterades att en metro mellan Köpenhamn och Malmö är beroende av utbyggnaden i Köpenhamns metro och kan byggas oberoende av HH-förbindelsen. Att enighet senare kunde nås inom Greater Copenhagen om prioriteringarna för nya Öresundsförbindelser sammanhänger med överenskommelsen om Skånebilden. Även framgången med den snabba överenskommelsen med Sverigeförhandlingen och regeringen om att sträckan Hässelholm-Lund är nästa sträcka som ska byggas ut för höghastighetsbana sammanhänger med att enighet nåddes krings Skånebilden.

26 – DE RÖDGRÖNA I REGION SKÅNE – 125 REFORMER FÖR SKÅNE


92.

Skånsk höghastighetsbana: Region Skåne och regeringen är överens om byggstart för höghastighetsbanan mellan Lund och Hässleholm. Projektering av dubbelspåret, som har en sträckning på 60 kilometer, kan inledas redan 2019. Höghastighetsbanan kommer även innebära fler och snabbare regiontåg som klarar hastigheter på 250 km/h.

93.

Ett sömlöst resande i Greater Copenhagen: Region Skåne har tillsammans med parter i Sverige

94.

Strategi för en hållbar gods- och logistikregion: Strategin syftar till att skapa förutsättningar

95.

Den statliga närvaron i Skåne ska stärkas med 300 jobb: Sedan regeringen presenterade sina planer på att omlokalisera myndigheter har Region Skåne framfört att myndigheter bör flyttas till Skåne. En god dialog med regeringen, där bland annat även Malmö stad varit delaktiga, har

och Danmark genom GCSC fattat beslut om att samverka för att säkerställa möjligheten för regionens resenärer att på ett enkelt och tillgängligt sätt söka och köpa resor i hela Greater Copenhagen. Till exempel genom att resenärer kan resa mellan länderna och inom regionen i sitt ordinarie trafiksystem.

för en utveckling mot en hållbar regional tillväxt. Strategin ska ge tydligare riktlinjer för hur infrastrukturen bör utvecklas, samt för tillväxten av logistikområden så att Skåne bättre kan dra nytta av sitt geografiska läge. Strategin som helhet utgår från målsättningen att utveckla Skåne till en hållbar gods- och logistikregion.

DE RÖDGRÖNA I REGION SKÅNE – 125 REFORMER FÖR SKÅNSK VÄLFÄRD – 27


lett till att Skåne nu bland annat kommer att få ett huvudkontor för en förvaltningsmyndighet, Myndigheten för tillgängliga medier i Malmö. Regeringens satsning innebär också att Trafikverkets regionkontor i Kristianstad kommer utökas med 100 tjänster. 96.

Krinova blir nationell arena för mat: Krinova har under åren etablerat en framgångsrik modell

97.

Åtgärder för att behålla och utveckla den skånska mobilindustrin: Våren 2015 varslade Sony Mobile 1000 anställda i Lund och ungefär samtidigt meddelade Blackberry att deras verksamhet i Malmö skulle avvecklas. Oron var stor att Skånes – i europeisk jämförelse – unika kompetens på mobilområdet skulle skingras. Region Skåne tog, genom Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne (FIRS), ett samordnande ansvar. I nära samverkan med Sony Mobile, Lunds universitet och andra aktörer har Region Skåne bidragit till att förhindra att mobilkompetensen i Skåne skingrades. Över 40 nya företag skapades av drygt 70 före detta anställda när Sony Mobile genomförde programmet Next Step Startup, i vilket Region Skånes bolag Innovation Skåne AB medverkade med affärsutvecklingsstöd. Region Skåne, Lunds universitet och RISE startar nu också ett nytt forskningsinstitut, som ska arbeta med forskningsområdena mobil kommunikation, digitalisering och mobil hälsa. Samtidigt har flera stora företag etablerat sig i regionen. IBM har öppnat kontor i Malmö och Bosch, Volvo och Continental i Lund. Det visar att det stora kunnandet i regionen är internationellt eftertraktat.

98.

Åtgärder för Bjuv: Tillsammans med Bjuvs kommun, Sveriges Lantbruksuniversitet, Lunds

99.

Utökning av antal platser inom tekniksprånget: Tekniksprånget är en satsning på praktik för att bredda intresset för ingenjörsutbildning på högskolan bland unga kvinnor och män med slutförd gymnasieutbildning från naturvetenskapligt eller tekniskt program i gymnasieskolan. Syftet är att stärka den långsiktiga konkurrenskraften i Region Skåne och säkra framtida kompetensförsörjning.

och infrastruktur för att utveckla företag inom livsmedelsbranschen. Region Skåne och Kristianstad kommun satsar 22,5 miljoner kronor över tre år på att göra Krinova till nationell arena för mat. Målsättningen är att det ska genereras 1200 nya jobb, varav hälften i Skåne och hälften i andra delar av Sverige.

universitet och Lantbrukarnas Riksförbund har Region Skåne tagit fram ett förslag på åtgärdspaket för att tillvarata den kunskap som finns inom livsmedelsområdet efter nedläggningen av Findus i Bjuv. Målet är att inom ramen för Food Valley of Bjuv skapa en industripark för innovativ livsmedelsproduktion och testbäddar där man främst riktar sig till små och medelstora företag. För att tillvarata friställd kompetens föreslås att andra steget av utvecklingsprojektet för kretsloppsbaserad förädling av grönsaker och fisk, ReproFood, genomförs omedelbart. Från 1 mars 2018 har Foodhill tagit över Findus anläggning i Bjuv. Foodhill kommer tillsammans med andra livsmedelsföretag jobba för en cirkulär hållbar livsmedelsproduktion.

100. Upphandlingsråd: Ett råd för strategisk upphandling har tillsatts. Syftet är att lyfta frågorna om

upphandling till en strategisk nivå, bland annat för stimulera innovationsutveckling. Rådet består av representanter från akademin, näringslivet och civilsamhället.

101. Förstärkt upphandlingspolicy. I februari 2018 antog regionfullmäktige en ny upphand-

lingspolicy som innebär en rad förstärkningar när det gäller krav på miljömässiga och etiska upphandlingar. Trots stort motstånd från alliansen slås nu fast att Region Skåne ska ställa krav på villkor enligt kollektivavtal när upphandlingens art motiverar detta. Det slås även fast att Region Skåne ska kräva miljömässiga, arbetsrättsliga och arbetsmiljömässiga krav på leverantören enligt sju internationella konventioner. Däribland kan nämnas ILO:s åtta kärnkonventioner och FN:s barnkonvention, artikel 32.

102. Skapat jobbkommissionen: Den höga ungdomsarbetslösheten är en prioriterad fråga. Förut-

sättningarna för att öka sysselsättningen förbättras om arbetsmarknadens parter, kommuner och

28 – DE RÖDGRÖNA I REGION SKÅNE – 125 REFORMER FÖR SKÅNE


region, det privata näringslivets och civilsamhällets organisationer kan samverka på ett effektivt sätt. Jobbkommissionen skapades för att ge en plattform för konkreta satsningar inom utbildningoch arbetsmarknadsområdet samt för att samla berörda aktörer i Skåne. 103. Regional strategi för kompetensförsörjning: Region Skåne har ett statligt ansvar för samarbetet

och samverkan om Skånes långsiktiga kompetensförsörjning. Den framtagna strategin bidrar till att nå visionen att Skåne år 2030 ska vara en region med långsiktigt hållbar tillväxt och hög sysselsättningsgrad genom att förbättra matchningen på arbetsmarknaden och bygga en stark utbildningsregion.

104. Skåne mot brott: I januari 2018 undertecknade Region Skåne tillsammans med 6 andra aktörer,

Polisen, Länsstyrelsen, Tullverket, Sydsvenska handelskammaren, Kommunförbundet Skåne och Kriminalvården en gemensam programförklaring för att utveckla det brottsförebyggande arbetet och med gemensamma insatser öka tryggheten för Skånes medborgare.

105. Satsning på cykling: Under 2016 har Cykelstrategi för Skåne tagits fram. I denna synliggörs vilka

strategiska satsningar som krävs för att stärka Skåne som cykelregion, främja cykelkulturen och för att cykeln ska bli är det naturliga färdmedlet för kortare resor och för koppling till kollektivtrafiken. Vidare invigdes den nationella cykelleden Sydostleden under 2016. Samtidigt tog Region Skåne över huvudmannaskapet för cykelleden som går mellan Växjö och Simrishamn. Under året har också projektet Sydostkustleden startat. Det är ett projekt för att skapa en nationell cykelled längst kusten Helsingborg–Simrishamn.

106. Vandringsregion: 2016 utnämndes till Vandringens år i Skåne. För att manifestera detta genom-

förde Region Skåne med samarbetspartners sju uppskattade inspirationsdagar runtom i Skåne med olika teman under året, vilka har bidragit till att öka synligheten för Skåneleden och Eurorando. Eurorando är ett stort europeiskt vandringsevenemang och lockade besökare från hela Europa. Skånes skolor har erbjudits vandringar med guide vilket rönt stort intresse där över 3000 elever har fått chansen att vandra på Skåneleden.

107. Tobacco Endgame: Våren 2016 beslöt Region Skåne att ansluta sig till opinionsbildningsprojek-

tet Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. Regionstyrelsen har avsatt extra medel för att arbeta med tobaksprevention som en del i arbetet för jämlik hälsa.

108. Skånes livsmedelsstrategi: En gemensam utvecklingsstrategi för mat och livsmedel med

koppling till hälsa och hållbarhet har antagits. Arbetet har skett i samarbete med ett flertal aktörer inom livsmedelssektorn och syftar till att utveckla livsmedelsföretag och jordbruk för att införa nya produktionsmetoder och produkter för en global marknad som samtidigt bidrar till klimatarbetet och miljön. Strategin prioriterar forskning, innovation och digitalisering.

109. Handlingsplan för bioekonomi i Skåne: Handlingsplanen har tagits fram i syfte att gynna en

utveckling där biobaserade, förnybara råvaror ska ersätta fossila bränslen inom en rad områden.

110. Fiber till alla: Regionalfondsprojektet Fiber till Alla i Blekinge och Skåne (FABS) har startats.

Inledande analys och arbetet med formen för en Digital agenda för Skåne har påbörjats.

111. Arbetsmarknadskunskap: Region Skåne bidrar, tillsammans med kommunerna och Arbetsför-

medlingen, med finansiering av projektet Arbetsmarknadskunskap i skolan. Det erbjuder arbetsmarknadskunskap till elever, skolpersonal och föräldrar. Syftet är att minska avståndet mellan skola och arbetsliv och genom detta minska ungdomsarbetslöshet.

DE RÖDGRÖNA I REGION SKÅNE – 125 REFORMER FÖR SKÅNSK VÄLFÄRD – 29


SATSNINGAR PÅ ETT LEVANDE KULTURLIV Skåne ska ha ett rikt och levande kulturliv, som är tillgängligt för alla. Det ska präglas av såväl bredd som spets. Genom att stödja kulturlivet och det civila samhällets kulturella näringar kan Region Skåne bidra till ett brett kulturliv som når ut till många. Det rödgröna styrets kulturpolitik har under mandatperioden även fått erkännande från staten, som gav Region Skåne den största förstärkningen av alla regioner och landsting i kulturstöd för 2017. Det är även den största tilldelningen sedan kultursamverkansmodellen permanentades. Region Skåne finansierar Skånes dansteater och är en stor finansiär av operan i Malmö. Genom Region Skånes bidrag kan dessa institutioner hålla hög internationell klass. Reformer på kulturområdet

112. Ny kulturplan för Region Skåne: Kulturnämnden och regionfullmäktige fattade i slutet av 2015

beslut om en ny kulturplan för Region Skåne 2016–2019. I Kulturplanen definieras den övergripande målsättningen för kulturpolitiken. Skåne ska ha ett rikt konst- och kulturliv med bredd och spets. Målsättningen är att tillgängliggöra kulturlivet för fler. Kulturplanen har därför särskilt fokus på att förbättra tillgången till kulturupplevelser och kulturlivet för barn och unga och för nationella minoriteter.

113. Förnyat avtal med Moderna Museet: 2009 öppnade Moderna Museet i Malmö. I maj 2016

undertecknades ett nytt avtal som gäller från 1 januari 2017 till och med 2024. Syftet med det nya avtalet är att stärka konst- och kulturlivet i Skåne och i Malmö. Ambitionen är att Moderna Museet i Malmö ska bli ett vitaliserande och samlande forum för konstnärer, kulturutövare, etablerade institutioner och det fria kulturlivet.

114. Ny överenskommelse med folkhögskolor och bildningsförbund: Överenskommelsen stärker

folkbildningens roll, med syftet att stärka och utveckla demokratin och göra det möjligt för fler människor att påverka sin livssituation. Genom folkbildningssatsningar kan utbildningsklyftor utjämnas och bildnings- och utbildningsnivån ökas.

115. Residens i Skåne: 2015 inleddes en treårig satsning som ska förbättra möjligheterna för kulturaktö-

rer i Skåne att ta emot internationella konstnärer och kulturutövare. Inriktningen är att utveckla det skånska kulturlivet genom gränsöverskridande möten och samarbeten.

116. Rekordbesökare och ny orkestersal för Malmö Opera: 256 000 personer såg under 2016 någon

av Malmö Operas produktioner, vilket är den högsta besökssiffran på 30 år. Till Malmö Operaorkesters 25-årsjubileum 2016 invigdes även en ny orkestersal.

117. Form/Design Center Malmö: Efter en god dialog med regeringen erhöll Form/Design Center i Mal-

mö 2017 ett särskilt uppdrag från regeringen som nationell nod för arkitektur, form och design. De stora infrastruktur- och bostadsinvesteringar Skåne och Sverige står inför ska kopplas samman med formgivning och hur vi skapar miljöer och samhällen som håller ihop och där konsten och kulturen tar plats.

118. Regional biblioteksplan: Handlingsplanen har tagits fram i samverkan mellan Kulturnämnden och

Hälso- och sjukvårdsnämnden och inbegriper den regionala biblioteksverksamheten och sjukhusbiblioteken. Planen beskriver och förtydligar uppdrag och utvecklingsområden för verksamheterna och hur samverkan ska utvecklas.

30 – DE RÖDGRÖNA I REGION SKÅNE – 125 REFORMER FÖR SKÅNEREGION SKÅNES MILJÖARBETE Region Skåne har en strategisk roll i arbetet för en bättre miljö i hela Skåne. Genom den egna verksamheten samt regionalt utvecklingsarbete kan miljöarbetet stärkas. Många reformer har genomförts. Region Skånes miljöprogram har reviderats. Det tar sikte på fortsatt arbete för att minska användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen, hållbar resursanvändning och klimatanpassad verksamhet. Region Skåne arbetar även aktivt för mer grön elproduktion, bland annat genom sitt innehav av vindkraft. Gröna obligationer har införts för att finansiera gröna investeringar. Region Skånes miljöarbete har gett resultat. Andelen fossilfritt inom Region Skånes energianvändning, transporter och kollektivtrafik har på sju år ökat från 30 till 86 procent och ekologiska livsmedel har ökat från 16 till 40 procent. Ett annat exempel är Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg, som invigdes hösten 2016. Det är Sveriges största passivhus. Arbete för ett hållbart Skåne

119. Reviderat miljöprogram: Region Skånes miljöprogram har reviderats och antogs hösten 2016.

Det tar sikte på ett fortsatt effektivt och kraftfullt miljöarbete, minskad användning av miljö- och hälsofarliga ämnen, hållbar resursanvändning och en fossilbränslefri och klimatanpassad verksamhet. Programmet gäller för åren 2017–2020 och innebär att ett antal miljömål har förtydligats och utvecklats. Miljömålen omfattar samtliga verksamheter som Region Skåne finansierar, oavsett om de drivs i offentlig eller privat regi. Miljöprogrammet innebär stora kliv framåt i miljöarbetet.

120. Ett klimatpolitiskt ramverk ska tas fram: Ambitionen är att göra Region Skånes klimatmål lika

styrande som målen för ekonomisk hushållning.

121. Klimatanpassningsprojekt: Region Skåne har fått bidrag för fyra stora och viktiga projekt för att

förbättra Skånes och landets förutsättningar att lösa klimatkrisen. Dessa är 1) Elbilslandet Syd som syftar till att ställa om till fossilfria drivmedel i Skåne och Blekinge. 2) Klimatväxlingsprogram. Klimatväxling innebär att olika aktörer kompenserar för sina koldioxidutsläpp genom att göra utsläppsminskande investeringar i den egna organisationen. 3) I samarbete med andra regioner och aktörer inom Greater Copenhagen deltar Region Skåne i Interreg projektet FIERS, framtidens intelligenta energi- och resurssystem. 4) LIFE –projektet. LIFE är EU:s finansiella instrument för att arbeta med bevarande av miljö och natur samt klimatåtgärdsprojekt. Region Skåne håller på att starta ett arbete för att utforma och implementera ekosystembaserade klimatanpassningsåtgärder för bättre resiliens i Skånes kustområden.

122. Förnybar el genom vindkraft: Under 2014 genomförde Region Skåne den hittills största

offentliga upphandlingen av vindkraft i Sverige. Region Skåne äger nu sex nybyggda vindkraftverk i Fröreda. Vindkraftverken ska bidra till att målet att Region Skåne ska vara fossilbränslefritt år 2020 uppnås. Tillsammans producerar verken 55 till 60 miljoner kilowattimmar per år till Region Skånes verksamheter, vilket utgör ungefär 40 procent av Region Skånes nuvarande förbrukning. Investeringen beräknas även vara ekonomiskt lönsam för Region Skåne.

123. Gröna obligationer finansierar gröna investeringar: I april 2016 tog regionstyrelsen ett beslut

om att börja använda gröna obligationer som ett sätt att finansiera miljö- och klimatvänliga investeringar. Endast projekt som uppfyller fastställda miljö- och klimatmässiga kriterier kan komma ifråga. Redan i oktober gav Region Skåne ut sina första gröna obligationer på närmare 1,2 miljarder kronor. Dessa baserades på tre satsningar som uppfyller miljökraven: Region Skånes vindkraftverk, det nya rättspsykiatriska centrumet i Trelleborg samt inköp av nya pågatåg. Emissionen övertecknades, vilket innebär att efterfrågan på att köpa obligationerna var större än utbudet.

32 – DE RÖDGRÖNA I REGION SKÅNE – 125 REFORMER FÖR SKÅNE


”Region Skånes miljöarbete har gett resultat. Andelen fossilfritt inom Region Skånes energianvändning, transporter och kollektivtrafik har på sju år ökat från 30 till 86 procent.”

Det stora intresset innebär i förlängningen att gröna obligationer kan bidra till att efterfrågan på långsiktigt hållbara och klimatvänliga satsningar blir ännu större. Ambitionen är att fortsätta ge ut den här typen av obligationer för att finansiera gröna investeringar bland annat inom sjukvården och de stora nybyggnationer som görs i Malmö, Lund och Helsingborg. 124. Fossilbränslefri transportkorridor: Region Skåne projektleder GREAT under åren 2015–2019.

Projektets syfte är bidra till en fossilbränslefri transportkorridor mellan Hamburg och Oslo och Stockholm genom att fylla luckorna för tank och laddningsstationer för hållbara drivmedel.

125. Handlingsplan för läkemedel och miljö: Våren 2015 fattades beslut om handlingsplanen, som

innehåller en rad konkreta satsningar på ett giftfritt Skåne. Planen ska bland annat medfinansiera en testbädd för teknikutveckling med fokus på rening av miljögifter. Den ska också stötta ett projekt vid Högskolan i Kristianstad som ska ge bättre kunskap av hur vi påverkas av olika blandningar av kemikalier.

DE RÖDGRÖNA I REGION SKÅNE – 125 REFORMER FÖR SKÅNSK VÄLFÄRD – 33Fotografer Sett uppifrån och från vänster på sidan. Omslag: Anders Tukler – Region Skåne Sidan 3: Per Wilkens, Jennie Larsson Sidan 4: Johan Wessman – News Øresund, porträtt: Colourbox.com Sidan 9: Per Wilkens, Christiaan Dirksen – Region Skåne, Colourbox.com, Christiaan Dirksen – Region Skåne Sidan 11: Per Wilkens, Jennie Larsson, Per Wilkens Sidan 19: Jennie Larsson, Christiaan Dirksen – Region Skåne, Jennie Larsson Sidan 22: Per Wilkens Sidan 22: Per Wilkens Sidan 25: Per Wilkens Sidan 27: Per Wilkens, Jennie Larsson, Colourbox.com Sidan 31: Malin Arnesson – Skånes dansteater, Per Wilkens Sidan 33: Joakim Lloyd Raboff – Region Skåne, Colourbox.com