Page 13

15

²ÍÎÇÅÌͲ ÌÎÂÈ öå ñëîâî íàñò³ëüêè ÷àñòî âèêîðèñòîâóºòüñÿ ³íîçåìöÿìè, ùî â ö³ëîìó ðÿä³ âèïàäê³â âòðà÷ຠâñÿêèé ñåíñ. ßê ïèñàâ íåäàâíî îäèí ³òàë³éñüêèé æóðíàë³ñò, ÿêèé ïðîæèâ ð³ê â Àìåðèö³, éîãî ñï³ââ³ò÷èçíèêè, ëåäü ç³éøîâøè ç ë³òàêà, çàñèïàþòü çóñòð³÷àþ÷èõ ö³ëèì ãðàäîì ÎÊ, íåçàëåæíî â³ä òîãî, ÷è çãîäí³ âîíè ç ñï³âðîçìîâíèêîì ³ ÷è ðîçóì³þòü, ïðî ùî âçàãàë³ éäåòüñÿ. Õî÷à ñåðåä àìåðèêàíö³â ÎÊ íå òàê ïîïóëÿðíå, ÿê â ³íøèõ êðà¿íàõ, ÑØÀ º, íàïåâíî, ºäèíèì ì³ñöåì íà ïëàíåò³, äå ñåìàíòèêà öüîãî ñëîâà íå ñïîòâîðþºòüñÿ. Òóò âîíî íå º ÷åðãîâèì, íàâ³òü íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî âåëüìè ðîçìîâíå çà ñòèëåì. Ó ä³ëîâ³é, ôîðìàëüí³é îáñòàíîâö³ ÎÊ çàçâè÷àé íå âèêîðèñòîâóþòü. Íàïðèêëàä, ó â³äïîâ³äü íà çàïèò íà÷àëüíèêà: Could you please have this memorandum ready by 2:00 this afternoon? íå ðåêîìåíäóºòüñÿ â³äïîâ³äü: OK, sure, êðàùå ñêàçàòè: Yes, of course / Certainly / Will do. Ó íåîô³ö³éí³é îáñòàíîâö³ OK ÷àñòî âèñòóïຠâ ÿêîñò³ ï³äòâåðäæåííÿ âæå óçãîäæåíî¿ äîìîâëåíîñò³: So we’ll meet at 6:00 at John’s place for drinks? - OK / Fine, see you later / then. Ïðî áàãàòîçíà÷í³ñòü OK îñîáëèâî ÷àñòî çàáóâàþòü íàø³ ñï³ââ³ò÷èçíèêè, ÿê³ ââàæàþòü, ùî öå ñëîâî çàâæäè îçíà÷ຠò³ëüêè òâåðäæåííÿ - yes, all right, â ñåíñ³ “òàê, ÿ çãîäåí”. Àëå âîíî òàêîæ ìຠçíà÷åííÿ Did you understand må? (“Âè ìåíå çðîçóì³ëè?”), ³ íåïî³íôîðìîâàí³ñòü ïðî öå ïðèçâîäèòü äî ÷àñòèõ êóðéîç³â, îäèí ç ÿêèõ òðàïèâñÿ ç ìî¿ì çíàéîìèì. ³í ïåðåáóâàâ ó ÑØÀ, àëå ïîâèíåí áóâ âè¿õàòè â Êàðàêàñ. ² äëÿ îòðèìàííÿ â³çè äî Âåíåñóåëè âèðóøèâ äî ¿¿ êîíñóëüñòâà, ÿêå ðîçòàøîâàíå ó âåëèêîìó àìåðèêàíñüêîìó ì³ñò³. Êîíñóëüñòâî áóëî çà÷èíèíå. “It’s open from ten to twelve, OK?” - “³äêðèòå ç äåñÿòè äî äâàíàäöÿòè, OK!”, - ïîâ³äîìèâ îõîðîíåöü. - “No, that’s not OK, I need a visa” - “ͳ÷îãî íå ÎÊ. Ìåí³ ïîòð³áíà â³çà “, - çàïåðå÷èâ â³í. Âïåðøå îïóáë³êîâàíà íà ñàéò³ Õàáðàõàáð Çà ìàòåð³àëàìè Àíòîíà Ìàð÷åíêà www.langust.ru

99991024

!

00621026

B B A MO IHO EMHI MOB

Навчальні за лади

телефони

АНГЛІЙСЬКА ___________________________________ Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ........................................................... 362-42-44, 360-69-08 К рси іноземних мов ConcordCentre ............ 331-74-48 Мовна ш ола Шона “SLS” ............................................................. 495-44-41, 586-53-84 Навчально-розвивальний центр “Країна Успішних Людей” .......................................... 572-29-78, 592-46-40

АРАБСЬКА _____________________________________ Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ........................................................... 362-42-44, 360-69-08 К рси іноземних мов ConcordCentre .............................................. 331-74-48

ГРЕЦЬКА _______________________________________ Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ........................................................... 362-42-44, 360-69-08

КИТАЙСЬКА ____________________________________ Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ........................................................... 362-42-44, 360-69-08 Навчально-розвивальний центр “Країна Успішних Людей” .......................................... 572-29-78, 592-46-40

НІМЕЦЬКА _____________________________________ Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ........................................................... 362-42-44, 360-69-08 К рси іноземних мов ConcordCentre .............................................. 331-74-48 Навчально-розвивальний центр “Країна Успішних Людей” .......................................... 572-29-78, 592-46-40

ПОЛЬСЬКА _____________________________________ Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ........................................................... 362-42-44, 360-69-08 К рси іноземних мов ConcordCentre .............................................. 331-74-48

РОСІЙСЬКА ____________________________________ Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ........................................................... 362-42-44, 360-69-08

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹51 • 24 ãðóäíÿ 2012 ð.

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00

"Работа и Учеба" - раздел "Учеба", №51 (2012г.)  

Еженедельник "Работа и Учеба" - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев. Высшее образование, краткоср...

Advertisement