Page 26

28

!

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ PC CAMOB

Навчальні за лади

OC OHA

ß Â ÎÐÀÒÎÐÛ ÏÎÉÄÓ, ÏÓÑÒÜ ÌÅÍß ÍÀÓ×ÀÒ...

EHH

телефони

ТРЕНІНГИ, СЕМІНАРИ _____________________________________ !Інстит т під отов и адрів промисловості .............................................. 417-20-10, 417-41-55 НАНУ “Київсь ий ніверситет права” ........................................................... 424-33-35, 239-64-38 Навчально-розвивальний центр “Країна Успішних Людей” .......................................... 572-29-78, 592-46-40

!

IH

I PC

Навчальні за лади

телефони

Навчально-розвивальний центр “Країна Успішних Людей” .......................................... 572-29-78, 592-46-40

ПІДГОТОВКА ДО ШКОЛИ ____________________________________ Навчально-розвивальний центр “Країна Успішних Людей” .......................................... 572-29-78, 592-46-40

РОБІТНИЧІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ _______________________________ !Інстит т під отов и адрів промисловості .............................................. 417-20-10, 417-41-55 Бесплатное об чение на мастера по ремонт об ви .............................................. 577-25-26

!

Óìåíèå óáåæäàòü, ýôôåêòèâíî âåñòè ïåðåãîâîðû, ÿðêî ïðîâîäèòü ïðåçåíòàöèè, çàèíòåðåñîâûâàòü è ìîòèâèðîâàòü ñëóøàòåëåé ñòàíîâÿòñÿ íåîáõîäèìûìè íàâûêàìè, êîòîðûå ïîâûøàþò âàø ðåéòèíã, ïðèíîñÿò ïðèáûëü, ïîìîãàþò â êàðüåðå. Ïðîøëî âðåìÿ ñêó÷íûõ îò÷åòîâ, íåñêîí÷àåìûõ ïàðòñîáðàíèé, áåñïîëåçíî-ôîðìàëüíûõ ñîâåùàíèé. Äèíàìèêà íàøåãî âðåìåíè è âñ¸ âîçðàñòàþùàÿ êîíêóðåíöèÿ äèêòóþò ñâîè óñëîâèÿ äëÿ áèçíåñ-êîììóíèêàöèé.

ПЕРЕКЛАД, ПЕРЕКЛАДАЧ __________________________________

OC

Åñëè åù¸ íåñêîëüêî ëåò íàçàä îðàòîðñêîå èñêóññòâî, ïóáëè÷íûå âûñòóïëåíèÿ íå âûçûâàëè áîëüøîãî èíòåðåñà è êàçàëèñü ïðåðîãàòèâîé àíòè÷íûõ ôèëîñîôîâ, òî ñåãîäíÿ âñ¸ áîëüøåå êîëè÷åñòâî ëþäåé ñòðåìèòñÿ óëó÷øèòü êà÷åñòâî ñâîåé ðå÷è, èíòåðåñóåòñÿ ïðèåìàìè ïóáëè÷íîãî âûñòóïëåíèÿ, çàäóìûâàåòñÿ íàä ìåòîäàìè âîçäåéñòâèÿ íà àóäèòîðèþ.

Íåäàðîì ïîÿâèëñÿ òåðìèí "êîììóíèêàòèâíàÿ êîìïåòåíòíîñòü". Òîëüêî ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè ïîðîé ñòàíîâèòñÿ íåäîñòàòî÷íî. È ýòî â ëþáîì ïðîöåññå: îò óñòðîéñòâà íà ðàáîòó äî óïðàâëåíèÿ êîëëåêòèâîì. Ìû óáåæäàåì äðóãèõ ïðèíÿòü íàøè èäåè, èçäåëèÿ, òîâàðû è óñëóãè, íàøè ïðåäñòàâëåíèÿ î æèçíè, â êîíöå êîíöîâ - íàñ ñàìèõ. ×åëîâåê ãîâîðèë, ãîâîðèò è áóäåò ãîâîðèòü. Êòî-òî äåëàåò ýòî ëó÷øå, êòî-òî õóæå... Íî êàæäûé ìîæåò ðàçâèâàòü ñâîè ðå÷åâûå íàâûêè, îñâàèâàòü íîâûå, ýôôåêòèâíûå ïðèåìû ðå÷åâûõ êîììóíèêàöèé, ïðèîáðåòàòü íåîáõîäèìóþ åñòåñòâåííîñòü â ëþáûõ ñèòóàöèÿõ îáùåíèÿ. www.rostov-trening.ru

CT

Навчальні за лади

EHTIB телефони

ПЕРЕКЛАДИ ___________________________________ К рси іноземних мов ConcordCentre .............................................. 331-74-48

99992009

Ó×ÅÁÀ

99993022

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹51 • 24 ãðóäíÿ 2012 ð.

"Работа и Учеба" - раздел "Учеба", №51 (2012г.)  

Еженедельник "Работа и Учеба" - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев. Высшее образование, краткоср...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you