Page 1

¹ 49 (782)

10 ãðóäíÿ 16 ãðóäíÿ 2012ð.

19372003

21302002

21712001

11402005

21802001

21682001

15842004

00892184

08212018

00892229


Ó×ÅÁÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-35-00

14682006

07772025

02402003

00952007

00892186

00892230

2

00892231

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 49 (782)


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-35-00

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 49 (782)

Ó×ÅÁÀ

21182007

00822001

00132014

19962007

01962006

00082051

3


Ó×ÅÁÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-35-00

02312009

4

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 49 (782)


5

ÊÓÄÈ Ï²ÒÈ ÍÀÂ×ÀÒÈÑÜ

Íàø³ ïð³îðèòåòè: Áàæàííÿ ê볺íòà, êîìïåòåíòí³ñòü ñï³âðîá³òíèê³â ðåäàêö³¿, ïðàâäèâ³ñòü îïóáë³êîâàíî¿ ³íôîðìàö³¿

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ

WWW.RIU.COM.UA

Âñåóêðà¿íñüêèé ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíèé òèæíåâèê ó ñôåð³ ïðàöåâëàøòóâàííÿ òà íàâ÷àííÿ

Ç̲ÑÒ ÐÎÇIJËÓ “Ó×ÅÁÀ”

ÂÑÅ ÏÐÎ ÎѲÒÓ Â ÓÊÐÀ¯Í² ÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

¹ 49 (782) 10 ãðóäíÿ 2012 ð.

ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ

Çàñíîâíèê ³ âèäàâåöü ÒΠ«Ïî³ñê-Ïëþñ» Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ K ¹4740 â³ä 14.12.2000 ð. Âèäàºòüñÿ ç 09.07.96ð.

Äîâ³äíèê íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â

ÂÈÕÎÄÈÒÜ ÙÎÏÎÍÅIJËÊÀ Äèðåêòîð ........................ Øóìåéêî Ã.Â. Ãîëîâíèé ðåäàêòîð ...... Êó÷ìà Â.Â. Àäðåñà ðåäàêö³¿ äëÿ ëèñò³â: 03057, ì.Êè¿â, âóë.Ìîëäàâñüêà,2, îô. “1-B” Ôàêñ (044)453-35-15 ÓÌÎÂÈ ÐÎÇ̲ÙÅÍÍß ÐÅÊËÀÌÈ ² ÎÃÎËÎØÅÍÜ Äëÿ ðîçä³ëó «Ó×ÅÁÀ»: Êîë³ð 1-øà øïàëüòà (1/8 øï., 89.5õ59.0 ìì) – 816 ãðí Âíóòð. øïàëüòè (1/8 øï., 89.5õ59.0 ìì) – 479 ãðí ×îðíî-á³ëà1/16 (43õ59 ìì) – 162 ãðí Ö³íè íàâåäåí³ ç óðàõóâàííÿì âñ³õ ïîäàòê³â. ijº ñïåö³àëüíà ñèñòåìà çíèæîê. E-mail äëÿ ðåêëàìíèõ ìàêåò³â ³ îãîëîøåíü:

poisk@optima.com.ua Äåòàëüí³ óìîâè ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè ³ îãîëîøåíü:

â ðîçä³ë³ “Ó÷åáà” Òåë. (044)453-35-00

Îñòàíí³é äåíü ïðèéîìó ðåêëàìè â ÷åðãîâèé íîìåð:

ï’ÿòíèöÿ äî 18.00

Ðåêëàìí³ ìàòåð³àëè íàäຠðåêëàìîäàâåöü. Çã³äíî ç ïðàâèëàìè, ùî ä³þòü â ðåäàêö³¿, ðåäàêö³ÿ íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ÿê³ñòü ïîñëóã, ÿê³ ðåêëàìóþòüñÿ, à òàêîæ çà íåòî÷í³ñòü, íåäîñòîâ³ðí³ñòü àáî íåêîðåêòí³ñòü ³íôîðìàö³¿ ïðî ïðåäìåò ðåêëàìè. Ïîäàâåöü îãîëîøåííÿ (ïëàòíîãî àáî áåçêîøòîâíîãî) ñàìîñò³éíî â³äïîâ³äຠçà äîñòîâ³ðí³ñòü ³ çì³ñò íàäàíèõ äàíèõ, çà äîòðèìàííÿ àâòîðñüêèõ ïðàâ ³ ïðàâ òðåò³õ îñ³á. Îãîëîøåííÿ ³ ðåêëàìà ïðî âèäè ä³ÿëüíîñò³, ùî ï³äëÿãàþòü ë³öåíçóâàííþ, ïðèéìàþòüñÿ ç ïðåä’ÿâëåííÿì êîﳿ â³äïîâ³äíî¿ ë³öåí糿. Ïðåòåí糿 â³äíîñíî ÿêîñò³ ðåêëàìè, à òàêîæ òåðì³í³â ¿¿ ïóáë³êàö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 14 äí³â ç ìîìåíòó âèõîäà íîìåðà â ñâ³ò. Ðåäàêö³ÿ çàëèøຠçà ñîáîþ ïðàâî ðåäàêòîðñüêî¿ îáðîáêè ïëàòíèõ ³ áåçêîøòîâíèõ îãîëîøåíü. Ïåðåäà÷åþ ìàòåð³àë³â çàìîâíèê ñâ³ä÷èòü ïðî çãîäó ç âèùåâêàçàíèìè óìîâàìè ñï³âðîá³òíèöòâà ç ðåäàêö³ºþ. Òî÷êà çîðó àâòîð³â ïóáë³êàö³é ìîæå íå ñï³âïàäàòè ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿ ãàçåòè. Ìàòåð³àëè, â³äì³÷åí³ çíà÷êîì Ð, äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. Øàíîâí³ ÷èòà÷³, íà æàëü, ðåäàêö³ÿ íå ìຠìîæëèâîñò³ ïåðåâ³ðÿòè çì³ñò âñ³õ îïóáë³êîâàíèõ îãîëîøåíü. ³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çì³ñò îãîëîøåíü íåñóòü ñàì³ ðåêëàìîäàâö³. Àëå ìè ìîæåìî â³äìîâèòè ó ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ, ìàþ÷è íà ðóêàõ äîêóìåíòàëüíå ï³äòâåðäæåííÿ íåäîáðîñîâ³ñíîñò³ éîãî ïîäàâöÿ. ßêùî âè ìàºòå â ñâîºìó ðîçïîðÿäæåíí³ â³äïîâ³äí³ ìàòåð³àëè, ïðîñèìî ïîâ³äîìèòè ïðî öå â ðåäàêö³þ çà òåëåôîíîì 453-35-15. Ðåäàêö³ÿ ãàçåòè «Ðàáîòà è Ó÷åáà»

Ãàçåòà â³ääðóêîâàíà ç ãîòîâèõ ôîòîôîðì íà ÒΠ«Óêðïîë³ãðàôìåä³à». Çàìîâëåííÿ ¹ 5512445. Òèðàæ 19000 åêç. Ö³íà äîãîâ³ðíà

Äå ìîæíà ïðèäáàòè ãàçåòó "Ðàáîòà è Ó÷åáà”

Ê òîðãîâ³é ìåðåæ³ ê³îñê³â "Ïðåñà" ³ íà êîìåðö³éíèõ ðîçêëàäêàõ â Êèºâ³ ³ Êè¿âñüê³é îáë. ÊÍà ãàçåòíî-æóðíàëüíèõ ðîçêëàäêàõ íà ñòàíö³ÿõ ìåòðîïîë³òåíó, çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó ³ ï³äçåìíèõ ïåðåõîä³â. ÊÏåðåäïëàòèòè ãàçåòó ìîæíà ÷åðåç ïîøòîâ³ â³ää³ëåííÿ ïî âñ³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè.

Ïåðåäïë. iíäåêñ

40366

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.

ñòîð. 6, 9-13,

Ùîäåííèê àá³òóð³ºíòà

êîë.ñòîð. 1-4 ñòîð. 06 стр. 2-4, 11-46, 11-44, 105-107 ñòîð. 9

ÇÍÎ-2013: çàïèòàííÿ òà â³äïîâ³ä³ Óêðà¿íñüêèé ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèé ë³öåé çàïðîøóº íà íàâ÷àííÿ!

ñòîð. 10-11 стр. 4, 45-96, 101-102

ñòîð. 12

ÂÈÂ×ÀªÌÎ ²ÍÎÇÅÌͲ ÌÎÂÈ ñòîð. 6, 14-15, êîë.ñòîð. 1-4 стр. 97-98 ñòîð. 06

Äîâ³äíèê íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ç âèâ÷åííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ Ö³ äèâí³ ÿïîíö³

ñòîð. 14

ÊÓÐÑ È ÂÑ²Õ ÍÀÏÐß̲Â. ÊÓÐÑÈ Ï²Ä ϲÄÂ.. ÊÂÀ˲ԲÊÀÖ²¯ ñòîð. 6-8 6-8,, 16-26 16-26,, êîë. ñòîð 1-4

стр. 99-100

Äîâ³äíèê íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â

ñòîð. 06

Îñâîéòå ïðîôåññèþ áóõãàëòåð è ïîëó÷èòå ìåæäóíàðîäíûé äèïëîì

ñòîð. 16

Êóðñ ìîäåëþâàííÿ í³ãò³â ¹1 â Óêðà¿í³!

ñòîð. 19

Ñòóä³ÿ ñòèëþ òà â³çàæó ²ðèíè ˳ñîâî¿: "Íàì º, ÷èì ç âàìè ïîä³ëèòèñÿ!"

ñòîð. 20

Íàñòîÿùèé õóäîæíèê

ñòîð. 21-22

Âàøà ïðîôåñ³ÿ - ñòâîðåííÿ êðàñè

ñòîð. 24-25

ÏÎÑËÓÃÈ ÄËß ÑÒÓÄÅÍҲ (Äèïëîìí³, êóðñîâ³, êîíòðîëüí³ îð. 34, êîë. ñòîð 1-4 êîíòðîëüí³)) ñò ñòî Äîâ³äíèê íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â

ñòîð. 07

×èòàéòå â íàñòóïíîìó òåìàòè÷íîìó íîìåð³ ( ÏÐÎÄÀÆÓ Ç 17 ãðóäíÿ 2012 Ð.) ÊÎÌÏ'ÞÒÅÐͲ ÊÓÐÑÈ: â³ä ìàøèíîïèñó äî ïðîãðàìóâàííÿ

ÀÁ²ÒÓвªÍÒÓ-2013 ÙÎÄÅÍÍÈÊ ÀÁ²ÒÓвªÍÒÀ-2013

(Стро и реєстрації на ЗНО, рафі ЗНО із сіх предметів, пробне тест вання)

Äîêëàäí³ óìîâè ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òà îãîëîøåíü â ðîçä³ë³ “Ó÷åáà”: òåë./ôàêñ (044) 453-35-00. E-mail: reklama@riu.com.ua E-mail äëÿ ðåêëàìíèõ ìàêåò³â òà îãîëîøåíü: poisk@optima.com.ua

Âñ³ îãîëîøåííÿ ðîçì³ùóþòüñÿ íà ñàéò³ ÐèÓ: www.riu.com.ua

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


6

ÂÈÁÅвÒÜ ÂÍÇ ×È ÑÏÅÖ²ÀËÜͲÑÒÜ Ó ÏÎÊÀÆ×ÈÊÓ ÒÀ

ÍÀÂ×ÀËÜͲ ÇÀÊËÀÄÈ ÍÎÌÅÐÀ стор. стор.

стор. УЧИЛИЩА, ЛІЦЕЇ, ГІМНАЗІЇ

ÊËÀÑÈ×ÍÀ ÎѲÒÀ

фізи о-математичний

!Інстит т під отов и

ліцей КНУ ім. Т. Шевчен а .........

адрів промисловості ...............

3

мов ConcordCentre ................... 15 Лін ва-центр ............................. 15 1

“Віс онсінсь ий

ШКІЛЬНА І ПОЗАШКІЛЬНА ПІДГОТОВКА

Міжнародний Університет

Дитячий

(США) в У раїні” .......................

Творчий Центр “АНТОШКА” ......

3

Навчальний центр “АІР” ............ Др і иївсь і

рси

іноземних мов “KLS2” ............... 1

1

ПОЛЬСЬКА 2

К рси іноземних

Державний

мов ConcordCentre ................... 15

е ономі о-техноло ічний

ПОРТУГАЛЬСЬКА

ніверситет транспорт ............

4

МАГІСТР БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ “Віс онсінсь ий (США) в У раїні” .......................

3

А адемія мистецтва Краси ........ 13 У раїнсь ий 1

3

Дитячий Творчий Центр “АНТОШКА” ...... Др і иївсь і

1

рси 2

мов ConcordCentre ................... 15 Навчальний центр “АІР” ............

3

раз оворном ан лийс ом .......

АРАБСЬКА

“Віс онсінсь ий

Др і иївсь і

Міжнародний Університет

іноземних мов “KLS2” ............... 3

Державний е ономі о-техноло ічний 4

ПІДГОТОВЧІ КУРСИ

1

Уни альная методи а об чения

ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ

рси

іноземних мов “KLS2” ...............

Лін ва-центр ............................. 15

!Інстит т під отов и

ніверситет транспорт ............

Др і иївсь і

К рси іноземних

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

(США) в У раїні” .......................

РОСІЙСЬКА

“Віс онсінсь ий

іноземних мов “KLS2” ...............

фізи о-математичний

адрів промисловості ...............

Лін ва-центр ............................. 15

АНГЛІЙСЬКА

(США) в У раїні” .......................

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

ліцей КНУ ім. Т. Шевчен а .........

ÂÈÂ×ÅÍÍß ÌÎÂ Міжнародний Університет

Міжнародний Університет

1

ТУРЕЦЬКА Др і иївсь і

2

Лін ва-центр ............................. 15

Др і иївсь і

іноземних мов “KLS2” ...............

Дитячий

Лін ва-центр ............................. 15

Творчий Центр “АНТОШКА” ......

2

К рси іноземних

ГРЕЦЬКА

Др і иївсь і

У раїнсь ий

Др і иївсь і

фізи о-математичний

іноземних мов “KLS2” ...............

рси 2

ÍÀÂ×ÀËÜͲ ÖÅÍÒÐÈ, ÊÓÐÑÈ Ì.ÊȪÂÀ АДМІНІСТРАТОР адрів промисловості ...............

2

“АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ...........

Лін ва-центр ............................. 15

Навчальний

ЯПОНСЬКА

бізнес-центр “Анастасія” ........... рси

3

Навчальний бізнес-центр

ШВЕДСЬКА

Др і иївсь і

2

!Інстит т під отов и рси

іноземних мов “KLS2” ............... 2

рси

1

рси

мов ConcordCentre ................... 15

КИТАЙСЬКА

ІТАЛІЙСЬКА

ФРАНЦУЗЬКА

ЧЕСЬКА

іноземних мов “KLS2” ...............

2

К рси іноземних Лін ва-центр ............................. 15

іноземних мов “KLS2” ...............

мов ConcordCentre ................... 15 рси

рси

іноземних мов “KLS2” ...............

мов ConcordCentre ................... 15

рси

іноземних мов “KLS2” ............... 2

2

УКРАЇНСЬКА Др і иївсь і

21881001

ІСПАНСЬКА Др і иївсь і

рси

іноземних мов “KLS2” ...............

Др і иївсь і рси

2

Лін ва-центр ............................. 15

К рси іноземних

Др і иївсь і

стор.

К рси іноземних

У раїнсь ий

ВИЩА ОСВІТА

стор.

2 1

БАРМЕН

НОРВЕЗЬКА

іноземних мов “KLS2” ...............

ТЕХНІКУМИ, КОЛЕДЖІ

Лін ва-центр ............................. 15

ІНШІ МОВИ

НІМЕЦЬКА

К рси іноземних

БУХОБЛІК: 1С БУХГАЛТЕРІЯ

А адемія мистецтва

Др і иївсь і

мов ConcordCentre ................... 15

Навчальний бізнес-центр

Краси ....................................... 13

іноземних мов “KLS2” ...............

Лін ва-центр ............................. 15

“АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ...........

ліцей КНУ ім. Т. Шевчен а .........

1

рси 2

2

!Інстит т під отов и адрів промисловості ...............

3

1

99994101

Ó×ÅÁÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.


7

²ÄÊÐÈÉÒÅ ÏÎÒвÁÍÓ ÑÒÎвÍÊÓ — ÖÅ ÏÐÈÑÊÎÐÈÒÜ ÂÀØ ÏÎØÓÊ

ÍÀÂ×ÀËÜͲ ÇÀÊËÀÄÈ ÍÎÌÅÐÀ стор.

стор.

стор.

стор.

21541003

Навчальний центр “АІР” ............

1

Навчально- онс льтативний центр “Потенціал Г Р ” .............

3

Учебно-тренин овый центр “Нави атор” ....................

7

Учебный центр “Конта т” .......... 3 Ш ола межд народно о б х алтера .....

2

Ш ола рин ової е ономі и ........

2

БУХОБЛІК: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

ВОСКОВА ДЕПІЛЯЦІЯ, БІКІНІ-ДИЗАЙН !Інстит т під отов и адрів промисловості ...............

Учебный центр “Конта т” .......... 3

Дитячий

КОМП’ЮТЕР: ПРОЕКТУВАННЯ

Творчий Центр “АНТОШКА” ...... 1 3

КОМЕРЦІЙНИЙ ДИРЕКТОР

Навчальний центр “АІР” ............ 1

ВІЗАЖИСТ !Інстит т під отов и

Навчальний бізнес-центр

КОМП’ЮТЕР: РЕМОНТ І СКЛАДАННЯ

адрів промисловості ...............

3

А адемія мистецтва Краси ........ 13 Навчальний бізнес-центр “Анастасія” ........... 1 Навчально- онс льтативний центр “Потенціал Г Р ” ............. 3

Навчальний бізнес-центр

ДОЗВІЛЛЯ

Учебный центр “Конта т” .......... 3

“АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... 2

Учебный центр “Конта т” .......... 3

КОМП’ЮТЕР: АДМІНІСТРУВАННЯ Учебный центр “Конта т” .......... 3

КОМП’ЮТЕР: ТЕСТУВАННЯ ПО Учебный центр “Конта т” .......... 3

КОМП’ЮТЕР: КОРИСТУВАЧ Навчальний бізнес-центр

КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА, ВЕРСТКА

“АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ...........

1

Профессиональная

“АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... 2

Навчальний бізнес-центр

Навчальний центр “АІР” ............

1

ш ола-ст дия Аллы Ч ри ........... 3

Учебно-тренин овый

“АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... 2

Ст дія стилю

центр “Нави атор” ....................

7

Навчальний центр “АІР” ............ 1

і візаж Ірини Лісової ................ 1

Учебный центр “Конта т” .......... 3

Учебный центр “Конта т” .......... 3

ГРИМЕР

КОМП’ЮТЕР: ОПЕРАТОР

Профессиональная

Навчальний бізнес-центр

КОМП’ЮТЕРНИЙ ДИЗАЙН

Ш ола

ш ола-ст дия Аллы Ч ри ........... 3

“АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... 2

Навчальний бізнес-центр

межд народно о б х алтера .....

2

ДЕКОР ІНТЕР’ЄРУ

Навчальний центр “АІР” ............ 1

“АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... 2

2

Навчальний бізнес-центр

Учебный центр “Конта т” .......... 3

Навчально- онс льтативний

БУХОБЛІК: ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

“АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... 2

КОМП’ЮТЕР: ПРОГРАМУВАННЯ

центр “Потенціал Г Р ” ............. 3

ДИЗАЙН ЛАНДШАФТНИЙ

Навчальний бізнес-центр

Навчальний бізнес-центр

Навчальний бізнес-центр

Навчально- онс льтативний центр “Потенціал Г Р ” .............

3

Учебно-тренин овый центр “Нави атор” ....................

Ш ола рин ової е ономі и ........

7

Учебный центр “Конта т” .......... 3

“АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ...........

1

“АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... 2

“АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... 2

КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРНЕТ

Навчальний центр “АІР” ............

1

Навчальний центр “АІР” ............ 1

Учебно-тренин овый

Навчальний бізнес-центр

ДИЗАЙН ТЕКСТИЛЮ

центр “Нави атор” ....................

Навчально- онс льтативний центр “Потенціал Г Р ” .............

3

Навчальний центр “АІР” ............ 1

центр “Нави атор” ....................

7

ДИЗАЙН І МОДЕЛЮВАННЯ ОДЯГУ

Ш ола рин ової е ономі и ........

2

Арт-ш ола

Учебно-тренин овый

ДИЗАЙН І РОЗПИС НІГТІВ

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ...........

1

Мережа навчальних

Навчальний центр “АІР” ............

1

центрів “Но тевой Сервис” ....... 3

Навчально- онс льтативний

Навчальний 3

Учебно-тренин овый центр “Нави атор” ....................

центр “Амарилис” .....................

2

ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ 7

Ш ола межд народно о б х алтера .....

“АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... 2

дитячої моди “ЯСОЧКА” ............ 1

БУХОБЛІК: ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК

центр “Потенціал Г Р ” .............

7

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... 2

2

Навчальний центр “АІР” ............ 1

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.

11791010

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


8

ÂÈÁÅвÒÜ ÂÍÇ ×È ÑÏÅÖ²ÀËÜͲÑÒÜÂÈÁÅвÒÜ Ó ÏÎÊÀÆ×ÈÊÓ ÂÍÇ ÒÀ ²ÄÊÐÈÉÒÅ ×È ÑÏÅÖ²ÀËÜͲÑÒÜ ÏÎÒвÁÍÓ ÑÒÎвÍÊÓ — ÓÖÅ ÏÐÈÑÊÎÐÈÒÜ ÏÎÊÀÆ×ÈÊÓ ÂÀØ ÏÎØÓÊ ÒÀ

ÍÀÂ×ÀËÜͲ ÇÀÊËÀÄÈ ÍÎÌÅÐÀ стор.

стор.

Навчально- онс льтативний

МЕНЕДЖЕР З ТУРИЗМУ

центр “Потенціал Г Р ” .............

3

Навчальний бізнес-центр

Учебный центр “Конта т” ..........

3

“АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ...........

!Інстит т під отов и адрів промисловості ...............

3

Навчальний бізнес-центр “Анастасія” ...........

2

КОСМЕТОЛОГ 3

Навчальний бізнес-центр “Анастасія” ...........

1

На ово-медичний центр “БІОКОРЕКЦІЯ” ............... 23

КУХАР 3

Навчальний бізнес-центр “Анастасія” ...........

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ...........

2

“АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ...........

“АІР” ......................................... 1

ТАНЕЦЬ

НАРОЩУВАННЯ ВІЙ

РУКОДІЛЛЯ: КУРСИ КРОЮ ТА ШИТТЯ

Дитячий

Навчальний центр “АІР” ......................................... 1

ТРЕНІНГИ, СЕМІНАРИ

САДІВНИК

!Інстит т під отов и

адрів промисловості ............... центр “Амарилис” .....................

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ...........

2

МЕНЕДЖЕР ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ...........

2

МЕНЕДЖЕР З ПЕРСОНАЛУ “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ...........

“АІР” ......................................... 1

“АІР” ......................................... 1

Навчальний бізнес-центр

Учебно-тренин овый

“АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... 2

!Інстит т під отов и

центр “Нави атор” .................... 3

ПЕРУКАР

СПЕЦІАЛІСТ З МАНІКЮРУ

!Інстит т під отов и

!Інстит т під отов и

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІТИК Учебно-тренин овый центр “Нави атор” ....................

адрів промисловості ...............

3

7

Навчальний бізнес-центр “Анастасія” ........... 1

Навчальний бізнес-центр

А адемія мистецтва Краси ........ 13

Навчальний

“АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... 2

Учбовий центр “Hollywood” .......

центр “Амарилис” .....................

3

Авторсь а ш ола пер арсь о о мистецтва .........

7 1

ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ центр “Потенціал Г Р ” .............

3

!Інстит т під отов и

Навчальний бізнес-центр

Бесплатное об чение на

адрів промисловості ............... мастера по ремонт об ви ........

Учбовий центр “Hollywood” .......

1

СПЕЦІАЛІСТ З ПЕДИКЮРУ !Інстит т під отов и адрів промисловості ...............

3

ФІТОДИЗАЙН Навчальний бізнес-центр

центр “БІОКОРЕКЦІЯ” ............... 23

ПІРСИНГ

МЕНЕДЖЕР З РЕКЛАМИ І РR

2

На ово-медичний

ПРОДАВЕЦЬ

адрів промисловості ...............

2

7

ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР

РОБІТНИЧІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Ó×ÅÁÀ

2

ОФІЦІАНТ-БАРМЕН

Навчальний бізнес-центр

“АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ...........

3

ФОТОГРАФ

!Інстит т під отов и

2

адрів промисловості ...............

Навчальний центр

МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ...........

3

Навчальний центр

адрів промисловості ............... 2

!Інстит т під отов и

адрів промисловості ...............

“АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... 2

2

!Інстит т під отов и

Навчальний бізнес-центр

центрів “Но тевой Сервис” ....... 3

!Інстит т під отов и 3

Навчально- онс льтативний

Навчальний бізнес-центр

ФЛОРИСТИКА

ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ

адрів промисловості ...............

МЕНЕДЖЕР

СЕКРЕТАР (ОФІС-МЕНЕДЖЕР)

3

“АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... 2

адрів промисловості ...............

3

3

“АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... 2

Мережа навчальних

Навчальний бізнес-центр

бізнес-центр “Анастасія” ...........

адрів промисловості ...............

адрів промисловості ...............

Навчальний бізнес-центр

“АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... 2

центр “Амарилис” .....................

1

!Інстит т під отов и

Творчий Центр “АНТОШКА” ...... 1

Навчальний бізнес-центр

К рси масаж ...........................

МЕДСЕСТРА

Навчально- онс льтативний

Навчальний бізнес-центр

Навчальний

центр “БІОКОРЕКЦІЯ” ............... 23

2

Мережа навчальних

3

На ово-медичний

3

Навчальний

адрів промисловості ...............

1

бізнес-центр “Анастасія” ........... 1

Центр “Інформ-Київ” ................ 26

Навчальний

Навчальний

Навчальний

центр “Потенціал Г Р ” ............. 3

Навчальний бізнес-центр

!Інстит т під отов и

“АІР” ......................................... 1

Навчальний центр

центрів “Но тевой Сервис” ....... 2

Краси ....................................... 13

Київсь а ре іональна митниця

адрів промисловості ...............

МАСАЖИСТ

3

МИТНИЙ БРОКЕР

МАРКЕТОЛОГ

бізнес-центр “Анастасія” ...........

2

адрів промисловості ............... А адемія мистецтва

РУКОДІЛЛЯ: ВИШИВАННЯ

!Інстит т під отов и

“АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ...........

!Інстит т під отов и

Навчальний центр

Навчальний бізнес-центр

Навчальний бізнес-центр 2

Навчальний центр

бізнес-центр “Анастасія” ...........

2

центр “БІОКОРЕКЦІЯ” ............... 23

СТИЛІСТ

РУКОДІЛЛЯ: В’ЯЗАННЯ СПИЦЯМИ

2

На ово-медичний

РУКОДІЛЛЯ: В’ЯЗАННЯ ГАЧКОМ

Навчальний

ЛОГІСТИК “АНАСТАСІЯ”

центр “Амарилис” .....................

Навчальний центр

“АІР” ......................................... 1

НАРОЩУВАННЯ НІГТІВ

при МАБІТ ................................

2

стор. Навчальний

“АІР” ......................................... 1

!Інстит т під отов и

!Інстит т під отов и адрів промисловості ...............

2

МЕНЕДЖЕР-HR

!Інстит т під отов и адрів промисловості ...............

РУКОДІЛЛЯ: БІСЕРОПЛЕТІННЯ

МЕНЕДЖЕР РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

КОНДИТЕР

стор.

3

“АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... 2

ÏÎÑËÓÃÈ ÄËß ÑÒÓÄÅÍҲ ПЕРЕКЛАДИ

Навчальний

К рси іноземних

бізнес-центр “Анастасія” ........... 1

мов ConcordCentre ................... 15

3

3 6

99991140

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.


9

ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ

ЩОДЕННИК АБІТУРІЄНТА  2013 ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ, ФАХІВЦІВ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ! Ó Ì³í³ñòåðñòâ³ îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó Óêðà¿íè ï³äïèñàíî íàêàç â³ä 20.11.2012 ¹ 1297, ÿêèì çàòâåðäæåíî Êàëåíäàðíèé ïëàí ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ çîâí³øíüîãî íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü îñ³á, ÿê³ âèÿâèëè áàæàííÿ âñòóïàòè äî âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Óêðà¿íè â 2013 ðîö³. ³äïîâ³äíî äî öüîãî íàêàçó ðåºñòðàö³þ îñ³á äëÿ ïðîõîäæåííÿ çîâí³øíüîãî íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ çä³éñíþâàòèìóòü ðåã³îíàëüí³ öåíòðè îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè ç 4 ñ³÷íÿ äî 5 áåðåçíÿ 2013 ðîêó. Çîâí³øíº íåçàëåæíå îö³íþâàííÿ â³äáóâàòèìåòüñÿ â íàñòóïíîìó ðîö³ ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó â çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ. Íàâîäèìî ñòðîêè ïðîâåäåííÿ òåñòóâàíü ç óñ³õ ïðåäìåò³â: 3 ÷åðâíÿ - õ³ì³ÿ; 5, 6 ÷åðâíÿ - óêðà¿íñüêà ìîâà ³ ë³òåðàòóðà; 8 ÷åðâíÿ - ³íîçåìí³ ìîâè (àíãë³éñüêà, í³ìåöüêà, ôðàíöóçüêà, ³ñïàíñüêà); 10 ÷åðâíÿ - ðîñ³éñüêà ìîâà; 12, 13 ÷åðâíÿ - ìàòåìàòèêà; 15 ÷åðâíÿ - ãåîãðàô³ÿ; 17 ÷åðâíÿ - âñåñâ³òíÿ ³ñòîð³ÿ; 19, 20 ÷åðâíÿ - ³ñòîð³ÿ Óêðà¿íè; 22 ÷åðâíÿ - ô³çèêà; 25 ÷åðâíÿ - á³îëîã³ÿ; 27 ÷åðâíÿ - ñâ³òîâà ë³òåðàòóðà. Äîäàòêîâó ñåñ³þ çîâí³øíüîãî íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ áóäå ïðîâåäåíî âïðîäîâæ 4 - 11 ëèïíÿ. www.testportal.gov.ua

ПРОБНЕ ТЕСТУВАННЯ Òåðì³í ðåºñòðàö³¿ íà ïðîáíå òåñòóâàííÿ çàê³í÷èâñÿ 30 ëèñòîïàäà 2012 ðîêó. Âàðò³ñòü ó÷àñò³ ó ïðîáíîìó òåñòóâàíí³ 2013 ðîêó ç îäíîãî ïðåäìåòà - 89 ãðí. Ïåðåë³ê ïðåäìåò³â ³ äàòè ïðîâåäåííÿ ïðîáíîãî òåñòóâàííÿ: 23 áåðåçíÿ 2013 ðîêó: óêðà¿íñüêà ìîâà òà ë³òåðàòóðà, á³îëîã³ÿ, ô³çèêà, ðîñ³éñüêà ìîâà, âñåñâ³òíÿ ³ñòîð³ÿ, îäíà ç ³íîçåìíèõ ìîâ: àíãë³éñüêà, í³ìåöüêà, ôðàíöóçüêà àáî ³ñïàíñüêà (çà âèáîðîì);

30 áåðåçíÿ 2013 ðîêó: ìàòåìàòèêà, ³ñòîð³ÿ Óêðà¿íè, õ³ì³ÿ, ãåîãðàô³ÿ, ñâ³òîâà ë³òåðàòóðà. Ïî÷àòîê òåñòóâàíü îá 11.00. Çâåðòàºìî óâàãó! Ó÷àñíèê çìîæå âçÿòè ó÷àñòü â îäíîìó ³ç çàïðîïîíîâàíèõ â òîé ÷è ³íøèé äåíü òåñòóâàíü. ̳ñöå ïðîâåäåííÿ - ïóíêòè ïðîáíîãî òåñòóâàííÿ, ÿê³ ñòâîðþþòüñÿ ç äîòðèìàííÿì âèìîã Óêðà¿íñüêîãî öåíòðó ùîäî ¿õ îðãàí³çàö³¿. Ïðî ì³ñöå ïðîõîäæåííÿ ïðîáíîãî òåñòóâàííÿ êîæåí ó÷àñíèê ï³ñëÿ 01 áåðåçíÿ 2013 ðîêó çìîæå ä³çíàòèñÿ ç ³íôîðìàö³éíî¿ ñòîð³íêè “Îñîáèñòèé êàá³íåò ó÷àñíèêà ÏÇÍΔ, ñòâîðåíî¿ íà ñàéò³ www.kievtest.org.ua Äîïóñê íà ïóíêòè ïðîáíîãî òåñòóâàííÿ áóäå çä³éñíþâàòèñÿ çà íàÿâíîñò³: - êâèòàíö³¿ ïðî ñïëàòó âàðòîñò³ ïîñëóã çà ïðîâåäåííÿ ïðîáíîãî òåñòóâàííÿ; - ïàñïîðòà àáî ñâ³äîöòâà ïðî íàðîäæåííÿ; - çàïðîøåííÿ (ðåºñòðàö³éíî¿ êàðòêè). Çàïðîøåííÿ (ðåºñòðàö³éíó êàðòêó) ñë³ä ðîçäðóêóâàòè ç ³íôîðìàö³éíî¿ ñòîð³íêè “Îñîáèñòèé êàá³íåò ó÷àñíèêà ÏÇÍΔ, ñòâîðåíî¿ íà ñàéò³ www.kievtest.org.ua Ó ðàç³ íåÿâêè ó÷àñíèêà íà ïðîáíå òåñòóâàííÿ ç áóäü-ÿêî¿ ïðè÷èíè ñïëà÷åí³ êîøòè íå ïîâåðòàþòüñÿ. Ó÷àñíèêè, ÿê³ íå çìîãëè ïðîéòè ïðîáíå òåñòóâàííÿ, ìàòèìóòü ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè óïðîäîâæ 3 äí³â íà ïóíêò³ ïðîáíîãî òåñòóâàííÿ êîìïëåêò òåñòîâèõ ìàòåð³àë³â. Ðåçóëüòàòè ïðîáíîãî òåñòóâàííÿ ó÷àñíèêè âèçíà÷àþòü ñàìîñò³éíî ï³ñëÿ âèêîíàííÿ âñ³õ çàâäàíü. ϳñëÿ çàê³í÷åííÿ ÷àñó, â³äâåäåíîãî äëÿ ðîáîòè ç òåñòîì, ó÷àñíèêè òåñòóâàííÿ îòðèìàþòü ³íôîðìàö³éíèé áþëåòåíü ³ç â³äïîâ³äÿìè íà òåñòîâ³ çàâäàííÿ, ñõåìàìè íàðàõóâàííÿ òåñòîâèõ áàë³â. Ó÷àñíèêè ìîæóòü âèçíà÷èòè ðåçóëüòàòè ïðîáíîãî çîâí³øíüîãî íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ çà øêàëîþ 100-200 áàë³â. Äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî ï³ñëÿ 23 áåðåçíÿ 2013 ðîêó çàéòè íà ñàéò, íà ÿêîìó ðåºñòðóâàëèñÿ, òà ó â³äïîâ³äíèõ ðîçä³ëàõ ³íôîðìàö³éíî¿ ñòîð³íêè “Îñîáèñòèé êàá³íåò ó÷àñíèêà ÏÇÍΔ âíåñòè â³äïîâ³ä³ ç³ ñâîãî ïàïåðîâîãî áëàíêà À. Îçíàéîìèòèñÿ ç ðåçóëüòàòàìè ìîæíà áóäå ï³ñëÿ 05 êâ³òíÿ 2013 ðîêó. Ðåçóëüòàòè ïðîáíîãî ÇÍÎ íå âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ îö³íþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷í³â íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ñèñòåìè çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè www.kievtest.org.ua

ГАРЯЧА ЛІНІЯ КИЇВСЬКОГО РЦОЯО: Òåë.: (044) 360 70 04, (044) 361 42 17 Òåëåôîí ³íôîðìàö³éíî¿ ï³äòðèìêè ïðàöþº ç 10.00 äî 17.00 îá³ä ç 13.00 äî 14.00 www.testportal.gov.ua

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


10

ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ

ЗНО2013: ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ Ìè ïðîäîâæóºìî ïóáë³êàö³þ â³äïîâ³äåé íà äåÿê³ çàïèòàííÿ, ç ÿêèìè àá³òóð³ºíòè òà ¿õ áàòüêè, â÷èòåë³ çâåðòàþòüñÿ äî Óêðà¿íñüêîãî öåíòðó îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè. Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî öÿ ³íôîðìàö³ÿ áóäå êîðèñíîþ äëÿ âàñ. - ßê îòðèìàòè çàïðîøåííÿ äëÿ ïðîõîäæåííÿ ÇÍÎ? - Çàïðîøåííÿ äëÿ ó÷àñò³ â çîâí³øíüîìó íåçàëåæíîìó îö³íþâàíí³ Âè îòðèìàºòå ïîøòîþ àáî çìîæåòå ðîçäðóêóâàòè ç ³íôîðìàö³éíî¿ ñòîð³íêè îð³ºíòîâíî çà òðè òèæí³ äî ïî÷àòêó òåñòóâàíü.

- 1. Ïåðåë³ê äîêóìåíò³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ çä³éñíåííÿ ðåºñòðàö³¿, à òàêîæ äåòàëüíó ³íôîðìàö³þ ùîäî îñîáëèâîñòåé ðåºñòðàö³¿ áóäå ðîçì³ùåíî íà íàøîìó ñàéò³ â - ß ñòóäåíò ÂÓÇà è õî÷ó ïðîéòè âíåø- äðóã³é ïîëîâèí³ ãðóäíåå íåçàâèñèìîå òåñòèðîâàíèå â 2013 íÿ 2012 ðîêó. 2. ͳ, íå ãîäó. Äëÿ ðåãèñòðàöèè ìíå íåîáõîäèìî ìîæóòü. ïîäàòü êîïèþ àòòåñòàòà ïðî ïîëíîå ñðåäíåå îáðàçîâàíèå èëè æå ñïðàâêó îò ÂÓÇà, - Ðîçä³ë 4. Ðåºñòðàö³ÿ îñ³á, ÿê³ âèÿâèëè ÷òî ÿ ÿâëÿþñü ñòóäåíòîì? áàæàííÿ ïðîéòè çîâí³øíº îö³íþâàííÿ, -  òàêîì ñëó÷àå íåîáõîäèìî ïðåäîñ- ï. 4.9: “Íà êîﳿ äîêóìåíòà, ÿêèé ïîäàºòüòàâèòü êîïèþ àòòåñòàòà î ïîëíîì îáùåì ñÿ äëÿ ðåºñòðàö³¿, ïîâèíåí áóòè íàïèñ ïðî ñðåäíåì îáðàçîâàíèè. éîãî çàñâ³ä÷åííÿ, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç³ ñë³â “Çã³äíî ç îðèã³íàëîì”, à òàêîæ îñîáèñ- ß ïðîïèñàí â ×åðíèãîâñêîé îáëà- òèé ï³äïèñ îñîáè, ÿêà ðåºñòðóºòüñÿ, ¿¿ ñòè, íî ïðîæèâàþ â Êèåâå è ðàáîòàþ, â ³í³ö³àëè òà ïð³çâèùå, äàòà çàñâ³ä÷åííÿ 2013 ãîäó õî÷ó ïîñòóïèòü â èíñòèòóò, ãäå êîﳿ”. Ïðî ÿêèé äîêóìåíò éäå ìîâà? Äå ÿ ìîãó ñäàòü ÂÍÎ? Ïî ìåñòó ïðîæèâà- éîãî ïîòð³áíî çàâ³ðÿòè? íèÿ èëè ïî ìåñòó ïðîïèñêè? - Ìîâà éäå ïðî êîﳿ äîêóìåíò³â, ÿê³ àá³- Àáèòóðèåíò ïðè ðåãèñòðàöèè ìîæåò òóð³ºíò ïîäຠäëÿ ðåºñòðàö³¿ (êîï³þ ïàñïîðóêàçûâàòü êàê àäðåñ ïîñòîÿííîãî ìåñòà òà (ñâ³äîöòâà ïðî íàðîäæåííÿ), êîï³þ àòåæèòåëüñòâà, òàê è ïðîïèñêè. Ïîìíèòå, ÷òî ñòàòà ïðî ïîâíó çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³òó ïî ýòîìó àäðåñó Âû áóäåòå ïîëó÷àòü ïî÷òî- òîùî). Íîòàð³àëüíî çàâ³ðÿòè òàê³ êîﳿ íå âóþ êîððåñïîíäåíöèþ. Òàêæå àäðåñ ó÷è- òðåáà. Íà êîï³ÿõ äîêóìåíò³â Âè âëàñíîðó÷ òûâàåòñÿ âî âðåìÿ ðàñïðåäåëåíèÿ àáèòóðè- ðîáèòå â³äïîâ³äí³ çàïèñè. ßêùî æ äëÿ ðåºåíòîâ ïî ïóíêòàì òåñòèðîâàíèÿ. ñòðàö³¿ ïîäàºòüñÿ êîï³ÿ äîêóìåíòà, îôîðìëåíîãî ³íîçåìíîþ ìîâîþ, òî ìຠáóòè - ßê³ äîêóìåíòè ïîòð³áí³ äëÿ ðåºñò- ïðåäñòàâëåíèé éîãî ïåðåêëàä äåðæàâíîþ ðàö³¿ íà ÇÍÎ? ×è ìîæóòü ó÷í³ 10 êëàñó ìîâîþ, çàñâ³ä÷åíèé â óñòàíîâëåíîìó çàêîçäàòè ÇÍÎ? íîäàâñòâîì ïîðÿäêó. - Êèì ìຠáóòè çàâ³ðåíà êîï³ÿ àòåñòàòó - íîòàð³îëüíî ÷è â íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³, ÿêèé âèäàâ àòåñòàò? Ñê³ëüêè òðåáà êîï³é äëÿ ðåºñòðàö³¿? - Çàâ³ðÿòè êîï³þ àòåñòàòà ïðî ïîâíó çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³òó íå ïîòð³áíî. Ç îñîáëèâîñòÿìè ðåºñòðàö³¿ îñ³á äëÿ ó÷àñò³ â ÇÍÎ-2013 ìîæíà áóäå îçíàéîìèòèñÿ íà ñàéò³ ÓÖÎßÎ â äðóã³é ïîëîâèí³ ãðóäíÿ 2012 ðîêó. - 16 ðîê³â ìåí³ âèïîâíèòüñÿ â îñòàíí³é äåíü ðåºñòðàö³¿ íà ÇÍÎ - 5 áåðåçíÿ. Ïàñïîðòà òîä³ ùå íå áóäå. ßê³

Ó×ÅÁÀ

äîêóìåíòè ïîòð³áí³ â ìîºìó âèïàäêó äëÿ ðåºñòðàö³¿ ³ ïðîõîäæåííÿ ÇÍÎ? - ϳä ÷àñ ðåºñòðàö³¿ äëÿ ó÷àñò³ â ÇÍÎ Âè ðàçîì ç ³íøèìè ðåºñòðàö³éíèìè äîêóìåíòàìè ïîâèíí³ íàä³ñëàòè äî ðåã³îíàëüíîãî öåíòðó îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè êîï³þ ñâ³äîöòâà ïðî íàðîäæåííÿ. Ïðè âõîä³ äî ïóíêòó òåñòóâàííÿ ðàçîì ç ³íøèìè äîêóìåíòàìè Âè ìàºòå íàäàòè äîêóìåíò, ñåð³ÿ òà íîìåð ÿêîãî çàçíà÷åí³ â Ñåðòèô³êàò³ ÇÍÎ, òîáòî ñâ³äîöòâî ïðî íàðîäæåííÿ. - ß íàâ÷àþñÿ â ïåä. êîëåäæ³. ×è ìîæó ÿ çäàòè ÇÍÎ ó 2013 ð., ÿêùî äèïëîì ÿ îòðèìàþ ó 2014 ð. ßê³ äëÿ öüîãî ïîòð³áí³ äîêóìåíòè? - Äëÿ ðåºñòðàö³¿ äëÿ ó÷àñò³ â ÇÍÎ íåîáõ³äíî ïîäàòè êîï³þ àòåñòàòà ïðî ïîâíó çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³òó àáî äîâ³äêó ç íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó çà ôîðìîþ, ðîçðîáëåíîþ Óêðà¿íñüêèì öåíòðîì îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè. Çâåðí³òü óâàãó, ùî ð³ê îòðèìàííÿ àòåñòàòà, óêàçàíèé ó äîâ³äö³ ç íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, ìຠáóòè îáîâ’ÿçêîâî 2013. - ß íàâ÷àþñÿ â êîëåäæ³, àëå ïëàíóþ âñòóïàòè äî óí³âåðñèòåòó â 2013 ðîö³. Àòåñòàò â ìåíå âæå º. ×è ïîòð³áíî äëÿ ðåºñòðàö³¿ íà ÇÍÎ-2013 ïîäàâàòè êîï³þ àòåñòàòó? ×è íåîáõ³äíî áðàòè äîâ³äêó ç ì³ñöÿ íàâ÷àííÿ? - ßêùî Âè ìàºòå àòåñòàò ïðî ïîâíó çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³òó, òî äëÿ ðåºñòðàö³¿ äëÿ ó÷àñò³ â ÇÍÎ íåîáõ³äíî ïîäàòè éîãî êîï³þ. - ß ãðàæäàíêà ÐÔ, ïàñïîðò Ðîññèè. Ìîãó ëè ÿ ïðîéòè ðåãèñòðàöèþ íà ÂÍÎ? - Äà. Ñ îñîáåííîñòÿìè ðåãèñòðàöèè äëÿ ó÷àñòèÿ âî âíåøíåì íåçàâèñèìîì îöåíèâàíèè ìîæíî áóäåò îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå ÓÖÎßÎ âî âòîðîé ïîëîâèíå äåêàáðÿ 2012 ãîäà.

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.


11

ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ - ßê ìîæíà çàðåºñòðóâàòèñÿ íà ÇÍÎ? ²íôîðìàö³ÿ ùîäî îñîáëèâîñòåé ðåºñòðàö³¿ äëÿ ó÷àñò³ â çîâí³øíüîìó íåçàëåæíîìó îö³íþâàíí³ áóäå ðîçì³ùåíà íà ñàéò³ Óêðà¿íñüêîãî öåíòðó îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè â äðóã³é ïîëîâèí³ ãðóäíÿ 2012 ðîêó.

íåçàâèñèìîå îöåíèâàíèå ïðîâîäèòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà.

- Ìîé ñûí ó÷èòñÿ â 11 êëàññå ïàñïîðò åù¸ íå ïîëó÷èë. Áóäåò ëè îí äîïóùåí ê ïðîõîæäåíèþ ÂÍÎ òîëüêî ïðè íàëè÷èè ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè? - Åñëè Âàøåìó ñûíó èñïîëíèëîñü 16 ëåò - ßêùî íåìຠàòåñòàòó ïðî çàê³í÷åííÿ øêîëè, òîìó ùî ëþäèíà ï³øëà íà íà- äî 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, íóæíî îôîðìèòü â÷àííÿ ï³ñëÿ 9 êëàñó, òî ÿê äàë³ áóòè? ïàñïîðò, äî íà÷àëà ðåãèñòðàöèè åùå äîñ- 1. Îñîáè ï³ä ÷àñ ðåºñòðàö³¿ ïîäàþòü òàòî÷íî âðåìåíè. êîï³þ äîêóìåíòà ïðî ïîâíó çàãàëüíó ñåðåä- Çäðàâñòâóéòå, ïîäñêàæèòå, ïîæàëóéíþ îñâ³òó. ßêùî Âè òàêîãî äîêóìåíòà ùå íå ìàºòå, àëå çäîáóäåòå ïîâíó çàãàëüíó ñå- ñòà, ïî÷åìó íà “²íôîðìàö³éí³ ñòîð³íö³” ðåäíþ îñâ³òó â 2013 ðîö³ - ïîäàéòå äîâ³äêó ãîä ñäà÷è ÂÍÎ òîëüêî 2012, åñëè ÿ ñäàþ ç íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó çà ôîðìîþ, ðîçðîá- â 2013? Ñîîòâåòñòâåííî, ÿ íå ìîãó çàðåëåíîþ Óêðà¿íñüêèì öåíòðîì îö³íþâàííÿ ãèñòðèðîâàòüñÿ, íàïèñàíî, ÷òî îøèáêà ÿêîñò³ îñâ³òè. 2. Îñîáè, ÿê³ çàê³í÷èëè âèù³ â ïîëå “Íîìåð ñåðòèô³êàòà”, õîòÿ ÿ åãî íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ²-²² ð³âíÿ àêðåäèòàö³¿ (ñå- ïåðåïèñûâàþ ñ çàÿâëåíèÿ, êîòîðîå ïîðåäí³é ñïåö³àëüíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä) äî ëó÷èëà ïî ïî÷òå. - “²íôîðìàö³éí³ ñòîð³íêè” ñîçäàíû äëÿ 2001 ðîêó, ìîæóòü íàäàâàòè äëÿ ðåºñòðàö³¿ â çîâí³øíüîìó íåçàëåæíîìó îö³íþâàíí³ àáèòóðèåíòîâ 2010-2012 ãã. Ðåãèñòðàöèÿ äëÿ ó÷àñòèÿ âî ÂÍÎ-2013 ãîäà íà÷íåòñÿ â êîï³þ äèïëîìà ïðî éîãî çàê³í÷åííÿ. ÿíâàðå ìåñÿöå. Ïîñëå ðåãèñòðàöèè äëÿ âñåõ - ßêùî â ìåíå çàêîðäîííèé ïàñïîðò àáèòóðèåíòîâ áóäóò ñîçäàíû èíôîðìàöèòà ñâ³äîöòâî ïðî íàðîäæåííÿ, ùî ìåí³ îííûå ñòðàíèöû 2013 ãîäà. ââîäèòè íà ñàéò³ êîëè ðåºñòðóþñÿ íà - Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ÿêùî ÿ ïðîâ÷èÇÍÎ? - ²íôîðìàö³ÿ ùîäî îñîáëèâîñòåé ðåº- ëàñü â êîëåäæ³ 2 êóðñè ³ ìàþ àòåñòàò ïðî ñòðàö³¿ äëÿ ó÷àñò³ â çîâí³øíüîìó íåçàëåæ- ñåðåäíþ îñâ³òó, òî êóäè çâåðòàòèñü ùîá íîìó îö³íþâàíí³ áóäå ðîçì³ùåíà íà ñàéò³ çàðåºñòðóâàòèñÿ íà çäà÷ó ÇÍÎ? Òîáòî öå Óêðà¿íñüêîãî öåíòðó îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ ìîæíà çðîáèòè ó ñâî¿é øêîë³? - Àá³òóð³ºíò ñàìîñò³éíî ôîðìóº êîìïîñâ³òè â äðóã³é ïîëîâèí³ ãðóäíÿ 2012 ðîêó. ëåêò ðåºñòðàö³éíèõ äîêóìåíò³â òà íàäñè- ß ìîãó ïðîõîäèòü ÂÍÎ, åñëè ó ìåíÿ ëຠäî â³äïîâ³äíîãî ðåã³îíàëüíîãî öåíòðó îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè. ²íôîðìàö³ÿ ùîäî íåò ïàñïîðòà è ìíå óæå 18 ëåò? - Äî íà÷àëà ðåãèñòðàöèè åùå äîñòàòî÷íî îñîáëèâîñòåé ðåºñòðàö³¿ äëÿ ó÷àñò³ â çîââðåìåíè. Âàì íóæíî îôîðìèòü ïàñïîðò. í³øíüîìó íåçàëåæíîìó îö³íþâàíí³ áóäå ðîçì³ùåíà íà ñàéò³ Óêðà¿íñüêîãî öåíòðó - Ñêàæèòå ïîæàëóéñòà, ÿ ñäàâàëà òå- îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè â äðóã³é ïîëîâèí³ ñòèðîâàíèå äâàæäû (íå òå ïðåäìåòû, íå ãðóäíÿ 2012 ðîêó. äîáðàëà áàëëû) ìîãó ëè ÿ çàðåãèñòðèðî- ×è ìîæíà çàðåºñòðóâàòèñÿ íà ÇÍÎâàòüñÿ íà íåãî ñíîâà? Åñëè äà, òî íóæ2013 ÷åðåç ²íòåðíåò? Ïðîáëåìà ó òîìó, íî ëè ÷òî-òî îïëà÷èâàòü? - Âû èìååòå ïðàâî ïðîéòè âíåøíåå íå- ùî íà ìîìåíò ðåºñòðàö³¿ ÿ ìîæó áóòè çà çàâèñèìîå îöåíèâàíèå åùå ðàç. Âíåøíåå êîðäîíîì. - Òàê. ϳäãîòóéòå êîﳿ íåîáõ³äíèõ äîêóìåíò³â (ïàñïîðòà, äîêóìåíòà ïðî ïîâíó çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³òó òîùî). Çàÿâó-ðåºñòðàö³éíó êàðòêó çìîæåòå ñôîðìóâàòè çà äîïîìîãîþ ïðîãðàìè, ùî áóäå ðîçì³ùåíà íà âåá-ñàéò³ Óêðà¿íñüêîãî öåíòðó îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè. Ðåºñòðàö³éí³ äîêóìåíòè íåîáõ³äíî áóäå íàä³ñëàòè ïîøòîþ. Äåòàëüíó ³íôîðìàö³þ ùîäî îñîáëèâîñòåé

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.

ðåºñòðàö³¿ â 2013 ðîö³ áóäå ðîçì³ùåíî â ðîçä³ë³ “Ðåºñòðàö³ÿ” (ê³íåöü ãðóäíÿ 2012 ðîêó). - ×è ìîæíà ïðè ðåºñòðàö³¿ çàì³ñòü äàíèõ ïàñïîðòó âêàçàòè äàí³ ñâ³äîöòâà ïðî íàðîäæåííÿ òà íàäàòè äîâ³äêó ç øêîëè, ÿêùî äèòèí³ âèïîâíèòüñÿ 16 ðîê³â 6 ãðóäíÿ 2012 ð., àëå ïàñïîðò âîíà ùå íå îòðèìàº? Äèòèíà çáèðàºòüñÿ çì³íèòè ïð³çâèùå â 16 ðîê³â, ñê³ëüêè ÷àñó çàéìå öÿ ïðîöåäóðà ç îòðèìàííÿì äîêóìåíò³â - íåâ³äîìî. ×è íå áóäå ïðîáëåì ïîò³ì, ÿêùî ðåºñòðàö³ÿ â³äáóäåòüñÿ ïî ñòàðîìó ïð³çâèùó ïî ñâ³äîöòâó ïðî íàðîäæåííÿ, à íà ÇÍÎ ïðè¿äå ç ïàñïîðòîì íà íîâå ïð³çâèùå? - ϳä ÷àñ ðåºñòðàö³¿ Âàøà äèòèíà ìຠïðàâî âêàçàòè äàí³ ñâ³äîöòâà ïðî íàðîäæåííÿ. Äî ïóíêòó òåñòóâàííÿ äèòèíó äîïóñòÿòü çà íàÿâíîñò³ ñâ³äîöòâà ïðî íàðîäæåííÿ (äîêóìåíòà, ñåð³ÿ òà íîìåð ÿêîãî çàçíà÷åí³ â Ñåðòèô³êàò³). ϳñëÿ ïðîõîäæåííÿ ÇÍÎ òðåáà çâåðíóòèñÿ äî ðåã³îíàëüíîãî öåíòðó äëÿ âèãîòîâëåííÿ Ñåðòèô³êàòà íà íîâå ïð³çâèùå. - Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ÷è ìîæíà ïîäàâàòè çàÿâó íà ÇÍÎ, ÿêùî ÿ çàðàç âæå íàâ÷àþñü ó ÂÍÇ, àëå ïðàãíó ïåðåâñòóïàòè? - Âè ìàºòå ïðàâî âèêîðèñòàòè Ñåðòèô³êàòè ÇÍÎ ïîïåðåäí³õ ðîê³â, ÿêùî âîíè áóäóòü ä³éñí³ ó 2013 ðîö³. Òàêîæ Âè ìàºòå ïðàâî çàðåºñòðóâàòèñÿ äëÿ ó÷àñò³ â ÇÍÎ2013. - Äî÷ü æèâåò è ó÷èòñÿ â ÂÓÇå â ã. Íèêîëàåâ, çàðåãèñòðèðîâàíà â ÀÐ Êðûì. Ñìîæåò ëè îíà ïðîéòè ÂÍÎ â 2013 ãîäó â ã. Íèêîëàåâ áåç ðåãèñòðàöèè? - Äà.  òàêîì ñëó÷àå ïðè ðåãèñòðàöèè äëÿ ó÷àñòèÿ âî âíåøíåì íåçàâèñèìîì îöåíèâàíèè Âàøà äî÷ü äîëæíà óêàçàòü ìåñòî æèòåëüñòâà, à íå ïðîïèñêè. Ïî àäðåñó, óêàçàííîìó âî âðåìÿ ðåãèñòðàöèè, îíà áóäåò ïîëó÷àòü ïî÷òîâóþ êîððåñïîíäåíöèþ. Ðàñïðåäåëåíèå àáèòóðèåíòîâ ïî ïóíêòàì òåñòèðîâàíèÿ òàêæå îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì ýòîãî àäðåñà. www.testportal.gov.ua

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


12

ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ

УКРАЇНСЬКИЙ ФІЗИКОМАТЕМАТИЧНИЙ ЛІЦЕЙ ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ! Ñâ³äîöòâî ïðî àòåñòàö³þ ¹ 000988 â³ä 15.02.2011 ð.

Óêðà¿íñüêèé ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèé ë³öåé Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà ìຠìàéæå 50-ð³÷íó ³ñòîð³þ, ñòâîðåíèé íà áàç³ Ðåñïóáë³êàíñüêî¿ øêîëè-³íòåðíàòó ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íîãî ïðîô³ëþ ç ìåòîþ íàäàííÿ ìîëîä³ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ ðîçâèòêó çä³áíîñòåé ³ îáäàðóâàíü ó ãàëóç³ ïðèðîäíè÷èõ íàóê. Ñüîãîäí³ ë³öåé º â³äîêðåìëåíèì ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëîì Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà, äå íàâ÷àþòüñÿ á³ëÿ òðüîõñîò ó÷í³â 9-õ-11-õ êëàñ³â ç óñ³õ êóòî÷ê³â Óêðà¿íè. ÓÔÌË º áàçîþ äëÿ ï³äãîòîâêè ó÷àñíèê³â ì³æíàðîäíèõ îë³ìï³àä. Çà ðîêè íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè ë³öå¿ñòàìè áóëî çàâîéîâàíî 12 çîëîòèõ, 30 ñð³áíèõ òà 28 áðîíçîâèõ ìåäàëåé íà ̳æíàðîäíèõ ó÷í³âñüêèõ îë³ìï³àäàõ ç ô³çèêè, ìàòåìàòèêè, õ³ì³¿, ³íôîðìàòèêè òà àñòðîíî쳿. гâåíü ï³äãîòîâêè øêîëÿð³â äîçâîëÿº íå ò³ëüêè çàéìàòè ïðèçîâ³ ì³ñöÿ íà îë³ìï³àäàõ òà òóðí³ðàõ âñ³õ ð³âí³â, à é îòðèìóâàòè âèñîê³ ðåçóëüòàòè íà ÇÍÎ. 100% âèïóñêíèê³â ë³öåþ ñòàþòü ñòóäåíòàìè âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â áþäæåòíî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ. Ñåðåä âèïóñêíèê³â ÓÔÌË 18 àêàäåì³ê³â, ïîíàä 180 äîêòîð³â òà ïîíàä 900 êàíäèäàò³â íàóê.

Ó ë³öå¿ äî ïîñëóã ó÷í³â êàá³íåòè, ëàáîðàÄëÿ ó÷í³â 8-õ êëàñ³â íà áàç³ ë³öåþ ïðàöþòîð³¿, äâà ñïîðòèâíèõ çàëè. ˳öåé çàáåçïå÷óº þòü áåçêîøòîâí³ ùîì³ñÿ÷í³ ï³äãîòîâ÷³ êóðñè. ³íîãîðîäí³õ áåçêîøòîâíèì ïðîæèâàííÿì òà Ëàñêàâî ïðîñèìî äî íàøîãî ë³öåþ! 5-ðàçîâèì õàð÷óâàííÿì. Íàâ÷àííÿ ó ë³öå¿ áåçêîøòîâíå. Àäðåñà: 03680, ì. Êè¿â, ïðîñïåêò Ãëóøêîâà, 6; Äî íàâ÷àííÿ â ÓÔÌË çàïðîøóþòüñÿ ó÷í³, òåë./ôàêñ: (044)259-03-93, ÿê³ çàê³í÷èëè 8 êëàñ³â òåë.: (044)-362-38-59 òà ìàþòü çä³áíîñò³ äî www.upml.univ.kiev.ua ô³çèêè, ìàòåìàòèêè, õ³ì³¿, àñòðîíî쳿 òà ³íôîðìàòèêè. Äëÿ âñòóïó ó ë³öåé ó÷í³ ñêëàäàþòü ïèñüìîâ³ ³ñïèòè (ô³çèêà òà ìàòåìàòèêà). Ïðèçåðè ²²² òà ó÷àñíèêè ²V åòàï³â Âñåóêðà¿íñüêèõ ó÷í³âñüêèõ îë³ìï³àä ç ô³çèêè, ìàòåìàòèêè, õ³ì³¿ òà ³íôîðìàòèêè çàðàõîâóþòüñÿ äî ë³öåþ çà ðåçóëüòàòàìè ñï³âáåñ³äè. Âñòóïí³ ³ñïèòè â³äáóâàþòüñÿ ó ïåðø³é ïîëîâèí³ ÷åðâíÿ.

ÒÎÏ-5 Ö²ÊÀÂÈÕ ÔÀÊҲ ÏÐÎ ÑÒÓÄÅÍҲ 1. ßïîíñüê³ ñòóäåíòè áåðóòü ³ç ñîáîþ íà ³ñïèòè øîêîëàäêó Kit 3. Äîâæèíà Ãàðâàðäñüêîãî ìîñòó ñêëàäຠ"364,4 ñìóòà ³ Kat â ÿêîñò³ òàë³ñìàíà. Òàêèé íåçâè÷àéíèé âèá³ð îáóìîâëåíèé òèì, ùå îäíå âóõî". Öÿ ì³ðà äîâæèíè ç'ÿâèëàñÿ â³ä ïð³çâèùà ñòóùî âèðàç "îáîâ'ÿçêîâî ïåðåìîæåìî" ("kitto katsu" ÿïîíñüêîþ) äåíòà, Îë³âåðà Ñìóòà, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî ñòóäåíòè ó 1958 ñï³âçâó÷íà ç íàçâîþ ñîëîäêîãî ïðîäóêòó. ðîö³ âèì³ðþâàëè ì³ñò. Ñòî ñ³ìäåñÿò ñàíòèìåòðîâîãî Îë³âåðà ïåðåì³ùàëè ïî äîðîæíüîìó ïîëîòíó ³ ðîáèëè ïîçíà÷êè, 2. Ó Ðîñ³¿ 19 ñòîë³òòÿ ñòóäåíòàì ó ïèòíèõ çàêëàäàõ ïèñàëè íà ÿê³ ìàëî íå âòðàòèëè ï³ä ÷àñ ðåêîíñòðóêö³¿ ìîñòà. Ö³êàâî, ùî ñïèí³ ¿õ àäðåñó. Öå íàâ³òü îïèñóºòüñÿ â îäíîìó ç ôåéëåòîí³â ×åõîâà: ñàì Ñìóò çàéíÿâ ì³ñöå â Ïàëàò³ Ì³ð ³ Òåðåç³â - â³í ñòàâ êåðøâåéöàðè ðåñòîðàí³â "ßð" òà "Ñòð³ëüíà" ó ñòóäåíò³â, ïîêè âîíè ³âíèêîì ISO (̳æíàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿ ç³ ñòàíäàðòèçàö³¿). ùå ìîãëè â³äïîâ³ñòè, ïèñàëè àäðåñó êðåéäîþ íà ¿õí³õ ñïèíàõ. Ïîò³ì äîñòàòíüî áóëî çäàòè áåçäóøí³ ò³ëà â³çíèêàì, ùîá ò³ äîñòàâèëè 4. Îäíà ç ìîäåëåé êëàñè÷íîãî ÷îëîâ³÷îãî âçóòòÿ ïåíí³-ëîôåð, ¿õ äî áóäèíêó. Ïîðàäà ïåðøîêóðñíèêàì: éä³òü íà ïîñâÿòó â ñòóäåíòè çîáîâ'ÿçàíà ñâîºþ íàçâîþ ñòóäåíòñüêîìó çàáîáîíîâ³. Ó ÿçè÷êó â ôóòáîëö³ ç íàäðóêîâàíèì ïðîô³ëåì ç Facebook... òàêèõ ÷åðåâèê³â çðîáëåíà ñïåö³àëüíà ïðîð³ç, êóäè êëàäåòüñÿ ìîíåòêà. Çã³äíî ç îäí³ºþ ç òðàäèö³é ó÷í³â, ïåíí³ (àáî áóäü-ÿê³ ³íø³ ãðîø³) ïîòð³áíî ñõîâàòè â òóôë³ ïåðåä ³ñïèòîì, ùîá êâèòîê ïîïàâñÿ ëåãøèé, à âèêëàäà÷ - äîáð³øèé. Äåÿê³, ïðàâäà, ââàæàþòü, ùî êðàùå ïîêëàñòè íå ìîíåòêó, à êóïþðó. 5. Ñïåðå÷àòèñÿ ç âèêëàäà÷àìè - ñîá³ äîðîæ÷å. Öå ùå ðàç ï³äòâåðäèâ îäèí íàõàáíèé ñòóäåíò ç Îêñôîðäà, ùî ïîïðîñèâ ï³ä ÷àñ ñêëàäàííÿ ³ñïèòó êóõîëü ïèâà. Öå äîçâîëÿëà ñòàðîäàâíÿ òðàäèö³ÿ óí³âåðñèòåòó. Ñâîº ïèòâî ñòóäåíò îòðèìàâ, ïðîòå áóâ òóò æå îøòðàôîâàíèé â÷èòåëåì. Àëå çîâñ³ì íå çà ðîçïèâàííÿ ñïèðòíèõ íàïî¿â. Âèíàõ³äëèâèé âèêëàäà÷ ïîñëàâñÿ íà ùå á³ëüø äàâí³é çâè÷àé: áåç øïàãè òèì, õòî íàâ÷àºòüñÿ çàáîðîíåíî ç'ÿâëÿòèñÿ íà ³ñïèòè. Çà ìàòåð³àëàìè www.ubr.ua

Ó×ÅÁÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.


13

ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ

!

B A OCBITA

Навчальні за лади

телефони

ВИЩА ОСВІТА _________________________________________ !Інстит т під отов и адрів промисловості .............................................. 417-20-10, 417-41-55 “Віс онсінсь ий Міжнародний Університет (США) в У раїні” ........................ 236-19-16, 486-06-66 Державний е ономі о-техноло ічний ніверситет транспорт ................................ 591-51-89, 248-94-91

МАГІСТР БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ ___________________ “Віс онсінсь ий Міжнародний Університет (США) в У раїні” ........................ 236-19-16, 486-06-66

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА _________________________________________ А адемія мистецтва Краси ............................................................ 576-06-56, 560-22-21 У раїнсь ий фізи о-математичний ліцей КНУ ім. Т. Шевчен а ..................................... 362-38-59

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ __________________________________ !Інстит т під отов и адрів промисловості .............................................. 417-20-10, 417-41-55

ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ ___________________________________ “Віс онсінсь ий Міжнародний Університет (США) в У раїні” ........................ 236-19-16, 486-06-66 Державний е ономі о-техноло ічний ніверситет транспорт ................................ 591-51-89, 248-94-91

01471018

!

B A OCBITA

Навчальні за лади

телефони

УЧИЛИЩА, ПІДГОТОВЧІ ЛІЦЕЇ, ГІМНАЗІЇ ________________________________ _________________________________________ КУРСИ У раїнсь ий фізи о-математичний ліцей У раїнсь ий фізи о-математичний ліцей КНУ ім. Т. Шевчен а ..................................... 362-38-59

КНУ ім. Т. Шевчен а ..................................... 362-38-59

А адемія мистецтва Краси ............................................................ 576-06-56, 560-22-21

Дитячий Творчий Центр “АНТОШКА” ................................................... (093)352-33-01

ШКІЛЬНА І ТЕХНІКУМИ, КОЛЕДЖІ ________________________ ПОЗАШКІЛЬНА ПІДГОТОВКА __________________

21621001

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


14

²ÍÎÇÅÌͲ ÌÎÂÈ

ЦІ ДИВНІ ЯПОНЦІ ßïîíñüêà ìîâà ââàæàºòüñÿ íàéñêëàäí³øíîþ ó ñâ³ò³. Ìîæëèâî, äëÿ ñàìèõ ÿïîíö³â âîíà ñêëàäíà íå ìåíøå, í³æ äëÿ âñ³õ ³íøèõ. Îäíà ç òðóäíîù³â ïîëÿãຠâ íàÿâíîñò³ ð³çíèõ ôîðì ìîâè, ÿê³ âèðàæàþòü ââ³÷ëèâ³ñòü, ïîâàãó ³ ôîðìàëüí³ñòü. Âñ³ òðè ò³ñíî ïîâ’ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ, àëå ïðè öüîìó çîâñ³ì ð³çí³.

Ïèñüìîâà ÿïîíñüêà ³ óñíà ÿïîíñüêà òåæ ³ñòîòíî â³äð³çíÿþòüñÿ îäíà â³ä îäíî¿, îñîáëèâî â á³çíåñ³. ßêùî âè áóäå ãîâîðèòè òàê, ÿê ïèøåòå â ä³ëîâ³é êîðåñïîíäåíö³¿, âàñ ïðèéìóòü çà ïðèáóëüöÿ ç ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ. Ç ³íøîãî áîêó, ÿêùî âè íàïèøåòå ä³ëîâèé ëèñò òàê, ÿê ãîâîðèòå â çâè÷àéíîìó æèòò³ ç áëèçüêèìè äðóçÿìè ³ äàâí³ìè êîëåãàìè, òî øâèäøå çà âñå îòðèìàºòå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ - íàïèñàíå, çðîçóì³ëî, ïî âñ³é ôîðì³. Çâè÷àéíî, òàêîãî ñîðòó â³äì³ííîñò³ º ³ â ³íøèõ ìîâàõ, àëå ñàìå êîøìàðíå â ÿïîíñüê³é ìîâ³ - öå íàÿâí³ñòü ñâ îêðåìî¿ ëåêñèêè äëÿ êîæíîãî ñòèëþ ìîâè - âàæëèâîãî, øàíîáëèâîãî, ôîðìàëüíîãî ³ íåôîðìàëüíîãî. Àëå ÿêùî âè îâîëîä³ëè ö³ºþ ïðåìóäð³ñòþ, òî ñàì ÷îðò âàì íå áðàò. Âè, íàïðèêëàä, âæå íå çàäóìàºòåñÿ íàä òèì, ÿê ïðàâèëüíî çàïðîñèòè ãîñòåé äî òðàïåçè. ßêùî âè íàçóáîê ïàì’ÿòàºòå ïîòð³áí³ ôðàçè ³ â³òàëüí³ êë³øå ç ïðèâîäó çì³íè ï³ð ðîêó, òî âàì íå äîâåäåòüñÿ ëàìàòè ãîëîâó, ÿê ïî÷àòè ä³ëîâèé ëèñò. ²íîçåìö³, ÿê³ âèâ÷àþòü ÿïîíñüêó ìîâó, íå ïîâèíí³ çàáóâàòè ïðî â³äì³ííîñò³ ì³æ ÷îëîâ³÷îþ ³ æ³íî÷îþ ôîðìàìè ìîâè. Áàãàòî ÷îëîâ³ê³â-³íîçåìö³â, êàæó÷è ïî-ÿïîíñüêè, âèêëèêàþòü ñì³õ îòî÷óþ÷èõ, òîìó ùî â÷èëè ìîâó â ñâî¿õ ïîäðóæîê-ÿïîíîê. Äëÿ ³íîçåìêè âæèâàííÿ ãðóáèõ ÷îëîâ³÷èõ ôîðì áóäå ùå ãàíåáí³øèì.

ТАК АБО НІ? ßê ³ñíóº áåçë³÷ ñïîñîá³â âèñëîâèòè îäíó é òó æ äóìêó àáî ïîíÿòòÿ, òî÷íî òàê ñàìî îäèí âèñë³â ìîæå ñëóæèòè íà âñ³ âèïàäêè æèòòÿ. Ñëîâî “äîìî” îçíà÷àº: “ñïàñèá³”, “ïðèâ³ò”, “÷óäîâî”, “äàâíåíüêî íå áà÷èëèñü”, “ñòðàøåííî ïåðåïðîøóþ”, “äîáðå-äîáðå” - òà ³íøå. Íåìຠñïîñîáó ñêàçàòè ÷³òêî “òàê” àáî “í³” - ïðèíàéìí³ òàê, ÿê ö³ ñëîâà ðîçóì³þòüñÿ íà Çàõîä³. “Õàé” íàé÷àñò³øå ïåðåêëàäàþòü ÿê “òàê”, îäíàê íàñïðàâä³ âîíî îçíà÷àº: “ß ÷óâ âàñ ³ çðîçóì³â âàñ, ³ òåïåð äóìàþ, ùî â³äïîâ³ñòè”. ²íîçåìö³ íàé÷àñò³øå ïðèéìàþòü “õàé” çà çãîäó, òîä³ ÿê íà-

Ó×ÅÁÀ

ñïðàâä³ çà íèì õîâàºòüñÿ ïðÿìî ïðîòèëåæíå. ª ñïîñ³á ñêàçàòè çâè÷àéíå “í³” - ò³ëüêè â òèõ âèïàäêàõ, êîëè â³äìîâà íå âèêëè÷å îáðàçè. Àëå ÿïîíö³ çíàþòü, êîëè âîíè ìàþòü íà óâàç³ “í³”, íàâ³òü ÿêùî íå âèìîâëÿþòü éîãî âãîëîñ. “ß ïîäóìàþ ïðî öå” - öå ôîðìà äóæå òâåðäî¿ â³äìîâè. À âæå ÿêùî ÿïîíåöü âòÿãíå ïîâ³òðÿ ì³æ ñòèñíóòèìè çóáàìè ³ ïîò³ì âèïóñòèòü

éîãî ç ãëèáîêèì âèäèõîì: “Ñà-à-à-à-à ...” öå çíàê òîãî, ùî ïîòð³áíî âñå ïî÷àòè ñïî÷àòêó. Äàë³ ïèñüìîâà ÿïîíñüêà.  ßïîí³¿ íå áóëî ñâ ïèñåìíîñò³, ïîêè â 6-ìó ñòîë³òò³ áóää³éñüê³ ÷åíö³ íå ïðèâåçëè ç Êèòàþ ñâÿùåíí³ ñóòðè. Äî íåùàñòÿ äëÿ âñ³õ, äóæå ñêîðî ñòàëî ÿñíî, ùî ³ºðîãë³ôè, ùî ³äåàëüíî ï³äõîäÿòü äëÿ êèòàéñüêî¿ ìîâè, äå íåìຠçàê³í÷åíü, àáñîëþòíî íå ãîäÿòüñÿ äëÿ ÿïîíñüêîãî ïèñüìà. Ó ï³äñóìêó ð³øåííÿ áóëî çíàéäåíî: ïðèäâîðíà çíàòü ïî÷àëà ãîâîðèòè ïî-êèòàéñüêè, ùîá ìîæíà áóëî çàïèñàòè ¿õ ñëîâà. Àëå öå òåæ ñïðàöþâàëî ïîãàíî, ³ ïðîòÿãîì íàñòóïíèõ ñòîë³òü ç’ÿâèâñÿ ìîâíèé ã³áðèä: äî êîæíîãî êèòàéñüêîãî ³ºðîãë³ôà äîäàëîñÿ ùîíàéìåíøå äâà ð³çíèõ ÷èòàííÿ. Âîíè âæèâàëèñÿ â çàëåæíîñò³ â³ä êîíòåêñòó: êîëè ïîòð³áíî, áðàëè êè-

òàéñüêèé âàð³àíò, â ³íøèõ âèïàäêàõ á³ëüø ï³äõîäèâ ÿïîíñüêèé. Ùîá øâèäêî ãîâîðèòè é ÷èòàòè ïîÿïîíñüêè, ïîòð³áíî çíàòè êèòàéñüê³ ³ºðîãë³ôè - êàíäç³ - âèêîðèñòîâóâàí³ â ÿïîíñüê³é ìîâ³ (ì³í³ìóì ñòàíîâèòü 2 000; îñâ³÷åí³ ÿïîíö³ çíàþòü 5 000 ³ íàâ³òü 80 000 ³ºðîãë³ô³â, â äåÿêèõ ç íèõ á³ëüøå 30 ðèñîê). Ïëþñ äâ³ ñêëàäîâ³ àáåòêè - õ³ðàãàíà ³ êàòàêàíà: ïåðøà äëÿ çàïèñó ñïîêîíâ³êó ÿïîíñüêèõ ðå÷åé ³ ïîíÿòü, äðóãà - äëÿ çàïîçè÷åíèõ ïðåäìåò³â òà ³íîçåìíèõ ³ìåí. Àëå öå - çàíàäòî ïðîñòå ïîÿñíåííÿ ã³áðèäíî¿ ôîíåòèêè ³ ï³êòîãðàô³¿ ïèñüìîâî¿ ÿïîíñüêî¿ ìîâè. Ìîæëèâîñò³ ¿¿ áåçìåæí³, ³ â í³é íà êîæíîìó êðîö³ ïàñòêè ³ çàïàäíÿ. ̳ñ³îíåðè, ùî ïðèéøëè â ßïîí³þ ç ªâðîïè â 19 ñòîë³òò³, áóëè ïåðåêîíàí³, ùî ÿïîíñüêà ìîâà - öå âèíàõ³ä äèÿâîëà, ÿêèé ïåðåøêîäæຠ¿ì â ¿õ ðîáîò³. Ñó÷àñí³ ñòóäåíòè, ÿê³ âèâ÷àþòü ÿïîíñüêó, - áóäü òî ³íîçåìö³ àáî ñàì³ ÿïîíö³, - ìîæóòü â³ðèòè àáî íå â³ðèòè â äèÿâîëà, àëå, áåç ñóìí³âó, â³ä÷óâàþòü ò³ æ ïî÷óòòÿ. Çà ìàòåð³àëàìè Ñàõîêî Êàäçâÿ òà ³í. www.langust.ru

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.


15

²ÍÎÇÅÌͲ ÌÎÂÈ

!

B B A MO IHO EMHI MOB

Навчальні за лади

телефони

АНГЛІЙСЬКА ___________________________________ “Віс онсінсь ий Міжнародний Університет (США) в У раїні” ........................ 236-19-16, 486-06-66 Дитячий Творчий Центр “АНТОШКА” ............ (093)352-33-01 Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” .. 362-42-44, 360-69-08 К рси іноземних мов ConcordCentre ............ 331-74-48 Лін ва-центр ................................................. 537-12-42, 253-69-79 Навчальний центр “АІР” ................................ 360-68-89 Уни альная методи а об чения раз оворном ан лийс ом .......................... 361-23-33

АРАБСЬКА _____________________________________ Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” .. 362-42-44, 360-69-08 К рси іноземних мов ConcordCentre ............ 331-74-48

ГРЕЦЬКА _______________________________________ Др і иївсь і

рси іноземних мов “KLS2” .. 362-42-44, 360-69-08

КИТАЙСЬКА ____________________________________ Др і иївсь і

рси іноземних мов “KLS2” .. 362-42-44, 360-69-08

00621026

!

01111005

B B A MO IHO EMHI MOB

Навчальні за лади

телефони

ЯПОНСЬКА _____________________________________ Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ........................................................... 362-42-44, 360-69-08

____________________________________ НОРВЕЗЬКА ___________________________________ ІНШІ МОВИ Лін ва-центр ................................................. 537-12-42, 253-69-79

К рси іноземних мов ConcordCentre ............ 331-74-48 Лін ва-центр ................................................. 537-12-42, 253-69-79

НІМЕЦЬКА _____________________________________ ІСПАНСЬКА ____________________________________ Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” .. 362-42-44, 360-69-08 К рси іноземних мов ConcordCentre ............ 331-74-48 Лін ва-центр ................................................. 537-12-42, 253-69-79 Навчальний центр “АІР” ................................ 360-68-89

Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ........................................................... 362-42-44, 360-69-08 К рси іноземних мов ConcordCentre ............ 331-74-48 Лін ва-центр ................................................. 537-12-42, 253-69-79

ПОЛЬСЬКА _____________________________________ ІТАЛІЙСЬКА ____________________________________ Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” .. 362-42-44, 360-69-08 К рси іноземних мов ConcordCentre ............ 331-74-48

ПОРТУГАЛЬСЬКА ______________________________ Лін ва-центр ................................................. 537-12-42, 253-69-79

РОСІЙСЬКА ____________________________________ Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” .. 362-42-44, 360-69-08 Лін ва-центр ................................................. 537-12-42, 253-69-79

ТУРЕЦЬКА _____________________________________ Др і иївсь і

рси іноземних мов “KLS2” .. 362-42-44, 360-69-08

УКРАЇНСЬКА ___________________________________ Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” .. 362-42-44, 360-69-08 Лін ва-центр ................................................. 537-12-42, 253-69-79

ФРАНЦУЗЬКА __________________________________ Дитячий Творчий Центр “АНТОШКА” ............ (093)352-33-01 Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ........................................................... 362-42-44, 360-69-08 К рси іноземних мов ConcordCentre ............ 331-74-48

ЧЕСЬКА ________________________________________ Др і иївсь і

рси іноземних мов “KLS2” .. 362-42-44, 360-69-08

ШВЕДСЬКА ____________________________________ Лін ва-центр ................................................. 537-12-42, 253-69-79

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.

Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ........................................................... 362-42-44, 360-69-08 Лін ва-центр ................................................. 537-12-42, 253-69-79

ÊÀÊ ÎÏÐÅÄÅËÈÒÜ ÑÂÎÉ ÑËÎÂÀÐÍÛÉ ÇÀÏÀÑ Â ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÌ ßÇÛÊÅ Âîçüìèòå ñëîâàðü, êîëè÷åñòâî ñëîâ â êîòîðîì çàâåäîìî ïðåâûøàåò âàø ïðåäïîëàãàåìûé ñëîâàðíûé çàïàñ. Íàïðèìåð, ñëîâàðÿ îáúåìîì â 20 òûñÿ÷ ñëîâ äëÿ áîëüøèíñòâà áóäåò äîñòàòî÷íî. Îòêðûâàåì ñëó÷àéíóþ ñòðàíèöó. Çàêðûâàåì ïîëîâèíó ñòðàíèöû ñ ïåðåâîäîì è ïîäñ÷èòûâàåì êîëè÷åñòâî ñëîâ, ïåðåâîä êîòîðûõ ìû çíàåì. Çàòåì ïîäñ÷èòûâàåì îáùåå ÷èñëî ñëîâ íà ñòðàíèöå. Íàïðèìåð, ñòðàíèöà ñîäåðæèò 15 èçâåñòíûõ ñëîâ ïðè îáùåì êîëè÷åñòâå 25 ñëîâ íà ñòðàíèöå. Âû÷èñëÿåì ñëîâàðíûé çàïàñ. 15 : 25 * 20 000 = 12 000 ñëîâ. Äëÿ áîëåå òî÷íîé îöåíêè ìîæíî ïîâòîðèòü îïåðàöèþ ñ íåñêîëüêèìè ñòðàíèöàìè, è âû÷èñëèòü ñðåäíåå çíà÷åíèå. Ýòî áóäåò ïàññèâíûé ñëîâàðíûé çàïàñ. Ïðèáëèçèòåëüíî îïðåäåëèòü ñâîé àêòèâíûé ñëîâàðíûé çàïàñ ìîæíî ñëåäóþùèì îáðàçîì: Çàêðûâàåì ÷àñòü ñòðàíèöû ñî ñëîâàìè íà èíîñòðàííîì ÿçûêå, ïîäñ÷èòûâàåì äëÿ êàêîãî êîëè÷åñòâà ñëîâ íà ðóññêîì ìû çíàåì ïåðåâîä. Çàòåì ïîâòîðÿåì âû÷èñëåíèÿ ïî ïðèâåäåííîé âûøå ñõåìå è ïîëó÷àåì îöåíêó àêòèâíîãî ñëîâàðíîãî çàïàñà. www.tutor.com.ua

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


16

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ

ОСВОЙТЕ ПРОФЕССИЮ БУХГАЛТЕР и ПОЛУЧИТЕ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИПЛОМ Òðåíèíã öåíòð “Òåõíîëîãèè, Ýêîíîìèêà è Ìåíåäæìåíò” ïðåäëàãàåò îñâîèòü ïðîôåññèþ áóõãàëòåðà, à çàòåì ïîëó÷èòü ñåðòèôèêàò ìåæäóíàðîäíîãî óðîâíÿ ÑÀÐ/ѲÐÀ. Ýòî âîçìîæíî îáó÷àÿñü ïîñòåïåííî. Ïåðâûé ýòàï - ýòî ïðîéòè ïîäãîòîâèòåëüíûé êóðñ “Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò äëÿ íà÷èíàþùèõ + ïðîãðàììà 1Ñ”. Âòîðîé ýòàï - îáó÷èòüñÿ íà òðåíèíãàõ ïî ìåæäóíàðîäíîé ïðîãðàììå ÑÀÐ/ѲÐÀ.  ðåçóëüòàòå óñïåøíîé ñäà÷è íåçàâèñèìîãî ýêçàìåíà ñëóøàòåëü ïîëó÷àåò ìåæäóíàðîäíûé ñåðòèôèêàò ÑÀÐ/ѲÐÀ (Ìåæäóíàðîäíûé áóõãàëòåð-ïðàêòèê èëè Ìåæäóíàðîäíûé ïðîôåññèîíàëüíûé áóõãàëòåð-ïðàêòèê). Îáó÷àÿñü ïîñòåïåííî, ñëóøàòåëü öåëåíàïðàâëåííî èäåò ê ïîâûøåíèþ ñâîåé êâàëèôèêàöèè. Ñïåöèàëèñòû óðîâíÿ ÑÀÐ/ѲÐÀ çàíèìàþò ðóêîâîäÿùèå ïîñòû, èõ åæåìåñÿ÷íûé äîõîä ñîñòàâëÿåò îò 15 000 ãðèâåí è áîëåå. Òðåíèíã-öåíòð “Òåõíîëîãèè, Ýêîíîìèêà è Ìåíåäæìåíò” âõîäèò â òðîéêó ëèäåðîâ ïî ñòàòèñòèêå óñïåøíîé ñäà÷è ýêçàìåíîâ íà ñåðòèôèêàò ÑÀÐ/ѲÐÀ. È ïîäòâåðæäàþò ýòî ïðåïîäàâàòåëè òðåíèíã öåíòðà ìåæäóíàðîäíûå ïðàêòèêóþùèå áóõãàëòåðà, àóäèòîðû ñ ñåðòèôèêàòîì ÑÀÐ/ѲÐÀ.

äóíàðîäíûõ Ñòàíäàðòîâ ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè è óìåíèåì ïðèìåíÿòü èõ íà ïðàêòèêå. ÑÀÐ (Áóõãàëòåð) çíàåò, êàê ñîñòàâèòü ïîëíóþ ôèíàíñîâóþ îò÷åòíîñòü ïðåäïðèÿòèÿ, à èìåííî: • áàëàíñ; • îò÷åò î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ; • îò÷åò î äâèæåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ; • îò÷åò î ñîáñòâåííîì êàïèòàëå (èçìåíåíèÿ êàïèòàëà); • ïðèìå÷àíèÿ ê ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè. Îáëàäàòåëè ñåðòèôèêàòîâ ÑÀÐ/CIPA ïîëó÷àþò ïðàâî ïðèáàâëÿòü íàçâàíèå ñåðòèôèêàòà ê ñâîåé ïîäïèñè, êîòîðàÿ îòâå÷àåò ìåæäóíàðîäíîé ïðàêòèêå. Îñâîèòü íîâóþ ïðîôåññèþ è ïîëó÷èòü ìåæäóíàðîäíûé ñåðòèôèêàò ÑÀÐ/CIPA - ýòî ðåàëüíîñòü ñåãîäíÿøíåãî äíÿ. À åñëè ñëóøàòåëü ñòàíîâèòñÿ êëèåíòîì òðåíèíã-öåíòðà “ÒÝÌ”, òî âïîñëåäñòâèè íà âñå ïðîãðàììû áóäåò äåéñòâîâàòü êëóáíàÿ ñèñòåìà ñêèäîê. Ñòàòü êëèåíòîì òðåíèíã-öåíòðà “Òåõíîëîãèè, Ýêîíîìèêà è Ìåíåäæìåíò” - çíà÷èò ñòàòü óñïåøíûì, îáðàçîâàííûì è ñâîáîäíûì ÷åëîâåêîì. Ìåæäóíàðîäíûé Ñåðòèôèêàò. Ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ. Îáó÷åíèå ïðîâîäÿò áóõãàëòåðà-ïðàêòèêè.

Ïîïóëÿðíîñòü ñåðòèôèêàöèè ÑÀÐ/ѲÐÀ âñå áîëåå ðàñòåò ïî ìåðå âíåäðåíèÿ â Óêðàèíå ÌÑÔÎ (ìåæäóíàðîäíûå ñòàíäàðòû ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè). ÑÀÐ (ñåðòèôèöèðîâàííûé áóõãàëòåð-ïðàêòèê) îòëè÷àåòñÿ îò “ïðîñòîãî” áóõãàëòåðà, ïðåæäå âñåãî, ïîíèìàíèåì ïðèíöèïîâ Ìåæ-

!

XO MEHE

Навчальні за лади

I , E OHOMI A, MEHT телефони

Òåë.: 258-20-98, 228-70-35 ñò. ì. “Îëèìïèéñêàÿ” (Ïëàíåòàðèé) óë. Áîëüøàÿ Âàñèëüêîâñêàÿ, 57/3, îô. 310 www.tem.kiev.ua

!

XO MEHE

Навчальні за лади

I , E OHOMI A, MEHT телефони

АДМІНІСТРАТОР _______________________________ БУХОБЛІК: ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР _______________________ !Інстит т під отов и адрів промисловості .............................................. 417-20-10, 417-41-55 Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06 Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .......... 331-02-06, 332-41-62

БУХОБЛІК: 1С БУХГАЛТЕРІЯ __________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, Навчальний центр “АІР” ................................ 360-68-89 Навчально- онс льтативний центр “Потенціал Г Р ” ........................................... 229-05-00 Учебно-тренин овый центр “Нави атор” ...... 353-28-29, Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, Ш ола межд народно о б х алтера ............. 228-70-35, Ш ола рин ової е ономі и ........................... 484-54-98,

331-02-06

422-38-23 277-40-42 258-20-98 236-62-38

БУХОБЛІК: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК _________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, Навчальний центр “АІР” ................................ 360-68-89 Навчально- онс льтативний центр “Потенціал Г Р ” ........................................... 229-05-00 Учебно-тренин овый центр “Нави атор” ...... 353-28-29, Ш ола межд народно о б х алтера ............. 228-70-35, Ш ола рин ової е ономі и ........................... 484-54-98,

Ó×ÅÁÀ

331-02-06

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06 Навчальний центр “АІР” ................................ 360-68-89 Навчально- онс льтативний центр “Потенціал Г Р ” ........................................... 229-05-00 Учебно-тренин овый центр “Нави атор” ...... 353-28-29, 422-38-23 Ш ола рин ової е ономі и ........................... 484-54-98, 236-62-38

БУХОБЛІК: ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК __________________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06 Навчальний центр “АІР” ................................ 360-68-89 Навчально- онс льтативний центр “Потенціал Г Р ” ........................................... 229-05-00 Учебно-тренин овый центр “Нави атор” ...... 353-28-29, 422-38-23 Ш ола межд народно о б х алтера ............. 228-70-35, 258-20-98

КОМЕРЦІЙНИЙ ДИРЕКТОР ____________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06

422-38-23 258-20-98 236-62-38

ЛОГІСТИК ______________________________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.


17

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ

!

XO MEHE

I , E OHOMI A, MEHT

Навчальні за лади

телефони

!

A H TA OM ’ TEPHI

Навчальні за лади

PC

телефони

МАРКЕТОЛОГ __________________________________ ДЕКОР ІНТЕР’ЄРУ _____________________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06

МЕНЕДЖЕР ____________________________________ ДИЗАЙН ЛАНДШАФТНИЙ _____________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06 Навчальний центр “АІР” ................................ 360-68-89

МЕНЕДЖЕР ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ ________________________ ДИЗАЙН ТЕКСТИЛЮ ___________________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06

МЕНЕДЖЕР З ПЕРСОНАЛУ _________________________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06

Навчальний центр “АІР” ................................ 360-68-89

ДИЗАЙН І МОДЕЛЮВАННЯ ОДЯГУ ____________ Арт-ш ола дитячої моди “ЯСОЧКА” .............. 408-14-48

ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ ___________________________

МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ ______________________

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06 Навчальний центр “АІР” ................................ 360-68-89

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06

КОМП’ЮТЕР: АДМІНІСТРУВАННЯ _____________ Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42

МЕНЕДЖЕР З РЕКЛАМИ І РR ______________________________ КОМП’ЮТЕР: КОРИСТУВАЧ ___________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06

МЕНЕДЖЕР З ТУРИЗМУ _______________________

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06 Учебно-тренин овый центр “Нави атор” ...... 353-28-29, 422-38-23 Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06

КОМП’ЮТЕР: ОПЕРАТОР ______________________

МЕНЕДЖЕР РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ _____________________

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06 Навчальний центр “АІР” ................................ 360-68-89 Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06 Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .......... 223-28-18, 484-54-57

МЕНЕДЖЕР-HR ________________________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06

КОМП’ЮТЕР: ПРОГРАМУВАННЯ _______________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06 Учебно-тренин овый центр “Нави атор” ...... 353-28-29, 422-38-23 Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42

ОРГАНІЗАЦІЯ КОМП’ЮТЕР: ПРОЕКТУВАННЯ ________________ І УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ _____________________ Навчальний центр “АІР” ................................ 360-68-89 Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .......... 223-28-18, 484-54-57

Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42

СЕКРЕТАР (ОФІС-МЕНЕДЖЕР) ________________ КОМП’ЮТЕР: РЕМОНТ І СКЛАДАННЯ ________________________ !Інстит т під отов и адрів промисловості .............................................. 417-20-10, Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, Навчальний центр “АІР” ................................ 360-68-89 Учебно-тренин овый центр “Нави атор” ...... 353-28-29,

417-41-55

Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42

331-02-06

КОМП’ЮТЕР: ТЕСТУВАННЯ ПО ________________ Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42

331-02-06 422-38-23

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІТИК ______________________ Учебно-тренин овый центр “Нави атор” ...... 353-28-29, 422-38-23

КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА, ВЕРСТКА ___________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06 Навчальний центр “АІР” ................................ 360-68-89 Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42

ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР ______________________ КОМП’ЮТЕРНИЙ ДИЗАЙН _____________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


18

!

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ A H TA OM ’ TEPHI

Навчальні за лади

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÄÈÇÀÉÍÓ - ÈÍÒÅÐÅÑÍÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß Ñ ÐÀÑ×ÅÒÎÌ Â ÁÓÄÓÙÅÅ

PC

телефони

Навчально- онс льтативний центр “Потенціал Г Р ” ........................................... 229-05-00 Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42

КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРНЕТ _________________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06 Навчально- онс льтативний центр “Потенціал Г Р ” ........................................... 229-05-00 Учебный центр “Конта т” ....................................................... 277-42-05, 277-40-42

Êàæäîå ñòîëåòèå îáëàäàåò ñâîèìè îñîáåííîñòÿìè.  ëþáîì ñòîëåòèè òîò ëèáî äðóãîé âèä èñêóññòâà ïðåîáëàäàåò íàä äðóãèì. Èñêóññòâî XXI âåêà - ýòî äèçàéí. Óâèäåòü âåÿíèå ñîâðåìåííîãî äèçàéíà ìîæíî î÷åíü ïðîñòî: äîñòàòî÷íî âêëþ÷èòü ëþáîé òåëåâèçèîííûé êàíàë èëè ýëåìåíòàðíî âûãëÿíóòü â âàøå îêíî. Òàì Âû áåç âñÿêîãî ñîìíåíèÿ óâèäèòå ñòèëüíî âûãëÿäÿùèõ ëþäåé ñ ìîäíûìè ïðè÷åñêàìè. Äèçàéí îäåæäû - îäíî èç îñîáåííî èçâåñòíûõ ñåãîäíÿ ñòîðîí èçó÷åíèÿ. Èìåííî ïîñðåäñòâîì íåãî ó âàñ èìååòñÿ øàíñ ïîêóïàòü ýëåãàíòíûå êîñòþìû è âåëèêîëåïíûå ïëàòüÿ. Íàðóæíîñòü êàæäîãî ÷åëîâåêà - ýòî òàêæå, ïî ëîãèêå, ïîëîòíî, èç êîòîðîãî èìèäæìåéêåð ñîçäàåò ïðîèçâåäåíèå èñêóññòâà.

ФІТОДИЗАЙН __________________________________

Èñêóññòâî äèçàéíà íàõîäèòñÿ âîêðóã íàñ, êóäà áû ìû íè ïîøëè. Îáó÷åíèå äèçàéíó èíòåðüåðà äàåò øàíñ ñïåöèàëèñòó, âëàäåþùåìó äàííûìè óìåíèÿìè, îðãàíèçîâûâàòü óþòíîå è óäîáíîå îêðóæåíèå.  ïîäîáíîì ïîìåùåíèè êðàéíå ïðèÿòíî ïðîæèâàòü è óäîáíî ðàáîòàòü, çäåñü îäíîìîìåíòíî îòäûõàåò è äóøà, è òåëî. Âíåøíèé âèä è ýñòåòèêà ýëåìåíòîâ ïðîñòðàíñòâà (îò ðàçëè÷íîé ìåáåëè äî ñâåòèëüíèêîâ) - ïîëíîñòüþ äîñòèæåíèå ñïåöèàëèñòîâ-äèçàéíåðîâ. Èìåííî îíè ïðåâðàùàþò íàøè âåùè â ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâà. Îáó÷åíèå äèçàéíó â äâàäöàòü ïåðâîì âåêå - ýòî, êàê ìèíèìóì, ïåðñïåêòèâíî. Íî âäîáàâîê, ýòî åùå è èíòåðåñíî. Âû ïîëó÷àåòå òâîð÷åñêóþ ïðîôåññèþ, â êîòîðîé ìîæíî ðåàëèçîâàòü ñâîè àìáèöèè è ïîñðåäñòâîì êîòîðîé ìîæíî ìàêñèìàëüíî ðàñøèðèòü ãðàíèöû ñâîèõ çíàíèé è óìåíèé.

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06

www.artslondon.ru

САДІВНИК _____________________________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06

ФЛОРИСТИКА _________________________________ !Інстит т під отов и адрів промисловості .............................................. 417-20-10, 417-41-55 Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06 Навчальний центр “АІР” ................................ 360-68-89

!

PC C CEPBIC

Навчальні за лади

СВЯТОШИНСЬКИЙ РВ ГУ ДІТБ у м. КИЄВІ ПОВІДОМЛЯЄ

EP

телефони

БАРМЕН _______________________________________ !Інстит т під отов и адрів промисловості .. 417-20-10, 417-41-55

КОНДИТЕР _____________________________________ !Інстит т під отов и адрів промисловості .............................................. 417-20-10, 417-41-55 Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .......... 223-28-18, 484-54-57

КУХАР _________________________________________ !Інстит т під отов и адрів промисловості .............................................. 417-20-10, 417-41-55 Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .......... 223-28-18, 484-54-57

ОФІЦІАНТ-БАРМЕН ____________________________ !Інстит т під отов и адрів промисловості .. 417-20-10, 417-41-55

ПРОДАВЕЦЬ ___________________________________ !Інстит т під отов и адрів промисловості .. 417-20-10, 417-41-55

99991141

Ó×ÅÁÀ

ßê ñâ³ä÷èòü ñòàòèñòèêà, ³ç íàñòàííÿì õîëîä³â ê³ëüê³ñòü ïîæåæ çðîñòàº. Ïðè÷èíîþ öüîìó ñëóãóº ð³çêå ïåðåíàâàíòàæåííÿ åëåêòðîìåðåæ³ îá³ãð³âà÷àìè òà ³íøèìè åëåêòðîíàãð³âàëüíèìè ïðèëàäàìè. Îñíîâíîþ ïðè÷èíîþ âèíèêíåííÿ ïîæåæ ó õîëîäíó ïîðó º êîðîòêå çàìèêàííÿ åëåêòðîìåðåæ³ ç ïîñë³äóþ÷èì ãîð³ííÿì ÷åðåç ïåðåíàâàíòàæåííÿ åëåêòðîïðèëàäàìè, âèêîðèñòàííÿ íåñòàíäàðòíîãî, ñàìîðîáíîãî îá³ãð³âàëüíîãî îáëàäíàííÿ àáî îáëàäíàííÿ ç íåçàõèùåíèìè íàãð³âàëüíèìè åëåìåíòàìè, íåîáåðåæíå ïîâîäæåííÿ ëþäèíè ç ïîæåæîíåáåçïå÷íèìè ïðåäìåòàìè (åëåêòðîïðèëàäè, ãàçîâà ïëèòà, ëåãêîçàéìèñò³ ðå÷îâèíè òîùî), íåâèêîíàííÿ åëåìåíòàðíèõ ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè (ïàë³ííÿ ó ë³æêó, ïóñòîù³ ä³òåé ç âîãíåì àáî ñ³ðíèêàìè). Çà ïðîãíîçàìè Óêðà¿íñüêîãî ã³äðîìåòåîðîëîã³÷íîãî öåíòðó ÌÍÑ, ïðîòÿãîì íàñòóïíîãî òèæíÿ â Óêðà¿í³ óòðèìóâàòèìåòüñÿ äîâîë³ ïðîõîëîäíà ïîãîäà, ñí³ãîïàäè. Ìîæëèâ³ îêðåì³ ïîðèâè â³òðó. Òîìó âàðòî íàãàäàòè òàê³ ïðàâèëà: • Íåîáåðåæíå ïîâîäæåííÿ ç âîãíåì ïðèçâîäèòü äî ïîæåæ³; • Ïèëüíóéòå çà ëåãêîçàéìèñòèìè ïðåäìåòàìè, çàëèøåíèìè á³ëÿ ïðàöþþ÷èõ åëåêòðîïðèëàä³â; • Ñë³äêóéòå çà ââ³ìêíóòèìè åëåêòðîïðèëàäàìè àáî ï³äïàëåíèìè ãàçîâèìè ïðèëàäàìè; • Íàìàãàéòåñÿ óíèêàòè âèêîðèñòàííÿ åëåêòðîïðèëàä³â ç ïîøêîäæåíîþ ³çîëÿö³ºþ; • Êîíòðîëþéòå íàâàíòàæåííÿ íà åëåêòðè÷í³ ðîçåòêè - íå âìèêàéòå â îäíó åëåêòðè÷íó ðîçåòêó äåê³ëüêà ïðèëàä³â; • Íå ñóø³òü á³ëèçíó íàä ãàçîâîþ êîíôîðêîþ, óíèêàéòå ðîçâ³øóâàííÿ á³ëÿ ïëèò ðóøíèê³â, ñåðâåòîê òîùî. Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ñâÿòîøèíñüêîãî РÃÓ Ä²ÒÁ ó ì. Êèºâ³ Äÿäþøà Ð.Þ.

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.


19

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ

КУРСМОДЕЛИРОВАНИЯ МОДЕЛЮВАННЯ КУРС НІГТІВ НОГТЕЙ № 1ВВУКРАИНЕ! УКРАЇНІ! №1 ЧОМУ НАВЧАЄМО?

ЯКИЙ ГРАФІК ЗАНЯТЬ?

ЧЕСНО ПРО ДИПЛОМИ

Ïðîãðàìà íàøîãî êóðñó âêëþ÷ຠíàâ÷àííÿ âñ³ì ñó÷àñíèì ñïîñîáàì ³ ñòèëÿì ìîäåëþâàííÿ í³ãò³â (Íàòþðåëü, Ôðåí÷, Àêâàð³óì). Òè íàâ÷èøñÿ ñòâîðþâàòè êëàñè÷íèé ³ ñó÷àñíèé äèçàéí, ïðàöþâàòè ç òèïñàìè ³ òðàôàðåòàìè, ðîáèòè êîðåêö³þ ³ çíÿòòÿ øòó÷íèõ í³ãò³â, êîðèñòóâàòèñÿ ôðåçåðíîþ ìàøèíêîþ. Ñüîãîäí³ öå íàéá³ëüø ïîâíèé êóðñ íà ðèíêó Óêðà¿íè!

Òðèâàë³ñòü áàçîâîãî êóðñó - 14 äí³â, çàíÿòòÿ ïðîâîäÿòüñÿ ÷åðåç äåíü ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ. Ó ðÿä³ âèïàäê³â ìè îðãàí³çóºìî ³íòåíñèâíèé êóðñ ç ùîäåííèìè çàíÿòòÿìè ó áóäí³ äí³.

Çã³äíî ÊÇïÏ, â Óêðà¿í³ îô³ö³éíî íå ³ñíóº ïðîôåñ³¿ “ìàéñòðà ç íàðîùóâàííÿ í³ãò³â”, “íåéë-äèçàéíåðà” ³ ò.³í. Íà æàëü, íå ³ñíóº ³ äèïëîìà äåðæàâíîãî çðàçêà, ùî ï³äòâåðäæóº îòðèìàííÿ â³äïîâ³äíî¿ îñâ³òè! Áàãàòî íàâ÷àëüíèõ öåíòð³â âèäàþòü äèïëîìè “ì³æíàðîäíîãî çðàçêà”. Àëå ïðàâäà â òîìó, ùî í³ÿêîãî ì³æíàðîäíîãî çðàçêà àáî ñòàíäàðòó â ñâ³ò³ íåìàº. Ïî ñóò³ - öå äèïëîìè òîðãîâèõ ìàðîê êîñìåòèêè, ùî ðîçðîáëÿþòüñÿ íèìè ñàìèìè ³ í³÷îãî íå ãàðàíòóþòü. Ìè âèäàºìî âèïóñêíèêàì äèïëîì êîìïàí³¿ “Íîãòåâîé Ñåðâèñ”. Íàø äèïëîì çàáåçïå÷åíèé 9-ð³÷íèì äîñâ³äîì ó íàâ÷àíí³ òà óñï³øíîþ êàð’ºðîþ òèñÿ÷ íàøèõ âèïóñêíèê³â!

ЯК НАВЧАЄМО?

Áàãàòî êóðñ³â ÿâëÿþòü ñîáîþ òåîðåòè÷í³ çàíÿòòÿ ç ïðîáíèì íàðîùóâàííÿì íà îäíîìó í³ãòèêó. Áåçóìîâíî, òåîð³ÿ äóæå âàæëèâà, àëå íåìîæëèâî îâîëîä³òè ïðîôåñ³ºþ äèçàéíåðà ç ìîäåëþâàííÿ í³ãò³â áåç âåëèêî¿ ïðàêòèêè.  ïðîãðàì³ íàøîãî êóðñó çðîáëåíèé àêöåíò íà ïðàêòèêó ³ êîæíà òåìà çàêð³ïëþºòüñÿ îáîâ’ÿçêîâèì íàðîùóâàííÿì í³ãò³â íà äâîõ ðóêàõ. Ñàìå ãëèáîêå â³äïðàöþâàííÿ ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê ðîáèòü íàø êóðñ íàéåôåêòèâí³øèì!

ЩО НЕОБХІДНО МАТИ ДЛЯ ЗАНЯТЬ?

Êîæíå ðîáî÷å ì³ñöå â íàøèõ íàâ÷àëüíèõ öåíòðàõ çàáåçïå÷åíå ïîâíèì íàáîðîì ïðîôåñ³éíî¿ êîñìåòèêè. ͳÿêî¿ äîäàòêîâî¿ îïëàòè çà êîðèñòóâàííÿ êîñìåòèêîþ íå ïîòð³áíî! ªäèíå, ïðî ùî òîá³ ïîòð³áíî ïîäáàòè - ìàòè ñâ³é ïåíçëèê äî ïî÷àòêó ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü.

ДЕ ПРИДБАТИ КОСМЕТИКУ?

ϳñëÿ íàâ÷àííÿ âèïóñêíèêè ñòèêàþòüñÿ ç ïðîáëåìîþ âèñîêî¿ âàðòîñò³ îáëàäíàííÿ ðîáî÷îãî ì³ñöÿ ³ êóï³âë³ ñòàðòîâîãî íàáîðó êîñìåòèêè. Îñê³ëüêè íàøà êîìïàí³ÿ óïðàâëÿº ìåðåæåþ ñàëîí³â êðàñè, ìè ÿê í³õòî СКІЛЬКИ ³íøèé çíàºìî ïðîôåñ³éí³ ïîòðåáè КОШТУЄ ìàéñòð³â. ² ãîòîâ³ ïîä³ëèòèñÿ ç òîáîþ íàéНАВЧАННЯ? åôåêòèâí³øèìè ð³øåííÿìè!  ìàãàçèíàõ Ðîçêèä ö³í íà ïîñëóãè ç íàâ÷àííÿ âå- “Íîãòåâîé Ñåðâèñ” àáî â ³íòåðíåò-ìàãàëè÷åçíèé - ìîæíà çóñòð³òè ïðîïîçèö³¿ â³ä çèí³ òè çìîæåø ïðèäáàòè âñå íåîáõ³äíå ê³ëüêîõ ñîòåíü äî ê³ëüêîõ òèñÿ÷ ãðèâåíü äëÿ ðîáîòè çà íàéêðàùèìè ö³íàìè! çà êóðñ. ßê ðîç³áðàòèñÿ â öüîìó êàëåéäîñ- ПРОГРАМА êîï³ âàð³àíò³â? Ïîòð³áíî ðîçóì³òè, äëÿ ÿê³- ЛОЯЛЬНОСТІ Âèïóñêíèêè íàøèõ íàâ÷àëüíèõ öåíòð³â ñíîãî íàâ÷àííÿ ïîòð³áíà ñåðéîçíà ìàòåð³àëüíà áàçà ³ òîìó âîíî íå ìîæå êîøòó- îòðèìóþòü íàêîïè÷óâàëüíó äèñêîíòíó êàðâàòè çàíàäòî äåøåâî. Íàø³ êëàñè îñíàùåí³ òó ç ïî÷àòêîâîþ çíèæêîþ 7% íà áóäü-ÿêó ïîâíèì êîìïëåêòîì ïðîôåñ³éíîãî îáëàä- ïðîäóêö³þ. Êð³ì òîãî, 䳺 àêö³ÿ äî ê³íöÿ íàííÿ òà óêîìïëåêòîâàí³ âñ³ºþ íåîáõ³äíîþ ë³òà - ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ áàçîâîãî êóðñó íàðîùóâàííÿ í³ãò³â º ìîæëèâ³ñòü áåçêîøòîâêîñìåòèêîþ. Ç ³íøîãî áîêó, äîðîã³ êóðñè çàçâè÷àé íî îáðàòè òîâàð íà 500 ãðí! íåáàãàòîëþäí³, ¿õ ð³äê³ñí³ ê볺íòè çìóøåí³ ХТО ІНСТРУКТОР? Ó íàâ÷àëüíèõ öåíòðàõ “Íîãòåâîé Ñåðïëàòèòè “çà ñåáå ³ çà òîãî õëîïöÿ”. Ìè ïðîïîíóºìî íàâ÷àííÿ çà ÷åñíîþ ö³íîþ, êîëè âèñ” âèêëàäàþòü íå ïðîñòî äîñâ³ä÷åí³ êîæåí ïëàòèòü ò³ëüêè çà ñåáå ³ îòðèìóº çà íåéë-äèçàéíåðè, à ïðîôåñ³éí³ ³íñòðóêòîðè. Êîæåí ³íñòðóêòîð âîëî䳺 ìåòîäèêîþ öþ ö³íó ìàêñèìóì ìîæëèâîñòåé. СКІЛЬКИ íàâ÷àííÿ, âîëî䳺 ñïåö³àëüíèìè çíàííÿЛЮДЕЙ В ГРУПІ? ìè òà ïðàêòè÷íîþ ìàéñòåðí³ñòþ. ²íñòðóêÇàíÿòòÿ ïðîâîäÿòüñÿ â ãðóïàõ ïî 4-6 òîð â쳺 íå ò³ëüêè ïðàâèëüíî ïîêàçàòè, à îñ³á. Ìè íå ïðàêòèêóºìî ³íäèâ³äóàëüíå íà- é ðîçïîâ³ñòè, ïîÿñíèòè íþàíñè, â³äïîâ³ñòè â÷àííÿ, ïðîòå ðîáîòà â íåâåëèêèõ ãðóïàõ íà ïèòàííÿ. Íàðåøò³, ³íñòðóêòîð ç ðîçóäîçâîëÿº ³íñòðóêòîðîâ³ ïðèä³ëÿòè äîñòàò- ì³ííÿì ³ òåðï³ííÿì ñòàâèòüñÿ äî òîãî, ùî íþ óâàãó êîæíîìó ó÷íþ. â òåáå ùîñü íå âèõîäèòü.

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

²íäóñòð³ÿ êðàñè ïîñò³éíî ïîïîâíþºòüñÿ íîâèìè êàäðàìè, ïðîòå çàòðåáóâàíèìè âèÿâëÿþòüñÿ äàëåêî íå âñ³ ìîëîä³ ñïåö³àë³ñòè. Êåð³âíèêè ñàëîí³â êðàñè óâàæíî ñòàâëÿòüñÿ äî òîãî, äå íàâ÷àâñÿ ïîòåíö³éíèé ñï³âðîá³òíèê. Âèïóñêíèêè íàâ÷àëüíèõ öåíòð³â “Íîãòåâîé Ñåðâèñ” ìîæóòü íå òóðáóâàòèñÿ ïðî ïðàöåâëàøòóâàííÿ - ïîïèò íà íèõ º çàâæäè! Ó íàø³é áàç³ äàíèõ, ÿê ïðàâèëî, º çàÿâêè â³ä êðàùèõ ñàëîí³â òâîãî ì³ñòà, ³ òè çìîæåø ðîçãëÿíóòè áóäüÿêó ç öèõ âàêàíñ³é.

ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ?

Ó íàñ íå áóâຠÄí³â â³äêðèòèõ äâåðåé, òîìó ùî íàø³ äâåð³ â³äêðèò³ çàâæäè. ßêùî òè õî÷åø ïîáà÷èòè, ÿê ïðîõîäÿòü çàíÿòòÿ, ïîçíàéîìèòèñÿ ç ³íñòðóêòîðîì, çàäàòè ïèòàííÿ - ëàñêàâî ïðîñèìî äî íàñ â áóäüÿêèé íàâ÷àëüíèé äåíü. Ïðèºäíóéòåñü äî ïðîôåñ³îíàë³â øêîëà íàðîùóâàííÿ í³ãò³â ¹ 1 â Óêðà¿í³! Íàøà àäðåñà: âóë. Ïåñòåëÿ, 11 (Çðó÷íà òðàíñïîðòíà ðîçâ’ÿçêà - øêîëà íàðîùóâàííÿ í³ãò³â ðîçòàøîâàíà â 5 õâèëèíàõ õîäüáè â³ä ì. “Âîêçàëüíà”, á³ëÿ ïë. Ïåðåìîãè.) Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë.: (044) 360-85-76, (093) 862-24-45

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


20

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ

НАСТОЯЩИЙ ХУДОЖНИК Îíà, ïîæàëóé, åäèíñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé õóäîæíèê-ãðèìåð, êîòîðûé ïðåïîäàåò è ðàáîòàåò â êèíî. Åå øêîëå óæå 16 ëåò. Åå ó÷åíèêè - äàâíî ìàñòåðà âûñøåãî ïèëîòàæà ñ ãðîìêèìè âñåì èçâåñòíûìè èìåíàìè: Ñâåòëàíà Ðûìàêîâà, Èðèíà Áåëèíà, Ìàðèíà Áîðùåâñêàÿ, Òàòüÿíà Õàðüêîâà, Îêñàíà Ëåâèíà, Îêñàíà Ïîáåãóí, Èëîíà Ãëàçóíîâà... Ïåðå÷èñëÿòü ìîæíî äîëãî, ðàâíî êàê è ðàññêàçûâàòü, ãäå èìåííî â êèíî è íà òåëåâèäåíèè îíè òðóäÿòñÿ. Îíà - ýòî Àëëà Àðõèïîâíà ×óðÿ. Ðåãàëèè Àëëû ×óðè âîñõèùàþò: äèïëîìèðîâàííûé õóäîæíèê-ãðèìåð âûñøåé êàòåãîðèè, àâòîð è âåäóùàÿ èçâåñòíûõ òåëåâèçèîííûõ æåíñêèõ ïðîãðàìì, ñåìü ëåò îíà áûëà áåññìåííûì ïðåäñåäàòåëåì æþðè ïî äåêîðàòèâíîé êîñìåòèêå âî Âñåóêðàèíñêîì ÷åìïèîíàòå ïàðèêìàõåðñêîãî èñêóññòâà “×àð³âíà çà÷³ñêà”. Àëëà ×óðÿ 30 ëåò îòðàáîòàëà â áîëüøîì êèíî, â òîì ÷èñëå è â Ãîëëèâóäå, â åå àðñåíàëå áîëåå 50 õóäîæåñòâåííûõ ïîëíîìåòðàæíûõ ôèëüìîâ. Ìû âñòðåòèëèñü ñ íåé ñðàçó ïîñëå åå âîçâðàùåíèÿ ñî ñúåìî÷íîé ïëîùàäêè, ãäå Àëëà Àðõèïîâíà ïðîâîäèëà ïðîáû ê áóäóùåìó ôèëüìó î Ïàðàäæàíîâå. Òàì æå ðàáîòàëè è íåñêîëüêî åå ó÷åíèêîâ... Äëÿ îáùåíèÿ ìàñòåð ïðèãëàñèëà íàñ â ñâîþ øêîëó. Íåñìîòðÿ íà ïîçäíåå âðåìÿ, â êëàññå êèïåëà ðàáîòà, âîçëå çåðêàë ñèäåëè ìîäåëè, à áóäóùèå ãðèìåðû ñòàðàòåëüíî òðóäèëèñü íàä èõ ìàêèÿæåì.  åå êàáèíåòå íà ñòåíàõ ìû óâèäåëè ìíîæåñòâî äèïëîìîâ è ôîòîãðàôèé ñî ñúåìî÷íûõ ïëîùàäîê ðàçíûõ ëåò. È ïðîâåäÿ íåçàìåòíî ïðîëåòåâøèé âå÷åð â ýòîé òâîð÷åñêîé îáñòàíîâêå è ïîîáùàâøèñü ñ ñàìûì àâòîðèòåòíûì ãðèìåðîì Óêðàèíû, à òàêæå óçíàâ ìíîãî íîâîãî è èíòåðåñíîãî î ðàáîòå õóäîæíèêà ïî ãðèìó, ìû ðåøèëè ïîäåëèòüñÿ ýòîé öåííîé èíôîðìàöèåé ñ ÷èòàòåëÿìè. Âîò ÷òî ðàññêàçàëà Àëëà Àðõèïîâíà.

íàì èç äðóãèõ ñòðàí.  íà÷àëå 90-õ â íàøó ñòðàíó íà÷àëñÿ àêòèâÀëëà è Àíæåëà ×óðÿ ñî ñâîèìè ó÷åíèöàìè íûé âîÿæ çàïàäíûõ ïðåäñòàâèòåëåé ìîäåëüíîãî è êîñìåòè÷åñêîãî ïðèåìîâ, à òàêæå óìåþùèé èçìåíÿòü ëèöî, ñîáèçíåñà. Ïîÿâèëîñü ìíîãî êðàñèâûõ ñëîâ, çäàâàÿ ïîðòðåòíûå, õàðàêòåðíûå, ôàíòàçèéîáîçíà÷àþùèõ äàâíî ñóùåñòâóþùèå è âíîâü íûå, ïëàñòè÷åñêèå, îáúåìíî-ñêóëüïòóðíûå è ïîÿâèâøèåñÿ ïðîôåññèè. Íà÷àëàñü è ïî ñåé ñïåöèàëüíûå ãðèìû, ñåãîäíÿ èìåíóåìûå “ñïåäåíü ñóùåñòâóåò ïóòàíèöà â ïîíÿòèÿõ “âèçà- öýôôåêòàìè”. Îáû÷íî ýòà ïðîôåññèÿ îðèåíæèñò”, “ñòèëèñò”, “õóäîæíèê ïî ìàêèÿæó”, “õó- òèðîâàíà íà ðàáîòó â êèíî, òåàòðàõ, íà òåëåäîæíèê ïî ãðèìó”. Äàâàéòå ðàçáåðåìñÿ, êòî âèäåíèè. Äèàïàçîí äåÿòåëüíîñòè ýòîãî ñïååñòü êòî. öèàëèñòà øèðîê, îí îáÿçàòåëüíî äîñêîíàëüíî Âèçàæèñò (visage) - ñëîâî, â ïåðåâîäå ñ âëàäååò èñêóññòâîì ïîñòèæà, ïàðèêìàõåðñêèì ôðàíöóçñêîãî ÿçûêà îáîçíà÷àþùåå “ëèöî”, à èñêóññòâîì, çíàíèåì èñòîðèè ïðè÷åñêè è äîñëîâíî - ýòî “÷åëîâåê, ðàáîòàþùèé ñ ëèöîì”. óìåíèåì ñîçäàâàòü ëþáóþ èç íèõ, â òî÷íîñÍàïðèìåð, ëþäè, êîòîðûå ðàáîòàþò â ñàëî- òè ñîáëþäàÿ âñå íþàíñû äàæå ñëîæíîé òåõíàõ ñ êëèåíòàìè, èëè ïðîäàâöû-êîíñóëüòàíòû, íîëîãèè. Õóäîæíèê ïî ãðèìó íå ïðîñòî ñîïðîäàþùèå îïðåäåëåííóþ ìàðêó äåêîðàòèâ- çäàåò îïðåäåëåííûé îáðàç, îí “òðàíñôîðìèíîé êîñìåòèêè è ñîçäàþùèå áûòîâîé ìàêè- ðóåò” ëèöî ïîä îïðåäåëåííûé õàðàêòåð, ðàÿæ ïîêóïàòåëüíèöàì. áîòàÿ â òåñíîì ñîäðóæåñòâå ñî âñåé òâîð÷åñêîé Õóäîæíèê ïî ìàêèÿæó (make-up artist) ñúåìî÷íîé ãðóïïîé. Íî âûñøèé ïèëîòàæ â - ÷åëîâåê, ðàáîòàþùèé â îáëàñòè ìîäû, ñîçäà- ýòîé ïðîôåññèè - ïîðòðåòíûé ãðèì. Íà ñåãîäþùèé ïðîôåññèîíàëüíûé ìàêèÿæ. íÿøíèé äåíü ýòèì ìàñòåðñòâîì (çà ðåäêèì èñÑòèëèñò - ÷åëîâåê, ðåøàþùèé îáðàç â êëþ÷åíèåì, è òî íà “Ìîñôèëüìå”) íå âëàäååò, öåëîì, îò ôîðìû è öâåòà ïðè÷åñêè äî îäåæ- ê ñîæàëåíèþ, íèêòî. äû, îáóâè è àêñåññóàðîâ. Ñòèëèñò íå ñòðèæåò, íå êðàñèò è íå îäåâàåò ñàì. Îí ïîäðîáíî ðàç- ОПЕРАТОР - ДРУГ И ðàáàòûâàåò ñõåìó îáðàçà, ñëåäèò çà ïðîöåñ- КОЛЛЕГА НОМЕР ОДИН ñîì è îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà òî÷íîñòüþ âîñÕóäîæíèê ïî ãðèìó - ýòî îäèí èç ÷ëåíîâ ïðîèçâåäåíèÿ ýòîé ðàçðàáîòêè. ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ òâîð÷åñêîé ãðóïïû ïåðâîãî ýøåëîíà, ïîýòîìó Õóäîæíèê ïî ãðèìó - ïðîôåññèîíàëüíûé äîëæåí íàõîäèòüñÿ â òåñíîì êîíòàêòå ñî âñåìè ПОРТРЕТНЫЙ ГРИМ Óæå äâà äåñÿòêà ëåò ìû ïîëüçóåìñÿ çâó÷- ìàñòåð, âëàäåþùèé íàâûêàìè âñåõ âûøåïå- ñâîèìè êîëëåãàìè. Íî âñå æå îñîáîãî âíèìàíèÿ íûìè èíîñòðàííûìè ñëîâàìè, îáîçíà÷àþùè- ðå÷èñëåííûõ ïðîôåññèé: è âèçàæà è ìàêèÿ- çàñëóæèâàåò ñîòðóäíè÷åñòâî ãðèìåðà è îïåìè ñòàðûå è íîâûå ïðîôåññèè, ïðèøåäøèå ê æà, âûïîëíÿþùèé ÷àñòü ñòèëèñòè÷åñêèõ ðàòîðà-ïîñòàíîâùèêà. È õîòÿ ïî ñóáîðäèíàöèè ãëàâíûé ãðèìåð ïîä÷èíÿåòñÿ õóäîæíèêóïîñòàíîâùèêó, ìàñòåðñòâî îïåðàòîðà - ýòî èçîáðàçèòåëüíûé êëþ÷ âñåãî ôèëüìà. Îïåðàòîð ñîçäàåò ó çðèòåëÿ îùóùåíèå ìåñòà è ïðèñóòñòâèÿ â ïðîèñõîäÿùåì ñîáûòèè íà ýêðàíå. È îòòîãî, íàñêîëüêî îí ãðàìîòåí è òàëàíòëèâ, çàâèñèò íàøà ðàáîòà. Ìîæíî ñîçäàòü øåäåâð â ãðèìåðíîé, à íå î÷åíü ñïîñîáíûé îïåðàòîð âñå ýòî ïîãóáèò â êàäðå.

ЗНАТЬ, С ЧЕМ РАБОТАТЬ Àëëà ×óðÿ íà ñúåìêàõ õ/ô “Îëèãàðõ”

Ó×ÅÁÀ

Ñåé÷àñ êàæäûé ïðîèçâîäèòåëü äåêîðàòèâíîé êîñìåòèêè íàçûâàåò ñâîþ ïðîäóêöèþ ïðîôåññèîíàëüíîé. Íà âîïðîñ, ÷òî æå äàåò èì òàêîé ñòàòóñ, âðàçóìèòåëüíûé îòâåò ïî-

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.


21

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ ëó÷àåøü íå÷àñòî. Âñå, ÷òî ïðèñóòñòâóåò íà óêðàèíñêîì ðûíêå - ýòî äåêîðàòèâíàÿ êîñìåòèêà äëÿ ïîòðåáèòåëÿ: îò ìàññ-ìàðêåòà äî ñåëåêòèâíîé. È ëèøü îäíà íåìåöêàÿ ôèðìà ïîçèöèîíèðóåòñÿ ó íàñ êàê ïðîôåññèîíàëüíàÿ, âûïóñêàþùàÿ ãðèì äëÿ êèíî. Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êðàñêà - ýòî êðàñêà, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ ðàáîòû â ñïåöèàëüíûõ óñëîâèÿõ íà ñúåìî÷íûõ ïëîùàäêàõ. Ôèðìà ïî åå ïðîèçâîäñòâó îáÿçàòåëüíî äîëæíà âûïóñêàòü ñïåöèôè÷åñêèå ïîçèöèè: âñåâîçìîæíûå ìàñêèðóþùèå è ñòàðÿùèå ïàñòû, ìíîãî ìàòåðèàëîâ äëÿ ñîçäàíèÿ âñåâîçìîæíûõ ñïåöýôôåêòîâ, ìàòåðèàëû ïëàñòè÷åñêèå è, êîíå÷íî æå, èíñòðóìåíòû äëÿ ãðèìåðíûõ è ïîñòèæåðíûõ ðàáîò.

ГОТОВЬТЕСЬ К ЭКСТРИМУ! Âñåì ó÷àñòíèêàì ñúåìî÷íîãî ïðîöåññà è ãðèìåðàì íàäî çíàòü, ÷òî ñîçäàíèå êèíî ïðîöåññ ýêñòðåìàëüíûé. Áîëüøå âñåãî ìíå çàïîìíèëñÿ ñëó÷àé, êîãäà ìû ñíèìàëè êàðòèíó - “Çîëîòîé ñòûê” - î ñòðîèòåëüñòâå ÁÀÌà. Ñúåìêè ïðîõîäèëè â Ñèáèðè. Íà ñòàíöèè ÓñòüÈëèì.  øåñòü óòðà ìû ïðèåõàëè íà ìåñòî ñúåìîê, âûøëè èç ïîåçäà íà óëèöó, à òåìïåðàòóðà... ìèíóñ ïÿòüäåñÿò ÷åòûðå ãðàäóñà! Õîòÿ òàì òàêîé ìîðîç ïåðåíîñèòñÿ ëåã÷å: â Ñèáèðè êëèìàò ñóõîé è, åñëè íåò ðåçêîãî âåòðà, ïðè òåìïåðàòóðå ìèíóñ òðèäöàòü ãðàäóñîâ ìîæíî õîäèòü áåç øàïêè. Î÷åíü êðàñèâî âîêðóã â òàêóþ ïî-

ãîäó. Ñîëíöå, ñíåã, èíåé ñâåðêàþò, âñå áåëûì-áåëî. Íàñòðîåíèå îò òàêîé ñâåòëîòû - ïðèïîäíÿòîå. Êîíå÷íî, íà ñúåìî÷íîé ïëîùàäêå îáÿçàòåëüíî ñòîÿëè àâòîáóñû, ìîæíî áûëî ïîãðåòüñÿ è ïîïèòü ãîðÿ÷åãî ÷àÿ. À âîò áåäíîé êàìåðå ïðèõîäèëîñü íåñëàäêî: îíà ìîãëà ðàáîòàòü òîëüêî 15 ìèíóò, ïîòîì ïîêðûâàëàñü ëåäÿíîé êîðêîé è åå íåñëè îòîãðåâàòü. Ðàáîòàëè íà âòîðîé ðåçåðâíîé.

ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЖДЕ ВСЕГО! Ïðåæäå ÷åì èäòè ðàáîòàòü â êèíî, íàäî ïîëó÷èòü îáðàçîâàíèå. Âûáèðàòü øêîëó íóæíî òùàòåëüíî. Ó÷èòåëü ñàì äîëæåí ìàñòåðñêè âëàäåòü ýòîé ïðîôåññèåé. Íåäàðîì ÿ ëþáëþ ïîâòîðÿòü ôðàçó: “Ëþáîé îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ - ýòî âçàèìîäåéñòâèå ó÷åíèêà è ó÷èòåëÿ”. Êîíå÷íî, ýòî òàêàÿ ïðîôåññèÿ, â êîòîðîé ìàñòåðñòâî çàâèñèò îò îïûòà, íî ôóíäàìåíò, êîñòÿê ïðîôåññèè, åå îñíîâíûå è íåçûáëåìûå ïðàâèëà äîëæíû äàòü øêîëà è ó÷èòåëü. Ðàçâå ìîæíî òàêóþ ñëîæíóþ ñïåöèàëüíîñòü ïîëó÷èòü çà òðè ìåñÿöà? Ìîÿ øêîëà ãðèìà ñóùåñòâóåò øåñòíàäöàòü ëåò. Åå

Àëëà è Àíæåëà ×óðÿ íà ñúåìêàõ ôèëüìà óðîâåíü óæå äîêàçàí. Âñå ïðîãðàììû, à ýòî 9 ïðåäìåòîâ (â òîì ÷èñëå è ñïåöðèñóíîê), ÿ â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò ñîçäàâàëà ñàìà, ïîýòîìó ñ ïîëíûì ïðàâîì ìîãó íàçâàòü èõ àâòîðñêèìè. Óæå øåñòü ëåò ñî ìíîé ðàáîòàåò ìîÿ äî÷ü Àíæåëà ×óðÿ. Îíà òàêæå õóäîæíèê ïî ãðèìó. Åå îïûò â õóäîæåñòâåííîì êèíî è íà òåëåâèäåíèè - 20 ëåò, çà ïëå÷àìè 18 ïîëíîìåòðàæíûõ ôèëüìîâ è áîëåå 600 òåëåâèçèîííûõ ïðîãðàìì. Íàøè ó÷åíèêè ðàáîòàþò ïðàêòè÷åñêè íà âñåõ ñúåìî÷íûõ ïëîùàäêàõ Óêðàèíû. Äîñòàòî÷íî ïîñìîòðåòü íà ñàéòå ðóáðèêó “Íàøà ïðàêòèêà è ðàáîòà”. Òåë.: (044)561-08-79, (067)401-08-79 www.churya.com.ua

ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÔÀÊÒÛ Î ÄÓÕÀÕ ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ ×ÒÎ... •  ñîâðåìåííîé ïàðôþìåðèè èñïîëüçóåòñÿ áîëåå 6000 íàèìåíîâàíèé ñûðüÿ. Ïîëó÷èòü ýòè êîìïîíåíòû íåïðîñòî. Íàïðèìåð, ÷òîáû äîáûòü îäèí êèëîãðàìì ðîçîâîãî ìàñëà, íóæíî ñîáðàòü òîííû ëåïåñòêîâ, à ÷òîáû âûæàòü ìàñëî èðèñà, íåîáõîäèìî äóáèòü åãî êîðíè â òå÷åíèå äâóõ ëåò.

5000 äîëëàðîâ çà êèëîãðàìì. À äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîëó÷èòü 1 êã ýôèðíîãî ìàñëà, òðåáóåòñÿ îêîëî 5000 êã ëåïåñòêîâ. Áëàãîóõàþùèé óðîæàé ñîáèðàþò âðó÷íóþ â òå÷åíèå âñåãî 30 äíåé â ãîäó. Íàèëó÷øåå âðåìÿ äëÿ ýòîãî - ïðåäðàññâåòíûå ÷àñû: ñ ïåðâûìè ëó÷àìè ñîëíöà öâåòû òåðÿþò öåííîå ìàñëî. Ìåæäó ïðî÷èì, õèìèêè, ñ òàêèì óñïåõîì èìèòèðóþùèå äðóãèå çàïàõè, òàê è íå íàó÷èëèñü àäåêâàòíî âîñïðîèçâîäèòü îäóðìàíèâàþùèé àðîìàò ðîçû.

• Äëÿ òîãî, ÷òîáû ñîõðàíèòü çàïàõ, èñïîëüçóþòñÿ ôèêñàòîðû: êåäðîâîå ìàñëî, ãâîçäèêà, ìÿòà è äóáîâûé ìîõ, ãëàâíûì ýêñïîðòåðîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ Ðîññèÿ. Ñàìûì ëó÷øèì ôèêñàòîðîì ïðèçíàíà ñïåðìà êà- • ×òîáû ïîëó÷èòü 500 ìë ýôèðíîãî ìàñëà íàäñêîãî áîáðà. æàñìèíà, íåîáõîäèìî ïî îïðåäåëåííîé òåõíîëîãèè ïåðåðàáîòàòü 2 òîííû ëåïåñ•  ñîñòàâ îäíèõ äóõîâ ìîæåò âõîäèòü äî òêîâ ýòîãî öâåòêà. 300 âåùåñòâ. Öåíà ïàðôþìåðíîé êîìïîçèöèè òðàäèöèîííî ñâÿçûâàåòñÿ ñ êîëè÷å- • Àëüäåãèäû - ñîåäèíåíèÿ, ïàõíóùèå ïðîñòâîì èíãðåäèåíòîâ: ÷åì èõ áîëüøå, òåì ãîðêëûì æèðîì. Ñàì ïî ñåáå ýòîò çàïàõ äóõè äîðîæå. Íàïðèìåð, Chanel ¹ 5 ñîñòî- óæàñåí, íî â ñî÷åòàíèè ñ äðóãèìè êîìèò èç 80 àðîìàòè÷åñêèõ êîìïîíåíòîâ. ïîíåíòàìè ïîëó÷àþòñÿ èçóìèòåëüíûå êîìïîçèöèè. Êëàññè÷åñêèì ïðèìåðîì • Èðèñ - îäèí èç ñàìûõ äîðîãèõ êîìïîíåíòîâ çäåñü áûëè, åñòü è áóäóò äóõè "Chanel äóõîâ. Åãî ñòîèìîñòü íà ðûíêå äîñòèãàåò ¹5". 40000 åâðî çà 1 êã. • Ðàçðàáîòêà äèçàéíà ôëàêîíîâ è óïàêîâêè • Ñàìûì ÷èñòûì, è, ñëåäîâàòåëüíî, ñàìûì òðóäî¸ìêà è äîðîãà - îäíà ôîðìà äëÿ äîðîãèì ñ÷èòàåòñÿ ðîçîâîå ìàñëî, ïðîèç- øòàìïîâêè ôëàêîíîâ ìîæåò ñòîèòü äî âåäåííîå â Áîëãàðèè: åãî ñòîèìîñòü - ñâûøå $100000. Ïîýòîìó ìíîãèå ïàðôþìåðíûå

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.

êîìïàíèè ïðèáåãàþò ê óñëóãàì ïîñòàâùèêîâ óæå ãîòîâûõ ôëàêîíîâ, â êîòîðûå âíîñÿò íåçíà÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ - èãðàþò íà öâåòå ñòåêëà, åãî ìàòèðîâàíèè, êîëïà÷êàõ. www.lambre.by

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


22

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ

СТУДІЯ СТИЛЮ ТА ВІЗАЖУ ІРИНИ ЛІСОВОЇ: «Нам є, чим з вами поділитися!»

Ìåòîäè íàâ÷àííÿ â íàø³é ñòó䳿 ñòèëþ òà â³çàæó çàñíîâàí³ íà àêòèâíîìó çàëó÷åíí³ ñëóõà÷³â â íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ ç âèêîðèñòàííÿì ÿê³ñíèõ ìåòîäè÷íèõ ìàòåð³àë³â. Çàâäÿêè îòðèìàíèì ñòó䳿 ñòèëþ òà â³çàæó çíàííÿì, Âè îòðèìàºòå ìîæëèâ³ñòü ñàìîñò³éíî ðîçðîáëÿòè íîâ³ âèäè ñòèë³â â³çàæó ç óðàõóâàííÿì îñòàíí³õ òåõíîëîã³é â ö³é îáëàñò³ òà áðàòè ó÷àñòü ó êîíêóðñàõ â³çàæèñò³â-ñòèë³ñò³â. Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü â øêîë³ â³çàæó 䳺 7 ð³âí³â íàâ÷àííÿ çà ñïåö³àëüí³ñòþ “³çàæèñò”, 4 ð³âí³ íàâ÷àííÿ çà ñïåö³àëüí³ñòþ “Ñòèë³ñò” òà 2 ð³âíÿ íàâ÷àííÿ çà ñïåö³àëüí³ñòþ “Ãðèìåð ê³íî ³ òåàòðó”, à òàêîæ êóðñ ìàê³ÿæó ³ ñòèë³ñòèêè Ìîäà ïîñò³éíî çì³íþºòüñÿ, òîìó ïðè äëÿ ñåáå ³ êóðñ â³çàæó äëÿ êîñìåòîëîã³â íàêëàäåíí³ ìàê³ÿæó, â³çàæèñò çîáîâ’ÿçàíèé ³ ïåðóêàð³â. âðàõîâóâàòè íå ò³ëüêè ³íäèâ³äóàëüí³ñòü ê볺íòà, Ïîâíèé êóðñ “³çàæèñò-ñòèë³ñò” íàë³÷óº àëå ³ â³äîáðàæàòè íàïðÿìè ìîäè, ï³äêðåñëþþ÷è çàãàëüíèé ñòèëü îñîáèñòîñò³ - ìàíåðó 396 àêàäåì³÷íèõ ãîäèí, êóðñ “Ãðèìåð òåîäÿãàòèñÿ ³ òðèìàòè ñåáå â ñóñï³ëüñòâ³. ßêùî àòðó ³ ê³íî” íàë³÷óº 72 àêàäåì³÷í³ ãîäèíè. Âàñ ö³êàâëÿòü íîâ³ íàïðÿìêè ó ñòâîðåíí³ Ìè ãîòóºìî ôàõ³âö³â øèðîêîãî ïðîô³ëþ, õóäîæíüîãî îáðàçó, ÿêùî Âè õî÷åòå îñâî¿òè ÿê³ ìîæóòü ïðàöþâàòè íå ò³ëüêè â ñàëîíàõ îðèã³íàëüí³ òåõíîëî㳿, òî íàâ÷àííÿ â íàø³é êðàñè ³ ç ïðèâàòíèìè ê볺íòàìè, àëå òàêîæ ñòó䳿 ñòèëþ òà â³çàæó ÷óäîâî ï³ä³éäå äëÿ íà ÒÁ, ôîòîñòó䳿, ïîä³óìàõ, êë³ïàõ, ó ê³íî Âàñ! Âè ä³çíàºòåñÿ áàãàòî íîâîãî ïðî âèäè òà òåàòð³, ñòâîðþþ÷è êðåàòèâí³ îáðàçè ³ âèìàê³ÿæó, ïðî ñó÷àñí³ òà ðåòðî-ñòèë³, îñâî¿òå êîíóþ÷è ñêëàäí³ çàâäàííÿ â ðîáîò³ ç³ ñïåöêîëîðèñòèêó (íàóêó ïðî êîë³ð), îïàíóºòå åôåêòàìè. Ìè ïîâí³ñòþ çàáåçïå÷óºìî ñòóäåíò³â äåííèì, âå÷³ðí³ì, âåñ³ëüíèì, ñòèë³ñòè÷íèì, ôàíòàç³éíèì òà ³íøèìè âèäàìè ìàê³ÿæó; êîñìåòèêîþ ³ íàéãîëîâí³øå â íàø³é îâîëî䳺òå íàâè÷êàìè ðîáîòè ç àêâà-ãðèìîì, ñòó䳿 íàäàþòüñÿ ìîäåë³, ùî íàñ äóæå ãåëåâîþ ï³äâîäêîþ, ãðèìîì äëÿ òåàòðó ³ ê³íî, â³äð³çíÿº â³ä ³íøèõ øê³ë â ³íäóñò𳿠êðàñè. Âàì íå äîâåäåòüñÿ êîæíîãî ðàçó æèðíîþ ³ ñóõîþ êîñìåòèêîþ. ÎÁËÈ××ß - öå â³çèòíà êàðòêà ëþäèíè. À ìàê³ÿæ â³äîáðàæຠÂàøå â³äíîøåííÿ äî ìîäè ³ óÿâëåííÿ ïðî ñåáå. Êîëè ìàê³ÿæ â³äïîâ³äຠâíóòð³øíüîìó “ß” ³ íàñòðîþ æ³íêè, â³í ðîáèòü ¿¿ ïðèâàáëèâ³øîþ: âîíà ìຠêðàñèâèé âèãëÿä ³ ÷óäîâî ñåáå ïî÷óâàº. Ó 50-ò³ ðîêè ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ ç’ÿâèëèñÿ íîâ³ ñïåö³àëüíîñò³ - “â³çàæèñò”, “â³çàæèñò-ñòèë³ñò” (â³ä ôðàíöóçüêîãî ñëîâà - visage - îáëè÷÷ÿ), òîáòî öå ôàõ³âåöü ç³ ñòâîðåííÿ õóäîæíüîãî îáðàçó çàìîâíèêà ç âèêîðèñòàííÿì çàñîá³â ìàê³ÿæó.  íàøîìó 21 ñòîë³òò³ ö³ ñïåö³àëüíîñò³ äóæå àêòóàëüí³ ³ ç êîæíèì ðîêîì ñòð³ìêî çá³ëüøóºòüñÿ ïîòðåáà â ïîä³áíèõ ôàõ³âöÿõ.

Ó×ÅÁÀ

ïåðåæèâàòè ÷åðåç òå, ùî õòîñü ³ç âàøèõ ïîäðóã ñüîãîäí³ íå çìîæå ïîáóòè íà êóðñàõ ìîäåëëþ ³ ó Âàñ ïðîïàäå ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ. Ç íàìè ñï³âïðàöþº âåëèêèé øòàò ìîäåëåé íà ïëàòí³é îñíîâ³ ³ âñ³ âèòðàòè ïîâ’ÿçàí³ ç ìîäåëÿìè âðàõîâàí³ ó âàðò³ñòü íàâ÷àííÿ. Äî òîãî æ êîæåí ðàç ó Âàñ º ìîæëèâ³ñòü ôàðáóâàòè ð³çíèõ îñ³á, à íå òðåíóâàòèñÿ íà îäí³é ³ ò³é æå ìîäåë³. Ìè òàêîæ äóæå ëîÿëüíî ñòàâèìîñÿ äî íàøèõ ó÷í³â ³ äëÿ íàñ ìຠâåëèêå çíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ “ëþäñüêèé ôàêòîð”. Íàïðèêëàä, ÿêùî Âè ðàïòîì çàõâîð³ëè àáî êóäèñü ïî¿õàëè, òî ó Âàñ íå ïðîïàäå ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ. Ïðî öå ïîòð³áíî âñüîãî ëèøå ïîïåðåäèòè àäì³í³ñòðàö³þ ³ ìè Âàñ ïåðåçàïèøåìî íà ³íøèé äåíü. Ó íàñ äóæå çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ìè çíàõîäèìîñÿ â öåíòð³ Êèºâà, â 5-òè õâèëèíàõ â³ä ñòàíö³¿ ìåòðî “Îë³ìï³éñüêà”. Ìè ïðàêòèêóºìî ïîåòàïíó îïëàòó, ïåðåä ïî÷àòêîì êîæíîãî áëîêó ³ ó íàñ ëîÿëüíà ö³íîâà ïîë³òèêà. Íàá³ð íà êóðñè ïî âñ³õ áëîêàõ ïðîâîäèòüñÿ ïîñò³éíî ³ áåç îáìåæåíü çà â³êîì! ßêùî Âè âæå äåñü âæå â÷èëèñÿ ³ îòðèìàëè áàçîâ³ çíàííÿ, òî Âàì íå ïîòð³áíî â íàø³é ñòó䳿 ïî÷èíàòè íàâ÷àííÿ ç áàçîâîãî ð³âíÿ, äîñòàòíüî ïðîñòî ïðîéòè íåâåëèêó ñï³âáåñ³äó íà ïðåäìåò âèçíà÷åííÿ Âàøîãî ð³âíÿ ³ êâàë³ô³êàö³¿ òà îòðèìàòè ðåêîìåíäàö³¿ ç ÷îãî ñàìå ñë³ä ïðîäîâæèòè íàâ÷àííÿ. Ó íàñ 䳺 ãíó÷êà ñèñòåìà çíèæîê äëÿ ñòóäåíò³â íà ïðèäáàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ êîñìåòèêè ³ ïåíçë³â. Íà êóðñàõ ìè äàºìî ìàêñèìóì ïðàêòèêè ³ ì³í³ìóì òåîð³¿! Ìè ñàì³ ïðàêòèêóþ÷³ â³çàæèñòè ³ çàðîáëÿºìî ñàìå íàøîþ ïðîôåñ³ºþ, à íå ïðîñòî íàâ÷àííÿì ³ íàì º, ÷èì ç âàìè ïîä³ëèòèñÿ! ϳñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòó䳿 ñòèëþ òà â³çàæó âèäàþòüñÿ ñåðòèô³êàòè, ñâ³äîöòâà òà äèïëîìè (â çàëåæíîñò³ â³ä ïðîéäåíîãî êóðñó ³ íàáóòèõ íàâè÷îê). Ïàì’ÿòàéòå, äëÿ òîãî ùîá ñòàòè ïðîôåñ³éíèì â³çàæèñòîì îäíîãî òàëàíòó íå äîñòàòíüî, òðåáà ìàòè âåëè÷åçíå áàæàííÿ ³ ÷³òêî éòè äî ïîñòàâëåíî¿ ìåòè. Ìè ç Âàìè çíàõîäèìîñü íà â³äñòàí³ îäíîãî òåëåôîííîãî äçâ³íêà. ßêùî ùå ñóìí³âàºòåñÿ, òîä³ çàïèø³òüñÿ äî íàñ ó ñòóä³þ â ÿêîñò³ ìîäåë³ ³ ïîáà÷èòå âñå ñàì³! À ÌÈ ÇÀÂÆÄÈ ×ÅÊÀªÌÎ ÂÀÑ çà àäðåñîþ: ì. “Îë³ìï³éñüêà”, âóë. ². Ôåäîðîâà, áóä. 6, îô. 4, êîä 59 (âõ³ä ³ç âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêî¿ â àðêó) Òåë.: (044)223-77-60, (067)757-91-97 www.visagist.com.ua ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.


23

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ

!

PACA TA OPOB’

Навчальні за лади

телефони

ВОСКОВА ДЕПІЛЯЦІЯ, БІКІНІ-ДИЗАЙН ________ !Інстит т під отов и адрів промисловості .. 417-20-10, 417-41-55

ВІЗАЖИСТ _____________________________________ !Інстит т під отов и адрів промисловості .. 417-20-10, А адемія мистецтва Краси ........................... 576-06-56, Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .......... 331-02-06, Навчально- онс льтативний центр “Потенціал Г Р ” ........................................... 229-05-00 Профессиональная ш ола-ст дия Аллы Ч ри .............................................................. 561-08-79, Ст дія стилю і візаж Ірини Лісової .............. 223-77-60

417-41-55 560-22-21 332-41-62

11791010

458-34-87

ГРИМЕР ________________________________________ Профессиональная ш ола-ст дия Аллы Ч ри .............................................................. 561-08-79, 458-34-87

ДИЗАЙН І РОЗПИС НІГТІВ _____________________ Мережа навчальних центрів “Но тевой Сервис” ......................................................... 360-85-76 Навчальний центр “Амарилис” ..................... 292-95-13, 292-95-15

КОСМЕТОЛОГ _________________________________ !Інстит т під отов и адрів промисловості .............................................. 417-20-10, 417-41-55 Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .......... 331-02-06, 332-41-62 На ово-медичний центр “БІОКОРЕКЦІЯ” .... 457-84-00

МАСАЖИСТ ____________________________________ !Інстит т під отов и адрів промисловості .............................................. 417-20-10, 417-41-55 К рси масаж ............................................... 229-07-36 Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .......... 331-02-06, 332-41-62 На ово-медичний центр “БІОКОРЕКЦІЯ” .... 457-84-00

21631001

!

PACA TA OPOB’

Навчальні за лади

телефони

ПІРСИНГ _______________________________________ МЕДСЕСТРА ___________________________________ !Інстит т під отов и адрів !Інстит т під отов и адрів промисловості .............................................. 417-20-10, 417-41-55

промисловості .............................................. 417-20-10, 417-41-55

СПЕЦІАЛІСТ НАРОЩУВАННЯ ВІЙ ___________________________ З МАНІКЮРУ __________________________________ !Інстит т під отов и адрів промисловості .. 417-20-10, 417-41-55 Навчальний центр “Амарилис” ..................... 292-95-13, 292-95-15

НАРОЩУВАННЯ НІГТІВ ________________________ !Інстит т під отов и адрів промисловості .............................................. 417-20-10, 417-41-55 Мережа навчальних центрів “Но тевой Сервис” ......................................................... 360-85-76 Навчальний центр “Амарилис” ..................... 292-95-13, 292-95-15

ПЕРУКАР _______________________________________ !Інстит т під отов и адрів промисловості .............................................. 417-20-10, 417-41-55 Авторсь а ш ола пер арсь о о мистецтва ..................................................... 222-71-63 А адемія мистецтва Краси ........................... 576-06-56, 560-22-21 Учбовий центр “Hollywood” ........................... 522-85-61

ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ _____________________ Навчально- онс льтативний центр “Потенціал Г Р ” ........................................... 229-05-00

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.

!Інстит т під отов и адрів промисловості .............................................. 417-20-10, 417-41-55 Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .......... 331-02-06, 332-41-62 Навчальний центр “Амарилис” ..................... 292-95-13, 292-95-15 На ово-медичний центр “БІОКОРЕКЦІЯ” .... 457-84-00 Учбовий центр “Hollywood” ........................... 522-85-61

СПЕЦІАЛІСТ З ПЕДИКЮРУ ____________________ !Інстит т під отов и адрів промисловості .............................................. 417-20-10, 417-41-55 Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .......... 331-02-06, 332-41-62 Навчальний центр “Амарилис” ..................... 292-95-13, 292-95-15 На ово-медичний центр “БІОКОРЕКЦІЯ” .... 457-84-00

СТИЛІСТ _______________________________________ !Інстит т під отов и адрів промисловості .............................................. 417-20-10, 417-41-55 А адемія мистецтва Краси ........................... 576-06-56, 560-22-21 Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .......... 331-02-06, 332-41-62 Навчально- онс льтативний центр “Потенціал Г Р ” ........................................... 229-05-00

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


24

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ

ВАША ПРОФЕСІЯ  СТВОРЕННЯ КРАСИ Ñòâîðåííÿ êðàñè ìîæå ñòàòè âàøîþ ïðîôåñ³ºþ, ÿêùî âè â³ä÷óâàºòå íåîáõ³äí³ñòü ïîºäíàòè òâîð÷èé ïîðèâ ³ ñâîþ ìàéñòåðí³ñòü. Õóäîæí³ çä³áíîñò³ ìîæíà ïðîÿâèòè ÿê ó äèçàéíåðñüê³é ä³ÿëüíîñò³, òàê ³ â ðîáîò³ ñòèë³ñòà, à çàõîïëåííÿ øèòòÿì ìîæå ñòàòè ïî÷àòêîì êàð’ºðè ìîäåëüºðà.

ФІТОДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ Ïðèºìíî, çàõîäÿ÷è â áóäèíîê áà÷èòè êâ³òó÷³ ðîñëèíè, êðàñèâ³ êâ³òêîâ³ ãîðùèêè, íåçâè÷íî îôîðìëåí³ â ðàìêàõ ³íòåð’ºðó ðîñëèíè. Íàçâà ïîä³áíîãî ñòèëþ ïðèêðàñè ³íòåð’ºðó ïðîñòà - ô³òîäèçàéí ³íòåð’ºðó. Êóðñ

âåñ³ëüí³ áóêåòè, âèêîðèñòîâóâàòè â ñâî¿õ ìàòåð³àëàõ ÿãîäè, çåëåíü òà áàãàòî ³íøîãî. Íàâ÷àííÿ íà êóðñàõ âåñ³ëüíî¿ ôëîðèñòèêè - öå ìîæëèâ³ñòü äàðóâàòè ëþäÿì ùàñòÿ ³ íàñîëîäó! Âàø³ íàâè÷êè äîïîìîæóòü âàì çðîáèòè ñâÿòî íåçàáóòí³ì - îðèã³íàëüí³ áóêåòè äëÿ íàðå÷åíî¿, êâ³òêîâ³ àêñåñóàðè äëÿ ïîäðóæîê íàðå÷åíî¿, áóòîíüºðêà äëÿ íàðå÷åíîãî, âåñ³ëüíèé êîðòåæ, ïðèêðàøåíèé êâ³òàìè, íå çàëèøèòü áàéäóæèì í³êîãî!

ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ

КУРСИ ФЛОРИСТІВ Êâ³òè - ïðèêðàøàþòü íàøå æèòòÿ, îæèâëÿþòü éîãî ³ çìóøóþòü âñå íàâêîëî çì³íèòèñÿ. Áàãàòî õòî ëþáèòü ðîçâîäèòè êâ³òè ó ñåáå âäîìà, àëå ÷è çàìèñëþâàëèñÿ âè, ùî ìîæíà ñòâîðþâàòè íàäçâè÷àéí³ äèçàéíè çà äîïîìîãîþ êâ³ò³â? Äèçàéí ³íòåð’ºðó íàáóâຠíîâèõ îáðèñ³â! Êóðñè ôëîðèñòèêè äîïîìîæóòü Âàì îñâî¿òè ìèñòåöòâî ô³òîäåêîðóâàííÿ.

Ïðîãðàìà êóðñó âêëþ÷ຠâèâ÷åííÿ âñ³ëÿêèõ ³íñòðóìåíò³â, ùî äîïîìàãàþòü â ðîáîò³ ç îôîðìëåííÿì áóêåò³â, àêñåñóàð³â, à òàêîæ íàâ÷àííÿ ñòèëÿì ðîáîòè ç ðîñëèííèìè ìàòåð³àëàìè. Íà çàíÿòòÿõ ç ôëîðèñòèêè âè çìîæåòå ä³çíàòèñÿ, ÿê ìîæíà êðàñèâî, øâèäêî Íàâ÷àííÿ íà êóðñ³ äèçàéíåð³â ³íòåð’ºðó ³ íåäîðîãî ïðèêðàñèòè ñâÿòêîâèé ñò³ë, çðîïðîâîäÿòü âèñîêîêëàñí³ ôàõ³âö³, ùî ìàþòü áèòè áóäü-ÿêå âåñ³ëëÿ àáî òîðæåñòâî á³ëüø âåëèêèé äîñâ³ä ðîáîòè â äàí³é ñôåð³. Âîíè áàðâèñòèì. Äîñâ³ä÷åí³ âèêëàäà÷³ íàâ÷àòü âàñ ñòâîðþâàòè áóêåòè äëÿ ð³çíèõ ïðèì³ùåíü, íàâ÷àòü ïðèéîìàì ÿïîíñüêîãî àðàíæóâàííÿ áóêåò³â, à òàêîæ äîïîìîæóòü ï³äãîòóâàòèñÿ äî çàë³êó, ÿêèé çäàþòü âñ³ ñëóõà÷³ êóðñó “Ôëîðèñòèêà” - ñêëàäàííÿ áóêåòà. Ïî çàê³í÷åííþ êóðñó ôëîðèñòèêè âèïóñêíèêè ìîæóòü ñì³ëèâî âëàøòîâóâàòèñÿ íà ïîñàä³ ô³òîäèçàéíåð, ôëîðèñò-äåêîðàòîð, äèçàéíåð â êâ³òêîâèé ñàëîí, îñê³ëüêè âîëîä³þòü óñ³ìà íåîáõ³äíèìè íàâè÷êàìè, íåîáõ³äíèìè â òàê³é òâîð÷³é ïðîôåñ³¿. Õî÷åòå, ùîá äèçàéí ³íòåð’ºðó áóâ ðîçðîáëåíèé âàøèìè ðóêàìè? Õî÷åòå ðîçáèðàòèñÿ â ïëàíóâàíí³ òà îáëàøòóâàíí³ ñâîãî áóäèíêó? Òîä³ ïðèõîäüòå íà êóðñè äèçàéíó ³íòåð’ºðó!

ô³òîäèçàéí ³íòåð’ºðó - âàøà óí³êàëüíà ìîæëèâ³ñòü íàâ÷èòèñÿ ñòâîðþâàòè äèçàéí çà äîïîìîãîþ ðîñëèí. Ó ïðîãðàìó íàâ÷àííÿ ô³òîäèçàéíó âõîäèòü âèâ÷åííÿ ïñèõîëî㳿 êîëüîðó - âïëèâ íà ëþäèíó, âèâ÷åííÿ îñíîâíèõ ìåòîä³â ñòâîðåííÿ êîìïîçèö³é ç ðîñëèí ³ êâ³ò³â, âèêîðèñòàííÿ ñóõîöâ³ò³â â ñòâîðåíí³ îáðàçó âàøîãî áóäèíêó. Äîñâ³ä÷åí³ âèêëàäà÷³ îçíàéîìëÿòü âàñ ³ç ñåêðåòàìè ñòâîðåííÿ ³êåáàíè, ç îñíîâíèìè îñîáëèâîñòÿìè ïðîâ³äíèõ ÿïîíñüêèõ øê³ë ³êåáàíè. Âè âèâ÷èòå ìåòîäèêó ñòâîðåííÿ ÿïîíñüêèõ ñàä³â ³ îçåëåíåííÿ ³íòåð’ºðó. Ïî çàê³í÷åííþ êóðñó âè çìîæåòå îòðèìàòè ïîñàäó ô³òîäèçàéíåðà ³ óñï³øíî ðóõàòèñÿ êàð’ºðíèìè ñõîäàìè, çàñòîñîâóþ÷è çíàííÿ, îòðèìàí³ íà êóðñ³ ô³òîäèçàéíó ³íòåð’ºðó!

äîïîìîæóòü îñâî¿òè òåîðåòè÷í³ çíàííÿ ïðî ñòèë³ òà íàïðÿìêè â ìèñòåöòâ³, âèâ÷èòè ³ñòîð³þ âèíèêíåííÿ ð³çíîìàí³òíèõ ñòèë³â, à òàê ñàìî ïîêàæóòü, ÿê ëþäèíà ñïðèéìຠïðîñò³ð ³ ÿê öå âïëèâຠíà ðîçïîä³ë ôóíêö³îíàëüíèõ çîí. Ïðîãðàìà êóðñó äèçàéíó ³íòåð’ºðó âêëþ÷ຠòàêîæ âèâ÷åííÿ êîëüîðîïîä³ëó, ñâ³òëîòåõí³êè, îñíîâ ìîäåëþâàííÿ ³ ñòâîðåííÿ ìàêåò³â ³íòåð’ºð³â. ϳñëÿ çàê³í÷åííÿ ВЕСІЛЬНА äàíîãî êóðñó âè çìîæåòå ñàìîñò³éíî ñòâîðèòè ФЛОРИСТИКА íåçâè÷àéíèé äèçàéí ñïàëüí³, âàííî¿ ê³ìíàÓÿâ³òü ñîá³: Âåñ³ëëÿ. Øèêàðíèé ñò³ë, òè àáî â³òàëüí³. êðàñèâà íàðå÷åíà, ÷óäîâèé æåíèõ, ïðèêðàøåí³ ìàøèíè ³ íåìຠêâ³ò³â! Äèâíî, ÷è íå òàê? ßêùî âèïóñêíèêè êóðñó äèçàéí ³íòåð’ºðó Âåñ³ëëÿ - öå ÷àñ íåñïîä³âàíîê òà ïðèºìíèõ óñï³øíî çäàäóòü çàë³ê ³ç âèêîíàííÿ åñê³çíî¿ ñþðïðèç³â. Áåç ñóìí³âó, êâ³òè îæèâëþþòü ÷àñòèíè ïðîåêòó ³íòåð’ºðó ³íäèâ³äóàëüíî îáîáñòàíîâêó, ðîáëÿòü ñâÿòî ÿñêðàâèì ³ íåçà- ðàíîãî ïðèì³ùåííÿ ç ïîÿñíþâàëüíîþ çàïèñêîþ, áóòí³ì. Êóðñè âåñ³ëüíî¿ ôëîðèñòèêè ðîçðà- âîíè ìîæóòü îòðèìàòè ñâ³äîöòâî, çàâäÿêè ÿêîìó õîâàí³ íà òèõ, õòî õî÷å âîëîä³òè íàâè÷êàìè ñëóõà÷³ ìîæóòü ïðàöåâëàøòóâàòèñÿ íà ïðåñòèæðîáîòè ç æèâèìè êâ³òàìè, íàâ÷èòèñÿ çáèðàòè íó ðîáîòó äèçàéíåðà ³íòåð’ºðó.

Ó×ÅÁÀ

ФЛОРИСТ-ДИЗАЙНЕР Ãîëîâíà â³äì³íí³ñòü ïðîôåñ³¿ ôëîðèñò-äèçàéíåð â³ä ïðîôåñ³¿ ôëîðèñòà ïîëÿãຠâ òîìó, ùî ôëîðèñò çàéìàºòüñÿ ò³ëüêè âèãîòîâëåííÿì áóêåò³â, à â³ä ôëîðèñòà-äèçàéíåðà ïîòð³áíà íå ò³ëüêè ðîçðîáêà êâ³òêîâî¿ êîìïîçèö³¿, àëå ³ ãàðìîí³éíå ¿¿ ðîçòàøóâàííÿ â ïðîñòîð³ ³íòåð’ºðó.

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.


25

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ Íàâ÷àííÿ íà êóðñ³ äåêîðóâàííÿ â³êîí âêëþ÷ຠâ ñåáå âèâ÷åííÿ îñíîâ äèçàéíó ³íòåð’ºðó, êîëüîðîçíàâñòâî, ³ñòîð³þ ð³çíèõ ñòèë³â. ϳä êåð³âíèöòâîì äîñâ³ä÷åíèõ âèêëàäà÷³â âè çìîæåòå ñàìîñò³éíî äåêîðóâàòè ïîäóøêè, ñòâîðþâàòè íåçâè÷àéíèé äèçàéí ÷îõë³â äëÿ ìåáë³â, ñêàòåðòèí. Çàê³í÷èâøè êóðñè äåêîðó òêàíèíè â ³íòåð’ºð³, âè çìîæåòå ïðàöåâëàøòóâàòèñÿ â ÿêîñò³ äèçàéíåðà-äåêîðàòîðà. Âàøà êàð’ºðà ó âàøèõ ðóêàõ!

КУРСИ ДЕКОРАТИВНОГО РОСЛИННИЦТВА ТА КВІТНИКАРСТВА

ñâ³òëà: ïðèðîäí³ òà øòó÷í³, ïîñòóïîâ³ òà ³ìïóëüñí³, ïðîéòè íàâ÷àííÿ ç òåî𳿠êîìïîçèö³¿ òà îòðèìàòè íàâè÷êè ðîáîòè ç ãðàô³÷íèìè ðåäàêòîðàìè - ïðîôåñ³éíà îáðîáêà ôîòîãðàô³é. Êîìï’þòåðí³ ïðîãðàìè (Adobe Photoshop Elements, ACD See) äîïîìîæóòü âàì ó ðîáîò³. Ïî çàê³í÷åííþ êóðñó ôîòîãðàô³â âè îòðèìàºòå ñïåö³àëüí³ñòü ôîòîãðàô - õóäîæíèê ³ ïîäàëüøå ïðîñóâàííÿ âàøîãî òâîð÷îãî ïî÷àòêó âæå áóäå çàëåæàòè â³ä âàñ!

ДИЗАЙН ТА МОДЕЛЮВАННЯ ОДЯГУ Õî÷åòå ïîâ’ÿçàòè ñâîº æèòòÿ ç ìîäåëþâàííÿì îäÿãó? Çàïóñòèòè âëàñíó êîëåêö³þ îäÿãó ³ ïîïðàöþâàòè ç ïðîâ³äíèìè ñâ³òîâèìè äèçàéíåðàìè? Òîä³ ìè çàïðîøóºìî âàñ íà êóðñè ìîäåëþâàííÿ îäÿãó! Òóò âè çìîæåòå çðîáèòè ñâ³é ïåðøèé êðîê íà øëÿõó äî óñï³õó! Âèêëàäà÷³äèçàéíåðè çðîáëÿòü âàãîìèé âíåñîê ó ðîçâèòîê âàøîãî ìàéáóòíüîãî: âîíè ïîä³ëÿòüñÿ ïðîôåñ³éíèì äîñâ³äîì, äàäóòü ö³íí³ ïîðàäè, ïðîâåäóòü êîíñóëüòàö³þ!

Õî÷åòå âèâ÷èòè îñíîâè ðîñëèííèöòâà ³ êâ³òíèêàðñòâà? Íàâ÷èòèñÿ ñòâîðþâàòè êðàñèâ³ æèâ³ îãîðîæ³, ïðèãîëîìøëèâ³ êâ³òíèêè? Ðîçáèðàòèñÿ â ñîðòàõ ðîñëèí, ´ðóíòàõ ³ äîáðèâàõ? Òîä³ êóðñè ñàä³âíèöòâà, ëàíäøàôòíîãî äèçàéíó ³ êâ³òíèêàðñòâà Äëÿ òîãî, ùîá îñâî¿òè ïðîôåñ³þ ôëîðè- äëÿ âàñ! ñòà-äèçàéíåðà, çîâñ³ì íå îáîâ’ÿçêîâî ïðîõîäèòè äîâãîñòðîêîâå íàâ÷àííÿ â ³íñòèòóò³ - êîðîòêîñòðîêîâ³ êóðñè ôëîðèñòà-äèçàéíåðà ðîçÂè íàâ÷èòåñÿ ïðàöþâàòè ç ìîäåëÿìè, ðàõîâàí³ íà òå, ùîá äàòè òåîðåòè÷íó áàçó â ïðåçåíòóâàòè ñâî¿ ðå÷³ ³ ä³çíàºòåñÿ áàãàòî ïîòð³áíîìó îáñÿç³ é ñôîðìóâàòè ïðàêòè÷í³ ö³êàâîãî ïðî ñïîñîáè ³ òåõí³êè ìîäåëþâàííÿ íàâè÷êè. îäÿãó!

КУРСИ БАТІКА: РОЗПИС ПО ТКАНИНІ Áàò³ê - öå ïðîôåñ³éíèé ðîçïèñ ð³çíèõ âèä³â òêàíèíè. Ó ïðîöåñ³ âèêîíàííÿ ðîçïèñó íà òêàíèí³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ðîñëèíí³ ôàðáè, ùî ðîáëÿòü êîëüîðè îñîáëèâî íàñè÷åíèìè, îäíàê ñòâîðþþòü ÷èìàëî òðóäíîù³â ïðè çì³øóâàíí³ êîëüîð³â. ßêùî Âè õî÷åòå âèâ÷èòè âñ³ òåõí³êè ðîçïèñó ïî òêàíèí³: íàâ÷èòèñÿ ðîáèòè ãàðÿÂèêëàäà÷³ ÷åêàþòü âàñ, ùîá ïîä³ëèòèñÿ ÷èé, õîëîäíèé áàò³êè, ï³äáèðàòè ³íñòðóìåíòè, âèäàëÿòè âèòðàâëÿþ÷³ åëåìåíòè, òîä³ âàø ñåêðåòàìè óñï³øíîãî êâ³òó÷îãî ñàäó. Âè âèâ÷èòå îñíîâè ñàä³âíèöòâà, òèïè ìîùåííÿ äîøëÿõ ëåæèòü íà êóðñè áàò³êà! ð³æîê, âîäí³ ïðèñòðî¿. Âèïóñêíèêè êóðñ³â äåÄîáðå, êîëè êóðñ ðîçïèñó ïî òêàíèí³ ìຠêîðàòèâíîãî êâ³òíèêàðñòâà ìîæóòü íàäàë³ ïðàêòè÷íó ñïðÿìîâàí³ñòü - óñ³ çàíÿòòÿ ïðî- âëàøòóâàòèñÿ íà ðîáîòó ³ äîïîìîãòè â ïðîâîäÿòüñÿ ó ôîðì³ ñåì³íàð³â, íà ÿêèõ ñëóõà÷³ ôåñ³éí³é îð³ºíòàö³¿ â ðîñëèííèöòâ³. ï³ä êåð³âíèöòâîì ïåäàãîã³â ðîçðîáëÿþòü äèçàéí (ìàëþíîê), íàíîñÿòü éîãî íà òêàíèíó, КУРСИ НАВЧАННЯ âèâ÷àþòü îñîáëèâîñò³ çì³øóâàííÿ ôàðá, îñ- ФОТОГРАФІЇ Íàâêîëî íàñ ãàðíà ïðèðîäà, äîáð³, âîþþòü ìîæëèâîñò³ êîðèãóâàííÿ. ϳñëÿ çàê³í÷åííÿ êóðñó íàâ÷àííÿ ìèñòåö- ÷óéí³ ëþäè, íåçâè÷àéí³ ìîìåíòè íàøîãî òâó áàò³êó âè çìîæåòå â³äêðèòè âëàñíèé ñà- æèòòÿ õî÷åòüñÿ çàô³êñóâàòè é çàïàì’ÿòàòè! ëîí ç ðîçïèñó òêàíèíè àáî â ïðèâàòíîìó ïî- ² ÿê æå ñóìíî ñòàº, ùî îñü ñàìå ÒÎÉ ìîðÿäêó âèêîíóâàòè çàìîâëåííÿ íà ðîçïèñ òêà- ìåíò íà ôîòîãðàô³ÿõ íå âèéøîâ. Ñàìå äëÿ öüîãî ³ñíóþòü êóðñè íàâ÷àííÿ ìèñòåöòâó íèí. ôîòîãðàô³¿. Íå îáîâ’ÿçêîâî áóòè ïðîôåñ³КУРСИ ДЕКОРУ îíàëîì, ùîá áà÷èòè òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ ТКАНИНИ В ІНТЕР’ЄРІ â íàøîìó æèòò³! Êóðñ “Òêàíèíà â ³íòåð’ºð³” - öå ìîæëèâ³ñòü êîæíîãî îñâî¿òè ðîáîòó â îáëàñò³ äåêîðóâàííÿ “Ìèñòåöòâî ôîòîçéîìêè - ó÷èñü ëîâèòè â³êîí. Äèçàéíåð ç³ øòîð - íåçâè÷àéíà ïðî- ìîìåíò!” - Öå òå, ùî äîïîìîæå âàì îñâî¿òè ôåñ³ÿ, ÿêà äîïîìîæå ðîçâèíóòè ó âàñ ïî÷óòòÿ òåõí³êó, ÿêîþ êîðèñòóþòüñÿ ïðîôåñ³éí³ ôîäî ïðåêðàñíîãî! òîãðàôè, âèâ÷èòè äæåðåëà ôîòîãðàô³÷íîãî

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.

МИСТЕЦТВО КРОЮ ТА ШИТТЯ ВСЕ В НАШИХ РУКАХ Ñüîãîäí³ ìîäà º â³äïðàâíîþ òî÷êîþ ð³çíèõ òåíäåíö³é. ßêùî âè õî÷åòå ñòàòè ¿¿ çàêîíîäàâöåì ³ âñå æèòòÿ ìð³ÿëè ïîâ’ÿçàòè ñâîþ ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü ç ðîçðîáêîþ íîâèõ óí³êàëüíèõ ìîäåëåé îäÿãó, òîä³ ìè ïðîïîíóºìî âàø³é óâàç³ êóðñè êðîþ òà øèòòÿ. Âè íàâ÷èòåñÿ êðî¿òè ïðîñò³ ðå÷³, îçíàéîìèòåñÿ ç îñîáëèâîñòÿìè ðîáîòè ç ð³çíèìè âèäàìè òêàíèí, à òàêîæ ä³çíàºòåñÿ, ÿêèì ÷èíîì ìîæíà çàêð³ïëþâàòè øâè, êðàþ âèðîáó. Âîíè ñòàíóòü ïåðøîþ ñõîäèíêîþ íà øëÿõó äî ïðîôåñ³éíîãî óñï³õó! Çà ìàòåð³àëàìè www.center-man.ru

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


26

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ

!

PC CAMOB

OC OHA

Навчальні за лади

EHH

телефони

ТРЕНІНГИ, СЕМІНАРИ _________________________ !Інстит т під отов и адрів промисловості .............................................. 417-20-10, 417-41-55 Мережа навчальних центрів “Но тевой Сервис” ......................................................... 360-85-76

!

PC A IHTEPECAM

Навчальні за лади

00601008

телефони

РУКОДІЛЛЯ: БІСЕРОПЛЕТІННЯ ________________ Навчальний центр “АІР” ................................ 360-68-89

РУКОДІЛЛЯ: В’ЯЗАННЯ ГАЧКОМ ______________ Навчальний центр “АІР” ................................ 360-68-89

РУКОДІЛЛЯ: В’ЯЗАННЯ СПИЦЯМИ __________________________

!

IH

I PC

Навчальні за лади

телефони

ДОЗВІЛЛЯ _____________________________________ Дитячий Творчий Центр “АНТОШКА” ................................................... (093)352-33-01

Навчальний центр “АІР” ................................ 360-68-89

МИТНИЙ РУКОДІЛЛЯ: ВИШИВАННЯ ____________________ БРОКЕР ________________________________________ Навчальний центр “АІР” ................................ 360-68-89

РУКОДІЛЛЯ: КУРСИ КРОЮ ТА ШИТТЯ ______________________ Навчальний центр “АІР” ................................ 360-68-89

ТАНЕЦЬ ________________________________________ Дитячий Творчий Центр “АНТОШКА” ............ (093)352-33-01

ФОТОГРАФ ____________________________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂÓ ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ Ôîòîãðàôèÿ - ýòî èñêóññòâî íå òîëüêî ïðàâèëüíî ñíèìàòü ïåéçàæè, ïîðòðåòû è ðåïîðòàæè. Ýòî îñîáûé âçãëÿä íà ìèð, óìåíèå â îáû÷íîì âèäåòü íåîáû÷íîå, â õàîñå íàõîäèòü ãàðìîíèþ, â áåçîáðàçèè - êðàñîòó. Ïðè ïîìîùè ôîòîãðàôèè òàëàíòëèâûé ïðîôåññèîíàë ìîæåò òâîðèòü íàñòîÿùèå ÷óäåñà - çàñòàâëÿòü ëþäåé êàæäûé äåíü çàìå÷àòü ÷òîòî íîâîå, îáðàùàòü âíèìàíèå íà îêðóæàþùóþ ïðèðîäó è ñîáûòèÿ, ïðèâëåêàòü âíèìàíèå îáùåñòâà ê íàñóùíûì è æèçíåííî âàæíûì ïðîáëåìàì. Ñåãîäíÿ íàó÷èòüñÿ èñêóññòâó ôîòîãðàôèè ìîæíî ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíûõ ïðîôèëüíûõ øêîë, íà ôàêóëüòåòàõ ÂÓÇîâ, â ÷àñòíûõ ñòóäèÿõ èçâåñòíûõ ìàñòåðîâ. Îáó÷åíèå ôîòîãðàôèè íå ðåãëàìåíòèðîâàíî íè çàêîíîì, íè îáùåïðèíÿòûìè ïðàâèëàìè - îíî ìîæåò äëèòüñÿ êàê íåñêîëüêî ëåò, òàê è äâå íåäåëè, ïðåäïîëàãàòü ïðåïîäàâàíèå ìíîæåñòâà ïðåäìåòîâ èëè ÿâëÿòüñÿ ìàñòåð-êëàññîì èçâåñòíîãî ôîòîãðàôà.  äàííîé ñôåðå íåò íè÷åãî îïðåäåëåííîãî - ïîðîé àêàäåìè÷åñêèé êóðñ íå äàåò ó÷åíèêó íè÷åãî, â òî âðåìÿ êàê íåñêîëüêî äíåé, ïðîâåäåííûå ðÿäîì ñ âåëèêèì ìàñòåðîì, ïîëíîñòüþ ïåðåâîðà÷èâàþò âèäåíèå ìèðà, à íåñêîëüêî ñîâåòîâ - äàþò îïîðó íà âñþ æèçíü. Îáó÷åíèå èñêóññòâó ôîòîãðàôèè - ýòî òå íàâûêè, êîòîðûå íèêîãäà íå áóäóò ëèøíèìè. Äàæå åñëè ôîòîãðàô íå ñîáèðàåòñÿ ñâÿçûâàòü ñâîþ æèçíü ñ ýòîé ñôåðîé, òî óìåíèå ïðàâèëüíî ñíèìàòü ïðèãîäèòñÿ âñåãäà.

Київсь а ре іональна митниця Центр “Інформ-Київ” ............................................... 221-69-87

РОБІТНИЧІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ _______________________________ !Інстит т під отов и адрів промисловості .............................................. 417-20-10, 417-41-55 Бесплатное об чение на мастера по ремонт об ви .............................................. 577-25-26

!

OC

CT

Навчальні за лади

EHTIB телефони

ПЕРЕКЛАДИ ___________________________________ К рси іноземних мов ConcordCentre .............................................. 331-74-48

www.edu-all.ru 99992006

Ó×ÅÁÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.


27

ÑÒÎвÍÊÀ ÅÐÓÄÈÒÀ

ЦІКАВІ ФАКТИ

про гроші Êîæåí äåíü ìè òðèìàºìî â ðóêàõ ìîíåòè ³ áàíêíîòè, íå ï³äîçðþþ÷è íàâ³òü, ùî òðèìàºìî â ðóêàõ ³ñòîð³þ. Ãðîø³ ðîçâèâàþòüñÿ ðàçîì ç öèâ³ë³çàö³ºþ - à ÿê æå ³íàêøå? Ïåðøèìè îô³ö³éíèìè ãðîøèìà äðåâí³õ ïëåìåí ñòàëè äàðè ôëîðè ³ ôàóíè - ïòàøèíå ï³ð’ÿ ³ ìîðñüê³ ÷åðåïàøêè. Ó Á³ðì³ ðîëü ãðîøåé äîâãèé ÷àñ âèêîíóâàâ ÷àé, â Ò³áåò³ ñ³ëü, à â Ñòàðîäàâí³é Ìåêñèö³ - ì³øå÷êè ç áîáàìè êàêàî. Ç ö³ºþ æ ìåòîþ â ð³çíèé ÷àñ ³ â ð³çíèõ êóëüòóðàõ âèêîðèñòîâóâàâñÿ òþòþí, ðèñ, ñóøåíà ðèáà ³ êóêóðóäçà. Ó ñòàðîäàâí³õ àöòåê³â çàñîáîì îáì³íó ñëóæèëè òâàðèíè òà ¿õí³ ê³ñòêè. Ó Êèòà¿ ðîçïëà÷óâàëèñÿ øìàòêàìè øîâêó ïåâíîãî çðàçêà, à â À糿 - îï³óìîì. Ó Ñòàðîäàâí³é Ðóñ³, äî ïîÿâè ìåòàëåâèõ ãðîøåé, ÿê âàëþòè ï³ä ÷àñ òîðã³âë³ ç êðà¿íàìè Ñõîäó âèñòóïàëè øê³ðêè êóíèö³, â³ä ÿêèõ ï³øëà íàçâà ìîíåòè “êóíà”. Íà ðîçêîïêàõ â Ãðåö³¿ áóëè âèÿâëåí³ äèâí³ òîíê³ ñòåðæí³ - ïðèáëèçíî îäíàêîâ³ çà ðîçì³ðîì ³ âàãîþ, âîíè çóñòð³÷àëèñÿ â ïîõîâàííÿõ ³ â ðîçâàëèíàõ æèòëîâèõ áóäèíê³â. Òàê³ æ ñòðèæí³ çîáðàæóâàëèñÿ ³ íà ôðåñêàõ òîãî ïåð³îäó. Â÷åí³ âñòàíîâèëè, ùî öå íå ùî ³íøå, ÿê äàâíüîãðåöüê³ ìîíåòè. Ïó÷îê öèõ “ìîíåò” - ñòðèæí³â ù³ëüíî ïîì³ùàâñÿ â äîëîíþ (ïî-ãðåöüêè “äðàõìà”) ³ ìàâ ïåâíó ö³íí³ñòü. Òàê íàçèâàºòüñÿ ³ ñó÷àñíà ãðåöüêà ìîíåòà. Òðàäèö³éíà êðóãëà ôîðìà ìåòàëåâèõ ãðîøåé áåðå ñâ³é ïî÷àòîê ç ³ñòî𳿠Ðèìñüêî¿ ³ìïåð³¿. Ãðîø³ Ðèìó ÷åêàíèëèñÿ â õðàì³ Þíîíè Ìîíåòè (íàñòàâíèö³). Çâ³äòè ìåòàëåâ³ äèñêè, à ñë³äîì çà íèìè ³ çàãàëüíà íàçâà, ïîøèðèëèñÿ ïî êðà¿íàõ âñüîãî ñâ³òó. Ïåðø³ ïàïåðîâ³ ãðîø³ ç’ÿâèëèñÿ â Êèòà¿ äî íîâî¿ åðè ³ âèêîðèñòîâóâàëèñÿ â ïîõîðîííèõ öåðåìîí³ÿõ: ¿õ ñïàëþâàëè íà áàãàòò³, ðîçâåäåíîìó á³ëÿ ìîãèëè ïîê³éíîãî, ââàæàþ÷è, ùî òàêèì ÷èíîì âîíè ïîòðàïëÿòü äî íåá³æ÷èêà, ùîá ïîëåãøèòè éîãî çàìîãèëüíå æèòòÿ. Ó ïîáóò³ áàíêíîòè ïîøèðèëèñÿ çíà÷íî ï³çí³øå. Ó çàãðîáíèé ñâ³ò òàêîæ âèðóøàëè ñòàðîãðåöüê³ ìîíåòè - îáîëè. Çà îäèí îáîë çëîâ³ñíèé ñòàðåöü Õàðîí ïåðåâîçèâ äóø³ ïîìåðëèõ ÷åðåç ð³÷êó çàáóòòÿ. Õîä³ííÿ “³íîçåìíèõ âàëþò” ïðàêòèêóâàëîñÿ ùå â äàëåêîìó IX ñòîë³òò³. Íà Ðóñ³ ñâîãî ñð³áëà íå äîáóâàëè, òîìó â îáîðîò³ áóëè àðàáñüê³ äèðõåìè. ϳä ÷àñ ïðàâë³ííÿ Âåëèêîãî êíÿçÿ êè¿âñüêîãî Âîëîäèìèðà ïîâåðõ ìàëþíêà äèðõåìè ñòàâèëè øòàìï ç íàïèñîì:

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.

“Âîëîäèìèð íà ñòîë³, à ñå éîãî ñðåáðî” - òîáòî, êíÿçü Âîëîäèìèð íà ïðåñòîë³, ïðàâèòü ³ öå ñð³áëî éîãî äåðæàâè. Áàíêè (â³ä ñëîâà “banco” - ñòîëèê ì³íÿéëà) â á³ëüø-ìåíø çâè÷íîìó äëÿ íàñ âèãëÿä³ ç’ÿâèëèñÿ â ²òà볿, ó XIV ñòîë³òò³. À âæå â XV ñòîë³òò³ ñ³ì’ÿ Ìåä³÷³ (ïåðø³ ïðàâèòåë³, ùî çóì³ëè çìóñèòè êàï³òàëè ïðàöþâàòè) ðîçì³ñòèëà ñâî¿ ãðîø³ á³ëüø í³æ â 25 áàíêàõ, â îñíîâíîìó â Ëîìáàð䳿 - îáëàñò³ íà êîðäîí³ ç Øâåéöàð³ºþ. Ïåð³îä ðîçâèòêó íàóêè ³ âèíàõ³äíèöòâà, ï³ê ÿêîãî ïðèïàâ íà ìèíóëå ñòîð³÷÷ÿ, ïîäàðóâàâ ëþäñòâó ìàñó êîðèñíèõ íîâîââåäåíü, ÿê³ ñïðîùóþòü ³ óäîñêîíàëþþòü ãðîøîâèé îá³ã ó âñüîìó ñâ³ò³. Îñü íàéá³ëüø çíà÷èì³ ç “ãðîøîâèõ” âèíàõîä³â: Íà ðóáåæ³ XIX-XX ñòîë³òü ç’ÿâèëèñÿ òîðãîâåëüí³ òà ³ãðîâ³ àâòîìàòè, à òàêîæ äîðîæí³ ÷åêè. Ó 1906 ðîö³ ×àðëüç Êåòòåð³íã âèíàéøîâ åëåêòðîííèé êàñîâèé àïàðàò. Ó 1918 ðîö³ Ôåäåðàëüíèé Áàíê ÑØÀ âïåðøå ïåðåêàçàâ ãðîø³ ÷åðåç òåëåãðàô. Òàê ç’ÿâèëèñÿ ïåðø³ åëåêòðîíí³ ãðîø³. ×åðåç 2 ðîêè íà äîðîãè êðà¿íè âè¿õàâ ïåðøèé ³íêàñàòîðñüêèé àâòîìîá³ëü. Ó 1937 ðîö³ â Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ áóâ âèäàíèé ïåðøèé êðåäèò, à â 1939 ðîö³ ç’ÿâèâñÿ ïåðøèé áàíêîìàò!  ê³íö³ 1940-õ ðîê³â áóâ ñòâîðåíèé øòðèõ-êîä äëÿ àâòîìàòèçàö³¿ ðîáîòè êàñ â àìåðèêàíñüêèõ ñóïåðìàðêåòàõ. Ó 1950 ðîö³ Ôðåíê Ìàêíàðìà âèäàâ ñâî¿ì ê볺íòàì ïåðø³ ó ñâ³ò³ êðåäèòí³ êàðòè. Ó 1974 ðîö³ Ðîëàíä Ìîðåíî çàïàòåíòóâàâ ïåðøèé ì³êðîïðîöåñîð ï³ä íàçâîþ “ñìàðò-êàðòà”, ÿêèé äîçâîëèâ îáì³íþâàòèñÿ ³íôîðìàö³ºþ ç öåíòðàëüíèì êîìï’þòåðîì. Íàâåäåìî ùå ê³ëüêà ³ñòîðè÷íèõ ³ ñó÷àñíèõ ôàêò³â ïðî ãðîø³ ³ ïðî âñå ùî ç íèìè ïîâ’ÿçàíå: • Ïàï³ð, ÿêèé âèêîðèñòîâóþòü äëÿ âèðîáíèöòâà áàíêíîò íà 75% ñêëàäàºòüñÿ ç áàâîâíè ³ íà 25% ç ëüîíó. Áàíêíîòà ïîâèííà âèòðèìóâàòè áëèçüêî 4000 ïîäâ³éíèõ ïåðåãèí³â.

• ̳ëüéîí äîëàð³â ó 100-äîëàðîâèõ êóïþðàõ âàæèòü áëèçüêî 10 êã. • Çíàê $ áóâ ïðèäóìàíèé â 1788 ðîö³ Îë³âåðîì Ïîëëîêîì. • Îäíà òðåòèíà íàñåëåííÿ Çåìë³ æèâå ìåíøå í³æ íà 2 $ â äåíü. À 1,2 ìëðä. ëþäåé æèâå ìåíøå í³æ íà 1 $ â äåíü. • Íàéá³ëüøà ñóìà, êîëè-íåáóäü çàïëà÷åíà çà îäíó ìîíåòó - 314 òèñÿ÷ äîëàð³â. Ñàìå çà öþ ñóìó íà àóêö³îí³ â Öþð³õó áóëà ïðîäàíà ñð³áíà äåêàäðàõìà ç Ñòàðîäàâí³õ Àô³í. • Íàéìåíøà ïî âàðòîñò³ òà âàç³ ðîñ³éñüêà ìîíåòà - íàï³â-äåíüãà. “Ïîëóøêà” äîð³âíþâàëà 1/4 êîï³éêè, ³ ¿¿ âàãà ñêëàäàëà âñüîãî 0,17 ãðàìà. • Íàéâàæ÷à ðîñ³éñüêà çîëîòà ìîíåòà ³ìïåð³àë, âèêàðáóâàíà çà íàêàçîì Êàòåðèíè II. Âîíà äîð³âíþâàëà 10 ðóáëÿì ³ âàæèâ 11,61 ãðàìà. • Íàéâàæ÷à ñó÷àñíà çîëîòà ìîíåòà âèïóùåíà â Êèòà¿, âîíà âàæèòü 5 êã. • ªäèíà ðàäÿíñüêà çîëîòà ìîíåòà - çîëîòèé ðàäÿíñüêèé ÷åðâ³íåöü. Çîëîò³ ÷åðâ³íö³ ïî÷àëè êàðáóâàòè ùå â 1923 ðîö³. Öå áóëà ºäèíà â ðàäÿíñüê³é ³ñòî𳿠òâåðäà âàëþòà. • Íàéá³ëüøèé ó ñâ³ò³ çîëîòèé ñàìîðîäîê, êîëè-íåáóäü çíàéäåíèé - âèÿâëåíèé â 1872 ³ íàçèâàºòüñÿ ñàìîðîäêîì Holtermann 630 êã ó âàç³. • Ó 1934 ðîö³ â Àìåðèö³ áóëà âèïóùåíà áàíêíîòà íîì³íàëîì â 100 000 $. • Íàéïîïóëÿðí³øà áàíêíîòà â ñâ³ò³ öå 500 ºâðî, íà äðóãîìó ì³ñö³ 100 - äîëàðîâà êóïþðà. • Ó ÑØÀ çàáîðîíåíî çîáðàæàòè íà áàíêíîòàõ æèâèõ ëþäåé. • “Ãðà íå âàðòà ñâ³÷îê” öåé âèñë³â ï³øîâ â³ä êàðòÿð³â, êîëè áàíê ãðè íå ïåðåâèùóâàâ âàðò³ñòü ñâ³÷îê, ùî ãîð³ëè ï³ä ÷àñ ö³º¿ ãðè. • Íàéïîïóëÿðí³øà íàçâó äëÿ ãðîøåé ó ñâ³ò³ - ôðàíêè! Ó 34 êðà¿íàõ ñâ³òó âèêîðèñòîâóþòü ñàìå öþ íàçâó äëÿ ì³ñöåâî¿ âàëþòè. Çà ìàòåð³àëàìè www.goldturtle.ru www.statusms.ru

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


28

ÁÀÒÜʲÂÑÜÊÈÉ ÄÅÍÜ

ЯК СКОНСТРУЮВАТИ СВІЙ ІНТЕЛЕКТ ÌÎÍìîëîäüñïîðòó ðîçðîáëÿº îñâ³òí³ ïðîãðàìè ðàçîì ³ç LEGO Foundation (Ïî÷àòîê ìàòåð³àëó äèâèñü â 47 íîìåð³ ùîòèæíåâèêà “Ðàáîòà è Ó÷åáà”) Íàáîðè LEGO Education óñï³øíî çàñòîñîâóþòü ó 80 êðà¿íàõ ñâ³òó. Àëå óêðà¿íñüê³ àäàïòîâàí³ ñàìå äî íàøèõ îñâ³òí³õ ïðîãðàì, ùîá ðåàëüíî äîïîìàãàòè â÷èòåëåâ³. LEGO Education ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè íà óðîêàõ ìàòåìàòèêè, ìîâè, ïðàö³, òåõíîëîã³é, ³íôîðìàòèêè. Öå àáñîëþòíî óí³âåðñàëüíà ð³÷. Õî÷à äåÿê³ â÷èòåë³ ³ ââàæàþòü LEGO äîäàòêîâèì íàâàíòàæåííÿì äî ñâ ðîáîòè, á³ëüøîñò³ êîíñòðóêòîðè ïîäîáàþòüñÿ. ²ç äâîõ öåãëèíîê ç âèñòóïàìè 2 õ 4 ìîæíà ñòâîðèòè 24 êîìá³íàö³¿. À ÿêùî âàì äî ðóê ïîòðàïèòü ø³ñòü òàêèõ öåãëèíîê - 915 ì³ëüéîí³â... Òàê ñòâåðäæóþòü ðîçðîáíèêè äåòàëåé äëÿ êîíñòðóþâàííÿ, ÿêèìè îñü óæå 80 ðîê³â ãðàºòüñÿ âåñü ñâ³ò. Ìîæíà ò³ëüêè óÿâèòè, íà ùî çäàòí³ ä³òè, ìàþ÷è, íàïðèêëàä, 66 ê³ëîãðàì³â êóáèê³â. À êîìïàí³ÿ LEGO íàäຠé òàêó ìîæëèâ³ñòü óêðà¿íñüêèì ä³òÿì. Çàãàëîì îñâ³òí³ ïðîåêòè - öå âàæëèâèé íàïðÿì ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³¿.  Óêðà¿í³ éîãî âò³ëþþòü ó æèòòÿ çà àêòèâíî¿ ï³äòðèìêè ÌÎÍìîëîäüñïîðòó. Äîñâ³ä÷åí³ ïåäàãîãè çíàþòü: ê³í÷èêè ïàëüö³â - öå ³íòåëåêò. Ïðàöþþ÷è ç LEGO, ä³òè ãîòóþòüñÿ äî ïèñüìà é ÷èòàííÿ, íàâ÷àþòüñÿ ôîðìóëþâàòè ñâî¿ äóìêè.

ВЧИТЕЛЮ, НАВЧАЙСЯ! ²ç ÷îãî æ ïî÷èíàºòüñÿ LEGO Education? Äëÿ íàéìåíøèõ - öå òåìàòè÷í³ íàáîðè ç êàðòêàìè. Íàá³ð “Ìàøèíè ³ ìåõàí³çìè” äëÿ ä³òîê ìîëîäøîãî äîøê³ëüíîãî â³êó ïåðåäáà÷ຠîçíàéîìëåííÿ ç ìåõàí³êîþ é ô³çèêîþ. ijòè âèâ÷àþòü, ùî òàêå ñò³éêà êîíñòðóêö³ÿ, ÿê áóäóâàòè áóäèíêè é ìîñòè. Äåêîìó ç ïå-

Ó×ÅÁÀ

äàãîã³â äîâîäèòüñÿ é ñàìèì ïðèãàäóâàòè çàêîíè ô³çèêè, áî â÷èòåë³ ìîëîäøèõ êëàñ³â íå ÷àñòî ïîÿñíþþòü ¿õ ä³òÿì. ijçíàþ÷èñü ïðî ðîáîòó ð³çíèõ ìåõàí³çì³â, øêîëÿð³ âæå ç öüîãî â³êó çàäóìóþòüñÿ, êèì âîíè ìîæóòü áóòè, êîëè âèðîñòóòü, ùî ¿ì ïîäîáàºòüñÿ. Ç âîñüìè ðîê³â âèâ÷àþòü íàá³ð “Íàóêà ³ òåõíîëîã³ÿ”. ijòè âæå íàâ³òü áóäóþòü ÷îòèðèñòóï³í÷àñòó êîðîáêó ïåðåäà÷ ³ ë³ôò. Êîæåí óðîê - öå òâîð÷à ðîáîòà, áî â÷èòåëü çàâæäè äຠçàâäàííÿ ùîñü óäîñêîíàëèòè. Òîáòî ñòâîðåíà ìàøèíà ïîâèííà ñòàòè øâèäøîþ àáî ôóíêö³îíàëüíî êðàùîþ. ijòè òàêîæ ìàþòü çìîãó îçíàéîìèòèñü ç àëüòåðíàòèâíèìè äæåðåëàìè åíåð㳿, íàïðèêëàä, ñòâîðèòè ïîâ³òðÿíó åëåêòðîñòàíö³þ. Òàê çàêëàäàþòüñÿ ³ íàâè÷êè êîíñòðóþâàííÿ, é ³íòåðåñ äî ñó÷àñíèõ ìåõàí³çì³â. Àäæå áàãàòî ó÷í³â ìຠçàäàòêè êîíñòðóþâàííÿ - ïðîñòî íå çàâæäè â÷èòåëü ÷è áàòüêè çâåðòàþòü íà öå óâàãó. “Ïî÷àòêîâîþ ðîáîòîòåõí³êîþ”, àáî WeDo, ïðîïîíóþòü îâîëîä³òè ç øåñòè ðîê³â. Öå ³ ô³çèêà, ³ ìåõàí³êà, é ³íæåíåð³ÿ, ³ ïðîãðàìóâàííÿ, à âçàãàë³ - íàéçàòðåáóâàí³øèé ó øêîëàõ êóðñ. ijòè ÿêðàç ³äóòü äî ïåðøîãî êëàñó, ãðà çàê³í÷óºòüñÿ, ïî÷èíàºòüñÿ íàâ÷àííÿ. WeDo äîïîìàãຠ“àäàïòóâàòèñÿ” äî øêîëè. Ìàëþê êîíñòðóþº ÿêèéñü ïðèëàä ³ çàäຠâ ïðîãðàì³ ïîñë³äîâí³ñòü ä³é äëÿ íüîãî. Ìîäåëü ç äîïîìîãîþ êàáåëÿ ç’ºäíóºòüñÿ ç êîìï’þòåðîì, îòðèìóº çàâäàííÿ, ïîò³ì êàáåëü âèéìàºòüñÿ - ³ âîíà âèêîíóº ñâîº çàâäàííÿ. ² âñå öå ðîáëÿòü ä³òè!

ДІВЧАТА - В ТЕМІ  Óêðà¿í³ òàêîæ ïðàöþþòü òåõí³÷í³ ñòó䳿 “Âèíàõ³äíèê”, äå íàâ÷àþòüñÿ ä³òè ç 3 äî 16 ðîê³â. Áàòüêè ó÷í³â, ÿê³ çàéìàþòüñÿ âæå ïî ÷îòèðè ðîêè, ç³çíàþòüñÿ: ùîá ï³äòðèìàòè ðîçìîâó ç äèòèíîþ, ³íêîëè äîâîäèòüñÿ çàãëÿäàòè äî ñëîâíèêà! ijòè â÷àòüñÿ ôîðìóëþâàòè ñâî¿ äóìêè “òåõí³÷íîþ” ìîâîþ, ÷îãî â øêîë³ íå íàâ÷àþòü. Òàê³ ñòó䳿 âæå â³äêðèòî â Õàðêîâ³, Äí³ïðîïåòðîâñüêó, Îäåñ³, Ëüâîâ³, Òåðíîïîë³.  Êèºâ³ ¿õ íåâäîâç³ áóäå ï’ÿòü. Îêñàíà Ñòîºöüêà ïîÿñíþº, ùî ó ñòóä³ÿõ á³ëüøå õëîïö³â, îäíàê áëèçüêî 20 â³äñîòê³â - ä³â÷àòà. À ÿêùî ïî÷èíàþòü çàéìàòèñÿ LEGO â äîøê³ëüíîìó â³ö³, òî âæå é ëèøàþòüñÿ “â òåì³”. Òàê, íà íàéïåðø³é Âñåñâ³òí³é îë³ìï³àä³ ç ðîáîòîòåõí³êè êîìàíäà ç õëîï÷èêà é ä³â÷èíêè ïîñ³ëà øîñòå ì³ñöå. Öüîãî ðîêó íà îë³ìï³àäó ¿äå ï’ÿòü êîìàíä, ó äâîõ ç ÿêèõ º ä³â÷àòà. Ïåäàãîãè òàêîæ â³äçíà÷àþòü, ùî ä³òè, ÿê³ ðàí³øå íåäîëþáëþâàëè ô³çèêó ÷è ìàòåìàòèêó, áî íå ðîçóì³ëè öèõ ïðåäìåò³â, ï³ñëÿ çàíÿòü ³ç êîíñòðóþâàííÿ çì³íþþòü ñâîþ äóìêó. ² çâ³ñíî, áàãàòî âèõîâàíö³â êóáèê³â LEGO (à ¿õ ö³ëêîì ìîæíà íàçâàòè äèòÿ÷èìè ïåäàãîãàìè) îáèðຠï³ñëÿ øêîëè òåõí³÷í³ ñïåö³àëüíîñò³.

КОНКУРСНА ПРОГРАМА 66 КГ - І СТАДІОН ГОТОВИЙ! Öüîãîð³÷ ï³ä ÷àñ Âñåóêðà¿íñüêîãî ôåñòèâàëþ ðîáîòîòåõí³êè Robotica 2012 â³äáóâñÿ é äèòÿ÷èé àðõ³òåêòóðíèé êîíêóðñ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.


29

ÁÀÒÜʲÂÑÜÊÈÉ ÄÅÍÜ - Ó íàñ áóäóòü çì³íè ó ïðàâèëàõ. Íàïðèêëàä, ç’ÿâëÿòüñÿ êâàäðàòè, íà ÿê³ íå ìîæíà íà¿æäæàòè, - äîäຠêåð³âíèê íàïðÿìó ç óïðîâàäæåííÿ é ðîçâèòêó ðîáîòîòåõí³êè ÒΠ“Ïðîëåãî” ²ãíàò Õëºáí³êîâ ³ ç³ çðîçóì³ëîþ ãîðä³ñòþ çàçíà÷àº, ùî òàêîãî ðîáîòà õëîïö³ çáèðàþòü çà 10 õâèëèí. Îëåêñ³é ³ ˳çà äåìîíñòðóþòü ñâîº äîñÿãíåííÿ: “Ðîáîò ïðàöþº ïîâí³ñòþ àâòîíîìíî, àëå éîãî ùå é ïîòð³áíî ïðàâèëüíî êîíñòðóþâàòè, çàêëàñòè àëãîðèòì ä³é, ùîá â³í íå ãàÿâ ÷àñó íà ïîë³. Âçàãàë³, êîæåí ðîáîò íà îë³ìï³àä³ áóäå íåïîâòîðíèì, àäæå ç äåòàëåé ìîæíà ñòâîðèòè íåéìîâ³ðíî áàãàòî êîìá³íàö³é”.

“Ñòàä³îíè ìàéáóòíüîãî”. Áëàãîä³éíèé ôîíä LEGO Foundation âèä³ëèâ íà 40 øê³ë ïî 66 êã êóáèê³â LEGO! ijòè áóäóâàëè ðåàëüí³ àáî óÿâí³ ñòàä³îíè.  êîíêóðñ³ çàä³ÿëè 5,5 òèñÿ÷³ ä³òåé ³ á³ëüø ÿê 300 â÷èòåë³â. Íå âñ³ êîíñòðóþâàëè ç êóáèê³â, ДОСВІД В àëå ðîáîòà çíàéøëàñÿ äëÿ âñ³õ: ó÷í³ ñòâî- LEGO-ЗООПАРКУ ðþâàëè åñê³çè, ìàêåòè, â’ÿçàëè âîðîòà, ГІМНАСТИКА Й âèãàäóâàëè îñâ³òëåííÿ é ôîðìó äëÿ ñïîðò- ВІКТОРИНА 256-é ñàäî÷îê ì. Êèºâà áóâ îäíèì ³ç ïåðñìåí³â. ϳä ÷àñ íàñòóïíî¿ îë³ìï³àäè ç ðîáîòîòåõí³êè äåìîíñòðóâàòèìóòü øêîëè øèõ, õòî âïðîâàäèâ ó ñåáå óðîêè ç LEGOêîíñòðóþâàííÿ.  ÄÍÇ âèêîðèñòîâóþòü ìåìàéáóòíüîãî. À òèì ÷àñîì ï’ÿòü íàøèõ êîìàíä óæå âèðóøàþòü íà Âñåñâ³òíþ îë³ìï³àäó ç ðîáîòîòåõí³êè ó ì. Êóàëà-Ëóìïóð (Ìàëàéç³ÿ). Íà âñåñâ³òí³é îë³ìï³àä³ ìè âæå âèñòóïàëè äîñèòü âäàëî. 2010 ðîêó ïðîåêò óêðà¿íñüêî¿ êîìàíäè “Ïîæåæíèé äèðèæàáëü” âèçíàíî íàéêðåàòèâí³øèì. Ùî ÷åêຠíà îë³ìï³àä³ öüîãî ðîêó? - ª çàãàëüíà òåìà - îë³ìï³àäà, - ïîÿñíþº ãîëîâà îðãàí³çàö³éíîãî êîì³òåòó Äìèòðî Êîíäðàòåíêî. - Öüîãî ðîêó âîíà ñòîñóºòüñÿ ³íòåðàêòèâíîñò³ ðîáîòà, éîãî çäàòíîñò³ ðîçï³çíàâàòè ïðåäìåòè, êâ³òè... Ìè âåçåìî ðîáîò³â, ÿê³ âì³þòü ðîçï³çíàâàòè ïðåäìåòè é ïðèâîçèòè ¿õ íà çàçäàëåã³äü çàäàí³ òî÷êè.  ìàéáóòíüîìó öå ìîæå áóòè îñíîâîþ òàêîãî ïðîåêòó: ðîáîò íà äàëåê³é ïëàíåò³ øóêຠðåñóðñè é ïðèâîçèòü ¿õ íà áàçó. Îñíîâíå çàâäàííÿ ïðèäóìóþòü ñïåö³àë³ñòè ïðèéìàþ÷î¿ ñòîðîíè, îäíàê ñóää³ íà ì³ñö³ çàâæäè òðîõè çì³íþþòü éîãî. Äðóãà ÷àñòèíà îë³ìï³àäè - òðåáà ïðåçåíòóâàòè ñâ³é ïðîåêò. Òðåòÿ - ãîòóºìî êîìàíäó ðîáîòîôóòáîë³ñò³â (âîíè ãðàþòü äâà íà äâà íà ñïåö³àëüíîìó ïîë³). Êîñòÿ - ó÷àñíèê óêðà¿íñüêî¿ äåëåãàö³¿ - äåìîíñòðóº ñâîãî ðîáîòà: “³í ìຠïðî¿õàòè ïî âñüîìó ïîëþ é âèêëàñòè êóëüêè. Íà ñèí³õ êâàäðàòàõ - ïî äâ³, íà çåëåíèõ - ïî îäí³é. Áàëè äàþòüñÿ çà øâèäê³ñòü ³ òî÷í³ñòü, îäíàê òî÷í³ñòü ïð³îðèòåòí³øà”, - ðîçïîâ³äຠõëîïåöü.

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.

âèñîòîþ. Ïðîåêò “Îñ³íí³ áàðâè íàøî¿ ïðèðîäè” äîïîì³ã â³äòâîðèòè â êóáèêàõ LEGO ïîðîäè äåðåâ, â³äîáðàçèòè ñåçîíí³ çì³íè, ä³òè îçíàéîìèëèñÿ ç ïîíÿòòÿì “áàëàíñ”. Îñòàíí³ì áóâ ïðîåêò “Ìåøêàíö³ çîîïàðêó”. Òàê³ ³íòåãðîâàí³ óðîêè íå ïðîñòî ôîðìóþòü óÿâëåííÿ ä³òåé ïðî íàâêîëèøí³é ñâ³ò, ñåíñîðí³ îñíîâè ñïðèéíÿòòÿ é íàâè÷êè åëåìåíòàðíîãî îð³ºíòóâàííÿ ó ïðîñòîð³. ijòè êðàùå ñïðèéìàþòü ðîçïîâ³äü ïåäàãîãà, íàìàãàþòüñÿ áóäóâàòè ïðîñò³ ðå÷åííÿ, ï³äòðèìóâàòè ä³àëîã, ðîçâèâàþòü ìîíîëîã³÷íå ïîÿñíþâàëüíå ìîâëåííÿ. Íà öüîìó óðîö³ çãàäàëè, ÿê³ òâàðèíè æèâóòü ó ë³ñàõ, à ÿê³ - âäîìà, çðîáèëè ïàëü÷èêîâó ã³ìíàñòèêó, ä³çíàëèñÿ, õòî æèâå â çîîïàðêó, ïðîâåëè ô³çêóëüòõâèëèíêó é âåñåë³ â³êòîðèíè. Çâ³ñíî, íå çàáóëè çðîáèòè é ñàìèõ òâàðèíîê!

МОНІТОРИНГ БАТЬКИ ХОЧУТЬ НА ТРЕНІНГ ²íñòèòóò ³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é òà çì³ñòó îñâ³òè ïðîâ³â ìîí³òîðèíãîâå äîñë³äæåííÿ, àáè ïîö³êàâèòèñü äóìêîþ ïåäàãîã³â ³ áàòüê³â ùîäî âïðîâàäæåííÿ ïðîãðàì ç LEGO. Çîêðåìà, áàòüêè äîøê³ëüíèê³â ³ øêîëÿð³â äóæå ñõâàëüíî ñòàâëÿòüñÿ äî ïîÿâè LEGO íà çàíÿòòÿõ. Á³ëüø³ñòü ³ç íèõ (80 â³äñîòê³â - áàòüêè äîøê³ëüíÿò, 68 ó÷í³â øê³ë) ââàæàº, ùî çàíÿòòÿ ç êîíñòðóþâàííÿ ïîòð³áíî ââîäèòè â óñ³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ. Ìàáóòü, äîðîñë³ òàêîæ ïîëþáèëè äèòÿ÷èé êîíñòðóêòîð. Àäæå òðåòèíà ðåñïîíäåíò³â ³ç çàäîâîëåííÿì ïðîñëóõàëà á ëåêö³þ ùîäî LEGO, à 20 â³äñîòê³â áàòüê³â äîøê³ëüíèê³â óçàãàë³ õîò³ëè á ñàì³ ïðîéòè òðåí³íãè, àáè íàâ÷èòèñÿ êîíñòðóþâàòè. Á³ëüø³ñòü áàòüê³â (78 â³äñîòê³â - äîøê³ëüíèê³â, 83 - øêîëÿð³â) ââàæàº, ùî òàêà ïðîãðàìà ñïðèÿº ðîçâèòêîâ³ äèòèíè. Ò³ëüêè íåâåëèêà ê³ëüê³ñòü îïèòàíèõ (3 - 6 â³äñîòê³â) íå ïîì³òèëà çì³í ó ðîçâèòêó äèòèíè. Îëåíà ÑÎËÎÄÎÂͲÊ, “Îñâ³òà Óêðà¿è”, www.pedpresa.com

òîä ïðîåêò³â, ³ óðîêè ç LEGO íå ñòàëè âèíÿòêîì. Âèõîâàòåëü ²ðèíà Ñóõåíêî ââàæàº, ùî êîæíà äèòèíà òâîðèòü, ÿê äèçàéíåð, çàñâîþþ÷è ï³ä ÷àñ êîíñòðóþâàííÿ çàêîíè ãàðìîí³¿ ³ êðàñè. Ïåðøèì ó ñàäî÷êó ðåàë³çîâàíî ïðîåêò “̳é ä³ì, ìîÿ ðîäèíà”, ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ÿêîãî ä³òè ðîçøèðþâàëè ñâîº óÿâëåííÿ ïðî ì³ñòî, ð³çí³ âèäè áóä³âåëü, çàêð³ïëþâàëè íàâè÷êè ë³÷áè, ïîð³âíþâàëè áóäèíêè çà

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


30

ÄβÄÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА ІНФОРМУЄ ÄÎ ØÅÂ×ÅÍʲÂÑÜÊÎÃÎ ÖÅÍÒÐÓ ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÏËÀÒÍÈʲ ÏÎÄÀÒʲ ÇÀ²ÒÀËÈ ØÊÎËßв Äî Öåíòðó îáñëóãîâóâàííÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â Äϲ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ÄÏÑ çàâ³òàëè äåñÿòèêëàñíèêè øêîëè ¹163 ³ì. Ì. Êèðïîíîñà ó ñóïðîâîä³ â÷èòåëÿ ö³º¿ øêîëè - ìåòîäèñòà Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ijàíè Ñëþñàð - äëÿ òîãî, ùîá íà âëàñí³ î÷³ ïîäèâèòèñÿ, ÿê íà ïðàêòèö³ âò³ëþºòüñÿ ó æèòòÿ ãîëîâíèé ïðèíöèï ðåôîðìóâàííÿ ïîäàòêîâîãî â³äîìñòâà - ïåðåòâîðåííÿ â³ä ô³ñêàëüíîãî îðãàíó äî ñåðâ³ñíî¿ ñëóæáè. Îäí³é ãðóï³ øêîëÿð³â çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ²ííà Ðèøêîâà ðîçïîâ³ëà ïðî ïîðÿäîê âèäà÷³ ñâ³äîöòâà ïðî ñïëàòó ºäèíîãî ïîäàòêó ô³çè÷íîþ îñîáîþ-ï³äïðèºìöåì, ïðî ïåðåâàãè íàäàííÿ ïîñëóãè åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó, ðîçäàëà ó÷íÿì ÿñêðàâ³ ìåòîäè÷í³ ïîñ³áíèêè ïðî ïîäàòêîâ³ ñåðâ³ñè, à òàêîæ ïîêàçàëà ÿê çðó÷íî òà çðîçóì³ëî êîðèñòóâàòèñÿ ñèñòåìîþ “Åëåêòðîííà ÷åðãà”. À íà÷àëüíèê â³ää³ëó Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ô³çè÷íèõ îñ³á ³êòîð³ÿ Êîðîëüîâà çàõîïëþþ÷å ðîçïîâ³ëà äðóã³é ãðóï³ øêîëÿð³â ïðî ö³êàâ³ âèïàäêè ó ïðîöåäóð³ âèäà÷³ ³äåíòèô³êàö³éíîãî íîìåðó òà ðîçãëÿäó çàïèò³â ùîäî âíåñåííÿ â³äì³òêè ïðî íàÿâí³ñòü ïðàâà çä³éñíþâàòè áóäü-ÿê³ ïëàòåæ³ çà ñåð³ºþ òà íîìåðîì ïàñïîðòó ÷åðåç â³äìîâó çà ðåë³ã³éíèìè ïåðåêîíàííÿìè â³ä ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðó ïëàòíèêà ïîäàòê³â. Íàîñòàíîê, ùèðî äÿêóþ÷è çà îòðèìàíó çì³ñòîâíó òà êîðèñíó äëÿ äåñÿòèêëàñíèê³â ïîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ øêîëÿð³ âèñëîâèëè ñâîº âðàæåííÿ òàêîþ ôðàçîþ: “Öåíòð îáñëóãîâóâàííÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â âç³ðåöü ÿê³ñíîãî, ºâðîïåéñüêîãî ð³âíÿ îáñëóãîâóâàííÿ, êîìôîðòó òà çðó÷íîñò³”. ØÅÂ×ÅÍʲÂÑÜÊÈÉ ÖÅÍÒÐ ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÏËÀÒÍÈʲ ÏÎÄÀÒʲ ÍÀÄÀª вÇÍÎÌÀͲÒͲ ßʲÑͲ ÏÎÑËÓÃÈ Çà ì³ñÿöü ç ìîìåíòó â³äêðèòòÿ â Äϲ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ÄÏÑ Öåíòðó îáñëóãîâóâàííÿ ïëàòíèêàì ïîäàòê³â áóëî íàäàíî á³ëüøå 102 òèñÿ÷ ð³çíîìàí³òíèõ ïîñëóã, ó òîìó ÷èñë³ àäì³í³ñòðàòèâíèõ - 82,4 òèñ., ³íôîðìàòèâíèõ - 4,1 òèñ, ïîñëóã ç ïðèéîìó âõ³äíî¿ êîðåñïîíäåíö³¿, çàðåºñòðîâàíî¿ â³ä ïëàòíèê³â ïîäàòê³â, - 7,1 òèñ. òà ïîñëóã ºäèíîãî öåíòðó ñåðòèô³êàö³¿ êëþ÷³â - 1,6 òèñÿ÷. Íàéá³ëüøó ïèòîìó âàãó (64%) àáî 65 òèñ. çàéìàþòü ïîñëóãè ç ïðèéìàííÿ ïîäàòêîâî¿ çâ³òíîñò³ â³ä þðèäè÷íèõ îñ³á - 58,2 òèñ. òà â³ä ô³çè÷íèõ îñ³á - 6,8 òèñ. ïîñëóã. Äðóãå ì³ñöå ïîñ³äຠïðèéîì ðîçðàõóíê³â çà ôîðìîþ 1ÄÔ - 12,7 òèñ., àáî 12,4%. Íà òðåòüîìó ì³ñö³ - ïðèéîì âõ³äíî¿ êîðåñïîíäåíö³¿ - 7,1 òèñ., àáî 7%. Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ìîæíà ³ç âïåâíåí³ñòþ êîíñòàòóâàòè, ùî Öåíòð îáñëóãîâóâàííÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â ãàðàíòóº ÿê³ñòü îáñëóãîâóâàííÿ íà ð³âí³ ºâðîïåéñüêî¿. ÇÓÑÒÐ²× ÊÅвÂÍÈʲ ØÅÂ×ÅÍʲÂÑÜÊί ÐÄÀ ÒÀ Äϲ ²ÄÁÓËÀÑÜ Ó ÖÎÏϲ Ó Öåíòð³ îáñëóãîâóâàííÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â Äϲ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ÄÏÑ â³äáóëàñü ä³ëîâà çóñòð³÷ ãîëîâè Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñåðã³ÿ dzì³íà ç íà÷àëüíèêîì äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ ðàéîíó Ñâÿòîñëàâîì Íàçàðóêîì. Çóñòð³÷ áóëà ïðèñâÿ÷åíà îáãîâîðåííþ øëÿõ³â êîîðäèíàö³¿ ä³é òà ãàðìîí³çàö³¿ ïàðòíåðñüêèõ ñòîñóíê³â ì³æ äâîìà äðóæí³ìè äåðæàâíèìè óñòàíîâàìè òà ¿õ êåð³âíèêàìè â ïèòàííÿõ ïîë³ïøåííÿ â ðàéîí³ óìîâ âåäåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðåäñòàâ-

íèêàìè ìàëîãî, ñåðåäíüîãî òà âåëèêîãî á³çíåñó, ïîë³ïøåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî êë³ìàòó òà ð³âíÿ ³íâåñòèö³éíî¿ àêòèâíîñò³ â ðàéîí³ ³ íà ö³é îñíîâ³ çá³ëüøåííÿ íàäõîäæåíü äî áþäæåò³â óñ³õ ð³âí³â ç ìåòîþ, çîêðåìà, ñòàá³ëüíîãî ô³íàíñóâàííÿ ðàéîííèõ ñîö³àëüíèõ ïðîãðàì, íàäàííÿ äîïîìîãè ìàëîçàõèùåíèì âåðñòâàì íàñåëåííÿ, òîùî. Ó â³äâåðò³é, êîíñòðóêòèâí³é ðîçìîâ³ ï³ä ÷àñ îçíàéîìëåííÿ ç ìàéæå ºâðîïåéñüêèìè ïðèíöèïàìè ðîáîòè òà íàäàííÿ ïîñëóã ïëàòíèêàì ïîäàòê³â ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ÖÎÏϳ òàêîæ ïðèéíÿëè ó÷àñòü çàñòóïíèê ãîëîâè ÐÄÀ Àíàòîë³é Áàãàí òà çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ðàéÄϲ ˳ë³àíà Ãðàáîâñüêà. ϳñëÿ îçíàéîìëåííÿ øàíîâàíèõ ãîñòåé ç ïðèíöèïàìè êîðèñòóâàííÿ ñèñòåìîþ “Åëåêòðîííà ÷åðãà” òà ³íøèìè ïîäàòêîâèìè ñåðâ³ñàìè, ó ÿêèõ çàñòîñîâàí³ íîâ³ ñó÷àñí³ òåõíîëî㳿, ñòîðîíè íàîñòàíîê ä³éøëè ñï³ëüíîãî âèñíîâêó, ùî ïðîöåñ ïîë³ïøåííÿ îáñëóãîâóâàííÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â òà ìåøêàíö³â Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ç â³äêðèòòÿì ÖÎÏÏó íå çàâåðøóºòüñÿ, îñê³ëüêè êåð³âíèêè ³ Äϲ, ³ ÐÄÀ áóäóòü é íàäàë³ óäîñêîíàëþâàòè íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³, ùî ïîêëèêàí³ ï³äíÿòè ÿê³ñòü íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ òà ³íôîðìàòèâíèõ ïîñëóã øåâ÷åíê³âöÿì íà á³ëüø âèñîêèé ð³âåíü. ÄÈÒßײ ÍÎÂÎв×Ͳ ÏÎÄÀÐÓÍÊÈ ÍÅ ÎÏÎÄÀÒÊÎÂÓÞÒÜÑß! Íàïåðåäîäí³ Íîâîãî ðîêó áàãàòî ï³äïðèºìñòâ âëàñíèì êîøòîì â³òàþòü ä³òåé ñâî¿õ ïðàö³âíèê³â ñâÿòêîâèìè ïîäàðóíêàìè. Îäíàê, íå âñ³ ðîáîòîäàâö³ çíàþòü ÿêèì ÷èíîì òàê³ “ñâÿòêîâ³ çàîõî÷åííÿ” îïîäàòêîâóþòüñÿ. Ó ÄÏÑ Óêðà¿í³ íàãîëîøóþòü, ùî îïîäàòêóâàííÿ ïîäàòêîì íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á äèòÿ÷èõ íîâîð³÷íèõ ïîäàðóíê³â, ÿê³ ïðèäáàí³ çà ðàõóíîê âëàñíèõ êîøò³â äëÿ ä³òåé ñâî¿õ ïðàö³âíèê³â, çä³éñíþþòüñÿ íà çàãàëüíèõ ï³äñòàâàõ. À ñàìå, ÿêùî âàðò³ñòü ïîäàðóíêà ñòàíîâèòü äî 536 ãðí. 50 êîï., òî òàê³ ïîäàðóíêè ïîäàòêîì íå îáêëàäàþòüñÿ. ßêùî æ âàðò³ñòü ïîäàðóíêó ïåðåâèùóº öþ ñóìó, òî â³í îáêëàäàºòüñÿ çà ñòàâêîþ 15 àáî 17 â³äñîòê³â. Ó 2012 ÐÎÖ² ÑÒÎËÈ×Ͳ ϲÄÐÎÇIJËÈ ÏÎÄÀÒÊÎÂί ̲˲ֲ¯ ÏÎÂÅÐÍÓËÈ Â ÁÞÄÆÅÒ 560 ̲ËÜÉÎͲ ÃÐÈÂÅÍÜ ÂÈÂÅÄÅÍÈÕ Ó “Ò²ÍÜ” ÏÎÄÀÒʲ “Ëèøå ó æîâòí³ ïîòî÷íîãî ðîêó áóëî â³äøêîäîâàíî ïîíàä 21 ì³ëüéîí ãðèâåíü çàâäàíèõ äåðæàâ³ çáèòê³â”, - ïîâ³äîìèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÄÏC ó ì. Êèºâ³ - íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ïîäàòêîâî¿ ì³ë³ö³¿ ÄÏC ó ì. Êèºâ³ ²ãîð Óñèê. Ïîäàòêîâà ì³ë³ö³ÿ Êèºâà íàðàç³ â³ä³éøëà â³ä òàê çâàíîãî “â³äïðàöþâàííÿ” ìàëîãî òà ñåðåäíüîãî á³çíåñó. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî óïðîäîâæ îñòàííüîãî ðîêó ñóòòºâî ñêîðîòèëàñü ê³ëüê³ñòü ³í³ö³éîâàíèõ ïåðåâ³ðîê, åêîíîì³÷íèé åôåêò íå çìåíøèâñÿ. Öå ï³äòâåðäæóþòü ï³äñóìêè ðîáîòè çà 10 ì³ñÿö³â. Òàê, çà ñ³÷åíü-æîâòåíü 2012 ðîêó ñï³âðîá³òíèêè ïîäàòêîâî¿ ì³ë³ö³¿ ì³ñòà Êèºâà âèêðèëè 465 çëî÷èí³â ó ñôåð³ îïîäàòêóâàííÿ, ç ÿêèõ 95 % º òÿæêèìè åêîíîì³÷íèìè çëî÷èíàìè; ïðèïèíèëè ä³ÿëüí³ñòü 56 ô³êòèâíèõ ô³ðì òà 15 “êîíâåðòàö³éíèõ öåíòð³â”. Ó ðåçóëüòàò³ ïåðåâ³ðîê ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ ñêîðèñòàëèñü ïîñëóãàìè âêàçàíèõ “ò³íüîâèõ ñòðóêòóð” â áþäæåò äîíàðàõîâàíî ïîíàä 413 ìëí. ãðí., ç ÿêèõ íà ñüîãîäí³ âæå ñòÿãíóòî ïîíàä 160 ìëí. ãðèâåíü. Öå óäâ³÷³ ïåðåâèùóº àíàëîã³÷íèé ïîêàçíèê ìèíóëîãî ðîêó. “Íå ê³ëüê³ñòü, à ÿê³ñòü áîðîòüáè ç “ò³íüîâîþ åêîíîì³êîþ”, ïðåäñòàâíèêè ÿêî¿ øèðîêî âèêîðèñòîâóþòü ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ íîâ³òí³ òåõíîëî㳿, âèìàãຠâ³ä ïðàö³âíèê³â ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè íîâèõ ï³äõîä³â ³ çíàíü. Ñèñòåìà ãðîøîâèõ ðîçðàõóíê³â ÷åðåç ìåðåæó

Ó×ÅÁÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

²íòåðíåò òà åëåêòðîíí³ ãàìàíö³, ñêëàäí³ñòü êîíòðîëþ çà ¿õ ïåðåì³ùåííÿì, äàþòü ìîæëèâ³ñòü ä³ëêàì îòðèìóâàòè ó â³ðòóàëüíîìó ïðîñòîð³ ö³ëêîì ðåàëüí³ íåêîíòðîëüîâàí³ ïðèáóòêè. Ïðîòå öåé íàïðÿìîê íàðàç³ ïîñèëåíî êîíòðîëþºòüñÿ ïîäàòêîâèìè ì³ë³ö³ÿíòàìè. Ç ïî÷àòêó ðîêó ó Êèºâ³ âèÿâëåíî 39 çëî÷èí³â, ñêîºíèõ ç âèêîðèñòàííÿì íîâ³òí³õ òåõíîëîã³é, çà ÿêèìè äî áþäæåòó âæå â³äøêîäîâàíî ìàéæå 80 ìëí. ãðèâåíü”, - çàçíà÷ຠ²ãîð Óñèê. 3 ÄͲ ÍÀ ÏÅÐŲÐÊÓ Ó ÇÂ’ßÇÊÓ Ç ÏÐÈÏÈÍÅÍÍßÌ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÔÎÏ. Íàáðàëè ÷èíí³ñòü çàêîíîäàâ÷³ çì³íè ñòîñîâíî ñòðîê³â ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðîê ï³äïðèºìö³â ÄÏÑ ó ì. Êèºâ³ äîâîäèòü äî â³äîìà, ùî 14 ëèñòîïàäà ïîòî÷íîãî ðîêó íàáðàëè ÷èíí³ñòü çì³íè äî ñòàòò³ 82 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ÿêà ðåãóëþº ñòðîêè ïðîâåäåííÿ âè¿çíèõ ïåðåâ³ðîê (Çàêîí Óêðà¿íè â³ä 2 æîâòíÿ 2012 ðîêó N 5412-VI). Òàê, çã³äíî ç íîâîþ ðåäàêö³ºþ âêàçàíî¿ íîðìè, òðèâàë³ñòü äîêóìåíòàëüíèõ ïîçàïëàíîâèõ ïåðåâ³ðîê ó çâ’ÿçêó ç ïðèïèíåííÿì ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿê³ íå ìàþòü íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â, íå ïîâèííà ïåðåâèùóâàòè 3 ðîáî÷³ äí³. Äàíèé ñòðîê çàñòîñîâóºòüñÿ ïðè íàÿâíîñò³ çà äâà îñòàíí³ êàëåíäàðí³ ðîêè îäíî÷àñíî òàêèõ óìîâ: ïëàòíèêîì ïîäàòêó ïîäàíî ïîäàòêîâó äåêëàðàö³þ ïðî â³äñóòí³ñòü äîõîä³â â³ä ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³; - ïëàòíèê ïîäàòêó íå çàðåºñòðîâàíèé ÿê ïëàòíèê ÏÄÂ; â îðãàíàõ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè â³äñóòíÿ ïîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî âèêîðèñòàííÿ ïëàòíèêîì ïîäàòêó íàéìàíî¿ ïðàö³ ô³çè÷íèõ îñ³á àáî ³íôîðìàö³ÿ ùîäî â³äêðèòèõ ïëàòíèêîì ïîäàòêó ðàõóíê³â ó áàíêàõ òà ³íøèõ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâàõ. Ó ÊȪ² 95 ²ÄÑÎÒʲ ÏËÀÒÍÈʲ ÏĠDzÒÓÞÒÜ “ÅËÅÊÒÐÎÍÊÎÞ” Çà 10 ì³ñÿö³â ïîòî÷íîãî ðîêó ê³ëüê³ñòü ñòîëè÷íèõ ïëàòíèê³â, ÿê³ íàäñèëàþòü çâ³òí³ñòü ç ÏÄ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³, ñÿãíóëà 95 â³äñîòê³â. Òàêîìó çðîñòàííþ çíà÷íî ïîñïðèÿëà ìîæëèâ³ñòü áåçêîøòîâíîãî îòðèìàííÿ ïëàòíèêàìè êëþ÷³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó. Ó ñòîëèö³ çà ÷àñ ðîáîòè â³ää³ëåíü àêðåäèòîâàíîãî Öåíòðó ñåðòèô³êàö³¿ êëþ÷³â, ùî ïðàöþþòü ó êîæíîìó Öåíòð³ îáñëóãîâóâàííÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â çàðåºñòðîâàíî ïîíàä 22 òèñÿ÷³ ê볺íò³â, ÿêèì âèäàíî á³ëüø í³æ 39 òèñÿ÷ êëþ÷³â. Íà ñüîãîäí³ ôàõ³âö³ ïîäàòêîâî¿ ïðàöþþòü íàä ðîçøèðåííÿì ìîæëèâîñòåé öüîãî ñåðâ³ñó. Òàê, äî ê³íöÿ ðîêó ïëàòíèêè, ÿê³ îòðèìàëè åëåêòðîííèé öèôðîâèé ï³äïèñ òà ïîñèëåí³ ñåðòèô³êàòè êëþ÷³â, ìàòèìóòü çìîãó ïîäàâàòè çâ³òí³ñòü â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ ³ äî Ïåíñ³éíîãî ôîíäó òà Äåðæêîìñòàòèñòèêè Óêðà¿íè. ÌÅØÊÀÍÊÀ ÊȪÂÀ ÏÐÈÕÎÂÀËÀ Â²Ä ÏÎÄÀÒʲ ÏÎÄÀÐÓÍÎÊ ÂÀÐÒ²ÑÒÞ ÏÎÍÀÄ Ï²Â̲ËÜÉÎÍÀ ÃÐÈÂÅÍÜ Äî “ïîëÿ çîðó” ïðàö³âíèê³â ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ïîòðàïèëà ìåøêàíêà Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ñòîëèö³, ÿêà ó 2011 ðîö³ îäåðæàëà ó ïîäàðóíîê ïîëîâèíó æèòëîâîãî áóäèíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 180 êâ. ì, ç â³äïîâ³äíîþ ÷àñòêîþ ïîáóòîâèõ áóä³âåëü òà ïîëîâèíó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ â 1000 êâ. ì. Ïðîòå ãðîìàäÿíêà ïðî³ãíîðóâàëà çàêîíîäàâ÷ó âèìîãó ùîäî îáîâ’ÿçêîâîãî ó òàêîìó âèïàäêó ïîäàííÿ ùîð³÷íî¿ äåêëàðàö³¿ ïðî ìàéíîâèé ñòàí ³ äîõîäè çà 2011 ð³ê. Íà çàïðîøåííÿ ïîäàòê³âö³â êèÿíêà çàâ³òàëà äî ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿, çàäåêëàðóâàëà îòðèìàíèé ó âèãëÿä³ ïîäàðóíêó äîõ³ä â ñóì³ 565 òèñÿ÷ ãðèâåíü òà

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.


31

ÄβÄÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß ñïëàòèëà ïîíàä 28 òèñÿ÷ ãðèâåíü ïîäàòêó íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á. ÏÎÄÀÒÊÎÂÀ “ÀÌÍÅDzߔ Â²Ä ÏÐÎÄÀÆÓ Å˲ÒÍÎÃÎ ÀÂÒÎ Ìåøêàíåöü æèòëîâîãî ìàñèâó Ïîçíÿêè, ùî ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ Êèºâà, ïðèõîâóâàâ â³ä îïîäàòêóâàííÿ çíà÷íó ñóìó äîõîäó, îòðèìàíîãî âíàñë³äîê ïðîäàæó çîâñ³ì íåäåøåâîãî àâòîìîá³ëÿ áðèòàíñüêîãî àâòîïðîìó “Jaguar XKR” 2007 ðîêó âèïóñêó. Ïðî öå ñòàëî â³äîìî ïðàö³âíèêàì ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè â õîä³ îïðàöþâàííÿ ³íôîðìàö³¿ Óïðàâë³ííÿ ÄÀ² ÃÓ ÌÂÑ â ì. Êèºâ³ ùîäî çíÿòèõ ç îáë³êó äëÿ ïðîäàæó òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â. Äëÿ îòðèìàííÿ á³ëüø äåòàëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî îö³íî÷íî¿ âàðòîñò³ âêàçàíîãî àâòîìîá³ëÿ, ïîäàòê³âö³ íàä³ñëàëè äî Äåðæàâòî³íñïåêö³¿ â³äïîâ³äíèé çàïèò. Çã³äíî ç ðåçóëüòàòàìè åêñïåðòèçè, ðèíêîâà âàðò³ñòü “ßãóàðó” ñêëàëà ùîíàéìåíøå 750 òèñÿ÷ ãðèâåíü, òîìó êîëèøíüîãî âëàñíèêà äîðîãî¿ àâò³âêè äîñèòü øâèäêî çàïðîñèëè íà ñï³âáåñ³äó äî ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿. Ó ðåçóëüòàò³ ä³àëîãó ç ôàõ³âöÿìè ÄÏÑ, êèÿíèí âèçíàâ âëàñíó áåçä³ÿëüí³ñòü, çàäåêëàðóâàâ äîõ³ä â³ä ïðîäàæó àâòîìîá³ëÿ íà ñóìó 750 òèñ. ãðí. òà ñïëàòèâ 7,5 òèñ. ãðí. ïîäàòêó íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á. “ÑÎËÎÄÊÅ ÆÈÒÒß” ÂËÀÑÍÈÊÀ ÊÎÍÄÈÒÅÐÑÜÊÎÃÎ ÖÅÕÓ ÇÀ ÐÀÕÓÍÎÊ ÏÐÀÖ²ÂÍÈʲ Ïîäàòê³âö³ ì³ñòà Êèºâà âèêðèëè ÷åðãîâó çëî÷èííó ñõåìó âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè. Òàê, ñòîëè÷íèé ï³äïðèºìåöü, ÿêèé ó âëàñíîìó êîíäèòåðñüêîìó öåõó âèðîáëÿâ ñîëîäîù³, âèð³øèâ, ùî éîìó ïî ñèëàõ îá³éòè íå ëèøå ïîäàòêîâå, à é òðóäîâå çàêîíîäàâñòâî. Çàäóì êåð³âíèêà áóâ äîâîë³ ïðîñòèé - çìåíøèòè ñïëàòó ïîäàòêó íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á çà äîïîìîãîþ çàñòîñóâàííÿ ñïåö³àëüíî¿ ï³ëüãè. ßê ïîêàçàëà ïåðåâ³ðêà ïðîòÿãîì ðîêó ðîáîòîäàâåöü âèïëà÷óâàâ ñâî¿ì ï³äëåãëèì çàðïëàòó ìåíøå ì³í³ìàëüíî¿. Êîðèñòóþ÷èñü ñîö³àëüíîþ ï³ëüãîþ, ùî ðîçðàõîâàíà äëÿ ëþäåé, ÿê³ çàðîáëÿþòü ìåíøå 1500 ãðèâåíü, ï³äïðèºìåöü ñóòòºâî “åêîíîìèâ” íà ïîäàòêàõ. Ïîäàòê³âö³ ç’ÿñóâàëè, ùî çàÿâ â³ä ïðàö³âíèê³â ïðî íàäàííÿ ï³ëüãè íåìàº, òîæ ä³ÿëüí³ñòü êåð³âíèêà áóëà êâàë³ô³êîâàíà ÿê óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â. Çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðêè “âèíàõ³äëèâîìó” êåð³âíèêó äîíàðàõîâàíî ïîäàòêó íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á íà ñóìó ìàéæå 20 òèñÿ÷ ãðèâåíü, ÿê³ ï³äïðèºìåöü íàðàç³ ñïëàòèâ äî áþäæåòó. ˲ÁÅÐÀËÜͲ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜʲ ÏÎÄÀÒÊÈ ÀÁÎ ×ÎÌÓ Í²ÌÖ² ÁÀÆÀÞÒÜ ÏËÀÒÈÒÈ ÏÎÄÀÒÊÈ ÑÀÌÅ Â ÓÊÐÀ¯Í² Ãðîìàäÿíèí ͳìå÷÷èíè, ÿêèé ìຠñòàòóñ ïîäàòêîâîãî ðåçèäåíòà Óêðà¿íè, íàäàâ ïåðåâàãó ñïëàò³ ïîäàòêó íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á ñàìå â Óêðà¿í³, îñê³ëüêè â³äñîòêîâà ñòàâêà öüîãî ïîäàòêó íèæ÷à í³æ ó êðà¿íàõ ªâðîñîþçó. Öÿ ìîæëèâ³ñòü ïåðåäáà÷åíà Êîíâåíö³ºþ ïðî óíèêíåííÿ ïîäâ³éíîãî îïîäàòêóâàííÿ (Óãîäîþ ì³æ Óêðà¿íîþ ³ Ôåäåðàòèâíîþ Ðåñïóáë³êîþ ͳìå÷÷èíà ïðî óíèêíåííÿ ïîäâ³éíîãî îïîäàòêóâàííÿ ñòîñîâíî ïîäàòê³â íà äîõîä ³ ìàéíî). Ïðàöþþ÷è çàñòóïíèêîì ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ó êè¿âñüê³é êîìïàí³¿ ç ³íîçåìíèìè ³íâåñòèö³ÿìè, 57ð³÷íèé í³ìåöü ïî-ºâðîïåéñüêè, ñóìë³ííî â³äçâ³òóâàâ ïðî îòðèìàí³ äîõîäè â êðà¿í³, ÿêà äຠéîìó ìîæëèâ³ñòü çàðîáèòè. Òàê, ³íîçåìåöü çàäåêëàðóâàâ îòðèìàí³ ïðîòÿãîì ðîêó äîõîäè íà çàãàëüíó ñóìó ìàéæå 2 ì³ëüéîíè ãðèâåíü, â òîìó ÷èñë³ äîõ³ä, îäåðæàíèé â³ä ïîäàòêîâèõ àãåíò³â â Óêðà¿í³ íà ñóìó 410 òèñÿ÷ ãðèâåíü òà ³íîçåìí³ äîõîäè, ÿê³ îòðèìàâ ó ͳìå÷÷èí³ - 1 ì³ëüéîí 559 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ó ðåçóëüòàò³ ñóìë³ííîñò³ ³íîçåìöÿ áþäæåò Óêðà¿íè îòðèìàâ 265 òèñÿ÷ ãðèâåíü ïîäàòêó íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ ÷îëîâ³ê ñïëàòèâ ó ïîâíîìó îáñÿç³. ÌÀÉÆÅ 93 ÒÈÑßײ ˲Òв ÍÅËÅÃÀËÜÍÎÃÎ ÀËÊÎÃÎËÞ ÂÈËÓ×ÈËÈ ÏÎÄÀÒʲÂÖ² ÊȪÂÀ Ç ÏÎ×ÀÒÊÓ ÐÎÊÓ Ïðèïèíåíî ä³ÿëüí³ñòü ï’ÿòè íåçàêîííèõ âèðîáíèöòâ ë³êåðî-ãîð³ë÷àíî¿ ïðîäóêö³¿. Ç íåçàêîííîãî

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹49 • 10 ãðóäíÿ 2012 ð.

îá³ãó âèëó÷åíî ïîíàä 3,7 òèñ. äåêàë³òð³â ñïèðòó íà çàãàëüíó ñóìó ïîíàä 2,4 ìëí. ãðí. Êð³ì òîãî âèëó÷åíî 9,3 òèñ. äåêàë³òð³â àëêîãîëüíèõ íàïî¿â çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ 6,5 ìëí. ãðí. òà 793,4 òèñ. ïà÷îê òþòþíîâèõ âèðîá³â íà ñóìó 8 ìëí. ãðí. Çàãàëîì ç ïî÷àòêó ðîêó ïîäàòêîâèìè ì³ë³ö³îíåðàìè ñòîëèö³ âèêðèòî 49 çëî÷èí³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç íåçàêîííèì âèðîáíèöòâîì ³ îá³ãîì ï³äàêöèçíèõ òîâàð³â, à òàêîæ ï³äðîáêîþ ìàðîê àêöèçíîãî ïîäàòêó. Ç̲ÍÅÍÎ ÐÎÇ̲Р̲ͲÌÀËÜÍÈÕ Ö²Í ÍÀ ÎÊÐÅ̲ ÂÈÄÈ ÀËÊÎÃÎËÜÍÈÕ ÍÀÏί Äåðæàâíà ïîäàòêîâà ñëóæáà ó ì. Êèºâ³ äîâîäèòü äî â³äîìà ïëàòíèê³â ïîäàòê³â, ùî ç 26.11.2012 ðîêó, Ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 07.11.2012 ðîêó ¹ 1017 “Ïðî âíåñåííÿ çì³í ó äîäàòîê äî ïîñòàíîâè ÊÌÓ â³ä 30.10.2008 ð. ¹ 957”, çì³íåíî ðîçì³ð ì³í³ìàëüíèõ îïòîâî-â³äïóñêíèõ ³ ðîçäð³áíèõ ö³í íà îêðåì³ âèäè àëêîãîëüíèõ íàïî¿â. Çà äîäàòêîâîþ ³íôîðìàö³ºþ çâåðòàòèñü äî ñåðâ³ñíî¿ ñëóæáè Ðåã³îíàëüíîãî óïðàâë³ííÿ Äåïàðòàìåíòó ÑÀÒ ÄÏÑ Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³ çà òåë. 288-17-33. ÇÀ ϲÄÐÎÁÊÓ ÌÀÐÎÊ ÀÊÖÈÇÍÎÃÎ ÏÎÄÀÒÊÓ ÇÍÀ×ÍÎ ÏÎÑÈËÅÍΠ²ÄÏβÄÀËÜͲÑÒÜ Äåðæàâíà ïîäàòêîâà ñëóæáà ó ì. Êèºâ³ çâåðòຠóâàãó ãðîìàäÿí, ùî çàêîíîäàâ÷³ çì³íè äî Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ââåäåí³ Çàêîíîì Óêðà¿íè â³ä 18 âåðåñíÿ 2012 ðîêó ¹ 5283-IV, ïðèð³âíþþòü ï³äðîáêó ìàðîê àêöèçíîãî ïîäàòêó äî ôàëüøóâàííÿ íàö³îíàëüíî¿ âàëþòè Óêðà¿íè, ³íîçåìíî¿ âàëþòè òà äåðæàâíèõ ö³ííèõ ïàïåð³â. Çà âèãîòîâëåííÿ, çáåð³ãàííÿ, ïðèäáàííÿ, ïåðåâåçåííÿ, ïåðåñèëàííÿ à òàêîæ çáóò âêàçàíèõ “ï³äðîáîê”, íàðàç³ ïåðåäáà÷åíå ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä òðüîõ äî ñåìè ðîê³â. Çà ò³ ñàì³ ä³¿, â÷èíåí³ ïîâòîðíî, àáî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á ÷è ó âåëèêîìó ðîçì³ð³ - â³ä ï’ÿòè äî äåñÿòè ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Çàêîí íàáðàâ ÷èííîñò³ 18 æîâòíÿ 2012 ðîêó. ÄÎ ÓÂÀÃÈ ÏËÀÒÍÈʲ ÏÎÄÀÒʲÂ! Äåðæàâíîþ ïîäàòêîâîþ ñëóæáîþ Óêðà¿íè çàòâåðäæåíî 3 íîâ³ óçàãàëüíþþ÷³ ïîäàòêîâ³ êîíñóëüòàö³¿: “Ç ïèòàíü çàñòîñóâàííÿ ôàêñèì³ëå ïðè ñêëàäàíí³ ïåðâèííèõ äîêóìåíò³â, äîêóìåíò³â áóõãàëòåðñüêî¿ òà ïîäàòêîâî¿ çâ³òíîñò³” (Íàêàç ÄÏÑ Óêðà¿íè ¹ 1047â³ä 22.11.12 ð.); “Ç ïèòàíü çàáåçïå÷åííÿ ºäèíîãî ï³äõîäó äî çàñòîñóâàííÿ øòðàôíèõ ñàíêö³é çà ïîðóøåííÿ íîðì Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè” (Íàêàç ÄÏÑ Óêðà¿íè ¹ 1046 â³ä 22.11.12 ð.); “Ùîäî ïëàòè çåìåëüíîãî ïîäàòêó âëàñíèêàìè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü, ïëàòíèêàìè ºäèíîãî ïîäàòêó - ô³çè÷íèìè îñîáàìè - ï³äïðèºìöÿìè” (Íàêàç ÄÏÑ Óêðà¿íè ¹ 1051 â³ä 23.11.12). Ç îô³ö³éíèìè êîíñóëüòàö³ÿìè ÄÏÑ Óêðà¿íè ìîæíà îçíàéîìèòèñü íà ºäèíîìó âåáïîðòàë³ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè (http://sts.gov.ua) ó ðóáðèö³ “Ïîäàòêîâå çàêîíîäàâñòâî”, ï³äðóáðèö³ “Óçàãàëüíþþ÷³ ïîäàòêîâ³ êîíñóëüòàö³¿”. ÙÎÄÎ ÏÎÄÀÍÍÍß Ç²ÒÍÎÑÒ² Ç ÏÄ ³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 2 ðîçä³ëó ²²² Ïîðÿäêó çàïîâíåííÿ ³ ïîäàííÿ ïîäàòêîâî¿ çâ³òíîñò³ ç ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì ÌÔÓ â³ä 25.11.11 ¹ 1492 (äàë³ - Ïîðÿäîê ¹1492), ïîäàòêîâà äåêëàðàö³ÿ ç ÏÄ ïîäàºòüñÿ äî îðãàíó ÄÏÑ, â ÿêîìó ïåðåáóâຠíà îáë³êó ïëàòíèê ïîäàòêó, îäíèì ³ç òàêèõ ñïîñîá³â íà âèá³ð ïëàòíèêà ïîäàòê³â: à) îñîáèñòî ïëàòíèêîì ïîäàòê³â àáî óïîâíîâàæåíîþ íà öå îñîáîþ; á) íàäñèëàºòüñÿ ïîøòîþ ç ïîâ³äîìëåííÿì ïðî âðó÷åííÿ òà ç îïèñîì âêëàäåííÿ; â) çàñîáàìè åëåêòðîííîãî çâ’ÿçêó â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ç äîòðèìàííÿì óìîâè ùîäî ðåºñòðàö³¿ åëåêòðîííîãî ï³äïèñó ï³äçâ³òíèõ îñ³á ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì. Ó ñêëàä³ äåêëàðàö³¿ ïîäàþòüñÿ ïåðåäáà÷åí³ Ïîðÿäêîì äîäàòêè (ó ðàç³ çàïîâíåííÿ äàíèõ ó â³äïîâ³äíèõ ðÿäêàõ äåêëàðàö³¿) òà êîﳿ çàïèñ³â ó ðåºñòðàõ âèäàíèõ òà îòðèìàíèõ ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ (ïóíêò 13 ðîçä³ë ²²² Ïîðÿäêó ¹1492). Ïëàòíèêè ÏÄÂ,

ÿê³ ïîäàþòü ïîäàòêîâó çâ³òí³ñòü â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³, êîﳿ äîêóìåíò³â çã³äíî âèìîã ïóíêòó 201.10 ñòàòò³ 201 ÏÊÓ ïîäàþòü îêðåìî, ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó äëÿ ïîäàííÿ ïîäàòêîâî¿ çâ³òíîñò³ ó ïàïåðîâîìó âèãëÿä³ ç äîòðèìàííÿì ãðàíè÷íèõ òåðì³í³â äëÿ ïîäàííÿ ïîäàòêîâî¿ çâ³òíîñò³. ÍÀÃÀÄÓªÌÎ ÏÐÎ ÎÁÎÂ’ßÇÊβÑÒÜ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß ÅËÅÊÒÐÎÍÍί ÊÎÍÒÐÎËÜÍί ÑÒв×ÊÈ ÐŪÑÒÐÀÒÎв ÐÎÇÐÀÕÓÍÊÎÂÈÕ ÎÏÅÐÀÖ²É Ç 2013 ÐÎÊÓ! Ç 2013 ðîêó ï³äïðèºìö³, ÿê³ ïðàöþþòü ç êàñîâèìè àïàðàòàìè, çâ³òóâàòèìóòü äî ïîäàòêîâî¿ â àâòîìàòè÷íîìó ðåæèì³. Òàêå íîâîââåäåííÿ ïîçáàâèòü ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ çàêóïîâóâàòè ³ çáåð³ãàòè ïðîòÿãîì 3-õ ðîê³â ñîòåíü ê³ëîãðàì³â ïàïåðîâî¿ êîíòðîëüíî¿ ñòð³÷êè. Äî òîãî æ àâòîìàòè÷íà ïåðåäà÷à ³íôîðìàö³¿ çíà÷íî ñïðîùóº ïðîöåñ çâ³òóâàííÿ äî ïîäàòêîâî¿. Âèìîãè ùîäî ñòâîðåííÿ êîíòðîëüíî¿ ñòð³÷êè â åëåêòðîíí³é ôîðì³ â ÐÐÎ òà ìîäåì³â äëÿ ïåðåäà÷³ äàíèõ òà ïîðÿäîê ïåðåäà÷³ åëåêòðîííèõ êîï³é ðîçðàõóíêîâèõ äîêóìåíò³â ³ ô³ñêàëüíèõ çâ³òíèõ ÷åê³â ÐÐÎ äðîòÿíèìè àáî áåçäðîòîâèìè êàíàëàìè çâ’ÿçêó îðãàíàì äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè çàòâåðäæåí³ â³äïîâ³äíèì íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â Óêðà¿íè ¹1057 â³ä 08.10.2012 ðîêó. Òàê, ñóá’ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü ÐÐÎ, ùî ñòâîðþþòü êîíòðîëüí³ ñòð³÷êè â åëåêòðîíí³é ôîðì³, àáî åëåêòðîíí³ êîíòðîëüíî-êàñîâ³ ðåºñòðàòîðè, ùî ñòâîðþþòü êîíòðîëüíó ñòð³÷êó â äðóêîâàíîìó âèãëÿä³, ïîâèíí³ çàáåçïå÷èòè ïåðåäà÷ó äî ñåðâåðà îáðîáêè ³íôîðìàö³¿ åëåêòðîíí³ êîﳿ ðîçðàõóíêîâèõ äîêóìåíò³â ³ ô³ñêàëüíèõ çâ³òíèõ ÷åê³â, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ íà êîíòðîëüí³é ñòð³÷ö³ ó ïàì’ÿò³ ÐÐÎ àáî â ïàì’ÿò³ ìîäåì³â, ÿê³ äî íèõ ïðèºäíàí³. Öÿ íîðìà çàêîíó º îáîâ’ÿçêîâîþ äëÿ âèêîíàííÿ ç 01.01.2013 ð. ÙÎÄΠ²ÄÐÀÕÓÂÀÍÍß ×ÀÑÒÈÍÈ ×ÈÑÒÎÃÎ ÏÐÈÁÓÒÊÓ Ç 17.11.2012 íàáðàëà ÷èííîñò³ ïîñòàíîâà ÊÌÓ â³ä 12.11.2012 ð. ¹1035 “Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ ïîñòàíîâ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè”, ÿêîþ âíåñåí³ çì³íè äî ïóíêòó 1 Ïîðÿäêó â³äðàõóâàííÿ äî äåðæàâíîãî áþäæåòó ÷àñòèíè ÷èñòîãî ïðèáóòêó (äîõîäó) äåðæàâíèìè óí³òàðíèìè ï³äïðèºìñòâàìè òà ¿õ îá’ºäíàííÿìè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 23 ëþòîãî 2011 ðîêó ¹138 (äàë³ - Ïîðÿäîê ¹138). ³äïîâ³äíî äî çàçíà÷åíèõ çì³í äåðæàâí³ ï³äïðèºìñòâà ³ç çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ äèïëîìàòè÷íèõ ïðåäñòàâíèöòâ òà êîíñóëüñüêèõ óñòàíîâ ³íîçåìíèõ äåðæàâ, ïðåäñòàâíèöòâ ì³æíàðîäíèõ ì³æóðÿäîâèõ îðãàí³çàö³é â Óêðà¿í³ Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ñïðàâàìè ìàþòü â³äðàõîâóâàòè äî äåðæàâíîãî áþäæåòó ÷àñòèíó ÷èñòîãî ïðèáóòêó (äîõîäó), âèçíà÷åíó çã³äíî ³ç Ïîðÿäêîì ¹138. ÄËß ÐÎÇÐÀÕÓÍʲ  ²ÍÎÇÅÌÍ²É ÂÀËÞÒ² - 90 ÊÀËÅÍÄÀÐÍÈÕ ÄͲÂ! Ç 17.11.2012 íàáðàëè ÷èííîñò³ çì³íè, âíåñåí³ Çàêîíîì Óêðà¿íè â³ä 06.11.2012 ð. ¹5480-VI “Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè ùîäî ðîçøèðåííÿ ³íñòðóìåíò³â âïëèâó íà ãðîøîâîêðåäèòíèé ðèíîê” äî Çàêîíó Óêðà¿íè â³ä 23.09.1994 ð. ¹ 185/94-ÂÐ “Ïðî ïîðÿäîê çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â â ³íîçåìí³é âàëþò³” (äàë³ - Çàêîí ¹185). ³äïîâ³äíî äî çàçíà÷åíèõ çì³í Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè ìຠïðàâî çàïðîâàäæóâàòè íà ñòðîê äî øåñòè ì³ñÿö³â ³íø³ ñòðîêè ðîçðàõóíê³â, í³æ ò³, ùî âèçíà÷åí³ ñòàòòÿìè 1 ³ 2 Çàêîíó ¹185. Çîêðåìà, ïîñòàíîâîþ Ïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â³ä 16 ëèñòîïàäà 2012 ¹475 “Ïðî çì³íó ñòðîê³â ðîçðàõóíê³â çà îïåðàö³ÿìè ç åêñïîðòó òà ³ìïîðòó òîâàð³â ³ çàïðîâàäæåííÿ îáîâ’ÿçêîâîãî ïðîäàæó íàäõîäæåíü â ³íîçåìí³é âàëþò³”, ÿêà íàáðàëà ÷èííîñò³ 19.11.2012, âñòàíîâëåíî, ùî ðîçðàõóíêè çà îïåðàö³ÿìè ç åêñïîðòó òà ³ìïîðòó òîâàð³â, ïåðåäáà÷åí³ â ñòàòòÿõ 1 òà 2 Çàêîíó ¹185, ïîâèíí³ çä³éñíþâàòèñÿ ó ñòðîê, ùî íå ïåðåâèùóº 90 êàëåíäàðíèõ äí³â (çàì³ñòü 180 êàëåíäàðíèõ äí³â). Äϲ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ÄÏÑ

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00

"Работа и Учеба" - раздел "Учеба", №47 (2012г.)  

Еженедельник "Работа и Учеба" - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев. Высшее образование, краткоср...

"Работа и Учеба" - раздел "Учеба", №47 (2012г.)  

Еженедельник "Работа и Учеба" - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев. Высшее образование, краткоср...