Page 11

13

ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ

ÐÅòÎÍÀËÜͲ ÖÅÍÒÐÈ ÎÖ²ÍÞÂÀÍÍß ßÊÎÑÒ² ÎѲÒÈ Ïåðø í³æ çâåðíóòèñÿ äî Óêðà¿íñüêîãî öåíòðó îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè ðàäèìî âèéòè íà çâ’ÿçîê ³ç ðåã³îíàëüíèì öåíòðîì îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè, ùî â³äïîâ³äຠçà âàø ðåã³îí. ÖÅ ÏÐÈÑÊÎÐÈÒÜ ÂÈвØÅÍÍß ÂÀØÈÕ ÏÐÎÁËÅÌ. ³ííèöüêèé ðåã³îíàëüíèé öåíòð îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè Ðåã³îíè îáñëóãîâóâàííÿ: ³ííèöüêà, Æèòîìèðñüêà, Õìåëüíèöüêà îáëàñò³ Ïîøòîâà àäðåñà: âóë. Êè¿âñüêà, 46, ì. ³ííèöÿ, 21009 Òåëåôîí: (0432) 65-65-35 *** Äí³ïðîïåòðîâñüêèé ðåã³îíàëüíèé öåíòð îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè Ðåã³îíè îáñëóãîâóâàííÿ: Äí³ïðîïåòðîâñüêà, Çàïîð³çüêà îáëàñò³ Ïîøòîâà àäðåñà: âóë. Íîâîñåë³âñüêà, 27, ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, 49083 Òåëåôîí: (056) 790-24-99 *** Äîíåöüêèé ðåã³îíàëüíèé öåíòð îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè Ðåã³îíè îáñëóãîâóâàííÿ: Äîíåöüêà, Ëóãàíñüêà îáëàñò³ Ïîøòîâà àäðåñà: âóë. Ìóøêåò³âñüêà, 19, ì. Äîíåöüê, 83014 Òåëåôîí: (062) 297-67-64 *** ²âàíî-Ôðàíê³âñüêèé ðåã³îíàëüíèé öåíòð îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè Ðåã³îíè îáñëóãîâóâàííÿ: ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà, ×åðí³âåöüêà, Çàêàðïàòñüêà, Òåðíîï³ëüñüêà îáëàñò³ Ïîøòîâà àäðåñà: âóë. Áàíäåðè, 1, ì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüê, 76018 Òåëåôîí: (0342) 75-09-75 *** Êè¿âñüêèé ðåã³îíàëüíèé öåíòð îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè Ðåã³îíè îáñëóãîâóâàííÿ: ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà, ×åðêàñüêà, ×åðí³ã³âñüêà îáëàñò³ Ïîøòîâà àäðåñà: âóë. ̳ñòà Øàëåòò, 1À, ì. Êè¿â, 02192 Òåëåôîíè: (044) 360-70-04, (044) 361-42-17 *** Ëüâ³âñüêèé ðåã³îíàëüíèé öåíòð îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè Ðåã³îíè îáñëóãîâóâàííÿ: Ëüâ³âñüêà, гâíåíñüêà, Âîëèíñüêà îáëàñò³ Ïîøòîâà àäðåñà: âóë. Øåâ÷åíêà, 116, êîðï. 2, ì. Ëüâ³â, 79039 Òåëåôîí: (032) 242-26-60 *** Îäåñüêèé ðåã³îíàëüíèé öåíòð îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè Ðåã³îíè îáñëóãîâóâàííÿ: Îäåñüêà, Ìèêîëà¿âñüêà, ʳðîâîãðàäñüêà îáëàñò³ Ïîøòîâà àäðåñà: âóë. Àêàäåì³êà Êîðîëüîâà, 26, ì. Îäåñà, 65114 Òåëåôîíè: (048) 784-69-95, (048) 784-89-36 *** ѳìôåðîïîëüñüêèé ðåã³îíàëüíèé öåíòð îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè Ðåã³îíè îáñëóãîâóâàííÿ: Àâòîíîìíà Ðåñïóáë³êà Êðèì, ì. Ñåâàñòîïîëü, Õåðñîíñüêà îáëàñòü Ïîøòîâà àäðåñà: âóë. Ñåìàøêà, 15, ì. ѳìôåðîïîëü, 95026 Òåëåôîí: (0652) 60-19-67 *** Õàðê³âñüêèé ðåã³îíàëüíèé öåíòð îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè Ðåã³îíè îáñëóãîâóâàííÿ: Õàðê³âñüêà, Ïîëòàâñüêà, Ñóìñüêà îáëàñò³ Ïîøòîâà àäðåñà: ìàéäàí Ñâîáîäè, 6, ê³ì. 463 ì. Õàðê³â, 61022 Òåëåôîí: (057) 705-07-37

!

B A OCBITA

Навчальні за лади

телефони

АСПІРАНТУРА __________________________________ НАНУ “Київсь ий ніверситет права” ........................................................... 424-33-35, 239-64-38

ВИЩА ОСВІТА _________________________________ !Інстит т під отов и адрів промисловості .............................................. 417-20-10, 417-41-55 Дніпропетровсь ий манітарний ніверситет ................................................... (056)371-51-45 Київсь ий національний ніверситет б дівництва і архіте т ри ............................. 245-48-56, 244-96-63 НАНУ “Київсь ий ніверситет права” ........................................................... 424-33-35, 239-64-38

ДРУГА ВИЩА ОСВІТА _________________________________ Дніпропетровсь ий манітарний ніверситет ................................................... (056)371-51-45 НАНУ “Київсь ий ніверситет права” ........................................................... 424-33-35, 239-64-38

МАГІСТРАТУРА ________________________________ НАНУ “Київсь ий ніверситет права” ........................................................... 424-33-35, 239-64-38

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ __________________________________ !Інстит т під отов и адрів промисловості .............................................. 417-20-10, 417-41-55 “ИРЛЕМ” Инстит т ритмоло ии Евдо ии Марчен о ...................................................... 229-33-27

ПІДГОТОВЧІ КУРСИ _________________________________________ НАНУ “Київсь ий ніверситет права” ............ 424-33-35, 239-64-38

!

HAB AHH A OP OHOM

Навчальні за лади

телефони

МОВНІ ШКОЛИ ________________________________ Мовна ш ола Шона “SLS” ............................. 495-44-41, 586-53-84

www.testportal.gov.ua 99992033

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹51 • 24 ãðóäíÿ 2012 ð.

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00

"Работа и Учеба" - раздел "Учеба", №51 (2012г.)  
"Работа и Учеба" - раздел "Учеба", №51 (2012г.)  

Еженедельник "Работа и Учеба" - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев. Высшее образование, краткоср...

Advertisement