Page 1

Ò²ËÜÊÈ ÐÅÀËÜͲ ÂÀÊÀÍѲ¯

19122082

29882002

29552020

31352002

31292004

29122003

Ціавіпропозиціїзнавчаннядивисьвроздiлі“УЧЕБА”

ÏÅÐÅÄÏË. ²ÍÄ.

28032009

31952001

40366

¹ 44 (1017) 6.X-12.X 2017 ð.


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 277-17-74, 277-17-75

31352003

31402011

25712016

31502002

15432050

2

07932039

19442010

31932001

29862003

22742153

31962001

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 44 (1017)


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

3

21744101

11367101

11369101

11431101

21872101

21655101

21557101

21736101

11414101

11335101

11302101

21697103

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 6 ëèñòîïàäà 2017 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


4

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

11342101

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

11293101

21869101

11391101

21657101

21524101

11604101

21882101

ÐÀÁÎÒÀ

21630101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 6 ëèñòîïàäà 2017 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

5

11338101

11347101

11396101

21806101

11379101

99990514

21876101

99990506

21654101

99991252

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 6 ëèñòîïàäà 2017 ð.

21647103

21702101

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

6

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ

ÐÓÁÐÈÊÈ ðîçäIëó «Ðàáîòà»

WWW.RIU.COM.UA Всераїнсьий реламно-інформаційнийтижневи сферіпрацевлаштвання танавчання

¹ 44 (1017) 6 ëèñòîïàäà 2017 ð. Засновни і видавець ТОВ «Поіс -Плюс» Свід.

про реєстрацію KВ №4740 від 14.12.2000 р. Видається з 09.07.96 р.

ÂÈÕÎÄÈÒÜ ÙÎÏÎÍÅIJËÊÀ Диретор ............. ШмейоГ.В. Головнийредатор . КчмаВ.В. Адресаредаціїдлялистів: 03057,м.Київ, вл.Молдавсьа,2,оф.“1-B” 277-17-74/75 – ðîçä³ë «Ðàáîòà» 277-17-76 – ðîçä³ë «Ó÷åáà» e-mail: poisk@optima.com.ua vakans@riu.com.ua

ØÀÍÎÂͲ ×ÈÒÀײ! Дяємо, що Ви обрали саме наш азет, шаючи собі чи близьим робот. Впевнені,щоздопомооюазети"РаботаиУчеба",Виобов'язовознайдетедостойнробот.Для цьоовнашомвиданні,врозділі "Работа",щотижнядрютьсятисячі реальних ваансій від прямих роботодавців. Редація постійно працюєнадтим,щобвазетібли ваансіїідляфахівців,ідляробітниів,ідлялітніхлюдей,атаождля тих,хтощенемаєдосвідроботистдентів,випсниів. В азеті, для швидоо пош необхідноїваансії,зроблений"Поажчи всіх ваансій номера". Він завждидрєтьсянапершихсторінах,післязміст. Уже20роівСВОЄЮнашазет вважаєбаатотисячнаадиторіячитачів ішироеолороботодавців,заоперативність і правдивість опбліованої інформації.Приєднйтесьдоних! Редаціятижневиа"РаботаиУчеба"відщироосерцябажаєВамспішноопошроботи,ар'єрноозростаннятареалізаціїВашихзадмів.БдеморадідопомотиВамцьом!

³ääðóêîâàíî: ÒΠ“Ïðåñ Êîðïîðåéøí ˳ì³òåä”, 21034, ì. ³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà, 12-À. Òåë.: (0432)55-63-97, 55-63-98 Çàìîâëåííÿ: 1719244 Òèðàæ 19 000 åêç. Ö³íà äîãîâ³ðíà

Äå ìîæíà ïðèäáàòè ãàçåòó " Ðàáîòà è "Ð Ó÷åáà” Второвіймережііосів"Преса"інаомерційнихрозладах вКиєвііКиївсьійобл. Наазетно-жрнальнихрозладах настанціяхметрополітен,залізничноовозаліпідземнихпереходів.

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ

40366

ÐÀÁÎÒÀ

ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ ÏÎÒвÁͲ ÊÅвÂÍÈÊÈ, ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÈ

ñò.3 ñò.8

ïåðø³ îñîáè ï³äïðèºìñòâà; êåð³âíèêè â³ää³ë³â, íàïðàâëåíü; á³çíåñ-êîíñóëüòàíòè, åêñïåðòè, àíàë³òèêè; åíåðãåòèêè; êîíñòðóêòîðè; òåõíîëîãè; ìåòîäèñòè; ïñèõîëîãè; á³çíåñ-òðåíåðè; þðèñïðóäåíö³ÿ; þâåë³ðè

ÌÅÍÅÄÆÅÐÈ

ñò.8

ç ðåàë³çàö³¿; àãåíòè òà ìåíåäæåðè ç ðåêëàìè; ïîë³ãðàô³¿

ÎÔ²ÑͲ ÑËÓÆÁÈ

ñò.8

êàäðîâ³ ñëóæáè; ñåêðåòàð³àò, ä³ëîâîäñòâî; ïåðåêëàäà÷³; àðõ³âíà ñïðàâà; îïåðàòîðè ÏÊ

ÅÊÎÍÎ̲ÊÀ, Ô²ÍÀÍÑÈ

ñò.9

åêîíîì³êà òà ô³íàíñè; áàíê³âñüêà ñïðàâà; áóõãàëòåð³ÿ òà àóäèò

ÒÂÎÐײ ÏÐÎÔÅѲ¯

ñò.9

äèçàéíåðè; ôîòîãðàôè; õóäîæíèêè; ôëîðèñòè

²ÍÆÅÍÅÐÍÎ-ÒÅÕͲ×ÍÈÉ ÏÅÐÑÎÍÀË

ñò.9

³íæåíåðè; ñïåö³àë³ñòè ç ïðîåêòóâàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òåõí³êè

ÏÎÁÓÒβ ÒÀ ÊÎÌÓÍÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.15

ñïåö³àë³ñòè ³ ìàéñòðè õ³ì÷èñòîê, ôîòîàòåëüº, ëîìáàðä³â, ìåòàëîðåìîíòó; ðîá³òíèêè ìóí³öèïàëüíèõ êîìóíàëüíèõ ñëóæá ³ ïðèâàòíèõ ô³ðì; ñïåö³àë³ñòè ç ðåìîíòó ³ åêñïëóàòàö³é ïîáóòîâî¿ òåõí³êè; äîïîì³æíèé ïåðñîíàë; ñïåö³àë³ñòè ç åêñïëóàòàö³¿ ñïîðóä

ÊÀÔÅ, ÁÀÐÈ, ÐÅÑÒÎÐÀÍÈ, ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌÈÑËβÑÒÜ

ñò.15

óïðàâëÿþ÷³; çàâ.âèðîáíèöòâîì; àäì³í³ñòðàòîðè; áàðìåíè; îô³ö³àíòè; êóõàð³; ìåòðäîòåë³; êîíäèòåðè; õîñòåñ; ñîìåëüº; ìåíåäæåðè; îáñëóãîâóþ÷èé ïåðñîíàë

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ, ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß ² ÊÎÌÅÐÖ²ß ñò.15 êåð³âíèêè â³ää³ë³â; ìåíåäæåðè; ñïåö³àë³ñòè; ìàêëåðè; åêñïåðòè; àãåíòè ç íåðóõîìîñò³; ñòðàõîâ³ àãåíòè

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

ñò.17

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; âî䳿 ð³çíèõ êàòåãîð³é; äèñïåò÷åðè; ñëóæáîâö³; ðîá³òíèêè àâòîñåðâ³ñó; ìåíåäæåðè ç³ çáóòó àâòîìîá³ë³â ³ çàï÷àñòèí

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐͲ, ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉͲ ÒÀ ²ÍÒÅÐÍÅÒ-ÒÅÕÍÎËÎò¯ ñò.9

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ, ÐÎÁ²ÒÍÈײ ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒ²

ïðîãðàìóâàííÿ, ðîçðîáêà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì; ³íòåðíåò-òåõíîëî㳿; åêñïëóàòàö³ÿ ³ ï³äòðèìêà êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè òà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; òåõíîëîãè; ñïåö³àë³ñòè; ³íæåíåðè; äèçàéíåðè; ìîäåëüºðè; êîíñòðóêòîðè; âñ³ ðîá³òíè÷³ ñïåö³àëüíîñò³

ÐÅÊËÀÌÀ, ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ, ÂÈÄÀÂÍÈ×À ÑÏÐÀÂÀ, ÏÎ˲ÃÐÀÔ²ß ñò.9 ðåäàêòîðè; âåðñòàëüíèêè; äèçàéíåðè; êîðåêòîðè; ìàêåò÷èêè; ïàëÿòóðíèêè; äðóêàð³; æóðíàë³ñòè; ìàðêåòîëîãè

ÏÅÐÑÎÍÀË ÑÀËÎͲ ÊÐÀÑÈ

ñò.9

â³çàæèñòè; ìàéñòðè ìàí³êþðó-ïåäèêþðó; êîìá³íîâàí³ ïåðóêàð³; êîñìåòîëîãè; ìàéñòðè òàòóàæó, ï³ðñèíãó

ÄÎÌÀØÍ²É ÑÅвÑ

ñò.9

âèõîâàòåë³; ãóâåðíàíòêè; äîìîãîñïîäàðêè; äîìàøí³ â÷èòåë³; ëîãîïåäè; íÿí³; äîìàøí³ êóõàð³; ñàä³âíèêè

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÒÀ ÔÀÐÌÀÖ²ß

ñò.9

ë³êàð³; ìîëîäøèé ìåäïåðñîíàë; êåð³âíèêè ôàðì. ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ôàðìàöåâòè; ïðîâ³çîðè; ìåäè÷í³ ïðåäñòàâíèêè

ÏÅÄÀÃÎòÊÀ

ñò.10

âèêëàäà÷³; çàâó÷³; äèðåêòîðè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â; âèõîâàòåë³; ìåòîäèñòè; ðåïåòèòîðè; ìàéñòðè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ

ÒÓÐÈÇÌ, ²ÍÄÓÑÒÐ²ß ÐÎÇÂÀÃ

ñò.10

êåð³âíèêè ³ ñï³âðîá³òíèêè òóðô³ðì; åêñêóðñîâîäè; ìåíåäæåðè òà àãåíòè ç òóðèçìó; ã³äè-ïåðåêëàäà÷³; àäì³í³ñòðàòîðè; àêòîðè; êðóï’º; ìàðêåðè

ÎÕÎÐÎÍÀ, ÁÅÇÏÅÊÀ, ÑÈËβ ÑÒÐÓÊÒÓÐÈ

ñò.10

íà÷àëüíèêè ñëóæá áåçïåêè; îõîðîííèêè; îõîðîíö³; îõîðîíö³-êîíòðîëåðè; îõîðîíö³-àäì³í³ñòðàòîðè; ³íñïåêòîðè îõîðîíè

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

ñò.12

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ñïåö³àë³ñòè; òîðãîâ³ ïðåäñòàâíèêè; ìåíåäæåðè ç ïðîäàæó; ñïåö³àë³ñòè ïî çàêóïêàì; ïðîäàâö³; ìåð÷åíäàéçåðè; ñóïåðâàéçåðè; òîâàðîçíàâö³

ËÎòÑÒÈÊÀ, ÌÈÒÍÈÖß, ÑÊËÀÄ

ñò.14

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ² ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÀ

ñò.23 ñò.27

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; îðãàí³çàòîðè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò; ³íæåíåðè, ñïåö³àë³ñòè, ðîá³òíèêè áóä³âåëüíèõ ñïåö³àëüíîñòåé; àðõ³òåêòîðè; äèçàéíåðè; êîíñòðóêòîðè

ÌÅÁËÅÂÅ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.28

ñêëàäàëüíèêè-óñòàíîâíèêè êîðïóñíèõ ìåáë³â; ñòîëÿðèâåðñòàòíèêè; ìàëÿðè-îáðîáíèêè (ïî äåðåâó); ìàéñòðè ç ïåðåòÿæêè ìåáë³â; ð³çüáÿðè ïî äåðåâó; âåðñòàòíèêè (ïî äåðåâó); ïèëîðàìíèêè

ËÅÃÊÀ ÏÐÎÌÈÑËβÑÒÜ

ñò.28

âèøèâàëüíèö³; â’ÿçàëüíèö³; êîíñòðóêòîðè îäÿãó; êðàâö³; ìàéñòðè ç ïîøèòòÿ îäÿãó; ìîäåëüºðè; ðîçêð³éíèêè; øâà÷êè; çøèâàëüíèêè

ÐÎÁÎÒÀ ÁÅÇ ÑÏÅÖ²ÀËÜÍί ϲÄÃÎÒÎÂÊÈ

ñò.29

àãåíòè; âàíòàæíèêè; ïðèáèðàëüíèö³; âàõòåðè; äèñïåò÷åðè íà òåëåôîí³; ðîçêëåþâà÷³ îãîëîøåíü; ãàðäåðîáíèêè; ñòîðîæ³; ³í.; íàäîìíà ðîáîòà; êóð’ºðè; ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â

ѲËÜÑÜÊÅ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ, ÀÃÐÎÁ²ÇÍÅÑ

ñò.29

Êåð³âíèêè àãðîêîìïàí³¿; àãðîíîìè; òåõíîëîãè; ðåã³îíàëüí³ ïðåäñòàâíèêè; òðàêòîðèñòè; ìåõàí³çàòîðè; êîíþõè; çîîòåõí³êè; âåòåðèíàðè; ðîá³òíèêè òåïëèöü; ñàä³âíèêè; îçåëåíþâà÷³ òà ³í.

ÐÎÁÎÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

ñò.34

ïîñëóãè àãåíòñòâ ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ; â³çîâà ï³äòðèìêà; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü åì³ãðàö³¿; þðèäè÷í³ êîíñóëüòàö³¿

ÌÎÄÅËÜÍÈÉ, ØÎÓ-Á²ÇÍÅÑ

ñò.34

ìîäåë³; òàíö³âíèö³; ôîòîìîäåë³

ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.35

îðåíäà æèòëà; òðàíñïîðòí³ òà ìåä ïîñëóãè; ìàñàæ; îðãàí³çàö³ÿ ñâÿò; ðåìîíòè; áðîíåäâåð³

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 6 ëèñòîïàäà 2017 ð.


7

ÂÈÁÅвÒÜ ÂÀÊÀÍÑ²Þ ÍÀ Ó ÏÎÊÀÆ×ÈÊÓ ÏÎÒвÁÍÓ — ÖÅ ÏÐÈÑÊÎÐÈÒÜ ÂÀØ2771775 ÏÎØÓÊ ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÐÎÁÎÒÓÒÀ ²ÄÊÐÈÉÒÅ Оголошення про наявнIсть ÑÒÎвÍÊÓ вакансIй приймаються за тел.: 2771774, ШАНОВНІЧИТАЧІ! Враховючивелиийобсяваансійвазетітаїхрізноманітність,пропонємоВашійвазі“Алфавітний поажчиваансійномера”.ВінприсоритьВашпош.ДляцьооВамнеобхідно: 1.Вибративаансію,яаВасзаціавила,в“Алфавітномпоажчиваансійномера”(вінпоряд ованийза літерамиалфавіт). 2.Порядзваансієюнадрованоперелісторіно,наяихрозміщенацяваансія,вбільшдоладном виляді,ятестовеабовреламномблоці.(Чимбільшесторіно білявашоїва ансії,тимбільшефірм пропонютьцюробот). 3.Відривайтепотрібністоріниічитайтедоладнішепромовиприйомнароботнацюваансію.Успіхів!

ÀËÔÀ²ÒÍÈÉ ÏÎÊÀÆ×ÈÊ ÂÀÊÀÍÑ²É ÍÎÌÅÐÓ стр.

А автоеле три 18,19,20,23 авто ранівни ... 18,22,23 автомаляр ..... 17,18,20,21 автомехані ...... 18,19,21 автомийни ......... 5,12,18 автомийни ....... 19,23,30 автослюсар 4,18,19,21,23 адміністратор ... 15,16,17 Б бармен ............. 15,16,17 бетоняр ...................... 27 бдівельни ................ 28 бхалтер ...................... 9 білетер .................... 3,33 В вантажни . 3,4,5,12,13,14 вантажни ..... 17,19,24,29 вантажни ......... 30,31,33 вихователь .................. 10 водій ............ 3,4,11,12,17 водій ............. 18,19,20,21 водій ............. 22,23,27,32 відбірни товар ......... 32 Д дворни ........ 10,31,32,33 двірни .... 10,13,29,31,32 диспетчер ........... 8,20,23 дорожнійробітни . 24,27 дівчата .......... 29,31,34,35 дієтичнасестра ....... 9,10 Е е с аваторни ......... 4,23 еле три ........... 23,24,25 еле три ....... 26,27,31,32 еле троазозварни 18,24 еле трозварни 4,22,24,25,27 еле тромонтер ...... 18,24 З за рійни ............ 5,28,29 застпни ...................... 8 збиральни ............ 14,33 збирач .............. 25,26,33 зварни ...... 3,18,25,26,28

стр.

К

артонажни ............ 3,25

арщи .................. 3,5,22

асир . 3,9,12,13,14,16,31

омендант ................... 31

омпле твальни ... 14,21,31,32

омірни ......... 3,14,23,32

ондитер ....... 12,14,15,17

онстр тор ........... 28,29

онтролер .............. 13,14

очеар .................. 31,33

р’єр .................... 23,32

хар . 4,10,13,14,15,16,17

хоннийпрацівни 15,31 Л ливарни ................ 24,25 лі ар-педіатр ........... 9,10 лі ар-психіатр ............. 10 М м‘ясни .................. 13,34 майстер ..... 8,12,18,22,23 маляр ..................... 27,28 масажист а ......... 4,31,35 мастер ............. 3,9,23,24 машиніст .......... 21,22,24 медсестра ............. 10,12 менеджер ................ 8,15 менеджерзпродаж 8,23 менеджерзре лами .... 8 мерчендайзер ........ 13,31 механі ......... 18,22,24,26 мийни ............ 5,21,22,32 мийни посд ....... 15,31 мийницяпосд ..... 30,32 монолітни .................. 27 монтажни 11,24,25,26,27,28 монтажни сантехсистем 24 моторист .......... 19,20,22 мз.працівни ............ 10 мляр ..................... 27,28 Н налаоджвальни .. 24,25 начальни відділ .......... 8 О

стр.

оббивальни меблів28,32 обвалювальни м’яса . 13,16 оброблювачриби .. 13,16 оператор ... 4,8,9,17,18,24 оператор .. 25,27,28,31,32 операторПК .... 8,9,13,23 официант ............... 16,17 офіціант ................... 4,16 охоронець 10,11,12,13,31 охоронни 10,11,12,14,15,16,18 П па вальни .. 17,31,32,34 педао ....................... 10 пе ар ............ 15,16,17,34 пер ар ...................... 3,9 печатни .................... 3,9 пилорамни ...... 23,25,26 плавильни ............ 25,26 плиточни .............. 27,28 пожежний .............. 22,32 по оїв а ................. 30,31 по рівельни .......... 27,28 помічни ............. 8,14,28 помічни вихователя ... 10 помічни харя 15,16,17 посдомийниця5,16,17,30,32 працівни ............... 16,17 прибиральни 12,14,32,33,34 прибиральниця3,10,15,17,29,30 прибиральниця ... 31,32,33,34 приймальни ... 5,29,32,33 приймальни товар ... 14 провізор ................... 9,10 продавец ........... 12,13,33 продавец- онсльтант 13,14 продавець .. 4,12,13,14,17,33 продавець- онсльтант13,14 підсобнийробітни . 28,31,32,33 Р рихтвальни ......... 21,22 робота ................... 10,31 роботадлявсіх3,25,28,29,31 роботадлявсіх ..... 33,34,35 роботадлядівчат .. 34,35

стр.

роботадляжіно ........ 30 роботаза ордоном33,34 робітни .......... 4,10,14,15 робітни ............ 23,25,33 роздавальни ......... 19,33 різнороб .......... 3,5,20,24 різнороб ....... 25,29,31,33 С сантехні ..................... 25 се ретар .................. 8,10 сестра-осподиня .. 10,33 слюсар ........... 3,4,8,18,20 слюсар .......... 22,23,24,25 слюсар .............. 26,28,31 слюсар-сантехні ... 24,26 сортвальни ......... 18,34 столяр-верстатни ...... 26 стропальни ............. 8,34 Т танцівниця ............... 4,35 техноло ................. 14,17 то ар ............ 18,23,25,26 торовийпредставни 13,14 тістороб ...................... 17 Ф фармацевт ............... 9,10 фасадни ............... 27,28 фасвальни ....... 5,31,34 фахівець .................. 8,10 формвальни ............. 26 формвальни тіста . 4,17 Х хостес ............. 4,15,16,34 Ш швач а ......... 3,5,28,29,34 шиномонтажни ..... 21,23 шліфвальни ........ 26,28 штампвальни ........ 8,26 шт атр ................ 27,28 І інженер ......................... 8 інженерКВПіА .......... 9,24 інженер-еле тронщи 9,10 інженер- онстр тор .. 8,9 інженер-техноло ....... 8,9

ØÓÊÀªÒÅ ÐÎÁÎÒÓ? ÁÓÄÅÒÅ ÏÅÐØÈÌÈ! Íîìåð ãàçåòè «Ðàáîòà è Ó÷åáà» â îí-ëàéí ðåæèì³ äîñòóïíèé äëÿ ïåðåãëÿäó âæå â ñóáîòó! Íå ãàéòå ÷àñ, à çàâ³òàéòå íà ñàéò ãàçåòè RIU.COM.UA. Âàêàíñ³¿ ïåðåâ³ðåí³ ³ îíîâëþþòüñÿ ùîòèæíÿ! WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 6 ëèñòîïàäà 2017 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


8

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

МЕНЕДЖЕР

ДИСПЕТЧЕРА

/Â ðåñòîðàí / Æåíùèíà äî 35-òè ëåò. Ðàáîòà ïîñìåííàÿ (4\4), ñ 10.00 äî 21.00. Ðàçâåðíóòîå ðåçþìå âûñûëàéòå ïî àäðåñó: ubj051167@ukr.net ÎÐ íå òðåáóåòñÿ; îïëàòà äîãîâîðíàÿ. ÌÐ: 10 ìèí. õîäüáû îò ñò. ì. "Óíèâåðñèòåò", 15 ìèí. - îò ñò. ì. "Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: (096)405-80-95, Åëåíà.

/Ñëóæáà òàêñè "Íàçàðè" / Ñ ÎÐ è áåç ÎÐ (íàó÷èì), çíàíèå ÏÊ, êîððåêòíîñòü. Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû, äðóæíûé êîëëåêòèâ. Îïëàòà âûñîêàÿ è ñâîåâðåìåííàÿ. Òåë.: (093)356-00-00, Тел. (044)5357708

218711010101

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ ã. Êèåâ. Àíÿ, Тел. (093)7746828

113361010102

ДИСПЕТЧЕРЫ /"Òàêñè 309" / Òåë: 220-13-15, Тел. (093)3137999

218811010301

МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ Ç\ï âûñîêàÿ (îãîâàðèâàåòñÿ ïðè ñîáåñåäîâàíèè). Тел. (050)7445094 218581010101

99991047

215591020101

ОПЕРАТОР ПК /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" (Êè¿âñüêà îáë.) / Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31, Тел. (067)2236927

113821020144

ОПЕРАТОРЫ íà âõîäÿùèå è èñõîäÿùèå çâîíêè íà òåëåâèäåíèå. Ïîãîâîðèì î ÷óäåñàõ! Çàðïëàòà âûñîêàÿ. Òåë.: (093)556-92-68, Тел. (097)4435483

218691010101

СЕКРЕТАР /Øêîëà-³íòåðíàò / Òåë.: (098)704-43-48, Îëåíà Ãðèãîð³âíà Тел. (044)4019451

204801010102

СЕКРЕТАР КЕРІВНИКА 99990525

/ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Тел. (044)4649248

11215101

ПОМОЩНИК ЗАВСКЛАДОМ /ÎÎÎ "ÔàðìÏëàíåòà" / Ìåñòî ðàáîòû: ñ Õîòîâ, óë. Ïðîìûøëåííàÿ, 3. Áåñïëàòíàÿ êîðïîðàòèâíàÿ ìàðøðóòêà îò ñò. ì. "Æèòîìèðñêàÿ", "Òåðåìêè" è ã. Âèøíåâîå. Òåë.: (067)434-43-20, Ãåííàäèé Âëàäèìèðîâè÷. Åëåíà Íèêîëàåâíà, Тел. (067)4344327

112151010126

СЕКРЕТАРЬ /ÈÂÖ Ìèíñîöïîëèòèêè Óêðàèíû / ÃÐ: ïí.-ïò., 8.30-17.30. Ï-ò Êîìàðîâà, 7 (Ñîëîìåíñêèé ðàéîí). Ñîöïàêåò. Тел. 4941920

113431010110

114171010101

99991043

11428101

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР /Ñåðâèñíàÿ êîìïàíèÿ / ïî îáñëóæèâàíèþ õîëîäèëüíîé òåõíèêè. Ç\ï: 15000 ãðí. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñîöïàêåò. Òåë.: (098)118-72-41, Тел. (066)1507720 114281010101

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / ïðîåêòíî-òåõí³÷íîãî â³ää³ëó. Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Тел. (044)4649248

ФАХІВЕЦЬ З ОХОРОНИ ПРАЦІ /Ïî÷àòêîâà øêîëà N333 / Ç\ï - íà ñï³âáåñ³ä³. ÌÐ: ñò. ì. "Îñîêîðêè", âóë. ªëèçàâåòè ×àâäàð, 16.

Тел. (067)1228249 218641010103

21858101

112151010125

МАЙСТЕРЗБРОЯР /ÌåãàÌàðêåò / Ïðîïîíóºìî ðîáîòó äëÿ ñòóäåíò³â. Íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Ç\ï ñòàá³ëüíà + ìîòèâàö³ÿ. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. ̳ñöåçíàõîäæåííÿ: â³ä ñò. ì. "Âèäóáè÷³", Íîâîîáóõ³âñüêå øîñå, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: (098)985-19-46, Тел. (044)2004261 113161020106

НАЧАЛЬНИК ПРОЕКТНО ТЕХНІЧНОГО ВІДДІЛУ /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Тел. (044)4649248 112151010121

ÐÀÁÎÒÀ

ВОЗЬМУ ТОЛКОВОГО ЗАМА

Атально!

â íàëàæåííûé áèçíåñ. Îïûò îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû ïðèâåòñòâóåòñÿ. Îáó÷ó âñåìó ñàìà. Äåíüãàìè íå îáèæó. Îôèñ íà Êóðåíåâêå. Ãðàôèê: ïí. - ïò. ñ 9.00 äî 17.00. Çâîíèòå: (067)902-87-52, (093)821-39-76,

Тел. (050)6467832 216851010101

ВОЗЬМУ ТОЛКОВОГО ЗАМА ВНАЛАЖЕННЫЙБИЗНЕС Опыторанизационнойработыприветствется. Обчвсемсама.Деньаминеобиж. ОфиснаКреневе. ГР:пн-птс9.00до17.00. Т.:(067)902-87-52, (093)821-39-76,(050)646-78-32 21685101

11417101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 6 ëèñòîïàäà 2017 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ІНЖЕНЕРЕЛЕКТРОНІК /Ïî÷àòêîâà øêîëà N333 / Ç\ï - íà ñï³âáåñ³ä³. ÌÐ: ñò. ì. "Îñîêîðêè", âóë. ªëèçàâåòè ×àâäàð, 16. Тел. (067)1228249 218641010104

ІНЖЕНЕРКОНСТРУКТОР

Ваптечн мереж потрібен

БУХГАЛТЕР Досвідроботи Знання1С,М.Е.Doc. Повнийробочийдень.

Тел.:(068)727-16-79

9

ОПЕРАТОР ПЕЧАТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ Ãðàôèê ðàáîòû ïîñìåííûé. Ïðîâîäèòñÿ îáó÷åíèå. Ðàáîòà â ð-íå ñò. ì. "Ëåñíàÿ". Ç\ï: îò 9000 ãðí.

Тел. 5930472

/ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Тел. (044)4649248 112151010116

ІНЖЕНЕРТЕХНОЛОГ /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Тел. (044)4649248

218731040000

ТАМПОПЕЧАТНИК íà îäíîêðàñî÷íóþ è äâóõêðàñî÷íóþ ïå÷àòíóþ ìàøèíó. Ç\ï: ñòàâêà - îò 7000 ãðí. ÃÐ: ñ 10.00 äî 18.00, ñá., âñ. - âûõîäíûå. Ñò. ì. "Ò. Øåâ÷åíêî", óë. Êîíñòàíòèíîâñêàÿ. Îáÿçàòåëüíîå óñëîâèå: ÎÐ è æåëàíèå îáó÷àòüñÿ. Âëàäèìèð,

Тел. (067)2342759 217441010101

112151010122

11383101

21773101

11311102

КОМБИНИРОВАННЫЙ МАСТЕРПАРИКМАХЕР Ç/ï: îò 7000 ãðí + %. ÃÐ: 9.00-21.00, 2/2. Îïëàòà åæåäíåâíî. Ñò. ì. "Àêàäåìãîðîäîê". Þëèÿ, Тел. (095)7255607

БУХГАЛТЕР /Àïòå÷íà ìåðåæà / Äîñâ³ä ðîáîòè. Çíàííÿ 1Ñ, Ì.Å.Doc. Ïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Тел. (068)7271679

215571010101

МАСТЕР

113831010101

ïî ìàíèêþðó, ïåäèêþðó, íàðàùèâàíèþ. Ç/ ï: îò 8000 ãðí + %. ÃÐ: 9.00-21.00, 2/2. Îïëàòà åæåäíåâíî. Ñò. ì. "Àêàäåìãîðîäîê". Þëèÿ, Тел. (095)7255607 215571010102

ОПЕРАТОР ПК

МАСТЕРПАРИКМАХЕР

ã. Êèåâ. Íàòàëèÿ,

/Ñåòü ïàðèêìàõåðñêèõ "Ïðîñòî Ïåðóêàðíÿ" / Ãàðàíòèÿ ç\ï: 8000-12000 ãðí. ÎÐ îò 4 ëåò. Тел. (067)4690188

Тел. (067)5001757 218811010201

217731010101

11359104

ДІЄТСЕСТРА /Øêîëà-³íòåðíàò / Òåë.: (098)704-43-48, Îëåíà Ãðèãîð³âíà Тел. (044)4019451 204801010108

ІНЖЕНЕР КВПIА ÃÐ: äîáà\òðè. Ç\ï: 7000-10000 ãðí. Îô³ö. ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ÌÐ: ì. Êè¿â, ð-í: Òðîºùèíà. Ãðèãîð³é Àíàòîë³éîâè÷,

ЛІКАРПЕДІАТР /Øêîëà-³íòåðíàò / Òåë.: (098)704-43-48, Îëåíà Ãðèãîð³âíà Тел. (044)4019451

Тел. (097)6427079 112391030102

204801010107

99990512

99994112

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 6 ëèñòîïàäà 2017 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


10

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21868101

11253102

21864101

ЛІКАРПСИХІАТР /Øêîëà-³íòåðíàò / Òåë.: (098)704-43-48, Îëåíà Ãðèãîð³âíà Тел. (044)4019451

204801010110

МЕДИЧНА СЕСТРА /Øêîëà-³íòåðíàò / Òåë.: (098)704-43-48, Îëåíà Ãðèãîð³âíà Тел. (044)4019451

204801010101

20480101

МЕДСЕСТРА /Ñòîìàòîëîãèÿ / Îïûò ðàáîòû, àêêóðàòíîñòü, óìåíèå îáùàòüñÿ ñ ëþäüìè, çíàíèå ïðîòîêîëîâ ñòåðèëèçàöèè è îêàçàíèå íåîòëîæíîé ïîìîùè. Æåíùèíà 20-45 ëåò. Ç\ï: 30 ãðí\÷àñ. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ðîìàí Îëåãîâè÷, Тел. (050)2143231

218681010101

МОЛОДША МЕДИЧНА СЕСТРА

21703101

/ÌåãàÌàðêåò / (ñàí³òàðêó) Ïðîïîíóºìî ðîáîòó äëÿ ñòóäåíò³â. Íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Ç\ï ñòàá³ëüíà + ìîòèâàö³ÿ. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. ̳ñöåçíàõîäæåííÿ: â³ä ñò. ì. "Âèäóáè÷³", Íîâîîáóõ³âñüêå øîñå, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: (098)985-19-46, Тел. (044)2004261 113161020109

ПРОВИЗОРЫ /Ôàðìàöåâò. êîìïàíèÿ / Ç\ï: îò 7000 ãðí. Ìåñòî ðàáîòû: ñò. ì. "Ïîçíÿêè", Ãîëîñååâñêèé ðàéîí. Тел. (044)5775606 113591040102

ФАРМАЦЕВТЫ

21878101

ВИХОВАТЕЛЬ

СОЦІАЛЬНИЙ ПЕДАГОГ

/Øêîëà-³íòåðíàò / Òåë.: (098)704-43-48, Îëåíà Ãðèãîð³âíà Тел. (044)4019451

/Ïî÷àòêîâà øêîëà N333 / Ç\ï - íà ñï³âáåñ³ä³. ÌÐ: ñò. ì. "Îñîêîðêè", âóë. ªëèçàâåòè ×àâäàð, 16. Тел. (067)1228249 218641010102

ВОСПИТАТЕЛЬ

СОЦІАЛЬНИЙ ПЕДАГОГ

204801010104

/Ôàðìàöåâò. êîìïàíèÿ / Ç\ï: îò 7000 ãðí. Ìåñòî ðàáîòû: ñò. ì. "Ïîçíÿêè", Ãîëîñååâñêèé ðàéîí. Тел. (044)5775606 113591040101

/Äåòñêèé ñàä N276 (ã. Êèåâ)/ Тел. 4000088

218781010101

21649101

/Øêîëà-³íòåðíàò / Òåë.: (098)704-43-48, Îëåíà Ãðèãîð³âíà Тел. (044)4019451

204801010106

МУЗРАБОТНИК /Äåòñêèé ñàä N276 (ã. Êèåâ)/ Тел. 4000088

218781010103

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ Тел. 2421263 218771010000

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ /Äåòñêèé ñàä N276 (ã. Êèåâ)/ Тел. 4000088 218781010102

99990508

ÐÀÁÎÒÀ

99990523

21874101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 6 ëèñòîïàäà 2017 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

11

11395102

ОХОРОНЕЦЬ

ОХОРОННИКИ

Áàæàíî â³ä 25 äî 40 ðîê³â. ÃÐ: 1/2, 2/4. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ñîöïàêåò. Ç/ ï: 6000 ãðí. Òåë.: (067)129-50-91, Тел. (066)8453248

â îõîðîííå ϳä-âî. Êâàë³ô³êîâàí³, ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Ç/ï: ñòàá³ëüíà òà ñâîº÷àñíà. Îô. ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Çàïèñ íà ñï³âáåñ³äó çà òåë.: (044)586-41-75 Тел. (068)7077330

113511010201

113461010101

ОХОРОНЕЦЬ /Îõîðîííà ô³ðìà "Êîíãðåñ-ñåðâ³ñ" / Ãðàô³ê ðîáîòè: 1\2, 1\3, 2\2. Ç/ï: â÷àñíî, â ïîâíîìó îáñÿç³.  äèòÿ÷èé óí³âåðìàã. ÃÐ: 2\2, äåíí³ çì³íè, ç 9.00 äî 22.00. Ìîæëèâèé ï³äðîá³òîê. www.congress-security.com Òåë.: (067)501-61-31, (050)312-11-36. Тел. (067)5016131 216491010101

ОХОРОННИК /Îõîðîííà êîìïàí³ÿ À1 Group / ÃÐ: äîáîâ³, âàõòà, í³÷í³ òà äåíí³. Òåë: (044)249-40-00, (067)875-24-13, (093)332-68-39, Тел. (050)4412998

ОХОРОННИКИ /Îõîðîííà êîìïàí³ÿ "Àãåíö³ÿ "Ïàðòíåð" / Áàæàíî ÷îëîâ³êè äî 55-òè ðîê³â. Âàõòîâèé ìåòîä ðîáîòè. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ëåñÿ Ïåòð³âíà, Тел. (050)3807820

11392101

113501020101

ОХОРОННИКИ /Îõîðîííà êîìïàí³ÿ / ×îëîâ³êè òà æ³íêè íà ð³çí³ ÃÐ íà ï³äïðèºìñòâà â ì. Êè¿â òà Êðèâèé гã: 15/15; 20/10; 30/10. Ç\ï: â³ä 200 ãðí çà çì³íó. Òåëåôîí â³ää³ëó êàäð³â: (067)247-58-15, (063)032-92-32, Тел. (099)4345347

11285102

113921010101

112851020101

ОХОРОНЦІ

ОХОРОННИК (çíàííÿ ÏÊ). Äëÿ ³íîãîð. ìîæëèâà ðîáîòà âàõò. ìåòîäîì. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. Îáóõ³â, âóë. Êè¿âñüêà, 21, ç 8-¿ äî 11-¿ ãîä. Òåë.: (045-72)5-05-32 - â³ää³ë êàäð³â; Тел. (067)8426544 113321010110

ОХОРОННИК /Êîìïëåêñ "Óêðà¿íñüêå ñåëî" / Ðîáîòà çà ì³ñòîì - 19 êì ïî æèòîìèðñüê³é òðàñ³. Ïîâîðîò íà ñ. Ìèêîëà¿âêà. ª ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ, õàð÷óâàííÿ. Ç\ï: ïðè ñï³âáåñ³ä³. Тел. (097)3253655 215551010102

/Õîëäèíã "Àòëàíò" / äëÿ îõîðîíè îá'ºêò³â ó Êèºâ³ òà ïåðåäì³ñò³. ÃÐ - äîáîâèé, äåííèé, í³÷íèé, âàõòà. ÇÏ - ñòàá³ëüíà. Êè¿â, âóë. ²ñêð³âñüêà, áóä. 3, îô.77 (Êàðàâàºâ³ äà÷³). Òåë.: (067)328-42-23, Тел. (067)3277899 110031020101

11346101

ОХОРОНЦІ Ìîëîä³ ëþäè ì³öíî¿ ñòàòóðè, â³ä 20 ðîê³â, ïðåäñòàâíèöüêî¿ çîâí³øíîñò³. Ðåæèì ðîáîòè - ð³çíèé. Ç\ï: â³ä 7000 ãðí. + ñîöïàêåò. Òåë.:(096)526-85-65 (äçâîíèòè ç 9.00 äî 18.00, ïí. - ïò.); 229-26-67, (067)465-56-58, (063)930-11-42, Тел. (063)3716246 112621010101

ОХОРОННИКИ /ÌåãàÌàðêåò â ì. Áðîâàðè / Ðîçâîçêà ï³ñëÿ ðîáîòè ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Ïðè íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Òåë.: (044)200-13-60, (063)511-50-64, â³ää³ë ïåðñîíàëó. 114151020103

ОХОРОННИКИ /Îõîðîííå ϳä-âî / ×îëîâ³êè òà æ³íêè. ³ê: áàæàíî â³ä 30-òè äî 50-òè ðîê³â. ÃÐ: äîáîâèé. Ç\ï äîãîâ³ðíà. Òåë.: (097)226-45-82, Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷; (067)500-22-66, ³êòîð Îëåêñàíäðîâè÷. 112801010101

ОХОРОННИКИ /Îõîðîííà ñòðóêòóðà / Ïðîïîíóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; ç/ï ïðîãðåñóþ÷à, áåç çàòðèìîê ç âèïëàòîþ. Òåë: (044)594-14-41, (067)242-17-72, (067)434-54-94, (067)555-34-65, Тел. (050)3355358 113071010101

11350102

ОХОРОНЦІ /Òîðã³â. ìåðåæà "Òåðèòîð³ÿ ì³í³ì. ö³í" / Ñò. ì. "Ëèá³äñüêà", ñò. ì. "Ïåòð³âêà", ñò. ì. "Ñâÿòîøèí", ñò. ì. "˳ñîâà", ñò. ì. "Ïîçíÿêè", ñò. ì. "Äàðíèöÿ". Ñòàíü ÷àñòèíîþ âåëèêî¿ ðîäèíè! Òåë: (063)443-36-74, Тел. (063)5432828 216441020102

ОХОРОНЦІ /Îõîðîííà ô³ðìà / Çð³ñò â³ä 175 ñì. Ç/ï: äîáîâà â³ä 3700 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç/ï: äåííà â³ä 5000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç/ï: áåç çàòðèìêè. Òåëåôîíóâàòè ö³ëîäîáîâî. Òåë: 501-61-13, Тел. (096)9653386 113951020101

ОХРАННИК Ãðàôèê ðàáîòû: ñóòêè\òðîå. Ðàáîòà â ð-íå ñò. ì. "Ëåñíàÿ". Ç\ï: 2650 ãðí. Тел. (067)4348080

11324101

11339101

218731070000

ОХОРОННИКИ

ОХРАННИК

/Îõîðîííà ô³ðìà (ì. Êè¿â) / Áàæàíî ÷îëîâ³êè, äî 60 ð. 1/3 äîáè - 400 ãðí/çì³íà. 2/4 - 250 ãðí/çì³íà. 3/6 - 250 ãðí/çì³íà. 7/7 - 300 ãðí/çì³íà. Òåë: (044)484-25-18, Àëüîíà. Тел. (044)4845989

/Ðåñòîðàí "Îñêàð" / ÌÐ: 7 êì. îò ñò. ì. "Ãåðîåâ Äíåïðà", àâòîáóñû 792, 902 äî îñò. "Ñàäîâîäñòâî". Ç/ï äîãîâîðíàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: (044)223-63-73, (ñ 11.00 äî 21.00), Тел. (093)4048468

113091010101

214231010104

11280101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 6 ëèñòîïàäà 2017 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


12

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

11262101

11003102

11307101

21612101

21818101

21520101

21562101

ОХРАННИКИ /Îõðàííàÿ êîìïàíèÿ / Ðàçëè÷íûå ãðàôèêè ðàáîòû, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà ç\ï. Âëàäèñëàâ. Тел. (063)2135101, 099)6195453

113241010101

ОХРАННИКИ íà âàõòó ïî Êèåâó è Êèåâñêîé îáëàñòè. Ñóòî÷íûå, äíåâíûå ïîñòû è íî÷íûå ñìåíû ïî Êèåâó è âñåì ðåãèîíàì Óêðàèíû. Ç\ï: 300-600 ãðí\ñìåíà (â çàâèñèìîñòè îò îáüåêòà). Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷, Тел. (068)5566872

113081010101

ОХРАННИКИ Íà âàõòó â Êèåâ íà ðàçíûå îáüåêòû. Âàõòà: 20\10, 30\15. Òðåõðàçîâîå ïèòàíèå è ïðîæèâàíèå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ áåñïëàòíî. Тел. (095)2858119, (067)4206449 113391010101

ОХРАННИКИ 11308101

ÃÐ: 3\3 èëè 2\2. Ìåñòîðàñïîëîæåíèå: ã. Êèåâ, Ëåâûé áåðåã, îôèñíîå ïîìåùåíèå. Àëåêñàíäð, Тел. (067)7380109

218741010101

ОХРАННИКИ ÃÐ: 2\2. Ìåñòîðàñïîëîæåíèå: ñ. Ñòîÿíêà, ñêëàäñêîå ïîìåùåíèå. Ïðåäïî÷òåíèå æèòåëÿì Ãîñòîìåëÿ, Áó÷è, Ñòîÿíêè, Èðïåíÿ è áëèçëåæàùèõ ñåë. Àëåêñàíäð, Тел. (067)7380109 218741010102

11309101

ÐÀÁÎÒÀ

99990509

11316102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 6 ëèñòîïàäà 2017 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

13

КАСИРИ /ÌåãàÌàðêåò â ì. Áðîâàðè / (íàâ÷àºìî). Ðîçâîçêà ï³ñëÿ ðîáîòè ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Ïðè íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Òåë.: (044)200-13-60, (063)511-50-64, â³ää³ë ïåðñîíàëó. 114151020124

КАСИРИ /ÌåãàÌàðêåò / Ïðîïîíóºìî ðîáîòó äëÿ ñòóäåíò³â. Íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Ç\ï ñòàá³ëüíà + ìîòèâàö³ÿ. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. ̳ñöåçíàõîäæåííÿ: â³ä ñò. ì. "Âèäóáè÷³", Íîâîîáóõ³âñüêå øîñå, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: (098)985-19-46, Тел. (044)2004261 113161020101

КАСИРИ /Òîðã³â. ìåðåæà "Òåðèòîð³ÿ ì³í³ì. ö³í" / Ñò. ì. "Ëèá³äñüêà", ñò. ì. "Ïåòð³âêà", ñò. ì. "Ñâÿòîøèí", ñò. ì. "˳ñîâà", ñò. ì. "Ïîçíÿêè", ñò. ì. "Äàðíèöÿ". Ñòàíü ÷àñòèíîþ âåëèêî¿ ðîäèíè! Òåë: (063)443-36-74, Тел. (063)5432828 216441020103

21704101

ПРОДАВЕЦ â ÷àéíûé îòäåë. Ðàáîòà íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï: îò 3000 ãðí. â ìåñÿö. Ð-íû ðàáîòû: ñò. ì. "Ëûáåäñêàÿ", ÒÖ "ÎÊÅÀÍ ÏËÀÇÀ"; ñò. ì. "Øóëÿâñêàÿ", ÒÖ "ÊÎÑÌÎÏÎËÈÒ"; óë. Ëóãîâàÿ, ÒÖ "ÊÀÐÀÂÀÍ"; (ð-í: Ìîñêîâñêèé ìîñò), ÒÖ "Ñêàéìîë". Тел. 5939672 218181010101

ПРОДАВЕЦЬ /Ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí (á-ð Âàöëàâà Ãàâåëà) / Ãàðàíòîâàíà çàðïëàòà: â³ä 2500 ãðí\òèæäåíü. Ãàðí³ óìîâè ïðàö³. Âàëåð³é ²âàíîâè÷, Тел. (097)2440110 216871010101

КАСИРИ /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" (Êè¿âñüêà îáë.) / Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31, Тел. (067)2236927 113821020123

ПРОДАВЕЦЬ БАТАРЕЙОК ÄÐ íå îáîâ`ÿçêîâî. Ç/ï: 1000-3000 ãðí íà òèæäåíü. Тел. (063)1846162

КАССИР

11382102

218631010101

/Êèíîòåàòð "Êîñìîïîëèò" / Õîðîøèå óñëîâèÿ òðóäà, ìîæíî áåç ÎÐ. Æåëàòåëüíî îò 18 ëåò. ÃÐ: 3/3. Ç/ï: ïî èòîãàì ñîáåñåäîâàíèÿ. ã. Êèåâ, óë. Ãåòüìàíà, 6. Тел. (067)3327500 217361010102

КАССИР /Êèíîòåàòð "Êîñìîïîëèò" / Íà áàð, ã. Êèåâ, óë. Ãåòüìàíà, 6. Тел. (067)4081989 217361010201

КАССИРЫ /Ñåòü ëàóíæ-áàðîâ / Ñò. ì. "Ìèíñêàÿ", óë. Ãåðîåâ Ñòàëèíãðàäà. Òåë.: (067)324-73-87, Тел. (067)7034652 218551010106

КОНТРОЛЕРИ /ÌåãàÌàðêåò â ì. Áðîâàðè / (êîíòðîëü ðîáîòè êàñèð³â). Ðîçâîçêà ï³ñëÿ ðîáîòè ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Ïðè íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Òåë.: (044)200-13-60, (063)511-50-64, â³ää³ë ïåðñîíàëó.

ПРОДАВЦА КОНСУЛЬТАНТА /Óêðàèíñêèé áðåíä æåíñêîé îäåæäû / Æåëàòåëüíî ñ ÎÐ â ñôåðå ïðîäàæè è óìåíèåì âåñòè ó÷åò. Âàæíûå êà÷åñòâà: ïîðÿäî÷íîñòü, ïóíêòóàëüíîñòü, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Âîçðàñò îò 26-òè ëåò. Ç\ï: 7000-10000 ãðí. Îïëàòà ïîíåäåëüíî. ÃÐ ãèáêèé. Ïåðñïåêòèâà ôèíàíñîâîãî è ïðîôåñ. ðîñòà. Ìàãàçèíû â òîðãîâûõ öåíòðàõ Silver Breeze, Ocean Plaz a. Тел. (063)4821674 217881010101

ПРОДАВЦЫ КОНСУЛЬТАНТЫ /Ñåòü fresh-áàðîâ è ìàãàçèíîâ ñëàäîñòåé / Â ÒÐÖ "NEW WAY", "Ïðîñïåêò", "Ñêàéìîë", "Ëàâèíà", "Äðèì-Òàóí", "Êàðàâàí", "Ãóëëèâåð". Äåâóøêè îò 18 äî 40 ëåò. Ìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû. ÃÐ: 3\3. Ç\ï: îò 8000 ãðí çà 18 ñìåí. Тел. (093)7023295

21788101

218611010101

114151020134

ПРОДАВЦІ

М`ЯСНИК Ðîáîòà â Ïîëüù³. Áåçêîøòîâíå ïðîæèâàííÿ. ³çîâà ï³äòðèìêà. ˳ö. N 1394 â³ä 22.11.16. Äåòàë³ íà ñàéò³ www.navigator.today Òåë: (067)762-04-99, Тел. (066)4671000

216991010104

/ÌåãàÌàðêåò â ì. Áðîâàðè / (íàâ÷àºìî). Ðîçâîçêà ï³ñëÿ ðîáîòè ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Ïðè íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Òåë.: (044)200-13-60, (063)511-50-64, â³ää³ë ïåðñîíàëó.

21863101

114151020104

МЕРЧЕНДАЙЗЕР /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" (Êè¿âñüêà îáë.) / Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31, Тел. (067)2236927 113821020141

ПРОДАВЕЦ (ôðóêòû è îâîùè). Ç\ï: îò 250 äî 500 ãðí\äåíü. Âûïëàòû åæåäíåâíî. Ðàáî÷èé äåíü ñ 10.00 äî 21.00. Òåë.: (097)988-68-68, Àëåêñàíäð. Тел. (093)9137577 216121010101

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Áðîøêà" / Ç\ï: 300-450 ãðí\ñìåíà. Òåë.: (096)075-62-64; (099)078-20-89.

ПРОДАВЦІ /ÌåãàÌàðêåò / òîðãîâåëüíîãî çàëó, ãàñòðîíî쳿. Ïðîïîíóºìî ðîáîòó äëÿ ñòóäåíò³â. Íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Ç\ï ñòàá³ëüíà + ìîòèâàö³ÿ. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. ̳ñöåçíàõîäæåííÿ: â³ä ñò. ì. "Âèäóáè÷³", Íîâîîáóõ³âñüêå øîñå, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: (098)985-19-46, Тел. (044)2004261 113161020102

ПРОДАВЦІ /Ðîáîòà ó ê³îñêàõ / (öèãàðêè, àëêîãîëü, áàêàë³ÿ, êóðè ãðèëü). Ç\ï: 2000 ãðí íà òèæäåíü. Áàæàíî ç äîñâ³äîì ðîáîòè. ̳ñòî ðîáîòè: ì. ²ðï³íü, âóë Ñàäîâà. Тел. (067)2097282

218251010101

215621010101

21644102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 6 ëèñòîïàäà 2017 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


14

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

11415102

11057102

21861101

11343101

КЛАДОВЩИК

ПРИЕМЩИКИ ТОВАРА

/"Àâòîìîáèëüíûé öåíòð ÃÎËÎÑÅÅÂÑÊÈÉ" / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ñòàáèëüíàÿ è âûñîêàÿ çàðïëàòà. Óë. Ãåðîåâ Îáîðîíû, 4 (îòäåë êàäðîâ). Òåë.: (050)439-79-60, Тел. (044)2777073

/ÎÎÎ "ÔàðìÏëàíåòà" / Ìåñòî ðàáîòû: ñ Õîòîâ, óë. Ïðîìûøëåííàÿ, 3. Áåñïëàòíàÿ êîðïîðàòèâíàÿ ìàðøðóòêà îò ñò. ì. "Æèòîìèðñêàÿ", "Òåðåìêè" è ã. Âèøíåâîå. Òåë.: (067)434-43-20, Ãåííàäèé Âëàäèìèðîâè÷. Åëåíà Íèêîëàåâíà, Тел. (067)4344327

113601010110

КЛАДОВЩИКИ 21687101

ПРОДАВЦІ /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" (Êè¿âñüêà îáë.) / Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31, Тел. (067)2236927

113821020131

Вразвивающ юсясеть маазинов"Броша"треб ется

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ З\п:300-450рн\смена.

ПРОДАВЦІКОНСУЛЬТАНТИ /Òîðã³â. ìåðåæà "Òåðèòîð³ÿ ì³í³ì. ö³í" / Ñò. ì. "Ëèá³äñüêà", ñò. ì. "Ïåòð³âêà", ñò. ì. "Ñâÿòîøèí", ñò. ì. "˳ñîâà", ñò. ì. "Ïîçíÿêè", ñò. ì. "Äàðíèöÿ". Ñòàíü ÷àñòèíîþ âåëèêî¿ ðîäèíè! Òåë: (063)443-36-74, Тел. (063)5432828

Тел.:(096)075-62-64; (099)078-20-89. 21825101

113431010103

Ç\ï: îò 5000 ãðí. Òåë.: (044)495-22-90, Тел. (093)7719530

218491010102

КЛАДОВЩИКИ

РАБОТНИК СКЛАДА ã. Êèåâ. Âèòàëèé, Тел. (097)7544347 218811010101

/ÎÎÎ "ÔàðìÏëàíåòà" / (ðàçìåñòîâùèêè òîâàðà) Ìåñòî ðàáîòû: ñ Õîòîâ, óë. Ïðîìûøëåííàÿ, 3. Áåñïëàòíàÿ êîðïîðàòèâíàÿ ìàðøðóòêà îò ñò. ì. "Æèòîìèðñêàÿ", "Òåðåìêè" è ã. Âèøíåâîå. Òåë.: (067)434-43-20, Ãåííàäèé Âëàäèìèðîâè÷. Åëåíà Íèêîëàåâíà, Тел. (067)4344327

РАБОЧИЙ СКЛАДА /Ñêëàä "ËÊÌ" / Ôàñîâêà, ó÷åò, ïðèåì òîâàðà. Ç\ï: 5000 ãðí. Ñò. ì. "Àêàäåìãîðîäîê". Ñåðãåé, Тел. (068)9805944 217821010101

113431010104

КЛАДОВЩИКИ Ð-í: ñò. ì. "×åðíèãîâñêàÿ". Тел. (096)2663274

216441020101

ТОРГОВІ ПРЕДСТАВНИКИ /Äèñòðèáóö³éíà êîìïàí³ÿ / Ð-íè: Îáîëîíü, Áîðùàã³âêà, Òðîºùèíà. ÃÐ: ïí.-ïò., 8.30-18.00. Êîìïåíñàö³ÿ ïðî¿çäó. Òåë.: (067)694-47-04, Тел. (067)6944721

113691010101

КОМІРНИКИ /ÌåãàÌàðêåò â ì. Áðîâàðè / Ðîçâîçêà ï³ñëÿ ðîáîòè ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Ïðè íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Òåë.: (044)200-13-60, (063)511-50-64, â³ää³ë ïåðñîíàëó.

217041010101

114151020109

Нас лад"ЛКМ"требется

РАБОЧИЙ СКЛАДА Фасов а,чет,приемтовара. З\п:5000рн. Ст.м."А адемородо ". Тел.:(068)980-59-44, Серей. 21782101

99990524

ÐÀÁÎÒÀ

КОНТРОЛЕРЫ /ÎÎÎ "ÔàðìÏëàíåòà" / Ìåñòî ðàáîòû: ñ Õîòîâ, óë. Ïðîìûøëåííàÿ, 3. Áåñïëàòíàÿ êîðïîðàòèâíàÿ ìàðøðóòêà îò ñò. ì. "Æèòîìèðñêàÿ", "Òåðåìêè" è ã. Âèøíåâîå. Òåë.: (067)434-43-20, Ãåííàäèé Âëàäèìèðîâè÷. Åëåíà Íèêîëàåâíà, Тел. (067)4344327 113431010106

99991016

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 6 ëèñòîïàäà 2017 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

15

АДМИНИСТРАТОР /Êàôå "Ñàä" / (ìåíåäæåð çàëà). Ç\ï äîãîâîðíàÿ, âûïëàòà 2 ðàçà â ìåñÿö. ÃÐ: 3\3, 12-÷àñîâûå ñìåíû. Èðèíà, Тел. (067)1041466 218101010102

АДМИНИСТРАТОР РОБІТНИЦІ ХІМЧИСТКИ /̳æíàðîäíà ìåðåæà õ³ì÷èñòîê "5ÀSEC" / (áåç äîñâ³äó ðîáîòè). Ìè ïðîïîíóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ÃÐ: 2\2, ç 9.00 äî 21.00. Ç\ï: â³ä 5000 äî 10000 ãðí\ì³ñ. Òåë.: (044)585-55-63, ²ðèíà (òåëåôîíóâàòè ç 9.00 äî 17.00), Тел. (067)2431696

/Ñåòü ëàóíæ-áàðîâ / ðåñòîðàíà ñ ÎÐ. Ñò. ì. "Ìèíñêàÿ", óë. Ãåðîåâ Ñòàëèíãðàäà. Òåë.: (067)324-73-87, Тел. (067)7034652 218551010101

АДМИНИСТРАТОР /Ñåòü ëàóíæ-áàðîâ / çàëà. Ñò. ì. "Ìèíñêàÿ", óë. Ãåðîåâ Ñòàëèíãðàäà. Òåë.: (067)324-73-87, Тел. (067)7034652

114341010101

218551010108

11255101

11434101

11427101

БАРМЕН /Ðåñòîðàí "Ïåðâàê" / óë. Ðîãíåäèíñêàÿ, 2, ñò. ì. "Ë. Òîëñòîãî", ñò. ì. "Äâîðåö Ñïîðòà". Òåë: (044)234-43-94, (044)235-09-52, Тел. (073)4157232 112551010209

БАРМЕН /Ñåòü ÿïîíñêèõ ðåñòîðàíîâ "Åâðàçèÿ" / Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ñ îïûòîì è áåç îïûòà ðàáîòû. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Тел. (050)3560005 112781020103

БАРМЕНЫ /Êàôå "Ñàä" / Ç\ï äîãîâîðíàÿ, âûïëàòà 2 ðàçà â ìåñÿö. ÃÐ: 3\3, 12-÷àñîâûå ñìåíû. Èðèíà, Тел. (067)1041466 218101010101

99991044

ЗАКУСОЧНИК

21555101

21705101

/Ðåñòîðàí "Ïåðâàê"/ Тел. (067)2422379 112551010107

КОНДИТЕРИ /ÌåãàÌàðêåò â ì. Áðîâàðè / Ðîçâîçêà ï³ñëÿ ðîáîòè ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Ïðè íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Òåë.: (044)200-13-60, (063)511-50-64, â³ää³ë ïåðñîíàëó. 114151020135

КОНДИТЕРИ /ÒΠ"Êè¿âñüêèé ÁÊÊ" / Ïðîïîíóºìî: îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ ç ïåðøîãî äíÿ; ñîö³àëüí³ ãàðàíò³¿; çðó÷íèé ãðàô³ê 7\7 òà 2\2; áåçêîøòîâíå æèòëî äëÿ ³íîãîðîäí³õ; êîìïåíñàö³ÿ ïðî¿çäó òà ìåäîãëÿäó. Ç\ï: 8000-10000 ãðí. Òåë.: (050)385-71-48, Тел. (050)4897949

КОНДИТЕРИ /ÌåãàÌàðêåò / Ïðîïîíóºìî ðîáîòó äëÿ ñòóäåíò³â. Íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Ç\ï ñòàá³ëüíà + ìîòèâàö³ÿ. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. ̳ñöåçíàõîäæåííÿ: â³ä ñò. ì. "Âèäóáè÷³", Íîâîîáóõ³âñüêå øîñå, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: (098)985-19-46, Тел. (044)2004261

114181020102

113161020103

21871101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 6 ëèñòîïàäà 2017 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


16

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

11278102

11353102

КАССИР

ОФИЦИАНТЫ

/Ñåòü ÿïîíñêèõ ðåñòîðàíîâ "Åâðàçèÿ" / Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ñ îïûòîì è áåç îïûòà ðàáîòû. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Тел. (050)3560005

/Ðåñòîðàí "Îñêàð" / ÌÐ: 7 êì. îò ñò. ì. "Ãåðîåâ Äíåïðà", àâòîáóñû 792, 902 äî îñò. "Ñàäîâîäñòâî". Ç/ï äîãîâîðíàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: (044)223-63-73, (ñ 11.00 äî 21.00), Тел. (093)4048468

112781020106

КУХАР

214231010102

/Êîìïëåêñ "Óêðà¿íñüêå ñåëî" / Ðîáîòà çà ì³ñòîì - 19 êì ïî æèòîìèðñüê³é òðàñ³. Ïîâîðîò íà ñ. Ìèêîëà¿âêà. ª ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ, õàð÷óâàííÿ. Ç\ï: ïðè ñï³âáåñ³ä³. Тел. (097)3253655 215551010101

КУХАР /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" (Êè¿âñüêà îáë.) / Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31, Тел. (067)2236927 113821020135

ОФИЦИАНТЫ /Ñåòü ëàóíæ-áàðîâ / Ñò. ì. "Ìèíñêàÿ", óë. Ãåðîåâ Ñòàëèíãðàäà. Òåë.: (067)324-73-87, Тел. (067)7034652 218551010105

ПЕКАР Ðîáîòà â Ïîëüù³. Áåçêîøòîâíå ïðîæèâàííÿ. ³çîâà ï³äòðèìêà. ˳ö. N 1394 â³ä 22.11.16. Äåòàë³ íà ñàéò³ www.navigator.today Òåë: (067)762-04-99, Тел. (066)4671000 216991010103

11433101

КУХАРЬ

ПЕКАРЬ

/Ðåñòîðàí "Áóäüìî" / Ñ îïûòîì ðàáîòû è áåç. Ãîëîñååâñêèé ð-í, Òåðåìêè. Òåë.: (050)410-23-19, (044)526-07-07, Тел. (050)4260707

/Ðåñòîðàí "Áóäüìî" / Ñ îïûòîì ðàáîòû è áåç. Ãîëîñååâñêèé ð-í, Òåðåìêè. Òåë.: (050)410-23-19, (044)526-07-07, Тел. (050)4260707

114271010102

КУХАРІ 21423101

/ÌåãàÌàðêåò â ì. Áðîâàðè / Ðîçâîçêà ï³ñëÿ ðîáîòè ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Ïðè íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Òåë.: (044)200-13-60, (063)511-50-64, â³ää³ë ïåðñîíàëó. 114151020110

ОБВАЛЮВАЛЬНИК М'ЯСА /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" (Êè¿âñüêà îáë.) / Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31, Тел. (067)2236927 113821020142

ОБРОБЛЮВАЧ РИБИ

114271010101

ПЕКАРЬКОНДИТЕР Ç\ï: 300 ãðí â äåíü + 1%. Ìåñòîðàñïîëîæåíèå: ðûíîê "Ñòîëè÷íûé". Тел. (050)8237195 218621010102

ПЕКАРІ /ÒΠ"Êè¿âñüêèé ÁÊÊ" / Ïðîïîíóºìî: îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ ç ïåðøîãî äíÿ; ñîö³àëüí³ ãàðàíò³¿; çðó÷íèé ãðàô³ê 7\7 òà 2\2; áåçêîøòîâíå æèòëî äëÿ ³íîãîðîäí³õ; êîìïåíñàö³ÿ ïðî¿çäó òà ìåäîãëÿäó. Ç\ï: 8000-10000 ãðí. Òåë.: (050)385-71-48, Тел. (050)4897949 114181020101

/óïåðìàðêåò "Ôîçç³" (Êè¿âñüêà îáë.) / Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31, Тел. (067)2236927 113821020134

ПОВАР /Ðåñòîðàí "Ïåðâàê" / íà õîëîäíûé ïðîöåññ (íî÷íûå ñìåíû). Тел. (067)2422379 112551010102

ОФИЦИАНТ / ðåñòîðàí / Ç\ï: ñòàâêà + % + ÷àåâûå. Ìåñòî ðàáîòû: ïð-ò Ïîáåäû, 138/1-À. Тел. (067)2337339 216091010102

21855101

ОФИЦИАНТОВ

ПОВАР /Ñåòü ÿïîíñêèõ ðåñòîðàíîâ "Åâðàçèÿ" / Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ñ îïûòîì è áåç îïûòà ðàáîòû. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Тел. (050)3560005 112781020104

/Êàðàîêå-êëóá "Luxuru"/ Тел. (097)2881388 215241010203

ОФИЦИАНТЫ /Ñåòü ÿïîíñêèõ ðåñòîðàíîâ "Åâðàçèÿ" / Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ñ îïûòîì è áåç îïûòà ðàáîòû. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Тел. (050)3560005 112781020101

ПОВАР /Ðåñòîðàí "Îñêàð" / ÌÐ: 7 êì. îò ñò. ì. "Ãåðîåâ Äíåïðà", àâòîáóñû 792, 902 äî îñò. "Ñàäîâîäñòâî". Ç/ï äîãîâîðíàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: (044)223-63-73, (ñ 11.00 äî 21.00), Тел. (093)4048468 214231010101

21652101

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 6 ëèñòîïàäà 2017 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

17

ПОВАР /Ðåñòîðàí / ãîðÿ÷åãî ïðîöåññà. ÃÐ: ïîñìåííûé. Òåë.: (044)244-90-15, Тел. (066)7062700 216521010102

ПОВАР /Äåòñêèé ñàä N276 (ã. Êèåâ)/ Тел. 4000088 218781010104

ПОВАР /Ðåñòîðàí / íà ãîðÿ÷èé ïðîöåññ. ÃÐ: 7\7 èëè 5\2. Ç\ï: îò 8000 ãðí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíîå ïèòàíèå, ìåäîáñëóæèâàíèå, óíèôîðìà. Ð-í: Ëüâîâñêàÿ ïëîùàäü. Òåë.: (099)223-20-67, (098)422-23-11, Тел. (093)5493221 114331010101

ПОВАРПРОДАВЕЦ Ç\ï âûñîêàÿ. Ðàáîòà ñ òåñòîì. Æåëàòåëåí îïûò ðàáîòû ïîâàðîì. Ìåñòîðàñïîëîæåíèå: ñò. ì. "Ëåñíàÿ". Тел. (097)9194733

11418102

218671010101

ПОВАРУНИВЕРСАЛ /Ðåñòîðàí / ÃÐ: ïîñìåííûé. Òåë.: (044)244-90-15, Тел. (066)7062700 216521010104

ПОВАРОВ 11244101

/Êàðàîêå-êëóá "Luxuru"/ Тел. (097)2881388 215241010207

ПОМОЩНИК ПОВАРА /Ðåñòîðàí "Ïåðâàê"/ Тел. (067)2422379 112551010104

ПРАЦІВНИКИ /ϳä-âî ç ïåðåðîáêè êóðÿ÷î¿ ïðîäóêö³¿ / Îïëàòà ïðàö³ â³äðÿäíî-ïðåì³àëüíà, â³ä 4000 ãðí., ì. Âèøãîðîä. Òåë.: (067)687-18-47, Тел. (093)9701900

21862101

113531020101

ПРОДАВЕЦБАРИСТА Ç\ï: 300 ãðí â äåíü + 1%. Ìåñòîðàñïîëîæåíèå: ðûíîê "Ñòîëè÷íûé". Тел. (050)8237195 218621010101

РАННЕРЫ

21810101

/Ñåòü ëàóíæ-áàðîâ / (ïîìîùíèêè îôèöèàíòîâ). Ñò. ì. "Ìèíñêàÿ", óë. Ãåðîåâ Ñòàëèíãðàäà. Òåë.: (067)324-73-87, Тел. (067)7034652

11377101

Треб ется

ПОВАР-ПРОДАВЕЦ З\пвысоая.Работас тестом.Желателенопыт работыповаром. Месторасположение: ст.м."Лесная".

218551010107

ТЕХНОЛОГ /ÌåãàÌàðêåò â ì. Áðîâàðè / â êóë³íàðíèé öåõ. Ðîçâîçêà ï³ñëÿ ðîáîòè ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Ïðè íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Òåë.: (044)200-13-60, (063)511-50-64, â³ää³ë ïåðñîíàëó.

Тел.:(097)919-47-33 21867101

114151020128

ТІСТОРОБИ /ÒΠ"Êè¿âñüêèé ÁÊÊ" / Ïðîïîíóºìî: îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ ç ïåðøîãî äíÿ; ñîö³àëüí³ ãàðàíò³¿; çðó÷íèé ãðàô³ê 7\7 òà 2\2; áåçêîøòîâíå æèòëî äëÿ ³íîãîðîäí³õ; êîìïåíñàö³ÿ ïðî¿çäó òà ìåäîãëÿäó. Ç\ï: 8000-10000 ãðí. Òåë.: (050)385-71-48, Тел. (050)4897949 114181020103

Срочнотреб ется

ФОРМОВЩИКИ ТЕСТА

ВОДИТЕЛЬ

/Ôðàíöóçñêàÿ ïåêàðíÿ "Êðóàñàí Ä'ÎÐ" / ÎÐ íà àíàëîãè÷íîé äîëæíîñòè. Òðåáîâàíèÿ: îòâåòñòâåííîñòü, îðãàíèçîâàííîñòü, àêêóðàòíîñòü, ïîðÿäî÷íîñòü. Óñëîâèÿ: îïëàòà 2 ðàçà â ìåñÿö. Îáåñïå÷èâàåì ñïåöîäåæäîé. Òåë.: (068)025-14-91, Тел. (067)7248592

атеории "С".Работапо Киев -вывозм сора. З\п:присобеседовании.

Тел.:(050)784-32-48, (095)670-88-87

113911010101

21609101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 6 ëèñòîïàäà 2017 ð.

21786101

11296101

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ


18

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

11270101

11325101

11332101

21688101

11368102

21875101

ВОДИТЕЛЬ

АВТОМАЛЯРПОДГОТОВЩИК

êàòåãîðèè "Å". Ðàáîòà ïî Óêðàèíå. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï: äîãîâîðíàÿ, 8000-16000 ãðí. Òåë.: (067)538-08-29, Âàäèì; (067)242-02-72, Äåíèñ.

/Êîìïàíèÿ "ÀâòîÀëüÿíñ" / Ç\ï: 16000 ãðí. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñòàáèëüíàÿ ç\ï, ñîöïàêåò. Ð-í ðàáîòû: ñò.ì. "Ïåòðîâêà". Òåë.: (050)386-25-68, Тел. (096)8030243 113771010105

114321010101

21665101

АВТОКРАНОВЩИК

АВТОМЕХАНИК

/ÎÎÎ "Ñïåö.Òåõ.Òðàíñ" / Ç\ï: âûñîêàÿ. Îô. òðóäîóñòðîéñòâî, ñò. ì. "Âûäóáè÷è". Èíîãîðîäíèì - æèëüå. Тел. (095)5598949

Ç\ï: ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Òåë.: (063)237-83-88, (067)656-66-67, Тел. (095)9099489

218541010106

АВТОКРАНОВЩИК íà à/êðàí ÄÍÅÏÐ ñ ÎÐ. Ç/ï: ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ðóñëàí, Тел. (067)2327160 113491010101

АВТОМАЛЯР 21865101

/Íà ÑÒÎ "Ëåãèîí" / ÎÐ - îò 2-õ ëåò. Ç\ï: îò 20000 ãðí. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äðóæêîâñêàÿ, 12-Ã. Òåë.: (067)234-25-81, Тел. (044)2392152 113171010101

АВТОМАЛЯР

113521010101

АВТОМЕХАНИК /Íà ÑÒÎ / Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Àíäðåé, Тел. (073)4279090 217401010102

АВТОМОЙЩИК Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó ñ ÎÐ. Ãðàôèê ïîñìåííûé: ñ 7. 30 äî 22.00. Ç\ï: îò 8000 ãðí. + ïðåìèè îò ëè÷íî íàìûòîé êàññû %. Æèëüå - ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Êîìíàòà ãèãèåíû è êîìíàòà îòäûõà, Wi-Fi, ìîå÷íîå îòäåëåíèå îòàïëèâàåòñÿ. Ìåñòî ðàáîòû: ã. Âèøíåâîå. Òåë.: (099)561-33-85, Тел. (098)1080026 218061010101

/Êîìïàíèÿ "ÀâòîÀëüÿíñ" / Ç\ï: 25000 ãðí. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñòàáèëüíàÿ ç\ï, ñîöïàêåò. Ð-í ðàáîòû: ñò.ì. "Ïåòðîâêà". Òåë.: (050)386-25-68, Тел. (096)8030243 113771010102

АВТОМАЛЯР

АВТОСЛЕСАРЬ /Êîìïàíèÿ ïî ïåðåâîçêå îòõîäîâ (ã. Êèåâ) / Ç\ï: 8000 ãðí çà 2 íåäåëè. Âàõòà. Îáùåæèòèå äëÿ èíîãîðîäíèõ, ñïåöîäåæäà. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Тел. (099)6592471 113381010103

/Íà ÑÒÎ / Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Àíäðåé, Тел. (073)4279090 217401010104

АВТОМЕХАНИК /ÑÒÎ / Àäðåñ: ïåð. Ýëåêòðèêîâ, 9-à (ñò. ì. "Ïåòðîâêà", Ïîäîë). Тел. (067)4906090 216651010102

АВТОСЛЕСАРЬ /Ïð-òèå ïî ïðîèçâîäñòâó ñàíòåõíèêè / Ç\ï: 8000-12000 ãðí. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå ïî òðóäîâîé êíèæêå. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ðàáîòà â ðàéîíå ñò. ì. "Àêàäåìãîðîäîê". Êîíò. ëèöî: Äìèòðèé, Тел. (050)5421513 112831020103

11283102

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 6 ëèñòîïàäà 2017 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

19

АВТОСЛЕСАРЬ ñ ÎÐ.(ðåìîíò õîäîâîé, äâèãàòåëÿ, ñâàðî÷íûå ðàáîòû). Ëåãêîâîé àâòîòðàíñïîðò. Ç\ï äîñòîéíàÿ, îò 12000 ãðí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ðàáî÷àÿ îäåæäà è èíñòðóìåíò. Óñëîâèÿ ðàáîòû õîðîøèå. ÌÐ: Ãîëîñååâñêèé ð-í, â ðàéîíå àâòîðûíêà "Æóëÿíû", Êîëüöåâàÿ äîðîãà, 10. Òåë.: (093)675-43-06, Тел. (097)3116500

218081010101

11423101

АВТОСЛЕСАРЬ /"Àâòîìîáèëüíûé öåíòð ÃÎËÎÑÅÅÂÑÊÈÉ" / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ñòàáèëüíàÿ è âûñîêàÿ çàðïëàòà. Óë. Ãåðîåâ Îáîðîíû, 4 (îòäåë êàäðîâ). Òåë.: (050)439-79-60, Тел. (044)2777073 113601010112

АВТОСЛЕСАРЬ /ÎÎÎ "Ñïåö.Òåõ.Òðàíñ" / Ç\ï: âûñîêàÿ. Îô. òðóäîóñòðîéñòâî, ñò. ì. "Âûäóáè÷è". Èíîãîðîäíèì - æèëüå. Тел. (095)5598949

218541010104

АВТОСЛЕСАРЬ íà ãðóçîâîå ÑÒÎ. Ç\ï: 10000 ãðí. Тел. (067)4427671

112701010103

АВТОСЛЕСАРЬ Ðåìîíò ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé. Ç\ï: ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Òåë.: (063)237-83-88, (067)656-66-67, Тел. (095)9099489 113521010102

АВТОСЛЕСАРЬХОДОВИК /ÑÒÎ / ñ îïûòîì ðàáîòû. Ç\ï: îò 7000 ãðí. (óñëîâèÿ ðàáîòû - ïðè ñîáåñåäîâàíèè). Òåë.: (095)475-47-13, Тел. (097)1710486

218791010101

АВТОСЛЮСАР /Àâòîïàðê / ç ÄÐ. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç\ï äîãîâ³ðíà. Тел. (067)2996410 217891010102

21712101

11389101

ВОДИТЕЛИ êàò. "Â", "Ñ" (íà àâòîìîáèëè êîìïàíèè). Ç\ï: îò 8000 ãðí. ÃÐ: ïí.-ïò., 8.00-18.00. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Ð-í: Òåðåìêè. Òåë.: (096)040-99-31. 112921020103

ВОДИТЕЛИ /Ñëóæáà òàêñè "Íàçàðè" / ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì; íà àâòîìîáèëè êîìïàíèè. Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû, äðóæíûé êîëëåêòèâ. Îïëàòà âûñîêàÿ è ñâîåâðåìåííàÿ. Òåë.: (093)356-00-00, Тел. (044)5357708

АВТОЭЛЕКТРИК

11394101

113361010101

/ÑÒÎ "Þíèêîì Àâòî" (Ïå÷åðñêèé ð-í) / Ñ ÎÐ. Ñïåöèàëèç. íà àâòî: Mersedes, Range Rover, Porsche. Ç\ï: ñâîåâðåìåííàÿ, âûñîêàÿ. Àíäðåé Áîðèñîâè÷, çâ. ñ 09.00 äî 18.00. Тел. (067)2320484 217251020101

АВТОЭЛЕКТРИК /Ïð-òèå ïî ïðîèçâîäñòâó ñàíòåõíèêè / Ç\ï: 8000-12000 ãðí. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå ïî òðóäîâîé êíèæêå. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ðàáîòà â ðàéîíå ñò. ì. "Àêàäåìãîðîäîê". Êîíò. ëèöî: Äìèòðèé, Тел. (050)5421513

112831020101

АВТОЭЛЕКТРИК /"Àâòîìîáèëüíûé öåíòð ÃÎËÎÑÅÅÂÑÊÈÉ" / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ñòàáèëüíàÿ è âûñîêàÿ çàðïëàòà. Óë. Ãåðîåâ Îáîðîíû, 4 (îòäåë êàäðîâ). Òåë.: (050)439-79-60, Тел. (044)2777073 113601010113

АВТОЭЛЕКТРИК Ç\ï: 10000 ãðí. ÃÐ: øåñòèäíåâêà. Ð-í: Äàðíèöêàÿ (Ëåíèíãðàäñêàÿ) ïëîùàäü. Òåë.: (067)440-36-09, Тел. (044)5585819 114231010102

АВТОЭЛЕКТРИК

ВОДИТЕЛИ /"Òàêñè 309" / Ñî ñâîèì àâòî. Òåë: 220-13-15, Тел. (093)3137999 215591020102

ВОДИТЕЛИ /Òàêñè "Êîðîíà" / ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì è íà íàøå àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà. Àáîíïëàòà: 15 ãðí/ íåäåëþ. Тел. (063)4790000 216161030101

ВОДИТЕЛИ /"Æåëòîå òàêñè" / ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì è íà íàøå àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà. Àáîíïëàòà: 3ãðí\ñóòêè. Тел. (063)4710000

11352101

216161040101

ВОДИТЕЛИ /Ñëóæáà òàêñè / Òàêæå ìîæíî è íà ñâîåì àâòî. Îáó÷àåì, äàåì ðàáîòó. Ç/ï: îò 10000 ãðí. Àíàòîëèé Âëàäèìèðîâè÷. Тел. (073)4042053 216971030101

ВОДИТЕЛИ êàò. "Ä". Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, îáùåæèòèå. Òåë.: (099)173-63-33, Тел. (098)8243731 217381010101

ÃÐ: ñ 9.00 äî 19.00, âûõ. - âñ. (ïëàâàþùèé ãðàôèê). Ç\Ï: îò 10000 ãðí. Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ. Ð-í: Äàðíèöêèé. Ðóñëàí, òåë.: (098)275-04-83, Тел. (093)6294844

ВОДИТЕЛИ /Ðàáîòà â ã. Êèåâå / êàò. "D". Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (068)689-89-89, Тел. (063)8515151

217121010102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 6 ëèñòîïàäà 2017 ð.

218651010101

11432101

21738102

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ


20

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21559102

21708102

21738103

ВОДИТЕЛИ

ВОДИТЕЛЬ

êàò. "Ñ" íà òåíòîâàííûé ÌÀÍ ãðóçîïîäúåìíîñòüþ 5 òîíí. Çíàíèå òåõíè÷åñêîé ÷àñòè àâòîìîáèëÿ. Ïîñòîÿííûå êîìàíäèðîâêè ïî Óêðàèíå. Ç/ï: 11000 ãðí. Тел. (067)4427671

íà ñàìîñâàë ÌÀÇ, 20 òîíí. ÌÐ: ã. Êèåâ. Òåë.: (098)079-68-70.

112701010101

ВОДИТЕЛИ 11292102

Êàò. "Â", "Ñ". Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Ñî çíàíèåì ãîðîäà. Ç\ï: 10000 ãðí. Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà. Тел. (067)6596387 113251010101

ВОДИТЕЛИ

11416101

Êàò. "Ñ", "Å". Ç\Ï: 10000-15000 ãðí. Áåòîííûé ç-ä "ProfiÁåòîí" - ïãò. Êàëèíîâêà, Áðîâàðñêîé ðàéîí, Êèåâñêàÿ îáë. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì! Òåë.: (067)443-19-99, Тел. (067)5673050 112961010101

ВОДИТЕЛИ МУСОРОВОЗОВ Ç\ï: îò 8000 ãðí. ÃÐ: øåñòèäíåâêà. Ð-í: Äàðíèöêàÿ (Ëåíèíãðàäñêàÿ) ïëîùàäü. Òåë.: (067)440-36-09, Тел. (044)5585819 114231010101

ВОДИТЕЛИДАЛЬНОБОЙЩИКИ 21718101

Îïèñàíèå ðàáîòû: òÿãà÷ RENAULT; êîìàíäèðîâêè ïî áëèæíåìó çàðóáåæüþ; ÎÐ íà àâòîìîáèëÿõ èíîñòðàííîãî ïðîèçâîäñòâà îò 2-õ ëåò; íàëè÷èå äåéñòâóþùåãî çàãðàíïàñïîðòà, ìåäñïðàâêè. Îôèö. îôîðìëåíèå. Ç\ï: 20000 ãðí. ÌÐ: ã. Êèåâ, óë. Áåðåçíåâà, 10. Òåë.: (044)537-43-37; (067)547-53-26, Âëàäèìèð, Îêñàíà. Тел. (067)5373464 112441010101

ВОДИТЕЛИЭКСПЕДИТОРЫ

ВОДИТЕЛЬ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ "ÓÍÈÂÅÐÑÀË" / íà àâòîòðåéäåð. Òåë.: 200-09-10, Тел. (097)7270377 112771010101

ВОДИТЕЛЬ /Êîìïàíèÿ ïî ïåðåâîçêå îòõîäîâ (ã. Êèåâ) / íà ìóñîðîâîç è ñàìîñâàë (ÌÀÍ). Ç\ï: 13000 ãðí. Âàõòà. Îáùåæèòèå äëÿ èíîãîðîäíèõ, ñïåöîäåæäà. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Тел. (099)6592471 113381010101

ВОДИТЕЛЬ êàò. "Â" è "Ñ" íà àâòîìîáèëü Ãàçåëü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç/ï: îò 6000 ãðí. Тел. (067)3106717 216941010101

ВОДИТЕЛЬ /ÎÎÎ "Ñïåö.Òåõ.Òðàíñ" / ñàìîñâàëà. Ç\ï: âûñîêàÿ. Îô. òðóäîóñòðîéñòâî, ñò. ì. "Âûäóáè÷è". Èíîãîðîäíèì - æèëüå. Тел. (095)5598949 218541010105

ВОДИТЕЛЬ êàò. "Ñ". Ìàøèíà - èíîìàðêà. Ðàáîòà ïî Óêðàèíå, ïîñòîÿííûå êîìàíäèðîâêè. Ç\ï: ïî äîãîâîðåííîñòè. Íàëè÷èå îïûòà ðàáîòû ïî "äàëüíîáîþ" ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ. Òåë.: (098)151-77-88 Þðèé, çâîíèòü ñ 9.00 äî 17.00. Ñåðãåé, Тел. (098)1517798 218291010101

/Îïòîâàÿ áàçà äëÿ ðàçâîçêè ìèí. âîäû / Êàò. "Ñ" íà àâòî 6-12 òîíí: MAN, Mercedes. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Áàçû ðàñïîëîæåíû: Áîðèñïîëüñêèé ðàéîí, ñ. Ñ÷àñòëèâîå. Êèåâî-Ñâÿòîøèíñêèé ðàéîí, ñ. Ñâÿòî-Ïåòðîâñêîå. Тел. (067)2339007 113681020101

ВОДИТЕЛИЭКСПЕДИТОРЫ 21725102

113941010102

/Äèñòðèáüþòîðñêàÿ êîìïàíèÿ / ñî ñâîèì ãðóçîâûì àâòî. Ç\ï: 14600-20000 ãðí. Òåë.: (066)733-59-93, (073)099-73-34. Тел. (073) 997334 216031010101

ВОДИТЕЛЬ /Ñêëàä (Áðîâàðñêîé è Êèåâî-Ñâÿòîø. ð-íû) / øòàáåëåðà. ÃÐ: 5/2. Ç/ï: 7500-10000 ãðí. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Тел. (067)3845752 113871010104

ВОДИТЕЛЬ êàò. "Å", ïîëóïðèöåï. Ç\ï: ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ðàáîòà ïî Óêðàèíå. Òåë.: (050)444-42-99, Тел. (096)2739016 218721010101

ВОДИТЕЛЬ Êàò. "Ñ" íà ãðóçîâîé àâòîìîáèëü. Ç\ï: îò 8000 ãðí. äî 15000 ãðí. Õîðîøèé êîëëåêòèâ. Æèëüåì îáåñïå÷èâàåì. Ñåðãåé, Тел. (096)3635708 113231010102

ВОДИТЕЛЬ Êàòåãîðèÿ "D". Âûñîêàÿ ç\ï. Êèåâñêàÿ ïðîïèñêà íå îáÿçàòåëüíà. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âðåìåííîå æèëüå. Òðåáîâàíèÿ: çíàíèå òåõíèêè, ñòàæ ðàáîòû îò 5-òè ëåò. Тел. (096)5962424 217181010101

11317101

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 6 ëèñòîïàäà 2017 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

21

11319101

21694101

21808101

21879101

11344101

ВОДИТЕЛЬ

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

êàòåãîðèè "Ñ". Ðàáîòà ïî Êèåâó - âûâîç ìóñîðà. Ç\ï: ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Òåë.: (050)784-32-48, Тел. (095)6708887

Ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûå ðàáîòû. ÃÐ: 5-äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ, ñ 9.00 äî 18.00. Äîñòîéíàÿ îïëàòà òðóäà, îïëà÷èâàåìûé îòïóñê, îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Ç\ï: ïî èòîãàì ñîáåñåäîâàíèÿ. ÌÐ: ã. Êèåâ, óë. Ñòðîéèíäóñòðèè, 7 (ñò. ì. "Âûäóáè÷è"). Тел. (067)4723776

217861010101

ВОДИТЕЛЬ íà áåíçîâîç êàò. "Å". Îïûò ðàáîòû îáÿçàòåëåí. ÃÐ: ïÿòèäíåâêà. Ç\ï: 15000 ãðí. Ðàáîòà â Áîðèñïîëüñêîì ð-íå. Тел. (095)7959009

218751010101

ВОДИТЕЛЬ íà àâòî êîìïàíèè, êàò. "Â", "Ñ". ã. Êèåâ. Âèòàëèé, Тел. (097)7544347

218121010102

ВОДИТЕЛЬМЕЖДУНАРОДНИК êàò. "Å", çàãðàíïàñïîðò - áèîìåòðè÷åñêèé, íàïðàâëåíèå - Êàëèíèíãðàä, Ïîëüøà, Ãåðìàíèÿ. Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷, Тел. (050)4629052 114161010101

218811010102

ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР

ВОДИТЕЛЬ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / íà ãðóçîâîé àâòîìîáèëü. Òðåáîâàíèÿ: âîçðàñò 23-45 ëåò; ÎÐ íå ìåíåå 2-õ ëåò; ïðàâà êàò. "Â", "Ñ" ("D" - æåëàò.); îòâåòñòâåííîñòü, äèñöèïëèíèðîâàííîñòü, æåëàíèå ðàáîòàòü. Ïðåäïî÷òåíèå ïðîæèâàþùåìó â Ñâÿòîøèíñêîì, Èðïåíñêîì ðàéîíàõ. ÌÐ: Êèåâñêàÿ îáëàñòü, ïãò Êîöþáèíñêîå. Òåë.: (095)282-54-85, Тел. (044)2073733

113891010102

ВОДИТЕЛЬ Êàòåãîðèè "D". Ðàçâîçêà ïåðñîíàëà. Ãðàôèê ðàáîòû: ïîñìåííûé èëè âàõòà. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Тел. (063)1389841

Âîçðàñò: æåëàò. 25-50 ëåò. Çíàíèå Êèåâà. Àâòîìîáèëü Isuzu (5 òîíí). ÃÐ: ñ 7.30, ñóááîòà - ðàáî÷àÿ. Ç\ï: 14500 ãðí. Ìåñòî ðàáîòû: óë. Êîçåëåöêàÿ, 24. Тел. (067)5069424

21603101

21740101

113441010101

ВОДІЙ (êàò. "Â", "Ñ"). Îô³ö. ñòàæ íå ìåíøå 3-õ ðîê³â. Ç\ï: íà 1-ìó ðîö³ ñëóæáè 5100 ãðí. ÃÐ: 1\3. Ñòàæ ñëóæáè äëÿ âèõîäó íà ïåíñ³þ 25 ðîê³â. Âèìîãè: â³ê äî 30 ðîê³â, îñâ³òà ïîâíà ñåðåäíÿ. Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. Æóêîâà, 4à (ñò. ì. "˳ñîâà" ). Òåë.: (097)920-29-46, Тел. (063)9770331

21664101

217801010102

218211010101

ВОДІЙ

ВОДИТЕЛЬ UBER Íà àâòî ïðåäïðèÿòèÿ. Ç\ï: 10000-20000 ãðí.\ìåñ. Ïîñòîÿíêà - ïîëíàÿ ñòàâêà. Åñòü âîçìîæíîñòü ðàáîòû íà ëè÷íîì àâòîìîáèëå, ðàññìàòðèâàþòñÿ âîçìîæíîñòè ñäà÷è ñâîåãî àâòî â àðåíäó äëÿ êîìïàíèè è ñâîåãî çàðàáîòêà. Íàø àäðåñ: áóëüâàð Âåðõîâíîãî Ñîâåòà, 34, îô. 101. Òåë.: (063)299-97-20, Äåíèñ, Тел. (098)5574444

216881010101

ВОДИТЕЛЬ АССЕНИЗАТОРА Ç\ï: îêîëî 1000 ãðí. â äåíü. Âàõòîâûé ãðàôèê. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Ðàáîòà ïî ã. Êèåâó è Êèåâñêîé îáëàñòè. Òåë.: (063)237-83-88, (067)656-66-67, Тел. (095)9099489

/ÌåãàÌàðêåò / ç³ ñâî¿ì àâòî (Ñïð³íòåð äî 3-õ òîí). Ïðîïîíóºìî ðîáîòó äëÿ ñòóäåíò³â. Íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Ç\ï ñòàá³ëüíà + ìîòèâàö³ÿ. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. ̳ñöåçíàõîäæåííÿ: â³ä ñò. ì. "Âèäóáè÷³", Íîâîîáóõ³âñüêå øîñå, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: (098)985-19-46, Тел. (044)2004261

21860102

113161020110

ВОДІЙ àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â êàò. "Â", "Ñ", "Å". ÄÐ: â³ä 1 ðîêó. Äëÿ ³íîãîð. ìîæëèâà ðîáîòà âàõò. ìåòîäîì. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. Îáóõ³â, âóë. Êè¿âñüêà, 21, ç 8-¿ äî 11-¿ ãîä. Òåë.: (045-72)5-05-32 - â³ää³ë êàäð³â; Тел. (067)8426544

113521010104

113321010102

21608102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 6 ëèñòîïàäà 2017 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


22

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ КАРЩИКАГРУЗЧИКА /Êîìïàíèÿ "Óëüìà Îïàëóáêà Óêðàèíà" / Òðåáîâàíèå: ìóæ÷èíà 25-45 ëåò, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Óñëîâèÿ ðàáîòû: ñ 08.30 äî 17.30, ñóááîòà, âîñêðåñåíüå - âûõîäíûå äíè. Ðàáîòà íà îòêðûòîì ñêëàäå ñ îòãðóçêîé, âûãðóçêîé è ÷èñòêîé îïàëóáêè. Ìåñòîðàñïîëîæåíèå: ñò. ì. "Âûäóáè÷è", ïåð. Äåðåâîîáðàáàòûâàþùèé, 3, áàçà ÓÑÌ-2. Òåë.: (067)328-32-62, Тел. (067)4018004 113961010101

КАРЩИКИ Ð-í: ñò. ì. "×åðíèãîâñêàÿ". Тел. (096)2663274 113691010105

МАСТЕРПРИЕМЩИК /ÑÒÎ / Àäðåñ: ïåð. Ýëåêòðèêîâ, 9-à (ñò. ì. "Ïåòðîâêà", Ïîäîë). Тел. (067)4906090

21812101

216651010101

МАСТЕРПРИЕМЩИК /"Àâòîìîáèëüíûé öåíòð ÃÎËÎÑÅÅÂÑÊÈÉ" / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ñòàáèëüíàÿ è âûñîêàÿ çàðïëàòà. Óë. Ãåðîåâ Îáîðîíû, 4 (îòäåë êàäðîâ). Òåë.: (050)439-79-60, Тел. (044)2777073 113601010114

11349101

11323101

ВОДІЙ íàâàíòàæóâà÷à, òðàêòîðèñòó (ôðîíòàëüí³ íàâàíòàæóâà÷³). Äëÿ ³íîãîð. ìîæëèâà ðîáîòà âàõò. ìåòîäîì. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. Îáóõ³â, âóë. Êè¿âñüêà, 21, ç 8-¿ äî 11-¿ ãîä. Òåë.: (045-72)5-05-32 â³ää³ë êàäð³â; Тел. (067)8426544 113321010103

ВОДІЙ ОХОРОННИК ГШР /Îõîðîííà êîìïàí³ÿ À1 Group / ÃÐ: äîáîâ³, âàõòà, í³÷í³ òà äåíí³. Òåë: (044)249-40-00, (067)875-24-13, (093)332-68-39, Тел. (050)4412998 112851020102

МАШИНИСТ /Ñòðîèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ / êîëåñíîãî ýêñêàâàòîðà. Îôèö. îôîðìëåíèå. Âûñîêàÿ ç\ï. Тел. (067)9102794 113191010101

МЕХАНІК (àâòîòðàíñïîðò). Äëÿ ³íîãîð. ìîæëèâà ðîáîòà âàõò. ìåòîäîì. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. Îáóõ³â, âóë. Êè¿âñüêà, 21, ç 8-¿ äî 11-¿ ãîä. Òåë.: (045-72)5-05-32 - â³ää³ë êàäð³â; Тел. (067)8426544 113321010101

МОЙЩИК /Íà ÑÒÎ / Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Àíäðåé, Тел. (073)4279090 217401010103

ВОДІЇ 21780101

ç âëàñíèì àâòî. Ç\ï: 12000-17000 ãðí íà ì³ñÿöü. ³ëüíèé ãðàô³ê ðîáîòè òà âèã³äí³ óìîâè ñï³âïðàö³. Тел. (093)1280000 217081020101

ВОДІЇ êàòåãî𳿠"D" äëÿ ðîáîòè íà ì³ñüêèõ ìàðøðóòàõ. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Тел. (098)9212781 217381020101

21616104

ВОДІЇ êàòåãî𳿠"D" äëÿ ðîáîòè íà ì³ñüêèõ ìàðøðóòàõ. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãóðòîæèòîê. Тел. (063)5035676 217381030101

МОТОРИСТ /ÑÒÎ "Þíèêîì Àâòî" (Ïå÷åðñêèé ð-í) / Ñ ÎÐ, ñïåöèàëèç. íà àâòî: Mersedes, Range Rover, Porsche. Ç\ï: ñâîåâðåìåííàÿ, âûñîêàÿ. Àíäðåé Áîðèñîâè÷, çâ. ñ 09.00 äî 18.00. Тел. (067)2320484 217251020102

МОТОРИСТХОДОВИК ÃÐ: ñ 9.00 äî 19.00, âûõ. - âñ. (ïëàâàþùèé ãðàôèê). Ç\Ï: îò 10000 ãðí. Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ. Ð-í: Äàðíèöêèé. Ðóñëàí, òåë.: (098)275-04-83, Тел. (093)6294844 217121010101

РИХТОВЩИК /Íà ÑÒÎ / Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Àíäðåé, Тел. (073)4279090 217401010101

ВОДІЇ

21821101

/Àâòîïàðê / êàò. "Ä" íà ïðèì³ñüê³ ìàðøðóòè. Тел. (067)2996410 217891010101

СЛЕСАРЬАРМАТУРЩИК /Íà ÑÒÎ "Ëåãèîí" / ÎÐ - îò 2-õ ëåò. Ç\ï: îò 10000 ãðí. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äðóæêîâñêàÿ, 12-Ã. Òåë.: (067)234-25-81, Тел. (044)2392152 113171010102

ВОДІЇ íà ÃÀÇ-33073(ÃÀÇîí). Äîñòàâêà ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ ïî òîðãîâèì ìåðåæàì ì. Êèºâà òà îáëàñò³. Ç\ï: â³ä 9000 ãðí. + ïðåì³ÿ. Æèòëîì çàáåçïå÷óºìî. Áàçà: ì. Âèøíåâå (Êè¿âñüêà îáë.). Ìîæëèâå îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Тел. (050)3317346 21616103

ÐÀÁÎÒÀ

218601020101

СЛЮСАР ç ðåìîíòó àâòîìîá³ë³â. Äëÿ ³íîãîð. ìîæëèâà ðîáîòà âàõò. ìåòîäîì. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. Îáóõ³â, âóë. Êè¿âñüêà, 21, ç 8-¿ äî 11-¿ ãîä. Òåë.: (045-72)5-05-32 â³ää³ë êàäð³â; Тел. (067)8426544 113321010104

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 6 ëèñòîïàäà 2017 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

11336101

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

23

21854101

21881101

11303101

11360101

21738101

11329101

СЛЕСАРЬХОДОВИК /ÑÒÎ / Àäðåñ: ïåð. Ýëåêòðèêîâ, 9-à (ñò. ì. "Ïåòðîâêà", Ïîäîë). Тел. (067)4906090

216651010103

ШИНОМОНТАЖНИК Ñ îïûòîì ðàáîòû (èëè áåç ÎÐ). Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï äîãîâîðíàÿ, äëÿ èíîãîðîäíèõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: (096)760-02-07, Àëåêñàíäð. Òåë.: (073)07-05-185, Âèòàëèé. 216641010101

ШИНОМОНТАЖНИКИ ñ ÎÐ. Çï: 30% + ïðåìèÿ. Âîçìîæåí êàðüåðíûé ðîñò. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Тел. (097)1207884

216081020101

ЭКСКАВАТОРЩИК /Êîìïàíèÿ ïî ïåðåâîçêå îòõîäîâ (ã. Êèåâ) / íà JCB 4CX. Ç\ï: 600 ãðí\ñìåíà. Òåë.: (050)331-93-95. Âàõòà. Îáùåæèòèå äëÿ èíîãîðîäíèõ, ñïåöîäåæäà. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Тел. (099)6592471

113381010102

ЭКСКАВАТОРЩИК /ÎÎÎ "Ñïåö.Òåõ.Òðàíñ" / Ç\ï: âûñîêàÿ. Îô. òðóäîóñòðîéñòâî, ñò. ì. "Âûäóáè÷è". Èíîãîðîäíèì - æèëüå. Тел. (095)5598949 218541010107

21789101

11429101

99991040

11419101

21829101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 6 ëèñòîïàäà 2017 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


24

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

11287101

ЕЛЕКТРИК

ЛИТЕЙЩИК

Ç\ï: 7000-10000 ãðí. Îô³ö. ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ÌÐ: ì. Êè¿â, ð-í: Òðîºùèíà. Ãðèãîð³é Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (097)6427079

Òåë.: (067)405-01-50, Âàëåðèé Ãðèãîðüåâè÷.

112391030101

ЕЛЕКТРИК 21827101

äëÿ îáñëóãîâ. îô³ñ. òà ñêëàä. ïðèì³ùåíü. Âèìîãè: ÄÐ â³ä 2-õ ðîê³â; ãðóïà äîïóñêó ç åëåêòðîáåçï. íå íèæ÷å ²²²; çíàííÿ òà ÄÐ ç åëåêòðî³íñòð. Îáîâ'ÿçêè: äð³áí³ ðåìîíò.-áóä. ðîáîòè; ìîíòàæ, ðåìîíò, îáñëóãîâ. ìåðåæ åëåêòðîïîñòà÷. âíóòð. òà çîâí³øí³õ. Ç\ï: â³ä 7000 ãðí. ÃÐ: 5-äåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü. Тел. (098)4689443 218271010101

113301010104

МАСТЕР ïî îáðàáîòêå èñêóññò. àêðèëîâîãî êàìíÿ (Corian, Staron, Montelli, Tristone). ÌÐ: Ïîäîë. Ç\ï: îò 15000 ãðí. è âûøå. Ðóñëàí Тел. (067)4646395 113291010101

МАСТЕР ïî îáðàáîòêå èñêóññò. êâàðöåâîãî êàìíÿ (Vicostone, Caeserstone, Silestone, Hanstone). ÌÐ: Ïîäîë. Ç\ï: îò 15000 ãðí. è âûøå. Ðóñëàí Тел. (067)4646395 113291010102

ЕЛЕКТРИК ЧЕРГОВИЙ 11239101

Áàæàíî äî 45-òè ðîê³â. IV ãð. ç åëåêòðîáåçïåêè. ÃÐ: 1/3. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Тел. (050)3322306 113511010401

МАШИНИСТ ЭКСТРУДЕРА /Ç-ä ïî ïðîèçâîäñòâó ÏÝÒ-òàðû / Ç\ï: îò 8000 ãðí. Ðàáîòà ïîñìåííî. ÌÐ: Îáîëîíñêèé ð-í. Àíàòîëèé, Тел. (066)6257614 112871010107

ЕЛЕКТРИКИ

11239102

/Êîìïàí³ÿ Alma Facility Group / 3-4 ãðóïà äîïóñêó. Âàõòîâèé ìåòîä ðîáîòè, 15\15. Ðîáîòà â ì. ×îðíîáèëü. Ïðîæèâàííÿ + õàð÷óâàííÿ ñïëà÷óº êîìïàí³ÿ. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ñâîº÷àñíà âèïëàòà çàðîá³òíî¿ ïëàòè. Ç\ï: 10000-15000 ãðí çà âàõòó. ×åêàºìî Âàøîãî äçâ³íêà. Тел. (099)3454904 113861020101

ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК Äëÿ ³íîãîð. ìîæëèâà ðîáîòà âàõò. ìåòîäîì. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. Îáóõ³â, âóë. Êè¿âñüêà, 21, ç 8-¿ äî 11-¿ ãîä. Òåë.: (045-72)5-05-32 - â³ää³ë êàäð³â; Тел. (067)8426544 113321010106

ЕЛЕКТРОЗВАРНИКИ Ç/ï: 7000-10000 ãðí. Îô³ö. ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ÌÐ: ì. Êè¿â, ð-í: Òðîºùèíà. Òåë.: (067)452-06-58 - Ñåðã³é ²âàíîâè÷; (067)377-00-20 - Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷. 112391010103

ЕЛЕКТРОЗВАРНИКИ

11426102

Ç\ï: â³ä 9000 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Äëÿ ³íîãîðîäí³õ íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Òåë.: (044)485-19-09, Тел. (067)2317495 112891010103

ЕЛЕКТРОМОНТЕР ç ðåìîíòó òà îáñëóãîâóâàííÿ åëåêòðîóñòàòêóâàííÿ. ÄÐ: â³ä 1 ðîêó. Äëÿ ³íîãîð. ìîæëèâà ðîáîòà âàõò. ìåòîäîì. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. Îáóõ³â, âóë. Êè¿âñüêà, 21, ç 8-¿ äî 11-¿ ãîä. Òåë.: (045-72)5-05-32 - â³ää³ë êàäð³â; Тел. (067)8426544 113321010105

МЕХАНИКИ ñ íàâûêàìè îáñëóæèâàíèÿ ðåìîíòà áåíçèíîâîé è äèçåëüíîé òåõíèêè: áåíçîïèëû, ãåíåðàòîðû, ìîòîáëîêè, òðàêòîðû. Ç/ ï: îò 10000 ãðí. Тел. (098)6881048 218281010101

МОНТАЖНИК Ýëåêòðè÷åñòâî, ñëàáîòî÷êà. Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ îò 2-õ ëåò. Ìîíòàæ êîðîáîâ, ìîíòàæ ëîòêîâ, ïðîêëàäêà êàáåëÿ ýëåêòðîïèòàíèÿ, ïðîòÿæêà âèòîé ïàðû, óñòàíîâêà ðîçåòîê ýëåêòðè÷., èíôîðìàö. Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü, âîçìîæíû êîìàíäèðîâêè. Îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. www.ikscs.in.ua Òåë .: (068)027-01-75, (066)7 40-78-01, Тел. (073)7407801 114221010101

МОНТАЖНИКИ /Êîìïàíèÿ "Ñóïåð Ïîâåðõíîñòü" / íà ïðîèçâîäñòâî. Ç\ï: îò 15000 ãðí. ÌÐ: Ïîäîë. Ðóñëàí, Тел. (067)4646395 112951010103

МОНТАЖНИКИ САНТЕХСИСТЕМ Ç/ï: 7000-10000 ãðí. Îô³ö. ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ÌÐ: ì. Êè¿â, ð-í: Òðîºùèíà. Òåë.: (067)452-06-58 - Ñåðã³é ²âàíîâè÷; (067)377-00-20 - Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷. 112391010102

НАЛАДЧИКИ ÒÏÀ è ÝÂÌ. Âàëåðèé Ãðèãîðüåâè÷, Òåë.: (067)405-01-50. 113301010102

11239103

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 6 ëèñòîïàäà 2017 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

11319102

ОПЕРАТОР

РАБОЧИЙ В ЦЕХ

Ç\ï: 9600 ãðí. Ïîçì³ííèé ÃÐ. Íàäàºìî äîïîìîãó ç ïîøóêó æèòëà. Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç ïí. ïî ïò. î 9.00. ÌÐ: ì. Êè¿â, ð-í Áîðùàã³âêà, âóë. ѳì'¿ Ñîñí³íèõ, 9. Òåë.: (067)407-67-21, Тел. (044)2099439

/Êîìïàíèÿ ѳtystyle/ Тел. (050)4690267

112901020103

ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ íà ñêëàäñêîé êîìïëåêñ â ã. Áðîâàðû. Îïûò ðàáîòû íå òðåáóåòñÿ, îáó÷åíèå îïëà÷èâàåòñÿ. ÃÐ: 4\4. Õîðîøèå óñëîâèÿ: äóøåâûå, ðàçäåâàëêè, êóõíÿ, êîìíàòà îòäûõà. Ç\ï: ñòàâêà - 10000 ãðí. Тел. (067)2186290 114261020101

25

11330101

112931010105

РОБІТНИКИКАРТОНАЖНИКИ /ϳä-âî ç âèãîòîâëåííÿ óïàêîâêè / Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ç/ï: âèñîêà. ÌÐ: ð-í Áîðùàã³âêà. Òåë: (044)333-63-86 (äçâîíèòè ç 10.00 äî 18.00). Тел. (044)3336397 113351010107

САНТЕХНИК /Ñåðâèñíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï: îò 8000 ãðí. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñîöïàêåò. Òåë.: (098)118-72-41, Тел. (066)1507720 114281020101

ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ Ç\ï: 7000-10000 ãðí. Áåòîííûé ç-ä "ProfiÁåòîí" - ïãò. Êàëèíîâêà, Áðîâàðñêîé ðàéîí, Êèåâñêàÿ îáë. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì! Òåë.: (067)443-19-99, Тел. (067)5673050 112961010104

ОПЕРАТОРЫ /Ç-ä ïî ïðîèçâîäñòâó ÏÝÒ-òàðû / íà òåðìîïëàñòàâòîìàò è íà âûäóâ (áóòûëêè ÏÝÒ). ÎÐ îò 2-õ ëåò. Ç/ï: îò 8000 ãðí. Ðàáîòà ïîñìåííî. ÌÐ: Îáîëîíñêèé ð-í. Àíàòîëèé, Тел. (066)6257614 112871010101

СВАРЩИК 21554101

/Ìàøèíîñòðîèòåëüíîå ïðîèçâîäñòâî / www.titalcompany.com Тел. (050)3352679 114301010108

СВАРЩИК /Êîìïàíèÿ "Óëüìà Îïàëóáêà Óêðàèíà" / Òðåáîâàíèÿ: ìóæ÷èíà 25-50 ëåò, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Óñëîâèÿ ðàáîòû: ñ 08.30 äî 17.30, ñóááîòà, âîñêðåñåíüå âûõîäíûå äíè. Ìåñòîðàñïîëîæåíèå: ñò. ì. "Âûäóáè÷è", ïåð. Äåðåâîîáðàáàòûâàþùèé, 3, áàçà ÓÑÌ-2. Òåë.: (067)328-32-62, Тел. (067)4018004 114141010102

ПИЛОРАМЩИК (îïåðàòîð ïèëîðàìû) íà äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå Ïð-òèå (ñ. Êàòþæàíêà, Âûøãîðîäñêèé ð-í). ÎÐ æåëàòåëåí. Ç\ï: îò 15000 ãðí. Èíîãîðîäíèì - âîçìîæíîñòü ïðîæèâàíèÿ. Âàõòà. Тел. (067)4443630 114191010101

СВАРЩИК НА ПОЛУАВТОМАТ /Ïð-òèå ïî ïðîèçâîäñòâó ñàíòåõíèêè / Ç\ï: 8000-12000 ãðí. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå ïî òðóäîâîé êíèæêå. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ðàáîòà â ðàéîíå ñò. ì. "Àêàäåìãîðîäîê". Êîíò. ëèöî: Äìèòðèé, Тел. (050)5421513

11422101

11428102

112831020102

ПИЛОРАМЩИК /Ïð-òèå â ã. Áîÿðêà / íà ëåíòî÷íóþ ïèëó. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå. Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷, Тел. (067)4402321 113561010102

СВАРЩИКАРГОНЩИК /Ïð-òèå â ã. Áîÿðêà / Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå. Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷, Тел. (067)4402321 113561010103

ПЛАВИЛЬЩИКИ /Íà ìåòàëëóðãè÷åñêîå Ïð-òèå / Îïûò ðàáîòû íå îáÿçàòåëåí. Ç\ï: îò 6000 ãðí (ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà). Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå (ïãò Äûìåð). Тел. (050)3116467 218191010104

РАБОЧИЕ ïî èçãîòîâëåíèþ ïîëèìåðíîé òàðû. Òåë.: (067)405-01-50, Âàëåðèé Ãðèãîðüåâè÷.

СЛЕСАРИ Ð-í: ñò. ì. "×åðíèãîâñêàÿ". Тел. (096)2663274 113691010102

СЛЕСАРЬ /Ñåðâèñíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï: îò 8000 ãðí. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñîöïàêåò. Òåë.: (098)118-72-41, Тел. (066)1507720

113301010101

114281020102

11430101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 6 ëèñòîïàäà 2017 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


26

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21822102

СЛЮСАР ç ðåìîíòó îáëàäíàííÿ Äëÿ ³íîãîð. ìîæëèâà ðîáîòà âàõò. ìåòîäîì. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. Îáóõ³â, âóë. Êè¿âñüêà, 21, ç 8-¿ äî 11-¿ ãîä. Òåë.: (045-72)5-05-32 â³ää³ë êàäð³â; Тел. (067)8426544 113321010109

СЛЮСАРСАНТЕХНІК 11356101

ÃÐ: äîáà\òðè. Ç\ï: 7000-10000 ãðí. Îô³ö. ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ÌÐ: ì. Êè¿â, ð-í: Òðîºùèíà. ²ãîð Ìèêîëàéîâè÷, Тел. (096)1671962 112391020102

СЛЮСАРСАНТЕХНІК

11295101

Âèìîãè: ñåðåäíÿ òåõí. îñâ³òà; ÄÐ â³ä 2-õ ðîê³â; íàâè÷êè ðîáîòè ç åëåêòðî³íñòð. Îáîâ'ÿçêè: ìîíòàæ, îáñëóãîâóâàííÿ, ðåìîíò ñèñòåì îïàëåííÿ, âîäîïîñò. òà êàíàë³çàö³¿, äð³áí³ ðåìîíò.-áóä. ðîáîòè. Óìîâè: îô³ö. ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç\ï: â³ä 6500 ãðí. ÃÐ: ïí.-ïò., 9.00-18.00. ÌÐ: ñ. Ñîô³¿âñüêà Áîðùàã³âêà. Тел. (098)4689443 218271010201

СЛЮСАРСАНТЕХНІК ЧЕРГОВИЙ ÄÐ. ÃÐ: äîáà ÷åðåç òðè. ³êòîð Ïåòðîâè÷, òåë.: (066)445-66-78, Тел. (067)8313220 113511010601

21819101

СТОЛЯРСТАНОЧНИК /Ïð-òèå â ã. Áîÿðêà / Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå. Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷, Тел. (067)4402321 113561010101

ТОКАРЬ 11312101

СЛЕСАРЬ /Ç-ä ïî ïðîèçâîäñòâó ÏÝÒ-òàðû / Ç/ï: 7000 ãðí. ÎÐ ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ñòàíêîâ àâòîìàòîâ. Ðàáîòà ïîñìåííî. ÌÐ: Îáîëîíñêèé ð-í. Àíàòîëèé, Тел. (066)6257614 112871010105

СЛЕСАРЬ 11386102

/Êîìïàíèÿ ѳtystyle/ Тел. (050)4690267 112931010104

СЛЕСАРЬМОНТАЖНИК /Ñòðîèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ / òðóáîïðîâîäîâ. Îôèö. îôîðìëåíèå. Âûñîêàÿ ç\ï. Тел. (067)9102794 113191020102

/Ïð-òèå ïî ïðîèçâîäñòâó ñàíòåõíèêè / Ç\ï: 8000-12000 ãðí. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå ïî òðóäîâîé êíèæêå. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ðàáîòà â ðàéîíå ñò. ì. "Àêàäåìãîðîäîê". Êîíò. ëèöî: Äìèòðèé, Тел. (050)5421513 112831020105

ТОКАРЬУНИВЕРСАЛ /ÎÎÎ "Áàëåíêî ç-ä óïàêîâ. îáîðóäîâàíèÿ" / íà ñòàíîê ÔÒ-11. Îïëàòà ñäåëüíàÿ. Äàðíèöà, óë. Ôàíåðíàÿ, 4. Ìàêñèì Áîðèñîâè÷ Тел. (067)4030450 113031010102

ТОКАРЬФРЕЗЕРОВЩИК /Ìàøèíîñòðîèòåëüíîå ïðîèçâîäñòâî / 5-6 ðàçðÿäà. www.titalcompany.com Тел. (050)3352679 114301010107

СЛЕСАРЯ /Ïð-òèå â ã. Êèåâå / Çàðàáîòíàÿ ïëàòà âûñîêàÿ. Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå ìåñòà äëÿ ïðîæèâàíèÿ. Òåë.: (063)621-82-20, (098)770-08-77, Тел. (044)4030030 114241010102

ФОРМОВЩИКИ /Íà ìåòàëëóðãè÷åñêîå Ïð-òèå / Îïûò ðàáîòû íå îáÿçàòåëåí. Ç\ï: îò 6000 ãðí (ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà). Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå (ïãò Äûìåð). Тел. (050)3116467 218191010105

СЛЮСАР /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / ç âèãîòîâëåííÿ âóçë³â òà äåòàëåé ñàíòåõñèñòåì. Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Тел. (044)4649248 112151010128

ШТАМПУВАЛЬНИК /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Тел. (044)4649248 112151010127

21828101

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 6 ëèñòîïàäà 2017 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

27

ЭЛЕКТРИК Îïûò ðàáîòû îò 2-õ ëåò. ÃÐ: ñóòêè\òðîå. Ðàáîòà â ð-íå ñò. ì. "Ëåñíàÿ". Ç\ï: îò 3500 ãðí. Тел. 5930472 218731010000

ЭЛЕКТРИК Ç\ï: 6000 ãðí. ÃÐ: ñóòêè\äâîå. ÌÐ: ñò. ì. "Ïî÷òîâàÿ ïëîùàäü". Òåë.: (044)390-54-20, Тел. (068)9555571 113751010103

ЭЛЕКТРИК /Ñåðâèñíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï: îò 8000 ãðí. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñîöïàêåò. Òåë.: (098)118-72-41, Тел. (066)1507720 114281020103

ЭЛЕКТРИК 5-6 ðàçð. Îáÿçàòåëüíîå íàëè÷èå äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ êâàëèôèêàöèþ. Æåëàòåëüíî ñ ÎÐ. Ð-í ðàáîòû: Äíåïðîâñêèé ð-í, ñò. ì. "Äàðíèöà". Тел. (050)3110350 114291010101

11289101

БЕТОНЩИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ "ÓÍÈÂÅÐÑÀË" / Òåë.: 200-09-10, Тел. (097)7270377 112771010103

ДОРОЖНІ ПРАЦІВНИКИ Ç/ï: 7000-10000 ãðí. Îô³ö. ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ÌÐ: ì. Êè¿â, ð-í: Òðîºùèíà. Òåë.: (067)452-06-58 - Ñåðã³é ²âàíîâè÷; (067)377-00-20 - Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷. 112391010101

КАМЕНЩИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ "ÓÍÈÂÅÐÑÀË" / Òåë.: 200-09-10, Тел. (097)7270377 112771010102

ЭЛЕКТРИК /ÎÎÎ "Áàëåíêî ç-ä óïàêîâ. îáîðóäîâàíèÿ" / ñ íàâûêàìè ñëåñàðÿ-ñáîðùèêà. Îïëàòà ïî ôàêòó ñîáåñåäîâàíèÿ. Õîðîøèå óñëîâèÿ òðóäà. Äàðíèöà, óë. Ôàíåðíàÿ, 4. Ìàêñèì Áîðèñîâè÷ Тел. (067)4030450 113031010103

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК /Ñòðîèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ / òðóáîïðîâîäîâ. Îôèö. îôîðìëåíèå. Âûñîêàÿ ç\ï. Тел. (067)9102794 113191020101

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК /Êîìïàíèÿ ѳtystyle/ Тел. (050)4690267 112931010101

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК (ñâàðêà òðóá ïî ã. Êèåâó). Ç\ï: îò 8000 ãðí. äî 15000 ãðí. Õîðîøèé êîëëåêòèâ. Æèëüåì îáåñïå÷èâàåì. Ñåðãåé, Тел. (096)3635708

КАМЕНЩИКИ Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Тел. (067)3845992 112821030101

КАМЕНЩИКИ ÌÐ: ã. Êèåâ, ñò. ì. "Âàñèëüêîâñêàÿ", óë. Àìóðñêàÿ, 4. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, ïèòàíèå. Òåë.: (093)988-37-22, Àíäðåé Àíàòîëüåâè÷, Тел. (067)4023258 112881010101

КАМЕНЩИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà / Ç/ï âûñîêàÿ. Ðàñöåíêè ïî êëàäêå: 120 ãðí/ì2, 550 ãðí/ ì3. Îïëàòà 100% ãàðàíòèðîâàíà. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë: (067)163-55-19, Тел. (097)2768796

21526101

11282103

МАЛЯРЫШТУКАТУРЫ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ "ÓÍÈÂÅÐÑÀË" / Òåë.: 200-09-10, Тел. (097)7270377 112771010105

215261010101

МАСТЕРА

КАМЕНЩИКИ Тел. (067)9395421 216721010102

113231010101

íà ñòÿæêó ìàøèííûì ñïîñîáîì. Ðàáîòà íà äèçåëüíîé ìàøèíå. Òåë.: (096)205-47-40. Тел. (063)7156482

КАМЕНЩИКИ

218801020000

/Ñòðîèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ / (áðèãàäû êàìåíùèêîâ). Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî èëè ïî òðóäîâîìó äîãîâîðó. Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà ç/ï è àâàíñà. Ç/ï: îò 20000 ãðí. Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷, Тел. (067)2179869 113971010101

МОНОЛИТЧИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ "ÓÍÈÂÅÐÑÀË" / Òåë.: 200-09-10, Тел. (097)7270377 112771010104

МОНОЛИТЧИКИ Тел. (067)9395421 216721010105

КРОВЕЛЬЩИКИ 112821030102

КРОВЕЛЬЩИКИ /Ïð-òèå â ã. Êèåâå / Çàðàáîòíàÿ ïëàòà âûñîêàÿ. Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå ìåñòà äëÿ ïðîæèâàíèÿ. Òåë.: (063)621-82-20, (098)770-08-77, Тел. (044)4030030 114241010101

МАЛЯРЫ

/Îõîðîííà êîìïàí³ÿ À1 Group / ÃÐ: äåííà. Òåë: (044)249-40-00, (067)875-24-13, (093)332-68-39, Тел. (050)4412998 112851020104

МОНТАЖНИКИ ìåòàëëîêîíñòðóêöèé. ÌÐ: ã. Êèåâ, ñò. ì. "Âàñèëüêîâñêàÿ", óë. Àìóðñêàÿ, 4. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, ïèòàíèå. Òåë.: (093)988-37-22, Àíäðåé Àíàòîëüåâè÷, Тел. (067)4023258

Тел. (067)9395421

112881010103 216721010101

МАЛЯРЫ Áîëüøèå îáúåìû. Ðàáîòà â íîâîñòðîéêàõ. Àâàíñû êàæäóþ íåäåëþ. Òåë.: (096)205-47-40, Тел. (063)7156482 21672101

11277101

МОНТАЖНИК ОПС

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Тел. (067)3845992

218801010000

МОНТАЖНИКИ ñàíòåõí³÷íèõ ñèñòåì ³ óñòàòêóâàííÿ Ç\ï: â³ä 9000 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Äëÿ ³íîãîðîäí³õ íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Òåë.: (044)485-19-09, Тел. (067)2317495 112891010101

21709101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 6 ëèñòîïàäà 2017 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


28

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

11288101

ЗАКРОЙЩИК Ç\ï: 8000-12000 ãðí. Ïîëíàÿ èëè íåïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Îôèöèàë. òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (044)209-14-27, Тел. (067)4061443 217671010102

ЗАКРОЙЩИК 11397101

21606101

/Øâåéíîå Ïð-òèå / Ñ ÎÐ. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Ç\ï: ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Ðàéîí ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïëîùàäü. Òåë.: (044)459-05-16(17), Тел. (067)5024546 113471010101

ПОРТНАЯ Æåëàòåëüíî ñ ÎÐ (èíäèâèäóàëüíûé ïîøèâ). Ç\ï áåç çàäåðæåê. Ðàáîòà â öåíòðå ãîðîäà. Тел. (067)2096287 218461010101

ПОРТНЫЕ

11424101

Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. 2 ìèí. îò ñò. ì. "Ëûáåäñêàÿ". Òåë.: (098)277-24-22, (044)501-02-91. Тел. (050)6761380 113101010101

ШВАЧКА

21651101

ОПЕРАТОР /Êîìïàíèÿ "ÀËÌÀÇÎÐÅÇ" / ïî ðåçêå è ñâåðëåíèþ áåòîíà. ÃÐ: 3 ðàçà â íåäåëþ. Тел. (097)3393670 217091010101

ПЛИТОЧНИКИ Тел. (067)9395421 216721010103

СПЕЦІАЛІСТИ ТА РІЗНОРОБИ íà áóä³âíèöòâî. Ðîáîòà â Ïîëüù³. Áåçêîøòîâíå ïðîæèâàííÿ. ³çîâà ï³äòðèìêà. ˳ö. N 1394 â³ä 22.11.16. Äåòàë³ íà ñàéò³ www.navigator.today Òåë: (067)762-04-99, Тел. (066)4671000 216991010101

РАБОЧИЕ

21769101

МАЛЯР /Ñòîëÿðíûé öåõ / ïî äåðåâó. Ç/ï: îò 15000 ãðí. Ñò. ì. "Áåðåñòåéñêàÿ". Тел. (063)5781348, (068)8410619 218661010101

ШЛИФОВЩИК

/Ïðîèçâîäñòâî äåðåâÿííûõ èçäåëèé / Ç\ï: 10000-14000 ãðí., áåç çàäåðæåê. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Тел. (050)2833427 218221020101

Îïûò ðàáîòû: îò 3-õ ëåò. Ðàáîòà â ð-íå ñò. ì. "Ëåñíàÿ". Ç\ï: îò 5500 ãðí. Тел. 5930472 218731060000

/Øâåéíûé öåõ / Ç\ï: 9000 ãðí. Âûïëàòû åæåíåäåëüíûå. ÌÐ: ñò. ì. "Âûäóáè÷è", æ\ä âîêçàë "Êèåâ Ìîñêîâñêèé". Тел. (098)6869957 216171010101

ШВЕИ

ШВЕИ Âûñîêàÿ Ç/ï. Õîðîøèå óñëîâèÿ òðóäà. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Ð-í: Áîðùàãîâêà. Òåë: (096)359-08-75, Íàòàëüÿ. (067)409-99-94, Àëåêñåé.

СВАРЩИК СБОРЩИК

112881010102

ШВЕИ

114201010101

216511010101

СТРОИТЕЛЬ

216991010102

/Øâåéíîå Ïð-òèå / ñïåöîäåæäû (áðèãàäíûé ìåòîä). Ç\ï: 7500 ãðí. Ðàéîí ðàáîòû: ñò. ì. "Ò. Øåâ÷åíêî". Òåë.: (044)221-39-14 Тел. (067)4445463

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / ñòðîèòåëüíûõ ñïåöèàëüíîñòåé. Äîñòîéíàÿ îïëàòà òðóäà, õîðîøèé êîëëåêòèâ, ëîÿëüíûå óñëîâèÿ. Òåë.: (067)856-23-28, Îëåã. Тел. (099)7878021

ÌÐ: ã. Êèåâ, ñò. ì. "Âàñèëüêîâñêàÿ", óë. Àìóðñêàÿ, 4. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, ïèòàíèå. Òåë.: (093)988-37-22, Àíäðåé Àíàòîëüåâè÷, Тел. (067)4023258

Ðîáîòà â Ïîëüù³. Áåçêîøòîâíå ïðîæèâàííÿ. ³çîâà ï³äòðèìêà. ˳ö. N 1394 â³ä 22.11.16. Äåòàë³ íà ñàéò³ www.navigator.today Òåë: (067)762-04-99, Тел. (066)4671000

114311010101

ПОМОЩНИК СБОРЩИКА МЕБЕЛИ Ç\ï: 7000 ãðí. Óìåíèå îáðàùàòüñÿ ñ ýëåêòðîèíñòðóìåíòîì, ïóíêòóàëüíîñòü, àêêóðàòíîñòü, òðåçâûé îáðàç æèçíè. Îëåã. Òåë.: (093)345-21-38, Тел. (097)9008584 217691010101

99991041

ФАСАДЧИКИ Тел. (067)9395421 216721010104

ШТУКАТУРЫ /Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà / Îïëàòà 100% ãàðàíòèðîâàíà. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë: (067)163-55-19, Тел. (097)2768796 215261010102

21866101

ÐÀÁÎÒÀ

21785102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 6 ëèñòîïàäà 2017 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

21777101

29

11420101

Фирменапостояннюработ требются:

ПОРТНЫЕ Хорошиесловияработы. 2мин.отст.м."Лыбедсая".

(098)277-24-22, (044)501-02-91, (050)676-13-80 11310101

21617101

21689101

21767101

ШВЕИ Òðèêîòàæíîå ï-âî: ïðÿìîñòðî÷êà, îâåðëîê, ðàñïîøèâ, ÂÒÎ. Îòøèâ èçäåëèÿ îò íà÷àëà äî êîíöà ñ ÂÒÎ. ÃÐ: 5-äíåâêà (8 ÷àñîâ). Äëÿ òåõ, êòî õî÷åò çàðàáîòàòü - ïåðåðàáîòêà, ñâîáîäíûé ÃÐ, ñ 7.00 äî 21.00 + âûõîäíûå ïî æåëàíèþ. Ñäåë. çàðïëàòà. Ð-í Ëåíèíãðàäñêîé ïë., âîçëå "ÌåãàÑèòè", îñò. "Èíñòèòóò õèìèè". Тел. (099)1581900

Прилашается наработ

РАЗНОРАБОЧИЙ МожнобезОР. З\п:400-500 рнвдень. Расчетразвнеделю.

Тел.:(068)140-64-56 21848102

21614101

217771010101

ШВЕЯ Ç\ï: 8000-12000 ãðí. Ïîëíàÿ èëè íåïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Îôèöèàë. òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (044)209-14-27, Тел. (067)4061443 217671010101

21846101

11388101

ШВЕЯ /Øâåéíîå Ïð-òèå / Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Ç\ï: ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Ðàéîí ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïëîùàäü. Òåë.: (044)459-05-16(17), Тел. (067)5024546 113471010102

ШВЕЯ /Â àòåëüå / Ç\ï: ñòàâêà + ïðåìèè, îò 8000 ãðí. Тел. (067)4023355 217851010101

КОНСТРУКТОР ОДЕЖДЫ /Â àòåëüå / Ç\ï: îò 8000 ãðí + ïðåìèè. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Тел. (067)4023355 217851020101

21807102

21785101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 6 ëèñòîïàäà 2017 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


30

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21682101

ВАНТАЖНИК

ВАНТАЖНИКИ

/"Âåëèêà Êèøåíÿ" / Ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè! Ðîçâîçêà äëÿ ïðàö³âíèê³â. Тел. (067)4131296

/Ãðèáíå âèðîáíèöòâî (Êè¿âñüêà îáë.) / Ãðàô³ê ðîáîòè: 25\7 äí³â. Ç\ï: 7000 ãðí. Íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: (096)787-73-94, Îëåêñàíäð.

110571020102

216891010102

ВАНТАЖНИК ÃÐ: 5 äí³â íà òèæäåíü. Íåíîðìîâàíèé ðîáî÷èé äåíü. Ç\ï: â³ä 6000 ãðí. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè, âóë. Áðîâàðñüêà, 4, òåðèò. Áîðèñï³ëüñüêîãî àâòîçàâîäó. Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷, Тел. (095)2609820 113341020101

ВАНТАЖНИК /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" (Êè¿âñüêà îáë.) / Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31, Тел. (067)2236927

ГОРНИЧНЫЕ ÃÐ: ïëàâàþùèé. Ç/ï: äîñòîéíàÿ. ÌÐ: ñò. ì. "Êðåùàòèê", ñò. ì. "Äâîðåö ñïîðòà", ñò. ì. "Âûäóáè÷è". Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Тел. (099)3077644 112741010101

ГРУЗЧИК /Êîìïàíèÿ ïî ïåðåâîçêå îòõîäîâ (ã. Êèåâ) / Ç\ï: îò 1500 ãðí â íåäåëþ. Âàõòà. Îáùåæèòèå äëÿ èíîãîðîäíèõ, ñïåöîäåæäà. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Тел. (099)6592471 113381010104

113821020133

21847102

РАБОТА ДЛЯ ЖЕНЩИН Êëèíèêà ïðèãëàøàåò æåíùèí 18-39 ëåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðîãðàììàõ: ñóððîãàò. ìàòåðèíñòâà - âîçíàãðàæä. äî 540000 ãðí.; äîíàöèè ÿéöåêëåòîê - âîçíàãðàæä. îò 20000 ãðí. äî 25000 ãðí. Ìû ãàðàíò. áåñïëàòí. ìåä. îáñëåä., êîìïåíñ. ðàñõîäû íà ïðîåçä. Ëèö. ÌÎÇÓ ñåðèÿ À N 554391. Òåë.: +38(095)423-16-69, Тел. (097)1398486 216821010101

АВТОМИЙНИКИ /ÌåãàÌàðêåò / Ïðîïîíóºìî ðîáîòó äëÿ ñòóäåíò³â. Íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Ç\ï ñòàá³ëüíà + ìîòèâàö³ÿ. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. ̳ñöåçíàõîäæåííÿ: â³ä ñò. ì. "Âèäóáè÷³", Íîâîîáóõ³âñüêå øîñå, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: (098)985-19-46, Тел. (044)2004261 113161020107

11363101

АВТОМОЙЩИК /"Àâòîìîáèëüíûé öåíòð ÃÎËÎÑÅÅÂÑÊÈÉ" / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ñòàáèëüíàÿ è âûñîêàÿ çàðïëàòà. Óë. Ãåðîåâ Îáîðîíû, 4 (îòäåë êàäðîâ). Òåë.: (050)439-79-60, Тел. (044)2777073 113601010111

АВТОМОЙЩИКИ Ç\ï: ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Òåë.: (063)237-83-88, (067)656-66-67, Тел. (095)9099489 113521010106

АВТОМОЙЩИКИ Ñ ÎÐ è áåç ÎÐ. Ç\ï: 30 %. Ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû. Ìåñòî ðàáîòû: ð-í Ïîçíÿêè. Òåë.: (044)577-34-78, Тел. (067)9313246 21845101

ÐÀÁÎÒÀ

217761010000

ВАНТАЖНИКИ

ГРУЗЧИК

/ÌåãàÌàðêåò â ì. Áðîâàðè / Ðîçâîçêà ï³ñëÿ ðîáîòè ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Ïðè íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Òåë.: (044)200-13-60, (063)511-50-64, â³ää³ë ïåðñîíàëó.

/Îïòîâûé ñêëàä òêàíåé / ÃÐ: ïí.-ïò., 9.00-17.30. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Îïëà÷èâàåìûå áîëüíè÷íûé, îòïóñê. ÌÐ: á-ð Â. Ãàâåëà (á-ð È. Ëåïñå). Ç\ï: 7000 ãðí. Тел. (067)5003363

114151020107

113631010101

ВАНТАЖНИКИ

ГРУЗЧИК

/ÌåãàÌàðêåò / Ïðîïîíóºìî ðîáîòó äëÿ ñòóäåíò³â. Íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Ç\ï ñòàá³ëüíà + ìîòèâàö³ÿ. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. ̳ñöåçíàõîäæåííÿ: â³ä ñò. ì. "Âèäóáè÷³", Íîâîîáóõ³âñüêå øîñå, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: (098)985-19-46, Тел. (044)2004261

/Ìÿñîïåðåðàáàòûâàþùåå Ïð-òèå / Òðåáîâàíèÿ: ñïîñîáíîñòü áûñòðî è êà÷åñòâåííî âûïîëíÿòü ïðîèçâîäñòâ. çàäà÷è, îòâåòñòâåííîñòü, àêêóðàòíîñòü!!! ÃÐ: 8.00-19.00 (2 ïëàâàþùèõ âûõîäíûõ). Ç\ï: îò âûðàáîòêè (îò 400 ãðí â äåíü). Àäðåñ: ã. Êèåâ, Äàðíèöêèé ð-í, óë. Ñîðòèðîâî÷íàÿ, 5. Òåë.: (044)574-32-97, (050)330-92-42, Тел. (050)3836447

113161020104

ВАНТАЖНИКИ

113791010102

íà ñì³òòºâîçè. 6-äåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü, í³÷í³ çì³íè. Ç\ï: 9000 ãðí (áåç çàòðèìîê). Ïîñò³éíà ðîáîòà, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Íàäàºòüñÿ æèòëî, ñïåöîäÿã. Ðîáîòà â Êèºâ³ (ð-í: Êè¿â-Âîëèíñüêèé). Òåë.: (050)387-21-55, (050)426-37-16, Тел. (096)2309192

ГРУЗЧИКИ /Ç-ä ïî ïðîèçâîäñòâó ÏÝÒ-òàðû / (ïîãðóçêà áóòûëîê ÏÝÒ). Æåëàòåëüíî îò 25-òè äî 45-òè ëåò. Ç\ï: îò 6000 ãðí. Ðàáîòà ïîñìåííî. ÌÐ: Îáîëîíñêèé ð-í. Àíàòîëèé, Тел. (066)6257614

113421010101

112871010109

ВАНТАЖНИКИ

ГРУЗЧИКИ

/Äèñòðèáóö³éíà êîìïàí³ÿ / ÃÐ: íåä³ëÿ\íåä³ëþ. Ç\ï: â³ä 6000 ãðí. Òåë.: (067)694-47-04, Тел. (067)6944721

/ÎÎÎ "ÔàðìÏëàíåòà" / Ìåñòî ðàáîòû: ñ Õîòîâ, óë. Ïðîìûøëåííàÿ, 3. Áåñïëàòíàÿ êîðïîðàòèâíàÿ ìàðøðóòêà îò ñò. ì. "Æèòîìèðñêàÿ", "Òåðåìêè" è ã. Âèøíåâîå. Òåë.: (067)434-43-20, Ãåííàäèé Âëàäèìèðîâè÷. Åëåíà Íèêîëàåâíà, Тел. (067)4344327

217041010103

ВАНТАЖНИКИ /ÒΠ"Êè¿âñüêèé ÁÊÊ" / Ïðîïîíóºìî: îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ ç ïåðøîãî äíÿ; ñîö³àëüí³ ãàðàíò³¿; çðó÷íèé ãðàô³ê 7\7 òà 2\2; áåçêîøòîâíå æèòëî äëÿ ³íîãîðîäí³õ; êîìïåíñàö³ÿ ïðî¿çäó òà ìåäîãëÿäó. Ç\ï: 8000-10000 ãðí. Òåë.: (050)385-71-48, Тел. (050)4897949 114181020105

113431010108

ГРУЗЧИКИ Ç\ï: îò 5000 ãðí. ÃÐ: øåñòèäíåâêà. Ð-í: Äàðíèöêàÿ (Ëåíèíãðàäñêàÿ) ïëîùàäü. Òåë.: (067)440-36-09, Тел. (044)5585819 114231010103

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 6 ëèñòîïàäà 2017 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

31

ГРУЗЧИКИ НА СКЛАД Ð-í: ñò. ì. "×åðíèãîâñêàÿ". Тел. (096)2663274 113691010104

ДВОРНИК Ç\ï: 4700 ãðí. ÃÐ: ïí. - ïò., ñ 8.00 äî 17.00. ÌÐ: ñò. ì. "Ïî÷òîâàÿ ïëîùàäü". Òåë.: (044)390-54-20, Тел. (068)9555571 113751010102

ДВОРНИК

21729102

КОМЕНДАНТУБОРЩИЦА

/Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê"/ Тел. (050)4177494 205011010106

ДВОРНИК /Äåòñêèé ñàä N276 (ã. Êèåâ)/ Тел. 4000088 218781010105

ДВОРНИКИ /Â òîðãîâûå öåíòðû ã. Êèåâà / ÃÐ: ïîñìåííûé. Ç\ï: îò 4000 ãðí. Âûïëàòà - 2 ðàçà â ìåñÿö. Òåë.: (097)203-19-47, Тел. (063)2332251 113881010102

ДВІРНИК /Ïî÷àòêîâà øêîëà N333 / Ç\ï - íà ñï³âáåñ³ä³. ÌÐ: ñò. ì. "Îñîêîðêè", âóë. ªëèçàâåòè ×àâäàð, 16. Тел. (067)1228249 218641010105

ДВІРНИК íà ϳä-âî. Áàæàíî äî 55-òè ðîê³â. ÃÐ: ïí.-ïò, 6.00 - 15.00. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç/ï: 5000 ãðí. Ð-í Òðîºùèíà. Тел. (096)5171597 113511010501

ДВІРНИК /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" (Êè¿âñüêà îáë.) / Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31, Тел. (067)2236927 113821020145

ДВІРНИКИ áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ç\ï: äî 6500 ãðí., îô³ö³éíî. Äçâîíèòè ç 9.00 äî 18.00, ïí. - ïò. Тел. (067)2390900 113281010102

ДЕВУШКИ И ЖЕНЩИНЫ íà ðàáîòó. Âîçðàñò íå îãðàíè÷åí. Ç\ï: âûñîêàÿ è åæåäíåâíî. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Тел. (063)8369242

â õîñòåë. Ãðàôèê âàõòîâûé (îãîâàðèâàåòñÿ). Áåç ÂÏ, æåë. æåíùèíà 40-55 ëåò, çíàíèå ÏÊ ïðèâåòñòâóåòñÿ. Îáÿçàííîñòè: ïîääåðæàíèå ïîðÿäêà è ïðàâèë â îáùåæèòèè, çàñåëåíèå, óáîðêà, êîíòðîëü. Çï: îò 1200 ãðí.\íåä. èëè îò 5000 ãðí.\ìåñ. + ïðîæèâàíèå + áîíóñû; www.yourhostel.kiev.ua Òåë.: (063)794-02-00, Тел. (066)3664336 217291020101

КОМПЛЕКТОВЩИКИ /Äèñòðèáüþòîðñêàÿ êîìïàíèÿ / Íà äíåâíûå è íî÷íûå ñìåíû. Ç\ï: 8000-9500 ãðí. Òåë.: (066)733-59-93, (073)099-73-34. Тел. (073) 997334 216031010102

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК ТОВАРІВ 11351101

/"Âåëèêà Êèøåíÿ" / (÷îëîâ³êè). Ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè! Ðîçâîçêà äëÿ ïðàö³âíèê³â. Тел. (067)4131296 110571020101

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ ТОВАРУ ×îëîâ³êè òà æ³íêè. ³ê: 18-40 ðîê³â. Ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè. ÃÐ: ïí.-ïò., ç 8.00 äî 18.00. Ð-í ðîáîòè: ñò. ì. "Âèäóáè÷³". Ç\ï: 8000 ãðí. Тел. (098)1669659 21601101

114251010000

КОЧЕГАР /ϳä-âî â ì. Êè¿â (Áîðùàã³âêà) / ÃÐ: äîáà\äâ³. Òåë.: (063)621-82-20, Тел. (044)4030030 114241020101

КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК /Äåðæàâíèé ìåäè÷íèé çàêëàä / ÌÐ: ì. Êè¿â, âóë. Ëèïñüêà, 11. Òåë.: (067)444-09-25, Тел. (067)6588006 217051010102

218071020101

ЖІНКИ РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ /²íñòèòóò ãåíåòèêè ³ ðåïðîäóêö³¿ / Âèíàãîðîäà 25000 ãðí. ˳ö. ÌÎÇ Óêðà¿íè ÀÅ N197377 â³ä 01.08.13 ð. Çâåðòàòèñÿ çà òåëåôîíîì: (095)220-00-03, (096)220-00-03, (044)220-00-03 Тел. (093)2200003, (044)3535727 112531020101

ЗРІЗЧИЦІ ГРИБІВ ПЕЧЕРИЦЬ /Ãðèáíå âèðîáíèöòâî (Êè¿âñüêà îáë.) / Ãðàô³ê ðîáîòè: 23\7 äí³â. Ç\ï: 6000 ãðí. Íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: (096)787-73-94, Îëåêñàíäð. 216891010101

КАССИРЫОЦЕНЩИКИ /Ëîìáàðä "Óêðà¿íà" / þâåëèðíûõ èçäåëèé. Ç/ï: 5000-7000 ãðí. ÃÐ: 3/3, 4/2, ñ 9.00 äî 19.00, èëè èíäèâèäóàëüíî. Áåñïëàòíîå îáó÷åíèå. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Тел. 4903131

КУХОННЫЙ РАБОТНИК /Ðåñòîðàí "Ïåðâàê"/ Тел. (067)2422379 112551010106

МАССАЖИСТКА /Ìàññàæíûé ñàëîí "Ñèìîíà" / Æåëàòåëüíî 18-30 ëåò. Ïðåäëàãàåì: ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû, åæåäíåâíûå âûïëàòû, âîçìîæíî îáó÷åíèå, ñòðîãî áåç èíòèìà. Ç/ï: 15000 ãðí. Òåë: (097)092-00-02, Тел. (063)7478778

11290102

217261010101

МЕРЧЕНДАЙЗЕРИ /Äèñòðèáóö³éíà êîìïàí³ÿ / Ð-íè: Îáîëîíü, Õðåùàòèê, Ñâÿòîøèí, ì. Áîðèñï³ëü, ì. Áðîâàðè. ÃÐ: ïí.-ïò., 10.00-19.00. Ç\ï: 6000-8000 ãðí + êîìïåíñàö³ÿ ïðî¿çäó. Òåë.: (067)694-47-04, Тел. (067)6944721

11388102

217041010102

113111020101

КОМПЛЕКТОВЩИК

МОЙЩИК ПОСУДЫ

/Ñêëàä (Áðîâàðñêîé è Êèåâî-Ñâÿòîø. ð-íû) / ÃÐ: 5/2. Ç/ï: 7500-10000 ãðí. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Тел. (067)3845752

/Ðåñòîðàí "Áóäüìî" / Ñ îïûòîì ðàáîòû è áåç. Ãîëîñååâñêèé ð-í, Òåðåìêè. Òåë.: (050)410-23-19, (044)526-07-07, Тел. (050)4260707

113871010101

114271010103

11274101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 6 ëèñòîïàäà 2017 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


32

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

МОЙЩИКИ

ПОСУДОМОЙЩИЦА

/Íîâàÿ àâòîìîéêà / Âîçðàñò îò 18 ëåò, ìîæíî áåç ÎÐ. Âîçìîæíà ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Ç\ï: äî 30% îò âûðàáîòêè (8000-25000 ãðí.). Òåë.: (095)164-04-04, (063)895-48-50, Тел. (098)1080000

/Ðåñòîðàí "Îñêàð" / ÌÐ: 7 êì. îò ñò. ì. "Ãåðîåâ Äíåïðà", àâòîáóñû 792, 902 äî îñò. "Ñàäîâîäñòâî". Ç/ï äîãîâîðíàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: (044)223-63-73, (ñ 11.00 äî 21.00), Тел. (093)4048468

218761010101

МОЙЩИЦА

ПОСУДОМОЙЩИЦА

/Ðåñòîðàí â öåíòðå ãîðîäà / ÃÐ: íåä./íåä. Тел. (095)2820214

/Êàôå íà Áîðùàãîâêå / íà ïîñòîÿííîé îñíîâå. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ, ñ 11.00 äî 22.00. Ç\ï: ñòàâêà + % îò áàíêåòîâ. Çà ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: (093)272-02-94, Ðèòà.

218451010102

ОБИВЩИК МЯГКОЙ МЕБЕЛИ /Ìåáåëüíîå ïðîèçâîäñòâî / Ç\ï: îò 7000 ãðí. Ð-í: ñò. ì. "×åðíèãîâñêàÿ". Ðîñòèñëàâ, Тел. (098)6160481 216061010101

ОПЕРАТОР ВЫДУВНОЙ МАШИНЫ 11375101

/Íà ïðîèçâîäñòâî / Ìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû (îáó÷àåì). Íà îôèöèàëüíîå, ïîñòîÿííîå èëè âðåìåííîå òðóäîóñòðîéñòâî. Æåëàòåëüíî æåíùèíà 30-50 ëåò. ÃÐ: ïîñìåííî. Ç\ï: îò 8000 ãðí. Çâîíèòü â áóäíè, ñ 9.00 äî 18.00 - Âÿ÷åñëàâ, Тел. (098)1986141 215541010101

ОПЕРАТОРИ 11328101

113321010107

/Ñêëàä (Áðîâàðñêîé è Êèåâî-Ñâÿòîø. ð-íû) / ÃÐ: 5/2. Ç/ï: 7500-10000 ãðí. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Тел. (067)3845752 113871010103

îäíîðàçîâîãî ïîñóäó. Ç\ï: 7900 ãðí. Ïîçì³ííèé ÃÐ. Íàäàºìî äîïîìîãó ç ïîøóêó æèòëà. Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç ïí. ïî ïò. î 9.00. ÌÐ: ì. Êè¿â, ð-í Áîðùàã³âêà, âóë. ѳì'¿ Ñîñí³íèõ, 9. Òåë.: (067)407-67-21, Тел. (044)2099439 112901020101

218811010104

ПЕШИЙ КУРЬЕР (ìóæ÷èíà). ã. Îäåññà. (068)015-10-82, Àëåêñàíäð.

Òåë.: 218811010401

Требются

УБОРЩИКИДВОРНИКИ

УБОРЩИКИ

ГР: 5\2. З\п: 200-250 рн. за смен.

(050)389-39-01,Зоя

На неполный рабочий день. З\п: 2400 рн. (099)199-93-72,Елена 11355103

11355102

218471020101

ПОСУДОМОЙЩИЦАУБОРЩИЦА /Ñåòü ÿïîíñêèõ ðåñòîðàíîâ "Åâðàçèÿ" / (ÃÐ: äíåâíîé). Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ñ îïûòîì è áåç îïûòà ðàáîòû. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Тел. (050)3560005

ПРИБИРАЛЬНИКИ /ÌåãàÌàðêåò â ì. Áðîâàðè / Ðîçâîçêà ï³ñëÿ ðîáîòè ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Ïðè íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Òåë.: (044)200-13-60, (063)511-50-64, â³ää³ë ïåðñîíàëó. 114151020112

ПРИБИРАЛЬНИКИ /Ðîáîòà â Êèºâ³ / â òîðã³âåëüí³ öåíòðè . Ç\ï: 300 ãðí\çì³íà, 560 ãðí\äîáà. Çðó÷í³ ãðàô³êè ðîáîòè. Ñâîº÷àñíà çàðïëàòà ãàðàíòóºòüñÿ. Ïðå쳿 çà ÿê³ñíó ðîáîòó. Çà íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî æèòëî. Òåë.: (067)506-29-31, (063)139-65-13, (050)661-99-82, Тел. (044)2272007

ПРИБИРАЛЬНИКИ /ÌåãàÌàðêåò / Ïðîïîíóºìî ðîáîòó äëÿ ñòóäåíò³â. Íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Ç\ï ñòàá³ëüíà + ìîòèâàö³ÿ. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. ̳ñöåçíàõîäæåííÿ: â³ä ñò. ì. "Âèäóáè÷³", Íîâîîáóõ³âñüêå øîñå, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: (098)985-19-46, Тел. (044)2004261

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ

ã. Êèåâ. Âèòàëèé, Тел. (097)7544347

Требются

/Ðåñòîðàíû / ÃÐ: 15 ðàáî÷èõ ñìåí â ìåñÿö. Ç/ï: 6000 ãðí + ÷àåâûå. Ïèòàíèå, ðàçâîçêà. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (044)248-07-77, Тел. (093)9480046

113161020105

ПЕШИЙ КУРЬЕР

11328102

ПОСУДОМОЙЩИЦА

114211020101

ПАКУВАЛЬНИКИ

21857101

216541010101

112781020102

ë³í³¿ ïî âèðîáíèöòâó ãîôðîòàðè, ïàëèâíèõ áðèêåò³â. Äëÿ ³íîãîð. ìîæëèâà ðîáîòà âàõò. ìåòîäîì. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. Îáóõ³â, âóë. Êè¿âñüêà, 21, ç 8-¿ äî 11-¿ ãîä. Òåë.: (045-72)5-05-32 - â³ää³ë êàäð³â; äî 18.00 â ðîáî÷³ äí³ çà òåë.: (045-72)5-05-32 - â³ää³ë êàäð³â; Тел. (067)8426544

ОТБОРЩИК

21849101

214231010103

ПОДСОБНИКИРАЗНОРАБОЧИЕ ÌÐ: ã. Êèåâ, ñò. ì. "Âàñèëüêîâñêàÿ", óë. Àìóðñêàÿ, 4. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, ïèòàíèå. Òåë.: (093)988-37-22, Àíäðåé Àíàòîëüåâè÷, Тел. (067)4023258 112881010104

ПОЖЕЖНИЙРЯТУВАЛЬНИК Ç\ï: íà 1-ìó ðîö³ ñëóæáè 5100 ãðí. Ðåæèì ðîáîòè: 1\3. Ñòàæ ñëóæáè äëÿ âèõîäó íà ïåíñ³þ 25 ðîê³â. Âèìîãè: â³ê äî 30 ðîê³â, îñâ³òà ïîâíà ñåðåäíÿ. Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. Æóêîâà, 4à (ñò. ì. "˳ñîâà"). Òåë.: (097)920-29-46, Тел. (063)9770331 217801010101

ПОСУДОМОЙЩИЦА /Â ðåñòîðàí / Ç\ï: 250 ãðí\ñìåíà. Ìåñòî ðàáîòû: ïð-ò Ïîáåäû, 138/1-À. Тел. (067)2337339 216091010105

/Ïî÷àòêîâà øêîëà N333 / Ç\ï - íà ñï³âáåñ³ä³. ÌÐ: ñò. ì. "Îñîêîðêè", âóë. ªëèçàâåòè ×àâäàð, 16. Тел. (067)1228249 218641010106

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ íà ϳä-âî. Áàæàíî äî 50-òè ðîê³â. ÃÐ: ïí.-ïò., 6.00 - 13.00. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Çï: 5000 ãðí. Ð-í: Òðîºùèíà. Тел. (096)5171597 113511010301

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ /Äåðæàâíèé ìåäè÷íèé çàêëàä / ñëóæáîâèõ ïðèì³ùåíü ÌÐ: ì. Êè¿â, âóë. Ëèïñüêà, 11. Òåë.: (067)444-09-25, Тел. (067)6588006 217051010104

ПРИБИРАЛЬНИЦІ /Òîðã³â. ìåðåæà "Òåðèòîð³ÿ ì³í³ì. ö³í" / Ãðàô³ê ðîáîòè ãíó÷êèé: 2\2, 9.30-20.00, ìîæëèâî çà äîìîâëåí³ñòþ. Ñâîº÷àñíà çàðîá³òíà ïëàòà, 2 ðàçè íà ì³ñÿöü: â³ä 4500 ãðí çà 15 çì³í. Íàäàºìî ðîáî÷èé îäÿã. Ñò. ì. "Ëèá³äñüêà", ñò. ì. "Ïåòð³âêà", ñò. ì. "Ñâÿòîøèí", ñò. ì. "˳ñîâà", ñò. ì. "Ïîçíÿêè", ñò. ì. "Äàðíèöÿ". Òåë: (073)011-93-34, Тел. (073) 119332 216441040104

11387101

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 6 ëèñòîïàäà 2017 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ

РАЗНОРАБОЧИЙ

/Øêîëà-³íòåðíàò / Òåë.: (098)704-43-48, Îëåíà Ãðèãîð³âíà Тел. (044)4019451

/Íà ÑÒÎ "Þíèêîì Àâòî" (Ïå÷åðñêèé ð-í) / Æåëàò. âîçðàñò 30-55 ëåò. Àêêóðàòíîñòü, ïîðÿäî÷íîñòü. Ç\ï: 8000 ãðí. Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷, òåë.: (044)590-15-61, Тел. (067)2351810

204801010109

ПРИБИРАЛЬНИЦІ /Æèòëîâèé êîìïëåêñ íà Ïîäîë³ / (ìîæëèâî ç ³íâàë³äí³ñòþ). Ç\ï: 5500 ãðí., îô³ö³éíî. Äçâîíèòè ç 9.00 äî 18.00, ïí. - ïò. Тел. (067)2390900 113281020101

ПРИЕМЩИКИ ВТОРСЫРЬЯ Ìîæíî áåç ÎÐ. Ç\ï îò âûðàáîòêè, îò 5000 ãðí. Тел. (095)8301277

217251020401

РАЗНОРАБОЧИЙ /Êîìïàíèÿ "Øàôðàí Ýëèò" / Ç\ï: 7000 ãðí. ÃÐ: ïÿòèäíåâêà, 8.00-18.00. Àäðåñ: ð-í Êóðåíåâêè, óë. Øàõòåðñêàÿ. Ñàéò: www.sweet-madam.ua Òåë.: (050)311-85-99, Тел. (093)7384598 217021010102

216471030101

ПРИЕМЩИКИ ВТОРСЫРЬЯ

РАЗНОРАБОЧИЙ

Âîçìîæíî ïåíñèîííîãî âîçðàñòà. ÎÐ íå îáÿçàòåëüíî, îáó÷àåì. Ç\ï: 5000-12000 ãðí (âûïëàòà ñâîåâðåìåííî, áåç çàäåðæåê). Òåë.: (097)494-58-22, (050)046-67-87 Тел. (067)7331234, (073)0448641

Ìîæíî áåç ÎÐ. Ç\ï: 400-500 ãðí â äåíü. Ðàñ÷åò ðàç â íåäåëþ. Тел. (068)1406456

218571010101

ПРИЙМАЛЬНИК ПІДДОНІВ /Ðîáîòà (ì. Âèøíåâå) / Ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè. ÃÐ: ïí.-ïò., ç 9.00 äî 17.00. Ç\ï: 8000 ãðí. Тел. (067)6704723 216141010101

ПРОДАВЕЦ Ïðîäàæà ïåð÷àòîê, øàïîê, êåïîê, çîíòèêîâ, íîñî÷íûõ èçäåëèé. Àêòèâíûé, ïîçèòèâíûé, îòâåòñòâåííûé. Ç\ï: 170-350 ãðí\äåíü (ñðåäíÿÿ), 6000-8000 ãðí â ìåñÿö. Ð-íû ðàáîòû: ñò. ì. "Øóëÿâñêàÿ", ñò. ì. "Êîíòðàêòîâàÿ ïëîùàäü", ñò. ì. "Æèòîìèðñêàÿ". Òåë.: (063)604-72-50, Тел. (098)9973368 215201010101

ПРОДАВЦЫ ìîáèëüíîé ñâÿçè è àêñåññóàðîâ. Ç/ï: ñòàâêà + % + åæåíåäåëüíûå áîíóñû. ÃÐ: ïí.-ïò. - ñ 9.00 äî 19.00. Ñá., âñ. - âûõîäíûå. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë: (099)292-63-33, (096)806-06-46, Тел. (063)9867333 116041010101

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК Â³êòîð Ïåòðîâè÷, òåë.: (066)445-66-78, Тел. (067)8313220 113511010602

РАБОТНИКИ /Êîíäèòåðñêèé öåõ (ã. Êèåâ) / (æåëàò. ìîëîäûå ìóæ÷èíû). Ç\ï: îò 7000 ãðí. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, ãîðÿ÷èé îáåä. Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà ç\ï (àâàíñ + çàðïëàòà). ÃÐ: ïí. - ïò., ñ 8.00 äî 18.00. ÎÐ íå òðåáóåòñÿ. Âëàäèìèð, Тел. (063)1450000

33

21644104

218481020101

РОБІТНИК /Øêîëà-³íòåðíàò / Ç îáñëóãîâóâàííÿ òà ðåìîíòó ïðèì³ùåíü. Òåë.: (098)704-43-48, Îëåíà Ãðèãîð³âíà Тел. (044)4019451 204801010111

РІЗНОРОБИ Ç\ï: 7260 ãðí. Ïîçì³ííèé ÃÐ. Íàäàºìî äîïîìîãó ç ïîøóêó æèòëà. Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç ïí. ïî ïò. î 9.00. ÌÐ: ì. Êè¿â, ð-í Áîðùàã³âêà, âóë. ѳì'¿ Ñîñí³íèõ, 9. Òåë.: (067)407-67-21, Тел. (044)2099439 112901020102

СБОРЩИКИ (æåëàò. æåíùèíû) äëÿ ñáîðêè êîëïàêîâ íà êîñìåòè÷åñêèå ôëàêîíû. Òåë.: (067)405-01-65, Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà.

11421102

113301010103

СБОРЩИКИ /ÎÎÎ "ÔàðìÏëàíåòà" / Ìåñòî ðàáîòû: ñ Õîòîâ, óë. Ïðîìûøëåííàÿ, 3. Áåñïëàòíàÿ êîðïîðàòèâíàÿ ìàðøðóòêà îò ñò. ì. "Æèòîìèðñêàÿ", "Òåðåìêè" è ã. Âèøíåâîå. Òåë.: (067)434-43-20, Ãåííàäèé Âëàäèìèðîâè÷. Åëåíà Íèêîëàåâíà, Тел. (067)4344327 113431010107

СБОРЩИКИ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ Æåëàò. æåí. ÃÐ: ïîëíûé äåíü, ñ 7.30 äî 17.00, ïí. - ïò. Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü, îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû. Ç\ï: ñòàáèëüíàÿ, âûïëàòà åæåìåñÿ÷íî. Ìåñòî ðàáîòû: ð-í ñò. ì. "Áîðèñïîëüñêàÿ". Тел. (067)5840456 113121010101

216551010101

20501101

СЕЗОННІ ПРАЦІВНИКИ

РАЗДАТЧИКИ ФЛАЕРОВ Ç\ï: ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Òåë.: (063)237-83-88, (067)656-66-67, Тел. (095)9099489 113521010107

РАЗНОРАБОЧИЕ

Ðîáîòà â Ïîëüù³. Áåçêîøòîâíå ïðîæèâàííÿ. ³çîâà ï³äòðèìêà. ˳ö. N 1394 â³ä 22.11.16. Äåòàë³ íà ñàéò³ www.navigator.today Òåë: (067)762-04-99, Тел. (066)4671000 216991010105

/Ç-ä ïî ïðîèçâîäñòâó ÏÝÒ-òàðû / Ç\ï: îò 6000 ãðí. Ðàáîòà ïîñìåííî. ÌÐ: Îáîëîíñêèé ð-í. Àíàòîëèé, Тел. (066)6257614 112871010108

РАЗНОРАБОЧИЕ Ð-í: ñò. ì. "×åðíèãîâñêàÿ". Тел. (096)2663274

СЕРВЕРБИЛЕТЕР /Êèíîòåàòð "Êîñìîïîëèò" / Õîðîøèå óñëîâèÿ òðóäà, ìîæíî áåç ÎÐ. Æåëàòåëüíî îò 18 ëåò. ÃÐ: 3/3. Ç/ï: ïî èòîãàì ñîáåñåäîâàíèÿ. ã. Êèåâ, óë. Ãåòüìàíà, 6. Тел. (067)3327500 217361010105

113691010103

РАЗНОРАБОЧИЙ /Ñòðîèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ / Îôèö. îôîðìëåíèå. Âûñîêàÿ ç\ï. Тел. (067)9102794

СЕСТРАХОЗЯЙКА /Ìåäèöèíñêèé öåíòð íà Ïîçíÿêàõ / Ç\ï: 4000 ãðí. ÃÐ: 15 äí.\ìåñ., ñ 8.00 äî 21.00. Æåëàòåëüíî äî 50-òè ëåò. Тел. (067)8841771

113191020103

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 6 ëèñòîïàäà 2017 ð.

11334102

Підприємств в м. Київ (Правий бере, Борщаів!а) ТЕРМІНОВО потрібен

Требются

УБОРЩИКИДВОРНИКИ

КОЧЕГАР

ГР: 5\2. З\п: 200-250 рн. за смен. (050)463-73-30,Витория

217031010102

ГР:доба\дві.

Тел.:(063)621-82-20, (044)403-00-30

11355104

11424102

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ


34

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

СОРТИРОВЩИКИУПАКОВЩИКИ

УБОРЩИЦА

Ãðàôèê ðàáîòû ïîñìåííûé. Ïðîâîäèòñÿ îáó÷åíèå. Ðàáîòà â ð-íå ñò. ì. "Ëåñíàÿ". Ç\ï: îò 7000 ãðí. Тел. 5930472

/Ðåñòîðàí â öåíòðå ãîðîäà / ÃÐ: íåä./íåä. Тел. (095)2820214

218731020000

СОРТУВАЛЬНИКИ (ПРЕСУВАЛЬНИКИ) âòîðñèðîâèíè. Äëÿ ³íîãîð. ìîæëèâà ðîáîòà âàõò. ìåòîäîì. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. Îáóõ³â, âóë. Êè¿âñüêà, 21, ç 8-¿ äî 11-¿ ãîä. Òåë.: (045-72)5-05-32 - â³ää³ë êàäð³â; Тел. (067)8426544

218451010101

УБОРЩИЦА /Â ðåñòîðàí / Ç\ï: 250 ãðí\ñìåíà. Ìåñòî ðàáîòû: ïð-ò Ïîáåäû, 138/1-À. Тел. (067)2337339 216091010106

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Требются

УБОРЩИКИДВОРНИКИ ГР: 5\2. Ст.м. "Выдбичи". З\п: 200 рн. за смен. Жилье. (050)463-73-39,Ниолай 11355101

УБОРЩИЦА /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê"/ Тел. (050)4177494 205011010105

113321010108

УБОРЩИЦАПОСУДОМОЙЩИЦА

СОТРУДНИКИ ïðèâëåêàòåëüíîé âíåøíîñòè. Æåëàòåëüíî îò 25-òè ëåò. Ñâîáîäíûé ãðàôèê ðàáîòû. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Íåáîëüøîé äðóæíûé êîëëåêòèâ. Ç/ï: âûñîêàÿ. Тел. (068)1254068 215561010101

/Â ðåñòîðàí / Æåíùèíà äî 55-òè ëåò. ÃÐ: 2\2, ñ 9.00 äî 21.00. ÎÐ íå òðåáóåòñÿ; îïëàòà äîãîâîðíàÿ. ÌÐ: 10 ìèí. õîäüáû îò ñò. ì. "Óíèâåðñèòåò", 15 ìèí. - îò ñò. ì. "Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: (096)405-80-95, Åëåíà.

21826101

218711010102

СТРОПАЛЬНИКВАНТАЖНИК

УБОРЩИЦЫ

/ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Тел. (044)4649248

Ãðàôèê ðàáîòû: ñ 8.00 äî 17.00. Ðàáîòà â ð-íå ñò. ì. "Ëåñíàÿ". Ç\ï: 3500 ãðí. Тел. 5930472 218731050000

112151010120

УКЛАДАЛЬНИКИПАКУВАЛЬНИКИ

УБОРЩИКИ (ìóæ÷èíû, æåíùèíû). ÌÐ: Ìàéäàí Íåçàëåæíîñòè. ÃÐ: ñóòêè\äâîå. Ç\ï: îò 4500 ãðí. Òåë.: (096)416-30-22, Тел. (067)8240347 113021010101

УБОРЩИКИ

/ÒΠ"Êè¿âñüêèé ÁÊÊ" / Ïðîïîíóºìî: îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ ç ïåðøîãî äíÿ; ñîö³àëüí³ ãàðàíò³¿; çðó÷íèé ãðàô³ê 7\7 òà 2\2; áåçêîøòîâíå æèòëî äëÿ ³íîãîðîäí³õ; êîìïåíñàö³ÿ ïðî¿çäó òà ìåäîãëÿäó. Ç\ï: 8000-10000 ãðí. Òåë.: (050)385-71-48, Тел. (050)4897949 114181020104

/Ðàáîòà â Êèåâå / - äëÿ óáîðêè ñóïåðìàðêåòîâ, ÒÐÖ è ôèòíåñ-öåíòðîâ; - äëÿ ðàáîòû íà ïîëîìîå÷íûõ ìàøèíàõ. Ç\ï: îò 5000 ãðí. Ãðàôèê ðàáîòû: äåíü\íî÷ü. Èíîãîðîäíèì ïîìîùü ñ æèëüåì. Тел. (096)1100457 113671010101

УБОРЩИКИ Íà íåïîëíûé ðàáî÷èé äåíü. Ç\ï: 2400 ãðí. Åëåíà, Тел. (099)1999372 113551030101

УБОРЩИКИ /Â òîðãîâûå öåíòðû ã. Êèåâà / ÃÐ: ïîñìåííûé. Ç\ï: îò 4000 ãðí. Âûïëàòà - 2 ðàçà â ìåñÿö. Òåë.: (097)203-19-47, Тел. (063)2332251 113881010101

УБОРЩИКИ /Â îôèñû ã. Êèåâà / ÃÐ: ïîñìåííûé. Ç\ï: îò 4000 ãðí. Âûïëàòà 2 ðàçà â ìåñÿö. Òåë.: (067)245-68-04; Тел. (073)2137091 113881020101

УБОРЩИКИДВОРНИКИ ÃÐ: 5\2. Ñò.ì. "Âûäóáè÷è". Ç\ï: 200 ãðí. çà ñìåíó. Æèëüå. Íèêîëàé, Тел. (050)4637339 113551010101

УБОРЩИКИДВОРНИКИ ÃÐ: 5\2. Ç\ï: 200-250 ãðí. çà ñìåíó. Çîÿ, Тел. (050)3893901 113551020101

УПАКОВЩИКИ Ïðîâîäèòñÿ îáó÷åíèå. Ðàáîòà â ð-íå ñò. ì. "Ëåñíàÿ". Ç\ï: îò 7000 ãðí. Тел. 5930472

21699101

218731030000

21826104

УПАКОВЩИКИ Ç\ï: îò 5000 ãðí. Òåë.: (044)495-22-90, Тел. (093)7719530 218491010101

ФАСОВЩИК /Ìÿñîïåðåðàáàòûâàþùåå Ïð-òèå / êîíñåðâîâ Òðåáîâàíèÿ: ñïîñîáíîñòü áûñòðî è êà÷åñòâ. âûïîëíÿòü ïðîèçâîäñòâ. çàäà÷è, îòâåòñòâåííîñòü, àêêóðàòíîñòü!!! ÃÐ: 8.00-19.00 (2 ïëàâàþùèõ âûõîäíûõ). Ç\ï: îò âûðàáîòêè (îò 400 ãðí â äåíü). Àäðåñ: ã. Êèåâ, Äàðíèöêèé ð-í, óë. Ñîðòèðîâî÷íàÿ, 5. Òåë.: (044)574 -32-97, (050)330-92-42, Тел. (050)3836447

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ Òåëåôîíóþ÷è çà îãîëîøåííÿì ïðî âàêàíñ³þ, îïóáë³êîâàíîìó â íàø³é ãàçåò³, íå çàáóäüòå ñêàçàòè ðîáîòîäàâöåâ³, ùî çíàéøëè éîãî â ãàçåò³ ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ 99999999

113791010101

ФАСОВЩИЦА Ç\ï: 300 ãðí\ñìåíà. ÌÐ: Ëåâûé áåðåã, Äíåïðîâñêèé ð-í. Тел. (067)4668477

21826107

216011010102

ХОСТЕС /Ðåñòîðàí "Ïåðâàê" / (Æåëàòåëüíî äåâóøêà ñî çíàíèåì àíãëèéñêîãî ÿçûêà). óë. Ðîãíåäèíñêàÿ, 2, ñò. ì. "Ë. Òîëñòîãî", ñò. ì. "Äâîðåö Ñïîðòà". Òåë: (044)234-43-94, (044)235-09-52, Тел. (073)4157232 112551010206

УБОРЩИКИДВОРНИКИ ÃÐ: 5\2. Ç\ï: 200-250 ãðí. çà ñìåíó. Âèêòîðèÿ, Тел. (050)4637330 113551040101

УБОРЩИЦА

21826105

ХОСТЕС /Ñåòü ÿïîíñêèõ ðåñòîðàíîâ "Åâðàçèÿ" / Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ñ îïûòîì è áåç îïûòà ðàáîòû. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Тел. (050)3560005 112781020105

Ç\ï: 5000 ãðí. ÃÐ: ïí. - ïò., ñ 8.00 äî 17.00. ÌÐ: ñò. ì. "Ïî÷òîâàÿ ïëîùàäü". Òåë.: (044)390-54-20, Тел. (068)9555571 113751010101

ХОСТЕС /Êàðàîêå-êëóá "Luxuru"/ Тел. (097)2881388 215241010204

21826106

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 6 ëèñòîïàäà 2017 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

21556101

35

21737102

21826102

РАБОТА ДЛЯ ДЕВУШЕК Ïðåäîñòàâëÿåì áåñïëàòíîå æèëüå, åæåäíåâíûå âûïëàòû, âûñîêèé äîõîä îò 50000 ãðí. Êîíôèäåíöèàëüíîñòü è áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðîâàíû. Тел. (097)2495923

218261050101

ТАНЦОВЩИЦЫ 21870101

/Dolls Men's Club / Äåâóøêè îò 18 ëåò, ïðèâëåêàòåëüíîé âíåøíîñòè. Îáóâü è êîñòþìû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ êëóáîì. Ìîæíî áåç ÎÐ. Îáó÷àåì. Ðàññìîòðèì êàíäèäàòóðó ñòóäåíòîê. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. ÃÐ: ñ 20.00 äî 6.00. Ç/ï: îò 15000 ãðí. ÌÐ: ã. Êèåâ, ñò. ì. "Îëèìïèéñêàÿ", óë. Áîëüøàÿ Âàñèëüêîâñêàÿ, 57\3 . Тел. (068)1144040

216301010101

ТАНЦОВЩИЦЫ

21826103

ДЕВУШКИ

БЫСТРО, ЛЕГКО И МНОГО ýòî ðåàëüíî! Ç/ï: îò 60000 ãðí./ìåñ., âûïëàòû åæåäíåâíûå. Îòëè÷íûå óñëîâèÿ è äðóæíûé êîëëåêòèâ. Èíîãîðîäíèì êîìôîðòíûå óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ. Òåë: (063)328-22-05, viber/WhatsApp. 218261070101

ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ Ïðåäëàãàåì âûñîêóþ ç/ï, ãèáêèé ÃÐ. Áåñïëàòíîå ïðîæèâàíèå, áåçîïàñíîñòü è êîíôèäåíöèàëüíîñòü. Тел. (095)1020882

íà ðàáîòó. Ç/ï: îò 50000 ãðí. ÃÐ: èíäèâèäóàëüíûé. Îïëàòà åæåäíåâíî. Îòñóòñòâèå øòðàôîâ. Äðóæíûé è âåñåëûé êîëëåêòèâ. Тел. (095)4305092 218261060101

ДЕВУШКИ /Íà âûñîêîîïëà÷. ðàáîòó â ã. Îäåññà / îò 18-òè ëåò. Ç\ï: îò 70000 ãðí. Âûïëàòû êàæäûé äåíü. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ êîìôîðòàáåëüíîå æèëüå. Òåë.: (098)215-30-11, (068)117-37-39 (Viber, WhatsApp, Telegram). 218701010101

218261030101

ДЕВУШКИ

ЗАРАБОТОК

è æåíùèí íà ðàáîòó. Ìû ïðåäëàãàåì ÄÎÑÒÎÉÍÓÞ ÎÏËÀÒÓ îò 60000 ãðí. â ìåñÿö, âûïëàòû åæåäíåâíûå, êîíôèäåíöèàëüíîñòü è áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðîâàíû. Тел. (050)5204327

îò 50000 ãðí, åæåäíåâíàÿ îïëàòà, áåñïëàòíîå ïðîæèâàíèå â ýëèòíûõ àïàðòàìåíòàõ, ïîëíàÿ êîíôèäåíöèàëüíîñòü, 100% áåçîïàñíîñòü. Тел. (063)9856081

/Äæåíòëüìåí-êëóá "Solid Gold" / äëÿ ó÷àñòèÿ â ýðîòè÷åñêèõ øîó-ïðîãðàììàõ. Ç/ï: 15000 ãðí. Îáó÷àåì. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. ÌÐ: ã. Êèåâ, óë. Áîëüøàÿ Âàñèëüêîâñêàÿ, 5. www.solidgold.ua, òåë.: (050)293-80-30, Тел. (093)3071207

ДЕВУШКИ

МАССАЖИСТКА

ðàçíûõ òèïàæåé è âîçðàñòîâ. Ãàðàíòèðóåì âàì ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, åæåäíåâíûå âûïëàòû, àíîíèìíîñòü, çàùèòó îò âñåõ íåïðèÿòíîñòåé. Тел. (093)4502057

/Ìàññàæíûé ñàëîí "Ñèìîíà" / Æåëàòåëüíî 18-30 ëåò. Ïðåäëàãàåì: ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû, åæåäíåâíûå âûïëàòû, âîçìîæíî îáó÷åíèå, ñòðîãî áåç èíòèìà. Ç/ï: 15000 ãðí. Тел. (063)7478778, (097)0920002

218261020101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 6 ëèñòîïàäà 2017 ð.

Òåëåôîíóþ÷è çà îãîëîøåííÿì ïðî âàêàíñ³þ, îïóáë³êîâàíîìó â íàø³é ãàçåò³, íå çàáóäüòå ñêàçàòè ðîáîòîäàâöåâ³, ùî çíàéøëè éîãî â ãàçåò³ ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ 99999999

216571010101

ТАНЦІВНИЦІ /Íîâèé ÷îëîâ³÷èé êëóá â ÐÖ "Àðåíà" / ijâ÷àòà â³ä 18-òè ðîê³â. Ç ÄÐ òà áåç, íàâ÷àííÿ áåçêîøòîâíî. Âçóòòÿ òà êîñòþìè íàäàþòüñÿ êëóáîì. ²íäèâ³äóàëüíèé ãðàô³ê ðîáîòè. Ðîçãëÿíåìî êàíäèäàòóðè ñòóäåíòîê. ²íîãîðîäí³ì äîïîìîæåìî ç æèòëîì. Ç\ï: 30000 ãðí. Тел. (093)6969696 217371020101

ТАНЦІВНИЦІ /Äæåíòëüìåí-êëóá "Íåáåñà" / Ç ÄÐ òà áåç ÄÐ, ñòðîãî áåç ³íòèìó, íàâ÷àºìî, ïîâíèé ñîöïàêåò, ïî÷àòê³âöÿì íàäàºìî êîñòþìè. Ãð: ç 20.00 äî 6.00. Íàäàºìî æèòëî. Ç/ï â³ä 25000 ãðí., âóë. Àâòîçàâîäñüêà, 99\4. Тел. (097)2881388 215241010101

11247101

КОЙКО-МЕСТО

218261040101

218261010101

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ

Жильеот90 рн/сти,понедельно, помесячно.Лчшеесоотношениецена/ ачество.ВцентреКиева,вблизи основныхразвязоиметро.Бесплатно Интернет,TV,посда,постель. Безомисии!Безоммнальных! yourhostel.kiev.ua

(063)794-02-00,(066)406-74-09

218821010101

99990501

21729101

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ


36

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

КАК ИСКАТЬ РАБОТУ, ЕСЛИ ВЫ ТРУДОУСТРОЕНЫ ваши письма, при вольнении вы потеряете все содержимое своеопочтовооящиа.Ктомжесо стороны потенциальноо работодателяэтовылядитнепрофессионально. Использйте для этоо тольоличнюпочт.

СЕКРЕТ Лчшенераспространятьсяо том,чтовынаходитесьвпоисе. Старайтесь держать это в тайне: не оворите об этом своим оллеам,осторожнееразоваривайте по телефон на рабочем месте, не пишите об этом в социальных сетях или своем персональном блое. Слхи мот расходитьсяоченьбыстро,ароводМноиесоис ателиищтработ,находясьтрдостроенными.Та ойподходдобенивыо- ство вседа неативно относится таим сотрдниам. Вы же не денвомноихсмыслах,ноиобладаетрядомнюансов. Соласноопрос,проведенномWork.ua,40%соис ателейнаходятсявпоис еработы,бд- хотитепотерятьработ,неспев читрдостроенными.Чтонедивительно—челове вседастараетсянайтидлясебялчшее. найтиновю? Та ойпоис работыболее омфортный,ноинелишеннюансов, оторыеследетчитывать.

ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

выезаданияандидатам—сола- мя собеседования, если вас совывайтевремяихвыполненияс же есть работа. Это позволит Нжно читывать, что свобод- четомсвоейзанятости. найти лчшее предложение а ноо времени вас не та мноо, пословиямтрда,таипораза хотелось бы. Поэтом нжно СПОКОЙСТВИЕ мерзаработнойплаты.СравниКаие бы вас ни были про- тевозможноеместоработыстетщательнеепланироватьвсевстречиисобеседования,подбиратьоп- блемы на тещей работе, нео- щим, выпишите все плюсы и тимальноевремя.Есливашарабо- тложные дела, важные проеты и минсы—этопоможетвамоптаподразмеваетпостоянноепре- прочее,нжнозабытьонихнавре- ределиться. бываниевофисе,тосаждымра- мяобщенияспотенциальнымразомотпрашиватьсябдетвсеслож- ботодателем. Перелючите свое ЭЛЕКТРОННАЯ нее.Отваспотребетсяболееот- внимание на новые перспетивы, ПОЧТА ветственно подходить выбор анедмайте,абыпосорееверНестоитобщатьсяспотенцивстреч,выбираятольосамыеин- нться в офис. А после — обяза- альнымиработодателями,испольтересные для вас предложения, тельно не забдьте перелючить- зя орпоративню элетронню стараться доовариваться о собе- сяобратнонатещюработ. почт.Помните,чтовсепереписседованиях на раннее тро, вечер и, оторые проходят через ор«ЗА»И«ПРОТИВ» поративный адрес, принадлежат илиобед,подбиратьвесиеповоВы можете позволить боль- омпании и, мало тоо, что роды, чтобы отпроситься с работы. Неоторые омпании дают тесто- шюверенностьвсебевовре- водство может просматривать

КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА

Сореевсеовыбдетестраиватьсявомпаниюизтойжесферы,возможно,прямымонрентам. Не стоит сраз расрывать всювнтреннююхню,рассазыватьотещихпроетахипланах. Ведь, что вам помешает сделать тажеивследющийраз?Ниодин работодательподобноонезахочет. Вас мот поблаодарить за таюинформацию,нодолжность вы вряд ли полчите. Если сам интервьюер спрашивает об этом, то рассазывайте тольо о своей роли — что лично сделали вы и чеодобились,нонеболее.

Источни : http://work.ua

24732004

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 6 ëèñòîïàäà 2017 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

37

КАК СОСТАВИТЬ РЕЗЮМЕ БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ: ПЕРВЫЙ ШАГ К УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЕ

Заончили в з или олледж? Пора

страиваться на работ ? Мноие из нас помнят, насольо сложно было написать рамотное резюме, ведь

вчерашнео ст дента отс тств ет опыт профессиональной деятельности и аие-либо достижения. А если этом

до мент

треб ется еще и сопроводительное письмо, задача сложняется в два раза. Ка составить резюме без опыта работы? Ка заинтересовать работодателя и пол чить желаем ю должность? Ка написать резюме без времячебы,атажечаствовали бие,способностьсваиватьбольопытаработы:следемчетой вначныхонференцияхисемина- шой объем информации, пнтрах, имеете начные пблиации, альностьибыстрюобчаемость. инстрции обэтомтажеследетазать:от1.Передсоставлениемтаоо ветственныеиреативныесотрдИнтересныйфат:нетопыта? доментаважночитыватьоснов- нииценятсявлюбойоранизации. Не проп сайте важные п нты 3.Нестоитписатьлишнююин- (профессиональные ачества). В ныемоменты:нестесняйтесьрасписывать свои достоинства. Мно- формацию.Кпример,есливыс- нихцелесообразно азатьнавыи иевыпсниивзовпременьша- траиваетесьнадолжностьбхал- работы с ПК, а таже мение обют свои способности, поэтом не тера, в профессиональных навы- щатьсяслюдьмиинавыип бличстоитбоятьсяхвалитьсебя(онеч- ахнеобязательнописать,чтовы ныхвыст плений( мно#ихст денно,еслиэтипохвалыобъетивны). ираете на фортепиано, хотя это тов это ачество автоматичеси Уаждоостдентаимеетсяпред- вполне допстимо азать в раз- появляетсяза#оды чебывв зе). дипломная пратиа, неоторые делехоббиилиозвчитьлично,в ЕЩЕНЕСКОЛЬКО проходятстажирови.Вовремята- ходесобеседования,еслиработоПОЛЕЗНЫХ ой деятельности вы обязательно дательзадастподобныйвопрос. СОВЕТОВ 4.Обратитевнимание:отвас приобретете профессиональные навыи, о них и нжно азать в требется честность. Рертер Информацияврезюмедолжна резюме(например,мениесостав- вполнеможетпозвонитьвазанлятьдоменты,работатьснорма- нювамиоранизациюиспросить, подаватьсялаоничноичето.Противнымиатами,навыиработыс действительно ли вы проходили фессиональныеиличныеачества детьмиитадалее,взависимости там стажиров и аих спехов желательноописыватьратоичедостили.Обманбдетоворитьне рез запятю (допсается таже отвашейспециализации). вариантоформлениявстолби). 2. Ка написать резюме без ввашпольз. 5. В взе вы не отличались опытаработы?РаботодательпониНаписать резюме без опыта мает,чтовынеспелисделатьза- особойативностьюинечаствопись в трдовой ниже, однао валиволимпиадахионференци- можно основываясь на примерах, поазатьсвоюативностьнебдет ях?Вэтомслчаесделайтевыод- оторыеимеютсявИнтернете.Вы лишним. Если вы подрабатывали ныйацентнавашиличныеаче- можете взять отовый шаблон и (псть и не по специальности) во ства:исполнительность,трдолю- заполнитьеонжнойинформаци-

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 6 ëèñòîïàäà 2017 ð.

ей.Нестоитписатьврафе«Месточебы»аббревиатрыинепонятные работодателю соращения (особенно, если вы страиваетесь наработвдройород,деваш взможетбытьпростонеизвестен). Наименованиечебноозаведения азывайтеполностью,рометоо, чето прописывайте од начала обченияиодзавершениячебы. Если вы проходили преддипломнюпратиилистажиров, ажитеобязанности,оторыевы выполняливходеэтойдеятельности(выполнениеазанийроводителя, подотова паета доментации, взаимодействие с сотрдниами осдарственных чрежденийитадалее).Этопозволит работодателю лчше сориентироватьсяввашихнавыах. Раздел хобби не может быть слишомбольным(достаточноазать 2-3 ваших любимых занятия, бдетоптимально,еслионисовпадаютсвашейдолжностью,например,мениеотовитьдлявыпсниалинарноотехнимаявляетсяоптимальнымвлечением). Интересныйфат:приперечислениидолжностныхобязанностейи менийжелательнонеиспользовать #ла#олы несовершенно#овида–этоне#ласноеправилопринаписаниирезюме.Л чше

потреблятьтаиеслова,а«сделал», «дости#» вместо «делал», « частвовал». Обязательноажитеонтатнюинформацию,блаодаряоторой работодатель может позвонить вам. При этом желательно азать и адрес элетронной почты(мноиерертерыпредпочитают отправлять элетронные письмасцельюприласитьвасна собеседование).Послесоставления домента важно внимательноперечитатьео. Ошибииопечатиоворятне ввашпользимотсвидетельствовать о неаратности и невнимательности соисателя. promdevelop.ru

ÐÀÁÎÒÀ


38

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ЧТО СТОИТ ЗА ОБЪЯВЛЕНИЯМИ “РАБОТА В ПОЛЬШЕ”

ВАШИНАШИ Ипольс иевласти,ибизнес понимают,чтобез раинцевим не выжить. Дело в том, что Польшастол нласьсмассовым отто ом рабочих в осдарства “старойЕвропы”—поданнымнациональнойстатисти и,смомента встпления в ЕС из страны с населением38млнехали2,4млн челове . Отто продолжается и сейчас,ведьсредняязарплатав Польше(980евров2016од)в 3,2разаменьшесреднейзарплатывВели обритании. Теоретичес ио оло9%поля ов из 23 млн трдоспособных людейсидятбезработы.Ноболееполовиныизних—это“профессиональные” безработные, оторыеничеонеделалиболее 20лет.Помимопрочео,польс ое населениестареет.Поофициальнымпронозам, 2060одтрдоспособное население со ратитсяснынешних60%до48%.На рострождаемостиздесь, а ив прочихстранахЕвропы,надеятьсянеприходится. Польс ие власти же начали а тивно привле ать раинцев в стран. С 2017 ода встпили в силизменениявза оне“О арте поля а”. Отныне владельцы этоо до мента, оторый выдаютпроживающимнатерритории бывшеоСССРлюдямспольс ими орнями,смотпереселиться в Польш вместе с семьями (ранеесемьяобладателя“Карты поля а”неимелаправаполчить долосрочню виз). А поселив-

ÐÀÁÎÒÀ

шисьвПольше,обладатель артыбдетполчатьпомощь—по 1 тыс. злотых первые три месяца,ипо600злотыхсчетвёртоо подевятыймесяцпребыванияв стране.Каждомнесовершеннолетнем ребён правительство бдетвыплачиватьполовинэтой сммы.Крометоо,обладателям “Картыполя а”осдарствопредоставитвозможностьбесплатно посещать язы овю ш ол и поможетвприобретениивостребованнойнарын етрдаспециальности. На онец, раинецспольс ими орнями,переехаввПольш, можетсразжеполчитьпостоянный вид на жительство. А написавпрезидентстраныпросьб опредоставленииражданства,в течениеодастатьобладателем польс оо паспорта. По официальной версии, власти Польши инициировали эти изменения в за онодательстве для тоо, чтобы помочь раинцам польс оо происхождения,подверающимся опасностииз-заидщейнавосто еУ раинывойны.Ноистинные мотивыполя овнес оль оиные.

ТОЛЬКО ЭТОГОМАЛО ПословампрезидентаСоюза предпринимателей и работодателейПольшиЦезарияКазьмирча а,100тысячновыхработни овспольс ими орнями, оторыхпоможетпривлечьновыйза он “О арте поля а”, — это райне мало. Чтобы Польша

смоласохранитьтемпыразвития э ономи и, стране нжно принять на постоянное жительство5млн раинцев,причёмне меньше1млнвтечениеближайшихпятилет. По а это не позволяют сделать правила трдостройства. Относительно просто, по одномлишьзаявлениюработодателя, раинцымотполчитьразрешениелишьнавременнюработ — до 6 месяцев в од. “Сейчас раинецвПольшеживёт, а ас ет,э ономитнавсём. Заполодаондолженна опить средствадлясодержаниясвоей семьивесьод.Еслибы“бмажные” процедры простились, работни и забирали бы в Польш семьи и оставались тт насовсем”,—оворитКазьмирча . Кстати, по ео подсчётам, если бы раинс ие работни и о ончательно переселились в Польш,этопозволилобыполчать бюджет дополнительно 9 млрдзлотыхвод—засчётих налоов,социальныхплатежейи НДСсприобретаемыхимитоваров. Польс иевластижедмают надоблечениембюро ратичес их правил. “Мы интересемся возможностями в лючения мирационнойполити ивстратеию э ономичес ооразвития”,—оворит вице-министр развития ПольшиЕжиКвечиньс и.Поео словам, сществющая система выдачи разрешений на работ сро омболеечемна6месяцев можетбытьсмяченадлялюдей моложе35летсвостребованной на польс ом рын е трда профессией. Крометоо,польс иечиновни и собираются отменить нынешниеправила,соласно оторыминостранецможетработать лишь тоо работодателя, по инициативе отороо ем выдаливиз.ПословамКвечиньс оо,та аяпра ти апородиламасштабныйрыно торовлиразрешениями на работ. Обещает польс оеправительствопозаботитьсяиодетяхмирантов—они полчатдостп бесплатномоб-

разованию,в лючаявысшее,наравнесполя ами.

ЧТОДАДИТЕ? Польс ий рыно трда весьмапривле ателендля раинцев. СредняязарплатавУ раинев5,4 тыс.рн(180евро)почтивдвое меньшедажепосравнениюсминимальными1500злотыми(345 евро), оторыепольс ийработодательобязанвыдатьнар иработни .Недивительно,что оличество раинс ихработни ов вПольшестремительнорастётс 2014-о, оданачаласьдевальвация ривни. Если в 2014 од раинцы полчили 373 тысячи разрешенийнаработ,тов2015-м —же517тысяч,аза2016од наработвПольшвъехало1,3 млн соотечественни ов. Одна о несмотря на нехват адров, найти достойню работ раинцамнета ипросто. Главная проблема, с оторой стал иваютсямиранты,—оплататрданижестановленнойза оном минимальной зарплаты и отстствиеарантийсостороны работодателя. Польс ое за онодательство надёжнозащищаетправаработни ов — досрочно расторнть трдовойдооворпоинициативеработодателя пра тичес и невозможно.Поэтом омпаниипредпочитают не встпать с рядовыми сотрдни амивтрдовыеотношения, а нанимать их по ражданс о-правовымдооворам,та называемой “мове злеценя”. Та ой до ментформальнопредполааетлишьвыполнениеэпизодичес ой,почасовойработыинезащищаетработни а.Вреальноститрдиться приходится и более 200 часоввмесяц,апочасоваястав а составляет менее 8 злотых в час нар и,арантированныхза оном. Нодо азатьнаршениесвоихправ пра тичес инереально.Побмаамработни отработаллишьнес оль очасоввдень,апослепервойжежалобыеопростонедопстятнапроизводство. Евений Гордейчи По материалам focus.ua

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 6 ëèñòîïàäà 2017 ð.


ÊÓÄÈ Ï²ÒÈ ÍÀÂ×ÀÒÈÑÜ

Розміщення ре лами навчальних рсів за тел.: 277-17-76

39

16781009

31911001

01922013

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 6 ëèñòîïàäà 2017 ð.

Ó×ÅÁÀ


40

Розміщення ре лами навчальних рсів за тел.: 277-17-76

ÊÓÄÈ Ï²ÒÈ ÍÀÂ×ÀÒÈÑÜ

Ìîäí³ ïðîôåñ³¿ äëÿ ä³â÷àò

Ùîäíÿ çì³íþºòüñÿ ìîäà, ñüîãîäí³ â ìîä³ îäíå ïðîôåñ³éíå ñïðÿìóâàííÿ, çàâòðà ³íøå. Òå æ ñàìå ñòîñóºòüñÿ ³ ìîäíèõ ïðîôåñ³é äëÿ ä³â÷àò.

medcollege5.ru

Сьо#однідівчатамасововстпаютьнаюридичний,азавтравмодвійдефізмат.Модаможепомінятися за час навчання взі. Том, вибираючи професію,всежтаивартовраховватибільшесвої перева#и,анемоднівіяння. Алеєіпевнімодніпрофесіїдлядівчат,яізавжди вилиають підвищений ажіотаж і величезний онрсвищінавчальнізалади.Звичайно,мова йдевпершчер#пропрофесіюатрисиісміжніз неюартистичніпрофесії,таіямодель,телеведча,диторнарадіо. Безліч дівчат подмє про артистичн ар'єр,воназдаєтьсяїмсвятовоюіле#ою–спіх, визнання,слава,#роші.Всеце,здається,приходить до атриси саме по собі. Але це оманливе враження.Це,звичайно,джемоднапрофесіядля дівчини, але щоб дося#ти поплярності, рім талант і працездатності потрібно мати хорош стпіньспішності.Інодіджеталановитілюдироаминеможтьдомо#тисявизнання.Тащовибір

Ó×ÅÁÀ WWW.RIU.COM.UA

саме однієї з цих модних професій, це в деяій мірі вибір на дачілотерея.Ящовивезнчи,томожнаспробвати. Дже модна професія для дівчини – професія співачи і танцівниці,вонитежвмодізавжди,алеттвсежєдещобільші обмеження.Ящо#олоснемає, йо#о врай важо дістати, а для то#о,щобстативідомоюбалериною,потрібноба#атоіважопрацювати з ранньо#о дитинства. Для цих професій потрібно більшевихіднихданих.Проте,це дже расиві і модні заняття і джепідходятьдівчатам. Модні професії для дівчат – цеджемовнепозначення,та янемаєоднозначнихритеріїв, за яими можна визначити стпінь модності. Чи вважати за ритерійільістьабітрієнтів,яі встпають до взів на спеціальність?Абобративрозрахноновизнпрофесії?Абонама#атися оцінювати стпінь престижності? Орієнтючись на розмірзаробітноїплативищесередньо#оівідноснновизнто#о чиіншо#онапрям,вяомчерез цю новизн існє дефіцит адрів, можна віднести до моднихпрофесійдлядівчаттаі: ПРОМОУТЕР. Людина, яа здатна з нля розртити проет, читолб,персонабозахід.Пои щоштчнийтовар,але#остронеобхідний. АРТ-КОНСУЛЬТАНТ. Спеціаліст в світі мистецтва. У забезпечених людей входить в моднепвативиробидесьна Андріївсьомзвозі,азадопомо#ою онсльтанта пвати ори#інали і справжні витвори мистецтва. ДІЄТОЛОГ. Дже модно і перспетивно,азо#ляднаважодостпність хорошої вищої освітизацієюспеціальністю,джеі дже прибтово. Пра#нення схднтиємайжеожноїжіни. Ба#ато людей із достатами постійно стежать за своєю ва#ою і відвідютьособистихдієтоло#ів. БРЕНД-МЕНЕДЖЕР. Сфера маретин# в нашій раїні має відносноневелиісторію,томвсі спеціальності, пов'язані з нею, в

моді. Бренд-менеджер займаєтьсярозртоюіпросваннямпродції, мари (бренд). Придмати та подач, яа підвищить впізнаваністьіпродажпродт. Цюпрофесіюможнасміливовлючити в списо модних професій длядівчат. Б'ЮТІ-РЕДАКТОР. Професія мріїдлябдь-яоїдівчини.Писати проосмети,пробватирізніремиімасивідреламодавців,таще йотримватизацезарплат!Чице не аза. Тож не дивно, що професіяористєтьсяпоплярністю. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІТИК.Тт вжепотрібнасерйознапід#отова, освітаі#острийаналітичнийрозм. Ця професія входить в трій найбільшвисоооплачванихізатребванихвУраїні. КРЕАТИВНИЙ ДИРЕКТОР. Одна з найвищих щаблів для дизайнера. Затребвана в ба#атьох #алзях,навітьіноінателебаченні,нетільивреламниха#ентствахівидавництвах. ДИЗАЙНЕР-ОФОРМЛЮВАЧ ВІТРИН. Велиі мережеві ма#азинитримаютьвштатіоформлювача,#осподарібтиівшають дизайнера серед знайомих на відряднробот.Дизайнерповинен не тільи зміти придмати вітрин,алеівтілитиїївматеріалі. ДИЗАЙНЕР НІГТЬОВОГО СЕРВІСУ. Спер поплярна професія. Фахівці з фантазією, яі вміють аратно працювати, нарозхватвсалонахраси,іприватналієнтрадоних«вибдовється»наба#атомісяціввперед. ОСОБИСТИЙ СТИЛІСТ. Ще не та давно лічені одиниці відомихлюдейпідбирали#ардеробза допомо#ою стиліста. Але тепер ба#ато хто зрозмів, що означає вдя#нтисяпрофесіоналаіяба#атоцедодаєдозовнішньо#ови#ляд,іпрофесіяцястрімовходить в число модних професій для дівчат. Це аж нія не повний перелі моднихпрофесійдлядівчат.Назаінченняхочетьсяповторити,щоерватисяпривиборіпрофесіївсеж вартонестільимодою,сільиособистими пристрастями.

 ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 6 ëèñòîïàäà 2017 ð.


ÊÓÄÈ Ï²ÒÈ ÍÀÂ×ÀÒÈÑÜ

Розміщення ре лами навчальних рсів за тел.: 277-17-76

41

óä ïî óä ïî êðàùèõ êðàùèõ ê³íîøêîê³íîøêîëàõ ëàõ

ʳíî äèâëÿòüñÿ â óñüîìó ñâ³ò³. Öå - ñâ³ò ìð³¿, ³ëþç³é ³ ôàíòàç³é, ìîæëèâ³ñòü íà ÿêèéñü ÷àñ â³ä³éòè â³ä ðåàëüíîñò³. Ñàìå òîìó ä³â÷àòêà ìð³þòü ñòàòè àêòðèñàìè àáî, ïðèíàéìí³, íàìàãàþòüñÿ áóòè ñõîæèìè íà êîãî-íåáóäü ³ç ç³ðîê. Îäíàê ç³ðîê ðîáëÿòü àãåíòè, ðåæèñåðè, ãðèìåðè ³ ö³ëà àðì³ÿ ëþäåé, ÿê³ ïðàöþþòü â ê³íî³íäóñòð³¿. Çàãàëîì, êîæåí, õòî íàâàæóºòüñÿ ïîâ'ÿçàòè ñâîº æèòòÿ ç ê³íåìàòîãðàôîì, ïîñòຠïåðåä ïðîáëåìîþ âèáîðó âóçó.

Отже, припстимо, що вас є можливість вчитися за ордоном. Ящо не стипендіальна про#рама, то можливості повинні бти серйозні, том що іноосвітаодназнайбільшдоро#их.Таось, можливостіє,потрібновибиративз. Це важливо, том що в ожної іношоли-свійпідхід,свійстиль,свійпочер. Запитайте себе: яе іно близье саме ВАМ! Азіатсье? Європейсье? Америансье?Залежно від відповіді - вибирайте раїнілишепотімвз. УСШАдобрерозвинениймейнстрім. Францзи вміють еспериментвати, шатиновіномов.Британціісандинавимаютьспецифічне,алевідміннепочття #мор. Азіати можть похвалитися вміннямстворюватияжанровістрічи,та іпоетичніпритчі.

БЛОКБАСТЕРИ VS НЕЗАЛЕЖНІСТЬ UniversityofSouthernCalifornia Уствореннімайжевсіхамериансьих блобастерів берть часть випснии Шоли іномистецтва Університет Південної Каліфорнії. Тобто, ціавить справжній мейнстрім на шталт «Аватара» - тоді вам саме сюди. Вивчатимете 3D-ефети, цифров анімацію і все те, без чо&о счасний іносвіт вже неможливий. Вчитися доро&о. Рі обійдеться приблизно в $ 43,000. Але, повірте, хороший фахівець швидо відіб'є витрачені ошти.

АmericanFilmInstitute Ідеальний для тих, ом подобається авторсьеіно,здатнезалчати#лядачаі збирати на#ороди. Кіно на шталт «Твін Пис» і «Чорно#о лебедя». Тобто, хочете навчитися ви#адвати незвичайні історії, вам в Америансьий інститт іно. Коштє це таож недешево. Перший рі $40,000.Др#ийрі-близьо$50,000.

ПОЇЗД, ЯКИЙ ПРЯМУЄ НА СХІД BeijingFilmAcademy Китай постпово займає провідні позиціїнетільив#алзіеономіиіспорт, але,таож,всферільтриіосвіти.ВипснииПеінсьоїіноаадеміївсечастішезапрошютьсядоГоллівд,ізовсім невзв'яззтим,щовони-дешеваробочасила,атом,щоГоллівдшаєнов іномов. До речі, Пеінсьій іноаадемії ба#атоспільнихпро#рамзамериансьими взами, зорема з Університетом Південної Каліфорнії. Головнийплюс-вартістьнавчання.Рі обійдеться вам залежно від обраної валіфіаціївід$6,500до$9,000нарі. Головний мінс - навчання ведеться тільиитайсьоюмовою. NewYorkUniversityTischSchoolof theArtsAsia TischAsia-відділенняНью-Йорсьої іношоли, розташоване в Сін#апрі. Цей навчальнийзаладвходитьдотрійиращихіношілАмерии.Підходитьдлятих, о#оціавлятьомп'ютерна#рафіаіспецефети. Вчитисянедешево-приблизнонарі $45,000.

СТАРИЙ СВІТ VS НОВИЙ СВІТ New York film Academy, University of California (Los Angeles), California InstituteofArts Всі три іношоли знаходяться приблизнонаодномрівні.Входятьдодесяти ращих іношіл світ. Звичайно, най#оловнішаперева#адвохаліфорнійсьих

взів - близьість Голлівд. По#одьтеся, створюватинавчальніоротометражина «Фабрицімрій»-спосливо. Ябзтрьохіношілвиневибрали, #отйтеся виласти близьо $ 40,000 за одинрінавчання. ВЄвропівчитисяінодідешевше.Але областьвідчтнозвзитьсядоавторсьо#о і малобюджетно#о іно. Найвідомішою знею іноадрів в Європі вважається FAMU - Фальтет іно і телебачення Празьої аадемії витончених мистецтв. Тт навчають фахівців в #алзі інемато- Джерело: #рафії,телебачення,елетроннихмедіаси- www.hotcourses.ru стемітрадиційнихЗМІ. Вартість навчання не дже сильно відрізняється від америансьих взів приблизно  20,000 на рі (ящо врахватирізницюврсівалют,тоцененаба#атоменше,ніжвСША).Навчанняведетьсячесьоюмовою,алеїївивчитипростіше, ніжитайсь. УФранціїмайбтніхінемато#рафістів виховєLaFemis.Головнавідмінністьвід традиційнихшіл-стдентпробєсебев ожній професії: режисера, сценариста, звоінженера,хдожниа.Івартістьприємнодивє-приблизно$13,000нарі. І,нарешті,ящонемаєбажаннявчити францзь або чесь мови, можна постпити в британсь іношол. National FilmandTelevisionSchoolзаймаєтьсявсіма основними спеціальностями: режисра, дбляж, аторсьа майстерність, операторсьамайстерність,зворежисра,написання сценарію і т.д. Вартість близьо 20,000 на рі. Але вз пропонє величезн ільість стипендіальних про#рам. Н,і#оловнийплюс-житиівчитисянедалеовідЛондоназавждиприємно. Ящобдетевибиратиіношол,пам'ятайте,щовба#атьохзнихєрси,оротостроовіпро#рами,літністажвання. Тобто, отримати диплом або сертифіат міжнародно#о зраза можна з меншими фінансовимивтратами.Іщеодне-всіх британсьихчиамериансьихіношолах обов'язованаявністьсертифіатівTOEFL абоIELTS! Автор:АрінаБо данWWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 6 ëèñòîïàäà 2017 ð.

Ó×ÅÁÀ


42

Розміщення ре лами навчальних рсів за тел.: 453-35-00

Ó×ÅÁÀ WWW.RIU.COM.UA

ÄÅ ÌÎÆÍÀ ²ÄÏÎ×ÈÒÈ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 6 ëèñòîïàäà 2017 ð.


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 277-17-74, 277-17-75

ÐÀÁÎÒÀ

27332007

26932021

24182012

26842005

27192002

30002004

01042033

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 44 (1017)

43


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 277-17-74, 277-17-75

21252040

21782028

24642025

31892002

31442002

29042003

31722001

31612003

99994112

44

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 44 (1017)

«Работа и Учеба», еженедельник, № 44 (2017г.)  

Еженедельник «Работа и Учеба» - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев. Вакансии, мини-резюме специа...

«Работа и Учеба», еженедельник, № 44 (2017г.)  

Еженедельник «Работа и Учеба» - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев. Вакансии, мини-резюме специа...

Advertisement