Page 4

6

ÂÈÁÅвÒÜ ÂÍÇ ×È ÑÏÅÖ²ÀËÜͲÑÒÜ Ó ÏÎÊÀÆ×ÈÊÓ ÒÀ

ÍÀÂ×ÀËÜͲ ÇÀÊËÀÄÈ ÍÎÌÅÐÀ стор. стор.

ÊËÀÑÈ×ÍÀ ÎѲÒÀ

Др і иївсь і 8

рси

іноземних мов “KLS2” ...............

мов ConcordCentre ................... 15

!Інстит т під отов и 2

Мовна ш ола Шона “SLS” ........................................

Дніпропетровсь ий 8

“Країна Успішних Людей” ..........

національний ніверситет

АРАБСЬКА 8

ніверситет права” ...................

8

8

Др і иївсь і

рси

“Країна Успішних Людей” ..........

!Інстит т під отов и 2

8

ПІДГОТОВЧІ КУРСИ

рси

8

Др і иївсь і

Др і иївсь і

К рси іноземних

Навчально-розвивальний центр

мов ConcordCentre ................... 15 2

ПОЛЬСЬКА Др і иївсь і

1

Др і иївсь і

ЯПОНСЬКА Др і иївсь і

Мовна ш ола Шона

Др і иївсь і

рси

рси 1

1

К рси іноземних мов ConcordCentre ................... 15 Навчально-розвивальний центр 2

Др і иївсь і

рси

іноземних мов “KLS2” ......................................

рси

1

Навчально-розвивальний центр

іноземних мов 1

“KLS2” ......................................

ІТАЛІЙСЬКА

іноземних мов “KLS2” ...............

мов ConcordCentre ................... 15

рси

іноземних мов

“Країна Успішних Людей” ..........

К рси іноземних

іноземних мов “KLS2” ...............

2

ЧЕСЬКА

РОСІЙСЬКА 2

1

Навчально-розвивальний центр “Країна Успішних Людей” ..........

рси

ІСПАНСЬКА Др і иївсь і

рси

іноземних мов “KLS2” ...............

МОВНІ ШКОЛИ “SLS” ........................................

мов ConcordCentre ................... 15 1

ФРАНЦУЗЬКА 1

2

ІНШІ МОВИ К рси іноземних

рси

мов ConcordCentre ................... 15

іноземних мов “KLS2” ...............

ÍÀÂ×ÀÍÍß ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

“Країна Успішних Людей” .......... 1

К рси іноземних

“Країна Успішних Людей” ..........

НАНУ “Київсь ий

рси

іноземних мов “KLS2” ...............

іноземних мов “KLS2” ...............

іноземних мов “KLS2” ...............

“ИРЛЕМ” Инстит т ритмоло ии

Навчально-розвивальний центр

УКРАЇНСЬКА 2

НІМЕЦЬКА Др і иївсь і

99993030

Др і иївсь і 1

Навчально-розвивальний центр 8

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ніверситет права” ...................

1

ТУРЕЦЬКА

іноземних мов “KLS2” ...............

НАНУ “Київсь ий

Евдо ии Марчен о ....................

рси

іноземних мов “KLS2” ...............

КИТАЙСЬКА

МАГІСТРАТУРА

адрів промисловості ...............

1

К рси іноземних

Др і иївсь і 8

НАНУ “Київсь ий

ніверситет права” ...................

рси

ГРЕЦЬКА

Дніпропетровсь ий

ніверситет права” ...................

2

мов ConcordCentre ................... 15

ДРУГА ВИЩА ОСВІТА манітарний ніверситет ..........

Др і иївсь і

іноземних мов “KLS2” ...............

НАНУ “Київсь ий

2

Навчально-розвивальний центр

Київсь ий

б дівництва і архіте т ри ..........

1

К рси іноземних

ВИЩА ОСВІТА

манітарний ніверситет ..........

стор.

АНГЛІЙСЬКА

НАНУ “Київсь ий

адрів промисловості ...............

стор.

ÂÈÂ×ÅÍÍß ÌÎÂ

АСПІРАНТУРА ніверситет права” ...................

стор.

“KLS2” ......................................

1

“Країна Успішних Людей” ..........

2

99994101

Ó×ÅÁÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹51 • 24 ãðóäíÿ 2012 ð.

"Работа и Учеба" - раздел "Учеба", №51 (2012г.)  

Еженедельник "Работа и Учеба" - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев. Высшее образование, краткоср...

"Работа и Учеба" - раздел "Учеба", №51 (2012г.)  

Еженедельник "Работа и Учеба" - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев. Высшее образование, краткоср...

Advertisement