Page 21

23

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ ШКОЛА БУХГАЛТЕРІЇ Êóðñè ï³ä³éäóòü ÿê òèì, õòî ùå ò³ëüêè áàæຠñòàòè áóõãàëòåðîì, òàê ³ áóõãàëòåðàì, ÿê³ õî÷óòü ï³äâèùèòè êâàë³ô³êàö³þ, çäîáóòè íîâ³ íàâè÷êè òà çíàííÿ. Îêð³ì ñóòî áóõãàëòåðñüêî¿ «êóõí³», ñëóõà÷³ òàêîæ âèâ÷àþòü îñíîâè êàäðîâî¿ ðîáîòè, ï³äïðèºìíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü, á³çíåñ-ïëàíóâàííÿ. Çàâäÿêè ÷îìó âèïóñêíèê ñòຠóí³âåðñàëüíèì ïðàö³âíèêîì, ÷èì ï³äâèùóº ñâîþ êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü íà ðèíêó ïðàö³. - áóõãàëòåð; - ãîëîâíèé áóõãàëòåð; - áóõãàëòåð-åêîíîì³ñò (áóõîáë³ê, ïîäàòêè, ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íèé àíàë³ç, çîâí³øíüîåêîíîì³÷íà ä³ÿëüí³ñòü, àóäèò, 1Ñ: Áóõãàëòåð³ÿ. 7.7. è 8.)

â³ä âèêëàäà÷à, éîãî çäàòíîñò³ «ïðî³ëþñòðóâàòè» òåîð³þ ïðèêëàäàìè ç æèòòÿ, îñîáëèâî ç âëàñíîãî äîñâ³äó. Òîìó çàíÿòòÿ ó öåíòð³ ïðîâîäÿòü äîñâ³ä÷åí³ âèêëàäà÷³-ïðàêòèêè ç áàãàòîð³÷íèì äîñâ³äîì ðîáîòè, ÿê³ äî òîãî æ ìàþòü âèùó ïåäàãîã³÷íó àáî ïðîô³ëüíó îñâ³òó, â÷åí³ ñòóïåí³. Íàâ³òü ï³ñëÿ âèïóñêó âèêëàäà÷³ ï³äòðèìóþòü êîíòàêòè ç³ ñâî¿ìè âèõîâàíöÿì, äàþòü êîðèñí³ ïîðàäè, äîïîìàãàþòü ðîçâ’ÿçóâàòè ñêëàäí³ âèïàäêè.

ФІНАНСОВЕ ПИТАННЯ

Âàðò³ñòü íàâ÷àííÿ ó á³çíåñ-öåíòð³ «Àíàñòàñ³ÿ» ïðèºìíî äèâóº. Öå îäí³ ç íàéá³ëüø «äåìîêðàòè÷íèõ» êóðñ³â ó Êèºâ³: äåøåâøå ïðîñòî íå çíàéäåòå. Òàêîæ 䳺 ñèñòåìà çíèæîê: ШКОЛА СЕКРЕТАРІВ 5% - ÿêùî âè çàïèñóºòåñü îäíî÷àñíî íà 2 Ùîá â³äïîâ³äàòè ñó÷àñíèì âèìîãàì, ñåê- êóðñè; 10 - 20 % - ÿêùî îïëà÷óºòå âåñü êóðñ ðåòàð ïîâèíåí óì³òè ãðàìîòíî ³ â³äïîâ³äíî äî îäðàçó, òà çíèæêè çà äèñêîíòíèìè êàðòêàìè. ñòàíäàðò³â îôîðìëÿòè ñëóæáîâó äîêóìåíòàö³þ, âåñòè ä³ëîâå ëèñòóâàííÿ êåð³âíèêà; âîëîä³òè ГРАФІК ТА ІНШІ íîâ³òí³ìè êîìï’þòåðíèìè ïðîãðàìàìè, ï³äòðè- ЗРУЧНОСТІ ìóâàòè åôåêòèâíó ðîáîòó îô³ñó òîùî. Äëÿ êîæíîãî ñëóõà÷à ðîçðîáëÿºòüñÿ ³íäèÏðîïîíóºòüñÿ íàâ÷èòèñÿ òàêèì ïðîôåñ³ÿì: â³äóàëüíèé ãðàô³ê çàíÿòü. Çà âèáîðîì ìîæíà - ñåêðåòàð êåð³âíèêà; â³äâ³äóâàòè êóðñè ó ðàíêîâ³, äåíí³, âå÷³ðí³ - ñåêðåòàð-îô³ñ-ìåíåäæåð; çì³íè, êîæíîãî äíÿ, 2 - 3 ðàçè íà òèæäåíü, ÷åðåç - îïåðàòîð êîìï’þòåðà; òèæäåíü àáî ó âèõ³äí³. ßê êîìó çðó÷í³øå. Ùå - øâèäêîäðóê íà ÏÊ. îäíà îñîáëèâ³ñòü êóðñ³â, ÿêà ñïðèÿº åôåêòèâíîìó íàâ÷àííþ, - íåâåëèê³ ãðóïè - ïî 8 - 10 ВИКЛАДАЧІ ÷îëîâ³ê. Ìàë³ ãðóïè äàþòü âèêëàäà÷ó çìîãó Íàñê³ëüêè äîáðå ñëóõà÷³ êóðñ³â çàñâîÿòü ïðèä³ëèòè óâàãó óñ³ì ïðèñóòí³ì, â³äïîâ³ñòè íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë âåëèêîþ ì³ðîþ çàëåæèòü íà ¿õ çàïèòàííÿ. Îêð³ì ëåêö³éíèõ çàíÿòü äóæå

áàãàòî ïðàêòè÷íèõ, íà ÿêèõ ñëóõà÷³ ðîçâ’ÿçóþòü ðåàëüí³ âèðîáíè÷³ ïðîáëåìè, ç ÿêèìè âîíè ìîæóòü ç³øòîâõíóòèñÿ ó ñâî¿é ìàéáóòí³é ðîáîò³.

ДИПЛОМ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ Íàïðèê³íö³ íàâ÷àííÿ êîæíèé «ñòóäåíò» çäຠåêçàìåí, çàë³ê àáî ïèøå äèïëîìíó ðîáîòó òà îòðèìóº äèïëîì, ñâ³äîöòâî äåðæàâíîãî çðàçêà àáî äèïëîì ì³æíàðîäíîãî çðàçêà. Á³çíåñ-öåíòð ïðàöåâëàøòîâóº áàãàòüîõ ñâî¿õ âèïóñêíèê³â. Àäæå ðîáîòîäàâö³ ÷àñòî çâåðòàþòüñÿ äî öåíòðó ó ïîøóêàõ ìîëîäèõ òàëàíîâèòèõ ñïåö³àë³ñò³â. Óñå, ùî âàñ ö³êàâèòü, âè ìîæåòå ä³çíàòèñÿ, çàâ³òàâøè äî öåíòðó. Âïåâíåíà, âè íå áóäåòå ðîç÷àðîâàí³. ß é ñàìà çàìèñëþþñü, ÷è íå çàñâî¿òè ìåí³ ÿêóñü ïðîôåñ³þ, íàïðèêëàä, âåáäèçàéíåðà. Ó æèòò³, ÿê â³äîìî, çàéâèõ çíàíü íå áóâàº... Àäðåñà íàâ÷àëüíîãî á³çíåñ-öåíòðó «Àíàñòàñ³ÿ»: Ì. «Âîêçàëüíà», âóë. Ì. Îñòðîâñüêîãî, 58, 2 ïîâåðõ, îô³ñ 4. Òåë. (044)457-10-91, (044)497-00-96, (044)484-54-57 www.anastasi.kiev.ua ˳ö. ÌÎÍÓ À ¹363851 â³ä 27.11.07 ð.

ϳäãîòóâàëà Í. Áó÷íºâà

ÈÑÒÎÐÈß ØÀÐÔÀ 58 ãîä äî íàøåé ýðû Ïðåäøåñòâåííèê ñåãîäíÿøíèõ òåïëûõ øàðôîâ ïîÿâèëñÿ â Äðåâíåì Ðèìå. Îíè ïîâÿçûâàëè øàðôû íà øåþ, çàùèùàÿ ãîðëî îò õîëîäà, ïîäêëàäûâàëè èõ ïîä äîñïåõè â áîÿõ. À âîåíà÷àëüíèêè ïîâåðõ ìóñêóëüíîãî ïàíöèðÿ íàäåâàëè îôèöåðñêèé øàðô êðàñíîãî öâåòà ñ çîëîòûìè êðó÷åíûìè êèñòÿìè.

Ñåðåäèíà XIX âåêà Ó øàðôà ïîÿâèëîñü íîâîå íàçâàíèå. Íåáîëüøîé ìóæñêîé øàðô âî Ôðàíöèè íàçûâàëñÿ ñache nez, ÷òî îçíà÷àåò «òàéíèê äëÿ íîñà». Òàì êàøíå íîñèëè ìîëîäûå ùåãîëè, ïûòàÿñü ñâîèì íåîáû÷íûì îáëèêîì âûðàçèòü ïðîòåñò ïðîòèâ îáûâàòåëüñêèõ âêóñîâ.

1650 ãîä Ëþäîâèê XIV ñäåëàë øåéíûé ïëàòîê çíàêîì ïðèíàäëåæíîñòè ê äâîðÿíñòâó. Ãåðöîãèíÿ Ëóèçà äå Ëàâàëüåð, îäíà èç ôàâîðèòîê êîðîëÿ, ïðèäóìàëà çàâÿçûâàòü ïëàòîê ñîâåðøåííî ïî-îñîáîìó, â ôîðìå áàáî÷êè.

Ñåðåäèíà XX âåêà Ìîäó íà øàðôû âîçðîäèë Ìàð÷åëëî Ìàñòðîÿíè. Çíàìåíèòûé èòàëüÿíñêèé àêòåð îòíîñèëñÿ ê ÷èñëó òåõ êèíîçâåçä, êîòîðûå ïîëó÷àëè óäîâîëüñòâèå îò íîøåíèÿ øàðôîâ, ñ áîëüøèì àðòèñòèçìîì óêëàäûâàÿ èõ âîêðóã øåè.

Ñåãîäíÿ ïîãîâîðèì îá èñòîðèè øàðÊîíåö XVII âåêà ôà, êîòîðàÿ íàñ÷èòûâàåò áîëåå äâóõ òûñÿ÷ ëåò. Øàðô äàëåêî íå ñðàçó ñòàë ìîäÏåðâûì ýëåìåíòîì îòëè÷èÿ îôèöåíûì àêñåññóàðîì, íî ñåãîäíÿ îí èãðàåò ðîâ îò ñîëäàò â ðóññêîé àðìèè ñòàë îôèïåðâóþ ñêðèïêó â ãàðäåðîáå ëþáîãî öåðñêèé øàðô. ìîäíèêà. 1790 ãîä 260 ãîä äî íàøåé ýðû Âî âðåìåíà Ôðàíöóçñêîé ðåâîëþöèè Âïåðâûå øàðô ïîÿâèëñÿ â äðåâíåì áûëî ìîäíî íîñèòü îãðîìíûå êðàõìàëüÊèòàå. Äðåâíèå êèòàéñêèå âîèíû èñïîëü- íûå ïëàòêè èç ìóñëèíà, êîòîðûå íåñêîëüçîâàëè øàðôû ñ ïðàêòè÷åñêîé öåëüþ: îá- êî ðàç îáìàòûâàëè âîêðóã øåè. Âî Ôðàíâÿçûâàëè øåþ êóñêîì ìàòåðèè, ÷òîáû öèè ýòè îãðîìíûå ïëàòêè íàçûâàëè «ýíêðóàÿáëü», ÷òî çíà÷èò «íå-âåðîÿòíûé». óáåðå÷üñÿ îò õîëîäà è âåòðà.

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹51 • 24 ãðóäíÿ 2012 ð.

Íà÷àëî XXI âåêà Òðèóìôàëüíîå øåñòâèå øàðôà ïî ìèðîâûì ïîäèóìàì. Ïðàêòè÷åñêè ó ëþáîãî äèçàéíåðà âû íàéäåòå â êîëëåêöèè ýòîò ìîäíûé àêñåññóàð. Âàðèàíòîâ ìíîæåñòâî. Êàæäûé ñìîæåò âûáðàòü èìåííî òîò øàðô, êîòîðûé ïðèäåòñÿ âàì ïî âêóñó è âûðàçèò âàøó èíäèâèäóàëüíîñòü. www.po4emu.ru

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00

"Работа и Учеба" - раздел "Учеба", №51 (2012г.)  

Еженедельник "Работа и Учеба" - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев. Высшее образование, краткоср...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you