Page 1

¹ 49 (782)

10 ãðóäíÿ 16 ãðóäíÿ 2012ð.

21672002

17842082

20582004

21752002

20002013

15432006

21522001

21592001


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

20182002

19262002

21572001

12372035

05382112

20922002

21842001

2

20572002

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 49 (782)


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

ÐÀÁÎÒÀ

19572018

18912011

17302006

20172003

20002012

19442002

20172004

21832001

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 49 (782)

19932005

3


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

20222022

13482011

19132002

20152007

21812001

4

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 49 (782)


5

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÂÀÊÀÍѲ¯ ²ÄÍÎÂËÞÞÒÜÑß ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ÙÎÒÈÆÍß

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ WWW.RIU.COM.UA

ÇìIñò ðîçäIëó «Ðàáîòà» ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ ÏÎÒвÁͲ ÊÅвÂÍÈÊÈ, Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

ñò.10 ñò.15

Всераїнсьий реламно-інформаційнийтижневи сферіпрацевлаштвання танавчання

ïåðø³ îñîáè ï³äïðèºìñòâà; êåð³âíèêè â³ää³ë³â, íàïðàâëåíü; á³çíåñ-êîíñóëüòàíòè, åêñïåðòè, àíàë³òèêè

¹ 49 (782) 10 ãðóäíÿ 2012 ð.

åêñïåðòè; åíåðãåòèêè; êîíñòðóêòîðè; òåõíîëîãè; ëîã³ñòèêè; ìåòîäèñòè; ïñèõîëîãè; á³çíåñ-òðåíåðè; þðèñïðóäåíö³ÿ; þâåë³ðè

Засновни і видавець ТОВ«Поіс -Плюс» Свід.прореєстрацію KВ №4740 від 14.12.2000 р. Видаєтьсяз09.07.96р.

ÂÈÕÎÄÈÒÜ ÙÎÏÎÍÅIJËÊÀ Диретор ............. ШмейоГ.В. Головнийредатор . КчмаВ.В. Адресаредаціїдлялистів: 03057,м.Київ, вл.Молдавсьа,2,оф.“1-B” 4 -90, 91 453-34 Òåë./ôàêñ: 453-3

poisk@optima.com.ua ØÀÍÎÂͲ ×ÈÒÀײ! Дяємо, що Ви обрали саме наш азет, шаючи собі чи близьим робот. Впевнені,щоздопомооюазети"РаботаиУчеба",Виобов'язовознайдетедостойнробот. Для цьоо в нашом виданні,врозділі"Работа",щотижня дрються тисячі реальних ваансій від прямих роботодавців. Редація постійно працюєнадтим,щобвазетібли ваансіїідляфахівців,ідляробітниів,ідлялітніхлюдей,атаождлятих,хтощенемаєдосвідроботи-стдентів,випсниів. Вазеті,дляшвидоопошнеобхідноїваансії,зроблений "Поажчивсіхваансійномера". Він завжди дрється на першихсторінах,післязміст.Крім тоо, ожен може безоштовно розмістити своє "Міні-резюме" в розділі "Шаю робот". Цей розділчитаютьроботодавцііВи маєтереальнийшанс,щоВаш андидатр помітять. Умови розміщення читайте в розділі "Шаюробот". Уже16роівСВОЄЮнашазетвважаєбаатотисячнаадиторія читачів і широе оло роботодавців, за оперативність і правдивістьопбліованоїінформації.Приєднйтесьдоних! Редаціятижневиа"Работаи Учеба"відщироосерцябажає Вам спішноо пош роботи, ар'єрноо зростання та реалізаціїВашихзадмів.Бдемораді допомотиВамцьом!

Äå ìîæíà ïðèäáàòè Ðàáîòà è Ó÷åáà” "Ð ãàçåòó " Второвіймережііосів"Преса"інаомерційнихрозладахв КиєвііКиївсьійобл. Наазетно-жрнальнихрозладах настанціяхметрополітен,залізничноовозаліпідземнихпереходів.

ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÈ

ñò.16

ÌÅÍÅÄÆÅÐÈ

ñò.17

ç ðåàë³çàö³¿, àãåíòè òà ìåíåäæåðè ç ðåêëàìè, ïîë³ãðàô³¿

ÎÔ²ÑͲ ÑËÓÆÁÈ

ñò.18

êàäðîâ³ ñëóæáè; ñåêðåòàð³àò, ä³ëîâîäñòâî; ïåðåêëàäà÷³; àðõ³âíà ñïðàâà; îïåðàòîðè ÏÊ

ÅÊÎÍÎ̲ÊÀ, Ô²ÍÀÍÑÈ

ñò.21

åêîíîì³êà òà ô³íàíñè; áàíê³âñüêà ñïðàâà; áóõãàëòåð³ÿ òà àóäèò

ÒÂÎÐײ ÏÐÎÔÅѲ¯

ðåäàêòîðè; âåðñòàëüíèêè; äèçàéíåðè; êîðåêòîðè; ìàêåò÷èêè; ïàëÿòóðíèêè; äðóêàð³; æóðíàë³ñòè; ìàðêåòîëîãè

ñò.22

â³çàæèñòè; ìàéñòðè ìàí³êþðó-ïåäèêþðó; êîìá³íîâàí³ ïåðóêàð³; êîñìåòîëîãè; ìàéñòðè òàòóàæó, ï³ðñ³íãó

ñò.22

âèõîâàòåë³; ãóâåðíàíòêè; äîìîãîñïîäàðêè; äîìàøí³ â÷èòåë³; ëîãîïåäè; íÿí³; äîìàøí³ êóõàð³; ñàä³âíèêè

ñò.22

ë³êàð³; ìîëîäøèé ìåäïåðñîíàë; êåð³âíèêè ôàðì. ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ôàðìàöåâòè; ïðîâ³çîðè; ìåäè÷í³ ïðåäñòàâíèêè

ñò.25

âèêëàäà÷³; çàâó÷³; äèðåêòîðè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â; âèõîâàòåë³; ìåòîäèñòè; ðåïåòèòîðè; ìàéñòðè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ

ÒÓÐÈÇÌ, ²ÍÄÓÑÒÐ²ß ÐÎÇÂÀÃ

ñò.25

êåð³âíèêè ³ ñï³âðîá³òíèêè òóðô³ðì; åêñêóðñîâîäè; ìåíåäæåðè òà àãåíòè ç òóðèçìó; ã³äè-ïåðåêëàäà÷³; àäì³í³ñòðàòîðè; àêòîðè; êðóï’º; ìàðêåðè

ÎÕÎÐÎÍͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.26

íà÷àëüíèêè ñëóæá áåçïåêè; îõîðîííèêè; îõîðîíö³; îõîðîíö³êîíòðîëåðè; îõîðîíö³-àäì³í³ñòðàòîðè; ³íñïåêòîðè îõîðîíè

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

ñò.27

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ñïåö³àë³ñòè; òîðãîâ³ ïðåäñòàâíèêè; ìåíåäæåðè ç ïðîäàæó; ñïåö³àë³ñòè ïî çàêóïêàì; ïðîäàâö³; ìåð÷åíäàéçåðè; ñóïåðâàéçåðè; òîâàðîçíàâö³

ÑÒÀÒÒ² ÐÎÇIJËÓ "ÐÀÁÎÒÀ"

Передпл.iнде с40366

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.

• • • •

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ, ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß ² ÊÎÌÅÐÖ²ß

ñò.35

ñò.21

ÐÅÊËÀÌÀ, ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ, ÂÈÄÀÂÍÈ×À ÑÏÐÀÂÀ, ÏÎ˲ÃÐÀÔ²ß ñò.22

ÏÅÄÀÃÎòÊÀ

óïðàâëÿþ÷³; çàâ.âèðîáíèöòâîì; àäì³í³ñòðàòîðè; áàðìåíè; îô³ö³àíòè; êóõàð³; ìåòðäîòåë³; êîíäèòåðè; õîñòåñ; ñîìåëüº; ìåíåäæåðè; îáñëóãîâóþ÷èé ïåðñîíàë

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

ïðîãðàìóâàííÿ, ðîçðîáêà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì; ³íòåðíåò-òåõíîëî㳿; åêñïëóàòàö³ÿ ³ ï³äòðèìêà êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè òà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÒÀ ÔÀÐÌÀÖ²ß

ÐÅ ÐÅÑÒÎÐÀÍÍÈÉ Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß, ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ ñò.33

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; âî䳿 ð³çíèõ êàòåãîð³é; äèñïåò÷åðè; ñëóæáîâö³; ðîá³òíèêè àâòîñåðâ³ñó; ìåíåäæåðè ç³ çáóòó àâòîìîá³ë³â ³ çàï÷àñòèí

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐͲ, ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉͲ ÒÀ ²ÍÒÅÐÍÅÒ-ÒÅÕÍÎËÎò¯ ñò.22

ÄÎÌÀØÍ²É ÑÅвÑ

ñò.33

ñïåö³àë³ñòè ³ ìàéñòðè õ³ì÷èñòîê, ôîòîàòåëüº, ëîìáàðä³â, ìåòàëîðåìîíòó; ðîá³òíèêè ìóí³öèïàëüíèõ êîìóíàëüíèõ ñëóæá ³ ïðèâàòíèõ ô³ðì; ñïåö³àë³ñòè ç ðåìîíòó ³ åêñïëóàòàö³é ïîáóòîâî¿ òåõí³êè; äîïîì³æíèé ïåðñîíàë; ñïåö³àë³ñòè ç åêñïëóàòàö³¿ ñïîðóä

ñò.21

³íæåíåðè; ñïåö³àë³ñòè ç ïðîåêòóâàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òåõí³êè

ÏÅÐÑÎÍÀË ÑÀËÎͲ ÊÐÀÑÈ

ñò.32

êåð³âíèêè â³ää³ë³â; ìåíåäæåðè; ñïåö³àë³ñòè; ìàêëåðè; åêñïåðòè; àãåíòè ç íåðóõîìîñò³; ñòðàõîâ³ àãåíòè

äèçàéíåðè; ôîòîãðàôè; õóäîæíèêè; ôëîðèñòè

²ÍÆÅÍÅÐÍÎ-ÒÅÕͲ×ÍÈÉ ÏÅÐÑÎÍÀË

ÊÎ̲ÐÍÈÊÈ, ÐÎÁ²ÒÍÈÊÈ ÑÊËÀÄÓ ÏÎÁÓÒβ ÒÀ ÊÎÌÓÍÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.35

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.40

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; òåõíîëîãè; ñïåö³àë³ñòè; ³íæåíåðè; äèçàéíåðè; ìîäåëüºðè; êîíñòðóêòîðè; âñ³ ðîá³òíè÷³ ñïåö³àëüíîñò³

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ² ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÀ

ñò.42

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; îðãàí³çàòîðè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò; ³íæåíåðè, ñïåö³àë³ñòè, ðîá³òíèêè áóä³âåëüíèõ ñïåö³àëüíîñòåé; àðõ³òåêòîðè; äèçàéíåðè; êîíñòðóêòîðè

ÌÅÁËÅÂÅ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.43

ñêëàäàëüíèêè-óñòàíîâíèêè êîðïóñíèõ ìåáë³â; ñòîëÿðè-âåðñòàòíèêè; ìàëÿðè-îáðîáíèêè (ïî äåðåâó); ìàéñòðè ç ïåðåòÿæêè ìåáë³â; ð³çüáÿðè ïî äåðåâó; âåðñòàòíèêè (ïî äåðåâó); ïèëîðàìíèêè

ËÅÃÊÀ ÏÐÎÌÈÑËβÑÒÜ

ñò.43

âèøèâàëüíèö³; â’ÿçàëüíèö³; êîíñòðóêòîðè îäÿãó; êðàâö³; ìàéñòðè ç ïîøèòòÿ îäÿãó; ìîäåëüºðè; ðîçêð³éíèêè; øâà÷êè; çøèâàëüíèêè

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

ñò.43

ðîáîòà áåç ñïåö³àëüíî¿ ï³äãîòîâêè; àãåíòè, âàíòàæíèêè, ïðèáèðàëüíèö³, âàõòåðè, äèñïåò÷åðè íà òåëåôîí³, ðîçêëåþâà÷³ îãîëîøåíü, ãàðäåðîáíèêè, ñòîðîæ³, ³í.; íàäîìíà ðîáîòà

ÊÓÐ’ªÐÈ ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÑÒÓÄÅÍҲ ÐÎÁÎÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

ñò.51 ñò.51 ñò.51

ïîñëóãè àãåíòñòâ ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ; â³çîâà ï³äòðèìêà; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü åì³ãðàö³¿; þðèäè÷í³ êîíñóëüòàö³¿

ÌÎÄÅËÜÍÈÉ, ØÎÓ-Á²ÇÍÅÑ

ñò.52

ìîäåë³; òàíö³âíèö³; ôîòîìîäåë³

ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.55

îðåíäà æèòëà, òðàíñïîðòí³ òà ìåäïîñëóãè,ìàñàæ, îðãàí³çàö³ÿ ñâÿò, ðåìîíòè, áðîíåäâåð³

ÂÀÊÀÍѲ¯ ÍÎÌÅÐÀ ÇÀ ÀËÔÀ²ÒÎÌ ÍÎÂÈÍÈ ÐÈÍÊÓ ÏÐÀÖ² ÐÎÁÎÒÀ ÁÅÇ ÄÈÏËÎÌÀ ÐÅÏÅÐÒÓÀРʲÍÎÒÅÀÒв ÍÀ ÃÐÓÄÅÍÜ

ñòîð. 6-7 ñòîð. 9 ñòîð. 48 ñòîð. 61

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


6

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÀËÔÀ²ÒÍÈÉ ÏÎÊÀÆ×ÈÊ ÂÀÊÀÍÑ²É ÍÎÌÅÐÓ стор.

стор.

А

ВЧИТЕЛЬПОЧАТКОВИХ

АВТОЕЛЕКТРИК ................ 36,39

КЛАСІВ .................................. 25

АВТОМИЙНИК .................. 11,35

ВЧИТЕЛЬТРУДОВОГО

............................... 37,40,43,50

НАВЧАННЯ ............................ 25

............................................. 51

Г

стор. ЗАВІДУЮЧИЙВІДДІЛОМ ....... 15

стор. КОНТРОЛЕР ..................... 10,11

............................................. 31

.......................... 12,21,41,44,49

ЗАМІРНИК ........................ 10,14

КОНТРОЛЕР-КАСИР .............. 36

................................... 40,42,49

............................................. 44

ЗАСТУПНИК .......................... 12

КОСМЕТОЛОГ ....................... 14

ГАЗОЕЛЕКТРОЗВАРНИК ........ 40

.................................... 13,18,19

............................................. 22

.................................... 37,38,39

ГАЗОРІЗАЛЬНИК ................... 40

ЗВАРНИК .............................. 10

КРАВЕЦЬ .......................... 13,43

АГЕНТЗНЕРУХОМОСТІ .... 10,35

............................................. 41

........................................ 41,42

КУР’ЄР ............................. 12,15

ГАРДЕРОБНИК ...................... 10

ЗДАЄТЬСЯВОРЕНДУ ........... 22

..................... 22,26,32,42,49,51

АДМІНІСТРАТОР ............... 13,14

........................................ 15,43

ЗДАЄТЬСЯЖИТЛО ................ 55

КУХАР .............................. 12,15

.................................... 15,18,20

ГЕОДЕЗИСТ ..................... 16,43

К

................. 22,28,30,31,33,34,35

Д

КАСИР .............................. 10,11

............................................. 35 КУХОННИЙПРАЦІВНИК ......... 28

АВТОСЛЮСАР .................. 35,36

АГЕНТСТРАХОВИЙ .......... 16,35

..................... 16,28,29,32,33,34

АКУШЕР ................................ 22

ДВІРНИК .......................... 43,44

..................... 12,15,16,21,28,29

АНАЛІТИК .............................. 16

ДЕЗІНФЕКТОР ....................... 23

.......................... 30,31,32,33,43

.................................... 32,34,49

............................................. 21

ДИРЕКТОР ....................... 15,16

КАСИРТОРГОВЕЛЬНОГОЗАЛУ

КІНОМЕХАНІК ................... 16,43

АРМАТУРНИК ................... 42,43

ДИСПЕТЧЕР ................. 10,18,19

28,29

Л

............................... 20,37,38,40

КАСИР-ОПЕРАТОР ............ 13,28

ЛАБОРАНТ ............................ 23

............................................. 49

КАСТЕЛЯНКА ......................... 44

ЛІКАР .................................... 23

ДОДАТКОВИЙДОХІД ............ 10

КЕРУЮЧИЙ ........................... 15

ЛІКАР-АКУШЕР ...................... 22

............................................. 19

........................................ 16,30

ЛІКАР-ГАСТРОЕНТЕРОЛОГ .... 22

ДРУКАР ............................ 49,50

КЕРІВНИК .............................. 25

........................................ 23,24

БЕТОНЯР ......................... 42,43

ДІЄТИЧНАСЕСТРА ................ 24

КЕРІВНИКВІДДІЛУ ................ 11

ЛІКАР-ГІНЕКОЛОГ ................. 23

БУДІВЕЛЬНИК ....................... 42

Е

АСИСТЕНТКЕРІВНИКА ..... 15,18 АСФАЛЬТУВАЛЬНИК ............. 42

Б БАРМЕН ........................... 10,33 .................................... 34,35,43

БУЛЬДОЗЕРИСТ .................... 36

ЕКОНОМІСТ .......................... 21

БУРИЛЬНИК ..................... 36,42

............................................. 39

............................................. 16

............................................. 24 ЛІКАР-КАРДІОЛОГ ................. 23

КЕРІВНИКВІДДІЛУ ПРОДАЖ .......................... 11,16

............................................. 24

КЕРІВНИКМАГАЗИНУ ............ 15

ЛІКАР-ЛАБОРАНТ .................. 23 ЛІКАР-ОРТОПЕД .................... 23

БУХГАЛТЕР ........................... 11

ЕКСКАВАТОРНИК ............. 38,43

.................................... 21,32,40

ЕКСПЕДИТОР ........................ 40

............................................. 32

БІЛЕТЕР ....................... 15,43,50

ЕЛЕКТРИК ............................. 10

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК ........... 30

БІОЛОГ ................................. 22

........................................ 40,41

........................................ 33,44

ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК ........ 36

КОМІРНИК ............................. 11

ВАНТАЖНИК ..................... 10,12

................................... 40,41,42

.................................... 32,33,39

.......................... 14,29,30,31,32

ЕЛЕКТРОЗВАРНИК ................ 40

КОНДИТЕР ............................ 29

............................... 42,43,44,49

........................................ 42,43

.................................... 31,32,33

ВИКЛАДАЧ ....................... 13,26

ЕЛЕКТРОМОНТЕР .................. 40

КОНСТРУКТОР ...................... 17

З

............................................. 24

ВИКОНРОБ ...................... 42,43

............................................. 21

ЛІКАР-СТОМАТОЛОГ ............. 23

ВИХОВАТЕЛЬ ........................ 25

ЗАВГОСП .............................. 16

КОНСУЛЬТАНТ ................. 13,14

ЛІКАР-ТЕРАПЕВТ .............. 22,23

ВОДІЙ .............................. 13,14

............................................. 33

............................... 16,19,21,31

ЛІКАР-УРОЛОГ ...................... 23

...................... 19,27,28,35,36,37

ЗАВІДУЮЧИЙ ........................ 12

............................................. 32

ЛІКАР-ХІРУРГ ........................ 23

.......................... 38,39,40,41,43

........................................ 32,44

............................................. 44

ЛІФТЕР ................................. 33

В

ÐÀÁÎÒÀ

ЛІКАР-ОТОЛАРИНГОЛОГ ....... 23 ............................................. 24 ЛІКАР-ОФТАЛЬМОЛОГ .......... 23 ЛІКАР-ПЕДІАТР ...................... 23 ЛІКАР-ПСИХІАТР .................... 23 ЛІКАР-ПУЛЬМАНОЛОГ ........... 23 ЛІКАР-РЕНТГЕНОЛОГ ............ 23

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.


7

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÀËÔÀ²ÒÍÈÉ ÏÎÊÀÆ×ÈÊ ÂÀÊÀÍÑ²É ÍÎÌÅÐÓ стор.

стор.

стор.

стор.

М

НЯНЯ .................................... 25

ПРЕСУВАЛЬНИК ............... 40,41

МАЙСТЕР .............................. 21

О

ПРИБИРАЛЬНИК .......... 31,41,49

........................................ 41,42

........................................ 43,49

ОБВАЛЮВАЛЬНИКМ’ЯСА ..... 16

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ ............ 15,28

СЛЮСАР-САНТЕХНІК ........ 10,36

МАЙСТЕРДІЛЬНИЦІ .............. 49

........................................ 31,34

.................................... 30,41,43

........................................ 41,42

МАЙСТЕРМАНІКЮРУ ............ 14

............................................. 49

............................... 44,49,50,51

СЛЮСАР-СКЛАДАЛЬНИК ....... 13

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК ........... 40

............................................. 22

ОБРОБЛЮВАЧ ...................... 28

ПРИЙМАЛЬНИК ............ 16,30,49

............................................. 41

МАЛЯР .................................. 15

.................................... 29,30,49

ПРОВІЗОР ........................ 23,24

СПЕЦІАЛІСТ .................. 16,17,22

............................................. 42

ОПЕРАТОР ............................ 15

ПРОДАВЕЦЬ ................. 12,13,14

СПІВРОБІТНИК ................. 14,19

МАНГАЛЬНИК ................... 33,34

.................................... 19,31,40

............................... 15,16,28,29

СТАРШАМЕДСЕСТРА ............ 24

МАРКЕР ................................ 12

ОПЕРАТОРCALL-ЦЕНТРА ...... 12

............................... 30,31,32,50

СТАРШИЙПРОДАВЕЦЬ .... 30,32

............................................. 13

........................................ 16,19

ПРОДАВЕЦЬ-КАСИР .............. 21

СТОЛЯР ............. 33,40,41,42,43

МАСАЖИСТКА .................. 52,54

.................................... 20,21,49

........................................ 30,31

МАШИНІСТ ....................... 36,38

ОПЕРАТОРАЗС ..................... 38

СТОРОЖ ................. 13,31,49,50

ПРОДАВЕЦЬ-

Т

............................... 39,40,41,42

........................................ 39,40

КОНСУЛЬТАНТ ............. 10,11,12

ТАНЦІВНИЦЯ .................... 11,55

МЕДСЕСТРА ..................... 23,24

ОПЕРАТОРПК .................. 10,19

............................... 13,14,15,29

ТЕПЛОТЕХНІК ................... 10,17

МЕНЕДЖЕР ........................... 13

............................... 20,21,32,49

..................... 30,31,32,43,49,50

ТЕРМІСТ ........................... 40,41

.................................... 17,18,19

ОПЕРАТОРМИЙКИ ................ 38

ПРОМОУТЕР .................... 11,12

ТЕХНОЛОГ ....................... 15,21

МЕНЕДЖЕРЗPR ................... 13

............................................. 39

............................... 13,44,50,51

ТЕХНІЧНИЙПРАЦІВНИК ... 10,50

............................................. 17

ОПЕРАТОРНАТЕЛЕФОН ....... 20

ПРОРАБ ........................... 39,42

ТОВАРОЗНАВЕЦЬ ............. 29,32

............................................. 42

ПСИХОЛОГ ....................... 12,26

ТОКАР .............................. 41,42

ТОРГІВЛІ ............................... 12

ОФІЦІАНТ ......................... 10,11

ПІДСОБНИЙРОБІТНИК ......... 50

ТОРГОВИЙПРЕДСТАВНИК .... 11

............................................. 17

............................... 15,33,34,35

МЕНЕДЖЕРЗОПТОВОЇ

Р

........................................ 12,15

ОХОРОНА .............................. 12

РАДІОМОНТАЖНИК .......... 13,41

.................................... 28,32,50

ЗПЕРСОНАЛУ .............. 11,17,30

........................................ 26,30

РЕНТГЕН-ЛАБОРАНТ ........ 23,24

ТРАКТОРИСТ ......................... 40

МЕНЕДЖЕРЗПРОДАЖУ ....... 11

ОХОРОНЕЦЬ .................... 10,12

РОБОТА ....................... 10,11,15

ТРЕНЕР ........................ 11,15,18

.................................... 12,13,17

.......................... 16,26,27,30,32

.......................... 18,27,43,44,49

ТІСТОМІС ......................... 34,50

........................................ 18,29

ОХОРОННИК .................... 12,14

........................................ 50,51

У

МЕНЕДЖЕРЗРЕКЛАМИ ........ 12

.......................... 15,26,27,29,31

РОБОТАДЛЯВСІХ ........... 10,12

УКЛАДАЛЬНИК ................. 15,51

............................................. 18

.................................... 35,43,44

.................................... 13,15,20

УЧЕНЬ .............................. 22,43

.......................... 29,32,34,49,50

УЧЕНЬВОДІЯ ................... 36,40

МЕНЕДЖЕР

МЕНЕДЖЕРЗРОЗВИТКУ ...... 18

П

............................................. 30

ПАКУВАЛЬНИК ...................... 32

РОБОТАДЛЯДІВЧАТ ............ 29

........................................ 43,51

.................................... 32,52,53

РОБОТІЗКЛІЄНТАМИ ........... 16

ПЕКАР ................................... 16

........................................ 54,55

.................................... 18,19,29

.................................... 28,32,34

РОБОТАДЛЯСТУДЕНТІВ ...... 13

МЕРЧЕНДАЙЗЕР .................... 11

ПЕРСОНАЛ ....................... 14,20

............................................. 49

МЕНЕДЖЕРПО

............................................. 49

ПЕРУКАР .......................... 14,22

РОБОТАЗАКОРДОНОМ ........ 51

МЕХАНІЗАТОР ....................... 39

ПЛАВИЛЬНИК ........................ 40

............................................. 52

МИЙНИК .......................... 39,50

ПЛИТОЧНИК .......................... 42

РОБОТАЗА

МОДЕЛЬНИК ......................... 40

ПОКРІВЕЛЬНИК ..................... 42

СУМІСНИЦТВОМ ................... 13

МОНТАЖНИК ........................ 14

ПОМІЧНИКВИХОВАТЕЛЯ ...... 25

РОБІТНИК ........................ 10,12

.................................... 15,40,42

............................................. 26

............................... 33,41,44,50

МОТОКУР’ЄР ................... 37,51

ПОМІЧНИКДРУКАРЯ ............. 22

РОЗДАВАЛЬНИК ................... 50

МОТОРИСТ ........................... 39

Ф ФАРМАЦЕВТ ......................... 24 ФАСУВАЛЬНИК ................ 10,35 ........................................ 42,51 ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ .... 23,24 ФОРМУВАЛЬНИК .................. 41 ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК ........... 41,42 ФІНАНСИСТ ........................... 21 ФІТНЕС-ІНСТРУКТОР .... 14,44,51

Ч ЧИСТИЛЬНИК ........................ 41

Ш

ПОМІЧНИККЕРІВНИКА .......... 12

РІЗНОРОБ ............................. 41

МУЗИКАНТ ............................ 21

.................................... 14,20,21

........................................ 42,50

............................................. 35

............................................. 49

МУЗИЧНИЙКЕРІВНИК ........... 25

ПОМІЧНИККУХАРЯ ............... 35

САНІТАРКА ............................ 24

І

МУЛЯР .................................. 42

ПОМІЧНИКМАШИНІСТА ... 40,41

СВАХА .............................. 14,55

ІНЖЕНЕР ............ 10,13,17,21,22

............................................. 43

ПОСЛУГИ ......................... 11,13

СЕКРЕТАР ........................ 10,13

ІНСТРУКТОР ..................... 13,26

.......................... 14,15,18,51,55

.................................... 14,20,49

ІНСТРУКТОРЗПЛАВАННЯ ..... 26

НАЛАГОДЖУВАЛЬНИК ........... 13

ПОСУДОМИЙНИЦЯ ............... 33

СЕРВЕР-БІЛЕТЕР .............. 10,50

ІНСТРУКТОР

............................................. 40

............................................. 49

СКЛАДАЛЬНИК ................. 11,43

ЗФІЗКУЛЬТУРИ .................... 26

НАЧАЛЬНИКВІДДІЛУ ........ 15,16

ПРАЛЯ ................................... 49

СЛЮСАР .......................... 41,42

ІНТЕРВ’ЮЄР ..................... 13,14

НАЧАЛЬНИКЗМІНИ ............... 16

ПРАЦІВНИК ........................... 10

СЛЮСАРКИСНЕВИХ

ІНШЕ ..................................... 11

............................................. 39

........................................ 32,49

Н

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.

ШВАЧКА ........................... 10,43 ШЕФ-КУХАР .......................... 35

С

УСТАНОВОК .......................... 24

.................................... 14,44,55

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


8

ÐÀÁÎÒÀ

ÄβÄÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.


9

ÍÎÂÈÍÈ

ÍÎÂÈÍÈ ÐÈÍÊÓ ÏÐÀÖI З1ГРУДНЯ МІНІМАЛЬНАПЕНСІЯ884ГРН,МІНІМАЛЬНА ЗАРПЛАТА-1134ГРН

СЕРЕДНЬОСТАТИСТИЧНИЙ УКРАЇНЕЦЬВИТРАТИТЬ НАНОВОРІЧНОМУЯРМАРКУ 1ТИС.ГРИВЕНЬ

Ïåíñ³éíèé ôîíä çä³éñíèâ ïåðåðàõóíîê ïåíñ³é ó çâ’ÿçêó ç³ çá³ëüøåííÿì ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ íåïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ÿêèé ç 1 ãðóäíÿ 2012 ðîêó çá³ëüøóºòüñÿ íà 28 ãðí ³ ñòàíîâèòèìå òåïåð 884 ãðí. Òàêó ³íôîðìàö³þ îïðèëþäíåíî íà ñàéò³ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè. “Îðãàíàìè Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè ïðîâåäåíî ïåðåðàõóíîê ïåíñ³é ç 1 ãðóäíÿ 2012 ðîêó â çâ’ÿçêó ç³ çá³ëüøåííÿì ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó. Ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì äëÿ îñ³á, ÿê³ âòðàòèëè ïðàöåçäàòí³ñòü, çá³ëüøåíî ç 1 ãðóäíÿ äî 884 ãðèâåíü, ó çâ’ÿçêó ç ÷èì ì³í³ìàëüí³ ðîçì³ðè ïåíñ³é çá³ëüøåíî äî öüîãî ð³âíÿ”, - éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³. Ïðîâåäåíî òàêîæ ïåðåðàõóíîê íàäáàâîê, ï³äâèùåíü, äîïëàò ³ äîäàòêîâèõ ïåíñ³é, ðîçì³ðè ÿêèõ íàðàõîâóþòüñÿ, âèõîäÿ÷è ç ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó. ̳í³ìàëüíà çàðîá³òíà ïëàòà çà ì³ñÿöü â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 13 äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè íà 2012 ð. ç 1 ãðóäíÿ çá³ëüøèòüñÿ íà 16 ãðí ³ ñòàíîâèòèìå 1134 ãðí. Còàíîì íà 1 æîâòíÿ ì³í³ìàëüíà ïåíñ³ÿ ñòàíîâèëà 856 ãðí, ì³í³ìàëüíà çàðïëàòà - 1118 ãðí.

Îð³ºíòîâíèé áþäæåò ñåðåäíüîñòàòèñòè÷íîãî óêðà¿íöÿ íà îáíîâè â ïåð³îä íîâîð³÷íèõ çíèæîê ñòàíîâèòü 1 òèñ. ãðí. Ïðè öüîìó ïîëîâèíó ö³º¿ ñóìè ãîòîâ³ âèòðàòèòè íà âçóòòÿ, âçóòòÿ äëÿ ä³òåé ³ âñåñåçîííèé îäÿã. Òàê³ äàí³ äîñë³äæåííÿ îçâó÷èâ äèðåêòîð ì³æíàðîäíîãî àãåíòñòâà ìàðêåòèíãîâèõ äîñë³äæåíü Òèìîô³é Çàìóð³é, ïåðåäຠêîðåñïîíäåíò ÓÍÍ. “Ñóìó â³ä 251 äî 500 ãðí íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü ðåñïîíäåíò³â, à ñàìå 36% ðåñïîíäåíò³â çáèðàþòüñÿ âèòðàòèòè íà ïðèäáàííÿ âçóòòÿ íà ñåçîí âåñíà-ë³òî ÷åðåç çíèæêè. Íà äðóãîìó ³ òðåòüîìó ì³ñö³ â öüîìó áþäæåòíîìó ä³àïàçîí³ çíàõîäèòüñÿ ïðèäáàííÿ îäÿãó òà âçóòòÿ äëÿ ä³òåé (27% ) ³ âñåñåçîííîãî âçóòòÿ (26%)”, - ñêàçàâ â³í. Çà éîãî ñëîâàìè, á³ëüøå ïîëîâèíè ðåñïîíäåíò³â ãîòîâ³ â³äêëàñòè ïðèäáàííÿ òåõí³êè òà åëåêòðîí³êè äëÿ äîìó (51,4%), 47,6% - ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â, ñìàðòôîí³â ³ ïëàíøåò³â, 46,3% - ì³æñåçîííîãî âçóòòÿ, 42,6% - êîìï’þòåðà òà íîóòáóê³â ³ 38,6% - ìåáë³.

Çà ìàòåð³àëàìè www.dcz.gov.ua

1,6МІЛЬЯРДАГРИВЕНЬНАПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ІЗЗАРПЛАТИ Êàá³íåò ̳í³ñòð³â íà ñâîºìó çàñ³äàíí³ ó ïîíåä³ëîê âèä³ëèâ 1,6 ì³ëüÿðäà ãðèâåíü, ÿê³ áóäóòü ñïðÿìîâàí³ íà ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðïëàòè. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ íà áðèô³íãó â.î. â³öå-ïðåì’ºðì³í³ñòðà - ì³í³ñòðà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Ñåðã³é Ò³ã³ïêî, ïåðåäຠêîðåñïîíäåíò ÓÊвÍÔÎÐÌó. “Ñüîãîäí³ Êàá³íåò ̳í³ñòð³â çðîáèâ ïåðåðîçïîä³ë âèäàòê³â, ³ ùå 1 ì³ëüÿðä 600 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü âèä³ëåíî íà ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ïî çàðîá³òí³é ïëàò³”, - ñêàçàâ Ò³ã³ïêî. ³í óòî÷íèâ, ùî òàêå ð³øåííÿ óðÿä óõâàëèâ çà ðåçóëüòàòàìè îñòàííüî¿ ñåëåêòîðíî¿ íàðàäè: “Öå ï³ñëÿ òî¿ ñåëåêòîðíî¿ íàðàäè ÿêÓ ÿ ïðîâîäèâ ó ï’ÿòíèöþ çà äîðó÷åííÿì Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà”. Íà ïåðåêîíàííÿ Ò³ã³ïêà, öèõ êîøò³â ö³ëêîì äîñòàòíüî, àáè äî ê³íöÿ ðîêó òàêà çàáîðãîâàí³ñòü áóëà ë³êâ³äîâàíà ïîâí³ñòþ. “Çà äâà îñòàíí³ çàñ³äàííÿ Êàáì³íó âèä³ëåíî 2,9 ì³ëüÿðäà ãðèâåíü. ² öüîãî, çà íàøèìè ðîçðàõóíêàìè, âèñòà÷ຠäëÿ òîãî, ùîá íå áóëî àí³ êîï³éêè çàáîðãîâàíîñò³ ïî çàðîá³òí³é ïëàò³ òà ïî âñ³õ ñîö³àëüíèõ âèïëàòàõ äî ê³íöÿ 2012 ðîêó. Àáè ìè ð³ê çàâåðøèëè áåç ÿêèõîñü áîðã³â”, - ï³äñóìóâàâ â.î. â³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà.

Çà ìàòåð³àëàìè www.unn.com.ua

ЄСУСУНЕБЕЗРОБІТТЯ СЕРЕДМОЛОДІ Äåðæàâè-÷ëåíè ªÑ ïîâèíí³ ïðîòÿãîì 4 ì³ñÿö³â çàáåçïå÷èòè âñ³ì ñâî¿ì ãðîìàäÿíàì ó â³ö³ äî 25 ðîê³â òðóäîâó çàéíÿò³ñòü. Óðÿäè êðà¿í ïîâèíí³ ïîãîäèòè òàê çâàíó ìîëîä³æíó ãàðàíò³þ, ÿê çàçíà÷åíî â ïàêåò³ ïîëîæåíü, ÿêèé ïðåäñòàâèâ ó Áðþññåë³ êîì³ñàð ç ñîö³àëüíèõ ñïðàâ Ëàñëî Àíäîð. Ìîëîä³æíà ãàðàíò³ÿ ïîâèííà çàáåçïå÷óâàòè, ùîá, íàéï³çí³øå ÷åðåç ÷îòèðè ì³ñÿö³ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ íàâ÷àííÿ àáî âòðàòè êîëèøíüîãî ðîáî÷îãî ì³ñöÿ, þíàê ÷è ä³â÷èíà îòðèìàëè íîâå ðîáî÷å ì³ñöå àáî ïðèíàéìí³ ì³ñöå ñòàæèñòà. ßê ñàìå çàáåçïå÷óâàòè öþ ãàðàíò³þ, êðà¿íè ïîâèíí³ âèð³øèòè ñàì³. ªâðîïåéñüêà êîì³ñ³ÿ ðîáèòü ñòàâêó íà ò³ñíó ñï³âïðàöþ ç ñîö³àëüíèìè ïàðòíåðàìè òà ðàííþ ³íòåãðàö³þ â³äîìñòâ ç ïèòàíü ïðàö³. ªÑ ìîæå íàäàòè ï³äòðèìêó äåðæàâíèì ïðîãðàìàì çà äîïîìîãîþ áþäæåòó ªâðîïåéñüêîãî ñîö³àëüíîãî ôîíäó, ãîâîðèòüñÿ â çàêîíîïðîåêò³. Ïðèêëàäàìè ìîæóòü ñëóæèòè ñõîæ³ ³í³ö³àòèâè â Àâñòð³¿, Ãîëëàí䳿 òà Íîðâå㳿, ïîâ³äîìëÿº Franffurter Allgemeine. Çà ìàòåð³àëàìè Åâðîìàã www.ubr.ua

Çà ìàòåð³àëàìè www.ukrinform.uakr

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


10

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

70815101

70711102

ÐÀÁÎÒÀ Â ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ Эслюзивные словия работы, шиарные словия для риэлторов с ОР, об чение для новичов. Желательно знание ПК (пользователь). При необходимости предоставляется жилье.

Òåë.: (099)541-77-97, (097)270-80-17, (093)648-25-82 70842101

70435101

11318103

70835102

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÄÅËÎÂÎÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ дляставшихисать перспетивнюработ. Требования:возраст от20до55лет Тел.:(093)021-61-98 70718101

Вмини-ательепоремонт ипошиводеждынаработ ТРЕБУЕТСЯ

ØÂÅß (ÏÎÐÒÍÎÉ)

70880102

ÐÀÁÎÒÀ

70858101

ÐÀÁÎÒÀ ÄËß ÏÎËÍÛÕ Возможна полная или частичная занятость. Звонить: пн-пт с 9.00 до 18.00.

Òåë. (096)297-77-43, (093)379-08-98 Наталья Юрьевна 70777101

ÄÎÕÎÄ ÄËß ÆÅÍÙÈÍ Занятость 2-3 часа в день доход1300 рн в месяц, 7 часов в день - от 2100 рн.

сопытомработы Район:Левыйбере Òåë.: (095)274-09-55,

Òåë. äëÿ çàïèñè: 228-11-64, (067)745-72-94

(097)522-59-69

Ïîí.-ïÿò. ñ 10.00 äî 14.00. 70776101

70804101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.


11

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

11251102

70750101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 3 СОЗНАТЕЛЬНЫХ ПАРНЯ /"×èñòî Ìîéêà Äèíàìèê Ìîòîðñ" / (18-27 ëåò, ñ ÎÐ) íà ïîëíóþ çàíÿòîñòü äëÿ ðàáîòû íà àâòîìîéêå â ïîäçåìíîì ïàðêèíãå. Äîáðîñîâåñòíîå è ïîðÿäî÷íîå îòíîøåíèå ê ðàáîòå, ïóíêòóàëüíîñòü è èñïîëíèòåëüíîñòü ïðèâåòñòâóþòñÿ. Æåëàíèå òðóäèòüñÿ è ñîèçìåðèìî çàðàáàòûâàòü äîëæíî ïðèñóòñòâîâàòü. Óñëîâèÿ ðàáîòû: ãðàôèê 2\1. Ç\ï - %, äâà ðàçà â ìåñÿö. Èâàí, Тел. (050)3565533

707151010101

5 СВОБОДНЫХ ВАКАНСИЙ НА СКЛАД Ç\ï 4000 ãðí\ìåñ. Òåë.: (098)070-01-47. Тел. (095)9106107 707801080000

ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ /Ïðÿìûå ïîñòàâêè ã. Äíåïðîïåòðîâñê / Äåêîðàòèâíîå àíòèâàíäàëüíîå ïîêðûòèå, êðàáîâûé çàìîê, òåïëîèçîëÿöèîííûé è øóìîïîãëîùàþùèé íàïîëíèòåëü. Äîñòàâêà, óñòàíîâêà, ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå, êðåäèò. Ñðîê èñïîëíåíèÿ çàêàçà - 2 ÷àñà. Ïîíåäåëüíèê - âûõîäíîé. ã. Êèåâ, óë. Ôðóíçå (Ìåáåëüíûé êîìáèíàò). Òåë.: (044)360-48-80. Тел. (067)5313077 709271030101

̳æê³ìíàòí³, â³êíà, ìåáë³. Äîñòàâêà, ìîíòàæ, ãàðàíò³ÿ. Ïðåä'ÿâíèêó çíèæêà 5%. Òåë.: 456-80-63. Тел. (067)1637446

707461010101

ИНТЕРЕСНАЯ, НЕСЛОЖНАЯ РАБОТА ñ ïåðñïåêòèâîé íà áóäóùåå äëÿ ïåíñèîíåðîâ è íå òîëüêî. Âîçìîæíî ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Òåë.: (050)822-75-36. Ëàðèñà ßêîâëåâíà, Тел. 2283674 709031010000

КАССИРЫОЦЕНЩИКИ / ëîìáàðä "ÓÊÐÀ¯ÍÀ" / þâåëèðíûõ èçäåëèé è áûòîâîé òåõíèêè. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. ÃÐ: 4\2. Îáó÷åíèå. Тел. 4903131

70942101

112571010102

КВАЛІФІКОВАНИЙ СКЛАДАЛЬНИК МЕБЛІВ /Ìåáëåâå âèðîáíèöòâî / ÄÐ ç ìåáëÿìè îáîâ'ÿçêîâî. Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Òåë.: 400-91-71. Тел. (067)4455605

707971010102

КЛАДОВЩИК /Íà ñêëàä øâåéíîãî ïðåäïðèÿòèÿ / Óë. Âîëûíñêàÿ, 60 (òåððèòîðèÿ "ÂÈÏÎË"). Тел. 2469993

118591020102

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

КОНТРОЛЕРЫ АПК

ñ ÎÐ. Çíàíèå 1Ñ, Êëèåíò-áàíê. Ïîëíàÿ (âîçìîæíî ÷àñòè÷íàÿ) çàíÿòîñòü. Тел. (067)4011523

Ç\ï âûñîêàÿ. Òåë.: (099)542-30-76, (094)926-09-61. Тел. 5420594

709531010101

70750102

ДВЕРІ МЕТАЛЕВІ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.

707491100000

70929102

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


12

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

11257101

Молодойженщинероводителютребется

11339104

ВОФИС

ÇÀÌ. ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß

ÏÎÌÎÙÍÈÊ(ÖÀ)

Навысоооплачиваемюработсрочно, сперспетивойростапоарьерной лестнице.ВозможнобезОР.Работас людьмиидоментами.Обчаюсама.

дляразвитиябизнеса. Бесплатное об чение, добный рафи. Высоий доход. Возраст от 25 лет.

Òåë. (067)502-49-39,

Òåë.: (096)469-55-77

(063)699-83-39

Наталия Иоревна

ЮлияВиторовна

70817101

708251020101

МАРКЕР

ОХОРОНЦІ

/Áîóë³íã-êëóá / Ñò. ì. "Øóëÿâñüêà", âóë. Ãåòüìàíà, 6, ì-í "ÌåãàÌàðêåò" (â³ää³ë ïåðñîíàëó). Òåë.: 200-15-10. Тел. 2001533

/Îõîðîííà ô³ðìà / ×îë. â³ä 20 äî 55 ð. Çð³ñò â³ä 175 ñì. Ç\ï äîáîâà äî 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï äåííà â³ä 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï áåç çàòðèìêè. Òåëåôîíóâàòè ö³ëîäîáîâî. Òåë.: 501-61-13, 572-90-38. Тел. 5319541

113181030101

МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ 70749112

Òðåáîâàíèÿ: âîçðàñò îò 25 ëåò, ÂÎ, óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ. Óñëîâèÿ ðàáîòû: îôèñ - ì. "Ïîçíÿêè". ÃÐ: ñ 9.00 äî 17.30. Ðàáîòà â äðóæíîé êîìàíäå. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå. E-mail: evgen8825@gmail.com Êîçëåíêî Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷, Тел. (063)7046872

112521010101

МЕНЕДЖЕРЫ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ

70746102

ÏÑÈÕÎËÎÃ

/Êîìïàíèÿ "ÏÐÎÌÏÀÐÒÍÅÐ" / (êîðïîðàòèâíàÿ óíèôîðìà). ÎÐ æåëàòåëåí. Ñòàâêà + %. Äîñòîéíàÿ îïëàòà òðóäà. ÃÐ: 9.00-18.00. Óë. Áåðåæàíñêàÿ, 4-Æ, Îáîëîíñêèé ð-í. Âñÿ ïðîäóêöèÿ íà www.prom.com.ua Ñòàíèñëàâ Ñåðãååâè÷, Тел. 2215417

Позитивный,ответственныйчелове сфаховымобразованиемпсихоло'а. Работаслюдьмиор'анизационно'о харатера.Помощьроводителюв проведениимаретин'овыхи социальныхпроетов.Хорошие словияработы,высоаяоплата. Òåë. (095)554-03-92

ÐÀÁÎÒÀ

/×ÀÎ "Ãîðñïðàâêà" / äëÿ ðàáîòû â ñïðàâî÷íûõ êèîñêàõ. Òðåáîâàíèÿ: ðàçãîâîðíûé àíãëèéñêèé, ãðàìîòíàÿ ðóññê. è óêð. ðå÷ü, ÏÊ íà óðîâíå ïîëüçîâàòåëÿ. ÃÐ: ñ 8.00 äî 20.00, ñìåíû 3\3 èëè 7\7. Îïëàòà: 3000 ãðí. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå: Тел. 2474796

70865101

709031020105

70822101

ОПЕРАТОРЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ

117791010101

ПОДБОРЩИК ТОВАРА /Êðóïíîå ðûáîïåðåðàáàòûâàþùåå Ïð-òèå / Â ñ. Ãîãîëåâ (Áðîâàðñêîé ð-í). Áåñïëàòíûå îáåäû. Ðàçâîçêà îò ñò. ì. "Ëåñíàÿ". Àííà, Тел. (067)9730432

117821020102

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ /Â îôèñ / Âîçðàñò îò 25 ëåò. Ãðàôèê ðàáîòû: ñ 10.00 äî 17.00, ñá, âñ - âûõîäíîé. Òåë.: (063)322-31-90. Тел. (096)4563360

709481010101

ПОМОЩНИК(ЦА) /Æåíùèíå-ðóêîâîäèòåëþ / äëÿ ðàáîòû â îôèñå. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû. ÃÐ: ñ 10.00 äî 17.00, ñá, âñ - âûõîäíîé. Ñâåòëàíà Ïåòðîâíà, Тел. (067)8576834

709161010101

70802101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.


13

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

11093105

11343101

СРОЧНОТРЕБУЕТСЯ

ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ Желающийобчаться

Òåë.: (050)544-77-10, 2-231-231, (067)747-39-92

"ÑÈÌÊÀ"тасипри лашает сотрдничеств:

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ

ñî ñâîèì àâòî â õîðîøåì ñîñòîÿíèè Свободный рафи,большое оличествозаазов,отличные тарифы,работанамобильном телефоне,помощьвлицензировании.

Òåë.(093)430-81-73

70576101

2 ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËß ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß

ÑÅÊÐÅÒÀÐÜÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ

от35лет.ВОилисреднее специальное.Дляпостояннойработывофисе.Можно безОР.Высоийдоход. Карьера.Уважение.

Бесплатноеобчениев рабочеевремя,от3300 рн, возможен иб#ий рафи#. Òåë. (066)205-39-00 E-mail: yu.ivna@ukr.net

Òåë. (063)745-11-32 70814101

70705101

70755101

70946101

ПОРТНЫЕ /Íà ôèðìó / Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. 2 ìèí. îò ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ". Òåë.: 501-02-91, (098)277-24-22. Тел. (050)6761380

111381020101

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ â ìàãàçèí "ÌÅÄÒÅÕÍÈÊÀ". Æåíùèíà 20-45 ëåò. Ãðàôèê ðàáîòû: ïîñìåííûé, 2\2. Ç\ï 2800-3500 ãðí. Òåë.: 235-02-13. Тел. (063)3427858

113051010101

ПРОДАВЦЫ ВЫПЕЧКИ /Â êðóïíûå òîðãîâûå öåíòðû / (æåíùèíû îò 21 äî 45 ëåò). Ç\ï 2500-3500 ãðí. Àëåêñåé, Тел. (067)2309464

708741020101

РАБОТА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ /Âíèìàíèå! / (÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü). Ó Âàñ åñòü èíôîðìàöèÿ, ÷òî êòî-òî ïðîäàåò ìàøèíó. Ïîçâîíèòå íàì è çàðàáîòàéòå íà ýòîì! Тел. (067)5961097

708731010101

РОБОТА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ªâðîïðèáèðàííÿ ê³íîòåàòð³â òà ô³òíåñ-êëóá³â. Çðó÷íèé ÃÐ. Îïëàòà ùîòèæíÿ. Ç\ï âèñîêà. Òåë.: 502-39-69, (063)233-78-33. Тел. (067)6566186

117831010101

70903102

Вмини-ательенапостоянню работТРЕБУЕТСЯ

ÏÎÐÒÍÀß ïî ðåìîíòó îäåæäû Хорошееачество,высоаясорость, желаниеобчаться.Местонахождение: м."Осоори",м."Позняи".З\п сдельная,от4000 рн. Òåë.: (098)221-22-79, Татьяна 70891101

70912101

ÀÑÑÈÑÒÅÍÒ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß

Вновыеофисы СРОЧНОТРЕБУЮТСЯ:

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ

Нормированный

рафи. Официальноеоформление. З\п3800 рн. Òåë.: (093)033-64-24 70888101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.

НЕСКОЛЬКОВИДОВЗАНЯТОСТИ. ОБУЧЕНИЕЗАСЧЕТКОМПАНИИ.

Òåë.: (044)383-75-19,

(044)361-79-21, (063)150-21-23 70877101

70897101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


14

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

70806102

70927102

70924102

70926101

РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЛИАЛА

ШКОЛА ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ

/Â ôèíàíñîâóþ êîìïàíèþ / Ðàáîòà îôèñíàÿ. Âûñîêàÿ ç\ï. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ, îòâåòñòâåííîñòü. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)5063066

Àêöèÿ ñ 01.12.12 ïî 31.12.12 - 30%. Ïðîâîäèòñÿ íàáîð íà 3-õ ìåñ. êóðñû ïðàâèëüíîãî ïèòàíèÿ. Âîçìîæíî á\ï òåñòèðîâàíèå îáìåííûõ ïðîöåññîâ îðãàíèçìà. Çàíÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ 1 ðàç â íåäåëþ, â óäîáíîå âðåìÿ + á\ï èíäèâèäóàëüíûå êîíñóëüòàöèè ñïåöèàëèñòîâ. Ðàáîòàåì: ïí-ñá. Òåë.: 228-02-26. Тел. (067)5091335

708921040000

СОТРУДНИК 70915102

ÏÎÌÎÙÍÈÊ(ÖÀ) ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß Â ÎÔÈÑ

Женсийфитнес-л б прилашаетнаработ

ÔÈÒÍÅÑÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐÀ Желательноженщинаот22 до35лет.ОРнеобязателен. З\пот3000до5000рн.

(096)265-28-87,

Òåë.(067)751-96-43 70917101

Людмила 70923101

СУПЕРСВАХА /Áðà÷íîå àãåíòñòâî "Ëàäî ìîå" / Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä. Âå÷åðà çíàêîìñòâ. Òåë.: (099)326-28-34. Тел. 3607208

709091010101

МАГАЗИНУ "SINGER" (швейная фрнитра и обордование) ТРЕБУЕТСЯ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ Требования: навыи шитья, рамотная речь, ответственность. ГР: понедельно (с 10.00 до 19.00). З\п от 2300 рн (става + %). Перспетива арьерноо роста.

Òåë. (097)995-00-54 70936101

ÐÀÁÎÒÀ

709061010101

708991010101

Перспетива развития. Рост  спех. Удобный рафи. Обчаю. Шанс есть  аждоо. Òåë. (066)320-11-69, Натана Евеньевна

/Äëÿ ðàáîòû â îôèñå / äëÿ ïîäáîðà ïåðñîíàëà. Ãðàôèê ðàáîòû: ñ 10.00 äî 17.00. Âûñîêèé äîõîä. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Åêàòåðèíà Âëàäèìèðîâíà, Тел. (097)9117988

Не онфлитном роводителю ТРЕБУЮТСЯ:

ÏÎÌÎÙÍÈÊÈ äëÿ ðàáîòû â îôèñå

Возраст от 26 лет. Высоий доход. Бесплатное об"чение. Перспетива арьерноо роста. ГР: с 10.00 до 17.00, сб, вс - выходной.

Òåë. (093)078-28-42, (097)700-10-42 70944101

УТЕРЯН ДИПЛОМ МЛАДШЕГО СПЕЦИАЛИСТА Íàóìåíêî Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà ÂÍ N33793678 Âèííèöêîãî òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî êîëëåäæà Êèåâñêîãî òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà ïî ñïåöèàëüíîñòè áóõãàëòåðñêèé ó÷åò. Âûäàí: 27.06.2008 ã. Ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 709581010000

ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ Ñêëàäàííÿ ñóäîâèõ ïîçîâ³â, ðåºñòðàö³ÿ (ë³êâ³äàö³ÿ) þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á, âíåñåííÿ çì³í äî ñòàòóòíèõ äîêóìåíò³â. Тел. (097)9614348

708641010101

ІНТЕРВ'ЮЄРИ Ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. 3-5 ãîäèí íà äåíü. Ñï³âáåñ³äà çà àäðåñîþ: ì. "Äàðíèöÿ", ïð-ò Âèçâîëèòåë³â, 3. Òåë.: (044)502-69-21. Тел. (093)5193708 709121010103

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.


15

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ АДМИНИСТРАТОРУЧЕТЧИК

/Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ (Ëåâûé è Ïðàâûé áåðåã), ã. Áó÷à. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Тел. (067)5478668

112721010102

АДМІНІСТРАТОР /Áîóë³íã-êëóá / Ñò. ì. "Øóëÿâñüêà", âóë. Ãåòüìàíà, 6, ì-í "ÌåãàÌàðêåò" (â³ää³ë ïåðñîíàëó). Òåë.: 200-15-10. Тел. 2001533

709031020102

АССИСТЕНТ РУКОВОДИТЕЛЯ Ç\ï âûñîêàÿ. Òåë.: (096)564-59-17, 542-05-94, (063)108-60-90. Тел. (099)5423076 707491030000

БИЗНЕСТРЕНЕР /Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì ôèëèàëà òîðã. êîìï. / Ç\ï îò 5000 ãðí. Òåë.: 540-4-540, Тел. (050)6276704, (067)6752770

11059101

707501020106

ГЛАВНЫЕ КАССИРЫ /Ñóïåðìàðêåò âêóñà "ÀÌÑÒÎÐ" / Ïëàòèì áîëüøå. Óäîáíûé ãðàôèê. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Æäåì Âàñ ïî àäðåñó: ÒÖ "Ìàðìåëàä", óë. Áîðùàãîâñêàÿ, 154; ÒÖ "Ïîëÿðíûé", óë. Ìàéîðîâà, 2. Çâîíèòå: Тел. (044)3329626, (044)5371400

113001020101

70856101

ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА /Â êîìïàíèþ / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535

708271020101

ЗАВІДУЮЧИЙ ВІДДІЛОМ ГАСТРОНОМІЇ /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)3859556

70791101

113031020111

ЗАСТУПНИК КЕРІВНИКА 70790102

11139101

ÐÀÁÎÒÀ, ÏÎÄÐÀÁÎÒÊÀ, дополнительный заработо для тех, то молод и желает иметь достойный доход. Гибий рафи и добное для Вас время.

Òåë.: (093)249-35-84 11291101

/Íàéá³ëüøà íàö. òîðã³âåëüíà ìåðåæà "ÀÒÁ" / Íàäàºòüñÿ æèòëî. Êîìàíäà ë³äåðà ïðîïîíóº: ñó÷àñíó òà ã³äíó ïëàòíþ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, ðîáîòó ïîðó÷ ç äîìîì. Äîâ³äêè çà òåë.: (044)422-07-50, (095)235-75-97. E-mail: hrkiev@atbmarket.com; hr2kiev@atbmarket.com Тел. (050)3401467

113171020102

КЕРУЮЧИЙ МАГАЗИНОМ /Êàð'ºðà â BILLA! / Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Çâåðàòèñÿ äî ìàãàçèí³â ó Êèºâ³ çà òåë.: (050)443-8210, âóë. Ãîëîñ³¿âñüêà, 13à; (050)446-5060, âóë. Ìàëèøêà, 3. Òåë.: 498-8603. E-mail: jobs@billa.ua Тел. 4961745

112701020101

КЕРІВНИК МАГАЗИНУ

70941101

70952101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АДМИНИСТРАТОР

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.

113171020101

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ /Êàð'ºðà â BILLA! / Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Çâåðàòèñÿ äî ìàãàçèí³â ó Êèºâ³ çà òåë.: (050)443-8210, âóë. Ãîëîñ³¿âñüêà, 13à; (050)446-5060, âóë. Ìàëèøêà, 3. E-mail: jobs@billa.ua Тел. 4961745, 4988603

Ç\ï îò 3500 ãðí. Òåë.: (063)108-60-90. Тел. (099)5423076 70918102

/Íàéá³ëüøà íàö. òîðã³âåëüíà ìåðåæà "ÀÒÁ" / Íàäàºòüñÿ æèòëî. Êîìàíäà ë³äåðà ïðîïîíóº: ñó÷àñíó òà ã³äíó ïëàòíþ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, ðîáîòó ïîðó÷ ç äîìîì. Äîâ³äêè çà òåë.: (044)422-07-50, (095)235-75-97. E-mail: hrkiev@atbmarket.com; hr2kiev@atbmarket.com Тел. (050)3401467

707491050000

112701020102

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


16

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

70827102

УПРАВЛЯЮЩИЙ /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ (Ëåâûé è Ïðàâûé áåðåã), ã. Áó÷à. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Тел. (067)5478668

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

112721010101

/ êðóïíóþ êîìïàíèþ / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Äîñòîéíàÿ ç\ï. Áåñïëàòíîå îáó÷åíèå. Êîìïüþòèçèðîâàííîå ðàáî÷åå ìåñòî. ÂÎ, ÏÊ. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: (067)506-30-66. Тел. 2308677 708921060000

ОПЕРАТОРЫ В CALLCENTRE (êîëëåêòîðû). 19+, ìóæ÷èíà\æåíùèíà. Îôèöèàëüíîå\íåîôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ãèáêèé ãðàôèê. Ç\ï 2500-7000 ãðí. Äåòàëè ïî òåë.: (063)892-44-17. Тел. (044)4516452

113261020101

11270102

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ГЕОДЕЗИСТ /ÒΠ"ÑÀÍÒÅÕÑÅвÑ" / ïî çîâí³øí³õ ³íæåíåðíèõ ìåðåæàõ. (áóä³âíèöòâî ³íæåíåðíèõ ìåðåæ). Тел. 4088172

113081010102

ЗАВХОЗ /Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Ç\ï äîñòîéíàÿ. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Èðèíà, Тел. (050)3560005

708461020106

КИНОМЕХАНИК /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / Òåë.: (063)220-31-95, Тел. (063)2203194

303961010131

СПЕЦИАЛИСТ ПО СТРАХОВАНИЮ â âåäóùóþ ñòðàõîâóþ êîìïàíèþ "Ðåíåññàíñ Ëàéô". Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, 25-50 ëåò, êîììóíèêàáåëüíîñòü, àêòèâíîñòü. Ç\ï 2000 ãðí + %. Òåë.: (067)506-12-18. Тел. (098)4442500

707921010101

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕЛЕМАРКЕТИНГУ /Êîìïàíèÿ "Èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû 123" / â îòäåë ïðîäàæ. Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ â ïðîäàæàõ - æåëàòåëåí, ãðàìîòíàÿ ðå÷ü, óìåíèå óáåæäàòü. Ç\ï îò 3500 ãðí (ñòàâêà + % îò ñäåëêè). ÃÐ: ñ 7.00 äî 16.00 èëè ñ 9.00 äî 18.00 (íà âûáîð), ñá, âñ - âûõîäíîé. Ðàñïîëîæåíèå îôèñà ì. "Ëóêüÿíîâñêàÿ". Тел. 2474796

708251010101

11312101

НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ

/Êðóïíàÿ ìîñêîâñêàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 70000 ðóá. (èëè 2200$, 18000 ãðí). Îïûò ïî îðãàíèçàöèè ðåìîíòà ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé, çíàíèå ÏÊ. Âàõòåííûé ìåòîä. Ðàáî÷àÿ âàõòà íå ìåíåå 1 ìåñÿöà. Îáùåæèòèå, 3-ðàçîâîå ïèòàíèå, ñïåöîäåæäà. Òåððèòîðèÿ êîìïàíèè â Ìîñêîâñêîé îáë. Çâîíèòå ïî òåë. â Ìîñêâó: +7(495)660-05-54 (Ìîñêâà), +7(985)762-45-87 (ìîñêîâñêèé ìîá. òåë.). E-mail: ok@avtrk.ru

/Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì ôèëèàëà òîðã. êîìï. / Ç\ï îò 5000 ãðí. Òåë.: 244-95-78, Тел. (093)4891265, (067)6739777

112611010101

ÐÀÁÎÒÀ

707501010103

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ /Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì ôèëèàëà òîðã. êîìï. / Ç\ï îò 5000 ãðí. Òåë.: 540-4-540, Тел. (050)6276704, (067)6752770

707501020103

11332101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.


17

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

11245101

11779101

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ (Ëåâûé è Ïðàâûé áåðåã), ã. Áó÷à. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Тел. (067)5478668

112721010109

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ PRМЕНЕДЖЕР /Áîóë³íã-êëóá / Ñò. ì. "Øóëÿâñüêà", âóë. Ãåòüìàíà, 6, ì-í "ÌåãàÌàðêåò" (â³ää³ë ïåðñîíàëó). Òåë.: 200-15-10. Тел. 2001533

Òðåáóåòñÿ. Ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Îôèñíàÿ ðàáîòà. Ñòàâêà 4500 ãðí + áîíóñû. ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ. Òåë.: 288-07-21. Тел. (067)5063066 708921070000

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ / ïðîèçâîäñòâåííóþ êîìïàíèþ / ýëåêòðîòåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ôàêñ\ Тел. (044)4677788

113431010105

709031020101

70940101

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ /Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì ôèëèàëà òîðã. êîìï. / Ç\ï îò 3000 ãðí. Òåë.: 244-95-78, Тел. (093)4891265, (067)6739777

/Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì ôèëèàëà òîðã. êîìï. / Ç\ï îò 4000 ãðí. Òåë.: 244-95-78, Тел. (093)4891265, (067)6739777

707501010101

707501010105

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ /Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì ôèëèàëà òîðã. êîìï. / Ç\ï îò 3000 ãðí. Òåë.: 540-4-540, Тел. (050)6276704, (067)6752770

707501020105

/Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì ôèëèàëà òîðã. êîìï. / Ç\ï îò 4000 ãðí. Òåë.: 540-4-540, (067)675-27-70. Тел. (050)6276704

707501020101

11353101

СПЕЦІАЛІСТ З МОНІТОРИНГУ ЦІН

ТЕПЛОТЕХНИКИ

Тел. 4961745, (050)3877867

/ÇÀÎ "ÝÏÎÑ" / Æåëàòåëüíî ñ íåîêîí÷åííûì ÂÎ. E-mail: epos@list.ru, ßêîâ Ôåäîðîâè÷ Тел. (067)3463987

/Êàð'ºðà â BILLA! / Ç\ï 2500 ãðí. Ò.: (050)443-8210, âóë. Ãîëîñ³¿â., 13à; (050)446-5060, âóë. Ìàëèøêà, 3. Âóë. Ãðèøêà, 3, (050)469-5744; âóë. Ïåòðîïàâ., 2, (050)411-4049; ïð-ò Ìàÿêîâ., 85, (050)310-5596, Áåñàðàá. ïë., 2, (050)359-4433; âóë. Òðîñòÿíåöüêà, 1-À, (050)387-5500; ïð-ò Ïîâ³òðîôëîò., 56-À, (050)417-5060; Ëüâ³âñüêà ïë., 8-Á, jobs@billa.ua 112701020109

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.

707111020103

70825103

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


18

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ вофисдляприема входящихзвонов. МожнобезОР. Гибийрафи. З\п4800рн\мес.

Òåë.: (063)663-14-58 70850102

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐÀ

/Â êîìïàíèþ / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535

708271020103

МЕНЕДЖЕР ПО РАЗВИТИЮ

Сопытомработыибез.Стажирова оплачиваемая.Графиработы:посменно (12часов).З\п250рнзасмен. .Месторасположениеофиса:Винорадарь.

Òåë. (067)440-92-76, (067)444-67-49, (044)599-40-50, (044)599-49-49 11344101

/Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ (Ëåâûé è Ïðàâûé áåðåã), ã. Áó÷à. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Тел. (067)5478668

112721010110

МЕНЕДЖЕР АДМИНИСТРАТОР ïî ðåêëàìå â ïîïóëÿðíîå èçäàíèå. Ðåàëüíûé çàðàáîòîê. Ñòàâêà 2000 ãðí + %. Îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Îôèñ áëèçêî îò ìåòðî, êîìôîðòíûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Âîçðàñò íåîãðàíè÷åí. Тел. (067)3276190

110931050101

МЕНЕДЖЕРИ З ПРОДАЖУ 11093101

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó â òàêñè

/Êîìïàí³ÿ "ÀÃÀÒ²Ñ" / ÄÐ íå îáîâ'ÿçêîâèé. Íàâ÷àííÿ â ïðîöåñ³ ðîáîòè. Êàð'ºðíå òà ïðîôåñ³éíå çðîñòàííÿ. Ç\ï â³ä 4100 ãðí (âèïëàòà ùîòèæíåâà). Òåë.: 456-80-63. Тел. (096)7717737

707461020102

МЕНЕДЖЕРЫ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ Ç\ï 4000 ãðí + %. Òåë.: (098)070-01-47. Тел. (095)9106107

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 2 ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ îò 35 ëåò. ÂÎ èëè ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå. Äëÿ ïîñòîÿííîé ðàáîòû â îôèñå. Ìîæíî áåç ÎÐ. Âûñîêèé äîõîä. Êàðüåðà. Óâàæåíèå. Тел. (063)7451132

709461010101

АДМИНИСТРАТОР Êðóïíîé êîìïàíèè íà äîëæíîñòü àäìèíèñòðàòîðà òðåáóåòñÿ äåâóøêà, æåíùèíà â âîçðàñòå îò 25 äî 45 ëåò. Òðåáîâàíèÿ: îòâåòñòâåííîñòü, êîììóíèêàáåëüíîñòü, íàëè÷èå ÎÐ â êàäðîâîì àãåíòñòâå îò 1 ãîäà. Ïðåäëàãàåì: âîçìîæíîñòü êàðüåðíîãî ðîñòà, ïîñòîÿííî ðàñòóùèé äîõîä, îôèñ â öåíòðå Êèåâà. Тел.: (098)0653505.

708711080101

АДМИНИСТРАТОР /Ñàëîí êðàñîòû "Sport life" / Ñàëîíû ïî àäðåñàì â ã. Êèåâå: óë. Ëåáåäåâà-Êóìà÷à, 5; Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 19À. Тел. (097)5074766

709151020104

АДМИНИСТРАТОРЫ 707801090000

ШКОЛА СВАХИ Óâàæàåìàÿ, ïðåñòèæíàÿ, õîðîøî îïëà÷èâàåìàÿ ïðîôåññèÿ, êîòîðîé ìîæíî íàó÷èòüñÿ ó íàñ è ðàáîòàòü â êîìàíäå! Îñåííÿÿ ñêèäêà - 50%. Òðåáîâàíèÿ íà ñàéòå: svaxa.kiev.ua Тел. (067)5008061 707901020101

/Íà Ïð-òèå / â îôèñ Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: 044-383-72-20, 098-674-61-01, 093-745-55-68, Тел. (099)3291006

709271020106

АКТУАЛЬНО Íå äëÿ âñåõ. 8000 ãðí. Ïîëíàÿ è ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Òåë.: (050)507-35-04. Тел. (063)8013360

709411010101

АССИСТЕНТ РУКОВОДИТЕЛЯ Íîðìèðîâàííûé ãðàôèê. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Ç\ï 3800 ãðí. Òåë.: (093)033-64-24. 708881010101

БИЗНЕСТРЕНЕР /Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì ôèëèàëà òîðã. êîìï. / Ç\ï îò 5000 ãðí. Òåë.: 244-95-78, (067)673-97-77. Тел. (093)4891265 707501010106

ДИСПЕТЧЕР /Êîìïàíèè "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / äëÿ ðàáîòû â òàêñè ñ ÎÐ. Íàòàëèÿ Âàñèëüåâíà, Тел. (066)7208000 112491020201

11252101

ÐÀÁÎÒÀ

99991011

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.


19

ÎÔ²ÑͲ ÑËÓÆÁÈ

70934102

ДИСПЕТЧЕР

ДИСПЕТЧЕРЫ

/ äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùóþñÿ êîìïàíèþ / Æåíùèíà îò 25 äî 45 ëåò, ìîæíî áåç ÎÐ, îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû, èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Ç\ï îò 6000 ãðí + ïðåìèè. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî Тел. (067)4393098

/Ïëàíåòà Òàêñè / â äèñïåò÷åñêóþ òàêñè (æåíùèí îò 20 äî 35 ëåò). Îáó÷àåì. Ãðàôèê ðàáîòû: ïîñìåííûé (ñìåíà - 12 ÷àñîâ). Тел. (093)9071545

708711090101

ДИСПЕТЧЕР СЛУЖБЫ ТАКСИ /Òàêñè Êèåâ "MAFIA" / Çíàíèå ÏÊ, ãðàìîòíàÿ ðå÷ü, æåëàòåëüíî îïûò ðàáîòû. Òåë.: (044)361-02-37. Тел. (044)3604578

709341020101

ДИСПЕТЧЕР КОНСУЛЬТАНТ /Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55. Тел. (095)7180074

708401010101

ДОХОД ДЛЯ ЖЕНЩИН Çàíÿòîñòü 2-3 ÷àñà â äåíü - äîõîä 1300 ãðí â ìåñÿö, 7 ÷àñîâ â äåíü - îò 2100 ãðí. Òåë. äëÿ çàïèñè: (067)745-72-94. Ïîí.-ïÿò. ñ 10.00 äî 14.00. Тел. 2281164

11093104

708041010101

ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ / îôèñ / Íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó ñðî÷íî, ñ ïåðñïåêòèâîé ðîñòà ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå. Âîçìîæíî áåç ÎÐ. Ðàáîòà ñ ëþäüìè è äîêóìåíòàìè. Îáó÷àþ ñàìà. Òåë.: (067)502-49-39. Þëèÿ Âèêòîðîâíà, Тел. (063)6998339

708651010101

708801020102

МЕНЕДЖЕР

ДИСПЕТЧЕР КОНСУЛЬТАНТ /Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55. Тел. (095)7180074

708801030102

ДИСПЕТЧЕРА íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó â òàêñè. Ñ îïûòîì ðàáîòû è áåç. Ñòàæèðîâêà îïëà÷èâàåìàÿ. Ãðàôèê ðàáîòû: ïîñìåííî (12 ÷àñîâ). Ç\ï 250 ãðí çà ñìåíó. Ìåñòîðàñïîëîæåíèå îôèñà: Âèíîãðàäàðü. Òåë.: (067)440-92-76, (067)444-67-49, (044)599-40-50. Тел. (044)5994949

â îôèñ äëÿ ïðèåìà âõîäÿùèõ çâîíêîâ. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ãèáêèé ãðàôèê. Ç\ï 4800 ãðí\ìåñ. Тел. (063)6631458

708501020101

МЕНЕДЖЕРИ ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè. Ç\ï: ñòàâêà 2000 ãðí + %. Áåçêîøòîâíî íàâ÷àºìî. Íàø³ ïðîïîçèö³¿: ðîáîòà â îô³ñ³, íàâ÷àííÿ çà ðàõóíîê êîìïàí³¿, îïëà÷óâàíèé ÂÒ â³ä 1-ãî äî 3-õ ì³ñ., êîìôîðòíå ðîáî÷å ì³ñöå. ÃÐ: ïí-ïò (9.00-18.00). Ñò. ì. "Øóëÿâñüêà". Ðåçþìå ïî e-mail: vakans@riu.com.ua Äîâ³äêè çà òåë.: 453-35-11. Тел. 4533512

110931010101

113441010101

ОПЕРАТОР 1С

ДИСПЕТЧЕРИ /"Ïàí-Òàêñ³" / Äî 45 ðîê³â, ô³êñîâàíèé ÃÐ, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ. Ç\ï â³ä 2100 ãðí. ÄÐ òà âîëîä³ííÿ àíãë³éñüêîþ ìîâîþ º äîäàòêîâîþ ïåðåâàãîþ. Тел. (093)7762750 303971010000

ДИСПЕТЧЕРИ НА ТЕЛЕФОН, В СЛУЖБУ ТАКСІ, В ОФІСИ Ç\ï 2 ðàçè â ì³ñÿöü. Ñòàâêà + %. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68. Тел. 3624361

/Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)3859556

113031020112

ОПЕРАТОР ПК Âîçðàñò îò 22 äî 35 ëåò. Ïðèåì çàÿâîê, 1Ñ:Ðàñõîä. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ, ñ 16.00 äî 21.00, ñóááîòà - âûõîäíîé. Ç\ï 2100 ãðí. Ð-í Ñåâàñòîïîëüñêîé ïë. Òåë.: 496-25-68. Çâîíèòü äî 16.00. Тел. 4927253

112431020101

708931100000

ДИСПЕТЧЕРЫ

ОПЕРАТОР ПК

/Äëÿ ðàáîòû â òàêñè "ÍÀÇÀÐÈ" / Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Òåë.: (093)356-00-00. Тел. 5357708

/Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55. Тел. (095)7180074

112781010102

708801020105

70825104

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ Работаслюдьми.Оформлениедисонтныхарт.Свободныйрафи.Бесплатное об чение.Профессиональный рост.З/п4600рн\мес.

Òåë.: (097)334-41-91, (066)996-33-73, (044)362-59-69 70850101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.

ЖЕНЩИНЕ-РУКОВОДИТЕЛЮТРЕБУЕТСЯ:

ÏÎÌÎÙÍÈÊ(ÖÀ) äëÿ ðàáîòû â îôèñå Обчение в процессе работы. ГР: с 10.00 до 17.00, сб, вс - выходной

Òåë. : (067)857-68-34 Ñâåòëàíà Ïåòðîâíà 70899101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


20

ÎÔ²ÑͲ ÑËÓÆÁÈ

70919101

ОПЕРАТОР ПК

СЕКРЕТАРЬ

/Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55. Тел. (095)7180074

/Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55. Тел. (095)7180074

ОПЕРАТОРИ ПК

СЕКРЕТАРЬ

708801020106

708801030105

70871108

/Íîâèé ìàãàçèí íà Ñîëîì'ÿíö³ / Ñòàá³ëüíà îïëàòà ïðàö³. Ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè. Çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì. Ïðîôåñ³éíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)507-20-96, Тел. (044)5831719

111891020107

ОПЕРАТОРЫ ПК Ç\ï âûñîêàÿ. Òåë.: 542-05-94, (063)108-60-90, (099)542-30-76. Тел. (096)5645917 707491060000

/Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55. Тел. (095)7180074

708801030106

СЕКРЕТАРЬ КОНСУЛЬТАНТ Áåñïëàòíîå îáó÷åíèå â ðàáî÷åå âðåìÿ, îò 3300 ãðí, âîçìîæåí ãèáêèé ãðàôèê. E-mail: yu.ivna@ukr.net Тел. (066)2053900

707551010101

ПЕРСОНАЛ / ìåæäóíàðîäíóþ ôèíàíñîâóþ êîìïàíèþ / Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ. Õîðîøèé êîëëåêòèâ. Îáó÷åíèå ïðåäîñòàâëÿåì. ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)5063066

СОТРУДНИКИ òðåáóþòñÿ ôèðìå. Ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü èëè ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Âîçìîæíîñòü ðàáîòû íà äîìó. Òåë.: 384-06-18. Тел. (097)6967434 708721010000

708921050000

СОТРУДНИКИ

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ 70871109

Àêòóàëüíûå âàêàíñèè â îôèñå. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ñòàáèëüíûé äîõîä. Êàðüåðíûé ðîñò. 5-äíåâêà. Àíäðåé Âàñèëüåâè÷, Тел. (095)1975432 707791010000

ПОМОЩНИК(ЦА) /Ìîëîäîé æåíùèíå-ðóêîâîäèòåëþ / äëÿ ðàçâèòèÿ áèçíåñà. Áåñïëàòíîå îáó÷åíèå, óäîáíûé ãðàôèê. Âûñîêèé äîõîä. Âîçðàñò îò 25 ëåò. Íàòàëèÿ Èãîðåâíà, Тел. (096)4695577

/ íîâûå îôèñû / Íåñêîëüêî âèäîâ çàíÿòîñòè. Îáó÷åíèå çà ñ÷åò êîìïàíèè. Òåë.: (044)383-75-19, (044)361-79-21. Тел. (063)1502123

708971010101

ТЕЛЕФОННЫЕ ОПЕРАТОРЫ / èíòåðíåò-ìàãàçèí / (160 ãðí, îáó÷åíèå áåñïëàòíî). Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå (áåç ïðåäîïëàòû). Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: (097)320-57-08, (063)788-55-51, (099)615-59-10, (044)592-76-25. Тел. (044)5025177 708471020103

708171010101

ПОМОЩНИК(ЦА) РУКОВОДИТЕЛЯ â îôèñ. Ïåðñïåêòèâà ðàçâèòèÿ. Ðîñò ê óñïåõó. Óäîáíûé ãðàôèê. Îáó÷àþ. Øàíñ åñòü ó êàæäîãî. Òåë.: (066)320-11-69. Íàòàíà Åâãåíüåâíà, Тел. (096)2652887

709171010101

ПОМОЩНИКИ /Íåêîíôëèêòíîìó ðóêîâîäèòåëþ / äëÿ ðàáîòû â îôèñå. Âîçðàñò îò 26 ëåò. Âûñîêèé äîõîä. Áåñïëàòíîå îáó÷åíèå. Ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. ÃÐ: ñ 10.00 äî 17.00, ñá, âñ - âûõîäíîé. Òåë.: (093)078-28-42. Тел. (097)7001042

709441010101

СЕКРЕТАРИ 70825102

ЖЕНЩИНЕ-РУКОВОДИТЕЛЮТРЕБУЕТСЯ:

ÏÎÌÎÙÍÈÊ(ÖÀ) äëÿ ðàáîòû â îôèñå Обчение в процессе работы. ГР: с 10.00 до 17.00, сб, вс - выходной

Òåë. : (067)857-68-34 Ñâåòëàíà Ïåòðîâíà 70916101

ÐÀÁÎÒÀ

ÏÎÌÎÙÍÈÊ(ÖÀ) ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß Обчение в процессе работы. Карьерный рост. Гибий рафи. Ваш спех зависит тольо от Вас! Òåë. (093)825-06-46, Елена Борисовна 70932101

/Íà Ïð-òèå / Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: 044-383-72-20, 098-674-61-01, 093-745-55-68, Тел. (099)3291006

709271020105

СЕКРЕТАРЬ /Â îôèñ / Ç\ï îò 3500 ãðí. Òåë.: (063)108-60-90. Тел. (099)5423076 707491110000

99991515

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.


21

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ КОНТРОЛЕР РЕВИЗОР

ТРЕБУЕТСЯ

ÃËÀÂÍÛÉ ÁÓÕÃÀËÒÅÐ сОР.Знание1С,Клиентбан.Полная(возможно частичная)занятость.

Òåë. : (067)401-15-23 70953101

КАСИР

11243102

/Êàð'ºðà â BILLA! / Ç\ï â³ä 2500 ãðí. Òåë.: (050)443-8210, âóë. Ãîëîñ³¿â., 13à; (050)446-5060, âóë. Ìàëèøêà, 3. Âóë. Ãðèøêà, 3, (050)469-5744; âóë. Ïåòðîïàâ., 2, (050)411-4049; ïð-ò Ìàÿêîâ., 85, (050)310-5596, Áåñàðàá. ïë., 2, (050)359-4433; âóë. Òðîñòÿíåöüêà, 1-À, (050)387-5500; ïð-ò Ïîâ³òðîôëîò., 56-À, (050)417-5060; Ëüâ³âñüêà ïë., 8-Á, (050)387-7867. jobs@billa.ua Тел. 4961745

112701020105

КАСИРИ /Íîâèé ìàãàçèí íà Ñîëîì'ÿíö³ / Ñòàá³ëüíà îïëàòà ïðàö³. Ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè. Çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì. Ïðîôåñ³éíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)507-20-96, Тел. (044)5831719

111891020106

КАССИР /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" (063)220-31-95, Тел. (063)2203194

/

Òåë.:

11326102

ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß Возрастот25лет.Графи работы:с10.00до17.00, сб,вс-выходной.

Òåë. (063)322-31-90, (096)456-33-60 70948101

112571010105

ПРОВІДНИЙ БУХГАЛТЕР /Ñëóæáà êî볿 ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" / íà ç\ï. Îëåíà, Тел. 2916839

206981030109

303961010128

/"Á²ËÜØÎÂÈÊ" / íà áàð. Ñò. ì. "Øóëÿâñêàÿ", óë. Ãåòüìàíà, 6. Òåë.: (067)408-19-89. Тел. 2061323

708581010205

/ êîìïàíèþ (äëÿ ñåòè ìàãàçèíîâ) / Óñëîâèÿ ðàáîòû: âîçìîæíà ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü, îïëà÷èâàåìûé îòïóñê, áîëüíè÷íûé, îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, ïåðñïåêòèâà ðîñòà. Ðàáîòà â ã. Êèåâå. Òåë.: 495-1085, 371-1812. Òåë.\ôàêñ: 495-1082. E-mail: job@d-g.ua Тел. 3711813

113011020101

ФИНАНСИСТ

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК / ìåæäóíàðîäíóþ êîìïàíèþ / Ïðåñòèæíàÿ ðàáîòà. Îáó÷åíèå ïðåäîñòàâëÿåì áåñïëàòíî. 5000 ãðí +%. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)5063066

/Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé DeLuxe" / íà êèíîòåàòð. Òåë.: 232-55-41. Тел. (063)2325541

113171020103

/ÒΠ"Óêðà¿íñüêà ìåòàëóðã³éíà êîìïàí³ÿ" / Ð-í ñò. ì. "Âèäóáè÷³". Ìè ïðîïîíóºìî: ïðàöåâëàøòóâàííÿ çã³äíî ÊÇîÒ, ñîöïàêåò, ñòàá³ëüíà ç\ï, çàáåçïå÷åííÿ ñïåöîäÿãîì. ³òàë³é Ãðèãîðîâè÷, Тел. (067)6277956 112981010101

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ /ÇÀÎ "ÝÏÎÑ" / Æåëàòåëüíî ñ íåîêîí÷åííûì ÂÎ. E-mail: epos@list.ru, ßêîâ Ôåäîðîâè÷ Тел. (067)3463987

КОНСТРУКТОР /ÎÎÎ ÄÊÁÌ "Ç-ä Òðàíñýëåêòðîìàø" / (ïðèáîðîñòðîåíèå). Óë. Íàáåðåæíî-Êîð÷åâàòñêàÿ, 136. Òåë.: 524-83-77. E-mail: i.v.artemenko@ukr.net Тел. (050)4424794

112451010101

708561010105

КАССИРБУХГАЛТЕР /Â îòäåëåíèå áàíêà / ÎÐ îò 3-õ ëåò êàññèðîì îáÿçàòåëüíî. Ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 18.00. Ç\ï 2200 ãðí. Тел. 4862199

ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

КОНСТРУКТОР ИНЖЕНЕРТЕХНОЛОГ

/Â êîìïàíèþ / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535

/ÎÎÎ ÄÊÁÌ "Ç-ä Òðàíñýëåêòðîìàø" / (ýëåêòðîòåõíèêà). Óë. Íàáåðåæíî-Êîð÷åâàòñêàÿ, 136. Òåë.: 524-83-77. E-mail: i.v.artemenko@ukr.net Тел. (050)4424794

708271020102

КАССИРЫ /Ñóïåðìàðêåò âêóñà "ÀÌÑÒÎÐ" / Ïëàòèì áîëüøå. Óäîáíûé ãðàôèê. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Æäåì Âàñ ïî àäðåñó: ÒÖ "Ìàðìåëàä", óë. Áîðùàãîâñêàÿ, 154; ÒÖ "Ïîëÿðíûé", óë. Ìàéîðîâà, 2. Çâîíèòå: (044)537-14-00. Тел. (044)3329626

113001020102

/ÏÀÒ "Ç-ä çàë³çîáåòîí. êîíñòðóêö³é N1" / (ç³ çíàííÿì ÏÊ). Ç\ï 3000-3500 ãðí. Ðåæèì ðîáîòè: îäíà çì³ííà, ï'ÿòèäåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 286-64-78. Тел. (067)2471105

112751010102

МАЙСТЕР

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ МУЗЫКАНТЫ

/Ðåñòîáàð "Àïåëüñèí" / (æèâàÿ ìóçûêà) â íî÷íîé êëóá. ÃÐ: ÷ò, ïò, ñá ñ 22.00 äî 4.00 óòðà. Çâîíèòü ñ 11.00 äî 23.00. Тел. 4233492

709541010101

КАССИРЫ

112451010103

КОНТРОЛЕРИ ВТК

112721010103

ЕКОНОМІСТ

/Â ïðîèçâîäñòâåííóþ êîìïàíèþ / (ïðîåêòèðîâàíèå, ðåìîíò èìïóëüñíûõ áëîêîâ ïèòàíèÿ). Ôàêñ\ Тел. (044)4677788

708921080000

КАССИР ВЫХОДНОГО ДНЯ

/Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ç\ï îò 140 ãðí â äåíü. Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ (Ëåâûé è Ïðàâûé áåðåã), ã. Áó÷à. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Тел. (067)5478668

/Íàéá³ëüøà íàö. òîðã³âåëüíà ìåðåæà "ÀÒÁ" / Íàäàºòüñÿ æèòëî. Êîìàíäà ë³äåðà ïðîïîíóº: ñó÷àñíó òà ã³äíó ïëàòíþ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, ðîáîòó ïîðó÷ ç äîìîì. Äîâ³äêè çà òåë.: (044)422-07-50, (095)235-75-97. E-mail: hrkiev@atbmarket.com; hr2kiev@atbmarket.com Тел. (050)3401467

112451010102

ИНЖЕНЕР ЭЛЕКТРОНИК

707111020101

КАССИР ПРОДАВЕЦ

БУХГАЛТЕР

/ÎÎÎ ÄÊÁÌ "Ç-ä Òðàíñýëåêòðîìàø" / (ìàøèíîñòðîåíèå). Óë. Íàáåðåæíî-Êîð÷åâàòñêàÿ, 136. Òåë.: 524-83-77. E-mail: i.v.artemenko@ukr.net Тел. (050)4424794

113431010101

/Â ìåæäóíàðîäíóþ êîìïàíèþ / Îòâåòñòâåííîñòü, öåëåóñòðåìëåííîñòü. Ç\ï 5000 ãðí + áîíóñû. Òðåáîâàíèÿ: ÏÊ, ÂÎ. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)5063066

113371020000

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ИНЖЕНЕРКОНСТРУКТОР

СТАРШИЙ КАССИР

708921030000

КАССИР

Вофистреб ется

/ ëîìáàðä "ÓÊÐÀ¯ÍÀ" / äëÿ ðàáîòû â ÊÐÎ. Ìóæ. ñ ÂÎ (þðèä.\ýêîíîì.), îò 25 äî 40 ëåò, îïûò ðàáîòû â ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíàõ ïðèâåòñòâóåòñÿ. Тел. 4903131

/ÒΠ"ÑÀÍÒÅÕÑÅвÑ" / ïî çîâí³øí³õ ³íæåíåðíèõ ìåðåæàõ. (áóä³âíèöòâî ³íæåíåðíèõ ìåðåæ). Тел. 4088172

113081010101

ПРОВІДНИЙ ІНЖЕНЕР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНЖЕНЕР. МЕРЕЖ /²íñòèòóò íåôðîëî㳿 ÀÌÍ Óêðà¿íè / ͳíà Ñòåïàí³âíà, Тел. 4559379

000000080103

/Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé DeLuxe" / íà êèíîòåàòð. Òåë.: 232-55-41. Тел. (063)2325541

ТЕХНОЛОГ (ЗМІННИЙ) КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ

708561010109

/Ñâ³ò ñîëîäîù³â / Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ñîöïàêåò. Ñòàá³ëüíà ç\ï. Àäðåñà: âóë. Ïøåíè÷íà, 8, ð-í Áîðùàã³âêà. Òåë.: 407-09-27, 407-09-28. Тел. 4070939

КАССИРЫ /"Á²ËÜØÎÂÈÊ" / íà êèíîòåàòð. Ñò. ì. "Øóëÿâñêàÿ", óë. Ãåòüìàíà, 6. Тел. (063)2330140

708581010109

111391010101

99990514

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


22

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ТЕХНІЧНИЙ ІНЖЕНЕР /Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ïîëîãîâèé áóäèíîê N1/ Тел. 2856819 000000080028

ІНЖЕНЕР З РЕМОНТУ

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N 17/ Тел. 5288014

000000080079

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

САЛОНУ-ПАРИКМАХЕРСКОЙ ВЦЕНТРЕТРЕБУЕТСЯ:

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐ

МАШИНИСТ ВШРА И ФАЛЬЦМАШИН

(местоподаренд -1500 рн\мес.)

/×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / ÎÐ îò 2-õ ëåò â ïîëèãðàôèè. ÃÐ: ñìåííûé. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç\ï 3000-5000 ãðí.

Òåë. (066)260-42-06 Анна 70808101

ПАРИКМАХЕР /Ñàëîí-ïàðèêìàõåðñêàÿ â Öåíòðå / (ìåñòî ïîä àðåíäó - 1500 ãðí\ìåñ.). Àííà, Тел. (066)2604206

Тел. 5930472 709021070000

708081010101

ПЕЧАТНИК ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ

2 ó÷åíèêà íà ñáîðêó êîìïüþòåðîâ, ñåðâèñ è ðåìîíò íîóòáóêîâ. Òåë. 233-02-91, (098)906-05-25 70839101

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ /Ñòóäèÿ "ËÎÐÀÍ" / ìåñòî êîñìåòîëîãà. Тел. (098)6865327

/×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / ÎÐ îò 2-õ ëåò. ÃÐ: ñìåííûé. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç\ï îò 5000 ãðí.

708101010103

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ /Ñòóäèÿ "ËÎÐÀÍ" / ìåñòî ïàðèêìàõåðà. Тел. (098)6865327

Тел. 5930472

708101010104

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

709021080000

/Ñòóäèÿ "ËÎÐÀÍ" / ìåñòî ìàñòåðà ïî ìàíèêþðó. Тел. (098)6865327

ПОМОЩНИК ПЕЧАТНИКА ОФСЕТНОЙ

708101010105

70810101

ПЕЧАТИ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

/×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / ÎÐ îò 1 ãîäà. ÃÐ: ñìåííûé. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ".

!! МАСТЕРПАРИКМАХЕР КОМБИНИРОВАННЫЙ

Ç\ï îò 3500 ãðí.

Тел. 5930472 709021060000

/Ñàëîí êðàñîòû / ñ ÎÐ îò 2-õ ëåò. Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Íàðàáîòàííàÿ êëèåíòóðà. Ð-í Ñåâàñòîïîëüñêîé ïëîùàäè. Òåë.: (067)503-08-93, 275-74-59. Тел. 2756677 709381010000

АДМИНИСТРАТОР /Ñòóäèÿ "ËÎÐÀÍ"/ Тел. (098)6865327

АКУШЕРКА 708101010101

КОСМЕТОЛОГ /Ñàëîí êðàñîòû "Sport life" / Ñàëîíû ïî àäðåñàì â ã. Êèåâå: óë. Ëåáåäåâà-Êóìà÷à, 5; Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 19À. Тел. (097)5074766

709151020103

/ÖÐÏ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / â àìáóëàòîð³þ ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè. Тел. 2572187

000000130072

АКУШЕРКИ /Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñòóäåíòñüêà ïîë³êë³í³êà/ Тел. 2364086

000000130140

МАСТЕР МАНИКЮРАПЕДИКЮРА

АКУШЕРКИ

/Ñàëîí êðàñîòû "Sport life" / Ñàëîíû ïî àäðåñàì â ã. Êèåâå: óë. Ëåáåäåâà-Êóìà÷à, 5; Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 19À. Тел. (097)5074766 709151020102

МАСТЕР ПАРИКМАХЕР /Ñàëîí êðàñîòû "Sport life" / Ñàëîíû ïî àäðåñàì â ã. Êèåâå: óë. Ëåáåäåâà-Êóìà÷à, 5; Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 19À. Тел. (097)5074766 709151020101

МАСТЕР ПАРИКМАХЕР 70825101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

/Ñòóäèÿ "ËÎÐÀÍ"/ Тел. (098)6865327 708101010102

/Ïîë³êë³í³êà N5 (âóë. Ùåðáàêîâà, 70)/ Тел. 4434580

БІОЛОГ КЛІНІЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ /Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N9 Ïîä³ëüñüêîãî ð-íó/ Тел. 4681136

/Öåíòð îõðàíû ìàòåð. è ðåáåíêà "ÎõÌàòÄåò" / ÂÎ, ñòàæ ðàáîòû îò 0,5 ãîäà, äîïåíñèîííîãî âîçðàñòà. Ç\ï 2500 ãðí. Ìåñòî æèòåëüñòâà: Êèåâ, Êèåâñêàÿ îáë. Тел. 2361304

206971020104

/Ïàðèêìàõåðñêàÿ / Òðåáóåòñÿ ìàñòåð ïî ïëåòåíèþ êîñè÷åê. Òðåáîâàíèÿ: óìåíèå ïëåñòè, âñå âèäû ïëåòåíèé. Àâòîðñêèå ïðè÷åñêè. Îïûò ðàáîòû îò 1 ãîäà. Ç\ï: ñòàâêà + %. Òåë.: (098)466-30-81. Тел. (098)4663081

ÐÀÁÎÒÀ

000000130029

ВРАЧТЕРАПЕВТ

ПАРИКМАХЕР

99991140

000000130132

709351010000

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ /×àñòíûé ìåäèöèíñêèé öåíòð / íà ïîëíóþ, ïîñòîÿííóþ çàíÿòîñòü, 8 ÷àñîâ â äåíü. Ç\ï îò 3000 ãðí. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Тел. (044)3840568

709571010102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.


23

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ² ÔÀÐÌÀÖ²ß

11302101

ЛІКАРОРТОПЕДТРАВМАТОЛОГ ДИТЯЧИЙ /ÄÏ N 5 Øåâ÷åíê³âñüêîãî ð-íó (âóë. Ñàëþòíà, 23)/ Тел. 4000180

000000130198

ЛІКАРОРТОПЕДТРАВМАТОЛОГ ДИТЯЧИЙ /Öåíòðàëüíà äèòÿ÷à ïîë³êë³í³êà/ Тел. 5320096

000000130201

ЛІКАРТЕРАПЕВТ /Ãîñï³òàëü ç ïîë³êë³í³êîþ/ Тел. 4837238

ЛІКАРТЕРАПЕВТ ДІЛЬНИЧНИЙ /Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñòóäåíòñüêà ïîë³êë³í³êà/ Тел. 2364086

000000130138

ЛІКАРУРОЛОГ ДИТЯЧИЙ /Öåíòðàëüíà äèòÿ÷à ïîë³êë³í³êà/ Тел. 5320096

000000130202

ЛІКАРОФТАЛЬМОЛОГ /Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñòóäåíòñüêà ïîë³êë³í³êà/ Тел. 2364086

ГИНЕКОЛОГ /×àñòíûé ìåäèöèíñêèé öåíòð / íà ïîëíóþ, ïîñòîÿííóþ çàíÿòîñòü, 8 ÷àñîâ â äåíü. Ç\ï îò 3000 ãðí. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Тел. (044)3840568

709571010103

ДЕЗІНФЕКТОР /ÄÑ N 83 Äåñíÿíñüêîãî ð-íó / (0,5 ñòàâêè). Тел. 5303889

000000130190

КАРДИОЛОГ /×àñòíûé ìåäèöèíñêèé öåíòð / íà ïîëíóþ, ïîñòîÿííóþ çàíÿòîñòü, 8 ÷àñîâ â äåíü. Ç\ï îò 3000 ãðí. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Тел. (044)3840568

709571010104

ЛАБОРАНТ /ÄÏ N 5 Øåâ÷åíê³âñüêîãî ð-íó (âóë. Ñàëþòíà, 23) / ç ìåäîñâ³òîþ. Тел. 4000180

000000130193

ЛАБОРАНТ /Ãîñï³òàëü ç ïîë³êë³í³êîþ/ Тел. 4837238

ЛІКАР ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИСІМЕЙНИЙ ЛІКАР /ÖÐÏ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó/ Тел. 2572187

ЛІКАРОФТАЛЬМОЛОГ ДИТЯЧИЙ /ÄÏ N 2 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó/ Тел. 2501956

ЛІКАРІПЕДІАТРИ

ЛІКАРЛОР ДИТЯЧИЙ /ÄÏ N 2 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó/ Тел. 2501956

000000130121

709571010101

/Öåíòðàëüíà äèòÿ÷à ïîë³êë³í³êà/ Тел. 5320096 000000130200

000000130032

/Øêîëà-³íòåðíàò N20 / Òåë.: 440-60-55, 440-61-33. Тел. 4406066

000000130195

ЛІКАРГАСТРОЕНТЕРОЛОГ /Ïîë³êë³í³êà N5 (âóë. Ùåðáàêîâà, 70)/ Тел. 4434580

000000130130

ЛІКАРЛАБОРАНТ /Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñòóäåíòñüêà ïîë³êë³í³êà/ Тел. 2364086

/Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ïîëîãîâèé áóäèíîê N1/ Тел. 2856819

000000130194

/ÄÏ N 2 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó/ Тел. 2501956

000000130123

ЛІКАРІПЕДІАТРИ /ÄÏ N 5 Øåâ÷åíê³âñüêîãî ð-íó (âóë. Ñàëþòíà, 23)/ Тел. 4000180

000000130197

ЛІКАРІПЕДІАТРИ /Öåíòð. ðàéîííà äèò. ïîë³êë³í³êà Ãîëîñ³¿âñüê. ð-íó/ Тел. 5245438

000000130155

ЛІКАРІПЕДІАТРИ ДІЛЬНИЧНІ /Öåíòðàëüíà äèòÿ÷à ïîë³êë³í³êà/ Тел. 5320096

000000130204

000000130111

ЛІКАРІПЕДІАТРИ ШКОЛИ

ЛІКАРПСИХІАТР /Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñòóäåíòñüêà ïîë³êë³í³êà / (0,5 ñòàâêè). Тел. 2364086

000000130141

000000130203

ЛІКАРІРЕНТГЕНОЛОГИ /Ïîë³êë³í³êà N5 (âóë. Ùåðáàêîâà, 70)/ Тел. 4434580

ЛІКАРПУЛЬМАНОЛОГ /Ãîñï³òàëü ç ïîë³êë³í³êîþ/ Тел. 4837238

/Öåíòðàëüíà äèòÿ÷à ïîë³êë³í³êà/ Тел. 5320096

000000130128

000000130217

ЛІКАРПУЛЬМАНОЛОГ ДИТЯЧИЙ

ЛІКАРІТЕРАПЕВТИ ДІЛЬНИЧНІ /ÖÐÏ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó/ Тел. 2572187

/ÄÏ N 5 Øåâ÷åíê³âñüêîãî ð-íó (âóë. Ñàëþòíà, 23)/ Тел. 4000180

ЛІКАРІТЕРАПЕВТИ ДІЛЬНИЧНІ

/Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N9 Ïîä³ëüñüêîãî ð-íó/ Тел. 4681136

ЛІКАРРЕНТГЕНОЛОГ

/Ïîë³êë³í³êà N5 (âóë. Ùåðáàêîâà, 70)/ Тел. 4434580

ЛІКАРОКУЛІСТ ДИТЯЧИЙ

ЛІКАРСТОМАТОЛОГ ДИТЯЧИЙ

/Öåíòð. ðàéîííà äèò. ïîë³êë³í³êà Ãîëîñ³¿âñüê. ð-íó/ Тел. 5245438

/Øêîëà-³íòåðíàò N20 / Òåë.: 440-60-55, 440-61-33. Тел. 4406066

ЛІКАРЛАБОРАНТ КЛІНІЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ

000000130037

ЛІКАР З ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗКУЛЬТУРИ

/Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N9 Ïîä³ëüñüêîãî ð-íó/ Тел. 4681136

/ÄÏ N 5 Øåâ÷åíê³âñüêîãî ð-íó (âóë. Ñàëþòíà, 23)/ Тел. 4000180

000000130026

/×àñòíûé ìåäèöèíñêèé öåíòð / íà ïîëíóþ, ïîñòîÿííóþ çàíÿòîñòü, 8 ÷àñîâ â äåíü. Ç\ï îò 3000 ãðí. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Тел. (044)3840568

ЛІКАРПЕДІАТР НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ

ЛІКАРПЕДІАТРФТИЗІАТР ДИТЯЧИЙ

ЛІКАРЛАБОРАНТ

ЛОР

/Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N9 Ïîä³ëüñüêîãî ð-íó/ Тел. 4681136

ЛІКАР ГАСТРОЕНТЕРОЛОГ

000000130137

000000130218

000000130122

ЛІКАРПЕДІАТР

000000130030

000000130068

ЛІКАРХІРУРГ ДИТЯЧИЙ /ÄÏ N 5 Øåâ÷åíê³âñüêîãî ð-íó (âóë. Ñàëþòíà, 23)/ Тел. 4000180

000000130136

20697102

000000130216

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.

000000130153

000000130196

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N 17/ Тел. 5288014

000000130076

000000130112

000000130070

000000130129

МАНИПУЛЯЦИОННАЯ МЕДСЕСТРА /×àñòíàÿ êëèíèêà / äî 35 ëåò, ñòàæ ðàáîòû íå ìåíåå 5 ëåò, íàëè÷èå êàòåãîðèè, ïðèÿòíàÿ âíåøíîñòü, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Тел. 4997007

708311010101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


24

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ² ÔÀÐÌÀÖ²ß ПАО"Аптечноеобъединение"БИОКОН"

ÔÀÐÌÀÖÅÂÒ-ÏÐÎÂÈÇÎÐ ÏÅÐÂÎÃÎ ÑÒÎËÀ ОРнеменее2-хлет. Прилашаетсявсвязисрасширением аптечнойсетив.Киеве. Òåë.: 574-00-03,

(067)209-89-87 Ольа E-mail:OAntonova@office.biocon.kiev.ua

РЕНТГЕНЛАБОРАНТ /Öåíòð. ðàéîííà äèò. ïîë³êë³í³êà Ãîëîñ³¿âñüê. ð-íó / â ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò. Тел. 5245438

000000130152

РЕНТГЕНЛАБОРАНТ /̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N12/ Тел. 5283342

11777101

МЕДСЕСТРИ /Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N 17/ Тел. 5288014

000000130078

МЕДСЕСТРИ МАНІПУЛЯЦІЙНОГО КАБІНЕТУ

70831101

70957101

МЕДСЕСТРА

МЕДСЕСТРА

/ÄÑ N 645/ Тел. 2360292

/ÄÍÇ N125 (ð-í Òðîºùèíà, âóë. Ëàâðóõ³íà, 13-á)/ Тел. 5460611

000000130213

000000130044

МЕДСЕСТРА /ÖÐÏ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó/ Тел. 2572187

МЕДСЕСТРА 000000130069

МЕДСЕСТРА /ÄÑ N406 êîìï. òèïó äëÿ ä³òåé ç çàõâîð. îðã. òðàâ. / (âóë. Äóá³í³íà, Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í). Тел. 2575263

000000130054

МЕДСЕСТРА /ÄÍÇ N717/ Тел. 2588495

000000130042

МЕДСЕСТРА /ÄÑ N 685 (âóë. Ïðèîçåðíà)/ Тел. 4186031

/ÄÑ N 244 / (1,5 ñòàâêè). Тел. 5596167

000000130058

МЕДСЕСТРА /ØÄÑ "Çåðíÿòêî" (ð-í ÄÂÐÇ) / Òåë.: 568-95-23. Тел. 5689406

000000130020

МЕДСЕСТРА /ÄÍÇ N 428/ Тел. 4405588

МЕДСЕСТРА /Øêîëà-³íòåðíàò N20 / Òåë.: 440-60-55, 440-61-33. Тел. 4406066

/ÄÑ N130/ Тел. 4837394

МЕДСЕСТРА /ÄÑ N 491/ Тел. 5131315

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñòóäåíòñüêà ïîë³êë³í³êà/ Тел. 2364086

000000130027

/ÄÏ N 5 Øåâ÷åíê³âñüêîãî ð-íó (âóë. Ñàëþòíà, 23)/ Тел. 4000180

000000130199

МЕДСЕСТРИ 000000130183

/Ïîë³êë³í³êà N5 (âóë. Ùåðáàêîâà, 70)/ Тел. 4434580

000000130131

МЕДСЕСТРА МЕДСЕСТРИ

/Øêîëà-ñàä "ijàìàíò" Äåñíÿíñüêîãî ð-íó / Òåë.: 530-42-50. Тел. 5303400

/Ãîñï³òàëü ç ïîë³êë³í³êîþ/ Тел. 4837238 000000130095

МЕДСЕСТРА /Øêîëà-ñàä "Ëþáèñòîê"/ Тел. 5304291 000000130050

ÐÀÁÎÒÀ

/Öåíòð. ðàéîííà äèò. ïîë³êë³í³êà Ãîëîñ³¿âñüê. ð-íó/ Тел. 5245438

САНІТАРКИ /Öåíòð. ðàéîííà äèò. ïîë³êë³í³êà Ãîëîñ³¿âñüê. ð-íó/ Тел. 5245438

СЕСТРА З ДІЄТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ /̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N12/ Тел. 5283342

/̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N12/ Тел. 5283342

МЕДСЕСТРИ /Öåíòð. ðàéîííà äèò. ïîë³êë³í³êà Ãîëîñ³¿âñüê. ð-íó/ Тел. 5245438

000000130154

000000130149

СТАРША МЕДСЕСТРА /ÄÑ N 280/ Тел. 4126762

000000130226

СТАРША МЕДСЕСТРА /ÄÑ N 798/ Тел. 5222049

/ØÑ "Áåðåãèíÿ"/ Тел. 5404581 000000130221

000000130169

000000130025

ФАРМАЦЕВТПРОВИЗОР

/×àñòíàÿ êëèíèêà / îïûò ðàáîòû íå ìåíåå 5 ëåò, ïîëíàÿ çàíÿòîñòü, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Тел. 4997007

/ÏÀÎ "Àïòå÷íîå îáúåäèíåíèå "ÁÈÎÊÎÍ" / ïåðâîãî ñòîëà. ÎÐ íå ìåíåå 2-õ ëåò. Ïðèãëàøàåòñÿ â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì àïòå÷íîé ñåòè â ã. Êèåâå. Òåë.: (067)209-89-87, Îëüãà. E-mail: OAntonova@office.biocon.kiev.ua Тел. 5740003

ПРОВИЗОРФАРМАЦЕВТ

ФЕЛЬДШЕРЛАБОРАНТ

ОПЕРАЦИОННАЯ МЕДСЕСТРА

/Êîìïàíèÿ "Àëüãî-Ôàðì" / Îáÿçàííîñòè: çíàíèå êàññîâîé äèñöèïëèíû, 1Ñ, ôàðì. ïîðÿäêà. Àïòåêè íàõîäÿòñÿ â ð-íàõ Ñåâàñòîïîëüñêîé ïë., ì. "Äâîðåö Óêðàèíà", ì. "Ëóêüÿíîâñêàÿ", á-ð Ïåðîâà. ÃÐ: ñ 8.00 äî 22.00. Ç\ï îò 4000 äî 8000 ãðí. Èíîãîðîäíèì îêàçûâàåòñÿ ïîìîùü â ïðåäîñòàâëåíèè æèëüÿ. E-mail: algofarm1@ukr.net; www.algofarm.com.ua Òåë.: (067)441-11-93. Èðèíà Íèêîëàåâíà, Тел. (050)5199039

117771010101

/Öåíòð îõðàíû ìàòåð. è ðåáåíêà "ÎõÌàòÄåò" / ÎÐ îò 0,5 ëåò, ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè: "Ñåñòðèíñêîå äåëî". Ç\ï 1500 ãðí. Ìåñòî æèòåëüñòâà: Êèåâ, Êèåâñêàÿ îáë. Тел. 2361304

206971020101

ФЕЛЬДШЕРЛАБОРАНТ /Ãîñï³òàëü ç ïîë³êë³í³êîþ/ Тел. 4837238

113021010101

000000130219

ФЕЛЬДШЕРЛАБОРАНТ

РЕНТГЕН ЛАБОРАНТ 000000130220

000000130148

СЛЮСАР КИСНЕВИХ УСТАНОВОК

СТАРША МЕДСЕСТРА

708311010102

/Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ïîëîãîâèé áóäèíîê N1/ Тел. 2856819

МЕДСЕСТРА /ÄÑ N 372/ Тел. 5221887

000000130120

МЕДСЕСТРИ 000000130235

/Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N9 Ïîä³ëüñüêîãî ð-íó/ Тел. 4681136

МЕДСЕСТРИ

МЕДСЕСТРИ 000000130188

/Öåíòð îõðàíû ìàòåð. è ðåáåíêà "ÎõÌàòÄåò" / ÎÐ îò 0,5 ëåò, ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè: "Ñåñòðèíñêîå äåëî". ÃÐ: ñóòî÷íûå äåæóðñòâà. Ç\ï 2300-3200 ãðí. Ìåñòî æèòåëüñòâà: Êèåâ, Êèåâñêàÿ îáë. Тел. 2361304

/Ãîñï³òàëü ç ïîë³êë³í³êîþ/ Тел. 4837238

МЕДСЕСТРИ 000000130114

206971020105

РЕНТГЕНОЛОГ

000000130035

000000130139

МЕДСЕСТРА

МЕДСЕСТРЫ

МОЛОДШІ МЕДСЕСТРИ

/ÄÏ N 2 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó/ Тел. 2501956

/Öåíòð îõðàíû ìàòåð. è ðåáåíêà "ÎõÌàòÄåò" / (äîïåíñèîííîãî âîçðàñòà). Ç\ï 3000 ãðí. Ìåñòî æèòåëüñòâà: Êèåâ, Êèåâñêàÿ îáë. Тел. 2361304

000000130157

/Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N9 Ïîä³ëüñüêîãî ð-íó/ Тел. 4681136

/̳ñüêèé äèòÿ÷èé êàðä³îðåâìàòîëîã³÷íèé öåíòð/ Тел. 2065031

000000130209

000000130088

000000130031

206971020103

МЕДСЕСТРИ 000000130086

/Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N9 Ïîä³ëüñüêîãî ð-íó/ Тел. 4681136

МОЛОДША МЕДСЕСТРАПРИБИРАЛЬНИЦЯ 000000130170

РЕНТГЕНОЛОГ

000000130151

МЕДСЕСТРИ ПОЛІКЛІНІК

000000130033

/ÄÑ N 275 (âóë. ßëòèíñüêà, 10\14)/ Тел. 5662271

МЕДСЕСТРА /ÄÍÇ N 134/ Тел. 4248282

000000130223

МЕДСЕСТРА

/ÄÑ N 798/ Тел. 5222049

000000130034

МЕДСЕСТРИ СТАЦІОНАРУ

МЕДСЕСТРА З ДІЄТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ 000000130250

/Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N9 Ïîä³ëüñüêîãî ð-íó/ Тел. 4681136

000000130147

/Öåíòð îõðàíû ìàòåð. è ðåáåíêà "ÎõÌàòÄåò" / ÎÐ îò 0,5 ëåò, ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè "Ëå÷åáíîå äåëî". Ç\ï 1800 ãðí. Ìåñòî æèòåëüñòâà: Êèåâ, Êèåâñêàÿ îáë. Тел. 2361304 206971020102

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N 17/ Тел. 5288014

000000130077

ФЕЛЬДШЕРЛАБОРАНТ БАКЛАБОРАТОРІЇ /Öåíòðàëüíà äèòÿ÷à ïîë³êë³í³êà/ Тел. 5320096

000000130205

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.


25

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ВИХОВАТЕЛЬ

ВИХОВАТЕЛІ

/ÄÑ N 301/ Тел. 5135086

/ÄÍÇ N 131 / Òåë.: 257-21-59. Тел. 2571317

000000140064

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N27 Äåñíÿíñüêîãî ð-íó/ Тел. 5189770

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N 645/ Тел. 2360292

000000140142

000000140210

000000140099

000000140180

/ÄÍÇ N24 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó (âóë. Êîçà÷à, 34) / Òåë.: 524-95-21. Тел. 5248506

000000140176

ВИХОВАТЕЛЬ

/ÄÑ N406 êîìï. òèïó äëÿ ä³òåé ç çàõâîð. îðã. òðàâ. / ç äîøê³ëüíîþ îñâ³òîþ (âóë. Äóá³í³íà, Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í). Тел. 2575263

/ÄÑ N 764 (âóë. Ãîðüêîãî, 168)/ Тел. 5281569

000000140052

/ÄÍÇ N717/ Тел. 2588495

ВИХОВАТЕЛЬ

000000140089

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N554 Äí³ïðîâñüêîãî ð-íó / Òåë.: 292-80-14. Тел. 2926106

000000140253

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N 83 Äåñíÿíñüêîãî ð-íó/ Тел. 5303889

000000140230

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N441 (Ðóñàí³âñüêà íàáåðåæíà)/ Тел. 2951675

000000140189

ВИХОВАТЕЛЬ /Øêîëà-ñàä "Ëþáèñòîê"/ Тел. 5304291

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N243 (âóë. Ïîæàðñüêîãî)/ Тел. 2928124

000000140177

/Øêîëà-ñàä "ijàìàíò" Äåñíÿíñüêîãî ð-íó / Òåë.: 530-42-50. Тел. 5303400 000000140038

000000140127

/ÄÑ N781/ Тел. 5302621

000000140158

/ÄÑ N 645/ Тел. 2360292

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÍÇ N125 (ð-í Òðîºùèíà, âóë. Ëàâðóõ³íà, 13-á)/ Тел. 5460611

000000140043

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N 263 Îáîëîíñüêîãî ð-íó/ Тел. 4116112

/ÄÑ N 244/ Тел. 5596167

ВИХОВАТЕЛЬ

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N 280/ Тел. 4126762

/ÄÑ N 256 (âóë. Çàñëîíîâà, 10)/ Тел. 5662048

000000140073

000000140224

ВИХОВАТЕЛЬ

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N 685 (âóë. Ïðèîçåðíà)/ Тел. 4186031

000000140056

000000140249

ВИХОВАТЕЛЬ

/Øêîëà-³íòåðíàò N20 / Òåë.: 440-60-55, 440-61-33. Тел. 4406066

000000140115

000000140080

000000140173

000000140242

ВИХОВАТЕЛЬ ГПД /Øêîëà-ñàä "ijàìàíò" Äåñíÿíñüêîãî ð-íó / Òåë.: 530-42-50. Тел. 5303400

ВИХОВАТЕЛЬ

000000140091

000000140185

ВИХОВАТЕЛЬМЕТОДИСТ

ВИХОВАТЕЛЬ /Äèòÿ÷èé ñàäîê N 545 (âóë. Ãîãîë³âñüêà, 27à)/ Тел. 4865066

/Äîøê³ëüíèé çàêëàä N441 / Ðóñàí³âñüêà íàáåðåæíà, 12\3 (Ðóñàí³âêà). Тел. 2951675

ВИХОВАТЕЛЬ

ВИХОВАТЕЛЬМЕТОДИСТ

/ÄÑ N 491/ Тел. 5131315

/ØÑ "Áåðåãèíÿ"/ Тел. 5404581

000000140014

000000140047

000000140232

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.

000000140019

000000140093

ВЧИТЕЛЬ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ /óìíàç³ÿ N 261 / (äëÿ õëîï÷èê³â). Тел. 5639593

000000140167

КЕРІВНИК ГУРТКА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА /Øêîëà-³íòåðíàò N20 / Òåë.: 440-60-55, 440-61-33. Тел. 4406066

000000140116

/ÄÑ N 645/ Тел. 2360292

000000140214

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК /ÄÍÇ N 131 / Òåë.: 257-21-59. Тел. 2571317

000000140208

000000140231

ПОМ. ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N337/ Тел. 2927172

000000140126

ПОМ. ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N 685 (âóë. Ïðèîçåðíà)/ Тел. 4186031

000000140251

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N 645/ Тел. 2360292

000000140211

/ÄÑ N 169 / Òåë.: 236-69-63. Тел. 2362292

000000140100

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÍÇ N 131 / Òåë.: 257-21-59. Тел. 2571317

/ÄÍÇ N717/ Тел. 2588495

000000140040

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

000000140206

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ÄÑ N441 (Ðóñàí³âñüêà íàáåðåæíà)/ Тел. 2951675

/ÄÍÇ N 340 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó/ Тел. 2574148

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ÄÑ N 491/ Тел. 5131315

000000140234

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

000000140163

/ÄÑ N406 êîìï. òèïó äëÿ ä³òåé ç çàõâîð. îðã. òðàâ. / (âóë. Äóá³í³íà, Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í). Тел. 2575263

000000140053

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ 000000140065

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК /ÄÑ N 372/ Тел. 5221887

/ÄÍÇ N717/ Тел. 2588495 000000140039

000000140182

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N337/ Тел. 2927172 000000140016

/ÄÍÇ N513 / Òåë.: 526-11-52. Тел. 5264125 000000140159

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N441 (Ðóñàí³âñüêà íàáåðåæíà)/ Тел. 2951675 000000140239

/ÄÑ N 764 (âóë. Ãîðüêîãî, 168) / (íà 0,5 ñòàâêè). Тел. 5281569 000000140023

/ÄÑ N243 (âóë. Ïîæàðñüêîãî)/ Тел. 2928124

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ÄÑ N 301/ Тел. 5135086

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÍÇ N 132/ Тел. 5729035

ВИХОВАТЕЛЬ

/ÄÑ N130/ Тел. 4837394

/ÄÑ N99 Äàðíèöüêîãî ð-íó/ Тел. 5679108

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

НЯНЯ В ЯСЕЛЬНУ ГРУПУ

000000140240

/ÄÑ N 275 (âóë. ßëòèíñüêà, 10\14)/ Тел. 5662271

ВИХОВАТЕЛЬ

/ÄÍÇ N 112/ Тел. 4560041

000000140222

/ÄÑ N 275 (âóë. ßëòèíñüêà, 10\14)/ Тел. 5662271

/Øêîëà-ñàä "ijàìàíò" Äåñíÿíñüêîãî ð-íó / Òåë.: 530-42-50. Тел. 5303400

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

000000140174

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

/ØÄÑ "Çåðíÿòêî" (ð-í ÄÂÐÇ) / Òåë.: 568-95-23. Тел. 5689406

000000140238

ВИХОВАТЕЛЬ

000000140105

ВЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК 000000140049

/ÄÑ N300 / Òåë.: 534-72-62. Тел. 5304638

000000140057

000000140212

ВИХОВАТЕЛЬ

ВИХОВАТЕЛЬ

ВИХОВАТЕЛЬ

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

/ÄÑ N337/ Тел. 2927172

ВЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 000000140172

/Øêîëà-ñàä "ijàìàíò" Äåñíÿíñüêîãî ð-íó / Òåë.: 530-42-50. Тел. 5303400

000000140092

ВИХОВАТЕЛІ

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N 798/ Тел. 5222049

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N 169 / Òåë.: 236-69-63. Тел. 2362292

/ÄÑ N 372/ Тел. 5221887

000000140207

ВИХОВАТЕЛІ

ВИХОВАТЕЛЬ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

000000140179

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N 263 Îáîëîíñüêîãî ð-íó/ Тел. 4116112 000000140175

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


26

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ÄÑ N614/ Тел. 4124325

/ÄÍÇ N125 (ð-í Òðîºùèíà, âóë. Ëàâðóõ³íà, 13-á)/ Тел. 5460611

000000140144

000000140225

000000140013

000000140081

000000140186

000000140233

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ 000000140108

000000140107

/Áîóë³íã-êëóá / Ñò. ì. "Øóëÿâñüêà", âóë. Ãåòüìàíà, 6, ì-í "ÌåãàÌàðêåò" (â³ää³ë ïåðñîíàëó). Òåë.: 200-15-10. Тел. 2001533

/Øêîëà-ñàä "ijàìàíò" Äåñíÿíñüêîãî ð-íó / Òåë.: 530-42-50. Тел. 5303400

/ÄÍÇ N717/ Тел. 2588495

000000140178

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

000000140021

ІНСТРУКТОР З ФІЗ. ВИХОВАННЯ 000000140010

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ØÄÑ "Çåðíÿòêî" (ð-í ÄÂÐÇ) / ç ÄÐ. Òåë.: 568-95-23. Тел. 5689406

000000140018

/Øêîëà-ñàä "ijàìàíò" Äåñíÿíñüêîãî ð-íó / Òåë.: 530-42-50. Тел. 5303400

000000140090

ІНСТРУКТОР З ФІЗ. ВИХОВАННЯ /ÄÍÇ N 132/ Тел. 5729035

000000140243

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N300 / Òåë.: 534-72-62. Тел. 5304638

11778101

ИНСПЕКТОР ОХРАНЫ /×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / ÃÐ: ñóòêè\òðîå. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç\ï 1200 ãðí. Òåë.: (050)353-46-06. Тел. (095)2784400

ОПЕРАТОР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ (ОХРАНА) Ð-í Îáîëîíñêèé, (067)223-75-88; ð-í Èíäóñòðèàëüíîãî ìîñòà, (067)656-60-21; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)238-95-76; ð-í ì. "Ëåñíàÿ", (067)405-53-11; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)658-35-41; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-63-56; ð-í Òðîåùèíà, (063)203-41-10; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)2238194

113391040102

/"ѲËÜÏÎ" / Öåíòð, (067)223-81-94, 206-53-24; ð-í Îñîêîðêè, 393-19-23, (063)203-43-30; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)238-95-76; ð-í ì. "Äàðíèöÿ", (067)444-01-97; ð-í Áîðùàã³âêà, (067)223-81-90; ð-í ì. "Ïîçíÿêè", (067)547-10-63; ð-í Òðîºùèíà, (067)223-81-77; ð-í ñò. ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", Тел. (067)2237588

113391030104

ОХОРОННИК /"ÊÀÐÀÂÀÍ" / ÄÐ îáîâ'ÿçêîâèé. Ìè ãàðàíòóºìî: ïîñò³éíó ðîáîòó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îïëà÷óâàíó â³äïóñòêó, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, êâàðòàëüí³ ïðå쳿. óïåðìàðêåò "Êàðàâàí", âóë. Ëóãîâà, 12, â³ää³ë óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì. Òåë.\ôàêñ: 461-82-14, 461-82-12. Тел. 4618255

113311020103

ОХОРОННИК

000000140024

/Îõîðîííà êîìïàí³ÿ / (÷îëîâ³êè). Ãðàô³ê ðîáîòè: äåííèé òà âàõòà 15\15. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: (093)820-47-00, (097)120-08-26. Тел. 3321401

708341010101

ОХОРОННИКИ /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)3859556

113031020107

ОХОРОНЦІ /Íàéá³ëüøà íàö. òîðã³âåëüíà ìåðåæà "ÀÒÁ" / Íàäàºòüñÿ æèòëî. Êîìàíäà ë³äåðà ïðîïîíóº: ñó÷àñíó òà ã³äíó ïëàòíþ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, ðîáîòó ïîðó÷ ç äîìîì. Äîâ³äêè çà òåë.: (044)422-07-50, (095)235-75-97. E-mail: hrkiev@atbmarket.com; hr2kiev@atbmarket.com Тел. (050)3401467

113171020104

ОХОРОНЦІ /Êàð'ºðà â BILLA! / Çâåðàòèñÿ äî ìàãàçèí³â ó Êèºâ³ çà òåë.: (050)443-8210, âóë. Ãîëîñ³¿âñüêà, 13à; (050)446-5060, âóë. Ìàëèøêà, 3. Òåë.: (050)074-8244, (066)969-5351, (050)558-2841, (093)031-8222, (095)310-6108. E-mail: jobs@billa.ua Тел. 4961745

112701020110

ОХОРОНЦІ /Îõîðîííà ô³ðìà / ×îë. â³ä 20 äî 55 ð. Çð³ñò â³ä 175 ñì. Ç\ï äîáîâà äî 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï äåííà â³ä 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï áåç çàòðèìêè. Òåëåôîíóâàòè ö³ëîäîáîâî. Òåë.: 501-61-13, 572-90-38. Тел. 5319541

113181020101

ОХОРОНЦІ ³ä 25 ðîê³â, çð³ñò â³ä 180 ñì. Ç\ï â³ä 220 ãðí. çà äîáó ³ á³ëüøå, áåç çàòðèìîê. Тел. (050)3362963

113331010101

ОХРАНА /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ç\ï îò 180 ãðí â äåíü. Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ (Ëåâûé è Ïðàâûé áåðåã), ã. Áó÷à. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Тел. (067)5478668 112721010108

ОХРАННИК /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / Òåë.: (063)220-31-95, Тел. (063)2203194 303961010127

/Îõîðîííà êîìïàí³ÿ "À1" / Ãðàô³ê ðîáîòè: ð³çíèé (â ò.÷. âàõòà). Ç\ï çà ñï³âáåñ³äîþ. Òåë.: (067)296-21-62, (044)481-00-18, (050)389-33-85. Тел. (093)3886964

000000140106

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ØÑ "Áåðåãèíÿ"/ Тел. 5404581

233-81-04, 517-42-54

ОХОРОНЕЦЬ 000000140041

ІНСТРУКТОР З ФІЗ. ВИХОВАННЯ /Øêîëà-ñàä "Ðîìàøêà"/ Тел. 5220829

Режимыработы:с$т%и\двое, ночные,дневные,вахты. З\пот100до300рнзасмен$. Адрес:м."Левобережная", $л.М.Рас%овой,19,оф.1104

709021090000

ІНСТРУКТОР З ФІЗ. ВИХОВАННЯ

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ÄÑ N 341 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó/ Тел. 5291496

000000140161

ФІЗ. ІНСТРУКТОР

000000140094

000000140168

ТРЕБУЮТСЯ

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

ФІЗ. ІНСТРУКТОР

ІНСТРУКТОР З ПЛАВАННЯ

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

11333101

000000140187

709031020104

000000140181

³ä 25 ðîê³â, çð³ñò â³ä 180 ñì. Ç\ï â³ä 220 ãðí çà äîáó ³ á³ëüøå, áåç çàòðèìîê.

Òåë.:

ІНСТРУКТОР

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ÄÑ N 764 (âóë. Ãîðüêîãî, 168)/ Тел. 5281569

708221010101

/ÄÑ N300 / Òåë.: 534-72-62. Тел. 5304638

ÎÕÎÐÎÍÖ² Òåë.(050)336-29-63

Ïîçèòèâíûé, îòâåòñòâåííûé ÷åëîâåê ñ ôàõîâûì îáðàçîâàíèåì ïñèõîëîãà. Ðàáîòà ñ ëþäüìè îðãàíèçàöèîííîãî õàðàêòåðà. Ïîìîùü ðóêîâîäèòåëþ â ïðîâåäåíèè ìàðêåòèíãîâûõ è ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ. Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû, âûñîêàÿ îïëàòà. Тел. (095)5540392

/ÄÍÇ N513 / Òåë.: 526-11-52. Тел. 5264125

000000140252

/ÄÑ N 798/ Тел. 5222049

Æåëàþùèé îáó÷àòüñÿ. Òåë.: (050)544-77-10, 2-231-231. Тел. (067)7473992

/ÄÑ N130/ Тел. 4837394

/ÄÑ N755 äëÿ ä³òåé ç âàäàìè çîðó / (âóë. Ñàáóðîâà, 19À). Òåë.: 515-95-62. Тел. 5150250

/ÄÑ N 372/ Тел. 5221887

Íà ðîáîòó çàïðîøóþòüñÿ:

ФІЗ. ІНСТРУКТОР

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ÄÑ N 111/ Тел. 5154855

70744101

ОХОРОННИКИ

000000140245

ПСИХОЛОГ

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N 491/ Тел. 5131315

/ÄÍÇ N 132/ Тел. 5729035

705761010101

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N130/ Тел. 4837394

Òåë.: 403-00-94, (067)259-84-14

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÍÇ N 112/ Тел. 4560041

Режим работы: сти\двое. З\п 1800 рн.

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N 785/ Тел. 4186031

ОХРАННИКИ (возраст 20-50 лет).

000000140046

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N 280/ Тел. 4126762

Требются

112821020101

ОХРАННИК /Áèëüÿðäíûé êëóá "ÒÐÈÓÌÔ" / (á-ð Êîëüöîâà, 14-Ì, ð-í Áîðùàãîâêà). Òåë.: 585-39-78. Тел. (067)5013709 707991010104

99990506

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.


27

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

11162102

11244102

70834101

ОХРАННИКИ / ñåòü ïðîä. ìèíè-ìàðêåòîâ "ÂÅËÈÊÈÉ Â²Ç" / Òåë.: 405-05-83, 405-80-20, Тел. (063)7811649, 2732031

117811020101

Возраст от 30 до 55 лет

ОХРАННИКИ (âîçðàñò 20-50 ëåò). Ðåæèì ðàáîòû: ñóòêè\äâîå. Ç\ï 1800 ãðí. Òåë.: 403-00-94. Тел. (067)2598414

ОХРАННИК

ОХРАННИКИ

ОХРАННИКИ

/ ëîìáàðä "ÓÊÐÀ¯ÍÀ" / Êèåâñêàÿ ðåãèñòðàöèÿ. ÃÐ: 4\2. Æåëàòåëüíî ñ îïûòîì ðàáîòû. Тел. 4903131

íà àâòîïàðêèíã. Âîçðàñò îò 30 äî 55 ëåò. Òåë.: (093)377-73-90. Тел. (097)7267678

/Íà Ïð-òèå / Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: 044-383-72-20, 098-674-61-01, 093-745-55-68, Тел. (099)3291006

ОХРАННИК /"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / Ìóæ. äî 40 ëåò. Ðîñò 180 ñì. ÃÐ: 3\3. Óðîâåíü ç\ï âûñîêèé + ïðåìèÿ + ôîðìà + îáåäû. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

707841030101

708661010101

ОХРАННИКИ /Îõðàííîå Ïð-òèå "Àëüôà-Ùèò" / íà ðàáîòó ïî Êèåâó. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932

112441020101

ОХРАННИК / êîìïàíèþ (äëÿ ñåòè ìàãàçèíîâ) / Óñëîâèÿ ðàáîòû: âîçìîæíà ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü, îïëà÷èâàåìûé îòïóñê, áîëüíè÷íûé, îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, ïåðñïåêòèâà ðîñòà. Ðàáîòà â ã. Êèåâå. Òåë.: 495-1085, 371-1812. Òåë.\ôàêñ: 495-1082. E-mail: job@d-g.ua Тел. 3711813

ОХРАННИКИ

ОХРАННИКИ

Ð-í Îáîëîíñêèé, (067)223-75-88; ð-í Èíäóñòðèàëüíîãî ìîñòà, (067)656-60-21; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)238-95-76; ð-í ì. "Ëåñíàÿ", (067)405-53-11; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)658-35-41; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-63-56; ð-í Òðîåùèíà, (063)203-41-10; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)2238194

113011020104

/Îõðàííàÿ êîìïàíèÿ íîìåð îäèí â ìèðå G4S / ã. Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáëàñòü âàõòåííûé ìåòîä ðàáîòû "ÀÐÑÅËÎÐÌÈÒÒÀË", ã. Êðèâîé Ðîã. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî (îòïóñê, áîëüíè÷íûå, ïóòåâêè). Áåñïëàòíîå ïðîæèâàíèå. Êàðüåðíûé ðîñò è ïîâûøåíèå â ç\ï. Îáðàùàéòåñü - ýòî Âàø çâåçäíûé øàíñ! Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: (095)271-38-10, (050)356-69-67, (050)356-04-98, (067)404-71-16. www.g4s.com.ua Тел. (093)7140197

/Îõðàííîå Ïð-òèå "Àëüôà-Ùèò" / Êîìàíäèðîâêè. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932

112441020102

ОХРАННИКИ

70866101

709271020102

Ç\ï 3000-5700 ãðí. Âàõòà, 1\2, 1\3, 2\4, äíåâíûå ñìåíû, íî÷íûå ñìåíû. Òåë.: (095)710-33-78, (096)055-77-94. Тел. 2532354

709521010101

ОХРАННИКИ НА ВАХТУ В КИЕВ Ìóæ.\æåí. 18-55 ëåò, áåç ÎÐ. Ç\ï 3000 ãðí çà íåäåëþ. ÃÐ: 7\7, 14\14. Âûïëàòà åæåíåäåëüíî ëèáî 450 ãðí\ñìåíà (îïëàòà åæåäíåâíî). Ðàáîòà â îòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè. Æèëüå, ïèòàíèå ïðåäîñòàâëÿåì. Тел. (098)9631102, (044)3830602

11318102

708861010000

ПОТРІБНІ ОХОРОНЦІ Âàõòà, ïîäîáîâî â îô³ñè, ãðîìàäñüêå õàð÷óâàííÿ, ñêëàäè. Æèòëî áåçêîøòîâíî (âàõòà) + ñïåöîäÿã. Ìîæëèâå õàð÷óâàííÿ. Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (093)210-82-56, Тел. 3624361, (068)3646168 708931110000

ТМ"БЛИНОК" прилашаетнаработ

ÄÅÂÓØÅÊ

ОХРАННИКИ

до27летдлявыпеания иреализацииблиновсначинами. ОРнеобязателен.Обчение арантирем.З\псдельная. Левыйбере.

Ðåæèìû ðàáîòû: ñóòêè\äâîå, íî÷íûå, äíåâíûå, âàõòû. Ç\ï îò 100 äî 300 ãðí çà ñìåíó. Àäðåñ: ì. "Ëåâîáåðåæíàÿ", óë. Ì. Ðàñêîâîé, 19, îô. 1104. Òåë.: 233-81-04. Тел. 5174254

Òåë.: 564-41-12, (050)353-64-80

117781010101

99990509

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.

(093)377-73-90

ОХРАННИКИ

113391040107

111621020101

Тел. (097)726-76-78,

707441010101

11282102

112571010101

ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ наавтопар ин

70844101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


28

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

11300102

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 11 ТОРГОВЕЛЬНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ /Íà ϳä-âî / ³ä 270 ãðí\äåíü + ïðåì³ÿ, ÄÐ íåîáîâ'ÿçêîâèé. Ç ïåðñïåêòèâîþ ðîáîòè çà êîðäîíîì. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî. Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00, êð³ì íåä³ë³. Ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè" (âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64), (063)876-66-52. Тел. (068)5302620

708691020101

АДМІНІСТРАТОР ТОРГОВОГО ЗАЛУ

70784102

/Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)3859556

113031020110

ГАСТРОНОМИСТ /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ (Ëåâûé è Ïðàâûé áåðåã), ã. Áó÷à. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Тел. (067)5478668

112721010105

/"ѲËÜÏÎ" / Öåíòð, (067)223-81-94, 206-53-24; ð-í Îñîêîðêè, 393-19-23, (063)203-43-30; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)238-95-76; ð-í ì. "Äàðíèöÿ", (067)444-01-97; ð-í Áîðùàã³âêà, (067)223-81-90; ð-í ì. "Ïîçíÿêè", (067)547-10-63; ð-í Òðîºùèíà, (067)223-81-77; ð-í ñò. ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", Тел. (067)2237588

113391030102

ÐÀÁÎÒÀ

/"ÊÀÐÀÂÀÍ" / ÄÐ íå îáîâ'ÿçêîâèé. Ìè ãàðàíòóºìî: ïîñò³éíó ðîáîòó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îïëà÷óâàíó â³äïóñòêó, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, êâàðòàëüí³ ïðå쳿. óïåðìàðêåò "Êàðàâàí", âóë. Ëóãîâà, 12, â³ää³ë óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì. Òåë.\ôàêñ: 461-82-14, 461-82-12. Тел. 4618255

113311020101

КАСИР ОПЕРАТОР /Áîóë³íã-êëóá / Ñò. ì. "Øóëÿâñüêà", âóë. Ãåòüìàíà, 6, ì-í "ÌåãàÌàðêåò" (â³ää³ë ïåðñîíàëó). Òåë.: 200-15-10. Тел. 2001533

709031020103

КАСИРИ /Íîâèé ã³ïåðìàðêåò "ÊÀÐÀÂÀÍ" (Áîðùàã³âêà) / Ç\ï â³ä 2800-3000 ãðí. Ìè ïðîïîíóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, íàâ÷àííÿ çà ðàõóíîê êîìïàí³¿ (äîñâ³ä ðîáîòè íåîáîâ'ÿçêîâèé). Ç ïèòàíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ çâåðòàòèñü çà àäðåñîþ: âóë. ѳì'¿ Ñîñí³íèõ, 17 (Áîðùàã³âêà). Òåë.: (044)207-33-60, (050)380-26-75. Тел. (050)3802747 113251020101

КАСИР

70920102

КАСИР ТОРГОВЕЛЬНОГО ЗАЛУ

КАСИРИ /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / Ìîæëèâî ðîáîòà íà íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)3859556 113031020102

70955101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.


29

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

70874102

11781102

11321102

КАССИР /"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / ìóæ.\æåí. äî 45 ëåò, âîçìîæíî ñ îáó÷åíèåì. ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

707841020103

Впрод товыймаазин срочнотребется

ÏÐÎÄÀÂÅÖ Достойнаяисвоевременная з\п.Р-нОтрадный Тел.:(044)408-11-88, (097)244-01-10, Валерий Иванович

КАССИРЫ Ð-í Îáîëîíñêèé, (067)223-75-88; ð-í Èíäóñòðèàëüíîãî ìîñòà, (067)656-60-21; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)238-95-76; ð-í ì. "Ëåñíàÿ", (067)405-53-11; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)658-35-41; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-63-56; ð-í Òðîåùèíà, (063)203-41-10; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)2238194

113391040105

КАССИРЫ

70913101

11331102

ОБВАЛЬЩИКИ Ð-í Îáîëîíñêèé, (067)223-75-88; ð-í Èíäóñòðèàëüíîãî ìîñòà, (067)656-60-21; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)238-95-76; ð-í ì. "Ëåñíàÿ", (067)405-53-11; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)658-35-41; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-63-56; ð-í Òðîåùèíà, (063)203-41-10; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)2238194

113391040103

/ ñåòü ïðîä. ìèíè-ìàðêåòîâ "ÂÅËÈÊÈÉ Â²Ç" / Òåë.: 405-05-83, 405-80-20, 273-20-31. Тел. (063)7811649

117811020103

КАССИРЫ Ãèáêèé ãðàôèê (âûáîð ðàáî÷èõ äíåé). Ç\ï îò 3300 ãðí\ìåñ., âûïëàòà åæåíåäåëüíî. Òåë.: (093)963-66-55, (097)908-32-22. Тел. 4852248

113211040101

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ УСЛУГ

ОБРАБОТЧИК РЫБЫ /Ñóïåðìàðêåò âêóñà "ÀÌÑÒÎÐ" / Ïëàòèì áîëüøå. Óäîáíûé ãðàôèê. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Æäåì Âàñ ïî àäðåñó: ÒÖ "Ìàðìåëàä", óë. Áîðùàãîâñêàÿ, 154; ÒÖ "Ïîëÿðíûé", óë. Ìàéîðîâà, 2. Çâîíèòå: (044)537-14-00. Тел. (044)3329626

113001020109

ПРАЦІВНИКИ ТОРГІВЛІ (ПРОДАВЦІ, ПРОДАВЦІКОНСУЛЬТ.) Äîïîìîãà ç æèòëîì. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (099)546-68-93, 362-43-61. Тел. (068)3646168

Îôèñíàÿ ðàáîòà, áåñïëàòíîå îáó÷åíèå. Îò 4500 ãðí + áîíóñû. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)5063066

708931050000

708921010000

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ èíòåðíåò-ïðîäóêòîâ. Îáÿçàííîñòè: ïðîäàæà óñëóã èíåò-ïðîäóêòîâ, çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ, âåäåíèå êëèåíòîâ. ÃÐ: ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00, ñá, âñ - âûõîäíûå. Îáùàÿ ïëàíèðóåìàÿ ç\ï â ìåñÿö: îò 5000 ãðí. Òåððèòîðèàëüíî: 10 ìèí. îò ì. "Ëóêüÿíîâñêàÿ". Тел. 2474796

ПРИЙМАЛЬНИКИ ТОВАРУ /Íîâèé ìàãàçèí íà Ñîëîì'ÿíö³ / Ñòàá³ëüíà îïëàòà ïðàö³. Ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè. Çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì. Ïðîôåñ³éíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)507-20-96, Тел. (044)5831719

111891020101

ПРОДАВЕЦ æåíñêîé îäåæäû è îáóâè. Òðåáîâàíèÿ: ïðèÿòíîé âíåøíîñòè, êîììóíèêàáåëüíîñòü, ãðàìîòíàÿ ðå÷ü, ÎÐ. Тел. (099)5018807

708251030101

709551010101

11290101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


30

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

11271102

ПРОДАВЕЦ

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ

òðåáóåòñÿ â ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí â Øåâ÷åíêîâñêîì ð-íå. Âîçðàñò 22-35 ëåò. Ðàáîòà ïîñìåííî: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ñòàâêà äî 4000 ãðí. Àíòîí, Тел. (093)8578470

/Â ìàãàçèí îäåæäû "Ëàãðàíä" / Æåë. æåíùèíà îò 25-45 ëåò, ÎÐ îáÿçàòåëåí. Ç\ï +%. E-mail: Natakiev80@mail.ru Тел. (093)7826730

708981010000

ПРОДАВЕЦ /Ìåæäóíàðîäíàÿ êîììåð÷åñêàÿ êîìïàíèÿ / (150 ãðí + %). 18-45 ëåò. Îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Ç\ï åæåäíåâíî. Òåë.: 361-51-44, (063)380-26-57. Тел. (098)7536403

709181020103

ПРОДАВЕЦ

11339103

/"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / ìóæ.\æåí. äî 40 ëåò. ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

707841020101

ПРОДАВЕЦ /Â ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí / Äîñòîéíàÿ è ñâîåâðåìåííàÿ ç\ï. Ð-í Îòðàäíûé. Òåë.: (044)408-11-88. Âàëåðèé Èâàíîâè÷, Тел. (097)2440110

709131010101

ПРОДАВЕЦ 11321104

/Íà ôèðìó / â ÷àéíûé îòäåë. Æåí. îò 20 äî 50 ëåò. Ðàáîòà íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï çà 15 ðàá. äíåé îò 1700 ãðí. ÒÖ "Ãëîáóñ", ì. "Ìàéäàí Íåçàâèñèìîñòè"; ÒÖ "NOVUS", ïð-ò Áàæàíà; "Ôóðøåò", Äíåïðîâñêèé ð-í è Ðàäóæíûé ìàññèâ, Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáë. Тел. 5939672

708141010101

708831010101

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ ì\ï èçäåëèé. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé. Òåë.: (067)798-99-69, (066)353-84-19. Тел. (067)2361926

709421010101

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ Ìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû. Ç\ï 3000 ãðí + %. Òåë.: (098)070-01-47. Тел. (095)9106107 707801110000

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ / êîìïàíèþ (äëÿ ñåòè ìàãàçèíîâ) / Óñëîâèÿ ðàáîòû: âîçìîæíà ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü, îïëà÷èâàåìûé îòïóñê, áîëüíè÷íûé, îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, ïåðñïåêòèâà ðîñòà. Ðàáîòà â ã. Êèåâå. Òåë.: 495-1085, 371-1812. Òåë.\ôàêñ: 495-1082. E-mail: job@d-g.ua Тел. 3711813

113011020103

ПРОДАВЕЦЬ /"ѲËÜÏÎ" / Öåíòð, (067)223-81-94, 206-53-24; ð-í Îñîêîðêè, 393-19-23, (063)203-43-30; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)238-95-76; ð-í ì. "Äàðíèöÿ", (067)444-01-97; ð-í Áîðùàã³âêà, (067)223-81-90; ð-í ì. "Ïîçíÿêè", (067)547-10-63; ð-í Òðîºùèíà, (067)223-81-77; ð-í ñò. ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", Тел. (067)2237588

113391030101

ПРОДАВЕЦКАССИР / êîìïàíèþ (äëÿ ñåòè ìàãàçèíîâ) / Óñëîâèÿ ðàáîòû: âîçìîæíà ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü, îïëà÷èâàåìûé îòïóñê, áîëüíè÷íûé, îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, ïåðñïåêòèâà ðîñòà. Ðàáîòà â ã. Êèåâå. Òåë.: 495-1085, 371-1812. Òåë.\ôàêñ: 495-1082. E-mail: job@d-g.ua Тел. 3711813

113011020102

ПРОДАВЕЦ КОНСУЛЬТАНТ /Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55. Тел. (095)7180074

708801020101

ПРОДАВЕЦ КОНСУЛЬТАНТ /Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55. Тел. (095)7180074

708801030101

ПРОДАВЕЦЬ /Êàð'ºðà â BILLA! / Ç\ï â³ä 2000 ãðí. Òåë.: (050)443-8210, âóë. Ãîëîñ³¿â., 13à; (050)446-5060, âóë. Ìàëèøêà, 3. Âóë. Ãðèøêà, 3, (050)469-5744; âóë. Ïåòðîïàâ., 2, (050)411-4049; ïð-ò Ìàÿêîâ., 85, (050)310-5596, Áåñàðàá. ïë., 2, (050)359-4433; âóë. Òðîñòÿíåöüêà, 1-À, (050)387-5500; ïð-ò Ïîâ³òðîôëîò., 56-À, (050)417-5060; Ëüâ³âñüêà ïë., 8-Á, (050)387-7867. jobs@billa.ua Тел. 4961745

112701020104

ПРОДАВЕЦЬ КОНСУЛЬТАНТ /"ÊÀÐÀÂÀÍ" / ÄÐ íå îáîâ'ÿçêîâèé. Ìè ãàðàíòóºìî: ïîñò³éíó ðîáîòó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îïëà÷óâàíó â³äïóñòêó, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, êâàðòàëüí³ ïðå쳿. óïåðìàðêåò "Êàðàâàí", âóë. Ëóãîâà, 12, â³ää³ë óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì. Òåë.\ôàêñ: 461-82-14, 461-82-12. Тел. 4618255

113311020102

11272101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.


31

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

11303102

ПРОДАВЕЦЬКОНСУЛЬТАНТ

ПРОДАВЦЫКОНСУЛЬТАНТЫ

(æ³í., 19-35 ðîê³â). Çàïðîøóº ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÊÎÑÌÎ". Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Тел. (067)2398152

/ ëîìáàðä "ÓÊÐÀ¯ÍÀ" / þâåëèðíûõ èçäåëèé. Æåí. 22-35 ëåò, ïîðÿäî÷íîñòü, ÎÐ â òîðãîâëå. ÃÐ: ñ 9.00 äî 19.00, 3\3 äíÿ. Ç\ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Тел. 4903131

112711020101

112571010103

ПРОДАВЦЫ /Â êàôå "Êèíîêóõíÿ" / â êóëèíàðèþ. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ïð-ò Ïîáåäû, 44. Тел. (050)4450402

708281010101

ПРОДАВЦЫ Ð-í Îáîëîíñêèé, (067)223-75-88; ð-í Èíäóñòðèàëüíîãî ìîñòà, (067)656-60-21; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)238-95-76; ð-í ì. "Ëåñíàÿ", (067)405-53-11; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)658-35-41; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-63-56; ð-í Òðîåùèíà, (063)203-41-10; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)2238194

113391040106

ПРОДАВЦЫ / ñåòü ïðîä. ìèíè-ìàðêåòîâ "ÂÅËÈÊÈÉ Â²Ç" / Òåë.: 405-05-83, 405-80-20, 273-20-31. Тел. (063)7811649

117811020102

ПРОДАВЦІ /Íîâèé ìàãàçèí íà Ñîëîì'ÿíö³ / Ñòàá³ëüíà îïëàòà ïðàö³. Ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè. Çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì. Ïðîôåñ³éíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)507-20-96, Тел. (044)5831719

111891020108

ПРОДАВЦІ /Íàéá³ëüøà íàö. òîðã³âåëüíà ìåðåæà "ÀÒÁ" / Íàäàºòüñÿ æèòëî. Êîìàíäà ë³äåðà ïðîïîíóº: ñó÷àñíó òà ã³äíó ïëàòíþ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, ðîáîòó ïîðó÷ ç äîìîì. Äîâ³äêè çà òåë.: (044)422-07-50, (095)235-75-97. E-mail: hrkiev@atbmarket.com; hr2kiev@atbmarket.com Тел. (050)3401467

113171020105

ПРОДАВЦІ

/"Ìîá³ëüí³ ô³øêè" / Ìîæíî áåç ÎÐ, 20-27 ëåò. Îáó÷åíèå, êàðüåðíûé ðîñò, äðóæíûé êîëëåêòèâ. Ç\ï 3500 (ñòàâêà + ïðîöåíòû). Òåë.: (044)459-11-11, (096)333-33-33. Çâîíèòü ñ 9.30 äî 18.30. Тел. (095)3333333

/Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / Ìîæëèâî ðîáîòà íà íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)3859556

ПРОДАВЦЫ

ПРОДАВЦІКОНСУЛЬТАНТИ

ПРОДАВЦЫ

Âûêëàäêà òîâàðà - ãàñòðîíîìèÿ, îâîùíîé, ðûáíûé, ìÿñíîé îòäåëû. Ãèáêèé ãðàôèê (âûáîð ðàáî÷èõ äíåé). Ç\ï åæåíåäåëüíî. Òåë.: (093)963-66-55, (097)908-32-22. Тел. 4852248

/Êîìïàí³ÿ "ÀÃÀÒ²Ñ" / ÄÐ íå îáîâ'ÿçêîâèé. Íàâ÷àííÿ â ïðîöåñ³ ðîáîòè. Êàð'ºðíå òà ïðîôåñ³éíå çðîñòàííÿ. Ç\ï â³ä 4100 ãðí (âèïëàòà ùîòèæíåâà). Òåë.: 456-80-63. Тел. (096)7717737

ПРОДАВЦЫ

ПРОДАВЦІ ПРОМОУТЕРИ

707461020101

113211020101

112901010101

ПРОДАВЦЫ /Ñóïåðìàðêåò âêóñà "ÀÌÑÒÎÐ" / Ïëàòèì áîëüøå. Óäîáíûé ãðàôèê. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Æäåì Âàñ ïî àäðåñó: ÒÖ "Ìàðìåëàä", óë. Áîðùàãîâñêàÿ, 154; ÒÖ "Ïîëÿðíûé", óë. Ìàéîðîâà, 2. Çâîíèòå: (044)537-14-00. Тел. (044)3329626

113001020103

11305101

113031020105

709241020101

/Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü êîñìåòèêè / â ìàãàçèíû "BROCARD", "Watsons", "ÊÎÑÌÎ". Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Ç\ï: îò 3000 ãðí. Çâîíèòü: ïí-ïò, 9.00-18.00. Òåë.: (044)496-18-31,(050)338-98-97, (050)382-38-48, (050)380-88-97, (093)537-50-92. Тел. (050)4405631

11325102

/³ää³ë ïàðôóìå𳿠êîìïàí³¿ "Perfums Bar" / ̳ñöå ðîáîòè: ïåðåõ³ä ñò. ì. "Ïàëàö Óêðà¿íà". ÃÐ: 3\3. Ç\ï 3000 ãðí\13 äí³â. Òåë.: (097)016-28-40. Тел. (093)6483602

708781010101

СРОЧНО! НАБОР СОТРУДНИКОВ ñî çíàíèåì àíãëèéñêîãî, ôðàíöóçñêîãî, àðàáñêîãî, êèòàéñêîãî ÿçûêîâ. Òðåáîâàíèÿ: ñàìîñòîÿòåëüíîñòü, öåëåóñòðåìëåííîñòü, ñïîñîáíîñòü ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ. ÂÎ, áàçîâîå çíàíèå ÏÊ. Âûñîêàÿ ç\ï + %. Ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)5063066

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.

708921020000

11301102

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


32

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

11189102

КЛАДОВЩИК /Êðóïíîå ðûáîïåðåðàáàòûâàþùåå Ïð-òèå / Â ñ. Ãîãîëåâ (Áðîâàðñêîé ð-í). Áåñïëàòíûå îáåäû. Ðàçâîçêà îò ñò. ì. "Ëåñíàÿ". Àííà, Тел. (067)9730432

117821020101

КЛАДОВЩИК Ç\ï 3000 ãðí + ïðåìèÿ. (098)070-01-47. Тел. (095)9106107

70869102

Òåë.:

707801070000

КЛАДОВЩИКВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА /×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / ÎÐ îò 1 ãîäà, íàâûêè ðàáîòû íà ïîãðóç÷èêå. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç\ï 3200 ãðí. Тел. 5930472 709021030000

КЛАДОВЩИКИ 70828101

/Êðóïíàÿ ìîñêîâñêàÿ êîìïàíèÿ / íà ñêëàä àâòîçàï÷àñòåé. Ç\ï 35500 ðóá. (èëè 1100$, 9200 ãðí). Âàõòåííûé ìåòîä. Ðàáî÷àÿ âàõòà íå ìåíåå 1 ìåñÿöà. Îáùåæèòèå, 3-ðàçîâîå ïèòàíèå, ñïåöîäåæäà. Òåððèòîðèÿ êîìïàíèè â Ìîñêîâñêîé îáë. Çâîíèòå ïî òåë. â Ìîñêâó: +7(495)660-05-54 (Ìîñêâà), +7(985)762-45-87 (ìîñêîâñêèé ìîá. òåë.). E-mail: ok@avtrk.ru 112611010105

КОМІРНИК

11317102

СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦЬ (æ³í., 19-35 ðîê³â). Çàïðîøóº ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÊÎÑÌÎ". Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Тел. (067)2398152

112711020103

ТОВАРОВЕД / ñåòü ïðîä. ìèíè-ìàðêåòîâ "ÂÅËÈÊÈÉ Â²Ç" / Òåë.: 405-05-83, 405-80-20, 273-20-31. Тел. (063)7811649

117811020105

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ Ç\ï 3000 ãðí. Òåë.: (098)070-01-47. Тел. (095)9106107 707801100000

/Äîøê³ëüíèé çàêëàä N441 / Ðóñàí³âñüêà íàáåðåæíà, 12\3 (Ðóñàí³âêà). Тел. 2951675

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ /Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì ôèëèàëà òîðã. êîìï. / Ç\ï îò 4000 ãðí. Òåë.: 540-4-540, (067)675-27-70. Тел. (050)6276704

000000180015

КОМІРНИК /ÄÍÇ N513 / Òåë.: 526-11-52. Тел. 5264125

707501020102

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

70883101

Ç\ï 4300 ãðí + %. Âîçðàñò 18-40 ëåò, ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Ç\ï åæåäíåâíî. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: 383-12-13, 383-13-10, (098)815-40-02 (ðàáîòîäàòåëü). Тел. (093)7760028

Ç\ï âûñîêàÿ. Òåë.: (063)108-60-90, (099)542-30-76. Тел. (094)9260961 707491070000

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ /Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì ôèëèàëà òîðã. êîìï. / Ç\ï îò 4000 ãðí. Òåë.: 244-95-78, (067)673-97-77. Тел. (093)4891265 707501010102

/Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55. Тел. (095)7180074

708801020107

РАБОТНИКИ НА СКЛАД /Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55. Тел. (095)7180074

708021010101

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

000000180162

РАБОТНИКИ НА СКЛАД

ФАХІВЦЯМ, ЯКИМ ЗА 55

708801030107

Âèäàâíè÷à ô³ðìà ïðîïîíóº ïîñò³éíó ðîáîòó êîíñóëüòàíòîì ïî ðåêëàì³. Íàø³ ïðîïîçèö³¿: ðîáîòà â îô³ñ³ (òåëåôîí, ²íòåðíåò), íàâ÷àííÿ çà ðàõóíîê êîìïàí³¿, ç\ï 2000 ãðí + %. Âèìîãè: áàæàíî åêîíîì³÷íà àáî ãóìàí³òàðíà îñâ³òà, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, áàæàííÿ ïðàöþâàòè ³ çàðîáëÿòè. ÃÐ: ïí-ïò (9.00-18.00). ì. "Øóëÿâñüêà". Òåë.: 453-35-11. Тел. 4533512

110931040101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ЗАВІДУЮЧИЙ ГОСПОДАРСТВОМ /²íñòèòóò íåôðîëî㳿 ÀÌÍ Óêðà¿íè / ͳíà Ñòåïàí³âíà, Тел. 4559379 000000180102

99990504

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.


33

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

11859102

11782102

БАРМЕН /Ðåñòîðàí "Ãðàíä ×åðè" â ã. Âèøíåâîå / Óë. Ñâÿòîøèíñêàÿ, 26. òåë.: 239-05-61, (045)985-63-13, (050)595-12-21. Тел. (095)2721572

708291020106

БАРМЕН

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ЛІФТЕР /Öåíòð. ðàéîííà äèòÿ÷à ïîë³êë³í³êà Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó/ Тел. 5245438

/Áèëüÿðäíûé êëóá "ÒÐÈÓÌÔ" / (á-ð Êîëüöîâà, 14-Ì, ð-í Áîðùàãîâêà). Òåë.: 585-39-78. Тел. (067)5013709

707991010103

БАРМЕН /Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / ñ ÎÐ. Ç\ï äîñòîéíàÿ. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Èðèíà, Тел. (050)3560005

708461020104

БАРМЕН 000000190156

СТОЛЯР ЕЛЕКТРИК

/"Á²ËÜØÎÂÈÊ" / íà áàð. Ñò. ì. "Øóëÿâñêàÿ", óë. Ãåòüìàíà, 6. Òåë.: (067)408-19-89. Тел. 2061323

708581010204

БАРМЕНЫ

/ÄÑ N300 / Òåëåôîí: 534-72-62. Тел. 5304638

/"ÓÐÞÊ" Óçáåêñêàÿ ÷àéõàíà / Òåë.: 235-14-29. Тел. (093)6871414

707961010103

000000190104

БАРМЕНЫ /Â ýëèòíûé ðåñòîðàí / Ç\ï âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Àäðåñ: Ïîäîëüñêèé ð-í, óë. Ëåñîçàùèòíàÿ, 6. Òåë.: 454-27-86. Тел. 4542787

707811010108

КАССИРЫ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АДМИНИСТРАТОР /"ÓÐÞÊ" Óçáåêñêàÿ ÷àéõàíà / Òåë.: 235-14-29. Тел. (093)6871414

707961010101

АДМИНИСТРАТОРЫ /Ðåñòîðàí â öåíòðå ãîðîäà / ñ ÎÐ îò 3-õ ëåò. Óë. Ñàãàéäà÷íîãî, 6-À. Тел. 4250109

709591010102

БАРМЕН /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / Òåë.: (063)220-31-95, Тел. (063)2203194 303961010130

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / ñ ÎÐ. Ç\ï äîñòîéíàÿ. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Èðèíà, Тел. (050)3560005

708461020105

КОНДИТЕР /"ÊÀÐÀÂÀÍ" / ÄÐ îáîâ'ÿçêîâèé. Ìè ãàðàíòóºìî: ïîñò³éíó ðîáîòó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îïëà÷óâàíó â³äïóñòêó, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, êâàðòàëüí³ ïðå쳿. óïåðìàðêåò "Êàðàâàí", âóë. Ëóãîâà, 12, â³ää³ë óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì. Òåë.\ôàêñ: 461-82-14, 461-82-12. Тел. 4618255

113311020105

КОНДИТЕР /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)3859556

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.

113031020114

70781101

70846102

КОНДИТЕРИ

КУХАР

/Íîâèé ìàãàçèí íà Ñîëîì'ÿíö³ / Ñòàá³ëüíà îïëàòà ïðàö³. Ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè. Çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì. Ïðîôåñ³éíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)507-20-96, Тел. (044)5831719

/ÄÑ N644 (âóë. Òóïîëåâà, 28-À)/ Тел. 4003114

111891020111

КУХАР

000000200247

КУХАР /ÄÑ N 280/ Тел. 4126762

/"ÊÀÐÀÂÀÍ" / ÄÐ îáîâ'ÿçêîâèé. Ìè ãàðàíòóºìî: ïîñò³éíó ðîáîòó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îïëà÷óâàíó â³äïóñòêó, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, êâàðòàëüí³ ïðå쳿. óïåðìàðêåò "Êàðàâàí", âóë. Ëóãîâà, 12, â³ää³ë óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì. Òåë.\ôàêñ: 461-82-14, 461-82-12. Тел. 4618255

КУХАР

КУХАР

КУХАР

/ÄÑ N 785/ Тел. 4186031

112701020106

000000200011

КУХАР /ÄÍÇ N 112/ Тел. 4560041

113311020104

/Êàð'ºðà â BILLA! / Ç\ï â³ä 2500 ãðí. Òåë.: (050)443-8210, âóë. Ãîëîñ³¿â., 13à; (050)446-5060, âóë. Ìàëèøêà, 3. Âóë. Ãðèøêà, 3, (050)469-5744; âóë. Ïåòðîïàâ., 2, (050)411-4049; ïð-ò Ìàÿêîâ., 85, (050)310-5596, Áåñàðàá. ïë., 2, (050)359-4433; âóë. Òðîñòÿíåöüêà, 1-À, (050)387-5500; ïð-ò Ïîâ³òðîôëîò., 56-À, (050)417-5060; Ëüâ³âñüêà ïë., 8-Á, (050)387-7867. jobs@billa.ua Тел. 4961745

000000200228

/ÄÑ N 491/ Тел. 5131315

000000200082

000000200236

КУХАР /ÄÑ N 301/ Тел. 5135086

000000200066

КУХАР /ÄÑ N 94 ñàíàòîðíèé Äåñíÿíñüêîãî ð-íó / (âóë. Äðàéçåðà, 30Á). Тел. 5150563

000000200101

КУХАР /ÄÑ N406 êîìï. òèïó äëÿ ä³òåé ç çàõâîð. îðã. òðàâ. / (âóë. Äóá³í³íà, Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í). Тел. 2575263

000000200055

КУХАР /ÄÑ N 111/ Тел. 5154855

/ÄÑ N140 (âóë. Ìèõàéë³âñüêà, 24Â)/ Тел. 2790596

/ÄÍÇ N513 / Òåë.: 526-11-52. Тел. 5264125

КУХАР

КУХАР

КУХАР 000000200248

/ÄÑ N554 Äí³ïðîâñüêîãî ð-íó / Òåë.: 292-80-14. Тел. 2926106

000000200109

КУХАР

000000200160

/ÄÑ N 83 Äåñíÿíñüêîãî ð-íó/ Тел. 5303889 000000200191

000000200254

КУХАР

КУХАР

/ÄÑ N441 (Ðóñàí³âñüêà íàáåðåæíà)/ Тел. 2951675

/Øêîëà-ñàä "Ëþáèñòîê"/ Тел. 5304291 000000200241

000000200051

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


34

ÐÅÑÒÎÐÀÍ. Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×., ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ ОТЕЛЮНАВОДЕТРЕБУЕТСЯ

ØÅÔ-ÏÎÂÀÐ (ÏÎÂÀÐ) Опытработысбан етамиис составлениемменю.Официальное трдостройство.З\пдооворная.

Òåë. : (050)469-20-02 E-mail: shiphotel.bkh@gmail.com 70894102

ОБРОБЛЮВАЧІ РИБИ

ПЕКАР

/ÄÍÇ N125 (ð-í Òðîºùèíà, âóë. Ëàâðóõ³íà, 13-á)/ Тел. 5460611

/Íîâèé ìàãàçèí íà Ñîëîì'ÿíö³ / Ñòàá³ëüíà îïëàòà ïðàö³. Ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè. Çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì. Ïðîôåñ³éíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)507-20-96, Тел. (044)5831719

/Êàð'ºðà â BILLA! / Ç\ï â³ä 2700 ãðí. Òåë.: (050)443-8210, âóë. Ãîëîñ³¿â., 13à; (050)446-5060, âóë. Ìàëèøêà, 3. Âóë. Ãðèøêà, 3, (050)469-5744; âóë. Ïåòðîïàâ., 2, (050)411-4049; ïð-ò Ìàÿêîâ., 85, (050)310-5596, Áåñàðàá. ïë., 2, (050)359-4433; âóë. Òðîñòÿíåöüêà, 1-À, (050)387-5500; ïð-ò Ïîâ³òðîôëîò., 56-À, (050)417-5060; Ëüâ³âñüêà ïë., 8-Á, (050)387-7867. jobs@billa.ua Тел. 4961745

000000200045

КУХАР /ÄÑ N 256 (âóë. Çàñëîíîâà, 10)/ Тел. 5662048

000000200075

11243101

КУХАРІ /Íîâèé ìàãàçèí íà Ñîëîì'ÿíö³ / Ñòàá³ëüíà îïëàòà ïðàö³. Ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè. Çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì. Ïðîôåñ³éíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)507-20-96, Тел. (044)5831719

111891020110

КУХАРІ, ПОМІЧНИКИ КУХАРІВ, КУХОННІ ПРАЦІВНИКИ Îïëàòà ïîãîäèííà. Ç\ï ùîòèæíåâî. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (099)546-68-93, (093)210-82-56. Тел. 3624361

111891020103

ОФИЦИАНТ /Áèëüÿðäíûé êëóá "ÒÐÈÓÌÔ" / (á-ð Êîëüöîâà, 14-Ì, ð-í Áîðùàãîâêà). Òåë.: 585-39-78. Тел. (067)5013709

/"Á²ËÜØÎÂÈÊ" / íà áàð. Ñò. ì. "Øóëÿâñêàÿ", óë. Ãåòüìàíà, 6. Òåë.: (067)408-19-89. Тел. 2061323

/ÄÑ N 280/ Тел. 4126762

ОФИЦИАНТЫ 000000200227

/Äèòÿ÷èé ñàäîê N 545 (âóë. Ãîãîë³âñüêà, 27à)/ Тел. 4865066

000000200048

113001020105

708581010202

ПЕКАРЬ

709291020102

/Ðåñòîðàí "Ãðàíä ×åðè" â ã. Âèøíåâîå / Âîçìîæíî áåç ÎÐ. Óë. Ñâÿòîøèíñêàÿ, 26. òåë.: 239-05-61, (045)985-63-13, (050)595-12-21. Тел. (095)2721572

708291020104

/Íà ïðîèçâîäñòâî / (æåë. ìóæ.). Ç\ï îò 4000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68. Çâîíèòü äî 16.00. Тел. 4927253

КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК

709141010101

/Ðåñòîðàí â öåíòðå ãîðîäà / ñ ÎÐ è áåç ÎÐ. Óë. Ñàãàéäà÷íîãî, 6-À. Тел. 4250109

709591010101

ОФИЦИАНТЫ 000000200192

МАНГАЛЬЩИКИ /Â ýëèòíûé ðåñòîðàí / ÎÐ îò 5 ëåò. Ç\ï âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Àäðåñ: Ïîäîëüñêèé ð-í, óë. Ëåñîçàùèòíàÿ, 6. Òåë.: 454-27-86. Тел. 4542787

707811010103

/"ÓÐÞÊ" Óçáåêñêàÿ ÷àéõàíà / Òåë.: 235-14-29. Тел. (093)6871414

707961010102

ОФИЦИАНТЫ /Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / (íå ñòóäåíòû ñòàöèîíàðà). Ç\ï äîñòîéíàÿ. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Èðèíà, Тел. (050)3560005

708461020103

ОБВАЛЮВАЛЬНИКИ М'ЯСА /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)3859556

113031020109

ОФИЦИАНТЫ /Â ýëèòíûé ðåñòîðàí / Òåë.: (067)445-89-69. Ç\ï âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Àäðåñ: Ïîäîëüñêèé ð-í, óë. Ëåñîçàùèòíàÿ, 6. Òåë.: 454-27-86. Тел. 4542787

707811010102

ОБРОБЛЮВАЧІ М'ЯСА /Íîâèé ìàãàçèí íà Ñîëîì'ÿíö³ / Ñòàá³ëüíà îïëàòà ïðàö³. Ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè. Çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì. Ïðîôåñ³éíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)507-20-96, Тел. (044)5831719

111891020102

/Íîâèé ìàãàçèí íà Ñîëîì'ÿíö³ / Ñòàá³ëüíà îïëàòà ïðàö³. Ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè. Çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì. Ïðîôåñ³éíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)507-20-96, Тел. (044)5831719

ПОВАР

ОФИЦИАНТЫ 000000200171

ПЕКАРІ

111891020109

ОФИЦИАНТЫ Òåë.: 237-90-89. Тел. (063)2379089

КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК

/ÄÑ N 83 Äåñíÿíñüêîãî ð-íó/ Тел. 5303889

/Ñóïåðìàðêåò âêóñà "ÀÌÑÒÎÐ" / Ïëàòèì áîëüøå. Óäîáíûé ãðàôèê. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Æäåì Âàñ ïî àäðåñó: ÒÖ "Ìàðìåëàä", óë. Áîðùàãîâñêàÿ, 154; ÒÖ "Ïîëÿðíûé", óë. Ìàéîðîâà, 2. Çâîíèòå: (044)537-14-00. Тел. (044)3329626

112431010101

КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК

/ÄÑ N 798/ Тел. 5222049

707991010102

ОФИЦИАНТКИ

КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК 70845101

112701020107

ПЕКАРИ

ОФИЦИАНТ

/Àðò-êëóá â öåíòðå ãîðîäà / Ç\ï âûñîêàÿ. Òåë.: (098)316-88-93. Тел. (067)2093790

708931010000

70914101

70796101

КУХАР

ОФИЦИАНТЫ Ç\ï âûñîêàÿ, åæåíåäåëüíî. Æèëüå - áåñïëàòíî. Òåë.: (095)710-33-78, (096)055-77-94. Тел. 2532354

709521010104

/Ðåñòîðàí "Ãðàíä ×åðè" â ã. Âèøíåâîå / Óë. Ñâÿòîøèíñêàÿ, 26. òåë.: 239-05-61, (045)985-63-13, (050)595-12-21. Тел. (095)2721572

708291020105

ПОВАР Ð-í Îáîëîíñêèé, (067)223-75-88; ð-í Èíäóñòðèàëüíîãî ìîñòà, (067)656-60-21; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)238-95-76; ð-í ì. "Ëåñíàÿ", (067)405-53-11; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)658-35-41; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-63-56; ð-í Òðîåùèíà, (063)203-41-10; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)2238194

113391040101

ПОВАР /Áèëüÿðäíûé êëóá "ÒÐÈÓÌÔ" / (á-ð Êîëüöîâà, 14-Ì, ð-í Áîðùàãîâêà). Òåë.: 585-39-78. Тел. (067)5013709

707991010101

ПОВАР â êàôå (ð-í ðûíêà "Þíîñòü"). ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï 3000 ãðí. Тел. (067)7527527

708451010101

ПОВАР /Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Ç\ï äîñòîéíàÿ. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Èðèíà, Тел. (050)3560005

708461020101

70741101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.


35

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

70829102

СУШИСТ ñ ÎÐ. Ç\ï 4000 ãðí. Òåë.: (050)435-99-55. Тел. 2190011

707411010101

СУШИСТ

ПОВАР

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Ç\ï äîñòîéíàÿ. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Èðèíà, Тел. (050)3560005

ãîðÿ÷åãî è õîëîäíîãî ïðîöåññà. Ìîæíî áåç ÎÐ. Òåë.: (067)401-07-12. Тел. 4582381

ФАСОВЩИЦЫ РАЗДЕЛЬЩИЦЫ РЫБЫ

70799101

112531010000

708461020102

/Ðåñòîðàí â öåíòðå ãîðîäà / ñ ÎÐ. Óë. Ñàãàéäà÷íîãî, 6-À. Тел. 4250109

/Ç-ä ïî ïåðåðàáîòêå ðûáû â ã. Âèøíåâîå / (æåí.). Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà äîñòîéíîé ç\ï. Тел. (067)5384498

ПОВАРА

ШЕФКУХАР

/Ñóïåðìàðêåò âêóñà "ÀÌÑÒÎÐ" / Ïëàòèì áîëüøå. Óäîáíûé ãðàôèê. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Æäåì Âàñ ïî àäðåñó: ÒÖ "Ìàðìåëàä", óë. Áîðùàãîâñêàÿ, 154; ÒÖ "Ïîëÿðíûé", óë. Ìàéîðîâà, 2. Çâîíèòå: (044)537-14-00. Тел. (044)3329626

ШЕФПОВАР

ПОВАРА

709591010103

113001020104

ПОВАРА /Â ýëèòíûé ðåñòîðàí / Ç\ï âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Àäðåñ: Ïîäîëüñêèé ð-í, óë. Ëåñîçàùèòíàÿ, 6. Òåë.: 454-27-86. Тел. 4542787

707811010104

ПОВАРА Ç\ï âûñîêàÿ, åæåíåäåëüíî. Æèëüå - áåñïëàòíî. Òåë.: (095)710-33-78, Тел. 2532354, (096)0557794

708151010101

70959101

/ÄÑ N 372/ Тел. 5221887

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

000000200184

АВТОМИЙНИКИ

/Ðåñòîðàí "Ãðàíä ×åðè" â ã. Âèøíåâîå / Óë. Ñâÿòîøèíñêàÿ, 26. òåë.: 239-05-61, (045)985-63-13, (050)595-12-21. Тел. (095)2721572

708291020107

ШЕФПОВАР /Îòåëü íà âîäå / (ïîâàð). Îïûò ðàáîòû ñ áàíêåòàìè è ñ ñîñòàâëåíèåì ìåíþ. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. E-mail: shiphotel.bkh@gmail.com Тел. (050)4692002

708941020101

709521010102

ПОВАРАЗАГОТОВЩИКИ (ðàáîòà â íî÷íûå ñìåíû). Ç\ï äîñòîéíàÿ. Òåë.: (050)435-99-55. Тел. 2190011

707411010102

ПОМІЧНИК КУХАРЯ /ÄÑ N554 Äí³ïðîâñüêîãî ð-íó / Òåë.: 292-80-14. Тел. 2926106

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

708431010101

АВТОМОЙЩИКИ /Àâòîñàëîí "Øîãóí" / Ïàðíè, äåâóøêè æåëàòåëüíî ñ îïûòîì ðàáîòû. Îïëàòà è óñëîâèÿ òðóäà äîñòîéíûå. Òåë.: (044)247-06-72, (044)537-04-57. Þðèé, Тел. (050)3842737

707851010101

АВТОМОЙЩИКИ

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÏÎ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÞ введщюстраховюомпанию "РенессансЛайф".Требования:ВО, 25-50лет,оммниабельность, ативность.З\п2000 рн+%.

000000200083

ПОМІЧНИК КУХАРЯ /ÄÑ N 111/ Тел. 5154855

Òåë.: (067)506-12-18,

/ÄÍÇ N 428/ Тел. 4405588

(098)444-25-00

000000200110

ПОМІЧНИК НА КУХНЮ

70954101

708931030000

/Ñåòü àâòîìîåê / Ìåñòî ðàáîòû: Òðîåùèíà (ð-í Òðîåùèíñêîãî ðûíêà) è ïð-ò Çàáîëîòíîãî. Òåë.: (067)503-11-83, (098)028-64-08. Тел. (067)2095528

Ýêñêëþçèâíûå óñëîâèÿ ðàáîòû, øèêàðíûå óñëîâèÿ äëÿ ðèýëòîðîâ ñ ÎÐ, îáó÷åíèå äëÿ íîâè÷êîâ. Æåëàòåëüíî çíàíèå ÏÊ (ïîëüçîâàòåëü). Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: (099)541-77-97, Тел. (093)6482582, (097)2708017 708421010101

ПОМІЧНИК КУХАРЯ

ijâ÷àòà òà õëîïö³. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Ç\ï 1700 ãðí\òèæäåíü. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Ãðàô³êè ðîáîòè ð³çí³ (ïîäîáîâî, äåíí³, ùîòèæíåâî). Ç\ï ùîòèæíåâî, í³÷í³ âðàíö³. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68, 362-43-61. Тел. (093)2108256

АВТОМОЙЩИКИ

РАБОТА В НЕДВИЖИМОСТИ

000000200255

/ÄÍÇ N 112/ Тел. 4560041

70862101

70792101

000000200087

СТАРШИЕ ПОВАРА /Â ýëèòíûé ðåñòîðàí / Ç\ï âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Àäðåñ: Ïîäîëüñêèé ð-í, óë. Ëåñîçàùèòíàÿ, 6. Òåë.: 454-27-86. Тел. 4542787

ñ ÎÐ (æåëàòåëüíî). Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ. Ð-í ì. "Õàðüêîâñêàÿ", óë. Ðåâóöêîãî, 15. Òåë.: 353-74-94. Тел. (096)6248642

707861010101

АВТОСЛЕСАРИ /Êðóïíàÿ ìîñêîâñêàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï ñäåëüíàÿ äî 60000 ðóá. (èëè 1900$, 15500 ãðí). Âàõòåííûé ìåòîä. Ðàáî÷àÿ âàõòà íå ìåíåå 1 ìåñÿöà. Îáùåæèòèå, 3-ðàçîâîå ïèòàíèå, ñïåöîäåæäà. Òåððèòîðèÿ êîìïàíèè â Ìîñêîâñêîé îáë. Çâîíèòå ïî òåë. â Ìîñêâó: +7(495)660-05-54 (Ìîñêâà), +7(985)762-45-87 (ìîñêîâñêèé ìîá. òåë.). E-mail: ok@avtrk.ru 112611010104

АВТОСЛЕСАРЬ /Êîìïàíèè "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / Ìàêñèì, Тел. (067)7045452

707811010109

112491020401

99991030

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


36

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

11255101

ВОДИТЕЛИ

Требется

ÂÎÄÈÒÅËÜ íà àâòî ôèðìû Возрастот28лет.Прописа: КиевиКиевсаяобл.УдобныйГР. З\пот5200рн.

Òåë.: 599-49-49, 599-40-50,

(067)551-66-96 70754101

АВТОСЛЕСАРЬ 112861020201

АВТОСЛЕСАРЬ /Íà ÑÒÎ "Bosch Ñåðâèñ" / Ð-í ðàáîòû: Ñòîëè÷íîå øîññå. Òåë.: 251-31-19. Тел. (095)2625322

113161010101

70876103

КПШЕУПодольс оо р-натребется:

КПШЕУПодольс оо р-натребется:

ÌÀØÈÍÈÑÒ ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ

ÌÀØÈÍÈÑÒ ÀÂÒÎÃÐÅÉÄÅÐÀ

З\п3500 рн. Ул.Фрнзе,15

З\п3500 рн. Ул.Фрнзе,15

Òåë.: 462-53-75

Òåë.: 462-53-75 11262107

11262108

АВТОЭЛЕКТРИКИ

БУЛЬДОЗЕРИСТ /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 4000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

112551010105

ВОДИТЕЛИ

112491020101

ВОДИТЕЛИ

ВОДИТЕЛИ ñî ñâîèì ëè÷íûì ëåãêîâûì àâòî. Ïîñìåííûé ãðàôèê ðàáîòû. Ç\ï 6000 ãðí â ìåñÿö. Тел. (067)4642564

708711070101

ВОДИТЕЛИ ñî ñâîèì àâòî â òàêñè. 28.12.12 - 1,5 (ïîëóòîðíûå); Íîâûé ãîä - äâîéíûå! Ðàáîòà áåç îáÿçàëîâîê! Áîëüøîå êîëè÷åñòâî çàêàçîâ! Òåë.: 568-05-60. Тел. (063)5680560

ВОДИТЕЛИ /Îõðàííîå Ïð-òèå "Àëüôà-Ùèò" / Êîìàíäèðîâêè. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932 112441020103

ВОДИТЕЛИ /Äëÿ ðàáîòû â òàêñè "ÍÀÇÀÐÈ" / ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì, à òàêæå íà íàøè àâòîìîáèëè. Áåðåì àâòîìîáèëè â àðåíäó. Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Òåë.: (093)356-00-00. Тел. 5357708

ВОДИТЕЛИ /Òàêñè "BEST" / ñî ñâîèìè àâòîìîáèëÿìè. Áåç âñòóïèòåëüíûõ è çàëîãîâûõ. Òåë.: (063)600-13-00, (095)616-17-13. Тел. (063)6001305 707131010101

/ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / ãðóçîâûõ ìàøèí êàò. "Ñ". ÃÐ: ñóòêè\òðîå íà îñåííå-çèìíèé ïåðèîä. Ç\ï 3500 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

ÐÀÁÎÒÀ

ýâàêóàòîðà, ìèêðîàâòîáóñà. Âëàäèñëàâ Тел. (095)2713739

112781010101

/Êîìïàíèè "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / äëÿ ðàáîòû â òàêñè (íà àâòîìîáèëè ôèðìû). Àëåêñåé Âåíèàìèíîâè÷, Тел. (063)5948338

11319102

ВОДИТЕЛИ

707831010101

/Êðóïíàÿ ìîñêîâñêàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï ñäåëüíàÿ äî 60000 ðóá. (èëè 1900$, 15500 ãðí). Âàõòåííûé ìåòîä. Ðàáî÷àÿ âàõòà íå ìåíåå 1 ìåñÿöà. Îáùåæèòèå, 3-ðàçîâîå ïèòàíèå, ñïåöîäåæäà. Òåððèòîðèÿ êîìïàíèè â Ìîñêîâñêîé îáë. Çâîíèòå ïî òåë. â Ìîñêâó: +7(495)660-05-54 (Ìîñêâà), +7(985)762-45-87 (ìîñêîâñêèé ìîá. òåë.). E-mail: ok@avtrk.ru 112611010102

11316101

112731020101

112861020101

11265101

Ìàêñèì, Тел. (067)7045452

äëÿ ðàáîòû â òàêñè (íà àâòîìîáèëè ôèðìû). Àëåêñåé Âåíèàìèíîâè÷, Тел. (063)5948338

112621050101

ВОДИТЕЛИ / òàêñè / ñî ñâîèì àâòî. Íà î÷åíü âûãîäíûõ óñëîâèÿõ. Òåë.: (097)560-61-61, (099)560-61-61. Тел. (093)5477747 707511010101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.


37

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

11273102

11286102

ВОДИТЕЛИ /Êîðîíà-Òàêñè / ñî ñâîèìè àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà, áåç àáîíåíòñêîé ïëàòû. Êîìèññèÿ 10% ÷åðåç òåðìèíàëû. Áåñïëàòíàÿ ÑÒÎ. Тел. (063)4790000

708761030101

ВОДИТЕЛИ /"Æåëòîå òàêñè" / ñî ñâîèìè àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà, áåç àáîíåíòñêîé ïëàòû. Êîìèññèÿ - 6-10% ÷åðåç òåðìèíàëû. Áåñïëàòíàÿ ÑÒÎ. Тел. (063)4710000

11784102

708761040101

ВОДИТЕЛИ /"Òîï òàêñè" / ñî ñâîèìè èíîìàðêàìè. Áåç âñòóïèòåëüíûõ. Áåç îáÿçàëîâîê. 10% êîìèñèè îò ëþáûõ çàêàçîâ. Îïëàòà êîìèñèè ÷åðåç òåðìèíàëû. Àáîíïëàòà: 10 ãðí.\íåäåëÿ. Òåë.: 599-73-69, (093)545-79-79, (097)579-79-79. Тел. (099)4497979

70713101

ВОДИТЕЛИ ЭВАКУАТОРА, МИКРОАВТОБУСА /Êîìïàíèè "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / Âëàäèñëàâ Тел. (095)2713739

112491020301

708791010101

ВОДИТЕЛИ

ВОДИТЕЛЬ

/Íà Ïð-òèå / ñ àâòî íà ãàçó Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: 044-383-72-20, 098-674-61-01, 093-745-55-68, Тел. (099)3291006

/Ñóïåðìàðêåò âêóñà "ÀÌÑÒÎÐ" / Ïëàòèì áîëüøå. Óäîáíûé ãðàôèê. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Æäåì Âàñ ïî àäðåñó: ÒÖ "Ìàðìåëàä", óë. Áîðùàãîâñêàÿ, 154; ÒÖ "Ïîëÿðíûé", óë. Ìàéîðîâà, 2. Çâîíèòå: (044)537-14-00. Тел. (044)3329626

709271020108

113001020106

ВОДИТЕЛИ /Òàêñè "ÑÈÌÊÀ" / ñî ñâîèì àâòî â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Ñâîáîäíûé ãðàôèê, áîëüøîå êîëè÷åñòâî çàêàçîâ, îòëè÷íûå òàðèôû, ðàáîòà íà ìîáèëüíîì òåëåôîíå, ïîìîùü â ëèöåíçèðîâàíèè. Тел. (093)4308173

ВОДИТЕЛЬ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ /ÏÀÎ "ÊÀÒÏ-13054" / ñ ÎÐ. Âîçðàñò 35-45 ëåò. Тел. (050)3341794

117841020101

70840101

ÂÎÄÈÒÅËÈ сосвоимавтовтаси ТАРИФЫ 28.12.12-1,5(полторные) Новыйод-двойные! Работабезобязалово. Большоеоличествозаазов!

Òåë.: 568-05-60, (063)568-05-60 70783101

ТРЕБУЮТСЯ

ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. "Â" íà íàø àâòîìîáèëü З\п 5000-7000 рн. Тел.(063)479-00-00 11326101

70876105

707051010101

ВОДИТЕЛЬ В ОФИС

ВОДИТЕЛИ С АВТОМОБИЛЕМ /"Àâàíãàðä Òàêñè" / Òàðèôû ïîâûñèëè. Íå óñïåâàåì âûâîçèòü çàêàçû. Âñòóïèòåëüíûõ, îáÿçàëîâîê è øòðàôîâ íåò. Ïîëíàÿ ñâîáîäà, ñîâìåñòèòåëüñòâî ïðèâåòñòâóåòñÿ. Äîõîä îò 7000 ãðí. Тел. (063)2067207

/Òàêñè Êèåâ "MAFIA" / íà àâòî ôèðìû. Ç\ï 3500 ãðí. Òåë.: (044)361-02-37. Тел. (044)3604578 709341020102

ВОДИТЕЛЬ КАТ. "В" íà íàø àâòîìîáèëü. Ç\ï 5000-7000 ãðí. Тел. (063)4790000

708371010101

708761050101

Автосалон "Шо н" СРОЧНО треб ются

ÀÂÒÎÌÎÉÙÈÊ

ÀÂÒÎÌÎÉÙÈÊÈ Парни, дев ши желательно с опытом работы. Оплата и словия тр да достойные.

сОР Вр-неОболони З\пстабильная

Òåë.: (044)247-06-72, (044)537-04-57, Юрий (050)384-27-37

Òåë.: 227-54-04, (099)422-28-48

70785101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.

70904101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


38

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

11249102

ВОДИТЕЛЬ НА АВТО ФИРМЫ

ВОДІЇ

Âîçðàñò îò 28 ëåò. Ïðîïèñêà: Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáë. Óäîáíûé ÃÐ. Ç\ï îò 5200 ãðí. Òåë.: 599-49-49, 599-40-50. Тел. (067)5516696

112651010101

ВОДИТЕЛЬИНКАССАТОР 11335102

òðåáóåòñÿ â áàíê. Îïûò ðàáîòû âîäèòåëåì îò 5 ëåò, æåëàòåëüíî â áàíêå. Êèåâñêàÿ ïðîïèñêà îáÿçàòåëüíî. Ç\ï 2300 ãðí. Тел. 4862199 113371010000

ВОДИТЕЛЬ РАЗНОРАБОЧИЙ

113081010104

ВОДІЇ /Ïàí-Òàõ³ / ç âëàñíèì àâòî, áåç çàñòàâè òà âñòóïíèõ âíåñê³â, êîì³ñ³ÿ 5%, îðåíäà àâòîìîá³ëÿ ñêëàäຠâ³ä 90 ãðí\äîáà, 1 äåíü â òèæäåíü áåçêîøòîâíî, äîïîìîãà ó ëåãàë³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ â òàêñ³. Òåë.: (067)407-35-55. Тел. (093)7762750 303971020000

ВОДІЇ АВТОМОБІЛІВ

Ç\ï 4000 ãðí. Ð-í Âèíîãðàäàðÿ. Тел. (050)3317074 70751101

/ÒΠ"ÑÀÍÒÅÕÑÅвÑ" / íà ÊÀÌÀÇ, ÌÀÇ. (áóä³âíèöòâî ³íæåíåðíèõ ìåðåæ). Тел. 4088172

708621010101

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / (MAN òÿãà÷, ÊÐÀÇ, ÌÀÇ). Ç\ï 4000-8000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

112551010103

ВОДІЙ /ÒΠ"Óêðà¿íñüêà ìåòàëóðã³éíà êîìïàí³ÿ" / íà âàíòàæíå àâòî. Ð-í ñò. ì. "Âèäóáè÷³". Ìè ïðîïîíóºìî: ïðàöåâëàøòóâàííÿ çã³äíî ÊÇîÒ, ñîöïàêåò, ñòàá³ëüíà ç\ï, çàáåçïå÷åííÿ ñïåöîäÿãîì. ³òàë³é Ãðèãîðîâè÷, Тел. (067)6277956

ВОДІЇ ТАКСІ

ВОДІЙ

ВОДІЇ ТРОЛЕЙБУСІВ

/ÏÀÒ "²ÍÒÅÐÏÀÉÏ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ. ÂÒÎÐÌÅÒ" / íà âàíòàæíå àâòî. Ð-í ñò. ì. "Êðàñíèé Õóòîð". Ìè ïðîïîíóºìî: ïðàöåâëàøòóâàííÿ çã³äíî ÊÇîÒ, ñîöïàêåò, ñòàá³ëüíà ç\ï, çàáåçïå÷åííÿ ñïåöîäÿãîì. Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷, Тел. (067)2095494

/Òðîëåéáóñíå äåïî N3 / Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåë.: 248-53-67. Тел. (050)3858408

/"Åêîíîì Òàêñ³" / íà íîâ³ àâòîìîá³ë³ ï³äïðèºìñòâà. Äîñâ³ä ðîáîòè, â³ê â³ä 27 ðîê³â. Âèñîêà ç\ï, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Тел. (067)2235117

709451020101

112981010102

70945102

112981020102

ВОДІЙ ЕЛЕКТРОВІЗКА /ÏÀÒ "Ç-ä çàë³çîáåòîí. êîíñòðóêö³é N1" / Ç\ï 3500 ãðí. Ðåæèì ðîáîòè: îäíà çì³ííà, ï'ÿòèäåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 286-64-78. Тел. (067)2471105

112751010104

требется:

КП ШЕУ Подольсоо р-на требется:

ÌÀØÈÍÈÑÒ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ

ÌÀØÈÍÈÑÒ ÒÐÀÊÒÎÐÀ

КПШЕУПодольс оор-на

З\п 3500 рн. Ул. Фр нзе, 15

Òåë.: 462-53-75 11262102

ÐÀÁÎÒÀ

Ç\ï 3200 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15 Òåë.: 462-53-75

ДИСПЕТЧЕР äëÿ ðàáîòû â òàêñè ñ ÎÐ. Íàòàëèÿ Âàñèëüåâíà, Тел. (066)7208000

112731020201

ДИСПЕТЧЕРА äëÿ ðàáîòû â òàêñè 309. Âûñîêàÿ ç\ï. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: (093)762-94-15. Тел. 2201315

709191010101

ВОДІЙ НАВАНТАЖУВАЧА

70871107

707541010101

ЕКСКАВАТОРНИКИ

/ÏÀÒ "²ÍÒÅÐÏÀÉÏ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ. ÂÒÎÐÌÅÒ" / Sinebogen" (íàâ÷àííÿ). Ð-í ñò. ì. "Êðàñíèé Õóòîð". Ìè ïðîïîíóºìî: ïðàöåâëàøòóâàííÿ çã³äíî ÊÇîÒ, ñîöïàêåò, ñòàá³ëüíà ç\ï, çàáåçïå÷åííÿ ñïåöîäÿãîì. Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷, Тел. (067)2095494

112981020104

/ÒΠ"ÑÀÍÒÅÕÑÅвÑ" / íà JCB, ÀÒËÀÑ, Áîðåêñ. (áóä³âíèöòâî ³íæåíåðíèõ ìåðåæ). Тел. 4088172

113081010103

МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА /ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 3500 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375 112621080101

ВОДІЙ ОХОРОННИК

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА

/Îõîðîííà êîìïàí³ÿ "À1" / Ãðàô³ê ðîáîòè: ð³çíèé (â ò.÷. âàõòà). Ç\ï çà ñï³âáåñ³äîþ. Òåë.: (067)296-21-62, (044)481-00-18, (050)389-33-85. Тел. (093)3886964

/Äîðîæíî-ñòðîèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ / (CAT D5G). ÎÐ. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (050)462-73-76, 240-73-76. Тел. 5745836

112821020102

111291020104

11262103

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.


39

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

11261101

МАШИНИСТ МИНИПОГРУЗЧИКА

11298101

МЕХАНИЗАТОРЫ

/Äîðîæíî-ñòðîèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ / (DOOSAN SSL-450). ÎÐ. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (050)462-73-76, 240-73-76. Тел. 5745836

111291020102

МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА /ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 3500 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

112621070101

МАШИНИСТ ТРАКТОРА /ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 3200 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

112621030101

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА /ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 3500 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

112621020101

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА /Äîðîæíî-ñòðîèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ / (JCB 3CX, CAT428E). ÎÐ. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (050)462-73-76, 240-73-76. Тел. 5745836

111291020103

МАШИНІСТ БЕТОНОНАСОСУ /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 4000-4500 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

112551010104

МАШИНІСТИ /Ïðîâ³äíà áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ / àâòîâèøêè òà àâòîã³äðîï³ä³éìà÷à. Äëÿ ðîáîòè íà îá'ºêòàõ áóä³âíèöòâà â ì. Êèºâ³ òà ³íøèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè. Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ç\ï âèñîêà òà â÷àñíî. Êîíòàêòíà îñîáà: Ñåðã³é ³êòîðîâè÷, Тел. (050)3828929

113191020102

МАШИНІСТИ БУРОВИХ УСТАНОВОК

/ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / äîðîæíîé òåõíèêè. Ç\ï 3500 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

112621040101

МИЙНИКИ АВТО /Íà àâòîìèéêó / ³ê â³ä 18 äî 30 ðîê³â. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. ˳âèé áåðåã. Ç\ï â³ä 3000 ãðí + ïðåì³ÿ. Íàäàºìî æèòëî. Тел. 5928020

705181010101

МОТОРИСТЫДИЗЕЛИСТЫ /Êðóïíàÿ ìîñêîâñêàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï ñäåëüíàÿ äî 60000 ðóá. (èëè 1900$, 15500 ãðí). Âàõòåííûé ìåòîä. Ðàáî÷àÿ âàõòà íå ìåíåå 1 ìåñÿöà. Îáùåæèòèå, 3-ðàçîâîå ïèòàíèå, ñïåöîäåæäà. Òåððèòîðèÿ êîìïàíèè â Ìîñêîâñêîé îáë. Çâîíèòå ïî òåë. â Ìîñêâó: +7(495)660-05-54 (Ìîñêâà), +7(985)762-45-87 (ìîñêîâñêèé ìîá. òåë.). E-mail: ok@avtrk.ru è ìû ñ âàìè ñâÿæåìñÿ. 112611010103

ОПЕРАТОР АЗС /̳æíàðîäíà íàôòîãàçîâà êîìïàí³ÿ "ÒÍÊ" / ×îëîâ³êè òà æ³íêè â³ä 18 ðîê³â. Ìè ïðîïîíóºìî: êîíêóðåíòíó ç\ï, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ, ñîö³àëüí³ ãàðàíò³¿, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, ìîæëèâ³ñòü ïðàöþâàòè â ðàéîí³ ïðîæèâàííÿ. Êîíòàêòè: (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66. Тел. (044)5421771

11129102

70879101

113351020102

ОПЕРАТОР МИЙКИ /̳æíàðîäíà íàôòîãàçîâà êîìïàí³ÿ "ÒÍÊ" / ×îëîâ³êè òà æ³íêè â³ä 18 ðîê³â. Ìè ïðîïîíóºìî: êîíêóðåíòíó ç\ï, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ, ñîö³àëüí³ ãàðàíò³¿, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, ìîæëèâ³ñòü ïðàöþâàòè â ðàéîí³ ïðîæèâàííÿ. Êîíòàêòè: (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66. Тел. (044)5421771 113351020101

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 5000-6000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

112551010102

ОПЕРАТОРИ АЗС Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Áàæàíî ÷îë. äî 45 ðîê³â. ÃÐ: äîáà\äâ³. Тел. (050)3319411 112541010101

МАШИНІСТИ ЕКСКАВАТОРА ЕО2628 /Ïðîâ³äíà áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ / Äëÿ ðîáîòè íà îá'ºêòàõ áóä³âíèöòâà â ì. Êèºâ³ òà ³íøèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè. Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ç\ï âèñîêà òà â÷àñíî. Êîíòàêòíà îñîáà: Ñåðã³é ³êòîðîâè÷, Тел. (050)3828929

ПРАЦІВНИКИ АВТОЗАПРАВОК ÃÐ ð³çí³. Îïëàòà + ÷àéîâ³. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68, 362-43-61. Тел. (093)2108256

113191020101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.

708931040000

70876104

КПШЕУПодольс оор-на требются:

КПШЕУПодольс оор-на требются:

ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐÛ äîðîæíîé òåõíèêè

ãðóçîâûõ ìàøèí êàò. "Ñ"

З\п3500рн. Ул.Фрнзе,15 Тел.: 462-53-75

ÂÎÄÈÒÅËÈ

ГР:ст и\троенаосеннезимнийпериод.З\п3500рн. Ул.Фрнзе,15.

Òåë.: 462-53-75 11262104

11262105

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


40

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ГАЗОЕЛЕКТРОЗВАРНИК /ÊÏ "ÆÅÎ-109" Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / (4-5 ðîçðÿä). Тел. 5263747

000000230117

ГАЗОРІЗАЛЬНИК /ÏÀÒ "²ÍÒÅÐÏÀÉÏ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ. ÂÒÎÐÌÅÒ" / Ð-í ñò. ì. "Êðàñíèé Õóòîð". Ìè ïðîïîíóºìî: ïðàöåâëàøòóâàííÿ çã³äíî ÊÇîÒ, ñîöïàêåò, ñòàá³ëüíà ç\ï, çàáåçïå÷åííÿ ñïåöîäÿãîì. Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷, Тел. (067)2095494

112981020101

ЕЛЕКТРИК 20698103

/Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N9 Ïîä³ëüñüêîãî ð-íó/ Тел. 4681136

000000230036

ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК /Òðîëåéáóñíå äåïî N3 / Ç\ï â³ä 2000 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåë.: 248-53-67. Тел. (050)3858408

707541010105

11278101

ЕЛЕКТРО ГАЗОЗВАРНИК /ÊÏ ÐÅÎ-5/ Тел. 4079240

11242101

000000230059

МОДЕЛЬНИК ВИПЛАВНИХ МОДЕЛЕЙ

000000230001

/ÏðÀÒ "Âèøí³â. ëèâàðíî-êîâàëüñêèé ç-ä" / ì. Âèøíåâå, âóë. Ëîìîíîñîâà, 1. Òåë.: (045)985-23-22. Тел. (097)5759732

ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК /ÊÏ "Æèòëîñåðâ³ñ"/ Тел. 4267706

ЕЛЕКТРОЗВАРНИКИ /ÓÂÒÊ ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò" N4 / Òåë.: 430-60-86. Тел. 4302179

111691010101

112421010103

МОНТАЖНИКИ М\П КОНСТРУКЦИЙ ñ ÎÐ. Òåë.: (098)070-01-47. Тел. (095)9106107 707801030000

ЕЛЕКТРОЗВАРНИКИ /ÒΠ"ÑÀÍÒÅÕÑÅвÑ" / (áóä³âíèöòâî ³íæåíåðíèõ ìåðåæ). Тел. 4088172

113081010105

ЕЛЕКТРОМОНТЕР 70786101

ПРЕСУВАЛЬНИК /ÏÀÒ "²ÍÒÅÐÏÀÉÏ ÄͲÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÜÊ. ÂÒÎÐÌÅÒ" / ìåòàëîáðóõòó (íàâ÷àííÿ). Ð-í ñò. ì. "Êðàñíèé Õóòîð". Ìè ïðîïîíóºìî: ïðàöåâëàøòóâàííÿ çã³äíî ÊÇîÒ, ñîöïàêåò, ñòàá³ëüíà ç\ï, çàáåçïå÷åííÿ ñïåöîäÿãîì.Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷, Тел. (067)2095494

112981020103

70837101

ÎÏÅÐÀÒÎÐÈ ÀÇÑ МожливобезДР. Бажано чол.до45роів. ГР:доба\дві.

/Ñëóæáà êî볿 ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" / Ç\ï 3000 ãðí. Îëåíà, Тел. 2916839

/ÊÏ "Æèòëîñåðâ³ñ"/ Тел. 4267706

11254101

206981030107

000000230006

ЗАМЕРЩИК М\П ОКОН

000000220004

УЧНІ ВОДІЇВ ТРОЛЕЙБУСІВ /Òðîëåéáóñíå äåïî N3 / Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåë.: 248-53-67. Тел. (050)3858408

707541010103

ЭКСПЕДИТОРЫ

Ç\ï îò 1200 ãðí â íåäåëþ. Òåë.: (098)070-01-47. Тел. (095)9106107

Ç\ï âûñîêàÿ. Òåë.: (063)108-60-90, Тел. (099)5423076, (096)5645917 707491040000

ЭКСПЕДИТОРЫ Ç\ï 3000 ãðí + %. Òåë.: (098)070-01-47. Тел. (095)9106107 707801050000

ÐÀÁÎÒÀ

ÑÒÎËßÐÛ сОР. Оплатавысоая. Тел.:(097)128-76-62, 539-33-44

707911010102

НАЛАДЧИК /Â ïðîèçâîäñòâåííóþ êîìïàíèþ / ðàäèîýëåêòðîííîé àïïàðàòóðû è ïðèáîðîâ (ñáîðêà, ðåìîíò, íàëàäêà èìïóëüñíûõ áëîêîâ ïèòàíèÿ, èíâåðòîðîâ). Ôàêñ\ Тел. (044)4677788

ОПЕРАТОРИ ЛІНІЇ

МАШИНІСТ КРАНА

/Ñâ³ò ñîëîäîù³â / Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ñîöïàêåò. Ñòàá³ëüíà ç\ï. Àäðåñà: âóë. Ïøåíè÷íà, 8, ð-í Áîðùàã³âêà. Òåë.: 407-09-27, 407-09-28. Тел. 4070939

/ÓÂÒÊ ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò" N4 / Òåë.: 430-60-86. Тел. 4302179

ПЛАВИЛЬНИК МЕТАЛІВ ТА СПЛАВІВ

МАШИНІСТИ МОСТОВИХ, КОЗЛОВИХ КРАНІВ

/ÏðÀÒ "Âèøí³â. ëèâàðíî-êîâàëüñêèé ç-ä" / ì. Âèøíåâå, âóë. Ëîìîíîñîâà, 1. Òåë.: (045)985-23-22. Тел. (097)5759732

111691010105

Напостояннюработ требются:

/Íà ïîñò³éíó ðîáîòó â ì. Êèºâ³ / Ìîëîä³ åíåðã³éí³ ëþäè, â³êîì 18-27 ðîê³â. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: (050)181-45-37, (067)657-67-37. Тел. (044)3838943

113431010102

707801040000

ТРАКТОРИСТ /ÊÏ "Æèòëîñåðâ³ñ"/ Тел. 4267706

112421010101

ЕЛЕКТРОМОНТЕР

Òåë.:(050)331-94-11

ТРАКТОРИСТ

/ÏðÀÒ "Âèøí³â. ëèâàðíî-êîâàëüñêèé çä" / ì. Âèøíåâå, âóë. Ëîìîíîñîâà, 1. Òåë.: (045)985-23-22. Тел. (097)5759732

МОНТАЖНИКИ МІЖКІМНАТНИХ ДВЕРЕЙ

111391010103

112421010102

/ÏÀÒ "Ç-ä çàë³çîáåòîí. êîíñòðóêö³é N1" / Ç\ï 4000-4500 ãðí. Ðåæèì ðîáîòè: îäíà çì³ííà, ï'ÿòèäåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 286-64-78. Тел. (067)2471105

112751010103

ПОМІЧНИК МАШИНІСТА ЕКСТРУДЕРА /ÒΠ"ÓͲ-ÏÀÊ" / Ïðîâîäèìî íàâ÷àííÿ. Òåë.: (050)543-94-16. Тел. (098)4790420

112881020102

70756101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.


41

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

11288102

11275101

РАБОЧИЕ ПО ОБШИВКЕ, СВАРКЕ БАЛКОНОВ Òåë.: (098)070-01-47. Тел. (095)9106107 707801060000

РАДИОМОНТАЖНИКНАЛАДЧИК /Â ïðîèçâîäñòâåííóþ êîìïàíèþ / (ñáîðêà, ðåìîíò, íàëàäêà èìïóëüñíûõ áëîêîâ ïèòàíèÿ, èíâåðòîðîâ). Ôàêñ\ Тел. (044)4677788

113431010103

СВАРЩИК /Ç-ä ïî ïåðåðàáîòêå ðûáû â ã. Âèøíåâîå / Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà äîñòîéíîé ç\ï. Тел. (067)5384498

708151010105

СВАРЩИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà (050)546-50-58. Тел. (098)3524683

/

Òåë.:

СЛЮСАРРЕМОНТНИК /ÏðÀÒ "Âèøí³â. ëèâàðíî-êîâàëüñêèé çä" / ì. Âèøíåâå, âóë. Ëîìîíîñîâà, 1. Òåë.: (045)985-23-22. Тел. (097)5759732

112421010105

СЛЮСАРРЕМОНТНИК /ÏÀÒ "Ç-ä çàë³çîáåòîí. êîíñòðóêö³é N1" / Ç\ï 3500-4000 ãðí. Ðåæèì ðîáîòè: îäíà çì³ííà, ï'ÿòèäåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 286-64-78. Тел. (067)2471105

70956101

112751010105

СЛЮСАРСАНТЕХНІК /Òðîëåéáóñíå äåïî N3 / Ç\ï 2000 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåë.: 248-53-67. Тел. (050)3858408

707541010104

СЛЮСАРСАНТЕХНІК 707481010104

СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК /×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / ÎÐ. ÃÐ: 8.00-17.00. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç\ï 3000 ãðí. Тел. 5930472 709021020000

СЛЕСАРЬСБОРЩИК

/ÊÏ "Æèòëîñåðâ³ñ"/ Тел. 4267706

000000230002

СЛЮСАРСАНТЕХНІК /ÊÏ "ÆÅÎ-109" Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Íà êîæåí äåíü ç 8.00 äî 17.00. Тел. 5263747

000000230118

/Â ïðîèçâîäñòâåííóþ êîìïàíèþ / ðàäèîýëåêòðîííîé àïïàðàòóðû è ïðèáîðîâ (ñáîðêà, ðåìîíò èìïóëüñíûõ áëîêîâ ïèòàíèÿ, èíâåðòîðîâ). Ôàêñ\ Тел. (044)4677788

113431010104

СЛЕСАРЯСАНТЕХНИКИ /ÇÀÎ "ÝÏÎÑ" / Æåëàòåëüíî ñ íåîêîí÷åííûì ÂÎ. E-mail: epos@list.ru, ßêîâ Ôåäîðîâè÷ Тел. (067)3463987

СЛЮСАРІ /ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" / ç ðåìîíòó ðóõîìîãî ñêëàäó (òðîëåéáóñè). (ì. Êè¿â, âóë. Äîâæåíêà, 7), Тел. 4542331

СТОЛЯР

/ÎÎÎ "ÀÊÐÎÍ" / 5 ðàçðÿäà. Ç\ï îò 3000 ãðí. Êîíòàêòíûé òåë.: 417-57-95. Èðèíà Âàëåíòèíîâíà, Тел. (067)5011694

/ÓÂÒÊ ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò" N4 / Òåë.: 430-60-86. Тел. 4302179

ФОРМУВАЛЬНИКИ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ

709561010101

111691010106

707111020102

СЛЮСАРНАЛАГОДЖУВАЛЬНИК /ÓÂÒÊ ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò" N4 / Òåë.: 430-60-86. Тел. 4302179

111691010102

СЛЮСАРРЕМОНТНИК /ÓÂÒÊ ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò" N4 / Òåë.: 430-60-86. Тел. 4302179

11298102

ТОКАРИ

СТОЛЯРЫ ñ ÎÐ. Îïëàòà (097)128-76-62. Тел. 5393344

âûñîêàÿ.

Òåë.: 707561010101

/ÏðÀÒ "Âèøí³â. ëèâàðíî-êîâàëüñêèé çä" / ì. Âèøíåâå, âóë. Ëîìîíîñîâà, 1. Òåë.: (045)985-23-22. Тел. (097)5759732

111691010103

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.

112421010104

/ÊÏ "Æèòëîñåðâ³ñ"/ Тел. 4267706

000000230003

113221010101

ЭЛЕКТРИК КИПИА

/ÏÀÒ "Ç-ä çàë³çîáåòîí. êîíñòðóêö³é N1" / Ç\ï â³ä 4000 äî 5500 ãðí. Ðåæèì ðîáîòè: îäíà çì³ííà, ï'ÿòèäåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 286-64-78. Тел. (067)2471105

/Ç-ä ïî ïåðåðàáîòêå ðûáû â ã. Âèøíåâîå / Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà äîñòîéíîé ç\ï. Тел. (067)5384498

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК

ЭЛЕКТРО ГАЗОСВАРЩИК

/ÓÂÒÊ ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò" N4 / Òåë.: 430-60-86. Тел. 4302179

/ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 3000 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

112751010101

ТЕРМІСТ

ЧИСТИЛЬНИК ВЕНТ. КАНАЛІВ

111691010104

708151010106

112621060101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


42

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АРМАТУРНИКИ /Ïðîâ³äíà áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ / 3-5 ð. Äëÿ ðîáîòè íà îá'ºêòàõ áóä³âíèöòâà â ì. Êèºâ³ òà ³íøèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè. Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ç\ï âèñîêà òà â÷àñíî. Êîíòàêòíà îñîáà: ªâãåí³é Âîëîäèìèðîâè÷, Тел. (093)5005500

113191010101

АРМАТУРЩИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà (050)546-50-58. Тел. (098)3524683

/

Òåë.: 707481010101

АСФАЛЬТИРОВЩИКИ 11169101

/ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 3200 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

11228101

112621010101

БЕТОНЩИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà (050)546-50-58. Тел. (098)3524683

/

Òåë.: 707481010102

БЕТОНЯРІ /Ïðîâ³äíà áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ / 3-5 ð. Äëÿ ðîáîòè íà îá'ºêòàõ áóä³âíèöòâà â ì. Êèºâ³ òà ³íøèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè. Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ç\ï âèñîêà òà â÷àñíî. Êîíòàêòíà îñîáà: ªâãåí³é Âîëîäèìèðîâè÷, Тел. (093)5005500

113191010102

БУДІВЕЛЬНИКИ РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Тел. 3624361 708931020000

11322101

КПШЕУПодольс оор-на требется:

ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊ

БУРИЛЬНИКИ

70847102

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 4000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

112551010101

ВИКОНРОБИ /ÒΠ"ÑÀÍÒÅÕÑÅвÑ" / (áóä³âíèöòâî ³íæåíåðíèõ ìåðåæ). Тел. 4088172

Ç\ï 3000 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15 Òåë.: 462-53-75

/ÊÏ ÐÅÎ-5/ Тел. 4079240

ПЛИТОЧНИКИОТДЕЛОЧНИКИ 000000240062

МАЛЯРЫ

ПОКРІВЕЛЬНИК

ЕЛЕКТРОЗВАРНИКИ

МАСТЕРПРОРАБ

/ÊÏ ÐÅÎ-5/ Тел. 4079240

äëÿ ìîíòàæó çîâí³øí³õ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç\ï äîãîâ³ðíà. Тел. 3716500

/Äîðîæíî-ñòðîèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ / äîðîæíûõ ðàáîò. ÎÐ. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (050)462-73-76, 240-73-76. Тел. 5745836

112281010103

709521010103

111291020101

ЗАМЕРЩИК М\П /Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55. Тел. (095)7180074

МОНТАЖНИКИ ñ íàëè÷èåì àâòîìîáèëÿ. Ç\ï îò 10000 ãðí. Òåë.: 542-05-94, (063)108-60-90. Тел. (096)5645917 707491010000

708801020104

МОНТАЖНИКИ

ЗАМЕРЩИК М\П /Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55. Тел. (095)7180074

708801030104

/Íà Ïð-òèå / ñ àâòî è èíñòðóìåíòîì Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: 044-383-72-20, 098-674-61-01, 093-745-55-68, Тел. (099)3291006

709271020107

ЗАМЕРЩИКИ /Íà Ïð-òèå / Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: 044-383-72-20, 098-674-61-01, 093-745-55-68, Тел. (099)3291006

709271020104

КАМЕНЩИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà / Òåë.: (050)546-50-58. Тел. (098)3524683 70748101

ÐÀÁÎÒÀ

Îò 30000 ðóá. + ïðîæèâàíèå. Ðàáîòà â Ìîñêâå, Ìîñêîâñêîé îáë. Òåë.: 8(926)012-20-33 (ñ 10.00 äî 21.00 ïí-âñ); 8(499)343-06-25 (ñ 10.00 äî 18.00 ïí-ïò). E-mail: 7992216@mail.ru

Æèëüå - áåñïëàòíî. Òåë.: (095)710-33-78, (096)055-77-94. Тел. 2532354

113081010106

11262106

МАЛЯР

707481010103

МУЛЯР /ÊÏ ÐÅÎ-5/ Тел. 4079240

113241010000

000000240063

ПОКРІВЕЛЬНИК /ÊÏ "Æèòëîñåðâ³ñ"/ Тел. 4267706

000000240005

СЛЮСАРІСАНТЕХНІКИ Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç\ï äîãîâ³ðíà. Тел. 3716500

112281010102

СТОЛЯРИ БУДІВЕЛЬНІ /Ïðîâ³äíà áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ / 3-5 ð. Äëÿ ðîáîòè íà îá'ºêòàõ áóä³âíèöòâà â ì. Êèºâ³ òà ³íøèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè. Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ç\ï âèñîêà òà â÷àñíî. Êîíòàêòíà îñîáà: ªâãåí³é Âîëîäèìèðîâè÷, Тел. (093)5005500 113191010104

000000240060

МУЛЯРИ /Ïðîâ³äíà áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ / 3-5 ð. Äëÿ ðîáîòè íà îá'ºêòàõ áóä³âíèöòâà â ì. Êèºâ³ òà ³íøèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè. Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ç\ï âèñîêà òà â÷àñíî. Êîíòàêòíà îñîáà: ªâãåí³é Âîëîäèìèðîâè÷, Тел. (093)5005500 113191010103

КПШЕУПодольс оор-на требются:

ÀÑÔÀËÜÒÈÐÎÂÙÈÊÈ З\п3200рн. Ул.Фр нзе,15

Òåë.462-53-75 11262101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.


43

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ПОРТНАЯ / ìèíè-àòåëüå / ïî ðåìîíòó îäåæäû. Õîðîøåå êà÷åñòâî, âûñîêàÿ ñêîðîñòü, æåëàíèå îáó÷àòüñÿ. Ìåñòîíàõîæäåíèå: ì. "Îñîêîðêè", ì. "Ïîçíÿêè". Ç\ï ñäåëüíàÿ, îò 4000 ãðí. Òàòüÿíà, Тел. (098)2212279

708911010101

ПРОДАВЕЦ КОНСУЛЬТАНТ

11308101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 11 ВАНТАЖНИКІВ

/Ìàãàçèí "Singer" / Òðåáîâàíèÿ: íàâûêè øèòüÿ, ãðàìîòíàÿ ðå÷ü, îòâåòñòâåííîñòü. ÃÐ: ïîíåäåëüíî (ñ 10.00 äî 19.00). Ç\ï îò 2300 ãðí (ñòàâêà + %). Ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (097)9950054 709361010101

/Íà ϳä-âî / ³ä 135 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî. Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00, êð³ì íåä³ë³. Ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè" (âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64), (063)876-66-52. Тел. (068)5302620

708691020103

ШВЕЯ /Â ìèíè-àòåëüå ïî ðåìîíòó è ïîøèâó îäåæäû / (ïîðòíîé) ñ îïûòîì ðàáîòû. Ðàéîí: Ëåâûé áåðåã. Òåë.: (095)274-09-55. Тел. (097)5225969 707761010101

11 ПАКУВАЛЬНИКІВ /Íà ϳä-âî / 100 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî. Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00, êð³ì íåä³ë³. Ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè" (âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64), (063)876-66-52. Тел. (068)5302620

708691020104

2 УЧЕНИКА íà ñáîðêó êîìïüþòåðîâ, ñåðâèñ è ðåìîíò íîóòáóêîâ. Òåë.: 233-02-91. Тел. (098)9060525

708391010101

11319101

Фирменапостояннюработ требются

ÏÎÐÒÍÛÅ ХОРОШИЕУСЛОВИЯРАБОТЫ. Официальноетрдостройство. 2мин.отст.м."Лыбидс*ая"

Òåë.: 501-02-91, (050)676-13-80, (098)277-24-22 11138102

АВТОМОЙЩИК ñ ÎÐ. Â ð-íå Îáîëîíè. Ç\ï ñòàáèëüíàÿ. Òåë.: 227-54-04. Тел. (099)4222848

709041010101

ВАНТАЖНИК /ÓÂÒÊ ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò" N4 / Òåë.: 430-60-86. Тел. 4302179

111691010107

ВАНТАЖНИК

70797101

/"ѲËÜÏÎ" / Öåíòð, (067)223-81-94, 206-53-24; ð-í Îñîêîðêè, 393-19-23, (063)203-43-30; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)238-95-76; ð-í ì. "Äàðíèöÿ", (067)444-01-97; ð-í Áîðùàã³âêà, (067)223-81-90; ð-í ì. "Ïîçíÿêè", (067)547-10-63; ð-í Òðîºùèíà, (067)223-81-77; ð-í ñò. ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", Тел. (067)2237588

113391030105

ВАНТАЖНИКИ /Íîâèé ìàãàçèí íà Ñîëîì'ÿíö³ / Ñòàá³ëüíà îïëàòà ïðàö³. Ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè. Çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì. Ïðîôåñ³éíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)507-20-96, Тел. (044)5831719 111891020105

ВАНТАЖНИКИ /Íàéá³ëüøà íàö. òîðã³âåëüíà ìåðåæà "ÀÒÁ" / Íàäàºòüñÿ æèòëî. Êîìàíäà ë³äåðà ïðîïîíóº: ñó÷àñíó òà ã³äíó ïëàòíþ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, ðîáîòó ïîðó÷ ç äîìîì. Äîâ³äêè çà òåë.: (044)422-07-50, (095)235-75-97. E-mail: hrkiev@atbmarket.com; hr2kiev@atbmarket.com Тел. (050)3401467 113171020106

30396101

ВАНТАЖНИКИ /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)3859556

113031020113

ВАРТІВНИК /ÄÍÇ N 340 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó/ Тел. 2574148

000000270164

ВНИМАНИЕ! Äåëîâîå ïðåäëîæåíèå äëÿ óñòàâøèõ èñêàòü ïåðñïåêòèâíóþ ðàáîòó. Òðåáîâàíèÿ: âîçðàñò îò 20 äî 55 ëåò. Òåë.: (093)021-61-98. 707181010101

ГАРДЕРОБЩИК /Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé DeLuxe" / íà êèíîòåàòð. Òåë.: 232-55-41. Тел. (063)2325541

708561010110

ГАРДЕРОБЩИКИ /"Á²ËÜØÎÂÈÊ" / íà êèíîòåàòð. Ñò. ì. "Øóëÿâñêàÿ", óë. Ãåòüìàíà, 6. Тел. (063)2330140

708581010110

ГРУЗЧИК /Ôèðìà äèñòðèá. àëê. è áåçàëê. ïðîäóêöèè / áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Ìåñòî ðàáîòû: Ëåâûé áåðåã, ð-í "Äàðûíêà". Òåë.: 586-51-24. Äìèòðèé Ïàâëîâè÷, Тел. (050)4146405

113231010101

ГРУЗЧИК /"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / Ìóæ. äî 45 ëåò. ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

707841030103

ГРУЗЧИК /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ (Ëåâûé è Ïðàâûé áåðåã), ã. Áó÷à. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Тел. (067)5478668

112721010106

99992031

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


44

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

70784103

ГРУЗЧИКИ

ДВІРНИК

Ð-í Îáîëîíñêèé, (067)223-75-88; ð-í Èíäóñòðèàëüíîãî ìîñòà, (067)656-60-21; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)238-95-76; ð-í ì. "Ëåñíàÿ", (067)405-53-11; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)658-35-41; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-63-56; ð-í Òðîåùèíà, (063)203-41-10; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)2238194

/ÊÏ ÐÅÎ-5/ Тел. 4079240

ДВІРНИК

ГРУЗЧИКИ

/ÄÑ N 280/ Тел. 4126762

113391040108

/ ñåòü ïðîä. ìèíè-ìàðêåòîâ "ÂÅËÈÊÈÉ Â²Ç" / Òåë.: 405-05-83, 405-80-20, 273-20-31. Тел. (063)7811649

117811020104

ГРУЗЧИКИ Ç\ï âûñîêàÿ. Òåë.: (099)542-30-76, (094)926-09-61. Тел. 5420594

/ÄÑ N614/ Тел. 4124325

000000270145

/Íà Ïð-òèå / Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: 044-383-72-20, 098-674-61-01, 093-745-55-68, Тел. (099)3291006

709271020101

ГРУЗЧИКИ Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Ç\ï 800-1200 ãðí â íåäåëþ. Òåë.: (098)070-01-47. Тел. (095)9106107 707801010000

ГРУЗЧИКИ /Ç-ä ïî ïåðåðàáîòêå ðûáû â ã. Âèøíåâîå / Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà äîñòîéíîé ç\ï. Тел. (067)5384498

708151010103

ДВОРНИК /

Òåë.:

000000270229

ДВІРНИК /ÄÍÇ N 134/ Тел. 4248282

000000270085

ДВІРНИК /ÊÏ "Æèòëîñåðâ³ñ"/ Тел. 4267706

000000270009

/ÄÑ N 491/ Тел. 5131315

000000270237

ДВІРНИК /ÄÑ N 301/ Тел. 5135086

000000270067

ДВІРНИК /ÄÑ N27 Äåñíÿíñüêîãî ð-íó/ Тел. 5189770

000000270143

ДВІРНИК /Øêîëà-ñàä "ijàìàíò" Äåñíÿíñüêîãî ð-íó / Òåë.: 530-42-50. Тел. 5303400

000000270097

ДВІРНИК /ÄÑ N 256 (âóë. Çàñëîíîâà, 10)/ Тел. 5662048

/ÄÍÇ N 132 / Îêëàä 3000 ãðí. Тел. 5729035

000000270071

ДВІРНИК /ÄÑ N 261 (âóë. Áàæîâà, 6à)/ Тел. 2920032 000000270124

ÐÀÁÎÒÀ

/ ëîìáàðä "ÓÊÐÀ¯ÍÀ" / Ìóæ. äî 45 ëåò, ÎÐ îò 3-õ ëåò. Ç\ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Çíàíèå òåõíèêè áåçîïàñíîñòè, ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, çíàíèå îñíîâ ñòðîèòåëüñòâà, óìåíèå ïðîâîäèòü ìåëêèé ðåìîíò. Íàëè÷èå äîïóñêà íà ðàáîòó ñ ýëåêòðèêîé, îòîïëåíèåì. Óìåíèå âåñòè ó÷åò è âûäà÷ó ÒÌÖ. Êèåâñêàÿ ðåãèñòðàöèÿ. Тел. 4903131

112571010104

000000270246

000000270133

ДЕВУШКИ ДО 27 ЛЕТ /ÒÌ "ÁËÈÍÎÊ" / äëÿ âûïåêàíèÿ è ðåàëèçàöèè áëèíîâ ñ íà÷èíêàìè. ÎÐ íå îáÿçàòåëåí. Îáó÷åíèå ãàðàíòèðóåì. Ç\ï ñäåëüíàÿ. Ëåâûé áåðåã. Òåë.: 564-41-12. Тел. (050)3536480

708441010101

000000270165

КОМПЛЕКТОВЩИК /Êðóïíîå ðûáîïåðåðàáàòûâàþùåå Ïð-òèå / Â ñ. Ãîãîëåâ (Áðîâàðñêîé ð-í). Áåñïëàòíûå îáåäû. Ðàçâîçêà îò ñò. ì. "Ëåñíàÿ". Àííà, Тел. (067)9730432

117821020103

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК (÷îë., 20-35 ðîê³â). Çàïðîøóº ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÊÎÑÌÎ". Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Тел. (067)2398152

112711020102

КОНСУЛЬТАНТ Ðàáîòà ñ ëþäüìè. Îôîðìëåíèå äèñêîíòíûõ êàðò. Ñâîáîäíûé ãðàôèê. Áåñïëàòíîå îáó÷åíèå. Ïðîôåññèîíàëüíûé ðîñò. Ç\ï 4600 ãðí\ìåñ. Òåë.: (097)334-41-91, (066)996-33-73. Тел. (044)3625969

708501010101

КОНСУЛЬТАНТИ Ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. 3-5 ãîäèí íà äåíü. Ñï³âáåñ³äà çà àäðåñîþ: ì. "Äàðíèöÿ", ïð-ò Âèçâîëèòåë³â, 3. Òåë.: (044)502-69-21. Тел. (093)5193708

709121010102

КОНСУЛЬТАНТЫ /Íà Ïð-òèå / Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: 044-383-72-20, 098-674-61-01, 093-745-55-68, Тел. (099)3291006

709271020103

КОНТРОЛЕР ТОРГОВ. ТОЧЕК /Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55. Тел. (095)7180074

708801020103

/Ç-ä ïî ïåðåðàáîòêå ðûáû â ã. Âèøíåâîå / Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà äîñòîéíîé ç\ï. Тел. (067)5384498 708151010102

707841030104

/ÖÐÏ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / (2 ñòàâêè). Тел. 2572187

ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ

ЗАСОЛЬЩИКИ

ДВІРНИКИ /ÊÏ ÆÅÎ N105/ Тел. 2880680

ùî áàæàþòü ñòàòè ñóðîãàòíèìè ìàìàìè. Ìè ãàðàíòóºìî ïîâíó êîíô³äåíö³éí³ñòü Âàøèõ äàíèõ òà ã³äíó âèíàãîðîäó - 130 000-180 000 ãðí (â çàëåæíîñò³ â³ä ïðîãðàì). Âèìîãè: æ³íêè â³êîì â³ä 20 äî 28 ðîê³â, ÿê³ ô³çè÷íî òà ïñèõ³÷íî çäîðîâ³ òà ìàþòü õî÷à á îäíó ñâîþ çäîðîâó äèòèíó. Áóäü ëàñêà, óòî÷íþéòå äåòàë³. Òåòÿíà, çà Тел. (044)3625363

708061020101

ДВІРНИК

ДВІРНИК

/Ïðîãðàìà "Ïðàâî íà æèòòÿ" / 20-32 ð., ÿê³ áàæàþòü âçÿòè ó÷àñòü â ïðîãðàì³ äîïîìîãè áåçä³òíèì ïàðàì â ðîë³: ñóðîãàòíèõ ìàòåð³â, äîíîð³â ÿéöåêë³òèí. Ãàðàíòîâàíå âèñîêå âèíàãîðîäæåííÿ çà ó÷àñòü â ïðîãðàì³. Äî 200000 ãðí. Âèìîãè: ìàòè âëàñíó äèòèíó, ô³ç. ³ ïñèõ. çäîðîâ'ÿ. Ìåä. îáñòåæåííÿ, òðàíñïîðò. âèòðàòè ³ æèòëî - çà íàø ðàõóíîê! Òåë.: (050)185-06-62. www.surrogacy-ukraine.com Тел. (044)2294626

ЖІНКИ,

000000270074

/"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / Ìóæ. äî 50 ëåò, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. ÃÐ: 4\4. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

/ÄÍÇ N 340 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó/ Тел. 2574148

704351010101

303961010126

ДВОРНИК

/Èíñòèòóò ãåíåòèêè ðåïðîäóêöèè / äî 30 ëåò îêàçàòü ïîìîùü â ëå÷åíèè áåñïëîäíûì ïàðàì è ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðîãðàììå äîíàöèè ÿéöåêëåòîê. Êîìïåíñàöèÿ 10000 ãðí. Ëèö. N 539130 ñåðèÿ À îò 08.04.2010 ã. Òåë.: 483-33-56, 483-23-86, 223-28-88, Тел. 2234888

ЖІНКИ

ДВІРНИК

ГРУЗЧИКИ

КАСТЕЛЯНКА

110591010101

ДВІРНИК

707491020000

/Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" (063)220-31-95, Тел. (063)2203194

000000270061

70871110

ЖЕНЩИНЫ

ИНСТРУКТОР â FitCurves! FitCurves - ýòî êðóïíàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ êîðïîðàöèÿ â ñôåðå ôèòíåñ-èíäóñòðèè. Òðåáîâàíèÿ: àêòèâíàÿ ïîçèöèÿ, æåëàíèå ïîìîãàòü æåíùèíàì ïðîäëåâàòü æèçíü. Ïðåäïî÷òèòåëüíî äåâóøêè äî 30 ëåò, ïðîæèâàþùèå íåäàëåêî îò ñò. ì. "Ïîçíÿêè". Îïûò ðàáîòû íåîáÿçàòåëåí. E-mail: contingency@mail.ru Äàðüÿ, Тел. (067)3213433 709261010101

КОНТРОЛЕР ТОРГОВ. ТОЧЕК /Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55. Тел. (095)7180074 708801030103

КОНТРОЛЕР КАСИР /Òðîëåéáóñíå äåïî N3 / (êîíäóêòîð). Ç\ï â³ä 3000 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåë.: 248-53-67. Тел. (050)3858408 707541010102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

ÐÀÁÎÒÀ

15692008

17842083

12322008

15722021

21252002

20932002

21872001

21782001

21692002

21422002

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 49 (782)

19782004

45


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

20712002

20112002

04312013

21852001

04482498

19062001

21032002

20412003

46

20412002

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 49 (782)


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

99994003

ÐÀÁÎÒÀ

99994012

07262008

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 49 (782)

47


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

ÐÎÁÎÒÀ ÁÅÇ ÄÈÏËÎÌÀ Ïðîôåñ³ÿ - ïîøòàð Ìè ïðîäîâæóºìî ðîçïî÷àòó ðàí³øå ðîçìîâó ïðî ïðîôåñ³¿, â ÿêèõ âè ìîæåòå ñïðîáóâàòè ñåáå íå ìàþ÷è äèïëîìà ïðî âèùó îñâ³òó (äèâ. “ÐèӔ ¹ 33, 34, 35, 36, 38, 41,4 2, 46, 47, 48, 2012). Ñüîãîäí³ îᒺêòîì íàøî¿ óâàãè ñòàëà ïðîôåñ³ÿ ïîøòàðÿ.  ñòîë³òòÿ âèñîêèõ òåõíîëîã³é âîíà ÿê ³ ðàí³øå äóæå çàòðåáóâàíà.

Ïîøòàð (â³ä ³òàë. postiglione) - ñëóæáîâåöü ïîøòîâîãî â³äîìñòâà; ëþäèíà, ùî ðîçíîñèòü ïîøòó, òîáòî ëèñòè, ãàçåòè ³ ïîñèëêè, òåëåãðàìè òà ïîøòîâ³ ïåðåêàçè. Ó äîðåâîëþö³éí³é Ðîñ³¿ ñëîâî “ïî÷òàëüîí” ñòàëî âèêîðèñòîâóâàòèñÿ â ïîøòîâ³é ñïðàâ³ â 1716 ðîö³; ðàí³øå ñëóæáîâö³, ùî äîñòàâëÿëè ïîøòó, íàçèâàëèñÿ ïîøòàðÿìè. Ïðè öüîìó â çàëåæíîñò³ â³ä âèäó ïîøòè, ùî ðîçíîñèòüñÿ, òàêèõ ïðàö³âíèê³â ìîãëè íàçèâàòè ïî-ð³çíîìó: ³íîãîðîäíþ ïîøòó äîñòàâëÿëè ïîøòàð³, à ì³ñüê³ ëèñòè ëèñòîíîø³. Ó ðàäÿíñüêèé ÷àñ, â 1920-1930-õ ðîêàõ, ëþäè ö³º¿ ïðîôåñ³¿ ³ìåíóâàëèñÿ òàêîæ ëèñòîíîøàìè. Òðóäîâèé äåíü ïîøòàðÿ ðîçïî÷èíàºòüñÿ ç ñîðòóâàííÿ êîðåñïîíäåíö³¿, ÿêà íàä³éøëà äî â³ää³ëó â³äïðàâêè. Òóò íà êîæíó ä³ëÿíêó çàâåäåíèé ñïåö³àëüíèé æóðíàë, ó ÿêîìó ðîçïèñàí³ àäðåñè ê볺íò³â ³ íàçâè ãàçåò òà æóðíàë³â, íà ÿê³ âîíè ï³äïèñàëèñÿ. Äëÿ çðó÷íîñò³ âñÿ ïîøòà ñîðòóºòüñÿ ïî âóëèöÿõ ³ çà íîìåðàìè áóäèíê³â (àáî êâàðòèð) ³ â òàêîìó ïîðÿäêó óêëàäàºòüñÿ â ñóìêó, ùî äîçâîëÿº ïðè äîñòàâö³ äîòðèìó-

Ö²ÊÀ² ÔÀÊÒÈ

 îäíîìó ç ñ³ë íåïîäàë³ê Óæãîðîäà â ñò³íó ñòàðîâèííî¿ áóä³âë³ âïðàâëåíà ÷àâóííà ìåìîð³àëüíà ïëèòà. ßê ñâ³ä÷èòü íàïèñ, “â ïàì’ÿòü ïðèÿçíîñò³, ÷åñíîñò³ é ñëóõíÿíîñò³ ïîñëà Ôåäîðà Ôåêåòà”. Ôåä³ð íå áóâ äèïëîìàòîì. ³í íîñèâ ïîøòó - ïîñëàìè òîä³ â Çàêàðïàòò³ ³ìåíóâàëè òèõ, êîãî çàçâè÷àé ó Ðîñ³¿ íàçèâàëè “ëèñòîíîøàìè”. Æèòòÿ éîãî îá³ðâàëîñÿ, ÿê ñâ³ä÷àòü ïåðåêàçè, ïðè âèêîíàíí³ ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â ó 1838 ðîö³. Öå, ìîæëèâî, ºäèíèé ó ñâ³ò³ ïàì’ÿòíèê ëèñòîíîø³. Ïðîôåñ³ÿ ïîøòàðÿ, ìàáóòü, òàêà æ ñòàðîäàâíÿ, ÿê ë³êàðÿ, â÷èòåëÿ. Òîé, õòî ñòຠë³êàðåì, äຠïðèñÿãó, ÿêó çà òðàäèö³ºþ íàçèâàþòü êëÿòâîþ óïïîêðàòà. Àëå ³ â ïðîôåñ³¿ ïîøòàðÿ áàãàòî ïîíÿòü ïðî ñëóæáîâèé áîðã ôîðìóâàëèñÿ ïðîòÿãîì ñòîë³òü. Ó ñòàðîâèíó ÿìùèê, ÿêèé âîçèâ ïîøòó, óðî÷èñòî îá³öÿâ âèêîíóâàòè “ÿìñüêó ãîíèòâó”, òîáòî ñâîþ ðîáîòó ÷åñíî. Îäíîñåëüö³, â ñâîþ ÷åðãó, ïèñüìîâî ðó÷àëèñÿ, ùî â³í ëþäèíà õîðîøà ³, ñòàëî áóòè, äëÿ ïîøòîâî¿ ñëóæáè ïðèäàòíèé. Éøëè ñòîë³òòÿ. ² ÿê ³ ðàí³øå êîæåí áàæàâ áóòè ïðè÷åòíèì äî ñëóæáè çâ’ÿçêó ëþäèíà áðàëà ïåâí³ çîáîâ’ÿçàííÿ ïåðåä ³íøèìè ëþäüìè. ×è òðåáà ãîâîðèòè, ÿê ÷åêàëè â îêîïàõ ïîøòàðÿ ó Âåëèêó ³ò÷èçíÿíó? À ñê³ëüêè ëþäåé â òèëó ïðîêèäàëèñÿ âðàíö³ ç íà䳺þ, ùî ñüîãîäí³, ìîæëèâî, ïðèéäå çâ³ñòî÷êà ç ïåðåäîâî¿!

48

âàòèñÿ ïîñë³äîâíîñò³ ³ íå ïåðåá³ãàòè ïî äåê³ëüêà ðàç³â ç îäí³º¿ âóëèö³ íà ³íøó. Ïðîôåñ³ÿ ïîøòàðÿ, ìàáóòü, íàñò³ëüêè æ ïîøèðåíà, ÿê ³ ïðîôåñ³ÿ ì³ë³ö³îíåðà àáî ìåäèêà. Àäæå öå äåðæàâíèé ñëóæáîâåöü ³ ¿õ ñë³äàìè ïîòîïòàí³ íàâ³òü íàéâ³ääàëåí³ø³ ñåëà. Ñêëàäíî ãîâîðèòè ïðî ïåðñïåêòèâè òàêî¿ ïðîôåñ³¿.

ÎѲÒÀ

Íåìຠñïåö³àëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, äå ãîòóþòü ïîøòàð³â. Äëÿ òîãî, ùîá ïðàöþâàòè â ö³é ñëóæá³, ïîòð³áíî ïðîñòî ìàòè çäîðîâ³ íîãè, áóòè ââ³÷ëèâèì ³... âì³òè â³äáèâàòèñÿ â³ä ñîáàê. Çðîçóì³ëî, ïîòð³áíî áóòè ñâ³äîìîþ ëþäèíîþ ³ äîñòàâëÿòè âñþ êîðåñïîíäåíö³þ çà àäðåñàìè, àäæå âîíà äóæå âàæëèâà, äëÿ òèõ, êîìó àäðåñîâàíà. Ñó÷àñí³ ëèñòîíîø³ â ì³ñüê³é ³ ñ³ëüñüê³é ì³ñöåâîñò³ ïî á³ëüø³é ì³ð³ ï³ø³ àáî íà âåëîñèïåäàõ. Çà ìàòåð³àëàìè www.prof.biografguru.ru Ïîøòàð³ - ñóïóòíèêè êîæíîãî â á³ä³ òà ðàäîñò³. ¯õ ðîëü â íàøîìó æèòò³, ÿê ³ ðàí³øå âåëèêà, ³ â³ä òîãî, ÿê ³ ðàí³øå ñóâîð³ ïðåä’ÿâëÿþòüñÿ äî ö³º¿ ïðîôåñ³¿ âèìîãè. Ç ÷àñîì âîíè íå çìåíøóþòüñÿ, ò³ëüêè ì³íÿþòü õàðàêòåð. Çà ìàòåð³àëàìè www.profi-abc.ru

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 49 (782)


49

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

70880103

КУРЬЕР íà äîñòàâêó åäû (ìîïåä, ïåøèå). Ç\ï 5000 ãðí. Çàêàçîâ ìíîãî. Ãèáêèé ãðàôèê, ïèòàíèå, ôîðìà. Ð-í ñò. ì. "Äåìååâñêàÿ". Тел. (093)935 27 09

709371010101

/×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / Ìóæ.\æåí. äî 50 ëåò. ÃÐ: 7.00-16.00. Âûäàåòñÿ ïðîåçäíîé. Ç\ï 1200-1500 ãðí. Òåë.: 205-51-71, 205-51-25. Тел. 205 51 14

ПРИБИРАЛЬНИК КОРИДОРНИХ ПРИМІЩЕНЬ

/Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / íà ëèñòîâêè. Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55. Тел. (095)718 00 74

/Êîìïàíèÿ "Èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû" / íà èñõîäÿùèå çâîíêè (ïðîäàæè). Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ â call-öåíòðå - æåëàòåëåí, ãðàìîòíàÿ ðå÷ü, óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ. Ãèáêèé ãðàôèê, âîçìîæíîñòü âûáîðà óäîáíîé ñìåíû. Ç\ï îò 3500 ãðí â ìåñÿö (ïî÷àñîâàÿ ñòàâêà + áîíóñû çà ïðîäàæè). Ðàñïîëîæåíèå îôèñà: ì. "Ëóêüÿíîâñêàÿ". Тел. (044)247 47 96

/ÄÍÇ N 340 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó/ Тел. 257 41 48

МОЛОДЫЕ, АКТИВНЫЕ ЛЮДИ /Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / íà ëèñòîâêè. Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55. Тел. (095)718 00 74

708801030108

709021100000

КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ

МОЛОДЫЕ, ЭНЕРГИЧНЫЕ ПАРНИ И ДЕВУШКИ

/Ñóïåðìàðêåò âêóñà "ÀÌÑÒÎÐ" / Ïëàòèì áîëüøå. Óäîáíûé ãðàôèê. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Æäåì Âàñ ïî àäðåñó: ÒÖ "Ìàðìåëàä", óë. Áîðùàãîâñêàÿ, 154; ÒÖ "Ïîëÿðíûé", óë. Ìàéîðîâà, 2. Çâîíèòå: (044)537-14-00. Тел. (044)332 96 26

äî 26 ëåò íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. ÎÐ íå òðåáóåòñÿ. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå. Ç\ï 200 ãðí â äåíü + %. Ðàñ÷åò åæåäíåâíî. Íå àãåíòñòâî. Òåë.: (097)017-93-24. Тел. (093)792 68 43

113001020107

КУХОННІ ПРАЦІВНИКИ /Íîâèé ìàãàçèí íà Ñîëîì'ÿíö³ / Ñòàá³ëüíà îïëàòà ïðàö³. Ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè. Çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì. Ïðîôåñ³éíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)507-20-96, Тел. (044)583 17 19

111891020104

МАЙСТЕР РЕМОНТНОЇ ГРУПИ /ÊÏ "Æèòëîñåðâ³ñ"/ Тел. 426 77 06

МАЙСТЕР ТЕХНІЧНОЇ ДІЛЬНИЦІ /ÊÏ "Æèòëîñåðâ³ñ"/ Тел. 426 77 06

708351020101

МОТОКУРЬЕР /EXMOTO / Ãðàôèê ðàáîòû: ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00. Ç\ï: ñòàâêà+ñäåëüíàÿ. E-mail: hr@exmoto.com Тел. (050)359 34 79

113341010101

НОЧНОЙ СТОРОЖ / ïðîèçâîäñòâåííóþ êîìïàíèþ / Ìóæ. îò 60 ëåò. Ëåâûé áåðåã, ñò. ì. "Îñîêîðêè" (÷àñòíûé ñåêòîð). Ôàêñ\ Тел. (044)467 77 88

113431010106

000000270007

000000270008

МЕРЧЕНДАЙЗЕР /Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì ôèëèàëà òîðã. êîìï. / Ç\ï îò 2500 ãðí. Òåë.: 244-95-78, (067)673-97-77. Тел. (093)489 12 65 707501010107

МЕРЧЕНДАЙЗЕР

ОБВАЛЮВАЛЬНИК М'ЯСА

707501020107

МОЙЩИЦЫ /Â ýëèòíûé ðåñòîðàí / Ç\ï âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Àäðåñ: Ïîäîëüñêèé ð-í, óë. Ëåñîçàùèòíàÿ, 6. Òåë.: 454-27-86. Тел. 454 27 87 707811010110

/Êàð'ºðà â BILLA! / Ç\ï â³ä 2700 ãðí. Òåë.: (050)443-8210, âóë. Ãîëîñ³¿â., 13à; (050)446-5060, âóë. Ìàëèøêà, 3. Âóë. Ãðèøêà, 3, (050)469-5744; âóë. Ïåòðîïàâ., 2, (050)411-4049; ïð-ò Ìàÿêîâ., 85, (050)310-5596, Áåñàðàá. ïë., 2, (050)359-4433; âóë. Òðîñòÿíåö., 1-À, (050)387-5500; ïð-ò Ïîâ³òðîôëîò., 56-À, (050)417-5060; Ëüâ³â. ïë., 8-Á, (050)387-7867. jobs@billa.ua Тел. 496 17 45

ОБРОБЛЮВАЧ РИБИ

ПОМОЩНИК(ЦА) РУКОВОДИТЕЛЯ

113391030103

000000270166

ПРИБИРАЛЬНИК ТЕРИТОРІЇ /̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N12/ Тел. 528 33 42

000000270150

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ /ÑØ N64 Ñîëîì'ÿíñüêîãî ð-íó / Òåë.: 243-06-21. Тел. 243 16 82

000000270134

Îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû. Êàðüåðíûé ðîñò. Ãèáêèé ãðàôèê. Âàø óñïåõ çàâèñèò òîëüêî îò Âàñ! Åëåíà Áîðèñîâíà, Тел. (093)825 06 46

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ

ПОМІЧНИКИ ПРОДАВЦЯ

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ

/Øêîëà-³íòåðíàò N20 / Òåë.: 440-60-55, 440-61-33. Тел. 440 60 66

000000270113

709321010101

/Íàéá³ëüøà íàö. òîðã³âåëüíà ìåðåæà "ÀÒÁ" / (ïðèáèðàëüíèö³). Íàäàºòüñÿ æèòëî. Êîìàíäà ë³äåðà ïðîïîíóº: ñó÷àñíó òà ã³äíó ïëàòíþ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, ðîáîòó ïîðó÷ ç äîìîì. Äîâ³äêè çà òåë.: (044)422-07-50, (095)235-75-97. E-mail: hrkiev@atbmarket.com; hr2kiev@atbmarket.com Тел. (050)340 14 67

113171020107

ПРАЛЯ 000000270125

ПРАЛЯ

/Øêîëà-ñàä "Ðîìàøêà"/ Тел. 522 08 29

000000270022

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ /Øêîëà-ñàä "ijàìàíò" Äåñíÿíñüêîãî ð-íó / Òåë.: 530-42-50. Тел. 530 34 00

000000270096

ПРИБИРАЛЬНИЦІ /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)385 95 56

113031020108

/ÄÍÇ N 112/ Тел. 456 00 41

ПРИЙМАЛЬНИК 000000270084

ПРЕССОВЩИК МАКУЛАТУРЫ /×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / Ïðîâîäèòñÿ îáó÷åíèå. ÃÐ: ñìåííûé. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç\ï 2500-2700 ãðí. Тел. 593 04 72 113401010000

/"ѲËÜÏÎ" / Öåíòð, (067)223-81-94, 206-53-24; ð-í Îñîêîðêè, 393-19-23, (063)203-43-30; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)238-95-76; ð-í ì. "Äàðíèöÿ", (067)444-01-97; ð-í Áîðùàã³âêà, (067)223-81-90; ð-í ì. "Ïîçíÿêè", (067)547-10-63; ð-í Òðîºùèíà, (067)223-81-77; ð-í ñò. ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", Тел. (067)223 75 88

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.

708251040101

/ÄÑ N 261 (âóë. Áàæîâà, 6à)/ Тел. 292 00 32

112701020103

/Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì ôèëèàëà òîðã. êîìï. / Ç\ï îò 2500 ãðí. Òåë.: 540-4-540, (067)675-27-70. Тел. (050)627 67 04

11783101

ОПЕРАТОРЫ CALL ЦЕНТРА

708801020108

КУРЬЕР ПО ДОСТАВКЕ ПРЕССЫ

11323101

МОЛОДЫЕ, АКТИВНЫЕ ЛЮДИ

ПРИБИРАЛЬНИК /ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" / âèðîáíè÷èõ ïðèì³ùåíü. (ì. Êè¿â, âóë. Äîâæåíêà, 7), Тел. 454 23 31 709561010105

ПРИБИРАЛЬНИК /ÄÑ N614/ Тел. 412 43 25 000000270146

(÷îë., 20-35 ðîê³â). Çàïðîøóº ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÊÎÑÌÎ". Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Тел. (067)239 81 52 112711020104

ПРИЙМАЛЬНИК ТОВАРУ /Êàð'ºðà â BILLA! / Ç\ï â³ä 2500 ãðí. Òåë.: (050)443-8210, âóë. Ãîëîñ³¿â., 13à; (050)446-5060, âóë. Ìàëèøêà, 3. Âóë. Ãðèøêà, 3, (050)469-5744; âóë. Ïåòðîïàâ., 2, (050)411-4049; ïð-ò Ìàÿêîâ., 85, (050)310-5596, Áåñàðàá. ïë., 2, (050)359-4433; âóë. Òðîñòÿíåöüêà, 1-À, (050)387-5500; ïð-ò Ïîâ³òðîôëîò., 56-À, (050)417-5060; Ëüâ³âñüêà ïë., 8-Á, (050)387-7867. jobs@billa.ua Тел. 496 17 45 112701020108

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


50

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

70518101

РАБОТНИКИ НА СБОРКУ ОВОЩЕЙ В ТЕПЛИЦЫ

ВНИМАНИЕ!

ÐÀÁÎÒÀ ÏÎ ÑÎÂÌÅÑÒÈÒÅËÜÑÒÂÓ (÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü) Ó Âàñ åñòü èíôîðìàöèÿ, ÷òî êòî-òî ïðîäàåò ìàøèíó. Позвонитенам è çàðàáîòàéòå íà ýòîì! Òåë.:

(067)596-10-97 70873101

ПРОДАВЦЫ /Â ìàãàçèí æåíñêîãî áåëüÿ / (óë. Ñàêñàãàíñêîãî). Âîçìîæíî áåç ñòàæà ðàáîòû. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Тел. (067)233 31 55

709201020101

ПРОДАВЦІ КОНСУЛЬТАНТИ /Íà ïîñò³éíó ðîáîòó â ì. Êèºâ³ / Ìîëîä³ åíåðã³éí³ ëþäè, â³êîì 18-27 ðîê³â. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: (050)181-45-37, (067)657-67-37. Тел. (044)383 89 43

Ðàáîòà â Êèåâå. Ìóæ.\æåí., áåç ÎÐ. ÃÐ: 7\7, 14\14. Ç\ï 4100 ãðí çà äâå íåäåëè. Îïëàòà åæåíåäåëüíî. Ðàáîòà â îòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè. Æèëüå, ïèòàíèå ïðåäîñòàâëÿåì. Òåë.: (044)383-15-31. Тел. (096)157 53 45 708861020000

РАБОЧИЕ

70843101

/ÇÀÎ "ÝÏÎÑ" / Æåëàòåëüíî ñ íåîêîí÷åííûì ÂÎ. E-mail: epos@list.ru, ßêîâ Ôåäîðîâè÷ Тел. (067)346 39 87

707111020104

РАЗДЕЛЬЩИКИ

/Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà (050)546-50-58. Тел. (098)352 46 83

/Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì ôèëèàëà òîðã. êîìï. / Ç\ï îò 2500 ãðí. Òåë.: 540-4-540, (067)675-27-70. Тел. (050)627 67 04

707501020104

ПРОМОУТЕР Òåë.: (067)798-99-69, (066)353-84-19. Тел. (067)236 19 26

113391040104

/

Òåë.: 707481010105

РАЗНОРАБОЧИЕ /Íà ç-ä / Ç\ï 250 ãðí â äåíü. Òåë.: (098)070-01-47. Тел. (095)910 61 07 707801020000

РОБІТНИК З КОМПЛЕКСНОГО ПРИБИРАННЯ /ÊÏ "ÆÅÎ-109" Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó/ Тел. 526 37 47

000000270119

709421010106

РОБІТНИК З ОБСЛУГОВУВАННЯ

ПРОМОУТЕРИ /Êîìïàí³ÿ "ÀÃÀÒ²Ñ" / ÄÐ íå îáîâ'ÿçêîâèé. Íàâ÷àííÿ â ïðîöåñ³ ðîáîòè. Êàð'ºðíå òà ïðîôåñ³éíå çðîñòàííÿ. Ç\ï â³ä 4100 ãðí (âèïëàòà ùîòèæíåâà). Òåë.: 456-80-63. Тел. (096)771 77 37

707461020103

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК ХАРЧОБЛОКУ /ÄÑ N 785/ Тел. 418 60 31

/ÄÑ N337 / (ñòîëÿð). Тел. 292 71 72

000000270017

РОБІТНИК З ОБСЛУГОВУВАННЯ /Øêîëà-ñàä "ijàìàíò" Äåñíÿíñüêîãî ð-íó / Òåë.: 530-42-50. Тел. 530 34 00

000000270098

000000270012

РАБОТА ДЛЯ ПОЛНЫХ Âîçìîæíà ïîëíàÿ èëè ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Çâîíèòü: ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00. Íàòàëüÿ Þðüåâíà. Òåë.: (096)297-77-43. Тел. (093)379 08 98

РОБІТНИК З ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИМІЩЕНЬ

000000270135

äîïîëíèòåëüíûé çàðàáîòîê äëÿ òåõ, êòî ìîëîä è æåëàåò èìåòü äîñòîéíûé äîõîä. Ãèáêèé ãðàôèê è óäîáíîå äëÿ Âàñ âðåìÿ. Тел. (093)249 35 84

³êîì 30-50 ðîê³â. Æèòëî º á³ëÿ ì. Êèºâà. Îïëàòà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë.: (067)235-31-74. Тел. 275 40 66

ÐÀÁÎÒÀ

Ç\ï ïîòèæíåâî, 2 ðàçè â ì³ñÿöü, ïîì³ñÿ÷íî. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68, 362-43-61. Тел. (099)546 68 93 708931070000

СЕРВЕР БИЛЕТЕР /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" (063)220-31-95, Тел. (063)220 31 94

/

Òåë.: 303961010129

СЕРВЕР БИЛЕТЕР

708561010111

СЕРВЕРЫ

/Íà ïðîèçâîäñòâî / (æåë. ìóæ.). Ç\ï îò 4100 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68. Çâîíèòü äî 16.00. Тел. 492 72 53

112431010102

ТЕХНІЧНИЙ ПРАЦІВНИК /ÄÍÇ N 132/ Тел. 572 90 35

000000270244

ТЕХРАБОТНИК УБОРЩИЦА /Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé DeLuxe" / íà êèíîòåàòð. Òåë.: 232-55-41. Тел. (063)232 55 41

ТЕХРАБОТНИК УБОРЩИЦА /"Á²ËÜØÎÂÈÊ" / íà êèíîòåàòð. Ñò. ì. "Øóëÿâñêàÿ", óë. Ãåòüìàíà, 6. Тел. (063)233 01 40

708581010108

/"Á²ËÜØÎÂÈÊ" / íà êèíîòåàòð. Ñò. ì. "Øóëÿâñêàÿ", óë. Ãåòüìàíà, 6. Тел. (063)233 01 40

708581010105

СОРТИРОВЩИК ПРЕССЫ /×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / Ãðàôèê ðàáîòû: 3 íî÷íûå ñìåíû, 1 äíåâíàÿ ñìåíà â íåäåëþ. Ç\ï 2100 ãðí. Òåë.: 205-51-71, 205-51-25. Тел. 205 51 14 709021110000

СОРТИРОВЩИК ПРЕССЫ /×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / Ãðàôèê ðàáîòû: 3 íî÷íûå ñìåíû â íåäåëþ (19.30-8.30). Ç\ï 1600 ãðí. Òåë.: 205-51-71, 205-51-25. Тел. 205 51 14

/Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)385 95 56 113031020115

000000270256

708931060000

ТЕСТОМЕС

708561010108

/Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé DeLuxe" / íà êèíîòåàòð. Òåë.: 232-55-41. Тел. (063)232 55 41

СТОРОЖ

/ÑØ N64 Ñîëîì'ÿíñüêîãî ð-íó / Òåë.: 243-06-21. Тел. 243 16 82

РАБОТА, ПОДРАБОТКА,

112911010101

РІЗНОРОБИ НА СКЛАД, БУДМАЙДАНЧИКИ, ЗАПРАВКИ

709021120000

РОБІТНИЦЯ З ДОГЛЯДУ ЗА КРОЛЯМИ

707771010101

112881020101

707491080000

/Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì ôèëèàëà òîðã. êîìï. / Ç\ï îò 2500 ãðí. Òåë.: 244-95-78, (067)673-97-77. Тел. (093)489 12 65

ПРОМОУТЕР

112281010101

/ÒΠ"ÓͲ-ÏÀÊ" / Ïðîâîäèìî íàâ÷àííÿ. Òåë.: (050)543-94-16. Тел. (098)479 04 20

РАЗНОРАБОЧИЕ

707501010104

Ïðàö³âíèêè êóõí³ òà òåïëèöü. Ãðàô³êè ðîáîòè ð³çí³. Ìîæëèâèé âàõòîâèé ìåòîä ðîáîòè. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Ç\ï 2 ðàçè â ì³ñÿöü. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (099)546-68-93, 362-43-61. Тел. (068)364 61 68

РІЗНОРОБИ

ПРОМОУТЕР

708711100101

Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç\ï äîãîâ³ðíà. Тел. 371 65 00

Ç\ï âûñîêàÿ. Òåë.: (096)564-59-17, (063)108-60-90, (099)542-30-76. Тел. 542 05 94

îò 18 äî 35 ëåò. Ãèáêèé ãðàôèê, èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê êàæäîìó. Ç\ï îò 150 ãðí â äåíü+ áîíóñû. Èíîãîðîäíèì ïîìîãàåì ñ æèëüåì. Тел. (096)405 82 14

ПРОМОУТЕР

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

РАЗДАТЧИКИ ЛИСТОВОК

Ð-í Îáîëîíñêèé, (067)223-75-88; ð-í Èíäóñòðèàëüíîãî ìîñòà, (067)656-60-21; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)238-95-76; ð-í ì. "Ëåñíàÿ", (067)405-53-11; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)658-35-41; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-63-56; ð-í Òðîåùèíà, (063)203-41-10; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)223 81 94

707911010101

70878101

РІЗНОРОБИ

СТОРОЖ /ÄÑ N 645/ Тел. 236 02 92 000000270215

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ /Ìåæäóíàðîäíàÿ êîììåð÷åñêàÿ êîìïàíèÿ / (220 ãðí\äåíü + %). 18-45 ëåò. Îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Ç\ï åæåäíåâíî. Òåë.: 361-51-44, (063)380-26-57. Тел. (098)753 64 03

709181020101

УБОРЩИЦА /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" (063)220-31-95, Тел. (063)220 31 94

/

Òåë.: 303961010123

УБОРЩИЦА /Â øêîëó / Öåíòð. Òåë.: 248-76-67. Тел. 284 38 46 110141020000

УБОРЩИЦА /"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / Æåí. äî 65 ëåò. ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 206 13 40

707841030105

УБОРЩИЦА /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ (Ëåâûé è Ïðàâûé áåðåã), ã. Áó÷à. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Тел. (067)547 86 68

112721010107

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.


51

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ "ЧистоМой аДинами Моторс" СРОЧНО!Вхороший олле тивтребются

3 ÑÎÇÍÀÒÅËÜÍÛÕ ÏÀÐÍß (18-27лет,сОР)наполнюзанятостьдля работынаавтомой евподземномпар ин%е. Добросовестноеипорядочноеотношение

работе,пн тальностьиисполнительность приветствются.Желаниетрдитьсяи соизмеримозарабатыватьдолжно пристствовать.Условияработы:%рафи 2\1. З\п-%,дваразавмесяц.Подол. Òåë. (050)356-55-33, Иван 70715101

ФИТНЕС

ИНСТРУКТОР /Æåíñêèé ôèòíåñ-êëóá / Æåëàòåëüíî æåíùèíà îò 22 äî 35 ëåò. ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Ç\ï îò 3000 äî 5000 ãðí. Ëþäìèëà, Тел. (067)751 96 43

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ РАБОТА В ФИНЛЯНДИИ НА СЕЗОН 709231010101

70960101

11334101

УБОРЩИЦЫ ПОМЕЩЕНИЙ

ÊÓÐÜÅÐ íà äîñòàâêó åäû (ìîïåä, ïåøèå)

/Ñóïåðìàðêåò âêóñà "ÀÌÑÒÎÐ" / Ïëàòèì áîëüøå. Óäîáíûé ãðàôèê. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Æäåì Âàñ ïî àäðåñó: ÒÖ "Ìàðìåëàä", óë. Áîðùàãîâñêàÿ, 154; ÒÖ "Ïîëÿðíûé", óë. Ìàéîðîâà, 2. Çâîíèòå: (044)537-14-00. Тел. (044)332 96 26

З/п5000рн.Заазов мноо.Гибийрафи, питание,форма.Р-нст. м."Демеевсая"

Òåë. (093)935-27-09

113001020108

УКЛАДАЛЬНИКИ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ

70937101

/Ñâ³ò ñîëîäîù³â / Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ñîöïàêåò. Ñòàá³ëüíà ç\ï. Àäðåñà: âóë. Ïøåíè÷íà, 8, ð-í Áîðùàã³âêà. Òåë.: 407-09-27, 407-09-28. Тел. 407 09 39

111391010102

УПАКОВЩИК /×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / ÃÐ: ñìåííûé. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç\ï 2700-3000 ãðí. Тел. 593 04 72 709021010000

УПАКОВЩИКИ КИЕВСКИХ ТОРТОВ В КОРОБКИ Ðàáîòà â ã. Êèåâ. Ìóæ.\æåí. äî 55 ëåò, áåç ÎÐ. ÃÐ: (7\7, 15\15). Îïëàòà åæåíåäåëüíî (3000 ãðí çà íåäåëþ). Ðàáîòà â îòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå + ïèòàíèå. Òåë.: (044)362-99-86. Тел. (097)949 19 63

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 11 КУР'ЄРІВ /Íà ϳä-âî / ³ä 180 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî. Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00, êð³ì íåä³ë³. Ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè" (âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64), (063)876-66-52. Тел. (068)530 26 20

708691020102

КУРЬЕР

УПАКОВЩИКИ(ЦЫ)

Ç\ï 4300 ãðí + %. Âîçðàñò 18-40 ëåò, ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Ç\ï åæåäíåâíî. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: 383-12-13, 383-13-10, (098)815-40-02 (ðàáîòîäàòåëü). Тел. (093)776 00 28

Ç\ï âûñîêàÿ. Òåë.: (099)542-30-76, Тел. 542 05 94, (094)926 09 61

КУРЬЕР

708861030000

МОТОКУРЬЕРЫ 18+, ìóæ÷èíà\æåíùèíà, âîäèòåëüñêèå ïðàâà êàò. "À", "À1". Ìîòî è ýêèïèðîâêó ïðåäîñòàâëÿåò êîìïàíèÿ. Ç\ï 3000-5000 ãðí. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ñâîáîäíûé ãðàôèê (ëþáîå óäîáíîå äëÿ Âàñ âðåìÿ). Äåòàëè ïî òåë.: (063)892-44-17. Тел. (044)451 64 52

Ñáîð ÿãîä â Ôèíëÿíäèè, ëåòî 2013. Áåç ïîñðåäíèêîâ. Îïëàòà ñäåëüíàÿ. www.fintrud.com.ua Ëèö. ÀÃ 507915. Òåë.: (099)005-70-30. Тел. (067)636 82 12 709501010000

ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ

НЕ ВИГАДКА, à æîðñòîêà ðåàëüí³ñòü. Òîâàðîì ìîæåòå ñòàòè Âè àáî áëèçüê³ Âàì ëþäè. Ïåðåä ïî¿çäêîþ çà êîðäîí çâåðí³òüñÿ äî Öåíòðó "Ëà Ñòðàäà - Óêðà¿íà". Âñ³ äçâ³íêè â ìåæàõ Óêðà¿íè áåçêîøòîâí³. Òåë.: 0-800-500-225, 205-36-94, 205-37-36 (äëÿ Êèºâà) ïí-ïò ç 9.00 äî 20.00, ñá ç 10.00 äî 18.00, íä ç 10.00 äî 15.00. Åëåêòðîíí³ êîíñóëüòàö³¿: nfo@la-strada.org.ua 106591010101

113261010101

ПЕШИЙ КУРЬЕР Òðåáóåòñÿ äëÿ äîñòàâêè ñóøè. Ðàáîòà ïî ã. Êèåâó. Ç\ï âûñîêàÿ. ÃÐ: ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü. Тел. (096)933 15 17 709101010000

708021010102

707491090000

ФАСОВЩИКИ /Â èíòåðíåò-ìàãàçèí / (180 ãðí, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñïåöîäåæäà). Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå (áåç ïðåäîïëàòû). Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: (097)320-57-08, (063)788-55-51, (099)615-59-10, Тел. (044)502 51 77, (044)592 76 25

708471020102

ФАСОВЩИКИ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ Ìóæ.\æåí. 18-60 ëåò. Ðàáîòà â Êèåâå. Áåç ÎÐ. ÃÐ: âàõòåííûé (7\7, 14\14). Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Ç\ï 430 ãðí\äåíü. Âûïëàòà åæåäíåâíî. Ðàáîòà â îòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè. Òåë.: (044)383-17-91. Тел. (096)404 32 44 708861040000

ФАСУВАННЯ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ, ОВОЧІВ, ПОСУДУ Ç\ï â³ä 1800 ãðí çà 2 òèæí³. ÃÐ ð³çí³. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68, 362-43-61. Тел. (093)210 82 56

/Ìåæäóíàðîäíàÿ êîììåð÷åñêàÿ êîìïàíèÿ / (180 ãðí\äåíü + %). 18-45 ëåò. Îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Ç\ï åæåäíåâíî. Òåë.: 361-51-44, (063)380-26-57. Тел. (098)753 64 03

709181020102

КУРЬЕР СО СВОИМ ТРАНСПОРТОМ (àâòî, ìîòî). ÃÐ: íåïîëíûé ðàáî÷èé äåíü (âå÷åðíåå âðåìÿ, ñ 18.00 äî 22.00). Ðàáîòà ïî Êèåâó (Ïðàâûé áåðåã). Ðàñõîäû íà ãîðþ÷åå îïëà÷èâàþòñÿ. Тел. (096)933 15 17 709101020000

КУРЬЕРЫ / èíòåðíåò-ìàãàçèí / äëÿ äîñòàâêè òåêñòèëüíî-ñóâåíèðíîé ïðîäóêöèè (220 ãðí, ïðîåçä çà ñ÷åò êîìïàíèè). Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå (áåç ïðåäîïëàòû). Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: (097)320-57-08, (063)788-55-51, (099)615-59-10, (044)592-76-25. Тел. (044)502 51 77

708931080000

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.

708471020101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ДЕВУШКИ ДО 27 ЛЕТ /ÒÌ "ÁËÈÍÎÊ" / äëÿ âûïåêàíèÿ è ðåàëèçàöèè áëèíîâ ñ íà÷èíêàìè. ÎÐ íå îáÿçàòåëåí. Îáó÷åíèå ãàðàíòèðóåì. Ç\ï ñäåëüíàÿ. Ëåâûé áåðåã. Òåë.: 564-41-12. Тел. (050)353 64 80 708441010101

ПРОМОУТЕРИ Ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. 3-5 ãîäèí íà äåíü. Ñï³âáåñ³äà çà àäðåñîþ: ì. "Äàðíèöÿ", ïð-ò Âèçâîëèòåë³â, 3. Òåë.: (044)502-69-21. Тел. (093)519 37 08 709121010101

99992123

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


52

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10659101

КРАСИВЫЕ И МОЛОДЫЕ СОТРУДНИЦЫ îò 18 äî 45 ëåò. Çíàþùèõ ñåáå öåíó è ñ æåëàíèåì ðàáîòàòü è çàðàáàòûâàòü. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Ç\ï îò 40000 ãðí. Òåë.: (067)404-51-18. Тел. (063)763 26 28

708711020101

МАССАЖИСТКИ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМАЯ РАБОТА ДЛЯ СОТРУДНИЦ

/ ñàëîí "Ìèëåäè" / Ñòðîãî áåç èíòèìà. Áåç ÎÐ. Îò 18 ëåò. Âûñîêàÿ îïëàòà (îò 400-800 ãðí â äåíü). Îáó÷åíèå. Ðàáîòà ñ 11.00 äî 23.00. Òåë.: (093)593-43-76. Тел. (097)975 08 38

70871101

708821020101

îò 18 ëåò. Ç\ï îò 40000 ãðí. Îïëàòà åæåäíåâíî. Èíîãîðîäíèõ âñòðå÷àåì, ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Îáåñïå÷èâàåì áåçîïàñíîñòü è êîíôèäåíöèàëüíîñòü. Âñå êîãäà-òî ïðèøëè â ïåðâûé ðàç. Îíè óæå æèâóò òîé æèçíüþ, î êîòîðîé Âû òîëüêî ìå÷òàåòå! Òåë.: (067)240-27-78. Тел. (099)642 31 01

708711030101

ДЕВУШКИ ïðèÿòíîé âíåøíîñòè. Ìîäåëüíûå äàííûå íå òðåáóþòñÿ. Äîñòàòî÷íî æåëàíèÿ áûòü ïðèâëåêàòåëüíîé è óõîæåííîé, êîììóíèêàáåëüíîñòü, óìåíèå ëàäèòü ñ ëþäüìè. Ìû ïðåäëàãàåì: âûñîêèé è ïîñòîÿííûé çàðàáîòîê 20000 ãðí. Ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü áåçîïàñíîñòè, êîíôèäåíöèàëüíîñòü. Åæåäíåâíàÿ âûïëàòà çàðàáîòàííûõ âàøèõ ñðåäñòâ è íèêàêèõ âû÷åòîâ. Òåë.: (098)441-26-07. Тел. (098)309 69 15

707211040101

ДЕВУШКИ МОДЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ

МИЛЫЕ, ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ СОТРУДНИЦЫ Âîçðàñòîì îò 18 äî 45 ëåò. Ïðèãëàøàåì íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Ìîäåëüíûå äàííûå íå òðåáóþòñÿ. Äîñòàòî÷íî æåëàíèÿ áûòü ïðèâëåêàòåëüíîé. Êîììóíèêàáåëüíîñòü, óìåíèå ëàäèòü ñ ëþäüìè. Ìû ïðåäëàãàåì: âûñîêèé, ïîñòîÿííûé çàðàáîòîê, ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü áåçîïàñíîñòè è êîíôèäåíöèàëüíîñòè. Ç\ï îò 38000 ãðí â ìåñÿö. Òåë.: (067)439-30-98, (063)619-69-96. Тел. (066)921 42 73

708711010101

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ СОТРУДНИЦЫ îò 18 äî 45 ëåò. Ìîäåëüíûå äàííûå íå òðåáóþòñÿ. Äîñòàòî÷íî èìåòü æåëàíèå áûòü ïðèâëåêàòåëüíîé è óõîæåííîé. Ìû ïðåäëàãàåì âûñîêèé äîõîä. Ç\ï îò 35000 ãðí â ìåñÿö. Òåë.: (067)439-29-06. Тел. (096)405 01 04

708711040101

îò 18 äî 35 ëåò. Íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Ç\ï îò 40000 ãðí. Ãèáêèé ãðàôèê. Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Ç\ï åæåäíåâíî. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðóåì. Тел. (096)228 22 29

708091020101

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СОТРУДНИЦЫ îò 18 äî 35 ëåò. ÎÐ íå îáÿçàòåëüíî. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Îõðàíà. Êîìôîðòíûå óñëîâèÿ òðóäà. Ãèáêèé ãðàôèê. Ç\ï îò 30000 ãðí. Âûïëàòà åæåäíåâíî. Áåç ïåðâè÷íîãî âçíîñà. Ïîëíàÿ êîíôèäåíöèàëüíîñòü. Тел. (099)100 93 82 709511010101

70871106

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.


53

ÌÎÄÅËÜÍÈÉ, ØÎÓ-Á²ÇÍÅÑ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.

70871102

70871103

70716103

70716104

70809102

70908101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


54

ÌÎÄÅËÜÍÈÉ, ØÎÓ-Á²ÇÍÅÑ

70871104

70871105

70882102

70721104

СОТРУДНИЦЫ

СОТРУДНИЦЫ

íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Ëó÷øèå óñëîâèÿ â ãîðîäå, îáåñïå÷èâàåì êîìôîðòíûì æèëüåì. Ãèáêèé ãðàôèê. Ç\ï îò 1000 ãðí â äåíü. Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê êàæäîé ñîòðóäíèöå. Êîíôèäåíöèàëüíîñòü è áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðîâàíà. Õîðîøàÿ ðåêëàìà. Âûïëàòà ç\ï åæåäíåâíî. Òåë.: (067)656-74-02. Тел. (067)464 25 64

/ àãåíòñòâî / ïðèÿòíîé âíåøíîñòè, îò 20 äî 40 ëåò, îáùèòåëüíûå è êîììóíèêàáåëüíûå. Òðåáóþòñÿ íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Óäîáíûé ãðàôèê. Èíîãîðîäíèì æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (063)789 45 75

708711050101

СОТРУДНИЦЫ /Íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó / îò 18 äî 45 ëåò. Ç\ï åæåäíåâíî!!! Âñòðå÷àåì, ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Ðàáîòàåì áåç êîíòðàêòîâ. Îêàçûâàåì ïåðâîíà÷àëüíóþ ïîääåðæêó. Áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðóåì. Ëó÷øèå óñëîâèÿ â ãîðîäå!!! Êîíñóëüòàöèè ïî òåë.: (067)445-13-11. Тел. (063)763 26 28

708711060101

707931020000

СОТРУДНИЦЫ /Âûñîêîîïëà÷èâàåìàÿ ðàáîòà / Õî÷åøü çàðàáàòûâàòü 40000 ãðí â ìåñÿö? Íàäîåëî ïîñòîÿííîå îòñóòñòâèå äåíåã? Åñëè òû êðàñèâà è ãîòîâà äåëèòüñÿ ñâîåé êðàñîòîé, òû ìîæåøü âñå èçìåíèòü! Ìû ïðèíèìàåì íà ðàáîòó ñîòðóäíèö, èç ðàçíûõ ãîðîäîâ Óêðàèíû, ñ ÎÐ è áåç ÎÐ. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, îáó÷àåì. Âñå ÷òî òåáå íóæíî ñäåëàòü, ÷òîáû èçìåíèòü ñâîþ æèçíü ê ëó÷øåìó, ïîçâîíèòü ïî Тел. (093)605 95 73

707161030101

СОТРУДНИЦЫ / àãåíòñòâî / ïðèÿòíîé âíåøíîñòè îò 20 äî 40 ëåò, îáùèòåëüíûå è êîììóíèêàáåëüíûå. Íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Óäîáíûé ãðàôèê. Èíîãîðîäíèì æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (063)789 45 75 707931010101

СОТРУДНИЦЫ /Äëÿ ðàáîòû â Êèåâå / ïðèâëåêàòåëüíîé âíåøíîñòè îò 18 ëåò, ñ îïûòîì è áåç ÎÐ. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, îáó÷àåì. Ç\ï îò 40000 ãðí. Тел. (093)762 44 60 707161040101

70793101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.


55

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

70951101

70746101

СОТРУДНИЦЫ МОДЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ /Íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó / Ãèáêèé ãðàôèê. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (098)293 33 39

70906101 709081010101

ТАНЦОВЩИЦЫ /Àðò-êëóá â öåíòðå ãîðîäà / â øîó-ïðîãðàììó. Ç\ï âûñîêàÿ. Òåëåôîí: (098)316-88-93. Тел. (067)209 37 90

РЕМОНТ "ПОД КЛЮЧ" Áðèãàäà êà÷åñòâåííî âûïîëíèò âñå âèäû âíóòðåííåé îòäåëêè ïîìåùåíèé. Òåë.: (068)340-04-72. Çâîíèòå ïí-âñ ñ 8.00 äî 21.00. Тел. (096)947 07 50 709491010000

709291020103

СДАЕТСЯ ЖИЛЬЕ

Брачноеаентство "Ладомое"

ÑÓÏÅÐ-ÑÂÀÕÀ Индивидальный подход. Вечера знаомств.

Òåë. (099)326-28-34, 360-72-08 70909101

70864101

îò 550 äî 750 ãðí\ìåñÿö ïîñóòî÷íî, ïîíåäåëüíî, ïîìåñÿ÷íî. Õîðîøèå óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ. Áåç ïîñðåäíèêîâ. Âîçëå ñò. ì. "Ïîçíÿêè", "Õàðüêîâñêàÿ", "Îñîêîðêè", "Æèòîìèðñêàÿ". Òåë.: (093)220-08-77, (066)470-01-85. www.kiev-hostels.jimdo.com Тел. (098)410 15 17

708771010101

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

СДАМ КОЙКО МЕСТО

íà ìàñòåðà ïî ðåìîíòó îáóâè. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü îáó÷åíèÿ 2 ìåñÿöà. Ïðè óñïåøíîé àòòåñòàöèè ãàðàíòèðóåòñÿ òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (067)239-01-84. Тел. (044)577 25 26

â 3-õ ìèí. îò ñò.ì. "Äðóæáû íàðîäîâ". Ñî âñåìè óäîáñòâàìè. Ñóïåðóñëîâèÿ. Òåë.: (095)779-35-62, Тел. (096)765 64 55

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ

УСЛУГИ:

500-700 ãðí\ìåñÿö (çàâèñèò îò ðàéîíà). Âñå óäîáñòâà, áûòîâàÿ òåõíèêà, ðÿäîì ìåòðî, áåç áðîêåðñêèõ è êîììóíàëüíûõ (õîçÿèí). Òåë.: (067)837-46-69, (099)343-74-69. Тел. (063)688 37 05

/Òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ / âûâîç ñòðîèòåëüíîãî ìóñîðà, äîñòàâêà ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, äîñòàâêà 6-òè ìåòðîâûõ êîíñòðóêöèé, óñëóãè ãðóç÷èêîâ. Ðåæèì ðàáîòû: ïí-âñ ñ 9.00 äî 19.00. Îðàùàéòåñü ïî òåë.: (044)232-76-09, (098)640-56-36, (066)165-07-05. E-mail: 0986405636@mail.ru Тел. (063)170 22 47

709601010101

709111010101

ЖИЛЬЕ ДЛЯ РАБОЧИХ 550 ãðí\ìåñÿö (ð-í Áîðùàãîâêà). Ìîæíî ïîíåäåëüíî. Âñå óñëîâèÿ. Íå àãåíòñòâî. Òåë.: (066)329-30-11, (097)776-83-44. Тел. (044)383 82 55

707381010101

709311010101

70911101

70931101

ÑÄÀÌ ÊÎÉÊÎ-ÌÅÑÒÎ в3-хмин.отст.м."Др жбы народов".Совсеми добствами.С пер словия. Тел.:(095)779-35-62,

(096)765-64-55 70738101

709111020101

ÆÈËÜÅ ÄËß ÐÀÁÎ×ÈÕ

ЗДАЄТЬСЯ ЛІЖКО МІСЦЕ ВІД 400 ГРН

550рн\месяц (р-нБорщаова). Можнопонедельно. Все+словия.Неаентство.

ʳìíàòè â³ä 700 ãðí, îäíîê³ìíàòí³ êâàðòèðè â³ä 1600 ãðí, ãîòåëüíîãî òèïó. Ïîñåëåííÿ ïðîòÿãîì äíÿ. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (099)546-68-93. Тел. 362 43 61 708931090000

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.

Тел.: (066)329-30-11, (097)776-83-44, (044)383-82-55 99990508

70911102

70927103

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


56

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

70933101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

57

70848101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


58

ÄβÄÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

70901101

70939101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.


59

ÄβÄÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ДПІ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РНІ М. КИЄВА ІНФОРМУЄ Îïîäàòêóâàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà. Ëåãàë³çàö³ÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè. Âíåñåííÿ çì³í äî Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè Äíÿìè ñï³âðîá³òíèêè Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ÄÏÑ íà ÷îë³ ³ç çàñòóïíèêîì íà÷àëüíèêà ³íñïåêö³¿ Þð³ºì Êîðæåíêî ïðîâåëè ñåì³íàð ç ïëàòíèêàìè ïîäàòê³â íà òåìó “Îïîäàòêóâàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà. Ëåãàë³çàö³ÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè. Âíåñåííÿ çì³í äî Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè”. Ðîçìîâó ç ïëàòíèêàìè ïîäàòê³â âñòóïíèì ñëîâîì ðîçïî÷àâ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÄÏÑ Þð³é Êîðæåíêî, ÿêèé ãîâîðèâ ïðî ïîì³òí³ äîñÿãíåííÿ ó âïðîâàäæåíí³ ïðîãðàìè ë³áåðàë³çàö³¿ ïîäàòêîâî¿ ñèñòåìè, ïðî ïîêðàùåíó ðîáîòó Öåíòðó îáñëóãîâóâàííÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³. Òàêîæ, â³í çàêëèêàâ óñ³õ ïëàòíèê³â àêòèâíî äîëó÷àòèñÿ äî âò³ëåííÿ ö³º¿ ïðîãðàìè â æèòòÿ: ò³ñíî ñï³âïðàöþâàòè ³ç ïðàö³âíèêàìè ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè, ïðîïîíóþ÷è ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ òà âèñëîâëþþ÷è ïîáàæàííÿ. Îñòàíí³ì ÷àñîì, ó ðîáîò³ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè â³äáóëîñÿ áàãàòî çì³í. Òîæ ³ ïèòàíü ó ïëàòíèê³â ïîäàòê³â äî ïðàö³âíèê³â ïîäàòêîâî¿ çíà÷íî ïîá³ëüøàëî. Äî âàøî¿ óâàãè ïîäàºìî íàéàêòóàëüí³ø³ çàïèòàííÿ òà â³äïîâ³ä³, ùî ïðîçâó÷àëè íà ñåì³íàð³. Ïèòàííÿ 1: ×è º îá’ºêòîì îïîäàòêóâàííÿ (îá’ºêòîì, ïîâ’ÿçàíèì ç îïîäàòêóâàííÿì) ðóõîìå òà/àáî íåðóõîìå ìàéíî ÔÎ, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ íåþ ÿê ÔÎÏ â ãîñïîäàðñüê³é ä³ÿëüíîñò³? ³äïîâ³äü: Ñòàòòåþ 41 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íàáóâàºòüñÿ â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîì. ³äïîâ³äíî äî ñò. 325 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â³ä 16 ñ³÷íÿ 2003 ðîêó ¹ 435-IV ³ç çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè (äàë³ - ÖÊÓ) ñóá’ºêòàìè ïðàâà ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³, çîêðåìà, º ô³çè÷í³ îñîáè. Ô³çè÷íà îñîáà ìຠóñ³ îñîáèñò³ íåìàéíîâ³ ïðàâà òà çäàòíà ìàòè óñ³ ìàéíîâ³ ïðàâà, ùî âñòàíîâëåí³ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, ÖÊÓ òà ³íøèìè çàêîíàìè (ñò. 26 ÖÊÓ). Ïðàâî íà ïðîâåäåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ô³çè÷íà îñîáà çä³éñíþº çà óìîâè ¿¿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè â³ä 15 òðàâíÿ 2003 ðîêó ¹755-IV “Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á - ï³äïðèºìö³â”. Ô³çè÷íà îñîáà - ï³äïðèºìåöü â³äïîâ³äຠçà çîáîâ’ÿçàííÿìè, ïîâ’ÿçàíèìè ç ï³äïðèºìíèöüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ, óñ³ì ñâî¿ì ìàéíîì, êð³ì ìàéíà, íà ÿêå çã³äíî ³ç çàêîíîì íå ìîæå áóòè çâåðíåíî ñòÿãíåííÿ (ñò. 52 ÖÊÓ). ³äïîâ³äíî äî ñò. 55 Ãîñïîäàðñüêîãî êîäåêñó Óêðà¿íè 16 ñ³÷íÿ 2003 ðîêó ¹ 436-IV ³ç çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ, çîêðåìà, º ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè, ³íîçåìö³ òà îñîáè áåç ãðîìàäÿíñòâà, ÿê³ çä³éñíþþòü ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü òà çàðåºñòðîâàí³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíó ÿê ï³äïðèºìö³. Òàêèì ÷èíîì, ïðàâî âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî ìຠðåºñòðóâàòèñÿ çà ô³çè÷íîþ îñîáîþ. Ïóíêòîì 63.3 ñò. 63 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â³ä 2 ãðóäíÿ 2010 ðîêó ¹ 2755-VI ³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè (äàë³ - ÏÊÓ) âñòàíîâëåíî, ùî îá’ºêòàìè îïîäàòêóâàííÿ ³ îá’ºêòàìè, ïîâ’ÿçàíèìè ç îïîäàòêóâàííÿì, º ìàéíî òà 䳿, ó çâ’ÿçêó ç ÿêèìè ó ïëàòíèêà ïîäàòê³â âèíèêàþòü îáîâ’ÿçêè ùîäî ñïëàòè ïîäàòê³â òà çáîð³â. Òàê³ îá’ºêòè çà êîæíèì âèäîì ïîäàòêó òà çáîðó âèçíà÷àþòüñÿ çã³äíî ç â³äïîâ³äíèì ðîçä³ëîì ÏÊÓ. Çã³äíî ç ï. 1.4 Ïîðÿäêó îáë³êó ïëàòíèê³â ïîäàòê³â ³ çáîð³â, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â Óêðà¿íè â³ä 09.12.2011 ¹1588 ïëàòíèê ïîäàòê³â çîáîâ’ÿçàíèé ñòàòè íà îáë³ê ó â³äïîâ³äíèõ îðãàíàõ ÄÏÑ çà îñíîâíèì òà íåîñíîâíèì ì³ñöåì îáë³êó, ïîâ³äîìëÿòè ïðî âñ³ îá’ºêòè îïîäàòêóâàííÿ ³ îá’ºêòè, ïîâ’ÿçàí³ ç îïîäàòêóâàííÿì, îðãàíè ÄÏÑ çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì òàêèõ îá’ºêò³â. Îá’ºêòàìè îïîäàòêóâàííÿ ³ îá’ºêòàìè, ïîâ’ÿçàíèìè ç îïîäàòêóâàííÿì àáî ÷åðåç ÿê³ ïðîâàäèòüñÿ ä³ÿëüí³ñòü çà çàêîíîì º ìàéíî òà 䳿, ó çâ’ÿçêó ç ÿêèìè ó ïëàòíèêà ïîäàòê³â âèíèêàþòü îáîâ’ÿçêè ùîäî ñïëàòè ïîäàòê³â òà çáîð³â (ï. 8.2 8.2 Ïîðÿäêó).

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.

Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî îá’ºêòè îïîäàòêóâàííÿ àáî îá’ºêòè, ïîâ’ÿçàí³ ç îïîäàòêóâàííÿì àáî ÷åðåç ÿê³ ïðîâàäèòüñÿ ä³ÿëüí³ñòü, çà ô. ¹ 20-ÎÏÏ ïîäàºòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ éîãî ðåºñòðàö³¿, ñòâîðåííÿ ÷è â³äêðèòòÿ äî îðãàíó äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì òàêîãî îá’ºêòà (ï. 8.4 Ïîðÿäêó). Ðåêîìåíäîâàíèé äîâ³äíèê òèï³â îá’ºêò³â îïîäàòêóâàííÿ îïðèëþäíþºòüñÿ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ öåíòðàëüíîãî îðãàíó äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè òà ðîçì³ùóºòüñÿ íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè (8.7 Ïîðÿäêó). Îñîáëèâîñò³ îïîäàòêóâàííÿ äîõîä³â, îòðèìàíèõ ô³çè÷íîþ îñîáîþ - ï³äïðèºìöåì â³ä ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, êð³ì îñ³á, ùî îáðàëè ñïðîùåíó ñèñòåìó îïîäàòêóâàííÿ âèçíà÷åí³ ñò. 177 ÏÊÓ. ³äïîâ³äíî äî ï. 177.2 ñò. 177 ÏÊÓ îá’ºêòîì îïîäàòêóâàííÿ º ÷èñòèé îïîäàòêîâóâàíèé äîõ³ä, òîáòî ð³çíèöÿ ì³æ çàãàëüíèì îïîäàòêîâóâàíèì äîõîäîì (âèðó÷êà ó ãðîøîâ³é òà íå ãðîøîâ³é ôîðì³) ³ äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæåíèìè âèòðàòàìè, ïîâ’ÿçàíèìè ç ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ òàêî¿ ô³çè÷íî¿ îñîáè - ï³äïðèºìöÿ. Îòæå, ÷èííå çàêîíîäàâñòâî íå âèä³ëÿº òàêîãî ñóá’ºêòà ïðàâà âëàñíîñò³ ÿê ô³çè÷íà îñîáà - ï³äïðèºìåöü òà íå ì³ñòèòü íîðì ùîäî ïðàâà âëàñíîñò³ ô³çè÷íî¿ îñîáè ï³äïðèºìöÿ. Âðàõîâóþ÷è çàçíà÷åíå, îá’ºêòîì îïîäàòêóâàííÿ äëÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè - ï³äïðèºìöÿ, ÿêà âèêîðèñòîâóº ó ãîñïîäàðñüê³é ä³ÿëüíîñò³ âëàñíå íåðóõîìå àáî ðóõîìå ìàéíî, º äîõ³ä, ÿêèé âîíà îòðèìóº â³ä âèêîðèñòàííÿ öüîãî ìàéíà. Ïèòàííÿ 2: ßê ïðîâîäèòüñÿ ïåðåðåºñòðàö³ÿ ïëàòíèêà ïîäàòêó â îðãàíàõ ÄÏÑ â ðàç³ çì³íè ì³ñöåçíàõîäæåííÿ (ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ) â ìåæàõ îäíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ðàéîíó? ³äïîâ³äü: Çì³íà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ (ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ) â ìåæàõ îäíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ðàéîíó íå ïðèçâîäèòü äî çì³íè ì³ñöÿ îñíîâíîãî îáë³êó ïëàòíèêà ïîäàòê³â â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè, º çì³íîþ äàíèõ, ùî ì³ñòÿòüñÿ ó ªäèíîãî áàíêó äàíèõ þðèäè÷íèõ îñ³á òà Ðåºñòðó ñàìîçàéíÿòèõ îñ³á. Çì³íà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ (ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ) ïëàòíèê³â ïîäàòê³â, ÿê³ âêëþ÷àþòüñÿ äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó, ó ªäèíîìó áàíêó äàíèõ þðèäè÷íèõ îñ³á òà Ðåºñòð³ ñàìîçàéíÿòèõ îñ³á çä³éñíþºòüñÿ îðãàíîì äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè íà ï³äñòàâ³ â³äîìîñòåé äåðæàâíîãî ðåºñòðàòîðà. Ïëàòíèêè ïîäàòê³â, ÿê³ íå âêëþ÷àþòüñÿ äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó, ó ðàç³ âíåñåííÿ çì³í ó äàí³, ùî âêàçóþòüñÿ ó äîâ³äö³ çà ô. ¹4ÎÏÏ (íàéìåíóâàííÿ (ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³), ì³ñöåçíàõîäæåííÿ (ì³ñöå ïðîæèâàííÿ) ïëàòíèêà ïîäàòê³â, êåð³âíèêà, îðãàíó äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè, â ÿêîìó ïëàòíèê ïîäàòê³â ïåðåáóâຠíà îáë³êó òîùî), äîâ³äêà çà ô. ¹4-ÎÏÏ ï³äëÿãຠçàì³í³ â îðãàí³ äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè. Äëÿ îòðèìàííÿ íîâî¿ äîâ³äêè ïëàòíèê ïîäàòê³â ïîäຠäî îðãàíó äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè çà îñíîâíèì ì³ñöåì îáë³êó çâåðíåííÿ ³ç çàçíà÷åííÿì ïðè÷èí çàì³íè òà äîäàíîþ äî íüîãî ñòàðîþ äîâ³äêîþ. Îðãàí äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ïðîòÿãîì äâîõ ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ òàêîãî çâåðíåííÿ ïåðåâ³ðÿº ³íôîðìàö³þ ïðî âíåñåííÿ â³äïîâ³äíèõ çì³í äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó àáî äàí³ âèêîíàííÿ âèìîã ï. 9.2 ð. ²Õ Ïîðÿäêó òà âèäຠ(íàäñèëàº) ïëàòíèêó ïîäàòê³â íîâó äîâ³äêó. Ïèòàííÿ 3: ßê³ îá’ºêòè íåðóõîìîñò³ íå º îá’ºêòàìè îïîäàòêóâàííÿ ïîäàòêîì íà íåðóõîìå ìàéíî, â³äì³ííå â³ä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè? ³äïîâ³äü: ³äïîâ³äíî äî ïï. 265.2.2 ï. 265.2 ñò. 265 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â³ä 2 ãðóäíÿ 2010 ðîêó ¹2755-VI ³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè (äàë³ - ÏÊÓ) íå º îá’ºêòîì îïîäàòêóâàííÿ ïîäàòêîì íà íåðóõîìå ìàéíî, â³äì³ííå â³ä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè: à) îá’ºêòè æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âëàñíîñò³ äåðæàâè àáî òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä (¿õ ñï³ëüí³é âëàñíîñò³); á) îá’ºêòè æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³, ÿê³ ðîçòàøîâàí³ â çîíàõ â³ä÷óæåííÿ òà áåçóìîâíîãî (îáîâ’ÿçêîâîãî) â³äñåëåííÿ, âèçíà÷åí³ çàêîíîì;

â) áóä³âë³ äèòÿ÷èõ áóäèíê³â ñ³ìåéíîãî òèïó; ã) ñàäîâèé àáî äà÷íèé áóäèíîê, àëå íå á³ëüøå îäíîãî òàêîãî îá’ºêòà íà îäíîãî ïëàòíèêà ïîäàòêó; ´) îá’ºêòè æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³, ÿê³ íàëåæàòü áàãàòîä³òíèì ñ³ì’ÿì òà ïðèéîìíèì ñ³ì’ÿì, ó ÿêèõ âèõîâóºòüñÿ òðîº òà á³ëüøå ä³òåé, àëå íå á³ëüøå îäíîãî òàêîãî îá’ºêòà íà ñ³ì’þ; ä) ãóðòîæèòêè. Ïèòàííÿ 4: ×è áóäóòü ïåðåäáà÷åí³ ï³ëüãè ç ïîäàòêó íà íåðóõîìå ìàéíî, â³äì³ííå â³ä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ³ êîìó? ³äïîâ³äü: Ïóíêòîì 265.4 ñòàòò³ 265 ðîçä³ëó Õ²² Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â³ä 2 ãðóäíÿ 2010 ðîêó ¹ 2755-VI ³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè (äàë³ - ÏÊÓ) ïåðåäáà÷åíî ï³ëüãè ³ç ñïëàòè ïîäàòêó íà íåðóõîìå ìàéíî, â³äì³ííå â³ä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ, à ñàìå: áàçà îïîäàòêóâàííÿ îá’ºêòà æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³, ùî ïåðåáóâຠó âëàñíîñò³ ô³çè÷íî¿ îñîáè - ïëàòíèêà ïîäàòêó, çìåíøóºòüñÿ: à) äëÿ êâàðòèðè - íà 120 êâ. ìåòð³â; á) äëÿ æèòëîâîãî áóäèíêó - íà 250 êâ. ìåòð³â. Òàêå çìåíøåííÿ íàäàºòüñÿ îäèí ðàç çà áàçîâèé ïîäàòêîâèé (çâ³òíèé) ïåð³îä ³ çàñòîñîâóºòüñÿ äî îá’ºêòà æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³, ó ÿê³é ô³çè÷íà îñîáà - ïëàòíèê ïîäàòêó çàðåºñòðîâàíà â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó, àáî çà âèáîðîì òàêîãî ïëàòíèêà äî áóäü-ÿêîãî ³íøîãî îá’ºêòà æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³, ÿêèé ïåðåáóâຠâ éîãî âëàñíîñò³. Çã³äíî ³ç ï. 1 ð. XIX “Ïðèê³íöåâ³ ïîëîæåííÿ” ÏÊÓ ñò. 265 ÏÊÓ íàáèðຠ÷èííîñò³ ç 1 ñ³÷íÿ 2013 ðîêó. Îíîâëåíèé “Â³ñíèê” - îñíîâíèé çàñ³á íåïðÿìî¿ êîìóí³êàö³¿ ïîäàòê³âö³â ³ç ïëàòíèêàìè ïîäàòê³â Îô³ö³éíå âèäàííÿ ÄÏÑ Óêðà¿íè æóðíàë “Â³ñíèê ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè” âèõîäèòü äðóêîì ó íàø³é äåðæàâ³ âæå 17 ðîê³â. Öå îäíå ç “íàéñòàðøèõ” ñïåö³àë³çîâàíèõ âèäàíü äëÿ ïîäàòê³âö³â òà ïëàòíèê³â ïîäàòê³â. Îñòàíí³ì ÷àñîì ÷åðåç êîíêóðåíö³þ, “³ñíèê” ïî÷àâ âòðà÷àòè ñâîãî ÷èòà÷à. Òîìó íåùîäàâíî â æóðíàë³ â³äáóëèñÿ êàðäèíàëüí³ çì³íè. Ïî-ïåðøå, “³ñíèê” ïîñòàâ ïåðåä ÷èòà÷åì ó íîâîìó ðàêóðñ³ - â³í ñòàâ ä³éñíî ö³êàâèì. Ìàòåð³àëè íàïèñàí³ ñòèñëî, ëàêîí³÷íî. Òåïåð ¿õ ëåãêî çðîçó쳺 íå ò³ëüêè òîé, õòî ìຠïðîôåñ³éíå â³äíîøåííÿ äî ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè, à é ò³, õòî ñë³äêóº çà ô³íàíñîâèì æèòòÿì êðà¿íè, ìຠâëàñíèé á³çíåñ. Òàêîæ, çíà÷íî çìåíøåíî ê³ëüêîñò³ ñòàòèñòè÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ òà ³íôîðìàö³¿ âàæêîãî ñïðèéíÿòòÿ. Íàòîì³ñòü, ðîçøèðåíî ïðîôåñ³éíó òåìàòèêó, ÿêà âèñâ³òëþºòüñÿ íà ñòîð³íêàõ æóðíàëó. À ïëàòíèêè ïîäàòê³â, òðèìàþ÷è â ðóêàõ âèäàííÿ, ìîæóòü çíàéòè â³äïîâ³ä³ íà íàéàêòóàëüí³ø³ çàïèòàííÿ òà ïðîâåñòè ä³àëîã ³ç ïîäàòê³âöÿìè. Êð³ì òîãî, âñ³ ñòîð³íêè æóðíàëó íàäðóêîâàí³ íà âèñîêîÿê³ñíîìó ãëÿíöåâîìó ïàïåð³. Æóðíàë ïðèºìíî áðàòè äî ðóê. ² ç êîæíèì íîìåðîì â³í ñòຠâñå ö³êàâ³øèì. À ðåçóëüòàòè òàêèõ çì³í íå çìóñèëè ñåáå ÷åêàòè. Äíÿìè, â ðàìêàõ âñåóêðà¿íñüêî¿ ïðåçåíòàö³¿, îíîâëåíó êîíöåïö³þ æóðíàëó áóëî ïðåäñòàâëåíî ïîäàòê³âöÿì Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÄÏÑ. Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà êè¿âñüêî¿ ô³ë³¿ “³ñíèêà” Îëåíè Ãàáðóê, ìåòîþ ³ çàâäàííÿì îíîâëåíîãî æóðíàëó - ñòàòè îñíîâíèì çàñîáîì íåïðÿìî¿ êîìóí³êàö³¿ ïîäàòê³âö³â. Îòæå, ó ðåçóëüòàò³ äâîì³ñÿ÷íî¿ êîï³òêî¿ ïðàö³ ôàõ³âö³â æóðíàëó, ÄÏ “²íôîðìàö³éíî-âèäàâíè÷èé öåíòð ÄÏÑ Óêðà¿íè” ïðåäñòàâèâ íå ïðîñòî íîâèé, à ïîâí³ñòþ çì³íåíèé “Â³ñíèê” ³ç ñó÷àñíèì äèçàéíîì òà ÿê³ñíèì ³íôîðìàö³éíèì íàïîâíåííÿì. Âîíà òàêîæ çàÿâèëà, ùî íà öüîìó çì³íè íå çàê³í÷óþòüñÿ ³ “³ñíèê” ïëàíóþòü óäîñêîíàëþâàòè ³ íàäàë³. “³ñíèê” äëÿ ïîäàòê³âö³â º íå ò³ëüêè ïðîôåñ³éíèì ïåð³îäè÷íèì âèäàííÿì. Íàñàìïåðåä - öå øàíñ îòðèìàòè îñîáèñòå ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ â³äðàçó íà ðîáî÷îìó ì³ñö³. ²íôîðìàö³ÿ, êîòðó ³íñïåêòîð îòðèìóº ç³ ñòîð³íîê öüîãî æóðíàëó äຠìîæëèâ³ñòü çàâæäè áóòè ãîòîâèì äî òåñòóâàííÿ äåðæñëóæáîâö³â. Íàãàäàºìî, ïåðåäïëàòí³ ³íäåêñè æóðíàëó “³ñíèê ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè”: 22599 (óêð.), 22600 (ðîñ.) Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ÄÏÑ

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


60

ØÓÊÀÞ ÐÎÁÎÒÓ

КАК НАЗНАЧИТЬ СЕБЕ ЦЕНУ 9. Âàøè ëè÷íûå êà÷åñòâà, êîòîðûå áóäóò Ïðåæäå ÷åì èäòè íà èíòåðâüþ ê ðàáîòîäàòåëþ, íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü ñâîþ ñòîâûÿâëåíû íà èíòåðâüþ: õàðèçìà, óâåðåííîñòü, èìîñòü. Ñ ýòîé öåëüþ ðåêîìåíäóåòñÿ ïîñìîòðåòü, ñêîëüêî ïðåäëàãàþò â àãåíòñòâàõ è êîìïàíèÿõ ñïåöèàëèñòàì âàøåãî óðîâíÿ. Íà äàííîì ýòàïå âû ïîëó÷àåòå îðèåíòè- îòêðûòîñòü. Ôàêòîðû, ñïîñîáíûå ñûãðàòü íà ïîíèðîâî÷íîå ïðåäñòàâëåíèå î ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè èíòåðåñóþùèõ âàñ âàêàíñèé. æåíèå: 1. Îáðàçîâàíèå, ïîëó÷åííîå â ìàëîèçâåñòíîì âóçå, çàî÷íûå è âå÷åðíèå ôîðìû îáó÷åíèÿ. 2. Îòñóòñòâèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, âîñïðèíèìàåìîå ðàáîòîäàòåëåì êàê íåæåëàíèå ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ â ïðîôåññèè. 3. Íåáîëüøîé ñòàæ ðàáîòû, îòñóòñòâèå çàâåðøåííûõ ïðîåêòîâ. 4. ×àñòàÿ ñìåíà ìåñò ðàáîòû. 5. Íåóâåðåííàÿ ìàíåðà ïîâåäåíèÿ âî âðåìÿ èíòåðâüþ. 6. Ïåðåðûâ â ñòàæå, îñîáåííî, åñëè íà ìîìåíò èíòåðâüþ âû íàõîäèòåñü áåç ðàáîòû. Òåïåðü, îöåíèâ ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé áýêãðàóíä, âîñòðåáîâàííîñòü è ñòîèìîñòü âàøåé ïðîôåññèè íà ðûíêå, à òàêæå òðåáîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé âàêàíñèè, îòïðàâëÿéòåñü íà èíòåðâüþ. Âî âðåìÿ áåñåäû ïîñòàðàéòåñü êàê ìîæíî áîëüøå óçíàòü î ïðåäïîëàãàåìîé ðàáîòå, òàê êàê îïëàòà òðóäà íà êîíêðåòíîé äîëæíîñòè òîæå ìîæåò êîëåáàòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò ðÿäà ïðè÷èí. Êîìïåíñàöèÿ, âåðîÿòíî, óâåëè÷èòñÿ ïðè íàëè÷èè ñëåäóþùèõ îáñòîÿòåëüñòâ: 1. Çàâåäîìî ïðåäïîëàãàþòñÿ ïåðåðàáîòêè. 2. Âûñîêàÿ èíòåíñèâíîñòü íàãðóçêè â òå÷åíèå ðàáî÷åãî äíÿ. 3. Êîíôëèêòíûå îòíîøåíèÿ â êîëëåêòèâå èëè ñïåöèôè÷åñêèé ñòèëü ðóêîâîäñòâà. 4. Íåóäîáíîå ìåñòîïîëîæåíèå êîìïàíèè. Äëÿ íà÷àëà äàâàéòå îïðåäåëèì, êàêèå 2. Êà÷åñòâî âóçà, â êîòîðîì âû îáó÷à5. Íåèçâåñòíàÿ êîìïàíèÿ. ôàêòîðû âëèÿþò íà ñòîèìîñòü ñïåöèàëèñòà. ëèñü. 6. Îòñóòñòâèå ïåðñïåêòèâ ðîñòà, â òîì Ïðåæäå âñåãî, ýòî ñîîòíîøåíèå ñïðîñà è ïðåä3. Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå, ñâÿçàí- ÷èñëå è ïî çàðïëàòå. ëîæåíèÿ. Åñëè ðàçìåùåííûõ âàêàíñèé çà íîå ñ âàøåé ïðîôåññèåé, òåíäåíöèÿ ïîñòî7. Ïðî÷èå êîðïîðàòèâíûå «íåóäîáñòâà». îïðåäåëåííûé ïåðèîä áóäåò áîëüøå, ÷åì ÿííîãî ïîâûøåíèÿ ñâîåé êâàëèôèêàöèè Ìîæíî ïðèìèðèòüñÿ ñ íåáîëüøèì ïîíèðåçþìå, òî ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ñðåäíÿÿ (êóðñû, òðåíèíãè è òîìó ïîäîáíîå). æåíèåì â çàðïëàòå, åñëè: ñòîèìîñòü ñïåöèàëèñòà - îòïðàâíàÿ òî÷êà äëÿ 4. Çíàíèå èíîñòðàííîãî ÿçûêà (êàê ïðà1. Èçâåñòíàÿ êîìïàíèÿ. åå ïîâûøåíèÿ. È åñëè â òàêîé ñèòóàöèè âèëî, ïîâûøàåò ñòîèìîñòü ñïåöèàëèñòà íå 2. Åñòü ïåðñïåêòèâû ïðîôåññèîíàëüíîãî, äåôèöèòà êàäðîâ çàðïëàòà, óêàçàííàÿ â ðàç- ìåíåå ÷åì íà 20-25%). êàðüåðíîãî ðîñòà. ìåùåííûõ ðåçþìå, âûøå, ÷åì òà, êîòîðàÿ 5. Òèï êîìïàíèè, â êîòîðîé âû ðàáîòàëè. 3. Êîìïàíèÿ ïðåäëàãàåò ñîöïàêåò è «áåïðåäëàãàåòñÿ ðàáîòîäàòåëåì, òî ýòî îçíà÷àåò, Åñëè ó ñïåöèàëèñòà åñòü îïûò ðàáîòû â èíî- ëóþ» çàðïëàòó. ÷òî ïðåòåíäåíòû îöåíèëè ñîîòíîøåíèå ñèë ñòðàííîé ôèðìå èëè â èçâåñòíîé ðîññèé4.  îðãàíèçàöèè ïîääåðæèâàåòñÿ ïîçèíà ðûíêå, à ðàáîòîäàòåëè åùå íå óñïåëè. Êîãäà ñêîé êîìïàíèè, òî, êàê ïðàâèëî, åãî ñòî- òèâíàÿ äåëîâàÿ àòìîñôåðà. æå, íàîáîðîò, êîëè÷åñòâî ðåçþìå áîëüøå, òî èìîñòü áóäåò âûøå, ÷åì, ó ñîòðóäíèêà íà 5. Íå ïðèâåòñòâóþòñÿ ïåðåãðóçêè è ïåðåòåíäåíöèÿ îáðàòíàÿ. àíàëîãè÷íîé äîëæíîñòè, íî â íåáîëüøîé ðàáîòêè. Íåêîòîðûå ñàéòû, ïîñâÿùåííûå ïîèñêó è íå î÷åíü èçâåñòíîé êîìïàíèè. 6. Óäîáíîå ìåñòîðàñïîëîæåíèå êîìïàðàáîòû, ïóáëèêóþò ñòàòèñòèêó ñïðîñà è 6. Ñòàæ ðàáîòû, ïðè÷åì êàê â äàííîé íèè. ïðåäëîæåíèÿ. Íå ïîëåíèòåñü îçíàêîìèòüñÿ äîëæíîñòè, òàê è íà îäíîì ìåñòå. Âûøå 7. Ïîçèòèâíûé ñòèëü óïðàâëåíèÿ. ñ íåé. Êîíå÷íî, âî ìíîãîì ýòî î÷åíü óñëîâíàÿ öåíÿòñÿ òå ñïåöèàëèñòû, êîòîðûå ïðè ïðîÎöåíèâàÿ ñâîþ ðûíî÷íóþ ñòîèìîñòü è èíôîðìàöèÿ, íî âñå æå äîñòîéíàÿ âíèìàíèÿ. ÷èõ ðàâíûõ óñëîâèÿõ èìåþò ïî 2-3 ãîäà ðà- íàçíà÷àÿ ñåáå öåíó, áóäüòå ãèáêèìè, ó÷èòûÑëåäóåò ïîîáùàòüñÿ òàêæå ñ òîâàðèùàìè ïî áîòû â êàæäîé êîìïàíèè, ÷åì òå, êîòîðûå âàéòå âñå ìíîãîîáðàçèå àñïåêòîâ è ïðèíèìàéòå ïðîôåññèè, ñ ðåêðóòåðàìè - êîíñóëüòàíòàìè, åæåãîäíî èëè ÷àùå ìåíÿþò ìåñòà ðàáîòû. âî âíèìàíèå ðàçëè÷íûå îñîáåííîñòè óñëîâèé ðàáîòàþùèìè ïî âàøåìó ïðîôèëþ. 7. Îòñóòñòâèå ïåðåðûâîâ â ñòàæå. íàéìà, è òîãäà âàì, áåçóñëîâíî, áóäåò ëåã÷å ×òî ìîæåò ïîâûñèòü ñòîèìîñòü ñïåöèà8. Êîëè÷åñòâî è ìàñøòàáíîñòü âàøèõ èñêàòü ðàáîòó è óïðàâëÿòü ñâîåé êàðüåðîé. ëèñòà â ãëàçàõ ïîòåíöèàëüíîãî ðàáîòîäàòåëÿ: ïðîåêòîâ, âûïîëíåííûõ çàäà÷, òî, î ÷åì âû Äàðüÿ Åôèìîâà, 1. Âûñøåå îáðàçîâàíèå, æåëàòåëüíî íå ñìîæåòå óáåäèòåëüíî ðàññêàçàòü è íàïèñàòü HeadHunter îäíî. â ñâîåì ðåçþìå.

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.


61

ÄÎDzËËß

15 ÃÐÓÄÍß

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ 10.12 - 12.12.2012 ð. ÂÅËÈÊÈÉ ÇÀË 10.00

«ÄÆÓÍÃ˲». 3D

17.40, 21.50

«ÂÀÐÒβ ËÅÃÅÍÄ». 3D 13.10, 19.20 «ÐÅÉÑ». 2D 15.40 «ÑÓÒ²ÍÊÈ. ÑÀÃÀ. ѲÒÀÍÎÊ. ×ÀÑÒÈÍÀ 2». 2D 11.30

11.00 14.00 16.00 18.00

«ÑÎÍß×ÍÅ ÇÅÐÍßÒÊλ «Ì²ÔÈ ÒÀ ËÅÃÅÍÄÈ ÇÎÐßÍÎÃÎ ÍÅÁÀ» «ÏÎØÓÊ ÏÎÇÀÇÅÌÍÎÃÎ ÐÎÇÓÌÓ» «2012 Ð. ÇÀÃÐÎÇÈ ÂÈÃÀÄÀͲ ÒÀ ÐÅÀËÜͲ»* 16 ÃÐÓÄÍß

11.00 «ÊÎÑ̲×Ͳ ÏÐÈÃÎÄÈ ÒÐÀÊÀ» 14.00 «ÇÎÐßÍÅ ÍÅÁÎ ÍÀÄ ÍÀÌÈ»* 16.00 «ÇÀÃÐÎÇÀ Ç ÊÎÑÌÎÑÓ» 18.00 «Ì²ÔÈ ÒÀ ËÅÃÅÍÄÈ» * - Ïðîãðàìà ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ

ÌÀËÈÉ ÇÀË

«ÑÎËÎÂÅÉ-ÐÎÇÁ²ÉÍÈÊ». 2D «ÑÓÒ²ÍÊÈ. ÑÀÃÀ. ѲÒÀÍÎÊ. ×ÀÑÒÈÍÀ 2». 2D 13.40 «×ÎËÎÂ²Ê ÍÀÐÎÇÕÂÀÒ». 2D 10.00

10, 11, 12 ÃÐÓÄÍß

11.40

18.00, 19.50 15.30, 21.40

11 12 13 14 15 15 16 16

«ÐÅÉÑ». 2D

«ÎÏÈÑÊÈÍ. ÔÎÌÀ!» «ÈÃÐÀÅÌ ×ÎÍÊÈÍÀ» «ÌÀÉÍ ÊÀÌÏÔ, ÈËÈ ÍÎÑÊÈ Â ÊÎÔÅÉÍÈÊÅ» «ÀÍÍÀ ÊÀÐÅÍÈÍÀ» «ÏÎÏÅËÞØÊÀ» «ÍÅÌÍÎÃÎ ÂÈÍÀ… ÈËÈ 70 ÎÁÎÐÎÒλ «ÇÂÎÍÎÊ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃλ «ÌÅËÊÈÉ ÁÅÑ»

²ËÜÍÀ ÑÖÅÍÀ 14 15 16

«ÍÀÒÀØÈÍÀ ÌÅ×ÒÀ» «Æ²ÍÊÀ Ç ÌÈÍÓËÎÃλ «ÁÅÑÕÐÅÁÅÒÍÎÑÒÜ»

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.

12.00 13.50 15.10 16.50 18.10 19.50 21.10

«ÏÎÑËÅÄÍßß ÑÊÀÇÊÀ ÐÈÒÛ» «ÑÎ ÌÍÎÞ ÂÎÒ ×ÒÎ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ» «ÑËÎÌËÅÍÍÛÅ» «ÑÎ ÌÍÎÞ ÂÎÒ ×ÒÎ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ» «ÑËÎÌËÅÍÍÛÅ» «ÑÎ ÌÍÎÞ ÂÎÒ ×ÒÎ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ» «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÉ ÐÎÌÀÍ»

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ 10.12-13.12.2012 ÐÎÊÓ

«10 ËÅÒ ÑÏÓÑÒß» «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ – ÏÑÈÕ» «ÑÀÌÛÉ ÏÜßÍÛÉ ÎÊÐÓà  ÌÈÐÅ» Ïîäðîáèö³ íà ñàéò³: kino-sputnik.com.ua

ÐÀÁÎÒÀ ÄÎDzËËß ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91

"Работа и Учеба" - раздел "Работа", №47 (2012г.)  
"Работа и Учеба" - раздел "Работа", №47 (2012г.)  

Еженедельник "Работа и Учеба" - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев

Advertisement