__MAIN_TEXT__

Page 1

DET RÖDGRÖNA SKÅNE

RAPPORT I HALVTID


INNEHÅLL Ny färdriktning för Skåne Det rödgröna Skåne

..............................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

Reformer för jämlik sjukvård

.....................................................................................................................................................................................................

3 4 8

Reformer för att stärka arbetsgivarrollen och säkra kompetensförsörjningen

16

Utbyggd kollektivtrafik

20

.............................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

Regional utveckling – stora framgångar på kort tid Satsningar på ett levande kulturliv Region Skånes miljöarbete

.....................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

2 – DE RÖDGRÖNA I REGION SKÅNE – RAPPORT I HALVTID

23 26 28


NY FÄRDRIKTNING FÖR SKÅNE Region Skånes ansvarsområden sträcker sig från sjukvård och kollektivtrafik, till utveckling av näringslivet och arbetsmarknaden, vidare till infrastrukturfrågor, kultur, samhällsplanering och arbete med miljö- och klimatutmaningarna. Vilken politik som förs i Region Skåne har betydelse för alla som bor i Skåne. Men också för Sverige i stort. Skåne är en viktig transitregion för svensk export, en kunskapsregion med tunga forskningsanläggningar och en viktig del i Sveriges nationella sjukvårdsinfrastruktur med världsledande sjukvård och medicinsk forskning. Skåne har också unika förutsättningar att bli världsledande på miljöområdet. Det har nu gått drygt två år sedan vi tog över den politiska ledningen av regionen. Med denna rapport vill vi, så här halvvägs in i mandatperioden, redogöra för den politik som vi genomfört sedan vi tillträdde.

Henrik Fritzon Gruppledare (S) och regionstyrelsens ordförande

Anders Åkesson Gruppledare (MP) och vice ordförande i regionstyrelsen

DE RÖDGRÖNA I REGION SKÅNE – RAPPORT I HALVTID – 3


DET RÖDGRÖNA SKÅNE En ny skånsk regering I valet i september 2014 blev det rödgröna blocket större än alliansen, men fick inte egen majoritet. Socialdemokraterna och Miljöpartiet eftersträvade en blocköverskridande majoritetskonstellation, men då inget borgerligt parti var berett att bidra med ett gemensamt ansvarstagande över blockgränsen, tog Socialdemokraterna och Miljöpartiet på sig uppgiften att i minoritetsställning styra Region Skåne. En gemensam politisk plattform togs fram med fokus på ökade resurser till sjukvården, stärkt folkhälsoarbete, utbyggd kollektivtrafik, åtgärder för den skånska arbetsmarknaden samt intensifierat klimatarbete. En ny politisk organisation utarbetades med bland annat inrättandet av en personalnämnd och tre delregionala sjukvårdsnämnder. Syftet med de delregionala nämnderna är att flytta det politiska beslutsfattandet närmare medborgarna. Med personalnämnden lyfts personalpolitikens centrala roll fram. I november 2014 utsågs Henrik Fritzon till ny ordförande för regionstyrelsen och nya regionråd valdes. I december samma år antog regionfullmäktige den första rödgröna budgeten och vid årsskiftet trädde den nya organisationen i kraft. Den parlamentariska situationen i Region Skåne är komplicerad. Trots detta har det rödgröna styret fått igenom merparten av sina förslag. Alla de reformer som redogörs för i denna rapport har således genomförts trots avsaknad av egen majoritet. Det har krävt ett ledarskap inriktat på samarbete. Många reformer har genom förhandlingar och kompromisser genomförts i bred politisk enighet. Jämlik tillgång till sjukvård En högkvalitativ och tillgänglig sjukvård, som fördelas efter behov, är en grundläggande del av den svenska välfärden. Sjukvården ska i huvudsak finansieras med skatter. Avgifterna ska vara låga och verksamheten ska alltid sträva efter att använda de gemensamma resurserna så effektivt som möjligt. Med 2017 års budget har anslagen till sjukvården ökat med 4,3 miljarder kronor jämfört med budgeten för 2014. De nya pengarna har använts till att finansiera reformer som standardiserade vårdförlopp i cancersjukvården, avgiftsfria besök hos sjuksköterska i primärvården, omfattande satsningar på psykiatrisk vård, utvecklad förlossningssjukvård samt upphandling av operationer för att korta köerna. Fler har anställts i sjukvården. I dag arbetar över 2000 fler i Region Skåne än för två år sedan. Resultaten inom cancersjukvården förbättras nu mycket snabbt. Vidare har exempelvis Skånes universitetssjukhus genom satsningarna i tillgänglighetspaketet kunnat behandla ytterligare femtusen patienter. Genom upphandling av operationer och flytt av vissa arbetsuppgifter mellan sjukhusen har fler kunnat få operation eller annan behandling. Inom andra områden återstår mycket att göra för att öka tillgängligheten. Antalet personer som söker vård ökar till följd av att skåningarna blir fler och äldre. Utmaningen består i att expandera sjukvården tillräckligt snabbt för

4 – DE RÖDGRÖNA I REGION SKÅNE – RAPPORT I HALVTID


79

KOMMUNER OCH TRE REGIONER I STÄRKT ÖRESUNDSSAMARBETE

4,3

MILJARDER MER TILL SJUKVÅRDEN

2018 BLIR MALMÖ HÖGSKOLA UNIVERSITET


att kunna möta de ständigt växande behoven, samtidigt som det måste hushållas med de ekonomiska resurserna. Nästa stora satsning handlar om att föra in modern digital teknik i sjukvården på bred front. Under 2017 ska det bli möjligt att boka samt om- och avboka tider på nätet, kallelser ska huvudsakligen skickas elektroniskt och incheckning och högkostnadskort ska digitaliseras. Inom mandatperioden ska också remisser och remissvar ha digitaliserats. Reformer för bättre personalpolitik Region Skåne är med sina drygt 34 000 anställda Skånes största arbetsgivare. En god personalpolitik är en förutsättning för att verksamheterna ska fortsätta utvecklas och för att kompetensförsörjningen ska fungera. Det rödgröna styret har genomfört en rad reformer för att göra Region Skåne till en bättre arbetsgivare och för att underlätta kompetensförsörjningen. Bland reformerna finns minskad helgtjänstgöring, riktade lönesatsningar, utbildningssatsningar samt åtgärder för att säkra att rätt personer gör rätt uppgifter. Region Skåne var även första region eller landsting att göra en överenskommelse med Vårdförbundet efter att det centrala avtalet blivit klart. Denna lokala överenskommelse är betydligt mer generöst än det centrala avtalet. Bland annat sänks arbetstiden med 12 procent för vårdpersonal som arbetar ständig natt. Det innebär en arbetstidsförkortning på mer än fyra timmar i veckan. Med överenskommelsen satsar Region Skåne 100 miljoner kronor för att göra villkoren för personalen bättre. Regional utveckling Region Skåne har ett regionalt utvecklingsansvar. Det innebär att regionen ska arbeta med att förbättra Skånes långsiktiga tillväxt- och utvecklingspotential. Det är ett område som det rödgröna styret har arbetat intensivt med. Förra sommaren meddelade regeringen att Malmö högskola blir universitet. Beskedet kom efter de samtal som under våren förts mellan regionstyrelsens ordförande och ansvarig minister. Malmö högskola får universitetsstatus från och med 1 januari 2018. Staten kommer därför att utöka anslagen till Malmö högskola för forskning och utbildning. Öresundssamarbetet har fått ny form. Det har tidigare organiserats inom Öresundskommitten. Från årsskiftet 2015/2016 övergick samarbetet till att istället organiseras inom ramen för det nybildade Greater Copenhagen and Skåne Committee, vars medlemmar utgörs av de tre Öresundsregionerna och 79 kommuner i Skåne och Danmark. En av de första framgångarna hade det rödgröna styret när organisationen antog en ny trafikplan i september 2016, i vilken enighet nåddes om att en ny Öresundsförbindelse ska byggas och att en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör är prioriterad. Det är första gången enighet om detta nås på båda sidor sundet. Det rödgröna styret tog också den ledande rollen för att ena Skåne om gemensamma prioriteringar i Sverigeförhandlingen om ny höghastighetsbana. Regional enighet är en förutsättning för att nå framgång. Effektiv verksamhet Region Skåne har i jämförelse med övriga landet låga kostnader för sin verksamhet. Nettokostnaderna utslaget per invånare är näst lägst bland alla landsting och regioner. Skånetrafiken ligger långt fram vad gäller kvalitet, komfort och tekniska lösningar som gör det enkelt och smidigt att resa med kollektivtrafiken. Men det är viktigt att hela tiden ha fokus på att upprätthålla kostnadseffektivitet. Skattebetalarnas pengar ska hanteras med omsorg. Varje krona ska användas så att vi får maximalt med sjukvård, kollektivtrafik och regionala utvecklingsinsatser.

6 – DE RÖDGRÖNA I REGION SKÅNE – RAPPORT I HALVTID


”Skattebetalarnas pengar ska hanteras med omsorg. Varje krona ska användas så att vi får maximalt med sjukvård, kollektivtrafik och regionala utvecklingsinsatser.” Samtidigt står Region Skåne inför historiskt stora investeringarna i nya sjukhusbyggnader. Det sätter press på Region Skånes ekonomi. En lång rad åtgärder har vidtagits för ökad kostnadskontroll och omfattande effektiviseringar har genomförts i den centrala administrationen. Region Skåne redovisade ett plusresultat 2015 om 32 miljoner kronor. Resultatet för 2016 blev 103 miljoner kronor. Styrets åtgärder för ökad kostnadskontroll har därmed fått effekt. Men mot bakgrund av de stora investeringar som ligger i plan eftersträvas ett större överskott. De analyser som gjorts av Region Skånes ekonomi visar behov av att höja skatten. Idag har Region Skåne landets lägsta region- och landstingsskatt. Det rödgröna styret föreslog regionfullmäktige att skattesatsen skulle höjas 2017. Intäkterna skulle finansiera ett antal angelägna satsningar i sjukvården, såsom fler vårdcentraler, upphandlingar för att operera bort köer, ytterligare resurser till cancersjukvården, förlossningsvården, neonatalsjukvården och psykiatrin. Emellertid saknades en majoritet i fullmäktige. Därmed måste ett antal viktiga reformer skjutas på framtiden. Strategisk upphandling Region Skåne köper varje år in tjänster och varor för 14,5 miljarder. Det gör Region Skåne till en viktig aktör. Under mandatperioden har det rödgröna styret arbetet för att lyfta frågorna om upphandling till en strategisk nivå. Ett råd för strategisk upphandling har skapats. Det består av aktörer från akademin, näringslivet och civilsamhället. Fokus ligger på dialogbaserad upphandling, där den samlade kompetensen bland aktörerna står i fokus. Att inkludera flera och ha en tidig dialog med parterna främjar såväl näringslivet som den idéburna sektorn, vilket förbättrar konkurrensen. Upphandling kan även användas för att stimulera innovationer. Även detta arbetar styret aktivt med. Nämnas kan innovationsupphandlingen av engångsförkläden inom hälso- och sjukvården, syftande till att öka andelen förnybart material. Ett annat exempel på innovationsupphandling är den pågående processen för att få fram bra och effektiva lösningar som förhindrar fallolyckor på sjukhusen. Ambitionen är att hitta nya processer och tekniska lösningar som minskar antalet fallolyckor och räddar liv.

DE RÖDGRÖNA I REGION SKÅNE – RAPPORT I HALVTID – 7


REFORMER FÖR JÄMLIK SJUKVÅRD Det rödgröna styret har prioterat ökade resurser till sjukvården. I budgeten för 2015 prioriterades bland annat satsningar på cancer- och kvinnosjukvård. Endometriosteamen började återstartas och standardiserade vårdförlopp i cancersjukvården infördes för ett antal diagnoser. Satsningar gjordes på psykiatrin, bland annat rörande vård för självskadebeteende och för ökad patientsäkerhet. I budgeten för 2016 beslutades om ett omfattande tillgänglighetspaket. Det avlastade Skånes universitetssjukhus och koncentrerade viss verksamhet till sjukhusen i Hässleholm, Kristianstad, Ystad, Ängelholm och Helsingborg. Resurser avsattes till att öka takten i införandet av standardiserade vårdförlopp för fler diagnoser. Vidare upphandlades operationer för att korta köerna. Interna kösatsningar gjordes i samma syfte. Totalt antal väntande till besök minskande med över 2700 mellan december 2015 och december 2016. Under samma period minskade antalet väntande till operation eller åtgärd med 1300. Under 2017 och 2018 kommer e-hälsa och mobil hälsa att införas på bred front. Ambitionen är att Skåne ska bli Sverigeledande inom e-hälsa och mobil hälsa. Totalt ökar resurserna till sjukvården med 4,3 miljarder i 2017 års budget jämfört med 2014 års budget. Reformer för ökad tillgänglighet

1. Tillgänglighetspaket om 468 miljoner: Regionfullmäktige beslutade i budgeten för 2016 att

avsätta 468 miljoner kronor för att förbättra tillgängligheten i sjukvården. Syftet var att korta väntetiderna i vården och arbeta bort flaskhalsar som försvårar patientens väg genom vården. Genom tillgänglighetspaketet avsattes resurser för att öppna fler vårdplatser och anställa fler nyckelpersoner. Bland annat avsattes 200 miljoner kronor till riktade kösatsningar och 91 miljoner kronor till cancerområdet, bland annat för att påskynda införandet av standardiserade vårdförlopp, vilket har lett till att Skåne ligger i nationell framkant.

2. Stor satsning på e-hälsa: Den rödgröna budgeten för 2017 innehåller en mycket omfattande

satsning på e-hälsa och mobil hälsa. Totalt avsätts 200 miljoner kronor under året för att finansiera utvecklingen av e-hälsa och mobil hälsa inom en rad områden. Det ska bli möjligt att boka, avoch omboka tider på nätet, kallelser ska primärt skickas digitalt och incheckning ske digitalt. Högkostnadsskyddet ska digitaliseras och mobila betalsystem införas. Virtuella vårdrum ska prövas, liksom möjligheten att få digitala läkarkonsultationer. Arbetet med digitala remisser och remissvar ska fortsätta. Ambitionen är att Skåne ska bli ledande i Sverige på e-hälsa. Vidare ska det utredas huruvida det är möjligt att införa beslutsstöd i form av artificiell intelligens vid komplicerade diagnoser. Målet är att på dessa sätt öka kvaliteten och tillgängligheten i sjukvården samt avlasta sjukvårdspersonalen administrativt arbete. Regionstyrelsen har även tagit beslut om att inrätta en e-hälsoberedning som fram till hösten 2018 ska leda arbetet med e-hälsofrågorna i Region Skåne.

3. Stor satsning på cancervård samt införande av standardiserade vårdförlopp: Under 2015

och 2016 har standardiserade vårdförlopp (SVF) inom en rad cancerdiagnoser införts. SVF ska i första hand förkorta vårdförloppet mellan välgrundad misstanke om cancer till start av första behandling. Vårdförloppen beskriver vilka utredningar och behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos. De beskriver även vilka tidsgränser som gäller för olika utredningsåtgärder.

8 – DE RÖDGRÖNA I REGION SKÅNE – RAPPORT I HALVTID


”Regionfullmäktige beslutade i budgeten för 2016 att avsätta 468 miljoner kronor för att förbättra tillgängligheten i sjukvården. Syftet var att korta väntetiderna i vården och arbeta bort flaskhalsar som försvårar patientens väg genom vården.”


2015 avsattes 55 miljoner kronor för att införa standardiserade vårdförlopp inom fem cancerdiagnoser, bland annat för prostatacancer. Under 2016 avsattes åter 55 miljoner kronor för införande av SVF för ytterligare 13 diagnoser. Satsningarna finansieras av statsbidrag och är en del av överenskommelsen mellan staten och SKL. Utöver det har ytterligare 91 miljoner kronor satsats på SVF i Skåne inom ramen för det rödgröna tillgänglighetspaketet. Det har lett till att Region Skåne har kommit långt i arbetet jämfört med andra landsting och regioner. Insatstiderna har kortats markant för flera diagnoser. Under 2017 utökas de standardiserade vårdförloppen med ytterligare tio diagnoser. 4. Öppnat Diagnostiskt centrum i Helsingborg: Våren 2016 öppnades Diagnostiskt centrum i

Helsingborg. Det är en del av Region Skånes cancersatsning och syftar till att korta väntetider och erbjuda snabb utredning vid symptom som tyder på cancersjukdom eller annan allvarlig sjukdom.

5. Regionalt operationsteam: Region Skåne startar under våren 2017 ett regionalt operationsteam i

syfte att korta operationsköerna. I teamet ingår specialistsjuksköterskor inom anestesi och operation, undersköterskor, opererande läkare och anestesiolog samt administrativt stöd.

6. Satsning på förlossning och kvinnosjukvård: Som en del av regeringens satsning på förloss-

nings- och kvinnosjukvård har Region Skåne under 2016 avsatt 20 miljoner kronor till kompetenshöjande åtgärder inom förlossningsvården och insatser för att stärka kvinnors hälsa. Syftet är bland annat att minska förekomsten av förlossningsskador samt skapa mer jämlik förlossningsvård för socioekonomiskt utsatta grupper. Även mödrahälsovården får del av satsningen.

7. Familje-BB i Malmö: Idag finns inget familje-BB i Malmö, där barn och föräldrar kan bo tillsam-

mans efter förlossningen. Istället hänvisas man till familje-BB i Lund. De första stegen mot att lösa lokalfrågan för ett nytt familje-BB i Malmö har nu tagits.

8. Utvecklad endometriossjukvård: Endometriosteamet på SUS har förstärkts och ett nytt team

har startats på Centralsjukhuset i Kristianstad som redan visar goda resultat. Även i Helsingborg finns ett endometriosteam. I endometriosteamen arbetar flera yrkesgrupper tillsammans för att ge patienterna bästa möjliga vård. Ett vårdprogram för diagnos och behandling togs fram 2015. Endometrios är en vanlig sjukdom hos kvinnor och kan bland annat ge svåra smärtor. För att brett förbättra kunskapen inom vården om sjukdomen har endometriosteamet på SUS fått resurser för utbildning om och spridning av det nya vårdprogrammet.

9. Stor satsning på psykiatrin: I 2015 och 2016 års psykiatrisatsningar har 63,6 miljoner tillförts

för att stärka psykiatrin. Barn och ungas psykiska hälsa är ett prioriterat område. Resurser har avsatts till att stärka barn- och ungdomspsykiatrin, fler första linjen-mottagningar och stärkt föräldrastöd. Satsningar har också gjorts på att utveckla vården kring självskadebeteende samt genom att ge bidrag till föreningar som arbetar med kunskapsspridning till patienter och närstående om psykisk ohälsa. Resurser har också avsatts till att utveckla det suicidpreventiva arbetet. En viktig del i detta arbete är att öka kunskapen hos personal inom Region Skåne och att öka samverkan med andra aktörer. Även kunskap om och satsning på psykiatripatienter med särskild somatisk problematik har utvecklats. Satsningar har också gjorts på att utveckla missbruks- och beroendevården. Resurser har även avsatts för att kvalitetssäkra samordnade individuella planer för patienter inom psykiatrin. För att utöka bemanningen och patientsäkerheten har 4 miljoner avsatts till förstärkning av den psykiatriska slutenvården i Malmö.

10. Brukarstyrda inläggningar i psykiatrin: Ett projekt med självinskrivning har startats i Region

Skåne för att öka tryggheten för patienter med självskadeproblematik. Projektet är knutet till en forskningsstudie och syftar till att utveckla vården för självskadepatienter. Brukarstyrda inläggningar ger ett ökat självbestämmande till patienterna.

11. Korttidsboende i samarbete med Hässleholms kommun: Sjukvårdsnämnd Kryh inledde under

2016 ett samarbete med Hässleholms kommun om att inrätta ett kommunalt drivet korttidsbo-

10 – DE RÖDGRÖNA I REGION SKÅNE – RAPPORT I HALVTID


”I 2015 och 2016 års psykiatrisatsningar har 63,6 miljoner tillförts för att stärka psykiatrin. Barn och ungas psykiska hälsa är ett prioriterat område. Resurser har avsatts till att stärka barn- och ungdomspsykiatrin, fler första linjen-mottagningar och stärkt föräldrastöd.”


ende inne på sjukhusområdet i Hässleholm. Region Skåne ska bistå med läkarkompetens och kommunen ska stå för bemanningen med undersköterskor. 16 platser kommer att vara tillgängliga när korttidsboendet är i full drift. Sjukhuset avlastas genom att kommunen snabbare kan ta hand om sina färdigbehandlade patienter via boendet. 12. Utbyggd hemsjukvård: Hemsjukvården har byggts ut. Det är en del av en utveckling där allt

mer avancerad sjukvård utförs i hemmet. Ersättningarna för hembesök har höjts. Ett nytt avtal mellan Region Skåne och de skånska kommunerna har tagits fram som syftar till att bygga upp gemensamma team som ska stärka sjukvården i hemmen för de mest sjuka och sköra patienterna. Tanken är att patienterna i större utsträckning ska kunna få vård i hemmet.

13. Nytt hälso- och sjukvårdsavtal med Skånes 33 kommuner: Under 2016 kom Region Skåne

överens med de skånska kommunerna om ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal som ska garantera en bättre vård för Skånes mest sjuka invånare. Region Skåne tillför 30 miljoner kronor för att bygga upp ett nytt regionalt läkarstöd i primärvården som ska bli en del av de gemensamma team som regleras i det nya hälso- och sjukvårdsavtalet. Patienterna ska i större utsträckning kunna få vård i hemmet. Målet är också att stärka den kommunala insatsen och underlätta för kommunerna att ta hand om de medicinskt färdigbehandlade patienterna.

14. Bättre äldrevård: Äldrevården har förbättrats i Region Skåne. Särskilda äldremedicinska

vårdplatser infördes under 2016 på SUS i Lund. Målsättningen är att den nya akuta äldrevårdsavdelningen (ÄVA) fullt utbyggd ska ha 24 vårdplatser. Syftet är att förbättra vårdkedjan för de mest sköra äldre. Bland annat kommer fler patienter i den här gruppen med behov av sjukhusvård att kunna läggas in direkt, utan att behöva passera akutmottagningen. ÄVA ska också utveckla nya arbetssätt med en ny kompetensmix bland personalen för att ytterligare förbättra vården. I Helsingborg öppnades under 2016 en vårdavdelning för multisjuka äldre. Här samverkar flera olika yrkeskategorier för att skapa en bra vård för multisjuka äldre.

15. Bättre akutsjukvård i Kristianstad: Under hösten 2016 invigdes en ny medicinsk

akutvårdsavdelning på Centralsjukhuset i Kristianstad. Avdelningen har tolv vårdplatser och ska avlasta akuten, intensivvårdsavdelningen och de olika medicinska avdelningarna. På så sätt ska patientsäkerheten förbättras.

16. Glasögonbidrag för barn och unga: Den 1 mars 2016 trädde den rödgröna regeringens nya lag

i kraft som ger alla barn och ungdomar rätt till bidrag för glasögon. Den innebär att landstingen ska ge bidrag till glasögon eller kontaktlinser för barn och unga mellan 8 och 19 år. Bidraget är om 800 kronor. Reformen kompletterar det glasögonbidrag som funnits sedan tidigare för barn yngre än åtta år, och syftar till att öka jämlikheten bland barn och unga.

17. Satsning på ungdomsmottagningar: Den rödgröna regeringen har tillfört 13 miljoner kronor i

riktat statsbidrag för ungdomsmottagningsverksamheter i Skåne under 2016. Satsningen syftar till att utveckla arbetet med psykisk ohälsa. Beslut fattades i hälso- och sjukvårdsnämnden i maj 2016.

18. Höjd ersättning för hälsosamtal med nyanlända: För att förbättra möjligheten för både privata

och offentliga vårdcentraler att genomföra hälsokontroller för nyanlända har ersättningen för hälsosamtalen höjts.

19. Bättre och snabbare behandling vid stroke: Vid stroke är tid till insatt behandling avgörande.

Våren 2016 avsattes 20 miljoner kronor till införande av en regional strokejour och till en satsning på trombektomi. Den regionala strokejouren ger stöd och råd till läkare på Skånes alla akutmottagningar. På så vis kan fler patienter med stroke snabbare få rätt behandling. I vissa fall är trombektomi den bästa metoden. Åtgärden utförs på Skånes universitetssjukhus och innebär att blodproppen som orsakat stroken plockas ut från kärlet. Tidigare har ungefär 50 trombektomier utförts per år. Under 2016 har antalet patienter som fått del av behandlingen på SUS tredubblats till 148.

12 – DE RÖDGRÖNA I REGION SKÅNE – RAPPORT I HALVTID


20. Öppnat överviktsmottagning: Hälso- och sjukvårdsnämnden har avsatt medel till att starta

specialiserade överviktsmottagningar inom respektive sjukvårdsförvaltning. Mottagningarna ska erbjuda specialiserad icke-kirurgisk behandling av fetma. På mottagningarna ska det finnas tvärprofessionella team. Mottagning inom förvaltningen Sund invigdes i maj 2016 i Landskrona. Mottagningar finns också i Malmö och Kristianstad.

21. Inrättande av kunskapscentrum för prevention och sjukdomsförebyggande metoder: Cen-

tret ska bidra till en jämställd och jämlik hälsa och syfta till att minska skillnaderna i hälsa mellan olika grupper i samhället. Särskilt fokus ska ligga på preventivt arbete gentemot barn och unga.

22. Ökad möjlighet till naturstödd rehabilitering: Region Skåne har tecknat avtal med tio lands-

bygdsföretag, med verksamhet kring natur och djur. Naturunderstödd rehabilitering på landsbygd baseras på forskning på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp. Alla vårdcentraler och psykiatrimottagningar inom Region Skåne har möjlighet att erbjuda sina patienter denna form av rehabilitering som ett komplement till den medicinska behandlingen.

23. Triangelmottagningen i Malmö har öppnat: Mottagningen riktar sig till personer med bero-

endeproblematik kring alkohol. På mottagningen erbjuds vårdprogram utan behov av samarbete med socialtjänst eller annan vårdgivare. Genom mottagningen kan man nå en större grupp av människor som kan få hjälp och stöd med sina alkoholvanor.

24. Ny familjecentral i Vellinge: Under våren 2016 invigdes Familjernas Hus som är en familjecen-

tral i Vellinge kommun.

25. Ny primärvårdsfilial på akutvårdsmottagningen i Helsingborg: En primärvårdsfilial öppnar

under våren 2017 på akutmottagningen i Helsingborg. Genom en ökad samverkan mellan primärvården och akuten kan patienter på detta sätt tas om hand och få vård på rätt vårdnivå.

Avgifter och utförare

26. Avskaffad avgift för besök hos sjuksköterska: 2015 infördes avgiftsfria sjuksköterskebesök i

primärvården.

27. Nya patientavgifter: Patientavgifterna har justerats efter en blocköverskridande överenskom-

melse. Syftet är dels att ge långsiktig stabilitet, dels att förenkla avgiftssystemet. Det senare är en förutsättning för att kunna införa digital självincheckning på bred front. Akutvårdsavgiften sänks från 450 till 400 kronor. Avgift för besök på vårdcentral blir 200 kronor oavsett om patienten är listad eller ej. Extraavgiften för hembesök om 100 kronor tas bort. Avgiften för uteblivna besök höjs från 200 till 300 kronor. Vissa mindre justeringar av avgifterna för intyg görs också.

28. Ytterligare ett ambulansdistrikt i egen regi: Ambulanssjukvården är uppdelad i fyra distrikt. Tre

av dem har varit i privat regi. I en blocköverskridande överenskommelse har det rödgröna styret enats med alliansen om att sydvästra distriktet (Malmö, Trelleborg, Vellinge, Svedala, Skurup) ska återföras till offentlig regi. Gemensam huvudman gagnar integrationen mellan sjukhusvård och ambulansverksamhet. Det är också ett sätt att garantera kvaliteten och upprätthålla goda arbetsvillkor för personalen.

29. Utredning om att sänka kostnadsutvecklingen i vårdvalen: Kostnaderna för verksamhet med

vårdval har ökat kraftigt. Effekterna av vårdvalen för jämlikhet, tillgänglighet, patienternas delaktighet och påverkan samt konsekvenser för forskning och utbildning har vidare varit oklar. Av dessa skäl har hälso- och sjukvårdsnämnden utrett vårdvalens effekter samt sett över hur en bättre kostnadskontroll kan skapas. Beslut rörande hur bättre kostnadskontroll ska nås fattas inom kort.

30. Städ i egen regi i Lund och Trelleborg: Städning av sjukhus är att betrakta som kärnverksamhet

inom vården. En god lokalvård är viktig för att minska spridning av multiresistenta bakterier. Städningen av sjukhusen i Lund och Trelleborg hade varit upphandlad i 15 år, och mycket kritik

DE RÖDGRÖNA I REGION SKÅNE – RAPPORT I HALVTID – 13


hade riktats mot kvaliteten. I samband med att avtalen löpe ut valde styret att ta tillbaka städet på dessa sjukhus i egen regi. I båda fallen övergick verksamheten i egen regi under 2016. 31. Dialysvård i egen regi: För att hålla ihop och utveckla vårdkedjan för de svårast njursjuka

patienterna har hela dialyssjukvården i Malmö återtagits i egen regi. Dialysen var tidigare uppsplittrad mellan SUS och en upphandlad privat verksamhet. Beslutet fattades efter att en utredning, genomförd av njursjukvården på SUS, rekommenderat att SUS skulle överta driften.

Bättre struktur med tydliga handlingsplaner

32. Tagit fram handlingsplaner för bättre vård: Trycksår skapar stort lidande och leder till ökat

behov av sjukvård. Handlingsplanerna syftar till att minimera förekomsten av trycksår och vårdrelaterade infektioner.

33. Vårdprogram för artros: Vårdprogrammet bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för

rörelseorganens sjukdomar samt på ett antal befintliga lokala vårdprogram. Vårdprogrammet beskriver hur patienter med artros i höft- eller knäled ska utredas och diagnostiseras på sjukvårdsenheter i primärvården och hur dessa patienter ska erbjudas utbildning och behandling efter individuella behov.

34. Vårdprogram för sepsis: Sepsis, ”blodförgiftning”, är ett allvarligt infektionstillstånd. Symtomen

kan vara svåra att tolka och behandling måste inledas mycket snabbt på sjukhus med vätska och antibiotika. För att patienter med sepsis skyndsamt ska få rätt diagnos och behandling har ett vårdprogram tagits fram. En särskild satsning har genomförts för att de nya riktlinjerna ska kunna införas på de skånska sjukhusen.

35. Ny handlingsplan för demens: Med ökad andel äldre växer också antalet personer med demens-

sjukdom. Antalet personer med demens väntas öka fram till 2030 med mer än 40 procent. En tidig diagnos är en förutsättning för rätt behandling såväl medicinskt som omvårdnadsmässigt. Genom tidig diagnos kan patienter och närstående bättre förstå symtomen och bättre lära sig att hantera situationen. I mars 2016 antog hälso- och sjukvårdsnämnden i bred politisk enighet en ny handlingsplan för demens. Den har tagits fram i samarbete mellan de tre sjukvårdsförvaltningarna, kunskapscentrum för demenssjukdomar och kunskapscentrumet för geriatrik.

Framtidens sjukvård

36. Helhetsgrepp om sjukhusinvesteringarna: Region Skåne står inför mycket stora investeringar i

sjukhusbyggnader i Malmö, Lund, Helsingborg och Ängelholm. Genom att tillsätta Beredningen för framtidens sjukvård har det rödgröna styret tagit ett helhetsgrepp om dessa investeringar och skapat bred politisk enighet om de långsiktiga strukturella framtidsfrågorna för vården. Den första insatsen bestod i att ta fram en plan för ”Gröna huset” på SUS i Malmö. Den nya vårdbyggnaden väntas stå klar om sju år. Den kommer att innehålla moderna vårdavdelningar och operationsavdelningar. Luftbroar och kulvertar ska knyta ihop byggnaden med vårdbyggnaderna i närheten, bland annat med kirurgihuset som sitter samman med akutmottagningen. I Helsingborg påbörjades under 2015 byggandet av en ny sjukhusbyggnad, samtidigt som renoveringen av de äldre byggnaderna fortgår. 2016 fattade fullmäktige beslut om en investeringsram för Helsingborg om 6,1 miljarder. Byggnaden kommer bland annat att rymma moderna och flexibla lokaler för somatisk öppenvård och dagvård, vuxenpsykiatrisk öppenvård, dagvård och heldygnsvård samt lokaler för serviceverksamhet och ett nytt produktionskök. Arbetet pågår med planeringen av nytt sjukhus i Lund. Målsättningen är fatta ett första beslut under första halvåret 2017. En utredning pågår om nya operationslokaler i Hässleholm.

14 – DE RÖDGRÖNA I REGION SKÅNE – RAPPORT I HALVTID


”Region Skånes står inför mycket stora investeringar i sjukhusbyggnader i Malmö, Lund, Helsingborg och Ängelholm. Genom att tillsätta Beredningen för framtidens sjukvård har det rödgröna styret tagit ett helhetsgrepp om dessa investeringar.”


REFORMER FÖR ATT STÄRKA ARBETSGIVARROLLEN OCH SÄKRA KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN Personalsituationen i Region Skåne har varit ansträngd under en följd av år. Det hänger samman med brist på vissa kompetenser, brister i arbetsmiljön och på att personalstyrkan reducerades under den föregående åttaårsperioden. Samtidigt har befolkningen vuxit och fler har blivit äldre, vilket lett till ökad efterfrågan på sjukvård. Flera reformer för att förbättra medarbetarnas arbetssituation har genomförts och personalstyrkan har utökats. Idag arbetar mer än 2000 fler i Region Skåne än hösten 2014. Undersköterskor är den personalkategori som ökat mest, med en ökning om 660 personer. Nästan 300 fler läkare arbetar i skånsk sjukvård och drygt 180 fler sjuksköterskor. Det är en prioriterad fråga för det rödgröna styret att förbättra arbetsmiljön och trygga kompetensförsörjningen. Den arbetsgivare som erbjuder bra arbetsmiljö kommer lättare att kunna rekrytera personal. Utmaningen att klara kompetensförsörjningen har mötts med utbildningssatsningar, fler ST-block i akutsjukvården, utbildningsförmåner och utbildningsanställningar för sjuksköterskor som vill utbilda sig till specialister samt genom kompetensmixplanering. I samma syfte har snabbspår för validering av utländska examina införts. Nyanlända med sjukvårdsutbildning ska på så sätt komma i arbete snabbare. För att bryta trenden med ökande kostnader för hyrpersonal har en strategi antagits och implementeringen påbörjats. Målet är att Region Skåne ska bli oberoende av hyrpersonal för sådant som inte är tillfälliga vakanser. Det har haft effekt och under 2016 bröts trenden. Vidare har arbetet med att minska sjukfrånvaron pågått under hela perioden och en särskild strategi har tagits fram för detta arbete. Den senast gjorda enkäten om personalens trivsel och medbestämmande uppvisar flera förbättringar. Det är exempelvis fler anställda som själva nu rekommenderar Region Skåne som arbetsgivare till vänner och bekanta. Fler väljer också att stanna kvar i Region Skånes verksamheter. Samtidigt visar medarbetarenkäterna att många medarbetare känner sig stressade och utarbetade. Mycket kvarstår att göra och personalpolitiken är en högt prioriterad fråga. Kompetensförsörjning

37. Fler ST-läkare i akutsjukvården: I maj 2015 blev akutsjukvård en egen specialitet, istället för

som tidigare en tilläggsspecialitet. Det innebär att akutsjukhus kan utbilda nya akutläkare direkt, utan att den som vill utbilda sig först måste bli internmedicinare eller kirurg. Flera internationella studier visar att akutläkarstyrda akutmottagningar minskar dödligheten, bidrar till kortare vårdtider och effektivare processer. 2016 gjordes en extra satsning om 18 ST-läkare i akutsjukvården.

38. Samarbete med Danmark om ST-block: Våren 2016 tecknade Region Skåne ett nioårigt samar-

betsavtal med Region Själland för utbildning av akutläkare. Genom samarbetet kommer sex skånska läkare om året att få genomgå ett halvårs sidoutbildning i intensivvård och anestesi i Danmark. Två läkare från Region Själland får i sin tur femton månaders utbildning på en akutmottagning i Skåne.

39. Snabbspår för vårdutbildade invandrare: Många nyanlända invandrare har sjukvårdsutbildning,

men för att de ska kunna börja arbeta i Sverige inom sina yrken måste de ha svensk legitimation. Våren 2015 beslutade personalnämnden att ett pilotprojekt skulle startas för snabbare validering. Målgruppen var sjuksköterskor och läkare med utomeuropeisk utbildning som antingen väntade på uppehållstillstånd hos Migrationsverket eller redan hade uppehållstillstånd och ingår i Arbets-

16 – DE RÖDGRÖNA I REGION SKÅNE – RAPPORT I HALVTID


”Idag arbetar mer än 2000 fler i Region Skåne än hösten 2014. Undersköterskor är den personalkategori som ökat mest, med en ökning om 660 personer.” förmedlingens insatser. Piloten omfattade 12 nyanlända sjuksköterskor och läkare i nordöstra Skåne. Den visade goda resultat och skalades upp under 2016 till att omfatta ytterligare 20 personer och utvidgades till att omfatta hela Skåne. 40. Kliniskt basår för sjuksköterskor: 2015 startade Region Skåne ett regionalt introduktionsprogram

för nyutexaminerade sjuksköterskor. Introduktionen innehåller teori, klinisk färdighetsträning och tillgång till en mentor på arbetsplatsen. Syftet är att den som är ny på jobbet snabbt ska kunna känna sig trygg i sin yrkesroll.

41. Utbildningsanställningar för sjuksköterskor: Genom att erbjuda sjuksköterskor betald utbild-

ning till specialistsjuksköterska ska kompetensförsörjningen inom bristyrken säkras. Utbildningsanställning är en betald utbildning som innebär studier på halvtid och kliniskt arbete på halvtid. 52 utbildningsanställningar utannonseras varje år

42. Utbildningsförmån för sjuksköterskor: Utbildningsförmån vid specialistutbildning innebär

studier på heltid med en förmån om 19 000 kr i månaden. Under 2016 utökades utbildningsförmånerna med 100 platser. Det innebär att Region Skåne nu erbjuder 170 sjuksköterskor utbildningsförmåner.

DE RÖDGRÖNA I REGION SKÅNE – RAPPORT I HALVTID – 17


43. Fler kompetensstegar: Tillsammans med Kommunalarbetareförbundet togs hösten 2015 ett

förslag fram för kompetensstegar för undersköterskor, skötare och barnskötare. Det har därefter implementerats. Bakgrunden är att det bedöms finnas ett stort behov av kontinuerlig kompetensutveckling för dessa personalgrupper. Kompetensstegarna är ett verktyg för att strukturera kompetensutvecklingen. De kopplas till löneutvecklingen och ger möjlighet till karriärvägar. Därutöver har kompetensstegar tagits fram för dietister, sjuksköterskor och biomedicinska analytiker.

44. Handledaranställning för äldre medarbetare: Anställda som har uppdrag som handledare i

Region Skåne har en viktig roll i kompetensförsörjningsarbetet. Behovet av utbildning och handledning är stort, dels för handledning av studenter, dels för nyanställda och medarbetare som ingår i Snabbspåret. Hösten 2016 tog personalnämnden beslut om att utveckla handledarrollen, med särskilt fokus på äldre medarbetare. Detta ska göras genom handledaranställningar på heltid eller i kombination med arbete eller pension. Äldre medarbetare har värdefull kunskap, kompetens och erfarenheter som Region Skåne vill och ska ta tillvara. Genom beslutet ges möjlighet till utveckling för äldre medarbetare samtidigt som den framtida kompetensförsörjningen säkras.

45. Bättre kompetensmixplanering: En strategi för kompetensmixplanering har antagits och är nu

på väg att införas i verksamheterna. Med en bättre kompetensmix kan bristen på vissa specialiteter minskas. Generellt betraktat behöver undersköterskor, servicemedarbetare och skötare öka relativt sjuksköterskorna. Tanken är att möjliggöra växling av arbetsuppgifter mellan yrkeskategorier, samtidigt som nya kompetenser kan föras in i verksamheterna. Det frigör tid till patienterna, höjer kvaliteten i vården och utvecklar medarbetarnas kompetenser.

46. Utökning av servicevärdskonceptet: I samband med det nya kostavtalet våren 2015 startade

även ett projekt med servicevärdar. Syftet är att frigöra tid för vårdpersonalen genom att införa en ny yrkesroll, servicevärd, som kan utföra serviceuppgifter. Inledningsvis var syftet att stödja de vårdavdelningar som hittills i sin måltidsförsörjning nyttjat färdigställda brickluncher/middagar. Under året har projektet utvecklats så att det vid vissa vårdavdelningar även kommit att omfatta ett flertal övriga servicetjänster såsom lokalvård och vårdnära städ. Projektet är en del i arbetet med en bättre kompetensmix. Åtgärden förväntas också leda till minskning av vårdrelaterade infektioner.

47. Införande av trainee- och extratjänster: Under hösten 2016 fattades beslut om att i samverkan

med arbetsförmedlingen införa traineejobb och extratjänster inom vården. Satsningen syftar till att minska arbetslösheten bland unga och personer som står långt från arbetsmarknaden samt att stärka kompetensförsörjningen i Region Skåne.

En bra arbetsgivare

48. Minskad helgtjänstgöring: Med budgeten för 2015 beslutades att minska helgtjänstgöringen för

sjuksköterskor från två helger per fyraveckorsperiod till två helger av fem. Det är nu genomfört på de flesta av Region Skånes arbetsplatser, och på många håll omfattas även undersköterskor.

49. Riktade lönesatsningar: Tre övergripande lönesatsningar har gjorts under 2015 och 2016.

Förlösande barnmorskor har fått höjd månadslön med 1 000 kronor, sjuksköterskor på vårdtunga enheter har fått ett lönepåslag om 1500 kronor och ingångslönen för sjuksköterskor och biomedicinska analytiker har höjts med 1500 kronor.

50. Handlingsplan för att minska sjukskrivningarna: I samarbete med de fackliga organisationerna

har en handlingsplan för minskad sjukfrånvaro tagits fram och beslutats av personalnämnden. Fokus är på förebyggande arbete och arbetsmiljö. Vidare konstateras att tidiga insatser när medarbetare drabbas av ohälsa är viktigt. Strategin syftar till att förenkla nuvarande rehabiliteringsprocess, så att den kan inledas så fort som möjligt.

18 – DE RÖDGRÖNA I REGION SKÅNE – RAPPORT I HALVTID


51. Möjlighet till arbetsrotation: Hösten 2016 tog personalnämnden ett beslut om att införa ett

system för arbetsrotation. Genom detta ska medarbetare ges möjlighet att prova på att arbeta inom olika verksamheter under en bestämd tid. Efter en introduktion ska de kunna utföra ordinarie uppgifter på den nya arbetsplatsen. Arbetsrotation ger bättre förutsättningar för medarbetare som söker nya arbetsuppgifter. Dels är det ett sätt att få medarbetare, som vill prova på nya arbetsuppgifter, att stanna inom regionen. Dels leder det till erfarenhetsutbyten som är bra både för medarbetarna och för sjukvården som helhet. Modellen ska införas med start under första halvåret 2017.

”Med budgeten för 2015 beslutades att minska helgtjänstgöringen för sjuksköterskor från två helger per fyraveckorsperiod till två helger av fem.” Oberoende av bemanningsföretag

52. Strategi för att minska beroendet av hyrpersonal: Beroendet av bemanningsföretag i Region

Skånes hälso- och sjukvård har ökat trots att målsättningen är att endast använda inhyrd personal som tillfälliga lösningar. Idag är det främst läkare som anlitas via bemanningsföretagen, framför allt inom allmänmedicin och psykiatri där det råder nationell brist. Under senare år har även inhyrningen av grund- och specialistutbildade sjuksköterskor ökat. Ett minskat beroende av bemanningsföretag i vården förbättrar arbetsmiljön, ökar patientsäkerheten och medför lägre kostnader. Strategin består av både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder. De kortsiktiga handlar om skärpta administrativa åtgärder, medan de långsiktiga innefattar bland annat insatser för att rekrytera och behålla personal, fortsatt satsning på ST-anställningar inom bristområden, utbildningsanställningar och utbildningsförmåner vid specialistutbildning för sjuksköterskor samt nya arbetssätt. Sedan strategin började implementeras har trenden i kostnadsökningen för hyrpersonal brutits.

53. Interna resursteam ska ersätta bemanningsföretagen: Egen personal ska i ökad utsträckning

ersätta inhyrd personal. För att öka flexibiliteten i systemet skapas nu interna resursteam. Resursteamen ska med kort varsel kunna täcka såväl längre vakanser som enskilda pass. Samtidigt ska resursteamen erbjuda medarbetarna flexibilitet och goda möjligheter till karriärutveckling.

DE RÖDGRÖNA I REGION SKÅNE – RAPPORT I HALVTID – 19


UTBYGGD KOLLEKTIVTRAFIK En väl fungerande kollektivtrafik är avgörande för tillväxt och utveckling i regionen. Det ska vara möjligt att bo och arbeta i hela Skåne, och det ska vara enkelt och smidigt att resa över regiongränser och över sundet. Öresundsregionen är idag en integrerad arbetsmarknad, och förändringarna sedan Region Skåne skapades 1998 och Öresundsbron invigdes två år senare är påtagliga. Resandet med kollektivtrafik har mer än fördubblats. Under de två senaste åren har det rödgröna styret arbetat för fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken. Nya pågatågslinjer har invigts – till bland annat Trelleborg och Halmstad. Nya stationer har fått tågtrafik – bland annat Förslöv och Marieholm. Modellen med expressbussar, som funnits i Malmö sedan 2014, ska införas även i Helsingborg. Ett genomförandeavtal om spårväg har tecknats med Lund. Jojo-sommar har gjorts mer förmånligt och ett helt nytt zonsystem håller på att sjösättas. Samtidigt finns stora problem i den skånska kollektivtrafiken. Region Skåne ansvarar för trafiken, men järnvägsrälsen är ett statligt ansvar. Underhållet är eftersatt och banorna underdimensionerade. Detta leder till många trafikstörningar. Som företrädare för Region Skåne har det rödgröna styret vid upprepade tillfällen framfört synpunkter till ansvariga statliga myndigheter och verk, liksom direkt till regeringen.

”Under de två senaste åren har det rödgröna styret arbetat för fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken. Nya pågatågslinjer har invigts – till bland annat Trelleborg och Halmstad.” Utbyggd och mer tillgänglig kollektivtrafik

54. Återinfört åtta busslinjer på landsbygden: Det rödgröna styret beslutade att återstarta åtta

busslinjer. Detta skedde under 2015 efter dialog med företrädare i berörda kommuner.

55. Pågatåg till Halmstad: 2015 började Pågatåg rulla på sträckan Helsingborg-Halmstad, med

uppehåll i Ängelholm, Båstad och Laholm. Detta var ett resultat av samarbete mellan Halland och Skåne. Samtidigt har det gjorts en översyn av busstrafiken på Bjärehalvön för att bättre anpassa bussturerna till tågtrafiken. Skånetrafiken räknar med ca 115 000 nya resor på sträckan per år.

56. Nya pågatågsstationer i Barkåkra och Förslöv: Med invigningen av tunneln genom Hallandså-

sen i december 2015 öppnade Skånetrafiken ny trafik på Bjärehalvön. Pågatåg trafikerar nu de nya stationerna i Barkåkra och Förslöv.

57. Persontrafik på sträckan Eslöv-Teckomatorp: I december 2016 invigdes Marieholmsbanan.

Pågatågstrafik kunde därmed startas på sträckan Eslöv-Teckomatorp, med en ny station i Marieholm.

58. Expressbussar i Helsingborg: Expressbussarna i Malmö har sedan de infördes 2014 visat mycket

goda resultat. Konceptet ska nu spridas till Helsingborg, och ett genomförandeavtal med Helsingborg har undertecknats. Trafikstart planeras till 2019.

59. Spårväg i Lund: Under en följd av år har diskussioner förts om spårvagnstrafik i Lund, Helsing-

borg och Malmö. Regionfullmäktige tog 2009 ett sådant beslut. Men först 2016 blev Region Skåne och Lunds kommun överens om genomförandeavtalet. Avtalet tydliggör ansvarsfördelningen och parternas ekonomiska åtaganden för införandet av spårväg i Lund på sträckan Lund C-ESS. Första spadtaget för utbyggnaden togs i februari 2017.

20 – DE RÖDGRÖNA I REGION SKÅNE – RAPPORT I HALVTID


Bättre kvalitet och reseupplevelse

60. Ny zonindelning och enklare resor: Dagens zonindelning är mycket komplicerad (det finns över

200 zoner i Skåne). Under 2017 och 2019 kommer det gamla zonsystemet att fasas ut och ersättas med personliga zoner som utgår från att man betalar för sträckan man reser, istället för hur många zongränser man passerar. Parallellt kommer nya sätt att lösa biljett att rullas ut. Flera nya mobila lösningar kommer att införas. Samtidigt kommer det vara möjligt att lösa biljetter på liknande sätt som idag.

61. Bättre sommarkort: Alla familjer är inte likadana. Därför förändrade vi reglerna för Jojo-Sommar

inför sommaren 2016. De tidigare villkoren missgynnade framför allt ensamstående föräldrar. Från och med sommaren 2016 kan en vuxen ta med sig två barn upp till och med 19 år.

62. Förmånligt årserbjudande för pendlare: Ett nytt förmånligt Jojo-årskort har införts – få tolv

månader men betala för tio. Att kunna köpa ett resekort för hela året och slippa fylla på varje månad har efterfrågats av både privatpersoner och företag.

Bättre underhåll

63. Verkstadsdepå för underhåll av Öresundstågen: Ny verkstadsdepå för underhåll av Öresunds-

tågen ska byggas i Hässleholm. Den ska stå klar 2019. Idag underhåller DSB Öresundstågen i Köpenhamn. Men där råder kapacitetsbrist och läget leder till onödiga transporter. Med en egen verkstadsdepå i Hässleholm minskar kostnaderna, och tiden då tågen måste tas ur drift för underhåll minskar. Omkring 200 jobb skapas i Hässleholm.

64. Renovering av 64 Öresundståg: De äldsta Öresundstågen är sexton år gamla och är överlag

slitna. Alla golv ska bytas ut, toaletterna rustas upp och tyg och stoppning på alla stolar ska bytas.

22 – DE RÖDGRÖNA I REGION SKÅNE – RAPPORT I HALVTID


REGIONAL UTVECKLING – STORA FRAMGÅNGAR PÅ KORT TID Den skånska tillväxten är nu hög och skattekraften ökar för första gången på många år snabbare än i riket. Ett skäl är att Region Skåne, som har ett regionalt utvecklingsansvar, arbetar aktivt och framgångsrikt med regional utveckling. Det rödgröna styret har prioriterat insatser för ökad sysselsättning och hållbar tillväxt samt varit aktiva i påverkansarbetet gentemot Danmark och den svenska regeringen. Under det rödgröna styrets ledning har Region Skåne fungerat som en samlande kraft i detta arbete. Bland framgångarna kan nämnas att Malmö högskola ska få universitetsstatus, överenskommelsen inom Greater Copenhagen om att prioritera en ny Öresundsförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör samt att stor enighet nåddes om prioriteringarna i Sverigeförhandlingarna om höghastighetståg.

”Bland framgångarna kan nämnas att Malmö högskola ska få universitetsstatus, överenskommelsen inom Greater Copenhagen om att prioritera en ny Öresundsförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör…” Reformer för regional utveckling

65. Malmö universitet: Malmö högskola har 24 000 studenter och flest examenstillstånd på fors-

karnivå bland landets högskolor. Den har också större externa forskningsintäkter än flera av de nyare universiteten. Malmö högskola är således väl meriterat att bli universitet. Efter samtal under våren 2016 mellan regionstyrelsens ordförande och ansvarig minister överenskoms om att Malmö högskola ska bli universitet och i början av sommaren uttalade regeringen ambitionen att ge Malmö högskola universitetsstatus från och med 1 januari 2018. Med universitetsstatus följer en generell rätt att anordna utbildning på forskarnivå och utfärda doktorsexamen. Ett universitet har också forskning inom fler områden och därmed generellt mer medel för forskning. Sedan högskolan etablerades för snart två decennier sedan har den spelat en mycket viktig roll för Malmös och regionens utveckling. Tillväxten, sysselsättningen och den regionala utvecklingspotentialen kommer att stärkas ytterligare när Malmö högskola blir universitet.

66. En skånsk linje i Sverigeförhandlingarna: Inför Sverigeförhandlingarna om höghastighets-

bana som ska knyta samman Stockholm med Göteborg och Malmö, gjordes bedömningen att enighet om prioriterade mål skulle bli avgörande för framgång i förhandlingarna med de statliga förhandlingsmännen. Region Skåne ansvarade för att mejsla fram gemensamma ståndpunkter. Överenskommelsen fick namnet ”Skånebilden” och utgör den gemensamma grunden för förhandlingarna med staten. Höghastighetsbanan ska, enligt Skånebilden, dras via Hässleholm och Lund. Satsningen kopplas vidare samman med infrastrukturen över sundet. Enighet nåddes om att prioritera en förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, samtidigt som det konstaterades att en metro mellan Köpenhamn och Malmö är beroende av utbyggnaden i Köpenhamns metro och kan byggas oberoende av HH-förbindelsen.

DE RÖDGRÖNA I REGION SKÅNE – RAPPORT I HALVTID – 23


67. Förnyat Öresundssamarbetet: Öresundssamarbetet har fått ny form. Samarbetet har tidigare

organiserats inom Öresundskommitten. Från årsskiftet 2016 övergick samarbetet till att istället organiseras inom ramen för den nybildade Greater Copenhagen and Skåne Committee, vars medlemmar utgörs av de tre Öresundsregionerna och 79 kommuner i Skåne och Danmark. En av de första framgångarna hade det rödgröna styret när organisationen antog en ny trafikplan i september 2016, i vilken enighet nåddes om att en ny Öresundsförbindelse ska byggas och att en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör är prioriterad. Det är första gången enighet om detta nås på båda sidor sundet.

68. Åtgärder för att behålla och utveckla den skånska mobilindustrin: Våren 2015 varslade Sony

Mobile 1000 anställda i Lund och ungefär samtidigt meddelade Blackberry att deras verksamhet i Malmö skulle avvecklas. Oron var stor att Skånes – i europeisk jämförelse – unika kompetens på mobilområdet skulle skingras. Region Skåne tog, genom Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne (FIRS), ett samordnande ansvar. I nära samverkan med Sony Mobile, Lunds universitet och andra aktörer har Region Skåne bidragit till att förhindra att mobilkompetensen i Skåne skingrades. Över 40 nya företag skapades av drygt 70 före detta anställda när Sony Mobile genomförde programmet Next Step Startup, i vilket Region Skånes bolag Innovation Skåne AB medverkade med affärsutvecklingsstöd. Region Skåne, Lunds universitet och RISE startar nu också ett nytt forskningsinstitut, som ska arbeta med forskningsområdena mobil kommunikation, digitalisering och mobil hälsa. Samtidigt har flera stora företag etablerat sig i regionen. IBM har öppnat kontor i Malmö och Bosch, Volvo och Continental i Lund. Det visar att det stora kunnandet i regionen är internationellt eftertraktat.

69. Åtgärder för Bjuv: Tillsammans med Bjuvs kommun, Sveriges Lantbruksuniversitet, Lunds

universitet och Lantbrukarnas Riksförbund har Region Skåne tagit fram ett förslag på åtgärdspaket för att tillvarata den kunskap som finns inom livsmedelsområdet efter nedläggningen av Findus i Bjuv. Målet är att inom ramen för Food Valley of Bjuv skapa en industripark för innovativ livsmedelsproduktion och testbäddar där man främst riktar sig till små och medelstora företag. För att tillvarata friställd kompetens föreslås att andra steget av utvecklingsprojektet för kretsloppsbaserad förädling av grönsaker och fisk, ReproFood, genomförs omedelbart.

70. Utökning av antal platser inom tekniksprånget: Tekniksprånget är en satsning på praktik för att

bredda intresset för ingenjörsutbildning på högskolan bland unga kvinnor och män med slutförd gymnasieutbildning från naturvetenskapligt eller tekniskt program i gymnasieskolan. Syftet är att stärka den långsiktiga konkurrenskraften i Region Skåne och säkra framtida kompetensförsörjning.

71. Upphandlingsråd: Ett råd för strategisk upphandling har tillsatts. Syftet är att lyfta frågorna om

upphandling till en strategisk nivå, bland annat för stimulera innovationsutveckling. Rådet består av representanter från akademin, näringslivet och civilsamhället.

72. Skapat jobbkommissionen: Den höga ungdomsarbetslösheten är en prioriterad fråga. Förut-

sättningarna för att öka sysselsättningen förbättras om arbetsmarknadens parter, kommuner och region, det privata näringslivets och civilsamhällets organisationer kan samverka på ett effektivt sätt. Jobbkommissionen skapades för att ge en plattform för konkreta satsningar inom utbildningoch arbetsmarknadsområdet samt för att samla berörda aktörer i Skåne.

73. Regional strategi för kompetensförsörjning: Region Skåne har ett statligt ansvar för samarbetet

och samverkan om Skånes långsiktiga kompetensförsörjning. Den framtagna strategin bidrar till att nå visionen att Skåne år 2030 ska vara en region med långsiktigt hållbar tillväxt och hög sysselsättningsgrad genom att förbättra matchningen på arbetsmarknaden och bygga en stark utbildningsregion.

74. Satsning på cykling: Under 2016 har Cykelstrategi för Skåne tagits fram. I denna synliggörs vilka

strategiska satsningar som krävs för att stärka Skåne som cykelregion, främja cykelkulturen och för att cykeln ska bli är det naturliga färdmedlet för kortare resor och för koppling till kollektiv-

24 – DE RÖDGRÖNA I REGION SKÅNE – RAPPORT I HALVTID


trafiken. Vidare invigdes den nationella cykelleden Sydostleden under 2016. Samtidigt tog Region Skåne över huvudmannaskapet för cykelleden som går mellan Växjö och Simrishamn. Under året har också projektet Sydostkustleden startat. Det är ett projekt för att skapa en nationell cykelled längst kusten Helsingborg–Simrishamn. 75. Vandringsregion: 2016 utnämndes till Vandringens år i Skåne. För att manifestera detta

genomförde Region Skåne med samarbetspartners sju uppskattade inspirationsdagar runtom i Skåne med olika teman under året, vilka har bidragit till att öka synligheten för Skåneleden och Eurorando. Eurorando är ett stort europeiskt vandringsevenemang och lockade besökare från hela Europa. Skånes skolor har erbjudits vandringar med guide vilket rönt stort intresse där över 3000 elever har fått chansen att vandra på Skåneleden.

76. Tobacco Endgame: Våren 2016 beslöt Region Skåne att ansluta sig till opinionsbildningsprojektet

Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. Regionstyrelsen har avsatt extra medel för att arbeta med tobaksprevention som en del i arbetet för jämlik hälsa.

77. Skånes livsmedelsstrategi: Hösten 2016 antogs en livsmedelsstrategi vars syfte är att utveckla

livsmedelsnäringen samtidigt som miljö och ekosystem bevaras.

78. Handlingsplan för bioekonomi i Skåne: Handlingsplanen har tagits fram i syfte att gynna en

utveckling där biobaserade, förnybara råvaror ska ersätta fossila bränslen inom en rad områden.

79. Fiber till alla: Regionalfondsprojektet Fiber till Alla i Blekinge och Skåne (FABS) har startats.

Inledande analys och arbetet med formen för en Digital agenda för Skåne har påbörjats.

80. Arbetsmarknadskunskap: Region Skåne bidrar, tillsammans med kommunerna och Arbetsför-

medlingen, med finansiering av projektet Arbetsmarknadskunskap i skolan. Det erbjuder arbetsmarknadskunskap till elever, skolpersonal och föräldrar. Syftet är att minska avståndet mellan skola och arbetsliv och genom detta minska ungdomsarbetslöshet.

DE RÖDGRÖNA I REGION SKÅNE – RAPPORT I HALVTID – 25


SATSNINGAR PÅ ETT LEVANDE KULTURLIV Skåne ska ha ett rikt och levande kulturliv, som är tillgängligt för alla. Det ska präglas av såväl bredd som spets. Genom att stödja kulturlivet och det civila samhällets kulturella näringar kan Region Skåne bidra till ett brett kulturliv som når ut till många. Det rödgröna styrets kulturpolitik har under mandatperioden även fått erkännande från staten, som gav Region Skåne den största förstärkningen av alla regioner och landsting i kulturstöd för 2017. Det är även den största tilldelningen sedan kultursamverkansmodellen permanentades. Region Skåne finansierar Skånes dansteater och är en stor finansiär av operan i Malmö. Genom Region Skånes bidrag kan dessa institutioner hålla hög internationell klass. Reformer på kulturområdet

81. Ny kulturplan för Region Skåne: Kulturnämnden och regionfullmäktige fattade i slutet av 2015

beslut om en ny kulturplan för Region Skåne 2016–2019. I Kulturplanen definieras den övergripande målsättningen för kulturpolitiken. Skåne ska ha ett rikt konst- och kulturliv med bredd och spets. Målsättningen är att tillgängliggöra kulturlivet för fler. Kulturplanen har därför särskilt fokus på att förbättra tillgången till kulturupplevelser och kulturlivet för barn och unga och för nationella minoriteter.

82. Förnyat avtal med Moderna Museet: 2009 öppnade Moderna Museet i Malmö. I maj 2016

undertecknades ett nytt avtal som gäller från 1 januari 2017 till och med 2024. Syftet med det nya avtalet är att stärka konst- och kulturlivet i Skåne och i Malmö. Ambitionen är att Moderna Museet i Malmö ska bli ett vitaliserande och samlande forum för konstnärer, kulturutövare, etablerade institutioner och det fria kulturlivet.

83. Ny överenskommelse med folkhögskolor och bildningsförbund: Överenskommelsen stärker

folkbildningens roll, med syftet att stärka och utveckla demokratin och göra det möjligt för fler människor att påverka sin livssituation. Genom folkbildningssatsningar kan utbildningsklyftor utjämnas och bildnings- och utbildningsnivån ökas.

84. Residens i Skåne: 2015 inleddes en treårig satsning som ska förbättra möjligheterna för kulturak-

törer i Skåne att ta emot internationella konstnärer och kulturutövare. Inriktningen är att utveckla det skånska kulturlivet genom gränsöverskridande möten och samarbeten.

85. Rekordbesökare och ny orkestersal för Malmö Opera: 256 000 personer såg under 2016 någon

av Malmö Operas produktioner, vilket är den högsta besökssiffran på 30 år. Till Malmö Operaorkesters 25-årsjubileum 2016 invigdes även en ny orkestersal.

”Moderna Museet i Malmö ska bli ett vitaliserande och samlande forum för konstnärer, kulturutövare, etablerade institutioner och det fria kulturlivet.”

26 – DE RÖDGRÖNA I REGION SKÅNE – RAPPORT I HALVTID


DE RÖDGRÖNA I REGION SKÅNE – RAPPORT I HALVTID – 27


REGION SKÅNES MILJÖARBETE Region Skåne har en strategisk roll i arbetet för en bättre miljö i hela Skåne. Genom den egna verksamheten samt regionalt utvecklingsarbete kan miljöarbetet stärkas. Många reformer har genomförts. Region Skånes miljöprogram har reviderats. Det tar sikte på fortsatt arbete för att minska användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen, hållbar resursanvändning och klimatanpassad verksamhet. Region Skåne arbetar även aktivt för mer grön elproduktion, bland annat genom sitt innehav av vindkraft. Gröna obligationer har införts för att finansiera gröna investeringar. Region Skånes miljöarbete har gett resultat. Andelen fossilfritt inom Region Skånes energianvändning, transporter och kollektivtrafik har på sex år ökat från 30 till 77 procent och ekologiska livsmedel har under samma tid ökat från 16 till 40 procent. Ett annat exempel är Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg, som invigdes hösten 2016. Det är Sveriges största passivhus. Arbete för ett hållbart Skåne

86. Reviderat miljöprogram: Region Skånes miljöprogram har reviderats och antogs hösten 2016.

Det tar sikte på ett fortsatt effektivt och kraftfullt miljöarbete, minskad användning av miljö- och hälsofarliga ämnen, hållbar resursanvändning och en fossilbränslefri och klimatanpassad verksamhet. Programmet gäller för åren 2017–2020 och innebär att ett antal miljömål har förtydligats och utvecklats. Miljömålen omfattar samtliga verksamheter som Region Skåne finansierar, oavsett om de drivs i offentlig eller privat regi. Genom miljöprogrammet tar Region Skåne stora kliv i miljöoch klimatarbetet.

87. Ett klimatpolitiskt ramverk ska tas fram: Ambitionen är att göra Region Skånes klimatmål lika

styrande som målen för ekonomisk hushållning.

88. Förnybar el genom vindkraft: Under 2014 genomförde Region Skåne den hittills största of-

fentliga upphandlingen av vindkraft i Sverige. Region Skåne äger nu sex nybyggda vindkraftverk i Fröreda. Vindkraftverken ska bidra till att målet att Region Skåne ska vara fossilbränslefritt år 2020 uppnås. Tillsammans producerar verken 55 till 60 miljoner kilowattimmar per år till Region Skånes verksamheter, vilket utgör ungefär 40 procent av Region Skånes nuvarande förbrukning. Investeringen beräknas även vara ekonomiskt lönsam för Region Skåne.

89. Gröna obligationer finansierar gröna investeringar: I april 2016 tog regionstyrelsen ett beslut

om att börja använda gröna obligationer som ett sätt att finansiera miljö- och klimatvänliga investeringar. Endast projekt som uppfyller fastställda miljö- och klimatmässiga kriterier kan komma ifråga. Redan i oktober gav Region Skåne ut sina första gröna obligationer på närmare 1,2 miljarder kronor. Dessa baserades på tre satsningar som uppfyller miljökraven: Region Skånes vindkraftverk, det nya rättspsykiatriska centrumet i Trelleborg samt inköp av nya pågatåg. Emissionen övertecknades, vilket innebär att efterfrågan på att köpa obligationerna var större än utbudet. Det stora intresset innebär i förlängningen att gröna obligationer kan bidra till att efterfrågan på långsiktigt hållbara och klimatvänliga satsningar blir ännu större. Ambitionen är att fortsätta ge ut den här typen av obligationer för att finansiera gröna investeringar bland annat inom sjukvården och de stora nybyggnationer som görs i Malmö, Lund och Helsingborg.

90. Fossilbränslefri transportkorridor: Region Skåne projektleder GREAT under åren 2015–2019.

Projektets syfte är bidra till en fossilbränslefri transportkorridor mellan Hamburg och Oslo och Stockholm genom att fylla luckorna för tank och laddningsstationer för hållbara drivmedel.

28 – DE RÖDGRÖNA I REGION SKÅNE – RAPPORT I HALVTID


”Region Skånes miljöarbete har gett resultat. Andelen fossilfritt inom Region Skånes energianvändning, transporter och kollektivtrafik har på sex år ökat från 30 till 77 procent.”


Fotografer Sett uppifrån och från vänster på sidan. Omslag: Johan Wessman – News Øresund, Johan Wessman – News Øresund, Christiaan Dirksen – Region Skåne, Skånetrafiken, Anders Tukler – Region Skåne Sidan 3: Per Wilkens, Jennie Larsson Sidan 5: Johan Wessman – News Øresund, porträtt: Colourbox.com Sidan 9: Per Wilkens, Christiaan Dirksen – Region Skåne, Colourbox.com, Christiaan Dirksen – Region Skåne Sidan 11: Per Wilkens, Jennie Larsson, Per Wilkens Sidan 15: Per Wilkens, Colourbox.com, Johan Wessman – News Øresund Sidan 17: Per Wilkens Sidan 19: Christiaan Dirksen – Region Skåne, Jennie Larsson Sidan 21: Per Wilkens Sidan 22: Per Wilkens Sidan 25: Per Wilkens, Jennie Larsson, Colourbox.com Sidan 27: Malin Arnesson – Skånes dansteater, Per Wilkens Sidan 29: Joakim Lloyd Raboff – Region Skåne, Colourbox.com, Mickael Tannus – Region Skåne


Profile for Socialdemokraterna i Region Skåne

Det rödgröna Skåne – Rapport i halvtid  

Det rödgröna Skåne – Rapport i halvtid  

Advertisement