Page 1

20222041

17842144

21592003

11572016

22742009

17842141


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

13482014

20362006

23692001

15432008

17302006

04482529

19782006

2

19262002

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 45 (826)


3

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÂÀÊÀÍѲ¯ ²ÄÍÎÂËÞÞÒÜÑß ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ÙÎÒÈÆÍß

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ WWW.RIU.COM.UA

ÇìIñò ðîçäIëó «Ðàáîòà» ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ ÏÎÒвÁͲ ÊÅвÂÍÈÊÈ, Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

ñò.6 ñò.11

Всераїнсьий реламно-інформаційнийтижневи сферіпрацевлаштвання танавчання

ïåðø³ îñîáè ï³äïðèºìñòâà; êåð³âíèêè â³ää³ë³â, íàïðàâëåíü; á³çíåñ-êîíñóëüòàíòè, åêñïåðòè, àíàë³òèêè

¹ 45 (826) 11 ëèñòîïàäà 2013 ð.

åêñïåðòè; åíåðãåòèêè; êîíñòðóêòîðè; òåõíîëîãè; ëîã³ñòèêè; ìåòîäèñòè; ïñèõîëîãè; á³çíåñ-òðåíåðè; þðèñïðóäåíö³ÿ; þâåë³ðè

Засновни і видавець ТОВ«Поіс -Плюс» Свід.прореєстрацію KВ №4740 від 14.12.2000 р. Видаєтьсяз09.07.96р.

ÂÈÕÎÄÈÒÜ ÙÎÏÎÍÅIJËÊÀ Диретор ............. ШмейоГ.В. Головнийредатор . КчмаВ.В. Адресаредаціїдлялистів: 03057,м.Київ, вл.Молдавсьа,2,оф.“1-B” 4 -90, 91 453-34 Òåë./ôàêñ: 453-3

poisk@optima.com.ua ØÀÍÎÂͲ ×ÈÒÀײ! Дяємо, що Ви обрали саме наш азет, шаючи собі чи близьим робот. Впевнені,щоздопомооюазети"РаботаиУчеба",Виобов'язовознайдетедостойнробот. Для цьоо в нашом виданні,врозділі"Работа",щотижня дрються тисячі реальних ваансій від прямих роботодавців. Редація постійно працюєнадтим,щобвазетібли ваансіїідляфахівців,ідляробітниів,ідлялітніхлюдей,атаождлятих,хтощенемаєдосвідроботи-стдентів,випсниів. Вазеті,дляшвидоопошнеобхідноїваансії,зроблений "Поажчивсіхваансійномера". Він завжди дрється на першихсторінах,післязміст.Крім тоо, ожен може безоштовно розмістити своє "Міні-резюме" в розділі "Шаю робот". Цей розділчитаютьроботодавцііВи маєтереальнийшанс,щоВаш андидатр помітять. Умови розміщення читайте в розділі "Шаюробот". Уже16роівСВОЄЮнашазетвважаєбаатотисячнаадиторія читачів і широе оло роботодавців, за оперативність і правдивістьопбліованоїінформації.Приєднйтесьдоних! Редаціятижневиа"Работаи Учеба"відщироосерцябажає Вам спішноо пош роботи, ар'єрноо зростання та реалізаціїВашихзадмів.Бдемораді допомотиВамцьом!

Äå ìîæíà ïðèäáàòè Ðàáîòà è Ó÷åáà” "Ð ãàçåòó " Второвіймережііосів"Преса"інаомерційнихрозладахв КиєвііКиївсьійобл. Наазетно-жрнальнихрозладах настанціяхметрополітен,залізничноовозаліпідземнихпереходів.

ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÈ

ñò.13

ÌÅÍÅÄÆÅÐÈ

ñò.14

ç ðåàë³çàö³¿, àãåíòè òà ìåíåäæåðè ç ðåêëàìè, ïîë³ãðàô³¿

ÎÔ²ÑͲ ÑËÓÆÁÈ

ñò.14

êàäðîâ³ ñëóæáè; ñåêðåòàð³àò, ä³ëîâîäñòâî; ïåðåêëàäà÷³; àðõ³âíà ñïðàâà; îïåðàòîðè ÏÊ

ÅÊÎÍÎ̲ÊÀ, Ô²ÍÀÍÑÈ

ñò.16

åêîíîì³êà òà ô³íàíñè; áàíê³âñüêà ñïðàâà; áóõãàëòåð³ÿ òà àóäèò

ÒÂÎÐײ ÏÐÎÔÅѲ¯

ðåäàêòîðè; âåðñòàëüíèêè; äèçàéíåðè; êîðåêòîðè; ìàêåò÷èêè; ïàëÿòóðíèêè; äðóêàð³; æóðíàë³ñòè; ìàðêåòîëîãè

ñò.17

â³çàæèñòè; ìàéñòðè ìàí³êþðó-ïåäèêþðó; êîìá³íîâàí³ ïåðóêàð³; êîñìåòîëîãè; ìàéñòðè òàòóàæó, ï³ðñ³íãó

ñò.18

âèõîâàòåë³; ãóâåðíàíòêè; äîìîãîñïîäàðêè; äîìàøí³ â÷èòåë³; ëîãîïåäè; íÿí³; äîìàøí³ êóõàð³; ñàä³âíèêè

ñò.18

ë³êàð³; ìîëîäøèé ìåäïåðñîíàë; êåð³âíèêè ôàðì. ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ôàðìàöåâòè; ïðîâ³çîðè; ìåäè÷í³ ïðåäñòàâíèêè

ñò.19

âèêëàäà÷³; çàâó÷³; äèðåêòîðè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â; âèõîâàòåë³; ìåòîäèñòè; ðåïåòèòîðè; ìàéñòðè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ

ÒÓÐÈÇÌ, ²ÍÄÓÑÒÐ²ß ÐÎÇÂÀÃ

ñò.19

êåð³âíèêè ³ ñï³âðîá³òíèêè òóðô³ðì; åêñêóðñîâîäè; ìåíåäæåðè òà àãåíòè ç òóðèçìó; ã³äè-ïåðåêëàäà÷³; àäì³í³ñòðàòîðè; àêòîðè; êðóï’º; ìàðêåðè

ÎÕÎÐÎÍͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.20

íà÷àëüíèêè ñëóæá áåçïåêè; îõîðîííèêè; îõîðîíö³; îõîðîíö³êîíòðîëåðè; îõîðîíö³-àäì³í³ñòðàòîðè; ³íñïåêòîðè îõîðîíè

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

ñò.21

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ñïåö³àë³ñòè; òîðãîâ³ ïðåäñòàâíèêè; ìåíåäæåðè ç ïðîäàæó; ñïåö³àë³ñòè ïî çàêóïêàì; ïðîäàâö³; ìåð÷åíäàéçåðè; ñóïåðâàéçåðè; òîâàðîçíàâö³

ÑÒÀÒÒ² ÐÎÇIJËÓ "ÐÀÁÎÒÀ"

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ, ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß ² ÊÎÌÅÐÖ²ß

ñò.26

ñò.16

ÐÅÊËÀÌÀ, ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ, ÂÈÄÀÂÍÈ×À ÑÏÐÀÂÀ, ÏÎ˲ÃÐÀÔ²ß ñò.16

ÏÅÄÀÃÎòÊÀ

óïðàâëÿþ÷³; çàâ.âèðîáíèöòâîì; àäì³í³ñòðàòîðè; áàðìåíè; îô³ö³àíòè; êóõàð³; ìåòðäîòåë³; êîíäèòåðè; õîñòåñ; ñîìåëüº; ìåíåäæåðè; îáñëóãîâóþ÷èé ïåðñîíàë

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

ïðîãðàìóâàííÿ, ðîçðîáêà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì; ³íòåðíåò-òåõíîëî㳿; åêñïëóàòàö³ÿ ³ ï³äòðèìêà êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè òà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÒÀ ÔÀÐÌÀÖ²ß

ÐÅ ÐÅÑÒÎÐÀÍÍÈÉ Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß, ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ ñò.26

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; âî䳿 ð³çíèõ êàòåãîð³é; äèñïåò÷åðè; ñëóæáîâö³; ðîá³òíèêè àâòîñåðâ³ñó; ìåíåäæåðè ç³ çáóòó àâòîìîá³ë³â ³ çàï÷àñòèí

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐͲ, ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉͲ ÒÀ ²ÍÒÅÐÍÅÒ-ÒÅÕÍÎËÎò¯ ñò.16

ÄÎÌÀØÍ²É ÑÅвÑ

ñò.26

ñïåö³àë³ñòè ³ ìàéñòðè õ³ì÷èñòîê, ôîòîàòåëüº, ëîìáàðä³â, ìåòàëîðåìîíòó; ðîá³òíèêè ìóí³öèïàëüíèõ êîìóíàëüíèõ ñëóæá ³ ïðèâàòíèõ ô³ðì; ñïåö³àë³ñòè ç ðåìîíòó ³ åêñïëóàòàö³é ïîáóòîâî¿ òåõí³êè; äîïîì³æíèé ïåðñîíàë; ñïåö³àë³ñòè ç åêñïëóàòàö³¿ ñïîðóä

ñò.16

³íæåíåðè; ñïåö³àë³ñòè ç ïðîåêòóâàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òåõí³êè

ÏÅÐÑÎÍÀË ÑÀËÎͲ ÊÐÀÑÈ

ñò.25

êåð³âíèêè â³ää³ë³â; ìåíåäæåðè; ñïåö³àë³ñòè; ìàêëåðè; åêñïåðòè; àãåíòè ç íåðóõîìîñò³; ñòðàõîâ³ àãåíòè

äèçàéíåðè; ôîòîãðàôè; õóäîæíèêè; ôëîðèñòè

²ÍÆÅÍÅÐÍÎ-ÒÅÕͲ×ÍÈÉ ÏÅÐÑÎÍÀË

ÊÎ̲ÐÍÈÊÈ, ÐÎÁ²ÒÍÈÊÈ ÑÊËÀÄÓ ÏÎÁÓÒβ ÒÀ ÊÎÌÓÍÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.29

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.39

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; òåõíîëîãè; ñïåö³àë³ñòè; ³íæåíåðè; äèçàéíåðè; ìîäåëüºðè; êîíñòðóêòîðè; âñ³ ðîá³òíè÷³ ñïåö³àëüíîñò³

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ² ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÀ

ñò.41

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; îðãàí³çàòîðè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò; ³íæåíåðè, ñïåö³àë³ñòè, ðîá³òíèêè áóä³âåëüíèõ ñïåö³àëüíîñòåé; àðõ³òåêòîðè; äèçàéíåðè; êîíñòðóêòîðè

ÌÅÁËÅÂÅ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.42

ñêëàäàëüíèêè-óñòàíîâíèêè êîðïóñíèõ ìåáë³â; ñòîëÿðè-âåðñòàòíèêè; ìàëÿðè-îáðîáíèêè (ïî äåðåâó); ìàéñòðè ç ïåðåòÿæêè ìåáë³â; ð³çüáÿðè ïî äåðåâó; âåðñòàòíèêè (ïî äåðåâó); ïèëîðàìíèêè

ËÅÃÊÀ ÏÐÎÌÈÑËβÑÒÜ

ñò.42

âèøèâàëüíèö³; â’ÿçàëüíèö³; êîíñòðóêòîðè îäÿãó; êðàâö³; ìàéñòðè ç ïîøèòòÿ îäÿãó; ìîäåëüºðè; ðîçêð³éíèêè; øâà÷êè; çøèâàëüíèêè

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

ñò.42

ðîáîòà áåç ñïåö³àëüíî¿ ï³äãîòîâêè; àãåíòè, âàíòàæíèêè, ïðèáèðàëüíèö³, âàõòåðè, äèñïåò÷åðè íà òåëåôîí³, ðîçêëåþâà÷³ îãîëîøåíü, ãàðäåðîáíèêè, ñòîðîæ³, ³í.; íàäîìíà ðîáîòà

ÊÓÐ’ªÐÈ ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÑÒÓÄÅÍҲ ÐÎÁÎÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

ñò.46 ñò.46 ñò.46

ïîñëóãè àãåíòñòâ ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ; â³çîâà ï³äòðèìêà; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü åì³ãðàö³¿; þðèäè÷í³ êîíñóëüòàö³¿

ÌÎÄÅËÜÍÈÉ, ØÎÓ-Á²ÇÍÅÑ

ñò.47

ìîäåë³; òàíö³âíèö³; ôîòîìîäåë³

ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.48

îðåíäà æèòëà, òðàíñïîðòí³ òà ìåäïîñëóãè,ìàñàæ, îðãàí³çàö³ÿ ñâÿò, ðåìîíòè, áðîíåäâåð³

• ÂÀÊÀÍѲ¯ ÍÎÌÅÐÀ ÇÀ ÀËÔÀ²ÒÎÌ • ÐÅÏÅÐÒÓÀРʲÍÎÒÅÀÒв ÍÀ ÂÅÐÅÑÅÍÜ

ñòîð. 6-7 ñòîð. 51

Передпл.iнде с40366

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹45 • 11 ëèñòîïàäà 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


4

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÀËÔÀ²ÒÍÈÉ ÏÎÊÀÆ×ÈÊ ÂÀÊÀÍÑ²É ÍÎÌÅÐÓ стор.

стор.

стор.

стор.

А

ДИРЕКТОР ............................ 11

КОМІРНИК ......... 8,9,10,23,25,26

АВТОЕЛЕКТРИК ....... 30,31,32,33

ДИСПЕТЧЕР ....... 10,14,15,30,33

КОНДИТЕР ....................... 26,28

........................................ 39,41

АВТОМЕХАНІК .................. 29,34

ДОГЛЯДАЛЬНИЦЯ ................. 18

КОНСТРУКТОР ................. 16,39

МАНГАЛЬНИК ........................ 27

АВТОМИЙНИК ............... 6,29,32

ДОМОГОСПОДАРКА .............. 18

КОНСУЛЬТАНТ ................... 6,10

МАРКУВАЛЬНИК ...................... 7

................................... 14,22,44

МАСАЖИСТКА ....................... 42

............................... 33,42,43,44

Е

МАЛЯР .................................... 8

АВТОСЛЮСАР ......... 29,30,31,33

ЕКСПЕДИТОР ............ 8,10,33,34

КОНТРОЛЕР ............................ 8

............................................. 47

АГРЕГАТНИК ......................... 30

ЕКСПЕРТ .......................... 25,26

............................................. 22

МАШИНІСТ ............................ 32

АДМІНІСТРАТОР ................... 6,8

ЕЛЕКТРИК .......................... 8,28

КОНТРОЛЕР-КАСИР ......... 22,23

........................................ 33,34

............................... 11,14,15,16

.................................... 39,40,41

КОШТОРИСНИК ............... 40,41

МЕДСЕСТРА .......................... 18

.......................... 17,26,27,29,32

ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК ........ 39

КУР’ЄР ............................ 8,9,10

............................................. 19

АНАЛІТИК .............................. 13

ЕЛЕКТРОЗВАРНИК ................ 10

............................... 23,34,44,46

МЕНЕДЖЕР .......................... 7,8

АСИСТЕНТКЕРІВНИКА ..... 15,43

.................................... 39,40,41

КУХАР ................................ 8,21

............................................. 14

АУДИТОР ......................... 13,21

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК .......... 10

........................................ 23,25

МЕНЕДЖЕРЗПЕРСОНАЛУ ...... 7

........................................ 40,41

............................... 26,27,28,29

..................................... 8,14,16

БАРМЕН ............... 6,21,26,27,29

ЕЛЕКТРОМОНТЕР ............... 8,39

КУХОННИЙПРАЦІВНИК ......... 25

МЕНЕДЖЕРЗПРОДАЖУ ......... 6

БЕТОНЯР ........................... 8,41

З

............................................. 27

..................................... 7,14,16

Б БУХГАЛТЕР ........ 11,16,17,22,29

ЗАВГОСП .............................. 44

БІЛЕТЕР ........................ 6,42,45

ЗАВІДУЮЧИЙ

В

ГОСПОДАРСТВОМ ................ 25

В’ЯЗАЛЬНИЦЯ ....................... 16 ВАНТАЖНИК .................. 7,8,9,10 ............................... 21,23,24,25 .......................... 26,39,43,44,45 ВИКЛАДАЧ ............................ 19 ВИХОВАТЕЛЬ ........................ 19 ВОДІЙ ......................... 7,8,10,15 .......................... 20,21,30,31,32 .................................... 33,34,39 ВЧИТЕЛЬ ............................... 19 ВЧИТЕЛЬЗФІЗВИХОВАННЯ . 20 ВЧИТЕЛЬПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ .................................. 19

Г

КІНОМЕХАНІК ........................ 13 ............................................. 42

Л

........................................ 22,23 МЕНЕДЖЕРПОРОБОТІЗ КЛІЄНТАМИ ........................... 11

............................................. 27

ЛІКАР-АКУШЕР ...................... 18

........................................ 14,23

ЗАГОТІВЕЛЬНИК ................... 44

ЛІКАР-ГАСТРОЕНТЕРОЛОГ .... 18

МЕХАНІЗАТОР .................. 30,33

ЗАКРІЙНИК ........................ 9,42

ЛІКАР-ГЕМАТОЛОГ ................ 18

МЕХАНІК ................. 16,32,33,40

ЗАМІРНИК .................... 10,39,41

ЛІКАР-ЕНДОКРИНОЛОГ ......... 18

МИЙНИК ................. 29,33,44,46

ЗАСТУПНИК ................. 11,22,23

ЛІКАР-ЛАБОРАНТ .................. 18

МИЙНИКПОСУДУ ............ 28,44

ЗВАРНИК ......................... 26,30

ЛІКАР-ОТОЛАРИНГОЛОГ ....... 18

МОНОЛІТНИК ........................ 41

.................................... 31,39,40

ЛІКАР-ОФТАЛЬМОЛОГ .......... 18

МОНТАЖНИК .......................... 8

К КАРНИК ............................ 33,34 КАСИР ............................. 6,8,16 ..................... 21,22,23,24,25,33 КАСИРТОРГОВЕЛЬНОГО ЗАЛУ ................................ 21,33 КЕРІВНИК ......................... 10,11

ЛІКАР-ПЕДІАТР ...................... 18

.................................... 10,39,41

ЛІКАР-ПСИХІАТР .................... 19

МУЗ.ПРАЦІВНИК .................. 19

ЛІКАР-РЕНТГЕНОЛОГ ............ 18

МУЗИЧНИЙКЕРІВНИК ........... 19

ЛІКАР-СТОМАТОЛОГ ............. 18

МУЛЯР .................................. 41

ЛІКАР-ТЕРАПЕВТ ................... 18

Н

ЛІКАР-УРОЛОГ ...................... 18

НАЧАЛЬНИКЗМІНИ .......... 11,33

М

НЯНЯ .................................... 18

О

.......................... 16,21,25,39,40

МАЙСТЕР .............................. 26

ГУВЕРНАНТКА ....................... 18

КЕРІВНИКВІДДІЛУ ....... 11,32,33

............................................. 33

Д

КЕРІВНИКМАГАЗИНУ ............ 11

МАЙСТЕРМАНІКЮРУ ............ 17

............................................. 23

ДВІРНИК ...................... 6,7,8,23

............................................. 22

МАЙСТЕРПЕДИКЮРУ ........... 17

ОБРОБЛЮВАЧ ........ 21,23,27,44

................................... 25,42,44

КОВАЛЬ ................................ 39

МАЙСТЕРЦЕХУ ..................... 39

ОПЕРАТОР ....................... 20,21

ДЕЗІНФЕКТОР ....................... 18

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК ........... 25

МАКЕТНИК ......................... 7,40

ОПЕРАТОРCALL-ЦЕНТРА ... 6,15

ÐÀÁÎÒÀ

ОБВАЛЮВАЛЬНИКМ’ЯСА ..... 21

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹45 • 11 ëèñòîïàäà 2013 ð.


5

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÀËÔÀ²ÒÍÈÉ ÏÎÊÀÆ×ÈÊ ÂÀÊÀÍÑ²É ÍÎÌÅÐÓ стор.

стор.

стор.

стор.

ОПЕРАТОРАЗС ..................... 33

ПОМІЧНИКПРОДАВЦЯ .......... 22

РОБІТНИК .......................... 9,16

ТРЕЙДЕР ............................... 16

ОПЕРАТОРПК .................. 14,15

............................................. 44

.......................... 17,28,29,32,41

ТІСТОМІС .............................. 28

ОПЕРАТОРМИЙКИ ................ 33

ПОСЛУГИ ........................... 9,17

................................... 42,44,45

ОФІС-МЕНЕДЖЕР .............. 8,10

.................................... 18,48,49

РОБІТНИКЗБЛАГОУСТРОЮ . 45

У

............................................. 29

.................................... 14,15,44

ПРАЦІВНИККУХНІ .............. 9,27

РОЗДАВАЛЬНИК ................... 44

УСТАНОВНИК ..................... 8,40

ОФІЦІАНТ ......................... 21,26

........................................ 28,44

РОЗДІЛЮВАЛЬНИКРИБИ ...... 24

УЧЕНЬ ..................................... 6

.................................... 27,28,29

ПРИБИРАЛЬНИК .............. 11,23

............................................. 45

........................................ 16,43

ОХОРОНЕЦЬ ........................ 6,9

........................................ 28,39

РОЗКЛЕЮВАЛЬНИК ............... 45

................................... 20,21,22

........................................ 45,46

РІЗАЛЬНИК ................... 16,39,40

ОХОРОННИК ................... 8,9,10

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ ........... 6,8,10

РІЗНОРОБ ............................ 8,9

............................... 20,21,23,24

.................................... 21,26,33

..................... 10,16,25,26,34,39

................................... 25,41,42

............................... 42,44,45,46

............................................. 45

П

ПРИЙМАЛЬНИК .................. 8,22

Ф ФАСАДНИК ...................... 10,41 ФАСУВАЛЬНИК .................. 8,10 ........................................ 25,42 ........................................ 44,46

С

ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ ......... 19 ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК ................ 11

ПАКУВАЛЬНИК ................. 10,23

........................................ 23,44

САНТЕХНІК ............................ 41

.................................... 26,43,46

ПРОДАВЕЦЬ .................... 7,8,10

СЕКРЕТАР ................... 6,8,15,16

.................................... 30,39,40

ПЕКАР ................................... 21

............................... 21,22,23,24

СКЛАДАЛЬНИК ................. 10,42

ФІНАНСИСТ ........................... 11

................................... 23,24,28

.................................... 25,29,45

СЛЮСАР ............................... 10

............................................. 16

ПЕРСОНАЛ ......................... 9,44

ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ .... 8

........................................ 39,40

ФІТНЕС-ІНСТРУКТОР .......... 8,46

ПЕРУКАР .......................... 17,18

.......................................... 9,10

СЛЮСАР-САНТЕХНІК .......... 8,40

................................... 22,24,25

Х

ПЕЧАТНИК ........................ 16,39

СЛЮСАР-СКЛАДАЛЬНИК .... 6,40

ПРОМОУТЕР ..................... 6,8,9

ХОДОВИК ........................ 32,34

ПЛИТОЧНИК ....................... 8,41

СОРТУВАЛЬНИК ............... 40,45

Ш

ПОЖЕЖНИЙ ....................... 7,11 ПОКОЇВКА ........................ 11,18 ПОКРІВЕЛЬНИК .................. 8,41

.................................... 10,11,45 ПРОРАБ ................................ 41 ПСИХОЛОГ ....................... 19,20

СПЕЦІАЛІСТ ...................... 13,16 ............................... 29,33,34,40 СПІВРОБІТНИК ........................ 9

ШВАЧКА ........................ 9,10,42 ШИНОМОНТАЖНИК .............. 30 ........................................ 34,46

ПОЛІРУВАЛЬНИК .............. 39,40

Р

ПОМІЧНИК ........................ 7,8,9

РАДІОМОНТАЖНИК ................. 6

СТАРШАМЕДСЕСТРА ............ 19

.......................... 14,15,16,21,23

.................................... 16,39,41

СТОЛЯР ................................ 40

.................................... 33,39,44

РЕНТГЕН-ЛАБОРАНТ ............. 19

............................................. 41

ПОМІЧНИКВИХОВАТЕЛЯ ...... 19

РОБОТА ........................ 6,11,14

СТОЛЯР-ВЕРСТАТНИК ........... 39

............................................. 20

............................... 15,34,44,45

............................................. 40

ПОМІЧНИККЕРІВНИКА ............ 9

РОБОТАДЛЯВСІХ ............... 7,8

СТОРОЖ ............................... 45

ПОМІЧНИККОМІРНИКА ........... 8

................................. 9,14,15,22

СУШИСТ ............................... 29

............................................. 26

........................................ 23,45

Т

ПОМІЧНИККОНДИТЕРА ........ 29

РОБОТАДЛЯДІВЧАТ ........... 6,9

ТЕХНОЛОГ ............................ 29

............................................. 13

ПОМІЧНИККОСМЕТОЛОГА ... 17

.................................... 14,17,43

ТОКАР .............................. 11,40

ІНСТРУКТОР .......................... 20

.................................... 16,47,48

І ІНЖЕНЕР ................................. 6 ............................... 11,16,39,40 ІНЖЕНЕРЗОХОРОНИПРАЦІ . 16 ............................................. 30 ІНЖЕНЕР-ЕНЕРГЕТИК ............ 16 ІНЖЕНЕР-ПРОЕКТУВАЛЬНИК . 16 ............................................. 41 ІНСПЕКТОР ........................... 11

............................................. 18

............................... 44,45,47,48

ТОКАР-РОЗТОЧУВАЛЬНИК .... 40

ІНСТРУКТОРЗПЛАВАННЯ ..... 20

ПОМІЧНИККУХАРЯ ............... 29

РОБОТАДЛЯСТУДЕНТІВ ........ 8

ТОРГОВИЙПРЕДСТАВНИК ...... 8

ІНСТРУКТОРЗФІЗКУЛЬТУРИ 20

ПОМІЧНИКМАШИНІСТА ........ 34

........................................ 10,45

........................................ 10,14

ІНТЕРВ’ЮЄР ....................... 6,46

ПОМІЧНИКМЕНЕДЖЕРА ....... 14

............................................. 46

............................... 21,23,25,34

ІНШЕ ....................................... 9

............................................. 44

РОБОТАЗАКОРДОНОМ ........ 46

ТРАКТОРИСТ ...................... 6,34

............................... 18,19,20,44

99994105

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹45 • 11 ëèñòîïàäà 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


6

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

11011101

21673101

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ Â ÎÔÈÑÅ Хватитжитьиллюзиямии мечтами!Возьмнаработ честно$о,порядочно$ои аде'ватномысляще$очелове'а. Официальноетрдостройство. Тåë.: (067)467-15-89 ВиталийАнатольевич 21619101

21652102

21617101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 1 УЧЕНИК СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА Òåë.: (098)906-05-25. Тел. 2330291 11020102

ìîæíî áåç ÎÐ (ñòóäåíòû). ÃÐ: ñ 9.00 äî 15.00 è ñ 15.00 äî 21.00, ïí.- ñá., áåñïëàòíîå îáó÷åíèå, îô. òðóäîóñòðîéñòâî, ç\ï 4500 ãðí. + áîíóñû. Òåë.: (097)578-06-67, Þëèÿ, Тел. (044)2279339

СРОЧНОТРЕБУЮТСЯ:

ÄÅÂÓØÊÈ снавы амироботыс осмети ой. Предпочтение осметолоам ивизажистам. Òåë.: äëÿ çàïèñè: 228-11-64 , (067)745-72-94

216321020101

АВТОМИЙНИКИ Ä³â÷àòà òà õëîïö³. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Ç\ï 1700 ãðí\òèæäåíü. Æèòëî áåçêîøòîâíî. Ãðàô³êè ðîáîòè ð³çí³ (ïîäîáîâî, äåíí³, ùîòèæíåâî). Ç\ï ùîòèæíåâî, í³÷í³ -âðàíö³. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà,68, îô.1. Òåë.: (068)364-61-68, 360-01-38. Тел. (093)2108256

Ïîí.-ïÿò. ñ 10.00 äî 14.00 21468101

Напостоянн ювысоооплачиваем юработ прилашаются:

ÀÂÒÎÌÎÉÙÈÊÈ-ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ

217681040000

ВозможнобезОР.Возрастот20лет. РайонТроещина. З\п:става+%+премия. Тåë.: (093)420-97-24,

АДМИНИСТРАТОР Ðàáîòà â îôèñå. ÎÐ íå îáÿçàòåëüíî. Ðàáîòà ñ äîêóìåíòàìè è ïåðñîíàëîì. ÃÐ: ïÿòèäíåâêà ñ 9.00 äî 17.00. Ç\ï 4500 ãðí. Тел. (050)7579609, (096)5326976

(050)744-57-49, (096)457-31-93 Звонить с 10.00 до 18.00 21638101

ÐÀÁÎÒÀ

216301010102

19 ОПЕРАТОРЫ CALLCENTRE

217151010101

11045101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹45 • 11 ëèñòîïàäà 2013 ð.


7

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10475101

ВОДИТЕЛИ

МАКЕТЧИК

/Êîìïàíèÿ ÀÐÌ Óêðàèíà / êàòåãîðèé "Â", "Ñ", "Å" äëÿ ïåðåâîçêè çåðíîâûõ êóëüòóð. Ïàâåë Íèêîëàåâè÷ - òåë. (095)271-81-36, Íàòàëèÿ Íèêîëàåâíà Тел. (095)2718135

(íàðóæíàÿ ðåêëàìà). Òåë.: (044)469-14-19, Тел. (050)4691419

110131010101

ВОДИТЕЛИ /Ãðóïïà êîìïàíèé "Ýêîíîì-àâòî" / ñî ñâîèìè àâòîìîáèëÿìè. Çíàíèå ãîðîäà è ÎÐ îáÿçàòåëåí. Òåë.: (044)454-14-82. Тел. (044)4541485

215701020101

ВОДИТЕЛИ ñî ñâîèì àâòî â òàêñè. Ðåáÿòà, ïîìîãèòå âûïîëíèòü çàêàçû äèñïåò÷åðñêîé. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî çàêàçîâ! Ðàáîòà áåç îáÿçàëîâîê. Òåë.: 568-05-60. Тел. (063)5680560

216531010101

ГРУЗЧИКИ /Êðóïíàÿ òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / íà ñêëàä (äâóõñìåííûé ãðàôèê). Ìåñòî ðàáîòû: óë. Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ,28-À. Ð-í Ñåâàñòîïîëüñêîé ïëîùàäè. E-mail: Kingsmak.kiev@mail.ru. Òåë.: (093)965-56-25, Тел. (044)2420352

109001060101

ДВІРНИК /Êîìóíàë. ϳä-âî "Ïå÷åðñüêà Áðàìà"/ Тел. 4982834

110421010102

МАРКИРОВЩИК /Íà ñêëàä / Ìóæ.\æåí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Íå àãåíòñòâî. Ç\ï 3500 ãðí\ìåñ. Îïëàòà ñâîåâðåìåííî. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 216861080000

МЕНЕДЖЕР /Íåìåöêî-Óêðàèíñêîå ÑÏ / ç/ï: îò 5000 ãðí. + % + ïðåìèÿ. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, îïûò ðàáîòû íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäïî÷òåíèå áûâøèì âîåííîñëóæàùèì. Îáó÷àåì. Îáó÷åíèå îïëà÷èâàåì. Ðåçþìå ïî e-mail: info@feidal.com.ua èëè ïî ôàêñó. Тел. 4960161

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ Äîõîä âûñîêèé. Тел. (066)3401114 216331010101

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ Èãîðü Ìèõàéëîâè÷, Тел. (050)5471312 109861020101

ЛЮДИ

НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК

äëÿ îðãàíèçàöèè íåçàâèñèìîãî áèçíåñà. Ïîëíàÿ è ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Íåñêîëüêî âèäîâ äîõîäà. Òåë.: (063)253-28-41, Ñâåòëàíà. Тел. (097)1548968

àêòèâíî ðàçâèâàþùåìóñÿ áèçíåñìåíó. Íàó÷ó ðàáîòàòü è çàðàáàòûâàòü 8600-16500 ãðí. Òåë.: (050)388-83-02. Тел. (093)4525155

110431010101

21765101

109691020101

216601010000

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹45 • 11 ëèñòîïàäà 2013 ð.

217701010000

21755101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


8

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

11043101

В оммерчес юстр тр срочнонабираем:

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ работаофисно$охара'тера, разныевидызайнятости. Собеседованиеобязательно.

Тåë.: (044)361-79-21,

(044)227-36-40, (096)994-00-27, (093)963-68-91 21643101

21572101

ФИТНЕС-КЛУБ прилашаетженщин от22летнаработ

ÔÈÒÍÅÑ-ÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐÎÌ ОРнеобязателен.Перспетива ростаиорпоративное обчение.З\пот2000рн. Òåë. (067)751-96-43, Людмила 21685101

11069104

11070102

21771101

21661101

ÐÀÁÎÒÀ

21667101

21648101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹45 • 11 ëèñòîïàäà 2013 ð.


9

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21499101

21623102

ОБМЕНЯЕМ ВАШУ СТАРУЮ МЕБЕЛЬ НА НОВУЮ С ДОПЛАТОЙ

ПОРТНЫЕ

öåíû ïðîèçâîäèòåëÿ, ïðîäàæà á\ó ìåáåëè. Îáìåí-ìåáåëè.com.ua Тел. (093)4514408

/Ôèðìà / Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. 2 ìèí. îò ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ". Òåë.: 501-02-91. Тел. (050)6761380

ОХОРОННИКИ

ПРАЦІВНИКИ КУХНІ ТА ТЕПЛИЦЬ

110341010101

216891010101

/Îõîðîííà ô³ðìà ÒΠ"Ãàðàíò-Áåçïåêà ³ Ê" / ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Äîáà ÷åðåç äâ³; Äîáà ÷åðåç òðè; Çàðïëàòà 200-250 ãðí.\äîáà. Òåë.: (044)417-71-66, Тел. (068)1979584

109921010101

Ãðàô³êè ðîáîòè ð³çí³. Ìîæëèâèé âàõòîâèé ìåòîä ðîáîòè. Æèòëî áåçêîøòîâíî. Ç\ï 2 ðàçè â ì³ñÿöü. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà,68,îô.1. Òåë.: (099)546-68-93, 360-01-38. Тел. (068)3646168

21732101

21746102

217681020000

ОХОРОНЦІ /Îõîðîííà ô³ðìà / Çð³ñò â³ä 175 ñì. Ç\ï äîáîâà äî 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï äåííà â³ä 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï áåç çàòðèìêè. Òåëåôîíóâàòè ö³ëîäîáîâî. Òåë.: 501-61-13, 572-90-38. Тел. 5319541

110201020101

ПЕРСОНАЛ äëÿ ðàáîòû â îôèñå â öåíòðå ãîðîäà â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì êîìïàíèè. Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàéòåñü ïî Тел. (067)5063066 217271070000

ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА /Êðóïíàÿ ìåæðåãèîíàëüíàÿ êîìïàíèÿ / Îáó÷åíèå. Ç\ï åæåíåäåëüíî. Àâòîìîáèëü ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. 3835838

217491010101

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ Ãèáêèé ãðàôèê. Òåë.: (067)416-37-97, Тел. (066)6939996

215771010101

ПОМОЩНИК(ЦА) В ОФИС íóæåí æåíùèíå-ðóêîâîäèòåëþ. Êàðüåðíûé ðîñò, âûñîêèé äîõîä. Òåë.: (097)493-75-50, Íàòàëèÿ Ìèõàéëîâíà. Тел. (093)3926121 215971010000

ПОМОЩНИК(ЦА) РУКОВОДИТЕЛЮ Ñðî÷íî. Íîâûé îôèñ. Âûñîêèé äîõîä. Óäîáíûé ãðàôèê. Ìîæíî áåç ÎÐ, æåë. îò 22 ëåò. Тел. (098)4143674

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ â îòäåë áûòîâîé òåõíèêè ÒÖ "Ôîççè" (ã.Êèåâ, Ñòîëè÷íîå øîññå) è ÒÖ "Ôîççè" (ñ. Ïðîëèñêè, Áîðèñïîëüñêèé ð-í). Òðåáîâàíèÿ: 1. Ïðîæèâàíèå â ïðèåìëåìîé áëèçîñòè ê ÒÖ. 2. Ïðåçåíòàáåëüíàÿ âíåøíîñòü. 3. Õîðîøî ïîñòàâëåííàÿ ðå÷ü. 4. Êîììóíèêàáåëüíîñòü. 5. Óìåíèå ïðîäàâàòü. 6. Îáó÷àåìîñòü. Àëåêñåé, (050)334-17-39, Þðèé, Тел. (050)3358128

110491010101

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ â îòäåë êîæãàëàíòåðåè ÒÖ "Äðèì Òàóí" Ã\ð: ñ 10.00 äî 22.00, 3\3 äíÿ. Ç\ï: ñòàâêà + % (ñòàâêà îò 2500 ãðí.). Òåë.: (093)347-89-87. Тел. (067)2993763

21470102

216961020101

ПРОМОУТЕРЫ ìîëîäûå è àêòèâíûå îò 18 ëåò. Ðàçäà÷à âèçèòîê â öåíòðå Êèåâà. Ãðàôèê ðàáîòû - èíäèâèäóàëüíûé. Ç\ï 6000 ãðí\ìåñÿö + %. Âûïëàòû åæåíåäåëüíûå. Êîëè÷åñòâî ìåñò îãðàíè÷åíî. Тел. (098)6442595

217711010101

ПІДСОБНІ РОБІТНИКИ /Ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ "AVALON" / â³ä 18 ðîê³â, åíåðã³éí³ñòü, îõàéí³ñòü, â³äñóòí³ñòü øê³äëèâèõ çâè÷îê òà êðèì³íàëüíîãî ìèíóëîãî. Çàïîâíåííÿ àíêåò êàíäèäàòàìè íà ïîñàäó ïðîâîäèòüñÿ ùîäåííî äî 18.00 çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë.Ëåîíòîâè÷à,3. Ñï³âáåñ³äè ïðèçíà÷àþòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíî çà äçâ³íêîì ìåíåäæåðà ÐÊ "ÀÂÀËÎÍ".

216441010000

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹45 • 11 ëèñòîïàäà 2013 ð.

110811010103

21678101

21708101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


10

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21686102

21687102

21736102

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

ФАСАДЧИКИ

Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Âûñîêèé äîõîä. Тел. (098)8417448

äëÿ óòåïëåíèÿ ñòåí Ç/ï îò âûðàáîòêè. Тел. (097)6621166

РОБОТА ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ФАСОВЩИК ЧАЯ

³ íå ò³ëüêè. ªâðîïðèáèðàííÿ ê³íîòåàòð³â òà ô³òíåñ-êëóá³â. ͳ÷í³ çì³íè. Ç\ï 130-150 ãðí\çì³íà. Òåë.: (097)087-76-32, (066) 006-65-92. Тел. (044)5023969

Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï 2000 ãðí.\ìåñÿö (íà ðóêè). Îïûò è îáðàçîâàíèå íå èìååò çíà÷åíèÿ. Òðåáîâàíèÿ: àêêóðàòíîñòü, âíèìàòåëüíîñòü, òðóäîëþáèå, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Íàëè÷èå ñàí. êíèæêè. Ïðåäïî÷òåíèå ÷åëîâåêó èìåþùåìó ãðóïïó èíâàëèäíîñòè. ÃÐ: 8.00 - 17.00, ñóá., âîñêð. - âûõîäíûå. Ìåñòî ðàáîòû: ã.Êèåâ, óë.Ïàíîðàìíàÿ,1. Îêñàíà, Тел. (050)3388412

216581010101

21570102

110261010101

СБОРЩИКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ /Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / ñ ÎÐ. Òåë.: 332-80-24, Тел. 3328022

/Ìåáëåâå âèðîáíèöòâî / êâàë³ô³êîâàíèé, ç ÄÐ. Ç\ï 4000-8000 ãðí. Òåë.: 400-91-71, Тел. (067)4455605

215501010101

СЛЕСАРЬ Òåë.: (044)469-14-19, Тел. (050)4691419

217141010101

215741010101

СКЛАДАЛЬНИК МЕБЛІВ 21734102

215761010101

ФАСУВАННЯ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ Ç\ï â³ä 1800 ãðí çà 2 òèæí³. ÃÐ ð³çí³. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà,68, îô.1. Òåë.: (068)364-61-68, 360-01-38. Тел. (093)2108256 217681010000

110421010105

ШВЕИ

УБОРЩИКИ(ЦЫ) â ìåòðî äëÿ óáîðêè ñòàíöèé ìåòðîïîëèòåíà. Ðàçëè÷íûå ÃÐ. Ïð-òèå ãàðàíòèðóåò òðóäîóñòðîéñòâî â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Óêðàèíû. Òåë.: 500-03-00. Àííà, Тел. (067)5020322

109351020101

ФАСАДЧИКИ Ç/ï îò âûðàáîòêè, 6000-15000 ãðí. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Àâàíñèðîâàíèå. Ïîìîùü ñ æèëüåì. Òåë.: (098)241-13-45, Тел. (044)3618781

110101030101

/Øâåéíîå Ïð-òèå / Ç\ï + ñîöïàêåò. Óë. Âîëûíñêàÿ, 60 (òåððèòîðèÿ "ÂÈÏÎË"). Тел. 2469993

110251020104

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК Òåë.: (044)469-14-19, Тел. (050)4691419

110421010104

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК Òåë.: (044)469-14-19, Тел. (050)4691419

110421010101

21681102

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹45 • 11 ëèñòîïàäà 2013 ð.


11

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ЗАСТУПНИК З ЗАГАЛЬНИХ ПИТАНЬ /Ñâÿòîøèí. äèòÿ÷èé áóäèíîê-³íòåðíàò/ Тел. 4509257

000000020198

ЗАСТУПНИК ЗАВІДУЮЧОГО ВІДДІЛОМ /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)5475615

109851020112

ЗАСТУПНИК КЕРУЮЧОГО МАГАЗИНОМ 10975101

Вчайномпаніюпотрібні

ÏÐÎÌÎÓÒÅÐÈ Від18роів,з\п:мінімм-130-140%рн, масимм-відпродажівза6%один роботи.ГР:з9.00до15.00 абоз15.00до21.00 Òåë. 574-02-52 (з10.00до12.00бдні) (067)230-90-48 (з10.00до18.00бдні) Передзвонююнадзвіни 11067101

7 "Çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ, ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì, äðóæíà êîìàíäà, äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ íàéáëèæ÷îãî ìàãàçèíó "ÀÒÁ" àáî çà òåë.: Êè¿â, ñ.Áîðùàã³âêà: (095 Тел. (044)4220750

110391010102

ИНСПЕКТОР ОХРАНЫ Ãðàôèê ðàáîòû ñóòêè-òðîå. Ç\ï 1200 ãðí. Ðàáîòà â ð-íå ìåòðî "Ëåñíàÿ". Тел. (050)3534606 217611060000

КЕРУЮЧИЙ МАГАЗИНОМ

ТРЕБУЕТСЯ:

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ Хорошие словияработы.Высоий доход.

Тел.:(098)841-74-48 21658101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АДМИНИСТРАТОР Ç\ï îò 6000 ãðí. ÎÐ îáÿçàòåëåí. Ïîìîùü ñ æèëüåì. Ð-íû ðàáîòû: óë. Æìåðèíñêàÿ, 5; óë. Æìåðèíñêàÿ, 26; óë. Òóïîëåâà, 1-Á; Áåëãîðîäêà. Àíäðåé, Тел. (098)3732777

216771010102

ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСПЕКТОР ПРАЦІ /Äåðæàâíà ³íñïåêö³ÿ ç ïèòàíü ïðàö³ / â³ää³ëó ç ïèòàíü äîäåðæàííÿ çàêîíîäàâñòâà çàñòðàõîâàíèõ îñ³á, ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â, ç ïèòàíü äèòÿ÷î¿ ïðàö³ òà ³íøèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â. Âèìîãè: ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæ. ìîâîþ, âèùà þðèäè÷íà àáî åêîíîì³÷íà îñâ³òà, ñòàæ ðîáîòè íà äåðæ. ñëóæá³ - íå ìåíøå ÿê îäèí ð³ê. Àäðåñà: 01004, ì.Êè¿â, âóë. Êðóòèé óçâ³ç,5, îô.2. Тел. (044)2351532

217661010101

ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА /Êîìïàíèÿ / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535 217051020101

7 "Çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ, ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì, äðóæíà êîìàíäà, äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ íàéáëèæ÷îãî ìàãàçèíó "ÀÒÁ" àáî çà òåë.: Êè¿â, ñ.Áîðùàã³âêà: (095 Тел. (044)4220750

10970101

110391010101

НАЧАЛЬНИК ЗМІНИ /̳æíàðîäíà íàôòîãàçîâà êîìïàí³ÿ / (ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë., ì. Êðàñíîïåðåêîïñüê). ×îëîâ³ê³â òà æ³íîê â³ä 18 ðîê³â íà ïîñàäè.Êîíòàêòè: ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë. (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66, (044)542-17-71; ì. ѳìôåðîïîëü (050)967-40-80, (050)944-10-27, (050)356-32-14, (050)293-96-76, (066)734-99-14; ì. ßëòà (050)967-40-80. Тел. (066)2578900

110631020104

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ /ÏÏ "Àâòîìàã³ñòðàëü" / ìàøèíîìåõàíèçìà. Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷, Тел. (050)3432578

109941020202

НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА /Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå Ïð-òèå / Òåë.: (067)327-28-84, Тел. (050)4420471

215521010102

21705102

ПОЖЕЖНИКИ /Ïîæåæíî-ðÿòóâàëüíà ñëóæáà / ×îëîâ³êè â³êîì äî 30 ðîê³â. Çðó÷íèé ãðàô³ê ðîáîòè - äîáà ÷åðåç òðè. Àäðåñà: ì.Êè¿â, âóë.Â.Ëèïê³âñüêîãî (Óðèöüêîãî),33. Çâåðòàòèñÿ çà òåë.: 248-23-71, Тел. 2482302

217551010101

НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ /Ñåòü ñóïåðìàðêåòîâ / Ç\ï è ãðàôèê ðàáîòû çàâèñÿò îò äîëæíîñòè, ìèíèìàëüíàÿ - 2200 ãðí. Òåë.: (050)448-72-16, Тел. (050)4487203

110211010104

НАЧАЛЬНИК ШТАБА ГО /Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ïîëîãîâèé áóäèíîê N1/ Тел. 2856819

000000020013

СПОКОЙНЫЙ, ОБУЧАЕМЫЙ ЧЕЛОВЕК ïðåäïî÷òåíèå ëþäÿì ïîñòàðøå. Êîîðäèíàöèÿ ðàáîòû ñîòðóäíèêîâ, äîêóìåíòîîáîðîò. Çàðàáîòîê âûñîêèé è ñòàáèëüíûé. Òåë.: (093)821-39-76. Тел. (067)9028752

217251010101

99991042

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹45 • 11 ëèñòîïàäà 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


12

ÒÎÏ-ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

21750101

21754101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹45 • 11 ëèñòîïàäà 2013 ð.


13

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ГОЛОВНИЙ, ПРОВІДНИЙ СПЕЦІАЛІСТ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АНАЛИТИК /Êîíñóëüòàöèîííûé öåíòð / Äîñòîéíàÿ îïëàòà òðóäà è ñîöèàëüíûé ïàêåò ãàðàíòèðóþòñÿ. Âîçìîæíî îáó÷åíèå. Тел. (067)5063066 217271040000

АУДИТОРЫ /Ñåòü ñóïåðìàðêåòîâ / Ç\ï è ãðàôèê ðàáîòû çàâèñÿò îò äîëæíîñòè, ìèíèìàëüíàÿ - 2200 ãðí. Òåë.: (050)448-72-16, Тел. (050)4487203

110211010102

ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСПЕКТОР ПРАЦІ /Äåðæàâíà ³íñïåêö³ÿ ç ïèòàíü ïðàö³ / â³ää³ëó ç ïèòàíü äîäåðæàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, çàéíÿò³ñòü òà ³íøèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â. Âèìîãè: ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæ. ìîâîþ, âèùà þðèäè÷íà àáî åêîíîì³÷íà îñâ³òà, ñòàæ ðîáîòè íà äåðæ. ñëóæá³ - íå ìåíøå ÿê îäèí ð³ê. Àäðåñà:01004, ì.Êè¿â, âóë. Êðóòèé óçâ³ç,5, îô.2. Тел. (044)2351532

217661010102

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ /Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè / â³ää³ëó îáë³êó íàäõîäæåííÿ ïëàòåæ³â 1 ïîñàäà òà 1 ïîñàäà íà ïåð³îä íàâ÷àííÿ â ÍÀÄÓ îñíîâíîãî ïðàö³âíèêà; Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, ïîâíà âèùà îñâ³òà (åêîíîì³÷íà, þðèäè÷íà). Ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì: íà äåðæàâí³é ñëóæá³ - íå ìåíøå, ÿê 1 ð³ê àáî ó âèðîáíè÷³é ñôåð³ - íå ìåíøå, ÿê òðè ðîêè. Тел. 4280737

110831010101

/Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè / (íà ïåð³îä ñîö³àëüíî¿ â³äïóñòêè îñíîâíèõ ïðàö³âíèê³â) â³ää³ëó îáë³êó íàäõîäæåííÿ ïëàòåæ³â - 2 ïîñàäè; Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, ïîâíà âèùà îñâ³òà (åêîíîì³÷íà, þðèäè÷íà). Ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì: íà äåðæàâí³é ñëóæá³ íå ìåíøå, ÿê 1 ð³ê àáî ó âèðîáíè÷³é ñôåð³ - íå ìåíøå, ÿê òðè ðîêè. Тел. 4280737

110831010103

ГОЛОВНИЙ, ПРОВІДНИЙ СПЕЦІАЛІСТ /Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè / (íà ïåð³îä ñîö³àëüíî¿ â³äïóñòêè îñíîâíèõ ïðàö³âíèê³â) â³ää³ëó ïðèçíà÷åííÿ ïåíñ³é òà ïåðåðàõóíê³â - 4 ïîñàäè. Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, ïîâíà âèùà îñâ³òà (åêîíîì³÷íà, þðèäè÷íà). Ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì: íà äåðæàâí³é ñëóæá³ íå ìåíøå, ÿê 1 ð³ê àáî ó âèðîáíè÷³é ñôåð³ - íå ìåíøå, ÿê òðè ðîêè. Тел. 4280737

110831010104

ГОЛОВНИЙ, ПРОВІДНИЙ СПЕЦІАЛІСТ /Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè / (íà ïåð³îä ñîö³àëüíî¿ â³äïóñòêè îñíîâíèõ ïðàö³âíèê³â) â³ää³ëó ïåðâèííîãî ïðèçíà÷åííÿ ïåíñ³é òà ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè - 1 ïîñàäà. Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, ïîâíà âèùà îñâ³òà (åêîíîì³÷íà, þðèäè÷íà). Ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì: íà äåðæàâí³é ñëóæá³ - íå ìåíøå, ÿê 1 ð³ê àáî ó âèðîáíè÷³é ñôåð³ - íå ìåíøå, ÿê òðè ðîêè. Тел. 4280737

110831010105

11083101

ГОЛОВНИЙ, ПРОВІДНИЙ СПЕЦІАЛІСТ /Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè / (íà ïåð³îä ñîö³àëüíî¿ â³äïóñòêè îñíîâíîãî ïðàö³âíèêà) â³ää³ëó êîíòðîëþ çà ïðàâèëüí³ñòþ ïðèçíà÷åííÿ ïåíñ³é - 1 ïîñàäà; Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, ïîâíà âèùà îñâ³òà (åêîíîì³÷íà, þðèäè÷íà). Ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì: íà äåðæàâí³é ñëóæá³ - íå ìåíøå, ÿê 1 ð³ê àáî ó âèðîáíè÷³é ñôåð³ - íå ìåíøå, ÿê òðè ðîêè. Тел. 4280737

110831010106

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ

ГОЛОВНИЙ, ПРОВІДНИЙ СПЕЦІАЛІСТ

/Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè / â³ää³ëó ïî êîíòðîëüíî-ïåðåâ³ðî÷í³é ðîáîò³ çà íàðàõóâàííÿì òà ñïëàòîþ ïëàòåæ³â 1 ïîñàäà. Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, ïîâíà âèùà îñâ³òà (åêîíîì³÷íà, þðèäè÷íà). Ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì: íà äåðæàâí³é ñëóæá³ - íå ìåíøå, ÿê 1 ð³ê àáî ó âèðîáíè÷³é ñôåð³ - íå ìåíøå, ÿê òðè ðîêè. Тел. 4280737

/Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè / (íà ïåð³îä ñîö³àëüíî¿ â³äïóñòêè îñíîâíîãî ïðàö³âíèêà) â³ää³ëó ïåðñîí³ô³êîâàíîãî îáë³êó, ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì òà ìåðåæ - 1 ïîñàäà. Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, ïîâíà âèùà îñâ³òà (åêîíîì³÷íà, þðèäè÷íà). Ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì: íà äåðæàâí³é ñëóæá³ - íå ìåíøå, ÿê 1 ð³ê àáî ó âèðîáíè÷³é ñôåð³ - íå ìåíøå, ÿê òðè ðîêè. Тел. 4280737

110831010109

110831010107

ГОЛОВНИЙ, ПРОВІДНИЙ СПЕЦІАЛІСТ /Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè / (íà ïåð³îä ñîö³àëüíî¿ â³äïóñòêè îñíîâíîãî ïðàö³âíèêà) â³ää³ëó ïî êîíòðîëüíî-ïåðåâ³ðî÷í³é ðîáîò³ çà íàðàõóâàííÿì òà ñïëàòîþ ïëàòåæ³â - 1 ïîñàäà; Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, ïîâíà âèùà îñâ³òà (åêîíîì³÷íà, þðèäè÷íà). Ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì: íà äåðæàâí³é ñëóæá³ íå ìåíøå, ÿê 1 ð³ê àáî ó âèðîáíè÷³é ñôåð³ - íå ìåíøå, ÿê òðè ðîêè. Тел. 4280737 110831010102

ГОЛОВНИЙ, ПРОВІДНИЙ СПЕЦІАЛІСТ /Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè / (íà ïåð³îä ñîö³àëüíî¿ â³äïóñòêè îñíîâíèõ ïðàö³âíèê³â) ñåêòîðó ïî ðîáîò³ ³ç çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí - 1 ïîñàäà. Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, ïîâíà âèùà îñâ³òà (åêîíîì³÷íà, þðèäè÷íà). Ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì: íà äåðæàâí³é ñëóæá³ íå ìåíøå, ÿê 1 ð³ê àáî ó âèðîáíè÷³é ñôåð³ - íå ìåíøå, ÿê òðè ðîêè. Тел. 4280737 110831010108

21766101

КИНО МЕХАНИК /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / Òåëåôîí: (063)220-31-95.

Тел. (063)2203194

201171010135

99990502

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹45 • 11 ëèñòîïàäà 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


14

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ ÎÐ îò 1 ãîäà â ñôåðå ïðîäàæ è ïðîäâèæåíèÿ êîñìåòèêè, ñðåäí.ñïåö.\ÂÎ, æåëàòåëüíî æåíùèíà îò 23 ëåò. ÃÐ: 9.00 - 18.00 (ñá., âñ. - âûõîä.). Ç\ï 3500 ãðí. íà è\ñ + áîíóñû. Тел. 292-95-13, 292-95-15 11082101

10969102

КРУПНОЙМЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ КОМПАНИИТРЕБУЕТСЯ:

21577101

ÐÀÁÎÒÀ ÄËß ÆÅÍÙÈÍÛ

ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÌÅÍÅÄÆÅÐÀ

Гибийрафи

Об/чение. З/пеженедельно. Автомобильпредоставляется. Тел.:383-58-38

Тел.:(097)007-99-92,

(066)433-77-01

21749101

21558101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

ТРЕБУЮТСЯДЕВУШКИ

ÎÔÈÑÌÅÍÅÄÆÅÐ

ДИСКОНТМЕНЕДЖЕРИ

от22лет. З\пвысо ая+%. Знанияанлийс оо,

омпьютера.

/Ïîâíà òà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü / Îô³ö³éíèé äîãîâ³ð, ñòàá³ëüí³ âèïëàòè. Âèìîãè: ãîòîâí³ñòü íàâ÷àòèñÿ, äîáðîçè÷ëèâ³ñòü, îðãàí³çîâàí³ñòü. Òåë.: (050)900-04-21. Тел. (097)9149244

Òåë.:

КОНСУЛЬТАНТМЕНЕДЖЕР äëÿ ðàáîòû ñ ïåðñîíàëîì. Äîõîä îñíîâíîé èëè äîïîëíèòåëüíûé. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî áóäíÿì ñ 10.00 äî 18.00. Òåë.: (093)500-58-65. Тел. (095)8075377 216741010000

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ /Êðóïíàÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / Ìîæíî áåç ÎÐ. Äîõîä 3500-4000 ãðí. Тел. (099)2886575

216671010104

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ Äîõîä âûñîêèé. Тел. (066)3401114

216331010102

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ /Ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / ýëåêòðîòåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ. Òåë./ôàêñ: Тел. (044)4677788

110451010105

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ /Êîìïàíèÿ / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535

217051020103

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

21587101

ДИСПЕТЧЕРА /Òàêñè 309 / Òåë.: 220-13-15. Тел. (093)3137999

/Êîìïàíèÿ / íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. Âîçìîæíî áåç ÎÐ, îáó÷åíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî è äîñòîéíàÿ îïëàòà òðóäà. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî Тел. (067)5063066 217271030000

МЕНЕДЖЕРЫ /Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959

216481010117

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

/Àâòîïàðê òàêñè / Òåë.: (063)021-52-22. Тел. 4618922

110021020102

ДИСПЕТЧЕРЫ ТАКСИ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АДМИНИСТРАТОР â îôèñ ñ ÎÐ è áåç ÎÐ. Ãëàâíîå ñïîñîáíîñòü ê îáó÷åíèþ. Îáÿçàííîñòè: îáðàáîòêà è àíàëèç èíôîðìàöèè, îò÷åòíîñòü, âåäåíèå ïåðåãîâîðîâ. Îïëàòà 4500 ãðí. ÃÐ: 5-äíåâêà, ñ 9.00 äî 17.00. Òåë.: (063)421-15-33, Þðèé Âàñèëüåâè÷. Тел. (067)5870367 216511010000

АДМИНИСТРАТОР

/Êðóïíàÿ ìåæðåãèîíàëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 4000 ãðí. Àâòîìîáèëü ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Íàáîð îãðàíè÷åí. Тел. 3835838 217491020101

/Òîï Òàêñè / Äåâóøêè îò 20 ëåò. Õîðîøàÿ äèêöèÿ, ïðèÿòíûé ãîëîñ. ÏÊ (õîðîøàÿ ñêîðîñòü ââîäà ñ êëàâèàòóðû). Öåíèòñÿ îïûò ðàáîòû è çíàíèå ãîðîäà. ÃÐ - ïîñìåííûé. Ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà. Òåë.: 599-79-79, (093)882-79-79, (097)884-79-79, Тел. (066)3967979

215481010101

ДИСПЕТЧЕРЫОПЕРАТОРЫ /Ãðóïïà êîìïàíèé "Ýêîíîì-àâòî" / Çíàíèå ãîðîäà è ÎÐ îáÿçàòåëåí. Òåë.: (044)454-14-82. Тел. (044)4541485

215701020103

/Êðóïíàÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / Ìîæíî áåç ÎÐ. Äîõîä 3500-4000 ãðí. Тел. (099)2886575

216671010102

АКТУАЛЬНАЯ РАБОТА В ОФИСЕ Õâàòèò æèòü èëëþçèÿìè è ìå÷òàìè! Âîçüìó íà ðàáîòó ÷åñòíîãî, ïîðÿäî÷íîãî è àäåêâàòíî ìûñëÿùåãî ÷åëîâåêà. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Âèòàëèé Àíàòîëüåâè÷, Тел. (067)4671589

216191010101

КОНСУЛЬТАНТ íà òåëåôîí â îòäåë èíôîðìàöèè. Òåë.: (097)313-57-12. Тел. 3530781

000000050106

КОНСУЛЬТАНТ ó ñôåð³ ïîñëóã. Êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, ãíó÷êèé ãðàô³ê. Òåëåôîíóâàòè â áóäí³ ç 10.00 äî 17.00. Òåë.: (050)355-60-15, (093)967-49-39. Тел. 3618463

000000050156

Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 10986102

214691010101

ДИСПЕТЧЕРЫ

ДИСПЕТЧЕРКОНСУЛЬТАНТ

ÐÀÁÎÒÀ

(098)243-63-62

21720101

217041010000

216861110000

ОПЕРАТОР ПК /Â îôèñ / âîçìîæíî áåç ÂÎ. Ïÿòèäíåâêà, ñòàáèëüíàÿ çàðïëàòà ãàðàíòèðóåòñÿ. Тел. 2308677 217271020000

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹45 • 11 ëèñòîïàäà 2013 ð.


15

ÎÔ²ÑͲ ÑËÓÆÁÈ

21725101

ПРИГЛАШАЕТСЯ НА РАБОТУ:

ÎÔÈÑ-ÌÅÍÅÄÆÅÐ Можно без ОР. Гибий рафи. З/п по рез"льтатам собеседования.

Тåë.:

(099) 057-88-03

21763101

21658102

21635102

21632102

21636101

ОПЕРАТОР ПК

ОФИСМЕНЕДЖЕРЫ

СЕКРЕТАР

Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155

/Òîðãîâî-ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 4000 ãðí. (îïëàòà - åæåíåäåëüíî, âîçìîæíî åæåäíåâíî). Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (044)383-72-20, (099)008-62-25, (097)336-82-08, Тел. (063)6426336

/Ãèìíàçèÿ N261 / Òåë.: (097)220-75-69. Тел. (099)9303468

216861130000

ОФИСМЕНЕДЖЕР äåâóøêè îò 22 ëåò. Ç\ï âûñîêàÿ + %. Çíàíèÿ àíãëèéñêîãî, êîìïüþòåðà. Тел. (098)2436362

216871020106

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ 215871010101

ОФИСМЕНЕДЖЕР /Êðóïíàÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / Ìîæíî áåç ÎÐ. Äîõîä 3500-4000 ãðí. Тел. (099)2886575

äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ, âåäåíèÿ äîêóìåíòàöèè, ðåøåíèÿ îðãàíèçàöèîííûõ âîïðîñîâ. Âàæåí íå âîçðàñò, à æåëàíèå. Îáó÷åíèå çà ñ÷åò ôèðìû. Îïëàòà ñäåëüíî-ïðåìèàëüíàÿ. Äåòàëè ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Òåë.: (098)618-13-11, (093)078-18-31, Тел. (095)5837311

216671010101

217621010101

РУКОВОДИТЕЛЮ В ОФИС ТРЕБУЕТСЯ

ÏÎÌÎÙÍÈÊ 000000050080

СОТРУДНИКИ /Êîììåð÷åñêàÿ ñòðóêòóðà / ðàáîòà îôèñíîãî õàðàêòåðà, ðàçíûå âèäû çàéíÿòîñòè. Ñîáåñåäîâàíèå îáÿçàòåëüíî. Òåë.: (044)227-36-40, (044)361-79-21, (093)963-68-91, Тел. (096)9940027

Предпочтение: желание работать, познать новое, стремление  независимости. Об"чение в процессе работы.

Òåë.: (067)505-73-14 Алесандр Иоревич 21769101

АКТУАЛЬНО!

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ Работавофисе.ОРне обязательно.Работас доментамииперсоналом. ГР:пятидневас9.00до17.00. З\п4500рн.

Òåë.: (096)532-69-76, 216431010101

(050)757-96-09 21715101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹45 • 11 ëèñòîïàäà 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


16

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ СЕКРЕТАРЬАДМИНИСТРАТОР

ИНЖЕНЕРЭЛЕКТРОНЩИК

/Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959

/Ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / (ïðîåêòèðîâàíèå, ðåìîíò èìïóëüñíûõ áëîêîâ ïèòàíèÿ). Òåë./ôàêñ: Тел. (044)4677788

216481010119

СЕКРЕТАРЬПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА /Ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / (çíàíèå áóõó÷åòà îáÿçàòåëüíî). Òåë./ôàêñ: Тел. (044)4677788

110451010106

СПЕЦИАЛИСТ

21633101

/Óêðàèíñêàÿ ôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ / ïî ôîíäîâûì ðûíêàì íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó â ñòàáèëüíóþ êîìïàíèþ. Îáó÷åíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèåé. Âîçìîæíî áåç ÂÎ. Тел. (067)5063066 217271050000

ТРЕЙДЕР

110451010101

КОНСТРУКТОРТЕХНОЛОГ /Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå Ïð-òèå / Òåë.: (067)327-28-84, Тел. (050)4420471

215521010103

ПРОВІДНИЙ ІНЖЕНЕРЕНЕРГЕТИК /̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N12/ Тел. 5283342

РАДИОМОНТАЖНИКНАЛАДЧИК /Ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / (ñáîðêà, ðåìîíò, íàëàäêà èìïóëüñíûõ áëîêîâ ïèòàíèÿ, èíâåðòîðîâ). Òåë./ôàêñ: Тел. (044)4677788

110451010103

/Â ïåðñïåêòèâíóþ êîìïàíèþ / Âîçìîæíî áåç ÎÐ. Ãàðàíòèðóåòñÿ äîñòîéíàÿ îïëàòà òðóäà. Тел. 2880721

ТЕХНІЧНИЙ ІНЖЕНЕР /Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ïîëîãîâèé áóäèíîê N1/ Тел. 2856819

000000080012

217271080000

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ БУХГАЛТЕР /Ñàëîí êðàñîòû "Ôëàìèíãî" / Õîðîøèé, äðóæíûé êîëëåêòèâ. Òåë.: (066)361-79-34, Тел. 2866297

216281010201

000000080047

ФИНАНСИСТ

ІНЖЕНЕР

/Ïåðñïåêòèâíàÿ êîìïàíèÿ / íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ãàðàíòèðóåòñÿ äîñòîéíàÿ îïëàòà òðóäà. Îáðàùàéòåñü ïî Тел. 2308676

/ÏÀÒ "Ç-ä "Ìàÿê" / ç îðãàí³çàö³¿ òà íîðìóâàííÿ ïðàö³. Îêëàä 2300 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 461-81-45. Тел. 4618142

109701010104

217271010000

ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

ІНЖЕНЕР ПТВ

/Êîìïàíèÿ / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535

/Ô³ðìà êîâàíèõ âèðîá³â / Ç\ï ã³äíà. Òåë.: (044)574-06-06, (050)332-22-48, Тел. (050)3322249

217051020102

БУХГАЛТЕРУЧЕТЧИК

109381010106

/Òèïîãðàôèÿ / Ð-í Îòðàäíûé. Тел. 5021497

БУХГАЛТЕРА

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР /ÏÀÒ "Ç-ä "Ìàÿê" / Ç\ï 6000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 461-81-45. Тел. 4618142

109701010105

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК (ИНЖЕНЕР МЕХАНИК)

Èãîðü Ìèõàéëîâè÷, Тел. (050)5471312

КАССИРБУХГАЛТЕР

ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА

110521020000

/ÏÀÒ "Ç-ä "Ìàÿê" / (áóõãàëòåð³ÿ). Îêëàä 3310 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 461-81-45. Тел. 4618142 109701010101

ÐÀÁÎÒÀ

110541010104

â êîìïüþòåðíûé êëóá. Тел. (093)6713717

/Ðåäàêö³ÿ / ó ðåäàêö³þ. Îô³ñíà ðîáîòà ç ê볺íòàìè ³ äîêóìåíòàö³ºþ. ³ä 40 ðîê³â. ÂÎ. Âîëîä³ííÿ ÏÊ. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Íàâ÷àííÿ. Ïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Ñîö³àëüí³ ãàðàíò³¿. Ç\ï: ñòàâêà + % + ïðåì³ÿ. Òåë.: (044)400-04-83, (095)815-28-15, Тел. (067)4620467

000000090085

214991010101

21630101

21762101

110801010301

ИНЖЕНЕР КИПИА

НАЧАЛЬНИК РОЗРАХУНКОВОГО БЮРО

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АДМИНИСТРАТОР

/Êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÍÈÈÖ"ÀÐÌÀÒÎÌ" / ñ î\ð, ç\ï 4000 ãðí. Âëàäèìèð Èâàíîâè÷. Òåë.: (044)591-08-75. Àäðåñ: Êèåâ, óë.Ïîëêîâíèêà Øóòîâà,9.

/Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé DeLuxe" / Íà áàð. Ìîæíî áåç ÎÐ. Óë. Ãîðüêîãî, 50. Тел. 2061323

/Îòäåëåíèå áàíêà / ÎÐ îò 3-õ ëåò êàññèðîì îáÿçàòåëüíî. Ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 18.00. Ç\ï 2200 ãðí. Тел. 4862199

110781010101

СПІВРОБІТНИК

КАССИР

216731010201

/Òèïîãðàôèÿ / íà ðó÷íîé ëèñòîïîäáîð, øèòüå íà ïðîâîëîêîøâåéêå, ôàëüöîâêà. Ð-í Îòðàäíûé. Òåë.: (063)627-87-90, Тел. (067)9456183

ПЕРЕПЛЕТЧИЦЫ

216241020101

110391010104

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ БРОШЮРОВЩИКИ

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Èðèíà, Тел. (050)3560005

7 "Çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ, ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì, äðóæíà êîìàíäà, äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ íàéáëèæ÷îãî ìàãàçèíó "ÀÒÁ" àáî çà òåë.: Êè¿â, ñ.Áîðùàã³âêà: (095 Тел. (044)4220750

11054101

109861010102

/Àâòîòðàíñ. êîìïàíèÿ "ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

110231010114

ИНЖЕНЕРЭЛЕКТРИК (ПРОЕКТИРОВЩИК) /Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà / Òåë.: (050)330-79-53, Тел. 3323616

109971010102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹45 • 11 ëèñòîïàäà 2013 ð.


17

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ПРИГЛАШАЕТСЯ НА РАБОТУ

ÌÀÑÒÅÐ ÌÀÍÈÊÞÐÀ È ÏÅÄÈÊÞÐÀ (маниюр лассичесий, европейсий, порытие shellac, наращивание нотей елем). Адрес: Новообховсое шоссе N 2, атлет ородо "Манфатра". Тел.:(097)550-29-39 21663101

ВсалонрасотыТРЕБУЕТСЯ:

ÌÀÑÒÅÐ ÌÀÍÈÊÞÐÀÏÅÄÈÊÞÐÀ ОР от 1 ода. Материалы салона. Р-н м."Дороожичи", м."Шлявсая".

(099)121-74-34, (067)387-08-54

Òåë.

21628101

21713101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АДМИНИСТРАТОР â ïàðèêìàõåðñêóþ. Тел. (050)3808963

/Ñàëîí êðàñîòû "Àìàòåðàñó" / Òåë.: (099)295-72-77. Тел. 3610567

ñ íàâûêàìè ðîáîòû ñ êîñìåòèêîé. Ïðåäïî÷òåíèå êîñìåòîëîãàì è âèçàæèñòàì.Òåë.äëÿ çàïèñè:(067)745-72-94.Ïîí.-ïÿò. ñ 10.00äî 14.00. Тел. 2281164

/Ñàëîí êðàñîòû "Àìàòåðàñó" / Òåë.: (099)295-72-77. Тел. 3610567

217181010101

21710101

В центр расоты срочно треб ются дев ши на ваансию:

(íàðàùèâàíèå íîãòåé). Тел. (067)5832103 000000110105

ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃÀ можно без ОР, об чаем и тр до страиваем.

Тåë.: (044)361-79-21, (044)227-36-40, (096)994-00-27, (093)963-68-91 21643102

МАСТЕР МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА /Ïàðèêìàõåðñêàÿ / Ç\ï 3000 ãðí. Ðàéîí ðàáîòû: ì."Íèâêè". Òåë.: 361-97-12, Тел. (095)5092479 217591010102

000000110096

МАСТЕР МАНИКЮРАПЕДИКЮРА 000000110103

КОМБИНИРОВАННЫЙ ПАРИКМАХЕР

21718101

Тåë.: (098)665-44-50

216631010101

КОМБИНИРОВАННЫЙ МАСТЕРПАРИКМАХЕР

/Ïàðèêìàõåðñêàÿ / Ç\ï 3000 ãðí. Ðàéîí ðàáîòû: ì."Íèâêè". Òåë.: 361-97-12, Тел. (095)5092479

тольо стрижи. З\п высоая, выплата аждый день. Есть возможность поселения в общежитие. Опыт работы обязательно и желание работать.

000000110166

(ìàíèêþð êëàññè÷åñêèé, åâðîïåéñêèé, ïîêðûòèå shellac, íàðàùèâàíèå íîãòåé ãåëåì. Àäðåñ: Íîâîîáóõîâñêîå øîññå N 2, àóòëåò ãîðîäîê "Ìàíóôàêòóðà". Тел. (097)5502939

КОМБИНИРОВАННЫЙ МАСТЕРПАРИКМАХЕР

Тел. (067)5832103

000000110167

МАСТЕР МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА

КОМБИНИРОВАННЫЙ МАСТЕРПАРИКМАХЕР

Тел. (050)3808963

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐ

МАСТЕР МАНИКЮРА

214681010101

/Ñòóäèÿ êðàñîòû "Öèòðóñ" / Òðåáîâàíèÿ: îòâåòñòâåííîå îòíîøåíèå ê ðàáîòå, óìåíèå îáùàòüñÿ ñ êëèåíòàìè. Тел. (096)8320072

Прилашаетсянаработ:

МАЙСТЕРПЕРУКАР 000000110095

ДЕВУШКИ 11078101

МАЙСТЕР МАНІКЮРА

/Ñàëîí êðàñîòû / ÎÐ îò 1 ãîäà. Ìàòåðèàëû ñàëîíà. Ð-í ì."Äîðîãîæè÷è", ì."Øóëÿâñêàÿ". Òåë.: (099)121-74-34, Тел. (067)3870854 217131010101

МАСТЕР ПЕДИКЮРА Тел. (067)5832103 000000110104

МАСТЕРПАРИКМАХЕР Тел. (067)2309215 217591010101

000000110115

21759101

21616101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹45 • 11 ëèñòîïàäà 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


18

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ПАРИКМАХЕР

НЯНИ

òîëüêî ñòðèæêè. Ç\ï âûñîêàÿ, âûïëàòà êàæäûé äåíü. Åñòü âîçìîæíîñòü ïîñåëåíèÿ â îáùåæèòèå. Îïûò ðàáîòû îáÿçàòåëüíî è æåëàíèå ðàáîòàòü. Тел. (098)6654450

/ÊÀ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018

217101010101

ПОМОЩНИК КОСМЕТОЛОГА

110571010102

/Öåíòð êðàñîòû / ìîæíî áåç ÎÐ, îáó÷àåì è òðóäîóñòðàèâàåì. Òåë.: (044)227-36-40, (044)361-79-21, (093)963-68-91, Тел. (096)9940027

216431020101

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ /Ñàëîí êðàñîòû "Ôëàìèíãî" / â ïàðèêìàõåðñêîì çàëå êðåñëî ìàñòåðà-ïàðèêìàõåðà. (îïëàòà 4000 ãðí.\ìåñ.). Òåë.: (066)361-79-34, Тел. 2866297 216281010102

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ /Ñàëîí êðàñîòû "Ôëàìèíãî" / ìåñòî ìàñòåðà ìàíèêþðà, ïåäèêþðà â ìàíèêþðíîì çàëå. (îïëàòà 3000 ãðí.\15 äíåé). Òåë.: (066)361-79-34, Тел. 2866297 216281010103

НЯНИ Тел. (095)7261867

21666101 000000120120

ПОКОЇВКИ /Ãîòåëü ï'ÿòü ç³ðîê / Ãðàô³êè ðîáîòè 5/2, 2/2. Õàð÷óâàííÿ, ñïåöîäÿã áåçêîøòîâíî. Òåë.: (044)353-17-47, Тел. (093)3815025

МЕДСЕСТРА

/Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ïîëîãîâèé áóäèíîê N1/ Тел. 2856819

/Äèòÿ÷èé ñàäîê N131/ Тел. 2572159

ЛІКАРЛАБОРАНТ КЛІНІЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ

МЕДСЕСТРА

000000130010

/Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N9/ Тел. 4681136

/ÄÑ N 491/ Тел. 5131315 000000130006

109751010101

ЛІКАРОТОЛАРИНГОЛОГ

СИДЕЛКИ /ÊÀ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018

ЛІКАРЛАБОРАНТ

ЛІКАРОФТАЛЬМОЛОГ

/ÄÑ N 275/ Тел. 5662271

000000130058

110571010103

/ÄÑ N 798/ Тел. 5222049

МЕДСЕСТРА

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñòóäåíòñüêà ïîë³êë³í³êà/ Тел. 2364086

ЛІКАРОФТАЛЬМОЛОГ /×îðíîáèëüñüêà ë³êàðíÿ â Ïóù³ / Òåë.: 401-82-43. Тел. 4018452

000000130144

МЕДСЕСТРА

/×îðíîáèëüñüêà ë³êàðíÿ â Ïóù³ / Òåë.: 401-82-43. Тел. 4018452

000000130070

000000130180

000000130192

000000130020

МЕДСЕСТРА ПРОЦЕДУРНОГО КАБІНЕТУ /×îðíîáèëüñüêà ë³êàðíÿ â Ïóù³ / Òåë.: 401-82-43. Тел. 4018452

000000130072

000000130069

МЕДСЕСТРИ

ЛІКАРПЕДІАТР /×îðíîáèëüñüêà ë³êàðíÿ â Ïóù³ / Òåë.: 401-82-43. Тел. 4018452

000000130078

ЛІКАРПЕДІАТР ДІЛЬНИЧИЙ

АКУШЕРКИ

ЛІКАРРЕНТГЕНОЛОГ

/Ñâÿòîøèí. äèòÿ÷èé áóäèíîê-³íòåðíàò/ Тел. 4509257

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñòóäåíòñüêà ïîë³êë³í³êà/ Тел. 2364086

/Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N9/ Тел. 4681136

МЕДСЕСТРИ

ВРАЧСТОМАТОЛОГ

ЛІКАРРЕНТГЕНОЛОГ

Òåë.: 468-79-88. Тел. (067)2318791

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N 17/ Тел. 5288014

МЕДСЕСТРИ

ЛІКАРТЕРАПЕВТ ДІЛЬНИЧИЙ

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N 17/ Тел. 5288014

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñòóäåíòñüêà ïîë³êë³í³êà/ Тел. 2364086

МЕДСЕСТРИ КАРДІОЛОГА

ЛІКАРУРОЛОГ

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñòóäåíòñüêà ïîë³êë³í³êà/ Тел. 2364086

/ÄÑ N 83 (Äåñíÿíñüêèé ð-í)/ Тел. 5303889

11057101

000000130162

000000130008

000000130034

000000130060

/×îðíîáèëüñüêà ë³êàðíÿ â Ïóù³ / Òåë.: 401-82-43. Тел. 4018452

000000130077

/×îðíîáèëüñüêà ë³êàðíÿ â Ïóù³ / (äëÿ äîðîñëèõ). Òåë.: 401-82-43. Тел. 4018452

ЛІКАРІРЕНТГЕНОЛОГИ

ГУВЕРНАНТКИ

ЛІКАРГЕМАТОЛОГ ДИТЯЧИЙ /×îðíîáèëüñüêà ë³êàðíÿ â Ïóù³ / Òåë.: 401-82-43. Тел. 4018452

000000130071

ЛІКАРЕНДОКРИНОЛОГ 000000120119

ДОМРАБОТНИЦЫ /ÊÀ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018

110571010101

ÐÀÁÎÒÀ

/×îðíîáèëüñüêà ë³êàðíÿ â Ïóù³ / Òåë.: 401-82-43. Тел. 4018452 000000130068

ЛІКАРЛАБОРАНТ /Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñòóäåíòñüêà ïîë³êë³í³êà/ Тел. 2364086 000000130059

/ÄÑ N 804/ Тел. 4623094

000000130082

000000130036

000000130065

МЕДСЕСТРИ ФІЗІОТЕРАПІЇ /Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñòóäåíòñüêà ïîë³êë³í³êà/ Тел. 2364086

000000130064

/Ïîë³êë³í³êà N5 (âóë. Ùåðáàêîâà, 70)/ Тел. 4434580

МОЛОДША МЕДИЧНА СЕСТРА

ЛІКАРІТЕРАПЕВТИ ДІЛЬНИЧІ

/×îðíîáèëüñüêà ë³êàðíÿ â Ïóù³ / (ñàí³òàðêà-ïðèáèðàëüíèöÿ). Òåë.: 401-82-43. Тел. 4018452

000000130042

000000130074

110571010104

Тел. (095)7261867

ЛІКАРГАСТРОЕНТЕРОЛОГ

000000130011

000000130196

000000130164

ДІЄТСЕСТРА /ÄÑ N441/ Тел. 2951675

000000130202

216661010101

ДЕЗІНФЕКТОР

/ÊÀ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018

/Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ïîëîãîâèé áóäèíîê N1/ Тел. 2856819

МЕДСЕСТРИ

000000130062

ГУВЕРНАНТКИ

000000130061

МЕДСЕСТРИ

/Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè N 4/ Тел. 5320096

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñòóäåíòñüêà ïîë³êë³í³êà/ Тел. 2364086

/Ïîë³êë³í³êà N5 (âóë. Ùåðáàêîâà, 70)/ Тел. 4434580

000000130076

000000130043

МОЛОДША МЕДИЧНА СЕСТРА

МЕДСЕСТРА Òåë.: 468-79-88. Тел. (067)2318791

216661010102

МЕДСЕСТРА

/Ñâÿòîøèí. äèòÿ÷èé áóäèíîê-³íòåðíàò / (íÿíÿ). Тел. 4509257 000000130200

/Áàíê / ñ ÎÐ îò 5 ëåò. Íàëè÷èå óäîñòîâåðåíèÿ ïî ïðîâåðêå áåçîïàñíîñòè âûõîäà â ðåéñ âîäèòåëåé (èíêàññàòîðû). Ïî äîãîâîðó ïîäðÿäà. Ð-í ïë. Ïîáåäû. Тел. 4862199 110521030000

МОЛОДША СЕСТРА /Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè N 4/ Тел. 5320096 000000130203

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹45 • 11 ëèñòîïàäà 2013 ð.


19

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ПСИХОЛОГИ

ВИХОВАТЕЛЬ

/ÄÍÇ N 112 / (ìîæëèâî ðîáîòà çà ñóì³ñíèöòâîì). Ç\ï äîãîâ³ðíà. Тел. 4560041

/ØÄÑ "Çåðíÿòêî" / Òåë.: 568-94-06. Тел. 5689523

/ÄÑ N 491/ Тел. 5131315

ВИХОВАТЕЛЬ

ОБУЧЕНИЕ ДОМРАБОТНИЦ

ПСИХІАТР

/ÄÍÇ N 132 (âóë. Ãìèð³, 3-à)/ Тел. 5729035

000000140001

000000130126

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñòóäåíòñüêà ïîë³êë³í³êà / (íà 0,5 ñòàâêè). Тел. 2364086

000000130009

000000130044

/ÄÑ N645 (ñò.ì. "Ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò") / Òåë.: (067)991-35-60. Тел. 2360292

/ÍÂÊ "Äîâ³ðà" / Ç\ï äîãîâ³ðíà. Тел. 2743465 000000130007

ВИХОВАТЕЛЬ /Äåòñêèé ñàä N243/ Тел. 2928124 000000130150

000000130197

ВИХОВАТЕЛІ /ÄÑ N78 / ç îñâ³òîþ "Äîøê³ëüíîãî âèõîâàííÿ". Òåë.: (063)801-77-56. Тел. 2896124

/ÄÑ N645 (ñò.ì. "Ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò") / Òåë.: (067)991-35-60. Тел. 2360292

ВИХОВАТЕЛІ

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

000000130191

000000140185

/ÄÑ N441/ Тел. 2951675

000000140158

ВИХОВАТЕЛЬ

/ÄÍÇ N 80 / ³ç äîøê³ëüíîþ îñâ³òîþ. Ç\ï äîãîâ³ðíà. Тел. 4051222

ВИХОВАТЕЛІ

ВИХОВАТЕЛЬ /Øêîëà-³íòåðíàò N20 / Òåë.: 440-60-55, 440-61-33. Тел. 4406066

СТАРША МЕДСЕСТРА

000000140041

000000130056

ВИХОВАТЕЛЬ

СТАРША МЕДСЕСТРА /Äåòñêèé ñàä N 244 / Òåë.: 559-23-77. Тел. 5596167

/ÄÍÇ N 112/ Тел. 4560041

СТАРША МЕДСЕСТРА

ВИХОВАТЕЛЬ

000000130067

/ØÄÑ "Çåðíÿòêî" / (íà 1,5 ñòàâêè). Òåë.: 568-94-06. Тел. 5689523

000000130005

Ç\ï äîãîâ³ðíà. Тел. 4585696

/ÄÑ N78 / Òåë.: (063)801-77-56. Тел. 2896124

/ÄÑ N 491/ Тел. 5131315

ФЕЛЬДШЕРЛАБОРАНТ

000000140142

ФЕЛЬДШЕРЛАБОРАНТ БАКЛАБОРАТОРІЇ /Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè N 4/ Тел. 5320096

000000130204

/ÄÑ N 301/ Тел. 5135086

000000140014

/ÄÑ N781/ Тел. 5302621

000000140049

000000140021

ВЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ /Ãèìíàçèÿ N261 / Òåë.: (097)220-75-69. Тел. (099)9303468

000000140079

МУЗ.КЕРІВНИК /ÄÑ N645 (ñò.ì. "Ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò") / Òåë.: (067)991-35-60. Тел. 2360292

МУЗ.КЕРІВНИК 000000140176

/ÄÑ N 280/ Тел. 4126762

000000140149

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÍÇ N 112/ Тел. 4560041

000000140038

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N 301/ Тел. 5135086

000000140024

/ÄÑ N755 äëÿ ä³òåé ç âàäàìè çîðó / Òåë.: 515-02-50. Тел. 5159562

000000140174

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ 000000140017

МУЗ.КЕРІВНИК

/ÄÑ N 798/ Тел. 5222049

000000140190

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ 000000140083

МУЗ.КЕРІВНИК

/ÄÍÇ N 253/ Тел. 5285370

000000140125

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ 000000140022

/ØÑ "Áåðåãèíÿ"/ Тел. 5404581 000000140055

/ÄÍÇ N513 / Òåë.: 526-41-25. Тел. 5261152

000000140050

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /Äåòñêèé ñàä N 535 / (ñóìë³ííèé). Ç\ï 1200 ãðí. Òåë.: 543-82-61. Тел. 5438262

МУЗ.КЕРІВНИК /ÄÑ N 275/ Тел. 5662271

000000140140

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

МУЗ.КЕРІВНИК

МУЗ.КЕРІВНИК

000000140015

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ÄÑ N 83 (Äåñíÿíñüêèé ð-í)/ Тел. 5303889

/Øêîëà-ñàä "Ëþáèñòîê"/ Тел. 5304291

000000140159

/ÄÑ N645 (ñò.ì. "Ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò") / Òåë.: (067)991-35-60. Тел. 2360292

ВИХОВАТЕЛЬ

ВИХОВАТЕЛЬ

/ÄÑ N441/ Тел. 2951675

/ÄÍÇ N 80 / (ìîæëèâî ïåíñ³îíåð). Ç\ï 1570 ãðí. Тел. 4051222

/ÄÑ N 301/ Тел. 5135086

000000140165

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

ВЧИТЕЛЬ З ПІДГОТОВКИ ДО ШКОЛИ

/ÄÑ N 804/ Тел. 4623094

ВИХОВАТЕЛЬ 000000130035

000000140054

000000140138

/Äèòÿ÷èé ñàäîê N 545/ Тел. 4865066

/ÄÍÇ N406/ Тел. 2575263

ВИХОВАТЕЛЬ

/ÄÍÇ N 340/ Тел. 2574148

ВИХОВАТЕЛІ

/Äèòÿ÷èé ñàäîê N131/ Тел. 2572159 000000140131

000000140179

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

000000140181

000000140037

/Äèòÿ÷èé ñàäîê N131/ Тел. 2572159

/ÄÍÇ N 112 / (äîøê³ëüíà îñâ³òà). Ç\ï äîãîâ³ðíà. Тел. 4560041

000000140184

000000140148

000000140183

000000140137

ВИХОВАТЕЛІ

ВИХОВАТЕЛЬ

/ÄÑ N 280/ Тел. 4126762

СТАРША МЕДСЕСТРА

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N 17/ Тел. 5288014

000000140136

110571010106

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

000000140130

ВИХОВАТЕЛЬ

/Ñâÿòîøèí. äèòÿ÷èé áóäèíîê-³íòåðíàò/ Тел. 4509257

/ØÑ "Áåðåãèíÿ"/ Тел. 5404581

000000140189

000000140182

СТАРША МЕДСЕСТРА

/ÄÑ N 798/ Тел. 5222049

ВИКЛАДАЧ МУЗИКИ

000000140143

/ÊÀ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018

000000140157

000000140188

ВИХОВАТЕЛЬ 000000130045

СТАРША МЕДСЕСТРА /ÄÑ N 280/ Тел. 4126762

/ÄÑ N441/ Тел. 2951675

000000140139

СЕСТРА МЕДИЧНА МАНІПУЛЯЦІЙНОГО КАБІНЕТУ /Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N9/ Тел. 4681136

ВИКЛАДАЧ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

/ØÄÑ "ªâðîëåíä"/ Тел. 4509349

СЕСТРА З ДІЄТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ /̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N12/ Тел. 5283342

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ /ØÄÑ "ªâðîëåíä"/ Тел. 4509349

РЕНТГЕНЛАБОРАНТ /̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N12/ Тел. 5283342

000000140168

ВИХОВАТЕЛЬМЕТОДИСТ 000000130063

РЕНТГЕНЛАБОРАНТ /Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N9/ Тел. 4681136

МУЗ.РОБІТНИК

000000140173

000000140019

ВИХОВАТЕЛЬ

МУЗ.КЕРІВНИК

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ÄÑ N 275/ Тел. 5662271

/ØÄÑ "Çåðíÿòêî" / Òåë.: 568-94-06. Тел. 5689523

/ØÄÑ "Çåðíÿòêî" / Òåë.: 568-94-06. Тел. 5689523

000000140018

000000140003

000000140002

99990506

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹45 • 11 ëèñòîïàäà 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


20

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÍÇ N 132 (âóë. Ãìèð³, 3-à)/ Тел. 5729035

000000140169

ПОМІЧНИКИ ВИХОВАТЕЛІВ /ÄÍÇ N 112 / (íÿí³, ìîæëèâî áåç îñâ³òè). Ç\ï äîãîâ³ðíà. Тел. 4560041

000000140129

ПСИХОЛОГ /ØÄÑ "Çåðíÿòêî" / ç ÄÐ â äîøê³ëüíèõ çàêëàäàõ. Òåë.: 568-94-06. Тел. 5689523

000000140004

ФІЗ.ІНСТРУКТОР /Äèòÿ÷èé ñàäîê N131/ Тел. 2572159

000000140177

ФІЗРУК /Äåòñêèé ñàä N243/ Тел. 2928124

10973102

10992101

000000140186

ШКОЛА НЯНЬГУВЕРНАНТОК /ÊÀ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018

110571010105

ОХОРОННИКИ

ОХОРОНЦІ

/"ÌåãàÌàðêåò" / ç/ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 3/3 äí³. Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó ç\ï,ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö.îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. Âîêçàëüíà, âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. (099)1412653

Çð³ñò â³ä 180 ñì. Ç\ï â³ä 250 ãðí. çà äîáó ³ á³ëüøå, áåç çàòðèìîê. Òåë.: (050)336-29-87, Тел. (050)3362963

110531020103

ІНСТРУКТОР З ПЛАВАННЯ /ÄÑ N 798/ Тел. 5222049

ОХОРОННИКИ 000000140195

ІНСТРУКТОР З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ /ÄÍÇ N406/ Тел. 2575263

000000140016

11020103

ІНСТРУКТОР З ФІЗКУЛЬТУРИ /ÄÑ N441/ Тел. 2951675

/Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

110191020107

ОХРАННИК /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / Òåë.: (063)220-31-95. Тел. (063)2203194

201171010133

ОХРАННИК /Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959

216481010108

ОХРАННИК /"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ÃÐ: 3\3 (äåíü, íî÷ü). Ðîñò íå íèæå 180 ñì. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

215661020105

ОХОРОНЦІ

000000140161

7 "Çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ, ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì, äðóæíà êîìàíäà, äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ íàéáëèæ÷îãî ìàãàçèíó "ÀÒÁ" àáî çà òåë.: Êè¿â, ñ.Áîðùàã³âêà: (095 Тел. (044)4220750

ІНСТРУКТОРИ З ФІЗКУЛЬТУРИ /ÄÍÇ N 112 / (äîøê³ëüíå âèõîâàííÿ). Ç\ï äîãîâ³ðíà. Тел. 4560041 000000140127

110391010106

ОХОРОНЦІ

10934101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

ТРЕБУЮТСЯ

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ Режимыработы:сти\двое, ночные,дневные,вахты. З\пот100до300рнзасмен. Адрес:м."Левобережная", л.М.Расовой,19,оф.1104

Òåë.:

110661010101

233-81-04, 517-42-54 10966101

ТРЕБУЮТСЯ

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ (возраст от 20 лет). Режим работы: сти\двое. З\п 1800 рн.

Òåë.: 403-00-94,

(067)259-84-14 21675101

ÐÀÁÎÒÀ

ОПЕРАТОРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ /Ñåòü ñóïåðìàðêåòîâ / Ç\ï è ãðàôèê ðàáîòû çàâèñÿò îò äîëæíîñòè, ìèíèìàëüíàÿ - 2200 ãðí. Òåë.: (050)448-72-16, Тел. (050)4487203 110211010103

ОХОРОННИК /ÁÓ-12 ÏÀÒ "Òðåñò Êè¿âì³ñüêáóä-3" / Âàõòîâèé ìåòîä. Òåë.: 245-75-90. Тел. 2457750 109721020104

ОХОРОННИКИ /Îõîðîííà êîìïàí³ÿ "À1" / Ç\ï ñòàá³ëüíà, âèñîêà. ÃÐ: äåííèé. Òåë.: (050)441-29-98. ÃÐ: äîáîâ³, âàõòà. Òåë.: (044)481-00-18, (067)296-21-62, Тел. (063)4967039 109731020103

âàõòà, ïîäîáîâî â îô³ñè, ãðîìàäñüêå õàð÷óâàííÿ, ñêëàäè. Æèòëî áåçêîøòîâíî (âàõòà) + ñïåöîäÿã. Ìîæëèâå õàð÷óâàííÿ. Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà,68, îô.1. Òåë.: (093)210-82-56, (068)364-61-68. Тел. 3600138 217681030000

ОХОРОНЦІ Ìîëîä³ ëþäè ì³öíî¿ ñòàòóðè, â³ä 22 ðîê³â, ïðåäñòàâíèöüêî¿ çîâí³øíîñò³, çð³ñò â³ä 180 ñì. Ðåæèì ðîáîòè - ð³çíèé. Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Òåë.: (096)526-85-65 (äçâîíèòè ç 9.00 äî 18.00, ïí-ïò). Òåë.: 229-26-67. Тел. (063)3716246

109341010101

ОХОРОНЦІ /Îõîðîííà ô³ðìà / Çð³ñò â³ä 175 ñì. Ç\ï äîáîâà äî 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï äåííà â³ä 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï áåç çàòðèìêè. Òåëåôîíóâàòè ö³ëîäîáîâî. Òåë.: 501-61-13, 572-90-38. Тел. 5319541 110201030101

ОХРАННИКИ Ðåæèìû ðàáîòû: ñóòêè\äâîå, íî÷íûå, äíåâíûå, âàõòû. Ç\ï îò 100 äî 300 ãðí çà ñìåíó. Àäðåñ: ì. "Ëåâîáåðåæíàÿ", óë. Ì. Ðàñêîâîé, 19, îô. 1104. Òåë.: 233-81-04. Тел. 5174254

109661010101

ОХРАННИКИ /Îõðàííîå Ïð-òèå "Àëüôà-Ùèò" / íà ðàáîòó ïî Êèåâó. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932

110091020101

ОХРАННИКИ /Îõðàííîå Ïð-òèå "Àëüôà-Ùèò" / Êîìàíäèðîâêè. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932

110091020102

ОХРАННИКИ (âîçðàñò îò 20 ëåò). Ðåæèì ðàáîòû: ñóòêè\äâîå. Ç\ï 1800 ãðí. Òåë.: 403-00-94. Тел. (067)2598414

216751010101

ОХРАННИКИ /Òîðãîâî-ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 4000 ãðí. (îïëàòà - åæåíåäåëüíî, âîçìîæíî åæåäíåâíî). Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (044)383-72-20, (099)008-62-25, (097)336-82-08, Тел. (063)6426336

216871020102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹45 • 11 ëèñòîïàäà 2013 ð.


21

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

11009102

ОХРАННИКИ /Ñåòü ñóïåðìàðêåòîâ / Ç\ï è ãðàôèê ðàáîòû çàâèñÿò îò äîëæíîñòè, ìèíèìàëüíàÿ - 2200 ãðí. Òåë.: (050)448-72-16, Тел. (050)4487203

110211010101

ОХРАННИКИ /Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / Ç\ï 3000-5700 ãðí + ïèòàíèå. Ðåæèì ðàáîòû: âàõòà, 1\2, 1\3, 2\4. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Óë. Ãðóøåâñêîãî, 10, îô.326, 3-é ýòàæ. Òåë.: (095)710-33-78, (096)055-77-94, Тел. 2532354

216611010201

СТАРШИЙ ЗМІНИ ОХОРОНИ

ВМАГАЗИН"ПРОДУКТЫ" ТРЕБУЕТСЯ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ ÍÎ×ÍÎÉ З/п2000рн.(за2недели). Безвредныхпривыче

Тел.:(067)243-03-53

/Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

110191020118

21431101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ПОМІЧНИК ТОРГОВЕЛЬНОГО ПРЕДСТАВНИКА /̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / 200 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64),(063)876-66-52. Тел. (068)5302620

11069106

217011020103

ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПРЕДСТАВНИК /̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / â³ä 250 ãðí\äåíü + ïðåì³ÿ. ÄÐ - íåîáîâ'ÿçêîâèé. Ç ïåðñïåêòèâîþ ðîáîòè çà êîðäîíîì. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè" (âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64),(063)876-66-52. Тел. (068)5302620

217011020101

КАСИР ТОРГОВЕЛЬНОГО ЗАЛУ 11021101

Íà ðîáîòó çàïðîøóþòüñÿ:

ÎÕÎÐÎÍÖ² Çð³ñò â³ä 180 ñì. Ç\ï â³ä 250 ãðí. çà äîáó ³ á³ëüøå, áåç çàòðèìîê.

(050)336-29-63, (050)336-29-87

Òåë.

/̳æíàðîäíà íàôòîãàçîâà êîìïàí³ÿ / (ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë., ì. ѳìôåðîïîëü, ì. ßëòà, ì. Êðàñíîïåðåêîïñüê). ×îëîâ³ê³â òà æ³íîê â³ä 18 ðîê³â íà ïîñàäè.Êîíòàêòè: ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë. (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66, (044)542-17-71; ì. ѳìôåðîïîëü (050)967-40-80, (050)944-10-27, (050)356-32-14, (050)293-96-76, (066)734-99-14; ì. ßëòà Тел. (066)2578900, (050)9674080 110631020103

11066101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹45 • 11 ëèñòîïàäà 2013 ð.

21631101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


22

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß КАССИР /Ïð-òèå / Ðàáîòà â Âèøíåâîì. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Òåë.: (067)445-06-69, Íèêèòà Àíäðååâè÷, Àíäðåé Âàñèëüåâè÷ Тел. (063)1338151

108661010103

КАССИР /"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Âîçìîæíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî çàðàáîòêà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

215661020103

КАССИРКОНТРОЛЕР /"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ÎÐ êàññèðîì îò 1 ãîäà. ÃÐ: 3\3. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ!!! + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

215661020110

КАССИРЫ Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)223-75-88; ð-í ì. "Îáîëîíü", (063)203-41-21; ð-í Áîðùàãîâêà, (044)364-21-29; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)547-10-73; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Àðñåíàëüíàÿ", Тел. (067)2238186

110691040105

КОНСУЛЬТАНТ

11039101

КАСИРИ

21634102

216861040000

/"ÌåãàÌàðêåò" / ç\ï + ïðåì³ÿ, 7\7 äí³â; Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó ç\ï,ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö.îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. Âîêçàëüíà, âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. (099)1412653

110531020115

КАСИРИ

КОНСУЛЬТАНТ ПО ТОВАРУ /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)5475615

109851020101

/Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: (067)223-81-95, Äàð'ÿ, (067)467-39-63, ²ðèíà, àáî çàïîâíþéòå àíêåòó íà ñàéò³: www.silpo.ua. Ìàðèíà, Тел. (044)2065324

110691060101

КОНСУЛЬТАНТЫ Тел. (093)5510538

217571010101

КОНТРОЛЕР ТОРГОВЫХ ТОЧЕК /Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959

216481010112

КАСИРИ /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, Тел. (067)5475615, (066)4560831

109851020108

11049101

/ òîðãîâûé çàë / Ìóæ.\æåí. Ïðîìûøëåííàÿ ãðóïïà òîâàðîâ. Îïëà÷èâàåìàÿ ñòàæèðîâêà. Ç\ï 4000 ãðí\ìåñ. Ñðî÷íî! Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155

КАСИРИ /Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

110191020102

КОНТРОЛЕРИКАСИРИ /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)5475615

109851020109

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ /Òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / (ïðîäîâîëüñòâåííàÿ ãðóïïà). Ñ ÎÐ îò 1 ãîäà, óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, çíàíèå 1Ñ. ÃÐ: ñ 9.00 äî 18.00, ñóá., âîñêð.- âûõîäíûå, îïëàòà ïî èòîãàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Тел. 5994939

217201010101

21757101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹45 • 11 ëèñòîïàäà 2013 ð.


23

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

21701102

10985102

21760101

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

ОБВАЛЮВАЛЬНИКИ М'ЯСА

/Òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / (êàíöòîâàðû, õîçòîâàðû). Ñ ÎÐ îò 1 ãîäà, óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, çíàíèå 1Ñ. ÃÐ: ñ 9.00 äî 18.00, ñóá., âîñêð.- âûõîäíûå, îïëàòà ïî èòîãàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Тел. 5994939

217201010102

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

/Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: (067)223-81-95, Äàð'ÿ, (067)467-39-63, ²ðèíà, àáî çàïîâíþéòå àíêåòó íà ñàéò³: www.silpo.ua. Ìàðèíà, Тел. (044)2065324

110691060108

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. Âîçìîæíî áåç ÎÐ è ÂÎ, ïðèâåòñòâóåòñÿ çíàíèå ÏÊ. Ïÿòèäíåâêà, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, äîñòîéíàÿ îïëàòà òðóäà. Тел. 2308677 217271060000

ОБВАЛЬЩИКИ Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)223-75-88; ð-í ì. "Îáîëîíü", (063)203-41-21; ð-í Áîðùàãîâêà, (044)364-21-29; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)547-10-73; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Àðñåíàëüíàÿ", Тел. (067)2238186

ПРИЕМЩИК ТОВАРА Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)223-75-88; ð-í ì. "Îáîëîíü", (063)203-41-21; ð-í Áîðùàãîâêà, (044)364-21-29; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)547-10-73; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Àðñåíàëüíàÿ", Тел. (067)2238186

11019102

110691040102

ПРОДАВЕЦ Êîíñóëüòàöèÿ êëèåíòà. Ïîäáîð ïðîäóêöèè. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû. Ç\ï äîñòîéíàÿ, âûïëà÷èâàåòñÿ ïîíåäåëüíî. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155

110691040103

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹45 • 11 ëèñòîïàäà 2013 ð.

216861070000

21716101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


24

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

21566102

ПРОДАВЕЦ

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ

/Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959

/Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959

ПРОДАВЕЦ

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ

/Ôèðìà / â ÷àéíûé îòäåë. Æåí. îò 20 äî 50 ëåò. Ðàáîòà íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï çà 15 ðàá. äíåé îò 1700 ãðí. Ð-í Ñåâàñòîïîëüñêîé ïëîùàäè, Êðàñíîçâåçäíûé ïðîñïåêò, ÒÖ "Íîâóñ". Тел. 5939672

/MASTER ZOO ì-í / â ñåòü ìàãàçèíîâ, ãèáêèé ãðàôèê, ç\ï äîñòîéíàÿ. Òåë.: (050)343-38-74. Тел. (050)4036732

216481010115

11065101

217651010101

ПРОДАВЕЦ /"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ïðîäîâîëüñòâåííûõ, íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ. ÃÐ:7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Âîçìîæíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî çàðàáîòêà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

215661020102

ПРОДАВЕЦ â êèîñê (ñò.ì."Äîðîãîæè÷è"). ÎÐ, îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, ç\ï âûñîêàÿ, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. (çâîíèòü ñòðîãî ñ 10.00 äî 18.00). Тел. (067)9990979

217161010101

ПРОДАВЕЦ ПРОДУКТОВ ÎÐ, çíàíèå êàññîâîãî àïïàðàòà, ïîðÿäî÷íîñòü, ÷åñòíîñòü, èñïîëíèòåëüíîñòü. ÃÐ: ïîñòîÿííî ïîíåäåëüíî, äåíü\íî÷ü. Ç\ï ñâîåâðåìåííàÿ, äîãîâîðíàÿ, 1000 - 1700 ãðí.\íåä. Òåë.: (096)772-16-01, (063)591-56-56, (063)446-35-05, Тел. (063)6513366 217601010101

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâûõ òîðãîâûõ òî÷åê. Îáó÷åíèå õàðàêòåðèñòèêàì ïðîäóêöèè. Ñðî÷íî! Íàáîð îãðàíè÷åí. Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 11069103

ÐÀÁÎÒÀ

216861060000

216481010116

000000170098

ПРОДАВЕЦЬ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ íà òî÷êó â òîðã³âåëüíîìó êîìïëåêñ³. Ç/ï â³ä 2000 ãðí. ÄÐ íå îáîâ'ÿçêîâèé. Тел. 3621622

217341020101

ПРОДАВЦЫ Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)223-75-88; ð-í ì. "Îáîëîíü", (063)203-41-21; ð-í Áîðùàãîâêà, (044)364-21-29; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)547-10-73; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Àðñåíàëüíàÿ", Тел. (067)2238186

110691040106

ПРОДАВЦЫ /Ñåòü ìàãàçèíîâ "ѳìåéíèé êîøèê" / (íàïðàâëåíèÿ: ãàñòðîíîìèÿ, êîíäèòåðñêèå, õëåáîáóëî÷íûå, ëèêåðî-âîäî÷íûå èçäåëèÿ). Çíàíèå êàññîâîãî àïïàðàòà, òðóäîâàÿ, ìåäêíèæêà - îáÿçàòåëüíû. Îòâåòñòâåííîñòü çà îòäåë. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: 2 íåäåëè\2 íåäåëè, ñ 8.00 äî 22.00. Ð-í ðàáîòû Íèâêè. Òåë.: 422-31-33, Тел. (067)7529931

216311010101

ПРОДАВЦЫ /Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü êîñìåòèêè / â ìàãàçèíû "BROCARD", "Watsons", "ÊÎÑÌÎ". Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Ç\ï: îò 3000 ãðí. Çâîíèòü: ïí-ïò, 9.00-18.00. Òåë.: (044)496-18-31,(050)330-17-89, (050)382-38-48, (050)380-88-97, (067)798-35-38. Тел. (050)4405631

110651010101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹45 • 11 ëèñòîïàäà 2013 ð.


25

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ Вмобильн ю офейню треб ется

Кр пноймежреиональной омпаниитреб ется:

ÏÐÎÄÀÂÅÖ

ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ

äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ è ïðîäàæè êîôåéíûõ íàïèòêîâ ОРнеобязателен

Òåë.:

(063)406-17-81

З/пот4000рн.Автомобильпредоставляется. Наборораничен. Тел.:383-58-38

21471101

ÏÐÎÄÀÂÅÖÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ вотдел ож алантереиТЦ"ДримТан" Г\р:с10.00до22.00,3\3дня. З\п:став а+%(став аот2500 рн.).

Òåë.: (093)347-89-87,

(067)299-37-63 21696102

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ /Îïòîâî-ðîçíè÷íàÿ êîìïàíèÿ / Âîçìîæíà ðàáîòà ñ ëè÷íûì àâòî. Ç\ï: ñòàâêà 7225 ãðí. + ïðåìèÿ. Òåë.: (050)920-23-45, (063)396-53-76, Тел. (067)7440635

217461010104

11053102

/Ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 3800 ãðí.+ ïðåìèÿ. Òåë.:(097)667-69-27, (093)826-59-46, Тел. (099)9085462

ПРОДАВЦІ

216811020103

ПРОДАВЦІ 7 "Çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ, ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì, äðóæíà êîìàíäà, äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ íàéáëèæ÷îãî ìàãàçèíó "ÀÒÁ" àáî çà òåë.: Êè¿â, ñ.Áîðùàã³âêà: Тел. (044)4220750

/Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: (067)223-81-95, Äàð'ÿ, (067)467-39-63, ²ðèíà, àáî çàïîâíþéòå àíêåòó íà ñàéò³: www.silpo.ua. Ìàðèíà, Тел. (044)2065324

110691060102

ÎÐ îò 1 ãîäà â ñôåðå ïðîäàæ è ïðîäâèæåíèÿ êîñìåòèêè, ñðåäí.-ñïåö.\ÂÎ, æåëàòåëüíî æåíùèíà îò 23 ëåò. ÃÐ: 9.00 - 18.00 (ñá., âñ. - âûõîä.). Ç\ï 3500 ãðí. íà è\ñ + áîíóñû. Òåë.: 292-95-13, Тел. 2929515

110821010101

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ Ç\ï 6000 ãðí + %. ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Ç\ï åæåäíåâíî. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (096)003-88-44, (095)570-95-73, ðàáîòîäàòåëü. Тел. (093)7760028

215721010101

ПРОДАВЦІ /Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ /Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959

216481010118

110191020105

110391010105

/"ÌåãàÌàðêåò" / (òîðã.çàë). Ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 7\7 äí³â; Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó ç\ï,ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö.îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. Âîêçàëüíà, âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. (099)1412653

110531020114

ПРОДАВЦІ /"ѲËÜÏÎ" / Ð-í ì. "ÂÄÍÕ", (067)440-02-17; ð-í Áîðùàã³âêà(067)658-35-41; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)223-81-81;ð-í ì."˳ñîâà",(067)405-53-11; ð-í ñò.ì. "Ñâÿòîøèíî", (067)547-10-73, ð-í ì."Ïîçíÿêè", (067)223-73-87; ð-í Òðîºùèíà, (067)658-35-42; ð-í ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", (067)656-60-19, ì."Ëóê'ÿí³âñüêà", (063)113-20-00, ð-í ñò.ì."Øóëÿâñüêà", Тел. (067)2238180

000000180099

ЗАВХОЗ /Ñåòü ðåñòîðàíîâ "Êîíòèíåíò-Êàðä" / Ç\ï: ñòàâêà + % áåç çàäåðæåê. Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: (068)071-45-77, Тел. (066)9142638

217481020102

КЛАДОВЩИК 110591010101

КЛАДОВЩИК Ç\ï 5000 ãðí. è âûøå. Òåë.: (063)396-53-76. (067)744-06-35. Тел. (050)9202345

217461020103

КЛАДОВЩИК /Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959

216481010103

КЛАДОВЩИК /Ïðîèçâîäñòâî âîðîò / Ç\ï îò 4000 ãðí. Ð-í ñò. ì. "Âàñèëüêîâñêàÿ". Òåë.: (096)583-31-59, Тел. (099)3545613

216541010102

КЛАДОВЩИК /Ñêëàä ýëåêòðîíèêè / Ïëàâàþùèé ãðàôèê ñ íî÷íûìè ñìåíàìè. Ç\ï 3000-4000 ãðí. (Ïîäîë ì."Ò.Øåâ÷åíêî"). Тел. (063)9533445

КЛАДОВЩИКИ

/Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

/Òîðãîâî-ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 4000 ãðí. (îïëàòà - åæåíåäåëüíî, âîçìîæíî åæåäíåâíî). Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (044)383-72-20, (099)008-62-25, (097)336-82-08, Тел. (063)6426336

216871020111

КЛАДОВЩИКИ

110191020121

/Êðóïíàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ êîìïàíèÿ / Êîìïàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, âûäàåòñÿ ñïåöîäåæäà, áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì. Êîíò.òåë.: (068)907-83-55, (096)706-57-35, Тел. (099)9581832

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ /Ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 4600 ãðí.+ ïðåìèÿ + % + ñîöïàêåò. Òåë.:(097)667-69-27, (093)826-59-46, Тел. (099)9085462 216811020101

110561010101

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

КОМПЛЕКТОВЩИК Тел. (096)8998922

/Òîðãîâî-ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 4000 ãðí. (îïëàòà - åæåíåäåëüíî, âîçìîæíî åæåäíåâíî). Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (044)383-72-20, (099)008-62-25, (097)336-82-08, Тел. (063)6426336

110691030101

Ñòàâêà + ïðåìèÿ, Ñîëîìåíñêèé ð-í. Тел. (066)4558822

216561010103

СТАРШИЙ КАСИР

ПРОДАВЦІ

ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ

Тел. (096)8998922

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОДАВЦЫ КОНСУЛЬТАНТЫ

21749102

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

ТРЕБУЕТСЯ:

110591010104

КОМІРНИК /ÄÍÇ N513 / Òåë.: 526-41-25. Тел. 5261152

216871020104

000000180052

11059101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹45 • 11 ëèñòîïàäà 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


26

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

11056101

21688101

БАРМЕНИ

21654101

11076101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АДМИНИСТРАТОР /Ðåñòîðàí "Ãðàíä ×åðè" / Óë. Ñâÿòîøèíñêàÿ, 26. òåë.: 239-05-61, (050)595-12-21, (067)458-06-18. Тел. (063)1475544

216551020104

21656101

КОМІРНИКОПЕРАТОР

â çàãîðîäíûé ð-í, ÎÐ îò 2-õ ëåò, çíàíèå R-Êèïåðà, ñàíêíèæêà. Тел. (067)2173590

/Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

000000200097

АДМИНИСТРАТОРЫ /Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Èðèíà, Тел. (050)3560005

110191020124

ПОМОЩНИК КЛАДОВЩИКА /Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959

216481010104

СТАРШИЙ КЛАДОВЩИК Î\ð ñ âåñîâûì òîâàðîì (ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, ñêîðîïîðò.) Тел. (096)8998922

110591010102

ЭКСПЕРТ ПО КАЧЕСТВУ (ïðîöåíòîâùèê). Тел. (096)8998922 110591010107

АДМИНИСТРАТОР

216241020102

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ МАСТЕР /ÄÏ "Õåëÿíòà" / ïî ðåìîíòó ìåëêîé áûòîâîé òåõíèêè Тел. 5626576

БАРМЕН /ϳä-âî / äëÿ ðîáîòè â ðåñòîðàí³ (ïð-ò Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 39-Â) òà êàôå (âóë. Ïîðèêà, 13-À; á-ð Ïåðîâà, 23-Á; Õàðê³âñüêå øîñå, 144-Â; âóë. Ïîëÿðíà, 8). Тел. 4120897

/Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: (067)223-81-95, Äàð'ÿ, (067)467-39-63, ²ðèíà, àáî çàïîâíþéòå àíêåòó íà ñàéò³: www.silpo.ua. Ìàðèíà, Тел. (044)2065324

110691060105

БАРМЕНЫ /Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Èðèíà, Тел. (050)3560005

216241020105

КОНДИТЕР Òåë.: (067)930-67-97. Тел. 4253369

000000200110

КОНДИТЕРКОНСУЛЬТАНТ Ïðåäñòàâëåíèå ïðîäóêöèè ó êëèåíòîâ. Îð íå ìåíåå 4 ëåò. Âîçìîæíû êîìàíäèðîâêè, ç\ï ïî èòîãàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Тел. (067)6584549

109891010101

КУХАР /ϳä-âî / äëÿ ðîáîòè â ðåñòîðàí³ (ïð-ò Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 39-Â) òà êàôå (âóë. Ïîðèêà, 13-À; á-ð Ïåðîâà, 23-Á; Õàðê³âñüêå øîñå, 144-Â; âóë. Ïîëÿðíà, 8). Тел. 4120897

110271020308

КУХАР

МАСТЕР

БАРМЕН

ïî ðåìîíòó áûòîâîé è ýëåêòðîííîé òåõíèêè. Тел. (067)4062829

/Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé DeLuxe" / Íà áàð. Ìîæíî áåç ÎÐ. Óë. Ãîðüêîãî, 50. Тел. 2061323

/"ÌåãàÌàðêåò" / (êàôå), ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 7\7 äí³â; Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó ç\ï,ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö.îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. Âîêçàëüíà, âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. (099)1412653

БАРМЕН

КУХАР

000000190116

110531020107

216731010202

МАСТЕР ïî ðåìîíòó ñòèðàëüíûõ ìàøèí. Тел. (097)4378794

110271020302

000000190117

000000190118

/Êàôå "Ëåñíàÿ íîðà" / ÎÐ îò 2-õ ëåò â ðåñòîðàíå. Тел. (063)5975556

000000200087

БАРМЕН /Äèñêî-áàð/ Тел. (095)3414735

109851020111

000000200089

БАРМЕН ОФИЦИАНТ ÎÐ. Тел. (097)8762346

/óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, Тел. (067)5475615, (066)4560831

000000200086

КУХАР /Êåéòåð³íãîâà êîìïàí³ÿ "Mozart Catering" / ̳ñöå çíàõîäæåííÿ: á³ëÿ ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Êîíò. òåë.: 537-11-29. Тел. 2212394

217311010106

99991124

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹45 • 11 ëèñòîïàäà 2013 ð.


ÐÅÑÒÎÐÀÍ. Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×., ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ

27

21684101

КУХАР /Äèòÿ÷èé ñàäîê N131/ Тел. 2572159

КУХАРКОНДИТЕР 000000200178

КУХАР /ÍÂÊ "Äîâ³ðà" / Ç\ï äîãîâ³ðíà. Тел. 2743465

217311010101

000000200135

КУХАР /ÄÑ N554 Äí³ïðîâñüêîãî ð-íó / Òåë.: 292-61-06. Тел. 2928014

000000200187

КУХАР /ÄÑ N441/ Тел. 2951675

/Êåéòåð³íãîâà êîìïàí³ÿ "Mozart Catering" / ç ÄÐ â³ä 4-õ ðîê³â. ̳ñöå çíàõîäæåííÿ: á³ëÿ ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Êîíò. òåë.: 537-11-29. Тел. 2212394

000000200160

КУХАРІ /Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: (067)223-81-95, Äàð'ÿ, (067)467-39-63, ²ðèíà, àáî çàïîâíþéòå àíêåòó íà ñàéò³: www.silpo.ua. Ìàðèíà, Тел. (044)2065324

110691060104

КУХАР /×îðíîáèëüñüêà ë³êàðíÿ â Ïóù³ / Òåë.: 401-82-43. Тел. 4018452

000000200075

КУХАР /ÄÑ N 280/ Тел. 4126762

000000200154

000000200039

КУХАР Ç\ï äîãîâ³ðíà. Тел. 4585696

000000200132

КУХАР /ÄÑ N 491/ Тел. 5131315

000000200145

КУХАР /ÄÑ N 301/ Тел. 5135086

000000200023

000000200051

000000200124

КУХАР /ÄÑ N 83 (Äåñíÿíñüêèé ð-í)/ Тел. 5303889

206811010101

КУХАРІ

21748102

/Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

110191020115

/ÄÍÇ N 112 / Ç\ï äîãîâ³ðíà Тел. 4560041

000000200128

/"ÌåãàÌàðêåò" / (êàôå), ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 5\2 äí³. Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó ç\ï,ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö.îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. Âîêçàëüíà, âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. (099)1412653

КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК /×îðíîáèëüñüêà ë³êàðíÿ â Ïóù³ / Òåë.: 401-82-43. Тел. 4018452

21655102

000000200073

КУХОННЫЙ РАБОТНИК

КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК 000000200172

КУХАР /Äåòñêèé ñàä N 244 / (íà 1,5 ñòàâêè). Òåë.: 559-23-77. Тел. 5596167

/Äîøê³ëüíèé çàêëàä N 434/ Тел. 4009070

110531020117

000000200163

КУХАР /Äåòñêèé ñàä N 535 / (îõàéíèé). Ç\ï 1500 ãðí. Òåë.: 543-82-61. Тел. 5438262

КУХАРІ

КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК

КУХАР /ÄÍÇ N 253/ Тел. 5285370

/Êàôå "Âîÿæ" / Ùî ïðîæèâàþòü ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ð-í³. Òåë.:402-56-00,402-56-12. Тел. (096)3148867

КУХАРІ

КУХАР /ÄÍÇ N513 / Òåë.: 526-41-25. Тел. 5261152

КУХАРІ

110761010101

КУХАР /ÄÍÇ N 112/ Тел. 4560041

11027102

/ÄÑ N 280/ Тел. 4126762

â ïèööåðèþ. Íàëè÷èå ñàí.êíèæêè. Тел. 5478403

000000200093

000000200155

000000200066

/ÄÑ N 798/ Тел. 5222049

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹45 • 11 ëèñòîïàäà 2013 ð.

МАНГАЛЬЩИКИ /Ñåòü ðåñòîðàíîâ "Êîíòèíåíò-Êàðä" / Ç\ï: ñòàâêà + % áåç çàäåðæåê. Óäîáíûé ÃÐ. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Èíîãîðîä. ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Тел. (066)9142638, (068)0714577

КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК 000000200193

217481020105

ОБРОБЛЮВАЧ РИБИ /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)5475615

109851020110

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


28

ÐÅÑÒÎÐÀÍ. Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×., ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ

11081101

10989101

ОФІЦІАНТИ

/Ðåñòîðàí "Ãðàíä ×åðè" / Óë. Ñâÿòîøèíñêàÿ, 26. òåë.: 239-05-61, (050)595-12-21, Тел. (063)1475544, (067)4580618

/Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: (067)223-81-95, Äàð'ÿ, (067)467-39-63, ²ðèíà, àáî çàïîâíþéòå àíêåòó íà ñàéò³: www.silpo.ua. Ìàðèíà, Тел. (044)2065324

216551020109

ОФИЦИАНТ /Äèñêî-áàð/ Тел. (095)3414735

000000200090

ОФИЦИАНТКИ

110691060106

Тел. 4253369, (067)9306797

000000200108

ОФИЦИАНТЫ /Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Èðèíà, Тел. (050)3560005

216241020106

ОФИЦИАНТЫ 20681101

21682101

/Ðåñòîðàí íà Ïå÷åðñêå / ÎÐ. Ð-í ðàáîòû: áóëüâàð Ëåñè Óêðàèíêè,24. (2 ìèí. îò ñòàíöèè ìåòðî "Ïå÷åðñêàÿ"). Тел. (044)5942175, (067)5025746

216881010101

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ "Êîíòèíåíò-Êàðä" / Òåë.: (044)428-83-70. Ç\ï: ñòàâêà + % áåç çàäåðæåê. Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: (068)071-45-77, Тел. (066)9142638

217481020101

/Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

110191020123

ПЕКАРЬ /Ïåêàðíÿ / Ç\ï îò 3000 ãðí. Åâãåíèé, Тел. (099)5226110

ПЕКАРЬКОНДИТЕР /Êåéòåðèíãîâàÿ êîìïàíèÿ / ÎÐ îò 2-õ ëåò, ç\ï - îò 200 ãðí.\ñìåíà. ÃÐ: ïîíåäåëüíèê - ïÿòíèöà, íî÷íûå ñìåíû ñ 18.00 äî 6.00, âûïëàòà ç\ï - 2 ðàçà â ìåñÿö, ð-í ðàáîòû ì."Ïåòðîâêà". Òåë.: 227-49-16, Тел. (095)5715142

217671010101

ОФІЦІАНТ /ϳä-âî / äëÿ ðîáîòè â ðåñòîðàí³ (ïð-ò Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 39-Â) òà êàôå (âóë. Ïîðèêà, 13-À; á-ð Ïåðîâà, 23-Á; Õàðê³âñüêå øîñå, 144-Â; âóë. Ïîëÿðíà, 8). Тел. 4120897

110271020303

ОФІЦІАНТИ /Ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ "AVALON" / åíåðã³éí³, êîìóí³êàáåëüí³ þíàêè òà ä³â÷àòà ïðèâàáëèâî¿ çîâí³øíîñò³ â³ä 18 ðîê³â; çíàííÿ ³íîçåìíî¿ ìîâè ì³æíàðîäíîãî ñï³ëêóâàííÿ â ìåæàõ ðîçìîâíîãî ì³í³ìóìó - â³òàºòüñÿ. Çàïîâíåííÿ àíêåò êàíäèäàòàìè íà ïîñàäó ïðîâîäèòüñÿ ùîäåííî äî 18.00 çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë.Ëåîíòîâè÷à,3. Ñï³âáåñ³äè ïðèçíà÷àþòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíî çà äçâ³íêîì ìåíåäæåðà ÐÊ "ÀÂÀËÎÍ". 110811010101

21712101

ПЕКАР

216971010102

ОФИЦИАНТЫ

11081102

21697101

ОФИЦИАНТ

ОФІЦІАНТИ /Ñàëîí-ðåñòîðàí "ÌÎÑÑÎ" / åíåðã³éí³, êîìóí³êàáåëüí³ þíàêè òà ä³â÷àòà ïðèâàáëèâî¿ çîâí³øíîñò³ â³ä 18 ðîê³â; çíàííÿ ³íîçåìíî¿ ìîâè ì³æíàðîäíîãî ñï³ëêóâàííÿ â ìåæàõ ðîçìîâíîãî ì³í³ìóìó - â³òàºòüñÿ. Ñï³âáåñ³äè ïðîâîäÿòüñÿ ùîäåííî ç 12.00 äî 19.00. Ì.Êè¿â, âóë.Õðåùàòèê,15\4 (Ïàñàæ). 110811020101

ПЕКАРЬКОНДИТЕР Òåë.: (096)289-64-88. Тел. (050)4694988

000000200111

ПЕКАРІ /Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: (067)223-81-95, Äàð'ÿ, (067)467-39-63, ²ðèíà, àáî çàïîâíþéòå àíêåòó íà ñàéò³: www.silpo.ua. Ìàðèíà, Тел. (044)2065324

110691060103

ПЕКАРІ ПІЦИ /"ѲËÜÏÎ" / Ð-í ì. "ÂÄÍÕ", (067)440-02-17; ð-í Áîðùàã³âêà(067)658-35-41; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)223-81-81;ð-í ì."˳ñîâà",(067)405-53-11; ð-í ñò.ì. "Ñâÿòîøèíî", (067)547-10-73, ð-í ì."Ïîçíÿêè", (067)223-73-87; ð-í Òðîºùèíà, (067)658-35-42; ð-í ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", (067)656-60-19, ì."Ëóê'ÿí³âñüêà", (063)113-20-00, ð-í ñò.ì."Øóëÿâñüêà", Тел. (067)2238180

110691030103

21767101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹45 • 11 ëèñòîïàäà 2013 ð.


29

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21566104

ПОВАР

ПОВАРА

/Ðåñòîðàí "Ãðàíä ×åðè" / Óë. Ñâÿòîøèíñêàÿ, 26. òåë.: 239-05-61, (050)595-12-21, Тел. (063)1475544, (067)4580618

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ "Êîíòèíåíò-Êàðä" / Ç\ï: ñòàâêà + % áåç çàäåðæåê. Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: (068)071-45-77, Тел. (066)9142638

216551020102

ПОВАР /Ïåêàðíÿ / Ç\ï îò 3000 ãðí. Åâãåíèé, Тел. (099)5226110

216971010101

ПОВАР Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)223-75-88; ð-í ì. "Îáîëîíü", (063)203-41-21; ð-í Áîðùàãîâêà, (044)364-21-29; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)547-10-73; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Àðñåíàëüíàÿ", Тел. (067)2238186

110691040101

ПОВАР

217481020104

ПОМОЩНИК КОНДИТЕРА /"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ÃÐ: 4\4. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + % + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

215661040129

ПОМОЩНИК ПОВАРА /"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï âûñîêèé + % + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

215661040130

/Ãîñòèí.- ðåñòîð. êîìïëåêñ "BIG STREET" / 2 íåäåëè\2 íåäåëè. Ç\ï 200 ãðí.\äåíü. Óë. Á.Îêðóæíàÿ,8. Тел. 2508054

216841010102

21624102

ПРОДАВЕЦ â ìàãàçèí æåíñêîãî áåëüÿ. Тел. (067)7934380

21731101

АВТОМИЙНИКИ

/Ïåêàðíÿ / Ç\ï îò 3000 ãðí. Åâãåíèé, Тел. (099)5226110

Çàáåçïå÷óºìî æèòëîì.Ñò.ì."Ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò". Тел. (067)4062639

000000200092

214761010101

216971010103

ТЕХНОЛОГ

ПОВАР

РОБІТНИК НА ЛІНІЮ РОЗДАЧІ

Òåë.: (067)930-67-97. Тел. 4253369

/Êåéòåð³íãîâà êîìïàí³ÿ "Mozart Catering" / ç³ çíàííÿì àíãë³éñüêî¿ ìîâè. ̳ñöå çíàõîäæåííÿ: á³ëÿ ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Êîíò. òåë.: 537-11-29. Тел. 2212394

/"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ÎÐ îò 1 ãîäà. ÃÐ - ïÿòèäíåâíûé. Óðîâåíü ç\ï âûñîêèé + % îò ïðîäàæ + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

СПЕЦІАЛІСТ БІСТРО

ШЕФПОВАР

000000200109

ПОВАР /Êàôå "Ëåñíàÿ íîðà" / â ðåñòîðàí, ÎÐ îò 2-õ ëåò. Тел. (063)5975556

000000200088

ПОВАР /Äèñêî-áàð/ Тел. (095)3414735

000000200091

ПОВАРЗАВПРОИЗВОДСТВОМ Òåë.: (096)289-64-88. Тел. (050)4694988

000000200114

ПОВАРСУШИСТ /Ðåñòîðàí "Ãðàíä ×åðè" / Óë. Ñâÿòîøèíñêàÿ, 26. òåë.: 239-05-61, (050)595-12-21, Тел. (063)1475544, (067)4580618

216551020107

/Ðåñòîðàí "Ãðàíä ×åðè" / Óë. Ñâÿòîøèíñêàÿ, 26. òåë.: 239-05-61, (050)595-12-21, (067)458-06-18. Тел. (063)1475544 216551020108

ПОВАРА

СУШИСТЫ

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Èðèíà, Тел. (050)3560005

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Èðèíà, Тел. (050)3560005

217481020103

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹45 • 11 ëèñòîïàäà 2013 ð.

216921010101

АВТОМОЙЩИК /ÑÒÎ "Àâòîöåíòð"Åâðîïà-Ñåðâèñ" / Ç\ï îò 3500 ãðí. ÎÐ îò 1 ãîäà. Ãîëîñååâñêèé ð-í, óë.Êàéñàðîâà,2. Òåë.: (050)335-10-10, (067)500-34-34, Âëàäèìèð Ãðèãîðüåâè÷. Тел. (093)3270597

110371010104

АВТОМОЙЩИКИОПЕРАТОРЫ Âîçìîæíî áåç ÎÐ. Âîçðàñò îò 20 ëåò. Ðàéîí Òðîåùèíà. Ç\ï: ñòàâêà + % + ïðåìèÿ. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 18.00. Òåë.: (093)420-97-24, Тел. (096)4573193, (050)7445749

/Àâòîïàðê òàêñè / Òåë.: (063)021-52-22. Тел. 4618922

110021020103

/Ïèööåðèÿ / Ðàáîòà â Êèåâñêîé îáëàñòè, ãðàôèê: íåäåëÿ\íåäåëÿ, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. 2314415

216241020103

/Àâòîìîéêà / Æåëàòåëüíî ñ ÎÐ. Ç\ï îò 3000 ãðí. Ð-í ðàáîòû - Ãîëîñååâñêèé. Тел. (044)3605063, (098)6859274

АВТОСЛЕСАРИ

СТАРШИЕ ПОВАРА

217121010102

АВТОМОЙЩИК

216381010101

110631020106

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ "Êîíòèíåíò-Êàðä" / Ç\ï: ñòàâêà + % áåç çàäåðæåê. Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: (068)071-45-77, Тел. (066)9142638

ПОВАРУНИВЕРСАЛ

215661040131

217311010103

/̳æíàðîäíà íàôòîãàçîâà êîìïàí³ÿ / (ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë., ì. ѳìôåðîïîëü, ì. Êðàñíîïåðåêîïñüê). ×îëîâ³ê³â òà æ³íîê â³ä 18 ðîê³â íà ïîñàäè.Êîíòàêòè: ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë. (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66, (044)542-17-71; ì. ѳìôåðîïîëü (050)967-40-80, (050)944-10-27, (050)356-32-14, (050)293-96-76, (066)734-99-14; ì. ßëòà (050)967-40-80. Тел. (066)2578900

21679101

ТЕСТОМЕС

216241020104

АВТОСЛЕСАРИ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

/Àâòîòðàíñ. êîìïàíèÿ "ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159 110231010101

АВТОМЕХАНИК

АВТОСЛЕСАРЬ, МОТОРИСТ, ХОДОВИК

/Àâòîñåðâèñ / ñ ÎÐ. Ð-í Ïîäîë. Òåë.: (096)191-50-50, Тел. (063)8134310

/Êîìïàíèÿ "Ýêñïðåññ-Ò" / Âëàäèñëàâ, Тел. (096)1082989 215801010101

109951010301

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


30

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

10995101

11023101

АВТОСЛЕСАРЬ

АВТОЭЛЕКТРИКИ

/ÑÒÎ "Àâòîöåíòð"Åâðîïà-Ñåðâèñ" / Ç\ï îò 8000 ãðí. ÎÐ îò 1 ãîäà. Ãîëîñååâñêèé ð-í, óë.Êàéñàðîâà,2. Òåë.: (050)335-10-10, (067)500-34-34, Âëàäèìèð Ãðèãîðüåâè÷. Тел. (093)3270597

/Àâòîòðàíñ. êîìïàíèÿ "ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

АВТОСЛЕСАРЬ, МОТОРИСТ, ХОДОВИК

АГРЕГАТЩИКИ

110371010101

21570103

Âëàäèñëàâ, Тел. (096)1082989

110361010301

АВТОСЛЕСАРЬМЕХАНИК /ÑÒÎ/ Тел. (067)7113903

/ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 4000 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

109951010101

215411050101

ВОДИТЕЛИ

/ÑÒÎ "Àâòîöåíòð"Åâðîïà-Ñåðâèñ" / Ç\ï îò 8000 ãðí. ÎÐ îò 1 ãîäà. Ãîëîñååâñêèé ð-í, óë.Êàéñàðîâà,2. Òåë.: (050)335-10-10, (067)500-34-34, Âëàäèìèð Ãðèãîðüåâè÷. Тел. (093)3270597

110371010103

КПШЕУПодольс оор-на требются:

КПШЕУПодольсоор-на требется:

ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐÛ äîðîæíîé òåõíèêè

ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÈÊ

З\п3500рн. Ул.Фрнзе,15 Тел.:462-53-75 21541104

ÐÀÁÎÒÀ

Òåë.

/ÑÒÎ íà Áåðåçíÿêàõ / ñ ÎÐ. Òåë.: (067)551-48-22, Тел. (063)5781054

21541105

109951010201

ВОДИТЕЛИ

110351010101

216681010101

/ÑÒÎ íà Òðîåùèíå / ÎÐ îáÿçàòåëåí. Тел. (068)3512166

462-53-75

/Êîìïàíèÿ "Ýêñïðåññ-Ò" / ýâàêóàòîðà, àâòîâîçà, êðàíà ìàíèïóëÿòîðà, íà ìèêðîàâòîáóñ "Ãàçåëü". Àíäðåé Èâàíîâè÷, Тел. (095)2860343

äëÿ ðàáîòû â òàêñè (íà àâòîìîáèëè ïðåäïðèÿòèÿ, à òàêæå ñî ñâîèìè èíîìàðêàìè). Àíàòîëèé Èâàíîâè÷, Тел. (096)5038853

АВТОЭЛЕКТРИК

АВТОЭЛЕКТРИК

З\п4000рн. Ул.Фрнзе,15

ВОДИТЕЛИ /Êîìïàíèÿ "Ýêñïðåññ-Ò" / äëÿ ðàáîòû â òàêñè (íà àâòîìîáèëè ïðåäïðèÿòèÿ, à òàêæå ñî ñâîèìè èíîìàðêàìè). Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ Тел. (096)5038853

АВТОЭЛЕКТРИК

21635101

/Àâòîòðàíñ. êîìïàíèÿ "ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

110231010111

215701030102

АВТОЭЛЕКТРИК 21469101

110231010110

217071010101

ВОДИТЕЛИ ýâàêóàòîðà, àâòîâîçà, êðàíà ìàíèïóëÿòîðà, íà ìèêðîàâòîáóñ "Ãàçåëü". Àíäðåé Èâàíîâè÷, Тел. (095)2860343

110361010101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹45 • 11 ëèñòîïàäà 2013 ð.


31

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

11035101

ВОДИТЕЛИ

ВОДИТЕЛИ

/Ãðóïïà êîìïàíèé "Ýêîíîì-àâòî" / íà íîâûå àâòîìîáèëè ïðåäïðèÿòèÿ. Çíàíèå ãîðîäà è ÎÐ îáÿçàòåëåí. Òåë.: (044)454-14-82. Тел. (044)4541485

/Êîðîíà-Òàêñè / ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì è íà íàøå àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà, áåç àáîíåíòñêîé ïëàòû. Êîìèññèÿ 10% ÷åðåç òåðìèíàëû. Áåñïëàòíàÿ ÑÒÎ. Тел. (063)4790000

ВОДИТЕЛИ

ВОДИТЕЛИ

216271030101

215701020104

/Àâòîïàðê òàêñè / íà àâòîìîáèëè êîìïàíèè ñ îôèöèàëüíûì òðóäîóñòðîéñòâîì. Òåë.: (063)021-52-22. Тел. 4618922

/"Æåëòîå òàêñè" / ñî ñâîèìè àâòîìîáèëåì è íà íàøå àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà, áåç àáîíåíòñêîé ïëàòû. Êîìèññèÿ - 6-10% ÷åðåç òåðìèíàëû. Áåñïëàòíàÿ ÑÒÎ. Тел. (063)4710000

ВОДИТЕЛИ

ВОДИТЕЛИ

110021020101

/Îõðàííîå Ïð-òèå "Àëüôà-Ùèò" / Êîìàíäèðîâêè. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932

110091020103

ВОДИТЕЛИ /Òàêñè 309 / ñî ñâîèì àâòî. Òåë.: 220-13-15. Тел. (093)3137999

216271040101

/"Ïëàíåòà òàêñè" / íà àâòîìîáèëè ñëóæáû. Тел. (093)9071545

/Òàêñè "Îëèìï" / íà íàøè àâòî. Ç\ï îò 4000 ãðí. Ëåãàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ïîëíûé ñîöïàêåò. Тел. (044)5371177

215471010101

ÂÎÄÈÒÅËÜ ñî ñâîèì ìèêðîàâòîáóñîì З/ппорез льтатам собеседования. Òåë.

ВОДИТЕЛИ /"Ïëàíåòà òàêñè" / íà àâòîìîáèëè ñëóæáû. ÃÐ: ïîñìåííûé (ñìåíà - 12 ÷àñîâ). Тел. (093)9071545

216351020102

ВОДИТЕЛИ

21668101

Впе арнютреб ется:

216351010101

(097)995-95-58,Оле

äëÿ ðàáîòû â òàêñè íà àâòîìîáèëè ôèðìû. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï äî 7000 ãðí. Òåë.: (066)317-62-96. Тел. (093)5810101

216831010101

ВОДИТЕЛИ

ÂÎÄÈÒÅËÜ дляпосменнойработы вта синаавтомобиль омпании. Стажвождения неменее5лет. З\п4000рн. Тел.:(063)652-16-10

21697102

КПШЕУПодольс оо р-натребется:

ÂÎÄÈÒÅËÜ

ВОДИТЕЛИ 214691010102

11036101

ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé (êàò."Ñ") З/п4500-5000рн. Ул.Фр нзе,15

Òåë.: 462-53-75 21541106

21751101

ÂÎÄÈÒÅËÈ сосвоимавтовта си Ребята,помоитевыполнить за азыдиспетчерс ой. Работабезобязалово . Большое оличествоза азов!

Òåë.: 568-05-60, (063)568-05-60 21653101

/Ïð-òèå / (êàò. "Ñ"). Àíäðåé Âàñèëüåâè÷, Тел. (067)4040157

110791010101

ВОДИТЕЛИ

ВОДИТЕЛИ КАТ. "С"

/"Àâàíãàðä òàêñè" / ñ àâòîìîáèëåì. Âñòóïèòåëüíûõ íåò. ÃÐ ñâîáîäíûé. Êîìèññèÿ îò 9 %. Òåðìèíàëû åñòü. Тел. (063)2067207

/Êðóïíàÿ òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ, çíàíèå ã. Êèåâà íà óðîâíå âîäèòåëÿ. Ç\ï 5000 ãðí. E-mail:kingsmak.kiev@mail.ru. Òåë.: (093)349-49-99. Тел. (067)6312665

215541010101

109001010101

21627103

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹45 • 11 ëèñòîïàäà 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


32

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

21627104

21707101

10994102

ВОДИТЕЛИ КАТ. "С", "Е"

ВОДИТЕЛЬ ПО СНАБЖЕНИЮ

/Àâòîòðàíñ. êîìïàíèÿ "ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

/Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå Ïð-òèå / (êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ óñòàíîâîê). Òåë.: (067)327-28-84, Тел. (050)4420471

110231010107

ВОДИТЕЛИ КАТ."С" 11064101

/Ïð-òèå / Ðàáîòà â Âèøíåâîì. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Òåë.: (067)445-06-69, Íèêèòà Àíäðååâè÷, Àíäðåé Âàñèëüåâè÷ Тел. (063)1338151

108661010101

ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР

/ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé. (êàò."Ñ"). Ç\ï 4500-5000 ãðí. óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

êàò."Â","Ñ","Ä"; (î\ð ñ ïðîä.ïèòàíèÿ) Тел. (096)8998922

ВОДІЙ АВТОВИШКИ

ВОДИТЕЛЬ

/Êîìóíàë. ϳä-âî "Ïå÷åðñüêà Áðàìà"/ Тел. 4982834

/Ïåêàðíÿ / ñî ñâîèì ìèêðîàâòîáóñîì. Ç\ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Îëåã, Тел. (097)9959558

ВОДІЙЕКСПЕДИТОР

ÌÀØÈÍÈÑÒ ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ

ÌÀØÈÍÈÑÒ ÒÐÀÊÒÎÐÀ

З\п3500рн. Ул.Фрнзе,15

Òåë.: 462-53-75 21541102

216971020201

21554101

КП ШЕУ Подольсоо р-на требется:

ВОДИТЕЛЬ /Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå Ïð-òèå / (çíàíèå ãîðîäà, ìîëîäîé ÷åëîâåê). Òåë.: (067)327-28-84, Тел. (050)4420471 215521010105

Ç\ï 3200 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15 Òåë.: 462-53-75

ВОДИТЕЛЬ 21541103

217611020000

ВОДИТЕЛЬИНКАССАТОР

ВОДИТЕЛЬ

215411060101

требется:

Îïûò ðàáîòû îò 1-ãî ãîäà, ãðàôèê ðàáîòû 9.00 - 16.30, ðàáîòà â ð-íå ìåòðî "Ëåñíàÿ". Тел. 5930472

/ÏðÀÒ "Óõë-Ìàø" / íà àâòîìîáèëü "Ãàçåëü" Óë. Áîæåíêî, 66. Òåë.: 528-24-47, Тел. 2391127

110181010103

КПШЕУПодольс оор-на

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

/Áàíê / Îïûò ðàáîòû âîäèòåëåì îò 5 ëåò. Êèåâñêàÿ ïðîïèñêà îáÿçàòåëüíî. Ãðàôèê ðàáîòû: ñ 8.30 äî 19.00, Ñá.,Âñ. - âûõîäíîé èëè ïîñìåííûé. Тел. 4862199

ВОДИТЕЛЬ

21677101

215521010106

/Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959 216481010110

ВОДИТЕЛЬ äëÿ ïîñìåííîé ðàáîòû â òàêñè íà àâòîìîáèëü êîìïàíèè. Ñòàæ âîæäåíèÿ íå ìåíåå 5 ëåò. Ç\ï 4000 ãðí. Тел. (063)6521610 217511010101

110521040000

110591020101

110431010105

/̳æíàðîäíà íàôòîãàçîâà êîìïàí³ÿ / áåíçîâîçó ç ïåðåâåçåííÿ íåáåçïå÷íèõ âàíòàæ³â (ì. ѳìôåðîïîëü). Òåë.: (095)361-11-18. ×îëîâ³ê³â òà æ³íîê â³ä 18 ðîê³â íà ïîñàäè.Êîíòàêòè: ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë. (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66, (044)542-17-71; ì. ѳìôåðîïîëü (050)967-40-80, (050)944-10-27, (050)356-32-14, (050)293-96-76, (066)734-99-14; ì. ßëòà (050)96 Тел. (066)2578900

110631020107

ВОДІЙОХОРОННИК /Îõîðîííà êîìïàí³ÿ "À1" / Ç\ï ñòàá³ëüíà, âèñîêà. ÃÐ: äåííèé. Òåë.: (050)441-29-98. ÃÐ: äîáîâ³, âàõòà. Òåë.: (044)481-00-18, (067)296-21-62, Тел. (063)4967039

109731020102

21683101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹45 • 11 ëèñòîïàäà 2013 ð.


33

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

10866101

ВОДІЇ

МАШИНИСТ ТРАКТОРА

³ä 30 ðîê³â, âîä³éñüêèé ñòàæ â³ä 5-òè ðîê³â, íà íàø³ "Äåî Ëàíîñ" (ãàç). Ñòðàõîâêà, ë³öåíç³ÿ. Îðåíäà àáî âèêóï àâòî 2003-2005 ðîêó. Òåë.: 539-14-54, (093)321-43-26. Тел. (067)6592217

/ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 3200 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

213541010101

ВОДІЇ /Ïîæåæíî-ðÿòóâàëüíà ñëóæáà / àâòîìîá³ë³â ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ (êàòåãî𳿠"Ñ","D"). ×îëîâ³êè â³êîì äî 30 ðîê³â. Çðó÷íèé ãðàô³ê ðîáîòè - äîáà ÷åðåç òðè. Àäðåñà: ì.Êè¿â, âóë.Â.Ëèïê³âñüêîãî (Óðèöüêîãî),33. Çâåðòàòèñÿ çà òåë.: 248-23-71, Тел. 2482302

217551010102

ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК

215411030101

МАШИНІСТ ЕКСТРУДЕРА /ÒΠ"Óí³-Ïàê" / Ïðîâîäèìî íàâ÷àííÿ. Ç\ï â³ä 3200 ãðí.Òåë.: (095)698-97-39. Äçâîíèòè ç 9.00 äî 17.00 ïí.-ïò. Тел. (098)4790420

110611020102

МЕХАНИЗАТОРЫ /ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / äîðîæíîé òåõíèêè. Ç\ï 3500 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

215411040101

МИЙНИКИ АВТО

ÎÐ íà àâòîòðàíñïîðòíîì ïðåäïðèÿòèè. Ç\ï 5000 ãðí. Тел. (067)4416757

/Àâòîìèéêà / Ìîëîä³ ëþäè â³ä 18 ðîê³â. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. ˳âèé áåðåã. Ç\ï â³ä 5000 ãðí + ïðåì³ÿ. Íàäàºìî æèòëî. Òåë.: 592-80-20. Тел. 3610404

ДИСПЕТЧЕРЫ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗАПЧАСТЕЙ

215841010101

110641010101

/"Ïëàíåòà òàêñè" / â äèñïåò÷åðñêóþ òàêñè. Çíàíèå ÏÊ (óìåíèå ïå÷àòàòü). Ãðàìîòíàÿ ðå÷ü. ÃÐ: ïîñìåííûé (ñìåíà - 12 ÷àñîâ). Тел. (093)9071545

216351020101

/ÑÒÎ "Àâòîöåíòð"Åâðîïà-Ñåðâèñ" / Ç\ï îò 8000 ãðí. ÎÐ îò 1 ãîäà. Ãîëîñååâñêèé ð-í, óë.Êàéñàðîâà,2. Òåë.: (050)335-10-10, (067)500-34-34, Âëàäèìèð Ãðèãîðüåâè÷. Тел. (093)3270597

110371010102

ДИСПЕТЧЕРЫЛОГИСТЫ /Ãðóïïà êîìïàíèé "Ýêîíîì-àâòî" / Çíàíèå ãîðîäà è ÎÐ îáÿçàòåëåí. Òåë.: (044)454-14-82. Тел. (044)4541485

215701020102

КАРЩИК Î\ð îò 1 ãîäà, íàëè÷èå ñâèäåòåëüñòâà Тел. (096)8998922

110591020103

МАСТЕРПРИЕМЩИК /ÑÒÎ "Àâòîöåíòð"Åâðîïà-Ñåðâèñ" / Ç\ï îò 8000 ãðí. ÎÐ îò 1 ãîäà. Ãîëîñååâñêèé ð-í, óë.Êàéñàðîâà,2. Òåë.: (050)335-10-10, (067)500-34-34, Âëàäèìèð Ãðèãîðüåâè÷. Тел. (093)3270597

110371010105

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА /ÏÏ "Àâòîìàã³ñòðàëü" / Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷, Тел. (050)3432578

11002102

109941020402

МАШИНИСТ КАТКА /ÏÏ "Àâòîìàã³ñòðàëü" / Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷, Тел. (050)3432578 109941020401

МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА /ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 3500 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

ОПЕРАТОР АЗС

11037101

21548101

/̳æíàðîäíà íàôòîãàçîâà êîìïàí³ÿ / (ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë., ì. ѳìôåðîïîëü, ì. Êðàñíîïåðåêîïñüê). ×îëîâ³ê³â òà æ³íîê â³ä 18 ðîê³â íà ïîñàäè.Êîíòàêòè: ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë. (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66, (044)542-17-71; ì. ѳìôåðîïîëü (050)967-40-80, (050)944-10-27, (050)356-32-14, (050)293-96-76, (066)734-99-14; ì. ßëòà (050)967-40-80. Тел. (066)2578900

110631020102

ОПЕРАТОР МИЙКИ /̳æíàðîäíà íàôòîãàçîâà êîìïàí³ÿ / (ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë.). ×îëîâ³ê³â òà æ³íîê â³ä 18 ðîê³â íà ïîñàäè.Êîíòàêòè: ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë. (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66, (044)542-17-71; ì. ѳìôåðîïîëü (050)967-40-80, (050)944-10-27, (050)356-32-14, (050)293-96-76, (066)734-99-14; ì. ßëòà (050)967-40-80. Тел. (066)2578900

110631020101

ПОМОЩНИК ЭКСПЕДИТОРА /Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959

215411020101

216481010102

11063102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹45 • 11 ëèñòîïàäà 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


34

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

11061102

11079101

10900101

ПОМІЧНИК МАШИНІСТА ЕКСТРУДЕРА

11013101

ШИНОМОНТАЖНИКИ

/ÒΠ"Óí³-Ïàê" / Ïðîâîäèìî íàâ÷àííÿ. Ç\ï â³ä 3200 ãðí.Òåë.: (095)698-97-39. Äçâîíèòè ç 9.00 äî 17.00 ïí.-ïò. Тел. (098)4790420

/Àâòîìèéêà / Ìîëîä³ ëþäè â³ä 18 ðîê³â. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. ˳âèé áåðåã. Ç\ï â³ä 5000 ãðí + ïðåì³ÿ. Íàäàºìî æèòëî. Òåë.: 592-80-20. Тел. 3610404

215841010102

110611020103

ШИНОМОНТАЖНИКИ

ПРОПОНУЮ РОБОТУ В М.КИЄВІ 21580101

/Ìåëüíèê Âàñèëü / àâòîìîá³ë³ ÃÀÇ-53, ÊÀÌÀÇ. Ç\ï 4000-4500 ãðí.\ì³ñÿöü. Тел. (050)3317346

/Àâòîòðàíñ. êîìïàíèÿ "ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

110231010109

217241010000

СПЕЦИАЛИСТ

ЭКСПЕДИТОР

/Ðóäåíêî Àëåêñàíäð / íà øèíîìîíòàæ ñ îïûòîì ðàáîòû áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Тел. (067)4071161

îïûò ðàáîòû ñ ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ Тел. (096)8998922

217231010000

ТРАКТОРИСТ /ÊÏ ÓÆà "Ïå÷åðñüêæèòëî" / Ç\ï â³ä 3000 ãðí. Ãóðòîæèòîê íà ïåð³îä ðîáîòè íàäàºòüñÿ. Тел. 2857469

110111010102

110591020102

ЭКСПЕДИТОР Â òîðãîâóþ êîìïàíèþ ïî ñòðîéìàòåðèàëàì. Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 216861030000

ТРАКТОРИСТ /ÊÏ ÐÅÎ-5/ Тел. 4079240 21746101

Компанії ТОВ "Піт-СТОП Сервіс" потрібні на робот

ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â ДР, без шідливих звичо

Тел.:(050)355-38-40,

(098)211-34-48

ЭКСПЕДИТОР 000000220030

ХОДОВИК /ÑÒÎ íà Òðîåùèíå / ÎÐ îáÿçàòåëåí. Тел. (068)3512166

217071010102

ШИНОМОНТАЖНИКИ /Êîìïàí³ÿ ÒΠ"ϳò-Ñòîï Ñåðâ³ñ" / âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â. ÄÐ, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Òåë.: (050)355-38-40. Тел. (098)2113448 110681010101

11059102

Тасізапрош є

/Îïòîâî-ðîçíè÷íàÿ êîìïàíèÿ / Âîçìîæíà ðàáîòà ñ ëè÷íûì àâòî. Ç\ï: ñòàâêà 7225 ãðí. + ïðåìèÿ. Òåë.: (050)920-23-45, (063)396-53-76, Тел. (067)7440635

217461010105

ЭКСПЕДИТОР /Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959

216481010101

ВОДІЇВ Від30роів, водійсьийстажвід5-тироів, нанаші"ДеоЛанос"(аз). Страхова,ліцензія. Орендаабови павто2003-2005ро . Òåë.: 539-14-54, (093)321-43-26, (067)659-22-17 21354101

ЭКСПЕДИТОРЫ /Ïð-òèå / Ðàáîòà â Âèøíåâîì. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Òåë.: (067)445-06-69, Íèêèòà Àíäðååâè÷, Àíäðåé Âàñèëüåâè÷ Тел. (063)1338151

108661010102

ЭКСПЕДИТОРЫ /Ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 4000 ãðí.+ ïðåìèÿ. Òåë.:(097)667-69-27, (093)826-59-46, Тел. (099)9085462

216811020102

ЭКСПЕДИТОРЫ /Òîðãîâî-ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 4000 ãðí. (îïëàòà - åæåíåäåëüíî, âîçìîæíî åæåäíåâíî). Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (044)383-72-20, (099)008-62-25, (097)336-82-08, Тел. (063)6426336

216871020108

ЭКСПЕДИТОРЫ /Ïð-òèå / Àíäðåé Âàñèëüåâè÷, Тел. (067)4040157 110791010102

11068101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹45 • 11 ëèñòîïàäà 2013 ð.


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

ÐÀÁÎÒÀ

12372037

17842142

19932008

12322011

23732001

19572064

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 45 (826)

21572005

35


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

04312013

23422004

19442003

14652009

21782012

21252011

23682001

23392003

21902003

20112006

20712003

36

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 45 (826)


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

ÐÀÁÎÒÀ

23052002

23452002

14892006

23092001

15722024

15432013

19132005

23612002

23102003

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 45 (826)

22662003

37


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

17002012

23712001

23602001

20182003

23362003

20002029

38

20462007

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 45 (826)


39

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

11017101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ЕЛЕКТРИКИ

11018101

110811010102

ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК

МОНТАЖНИК /Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959

000000230025

/Ô³ðìà êîâàíèõ âèðîá³â / Ç\ï ã³äíà. Òåë.: (044)574-06-06, (050)332-22-48, Тел. (050)3322249

109381010101

ЕЛЕКТРОЗВАРНИКИ /ÁÓ-12 ÏÀÒ "Òðåñò Êè¿âì³ñüêáóä-3" / ðó÷íîãî çâàðþâàííÿ Âàõòîâèé ìåòîä. Òåë.: 245-75-90. Тел. 2457750

109721020103

ЕЛЕКТРОЗВАРНИКИ /ÓÂÒÊ ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N4" / Òåë.: 430-60-86. Тел. 4302179

НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА 217531010102

ПЕЧАТНИК /Òèïîãðàôèÿ / íà ðîëåâóþ ìàøèíó ZIRKON-66. Ð-í Îòðàäíûé. Тел. 5021497

110541010101

ПОЛИРОВЩИК /Ïð-òèå/ Тел. (050)4698347

215621010103

ПОМ. ПЕЧАТНИКА /Òèïîãðàôèÿ / íà ðîëåâóþ ìàøèíó ZIRKON-66. Ð-í Îòðàäíûé. Тел. 5021497

110541010102

/Êîìóíàë. ϳä-âî "Ïå÷åðñüêà Áðàìà"/ Тел. 4982834

ЕЛЕКТРОМОНТЕР

РАДИОМОНТАЖНИК

ЕЛЕКТРОМОНТЕР 110431010103

/ÊÏ ÐÅÎ-5/ Тел. 4079240

000000230031

ЕЛЕКТРОМОНТЕР З ДОПУСКОМ /Ñâÿòîøèí. äèòÿ÷èé áóäèíîê-³íòåðíàò/ Тел. 4509257

000000230199

ЗАМЕРЩИК

216481010106

/Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà / Òåë.: (050)330-79-53, Тел. 3323616

109971010101

РАЗНОРАБОЧИЕ /Ïðîèçâîäñòâåííîå Ïð-òèå / â öåõ. Ç\ï îò 3500 ãðí. Ñåðãåé, (050)448-71-86. 110171010101

/Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå Ïð-òèå / Òåë.: (067)327-28-84, Тел. (050)4420471

РАЗНОРАБОЧИЕ

/Ô³ðìà êîâàíèõ âèðîá³â / Ç\ï ã³äíà. Òåë.: (044)574-06-06, (050)332-22-48, Тел. (050)3322249

/Òîðãîâî-ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / íà ïðîèçâîäñòâî Ç\ï îò 4000 ãðí. (îïëàòà åæåíåäåëüíî, âîçìîæíî åæåäíåâíî). Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (044)383-72-20, (099)008-62-25, (097)336-82-08, Тел. (063)6426336

МАЙСТЕР ЦЕХУ

РАЗНОРАБОЧИЕ

/Ô³ðìà êîâàíèõ âèðîá³â / Ç\ï ã³äíà. Òåë.: (044)574-06-06, (050)332-22-48, Тел. (050)3322249

Ç\ï 5000 ãðí. è âûøå. Òåë.: (063)396-53-76. (067)744-06-35. Тел. (050)9202345

215521010104

КОВАЛЬ

216871020109

109381010104

109381010105

11028101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹45 • 11 ëèñòîïàäà 2013 ð.

21575101

ПОМОЩНИК УСТАНОВЩИКА /Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959

110281010101

10938101

216481010114

Òåë.: (098)048-44-43, Тел. (098)9843021

ЕЛЕКТРОЗВАРНИК

21547101

/Ô³ðìà êîâàíèõ âèðîá³â / Ç\ï ã³äíà. Òåë.: (044)574-06-06, (050)332-22-48, Тел. (050)3322249

109381010103

/Ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ "AVALON" / äîñâ³ä ðîáîòè ç îáñëóãîâóâàííÿ òåõíîëîã³÷íîãî îáëàäíàííÿ. Çàïîâíåííÿ àíêåò êàíäèäàòàìè íà ïîñàäó ïðîâîäèòüñÿ ùîäåííî äî 18.00 çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë.Ëåîíòîâè÷à,3. Ñï³âáåñ³äè ïðèçíà÷àþòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíî çà äçâ³íêîì ìåíåäæåðà ÐÊ "ÀÂÀËÎÍ".

/ÊÏ ÐÅÎ-5/ Тел. 4079240

МАЛЯР ПО МЕТАЛУ

217461020102

21552101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


40

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

11042101

11048102

10986101

21753101

РЕЗЧИК

СЛЕСАРЬМЕХАНИК

/Ïðîèçâîäñòâåííîå Ïð-òèå / íà ïðîèçâîäñòâî ñî çíàíèåì ÏÊ. Ç\ï îò 4000 ãðí. Àíòîí, (050)463-55-18.

Òåë.: (098)048-44-43, Тел. (098)9843021

110171010401

РЕЗЧИК

217531010101

СЛЕСАРЬНАЛАДЧИК

/Òèïîãðàôèÿ / Ð-í Îòðàäíûé. Тел. 5021497 (096)5833159

/Ïðîèçâîäñòâåííîå Ïð-òèå / íà ëèíèþ ñáîðêè ñòåêëîïàêåòîâ. Ç\ï îò 4000 ãðí. Êîíñòàíòèí, (050)448-67-96.

СВАРЩИК

СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК

110171010201

110541010103

/Êîìïàíèÿ "Ýêñïðåññ-Ò" / Âëàäèñëàâ, Тел. (096)1082989

109951010302

СВАРЩИК Âëàäèñëàâ, Тел. (096)1082989

217611010000

СЛЕСАРЬСБОРЩИК 110361010302

СВАРЩИК /Ïðîèçâîäñòâî âîðîò / ÎÐ, ç\ï ñäåëüíàÿ. Ð-í ñò. ì. "Âàñèëüêîâñêàÿ". Тел. (099)3545613, (096)5833159

216541010101

СВАРЩИКАРГОНЩИК /Ïð-òèå/ Тел. (050)4698347

Îïûò ðàáîòû îò 2-õ ëåò, ãðàôèê ðàáîòû 8.00 - 17.00, ðàáîòà â ð-íå ìåòðî "Ëåñíàÿ". Тел. 5930472

/Ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / ðàäèîýëåêòðîííîé àïïàðàòóðû è ïðèáîðîâ (ñáîðêà, ðåìîíò èìïóëüñíûõ áëîêîâ ïèòàíèÿ, èíâåðòîðîâ). Òåë./ôàêñ: Тел. (044)4677788

110451010104

СЛЮСАР КИСНЕВИХ УСТАНОВОК /̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N12/ Тел. 5283342

215621010101

СВАРЩИКИСБОРЩИКИ ñ ÎÐ, ýë.-äóãîâàÿ, ï\àâòîìàò. Ïðîèçâîäñòâî áûòîâîê, êèîñêîâ, îòêàòíûõ ãàðàæíûõ âîðîò, ëåñòíèö. Òðåçâîñòü, ïóíêòóàëüíîñòü. Ç\ï ñäåëüíàÿ, îò 5000 ãðí. Âîçìîæíî æèëüå. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Áîðèñïîëüñêàÿ, 7, òåððèòîðèÿ ç-äà "Áóäìàø". Тел. (096)5971957

215751010101

СЛЕСАРЬ ПОДБОРКИ КОНСТРУКЦИЙ /Ïð-òèå/ Тел. (050)4698347 215621010102

ÐÀÁÎÒÀ

000000230048

СЛЮСАР ПО МЕТАЛОВИРОБАХ

11080101

ТОКАРЬУНИВЕРСАЛ

/Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà / Òåë.: (050)330-79-53, Тел. 3323616

/Êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÍÈÈÖ"ÀÐÌÀÒÎÌ" / ñ î\ð, ç\ï 4000 ãðí. Òåë.: (098)834-49-75, (044)591-08-05, Âèêòîð Íèêîëàåâè÷. Àäðåñ: Êèåâ, óë.Ïîëêîâíèêà Øóòîâà,9.

/Îõðàííàÿ ôèðìà / ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ ñèñòåì ïîæàðîòóøåíèÿ, (ãàçîâûå, ïîðîøêîâûå, àýðîçîëüíûå). Ñ ÎÐ. Íàëè÷èå óäîñòîâåðåíèÿ. Ç\ï ïî äîãîâîðåííîñòè. Òåë.: (098)876-52-24, Тел. (050)3153033

ñ ÎÐ, ç\ï îò 5000 ãðí. Тел. (050)9593265

УСТАНОВЩИК

110481020102

/ÓÂÒÊ ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N4" / Òåë.: 430-60-86. Тел. 4302179

110281010105

110801010201

216181010101

/Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå Ïð-òèå / Òåë.: (067)327-28-84, Тел. (050)4420471

/Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959

ТОКАР

ФРЕЗЕРОВЩИКИ

СТОЛЯРАСТАНОЧНИКИ

216481010105

215521010101

/ÏÀÒ "Ç-ä "Ìàÿê" / Ç\ï 3500-5000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 461-81-45. Тел. 4618142

СЛЮСАРСАНТЕХНІК 110431010104

ТОКАРЬУНИВЕРСАЛ

СТОЛЯРСТАНОЧНИК

Èãîðü Ìèõàéëîâè÷, Тел. (050)5471312

СЛЮСАРІ

110801010102

/Êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÍÈÈÖ"ÀÐÌÀÒÎÌ" / íà ÄÈÏ-300 ñ î\ð, ç\ï 4000 ãðí. Òåë.: (067)959-09-44, (044)591-08-69, Àëåêñàíäð Ñòåïàíîâè÷. Àäðåñ: Êèåâ, óë.Ïîëêîâíèêà Øóòîâà,9.

ТОКАРЬ

/Êîìóíàë. ϳä-âî "Ïå÷åðñüêà Áðàìà"/ Тел. 4982834

109971010105

СПЕЦИАЛИСТ ПО МОНТАЖУ

/Ô³ðìà êîâàíèõ âèðîá³â / Ç\ï ã³äíà. Òåë.: (044)574-06-06, (050)332-22-48, Тел. (050)3322249

109381010102

21562101

СМЕТЧИК

/Àâòîòðàíñ. êîìïàíèÿ "ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

110231010112

109701010103

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК 109861010101

ТОКАРЬРАСТОЧНИК

/ÏÀÒ "Ç-ä "Ìàÿê" / Ç\ï 3500-5000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 461-81-45. Тел. 4618142

109701010102

/Êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÍÈÈÖ"ÀÐÌÀÒÎÌ" / ñ î\ð, ç\ï 4000 ãðí. Òåë.:(098)834-49-75, (044)591-08-05, Âèêòîð Íèêîëàåâè÷. Àäðåñ: Êèåâ, óë.Ïîëêîâíèêà Øóòîâà,9. 110801010101

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИКИ /ÓÂÒÊ ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N4" / Òåë.: 430-60-86. Тел. 4302179

110281010103

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹45 • 11 ëèñòîïàäà 2013 ð.


41

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10972102

21576101

10997101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

ТРЕБУЕТСЯ:

ÑÒÎËßÐÑÒÀÍÎ×ÍÈÊ

БЕТОНЩИКИ

сОР,з/пот5000 рн. Òåë.: (050)

11010103

959-32-65 21618101

ЭЛЕКТРИК /Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï âûñîêàÿ, ïîíåäåëüíî + ïèòàíèå. Óë. Ãðóøåâñêîãî,10, îô.326, 3-é ýòàæ. Òåë. (095)710-33-78, (096)055-77-94, Тел. 2532354

216611010106

ЭЛЕКТРИК ЭЛЕКТРОМОНТЕР /Îõðàííàÿ ôèðìà / ïî îáñëóæèâàíèþ è ìîíòàæó ñðåäñòâ îõðàííîé è ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè. Ñ ÎÐ. Ç\ï ïî äîãîâîðåííîñòè. Тел. (050)3153033, (098)8765224

110481020101

/Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï âûñîêàÿ, ïîíåäåëüíî + ïèòàíèå. Óë. Ãðóøåâñêîãî,10, îô.326, 3-é ýòàæ. Òåë. (095)710-33-78, (096)055-77-94, Тел. 2532354

МОНОЛИТЧИКИ

ЗАМЕРЩИК М\П Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 216861140000

ЗАМЕРЩИКИ /Òîðãîâî-ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 4000 ãðí. (îïëàòà - åæåíåäåëüíî, âîçìîæíî åæåäíåâíî). Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (044)383-72-20, (099)008-62-25, (097)336-82-08, Тел. (063)6426336

216871020105

КАМЕНЩИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Òåë.: (050)316-01-11

110031010102

МОНТАЖНИКИ Ç\ï îò âûðàáîòêè, 6000-15000 ãðí. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Àâàíñèðîâàíèå. Ïîìîùü ñ æèëüåì. Òåë.: (098)241-13-45, Тел. (044)3618781

110101020104

КАМЕНЩИКИ

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК

МАЛЯР

/Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà / Тел. 3323616, (050)3307953

/ÊÏ ÐÅÎ-5/ Тел. 4079240

110101020103

109971010104

/Òîðãîâî-ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 4000 ãðí. (îïëàòà - åæåíåäåëüíî, âîçìîæíî åæåäíåâíî). Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (044)383-72-20, (099)008-62-25, Тел. (063)6426336, (097)3368208

216871020107

Ç/ï îò âûðàáîòêè. Тел. (097)6621166

216611010102

/ÊÏ ÐÅÎ-5/ Тел. 4079240

000000240026

ОТДЕЛОЧНИКИ Ç\ï îò âûðàáîòêè, 6000-15000 ãðí. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Àâàíñèðîâàíèå. Ïîìîùü ñ æèëüåì. Òåë.: (098)241-13-45, Тел. (044)3618781

ПЛИТОЧНИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Òåë.: (050)316-01-11

МАЛЯРЫ

110031010103 215761010102

МАЛЯРЫ /Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï âûñîêàÿ, ïîíåäåëüíî + ïèòàíèå. Óë. Ãðóøåâñêîãî,10, îô.326, 3-é ýòàæ. Òåë. (095)710-33-78, (096)055-77-94, Тел. 2532354 216611010103

/Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï âûñîêàÿ, ïîíåäåëüíî + ïèòàíèå. Óë. Ãðóøåâñêîãî,10, îô.326, 3-é ýòàæ. Òåë. (095)710-33-78, (096)055-77-94, Тел. 2532354

ПОКРІВЕЛЬНИК

110101020102

000000240028

11003101

ПЛИТОЧНИКИ

МОНТАЖНИКИ ДВЕРЕЙ

МУЛЯР

/Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà / Тел. 3323616, (050)3307953

109971010103

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Òåë.: (050)316-01-11

110031010101

Ç\ï îò âûðàáîòêè, 6000-15000 ãðí. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Àâàíñèðîâàíèå. Ïîìîùü ñ æèëüåì. Òåë.: (098)241-13-45, Тел. (044)3618781

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК

11010102

216611010105

ПЛИТОЧНИКИ Ç/ï îò âûðàáîòêè. Тел. (097)6621166 215761010103

ПОКРІВЕЛЬНИК

/ÊÏ ÐÅÎ-5/ Тел. 4079240

000000240029

ПРОРАБЫ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / ñ áðèãàäîé Òåë.: (050)316-01-11 110031010104

РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ Ç\ï îò âûðàáîòêè, 6000-15000 ãðí. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Àâàíñèðîâàíèå. Ïîìîùü ñ æèëüåì. Òåë.: (098)241-13-45, Тел. (044)3618781 110101020105

САНТЕХНИКИ

/Êîìóíàë. ϳä-âî "Ïå÷åðñüêà Áðàìà"/ Тел. 4982834 110431010102

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Òåë.: (095)784-14-66. 110031010201

99990507

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹45 • 11 ëèñòîïàäà 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


42

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ТЕРМІНОВОПОТРІБНІ

ÀÂÒÎÌÈÉÍÈÊÈ Забезпечєможитлом Тел.:(067)406-26-39,

м. "Політехнічний інститт" 11025102

21476101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ЗАКРОЙЩИК ÎÐ ïðèâåòñòâóåòñÿ. Тел. (067)3976357 000000260101

ЗАТЯЖЧИК /Îáóâíîå Ïð-òèå / (ñàïîæíèê) âåðõà îáóâè. Òåë.: (096)953-38-48, Тел. (050)1005812 217081010101

ПОРТНАЯ ïî ðåìîíòó è ïîøèâó îäåæäû. Òåë.: (066)464-06-88. Тел. (097)7050379 000000260107

11070103

21550101

ШВЕЯ /Îáóâíîå Ïð-òèå / Òåë.: (096)953-38-48, Тел. (050)1005812 217081010102

ШВЕЯ ñ íàâûêàìè çàêðîéùèêà (ñïåöîäåæäà). Тел. (067)3976357 000000260102

21573102

21574101

21566103

11034101

ÐÀÁÎÒÀ

20117101

21714101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹45 • 11 ëèñòîïàäà 2013 ð.


43

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

20333101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ВАНТАЖНИКИ /̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / 160 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64),(063)876-66-52. Тел. (068)5302620

217011020105

ПАКУВАЛЬНИКИ /̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / 140 ãðí\äåíü, æ³í. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64),(063)876-66-52. Тел. (068)5302620

217011020104

2 УЧЕНИКА íà ñáîðêó êîìïüþòåðîâ è íîóòáóêîâ. Тел. 2330291, (098)9060525

216301010101

МЫ ЖДЕМ ТЕБЯ!

АВТОМОЙЩИКИ

ВАНТАЖНИКИ

ГРУЗЧИК

ÎÐ îáÿçàòåëåí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï - %. Îïëàòà 2 ðàçà â ìåñÿö. Ð-í ðàáîòû: Äíåïðîâñêèé. Òåë.: (096)012-02-29, Тел. (068)1279599

/"ѲËÜÏÎ" / Ð-í ì. "ÂÄÍÕ", (067)440-02-17; ð-í Áîðùàã³âêà(067)658-35-41; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)223-81-81;ð-í ì."˳ñîâà",(067)405-53-11; ð-í ñò.ì. "Ñâÿòîøèíî", (067)547-10-73, ð-í ì."Ïîçíÿêè", (067)223-73-87; ð-í Òðîºùèíà, (067)658-35-42; ð-í ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", (067)656-60-19, ì."Ëóê'ÿí³âñüêà", (063)113-20-00, ð-í ñò.ì."Øóëÿâñüêà", Тел. (067)2238180

/Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959

216791010101

АССИСТЕНТ РУКОВОДИТЕЛЮ äëÿ ðàáîòû â îôèñå. Ïðåäïî÷òåíèå ëþäÿì ñ ãóìàíèòàðíûì îáðàçîâàíèåì. Òåë.: (096)804-43-82, Тел. (066)4572853

216361010101

ВАНТАЖНИКИ

ВАНТАЖНИК /ÓÂÒÊ ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N4" / Òåë.: 430-60-86. Тел. 4302179

110281010107

ВАНТАЖНИК /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)5475615 109851020105

Ãðàôèê ðàáîòû èíäèâèäóàëüíûé. Âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû åæåäíåâíî. Âîçðàñò îò 18 ëåò. Âîçìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû. Ç\ï â ìåñÿö îò 45000 ãðí. Òåë.: (066)875-60-13, Тел. (067)4457447

217711030101

АВТОМОЙЩИКИ Ç\ï îò 5000 ãðí. ÎÐ îáÿçàòåëåí. Ïîìîùü ñ æèëüåì. Ð-íû ðàáîòû: óë. Æìåðèíñêàÿ, 5; óë. Æìåðèíñêàÿ, 26; óë. Òóïîëåâà, 1-Á; Áåëãîðîäêà. Àíäðåé, Тел. (098)3732777

216771010101

110691030107

ВАНТАЖНИКИ /"ÌåãàÌàðêåò" / ç/ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 5/2 äí³. Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó ç\ï,ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö.îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. Âîêçàëüíà, âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. (099)1412653

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹45 • 11 ëèñòîïàäà 2013 ð.

110531020105

/Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: (067)223-81-95, Äàð'ÿ, (067)467-39-63, ²ðèíà, àáî çàïîâíþéòå àíêåòó íà ñàéò³: www.silpo.ua. Ìàðèíà, Тел. (044)2065324

110691060109

ВАНТАЖНИКИ /Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

110191020114

ГРУЗЧИК (ïðîäóêòû ïèòàíèÿ). Тел. (096)8998922

110591010105

216481010107

ГРУЗЧИК â ìàãàçèí ïðîäóêòîâ. Тел. (097)7291651, (098)3508674

000000270094

ГРУЗЧИКИ Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)223-75-88; ð-í ì. "Îáîëîíü", (063)203-41-21; ð-í Áîðùàãîâêà, (044)364-21-29; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)547-10-73; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Àðñåíàëüíàÿ", Тел. (067)2238186

110691040108

ГРУЗЧИКИ /Òîðãîâî-ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 4000 ãðí. (îïëàòà - åæåíåäåëüíî, âîçìîæíî åæåäíåâíî). Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (044)383-72-20, (099)008-62-25, (097)336-82-08, Тел. (063)6426336

216871020101

ГРУЗЧИКИ Ç\ï 5000 ãðí. è âûøå. Òåë.: (063)396-53-76. (067)744-06-35. Тел. (050)9202345

217461020101

ГРУЗЧИКИ Ìîæíî áåç ÎÐ. Ç\ï - äîãîâîðíàÿ. Èãîðü Âèêòîðîâè÷, Тел. 4084613

109961010102

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


44

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂÑ²Õ КП ШЕУ ПОДОЛЬСКОГО Р-НА ТРЕБУЮТСЯ:

ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÐÀÁÎ×ÈÅ поборедоро .З/п2700 рн. Ул.Фрнзе,15 Òåë. 462-53-75 21541101

ДВІРНИК /ÄÑ N 798/ Тел. 5222049

000000270194

ДВІРНИКИ /ÊÏ ÓÆà "Ïå÷åðñüêæèòëî" / Ç\ï â³ä 3000 ãðí. Ãóðòîæèòîê íà ïåð³îä ðîáîòè íàäàºòüñÿ. Тел. 2857469

110111010103

21692101

ГРУЗЧИКИ /Ñêëàä ýëåêòðîíèêè / Ïëàâàþùèé ãðàôèê ñ íî÷íûìè ñìåíàìè. Ç\ï 3000-4000 ãðí. (Ïîäîë ì."Ò.Øåâ÷åíêî"). Тел. (063)9533445

216561010101

ДВОРНИК Тел. (096)8998922

215661030104

ДВОРНИК ХОЗ.ОТДЕЛА Ãðàôèê ðàáîòû 7.00 - 16.00, ðàáîòà â ð-íå ìåòðî "Ëåñíàÿ". Тел. 5930472

215411010101

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ 109941020101

000000270152

/Ñâÿòîøèí. äèòÿ÷èé áóäèíîê-³íòåðíàò/ Тел. 4509257

000000270201

ДВІРНИК 000000270134

ДВІРНИК 000000270146

ДВІРНИК

â³êîì â³ä 18 ðîê³â. Ñôåðà îáñëóãîâóâàííÿ, â ì. Êèºâ³. Áåçïåêó ãàðàíòóºìî. Çðó÷íèé ãðàô³ê ðîáîòè. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Æèòëî íàäàºìî. Ç\ï â³ä 40000 ãðí. Òåë.: (063)055-16-83. Тел. (067)7222029

ЖЕНЩИНЫ Ãèáêèé ãðàôèê. Òåë.: (097)007-99-92 Тел. (066)4337701

215581010101

ЖІНКИ 20-32 ðîê³â, ÿê³ áàæàþòü âçÿòè ó÷àñòü â ïðîãðàì³ äîïîìîãè áåçä³òíèì ïàðàì â ðîë³: ñóðîãàòíèõ ìàòåð³â (âèíîøóâàííÿ ÷óæî¿ äèòèíè), äîíîð³â ÿéöåêë³òèí. Ãàðàíòîâàíå âèñîêå âèíàãîðîäæåííÿ çà ó÷àñòü â ïðîãðàì³. Äî 200 000 ãðí. Îáîâ'ÿçêîâ³ âèìîãè: ô³çè÷íå ³ ïñèõ³÷íå çäîðîâ'ÿ. Òåë.: (068)301-90-57, (066)583-68-28, Тел. (099)6613444 216521020101

ДВІРНИК /Äåòñêèé ñàä N 535 / (áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê). Ç\ï 1500 ãðí. Òåë.: 543-82-61. Тел. 5438262

000000270171

ùî áàæàþòü ñòàòè ñóðîãàòíèìè ìàìàìè. Ìè ãàðàíòóºìî ïîâíó êîíô³äåíö³éí³ñòü Âàøèõ äàíèõ òà ã³äíó âèíàãîðîäó - 130 000-180 000 ãðí (â çàëåæíîñò³ â³ä ïðîãðàì). Âèìîãè: æ³íêè â³êîì â³ä 20 äî 28 ðîê³â, ÿê³ ô³çè÷íî òà ïñèõ³÷íî çäîðîâ³ òà ìàþòü õî÷à á îäíó ñâîþ çäîðîâó äèòèíó. Áóäü ëàñêà, óòî÷íþéòå äåòàë³. Òåòÿíà, çà Тел. (044)3625363 216231020101

ДВІРНИК

КАШТЕЛЯНКА /ÄÍÇ N 132 (âóë. Ãìèð³, 3-à)/ Тел. 5729035

000000270170

КОНСУЛЬТАНТИ Ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. 3-5 ãîäèí íà äåíü. Ñï³âáåñ³äà çà àäðåñîþ: ì. "Äàðíèöÿ", ïð-ò Âèçâîëèòåë³â, 3. Òåë.: (044)502-69-21. Тел. (093)5193708

216171010102

КОНСУЛЬТАНТЫ /Òîðãîâî-ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 4000 ãðí. (îïëàòà - åæåíåäåëüíî, âîçìîæíî åæåäíåâíî). Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (044)383-72-20, (099)008-62-25, Тел. (063)6426336, (097)3368208

ìîäåëüíîé âíåøíîñòè. Âûñîêàÿ ç\ï, âûïëà÷èâàåòñÿ åæåäíåâíî, ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû, èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä, èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Тел. (067)3713771

217031030101

КУРЬЕРЫ /Èíòåðíåò-ìàãàçèí / (180 ãðí\äåíü, ïðîåçä çà ñ÷åò êîìïàíèè) Ïî íàäîáíîñòè èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå (áåç ïðåäîïëàòû). Ñïðàâêè ïî òåë.: (097)320-57-08; (063)788-55-51; (099)615-59-10; Тел. (044)5025177, (044)5927625

МОЙЩИЦА ПОСУДЫ Тел. (050)4694988, (096)2896488

000000270113

МОЙЩИЦАУБОРЩИЦА

110691060107

ПЕРЕБОРЩИЦЫ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ ïðîäóêòû ïèòàíèÿ (ñêîðîïîðò). Тел. (096)8998922

ПЕРСОНАЛ / êðóïíóþ ïðîìûøëåííóþ êîìïàíèþ / Îáó÷àåì. Äîõîä ñòàáèëüíûé. Ïðÿìîé ðàáîòîäàòåëü. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 216861100000

ПОМОЩНИК Ïðåäïî÷òåíèå: æåëàíèå ðàáîòàòü, ïîçíàòü íîâîå, ñòðåìëåíèå ê íåçàâèñèìîñòè. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû. Àëåêñàíäð Èãîðåâè÷, Тел. (067)5057314

217691010101

ПОМОЩНИК МАЛЯРА  ОТДЕЛОЧНИК /Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå Ïð-òèå / Тел. (050)4420471, (067)3272884

215521010107

ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА ПО ПЕРСОНАЛУ Ãèáêèé ãðàôèê. Òåë.: (067)416-37-97, Тел. (066)6939996

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ Äîõîä âûñîêèé. Тел. (066)3401114

216241020107

МОЛОДШІ ПРИЙМАЛЬНИКИ ТОВАРУ (ВАНТАЖНИКИ) 7 "Çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ, ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì, äðóæíà êîìàíäà, äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ íàéáëèæ÷îãî ìàãàçèíó "ÀÒÁ" àáî çà òåë.: Êè¿â, ñ.Áîðùàã³âêà: (095 Тел. (044)4220750

МОЛОДЫЕ АКТИВНЫЕ ЛЮДИ НА ЛИСТОВКИ Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155

/Êðóïíàÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / Ìîæíî áåç ÎÐ. Äîõîä 3500-4000 ãðí. Тел. (099)2886575

216671010103

ПОМІЧНИКИ ПРОДАВЦІВ (ПРИБИРАЛЬНИЦІ) 7 "Çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ, ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì, äðóæíà êîìàíäà, äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ íàéáëèæ÷îãî ìàãàçèíó "ÀÒÁ" àáî çà òåë.: Êè¿â, ñ.Áîðùàã³âêà: (095 Тел. (044)4220750

110391010107

216861120000

ПОСУДОМОЙЩИЦАУБОРЩИЦА

НУЖНЫ ДЕНЬГИ, ЗВОНИ! /Áóëàòîâà Ïîëèíà Âëàäèìèðîâíà/ Тел. (050)4155826

/Ðåñòîðàí / (óë.Ñòåöåíêî). Тел. (044)4220300, (067)4666978

216821010101

000000270081

ÐÀÁÎÒÀ

ПРАЦІВНИКИ КУХНІ

ОФИСМЕНЕДЖЕР

/ÄÑ N 280/ Тел. 4126762

Ìîæíî áåç ÎÐ. Ãèáêèé ãðàôèê. Ç\ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Òåë.: (099)057-88-03. 000000270151

216331010103

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ

216491020000

ЗАВГОСП

/Ãèìíàçèÿ N261 / Òåë.: (097)220-75-69. Тел. (099)9303468

110591010103

215771010102

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / (ÃÐ: äíåâíîé, ñóòî÷íûé). Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Èðèíà, Тел. (050)3560005

110391010103

ЖІНКИ,

000000270175

/Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: (067)223-81-95, Äàð'ÿ, (067)467-39-63, ²ðèíà, àáî çàïîâíþéòå àíêåòó íà ñàéò³: www.silpo.ua. Ìàðèíà, Тел. (044)2065324

000000270100

214701020101

216801010101

ДВІРНИК

/ÄÑ N755 äëÿ ä³òåé ç âàäàìè çîðó / Тел. 5159562, 5150250

/ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / ïî óáîðêå äîðîã. Ç\ï 2700 ãðí. Óë. Ôðóíçå,15. Тел. 4625375

ДІВЧАТА МОДЕЛЬНОЇ ЗОВНІШНОСТІ

ДВІРНИК

/ÄÑ N 491/ Тел. 5131315

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ

000000270123

000000270027

Тел. (066)4558822

КРАСИВЫЕ СОТРУДНИЦЫ 000000270032

/ÏÏ "Àâòîìàã³ñòðàëü" / Þëèé Àëåêñååâè÷, Тел. (050)3433426

ДВІРНИК

Ç\ï äîãîâ³ðíà. Тел. 4585696

/ÑØ N28 / Òåë.: 440-51-55. Тел. 4405211

ОБРОБЛЮВАЧІ РИБИ

216871020103

217611050000

ДВОРНИКИ

/ÄÑ N 280/ Тел. 4126762

110191020122

ДВІРНИКИ

/"ÌåãàÌàðêåò" / ÃÐ: 4\4. Óðîâåíü ç\ï âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî,50, "ÌåãàÌàðêåò", òåë.: 206-13-30, Тел. 2061340

/ÊÏ ÐÅÎ-5/ Тел. 4079240

/Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

110591010106

ДВОРНИК

Тел. (067)2431077

ДВІРНИКИ

21758101

ЗАГОТОВИТЕЛЬ ВТОРСЫРЬЯ

216581020101

/Äîøê³ëüíèé çàêëàä N 434/ Тел. 4009070

206811010102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹45 • 11 ëèñòîïàäà 2013 ð.


45

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂÑ²Õ ПРТИЕ â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðåäîñòàâëÿåò ðàçëè÷íûå âàêàíñèè. Êàðüåðíûé ðîñò. Íå ñåòåâîé ìàðêåòèíã. Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, Тел. (094)9277155, (095)7180074 216861050000

ПРИБИРАЛЬНИК /ÓÂÒÊ ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N4" / Тел. 4302179, 4306086

10900106

110281010106

ПРИБИРАЛЬНИК ТЕРИТОРІЇ /̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N12/ Тел. 5283342

000000270046

ПРИБИРАЛЬНИКИ /Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

110191020108

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ /̳æíàðîäíà íàôòîãàçîâà êîìïàí³ÿ / (ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë., ì. ѳìôåðîïîëü). ×îëîâ³ê³â òà æ³íîê â³ä 18 ðîê³â íà ïîñàäè.Êîíòàêòè: ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë. (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66, (044)542-17-71; ì. ѳìôåðîïîëü (050)967-40-80, (050)944-10-27, (050)356-32-14, (050)293-96-76, (066)734-99-14; ì. ßëòà (050)967-40-80. Тел. (066)2578900

110631020105

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ /Øêîëà-³íòåðíàò N20 / Òåë.: 440-60-55, Тел. 4406066, 4406133

10996101

РАЗНОРАБОЧИЙ

РІЗНОРОБ

/Êðóïíûå òîðãîâûå öåíòðû / (æåëàòåëüíî æåíùèíû îò 21 ãîäà). Ç\ï 2500-4000 ãðí. Äíåâíûå, íî÷íûå ñìåíû. Çâîíèòü: ïí.-ïÿòí. ñ 9.00 äî 19.00. Тел. (063)9757314

/Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959

/ÒΠ"Óí³-Ïàê" / Ïðîâîäèìî íàâ÷àííÿ. Ç\ï â³ä 3200 ãðí.Òåë.: (095)698-97-39. Äçâîíèòè ç 9.00 äî 17.00 ïí.-ïò. Тел. (098)4790420

216341020101

ПРОМОУТЕР /Ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 3800 ãðí. Òåë.:(097)667-69-27, (093)826-59-46, Тел. (099)9085462

216811020104

ПРОМОУТЕРИ /×àéíà êîìïàí³ÿ / ³ä 18 ðîê³â, ç\ï: ì³í³ìóì - 130-140 ãðí, ìàêñèìóì - â³ä ïðîäàæ³â çà 6 ãîäèí ðîáîòè. ÃÐ: ç 9.00 äî 15.00 àáî ç 15.00 äî 21.00. Òåë.: 574-02-52 (ç 10.00 äî 12.00 áóäí³). Ïåðåäçâîíþþ íà äçâ³íêè. (ç 10.00 äî 18.00 áóäí³), Тел. (067)2309048

/ØÑ "Áåðåãèíÿ"/ Тел. 5404581

ПРОМОУТЕРИ 000000270057

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ СЛУЖБОВИХ ПРИМІЩЕНЬ /ÄÍÇ N513 / Òåë.: 526-41-25. Тел. 5261152

000000270053

ПРИБИРАЛЬНИЦІ /Ñàëîí-ðåñòîðàí "ÌÎÑÑÎ" / ç äîñâ³äîì ðîáîòè â ðåñòîðàíàõ àáî ãîòåëüíèõ êîìïëåêñàõ. Ñï³âáåñ³äè ïðîâîäÿòüñÿ ùîäåííî ç 12.00 äî 19.00. Ì.Êè¿â, âóë.Õðåùàòèê,15\4 (Ïàñàæ). 110811020102

ПРИБИРАЛЬНИЦІ /Ãîòåëü ï'ÿòü ç³ðîê / Ãðàô³êè ðîáîòè 5/2, 2/2. Õàð÷óâàííÿ, ñïåöîäÿã áåçêîøòîâíî. Òåë.: (044)353-17-47, Тел. (093)3815025

109751010102

Ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. 3-5 ãîäèí íà äåíü. Ñï³âáåñ³äà çà àäðåñîþ: ì. "Äàðíèöÿ", ïð-ò Âèçâîëèòåë³â, 3. Òåë.: (044)502-69-21. Тел. (093)5193708

216171010101

РАБОТА ДЛЯ ЖЕНЩИН Ðåçêà ãðèáîâ øàìïèíüîíîâ. Ç\ï îò âûðàáîòêè îò 2300 äî 5000 ãðí. Ãðàôèê ðàáîòû íåíîðìèðîâàííûé. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Тел. (067)8544447

217321010101

РАЗДЕЛЬЩИКИ Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)223-75-88; ð-í ì. "Îáîëîíü", (063)203-41-21; ð-í Áîðùàãîâêà, (044)364-21-29; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)547-10-73; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Àðñåíàëüíàÿ", Тел. (067)2238186

110691040104

ПРИГЛАШАЕМ МОЛОДЕЖЬ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. ÎÐ íå òðåáóåòñÿ. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå. Ç\ï 200 ãðí â äåíü + %. Ðàñ÷åò åæåäíåâíî. Íå àãåíòñòâî. Тел. (093)7926843, (097)0179324

217361020101

ПРОДАВЕЦ /Ìîáèëüíàÿ êîôåéíÿ / äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ è ïðîäàæè êîôåéíûõ íàïèòêîâ. ÎÐ íå îáÿçàòåëåí. Тел. (063)4061781

214711010101

РАЗНОРАБОЧИЕ /Òèïîãðàôèÿ / Ð-í Îòðàäíûé. Тел. 5021497

110541010105

РАЗНОРАБОЧИЕ

РАЗНОРАБОЧИЙ ХОЗ.ОТДЕЛА Ãðàôèê ðàáîòû 8.00 - 17.00, ðàáîòà â ð-íå ìåòðî "Ëåñíàÿ". Ç\ï îò 2000 ãðí. Тел. 5930472 217611040000

РАСКЛЕЙЩИК В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ /Áóëàòîâà Ïîëèíà Âëàäèìèðîâíà / Тел. (093)5439563, (096)0232994 216491010000

РОБІТНИК З ОБСЛУГОВУВАННЯ /ÑØ N28 / Òåë.: 440-51-55. Тел. 4405211

/Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï âûñîêàÿ, ïîíåäåëüíî + ïèòàíèå. Óë. Ãðóøåâñêîãî,10, îô.326, 3-é ýòàæ. Òåë. (095)710-33-78, (096)055-77-94, Тел. 2532354

216611010104

РАЗНОРАБОЧИЙ

/Ìàãàçèí "Ïðîäóêòû" / Ç\ï 2000 ãðí. (çà 2 íåäåëè). Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Тел. (067)2430353

/Ïðîèçâîäñòâî âîðîò / Ç\ï îò 2000 ãðí. Ð-í ñò. ì. "Âàñèëüêîâñêàÿ". Òåë.: (096)583-31-59, Тел. (099)3545613

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹45 • 11 ëèñòîïàäà 2013 ð.

000000270033

216541010103

110611020101

РІЗНОРОБОЧИЙ /"ÌåãàÌàðêåò" / ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 5\2. Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó ç\ï,ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö.îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. Âîêçàëüíà, âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. (099)1412653

110531020116

СЕРВЕРБИЛЕТЕР /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / Тел. (063)2203194, (063)2203195

201171010129

РОБІТНИК З ОБСЛУГОВУВАННЯ БУДІВЛІ Ç\ï äîãîâ³ðíà. Тел. 4585696

000000270133

СЕРВЕРБИЛЕТЕР /Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé DeLuxe" / Íà êèíîòåàòð. Ìîæíî áåç ÎÐ. Óë. Ãîðüêîãî, 50. Тел. (063)2325541, 2325541

216731010109

РОБІТНИК З ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОРУДИ /ÄÑ N 94/ Тел. 5150563

СОРТИРОВЩИКИ Тел. (098)9843021, (098)0484443

217531010103

000000270141

РОБІТНИЦЯ З ДОГЛЯДУ ЗА КРОЛЯМИ Ìîæëèâî ñ³ì'ÿ. Æèòëî º á³ëÿ ì. Êèºâà. Îïëàòà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë.: 275-40-66. Тел. (067)2353174 201571010000

РОЗДІЛЮВАЧІ РИБИ /"ѲËÜÏÎ" / Ð-í ì. "ÂÄÍÕ", (067)440-02-17; ð-í Áîðùàã³âêà(067)658-35-41; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)223-81-81;ð-í ì."˳ñîâà",(067)405-53-11; ð-í ñò.ì. "Ñâÿòîøèíî", (067)547-10-73, ð-í ì."Ïîçíÿêè", (067)223-73-87; ð-í Òðîºùèíà, (067)658-35-42; ð-í ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", (067)656-60-19, ì."Ëóê'ÿí³âñüêà", (063)113-20-00, ð-í ñò.ì."Øóëÿâñüêà", Тел. (067)2238180

110691030106

ПРОДАВЕЦ НОЧНОЙ

214311010101

216481010109

110671010101

000000270084

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ

11026101

ПРОДАВЦЫ ВЫПЕЧКИ

РІЗНОРОБИ НА СКЛАД, БУДМАЙДАНЧИКИ, ЗАПРАВКИ Ç\ï ïîòèæíåâà, 2 ðàçè â ì³ñÿöü, ïîì³ñÿ÷íî. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô.1. Òåë.: (068)364-61-68, 360-01-38. Тел. (099)5466893 217681050000

СОРТИРОВЩИЦЫ Ìîæíî áåç ÎÐ. Ç\ï - äîãîâîðíàÿ. Èãîðü Âèêòîðîâè÷, Тел. 4084613

109961010101

СТОРОЖ /ÄÑ N 280/ Тел. 4126762

000000270153

СТОРОЖ /ÄÑ N 491/ Тел. 5131315

000000270147

ТЕХРАБОТНИКУБОРЩИЦА /Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé DeLuxe" / Íà êèíîòåàòð. Ìîæíî áåç ÎÐ. Óë. Ãîðüêîãî, 50. Òåë.: 232-55-41. Тел. (063)2325541

216731010108

УБОРЩИЦА /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / (íî÷íûå ñìåíû). Òåë.: (063)220-31-95. Тел. (063)2203194

201171010136

УБОРЩИЦА /Ðåñòîðàí íà Ïå÷åðñêå / Ð-í ðàáîòû: áóëüâàð Ëåñè Óêðàèíêè,24. (2 ìèí. îò ñòàíöèè ìåòðî "Ïå÷åðñêàÿ"). Òåë.: (067)502-57-46, Тел. (044)5942175

216881010102

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


46

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10935102

11060102

МОТОКУРЬЕР /EXMOTO / Ãðàôèê ðàáîòû: ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00. Ç\ï: ñòàâêà + ñäåëüíàÿ. E-mail: hr@exmoto.com Тел. (095)2804936 110601020101

99990505

21584101

УБОРЩИЦА /"ÌåãàÌàðêåò" / ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî,50, "ÌåãàÌàðêåò", òåë.: 206-13-30, Тел. 2061340

215661030103

УБОРЩИЦА Тел. (050)4444424

217581010101

ФИТНЕС ИНСТРУКТОР

ІНТЕРВ'ЮЄРИ Ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. 3-5 ãîäèí íà äåíü.

/Ôèòíåñ-êëóá / ÎÐ íå îáÿçàòåëåí. Æåíùèíû îò 22 ëåò. Ïåðñïåêòèâà ðîñòà è êîðïîðàòèâíîå îáó÷åíèå. Ç\ï îò 2000 ãðí. Ëþäìèëà, Тел. (067)7519643

Ñï³âáåñ³äà çà àäðåñîþ: ì. "Äàðíèöÿ", ïð-ò Âèçâîëèòåë³â, 3. Òåë.: (044)502-69-21.

Тел. (093)5193708 216171010103

216851010101

УБОРЩИЦА Ð-í ïë. Ïîáåäû. Ðåæèì ðàáîòû: ñ 6.00 äî 11.00. Ç\ï 1300 ãðí. Тел. 4862199

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

110521010000

СТУДЕНТЫ

УБОРЩИЦА /Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / ñ 10.00 äî 16.00. Ç\ï 3000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï âûñîêàÿ, ïîíåäåëüíî + ïèòàíèå. Óë. Ãðóøåâñêîãî,10, îô.326, 3-é ýòàæ. Òåë. (095)710-33-78, (096)055-77-94, Тел. 2532354

216611010108

УБОРЩИЦА Тел. (050)4694988, (096)2896488

000000270112

УБОРЩИЦА ОФИСА Ãðàôèê ðàáîòû 18.00 - 22.00, ðàáîòà â ð-íå ìåòðî "Ëåñíàÿ". Ç\ï 1500 ãðí. Тел. 5930472 217611030000

УБОРЩИЦЫ Тел. (067)2431077

/Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / äëÿ ðàçäà÷è ëèñòîâîê Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, Тел. (067)4726959, (066)1706693

216481010113

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ КУР'ЄРИ /̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / 180 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64),(063)876-66-52. Тел. (068)5302620

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ  НЕ ВИГАДКА, à æîðñòîêà ðåàëüí³ñòü. Òîâàðîì ìîæåòå ñòàòè Âè àáî áëèçüê³ Âàì ëþäè. Ïåðåä ïî¿çäêîþ çà êîðäîí çâåðí³òüñÿ äî Öåíòðó "Ëà Ñòðàäà - Óêðà¿íà". Âñ³ äçâ³íêè â ìåæàõ Óêðà¿íè - áåçêîøòîâí³. Òåë.: 0-800-500-225, 205-36-94, 205-37-36 (äëÿ Êèºâà) ïí-ïò ç 9.00 äî 20.00, ñá ç 10.00 äî 18.00, íä ç 10.00 äî 15.00. Åëåêòðîíí³ êîíñóëüòàö³¿: info@la-strada.org.ua 105731010101

217011020102

000000270122

КУРЬЕР

УБОРЩИЦЫ (КИ) /Ñåòü ìàãàçèíîâ "ѳìåéíèé êîøèê" / óáîðêà ïðîäîâîëüñòâåííîãî ìàãàçèíà. Ç\ï 1500 ãðí. ÃÐ: 17.00 - 22.00, âûõîäíîé - âîñêðåñåíüå. Ð-í ðàáîòû Íèâêè. Òåë.: 422-31-33, Тел. (067)7529931

216311010102

УПАКОВЩИКИ /Òîðãîâî-ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 4000 ãðí. (îïëàòà - åæåíåäåëüíî, âîçìîæíî åæåäíåâíî). Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (044)383-72-20, (099)008-62-25, Тел. (063)6426336, (097)3368208

216871020110

УПАКОВЩИКИ /Ñêëàä ýëåêòðîíèêè / Ïëàâàþùèé ãðàôèê ñ íî÷íûìè ñìåíàìè. Ç\ï 3000-4000 ãðí. (Ïîäîë ì."Ò.Øåâ÷åíêî"). Тел. (063)9533445

216561010102

ФАСОВЩИК, УПАКОВЩИК

Ç\ï 6000 ãðí + %. ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Ç\ï åæåäíåâíî. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (096)003-88-44, (095)570-95-73, ðàáîòîäàòåëü. Тел. (093)7760028

215721010102

КУРЬЕР /Îïòîâî-ðîçíè÷íàÿ êîìïàíèÿ / Âîçìîæíà ðàáîòà ñ ëè÷íûì àâòî. Ç\ï: ñòàâêà 7225 ãðí. + ïðåìèÿ. Òåë.: (050)920-23-45, Тел. (067)7440635, (063)3965376

217461010103

КУРЬЕР Тел. 2910595

000000280121

КУРЬЕР ПО ДОСТАВКЕ ПРЕССЫ Ãðàôèê ðàáîòû 7.00 - 16.00, ðàáîòà ïî Êèåâó. Âûäàåòñÿ ïðîåçäíîé. Ç\ï 1200-1500 ãðí. Òåë.: 205-51-25, 205-51-14. Тел. 2055171 217611070000

/Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959

216481010111

КУРЬЕРКОНСУЛЬТАНТ /Ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 200 ãðí.\äåíü + ïðåìèÿ. Òåë.:(097)667-69-27, (093)826-59-46, Тел. (099)9085462 216811020105

10573101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹45 • 11 ëèñòîïàäà 2013 ð.


47

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ДЕВУШЕК /"Êëåîïàòðà" / ïðèÿòíîé âíåøíîñòè. Ìîäåëüíûå äàííûå íå òðåáóþòñÿ. Äîñòàòî÷íî æåëàíèÿ áûòü ïðèâëåêàòåëüíîé è óõîæåííîé, êîììóíèêàáåëüíîñòü, óìåíèå ëàäèòü ñ ëþäüìè. Ìû ïðåäëàãàåì: âûñîêèé è ïîñòîÿííûé çàðàáîòîê 20000 ãðí. Ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü áåçîïàñíîñòè,êîíôèäåíöèàëüíîñòü. Åæåäíåâíàÿ âûïëàòà çàðàáîòàííûõ âàøèõ ñðåäñòâ è íèêàêèõ âû÷åòîâ. Òåë.: (098)441-26-07. Тел. (098)3096915

10915101

21536102

21738101

21680101

215361020101

ДЕВУШКИ МОДЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ /Ýëèòíîå àãåíòñòâî / îò 18 ëåò. Áåç ÎÐ. Îáó÷åíèå çà ñ÷åò êîìïàíèè. Ïîìîãàåì ñ æèëüåì. Âñòðå÷àåì! Тел. (098)9653620

217711020101

ДЕВУШКИ МОДЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ îò 18 ëåò. Íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Ç\ï îò 40000 ãðí. Ãèáêèé ãðàôèê. Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Ç\ï åæåäíåâíî. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðóåì. Тел. (098)1131309

215491020101

МАССАЖИСТКИ /Ìàññàæíûé ñàëîí / Äåâóøêè îò 18 ëåò. Ìîæíî áåç ÎÐ. Îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Âîçìîæíî ïðîæèâàíèå. Ç\ï îò 2000 ãðí â íåäåëþ. Øåâ÷åíêîâñêèé ð-í. Ñòðîãî áåç èíòèìà. Òåë.: (093)267-37-14. Тел. (063)2834328

215731020101

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ТАНЦОВЩИЦЫ /Ñòðèï-õîëë "Íåáåñà" / ñ ÎÐ è áåç. Êîñòþìû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ. Çàíÿòèÿ ñ õîðåîãðàôîì áåñïëàòíî. Ïîëíûé ñîöïàêåò. Áåç èíòèìà. Ç\ï âûñîêàÿ. óë. Àâòîçàâîäñêàÿ, 99/4. Òåë.: (097)288-13-88, Тел. (050)3516171

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СОТРУДНИЦЫ íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó â ã.Êèåâ. Âîçðàñò - ñòàðøå 18 ëåò. Áåç Â\Î è Î\Ð. Áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðóåì. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Ìàêñèì, Тел. (066)4565277

109151010101

СОТРУДНИЦЫ (КИ) ìîäåëüíîé âíåøíîñòè. Øòðàôîâ íåò. Áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðóåì. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Áîëüøîé îáüåì ðàáîòû. Тел. (050)6301405

216931010101

СОТРУДНИЦЫ МОДЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ Ãèáêèé ãðàôèê. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (050)4621091

217381010101

217031010101

21703101

21771102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹45 • 11 ëèñòîïàäà 2013 ð.

21771103

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


48

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ÊÎÉÊÎ-ÌÅÑÒÎ Жильеот30рн.\ст и,понедельно,помесячно.Лчшеесоотношениецена\ ачество.Вцентре Киева,развитаинфрастр тра, вблизиосновныхразвязо и станцийметро.Без омиссий. yourhostel.kiev.ua Тел.: (063)794-02-00,

(066)406-74-09 21602101

ÊÐÅÄÈÒ çà 20 õâ. 2місяцябез% м.Київ, пр-тПеремои,49/2

Тåë.: 206-22-25,

(093)987-79-66 21549102

21552103

КОЙКОМЕСТО

/ÏÏ "Äîáðîáóò" / ëþáî¿ ñêëàäíîñò³. Âèñîêà ÿê³ñòü, âèãîòîâëåííÿ, âñòàíîâëåííÿ. Ãíó÷êà ñèñòåìà çíèæîê. Ñïåöïðîïîçèö³ÿ äëÿ âèêîíðîá³â, äèçàéíåð³â. Òåë.: (067)327-28-84. E-mail: master@magic-wood.com.ua Тел. (050)4420471

/ì."Ëóêüÿíîâêà", óë.Àðòåìà,74 / 3-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà ñ åâðîðåìîíòîì, âñÿ áûòîâàÿ òåõíèêà, ìíîãî ñïàëüíûõ ìåñò, èíòåðíåò, Wi-fi, êîíäèöèîíåð, äî ì."Êðåùàòèê" 10 ìèí. Öåíà - 800 ãðí. Òåë.: (067)276-92-56. Тел. (063)8893545

215521030102

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ 500-700 ãðí\ìåñÿö (çàâèñèò îò ðàéîíà). Âñå óäîáñòâà, áûòîâàÿ òåõíèêà, ðÿäîì ìåòðî, áåç áðîêåðñêèõ è êîììóíàëüíûõ (õîçÿèí). Òåë.: (067)837-46-69, (099)343-74-69. Тел. (063)6883705

215241010101

ЗДАЄТЬСЯ ЛІЖКОМІСЦЕ ВІД 400 ГРН 21693101

21728101

ДЕРЕВ'ЯНІ СХОДИ

ʳìíàòè â³ä 700 ãðí, îäíîê³ìíàòí³ êâàðòèðè â³ä 1600 ãðí, ãîòåëüíîãî òèïó. Ïîñåëåííÿ ïðîòÿãîì äíÿ. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà,68, îô.1. Òåë.: (099)546-68-93. Тел. 3600138

217641010000

КОЙКОМЕСТО ДЛЯ ПОРЯДОЧНЫХ /Êóðèííîé Êîíñòàíòèí / ì."Ïîçíÿêè", "Óíèâåðñèòåò", "Òåàòðàëüíàÿ", "Çîëîòûå âîðîòà", "Îëèìïèéñêàÿ". Ðåìîíò, âñÿ áûòîâàÿ òåõíèêà, Wi-fi, îò õîçÿèíà, ñóòêè - 50 ãðí., íåäåëÿ - 300 ãðí., ìåñÿö - 900 ãðí, 3 ìèíóòû ïåøêîì. Тел. (093)2268543 216941010000

КРЕДИТ ЗА 20 ХВ. 2 ì³ñÿöÿ áåç %. Ì.Êè¿â, ïð-ò Ïåðåìîãè,49\2. Òåë.: 206-22-25, Тел. (093)9877966

217681060000

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

/ÏÏ "Äîáðîáóò" / (ç ìàñèâó). Âèñîêà ÿê³ñòü, âèãîòîâëåííÿ, âñòàíîâëåííÿ. Ãíó÷êà ñèñòåìà çíèæîê. Ñïåöïðîïîçèö³ÿ äëÿ âèêîíðîá³â, äèçàéíåð³â. Òåë.: (067)327-28-84. E-mail: master@magic-wood.com.ua Тел. (050)4420471

/Ñàëîí êðàñîòû "Ôëàìèíãî" / ïîìåùåíèå 9 ì êâ. ïîä ëþáûå âèäû óñëóã ñàëîíîâ êðàñîòû (îïëàòà 4000 ãðí.\ìåñ.). Òåë.: (066)361-79-34, Тел. 2866297

215521030101

КОЙКОМЕСТА В ЦЕНТРЕ

21703103

äëÿ ïîðÿäî÷íûõ ëþäåé. Ñò. ì. "Çîëîòûå âîðîòà", ñò. ì. "Îëèìïèéñêàÿ", ñò. ì. "Êðåùàòèê", ñò. ì. "Ïàëàö Óêðàèíà". Ñóïåð óñëîâèÿ, âñÿ áûòîâàÿ òåõíèêà, ÷èñòî, óþòíî, õîçÿéêà. Òåë.: (063)433-13-44, (066)719-53-87. Тел. (098)6350190

216281010101

СДАЕТСЯ ЖИЛЬЕ îò 550 äî 750 ãðí\ìåñÿö ïîñóòî÷íî, ïîíåäåëüíî, ïîìåñÿ÷íî. Õîðîøèå óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ. Áåç ïîñðåäíèêîâ. Âîçëå ñò. ì. "Ïîçíÿêè", "Õàðüêîâñêàÿ", "Îñîêîðêè", "Æèòîìèðñêàÿ", "Ëåâîáåðåæíàÿ", "Êîíòðàêòîâàÿ ïëîùàäü", "Îáîëîíü", Ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò", "Âîêçàëüíàÿ".Òåë.: (093)220-08-77, (066)470-01-85, Тел. (098)4101517

216781010101

215241020101

КОЙКОМЕСТО /Ïîñóòî÷íî. ïîíåäåëüíî, ïîìåñÿ÷íî / 50 ãðí\ñóòêè, 250 ãðí\íåäåëÿ, 800 ãðí\ìåñÿö. Âñå ðàéîíû Êèåâà. Òåë.: (098)015-90-73, (093)401-23-82. Тел. (050)7662541

СДАМ ЖИЛЬЕ: ОБЩЕЖИТИЕ êîéêî-ìåñòà - 600-750 ãðí â ìåñÿö; êîìíàòû - 1300-1600 ãðí â ìåñÿö. Õîçÿèí. Òåë.: (044)362-40-04. Тел. (096)2524079

215251010101

215911010000

ÑÄÀÌ ÊÎÉÊÎ-ÌÅÑÒÎ

КОЙКОМЕСТО

Ст.м."Позня и", ст.м."Лыбидс ая",ст.м."Држбы Народов",ст.м."Л ьяновс ая", ст.м."Дороожичи", ст.м."ТарасаШевчен о". Уютнои омфортно.

Æèëüå îò 30 ãðí.\ñóòêè, ïîíåäåëüíî, ïîìåñÿ÷íî. Ëó÷øåå ñîîòíîøåíèå öåíà\êà÷åñòâî.  öåíòðå Êèåâà, ðàçâèòà èíôðàñòðóêòóðà, âáëèçè îñíîâíûõ ðàçâÿçîê è ñòàíöèé ìåòðî. Áåç êîìèññèé. yourhostel.kiev.ua, òåë.: (063)794-02-00, Тел. (066)4067409

(066)575-76-12, (063)960-33-31

Òåë.

21526101

ÐÀÁÎÒÀ

216021010101

21524101

217281010101

КЛАСИЧНІ ДВЕРІ ДЛЯ ВАШОЇ ОСЕЛІ

СДАМ КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО íà Ëåâîì áåðåãó, ñ îòëè÷íûì ðåìîíòîì, áûòîâàÿ òåõíèêà, ìåáåëü, 1-êîì. - 200-280 ãðí.\ñóòêè; 2-êîìí. - 280-350 ãðí.\ñóòêè. Òåë.: (093)633-83-53, (095)571-95-02, (044)540-50-04. Тел. (097)3638414 216721010000

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹45 • 11 ëèñòîïàäà 2013 ð.


49

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21756101

99991121

21689101

УВОГНІЗАГИНУЛА ЛЮДИНА ßê ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ ÃÓ ÄÑÍÑ Óêðà¿íè ó ì.Êèºâ³ ³òàë³é Ñèòíèê, 6 ëèñòîïàäà î 21:45 íàä³éøîâ äçâ³íîê â³ä ìåøêàíö³â 15-òè ïîâåðõîâîãî áóäèíêó ïî âóë. Áóëàõîâñüêîãî ç ïðèâîäó òîãî, ùî â³ä÷óâàºòüñÿ ¿äêèé çàïàõ äèìó. Ñâÿòîøèíñüê³ ðÿòóâàëüíèêè â³äðàçó âèðóøèëè íà äîïîìîãó ìåøêàíöÿì áóäèíêó. Âèÿâèëîñÿ, ùî ãîðèòü òåõí³÷íèé ïîâåðõ ñïîðóäè. Î 22:31 ïîæåæó ïîâí³ñòþ ë³êâ³äîâàíî. Íà æàëü, ó âîãí³ çàãèíóâ ÷îëîâ³ê. Âèÿâèëîñÿ, ùî â³í - âëàñíèê êâàðòèðè, ùî çíàõîäèëàñÿ íà 15-ìó ïîâåðñ³. Âèíàõ³äíèê ç'ºäíàâ ñâîþ êâàðòèðó ç ïðèì³ùåííÿì íà òåõí³÷íîìó ïîâåðñ³ òà îáëàøòóâàâ òàì ñîá³ æèòëî, à ðàçîì ³ç òèì ùå ³ ñàóíó. ßê ïåðåäáà÷àþòü åêñïåðòè äîñë³äíî-âèïðîáóâàëüíî¿ ëàáîðàòî𳿠ïðè Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ Äåðæñëóæáè ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ì. Êèºâà, ÷åðåç ïîðóøåííÿ ó âëàøòóâàíí³ ï³÷íîãî îïàëåííÿ ñòàëîñÿ êîðîòêå çàìèêàííÿ ó ïðèì³ùåíí³ ñàóíè, çàãîð³ëàñÿ äåðåâ'ÿíà îáøèâêà, ï³øîâ ¿äêèé äèì. ×îëîâ³ê íåç÷óâñÿ ÿê íàäèõàâñÿ ñìåðòåëüíî¿ îòðóòè. Éîãî ò³ëî ñòîëè÷í³ ðÿòóâàëüíèêè çíàéøëè ó ïåðåäáàííèêó. Ñâÿòîøèíñüêå ðàéîííå óïðàâë³ííÿ ÃÓ ÄÑÍÑ Óêðà¿íè ó ì.Êèºâ³ СДАМ КОЙКОМЕСТО

УЮТНО КАК ДОМА И ДАЖЕ ЛУЧШЕ

Ñò. ì. "Ïîçíÿêè", ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", ñò. ì. "Äðóæáû Íàðîäîâ", ñò. ì. "Ëóêüÿíîâñêàÿ", ñò. ì. "Äîðîãîæè÷è", ñò. ì. "Òàðàñà Øåâ÷åíêî". Óþòíî è êîìôîðòíî. Òåë.: (066)575-76-12. Тел. (063)9603331

Ñäàì 1,2,3, êîìíàòíûå êâàðòèðû ñ åâðîðåìîíòîì ïîñóòî÷íî. Ñò. ì."Øóëÿâñêàÿ", "Âîêçàëüíàÿ", Èíäóñòðèàëüíûé ìîñò. Âñå óñëîâèÿ äëÿ ïðîæèâàíèÿ (îò 200 ãðí\ñóòêè). Òåë.: (050)907-93-60. Тел. (093)5232902 216571010000

215261010101

СДАЮТСЯ КОМНАТЫ /Òîïàí÷óêèíà-Ìèõàéëîâíà / ïîñóòî÷íî è äëèòåëüíî, åñòü âîçìîæíîñòü ïàðêîâêè. Âñå óäîáñòâà îò 25 ãðí. äî 100 ãðí. Òåë.: (063)792-49-19. Тел. (044)5594566 217261010000

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹45 • 11 ëèñòîïàäà 2013 ð.

ÑÄÀÌ ÆÈËÜÅ:

ÊÎÉÊÎ-ÌÅÑÒÀ Â ÖÅÍÒÐÅ

ОБЩЕЖИТИЕ ой о-места600-750рнвмесяц; омнаты1300-1600рнвмесяц. Хозяин. Тел.:(044)362-40-04,

äëÿ ïîðÿäî÷íûõ ëþäåé Ст.м."Золотыеворота",ст.м. "Олимпийсая",ст.м."Крещати", ст.м."ПалацУраина".Спер словия,всябытоваятехниа, чисто,ютно,хозяйа.

(096)252-40-79

Òåë. (063)433-13-44, (066)719-53-87,(098)635-01-90

21525101

21524102

ШАНОВНІКИЯНИ ТАГОСТІСТОЛИЦІ! Ç íàñòàííÿì îñ³ííüî-çèìîâîãî ïåð³îäó äî Äåðæñëóæáè Óêðà¿íè ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ó ì. Êèºâ³ äåäàë³ íàäõîäèòü âñå á³ëüøå ïîâ³äîìëåíü ïðî ïîæåæ³ òà òðàã³÷í³ âèïàäêè íà íèõ. Ïðè÷èíàìè á³ëüøîñò³ ç íèõ º íåîáåðåæíå ïîâîäæåííÿ ç âîãíåì òà ïîðóøåííÿ ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè ïðè åêñïëóàòàö³¿ ïîáóòîâèõ ïðèëàä³â. Òàê çà ïîòî÷íèé ïåð³îä 2013ð. â Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà âèíèêëî 310 ïîæåæ, íà ÿêèõ çàãèíóëî 6 ëþäåé òà 5 òðàâìîâàíî. Äëÿ òîãî ùîá ïîïåðåäèòè ëèõî ó âàø³é îñåë³, äîòðèìóéòåñü åëåìåíòàðíèõ çàõîä³â ïîæåæíî¿ áåçïåêè, à ñàìå: 1. Ïåðåâ³ðòå â ÿêîìó ñòàí³ çíàõîäèòüñÿ âàøà åëåêòðîïðîâîäêà â êâàðòèð³ ; 2. Âèìèêàéòå òåëåâ³çîð ïî çàê³í÷åííþ ïåðåãëÿäó ïåðåäà÷; 3. Çàñòîñîâóéòå ñòàíäàðòí³ àáî àâòîìàòè÷í³ çàïîá³æíèêè â ðîçïîä³ëü÷îìó ùèòêó; 4. Çàáîðîíÿéòå ñâî¿ì ä³òÿì ãðàòè ç ñ³ðíèêàìè òà ³íøèìè ïîæåæîíåáåçïå÷íèìè ïðåäìåòàìè; 5. Ïåðåâ³ðòå ñòàí âàøî¿ ãàçîâî¿ ïëèòè; 6. Íå âèêîðèñòîâóéòå àåðîçîë³ ïîáëèçó â³äêðèòîãî âîãíþ; 7. Íå çáåð³ãàéòå â êâàðòèð³ ëåãêîçàéìèñò³ ðå÷îâèíè (áåíçèí, êåðîñèí, àöåòîí ³ ò.ï.) â âåëèê³é ê³ëüêîñò³; 8. Íå ñóø³òü á³ëèçíó íàä ãàçîâèìè ïëèòàìè, àáî ³íøèìè íàãð³âàëüíèìè ïðèëàäàìè ç â³äêðèòèì âîãíåì; 9. Íå ïàë³òü â ë³æêó. Ñîëîì’ÿíñüêå ðàéîííå óïðàâë³ííÿ ÃÓ ÄÑÍÑ Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³

99990523

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


50

ÄβÄÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ МІНДОХОДІВ М. КИЄВА

Ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ âøàíóâàííÿ ïåíñ³îíåð³â òà âåòåðàí³â ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ßêùî ëþäèíà ïîâàæຠìèíóëå ³íøèõ ëþäåé, òî âîíà íåîäì³ííî äîñÿãíå âåëèêèõ âèñîò ó ñâîºìó ìàéáóòíüîìó… Ö³ ñëîâà, ÿê í³êîëè º àêòóàëüíèìè â íàø ÷àñ. Àäæå, ³ç ñòð³ìêèì ïëèíîì ñó÷àñíîãî æèòòÿ, îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ ïðîôåñ³éíî¿ ñôåðè, âàæëèâî íå «çàãóáèòèñÿ» â íüîìó, ö³íóâàòè ïðàöþ ñâî¿õ ïîïåðåäíèê³â. Ñàìå òîìó âæå äîáðîþ òðàäèö³ºþ â Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ íà ñâÿòî «Äíÿ âøàíóâàííÿ ïåíñ³îíåð³â òà âåòåðàí³â ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè» îðãàí³çîâóâàòè çóñòð³÷³ äëÿ ïåíñ³îíåð³â òà âåòåðàí³â îðãàí³â ÄÏÑ. Öåé ð³ê íå ñòàâ âèíÿòêîì ³ çíîâó â ÷åðãîâèé ðàç ïðàö³âíèêè Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ íà ÷îë³ ç íà÷àëüíèêîì Â.². Òåñëåíêî, ïåðøèì çàñòóïíèêîì íà÷àëüíèêà ³íñïåêö³¿ Î.Â. Îêñàí³÷ òà çàñòóïíèêîì íà÷àëüíèêà ³íñïåêö³¿ Ë.Â. Ñèäîðåíêî ðàäî çóñòð³÷àëè ñâî¿õ ïîïåðåäíèê³â, ÿê³ âåëèêèé â³äð³çîê æèòòÿ ñâîãî ÷àñó ïðèñâÿòèëè ñòàíîâëåííþ òà ðîçáóäîâ³ íàøî¿ äåðæàâè. Àäæå ñâîºþ íåâòîìíîþ ïðàöåþ âîíè íàïîâíþâàëè áþäæåò Óêðà¿íè, ñïðèÿëè ðîçâèòêó åêîíîì³÷íî¿, ñîö³àëüíî¿ òà êóëüòóðíî¿ ñôåðè â óêðà¿íñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³. Ïðîòÿãîì äåñÿòê³â ðîê³â ñüîãîäí³øí³ âåòåðàíè òà ïåíñ³îíåðè îðãàí³â ÄÏÑ, ñòâîðþâàëè ì³öíèé ôóíäàìåíò äëÿ óñï³øíîãî ñòâîðåííÿ ³ ïîäàëüøîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ̳í³ñòåðñòâà äîõîä³â ³ çáîð³â Óêðà¿íè. Âîëîäèìèð ²ëë³÷ ïåðøèì ïðèâ³òàâ óñ³õ ïðèñóòí³õ ç³ ñâÿòîì. ³í ùèðî ïîäÿêóâàâ âåòåðàíàì òà ïåíñ³îíåðàì çà áàãàòîð³÷íèé äîñâ³ä, ÿêèé âîíè çàëèøèëè ïîêîë³ííÿì, ùî çì³íèëè ¿õ íà ðîáî÷èõ ì³ñöÿõ. ³í ïîáàæàâ íàñíàãè, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ òà íîâèõ ïåðåìîã ó æèòò³. Ó çàë³ ïàíóâàëà ñâîºð³äíà äîìàøíÿ àòìîñôåðà, í³áè â ãîñò³ çàâ³òàëè ð³äí³ ëþäè, ñï³ëêóâàííÿ ç ÿêèìè òàê ïîòðåáóº êîæåí, õòî ïðàöþº â ³íñïåêö³¿. Àäæå, íåçâàæàþ÷è íà ñòð³ìêèé ðóõ ñó÷àñíèõ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é, à ç òèì ³ ïðîôåñ³éíèõ ìîæëèâîñòåé ïðàö³âíèê³â, ìóäðà ïîðàäà ôàõ³âö³â ³ç áàãàòîð³÷íèì ñòàæåì º íàäçâè÷àéíî ïîòð³áíîþ â ðîáîò³. Òîæ ïîãîâîðèòè áóëî ä³éñíî ïðî ùî. Ìîëîä³ ñïåö³àë³ñòè â ñâîþ ÷åðãó ïîä³ëèëèñÿ ñâî¿ì íàáóòèì äîñâ³äîì ³ç ïåíñ³îíåðàìè òà âåòåðàíàìè, ÿê³ áóëè ïðèºìíî âðàæåí³ îñòàíí³ìè çì³íàìè â ïîäàòêîâîìó çàêîíîäàâñòâ³, âèñîêîþ ÿê³ñòþ îáñëóãîâóâàííÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â òà òèì, ùî êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ ï³äòðèìóº òà ï³êëóºòüñÿ ïðî ñâî¿õ êîëèøí³õ ïðàö³âíèê³â. Íàëàãîäæåííÿ ïðîäóêòèâíî¿ ñï³âïðàö³ – çàâäàííÿ ñåðâ³ñó «ÏÓËÜÑ» Àíòèêîðóïö³éíèé ñåðâ³ñ «Ïóëüñ», ÿêèé áóâ çàïðîâàäæåíèé ùå ó 2012 ðîö³, ïîâñÿê÷àñ

äîâîäèòü ñâîþ åôåêòèâí³ñòü. Çàâäÿêè «Ïóëüñó» ïðåäñòàâíèêè á³çíåñó ìàþòü ìîæëèâ³ñòü ïîâ³äîìëÿòè ïðî íåïðàâîì³ðí³ ä³¿ àáî áåçä³ÿëüí³ñòü ïðàö³âíèê³â îðãàí³â ̳íäîõîä³â òà îïåðàòèâíî âèð³øóâàòè ñóïåðå÷ëèâ³ ïèòàííÿ, ùî âèíèêàþòü íå ò³ëüêè ó ñôåð³ àäì³í³ñòðóâàííÿ ïîäàòê³â, à é ï³ä ÷àñ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ òîâàð³â òà òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ÷åðåç ìèòíèé êîðäîí Óêðà¿íè. Òàê, äî Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ çà 9 ì³ñÿö³â 2013 ðîêó íà ñåðâ³ñ «Ïóëüñ» íàä³éøëî 53 ³íôîðìàö³éí³ çàïèòè. Öÿ öèôðà ñòàíîâèòü ìàéæå 6% ïî ì. Êèºâó. Íàéàêòóàëüí³øèìè ïèòàííÿìè, ùî ïîðóøóâàëèñü ó çâåðíåííÿõ, áóëè ïèòàííÿ ùîäî ðåºñòðàö³¿ ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ – 16 çâåðíåíü, ùîäî ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðêè – 6 çâåðíåíü, ùîäî âèäà÷³ äîâ³äîê òà äîçâ³ëüíèõ äîêóìåíò³â – 17 çâåðíåíü, ùîäî ïðèéíÿòòÿ çâ³òíîñò³ – 4 çâåðíåííÿ, ïî 2 çâåðíåííÿ – ùîäî ðîáîòè Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³, â³äøêîäóâàííÿ ÏÄÂ, âíåñåííÿ äî ðåºñòðó íåïðèáóòêîâèõ óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, âñòàíîâëåííÿ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ï³äïðèºìñòâà, ïîâåðíåííÿ êîøò³â çà äåêëàðàö³ºþ. Óñ³ ïîðóøåí³ ãðîìàäÿíàìè ïèòàííÿ áóëè îïåðàòèâíî ðîçãëÿíóò³ â³äïîâ³äíî äî ÷èííèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ùî çàáåçïå÷óþòü ä³ÿëüí³ñòü ñåðâ³ñó «Ïóëüñ». ³äïîâ³ä³ íà îòðèìàí³ çàïèòàííÿ ôàõ³âö³ Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ íàäàâàëè ïëàòíèêàì ïîäàòê³â øëÿõîì ñï³ëêóâàííÿ òåëåôîíîì òà ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îñîáèñòèõ çóñòð³÷åé. Ïëàòíèêè ïîäàòê³â ó ñâîþ ÷åðãó çàÿâèëè, ùî ðîáîòà ñåðâ³ñó «Ïóëüñ» íàñïðàâä³ º äóæå åôåêòèâíîþ ùîäî ìîá³ëüíîñò³ òà çì³ñòîâíîñò³ âèð³øåííÿ ïîñòàâëåíèõ çàïèòàíü. Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ íàãàäóº óñ³ì ïëàòíèêàì ïîäàòê³â, ùî àíòèêîðóïö³éíèé ñåðâ³ñ ̳í³ñòåðñòâà äîõîä³â ³ çáîð³â Óêðà¿íè «Ïóëüñ» ïðàöþº çà ïðèíöèïîì call-back ö³ëîäîáîâî. Òåëåôîí ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿: (044) 284-00-07 Àäì³í³ñòðàòèâí³ ïîñëóãè ó ñôåð³ ë³öåíçóâàííÿ ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³ àëêîãîëüíèìè íàïîÿìè òà òþòþíîâèìè âèðîáàìè Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ ïîâ³äîìëÿº ïëàòíèê³â ïîäàòê³â, ùî â³äïîâ³äíî íàêàçó ̳í³ñòåðñòâà äîõîä³â ³ çáîð³â Óêðà¿íè ¹603 â³ä 21.10.2013 ðîêó àäì³í³ñòðàòèâí³ ïîñëóãè ó ñôåð³ ë³öåíçóâàííÿ ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³ àëêîãîëüíèìè íàïîÿìè òà òþòþíîâèìè âèðîáàìè ìîæëèâî îòðèìàòè â Öåíòð³ îáñëóãîâóâàííÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó. À ñàìå, ó 12 â³êí³ ÖÎÏÏó ïëàòíèêè ïîäàòê³â ìîæóòü çä³éñíèòè ðåºñòðàö³þ ë³öåí糿 íà ïðàâî ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³ àëêîãîëüíèìè íàïîÿìè òà òþòþíîâèìè âèðîáàìè.

ÐÀÁÎÒÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

˳öåí糿 íà ïðàâî ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³ àëêîãîëüíèìè íàïîÿìè òà òþòþíîâèìè âèðîáàìè âèäàþòüñÿ óïîâíîâàæåíèì Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè îðãàíîì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè çà ì³ñöåì òîðã³âë³ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, à â ïî¿çäàõ, íà ìîðñüêèõ àáî ð³÷êîâèõ ñóäíàõ – çà ì³ñöåì ôîðìóâàííÿ ïî¿çäà (ïðèïèñêè ñóäíà). Óñþ íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ ñòîñîâíî ðåºñòðàö³¿ ë³öåíç³é íà ïðàâî ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³ àëêîãîëüíèìè íàïîÿìè òà òþòþíîâèìè âèðîáàìè ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ìîæëèâî îòðèìàòè çà òåë. 591-62-43. Åêñêóðñ³ÿ øêîëÿð³â äî ìóçåþ ̳í³ñòåðñòâà äîõîä³â ³ çáîð³â Óêðà¿íè Äíÿìè ó÷í³ 9-À êëàñó ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêîëè ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì í³ìåöüêî¿ ìîâè ¹ 40 Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà â³äâ³äàëè ìóçåé ̳í³ñòåðñòâà äîõîä³â ³ çáîð³â Óêðà¿íè. Òóò ä³òè ä³çíàëèñÿ áàãàòî ö³êàâîãî ïðî ³ñòîð³þ âèíèêíåííÿ ïîäàòê³â ç ñèâî¿ äàâíèíè ³ àæ äî ñüîãîäåííÿ. Òàêîæ âîíè ïîçíàéîìèëèñÿ ç³ ñïåöèô³êîþ ðîáîòè íîâîñòâîðåíîãî ̳í³ñòåðñòâà, ïåðåãëÿíóâøè â³äåî ðîëèê ïðî îá’ºäíàííÿ ïîäàòêîâî¿ òà ìèòíèö³. Ðàçîì ç êëàñíèì êåð³âíèêîì, ³íñïåêòîðàìè Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà òà ëåêòîðîì ìóçåþ ä³òè â³äâ³äàëè ê³ìíàòó ðîá³ò äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³ ëàóðåàò³â áàãàòîð³÷íîãî âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó «Ïîäàòêè î÷èìà ä³òåé». Äåõòî ç ó÷í³â íàâ³òü ïîáà÷èâ ñâî¿ ðîáîòè, ùî ñòàëè ëàóðåàòàìè êîíêóðñó äåê³ëüêà ðîê³â òîìó. Äîðîñë³ þíàêè òà ä³â÷àòà áóëè ïðèºìíî âðàæåí³ òèì, ùî ¿õ äèòÿ÷à òâîð÷³ñòü ïîñ³ëà ïî÷åñíå ì³ñöå ñåðåä åêñïîíàò³â ìóçåþ. Ðàçîì ç ó÷èòåëåì âîíè çãàäàëè, ÿê ãîòóâàëèñÿ äî ó÷àñò³ â êîíêóðñ³, ðàä³ëè ïåðåìîãàì. Òåïåð æå çîâñ³ì ñêîðî ¿ì äîâåäåòüñÿ îáèðàòè ïðîôåñ³þ ³ øëÿõ ó æèòò³. Ïðèºìíî äèâóº òîé ôàêò, ùî äåâ’ÿòèêëàñíèêè ³ç ö³êàâ³ñòþ äîðîñëèõ ëþäåé ðîçì³ðêîâóþòü ïðî âèá³ð ïðîôåñ³¿, âèÿâëÿþòü áàæàííÿ ñëóæèòè íà áëàãî Áàòüê³âùèíè â îðãàíàõ ̳í³ñòåðñòâà äîõîä³â ³ çáîð³â Óêðà¿íè. Êëàñíèé êåð³âíèê Êóöåíêî Ëàðèñà Ãðèãîð³âíà ðàçîì ç ó÷íÿìè âèñëîâèëà ùèðó ïîäÿêó ïðàö³âíèêàì Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ çà ö³êàâî îðãàí³çîâàíó åêñêóðñ³þ. ßê ïåäàãîã ç áàãàòîð³÷íèì ñòàæåì âîíà çàïåâíèëà, ùî ìàéáóòíº êðà¿íè íàïðÿìó çàëåæèòü â³ä òîãî, ÿêèì ÷èíîì ìè áóäåìî âèõîâóâàòè ñâ³äîì³ñòü íå áàéäóæîãî äî äåðæàâíèõ ñïðàâ ãðîìàäÿíèíà ó íàøèõ ä³òåé. Âîíà ïîäÿêóâàëà ïðàö³âíèêàì îðãàíó ̳íäîõîä³â çà ïîñò³éíó óâàãó äî ï³äðîñòàþ÷îãî ìîëîäîãî ïîêîë³ííÿ òà ïë³äíó ñï³âïðàöþ ç ïåäàãîãàìè. Ëàðèñà Ãðèãîð³âíà çàïåâíèëà, ùî â ìàéáóòíüîìó ñüîãîäí³øí³ øêîëÿð³ íåîäì³ííî ñòàíóòü õîðîøèìè ñïåö³àë³ñòàìè ³ ñóìë³ííèìè ïëàòíèêàìè ïîäàòê³â. Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹45 • 11 ëèñòîïàäà 2013 ð.


51

ÄÎDzËËß

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ íà 11.11-13.11.2013 ð. 11 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ» 12 «ÇÐÈÒÅËÈ ÍÀ ÑÏÅÊÒÀÊËÜ 12 13 13 14 15 16 16 17 17

ÍÅ ÄÎÏÓÑÊÀÞÒÑß!» «ÁÐÈÄÊÈÉ» «ÎÏÈÑÊÈÍ. ÔÎÌÀ!» «ÇÂÎÍÎÊ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃλ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÁËÓÄÍÎÃÎ ÎÒÖÀ» «×ÅÒÛÐÅ ÏÐÈ×ÈÍÛ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ» «ÄÂÅ ÄÀÌÎ×ÊÈ Â ÑÒÎÐÎÍÓ ÑÅÂÅÐÀ» «ÀÍÍÀ ÊÀÐÅÍÈÍÀ» «ÒÛ, ÊÎÒÎÐÎÃÎ ËÞÁÈÒ ÄÓØÀ ÌÎß…» «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÏÐÈÖÅËÎÌ!? (ÒÎÐÃÎÂÖÛ ÐÅÇÈÍÎÉ)»

11.05 (11.11) 11.05 (12-13.11) 13.00 (11.11) 13.15 (12-13.11) 15.05 (11.11) 15.30 (12-13.11) 17.20 19.30 21.20

«²ÂÀÍ ÑÈËÀ» «ÃÅÎÃÐÀÔ ÃËÎÁÓÑ ÏÐÎÏÈ» «ÒÎÐ 2: ÖÀÐÑÒÂÎ ÒÅÌÐßÂÈ» «Ï’ßÒÀ ÂËÀÄÀ» «Ï’ßÒÀ ÂËÀÄÀ» «ÐÀÑÏÓҲͻ «ÃÅÎÃÐÀÔ ÃËÎÁÓÑ ÏÐÎÏÈ» «ÐÀÑÏÓҲͻ «ÐÀÑÏÓҲͻ

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ íà 11.11-13.11.2013 ð. ²ËÜÍÀ ÑÖÅÍÀ

ÂÅËÈÊÈÉ ÇÀË

14 «ÍÀÒÀØÈÍÀ ÌÅ×ÒÀ» 15 «Á²Ë² ÍÎײ ÊÎÕÀÍÍß» 16 «ÊÐÛÑÎËλ

10.30

«Ì²ÍËÈÂÀ ÕÌÀÐͲÑÒÜ, ×ÀÑÎÌ ÔÐÈÊÀÄÅËÜÊÈ - 2» 2D, 3D

12.10 13.50

«ÃÐÀ ÅÍÄÅÐÀ» 2D

19.55 16.00 18.00

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ íà 14.11 – 17.11.2013 ð. «ÑÎÂÅÒÍÈÊ» «ÀÑÒÐÀË: ÃËÀÂÀ 2 » «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÛØÎÍÊÀ» 3 D «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ» «ÑÒÀÐÏÅÐÖÛ» «ÎÃÃÈ ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß»

21.55

«Ã²ÐÊλ 2D «ÖŠʲÍÅÖÜ». 2D «ÒÎÐ: ÖÀÐÑÒÂÎ ÒÅÌÐßÂÈ». 2D ÌÀËÈÉ ÇÀË

10.20

«ÒÎÐ: ÖÀÐÑÒÂÎ ÒÅÌÐßÂÈ». 2D

14.50 19.10 12.40 17.10 21.30

«ÃÐÀ ÅÍÄÅÐÀ» 2D «ÌÀ×ÅÒÅ: ÂÁÈÂÀª». 2D «ÖŠʲÍÅÖÜ». 2D

Ïîäðîáèö³ íà ñàéò³: kino-sputnik.com.ua

ʳíîòåàòð

«Ëåéïö³ã» «STARÏÅÐÖÛ» «ÀÑÒÐÀË 2» «ÎÃò ÏÎÂÅÐÒÀªÒÜÑß…» «Î×ÅÍÜ ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ» «ÏÐÈÃÎÄÈ ÌÈØÅÍßÒÈ» 3D «ÑÎÂÅÒÍÈÊ» «ÑÐÅÄÍßß ØÊÎËÀ» «ÒÅÍÈ ÍÅÇÀÁÛÒÛÕ ÏÐÅÄÊλ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹45 • 11 ëèñòîïàäà 2013 ð.

ÑÊÎÐÎ ÍÀ ÅÊÐÀͲ

16 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ 11.00 14.00 16.00 18.00

«Ã²ÑÒÜ ²Ç ÊÎÑÌÎÑÓ»* «Ì²ÔÈ ÇÎÐßÍί ÊÐÀ¯ÍÈ»* «ÌÀÍÄвÂÊÀ Ó ÂÑÅѲһ «ÄÎÐÎÃÀ  ÊÎÑÌÎÑ»*

17 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ 11.00 «ÀÑÒÐÎÍÎÌ²ß ÄËß Ä²ÒÅÉ» 14.00 «ÇÎÐßÍÅ ÍÅÁÎ ÍÀÄ ÍÀÌÈ»* 16.00 «ÁÓÄÎÂÀ ÂÑÅѲÒÓ» 18.00 «Ì²ÔÈ ÒÀ ËÅÃÅÍÄÈ ÇÎÐßÍÎÃÎ ÍÅÁÀ» * - Ïðîãðàìà ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91

"Работа и Учеба" - раздел "Работа", №45 (2013г.)  

Еженедельник "Работа и Учеба" - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев