Page 1

17842141

19152012

21592003

20222046

17842150

11572016


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

13482014

20362006

23922001

22742013

19572069

2

19262003

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 50 (831)


3

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÂÀÊÀÍѲ¯ ²ÄÍÎÂËÞÞÒÜÑß ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ÙÎÒÈÆÍß

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ WWW.RIU.COM.UA

ÇìIñò ðîçäIëó «Ðàáîòà» ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ ÏÎÒвÁͲ ÊÅвÂÍÈÊÈ, Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

ñò.8 ñò.14

Всераїнсьий реламно-інформаційнийтижневи сферіпрацевлаштвання танавчання

ïåðø³ îñîáè ï³äïðèºìñòâà; êåð³âíèêè â³ää³ë³â, íàïðàâëåíü; á³çíåñ-êîíñóëüòàíòè, åêñïåðòè, àíàë³òèêè

¹ 50 (831) 16 ãðóäíÿ 2013 ð.

åêñïåðòè; åíåðãåòèêè; êîíñòðóêòîðè; òåõíîëîãè; ëîã³ñòèêè; ìåòîäèñòè; ïñèõîëîãè; á³çíåñ-òðåíåðè; þðèñïðóäåíö³ÿ; þâåë³ðè

Засновни і видавець ТОВ«Поіс -Плюс» Свід.прореєстрацію KВ №4740 від 14.12.2000 р. Видаєтьсяз09.07.96р.

ÂÈÕÎÄÈÒÜ ÙÎÏÎÍÅIJËÊÀ Диретор ............. ШмейоГ.В. Головнийредатор . КчмаВ.В. Адресаредаціїдлялистів: 03057,м.Київ, вл.Молдавсьа,2,оф.“1-B” 4 -90, 91 453-34 Òåë./ôàêñ: 453-3

poisk@optima.com.ua ØÀÍÎÂͲ ×ÈÒÀײ! Дяємо, що Ви обрали саме наш азет, шаючи собі чи близьим робот. Впевнені,щоздопомооюазети"РаботаиУчеба",Виобов'язовознайдетедостойнробот. Для цьоо в нашом виданні,врозділі"Работа",щотижня дрються тисячі реальних ваансій від прямих роботодавців. Редація постійно працюєнадтим,щобвазетібли ваансіїідляфахівців,ідляробітниів,ідлялітніхлюдей,атаождлятих,хтощенемаєдосвідроботи-стдентів,випсниів. Вазеті,дляшвидоопошнеобхідноїваансії,зроблений "Поажчивсіхваансійномера". Він завжди дрється на першихсторінах,післязміст.Крім тоо, ожен може безоштовно розмістити своє "Міні-резюме" в розділі "Шаю робот". Цей розділчитаютьроботодавцііВи маєтереальнийшанс,щоВаш андидатр помітять. Умови розміщення читайте в розділі "Шаюробот". Уже16роівСВОЄЮнашазетвважаєбаатотисячнаадиторія читачів і широе оло роботодавців, за оперативність і правдивістьопбліованоїінформації.Приєднйтесьдоних! Редаціятижневиа"Работаи Учеба"відщироосерцябажає Вам спішноо пош роботи, ар'єрноо зростання та реалізаціїВашихзадмів.Бдемораді допомотиВамцьом!

Äå ìîæíà ïðèäáàòè Ðàáîòà è Ó÷åáà” "Ð ãàçåòó " Второвіймережііосів"Преса"інаомерційнихрозладахв КиєвііКиївсьійобл. Наазетно-жрнальнихрозладах настанціяхметрополітен,залізничноовозаліпідземнихпереходів.

ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÈ

ñò.14

ÌÅÍÅÄÆÅÐÈ

ñò.15

ç ðåàë³çàö³¿, àãåíòè òà ìåíåäæåðè ç ðåêëàìè, ïîë³ãðàô³¿

ÎÔ²ÑͲ ÑËÓÆÁÈ

ñò.15

êàäðîâ³ ñëóæáè; ñåêðåòàð³àò, ä³ëîâîäñòâî; ïåðåêëàäà÷³; àðõ³âíà ñïðàâà; îïåðàòîðè ÏÊ

ÅÊÎÍÎ̲ÊÀ, Ô²ÍÀÍÑÈ

ñò.16

åêîíîì³êà òà ô³íàíñè; áàíê³âñüêà ñïðàâà; áóõãàëòåð³ÿ òà àóäèò

ÒÂÎÐײ ÏÐÎÔÅѲ¯

ðåäàêòîðè; âåðñòàëüíèêè; äèçàéíåðè; êîðåêòîðè; ìàêåò÷èêè; ïàëÿòóðíèêè; äðóêàð³; æóðíàë³ñòè; ìàðêåòîëîãè

ñò.17

â³çàæèñòè; ìàéñòðè ìàí³êþðó-ïåäèêþðó; êîìá³íîâàí³ ïåðóêàð³; êîñìåòîëîãè; ìàéñòðè òàòóàæó, ï³ðñ³íãó

ñò.18

âèõîâàòåë³; ãóâåðíàíòêè; äîìîãîñïîäàðêè; äîìàøí³ â÷èòåë³; ëîãîïåäè; íÿí³; äîìàøí³ êóõàð³; ñàä³âíèêè

ñò.18

ë³êàð³; ìîëîäøèé ìåäïåðñîíàë; êåð³âíèêè ôàðì. ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ôàðìàöåâòè; ïðîâ³çîðè; ìåäè÷í³ ïðåäñòàâíèêè

ñò.18

âèêëàäà÷³; çàâó÷³; äèðåêòîðè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â; âèõîâàòåë³; ìåòîäèñòè; ðåïåòèòîðè; ìàéñòðè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ

ÒÓÐÈÇÌ, ²ÍÄÓÑÒÐ²ß ÐÎÇÂÀÃ

ñò.18

êåð³âíèêè ³ ñï³âðîá³òíèêè òóðô³ðì; åêñêóðñîâîäè; ìåíåäæåðè òà àãåíòè ç òóðèçìó; ã³äè-ïåðåêëàäà÷³; àäì³í³ñòðàòîðè; àêòîðè; êðóï’º; ìàðêåðè

ÎÕÎÐÎÍͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.18

íà÷àëüíèêè ñëóæá áåçïåêè; îõîðîííèêè; îõîðîíö³; îõîðîíö³êîíòðîëåðè; îõîðîíö³-àäì³í³ñòðàòîðè; ³íñïåêòîðè îõîðîíè

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

ñò.20

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ñïåö³àë³ñòè; òîðãîâ³ ïðåäñòàâíèêè; ìåíåäæåðè ç ïðîäàæó; ñïåö³àë³ñòè ïî çàêóïêàì; ïðîäàâö³; ìåð÷åíäàéçåðè; ñóïåðâàéçåðè; òîâàðîçíàâö³

ÑÒÀÒÒ² ÐÎÇIJËÓ "ÐÀÁÎÒÀ"

Передпл.iнде с40366

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 16 ãðóäíÿ 2013 ð.

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ, ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß ² ÊÎÌÅÐÖ²ß

ñò.29

ñò.17

ÐÅÊËÀÌÀ, ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ, ÂÈÄÀÂÍÈ×À ÑÏÐÀÂÀ, ÏÎ˲ÃÐÀÔ²ß ñò.17

ÏÅÄÀÃÎòÊÀ

óïðàâëÿþ÷³; çàâ.âèðîáíèöòâîì; àäì³í³ñòðàòîðè; áàðìåíè; îô³ö³àíòè; êóõàð³; ìåòðäîòåë³; êîíäèòåðè; õîñòåñ; ñîìåëüº; ìåíåäæåðè; îáñëóãîâóþ÷èé ïåðñîíàë

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

ïðîãðàìóâàííÿ, ðîçðîáêà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì; ³íòåðíåò-òåõíîëî㳿; åêñïëóàòàö³ÿ ³ ï³äòðèìêà êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè òà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÒÀ ÔÀÐÌÀÖ²ß

ÐÅ ÐÅÑÒÎÐÀÍÍÈÉ Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß, ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ ñò.26

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; âî䳿 ð³çíèõ êàòåãîð³é; äèñïåò÷åðè; ñëóæáîâö³; ðîá³òíèêè àâòîñåðâ³ñó; ìåíåäæåðè ç³ çáóòó àâòîìîá³ë³â ³ çàï÷àñòèí

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐͲ, ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉͲ ÒÀ ²ÍÒÅÐÍÅÒ-ÒÅÕÍÎËÎò¯ ñò.17

ÄÎÌÀØÍ²É ÑÅвÑ

ñò.26

ñïåö³àë³ñòè ³ ìàéñòðè õ³ì÷èñòîê, ôîòîàòåëüº, ëîìáàðä³â, ìåòàëîðåìîíòó; ðîá³òíèêè ìóí³öèïàëüíèõ êîìóíàëüíèõ ñëóæá ³ ïðèâàòíèõ ô³ðì; ñïåö³àë³ñòè ç ðåìîíòó ³ åêñïëóàòàö³é ïîáóòîâî¿ òåõí³êè; äîïîì³æíèé ïåðñîíàë; ñïåö³àë³ñòè ç åêñïëóàòàö³¿ ñïîðóä

ñò.17

³íæåíåðè; ñïåö³àë³ñòè ç ïðîåêòóâàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òåõí³êè

ÏÅÐÑÎÍÀË ÑÀËÎͲ ÊÐÀÑÈ

ñò.25

êåð³âíèêè â³ää³ë³â; ìåíåäæåðè; ñïåö³àë³ñòè; ìàêëåðè; åêñïåðòè; àãåíòè ç íåðóõîìîñò³; ñòðàõîâ³ àãåíòè

äèçàéíåðè; ôîòîãðàôè; õóäîæíèêè; ôëîðèñòè

²ÍÆÅÍÅÐÍÎ-ÒÅÕͲ×ÍÈÉ ÏÅÐÑÎÍÀË

ÊÎ̲ÐÍÈÊÈ, ÐÎÁ²ÒÍÈÊÈ ÑÊËÀÄÓ ÏÎÁÓÒβ ÒÀ ÊÎÌÓÍÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.29

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.33

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; òåõíîëîãè; ñïåö³àë³ñòè; ³íæåíåðè; äèçàéíåðè; ìîäåëüºðè; êîíñòðóêòîðè; âñ³ ðîá³òíè÷³ ñïåö³àëüíîñò³

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ² ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÀ

ñò.39

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; îðãàí³çàòîðè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò; ³íæåíåðè, ñïåö³àë³ñòè, ðîá³òíèêè áóä³âåëüíèõ ñïåö³àëüíîñòåé; àðõ³òåêòîðè; äèçàéíåðè; êîíñòðóêòîðè

ÌÅÁËÅÂÅ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.40

ñêëàäàëüíèêè-óñòàíîâíèêè êîðïóñíèõ ìåáë³â; ñòîëÿðè-âåðñòàòíèêè; ìàëÿðè-îáðîáíèêè (ïî äåðåâó); ìàéñòðè ç ïåðåòÿæêè ìåáë³â; ð³çüáÿðè ïî äåðåâó; âåðñòàòíèêè (ïî äåðåâó); ïèëîðàìíèêè

ËÅÃÊÀ ÏÐÎÌÈÑËβÑÒÜ

ñò.40

âèøèâàëüíèö³; â’ÿçàëüíèö³; êîíñòðóêòîðè îäÿãó; êðàâö³; ìàéñòðè ç ïîøèòòÿ îäÿãó; ìîäåëüºðè; ðîçêð³éíèêè; øâà÷êè; çøèâàëüíèêè

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

ñò.40

ðîáîòà áåç ñïåö³àëüíî¿ ï³äãîòîâêè; àãåíòè, âàíòàæíèêè, ïðèáèðàëüíèö³, âàõòåðè, äèñïåò÷åðè íà òåëåôîí³, ðîçêëåþâà÷³ îãîëîøåíü, ãàðäåðîáíèêè, ñòîðîæ³, ³í.; íàäîìíà ðîáîòà

ÊÓÐ’ªÐÈ ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÑÒÓÄÅÍҲ ÐÎÁÎÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

ñò.44 ñò.44 ñò.45

ïîñëóãè àãåíòñòâ ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ; â³çîâà ï³äòðèìêà; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü åì³ãðàö³¿; þðèäè÷í³ êîíñóëüòàö³¿

ÌÎÄÅËÜÍÈÉ, ØÎÓ-Á²ÇÍÅÑ

ñò.45

ìîäåë³; òàíö³âíèö³; ôîòîìîäåë³

ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.46

îðåíäà æèòëà, òðàíñïîðòí³ òà ìåäïîñëóãè,ìàñàæ, îðãàí³çàö³ÿ ñâÿò, ðåìîíòè, áðîíåäâåð³

• ÂÀÊÀÍѲ¯ ÍÎÌÅÐÀ ÇÀ ÀËÔÀ²ÒÎÌ • ÍÎÂÈÍÈ ÐÈÍÊÓ ÏÐÀÖ² • ÐÅÏÅÐÒÓÀРʲÍÎÒÅÀÒв ÍÀ ÃÐÓÄÅÍÜ

ñòîð. 4-5 ñòîð. 7 ñòîð. 61

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


4

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÀËÔÀ²ÒÍÈÉ ÏÎÊÀÆ×ÈÊ ÂÀÊÀÍÑ²É ÍÎÌÅÐÓ стор.

стор.

А

ГІПСОКАРТОННИК .............. 8,39

АВТОЕЛЕКТРИК .................. 8,29

Д

стор.

стор.

КЕРІВНИКМАГАЗИНУ ............ 14

МЕНЕДЖЕРЗПРОДАЖУ .. 11,15

........................................ 21,22

........................................ 16,21

ДВІРНИК .......................... 13,24

КОВАЛЬ ................................ 34

............................................. 40

АВТОКРАНІВНИК .............. 29,34

........................................ 41,43

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК ...... 12,20

МЕНЕДЖЕРЗРОЗВИТКУ ...... 15

АВТОМИЙНИК .................... 8,29

ДИРЕКТОР ............................ 14

........................................ 41,42

.................................... 30,40,44

ДИСПЕТЧЕР ................. 10,13,15

КОМІРНИК ........................ 10,11

АВТОСЛЮСАР .................. 29,31

............................... 16,29,30,31

........................................ 19,24

............................................. 32

........................................ 25,26

............................................. 15

АГЕНТСТРАХОВИЙ ............... 29

ДОГЛЯДАЛЬНИЦЯ ................. 18

КОНДИТЕР ....................... 22,23

МЕХАНІЗАТОР .................. 30,33

........................................ 33,43

ДОМОГОСПОДАРКА .............. 18

........................................ 26,28

МИЙНИК .......................... 27,33

.................................... 30,31,32

.................................... 32,33,34

АГРЕГАТНИК ......................... 30

Е

АГРОНОМ ......................... 14,15

ЕКСКАВАТОРНИК ............. 32,39

АДМІНІСТРАТОР ............... 10,11

ЕКСПЕДИТОР ........................ 11

.................................... 14,26,27 ........................................ 28,29 АСИСТЕНТКЕРІВНИКА ..... 13,40

Б

........................................ 31,33 ЕЛЕКТРИК ............................. 28 ........................................ 33,46 ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК ........ 14

БАРМЕН ........................... 25,26

........................................ 33,34

........................................ 27,28

ЕЛЕКТРОЗВАРНИК ........... 13,33

БУДІВЕЛЬНИК ....................... 39 БУРИЛЬНИК ............................ 8

........................................ 34,39 ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК ..... 13,34

........................................ 30,39

ЕЛЕКТРОМОНТЕР .................. 34

БУХГАЛТЕР .................. 16,17,21

ЕЛЕКТРОСЛЮСАР ................... 8

................................... 22,27,28

........................................ 30,34

БІЛЕТЕР .................................. 8

З

............................................. 21 МЕНЕДЖЕРПОРОБОТІЗ КЛІЄНТАМИ ........................... 14

КОНСТРУКТОР ................. 17,34

........................................ 41,42

КОНСУЛЬТАНТ ................. 11,15

МИЙНИКПОСУДУ ............ 11,28

........................................ 21,42

МОНОЛІТНИК ........................ 39

КОШТОРИСНИК ............... 15,39

МОНТАЖНИК ........................ 11

КРАНІВНИК ...................... 32,34

........................................ 14,39

КУР’ЄР ............................... 9,13

МОТОРИСТ ........................... 30

........................................ 23,31

........................................ 32,33

........................................ 42,44

МУЛЯР .................................. 39

КУХАР .............................. 11,22

Н

................................... 24,25,26

НАЛАГОДЖУВАЛЬНИК ...... 14,34

.................................... 27,28,29

НЯНЯ .................................... 18

КІНОМЕХАНІК ................... 15,40

Л

О ОБВАЛЮВАЛЬНИКМ’ЯСА

ЛІКАР .................................... 18 ЛІКАР-СТОМАТОЛОГ ............. 18

21,24,25 ............................................. 27

ЗАВГОСП ........................... 8,26

М

В

ЗАКРІЙНИК ...................... 11,40

МАЙСТЕР ......................... 32,39

........................................ 27,42

ВАНТАЖНИК ............ 10,11,12,19

ЗАМІРНИК ........................ 11,39

МАКЕТНИК ......................... 9,34

ОПЕРАТОР ....................... 11,19

..................... 22,23,24,25,26,34

ЗАСТУПНИК .......................... 14

МАЛЯР ............................... 8,39

........................................ 40,42

.................................... 40,41,43

........................................ 21,22

МАРКУВАЛЬНИК ...................... 9

ОПЕРАТОРПК .................. 16,22

ВИКЛАДАЧ ............................ 18

ЗБИРАЛЬНИК ..................... 8,40

МАСАЖИСТКА .................. 44,46

ОФІС-МЕНЕДЖЕР ............ 11,16

ВОДІЙ ....................... 8,10,12,13

ЗВАРНИК .............................. 32

МАШИНІСТ ........................... 8,9

ОФІЦІАНТ ......................... 25,26

............................... 19,20,26,29

........................................ 34,39

.................................... 30,32,33

.................................... 27,28,29

МЕДИЧНИЙПРЕДСТАВНИК ... 18

ОХОРОНЕЦЬ ...................... 9,11

МЕДСЕСТРА .......................... 18

........................................ 18,19

........................................ 40,43

...................... 30,31,32,33,39,41

Г ГАРДЕРОБНИК ........................ 8

К КАСИР .......................... 11,12,17 .......................... 20,21,22,23,24

........................................ 12,41

............................... 25,27,28,41

ГУВЕРНАНТКА ....................... 18

КЕРУЮЧИЙ ........................... 13

ГІДРАВЛИК ....................... 30,32

ÐÀÁÎÒÀ

КЕРІВНИК ................ 14,15,28,34

ОБРОБЛЮВАЧ ................. 22,25

МЕНЕДЖЕР ........................ 9,10

................................... 20,21,22

.................................... 15,17,21

ОХОРОННИК .................... 10,11

МЕНЕДЖЕРЗПЕРСОНАЛУ ...... 9

........................................ 19,20

............................................. 16

........................................ 24,40

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 16 ãðóäíÿ 2013 ð.


5

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÀËÔÀ²ÒÍÈÉ ÏÎÊÀÆ×ÈÊ ÂÀÊÀÍÑ²É ÍÎÌÅÐÓ стор.

стор.

П

ПРОДАВЕЦЬ-КАСИР ......... 13,23

ПАКУВАЛЬНИК ................... 8,11

ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ .... 8

........................................ 17,19

........................................ 10,12

................................... 23,40,44

.......................... 20,22,23,24,25

ПЕКАР .............................. 22,23

ПРОРАБ ................................ 39

................................... 24,25,28

ПСИХОЛОГ ............................ 18

ПЕРСОНАЛ ............................ 42

Р

ПЕРУКАР ............................... 11

РОБОТА ........................ 9,13,14

........................................ 17,18

.................................... 16,25,33

ПЛИТОЧНИК ....................... 8,39 ПОЖЕЖНИЙ ..................... 11,41

стор.

стор.

................................... 40,42,43 РОБОТАДЛЯ

ПОКЛЕЙНИК ...................... 8,40

ВИПУСКНИКІВ .................... 8,14

ПОКОЇВКА .......................... 9,18

РОБОТАДЛЯВСІХ ............. 8,10

ПОКРІВЕЛЬНИК ..................... 39

.................................... 11,12,16

ПОМІЧНИК ................ 8,10,11,14

........................................ 21,43

.......................... 16,17,18,20,23

РОБОТАДЛЯДІВЧАТ ....... 10,11

............................... 34,40,42,43

........................................ 13,17

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК ........... 34

ФАСАДНИК ........................... 39

ПОМІЧНИККОНДИТЕРА ... 28,29

............................... 41,44,45,46

СПЕЦІАЛІСТ ............................. 8

ФАСУВАЛЬНИК ..................... 13

ПОМІЧНИККУХАРЯ .......... 28,29

РОБОТАДЛЯПЕНСІОНЕРІВ ... 12

........................................ 39,40

ФОРМУВАЛЬНИК .................. 23

ПОМІЧНИКМАШИНІСТА ... 32,33

............................................. 44

СПІВРОБІТНИК ........................ 9

............................................. 29

ПОМІЧНИКОПЕРАТОРА ......... 34

РОБОТАДЛЯСТУДЕНТІВ ...... 10

........................................ 13,16

........................................ 34,39

ПОМІЧНИКПРОДАВЦЯ ..... 11,21

........................................ 13,42

СТОЛЯР .................................. 8

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК ................ 31

99992034

........................................ 22,42

............................................. 44

........................................ 39,40

........................................ 34,39

ПОСЛУГИ ........................... 9,11

РОБОТАЗАКОРДОНОМ ........ 45

СТОЛЯР-ВЕРСТАТНИК ........... 34

ФІНАНСИСТ ........................... 14

........................................ 12,46

РОБІТНИК .................... 12,13,14

............................................. 39

ПОСУДОМИЙНИЦЯ .......... 29,42

............................... 26,28,30,32

СТОРОЖ ............................... 20

ПРАЦІВНИККУХНІ ................. 22

............................... 33,34,39,43

............................................. 43

........................................ 26,42

РОЗДАВАЛЬНИК ................... 42

СУШИСТ ............................... 28

ПРИБИРАЛЬНИК ........... 9,10,12

РІЕЛТОР ........................... 10,13

............................................. 29

................................... 20,23,24

РІЗАЛЬНИК ......................... 8,14

............................... 34,40,43,44

........................................ 17,40

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ ......... 8,12,13

РІЗНОРОБ ........................ 10,11

.......................... 14,27,28,34,40

........................................ 32,34

............................... 41,42,43,44

........................................ 43,44

ПРИЙМАЛЬНИК ................ 11,20

С

........................................ 21,22

САНТЕХНІК ............................ 39

........................................ 42,43

СКЛАДАЛЬНИК ...................... 13

ПРОДАВЕЦЬ ..................... 11,21

............................................. 40

........................................ 22,23

СЛЮСАР ............................... 13

........................................ 24,25

........................................ 34,39

Т

........................................ 15,17

Х ХОДОВИК ............................. 30 ............................................. 33

Ш ШВАЧКА ........................... 13,40

ТЕХНІК ............................. 14,17

ШИНОМОНТАЖНИК ......... 29,31

ТОРГОВИЙПРЕДСТАВНИК .... 11

........................................ 33,41

........................................ 13,15 ............................... 20,23,25,31 ТРАКТОРИСТ .................... 13,33

У

І ІЗОЛЮВАЛЬНИК ............... 14,39 ІНЖЕНЕР .......................... 14,17 ........................................ 19,31

УЧЕНЬ ..................................... 8

ІНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ............. 17

........................................ 17,40

ІНСПЕКТОР ........................... 19

Ф

ІНШЕ ..................................... 12

ФАРМАЦЕВТ ......................... 18

........................................ 18,41

99994105

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 16 ãðóäíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


6

ÐÀÁÎÒÀ

ÄβÄÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 16 ãðóäíÿ 2013 ð.


7

ÍÎÂÈÍÈ

ÍÎÂÈÍÈ ÐÈÍÊÓ ÏÐÀÖI УКРАЇНСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВУБРАКУЄ ІНЖЕНЕРІВІТЕХНОЛОГІВ Äèíàì³êà çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ âàêàíñ³é ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî âèðîáíèöòâî â Óêðà¿í³ ðîçâèâàºòüñÿ, íåçâàæàþ÷è íà ñêëàäí³ óìîâè. Ó êîìïàí³ÿõ, ÿê³ çàéìàºòüñÿ âèðîáíèöòâîì, îñîáëèâî ãîñòðî ïîñòàëà ïîòðåáà â äîñâ³ä÷åíèõ âèðîáíè÷èõ êàäðàõ ñåðåäíüî¿ ëàíêè - ³íæåíåðàõ, òåõíîëîãàõ, êåð³âíèêàõ öåõ³â. Òàê³ äàí³ áóëè îòðèìàí³ â õîä³ àíàë³çó âàêàíñ³é ³ ðåçþìå, ðîçì³ùåíèõ íà ̳æíàðîäíîìó êàäðîâîìó ïîðòàë³ HeadHunter Óêðà¿íà. Òèì, õòî áàæຠïðàöþâàòè ó ñôåð³ "Âèðîáíèöòâî", áóäå â³äíîñíî ëåãêî çíàéòè ðîáîòó ÿê ó Êèºâ³, òàê ³ â ðåã³îíàõ. Íà ïåðèôå𳿠÷àñòêà âàêàíñ³é ç ö³º¿ ïðîô. ñôåðè ³ñòîòíî á³ëüøà, í³æ ÷àñòêà "ñòîëè÷íèõ" âàêàíñ³é. Óêðà¿íñüêèõ âèðîáíè÷íèê³â ÷àñòî çàïðîøóþòü ïðàöþâàòè çà êîðäîíîì. Íàé÷àñò³øå â Ðîñ³¿, ð³äøå â êðà¿íàõ ªâðîïè, Êàíàäè òà Àìåðèêè. гâåíü çàðïëàòè â òàêèõ âàêàíñ³ÿõ ³ñòîòíî âèùèé, í³æ ó ïðîïîçèö³ÿõ óêðà¿íñüêèõ ðîáîòîäàâö³â. Ó ÒÎÏ - 10 â 2012-2013 ðîêàõ ïîòðàïèëè òàê³ âàêàíñ³¿, ÿê òåõíîëîã êîíäèòåðñüêîãî âèðîáíèöòâà (25 òèñ. ãðí.), ãîëîâíèé òåõíîëîã öóêðîâîãî âèðîáíèöòâà (22 òèñ. ãðí.), äèðåêòîð âèðîáíèöòâà ìåòàëîïëàñòèêîâèõ â³êîí (äî 40 òèñ. ãðí.), äèðåêòîð ç âèðîáíèöòâà ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ (20-30 òèñ. ãðí.) òà ³íø³. ßêùî â ñòîëèö³ îñíîâí³ ðîáîòîäàâö³ â ñôåð³ âèðîáíèöòâà - öå âèðîáíèêè ìåáë³â, â³êîí, ôóðí³òóðè, õàð÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñò³, òî â ðåã³îíàõ çíà÷íî á³ëüøå âàêàíñ³é ïðîïîíóâàëè äëÿ ôàõ³âö³â ó ãàëóç³ âàæêî¿ ïðîìèñëîâîñò³. Ïðîòå âåëèê³ ïðîìèñëîâ³ êîíöåðíè, ÿê ïðàâèëî, í³êîëè íå âêàçóþòü çàðïëàòó, â òîé ÷àñ ÿê äëÿ íåâåëèêèõ ³ ñåðåäí³õ ï³äïðèºìñòâ çàçíà÷åíèé ð³âåíü äîõîäó - äîäàòêîâèé ñïîñ³á çâåðíóòè óâàãó íà âàêàíñ³þ. Äî ôàõ³âö³â ó ñôåð³ âèðîáíèöòâà âèìîãè, ÿê ïðàâèëî, âèñîê³ òà äîñèòü æîðñòê³.

ЯКУРОБОТУШУКАЮТЬ УКРАЇНЦІ? Ó ðåéòèíãó çàïèò³â ëþäåé, ÿê³ øóêàþòü ðîáîòó, ïåðøó ïîçèö³þ çàéìຠáóõãàëòåð, à íà äðóãîìó ì³ñö³ - âîä³é Íà ̳æíàðîäíîìó êàäðîâîìó ïîðòàë³ HeadHunter Óêðà¿íà çäîáóâà÷³ ñòâîðþþòü áëèçüêî 1 000 000 ïîøóêîâèõ çàïèò³â â ì³ñÿöü. Ó ðåéòèíãó çàïèò³â øóêà÷³â ïåðøó ïîçèö³þ çàéìຠáóõãàëòåð (1,7 % â³ä çàãàëüíîãî ÷èñëà çàïèò³â), à íà äðóãîìó ì³ñö³ - âîä³é (1,3 %). Ó òð³éêó ë³äåð³â òàêîæ ïîòðàïèâ þðèñò (ïîðÿäêó 1,2 %), îá³ãíàâøè íà îäíó ïîçèö³þ ìåíåäæåðà ç ïðîäàæó (1,1 %). À îñü çàìèêຠÒÎÏ - 5 íàéá³ëüø ÷àñòèõ çàïèò³â øóêà÷³â àäì³í³ñòðàòîð (0,7 %). ˳äåðàìè ïîøóêîâèõ çàïèò³â ñåðåä êîìïàí³éðîáîòîäàâö³â º áàíêè - íà ¿õ ÷àñòêó ïðèïàäຠáëèçüêî 98 òèñ. çàïèò³â . Íàéá³ëüøå ïðåòåíäåíò³â ö³êàâèòü Ïðèâàòáàíê ³ Îùàäáàíê Ðîñ³¿. Íà äðóãîìó ì³ñö³, ç âåëèêèì â³äðèâîì - ²íòåðíåò-ìàãàçèíè (15 òèñ. çàïèò³â). Òàêîæ ö³êàâ³ ïðåòåíäåíòàì ì³æíàðîäí³ êîìïàí³¿ ç³ ñâ³òîâèì ³ì'ÿì: ìàéæå â 20 % çàïèò³â çãàäóºòüñÿ îäíà ç òàêèõ êîìïàí³é. Íàé÷àñò³øå öå Nestle (15 òèñ. çàïèò³â), DANONE (12 òèñ. çàïèò³â), L'Oreal, Deloitte, Price Waterhouse Coopers, British American Tobacco, Siemens, Samsung, Coca-cola, KPMG, Kraft Foods. Ôàêòè÷íî ñåðåä ïîøóêîâèõ çàïèò³â çãàäóþòüñÿ âñ³ â³äîì³ áðåíä-íåéì êîìïàí³¿, íàé÷àñò³øå FMSG ³ àâòîòðåéäåðè. Ñåðåä óêðà¿íñüêèõ êîìïàí³é ë³äåðè - Roshen ³ àãðîïðîìèñëîâö³. Àëå ÷àñòêà çàïèò³â ³ç çãàäêîþ íàçâ óêðà¿íñüêèõ êîìïàí³é çíà÷íî ìåíøà - 5-7%. Øóêàþòü ðîáîòó óêðà¿íö³ òàêîæ â ïîñîëüñòâàõ (5 òèñ. çàïèò³â), àåðîïîðòàõ (3 òèñ. çàïèò³â), â "Íîðèëüñüêîìó í³êåë³" (200 çàïèò³â), ÎÁѪ (3 òèñ. çàïèò³â), ÞÍÅÑÊÎ (1 òèñ. çàïèò³â) ³ íàâ³òü ó äèòÿ÷èõ áóäèíêàõ (45 çàïèò³â). Äàí³ áóëè îòðèìàí³ â ðåçóëüòàò³ àíàë³çó áàçè äàíèõ âàêàíñ³é ³ ðåçþìå ̳æíàðîäíîãî êàäðîâîãî ïîðòàëó HeadHunter Óêðà¿íà â æîâòí³ 2013 ðîêó. Çà ìàòåð³àëàìè www.ubr.ua

Íàé÷àñò³øå ðîáîòîäàâåöü ÷åêຠïîáà÷èòè "ãîòîâîãî" ñïåö³àë³ñòà, ùî ìຠäîñâ³ä ðîáîòè çà ôàõîì â ö³ëîìó ³ ç êîíêðåòíî¿ òåõíîëî㳿 (ç êîíêóðåíòíèì îáëàäíàííÿì) çîêðåìà. Äàí³ áóëè îòðèìàí³ â ðåçóëüòàò³ àíàë³çó áàçè äàíèõ âàêàíñ³é ³ ðåçþìå ̳æíàðîäíîãî êàäðîâîãî ïîðòàëó HeadHunter Óêðà¿íà. Çà ìàòåð³àëàìè www.ubr.ua

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 16 ãðóäíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


8

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

11122102

21975101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 1 УЧЕНИК СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА Òåë.: (098)906-05-25. Тел. 2330291

БУРИЛЬНИКИ /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 4500-5500 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

111221020101

ВОДИТЕЛИ 218421010102

10 ПРОДАВЦЫКОНСУЛЬТАНТЫ (ìîæíî áåç ÎÐ, ñòóäåíòàì). ÃÐ ñ 9.00 äî 15.00 è ñ 15.00 äî 21.00, ïí.-ñá. Áåñïëàòíîå îáó÷åíèå, êîíêóðåíòíàÿ ç\ï - ñòàâêà + % + áîíóñû, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, êàðüåðíûé è ïðîôåññèîíàëüíûé ðîñò. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: (097)578-06-67, Þëèÿ. Тел. (044)2279339

/Ãðóïïà êîìïàíèé "Ýêîíîì-àâòî" / ñî ñâîèìè àâòîìîáèëÿìè. Çíàíèå ãîðîäà è ÎÐ îáÿçàòåëåí. Òåë.: (044)454-14-82. Тел. (044)4541485

215701020101

ВОДИТЕЛИ КАТ. "В" íà íîâûå àâòî ôèðìû. Ç\ï ñäåëüíàÿ. Òåë.: (096)124-59-60, Ðîìàí. Äèàíà, Тел. (093)4049008 218181010101

217931020101

АВТОМИЙНИКИ Ä³â÷àòà òà õëîïö³. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Ç\ï 1700 ãðí\òèæäåíü. Æèòëî áåçêîøòîâíî. Ãðàô³êè ðîáîòè ð³çí³ (ïîäîáîâî, äåíí³, ùîòèæíåâî). Ç\ï ùîòèæíåâî, í³÷í³ -âðàíö³. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà,68, îô.1. Òåë.: (068)364-61-68, 360-01-38. Тел. (093)2108256 219761040000

АВТОЭЛЕКТРИК

10842107

21837101

ÑÐÎ×ÍÎ!!!

Швейцарс ий холдин набирает

ÒÎËÊÎÂÛÉ ÏÎÌÎÙÍÈÊ

соранизаторс ими способностями.Высо ийдоход. Свободныйрафи работы. ЗнаниеПК. Тåë.: (067)263-40-10, (093)870-47-66,Валентина

всфербизнеса. Серьезныеперспе тивыв

арьере.Обчаюлично. Желаниезарабатывать6000рн. иболее.Ленивымнебеспо оить.

ÐÀÁÎÒÀ

Тåë.:

äëÿ ðàáîòû ïî ïðîåêòèðîâàíèþ è ìîíòàæó òåïëîïóíêòîâ, íàñîñíûõ, ñèñòåì îòîïëåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ. ÂÎ òåõíè÷åñêîå (îêîí÷åííîå, íåîêîí÷åííîå), ñðåäíå-òåõíè÷åñêîå, ñ ÎÐ è áåç ÎÐ. e-mail: epos@list.ru Тел. (067)3463987 217981010101

Óñòàíîâêà ðàçëè÷íîãî ñïåêòðà äîïîëíèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ, àâòîçâóêà, ñèãíàëèçàöèè è ïð. Óìåíèå ÷èòàòü ñõåìû àâòîìîáèëåé. ÎÐ ñ ðàçëè÷íûìè ìàðêàìè àâòî. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Тел. (063)1415301

ЕЛЕКТРОСЛЮСАР

БРОШЮРОВЩИЦАУПАКОВЩИЦА

ЗАВХОЗ

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 5000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (095)2752089 111221020201

219781010101

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ

21974101

ВЫПУСКНИКИ ТЕХНИЧЕСКИХ УЧИЛИЩ И ВУЗОВ

(093) 515-62-11

/Òèïîãðàôèÿ / Æåëàòåëåí ÎÐ â òèïîãðàôèè. Ñîðòèðîâêà è óïàêîâêà ãîòîâîé ïîëèãðàôè÷åñêîé ïðîäóêöèè. Áðîøþðîâàëüíûå ðó÷íûå ïðîöåññû â òèïîãðàôèè. Òåë.: (066)575-15-66 (ñò.ì. "Âûäóáè÷è"). Тел. 3319455 219871010101

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ "Êîíòèíåíò-Êàðä" / Ç\ï: ñòàâêà + % áåç çàäåðæåê. Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: (068)071-45-77, Тел. (066)9142638 219671020105

21980101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 16 ãðóäíÿ 2013 ð.


9

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21882102

КАРНАВАЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ

МАШИНІСТ ГУСЕНИЧНОГО КРАНУ

Ñîâðåìåííîå îðèãèíàëüíîå ðåøåíèå. Íà Íîâûé ãîä âû áóäåòå íåîòðàçèìû! Ïðîêàò äåòñêèõ è âçðîñëûõ (îðèãèíàëüíûõ è êðàñèâûõ) ìàñêàðàäíûõ êîñòþìîâ. Ñò. ì."Îñîêîðêè". Òåë.: 538-02-96, (095)202-54-17, Тел. (067)5030011

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 6000-8000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

218521010101

КУРЬЕР /Ïðåäñòàâèòåëüñòâî íåìåöêîé êîìïàíèè / (ìîëîäîé ÷åëîâåê îò 20 ëåò). Ðàáî÷èé ãðàôèê: 10.00-18.00. Êèåâñêàÿ ïðîïèñêà. Ç\ï 2000-5000 ãðí. (ñòàâêà + %). Èííà Ñåðãååâíà, Тел. 5241043

217331010101

ЛЮДИ äëÿ ïðîäâèæåíèÿ ïðîäóêòîâ âûñîêèõ òåõíîëîãèé. Àíàëîãîâ â ìèðå íåò. Çâîíèòå: (096)299-75-93, (067)777-63-44, Тел. (050)6105607

219441010101

111221020113

МАШИНІСТИ БУРОВИХ УСТАНО ВОК /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / (çàêîðäîííèõ ³ â³ò÷èçíÿíèõ íà áàç³ ÌÊÃ-25 ÁÐ). Ç\ï 6500-8000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

111221020102

МЕНЕДЖЕР /Íåìåöêî-óêðàèíñêîå ÑÏ / ç/ï: îò 5000 ãðí. + % + ïðåìèÿ. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, îïûò ðàáîòû íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäïî÷òåíèå áûâøèì âîåííîñëóæàùèì. Îáó÷àåì. Ïðîãðàììó îáó÷åíèÿ îïëà÷èâàåì. Ðåçþìå ïî e-mail: info@feidal.com.ua èëè ïî ôàêñó. Тел. 4960161

21499101

111161020101

МАКЕТЧИК /ÒåõÄèçàéí / (íàðóæíàÿ ðåêëàìà). Òåë.: (044)469-14-19, Тел. (050)4691419

111711010102

МАРКИРОВЩИК /Íà ñêëàä / Ìóæ.\æåí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Íå àãåíòñòâî. Ç\ï 3500 ãðí\ìåñ. Îïëàòà ñâîåâðåìåííî. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 219001080000

МАШИНІСТ БЕТОНОНАСОСУ /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 4500-5000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

МЕНЕДЖЕР /Ðåäàêö³ÿ òèæíåâèêà / ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè. Ç\ï: â³ä 2000 ãðí.(ñòàâêà + %). Áåçêîøòîâíî íàâ÷àºìî. Íàø³ ïðîïîçèö³¿: ðîáîòà â õîðîøîìó îô³ñ³; íàâ÷àííÿ çà ðàõóíîê êîìïàí³¿; êîìôîðòíå ðîáî÷å ì³ñöå (òåëåôîí, êîìïüþòåð, ²íòåðíåò). Âèìîãè: ï\ê íà ð³âí³ êîðèñò.; áàæàííÿ ïðàöþâàòè ³ çàðîáëÿòè; êîìóí³ê. ÃÐ: ïí-ïò (9.00-18.00). E-mail: Reklama@riu.com.ua. Òåë.: 453-35-11, Тел. 4533512

218851010101

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ Äîõîä âûñîêèé. Тел. (066)3401114

111221020104

219301010101

11143101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 16 ãðóäíÿ 2013 ð.

11120102

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


10

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20333102

21877101

21883101

21898101

ÐÀÁÎÒÀ

21822102

21891103

21911101

21800101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 16 ãðóäíÿ 2013 ð.


11

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21687102

11189104

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ îïûò ðàáîòû íå îáÿçàòåëåí. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû. Êàðüåðíûé ðîñò. Ç\ï 2500-8000 ãðí. Òåë.: (093)731-18-63, Тел. (097)1026647

219911010101

ОБМЕНЯЕМ ВАШУ СТАРУЮ МЕБЕЛЬ НА НОВУЮ С ДОПЛАТОЙ öåíû ïðîèçâîäèòåëÿ, ïðîäàæà á\ó ìåáåëè. Îáìåí-ìåáåëè.com.ua Тел. (093)4514408

216891010101

МИЙНИЦІ БАРНОГО ПОСУДУ

ОПЕРАТОРЫ ПЦО

/Ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ AVALON / ðîáîòà â í³÷íèé ÷àñ; îõàéí³ñòü, åíåðã³éí³ñòü. Çàïîâíåííÿ àíêåò êàíäèäàòàìè íà ïîñàäó ïðîâîäèòüñÿ ùîäåííî äî 18.00 çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë.Ëåîíòîâè÷à,3. Ñï³âáåñ³äè ïðèçíà÷àþòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíî çà äçâ³íêîì ìåíåäæåðà ÐÊ "Àâàëîí".

/Îõðàííàÿ êîìïàíèÿ / (æåëàòåëüíî æåíùèíû). Ãðàôèê ðàáîòû: äíåâíîé ïîñò; ñóòêè\äâîå; âàõòà. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ã.Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáë. Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: (067)509-35-20, www.sprut.kiev.ua. Тел. (067)2174431

111311020103

111771010102

МОЛОДШІ ПРИЙМАЛЬНИКИ ТОВАРУ /"ÀÒÁ" / (âàíòàæíèêè). 7 "Çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ, ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì, äðóæíà êîìàíäà, äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ Ë³äåðà! Áðîâàðè: (04594)6-51-41, (04594)6-10-47, (04594)6-42-66, (095)233-02-50, Тел. (050)3412779

111281020103

НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК àêòèâíî ðàçâèâàþùåìóñÿ áèçíåñìåíó. Íàó÷ó ðàáîòàòü è çàðàáàòûâàòü 8600-16500 ãðí. Òåë.: (050)388-83-02. Тел. (093)4525155 217701010000

НОЧНОЙ АДМИНИСТРАТОР /Ðàçâëåêàòåëüíûé êîìïëåêñ "ÊÎÍÓÍÃ" / Àäðåñ: óë.Ñëàâãîðîäñêàÿ,47. Тел. 5672433

ОХОРОНЦІ /Îõîðîííà ô³ðìà / Çð³ñò â³ä 175 ñì. Ç\ï äîáîâà äî 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï äåííà â³ä 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï áåç çàòðèìêè. Òåëåôîíóâàòè ö³ëîäîáîâî. Òåë.: 501-61-13, Тел. 5319541, 5729038

111201020101

21935101

ПОЖЕЖНИЙ РЯТУВАЛЬНИК

ПОМІЧНИКИ ПРОДАВЦІВ

/Ñâÿòîøèíñüêå Ðàéîííå Óïðàâë³ííÿ / ×îëîâ³ê³â â³êîì â³ä 18 ðîê³â, ìåøêàíö³â ì.Êèºâà òà Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, ÿê³ ìàþòü ì³öíå çäîðîâ'ÿ, ïîâíó ñåðåäíþ îñâ³òó, (ñëóæáà â Çáðîéíèõ Cèëàõ íå îáîâ'ÿçêîâà). Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; çðó÷íèé ãðàô³ê ðîáîòè - äîáà ÷åðåç òðè; çàáåçïå÷åí³ñòü ôîðìåííèì îäÿãîì (çèìîâèì òà ë³òí³ì); îïëà÷óâàíà â³äïóñòêà (â³ä 30 ä³á); áåçêîøòîâíå ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ Тел. 4000574

/"ÀÒÁ" / (ïðèáèðàëüíèö³). Íàäàºìî æèòëî ó ì.Êè¿â. Íàâ÷àííÿ çà ðàõóíîê êîìïàí³¿. 7 "Çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ, ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì, äðóæíà êîìàíäà, äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ Ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî ìàã."ÀÒÁ Тел. (095)2357597

ПОМОЩНИК

ПОМОЩНИК ЖЕНЩИНЕ

ПОРТНЫЕ

Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Êàðüåðíûé ðîñò. Ñòàáèëüíàÿ îïëàòà, 8500 + ïðåìèÿ. Òåë.: (063)979-38-51, Тел. (096)1315416

ðóêîâîäÿùåé áèçíåñîì. Ñåðüåçíîå îòíîøåíèå. Ñîëèäíûé äîõîä. ÂÎ èëè ñðåäí. ñïåö. îáðàçîâàíèå. Òåë.: (063)360-18-42. Тел. (095)2434718

/Ôèðìà / Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. 2 ìèí. îò ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ". Òåë.: 501-02-91. Тел. (050)6761380

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ТАНЦОВЩИЦЫ /Ñòðèï-õîëë "Íåáåñà" / ñ ÎÐ è áåç. Êîñòþìû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ. Çàíÿòèÿ ñ õîðåîãðàôîì áåñïëàòíî. Ïîëíûé ñîöïàêåò. Áåç èíòèìà. Ç\ï âûñîêàÿ. óë. Àâòîçàâîäñêàÿ, 99/4. Òåë.: (097)288-13-88, Тел. (050)3516171

218991020101

ПАРИКМАХЕР КОМБИНИРОВАННЫЙ МАСТЕР Òåð.ðàñï. - óë.Ùåðáàêîâà,51. Тел. (067)2515781

219431010102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 16 ãðóäíÿ 2013 ð.

218101010101

219041010101

219391010101

218881010000

111281010107

110341010101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


12

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21803102

21885102

11121101

11145102

ПРИБИРАЛЬНИЦІ /Ñàëîí-ðåñòîðàí "Ìîññî" / äîñâ³ä ðîáîòè â ðåñòîðàíàõ àáî ãîòåëüíèõ êîìïëåêñàõ â³òàºòüñÿ. Ñï³âáåñ³äè ïðîâîäÿòüñÿ ùîäåííî ç 12.00 äî 19.00. Ì.Êè¿â, âóë.Õðåùàòèê,15\4 (Ïàñàæ). 111771020101

ПРОДАВЕЦ КОНСУЛЬТАНТ â îò.áûò.òåõ. "Ôîççè" (â ìàã. ã.Âèøíåâîå) è "Ôîççè" (ã. Êèåâ, Àðò-Ìîë, Ñòîëè÷íîå øîññå). Òðåáîâàíèÿ: Ïðîæèâàíèå â ïðèåìëåìîé áëèçîñòè ê ÒÖ. Ïðåçåíò. âíåøíîñòü. Õîðîøî ïîñò. ðå÷ü. Êîììóíèê. Óìåíèå ïðîäàâàòü. Îáó÷àåìîñòü. ÃÐ: 5 äíåé â íåäåëþ. Ñð-Âñ, 10.00-19.00. Ç\ï 3500 ãðí. Ýë.ïî÷òà: a.rozum@rotex.net.ua. Òåë.: (050)334-17-39, Àëåêñåé. Þðèé, Тел. (050)3358128 111761010101

21925101

ТРЕБУЕТСЯ

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ вофис Графи:пн.-пт., 10.00-18.00 МожнобезОР Тел.:(093)161-87-92

21954101

ПІДСОБНІ РОБІТНИКИ

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ

/Ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ AVALON / åíåðã³éí³ñòü, îõàéí³ñòü, â³äñóòí³ñòü øê³äëèâèõ çâè÷îê òà êðèì³íàëüíîãî ìèíóëîãî. Çàïîâíåííÿ àíêåò êàíäèäàòàìè íà ïîñàäó ïðîâîäèòüñÿ ùîäåííî äî 18.00 çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë.Ëåîíòîâè÷à,3. Ñï³âáåñ³äè ïðèçíà÷àþòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíî çà äçâ³íêîì ìåíåäæåðà ÐÊ "Àâàëîí".

длявыполненияофисной работы.5-тиднева. МожнобезОР.

Òåë.: (097)512-01-22

111771010104

21809101

ÐÀÁÎÒÀ

21812101

21838101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 16 ãðóäíÿ 2013 ð.


13

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21889102

АССИСТЕНТ РУКОВОДИТЕЛЯ срочнотреб ется дляработывофисе Држный олле тив. Удобный рафи . Высо ий доход. Не пстите свой шанс! Тел.:(093)078-28-42, (097)700-10-42,ОсанаВиторовна.

ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÐÀÁÎ×ÈÅ поборедоро .З/п2700 рн. Ул.Фрнзе,15 Òåë. 462-53-75

21859101

РИЕЛТОРЫ /Ðàáîòà â íåäâèæèìîñòè / ñ ÎÐ, îáó÷åíèå äëÿ íîâè÷êîâ. Æåëàòåëüíî çíàíèå ÏÊ (ïîëüçîâàòåëü). Òåðð.ðàñï. ñò.ì."Ãîëîñååâñêàÿ". Ïðè íåáõîäèìîñòè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: (095)140-65-32, (093)648-25-85, Тел. (044)2210623

21881101

ФАСУВАННЯ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ Ç\ï â³ä 1800 ãðí çà 2 òèæí³. ÃÐ ð³çí³. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà,68, îô.1. Òåë.: (068)364-61-68, 360-01-38. Тел. (093)2108256 219761010000

219111010101

РОБОТА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ³ íå ò³ëüêè. ªâðîïðèáèðàííÿ ê³íîòåàòð³â òà ô³òíåñ-êëóá³â. ͳ÷í³ çì³íè. Ç\ï 130-150 ãðí\çì³íà. Òåë.: (097)087-76-32, (066) 006-65-92. Тел. (044)5023969

111421010101

СКЛАДАЛЬНИК МЕБЛІВ /Ìåáëåâå âèðîáíèöòâî / êâàë³ô³êîâàíèé, ç ÄÐ. Ç\ï 4000-8000 ãðí. Òåë.: 400-91-71, Тел. (067)4455605

218511010101

СЛЕСАРЬ /ÒåõÄèçàéí / Òåë.: (044)469-14-19, Тел. (050)4691419

111711010105

21900102

КПШЕУПОДОЛЬСКОГО Р-НАТРЕБУЮТСЯ:

ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ /Êîíñóëüòàíöèîííûé öåíòð / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, çíàíèå ÏÊ. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: 288-07-21. Тел. (067)5063066 219471070000

ШВЕЯ

21570102

СРОЧНОТРЕБУЮТСЯ:

ÄÅÂÓØÊÈ снавыамироботысосметиой. Предпочтениеосметолоам ивизажистам. Òåë.: äëÿ çàïèñè: 228-11-64 , (067)745-72-94 Ïîí.-ïÿò. ñ 10.00 äî 14.00

äëÿ ïîøèâà øòîð áåç ÎÐ. Òðåáîâàíèÿ: àêêóðàòíîñòü, îòâåòñòâåííîñòü. Ð-í ì."×åðíèãîâñêàÿ". Ç\ï 3500 ãðí. Тел. (067)9708856

ÈÙÓ ÑÅÐÜÅÇÍÛÕ ËÞÄÈ дляпродвиженияпродтов высоихтехнолоий. Аналооввмиренет

(096)299-75-93, (067)777-63-44, (050)610-56-07

Çâîíèòå:

21924101

21944101

11152101

21802101

218781010000

СОТРУДНИКИ /ÀÍ "ÂÀØ ÐÈÅËÒÎÐ" / â îòäåë îðåíäû è ïðîäàæ. ÎÐ ïðèâåòñòâóåòñÿ. Âûãîäíûå óñëîâèÿ îïëàòû. Ðàçëè÷íàÿ ôîðìà ðàáîòû. Îôèñ âîçëå ìåòðî. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Îáó÷åíèå íîâè÷êàì. Òåë.: (067)234-03-02, Тел. 3609828

ШВЕЯПОРТНАЯ /Àòåëüå / ñ ÎÐ. Ç\ï - ñäåëüíàÿ. ÃÐ: ïí-ïò ñ 10.00 äî 19.00, ñá. ñ 11.00 äî 17.00, âñ. - âûõîäíîé. Ð-í ñò. ì."Ëåâîáåðåæíàÿ", óë.Íèêîëüñêî-Ñëîáîäñêàÿ,2-Â. Тел. (097)7050379

218611010101

219401010101

УБОРЩИКИ(ЦЫ)

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК

â ìåòðî äëÿ óáîðêè ñòàíöèé ìåòðîïîëèòåíà. Ðàçëè÷íûå ÃÐ. Ïð-òèå ãàðàíòèðóåò òðóäîóñòðîéñòâî â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Óêðàèíû. Òåë.: 500-03-00. Àííà, Тел. (067)5020322

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК

111621010101

/ÒåõÄèçàéí / Òåë.: (044)469-14-19, Тел. (050)4691419

111711010104

/ÒåõÄèçàéí / Òåë.: (044)469-14-19, Тел. (050)4691419

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 16 ãðóäíÿ 2013 ð.

111711010101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


14

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10940101

11175101

21798101

21876102

КЕРУЮЧИЙ МАГАЗИНОМ

ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ!!!

ÊÅвÂÍÈÊ відділоптовихпоставо. Реіональноорозвит. Націленістьнарезльтат. Дохідвисоий. Тåë.:

(098)844-97-80 21980102

21984101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АДМИНИСТРАТОР /Êîììåð÷åñêàÿ ñòðóêòóðà / Òåë.: (044)221-46-45, (099)714-87-29. Тел. (093)3521400

218001010101

ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА /Êîìïàíèÿ / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535

218761020101

ЗАСТУПНИК КЕРУЮЧОГО МАГАЗИНОМ

ЗАСТУПНИК КЕРУЮЧОГО МАГАЗИНОМ

111281020101

/"ÀÒÁ" / 7 "Çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ, ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì, äðóæíà êîìàíäà, äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ Ë³äåðà! Áðîâàðè: (04594)6-51-41, (04594)6-10-47, (04594)6-42-66, (095)233-02-50, Тел. (050)3412779

111281020102

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА /ÏðÀÒ "ÊȯÂÑÏÅÖÌÎÍÒÀÆ" / êîøòîðèñíî-äîãîâ³ðíîãî â³ää³ëó. Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Òåë.: 220-07-65, 220-07-40, Íàä³ÿ Îëåêñàíäð³âíà, Тел. (067)4666268

109761010108

/"ÀÒÁ" / Íàäàºìî æèòëî ó ì.Êè¿â. Íàâ÷àííÿ çà ðàõóíîê êîìïàí³¿. 7 "Çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ, ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì, äðóæíà êîìàíäà, äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ Ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî ìàã."ÀÒÁ". Тел. (095)2357597 111281010102

/"ÀÒÁ" / 7 "Çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ, ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì, äðóæíà êîìàíäà, äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ Ë³äåðà! Áðîâàðè: (04594)6-51-41, (04594)6-10-47, (04594)6-42-66, (095)233-02-50, Тел. (050)3412779

НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА /Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå Ïð-òèå / Òåë.: (067)327-28-84, Тел. (050)4420471

219511010102

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ, âåäåíèÿ äîêóìåíòàöèè, ðåøåíèÿ îðãàíèçàöèîííûõ âîïðîñîâ. Âàæåí íå âîçðàñò, à æåëàíèå. Îáó÷åíèå çà ñ÷åò ôèðìû. Äåòàëè ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Òåë.: (098)618-13-11, (093)078-18-31, Тел. (095)5837311

219841010101

УПРАВЛЯЮЩИЙ РЕСТОРАНОМ /Ðåñòîðàí, êàôå-áàð / Ïîäîë, óë.ßðîñëàâñêàÿ,10. Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷, Тел. (067)4024001

218921020103

КЕРУЮЧИЙ МАГАЗИНОМ /"ÀÒÁ" / Íàäàºìî æèòëî ó ì.Êè¿â. Íàâ÷àííÿ çà ðàõóíîê êîìïàí³¿. 7 "Çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ, ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì, äðóæíà êîìàíäà, äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ Ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî ìàã."ÀÒÁ". Тел. (095)2357597

10976101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АРХИСРОЧНО! òîëêîâûé ïîìîùíèê ðóêîâîäèòåëþ. Îáó÷åíèå, êàðüåðíûé ðîñò, çàãðàí ïîåçäêè. Äîõîä îò 8500 ãðí. è âûøå. Òåë.: (099)146-73-55, Îëüãà Íèêîëàåâíà. Тел. (093)1658531 218281010000

АГРОНОМ ñ ÎÐ. Îðåõîâûé ñàä 150 ãà. Ç\ï ïî äîãîâîðåííîñòè. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñëóæåáíîå æèëüå. Âèííèöêàÿ îáëàñòü, Õìåëüíèêñêèé ðàéîí. Òåë.: (096)420-52-64, Тел. (096)1718468

111281010101

111721020101

99990502

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 16 ãðóäíÿ 2013 ð.


15

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

11172102

АНАЛИТИК /Èíâåñòèöèîííàÿ êîìïàíèÿ Optimuminvest / â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì. Òðåáîâàíèå: íàëè÷èå àíàëèòè÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé, ÂÎ, çíàíèå ÏÊ. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî Тел. 2308677 219471060000

ÑÐÎ×ÍÎ!!!

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÐÀÇÂÈÒÈÞ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß Хорошиеперспе тивыв арьерномросте. Официальноетрдостройство. Оплатавысо ая. Тåë.:

(093)515-62-11

КЕРІВНИК

21980103

ó â³ää³ë îïòîâèõ ïîñòàâîê. Ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó. Íàö³ëåí³ñòü íà ðåçóëüòàò. Äîõ³ä âèñîêèé. Тел. (098)8449780

ТРЕБУЕТСЯ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ 219801020101

КИНОМЕХАНИК /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / Òåë.: (063)220-31-95. Тел. (063)2203194

опытработынеобязателен. Обчениевпроцессеработы. Карьерныйрост. З\п2500-8000'рн. Тел.:(093)731-18-63,

(097)102-66-47 21885101

21991101 201171010135

КОШТОРИСНИК /ÒΠ"ÑÀÍÒÅÕÑÅвÑ" / (áóä³âíèöòâî ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, ñàíòåõí³÷íå îáëàäíàííÿ). Тел. 4088172

111071010101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ДИСПЕТЧЕР /Êîììåð÷åñêàÿ ñòðóêòóðà / Òåë.: (044)221-46-45, (099)714-87-29. Тел. (093)3521400 11116102

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ ÎÐ îò 1 ãîäà â ñôåðå ïðîäàæ è ïðîäâèæåíèÿ êîñìåòèêè, ñðåäí.ñïåö.\ÂÎ, æåëàòåëüíî æåíùèíà îò 23 ëåò. ÃÐ: 9.00 - 18.00 (ñá., âñ. - âûõîä.). Ç\ï 3500 ãðí. íà è\ñ + áîíóñû. Тел.292-95-13, 292-95-15 11082101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ МЕНЕДЖЕР /Êîììåð÷åñêàÿ ñòðóêòóðà / Òåë.: (044)221-46-45, (099)714-87-29. Тел. (093)3521400

218001010102

/Ïðîèçâîäèòåëü äåòñêîé îäåæäû "KID JOY" / (êîìàíäèðîâêè ïî Óêðàèíå) Тел. (098)5431706, (050)1624450

217891010102

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ Äèñïåò÷åðû-êîíñóëüòàíòû íà òåëåôîí. Ïîëíàÿ èëè ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Áåç â êàï. âëîæåíèé. Áåñïëàòíîå îáó÷åíèå. Òåë.: (050)812-90-47, Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷. Тел. (044)5678287

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ /Öåíòð áèðæåâûõ òåõíîëîãèé / íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. Òðåáîâàíèÿ: îïûò ðàáîòû ñ ëþäüìè, çíàíèå ÏÊ. Êàðüåðíûé ðîñò è äîñòîéíàÿ îïëàòà òðóäà ãàðàíòèðóåòñÿ. Òåë.: (067)506-30-66. Тел. 2308677 219471040000

218001010104

ДИСПЕТЧЕР /Òàêñè 309 / Òåë.: 220-13-15. Тел. (093)3137999 218491010101

ДИСПЕТЧЕРЛОГИСТ äëÿ ðàáîòû â òàêñè. Óïðàâëåíèå àâòîìîáèëåì èç îôèñà ïî ã.Êèåâó. Ìóæ\æåí., ÎÐ ïðèâåòñòâóåòñÿ. Ç\ï 4000-6000 ãðí. Òåë.: (096)011-62-22. 219221010101

ДИСПЕТЧЕРЫ ТАКСИ /"Òîï òàêñè" / Äåâóøêè îò 20 ëåò. Õîðîøàÿ äèêöèÿ, ïðèÿòíûé ãîëîñ. ÏÊ (õîðîøàÿ ñêîðîñòü ââîäà ñ êëàâèàòóðû). Öåíèòñÿ îïûò ðàáîòû è çíàíèå ãîðîäà. ÃÐ ïîñìåííûé. Ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà. Òåë.: 599-79-79, (093)882-79-79, (097)884-79-79, Тел. (066)3967979

218841010000

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ /Êîìïàíèÿ / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535 218761020103

217391010101

99990507

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 16 ãðóäíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


16

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21930101

РУКОВОДИТЕЛЮВОФИС ТРЕБУЕТСЯ

ÏÎÌÎÙÍÈÊ Предпочтение: желание работать, познать новое, стремление  независимости. Обчение в процессе работы.

Òåë.: (067)505-73-14 Алесандр Иоревич 21769101

Компания"Алтиор-Грпп" при лашает:

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ Работавофисе. Обчение,поддержа, ибий рафи. Высоийдоход. Тел.:(067)463-62-09 21763101

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ! ÓÑÏÅØÍÎÌÓ ÁÈÇÍÅÑÌÅÍÓ

ТРЕБУЕТСЯ

ÏÎÌÎÙÍÈÊ

требется помощни Официальное трдостройство. Карьерный рост. Стабильная оплата, 8500 + премия.

вофис. Работаслюдьми идо ментами. Подробности насобеседовании.

Тåë.: (063)979-38-51,

Òåë. (099)126-09-26

(096)131-54-16

21860101

АН"ВАШРИЕЛТОР" при'лашает

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ в отдел оренды и продаж. ОР приветствется. Вы одные словия оплаты. Различная форма работы. Офис возле метро. Држный оллетив. Обчение новичам Òåë.: (067)234-03-02, 360-98-28

21904101

ОФИСМЕНЕДЖЕРЫ

СОТРУДНИК

Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155

/Òîðãîâî-ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 4000 ãðí. (îïëàòà - åæåíåäåëüíî, âîçìîæíî åæåäíåâíî). Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (044)383-72-20, (099)008-62-25, (097)336-82-08, Тел. (063)6426336

â îôèñ ñ ôóíêöèÿìè àäìèíèñòðàòîðà. Тел. (050)9583557

ДИСПЕТЧЕРЫОПЕРАТОРЫ /Ãðóïïà êîìïàíèé "Ýêîíîì-àâòî" / Çíàíèå ãîðîäà è ÎÐ îáÿçàòåëåí. Òåë.: (044)454-14-82. Тел. (044)4541485

215701020103

ОПЕРАТОР ПК /Îôèñ / âîçìîæíî áåç ÂÎ. Ïÿòèäíåâêà, ñòàáèëüíàÿ çàðïëàòà ãàðàíòèðóåòñÿ. Тел. 2308677 219471020000

ОПЕРАТОР ПК

216871020106

ОФИСНАЯ РАБОТА äëÿ ôèíàíñèñòîâ, ýêîíîìèñòîâ,×Ï, âîåííûõ ïåíñèîíåðîâ. Âûñîêèé äîõîä. Ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà ç\ï. Âîçìîæíîñòü ãèáêîãî ãðàôèêà ðàáîòû. Îôèñ ðÿäîì ñ ìåòðî. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ñ 16.00 äî 20.00 ïî Тел. (067)3690284 217791010000

Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 219001130000

ОПЕРАТОРИ ПК /"Ôóðøåò" / Íîâèé ìàãàçèí íà Ñòîëè÷íîìó øîñå,103 çàïðîøóº íà ðîáîòó. Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, æèòëî, ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â 2 òà 3 ãð. Òåë.: (044)507-20-96, (063)822-19-95, (095)272-78-93, Тел. (044)5831719

111321020103

ÐÀÁÎÒÀ

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ â îôèñ. Ìîæíî áåç ÎÐ, îáó÷åíèå, êàðüåðíûé ðîñò, áåç âîçðàñòíûõ îãðàíè÷åíèé. ÃÐ: 9.00-17.00. Ç\ï îò 3500 ãðí. Âàëåíòèíà Ïàâëîâíà, òåë.: (067)949-55-52. Тел. (093)5282525 218791010000

СОТРУДНИК äëÿ âûïîëíåíèÿ îôèñíîé ðàáîòû. 5-òè äíåâêà. Ìîæíî áåç ÎÐ. Тел. (097)5120122

218121010101

ÀÄ̲ͲÑÒÐÀÒÈÂÍÎÊÀÄÐÎÂÀ ÐÎÁÎÒÀ! Длятих, омза40. Офіційнепрацевлаштвання. Дохідвищесередньо'о. Тåë.:

(098)844-97-80

21940101

ДИСПЕТЧЕРКОНСУЛЬТАНТ

219001110000

21780101

21980104

219021010000

СОТРУДНИКИ /Öåíòð Ôèíàíñîâîãî Ðàçâèòèÿ / íà ðàçíûå âàêàíñèè, ïîëíàÿ è ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. ÇÏ îò 2500-8000 ãðí. ÂÎ èëè ñðåä.ñïåö., îáó÷àåìîñòü. Ñîáåñåäîâàíèå îáÿçàòåëüíî. Òåë.: (044)227-36-40, (044)361-79-21, (044)361-99-16, (096)994-00-27, Тел. (093)9636891

218771010101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ БУХГАЛТЕР

СПІВРОБІТНИК /Ðåäàêö³ÿ / ó ðåäàêö³þ. Îô³ñíà ðîáîòà ç ê볺íòàìè ³ äîêóìåíòàö³ºþ. ³ä 40 ðîê³â. ÂÎ. Âîëîä³ííÿ ÏÊ. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Íàâ÷àííÿ. Ïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Ñîö³àëüí³ ãàðàíò³¿. Ç\ï: ñòàâêà + % + ïðåì³ÿ. Òåë.: (044)400-04-83, (095)815-28-15, Тел. (067)4620467

214991010101

/"ÀÒÁ" / Íàäàºìî æèòëî ó ì.Êè¿â. Íàâ÷àííÿ çà ðàõóíîê êîìïàí³¿. 7 "Çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ, ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì, äðóæíà êîìàíäà, äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ Ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî ìàã."ÀÒÁ". Тел. (095)2357597

111281010104

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó ñ ðåêëàìîé è äîêóìåíòàöèåé (ÿâëÿåòñÿ âñïîìîãàòåëüíûì ïðåèìóùåñòâîì). Çâîíèòå. Тел. (097)3723988 218871020000

БУХГАЛТЕР /Ðåñòîðàí, êàôå-áàð / Ïîäîë, óë.ßðîñëàâñêàÿ,10. Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷, Тел. (067)4024001

218921020101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 16 ãðóäíÿ 2013 ð.


17

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ БУХГАЛТЕР /"ÀÒÁ" / 7 "Çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ, ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì, äðóæíà êîìàíäà, äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ Ë³äåðà! Áðîâàðè: (04594)6-51-41, (04594)6-10-47, (04594)6-42-66, (095)233-02-50, Тел. (050)3412779

111281020104

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР /Ðåñòîðàí / ñ îïûòîì ðàáîòû â ðåñòîðàíå. Ç\ï 7000 ãðí. Ðàñïîëîæåíèå â öåíòðå Êèåâà (óë.Êðàñíîàðìåéñêàÿ). Тел. (099)5276419

219821010108

КАСИРИ

99990508

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА /Êîìïàíèÿ "ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

111171010113

/óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)5475615

ИНЖЕНЕР СИСТЕМ ОПС /Îõðàííàÿ êîìïàíèÿ / Ãðàôèê ðàáîòû: äíåâíîé ïîñò; ñóòêè\äâîå; âàõòà. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ã.Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáë. Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: (067)509-35-20, www.sprut.kiev.ua. Тел. (067)2174431

111311020104

111591020101

ИНЖЕНЕРЫ

КАССИР /Ðåñòîðàí / Ç\ï 3500 ãðí. Ðàñïîëîæåíèå â öåíòðå Êèåâà (óë.Êðàñíîàðìåéñêàÿ). Тел. (099)5276419

219821010107

КАССИРБУХГАЛТЕР /Îòäåëåíèå áàíêà / ÎÐ îò 3-õ ëåò êàññèðîì îáÿçàòåëüíî. Ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 18.00. Ç\ï 2200 ãðí. Тел. 4862199 111741020000

КАССИРЫ

äëÿ ðàáîòû ïî ïðîåêòèðîâàíèþ è ìîíòàæó òåïëîïóíêòîâ, íàñîñíûõ, ñèñòåì îòîïëåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ. ÂÎ òåõíè÷åñêîå (îêîí÷åííîå, íåîêîí÷åííîå), ñðåäíå-òåõíè÷åñêîå, ñ ÎÐ è áåç ÎÐ. e-mail: epos@list.ru Тел. (067)3463987

218381010109

МЕНЕДЖЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ /Ìåæäóíàðîäíûé ôèí.õîëäèíã Optimuminvest / íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. Òðåáîâàíèå: ÂÎ, çíàíèå ÏÊ. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî Тел. 2880721

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ИНЖЕНЕРТЕХНОЛОГ

/Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå Ïð-òèå / Тел. (050)4420471, (067)3272884

ïîëèãðàôè÷åñêîãî ïðîèçâîäñòâà. ÂÎ (ïîëèãðàôè÷.), æåëàòåëüíî îïûò ðàáîòû îò 1-ãî ãîäà, ðàáîòà â ð-íå ìåòðî "Ëåñíàÿ". Ç\ï 4000 ãðí.

ТЕХНИКИ

Тел. 5930472

217981010102

КОНСТРУКТОРТЕХНОЛОГ 219511010103

/Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé DeLuxe" / âûõîäíîãî äíÿ. íà êèíîòåàòð. Ñò. ì. "Øóëÿâñêàÿ", óë. Ãåòüìàíà, 6. Тел. (063)2330140

21987101

äëÿ ðàáîòû ïî ïðîåêòèðîâàíèþ è ìîíòàæó òåïëîïóíêòîâ, íàñîñíûõ, ñèñòåì îòîïëåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ. ÂÎ òåõíè÷åñêîå (îêîí÷åííîå, íåîêîí÷åííîå), ñðåäíå-òåõíè÷åñêîå, ñ ÎÐ è áåç ÎÐ. e-mail: epos@list.ru Тел. (067)3463987

219191060000

МАСТЕР ПАРИКМАХЕР /Ñàëîí êðàñîòû "Ìàðãî" / Ð-í Òðîåùèíà. Òåë.: (097)709-32-21, Тел. (063)3982078

219811010101

ПАРИКМАХЕР /Ñàëîí êðàñîòû "Åâà" / ÎÐ îò 1 ãîäà, ìàòåðèàëû ñàëîíà. Ð-í Ãîëîñååâñêèé. Тел. (097)5762398 219181010000

РЕЗЧИК íà áóìàãîðåçàëüíóþ ìàøèíó ñ ÎÐ. Ñîö.ïàêåò. Òåë.: 251-12-20,

Тел. 4998045

217981010104

109401010102

ПАРИКМАХЕР УНИВЕРСАЛ /Ïàðèêìàõåðñêàÿ "Âèêòîðèÿ" / ÎÐ îò 1 ãîäà. Àäðåñ: óë.Ãíàòà Þðû,7. ÒÐÖ "Äèòÿ÷à êðà¿íà". Тел. (063)7264524

219881010101

ПОМОЩНИК КОСМЕТОЛОГА

219471030000

МЕНЕДЖЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ

/Öåíòð êðàñîòû / ìîæíî áåç ÎÐ, îáó÷àåì è òðóäîóñòðàèâàåì. Òåë.: (044)227-36-40, (044)361-79-21, (093)963-68-91, Тел. (099)9304914

/Èíâåñòèöèîííàÿ êîìïàíèÿ Optimuminvest / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, çíàíèÿ ÏÊ. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî Тел. (067)5063066

218771020101

Впари махерс ю"Ви тория" требется:

219471050000

ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÓÍÈÂÅÐÑÀË

/Êîìïàíèÿ / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535

ОРот1'ода. Адрес:л.ГнатаЮры,7 ТРЦ"Дитяча раїна"

Òåë.:

218761020102

(063)726-45-24 21988101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ДЕВУШКИ ñ íàâûêàìè ðîáîòû ñ êîñìåòèêîé. Ïðåäïî÷òåíèå êîñìåòîëîãàì è âèçàæèñòàì.Òåë.äëÿ çàïèñè:(067)745-72-94.Ïîí.-ïÿò. ñ 10.00äî 14.00. Тел. 2281164

219241010101

99990523

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 16 ãðóäíÿ 2013 ð.

21842101

21981101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


18

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

СРОЧНОТРЕБУЕТСЯ:

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÌÀÑÒÅÐ

ПОКОЇВКИ /Ãîòåë³ 5 ç³ðîê (Êè¿â, Àëóøòà) / Ãðàô³ê ðîáîòè 5/2. Õàð÷óâàííÿ, ñïåöîäÿã áåçêîøòîâíî. Òåë.: (044)353-17-07, Тел. (093)3815025

111431010101

Тер.расп. - л.Щербаова,51 Тел.:(067)251-57-81 21810101

В центр расоты срочно требются девши на ваансию:

ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃÀ можнобезОР,обчаеми трдостраиваем.

Тåë.: (044)227-36-40,

(044)361-79-21, (093)963-68-91, (099)930-49-14

СИДЕЛКИ /ÊÀ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018

СРОЧНОТРЕБУЕТСЯ

ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ Желающий об чаться

Òåë.: (050)544-77-10, 2-231-231, (067)747-39-92

111561010103

21784101

21877102

МЕДСЕСТРА Òåë.: 468-79-88. Тел. (067)2318791

218721010102

МЕДСЕСТРА

ЛЕКТОРПСИХОЛОГ 217841010101

ОБУЧЕНИЕ ДОМРАБОТНИЦ

111741010000

МЕДСЕСТРЫ

11156101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ðàáîòà â îôèñå. Тел. (063)4859464

/Áàíê / ñ ÎÐ îò 5 ëåò. Íàëè÷èå óäîñòîâåðåíèÿ ïî ïðîâåðêå áåçîïàñíîñòè âûõîäà â ðåéñ âîäèòåëåé (èíêàññàòîðû). Ïî äîãîâîðó ïîäðÿäà. Ð-í ïë. Ïîáåäû. Тел. 4862199

/Öåíòð çäîðîâüÿ / Ïîëíàÿ èëè ÷àñòè÷íàÿ çàéíÿòîñòü. Äîõîä îñíîâíîé èëè äîïîëíèòåëüíûé. Тел. (067)4024251

21813101

/ÊÀ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018

111561010106

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА Æåëàþùèé îáó÷àòüñÿ. Òåë.: (050)544-77-10, 2-231-231. Тел. (067)7473992 218801010103

218131010101

ФАРМАЦЕВТЫ

ШКОЛА НЯНЬГУВЕРНАНТОК

/Öåíòð çäîðîâüÿ / Ïîëíàÿ èëè ÷àñòè÷íàÿ çàéíÿòîñòü. Äîõîä îñíîâíîé èëè äîïîëíèòåëüíûé. Тел. (067)4024251

/ÊÀ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë.Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018

218801010101

111561010105

21880101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ГУВЕРНАНТКИ /ÊÀ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018

111561010104

ДОМРАБОТНИЦЫ /ÊÀ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018

111561010101

НЯНИ /ÊÀ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018

111561010102

21872101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ВРАЧСТОМАТОЛОГ Òåë.: 468-79-88. Тел. (067)2318791

218721010101

ВРАЧИ /Öåíòð çäîðîâüÿ / Ïîëíàÿ èëè ÷àñòè÷íàÿ çàéíÿòîñòü. Äîõîä îñíîâíîé èëè äîïîëíèòåëüíûé. Тел. (067)4024251

218801010102

МЕДИЦИНСКИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ðàáîòà â îôèñå. Тел. (063)4859464

217841010102

99991042

ÐÀÁÎÒÀ

11072101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 16 ãðóäíÿ 2013 ð.


19

ÎÕÎÐÎÍͲ ÏÎÑËÓÃÈ ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ИНСПЕКТОР ОХРАНЫ Ãðàôèê ðàáîòû ñóòêè-òðîå. Ðàáîòà â ð-íå ìåòðî "Ëåñíàÿ". Ç\ï 1200 ãðí. Тел. (050)3534606 219191070000

ОХОРОННИКИ /Îõîðîííà êîìïàí³ÿ "À1" / Ç\ï ñòàá³ëüíà, âèñîêà. ÃÐ: äåííèé. Òåë.: (095)271-63-01. ÃÐ: äîáîâ³, âàõòà. Òåë.: (044)481-00-18, (067)296-21-62, Тел. (063)4967039

110731020103

ОХОРОННИКИ /Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

111191030107

ОХОРОНЦІ /"ÀÒÁ" / Íàäàºìî æèòëî ó ì.Êè¿â. Íàâ÷àííÿ çà ðàõóíîê êîìïàí³¿. 7 "Çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ, ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì, äðóæíà êîìàíäà, äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ Ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî ìàã."ÀÒÁ". Тел. (095)2357597

111281010106

ОХОРОНЦІ /"ÀÒÁ" / 7 "Çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ, ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì, äðóæíà êîìàíäà, äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ Ë³äåðà! Áðîâàðè: (04594)6-51-41, (04594)6-10-47, (04594)6-42-66, (095)233-02-50, Тел. (050)3412779

111281020106

11131103

ОХРАННИК /Êîìïàíèÿ / (â îôèñ, 1\3, 2\2, 2\3; ñîö.ïàêåò, 3000 ãðí.) Тел. (099)3358897

218831010101

ОХРАННИК /Àâòîñòîÿíêà / (ïðèåìùèê àâòîìîáèëåé). Ðåæèì ðàáîòû: 1\3. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Тел. (098)3112904

111181010101

ОХОРОНЦІ âàõòà, ïîäîáîâî â îô³ñè, ãðîìàäñüêå õàð÷óâàííÿ, ñêëàäè. Æèòëî áåçêîøòîâíî (âàõòà) + ñïåöîäÿã. Ìîæëèâå õàð÷óâàííÿ. Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà,68, îô.1. Òåë.: (093)210-82-56, (068)364-61-68. Тел. 3600138 219761030000

ОХОРОНЦІ /Îõîðîííå ϳä-âî / Ìîëîä³ ëþäè ì³öíî¿ ñòàòóðè, â³ä 22 ðîê³â, ïðåäñòàâíèöüêî¿ çîâí³øíîñò³, çð³ñò â³ä 180 ñì. Ðåæèì ðîáîòè - ð³çíèé. Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Òåë.: (096)526-85-65 (äçâîíèòè ç 9.00 äî 18.00, ïí-ïò). Òåë.: 229-26-67. Тел. (063)3716246

110721010101

ОХОРОНЦІ /Îõîðîííà ô³ðìà / Çð³ñò â³ä 175 ñì. Ç\ï äîáîâà äî 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï äåííà â³ä 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï áåç çàòðèìêè. Òåëåôîíóâàòè ö³ëîäîáîâî. Òåë.: 501-61-13, 572-90-38. Тел. 5319541

111201030101

/Îõðàííàÿ êîìïàíèÿ / Ãðàôèê ðàáîòû: äíåâíîé ïîñò; ñóòêè\äâîå; âàõòà. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ã.Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáë. Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: (067)509-35-20, www.sprut.kiev.ua. Тел. (067)2174431

111311020101

ОХРАННИКИ /Îõðàííîå Ïð-òèå "Àëüôà-Ùèò" / íà ðàáîòó ïî Êèåâó. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932

111121020101

ОХРАННИКИ /Îõðàííîå Ïð-òèå "Àëüôà-Ùèò" / Êîìàíäèðîâêè. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932

11131102

111121020102

ОХРАННИКИ Ðåæèìû ðàáîòû: ñóòêè\äâîå, íî÷íûå, äíåâíûå, âàõòû. Ç\ï îò 100 äî 300 ãðí çà ñìåíó. Àäðåñ: ì. "Ëåâîáåðåæíàÿ", óë. Ì. Ðàñêîâîé, 19, îô. 1104. Òåë.: 233-81-04. Тел. 5174254

ОХРАННИК /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / Òåë.: (063)220-31-95. Тел. (063)2203194

ОХРАННИКИ

201171010133

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 16 ãðóäíÿ 2013 ð.

111361010101

21870101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


20

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 11 ПОМІЧНИК ТОРГОВЕЛЬНОГО ПРЕДСТАВНИКА

11112102

/̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / 200 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64),(063)876-66-52, (066)969-66-79. Тел. (068)5302620

218711020103

11 ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПРЕДСТАВНИК

11073102

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ (возраст 20-50 лет). Режим работы: сти\двое. З\п 1800 рн.

Òåë.: 403-00-94,

(067)259-84-14

НААВТОСТОЯНКУ требется:

ОХРАННИК

(приемщи автомобилей). Режим работы: 1/3. З/п без задерже.

Òåë.: (098)311-29-04

21854101

216871020102

(âîçðàñò 20-50 ëåò). Ðåæèì ðàáîòû: ñóòêè\äâîå. Ç\ï 1800 ãðí. Òåë.: 403-00-94. Тел. (067)2598414

/"Íîâà ˳í³ÿ" / Ð-í Òðîºùèíà. Ìè ïðîïîíóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, çðó÷íèé ãðàô³ê ðîáîòè, îô³ö³éíó ç\ï, íàâ÷àííÿ. Ç ïèòàíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: Êè¿â, âóë.Î.Áàëüçàêà,65\1. Òåë.: 206-37-69, Тел. (095)2884536

219901010102

/"ѲËÜÏÎ" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í Áîðùàã³âêà(067)658-35-41; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)223-81-81;ð-í ì."˳ñîâà",(067)405-53-11; ð-í ñò.ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî"(067)443-81-77, ð-í ì."Ïîçíÿêè", (067)223-73-87; ð-í Òðîºùèíà, (067)658-35-42; ð-í ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", (067)656-60-19, ì."Ëóê'ÿí³âñüêà", Тел. (063)1132000

111891030103

КАСИРИ /Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: (067)223-81-95, Äàð'ÿ, (067)467-39-63, ²ðèíà, àáî çàïîâíþéòå àíêåòó íà ñàéò³: www.silpo.ua. Ìàðèíà, Тел. (044)2065324 111891060101

ТРЕБУЮТСЯ

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ Режимыработы:сти\двое, ночные,дневные,вахты. З\пот100до300рнзасмен. Адрес:м."Левобережная", л.М.Расовой,19,оф.1104

Òåë.:

ОХРАННИКИ

КАСИРИ

КАСИРИ

11118101

ОХРАННИКИ /Òîðãîâî-ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 4000 ãðí. (îïëàòà - åæåíåäåëüíî, âîçìîæíî åæåäíåâíî). Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (044)383-72-20, (099)008-62-25, (097)336-82-08, Тел. (063)6426336

/"Ôóðøåò" / Íîâèé ìàãàçèí íà Ñòîëè÷íîìó øîñå,103 çàïðîøóº íà ðîáîòó. Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, æèòëî, ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â 2 òà 3 ãð. Òåë.: (044)507-20-96, (063)822-19-95, (095)272-78-93, Тел. (044)5831719

111321020101

/̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / â³ä 250 ãðí\äåíü + ïðåì³ÿ. ÄÐ - íåîáîâ'ÿçêîâèé. Ç ïåðñïåêòèâîþ ðîáîòè çà êîðäîíîì. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64),(063)876-66-52, (066)969-66-79. Тел. (068)5302620

218711020101

ТРЕБУЮТСЯ

21621101

КАСИРИ

233-81-04, 517-42-54 11136101

218541010101

СТАРШИЙ ЗМІНИ ОХОРОНИ /Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

111191030118

СТОРОЖ íà àâòîòðàíñïîðòíîå Ïð-òèå. Ñóòêè\äâîå. Êèåâ, Îáîëîíü. Тел. (067)4097009

111801010101

11120103

ÐÀÁÎÒÀ

10484102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 16 ãðóäíÿ 2013 ð.


21

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

21921101

21971101

11128101

КАСИРИ

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

/Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

Äîõîä âûñîêèé. Тел. (066)3401114

111191030102

219301010102

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ /Êèåâñêèé öåíòð áèðæåâûõ òåõíîëîãèé / íà ïîñòîÿííîé îñíîâå. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Тел. 2308677 219471010000

КАССИР /"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Âîçìîæíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî çàðàáîòêà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

МЕНЕДЖЕР ПО РАЗВИТИЮ НАПРАВЛЕНИЯ Õîðîøèå ïåðñïåêòèâû â êàðüåðíîì ðîñòå. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Îïëàòà âûñîêàÿ. Тел. (093)5156211

219801030101

219481020103

ОБВАЛЬЩИКИ

КАССИРКОНТРОЛЕР /"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / ÎÐ êàññèðîì îò 1 ãîäà. ÃÐ: 3\3. Óðîâåíü ç\ï âûñîêèé + ïðåìèÿ!!! + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

219481020110

КАССИРЫ

Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)223-76-95; ð-í ì. "Îáîëîíü", (063)203-41-21; ð-í Áîðùàãîâêà, (044)364-21-29; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)547-10-73; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Àðñåíàëüíàÿ", Тел. (067)2238186

111891040103

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Èðèíà, Тел. (050)3560005 218041020108

КОНСУЛЬТАНТ / òîðãîâûé çàë / Ìóæ.\æåí. Ïðîìûøëåííàÿ ãðóïïà òîâàðîâ. Îïëà÷èâàåìàÿ ñòàæèðîâêà. Ç\ï 4000 ãðí\ìåñ. Ñðî÷íî! Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155

ОБВАЛЮВАЛЬНИКИ М'ЯСА /Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: (067)223-81-95, Äàð'ÿ, (067)467-39-63, ²ðèíà, àáî çàïîâíþéòå àíêåòó íà ñàéò³: www.silpo.ua. Ìàðèíà, Тел. (044)2065324

219001040000

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 16 ãðóäíÿ 2013 ð.

21990101

111891060108

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


22

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß ПРИЕМЩИК ТОВАРА Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)223-76-95; ð-í ì. "Îáîëîíü", (063)203-41-21; ð-í Áîðùàãîâêà, (044)364-21-29; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)547-10-73; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Àðñåíàëüíàÿ", Тел. (067)2238186

111891040102

ПРИЙМАЛЬНИКИ ТОВАРУ /"Ôóðøåò" / Íîâèé ìàãàçèí íà Ñòîëè÷íîìó øîñå,103 çàïðîøóº íà ðîáîòó. Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, æèòëî, ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â 2 òà 3 ãð. Òåë.: (044)507-20-96, (063)822-19-95, (095)272-78-93, Тел. (044)5831719

111321020107

ПРОДАВЕЦ æåíñêîé îäåæäû è îáóâè. Òðåáîâàíèÿ: ïðèÿòíîé âíåøíîñòè, êîììóíèêàáåëüíîñòü, ãðàìîòíàÿ ðå÷ü, ÎÐ. Òåë.: (067)793-48-90. Тел. (099)5018807

219711010101

ПРОДАВЕЦ Êîíñóëüòàöèÿ êëèåíòà. Ïîäáîð ïðîäóêöèè. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû. Ç\ï äîñòîéíàÿ, âûïëà÷èâàåòñÿ ïîíåäåëüíî. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 219001070000

ПРОДАВЕЦ /Ìàãàçèí ïðîäóêòîâ / Ç\ï äîñòîéíàÿ. Ð-í ðàáîòû Îòðàäíûé. Òåë.: 408-11-88, Тел. (097)2440110

219211010101

11128102

ПРОДАВЕЦ íà ïðîäàæó êîôå (íàïèòêè â çåðíàõ). Ñò. ì."Ëåñíàÿ" - "Ìèíñêàÿ". Ç\ï 160-180 ãðí\äåíü (2 ð. â ìåñÿö). ÎÐ îò 2-õ ëåò. Ëåðà. Тел. (099)1834044 219371010000

ПРОДАВЕЦ /"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / ïðîäîâîëüñòâåííûõ, íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ. ÃÐ:7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Âîçìîæíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî çàðàáîòêà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

219481020102

ПРОДАВЕЦ õëåáîáóëî÷íûõ èçäåëèé â çàêðûòûé òåïëûé ïàâèëüîí áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Ç\ï îò 100 ãðí\äåíü + % îò ïðîäàæ. Тел. (067)1623876

219791010101

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ /Ìàãàçèí ýëèòíîé áèæóòåðèè / (ã.Èâàíî-Ôðàíêîâñê) ñ ÎÐ â òîðãîâëå èëè ñôåðå óñëóã (íå ïðîäîâîëüñòâåííàÿ ãðóïïà òîâàðîâ). Æåí. îò 30 ëåò. ÃÐ: 3\3, ñ 9.00 äî 17.00. Ñòàâêà: 3000 ãðí. + %. Тел. (067)4270313

216211010101

ПРОДАВЕЦ КОНСУЛЬТАНТ Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâûõ òîðãîâûõ òî÷åê. Îáó÷åíèå õàðàêòåðèñòèêàì ïðîäóêöèè. Ñðî÷íî! Íàáîð îãðàíè÷åí. Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 11132102

ÐÀÁÎÒÀ

219001060000

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 16 ãðóäíÿ 2013 ð.


23

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

11159102

21871102

21846101

ПРОДАВЦЫ

ПРОДАВЦЫ

Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)223-76-95; ð-í ì. "Îáîëîíü", (063)203-41-21; ð-í Áîðùàãîâêà, (044)364-21-29; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)547-10-73; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Àðñåíàëüíàÿ", Тел. (067)2238186 111891040106

/Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü êîñìåòèêè / â ìàãàçèíû "BROCARD", "Watsons", "ÊÎÑÌÎ". Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Ç\ï: îò 3000 ãðí. Çâîíèòü: ïí-ïò, 9.00-18.00. Òåë.: (044)496-18-31,(050)330-17-89, (050)382-38-48, (050)380-88-97, (067)798-35-38. Тел. (050)4405631

ПРОДАВЦЫ

ПРОДАВЦЫ

/Ñåòü ìàãàçèíîâ "ѳìåéíèé êîøèê" / (íàïðàâëåíèÿ: ãàñòðîíîìèÿ, êîíäèòåðñêèå, õëåáîáóëî÷íûå, ëèêåðî-âîäî÷íûå èçäåëèÿ). Çíàíèå êàññîâîãî àïïàðàòà, òðóäîâàÿ, ìåäêíèæêà - îáÿçàòåëüíû. Îòâåòñòâåííîñòü çà îòäåë. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: 2 íåäåëè\2 íåäåëè, ñ 8.00 äî 22.00. Ð-í ðàáîòû Íèâêè. Òåë.: 422-31-33, Тел. (067)7529931

111731010101

21948102

ПРОДАВЦЫ КАССИРЫ

ПРОДАВЦІ

/Ôàâîðèò Òîòî / äëÿ ðàáîòû â ã.Êèåâ. Ïîëüçîâàòåëè ÏÊ, îòâåòñòâåííîñòü, ïóíêòóàëüíîñòü, ïîðÿäî÷íîñòü, ñ 10.00 äî 21.00. Ãðàôèê: 4\2 èëè 3\3 äíÿ. Åñòü âàðèàíò ñóòêè. Îáó÷åíèå. Åâãåíèé, Тел. (050)4151592

218891020101

â ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí, ïðîäóêòîâûå ïàâèëüîíû, êèîñêè. Ðàáîòà ïîíåäåëüíî. Äíåâíàÿ ñ 8.00 äî 20.00 èëè íî÷íàÿ ñ 20.00 äî 8.00 íà óñìîòðåíèå. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Íà âðåìÿ ðàáîòû èíîãîðîäíèõ îáåñïå÷èâàåì ïðîæèâàíèåì. Âîçìîæíû âàðèàíòû áåç îïûòà ðàáîòû. Ñò. ì. "Êîíòðàêòîâàÿ ïëîùàäü", óë. Êîíñòàíòèíîâñêàÿ, 17. Тел. 4170238

218461010101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 16 ãðóäíÿ 2013 ð.

219681010101

ПРОДАВЦЫ КОНСУЛЬТАНТЫ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. ÎÐ íå òðåáóåòñÿ. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå. Ç\ï 200 ãðí â äåíü + %. Ðàñ÷åò åæåäíåâíî. Íå àãåíòñòâî. Òåë.: (063)119-15-37, Àëåêñàíäð, Тел. (097)8878809 218981010102

/"Íîâà ˳í³ÿ" / Ð-í Òðîºùèíà. Ìè ïðîïîíóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, çðó÷íèé ãðàô³ê ðîáîòè, îô³ö³éíó ç\ï, íàâ÷àííÿ. Ç ïèòàíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: Êè¿â, âóë.Î.Áàëüçàêà,65\1. Òåë.: 206-37-69, Тел. (095)2884536

219901010101

ПРОДАВЦІ /"ÀÒÁ" / Íàäàºìî æèòëî ó ì.Êè¿â. Íàâ÷àííÿ çà ðàõóíîê êîìïàí³¿. 7 "Çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ, ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì, äðóæíà êîìàíäà, äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ Ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî ìàã."ÀÒÁ". Тел. (095)2357597 111281010105

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


24

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

11119103

11173101

11176101

21793102

21979101

ПРОДАВЦІ

ПРОДАВЦІ

/"ÀÒÁ" / 7 "Çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ, ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì, äðóæíà êîìàíäà, äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ Ë³äåðà! Áðîâàðè: (04594)6-51-41, (04594)6-10-47, (04594)6-42-66, Тел. (050)3412779, (095)2330250

/"Ôóðøåò" / Íîâèé ìàãàçèí íà Ñòîëè÷íîìó øîñå,103 çàïðîøóº íà ðîáîòó. Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, æèòëî, ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â 2 òà 3 ãð. Òåë.: (044)507-20-96, (063)822-19-95, (095)272-78-93, Тел. (044)5831719

111281020105

111321020102

21968101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 16 ãðóäíÿ 2013 ð.


25

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

11189103

ПРОДАВЦІ /"ѲËÜÏÎ" /Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í Áîðùàã³âêà (067)658-35-41; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)223-81-81;ð-í ì."˳ñîâà",(067)405-53-11; ð-í ñò.ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî"(067)443-81-77, ð-í ì."Ïîçíÿêè", (067)223-73-87; ð-í Òðîºùèíà, (067)658-35-42; ð-í ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", (067)656-60-19, ì."Ëóê'ÿí³âñüêà", Тел. (063)1132000

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

/Ìåðåæà ìàãàçèí³â "Êîñìî" / îñâ³òà ñåðåäíÿ ñïåö³àëüíà, áàæàíî ÄÐ â ðîçäð³áí³é òîðã³âë³. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ê - êàð'ºðà; Î - îñâ³òà, ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ; Ñ - ñîö³àëüíèé çàõèñò; Ì - ìîæëèâ³ñòü ðåàë³çóâàòèñÿ; Î - îïòèìàëüíèé âèá³ð. Òåë.: (044)206-21-73, (067)239-81-52, Тел. (067)2398519

/Îïòîâî-ðîçíè÷íàÿ êîìïàíèÿ / Âîçìîæíà ðàáîòà ñ ëè÷íûì àâòî. Ç\ï: ñòàâêà 7225 ãðí. + ïðåìèÿ. Òåë.: (050)920-23-45, (063)396-53-76, Тел. (067)7440635

104841020101

111891030101

ПРОДАВЦІ /Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: (067)223-81-95, Äàð'ÿ, (067)467-39-63, ²ðèíà, àáî çàïîâíþéòå àíêåòó íà ñàéò³: www.silpo.ua. Ìàðèíà, Тел. (044)2065324

111891060102

ПРОДАВЦІ /Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

11189106

ПРОДАВЦІ КОНСУЛЬТАНТИ

СРОЧНО РАБОТА ДЛЯ ИНИЦИА ТИВНЫХ ïðåäïðèèì÷èâûõ ëþäåé ïî ñâîáîäíîìó ãðàôèêó â ñôåðó ïðîäàæ. Ìîæíî ðàññìàòðèâàòü äîïîëíèòåëüíûé çàðàáîòîê. Õîòèòå óâåëè÷èòü ñâîé äîõîä, çâîíèòå. Тел. (067)4642629 218861010000

218911040104

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ /Òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Îáÿçàííîñòè: ðàñïðîñòðàíåíèå ðåêëàìíîé ïðîäóêöèè, ïðèåì çàêàçîâ, ïðèâëå÷åíèå íîâûõ êëèåíòîâ, âûïîëíåíèå ïëàíîâ ðàáîò, çàêëþ÷åíèå ñäåëîê. Òðåáîâàíèÿ: ìóæ.\æåí. ñî ñâîèì ëåãêîâûì àâòîìîáèëåì, ÎÐ îáÿçàòåëåí, æåëàòåëüíî ïðîæèâàíèå íà ïðàâîì áåðåãó. ÃÐ - ñâîáîäíûé. Ç\ï îò 3000 ãðí + % + ïðåìèÿ. Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî Тел. (067)5001780

219351010101

СТАРШИЙ КАСИР

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ КЛАДОВЩИК Ç\ï 5000 ãðí. è âûøå. Òåë.: (063)396-53-76. (067)744-06-35. Тел. (050)9202345

218911030103

КЛАДОВЩИК /Ñêëàä ýëåêòðîíèêè / Ïëàâàþùèé ãðàôèê ñ íî÷íûìè ñìåíàìè. Ç\ï 3000-4000 ãðí. (Ïîäîë ì."Ò.Øåâ÷åíêî"). Тел. (063)9533445

/Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

КЛАДОВЩИКИ

/Òîðãîâî-ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 4000 ãðí. (îïëàòà - åæåíåäåëüíî, âîçìîæíî åæåäíåâíî). Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (044)383-72-20, (099)008-62-25, (097)336-82-08, Тел. (063)6426336

Ç\ï 6000 ãðí + %. ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Ç\ï åæåäíåâíî. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (096)003-88-44, (095)570-95-73, ðàáîòîäàòåëü. Тел. (093)7760028

/Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ êîìïàíèÿ / Êîìïàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, âûäàåòñÿ ñïåöîäåæäà, áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì. Êîíò.òåë.: (068)907-83-55, Тел. (099)9581832, (096)7065735

111191030121

111191030105

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 16 ãðóäíÿ 2013 ð.

216871020104

ÎÐ îò 1 ãîäà â ñôåðå ïðîäàæ è ïðîäâèæåíèÿ êîñìåòèêè, ñðåäí.-ñïåö.\ÂÎ, æåëàòåëüíî æåíùèíà îò 23 ëåò. ÃÐ: 9.00 - 18.00 (ñá., âñ. - âûõîä.). Ç\ï 3500 ãðí. íà è\ñ + áîíóñû. Òåë.: 292-95-13, Тел. 2929515

110821010101

218701010103

КЛАДОВЩИКИ /Òîðãîâî-ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 4000 ãðí. (îïëàòà - åæåíåäåëüíî, âîçìîæíî åæåäíåâíî). Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (044)383-72-20, (099)008-62-25, (097)336-82-08, Тел. (063)6426336

216871020111

218021010101

111791010101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


26

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

11179101

КОМІРНИКОПЕРАТОР /Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

111191030124

21967102

БАРМЕН

КОНДИТЕРИ

/Êàôå / ñ ÎÐ, ñàí. êíèæêà îáÿçàòåëüíî. Òåë.: (096)228-41-13,Ð-í Ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò. Тел. (093)3122103

/"Ôóðøåò" / Íîâèé ìàãàçèí íà Ñòîëè÷íîìó øîñå,103 çàïðîøóº íà ðîáîòó. Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, æèòëî, ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â 2 òà 3 ãð. Òåë.: (044)507-20-96, (063)822-19-95, (095)272-78-93, Тел. (044)5831719

218751010102

БАРМЕНОФИЦИАНТ 11144101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

БАРМЕНОФИЦИАНТ

218951010101

219281010101

БАРМЕНИ

АДМИНИСТРАТОР /Ðåñòîðàí / Ç\ï 4000 ãðí. Ðàñïîëîæåíèå â öåíòðå Êèåâà (óë.Êðàñíîàðìåéñêàÿ). Тел. (099)5276419

219821010101

АДМИНИСТРАТОРЫ /Ñåòü ðåñòîðàíîâ áûñòðîãî îáñëóæèâàíèÿ / ñ ÎÐ. Ðàáîòà â ð-íå ì."Ëåñíàÿ", "Äàðíèöà", "Ìèíñêàÿ". Тел. (063)3519573

218191010101

/Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: (067)223-81-95, Äàð'ÿ, (067)467-39-63, ²ðèíà, àáî çàïîâíþéòå àíêåòó íà ñàéò³: www.silpo.ua. Ìàðèíà, Тел. (044)2065324

111891060105

БАРМЕН 11164101

218921020102

/Ðåñòîðàí / Ðàéîí ðàáîòû: Êèåâî-Ñâÿòîøèíñêèé. Тел. (098)3513063

АДМИНИСТРАТОР /Ðåñòîðàí / (óë.Ñòåöåíêî). Тел. (067)4666978

/Ðåñòîðàí, êàôå-áàð / (ïðèâëåêàòåëüíàÿ âíåøíîñòü). Ïîäîë, óë.ßðîñëàâñêàÿ,10. Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷, Тел. (067)4024001

/ϳä-âî / äëÿ ðîáîòè â ðåñòîðàí³ (ïð-ò Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 39-Â) òà êàôå (âóë. Ïîðèêà, 13-À; á-ð Ïåðîâà, 23-Á; Õàðê³âñüêå øîñå, 144-Â; âóë. Ïîëÿðíà, 8). Тел. 4120897

111371020302

БАРМЕН /Ðåñòîðàí / Ç\ï 3500 ãðí. Ðàñïîëîæåíèå â öåíòðå Êèåâà (óë.Êðàñíîàðìåéñêàÿ). Тел. (099)5276419 219821010102

БАРМЕНЫ

111321020106

КОНДИТЕРИ /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)5475615

111591020109

КОНДИТЕРЫ /Ïèööåðèÿ "Napule"/ Тел. 4990982

218571020102

КУХАР /ϳä-âî / äëÿ ðîáîòè â ðåñòîðàí³ (ïð-ò Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 39-Â) òà êàôå (âóë. Ïîðèêà, 13-À; á-ð Ïåðîâà, 23-Á; Õàðê³âñüêå øîñå, 144-Â; âóë. Ïîëÿðíà, 8). Тел. 4120897

111371020308

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Èðèíà, Тел. (050)3560005

218041020105

БАРМЕНЫ /Ðàçâëåêàòåëüíûé êîìïëåêñ "ÊÎÍÓÍÃ" / æåëàòåëüíî äåâóøêè. Àäðåñ: óë.Ñëàâãîðîäñêàÿ,47. Тел. 5672433

219431010101

КУХАРІ /"Ôóðøåò" / Íîâèé ìàãàçèí íà Ñòîëè÷íîìó øîñå,103 çàïðîøóº íà ðîáîòó. Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, æèòëî, ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â 2 òà 3 ãð. Òåë.: (044)507-20-96, (063)822-19-95, (095)272-78-93, Тел. (044)5831719 111321020105

99990503

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 16 ãðóäíÿ 2013 ð.


ÐÅÑÒÎÐÀÍ. Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×., ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ

27

21875101

21928101

КУХАРІ /Êàôå "Âîÿæ" / Ùî ïðîæèâàþòü ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ð-í³. Òåë.:402-56-00,402-56-12. Тел. (096)3148867

111441010101

КУХАРІ /Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: (067)223-81-95, Äàð'ÿ, (067)467-39-63, ²ðèíà, àáî çàïîâíþéòå àíêåòó íà ñàéò³: www.silpo.ua. Ìàðèíà, Тел. (044)2065324

21982101

111891060104

КУХАРІ /Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

111191030115

МАСТЕРПОВАР

21848102

21895101

ОБРОБЛЮВАЧІ РИБИ /"Ôóðøåò" / Íîâèé ìàãàçèí íà Ñòîëè÷íîìó øîñå,103 çàïðîøóº íà ðîáîòó. Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, æèòëî, ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â 2 òà 3 ãð. Òåë.: (044)507-20-96, (063)822-19-95, (095)272-78-93, Тел. (044)5831719

111321020109

ïî ðåàëèçàöèè øàóðìû, ñ ÎÐ, ç\ï îò 300-500 ãðí\äåíü. Ð-í ñò.ì."Øóëÿâñêàÿ". Òåë.: (063)400-48-24. Тел. (093)8822281 219171010000

ОБВАЛЮВАЛЬНИК М'ЯСА /Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556 111191030126

ОБРОБЛЮВАЧІ М'ЯСА /"Ôóðøåò" / Íîâèé ìàãàçèí íà Ñòîëè÷íîìó øîñå,103 çàïðîøóº íà ðîáîòó. Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, æèòëî, ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â 2 òà 3 ãð. Òåë.: (044)507-20-96, (063)822-19-95, (095)272-78-93, Тел. (044)5831719 111321020108

ОФИЦИАНТ /Ðåñòîðàí / Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Тел. (050)6978931

ОФИЦИАНТ /Êàôå / ñ ÎÐ. Òåë.: (096)228-41-13, Ð-í Ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò. Тел. (093)3122103

218751010103

ОФИЦИАНТЫ /Áóòèê-áàð "Biancoro"/ Тел. 4983469

218571010102

11137102

ОФИЦИАНТЫ /Ïèööåðèÿ "Napule"/ Тел. 4990982

218571020101

ОФИЦИАНТЫ /Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Èðèíà, Тел. (050)3560005

218041020106

ОФИЦИАНТЫ /ÏÀÁ "ÑÅÍÎÂÀË" / (Çâîíèòü ñ 11.00). Тел. (096)8544521 218481020102

ОФИЦИАНТЫ /Ðåñòîðàí / (óë.Ñòåöåíêî). Тел. (067)4666978

218441010102

219281010102

21857101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 16 ãðóäíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


28

ÐÅÑÒÎÐÀÍ. Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×., ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ

11177101

21804102

21857102

ОФІЦІАНТ

ПЕКАРІ

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ áûñòðîãî îáñëóæèâàíèÿ / (âîçìîæåí ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû). Ðàáîòà â ð-íå ì."Ëåñíàÿ", "Äàðíèöà", "Ìèíñêàÿ". Тел. (063)3519573

/ϳä-âî / äëÿ ðîáîòè â ðåñòîðàí³ (ïð-ò Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 39-Â) òà êàôå (âóë. Ïîðèêà, 13-À; á-ð Ïåðîâà, 23-Á; Õàðê³âñüêå øîñå, 144-Â; âóë. Ïîëÿðíà, 8). Тел. 4120897

/Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

218191010103

111371020303

ОФИЦИАНТЫ

ОФІЦІАНТИ

/Ðåñòîðàí / ñ ÎÐ. Ç\ï 130 ãðí\ñóòêè. Ðàñïîëîæåíèå â öåíòðå Êèåâà (óë.Êðàñíîàðìåéñêàÿ). Тел. (099)5276419

/Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: (067)223-81-95, Äàð'ÿ, (067)467-39-63, ²ðèíà, àáî çàïîâíþéòå àíêåòó íà ñàéò³: www.silpo.ua. Ìàðèíà, Тел. (044)2065324

219821010104

ОФИЦИАНТЫ

21943101

21948104

ОФИЦИАНТЫ

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ "Êîíòèíåíò-Êàðä" / Òåë.: (044)428-83-70. Ç\ï: ñòàâêà + % áåç çàäåðæåê. Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: (068)071-45-77, Тел. (066)9142638

219671020101

ОФИЦИАНТЫ /Ñåòü ðåñòîðàíîâ "Êîíòèíåíò-Êàðä" / íà áàíêåòû. Ç\ï: ñòàâêà + % áåç çàäåðæåê. Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: (068)071-45-77, Тел. (066)9142638

111891060106

/"Ôóðøåò" / Íîâèé ìàãàçèí íà Ñòîëè÷íîìó øîñå,103 çàïðîøóº íà ðîáîòó. Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, æèòëî, ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â 2 òà 3 ãð. Òåë.: (044)507-20-96, (063)822-19-95, (095)272-78-93, Тел. (044)5831719

111321020104

ПЕКАРІ

/Ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ AVALON / åíåðã³éí³, êîìóí³êàáåëüí³ þíàêè òà ä³â÷àòà ïðèâàáëèâî¿ çîâí³øíîñò³; çíàííÿ ³íîçåìíî¿ ìîâè ì³æíàðîäíîãî ñï³ëêóâàííÿ â ìåæàõ ðîçìîâíîãî ì³í³ìóìó - â³òàºòüñÿ. Çàïîâíåííÿ àíêåò êàíäèäàòàìè íà ïîñàäó ïðîâîäèòüñÿ ùîäåííî äî 18.00 çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë.Ëåîíòîâè÷à,3. Ñï³âáåñ³äè ïðèçíà÷àþòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíî çà äçâ³íêîì ìåíåäæåðà ÐÊ "Àâàëîí". 111771010101

ПЕКАРІ /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)5475615

111591020112

ПЕКАРІ

219671020104

ОФІЦІАНТИ

111191030123

ПОВАР Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)223-76-95; ð-í ì. "Îáîëîíü", (063)203-41-21; ð-í Áîðùàãîâêà, (044)364-21-29; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)547-10-73; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Àðñåíàëüíàÿ", Тел. (067)2238186

111891040101

/Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: (067)223-81-95, Äàð'ÿ, (067)467-39-63, ²ðèíà, àáî çàïîâíþéòå àíêåòó íà ñàéò³: www.silpo.ua. Ìàðèíà, Тел. (044)2065324

111891060103

ПОВАР /Ðåñòîðàí / Ðàéîí ðàáîòû: Êèåâî-Ñâÿòîøèíñêèé. Тел. (098)3513063

218951010102

ПОВАР /Ðåñòîðàí / Ç\ï 2500 ãðí. Ðàñïîëîæåíèå â öåíòðå Êèåâà (óë.Êðàñíîàðìåéñêàÿ). Тел. (099)5276419 219821010103

21892102

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 16 ãðóäíÿ 2013 ð.


29

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21819101

21744101

ПОВАР

Компанії ТОВ "Піт-СТОП Сервіс" потрібні на робот

/Êàôå / ñ ÎÐ, ñàí. êíèæêà îáÿçàòåëüíî. Òåë.: (096)228-41-13,Ð-í Ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò. Тел. (093)3122103

ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â

218751010101

ДР, без шідливих звичо

ПОВАРА /Áóòèê-áàð "Biancoro"/ Тел. 4983469

Тел.:(050)355-38-40,

(098)211-34-48 218571010101

11140101

ПОВАРА

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Èðèíà, Тел. (050)3560005

АВТОКРАНІВНИК

218041020103

/ÏÀÒ "Äàðíèöüêèé ç-ä ÇÁÊ" / ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Òåë.: (095)271-56-41, Тел. 5000107

ПОВАРА /ÏÀÁ "ÑÅÍÎÂÀË" / (Çâîíèòü ñ 11.00). Тел. (096)8544521

218481020101

219831010107

21844101

ПОВАРА /Ñåòü ðåñòîðàíîâ áûñòðîãî îáñëóæèâàíèÿ / Ðàáîòà â ð-íå ì."Ëåñíàÿ", "Äàðíèöà", "Ìèíñêàÿ". Тел. (063)3519573

СУШИСТЫ

ПОВАРА

ФОРМУВАЛЬНИКИ ТІСТА

219671020103

ПОМОЩНИК КОНДИТЕРА

218041020104

217351010101

АВТОСЛЕСАРИ

/óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, Тел. (067)5475615, (066)4560831

/Êîìïàíèÿ "ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

111171010101

111591020113

/"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / ñ ÎÐ èëè ïðîôèëüíûì îáðàçîâàíèåì. ÃÐ: 4\4. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + % + ôîðìà. Óë.Ãîðüêîãî,50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

219481040129

АВТОМИЙНИКИ Çàáåçïå÷óºìî æèòëîì. Òåë.:(067)406-57-93, ñò. ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", ñò.ì."Ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò", Тел. (067)4062639

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Èðèíà, Тел. (050)3560005

218191010102

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ "Êîíòèíåíò-Êàðä" / Ç\ï: ñòàâêà + % áåç çàäåðæåê. Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: (068)071-45-77, Тел. (066)9142638

21927101

АВТОСЛЕСАРЬ, МОТОРИСТ, ХОДОВИК

ШЕФПОВАР /Ðåñòîðàí, êàôå-áàð / ñî çíàíèåì àçèàòñêîé êóõíè. Ïîäîë, óë.ßðîñëàâñêàÿ,10. Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷, Тел. (067)4024001

Âëàäèñëàâ, Тел. (096)1082989

111241010301

АВТОСЛЕСАРЬ, МОТОРИСТ, ХОДОВИК

218921020104

ПОМОЩНИК ПОВАРА /Ðåñòîðàí / Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Тел. (050)6978931

/Êîìïàíèÿ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / Âëàäèñëàâ, Тел. (096)1082989

ПОМОЩНИК ПОВАРА

АВТОСЛЕСАРЬ МЕХАНИК

111531010301

218441010101

/"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / ñ ÎÐ (ïðåäïî÷òåíèå ðàáîòà ïîâàðîì â ðåñòîðàíå èëè ïðîôèëüíîå îáðàçîâàíèå). ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï âûñîêèé + % + ôîðìà. Íàëè÷èå ñàíêíèæêè îáÿçàòåëüíî! Óë.Ãîðüêîãî,50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

/ÑÒÎ/ Тел. (067)7113903

/ÏÀÒ "Äàðíèöüêèé ç-ä ÇÁÊ" / ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Òåë.: (095)271-56-41, Тел. 5000107

219481040130

СТАРШИЕ ПОВАРА /Ñåòü ðåñòîðàíîâ "Êîíòèíåíò-Êàðä" / Ç\ï: ñòàâêà + % áåç çàäåðæåê. Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: (068)071-45-77, Тел. (066)9142638

219831010101

АВТОЭЛЕКТРИК Âëàäèñëàâ, Тел. (096)1082989

219671020102

111241010303

99991043

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 16 ãðóäíÿ 2013 ð.

215701030102

АВТОСЛЮСАР

21739101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


30

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

11096101

21818101

11122101

АВТОЭЛЕКТРИК

ВОДИТЕЛИ

/Êîìïàíèÿ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / Âëàäèñëàâ, Тел. (096)1082989

111531010303

АВТОЭЛЕКТРИК

111531010201

/ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 4000 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

218811050101

21849101

КПШЕУПодольсоор-на требются:

КПШЕУПодольс оор-на требется:

ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐÛ äîðîæíîé òåõíèêè

ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÈÊ

З\п3500рн. Ул.Фрнзе,15

З\п4000рн. Ул.Фрнзе,15

Òåë.

Тел.:462-53-75

КПШЕУПодольсоо р-натребются:

ÂÎÄÈÒÅËÈ

21881105

Наавтомой (центр,теплыебо сы) треб ются:

З/п4500-5000рн. Ул.Фр нзе,15

Òåë.: 462-53-75 21881106

Честные,трдолюбивые, исполнительные.З\пвысо ая Тåë.:

561-70-50 21955101

ВОДИТЕЛИ /ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / (êàò."Ñ"). Ç\ï 4500-5000 ãðí . óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

218811060101

/Êîìïàíèÿ "ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

111171010110

ÀÂÒÎÌÎÉÙÈÊÈ

êàò."Ñ"

АВТОЭЛЕКТРИКИ

АГРЕГАТЧИК

462-53-75

21881104

/Êîìïàíèÿ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / ýâàêóàòîðà, êðàíà ìàíèïóëÿòîðà, íà ìèêðîàâòîáóñ "Ãàçåëü". Àíäðåé Èâàíîâè÷, Тел. (095)2860343

/Ãðóçîâîé ñåðâèñ / Ñ îïûòîì ðàáîòû. Тел. 3517565, (093)2096616

110961010102

ВОДИТЕЛИ äëÿ ðàáîòû â òàêñè (íà àâòîìîáèëè ïðåäïðèÿòèÿ, à òàêæå ñî ñâîèìè èíîìàðêàìè). Àíàòîëèé Èâàíîâè÷, Тел. (096)5038853

111231010101

ВОДИТЕЛИ ýâàêóàòîðà, êðàíà ìàíèïóëÿòîðà, íà ìèêðîàâòîáóñ "Ãàçåëü". Àíäðåé Èâàíîâè÷, Тел. (095)2860343 111241010101

ВОДИТЕЛИ /Êîìïàíèÿ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / äëÿ ðàáîòû â òàêñè (íà àâòîìîáèëè ïðåäïðèÿòèÿ, à òàêæå ñî ñâîèìè èíîìàðêàìè). Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ Тел. (096)5038853 111531010101

ВОДИТЕЛИ /Îõðàííàÿ êîìïàíèÿ / Ãðàôèê ðàáîòû: äíåâíîé ïîñò; ñóòêè\äâîå; âàõòà. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ã.Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáë. Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: (067)509-35-20, www.sprut.kiev.ua. Тел. (067)2174431

111311020102

ВОДИТЕЛИ /Ãðóïïà êîìïàíèé "Ýêîíîì-àâòî" / íà íîâûå àâòîìîáèëè ïðåäïðèÿòèÿ. Çíàíèå ãîðîäà è ÎÐ îáÿçàòåëåí. Тел. (044)4541485, (044)4541482

215701020104

ВОДИТЕЛИ ñî ñâîèì àâòî â òàêñè. Òàðèôû: ñ 27.12 ïîëóòîðíûå (1,5). Íîâûé ãîä - äâîéíûå! Ðàáîòà áåç îáÿçàëîâîê. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî çàêàçîâ! Òåë.: 568-05-60. Тел. (063)5680560

216531010101

ВОДИТЕЛИ /Îõðàííîå Ïð-òèå "Àëüôà-Ùèò" / Êîìàíäèðîâêè. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932

111121020103

21873101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 16 ãðóäíÿ 2013 ð.


31

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

11117101

11123101

ВОДИТЕЛИ /Òàêñè "Îëèìï" / íà íàøè àâòî. Ç\ï îò 4000 ãðí. Ëåãàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ïîëíûé ñîöïàêåò. Тел. (044)5371177

217441010101

ВОДИТЕЛИ /Êîðîíà-Òàêñè / ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì è íà íàøå àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà, áåç àáîíåíòñêîé ïëàòû. Êîìèññèÿ 10% ÷åðåç òåðìèíàëû. Áåñïëàòíàÿ ÑÒÎ. Тел. (063)4790000

218471030101

ВОДИТЕЛИ /"Æåëòîå òàêñè" / ñî ñâîèìè àâòîìîáèëåì è íà íàøå àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà, áåç àáîíåíòñêîé ïëàòû. Êîìèññèÿ - 6-10% ÷åðåç òåðìèíàëû. Áåñïëàòíàÿ ÑÒÎ. Тел. (063)4710000

218471040101

21897101

ВОДИТЕЛИ ТАКСИ íà àâòî êîìïàíèè. Àâòîìîáèëè ÄÝÓ Íåêñèÿ. Ïåðåñìåí êà íà áóëüâàðå Ïåðîâà, åñòü ëèöåíçèîííàÿ êàðòî÷êà òàêñè, îïûò âîæäåíèÿ îò 3-õ ëåò, ç\ï îò 4300 ãðí. Ëþäìèëà, Тел. (093)2640721

218731010101

ВОДИТЕЛЬ

ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÈÊ Установ а различноо спе тра дополнительноо обордования, автозв а, синализации и пр. Умение читать схемы автомобилей. ОРсразличнымимарамиавто. З\пдооворная.

Тел.:(063)141-53-01

äëÿ ðàáîòû â òàêñè íà àâòîìîáèëè ôèðìû. Îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï äî 7000 ãðí. Тел. (093)5810101,(066)3176296

/Êîìïàíèÿ / (êàò."Â", â îôèñ, ñ ë\à èëè áåç, 3600 ãðí., ñîö.ïàêåò). Тел. (099)3358897

ВОДИТЕЛЬ АВТОВОЗА

ВОДИТЕЛЬ

Äìèòðèé, Тел. (098)5391515

ВОДИТЕЛИ

êàò. "Â" íà íàø àâòîìîáèëü. Ç/ï 5000-7000 ãðí. Тел. (063)4790000

ВОДИТЕЛЬ АВТОВОЗА

ВОДИТЕЛЬ

/Êîìïàíèÿ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / Äìèòðèé, Тел. (098)5391515

ВОДИТЕЛИ

218971010101

øòàáåëåðà. Тел. (093)9656416

218831010102

218471050101

111211010104

ВОДИТЕЛИ КАТ. "С", "Е" /Êîìïàíèÿ "ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

111171010107

ВОДИТЕЛЬ ñî ñâîèì ìèêðîàâòîáóñîì, äëèííàÿ áàçà, ãðóç. Ç\ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Îëåã, Тел. (097)9959558 219491010101

/Òàêñè 309 / ñî ñâîèì àâòî. Òåë.: 220-13-15. Тел. (093)3137999

21922101

111241010401

111531010401

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 218491010102

ВОДИТЕЛЬ /Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ êîìïàíèÿ / ñ ëè÷íûì àâòî ÃÀÇåëü. Êîìïàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, âûäàåòñÿ ñïåöîäåæäà, áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì. Êîíò.òåë.: (068)907-83-55, (096)706-57-35, Тел. (099)9581832

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 16 ãðóäíÿ 2013 ð.

21978101

111791010102

Îïûò ðàáîòû îò 1-îãî ãîäà, ãðàôèê ðàáîòû 9.00-16.30, ðàáîòà â ð-íå ìåòðî "Ëåñíàÿ". Тел. 5930472 219191020000

ВОДИТЕЛЬИНКАССАТОР /Áàíê / Îïûò ðàáîòû âîäèòåëåì îò 5 ëåò. Êèåâñêàÿ ïðîïèñêà îáÿçàòåëüíî. Ãðàôèê ðàáîòû: ñ 8.30 äî 19.00, Ñá.,Âñ. - âûõîäíîé èëè ïîñìåííûé. Тел. 4862199 111741030000

21891104

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


32

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

11124101

11153101

ВОДІЙ

ДИСПЕТЧЕРЫЛОГИСТЫ

/ÒΠ"ÑÀÍÒÅÕÑÅвÑ" / (áóä³âíèöòâî ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, ñàíòåõí³÷íå îáëàäíàííÿ) íà Ãàçåëü. Тел. 4088172

/Ãðóïïà êîìïàíèé "Ýêîíîì-àâòî" / Çíàíèå ãîðîäà è ÎÐ îáÿçàòåëåí. Òåë.: (044)454-14-82. Тел. (044)4541485

ВОДІЙ АВТОМОБІЛЯ

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ

111071010103

21950101

ÂÎÄÈÒÅËÈ

сосвоимавтовта си Тарифы:с27.12-полторные(1,5). Новыйод-двойные! Работабезобязалово . Большое оличествоза азов!

Òåë.: 568-05-60, (063)568-05-60 21653101

ТРЕБУЮТСЯ

ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. "Â" íà íàø àâòîìîáèëü З\п5000-7000рн. Тел.(063)479-00-00

/Ñâÿòîøèíñüêå Ðàéîííå Óïðàâë³ííÿ / (êàòåãî𳿠"Â","Ñ", ñòàæ ðîáîòè íå ìåíøå 3-õ ðîê³â). ×îëîâ³ê³â â³êîì â³ä 18 ðîê³â, ìåøêàíö³â ì.Êèºâà òà Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, ÿê³ ìàþòü ì³öíå çäîðîâ'ÿ, ïîâíó ñåðåäíþ îñâ³òó, (ñëóæáà â Çáðîéíèõ Cèëàõ íå îáîâ'ÿçêîâà). Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; çðó÷íèé ãðàô³ê ðîáîòè - äîáà ÷åðåç òðè; çàáåçïå÷åí³ñòü ôîðìåííèì îäÿãîì (çèìîâèì òà ë³òí³ì); îïëà÷óâàíà â³äïóñ Тел. 4000574

219391010102

21847105

ВОДІЙОХОРОННИК /Îõîðîííà êîìïàí³ÿ "À1" / Ç\ï ñòàá³ëüíà, âèñîêà. ÃÐ: äåííèé. Òåë.: (095)271-63-01. ÃÐ: äîáîâ³, âàõòà. Òåë.: (044)481-00-18, (067)296-21-62, Тел. (063)4967039

110731020102

ВОДІЇ ³ä 30 ðîê³â, âîä³éñüêèé ñòàæ â³ä 5-òè ðîê³â, íà íàø³ "Äåî Ëàíîñ" (ãàç). Ñòðàõîâêà, ë³öåíç³ÿ. Îðåíäà àáî âèêóï àâòî 2003-2005 ðîêó. Òåë.: 539-14-54, (093)321-43-26. Тел. (067)6592217

215701020102

/ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / ïî óáîðêå äîðîã. Ç\ï 2700 ãðí. Óë. Ôðóíçå,15. Тел. 4625375

218811010101

ЕКСКАВАТОРНИК /ÒΠ"ÑÀÍÒÅÕÑÅвÑ" / (áóä³âíèöòâî ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, ñàíòåõí³÷íå îáëàäíàííÿ). Тел. 4088172

111071010104

КРАНІВНИК /ÏÀÒ "Äàðíèöüêèé ç-ä ÇÁÊ" / ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Òåë.: (095)271-56-41, Тел. 5000107

219831010106

МАЙСТЕРГЕОДЕЗИСТ /ÒΠ"ÑÀÍÒÅÕÑÅвÑ" / (áóä³âíèöòâî ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, ñàíòåõí³÷íå îáëàäíàííÿ). Тел. 4088172 111071010102

МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА /ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 3500 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375 218811020101

213541010101

ГИДРАВЛИК

МАШИНІСТ БЕТОНОНАСОСУ

/Ãðóçîâîé ñåðâèñ / Ñ îïûòîì ðàáîòû. Òåë.: (093)209-66-16. Тел. 3517565

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 4500-5000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

110961010103

111221010104

11149102

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 16 ãðóäíÿ 2013 ð.


33

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21847104

21949101

КП ШЕУ Подольсоо р-на требются:

ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÛ Ç\ï 3200 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15 Òåë.: 462-53-75

Та сі запрошє

ВОДІЇВ Від30ро ів, водійсь ийстажвід5-тиро ів, нанаші"ДеоЛанос"(аз). Страхов а,ліцензія. Орендаабови павто2003-2005ро . Òåë.: 539-14-54, (093)321-43-26, (067)659-22-17

21881103

МАШИНІСТ ГУСЕНИЧНОГО КРАНУ

21570103

21354101

КПШЕУПодольс оор-на

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 6000-8000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

111221010113

требется:

ÌÀØÈÍÈÑÒ ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ З\п3500рн. Ул.Фр нзе,15

МАШИНІСТ ЕКСТРУДЕРА /ÒΠ"Óí³-ÏÀÊ" / Ïðîâîäèìî íàâ÷àííÿ. Ç\ï â³ä 3200 ãðí.Òåë.: (095)698-97-39. Äçâîíèòè ç 9.00 äî 17.00 ïí.-ïò. Тел. (098)4790420

111491020102

МАШИНІСТИ БУРОВИХ УСТАНОВОК

Òåë.: 462-53-75 21881102

ШИНОМОНТАЖНИКИ

/Ìåëüíèê Âàñèëü / àâòîìîá³ë³ ÃÀÇ-53, ÊÀÌÀÇ. Ç\ï 4000-4500 ãðí.\ì³ñÿöü. Тел. (050)3317346

/Àâòîìèéêà / Ìîëîä³ ëþäè â³ä 18 ðîê³â. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. ˳âèé áåðåã. Ç\ï â³ä 5000 ãðí + ïðåì³ÿ. Íàäàºìî æèòëî. Òåë.: 592-80-20. Тел. 3610404

219101010000

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / (çàêîðäîííèõ ³ â³ò÷èçíÿíèõ íà áàç³ ÌÊÃ-25 ÁÐ). Ç\ï 6500-8000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

111221010102

МЕХАНИЗАТОРЫ /ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / äîðîæíîé òåõíèêè. Ç\ï 3500 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

218811040101

МИЙНИКИ АВТО /Àâòîìèéêà / Ìîëîä³ ëþäè â³ä 18 ðîê³â. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. ˳âèé áåðåã. Ç\ï â³ä 5000 ãðí + ïðåì³ÿ. Íàäàºìî æèòëî. Òåë.: 592-80-20. Тел. 3610404

215841010101

МОТОРИСТ /Ãðóçîâîé ñåðâèñ / Ñ îïûòîì ðàáîòû. Òåë.: (093)209-66-16. Тел. 3517565

110961010101

ПНЕВМАТИК /Ãðóçîâîé ñåðâèñ / Ñ îïûòîì ðàáîòû. Òåë.: (093)209-66-16. Тел. 3517565

110961010104

СТРАХОВЫЕ АГЕНТЫ ñî ñâîèì àâòî. (ìîæíî áåç ÎÐ). Ïðåäîñòàâèì íåîáõîäèìóþ ðåêëàìíóþ ïðîäóêöèþ, äîêóìåíòû, ñòàáèëüíîñòü ïîëèñîâ ñ âûñîêèìè êîììèñèîííûìè (%), áåñïëàòíîå îáó÷åíèå, ïðè íåîáõîäèìîñòè ðàáî÷åå ìåñòî. Òåë.: (093)557-60-57, Тел. (097)3279977

219271010101

ТРАКТОРИСТ /ÊÏ ÓÆà "Ïå÷åðñüêæèòëî" / Ç\ï â³ä 3000 ãðí. Ãóðòîæèòîê íà ïåð³îä ðîáîòè íàäàºòüñÿ. Тел. 2857469

111521010102

ТРАКТОРИСТЫ /ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 3200 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

218811030101

ХОДОВИК /Ãðóçîâîé ñåðâèñ / Ñ îïûòîì ðàáîòû. Òåë.: (093)209-66-16. Тел. 3517565

110961010105

ХОДОВИКМОТОРИСТ /ÑÒÎ / â ã.Áó÷à, ñ ÎÐ. Тел. (095)4235666

/Êîìïàíèÿ "ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

111171010109

ЭКСПЕДИТОР /Îïòîâî-ðîçíè÷íàÿ êîìïàíèÿ / Âîçìîæíà ðàáîòà ñ ëè÷íûì àâòî. Ç\ï: ñòàâêà 7225 ãðí. + ïðåìèÿ. Òåë.: (050)920-23-45, (063)396-53-76, Тел. (067)7440635

218911040105

ЭКСПЕДИТОР Â òîðãîâóþ êîìïàíèþ ïî ñòðîéìàòåðèàëàì. Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155

ЭКСПЕДИТОРЫ

ШИНОМОНТАЖНИКИ

/ÒΠ"Óí³-ÏÀÊ" / Ïðîâîäèìî íàâ÷àííÿ. Ç\ï â³ä 3200 ãðí.Òåë.: (095)698-97-39. Äçâîíèòè ç 9.00 äî 17.00 ïí.-ïò. Тел. (098)4790420

/Êîìïàí³ÿ ÒΠ"ϳò-ÑÒÎÏ Ñåðâ³ñ" / âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â. ÄÐ, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Òåë.: (050)355-38-40. Тел. (098)2113448

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 16 ãðóäíÿ 2013 ð.

215841010102

ШИНОМОНТАЖНИКИ

219001030000

ПОМІЧНИК МАШИНІСТА ЕКСТРУДЕРА

111491020103

21847103

ПРОПОНУЮ РОБОТУ В М.КИЄВІ

219501010101

111401010101

/Òîðãîâî-ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 4000 ãðí. (îïëàòà - åæåíåäåëüíî, âîçìîæíî åæåäíåâíî). Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (044)383-72-20, (099)008-62-25, (097)336-82-08, Тел. (063)6426336 216871020108

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ЕЛЕКТРИКИ /Ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ AVALON / äîñâ³ä ðîáîòè ç îáñëóãîâóâàííÿ òåõíîëîã³÷íîãî îáëàäíàííÿ. Çàïîâíåííÿ àíêåò êàíäèäàòàìè íà ïîñàäó ïðîâîäèòüñÿ ùîäåííî äî 18.00 çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë.Ëåîíòîâè÷à,3. Ñï³âáåñ³äè ïðèçíà÷àþòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíî çà äçâ³íêîì ìåíåäæåðà ÐÊ "Àâàëîí". 111771010103

ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК /ÏðÀÒ "ÊȯÂÑÏÅÖÌÎÍÒÀÆ" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Òåë.: 220-07-65, 220-07-40, Íàä³ÿ Îëåêñàíäð³âíà, Тел. (067)4666268

109761010105

ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИКИ /ÏÀÒ "Äàðíèöüêèé ç-ä ÇÁÊ" / ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Òåë.: (095)271-56-41, Тел. 5000107

219831010102

ЕЛЕКТРОЗВАРНИКИ /ÓÂÒÊ ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N4" / Òåë.: 430-60-86. Тел. 4302179

111031010101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


34

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

21983101

21951101

РАЗНОРАБОЧИЕ

/ϳä-âî / Çàðîá³òíà ïëàòà äîãîâ³ðíà. Ðîáîòà ïî Êèºâó òà íà ïðèì³ñüêèõ îá'ºêòàõ. ªâãåí, Тел. (097)2115422

/Òîðãîâî-ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / íà ïðîèçâîäñòâî Ç\ï îò 4000 ãðí. (îïëàòà åæåíåäåëüíî, âîçìîæíî åæåäíåâíî). Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (044)383-72-20, (099)008-62-25, (097)336-82-08, Тел. (063)6426336

110971010101

ЕЛЕКТРОМОНТЕР 11097101

/ÏÀÒ "Äàðíèöüêèé ç-ä ÇÁÊ" / ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Òåë.: (095)271-56-41, Тел. 5000107

219831010104

ЕЛЕКТРОСЛЮСАР /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 5000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (095)2752089

111221010201

КУЗНЕЦЫ

110981020101

НАЛАГОДЖУВАЛЬНИК КВПТАА 11103101

216871020109

РАЗНОРАБОЧИЕ Ç\ï 5000 ãðí. è âûøå. Òåë.: (063)396-53-76. (067)744-06-35. Тел. (050)9202345

218911030102

РЕСТАВРАТОР ИЗДЕЛИЙ /Ñêëàä / èç ïîëèóðåòàíà. Áîÿðêà. Тел. (095)1286893

111641010102

/ÎÎÎ "ÂÊÔ Çåâñ" / ñ íàâûêàìè õóäîæåñòâåííîé êîâêè. Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Ðàáîòà â Ãîðåíè÷àõ. Âîçìîæíî ïðîæèâàíèå. Òåë.: (044)246-99-05, (097)925-21-07, Тел. (050)8785426

21795101

11098102

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ

СВАРЩИК Âëàäèñëàâ, Тел. (096)1082989

111241010302

СВАРЩИК /Êîìïàíèÿ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / Âëàäèñëàâ, Тел. (096)1082989

111531010302

/ÏðÀÒ "ÊȯÂÑÏÅÖÌÎÍÒÀÆ" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Òåë.: 220-07-65, 220-07-40, Íàä³ÿ Îëåêñàíäð³âíà, Тел. (067)4666268

109761010104

ПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА ïðîèçâîäñòâåííîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ñð-ñïåö., ïðîâîäèòñÿ îáó÷åíèå, ñìåííûé ãðàôèê ðàáîòû, ðàáîòà â ð-íå ìåòðî "Ëåñíàÿ". Ç\ï 3000 ãðí. Тел. 5930472 219191010000

РАБОЧИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

СВАРЩИКИСБОРЩИКИ ñ ÎÐ, ýë.-äóãîâàÿ, ï\àâòîìàò. Ïðîèçâîäñòâî áûòîâîê, êèîñêîâ, îòêàòíûõ ãàðàæíûõ âîðîò, ëåñòíèö. Òðåçâîñòü, ïóíêòóàëüíîñòü. Ç\ï ñäåëüíàÿ, îò 5000 ãðí. Âîçìîæíî æèëüå. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Áîðèñïîëüñêàÿ, 7, òåððèòîðèÿ ç-äà "Áóäìàø". Тел. (096)5971957

217951010101

СЛЕСАРИ /ÎÎÎ "ÂÊÔ Çåâñ" / ïî ìåòàëëó. Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Ðàáîòà â Ãîðåíè÷àõ. Âîçìîæíî ïðîæèâàíèå. Òåë.: (044)246-99-05, (097)925-21-07, Тел. (050)8785426 110981020103

äëÿ ðàáîòû ïî ïðîåêòèðîâàíèþ è ìîíòàæó òåïëîïóíêòîâ, íàñîñíûõ, ñèñòåì îòîïëåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ. ÂÎ òåõíè÷åñêîå (îêîí÷åííîå, íåîêîí÷åííîå), ñðåäíå-òåõíè÷åñêîå, ñ ÎÐ è áåç ÎÐ. e-mail: epos@list.ru Тел. (067)3463987

217981010105

СЛЮСАР РЕМОНТНИК /ÏÀÒ "Äàðíèöüêèé ç-ä ÇÁÊ" / ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Òåë.: (095)271-56-41, Тел. 5000107 219831010103

11171101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 16 ãðóäíÿ 2013 ð.


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

ÐÀÁÎÒÀ

23892001

23522003

17842149

21782013

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 50 (831)

17302006

23902001

23882001

22862007

23822001

35


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

19442003

04312013

23542002

23932001

14652010

23482001

21252012

14892006

15722026

15432008

23682001

21902003

23952001

36

20712003

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 50 (831)


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

ÐÀÁÎÒÀ

23942001

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 50 (831)

20002031

19132005

22222007

23422008

37


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

23852001

23812001

17002012

23792001

21572006

23792002

20732002

38

21932003

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 50 (831)


39

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ СЛЮСАРІ /ÓÂÒÊ ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N4" / Тел. 430 21 79, 430 60 86

111031010105

СТОЛЯРА СТАНОЧНИКИ /Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå Ïð-òèå / Тел. (050)442 04 71, (067)327 28 84

219511010101

ФОРМУВАЛЬНИК /ÏÀÒ "Äàðíèöüêèé ç-ä ÇÁÊ" / ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Тел. 500 01 07, (095)271 56 41

219831010105

ФРЕЗЕРОВЩИКИ /Êîìïàíèÿ "ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)223 61 59

111171010112

11107101

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИКИ /ÓÂÒÊ ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N4" / Тел. 430 21 79, 430 60 86

111031010103

ІЗОЛЮВАЛЬНИК /ÏðÀÒ "ÊȯÂÑÏÅÖÌÎÍÒÀÆ" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Òåë.: 220-07-65, 220-07-40, Íàä³ÿ Îëåêñàíäð³âíà, Тел. (067)466 62 68 109761010107

КАМЕНЩИКИ

ПЛОТНИКИ

/ÎÎÎ "ÁÏ-4 ÊÌÁ-1" / Ç\ï âûñîêàÿ. Ðàáîòà ïî âàõòàì. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (098)08-232-39. Тел. 537 69 93

/ÎÎÎ "ÁÏ-4 ÊÌÁ-1" / (îïàëóáêà). Ç\ï âûñîêàÿ. Ðàáîòà ïî âàõòàì. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (098)08-232-39. Тел. 537 69 93

110301010104

110301010101

КАМЕНЩИКИ

ПРОРАБЫ

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Òåë.: (050)316-01-11 111381010101

КРОВЕЛЬЩИК СТРОИТЕЛЬ

САНТЕХНИКИ 219191030000

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 4500-5500 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 220 35 12

111221010101

ГИПСОКАРТОНЩИКИ /Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ îò 2-õ ëåò. Ç\ï 6000-8000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: 332-00-20. Тел. 495 51 46

108421070213

ЕЛЕКТРОЗВАРНИКИ

/Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ îò 2-õ ëåò. Ç\ï 6000-8000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: 332-00-20. Тел. 495 51 46

108421070212

МОНОЛИТЧИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Òåë.: (050)316-01-11

МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИ ЛЯЦІЇ /ÏðÀÒ "ÊȯÂÑÏÅÖÌÎÍÒÀÆ" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Òåë.: 220-07-65, 220-07-40, Íàä³ÿ Îëåêñàíäð³âíà, Тел. (067)466 62 68

109761010106

ЗАМЕРЩИК

МОНТАЖНИКИ ДВЕРЕЙ

/Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå Ïð-òèå / Òåë.: (067)327-28-84, Тел. (050)442 04 71

/Òîðãîâî-ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 4000 ãðí. (îïëàòà - åæåíåäåëüíî, âîçìîæíî åæåäíåâíî). Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (044)383-72-20, (099)008-62-25, (097)336-82-08, Тел. (063)642 63 36

219001140000

110981020102

СПЕЦИАЛИСТ /Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / ïî ëàíäøàôòó (óêëàäêà òðîòóàðíîé ïëèòêè è ïåñ÷àíèêà). Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ îò 2-õ ëåò. Ç\ï 6000-8000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: 332-00-20. Тел. 495 51 46

СТРОИТЕЛЬ Ãðàôèê ðàáîòû 8.00-17.00, âûïîëíåíèå îáùåñòðîèòåëüíûõ ðàáîò, ðàáîòà â ð-íå ìåòðî "Ëåñíàÿ". Тел. 593 04 72

11138101 219191040000

110331010101

110331010103

Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)927 71 55

/ÎÎÎ "ÂÊÔ Çåâñ" / Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Ðàáîòà â Ãîðåíè÷àõ. Âîçìîæíî ïðîæèâàíèå. Òåë.: (044)246-99-05, (097)925-21-07, Тел. (050)878 54 26

108421070210

МОНТАЖНИКИ /ÁÌÓ-1 ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N 4" / ç ìîíòàæó ñòàëåâèõ òà çàë³çîáåòîííèõ êîíñòðóêö³é. Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Ìîæëèâî íàäàííÿ ãóðòîæèòêó, ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ. Тел. 418 36 26

219511010104

СВАРЩИКИ

111381010102

/ÁÌÓ-1 ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N 4" / ðó÷íîãî çâàðþâàííÿ. Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Ìîæëèâî íàäàííÿ ãóðòîæèòêó, ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ. Тел. 418 36 26

ЗАМЕРЩИК М\П

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Òåë.: (095)784-14-66. 111381010201

МАЛЯРЫ

БУРИЛЬНИКИ

11033101

111381010104

Ãðàôèê ðàáîòû 8.00-17.00, ðàáîòà â ð-íå ìåòðî "Ëåñíàÿ". Тел. 593 04 72

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / ñ áðèãàäîé Òåë.: (050)316-01-11

ФАСАДНИКИ

216871020107

/ÁÌÓ-1 ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N 4" / äëÿ ðîáîòè íà ëþëüêàõ. Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Ìîæëèâî íàäàííÿ ãóðòîæèòêó, ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ. Тел. 418 36 26

110331010102

ПЛИТОЧНИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Òåë.: (050)316-01-11 111381010103

ЗАМЕРЩИКИ /Òîðãîâî-ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 4000 ãðí. (îïëàòà - åæåíåäåëüíî, âîçìîæíî åæåäíåâíî). Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (044)383-72-20, (099)008-62-25, (097)336-82-08, Тел. (063)642 63 36

216871020105

ПЛИТОЧНИКИ /Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ îò 2-õ ëåò. Ç\ï 6000-8000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: 332-00-20. Тел. 495 51 46

108421070211

99990505

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 16 ãðóäíÿ 2013 ð.

11030101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


40

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21789101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 11 ВАНТАЖНИКИ /̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / 160 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64),(063)876-66-52, Тел. (068)530 26 20, (066)969 66 79

218711020105

11 ПАКУВАЛЬНИКИ

21851101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ПОКЛЕЙЩИК КРОМКИ ПВХ /Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ îò 2-õ ëåò. Ç\ï 6000-8000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: 332-00-20. Тел. 495 51 46

108421070206

11034101

НАПОСТОЯННУЮРАБОТУ ВАТЕЛЬЕТРЕБУЕТСЯ:

ØÂÅß-ÏÎÐÒÍÀß сОР.З\п-сдельная.ГР:пн-птс 10.00до19.00,сб.с11.00до17.00, вс.-выходной.Р-нст.м."Левобережная",(л.Ни*ольс*о-Слободс*ая,2-В.

Òåë. (097)705-03-79 21861101

ПОМОЩНИК МАЛЯРА ОТДЕЛОЧНИК /Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå Ïð-òèå / Тел. (050)442 04 71, (067)327 28 84

219511010107

ПОРЕЗЧИК ДСП /Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ îò 2-õ ëåò. Ç\ï 6000-8000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: 332-00-20. Тел. 495 51 46

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ШВЕИ

/̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / 140 ãðí\äåíü, æ³í. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64),(063)876-66-52, Тел. (068)530 26 20, (066)969 66 79

20117101

218711020104

2 УЧЕНИКА íà ñáîðêó êîìïüþòåðîâ è íîóòáóêîâ. Тел. 233 02 91, (098)906 05 25

218421010101

АВТОМОЙЩИКИ /Àâòîìîéêà / ×åñòíûå, òðóäîëþáèâûå, èñïîëíèòåëüíûå. Ç\ï âûñîêàÿ Тел. 561 70 50

219551010101

АДМІНІСТРАТИВНО КАДРОВА РОБОТА! Äëÿ òèõ, êîìó çà 40. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Äîõ³ä âèùå ñåðåäíüîãî. Тел. (098)844 97 80

/Ïðîèçâîäèòåëü äåòñêîé îäåæäû "KID JOY" / Òåë.: (050)162-44-50, Тел. (098)543 17 06

219801040101

217891010101

АССИСТЕНТ РУКОВОДИТЕЛЯ ñðî÷íî òðåáóåòñÿ äëÿ ðàáîòû â îôèñå. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Óäîáíûé ãðàôèê. Âûñîêèé äîõîä. Íå óïóñòèòå ñâîé øàíñ! Òåë.: (093)078-28-42, Îêñàíà Âèêòîðîâíà. Тел. (097)700 10 42

108421070204

СБОРЩИКИ УСТАНОВЩИКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ /Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ îò 2-õ ëåò. Ç\ï 6000-8000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: 332-00-20. Тел. 495 51 46

218591010101

ВАНТАЖНИК /ÓÂÒÊ ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N4" / Òåë.: 430-60-86. Тел. 430 21 79

108421070202

СПЕЦИАЛИСТ

111031010107

/Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / äëÿ ðàáîòû íà ïðèñàäî÷íîì ñòàíêå. Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ îò 2-õ ëåò. Ç\ï 6000-8000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. 495 51 46, 332 00 20

ВАНТАЖНИКИ

СТОЛЯРЫ /Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / (óñòàíîâêà äâåðåé, äåêîð ïàíåëåé). Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ îò 2-õ ëåò. Ç\ï 6000-8000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. 495 51 46, 332 00 20

111321020111

ВАНТАЖНИКИ

108421070207

/Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: (067)223-81-95, Äàð'ÿ, (067)467-39-63, ²ðèíà, àáî çàïîâíþéòå àíêåòó íà ñàéò³: www.silpo.ua. Ìàðèíà, Тел. (044)206 53 24

111891060109

/"Ôóðøåò" / Íîâèé ìàãàçèí íà Ñòîëè÷íîìó øîñå,103 çàïðîøóº íà ðîáîòó. Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, æèòëî, ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â 2 òà 3 ãð. Òåë.: (044)507-20-96, (063)822-19-95, (095)272-78-93, Тел. (044)583 17 19

108421070205

11177102

ВАНТАЖНИКИ

/"ѲËÜÏÎ" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í Áîðùàã³âêà(067)658-35-41; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)223-81-81;ð-í ì."˳ñîâà",(067)405-53-11; ð-í ñò.ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî"(067)443-81-77, ð-í ì."Ïîçíÿêè", (067)223-73-87; ð-í Òðîºùèíà, (067)658-35-42; ð-í ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", (067)656-60-19, ì."Ëóê'ÿí³âñüêà", Тел. (063)113 20 00

111891030107

ВАНТАЖНИКИ /Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)385 95 56

111191030114

ВАНТАЖНИКИ /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)547 56 15 111591020108

21941101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 16 ãðóäíÿ 2013 ð.


41

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

21939101

11162101

21584101

ГАРДЕРОБЩИК

ГРУЗЧИКИ

ГРУЗЧИКИ КОМПЛЕКТОВЩИКИ

ЖІНКИ,

/Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé DeLuxe" / (âûõîäíîãî äíÿ). Íà êèíîòåàòð. Ìîæíî áåç ÎÐ. Óë. Ãîðüêîãî, 50. Òåë.: 232-55-41. Тел. (063)232 55 41

Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)223-76-95; ð-í ì. "Îáîëîíü", (063)203-41-21; ð-í Áîðùàãîâêà, (044)364-21-29; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)547-10-73; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Àðñåíàëüíàÿ", Тел. (067)223 81 86

/Ñêëàä / Áîÿðêà. Тел. (095)128 68 93

ùî áàæàþòü ñòàòè ñóðîãàòíèìè ìàìàìè. Ìè ãàðàíòóºìî ïîâíó êîíô³äåíö³éí³ñòü Âàøèõ äàíèõ òà ã³äíó âèíàãîðîäó - â³ä 130000 ãðí. Âèìîãè: æ³íêè â³êîì â³ä 20 äî 34 ðîê³â, ÿê³ ô³çè÷íî òà ïñèõ³÷íî çäîðîâ³ òà ìàþòü õî÷à á îäíó ñâîþ çäîðîâó äèòèíó. Áóäü ëàñêà, óòî÷íþéòå äåòàë³. Òåòÿíà, çà Тел. (044)362 53 63

219751010110

ГАРДЕРОБЩИКИ /Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé DeLuxe" / íà êèíîòåàòð. Ñò. ì. "Øóëÿâñêàÿ", óë. Ãåòüìàíà, 6. Тел. (063)233 01 40

218381010110

ГРУЗЧИК /"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî,50, "ÌåãàÌàðêåò", òåë.: 206-13-30, Тел. 206 13 40

219481030106

ГРУЗЧИКИ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. ÎÐ, áåç ñóäèìîñòè, îò 20 ëåò. Ç\ï îò 3500 + ïåðåðàáîòêè. Ãðàôèê: ñ 7.00-15.00, 15.00-24.00, ð-í ñò.ì."×åðíèãîâñêàÿ". Òåë.: (096)618-24-07, Ëàðèñà, Тел. 362 62 64 111271010000

ГРУЗЧИКИ

111891040108

ГРУЗЧИКИ /Òîðãîâî-ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 4000 ãðí. (îïëàòà - åæåíåäåëüíî, âîçìîæíî åæåäíåâíî). Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (044)383-72-20, (099)008-62-25, Тел. (063)642 63 36, (097)336 82 08 216871020101

/Ñêëàä ýëåêòðîíèêè / Ïëàâàþùèé ãðàôèê ñ íî÷íûìè ñìåíàìè. Ç\ï 3000-4000 ãðí. (Ïîäîë ì."Ò.Øåâ÷åíêî"). Тел. (063)953 34 45

ГРУЗЧИКИ Тел. (093)965 64 16

218911030101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 16 ãðóäíÿ 2013 ð.

ДВОРНИК

/"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / ÃÐ: 4\4. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî,50, "ÌåãàÌàðêåò". Тел. 206 13 40, 206 13 30 219481030104

ДВІРНИКИ

/ÊÏ ÓÆà "Ïå÷åðñüêæèòëî" / Ç\ï â³ä 3000 ãðí. Ãóðòîæèòîê íà ïåð³îä ðîáîòè íàäàºòüñÿ. Тел. 285 74 69 111521010103

ДВІРНИКИ

/Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, Тел. (050)385 95 56, (063)455 24 13 111191030122

218031020101

КАССИРЫ Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)223-76-95; ð-í ì. "Îáîëîíü", (063)203-41-21; ð-í Áîðùàãîâêà, (044)364-21-29; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)547-10-73; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Àðñåíàëüíàÿ", Тел. (067)223 81 86

111891040105

ГРУЗЧИКИ

218701010101

Ç\ï 5000 ãðí. è âûøå. Òåë.: (063)396-53-76. (067)744-06-35. Тел. (050)920 23 45

111641010101

111211010102

ЖІНКИ

20-32 ðîê³â, ÿê³ áàæàþòü âçÿòè ó÷àñòü â ïðîãðàì³ äîïîìîãè áåçä³òíèì ïàðàì â ðîë³: ñóðîãàòíèõ ìàòåð³â, äîíîð³â ÿéöåêë³òèí. Ãàðàíòîâàíå âèñîêå âèíàãîðîäæåííÿ çà ó÷àñòü â ïðîãðàì³. Äî 200 000 ãðí. Âèìîãè: ô³çè÷íå ³ ïñèõ³÷íå çäîðîâ'ÿ. Ìåäè÷íå îáñòåæåííÿ, òðàíñïîðòí³ âèòðàòè ³ æèòëî - çà íàø ðàõóíîê! Òåë.: (068)301-90-57, Тел. (099)661 34 44, (066)583 68 28

218221020101

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ /Ìåðåæà ìàãàçèí³â "Êîñìî" / òîâàð³â. ÄÐ ç ãðóïîþ òîâàð³â ïîáóòîâî¿ õ³ì³¿ áàæàíî. Ê - êàð'ºðà; Î - îñâ³òà, ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ; Ñ - ñîö³àëüíèé çàõèñò; Ì - ìîæëèâ³ñòü ðåàë³çóâàòèñÿ; Î - îïòèìàëüíèé âèá³ð. Òåë.: (044)206-21-73, (067)239-81-52, Тел. (067)239 85 19 104841020102

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


42

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

20333101

КОМПЛЕКТОВЩИКИ Тел. (093)965 64 16

111211010101

КОНСУЛЬТАНТЫ

МОЙЩИЦА

МОТОКУРЬЕР

ПОМОЩНИК

/Ðåñòîðàí / Ç\ï 2500 ãðí. Ðàñïîëîæåíèå â öåíòðå Êèåâà (óë.Êðàñíîàðìåéñêàÿ). Тел. (099)527 64 19

/EXMOTO / Ãðàôèê ðàáîòû: ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00. Ç\ï: ñòàâêà + ñäåëüíàÿ. E-mail: hr@exmoto.com Тел. (095)280 49 36

â îôèñ. Ðàáîòà ñ ëþäüìè è äîêóìåíòàìè. Ïîäðîáíîñòè íà ñîáåñåäîâàíèè. Тел. (099)126 09 26

219821010105

/Òîðãîâî-ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 4000 ãðí. (îïëàòà - åæåíåäåëüíî, âîçìîæíî åæåäíåâíî). Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (044)383-72-20, (099)008-62-25, Тел. (063)642 63 36, (097)336 82 08

216871020103

111701020101

МОЙЩИЦА УБОРЩИЦА /Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / (ÃÐ: äíåâíîé). Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Èðèíà, Тел. (050)356 00 05

218041020107

КУРЬЕРЫ /Êîìïàíèÿ "ÏÈÍ-ÏÎÍÃ" / íà ìîòîðîëëåðû êîìïàíèè. Ç\ï äî 250 ãðí.\äåíü + ïèòàíèå + ôîðìà. Íàëè÷èå øëåìà îáÿçàòåëüíî. ÃÐ - ãèáêèé. Тел. (063)111 28 54, (097)997 25 21

218581010101

КУХОННЫЙ РАБОТНИК /Ñåòü ðåñòîðàíîâ "Êîíòèíåíò-Êàðä" / Ç\ï: ñòàâêà + % áåç çàäåðæåê. Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Тел. (066)914 26 38, (068)071 45 77

219671020106

МОЛОДШІ ПРИЙМАЛЬНИКИ ТОВАРУ /"ÀÒÁ" / (âàíòàæíèêè). Íàäàºìî æèòëî ó ì.Êè¿â. Íàâ÷àííÿ çà ðàõóíîê êîìïàí³¿. 7 "Çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ, ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì, äðóæíà êîìàíäà, äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ Ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî ìàã."ÀÒÁ". Тел. (095)235 75 97

111281010103

КУХОННІ ПРАЦІВНИКИ /"Ôóðøåò" / Íîâèé ìàãàçèí íà Ñòîëè÷íîìó øîñå,103 çàïðîøóº íà ðîáîòó. Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, æèòëî, ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â 2 òà 3 ãð. Òåë.: (044)507-20-96, (095)272-78-93, Тел. (044)583 17 19, (063)822 19 95

111321020110

МОЛОДЫЕ АКТИВНЫЕ ЛЮДИ НА ЛИСТОВКИ Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)927 71 55 219001120000

ЛЮДИ

МОЛОДЫЕ И ЭНЕРГИЧНЫЕ ПАРНИ И ДЕВУШКИ

äëÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ãàçåòû â Êèåâå â óòðåííåå âðåìÿ (6.30-10.30). Åæåäíåâíûé çàðàáîòîê - îò 75 ãðí è çàâèñèò îò Âàøåãî æåëàíèÿ çàðàáàòûâàòü! Âîçðàñò è îïûò íå âàæåí. Çâîíèòå: (093)050-56-10, Тел. (095)240 84 14

(ìîëîäåæ). íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. ÎÐ íå òðåáóåòñÿ. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå. Ç\ï 200 ãðí â äåíü + %. Ðàñ÷åò åæåäíåâíî. Íå àãåíòñòâî. Òåë.: (063)119-15-37, Àëåêñàíäð, Тел. (097)887 88 09

111501020101

ÐÀÁÎÒÀ

ОБРОБЛЮВАЧІ РИБИ /Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: (067)223-81-95, Äàð'ÿ, (067)467-39-63, ²ðèíà, àáî çàïîâíþéòå àíêåòó íà ñàéò³: www.silpo.ua. Ìàðèíà, Тел. (044)206 53 24

111891060107

ОПЕРАТОРЫ ïîëîìîå÷íûõ ìàøèí.  ñóïåðìàðêåòû, ÒÖ, ôèòíåñ-öåíòðû, êèíîòåàòðû Êèåâà. Ñïåö.ôîðìà áåñïëàòíàÿ. Äíåâíûå\íî÷íûå ñìåíû. Ç\ï: 2500-4000 ãðí. Ïîìîãàåì ñ æèëüåì. Тел. (066)257 05 16

219411010102

/Êîììåð÷åñêàÿ ñòðóêòóðà / Òåë.: (044)221-46-45, (099)714-87-29. Тел. (093)352 14 00

218001010103

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ Äîõîä âûñîêèé. Тел. (066)340 11 14

219301010103

ПОМІЧНИКИ ПРОДАВЦІВ /"ÀÒÁ" / (ïðèáèðàëüíèö³). 7 "Çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ, ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì, äðóæíà êîìàíäà, äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ Ë³äåðà! Áðîâàðè: (04594)6-51-41, (04594)6-10-47, (04594)6-42-66, (095)233-02-50, Тел. (050)341 27 79

111281020107

ПЕРСОНАЛ / êðóïíóþ ïðîìûøëåííóþ êîìïàíèþ / Îáó÷àåì. Äîõîä ñòàáèëüíûé. Ïðÿìîé ðàáîòîäàòåëü. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)927 71 55 219001100000

218981010101

218601010101

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ

ПОМОЩНИК Ïðåäïî÷òåíèå: æåëàíèå ðàáîòàòü, ïîçíàòü íîâîå, ñòðåìëåíèå ê íåçàâèñèìîñòè. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû. Àëåêñàíäð Èãîðåâè÷, Тел. (067)505 73 14 217691010101

ПОСУДОМОЙЩИЦЫ /Ñåòü ðåñòîðàíîâ áûñòðîãî îáñëóæèâàíèÿ / Ðàáîòà â ð-íå ì."Ëåñíàÿ", "Äàðíèöà", "Ìèíñêàÿ". Тел. (063)351 95 73

218191010104

ПРАЦІВНИКИ КУХНІ ТА ТЕПЛИЦЬ Ãðàô³êè ðîáîòè ð³çí³. Ìîæëèâèé âàõòîâèé ìåòîä ðîáîòè. Æèòëî áåçêîøòîâíî. Ç\ï 2 ðàçè â ì³ñÿöü. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà,68,îô.1. Òåë.: (099)546-68-93, 360-01-38. Тел. (068)364 61 68 219761020000

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 16 ãðóäíÿ 2013 ð.


43

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂÑ²Õ ПР ТИЕ

СВОБОДНЫЕ СТРАХОВЫЕ АГЕНТЫ

â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðåäîñòàâëÿåò ðàçëè÷íûå âàêàíñèè. Êàðüåðíûé ðîñò. Íå ñåòåâîé ìàðêåòèíã. Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)927 71 55

ñî ñâîèì ïîðòôåëåì è áåç íåãî. Ïðåäîñòàâèì íåîáõîäèìóþ ðåêëàìíóþ ïðîäóêöèþ, äîêóìåíòû, ñòàáèëüíîñòü ïîëèñîâ ñ âûñîêèìè êîììèñèîííûìè (%), áåñïëàòíîå îáó÷åíèå, ïðè íåîáõîäèìîñòè ðàáî÷åå ìåñòî. Òåë.: (093)557-60-57, Тел. (097)327 99 77

219001050000

ПРИБИРАЛЬНИК

219271010102

/ÓÂÒÊ ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N4" /. Тел. 430 21 79, 430 60 86

111031010106

ПРИБИРАЛЬНИКИ /Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)385 95 56

СЕРВЕР БИЛЕТЕР /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" (063)220-31-95. Тел. (063)220 31 94

/

Òåë.: 201171010129

СЕРВЕР БИЛЕТЕР /Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé Óëüòðàìàðèí" / Âîçðàñò îò 18 ëåò (íå ñòóäåíòû). Õîðîøèå óñëîâèÿ òðóäà. Ìîæíî áåç ÎÐ. Óë. Óðèöêîãî, 1-à. Òåë. (063)232-55-42. Тел. 232 55 42

218371010102

11145103

111191030108

СОТРУДНИК

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ /ÏÀÒ "Äàðíèöüêèé ç-ä ÇÁÊ" / ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Òåë.: (095)271-56-41, Тел. 500 01 07

â îôèñ. Ãðàôèê: ïí.-ïò., 10.00-18.00. Ìîæíî áåç ÎÐ. Тел. (093)161 87 92

218091010101

219831010108

СОТРУДНИКИ

ПРИБИРАЛЬНИЦІ /Ãîòåë³ 5 ç³ðîê (Êè¿â, Àëóøòà) / Ãðàô³ê ðîáîòè 5/2. Õàð÷óâàííÿ, ñïåöîäÿã áåçêîøòîâíî. Òåë.: (044)353-17-07, Тел. (093)381 50 25

/Êîìïàíèÿ "Àëòèêîð-Ãðóïï" / Ðàáîòà â îôèñå. Îáó÷åíèå, ïîääåðæêà, ãèáêèé ãðàôèê. Âûñîêèé äîõîä. Тел. (067)463 62 09

ПРИБИРАЛЬНИЦІ

СОТРУДНИКИ

217801010101

111431010102

/Ìåðåæà ìàãàçèí³â "Êîñìî" / Ê - êàð'ºðà; Î - îñâ³òà, ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ; Ñ ñîö³àëüíèé çàõèñò; Ì - ìîæëèâ³ñòü ðåàë³çóâàòèñÿ; Î - îïòèìàëüíèé âèá³ð. Òåë.: (044)206-21-73, (067)239-81-52, Тел. (067)239 85 19

104841020103

ПРИЙМАЛЬНИК /Ìåðåæà ìàãàçèí³â "Êîñìî" / òîâàð³â. ÄÐ íà àíàëîã³÷í³é ïîñàä³ â³ä 1 ðîêó ç ãðóïîþ òîâàð³â ïîáóòîâî¿ õ³ì³¿. Ê - êàð'ºðà; Î îñâ³òà, ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ; Ñ - ñîö³àëüíèé çàõèñò; Ì - ìîæëèâ³ñòü ðåàë³çóâàòèñÿ; Î - îïòèìàëüíèé âèá³ð. Òåë.: (044)206-21-73, (067)239-81-52, Тел. (067)239 85 19

104841020104

РАЗДЕЛЬЩИКИ

/Øâåéöàðñêèé õîëäèíã / ñ îðãàíèçàòîðñêèìè ñïîñîáíîñòÿìè. Âûñîêèé äîõîä. Ñâîáîäíûé ãðàôèê ðàáîòû. Çíàíèå ÏÊ, Òåë.: (067)263-40-10, Âàëåíòèíà, Тел. (093)870 47 66

219741010101

ТЕХРАБОТНИК УБОРЩИЦА /Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé DeLuxe" / íà êèíîòåàòð. Ñò. ì. "Øóëÿâñêàÿ", óë. Ãåòüìàíà, 6. Тел. (063)233 01 40

21948103

218381010108

ТЕХРАБОТНИК УБОРЩИЦА /Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé DeLuxe" / (âûõîäíîãî äíÿ). Íà êèíîòåàòð. Ìîæíî áåç ÎÐ. Óë. Ãîðüêîãî, 50. Òåë.: 232-55-41. Тел. (063)232 55 41

219751010108

Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)223-76-95; ð-í ì. "Îáîëîíü", (063)203-41-21; ð-í Áîðùàãîâêà, (044)364-21-29; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)547-10-73; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Àðñåíàëüíàÿ", Тел. (067)223 81 86

111891040104

РОБІТНИЦЯ З ДОГЛЯДУ ЗА КРОЛЯМИ

ТОЛКОВЫЙ ПОМОЩНИК â ñôåðó áèçíåñà. Ñåðüåçíûå ïåðñïåêòèâû â êàðüåðå. Îáó÷àþ ëè÷íî. Æåëàíèå çàðàáàòûâàòü 6000 ãðí. è áîëåå. Ëåíèâûì íå áåñïîêîèòü. Тел. (093)515 62 11

219801010101

УБОРЩИК /Êîìïàíèÿ / â îôèñ (óáîðêà îôèñà ðàç â äåíü, 2500 ãðí.) Тел. (099)335 88 97

218831010103

Ìîæëèâî ñ³ì'ÿ. Æèòëî º á³ëÿ ì. Êèºâà. Îïëàòà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë.: 275-40-66. Тел. (067)235 31 74 201571010000

РІЗНОРОБ /ÒΠ"Óí³-ÏÀÊ" / Ïðîâîäèìî íàâ÷àííÿ. Ç\ï â³ä 3200 ãðí.Òåë.: (095)698-97-39. Äçâîíèòè ç 9.00 äî 17.00 ïí.-ïò. Тел. (098)479 04 20 111491020101

РІЗНОРОБИ НА СКЛАД, БУДМАЙ ДАНЧИКИ, ЗАПРАВКИ Ç\ï ïîòèæíåâà, 2 ðàçè â ì³ñÿöü, ïîì³ñÿ÷íî. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô.1. Òåë.: (068)364-61-68, 360-01-38. Тел. (099)546 68 93

УБОРЩИКИ â Êèåâ. Ì\æ îò 18 ëåò. Ç\ï 2400-4500 ãðí.\ìåñÿö (ñä.-ïðåì.). Ïîìîùü ñ æèëüåì è îïëàòà ïðîåçäà äî Êèåâà. Òåë.: (099)515-54-18, (063)401-84-83. Тел. (096)825 50 20 219701010000

УБОРЩИЦА

11150102

/Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / (íî÷íûå ñìåíû). Òåë.: (063)220-31-95. Тел. (063)220 31 94

201171010136

УБОРЩИЦА /Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé Óëüòðàìàðèí" / Õîðîøèå óñëîâèÿ òðóäà. Ìîæíî áåç ÎÐ. Óë. Óðèöêîãî, 1-à. Òåë. (063)232-55-42. Тел. 232 55 42

219761050000

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 16 ãðóäíÿ 2013 ð.

218371010104

11180101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


44

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

ВКОМПАНИЮПОДОСТАВКЕ ЕДЫ"ПИН-ПОНГ"ТРЕБУЮТСЯ:

ÀÂÒÎÌÈÉÍÈÊÈ

ÊÓÐÜÅÐÛ

Забезпеч ємо житлом Тел.: (067)406-57-93,

на мотороллеры омпании. З\п до 250 рн.\день + питание + форма. Наличие шлема обязательно. ГР - ибий. Òåë. (097)997-25-21,

м."ГероївДніпра"; (067)406-26-39, м."Політехнічнийінстит(т"

(063)111-28-54

21735101

21858101

21794102

99990512

21733101

11170102

21992101

УБОРЩИЦА

УПАКОВЩИКИ

/Ðåñòîðàí / Ç\ï 2500 ãðí. Ðàñïîëîæåíèå â öåíòðå Êèåâà (óë.Êðàñíîàðìåéñêàÿ). Тел. (099)527 64 19

/Ñêëàä ýëåêòðîíèêè / Ïëàâàþùèé ãðàôèê ñ íî÷íûìè ñìåíàìè. Ç\ï 3000-4000 ãðí. (Ïîäîë ì."Ò.Øåâ÷åíêî"). Тел. (063)953 34 45

219821010106

УБОРЩИЦА

218701010102

Ð-í ïë. Ïîáåäû. Ðåæèì ðàáîòû: ñ 6.00 äî 11.00. Ç\ï 1300 ãðí. Тел. 486 21 99

ФАХІВЦІ, ЯКИМ ЗА 55 111741040000

УБОРЩИЦА КУРЬЕР Ñîö.ïàêåò. Òåë.: 251-12-20, Тел. 499 80 45

109401010101

УБОРЩИЦЫ Â ñóïåðìàðêåòû, ÒÖ, ôèòíåñ-öåíòðû, êèíîòåàòðû Êèåâà. Ñïåö.ôîðìà áåñïëàòíàÿ. Äíåâíûå\íî÷íûå ñìåíû. Ç\ï: 2500-4000 ãðí. Ïîìîãàåì ñ æèëüåì. Тел. (066)257 05 16

Ó Âàñ áàãàòî â³ëüíîãî ÷àñó ³ º áàæàííÿ ïðàöþâàòè? Âèäàâíè÷à ô³ðìà ïðîïîíóº ïîñò³éíó ðîáîòó ìåíåäæåðîì ïî ðåêëàì³. Íàø³ ïðîïîçèö³¿: ðîáîòà â îô³ñ³ (òåëåôîí, ²íòåðíåò), íàâ÷àííÿ çà ðàõóíîê êîìïàí³¿, ç\ï â³ä 2000 ãðí.(ñòàâêà + %). Âèìîãè: áàæàíî åêîí. àáî ãóìàí³òàðíà îñâ³òà, áàæàííÿ ïðàöþâàòè ³ çàðîáëÿòè. E-mail: Reklama@riu.com.ua. Òåë.: 453-35-11, Тел. 453 35 12

218851020101

219411010101

УБОРЩИЦЫ (КИ)

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 11 КУР'ЄРИ /̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / 180 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî. Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64), (063)876-66-52, (066)969-66-79. Тел. (068)530 26 20

218711020102

КУРЬЕР ïî äîñòàâêå ïðåññû. Ãðàôèê ðàáîòû 7.00-16.00, ðàáîòà ïî Êèåâó. Âûäàåòñÿ ïðîåçäíîé. Ç\ï 1200-1500 ãðí. Òåë.: 205-51-25, 205-51-14. Тел. 205 51 71

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ РАЗНОРАБОЧИЙ õîç.îòäåëà. Ãðàôèê ðàáîòû 8.00-17.00, ðàáîòà â ð-íå ìåòðî "Ëåñíàÿ". Тел. 593 04 72 219191050000

219191080000

/Ñåòü ìàãàçèíîâ "ѳìåéíèé êîøèê" / óáîðêà ïðîäîâîëüñòâåííîãî ìàãàçèíà. Ç\ï 1500 ãðí. ÃÐ: 17.00 - 22.00, âûõîäíîé - âîñêðåñåíüå. Ð-í ðàáîòû Íèâêè. Òåë.: 422-31-33, Тел. (067)752 99 31

КУРЬЕР Ç\ï 6000 ãðí + %. ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Ç\ï åæåäíåâíî. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (096)003-88-44, (095)570-95-73, ðàáîòîäàòåëü. Тел. (093)776 00 28

218461010102

УПАКОВЩИКИ

218021010102

/Òîðãîâî-ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 4000 ãðí. (îïëàòà - åæåíåäåëüíî, âîçìîæíî åæåäíåâíî). Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (044)383-72-20, (099)008-62-25, (097)336-82-08, Тел. (063)642 63 36

КУРЬЕР /Îïòîâî-ðîçíè÷íàÿ êîìïàíèÿ / Âîçìîæíà ðàáîòà ñ ëè÷íûì àâòî. Ç\ï: ñòàâêà 7225 ãðí. + ïðåìèÿ. Òåë.: (050)920-23-45, (063)396-53-76, Тел. (067)744 06 35

216871020110

218911040103

11142101

ÐÀÁÎÒÀ

99991044

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 16 ãðóäíÿ 2013 ð.


45

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

99990506

21536102

10573101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

21777101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ МЫ ЖДЕМ ТЕБЯ!

ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ НЕ ВИГАДКА, à æîðñòîêà ðåàëüí³ñòü. Òîâàðîì ìîæåòå ñòàòè Âè àáî áëèçüê³ Âàì ëþäè. Ïåðåä ïî¿çäêîþ çà êîðäîí çâåðí³òüñÿ äî Öåíòðó "Ëà Ñòðàäà - Óêðà¿íà". Âñ³ äçâ³íêè â ìåæàõ Óêðà¿íè - áåçêîøòîâí³. Òåë.: 0-800-500-225, 205-36-94, 205-37-36 (äëÿ Êèºâà) ïí-ïò ç 9.00 äî 20.00, ñá ç 10.00 äî 18.00, íä ç 10.00 äî 15.00. Åëåêòðîíí³ êîíñóëüòàö³¿: info@la-strada.org.ua 105731010101

Ãðàôèê ðàáîòû èíäèâèäóàëüíûé. Âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû åæåäíåâíî. Âîçðàñò îò 18 ëåò. Âîçìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû. Ç\ï â ìåñÿö îò 45000 ãðí. Тел. (067)445 13 11

219921010101

ДЕВУШЕК /"Êëåîïàòðà" / ïðèÿòíîé âíåøíîñòè. Ìîäåëüíûå äàííûå íå òðåáóþòñÿ. Äîñòàòî÷íî æåëàíèÿ áûòü ïðèâëåêàòåëüíîé è óõîæåííîé, êîììóíèêàáåëüíîñòü, óìåíèå ëàäèòü ñ ëþäüìè. Ìû ïðåäëàãàåì: âûñîêèé è ïîñòîÿííûé çàðàáîòîê 20000 ãðí. Ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü áåçîïàñíîñòè,êîíôèäåíöèàëüíîñòü. Åæåäíåâíàÿ âûïëàòà çàðàáîòàííûõ âàøèõ ñðåäñòâ è íèêàêèõ âû÷åòîâ. Òåë.: (098)441-26-07. Тел. (098)309 69 15

21908101

215361020101

КРАСИВЫЕ СОТРУДНИЦЫ ìîäåëüíîé âíåøíîñòè. Âûñîêàÿ ç\ï, âûïëà÷èâàåòñÿ åæåäíåâíî, ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû, èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä, èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Тел. (067)371 37 71

219081030101

21908103 21934102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 16 ãðóäíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


46

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21689101

Сдаются

ÊÎÌÍÀÒÛ È ÊÎÉÊÎ-ÌÅÑÒÀ пос(точноидлительно Естьвозможностьпар*ов*и, стиральнаямашина,Wi-fi, ?идробо*сы.Все(добства.

Тел.:(066)705-47-25, (096)736-85-81,(093)672-52-58 21899102

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ

/Ìàññàæíûé ñàëîí / Äåâóøêè îò 18 ëåò. Ìîæíî áåç ÎÐ. Îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Âîçìîæíî ïðîæèâàíèå. Ç\ï îò 2000 ãðí â íåäåëþ. Øåâ÷åíêîâñêèé ð-í. Ñòðîãî áåç èíòèìà. Òåë.: (093)267-37-14. Тел. (063)283 43 28

500-700 ãðí\ìåñÿö (çàâèñèò îò ðàéîíà). Âñå óäîáñòâà, áûòîâàÿ òåõíèêà, ðÿäîì ìåòðî, áåç áðîêåðñêèõ è êîììóíàëüíûõ (õîçÿèí). Òåë.: (067)837-46-69, (099)343-74-69. Тел. (063)688 37 05

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СОТРУДНИЦЫ

ЗДАЄТЬСЯ ЛІЖКО МІСЦЕ ВІД 400 ГРН

âîçðàñòîì îò 20 ëåò íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Ìû ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä, ãèáêèé ãðàôèê. Óðîâåíü äîõîäà çàâèñèò îò Âàñ. Тел. (068)125 40 68

217771010101

СОТРУДНИЦЫ

219341020101

СОТРУДНИЦЫ МОДЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ Ãèáêèé ãðàôèê. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (050)462 10 91

ʳìíàòè â³ä 700 ãðí, îäíîê³ìíàòí³ êâàðòèðè â³ä 1600 ãðí, ãîòåëüíîãî òèïó. Ïîñåëåííÿ ïðîòÿãîì äíÿ. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà,68, îô.1. Òåë.: (099)546-68-93. Тел. 360 01 38

КОГДА БОЛЬШЕ НЕ К КОМУ ОБРАТИТЬСЯ Èçáàâëåíèå îò îäèíî÷åñòâà. Óêðåïëåíèå ñóïðóæåñêèõ îòíîøåíèé. Îêàæó ïîìîùü â áîðüáå ñ àëêîãîëüíîé çàâèñèìîñòüþ. Ïðèîòêðîþ âóàëü áóäóùåãî. Ïîìîãó èçáåæàòü îøèáîê íàñòîÿùåãî. Ðåçóëüòàò â äåíü îáðàùåíèÿ. Âñå îáåùàþò, à ÿ äåéñòâèòåëüíî ïîìîãàþ. Òåë.: (063)658-73-87, Тел. (067)247 54 91

219541010101

219081010101

(066)406-74-09

КОЙКО МЕСТО Æèëüå îò 30 ãðí.\ñóòêè, ïîíåäåëüíî, ïîìåñÿ÷íî. Ëó÷øåå ñîîòíîøåíèå öåíà\êà÷åñòâî.  öåíòðå Êèåâà, ðàçâèòà èíôðàñòðóêòóðà, âáëèçè îñíîâíûõ ðàçâÿçîê è ñòàíöèé ìåòðî. Áåç êîìèññèé. yourhostel.kiev.ua, òåë.: (063)794-02-00, Тел. (066)406 74 09

21942101

КОМНАТЫ ПОСУТОЧНО 200 ГРН. Óþòíî è êîìôîðòíî. Ñò.ì."Êîíòðàêòîâàÿ ïëîùàäü". Òåë.: (066)575-76-12, Тел. (063)960 33 31

217731010201

СДАЕТСЯ ЖИЛЬЕ îò 550 äî 750 ãðí\ìåñÿö ïîñóòî÷íî, ïîíåäåëüíî, ïîìåñÿ÷íî. Õîðîøèå óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ. Áåç ïîñðåäíèêîâ. Âîçëå ñò. ì. "Ïîçíÿêè", "Õàðüêîâñêàÿ", "Îñîêîðêè", "Æèòîìèðñêàÿ", "Ëåâîáåðåæíàÿ", "Êîíòðàêòîâàÿ ïëîùàäü", "Îáîëîíü", Ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò", "Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: (093)220-08-77, (066)470-01-85, Тел. (098)410 15 17

219251010101

СДАЕТСЯ ПОСУТОЧНО /ì."Ëóêüÿíîâêà", óë.Àðòåìà,74 / 3-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà ñ åâðîðåìîíòîì, âñÿ áûòîâàÿ òåõíèêà, ìíîãî ñïàëüíûõ ìåñò, èíòåðíåò, Wi-fi, êîíäèöèîíåð, äî ì."Êðåùàòèê" 10 ìèí. Öåíà - 800 ãðí /ñóòêè. Òåë.: (067)276-92-56. Тел. (063)889 35 45 219721010000

217721010101

СДАМ ЖИЛЬЕ: ОБЩЕЖИТИЕ

КОЙКО МЕСТО /Ïîñóòî÷íî, ïîíåäåëüíî, ïîìåñÿ÷íî / 50 ãðí\ñóòêè, 250 ãðí\íåäåëÿ, 800 ãðí\ìåñÿö. Âñå ðàéîíû Êèåâà. Òåë.: (098)015-90-73, (093)401-23-82. Тел. (050)766 25 41

ÑÄÀÞÒÑß ÊÎÉÊÎ-ÌÅÑÒÀ Хозяйа.Месяц700 рн. Неделя200 рн. Тел.:(066)077-80-52,

(097)364-46-05 ЛюдмилаВладимировна 21989101

ÑÄÀÌ ÆÈËÜÅ: ОБЩЕЖИТИЕ ойо-места 600-750 рн в месяц; омнаты 1300-1600 рн в месяц. Хозяин. Тел.: (044)362-40-04,

(096)252-40-79

218071010000

КОЙКО МЕСТО Æèëüå îò 30 ãðí.\ñóòêè, ïîíåäåëüíî, ïîìåñÿ÷íî. Ëó÷øåå ñîîòíîøåíèå öåíà\êà÷åñòâî.  öåíòðå Êèåâà, ðàçâèòà èíôðàñòðóêòóðà, âáëèçè îñíîâíûõ ðàçâÿçîê è ñòàíöèé ìåòðî. Áåç êîìèññèé. yourhostel.kiev.ua, òåë.: (063)794-02-00, Тел. (066)406 74 09

219771010101

КОМНАТЫ И КОЙКО МЕСТА ïîñóòî÷íî è äëèòåëüíî. Åñòü âîçìîæíîñòü ïàðêîâêè, ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà, Wi-fi, ãèäðîáîêñû. Âñå óäîáñòâà. Òåë.: (066)705-47-25, (096)736-85-81, Тел. (093)672 52 58

219731010101

21778101

ÐÀÁÎÒÀ

21775101

21772101

217751010101

219761060000

ïðèÿòíîé âíåøíîñòè. Âîçðàñò îò 18 ëåò. Âîçìîæíî áåç ÎÐ. Ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ. Ç\ï åæåäíåâíî. Æåëàíèå ðàáîòàòü è çàðàáàòûâàòü ïðèâåòñòâóåòñÿ. Тел. (063)225 96 14

Тел.: (063)794-02-00,

21973101

МАССАЖИСТКИ

217941020101

ÊÎÉÊÎ-ÌÅÑÒÎ Жильеот30 рн.\сти,понедельно,помесячно.Лчшеесоотношениецена\ачество.Вцентре Киева,развитаинфрастртра, вблизиосновныхразвязои станцийметро.Безомиссий. yourhostel.kiev.ua

êîéêî-ìåñòà - 600-750 ãðí â ìåñÿö; êîìíàòû - 1300-1600 ãðí â ìåñÿö. Õîçÿèí. Òåë.: (044)362-40-04. Тел. (096)252 40 79

217781010101

СДАМ КОЙКО МЕСТО Ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", ñò. ì. "Äðóæáû Íàðîäîâ", ñò. ì. "Ëóêüÿíîâñêàÿ", ñò. ì. "Äîðîãîæè÷è",ñò. ì. "Òàðàñà Øåâ÷åíêî". Óþòíî è êîìôîðòíî. Òåë.: (066)575-76-12. Тел. (063)960 33 31

21852101

ÑÄÀÌ ÊÎÉÊÎ-ÌÅÑÒÎ ст.м."Лыбидсая",ст.м."Држбы Народов",ст.м."Льяновсая", ст.м."Доро ожичи", ст.м."ТарасаШевчено".

ÊÎÌÍÀÒÛ ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ - 200 ÃÐÍ. Ст.м."Контратоваяплощадь". Уютноиомфортно. Òåë. (066)575-76-12, (063)960-33-31 21773101

ÊÎÉÊÎ-ÌÅÑÒÎ Жильеот30 рн.\сти,понедельно,помесячно.Лчшеесоотношениецена\ачество.Вцентре Киева,развитаинфрастртра, вблизиосновныхразвязои станцийметро.Безомиссий. yourhostel.kiev.ua Тел.: (063)794-02-00, (066)406-74-09 21977101

217731010101

СДАМ ПОСУТОЧНО, УЮТНО КАК ДОМА 1,2,3 êîìíàòíûå êâàðòèðû ñ åâðîðåìîíòîì. Ñò.ì."Øóëÿâñêàÿ", "Âîêçàëüíàÿ", "Èíäóñòðèàëüíûé ìîñò". Âñå óñëîâèÿ äëÿ ïðîæèâàíèÿ (îò 200 ãðí\ñóòêè). Òåë.: (050)907-93-60. Тел. (093)523 29 02 219091010000

СДАЮТСЯ КОЙКО МЕСТА Õîçÿéêà. Ìåñÿö 700 ãðí. Íåäåëÿ 200 ãðí. Òåë.: (066)077-80-52, Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà Тел. (097)364 46 05 219891010101

ЭЛЕКТРИК

áûñòðî è êà÷åñòâåííî. Äàíèèë. Òåë.: (093)439-86-60, Тел. (098)422 71 55

219421010101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 16 ãðóäíÿ 2013 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

47

11147101

21969101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 16 ãðóäíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


48

ÄβÄÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

КОНСУЛЬТУЄ ДПІ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ МІНДОХОДІВ У М.КИЄВІ Çâåðòàþòüñÿ, áî äîâ³ðÿþòü Ñï³ëêóâàííÿ – â³ðíèé øëÿõ äî ïîðîçóì³ííÿ. ² öå ä³éñíî òàê. Áàãàòüîõ ïðîáëåì ó ðîáîò³ ìîæíà óíèêíóòè, ÿêùî â÷àñíî ³ ÿê³ñíî ïðîãîâîðèòè ³ñíóþ÷³ òðóäíîù³, ä³éòè äî êîìïðîì³ñó ³ âèð³øèòè ïèòàííÿ, ÿêå ùå íå ñòàëî ïðîáëåìîþ. Îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ ñï³âïðàö³ ãðîìàäÿí ç äåðæàâíèìè îðãàíàìè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü çà ô³íàíñîâå íàïîâíåííÿ áþäæåòó êðà¿íè. Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí» âèçíà÷åíî ïèòàííÿ ïðàêòè÷íî¿ ðåàë³çàö³¿ ãðîìàäÿíàìè íàäàíîãî Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè ïðàâà âíîñèòè ïðîïîçèö³¿, âèêðèâàòè íåäîë³êè â ðîáîò³, îñêàðæóâàòè 䳿 ïîñàäîâèõ îñ³á äåðæàâíèõ ³ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³â. Çàêîí çàáåçïå÷óº ãðîìàäÿíàì Óêðà¿íè ìîæëèâ³ñòü äëÿ â³äñòîþâàííÿ ñâî¿õ ïðàâ òà ¿õ â³äíîâëåííÿ. Ç ìåòîþ îïåðàòèâíîãî ðåàãóâàííÿ íà ìîæëèâ³ ïîðóøåííÿ, ñïðèÿííÿ ó ïîíîâëåíí³ ïðàâ ³ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ãðîìàäÿí, ïîñàäîâèìè îñîáàìè Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ çã³äíî çàòâåðäæåíîãî ãðàô³êó ïðîâîäèòüñÿ îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí. Òàê, çà 10 ì³ñÿö³â 2013 ðîêó â Äϲ ï³äãîòîâëåíî òà ïðîâåäåíî íà íàëåæíîìó ð³âí³ 46 îñîáèñòèõ ïðèéîì³â ãðîìàäÿí, ç ÿêèõ 13 – íà÷àëüíèêîì Äϲ, 32 – çàñòóïíèêàìè íà÷àëüíèêà òà 1 – íà÷àëüíèêîì óïðàâë³ííÿ ïîäàòêîâîãî àóäèòó Äϲ. ϳä ÷àñ îñîáèñòîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿíè ïîðóøóâàëè ïèòàííÿ ùîäî ïîíîâëåííÿ ñâ³äîöòâà ïëàòíèêà ÏÄÂ, ðåºñòðàö³¿ ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ, çàñòîñóâàííÿ øòðàôíèõ ñàíêö³é, ïîãàøåííÿ ïî-

äàòêîâîãî áîðãó, çâåðòàëèñÿ ç ïèòàíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Óñ³ çâåðíåííÿ áóëè óâàæíî ðîçãëÿíóò³ òà íà âñ³ çàïèòàííÿ ï³ä ÷àñ ïðèéîìó áóëè íàäàí³ îá´ðóíòîâàí³ â³äïîâ³ä³. Íàãàäóºìî, ùî ïîïåðåäí³é çàïèñ íà ïðèéîì çä³éñíþºòüñÿ ó ðîáî÷³ äí³ áåçïîñåðåäíüî ó ïðèéìàëüí³ ãðîìàäÿí Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì . Êèºâ³ (ê³ì. 104), àáî çà òåëåôîíîì 591-62-40. Ïîïåðåäí³é çàïèñ íà îñîáèñòèé ïðèéîì äî ïîñàäîâèõ îñ³á Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ º îáîâ’ÿçêîâèì òà çàê³í÷óºòüñÿ íå ï³çí³øå í³æ çà 5 ðîáî÷èõ äí³â äî êàëåíäàðíî¿ äàòè ïðèéîìó. Çä³éñíåííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ ïðàâà íà äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿ – îáîâ’ÿçîê äåðæàâè ïåðåä ãðîìàäÿíàìè ³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿», ïóáë³÷íà ³íôîðìàö³ÿ - öå â³äîáðàæåíà òà çàäîêóìåíòîâàíà áóäü-ÿêèìè çàñîáàìè òà íà áóäü-ÿêèõ íîñ³ÿõ ³íôîðìàö³ÿ, ùî áóëà îòðèìàíà àáî ñòâîðåíà â ïðîöåñ³ âèêîíàííÿ ñóá'ºêòàìè âëàäíèõ ïîâíîâàæåíü ñâî¿õ îáîâ'ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì, àáî ÿêà çíàõîäèòüñÿ ó âîëîä³íí³ ñóá'ºêò³â âëàäíèõ ïîâíîâàæåíü, ³íøèõ ðîçïîðÿäíèê³â ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿, âèçíà÷åíèõ Çàêîíîì. Ðîçïîðÿäíèê ³íôîðìàö³¿ â³äïîâ³äຠçà âèçíà÷åííÿ çàâäàíü òà çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó àáî â³äïîâ³äàëüíî¿ îñîáè ç ïèòàíü çàïèò³â íà ³íôîðìàö³þ, ðîçïîðÿäíèê³â ³íôîðìàö³¿, â³äïîâ³äàëüíèõ çà îïðàöþâàííÿ, ñèñòåìàòèçàö³þ, àíàë³ç òà êîí-

òðîëü ùîäî çàäîâîëåííÿ çàïèòó íà ³íôîðìàö³þ, òà íàäàííÿ êîíñóëüòàö³é ï³ä ÷àñ îôîðìëåííÿ çàïèòó. ²íôîðìàö³ÿ íà çàïèò íàäàºòüñÿ áåçêîøòîâíî.  Äåðæàâí³é ïîäàòêîâ³é ³íñïåêö³¿ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ ñòâîðåíî óñ³ íåîáõ³äí³ óìîâè äëÿ ñâîº÷àñíîãî çàáåçïå÷åííÿ ãðîìàäÿíàì äîñòóïó äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿. Çîêðåìà, çà 10 ì³ñÿö³â 2013 ðîêó äî Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ â³ä ãðîìàäÿí áóëî íàä³ñëàíî 43 çàïèòè íà îòðèìàííÿ ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿. Ç íèõ 23 - â³ä ô³çè÷íèõ îñ³á, 18 - â³ä þðèäè÷íèõ îñ³á, ùå 2 çàïèòè íàä³éøëè ÷åðåç îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè. Íàéá³ëüø ÷àñòî çàïèòóâàíîþ áóëà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî ðåêâ³çèò³â äëÿ îïëàòè ïîäàòê³â, àêò³â ïåðåâ³ðêè, ïðî êîíòðàãåíò³â, ïðî â³äñóòí³ñòü çàáîðãîâàíîñò³ òàêîæ ãðîìàäÿí ö³êàâèëè ðåºñòðàö³éí³ íîìåðà îáë³êîâèõ êàðòîê òîùî. Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ íàãàäóº óñ³ì ïëàòíèêàì ïîäàòê³â, ùî çã³äíî ³ç âèìîãàìè Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿», ïîðÿäêîì ñêëàäàííÿ òà ïîäàííÿ çàïèòó íà ³íôîðìàö³þ, îñêàðæåííÿ ð³øåíü ðîçïîðÿäíèê³â ³íôîðìàö³¿, ìîæíà îçíàéîìèòèñü íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ â ïðèì³ùåíí³ ÖÎÏÏ, à òàêîæ íà ñóá-ñàéò³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³. Ôàõ³âö³ Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü íà çàïèòè ãðîìàäÿí ùîäî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿, çàâæäè â÷àñíî òà â ïîâíîìó îáñÿç³ çàäîâîëüíÿòü âàø³ ïîòðåáè ùîäî îòðèìàííÿ ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿.

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ КАСОВОЇ ТЕХНІКИ Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ ïîâ³äîìëÿº ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü ó ñâî¿é ðîáîò³ êàñîâó òåõí³êó ïðî òå, ùî â³äïîâ³äíî äî ï.3 ðîçä³ëó 1 Ïîðÿäêó îïëîìáóâàííÿ ðåºñòðàòîð³â ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é, çàñ³á êîíòðîëþ, à ñàìå - íîìåðíà ïëîìáà ïîâèííà çàáåçïå÷óâàòè îïëîìáóâàííÿ çîâí³øíüîãî êîæóõà àáî êîæóõ³â îêðåìèõ áëîê³â øëÿõîì óñòàíîâëåííÿ çàñîá³â êîíòðîëþ â ì³ñöÿõ ñòèêó êîðïóñó ÐÐÎ (êîæóõà áëîêà) ç âåðõíüîþ êðèøêîþ íà ¿¿ ïðîòèëåæíèõ áîêàõ òàêèì ÷èíîì, ùîá óíåìîæëèâèòè äîñòóï äî âíóòð³øí³õ âóçë³â, êð³ì ÷åêîâî¿, êîíòðîëüíî¿ òà ôàðáóâàëüíî¿ ñòð³÷îê, áåç çíÿòòÿ àáî ïîøêîäæåííÿ ïëîìá. Ïðè öüîìó, êîðïóñ çîâí³øíüîãî ìîäåìó ïîâèíåí óíåìîæëèâëþâàòè íåñàíêö³îíîâàíèé äîñòóï äî ñêëàäîâèõ ÷àñòèí áåç ïîðóøåííÿ ïëîìá. ßêùî âè âèêîðèñòîâóº ÐÐÎ áëî÷íî¿ êîíñòðóêö³¿, òî â òàêîìó âèïàäêó çàñîáè êîíòðîëþ âñòàíîâëþþòüñÿ òàêîæ íà ì³ñöÿ ï³äêëþ÷åííÿ ç'ºäíóâàëüíèõ êàáåë³â çâ'ÿçêó îêðåìèõ áëîê³â, êîæåí ç ÿêèõ ìຠñâ³é êîæóõ.  åêñïëóàòàö³éíèõ äîêóìåíòàõ íà ÐÐÎ òà çîâí³øí³é ìîäåì çàçíà÷àþòüñÿ ì³ñöÿ âñòàíîâëåííÿ ïëîìá (çàñîá³â êîíòðîëþ) íà êîðïóñ³ (áëîêàõ) ÐÐÎ òà çîâí³øíüîãî ìîäåìà, íà ô³ñêàëüíîìó áëîö³ ç äåòàëüíèì ¿õ îïèñîì. Âèðîáíèêè ÐÐÎ òà çîâí³øí³õ ìîäåì³â, öåíòðè ñåðâ³ñíîãî îáñëóãîâóâàííÿ ï³ñëÿ ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ, òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ àáî ðåìîíòó ÐÐÎ òà çîâí³øí³õ ìîäåì³â, ïîâèíí³ îïëîìáóâàòè êîæóõè çîâí³øí³õ ìîäåì³â, ÐÐÎ, à â ÐÐÎ áëî÷íî¿ êîíñòðóêö³¿ ³ êîæóõè îêðåìèõ áëîê³â òà ì³ñöÿ ï³äêëþ÷åííÿ ç'ºäíóâàëüíèõ êàáåë³â, çàñîáàìè êîíòðîëþ.

Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ ïîâ³äîìëÿº óñ³õ êîðèñòóâà÷³â êàñîâî¿ òåõí³êè, ùî â³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî Äåðæàâíèé ðåºñòð ÐÐÎ, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 29.08.2002 ð. ¹ 1315, òà íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Òåõí³÷íî¿ êîì³ñ³¿ (ïðîòîêîë â³ä 01.11.2013 ð. ¹ 25) íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà äîõîä³â ³ çáîð³â Óêðà¿íè â³ä 25.11.2013 ð. ¹ 704 çàòâåðäæåíî â íîâ³é ðåäàêö³¿ Äåðæàâíèé ðåºñòð ðåºñòðàòîð³â ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é. Ïîïåðåäí³é íàêàç ̳í³ñòåðñòâà äîõîä³â ³ çáîð³â Óêðà¿íè â³ä 01.10.2013 ¹ 522 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ÐÐÎ" âòðàòèâ ÷èíí³ñòü. Äåðæàâíèé ðåºñòð ðåºñòðàòîð³â ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é ì³ñòèòü ³íôîðìàö³þ ùîäî êîæíî¿ ìîäåë³ ÐÐÎ: íàçâà, âåðñ³ÿ âíóòð³øíüîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, íàéìåíóâàííÿ çàÿâíèêà òà âèðîáíèêà, ñòðîê ïåðâèííî¿ ðåºñòðàö³¿ â îðãàíàõ äîõîä³â ³ çáîð³â, äàòà é íîìåð ð³øåííÿ ïðî âêëþ÷åííÿ äî Äåðæàâíîãî ðåºñòðó, à òàêîæ ñôåðà çàñòîñóâàííÿ â³äïîâ³äíîãî ÐÐÎ. Âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè ñîö³àëüíîåêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2013 ð³ê ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ Ñàìå öüîìó ïèòàííþ áóëà ïðèñâÿ÷åíà òåìà çàñ³äàííÿ êîëå㳿, ÿêà íåùîäàâíî â³äáóëàñÿ â ïðèì³ùåíí³ Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Òðàäèö³éíî, î÷îëþâàâ ç³áðàííÿ ãîëîâà Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Þð³é Áîíäàð. ϳäáèòè ï³äñóìêè 9 ì³ñÿö³â íàïîëåãëèâî¿ òà êëîï³òêî¿ ðîáîòè áóëè çàïðîøåí³ ÷ëåíè êîëå㳿, êåð³âíèêè ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàé-

ÐÀÁÎÒÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

äåðæàäì³í³ñòðàö³¿, êåð³âíèêè äåðæàâíèõ óñòàíîâ ³ æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ ðàéîíó. Íà ïîðÿäêó äåííîìó êîëå㳿 áóëî ïîñòàâëåíî ïèòàííÿ ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2013 ð³ê ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñò³ Êèºâà çà 9 ì³ñÿö³â 2013 ðîêó; ðåéòèíãîâ³ ïîêàçíèêè ä³ÿëüíîñò³ Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà 9 ì³ñÿö³â 2013 ðîêó; ñòàí òà ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó îñâ³òè â Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà. Ç-ïîì³æ âàæëèâèõ ïèòàíü ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó, íå ìåíø âàãîìîþ º åêîíîì³÷íà ñêëàäîâà ðîçâèòêó ðàéîíó. "Àäæå ñàìå ñâîº÷àñíå íàïîâíåííÿ ðàéîííîãî áþäæåòó ñïðèÿº íàëåæíîìó ôóíêö³îíóâàííþ óñ³õ ñôåð æèòòÿ ðàéîíó, çàáåçïå÷óþ÷è äîáðîáóò òà ñòàá³ëüíèé ðîçâèòîê", - çàÿâèâ óñ³ì ïðèñóòí³ì íà÷àëüíèê Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ Âîëîäèìèð ²ëë³÷ Òåñëåíêî. Òàêîæ â³í ðîçïîâ³â óñ³ì ïðèñóòí³ì ïðî ðåçóëüòàòè ðîáîòè Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ â ñêëàä³ Ì³í³ñòåðñòâà äîõîä³â ³ çáîð³â Óêðà¿íè, ïðî ÿê³ñí³ çì³íè, ùî â³äáóëèñÿ â ïîäàòêîâîìó çàêîíîäàâñòâ³ òà íîâèé ïàðòíåðñüêèé ð³âåíü ñï³âïðàö³ ç ïëàòíèêàìè ïîäàòê³â, ïîêðàùåííÿ ÿêîñò³ ¿õ îáñëóãîâóâàííÿ. Òà çàïåâíèâ, ùî é íàäàë³ ôàõ³âö³ Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ áóäóòü íàäàâàòè ÿê³ñí³ ïîñëóãè ïëàòíèêàì ïîäàòê³â òà çàáåçïå÷óâàòè êîìôîðòí³ óìîâè äëÿ óñï³øíî¿ ðîáîòè. Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 16 ãðóäíÿ 2013 ð.


49

ÄÎDzËËß

17 17 18 19 20 21 21 22 22 24 25 26 27 28 28 28 29 29 30 31

«ÌÀÉÍ ÊÀÌÏÔ, ÈËÈ ÍÎÑÊÈ Â ÊÎÔÅÉÍÈÊÅ» «ÁÐÈÄÊÈÉ» «ÌÅËÊÈÉ ÁÅÑ» «×ÅÒÛÐÅ ÏÐÈ×ÈÍÛ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ» «ÂÎÉÖÅÊ. ÊÀÐÍÀÂÀË ÏËÎÒÈ» «ÂÅ×²Ð Ç ÃÀÐÍÅÍÜÊÎÞ ÒÀ ÑÀÌÎÒÍÜÎÞ» «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» «ÒÛ, ÊÎÒÎÐÎÃÎ ËÞÁÈÒ ÄÓØÀ ÌÎß…» «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÆÅÍÙÈÍÛ?» «ÈÃÐÀÅÌ ×ÎÍÊÈÍÀ» «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÏÐÈÖÅËÎÌ!? (ÒÎÐÃÎÂÖÛ ÐÅÇÈÍÎÉ)» «ÍÅ ÂÑÅ ÊÎÒÓ ÌÀÑËÅÍÈÖÀ…» «×ÅÒÛÐÅ ÏÐÈ×ÈÍÛ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ» «ÏÎÏÅËÞØÊÀ» (ÑÏÅÊÒÀÊËÜ ÄËß Ä²ÒÅÉ) «ÍÅÌÍÎÃÎ ÂÈÍÀ… ÈËÈ 70 ÎÁÎÐÎÒλ «ÂÐ¨Ì ×ÈÑÒÓÞ ÏÐÀÂÄÓ» «ÇÂÎÍÎÊ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃλ «ÇÐÈÒÅËÈ ÍÀ ÑÏÅÊÒÀÊËÜ ÍÅ ÄÎÏÓÑÊÀÞÒÑß!» «ÊÎÐÑÈÊÀÍÊÀ» «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ»

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ íà 16.12- 17.12.2013 ð. 11.35 14.00 16.25 18.45 21.05

«ÏÀÃÀͲͲ: ÑÊÐÈÏÀËÜ ÄÈßÂÎËÀ» «12 ÐÎʲ ÐÀÁÑÒÂÀ» «ÏÀÃÀͲͲ: ÑÊÐÈÏÀËÜ ÄÈßÂÎËÀ» «ÏÀÃÀͲͲ: ÑÊÐÈÏÀËÜ ÄÈßÂÎËÀ» «12 ÐÎʲ ÐÀÁÑÒÂÀ»

ʳíîòåàòð

«Ëåéïö³ã» «ÕÎÁÁ²Ò: ÏÓÑÒÊÀ ÑÌÀÓÃÀ» 3D «ÊÎÐÎ˲ÂÑÜÊÈÉ Ó¯ÊÅÍÄ»

ÑÊÎÐÎ ÍÀ ÅÊÐÀͲ

«ÏÐÎÃÓËßÍÊÈ Ç ÄÈÍÎÇÀÂÐÀÌÈ» 3D «ÕÎËÎÄÍÅ ÑÅÐÖÅ» 3D

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ íà 19.12 – 22.12.2013 ð. «ÕÎÁÁ²Ò: ÏÓÑÒÊÀ ÑÌÎÃÀ» 3D

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ íà 16.12-17.12.2013 ð. ÂÅËÈÊÈÉ ÇÀË

«ÏÐÎÃÓËßÍÊÈ Ç ÄÈÍÎÇÀÂÐÀÌÈ» 3D «ÕÎËÎÄÍÅ ÑÅÐÖÅ» «ÇÅÌËß ÂÅÄÌÅIJ» 3D

Ïîäðîáèö³ íà ñàéò³: kino-sputnik.com.ua

21 ÃÐÓÄÍß 11.00 «ÏËÀÍÅÒÀ ÊÀÇÎÊ»* 14.00 «ÏÐÎÃÓËßÍÊÀ ÇÎÐßÍÈÌ ÍÅÁÎÌ» 16.00 «ÍÅÁÎ ² ÑÂßÒÀ»* 18.00 «Ì²ÔÈ ÇÎÐßÍί ÊÐÀ¯ÍÈ»* 22 ÃÐÓÄÍß 11.00 «ÑÎÍß×ÍÅ ÇÅÐÍßÒÊλ 14.00 «Ì²ÔÈ ÒÀ ËÅÃÅÍÄÈ ÇÎÐßÍÎÃÎ ÍÅÁÀ» 16.00 «ÏÎØÓÊ ÏÎÇÀÇÅÌÍÎÃÎ ÐÎÇÓÌÓ» 18.00 «ÑÓÇ²Ð’ß ÊÎÕÀÍÍß» * - Ïðîãðàìà ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 16 ãðóäíÿ 2013 ð.

10.00 «ÊÀϲÒÀÍ Ô²Ë˲ÏÑ». 2D 12.20 «ÎÄÍÎÊËÀÑÍÈÊÈ.RU. 14.20 ÍÀCLICKÀÉ ÓÄÀ×Ó» 2D 18.05 21.50 16.20 «ÏÎËßÐÍÈÉ ÐÅÉÑ» 2D 20.05 ÌÀËÈÉ ÇÀË

«ÎÑÒÀÍÍ²É ÐÓÁ²Æ». 2D «ÏÎËßÐÍÈÉ ÐÅÉÑ». 2D «ÎÑÒв ÂÅDzÍÍß» 2D «ÎÄÍÎÊËÀÑÍÈÊÈ.RU. ÍÀCLICKÀÉ ÓÄÀ×Ó» 2D 17.20 «ÊÀϲÒÀÍ Ô²Ë˲ÏÑ» 2D 10.00 11.50 13.40 15.30

21.40 19.50 «ÊÅÐв». 2D

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91

"Работа и Учеба" - раздел "Работа", №50 (2013г.)  
"Работа и Учеба" - раздел "Работа", №50 (2013г.)  

Еженедельник "Работа и Учеба" - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев

Advertisement