Page 14

16

!

²ÍÎÇÅÌͲ ÌÎÂÈ

Ö²ÊÀ² ÔÀÊÒÈ ÏÐÎ ÀÍÃ˲ÉÑÜÊÓ ÌÎÂÓ

B B A MO IHO EMHI MOB

Навчальні за лади

телефони

ТУРЕЦЬКА _____________________________________ Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ........................................................... 362-42-44, 360-69-08

УКРАЇНСЬКА ___________________________________ Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ........................................................... 362-42-44, 360-69-08

ФРАНЦУЗЬКА __________________________________ Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ........................................................... 362-42-44, 360-69-08 К рси іноземних мов ConcordCentre .............................................. 331-74-48 Навчально-розвивальний центр “Країна Успішних Людей” .......................................... 572-29-78, 592-46-40

ЧЕСЬКА ________________________________________ Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ........................................................... 362-42-44, 360-69-08

ЯПОНСЬКА _____________________________________ Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ........................................................... 362-42-44, 360-69-08 Навчально-розвивальний центр “Країна Успішних Людей” .......................................... 572-29-78, 592-46-40

ІНШІ МОВИ ____________________________________ К рси іноземних мов ConcordCentre ............ 331-74-48

ІСПАНСЬКА ____________________________________ Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ........................................................... 362-42-44, 360-69-08 К рси іноземних мов ConcordCentre ............ 331-74-48 Навчально-розвивальний центр “Країна Успішних Людей” .......................................... 572-29-78, 592-46-40

Àíãë³éñüêó ìîâó ââàæàþòü ñâîºþ ð³äíîþ ìîâîþ ìàéæå 400 ì³ëüéîí³â ëþäåé, à â ÿêîñò³ äðóãî¿ ìîâè íåþ âîëîä³þòü á³ëüøå 1 ì³ëüÿðäà ëþäåé. Òèì íå ìåíø, àíãë³éñüêà ìîâà çàéìຠëèøå òðåòº ì³ñöå â ñâ³ò³ çà ïîøèðåí³ñòþ ï³ñëÿ êèòàéñüêî¿ òà ³ñïàíñüêî¿ ìîâ. Íàéñòàð³øèì ñëîâàì àíãë³éñüêî¿ ìîâè ìàéæå 14 000 ðîê³â ³ âîíè ïîõîäÿòü ç íîñòðàòè÷íèõ ìîâ ³íäîºâðîïåéñüêî¿ ñ³ì'¿. Äî òàêèõ ñë³â íàëåæàòü ñëîâà apple (apal), bad (bad), gold (gold). Ñëîâíèêîâèé ñêëàä àíãë³éñüêî¿ ìîâè º íàéá³ëüøèì ó ñâ³ò³ ³ íàë³÷óº áëèçüêî 800 000 ñë³â. Ïðè öüîìó ñëîâíèêîâèé çàïàñ á³ëüøîñò³ íîñ³¿â àíãë³éñüêî¿ ìîâè ñêëàäຠ12000 - 20000 ñë³â, à äëÿ òîãî, ùîá ãîâîðèòè àíãë³éñüêîþ, äîñèòü âèâ÷èòè 1500 2000 ñë³â.

ДЕКІЛЬКА ЦІКАВИХ ФАКТІВ:  àíãë³éñüê³é ìîâ³ íàçâè âñ³õ êîíòèíåíò³â çàê³í÷óþòüñÿ íà òó æ ë³òåðó, ç ÿêî¿ ïî÷èíàþòüñ. Çà äàíèìè ñëîâíèêà Oxford English Dictionary íàéäîâøå ñëîâî àíãë³éñüêîþ ìîâîþ - öå ñëîâî «pneumonoultramicroscopicsilicovolcanokoniosis».  íüîìó 45 áóêâ. ªäèíèé ÷èñë³âíèê â àíãë³éñüê³é ìîâ³, ê³ëüê³ñòü áóêâ ÿêîãî çá³ãàºòüñÿ ç ÷èñëîâèì çíà÷åííÿì, - öå ñëîâî «four» («÷îòèðè»).  àíãë³éñüê³é ìîâ³ íåìຠñë³â, ÿê³ ðèìóþòüñÿ ³ç ñëîâàìè month, orange, silver àáî purple. Àíãë³éñüêå ñëîâî slave (ðàá) ïîõîäèòü â³ä íàçâè ñëîâ'ÿíñüêèõ ïëåìåí.  äàâíèíó ãåðìàíñüê³ ïëåìåíà ïðîäàâàëè ñëîâ'ÿíñüêèõ áðàíö³â â ðàáñòâî ðèìëÿíàì. Càìà ïîøèðåíà áóêâà àíãë³éñüêîãî àëôàâ³òó - E, à ñàìà ð³äêî âèêîðèñòîâóâàíà -Q Ïîêè âè ÷èòàºòå öåé òåêñò, 700 ì³ëüéîí³â ÷îëîâ³ê ïî âñüîìó ñâ³òó âèâ÷ຠàíãë³éñüêó ìîâó. www.ukraine.filolingvia.com

ІТАЛІЙСЬКА ____________________________________ Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ........................................................... 362-42-44, 360-69-08 Навчально-розвивальний центр “Країна Успішних Людей” .......................................... 572-29-78, 592-46-40

99992029

Ó×ÅÁÀ

99991114

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹51 • 24 ãðóäíÿ 2012 ð.

"Работа и Учеба" - раздел "Учеба", №51 (2012г.)  
"Работа и Учеба" - раздел "Учеба", №51 (2012г.)  

Еженедельник "Работа и Учеба" - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев. Высшее образование, краткоср...

Advertisement