Page 1

¹ 50 (783)

17 ãðóäíÿ 23 ãðóäíÿ 2012ð.

21672002

17842084

21752002

20582002

20002014

15432006

21522001

21592001


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

20182002

05382113

2

20922002

21572001

12372035

19132002

20152007

20572002

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 50 (783)


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

ÐÀÁÎÒÀ

19572018

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 50 (783)

18912011

17302006

20002015

04482503

21832001

19122025

3


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

20172003

20172004

19442002

13482011

20222022

04312013

21812001

4

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 50 (783)


5

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÂÀÊÀÍѲ¯ ²ÄÍÎÂËÞÞÒÜÑß ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ÙÎÒÈÆÍß

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ WWW.RIU.COM.UA

ÇìIñò ðîçäIëó «Ðàáîòà» ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ ÏÎÒвÁͲ ÊÅвÂÍÈÊÈ, Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

ñò.10 ñò.15

Всераїнсьий реламно-інформаційнийтижневи сферіпрацевлаштвання танавчання

ïåðø³ îñîáè ï³äïðèºìñòâà; êåð³âíèêè â³ää³ë³â, íàïðàâëåíü; á³çíåñ-êîíñóëüòàíòè, åêñïåðòè, àíàë³òèêè

¹ 50 (783) 17 ãðóäíÿ 2012 ð.

åêñïåðòè; åíåðãåòèêè; êîíñòðóêòîðè; òåõíîëîãè; ëîã³ñòèêè; ìåòîäèñòè; ïñèõîëîãè; á³çíåñ-òðåíåðè; þðèñïðóäåíö³ÿ; þâåë³ðè

Засновни і видавець ТОВ«Поіс -Плюс» Свід.прореєстрацію KВ №4740 від 14.12.2000 р. Видаєтьсяз09.07.96р.

ÂÈÕÎÄÈÒÜ ÙÎÏÎÍÅIJËÊÀ Диретор ............. ШмейоГ.В. Головнийредатор . КчмаВ.В. Адресаредаціїдлялистів: 03057,м.Київ, вл.Молдавсьа,2,оф.“1-B” 4 -90, 91 453-34 Òåë./ôàêñ: 453-3

poisk@optima.com.ua ØÀÍÎÂͲ ×ÈÒÀײ! Дяємо, що Ви обрали саме наш азет, шаючи собі чи близьим робот. Впевнені,щоздопомооюазети"РаботаиУчеба",Виобов'язовознайдетедостойнробот. Для цьоо в нашом виданні,врозділі"Работа",щотижня дрються тисячі реальних ваансій від прямих роботодавців. Редація постійно працюєнадтим,щобвазетібли ваансіїідляфахівців,ідляробітниів,ідлялітніхлюдей,атаождлятих,хтощенемаєдосвідроботи-стдентів,випсниів. Вазеті,дляшвидоопошнеобхідноїваансії,зроблений "Поажчивсіхваансійномера". Він завжди дрється на першихсторінах,післязміст.Крім тоо, ожен може безоштовно розмістити своє "Міні-резюме" в розділі "Шаю робот". Цей розділчитаютьроботодавцііВи маєтереальнийшанс,щоВаш андидатр помітять. Умови розміщення читайте в розділі "Шаюробот". Уже16роівСВОЄЮнашазетвважаєбаатотисячнаадиторія читачів і широе оло роботодавців, за оперативність і правдивістьопбліованоїінформації.Приєднйтесьдоних! Редаціятижневиа"Работаи Учеба"відщироосерцябажає Вам спішноо пош роботи, ар'єрноо зростання та реалізаціїВашихзадмів.Бдемораді допомотиВамцьом!

Äå ìîæíà ïðèäáàòè Ðàáîòà è Ó÷åáà” "Ð ãàçåòó " Второвіймережііосів"Преса"інаомерційнихрозладахв КиєвііКиївсьійобл. Наазетно-жрнальнихрозладах настанціяхметрополітен,залізничноовозаліпідземнихпереходів.

ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÈ

ñò.16

ÌÅÍÅÄÆÅÐÈ

ñò.17

ç ðåàë³çàö³¿, àãåíòè òà ìåíåäæåðè ç ðåêëàìè, ïîë³ãðàô³¿

ÎÔ²ÑͲ ÑËÓÆÁÈ

ñò.18

êàäðîâ³ ñëóæáè; ñåêðåòàð³àò, ä³ëîâîäñòâî; ïåðåêëàäà÷³; àðõ³âíà ñïðàâà; îïåðàòîðè ÏÊ

ÅÊÎÍÎ̲ÊÀ, Ô²ÍÀÍÑÈ

ñò.21

åêîíîì³êà òà ô³íàíñè; áàíê³âñüêà ñïðàâà; áóõãàëòåð³ÿ òà àóäèò

ÒÂÎÐײ ÏÐÎÔÅѲ¯

ðåäàêòîðè; âåðñòàëüíèêè; äèçàéíåðè; êîðåêòîðè; ìàêåò÷èêè; ïàëÿòóðíèêè; äðóêàð³; æóðíàë³ñòè; ìàðêåòîëîãè

ñò.22

â³çàæèñòè; ìàéñòðè ìàí³êþðó-ïåäèêþðó; êîìá³íîâàí³ ïåðóêàð³; êîñìåòîëîãè; ìàéñòðè òàòóàæó, ï³ðñ³íãó

ñò.22

âèõîâàòåë³; ãóâåðíàíòêè; äîìîãîñïîäàðêè; äîìàøí³ â÷èòåë³; ëîãîïåäè; íÿí³; äîìàøí³ êóõàð³; ñàä³âíèêè

ñò.22

ë³êàð³; ìîëîäøèé ìåäïåðñîíàë; êåð³âíèêè ôàðì. ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ôàðìàöåâòè; ïðîâ³çîðè; ìåäè÷í³ ïðåäñòàâíèêè

ñò.25

âèêëàäà÷³; çàâó÷³; äèðåêòîðè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â; âèõîâàòåë³; ìåòîäèñòè; ðåïåòèòîðè; ìàéñòðè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ

ÒÓÐÈÇÌ, ²ÍÄÓÑÒÐ²ß ÐÎÇÂÀÃ

ñò.25

êåð³âíèêè ³ ñï³âðîá³òíèêè òóðô³ðì; åêñêóðñîâîäè; ìåíåäæåðè òà àãåíòè ç òóðèçìó; ã³äè-ïåðåêëàäà÷³; àäì³í³ñòðàòîðè; àêòîðè; êðóï’º; ìàðêåðè

ÎÕÎÐÎÍͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.26

íà÷àëüíèêè ñëóæá áåçïåêè; îõîðîííèêè; îõîðîíö³; îõîðîíö³êîíòðîëåðè; îõîðîíö³-àäì³í³ñòðàòîðè; ³íñïåêòîðè îõîðîíè

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

ñò.28

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ñïåö³àë³ñòè; òîðãîâ³ ïðåäñòàâíèêè; ìåíåäæåðè ç ïðîäàæó; ñïåö³àë³ñòè ïî çàêóïêàì; ïðîäàâö³; ìåð÷åíäàéçåðè; ñóïåðâàéçåðè; òîâàðîçíàâö³

ÑÒÀÒÒ² ÐÎÇIJËÓ "ÐÀÁÎÒÀ"

Передпл.iнде с40366

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 17 ãðóäíÿ 2012 ð.

• • • •

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ, ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß ² ÊÎÌÅÐÖ²ß

ñò.35

ñò.21

ÐÅÊËÀÌÀ, ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ, ÂÈÄÀÂÍÈ×À ÑÏÐÀÂÀ, ÏÎ˲ÃÐÀÔ²ß ñò.22

ÏÅÄÀÃÎòÊÀ

óïðàâëÿþ÷³; çàâ.âèðîáíèöòâîì; àäì³í³ñòðàòîðè; áàðìåíè; îô³ö³àíòè; êóõàð³; ìåòðäîòåë³; êîíäèòåðè; õîñòåñ; ñîìåëüº; ìåíåäæåðè; îáñëóãîâóþ÷èé ïåðñîíàë

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

ïðîãðàìóâàííÿ, ðîçðîáêà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì; ³íòåðíåò-òåõíîëî㳿; åêñïëóàòàö³ÿ ³ ï³äòðèìêà êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè òà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÒÀ ÔÀÐÌÀÖ²ß

ÐÅ ÐÅÑÒÎÐÀÍÍÈÉ Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß, ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ ñò.33

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; âî䳿 ð³çíèõ êàòåãîð³é; äèñïåò÷åðè; ñëóæáîâö³; ðîá³òíèêè àâòîñåðâ³ñó; ìåíåäæåðè ç³ çáóòó àâòîìîá³ë³â ³ çàï÷àñòèí

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐͲ, ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉͲ ÒÀ ²ÍÒÅÐÍÅÒ-ÒÅÕÍÎËÎò¯ ñò.22

ÄÎÌÀØÍ²É ÑÅвÑ

ñò.33

ñïåö³àë³ñòè ³ ìàéñòðè õ³ì÷èñòîê, ôîòîàòåëüº, ëîìáàðä³â, ìåòàëîðåìîíòó; ðîá³òíèêè ìóí³öèïàëüíèõ êîìóíàëüíèõ ñëóæá ³ ïðèâàòíèõ ô³ðì; ñïåö³àë³ñòè ç ðåìîíòó ³ åêñïëóàòàö³é ïîáóòîâî¿ òåõí³êè; äîïîì³æíèé ïåðñîíàë; ñïåö³àë³ñòè ç åêñïëóàòàö³¿ ñïîðóä

ñò.21

³íæåíåðè; ñïåö³àë³ñòè ç ïðîåêòóâàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òåõí³êè

ÏÅÐÑÎÍÀË ÑÀËÎͲ ÊÐÀÑÈ

ñò.33

êåð³âíèêè â³ää³ë³â; ìåíåäæåðè; ñïåö³àë³ñòè; ìàêëåðè; åêñïåðòè; àãåíòè ç íåðóõîìîñò³; ñòðàõîâ³ àãåíòè

äèçàéíåðè; ôîòîãðàôè; õóäîæíèêè; ôëîðèñòè

²ÍÆÅÍÅÐÍÎ-ÒÅÕͲ×ÍÈÉ ÏÅÐÑÎÍÀË

ÊÎ̲ÐÍÈÊÈ, ÐÎÁ²ÒÍÈÊÈ ÑÊËÀÄÓ ÏÎÁÓÒβ ÒÀ ÊÎÌÓÍÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.36

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.40

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; òåõíîëîãè; ñïåö³àë³ñòè; ³íæåíåðè; äèçàéíåðè; ìîäåëüºðè; êîíñòðóêòîðè; âñ³ ðîá³òíè÷³ ñïåö³àëüíîñò³

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ² ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÀ

ñò.42

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; îðãàí³çàòîðè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò; ³íæåíåðè, ñïåö³àë³ñòè, ðîá³òíèêè áóä³âåëüíèõ ñïåö³àëüíîñòåé; àðõ³òåêòîðè; äèçàéíåðè; êîíñòðóêòîðè

ÌÅÁËÅÂÅ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.43

ñêëàäàëüíèêè-óñòàíîâíèêè êîðïóñíèõ ìåáë³â; ñòîëÿðè-âåðñòàòíèêè; ìàëÿðè-îáðîáíèêè (ïî äåðåâó); ìàéñòðè ç ïåðåòÿæêè ìåáë³â; ð³çüáÿðè ïî äåðåâó; âåðñòàòíèêè (ïî äåðåâó); ïèëîðàìíèêè

ËÅÃÊÀ ÏÐÎÌÈÑËβÑÒÜ

ñò.43

âèøèâàëüíèö³; â’ÿçàëüíèö³; êîíñòðóêòîðè îäÿãó; êðàâö³; ìàéñòðè ç ïîøèòòÿ îäÿãó; ìîäåëüºðè; ðîçêð³éíèêè; øâà÷êè; çøèâàëüíèêè

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

ñò.43

ðîáîòà áåç ñïåö³àëüíî¿ ï³äãîòîâêè; àãåíòè, âàíòàæíèêè, ïðèáèðàëüíèö³, âàõòåðè, äèñïåò÷åðè íà òåëåôîí³, ðîçêëåþâà÷³ îãîëîøåíü, ãàðäåðîáíèêè, ñòîðîæ³, ³í.; íàäîìíà ðîáîòà

ÊÓÐ’ªÐÈ ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÑÒÓÄÅÍҲ ÐÎÁÎÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

ñò.51 ñò.51 ñò.51

ïîñëóãè àãåíòñòâ ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ; â³çîâà ï³äòðèìêà; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü åì³ãðàö³¿; þðèäè÷í³ êîíñóëüòàö³¿

ÌÎÄÅËÜÍÈÉ, ØÎÓ-Á²ÇÍÅÑ

ñò.51

ìîäåë³; òàíö³âíèö³; ôîòîìîäåë³

ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.54

îðåíäà æèòëà, òðàíñïîðòí³ òà ìåäïîñëóãè,ìàñàæ, îðãàí³çàö³ÿ ñâÿò, ðåìîíòè, áðîíåäâåð³

ÂÀÊÀÍѲ¯ ÍÎÌÅÐÀ ÇÀ ÀËÔÀ²ÒÎÌ ÍÎÂÈÍÈ ÐÈÍÊÓ ÏÐÀÖ² ÒÎÏ-18 ÇÍÀÌÅÍÈÒÎÑÒÅÉ ² ¯Õ ÊÎËÈØÍ²Õ ÏÐÎÔÅÑ²É ÐÅÏÅÐÒÓÀРʲÍÎÒÅÀÒв ÍÀ ÃÐÓÄÅÍÜ

ñòîð. 6-7 ñòîð. 9 ñòîð. 48 ñòîð. 61

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


6

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÀËÔÀ²ÒÍÈÉ ÏÎÊÀÆ×ÈÊ ÂÀÊÀÍÑ²É ÍÎÌÅÐÓ стор.

А

стор. ВОДІЙ .......................... 12,14,20

АВТОМИЙНИК .............. 36,43,49

.......................... 21,28,33,36,37

АВТОСЛЮСАР ....................... 36

..................... 38,39,40,41,42,43 ВЧИТЕЛЬПОЧАТКОВИХ

стор. ЕЛЕКТРОСЛЮСАР ............ 37,40

З

стор. КОНТРОЛЕР-КАСИР .............. 29 .................................... 31,36,44

ЗАВГОСП .............................. 16

КОРИДОРНА ......................... 44

........................................ 34,44

КРАВЕЦЬ .......................... 13,43

АГЕНТЗНЕРУХОМОСТІ .... 10,36

КЛАСІВ .................................. 25

ЗАВІДУЮЧИЙ ........................ 22

КУР’ЄР ............................. 13,14

АГЕНТСТРАХОВИЙ .......... 17,35

ВЧИТЕЛЬРОСІЙСЬКОЇ

ЗАВІДУЮЧИЙВІДДІЛОМ ....... 15

............................... 30,44,49,51

АДМІНІСТРАТОР ............... 11,14

МОВИТАЗАРУБІЖНОЇ

............................................. 32

КУХАР .......................... 11,12,15

.................................... 37,38,39

.................................... 15,18,20

ЛІТЕРАТ ................................. 25

..................... 22,28,31,32,33,35

ВЧИТЕЛЬТРУДОВОГО

АКУШЕР ................................ 22

НАВЧАННЯ ............................ 25

АНАЛІТИК .............................. 16

Г

............................................. 21

ГАЗОЗВАРНИК ...................... 40

ЗАМІРНИК ............................. 14

............................... 32,33,34,35

.................................... 15,40,42

КУХОННИЙПРАЦІВНИК ......... 32

ЗАСТУПНИК ..................... 10,11

............................................. 34

........................................ 18,19

КІНОМЕХАНІК ........................ 16

ЗВАРНИК .............................. 10

............................................. 44

Л

АРМАТУРНИК ........................ 42

............................................. 41

............................................. 41

АСИСТЕНТКЕРІВНИКА ..... 15,19

ГАЗОРІЗАЛЬНИК .............. 40,42

ЗДАЄТЬСЯВОРЕНДУ ...... 22,56

ЛОГОПЕД .............................. 22

АСФАЛЬТУВАЛЬНИК ............. 42

ГАРДЕРОБНИК ...................... 10

ЗДАЄТЬСЯЖИТЛО ........... 54,56

ЛІКАР .................................... 23

............................................. 43

ЗУБНИЙТЕХНІК .................... 22

ЛІКАР-АКУШЕР ...................... 22

ГЕОДЕЗИСТ ..................... 16,43

К

ЛІКАР-БАКТЕРІОЛОГ ............. 23

Д

КАСИР .......................... 10,11,12

ЛІКАР-ДІЄТОЛОГ ................... 23

Б БАРМЕН ........................... 10,29 ............................... 33,34,35,44 БЕТОНЯР .............................. 42

ДВІРНИК ............................... 30

.......................... 15,21,28,29,30

ЛІКАР-ЕНДОКРИНОЛОГ ......... 23

БУДІВЕЛЬНИК ....................... 42

................................... 41,43,44

.......................... 31,32,33,34,44

ЛІКАР-ЕНДОСКОПІСТ ............ 23

БУЛЬДОЗЕРИСТ .................... 36

ДЕФЕКТОЛОГ ....................... 25

КАСИРТОРГОВЕЛЬНОГО

ЛІКАР-ЕПІДЕМІОЛОГ ............. 23

............................................. 37

ДИРЕКТОР ............................ 15

ЗАЛУ ................................ 28,29

ЛІКАР-КАРДІОЛОГ ................. 23

БУРИЛЬНИК ..................... 37,42

ДИСПЕТЧЕР ..................... 15,18

КАСИР-ОПЕРАТОР ............ 11,28

ЛІКАР-ЛАБОРАНТ ............. 11,23

БУХГАЛТЕР ........................... 21

.......................... 19,20,36,37,38

КЕРУЮЧИЙ ........................... 15

ЛІКАР-ОНКОЛОГ .................... 23

............................................. 29

............................................. 39

........................................ 16,31

ЛІКАР-ОФТАЛЬМОЛОГ .......... 23

............................................. 40

ДОДАТКОВИЙДОХІД ....... 14,19

КЕРІВНИКВІДДІЛУ

ЛІКАР-ПЕДІАТР ...................... 23

БІЛЕТЕР ....................... 10,44,50

ДІЛОВОД .............................. 19

ПРОДАЖ .......................... 11,15

ЛІКАР-ПСИХІАТР .................... 23

БІОЛОГ ................................. 22

Е

............................................. 16

ЛІКАР-РЕНТГЕНОЛОГ ....... 23,24

В

ЕКОНОМІСТ .......................... 21

КЕРІВНИКМАГАЗИНУ ....... 16,29

ЛІКАР-СТАТИСТ ..................... 23

ВАНТАЖНИК ..................... 10,11

ЕКСКАВАТОРНИК .................. 38

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК ........... 32

ЛІКАР-ТЕРАПЕВТ .............. 22,23

.......................... 12,14,29,30,31

............................................. 43

............................................. 44

ЛІКАР-ФІЗІОТЕРАПЕВТ .......... 23

........................................ 32,43

ЕКСПЕДИТОР ........................ 40

КОМІРНИК ............................. 11

М

........................................ 44,49

ЕЛЕКТРИК ........................ 10,42

........................................ 29,33

МАЙСТЕР ......................... 21,43

ВЕТЕРИНАРНИЙЛІКАР .......... 22

ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК ........ 36

КОНДИТЕР ....................... 32,33

МАЙСТЕРМАНІКЮРУ ............ 22

ВИКЛАДАЧ ............................ 12

................................... 40,41,42

КОНСТРУКТОР ................. 16,21

МАЛЯР ............................. 15,42

............................................. 26

ЕЛЕКТРОЗВАРНИК ................ 40

КОНСУЛЬТАНТ ................. 14,15

МАНГАЛЬНИК ........................ 34

ВИКОНРОБ ........................... 42

........................................ 42,43

............................... 19,21,32,44

МАРКЕР ........................... 11,13

............................................. 43

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК ..... 33,41

КОНТРОЛЕР .......................... 11

МАШИНІСТ ....................... 36,37

ВИХОВАТЕЛЬ ........................ 25

ЕЛЕКТРОМОНТЕР .................. 40

............................... 15,21,41,44

............................... 38,39,40,41

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 17 ãðóäíÿ 2012 ð.


7

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÀËÔÀ²ÒÍÈÉ ÏÎÊÀÆ×ÈÊ ÂÀÊÀÍÑ²É ÍÎÌÅÐÓ стор. МАШИНІСТЗПРАННЯ

стор.

стор.

стор.

Т

ОПЕРАТОРПК .................. 13,15

ПРОДАВЕЦЬ ..................... 12,14

БІЛИЗНИ ............................... 44

.................................... 18,20,32

.......................... 15,28,29,30,31

МЕДСЕСТРА .......................... 23

ОПЕРАТОРМИЙКИ ................ 38

.................................... 32,49,50

............................................. 53

........................................ 24,25

............................................. 39

ПРОДАВЕЦЬ-КАСИР .............. 21

ТЕРМІСТ ........................... 40,42

МЕНЕДЖЕР ...................... 12,17

ОПЕРАТОРНАТЕЛЕФОН ....... 14

........................................ 30,31

ТЕХНОЛОГ ................... 12,21,29

........................................ 18,19

............................................. 20

МЕНЕДЖЕРЗPR .............. 11,17

ТАНЦІВНИЦЯ ......................... 13

ПРОДАВЕЦЬ-

ТЕХНІЧНИЙПРАЦІВНИК ... 10,50

ОФІЦІАНТ ..................... 10,11,13

КОНСУЛЬТАНТ ............. 10,14,15

ТОВАРОЗНАВЕЦЬ ............. 31,32

............................... 15,33,34,35

............................... 29,30,31,32

ТОКАР .............................. 40,42

ТОРГІВЛІ ............................... 13

ОХОРОНА .............................. 12

ПРОМОУТЕР ................ 10,11,14

............................................. 18

........................................ 26,31

............................... 15,43,49,51

ОХОРОНЕЦЬ ................ 10,13,15

ПРОРАБ ........................... 36,42

............................... 28,30,32,50

ЗПЕРСОНАЛУ .............. 11,15,17

............................... 26,28,29,30

ПСИХОЛОГ ....................... 14,16

ТРАКТОРИСТ ......................... 40

........................................ 19,31

ТРЕНЕР ................................. 11

МЕНЕДЖЕРЗОПТОВОЇ

МЕНЕДЖЕР

ТОРГОВИЙ ПРЕДСТАВНИК ............. 11,14,15

ОХОРОННИК ................ 11,12,14

ПІДСОБНИЙРОБІТНИК .... 35,49

МЕНЕДЖЕР

............................... 15,26,27,28

ПІЦЕЙОЛА ........................ 11,35

ЗПРОДАЖУ ............ 10,11,13,15

.......................... 29,30,31,32,44

Р

ТІСТОМІС ......................... 34,50

........................................ 15,16

............................... 17,18,29,30

П

РАДІОМОНТАЖНИК .......... 13,41

У

МЕНЕДЖЕРЗРЕКЛАМИ ........ 13

ПАКУВАЛЬНИК ...................... 30

РЕНТГЕН-ЛАБОРАНТ ........ 23,24

УКЛАДАЛЬНИК ................. 12,50

............................................. 18

........................................ 43,50

РОБОТА ....................... 10,11,12

УЧЕНЬ .............................. 22,43

МЕНЕДЖЕРЗРОЗВИТКУ ...... 18

ПЕКАР .............................. 15,32

.......................... 14,15,18,44,49

УЧЕНЬВОДІЯ ................... 36,40

............................................. 31

........................................ 34,35

............................................. 50

МЕНЕДЖЕР

Ф

ПЕРСОНАЛ ....................... 14,20

РОБОТАДЛЯВСІХ ........... 10,12

ПОРОБОТІЗКЛІЄНТАМИ ..... 15

ПЕРУКАР ............................... 22

.................................... 14,16,20

............................... 17,18,19,29

ПЛАВИЛЬНИК ........................ 40

............................... 29,30,49,50

МЕРЧЕНДАЙЗЕР ............... 11,15

............................................. 41

РОБОТАДЛЯДІВЧАТ ....... 51,52

........................................ 30,44

ПЛИТОЧНИК .......................... 42

........................................ 53,54

МЕХАНІЗАТОР .................. 37,39

ПОКРІВЕЛЬНИК ..................... 42

РОБОТАДЛЯСТУДЕНТІВ ...... 14

ФАРМАЦЕВТ ......................... 24 ФАСУВАЛЬНИК ....... 10,14,35,50 ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ .... 23,24 ФОРМУВАЛЬНИК .................. 41 ............................................. 42 ФІНАНСИСТ ........................... 21

МИЙНИК .......................... 39,50

ПОМІЧНИКВИХОВАТЕЛЯ ...... 25

............................................. 49

МОДЕЛЬНИК ......................... 40

............................................. 26

РОБОТАЗАКОРДОНОМ ........ 51

МОЛОДШАМЕДСЕСТРА ........ 24

ПОМІЧНИККЕРІВНИКА .......... 10

МОНТАЖНИК ................... 14,18

.................................... 11,12,13

СУМІСНИЦТВОМ ................... 14

................................... 22,41,42

........................................ 20,49

РОБІТНИК ........................ 10,12

МОНТЕР ................................ 42

ПОМІЧНИККУХАРЯ ............... 13

.................................... 41,44,50

МОТОКУР’ЄР ........................ 38

........................................ 34,35

РОЗДАВАЛЬНИК ................... 50

Ю

............................................. 51

ПОМІЧНИКМАШИНІСТА ........ 41

РОЗПОВСЮДЖУВАЧ ........ 12,50

ЮРИСКОНСУЛЬТ ................... 16

МУЗ.ПРАЦІВНИК .................. 25

............................................. 42

РОЗТОЧУВАЛЬНИК ........... 40,41

............................................. 17

МУЗИКАНТ ....................... 21,35

ПОМІЧНИКМЕНЕДЖЕРА ....... 18

РІЗНОРОБ .................... 30,42,50

ЮРИСТ .................................. 17

РОБОТАЗА

ФІТНЕС-ІНСТРУКТОР ............. 12 .................................... 13,44,50 ............................................. 51

Ш ШЛІФУВАЛЬНИК .............. 40,42

МУЗИЧНИЙКЕРІВНИК ........... 25

............................................. 20

С

І

МУЛЯР .................................. 42

ПОСЛУГИ ..................... 10,11,13

САНІТАРКА ............................ 24

ІНЖЕНЕР ............................... 13

............................... 14,50,54,56

СВАХА .............................. 14,56

Н

........................................ 16,21

НАЛАГОДЖУВАЛЬНИК ...... 13,41

ПОСУДОМИЙНИЦЯ ............... 11

СЕКРЕТАР ............... 12,14,15,20

ІНЖЕНЕРЗОХОРОНИ

НАЧАЛЬНИКВІДДІЛУ ............. 15

.................................... 34,35,49

СЕРВЕР-БІЛЕТЕР .............. 10,50

ПРАЦІ .................................... 21

........................................ 16,17

ПРАЦІВНИК ........................... 15

СКЛАДАЛЬНИК ................. 11,43

ІНЖЕНЕР-ЕНЕРГЕТИК ............ 21

............................................. 33

СЛЮСАР .......................... 40,41

ІНСПЕКТОРСЛУЖБИ

ОБВАЛЮВАЛЬНИК

ПРАЦІВНИККУХНІ ................. 35

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК ...... 40,41

БЕЗПЕКИ .............................. 26

М’ЯСА .......................... 15,32,34

ПРЕСУВАЛЬНИК ............... 40,42

СЛЮСАР-САНТЕХНІК ............. 36

............................................. 33

............................................. 49

ПРИБИРАЛЬНИК ................... 32

........................................ 41,42

ІНСТРУКТОР ..................... 11,51

ОБРОБЛЮВАЧ ................. 30,32

........................................ 41,49

СЛЮСАР-СКЛАДАЛЬНИК .. 13,41

ІНСТРУКТОРЗЛФК ............... 26

........................................ 34,49

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ ............ 10,11

СПЕЦІАЛІСТ .................. 15,17,22

ІНСТРУКТОР

ОПЕРАТОР ....................... 12,20

.................................... 30,31,41

СПІВРОБІТНИК ................. 14,19

ЗПЛАВАННЯ ......................... 26

........................................ 32,41

.................................... 44,49,50

СТАРШАМЕДСЕСТРА ............ 24

ІНСТРУКТОР

ПРИЙМАЛЬНИК ..................... 15

СТАРШИЙПРОДАВЕЦЬ ......... 32

ЗФІЗКУЛЬТУРИ .................... 26

CALL-ЦЕНТРА ............... 13,16,18

.................................... 30,32,49

СТОЛЯР ................................ 41

ІНТЕРВ’ЮЄР ..................... 14,15

.................................... 19,20,49

ПРОВІЗОР ............................. 24

........................................ 42,43

ІНШЕ ..................................... 11

ОПЕРАТОРАЗС ............ 36,38,39

ПРОГРАМІСТ .................... 22,29

СТОРОЖ ................. 13,32,49,50

.................................... 13,44,56

О

ОПЕРАТОР

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 17 ãðóäíÿ 2012 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


8

ÐÀÁÎÒÀ

ÄβÄÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 17 ãðóäíÿ 2012 ð.


9

ÍÎÂÈÍÈ

ÍÎÂÈÍÈ ÐÈÍÊÓ ÏÐÀÖI НОВИЙЗАКОН ПРОЗАЙНЯТІСТЬ:ЧОГО ОЧІКУВАТИМОЛОДІ? Çàêîí “Ïðî çàéíÿò³ñòü íàñåëåííÿ”, ÿêèé íàáèðຠ÷èííîñò³ ç 1 ñ³÷íÿ 2013 ðîêó, ñïðèÿòèìå ïðàöåâëàøòóâàííþ ìîëîä³. Ïðî öå â ³íòåðâ’þ ãàçåò³ “ÕÕ² ñòîë³òòÿ” ðîçïîâ³â äèðåêòîð Ëóãàíñüêîãî îáëàñíîãî öåíòðó çàéíÿòîñò³ Ñåðã³é Áîëîòñüêèé. “Òàê, çàêîíîì ïåðåäáà÷åíî, ùî ìîëîäü - ñòóäåíòè ÏÒÇ òà ÂÍÇ - ìàþòü ïðàâî ó â³ëüíèé â³ä íàâ÷àííÿ ÷àñ ïðîòÿãîì øåñòè ì³ñÿö³â ïðîõîäèòè ñòàæóâàííÿ çà ôàõîì, çà ÿêèì îòðèìóþòü îñâ³òó. Ïðè öüîìó â òðóäîâó êíèæêó âíîñÿòüñÿ â³äïîâ³äí³ äàí³ ïðî ñòàæóâàííÿ”, - ðîçïîâ³â Ñåðã³é Áîëîòñüêèé. Çà éîãî ñëîâàìè, ñòóäåíò ìຠìîæëèâ³ñòü íàáóòè äîñâ³äó ç âèêîíàííÿ ïðîôåñ³éíèõ çàâäàíü, óäîñêîíàëèòè ³ çàêð³ïèòè ïðîôåñ³éí³ çíàííÿ, îâîëîä³òè íîâèìè òåõíîëîã³ÿìè ³ ò. ä. Òàêèì ÷èíîì, çä³éñíþºòüñÿ ñïðîùåííÿ ïåðåõîäó ìîëîä³ â³ä íàâ÷àííÿ äî òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. “Ïðîòå ñüîãîäí³ â÷èòèñÿ äîâîäèòüñÿ íå ò³ëüêè ñòóäåíòàì. Àäæå òåõíîëî㳿 ñòð³ìêî çì³íþþòüñÿ, ³ íåîáõ³äí³ñòü ó ïåðåêâàë³ô³êàö³¿ âèíèêຠâ îñ³á ñòàðøîãî â³êó. Íîâèé çàêîí ï³êëóºòüñÿ ïðî íèõ, ïðèïóñêàþ÷è, ùî ëþäè, ÿêèì á³ëüøå 45 ðîê³â, çà íàÿâíîñò³ ó íèõ ñòðàõîâîãî ñòàæó íå ìåíøå 15 ðîê³â, îòðèìóþòü ïðàâî íà “âàó÷åð” äëÿ îïëàòè ïðèñêîðåíîãî íàâ÷àííÿ íîâ³é ïðîôåñ³¿ àáî ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿”, - çàçíà÷èâ äèðåêòîð öåíòðó çàéíÿòîñò³. Êð³ì öüîãî, çà ñëîâàìè Ñåðã³ÿ Áîëîòñüêîãî, â îãîëîøåííÿõ ïðî âàêàíñ³¿ òåïåð áóäå çàáîðîíåíî âêàçóâàòè îáìåæåííÿ ùîäî â³êó êàíäèäàò³â, ñòàò³, à òàêîæ âèìàãàòè â³äîìîñò³ ïðî îñîáèñòå æèòòÿ. Çà ìàòåð³àëàìè Cxid.info http://www.dcz.gov.ua/

ЕВРОПЕЙСЬКИЙФОРУМ ЗПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ НАГОРОДИВУКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТ IDEA, ïðîåêò çà ï³äòðèìêè Microsoft ç íàâ÷àííÿ ìîëîä³, áóâ âèçíàíèé íàéâèùîþ íàãîðîäîþ ªâðîïåéñüêîãî Ôîðóìó ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ â íîì³íàö³¿ “Ñòâîðåííÿ ìîæëèâîñòåé äëÿ ìîëîä³ çàâäÿêè òåõíîëîã³ÿì”. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº ïðåñ-ñëóæáà êîìïàí³¿ Microsoft. Çà ñëîâàìè ³í³ö³àòîð³â IDEA, êîæåí ï’ÿòèé óêðà¿íåöü ó â³ö³ â³ä 15 äî 24 ðîê³â íå íàâ÷àºòüñÿ ³ íå ïðàöþº, ³ ñàìå íà ïîäîëàííÿ ö³º¿ ïðîáëåìè ïðîåêò ³ íàïðàâëåíèé. “Çàâäÿêè ô³íàíñîâ³é äîïîìîç³, íàâ÷àëüíèì ïðîãðàìàì òà ïðîãðàìíîìó çàáåçïå÷åííþ â³ä Microsoft çà ÷îòèðè ðîêè ïðîåêò IDEA îõîïèâ ìàéæå 100 òèñÿ÷ îñ³á ïî âñ³é Óêðà¿í³”, çàÿâèâ äèðåêòîð ïðåäñòàâíèöòâà PH International â Óêðà¿í³ Àíäð³é Ãàéäàìàøêî. Çà éîãî ñëîâàìè, íà äàíèé ìîìåíò ó 38 ì³ñòàõ Óêðà¿íè ïðàöþº 53 íàâ÷àëüíèõ öåíòðè IDEA. ijÿëüí³ñòü öåíòð³â - ñâîºð³äíèé ë³êíåï â êîðèñòóâàíí³ êîìï’þòåðîì òà ²íòåðíåòîì äëÿ óêðà¿íö³â. Òàê, òóò âèêëàäàþòüñÿ êóðñè áàçîâîãî âîëîä³ííÿ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 17 ãðóäíÿ 2012 ð.

êîìï’þòåðîì, ³íòåðíåòîì, ïîïóëÿðíèìè ïðîãðàìàìè äëÿ ðîáîòè ç äîêóìåíòàìè, òàáëèöÿìè, ïðåçåíòàö³ÿìè òà áàçàìè äàíèõ. Ðåçóëüòàòèâí³ñòü ïðîåêòó äîâåäåíà ñòàòèñòèêîþ. Çà äàíèìè íàâ÷àëüíèõ öåíòð³â IDEA, áëèçüêî 20% ìîëîä³, ÿêà çàéìàºòüñÿ çà ïðîãðàìîþ ïðîåêòó, ïðàöåâëàøòîâóºòüñÿ ïðîòÿãîì íàéáëèæ÷èõ äåê³ëüêîõ òèæí³â. Êîæíîìó òðåòüîìó ê볺íòîâ³ öåíòð³â âäàëîñÿ çíàéòè íîâó ðîáîòó, ïîë³ïøèòè óìîâè ïðàö³ àáî ðîçïî÷àòè âëàñíó ñïðàâó.  Óêðà¿í³ 67% âàêàíñ³é äëÿ ìîëîäèõ ôàõ³âö³â âèìàãàþòü ïåâíîãî çíàííÿ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é, ó òîé ÷àñ ÿê ó ªâðîï³, êóäè òàê ïðàãíå óêðà¿íñüêà ìîëîäü - 90%. Öå íàé÷àñò³øå ³ ñòຠïåðåøêîäîþ äëÿ îòðèìàííÿ áàæàíî¿ ðîáîòè, ââàæàþòü ó IDEA. Àäæå ïåðåâàæíà ÷àñòèíà ê볺íò³â IDEA - öå áåçðîá³òí³, ìîëîäü, ïåíñ³îíåðè, òîáòî ëþäè ç ô³íàíñîâî îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿìè. “ Óêðà¿í³, ÿê ³ â ñâ³ò³, ð³âåíü áåçðîá³òòÿ ñåðåä ìîëîä³ âäâ³÷³ âèùå, í³æ ñåðåäí³é äëÿ âñ³õ â³êîâèõ êàòåãîð³é. Ìè áà÷èìî, ÿê çðîñòຠïð³ðâà ì³æ òèìè ìîëîäèìè ëþäüìè, ÿê³ ìàþòü äîñòóï äî ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é ³ âîëîä³þòü íàâè÷êàìè, ³ òèìè, õòî òàêèõ ìîæëèâîñòåé ïîçáàâëåíèé. ² íàñ íàäèõàþòü ³ñòî𳿠ìîëîäèõ ëþäåé, ÿê³ ï³ñëÿ íàâ÷àííÿ â öåíòðàõ IDEA îòðèìóþòü ðåàëüí³ ³íñòðóìåíòè, ùîá äîñÿãòè óñï³õó”, - ðåçþìóº äèðåêòîð ç êîðïîðàòèâíèõ êîìóí³êàö³é ³ ñîö³àëüíèì ïðîãðàìàì “Ìàéêðîñîôò Óêðà¿íà” ßðèíà Êëþ÷êîâñüêà. Çà ìàòåð³àëàìè ñàéòó ²À “Íàãîëîñ” http://www.dcz.gov.ua/

МІНФІНПООБІЦЯВ ЗБІЛЬШИТИРОЗМІР ДОПОМОГИПРИ НАРОДЖЕННІДИТИНИ Ðîçì³ðè äîïîìîãè ïðè íàðîäæåíí³ äèòèíè ó 2013 ðîö³ çðîñòóòü íà 6,8 â³äñîòêà. Òàê âèïëàòà ïðè íàðîäæåíí³ ïåðøî¿ äèòèíè ñòàíîâèòèìå 29 310 ãðèâåíü, ïîâ³äîìèëè â ïðåñ-ñëóæ̳᳠í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â Óêðà¿íè. "Ðîçì³ð äîïîìîãè ïðè íàðîäæåíí³ ïåðøî¿ äèòèíè â 2013 ð. ñêëàäå 29310 ãðèâåíü ïîð³âíÿíî ç 27460 ãðèâåíü â 2012 ðîö³, íà äðóãó äèòèíó 58 620 ãðèâåíü ïîð³âíÿíî ç 54920 ó 2012 ðîö³, íà òðåòþ ³ íàñòóïíó äèòèíó - 117240 ãðèâåíü ïîð³âíÿíî ç 109 840 â 2012 ðîö³", - éäåòüñÿ â ïîâ³äîìëåíí³. ̳íô³í òàêîæ â³äçíà÷àº, ùî ðîçì³ð äåðæàâíî¿ ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè ìàëîçàáåçïå÷åíèì ñ³ì'ÿì çá³ëüøèòüñÿ â 2013 ðîö³ íà êîæíó äèòèíó â³êîì â³ä 3 äî 13 ðîê³â íà 180 ãðèâåíü, à íà êîæíó äèòèíó â³êîì â³ä 13 äî 18 ðîê³â - íà 360 ãðèâåíü. Ó íàñòóïíîìó ðîö³ äåðæàâíó ñîö³àëüíó äîïîìîãó ùîì³ñÿöÿ îòðèìóâàòè áëèçüêî 150 òèñÿ÷ ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ñ³ìåé, â ÿêèõ âèõîâóºòüñÿ ïîíàä 270 òèñ. ä³òåé. www.ukrnews24.com

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


10

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

СРОЧНО! В ОФИС

ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß Гибий 6рафи. Возможно обчение в процессе работы.

Òåë. (067)252-06-20 70962101

70815101

70967101

70435101

70856101

Молодой женщинероводителю требется

ÏÎÌÎÙÍÈÊ(ÖÀ) для развития бизнеса. Бесплатное об чение, добный рафи. Высоий доход. Возраст от 25 лет.

Òåë.: (096)469-55-77

Наталия Иоревна 70858101

В ОФИС

ÇÀÌ. ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß На высоооплачиваемю работ срочно, с перспетивой роста по арьерной лестнице. Возможно без ОР. Работа с людьми и доментами. Обчаю сама.

Òåë. (067)502-49-39,

(063)699-83-39 Юлия Виторовна 70865101

ÐÀÁÎÒÀ

11318103

В мини-ателье на постоянн ю работ ТРЕБУЕТСЯ

ÏÎÐÒÍÀß ïî ðåìîíòó îäåæäû Хорошее ачество, высоая сорость, желание обчаться. Местонахождение: м. "Осоори", м. "Позняи". З\п сдельная, от 4000 6рн. Òåë.: (098)221-22-79, Татьяна 70891101

70746102

В новые офисы СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ НЕСКОЛЬКО ВИДОВ ЗАНЯТОСТИ. ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ КОМПАНИИ.

Òåë.: (044)361-79-21,

(044)383-75-19, (063)150-21-23

70817101

ÐÀÁÎÒÀ Â ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ Эслюзивные словия работы, шиарные словия для риэлторов с ОР, обчение для новичов. Желательно знание ПК (пользователь). При необходимости предоставляется жилье.

Òåë.: (099)541-77-97, (097)270-80-17, (093)648-25-82 70897101

70842101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 17 ãðóäíÿ 2012 ð.


11

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

11251103

40280101

30146104

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 5 СВОБОДНЫХ ВАКАНСИЙ НА СКЛАД Ç\ï 4000 ãðí\ìåñ. Òåë.: (098)070-01-47. Тел. (095)9106107

ГРУЗЧИКИ íà ñêëàä (ìóæ÷èíû 20-35 ëåò). Ç\ï îò 3500 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Âîçëå óë. Áåðåçíåâàÿ, 12 (Ëåâûé áåðåã). Òåë.: 594-01-64. Тел. 5676238

112381010101

ДВЕРІ МЕТАЛЕВІ 707801080000

ЧП "НЕТ ТАТУ" Óäàëåíèå òàòóèðîâîê, òàòóàæà, ñîñóäîâ, ïèãìåíòíûõ ïÿòåí áåç øðàìîâ, ðóáöîâ. Íåäîðîãî, êà÷åñòâåííî. Òåë.: (093)185-31-41, (095)196-87-87. Тел. (096)3707777 709851010000

ВРАЧЛАБОРАНТ / êèåâñêèé ãîðîäñêîé ðîääîì N6 / (áèîëîã) íà ñóòî÷íûå äåæóðñòâà. Íàëè÷èå êóðñîâ ïî ëàáîðàòîðíîé äèàãíîñòèêå îáÿçàòåëüíî. Çâîíèòü ïí-âñ ñ 9.00 äî 20.00. Тел. (067)7978260

113461010101

ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ /Ïðÿìûå ïîñòàâêè ã. Äíåïðîïåòðîâñê / Äåêîðàòèâíîå àíòèâàíäàëüíîå ïîêðûòèå, êðàáîâûé çàìîê, òåïëîèçîëÿöèîííûé è øóìîïîãëîùàþùèé íàïîëíèòåëü. Äîñòàâêà, óñòàíîâêà, ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå, êðåäèò. Ñðîê èñïîëíåíèÿ çàêàçà - 2 ÷àñà. Ïîíåäåëüíèê - âûõîäíîé. ã. Êèåâ, óë. Ôðóíçå (Ìåáåëüíûé êîìáèíàò). Òåë.: (044)360-48-80. Тел. (067)5313077

̳æê³ìíàòí³, â³êíà, ìåáë³. Äîñòàâêà, ìîíòàæ, ãàðàíò³ÿ. Ïðåä'ÿâíèêó çíèæêà 5%. Òåë.: 456-80-63. Тел. (067)1637446

707461010101

ИНТЕРЕСНАЯ, НЕСЛОЖНАЯ РАБОТА ñ ïåðñïåêòèâîé íà áóäóùåå äëÿ ïåíñèîíåðîâ è íå òîëüêî. Âîçìîæíî ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Òåë.: (050)822-75-36. Ëàðèñà ßêîâëåâíà, Тел. 2283674 709031010000

70963102

Вчайн омпаніюпотрібні

ÏÐÎÌÎÓÒÅÐÈ Від18-35ро ів,з\п:мінімм-110 рн,ма симм-відпродажівза6 одинроботи.ГР:з9.00до15.00 абоз15.00до21.00 Òåë. 574-02-52 (з10.00до12.00бдні) (067)230-90-48 (з10.00до18.00бдні) Передзвонююнадзвін и 11352101

КВАЛІФІКОВАНИЙ СКЛАДАЛЬНИК МЕБЛІВ

2 ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËß ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß

/Ìåáëåâå âèðîáíèöòâî / ÄÐ ç ìåáëÿìè îáîâ'ÿçêîâî. Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Òåë.: 400-91-71. Тел. (067)4455605

от35лет.ВОилисреднее специальное.Дляпостояннойработывофисе.Можно безОР.Высоийдоход. Карьера.Уважение.

707971010102

Òåë. (063)745-11-32

КЛАДОВЩИК /Íà ñêëàä øâåéíîãî ïðåäïðèÿòèÿ / Óë. Âîëûíñêàÿ, 60 (òåððèòîðèÿ "ÂÈÏÎË"). Тел. 2469993

118591020102

КОНТРОЛЕРЫ АПК Ç\ï âûñîêàÿ. Òåë.: (099)542-30-76, (094)926-09-61. Тел. 5420594

709271030101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 17 ãðóäíÿ 2012 ð.

707491100000

70749112

70946101

ÀÑÑÈÑÒÅÍÒ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß Нормированный

рафи. Официальноеоформление. З\п3800 рн. Òåë.: (093)033-64-24 70888101

ÏÎÌÎÙÍÈÊ(ÖÀ) ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß Â ÎÔÈÑ Перспетива развития. Рост  спех. Удобный рафи. Обчаю. Шанс есть  аждоо. Òåë. (066)320-11-69,

(096)265-28-87, Натана Евеньевна 70917101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


12

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

11093105

11354104

70751102

70924102

70964102

Не онфлитном р оводителю ТРЕБУЮТСЯ:

Женс ийфитнес- лб прилашаетнаработ

ÏÎÌÎÙÍÈÊÈ äëÿ ðàáîòû â îôèñå

ÔÈÒÍÅÑÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐÀ Желательноженщинаот22 до35лет.ОРнеобязателен. З\пот3000до5000рн.

Òåë.(067)751-96-43 Людмила

Возраст от 26 лет. Высо ий доход. Бесплатное обчение. Перспе тива арьерноо роста. ГР: с 10.00 до 17.00, сб, вс - выходной.

Òåë. (093)078-28-42, (097)700-10-42 70944101

70923101

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ ПРЕДПРИЯТИЮТРЕБУЮТСЯ:

ÐÀÌÙÈÊÈ

íà ëåíòî÷íûå ïèëîðàìû ВозможнобезОР.Об чаем. З\п3000-7000рн.Предоставляем жилье.Месторасположение: с.БелаяКриница,Житомирс"аяобл. Òåë. (097)402-19-75, (098)902-44-07 40279101

ÐÀÁÎÒÀ

11139101

СРОЧНОТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ

ÒÐÅÍÅÐ ÏÎ ÔÈÒÍÅÑÓ

Желающий обчаться

Òåë.: (050)544-77-10, 2-231-231, (067)747-39-92 70576101

Спортивный, позитивный. Обчаем. Р-н Ленинрадсой пл. ГР: по сменам (аждый день, 2 сб в месяц), вс - выходной. З\п от 2000 рн + бонсы Òåë.:

(050)352-63-24,Лилия 70979101

70974101

ÑÅÊÐÅÒÀÐÜÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ Бесплатное об чение в рабочее время, от 3300 рн, возможен ибий рафи. Òåë. (066)205-39-00 E-mail: yu.ivna@ukr.net 70755101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 17 ãðóäíÿ 2012 ð.


13

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

70926101

КУРЬЕР

ОПЕРАТОР ПК

Ìåòðî: "Êîíòðàêòîâàÿ ïëîùàäü", "Ïåòðîâêà", "Ëåñíàÿ", "Äðóæáû Íàðîäîâ", "Àêàäåìãîðîäîê", "Ïîçíÿêè". Ðàéîí: Áîðùàãîâêà, Òðîåùèíà. ÃÐ: ïí-ñá äî 20.00. Ç\ï: 2900 ãðí + áîíóñ + êîìïåíñàöèÿ ïðîåçäà â ìåñÿö, åñëè ÷åðåç íåäåëþ ðàáîòàòü, òî 1100 ãðí çà ïîëìåñÿöà. Ïåðåðàáîòêà âîçíàãðàæäàåòñÿ. Òåë.: (066)832-46-91, 362-01-43. Тел. (093)2067237

Âîçðàñò îò 22 äî 35 ëåò. Ïðèåì çàÿâîê, 1Ñ:Ðàñõîä. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ, ñ 16.00 äî 21.00, ñóááîòà - âûõîäíîé. Ç\ï 2100 ãðí. Ð-í Ñåâàñòîïîëüñêîé ïë. Òåë.: 496-25-68. Çâîíèòü äî 16.00. Тел. 4927253

402751030101

КУРЬЕР /Ïðåäñòàâèòåëüñòâî íåìåöêîé êîìïàíèè / Ìóæ÷èíà îò 20 äî 30 ëåò. Ðàáî÷èé ãðàôèê: 10.00-18.00. Êèåâñêàÿ ïðîïèñêà. Ç\ï 2000-2500 ãðí (ñòàâêà + %). Тел. 5241043

709281010101

ЛЮБЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

112431030101

ОПЕРАТОРЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ

70806102

/×ÀÎ "Ãîðñïðàâêà" / äëÿ ðàáîòû â ñïðàâî÷íûõ êèîñêàõ. Òðåáîâàíèÿ: ðàçãîâîðíûé àíãëèéñêèé, ãðàìîòíàÿ ðóññê. è óêð. ðå÷ü, ÏÊ íà óðîâíå ïîëüçîâàòåëÿ. ÃÐ: ñ 8.00 äî 20.00, ñìåíû 3\3 èëè 7\7. Îïëàòà: 3000 ãðí. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå: Тел. 2474796

708251020101

è îòäåëêè äîìà, äîðîæíûå ìàòåðèàëû (èçâåñòü, ïåñîê, øëàêîáëîê, êèðïè÷, ì\ï îêíà, öåìåíò, ñîëü òåõíè÷åñêàÿ è äðóãîå). Äîñòàâêà. Ðàçãðóçêà. Тел. (044)5940164

ОФИЦИАНТ

МАРКЕР

ОХОРОНЦІ

Ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 20.00. Ç\ï äîñòîéíàÿ. ã. Êèåâ, ì. "Âîêçàëüíàÿ", óë. Ãàéäàðà, 6. Тел. 2063040

402731010101

112381020101

/Áîóë³íã-êëóá / Ñò. ì. "Øóëÿâñüêà", âóë. Ãåòüìàíà, 6, ì-í "ÌåãàÌàðêåò" (â³ää³ë ïåðñîíàëó). Òåë.: 200-15-10. Тел. 2001533

709631020105

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ â àâòîìîáèëüíûé áèçíåñ. Âîçìîæíî áåç ÎÐ. Îáó÷åíèå. Æåëàòåëüíî äåâóøêà äî 25 ëåò. Èñïîëíèòåëüíîñòü, êîììóíèêàáåëüíîñòü, çíàíèå ÏÊ. Ç\ï îò 4000 ãðí. Тел. (067)6474877 402831010101

/Îõîðîííà ô³ðìà / ×îë. â³ä 20 äî 55 ð. Çð³ñò â³ä 175 ñì. Ç\ï äîáîâà äî 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï äåííà â³ä 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï áåç çàòðèìêè. Òåëåôîíóâàòè ö³ëîäîáîâî. Òåë.: 501-61-13, 572-90-38. Тел. 5319541

70929102

113181030101

ПОМОЩНИК ПОВАРА /ÏÀÁ "Áî÷êà" (ã. Âûøãîðîä) / Ç\ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Тел. (067)8529797

709821010102

МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ Òðåáîâàíèÿ: âîçðàñò îò 25 ëåò, ÂÎ, óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ. Óñëîâèÿ ðàáîòû: îôèñ - ì. "Ïîçíÿêè". ÃÐ: ñ 9.00 äî 17.30. Ðàáîòà â äðóæíîé êîìàíäå. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå. E-mail: evgen8825@gmail.com Êîçëåíêî Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷, Тел. (063)7046872 112521010101

МЕНЕДЖЕРЫ ОПТОВОЙ ТОРГОВ ЛИ /Êîìïàíèÿ "ÏÐÎÌÏÀÐÒÍÅÐ" / (êîðïîðàòèâíàÿ óíèôîðìà). ÎÐ æåëàòåëåí. Ñòàâêà + %. Äîñòîéíàÿ îïëàòà òðóäà. ÃÐ: 9.00-18.00. Óë. Áåðåæàíñêàÿ, 4-Æ, Îáîëîíñêèé ð-í. Âñÿ ïðîäóêöèÿ íà www.prom.com.ua Ñòàíèñëàâ Ñåðãååâè÷, Тел. 2215417 117791010101

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ /Â îôèñ / Âîçðàñò îò 25 ëåò. Ãðàôèê ðàáîòû: ñ 10.00 äî 17.00, ñá, âñ - âûõîäíîé. Òåë.: (063)322-31-90. Тел. (096)4563360

709481010101

ПОМОЩНИК(ЦА) /Æåíùèíå-ðóêîâîäèòåëþ / äëÿ ðàáîòû â îôèñå. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû. ÃÐ: ñ 10.00 äî 17.00, ñá, âñ - âûõîäíîé. Ñâåòëàíà Ïåòðîâíà, Тел. (067)8576834

709161010101

ПОРТНЫЕ /Íà ôèðìó / Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. 2 ìèí. îò ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ". Òåë.: 501-02-91, (098)277-24-22. Тел. (050)6761380

111381020101

11343101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 17 ãðóäíÿ 2012 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


14

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

11059101

РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЛИАЛА /Â ôèíàíñîâóþ êîìïàíèþ / Ðàáîòà îôèñíàÿ. Âûñîêàÿ ç\ï. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ, îòâåòñòâåííîñòü. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)5063066 708921040000

СОТРУДНИК /Äëÿ ðàáîòû â îôèñå / äëÿ ïîäáîðà ïåðñîíàëà. Ãðàôèê ðàáîòû: ñ 10.00 äî 17.00. Âûñîêèé äîõîä. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Åêàòåðèíà Âëàäèìèðîâíà, Тел. (097)9117988

70927102

708991010101

СОТРУДНИКИ / íîâûå îôèñû / Íåñêîëüêî âèäîâ çàíÿòîñòè. Îáó÷åíèå çà ñ÷åò êîìïàíèè. Òåë.: (044)361-79-21, (044)383-75-19. Тел. (063)1502123

708971010101

70802101

ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

70942101

/"ALL Service" / è ðåìîíò ýëåêòðîíèêè, ìîíèòîðîâ, íîóòáóêîâ, áëîêîâ ïèòàíèÿ, DVD-ïðîèãðûâàòåëåé. Ðåæèì ðàáîòû: ïí-ïò ñ 9.00 äî 21.00, ñá ñ 9.00 äî 16.00. Àäðåñ: ïð-ò Êðàñíîçâåçäíûé, 119\2, îô. 3; Ìîñêîâñêàÿ ïë., òåððèòîðèÿ ÌÀÓÏ, ñïðàâà ïîñëå àðêè ñ øëàãáàóìîì 2-õ ýò. çäàíèå. Тел. 5923241

402741010101

ÐÀÁÎÒÀ ÄËß ÏÎËÍÛÕ Возможна полная или частичная занятость. Звонить: пн-пт с 9.00 до 18.00.

ÄÎÕÎÄ ÄËß ÆÅÍÙÈÍ Занятость 2-3 часа в день доход1300 рн в месяц, 7 часов в день - от 2100 рн.

Òåë. (096)297-77-43, (093)379-08-98

Òåë. äëÿ çàïèñè: 228-11-64, (067)745-72-94

Наталья Юрьевна

Ïîí.-ïÿò. ñ 10.00 äî 14.00. 70777101

70804101

ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ /Êè¿âñüêå ÂÏÓ äåðåâîîáðîáêè / Îñâ³òà çà ñïåö³àëüí³ñòþ. Тел. 2855170 103622020000

ПРОДАВЦЫ ВЫПЕЧКИ

СУПЕРСВАХА /Áðà÷íîå àãåíòñòâî "Ëàäî ìîå" / Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä. Âå÷åðà çíàêîìñòâ. Òåë.: (099)326-28-34. Тел. 3607208

709091010101

ШКОЛА ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ Àêöèÿ ñ 01.12.12 ïî 31.12.12 - 30%. Ïðîâîäèòñÿ íàáîð íà 3-õ ìåñ. êóðñû ïðàâèëüíîãî ïèòàíèÿ. Âîçìîæíî á\ï òåñòèðîâàíèå îáìåííûõ ïðîöåññîâ îðãàíèçìà. Çàíÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ 1 ðàç â íåäåëþ, â óäîáíîå âðåìÿ + á\ï èíäèâèäóàëüíûå êîíñóëüòàöèè ñïåöèàëèñòîâ. Ðàáîòàåì: ïí-ñá. Òåë.: 228-02-26. Тел. (067)5091335

709061010101

/Â êðóïíûå òîðãîâûå öåíòðû / (æåíùèíû îò 21 äî 45 ëåò). Ç\ï 2500-3500 ãðí. Àëåêñåé, Тел. (067)2309464

708741020101

ПРОМОУТЕР /Îòêðûòèå ôèëèàëà òîðãîâîé êîìïàíèè / Ç\ï îò 2500 ãðí. Òåë.: 244-95-78, (067)673-97-77. Тел. (093)4891265

301461040104

РАБОТА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ /Âíèìàíèå! / (÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü). Ó Âàñ åñòü èíôîðìàöèÿ, ÷òî êòî-òî ïðîäàåò ìàøèíó. Ïîçâîíèòå íàì è çàðàáîòàéòå íà ýòîì! Тел. (067)5961097

ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ Ñêëàäàííÿ ñóäîâèõ ïîçîâ³â, ðåºñòðàö³ÿ (ë³êâ³äàö³ÿ) þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á, âíåñåííÿ çì³í äî ñòàòóòíèõ äîêóìåíò³â. Тел. (097)9614348

708641010101

ІНТЕРВ'ЮЄРИ Ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. 3-5 ãîäèí íà äåíü. Ñï³âáåñ³äà çà àäðåñîþ: ì. "Äàðíèöÿ", ïð-ò Âèçâîëèòåë³â, 3. Òåë.: (044)502-69-21. Тел. (093)5193708

709121010103

708731010101

РОБОТА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ªâðîïðèáèðàííÿ ê³íîòåàòð³â òà ô³òíåñ-êëóá³â. Çðó÷íèé ÃÐ. Îïëàòà ùîòèæíÿ. Ç\ï âèñîêà. Òåë.: 502-39-69, (063)233-78-33. Тел. (067)6566186

117831010101

70847102

ÐÀÁÎÒÀ

99990504

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 17 ãðóäíÿ 2012 ð.


15

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

30146103

70880102

70941101

11270102

70952101

70827102

АДМИНИСТРАТОРУЧЕТЧИК

БИЗНЕСТРЕНЕР

/Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ (Ëåâûé è Ïðàâûé áåðåã), ã. Áó÷à. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Тел. (067)5478668

/Îòêðûòèå ôèëèàëà òîðãîâîé êîìïàíèè / Ç\ï îò 5000 ãðí. Òåë.: 540-4-540, Тел. (050)6276704, (067)6752770

112721010102

АДМІНІСТРАТОР

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ Ç\ï îò 3500 ãðí. Òåë.: (063)108-60-90. Тел. (099)5423076

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 17 ãðóäíÿ 2012 ð.

709631020102

АССИСТЕНТ РУКОВОДИТЕЛЯ

АДМИНИСТРАТОР

70912101

/Áîóë³íã-êëóá / Ñò. ì. "Øóëÿâñüêà", âóë. Ãåòüìàíà, 6, ì-í "ÌåãàÌàðêåò" (â³ää³ë ïåðñîíàëó). Òåë.: 200-15-10. Тел. 2001533

Ç\ï âûñîêàÿ. Òåë.: (096)564-59-17, 542-05-94, (063)108-60-90. Тел. (099)5423076 707491050000

707491030000

301461030106

ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА /Â êîìïàíèþ / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535

708271020101

ЗАВІДУЮЧИЙ ВІДДІЛОМ ГАСТРОНОМІЇ /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20 Тел. (050)3859556, (063)4552413 113031020111

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


16

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ЗАСТУПНИК КЕРІВНИКА /Íàéá³ëüøà íàö. òîðã³âåëüíà ìåðåæà "ÀÒÁ" / Íàäàºòüñÿ æèòëî. Êîìàíäà ë³äåðà ïðîïîíóº: ñó÷àñíó òà ã³äíó ïëàòíþ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, ðîáîòó ïîðó÷ ç äîìîì. Äîâ³äêè çà òåë.: (044)422-07-50, (095)235-75-97. E-mail: hrkiev@atbmarket.com; hr2kiev@atbmarket.com Тел. (050)3401467

113171020102

КЕРУЮЧИЙ МАГАЗИНОМ /Êàð'ºðà â BILLA! / Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Çâåðàòèñÿ äî ìàãàçèí³â ó Êèºâ³ çà òåë.: (050)443-8210, âóë. Ãîëîñ³¿âñüêà, 13à; (050)446-5060, âóë. Ìàëèøêà, 3. Òåë.: 498-8603. E-mail: jobs@billa.ua Тел. 4961745

112701020101

КЕРІВНИК МАГАЗИНУ /Íàéá³ëüøà íàö. òîðã³âåëüíà ìåðåæà "ÀÒÁ" / Íàäàºòüñÿ æèòëî. Êîìàíäà ë³äåðà ïðîïîíóº: ñó÷àñíó òà ã³äíó ïëàòíþ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, ðîáîòó ïîðó÷ ç äîìîì. Äîâ³äêè çà òåë.: (044)422-07-50, (095)235-75-97. E-mail: hrkiev@atbmarket.com; hr2kiev@atbmarket.com Тел. (050)3401467

113171020101

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ /Êàð'ºðà â BILLA! / Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Çâåðàòèñÿ äî ìàãàçèí³â ó Êèºâ³ çà òåë.: (050)443-8210, âóë. Ãîëîñ³¿âñüêà, 13à; (050)446-5060, âóë. Ìàëèøêà, 3. Òåë.: 498-8603. E-mail: jobs@billa.ua Тел. 4961745

112701020102

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ /Äåñíÿíñüêèé ðàéîííèé ó ì. Êèºâ³ öåíòð / Âèìîãè: ÂÎ â³äïîâ³äíîãî ïðîôåñ³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ìàã³ñòðà, ñïåö³àë³ñòà äëÿ ïîñàäè íà÷àëüíèêà â³ää³ëó; â³ëüíå âîëîä³ííÿ óêð. ìîâîþ, ÄÐ çà ôàõîì íà äåðæàâí³é ñëóæá³ íå ìåíøå 1 ð. àáî ÄÐ çà ôàõîì â ³íøèõ ñôåðàõ óïðàâë³ííÿ íå ìåíøå 3-õ ðîê³â. Àäðåñà: âóë. Áàëüçàêà, 16-á. Ðåæèì ðîáîòè: ïí-÷ò 9.00-18.00, ïò 9.00-16.45. Тел. 5156600

709721010102

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ /Îòêðûòèå ôèëèàëà òîðãîâîé êîìïàíèè / Ç\ï îò 5000 ãðí. Òåë.: 540-4-540, (067)675-27-70. Тел. (050)6276704

301461030103

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ

11245101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ БИЗНЕСТРЕНЕР /Îòêðûòèå ôèëèàëà òîðãîâîé êîìïàíèè / Ç\ï îò 5000 ãðí. Òåë.: 244-95-78, (067)673-97-77. Тел. (093)4891265

301461040106

11367101

ГЕОДЕЗИСТ /ÒΠ"ÑÀÍÒÅÕÑÅвÑ" / ïî çîâí³øí³õ ³íæåíåðíèõ ìåðåæàõ. (áóä³âíèöòâî ³íæåíåðíèõ ìåðåæ). Тел. 4088172

113081010102

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТЮРИСКОНСУЛЬТ /Äåñíÿíñüêèé ðàéîííèé ó ì. Êèºâ³ öåíòð / Âèìîãè: ÂÎ þðèäè÷íà (ñïåö³àë³ñò, ìàã³ñòð); â³ëüíå âîëîä³ííÿ óêð. ìîâîþ, ÄÐ çà ôàõîì íà äåðæàâí³é ñëóæá³ íå ìåíøå 1 ðîêó àáî ÄÐ çà ôàõîì â ³íøèõ ñôåðàõ óïðàâë³ííÿ íå ìåíøå 3-õ ðîê³â. Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç ìîìåíòó îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: âóë. Áàëüçàêà, 16-á. Ðåæèì ðîáîòè: ïí-÷ò 9.00-18.00, ïò 9.00-16.45. Тел. 5156600

709721010101

ЗАВХОЗ /Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Ç\ï äîñòîéíàÿ. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Èðèíà, Тел. (050)3560005 708461020106

/Îòêðûòèå ôèëèàëà òîðãîâîé êîìïàíèè / Ç\ï îò 5000 ãðí. Òåë.: 244-95-78, (067)673-97-77. Тел. (093)4891265

301461040103

КИНОМЕХАНИК /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / Òåë.: (063)220-31-95, Тел. (063)2203194

ОПЕРАТОРЫ В CALLCENTRE

УПРАВЛЯЮЩИЙ

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

/Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ (Ëåâûé è Ïðàâûé áåðåã), ã. Áó÷à. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Тел. (067)5478668

/ êðóïíóþ êîìïàíèþ / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Äîñòîéíàÿ ç\ï. Áåñïëàòíîå îáó÷åíèå. Êîìïüþòèçèðîâàííîå ðàáî÷åå ìåñòî. ÂÎ, ÏÊ. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: (067)506-30-66. Тел. 2308677

112721010101

ÐÀÁÎÒÀ

11350101

303961010131

708921060000

ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ

(êîëëåêòîðû). 19+, ìóæ÷èíà\æåíùèíà. Îôèöèàëüíîå\íåîôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ãèáêèé ãðàôèê. Ç\ï 2500-7000 ãðí. Äåòàëè ïî òåë.: (063)892-44-17. Тел. (044)4516452

113261020101

/ÄÑ N 150 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Тел. 2508449, 2508453

000000030117

ПСИХОЛОГ

/ÑØ N 174 (âóë. Ãåðî¿â Ñåâàñòîïîëÿ, 43) / (0,5 ñòàâêè). Тел. 4974188

000000030207

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 17 ãðóäíÿ 2012 ð.


17

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

70972101

11093101

СПЕЦИАЛИСТ ПО СТРАХОВАНИЮ â âåäóùóþ ñòðàõîâóþ êîìïàíèþ "Ðåíåññàíñ Ëàéô". Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, 25-50 ëåò, êîììóíèêàáåëüíîñòü, àêòèâíîñòü. Ç\ï 2000 ãðí + %. Òåë.: (067)506-12-18. Тел. (098)4442500

707921010101

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕЛЕМАРКЕТИНГУ /Êîìïàíèÿ "Èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû 123" / â îòäåë ïðîäàæ. Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ â ïðîäàæàõ - æåëàòåëåí, ãðàìîòíàÿ ðå÷ü, óìåíèå óáåæäàòü. Ç\ï îò 3500 ãðí (ñòàâêà + % îò ñäåëêè). ÃÐ: ñ 7.00 äî 16.00 èëè ñ 9.00 äî 18.00 (íà âûáîð), ñá, âñ - âûõîäíîé. Ðàñïîëîæåíèå îôèñà - ì. "Ëóêüÿíîâñêàÿ". Тел. 2474796

708251010101

СПЕЦІАЛІСТ З МОНІТОРИНГУ ЦІН /Êàð'ºðà â BILLA! / Ç\ï 2500 ãðí. Òåë.: (050)443-8210, âóë. Ãîëîñ³¿â., 13à; (050)446-5060, âóë. Ìàëèøêà, 3. Âóë. Ãðèøêà, 3, (050)469-5744; âóë. Ïåòðîïàâ., 2, (050)411-4049; ïð-ò Ìàÿêîâ., 85, (050)310-5596, Áåñàðàá. ïë., 2, (050)359-4433; âóë. Òðîñòÿíåöüêà, 1-À, (050)387-5500; ïð-ò Ïîâ³òðîôëîò., 56-À, (050)417-5060; Ëüâ³âñüêà ïë., 8-Á, (050)387-7867. jobs@billa.ua Тел. 4961745

112701020109

ЮРИСТ /Ñâÿòîøèí. äèòÿ÷èé áóäèíîê-³íòåðíàò/ Тел. 4509257

000000030102

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ PRМЕНЕДЖЕР /Áîóë³íã-êëóá / Ñò. ì. "Øóëÿâñüêà", âóë. Ãåòüìàíà, 6, ì-í "ÌåãàÌàðêåò" (â³ää³ë ïåðñîíàëó). Òåë.: 200-15-10. Тел. 2001533

709631020101

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ /Îòêðûòèå ôèëèàëà òîðãîâîé êîìïàíèè / Ç\ï îò 3000 ãðí. Òåë.: 540-4-540, (067)675-27-70. Тел. (050)6276704

301461030105

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ (Ëåâûé è Ïðàâûé áåðåã), ã. Áó÷à. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Тел. (067)5478668

112721010109

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ Òðåáóåòñÿ. Ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Îôèñíàÿ ðàáîòà. Ñòàâêà 4500 ãðí + áîíóñû. ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ. Òåë.: 288-07-21. Тел. (067)5063066

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 17 ãðóäíÿ 2012 ð.

708921070000

70825103

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ â àâòîìîáèëüíûé áèçíåñ ВозможнобезОР.Об чение. Желательнодев шадо25лет. Исполнительность,омм ниабельность, знаниеПК.З\пот4000рн. Òåë.:

(067)647-48-77 40283101

ÌÅÍÅÄÆÅÐ в офис для приема входящих звонов. Можно без ОР. Гибий рафи. З\п 4800 рн\мес.

Òåë.: (063)663-14-58 70850102

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


18

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

11779101

11243103

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ (18-45 ëåò, æåëàòåëåí ÎÐ â êîëë-öåíòðå, õîðîøàÿ äèêöèÿ, ïðàâèëüíàÿ ðå÷ü). Ðåãèîí: Êèåâ, Áåëàÿ Öåðêîâü, Æèòîìèð, ×åðêàññû. Тел. (067)5781861

709811010101

МЕНЕДЖЕР ПО РАЗВИТИЮ /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ (Ëåâûé è Ïðàâûé áåðåã), ã. Áó÷à. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Тел. (067)5478668

112721010110

МЕНЕДЖЕР АДМИНИСТРАТОР 11252101

ïî ðåêëàìå â ïîïóëÿðíîå èçäàíèå. Ðåàëüíûé çàðàáîòîê. Ñòàâêà 2000 ãðí + %. Îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Îôèñ áëèçêî îò ìåòðî, êîìôîðòíûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Âîçðàñò íåîãðàíè÷åí. Тел. (067)3276190

110931050101

МЕНЕДЖЕРИ З ПРОДАЖУ 40275102

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ /Òèïîãðàôèÿ "Ýëèò Ïðèíò" (ì. "Ïåòðîâêà") / Îòâåòñòâåííîñòü, æåëàíèå ó÷èòüñÿ è çàðàáàòûâàòü. Ôàêñ\ Тел. 4943575 113481010000

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

/Êîìïàí³ÿ "ÀÃÀÒ²Ñ" / ÄÐ íå îáîâ'ÿçêîâèé. Íàâ÷àííÿ â ïðîöåñ³ ðîáîòè. Êàð'ºðíå òà ïðîôåñ³éíå çðîñòàííÿ. Ç\ï â³ä 4100 ãðí (âèïëàòà ùîòèæíåâà). Òåë.: 456-80-63. Тел. (096)7717737

707461020102

МЕНЕДЖЕРЫ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ Ç\ï 4000 ãðí + %. Òåë.: (098)070-01-47. Тел. (095)9106107 707801090000

/ ïðîèçâîäñòâåííóþ êîìïàíèþ / ýëåêòðîòåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ôàêñ\ Тел. (044)4677788

301461040101

ÐÀÁÎÒÀ

709461010101

АДМИНИСТРАТОР Êðóïíîé êîìïàíèè íà äîëæíîñòü àäìèíèñòðàòîðà òðåáóåòñÿ äåâóøêà, æåíùèíà â âîçðàñòå îò 25 äî 45 ëåò. Òðåáîâàíèÿ: îòâåòñòâåííîñòü, êîììóíèêàáåëüíîñòü, íàëè÷èå ÎÐ â êàäðîâîì àãåíòñòâå îò 1 ãîäà. Ïðåäëàãàåì: âîçìîæíîñòü êàðüåðíîãî ðîñòà, ïîñòîÿííî ðàñòóùèé äîõîä, îôèñ â öåíòðå Êèåâà. Òåë.: (098)065-35-05. 708711080101

402841010000

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó â òàêñè

708271020103

70981101

îò 35 ëåò. ÂÎ èëè ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå. Äëÿ ïîñòîÿííîé ðàáîòû â îôèñå. Ìîæíî áåç ÎÐ. Âûñîêèé äîõîä. Êàðüåðà. Óâàæåíèå. Тел. (063)7451132

АДМИНИСТРАТОРЫ

ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐÀ

/Â êîìïàíèþ / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535

2 ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Òðåáóåòñÿ. ÎÐ îò 1 ãîäà. Ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü (ñ 10.00 äî 22.00). Îôèñ ðÿäîì ñ ì. "Âîêçàëüíàÿ". Ç\ï 5000 ãðí. Тел. (096)9331517

113431010105

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

АДМИНИСТРАТОР ПО ДОСТАВКЕ СУШИ

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ /Îòêðûòèå ôèëèàëà òîðãîâîé êîìïàíèè / Ç\ï îò 4000 ãðí. Òåë.: 244-95-78, (067)673-97-77. Тел. (093)4891265

11326102

Сопытомработыибез.Стажирова оплачиваемая.Графиработы:посменно (12часов).З\п250рнзасмен . .Месторасположениеофиса:Винорадарь.

Òåë. (067)440-92-76, (067)444-67-49, (044)599-40-50, (044)599-49-49

/Íà Ïð-òèå / â îôèñ Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: 044-383-72-20, 098-674-61-01, 093-745-55-68, Тел. (099)3291006

709271020106

АКТУАЛЬНО Íå äëÿ âñåõ. 8000 ãðí. Ïîëíàÿ è ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Òåë.: (050)507-35-04. Тел. (063)8013360

709411010101

11344101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 17 ãðóäíÿ 2012 ð.


19

ÎÔ²ÑͲ ÑËÓÆÁÈ

70871109

АССИСТЕНТ РУКОВОДИТЕЛЯ

ДИСПЕТЧЕРЫ

Íîðìèðîâàííûé ãðàôèê. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Ç\ï 3800 ãðí. Òåë.: (093)033-64-24. 708881010101

ДИСПЕТЧЕР /Êîìïàíèÿ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / äëÿ ðàáîòû â òàêñè ñ ÎÐ. Íàòàëèÿ Âàñèëüåâíà, Тел. (066)7208000

113451020201

ДИСПЕТЧЕР / äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùóþñÿ êîìïàíèþ / Æåíùèíà îò 25 äî 45 ëåò, ìîæíî áåç ÎÐ, îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû, èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Ç\ï îò 6000 ãðí + ïðåìèè. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî Тел. (067)4393098

708711090101

ДИСПЕТЧЕР СЛУЖБЫ ТАКСИ /Òàêñè Êèåâ "MAFIA" / Çíàíèå ÏÊ, ãðàìîòíàÿ ðå÷ü, æåëàòåëüíî îïûò ðàáîòû. Òåë.: (044)361-02-37. Тел. (044)3604578

402711010101

ДИСПЕТЧЕР КОНСУЛЬТАНТ /Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55. Тел. (095)7180074

708801020102

ДИСПЕТЧЕРА íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó â òàêñè. Ñ îïûòîì ðàáîòû è áåç. Ñòàæèðîâêà îïëà÷èâàåìàÿ. Ãðàôèê ðàáîòû: ïîñìåííî (12 ÷àñîâ). Ç\ï 250 ãðí çà ñìåíó. Ìåñòîðàñïîëîæåíèå îôèñà: Âèíîãðàäàðü. Òåë.: (067)440-92-76, (067)444-67-49, (044)599-40-50. Тел. (044)5994949

113441010101

ДИСПЕТЧЕРИ /"Ïàí-Òàêñ³" / Äî 45 ðîê³â, ô³êñîâàíèé ÃÐ, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ. Ç\ï â³ä 2100 ãðí. ÄÐ òà âîëîä³ííÿ àíãë³éñüêîþ ìîâîþ º äîäàòêîâîþ ïåðåâàãîþ. Тел. (093)7762750 303971010000

ДИСПЕТЧЕРИ НА ТЕЛЕФОН, В СЛУЖБУ ТАКСІ, В ОФІСИ Ç\ï 2 ðàçè â ì³ñÿöü. Ñòàâêà + %. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68. Тел. 3624361

/Äëÿ ðàáîòû â òàêñè "ÍÀÇÀÐÈ" / Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Òåë.: (093)356-00-00. Тел. 5357708

112781010102

ДИСПЕТЧЕРЫ /Ïëàíåòà Òàêñè / â äèñïåò÷åñêóþ òàêñè (æåíùèí îò 20 äî 35 ëåò). Îáó÷àåì. Ãðàôèê ðàáîòû: ïîñìåííûé (ñìåíà - 12 ÷àñîâ). Тел. (093)9071545

11093104

708401010101

ДИСПЕТЧЕРЫ ТАКСИ /Òàêñè åâðîïåéñêîãî óðîâíÿ "VOLKS-TAXI" / ÎÐ îáÿçàòåëåí. ÃÐ ïîñìåííûé. Òåë.: (063)560-35-45, (067)792-03-02. Тел. (050)3833090

112761010102

ДОХОД ДЛЯ ЖЕНЩИН Çàíÿòîñòü 2-3 ÷àñà â äåíü - äîõîä 1300 ãðí â ìåñÿö, 7 ÷àñîâ â äåíü - îò 2100 ãðí. Òåë. äëÿ çàïèñè: (067)745-72-94. Ïîí.-ïÿò. ñ 10.00 äî 14.00. Тел. 2281164

708041010101

ДІЛОВОД /ÄÑ N 753 (âóë. Çàêðåâñüêîãî, 37à, Äåñíÿíñüê. ð-í)/ Тел. 5153093

000000050249

ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ / îôèñ / Íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó ñðî÷íî, ñ ïåðñïåêòèâîé ðîñòà ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå. Âîçìîæíî áåç ÎÐ. Ðàáîòà ñ ëþäüìè è äîêóìåíòàìè. Îáó÷àþ ñàìà. Òåë.: (067)502-49-39. Þëèÿ Âèêòîðîâíà, Тел. (063)6998339

708651010101

МЕНЕДЖЕР â îôèñ äëÿ ïðèåìà âõîäÿùèõ çâîíêîâ. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ãèáêèé ãðàôèê. Ç\ï 4800 ãðí\ìåñ. Тел. (063)6631458

708501020101

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ /Îòêðûòèå ôèëèàëà òîðãîâîé êîìïàíèè / Ç\ï îò 3000 ãðí. Òåë.: 244-95-78, (067)673-97-77. Тел. (093)4891265

301461040105

МЕНЕДЖЕРИ

70825104

ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè. Ç\ï: ñòàâêà 2000 ãðí + %. Áåçêîøòîâíî íàâ÷àºìî. Íàø³ ïðîïîçèö³¿: ðîáîòà â îô³ñ³, íàâ÷àííÿ çà ðàõóíîê êîìïàí³¿, îïëà÷óâàíèé ÂÒ â³ä 1-ãî äî 3-õ ì³ñ., êîìôîðòíå ðîáî÷å ì³ñöå. ÃÐ: ïí-ïò (9.00-18.00). Ñò. ì. "Øóëÿâñüêà". Ðåçþìå ïî e-mail: vakans@riu.com.ua Äîâ³äêè çà òåë.: 453-35-11. Тел. 4533512

708931100000

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 17 ãðóäíÿ 2012 ð.

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ Работа с людьми. Оформление дисонтных арт. Свободный рафи. Бесплатное об)чение. Профессиональный рост. З/п 4600 рн\мес.

Òåë.: (097)334-41-91, (066)996-33-73, (044)362-59-69

110931010101

70850101

ЖЕНЩИНЕ-РУКОВОДИТЕЛЮТРЕБУЕТСЯ:

ÏÎÌÎÙÍÈÊ(ÖÀ) äëÿ ðàáîòû â îôèñå Обчение в процессе работы. ГР: с 10.00 до 17.00, сб, вс - выходной

Òåë. : (067)857-68-34 Ñâåòëàíà Ïåòðîâíà 70899101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


20

ÎÔ²ÑͲ ÑËÓÆÁÈ

70919101

Вофистреб ется

ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß Возрастот25лет.Графи работы:с10.00до17.00, сб,вс-выходной.

Òåë. (063)322-31-90, (096)456-33-60 70948101

ОПЕРАТОР 1С /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)3859556

113031020112

70825102

ЖЕНЩИНЕ-РУКОВОДИТЕЛЮТРЕБУЕТСЯ:

ÏÎÌÎÙÍÈÊ(ÖÀ) äëÿ ðàáîòû â îôèñå Обчение в процессе работы. ГР: с 10.00 до 17.00, сб, вс - выходной

Òåë. : (067)857-68-34 Ñâåòëàíà Ïåòðîâíà 70916101

ÏÎÌÎÙÍÈÊ(ÖÀ) ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß Обчение в процессе работы. Карьерный рост. Гибий рафи. Ваш спех зависит тольо от Вас! Òåë. (093)825-06-46, Елена Борисовна 70932101

ОПЕРАТОР ПК

â îôèñ. Ïåðñïåêòèâà ðàçâèòèÿ. Ðîñò ê óñïåõó. Óäîáíûé ãðàôèê. Îáó÷àþ. Øàíñ åñòü ó êàæäîãî. Òåë.: (066)320-11-69. Íàòàíà Åâãåíüåâíà, Тел. (096)2652887

709171010101

ПОМОЩНИКИ /Íåêîíôëèêòíîìó ðóêîâîäèòåëþ / äëÿ ðàáîòû â îôèñå. Âîçðàñò îò 26 ëåò. Âûñîêèé äîõîä. Áåñïëàòíîå îáó÷åíèå. Ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. ÃÐ: ñ 10.00 äî 17.00, ñá, âñ - âûõîäíîé. Òåë.: (093)078-28-42. Тел. (097)7001042

709441010101

СЕКРЕТАР /Øêîëà N326 (âóë. Âèøãîðîäñüêà, 44-Â)/ Тел. 4302039

000000050251

/Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55. Тел. (095)7180074

708801020105

ОПЕРАТОРИ ПК /Íîâèé ìàãàçèí íà Ñîëîì'ÿíö³ / Ñòàá³ëüíà îïëàòà ïðàö³. Ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè. Çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì. Ïðîôåñ³éíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)507-20-96, Тел. (044)5831719

113511020107

СЕКРЕТАРИ /Íà Ïð-òèå / Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: 044-383-72-20, 098-674-61-01, 093-745-55-68, Тел. (099)3291006

709271020105

СЕКРЕТАРЬ /Â îôèñ / Ç\ï îò 3500 ãðí. Òåë.: (063)108-60-90. Тел. (099)5423076 707491110000

ОПЕРАТОРЫ ПК Ç\ï âûñîêàÿ. Òåë.: 542-05-94, (063)108-60-90, (099)542-30-76. Тел. (096)5645917 707491060000

ПЕРСОНАЛ / ìåæäóíàðîäíóþ ôèíàíñîâóþ êîìïàíèþ / Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ. Õîðîøèé êîëëåêòèâ. Îáó÷åíèå ïðåäîñòàâëÿåì. ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)5063066 708921050000

ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА

40271101

ПОМОЩНИК(ЦА) РУКОВОДИТЕЛЯ

Îêëàä 4500 ãðí â ìåñÿö. Òðåáîâàíèÿ: äèñöèïëèíèðîâàííîñòü, êîììóíèêàáåëüíîñòü, ëåãêî îáó÷àåìûé. Ñ îïûòîì - ïåðåó÷èâàåì, áåç îïûòà - ó÷èì. ÈÑ. Îáÿçàííîñòè: ïðîäâèæåíèå áðåíäà è óñëóã êîìïàíèè. Òåë.: (093)206-72-37, (066)832-46-91. Тел. 3620143

СЕКРЕТАРЬ /Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55. Тел. (095)7180074

708801020106

СЕКРЕТАРЬ КОНСУЛЬТАНТ Áåñïëàòíîå îáó÷åíèå â ðàáî÷åå âðåìÿ, îò 3300 ãðí, âîçìîæåí ãèáêèé ãðàôèê. E-mail: yu.ivna@ukr.net Тел. (066)2053900

707551010101

СОТРУДНИКИ òðåáóþòñÿ ôèðìå. Ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü èëè ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Âîçìîæíîñòü ðàáîòû íà äîìó. Òåë.: 384-06-18. Тел. (097)6967434 708721010000

402751020101

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ / îôèñ / Ãèáêèé ãðàôèê. Âîçìîæíî îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû. Тел. (067)2520620

709621010101

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ Àêòóàëüíûå âàêàíñèè â îôèñå. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ñòàáèëüíûé äîõîä. Êàðüåðíûé ðîñò. 5-äíåâêà. Àíäðåé Âàñèëüåâè÷, Тел. (095)1975432

ТЕЛЕФОННЫЕ ОПЕРАТОРЫ / èíòåðíåò-ìàãàçèí / (160 ãðí, îáó÷åíèå áåñïëàòíî). Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå (áåç ïðåäîïëàòû). Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: (097)320-57-08, (063)788-55-51, (099)615-59-10, (044)592-76-25. Тел. (044)5025177

708471020103

707791010000

ПОМОЩНИК(ЦА) /Ìîëîäîé æåíùèíå-ðóêîâîäèòåëþ / äëÿ ðàçâèòèÿ áèçíåñà. Áåñïëàòíîå îáó÷åíèå, óäîáíûé ãðàôèê. Âûñîêèé äîõîä. Âîçðàñò îò 25 ëåò. Íàòàëèÿ Èãîðåâíà, Тел. (096)4695577 708171010101

70871108

ÐÀÁÎÒÀ

99990508

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 17 ãðóäíÿ 2012 ð.


21

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ КОНСТРУКТОР

/ÎÎÎ ÄÊÁÌ "Ç-ä Òðàíñýëåêòðîìàø" / (ïðèáîðîñòðîåíèå). Óë. Íàáåðåæíî-Êîð÷åâàòñêàÿ, 136. Òåë.: 524-83-77. E-mail: i.v.artemenko@ukr.net Тел. (050)4424794

112451010101

КОНСТРУКТОР ИНЖЕНЕРТЕХНОЛОГ /ÎÎÎ ÄÊÁÌ "Ç-ä Òðàíñýëåêòðîìàø" / (ýëåêòðîòåõíèêà). Óë. Íàáåðåæíî-Êîð÷åâàòñêàÿ, 136. Òåë.: 524-83-77. E-mail: i.v.artemenko@ukr.net Тел. (050)4424794

ТРЕБУЕТСЯ

ÃËÀÂÍÛÉ ÁÓÕÃÀËÒÅÐ â àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

112451010103

ОР от 2-х лет, знание 1С, Клиент-бан. Полная занятость (полный рабочий день). З\п от 5000 "рн. Òåë. (050)440-93-50

КОНТРОЛЕРИ ВТК

11298101

40277101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ БУХГАЛТЕР /Íàéá³ëüøà íàö. òîðã³âåëüíà ìåðåæà "ÀÒÁ" / Íàäàºòüñÿ æèòëî. Êîìàíäà ë³äåðà ïðîïîíóº: ñó÷àñíó òà ã³äíó ïëàòíþ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, ðîáîòó ïîðó÷ ç äîìîì. Äîâ³äêè çà òåë.: (044)422-07-50, (095)235-75-97. E-mail: hrkiev@atbmarket.com; hr2kiev@atbmarket.com Тел. (050)3401467

113171020103

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР â àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè. ÎÐ îò 2-õ ëåò, çíàíèå 1Ñ, Êëèåíò-áàíê. Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü (ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü). Ç\ï îò 5000 ãðí. Тел. (050)4409350

402771010101

ЕКОНОМІСТ /ÒΠ"Óêðà¿íñüêà ìåòàëóðã³éíà êîìïàí³ÿ" / Ð-í ñò. ì. "Âèäóáè÷³". Ìè ïðîïîíóºìî: ïðàöåâëàøòóâàííÿ çã³äíî ÊÇîÒ, ñîöïàêåò, ñòàá³ëüíà ç\ï, çàáåçïå÷åííÿ ñïåöîäÿãîì. ³òàë³é Ãðèãîðîâè÷, Тел. (067)6277956

112981010101

КАССИР ВЫХОДНОГО ДНЯ

ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

/Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé DeLuxe" / íà êèíîòåàòð. Òåë.: 232-55-41. Тел. (063)2325541

/Â êîìïàíèþ / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535

708561010105

КАССИРБУХГАЛТЕР /Â îòäåëåíèå áàíêà / ÎÐ îò 3-õ ëåò êàññèðîì îáÿçàòåëüíî. Ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 18.00. Ç\ï 2200 ãðí. Тел. 4862199

111391010101

ТЕХНОЛОГ ХЛЕБОБУЛОЧНОГО ЦЕХА

112721010103

КАССИРЫ

/"Á²ËÜØÎÂÈÊ" / íà êèíîòåàòð. Ñò. ì. "Øóëÿâñêàÿ", óë. Ãåòüìàíà, 6. Тел. (063)2330140

708581010109

113081010101

/Ñâ³ò ñîëîäîù³â / Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ñîöïàêåò. Ñòàá³ëüíà ç\ï. Àäðåñà: âóë. Ïøåíè÷íà, 8, ð-í Áîðùàã³âêà. Òåë.: 407-09-27, 407-09-28. Тел. 4070939

/Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ç\ï îò 140 ãðí â äåíü. Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ (Ëåâûé è Ïðàâûé áåðåã), ã. Áó÷à. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Тел. (067)5478668

708561010109

/ÒΠ"ÑÀÍÒÅÕÑÅвÑ" / ïî çîâí³øí³õ ³íæåíåðíèõ ìåðåæàõ. (áóä³âíèöòâî ³íæåíåðíèõ ìåðåæ). Тел. 4088172

ТЕХНОЛОГ (ЗМІННИЙ) КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ

113371020000

КАССИРЫ

112751010102

МАЙСТЕР

708271020102

КАССИРПРОДАВЕЦ

/Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé DeLuxe" / íà êèíîòåàòð. Òåë.: 232-55-41. Тел. (063)2325541

/ÏÀÒ "Ç-ä çàë³çîáåòîí. êîíñòðóêö³é N1" / (ç³ çíàííÿì ÏÊ). Ç\ï 3000-3500 ãðí. Ðåæèì ðîáîòè: îäíà çì³ííà, ï'ÿòèäåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 286-64-78. Тел. (067)2471105

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ МУЗЫКАНТЫ /Ðåñòîáàð "Àïåëüñèí" / (æèâàÿ ìóçûêà) â íî÷íîé êëóá. ÃÐ: ÷ò, ïò, ñá ñ 22.00 äî 4.00 óòðà. Çâîíèòü ñ 11.00 äî 23.00. Тел. 4233492 709541010101

/ÌåãàÌàðêåò íà Íîâîîáóõîâñêîé / ñ ÎÐ, âîçðàñò äî 45 ëåò. ÃÐ: 7\7. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ìû ïðåäëàãàåì: äîñòîéíóþ, ñòàáèëüíóþ ç\ï, âîçìîæíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî äîõîäà, îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, æèëüå. Àäðåñ: ñò. ì. "Âûäóáè÷è", Íîâî-Îáóõîâñêîå øîññå, ñ. Õîäîñååâêà, ìàðøðóòíîå òàêñè N309, ìàãàçèí "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: (098)985-19-46. Тел. (044)2004261

113381020113

КАСИР /Êàð'ºðà â BILLA! / Ç\ï â³ä 2500 ãðí. Òåë.: (050)443-8210, âóë. Ãîëîñ³¿â., 13à; (050)446-5060, âóë. Ìàëèøêà, 3. Âóë. Ãðèøêà, 3, (050)469-5744; âóë. Ïåòðîïàâ., 2, (050)411-4049; ïð-ò Ìàÿêîâ., 85, (050)310-5596, Áåñàðàá. ïë., 2, (050)359-4433; âóë. Òðîñòÿíåöüêà, 1-À, (050)387-5500; ïð-ò Ïîâ³òðîôëîò., 56-À, (050)417-5060; Ëüâ³âñüêà ïë., 8-Á, (050)387-7867. jobs@billa.ua Тел. 4961745

112701020105

КАСИРИ /Íîâèé ìàãàçèí íà Ñîëîì'ÿíö³ / Ñòàá³ëüíà îïëàòà ïðàö³. Ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè. Çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì. Ïðîôåñ³éíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)507-20-96, Тел. (044)5831719

113511020106

КАССИР /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" (063)220-31-95, Тел. (063)2203194

/

Òåë.:

ПРОВІДНИЙ БУХГАЛТЕР

ІНЖЕНЕР /̳ñüêà òóáåðê. ë³êàðíÿ N1/ Тел. 5608969

/Ñëóæáà êî볿 ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" / íà ç\ï. Îëåíà, Тел. 2916839

ІНЖЕНЕР З ОБЛАДНАННЯ

206981030109

СТАРШИЙ КАССИР / êîìïàíèþ (äëÿ ñåòè ìàãàçèíîâ) / Óñëîâèÿ ðàáîòû: âîçìîæíà ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü, îïëà÷èâàåìûé îòïóñê, áîëüíè÷íûé, îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, ïåðñïåêòèâà ðîñòà. Ðàáîòà â ã. Êèåâå. Òåë.: 495-1085, 371-1812. Òåë.\ôàêñ: 495-1082. E-mail: job@d-g.ua Тел. 3711813 113011020101

ФИНАНСИСТ /Â ìåæäóíàðîäíóþ êîìïàíèþ / Îòâåòñòâåííîñòü, öåëåóñòðåìëåííîñòü. Ç\ï 5000 ãðí + áîíóñû. Òðåáîâàíèÿ: ÏÊ, ÂÎ. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)5063066

/Ãîñï³òàëü "Ëåñíàÿ ïîëÿíà"/ Тел. 4319271

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ИНЖЕНЕР КОНСТРУКТОР /ÎÎÎ ÄÊÁÌ "Ç-ä Òðàíñýëåêòðîìàø" / (ìàøèíîñòðîåíèå). Óë. Íàáåðåæíî-Êîð÷åâàòñêàÿ, 136. Òåë.: 524-83-77. E-mail: i.v.artemenko@ukr.net Тел. (050)4424794 112451010102

708921030000 303961010128

КАССИР /"Á²ËÜØÎÂÈÊ" / íà áàð. Ñò. ì. "Øóëÿâñêàÿ", óë. Ãåòüìàíà, 6. Òåë.: (067)408-19-89. Тел. 2061323

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК / ìåæäóíàðîäíóþ êîìïàíèþ / Ïðåñòèæíàÿ ðàáîòà. Îáó÷åíèå ïðåäîñòàâëÿåì áåñïëàòíî. 5000 ãðí +%. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)5063066

708581010205

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 17 ãðóäíÿ 2012 ð.

708921080000

000000080053

000000080070

ІНЖЕНЕР З ОХОРОНИ ПРАЦІ /Øê³ðíèé âåíåðîëîã. äèñïàíñåð N5 Ïîä³ëüñüê. ð-íó/ Тел. 4344682

000000080097

ІНЖЕНЕР ЕНЕРГЕТИК /Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N 18 / Òåë.: 235-31-16, 235-40-56. Тел. 2354324

000000080147

ИНЖЕНЕР ЭЛЕКТРОНИК /Â ïðîèçâîäñòâåííóþ êîìïàíèþ / (ïðîåêòèðîâàíèå, ðåìîíò èìïóëüñíûõ áëîêîâ ïèòàíèÿ). Ôàêñ\ Тел. (044)4677788 113431010101

ІНЖЕНЕР ЕНЕРГЕТИК /Äèòÿ÷à ³íôåêö³éíà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ / Íà 0,5 ñòàâêè, ìîæëèâî çà ñóì³ñíèöòâîì. Тел. 4833841

000000080023

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


22

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ САЛОНУ-ПАРИКМАХЕРСКОЙ ВЦЕНТРЕТРЕБУЕТСЯ:

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐ (местоподаренд -1500 рн\мес.)

Òåë. (066)260-42-06 Анна 70808101

Салон расоты в центре срочно требется:

2 ó÷åíèêà íà ñáîðêó êîìïüþòåðîâ, ñåðâèñ è ðåìîíò íîóòáóêîâ. Òåë. 233-02-91, (098)906-05-25

ÌÀÑÒÅÐ ÌÀÍÈÊÞÐÀÏÅÄÈÊÞÐÀ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

/Â ñàëîí êðàñîòû "Ãåëèîñ" / Ñîëîìåíñêèé ð-í, óë. Àìîñîâà, 12 Тел. (067)3280908

709781020102

(5мин.отст.м."ДворецУраины") Òåë.: (093)034-09-31, (095)915-54-05, (097)389-76-06

70839101

70973101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

МОНТАЖНИК ПРОВОДНОГО ИНТЕРНЕТА

!! МАСТЕРПАРИКМАХЕР КОМБИНИРОВАННЫЙ

ПРОГРАММИСТ

/Ñàëîí êðàñîòû / ñ ÎÐ îò 2-õ ëåò. Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Íàðàáîòàííàÿ êëèåíòóðà. Ð-í Ñåâàñòîïîëüñêîé ïëîùàäè. Òåë.: (067)503-08-93, 275-74-59. Тел. 2756677

(18-35 ëåò, òåõíè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, çíàíèå ÏÊ, íàâûê ðàáîòû ñ ýëåêòðîèíñòðóìåíòîì). Ðåãèîí: Êèåâ, Áåëàÿ Öåðêîâü. Тел. (067)5781861 709811010102 /ÌåãàÌàðêåò íà Íîâîîáóõîâñêîé / ñ ÎÐ. ÃÐ: 7\7. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ìû ïðåäëàãàåì: äîñòîéíóþ, ñòàáèëüíóþ ç\ï, âîçìîæíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî äîõîäà, îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, æèëüå. Àäðåñ: ñò. ì. "Âûäóáè÷è", Íîâî-Îáóõîâñêîå øîññå, ñ. Õîäîñååâêà, ìàðøðóòíîå òàêñè N309, ìàãàçèí "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: (098)985-19-46. Тел. (044)2004261

113381020109

МАСТЕР МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА /Â ñàëîí "Classic" / (íîãòåâàÿ ýñòåòèêà). Ð-í Âèíîãðàäàðü. Тел. (067)2878897

70810101

709801020000

МАСТЕР МАНИКЮРА, ПЕДИКЮРА, /Â ñàëîí êðàñîòû "Ãåëèîñ" / íàðàùèâàíèÿ íîãòåé. Ñîëîìåíñêèé ð-í, óë. Àìîñîâà, 12 Тел. (067)3280908

709781020101

709381010000

МАСТЕР МАНИКЮРАПЕДИКЮРА /Ñàëîíó êðàñîòû â öåíòðå / (5 ìèí. îò ñò. ì. "Äâîðåö Óêðàèíû"). Òåë.: (093)034-09-31, (095)915-54-05. Тел. (097)3897606

709731010101

АДМИНИСТРАТОР /Ñòóäèÿ "ËÎÐÀÍ"/ Тел. (098)6865327

КОМБИНИРОВАННЫЙ МАСТЕР ПАРИКМАХЕР

МАСТЕРПАРИКМАХЕР 708101010101

КОМБИНИРОВАННЫЙ МАСТЕРПАРИКМАХЕР

/Ñòóäèÿ "ËÎÐÀÍ"/ Тел. (098)6865327

АКУШЕРКА 708101010102

ПАРИКМАХЕР /Ñàëîí-ïàðèêìàõåðñêàÿ â Öåíòðå / (ìåñòî ïîä àðåíäó - 1500 ãðí\ìåñ.). Àííà, Тел. (066)2604206

/Â ñàëîí "Classic" / Òðåáóåòñÿ. Ð-í Âèíîãðàäàðü. Тел. (067)2878897

708081010101

709801030000

КОМБИНИРОВАННЫЙ МАСТЕРПАРИКМАХЕР

СДАЕТ В АРЕНДУ РАБОЧИЕ МЕСТА /Ïàðèêìàõåðñêàÿ íà Ïå÷åðñêå / Òåë.: 286-61-46, 384-14-89, (050)358-37-51. Тел. (063)6516700

/Ïàðèêìàõåðñêàÿ / Òðåáóåòñÿ. Óë. Æèëÿíñêàÿ, 59. Тел. (067)1201030

402761010101

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 709831010000

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ /Êè¿âñüêà öåíòðàëüíà áàñåéíîâà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ÌÎÇ/ Тел. 4869759

000000130009

АКУШЕРКИ /̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N5 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó/ Тел. 4512876

000000130076

БІОЛОГ КДЛ /Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ/ Тел. 4135846

000000130004

/Ñòóäèÿ "ËÎÐÀÍ" / ìåñòî êîñìåòîëîãà. Тел. (098)6865327

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ (ФЕЛЬДШЕР)

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

/Âåòåðèíàðíàÿ àïòåêà - çîîìàãàçèí / Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ. ì. "Õàðüêîâñêàÿ". Тел. (093)5304139

708101010103

/Ñòóäèÿ "ËÎÐÀÍ" / ìåñòî ïàðèêìàõåðà. Тел. (098)6865327

709871010000

708101010104

ВРАЧТЕРАПЕВТ

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ /Ñòóäèÿ "ËÎÐÀÍ" / ìåñòî ìàñòåðà ïî ìàíèêþðó. Тел. (098)6865327

708101010105

/Öåíòð îõðàíû ìàòåð. è ðåáåíêà "ÎõÌàòÄåò" / ÂÎ, ñòàæ ðàáîòû îò 0,5 ãîäà, äîïåíñèîííîãî âîçðàñòà. Ç\ï 2500 ãðí. Ìåñòî æèòåëüñòâà: Êèåâ, Êèåâñêàÿ îáë. Тел. 2361304

206971020104

ЗАВІДУВАЧ КАБІНЕТУ СТАТИСТИКИ  ЛІКАРСТАТИСТИК /Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N 18 / Òåë.: 235-31-16, 235-40-56. Тел. 2354324

000000130150

ЗУБНИЙ ТЕХНІК /ÖÄÐÏ N1 Ãîëîñ³¿â. ð-í, âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 104 / Òåë.: 529-49-32. Тел. 5294142 000000130215

ЛОГОПЕД /Äèòÿ÷èé áóäèíîê "Ìàëÿòêî" / Òåë.: 430-11-19. Тел. 4301125 70825101

ÐÀÁÎÒÀ

000000130162

70978102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 17 ãðóäíÿ 2012 ð.


23

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ² ÔÀÐÌÀÖ²ß ЛІКАР ДШБ /ÖÄÐÏ N1 Ãîëîñ³¿â. ð-í, âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 104 / Òåë.: 529-49-32. Тел. 5294142

000000130211

ЛІКАР ДІЛЬНИЧНИЙ /ÖÄÐÏ N1 Ãîëîñ³¿â. ð-í, âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 104 / Òåë.: 529-49-32. Тел. 5294142

000000130212

ЛІКАР ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ /Ïîë³êë³í³êà N 1 / (ñ³ìåéíèé ë³êàð). Òåë.: 529-89-44, 529-89-85. Тел. 5292357

000000130029

ЛІКАР ПІДЛІТКОВОГО КАБІНЕТУ

11346101

/ÖÄÐÏ N1 Ãîëîñ³¿â. ð-í, âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 104 / Òåë.: 529-49-32. Тел. 5294142

ЛІКАРІЛАБОРАНТИ /Äèòÿ÷à ³íôåêö³éíà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ/ Тел. 4833841

000000130210

000000130022

ЛІКАР ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ

МАНИПУЛЯЦИОННАЯ МЕДСЕСТРА

/Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé øïèòàëü ³íâàë³ä³â ÂÂÂ/ Тел. 4319556

/×àñòíàÿ êëèíèêà / äî 35 ëåò, ñòàæ ðàáîòû íå ìåíåå 5 ëåò, íàëè÷èå êàòåãîðèè, ïðèÿòíàÿ âíåøíîñòü, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Тел. 4997007

000000130043

ЛІКАРБАКТЕРІОЛОГ

708311010101

/Øê³ðíèé âåíåðîëîã. äèñïàíñåð N5 Ïîä³ëüñüê. ð-íó/ Тел. 4344682

МЕДСЕСТРА /Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N 18 / Òåë.: 235-31-16, 235-40-56. Тел. 2354324

000000130095

ЛІКАРДІЄТОЛОГ

000000130144

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ/ Тел. 4135846

МЕДСЕСТРА

000000130003

ЛІКАР ЕНДОКРИНОЛОГ

20697102

/Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé øïèòàëü ³íâàë³ä³â ÂÂÂ/ Тел. 4319556

000000130042

ЛІКАРЕНДОКРИНОЛОГ

ЛІКАРРЕНТГЕНОЛОГ

/Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N4 Ñîëîì'ÿíñüêîãî ð-íó/ Тел. 4087157

/̳ñüêà òóáåðê. ë³êàðíÿ N1/ Тел. 5608969

000000130139

/Ïîë³êë³í³êà N 1 / Òåë.: 529-89-44, 529-89-85. Тел. 5292357

000000130030

ЛІКАР ЕНДОСКОПІСТ /̳ñüêà òóáåðê. ë³êàðíÿ N1/ Тел. 5608969

ЛІКАРОФТАЛЬМОЛОГ

ЛІКАРОФТАЛЬМОЛОГ /Ãîñï³òàëü "Ëåñíàÿ ïîëÿíà"/ Тел. 4319271

000000130052

ЛІКАР ЕПІДЕМІОЛОГ

/ÖÄÐÏ N1 Ãîëîñ³¿â. ð-í, âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 104 / (0,5 ñòàâêè). Òåë.: 529-49-32. Тел. 5294142

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ/ Тел. 4135846

ЛІКАР ПЕДІАТР

ЛІКАРЕПІДЕМІОЛОГ

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ/ Тел. 4135846

/̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N5 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó/ Тел. 4512876

000000130073

ЛІКАРКАРДІОЛОГ /Ãîñï³òàëü "Ëåñíàÿ ïîëÿíà"/ Тел. 4319271

000000130007

ЛІКАР ОНКОЛОГ

000000130006

ЛІКАРТЕРАПЕВТ /Ãîñï³òàëü "Ëåñíàÿ ïîëÿíà"/ Тел. 4319271

/Äèòÿ÷èé áóäèíîê "Ìàëÿòêî" / Òåë.: 430-11-19. Тел. 4301125

ЛІКАРПЕДІАТР ДИТЯЧИЙ

000000130134

МЕДСЕСТРА /ÄÑ N 150 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 250-84-53. Тел. 2508449

000000130066

/Ñâÿòîøèí. äèòÿ÷èé áóäèíîê-³íòåðíàò / (0,5 ñòàâêè). Тел. 4509257

ЛІКАР ФІЗІОТЕРАПЕВТ /Ãîñï³òàëü "Ëåñíàÿ ïîëÿíà"/ Тел. 4319271

МЕДСЕСТРА /ÄÑ N35/ Тел. 2724101

/Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N4 Ñîëîì'ÿíñüêîãî ð-íó/ Тел. 4087157

/óìíàç³ÿ "Ïð³îð³òåò" / Òåë.: 501-03-57. Тел. 4137467

ЛІКАР ФІЗІОТЕРАПЕВТ ДИТЯЧИЙ

/ÄÑ N 49/ Тел. 4186203 000000130056

ЛІКАР ОНКОЛОГ

ЛІКАР ПСИХІАТР

ЛІКАРІ ЛАБОРАНТИ

МЕДСЕСТРА

/Ïîë³êë³í³êà N 1 / Òåë.: 529-89-44, 529-89-85. Тел. 5292357

/Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé øïèòàëü ³íâàë³ä³â ÂÂÂ/ Тел. 4319556

/Øê³ðíèé âåíåðîëîã. äèñïàíñåð N5 Ïîä³ëüñüê. ð-íó/ Тел. 4344682

000000130138

000000130037

000000130031

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 17 ãðóäíÿ 2012 ð.

000000130036

000000130028

МЕДСЕСТРА 000000130067

/Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N4 Ñîëîì'ÿíñüêîãî ð-íó/ Тел. 4087157

/Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé øïèòàëü ³íâàë³ä³â ÂÂÂ/ Тел. 4319556

000000130142

МЕДСЕСТРА

МЕДСЕСТРА

/Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N4 Ñîëîì'ÿíñüêîãî ð-íó/ Тел. 4087157

000000130236

МЕДСЕСТРА

000000130101

ЛІКАРПЕДІАТР

/ÄÍÇ N 667 (Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í, Òåðåìêè-2) / Òåë.: 250-27-83. Тел. 2500580

000000130115

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ/ Тел. 4135846

ЛІКАРТЕРАПЕВТ

000000130163 000000130068

000000130140

ЛІКАРСТАТИСТ

000000130208

000000130002

000000130051

/Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N4 Ñîëîì'ÿíñüêîãî ð-íó/ Тел. 4087157

ЛІКАР ОФТАЛЬМОЛОГ

000000130090

МЕДСЕСТРА

ЛІКАРРЕНТГЕНОЛОГ ДИТЯЧИЙ

000000130065

/ÄÑ N 375/ Тел. 2434636

/ÄÑ N 134/ Тел. 4248282 000000130258

000000130141

000000130092

/Øê³ðíèé âåíåðîëîã. äèñïàíñåð N5 Ïîä³ëüñüê. ð-íó/ Тел. 4344682 000000130094

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


24

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ² ÔÀÐÌÀÖ²ß

11302101

МЕДСЕСТРА /ÄÍÇ N430/ Тел. 4565322

000000130193

МОЛОДША МЕДСЕСТРА

/Ãîñï³òàëü "Ëåñíàÿ ïîëÿíà"/ Тел. 4319271

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N 18 / Òåë.: 235-31-16, 235-40-56. Тел. 2354324

МЕДСЕСТРА /ÄÑ N159 (ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà")/ Тел. 4841814

000000130069

МЕДСЕСТРА /Êè¿âñüêà öåíòðàëüíà áàñåéíîâà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ÌÎÇ/ Тел. 4869759

МЕДСЕСТРА СТАЦІОНАРУ

МЕДСЕСТРА

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ/ Тел. 4135846

000000130012

/ÄÑ N 753 (âóë. Çàêðåâñüêîãî, 37à, Äåñíÿíñüê. ð-í)/ Тел. 5153093

000000130250

МЕДСЕСТРА /ÄÑ N450/ Тел. 5292246

000000130079

МЕДСЕСТРА /ÄÑ N 678 (âóë. Âîëãîäîíñüêà, 77) / Òåë.: 566-34-27. Тел. 5663544

000000130247

000000130005

МЕДСЕСТРА СТОМАТОЛОГІЧНОГО КАБІНЕТУ

000000130209

МЕДСЕСТРИ /Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N2/ Тел. 2924174

/Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé øïèòàëü ³íâàë³ä³â ÂÂÂ/ Тел. 4319556

000000130038

МЕДСЕСТРИ

/ÖÄÐÏ N1 Ãîëîñ³¿â. ð-í, âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 104 / Òåë.: 529-49-32. Тел. 5294142

000000130213

МЕДСЕСТРА З ДІЄТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ /ÄÑ N 640 / Òåë.: 250-60-89. Тел. 2503419

000000130019

МЕДСЕСТРА З ДІЄТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ /ÄÑ N 678 (âóë. Âîëãîäîíñüêà, 77) / Òåë.: 566-34-27. Тел. 5663544

/̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N5 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó/ Тел. 4512876

000000130074

МЕДСЕСТРИ ДІЛЬНИЧНІ /Ïîë³êë³í³êà N 1 / Òåë.: 529-89-44, 529-89-85. Тел. 5292357

000000130032

МЕДСЕСТРА НЕВРОЛОГІЧНОГО КАБІНЕТУ /ÖÄÐÏ N1 Ãîëîñ³¿â. ð-í, âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 104 / Òåë.: 529-49-32. Тел. 5294142 000000130214

ÐÀÁÎÒÀ

/Öåíòð îõðàíû ìàòåð. è ðåáåíêà "ÎõÌàòÄåò" / ÎÐ îò 0,5 ëåò, ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè: "Ñåñòðèíñêîå äåëî". ÃÐ: ñóòî÷íûå äåæóðñòâà. Ç\ï 2300-3200 ãðí. Ìåñòî æèòåëüñòâà: Êèåâ, Êèåâñêàÿ îáë. Тел. 2361304 206971020103

СТАРША МЕДСЕСТРА

СТАРША МЕДСЕСТРА АВТОКЛАВНОЇ

ПРОВИЗОР /Ñåòü àïòå÷íûõ ñóïåðìàðêåòîâ "Àïòåêàðü" / (Äàðíèöà, Øóëÿâêà, Ñîëîìåíñêèé ð-í). Äîñòîéíàÿ ç\ï, êàðüåðíûé ðîñò. Òåë.: 501-23-67. Тел. (097)2628564

113361020102

/Ãîñï³òàëü "Ëåñíàÿ ïîëÿíà"/ Тел. 4319271

000000130186

000000130064

ФАРМАЦЕВТ /Ñåòü àïòå÷íûõ ñóïåðìàðêåòîâ "Àïòåêàðü" / (Äàðíèöà, Øóëÿâêà, Ñîëîìåíñêèé ð-í). Äîñòîéíàÿ ç\ï, êàðüåðíûé ðîñò. Òåë.: 501-23-67. Тел. (097)2628564

113361020101

ПРОВИЗОР ФАРМАЦЕВТ

ФЕЛЬДШЕРЛАБОРАНТ

/Êîìïàíèÿ "Àëüãî-Ôàðì" / Îáÿçàííîñòè: çíàíèå êàññîâîé äèñöèïëèíû, 1Ñ, ôàðì. ïîðÿäêà. Àïòåêè íàõîäÿòñÿ â ð-íàõ Ñåâàñòîïîëüñêîé ïë., ì. "Äâîðåö Óêðàèíà", ì. "Ëóêüÿíîâñêàÿ", á-ð Ïåðîâà. ÃÐ: ñ 8.00 äî 22.00. Ç\ï îò 4000 äî 8000 ãðí. Èíîãîðîäíèì îêàçûâàåòñÿ ïîìîùü â ïðåäîñòàâëåíèè æèëüÿ. E-mail: algofarm1@ukr.net; www.algofarm.com.ua Òåë.: (067)441-11-93. Èðèíà Íèêîëàåâíà, Тел. (050)5199039

/Öåíòð îõðàíû ìàòåð. è ðåáåíêà "ÎõÌàòÄåò" / ÎÐ îò 0,5 ëåò, ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè: "Ñåñòðèíñêîå äåëî". Ç\ï 1500 ãðí. Ìåñòî æèòåëüñòâà: Êèåâ, Êèåâñêàÿ îáë. Тел. 2361304

206971020101

ФЕЛЬДШЕРЛАБОРАНТ /Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N 18 / Òåë.: 235-31-16, 235-40-56. Тел. 2354324

000000130145

ПРОВІЗОР

ФЕЛЬДШЕРЛАБОРАНТ

/Êè¿âñüêà öåíòðàëüíà áàñåéíîâà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ÌÎÇ/ Тел. 4869759

/Ãîñï³òàëü "Ëåñíàÿ ïîëÿíà"/ Тел. 4319271

РЕНТГЕНЛАБОРАНТ

МЕДСЕСТРЫ 000000130156

000000130149

/×àñòíàÿ êëèíèêà / îïûò ðàáîòû íå ìåíåå 5 ëåò, ïîëíàÿ çàíÿòîñòü, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Тел. 4997007

000000130010

000000130075

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N 18 / Òåë.: 235-31-16, 235-40-56. Тел. 2354324

/ÄÍÇ N 599/ Тел. 4520191

113021010101

МЕДСЕСТРИ АНАСТЕЗІСТКИ /̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N5 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó/ Тел. 4512876

206971020105

ОПЕРАЦИОННАЯ МЕДСЕСТРА

000000130050

000000130128

МЕДСЕСТРА ДІЛЬНИЧНА

/Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N4 Ñîëîì'ÿíñüêîãî ð-íó/ Тел. 4087157

708311010102

/ÖÄÐÏ N1 Ãîëîñ³¿â. ð-í, âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 104 / Òåë.: 529-49-32. Тел. 5294142

МЕДСЕСТРИ

/ÄÑ N 804 (Îáîëîíñüêèé ð-í, âóë. Áåðåæàíñüêà, 14-À) / Òåë.: 462-30-94. Тел. (050)1433987

/Öåíòð îõðàíû ìàòåð. è ðåáåíêà "ÎõÌàòÄåò" / (äîïåíñèîííîãî âîçðàñòà). Ç\ï 3000 ãðí. Ìåñòî æèòåëüñòâà: Êèåâ, Êèåâñêàÿ îáë. Тел. 2361304

САНІТАРКА

МОЛОДША МЕДСЕСТРА

000000130143

000000130155

МЕДСЕСТРА

РЕНТГЕНОЛОГ

000000130148

МЕДСЕСТРА ПАЛАТНА /Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N5 / (äîáîâå ÷åðãóâàííÿ). Тел. 4503660

000000130233

11336102

МЕДСЕСТРА ПАЛАТНА

/Öåíòð îõðàíû ìàòåð. è ðåáåíêà "ÎõÌàòÄåò" / ÎÐ îò 0,5 ëåò, ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè "Ëå÷åáíîå äåëî". Ç\ï 1800 ãðí. Ìåñòî æèòåëüñòâà: Êèåâ, Êèåâñêàÿ îáë. Тел. 2361304 206971020102

000000130063

ФЕЛЬДШЕРЛАБОРАНТ /Øê³ðíèé âåíåðîëîã. äèñïàíñåð N5 Ïîä³ëüñüê. ð-íó/ Тел. 4344682

000000130093

ФЕЛЬДШЕРЛАБОРАНТ /Êè¿âñüêà öåíòðàëüíà áàñåéíîâà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ÌÎÇ/ Тел. 4869759

000000130011

РЕНТГЕН ЛАБОРАНТ /̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N5 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó/ Тел. 4512876 000000130077

ФЕЛЬДШЕРЛАБОРАНТ ДИТЯЧОГО СТАЦІОНАРУ /Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N5/ Тел. 4503660

000000130008

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 17 ãðóäíÿ 2012 ð.


25

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ВИХОВАТЕЛЬ

ВИХОВАТЕЛЬ ГПД

/Äèòÿ÷èé áóäèíîê "Ìàëÿòêî" / Òåë.: 430-11-19. Тел. 4301125

/Øêîëà N326 (âóë. Âèøãîðîäñüêà, 44-Â)/ Тел. 4302039

000000140159

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N 674 / Òåë.: 450-39-60. Тел. 4503961

000000140194

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÍÇ N 599/ Тел. 4520191

000000140184

ВИХОВАТЕЛЬ ГРУПИ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ /ØÄÑ "ªâðîëåíä" / (5 êëàñ). Тел. 2745425

000000140107

000000140191

/ÄÑ N159 (ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà")/ Тел. 4841814

/Äèòÿ÷èé ñàäîê N543 (ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà") / ç ïåäàãîã³÷íîþ îñâ³òîþ. Тел. 4846497

000000140001

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ВИХОВАТЕЛЬ /ØÄÑ "Øêîëÿðèê" / Òåë.: 236-69-63. Тел. 2362292

000000140198

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N 150 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 250-84-53. Тел. 2508449

000000140111

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÍÇ N 157 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó/ Тел. 2576137

000000140228

/ÄÑ N 165/ Тел. 5204832

/ÄÍÇ N182/ Тел. 5223955

000000140104

000000140225

ВИХОВАТЕЛЬ ФІЗКУЛЬТУРИ

000000140205

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N337 (âóë. Áóä³âåëüíèê³â, 24à)/ Тел. 2927172

000000140243

ВИХОВАТЕЛЬ

/ØÄÑ "Äèâîñâ³ò"/ Тел. 5408326

000000140110

ВИХОВАТЕЛЬ

ВИХОВАТЕЛЬ

/ÄÑ N 800 / Òåë.: 563-01-46. Тел. 5630145

ВИХОВАТЕЛЬ

/Øêîëà-ñàä "Ñâ³òîçîð" / Òåë.: 562-05-19. Тел. 5646848

/ÄÑ N 669/ Тел. 4030253

000000140219

000000140182

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N 589/ Тел. 4182035

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N 49/ Тел. 4186203

/ÄÍÇ N 149 (Äàðíèöüêèé ð-í, ì. "Õàðê³âñüêà")/ Тел. 5656008

ВИХОВАТЕЛЬ /ØÄÑ "Çîä³àê" / Òåë.: 573-15-67. Тел. 5729834

000000140055

000000140176

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N 804 (Îáîëîíñüêèé ð-í, âóë. Áåðåæàíñüêà, 14-À) / Òåë.: 462-30-94. Тел. (050)1433987

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 17 ãðóäíÿ 2012 ð.

000000140129

000000140192

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК /ÄÑ N159 (ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà")/ Тел. 4841814

/ÄÑ N 165/ Тел. 5204832

000000140048

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК 000000140131

ВИХОВАТЕЛІ

/ÄÍÇ N 506/ Тел. 5253155

000000140081

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК 000000140127

ВИХОВАТЕЛІ

000000140151

/ÄÑ N 780/ Тел. 5301245

000000140223

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ØÄÑ "Øêîëÿðèê" / Òåë.: 236-69-63. Тел. 2362292

000000140199

/ÄÑ N 77 (âóë. Äèìèòð³âñüêà, 68) / Íàòàë³ÿ Âîëîäèìèð³âíà, Тел. (050)3568902

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N 375/ Тел. 2434636 000000140165

000000140089

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

ВЧИТЕЛЬ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

/ÄÑ N 5-489 (Ñåâàñòîïîëüñüêà ïëîùà)/ Тел. 2482175

/ØÄÑ "ªâðîëåíä"/ Тел. 2745425

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

000000140123

000000140106

ВЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ /óìíàç³ÿ "Ïð³îð³òåò" / Òåë.: 501-03-57. Тел. 4137467

/ÄÑ N 150 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 250-84-53. Тел. 2508449

000000140114

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ 000000140027

000000140180

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N 214/ Тел. 4241353

ВИХОВАТЕЛЬ

000000140200

000000140085

ВИХОВАТЕЛІ

ВИХОВАТЕЛІ

ВИХОВАТЕЛЬ

000000140197

000000140047

000000140173

/ÄÑ N 647 (âóë. Áàáóøê³íà, 25-À)/ Тел. 4007348

/ÄÍÇ N430 / (0,75 ñòàâêè). Тел. 4565322

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

/ÄÑ N 678 (âóë. Âîëãîäîíñüêà, 77) / Òåë.: 566-34-27. Тел. 5663544

000000140059

000000140083

000000140234

/ÄÑ N 436/ Тел. 4302166

/ÄÑ N 74/ Тел. 4437017

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N 138 / Òåë.: 560-33-21. Тел. 5604673

000000140167

/ÄÑ N 96/ Тел. 4345539

ВИХОВАТЕЛЬ

/ÄÑ N 589/ Тел. 4182035

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

ВИХОВАТЕЛІ

000000140222

/ÄÑ N 150 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 250-84-53. Тел. 2508449

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК 000000140015

000000140171

000000140188

ВИХОВАТЕЛЬ

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

000000140112

/ÄÑ N 61 / Òåë.: 287-33-92. Тел. 2877741

/ÄÑ N 606 (ïð-ò Îáîëîíñüêèé, 39-â)/ Тел. 4123041

000000140118

/ØÄÑ "ßã³äêà" (Íèâêè, Ñâÿòîøèíî, Ëóê'ÿí³âñüêà) / Òåë.: 400-84-17. Тел. 4007055

000000140099

ВИХОВАТЕЛІ

ВИХОВАТЕЛІ

/ÄÍÇ N726 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 526-31-02. Тел. 5261302

/ÄÍÇ N 667 (Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í, Òåðåìêè-2) / Òåë.: 250-27-83. Тел. 2500580

000000140133

/ÄÑ N 753 (âóë. Çàêðåâñüêîãî, 37à, Äåñíÿíñüê. ð-í)/ Тел. 5153093

000000140049

ВИХОВАТЕЛЬ

000000140172

МУЗ. ПРАЦІВНИК

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

/ØÄÑ "Âîëîøêà"/ Тел. 4026457

ВИХОВАТЕЛЬ

/ØÄÑ "Âîëîøêà"/ Тел. 4026457

/ÄÑ N 60 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó/ Тел. 4509339

ВИХОВАТЕЛІ

ВИХОВАТЕЛЬ

/ÄÍÇ N726 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 526-31-02. Тел. 5261302

/Ñâÿòîøèí. äèòÿ÷èé áóäèíîê-³íòåðíàò/ Тел. 4509257

000000140216

/ÄÑ N 780/ Тел. 5301245

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N 439/ Тел. 2578704

/ØÄÑ "Ïëåÿäà" (Äåñíÿíñüêèé ð-í, ˳ñîâèé ìàñèâ) / ç äîøê³ëüíîþ îñâ³òîþ. Тел. 5189770

МЕДСЕСТРА

ВИХОВАТЕЛЬ З ОСВІТОЮ

000000140248

ВИХОВАТЕЛЬ

000000140160

МУЗ. ПРАЦІВНИК

/Êè¿âñüêå ÂÏÓ äåðåâîîáðîáêè / Îñâ³òà ïåäàãîã³÷íà. Тел. 2855170

000000140231

ВИХОВАТЕЛЬ

/Äèòÿ÷èé áóäèíîê "Ìàëÿòêî" / Òåë.: 430-11-19. Тел. 4301125

000000140120

103622010000

ВИХОВАТЕЛЬ 70831101

000000140253

ВИХОВАТЕЛЬ ГУРТОЖИТКУ

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÍÇ N430/ Тел. 4565322

ДЕФЕКТОЛОГ

/ÄÑ N 439/ Тел. 2578704 000000140206

ВЧИТЕЛЬ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ØÄÑ "ªâðîëåíä"/ Тел. 2745425

/ÄÑ N 61 / Òåë.: 287-33-92. Тел. 2877741 000000140105

000000140016

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


26

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ØÄÑ "ßã³äêà" (Íèâêè, Ñâÿòîøèíî, Ëóê'ÿí³âñüêà) / Òåë.: 400-84-17. Тел. 4007055

/ÄÍÇ N 149 (Äàðíèöüêèé ð-í, ì. "Õàðê³âñüêà")/ Тел. 5656008

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

000000140100

/ØÄÑ "Âîëîøêà"/ Тел. 4026457

000000140170

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ 000000140183

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ 000000140168

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ 000000140062

000000140224

000000140185

000000140235

/ÄÑ N159 (ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà")/ Тел. 4841814

000000140232

/ÄÑ N 77 (âóë. Äèìèòð³âñüêà, 68) / (íÿíÿ). Íàòàë³ÿ Âîëîäèìèð³âíà, Тел. (050)3568902

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

000000160137

113471010103

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

ФІЗ. ВИХОВАТЕЛЬ

ОХОРОНЕЦЬ

113541040102

705761010101

000000140078

ФІЗ. ІНСТРУКТОР /ÄÍÇ N726 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 526-31-02. Тел. 5261302

000000140121

ІНСТРУКТОР ЛФК 000000140161

/ÄÍÇ N726 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Тел. 5261302, 5263102

ІНСТРУКТОР З ФІЗ. ВИХОВАННЯ /ÄÑ N 138 / Òåë.: 560-33-21. Тел. 5604673

ОХОРОННИК /"ÊÀÐÀÂÀÍ" / ÄÐ îáîâ'ÿçêîâèé. Ìè ãàðàíòóºìî: ïîñò³éíó ðîáîòó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îïëà÷óâàíó â³äïóñòêó, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, êâàðòàëüí³ ïðå쳿. óïåðìàðêåò "Êàðàâàí", âóë. Ëóãîâà, 12, â³ää³ë óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì. Òåë.\ôàêñ: 461-82-14, 461-82-12. Тел. 4618255

113311020103

000000140174

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÍÇ N726 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 526-31-02. Тел. 5261302

ОХОРОННИК

ОХОРОНЦІ /Êàð'ºðà â BILLA! / Çâåðàòèñÿ äî ìàãàçèí³â ó Êèºâ³ çà òåë.: (050)443-8210, âóë. Ãîëîñ³¿âñüêà, 13à; (050)446-5060, âóë. Ìàëèøêà, 3. Òåë.: (050)074-8244, (066)969-5351, (050)558-2841, (093)031-8222, (095)310-6108. E-mail: jobs@billa.ua Тел. 4961745

ОХОРОНЦІ /Îõîðîííà ô³ðìà / ×îë. â³ä 20 äî 55 ð. Çð³ñò â³ä 175 ñì. Ç\ï äîáîâà äî 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï äåííà â³ä 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï áåç çàòðèìêè. Òåëåôîíóâàòè ö³ëîäîáîâî. Òåë.: 501-61-13, 572-90-38. Тел. 5319541

113181020101

ОХОРОНЦІ ³ä 25 ðîê³â, çð³ñò â³ä 180 ñì. Ç\ï â³ä 220 ãðí. çà äîáó ³ á³ëüøå, áåç çàòðèìîê. Тел. (050)3362963

113331010101

ОХРАНА /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ç\ï îò 180 ãðí â äåíü. Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ (Ëåâûé è Ïðàâûé áåðåã), ã. Áó÷à. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Тел. (067)5478668

112721010108

ОХРАННИК

ОХОРОННИКИ

ОХРАННИК

/Îõîðîííà êîìïàí³ÿ / (÷îëîâ³êè). Ãðàô³ê ðîáîòè: äåííèé òà âàõòà 15\15. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: (093)820-47-00, (097)120-08-26. Тел. 3321401

000000140109

708341010101

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" (063)220-31-95, Тел. (063)2203194

/

Òåë.: 303961010127

/Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)3859556

000000140175

113031020107

000000140058

/ ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâîãî ðåñòîðàíà /  ÒÖ "Îêåàí-Ïëàçà". Ãðàôèê ðàáîòû: ñ 10.00 äî 23.00 (äâà ÷åðåç äâà). Èðèíà Þëüåâíà, Тел. (067)6231003 402801010202

ОХОРОННИКИ

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N 800 / Òåë.: 563-01-46. Тел. 5630145

113171020104

112821020101

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ÄÑ N 138 / Òåë.: 560-33-21. Тел. 5604673

/Íàéá³ëüøà íàö. òîðã³âåëüíà ìåðåæà "ÀÒÁ" / Íàäàºòüñÿ æèòëî. Êîìàíäà ë³äåðà ïðîïîíóº: ñó÷àñíó òà ã³äíó ïëàòíþ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, ðîáîòó ïîðó÷ ç äîìîì. Äîâ³äêè çà òåë.: (044)422-07-50, (095)235-75-97. E-mail: hrkiev@atbmarket.com; hr2kiev@atbmarket.com Тел. (050)3401467

/Îõîðîííà êîìïàí³ÿ "À1" / Ãðàô³ê ðîáîòè: ð³çíèé (â ò.÷. âàõòà). Ç\ï çà ñï³âáåñ³äîþ. Òåë.: (067)296-21-62, (044)481-00-18, (050)389-33-85. Тел. (093)3886964

000000140119

/ØÄÑ "Äèâîñâ³ò"/ Тел. 5408326

11318102

ОХОРОНЦІ

112701020110

/"ѳëüïî" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Öåíòð, (067)223-81-94, 206-53-24; ð-í Îñîêîðêè, 393-19-23, (063)203-43-30; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)238-95-76; ð-í ì. "Äàðíèöÿ", (067)444-01-97; ð-í Áîðùàã³âêà, (067)223-81-90; ð-í ì. "Ïîçíÿêè", (067)547-10-63; ð-í Òðîºùèíà, (067)223-81-77; ð-í ñò. ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", Тел. (067)2237588

113541030104

000000140122

000000140189

ОПЕРАТОР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ (ОХРАНА)

Æåëàþùèé îáó÷àòüñÿ. Òåë.: (050)544-77-10, 2-231-231. Тел. (067)7473992

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

ІНСТРУКТОР З ПЛАВАННЯ 000000140071

/Â êðóïíóþ òîðãîâî-ïðîìûøëåííóþ êîìïàíèþ / Êîìïàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, âûäàåòñÿ ñïåöîäåæäà, áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì. Òåë.: (096)706-57-35. Тел. (050)3031701

Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. Ð-í Îáîëîíñêèé, (067)223-75-88; ð-í Èíäóñòðèàëüíîãî ìîñòà, (067)656-60-21; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)238-95-76; ð-í ì. "Ëåñíàÿ", (067)405-53-11; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)658-35-41; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-63-56; ð-í Òðîåùèíà, (063)203-41-10; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)2175643

/Äèòÿ÷èé áóäèíîê "Ìàëÿòêî" / Тел. 4301125, 4301119

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ÄÍÇ N182/ Тел. 5223955

ИНСПЕКТОР ПО БЕЗОПАСНОСТИ

/ÄÑ N450/ Тел. 5292246

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ÄÑ N 691/ Тел. 5172855

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

000000140166

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /Äèòÿ÷èé ñàäîê N544/ Тел. 4838005

/ÄÍÇ N 667 (Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í, Òåðåìêè-2) / Òåë.: 250-27-83. Тел. 2500580

/ÄÑ N140 (âóë. Ìèõàéë³âñüêà, 24Â) / (1,25 ñòàâêè). Ïîòð³áåí íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Òåë.: 279-05-96. Ëþäìèëà Ãðèãîð³âíà, Тел. (066)7312568

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÍÇ N 599/ Тел. 4520191

ВАРТІВНИК

/ÄÑ N 804 (Îáîëîíñüêèé ð-í, âóë. Áåðåæàíñüêà, 14-À) / Òåë.: 462-30-94. Тел. (050)1433987

000000140164

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N 60 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó/ Тел. 4509339

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

000000140130

/ÄÑ N 606 (ïð-ò Îáîëîíñüêèé, 39-â)/ Тел. 4123041

/ÄÑ N16 (ð-í Ïîä³ë)/ Тел. 4250465

/ÄÑ N 678 (âóë. Âîëãîäîíñüêà, 77) / Òåë.: 566-34-27. Тел. 5663544

000000140152

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N 669/ Тел. 4030253

000000140201

ОХРАННИК /"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / Ìóæ. äî 40 ëåò. Ðîñò 180 ñì. ÃÐ: 3\3. Óðîâåíü ç\ï âûñîêèé + ïðåìèÿ + ôîðìà + îáåäû. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340 709761020101

99991011

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 17 ãðóäíÿ 2012 ð.


27

ÎÕÎÐÎÍͲ ÏÎÑËÓÃÈ

70984101

ОХРАННИК

ОХРАННИКИ

/ êîìïàíèþ (äëÿ ñåòè ìàãàçèíîâ) / Óñëîâèÿ ðàáîòû: âîçìîæíà ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü, îïëà÷èâàåìûé îòïóñê, áîëüíè÷íûé, îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, ïåðñïåêòèâà ðîñòà. Ðàáîòà â ã. Êèåâå. Òåë.: 495-1085, 371-1812. Òåë.\ôàêñ: 495-1082. E-mail: job@d-g.ua Тел. 3711813

/Îõðàííîå Ïð-òèå "Àëüôà-Ùèò" / Êîìàíäèðîâêè. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932

113011020104

112441020102

ОХРАННИКИ íà àâòîïàðêèíã. Âîçðàñò îò 30 äî 55 ëåò. Тел. (097)7267678, (093)3777390 708661010101

ОХРАННИКИ /Îõðàííîå Ïð-òèå "Àëüôà-Ùèò" / íà ðàáîòó ïî Êèåâó. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932

ОХРАННИКИ

70834101

Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. Ð-í Îáîëîíñêèé, (067)223-75-88; ð-í Èíäóñòðèàëüíîãî ìîñòà, (067)656-60-21; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)238-95-76; ð-í ì. "Ëåñíàÿ", (067)405-53-11; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)658-35-41; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-63-56; ð-í Òðîåùèíà, (063)203-41-10; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)2175643

112441020101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 17 ãðóäíÿ 2012 ð.

113541040107

Требются

ТРЕБУЮТСЯ

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ Режимыработы:сти\двое, ночные,дневные,вахты. З\пот100до300рнзасмен. Адрес:м."Левобережная", л.М.Расовой,19,оф.1104

Òåë.:

233-81-04, 517-42-54 11860101

ОХРАННИКИ (возраст 20-50 лет). Режим работы: сти\двое. З\п 1800 рн.

Òåë.: 403-00-94, (067)259-84-14 70744101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


28

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

11244102

40272101

КАСИРОПЕРАТОР /Áîóë³íã-êëóá / Ñò. ì. "Øóëÿâñüêà", âóë. Ãåòüìàíà, 6, ì-í "ÌåãàÌàðêåò" (â³ää³ë ïåðñîíàëó). Òåë.: 200-15-10. Тел. 2001533

709631020103

КАСИРИ 70920102

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 11 ТОРГОВЕЛЬНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ

11282102

ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ наавтопар ин

Возраст от 30 до 55 лет Тел. (097)726-76-78,

(093)377-73-90

ОХРАННИКИ НА ВАХТУ В КИЕВ Ìóæ.\æåí. 18-55 ëåò, áåç ÎÐ. Ç\ï 3000 ãðí çà íåäåëþ. ÃÐ: 7\7, 14\14. Âûïëàòà åæåíåäåëüíî ëèáî 450 ãðí\ñìåíà (îïëàòà åæåäíåâíî). Ðàáîòà â îòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè. Æèëüå, ïèòàíèå ïðåäîñòàâëÿåì. Òåë.: (044)383-06-02. Тел. (098)9631102 708861010000

70866101

ПОТРІБНІ ОХОРОНЦІ

ОХРАННИКИ / ñåòü ïðîä. ìèíè-ìàðêåòîâ "ÂÅËÈÊÈÉ Â²Ç" / Òåë.: 405-05-83, 405-80-20, 273-20-31. Тел. (063)7811649

117811020101

ОХРАННИКИ Ðåæèìû ðàáîòû: ñóòêè\äâîå, íî÷íûå, äíåâíûå, âàõòû. Ç\ï îò 100 äî 300 ãðí çà ñìåíó. Àäðåñ: ì. "Ëåâîáåðåæíàÿ", óë. Ì. Ðàñêîâîé, 19, îô. 1104. Òåë.: 233-81-04. Тел. 5174254

118601010101

ОХРАННИКИ (âîçðàñò 20-50 ëåò). Ðåæèì ðàáîòû: ñóòêè\äâîå. Ç\ï 1800 ãðí. Òåë.: 403-00-94. Тел. (067)2598414

707441010101

ОХРАННИКИ /Íà Ïð-òèå / Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: 044-383-72-20, 098-674-61-01, 093-745-55-68, Тел. (099)3291006

Âàõòà, ïîäîáîâî â îô³ñè, ãðîìàäñüêå õàð÷óâàííÿ, ñêëàäè. Æèòëî áåçêîøòîâíî (âàõòà) + ñïåöîäÿã. Ìîæëèâå õàð÷óâàííÿ. Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (093)210-82-56, (068)364-61-68. Тел. 3624361 708931110000

/Íà ϳä-âî / ³ä 270 ãðí\äåíü + ïðåì³ÿ, ÄÐ íåîáîâ'ÿçêîâèé. Ç ïåðñïåêòèâîþ ðîáîòè çà êîðäîíîì. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî. Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00, êð³ì íåä³ë³. Ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè" (âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64), (063)876-66-52. Тел. (068)5302620

708691020101

АДМІНІСТРАТОР ТОРГОВОГО ЗАЛУ /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)3859556

113031020110

ГАСТРОНОМИСТ /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ (Ëåâûé è Ïðàâûé áåðåã), ã. Áó÷à. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Тел. (067)5478668

112721010105

КАСИР Íà ðîáîòó çàïðîøóþòüñÿ:

ÎÕÎÐÎÍÖ² ³ä 25 ðîê³â, çð³ñò â³ä 180 ñì. Ç\ï â³ä 220 ãðí çà äîáó ³ á³ëüøå, áåç çàòðèìîê.

Òåë.(050)336-29-63 11333101

/"ѳëüïî" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Öåíòð, (067)223-81-94, 206-53-24; ð-í Îñîêîðêè, 393-19-23, (063)203-43-30; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)238-95-76; ð-í ì. "Äàðíèöÿ", (067)444-01-97; ð-í Áîðùàã³âêà, (067)223-81-90; ð-í ì. "Ïîçíÿêè", (067)547-10-63; ð-í Òðîºùèíà, (067)223-81-77; ð-í ñò. ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", Тел. (067)2237588

113541030102

КАСИР ТОРГОВЕЛЬНОГО ЗАЛУ /"ÊÀÐÀÂÀÍ" / ÄÐ íå îáîâ'ÿçêîâèé. Ìè ãàðàíòóºìî: ïîñò³éíó ðîáîòó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îïëà÷óâàíó â³äïóñòêó, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, êâàðòàëüí³ ïðå쳿. óïåðìàðêåò "Êàðàâàí", âóë. Ëóãîâà, 12, â³ää³ë óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì. Òåë.\ôàêñ: 461-82-14, 461-82-12. Тел. 4618255

709271020102

ОХРАННИКИ Ç\ï 3000-5700 ãðí. Âàõòà, 1\2, 1\3, 2\4, äíåâíûå ñìåíû, íî÷íûå ñìåíû. Òåë.: (095)710-33-78, (096)055-77-94. Тел. 2532354

113311020101

709521010101

/Íîâèé ã³ïåðìàðêåò "ÊÀÐÀÂÀÍ" (Áîðùàã³âêà) / Ç\ï â³ä 2800-3000 ãðí. Ìè ïðîïîíóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, íàâ÷àííÿ çà ðàõóíîê êîìïàí³¿ (äîñâ³ä ðîáîòè íåîáîâ'ÿçêîâèé). Ç ïèòàíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ çâåðòàòèñü çà àäðåñîþ: âóë. ѳì'¿ Ñîñí³íèõ, 17 (Áîðùàã³âêà). Òåë.: (044)207-33-60, (050)380-26-75. Тел. (050)3802747

113251020101

КАСИРИ /"ÌåãàÌàðêåò" íà Ñîëîì'ÿíö³ / - äî 35 ðîê³â, áàæàíî ÄÐ, ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 7\7 äí³â. Ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ì. "Âîêçàëüíà", â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà, 3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Тел. (099)1412653

111731020124

КАСИРИ /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / Ìîæëèâî ðîáîòà íà íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)3859556

113031020102

КАССИР / ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâîãî ðåñòîðàíà /  ÒÖ "Îêåàí-Ïëàçà". Ãðàôèê ðàáîòû: ñ 10.00 äî 23.00 (äâà ÷åðåç äâà). Èðèíà Þëüåâíà, Тел. (067)6231003

402801010203

КАССИР /"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / Ìóæ.\æåí. äî 45 ëåò. Ãðàôèê: 7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé+ïðåìèÿ+ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

709761020106

КАССИРЫ Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. Ð-í Îáîëîíñêèé, (067)223-75-88; ð-í Èíäóñòðèàëüíîãî ìîñòà, (067)656-60-21; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)238-95-76; ð-í ì. "Ëåñíàÿ", (067)405-53-11; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)658-35-41; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-63-56; ð-í Òðîåùèíà, (063)203-41-10; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)2175643 113541040105

99990506

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 17 ãðóäíÿ 2012 ð.


29

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

11290101

11331102

11321102

11338102

КАССИРЫ

КАССИРЫ

/ ñåòü ïðîä. ìèíè-ìàðêåòîâ "ÂÅËÈÊÈÉ Â²Ç" / Òåë.: 405-05-83, 405-80-20, 273-20-31. Тел. (063)7811649

Ãèáêèé ãðàôèê (âûáîð ðàáî÷èõ äíåé). Ç\ï îò 3300 ãðí\ìåñ., âûïëàòà åæåíåäåëüíî. Òåë.: (093)963-66-55, (097)908-32-22. Тел. 4852248

КОНТРОЛЕР КАСИР

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ УСЛУГ

113211040101

117811020103

/"ÌåãàÌàðêåò" íà Ñîëîì'ÿíö³ / - äî 35 ðîê³â, áàæàíî ÄÐ, ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 5\5 äí³â. Ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ì. "Âîêçàëüíà", â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà, 3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Тел. (099)1412653

40275101

Îôèñíàÿ ðàáîòà, áåñïëàòíîå îáó÷åíèå. Îò 4500 ãðí + áîíóñû. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)5063066 708921010000

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ èíòåðíåò-ïðîäóêòîâ. Îáÿçàííîñòè: ïðîäàæà óñëóã èíåò-ïðîäóêòîâ, çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ, âåäåíèå êëèåíòîâ. ÃÐ: ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00, ñá, âñ - âûõîäíûå. Îáùàÿ ïëàíèðóåìàÿ ç\ï â ìåñÿö: îò 5000 ãðí. Òåððèòîðèàëüíî: 10 ìèí. îò ì. "Ëóêüÿíîâñêàÿ". Тел. 2474796

111731020125

708251030101

11317102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 17 ãðóäíÿ 2012 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


30

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

70869102

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ

ПРОДАВЕЦКАССИР

/Îòêðûòèå ôèëèàëà òîðãîâîé êîìïàíèè / Ç\ï îò 4000 ãðí. Òåë.: 540-4-540, (067)675-27-70. Тел. (050)6276704

/ êîìïàíèþ (äëÿ ñåòè ìàãàçèíîâ) / Óñëîâèÿ ðàáîòû: âîçìîæíà ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü, îïëà÷èâàåìûé îòïóñê, áîëüíè÷íûé, îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, ïåðñïåêòèâà ðîñòà. Ðàáîòà â ã. Êèåâå. Òåë.: 495-1085, 371-1812. Òåë.\ôàêñ: 495-1082. E-mail: job@d-g.ua Тел. 3711813

301461030101

МЕРЧЕНДАЙЗЕР 11354103

/Îòêðûòèå ôèëèàëà òîðãîâîé êîìïàíèè / Ç\ï îò 2500 ãðí. Òåë.: 540-4-540, (067)675-27-70. Тел. (050)6276704

301461030107

ОБВАЛЬЩИКИ Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. Ð-í Îáîëîíñêèé, (067)223-75-88; ð-í Èíäóñòðèàëüíîãî ìîñòà, (067)656-60-21; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)238-95-76; ð-í ì. "Ëåñíàÿ", (067)405-53-11; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)658-35-41; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-63-56; ð-í Òðîåùèíà, (063)203-41-10; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)2175643

113541040103

113011020102

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ /Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55. Тел. (095)7180074

708801020101

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ /Â ìàãàçèí îäåæäû "Ëàãðàíä" / Æåë. æåíùèíà îò 25-45 ëåò, ÎÐ îáÿçàòåëåí. Ç\ï +%. E-mail: Natakiev80@mail.ru Тел. (093)7826730

708831010101

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ ì\ï èçäåëèé. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé. Òåë.: (067)798-99-69, (066)353-84-19. Тел. (067)2361926

ПРАЦІВНИКИ ТОРГІВЛІ (ПРОДАВЦІ, ПРОДАВЦІ КОНСУЛЬТ.)

709421010101

Äîïîìîãà ç æèòëîì. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (099)546-68-93, 362-43-61. Тел. (068)3646168 708931050000

ПРИЙМАЛЬНИКИ ТОВАРУ /Íîâèé ìàãàçèí íà Ñîëîì'ÿíö³ / Ñòàá³ëüíà îïëàòà ïðàö³. Ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè. Çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì. Ïðîôåñ³éíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)507-20-96, Тел. (044)5831719

113511020101

ПРОДАВЕЦ æåíñêîé îäåæäû è îáóâè. Òðåáîâàíèÿ: ïðèÿòíîé âíåøíîñòè, êîììóíèêàáåëüíîñòü, ãðàìîòíàÿ ðå÷ü, ÎÐ. Тел. (099)5018807

402721010101

ПРОДАВЕЦ /"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / Ìóæ.\æåí. äî 40 ëåò. Ãðàôèê: 7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé+ïðåìèÿ+îáåäû+ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340 709761020107

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ Ìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû. Ç\ï 3000 ãðí + %. Òåë.: (098)070-01-47. Тел. (095)9106107 707801110000

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ / êîìïàíèþ (äëÿ ñåòè ìàãàçèíîâ) / Óñëîâèÿ ðàáîòû: âîçìîæíà ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü, îïëà÷èâàåìûé îòïóñê, áîëüíè÷íûé, îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, ïåðñïåêòèâà ðîñòà. Ðàáîòà â ã. Êèåâå. Òåë.: 495-1085, 371-1812. Òåë.\ôàêñ: 495-1082. E-mail: job@d-g.ua Тел. 3711813

113011020103

ПРОДАВЕЦЬ /"ѳëüïî" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Öåíòð, (067)223-81-94, 206-53-24; ð-í Îñîêîðêè, 393-19-23, (063)203-43-30; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)238-95-76; ð-í ì. "Äàðíèöÿ", (067)444-01-97; ð-í Áîðùàã³âêà, (067)223-81-90; ð-í ì. "Ïîçíÿêè", (067)547-10-63; ð-í Òðîºùèíà, (067)223-81-77; ð-í ñò. ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", Тел. (067)2237588 113541030101

70976102

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 17 ãðóäíÿ 2012 ð.


31

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

11272101

ПРОДАВЕЦЬ

ПРОДАВЦЫ

/Êàð'ºðà â BILLA! / Ç\ï â³ä 2000 ãðí. Òåë.: (050)443-8210, âóë. Ãîëîñ³¿â., 13à; (050)446-5060, âóë. Ìàëèøêà, 3. Âóë. Ãðèøêà, 3, (050)469-5744; âóë. Ïåòðîïàâ., 2, (050)411-4049; ïð-ò Ìàÿêîâ., 85, (050)310-5596, Áåñàðàá. ïë., 2, (050)359-4433; âóë. Òðîñòÿíåöüêà, 1-À, (050)387-5500; ïð-ò Ïîâ³òðîôëîò., 56-À, (050)417-5060; Ëüâ³âñüêà ïë., 8-Á, (050)387-7867. jobs@billa.ua Тел. 4961745

Âûêëàäêà òîâàðà - ãàñòðîíîìèÿ, îâîùíîé, ðûáíûé, ìÿñíîé îòäåëû. Ãèáêèé ãðàôèê (âûáîð ðàáî÷èõ äíåé). Ç\ï åæåíåäåëüíî. Òåë.: (093)963-66-55, (097)908-32-22. Тел. 4852248

112701020104

ПРОДАВЕЦЬКОНСУЛЬТАНТ /"ÊÀÐÀÂÀÍ" / ÄÐ íå îáîâ'ÿçêîâèé. Ìè ãàðàíòóºìî: ïîñò³éíó ðîáîòó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îïëà÷óâàíó â³äïóñòêó, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, êâàðòàëüí³ ïðå쳿. óïåðìàðêåò "Êàðàâàí", âóë. Ëóãîâà, 12, â³ää³ë óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì. Òåë.\ôàêñ: 461-82-14, 461-82-12. Тел. 4618255

113311020102

ПРОДАВЕЦЬКОНСУЛЬТАНТ (æ³í., 19-35 ðîê³â). Çàïðîøóº ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÊÎÑÌÎ". Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Тел. (067)2398152

11301102

113211020101

ПРОДАВЦЫ /Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü êîñìåòèêè / â ìàãàçèíû "BROCARD", "Watsons", "ÊÎÑÌÎ". Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Ç\ï: îò 3000 ãðí. Çâîíèòü: ïí-ïò, 9.00-18.00. Òåë.: (044)496-18-31,(050)338-98-97, (050)382-38-48, (050)380-88-97, Тел. (050)4405631, (093)5375092

112901010101

ПРОДАВЦІ /Íàéá³ëüøà íàö. òîðã³âåëüíà ìåðåæà "ÀÒÁ" / Íàäàºòüñÿ æèòëî. Êîìàíäà ë³äåðà ïðîïîíóº: ñó÷àñíó òà ã³äíó ïëàòíþ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, ðîáîòó ïîðó÷ ç äîìîì. Äîâ³äêè çà òåë.: (044)422-07-50, (095)235-75-97. E-mail: hrkiev@atbmarket.com; hr2kiev@atbmarket.com Тел. (050)3401467

11173102

113171020105

112711020101

ПРОДАВЦІ

ПРОДАВЦЫ Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. Ð-í Îáîëîíñêèé, (067)223-75-88; ð-í Èíäóñòðèàëüíîãî ìîñòà, (067)656-60-21; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)238-95-76; ð-í ì. "Ëåñíàÿ", (067)405-53-11; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)658-35-41; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-63-56; ð-í Òðîåùèíà, (063)203-41-10; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)2175643

113541040106

ПРОДАВЦЫ / ñåòü ïðîä. ìèíè-ìàðêåòîâ "ÂÅËÈÊÈÉ Â²Ç" / Òåë.: 405-05-83, 405-80-20, 273-20-31. Тел. (063)7811649

/Íîâèé ìàãàçèí íà Ñîëîì'ÿíö³ / Ñòàá³ëüíà îïëàòà ïðàö³. Ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè. Çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì. Ïðîôåñ³éíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)507-20-96, Тел. (044)5831719

11781102

113511020108

ПРОДАВЦІ /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / Ìîæëèâî ðîáîòà íà íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)3859556

11321104

113031020105

117811020102

ПРОДАВЦЫ /"Ìîá³ëüí³ ô³øêè" / Ìîæíî áåç ÎÐ, 20-27 ëåò. Îáó÷åíèå, êàðüåðíûé ðîñò, äðóæíûé êîëëåêòèâ. Ç\ï 3500 (ñòàâêà + ïðîöåíòû). Òåë.: (044)459-11-11, (096)333-33-33. Çâîíèòü ñ 9.30 äî 18.30. Тел. (095)3333333

ПРОДАВЦІ КОНСУЛЬТАНТИ /Êîìïàí³ÿ "ÀÃÀÒ²Ñ" / ÄÐ íå îáîâ'ÿçêîâèé. Íàâ÷àííÿ â ïðîöåñ³ ðîáîòè. Êàð'ºðíå òà ïðîôåñ³éíå çðîñòàííÿ. Ç\ï â³ä 4100 ãðí (âèïëàòà ùîòèæíåâà). Òåë.: 456-80-63. Тел. (096)7717737

709241020101

707461020101

70874102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 17 ãðóäíÿ 2012 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


32

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

11303102

ПРОДАВЦІ ПРОД. ТОВАРІВ

11325102

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

/"ÌåãàÌàðêåò" íà Ñîëîì'ÿíö³ / (ãàñòðîíîì³ÿ) - äî 40 ð., áàæàíî ÄÐ, ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 7\7 äí³â. Ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ì. "Âîêçàëüíà", â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïë. ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà, 3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Тел. (099)1412653

111731020114

ПРОДАВЦІ ПРОМОУТЕРИ /³ää³ë ïàðôóìå𳿠êîìïàí³¿ "Perfums Bar" / ̳ñöå ðîáîòè: ïåðåõ³ä ñò. ì. "Ïàëàö Óêðà¿íà". ÃÐ: 3\3. Ç\ï 3000 ãðí\13 äí³â. Òåë.: (097)016-28-40. Тел. (093)6483602

709681010101

СРОЧНО! НАБОР СОТРУДНИКОВ

11271102

ñî çíàíèåì àíãëèéñêîãî, ôðàíöóçñêîãî, àðàáñêîãî, êèòàéñêîãî ÿçûêîâ. Òðåáîâàíèÿ: ñàìîñòîÿòåëüíîñòü, öåëåóñòðåìëåííîñòü, ñïîñîáíîñòü ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ. ÂÎ, áàçîâîå çíàíèå ÏÊ. Âûñîêàÿ ç\ï + %. Ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)5063066

Ç\ï âûñîêàÿ. Òåë.: (063)108-60-90, (099)542-30-76. Тел. (094)9260961 707491070000

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ Ç\ï 4300 ãðí + %. Âîçðàñò 18-40 ëåò, ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Ç\ï åæåäíåâíî. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: 383-12-13, 383-13-10, (098)815-40-02 (ðàáîòîäàòåëü). Тел. (093)7760028

708021010101

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ /Ôàáðèêà ïå÷åíüÿ "Áîðçíà" / ïî ã. Êèåâó äëÿ ïîèñêà íîâûõ êëèåíòîâ. Ç\ï 3000-5000 ãðí. Тел. 2462988

402781010101

ФАХІВЦЯМ, ЯКИМ ЗА 55 Âèäàâíè÷à ô³ðìà ïðîïîíóº ïîñò³éíó ðîáîòó êîíñóëüòàíòîì ïî ðåêëàì³. Íàø³ ïðîïîçèö³¿: ðîáîòà â îô³ñ³ (òåëåôîí, ²íòåðíåò), íàâ÷àííÿ çà ðàõóíîê êîìïàí³¿, ç\ï 2000 ãðí + %. Âèìîãè: áàæàíî åêîíîì³÷íà àáî ãóìàí³òàðíà îñâ³òà, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, áàæàííÿ ïðàöþâàòè ³ çàðîáëÿòè. ÃÐ: ïí-ïò (9.00-18.00). ì. "Øóëÿâñüêà". Òåë.: 453-35-11. Тел. 4533512

110931040101

708921020000

СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦЬ (æ³í., 19-35 ðîê³â). Çàïðîøóº ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÊÎÑÌÎ". Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Тел. (067)2398152

112711020103

ТОВАРОВЕД / ñåòü ïðîä. ìèíè-ìàðêåòîâ "ÂÅËÈÊÈÉ Â²Ç" / Òåë.: 405-05-83, 405-80-20, 273-20-31. Тел. (063)7811649 117811020105

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ Ç\ï 3000 ãðí. Òåë.: (098)070-01-47. Тел. (095)9106107

70883101

707801100000

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ /Îòêðûòèå ôèëèàëà òîðãîâîé êîìïàíèè / Ç\ï îò 4000 ãðí. Òåë.: 244-95-78, (067)673-97-77. Тел. (093)4891265 301461040102

11351102

ÐÀÁÎÒÀ

Фабриапеченья "Борзна"прилашает напостояннюработ:

ÒÎÐÃÎÂÎÃÎ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËß по.Киев дляпоисановых лиентов.З\п3000-5000рн.

Òåë.: 246-29-88 40278101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 17 ãðóäíÿ 2012 ð.


33

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ РАБОТНИКИ НА СКЛАД /Íîâàÿ òîðãîâîñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55. Тел. (095)7180074

708801020107

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

КЛАДОВЩИК /ÌåãàÌàðêåò íà Íîâîîáóõîâñêîé / ÃÐ: 7\7. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ìû ïðåäëàãàåì: äîñòîéíóþ, ñòàáèëüíóþ ç\ï, âîçìîæíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî äîõîäà, îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, æèëüå. Àäðåñ: ñò. ì. "Âûäóáè÷è", Íîâî-Îáóõîâñêîå øîññå, ñ. Õîäîñååâêà, ìàðøðóòíîå òàêñè N309, ìàãàçèí "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: (098)985-19-46. Тел. (044)2004261

113381020102

КЛАДОВЩИК

АДМИНИСТРАТОР /"ÓÐÞÊ" Óçáåêñêàÿ ÷àéõàíà / Òåë.: 235-14-29. Тел. (093)6871414

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ЭЛЕКТРО МОНТАЖНИК /ÏÀÒ "Êèåâãàç" / (V ðàçðÿä). Òåë.: (067)502-22-94. Тел. 4988696

Ç\ï 3000 ãðí + ïðåìèÿ. Òåë.: (098)070-01-47. Тел. (095)9106107

707961010101

АДМИНИСТРАТОРЫ

70922101

/Ðåñòîðàí â öåíòðå ãîðîäà / ñ ÎÐ îò 3-õ ëåò. Óë. Ñàãàéäà÷íîãî, 6-À. Тел. 4250109

ОТЕЛЮНАВОДЕТРЕБУЕТСЯ

Опытработысбан етамиис составлениемменю.Официальное трдостройство.З\пдооворная.

БАРМЕН

113691010104

ØÅÔ-ÏÎÂÀÐ (ÏÎÂÀÐ)

709591010102

/Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / Òåë.: (063)220-31-95, Тел. (063)2203194

Òåë. : (050)469-20-02 E-mail: shiphotel.bkh@gmail.com 303961010130

707801070000

70894102

КЛАДОВЩИКИ

БАРМЕН

/Â êðóïíóþ òîðãîâîïðîìûøëåííóþ êîìïàíèþ / Êîìïàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, âûäàåòñÿ ñïåöîäåæäà, áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì. Òåë.: (096)706-57-35. Тел. (050)3031701

/"ÊÀÐÀÂÀÍ" / Ìè ãàðàíòóºìî: ïîñò³éíó ðîáîòó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îïëà÷óâàíó â³äïóñòêó, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, êâàðòàëüí³ ïðå쳿. óïåðìàðêåò "Êàðàâàí", âóë. Ëóãîâà, 12, â³ää³ë óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì. Òåë.\ôàêñ: 461-82-14, 461-82-12. Тел. 4618255

/Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)3859556

113031020114

113311020104

113471010101

КОНДИТЕРИ

КОМІРНИК

БАРМЕН

/ÄÑ N 150 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 250-84-53. Тел. 2508449

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / ñ ÎÐ. Ç\ï äîñòîéíàÿ. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Èðèíà, Тел. (050)3560005

000000180116

708461020104

КОМІРНИК /ÄÑ N 800 / Òåë.: 563-01-46. Тел. 5630145

КОНДИТЕР

БАРМЕН 000000180061

99991252

/"Á²ËÜØÎÂÈÊ" / íà áàð. Ñò. ì. "Øóëÿâñêàÿ", óë. Ãåòüìàíà, 6. Òåë.: (067)408-19-89. Тел. 2061323

708581010204

БАРМЕНЫ /"ÓÐÞÊ" Óçáåêñêàÿ ÷àéõàíà / Òåë.: 235-14-29. Тел. (093)6871414

707961010103

БАРМЕНЫ

/Íîâèé ìàãàçèí íà Ñîëîì'ÿíö³ / Ñòàá³ëüíà îïëàòà ïðàö³. Ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè. Çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì. Ïðîôåñ³éíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)507-20-96, Тел. (044)5831719

113511020111

КУХАР /Êàð'ºðà â BILLA! / Ç\ï â³ä 2500 ãðí. Òåë.: (050)443-8210, âóë. Ãîëîñ³¿â., 13à; (050)446-5060, âóë. Ìàëèøêà, 3. Âóë. Ãðèøêà, 3, (050)469-5744; âóë. Ïåòðîïàâ., 2, (050)411-4049; ïð-ò Ìàÿêîâ., 85, (050)310-5596, Áåñàðàá. ïë., 2, (050)359-4433; âóë. Òðîñòÿíåöüêà, 1-À, (050)387-5500; ïð-ò Ïîâ³òðîôëîò., 56-À, (050)417-5060; Ëüâ³âñüêà ïë., 8-Á, (050)387-7867. jobs@billa.ua Тел. 4961745

112701020106

/Â ýëèòíûé ðåñòîðàí / Ç\ï âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Àäðåñ: Ïîäîëüñêèé ð-í, óë. Ëåñîçàùèòíàÿ, 6. Òåë.: 454-27-86. Тел. 4542787

КУХАР /Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N 18 / Òåë.: 235-31-16, 235-40-56. Тел. 2354324

000000200146

707811010108

11347101

КАССИРЫ

КУХАР

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / ñ ÎÐ. Ç\ï äîñòîéíàÿ. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Èðèíà, Тел. (050)3560005

/ÄÑ N 375/ Тел. 2434636

708461020105

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ОФИЦИАНТЫ /Ðåñòîðàí âîñòî÷íîé êóõíè / Âîçðàñò äî 25 ëåò. Àäðåñ: óë. Ñåìåíà Ñêëÿðåíêî, 9. Îðèåíòèð: ÷åðåç äîðîãó îò ñàëîíà "Àèñ". Тел. (050)8405252 402701010101

000000200091

КУХАР /ÄÍÇ N 667 (Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í, Òåðåìêè-2) / Òåë.: 250-27-83. Тел. 2500580

000000200135

КУХАР /ÄÑ N 150 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 250-84-53. Тел. 2508449

000000200113

11859102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 17 ãðóäíÿ 2012 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


34

ÐÅÑÒÎÐÀÍ. Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×., ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ

11243104

КУХАР /Äèòÿ÷à ³íôåêö³éíà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ/ Тел. 4833841

/ÄÑ N 452 (âóë. Åíòóç³àñò³â, 41\2)/ Тел. 2950659

КУХАР

КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК

/ÄÑ N 94 ñàíàòîðíîãî òèïó (âóë. Äðàéçåðà, 30á)/ Тел. 5150563

/Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé øïèòàëü ³íâàë³ä³â ÂÂÂ/ Тел. 4319556

000000200021

000000200218

70846102

70781101

КУХАР /ÄÑ N35/ Тел. 2724101

КУХАР /ÄÍÇ N182/ Тел. 5223955

000000200238

КУХАР

000000200190

КУХАР

/ÄÑ N450/ Тел. 5292246

МАНГАЛЬЩИКИ

КУХАР

КУХАР

113511020104

000000200080

/ÄÑ N 452 (âóë. Åíòóç³àñò³â, 41\2)/ Тел. 2950659

/ÄÑ N 800 / Òåë.: 563-01-46. Тел. 5630145

КУХАР

КУХАР

/ÄÑ N 589/ Тел. 4182035

000000200084

000000200060

000000200045

/ÄÑ N 678 (âóë. Âîëãîäîíñüêà, 77) / Òåë.: 566-34-27. Тел. 5663544

000000200153

/Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé øïèòàëü ³íâàë³ä³â ÂÂÂ/ Тел. 4319556

000000200041

КУХАР /ØÄÑ "Çîä³àê" / Òåë.: 573-15-67. Тел. 5729834

000000200181

КУХАР /ÄÑ N323 / (Øåâ÷åíê³âñüêèé ð-í, ì. "Ñèðåöü", ì. "Äîðîãîæè÷³"). Тел. 4405411

000000200259

КУХАР 000000200226

КУХАР /ÄÍÇ N 599/ Тел. 4520191 000000200187

ÐÀÁÎÒÀ

КУХАРІ /Íîâèé ìàãàçèí íà Ñîëîì'ÿíö³ / Ñòàá³ëüíà îïëàòà ïðàö³. Ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè. Çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì. Ïðîôåñ³éíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)507-20-96, Тел. (044)5831719

113511020110

/ÄÑ N 60 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó/ Тел. 4509339

КУХАР /̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N5 (âóë. Ôðóíçå, 107)/ Тел. 4681240 000000200124

КУХАРІ /ÄÑ N 74/ Тел. 4437017

/Â ýëèòíûé ðåñòîðàí / ÎÐ îò 5 ëåò. Ç\ï âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Àäðåñ: Ïîäîëüñêèé ð-í, óë. Ëåñîçàùèòíàÿ, 6. Òåë.: 454-27-86. Тел. 4542787

707811010103

/ÄÍÇ N 149 (Äàðíèöüêèé ð-í, ì. "Õàðê³âñüêà")/ Тел. 5656008

КУХАР

КУХАР

40273101

КУХОННІ ПРАЦІВНИКИ

КУХАР

/ÄÑ N 436/ Тел. 4302166

Тел.206-30-40

000000200125

/ÄÑ N337 (âóë. Áóä³âåëüíèê³â, 24à)/ Тел. 2927172

КУХАР

Режимработы:с9.00до20.00. З\пдостойная..Киев, м."Возальная",л.Гайдара,6

/̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N5 (âóë. Ôðóíçå, 107)/ Тел. 4681240

КУХАР

000000200239

000000200203

ÎÔÈÖÈÀÍÒ

КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК

/Íîâèé ìàãàçèí íà Ñîëîì'ÿíö³ / Ñòàá³ëüíà îïëàòà ïðàö³. Ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè. Çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì. Ïðîôåñ³éíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)507-20-96, Тел. (044)5831719

000000200014

ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

000000200039

/ÄÑ N 141 (âóë. Áàñåéíà, 15-À)/ Тел. 2876897

000000200245

70982101

000000200242

/ÄÑ N 312 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåðì³íîâî!!! Тел. 5254180

000000200044

11243101

40270101

КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК

МОЙЩИЦА ПОСУДЫ / ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâîãî ðåñòîðàíà /  ÒÖ "Îêåàí-Ïëàççà". Ãðàôèê ðàáîòû: ñ 10.00 äî 23.00 (äâà ÷åðåç äâà). Ìèõàèë, Тел. (067)1343497 402801010103

ОБВАЛЮВАЛЬНИКИ М'ЯСА /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)3859556 113031020109

ОБРОБЛЮВАЧІ М'ЯСА /Íîâèé ìàãàçèí íà Ñîëîì'ÿíö³ / Ñòàá³ëüíà îïëàòà ïðàö³. Ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè. Çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì. Ïðîôåñ³éíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)507-20-96, Тел. (044)5831719 113511020102

000000200126

КУХАРІ, ПОМІЧНИКИ КУХАРІВ, КУХОННІ ПРАЦІВНИКИ

ОБРОБЛЮВАЧІ РИБИ

Îïëàòà ïîãîäèííà. Ç\ï ùîòèæíåâî. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (099)546-68-93, (093)210-82-56. Тел. 3624361

/Íîâèé ìàãàçèí íà Ñîëîì'ÿíö³ / Ñòàá³ëüíà îïëàòà ïðàö³. Ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè. Çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì. Ïðîôåñ³éíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)507-20-96, Тел. (044)5831719

708931010000

113511020103

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 17 ãðóäíÿ 2012 ð.


35

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

70796101

ОФИЦИАНТ

ПЕКАРЬ

/ ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâîãî ðåñòîðàíà /  ÒÖ "Îêåàí-Ïëàççà". Ãðàôèê ðàáîòû: ñ 10.00 äî 23.00 (äâà ÷åðåç äâà). Ìèõàèë, Тел. (067)1343497

/Íà ïðîèçâîäñòâî / (æåë. ìóæ.). Ç\ï îò 4000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68. Çâîíèòü äî 16.00. Тел. 4927253

402801010102

112431040101

ОФИЦИАНТ /"Á²ËÜØÎÂÈÊ" / íà áàð. Ñò. ì. "Øóëÿâñêàÿ", óë. Ãåòüìàíà, 6. Òåë.: (067)408-19-89. Тел. 2061323

708581010202

ОФИЦИАНТКИ

ПЕКАРІ /Íîâèé ìàãàçèí íà Ñîëîì'ÿíö³ / Ñòàá³ëüíà îïëàòà ïðàö³. Ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè. Çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì. Ïðîôåñ³éíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)507-20-96, Тел. (044)5831719

113511020109

/Àðò-êëóá â öåíòðå ãîðîäà / Ç\ï âûñîêàÿ. Òåë.: (098)316-88-93. Тел. (067)2093790

709291020102

ОФИЦИАНТЫ /Ðåñòîðàí â öåíòðå ãîðîäà / ñ ÎÐ è áåç ÎÐ. Óë. Ñàãàéäà÷íîãî, 6-À. Тел. 4250109

709591010101

ОФИЦИАНТЫ /"ÓÐÞÊ" Óçáåêñêàÿ ÷àéõàíà / Òåë.: 235-14-29. Тел. (093)6871414

707961010102

ОФИЦИАНТЫ /Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / (íå ñòóäåíòû ñòàöèîíàðà). Ç\ï äîñòîéíàÿ. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Èðèíà, Тел. (050)3560005

708461020103

ОФИЦИАНТЫ

ПИЦЦЕЙОЛА / ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâîãî ðåñòîðàíà /  ÒÖ "Îêåàí-Ïëàççà". Ãðàôèê ðàáîòû: ñ 10.00 äî 23.00 (äâà ÷åðåç äâà). Ìèõàèë, Тел. (067)1343497

402801010104

ПОВАР / ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâîãî ðåñòîðàíà /  ÒÖ "Îêåàí-Ïëàççà". Ãðàôèê ðàáîòû: ñ 10.00 äî 23.00 (äâà ÷åðåç äâà). Ìèõàèë, Тел. (067)1343497

402801010101

ПОВАР

70845101

/Â ýëèòíûé ðåñòîðàí / Ç\ï âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Àäðåñ: Ïîäîëüñêèé ð-í, óë. Ëåñîçàùèòíàÿ, 6. Òåë.: 454-27-86. Тел. 4542787

707811010104

ПОВАРА Ç\ï âûñîêàÿ, åæåíåäåëüíî. Æèëüå - áåñïëàòíî. Òåë.: (095)710-33-78, (096)055-77-94. Тел. 2532354

709521010102

ПОВАРА ЗАГОТОВЩИКИ (ðàáîòà â äíåâíûå è íî÷íûå ñìåíû). Ç\ï äîñòîéíàÿ. Òåë.: (050)435-99-55. Тел. 2190011

/ÏÀÁ "Áî÷êà" (ã. Âûøãîðîä) / (íà õîëîäíûå è ãîðÿ÷èå ïðîöåññû). ÎÐ îò 2-õ ëåò. Áûñòðîå è êà÷åñòâåííîå ïðèãîòîâëåíèå áëþä â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíîëîãè÷åñêèìè êàðòàìè. Ç\ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Тел. (067)8529797

ПОМІЧНИК КУХАРЯ

ПОВАР

ПОСУДОМОЙЩИЦА

709821010101

709221010102

70959101

/ÄÑ N 678 (âóë. Âîëãîäîíñüêà, 77) / Òåë.: 566-34-27. Тел. 5663544

000000200154

/Â ýëèòíûé ðåñòîðàí / Òåë.: (067)445-89-69. Ç\ï âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Àäðåñ: Ïîäîëüñêèé ð-í, óë. Ëåñîçàùèòíàÿ, 6. Òåë.: 454-27-86. Тел. 4542787

707811010102

ОФИЦИАНТЫ Ç\ï âûñîêàÿ, åæåíåäåëüíî. Æèëüå - áåñïëàòíî. Òåë.: (095)710-33-78, (096)055-77-94. Тел. 2532354

709521010104

ПЕКАР /Êàð'ºðà â BILLA! / Ç\ï â³ä 2700 ãðí. Òåë.: (050)443-8210, âóë. Ãîëîñ³¿â., 13à; (050)446-5060, âóë. Ìàëèøêà, 3. Âóë. Ãðèøêà, 3, (050)469-5744; âóë. Ïåòðîïàâ., 2, (050)411-4049; ïð-ò Ìàÿêîâ., 85, (050)310-5596, Áåñàðàá. ïë., 2, (050)359-4433; âóë. Òðîñòÿíåöüêà, 1-À, (050)387-5500; ïð-ò Ïîâ³òðîôëîò., 56-À, (050)417-5060; Ëüâ³âñüêà ïë., 8-Á, (050)387-7867. jobs@billa.ua Тел. 4961745

112701020107

ПЕКАРЬ /Íà ïðîèçâîäñòâî / (æåë. ìóæ.). Ç\ï îò 4000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68. Çâîíèòü äî 16.00. Тел. 4927253

Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. Ð-í Îáîëîíñêèé, (067)223-75-88; ð-í Èíäóñòðèàëüíîãî ìîñòà, (067)656-60-21; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)238-95-76; ð-í ì. "Ëåñíàÿ", (067)405-53-11; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)658-35-41; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-63-56; ð-í Òðîåùèíà, (063)203-41-10; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)2175643

113541040101

ПОВАР â êàôå (ð-í ðûíêà "Þíîñòü"). ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï 3000 ãðí. Тел. (067)7527527

/Ðåñòîðàí âîñòî÷íîé êóõíè / Àäðåñ: óë. Ñåìåíà Ñêëÿðåíêî, 9. Îðèåíòèð: ÷åðåç äîðîãó îò ñàëîíà "Àèñ". Тел. (050)8405252

402701010102

ПРАЦІВНИК КУХНІ /ÄÑ N 49/ Тел. 4186203

000000200057

ПІДСОБНИЙ ПРАЦІВНИК НА КУХНЮ 708451010101

ПОВАР /Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Ç\ï äîñòîéíàÿ. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Èðèíà, Тел. (050)3560005

708461020101

/ÄÑ N 436/ Тел. 4302166

708151010101

ШЕФПОВАР /Îòåëü íà âîäå / (ïîâàð). Îïûò ðàáîòû ñ áàíêåòàìè è ñ ñîñòàâëåíèåì ìåíþ. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. E-mail: shiphotel.bkh@gmail.com Тел. (050)4692002

СТАРШИЕ ПОВАРА /Â ýëèòíûé ðåñòîðàí / Ç\ï âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Àäðåñ: Ïîäîëüñêèé ð-í, óë. Ëåñîçàùèòíàÿ, 6. Òåë.: 454-27-86. Тел. 4542787

707811010109

ãîðÿ÷åãî è õîëîäíîãî ïðîöåññà. Ìîæíî áåç ÎÐ. Òåë.: (067)401-07-12. Тел. 4582381

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Ç\ï äîñòîéíàÿ. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Èðèíà, Тел. (050)3560005

708461020102

112531010000

ПОВАРА

СУШИСТ

/Ðåñòîðàí â öåíòðå ãîðîäà / ñ ÎÐ. Óë. Ñàãàéäà÷íîãî, 6-À. Тел. 4250109

ñ ÎÐ. Ç\ï 4000 ãðí. Òåë.: (050)435-99-55. Тел. 2190011

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 17 ãðóäíÿ 2012 ð.

/Ç-ä ïî ïåðåðàáîòêå ðûáû â ã. Âèøíåâîå / (æåí.). Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà äîñòîéíîé ç\ï. Тел. (067)5384498

000000200046

СУШИСТ

709591010103

ФАСОВЩИЦЫ РАЗДЕЛЬЩИЦЫ РЫБЫ

708941020101

ПОВАР

112431010101

70954101

ПОВАРА

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÏÎ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÞ введщюстраховюомпанию "РенессансЛайф".Требования:ВО, 25-50лет,оммниабельность, ативность.З\п2000 рн+%.

Òåë.: (067)506-12-18, 709221010101

(098)444-25-00 70792101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


36

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ РАБОТА В НЕДВИЖИМОСТИ Ýêñêëþçèâíûå óñëîâèÿ ðàáîòû, øèêàðíûå óñëîâèÿ äëÿ ðèýëòîðîâ ñ ÎÐ, îáó÷åíèå äëÿ íîâè÷êîâ. Æåëàòåëüíî çíàíèå ÏÊ (ïîëüçîâàòåëü). Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: (099)541-77-97, (097)270-80-17. Тел. (093)6482582 708421010101

11129102

ÎÏÅÐÀÒÎÐÈ ÀÇÑ МожливобезДР. Бажано чол.до45роів. ГР:доба\дві.

Òåë.:(050)331-94-11 70754101

11254101

КПШЕУПодольс оо р-натребется:

ÌÀØÈÍÈÑÒ ÀÂÒÎÃÐÅÉÄÅÐÀ З\п3500рн. Ул.Фр нзе,15

Òåë.: 462-53-75 11276101

КПШЕУПодольс оо р-натребется:

ÌÀØÈÍÈÑÒ ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ

70751101

ВОДИТЕЛИ

АВТОСЛЕСАРЬ Ìàêñèì, Тел. (067)7045452

ýâàêóàòîðà, ìèêðîàâòîáóñà. Âëàäèñëàâ Тел. (095)2713739

ВОДИТЕЛИ

АВТОСЛЕСАРЬ /Êîìïàíèÿ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / Ìàêñèì, Тел. (067)7045452

З\п3500рн. Ул.Фр нзе,15

113451020401

Òåë.: 462-53-75

АВТОСЛЕСАРЬ 11262107

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АВТОМИЙНИКИ Ä³â÷àòà òà õëîïö³. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Ç\ï 1700 ãðí\òèæäåíü. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Ãðàô³êè ðîáîòè ð³çí³ (ïîäîáîâî, äåíí³, ùîòèæíåâî). Ç\ï ùîòèæíåâî, í³÷í³ âðàíö³. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68, 362-43-61. Тел. (093)2108256 708931030000

АВТОМОЙЩИКИ /Ñåòü àâòîìîåê / Ìåñòî ðàáîòû: Òðîåùèíà (ð-í Òðîåùèíñêîãî ðûíêà) è ïð-ò Çàáîëîòíîãî. Òåë.: (067)503-11-83, (098)028-64-08. Тел. (067)2095528

708431010101

ÐÀÁÎÒÀ

112861020101

112861020201

/Êîìïàíèÿ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / äëÿ ðàáîòû â òàêñè (íà àâòîìîáèëè ôèðìû). Àëåêñåé Âåíèàìèíîâè÷, Тел. (096)5038853

113451020101

/Íà ÑÒÎ "Bosch Ñåðâèñ" / Ð-í ðàáîòû: Ñòîëè÷íîå øîññå. Òåë.: 251-31-19. Тел. (095)2625322

113161010101

БУЛЬДОЗЕРИСТ /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 4000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

112551010105

ВОДИТЕЛИ /ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / ãðóçîâûõ ìàøèí êàò. "Ñ". ÃÐ: ñóòêè\òðîå íà îñåííå-çèìíèé ïåðèîä. Ç\ï 3500 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

112621050101

ВОДИТЕЛИ äëÿ ðàáîòû â òàêñè (íà àâòîìîáèëè ôèðìû). Àëåêñåé Âåíèàìèíîâè÷, Тел. (096)5038853

112731020101

11262108

ВОДИТЕЛИ

ВОДИТЕЛИ ñî ñâîèì ëè÷íûì ëåãêîâûì àâòî. Ïîñìåííûé ãðàôèê ðàáîòû. Ç\ï 6000 ãðí â ìåñÿö. Тел. (067)4642564

708711070101

ВОДИТЕЛИ ñî ñâîèì àâòî â òàêñè. 28.12.12 - 1,5 (ïîëóòîðíûå); Íîâûé ãîä - äâîéíûå! Ðàáîòà áåç îáÿçàëîâîê! Áîëüøîå êîëè÷åñòâî çàêàçîâ! Òåë.: 568-05-60. Тел. (063)5680560

707831010101

ВОДИТЕЛИ /Îõðàííîå Ïð-òèå "Àëüôà-Ùèò" / Êîìàíäèðîâêè. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932 112441020103

/Äëÿ ðàáîòû â òàêñè "ÍÀÇÀÐÈ" / ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì, à òàêæå íà íàøè àâòîìîáèëè. Áåðåì àâòîìîáèëè â àðåíäó. Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Òåë.: (093)356-00-00. Тел. 5357708

112781010101

ВОДИТЕЛИ /Òàêñè "BEST" / ñî ñâîèìè àâòîìîáèëÿìè. Áåç âñòóïèòåëüíûõ è çàëîãîâûõ. Òåë.: (063)600-13-00, (095)616-17-13. Тел. (063)6001305

707131010101

ВОДИТЕЛИ / òàêñè / ñî ñâîèì àâòî. Íà î÷åíü âûãîäíûõ óñëîâèÿõ. Òåë.: (097)560-61-61, (099)560-61-61. Тел. (093)5477747

707511010101

ВОДИТЕЛИ / òàêñè / ñî ñâîèì àâòî. Íà î÷åíü âûãîäíûõ óñëîâèÿõ. Òåë.: (097)560-61-61, (099)560-61-61. Тел. (093)5477747 707511020101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 17 ãðóäíÿ 2012 ð.


37

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

11255101

11273102

11278101

ВОДИТЕЛИ

ВОДИТЕЛИ ТАКСИ

/Êîðîíà-Òàêñè / ñî ñâîèìè àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà, áåç àáîíåíòñêîé ïëàòû. Êîìèññèÿ 10% ÷åðåç òåðìèíàëû. Áåñïëàòíàÿ ÑÒÎ. Тел. (063)4790000

/Òàêñè åâðîïåéñêîãî óðîâíÿ "VOLKS-TAXI" / íà íàøåì àâòî áåç àðåíäû. Ç\ï îò 3000 äî 5000 ãðí. Ðàáîòà íà íîâûõ àâòîìîáèëÿõ áåç àðåíäíîé ïëàòû. Êàò. "Â". Ñòàæ âîæäåíèå íå ìåíåå 5 ëåò. Çíàíèå ãîðîäà îáÿçàòåëüíî. Òåë.: (063)560-35-45, (067)792-03-02. Тел. (050)3833090

708761030101

ВОДИТЕЛИ /"Æåëòîå òàêñè" / ñî ñâîèìè àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà, áåç àáîíåíòñêîé ïëàòû. Êîìèññèÿ - 6-10% ÷åðåç òåðìèíàëû. Áåñïëàòíàÿ ÑÒÎ. Тел. (063)4710000

ВОДИТЕЛИ ЭВАКУАТОРА, МИКРОАВТОБУСА

ВОДИТЕЛИ

ВОДИТЕЛЬ

112761010101

708791010101

ВОДИТЕЛИ /Íà Ïð-òèå / ñ àâòî íà ãàçó Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: 044-383-72-20, 098-674-61-01, 093-745-55-68, Тел. (099)3291006 709271020108

ВОДИТЕЛИ С АВТОМОБИЛЕМ /"Àâàíãàðä Òàêñè" / Òàðèôû ïîâûñèëè. Íå óñïåâàåì âûâîçèòü çàêàçû. Âñòóïèòåëüíûõ, îáÿçàëîâîê è øòðàôîâ íåò. Ïîëíàÿ ñâîáîäà, ñîâìåñòèòåëüñòâî ïðèâåòñòâóåòñÿ. Äîõîä îò 7000 ãðí. Тел. (063)2067207

ÂÎÄÈÒÅËÜ íà àâòî ôèðìû

/Êîìïàíèÿ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / Âëàäèñëàâ Тел. (095)2713739

113451020301

708761040101

/"Òîï òàêñè" / ñî ñâîèìè èíîìàðêàìè. Áåç âñòóïèòåëüíûõ. Áåç îáÿçàëîâîê. 10% êîìèñèè îò ëþáûõ çàêàçîâ. Îïëàòà êîìèñèè ÷åðåç òåðìèíàëû. Àáîíïëàòà: 10 ãðí.\íåäåëÿ. Òåë.: 599-73-69, (093)545-79-79, (097)579-79-79. Тел. (099)4497979

11316101

Требется

Возрастот28лет.Прописа: КиевиКиевсаяобл.УдобныйГР. З\пот5200рн.

/ÎÎÎ "Äîëü÷å Âèòà" (ïðîäóêòû ïèòàíèÿ) / Êàòåãîðèè "Â", "Ñ". ÎÐ îò 2-õ ëåò. Ç\ï äîñòîéíàÿ. Òåë.: 597-21-74. Þðèé Èâàíîâè÷, Тел. (050)3528521

113661010101

ВОДИТЕЛЬ В ОФИС /Òàêñè Êèåâ "MAFIA" / íà àâòî ôèðìû. Ç\ï 3500 ãðí. Òåë.: (044)361-02-37. Тел. (044)3604578

402711010102

ВОДИТЕЛЬ НА АВТО ФИРМЫ Âîçðàñò îò 28 ëåò. Ïðîïèñêà: Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáë. Óäîáíûé ÃÐ. Ç\ï îò 5200 ãðí. Òåë.: 599-49-49, 599-40-50. Тел. (067)5516696

112651010101

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА /Â êðóïíóþ òîðãîâî-ïðîìûøëåííóþ êîìïàíèþ / Êîìïàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, âûäàåòñÿ ñïåöîäåæäà, áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì. Òåë.: (096)706-57-35. Тел. (050)3031701

708371010101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 17 ãðóäíÿ 2012 ð.

113471010102

Òåë.: 599-49-49, 599-40-50,

(067)551-66-96 70879101

11265101

КПШЕУПодольс оор-на требются:

ÂÎÄÈÒÅËÈ

ãðóçîâûõ ìàøèí êàò. "Ñ" ГР:с т и\троенаосеннезимнийпериод.З\п3500рн. Ул.Фр нзе,15.

Òåë.: 462-53-75 11262105

КПШЕУПодольс оор-на требются:

ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐÛ äîðîæíîé òåõíèêè З\п3500рн. Ул.Фрнзе,15 Тел.:462-53-75 11262104

70862101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


38

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

11286102

11335102

ВОДИТЕЛЬИНКАССАТОР

ВОДІЇ

òðåáóåòñÿ â áàíê. Îïûò ðàáîòû âîäèòåëåì îò 5 ëåò, æåëàòåëüíî â áàíêå. Êèåâñêàÿ ïðîïèñêà îáÿçàòåëüíî. Ç\ï 2300 ãðí. Тел. 4862199

/ÒΠ"ÑÀÍÒÅÕÑÅвÑ" / íà ÊÀÌÀÇ, ÌÀÇ. (áóä³âíèöòâî ³íæåíåðíèõ ìåðåæ). Тел. 4088172

113371010000

ВОДИТЕЛЬРАЗНОРАБОЧИЙ Ç\ï 4000 ãðí. Ð-í Âèíîãðàäàðÿ. Тел. (050)3317074

708621010101

ВОДІЙ /ÒΠ"Óêðà¿íñüêà ìåòàëóðã³éíà êîìïàí³ÿ" / íà âàíòàæíå àâòî. Ð-í ñò. ì. "Âèäóáè÷³". Ìè ïðîïîíóºìî: ïðàöåâëàøòóâàííÿ çã³äíî ÊÇîÒ, ñîöïàêåò, ñòàá³ëüíà ç\ï, çàáåçïå÷åííÿ ñïåöîäÿãîì. ³òàë³é Ãðèãîðîâè÷, Тел. (067)6277956

112981010102

11319102

ÂÎÄÈÒÅËÈ сосвоимавтовта си ТАРИФЫ 28.12.12-1,5(полторные) Новыйод-двойные! Работабезобязалово . Большое оличествоза азов!

Òåë.: 568-05-60, (063)568-05-60 70783101

11326101

ÀÂÒÎÌÎÉÙÈÊ сОР Вр-неОболони З\пстабильная

227-54-04, (099)422-28-48 Òåë.:

70904101

ВОДІЙ

/Ïàí-Òàõ³ / ç âëàñíèì àâòî, áåç çàñòàâè òà âñòóïíèõ âíåñê³â, êîì³ñ³ÿ 5%, îðåíäà àâòîìîá³ëÿ ñêëàäຠâ³ä 90 ãðí\äîáà, 1 äåíü â òèæäåíü áåçêîøòîâíî, äîïîìîãà ó ëåãàë³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ â òàêñ³. Òåë.: (067)407-35-55. Тел. (093)7762750 303971020000

ВОДІЇ АВТОМОБІЛІВ /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / (MAN òÿãà÷, ÊÐÀÇ, ÌÀÇ). Ç\ï 4000-8000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

112981020102

ВОДІЇ ТАКСІ /"Åêîíîì Òàêñ³" / íà íîâ³ àâòîìîá³ë³ ï³äïðèºìñòâà. Äîñâ³ä ðîáîòè, â³ê â³ä 27 ðîê³â. Âèñîêà ç\ï, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Тел. (067)2235117

709451020101

ВОДІЙ ЕЛЕКТРОВІЗКА

ВОДІЇ ТРОЛЕЙБУСІВ

/ÏÀÒ "Ç-ä çàë³çîáåòîí. êîíñòðóêö³é N1" / Ç\ï 3500 ãðí. Ðåæèì ðîáîòè: îäíà çì³ííà, ï'ÿòèäåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 286-64-78. Тел. (067)2471105

/Òðîëåéáóñíå äåïî N3 / Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåë.: 248-53-67. Тел. (050)3858408

ВОДІЙ НАВАНТАЖУВАЧА /ÏÀÒ "²ÍÒÅÐÏÀÉÏ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ. ÂÒÎÐÌÅÒ" / Sinebogen" (íàâ÷àííÿ). Ð-í ñò. ì. "Êðàñíèé Õóòîð". Ìè ïðîïîíóºìî: ïðàöåâëàøòóâàííÿ çã³äíî ÊÇîÒ, ñîöïàêåò, ñòàá³ëüíà ç\ï, çàáåçïå÷åííÿ ñïåöîäÿãîì. Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷, Тел. (067)2095494

112981020104

ВОДІЙОХОРОННИК

707541010101

ДИСПЕТЧЕР äëÿ ðàáîòû â òàêñè ñ ÎÐ. Íàòàëèÿ Âàñèëüåâíà, Тел. (066)7208000 112731020201

ДИСПЕТЧЕРА äëÿ ðàáîòû â òàêñè 309. Âûñîêàÿ ç\ï. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: (093)762-94-15. Тел. 2201315 709191010101

/Îõîðîííà êîìïàí³ÿ "À1" / Ãðàô³ê ðîáîòè: ð³çíèé (â ò.÷. âàõòà). Ç\ï çà ñï³âáåñ³äîþ. Òåë.: (067)296-21-62, (044)481-00-18, (050)389-33-85. Тел. (093)3886964

112821020102

ÐÀÁÎÒÀ

ВОДІЇ

112551010103

/ÏÀÒ "²ÍÒÅÐÏÀÉÏ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ. ÂÒÎÐÌÅÒ" / íà âàíòàæíå àâòî. Ð-í ñò. ì. "Êðàñíèé Õóòîð". Ìè ïðîïîíóºìî: ïðàöåâëàøòóâàííÿ çã³äíî ÊÇîÒ, ñîöïàêåò, ñòàá³ëüíà ç\ï, çàáåçïå÷åííÿ ñïåöîäÿãîì. Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷, Тел. (067)2095494

112751010104

70713101

113081010104

ЕКСКАВАТОРНИКИ /ÒΠ"ÑÀÍÒÅÕÑÅвÑ" / íà JCB, ÀÒËÀÑ, Áîðåêñ. (áóä³âíèöòâî ³íæåíåðíèõ ìåðåæ). Тел. 4088172 113081010103

70837101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 17 ãðóäíÿ 2012 ð.


39

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

70840101

70876103

МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА /ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 3500 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

112621080101

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА /Äîðîæíî-ñòðîèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ / (CAT D5G). ÎÐ. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (050)462-73-76, 240-73-76. Тел. 5745836

111291020104

МАШИНИСТ МИНИПОГРУЗЧИКА /Äîðîæíî-ñòðîèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ / (DOOSAN SSL-450). ÎÐ. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (050)462-73-76, 240-73-76. Тел. 5745836

111291020102

МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА /ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 3500 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

112621070101

МАШИНИСТ ТРАКТОРА /ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 3200 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

112621030101

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА /ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 3500 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

/Ïðîâ³äíà áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ / Äëÿ ðîáîòè íà îá'ºêòàõ áóä³âíèöòâà â ì. Êèºâ³ òà ³íøèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè. Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ç\ï âèñîêà òà â÷àñíî. Êîíòàêòíà îñîáà: Ñåðã³é ³êòîðîâè÷, Тел. (050)3828929

113191020101

МЕХАНИЗАТОРЫ /ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / äîðîæíîé òåõíèêè. Ç\ï 3500 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

112621040101

МИЙНИКИ АВТО /Íà àâòîìèéêó / ³ê â³ä 18 äî 30 ðîê³â. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. ˳âèé áåðåã. Ç\ï â³ä 3000 ãðí + ïðåì³ÿ. Íàäàºìî æèòëî. Тел. 5928020

/Äîðîæíî-ñòðîèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ / (JCB 3CX, CAT428E). ÎÐ. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (050)462-73-76, 240-73-76. Тел. 5745836

111291020103

МАШИНІСТ БЕТОНОНАСОСУ /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 4000-4500 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

112551010104

70871107

705181010101

ОПЕРАТОР АЗС /̳æíàðîäíà íàôòîãàçîâà êîìïàí³ÿ "ÒÍÊ" / ×îëîâ³êè òà æ³íêè â³ä 18 ðîê³â. Ìè ïðîïîíóºìî: êîíêóðåíòíó ç\ï, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ, ñîö³àëüí³ ãàðàíò³¿, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, ìîæëèâ³ñòü ïðàöþâàòè â ðàéîí³ ïðîæèâàííÿ. Êîíòàêòè: (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66. Тел. (044)5421771

70945102

113351020102

112621020101

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА

11366101

МАШИНІСТИ ЕКСКАВАТОРА ЕО2628

ОПЕРАТОР МИЙКИ /̳æíàðîäíà íàôòîãàçîâà êîìïàí³ÿ "ÒÍÊ" / ×îëîâ³êè òà æ³íêè â³ä 18 ðîê³â. Ìè ïðîïîíóºìî: êîíêóðåíòíó ç\ï, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ, ñîö³àëüí³ ãàðàíò³¿, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, ìîæëèâ³ñòü ïðàöþâàòè â ðàéîí³ ïðîæèâàííÿ. Êîíòàêòè: (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66. Тел. (044)5421771

113351020101

МАШИНІСТИ /Ïðîâ³äíà áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ / àâòîâèøêè òà àâòîã³äðîï³ä³éìà÷à. Äëÿ ðîáîòè íà îá'ºêòàõ áóä³âíèöòâà â ì. Êèºâ³ òà ³íøèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè. Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ç\ï âèñîêà òà â÷àñíî. Êîíòàêòíà îñîáà: Ñåðã³é ³êòîðîâè÷, Тел. (050)3828929 113191020102

МАШИНІСТИ БУРОВИХ УСТАНОВОК /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 5000-6000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

ОПЕРАТОРИ АЗС Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Áàæàíî ÷îë. äî 45 ðîê³â. ÃÐ: äîáà\äâ³. Тел. (050)3319411

112541010101

ПРАЦІВНИКИ АВТОЗАПРАВОК ÃÐ ð³çí³. Îïëàòà + ÷àéîâ³. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68, 362-43-61. Тел. (093)2108256

112551010102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 17 ãðóäíÿ 2012 ð.

708931040000

11345102

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


40

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20698103

11242101

70813101

ЕЛЕКТРОМОНТЕР /ÏðÀÒ "Âèøí³â. ëèâàðíî-êîâàëüñêèé ç-ä" / ì. Âèøíåâå, âóë. Ëîìîíîñîâà, 1. Òåë.: (045)985-23-22. Тел. (097)5759732

112421010101

ЕЛЕКТРОМОНТЕР /Ñâÿòîøèí. äèòÿ÷èé áóäèíîê-³íòåðíàò/ Тел. 4509257

000000230103

70876104

требется:

КП ШЕУ Подольсоо р-на требется:

ÌÀØÈÍÈÑÒ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ

ÌÀØÈÍÈÑÒ ÒÐÀÊÒÎÐÀ

КПШЕУПодольс оор-на

З\п3500рн. Ул.Фр нзе,15

Òåë.: 462-53-75

000000230013

ЕЛЕКТРОМОНТЕР З РЕМОНТУ ОБЛАДНАННЯ

ЭКСПЕДИТОРЫ

/ÏÀÒ "²ÍÒÅÐÏÀÉÏ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ. ÂÒÎÐÌÅÒ" / ìåòàëîáðóõòó (íàâ÷àííÿ). Ð-í ñò. ì. "Êðàñíèé Õóòîð". Ìè ïðîïîíóºìî: ïðàöåâëàøòóâàííÿ çã³äíî ÊÇîÒ, ñîöïàêåò, ñòàá³ëüíà ç\ï, çàáåçïå÷åííÿ ñïåöîäÿãîì. Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷, Тел. (067)2095494

Ç\ï âûñîêàÿ. Òåë.: (063)108-60-90, (096)564-59-17. Тел. (099)5423076 707491040000

Ç\ï 3000 ãðí + %. Òåë.: (098)070-01-47. Тел. (095)9106107

ГАЗООСВАРЩИК

113691010105

707801050000

ГАЗОРІЗАЛЬНИК /ÏÀÒ "²ÍÒÅÐÏÀÉÏ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ. ÂÒÎÐÌÅÒ" / Ð-í ñò. ì. "Êðàñíèé Õóòîð". Ìè ïðîïîíóºìî: ïðàöåâëàøòóâàííÿ çã³äíî ÊÇîÒ, ñîöïàêåò, ñòàá³ëüíà ç\ï, çàáåçïå÷åííÿ ñïåöîäÿãîì. Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷, Тел. (067)2095494

000000220240

ТРАКТОРИСТ

112981020101

ЕЛЕКТРО ГАЗОЗВАРНИК /Òðîëåéáóñíå äåïî N3 / Ç\ï â³ä 2000 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåë.: 248-53-67. Тел. (050)3858408

206981030107

УЧНІ ВОДІЇВ ТРОЛЕЙБУСІВ /Òðîëåéáóñíå äåïî N3 / Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåë.: 248-53-67. Тел. (050)3858408

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ /ÏÀÒ "Êèåâãàç" / ÂÎ èëè ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå. Òåë.: (067)502-22-94. Тел. 4988696

ЭКСПЕДИТОРЫ

СЛЮСАРІ З РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ

/Ñëóæáà êî볿 ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" / Ç\ï 3000 ãðí. Îëåíà, Тел. 2916839

11322101

11262103

ПРЕСУВАЛЬНИК

/Àâòîáóñíèé ïàðê/ Тел. 4087147

/Êè¿âñüêà öåíòðàëüíà áàñåéíîâà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ÌÎÇ/ Тел. 4869759

Ç\ï 3200 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15 Òåë.: 462-53-75

11262102

112981020103

ЕЛЕКТРОМОНТЕР

707541010105

ЕЛЕКТРОЗВАРНИКИ /ÒΠ"ÑÀÍÒÅÕÑÅвÑ" / (áóä³âíèöòâî ³íæåíåðíèõ ìåðåæ). Тел. 4088172 707541010103

113081010105

/Øê³ðíèé âåíåðîëîã. äèñïàíñåð N5 Ïîä³ëüñüê. ð-íó/ Тел. 4344682

000000230096

ЕЛЕКТРОСЛЮСАР /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 3500 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

112551010106

ЗАМЕРЩИК М\П ОКОН Ç\ï îò 1200 ãðí â íåäåëþ. Òåë.: (098)070-01-47. Тел. (095)9106107 707801040000

МАШИНІСТИ МОСТОВИХ, КОЗЛОВИХ КРАНІВ /ÏÀÒ "Ç-ä çàë³çîáåòîí. êîíñòðóêö³é N1" / Ç\ï 4000-4500 ãðí. Ðåæèì ðîáîòè: îäíà çì³ííà, ï'ÿòèäåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 286-64-78. Тел. (067)2471105

112751010103

МОДЕЛЬНИК ВИПЛАВНИХ МОДЕЛЕЙ /ÏðÀÒ "Âèøí³â. ëèâàðíî-êîâàëüñêèé ç-ä" / ì. Âèøíåâå, âóë. Ëîìîíîñîâà, 1. Òåë.: (045)985-23-22. Тел. (097)5759732

112421010103

99991024

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 17 ãðóäíÿ 2012 ð.


41

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

70956101

МОНТАЖНИКИ М\П КОНСТРУКЦИЙ

СВАРЩИК /Ç-ä ïî ïåðåðàáîòêå ðûáû â ã. Âèøíåâîå / Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà äîñòîéíîé ç\ï. Тел. (067)5384498

ñ ÎÐ. Òåë.: (098)070-01-47. Тел. (095)9106107

708151010105

707801030000

СЛЕСАРЬ

НАЛАДЧИК /Â ïðîèçâîäñòâåííóþ êîìïàíèþ / ðàäèîýëåêòðîííîé àïïàðàòóðû è ïðèáîðîâ (ñáîðêà, ðåìîíò, íàëàäêà èìïóëüñíûõ áëîêîâ ïèòàíèÿ, èíâåðòîðîâ). Ôàêñ\ Тел. (044)4677788

113431010102

/ÏÀÒ "Êèåâãàç" / ïî ýêñïëóàòàöèè ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ. Òðåáîâàíèÿ: ìóæ÷èíû 30-45 ëåò, ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå. Ïðîâîäèì îáó÷åíèå. Òåë.: (067)502-22-94. Тел. 4988696

113691010102

ОПЕРАТОРИ ЛІНІЇ /Ñâ³ò ñîëîäîù³â / Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ñîöïàêåò. Ñòàá³ëüíà ç\ï. Àäðåñà: âóë. Ïøåíè÷íà, 8, ð-í Áîðùàã³âêà. Òåë.: 407-09-27, 407-09-28. Тел. 4070939

111391010103

СЛЕСАРЬОБХОДЧИЦА /ÏÀÒ "Êèåâãàç" / Òðåáîâàíèÿ: êîììóíèêàáåëüíûå, îòâåòñòâåííûå æåíùèíû 35-45 ëåò. Ïðîâîäèì îáó÷åíèå. Òåë.: (067)502-22-94. Тел. 4988696

113691010101

11369101

ПЛАВИЛЬНИК МЕТАЛІВ ТА СПЛАВІВ

СЛЕСАРЬСБОРЩИК

/ÏðÀÒ "Âèøí³â. ëèâàðíî-êîâàëüñêèé çä" / ì. Âèøíåâå, âóë. Ëîìîíîñîâà, 1. Òåë.: (045)985-23-22. Тел. (097)5759732

112421010102

/Â ïðîèçâîäñòâåííóþ êîìïàíèþ / ðàäèîýëåêòðîííîé àïïàðàòóðû è ïðèáîðîâ (ñáîðêà, ðåìîíò èìïóëüñíûõ áëîêîâ ïèòàíèÿ, èíâåðòîðîâ). Ôàêñ\ Тел. (044)4677788

113431010104

ПОМІЧНИК МАШИНІСТА ЕКСТРУ ДЕРА /ÒΠ"ÓͲ-ÏÀÊ" / Ïðîâîäèìî íàâ÷àííÿ. Òåë.: (050)543-94-16. Тел. (098)4790420

112881020102

РАБОЧИЕ ПО ОБШИВКЕ, СВАРКЕ БАЛКОНОВ Òåë.: (098)070-01-47. Тел. (095)9106107 707801060000

РАДИОМОНТАЖНИК НАЛАДЧИК

СЛЮСАРРЕМОНТНИК /ÏðÀÒ "Âèøí³â. ëèâàðíî-êîâàëüñêèé çä" / ì. Âèøíåâå, âóë. Ëîìîíîñîâà, 1. Òåë.: (045)985-23-22. Тел. (097)5759732

112421010105

СЛЮСАРРЕМОНТНИК /ÏÀÒ "Ç-ä çàë³çîáåòîí. êîíñòðóêö³é N1" / Ç\ï 3500-4000 ãðí. Ðåæèì ðîáîòè: îäíà çì³ííà, ï'ÿòèäåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 286-64-78. Тел. (067)2471105

112751010105

/Â ïðîèçâîäñòâåííóþ êîìïàíèþ / (ñáîðêà, ðåìîíò, íàëàäêà èìïóëüñíûõ áëîêîâ ïèòàíèÿ, èíâåðòîðîâ). Ôàêñ\ Тел. (044)4677788

113431010103

РАМЩИКИ /Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå Ïð-òèå / íà ëåíòî÷íûå ïèëîðàìû. Âîçìîæíî áåç ÎÐ. Îáó÷àåì. Ç\ï 3000-7000 ãðí. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Ìåñòîðàñïîëîæåíèå: ñ. Áèëà Êðèíèöÿ, Æèòîìèðñêàÿ îáë. Òåë.: (097)402-19-75. Тел. (098)9024407

402791010101

РАСТОЧНИКИ /Ïðîèçâîäñòâî â ã. Èðïåíü / V-VI ðàçðÿäîâ. Ñâîåâðåìåííóþ îïëàòó ãàðàíòèðóåì. Òåë.: (039)459-90-96. Тел. 5923064

708131010102

СЛЮСАР САНТЕХНІК /Òðîëåéáóñíå äåïî N3 / Ç\ï 2000 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåë.: 248-53-67. Тел. (050)3858408

707541010104

СЛЮСАРІ /ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" / ç ðåìîíòó ðóõîìîãî ñêëàäó (òðîëåéáóñè). (ì. Êè¿â, âóë. Äîâæåíêà, 7), Тел. 4542331

11275101

КП ШЕУ Подольсоо р-на требется: 709561010101

СТОЛЯРЫ ñ ÎÐ. Îïëàòà âûñîêàÿ. Òåë.: (097)128-76-62. Тел. 5393344

ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊ

ÑÒÎËßÐÛ сОР. Оплатавысоая. Тел.:(097)128-76-62, 539-33-44

Ç\ï 3000 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15 Òåë.: 462-53-75 707561010101

11262106

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 17 ãðóäíÿ 2012 ð.

Напостоянн юработ треб ются:

70756101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


42

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

11288102

11228101

КПШЕУПодольс оор-на требются:

ÀÑÔÀËÜÒÈÐÎÂÙÈÊÈ З\п3200рн. Ул.Фр нзе,15 11262101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АРМАТУРНИКИ

ТЕРМІСТ /ÏðÀÒ "Âèøí³â. ëèâàðíî-êîâàëüñêèé ç-ä" / ì. Âèøíåâå, âóë. Ëîìîíîñîâà, 1. Òåë.: (045)985-23-22. Тел. (097)5759732

112421010104

ТОКАРИ /ÎÎÎ "ÀÊÐÎÍ" / 5 ðàçðÿäà. Ç\ï îò 3000 ãðí. Êîíòàêòíûé òåë.: 417-57-95. Èðèíà Âàëåíòèíîâíà, Тел. (067)5011694

ЭЛЕКТРО ГАЗОСВАРЩИК

АСФАЛЬТИРОВЩИКИ

112621010101

БЕТОНЯРІ 112621060101

ТОКАРИ

/Ïðîâ³äíà áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ / 3-5 ð. Äëÿ ðîáîòè íà îá'ºêòàõ áóä³âíèöòâà â ì. Êèºâ³ òà ³íøèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè. Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ç\ï âèñîêà òà â÷àñíî. Êîíòàêòíà îñîáà: ªâãåí³é Âîëîäèìèðîâè÷, Тел. (093)5005500

113191010102

/Ïðîèçâîäñòâî â ã. Èðïåíü / V-VI ðàçðÿäîâ. Ñâîåâðåìåííóþ îïëàòó ãàðàíòèðóåì. Òåë.: (039)459-90-96. Тел. 5923064

БУДІВЕЛЬНИКИ РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Тел. 3624361

708131010101

708931020000

ФОРМУВАЛЬНИКИ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ

БУРИЛЬНИКИ /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 4000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

/ÏÀÒ "Ç-ä çàë³çîáåòîí. êîíñòðóêö³é N1" / Ç\ï â³ä 4000 äî 5500 ãðí. Ðåæèì ðîáîòè: îäíà çì³ííà, ï'ÿòèäåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 286-64-78. Тел. (067)2471105

112551010101

ВИКОНРОБИ /ÒΠ"ÑÀÍÒÅÕÑÅвÑ" / (áóä³âíèöòâî ³íæåíåðíèõ ìåðåæ). Тел. 4088172

112751010101

МАЛЯРЫ Æèëüå - áåñïëàòíî. Òåë.: (095)710-33-78, Тел. 2532354, (096)0557794

709521010103

МАСТЕРПРОРАБ /Äîðîæíî-ñòðîèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ / äîðîæíûõ ðàáîò. ÎÐ. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (050)462-73-76, 240-73-76. Тел. 5745836

111291020101

МОНТАЖНИКИ ñ íàëè÷èåì àâòîìîáèëÿ. Ç\ï îò 10000 ãðí. Òåë.: 542-05-94, (063)108-60-90. Тел. (096)5645917 707491010000

/ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 3200 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

113221010101

МОНТАЖНИКИ /Íà Ïð-òèå / ñ àâòî è èíñòðóìåíòîì Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: 044-383-72-20, 098-674-61-01, Тел. (099)3291006, 0937455568

709271020107

МОНТЕР /̳ñüêà òóáåðê. ë³êàðíÿ N1/ Тел. 5608969

/Ïðîâ³äíà áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ / 3-5 ð. Äëÿ ðîáîòè íà îá'ºêòàõ áóä³âíèöòâà â ì. Êèºâ³ òà ³íøèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè. Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ç\ï âèñîêà òà â÷àñíî. Êîíòàêòíà îñîáà: ªâãåí³é Âîëîäèìèðîâè÷, Тел. (093)5005500

113191010103

ПЛИТОЧНИКИОТДЕЛОЧНИКИ Îò 30000 ðóá. + ïðîæèâàíèå. Ðàáîòà â Ìîñêâå, Ìîñêîâñêîé îáë. Òåë.: 8(926)012-20-33 (ñ 10.00 äî 21.00 ïí-âñ); 8(499)343-06-25 (ñ 10.00 äî 18.00 ïí-ïò). E-mail: 7992216@mail.ru 709771010000

ПОКРІВЕЛЬНИК

ЕЛЕКТРОЗВАРНИКИ äëÿ ìîíòàæó çîâí³øí³õ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç\ï äîãîâ³ðíà. Тел. 3716500

113221010102

112281010103

ЭЛЕКТРИК КИПИА

ЗАМЕРЩИК М\П

/Ç-ä ïî ïåðåðàáîòêå ðûáû â ã. Âèøíåâîå / Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà äîñòîéíîé ç\ï. Тел. (067)5384498

/Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55. Тел. (095)7180074

708151010106

ÐÀÁÎÒÀ

/Óïðàâë³ííÿ ÊÏ ÎÆÃ/ Тел. 5639538

000000240026

СЛЮСАРІСАНТЕХНІКИ Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç\ï äîãîâ³ðíà. Тел. 3716500

112281010102

708801020104

11319101

000000240054

МУЛЯРИ

113081010106

ШЛИФОВЩИК /ÎÎÎ "ÀÊÐÎÍ" / 6 ðàçðÿäà. Ç\ï îò 3000 ãðí. Êîíòàêòíûé òåë.: 417-57-95. Èðèíà Âàëåíòèíîâíà, Тел. (067)5011694

/Ïðîâ³äíà áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ / 3-5 ð. Äëÿ ðîáîòè íà îá'ºêòàõ áóä³âíèöòâà â ì. Êèºâ³ òà ³íøèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè. Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ç\ï âèñîêà òà â÷àñíî. Êîíòàêòíà îñîáà: ªâãåí³é Âîëîäèìèðîâè÷, Тел. (093)5005500

113191010101

/ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ðàéîíà / Ç\ï 3000 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

/Íà Ïð-òèå / Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: 044-383-72-20, 098-674-61-01, 093-745-55-68, Тел. (099)3291006

709271020104

Òåë.462-53-75

11298102

ЗАМЕРЩИКИ

СТОЛЯР /ÄÑ N337 (âóë. Áóä³âåëüíèê³â, 24à)/ Тел. 2927172 000000240244

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 17 ãðóäíÿ 2012 ð.


43

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 11 ВАНТАЖНИКІВ

11308101

СТОЛЯРИ БУДІВЕЛЬНІ /Ïðîâ³äíà áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ / 3-5 ð. Äëÿ ðîáîòè íà îá'ºêòàõ áóä³âíèöòâà â ì. Êèºâ³ òà ³íøèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè. Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ç\ï âèñîêà òà â÷àñíî. Êîíòàêòíà îñîáà: ªâãåí³é Âîëîäèìèðîâè÷, Тел. (093)5005500

113191010104

/Íà ϳä-âî / ³ä 135 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî. Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00, êð³ì íåä³ë³. Ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè" (âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64), (063)876-66-52. Тел. (068)5302620

708691020103

11 ПАКУВАЛЬНИКІВ /Íà ϳä-âî / 100 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî. Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00, êð³ì íåä³ë³. Ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè" (âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64), (063)876-66-52. Тел. (068)5302620

708691020104

2 УЧЕНИКА íà ñáîðêó êîìïüþòåðîâ, ñåðâèñ è ðåìîíò íîóòáóêîâ. Òåë.: 233-02-91. Тел. (098)9060525 708391010101

70871110

ВАНТАЖНИКИ

ГРУЗЧИКИ

/Íîâèé ìàãàçèí íà Ñîëîì'ÿíö³ / Ñòàá³ëüíà îïëàòà ïðàö³. Ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè. Çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì. Ïðîôåñ³éíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)507-20-96, Тел. (044)5831719

/ÌåãàÌàðêåò íà Íîâîîáóõîâñêîé / ÃÐ: 5\2. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ìû ïðåäëàãàåì: äîñòîéíóþ, ñòàáèëüíóþ ç\ï, âîçìîæíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî äîõîäà, îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, æèëüå. Àäðåñ: ñò. ì. "Âûäóáè÷è", Íîâî-Îáóõîâñêîå øîññå, ñ. Õîäîñååâêà, ìàðøðóòíîå òàêñè N309, ìàãàçèí "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: (098)985-19-46. Тел. (044)2004261

113511020105

ВАНТАЖНИКИ /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)3859556

113031020113

ГАРДЕРОБЩИК /Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé DeLuxe" / íà êèíîòåàòð. Òåë.: 232-55-41. Тел. (063)2325541

708561010110

ГАРДЕРОБЩИКИ

709041010101

ВАНТАЖНИК

Фирменапостояннюработ требются

ÏÎÐÒÍÛÅ ХОРОШИЕУСЛОВИЯРАБОТЫ. Официальноетрдостройство. 2мин.отст.м."Лыбидс*ая"

Òåë.: 501-02-91, (050)676-13-80, (098)277-24-22 11138102

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ПОРТНАЯ / ìèíè-àòåëüå / ïî ðåìîíòó îäåæäû. Õîðîøåå êà÷åñòâî, âûñîêàÿ ñêîðîñòü, æåëàíèå îáó÷àòüñÿ. Ìåñòîíàõîæäåíèå: ì. "Îñîêîðêè", ì. "Ïîçíÿêè". Ç\ï ñäåëüíàÿ, îò 4000 ãðí. Òàòüÿíà, Тел. (098)2212279

708911010101

/"ѳëüïî" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Öåíòð, (067)223-81-94, 206-53-24; ð-í Îñîêîðêè, 393-19-23, (063)203-43-30; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)238-95-76; ð-í ì. "Äàðíèöÿ", (067)444-01-97; ð-í Áîðùàã³âêà, (067)223-81-90; ð-í ì. "Ïîçíÿêè", (067)547-10-63; ð-í Òðîºùèíà, (067)223-81-77; ð-í ñò. ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", Тел. (067)2237588 113541030105

ВАНТАЖНИКИ /Íàéá³ëüøà íàö. òîðã³âåëüíà ìåðåæà "ÀÒÁ" / Íàäàºòüñÿ æèòëî. Êîìàíäà ë³äåðà ïðîïîíóº: ñó÷àñíó òà ã³äíó ïëàòíþ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, ðîáîòó ïîðó÷ ç äîìîì. Äîâ³äêè çà òåë.: (044)422-07-50, (095)235-75-97. E-mail: hrkiev@atbmarket.com; hr2kiev@atbmarket.com Тел. (050)3401467

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 17 ãðóäíÿ 2012 ð.

113171020106

Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. Ð-í Îáîëîíñêèé, (067)223-75-88; ð-í Èíäóñòðèàëüíîãî ìîñòà, (067)656-60-21; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)238-95-76; ð-í ì. "Ëåñíàÿ", (067)405-53-11; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)658-35-41; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-63-56; ð-í Òðîåùèíà, (063)203-41-10; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)2175643

113541040108

ГРУЗЧИКИ / ñåòü ïðîä. ìèíè-ìàðêåòîâ "ÂÅËÈÊÈÉ Â²Ç" / Òåë.: 405-05-83, 405-80-20, 273-20-31. Тел. (063)7811649

ГРУЗЧИКИ

ГРУЗЧИК

Ç\ï âûñîêàÿ. Òåë.: (099)542-30-76, Тел. 5420594, (094)9260961

708581010110

ñ ÎÐ. Â ð-íå Îáîëîíè. Ç\ï ñòàáèëüíàÿ. Òåë.: 227-54-04. Тел. (099)4222848

ГРУЗЧИКИ

/"Á²ËÜØÎÂÈÊ" / íà êèíîòåàòð. Ñò. ì. "Øóëÿâñêàÿ", óë. Ãåòüìàíà, 6. Тел. (063)2330140 70797101

АВТОМОЙЩИК

113381020111

íà ñêëàä ìóæñêèõ ðóáàøåê (ìóæ. îò 20 äî 50 ëåò). Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Îïëàòà áîëüíè÷íûõ, îòïóñêîâ. Ç\ï 2300 ãðí. ÃÐ: ïí-ïò 9.00-17.30. Á-ð Èâàíà Ëåïñå, ì. "Áåðåñòåéñêàÿ". Êèÿíèöà Åëåíà, Тел. 4554343

117811020104

707491020000

ГРУЗЧИКИ /Íà Ïð-òèå / Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: 044-383-72-20, 098-674-61-01, 093-745-55-68, Тел. (099)3291006

709271020101

113141010101

ГРУЗЧИК

ГРУЗЧИКИ

/Ôèðìà äèñòðèá. àëê. è áåçàëê. ïðîäóêöèè / áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Ìåñòî ðàáîòû: Ëåâûé áåðåã, ð-í "Äàðûíêà". Òåë.: 586-51-24. Äìèòðèé Ïàâëîâè÷, Тел. (050)4146405

Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Ç\ï 800-1200 ãðí â íåäåëþ. Òåë.: (098)070-01-47. Тел. (095)9106107

113231010101

ГРУЗЧИК /"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / Ìóæ. äî 45 ëåò. ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340 709761020103

707801010000

ГРУЗЧИКИ /Ç-ä ïî ïåðåðàáîòêå ðûáû â ã. Âèøíåâîå / Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà äîñòîéíîé ç\ï. Тел. (067)5384498

708151010103

ДВОРНИК /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / Тел. (063)2203194, (063)2203195

303961010126

ГРУЗЧИК

ДВОРНИК

/Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ (Ëåâûé è Ïðàâûé áåðåã), ã. Áó÷à. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Тел. (067)5478668

/"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / Ìóæ. äî 50 ëåò, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. ÃÐ: 4\4. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Тел. 2061340, 2061330

112721010106

709761020104

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


44

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

70986101

ДВОРНИК

ДВІРНИК

â ÎÑÁÁ (ñò. ì. "Øóëÿâñêàÿ"). Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî è îôèöèàëüíàÿ ç\ï (1600 ãðí). Ðàáî÷èé äåíü ñ 6.00 óòðà. Óáîðêà ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè. Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, îòâåòñòâåííûé. Тел. 4560290

/ÑØ N 174 (ïðîñï. Ã. Ñåâàñòîïîëÿ, 43)/ Тел. 4974188

709861010101

ДВОРНИКИ /ÏÀÒ "Êèåâãàç" / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (067)502-22-94. Тел. 4988696

113691010109

ДВІРНИК /ÄÍÇ N 667 (Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í, Òåðåìêè-2) / Òåë.: 250-27-83. Тел. 2500580

000000270136

ДВІРНИК /ÄÑ N 640 / Òåë.: 250-60-89. Тел. 2503419

000000270018

/ÄÍÇ N 157 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó/ Тел. 2576137

000000270229

ДВІРНИК

000000270034

/ÄÑ N 261 (á³ëÿ ì. "Äàðíèöÿ", âóë. Áàæîâà, 6à) / Ç\ï 1700 ãðí. Ðîáî÷èé äåíü ç 6.00 ðàíêó, ùîäåííî. Тел. 2920032

000000270241

ДВІРНИК 000000270169

ДВІРНИК /ÄÑ N 589/ Тел. 4182035

000000270178

ДВІРНИК /ÄÑ N 134/ Тел. 4248282

ДВІРНИК

11314101

/ØÄÑ "Ïëåÿäà" (Äåñíÿíñüêèé ð-í, ˳ñîâèé ìàñèâ)/ Тел. 5189770

000000270217

ДВІРНИК /Øêîëà N 122 (Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó) / Òåë.: 525-60-15. Тел. 5251776

000000270098

/ÄÍÇ N 506/ Тел. 5253155

/Óïðàâë³ííÿ ÊÏ ÎÆÃ/ Тел. 5639538

000000270082

000000270024

ùî áàæàþòü ñòàòè ñóðîãàòíèìè ìàìàìè. Ìè ãàðàíòóºìî ïîâíó êîíô³äåíö³éí³ñòü Âàøèõ äàíèõ òà ã³äíó âèíàãîðîäó - 130 000-180 000 ãðí (â çàëåæíîñò³ â³ä ïðîãðàì). Âèìîãè: æ³íêè â³êîì â³ä 20 äî 28 ðîê³â, ÿê³ ô³çè÷íî òà ïñèõ³÷íî çäîðîâ³ òà ìàþòü õî÷à á îäíó ñâîþ çäîðîâó äèòèíó. Áóäü ëàñêà, óòî÷íþéòå äåòàë³. Òåòÿíà, çà Тел. (044)3625363

/Íà Ïð-òèå / Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: 044-383-72-20, 098-674-61-01, 093-745-55-68, Тел. (099)3291006

708061020101

000000270257

ДВІРНИК /Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé øïèòàëü ³íâàë³ä³â ÂÂÂ/ Тел. 4319556

000000270040

ÐÀÁÎÒÀ

709271020103

КОНТРОЛЕР /ÏÀÒ "Êèåâãàç" / ðàñ÷åòíî-àáîíåíòñêîãî îòäåëà. Òåë.: (067)502-22-94. Тел. 4988696

113691010106

/ÄÑ N 647 (âóë. Áàáóøê³íà, 25-À) / Ƴíêà. Тел. 4007348

КОНТРОЛЕР ТОРГОВ. ТОЧЕК

ЗАСОЛЬЩИКИ

/Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55. Тел. (095)7180074

000000270256

/Ç-ä ïî ïåðåðàáîòêå ðûáû â ã. Âèøíåâîå / Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà äîñòîéíîé ç\ï. Тел. (067)5384498

708801020103

708151010102

/ÄÍÇ N 149 (Äàðíèöüêèé ð-í, ì. "Õàðê³âñüêà")/ Тел. 5656008

000000270202

ДВІРНИК /ÄÍÇ N620 Äàðíèöüêîãî ð-íó/ Тел. 5668384

КОНСУЛЬТАНТЫ

ЗАВГОСП

ДВІРНИК

30396101

ЖІНКИ,

000000270108

ЖЕНЩИНЫ /Èíñòèòóò ãåíåòèêè ðåïðîäóêöèè / äî 30 ëåò îêàçàòü ïîìîùü â ëå÷åíèè áåñïëîäíûì ïàðàì è ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðîãðàììå äîíàöèè ÿéöåêëåòîê. Êîìïåíñàöèÿ 10000 ãðí. Ëèö. N 539130 ñåðèÿ À îò 08.04.2010 ã. Òåë.: 483-33-56, 483-23-86, 223-28-88, Тел. 2234888

ИНСТРУКТОР â FitCurves! FitCurves - ýòî êðóïíàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ êîðïîðàöèÿ â ñôåðå ôèòíåñ-èíäóñòðèè. Òðåáîâàíèÿ: àêòèâíàÿ ïîçèöèÿ, æåëàíèå ïîìîãàòü æåíùèíàì ïðîäëåâàòü æèçíü. Ïðåäïî÷òèòåëüíî äåâóøêè äî 30 ëåò, ïðîæèâàþùèå íåäàëåêî îò ñò. ì. "Ïîçíÿêè". Îïûò ðàáîòû íåîáÿçàòåëåí. E-mail: contingency@mail.ru Äàðüÿ, Тел. (067)3213433

709261010101

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК (÷îë., 20-35 ðîê³â). Çàïðîøóº ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÊÎÑÌÎ". Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Тел. (067)2398152

112711020102

110591010101

000000270086

ДВІРНИК /ÄÑ N 214/ Тел. 4241353

000000270072

ДВІРНИК

ДВІРНИК

/ØÄÑ "Âîëîøêà"/ Тел. 4026457

/ÄÑ N 691/ Тел. 5172855

ДВІРНИК

ДВІРНИК

/Øêîëà N 134 (Ïå÷åðñüêèé óçâ³ç)/ Тел. 2807111

000000270255

ДВІРНИК

КОНСУЛЬТАНТ

ЖІНКИ /Ïðîãðàìà "Ïðàâî íà æèòòÿ" / 20-32 ð., ÿê³ áàæàþòü âçÿòè ó÷àñòü â ïðîãðàì³ äîïîìîãè áåçä³òíèì ïàðàì â ðîë³: ñóðîãàòíèõ ìàòåð³â, äîíîð³â ÿéöåêë³òèí. Ãàðàíòîâàíå âèñîêå âèíàãîðîäæåííÿ çà ó÷àñòü â ïðîãðàì³. Äî 200000 ãðí. Âèìîãè: ìàòè âëàñíó äèòèíó, ô³ç. ³ ïñèõ. çäîðîâ'ÿ. Ìåä. îáñòåæåííÿ, òðàíñïîðò. âèòðàòè ³ æèòëî - çà íàø ðàõóíîê! Òåë.: (050)185-06-62. www.surrogacy-ukraine.com Тел. (044)2294626

704351010101

КОНТРОЛЕР КАСИР /Òðîëåéáóñíå äåïî N3 / (êîíäóêòîð). Ç\ï â³ä 3000 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåë.: 248-53-67. Тел. (050)3858408

707541010102

КОРИДОРНА /ÄÑ N 96/ Тел. 4345539

000000270132

КОРИДОРНА /Øêîëà-ñàä "Ñâ³òîçîð" / Òåë.: 562-05-19. Тел. 5646848

000000270220

МАШИНІСТ З ПРАННЯ БІЛИЗНИ /ÄÑ N 214/ Тел. 4241353

Ðàáîòà ñ ëþäüìè. Îôîðìëåíèå äèñêîíòíûõ êàðò. Ñâîáîäíûé ãðàôèê. Áåñïëàòíîå îáó÷åíèå. Ïðîôåññèîíàëüíûé ðîñò. Ç\ï 4600 ãðí\ìåñ. Òåë.: (097)334-41-91, (066)996-33-73. Тел. (044)3625969

МАШИНІСТ З ПРАННЯ БІЛИЗНИ

КОНСУЛЬТАНТИ

МЕРЧЕНДАЙЗЕР

Ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. 3-5 ãîäèí íà äåíü. Ñï³âáåñ³äà çà àäðåñîþ: ì. "Äàðíèöÿ", ïð-ò Âèçâîëèòåë³â, 3. Òåë.: (044)502-69-21. Тел. (093)5193708

/Îòêðûòèå ôèëèàëà òîðãîâîé êîìïàíèè / Ç\ï îò 2500 ãðí. Òåë.: 244-95-78, (067)673-97-77. Тел. (093)4891265

708501010101

709121010102

000000270177

/ÄÑ N 674 / (ïðàëÿ). Òåë.: 450-39-60. Тел. 4503961

000000270195

301461040107

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 17 ãðóäíÿ 2012 ð.


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 50 (783)

ÐÀÁÎÒÀ

17842085

19262002

15692008

21082003

12322008

19782004

21252002

21782001

19932005

21222003

45


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

04482498

21892001

19572019

20712002

20112002

21862001

15722021

21912002

20412002

21852001

46

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 50 (783)


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

99994003

ÐÀÁÎÒÀ

99994012

07262008

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 50 (783)

47


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

ÒÎÏ-18 ÇÍÀÌÅÍÈÒÎÑÒÅÉ ³ ¿õ êîëèøí³õ ïðîôåñ³é Äæåíí³ôåð Ëîïåñ, Áðåä ϳòò, Óìà Òóðìàí ³ Áåéîíñå - âàæêî ïîâ³ðèòè, àëå êîëèñü âîíè â³ä÷óâàëè áðàê â ãðîøàõ ³ âëàøòîâóâàëèñÿ íà áóäü-ÿêó ðîáîòó - àáè ïëàòèëè. Îô³ö³àíòè, øâåéöàðè, ïðèáèðàëüíèêè ³ íàâ³òü ïîë³ðóâàëüíèêè òðóí - ñüîãîäí³ çíàìåíèòîñò³ ð³äêî çãàäóþòü ïðî ñâî¿ êîëèøí³ ïðîôåñ³¿, îäíàê òàêèé íåéìîâ³ðíèé äîñâ³ä ¿ì íàâðÿä ÷è âäàñòüñÿ.

ÄÆÅÍͲÔÅÐ ËÎÏÅÑ

³äðàçó ï³ñëÿ øêîëè Äæåíí³ôåð Ëîïåñ (Jennifer Lopez) âëàøòóâàëàñÿ ïðàöþâàòè ïîì³÷íèêîì â þðèäè÷íó êîíòîðó. ßê ³ â áóäüÿê³é íåçàìîæí³é ðîäèí³ ç Áðîíêñà, áàòüêè ìàéáóòíüî¿ ïîï-ä³âè ìð³ÿëè, ùîá äî÷êà îòðèìàëà ñåðéîçíó îñâ³òó ³ ñòàëà àäâîêàòîì. Àëå Äæåíí³ôåð ïîñò³éíî òÿãíóëî òàíöþâàòè, òîìó îäíîãî ðàçó âîíà íå ïîñëóõàëàñÿ áàòüê³âñüêî¿ âîë³, çàëèøèâøè ð³äíó äîì³âêó ³ êèíóâøè íóäíó, íà ¿¿ ðîçóì³ííÿ, ðîáîòó â îô³ñ³.

òîðàìè-ñàìîó÷êàìè ϳòò çí³ìàâ êâàðòèðó, ãðîø³ íà ÿêó çàðîáëÿâ íàéð³çíîìàí³òí³øèìè øëÿõàìè, ³íîä³ ïîºäíóþ÷è ïî ê³ëüêà ðîá³ò. ³í áóâ áàðìåíîì, ïðîäàâöåì, âàíòàæíèêîì, îô³ö³àíòîì, âî䳺ì ó ô³ðì³ ç íàäàííÿ ³íòèìíèõ ïîñëóã ³ íàâ³òü ëþäèíîþáóòåðáðîäîì - â êîñòþì³ ã³ãàíòñüêî¿ êóðêè â³í ðåêëàìóâàâ ðåñòîðàí Ål Pollo Loco.

áóòíþ ç³ðêó ïîì³òèëè ³ çàïðîñèëè â ìîäåëüíèé á³çíåñ, çàïðîïîíóâàâøè ¿é áðàòè ó÷àñòü ó ìîäíèõ ïîêàçàõ.

ÄÅÍͲ ÄŠ²ÒÎ

Ìàéáóòí³é àìåðèêàíñüêèé àêòîð, ðåæèñåð, ïðîäþñåð Äåíí³ äå ³òî (Danny DeVito), çàê³í÷èâøè øêîëó, äîïîìàãàâ áàòüêîâ³ ï³äì³òàâ ï³äëîãè â ïðàëüí³, ÿêîþ âîëîä³ëà ÂÓϲ ÃÎËÄÁÅÐà éîãî ñ³ì'ÿ.  öåé æå ÷àñ õëîï÷èê ïî÷àâ íàÏåðø í³æ çíÿòèñÿ ó ô³ëüì³ "Êîë³ð ïóð- â÷àòèñÿ â ïåðóêàðñüêîìó òåõí³êóì³. Îäåðïóðó" Ñò³âåíà Ñï³ëáåðãà, òåìíîøê³ðà ñï³âà÷- æàâøè ñïåö³àëüí³ñòü, äå ³òî âëàøòóâàâñÿ íà ðîáîòó â ñàëîí êðàñè ñâ ñòàðøî¿ ñåñòðè. Ñïî÷àòêó â³í ðîáèâ ê볺íòêàì ìîäí³ çà÷³ñêè, à ïîò³ì ïåðåêâàë³ô³êóâàâñÿ â êîñìåòîëîãà.

ÊÂÅÍÒ²Í ÒÀÐÀÍÒ²ÍÎ

Ó 17 ðîê³â Êâåíò³í Òàðàíò³íî (Quentin Tarantino) âèð³øèâ ïîêèíóòè øêîëó. Òîä³ ñóâîðà ìàòè ñêàçàëà éîìó: "Àáî ïðîäîâæóºø â÷èòèñÿ, àáî âëàøòîâóºøñÿ íà ðîáîòó". Ìàéáóòí³é ðåæèñåð ïðèéíÿâ óìîâó ³ ñòàâ á³ëåòåðîì â ïîðíîê³íîòåàòð³. Îäíî÷àñíî Êâåíò³í âñòóïèâ ó øêîëó àêòîðñüêî¿ ìàéñòåðíîñò³. Ùå ÷åðåç ê³ëüêà ðîê³â çíàéøîâ ðîáîòó ìàéæå çà ôàõîì - ïðîäàâöåì ó â³äåî ìàãàçèí³. Òàì-òî â³í ³ íàïèñàâ ñâî¿ ïåðø³ ê³íîñöåíàð³¿, ÿêèìè íàðåøò³ çâåðíóâ íà ñåáå óâàãó. (Äàë³ áóäå)

ÄÆÓË²ß ÐÎÁÅÐÒÑ

Íàéêðàñèâ³øà æ³íêà â ñâ³ò³, çà âåðñ³ºþ æóðíàëó People, Äæóë³ÿ Ðîáåðòñ (Julia Roberts) ïî÷èíàëà ñâîþ êàð'ºðó ó ñôåð³ òîðã³âë³. Ó ò³ ñóâîð³ ÷àñè, êîëè ä³â÷èíà ò³ëüêè ïðè¿õàëà äî Íüþ-Éîðêà ï³äêîðþâàòè òàëàíòîì ïîâàæíèõ ðåæèñåð³â, ³ áóëà çìóøåíà ïîñò³éíî á³ãàòè ïî êàñòèíãàõ, Äæóë³ÿ ïðîòÿãîì äåê³ëüêîõ ðîê³â ïðàöþâàëà ïðîäàâ÷èíåþ ó âåëèêîìó ìàãàçèí³ ñïîðòèâíîãî âçóòòÿ.

ÐÅÍÅ ÇÅËËÂÅÃÅÐ

Çà ìàòåð³àëàìè Ìà𳿠Áàíùèêîâî¿, www.wday.ru

Ìàéáóòíÿ àìåðèêàíñüêà àêòðèñà, âîëîäàðêà ïðå쳿 "Îñêàð" ó êàòåãî𳿠"êðàùà àêòîðêà äðóãîãî ïëàíó" (çà ô³ëüì "Õîëîäíà ãîðà", 2003), Ðåíå (Renee Zellweger) â³äðàçó ï³ñëÿ øêîëè ïî¿õàëà â ì³ñòî Îñò³í - â÷èòèñÿ â óí³âåðñèòåò³ òà îñÿãàòè àçè æóðíàë³ñòèêè. À îñê³ëüêè íà æèòòÿ ïîòð³áíî áóëî çàðîáëÿòè ñàìîñò³éíî, ä³â÷èíà âëàøòóâàëàñÿ îô³ö³àíòêîþ â ñòðèïòèç-áàð.

êà Âóï³ Ãîëäáåðã (Whoopi Goldberg) âåëà ðîçãóëüíèé ñïîñ³á æèòòÿ: äðóæèëà ç õ³ï³, êóðèëà òðàâêó, æèëà íà äîïîìîãó ç áåçðîá³òòÿ.  ð³äê³ñí³ ìîìåíòè ïðîñâ³òë³ííÿ ìàéáóòíÿ ê³íîç³ðêà âëàøòîâóâàëàñÿ íà ðîáîòó í³÷íèì ñòîðîæåì àáî ãðèìåðîì â ìîðã.

ÁÐÅÄ Ï²ÒÒ

ÓÌÀ ÒÓÐÌÀÍ

Áðåä ϳòò (Brad Pitt) áóâ àìá³òíèì õëîïÓ ïîðó áóíò³âíî¿ þíîñò³ Óìà Òóðìàí (Uma öåì. Íå çàê³í÷óþ÷è í³ÿêîãî àêòîðñüêîãî óí³- Thurman) âòåêëà â³ä áàòüê³â äî Íüþ-Éîðêà, âåðñèòåòó, â³í ïðè¿õàâ äî Ãîë³âóäó ³ â³äðàçó äå çíàéøëà ðîáîòó â ï³öåð³¿. Òàì 15-ð³÷íà æ ïî÷àâ õîäèòè íà êàñòèíãè. Ç òàêèìè æ àê- ä³â÷èíêà ìèëà ïîñóä. ×åðåç äåÿêèé ÷àñ ìàé-

48

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 50 (783)


49

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

11238101

11323101

11783101

МОЙЩИЦЫ

ОПЕРАТОРЫ CALL ЦЕНТРА

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ

/Â ýëèòíûé ðåñòîðàí / Ç\ï âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Àäðåñ: Ïîäîëüñêèé ð-í, óë. Ëåñîçàùèòíàÿ, 6. Òåë.: 454-27-86. Тел. 454 27 87

/Êîìïàíèÿ "Èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû" / íà èñõîäÿùèå çâîíêè (ïðîäàæè). Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ â call-öåíòðå - æåëàòåëåí, ãðàìîòíàÿ ðå÷ü, óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ. Ãèáêèé ãðàôèê, âîçìîæíîñòü âûáîðà óäîáíîé ñìåíû. Ç\ï îò 3500 ãðí â ìåñÿö (ïî÷àñîâàÿ ñòàâêà + áîíóñû çà ïðîäàæè). Ðàñïîëîæåíèå îôèñà: ì. "Ëóêüÿíîâñêàÿ". Тел. (044)247 47 96

/ÑØ N 174 (ïðîñï. Ã. Ñåâàñòîïîëÿ, 43)/ Тел. 497 41 88

707811010110

МОЛОДЫЕ, АКТИВНЫЕ ЛЮДИ /Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / íà ëèñòîâêè. Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55. Тел. (095)718 00 74

708801020108

МОЛОДЫЕ, ЭНЕРГИЧНЫЕ ПАРНИ И ДЕВУШКИ äî 26 ëåò íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. ÎÐ íå òðåáóåòñÿ. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå. Ç\ï 200 ãðí â äåíü + %. Ðàñ÷åò åæåäíåâíî. Íå àãåíòñòâî. Òåë.: (097)017-93-24. Тел. (093)792 68 43

709641020101

МОТОКУРЬЕР /EXMOTO / Ãðàôèê ðàáîòû: ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00. Ç\ï: ñòàâêà+ñäåëüíàÿ. E-mail: hr@exmoto.com Тел. (050)359 34 79

113341010101

НОЧНОЙ СТОРОЖ / ïðîèçâîäñòâåííóþ êîìïàíèþ / Ìóæ. îò 60 ëåò. Ëåâûé áåðåã, ñò. ì. "Îñîêîðêè" (÷àñòíûé ñåêòîð). Ôàêñ\ Тел. (044)467 77 88

113431010106

708251040101

ПОМОЩНИК(ЦА) РУКОВОДИТЕЛЯ

709321010101

ПОМІЧНИКИ ПРОДАВЦЯ /Íàéá³ëüøà íàö. òîðã³âåëüíà ìåðåæà "ÀÒÁ" / (ïðèáèðàëüíèö³). Íàäàºòüñÿ æèòëî. Êîìàíäà ë³äåðà ïðîïîíóº: ñó÷àñíó òà ã³äíó ïëàòíþ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, ðîáîòó ïîðó÷ ç äîìîì. Äîâ³äêè çà òåë.: (044)422-07-50, (095)235-75-97. E-mail: hrkiev@atbmarket.com; hr2kiev@atbmarket.com Тел. (050)340 14 67

113171020107

ПРИБИРАЛЬНИК /ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" / âèðîáíè÷èõ ïðèì³ùåíü. (ì. Êè¿â, âóë. Äîâæåíêà, 7), Тел. 454 23 31

/Êàð'ºðà â BILLA! / Ç\ï â³ä 2700 ãðí. Òåë.: (050)443-8210, âóë. Ãîëîñ³¿â., 13à; (050)446-5060, âóë. Ìàëèøêà, 3. Âóë. Ãðèøêà, 3, (050)469-5744; âóë. Ïåòðîïàâ., 2, (050)411-4049; ïð-ò Ìàÿêîâ., 85, (050)310-5596, Áåñàðàá. ïë., 2, (050)359-4433; âóë. Òðîñòÿíåö., 1-À, (050)387-5500; ïð-ò Ïîâ³òðîôëîò., 56-À, (050)417-5060; Ëüâ³â. ïë., 8-Á, (050)387-7867. jobs@billa.ua Тел. 496 17 45

ПРИБИРАЛЬНИК

ОБРОБЛЮВАЧ РИБИ

/ÄÍÇ N 157 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó/ Тел. 257 61 37

/"ѳëüïî" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Öåíòð, (067)223-81-94, 206-53-24; ð-í Îñîêîðêè, 393-19-23, (063)203-43-30; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)238-95-76; ð-í ì. "Äàðíèöÿ", (067)444-01-97; ð-í Áîðùàã³âêà, (067)223-81-90; ð-í ì. "Ïîçíÿêè", (067)547-10-63; ð-í Òðîºùèíà, (067)223-81-77; ð-í ñò. ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", Тел. (067)223 75 88

ПРИБИРАЛЬНИК СЛУЖБОВИХ ПРИМІЩЕНЬ

112701020103

/Øêîëà N326 (âóë. Âèøãîðîäñüêà, 44-Â)/ Тел. 430 20 39

000000270252

ПРИБИРАЛЬНИК /Øêîëà N28 (âóë. Æèäêîâà, 7á) / Òåë.: 440-52-11. Тел. 440 51 55

000000270196

ПРИБИРАЛЬНИК СЛУЖБОВИХ ПРИМІЩЕНЬ 000000270230

113541030103

000000270254

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ /Øêîëà-ñàä "Ñâ³òîçîð" / Òåë.: 562-05-19. Тел. 564 68 48

000000270221

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ БАСЕЙНУ /ÄÑ N 678 (âóë. Âîëãîäîíñüêà, 77) / Òåë.: 566-34-27. Тел. 566 35 44

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ СЛУЖБОВИХ ПРИМІЩЕНЬ /ÄÑ N 640 / Òåë.: 250-60-89. Тел. 250 34 19

000000270020

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ СЛУЖБОВИХ ПРИМІЩЕНЬ /ÄÑ N 678 (âóë. Âîëãîäîíñüêà, 77) / Òåë.: 566-34-27. Тел. 566 35 44

000000270158

ПРИБИРАЛЬНИЦІ /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)385 95 56

113031020108

ПРИЙМАЛЬНИК (÷îë., 20-35 ðîê³â). Çàïðîøóº ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÊÎÑÌÎ". Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Тел. (067)239 81 52

112711020104

ПРИЙМАЛЬНИК ТОВАРУ

ПРОДАВЕЦ

/Øêîëà N 134 (Ïå÷åðñüêèé óçâ³ç)/ Тел. 280 71 11

000000270035

ПРИБИРАЛЬНИК СХОДОВИХ КЛІТИН

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 17 ãðóäíÿ 2012 ð.

709201020101

ПРОМОУТЕР îò 18 äî 35 ëåò. Ãèáêèé ãðàôèê, èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê êàæäîìó. Ç\ï îò 150 ãðí â äåíü+ áîíóñû. Èíîãîðîäíèì ïîìîãàåì ñ æèëüåì. Тел. (096)405 82 14

708711100101

000000270025

ПРОМОУТЕР /Îòêðûòèå ôèëèàëà òîðãîâîé êîìïàíèè / Ç\ï îò 2500 ãðí. Òåë.: 540-4-540, (067)675-27-70. Тел. (050)627 67 04

301461030104

ПРОМОУТЕР Òåë.: (067)798-99-69, (066)353-84-19. Тел. (067)236 19 26

709421010106

ПРОМОУТЕРИ /Êîìïàí³ÿ "ÀÃÀÒ²Ñ" / ÄÐ íå îáîâ'ÿçêîâèé. Íàâ÷àííÿ â ïðîöåñ³ ðîáîòè. Êàð'ºðíå òà ïðîôåñ³éíå çðîñòàííÿ. Ç\ï â³ä 4100 ãðí (âèïëàòà ùîòèæíåâà). Òåë.: 456-80-63. Тел. (096)771 77 37

707461020103

ПРОМОУТЕРИ / ÷àéíó êîìïàí³þ / â³ä 18-35 ðîê³â, ç\ï: ì³í³ìóì - 110 ãðí, ìàêñèìóì - â³ä ïðîäàæ³â çà 6 ãîäèí ðîáîòè. ÃÐ: ç 9.00 äî 15.00 àáî ç 15.00 äî 21.00. Òåë.: 574-02-52 (ç 10.00 äî 12.00 áóäí³). Ïåðåäçâîíþþ íà äçâ³íêè. (ç 10.00 äî 18.00 áóäí³), Тел. (067)230 90 48

113521010101

/Êàð'ºðà â BILLA! / Ç\ï â³ä 2500 ãðí. Òåë.: (050)443-8210, âóë. Ãîëîñ³¿â., 13à; (050)446-5060, âóë. Ìàëèøêà, 3. Âóë. Ãðèøêà, 3, (050)469-5744; âóë. Ïåòðîïàâ., 2, (050)411-4049; ïð-ò Ìàÿêîâ., 85, (050)310-5596, Áåñàðàá. ïë., 2, (050)359-4433; âóë. Òðîñòÿíåöüêà, 1-À, (050)387-5500; ïð-ò Ïîâ³òðîôëîò., 56-À, (050)417-5060; Ëüâ³âñüêà ïë., 8-Á, (050)387-7867. jobs@billa.ua Тел. 496 17 45

112701020108

/Óïðàâë³ííÿ ÊÏ ÎÆÃ/ Тел. 563 95 38

/Â ìàãàçèí æåíñêîãî áåëüÿ / (óë. Ñàêñàãàíñêîãî). Âîçìîæíî áåç ñòàæà ðàáîòû. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Тел. (067)233 31 55

000000270157

Îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû. Êàðüåðíûé ðîñò. Ãèáêèé ãðàôèê. Âàø óñïåõ çàâèñèò òîëüêî îò Âàñ! Åëåíà Áîðèñîâíà, Тел. (093)825 06 46

709561010105

ОБВАЛЮВАЛЬНИК М'ЯСА

70843101

ПРОДАВЦЫ

Ìåòðî: "Êîíòðàêòîâàÿ ïëîùàäü", "Ïåòðîâêà", "Ëåñíàÿ", "Äðóæáû Íàðîäîâ", "Àêàäåìãîðîäîê", "Ïîçíÿêè". Ðàéîí: Áîðùàãîâêà, Òðîåùèíà. ÃÐ: ïí-ñá äî 20.00. Ç\ï: 3500 ãðí + áîíóñ â ìåñÿö, åñëè ÷åðåç íåäåëþ ðàáîòàòü, òî 1800 ãðí çà ïîëìåñÿöà. Òåë.: (066)832-46-91, 362-01-43. Тел. (093)206 72 37 402751010101

ПІДСОБНИЙ ПРАЦІВНИК /ÄÑ N 214/ Тел. 424 13 53

000000270179

ПІДСОБНИЙ ПРАЦІВНИК НА КУХНЮ /ÄÑ N35 / (íàð³çàííÿ òà ÷èùåííÿ îâî÷³â). Тел. 272 41 01

000000270237

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК НА КУХНЮ /ÄÑ N 60 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó/ Тел. 450 93 39

000000270227

РАБОТА ДЛЯ ПОЛНЫХ Âîçìîæíà ïîëíàÿ èëè ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Çâîíèòü: ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00. Íàòàëüÿ Þðüåâíà. Òåë.: (096)297-77-43. Тел. (093)379 08 98 707771010101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


50

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

70518101

РАБОТНИКИ НА СБОРКУ ОВОЩЕЙ В ТЕПЛИЦЫ Ðàáîòà â Êèåâå. Ìóæ.\æåí., áåç ÎÐ. ÃÐ: 7\7, 14\14. Ç\ï 4100 ãðí çà äâå íåäåëè. Îïëàòà åæåíåäåëüíî. Ðàáîòà â îòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè. Æèëüå, ïèòàíèå ïðåäîñòàâëÿåì. Òåë.: (044)383-15-31. Тел. (096)157 53 45 708861020000

РАЗДАТЧИКИ ЛИСТОВОК Ç\ï âûñîêàÿ. Òåë.: (096)564-59-17, (063)108-60-90, (099)542-30-76. Тел. 542 05 94 707491080000

РАЗДЕЛЬЩИКИ Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. Ð-í Îáîëîíñêèé, (067)223-75-88; ð-í Èíäóñòðèàëüíîãî ìîñòà, (067)656-60-21; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)238-95-76; ð-í ì. "Ëåñíàÿ", (067)405-53-11; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)658-35-41; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-63-56; ð-í Òðîåùèíà, (063)203-41-10; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)217 56 43

113541040104

РАЗНОРАБОЧИЕ /Íà ç-ä / Ç\ï 250 ãðí â äåíü. Òåë.: (098)070-01-47. Тел. (095)910 61 07 707801020000

РАЗНОРАБОЧИЙ /"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / Ìóæ. äî 50 ëåò, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. ÃÐ: 5\2. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèè + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 206 13 40

РІЗНОРОБИ /ÄÍÇ N 149 (Äàðíèöüêèé ð-í, ì. "Õàðê³âñüêà")/ Тел. 565 60 08

000000270204

РІЗНОРОБИ НА СКЛАД, БУДМАЙДАНЧИКИ, ЗАПРАВКИ Ç\ï ïîòèæíåâî, 2 ðàçè â ì³ñÿöü, ïîì³ñÿ÷íî. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68, 362-43-61. Тел. (099)546 68 93 708931070000

СЕРВЕР БИЛЕТЕР /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / Òåë.: (063)220-31-95, Тел. (063)220 31 94

СЕРВЕР БИЛЕТЕР

(ïîëíàÿ çàíÿòîñòü, ðàáî÷åå âðåìÿ 8 ÷àñîâ â äåíü; ñá, âñ - âûõîäíîé). Ç\ï îò 2000 ãðí â ìåñÿö. Îáÿçàòåëüíî ïðîæèâàíèå â 5 ìèíóòàõ õîäüáû îò ìåòðî!!! Ïðåäïî÷òåíèå ñåìüÿì. Тел. 223 87 72

709741010101

000000270033

РОБІТНИЦЯ З ДОГЛЯДУ ЗА КРОЛЯМИ Â³êîì 30-50 ðîê³â. Æèòëî º á³ëÿ ì. Êèºâà. Îïëàòà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë.: (067)235-31-74. Тел. 275 40 66 000000270088

РІЗНОРОБИ Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç\ï äîãîâ³ðíà. Тел. 371 65 00 112281010101

РІЗНОРОБИ /ÒΠ"ÓͲ-ÏÀÊ" / Ïðîâîäèìî íàâ÷àííÿ. Òåë.: (050)543-94-16. Тел. (098)479 04 20 112881020101

ÐÀÁÎÒÀ

ТЕХРАБОТНИК

УБОРЩИЦА

СЕРВЕРЫ

ТЕХРАБОТНИК

УБОРЩИЦА

708561010108

708561010111

708581010105

/Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)385 95 56

113031020115

СТОРОЖ

/"Á²ËÜØÎÂÈÊ" / íà êèíîòåàòð. Ñò. ì. "Øóëÿâñêàÿ", óë. Ãåòüìàíà, 6. Тел. (063)233 01 40

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

709791010101

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ Ïðàö³âíèêè êóõí³ òà òåïëèöü. Ãðàô³êè ðîáîòè ð³çí³. Ìîæëèâèé âàõòîâèé ìåòîä ðîáîòè. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Ç\ï 2 ðàçè â ì³ñÿöü. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (099)546-68-93, 362-43-61. Тел. (068)364 61 68 708931060000

ТЕСТОМЕС

/Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / Òåë.: (063)220-31-95, Тел. (063)220 31 94

303961010123

УБОРЩИЦА / ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâîãî ðåñòîðàíà /  ÒÖ "Îêåàí-Ïëàçà". Ãðàôèê ðàáîòû: ñ 10.00 äî 23.00 (äâà ÷åðåç äâà). Èðèíà Þëüåâíà, Тел. (067)623 10 03

402801010201

УБОРЩИЦА /"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / Æåí. äî 65 ëåò. ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 206 13 40

709761020105

/Íà ïðîèçâîäñòâî / (æåë. ìóæ.). Ç\ï îò 4100 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68. Çâîíèòü äî 16.00. Тел. 492 72 53 112431010102

Ðàáîòà â ã. Êèåâ. Ìóæ.\æåí. äî 55 ëåò, áåç ÎÐ. ÃÐ: (7\7, 15\15). Îïëàòà åæåíåäåëüíî (3000 ãðí çà íåäåëþ). Ðàáîòà â îòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå + ïèòàíèå. Òåë.: (044)362-99-86. Тел. (097)949 19 63

Ç\ï âûñîêàÿ. Òåë.: (099)542-30-76, (094)926-09-61. Тел. 542 05 94

301461030102

УБОРЩИЦА

000000270087

УПАКОВЩИКИ КИЕВСКИХ ТОРТОВ В КОРОБКИ

ТРЕНЕР ПО ФИТНЕСУ

/ÄÑ N337 (âóë. Áóä³âåëüíèê³â, 24à)/ Тел. 292 71 72

/ÄÑ N 589/ Тел. 418 20 35

/Ñâ³ò ñîëîäîù³â / Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ñîöïàêåò. Ñòàá³ëüíà ç\ï. Àäðåñà: âóë. Ïøåíè÷íà, 8, ð-í Áîðùàã³âêà. Òåë.: 407-09-27, 407-09-28. Тел. 407 09 39

УПАКОВЩИКИ(ЦЫ)

СТОРОЖ

000000270017

УКЛАДАЛЬНИКИ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ

/Îòêðûòèå ôèëèàëà òîðãîâîé êîìïàíèè / Ç\ï îò 4000 ãðí. Òåë.: 540-4-540, (067)675-27-70. Тел. (050)627 67 04

Ñïîðòèâíûé, ïîçèòèâíûé. Îáó÷àåì. Ð-í Ëåíèíãðàäñêîé ïë. ÃÐ: ïî ñìåíàì (êàæäûé äåíü, 2 ñá â ìåñÿö), âñ - âûõîäíîé. Ç\ï îò 2000 ãðí + áîíóñû. Ëèëèÿ, Тел. (050)352 63 24

/Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-ñàä "Çîëîòèé êëþ÷èê"/ Тел. 246 19 57

113691010103

111391010102

708581010108

СТОРОЖ

СТОРОЖ

/Øêîëà N 134 (Ïå÷åðñüêèé óçâ³ç) / ×îëîâ³êè. Тел. 280 71 11

/ÏÀÒ "Êèåâãàç" / (ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü). Òåë.: (067)502-22-94. Тел. 498 86 96

/Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé DeLuxe" / íà êèíîòåàòð. Òåë.: 232-55-41. Тел. (063)232 55 41

000000270246

РОБІТНИК З ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ

/Íà ïðîèçâîäñòâî / (æåë. ìóæ.). Ç\ï îò 4100 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68. Çâîíèòü äî 16.00. Тел. 492 72 53

/Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé DeLuxe" / íà êèíîòåàòð. Òåë.: 232-55-41. Тел. (063)232 55 41

/"Á²ËÜØÎÂÈÊ" / íà êèíîòåàòð. Ñò. ì. "Øóëÿâñêàÿ", óë. Ãåòüìàíà, 6. Тел. (063)233 01 40

70968101

УБОРЩИЦА

112431040102

303961010129

709761020108

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ

70960101

ТЕСТОМЕС

УБОРЩИЦА /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ (Ëåâûé è Ïðàâûé áåðåã), ã. Áó÷à. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Тел. (067)547 86 68

112721010107

708861030000

707491090000

ФАСОВЩИКИ /Â èíòåðíåò-ìàãàçèí / (180 ãðí, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñïåöîäåæäà). Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå (áåç ïðåäîïëàòû). Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: (097)320-57-08, (063)788-55-51, (099)615-59-10, (044)592-76-25. Тел. (044)502 51 77

708471020102

ФАСОВЩИКИ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ Ìóæ.\æåí. 18-60 ëåò. Ðàáîòà â Êèåâå. Áåç ÎÐ. ÃÐ: âàõòåííûé (7\7, 14\14). Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Ç\ï 430 ãðí\äåíü. Âûïëàòà åæåäíåâíî. Ðàáîòà â îòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè. Òåë.: (044)383-17-91. Тел. (096)404 32 44 708861040000

ФАСУВАННЯ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ, ОВОЧІВ, ПОСУДУ Ç\ï â³ä 1800 ãðí çà 2 òèæí³. ÃÐ ð³çí³. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68, 362-43-61. Тел. (093)210 82 56 708931080000

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 17 ãðóäíÿ 2012 ð.


51

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ВНИМАНИЕ!

ÐÀÁÎÒÀ ÏÎ ÑÎÂÌÅÑÒÈÒÅËÜÑÒÂÓ (÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü) Ó Âàñ åñòü èíôîðìàöèÿ, ÷òî êòî-òî ïðîäàåò ìàøèíó. Позвонитенам è çàðàáîòàéòå íà ýòîì! Òåë.:

(067)596-10-97 70873101

ФИТНЕС

ИНСТРУКТОР /Æåíñêèé ôèòíåñ-êëóá / Æåëàòåëüíî æåíùèíà îò 22 äî 35 ëåò. ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Ç\ï îò 3000 äî 5000 ãðí. Ëþäìèëà, Тел. (067)751 96 43

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ПРОМОУТЕРИ Ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. 3-5 ãîäèí íà äåíü. Ñï³âáåñ³äà çà àäðåñîþ: ì. "Äàðíèöÿ", ïð-ò Âèçâîëèòåë³â, 3. Òåë.: (044)502-69-21. Тел. (093)519 37 08 709121010101

11334101 709231010101

ІНСТРУКТОР

КУРЬЕР Ç\ï 4300 ãðí + %. Âîçðàñò 18-40 ëåò, ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Ç\ï åæåäíåâíî. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: 383-12-13, 383-13-10, (098)815-40-02 (ðàáîòîäàòåëü). Тел. (093)776 00 28

/Áîóë³íã-êëóá / Ñò. ì. "Øóëÿâñüêà", âóë. Ãåòüìàíà, 6, ì-í "ÌåãàÌàðêåò" (â³ää³ë ïåðñîíàëó). Òåë.: 200-15-10. Тел. 200 15 33

708021010102

709631020104

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМАЯ РАБОТА ДЛЯ СОТРУДНИЦ îò 18 ëåò. Ç\ï îò 40000 ãðí. Îïëàòà åæåäíåâíî. Èíîãîðîäíèõ âñòðå÷àåì, ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Îáåñïå÷èâàåì áåçîïàñíîñòü è êîíôèäåíöèàëüíîñòü. Âñå êîãäà-òî ïðèøëè â ïåðâûé ðàç. Îíè óæå æèâóò òîé æèçíüþ, î êîòîðîé Âû òîëüêî ìå÷òàåòå! Òåë.: (067)240-27-78. Тел. (099)642 31 01

КУРЬЕРЫ

708711030101

/ èíòåðíåò-ìàãàçèí / äëÿ äîñòàâêè òåêñòèëüíî-ñóâåíèðíîé ïðîäóêöèè (220 ãðí, ïðîåçä çà ñ÷åò êîìïàíèè). Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå (áåç ïðåäîïëàòû). Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: (097)320-57-08, (063)788-55-51, (099)615-59-10, (044)592-76-25. Тел. (044)502 51 77

708471020101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 11 КУР'ЄРІВ /Íà ϳä-âî / ³ä 180 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî. Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00, êð³ì íåä³ë³. Ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè" (âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64), (063)876-66-52. Тел. (068)530 26 20

МОТОКУРЬЕРЫ 18+, ìóæ÷èíà\æåíùèíà, âîäèòåëüñêèå ïðàâà êàò. "À", "À1". Ìîòî è ýêèïèðîâêó ïðåäîñòàâëÿåò êîìïàíèÿ. Ç\ï 3000-5000 ãðí. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ñâîáîäíûé ãðàôèê (ëþáîå óäîáíîå äëÿ Âàñ âðåìÿ). Äåòàëè ïî òåë.: (063)892-44-17. Тел. (044)451 64 52 113261010101

708691020102

КУРЬЕР â Èíòåðíåò-ìàãàçèí îäåæäû (ìóæ. îò 18 äî 30 ëåò). Îò 3-õ äî 7 äîñòàâîê â äåíü. Îïëàòà 20 ãðí çà äîñòàâêó + ïðîåçä + òåë. ñâÿçü. ÃÐ: ïí-ïò. Á-ð Èâàíà Ëåïñå, ì. "Áåðåñòåéñêàÿ". Êèÿíèöà Åëåíà, Тел. 455 43 43 113141010102

10659101

99990514

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ РАБОТА В ФИНЛЯНДИИ НА СЕЗОН Ñáîð ÿãîä â Ôèíëÿíäèè, ëåòî 2013. Áåç ïîñðåäíèêîâ. Îïëàòà ñäåëüíàÿ. www.fintrud.com.ua Ëèö. ÀÃ 507915. Тел. (067)636 82 12, (099)005 70 30 709501010000

40275103

ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ НЕ ВИГАДКА, à æîðñòîêà ðåàëüí³ñòü. Òîâàðîì ìîæåòå ñòàòè Âè àáî áëèçüê³ Âàì ëþäè. Ïåðåä ïî¿çäêîþ çà êîðäîí çâåðí³òüñÿ äî Öåíòðó "Ëà Ñòðàäà - Óêðà¿íà". Âñ³ äçâ³íêè â ìåæàõ Óêðà¿íè - áåçêîøòîâí³. Òåë.: 0-800-500-225, 205-36-94, 205-37-36 (äëÿ Êèºâà) ïí-ïò ç 9.00 äî 20.00, ñá ç 10.00 äî 18.00, íä ç 10.00 äî 15.00. Åëåêòðîíí³ êîíñóëüòàö³¿: info@la-strada.org.ua 106591010101

ДЕВУШКИ ïðèÿòíîé âíåøíîñòè. Ìîäåëüíûå äàííûå íå òðåáóþòñÿ. Äîñòàòî÷íî æåëàíèÿ áûòü ïðèâëåêàòåëüíîé è óõîæåííîé, êîììóíèêàáåëüíîñòü, óìåíèå ëàäèòü ñ ëþäüìè. Ìû ïðåäëàãàåì: âûñîêèé è ïîñòîÿííûé çàðàáîòîê 20000 ãðí. Ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü áåçîïàñíîñòè, êîíôèäåíöèàëüíîñòü. Åæåäíåâíàÿ âûïëàòà çàðàáîòàííûõ âàøèõ ñðåäñòâ è íèêàêèõ âû÷åòîâ. Òåë.: (098)441-26-07. Тел. (098)309 69 15

707211040101

ДЕВУШКИ МОДЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ îò 18 äî 35 ëåò. Íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Ç\ï îò 40000 ãðí. Ãèáêèé ãðàôèê. Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Ç\ï åæåäíåâíî. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðóåì. Тел. (096)228 22 29 708091020101

70928101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 17 ãðóäíÿ 2012 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


52

ÌÎÄÅËÜÍÈÉ, ØÎÓ-Á²ÇÍÅÑ

70871101

70871102

70721104

КРАСИВЫЕ И МОЛОДЫЕ СОТРУДНИЦЫ

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ СОТРУДНИЦЫ

îò 18 äî 45 ëåò. Çíàþùèõ ñåáå öåíó è ñ æåëàíèåì ðàáîòàòü è çàðàáàòûâàòü. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Ç\ï îò 40000 ãðí. Тел. (063)763 26 28, (067)404 51 18

îò 18 äî 45 ëåò. Ìîäåëüíûå äàííûå íå òðåáóþòñÿ. Äîñòàòî÷íî èìåòü æåëàíèå áûòü ïðèâëåêàòåëüíîé è óõîæåííîé. Ìû ïðåäëàãàåì âûñîêèé äîõîä. Ç\ï îò 35000 ãðí â ìåñÿö. Òåë.: (067)439-29-06. Тел. (096)405 01 04

708711020101

МИЛЫЕ, ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ СОТРУДНИЦЫ Âîçðàñòîì îò 18 äî 45 ëåò. Ïðèãëàøàåì íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Ìîäåëüíûå äàííûå íå òðåáóþòñÿ. Äîñòàòî÷íî æåëàíèÿ áûòü ïðèâëåêàòåëüíîé. Êîììóíèêàáåëüíîñòü, óìåíèå ëàäèòü ñ ëþäüìè. Ìû ïðåäëàãàåì: âûñîêèé, ïîñòîÿííûé çàðàáîòîê, ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü áåçîïàñíîñòè è êîíôèäåíöèàëüíîñòè. Ç\ï îò 38000 ãðí â ìåñÿö. Òåë.: (067)439-30-98, (063)619-69-96. Тел. (066)921 42 73 708711010101

708711040101

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СОТРУДНИЦЫ îò 18 äî 35 ëåò. ÎÐ íå îáÿçàòåëüíî. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Îõðàíà. Êîìôîðòíûå óñëîâèÿ òðóäà. Ãèáêèé ãðàôèê. Ç\ï îò 30000 ãðí. Âûïëàòà åæåäíåâíî. Áåç ïåðâè÷íîãî âçíîñà. Ïîëíàÿ êîíôèäåíöèàëüíîñòü. Тел. (099)100 93 82 709511010101

70871106

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 17 ãðóäíÿ 2012 ð.


53

ÌÎÄÅËÜÍÈÉ, ØÎÓ-Á²ÇÍÅÑ

70871103

70871104

70793101

70809102

СОТРУДНИЦЫ

СОТРУДНИЦЫ

ТАНЦОВЩИЦЫ

íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Ëó÷øèå óñëîâèÿ â ãîðîäå, îáåñïå÷èâàåì êîìôîðòíûì æèëüåì. Ãèáêèé ãðàôèê. Ç\ï îò 1000 ãðí â äåíü. Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê êàæäîé ñîòðóäíèöå. Êîíôèäåíöèàëüíîñòü è áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðîâàíà. Õîðîøàÿ ðåêëàìà. Âûïëàòà ç\ï åæåäíåâíî. Òåë.: (067)656-74-02. Тел. (067)464 25 64

/ àãåíòñòâî / ïðèÿòíîé âíåøíîñòè îò 20 äî 40 ëåò, îáùèòåëüíûå è êîììóíèêàáåëüíûå. Íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Óäîáíûé ãðàôèê. Èíîãîðîäíèì æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (063)789 45 75

/Àðò-êëóá â öåíòðå ãîðîäà / â øîóïðîãðàììó. Ç\ï âûñîêàÿ. Òåë.: (098)316-88-93. Тел. (067)209 37 90

708711050101

СОТРУДНИЦЫ /Íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó / îò 18 äî 45 ëåò. Ç\ï åæåäíåâíî!!! Âñòðå÷àåì, ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Ðàáîòàåì áåç êîíòðàêòîâ. Îêàçûâàåì ïåðâîíà÷àëüíóþ ïîääåðæêó. Áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðóåì. Ëó÷øèå óñëîâèÿ â ãîðîäå!!! Êîíñóëüòàöèè ïî òåë.: (067)445-13-11. Тел. (063)763 26 28

707931010101

СОТРУДНИЦЫ / àãåíòñòâî / ïðèÿòíîé âíåøíîñòè, îò 20 äî 40 ëåò, îáùèòåëüíûå è êîììóíèêàáåëüíûå. Òðåáóþòñÿ íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Óäîáíûé ãðàôèê. Èíîãîðîäíèì æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (063)789 45 75

709291020103

707931020000

СОТРУДНИЦЫ МОДЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ /Íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó / Ãèáêèé ãðàôèê. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (098)293 33 39

708711060101

709081010101

99990509

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 17 ãðóäíÿ 2012 ð.

70951101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


54

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

70906101

70871105

11238102

ПОМОГУ:

íà ìàñòåðà ïî ðåìîíòó îáóâè. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü îáó÷åíèÿ 2 ìåñÿöà. Ïðè óñïåøíîé àòòåñòàöèè ãàðàíòèðóåòñÿ òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (067)239-01-84. Тел. (044)577 25 26

ðåøèòü ñåìåéíûå ïðîáëåìû, èçáåæàòü íåóäà÷ â áèçíåñå, èçáàâëþ îò áîëåçíè (ðîæà è äð.), ñòðàõà, äåïðåñèè, èçáàâëþ îò îäèíî÷åñòâà, íåâåçåíèÿ. Òåë.: (050)441-52-66, (096)578-75-99 (çíàõàðü Ãðèãîðèé Àíäðååâè÷), Тел. (044)560 13 85

709601010101

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ 70908101

500-700 ãðí\ìåñÿö (çàâèñèò îò ðàéîíà). Âñå óäîáñòâà, áûòîâàÿ òåõíèêà, ðÿäîì ìåòðî, áåç áðîêåðñêèõ è êîììóíàëüíûõ (õîçÿèí). Òåë.: (067)837-46-69, (099)343-74-69. Тел. (063)688 37 05

709111010101

ЖИЛЬЕ ДЛЯ РАБОЧИХ 550 ãðí\ìåñÿö (ð-í Áîðùàãîâêà). Ìîæíî ïîíåäåëüíî. Âñå óñëîâèÿ. Íå àãåíòñòâî. Òåë.: (066)329-30-11, (097)776-83-44. Тел. (044)383 82 55

709111020101

ÆÈËÜÅ ÄËß ÐÀÁÎ×ÈÕ 550рн\месяц (р-нБорщаова). Можнопонедельно. Все словия.Неаентство. Тел.: (066)329-30-11, (097)776-83-44, (044)383-82-55 99991013

ÐÀÁÎÒÀ

70911102

40274101

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

ЗДАЄТЬСЯ ЛІЖКО МІСЦЕ ВІД 400 ГРН Ê³ìíàòè â³ä 700 ãðí, îäíîê³ìíàòí³ êâàðòèðè â³ä 1600 ãðí, ãîòåëüíîãî òèïó. Ïîñåëåííÿ ïðîòÿãîì äíÿ. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (099)546-68-93. Тел. 362 43 61 708931090000

709661010101

РЕМОНТ "ПОД КЛЮЧ" Áðèãàäà êà÷åñòâåííî âûïîëíèò âñå âèäû âíóòðåííåé îòäåëêè ïîìåùåíèé. Òåë.: (068)340-04-72. Çâîíèòå ïí-âñ ñ 8.00 äî 21.00. Тел. (096)947 07 50 709491010000

СДАЕТСЯ ЖИЛЬЕ îò 550 äî 750 ãðí\ìåñÿö ïîñóòî÷íî, ïîíåäåëüíî, ïîìåñÿ÷íî. Õîðîøèå óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ. Áåç ïîñðåäíèêîâ. Âîçëå ñò. ì. "Ïîçíÿêè", "Õàðüêîâñêàÿ", "Îñîêîðêè", "Æèòîìèðñêàÿ". Òåë.: (093)220-08-77, (066)470-01-85. www.kiev-hostels.jimdo.com Тел. (098)410 15 17 709671010101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 17 ãðóäíÿ 2012 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

55

11368101

70939101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 17 ãðóäíÿ 2012 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


56

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

70901101

70746101

70864101

70911101

70927103

УСЛУГИ:

Паримахерсая на Печерсе

/Òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ / âûâîç ñòðîèòåëüíîãî ìóñîðà, äîñòàâêà ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, äîñòàâêà 6-òè ìåòðîâûõ êîíñòðóêöèé, óñëóãè ãðóç÷èêîâ. Ðåæèì ðàáîòû: ïí-âñ ñ 9.00 äî 19.00. Îðàùàéòåñü ïî òåë.: (044)232-76-09, (098)640-56-36, (066)165-07-05. E-mail: 0986405636@mail.ru Тел. (063)170 22 47

ÑÄÀÅÒ Â ÀÐÅÍÄÓ ÐÀÁÎ×ÈÅ ÌÅÑÒÀ Òåë.: 286-61-46, 384-14-89, (050)358-37-51, (063)651-67-00

709311010101

40276101

Брачноеа ентство "Ладомое"

ÑÓÏÅÐ-ÑÂÀÕÀ Индивидальный подход. Вечера знаомств.

Òåë. (099)326-28-34, 360-72-08 70909101

ÐÀÁÎÒÀ

70966101

70931101

99990512

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 17 ãðóäíÿ 2012 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

57

11260101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 17 ãðóäíÿ 2012 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


58

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

11260102

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 17 ãðóäíÿ 2012 ð.


59

ÄβÄÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ДПІ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РНІ М. КИЄВА ІНФОРМУЄ Íîâèé åëåêòðîííèé ñåðâ³ñ â³ä ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè. Äåêëàðàö³þ ïðî ìàéíîâèé ñòàí òà äîõîäè ãðîìàäÿíè çìîæóòü â³äïðàâèòè "åëåêòðîíêîþ" Ç 1 ñ³÷íÿ 2013 ðîêó, â³äïîâ³äíî äî Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ðîçïî÷èíàºòüñÿ êàìïàí³ÿ äåêëàðóâàííÿ äîõîä³â çà 2012 ð³ê. Äëÿ çðó÷íîñò³ é ïîêðàùåííÿ îáñëóãîâóâàííÿ ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäÿí Äåðæàâíà ïîäàòêîâà ñëóæáà Óêðà¿íè çàïðîâàäæóº ñåðâ³ñ "Çàïîâíåííÿ äåêëàðàö³¿ ïðî ìàéíîâèé ñòàí ³ äîõîäè", ÿêèé äîçâîëÿòèìå çàïîâíèòè äåêëàðàö³þ íà âåá-ïîðòàë³ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè (http://sts.gov.ua). Ñòâîðèâøè åëåêòðîííó âåðñ³þ Äåêëàðàö³¿ ïðî ìàéíîâèé ñòàí ³ äîõîäè, êîðèñòóâà÷ ñåðâ³ñó çìîæå ðîçäðóêóâàòè ¿¿ òà ïîäàòè äî ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ ó ïàïåðîâîìó âèãëÿä³, à òàêîæ íàä³ñëàòè ¿¿ äî ïîäàòêîâîãî îðãàíó â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³. Ùîá íàä³ñëàòè Äåêëàðàö³þ ÷åðåç ²íòåðíåò, íåîáõ³äíî áóäå îòðèìàòè áåçêîøòîâíèé åëåêòðîííèé êëþ÷ â ïðåäñòàâíèöòâ³ Àêðåäèòîâàíîãî öåíòðó ñåðòèô³êàö³¿ êëþ÷³â ÄÏÑ Óêðà¿íè. Çðàçêè çàÿâ äëÿ îòðèìàííÿ ïîñèëåíèõ ñåðòèô³êàò³â â³äêðèòèõ êëþ÷³â ìîæíà çàâàíòàæèòè íà ºäèíîìó âåá-ïîðòàë³ ÄÏÑ Óêðà¿íè (Áàíåð "Àêðåäèòîâàíèé öåíòð ñåðòèô³êàö³¿ êëþ÷³â"/ðîçä³ë "Ôîðìè äîêóìåíò³â"). Íàãàäàºìî, ïðåäñòàâíèöòâà Àêðåäèòîâàíîãî öåíòðó ñåðòèô³êàö³¿ êëþ÷³â ä³þòü ïðè êîæíîìó ç ðàéîííèõ Öåíòð³â îáñëóãîâóâàííÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â. Âîíè ïðàöþþòü çà ºäèíèì ãðàô³êîì - äî 20:00 ãîäèíè ùîäåííî, êð³ì ñóáîòè òà íåä³ë³. Ç ïîì³æ ³íøîãî, ïðåäñòàâíèöòâà Àêðåäèòîâàíîãî öåíòðó ñåðòèô³êàö³¿ êëþ÷³â ïåðåäáà÷àþòü ìîæëèâ³ñòü ïîïåðåäíüîãî çàïèñó íà ïðèéîì äî öåíòðó. Àáè óíèêíóòè ìîæëèâèõ ÷åðã, ìîæíà çàòåëåôîíóâàòè äî â³ää³ëåííÿ àêðåäèòîâàíîãî öåíòðó ó ñâîºìó ðàéîí³ ì³ñòà òà â ïîäàëüøîìó ñêîðèñòàòèñü ïîñëóãîþ ç îòðèìàííÿ åëåêòðîííèõ êëþ÷³â â Öåíòð³ îáñëóãîâóâàííÿ. Êîîðäèíàòè ñòîëè÷íèõ Öåíòð³â îáñëóãîâóâàííÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â:

Назва

Адреса

Центр обслуговування іноземних вул. Шолуденка, 33/19 громадян ДПС у м. Києві ЦОПП ДПІ у Голосіївському районі м. вул. Жилянська, 23 Києва ДПС ЦОПП ДПІ у Дарницькому районі м. вул. Кошиця 3 Києва ДПС ЦОПП ДПІ у Деснянському районі м. вул. Закревського, 41 Києва ДПС ЦОПП ДПІ у Дніпровському районі м. Харківське шосе, 4-а Києва ДПС ЦОПП ДПІ у Оболонському районі м. просп. Героїв Сталінграда, 56-Б Києва ДПС просп. Героїв Сталінграда, 58 ЦОПП ДПІ у Печерському районі м. вул. Лєскова, 4 Києва ДПС ЦОПП ДПІ у Подільському районі м. вул. Турівська, 12 Києва ДПС ЦОПП ДПІ у Святошинському районі вул. Котельникова, 14 м. Києва ДПС ЦОПП ДПІ у Солом'янському районі вул. Смілянська, 6 м. Києва ДПС ЦОПП ДПІ у Шевченківському районі пров. Політехнічний, 5а м. Києва ДПС Ôîðìè çàÿâ íà îòðèìàííÿ ïîñèëåíèõ ñåðòèô³êàò³â â³äêðèòèõ êëþ÷³â

Телефон консультантамодератора (044) 461-77-87

Телефон Центру сертифікації ключів (044) 461-77-53

(044) 591-61-24

(044) 591-61-30

(044) 572-60-47

(044) 596-60-05

(044) 591-65-92

(044) 530-04-61

(044) 296-78-24

(044) 558-75-45

(044) 485-22-47

(044) 464-05-27

(044) 201-89-04

(044) 201-89-03

(044) 462-47-57

(044) 417-80-21

(044) 591-62-92

(044) 591-62-49, (044) 452-90-15 (044) 244-77-73, (044) 244-81-31 (044) 238-02-92

(044) 244-80-20 (044) 238-95-57

Ùîäî ðåçóëüòàò³â îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ç³ çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ÄÏÑ çà ñ³÷åíü-ëèñòîïàä 2012 ðîêó Çà ñ³÷åíü-ëèñòîïàä 2012 ðîêó äî Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ÄÏÑ íàä³éøëî íà ðîçãëÿä 65 ïèñüìîâèõ çâåðíåíü ãðîìàäÿí, ç íèõ 62 çàÿâè, 3 ñêàðãè. Íà àäðåñó ³íñïåêö³¿ áåçïîñåðåäíüî â³ä ãðîìàäÿí ïîøòîþ íàä³éøëî 64 çàÿâè, ÷åðåç óïîâíîâàæåíó îñîáó - 1, íà îñîáèñòîìó ïðèéîì³ ïèñüìîâèõ çâåðíåíü íå íàäõîäèëî. Ó ïîð³âíÿíí³ ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì ïîïåðåäíüîãî ðîêó ïîêàçíèê çâåðíåíü íàä³ñëàíèõ íà àäðåñó ³íñïåêö³¿ çìåíøèâñÿ íà 21. Çà ïåð³îä ç ïî÷àòêó ðîêó íàä³éøëî 2 êîëåêòèâíèõ çâåðíåííÿ.

Ó ïèñüìîâèõ çâåðíåííÿõ â³ä ãðîìàäÿí ïîðóøóâàëèñü ïèòàííÿ ùîäî ïîäàòêó íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á (1); îïîäàòêóâàííÿ ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â (2); ïëàòè çà çåìëþ (1); ïðîâåäåííÿ êîíòðîëüíî-ïåðåâ³ðî÷íî¿ ðîáîòè (30); ðåºñòðàö³¿ òà îáë³êó ïëàòíèê³â ïîäàòê³â (3); ïðî óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â (18); ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà îáë³êîâî¿ êàðòêà ïëàòíèêà ïîäàòêó (4); íåäîë³ê³â â ðîáîò³ - 2; íåïðàâîì³ðíèõ 䳿 ïðàö³âíèê³â - 1, ³íø³ - 2. ³ä ãðîìàäÿí, ÿê³ ïðîæèâàþòü â ì. Êèºâ³ íàä³éøëî - 55 çâåðíåíü, â ì. Îäåñà - 1, â ì. ×åðêàñè - 1, â Êè¿âñüê³é îáë. - 4, â ×åðí³ã³âñüê³é îáë. - 1, â гâíåíñüê³é îáë. - 1, â Ìèêîëà¿âñüê³é îáë. - 1, ì. Ñåâàñòîïîëü - 1.

Çà ñîö³àëüíèì ñòàíîì àâòîðàìè çâåðíåíü º: - 6% çâåðíåíü (4 îñîáè) - ÔÎÏ; - 2% çâåðíåíü (1 îñîáà) - àäâîêàò. - 2% çâåðíåíü (1 îñîáà) - â³éñüêîâîñëóæáîâåöü; - 2% çâåðíåíü (1 îñîáà) - êîëèøí³é ïðàö³âíèê Äϲ; - 88% çâåðíåíü (58 îñ³á) - ñîö³àëüíèé ñòàí çàÿâíèê³â íå âèçíà÷åíî. ³ä îñîáëèâèõ êàòåãîð³é ãðîìàäÿí çâåðíåííÿ íà ðîçãëÿä íå íàäõîäèëè.  ïðèéìàëüí³ ãðîìàäÿí êåð³âíèöòâîì ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ çä³éñíåíî 28 îñîáèñòèõ ïðèéîì³â ãðîìàäÿí. ϳä ÷àñ îñîáèñòîãî ïðèéîìó â³äâ³äóâà÷àì ïîâ³äîìëåíî ïðî ïîðÿäîê ³ ñòðîê ðîçãëÿäó ïðèéíÿòèõ ð³øåíü.

Ùîäî àíàë³çó çâåðíåíü íà "Ïóëüñ ïîäàòêîâî¿" Ç ïî÷àòêó 2012 ðîêó äî Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ÄÏÑ íàä³éøëî 28 çâåðíåíü ãðîìàäÿí íà ñåðâ³ñ "Ïóëüñ ïîäàòêîâî¿". ³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ íàéá³ëüø àêòóàëüí³ òà ïðîáëåìí³ ïèòàííÿ: • 11 (àáî 39,3 %) - ñòàíîâëÿòü ïèòàííÿ ïîâ'ÿçàí³ ç ïðîáëåìàìè ðåºñòðàö³¿ ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ â ªÐÏÍ; • 3 (àáî 10,7%) - ïèòàííÿ ïîâ'ÿçàí³ ç ÏÄÂ; • 3 (àáî 10,7 %) - çâåðíåííÿ ùîäî âèäà÷³ äîâ³äêè ïðî äîõîäè;

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 17 ãðóäíÿ 2012 ð.

• 3 (àáî 10,7 %) - ïèòàííÿ ùîäî îòðèìàííÿ êîøò³â ç ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ ïðàâà íà ïîäàòêîâó çíèæêó; • 3 (àáî 10,7 %) - çâåðíåííÿ ùîäî íåïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðêè ïî ÔÎÏ; • 3 (àáî 10,7 %) - çâåðíåííÿ ùîäî íåïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðêè ïî þðèäè÷íèõ îñîáàõ; • 2 (àáî 7,2 %) - ïèòàííÿ ïîâ'ÿçàí³ ç äåêëàðóâàííÿì ÏÄÔÎ. "Ïóëüñ ïîäàòêîâî¿" ñòàâ ÿê³ñíèì êàíàëîì çîâí³øíüî¿ êîìóí³êàö³¿ - ì³æ ïëàòíèêàìè òà ïîäàòê³âöÿìè çàâäÿêè îïåðàòèâíîìó ðåàãóâàííþ íà ñêàðãè.

Øàíîâí³ ïëàòíèêè ïîäàòê³â, ó ðàç³ âèíèêíåííÿ ïðîáëåìíî¿ ñèòóàö³¿ ñêîðèñòàéòåñü ñåðâ³ñîì "Ïóëüñ ïîäàòêîâî¿". Íàãàäóºìî, íîìåð òåëåôîíó "Ïóëüñó ïîäàòêîâî¿": (044) 284-00-07. Ïðàöþº ë³í³ÿ ö³ëîäîáîâî: ç 8.30 äî 19.30 ³íôîðìàö³þ ïðî íåïðàâîì³ðí³ ä³¿ ïîäàòê³âö³â ïðèéìàþòü îïåðàòîðè, ó íåðîáî÷èé ÷àñ - ³íòåðàêòèâíèé â³äïîâ³äà÷. Çà ìàòåð³àëàìè ÄÏÑ ó ì. Êèºâ³ Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ÄÏÑ

ÐÀÁÎÒÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


60

ØÓÊÀÞ ÐÎÁÎÒÓ

РАБОТА ДЛЯ МОЛОДЫХ Ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî ñïîñîáîâ ïîèñêà ðàáîòû: - ñàéòû ïî òðóäîóñòðîéñòâó; - ãàçåòû îáúÿâëåíèé; - êàäðîâûå àãåíòñòâà; - ïðÿìîå îáðàùåíèå ê ðàáîòîäàòåëþ; - òåìàòè÷åñêèå ÿðìàðêè âàêàíñèé äëÿ ìîëîäåæè. Ïîñëåäíèé ñïîñîá äëÿ ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ íàèáîëåå ïîëåçåí. ßðìàðêà âàêàíñèé - ýòî ìåðîïðèÿòèå, ñîáèðàþùåå ðàáîòîäàòåëåé, ãîòîâûõ ïðåäëîæèòü ñâîè âàêàíñèè àóäèòîðèè, íà êîòîðóþ ýòà ÿðìàðêà ðàññ÷èòàíà. Ñòàëî áûòü, åñëè ÿðìàðêà äëÿ ñòóäåíòîâ, ðàáîòîäàòåëü çàðàíåå ãîòîâ ê òîìó, ÷òî ñîèñêàòåëÿì ïîòðåáóþòñÿ îñîáûå óñëîâèÿ, â ÷àñòíîñòè, ãèáêèé ãðàôèê, ïîçâîëÿþùèé ñîâìåùàòü òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü ñ ó÷åáîé. Êðóïíûå ÿðìàðêè ïðîâîäÿòñÿ íå ñëèøêîì ÷àñòî, ïîýòîìó îðãàíèçàòîðû òùàòåëüíî èõ ãîòîâÿò, ïðèãëàøàÿ ê ó÷àñòèþ ñîëèäíûå çàðåêîìåíäîâàâøèå ñåáÿ êîìïàíèè. Ãëàâíûé óñïåõ ïîäîáíûõ ÿðìàðîê çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî îíè ïîëíîñòüþ ðàçâåí÷èâàþò ìèô, ÷òî â êðóïíóþ êîìïàíèþ áåç îïûòà íå áåðóò. Íà ïðîøåäøåì ôîðóìå ðàáîòîäàòåëè ñàìè çàìàíèâàëè ñòóäåíòîâ è ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ “ñëàäêèì ïðÿíèêîì” - êàðüåðîé â êðóïíîé êîìïàíèè.

ЧТОДАЮТ

äèòñÿ â ñåòè.  ïðèíöèïå, âñå “ìîëîäåæíûå” ïðîôåñ×åì áëèæå ê îêîí÷àíèþ ó÷åáû, òåì áîëüñèè èçâåñòíû äàâíî. Äëÿ ñòóäåíòîâ, ó÷àùèõñÿ øå âîçìîæíîñòåé äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà. Ñòóíà 1-2 êóðñàõ âóçîâ, ïîäõîäÿò âàêàíñèè, íå äåíòîâ ñòàðøèõ êóðñîâ ïðèíèìàþò ìåíåäòðåáóþùèå ñåðüåçíîé ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè: îôèöèàíò, ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò, ïðîìîóòåð, îïåðàòîð call-öåíòðà. ×àñòî ýòà ðàáîòà íå èìååò îòíîøåíèÿ ê áóäóùåé ñïåöèàëüíîñòè. Êîìïàíèé, ïðåäëàãàþùèõ òàêèå âàðèàíòû, îãðîìíîå êîëè÷åñòâî: ìíîãî÷èñëåííûå ñåòè êàôå è ðåñòîðàíîâ, êðóïíûå ñåòåâûå ìàãàçèíû, îïåðàòîðû ñîòîâîé ñâÿçè. Îòëè÷èòåëüíîé èõ ÷åðòîé ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî åñëè ñåòü ðàñòåò áûñòðûìè òåìïàìè, çíà÷èò, ïîòðåáíîñòü â ðàáîòíèêàõ îñòàåòñÿ íåèçìåííîé. Êàê ñëåäñòâèå, íåïðåêðàùàþùèéñÿ íàáîð íîâûõ ñîòðóäíèêîâ è âîçìîæíîñòü áûñòðîãî êàðüåðíîãî ðîñòà äëÿ òåõ, êòî óæå òðó-

æåðàìè ïî îôîðìëåíèþ êðåäèòîâ â áàíêîâñêèå ñòðóêòóðû, ìåíåäæåðàìè ïî ïðîäàæàì â ðàçëè÷íûå îðãàíèçàöèè. Âëàäåÿ íàâûêàìè ðàáîòû ñ êîìïüþòåðîì, ìîæíî óñòðîèòüñÿ, íàïðèìåð, ñåêðåòàðåì. Êðîìå òîãî, ñòóäåíòîâ 4-5 êóðñîâ êðóïíûå êîìïàíèè îõîòíî ïðèíèìàþò íà ñòàæèðîâêè (â îòäåëû ïîäáîðà ïåðñîíàëà, òåõíè÷åñêîé ïîääåðæêè è äð.). Óñëîâèÿ ñòàæèðîâîê ðàçíûå: â íåêîòîðûõ êîìïàíèÿõ îíè îïëà÷èâàþòñÿ, â íåêîòîðûõ - íåò. Ïîñëåäíåå, íàïðèìåð, ïðàêòèêóåòñÿ â êîìïàíèè Cocacola, íî ãðîìêîå èìÿ äàåò ñòàæåðó â áóäóùåì íåïëîõèå øàíñû äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà. Êñòàòè, êîíêóðñ, ñóùåñòâóþùèé ïðè ïðèåìå íà ñòàæèðîâêè, îñòàåòñÿ äîâîëüíî ñåðüåçíûì, íåçàâèñèìî îò óñëîâèé, ïðåäëàãàåìûõ êîìïàíèåé.

ÐÀÁÎÒÀ

Òàêæå ó ñòàðøåêóðñíèêîâ åñòü âîçìîæíîñòü óòðîèòüñÿ ðàáîòàòü ïî ïðîôåññèè. Íàïðèìåð, ó÷àùèõñÿ þðèäè÷åñêèõ ôàêóëüòåòîâ ÷àñòî ïðèãëàøàþò íà ïîçèöèè ïîìîùíèêà â þðèäè÷åñêèå îòäåëû.

АНАЛИЗИРУЙ! Êîíå÷íî, ÿðìàðêà âàêàíñèé - íå ïàíàöåÿ îò âñåõ áåä, âïðî÷åì, êàê è ëþáîé èç ñóùåñòâóþùèõ âàðèàíòîâ ïîèñêà ðàáîòû. È âàøå ïîÿâëåíèå íà òàêîì ìåðîïðèÿòèè íå ÿâëÿåòñÿ ãàðàíòèåé òîãî, ÷òî âû ñðàçó íàéäåòå íóæíóþ âàêàíñèþ. Ðàáîòîäàòåëåé íà ÿðìàðêàõ ìíîãî è âñå îíè äåéñòâèòåëüíî ïðåäëàãàþò âîçìîæíîñòü òðóäîóñòðîéñòâà. Ïðè÷èíû âîçâðàùåíèÿ äîìîé ñ ïóñòûìè ðóêàìè ÷àùå âñåãî êðîþòñÿ íå â òîì, ÷òî íå áûëî ïîäõîäÿùåãî ïðåäëîæåíèÿ. Ìîëîäûå ñîèñêàòåëè, êàê ïðàâèëî, íå óìåþò ïîäàòü ñåáÿ, íå çíàþò, ÷åãî èìåííî îíè õîòÿò, íî ïðè ýòîì æåëàþò ìíîãî çàðàáàòûâàòü. ßðìàðêà âàêàíñèé ÿâëÿåòñÿ îòëè÷íûì ñïîñîáîì îöåíèòü ðåàëüíîå ñîñòîÿíèå ðûíêà òðóäà, ïîíÿòü, ñêîëüêî âàì ãîòîâû ïëàòèòü çà âàøè çíàíèÿ. Êðîìå òîãî, ýòî âîçìîæíîñòü ïîïðàêòèêîâàòüñÿ â ïðîõîæäåíèè ñîáåñåäîâàíèÿ è ïîñìîòðåòü, êàê ýòî äåëàþò äðóãèå. Ïî ìíåíèþ ðàáîòîäàòåëåé, ó ìîëîäûõ ñîèñêàòåëåé åñòü íåìàëî ïðåèìóùåñòâ ïåðåä áîëåå îïûòíûìè êàíäèäàòàìè: îíè àìáèöèîçíû, õîòÿò ìíîãîãî äîáèòüñÿ, ñòðåìÿòñÿ íàó÷èòüñÿ âñåìó è ñõâàòûâàþò íîâóþ èíôîðìàöèþ áóêâàëüíî íà ëåòó. Ãëàâíûé æå ìèíóñ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ó÷èòü èõ íóæíî î÷åíü ìíîãîìó, à ýòî ïðîöåññ äîëãèé è äîðîãîñòîÿùèé, êîòîðûé, êî âñåìó ïðî÷åìó, ÷àñòî áûâàåò íåîïðàâäàí - ìîëîäîé ñïåöèàëèñò, ïîëó÷èâ äîñòàòî÷íî îïûòà, ìîæåò ïðîñòî óéòè â äðóãóþ êîìïàíèþ. www.tcb.in.ua

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 17 ãðóäíÿ 2012 ð.


61

ÄÎDzËËß

22 ÃÐÓÄÍß

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ 17.12 - 18.12.2012 ð. ÂÅËÈÊÈÉ ÇÀË 11.00 12.50

«ÄÆÓÍÃ˲». 3D «ÍÀÉÏ’ßÍʲØÈÉ ÎÊÐÓà  Ñ²Ҳ». 2D

17.40 22.00 15.10

«ÐÅÉÑ». 2D

11.00 14.00 16.00 18.00

«ÑÎÍß×ÍÅ ÇÅÐÍßÒÊλ «Ì²ÔÈ ÒÀ ËÅÃÅÍÄÈ ÇÎÐßÍÎÃÎ ÍÅÁÀ» «ÏÎØÓÊ ÏÎÇÀÇÅÌÍÎÃÎ ÐÎÇÓÌÓ» «2012 Ð. ÇÀÃÐÎÇÈ ÂÈÃÀÄÀͲ ÒÀ ÐÅÀËÜͲ»* 23 ÃÐÓÄÍß

11.00 «ÊÎÑ̲×Ͳ ÏÐÈÃÎÄÈ ÒÐÀÊÀ» 14.00 «ÇÎÐßÍÅ ÍÅÁÎ ÍÀÄ ÍÀÌÈ»* 16.00 «ÇÀÃÐÎÇÀ Ç ÊÎÑÌÎÑÓ» 18.00 «Ì²ÔÈ ÒÀ ËÅÃÅÍÄÈ ÇÎÐßÍÎÃÎ ÍÅÁÀ» * - Ïðîãðàìà ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ

19.40 ÌÀËÈÉ ÇÀË 10.00 12.00

«ÍÀÉÏ’ßÍʲØÈÉ ÎÊÐÓà  Ñ²Ҳ». 2D «×ÎËÎÂ²Ê ÍÀÐÎÇÕÂÀÒ». 2D

16.10

17, 18, 19 ÃÐÓÄÍß

20.10 13.50

«ÐÅÉÑ». 2D

22.00 18.00

17 18 19 20 21 22 22 23 23

«²ÑÒÎÐ²ß ÎÏÒÈ̲ÑÒÀ. Ì²É ÕËÎÏÅÖÜ – ÏÑÈÕ». 2D

«×ÅÒÛÐÅ ÏÐÈ×ÈÍÛ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ» «Î×ÅÐÅÄÜ» «ÑÈËÜÂÈß» «ÂÎÉÖÅÊ. ÊÀÐÍÀÂÀË ÏËÎÒÈ» «ÎÏÈÑÊÈÍ. ÔÎÌÀ!» «ÒÐÈ ÑÅÑÒÐÛ» «×ÅÒÛÐÅ ÏÐÈ×ÈÍÛ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ» «ÄÍÈ ÏÐÎËÅÒÀÞÒ ÑÎ ÑÂÈÑÒÎÌ…» «ÂÐ¨Ì ×ÈÑÒÓÞ ÏÐÀÂÄÓ»

²ËÜÍÀ ÑÖÅÍÀ 21 22 23

«ÐÎÁÅÐÒÎ ÇÓÊÊλ «ÊÐÛÑÎËλ «ÍÀÒÀØÈÍÀ ÌÅ×ÒÀ»

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹50 • 17 ãðóäíÿ 2012 ð.

12.10 14.10 16.10 18.10 19.30 21.30

«ÒÀÁÓ» «ÑÀÌÀß ÎÄÈÍÎÊÀß ÏËÀÍÅÒÀ» «ÒÀÁÓ» «ÑÎ ÌÍÎÞ ÂÎÒ ×ÒÎ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ» «ÑÀÌÀß ÎÄÈÍÎÊÀß ÏËÀÍÅÒÀ» «ÏÎÑËÅÄÍßß ÑÊÀÇÊÀ ÐÈÒÛ»

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ 17.12-20.12.2012 ÐÎÊÓ «ÀÏÀÐÒÀÌÅÍÒÛ 1303» «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ – ÏÑÈÕ» «ÐÅÉÑ» «ÑÀÌÛÉ ÏÜßÍÛÉ ÎÊÐÓà  ÌÈÐÅ» «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÑÍλ. 3D «ÕÎÁÁÈÒ: ÍÅÆÄÀÍÍÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ» «ÄÆÓÍÃËÈ». 3D «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÍÀÐÀÑÕÂÀÒ» «ÁÓÍÊÅл «ÇÀÌÓÆ ÍÀ 2 ÄÍß» «ÑÎËÎÂÅÉ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ» Ïîäðîáèö³ íà ñàéò³: kino-sputnik.com.ua

ÄÎDzËËß ÐÀÁÎÒÀ ÄÎDzËËß ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91

"Работа и Учеба" - раздел "Работа", №50 (2012г.)  

Еженедельник "Работа и Учеба" - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you