Page 1

Ціавіпропозиціїзнавчаннядивисьвроздiлі“УЧЕБА”

03562012 31112001

07852002 31142001

15432050

28032003

20462028

31092001

¹ 19 (992) 15.V-21.V 2017 ð.


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 277-17-74, 277-17-76

04482623

31042002

25712015

29552009

31152001

30092001

31072001

26842003

19062009

21782026

2

30732002

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 19 (992)


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 277-17-74, 277-17-76

29862003

ÐÀÁÎÒÀ

29552010

24642022

31032001

21252037

30222003

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 19 (992)

22742135

30692003

3


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 277-17-74, 277-17-76

27132022

29042001

30852001

31122001

19932012

15432049

18912050

4

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 19 (992)


5

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ

ÐÓÁÐÈÊÈ ðîçäIëó «Ðàáîòà»

WWW.RIU.COM.UA Всераїнсьий реламно-інформаційнийтижневи сферіпрацевлаштвання танавчання

¹ 19 (992) 15 òðàâíÿ 2017 ð. Засновни і видавець ТОВ «Поіс -Плюс» Свід.

про реєстрацію KВ №4740 від 14.12.2000 р. Видається з 09.07.96 р.

ÂÈÕÎÄÈÒÜ ÙÎÏÎÍÅIJËÊÀ Диретор ............. ШмейоГ.В. Головнийредатор . КчмаВ.В. Адресаредаціїдлялистів: 03057,м.Київ, вл.Молдавсьа,2,оф.“1-B” 277-17-74 – ðîçä³ë «Ðàáîòà» 277-17-76 – ðîçä³ë «Ó÷åáà» e-mail: poisk@optima.com.ua vakans@riu.com.ua

ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ ÏÎÒвÁͲ ÊÅвÂÍÈÊÈ, Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

ïåðø³ îñîáè ï³äïðèºìñòâà; êåð³âíèêè â³ää³ë³â, íàïðàâëåíü; á³çíåñ-êîíñóëüòàíòè, åêñïåðòè, àíàë³òèêè

ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÈ

Впевнені,щоздопомооюазети"РаботаиУчеба",Виобов'язовознайдетедостойнробот.Для цьоовнашомвиданні,врозділі "Работа",щотижнядрютьсятисячі реальних ваансій від прямих роботодавців. Редація постійно працюєнадтим,щобвазетібли ваансіїідляфахівців,ідляробітниів,ідлялітніхлюдей,атаождля тих,хтощенемаєдосвідроботистдентів,випсниів. В азеті, для швидоо пош необхідноїваансії,зроблений"Поажчи всіх ваансій номера". Він завждидрєтьсянапершихсторінах,післязміст. Уже20роівСВОЄЮнашазет вважаєбаатотисячнаадиторіячитачів ішироеолороботодавців,заоперативність і правдивість опбліованої інформації.Приєднйтесьдоних! Редаціятижневиа"РаботаиУчеба"відщироосерцябажаєВамспішноопошроботи,ар'єрноозростаннятареалізаціїВашихзадмів.БдеморадідопомотиВамцьом!

Ãàçåòà â³ääðóêîâàíà ç ãîòîâèõ ôîòîôîðì íà ÒΠ«Óêðïîë³ãðàôìåä³à». Çàìîâëåííÿ: ________________ Òèðàæ 19 000 åêç. Ö³íà äîãîâ³ðíà

Äå ìîæíà ïðèäáàòè ãàçåòó " Ðàáîòà è "Ð Ó÷åáà” Второвіймережііосів"Преса" і на омерційних   розладах в КиєвііКиївсьійобл. Наазетно-жрнальнихрозладах на станціях метрополітен, залізничноовозаліпідземних переходів.

ñò.6

åêñïåðòè; åíåðãåòèêè; êîíñòðóêòîðè; òåõíîëîãè; ëîã³ñòèêè; ìåòîäèñòè; ïñèõîëîãè; á³çíåñ-òðåíåðè; þðèñïðóäåíö³ÿ; þâåë³ðè

ÌÅÍÅÄÆÅÐÈ

ñò.6

ç ðåàë³çàö³¿, àãåíòè òà ìåíåäæåðè ç ðåêëàìè, ïîë³ãðàô³¿

ÎÔ²ÑͲ ÑËÓÆÁÈ

ñò.7

êàäðîâ³ ñëóæáè; ñåêðåòàð³àò, ä³ëîâîäñòâî; ïåðåêëàäà÷³; àðõ³âíà ñïðàâà; îïåðàòîðè ÏÊ

ÅÊÎÍÎ̲ÊÀ, Ô²ÍÀÍÑÈ

ñò.7

åêîíîì³êà òà ô³íàíñè; áàíê³âñüêà ñïðàâà; áóõãàëòåð³ÿ òà àóäèò

ÒÂÎÐײ ÏÐÎÔÅѲ¯ ØÀÍÎÂͲ ×ÈÒÀײ! Дяємо, що Ви обрали саме наш азет, шаючи собі чи близьим робот.

ñò.6 ñò.6

ðåäàêòîðè; âåðñòàëüíèêè; äèçàéíåðè; êîðåêòîðè; ìàêåò÷èêè; ïàëÿòóðíèêè; äðóêàð³; æóðíàë³ñòè; ìàðêåòîëîãè

ñò.8

â³çàæèñòè; ìàéñòðè ìàí³êþðó-ïåäèêþðó; êîìá³íîâàí³ ïåðóêàð³; êîñìåòîëîãè; ìàéñòðè òàòóàæó, ï³ðñ³íãó

ñò.8

âèõîâàòåë³; ãóâåðíàíòêè; äîìîãîñïîäàðêè; äîìàøí³ â÷èòåë³; ëîãîïåäè; íÿí³; äîìàøí³ êóõàð³; ñàä³âíèêè

ñò.9

ë³êàð³; ìîëîäøèé ìåäïåðñîíàë; êåð³âíèêè ôàðì. ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ôàðìàöåâòè; ïðîâ³çîðè; ìåäè÷í³ ïðåäñòàâíèêè

ñò.9

âèêëàäà÷³; çàâó÷³; äèðåêòîðè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â; âèõîâàòåë³; ìåòîäèñòè; ðåïåòèòîðè; ìàéñòðè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ

ÒÓÐÈÇÌ, ²ÍÄÓÑÒÐ²ß ÐÎÇÂÀÃ

ñò.9

êåð³âíèêè ³ ñï³âðîá³òíèêè òóðô³ðì; åêñêóðñîâîäè; ìåíåäæåðè òà àãåíòè ç òóðèçìó; ã³äè-ïåðåêëàäà÷³; àäì³í³ñòðàòîðè; àêòîðè; êðóï’º; ìàðêåðè

ÎÕÎÐÎÍͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.9

íà÷àëüíèêè ñëóæá áåçïåêè; îõîðîííèêè; îõîðîíö³; îõîðîíö³êîíòðîëåðè; îõîðîíö³-àäì³í³ñòðàòîðè; ³íñïåêòîðè îõîðîíè

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

ñò.11

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ñïåö³àë³ñòè; òîðãîâ³ ïðåäñòàâíèêè; ìåíåäæåðè ç ïðîäàæó; ñïåö³àë³ñòè ïî çàêóïêàì; ïðîäàâö³; ìåð÷åíäàéçåðè; ñóïåðâàéçåðè; òîâàðîçíàâö³

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹19 • 15 òðàâíÿ 2017 ð.

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ, ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß ² ÊÎÌÅÐÖ²ß ñò.18

ñò.7

ÐÅÊËÀÌÀ, ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ, ÂÈÄÀÂÍÈ×À ÑÏÐÀÂÀ, ÏÎ˲ÃÐÀÔ²ß ñò.7

ÏÅÄÀÃÎòÊÀ

óïðàâëÿþ÷³; çàâ.âèðîáíèöòâîì; àäì³í³ñòðàòîðè; áàðìåíè; îô³ö³àíòè; êóõàð³; ìåòðäîòåë³; êîíäèòåðè; õîñòåñ; ñîìåëüº; ìåíåäæåðè; îáñëóãîâóþ÷èé ïåðñîíàë

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

ïðîãðàìóâàííÿ, ðîçðîáêà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì; ³íòåðíåò-òåõíîëî㳿; åêñïëóàòàö³ÿ ³ ï³äòðèìêà êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè òà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÒÀ ÔÀÐÌÀÖ²ß

ÐÅ ÐÅÑÒÎÐÀÍÍÈÉ Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß, ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ ñò.14

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; âî䳿 ð³çíèõ êàòåãîð³é; äèñïåò÷åðè; ñëóæáîâö³; ðîá³òíèêè àâòîñåðâ³ñó; ìåíåäæåðè ç³ çáóòó àâòîìîá³ë³â ³ çàï÷àñòèí

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐͲ, ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉͲ ÒÀ ²ÍÒÅÐÍÅÒ-ÒÅÕÍÎËÎò¯ ñò.7

ÄÎÌÀØÍ²É ÑÅвÑ

ñò.14

ñïåö³àë³ñòè ³ ìàéñòðè õ³ì÷èñòîê, ôîòîàòåëüº, ëîìáàðä³â, ìåòàëîðåìîíòó; ðîá³òíèêè ìóí³öèïàëüíèõ êîìóíàëüíèõ ñëóæá ³ ïðèâàòíèõ ô³ðì; ñïåö³àë³ñòè ç ðåìîíòó ³ åêñïëóàòàö³é ïîáóòîâî¿ òåõí³êè; äîïîì³æíèé ïåðñîíàë; ñïåö³àë³ñòè ç åêñïëóàòàö³¿ ñïîðóä

êåð³âíèêè â³ää³ë³â; ìåíåäæåðè; ñïåö³àë³ñòè; ìàêëåðè; åêñïåðòè; àãåíòè ç íåðóõîìîñò³; ñòðàõîâ³ àãåíòè

³íæåíåðè; ñïåö³àë³ñòè ç ïðîåêòóâàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òåõí³êè

ÏÅÐÑÎÍÀË ÑÀËÎͲ ÊÐÀÑÈ

ñò.14

ñò.7

äèçàéíåðè; ôîòîãðàôè; õóäîæíèêè; ôëîðèñòè

²ÍÆÅÍÅÐÍÎ-ÒÅÕͲ×ÍÈÉ ÏÅÐÑÎÍÀË

ÊÎ̲ÐÍÈÊÈ, ÐÎÁ²ÒÍÈÊÈ ÑÊËÀÄÓ ÏÎÁÓÒβ ÒÀ ÊÎÌÓÍÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.18

ñò.24

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; òåõíîëîãè; ñïåö³àë³ñòè; ³íæåíåðè; äèçàéíåðè; ìîäåëüºðè; êîíñòðóêòîðè; âñ³ ðîá³òíè÷³ ñïåö³àëüíîñò³

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ² ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÀ

ñò.27

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; îðãàí³çàòîðè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò; ³íæåíåðè, ñïåö³àë³ñòè, ðîá³òíèêè áóä³âåëüíèõ ñïåö³àëüíîñòåé; àðõ³òåêòîðè; äèçàéíåðè; êîíñòðóêòîðè

ÌÅÁËÅÂÅ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.28

ñêëàäàëüíèêè-óñòàíîâíèêè êîðïóñíèõ ìåáë³â; ñòîëÿðè-âåðñòàòíèêè; ìàëÿðè-îáðîáíèêè (ïî äåðåâó); ìàéñòðè ç ïåðåòÿæêè ìåáë³â; ð³çüáÿðè ïî äåðåâó; âåðñòàòíèêè (ïî äåðåâó); ïèëîðàìíèêè

ËÅÃÊÀ ÏÐÎÌÈÑËβÑÒÜ

ñò.28

âèøèâàëüíèö³; â’ÿçàëüíèö³; êîíñòðóêòîðè îäÿãó; êðàâö³; ìàéñòðè ç ïîøèòòÿ îäÿãó; ìîäåëüºðè; ðîçêð³éíèêè; øâà÷êè; çøèâàëüíèêè

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

ñò.29

ðîáîòà áåç ñïåö³àëüíî¿ ï³äãîòîâêè; àãåíòè, âàíòàæíèêè, ïðèáèðàëüíèö³, âàõòåðè, äèñïåò÷åðè íà òåëåôîí³, ðîçêëåþâà÷³ îãîëîøåíü, ãàðäåðîáíèêè, ñòîðîæ³, ³í.; íàäîìíà ðîáîòà

ÊÓÐ’ªÐÈ ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÑÒÓÄÅÍҲ ÐÎÁÎÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

ñò.29 ñò.29 ñò.34

ïîñëóãè àãåíòñòâ ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ; â³çîâà ï³äòðèìêà; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü åì³ãðàö³¿; þðèäè÷í³ êîíñóëüòàö³¿

ÌÎÄÅËÜÍÈÉ, ØÎÓ-Á²ÇÍÅÑ

ñò.35

ìîäåë³; òàíö³âíèö³; ôîòîìîäåë³

ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.36

îðåíäà æèòëà, òðàíñïîðòí³ òà ìåäïîñëóãè,ìàñàæ, îðãàí³çàö³ÿ ñâÿò, ðåìîíòè, áðîíåäâåð³

ÐÀÁÎÒÀ


6

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

АГРОНОМ ñ ÎÐ. Îðåõîâûé ñàä 150 ãà. Ç\ï: ïî äîãîâîðåííîñòè. Âèííèöêàÿ îáë., Õìåëüíèêñêèé ð-í. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñëóæåáíîå æèëüå. Тел. (096)4205264

104851020101

ГОЛОВНИЙ ЕНЕРГЕТИК /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Тел. (044)4649248

104581010101

КОМБИНИРОВАННЫЙ МАСТЕРПА РИКМАХЕР Ç/ï: îò 7000 ãðí + %. Ãð: 9.00 - 21.00, 2/ 2. Îïëàòà åæåäíåâíî. Ñò. ì. "Àêàäåìãîðîäîê". Þëèÿ, Тел. (095)7255607

205861010101

10440101

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ Äîõîä ñòàáèëüíûé + áîíóñû. Òåë: (098)002-47-76, (063)643-68-87. 206261010101

Работавофисе

ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА Поперсонал,можнобезОР. УдобныйГР,возможность арьерноороста.Достойная оплата. Тел:(067)88-911-66, (050)816-36-59 20561101

МЕНЕДЖЕР ïî ïðîäàæå ñàíòåõíèêè. Æåë. ñ ÎÐ, êîììóíèêàáåëüíîñòü, çíàíèå ÏÊ. Ç/ï: äîãîâîðíàÿ, (ïðèåì íà ðàáîòó íà êîíêóðñíîé îñíîâå). Ðàáîòà â îôèñå. Тел. (067)4041502 104011010101

МЕНЕДЖЕР /Ñòóäèÿ "Ýðóäèò" / ïî ðàáîòå ñ êëèåíòàìè (àäìèíèñòðàòîð). Ç\ï: äîãîâîðíàÿ. Ð-í: Ñâÿòîøèí. www.erudit.ua. Òåë: (098)723-51-91. Тел. (044)2769057

ПРОРАБ

206941010105

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ðàáîòà â Êèåâå. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë: (098)352-46-83, Тел. (050)5465058 205881010101

МЕНЕДЖЕР ïî ïðîäàæàì. Ìåñòî ðàáîòû: Ïîäîëüñêèé ð-í, âîçìîæíû êîìàíäèðîâêè. www.art-created.com.ua. Òåë.: (097)484-24-31 Тел. (097)5880706 104751020102

МЕНЕДЖЕР ïî ïðîäàæàì. Ñ ÎÐ èëè áåç ÎÐ (îïòîâàÿ ïðîäàæà áóìàæíûõ ìåøêîâ, óïàêîâêè). Ç/ ï: îïðåäåëÿåòñÿ ïðè ñîáåñåäîâàíèè ( â çàâèñèìîñòè îò ïîäãîòîâêè êàíäèäàòà). Тел. (063)8913102

20626101

104321010103

10458101

10401101

10475102

АДМИНИСТРАТОР Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, îáó÷àåì, áåñïëàòíîå ïèòàíèå, ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû, âîçìîæíà ïî÷àñîâàÿ îïëàòà, ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà òðóäà. Íà ñîáåñåäîâàíèå îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: óë. Àðòåìà (Ñå÷åâûõ ñòðåëüöîâ), 1\5, (Ëüâîâñêàÿ ïëîùàäü). Òåë.: (044)272-41-45 Тел. (044)2724150

20651101

205851010106

МЕНЕДЖЕР

АДМИНИСТРАТОР

/Øâåéíîå Ïð-òèå / ïî ïîèñêó çàêàçîâ. Ç/ ï: 4000 - 13000 ãðí. Ð-í ñò. ì. "Êîíòðàêòîâàÿ ïëîùàäü". Èíîãîðîäíèì ïîìîãàåì ñ æèëüåì. Òåë: (044)360-11-27(37), (063)237-19-80, (096)573-24-02. www.vektor-promtextil.com.ua

Äîõîä ñòàáèëüíûé + áîíóñû. Òåë: (098)002-47-76, (063)643-68-87. 206261010102

АДМИНИСТРАТОРЫ

104911010103

/Êàðàîêå-êëóá "Luxury" / Òåë: (097)288-13-88, (093)052-48-48, Тел. (066)7705100

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ Äîõîä ñòàáèëüíûé + áîíóñû. Òåë: (098)002-47-76, (063)643-68-87.

204891050101

206261010104

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Ìåñòî ðàáîòû: Ïîäîëüñêèé ð-í, âîçìîæíû êîìàíäèðîâêè. www.art-created.com.ua. Òåë.: (097)484-24-31 Тел. (097)5880706

/Öåìåíòíûé ç-ä "Ãåïàðä" (097)830-07-87, Ëþäìèëà, Тел. (066)1114533

104751020101

/

207111010102

10485102

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹19 • 15 òðàâíÿ 2017 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ МЕНЕДЖЕР СТАЖЕР

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

Атально!

ïî òðàíñïîðòíî-ýêñïåäèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè. Çíàíèå ÏÊ, ãðàìîòíàÿ ðå÷ü, áûñòðàÿ îáó÷àåìîñòü, âíèìàòåëüíîñòü, êîììóíèêàáåëüíîñòü, ãîòîâíîñòü ðàáîòàòü íà ðåçóëüòàò. Ç/ï: ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Îôèñ íàõîäèòñÿ â ã. Èðïåíü. Òåë: (050)700-02-50, (068)699-99-70, Èðèíà. 206511010101

ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА /Îôèñ / Ïî ïåðñîíàëó, ìîæíî áåç ÎÐ. Óäîáíûé ÃÐ, âîçìîæíîñòü êàðüåðíîãî ðîñòà. Äîñòîéíàÿ îïëàòà. Òåë: (067)88-911-66, Тел. (050)8163659 205611010101

ТОЛКОВЫЙ ЗАМ â íàëàæåííûé áèçíåñ. Îïûò îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû ïðèâåòñòâóåòñÿ. Îáó÷ó âñåìó ñàìà. Äåíüãàìè íå îáèæó. Îôèñ íà Êóðåíåâêå. Ãðàôèê: ïí-ïò ñ 9.00 äî 17.00. Çâîíèòå: (067)902-87-52, (093)821-39-76 Тел. (050)6467832

ВОЗЬМУ ТОЛКОВОГО ЗАМА ВНАЛАЖЕННЫЙБИЗНЕС Опытор анизационнойработы приветствется.Обчвсемсама. День аминеобиж.ОфиснаКреневе. Графи:пн-птс9.00до17.00.

(067)902-87-52,(093)821-39-76, (050)646-78-32 20557101

ОПЕРАТОР ПК /Danone / (ñ. Òàðàñ³âêà, Êè¿âñüêà îáë.) 2/ 2, 20.00 - 8.00. Ñí³æàíà, Тел. (095)2717064 105201020101

ОПЕРАТОР ПК /"Ëîìáàðä-Óêðàèíà" / Ç/ï: ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Тел. 4903131

7

БУХГАЛТЕР

РАБОЧИЙ

/"Ëîìáàðä-Óêðàèíà" / (çíàíèå 1Ñ, ÎÐ îò 2õ ëåò). Ç/ï: ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Тел. 4903131

/Ìàøèíîñòðîèòåëüíîå ïðîèçâîäñòâî / â ãðóïïó Ãëàâíîãî èíæåíåðà. www.titalcompany.com Тел. (050)3810014 205361010104

105371020102

БУХГАЛТЕР íà ïåðâè÷êó, çíàíèå 1Ñ, ÎÐ îò 1 ãîäà. Àíäðåé Âàñèëüåâè÷, Тел. (067)4040157

ІНЖЕНЕРКОНСТРУКТОР

/ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Тел. (044)4649248

104581010116

104441010401

БУХГАЛТЕР /Âàðåíè÷íà "Áàëóâàíà Ãàëÿ" / Äçâîíèòè: ïí.-ïò. ç 9.00 äî 18.00. Òåë: (096)390-48-43, Íàòàë³ÿ. Тел. (063)5277444 206421010109

105371020103

СЕКРЕТАРЬ Ç/ï: îò 6000 ãðí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë: (067)136-14-64,

Тел. (050)3114496

205571010101

207121010101

99991045

20645101

ИНЖЕНЕР ЭЛЕКТРОНЩИК /Êîìïàíèÿ "Ýëåêòðîìîòî Óêðàèíà" / ñ íàâûêàìè ñõåìîòåõíèêà. Ç/ï: 10000 ãðí. Тел. (097)9673948 206451010101

МАЙСТЕР НА БУДІВНИЦТВО Ðàéîí ðîáîòè: Êè¿âñüêà îáë., ì. Áðîâàðè. ÃÐ: 8.00-18.00. Ïðîæèâàííÿ íà ì³ñö³. Тел. (097)5330680 205781010107

НАЛАДЧИК ÒÏÀ è ÝBM. Òåë: (044)430-26-42, Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷. Тел. (067)4064598 104131020103

10520102

ДИСПЕТЧЕРЫ /Òàêñè "Íàçàðè" / Ñ ÎÐ è áåç ÎÐ (íàó÷èì), çíàíèå ÏÊ, êîððåêòíîñòü. Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû, äðóæíûé êîëëåêòèâ. Îïëàòà âûñîêàÿ è ñâîåâðåìåííàÿ. Òåë.: (093)356-00-00 Тел. (044)5357708 105351010102

ДИСПЕТЧЕРЫ /TAXI 309 / Ç/ï: âûñîêàÿ. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë: 220-13-15 Тел. (093)3137999 205791020101

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ Äîõîä ñòàáèëüíûé + áîíóñû. Òåë: (098)002-47-76, (063)643-68-87. 206261010103

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹19 • 15 òðàâíÿ 2017 ð.

10537102

10432101

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ


8

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

КОСМЕТОЛОГ

МАСТЕРА

/Ñòóäèÿ "Ýðóäèò" / ÎÐ. Ç/ï: 40-50% Ð-í: Ñâÿòîøèí.

www.erudit.ua.

Òåë:

(098)723-51-91.

/Êîìïàíèÿ "Hungry" / ìàíèêþðà; ïåäèêþðà. ÎÐ: îò 6 ìåñ. Ç/ï: ñòàâêà + % + îáó÷åíèå. Êîìïàíèÿ âûäàåò èíñòðóìåíòû è ìàòåðèàëû Luxio Gloss CND. Òåë: (063)889-51-36, (098)430-59-39, Тел. (095)7770118

206821010101

Тел. (044)2769057 206941010106

10528101

ДЕВУШКИ/ ЖЕНЩИНЫ

ПАРИКМАХЕР /Ñòóäèÿ "Ýðóäèò" / (êîìá.). ÎÐ. Ç\ï: 40%. Ð-í: Ñâÿòîøèí. www.erudit.ua. Òåë: (098)723-51-91. Тел. (044)2769057

206941010102

/Æåíñêèé êëóá Fitcurves / ñïåöèàëèñòû ïî ôèòíåñó îò 23 ëåò âåäóùèõ çäîðîâûé îáðàç æèçíè. Îáó÷àåì. ÎÐ ïî ïðèâëå÷åíèþ è ïðîäàæàì ïðèâåòñòâóåòñÿ. ÇÏ îò 4000 ãðí. + áîíóñû. ñò. ì. "Çîëîòûå âîðîòà. Çâîíèòü: Òàòüÿíà Ëåîíèäîâíà Тел. (063)1957501

ПОДОЛОГ /Êîìïàíèÿ "Hungry" / ÎÐ: îò 6 ìåñ. Ç/ï: ñòàâêà + % + îáó÷åíèå. Êîìïàíèÿ âûäàåò èíñòðóìåíòû è ìàòåðèàëû Luxio Gloss CND. Òåë: (063)889-51-36, (098)430-59-39, Тел. (095)7770118

206821010102

206061010101

ТИГЕЛЬЩИК /Ïðîèçâîäñòâî êàðòîííîé óïàêîâêè / Ç/ï ñäåëüíàÿ - îò 5500 ãðí. Ìóæ÷èíû è æåíùèíû, ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. ÎÐ íå îáÿçàòåëåí, âîçðàñò - 18-60. á-ð Âàöëàâà Ãàâåëà (Ëåïñå). Òåë: (067)223-60-14, (044)422-52-48.

20694101

105281010102

ФЛАТОВЩИК (ïîëèãðàôèÿ) ñ ÎÐ íà àâòîìàòè÷åñêèõ ìàøèíàõ. Ç/ï: îïðåäåëÿåòñÿ ïðè ñîáåñåäîâàíèè ( â çàâèñèìîñòè îò ïîäãîòîâêè êàíäèäàòà). Тел. (063)8913102 104321010101

20647101

99991043

МАСТЕР

ШЕЛКОТРАФАРЕТЧИК

ïî ìàíèêþðó, ïåäèêþðó, íàðàùèâàíèþ. Ç/ ï: îò 8000 ãðí + %. Ãð: 9.00 - 21.00, 2/2. Îïëàòà åæåäíåâíî. Ñò. ì. "Àêàäåìãîðîäîê". Þëèÿ, Тел. (095)7255607

/Ïðîèçâîäñòâî êàðòîííîé óïàêîâêè / Ç/ï ñäåëüíàÿ - îò 5500 ãðí. Ìóæ÷èíû è æåíùèíû, ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. ÎÐ íå îáÿçàòåëåí, âîçðàñò - 18-60. á-ð Âàöëàâà Ãàâåëà (Ëåïñå). Òåë: (067)223-60-14, (044)422-52-48.

205861010102

МАСТЕР МАНИКЮРАПЕДИКЮРА

105281010103

/Ñòóäèÿ "Ýðóäèò" / øèðîêîãî ïðîôèëÿ. ÎÐ. Ç\ï: 40-50%. Ð-í: Ñâÿòîøèí. www.erudit.ua. Òåë: (098)723-51-91. Тел. (044)2769057 206941010101

МАСТЕРПАРИКМАХЕР /"Ïðîñòî Ïåðóêàðíÿ" / Ãàðàíòèÿ ç\ï: 8 000 - 10 000 ãðí. ÎÐ îò 4 ëåò. Тел. (067)4690188 206471010101

РОБІТНИЦІ ХІМЧИСТКИ /̳æíàðîäíà ìåðåæà õ³ì÷èñòîê "5ASEC" / (áåç äîñâ³äó ðîáîòè). Ìè ïðîïîíóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ÃÐ: 2\2, ç 9.00 äî 21.00. Ç\ï: â³ä 5000 äî 7000 ãðí\ì³ñ. Òåë.: (044)585-55-63, ²ðèíà (òåëåôîíóâàòè ç 9.00 äî 17.00), Тел. (067)2431696 104391010101

20682101

20606101

20586101

ÐÀÁÎÒÀ

10439101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹19 • 15 òðàâíÿ 2017 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

9

МЕДСЕСТРА /Ìåäèöèíñêèé öåíòð / Æåëàòåëüíî äî 35 ëåò. Ç\ï: 5000-7000 ãðí. Çàíÿòîñòü 15 äíåé â ìåñÿö (ñ 8.00 äî 21.00).

Тел. (067)8841771 106181010101

10508101

10618101

20539101

20555101 10522102

10321102

РОБОТА ДЛЯ ЖІНОК /Ìåäè÷íèé öåíòð ó ì. Êèºâ³ / ó ïðîãðàì³ äîíàö³¿ ÿéöåêë³òèí. Âèíàãîðîäà äî 25 000 ãðí. çà 1 öèêë. Îïëàòà â äåíü ïóíêö³¿. Óêëàäàºìî äîãîâ³ð. Áåçêîøò. ìåäîáñòåæåííÿ. Àíîí³ìí³ñòü. Êîìïåíñ. âèòðàò íà äîðîãó. 20-34 ðîê³â; íàÿâí. âëàñíî¿ çäîðîâî¿ äèòèíè; ô³çè÷íå òà ïñèõîë. çäîðîâ'ÿ. ˳ö. ÌÎÇÓ N197875 â³ä 6 ÷åðâíÿ 2013 ð. Тел. (068)8471261

105381010101

10628101

20676101

10538102

10360101

ЗУБНОЙ ТЕХНИК

Требются

ОХРАННИКИ

ñ ÎÐ è áåç (âîçìîæíî îáó÷åíèå). Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Áåç ÂÏ!!! Ìð: óë.Âûáîðãñêàÿ, 90. Òåë.: (093)880-73-99

Вахтовыйметодработы,7/7, 15/15.Охранастроительных площадоспроживанием. З/п:своевременная, 3500-4000рн.

Тел.:(067)691-29-76

Тел. (067)3217714 205551010101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹19 • 15 òðàâíÿ 2017 ð.

10453102

20635101

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ


10

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20633104

10479101

10545102

20649101

10414102

10428101

ОХОРОННИК /óïåðìàðêåò "FOZZY" ÒÖ "Ãîðîäîê" / Äîñèòü øóêàòè - ó íàñ íàéêðàùå! (097)223-28-36, (099)958-95-78, Тел. (073)4810226

103941020102

ОХОРОННИК /Ðîáîòà â ì. Îáóõîâ³ / (çíàííÿ ÏÊ). Ìîæëèâà ðîáîòà âàõòîâèì ìåòîäîì. Âèïëàòà ç\ï áåç çàòðèìêè, 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. ÇÏ âèñîêà, óçãîäæóºòüñÿ ïðè ñï³âáåñ³ä³. Àäðåñà: ì. Îáóõ³â, âóë. Êè¿âñüêà, 21, çóïèíêà Êðèíè÷íà. Çâåðòàòèñü ç 8.00 äî 18.00 â ðîáî÷³ äí³ Òåë.:(093)542-17-19, (04572)5-05-32 Тел. (067)8426544

10521102

105001010109

ОХОРОННИК 10549102

10388101

ОПЕРАТИВНИЙ ЧЕРГОВИЙ â îô³ñ (÷îë.). Áàæàíî ñï³âðîá³òíèê ÌÂÑ. Âì³ííÿ ïð àöþâàòè ç îðãòåõí³êîþ, ì³í³-ÀÒÑ. Ç/ï: 5000 ãðí. Ñò. ì. "Ïå÷åðñüêà", âóë. Ùîðñà, 23, îô. 2. Òåë.: (044)501-61-13, Тел. (096)9653386

105221020101

/Îõîðîííà êîìïàí³ÿ / ÃÐ: äîáîâ³, âàõòà, í³÷í³ òà äåíí³.Òåë: (044)249-40-00, (067)296-21-62, (063)496-70-39, (050)441-29-98. 105491020101

ОХОРОННИКИ â îõîðîííó êîìïàí³þ. Áàæàíî ÷îëîâ³êè äî 55 ðîê³â. ÃÐ: äîáà/òðè (350 ãðí - äîáà). Òåë: (044)484-25-18 (10.00 - 16.00). Тел. (044)4845989 104281010102

ОХОРОНЕЦЬ 20490101

Áàæàíî â³ä 25 äî 40 ðîê³â. ÃÐ:1/2, 2/4. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ñîö.ïàêåò. Ç/ ï 5000 ãðí. Òåë.: (067)129-50-91, Тел. (066)8453248

104791010201

ОХОРОНЕЦЬ /Îõîðîííà ô³ðìà ÏÏ "Êîíãðåñ-ñåðâ³ñ" / ÃÐ: 2\2, 3/3. Ç/ï: 4000 ãðí, â÷àñíî. www.congress-security.com Îëåêñàíäð Тел. (050)3121136 10446101

ÐÀÁÎÒÀ

204901010101

ОХОРОННИКИ /ÌåãàÌàðêåò / ç\ï + ïðåì³ÿ, 3\3 äí³. Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îô. îôîðìëåííÿ, áåçêîøòîâíå õàð÷óâàííÿ, ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó. Òåë. 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ñò. ì. "Âîêçàëüíà": âóë. Ñóðèêîâà, 3-À, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", Òåë: (099)141-26-53, (098)570-41-20, Тел. (093)9469578 105031020101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹19 • 15 òðàâíÿ 2017 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

ОХОРОННИКИ

ОХРАННИКИ

Ïðîïîíóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; Ç/ï: ïðîãðåñóþ÷à, áåç çàòðèìîê ç âèïëàòîþ. Òåë: (044)594-14-41, (067)242-17-72, (067)434-54-94, (067)555-34-65, Тел. (050)3355358

/Îõðàííàÿ êîìïàíèÿ / íà âàõòó ïî Êèåâó è Êèåâñêîé îáëàñòè. Ñóòî÷íûå è äíåâíûå ïîñòû ïî Êèåâó. Ç/ï: ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷, Тел. (068)5566872

105081010101

ОХОРОННИКИ

11

106281010101

â îõîðîííå ϳä-âî. Êâàë³ô³êîâàí³, ñ äîñâ³äîì ðîáîòè. Ç/ï: ñòàá³ëüíà òà ñâîº÷àñíà. Îô. ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Çàïèñ íà ñï³âáåñ³äó çà òåë.: (044)586-41-75 Тел. (068)7077330

103601010101

ОХОРОННИКИ /Îõîðîííà êîìïàí³ÿ "Àãåíö³ÿ "Ïàðòíåð" / áàæàíî ÷îëîâ³êè äî 55 ðîê³â íà âàõòîâèé ìåòîä ðîáîòè, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ëåñÿ Ïåòð³âíà Тел. (050)3807820

104141020101

ОХОРОННИКИКОНТРОЛЕРИ íà ïàðê³íãè, ñòîÿíêè. Òåë.: (098)003-87-15 Тел. (093)3777390

206491010101

ОХРАННИКИ Âàõòîâûé ìåòîä ðàáîòû, 7/7, 15/15. Îõðàíà ñòðîèòåëüíûõ ïëîùàäîê ñ ïðîæèâàíèåì. Ç/ï: ñâîåâðåìåííàÿ, 3500-4000 ãðí. Тел. (067)6912976 206351010101

ОХРАННИКИ Ç/ï: íî÷íûå/äíåâíûå ñìåíû - 180 ãðí. Ñóòî÷íûå ñìåíû - 360 ãðí. Âàõòà 15/15 äíåé - 3500 ãðí. Ðàáîòà â îôèñå, æåëàòåëüíî äî 55 ëåò. Âîçìîæíà ïîäðàáîòêà. Òåë: (098)709-13-16, (093)015-71-96, Тел. (099)3660876 206761010101

ОХОРОНЦІ /Õîëäèíã "Àòëàíò" / äëÿ îõîðîíè îá'ºêò³â ó Êèºâ³ òà ïåðåäì³ñò³. ÃÐ - äîáîâèé, äåííèé, í³÷íèé, âàõòà. ÇÏ - ñòàá³ëüíà, ³íîãîðîäí³ì æèòëî áåçêîøòîâíå. Êè¿â, âóë. ²ñêð³âñüêà, áóä. 3, îô.77 (Êàðàâàºâ³ äà÷³). Òåë.: (067)328-42-23, Тел. (067)3277899

104531020101

ОХОРОНЦІ /Îõîðîííå ϳä-âî / Ìîëîä³ ëþäè ì³öíî¿ ñòàòóðè, â³ä 20 ðîê³â, ïðåäñòàâíèöüêî¿ çîâí³øíîñò³. Ðåæèì ðîáîòè - ð³çíèé. Ç\ï â³ä 7000 ãðí. + ñîöïàêåò. Òåë.: (096)526-85-65 (äçâîíèòè ç 9.00 äî 18.00, ïí-ïò). Òåë.: 229-26-67, (067)465-56-58, (063)930-11-42, Тел. (063)3716246

ОХРАННИКИ Òðåáóþòñÿ îõðàííèêè â Êèåâå. Ãðàôèê ðàáîòû: 2/4. Îïëàòà çà ñìåíó 420 ãðí. Ñóòî÷íàÿ ðàáîòà. Ãðèãîðèé Âèêòîðîâè÷, Тел. (098)9295280

10394102

104461010101

СТАРШИЙ ЕКІПАЖУ ГШР /Îõîðîííà êîìïàí³ÿ / ÃÐ: äîáîâ³, âàõòà, í³÷í³ òà äåíí³.Òåë: (044)249-40-00, (067)296-21-62, (063)496-70-39, (050)441-29-98. 105491020103

103881010101

ОХОРОНЦІ Çð³ñò â³ä 175 ñì. Ç/ï: äîáîâà â³ä 3700 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç/ï: äåííà â³ä 5000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç/ï: áåç çàòðèìêè. Òåëåôîíóâàòè ö³ëîäîáîâî. Òåë: 501-61-13, Тел. (096)9653386

20711101

105211020101

ОХРАННИК â îôèñ. ÃÐ: 1/2. Ç/ï: 4000 ãðí + ïðåìèÿ. Ðàáîòà â Ïîäîëüñêîì ð-íå. Íàø îôèñ: ñò. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", ã. Êèåâ, óë. Õîòêåâè÷à, 12, 21 ýòàæ, îô. 170. Òåë: (068)204-19-82, (050)519-24-01, Тел. (063)8115539

105451020101

ОХРАННИК /Ðåñòîðàí "ÎÑÊÀÐ" / Ñî ñòàæåì ðàáîòû. 7 êì. îò ñò. ì. "Ãåðîåâ Äíåïðà", àâòîáóñû 792, 902 äî îñò. "Ñàäîâîäñòâî". Ç/ï äîãîâîðíàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: (044)223-63-73, (ñ 11.00 äî 21.00) Тел. (093)4048468

205431010104

ОХРАННИК ÃÐ: 2/4 ñóòîê. Òåë: (067)404-01-57, Àíäðåé Âàñèëüåâè÷. Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷, Тел. (097)6163786

10503102

104441010201

ОХРАННИКИ /ÑÒÎ / Ãð: 1/3. Ç/ï: ñâîåâðåìåííî. Æåë. îò 25 äî 45 ëåò., êðåïêîãî òåëîñëîæåíèÿ, ðîñò îò 175 ñì. Áåç ñóäèìîñòè, áåç ÂÏ. (Çâ.ñ 10.00 äî 17.00). Ñåðãåé Áîðèñîâè÷ Тел. (095)7847740 206331040101

20504101

20654101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹19 • 15 òðàâíÿ 2017 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


12

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10510102

10409102

10493102

20619101

ПРОДАВЕЦ продовольственных/непродовольственныхтовароввспермарет Еженедельная выплата высоой З/п, индивид. ГР, возможность работать от 1 дня в неделю.

Тел:(068)423-26-06, (099)483-26-06,(063)483-26-06. 20598101

ÐÀÁÎÒÀ

20643101

20502101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹19 • 15 òðàâíÿ 2017 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

10377103

13

10374101

10534104

Требется

ПРОДАВЕЦ в маазин "Свежая выпеча", без ВП, неделя/неделю. Дарниций р-н (Бортничи), л. Е. Харчено, 39.

Тел.:(066)658-61-97, (063)654-92-97 20546101

ПРОДАВЕЦЬ

КАССИР

/ÒÊ "˳äåð Äàð" / Çàêëàä ïðàöþº ö³ëîäîáîâî. (067)392-21-13 Тел. (066)4518106

/Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé DeLuxe" / íà áàð. Ìîæíî áåç ÎÐ. Тел. 2061323

205541010106

205041010201

КАСИР

КАССИРЫ

/Ñóøè-áàð "Ñóøèÿ" / ̳ñöå ðîáîòè: ì. Êè¿â, ì. Áîðèñï³ëü. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, hr@sushiya.ua Тел. (067)2173721

/Ñåòü ëàóíæ-áàðîâ / Ðàáîòà â ðàçíûõ ðàéîíàõ Êèåâà. Òåë: (067)324-73-87, (067)240-99-35.

104801020103

КАСИР /Ðåñòîðàí "Ïîä øîôå" / Ç/ï: 4500 ãðí. Тел. (063)6407410

105181010103

КАСИРИ /ÌåãàÌàðêåò / ç/ï + ïðåì³ÿ, 7/7 äí³â. Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îô. îôîðìëåííÿ, áåçêîøòîâíå õàð÷óâàííÿ, ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó. Òåë. 206-13-50, 248-97-93. Ñò. ì. "Âîêçàëüíà": âóë. Ñóðèêîâà, 3-À, Òåë: (099)141-26-53, Тел. (093)9469578, (098)5704120

105031020109

КАСИРИ /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ðàéîí³. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)2236927

104931020123

КАСИРИ /Ìåðåæà ñóïåðìàðêåò³â "BILLA" / òîðãîâåëüíîãî çàëó. Ç\ï: 6000 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâë., ãíó÷êèé ÃÐ, âñ³ ãàðàíò³¿ çã³äíî ä³þ÷.çàêîíîä., îô³ö. ÇÏ, ìîæëèâ³ñòü ïðîôåñ³éíîãî òà êàð'ºðíîãî çðîñòàííÿ. . Òåë.: (050)414-49-82, (050)440-68-16, Тел. (095)2828122, (050)4130310

207141010104

КОНТРОЛЕР КАСИРІВ /ÌåãàÌàðêåò / Ç/ï + ïðåì³ÿ, 7/7 äí³â. Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îô. îôîðìëåííÿ, áåçêîøòîâíå õàð÷óâàííÿ, ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó. Òåë. 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ñò. ì. "Âîêçàëüíà": âóë. Ñóðèêîâà, 3-À, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", Òåë: (099)141-26-53, (098)570-41-20, Тел. (093)9469578

105031020113

М`ЯСНИК /Ðîáîòà â Ïîëüù³ / Áåçêîøòîâíå ïðîæèâàííÿ. ³çîâà ï³äòðèìêà. ˳ö. ìîçó 1394 â³ä 22.11.16. Òåë: (067)762-04-99, Тел. (066)4671000

205901010104

МЕРЧАНДАЙЗЕР /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ðàéîí³. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)2236927

104931020117

МЕРЧЕНДАЙЗЕР /Danone / (ì. Êè¿â, ì. Îäåñà), ïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. ì. Îäåñà: (050)357-10-79, Íàòàë³ÿ, ì.Êè¿â: (099)095-94-42, Ìàð³ÿ. 105201020201

105101020101

ПРИЙМАЛЬНИК ТОВАРІВ

КАССИР /Ñóøè-áàð "ÅÂÐÀÇÈß" / îò 25 ëåò. Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ñ îïûòîì è áåç îïûòà ðàáîòû. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Тел. (050)3560005

104251020106

КАССИР /Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé DeLuxe" / Ìîæíî áåç ÎÐ. Òåë.: (063)232-55-41 Тел. 2325541

/Ìåðåæà ñóïåðìàðêåò³â "BILLA" / Ç\ï: 6500 ãðí. Ìè ãàðàíòóºìî îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãíó÷êèé ÃÐ, âñ³ ãàðàíò³¿ çã³äíî ä³þ÷îãî çàêîíîäàâñòâà, îô³ö³éíó çàðîá³òíó ïëàòó, ìîæëèâ³ñòü ïðîôåñ³éíîãî òà êàð'ºðíîãî çðîñòàííÿ. . Òåë.: (050)414-49-82, (050)440-68-16, (050)413-03-10, Тел. (095)2828122

105101020105

ПРОДАВЕЦ /Öåìåíòíûé ç-ä "Ãåïàðä" / (ìàãàçèí-ñêëàä öåìåíòà). ñ. Íîâûå Ïåòðîâöû, ñ. Ïîãðåáû, ã. Áðîâàðû. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Ç/ï: ñòàâêà + % îò ïðîäàæ. ÃÐ: 7/ 7 (ñ 8.00 äî 18.00). (097)830-07-87, Ëþäìèëà, Тел. (066)1114533

207111010101

ПРОДАВЕЦ ïðîäîâîëüñòâåííûõ/íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ â ñóïåðìàðêåò. Åæåíåäåëüíàÿ âûïëàòà âûñîêîé Ç/ï, èíäèâèäóàë. ÃÐ, âîçìîæíîñòü ðàáîòàòü îò 1 äíÿ â íåäåëþ. Òåë: (068)423-26-06, (099)483-26-06, (063)483-26-06. 206431010101

105031020102

íà ìÿñíóþ ïðîäóêöèþ. Ð-í: Âèíîãðàäàðü. Ç/ï: âûñîêàÿ. Òåë: (050)331-70-74, Тел. (067)5010318

205981010101

ПРОДАВЕЦ

/"Ôîðíåòò³" / õëåáîáóëî÷íûõ èçäåëèé íà ôèðìåííóþ òîðãîâóþ òî÷êó Ôîðíåòòè, âîçëå ñò. ì. "Øóëÿâñêàÿ". ÃÐ ñìåííûé: íåäåëÿ/íåäåëþ. Ç/ï: îò 5000 ãðí. Äëÿ çàïèñè íà ñîáåñåäîâàíèå çâîíèòå: Тел. (063) 408688

103741010101

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ /Ìàãàçèí ëþñòð / Ð-í: Ëåâûé áåðåã. Ç/ï: îò 4000 ãðí. Тел. (067)2398432

206371010101

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ /Åâðîïåéñêàÿ êîìïàíèÿ / Ç/ï: îò 6500 ãðí. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë: (063)026-39-56, (096)006-78-43. Тел. (096) 67843

ПРОДАВЕЦЬ /óïåðìàðêåò "FOZZY" ÒÖ "Ãîðîäîê" / Äîñèòü øóêàòè - ó íàñ íàéêðàùå! (097)223-28-36, (099)958-95-78, Тел. (073)4810226

103941020101

â ìàãàçèí "Ñâåæàÿ âûïå÷êà", áåç ÂÏ, íåäåëÿ/íåäåëþ. Äàðíèöêèé ð-í (Áîðòíè÷è), óë. Å. Õàð÷åíêî, 39. (066)658-61-97, Тел. (063)6549297

ПРОДАВЕЦЬ /Ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí / Ãàðàíòîâàíà çàðïëàòà: â³ä 2500 ãðí\òèæäåíü. Ãàðí³ óìîâè ïðàö³. Âàëåð³é ²âàíîâè÷ Тел. (097)2440110

206541010101

ПРОДАВЕЦ ЛИНИИ РАЗДАЧИ Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, îáó÷àåì, áåñïëàòíîå ïèòàíèå, ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû, âîçìîæíà ïî÷àñîâàÿ îïëàòà, ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà òðóäà. Íà ñîáåñåäîâàíèå îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: óë. Àðòåìà (Ñå÷åâûõ ñòðåëüöîâ), 1\5, (Ëüâîâñêàÿ ïëîùàäü). Òåë.: (044)272-41-45 Тел. (044)2724150 205851010103

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹19 • 15 òðàâíÿ 2017 ð.

20637101

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ

205461010101

ПРОДАВЕЦ

206071030101

/ÌåãàÌàðêåò / ç\ï + ïðåì³ÿ, 5/2 äí³. Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îô. îôîðìëåííÿ, áåçêîøòîâíå õàð÷óâàííÿ, ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó. Òåë. 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ñò. ì. "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïë. Àäðåñà: ñò. ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà, 3-À, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", Òåë: (099)141-26-53, (098)570-41-20, Тел. (093)9469578

205041010104

20607103

ПРИЙМАЛЬНИКИ ТОВАРІВ

ПРОДАВЦІ /ÌåãàÌàðêåò / ç/ï + ïðåì³ÿ, 7/7 äí³â. Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îô. îôîðìëåííÿ, áåçêîøòîâíå õàð÷óâàííÿ, ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó. Òåë. 206-13-50, 248-97-93. Âóë. Ñóðèêîâà, 3-À, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", Òåë: (099)141-26-53, Тел. (093)9469578, (098)5704120

105031020108

ÐÀÁÎÒÀ


14

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

ПРОДАВЦІ

КОМПЛЕКТОВЩИКИ

/óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ðàéîí³. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)2236927

/Êîìïàíèÿ ÑÝÀ / ðàäèîêîìïîíåíòîâ. Îáðàçîâàíèå: ñðåäíå-òåõíè÷åñêîå. Ïðåäëàãàåì îô. îôîðìëåíèå, ñòàáèëüíàÿ âûïëàòà Ç/ï, 5-òè äíåâêà, 8-÷àñîâîé ðàáî÷èé äåíü. ÌÐ: ñò. ì. "Ëåñíàÿ". Тел. 2910041

104931020111

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

104821010103

ПРОДАВЦІ /"Ðîäèííà Êîâáàñêà" / ç ÄÐ, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê! Çâåðòàòèñÿ ç ïîíåä³ëêà ïî ï`ÿòíèöþ ç 9.00 äî 17.00. Òåë: (050)378-14-97, Тел. (050)3749122

205021010101

КОМІРНИК /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Тел. (044)4649248

104581010115

ПРОДАВЦІ /Ìåðåæà ñóïåðìàðêåò³â "BILLA" / ñåðâ³ñíîãî â³ää³ëó. Ç\ï: 6000 ãðí. Ìè ãàðàíòóºìî îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãíó÷êèé ÃÐ, âñ³ ãàðàíò³¿ çã³äíî ä³þ÷îãî çàêîíîäàâñòâà, îô³ö³éíó çàðîá³òíó ïëàòó, ìîæëèâ³ñòü ïðîôåñ³éíîãî òà êàð'ºðíîãî çðîñòàííÿ. . Òåë.: (050)414-49-82, (050)440-68-16, (050)413-03-10, Тел. (095)2828122

105101020102

ПРОДАВЦІКОНСУЛЬТАНТИ /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ðàéîí³. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)2236927

ПРИЙМАЛЬНИКИ /"Õàñê³" / Á³ëüø í³æ 30 ñêëàä³â ïî Êèºâó ³ îáëàñò³. Ùîòèæíåâ³ âèïëàòè Ç/ï. Äåòàë³: (067)422-81-37, Ìàð³ÿ. 104091020101

РАБОТНИК СКЛАДА Æåë. ìóæ÷èíà äî 40 ëåò. Ñêëàä óë. Òåïëîâîçíàÿ. ÃÐ: 5 äíåé ñ 9.00 äî 18.00. Åâãåíèé, Тел. (095)8548079

104761010201

УПАКОВЩИКИ /Ïð-òèå / Ïðîåçä îïëà÷èâàåòñÿ. Âîçìîæåí âàõòîâûé ìåòîä, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ êîéêî-ìåñòî. Тел. (067)5733224 104831010105

104931020118

20714101

РОБІТНИК /óïåðìàðêåò "FOZZY" ÒÖ "Ãîðîäîê" / òîðãîâåëüíîãî çàëó. Äîñèòü øóêàòè - ó íàñ íàéêðàùå! (097)223-28-36, (099)958-95-78, Тел. (073)4810226

103941020106

СОМЕЛЬЄ /ÌåãàÌàðêåò / ÄÐ, ç/ï + ïðåì³ÿ, 5/2 äí³. Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îô. îôîðìëåííÿ, áåçêîøòîâíå õàð÷óâàííÿ, ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó. Òåë. 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ñò. ì. "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïë. Àäðåñà: ñò. ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà, 3-À, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", Òåë: (099)141-26-53, (098)570-41-20, Тел. (093)9469578

20713101

105031020112

20656101

КАРЩИК /Êîìïàíèÿ "IDS AQUA SERVICE" / ñ ÎÐ êàðùèêîì, íàëè÷èå óäîñòîâåðåíèÿ. Ç/ï: îò 6600 ãðí. Òåë: (067)321-96-95, Тел. (067)2494208 104981010103

КЛАДОВЩИК (ðàáîòà ñ âåñîâûì òîâàðîì). Ç/ï: 1200 ãðí + ïðåìèÿ (äî 12000 ãðí.). Ñîëîìåíñêèé ð-í (áóë. È. Ëåïñå). Тел. (067)5069424 105341040101

КЛАДОВЩИКИ /Ïð-òèå / Ïðîåçä îïëà÷èâàåòñÿ. Âîçìîæåí âàõòîâûé ìåòîä, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ êîéêî-ìåñòî. Тел. (067)5733224 104831010103

10480102

ÐÀÁÎÒÀ

10499101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹19 • 15 òðàâíÿ 2017 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

20691102

15

20695101

10468102

10502101

10448101

20674101

20543101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹19 • 15 òðàâíÿ 2017 ð.

20554101

20585101

10406103

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ


16

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10425102

10518101

20642101

20686102

АДМІНІСТРАТОР

БАРМЕН

/Ðåñòîðàí "Ïîä øîôå" / Ç/ï: 8000 - 10000 ãðí. Тел. (063)6407410

/Ñóøè-áàð "Ñóøèÿ" / ̳ñöå ðîáîòè: ì. Êè¿â, ì. Áîðèñï³ëü. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, hr@sushiya.ua Тел. (067)2173721

105181010102

104801020102

АДМІНІСТРАТОР РЕСТОРАНУ íà Íîâîîáóõ³âñüê³é òðàñ³. ³ê áàæàíî äî 40 ðîê³â. ÃÐ òà Ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (044)484-25-18 (10.00 - 16.00). Тел. (044)4845989 104281010101

БАРМЕН /Ðåñòîðàí / Ç/ï: 9000 ãðí. ÌÐ: óë. Çàêðåâñêîãî, 6 (ð-í Òðîåùèíà). Тел. (067)1945095 206741010103

БАРМЕН 20489105

10483101

АДМИНИСТРАТОР /Ðåñòîðàí / Ç/ï: îò 10000 ãðí. ÌÐ: óë. Çàêðåâñêîãî, 6 (ð-í Òðîåùèíà). Тел. (067)1945095 206741010101

АДМИНИСТРАТОР /Çàãîðîäíûé êîìïëåêñ / 20-35 ëåò, ÎÐ îò 1 ãîäà â ãîñòèí.-ðåñò. áèçíåñå. Ãð: ñóòêè/äâîå. Êîììóíèêàáåëüíîñòü. Àäðåñ: ñò. ì. "Æèòîìèðñêàÿ", 15 ìèí. ïî Æèòîìèðñêîé òðàññå. Тел. (068)2747104 104061030101

АДМИНИСТРАТОРЫ /Ñåòü ëàóíæ-áàðîâ / Ðàáîòà â ðàçíûõ ðàéîíàõ Êèåâà. Òåë: (067)324-73-87, (067)240-99-35. 207141010101

/Ñóøè-áàð "ÅÂÐÀÇÈß" / Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ñ îïûòîì è áåç îïûòà ðàáîòû. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Тел. (050)3560005 104251020103

БАРМЕН /Ðåñòîðàí â öåíòðå ãîðîäà / óë. Ðîãíåäèíñêàÿ, 2, ñò. ì. "Ë. Òîëñòîãî" è "Äâîðåö Ñïîðòà". Òåë.: (044)234-43-94, (044)235-09-52, Тел. (093)5706667 105021010201

БАРМЕН Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, îáó÷àåì, áåñïëàòíîå ïèòàíèå, ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû, âîçìîæíà ïî÷àñîâàÿ îïëàòà, ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà òðóäà. Íà ñîáåñåäîâàíèå îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: óë. Àðòåìà (Ñå÷åâûõ ñòðåëüöîâ), 1\5, (Ëüâîâñêàÿ ïëîùàäü). Òåë.: (044)272-41-45 Тел. (044)2724150 205851010107

БАРМЕН /Âàðåíè÷íà "Áàëóâàíà Ãàëÿ" / Äçâîíèòè: ïí.-ïò. ç 9.00 äî 18.00. Òåë: (096)390-48-43, Íàòàë³ÿ. Тел. (063)5277444

206421010106

БАРМЕНОФИЦИАНТ /Ðåñòîðàí "Family" / Òåë: (068)785-10-08, Тел. (095)7777697

206561010101

БАРМЕНЫ /Êàðàîêå-êëóá "Luxury" / Òåë: (097)288-13-88, (093)052-48-48, Тел. (066)7705100

204891050102

ЗАКУПЩИК Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, îáó÷àåì, áåñïëàòíîå ïèòàíèå, ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû, âîçìîæíà ïî÷àñîâàÿ îïëàòà, ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà òðóäà. Íà ñîáåñåäîâàíèå îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: óë. Àðòåìà (Ñå÷åâûõ ñòðåëüöîâ), 1\5, (Ëüâîâñêàÿ ïëîùàäü). Òåë.: (044)272-41-45 Тел. (044)2724150

205851010111

КОНДИТЕРИ /ÌåãàÌàðêåò / ç\ï + ïðåì³ÿ, 7\7 äí³â. Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îô. îô., áåçêîø. õàð÷óâ., ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó. Òåë. 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ñò. ì. "Âîêçàëüíà": âóë. Ñóðèêîâà, 3-À, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", Òåë: (099)141-26-53, (098)570-41-20, Тел. (093)9469578 105031020106

20496101

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹19 • 15 òðàâíÿ 2017 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

17

КУХАР

ОБВАЛЮВАЛЬНИКИ М'ЯСА

ОФІЦІАНТ

ПОВАР

/Ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ / Äåíí³ òà äîáîâ³ çì³íè. Áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ. Ñòàá³ëüía âèïëàòà Ç/ï. Ðîçâîçêà â³ä ñò. ì. "˳ñîâà". Email: Hr@kdvir.com Тел. (067)5074362

/Ìåðåæà ñóïåðìàðêåò³â "BILLA" / Ç\ï: 6000 ãðí + ïðå쳿. Ìè ãàðàíòóºìî îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãíó÷êèé ÃÐ, âñ³ ãàðàíò³¿ çã³äíî ä³þ÷îãî çàêîíîäàâñòâà, îô³ö³éíó çàðîá³òíó ïëàòó, ìîæëèâ³ñòü ïðîôåñ³éíîãî òà êàð'ºðíîãî çðîñòàííÿ. . Òåë.: (050)414-49-82, (050)440-68-16, (050)413-03-10, Тел. (095)2828122

/Âàðåíè÷íà "Áàëóâàíà Ãàëÿ" / Äçâîíèòè: ïí.-ïò. ç 9.00 äî 18.00. Òåë: (096)390-48-43, Íàòàë³ÿ. Тел. (063)5277444

/Ðåñòîðàí â öåíòðå ãîðîäà / íà ðàçäà÷ó. Тел. (067)2422379

104991010101

КУХАР /Ñóøè-áàð "Ñóøèÿ" / ̳ñöå ðîáîòè: ì. Êè¿â, ì. Áîðèñï³ëü. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, hr@sushiya.ua Тел. (067)2173721

104801020101

КУХАР /ÒÊ "˳äåð Äàð" / Çàêëàä ïðàöþº ö³ëîäîáîâî. (067)392-21-13 Тел. (066)4518106

205541010103

105101020103

ОБРОБЛЮВАЧ РИБИ

ОФІЦІАНТ /Êàôå-ï³öåð³ÿ "ϳöà õàòà" / ì. Êè¿â, Äàðíèöüêèé ðàéîí, âóë. ª. Õàð÷åíêî, 29. Òåë.: (066)658-61-97, Тел. (063)6549297 206861020102

/óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ðàéîí³. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)2236927

104931020124

КУХАР

206421010108

ОФІЦІАНТИ /Ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ / Äåíí³ òà äîáîâ³ çì³íè. Áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ. Ñòàá³ëüía âèïëàòà Ç/ï. Ðîçâîçêà â³ä ñò. ì. "˳ñîâà". Email: Hr@kdvir.com Тел. (067)5074362 104991010102

/Âàðåíè÷íà "Áàëóâàíà Ãàëÿ" / Äçâîíèòè: ïí.-ïò. ç 9.00 äî 18.00. Òåë: (096)390-48-43, Íàòàë³ÿ. Тел. (063)5277444

ОФИЦИАНТ

КУХАР

ОФИЦИАНТ

206421010105

/Ðåñòîðàí "Ïîä øîôå" / ãàðÿ÷îãî ïðîöåñó. Ç/ï: 400 ãðí/çì³íà. Тел. (063)6407410

105181010101

КУХАР /Êàôå-ï³öåð³ÿ "ϳöà õàòà" / ì. Êè¿â, Äàðíèöüêèé ðàéîí, âóë. ª. Õàð÷åíêî, 29. Òåë.: (066)658-61-97, Тел. (063)6549297

206861020101

КУХАРІ /ÌåãàÌàðêåò / ç\ï + ïðåì³ÿ, 7/7 äí³â. Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îô. îôîðìëåííÿ, áåçêîøòîâíå õàð÷óâàííÿ, ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó. Òåë. 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ñò. ì. "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïë. Àäðåñà: ñò. ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà, 3-À, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", Òåë: (099)141-26-53, (098)570-41-20, Тел. (093)9469578

105031020103

КУХАРІ /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ðàéîí³. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)2236927

104931020125

КУХАРІ /Ìåðåæà ñóïåðìàðêåò³â "BILLA" / Ç\ï: 6000 ãðí. Ìè ãàðàíòóºìî îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãíó÷êèé ÃÐ, âñ³ ãàðàíò³¿ çã³äíî ä³þ÷îãî çàêîíîäàâñòâà, îô³ö³éíó çàðîá³òíó ïëàòó, ìîæëèâ³ñòü ïðîôåñ³éíîãî òà êàð'ºðíîãî çðîñòàííÿ. . Òåë.: (050)414-49-82, (050)440-68-16, (050)413-03-10, Тел. (095)2828122

105101020106

М`ЯСНИК /Âàðåíè÷íà "Áàëóâàíà Ãàëÿ" / (í³÷í³ çì³íè). Äçâîíèòè: ïí.-ïò. ç 9.00 äî 18.00. Òåë: (096)390-48-43, Íàòàë³ÿ. Тел. (063)5277444

/Ðåñòîðàí / Ç/ï: 11000 ãðí. ÌÐ: óë. Çàêðåâñêîãî, 6 (ð-í Òðîåùèíà). Тел. (067)1945095

206741010102

/Çàãîðîäíûé êîìïëåêñ / 18-30 ëåò, ìîæíî áåç ÎÐ (îáó÷àåì). ÃÐ: äíåâíûå (12 ÷àñîâ) è ñóòî÷íûå ñìåíû. Ç/ï: ñìåíà ñóòêè - 300 ãðí + %; ñìåíà äåíü - 200 ãðí + %. Êîììóíèêàáåëüíîñòü Àäðåñ: ñò. ì. "Æèòîìèðñêàÿ", 15 ìèí. ïî Æèòîìèðñêîé òðàññå. Тел. (068)2747104 104061030102

ОФИЦИАНТЫ

Ñîëîìåíñêèé ð-í (áóë. È. Ëåïñå). Тел. (067)5069424

105341040102

104251020101

ОФИЦИАНТЫ /Êàðàîêå-êëóá "Luxury" / Òåë: (097)288-13-88, (093)052-48-48, Тел. (066)7705100

/óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ðàéîí³. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)2236927

104961020102

ПЕКАР /Ðîáîòà â Ïîëüù³ / Áåçêîøòîâíå ïðîæèâàííÿ. ³çîâà ï³äòðèìêà. ˳ö. ìîçó 1394 â³ä 22.11.16. Òåë: (067)762-04-99, Тел. (066)4671000

204891050103

ПЕКАРЬ Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, îáó÷àåì, áåñïëàòíîå ïèòàíèå, ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû, âîçìîæíà ïî÷àñîâàÿ îïëàòà, ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà òðóäà. Íà ñîáåñåäîâàíèå îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: óë. Àðòåìà (Ñå÷åâûõ ñòðåëüöîâ), 1\5, (Ëüâîâñêàÿ ïëîùàäü). Òåë.: (044)272-41-45 Тел. (044)2724150 205851010108

ОФИЦИАНТЫ

ПЕКАРІ

/Ðåñòîðàí / ÃÐ: ïîñìåííûé. Òåë: (044)244-90-15, Тел. (066)7062700

/Ïåêàðíÿ / (067)786-76-71, (044)353-89-84, ³êòîð³ÿ.

204961010101

ОФИЦИАНТЫ /Ðåñòîðàí "ÎÑÊÀÐ" / Ñî ñòàæåì ðàáîòû. 7 êì. îò ñò. ì. "Ãåðîåâ Äíåïðà", àâòîáóñû 792, 902 äî îñò. "Ñàäîâîäñòâî". Ç/ï äîãîâîðíàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: (044)223-63-73, (ñ 11.00 äî 21.00) Тел. (093)4048468 205431010102

104681020101

Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, îáó÷àåì, áåñïëàòíîå ïèòàíèå, ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû, âîçìîæíà ïî÷àñîâàÿ îïëàòà, ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà òðóäà. Íà ñîáåñåäîâàíèå îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: óë. Àðòåìà (Ñå÷åâûõ ñòðåëüöîâ), 1\5, (Ëüâîâñêàÿ ïëîùàäü). Òåë.: (044)272-41-45 Тел. (044)2724150

/Ìåðåæà ñóïåðìàðêåò³â "BILLA" / Ç\ï: 6000 ãðí. Ìè ãàðàíòóºìî îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãíó÷êèé ÃÐ, âñ³ ãàðàíò³¿ çã³äíî ä³þ÷îãî çàêîíîäàâñòâà, îô³ö³éíó çàðîá³òíó ïëàòó, ìîæëèâ³ñòü ïðîôåñ³éíîãî òà êàð'ºðíîãî çðîñòàííÿ. . Òåë.: (050)414-49-82, (050)440-68-16, (050)413-03-10, Тел. (095)2828122

ПОВАР /Ðåñòîðàí "ÔËÞÃÅÐ" / ÃÐ: íåä./íåä., ñ 10.00 äî 22.00; 5/2, ñ 8.00 äî 17.00. Ç/ï: îò 7500 ãðí + áîíóñû (ïðåìèè). Ïðåäîñòàâëÿåì ôîðìó, ïèòàíèå, ìåä. ñòðàõîâêó. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Òåë: (098)422-23-11, (093)549-32-21, (096)911-96-23, (050)33-22-444. 206951010102

205851010104

ОФИЦИАНТЫ

ПОВАР

/Ñåòü ëàóíæ-áàðîâ / Ðàáîòà â ðàçíûõ ðàéîíàõ Êèåâà. Òåë: (067)324-73-87, (067)240-99-35.

/Ñóøè-áàð "ÅÂÐÀÇÈß" / Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ñ îïûòîì è áåç îïûòà ðàáîòû. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Тел. (050)3560005

/Ñóøè-áàð "Ñóøèÿ" / ̳ñöå ðîáîòè: ì. Êè¿â, ì. Áîðèñï³ëü. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, hr@sushiya.ua Тел. (067)2173721

104931020120

104801020107

ПОВАР /Ðåñòîðàí â öåíòðå ãîðîäà / íà õîëîäíûé ïðîöåññ. Тел. (067)2422379 105021010102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹19 • 15 òðàâíÿ 2017 ð.

204961010102

ПОВАР /Ðåñòîðàí "ÎÑÊÀÐ" / Ñî ñòàæåì ðàáîòû. 7 êì. îò ñò. ì. "Ãåðîåâ Äíåïðà", àâòîáóñû 792, 902 äî îñò. "Ñàäîâîäñòâî". Ç/ï äîãîâîðíàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: (044)223-63-73, (ñ 11.00 äî 21.00) Тел. (093)4048468

205431010101

ПОВАР Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, îáó÷àåì, áåñïëàòíîå ïèòàíèå, ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû, âîçìîæíà ïî÷àñîâàÿ îïëàòà, ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà òðóäà. Íà ñîáåñåäîâàíèå îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: óë. Àðòåìà (Ñå÷åâûõ ñòðåëüöîâ), 1\5, (Ëüâîâñêàÿ ïëîùàäü). Òåë.: (044)272-41-45 Тел. (044)2724150

205851010101

ПОВАР ÎÐ íå îáÿçàòåëåí, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: ïí.- ïò 8.00-17.00. ÌÐ: ñò.ì. "Ïå÷åðñêàÿ". (067)576-77-11, Àëåêñàíäð Тел. (093)8824200

104481010101

ПОВАР /Ðåñòîðàí "Family" / Òåë: (068)785-10-08, Тел. (095)7777697

206561010102

ПОВАРА /Êàðàîêå-êëóá "Luxury" / Òåë: (097)288-13-88, (093)052-48-48, Тел. (066)7705100

204891050104

ПОВАРА /Ðåñòîðàí "Áàêèíñêèå âå÷åðà" / õîëîäíîãî öåõà Ç\ï: ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Àäðåñ: Âîçäóõîôëîòñêèé ïð-ò, 64. Òåë: (093)633-22-77, Тел. (093)3000003

ПОВАРА /Ñåòü ëàóíæ-áàðîâ / Ðàáîòà â ðàçíûõ ðàéîíàõ Êèåâà. Òåë: (067)324-73-87, (067)240-99-35. 207141010105

ПОМОЩНИК ПОВАРА Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, îáó÷àåì, áåñïëàòíîå ïèòàíèå, ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû, âîçìîæíà ïî÷àñîâàÿ îïëàòà, ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà òðóäà. Íà ñîáåñåäîâàíèå îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: óë. Àðòåìà (Ñå÷åâûõ ñòðåëüöîâ), 1\5, (Ëüâîâñêàÿ ïëîùàäü). Òåë.: (044)272-41-45 Тел. (044)2724150

205851010112

ПОМОЩНИК ПОВАРА ÎÐ íå îáÿçàòåëåí, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: ïí.- ïò 8.00-17.00. ÌÐ: ñò.ì. "Ïå÷åðñêàÿ". (067)576-77-11, Àëåêñàíäð Тел. (093)8824200

104481010106

104251020104

ОФІЦІАНТ

/Ðåñòîðàí / ãîðÿ÷åãî ïðîöåññà ñ ÎÐ. ÃÐ: ïîñìåííûé. Òåë: (044)244-90-15, Тел. (066)7062700

207131010102

ПЕКАРІ

105101020104

ОФИЦИАНТЫ

207141010102

ОБВАЛЮВАЛЬНИК М`ЯСА

/Äæåíòëüìåí ñòðèïòèç êëóá / ç ÄÐ òà áåç ÄÐ. Ïðèºìíà çîâí³øí³ñòü. Çíàííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè. Ç/ï: â³ä 7000 ãðí. Êè¿â, âóë. Áàñåéíà, 2 (Àðåíà-ñ³ò³, 3é ïîâåðõ) òà Äí³ïðîâñüêà íàáåðåæíà, 7. Òåëåôîíóâàòè ç 9.00 äî 21.00. Òåë: (067)232-03-20, Тел. (068)7616333

205901010103

/Ñóøè-áàð "ÅÂÐÀÇÈß" / Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ñ îïûòîì è áåç îïûòà ðàáîòû. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Тел. (050)3560005

206421010103

ОБВАЛЬЩИК МЯСА

ОФІЦІАНТКИ

105021010103

ПОВАР

ПОМОЩНИК ПОВАРА /Ðåñòîðàí "Family" / Òåë: (068)785-10-08, Тел. (095)7777697

206561010103

ПОМІЧНИК КУХАРЯ /óïåðìàðêåò "FOZZY" ÒÖ "Ãîðîäîê" / Äîñèòü øóêàòè - ó íàñ íàéêðàùå! (097)223-28-36, (099)958-95-78, Тел. (073)4810226

103941020105

ÐÀÁÎÒÀ


18

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ПОМІЧНИК КУХАРЯ /Âàðåíè÷íà "Áàëóâàíà Ãàëÿ" / Äçâîíèòè: ïí.-ïò. ç 9.00 äî 18.00. Òåë: (096)390-48-43, Íàòàë³ÿ. Тел. (063)5277444

206421010107

ПІЦАЙОЛА /Êàôå-ï³öåð³ÿ "ϳöà õàòà" / ì. Êè¿â, Äàðíèöüêèé ðàéîí, âóë. ª. Õàð÷åíêî, 29. Òåë.: (066)658-61-97, Тел. (063)6549297

206861020103

РАЗДЕЛЬЩИКИ /Ïð-òèå / Ïðîåçä îïëà÷èâàåòñÿ. Âîçìîæåí âàõòîâûé ìåòîä, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ êîéêî-ìåñòî. Тел. (067)5733224

104831010101

РОБОЧІ /ÒΠ"Ïåðøèé ñòîëè÷íèé õë³áîçàâîä" / íà âèðîáíèöòâî. Òåðð. ðîçòàøóâàííÿ: ñìò Íîâ³ Ïåòð³âö³, âóë. Âîðîøèëîâà, 85, ðîçâîçêà â³ä ñò. ì. "Ïåòð³âêà". Òåë.: (045)964-54-88 Тел. (067)4675068

104121010102

ТІСТОМІСИ /Ïåêàðíÿ / (067)786-76-71, (044)353-89-84, ³êòîð³ÿ. 104681020103

ФИЛЕЙЩИКИ

10500101

10531101

20616101

20685101

10498101

20603101

/Ïð-òèå / Ïðîåçä îïëà÷èâàåòñÿ. Âîçìîæåí âàõò. ìåòîä, ïðåäîñò. êîéêî-ìåñòî. Тел. (067)5733224

104831010102

ФОРМУВАЛЬНИКИ /Ïåêàðíÿ / äð³æäæîâîãî òà ëèñòîâîãî ò³ñòà. (067)786-76-71, (044)353-89-84, ³êòîð³ÿ. 104681020102

ХОСТЕС /Ðåñòîðàí â öåíòðå ãîðîäà / óë. Ðîãíåäèíñêàÿ, 2, ñò. ì. "Ë. Òîëñòîãî" è "Äâîðåö Ñïîðòà". Òåë.: (044)234-43-94, Тел. (093)5706667, (044)2350952

105021010202

ХОСТЕС /Ñóøè-áàð "Ñóøèÿ" / ̳ñöå ðîáîòè: ì. Êè¿â, ì. Áîðèñï³ëü. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, hr@sushiya.ua Тел. (067)2173721

104801020104

ХОСТЕСС /Ñåòü ëàóíæ-áàðîâ / Ðàáîòà â ðàçíûõ ðàéîíàõ Êèåâà. Òåë: (067)324-73-87, (067)240-99-35. 207141010103

ШТАТНЫЙ ПОВАР /Ðåñòîðàí â öåíòðå ãîðîäà/ Тел. (067)2422379

105021010101

ВОДИТЕЛЬ сосвоимавто Врьерсюомпаниюдля доставипочты,доментов поород.ГР:пн.-пт,9.0019.00;З/п:8000-10000рн+ топливо+моб.связь.

Тел.:(093)778-01-38 10454101

ÐÀÁÎÒÀ

20693101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹19 • 15 òðàâíÿ 2017 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

19

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

20630103

10412101

20553101

10430102

10524102

10527102

20571101

20579102

20646102

20648101

ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР Врьерсюомпаниюдля доставипочты,доментовпо ород.ГР:пн.-пт,9.00-19.00,З/п: 5000-6000рн.+моб.связь.

Тел.:(093)778-01-38 20545101

10398101

20633102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹19 • 15 òðàâíÿ 2017 ð.

10454102

ÐÀÁÎÒÀ


20

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20566101

10417101

ÐÀÁÎÒÀ

10444101

20633105

10443101

10445106

10534103

20507101

20601101

20609101

20653102

20655101

10589101

20632101

20623101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹19 • 15 òðàâíÿ 2017 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

21

20627103

10509101

10497102

20516101

10457101

20507102

10497101

10519101

20611101

20621101

20673101

20683101

20627104

20690101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹19 • 15 òðàâíÿ 2017 ð.

20507103

20684101

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ


22

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10441101

20583101

10682101

10535101

Требется

ВОДИТЕЛЬ

ате ории"В" нанашавтомобиль. З/п:6000-10000 рн. Тел.:(063)479-00-00 20511102

20627105

АВТОЭЛЕКТРИК /ÑÒÎ íà Äîðîãîæè÷àõ / Ç\ï: ñòàâêà + % îò âûðàáîòêè. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Õîðîøèå óñëîâèÿ òðóäà. Þðèé Тел. (067)5501892

206011010102

БУЛЬДОЗЕРИСТ 10523101

АВТОСЛЕСАРИ

АВТОСЛЕСАРЬХОДОВИК

/ÀâòîÏð-òèå / Ç/ï: îò 6500 ãðí. Æèëüåì îáåñïå÷èâàåì. Тел. (099)6592471

(ó÷åíèê). Тел. (097)9237423

104971020101

АВТОСЛЕСАРЬ

20575101

ВОДІЙ АВТОНАВАНТАЖУВАЧА

/ÑÒÎ íà Äîðîãîæè÷àõ / Ç\ï: ñòàâêà + % îò âûðàáîòêè. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Õîðîøèå óñëîâèÿ òðóäà. Þðèé Тел. (067)5501892

Ç/ï: â³ä 6000 ãðí. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Òåë: (097)344-50-26, (044)407-69-09, Тел. (044)4033981 105191010103

АВТОМИЙНИК

206731010101

АВТОМОЙЩИК /ÑÒÎ "Ìåðñåäåñ" / Õîðîøèå óñëîâèÿ òðóäà, îïëàòà äîñòîéíàÿ. ÃÐ: 2/2, ñ 7.30 äî 22.30. Àíäðåé Ïåòðîâè÷, Тел. (067)4230009 206331010101

ÐÀÁÎÒÀ

205661010101

ñ ÎÐ. Íà ÑÒÎ (Ïå÷åðñêèé ð-í.), ñïåöèàëèç. íà àâòî: Mercedes, Rande Rover, Porsche. Ç/ï: ñâîåâðåìåííî. Àíäðåé Áîðèñîâè÷. Çâ. ñ 9.00 äî 18.00 Тел. (067)2320484

206331020101

АВТОЭЛЕКТРИК

АВТОСЛЕСАРЬ /ÑÒÎ / ïî ðåìîíòó ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé. Ñò. ì. "Áîðèñïîëüñêàÿ". Òåë: (044)394-81-63 Тел. (099)2708786 104431010101

/Àâòîìîéêà "Ôîðñàæ" / Ðîáîòà çã³äíî ç ãðàô³êîì. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç/ï: ã³äíà + âèíàãîðîäà. Òåë: (044)355-0-776, Тел. (093)4144602

105191010104

ВОДИТЕЛИ

АВТОЭЛЕКТРИК

206011010101

АВТОСЛЕСАРЬ МЕХАНИК ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé. 25-45 ëåò, ÎÐ îò 5 ëåò. Ðàáîòà â Êèåâå, Âûäóáè÷è, íà àâòîáàçå. Ç\ï: îò 10000 ãðí\âàõòà 20 äíåé. Äîïîëíèòåëüíàÿ îïëàòà: íàâûêè ìîòîðèñòà, ñâàðùèêà, ýëåêòðèêà. Îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. Çíàíèå àâòîìîáèëÿ, óñòðàíåíèå íåèñïðàâíîñòåé, îòâåòñòâåííîñòü. Ïðîæèâàíèå íà òåðð. àâòîáàçû. Тел. (096)7061596 206031010101

Ç/ï: â³ä 6000 ãðí. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Òåë: (097)344-50-26, (044)407-69-09, Тел. (044)4033981

Ç\ï: îò 10000 ãðí. ÃÐ: øåñòèäíåâêà. Ð-í: Ëåíèíãðàäñêàÿ ïëîùàäü. (067)440-36-09, Тел. (044)5585819

/Òàêñè "Ìàíäàðèí" / íà ìàøèíó òàêñè. Îò 25 ëåò. ÎÐ: 3 ãîäà âîäèòåëüñêîãî ñòàæà. ÃÐ: ñóòêè\ñóòêè, 12\24. Ç\ï îò 9000 ãðí. (050)322-06-40, Тел. (063)5063645

205111020101

ВОДИТЕЛИ /ÀâòîÏð-òèå / íà ìóñîðîâîçû. Ç/ï: 10 000 ãðí. Æèëüåì îáåñïå÷èâàåì. Тел. (099)6592471

104571010101

ВОДИТЕЛИ

/ÑÒÎ / Ð-îí ðàáîòû: ñò. ì. "Àêàäåìãîðîäîê". Тел. (096)5639198

/Òàêñè "Íàçàðè" / ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì; íà àâòîìîáèëè êîìïàíèè. Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû, äðóæíûé êîëëåêòèâ. Îïëàòà âûñîêàÿ è ñâîåâðåìåííàÿ. Òåë.: (093)356-00-00 Тел. (044)5357708

АВТОЭЛЕКТРИК

ВОДИТЕЛИ

Çíàíèå êîìïüþòåðíîé äèàãíîñòèêè, óñòàíîâêà ñèãíàëèçàöèè è àâòîìóçûêè, ðåìîíò ñòàðòåðîâ è ãåíåðàòîðîâ. ÎÐ îáÿçàòåëåí. Ç/ï: ñäåëüíàÿ, ðàñ÷åò åæåäíåâíûé. Ð-í: ñò. ì. "Àêàäåìãîðîäîê". Òåë: (050)334-62-61, Тел. (097)5518709

/Äæåò òàêñè / íà àâòîìîáèëè ñëóæáû (Chevrolet Lacetti). Îò íàñ ïîëíîå îáåñïå÷åíèå, èíäèâèäóàëüíîå ñîïðîâîæäåíèå äèñïåò÷åðîì/ëîãèñòîì, ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû (8000 - 12000 ãðí) äâàæäû â ìåñÿö. Тел. (093)6235549

104411010102

АВТОЭЛЕКТРИК

105351010101

206111010103

206931010101

105891010101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹19 • 15 òðàâíÿ 2017 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

23

ВОДИТЕЛИ

ВОДИТЕЛЬ

ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР

ВОДІЇ

/Uber / ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó â Óáåð íà íàøè àâòîìîáèëè. Áåðåì è áåç îïûòà â òàêñè! Òðåáîâàíèÿ: ïðàâà êàò. "Â", ñòàæ âîæäåíèÿ îò 3-õ ëåò, âîçðàñò îò 21 äî 55. Ðåìîíò, çàïðàâêà àâòîìîáèëÿ çà íàø ñ÷åò. Ëåâûé áåðåã: (093)135-20-05,Ïðàâûé áåðåã: (093)504-70-50

ñî ñâîèì àâòî. Â êóðüåðñêóþ êîìïàíèþ äëÿ äîñòàâêè ïî÷òû, äîêóìåíòîâ ïî ãîðîäó. ÃÐ: ïí.-ïò, 9.00 - 19.00; Ç/ï: 8000-10000 ãðí + òîïëèâî + ìîá. ñâÿçü. Тел. (093)7780138

êàò. "Ñ". Ïîåçäêè ïî Êèåâó è Êèåâñêîé îáë. Íåíîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü. ñ. Ñâÿòî-Ïåòðîâñêîå (Ñîôèåâñêàÿ, Áîðùàãîâêà). Ç/ï: îò 7000 ãðí. Òåë: (067)216-77-61, Тел. (093)8788058, (067)1134921

/Äîðîæíüî-áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ / êàò. "Ñ", "Ä", "Å". ÄÐ íà ÊÀÌÀdz, ÌÀdz. Íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (050)3813688

205831010101

ВОДИТЕЛИ /Òàêñè "Êîðîíà" / ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì è íà íàøå àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà. Àáîíïëàòà: 15 ãðí/ íåäåëþ. Тел. (063)4790000

206271030101

ВОДИТЕЛИ /Æåëòîå Òàêñè / ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì è íà íàøå àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà. Àáîíïëàòà 3ãðí\ñóòêè. Тел. (063)4710000

206271040101

ВОДИТЕЛИ êàò. "Ä". Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, îáùåæèòèå. Òåë.: (099)173-63-33, Тел. (098)8243731

205071010101

ВОДИТЕЛИ êàò. "D". Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (068)689-89-89 Тел. (063)8515151

205711010101

ВОДИТЕЛИ êàò. "Å". Ðåéñû ïî Óêðàèíå, íà Åâðîïó èëè Ðîññèþ. Ç/ï: îò 12000 ãðí. Òåë: (050)383-85-15, Тел. (067)6599401

105271020101

ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР

ВОДИТЕЛЬ /Êîìïàíèÿ "IDS AQUA SERVICE" / ñî ñâîèì àâòî ãðóçîïîäúåìíîñòüþ îò 0,8 äî 2 òîíí. Çíàíèå Êèåâà. Ç/ï: îò 29000 ãðí. Òåë: (067)321-96-95, Тел. (067)2494208

êàò. "Â" íà íàø àâòîìîáèëü. Ç/ï: 6000-10000 ãðí. Тел. (063)4790000 206271050101

ВОДИТЕЛЬ êàò "Â" õëåáíûé ôóðãîí. Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷ Тел. (093)5333032 104441010301

êàò. "Â" è "Ñ" íà àâòîìîáèëü ÃÀÇ 33-07. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç/ï: îò 6000 ãðí. Тел. (067)3344639 206901010101

ВОДИТЕЛЬ êàò. "Ñ". Ìàøèíà - èíîìàðêà. Ðàáîòà ïî Óêðàèíå, ïîñòîÿííûå êîìàíäèðîâêè. Ç\ï: ïî äîãîâîðåííîñòè. Íàëè÷èå îïûòà ðàáîòû ïî "Äàëüíîáîþ" ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ. Òåë.: (098)151-77-88 Þðèé, çâîíèòü ñ 9.00 äî 17.00. Ñåðãåé, Тел. (098)1517798

ВОДИТЕЛЬ

ВОДИТЕЛИ МУСОРОВОЗОВ

/ÎÎÎ "Ñïåö.Òåõ.Òðàíñ" / íà ýêñêàâàòîð-ïîãðóç÷èê JCB 3CX (æåë. ñ ÎÐ íà ãèäðîìîëîòå). Ç\ï: âûñîêàÿ. Îô. òðóäîóñòðîéñòâî, ñò. ì. "Âûäóáè÷è". Òåë.: (050)471-10-19, (095)559-89-49, Тел. (068)9687828

ВОДИТЕЛИ НА АВТОМОБИЛИ КОМПАНИИ /Ñëóæáà òàêñè / Äèñïåò÷åð âîäèò ïî çàêàçàì. ÃÐ: ïîñìåííûé, ñóòî÷íûé, 12-÷àñîâûé. Ç/ï: ïîñëå êàæäîé ñìåíû, ñóòîê. Òåë.: (093)450-86-80, (099)937-24-43. Тел. (068)3128135

205451010101

íà ñàìîñâàë "ÊÐÀÇ-256". Ç/ï: îò 8000 ãðí. Тел. (097)2903129 206321010101

ВОДИТЕЛЬОПЕРАТОР

205751010102

ВОДИТЕЛЬОПЕРАТОР АВТОКРАНА КРАЗ /ÎÎÎ "Ñïåö.Òåõ.Òðàíñ" / Ç\ï: âûñîêàÿ. Îô. òðóäîóñòðîéñòâî, ñò. ì. "Âûäóáè÷è". Òåë.: (050)471-10-19, (095)559-89-49, Тел. (068)9687828 205751010101

ВОДИТЕЛИ СО СВОИМИ АВТО /TAXI 309 / Êîìèññèÿ 6% îò çàêàçà. Òåë: 220-13-15 Тел. (093)3137999

205791020102

ВОДИТЕЛЬ ïîãðóç÷èêà (ïîãðóçîðàçãðóçî÷íûå ðàáîòû, ïåðåìåùåíèå òîâàðîâ ïî ñêëàäó. Ç/ï: îò 7000 ãðí. Îôèöèàëüíîåòðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: ïîñìåííûé, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ðàçâîêà, ð-í Ãîëîñååâñêèé. Òåë: (066)758-39-58, Тел. (068)9468981

104451060101

ВОДИТЕЛЬ ïÿòèòîííèêà ïî Êèåâó. Ç/ï: 7000 ãðí, ÃÐ: ïí. - ïò. Òåë: (098)092-96-96. 206551010101

ВОДИТЕЛЬ ïî Óêðàèíå. Ìàøèíà 20 òîíí. Ç/ï: ñäåëüíàÿ Òåë: (098)092-96-96.

(êàòåãîð³ÿ "Â", "Ñ"). Îô³ö³éíèé ñòàæ íå ìåíøå 3-õ . Çàðîá³òíà ïëàòà íà ïåðøîìó ðîö³ ñëóæáè 5100 ãðí. Ðåæèì ðîáîòè: äîáà ÷åðåç òðè. Îñîáîâèé ñêëàä çàáåçïå÷óºòüñÿ ôîðìåíèì îäÿãîì òà ñïîðÿäæåííÿì. Ñòàæ ñëóæáè äëÿ âèõîäó íà ïåíñ³þ 25 ðîê³â. Âèìîãè: â³ê äî 30 ðîê³â, îñâ³òà ïîâíà ñåðåäíÿ. Çà äîâ³äêàìè çâåðòàòèñü: ì.Êè¿â, âóë.Æóêîâà,4à (ñòàí Тел. (063)9770331

206161010102

ВОДИТЕЛЬ

/Òàêñè Uber / íà àâòî êîìïàíèè "Øêîäà", "Õþíäàé". Ç/ï: 12000 - 16000 ãðí. ÃÐ: 1/ 1, 1/2. ÎÐ: íå îáÿçàòåëåí. Òåë: (050)688-93-90, Тел. (096)4691098

104411010101

206851010101

ВОДІЙ

ВОДИТЕЛЬ

206841010101

Ç\ï: îò 8000 ãðí. ÃÐ: øåñòèäíåâêà. Ð-í: Ëåíèíãðàäñêàÿ ïëîùàäü. (067)440-36-09, Тел. (044)5585819

íà àâòîìîáèëü ÒÀÒÀ. Îôèñíûé âîäèòåëü ñ àâòî îò 6 ïàñàæèðñêèõ ìåñò. Ç/ï: 10000 ãðí. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ñîö. ïàêåò. Òåë: (099)447-75-54, Íèêîëàé Тел. (067)5602060

104981010102

ВОДИТЕЛИ

206831010101

105311010101

104541010101

ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР Â êóðüåðñêóþ êîìïàíèþ äëÿ äîñòàâêè ïî÷òû, äîêóìåíòîâ ïî ãîðîäó. ÃÐ: ïí.-ïò, 9.00 - 19.00, Ç/ï: 5000-6000 ãðí. + ìîá. ñâÿçü. Тел. (093)7780138 104541020101

ВОДІЙ /Ðîáîòà â ì. Îáóõîâ³ / àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â êàò. "Â", "Ñ", "Å", (ÄÐ â³ä 1 ðîêó). Ìîæëèâà ðîáîòà âàõòîâèì ìåòîäîì. Âèïëàòà ç\ï áåç çàòðèìêè, 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. ÇÏ âèñîêà, óçãîäæóºòüñÿ ïðè ñï³âáåñ³ä³. Àäðåñà: ì. Îáóõ³â, âóë. Êè¿âñüêà, 21, çóïèíêà Êðèíè÷íà. Çâåðòàòèñü ç 8.00 äî 18.00 â ðîáî÷³ äí³ Òåë.:(093)542-17-19, (04572)5-05-32 Тел. (067)8426544

105001010101

ВОДІЙ /Ðîáîòà â ì. Îáóõîâ³ / íàâàíòàæóâà÷à, òðàêòîðèñòó (ôðîíòàëüí³ íàâàíòàæóâà÷³) Ìîæëèâà ðîáîòà âàõòîâèì ìåòîäîì. Âèïëàòà ç\ï áåç çàòðèìêè, 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. ÇÏ âèñîêà, óçãîäæóºòüñÿ ïðè ñï³âáåñ³ä³. Àäðåñà: ì. Îáóõ³â, âóë. Êè¿âñüêà, 21, çóïèíêà Êðèíè÷íà. Çâåðòàòèñü ç 8.00 äî 18.00 â ðîáî÷³ äí³ Òåë.:(093)542-17-19, (04572)5-05-32 Тел. (067)8426544

Æåë. 25-50 ëåò. Çíàíèå Êèåâà. Àâòîìîáèëü "ISUZU" (5 ò., âåñîâîé òîâàð). Ç/ï: 11500 ãðí. Ñîëîìåíñêèé ð-í (áóë. È. Ëåïñå). Тел. (067)5069424

ВОДІЙ íà àâòîìîá³ëü Ìåäñåäåñ Ñïðèíòåð (ðîçâåçåííÿ ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ ïî òîðãîâèì òî÷êàì ì³ñòà Êèºâà). Ç/ï: 7000 ãðí. Îô³ö. ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âèõ³äíèé - íåä³ëÿ. Çíàííÿ ì. Êèºâà. Æèòëî íàäàºòüñÿ áåçêîøòîâíî. Тел. (050)3317346

206531020101

ВОДІЙ íà àñåí³çàö³éíó ìàøèíó êàò. "Ñ". Ç/ï: 15000 ãðí. Òåë: (098)048-19-84, Тел. (063)7098786

105231010101

ВОДІЙЕКСПЕДИТОР /Òîðãîâî-âèðîáíè÷à êîìïàí³ÿ / ç³ ñâî¿ì àâòî. ÃÐ: â³âò. - ñóá. Ç/ï: 9000 - 15000 ãðí. Тел. (067)6944721

ВОДІЙОХОРОННИК ГШР /Îõîðîííà êîìïàí³ÿ / ÃÐ: äîáîâ³, âàõòà, í³÷í³ òà äåíí³.Òåë: (044)249-40-00, (067)296-21-62, (063)496-70-39, (050)441-29-98. 105491020102

ВОДІЇ

êàò. "Ñ" íà àâòîìîáèëü ãðóçîïîäúåìíîñòüþ 6-12 òîíí. Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ Тел. (097)6163786

206551010102

104441010101

êàò. "Â", "Ñ" ç ÄÐ â³ä 3-õ ðîê³â. Çíàííÿ ì. Êèºâà. Ç/ï: â³ä 6000 ãðí. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Òåë: (097)344-50-26, (044)407-69-09, Тел. (044)4033981

105191010101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹19 • 15 òðàâíÿ 2017 ð.

/ÒΠ"Ïåðøèé ñòîëè÷íèé õë³áîçàâîä" / êàò. "Â", "Ñ". Òåðð. ðîçòàøóâàííÿ: ñìò Íîâ³ Ïåòð³âö³, âóë. Âîðîøèëîâà, 85, ðîçâîçêà â³ä ñò. ì. "Ïåòð³âêà". Òåë.: (045)964-54-88 Тел. (067)4675068

104121010101

ВОДІЇ êàòåãî𳿠"D" äëÿ ðîáîòè íà ì³ñüêèõ ìàðøðóòàõ. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Тел. (098)9212781

205071020101

ВОДІЇ êàòåãî𳿠"D" äëÿ ðîáîòè íà ì³ñüêèõ ìàðøðóòàõ. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãóðòîæèòîê. Тел. (063)5035676

205071030101

ДИСПЕТЧЕРЛОГІСТ Ç/ï: 7000 ãðí. Òåë: (098)048-19-84, Тел. (063)7098786

105231010102

КАРЩИКИ /"Õàñê³" / Á³ëüø í³æ 30 ñêëàä³â ïî Êèºâó ³ îáëàñò³. Ùîòèæíåâ³ âèïëàòè Ç/ï. Äåòàë³: (067)422-81-37, Ìàð³ÿ. 104091020102

КАРЩИКИ /Òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ â ã. Âèøíåâîå / Ç/ï: 8500-9500 ãðí. ã. Âèøíåâîå, òåë.: (098)089-20-90, (095)284-80-79. Тел. (095)2848299

105091010102

МАЙСТЕР /ÑÒÎ â ì. Áîðèñï³ëü / ñòåíäó ðîçâàëñõîäæåííÿ. ÄÐ: â³ä 2 ðîê³â. Óìîâè ïðàö³: ïîâíà çàéíÿò³ñòü, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, çàáåçïå÷åííÿ õàð÷óâàííÿì òà ïðîæèâàííÿì, ìîæëèâèé âàõòîâèé ìåòîä ðîáîòè. Ç/ï: â³ä 9000 ãðí. Êîíòàêòíèé íîìåð (050)332-87-04, ²âàí Ñåðã³éîâè÷. 106821010103

МАШИНИСТ

105341030101

ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР

ВОДІЇ

105001010102

206211010101

ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР

104171010102

ãîôðîïåðåðàáàòûâàþùåé ëèíèè; ãîôðîàãðåãàòà. Ñ ÎÐ. Ç/ï: îò 6000 ãðí (ñòàâêà + % îò âûðàáîòêè). ÌÐ: Êèåâî-Ñâÿòîøèíñêèé ð-í. Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷. Тел. (067)5076515

103981010101

МАШИНІСТИ /Äîðîæíüî-áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ / åêñêàâàòîðà ÇÑÕ; êàòêà; àâòîãðåéäåðà; ì³í³íàâàíòàæóâà÷à ç ôðåçîþ. Íàäàºòüñÿ ³íñòðóìåíò, ñïåö. îäÿã, æèòëî. Тел. (050)3813688

104171010101

МОТОРИСТ /ÑÒÎ / Ð-îí ðàáîòû: ñò. ì. "Àêàäåìãîðîäîê". Тел. (096)5639198

206111010102

СЛЕСАРЬАВТОМЕХАНИК /ÑÒÎ / Òåë: (050)331-14-71, Тел. (067)5025272

205161010101

СЛЮСАР /Ðîáîòà â ì. Îáóõîâ³ / ç ðåìîíòó àâòîìîá³ë³â, îáëàäíàííÿ. Ìîæëèâà ðîáîòà âàõòîâèì ìåòîäîì. Âèïëàòà ç\ï áåç çàòðèìêè, 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. ÇÏ âèñîêà. ì. Îáóõ³â, âóë. Êè¿âñüêà, 21. Çâåðòàòèñü ç 8.00 äî 18.00 â ðîáî÷³ äí³ Òåë.:(093)542-17-19, Тел. (067)8426544, (04572)50532

105001010107

ÐÀÁÎÒÀ


24

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

СЛЮСАРІ /ÑÒÎ â ì. Áîðèñï³ëü / ç ðåìîíòó àâòîìîá³ë³â. ÄÐ: â³ä 2 ðîê³â. Óìîâè ïðàö³: ïîâíà çàéíÿò³ñòü, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, çàáåçïå÷åííÿ õàð÷óâàííÿì òà ïðîæèâàííÿì, ìîæëèâèé âàõòîâèé ìåòîä ðîáîòè. Ç/ï: â³ä 9000 ãðí. Êîíòàêòíèé íîìåð - (050)332-87-04, ²âàí Ñåðã³éîâè÷. 106821010104

20604101

СПЕЦИАЛИСТ /ÑÒÎ / ïî ðèõòîâêå àâòîìîáèëåé. ÎÐ îò 2 ëåò. Ç/ï äîñòîéíàÿ. Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Àëåêñàíäð ßêîâëåâè÷, Тел. (067)2340173 206331050101

ХОДОВИК /ÑÒÎ â ì. Áîðèñï³ëü / ÄÐ: â³ä 2 ðîê³â. Óìîâè ïðàö³: ïîâíà çàéíÿò³ñòü, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, çàáåçïå÷åííÿ õàð÷óâàííÿì òà ïðîæèâàííÿì, ìîæëèâèé âàõòîâèé ìåòîä ðîáîòè. Ç/ï: â³ä 9000 ãðí. Êîíòàêòíèé íîìåð - (050)332-87-04, ²âàí Ñåðã³éîâè÷. 106821010101

ХОДОВИК /ÑÒÎ / Ð-îí ðàáîòû: ñò. ì. "Àêàäåìãîðîäîê". Тел. (096)5639198

20536101

10530102

10482101

20436101

206111010101

ШИНОМОНТАЖНИК /ÑÒÎ / ñ ÎÐ. ÃÐ: ñ 9.00 äî 19.00, Ç/ï: 7000 ãðí. ÌÐ: Áîðòíè÷è. Тел. (098)4424949 206461020101

ШИНОМОНТАЖНИК /ÑÒÎ â ì. Áîðèñï³ëü / ÄÐ: â³ä 2 ðîê³â. Óìîâè ïðàö³: ïîâíà çàéíÿò³ñòü, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, çàáåçïå÷åííÿ õàð÷óâàííÿì òà ïðîæèâàííÿì, ìîæëèâèé âàõòîâèé ìåòîä ðîáîòè. Ç/ï: â³ä 9000 ãðí. Êîíòàêòíèé íîìåð - (050)332-87-04, ²âàí Ñåðã³éîâè÷. 106821010102

ШИНОМОНТАЖНИК íà ãðóçîâîé øèíîìîíòàæ ñ ÎÐ. ÃÐ: íåäåëÿ ÷åðåç íåäåëþ. Ç/ï: îò 6000 ãðí. Ñåëî Ãóðîâùèíà (Æèòîìèðñêàÿ òðàññà). Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Àíäðåé, Тел. (097)3327898 105241020101

ШИНОМОНТАЖНИК /Øèíîìîíòàæ "Pit Stop ñåðâèñ" / ñ ÎÐ. Ç/ ï: îò 5000 ãðí. Îô. òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: ðàáîòà ïîñìåííî. Òåë: (097)240-40-32, (063)489-92-10, Àëåêñåé. 206481010101

ЭКСКАВАТОРЩИКИ /ÀâòîÏð-òèå / íà JCB 4CX. Ç/ï: 10000 ãðí. Æèëüåì îáåñïå÷èâàåì. Ñåðãåé, Тел. (050)3319395 104971010101

ЭКСПЕДИТОР /Êîìïàíèÿ "IDS AQUA SERVICE" / Òåë: (067)321-96-95, Тел. (067)2494208

20652101

104981010101

ЭКСПЕДИТОР /Åâðîïåéñêàÿ êîìïàíèÿ / Ç/ï: 1800 ãðí/ íåäåëÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë: (063)026-39-56, (096)006-78-43. Тел. (096) 67843 205461010104

10511101

ÐÀÁÎÒÀ

10524101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹19 • 15 òðàâíÿ 2017 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

10345101

25

10413102

20694102

10549101

20515101

20529101

10529101

10530101

ГРАВЕРЫ ПО КАМНЮ

ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК

ñ óìåíèåì ðàáîòàòü íà ñòàíêàõ ÎÎÎ Ñàóíî, ñ ÎÐ è óìåíèåì äåëàòü 3D ìàêåòû. Òåë: (099)059-94-38, Тел. (096)3518286

ДРОБИЛЬЩИК

/Ðîáîòà â ì. Îáóõîâ³ / Ìîæëèâà ðîáîòà âàõòîâèì ìåòîäîì. Âèïëàòà ç\ï (âèñîêà) áåç çàòðèìêè . ì. Îáóõ³â, âóë. Êè¿âñüêà, 2. Çâåðòàòèñü ç 8.00 äî 18.00 â ðîáî÷³ äí³ Òåë.:(093)542-17-19, Тел. (067)8426544, (04572)50532

Âàëåðèé Ãðèãîðüåâè÷, Тел. (067)4050150

ЕЛЕКТРОЗВАРНИК

205151010101

20602102

105001010104

104131020202

ЕЛЕКТРИК Ç/ï: â³ä 5000 ãðí. Îô. ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ì. Êè¿â, ð-í: Òðîºùèíà. Ãðèãîð³é. Тел. (097)6427079

105301020101

ЕЛЕКТРИК /Îçäîðîâ÷èé òàá³ð "˳äåð" / Ç/ï: â³ä 3200 ãðí. Òåë: (044)401-92-95, Тел. (063)6193818

205291010101

/ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / íà íàï³âàâòîìàò. Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Тел. (044)4649248

104581010117

ЕЛЕКТРОЗВАРНИКИ Ç/ï: äîãîâ³ðíà. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, Êè¿â, ð-í: Òðîºùèíà. (067)452-06-58 - Ñåðã³é ²âàíîâè÷. Тел. (097)6427079

105301010103

10475101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹19 • 15 òðàâíÿ 2017 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


26

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ Рабочем предприятию треб ются

РАБОЧИЕ напроизводство Наличие прав атеории "В" приветств ется. 5-ти дневная рабочая неделя. З/п: 2 раза в месяц, без задерже. Ближайшие ст. м. "Ниви", ст. м. "Аадемородо".

Тел.:(050)357-86-11 20712101

СЛЕСАРИ

СЛЮСАРІ

/Ç-ä ïî ïðîèçâîäñòâó Ïýò-òàðû / òåðìîïëàñò. àâòîìàò è íà âûäóâ (áóòûëêè ÏÝÒ). ÎÐ îò 2õ ëåò. Ç/ï: îò 8000 ãðí. (äîãîâîðíàÿ). Ðàáîòà ïîñìåííî. Ìð: Îáîëîíñêèé ð-í. Ðîìàí, Тел. (050)8831405

ïî èçãîòîâëåíèþ ìåäèöèíñêèõ èíñòðóìåíòîâ.Ç\ï: ñäåëüíàÿ, äî 6000 ãðí, ñòàáèëüíî. ã. Êèåâ., óë. Ë. Êóðáàñà, 9-Á (Áîðùàãîâêà). Ðàññìîòðèì êàíäèäàòóðû ïåíñèîíåðîâ (âîçìîæ. íà íåïîëíûé ðàáî÷èé äåíü). Òåë: 405-24-00, (098)723-51-91; ã. Ôàñòîâ, óë. Òèòîâà, 1-À. Òåë: (04565)5-40-98, (067)506-19-18

/ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / ç âèãîòîâëåííÿ âóçë³â òà äåòàëåé ñàíòåõ. ñèñòåì. Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Тел. (044)4649248

103451010101

206941020101

ПАКУВАЛЬНИКИ 10476101

ЕЛЕКТРОМОНТЕР /Ðîáîòà â ì. Îáóõîâ³ / ç ðåìîíòó òà îáñëóãîâóâàííÿ åëåêòðîóñòàòêóâàííÿ (ÄÐ â³ä 1 ðîêó). Ìîæëèâà ðîáîòà âàõòîâèì ìåòîäîì. Âèïëàòà ç\ï áåç çàòðèìêè, 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. ÇÏ âèñîêà, óçãîäæóºòüñÿ ïðè ñï³âáåñ³ä³. Àäðåñà: ì. Îáóõ³â, âóë. Êè¿âñüêà, 21, çóïèíêà Êðèíè÷íà. Çâåðòàòèñü ç 8.00 äî 18.00 â ðîáî÷³ äí³ Òåë.:(093)542-17-19, (04572)5-05-32 Тел. (067)8426544

îäíîðàçîâîãî ïîñóäó. Ç\ï: 6000 ãðí. Ïîçì³ííèé ÃÐ. Íàäàºìî äîïîìîãó ç ïîøóêó æèòëà. Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç ïí. ïî ïò. î 9.00. ì. Êè¿â, ð-í Áîðùàã³âêà, âóë. ѳì'¿ Ñîñí³íèõ, 9 (Åëåêòðîòåõí³÷íèé ç-ä). Òåë.: (067)407-67-21 Тел. (044)2099439

104291020101

ПИЛОРАМЩИКИ Ç/ï: ñäåëüíàÿ. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë: (067)136-14-64, Тел. (050)3114496

207121010102

105001010105

РАБОТНИКИ

ЗВАРНИК ПЛАСТМАС /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Тел. (044)4649248 104581010102

МАЛЯР /Ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ "Äèñïëåé ñòîð" / ïîðîøêîâîé ïîêðàñêè. Ç/ï: îò 5000 ãðí. Òåë: (044)337-69-70.

104131020201

РАБОЧИЕ

Òåë:

205151010102

äëÿ ñáèâêè ïîääîíîâ. Ç/ï: ñäåëüíàÿ. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë: (067)136-14-64, Тел. (050)3114496

207121010103

/Ïðîèçâîäñòâî êàðòîííîé óïàêîâêè / Ç/ï ñäåëüíàÿ - îò 5500 ãðí. Ìóæ÷èíû è æåíùèíû, ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. ÎÐ íå îáÿçàòåëåí, âîçðàñò - 18-60. á-ð Âàöëàâà Ãàâåëà (Ëåïñå). Òåë: (067)223-60-14, (044)422-52-48. 105281010101

МОНТАЖНИК /Êîìïàí³ÿ (âåíòèëÿö³ÿ, êîíäèö³þâàííÿ) / ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Ç/ï:10000 ãðí. (â³ä âèðîá³òêó). ³êòîð³ÿ, Тел. (098)4060679

САНТЕХНІК

205291010102

СБОРЩИК

МОНТАЖНИКИ /Êîìïàíèÿ ÑÝÀ / ÐÝÀ Îáðàçîâàíèå: ñðåäíå-òåõíè÷åñêîå. Ïðåäëàãàåì îô. îôîðìëåíèå, ñòàáèëüíàÿ âûïëàòà Ç/ï, 5-òè äíåâêà, 8-÷àñîâîé ðàáî÷èé äåíü. ÌÐ: ñò. ì. "Ëåñíàÿ". Тел. 2910041

òîðãîâîãî îáîðóäîâàíèÿ è ìåáåëè. ÎÐ: îò 3-õ ëåò. Ç/ï: ñäåëüíàÿ. Ìåñòî ðàáîòû: Ïîäîëüñêèé ð-í, âîçìîæíû êîìàíäèðîâêè. www.art-created.com.ua. Òåë.: (097)484-24-31 Тел. (097)5880706

104751010101

104821010101

МОНТАЖНИКИ САНТЕХСИСТЕМ Ç/ï: äîãîâ³ðíà. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, Êè¿â, ð-í: Òðîºùèíà. (067)452-06-58 - Ñåðã³é ²âàíîâè÷. Тел. (097)6427079 105301010102

НАБОР УЧЕНИКОВ äëÿ îáó÷åíèÿ ïðîôåññèè ñëåñàðåé ïî èçãîòîâëåíèþ ìåäèöèíñêèõ èíñòðóìåíòîâ è çàòî÷íèêè èíñòðóìåíòîâ. Ñðîê îáó÷åíèÿ äî 3-õ ìåñÿöåâ. Ç/ï: âî âðåìÿ îáó÷åíèÿ äî 2000 ãðí. Òðóäîóñòðîéñòâî ã. Êèåâ, óë. Ë. Êóðáàñà, 9-Á. (Áîðùàãîâêà). Òåë: 405-24-00, (098)723-51-91; ã. Ôàñòîâ, óë. Òèòîâà, 1-À. Òåë: (04565)5-40-98, (067)506-19-18. 206941020201

ÐÀÁÎÒÀ

104821010102

СЛЕСАРЬ /Ìàøèíîñòðîèòåëüíîå ïðîèçâîäñòâî / ìåõàíîñáîðî÷íûõ ðàáîò. www.titalcompany.com Тел. (050)3810014

СЛЕСАРЬ /Ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ "Äèñïëåé ñòîð" / Ç/ï: îò 5000 ãðí. Òåë: (044)337-69-70.

СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ /ÎÎÎ "Áàëåíêî ç-ä" / áåç ÂÏ. Õîðîøèå óñëîâèÿ òðóäà. Ç/ï: îò 8500 ãðí. Äàðíèöà, óë. Ôàíåðíàÿ, 4. Ìàêñèì Áîðèñîâè÷ Тел. (067)4030450 105111010101

СЛЕСАРЬГИДРАВЛИК Òåë: (044)430-26-42, Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷. Тел. (067)4064598

104581010107

СТОЛЯР /Îçäîðîâ÷èé òàá³ð "˳äåð" / Ç/ï: â³ä 3200 ãðí. Òåë: (044)401-92-95, Тел. (063)6193818 205291010103

СТОЛЯРСТАНОЧНИК Îáÿçàííîñòè: îáðàáîòêà äðåâåñèíû ðó÷íûì, ìåõàíè÷åñêèì ñïîñîáàìè è ïðè ïîìîùè ýëåêñòðîèíñòðóìåíòà íà äåðåâîîáðàáàòûâàþùåì îáîðóäîâàíèè; Èçãîòîâëåíèå ïðîñòûõ è ñëîæíûõ äåòàëåé è èçäåëèé èç ìàññèâà äåðåâà; Èçãîòîâëåíèå ìåáåëè (ñòîëû, ñòóëüÿ, êðåñëà, øêàôû, ôàñàäû, òóìáû, äâåðè, ëåñòíèöû, è ò.ï.) Ç/ï: âûñîêàÿ îò 15000 ãðí, ñäåëüíàÿ. (099)602-07-00, Тел. (098)9868881 206521010101

СТРОПАЛЬНИК Ç/ï: â³ä 6000 ãðí. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Òåë: (097)344-50-26, (044)407-69-09, Тел. (044)4033981 105191010102

ТОКАРИ ïî èçãîòîâëåíèþ ìåäèöèíñêèõ èíñòðóìåíòîâ.Ç\ï: ñäåëüíàÿ, äî 6000 ãðí, ñòàáèëüíî. ã. Êèåâ., óë. Ë. Êóðáàñà, 9-Á (Áîðùàãîâêà). Ðàññìîòðèì êàíäèäàòóðû ïåíñèîíåðîâ (âîçìîæ. íà íåïîëíûé ðàáî÷èé äåíü). Òåë: 405-24-00, (098)723-51-91; ã. Ôàñòîâ, óë. Òèòîâà, 1-À. Òåë: (04565)5-40-98, (067)506-19-18 206941020102

104131020102

/Îçäîðîâ÷èé òàá³ð "˳äåð" / Ç/ï: â³ä 3200 ãðí. Òåë: (044)401-92-95, Тел. (063)6193818

105291010101

/Êîìïàíèÿ ÑÝÀ / ÐÝÀ Îáðàçîâàíèå: ñðåäíå-òåõíè÷åñêîå. Ïðåäëàãàåì îô. îôîðìëåíèå, ñòàáèëüíàÿ âûïëàòà Ç/ï, 5-òè äíåâêà, 8-÷àñîâîé ðàáî÷èé äåíü. ÌÐ: ñò. ì. "Ëåñíàÿ". Тел. 2910041

105491010102

РАЗНОРАБОЧИЕСПЕЦИАЛИСТЫ

ïî óñòàíîâêå ïàìÿòíèêîâ. (099)059-94-38, Тел. (096)3518286

СЛЕСАРИСБОРЩИКИ

205361010103

ïî èçãîòîâëåíèþ ïîëèìåðíîé òàðû. Âàëåðèé Ãðèãîðüåâè÷, Тел. (067)4050150

105491010103

МАСТЕРА

10484101

ОПЕРАТОРЫ

ТОКАРЬ

СЛЕСАРЬСБОРЩИК èçäåëèé íà ïðîèçâîäñòâî íàâåñíûõ âåíò. ôàñàäîâ. Ñêëàä: óë. Òåïëîâîçíàÿ. ÃÐ: 5 äíåé, ñ 9.00 äî 18.00. Åâãåíèé, Тел. (095)8548079 104761010101

СЛЮСАР /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / ç ìåõàíîñêëàäàëüíèõ ðîá³ò. Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Тел. (044)4649248 104581010114

СВАРЩИК /Ìàøèíîñòðîèòåëüíîå ïðîèçâîäñòâî / www.titalcompany.com Тел. (050)3810014

205361010102

СВАРЩИК /Ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ "Äèñïëåé ñòîð" / Ç/ï: îò 5000 ãðí. Òåë: (044)337-69-70. 105491010101

СВАРЩИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Çàðïëàòà äî 10000 ãðí\ìåñ. Ïðåìèè. Ãðàôèê: 8 ÷àñ\äåíü, 6-òè äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ. Îáúåêò íàõîäèòñÿ âîçëå ñò.ì. "Ìèíñêàÿ". Тел. (097)8892204

206041010102

СЛЮСАРВИСТАВЩИК /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Тел. (044)4649248 104581010112

Ñ îïûòîì ðàáîòû. Ç\ï: ñäåëüíàÿ (9000 ãðí). Ðåæèì ðàáîòû: ñ ïîí. ïî ïÿò. ñ 9.00 äî 18.00. Ðàéîí Ëåíèíãðàäñêîé ïëîùàäè. Òåë.: (063)578-06-91, Тел. (044)5780691 206021020101

ТОКАРЬ /ÎÎÎ "Áàëåíêî ç-ä" / Ç/ï: 8500 ãðí. Äàðíèöà, óë. Ôàíåðíàÿ, 4. Ìàêñèì Áîðèñîâè÷ Тел. (067)4030450 105111010102

ТОКАРЬ ФРЕЗЕРОВЩИК /Ìàøèíîñòðîèòåëüíîå ïðîèçâîäñòâî / www.titalcompany.com Тел. (050)3810014 205361010101

СЛЮСАРНАЛАДЧИК Ç/ï: â³ä 6000 ãðí. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Òåë: (097)344-50-26, (044)407-69-09, Тел. (044)4033981 105191010105

СЛЮСАРСАНТЕХНІК Ç/ï: â³ä 5000 ãðí. Îô. ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ì. Êè¿â, ð-í: Òðîºùèíà. Îëåêñàíäð. Тел. (067)4420307 105301020201

ФРЕЗЕРОВЩИКИ ïî èçãîòîâëåíèþ ìåäèöèíñêèõ èíñòðóìåíòîâ.Ç\ï: ñäåëüíàÿ, äî 6000 ãðí, ñòàáèëüíî. ã. Êèåâ., óë. Ë. Êóðáàñà, 9-Á (Áîðùàãîâêà). Ðàññìîòðèì êàíäèäàòóðû ïåíñèîíåðîâ (âîçìîæ. íà íåïîëíûé ðàáî÷èé äåíü). Òåë: 405-24-00, (098)723-51-91; ã. Ôàñòîâ, óë. Òèòîâà, 1-À. Òåë: (04565)5-40-98, (067)506-19-18 206941020103

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹19 • 15 òðàâíÿ 2017 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

27

ЭЛЕКТРИК Ïîäñâåòêà òîðã.îáîðóäîâàíèÿ. ÎÐ îò 3-õ ëåò. Ç/ï: ñäåëüíàÿ. Ìåñòî ðàáîòû: Ïîäîëüñêèé ð-í, âîçìîæíû êîìàíäèðîâêè. www.art-created.com.ua. Òåë.: (097)484-24-31 Тел. (097)5880706 104751010102

ЭЛЕКТРИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ñ ÎÐ, áåç ÎÐ; îáó÷àåì. Ìû ïðåäëàãàåì: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, äîñòîéíóþ îïëàòó òðóäà, ñîöèàëüíûé ïàêåò, èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Тел. (067)3748393 104631010101

10463101

10548101

АРМАТУРЩИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ðàáîòà â Êèåâå. Æèëüå ïðåäîñò. Òåë: (098)352-46-83, Тел. (050)5465058 205881010104

БЕТОНЩИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ðàáîòà â Êèåâå. Æèëüå ïðåäîñò. Òåë: (098)352-46-83, Тел. (050)5465058

205881010105

10543101

10459101

10442101

20500101

20572101

20578101

10534102

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ

10255101

10481101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹19 • 15 òðàâíÿ 2017 ð.


28

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

99990524

20588101

ГАЗОЕЛЕКТРОЗВАРНИК

МУЛЯРИ

Çàðîá³òíà ïëàòà âèñîêà: â³ä 10000 ãðí. íà ì³ñ. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Тел. (096)4358115

(êàìåíùèêè). Ðàéîí ðîáîòè: Êè¿âñüêà îáë., ì. Áðîâàðè. ÃÐ: 8.00-18.00. Ïðîæèâàííÿ íà ì³ñö³. Тел. (097)5330680

105481010101

205781010102

ДОРОЖНІ ПРАЦІВНИКИ Ç/ï: äîãîâ³ðíà. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, Êè¿â, ð-í: Òðîºùèíà. (067)452-06-58 - Ñåðã³é ²âàíîâè÷. Тел. (097)6427079

ПЛИТОЧНИК

КАМЕНЩИКИ

ПЛИТОЧНИКИ

/ÎÎÎ "ÁÏ-4 ÊÌÁ-1" / Ç\ï: âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ, ðàáîòà âàõòàìè. Òåë.: (098)082-32-39 Тел. (044)5376993

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / íà êëèíêåð. Ç\ï: ñäåëüíàÿ, îò 14000 äî 25000 ãðí. ÃÐ: ñ 8.00 äî 19.00. Ðàáîòà â ðàçíûõ ð-íàõ ãîðîäà Êèåâà è â Áðîâàðàõ. (097)253-88-10, Тел. (099)5211100

КАМЕНЩИКИ

ПЛИТОЧНИКИ

105301010101

105431010103

Тел. (067)9395421

205721010102

КАМЕНЩИКИ

Çàðîá³òíà ïëàòà âèñîêà: â³ä 10000 ãðí. íà ì³ñ. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Тел. (096)4358115

205001010102

Ðàéîí ðîáîòè: Êè¿âñüêà îáë., ì. Áðîâàðè. ÃÐ: 8.00-18.00. Ïðîæèâàííÿ íà ì³ñö³. Тел. (097)5330680

205781010108

/Ñòðîèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ / (áðèãàäû êàìåíùèêîâ). Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî èëè ïî òðóäîâîìó äîãîâîðó. Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà Ç/ï. Îáúåêòû â Êèåâå. Ç/ï: îò 20000 ãðí. Òðåáîâàíèÿ: îðãàíèçîâàííîñòü, ïîðÿäî÷íîñòü, æåëàíèå ðàáîòàòü è çàðàáàòûâàòü. Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷, Тел. (067)2179869

ПЛИТОЧНИКИ Тел. (067)9395421

205721010103

САНТЕХНІК Çàðîá³òíà ïëàòà âèñîêà: â³ä 10000 ãðí. íà ì³ñ. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Тел. (096)4358115 105481010102

104811010101

КАМЕНЩИКИ (БРИГАДЫ КАМЕН ЩИКОВ) /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Êóá áëî÷íîé êëàäêè - 260.00 ãðí; Êâ. ìåòð - 45.00 ãðí. Âîçìîæíîñòü çàðàáîòêà äî 20000 ãðí â ìåñ. Тел. (096)5453888

102551010101

КАМЕНЯРІ íà ïîñò³éíó ðîáîòó â ì. Êèºâ³. Ç/ï: â³ä 600 ãðí â äåíü. Îðãàí³çàö³ÿ ïðîæèâàííÿ. Ãàðàíò³ÿ îïëàòè ïðàö³. Âåëèê³ îá`ºìè. Òåë: (067)607-88-11, Тел. (050)4443343

104421010101

МАЛЯР Çàðîá³òíà ïëàòà âèñîêà: â³ä 10000 ãðí. íà ì³ñ. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Тел. (096)4358115

105481010107

СВАРЩИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ðàáîòà â Êèåâå. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë: (098)352-46-83, Тел. (050)5465058 205881010103

СПЕЦІАЛІСТИ ТА РІЗНОРОБИ /Ðîáîòà â Ïîëüù³ / íà áóä³âíèöòâî. Áåçêîøòîâíå ïðîæèâàííÿ. ³çîâà ï³äòðèìêà. ˳ö. ìîçó 1394 â³ä 22.11.16. Òåë: (067)762-04-99, Тел. (066)4671000 205901010101

ФАСАДНИКИ óòåïëåííÿ êîòåäæ³â, âèñîòíèõ áóäèíê³â. Äîãîâ³ð àáî òðóäîâà. Îïëàòà 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. Íàäàºìî æèòëî, ñïåöîäÿã, åë. ³íñòðóìåíòè. Òåë.: (044)240-00-39 Тел. (050)4620039 104591010101

МАЛЯРЫ Тел. (067)9395421

ФАСАДЧИКИ 205721010101

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ðàáîòà â Êèåâå. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë: (098)352-46-83, Тел. (050)5465058

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / ÎÐ: (ïåíîïëàñò, ìèíåðàëüíàÿ âàòà). Ç\ï: ñäåëüíàÿ, îò 14000 äî 25000 ãðí. ÃÐ: ñ 8.00 äî 19.00. Ðàáîòà â ðàçíûõ ð-íàõ ãîðîäà Êèåâà è â Áðîâàðàõ. (097)253-88-10, Тел. (099)5211100

МОНОЛИТЧИКИ

ФАСАДЧИКИ

МАСТЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ

205001010101

205881010102

Тел. (067)9395421

20600101

105481010106

10526101

ВИРОБНИК МЕБЛІВ /ÏÀÒ "ÄÎÊ N7" / ì. Êè¿â, âóë. Áîãàòèðñüêà, 9, ñò. ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà". (097)004-31-33, Тел. (044)4125764 105261010102

МАЛЯР ВЫГОТОВЩИК ïî äåðåâó è ÌÄÔ. Ç\ï: äîãîâîðíàÿ. Ð-í ðàáîòû: áóëüâàð Ëåïñå. Тел. (067)4028327 206001010102

НАЧАЛЬНИК КВАРЦЕВОГО ЦЕХА ñ ÎÐ â ìåáåëüíîì ïðîèçâîäñòâå èëè êàìíåîáðàáîòêå. Ç/ï: îò 15000 ãðí. ÌÐ: Ïîäîë. Þðèé Тел. (067)3347744 104401010101

СБОРЩИК УСТАНОВЩИК ìåáåëè. ÎÐ îáÿçàòåëåí. Áåç ÂÏ. Ç\ï: äîãîâîðíàÿ. Ð-í ðàáîòû: áóëüâàð Ëåïñå. Тел. (067)4028327 206001010101

СЛЮСАР ЗБІРНИК /ÏÀÒ "ÄÎÊ N7" / ì. Êè¿â, âóë. Áîãàòèðñüêà, 9, ñò. ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà". (097)004-31-33, Тел. (044)4125764 105261010101

Тел. (067)9395421

МУЛЯР (КАМЕНЯР).

ШТУКАТУР

СТОЛЯР ВЕРСТАТНИК

Çàðîá³òíà ïëàòà âèñîêà: â³ä 10000 ãðí. íà ì³ñ. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Тел. (096)4358115

Çàðîá³òíà ïëàòà âèñîêà: â³ä 10000 ãðí. íà ì³ñ. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Тел. (096)4358115

/ÏÀÒ "ÄÎÊ N7" / ì. Êè¿â, âóë. Áîãàòèðñüêà, 9, ñò. ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà". (097)004-31-33, Тел. (044)4125764

205721010104

205721010105

105481010103

10491101

105481010105

105261010103

20614101

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹19 • 15 òðàâíÿ 2017 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

29

20535101

10435101

20508101

10469101

20687102

ШВЕИ /Øâåéíîå Ïð-òèå / ñïåöîäåæäû (áðèãàäíûé ìåòîä). Ðàéîí ðàáîòû: ñò. ì. "Ò. Øåâ÷åíêî". Òåë: (044)221-39-14 Тел. (067)4445463

104351010101

ШВЕИ Âûñîêàÿ Ç/ï, õîðîøèå óñëîâèÿ òðóäà, äðóæíûé êîëëåêòèâ. Ð-í: Áîðùàãîâêà. Òåë: (096)359-08-75, Íàòàëüÿ. (067)409-99-94, Àëåêñåé.

10497103

104891010101

ШВЕИ /Øâåéíîå Ïð-òèå / íà ïðîèçâîäñòâî è ñàìîçàêðîé. Ç/ï: 6000 - 9000 ãðí. Ð-í ñò. ì. "Êîíòðàêòîâàÿ ïëîùàäü". Èíîãîðîäíèì ïîìîãàåì ñ æèëüåì. Òåë: (044)360-11-27(37), (063)237-19-80, (096)573-24-02. www.vektor-promtextil.com.ua 104911010102

10489101

ШВЕЇ вищоїваліфіації,знайращим досвідомроботизаробляютьтт! Комфортні мови, ціава робота, вчасна оплата. ТОВ "КОМАНДОР", http://commandor.com, м. Київ, в л. Фанерна, 4.

(066)715-16-32,(063)633-34-50 20650101

ШВЕЯ /Ðîáîòà â Ïîëüù³ / Áåçêîøòîâíå ïðîæèâàííÿ. ³çîâà ï³äòðèìêà. ˳ö. ìîçó 1394 â³ä 22.11.16. Òåë: (067)762-04-99, Тел. (066)4671000

205901010102

ШВЕЯ Ãð: ãèáêèé; äðóæíûé êîëëåêòèâ. Ç/ï: îò 6500 ãðí. è âûøå. Ñò. ì. "Ëûáåäñêàÿ". Òåë: (066)991-93-68, Тел. (067)6744543

206141010101

КОНСТРУКТОРЗАКРОЙЩИК /Øâåéíîå Ïð-òèå / Ç/ï: 8000 - 10000 ãðí. Ð-í ñò. ì. "Êîíòðàêòîâàÿ ïëîùàäü". Èíîãîðîäíèì ïîìîãàåì ñ æèëüåì. Òåë: (044)360-11-27(37), (063)237-19-80, (096)573-24-02 www.vektor-promtextil.com.ua 104911010101

ПОРТНАЯ /Ñàëîí ïî ïîøèâó è ðåìîíòó îäåæäû / Æåëàòåëüíî ñ ÎÐ â èíäèâèäóàëüíîì ïîøèâå. Тел. (044)2796823

205351010101

ШВЕИ ïî ïîøèâó æåíñêîé îäåæäû (ïîëíûé öèêë). Ðàáîòà â ã. Áðîâàðû (15 ìèíóò åçäû îò ñò. ì. "Ëåñíàÿ" ìàðøðóòêîé). Ãð: ñ 8.00 äî 17.00 (ïí.-ïò.). Ç/ï: îò 5000 ãðí. Тел. (097)9568257

ШВЕЯ Ç/ï: îò 6000 ãðí, ñäåëüíàÿ. Íåíîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü. Тел. (050)1919775

206871020101

ШВЕЯЗАКРОЙЩИК /Ñòóäèÿ "Ýðóäèò" / ÎÐ. Ç\ï: ñäåë. + ïðåì. Ð-í: Ñâÿòîøèí. www.erudit.ua. Òåë: (098)723-51-91. Тел. (044)2769057

206941010104

ШВЕЇ âèùî¿ êâàë³ô³êàö³¿, ç íàéêðàùèì äîñâ³äîì ðîáîòè çàðîáëÿþòü òóò! Êîìôîðòí³ óìîâè, ö³êàâà ðîáîòà, â÷àñíà îïëàòà. ÒΠ"ÊÎÌÀÍÄÎÐ", http://commandor.com, ì. Êè¿â, âóë. Ôàíåðíà, 4. Òåë: (066)715-16-32, Тел. (063)6333450

205081010101

206501010101

10487102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹19 • 15 òðàâíÿ 2017 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


30

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20577101

20692101

10478102

20501101

10416102

20563101

ÐÀÁÎÒÀ

10534101

10538101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹19 • 15 òðàâíÿ 2017 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

31

10430103

20431101

20529102

20688101

10429102

20596101

10445104

10488102

20633103

20533101

20599101

10512101

10449101

20534101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹19 • 15 òðàâíÿ 2017 ð.

10450101

Срочнотреб ются

Требется

УБОРЩИКИ(ЦЫ)

ГОРНИЧНАЯ

РазличныерайоныКиева, надневные,ночные, с точныерафииработы. Звонитеиприходите! Тел:(093)059-28-79, (068)445-61-48

длябор и вартир женщинаот30лет. Уборавартир,стираилажа постельнообелья.Гр:плавающий. Оплатасдельнаяот3500рн. Тел.:(073)042-71-15, Алесандр

10507101

20562101

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ


32

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ Кондитерс ом предприятиютреб ется

ГРУЗЧИК ГР-сменный. З/пвысо ая.

Тел:(067)447-87-56, (044)248-29-06 20678101

10473101

ВАНТАЖНИКИ

ГРУЗЧИКИ

/ÒΠ"Ïåðøèé ñòîëè÷íèé õë³áîçàâîä" / Òåðð. ðîçòàøóâàííÿ: ñìò Íîâ³ Ïåòð³âö³, âóë. Âîðîøèëîâà, 85, ðîçâîçêà â³ä ñò. ì. "Ïåòð³âêà". Òåë.: (045)964-54-88 Тел. (067)4675068

Ç\ï: îò 6000 ãðí. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. ÃÐ: ïîñìåííûé. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ðàçâîçêà. Ãîëîñååâñêèé ð-í. Òåë.: (066)758-39-58 Тел. (068)9468981

104121010103

10445102

ВАНТАЖНИКИ КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ /Òîðãîâî-âèðîáíè÷à êîìïàí³ÿ / Ãð: òèæäåíü/òèæäåíü. Ç/ï: 5200 - 6100 ãðí. Тел. (067)6944721 206211010103

ВОДІЇ

10451101

íà ñì³òòºâîçè Mercedes MAN (ìóëüòèë³ôò). Ç/ï: 12000 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ñïåö. îäÿã, Ç/ï áåç çàòðèìîê, íàäàºòüñÿ ñîö³àëüíå æèòëî. 6-òè äåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü (21.00 - 6.00). (044)501-59-13, (050)387-21-55, Тел. (096)8809715 104301020101

ГОРНИЧНАЯ äëÿ óáîðêè êâàðòèð. Æåíùèíà îò 30 ëåò. Óáîðêà êâàðòèð, ñòèðêà è ãëàæêà ïîñòåëüíîãî áåëüÿ. Ãð: ïëàâàþùèé. Îïëàòà ñäåëüíàÿ îò 3500 ãðí. Òåë: (073)042-71-15 Àëåêñàíäð 205621010101

20633101

СОРТИРОВЩИКИ ВТОРСЫРЬЯ

ВАНТАЖНИК

(ìóæ÷èíû, æåíùèíû). Ðåæèì ðàáîòû: ñ 8.30 äî 19.30, Ïí.-Ñá. Îïëàòà îò 6000 ãðí. Òåë: (098)017-12-72 Тел. (066)1650970

/Danone / (ì. Äí³ïðî, ˳âèé áåðåã), 2/2. Ñí³æàíà, Тел. (095)2717064

205961010101

РАБОТА ДЛЯ ЖЕНЩИН Êëèíèêà ïðèãëàøàåò æåíùèí 20-39 ëåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðîãðàììàõ: ñóððîãàòíîãî ìàòåðèíñòâà - âîçíàãðàæäåíèå äî 370 000 ãðí.; äîíàöèè ÿéöåêëåòîê - âîçíàãðàæäåíèå îò 20000 ãðí. äî 25000 ãðí. Ìû ãàðàíò. áåñïëàòí. ìåä. îáñëåä., êîìïåíñèðóåì ðàñõîäû íà ïðîåçä. Ëèö. ÌÎÇÓ ñåðèÿ À N 554391. Òåë.: +38(095)423-16-69, Тел. (097)1398486

205771010101

105201020102

/Êîìïàí³ÿ "Áóä³âåëüíèé Äâ³ð" / Ç ÄÐ â³ä 1 ðîêó, íàäàºòüñÿ æèòëî. Êè¿âñüêà îáë., ì. ²ðï³íü. Ç/ï: 7000 ãðí. Тел. (067)2645281

206881010101

ВАНТАЖНИК /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ðàéîí³. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)2236927

104931020116

АВТОМОЙЩИКИ

ВАНТАЖНИКИ

ñ ÎÐ îáÿçÿòåëüíî. Çíàíèå õèì÷èñòêè. Âîçðàñò æåëàòåëüíî îò 20 äî 40 ëåò. Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Ç/ï: îò 6000 (ñòàâêà + %). ÌÐ: Ðàéîí Ñîëîìåíñêîé ïëîùàäè. Òåë: (050)379-98-88 Тел. (098)8616888

/"Õàñê³" / Á³ëüø í³æ 30 ñêëàä³â ïî Êèºâó ³ îáëàñò³. Ùîòèæíåâ³ âèïëàòè Ç/ï. Äåòàë³: (067)422-81-37, Ìàð³ÿ.

205531010102

АВТОМОЙЩИКИ íà àâòîìîéêó. Öåíòð, Ïå÷åðñêèé ð-í. Òåë: (095)196-26-23, (073)417-33-31. 206231010101

104091020103

ВАНТАЖНИКИ ñì³òòºâîçè. Ç/ï: 6000 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ñïåö. îäÿã, Ç/ï áåç çàòðèìîê. Íàäàºòüñÿ ñîö³àëüíå æèòëî. 6-òè äåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü (21.00 - 6.00). (044)501-59-13, (050)387-21-55, Тел. (096)8809715

104301030101

АВТОМОЙЩИКИ /Ñåòü àâòîìîåê / Ç/ï: ñäåëüíàÿ (ñòàâêà + %). Æèëüåì îáåñïå÷èâàåì. Тел. (067)4062639

206301030101

ВАНТАЖНИК /óïåðìàðêåò "FOZZY" ÒÖ "Ãîðîäîê" / Äîñèòü øóêàòè - ó íàñ íàéêðàùå! (097)223-28-36, (099)958-95-78, Тел. (073)4810226 103941020103

ÐÀÁÎÒÀ

ГОРНИЧНЫЕ ÃÐ: ïëàâàþùèé. Ç/ï: äîñòîéíàÿ. ÌÐ: ñò. ì. "Êðåùàòèê", ñò. ì. "Äâîðåö ñïîðòà". Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Тел. (099)3077644 104491010101

ВАНТАЖНИК

ВАНТАЖНИКИ /ÌåãàÌàðêåò / ç\ï + ïðåì³ÿ, 5\2 äí³. Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îô. îôîðìëåííÿ, áåçêîøòîâíå õàð÷óâàííÿ, ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó. Òåë. 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ñò. ì. "Âîêçàëüíà": âóë. Ñóðèêîâà, 3-À, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", Òåë: (099)141-26-53, (098)570-41-20, Тел. (093)9469578 105031020107

104451040102

ГРУЗЧИКИ

ГОСПОДИНІ (МИЙНИЦІПРИБИРАЛЬНИЦІ) /"Salateira" / Ç/ï: 4500-5500 ãðí/ì³ñÿöü. Ãð: 4/2. Áåçêîøòîâíå õàð÷óâàííÿ. Çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ. Çì³íè ïî 8 ãîäèí. Ç/ï: 2 ðàçè íà ì³ñÿöü áåç çàòðèìîê. Òåë: (050)032-66-61, Тел. (093)1242486 104871020101

ГРУЗЧИК Òåë: (067)405-01-65, Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà. 104131020301

ГРУЗЧИК /Êîíäèòåðñêîå Ïð-òèå / ÃÐ - ñìåííûé. Ç/ ï âûñîêàÿ. Òåë: (067)447-87-56, Тел. 2482906 104731010101

Ç/ï: îò 5000 ãðí. Òåë.: (044)495-22-90 Тел. (093)7719530 204311010104

ГРУЗЧИКИ /Ç-ä ïî ïðîèçâîäñòâó Ïýò-òàðû / (ïîãðóçêà áóòûëîê ÏÝÒ). Âîçðàñò æåëàòåëüíî îò 25 äî 45 ëåò. Ç/ï: îò 6000 ãðí (äîãîâîðíàÿ). Ðàáîòà ïîñìåííî. Ìð: Îáîëîíñêèé ð-í. Ðîìàí, Тел. (050)8831405 103451010103

ГРУЗЧИКИ /ÀâòîÏð-òèå / íà ìóñîðîâîçû. Ç/ï: 1500 ãðí./íåäåëÿ (6-äíåâêà). Æèëüåì îáåñïå÷èâàåì. Тел. (099)6592471 104971030101

ГРУЗЧИКИ Âîçðàñò æåëàòåëüíî 20-40 ëåò. Îòâåòñòâåííûå, áåç ÂÏ (àëêîãîëü). Æåë. ïðîæèâàíèå â Ñîëîìåíñêîì ð-íå (áóë. È. Ëåïñå). Åñòü îáùåæèòèå. Ç/ï: 9000 ãðí. Тел. (067)5069424 105341010101

ГРУЗЧИКИ Ç\ï: îò 5000 ãðí. ÃÐ: øåñòèäíåâêà. Ð-í: Ëåíèíãðàäñêàÿ ïëîùàäü. (067)440-36-09, Тел. (044)5585819 104411010103

ГРУЗЧИКИ /Òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ â ã. Âèøíåâîå / Ç\ï: 7000 - 9000 ãðí. ã. Âèøíåâîå, òåë.: (098)089-20-90, (095)284-80-79. Тел. (095)2848299 105091010103

ГРУЗЧИКИ /Ïð-òèå / Ïðîåçä îïëà÷èâàåòñÿ. Âîçìîæåí âàõòîâûé ìåòîä, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ êîéêî-ìåñòî. Тел. (067)5733224 104831010104

ДВОРНИК /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / Íî÷íûå ñìåíû. Тел. (050)4014401 205011010101

ГРУЗЧИК Ç/ï: 5000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Íèêîëàé, Тел. (097)7820362 105311010201

ГРУЗЧИК/ФАСОВЩИК /Öåìåíòíûé ç-ä "Ãåïàðä" / Óë. Âèñêîçíàÿ, 3 (âîçëå Ýïèöåíòðà). Ìóæ÷èíà 20-45 ÎÐ íà àíàëîãè÷íîé äîëæíîñòè îò 2-õ ëåò (ñòðîèòåëüíàÿ ñôåðà). Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Õîðîøàÿ âûíîñëèâîñòü è ôèçè÷åñêàÿ ôîðìà. (097)830-07-87, Ëþäìèëà, Тел. (066)1114533 207111010103

ДВОРНИКИ Ìû ïðåäëàãàåì: ðàáîòó â âàøåì ðàéîíå. Ãèáêèé ãðàôèê. Ñòàáèëüíóþ çàðàáîòíóþ ïëàòó. Ïîìîùü â ïîñåëåíèè. Îáåñïå÷åíèå ñïåöîäåæäîé è îáó÷åíèå. Ñòàíü ÷àñòüþ êîìàíäû SHEN! Òåë: (067)657-30-17, (066)596-63-15 Тел. (067)2470434 104161020102

ДВІРНИКИ Ñòàá³ëüíà çàðïëàòà, îïëàòà ïðîæèâàííÿ\ïðî¿çäó. Òåë.: (097)(066)(073)340-39-39 104881020102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹19 • 15 òðàâíÿ 2017 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

ДОНАЦІЯ ЯЙЦЕКЛІТИН

КУХОННІ ПРАЦІВНИКИ

ПОДСОБНИКИ

(â³ä 8 äî 80 òèñ. ãðí) ñóðîãàòíå ìàòåðèíñòâî (äî 350 òèñ. ãðí). Äëÿ äîïîìîãè áåçïë³äíèì ïàðàì. Êîíô³äåíö³éí³ñòü ãàðàíòóºòüñÿ. ˳ö. ÌÎÇ ÀÅ N 197875 â³ä 6 ÷åðâíÿ 2013 ð. Òåë.: (050)024-14-22, (093)036-72-26 Тел. (068)8764474

/Ïåêàðíÿ / (067)786-76-71, (044)353-89-84, ³êòîð³ÿ.

Òåë: (099)059-94-38, Тел. (096)3518286

205331010101

ДОНОРЫ ЯЙЦЕКЛЕТОК /Êëèíèêà / (äî 29 ëåò). Äî 25000 ãðí. Ëèöåíçèÿ ÀÂ N 554391. donorstvo@ukr.net. Òåë: (098)268-97-70, (063)291-92-27 Тел. (095)3654077

205391010102

ЖІНКИ ДО 34 РОКІВ /Ìåäè÷íèé öåíòð ó ì. Êèºâ³ / âçÿòè ó÷àñòü ó ïðîãðàì³ äîïîìîãè áåçä³òíèì ïàðàì ó ðîë³ ñóðîãàòíèõ ìàòåð³â. Âèíàãîðîäà äî 400 000 ãðí. Âèìîãè äî ñóðîãàòíèõ ìàòåð³â: â³ê äî 34 ðîê³â; - íàÿâí³ñòü âëàñíèõ çäîðîâèõ ä³òåé; - â³äñóòí³ñòü øê³äëèâèõ çâè÷îê. ˳ö. ÌÎÇÓ N197875 â³ä 6 ÷åðâíÿ 2013 ðîêó.Òåë.: (068)847-12-61 105381020101

104681020104

/Ìåäè÷íèé öåíòð / Âèíàãîðîäà 25000 ãðí. ˳ö. ÌÎÇ Óêðà¿íè ÀÅ N197377 â³ä 01.08.13 ð. Çâåðòàòèñÿ çà òåëåôîíîì: (095)220-00-03, (096)220-00-03, (044)220-00-03, (044)353-57-27 Тел. (093)2200003

103211020101

КАССИРЫОЦЕНЩИКИ /"Ëîìáàðä-Óêðàèíà" / þâåëèðíûõ èçäåëèé. Ç/ï: 3000-5000 ãðí. ÃÐ: 3/3, 4/2 èëè èíäèâèäóàëüíî. Îáó÷åíèå. Тел. 4903131

ПОЖЕЖНИЙРЯТУВАЛЬНИК Çàðîá³òíà ïëàòà íà ïåðøîìó ðîö³ ñëóæáè 5100 ãðí. ÃÐ: ä1/3. Îñîáîâèé ñêëàä çàáåçïå÷óºòüñÿ îäÿãîì òà ñïîðÿäæåííÿì. Ñòàæ ñëóæáè äëÿ âèõîäó íà ïåíñ³þ 25 ðîê³â. Âèìîãè: â³ê äî 30 ðîê³â, îñâ³òà ïîâíà ñåðåäíÿ. ì.Êè¿â, âóë.Æóêîâà,4à (ñòàíö³ÿ ìåòðî "˳ñîâà"). Òåë: (097)920-29-46, Тел. (063)9770331

МИЙНИК ПОСУДУ /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ðàéîí³. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)2236927

104931020126

105121010101

КОМПЛЕКТОВЩИК /Êîìïàíèÿ "IDS AQUA SERVICE" / æåë. îò 20 ëåò. ÃÐ: ñóòêè ÷åðåç ñóòêè; ñóòêè ÷åðåç äâîå. Ñêëàä: ñ. ×àéêè. Ç/ï: îò 6000 ãðí. Òåë: (067)321-96-95, Тел. (067)2494208

104981010104

КОМПЛЕКТОВЩИКИ Ç/ï: 7000 ãðí. Ðàáîòà ïî ñìåíàì. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Тел. (067)3845752 104511010101

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ /"Õàñê³" / Á³ëüø í³æ 30 ñêëàä³â ïî Êèºâó ³ îáëàñò³. Ùîòèæíåâ³ âèïëàòè Ç/ï. Äåòàë³: (067)422-81-37, Ìàð³ÿ. 104091020104

КУРЬЕР

/Ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ / Äåíí³ òà äîáîâ³ çì³íè. Áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ. Ñòàá³ëüía âèïëàòà Ç/ï. Ðîçâîçêà â³ä ñò. ì. "˳ñîâà". Email: Hr@kdvir.com Тел. (067)5074362

МИЙНИЦЯПРИБИРАЛЬНИЦЯ /Ñóøè-áàð "Ñóøèÿ" / ̳ñöå ðîáîòè: ì. Êè¿â, ì. Áîðèñï³ëü. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, hr@sushiya.ua Тел. (067)2173721

104801020106

105031020111

ПОСУДОМОЙЩИЦА /Ðåñòîðàí / (÷åðíàÿ ìîéêà). ÃÐ: ïîñìåííûé. Òåë: (044)244-90-15, Тел. (066)7062700

204961010103

ПОСУДОМОЙЩИЦА

/Àâòîìîéêà "Áîöìàí" / (ïàðíè/äåâóøêè). Ãð: 2/2 äíÿ ñ 8.30 äî 21.00; Ç/ï: 25%. Ìð: Äàðíèöà, Áðîâàðñêîé ïð-ï, 31/33. Òåë: (067)219-74-49, Тел. (063)3445622

/Ðåñòîðàí "ÎÑÊÀÐ" / Ñî ñòàæåì ðàáîòû. 7 êì. îò ñò. ì. "Ãåðîåâ Äíåïðà", àâòîáóñû 792, 902 äî îñò. "Ñàäîâîäñòâî". Ç/ï äîãîâîðíàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: (044)223-63-73, (ñ 11.00 äî 21.00) Тел. (093)4048468

206091010101

/Àâòîìîéêà / Âîçðàñò îò 18 ëåò, ìîæíî áåç ÎÐ. Âîçìîæíà ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Ç\ï: 30% îò âûðàáîòêè 4000-15000 ãðí. (095)164-04-04, (063)895-48-50, Тел. (098)1080000

206781010101

205431010103

ПОСУДОМОЙЩИЦА ÎÐ íå îáÿçàòåëåí, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: ïí.- ïò 8.00-17.00. ÌÐ: ñò.ì. "Ïå÷åðñêàÿ". (067)576-77-11, Àëåêñàíäð Тел. (093)8824200

104481010105

ОПЕРАТОР /óïåðìàðêåò "FOZZY" ÒÖ "Ãîðîäîê" / ìèéíî¿ óñòàíîâêè. Äîñèòü øóêàòè - ó íàñ íàéêðàùå! (097)223-28-36, (099)958-95-78, Тел. (073)4810226

103941020107

ПОСУДОМОЙЩИЦАУБОРЩИЦА /Ñóøè-áàð "ÅÂÐÀÇÈß" / (ÃÐ: äíåâíîé, æåë. äî 50 ëåò). Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ñ îïûòîì è áåç îïûòà ðàáîòû. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Тел. (050)3560005

104251020102

ОПЕРАТОРЫ

ПРАЦІВНИКИ

ïîëîìîå÷íûõ ìàøèí. Óäîáíûå ñìåíû, êîìôîðòíûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü èëè ïîäðàáîòêà. Îïëàòà îò 5000 äî 7000 ãðí. Ïðè íàëè÷èè îïûòà ðàáîòû îïëàòà åùå âûøå. Çàðïëàòó âûäàåì áåç çàäåðæåê. Àâàíñ, åæåäíåâíûå âûïëàòû. Òåë: (063)325-45-12, Тел. (096)7071688

/Öåõ ç âèãîòîâëåííÿ ìîðîçèâà / 7500 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë: (095)678-91-09, Тел. (067)8550161

ОТБОРЩИКИ Ç/ï: 7000 ãðí. Ðàáîòà ïî ñìåíàì. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Тел. (067)3845752

104511010103

ПАКУВАЛЬНИКИ

/ÌåãàÌàðêåò / Ç/ï + ïðåì³ÿ, 7/7 äí³â. Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îô. îôîðìëåííÿ, áåçêîøòîâíå õàð÷óâàííÿ, ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó. Òåë. 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ñò. ì. "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïë. Àäðåñà: ñò. ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà, 3-À, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", Òåë: (099)141-26-53, (098)570-41-20, Тел. (093)9469578

104991010103

МОЙЩИКИ

104541030101

КУХОННИЙ РОБІТНИК

205291020101

/óïåðìàðêåò "FOZZY" ÒÖ "Ãîðîäîê" / Äîñèòü øóêàòè - ó íàñ íàéêðàùå! (097)223-28-36, (099)958-95-78, Тел. (073)4810226

205991010102

ïî äîñòàâêå äîêóìåíòîâ. Â êóðüåðñêóþ êîìïàíèþ äëÿ äîñòàâêè ïî÷òû, äîêóìåíòîâ ïî ãîðîäó. ÃÐ: ïí.-ïò, 9.00 - 18.00, Ç/ï: 4500-6000 ãðí. + ïðîåçä + ìîá. ñâÿçü. Тел. (093)7780138

Ç/ï: â³ä 3200 ãðí. Òåë: (044)401-92-95, (093)610-92-95 Тел. (096)6885938

ПОКОЇВКИ

МОЙЩИКИ

Ìîæíî áåç ÎÐ. ÃÐ: ïí.-ïò., ñ 9.00 äî 18.00. Áîðùàãîâêà. Îêëàä - 5000 ãðí. Тел. (068)9637596

206161010101

ПОКОЇВКА

МИЙНИЦЯ ПОСУДУ

105371020101

КЛАДОВЩИК

205151010103

/Ìàññàæíûé ñàëîí "Ñèìîíà" / Æåëàòåëüíî 18-30 ëåò. Ïðåäëàãàåì: ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû, åæåäíåâíûå âûïëàòû, âîçìîæíî îáó÷åíèå, ñòðîãî áåç èíòèìà. (097)092-00-02 Тел. (063)7478778

103941020108

ЖІНКИ РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ

ПРИБИРАЛЬНИКИ ТА ПРИБИРАЛЬНИЦІ

МАССАЖИСТКА

206721020101

/Ïåêàðíÿ / (067)232-76-03, ªâãåí 104681020201

ПАКУВАЛЬНИЦІ Îõàéí³, øâèäê³ æ³íêè äëÿ ñêëàäàííÿ õàð÷îâî¿ òàðè. ³äñóòí³ñòü øê³äëèâèõ çâè÷îê. óäíà îô³ö³éíà çàðïëàòà: 13250 ãðí/ì³ñ. Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, ïîâíèé ñîöïàêåò. Ãð: ïîçì³ííî, ç í³÷íèìè çì³íàìè. Ð-í: ñò. ì. "Ïåòð³âêà" Òåë: 393-16-06 Тел. 3931605

104781020101

204361010102

ПРАЦІВНИЦІ /Öåõ ç âèãîòîâëåííÿ ìîðîçèâà / Ç/ï: 7500 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë: (095)678-91-09, Тел. (067)8550161

204361010101

Çðó÷íèé ÃÐ (äåíí³, í³÷í³, äîáîâ³ çì³íè). Çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 200 ãðí. Îïëàòà ï³ñëÿ çì³íè (12 ãîäèí) Ïðåì³ÿ çà ðåêîìåíäàö³þ äðóçÿì òà çíàéîìèì. Òåë: (067)583-56-02, Тел. (098)1198410

206921010101

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ íà ϳä-âî. Áàæàíî äî 50 ðîê³â. ÃÐ: ïí.-ïò., 6.00 - 13.00. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ÇÏ: 3500 ãðí. Ðàéîí Òðîºùèíà. ³ðà. Тел. (096)5171597

104791010301

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ /Ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ / â ðåñòîðàí. Äåíí³ òà äîáîâ³ çì³íè. Áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ. Ñòàá³ëüía âèïëàòà Ç/ï. Ðîçâîçêà â³ä ñò. ì. "˳ñîâà". Email: Hr@kdvir.com Тел. (067)5074362

104991010104

ПРИБИРАЛЬНИЦЯДВІРНИК /ÎÑÁÁ "Ñêàðá" / Ð-í ðîáîòè: ñò. ì. "Ïîçíÿêè". Òåë:(068)322-83-01 Тел. (044)5750090

104501010101

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ ПОСУДОМИЙНИЦЯ /Êàôå-ï³öåð³ÿ "ϳöà õàòà" / ì. Êè¿â, Äàðíèöüêèé ðàéîí, âóë. ª. Õàð÷åíêî, 29. Òåë.: (066)658-61-97, Тел. (063)6549297

206861020104

ПРИБИРАЛЬНИЦІ /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ðàéîí³. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)2236927

104931020109

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СОТРУДНИЦЫ ÇÏ åæåäíåâíî! Ðåàëüíàÿ ðàáîòà! Ðåàëüíàÿ çàðïëàòà! Íûòèêîâ è íåäîâîëüíûõ ïðàâèòåëüñòâîì, ïîãîäîé è æèçíüþ ïðîñüáà íå áåñïîêîèòü. Áåç ÎÐ, áåç èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà, îò 18-40 ëåò, áåç ÂÏ, æåëàíèå ðàáîòàòü! Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Çâîíèòü êðóãëîñóòî÷íî. Òåë.: (096)415-59-73, (093)412-64-80 Тел. (066)6115042

205421010101

ПРИЕМЩИК ВТОРСЫРЬЯ Ìîæíî áåç ÎÐ, ç\ï âûñîêàÿ, ñòàáèëüíàÿ - 4000-8000 ãðí./ìåñ, âîçìîæíà ðàáîòà äëÿ ïåíñèîíåðîâ. Òåë.: (067)927-47-41, (050)046-67-87, (097)494-58-22, Тел. (067)7331234

205341010101

ПРИЕМЩИКОТПРАВИТЕЛЬ Ç\ï: îò 7000 ãðí. Îô. ïåðâè÷íîé äîêóìåíòàöèè (ÒÒÍ, ðàñõîäíûå íàêëàäíûå, ñåðòèôèêàòû). Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. ÃÐ: ïîñìåííûé. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ðàçâîçêà. Ãîëîñååâñêèé ð-í. Òåë.: (066)758-39-58 Тел. (068)9468981

104451020101

ПРИБИРАЛЬНИК /Ðîáîòà â ì. Îáóõîâ³ / ñëóæáîâèõ ïðèì³ùåíü. Ìîæëèâà ðîáîòà âàõòîâèì ìåòîäîì. Âèïëàòà ç\ï áåç çàòðèìêè, 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. ÇÏ âèñîêà, óçãîäæóºòüñÿ ïðè ñï³âáåñ³ä³. Àäðåñà: ì. Îáóõ³â, âóë. Êè¿âñüêà, 21, çóïèíêà Êðèíè÷íà. Çâåðòàòèñü ç 8.00 äî 18.00 â ðîáî÷³ äí³ Òåë.:(093)542-17-19, (04572)5-05-32 Тел. (067)8426544

105001010111

ПРИБИРАЛЬНИКИ Ñòàá³ëüíà çàðïëàòà, îïëàòà ïðîæèâàííÿ\ïðî¿çäó. Òåë.: (097)(066)(073)340-39-39 104881020101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹19 • 15 òðàâíÿ 2017 ð.

33

ПРОДАВЦЫ /Êîìïàíèÿ â ñôåðå ìîáèëüíîé ñâÿçè / ñòàðòîâûõ ïàêåòîâ. ÃÐ: ïí.-ïò. - ñ 9.00 äî 19.00. Ñá, âñ. - âûõîäíûå. Ç/ï: åæåíåäåëüíî. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë: (099)292-63-33, (096)806-06-46, Тел. (063)9867333

206191010101

ПРОМОУТЕРЫ /Åâðîïåéñêàÿ êîìïàíèÿ / Ç/ï: 200 ãðí/äåíü. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë: (063)026-39-56, (096)006-78-43. Тел. (096) 67843

205461010102

ÐÀÁÎÒÀ


34

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

РАБОТА

РАЗНОРАБОЧИЙ

ТАНЦІВНИЦІ

ХОСТЕС

/Ðàáîòà â Ôèíëÿíäèè / â Ôèíëÿíäèè ïî ôèíñêîé ðàáî÷åé âèçå, ëåãàëüíî ñ ãàðàíòèåé. Ñàéò: rabota22.com. Çâîíèòå: (063)813-00-02, (096)304-56-97. Ëèöåíçèÿ ÀÅ N 460937. Тел. (099)5685944

Ìîæíî áåç ÎÐ. ÃÐ: ïí.-ïò., ñ 9.00 äî 18.00. Áîðùàãîâêà. Îêëàä - 5000 ãðí. Тел. (068)9637596

/×îëîâ³÷èé êëóá â ÐÖ "Àðåíà" / ijâ÷àòà â³ä 18-òè ðîê³â. Ç ÄÐ òà áåç, íàâ÷àííÿ áåçêîøòîâíî. Âçóòòÿ òà êîñòþìè íàäàþòüñÿ êëóáîì. ²íäèâ³äóàëüíèé ãðàô³ê ðîáîòè. Ðîçãëÿíåìî êàíäèäàòóðè ñòóäåíòîê. ²íîãîðîäí³ì äîïîìîæåìî ç æèòëîì. Ç\ï â³ä 15000 ãðí. Тел. (093)6969696

/Äæåíòëüìåí ñòðèïòèç êëóá / Ìîæëèâî áåç ÄÐ - íàâ÷àºìî. Ïðèºìíà çîâí³øí³ñòü. Ç/ ï: â³ä 8000 ãðí. Êè¿â, âóë. Áàñåéíà, 2 (Àðåíà-ñ³ò³, 3é ïîâåðõ) òà Äí³ïðîâñüêà íàáåðåæíà, 7. Òåëåôîíóâàòè ç 9.00 äî 21.00. Òåë: (067)232-03-20,

206171010101

РАБОТНИКИ çàëà è ëèíèè ðàçäà÷è. ÎÐ íå îáÿçàòåëåí, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: ïí.ïò 8.00-17.00. ÌÐ: ñò.ì. "Ïå÷åðñêàÿ". (067)576-77-11, Àëåêñàíäð Тел. (093)8824200

104481010104

РАБОТНИКИ äëÿ ðàáîòû â òóàëåòàõ. Ð-í Äàðíèöà. Âèêòîð, Тел. (096)4793979

205631010101

РАБОТНИЦЫ /Ç-ä ïî ïðîèçâîäñòâó Ïýò-òàðû / æåëàòåëüíî äî 45 ëåò, áåç ÂÏ, äëÿ èíîãîðîäíèõ æèëüå. Ç/ï: îò 7000 ãðí (äîãîâîðíàÿ). Ðàáîòà ïîñìåííî. Ìð: Îáîëîíñêèé ð-í. Ðîìàí, Тел. (050)8831405

103451010102

РАБОЧИЕ /Ïðîèçâîäñòâåííîå Ïð-òèå / íà ïðîèçâîäñòâî. Íàëè÷èå ïðàâ êàòåãîðèè "Â" ïðèâåòñòâóòñÿ. 5-òè äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ. Ç/ ï: 2 ðàçà â ìåñÿö, áåç çàäåðæåê. Áëèæàéøåå ñò. ì. "Íèâêè", ñò. ì. "Àêàäåìãîðîäîê". Тел. (050)3578611

104841010101

РАБОЧИЙТЕНТОВИК Çíàíèå îñíîâ ãåîìåòðèè, ñâàðêà òåíòîâûõ ïîëîòåí. Áåç ÎÐ. ÃÐ: ïí. - ïò, ñ 9.00 äî 18.00. Ç/ï: îò 7000 ãðí. Ðàéîí: Àêàäåìãîðîäîê-Íîâîáåëè÷è. Þðèé, Тел. (050)4230301 105241010101

РАЗНОРАБОЧИЕ

105121010103

РІЗНОРОБИ Ç\ï: 6000 ãðí. Íàäàºìî äîïîìîãó ç ïîøóêó æèòëà. Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç ïí. ïî ïò. î 9.00. ì. Êè¿â, ð-í Áîðùàã³âêà, âóë. ѳì'¿ Ñîñí³íèõ, 9 (Åëåêòðîòåõí³÷íèé ç-ä). Òåë.: (067)407-67-21 Тел. (044)2099439

104291020102

РІЗНОРОБИ Ðàéîí ðîáîòè: Êè¿âñüêà îáë., ì. Áðîâàðè. ÃÐ: 8.00-18.00. Ïðîæèâàííÿ íà ì³ñö³. Тел. (097)5330680

205781010101

СБОРЩИК

205151010104

РАЗНОРАБОЧИЕ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Çàðïëàòà äî 10000 ãðí\ìåñ. Ïðåìèè. Ãðàôèê: 8 ÷àñ\äåíü, 6-òè äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ. Îáúåêò íàõîäèòñÿ âîçëå ñò.ì. "Ìèíñêàÿ". Тел. (097)8892204 206041010101

РАЗНОРАБОЧИЕ íà ðó÷íûå ðàáîòû (ñêëåéêà, ñîðòèðîâêà áóìàæíûõ ìåøêîâ). Ç/ï: îïðåäåëÿåòñÿ ïðè ñîáåñåäîâàíèè ( â çàâèñèìîñòè îò ïîäãîòîâêè êàíäèäàòà). Тел. (063)8913102 104321010102

РАЗНОРАБОЧИЙ Æåë. âîçðàñò - 30-55 ëåò, àêêóðàòíîñòü, ïîðÿäî÷íîñòü. Àäðåñ ïðåäïðèÿòèÿ: óë. Âîåííûé ïðîåçä, 8. Òåë: (044)590-15-61, Тел. (067)2351810 206331030101

РАЗНОРАБОЧИЙ

Тел. (068)7616333 104961020103

/Äæåíòëüìåí-êëóá "Íåáåñà" / Ç ÄÐ òà áåç ÄÐ, ñòðîãî áåç ³íòèìó, íàâ÷àºìî, ïîâíèé ñîöïàêåò, ïî÷àòê³âöÿì íàäàºìî êîñòþìè. Ãð: ç 20.00 äî 6.00. Íàäàºìî æèòëî. Ç/ï â³ä 25000 ãðí., âóë. Àâòîçàâîäñüêà, 99\4. Òåë.: (097)288-13-88, (093)052-48-48, (066)770-51-00,(068)033-06-60 Тел. (044)4282206

ХОСТЕСС /Ñóøè-áàð "ÅÂÐÀÇÈß" / îò 20 ëåò. Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ñ îïûòîì è áåç îïûòà ðàáîòû. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00.

Тел. (050)3560005 104251020105

204891020101

Ìîæíî áåç ÎÐ. ÃÐ: ïí.-ïò., ñ 9.00 äî 18.00. Áîðùàãîâêà. Îêëàä - 5000 ãðí. Тел. (068)9637596

105121010102

СЕРВЕРБИЛЕТЕР

ТЕХРАБОТНИКУБОРЩИЦА /Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé DeLuxe" / Ìîæíî áåç ÎÐ. Òåë.: (063)232-55-41 Тел. 2325541

205041010101

/Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé DeLuxe" / Ìîæíî áåç ÎÐ. Òåë.: (063)232-55-41 Тел. 2325541

205041010103

СОРТУВАЛЬНИКИ /Ðîáîòà â ì. Îáóõîâ³ / òà ïðåñóâàëüíèêè âòîðñèðîâèíè. Ìîæëèâà ðîáîòà âàõòîâèì ìåòîäîì. Âèïëàòà ç\ï áåç çàòðèìêè, 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. ÇÏ âèñîêà, óçãîäæóºòüñÿ ïðè ñï³âáåñ³ä³. Àäðåñà: ì. Îáóõ³â, âóë. Êè¿âñüêà, 21, çóïèíêà Êðèíè÷íà. Çâåðòàòèñü ç 8.00 äî 18.00 â ðîáî÷³ äí³ Òåë.:(093)542-17-19, (04572)5-05-32 Тел. (067)8426544

105001010106

СОТРУДНИКИ ïðèâëåêàòåëüíîé âíåøíîñòè. Æåëàòåëüíî îò 25 ëåò. Ñâîáîäíûé ãðàôèê ðàáîòû. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Íåáîëüøîé äðóæíûé êîëëåêòèâ. Ç/ï: âûñîêàÿ. Тел. (068)1254068

204981010101

Òåë: (099)059-94-38, Тел. (096)3518286

206401020101

ТАНЦІВНИЦІ

СОТРУДНИЦА â ïåêàðíþ. Îáÿçàííîñòè: ïîìîãàòü ïîâàðó, ïîìîãàòü àäìèíèñòðàòîðó. Òðåáîâàíèÿ: âîçðàñò - 18-40 ëåò, ëþáèòü ãîòîâèòü, ãðàììîòíàÿ ðå÷ü. ÃÐ: 9.00-18.00 (5/2). Ç/ ï: ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Òåë: (093)605-90-30, Åëåíà. 206911020101

СУРРОГАТНЫЕ МАМЫ

УБОРЩИКИ Ìû ïðåäëàãàåì: ðàáîòó â âàøåì ðàéîíå. Ãèáêèé ãðàôèê. Ñòàáèëüíóþ çàðàáîòíóþ ïëàòó. Ïîìîùü â ïîñåëåíèè. Îáåñïå÷åíèå ñïåöîäåæäîé è îáó÷åíèå. Ñòàíü ÷àñòüþ êîìàíäû SHEN! Òåë: (067)657-30-17, (066)596-63-15 Тел. (067)2470434

104161020101

УБОРЩИКИ Óäîáíûå ñìåíû, êîìôîðòíûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü èëè ïîäðàáîòêà. Îïëàòà îò 5000 äî 7000 ãðí. Ïðè íàëè÷èè îïûòà ðàáîòû îïëàòà åùå âûøå. Çàðïëàòó âûäàåì áåç çàäåðæåê. Àâàíñ, åæåäíåâíûå âûïëàòû. Òåë: (063)325-45-12, Тел. (096)7071688

205991010101

УБОРЩИКИ(ЦЫ) Ðàçëè÷íûå ðàéîíû Êèåâà, íà äíåâíûå, íî÷íûå, ñóòî÷íûå ãðàôèêè ðàáîòû. Çâîíèòå è ïðèõîäèòå! Òåë: (093)059-28-79, Тел. (068)4456148

105071010101

КУРЬЕР подостав едо

ментов Врьерсюомпаниюдля доставипочты,доментовпо ород.ГР:пн.-пт,9.00-18.00. З/п:4500-6000рн.+проезд+ моб.связь.

Тел.:(093)778-01-38 10454103

КУРЬЕРЫ /Åâðîïåéñêàÿ êîìïàíèÿ / Ç/ï: 300 ãðí/äåíü + ïðîåçä. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

æèëüå.

Òåë:

(063)026-39-56,

(096)006-78-43.

Тел. (096) 67843 205461010103

УБОРЩИЦА â ñïîðòèâíûé êëóá "Ôèòíåñ Îëèìï". ÃÐ: íåäåëÿ/íåäåëþ, 7.00 - 19.00. Ç/ï: 3500 ãðí. Óë. Êóëèáèíà, 11, ñò. ì. "Íèâêè". Ñåðãåé Òèõîíîâè÷. Тел. (096)2395246 104691010101

/Êëèíèêà / (äî 39 ëåò). Äî 370000 ãðí. . Ëèöåíçèÿ ÀÂ N 554391. donorstvo@ukr.net. Òåë: (098)268-97-70, (063)291-92-27 Тел. (095)3654077 205391010101

УБОРЩИЦА /Ðåñòîðàí / Ç/ï: îò 4500 ãðí. ÌÐ: óë. Çàêðåâñêîãî, 6 (ð-í Òðîåùèíà). Тел. (067)1945095 206741010104

ТАНЦОВЩИЦЫ /"Dolls Men's Club" / Äåâóøåê îò 18 ëåò, ïðèâëåêàòåëüíîé âíåøíîñòè. Îáóâü è êîñòþìû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ êëóáîì. Ìîæíî áåç ÎÐ. Îáó÷àåì. Ðàññìîòðèì êàíäèäàòóðó ñòóäåíòîê. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. ÃÐ: ñ 20.00 äî 6.00. Ç/ï: îò 15000 ãðí. . ÌÐ: Dolls Men's Club, Êèåâ, ñò.ì. "Îëèìïèéñêàÿ", óë. Áîëüøàÿ Âàñèëüêîâñêàÿ, 57/3. Òåë: (068)114-40-40.

УБОРЩИЦА /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / Íî÷íûå ñìåíû. Тел. (050)4014401 205011010102

УБОРЩИЦЫ /Êàðàîêå-êëóá "Luxury" / Òåë: (097)288-13-88, (093)052-48-48, Тел. (066)7705100 204891050105

205091020101

(ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû). Ç/ï: 250 ãðí/äåíü. Ñîëîìåíñêèé ð-í (áóë. È. Ëåïñå). Тел. (067)5069424 105341020101

РАЗНОРАБОЧИЙ /Ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ "Äèñïëåé ñòîð" / Ç/ï: îò 5000 ãðí. Òåë: (044)337-69-70. 105491010104

ÐÀÁÎÒÀ

УПАКОВЩИКИ

ТАНЦОВЩИЦЫ /Äæåíòëüìåí-êëóá "Solid Gold" / äëÿ ó÷àñòèÿ â ýðîòè÷åñêèõ øîó-ïðîãðàììàõ. Ç/ï: 15000 ãðí. Îáó÷àåì. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Êèåâ, óë. Áîëüøàÿ Âàñèëüêîâñêàÿ (Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 5). www.solidgold.ua, òåë.: (050)293-80-30 Тел. (093)3071207 105871020101

Òåë.: (044)495-22-90 Тел. (093)7719530 204311010101

ФАСОВЩИКИ ЗЕЛЕНИ ÃÐ: äíåâíûå è íî÷íûå ñìåíû. Ç/ï: îò âûðàáîòêè ( îò 5000 ãðí.). Тел. (067)8464943 103771030101

20617101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹19 • 15 òðàâíÿ 2017 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

35

20689102

20590101

НА РАЗЛИЧНЫЕ ВАКАНСИИ /Ðàáîòà çà ðóáåæîì / (ñòðîèòåëüñòâî, âîäèòåëè, ñåìüè, ôåðìåðñòâî, òåïëèöû, çàâîäû è ôàáðèêè, îòåëè, ðåñòîðàíû, îáñëóæèâàþùèé ïåðñîíàë è äð.) Ç\ï îò 30000 äî 145000 ãðí. Ïðîåçä è îôîðì. âñåõ ñïåöèàëüíûõ äîê. íà âûåçä âîçìîæíî íà ïîëîâèíó â êðåäèò çà ñ÷åò ðàáîòîäàòåëÿ. Ëåã. è îô. òðóä-âî ñ ïîëí. ïàê. äîê. Тел. (095)7762877

206891020101

99990523

20509102

ТАНЦІВНИЦІ /Äæåíòëüìåí ñòðèïòèç êëóá / Áåç ³íòèìó. Áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, êîñòþìè, âçóòòÿ. Ç/ï: â³ä 20000 ãðí. Êè¿â, âóë. Áàñåéíà, 2 (Àðåíà-ñ³ò³, 3é ïîâåðõ) òà Äí³ïðîâñüêà íàáåðåæíà, 7. Òåëåôîíóâàòè ç 9.00 äî 21.00. Òåë: (067)232-03-20, Тел. (068)7616333 104961020101

20640102

20542101

20672102

20498101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹19 • 15 òðàâíÿ 2017 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


36

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

99990510

10496102

20489102

10587102

ÐÀÁÎÒÀ

10410101

99991041

99991127

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹19 • 15 òðàâíÿ 2017 ð.


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 277-17-74, 277-17-76

ÐÀÁÎÒÀ Ó×ÅÁÀ

00162251

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 19 (992)

37


ÐÀÁÎÒÀ Ó×ÅÁÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 277-17-74, 277-17-76

20372005

27892001

18042006

01692022

03752017

38

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 19 (992)


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 277-17-74, 277-17-76

ÐÀÁÎÒÀ

30982002

24182009

23942008

15662010

25482006

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 19 (992)

30752002

27712006

30002003

26472007

39


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 277-17-74, 277-17-76

29402005

31132001

07932033

29552011

27882004

30712002

07372015

40

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 19 (992)

Ð

«Работа и Учеба» № 19 (2017г.)  
«Работа и Учеба» № 19 (2017г.)  
Advertisement