Page 1

17842141

19152011

21592003

20222041

17842143

11572016


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

13482014

20362006

23692001

15432008

17302006

23712001

23702001

2

19262002

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 44 (825)


3

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÂÀÊÀÍѲ¯ ²ÄÍÎÂËÞÞÒÜÑß ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ÙÎÒÈÆÍß

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ WWW.RIU.COM.UA

ÇìIñò ðîçäIëó «Ðàáîòà» ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ ÏÎÒвÁͲ ÊÅвÂÍÈÊÈ, Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

ñò.6 ñò.11

Всераїнсьий реламно-інформаційнийтижневи сферіпрацевлаштвання танавчання

ïåðø³ îñîáè ï³äïðèºìñòâà; êåð³âíèêè â³ää³ë³â, íàïðàâëåíü; á³çíåñ-êîíñóëüòàíòè, åêñïåðòè, àíàë³òèêè

¹ 44 (825) 4 ëèñòîïàäà 2013 ð.

åêñïåðòè; åíåðãåòèêè; êîíñòðóêòîðè; òåõíîëîãè; ëîã³ñòèêè; ìåòîäèñòè; ïñèõîëîãè; á³çíåñ-òðåíåðè; þðèñïðóäåíö³ÿ; þâåë³ðè

Засновни і видавець ТОВ«Поіс -Плюс» Свід.прореєстрацію KВ №4740 від 14.12.2000 р. Видаєтьсяз09.07.96р.

ÂÈÕÎÄÈÒÜ ÙÎÏÎÍÅIJËÊÀ Диретор ............. ШмейоГ.В. Головнийредатор . КчмаВ.В. Адресаредаціїдлялистів: 03057,м.Київ, вл.Молдавсьа,2,оф.“1-B” 4 -90, 91 453-34 Òåë./ôàêñ: 453-3

poisk@optima.com.ua ØÀÍÎÂͲ ×ÈÒÀײ! Дяємо, що Ви обрали саме наш азет, шаючи собі чи близьим робот. Впевнені,щоздопомооюазети"РаботаиУчеба",Виобов'язовознайдетедостойнробот. Для цьоо в нашом виданні,врозділі"Работа",щотижня дрються тисячі реальних ваансій від прямих роботодавців. Редація постійно працюєнадтим,щобвазетібли ваансіїідляфахівців,ідляробітниів,ідлялітніхлюдей,атаождлятих,хтощенемаєдосвідроботи-стдентів,випсниів. Вазеті,дляшвидоопошнеобхідноїваансії,зроблений "Поажчивсіхваансійномера". Він завжди дрється на першихсторінах,післязміст.Крім тоо, ожен може безоштовно розмістити своє "Міні-резюме" в розділі "Шаю робот". Цей розділчитаютьроботодавцііВи маєтереальнийшанс,щоВаш андидатр помітять. Умови розміщення читайте в розділі "Шаюробот". Уже16роівСВОЄЮнашазетвважаєбаатотисячнаадиторія читачів і широе оло роботодавців, за оперативність і правдивістьопбліованоїінформації.Приєднйтесьдоних! Редаціятижневиа"Работаи Учеба"відщироосерцябажає Вам спішноо пош роботи, ар'єрноо зростання та реалізаціїВашихзадмів.Бдемораді допомотиВамцьом!

Äå ìîæíà ïðèäáàòè Ðàáîòà è Ó÷åáà” "Ð ãàçåòó " Второвіймережііосів"Преса"інаомерційнихрозладахв КиєвііКиївсьійобл. Наазетно-жрнальнихрозладах настанціяхметрополітен,залізничноовозаліпідземнихпереходів.

ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÈ

ñò.13

ÌÅÍÅÄÆÅÐÈ

ñò.14

ç ðåàë³çàö³¿, àãåíòè òà ìåíåäæåðè ç ðåêëàìè, ïîë³ãðàô³¿

ÎÔ²ÑͲ ÑËÓÆÁÈ

ñò.15

êàäðîâ³ ñëóæáè; ñåêðåòàð³àò, ä³ëîâîäñòâî; ïåðåêëàäà÷³; àðõ³âíà ñïðàâà; îïåðàòîðè ÏÊ

ÅÊÎÍÎ̲ÊÀ, Ô²ÍÀÍÑÈ

ñò.16

åêîíîì³êà òà ô³íàíñè; áàíê³âñüêà ñïðàâà; áóõãàëòåð³ÿ òà àóäèò

ÒÂÎÐײ ÏÐÎÔÅѲ¯

ðåäàêòîðè; âåðñòàëüíèêè; äèçàéíåðè; êîðåêòîðè; ìàêåò÷èêè; ïàëÿòóðíèêè; äðóêàð³; æóðíàë³ñòè; ìàðêåòîëîãè

ñò.17

â³çàæèñòè; ìàéñòðè ìàí³êþðó-ïåäèêþðó; êîìá³íîâàí³ ïåðóêàð³; êîñìåòîëîãè; ìàéñòðè òàòóàæó, ï³ðñ³íãó

ñò.18

âèõîâàòåë³; ãóâåðíàíòêè; äîìîãîñïîäàðêè; äîìàøí³ â÷èòåë³; ëîãîïåäè; íÿí³; äîìàøí³ êóõàð³; ñàä³âíèêè

ñò.18

ë³êàð³; ìîëîäøèé ìåäïåðñîíàë; êåð³âíèêè ôàðì. ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ôàðìàöåâòè; ïðîâ³çîðè; ìåäè÷í³ ïðåäñòàâíèêè

ñò.19

âèêëàäà÷³; çàâó÷³; äèðåêòîðè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â; âèõîâàòåë³; ìåòîäèñòè; ðåïåòèòîðè; ìàéñòðè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ

ÒÓÐÈÇÌ, ²ÍÄÓÑÒÐ²ß ÐÎÇÂÀÃ

ñò.19

êåð³âíèêè ³ ñï³âðîá³òíèêè òóðô³ðì; åêñêóðñîâîäè; ìåíåäæåðè òà àãåíòè ç òóðèçìó; ã³äè-ïåðåêëàäà÷³; àäì³í³ñòðàòîðè; àêòîðè; êðóï’º; ìàðêåðè

ÎÕÎÐÎÍͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.21

íà÷àëüíèêè ñëóæá áåçïåêè; îõîðîííèêè; îõîðîíö³; îõîðîíö³êîíòðîëåðè; îõîðîíö³-àäì³í³ñòðàòîðè; ³íñïåêòîðè îõîðîíè

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

ñò.22

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ñïåö³àë³ñòè; òîðãîâ³ ïðåäñòàâíèêè; ìåíåäæåðè ç ïðîäàæó; ñïåö³àë³ñòè ïî çàêóïêàì; ïðîäàâö³; ìåð÷åíäàéçåðè; ñóïåðâàéçåðè; òîâàðîçíàâö³

ÑÒÀÒÒ² ÐÎÇIJËÓ "ÐÀÁÎÒÀ"

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ, ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß ² ÊÎÌÅÐÖ²ß

ñò.28

ñò.17

ÐÅÊËÀÌÀ, ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ, ÂÈÄÀÂÍÈ×À ÑÏÐÀÂÀ, ÏÎ˲ÃÐÀÔ²ß ñò.17

ÏÅÄÀÃÎòÊÀ

óïðàâëÿþ÷³; çàâ.âèðîáíèöòâîì; àäì³í³ñòðàòîðè; áàðìåíè; îô³ö³àíòè; êóõàð³; ìåòðäîòåë³; êîíäèòåðè; õîñòåñ; ñîìåëüº; ìåíåäæåðè; îáñëóãîâóþ÷èé ïåðñîíàë

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

ïðîãðàìóâàííÿ, ðîçðîáêà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì; ³íòåðíåò-òåõíîëî㳿; åêñïëóàòàö³ÿ ³ ï³äòðèìêà êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè òà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÒÀ ÔÀÐÌÀÖ²ß

ÐÅ ÐÅÑÒÎÐÀÍÍÈÉ Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß, ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ ñò.28

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; âî䳿 ð³çíèõ êàòåãîð³é; äèñïåò÷åðè; ñëóæáîâö³; ðîá³òíèêè àâòîñåðâ³ñó; ìåíåäæåðè ç³ çáóòó àâòîìîá³ë³â ³ çàï÷àñòèí

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐͲ, ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉͲ ÒÀ ²ÍÒÅÐÍÅÒ-ÒÅÕÍÎËÎò¯ ñò.17

ÄÎÌÀØÍ²É ÑÅвÑ

ñò.27

ñïåö³àë³ñòè ³ ìàéñòðè õ³ì÷èñòîê, ôîòîàòåëüº, ëîìáàðä³â, ìåòàëîðåìîíòó; ðîá³òíèêè ìóí³öèïàëüíèõ êîìóíàëüíèõ ñëóæá ³ ïðèâàòíèõ ô³ðì; ñïåö³àë³ñòè ç ðåìîíòó ³ åêñïëóàòàö³é ïîáóòîâî¿ òåõí³êè; äîïîì³æíèé ïåðñîíàë; ñïåö³àë³ñòè ç åêñïëóàòàö³¿ ñïîðóä

ñò.17

³íæåíåðè; ñïåö³àë³ñòè ç ïðîåêòóâàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òåõí³êè

ÏÅÐÑÎÍÀË ÑÀËÎͲ ÊÐÀÑÈ

ñò.27

êåð³âíèêè â³ää³ë³â; ìåíåäæåðè; ñïåö³àë³ñòè; ìàêëåðè; åêñïåðòè; àãåíòè ç íåðóõîìîñò³; ñòðàõîâ³ àãåíòè

äèçàéíåðè; ôîòîãðàôè; õóäîæíèêè; ôëîðèñòè

²ÍÆÅÍÅÐÍÎ-ÒÅÕͲ×ÍÈÉ ÏÅÐÑÎÍÀË

ÊÎ̲ÐÍÈÊÈ, ÐÎÁ²ÒÍÈÊÈ ÑÊËÀÄÓ ÏÎÁÓÒβ ÒÀ ÊÎÌÓÍÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.31

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.41

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; òåõíîëîãè; ñïåö³àë³ñòè; ³íæåíåðè; äèçàéíåðè; ìîäåëüºðè; êîíñòðóêòîðè; âñ³ ðîá³òíè÷³ ñïåö³àëüíîñò³

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ² ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÀ

ñò.43

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; îðãàí³çàòîðè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò; ³íæåíåðè, ñïåö³àë³ñòè, ðîá³òíèêè áóä³âåëüíèõ ñïåö³àëüíîñòåé; àðõ³òåêòîðè; äèçàéíåðè; êîíñòðóêòîðè

ÌÅÁËÅÂÅ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.44

ñêëàäàëüíèêè-óñòàíîâíèêè êîðïóñíèõ ìåáë³â; ñòîëÿðè-âåðñòàòíèêè; ìàëÿðè-îáðîáíèêè (ïî äåðåâó); ìàéñòðè ç ïåðåòÿæêè ìåáë³â; ð³çüáÿðè ïî äåðåâó; âåðñòàòíèêè (ïî äåðåâó); ïèëîðàìíèêè

ËÅÃÊÀ ÏÐÎÌÈÑËβÑÒÜ

ñò.44

âèøèâàëüíèö³; â’ÿçàëüíèö³; êîíñòðóêòîðè îäÿãó; êðàâö³; ìàéñòðè ç ïîøèòòÿ îäÿãó; ìîäåëüºðè; ðîçêð³éíèêè; øâà÷êè; çøèâàëüíèêè

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

ñò.44

ðîáîòà áåç ñïåö³àëüíî¿ ï³äãîòîâêè; àãåíòè, âàíòàæíèêè, ïðèáèðàëüíèö³, âàõòåðè, äèñïåò÷åðè íà òåëåôîí³, ðîçêëåþâà÷³ îãîëîøåíü, ãàðäåðîáíèêè, ñòîðîæ³, ³í.; íàäîìíà ðîáîòà

ÊÓÐ’ªÐÈ ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÑÒÓÄÅÍҲ ÐÎÁÎÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

ñò.48 ñò.48 ñò.49

ïîñëóãè àãåíòñòâ ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ; â³çîâà ï³äòðèìêà; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü åì³ãðàö³¿; þðèäè÷í³ êîíñóëüòàö³¿

ÌÎÄÅËÜÍÈÉ, ØÎÓ-Á²ÇÍÅÑ

ñò.49

ìîäåë³; òàíö³âíèö³; ôîòîìîäåë³

ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.50

îðåíäà æèòëà, òðàíñïîðòí³ òà ìåäïîñëóãè,ìàñàæ, îðãàí³çàö³ÿ ñâÿò, ðåìîíòè, áðîíåäâåð³

• ÂÀÊÀÍѲ¯ ÍÎÌÅÐÀ ÇÀ ÀËÔÀ²ÒÎÌ • ÐÅÏÅÐÒÓÀРʲÍÎÒÅÀÒв ÍÀ ÂÅÐÅÑÅÍÜ

ñòîð. 4-5 ñòîð. 53

Передпл.iнде с40366

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 4 ëèñòîïàäà 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


4

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÀËÔÀ²ÒÍÈÉ ÏÎÊÀÆ×ÈÊ ÂÀÊÀÍÑ²É ÍÎÌÅÐÓ стор.

стор.

стор.

стор.

А

ВЧИТЕЛЬПОЧАТКОВИХ

КЕРІВНИКМАГАЗИНУ ....... 11,23

МАНГАЛЬНИК ............... 29,30,47

АВТОЕЛЕКТРИК ..................... 28

КЛАСІВ .................................. 20

КОВАЛЬ ................................ 41

МАРКУВАЛЬНИК ...................... 9

Г

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК ...... 27,28

МАСАЖИСТКА .................. 44,50

ГУВЕРНАНТКА ....................... 18

КОМІРНИК ........................ 10,23

МАШИНІСТ .............. 33,34,39,40

ГІПСОКАРТОННИК ................. 43

................................... 27,28,42

............................... 31,32,33,40 АВТОМЕХАНІК .................. 31,34 АВТОМИЙНИК ................. 7,8,31 ............................... 34,41,44,45 ............................................. 48 АВТОСЛЮСАР .................. 31,32 .................................... 33,34,40 АВТОХОДОВИК ................ 31,32

Д ДВІРНИК ........ 6,7,9,27,42,44,46 ДИРЕКТОР ....................... 11,12 ДИСПЕТЧЕР ....................... 7,15 .......................... 16,34,39,40,41

АГРЕГАТНИК ......................... 32

ДОГЛЯДАЛЬНИЦЯ ................. 18

АДМІНІСТРАТОР ............. 7,10,11

ДОМОГОСПОДАРКА .............. 18

.................................... 15,16,28 .................................... 29,30,41 АКУМУЛЯТОРНИК ............ 32,42 АКУШЕР ................................ 18

Е ЕКСПЕДИТОР ............... 10,34,40 ЕКСПЕРТ .......................... 27,28 ЕЛЕКТРИК ................. 6,30,41,43

АНАЛІТИК .............................. 13

ЕЛЕКТРОЗВАРНИК ................ 11

АСИСТЕНТКЕРІВНИКА ..... 15,45

................................... 41,42,43

АУДИТОР ......................... 13,22

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК ..... 11,42

Б

ЕЛЕКТРОМОНТЕР ............... 9,41

БАРМЕН ....................... 22,28,30

З

БЕТОНЯР ........................... 6,43 БУХГАЛТЕР ...................... 12,16 .................................... 17,23,30

ЗАВІДУВАЧМАГАЗИНОМ . 11,23 ЗАВІДУЮЧИЙ ........................ 18 ЗАКРІЙНИК ...................... 10,44

МАШИНІСТЗПРАННЯ

КОНДИТЕР .............. 24,28,29,30

БІЛИЗНИ ............................... 46

КОНСТРУКТОР ................. 17,43

МЕДСЕСТРА ................. 18,19,20

КОНСУЛЬТАНТ ................... 6,15

МЕНЕДЖЕР ............... 9,10,14,15

........................................ 25,46

МЕНЕДЖЕРЗПЕРСОНАЛУ ...... 9

КОНТРОЛЕР ..................... 10,25

........................................ 10,15

КОНТРОЛЕР-КАСИР ......... 25,26

МЕНЕДЖЕРЗПРОДАЖУ ......... 6

КОРИДОРНА ......................... 46

..................................... 9,14,15

КУР’ЄР ......................... 7,8,9,23 .................................... 40,46,48 КУХАР ......................... 8,9,20,22

........................................ 23,25 МЕНЕДЖЕРПОРОБОТІЗ КЛІЄНТАМИ ........................... 12

.......................... 24,25,26,27,28

........................................ 15,25

.................................... 29,30,31

МЕХАНІЗАТОР .................. 33,39

КУХОННИЙПРАЦІВНИК ......... 29

МИЙНИК ...................... 30,39,46

КІНОМЕХАНІК ................... 14,46

МИЙНИКПОСУДУ ............ 28,47

Л

МОЛОДШАМЕДСЕСТРА ........ 19

ЛІКАР ............................... 18,19

МОНОЛІТНИК ........................ 43

ЛІКАР-БАКТЕРІОЛОГ ............. 18

МОНТАЖНИК ................ 9,10,41

ЛІКАР-ДІЄТОЛОГ ................... 18

МУЗ.ПРАЦІВНИК .................. 20

ЛІКАР-ЕНДОКРИНОЛОГ ......... 18

МУЗИЧНИЙКЕРІВНИК ........... 20

ЛІКАР-ЕПІДЕМІОЛОГ ............. 19

МУЛЯР .................................. 43

ЗАСТУПНИК ..................... 11,20

ЛІКАР-ОНКОЛОГ .................... 19

Н

.................................... 23,26,46

ЛІКАР-ОФТАЛЬМОЛОГ .......... 19

НАЧАЛЬНИКЗМІНИ .......... 11,34

В’ЯЗАЛЬНИЦЯ ....................... 17

ЗВАРНИК ......................... 27,42

ЛІКАР-ПЕДІАТР ...................... 19

НЯНЯ .................................... 18

ВАНТАЖНИК .................... 7,9,10

ЗУБНИЙТЕХНІК .................... 18

ЛІКАР-ПСИХІАТР .................... 19

О

К

ЛІКАР-РЕНТГЕНОЛОГ ............ 19

ОББИВАЛЬНИК ..................... 41

ЛІКАР-СТОМАТОЛОГ ........ 18,19

ОБВАЛЮВАЛЬНИКМ’ЯСА ..... 22

БІЛЕТЕР ........................... 46,48 БІОЛОГ ................................. 18

В ............................... 22,23,24,25 ..................... 26,27,41,45,46,48 ВЕТЕРИНАРНИЙЛІКАР .......... 18

ЗАМІРНИК ........................ 41,43

КАРНИК ............................ 39,40 КАСИР ......................... 6,9,16,22

ЛІКАР-ФІЗІОТЕРАПЕВТ .......... 19

ВИКЛАДАЧ ....................... 20,21

.......................... 23,24,25,26,27

М

ВИХОВАТЕЛЬ ................... 19,20

............................................. 34

МАЙСТЕР .............................. 17

ВОДІЙ .................... 7,9,10,21,22

............................................. 25 ОБРОБЛЮВАЧ ................. 22,24 ............................... 25,26,29,30

КАСИРТОРГОВЕЛЬНОГО

МАЙСТЕРДІЛЬНИЦІ .............. 46

............................... 32,33,34,39

ЗАЛУ ................................ 24,34

МАЙСТЕРМАНІКЮРУ ............ 17

ОПЕРАТОР ................ 6,21,22,41

........................................ 40,43

КЕРІВНИК ..................... 11,12,16

МАЙСТЕРЦЕХУ ..................... 41

ОПЕРАТОРCALL-ЦЕНТРА ........ 7

ВЧИТЕЛЬ ............................... 20

.................................... 22,31,43

МАКЕТНИК ......................... 9,42

....................................... 8,9,15

ВЧИТЕЛЬМУЗИКИ ................ 20

КЕРІВНИКВІДДІЛУ ........... 12,34

МАЛЯР .......................... 6,41,43

............................................. 16

ÐÀÁÎÒÀ

............................................. 46

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 4 ëèñòîïàäà 2013 ð.


5

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÀËÔÀ²ÒÍÈÉ ÏÎÊÀÆ×ÈÊ ÂÀÊÀÍÑ²É ÍÎÌÅÐÓ стор.

стор.

стор.

стор.

ОПЕРАТОРАЗС ................ 34,39

ПРАЦІВНИККУХНІ ............ 10,24

РОЗДАВАЛЬНИК ................... 46

У

ОПЕРАТОРПК .................. 15,24

.................................... 25,29,47

РОЗДІЛЮВАЛЬНИКРИБИ ...... 26

УКЛАДАЛЬНИК ................... 6,48

ОПЕРАТОРМИЙКИ ........... 34,40

ПРИБИРАЛЬНИК ........... 6,11,25

............................................. 48

УСТАНОВНИК ........................ 10

ОФІС-МЕНЕДЖЕР ........ 10,16,46

.................................... 27,31,41

РОЗКЛЕЮВАЛЬНИК ............... 47

............................................. 42

ОФІЦІАНТ ................ 22,29,30,31

........................................ 47,48

РІЗАЛЬНИК ................... 17,41,42

УЧЕНЬ ........................... 7,17,45

ОХОРОНЕЦЬ ............. 9,21,22,23

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ .............. 6,10

РІЗНОРОБ ................. 6,10,17,25

Ф

ОХОРОННИК ................... 6,9,10

............................... 11,20,22,29

.................................... 27,30,39

............................... 21,22,23,25

.......................... 34,44,46,47,48

............................... 41,42,47,48

.................................... 27,43,46

ПРИЙМАЛЬНИК .................. 9,23

П

............................... 24,25,26,46

С

ФАСАДНИК ...................... 11,43 ФАСУВАЛЬНИК ................ 10,11 ............................... 27,44,47,48

САНТЕХНІК ............................ 11

ПАКУВАЛЬНИК ................. 23,27

ПРОВІЗОР ............................. 19

........................................ 41,43

.................................... 30,45,48

ПРОДАВЕЦЬ .................. 9,10,22

САНІТАРКА ............................ 19

ПЕКАР ..................... 22,24,25,26

............................... 23,24,25,26

СЕКРЕТАР ............................... 6

............................... 27,28,30,31

.................................... 27,31,47

........................................ 10,16

ПЕРСОНАЛ ....................... 10,47

ПРОДАВЕЦЬ-КАСИР ......... 26,29

СКЛАДАЛЬНИК ................. 11,44

ПЕРУКАР .......................... 17,18

ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ .. 10

СЛЮСАР ............................ 6,11

ПЕЧАТНИК ........................ 17,41

........................................ 22,25

........................................ 41,42 СЛЮСАРЗРЕМОНТУ

ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ ......... 19 ФОРМУВАЛЬНИК ............. 30,31 ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК ................ 12 ............................... 32,41,42,43 ФІНАНСИСТ ........................... 12 ............................................. 16

Х ХОДОВИК ........................ 32,40

ПЛИТОЧНИК ....................... 6,43

............................................. 26

ПОКОЇВКА ........................ 11,18

ПРОМОУТЕР ............... 6,8,10,47

АВТОМОБІЛІВ ....................... 40

ПОКРІВЕЛЬНИК .................. 9,43

ПРОРАБ ................................ 43

СЛЮСАР-САНТЕХНІК ............... 9

ПОЛІРУВАЛЬНИК .............. 41,42

ПСИХОЛОГ ................... 14,20,21

............................................. 42

ШВАЧКА ........................ 6,11,44

ПОМІЧНИК ..................... 9,10,11

ПІДСОБНИЙРОБІТНИК ......... 47

СЛЮСАР-СКЛАДАЛЬНИК .... 6,42

ШЕФ-КУХАР ..................... 20,31

............................... 15,16,17,19

Р

СПЕЦІАЛІСТ ...................... 13,14

ШИНОМОНТАЖНИК .............. 32

................ 23,24,40,41,42,43,47

РАДІОМОНТАЖНИК ............ 6,17

ПОМІЧНИКВИХОВАТЕЛЯ ...... 20 ............................................. 21 ПОМІЧНИККЕРІВНИКА .......... 10 ПОМІЧНИККОМІРНИКА ......... 10

............................... 16,31,34,40

ХОРЕОГРАФ .......................... 20

Ш

.................................... 39,40,46

І

РОБОТА ...... 8,12,15,16,40,46,47

........................................ 41,42

РОБОТАДЛЯВСІХ ............... 7,9

СПІВРОБІТНИК ............... 9,16,50

ІНЖЕКТОРНИК ................. 31,39

.................................... 12,13,16

СТАРШАМЕДСЕСТРА ............ 19

ІНЖЕНЕР ............................ 6,12 .................................... 17,41,42

.......................... 23,25,26,46,47

СТОЛЯР ........................... 42,43

............................................. 28

РОБОТАДЛЯДІВЧАТ ........... 6,7

СТОЛЯР-ВЕРСТАТНИК ........... 42

ПОМІЧНИККОНДИТЕРА ........ 28

.................................... 10,16,17

............................................. 43

............................................. 32

............................................. 31

ІНЖЕНЕР ЗОХОРОНИПРАЦІ ................ 17

..................... 28,29,45,46,49,50

СТОРОЖ ............................... 48

ПОМІЧНИККОСМЕТОЛОГА ... 17

РОБОТАДЛЯСТУДЕНТІВ ...... 10

СУШИСТ .......................... 30,31

ІНЖЕНЕР-ЕНЕРГЕТИК ............ 17

............................................. 18

........................................ 11,44

Т

ІНСТРУКТОР ....................... 6,48

ПОМІЧНИКМАШИНІСТА ... 39,40

........................................ 47,48

ТОКАР .............................. 12,42

ІНСТРУКТОРЗПЛАВАННЯ ..... 21

ПОМІЧНИКМЕНЕДЖЕРА .. 15,47

РОБОТАЗАКОРДОНОМ ........ 49

ТОРГОВИЙПРЕДСТАВНИК ...... 9

ІНСТРУКТОР

ПОМІЧНИКПРОДАВЦЯ ..... 23,47

РОБІТНИК ..................... 6,30,34

........................................ 10,23

ЗФІЗКУЛЬТУРИ .................... 21

ПОСЛУГИ ........................... 8,17

............................... 44,46,47,48

................................... 24,27,40

ІНТЕРВ’ЮЄР ............................ 6

.................................... 18,50,51

РОБІТНИК

ТРАКТОРИСТ ...................... 6,40

............................................. 48

ПОСУДОМИЙНИЦЯ .......... 10,20

ЗБЛАГОУСТРОЮ .................. 47

ТРЕЙДЕР ............................... 16

ІНШЕ ................................ 11,18

................................... 29,44,47

............................................. 48

ТІСТОМІС ..................... 28,30,31

.................................... 20,21,46

99994105

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 4 ëèñòîïàäà 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


6

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21708101 21673101

ФИТНЕС-КЛУБ прилашаетженщин от22летнаработ

ÔÈÒÍÅÑ-ÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐÎÌ ОРнеобязателен.Перспетива ростаиорпоративное обчение.З\пот2000рн. Òåë.

(067)751-96-43, Людмила 21463101

21652102

10897101

11011101

21617101

СРОЧНОТРЕБУЮТСЯ:

ÄÅÂÓØÊÈ снавыамироботысосметиой. Предпочтениеосметолоам ивизажистам. Òåë.: äëÿ çàïèñè: 228-11-64 , (067)745-72-94 21661101

Ïîí.-ïÿò. ñ 10.00 äî 14.00 21468101

ÐÀÁÎÒÀ

11045101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 4 ëèñòîïàäà 2013 ð.


7

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10475101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 1 УЧЕНИК СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА Òåë.: (098)906-05-25. Тел. 2330291

ВОДИТЕЛИ /Ãðóïïà êîìïàíèé "Ýêîíîì-àâòî" / ñî ñâîèìè àâòîìîáèëÿìè. Çíàíèå ãîðîäà è ÎÐ îáÿçàòåëåí. Òåë.: (044)454-14-82. Тел. (044)4541485

215701020101

ВОДИТЕЛИ 216301010102

19 ОПЕРАТОРЫ CALLCENTRE ìîæíî áåç ÎÐ (ñòóäåíòû). ÃÐ: ñ 9.00 äî 15.00 è ñ 15.00 äî 21.00, ïí.- ñá., áåñïëàòíîå îáó÷åíèå, îô. òðóäîóñòðîéñòâî, ç\ï 4500 ãðí. + áîíóñû. Òåë.: (097)578-06-67, Þëèÿ, Тел. (044)2279339

216321020101

АВТОМИЙНИКИ Ä³â÷àòà òà õëîïö³. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Ç\ï 1700 ãðí\òèæäåíü. Æèòëî áåçêîøòîâíî. Ãðàô³êè ðîáîòè ð³çí³ (ïîäîáîâî, äåíí³, ùîòèæíåâî). Ç\ï ùîòèæíåâî, í³÷í³ -âðàíö³. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà,68, îô.1. Òåë.: (068)364-61-68, 360-01-38. Тел. (093)2108256 215221040000

АДМИНИСТРАТОР Ðàáîòà â îôèñå. ÎÐ íå îáÿçàòåëüíî. Ðàáîòà ñ äîêóìåíòàìè è ïåðñîíàëîì. ÃÐ: ïÿòèäíåâêà ñ 9.00 äî 17.00. Ç\ï 4500 ãðí. Òåë.: (096)532-69-76, Тел. (050)7579609

217151010101

ВОДИТЕЛИ /Êîìïàíèÿ ÀÐÌ Óêðàèíà / êàòåãîðèé "Â", "Ñ", "Å" äëÿ ïåðåâîçêè çåðíîâûõ êóëüòóð. Ïàâåë Íèêîëàåâè÷ - òåë. (095)271-81-36, Íàòàëèÿ Íèêîëàåâíà Тел. (095)2718135

110131010101

ñî ñâîèì àâòî â òàêñè. Ðåáÿòà, ïîìîãèòå âûïîëíèòü çàêàçû äèñïåò÷åðñêîé. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî çàêàçîâ! Ðàáîòà áåç îáÿçàëîâîê. Òåë.: 568-05-60. Тел. (063)5680560

216531010101

ГРУЗЧИКИ /Êðóïíàÿ òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / íà ñêëàä (äâóõñìåííûé ãðàôèê). Ìåñòî ðàáîòû: óë. Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ,28-À. Ð-í Ñåâàñòîïîëüñêîé ïëîùàäè. E-mail: Kingsmak.kiev@mail.ru. Òåë.: (093)965-56-25, Тел. (044)2420352

21570102

109001060101

ДВІРНИК /Êîìóíàë. ϳä-âî "Ïå÷åðñüêà Áðàìà"/ Тел. 4982834

110431010101

ДЕВУШКИ /Êàôå "Êèíîêóõíÿ" / íà ëèíèþ ðàçäà÷è ïèùè. Тел. (050)4450402

216371010101

ЛЮДИ äëÿ îðãàíèçàöèè íåçàâèñèìîãî áèçíåñà. Ïîëíàÿ è ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Íåñêîëüêî âèäîâ äîõîäà. Òåë.: (063)253-28-41, Ñâåòëàíà. Тел. (097)1548968

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 4 ëèñòîïàäà 2013 ð.

216601010000

21470102

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


8

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

11041101

21717101

21730101

Напостояннювысоооплачиваемюработ прилашаются:

ÀÂÒÎÌÎÉÙÈÊÈ-ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ ВозможнобезОР.Возрастот20лет. РайонТроещина. З\п:става+%+премия. Тåë.: (093)420-97-24,

(050)744-57-49, (096)457-31-93 Звонить с 10.00 до 18.00 21638101

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ Â ÎÔÈÑÅ

21678101

Хватитжитьиллюзиямии мечтами!Возьмнаработ честноо,порядочноои адеватномыслящеочеловеа. Официальноетрдостройство. Тåë.: (067)467-15-89 ВиталийАнатольевич 21619101

ÐÀÁÎÒÀ

21432101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 4 ëèñòîïàäà 2013 ð.


9

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

11004104

МАКЕТЧИК (íàðóæíàÿ ðåêëàìà). Òåë.: (044)469-14-19, Тел. (050)4691419

110421010102

МАРКИРОВЩИК /Íà ñêëàä / Ìóæ.\æåí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Íå àãåíòñòâî. Ç\ï 3500 ãðí\ìåñ. Îïëàòà ñâîåâðåìåííî. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 216251080000

МЕНЕДЖЕР /Íåìåöêî-Óêðàèíñêîå ÑÏ / ç/ï: îò 5000 ãðí. + % + ïðåìèÿ. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, îïûò ðàáîòû íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäïî÷òåíèå áûâøèì âîåííîñëóæàùèì. Îáó÷àåì. Îáó÷åíèå îïëà÷èâàåì. Ðåçþìå ïî e-mail: info@feidal.com.ua èëè ïî ôàêñó. Тел. 4960161

109691020101

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ Äîõîä âûñîêèé. Тел. (066)3401114

214641010101

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ Èãîðü Ìèõàéëîâè÷, Тел. (050)5471312

109861020101

МОНТАЖНИКИ /Êîìïàíèÿ / âåíòèëÿöèîííûõ ñèñòåì. Ñ îïûòîì ðàáîòû è áåç ÎÐ. Îïëàòà ñäåëüíàÿ. Êîíñòàíòèí, Тел. (050)4190906

216391010101

ОХОРОННИКИ /Îõîðîííà ô³ðìà ÒΠ"Ãàðàíò-Áåçïåêà ³ Ê" / ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Äîáà ÷åðåç äâ³; Äîáà ÷åðåç òðè; Çàðïëàòà 200-250 ãðí.\äîáà. Òåë.: (044)417-71-66, Тел. (068)1979584

21625102

Воммерчесюстртр срочнонабираем:

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ работаофисно охаратера, разныевидызайнятости. Собеседованиеобязательно.

Тåë.: (044)227-36-40, (044)361-79-21, (093)963-68-91, (096)994-00-27 21643101

ОПЕРАТОР CALLЦЕНТРА (íå ïðîäàæè!). Âîçðàñò ïðåäïî÷òèòåëüíî îò 18 ëåò. ÃÐ: 8-÷àñîâîé ðàáî÷èé äåíü (5 äíåé â íåäåëþ); 12-÷àñîâîé ðàáî÷èé äåíü (2\2, 3\3). Âîçìîæíî èíäèâèäóàëüíûé ãðàôèê. Ç\ï îò 2700 ãðí. Öåíòð. Ìàðãàðèòà, Тел. (067)2238081

215811010101

ОПЕРАТОР КОЛЛЦЕНТРА

11043101

21572101

11020102

21458101

/VIASAT / ïðîäàæà óñëóã ñïóòíèêîâîãî TV Viasat. Ïðèãëàøàåì â ñâîþ êîìàíäó àìáèöèîçíûõ, îòâåòñòâåííûõ è àêòèâíûõ ëþäåé! ÎÐ è îáðàçîâàíèå çíà÷åíèÿ íå èìåþò. Ãèáêèé ãðàôèê, íåïîëíàÿ çàíÿòîñòü: 9.00-15.00, 15.00-21.00. Ç\ï ñòàáèëüíî 2 ðàçà â ìåñÿö: ñòàâêà + áîíóñ, îò 3500 ãðí. Àäðåñ: ì."Ëóêüÿíîâñêàÿ", óë.Ïîëîâåöêàÿ,3\42,3-é ýò. Òåë.: (067)547-29-57, Тел. (067)5382193 110471020101

ОХОРОНЦІ /Îõîðîííà ô³ðìà / Çð³ñò â³ä 175 ñì. Ç\ï äîáîâà äî 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï äåííà â³ä 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï áåç çàòðèìêè. Òåëåôîíóâàòè ö³ëîäîáîâî. Òåë.: 501-61-13, 572-90-38. Тел. 5319541

109921010101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 4 ëèñòîïàäà 2013 ð.

110201020101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


10

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21622102

21667101

21676102

10965103

21637101

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ТАНЦОВЩИЦЫ /Ñòðèï-õîëë "Íåáåñà" / ñ ÎÐ è áåç. Êîñòþìû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ. Çàíÿòèÿ ñ õîðåîãðàôîì áåñïëàòíî. Ïîëíûé ñîöïàêåò. Áåç èíòèìà. Ç\ï âûñîêàÿ. óë. Àâòîçàâîäñêàÿ, 99/4. Òåë.: (097)288-13-88, Тел. (050)3516171

215781010101

ПЕРСОНАЛ äëÿ ðàáîòû â îôèñå â öåíòðå ãîðîäà â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì êîìïàíèè. Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàéòåñü ïî Тел. (067)5063066 217271070000

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ Ãèáêèé ãðàôèê. Òåë.: (067)416-37-97, Тел. (066)6939996 215771010101

ÐÀÁÎÒÀ

21648101

ПОМОЩНИК(ЦА) В ОФИС

ПОСУДОМОЙЩИЦА

íóæåí æåíùèíå-ðóêîâîäèòåëþ. Êàðüåðíûé ðîñò, âûñîêèé äîõîä. Òåë.: (097)493-75-50, Íàòàëèÿ Ìèõàéëîâíà. Тел. (093)3926121

/Êàôå "Êèíîêóõíÿ"/ Тел. (050)4450402

215971010000

ПОМОЩНИК(ЦА) РУКОВОДИТЕЛЮ Ñðî÷íî. Íîâûé îôèñ. Âûñîêèé äîõîä. Óäîáíûé ãðàôèê. Ìîæíî áåç ÎÐ, æåë. îò 22 ëåò. Тел. (098)4143674 216441010000

ПОРТНЫЕ /Ôèðìà / Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. 2 ìèí. îò ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ". Òåë.: 501-02-91. Тел. (050)6761380 110341010101

ПРОДАВЕЦ КОНСУЛЬТАНТ 216371010102

ПРАЦІВНИКИ КУХНІ ТА ТЕПЛИЦЬ Ãðàô³êè ðîáîòè ð³çí³. Ìîæëèâèé âàõòîâèé ìåòîä ðîáîòè. Æèòëî áåçêîøòîâíî. Ç\ï 2 ðàçè â ì³ñÿöü. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà,68,îô.1. Òåë.: (099)546-68-93, 360-01-38. Тел. (068)3646168 215221020000

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ â îòäåë êîæãàëàíòåðåè ÒÖ "Äðèì Òàóí" Ã\ð: ñ 10.00 äî 22.00, 3\3 äíÿ. Ç\ï: ñòàâêà + % (ñòàâêà îò 2500 ãðí.). Òåë.: (093)347-89-87. Тел. (067)2993763 216961020101

â îòäåë áûòîâîé òåõíèêè ÒÖ "Ôîççè" (ã.Êèåâ, Ñòîëè÷íîå øîññå) è ÒÖ "Ôîççè" (ñ. Ïðîëèñêè, Áîðèñïîëüñêèé ð-í). Òðåáîâàíèÿ: 1. Ïðîæèâàíèå â ïðèåìëåìîé áëèçîñòè ê ÒÖ. 2. Ïðåçåíòàáåëüíàÿ âíåøíîñòü. 3. Õîðîøî ïîñòàâëåííàÿ ðå÷ü. 4. Êîììóíèêàáåëüíîñòü. 5. Óìåíèå ïðîäàâàòü. 6. Îáó÷àåìîñòü. Àëåêñåé, (050)334-17-39, Þðèé, Тел. (050)3358128

110491010101

ПРОМОУТЕРЫ ìîëîäûå è àêòèâíûå îò 18 ëåò. Ðàçäà÷à âèçèòîê â öåíòðå Êèåâà. Ãðàôèê ðàáîòû èíäèâèäóàëüíûé. Ç\ï 6000 ãðí\ìåñÿö + %. Âûïëàòû åæåíåäåëüíûå. Êîëè÷åñòâî ìåñò îãðàíè÷åíî. Тел. (098)6442595

217301010101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 4 ëèñòîïàäà 2013 ð.


11

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АДМИНИСТРАТОР Ç\ï îò 6000 ãðí. ÎÐ îáÿçàòåëåí. Ïîìîùü ñ æèëüåì. Ð-íû ðàáîòû: óë. Æìåðèíñêàÿ, 5; óë. Æìåðèíñêàÿ, 26; óë. Òóïîëåâà, 1-Á; Áåëãîðîäêà. Àíäðåé, Тел. (098)3732777

216771010102

ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА /Êîìïàíèÿ / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535

217051020101

ЗАВ.КАФЕ Тел. (067)2305550

109671010101

ЗАВЕДУЮЩИЙ МАГАЗИНОМ /Ìàãàçèí "Ïûøíà êðàñà" / Ç\ï ïî äîãîâîðåííîñòè. Òåë.: (044)239-27-32, Тел. (099)2500363

215401010103

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА 21623102

21699101

/Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / ç àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêî¿ ÷àñòèíè. Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

212511010101

ЗАСТУПНИК ЗАВІДУЮЧОГО ВІДДІЛОМ /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)5475615

21626102

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

УБОРЩИЦА

Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Âûñîêèé äîõîä. Тел. (098)8417448

/Êàôå "Êèíîêóõíÿ"/ Тел. (050)4450402

РОБОТА ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ФАСАДЧИКИ

³ íå ò³ëüêè. ªâðîïðèáèðàííÿ ê³íîòåàòð³â òà ô³òíåñ-êëóá³â. ͳ÷í³ çì³íè. Ç\ï 130-150 ãðí\çì³íà. Òåë.: (097)087-76-32, (066) 006-65-92. Тел. (044)5023969

äëÿ óòåïëåíèÿ ñòåí Ç/ï îò âûðàáîòêè. Тел. (097)6621166

216581010101

109851020112

215761010101

ФАСОВЩИК ЧАЯ

СБОРЩИКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï 2000 ãðí.\ìåñÿö (íà ðóêè). Îïûò è îáðàçîâàíèå íå èìååò çíà÷åíèÿ. Òðåáîâàíèÿ: àêêóðàòíîñòü, âíèìàòåëüíîñòü, òðóäîëþáèå, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Íàëè÷èå ñàí. êíèæêè. Ïðåäïî÷òåíèå ÷åëîâåêó èìåþùåìó ãðóïïó èíâàëèäíîñòè. ÃÐ: 8.00 - 17.00, ñóá., âîñêð. - âûõîäíûå. Ìåñòî ðàáîòû: ã.Êèåâ, óë.Ïàíîðàìíàÿ,1. Îêñàíà, Тел. (050)3388412

/Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / ñ ÎÐ. Òåë.: 332-80-24, Тел. 3328022

ФАСУВАННЯ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ

108961010101

САНТЕХНИКМОНТАЖНИК æåëàòåëüíî ñ ÎÐ. Òðåáîâàíèÿ: ïðîôåññèîíàëèçì, îòâåòñòâåííîñòü, æåëàíèå ðàáîòàòü è çàðàáàòûâàòü. Êîíò.ëèöî - Àëåêñàíäð. Тел. (050)3575959

216471010101

215741010101

/Ìåáëåâå âèðîáíèöòâî / êâàë³ô³êîâàíèé, ç ÄÐ. Ç\ï 4000-8000 ãðí. Òåë.: 400-91-71, Тел. (067)4455605

СЛЕСАРЬ

ШВЕИ

215501010101

Òåë.: (044)469-14-19, Тел. (050)4691419

110421010105

â ìåòðî äëÿ óáîðêè ñòàíöèé ìåòðîïîëèòåíà. Ðàçëè÷íûå ÃÐ. Ïð-òèå ãàðàíòèðóåò òðóäîóñòðîéñòâî â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Óêðàèíû. Òåë.: 500-03-00. Àííà, Тел. (067)5020322

109351020101

СРОЧНО!ВОФИС

ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß Гибий рафи.Возможно обчениевпроцессе работы.

Òåë. (067)252-06-20 21462101

/Øâåéíîå Ïð-òèå / Ç\ï + ñîöïàêåò. Óë. Âîëûíñêàÿ, 60 (òåððèòîðèÿ "ÂÈÏÎË"). Тел. 2469993

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК Òåë.: (044)469-14-19, Тел. (050)4691419

110421010104

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК Тел. (050)4691419, (044)4691419

7 "Çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ, ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì, äðóæíà êîìàíäà, äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ íàéáëèæ÷îãî ìàãàçèíó "ÀÒÁ" àáî çà òåë.: Êè¿â, ñ.Áîðùàã³âêà: (095 Тел. (044)4220750

110391010102

КЕРУЮЧИЙ МАГАЗИНОМ 7 "Çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ, ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì, äðóæíà êîìàíäà, äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ íàéáëèæ÷îãî ìàãàçèíó "ÀÒÁ" àáî çà òåë.: Êè¿â, ñ.Áîðùàã³âêà: (095 Тел. (044)4220750

110391010101

215221010000

110251020104

УБОРЩИКИ(ЦЫ)

10975101

217141010101

Ç\ï â³ä 1800 ãðí çà 2 òèæí³. ÃÐ ð³çí³. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà,68, îô.1. Òåë.: (068)364-61-68, 360-01-38. Тел. (093)2108256

СКЛАДАЛЬНИК МЕБЛІВ

ЗАСТУПНИК КЕРУЮЧОГО МАГАЗИНОМ

216371010103

НАЧАЛЬНИК ЗМІНИ ТРЕБУЕТСЯ:

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ Хорошие словияработы.Высоий доход.

Тел.:(098)841-74-48

110421010101

/̳æíàðîäíà íàôòîãàçîâà êîìïàí³ÿ / (ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë., ì. Êðàñíîïåðåêîïñüê). ×îëîâ³ê³â òà æ³íîê â³ä 18 ðîê³â íà ïîñàäè.Êîíòàêòè: ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë. (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66, (044)542-17-71; ì. ѳìôåðîïîëü (050)967-40-80, (050)944-10-27, (050)356-32-14, (050)293-96-76, (066)734-99-14; ì. ßëòà (050)967-40-80, Тел. (066)2578900 109841020104

21658101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 4 ëèñòîïàäà 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


12

ÒÎÏ-ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

21729101

21705102

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОТРУДНИК

/ÏÏ "Àâòîìàã³ñòðàëü" / ìàøèíîìåõàíèçìà. Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷, Тел. (050)3432578

109941020202

НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА /Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå Ïð-òèå / Òåë.: (067)327-28-84, Тел. (050)4420471

215521010102

НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ

10970101

/Ñåòü ñóïåðìàðêåòîâ / Ç\ï è ãðàôèê ðàáîòû çàâèñÿò îò äîëæíîñòè, ìèíèìàëüíàÿ - 2200 ãðí. Òåë.: (050)448-72-16, Тел. (050)4487203 110211010104

ÐÀÁÎÒÀ

ñïîêîéíûé, íàäåæíûé â îôèñíûé öåíòð, äëÿ ðåøåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ è êàäðîâûõ âîïðîñîâ. Óìåíèå âåñòè òåëåôîííûå ïåðåãîâîðû. Óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ. ÃÐ: 9.00-17.00, ñóá., âîñêð. - âûõîäíûå. Äîñòîéíàÿ ðàáîòà = äîñòîéíàÿ ç\ï. Тел. (093)2017555

217221010101

СПОКОЙНЫЙ, ОБУЧАЕМЫЙ ЧЕЛОВЕК ïðåäïî÷òåíèå ëþäÿì ïîñòàðøå. Êîîðäèíàöèÿ ðàáîòû ñîòðóäíèêîâ, äîêóìåíòîîáîðîò. Çàðàáîòîê âûñîêèé è ñòàáèëüíûé. Òåë.: (093)821-39-76. Тел. (067)9028752

217251010101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 4 ëèñòîïàäà 2013 ð.


13

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21722101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АНАЛИТИК /Êîíñóëüòàöèîííûé öåíòð / Äîñòîéíàÿ îïëàòà òðóäà è ñîöèàëüíûé ïàêåò ãàðàíòèðóþòñÿ. Âîçìîæíî îáó÷åíèå. Тел. (067)5063066 217271040000

11044101

АУДИТОРЫ /Ñåòü ñóïåðìàðêåòîâ / Ç\ï è ÃÐçàâèñÿò îò äîëæíîñòè, ìèíèìàëüíàÿ - 2200 ãðí. Тел. (050)4487203, (050)4487216

110211010102

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ /Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè / â³ää³ëó ïî êîíòðîëüíî-ïåðåâ³ðî÷í³é ðîáîò³ çà íàðàõóâàííÿì òà ñïëàòîþ ïëàòåæ³â - 2 ïîñàäè. Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, îñâ³òà ïîâíà âèùà (åêîíîì³÷íà, þðèäè÷íà), ÄÐ íå ìåíøå 2 ðîê³â, â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ. Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êðóòèé óçâ³ç, 4, Тел. 2350450

110441010101

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ /Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè / â³ää³ëó êîíòðîëþ çà ïðàâèëüí³ñòþ ïðèçíà÷åííÿ ïåíñ³é - 2 ïîñàäè. Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, îñâ³òà ïîâíà âèùà (åêîíîì³÷íà, þðèäè÷íà), ÄÐ íå ìåíøå 2 ðîê³â, â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ. Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êðóòèé óçâ³ç, 4, êàá. 213. Äîäàòêîâà ³íôîð Тел. 2350450

110441010103

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ /Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè / â³ää³ëó ïåðñîí³ô³êîâàíîãî îáë³êó, ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì òà ìåðåæ. Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, îñâ³òà ïîâíà âèùà (åêîíîì³÷íà, þðèäè÷íà), ÄÐ íå ìåíøå 2 ðîê³â, â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ. Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êðóòèé óçâ³ç, 4, êàá. 213. Тел. 2350450

110441010104

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ /Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè / â³ää³ëó ïåðñîí³ô³êîâàíîãî îáë³êó òà âèäà÷³ ñâ³äîöòâ - 2 ïîñàäè. Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, îñâ³òà ïîâíà âèùà (åêîíîì³÷íà, þðèäè÷íà), ÄÐ íå ìåíøå 2 ðîê³â, â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ. Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êðóòèé óçâ³ç, 4, êàá. 213. Äîäàòêîâà ³íôîð Тел. 2350450

110441010106

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ /Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè / ïî îáë³êó íàäõîäæåííÿ ïëàòåæ³â â³ää³ëó îáë³êó íàäõîäæåííÿ ïëàòåæ³â. Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, îñâ³òà ïîâíà âèùà (åêîíîì³÷íà, þðèäè÷íà), ÄÐ íå ìåíøå 2 ðîê³â, â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ. Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êðóòèé óçâ³ç, 4, êàá. 213. Äîäàòêîâà ³ Тел. 2350450

110441010111

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ /Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè / ïî âèäà÷³ äîâ³äîê òà ðåºñòðàö³¿ ïëàòíèê³â â³ää³ëó íàäõîäæåííÿ äîõîä³â òà â³äøêîäóâàííÿ êîøò³â íà âèïëàòó ïåíñ³é. Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, îñâ³òà ïîâíà âèùà (åêîíîì³÷íà, þðèäè÷íà), ÄÐ íå ìåíøå 2 ðîê³â, â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ. Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Тел. 2350450

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 4 ëèñòîïàäà 2013 ð.

110441010113

21719101

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ

/Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè / â³ää³ëó çâ³òíîñò³ òà àíàë³òè÷íî-ïîøóêîâî¿ ðîáîòè. Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, îñâ³òà ïîâíà âèùà (åêîíîì³÷íà, þðèäè÷íà), ÄÐ íå ìåíøå 2 ðîê³â, â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ. Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êðóòèé óçâ³ç, 4, êàá. 213. Тел. 2350450

/Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè / ç îðãàí³çàö³éíî-³íôîðìàö³éíî¿ ðîáîòè â³ää³ëó êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ. Âèìîãè: îñâ³òà ïîâíà âèùà (þðèñòè, åêîíîì³ñòè, áóõãàëòåðè òà ³íø³), ÄÐ íå ìåíøå 2 ðîê³â íà äåðæàâí³é ñëóæá³, çíàííÿ äåðæàâíî¿ ìîâè, âîëîä³ííÿ ÏÊ, êîìóí³êàáåëüí³ñòü. Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 04070, ì.Êè¿â, âóë.Áîðèñîãë³áñüêà,14. Тел. 4637980

110441010114

217191010101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


14

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

11050101

ГОЛОВНІ ТА ПРОВІДНІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПРОВІДНИЙ СПЕЦІАЛІСТ

/Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè / ó â³ää³ëè. Âèìîãè: îñâ³òà ïîâíà âèùà (þðèñòè, åêîíîì³ñòè, áóõãàëòåðè òà ³íø³), äîñâ³ä ðîáîòè íå ìåíøå 2 ðîê³â íà äåðæàâí³é ñëóæá³, çíàííÿ äåðæàâíî¿ ìîâè, âîëîä³ííÿ ÏÊ, êîìóí³êàáåëüí³ñòü. Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 04070, ì.Êè¿â, âóë.Áîðèñîãë³áñüêà,14. Тел. 4637980

/Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè / ïî âèäà÷³ ñâ³äîöòâ â³ää³ëó ïåðñîí³ô³êîâàíîãî îáë³êó òà âèäà÷³ ñâ³äîöòâ. Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, îñâ³òà ïîâíà âèùà (åêîíîì³÷íà, þðèäè÷íà), ÄÐ íå ìåíøå 2 ðîê³â, â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ. Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êðóòèé óçâ³ç, 4, êàá. 213. Äîäàòêî Тел. 2350450

ГОЛОВНІ ТА ПРОВІДНІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПРОВІДНИЙ СПЕЦІАЛІСТ

217191010102

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ДИСКОНТМЕНЕДЖЕРИ

/Ïîâíà òà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü / Îô³ö³éíèé äîãîâ³ð, ñòàá³ëüí³ âèïëàòè. Âèìîãè: ãîòîâí³ñòü íàâ÷àòèñÿ, äîáðîçè÷ëèâ³ñòü, îðãàí³çîâàí³ñòü. Òåë.: (050)900-04-21. Тел. (097)9149244 217041010000

110441010107

/Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè / íà ïåð³îä ñîö³àëüíèõ â³äïóñòîê îñíîâíèõ ïðàö³âíèê³â ó â³ää³ëè. Âèìîãè: îñâ³òà ïîâíà âèùà (þðèñòè, åêîíîì³ñòè, áóõãàëòåðè òà ³íø³), äîñâ³ä ðîáîòè íå ìåíøå 2 ðîê³â íà äåðæàâí³é ñëóæá³, çíàííÿ äåðæàâíî¿ ìîâè, âîëîä³ííÿ ÏÊ, êîìóí³êàáåëüí³ñòü. Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 04070, ì.Êè¿â, âóë.Áîðèñîãë³áñüêà,14. Тел. 4637980

217191010103

КИНОМЕХАНИК /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / Òåë.: (063)220-31-95. Тел. (063)2203194

/Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè / â³ää³ëó çâ³òíîñò³ òà àíàë³òè÷íî-ïîøóêîâî¿ ðîáîòè; Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, îñâ³òà ïîâíà âèùà (åêîíîì³÷íà, þðèäè÷íà), ÄÐ íå ìåíøå 2 ðîê³â, â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ. Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êðóòèé óçâ³ç, 4, êàá. 213. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ïðî ôóíê Тел. 2350450

110441010112

СПЕЦІАЛІСТИ ВІДДІЛІВ 201171010135

ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ /ÄÑ N 150 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 250-84-49. Тел. 2508453 000000030027

ПРОВІДНИЙ СПЕЦІАЛІСТ /Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè / â³ää³ëó ïåðñîí³ô³êîâàíîãî îáë³êó, ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì òà ìåðåæ. Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, îñâ³òà ïîâíà âèùà (åêîíîì³÷íà, þðèäè÷íà), ÄÐ íå ìåíøå 2 ðîê³â, â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ. Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êðóòèé óçâ³ç, 4, êàá. 213. Äîäàòêîâà ³íôî Тел. 2350450

/Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè / íà ïåð³îä ñîö³àëüíèõ â³äïóñòîê îñíîâíèõ ïðàö³âíèê³â. Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, îñâ³òà ïîâíà âèùà (åêîíîì³÷íà, þðèäè÷íà), ÄÐ íå ìåíøå 2 ðîê³â, â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ. Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êðóòèé óçâ³ç, 4, êàá. 213. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ïðî ô Тел. 2350450

21720101

110441010110

110441010105

99990502

ÐÀÁÎÒÀ

10969102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 4 ëèñòîïàäà 2013 ð.


15

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10986102

КОНСУЛЬТАНТМЕНЕДЖЕР äëÿ ðàáîòû ñ ïåðñîíàëîì. Äîõîä îñíîâíîé èëè äîïîëíèòåëüíûé. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî áóäíÿì ñ 10.00 äî 18.00. Тел. (095)8075377, (093)5005865 216741010000

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ /Îðãàíèçàöèÿ / Îò 3500. Óäîáíûé ãðàôèê. Тел. (096)7004008

214581010102

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ /Êðóïíàÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / Ìîæíî áåç ÎÐ. Äîõîä 3500-4000 ãðí. Тел. (099)2886575

216671010104

11047102

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ Äîõîä âûñîêèé. Тел. (066)3401114

214641010102

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ /Ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / ýëåêòðîòåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ. Òåë./ôàêñ: Тел. (044)4677788

110451010105

21581101

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ /Êîìïàíèÿ / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535

217051020103

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ /Êîìïàíèÿ / íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. Âîçìîæíî áåç ÎÐ, îáó÷åíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî è äîñòîéíàÿ îïëàòà òðóäà. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî Тел. (067)5063066 217271030000

МЕНЕДЖЕРЫ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АДМИНИСТРАТОР â îôèñ ñ ÎÐ è áåç ÎÐ. Ãëàâíîå ñïîñîáíîñòü ê îáó÷åíèþ. Îáÿçàííîñòè: îáðàáîòêà è àíàëèç èíôîðìàöèè, îò÷åòíîñòü, âåäåíèå ïåðåãîâîðîâ. Îïëàòà 4500 ãðí. ÃÐ: 5-äíåâêà, ñ 9.00 äî 17.00. Òåë.: (063)421-15-33, Þðèé Âàñèëüåâè÷. Тел. (067)5870367 216511010000

АДМИНИСТРАТОР /Êðóïíàÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / Ìîæíî áåç ÎÐ. Äîõîä 3500-4000 ãðí. Тел. (099)2886575

216671010102

/Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959

216481010117

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖЕ

АКТУАЛЬНАЯ РАБОТА В ОФИСЕ Õâàòèò æèòü èëëþçèÿìè è ìå÷òàìè! Âîçüìó íà ðàáîòó ÷åñòíîãî, ïîðÿäî÷íîãî è àäåêâàòíî ìûñëÿùåãî ÷åëîâåêà. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Âèòàëèé Àíàòîëüåâè÷, Тел. (067)4671589

216191010101

/Ìàãàçèí "Ïûøíà êðàñà" / Ç\ï ïî äîãîâîðåííîñòè. Òåë.: (044)239-27-32, Тел. (099)2500363

215401010102

ДИСПЕТЧЕРКОНСУЛЬТАНТ

216251110000

ДИСПЕТЧЕРА /Òàêñè 309 / Òåë.: 220-13-15. Тел. (093)3137999

215481010101

ДИСПЕТЧЕРЫОПЕРАТОРЫ /Ãðóïïà êîìïàíèé "Ýêîíîì-àâòî" / Çíàíèå ãîðîäà è ÎÐ îáÿçàòåëåí. Òåë.: (044)454-14-82. Тел. (044)4541485

215701020103

ОПЕРАТОР ПК /Â îôèñ / âîçìîæíî áåç ÂÎ. Ïÿòèäíåâêà, ñòàáèëüíàÿ çàðïëàòà ãàðàíòèðóåòñÿ. Тел. 2308677

21577101

217271020000

ОПЕРАТОР ПК Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155

ОПЕРАТОРИ ПК /"Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè; æèòëî; ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96, Тел. (044)5831719

110401020103

214691010101

ДИСПЕТЧЕРЫ /Àâòîïàðê òàêñè / Òåë.: (063)021-52-22. Тел. 4618922 110021020102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 4 ëèñòîïàäà 2013 ð.

/Òîï Òàêñè / Äåâóøêè îò 20 ëåò. Õîðîøàÿ äèêöèÿ, ïðèÿòíûé ãîëîñ. ÏÊ (õîðîøàÿ ñêîðîñòü ââîäà ñ êëàâèàòóðû). Öåíèòñÿ îïûò ðàáîòû è çíàíèå ãîðîäà. ÃÐ - ïîñìåííûé. Ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà. Òåë.: 599-79-79, (093)882-79-79, (097)884-79-79, Тел. (066)3967979

216251130000

Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155

99990507

21636101

ДИСПЕТЧЕРЫ ТАКСИ

ОПЕРАТОРЫ CALLЦЕНТРА /"Èìïåðèÿ ïèööû" / ïî ïðèåìó çàêàçîâ â ïèööåðèþ (äíåâíàÿ ñìåíà, óâåðåííîå çíàíèå ÏÊ). Ñò. ì. "×åðíèãîâñêàÿ". Тел. 4991929

214321010101

21464101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


16

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ БУХГАЛТЕР /Ñàëîí êðàñîòû "Ôëàìèíãî" / Õîðîøèé, äðóæíûé êîëëåêòèâ. Òåë.: (066)361-79-34, Тел. 2866297

216281010201

21632102

ТРЕБУЮТСЯДЕВУШКИ

ÎÔÈÑÌÅÍÅÄÆÅÐ

ñ ÎÐ â 1Ñ. Áåëàÿ Öåðêîâü, Áîðèñïîëü, Èðïåíü, Áó÷à, Îáóõîâ, Áàðûøåâêà, Áðîâàðû. E-mail: P.Aleksey@i.ua Тел. (067)5685199

110051020101

от22лет. З\пвысоая+%. Знанияанлийсоо, омпьютера.

БУХГАЛТЕРУЧЕТЧИК

(098)243-63-62

Òåë.:

БУХГАЛТЕРКАССИР

21587101

АКТУАЛЬНО!

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ Работавофисе.ОРне обязательно.Работас доментамииперсоналом. ГР:пятидневас9.00до17.00. З\п4500рн.

Òåë.: (096)532-69-76,

(050)757-96-09 21715101

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Èðèíà, Тел. (050)3560005

216241020101

11005102

БУХГАЛТЕРА 7 "Çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ, ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì, äðóæíà êîìàíäà, äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ íàéáëèæ÷îãî ìàãàçèíó "ÀÒÁ" àáî çà òåë.: Êè¿â, ñ.Áîðùàã³âêà: Тел. (044)4220750

СЕКРЕТАРЬ АДМИНИСТРАТОР

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

/Ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / (çíàíèå áóõó÷åòà îáÿçàòåëüíî). Òåë./ôàêñ: Тел. (044)4677788

110391010104

ПРИГЛАШАЕТСЯ НА РАБОТУ:

ÎÔÈÑ-ÌÅÍÅÄÆÅÐ МожнобезОР. Гибийрафи. З/ппорезльтатам собеседования.

Тåë.:

(099) 057-88-03

21725101

ОФИСМЕНЕДЖЕР äåâóøêè îò 22 ëåò. Ç\ï âûñîêàÿ + %. Çíàíèÿ àíãëèéñêîãî, êîìïüþòåðà. Тел. (098)2436362

215871010101

21658102

ÐÀÁÎÒÀ ÄËß ÆÅÍÙÈÍÛ Гибийрафи

ОФИСМЕНЕДЖЕР /Êðóïíàÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / Ìîæíî áåç ÎÐ. Äîõîä 3500-4000 ãðí. Тел. (099)2886575

Тел.:(097)007-99-92,

(066)433-77-01

216671010101

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ

"Аванард Та си" требются:

Ãèáêèé ãðàôèê. Âîçìîæíî îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû. Тел. (067)2520620

214621010101

СЕКРЕТАР /óìíàç³ÿ N 261 / âóë.Âåðáèöüêîãî,7. Äàðíèöüêèé ð-í. Тел. (093)7698011

(063)206-72-07 21554102

СОТРУДНИКИ

000000050142

/Êîììåð÷åñêàÿ ñòðóêòóðà / ðàáîòà îôèñíîãî õàðàêòåðà, ðàçíûå âèäû çàéíÿòîñòè. Ñîáåñåäîâàíèå îáÿçàòåëüíî. Òåë.: (044)227-36-40, (044)361-79-21, (093)963-68-91, Тел. (096)9940027

СОТРУДНИК В ОФИС /Îðãàíèçàöèÿ / Îò 3500. Óäîáíûé ãðàôèê. Тел. (096)7004008 214581010103

ÐÀÁÎÒÀ

КАСИРИ /"Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè; æèòëî; ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Тел. (044)5831719, (044)5072096

110401020101

/Ìåðåæà ïðîäîâîëü÷èõ ìàãàçèí³â / Òåëåôîíóéòå âæå çàðàç! Òåë.: (044) 291-59-30, Тел. (067)4457246, (063)4124565

216981010101

КАССИР /Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé DeLuxe" / Íà áàð. Ìîæíî áåç ÎÐ. Óë. Ãîðüêîãî, 50. Тел. 2061323

/Îòäåëåíèå áàíêà / ÎÐ îò 3-õ ëåò êàññèðîì îáÿçàòåëüíî. Ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 18.00. Ç\ï 2200 ãðí. Тел. 4862199 110221040000

КАССИРБУХГАЛТЕР /Îòäåëåíèå áàíêà / ÎÐ îò 3-õ ëåò êàññèðîì îáÿçàòåëüíî. Ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 18.00. Ç\ï 2200 ãðí. Тел. 4862199 110521020000

НАЧАЛЬНИК РОЗРАХУНКОВОГО БЮРО

216431010101

216481010119

СЕКРЕТАРЬПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА

110451010106

СПЕЦИАЛИСТ /Óêðàèíñêàÿ ôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ / ïî ôîíäîâûì ðûíêàì íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó â ñòàáèëüíóþ êîìïàíèþ. Îáó÷åíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèåé. Âîçìîæíî áåç ÂÎ. Тел. (067)5063066 217271050000

КАСИРИ

КАССИРБУХГАЛТЕР

Местоработы-Восресена. ГР:сти/двое. З/пот400 рн./смена. ЗнаниеПКобязательно Тåë.:

109701010105

216731010201

ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐÛ

217211010000

СЕКРЕТАР /ÄÑ N 300/ Тел. 5347262

21558101

/ÏÀÒ "Ç-ä "Ìàÿê" / Ç\ï 6000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 461-81-45. Тел. 4618142

/Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959

/ÏÀÒ "Ç-ä "Ìàÿê" / (áóõãàëòåð³ÿ). Îêëàä 3310 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 4618142, 4618145

109701010101

СТАРШІ КАСИРИ /Ìåðåæà ïðîäîâîëü÷èõ ìàãàçèí³â / Òåëåôîíóéòå âæå çàðàç! Òåë.: (044) 291-59-30, (063) 412-45-65, Тел. (067)4457246

216981010102

ТРЕЙДЕР /Â ïåðñïåêòèâíóþ êîìïàíèþ / Âîçìîæíî áåç ÎÐ. Ãàðàíòèðóåòñÿ äîñòîéíàÿ îïëàòà òðóäà. Тел. 2880721 217271080000

ФИНАНСИСТ /Ïåðñïåêòèâíàÿ êîìïàíèÿ / íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ãàðàíòèðóåòñÿ äîñòîéíàÿ îïëàòà òðóäà. Îáðàùàéòåñü ïî Тел. 2308676 217271010000

ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ /Êîìïàíèÿ / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535 217051020102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 4 ëèñòîïàäà 2013 ð.


17

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ПРИГЛАШАЕТСЯ НА РАБОТУ

ÌÀÑÒÅÐ ÌÀÍÈÊÞÐÀ È ÏÅÄÈÊÞÐÀ (маниюр лассичесий, европейсий, порытие shellac, наращивание нотей елем). Адрес: Новообховсое шоссе N 2, атлет ородо "Манфатра". Тел.: (097)550-29-39 21663101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ИНЖЕНЕР КИПИА Èãîðü Ìèõàéëîâè÷, Тел. (050)5471312

109861010102

ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА /Àâòîòðàíñ. êîìïàíèÿ "ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

110231010114

ИНЖЕНЕРЭЛЕКТРОНЩИК /Ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / (ïðîåêòèðîâàíèå, ðåìîíò èìïóëüñíûõ áëîêîâ ïèòàíèÿ). Òåë./ôàêñ: Тел. (044)4677788

Вцентр расотысрочно требютсядевш инава ансию:

/Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå Ïð-òèå / Òåë.: (067)327-28-84, Тел. (050)4420471

ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃÀ

215521010103

можнобезОР,обчаеми трдостраиваем.

РАДИОМОНТАЖНИКНАЛАДЧИК /Ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / (ñáîðêà, ðåìîíò, íàëàäêà èìïóëüñíûõ áëîêîâ ïèòàíèÿ, èíâåðòîðîâ). Òåë./ôàêñ: Тел. (044)4677788

110451010103

ІНЖЕНЕР

Тåë.: (044)227-36-40, (044)361-79-21, (093)963-68-91, (096)994-00-27 21643102

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

/ÏÀÒ "Ç-ä "Ìàÿê" / ç îðãàí³çàö³¿ òà íîðìóâàííÿ ïðàö³. Îêëàä 2300 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 461-81-45. Тел. 4618142

ПЕРЕПЛЕТЧИЦЫ

ІНЖЕНЕР ПТВ

Тел. 5021497

109701010104

/Òèïîãðàôèÿ / Ð-í Îòðàäíûé.

/Ô³ðìà êîâàíèõ âèðîá³â / Ç\ï ã³äíà. Òåë.: (044)574-06-06, (050)332-22-48, Тел. (050)3322249

110541010104

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐ толь остриж и. З\пвысо ая,выплата аждый день.Естьвозможность поселениявобщежитие. Опытработыобязательнои желаниеработать.

Тåë.: (098)665-44-50 21718101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

ІНЖЕНЕР З ОХОРОНИ ПРАЦІ

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ: êîñìåòè÷åñêèé êàáèíåò, ìàíèêþðíûé êàáèíåò, êðåñëî ïàðèêìàõåðà. Õîðîøèå óñëîâèÿ. Òåë.: (096)348-91-94, Тел. (066)7980942

000000080081

215441010102

ІНЖЕНЕРЕНЕРГЕТИК /Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N 18 / Òåë.: 235-40-56. Тел. 2353116

Прилашаетсянаработ:

21710101

109381010106

/Øê³ðíèé âåíåðîëîã. äèñïàíñåð N5 Ïîä³ëüñüê. ð-íó/ Тел. 4344682

21628101

21630101

110451010101

КОНСТРУКТОРТЕХНОЛОГ

ДЕВУШКИ ñ íàâûêàìè ðîáîòû ñ êîñìåòèêîé. Ïðåäïî÷òåíèå êîñìåòîëîãàì è âèçàæèñòàì.Òåë.äëÿ çàïèñè:(067)745-72-94.Ïîí.-ïÿò. ñ 10.00äî 14.00. Тел. 2281164

000000080013

ІНЖЕНЕРЕНЕРГЕТИК

214681010101

/Äèòÿ÷à ³íôåêö³éíà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ / íà 0,5 ñòàâêè, ìîæëèâî çà ñóì³ñíèöòâîì. Тел. 4833841

КОМБИНИРОВАННЫЙ МАСТЕР

000000080098

11054101

/Ñòóäèÿ êðàñîòû "Öèòðóñ" / Òðåáîâàíèÿ: îòâåòñòâåííîå îòíîøåíèå ê ðàáîòå, óìåíèå îáùàòüñÿ ñ êëèåíòàìè. Тел. (096)8320072 217181010101

МАСТЕР МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА (ìàíèêþð êëàññè÷åñêèé, åâðîïåéñêèé, ïîêðûòèå shellac, íàðàùèâàíèå íîãòåé ãåëåì. Àäðåñ: Íîâîîáóõîâñêîå øîññå N 2, àóòëåò ãîðîäîê "Ìàíóôàêòóðà". Тел. (097)5502939 216631010101

99991126

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 4 ëèñòîïàäà 2013 ð.

21544101

ВсалонрасотыТРЕБУЕТСЯ:

ÌÀÑÒÅÐÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐ ОР от 1 ода. Материалы салона. Р-н Детсой железной дорои.

(099)121-74-34, (067)387-08-54

Òåë.

21713101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


18

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21616101

МАСТЕРПАРИКМАХЕР

ПОКОЇВКИ

ДІЛЬНИЧИЙ ЛІКАР

/Ñàëîí êðàñîòû íà Îáîëîíè / Òåë.: (096)348-91-94, Тел. (066)7980942

/Ãîòåëü ï'ÿòü ç³ðîê / Ãðàô³êè ðîáîòè 5/2, 2/2. Õàð÷óâàííÿ, ñïåöîäÿã áåçêîøòîâíî. Òåë.: (044)353-17-47, Тел. (093)3815025

/ÖÄÐÏ N1 Ãîëîñ³¿â. ð-íó (âóë. ×åðâîíîàðì³ñüêà, 104)/ Тел. 5294142

215441010101

МАСТЕРПАРИКМАХЕР /Ñàëîí êðàñîòû / ÎÐ îò 1 ãîäà. Ìàòåðèàëû ñàëîíà. Ð-í Äåòñêîé æåëåçíîé äîðîãè. Òåë.: (099)121-74-34, Тел. (067)3870854

000000130124

109751010101

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N 18 / Òåë.: 235-40-56. Тел. 2353116

СИДЕЛКИ /ÊÀ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018

217131010101

ПАРИКМАХЕР òîëüêî ñòðèæêè. Ç\ï âûñîêàÿ, âûïëàòà êàæäûé äåíü. Åñòü âîçìîæíîñòü ïîñåëåíèÿ â îáùåæèòèå. Îïûò ðàáîòû îáÿçàòåëüíî è æåëàíèå ðàáîòàòü. Тел. (098)6654450

217101010101

ПОМОЩНИК КОСМЕТОЛОГА

ЗАВІДУВАЧ КАБ. СТАТИСТИКИ, ЛІКАРСТАТИСТИК

000000130007

ЗУБНИЙ ТЕХНІК /ÖÄÐÏ N1 Ãîëîñ³¿â. ð-íó (âóë. ×åðâîíîàðì³ñüêà, 104)/ Тел. 5294142

000000130125

ЛІКАР 110571010103

/Öåíòð êðàñîòû / ìîæíî áåç ÎÐ, îáó÷àåì è òðóäîóñòðàèâàåì. Òåë.: (044)227-36-40, (044)361-79-21, (093)963-68-91, Тел. (096)9940027

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ/ Тел. 4135846

000000130059

ЛІКАР ДШБ /ÖÄÐÏ N1 Ãîëîñ³¿â. ð-íó (âóë. ×åðâîíîàðì³ñüêà, 104)/ Тел. 5294142

216431020101

000000130126

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ /Ñàëîí êðàñîòû "Ôëàìèíãî" / â ïàðèêìàõåðñêîì çàëå êðåñëî ìàñòåðà-ïàðèêìàõåðà. (îïëàòà 4000 ãðí.\ìåñ.). Òåë.: (066)361-79-34, Тел. 2866297

216281010102

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ /Ñàëîí êðàñîòû "Ôëàìèíãî" / ìåñòî ìàñòåðà ìàíèêþðà, ïåäèêþðà â ìàíèêþðíîì çàëå. (îïëàòà 3000 ãðí.\15 äíåé). Òåë.: (066)361-79-34, Тел. 2866297

216281010103

ЛІКАР ВЕТ.МЕДИЦИНИ /Âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêà äîêòîðà Áóãàåâà / ç ÄÐ. Тел. 4264778

000000130191

11057101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

ГУВЕРНАНТКИ

АКУШЕРКА

/ÊÀ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018

/Êè¿âñüêà öåíòðàëüíà áàñåéíîâà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ÌÎÇ/ Тел. 4869759

110571010104

ДОМРАБОТНИЦЫ /ÊÀ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018

110571010101

НЯНИ /ÊÀ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018

110571010102

ЛІКАР ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ (СІМЕЙНИЙ ЛІКАР) /Ïîë³êë³í³êà N 1 / Òåë.: 529-89-85, 529-23-57. Тел. 5298944

000000130132

ЛІКАР ПІДЛІТКОВОГО КАБІНЕТУ

БАКТЕРІОЛОГ

/ÖÄÐÏ N1 Ãîëîñ³¿â. ð-íó (âóë. ×åðâîíîàðì³ñüêà, 104)/ Тел. 5294142

/Øê³ðíèé âåíåðîëîã. äèñïàíñåð N5 Ïîä³ëüñüê. ð-íó/ Тел. 4344682

ЛІКАР ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ

000000130101

000000130127

000000130076

БІОЛОГ НДЛ

/Êè¿â.ì³ñüê. øïèòàëü ³íâàë³ä³â/ Тел. 4319556

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ/ Тел. 4135846

ЛІКАРДІЄТОЛОГ 000000130058

ВРАЧСТОМАТОЛОГ

000000130071

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ/ Тел. 4135846

000000130060

Òåë.: 468-79-88. Тел. (067)2318791

ЛІКАРЕНДОКРИНОЛОГ 216661010101

/Êè¿â.ì³ñüê. øïèòàëü ³íâàë³ä³â/ Тел. 4319556

ДІЛЬНИЧА МЕДСЕСТРА

ЛІКАРЕНДОКРИНОЛОГ

/ÖÄÐÏ N1 Ãîëîñ³¿â. ð-íó (âóë. ×åðâîíîàðì³ñüêà, 104)/ Тел. 5294142

/Ïîë³êë³í³êà N 1 / Òåë.: 529-89-85, 529-23-57. Тел. 5298944

000000130123

000000130072

000000130133

99991043

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 4 ëèñòîïàäà 2013 ð.


19

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ МЕДСЕСТРА НЕВРОЛОГІЧНОГО КАБІНЕТУ /ÖÄÐÏ N1 Ãîëîñ³¿â. ð-íó (âóë. ×åðâîíîàðì³ñüêà, 104)/ Тел. 5294142

000000130128

МЕДСЕСТРА СТАЦІОНАРУ 21666101

ЛІКАРЕПІДІМІОЛОГ

МЕДСЕСТРА

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ/ Тел. 4135846

/Áàíê / ñ ÎÐ îò 5 ëåò. Íàëè÷èå óäîñòîâåðåíèÿ ïî ïðîâåðêå áåçîïàñíîñòè âûõîäà â ðåéñ âîäèòåëåé (èíêàññàòîðû). Ïî äîãîâîðó ïîäðÿäà. Ð-í ïë. Ïîáåäû. Тел. 4862199

000000130061

ЛІКАРОНКОЛОГ /Êè¿â.ì³ñüê. øïèòàëü ³íâàë³ä³â/ Тел. 4319556

000000130073

000000130009

/ÖÄÐÏ N1 Ãîëîñ³¿â. ð-íó (âóë. ×åðâîíîàðì³ñüêà, 104)/ Тел. 5294142

/ÄÍÇ N667 / Òåë.: 250-05-80. Тел. 2502783

000000130050

/Êè¿â.ì³ñüê. øïèòàëü ³íâàë³ä³â/ Тел. 4319556

ВИХОВАТЕЛЬ

212511010107

000000130135

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N 18 / Òåë.: 235-40-56. Тел. 2353116

000000130010

000000130024

/ÖÄÐÏ N1 Ãîëîñ³¿â. ð-íó (âóë. ×åðâîíîàðì³ñüêà, 104) / 0,5 ñòàâêè. Тел. 5294932

000000130130

ЛІКАРПЕДІАТР

МОЛОДША МЕДСЕСТРА

МЕДСЕСТРА /Äåòñêèé ñàä N35/ Тел. 2724101

000000130075

МЕДСЕСТРИ ДІЛЬНИЧІ

МОЛОДША МЕДСЕСТРА

/ÄÑ N 150 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 250-84-49. Тел. 2508453

000000130033

000000130062

ЛІКАРПЕДІАТР ДИТЯЧИЙ

МЕДСЕСТРА /Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N4 Ñîëîì'ÿíñüêîãî ð-íó/ Тел. 4087157

000000130051

ЛІКАРПСИХІАТР

МЕДСЕСТРА /"×åðâîíèé õðåñò"/ Тел. 4115415

000000130188

МЕДСЕСТРА 000000130074

ЛІКАРРЕНТГЕНОЛОГ ДИТЯЧИЙ

/Øê³ðíèé âåíåðîëîã. äèñïàíñåð N5 Ïîä³ëüñüê. ð-íó/ Тел. 4344682

000000130079

/Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N4 Ñîëîì'ÿíñüêîãî ð-íó/ Тел. 4087157

МЕДСЕСТРА

ЛІКАРФІЗІОТЕРАПЕВТ ДИТЯЧИЙ

МЕДСЕСТРА

/ÄÍÇ N430/ Тел. 4565322

000000130052

000000130092

000000140173

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÍÇ N 169 (ïðîâ. Ìåôî䳿âñüêèé, 4-à) / Òåë.: 236-22-92. Тел. 2366963

000000140014

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N 150 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 250-84-49. Тел. 2508453

ВИХОВАТЕЛЬ

ПОМІЧНИК ВЕТ.ЛІКАРЯ

/ÄÍÇ N 157/ Тел. 2576137

000000140021

/Âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêà äîêòîðà Áóãàåâà/ Тел. 4264778

ВИХОВАТЕЛЬ

ПРОВІЗОР

/ÄÑ N 439/ Тел. 2578704

000000130192

000000130054

/Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N4 Ñîëîì'ÿíñüêîãî ð-íó/ Тел. 4087157

/ÄÍÇ N 169 (ïðîâ. Ìåôî䳿âñüêèé, 4-à) / äîøê³ëüíèõ ãðóï. Òåë.: (050)310-20-98. Тел. 2362292

/Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N4 Ñîëîì'ÿíñüêîãî ð-íó/ Тел. 4087157

000000130055

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ/ Тел. 4135846

ВИХОВАТЕЛЬ

МЕДСЕСТРИ

000000130019

МЕДСЕСТРА

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / (ïåäàãîã³÷íà îñâ³òà). Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

000000130129

/Ïîë³êë³í³êà N 1 / Òåë.: 529-89-85, 529-23-57. Тел. 5298944

МЕДСЕСТРА 000000130134

ЛІКАРОФТАЛЬМОЛОГ

/Êè¿â.ì³ñüê. øïèòàëü ³íâàë³ä³â/ Тел. 4319556

МЕДСЕСТРА /Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N 18 / Òåë.: 235-40-56. Тел. 2353116

ЛІКАРОФТАЛЬМОЛОГ /Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N4 Ñîëîì'ÿíñüêîãî ð-íó/ Тел. 4087157

000000130063

МЕДСЕСТРА СТОМАТОЛОГІЧНОГО КАБІНЕТУ

110521030000

ЛІКАРОНКОЛОГ /Ïîë³êë³í³êà N 1 / Òåë.: 529-89-85, 529-23-57. Тел. 5298944

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ/ Тел. 4135846

/Êè¿âñüêà öåíòðàëüíà áàñåéíîâà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ÌÎÇ/ Тел. 4869759

000000130104

/ÄÑ N143 (á-ð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 24À)/ Тел. 2864549

000000140181

САНІТАРКА /Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N 18 / Òåë.: 235-40-56. Тел. 2353116

ВИХОВАТЕЛЬ

СЕСТРА МЕДИЧНА

ВИХОВАТЕЛЬ

/Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / ç 䳺òè÷íîãî õàð÷óâàííÿ. Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

/Øêîëà-ñàä "ßã³äêà" / Íèâêè, Ñâÿòîøèíî, Ëóê'ÿí³âêà. Òåë.: 400-70-55. Тел. 4008417

/ÄÑ N337 / Òåë.: (066)169-16-81. Тел. 2927172

000000140038

000000130011

000000140041

212511010102

/Êè¿âñüêà öåíòðàëüíà áàñåéíîâà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ÌÎÇ/ Тел. 4869759

СТАРША МЕДСЕСТРА

ВИХОВАТЕЛЬ

/ÄÍÇ N 599/ Тел. 4520191

/ÄÑ N 669 ñàíàòîðíîãî òèïó/ Тел. 4030253

ЛІКАРІЛАБОРАНТИ

МЕДСЕСТРА

ФЕЛЬДШЕРЛАБОРАНТ

ВИХОВАТЕЛЬ

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N 18 / Òåë.: 235-40-56. Тел. 2353116

/ÄÑ N144 (âóë. ϳâí³÷íà, 42)/ Тел. 4114432

000000130053

/Øê³ðíèé âåíåðîëîã. äèñïàíñåð N5 Ïîä³ëüñüê. ð-íó/ Тел. 4344682

/ÄÍÇ N726 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 526-13-02. Тел. 5263102

000000130119

000000130078

МЕДСЕСТРА

ЛІКАРІЛАБОРАНТИ /Äèòÿ÷à ³íôåêö³éíà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ/ Тел. 4833841

000000130097

/ÄÑ N 521 (ì. "Äàðíèöÿ", âóë. Æìà÷åíêà, 6) / Òåë.: 543-98-08. Тел. 5439809

000000130146

МЕДСЕСТРА Òåë.: 468-79-88. Тел. (067)2318791

МЕДСЕСТРА 216661010102

МЕДСЕСТРА /Áàíê / ñ ÎÐ îò 5 ëåò. Íàëè÷èå óäîñòîâåðåíèÿ ïî ïðîâåðêå áåçîïàñíîñòè âûõîäà â ðåéñ âîäèòåëåé (èíêàññàòîðû). Ïî äîãîâîðó ïîäðÿäà. Ð-í ïë. Ïîáåäû. Тел. 4862199

/ÄÑ N 678 (âóë. Âîëãîäîíñüêà, 77) / Òåë.: 566-35-44. Тел. 5663427

/ÄÍÇ N 134/ Тел. (096)4540924

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 4 ëèñòîïàäà 2013 ð.

000000130012

ФЕЛЬДШЕРЛАБОРАНТ

000000130184

/ÄÑ N 214/ Тел. 4241353

ВИХОВАТЕЛЬ

ФЕЛЬДШЕРЛАБОРАНТ

/ÄÑ N 674 / Òåë.: 450-39-69. Тел. 4503961

000000130080

000000140179

000000140064

000000140085

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÍÇ N 599/ Тел. 4520191

ФЕЛЬДШЕРЛАБОРАНТ ДИТЯЧОГО СТАЦІОНАРУ

ВИХОВАТЕЛЬ

/Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N5/ Тел. 4503660

/ÄÍÇ N430/ Тел. 4565322

000000130084

000000140047

ВИХОВАТЕЛЬ

/Øê³ðíèé âåíåðîëîã. äèñïàíñåð N5 Ïîä³ëüñüê. ð-íó/ Тел. 4344682

000000130105

МЕДСЕСТРА

110221050000

000000130090

/Êè¿âñüêà öåíòðàëüíà áàñåéíîâà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ÌÎÇ/ Тел. 4869759 000000130166

000000140030

ВИХОВАТЕЛЬ

/Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N4 Ñîëîì'ÿíñüêîãî ð-íó/ Тел. 4087157

000000130103

000000140028

000000140087

000000140091

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


20

ÏÅÄÀÃÎòÊÀ СРОЧНОТРЕБУЕТСЯ

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ

/ÄÑ N11 (ïë. Ïåðåìîãè, 23À)/ Тел. 2363213

Желающий об чаться

Òåë.: (050)544-77-10, 2-231-231, (067)747-39-92 21343101

ВЧИТЕЛЬ МУЗИКИ, МУЗ. КЕРІВНИК

/óìíàç³ÿ N 261 / Òåë.: (099)930-34-68. Тел. 5639593

000000140157

ВЧИТЕЛЬ РИТМІКИ, ХОРЕОГРАФ /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

212511010110

МУЗ. КЕРІВНИК

/ØÄÑ "Âîëîøêà"/ Тел. 4026457

000000140100

ВИХОВАТЕЛЬ

ВИХОВАТЕЛЬ

/ØÑ "Ïëåÿäà" / ç äîøê³ëüíîþ îñâ³òîþ. Äåñíÿíñüêèé ð-í, ˳ñîâèé ìàñèâ Тел. 5189770

/ÄÍÇ N 149/ Тел. 5656008

000000140106

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÍÇ N182/ Тел. 5223955

000000140108

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÍÇ N726 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 526-13-02. Тел. 5263102

ВИХОВАТЕЛЬ /ØÄÑ "Çîäèàê" / Òåë.: 572-98-34. Тел. 5731567

000000140118

/ÄÑ N 606/ Тел. 4123041

000000140136

000000140138

/ÄÑ N 678 (âóë. Âîëãîäîíñüêà, 77) / Òåë.: 566-35-44. Тел. 5663427

МУЗ.КЕРІВНИК 000000140093

МУЗ.КЕРІВНИК

/ÄÑ N337 / Òåë.: (066)169-16-81. Тел. 2927172

000000140039

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /Øêîëà-ñàä "ßã³äêà" / Íèâêè, Ñâÿòîøèíî, Ëóê'ÿí³âêà. Òåë.: 400-70-55. Тел. 4008417

/ØÄÑ "Âîëîøêà"/ Тел. 4026457

000000140046

/ÄÑ N 669 ñàíàòîðíîãî òèïó/ Тел. 4030253

000000140048

/ÄÑ N144 (âóë. ϳâí³÷íà, 42)/ Тел. 4114432

000000140180

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N 606/ Тел. 4123041

000000140057

/ÄÍÇ N 599/ Тел. 4520191

000000140089

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ÄÑ N 780/ Тел. 5301245

000000140137

МУЗ.КЕРІВНИК

/Äèòÿ÷èé ñàäîê N544/ Тел. 4838005

000000140099

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ 000000140185

ОБУЧЕНИЕ ДОМРАБОТНИЦ

000000140082

/ÊÀ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018

/ÄÍÇ N182/ Тел. 5223955

000000140110

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

110571010106

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ 000000140165

000000140182

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

000000140056

ВИХОВАТЕЛІ

ВИХОВАТЕЛЬ /Äèòÿ÷èé ñàäîê-øêîëà "Äèâîñâ³ò"/ Тел. 5408326

/ÄÑ N 74/ Тел. 4437017

000000140178

/ÄÑ N 150 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 250-84-49. Тел. 2508453

/ÄÍÇ N 134/ Тел. (096)4540924

ВИХОВАТЕЛІ

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N 300/ Тел. 5347262

000000140043

ВИХОВАТЕЛІ

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N 780/ Тел. 5301245

000000140170

/ÄÑ N143 (á-ð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 24À)/ Тел. 2864549

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

МУЗ.КЕРІВНИК

/ÄÍÇ N430 / (0,75 ñòàâêè). Тел. 4565322

ВИХОВАТЕЛІ /ØÄÑ "Âîëîøêà"/ Тел. 4026457

МУЗ.КЕРІВНИК

000000140025

000000140160

000000140031

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ 000000140045

/ÄÑ N11 (ïë. Ïåðåìîãè, 23À)/ Тел. 2363213 000000140151

000000140026

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ 000000140020

МУЗ. РОБІТНИК

/Øêîëà-ñàä "Ñâèòîçàð" / Òåë.: 564-68-48. Тел. 5620519

/ÄÑ N 150 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 250-84-49. Тел. 2508453

000000140042

/ÄÍÇ N667 / Òåë.: 250-05-80. Тел. 2502783

/Äèòÿ÷èé ñàäîê N543 / ç ïåäàãîã³÷íîþ îñâ³òîþ. Тел. 4846497

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ÄÑ N 439/ Тел. 2578704

ВЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

21251101

000000140015

ВЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

217211030000

ВИХОВАТЕЛЬ

/ÄÍÇ N 169 (ïðîâ. Ìåôî䳿âñüêèé, 4-à) / Òåë.: 236-22-92. Тел. 2366963

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/óìíàç³ÿ N 261 / âóë.Âåðáèöüêîãî,7. Äàðíèöüêèé ð-í. Тел. (093)7698011

ВИХОВАТЕЛЬ

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

212511010109

000000140177

(ñóìë³ííèé), ç\ï 1200 ãðí., âóë.Æìà÷åíêà,10. Äí³ïðîâñüêèé ð-í. Òåë.: 543-82-61. Тел. 5438262

/ÄÍÇ N726 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 526-13-02. Тел. 5263102

000000140120

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N 300/ Тел. 5347262

000000140140

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /Äèòÿ÷èé ñàäîê-øêîëà "Äèâîñâ³ò"/ Тел. 5408326

ВИХОВАТЕЛЬ

ВЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ÄÍÇ N 138 (Õàðê³âñüêèé ìàñèâ) / Òåë.: 560-46-73. Тел. 5603321

/óìíàç³ÿ N 261 / Òåë.: (099)930-34-68. Тел. 5639593

/ÄÍÇ N 169 (ïðîâ. Ìåôî䳿âñüêèé, 4-à) / Òåë.: (050)310-20-98. Тел. 2362292

/ÄÑ N 521 (ì. "Äàðíèöÿ", âóë. Æìà÷åíêà, 6) / Òåë.: 543-98-08. Тел. 5439809

000000140143

000000140148

ÐÀÁÎÒÀ

000000140144

217061030000

000000140156

000000140174

000000140147

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 4 ëèñòîïàäà 2013 ð.


21

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÍÇ N 138 (Õàðê³âñüêèé ìàñèâ) / Òåë.: 560-46-73. Тел. 5603321

000000140149

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÍÇ N 149/ Тел. 5656008

000000140163

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N 678 (âóë. Âîëãîäîíñüêà, 77) / Òåë.: 566-35-44. Тел. 5663427

000000140167

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÍÇ N 134/ Тел. (096)4540924

ТРЕБУЮТСЯ

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ Режимыработы:сти\двое, ночные,дневные,вахты. З\пот100до300рнзасмен. Адрес:м."Левобережная", л.М.Расовой,19,оф.1104

Òåë.:

233-81-04, 517-42-54

000000140183

10973102

10966101

ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

212511010108

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА /Øêîëà àíãëèéñêîãî ÿçûêà / Æåëàþùèé îáó÷àòüñÿ. Òåë.: (050)544-77-10, 2-231-231. Тел. (067)7473992

213431010101

ПСИХОЛОГ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ВАРТІВНИК /ÄÍÇ N667 / Òåë.: 250-05-80. Тел. 2502783

000000160016

ОПЕРАТОРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ /Ñåòü ñóïåðìàðêåòîâ / Ç\ï è ãðàôèê ðàáîòû çàâèñÿò îò äîëæíîñòè, ìèíèìàëüíàÿ - 2200 ãðí. Òåë.: (050)448-72-16, Тел. (050)4487203

110211010103

/óìíàç³ÿ N 261 / Òåë.: (099)930-34-68. Тел. 5639593

000000140159

ФІЗІНСТРУКТОР /ÄÍÇ N726 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 526-13-02. Тел. 5263102

ОХОРОННИК /ÁÓ-12 ÏÀÒ "Òðåñò Êè¿âì³ñüêáóä-3" / Âàõòîâèé ìåòîä. Òåë.: 245-75-90. Тел. 2457750

109721020104

ОХОРОННИКИ

000000140121

ШКОЛА НЯНЬГУВЕРНАНТОК /ÊÀ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018

110571010105

ІНСТРУКТОР З ПЛАВАННЯ

/"ÌåãàÌàðêåò" / ç/ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 3/3 äí³. Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó ç\ï,ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö.îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. Âîêçàëüíà, âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. (099)1412653

Íà ðîáîòó çàïðîøóþòüñÿ:

ОХОРОННИКИ

000000140122

ІНСТРУКТОР З ФІЗ. ВИХОВАННЯ /ÄÍÇ N 138 (Õàðê³âñüêèé ìàñèâ) / Òåë.: 560-46-73. Тел. 5603321 000000140150

/Îõîðîííà êîìïàí³ÿ "À1" / Ãðàô³êè ðîáîòè: äîáîâ³, äåíí³, âàõòà. Ç\ï ñòàá³ëüíà, âèñîêà. Òåë.: (044)481-00-18, (067)296-21-62, (095)271-63-01. Тел. (063)4967039

109731020103

ОХОРОННИКИ /Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

110191020107

ОХОРОНЦІ 7 "Çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ, ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì, äðóæíà êîìàíäà, äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ íàéáëèæ÷îãî ìàãàçèíó "ÀÒÁ" àáî çà òåë.: Êè¿â, ñ.Áîðùàã³âêà: (095 Тел. (044)4220750 110391010106

ТРЕБУЮТСЯ

ÎÕÎÐÎÍÖ²

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ (возраст от 20 лет).

Çð³ñò â³ä 180 ñì. Ç\ï â³ä 250 ãðí. çà äîáó ³ á³ëüøå, áåç çàòðèìîê.

Режим работы: сти\двое. З\п 1800 рн.

(050)336-29-63, (050)336-29-87

Òåë.

Òåë.: 403-00-94,

(067)259-84-14 21675101

10958101

109371020103

/ÄÍÇ N726 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 526-13-02. Тел. 5263102

10992101

10934101

ОХОРОНЦІ

ОХРАННИК

âàõòà, ïîäîáîâî â îô³ñè, ãðîìàäñüêå õàð÷óâàííÿ, ñêëàäè. Æèòëî áåçêîøòîâíî (âàõòà) + ñïåöîäÿã. Ìîæëèâå õàð÷óâàííÿ. Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà,68, îô.1. Òåë.: (093)210-82-56, (068)364-61-68. Тел. 3600138

/Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / Òåë.: (063)220-31-95. Тел. (063)2203194

215221030000

ОХОРОНЦІ Ìîëîä³ ëþäè ì³öíî¿ ñòàòóðè, â³ä 22 ðîê³â, ïðåäñòàâíèöüêî¿ çîâí³øíîñò³, çð³ñò â³ä 180 ñì. Ðåæèì ðîáîòè - ð³çíèé. Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Òåë.: (096)526-85-65 (äçâîíèòè ç 9.00 äî 18.00, ïí-ïò). Òåë.: 229-26-67. Тел. (063)3716246

109341010101

201171010133

ОХРАННИК /Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959

216481010108

ОХРАННИК

Çð³ñò â³ä 180 ñì. Ç\ï â³ä 250 ãðí. çà äîáó ³ á³ëüøå, áåç çàòðèìîê. Òåë.: (050)336-29-87, Тел. (050)3362963

/"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ÃÐ: 3\3. Ðîñò íå íèæå 180 ñì. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

ОХОРОНЦІ

ОХРАННИКИ

/Îõîðîííà ô³ðìà / Çð³ñò â³ä 175 ñì. Ç\ï äîáîâà äî 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï äåííà â³ä 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï áåç çàòðèìêè. Òåëåôîíóâàòè ö³ëîäîáîâî. Òåë.: 501-61-13, Тел. 5319541, 5729038

Ðåæèìû ðàáîòû: ñóòêè\äâîå, íî÷íûå, äíåâíûå, âàõòû. Ç\ï îò 100 äî 300 ãðí çà ñìåíó. Àäðåñ: ì. "Ëåâîáåðåæíàÿ", óë. Ì. Ðàñêîâîé, 19, îô. 1104. Òåë.: 233-81-04. Тел. 5174254

ОХОРОНЦІ

215661020105

109581010101

110201030101

109661010101

99991040

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 4 ëèñòîïàäà 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


22

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

11009102

11020103

11021101

ОХРАННИКИ

СТАРШИЙ ЗМІНИ ОХОРОНИ

/Îõðàííîå Ïð-òèå "Àëüôà-Ùèò" / íà ðàáîòó ïî Êèåâó. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932

/Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

110091020101

110191020118

ОХРАННИКИ

10974102

/Îõðàííîå Ïð-òèå "Àëüôà-Ùèò" / Êîìàíäèðîâêè. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932

110091020102

ОХРАННИКИ (âîçðàñò îò 20 ëåò). Ðåæèì ðàáîòû: ñóòêè\äâîå. Ç\ï 1800 ãðí. Òåë.: 403-00-94. Тел. (067)2598414

ТРЕБУЕТСЯ:

216751010101

ОХРАННИКИ /Ñåòü ñóïåðìàðêåòîâ / Ç\ï è ãðàôèê ðàáîòû çàâèñÿò îò äîëæíîñòè, ìèíèìàëüíàÿ - 2200 ãðí. Òåë.: (050)448-72-16, Тел. (050)4487203

ÏÐÎÄÀÂÅÖÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ вотдел ож алантереиТЦ"ДримТан" Г\р:с10.00до22.00,3\3дня. З\п:став а+%(став аот2500 рн.).

Òåë.: (093)347-89-87,

(067)299-37-63 21696102

110211010101

ОХРАННИКИ /Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / Ç\ï 3000-5700 ãðí + ïèòàíèå. Ðåæèì ðàáîòû: âàõòà, 1\2, 1\3, 2\4. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Óë. Ãðóøåâñêîãî, 10, îô.326, 3-é ýòàæ. Òåë.: (095)710-33-78, (096)055-77-94, Тел. 2532354 216611010201

ВМАГАЗИН"ПРОДУКТЫ" ТРЕБУЕТСЯ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ ÍÎ×ÍÎÉ З/п2000рн.(за2недели). Безвредныхпривыче

Тел.:(067)243-03-53 21431101

ÐÀÁÎÒÀ

21631101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 4 ëèñòîïàäà 2013 ð.


23

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

21701102

21566102 21634102

21540101

Вразвивающюсятор#овю сетьтребется:

ÏÐÎÄÀÂÅÖÏÅÊÀÐÜ (возможноибезОР,обчаем Р-н-Центр орода ГР:1нед./1нед. Òåë.

(099)379-16-63 21411101

Вмобильн ю офейню треб ется

ÏÐÎÄÀÂÅÖ äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ è ïðîäàæè êîôåéíûõ íàïèòêîâ ОРнеобязателен

Òåë.: 11039101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 4 ëèñòîïàäà 2013 ð.

(063)406-17-81 21471101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


24

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

21571101

КАСИРИ /"ÌåãàÌàðêåò" / ç\ï + ïðåì³ÿ, 7\7 äí³â; Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó ç\ï,ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö.îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. Âîêçàëüíà, âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. (099)1412653

109371020115

КАСИРИ

11040102

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ПОМІЧНИК ТОРГОВЕЛЬНОГО ПРЕДСТАВНИКА /̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / 200 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64),(063)876-66-52. Тел. (068)5302620

217011020103

ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПРЕДСТАВНИК /̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / â³ä 250 ãðí\äåíü + ïðåì³ÿ. ÄÐ - íåîáîâ'ÿçêîâèé. Ç ïåðñïåêòèâîþ ðîáîòè çà êîðäîíîì. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64),(063)876-66-52. Тел. (068)5302620

217011020101

КАСИР ТОРГОВЕЛЬНОГО ЗАЛУ /̳æíàðîäíà íàôòîãàçîâà êîìïàí³ÿ / (ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë., ì. ѳìôåðîïîëü, ì. ßëòà, ì. Êðàñíîïåðåêîïñüê). ×îëîâ³ê³â òà æ³íîê â³ä 18 ðîê³â íà ïîñàäè.Êîíòàêòè: ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë. (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66, (044)542-17-71; ì. ѳìôåðîïîëü (050)967-40-80, (050)944-10-27, (050)356-32-14, (050)293-96-76, (066)734-99-14; ì. ßëòà (050)967-40-80, Тел. (066)2578900 109841020103

/Ñóïåðìàðêåò Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: (067)223-81-95, Äàð'ÿ, (067)467-39-63, ²ðèíà, àáî çàïîâíþéòå àíêåòó íà ñàéò³: www.silpo.ua. Ìàðèíà, Тел. (044)2065324

109741020101

КАСИРИ /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)5475615

109851020108

КАСИРИ /Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

110191020102

КАССИР /Ïð-òèå / Ðàáîòà â Âèøíåâîì. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Òåë.: (067)445-06-69, Íèêèòà Àíäðååâè÷, Àíäðåé Âàñèëüåâè÷ Тел. (063)1338151

108661010103

КАССИР /"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Âîçìîæíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî çàðàáîòêà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340 215661020103

10960101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 4 ëèñòîïàäà 2013 ð.


25

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

11049101

КАССИРКОНТРОЛЕР

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

/"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ÎÐ êàññèðîì îò 1 ãîäà. ÃÐ: 3\3. Óðîâåíü ç\ï âûñîêèé + ïðåìèÿ!!! + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

/Òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / (êàíöòîâàðû, õîçòîâàðû). Ñ ÎÐ îò 1 ãîäà, óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, çíàíèå 1Ñ. ÃÐ: ñ 9.00 äî 18.00, ñóá., âîñêð.- âûõîäíûå, îïëàòà ïî èòîãàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Тел. 5994939

КАССИРЫ

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

215661020110

Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)223-75-88; ð-í ì. "Îáîëîíü", (063)203-41-21; ð-í Áîðùàãîâêà, (044)364-21-29; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)547-10-73; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Àðñåíàëüíàÿ", Тел. (067)2238186

110041040105

КОНСУЛЬТАНТ / òîðãîâûé çàë / Ìóæ.\æåí. Ïðîìûøëåííàÿ ãðóïïà òîâàðîâ. Îïëà÷èâàåìàÿ ñòàæèðîâêà. Ç\ï 4000 ãðí\ìåñ. Ñðî÷íî! Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 216251040000

КОНСУЛЬТАНТ ПО ТОВАРУ /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)5475615

109851020101

КОНТРОЛЕР ТОРГОВЫХ ТОЧЕК /Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959

216481010112

КОНТРОЛЕРИКАСИРИ /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)5475615

109851020109

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ /Òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / (ïðîäîâîëüñòâåííàÿ ãðóïïà). Ñ ÎÐ îò 1 ãîäà, óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, çíàíèå 1Ñ. ÃÐ: ñ 9.00 äî 18.00, ñóá., âîñêð.- âûõîäíûå, îïëàòà ïî èòîãàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Тел. 5994939

217201010102

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. Âîçìîæíî áåç ÎÐ è ÂÎ, ïðèâåòñòâóåòñÿ çíàíèå ÏÊ. Ïÿòèäíåâêà, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, äîñòîéíàÿ îïëàòà òðóäà. Тел. 2308677 217271060000

ОБВАЛЬЩИКИ Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)223-75-88; ð-í ì. "Îáîëîíü", (063)203-41-21; ð-í Áîðùàãîâêà, (044)364-21-29; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)547-10-73; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Àðñåíàëüíàÿ", Тел. (067)2238186

110041040103

ОБВАЛЮВАЛЬНИКИ М'ЯСА /Ñóïåðìàðêåò Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: (067)223-81-95, Äàð'ÿ, (067)467-39-63, ²ðèíà, àáî çàïîâíþéòå àíêåòó íà ñàéò³: www.silpo.ua. Ìàðèíà, Тел. (044)2065324

21698101

109741020108

ПРИЕМЩИК ТОВАРА Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)223-75-88; ð-í ì. "Îáîëîíü", (063)203-41-21; ð-í Áîðùàãîâêà, (044)364-21-29; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)547-10-73; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Àðñåíàëüíàÿ", Тел. (067)2238186 110041040102

ПРИЙМАЛЬНИК ТОВАРІВ /"ÌåãàÌàðêåò" / ÄÐ, ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 5\2 äí³. Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó ç\ï,ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö.îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. Âîêçàëüíà, âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. (099)1412653

217201010101

109371020110

10937102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 4 ëèñòîïàäà 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


26

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

21716101

ПРИЙМАЛЬНИКИ ТОВАРУ

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ

/"Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè; æèòëî; ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96, Тел. (044)5831719

 ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâûõ òîðãîâûõ òî÷åê. Îáó÷åíèå õàðàêòåðèñòèêàì ïðîäóêöèè. Ñðî÷íî! Íàáîð îãðàíè÷åí. Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155

110401020107

216251060000

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ

ПРИЙМАЛЬНИКИ ТОВАРУ /Ìåðåæà ïðîäîâîëü÷èõ ìàãàçèí³â / Òåëåôîíóéòå âæå çàðàç! Òåë.: (044) 291-59-30, (063) 412-45-65, Тел. (067)4457246

/Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959

216481010116

216981010104

ПРОДАВЕЦ æåíñêîé îäåæäû è îáóâè. Òðåáîâàíèÿ: ïðèÿòíîé âíåøíîñòè, êîììóíèêàáåëüíîñòü, ãðàìîòíàÿ ðå÷ü, ÎÐ. Òåë.: (067)793-48-90. Тел. (099)5018807

216001010101

ПРОДАВЕЦ Êîíñóëüòàöèÿ êëèåíòà. Ïîäáîð ïðîäóêöèè. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû. Ç\ï äîñòîéíàÿ, âûïëà÷èâàåòñÿ ïîíåäåëüíî. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 10985102

216251070000

ПРОДАВЕЦ

ПРОДАВЕЦЬ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ íà òî÷êó â òîðã³âåëüíîìó êîìïëåêñ³. Ç/ï â³ä 2000 ãðí. ÄÐ íå îáîâ'ÿçêîâèé. Тел. 3621622

216221020101

ПРОДАВЦЫ Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)223-75-88; ð-í ì. "Îáîëîíü", (063)203-41-21; ð-í Áîðùàãîâêà, (044)364-21-29; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)547-10-73; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Àðñåíàëüíàÿ", Тел. (067)2238186

110041040106

/Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959

216481010115

ПРОДАВЕЦ /"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ. (âûêëàäêà òîâàðà). ÃÐ : 7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Âîçìîæíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî çàðàáîòêà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

215661020102

ПРОДАВЕЦ â êèîñê (ñò.ì."Äîðîãîæè÷è"). ÎÐ, îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, ç\ï âûñîêàÿ, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. (çâîíèòü ñòðîãî ñ 10.00 äî 18.00). Тел. (067)9990979

ПРОДАВЦЫ /Ñåòü ìàãàçèíîâ "ѳìåéíèé êîøèê" / (íàïðàâëåíèÿ: ãàñòðîíîìèÿ, êîíäèòåðñêèå, õëåáîáóëî÷íûå, ëèêåðî-âîäî÷íûå èçäåëèÿ). Çíàíèå êàññîâîãî àïïàðàòà, òðóäîâàÿ, ìåäêíèæêà - îáÿçàòåëüíû. Îòâåòñòâåííîñòü çà îòäåë. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: 2 íåäåëè\2 íåäåëè, ñ 8.00 äî 22.00. Ð-í ðàáîòû Íèâêè. Òåë.: 422-31-33, Тел. (067)7529931

216311010101

ПРОДАВЦЫ /Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü êîñìåòèêè / â ìàãàçèíû "BROCARD", "Watsons", "ÊÎÑÌÎ". Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Ç\ï: îò 3000 ãðí. Çâîíèòü: ïí-ïò, 9.00-18.00. Òåë.: (044)496-18-31,(050)330-17-89, (050)382-38-48, (050)380-88-97, (067)798-35-38. Тел. (050)4405631

109601010101

217161010101

ПРОДАВЦЫ

ПРОДАВЕЦ ГАСТРОНОМИИ /"Ìåãàìàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

215661020132

ПРОДАВЕЦКАССИР /Òîðãîâûé öåíòð "Áîëüøåâèê" / Òåë.: (067)656-13-56. Äîñòîéíóþ ç\ï ãàðàíòèðóåì + ÷àåâûå + ïðåìèÿ + áåñïëàòíîå ïèòàíèå + êàðüåðíûé ðîñò. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 18.00. Тел. (067)4081984

217091010103

/Ìàãàçèí "Ïûøíà êðàñà" / ñ ïûøíûìè ôîðìàìè Ç\ï ïî äîãîâîðåííîñòè. Òåë.: (044)239-27-32, Тел. (099)2500363

215401010101

ПРОДАВЦІ 7 "Çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ, ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì, äðóæíà êîìàíäà, äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ íàéáëèæ÷îãî ìàãàçèíó "ÀÒÁ" àáî çà òåë.: Êè¿â, ñ.Áîðùàã³âêà: (095 Тел. (044)4220750

110391010105

11004103

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 4 ëèñòîïàäà 2013 ð.


27

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21600101

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

11059101

КЛАДОВЩИК Тел. (096)8998922

Ç\ï 6000 ãðí + %. ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Ç\ï åæåäíåâíî. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (096)003-88-44, (095)570-95-73, ðàáîòîäàòåëü. Тел. (093)7760028

110591010101

КЛАДОВЩИК Ç\ï 5000 ãðí. è âûøå. Òåë.: (063)396-53-76. (067)744-06-35. Тел. (050)9202345

216761020103

КЛАДОВЩИК 215721010101

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ /Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959 216481010118

11019102

ПРОДАВЦІ

/Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959

216481010103

КЛАДОВЩИК /Ñêëàä ýëåêòðîíèêè / Ïëàâàþùèé ãðàôèê ñ íî÷íûìè ñìåíàìè. Ç\ï 3000-4000 ãðí. (Ïîäîë ì."Ò.Øåâ÷åíêî"). Тел. (063)9533445

216561010103

/"Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè; æèòëî; ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96, Тел. (044)5831719

110401020102

ПРОДАВЦІ /"ÌåãàÌàðêåò" / (òîðã.çàë). Ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 7\7 äí³â; Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó ç\ï,ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö.îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. Âîêçàëüíà, âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. (099)1412653

109371020114

ПРОДАВЦІ /Ñóïåðìàðêåò Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: (067)223-81-95, Äàð'ÿ, (067)467-39-63, ²ðèíà, àáî çàïîâíþéòå àíêåòó íà ñàéò³: www.silpo.ua. Ìàðèíà, Тел. (044)2065324

109741020102

ПРОДАВЦІ /"ѲËÜÏÎ" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ì. "ÂÄÍÕ", (067)440-02-17; ð-í Áîðùàã³âêà(067)658-35-41; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)223-81-81;ð-í ì."˳ñîâà",(067)405-53-11; ð-í ñò.ì. "Ñâÿòîøèíî", (067)547-10-73, ð-í ì."Ïîçíÿêè", (067)223-73-87; ð-í Òðîºùèíà, (067)658-35-42; ð-í ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", (067)656-60-19, ì."Ëóê'ÿí³âñüêà", (063)113-20-00, ð-í ñò.ì."Ø Тел. (067)2238180

110041030101

ПРОДАВЦІ /Ìåðåæà ïðîäîâîëü÷èõ ìàãàçèí³â / Òåëåôîíóéòå âæå çàðàç! Òåë.: (044) 291-59-30, (063) 412-45-65, Тел. (067)4457246

КЛАДОВЩИК КОНТРОЛЕР /"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ÎÐ êëàäîâùèêîì îò 1 ãîäà. ÃÐ: 3\3. Óðîâåíü ç\ï âûñîêèé + ïðåìèÿ!!! + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340 215661020131

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ КЛАДОВЩИК /Ïðîèçâîäñòâî âîðîò / Ç\ï îò 4000 ãðí. Ð-í ñò. ì. "Âàñèëüêîâñêàÿ". Òåë.: (096)583-31-59, Тел. (099)3545613 216541010102

КЛАДОВЩИКИ /Êðóïíàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ êîìïàíèÿ / Êîìïàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, âûäàåòñÿ ñïåöîäåæäà, áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì. Êîíò. òåë.: (096)706-57-35. Тел. (099)9581832 110461010101

216981010103

СТАРШИЙ КАСИР /Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

21656101

110191020121

ПРОДАВЦІ /Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ /Îïòîâî-ðîçíè÷íàÿ êîìïàíèÿ / Âîçìîæíà ðàáîòà ñ ëè÷íûì àâòî. Ç\ï: ñòàâêà 7225 ãðí. + ïðåìèÿ. Òåë.: (050)920-23-45, (063)396-53-76, Тел. (067)7440635

110191020105

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 4 ëèñòîïàäà 2013 ð.

216761010104

21654101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


28

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21566104

11046102

21684101

КЛАДОВЩИКИ

КУХАР

/Êðóïíàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ êîìïàíèÿ / Êîìïàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, âûäàåòñÿ ñïåöîäåæäà, áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì. Êîíò.òåë.: (068)907-83-55, Тел. (099)9581832, (096)7065735

(îõàéíèé), ç\ï 1500 ãðí., âóë.Æìà÷åíêà,10. Äí³ïðîâñüêèé ð-í. Òåë.: 543-82-61. Тел. 5438262 217061020000

КУХАР /"ÌåãàÌàðêåò" / (êàôå), ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 7\7 äí³â; Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó ç\ï,ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö.îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. Âîêçàëüíà, âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. (099)1412653

110461020101

КОМПЛЕКТОВЩИК Тел. (096)8998922

110591010104

КОМІРНИК /ÄÑ N 150 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Тел. 2508453, 2508449

109371020107

КУХАР

000000180022

КОМІРНИК /ÄÑ N 300/ Тел. 5347262

21697101

БАРМЕНИ

000000180139

КОМІРНИКОПЕРАТОР /Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, Тел. (050)3859556, (063)4552413

110191020124

ПОМОЩНИК КЛАДОВЩИКА

21682101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ПОВАРА

/Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ "Êîíòèíåíò-Êàðä" / Ç\ï: ñòàâêà + % áåç çàäåðæåê. Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: (068)071-45-77, Тел. (066)9142638, (044)4288370

215331020107

216481010104

АВТОЕЛЕКТРИК

СТАРШИЙ КЛАДОВЩИК Î\ð ñ âåñîâûì òîâàðîì (ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, ñêîðîïîðò.) Тел. (096)8998922

110591010102

109741020105

БАРМЕНЫ /Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Èðèíà, Тел. (050)3560005

216241020105

/Êàôå "Êèíîêóõíÿ" / íà ëèíèþ ðàçäà÷è ïèùè Тел. (050)4450402

000000200006

/Òîðãîâûé öåíòð "Áîëüøåâèê" / Òåë.: (067)656-13-56. Äîñòîéíóþ ç\ï ãàðàíòèðóåì + ÷àåâûå + ïðåìèÿ + áåñïëàòíîå ïèòàíèå + êàðüåðíûé ðîñò. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 18.00. Тел. (067)4081984

217091010102

216551020104

110591010107

КОНДИТЕРКОНСУЛЬТАНТ

АДМИНИСТРАТОРЫ /Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Èðèíà, Тел. (050)3560005

216241020102

Ïðåäñòàâëåíèå ïðîäóêöèè ó êëèåíòîâ. Îð íå ìåíåå 4 ëåò. Âîçìîæíû êîìàíäèðîâêè, ç\ï ïî èòîãàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Тел. (067)6584549

109891010101

БАРМЕН /ϳä-âî / äëÿ ðîáîòè â ðåñòîðàí³ (ïð-ò Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 39-Â) òà êàôå (âóë. Ïîðèêà, 13-À; á-ð Ïåðîâà, 23-Á; Õàðê³âñüêå øîñå, 144-Â; âóë. Ïîëÿðíà, 8). Тел. 4120897

110271020302

/Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

212511010103

КУХАР /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)5475615

КУХАР /Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N 18 / Òåë.: 235-40-56. Тел. 2353116

000000200008

КОНДИТЕР

АДМИНИСТРАТОР

110271020308

КУХАР

109851020111

ДЕВУШКИ

216371020101

/Ðåñòîðàí "Ãðàíä ×åðè" / Óë. Ñâÿòîøèíñêàÿ, 26. òåë.: 239-05-61, (050)595-12-21, Тел. (063)1475544, (067)4580618

ЭКСПЕРТ ПО КАЧЕСТВУ (ïðîöåíòîâùèê). Тел. (096)8998922

/Âàñèíåö Þ.Â./ Тел. 2298242

/Ñóïåðìàðêåò Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: (067)223-81-95, Äàð'ÿ, (067)467-39-63, ²ðèíà, àáî çàïîâíþéòå àíêåòó íà ñàéò³: www.silpo.ua. Ìàðèíà, Тел. (044)2065324

/ϳä-âî / äëÿ ðîáîòè â ðåñòîðàí³ (ïð-ò Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 39-Â) òà êàôå (âóë. Ïîðèêà, 13-À; á-ð Ïåðîâà, 23-Á; Õàðê³âñüêå øîñå, 144-Â; âóë. Ïîëÿðíà, 8). Тел. 4120897

КОНДИТЕРИ

КУХАР /ÄÍÇ N667 / Òåë.: 250-05-80. Тел. 2502783

000000200018

КУХАР /ÄÑ N 150 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 250-84-49. Тел. 2508453

000000200023

КУХАР /Äåòñêèé ñàä N35/ Тел. 2724101 000000200032

/"Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè; æèòëî; ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Тел. (044)5831719, (044)5072096 110401020106

КУХАР /ÄÑ N 452 (âóë. Åíòóç³àñò³â, 41\2)/ Тел. 2950659 000000200040

99990508

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 4 ëèñòîïàäà 2013 ð.


ÐÅÑÒÎÐÀÍ. Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×., ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ

21637102

КУХАР /Êè¿â.ì³ñüê. øïèòàëü ³íâàë³ä³â/ Тел. 4319556

000000200069

000000200088

КУХАР /̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N15/ Тел. 4681240

000000200094

/Äèòÿ÷à ³íôåêö³éíà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ/ Тел. 4833841

000000200096

КУХАР

21588101

КУХАРІ /Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

110191020115

21712101

000000200109

КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК

КУХАР /ÄÑ N 312 / Òåðì³íîâî! Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í. Тел. 5254180

000000200111

КУХАР /ÄÑ N 521 (ì. "Äàðíèöÿ", âóë. Æìà÷åíêà, 6) / Òåë.: 543-98-08. Тел. 5439809

000000200145

/Êè¿â.ì³ñüê. øïèòàëü ³íâàë³ä³â/ Тел. 4319556

000000200070

КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК /̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N15/ Тел. 4681240

000000200095

КУХОННІ РОБІТНИКИ /Ìåðåæà ïðîäîâîëü÷èõ ìàãàçèí³â / Òåëåôîíóéòå âæå çàðàç! Òåë.: (044) 291-59-30, Тел. (067)4457246, (063)4124565

КУХАР /ÄÍÇ N 149/ Тел. 5656008

/Ñóïåðìàðêåò Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: (067)223-81-95, Äàð'ÿ, (067)467-39-63, ²ðèíà, àáî çàïîâíþéòå àíêåòó íà ñàéò³: www.silpo.ua. Ìàðèíà, Тел. (044)2065324

109741020104

КУХАР

/ÄÍÇ N182/ Тел. 5223955

21709101

КУХАРІ

КУХАР /ÄÍÇ N 599/ Тел. 4520191

29

216981010108

000000200162

КУХАР /ØÄÑ "Çîäèàê" / Òåë.: 572-98-34. Тел. 5731567 000000200171

КУХАРІ

МАНГАЛЬЩИКИ /Ñåòü ðåñòîðàíîâ "Êîíòèíåíò-Êàðä" / Ç\ï: ñòàâêà + % áåç çàäåðæåê. Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: (068)071-45-77, Тел. (066)9142638, (044)4288370

215331020102

/"Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè; æèòëî; ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96, Тел. (044)5831719 110401020105

КУХАРІ /ÄÑ N 74/ Тел. 4437017

ОБРОБЛЮВАЧ РИБИ /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)5475615

000000200083

109851020110

21655102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 4 ëèñòîïàäà 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


30

ÐÅÑÒÎÐÀÍ. Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×., ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ

11027102

10903101

ОФІЦІАНТИ

/"Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè; æèòëî; ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96, Тел. (044)5831719

/Ñàëîí-ðåñòîðàí "ÌÎÑÑÎ" / åíåðã³éí³, êîìóí³êàáåëüí³ þíàêè òà ä³â÷àòà ïðèâàáëèâî¿ çîâí³øíîñò³ â³ä 18 ðîê³â; çíàííÿ ³íîçåìíî¿ ìîâè ì³æíàðîäíîãî ñï³ëêóâàííÿ â ìåæàõ ðîçìîâíîãî ì³í³ìóìó â³òàºòüñÿ. Ñï³âáåñ³äè ïðîâîäÿòüñÿ ùîäåííî ç 12.00 äî 19.00. Ì.Êè¿â, âóë.Õðåùàòèê,15\4 (Ïàñàæ).

110401020108

ОБРОБЛЮВАЧІ РИБИ /"Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè; æèòëî; ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96, Тел. (044)5831719

110401020109

ОБРОБЛЮВАЧІ РИБИ /Ìåðåæà ïðîäîâîëü÷èõ ìàãàçèí³â / Òåëåôîíóéòå âæå çàðàç! Òåë.: (044) 291-59-30, (063) 412-45-65, Тел. (067)4457246

216981010106

21533102

ОФИЦИАНТ

216551020109

ОФИЦИАНТЫ Тел. (067)2305550

110551020101

ОФІЦІАНТИ /Ñóïåðìàðêåò Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: (067)223-81-95, Äàð'ÿ, (067)467-39-63, ²ðèíà, àáî çàïîâíþéòå àíêåòó íà ñàéò³: www.silpo.ua. Ìàðèíà, Тел. (044)2065324

109741020106

/Ðåñòîðàí "Ãðàíä ×åðè" / Óë. Ñâÿòîøèíñêàÿ, 26. òåë.: 239-05-61, (050)595-12-21, Тел. (063)1475544, (067)4580618

ОФІЦІАНТИ Òåë.: (050)672-55-06, Тел. (099)2237704

215881010101

ПЕКАР 109671010103

ОФИЦИАНТЫ /Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Èðèíà, Тел. (050)3560005

216241020106

ОФИЦИАНТЫ

11055101

10989101

ОБРОБЛЮВАЧІ М'ЯСА

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ "Êîíòèíåíò-Êàðä" / ñ ÎÐ è áåç ÎÐ Ç\ï: ñòàâêà + % áåç çàäåðæåê. Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: (068)071-45-77, (044)428-83-70. Тел. (066)9142638

/"ÌåãàÌàðêåò" / ÄÐ, ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 7\7 äí³â; Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó ç\ï,ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö.îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. Âîêçàëüíà, âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. (099)1412653

109371020118

ПЕКАР

/ϳä-âî / äëÿ ðîáîòè â ðåñòîðàí³ (ïð-ò Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 39-Â) òà êàôå (âóë. Ïîðèêà, 13-À; á-ð Ïåðîâà, 23-Á; Õàðê³âñüêå øîñå, 144-Â; âóë. Ïîëÿðíà, 8). Тел. 4120897

/Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

ОФІЦІАНТИ

ПЕКАРЬ

215331020103

ОФІЦІАНТ

110191020123

110271020303

/Ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ "AVALON" / åíåðã³éí³, êîìóí³êàáåëüí³ þíàêè òà ä³â÷àòà ïðèâàáëèâî¿ çîâí³øíîñò³ â³ä 18 ðîê³â; çíàííÿ ³íîçåìíî¿ ìîâè ì³æíàðîäíîãî ñï³ëêóâàííÿ â ìåæàõ ðîçìîâíîãî ì³í³ìóìó - â³òàºòüñÿ. Çàïîâíåííÿ àíêåò êàíäèäàòàìè íà ïîñàäó ïðîâîäèòüñÿ ùîäåííî äî 18.00 çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë.Ëåîíòîâè÷à,3. Ñï³âáåñ³äè ïðèçíà÷àþòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíî çà äçâ³íêîì ìåíåäæåðà ÐÊ "ÀÂÀËÎÍ". 110551010101

/Ïåêàðíÿ / Ç\ï îò 3000 ãðí. Åâãåíèé, Тел. (099)5226110

216971010102

ПЕКАРЬ /Ïðîèçâîäñòâî / (æåë.ìóæ.), ç\ï îò 4000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 4927253

109031010110

21624102

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 4 ëèñòîïàäà 2013 ð.


31

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

11055102

ПЕКАРІ

ПОВАР

/"Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè; æèòëî; ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96, Тел. (044)5831719

Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)223-75-88; ð-í ì. "Îáîëîíü", (063)203-41-21; ð-í Áîðùàãîâêà, (044)364-21-29; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)547-10-73; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Àðñåíàëüíàÿ", Тел. (067)2238186

110401020104

ПЕКАРІ /Ñóïåðìàðêåò Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: (067)223-81-95, Äàð'ÿ, (067)467-39-63, ²ðèíà, àáî çàïîâíþéòå àíêåòó íà ñàéò³: www.silpo.ua. Ìàðèíà, Тел. (044)2065324

109741020103

ПЕКАРІ ПІЦИ /"ѲËÜÏÎ" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ì. "ÂÄÍÕ", (067)440-02-17; ð-í Áîðùàã³âêà(067)658-35-41; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)223-81-81;ð-í ì."˳ñîâà",(067)405-53-11; ð-í ñò.ì. "Ñâÿòîøèíî", (067)547-10-73, ð-í ì."Ïîçíÿêè", (067)223-73-87; ð-í Òðîºùèíà, (067)658-35-42; ð-í ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", (067)656-60-19, ì."Ëóê'ÿí³âñüêà", (063)113-20-00, ð-í ñò.ì."Ø Тел. (067)2238180

110041030103

СТАРШИЕ ПОВАРА

ПОВАР /"Èìïåðèÿ ïèööû" / ñò. ì. "Êîíòðàêòîâàÿ ïëîùàäü". Òåë.: 425-96-51, Тел. 4259652

214321010301

ПОВАРСУШИСТ /Ðåñòîðàí "Ãðàíä ×åðè" / Óë. Ñâÿòîøèíñêàÿ, 26. òåë.: 239-05-61, (050)595-12-21, (067)458-06-18. Тел. (063)1475544

216551020107

ПОВАРУНИВЕРСАЛ /Ïèööåðèÿ / Ðàáîòà â Êèåâñêîé îáëàñòè, ãðàôèê: íåäåëÿ\íåäåëÿ, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. 2314415

217121010102

/Ðåñòîðàí "Ãðàíä ×åðè" / Óë. Ñâÿòîøèíñêàÿ, 26. òåë.: 239-05-61, (050)595-12-21, (067)458-06-18. Тел. (063)1475544

216551020102

ПОВАР 216971010101

ПОВАР /Òîðãîâûé öåíòð "Áîëüøåâèê" / Òåë.: (098)696-60-79. Äîñòîéíóþ ç\ï ãàðàíòèðóåì + ÷àåâûå + ïðåìèÿ + áåñïëàòíîå ïèòàíèå + êàðüåðíûé ðîñò. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 18.00. Тел. (067)4081984 217091010101

ПОВАР Тел. (067)2305550 109671010102

ПОВАР /Ãîñòèí.- ðåñòîð. êîìïëåêñ "BIG STREET" / 2 íåäåëè\2 íåäåëè. Ç\ï 200 ãðí.\äåíü. Óë. Á.Îêðóæíàÿ,8. Тел. 2508054

215331020101

СТАРШІ КУХАРІ, КУХАРІ /Ìåðåæà ïðîäîâîëü÷èõ ìàãàçèí³â / Òåëåôîíóéòå âæå çàðàç! Òåë.: (044) 291-59-30, (063) 412-45-65, Тел. (067)4457246

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Èðèíà, Тел. (050)3560005

/Àâòîñåðâèñ / ñ ÎÐ. Ð-í Ïîäîë. Òåë.: (096)191-50-50, Тел. (063)8134310

215801010101

АВТОМИЙНИКИ Çàáåçïå÷óºìî æèòëîì.Ñò.ì."Ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò". Тел. (067)4062639

214761010101

/Ñåòü àâòîìîåê / Ìåñòî ðàáîòû: Òðîåùèíà (ð-í Òðîåùèíñêîãî ðûíêà) è ïð-ò Çàáîëîòíîãî. Тел. (067)5031183

215831010101

ТЕСТОМЕС /Ïåêàðíÿ / Ç\ï îò 3000 ãðí. Åâãåíèé, Тел. (099)5226110

216971010103

ТЕСТОМЕС

/"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ÃÐ: 4\4. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + % + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

/Ïðîèçâîäñòâî / (æåë.ìóæ.), ç\ï îò 4100 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 4927253

109031010111

ПРОДАВЕЦПЕКАРЬ

ФОРМОВЩИК

/Ðàçâèâàþùàÿñÿ òîðãîâàÿ ñåòü / (âîçìîæíî è áåç ÎÐ, îáó÷àåì). Ð-í - Öåíòð ãîðîäà. ÃÐ: 1 íåä.\1 íåä. Тел. (099)3791663

/Ïðîèçâîäñòâî / (æåë. æåí.). Ç\ï îò 3000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 4927253

214111010101

/̳æíàðîäíà íàôòîãàçîâà êîìïàí³ÿ / (ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë., ì. ѳìôåðîïîëü, ì. Êðàñíîïåðåêîïñüê). ×îëîâ³ê³â òà æ³íîê â³ä 18 ðîê³â íà ïîñàäè.Êîíòàêòè: ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë. (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66, (044)542-17-71; ì. ѳìôåðîïîëü (050)967-40-80, (050)944-10-27, (050)356-32-14, (050)293-96-76, (066)734-99-14; ì. ßëòà (050)967-40-80, Тел. (066)2578900 109841020106

ШЕФКУХАР /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

АВТОМОЙЩИКИОПЕРАТОРЫ Âîçìîæíî áåç ÎÐ. Âîçðàñò îò 20 ëåò. Ðàéîí Òðîåùèíà. Ç\ï: ñòàâêà + % + ïðåìèÿ. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 18.00. Òåë.: (093)420-97-24, (050)744-57-49, Тел. (096)4573193

216381010101

АВТОМОТОРИСТ /ÑÒÎ / ÎÐ íà ÑÒÎ. Ïð-ò Îñâîáîäèòåëåé, 1. Òåë.: (063)854-41-50. Тел. (067)4413433

214331010103

109031010104

СПЕЦІАЛІСТ БІСТРО

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 4 ëèñòîïàäà 2013 ð.

АВТОМЕХАНИК

АВТОМОЙЩИКИ

СУШИСТЫ

ПОМОЩНИК КОНДИТЕРА

216841010102

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

216981010107

216241020104

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Èðèíà, Тел. (050)3560005

215661040129

/Ïåêàðíÿ / Ç\ï îò 3000 ãðí. Åâãåíèé, Тел. (099)5226110

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ "Êîíòèíåíò-Êàðä" / Ç\ï: ñòàâêà + % áåç çàäåðæåê. Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: (068)071-45-77, (044)428-83-70. Тел. (066)9142638

ПОВАРА

216241020103

ПОВАР

21433101

10967101

110041040101

АВТОСЛЕСАРИ /Àâòîïàðê òàêñè / Òåë.: (063)021-52-22. Тел. 4618922

110021020103

АВТОСЛЕСАРИ /Àâòîòðàíñ. êîìïàíèÿ "ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

110231010101

212511010104

ШЕФПОВАР

АВТОСЛЕСАРЬ

/Ðåñòîðàí "Ãðàíä ×åðè" / Óë. Ñâÿòîøèíñêàÿ, 26. òåë.: 239-05-61, (050)595-12-21, (067)458-06-18. Тел. (063)1475544

(ðåìîíò ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé Åâðî-2, Åâðî-3). ÎÐ îáÿçàòåëåí. Ïîìîùü ñ æèëüåì. Ç\ï îò 5500 ãðí. Ð-í Õàðüêîâñêîé ïë., ñò.ì. "Áîðèñïîëüñêàÿ". Ñ 9.00 äî 18.00. Тел. (098)1981216

216551020108

110241010101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


32

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

10995101

11023101

АВТОСЛЕСАРЬ, МОТОРИСТ, ХОДОВИК

АВТОЭЛЕКТРИК

/Êîìïàíèÿ "Ýêñïðåññ-Ò" / Âëàäèñëàâ, Тел. (096)1082989

/ÑÒÎ íà Áåðåçíÿêàõ / ñ ÎÐ. Òåë.: (067)551-48-22, Тел. (063)5781054

109951010301

АВТОЭЛЕКТРИК

АВТОСЛЕСАРЬ, МОТОРИСТ, ХОДОВИК 21570103

Âëàäèñëàâ, Тел. (096)1082989

216681010101

/ÑÒÎ íà Òðîåùèíå / ÎÐ îáÿçàòåëåí. Тел. (068)3512166

217071010101

110361010301

АВТОСЛЕСАРЬМЕХАНИК /ÑÒÎ/ Тел. (067)7113903

215701030102

АВТОЭЛЕКТРИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ /ÑÒÎ / ÎÐ íà ÑÒÎ. Ïð-ò Îñâîáîäèòåëåé, 1. Òåë.: (063)854-41-50. Тел. (067)4413433

214331010101

АВТОСЛЕСАРЬХОДОВИК РСУВАЛЬЩИК 21683101

АВТОЭЛЕКТРИКИ

/ÑÒÎ "Ðîÿë-Ñåðâèñ" / ÎÐ îò 5 ëåò. Ç\ï 40 %. Òåë.: 518-71-55, Тел. (067)4456964

216691010101

АВТОХОДОВИК /ÑÒÎ / ÎÐ íà ÑÒÎ. Ïð-ò Îñâîáîäèòåëåé, 1. Òåë.: (063)854-41-50. Тел. (067)4413433

214331010104

АВТОЭЛЕКТРИК 21627103

/ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 4000 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

/Àâòîòðàíñ. êîìïàíèÿ "ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

110231010110

АГРЕГАТЩИКИ /Àâòîòðàíñ. êîìïàíèÿ "ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

110231010111

215411050101

АВТОЭЛЕКТРИК (ðåìîíò ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé Åâðî-2, Åâðî-3). ÎÐ îáÿçàòåëåí. Ïîìîùü ñ æèëüåì. Ç\ï îò 5500 ãðí. Ð-í Õàðüêîâñêîé ïë., ñò.ì. "Áîðèñïîëüñêàÿ". Ñ 9.00 äî 18.00. Тел. (098)1981216

110241010102

АККУМУЛЯТОРЩИК /Êðóïíàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ êîìïàíèÿ / Êîìïàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, âûäàåòñÿ ñïåöîäåæäà, áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì. Êîíò. òåë.: (096)706-57-35. Тел. (099)9581832

110461010103

21707101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 4 ëèñòîïàäà 2013 ð.


33

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

11035101

ВОДИТЕЛИ

ВОДИТЕЛИ

/Êîìïàíèÿ "Ýêñïðåññ-Ò" / äëÿ ðàáîòû â òàêñè (íà àâòîìîáèëè ïðåäïðèÿòèÿ, à òàêæå ñî ñâîèìè èíîìàðêàìè). Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ Тел. (096)5038853

/Îõðàííîå Ïð-òèå "Àëüôà-Ùèò" / Êîìàíäèðîâêè. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932

109951010101

11036101

110091020103

ВОДИТЕЛИ /Êîìïàíèÿ "Ýêñïðåññ-Ò" / ýâàêóàòîðà, àâòîâîçà, êðàíà ìàíèïóëÿòîðà, íà ìèêðîàâòîáóñ "Ãàçåëü". Àíäðåé Èâàíîâè÷, Тел. (095)2860343

ВОДИТЕЛИ /Òàêñè 309 / ñî ñâîèì àâòî. Òåë.: 220-13-15. Тел. (093)3137999

109951010201

21668101

214691010102

ВОДИТЕЛИ

ВОДИТЕЛИ äëÿ ðàáîòû â òàêñè (íà àâòîìîáèëè ïðåäïðèÿòèÿ, à òàêæå ñî ñâîèìè èíîìàðêàìè). Àíàòîëèé Èâàíîâè÷, Тел. (096)5038853

/Òàêñè "Îëèìï" / íà íàøè àâòî. Ç\ï îò 4000 ãðí. Ëåãàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ïîëíûé ñîöïàêåò. Тел. (044)5371177

215471010101

110351010101

КПШЕУПодольс о ор-на требется:

ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÈÊ З\п4000 рн. Ул.Фрнзе,15

Òåë.

ВОДИТЕЛИ ýâàêóàòîðà, àâòîâîçà, êðàíà ìàíèïóëÿòîðà, íà ìèêðîàâòîáóñ "Ãàçåëü". Àíäðåé Èâàíîâè÷, Тел. (095)2860343

ÂÎÄÈÒÅËÜ ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé (êàò."Ñ") З/п4500-5000рн. Ул.Фр нзе,15

462-53-75

ВОДИТЕЛИ

КПШЕУПодольс оо р-натребется:

Òåë.: 462-53-75 21541105

21541106

/"Àâàíãàðä òàêñè" / ñ àâòîìîáèëåì. Âñòóïèòåëüíûõ íåò. ÃÐ ñâîáîäíûé. Êîìèññèÿ îò 9 %. Òåðìèíàëû åñòü. Тел. (063)2067207

215541010101

110361010101

ВОДИТЕЛИ

ВОДИТЕЛИ /Ãðóïïà êîìïàíèé "Ýêîíîì-àâòî" / íà íîâûå àâòîìîáèëè ïðåäïðèÿòèÿ. Çíàíèå ãîðîäà è ÎÐ îáÿçàòåëåí. Òåë.: (044)454-14-82. Тел. (044)4541485

215701020104

ВОДИТЕЛИ /Àâòîïàðê òàêñè / íà àâòîìîáèëè êîìïàíèè ñ îôèöèàëüíûì òðóäîóñòðîéñòâîì. Òåë.: (063)021-52-22. Тел. 4618922

/Êîðîíà-Òàêñè / ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì è íà íàøå àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà, áåç àáîíåíòñêîé ïëàòû. Êîìèññèÿ 10% ÷åðåç òåðìèíàëû. Áåñïëàòíàÿ ÑÒÎ. Тел. (063)4790000

216271030101

ВОДИТЕЛИ /"Æåëòîå òàêñè" / ñî ñâîèìè àâòîìîáèëåì è íà íàøå àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà, áåç àáîíåíòñêîé ïëàòû. Êîìèññèÿ - 6-10% ÷åðåç òåðìèíàëû. Áåñïëàòíàÿ ÑÒÎ. Тел. (063)4710000

110021020101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 4 ëèñòîïàäà 2013 ð.

216271040101

21635101

КПШЕУПодольс оор-на требется:

КПШЕУПодольс оор-на требются:

ÌÀØÈÍÈÑÒ ÒÐÀÊÒÎÐÀ

ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐÛ äîðîæíîé òåõíèêè З\п3500рн. Ул.Фрнзе,15

Ç\ï 3200 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15 Òåë.: 462-53-75

Тел.: 462-53-75 21541103

21541104

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


34

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

10984102

10994102

21469101

21679101

21669101

21547101

21580101

10906101

ÂÎÄÈÒÅËÈ

ТРЕБУЮТСЯ

ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. "Â" íà íàø àâòîìîáèëü З\п5000-7000рн. Тел.(063)479-00-00 21627105

сосвоимавтовта си Ребята,помоитевыполнить за азыдиспетчерс ой. Работабезобязалово . Большое оличествоза азов!

Òåë.: 568-05-60, (063)568-05-60 21653101

10866101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 4 ëèñòîïàäà 2013 ð.


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

ÐÀÁÎÒÀ

20052008

17842142

04482528

19932008

17002012

19572063

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 44 (825)

21572005

35


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

19062004

21782012

15722024

21252009

14652009

22592006

21692006

15432013

36

23682001

04312013

14222024

20112006

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 44 (825)


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

ÐÀÁÎÒÀ

22592008

14892006

23102003

20712003

19132004

23642002

22662003

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 44 (825)

22222006

37


ÐÀÁÎÒÀ

38

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

23362003

20462007

23422003

23602001

23652001

20002028

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 44 (825)


39

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ ВОДИТЕЛИ

ВОДИТЕЛЬ ИНКАССАТОР

/"Ïëàíåòà òàêñè" / íà àâòîìîáèëè ñëóæáû. Тел. (093)907 15 45

216351010101

ВОДИТЕЛИ äëÿ ðàáîòû â òàêñè íà àâòîìîáèëè ôèðìû. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï äî 7000 ãðí. Òåë.: (066)317-62-96. Тел. (093)581 01 01

216831010101

ВОДИТЕЛИ КАТ. "С"

/Áàíê / Îïûò ðàáîòû âîäèòåëåì îò 5 ëåò. Êèåâñêàÿ ïðîïèñêà îáÿçàòåëüíî. Ãðàôèê ðàáîòû: ñ 8.30 äî 19.00, Ñá.,Âñ. - âûõîäíîé èëè ïîñìåííûé. Тел. 486 21 99 110221030000

ВОДИТЕЛЬ ИНКАССАТОР /Áàíê / Îïûò ðàáîòû âîäèòåëåì îò 5 ëåò. Êèåâñêàÿ ïðîïèñêà îáÿçàòåëüíî. Ãðàôèê ðàáîòû: ñ 8.30 äî 19.00, Ñá.,Âñ. - âûõîäíîé èëè ïîñìåííûé. Тел. 486 21 99

/Êðóïíàÿ òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ, çíàíèå ã. Êèåâà íà óðîâíå âîäèòåëÿ. Ç\ï 5000 ãðí. E-mail:kingsmak.kiev@mail.ru. Òåë.: (093)349-49-99. Тел. (067)631 26 65

ВОДИТЕЛЬ ЭКСПЕДИТОР

ВОДИТЕЛИ КАТ. "С", "Е"

ВОДИТЕЛЬ ЭКСПЕДИТОР

110521040000

êàò."Â","Ñ","Ä"; (î\ð ñ ïðîä.ïèòàíèÿ) Тел. (096)899 89 22

110591020101

109001010101

/Àâòîòðàíñ. êîìïàíèÿ "ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)223 61 59

110231010107

ВОДИТЕЛИ КАТ."С" /Ïð-òèå / Ðàáîòà â Âèøíåâîì. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Òåë.: (067)445-06-69, Íèêèòà Àíäðååâè÷, Àíäðåé Âàñèëüåâè÷ Тел. (063)133 81 51

/Îïòîâàÿ áàçà ìèíåðàëüíîé âîäû / ÎÐ îò 3-õ ëåò íà MAN "Mercedes" (5-12 ò.). Ñðåäíÿÿ ç\ï - 5000 ãðí. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå. Ñ. Ïåòðîâñêîå, óë. Áåëîãîðîäñêàÿ,14, òåë.: (067)236-43-93, Îëåã, ñ. Ùàñëèâîå, Àëåêñàíäð Тел. (066)283 80 86

ВОДІЙ АВТОВИШКИ

110181010103

ВОДИТЕЛЬ /ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé. (êàò."Ñ"). Ç\ï 4500-5000 ãðí. óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 462 53 75

215411060101

ВОДИТЕЛЬ

110431010105

/̳æíàðîäíà íàôòîãàçîâà êîìïàí³ÿ / áåíçîâîçó ç ïåðåâåçåííÿ íåáåçïå÷íèõ âàíòàæ³â (ì. ѳìôåðîïîëü). Òåë.: (095)361-11-18. ×îëîâ³ê³â òà æ³íîê â³ä 18 ðîê³â íà ïîñàäè.Êîíòàêòè: ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë. (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66, (044)542-17-71; ì. ѳìôåðîïîëü (050)967-40-80, (050)944-10-27, (050)356-32-14, (050)293-96-76, (066)734-99-14; ì. ßëòà (050)96 Тел. (066)257 89 00

(097)995-95-58,Оле 21697102

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА /ÏÏ "Àâòîìàã³ñòðàëü" / Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷, Тел. (050)343 25 78

109941020402

МАШИНИСТ КАТКА /ÏÏ "Àâòîìàã³ñòðàëü" / Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷, Тел. (050)343 25 78

109941020401

216971020201

ВОДИТЕЛЬ /Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå Ïð-òèå / (çíàíèå ãîðîäà, ìîëîäîé ÷åëîâåê). Òåë.: (067)327-28-84, Тел. (050)442 04 71

215521010105

ВОДИТЕЛЬ

/ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 3500 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 462 53 75

215411020101

МАШИНИСТ ТРАКТОРА

ВОДІЙ ОХОРОННИК /Îõîðîííà êîìïàí³ÿ "À1" / Ç\ï ñòàá³ëüíà, âèñîêà. Òåë.: (044)481-00-18, (067)296-21-62, (095)271-63-01. Тел. (063)496 70 39

109731020102

ВОДІЇ ³ä 30 ðîê³â, âîä³éñüêèé ñòàæ â³ä 5-òè ðîê³â, íà íàø³ "Äåî Ëàíîñ" (ãàç). Ñòðàõîâêà, ë³öåíç³ÿ. Îðåíäà àáî âèêóï àâòî 2003-2005 ðîêó. Òåë.: 539-14-54, (093)321-43-26. Тел. (067)659 22 17

213541010101

216271050101

ДИСПЕТЧЕРЫ

ВОДИТЕЛЬ /Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)472 69 59

216481010110

ВОДИТЕЛЬ äëÿ ïîñìåííîé ðàáîòû â òàêñè íà àâòîìîáèëü êîìïàíèè. Ñòàæ âîæäåíèÿ íå ìåíåå 5 ëåò. Ç\ï îò 4000 ãðí. Тел. (063)652 16 10 215551010000

ВОДИТЕЛЬ ПО СНАБЖЕНИЮ /Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå Ïð-òèå / (êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ óñòàíîâîê). Òåë.: (067)327-28-84, Тел. (050)442 04 71 215521010106

10900101

МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА

109841020107

/Ïåêàðíÿ / ñî ñâîèì ìèêðîàâòîáóñîì. Ç\ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Îëåã, Тел. (097)995 95 58

êàò. "Â" íà íàø àâòîìîáèëü. Ç/ï 5000-7000 ãðí. Тел. (063)479 00 00

З/ппорез льтатам собеседования. Òåë.

/Êîìóíàë. ϳä-âî "Ïå÷åðñüêà Áðàìà"/ Тел. 498 28 34

ВОДІЙ ЕКСПЕДИТОР

/ÏðÀÒ "Óõë-Ìàø" / íà àâòîìîáèëü "Ãàçåëü" Óë. Áîæåíêî, 66. Òåë.: 528-24-47, Тел. 239 11 27

ÂÎÄÈÒÅËÜ ñî ñâîèì ìèêðîàâòîáóñîì

109061010101

108661010101

ВОДИТЕЛЬ

10983102

Впеарнютреб ется:

/ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 3200 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 462 53 75

215411030101

МАШИНІСТ ЕКСТРУДЕРА /ÒΠ"Óí³-ÏÀÊ / Ïðîâîäèìî íàâ÷àííÿ. Òåë.: (095)698-97-39. Äçâîíèòè ç 9.00 äî 17.00, ïí-ïò. Тел. (098)479 04 20

109831020102

МЕХАНИЗАТОРЫ /ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / äîðîæíîé òåõíèêè. Ç\ï 3500 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 462 53 75

215411040101

/"Àâàíãàðä òàêñè" / Ìåñòî ðàáîòû - Âîñêðåñåíêà. ÃÐ: ñóòêè\äâîå. Ç\ï îò 400 ãðí.\ñìåíà. Çíàíèå ÏÊ îáÿçàòåëüíî. Тел. (063)206 72 07

215541020101

ДИСПЕТЧЕРЫ ЛОГИСТЫ

МИЙНИКИ АВТО /Àâòîìèéêà / Ìîëîä³ ëþäè â³ä 18 ðîê³â. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. ˳âèé áåðåã. Ç\ï â³ä 5000 ãðí + ïðåì³ÿ. Íàäàºìî æèòëî. Òåë.: 592-80-20. Тел. 361 04 04

215841010101

/Ãðóïïà êîìïàíèé "Ýêîíîì-àâòî" / Çíàíèå ãîðîäà è ÎÐ îáÿçàòåëåí. Òåë.: (044)454-14-82. Тел. (044)454 14 85

215701020102

ИНЖЕКТОРЩИК ЭЛЕКТРОНЩИК /ÑÒÎ / ÎÐ íà ÑÒÎ. Ïð-ò Îñâîáîäèòåëåé, 1. Òåë.: (063)854-41-50. Тел. (067)441 34 33

214331010102

КАРЩИК Î\ð îò 1 ãîäà, íàëè÷èå ñâèäåòåëüñòâà Тел. (096)899 89 22

110591020103

ОПЕРАТОР АЗС /̳æíàðîäíà íàôòîãàçîâà êîìïàí³ÿ / (ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë., ì. ѳìôåðîïîëü, ì. Êðàñíîïåðåêîïñüê). ×îëîâ³ê³â òà æ³íîê â³ä 18 ðîê³â íà ïîñàäè.Êîíòàêòè: ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë. (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66, (044)542-17-71; ì. ѳìôåðîïîëü (050)967-40-80, (050)944-10-27, (050)356-32-14, (050)293-96-76, (066)734-99-14; ì. ßëòà (050)967-40-80, Тел. (066)257 89 00 109841020102

11018101

Компанії ТОВ "Піт-СТОП Сервіс" потрібні на робот

ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â ДР, без шідливих звичо

Тел.:(050)355-38-40,

(098)211-34-48 10931101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 4 ëèñòîïàäà 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


40

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

11024101

КПШЕУПодольс оор-на

требется:

ÌÀØÈÍÈÑÒ ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ З\п3500рн. Ул.Фрнзе,15

Òåë.: 462-53-75 11002102

Від30роів, водійсьийстажвід5-тироів, нанаші"ДеоЛанос"(аз). Страхова,ліцензія. Орендаабови павто2003-2005ро . Òåë.: 539-14-54, (093)321-43-26, (067)659-22-17 21354101

21541102

ШИНОМОНТАЖНИКИ

/̳æíàðîäíà íàôòîãàçîâà êîìïàí³ÿ / (ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë.). ×îëîâ³ê³â òà æ³íîê â³ä 18 ðîê³â íà ïîñàäè.Êîíòàêòè: ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë. (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66, (044)542-17-71; ì. ѳìôåðîïîëü (050)967-40-80, (050)944-10-27, (050)356-32-14, (050)293-96-76, (066)734-99-14; ì. ßëòà (050)967-40-80, Тел. (066)257 89 00

/Àâòîìèéêà / Ìîëîä³ ëþäè â³ä 18 ðîê³â. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. ˳âèé áåðåã. Ç\ï â³ä 5000 ãðí + ïðåì³ÿ. Íàäàºìî æèòëî. Òåë.: 592-80-20. Тел. 361 04 04

109841020101

215841010102

ШИНОМОНТАЖНИКИ /Àâòîòðàíñ. êîìïàíèÿ "ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)223 61 59

110231010109

/Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)472 69 59

ЭКСПЕДИТОР

ПОМІЧНИК МАШИНІСТА ЕКСТРУДЕРА

 òîðãîâóþ êîìïàíèþ ïî ñòðîéìàòåðèàëàì. Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)927 71 55

216481010102

21554101

/ÒΠ"Óí³-ÏÀÊ / Ïðîâîäèìî íàâ÷àííÿ. Òåë.: (095)698-97-39. Äçâîíèòè ç 9.00 äî 17.00, ïí-ïò. Тел. (098)479 04 20

109831020103

ПРОПОНУЮ РОБОТУ В М.КИЄВІ /Ìåëüíèê Âàñèëü / àâòîìîá³ë³ ÃÀÇ-53, ÊÀÌÀÇ. Ç\ï 4000-4500 ãðí.\ì³ñÿöü. Тел. (050)331 73 46 217241010000

СЛЮСАР ПО РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ /Àâòîáóñíèé ïàðê N3/ Тел. 408 71 47

îïûò ðàáîòû ñ ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ Тел. (096)899 89 22

110591020102

ЭКСПЕДИТОР

216251030000

ЭКСПЕДИТОР /Îïòîâî-ðîçíè÷íàÿ êîìïàíèÿ / Âîçìîæíà ðàáîòà ñ ëè÷íûì àâòî. Ç\ï: ñòàâêà 7225 ãðí. + ïðåìèÿ. Òåë.: (050)920-23-45, (063)396-53-76, Тел. (067)744 06 35

216761010105

ЭКСПЕДИТОР 000000220049

СПЕЦИАЛИСТ 21627104

ВОДІЇВ

ОПЕРАТОР МИЙКИ

ПОМОЩНИК ЭКСПЕДИТОРА

11013101

Тасізапрош є

/Ðóäåíêî Àëåêñàíäð / íà øèíîìîíòàæ ñ îïûòîì ðàáîòû áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Тел. (067)407 11 61 217231010000

ТРАКТОРИСТ /ÊÏ ÓÆà "Ïå÷åðñüêæèòëî" / Ç\ï â³ä 3000 ãðí. Ãóðòîæèòîê íà ïåð³îä ðîáîòè íàäàºòüñÿ. Тел. 285 74 69 110111010102

ХОДОВИК

/Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)472 69 59

216481010101

ЭКСПЕДИТОРЫ /Ïð-òèå / Ðàáîòà â Âèøíåâîì. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Òåë.: (067)445-06-69, Íèêèòà Àíäðååâè÷, Àíäðåé Âàñèëüåâè÷ Тел. (063)133 81 51

108661010102

/ÑÒÎ íà Òðîåùèíå / ÎÐ îáÿçàòåëåí. Тел. (068)351 21 66 217071010102

ШИНОМОНТАЖНИКИ /Êîìïàí³ÿ ÒΠ"ϳò-ÑÒÎÏ Ñåðâ³ñ" / âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â. ÄÐ, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Òåë.: (050)355-38-40. Тел. (098)211 34 48 109311010101

21676101

ÐÀÁÎÒÀ

11059102

99990503

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 4 ëèñòîïàäà 2013 ð.


41

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

11017101

10938101

21548101

ЗАМЕРЩИК /Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå Ïð-òèå / Òåë.: (067)327-28-84, Тел. (050)442 04 71

215521010104

КОВАЛЬ /Ô³ðìà êîâàíèõ âèðîá³â / Ç\ï ã³äíà. Òåë.: (044)574-06-06, (050)332-22-48, Тел. (050)332 22 49

109381010104

11048102

Компании требются:

ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ âåíòèëÿöèîííûõ ñèñòåì СопытомработыибезОР. Оплатасдельная Тåë.:

(050)419-09-06 Константин

21677101

На постоянню работ требется:

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ-ÌÎÍÒÀÆÍÈÊ желательносОР.Требования: профессионализм,ответственность,желаниеработатьи зарабатывать.

Тåë.: (050)357-59-59 Конт.лицо-Алесандр

21639101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ЕЛЕКТРИКИ /Ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ "AVALON" / äîñâ³ä ðîáîòè ç îáñëóãîâóâàííÿ òåõíîëîã³÷íîãî îáëàäíàííÿ. Çàïîâíåííÿ àíêåò êàíäèäàòàìè íà ïîñàäó ïðîâîäèòüñÿ ùîäåííî äî 18.00 çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë.Ëåîíòîâè÷à,3. Ñï³âáåñ³äè ïðèçíà÷àþòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíî çà äçâ³íêîì ìåíåäæåðà ÐÊ "ÀÂÀËÎÍ". 110551010102

/Ô³ðìà êîâàíèõ âèðîá³â / Ç\ï ã³äíà. Òåë.: (044)574-06-06, (050)332-22-48, Тел. (050)332 22 49 109381010101

/ÓÂÒÊ ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N4" / Òåë.: 430-60-86. Тел. 430 21 79 109391010101

ЕЛЕКТРОЗВАРНИКИ /ÁÓ-12 ÏÀÒ "Òðåñò Êè¿âì³ñüêáóä-3" / ðó÷íîãî çâàðþâàííÿ Âàõòîâèé ìåòîä. Òåë.: 245-75-90. Тел. 245 77 50 109721020103

109381010105

МАЛЯР ПО МЕТАЛУ /Ô³ðìà êîâàíèõ âèðîá³â / Ç\ï ã³äíà. Òåë.: (044)574-06-06, (050)332-22-48, Тел. (050)332 22 49

109381010103

ЕЛЕКТРОЗВАРНИКИ

МОНТАЖНИК

IV-V ð. ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Ç\ï â³ä 4000 ãðí. (ð-í "Êàðàâàºâ³ Äà÷³", çóïèíêà "ϳòåðñüêà"). Тел. 243 73 44

/Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)472 69 59

110581010101

216481010114

ЕЛЕКТРОМОНТЕР /Êîìóíàë. ϳä-âî "Ïå÷åðñüêà Áðàìà"/ Тел. 498 28 34

110431010103

ЕЛЕКТРОМОНТЕР /ÊÏ ÆÅÎ N105 / 4-òà ãðóïà äîïóñêà. Тел. 288 06 80

ЕЛЕКТРОМОНТЕР

ОББИВЩИК МЯГКОЙ МЕБЕЛИ /×Ï "ßøèí"/ Тел. 360 96 14

000000230001

ОПЕРАТОРИ ЛІНІЇ Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ñîöïàêåò. Ñòàá³ëüíà ç\ï. Àäðåñà: âóë. Ïøåíè÷íà, 8. Тел. 407 09 39

108971010103

/Êè¿âñüêà öåíòðàëüíà áàñåéíîâà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ÌÎÇ/ Тел. 486 97 59

000000230102

ЕЛЕКТРОЗВАРНИКИ

/Ô³ðìà êîâàíèõ âèðîá³â / Ç\ï ã³äíà. Òåë.: (044)574-06-06, (050)332-22-48, Тел. (050)332 22 49

21647101

000000230190

ЕЛЕКТРОЗВАРНИК

МАЙСТЕР ЦЕХУ

ЕЛЕКТРОМОНТЕР

ПЕЧАТНИК /Òèïîãðàôèÿ / íà ðîëåâóþ ìàøèíó ZIRKON-66. Ð-í Îòðàäíûé. Тел. 502 14 97

110541010101

/ÆÅÎ N 108 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó/ Тел. 526 02 63

000000230113

ПОЛИРОВЩИК /Ïð-òèå/ Тел. (050)469 83 47

ЕЛЕКТРОМОНТЕР З РЕМОНТУ ОБЛАДНАННЯ

ПОМ. ПЕЧАТНИКА

/Øê³ðíèé âåíåðîëîã. äèñïàíñåð N5 Ïîä³ëüñüê. ð-íó/ Тел. 434 46 82

/Òèïîãðàôèÿ / íà ðîëåâóþ ìàøèíó ZIRKON-66. Ð-í Îòðàäíûé. Тел. 502 14 97

000000230077

215621010103

110541010102

10939101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 4 ëèñòîïàäà 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


42

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

11042101

11046101

10986101

21575101

11058101

21562101

ПОМОЩНИК УСТАНОВЩИКА

СЛЕСАРЬ

СЛЮСАР ПО МЕТАЛОВИРОБАХ

СТОЛЯР СТАНОЧНИК

/Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)472 69 59

/ÒΠ"Ýðóäèò" / ïî îáðàáîòêå èíñòðóìåíòîâ èç íåðæàâåþùåé ñòàëè è èçãîòîâëåíèþ íåñòàíäàðòíîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ñðîê îáó÷åíèÿ - 5 ìåñ. ÒΠ"Ýðóäèò" ñðî÷íî ïðîâîäèò íàáîð ó÷åíèêîâ íà êîíêóðñíîé îñíîâå äëÿ äàëüíåéøåé ðàáîòû íà ïðîèçâîäñòâå ïî ñïåöèàëüíîñòÿì. Ç\ï âî âðåìÿ ó÷åáû äî 1000 ãðí. Òåë.: 405-24-00. Тел. 276 90 57

/Ô³ðìà êîâàíèõ âèðîá³â / Ç\ï ã³äíà. Òåë.: (044)574-06-06, (050)332-22-48, Тел. (050)332 22 49

ñ ÎÐ, ç\ï îò 5000 ãðí. Тел. (050)959 32 65

СЛЮСАР САНТЕХНІК

СЛЕСАРЬ

/ÆÅÎ N 108 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó/ Тел. 526 02 63

216481010106

РАЗНОРАБОЧИЕ Ç\ï 5000 ãðí. è âûøå. Òåë.: (063)396-53-76. (067)744-06-35. Тел. (050)920 23 45

216761020102

РЕЗЧИК /Ïðîèçâîäñòâåííîå Ïð-òèå / íà ïðîèçâîäñòâî ñî çíàíèåì ÏÊ. Ç\ï îò 4000 ãðí. Àíòîí, (050)463-55-18. 110171010401

РЕЗЧИК /Òèïîãðàôèÿ / Ð-í Îòðàäíûé. Тел. 502 14 97

110541010103

216991010101

/ÒΠ"Ýðóäèò" / ïî èçãîòîâëåíèþ ìåäèöèíñêèõ è êîñìåòîëîãè÷åñêèõ èíñòðóìåíòîâ. Ñðîê îáó÷åíèÿ - 8 ìåñ. ÒΠ"Ýðóäèò" ñðî÷íî ïðîâîäèò íàáîð ó÷åíèêîâ íà êîíêóðñíîé îñíîâå äëÿ äàëüíåéøåé ðàáîòû íà ïðîèçâîäñòâå ïî ñïåöèàëüíîñòÿì. Ç\ï âî âðåìÿ ó÷åáû äî 1000 ãðí. Òåë.: 405-24-00. Тел. 276 90 57

216991010105

СВАРЩИК /Ïðîèçâîäñòâî âîðîò / ÎÐ, ç\ï ñäåëüíàÿ. Ð-í ñò. ì. "Âàñèëüêîâñêàÿ". Òåë.: (096)583-31-59, Тел. (099)354 56 13

СЛЕСАРЬ ПОДБОРКИ КОНСТРУКЦИЙ /Ïð-òèå/ Тел. (050)469 83 47

216541010101

/Ïð-òèå/ Тел. (050)469 83 47

215621010101

/Ïðîèçâîäñòâåííîå Ïð-òèå / íà ëèíèþ ñáîðêè ñòåêëîïàêåòîâ. Ç\ï îò 4000 ãðí. Êîíñòàíòèí, (050)448-67-96. 110171010201

СВАРЩИКИ СБОРЩИКИ ñ ÎÐ, ýë.-äóãîâàÿ, ï\àâòîìàò. Ïðîèçâîäñòâî áûòîâîê, êèîñêîâ, îòêàòíûõ ãàðàæíûõ âîðîò, ëåñòíèö. Òðåçâîñòü, ïóíêòóàëüíîñòü. Ç\ï ñäåëüíàÿ, îò 5000 ãðí. Âîçìîæíî æèëüå. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Áîðèñïîëüñêàÿ, 7, òåððèòîðèÿ ç-äà "Áóäìàø". Тел. (096)597 19 57

215751010101

ÐÀÁÎÒÀ

СЛЕСАРЬ СБОРЩИК /Ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / ðàäèîýëåêòðîííîé àïïàðàòóðû è ïðèáîðîâ (ñáîðêà, ðåìîíò èìïóëüñíûõ áëîêîâ ïèòàíèÿ, èíâåðòîðîâ). Òåë./ôàêñ: Тел. (044)467 77 88 110451010104

СТОЛЯРА СТАНОЧНИКИ /Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå Ïð-òèå / Òåë.: (067)327-28-84, Тел. (050)442 04 71

СЛЮСАР САНТЕХНІК

ТОКАР

110431010104

000000230117

СЛЮСАРІ /ÓÂÒÊ ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N4" / Òåë.: 430-60-86. Тел. 430 21 79

109391010105

СЛЮСАРІ З РЕМОНТУ ТА НАЛАДКИ ГАЗОВИХ ПАЛЬНИКІВ Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ñîöïàêåò. Ñòàá³ëüíà ç\ï. Àäðåñà: âóë. Ïøåíè÷íà, 8. Тел. 407 09 39

108971010104

215621010102

216181010101

/Êîìóíàë. ϳä-âî "Ïå÷åðñüêà Áðàìà"/ Тел. 498 28 34

СПЕЦИАЛИСТ ПО МОНТАЖУ

СЛЕСАРЬ НАЛАДЧИК

СВАРЩИК АРГОНЩИК

109381010102

/Îõðàííàÿ ôèðìà / ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ ñèñòåì ïîæàðîòóøåíèÿ, (ãàçîâûå, ïîðîøêîâûå, àýðîçîëüíûå). Ñ ÎÐ. Íàëè÷èå óäîñòîâåðåíèÿ. Ç\ï ïî äîãîâîðåííîñòè. Тел. (050)315 30 33, (098)876 52 24

110481020102

СТОЛЯР /Êðóïíàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ êîìïàíèÿ / Êîìïàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, âûäàåòñÿ ñïåöîäåæäà, áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì. Êîíò. òåë.: (096)706-57-35. Тел. (099)958 18 32

110461010102

215521010101

/ÏÀÒ "Ç-ä "Ìàÿê" / Ç\ï 3500-5000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 461-81-45. Тел. 461 81 42

109701010103

ТОКАРЬ Èãîðü Ìèõàéëîâè÷, Тел. (050)547 13 12

109861010101

УСТАНОВЩИК /Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)472 69 59 216481010105

ФРЕЗЕРОВЩИКИ /Àâòîòðàíñ. êîìïàíèÿ "ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)223 61 59 110231010112

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК /ÏÀÒ "Ç-ä "Ìàÿê" / Ç\ï 3500-5000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 461-81-45. Тел. 461 81 42 109701010102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 4 ëèñòîïàäà 2013 ð.


43

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21466101

21552101

ТРЕБУЕТСЯ:

/Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà / Òåë.: (066)570-30-60, Тел. (097)473 54 64

ÑÒÎËßÐÑÒÀÍÎ×ÍÈÊ сОР,з/пот5000 рн. Òåë.: (050)

11003101

10972102

ГИПСОКАРТОНЩИК

959-32-65 21618101

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИКИ

214661010104

ЗАМЕРЩИК М\П Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)927 71 55 216251140000

/ÓÂÒÊ ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N4" / Òåë.: 430-60-86. Тел. 430 21 79

КАМЕНЩИКИ

ЭЛЕКТРИК

КРОВЕЛЬЩИКИ

/Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï âûñîêàÿ, ïîíåäåëüíî + ïèòàíèå. Óë. Ãðóøåâñêîãî,10, îô.326, 3-é ýòàæ. Òåë. (095)710-33-78, (096)055-77-94, Тел. 253 23 54

/Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà / Òåë.: (066)570-30-60, Тел. (097)473 54 64

216611010106

ЭЛЕКТРИК ЭЛЕКТРОМОНТЕР /Îõðàííàÿ ôèðìà / ïî îáñëóæèâàíèþ è ìîíòàæó ñðåäñòâ îõðàííîé è ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè. Ñ ÎÐ. Ç\ï ïî äîãîâîðåííîñòè. Òåë.: (098)876-52-24, Тел. (050)315 30 33

Ç/ï îò âûðàáîòêè. Тел. (097)662 11 66

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Òåë.: (050)316-01-11

109391010103

110031010101

214661010106

МАЛЯР /Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà / Òåë.: (066)570-30-60, Тел. (097)473 54 64

21576101

ПЛИТОЧНИКИ

ПОКРІВЕЛЬНИК 215761010103

ПЛИТОЧНИКИ

ПРОРАБЫ

/Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï âûñîêàÿ, ïîíåäåëüíî + ïèòàíèå. Óë. Ãðóøåâñêîãî,10, îô.326, 3-é ýòàæ. Òåë. (095)710-33-78, (096)055-77-94, Тел. 253 23 54

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / ñ áðèãàäîé Òåë.: (050)316-01-11

216611010102

ПОКРІВЕЛЬНИК 214661010103

/Êîìóíàë. ϳä-âî "Ïå÷åðñüêà Áðàìà"/ Тел. 498 28 34

110431010102

МАЛЯРЫ Ç/ï îò âûðàáîòêè. Тел. (097)662 11 66

ПОКРІВЕЛЬНИК 215761010102

110031010104

САНТЕХНИК /Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà / ñî ñâîèì èíñòðóìåíòîì Тел. (097)473 54 64, (066)570 30 60 214661010101

САНТЕХНИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Òåë.: (095)784-14-66. 110031010201

ФАСАДЧИКИ

/ÆÅÎ N 108 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó/ Тел. 526 02 63

000000240115

110481020101

/ÄÊÏ ÏÎ ÓÆÕ Äàðíèöüêîãî ð-íó/ Тел. 563 95 38 000000240155

/Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà / Тел. (097)473 54 64, (066)570 30 60

214661010105

МАЛЯРЫ /Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï âûñîêàÿ, ïîíåäåëüíî + ïèòàíèå. Óë. Ãðóøåâñêîãî,10, îô.326, 3-é ýòàæ. Òåë. (095)710-33-78, (096)055-77-94, Тел. 253 23 54

216611010103

МОНОЛИТЧИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Òåë.: (050)316-01-11 110031010102

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ БЕТОНЩИКИ /Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï âûñîêàÿ, ïîíåäåëüíî + ïèòàíèå. Óë. Ãðóøåâñêîãî,10, îô.326, 3-é ýòàæ. Òåë. (095)710-33-78, (096)055-77-94, Тел. 253 23 54

ПЛИТОЧНИК /Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà / Òåë.: (066)570-30-60, Тел. (097)473 54 64

214661010102

ПЛИТОЧНИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Òåë.: (050)316-01-11

216611010105

110031010103

99992035

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 4 ëèñòîïàäà 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


44

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ КПШЕУПОДОЛЬСКОГО Р-НАТРЕБУЮТСЯ:

ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÐÀÁÎ×ÈÅ поборедоро.З/п2700рн. Ул.Фрнзе,15 Òåë. 462-53-75 11025102

21541101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ЗАТЯЖЧИК /Îáóâíîå Ïð-òèå / (ñàïîæíèê) âåðõà îáóâè. Òåë.: (096)953-38-48, Тел. (050)100 58 12 217081010101

ШВЕЯ /Îáóâíîå Ïð-òèå / Òåë.: (096)953-38-48, Тел. (050)100 58 12 217081010102

10965104

21550101

21573102

21574101

11034101

ÐÀÁÎÒÀ

10896101

21714101

21583101

21566103

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 4 ëèñòîïàäà 2013 ð.


45

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

20333101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ВАНТАЖНИКИ /̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / 160 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64),(063)876-66-52. Тел. (068)530 26 20

217011020105

ПАКУВАЛЬНИКИ /̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / 140 ãðí\äåíü, æ³í. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64),(063)876-66-52. Тел. (068)530 26 20

217011020104

АВТОМОЙЩИКИ

ВАНТАЖНИКИ

ГРУЗЧИК

ÎÐ îáÿçàòåëåí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï - %. Îïëàòà 2 ðàçà â ìåñÿö. Ð-í ðàáîòû: Äíåïðîâñêèé. Òåë.: (096)012-02-29, Тел. (068)127 95 99

(ïðîäóêòû ïèòàíèÿ). Тел. (096)899 89 22

äëÿ ðàáîòû â îôèñå. Ïðåäïî÷òåíèå ëþäÿì ñ ãóìàíèòàðíûì îáðàçîâàíèåì. Тел. (066)457 28 53, (096)804 43 82

/Ñóïåðìàðêåò Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: (067)223-81-95, Äàð'ÿ, (067)467-39-63, ²ðèíà, àáî çàïîâíþéòå àíêåòó íà ñàéò³: www.silpo.ua. Ìàðèíà, Тел. (044)206 53 24

ВАНТАЖНИК

ВАНТАЖНИКИ

216791010101

АССИСТЕНТ РУКОВОДИТЕЛЮ

109741020109

216361010101

/óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, Тел. (067)547 56 15, (066)456 08 31

/"ѲËÜÏÎ" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ì. "ÂÄÍÕ", (067)440-02-17; ð-í Áîðùàã³âêà(067)658-35-41; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)223-81-81;ð-í ì."˳ñîâà",(067)405-53-11; ð-í ñò.ì. "Ñâÿòîøèíî", (067)547-10-73, ð-í ì."Ïîçíÿêè", (067)223-73-87; ð-í Òðîºùèíà, (067)658-35-42; ð-í ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", (067)656-60-19, ì."Ëóê'ÿí³âñüêà", (063)113-20-00 Тел. (067)223 81 80

ВАНТАЖНИКИ

ВАНТАЖНИКИ

/ÓÂÒÊ ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N4" / Тел. 430 21 79, 430 60 86

109391010107

ВАНТАЖНИК

110041030107

109851020105

2 УЧЕНИКА íà ñáîðêó êîìïüþòåðîâ è íîóòáóêîâ. . Тел. 233 02 91, (098)906 05 25

216301010101

МЫ ЖДЕМ ТЕБЯ! Ãðàôèê ðàáîòû èíäèâèäóàëüíûé. Âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû åæåäíåâíî. Âîçðàñò îò 18 ëåò. Âîçìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû. Ç\ï â ìåñÿö îò 45000 ãðí. Òåë.: (066)875-60-13, Тел. (067)445 74 47

217301030101

АВТОМОЙЩИКИ Ç\ï îò 5000 ãðí. ÎÐ îáÿçàòåëåí. Ïîìîùü ñ æèëüåì. Ð-íû ðàáîòû: óë. Æìåðèíñêàÿ, 5; óë. Æìåðèíñêàÿ, 26; óë. Òóïîëåâà, 1-Á; Áåëãîðîäêà. Àíäðåé, Тел. (098)373 27 77

216771010101

/Ìåðåæà ïðîäîâîëü÷èõ ìàãàçèí³â / Òåëåôîíóéòå âæå çàðàç! Òåë.: (044) 291-59-30, (063) 412-45-65, Тел. (067)445 72 46

ВАНТАЖНИКИ

ВАНТАЖНИКИ

/"ÌåãàÌàðêåò" / ç/ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 5/2 äí³. Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó ç\ï,ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö.îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. Âîêçàëüíà, âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. (099)141 26 53

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 4 ëèñòîïàäà 2013 ð.

109371020105

ГРУЗЧИК /Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)472 69 59

216481010107

ГРУЗЧИК Ìóæ. îò 20 ëåò. Ç\ï - 3500 ãðí. + îïëàòà ïðîåçäà. ÃÐ ñ 8.00 äî 17.00, 10.00 -19.00 ïîí.-ïÿòí. Àäðåñ: ñ. Ìèëà, 20 ìèí.îò ñò.ì."Íèâêè". Тел. 500 44 15

109991010101

ГРУЗЧИКИ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. ÎÐ, áåç ñóäèìîñòè, îò 20 ëåò. Ç\ï îò 3500 + ïåðåðàáîòêè. Ãðàôèê: ñ 7.00-15.00, 15.00-24.00, ð-í ñò.ì."×åðíèãîâñêàÿ". Òåë.: (096)618-24-07, Ëàðèñà, Тел. 362 62 64 109821010000

/"Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè; æèòëî; ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Тел. (044)583 17 19, (044)507 20 96

216981010105

110401020111

110591010105

/Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)385 95 56

110191020114

ГРУЗЧИКИ Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)223-75-88; ð-í ì. "Îáîëîíü", (063)203-41-21; ð-í Áîðùàãîâêà, (044)364-21-29; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)547-10-73; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Àðñåíàëüíàÿ", Тел. (067)223 81 86

110041040108

ГРУЗЧИКИ Ç\ï 5000 ãðí. è âûøå. Òåë.: (063)396-53-76. (067)744-06-35. Тел. (050)920 23 45

216761020101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


46

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

10900106

21584101

ДВІРНИК /ÄÍÇ N667 / Òåë.: 250-05-80. Тел. 250 27 83

000000270017

КУРЬЕРЫ

/ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / ïî óáîðêå äîðîã. Ç\ï 2700 ãðí. Óë. Ôðóíçå,15. Тел. 462 53 75

/Èíòåðíåò-ìàãàçèí / (180 ãðí\äåíü, ïðîåçä çà ñ÷åò êîìïàíèè) Ïî íàäîáíîñòè èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå (áåç ïðåäîïëàòû). Ñïðàâêè ïî òåë.: (097)320-57-08; (063)788-55-51; (099)615-59-10; Тел. (044)502 51 77, (044)592 76 25

215411010101

ДВІРНИК /ÄÍÇ N 157/ Тел. 257 61 37

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ 000000270029

/ÏÏ "Àâòîìàã³ñòðàëü" / Þëèé Àëåêñååâè÷, Тел. (050)343 34 26

109941020101

ДВІРНИК /Øêîëà N 134/ Тел. 280 71 11

000000270035

ДВІРНИК /ØÄÑ "Âîëîøêà"/ Тел. 402 64 57

000000270044

â³êîì â³ä 18 ðîê³â. Ñôåðà îáñëóãîâóâàííÿ, â ì. Êèºâ³. Áåçïåêó ãàðàíòóºìî. Çðó÷íèé ãðàô³ê ðîáîòè. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Æèòëî íàäàºìî. Ç\ï â³ä 40000 ãðí. Тел. (067)722 20 29, (063)055 16 83

ЖЕНЩИНЫ 000000270065

Ãèáêèé ãðàôèê. Òåë.: (097)007-99-92 Тел. (066)433 77 01

215581010101

ЖІНКИ 000000270068

ДВІРНИК /ØÑ "Ïëåÿäà" / Äåñíÿíñüêèé ð-í. ˳ñîâèé ìàñèâ. Тел. 518 97 70

000000270107

20117101

ГРУЗЧИКИ /Ñêëàä ýëåêòðîíèêè / Ïëàâàþùèé ãðàôèê ñ íî÷íûìè ñìåíàìè. Ç\ï 3000-4000 ãðí. (Ïîäîë ì."Ò.Øåâ÷åíêî"). Тел. (063)953 34 45

216561010101

ДВОРНИК

217061010000

000000270112

ДВІРНИК /ÄÊÏ ÏÎ ÓÆÕ Äàðíèöüêîãî ð-íó/ Тел. 563 95 38

ДВІРНИК /óìíàç³ÿ N 261 / Òåë.: (099)930-34-68. Тел. 563 95 93

000000270158

ДВОРНИК

ДВІРНИК 110591010106

ДВОРНИК

/ÄÍÇ N 149/ Тел. 565 60 08

/"ÌåãàÌàðêåò" / ÃÐ: 4\4. Óðîâåíü ç\ï âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî,50, "ÌåãàÌàðêåò", òåë.: 206-13-30, Тел. 206 13 40

ДВІРНИК

ДВІРНИК

ДВІРНИКИ

/ÄÍÇ N 134/ Тел. (096)454 09 24

215661030104

/óìíàç³ÿ N 261 / âóë.Âåðáèöüêîãî,7. Äàðíèöüêèé ð-í. Тел. (093)769 80 11

000000270161

000000270187

/ÊÏ ÓÆà "Ïå÷åðñüêæèòëî" / Ç\ï â³ä 3000 ãðí. Ãóðòîæèòîê íà ïåð³îä ðîáîòè íàäàºòüñÿ. Тел. 285 74 69

110111010103

110581010102

ДВІРНИК /Êè¿âñüêà ³íæåíåðíà ã³ìíàç³ÿ / Тел. 220 19 68, (096)030 86 30

000000270002

/Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)385 95 56

110191020122

ДВІРНИК /ÄÍÇ N 169 (ïðîâ. Ìåôî䳿âñüêèé, 4-à) / Òåë.: (050)310-20-98. Тел. 236 22 92

000000270175

ÐÀÁÎÒÀ

ДВІРНИКИ /ÊÏ ÆÅÎ N105/ Тел. 288 06 80

000000270189

000000270086

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / (ÃÐ: äíåâíîé, ñóòî÷íûé). Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Èðèíà, Тел. (050)356 00 05

ùî áàæàþòü ñòàòè ñóðîãàòíèìè ìàìàìè. Ìè ãàðàíòóºìî ïîâíó êîíô³äåíö³éí³ñòü Âàøèõ äàíèõ òà ã³äíó âèíàãîðîäó - 130 000-180 000 ãðí (â çàëåæíîñò³ â³ä ïðîãðàì). Âèìîãè: æ³íêè â³êîì â³ä 20 äî 28 ðîê³â, ÿê³ ô³çè÷íî òà ïñèõ³÷íî çäîðîâ³ òà ìàþòü õî÷à á îäíó ñâîþ çäîðîâó äèòèíó. Áóäü ëàñêà, óòî÷íþéòå äåòàë³. Òåòÿíà, çà Тел. (044)362 53 63

216231020101

МОЛОДШІ ПРИЙМАЛЬНИКИ ТОВАРУ (ВАНТАЖНИКИ) 7 "Çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ, ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì, äðóæíà êîìàíäà, äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ íàéáëèæ÷îãî ìàãàçèíó "ÀÒÁ" àáî çà òåë.: Êè¿â, ñ.Áîðùàã³âêà: (095 Тел. (044)422 07 50

110391010103

МОЛОДЫЕ АКТИВНЫЕ ЛЮДИ НА ЛИСТОВКИ Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)927 71 55 216251120000

НУЖНЫ ДЕНЬГИ, ЗВОНИ!

/ÄÍÇ N 169 (ïðîâ. Ìåôî䳿âñüêèé, 4-à) / Тел. 236 22 92, (050)310 20 98

/Áóëàòîâà Ïîëèíà Âëàäèìèðîâíà/ Тел. (050)415 58 26

КОНСУЛЬТАНТИ

ОБРОБЛЮВАЧІ РИБИ

000000270176

ДВІРНИКИ

Ç\ï â³ä 2000 ãðí. (ð-í "Êàðàâàºâ³ Äà÷³", çóïèíêà "ϳòåðñüêà"). Тел. 243 73 44

ЖІНКИ,

ЗАСТУПНИК КЕРІВНИКА ГОСПОДАРСТВА

217211020000

ДВІРНИК

/ÄÑ N 674 / Òåë.: 450-39-69. Тел. 450 39 61

216241020107

20-32 ðîê³â, ÿê³ áàæàþòü âçÿòè ó÷àñòü â ïðîãðàì³ äîïîìîãè áåçä³òíèì ïàðàì â ðîë³: ñóðîãàòíèõ ìàòåð³â (âèíîøóâàííÿ ÷óæî¿ äèòèíè), äîíîð³â ÿéöåêë³òèí. Ãàðàíòîâàíå âèñîêå âèíàãîðîäæåííÿ çà ó÷àñòü â ïðîãðàì³. Äî 200 000 ãðí. Îáîâ'ÿçêîâ³ âèìîãè: ô³çè÷íå ³ ïñèõ³÷íå çäîðîâ'ÿ. Òåë.: (068)301-90-57, Тел. (099)661 34 44, (066)583 68 28

216521020101

/Øêîëà N 122 / Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í. Тел. 525 60 15, 525 17 76

000000270154

(íåïüþùèé), ç\ï 1500 ãðí., óë.Æìà÷åíêî,10. Äíåïðî âñêèé ð-í. Òåë.: 543-82-61. Тел. 543 82 62

Тел. (096)899 89 22

ДВІРНИК

000000270066

МАШИНІСТ З ПРАННЯ БІЛИЗНИ (ПРАЧКА)

МОЙЩИЦА УБОРЩИЦА

ДВІРНИК /Êè¿â.ì³ñüê. øïèòàëü ³íâàë³ä³â/ Тел. 431 95 56

МАШИНІСТ З ПРАННЯ БІЛИЗНИ /ÄÑ N 214/ Тел. 424 13 53

ДІВЧАТА МОДЕЛЬНОЇ ЗОВНІШНОСТІ

216801010101

ДВІРНИК /ÄÑ N 214/ Тел. 424 13 53

214701020101

Ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. 3-5 ãîäèí íà äåíü. Ñï³âáåñ³äà çà àäðåñîþ: ì. "Äàðíèöÿ", ïð-ò Âèçâîëèòåë³â, 3. Òåë.: (044)502-69-21. Тел. (093)519 37 08

216171010102

КОРИДОРНА /Øêîëà-ñàä "Ñâèòîçàð" / Òåë.: 564-68-48. Тел. 562 05 19

000000270152

КРАСИВЫЕ СОТРУДНИЦЫ

216491020000

/Ñóïåðìàðêåò Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: (067)223-81-95, Äàð'ÿ, (067)467-39-63, ²ðèíà, àáî çàïîâíþéòå àíêåòó íà ñàéò³: www.silpo.ua. Ìàðèíà, Тел. (044)206 53 24

109741020107

ìîäåëüíîé âíåøíîñòè. Âûñîêàÿ ç\ï, âûïëà÷èâàåòñÿ åæåäíåâíî, ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû, èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä, èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Тел. (067)371 37 71

ОФИС МЕНЕДЖЕР Ìîæíî áåç ÎÐ. Ãèáêèé ãðàôèê. Ç\ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Òåë.: (099)057-88-03. 216581020101

217031030101

ПАРКОВЩИК ТЕЛЕЖЕК

МАЙСТЕР ТЕХНІЧНОЇ ДІЛЬНИЦІ /ÆÅÎ N 108 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó/ Тел. 526 02 63

000000270114

/"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 206 13 40

215661020130

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 4 ëèñòîïàäà 2013 ð.


47

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂÑ²Õ ПЕРЕБОРЩИЦЫ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ ïðîäóêòû ïèòàíèÿ (ñêîðîïîðò). Тел. (096)899 89 22

110591010103

ПЕРСОНАЛ

ПРАЦІВНИКИ КУХНІ

ПРИБИРАЛЬНИЦІ

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК

/"Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè; æèòëî; ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96, Тел. (044)583 17 19

/Ñàëîí-ðåñòîðàí "ÌÎÑÑÎ" / ç äîñâ³äîì ðîáîòè â ðåñòîðàíàõ àáî ãîòåëüíèõ êîìïëåêñàõ. Ñï³âáåñ³äè ïðîâîäÿòüñÿ ùîäåííî ç 12.00 äî 19.00. Ì.Êè¿â, âóë.Õðåùàòèê,15\4 (Ïàñàæ).

/ÄÑ N 214/ Тел. 424 13 53

ПР ТИЕ

ПРИБИРАЛЬНИЦІ

â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðåäîñòàâëÿåò ðàçëè÷íûå âàêàíñèè. Êàðüåðíûé ðîñò. Íå ñåòåâîé ìàðêåòèíã. Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)927 71 55

/"ÌåãàÌàðêåò" / ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 7\7 äí³â. Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó ç\ï,ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö.îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. Âîêçàëüíà, âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. (099)141 26 53

/ êðóïíóþ ïðîìûøëåííóþ êîìïàíèþ / Îáó÷àåì. Äîõîä ñòàáèëüíûé. Ïðÿìîé ðàáîòîäàòåëü. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)927 71 55 216251100000

ПОМОЩНИК МАЛЯРА ОТДЕЛОЧНИК

216251050000

/Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå Ïð-òèå / Òåë.: (067)327-28-84, Тел. (050)442 04 71

215521010107

ПРИБИРАЛЬНИК /ÓÂÒÊ ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N4" / Òåë.: 430-60-86. Тел. 430 21 79

109391010106

ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА ПО ПЕРСОНАЛУ Ãèáêèé ãðàôèê. Òåë.: (067)416-37-97, Тел. (066)693 99 96

215771010102

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ /Îðãàíèçàöèÿ / Îò 3500. Óäîáíûé ãðàôèê. Тел. (096)700 40 08

214581010101

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ Äîõîä âûñîêèé. Тел. (066)340 11 14

214641010103

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ /Êðóïíàÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / Ìîæíî áåç ÎÐ. Äîõîä 3500-4000 ãðí. Тел. (099)288 65 75

216671010103

ПОМІЧНИКИ ПРОДАВЦІВ (ПРИБИРАЛЬНИЦІ) 7 "Çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ, ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì, äðóæíà êîìàíäà, äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ íàéáëèæ÷îãî ìàãàçèíó "ÀÒÁ" àáî çà òåë.: Êè¿â, ñ.Áîðùàã³âêà: (095 Тел. (044)422 07 50

110391010107

ПОСУДОМИЙНИЦЯ /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 431 94 51

212511010105

ПРИБИРАЛЬНИК СЛУЖБОВИХ ПРИМІЩЕНЬ /Øêîëà N 134/ Тел. 280 71 11

ПРИБИРАЛЬНИКИ /Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)385 95 56

110191020108

/̳æíàðîäíà íàôòîãàçîâà êîìïàí³ÿ / (ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë., ì. ѳìôåðîïîëü). ×îëîâ³ê³â òà æ³íîê â³ä 18 ðîê³â íà ïîñàäè.Êîíòàêòè: ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë. (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66, (044)542-17-71; ì. ѳìôåðîïîëü (050)967-40-80, (050)944-10-27, (050)356-32-14, (050)293-96-76, (066)734-99-14; ì. ßëòà (050)967-40-80, Тел. (066)257 89 00

109841020105

ПОСУДОМОЙЩИЦА УБОРЩИЦА

216821010101

ПРАЦІВНИК КУХНІ

/ÄÑ N 678 (âóë. Âîëãîäîíñüêà, 77) / Òåë.: 566-35-44. Тел. 566 34 27

000000270168

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ ПРИМІЩЕНЬ /ÄÍÇ N 157/ Тел. 257 61 37

000000270172

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ СЛУЖБОВИХ ПРИМІЩЕНЬ /ÖÄÐÏ N1 Ãîëîñ³¿â. ð-íó (âóë. ×åðâîíîàðì³ñüêà, 104)/ Тел. 529 49 32

215881010103

ПРАЦІВНИК МАНГАЛУ Òåë.: (050)672-55-06, Тел. (099)223 77 04

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. ÎÐ íå òðåáóåòñÿ. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå. Ç\ï 200 ãðí â äåíü + %. Ðàñ÷åò åæåäíåâíî. Íå àãåíòñòâî. Òåë.: (097)017-93-24. Тел. (093)792 68 43

ПРОДАВЕЦ /Ìîáèëüíàÿ êîôåéíÿ / äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ è ïðîäàæè êîôåéíûõ íàïèòêîâ. ÎÐ íå îáÿçàòåëåí. Тел. (063)406 17 81

214711010101

ПРОДАВЕЦ НОЧНОЙ /Ìàãàçèí "Ïðîäóêòû" / Ç\ï 2000 ãðí. (çà 2 íåäåëè). Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Тел. (067)243 03 53

214311010101

ПРОДАВЦЫ ВЫПЕЧКИ

РАЗНОРАБОЧИЕ /Òèïîãðàôèÿ / Ð-í Îòðàäíûé. Тел. 502 14 97

110541010105

РАЗНОРАБОЧИЕ /Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï âûñîêàÿ, ïîíåäåëüíî + ïèòàíèå. Óë. Ãðóøåâñêîãî,10, îô.326, 3-é ýòàæ. Òåë. (095)710-33-78, (096)055-77-94, Тел. 253 23 54

216611010104

/Ïðîèçâîäñòâî / (æåë.ìóæ.), ç\ï îò 3000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 492 72 53

РАЗНОРАБОЧИЙ /Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)472 69 59

216481010109

/Êðóïíûå òîðãîâûå öåíòðû / (æåëàòåëüíî æåíùèíû îò 21 ãîäà). Ç\ï 2500-4000 ãðí. Äíåâíûå, íî÷íûå ñìåíû. Çâîíèòü: ïí.-ïÿòí. ñ 9.00 äî 19.00. Тел. (063)975 73 14

216341020101

РАЗНОРАБОЧИЙ /Ïðîèçâîäñòâî âîðîò / Ç\ï îò 2000 ãðí. Ð-í ñò. ì. "Âàñèëüêîâñêàÿ". Òåë.: (096)583-31-59, Тел. (099)354 56 13

216541010103

ПРОМОУТЕРИ Ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. 3-5 ãîäèí íà äåíü. Ñï³âáåñ³äà çà àäðåñîþ: ì. "Äàðíèöÿ", ïð-ò Âèçâîëèòåë³â, 3. Òåë.: (044)502-69-21. Тел. (093)519 37 08

ПРОМОУТЕРЫ

РАСКЛЕЙЩИК В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ /Áóëàòîâà Ïîëèíà Âëàäèìèðîâíà / Òåë.: (096)023-29-94. Тел. (093)543 95 63 216491010000

/"Èìïåðèÿ ïèööû" / äëÿ ðàçäà÷è ëèñòîâîê. (30 ãðí.\÷àñ). Òåë.: 425-96-51. Тел. 425 96 52

214321010401

/ÄÑ N 678 (âóë. Âîëãîäîíñüêà, 77) / Òåë.: 566-35-44. Тел. 566 34 27

/Äåòñêèé ñàä N35 / (íàð³çêà òà ÷èùåííÿ îâî÷³â). Тел. 272 41 01

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 4 ëèñòîïàäà 2013 ð.

/Ïðîèçâîäñòâåííîå Ïð-òèå / â öåõ. Ç\ï îò 3500 ãðí. Ñåðãåé, Тел. (050)448 71 86

109031010112

ПІДСОБНИЙ ПРАЦІВНИК НА КУХНЮ

000000270169

Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)223-75-88; ð-í ì. "Îáîëîíü", (063)203-41-21; ð-í Áîðùàãîâêà, (044)364-21-29; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)547-10-73; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Àðñåíàëüíàÿ", Тел. (067)223 81 86

РАЗНОРАБОЧИЙ

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ СЛУЖБОВИХ ПРИМІЩЕНЬ

215881010102

110551010103

РАЗДЕЛЬЩИКИ

110171010101

ПРИГЛАШАЕМ МОЛОДЕЖЬ

216171010101

000000270131

Òåë.: (050)672-55-06, Тел. (099)223 77 04

000000270003

215711010101

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ

/Ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ "AVALON" / â³ä 18 ðîê³â, åíåðã³éí³ñòü, îõàéí³ñòü, â³äñóòí³ñòü øê³äëèâèõ çâè÷îê òà êðèì³íàëüíîãî ìèíóëîãî. Çàïîâíåííÿ àíêåò êàíäèäàòàìè íà ïîñàäó ïðîâîäèòüñÿ ùîäåííî äî 18.00 çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë.Ëåîíòîâè÷à,3. Ñï³âáåñ³äè ïðèçíà÷àþòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíî çà äçâ³íêîì ìåíåäæåðà ÐÊ "ÀÂÀËÎÍ".

РАЗНОРАБОЧИЕ

/Êîìïàí³ÿ "PERFUMS BAR" / ì.Æèòîìèð. Ãð.ðîá.: 4 äí³ ÷åðåç 2. Ç\ï 2200-3000 ãðí. çà 18-20 ðîá. äí³â. ªâãåí³é, Тел. (067)219 99 59

000000270153

215661030105

/Êè¿âñüêà ³íæåíåðíà ã³ìíàç³ÿ / Òåë.: (096)030-86-30. Тел. 220 19 68

/Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 431 94 51

212511010106

ПІДСОБНІ РОБІТНИКИ

110041040104

ПРИБИРАЛЬНИЦІ

ПРОДАВЕЦЬ ПРОМОУТЕР

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ БАСЕЙНУ

/"ÌåãàÌàðêåò" / ÃÐ: 4\4. Óðîâåíü ç\ï âûñîêèé + ïðåìèÿ + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî,50, "ÌåãàÌàðêåò", òåë.: 206-13-30, Тел. 206 13 40

/Ãîòåëü ï'ÿòü ç³ðîê / Ãðàô³êè ðîáîòè 5/2, 2/2. Õàð÷óâàííÿ, ñïåöîäÿã áåçêîøòîâíî. Òåë.: (044)353-17-47, Тел. (093)381 50 25

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ

/Êàôå "Êèíîêóõíÿ"/ Тел. (050)445 04 02

ПОСУДОМОЙЩИЦА

ПРИБИРАЛЬНИЦІ

216261020101

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ

ПОСУДОМОЙЩИЦА 216371020102

109371020119

109751010102

000000270036

/Øêîëà-ñàä "Ñâèòîçàð" / Òåë.: 564-68-48. Тел. 562 05 19

/Ðåñòîðàí / (óë.Ñòåöåíêî). Òåë.: (067)466-69-78. Тел. (044)422 03 00

110551020102

110401020110

000000270067

000000270034

РОБІТНИК /Êè¿âñüêà ³íæåíåðíà ã³ìíàç³ÿ / Òåë.: (096)030-86-30. Тел. 220 19 68

000000270004

РОБІТНИК З КОМПЛЕКСНОГО ПРИБИРАННЯ /ÆÅÎ N 108 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó/ Тел. 526 02 63

000000270116

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


48

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ КУР'ЄРИ /̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / 180 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64),(063)876-66-52. Тел. (068)530 26 20

217011020102

10935102

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

ÀÂÒÎÌÈÉÍÈÊÈ Забезпечємо житлом Тел.: (067)406-26-39,

м."Політехнічнийінститт" 21476101

РОБІТНИК ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ /ÄÑ N 300/ Тел. 534 72 62

000000270141

000000270037

216761010103

СТОРОЖ /ÄÍÇ N 134/ Тел. (096)454 09 24

КУРЬЕРЫ 000000270186

10999101

ТЕХРАБОТНИК УБОРЩИЦА /Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé DeLuxe" / Íà êèíîòåàòð. Ìîæíî áåç ÎÐ. Óë. Ãîðüêîãî, 50. Òåë.: 232-55-41. Тел. (063)232 55 41

/Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / (íî÷íûå ñìåíû). Òåë.: (063)220-31-95. Тел. (063)220 31 94

201171010136

УБОРЩИЦА

Ìîæëèâî ñ³ì'ÿ. Æèòëî º á³ëÿ ì. Êèºâà. Îïëàòà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë.: 275-40-66. Тел. (067)235 31 74 201571010000

РОЗДІЛЮВАЧІ РИБИ /"ѲËÜÏÎ" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ì. "ÂÄÍÕ", (067)440-02-17; ð-í Áîðùàã³âêà(067)658-35-41; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)223-81-81;ð-í ì."˳ñîâà",(067)405-53-11; ð-í ñò.ì. "Ñâÿòîøèíî", (067)547-10-73, ð-í ì."Ïîçíÿêè", (067)223-73-87; ð-í Òðîºùèíà, (067)658-35-42; ð-í ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", (067)656-60-19, ì."Ëóê'ÿí³âñüêà", (063)113-20-00, ð-í ñò.ì."Ø Тел. (067)223 81 80

110041030106

РІЗНОРОБ /ÒΠ"Óí³-ÏÀÊ / Ïðîâîäèìî íàâ÷àííÿ. Òåë.: (095)698-97-39. Äçâîíèòè ç 9.00 äî 17.00, ïí-ïò. Тел. (098)479 04 20

109831020101

РІЗНОРОБИ 000000270164

РІЗНОРОБИ НА СКЛАД, БУДМАЙДАНЧИКИ, ЗАПРАВКИ Ç\ï ïîòèæíåâà, 2 ðàçè â ì³ñÿöü, ïîì³ñÿ÷íî. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô.1. Òåë.: (068)364-61-68, 360-01-38. Тел. (099)546 68 93 215221050000

РІЗНОРОБОЧІ /"ÌåãàÌàðêåò" / ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 5\2. Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó ç\ï,ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö.îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. Âîêçàëüíà, âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. (099)141 26 53

109371020116

/Îïòîâî-ðîçíè÷íàÿ êîìïàíèÿ / Âîçìîæíà ðàáîòà ñ ëè÷íûì àâòî. Ç\ï: ñòàâêà 7225 ãðí. + ïðåìèÿ. Òåë.: (050)920-23-45, Тел. (067)744 06 35, (063)396 53 76

201171010129

УБОРЩИЦА

РОБІТНИЦЯ З ДОГЛЯДУ ЗА КРОЛЯМИ

/ÄÍÇ N 149/ Тел. 565 60 08

/Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / Òåë.: (063)220-31-95. Тел. (063)220 31 94

216731010108

РОБІТНИК ПО ПОТОЧНОМУ РЕМОНТУ /Øêîëà N 134/ Тел. 280 71 11

КУРЬЕР

СЕРВЕР БИЛЕТЕР

/Êàôå "Êèíîêóõíÿ"/ Тел. (050)445 04 02

216371020103

УБОРЩИЦА /"ÌåãàÌàðêåò" / ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî,50, "ÌåãàÌàðêåò", òåë.: 206-13-30, Тел. 206 13 40

215661030103

УБОРЩИЦА Ð-í ïë. Ïîáåäû. Ðåæèì ðàáîòû: ñ 6.00 äî 11.00. Ç\ï 1300 ãðí. Тел. 486 21 99 110221010000

УБОРЩИЦА Ð-í ïë. Ïîáåäû. Ðåæèì ðàáîòû: ñ 6.00 äî 11.00. Ç\ï 1300 ãðí. Тел. 486 21 99

УПАКОВЩИЦА /Ïðîèçâîäñòâî / (æåë. æåí.). Ç\ï 3700 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 492 72 53

109031010109

ФАСОВЩИК, УПАКОВЩИК

/"Èìïåðèÿ ïèööû" / äíåâíûå, ïåøèå (äîñòàâêà ïèööû). ñò.ì. "Êîíòðàêòîâàÿ ïëîùàäü". Çíàíèå ãîðîäà. Ìóæ÷èíû îò 20-òè ëåò. Âîçìîæíà ðàáîòà íà âûõîäíûå. Ïóíêòóàëüíîñòü, îòâåòñòâåííîñòü. Тел. 425 96 52, 425 96 51

214321010202

МОТОКУРЬЕР /EXmoto / Ãðàôèê ðàáîòû: ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00. Ç\ï: ñòàâêà + ñäåëüíàÿ. E-mail: hr@exmoto.com Тел. (095)280 49 36

109561020101

/Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)472 69 59

216481010111

ФИТНЕС ИНСТРУКТОР /Ôèòíåñ-êëóá / ÎÐ íå îáÿçàòåëåí. Æåíùèíû îò 22 ëåò. Ïåðñïåêòèâà ðîñòà è êîðïîðàòèâíîå îáó÷åíèå. Ç\ï îò 2000 ãðí. Ëþäìèëà, Тел. (067)751 96 43

214631010101

ХЛОРАТОРНИК /Êè¿âñüêà ³íæåíåðíà ã³ìíàç³ÿ / Òåë.: (096)030-86-30. Тел. 220 19 68

000000270005

110521010000

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ СТУДЕНТЫ /Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / äëÿ ðàçäà÷è ëèñòîâîê Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)472 69 59

216481010113

УБОРЩИЦА

ІНТЕРВ'ЮЄРИ

/Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / ñ 10.00 äî 16.00. Ç\ï 3000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï âûñîêàÿ, ïîíåäåëüíî + ïèòàíèå. Óë. Ãðóøåâñêîãî,10, îô.326, 3-é ýòàæ. Òåë. (095)710-33-78, (096)055-77-94, Тел. 253 23 54

Ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. 3-5 ãîäèí íà äåíü. Ñï³âáåñ³äà çà àäðåñîþ: ì. "Äàðíèöÿ", ïð-ò Âèçâîëèòåë³â, 3. Òåë.: (044)502-69-21. Тел. (093)519 37 08

216171010103

216611010108

УБОРЩИЦЫ (КИ) /Ñåòü ìàãàçèíîâ "ѳìåéíèé êîøèê" / óáîðêà ïðîäîâîëüñòâåííîãî ìàãàçèíà. Ç\ï 1500 ãðí. ÃÐ: 17.00 - 22.00, âûõîäíîé âîñêðåñåíüå. Ð-í ðàáîòû Íèâêè. Òåë.: 422-31-33, Тел. (067)752 99 31

216311010102

УКЛАДАЛЬНИКИ ПАКУВАЛЬНИКИ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ñîöïàêåò. Ñòàá³ëüíà ç\ï. Àäðåñà: âóë. Ïøåíè÷íà, 8. Тел. 407 09 39

108971010102

10956102

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ КУРЬЕР

УПАКОВЩИКИ /Ñêëàä ýëåêòðîíèêè / Ïëàâàþùèé ãðàôèê ñ íî÷íûìè ñìåíàìè. Ç\ï 3000-4000 ãðí. (Ïîäîë ì."Ò.Øåâ÷åíêî"). Тел. (063)953 34 45

216561010102

Ç\ï 6000 ãðí + %. ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Ç\ï åæåäíåâíî. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (096)003-88-44, (095)570-95-73, ðàáîòîäàòåëü. Тел. (093)776 00 28

215721010102

99990523

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 4 ëèñòîïàäà 2013 ð.


49

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

99990505

21536102

10573101

21680101

21578101

21703101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ НЕ ВИГАДКА, à æîðñòîêà ðåàëüí³ñòü. Òîâàðîì ìîæåòå ñòàòè Âè àáî áëèçüê³ Âàì ëþäè. Ïåðåä ïî¿çäêîþ çà êîðäîí çâåðí³òüñÿ äî Öåíòðó "Ëà Ñòðàäà - Óêðà¿íà". Âñ³ äçâ³íêè â ìåæàõ Óêðà¿íè - áåçêîøòîâí³. Òåë.: 0-800-500-225, 205-36-94, 205-37-36 (äëÿ Êèºâà) ïí-ïò ç 9.00 äî 20.00, ñá ç 10.00 äî 18.00, íä ç 10.00 äî 15.00. Åëåêòðîíí³ êîíñóëüòàö³¿: info@la-strada.org.ua 105731010101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ДЕВУШКИ МОДЕЛЬНОЙ ВНЕШНО СТИ îò 18 ëåò. Áåç ÎÐ. Îáó÷åíèå çà ñ÷åò êîìïàíèè. Ïîìîãàåì ñ æèëüåì. Âñòðå÷àåì! Тел. (098)965 36 20

21730102

217301020101

21590101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 4 ëèñòîïàäà 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


50

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21549102

10915101

ДЕВУШЕК /"Êëåîïàòðà" / ïðèÿòíîé âíåøíîñòè. Ìîäåëüíûå äàííûå íå òðåáóþòñÿ. Äîñòàòî÷íî æåëàíèÿ áûòü ïðèâëåêàòåëüíîé è óõîæåííîé, êîììóíèêàáåëüíîñòü, óìåíèå ëàäèòü ñ ëþäüìè. Ìû ïðåäëàãàåì: âûñîêèé è ïîñòîÿííûé çàðàáîòîê 20000 ãðí. Ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü áåçîïàñíîñòè,êîíôèäåíöèàëüíîñòü. Åæåäíåâíàÿ âûïëàòà çàðàáîòàííûõ âàøèõ ñðåäñòâ è íèêàêèõ âû÷åòîâ. Òåë.: (098)441-26-07. Тел. (098)309 69 15

215361020101

ДЕВУШКИ МОДЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ

21693101

îò 18 ëåò. Íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Ç\ï îò 40000 ãðí. Ãèáêèé ãðàôèê. Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Ç\ï åæåäíåâíî. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðóåì. Тел. (098)113 13 09

215491020101

МАССАЖИСТКИ /Ìàññàæíûé ñàëîí / Äåâóøêè îò 18 ëåò. Ìîæíî áåç ÎÐ. Îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Âîçìîæíî ïðîæèâàíèå. Ç\ï îò 2000 ãðí â íåäåëþ. Øåâ÷åíêîâñêèé ð-í. Ñòðîãî áåç èíòèìà. Òåë.: (093)267-37-14. Тел. (063)283 43 28

215731020101

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СОТРУДНИЦЫ íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó â ã.Êèåâ. Âîçðàñò - ñòàðøå 18 ëåò. Áåç Â\Î è Î\Ð. Áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðóåì. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Ìàêñèì, Тел. (066)456 52 77

109151010101

21703103

СИМПАТИЧНЫЕ ДЕВУШКИ îò 18 ëåò. Ìû ïðåäëàãàåì: âîçìîæíîñòü çàðàáîòàòü ñåðüåçíûå äåíüãè, áåñïëàòíîå æèëüå ýëèòíîãî êëàññà, ãèáêèé ãðàôèê, ðåàëüíóþ áåçîïàñíîñòü. Òåë.: (063)577-99-49, Тел. (067)706 66 65

215901010101

СОТРУДНИЦЫ (КИ) ìîäåëüíîé âíåøíîñòè. Øòðàôîâ íåò. Áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðóåì. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Áîëüøîé îáüåì ðàáîòû. Тел. (050)630 14 05

216931010101

СОТРУДНИЦЫ МОДЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ 21730103

Ãèáêèé ãðàôèê. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (050)462 10 91 217031010101

ÐÀÁÎÒÀ

21524101

ÊÎÉÊÎ-ÌÅÑÒÎ Жильеот30 рн.\сти,понедельно,помесячно.Лчшеесоотношениецена\ачество.Вцентре Киева,развитаинфрастртра, вблизиосновныхразвязои станцийметро.Безомиссий. yourhostel.kiev.ua Тел.: (063)794-02-00, (066)406-74-09 21602101

ДЕРЕВ'ЯНІ СХОДИ /ÏÏ "Äîáðîáóò" / ëþáî¿ ñêëàäíîñò³. Âèñîêà ÿê³ñòü, âèãîòîâëåííÿ, âñòàíîâëåííÿ. Ãíó÷êà ñèñòåìà çíèæîê. Ñïåöïðîïîçèö³ÿ äëÿ âèêîíðîá³â, äèçàéíåð³â. Òåë.: (067)327-28-84. E-mail: master@magic-wood.com.ua Тел. (050)442 04 71

215521030102

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ 500-700 ãðí\ìåñÿö (çàâèñèò îò ðàéîíà). Âñå óäîáñòâà, áûòîâàÿ òåõíèêà, ðÿäîì ìåòðî, áåç áðîêåðñêèõ è êîììóíàëüíûõ (õîçÿèí). Òåë.: (067)837-46-69, (099)343-74-69. Тел. (063)688 37 05

215241010101

ЗДАЄТЬСЯ ЛІЖКО МІСЦЕ ВІД 400 ГРН Ê³ìíàòè â³ä 700 ãðí, îäíîê³ìíàòí³ êâàðòèðè â³ä 1600 ãðí, ãîòåëüíîãî òèïó. Ïîñåëåííÿ ïðîòÿãîì äíÿ. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà,68, îô.1. Òåë.: (099)546-68-93. Тел. 360 01 38 215221060000

КЛАСИЧНІ ДВЕРІ ДЛЯ ВАШОЇ ОСЕЛІ /ÏÏ "Äîáðîáóò" / (ç ìàñèâó). Âèñîêà ÿê³ñòü, âèãîòîâëåííÿ, âñòàíîâëåííÿ. Ãíó÷êà ñèñòåìà çíèæîê. Ñïåöïðîïîçèö³ÿ äëÿ âèêîíðîá³â, äèçàéíåð³â. Òåë.: (067)327-28-84. E-mail: master@magic-wood.com.ua Тел. (050)442 04 71

215521030101

КОЙКО МЕСТА В ЦЕНТРЕ äëÿ ïîðÿäî÷íûõ ëþäåé. Ñò. ì. "Çîëîòûå âîðîòà", ñò. ì. "Îëèìïèéñêàÿ", ñò. ì. "Êðåùàòèê", ñò. ì. "Ïàëàö Óêðàèíà". Ñóïåð óñëîâèÿ, âñÿ áûòîâàÿ òåõíèêà, ÷èñòî, óþòíî, õîçÿéêà. Òåë.: (063)433-13-44, (066)719-53-87. Тел. (098)635 01 90 215241020101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 4 ëèñòîïàäà 2013 ð.


51

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21711101

ÊÐÅÄÈÒ çà 20 õâ. 2місяцябез% м.Київ, пр-тПеремо(и,49/2

ÊÎÉÊÎ-ÌÅÑÒÀ Â ÖÅÍÒÐÅ

ÑÄÀÌ ÆÈËÜÅ:

ÑÄÀÌ ÊÎÉÊÎ-ÌÅÑÒÎ

äëÿ ïîðÿäî÷íûõ ëþäåé Ст.м."Золотыеворота",ст.м. "Олимпийсая",ст.м."Крещати", ст.м."ПалацУраина".Спер словия,всябытоваятехниа, чисто,ютно,хозяйа.

ОБЩЕЖИТИЕ ой о-места600-750рнвмесяц; омнаты1300-1600рнвмесяц. Хозяин. Тел.:(044)362-40-04,

Ст.м."Позняи", ст.м."Лыбидсая",ст.м."Држбы Народов",ст.м."Льяновсая", ст.м."Доро(ожичи", ст.м."ТарасаШевчено". Уютноиомфортно.

Òåë. (063)433-13-44, (066)719-53-87,(098)635-01-90

Тåë.: 206-22-25,

(093)987-79-66 21728101

КОЙКО МЕСТО /Ïîñóòî÷íî. ïîíåäåëüíî, ïîìåñÿ÷íî / 50 ãðí\ñóòêè, 250 ãðí\íåäåëÿ, 800 ãðí\ìåñÿö. Âñå ðàéîíû Êèåâà. Òåë.: (098)015-90-73, (093)401-23-82. Тел. (050)766 25 41 215911010000

КОЙКО МЕСТО Æèëüå îò 30 ãðí.\ñóòêè, ïîíåäåëüíî, ïîìåñÿ÷íî. Ëó÷øåå ñîîòíîøåíèå öåíà\êà÷åñòâî.  öåíòðå Êèåâà, ðàçâèòà èíôðàñòðóêòóðà, âáëèçè îñíîâíûõ ðàçâÿçîê è ñòàíöèé ìåòðî. Áåç êîìèññèé. yourhostel.kiev.ua, òåë.: (063)794-02-00, Тел. (066)406 74 09

216021010101

КОЙКО МЕСТО ДЛЯ ПОРЯДОЧНЫХ

21524102

РАЗМЕЩЕНИЕ ВАШИХ РЕЗЮМЕ В ИНТЕРНЕТЕ ïðîìîóòåð, ïðîäàâåö, ñòðîèòåëüíûå ñïåöèàëüíîñòè, ðàçíîðàáî÷èå, äðóãèå ñïåöèàëüíîñòè. Ñòîèìîñòü óñëóãè: 50 ãðèâåíü. ÊÑ (097)891-68-83, Life (063)404-75-38, ÌÒÑ, Тел. (066)604 38 18

217171010101

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ /Ñàëîí êðàñîòû "Ôëàìèíãî" / ïîìåùåíèå 9 ì êâ. ïîä ëþáûå âèäû óñëóã ñàëîíîâ êðàñîòû (îïëàòà 4000 ãðí.\ìåñ.). Òåë.: (066)361-79-34, Тел. 286 62 97

216281010101

/Êóðèííîé Êîíñòàíòèí / ì."Ïîçíÿêè", "Óíèâåðñèòåò", "Òåàòðàëüíàÿ", "Çîëîòûå âîðîòà", "Îëèìïèéñêàÿ". Ðåìîíò, âñÿ áûòîâàÿ òåõíèêà, Wi-fi, îò õîçÿèíà, ñóòêè - 50 ãðí., íåäåëÿ - 300 ãðí., ìåñÿö - 900 ãðí, 3 ìèíóòû ïåøêîì. Тел. (093)226 85 43 216941010000

КРЕДИТ ЗА 20 ХВ. 2 ì³ñÿöÿ áåç %. Ì.Êè¿â, ïð-ò Ïåðåìîãè,49\2. Òåë.: 206-22-25, Тел. (093)987 79 66

(096)252-40-79

СДАЕТСЯ ЖИЛЬЕ îò 550 äî 750 ãðí\ìåñÿö ïîñóòî÷íî, ïîíåäåëüíî, ïîìåñÿ÷íî. Õîðîøèå óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ. Áåç ïîñðåäíèêîâ. Âîçëå ñò. ì. "Ïîçíÿêè", "Õàðüêîâñêàÿ", "Îñîêîðêè", "Æèòîìèðñêàÿ", "Ëåâîáåðåæíàÿ", "Êîíòðàêòîâàÿ ïëîùàäü", "Îáîëîíü", Ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò", "Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: (093)220-08-77, (066)470-01-85, Тел. (098)410 15 17

217281010101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 4 ëèñòîïàäà 2013 ð.

216781010101

(066)575-76-12, (063)960-33-31

Òåë.

21525101

21526101

СДАМ ЖИЛЬЕ: ОБЩЕЖИТИЕ êîéêî-ìåñòà - 600-750 ãðí â ìåñÿö; êîìíàòû - 1300-1600 ãðí â ìåñÿö. Õîçÿèí. Òåë.: (044)362-40-04. Тел. (096)252 40 79

215251010101

СДАМ КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО íà Ëåâîì áåðåãó, ñ îòëè÷íûì ðåìîíòîì, áûòîâàÿ òåõíèêà, ìåáåëü, 1-êîì. - 200-280 ãðí.\ñóòêè; 2-êîìí. - 280-350 ãðí.\ñóòêè. Òåë.: (093)633-83-53, (095)571-95-02, (044)540-50-04. Тел. (097)363 84 14 216721010000

СДАМ КОЙКО МЕСТО Ñò. ì. "Ïîçíÿêè", ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", ñò. ì. "Äðóæáû Íàðîäîâ", ñò. ì. "Ëóêüÿíîâñêàÿ", ñò. ì. "Äîðîãîæè÷è",ñò. ì. "Òàðàñà Øåâ÷åíêî". Óþòíî è êîìôîðòíî. Òåë.: (066)575-76-12. Тел. (063)960 33 31

215261010101

СДАЮТСЯ КОМНАТЫ /Òîïàí÷óêèíà-Ìèõàéëîâíà / ïîñóòî÷íî è äëèòåëüíî, åñòü âîçìîæíîñòü ïàðêîâêè. Âñå óäîáñòâà îò 25 ãðí. äî 100 ãðí. Òåë.: (063)792-49-19. Тел. (044)559 45 66 217261010000

21552103

УЮТНО КАК ДОМА И ДАЖЕ ЛУЧШЕ Ñäàì 1,2,3, êîìíàòíûå êâàðòèðû ñ åâðîðåìîíòîì ïîñóòî÷íî. Ñò. ì."Øóëÿâñêàÿ", "Âîêçàëüíàÿ", Èíäóñòðèàëüíûé ìîñò. Âñå óñëîâèÿ äëÿ ïðîæèâàíèÿ (îò 200 ãðí\ñóòêè). Òåë.: (050)907-93-60. Тел. (093)523 29 02 216571010000

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


52

ÄβÄÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ МІНДОХОДІВ М. КИЄВА Ñï³ëêóâàííÿ â ìåðåæ³ ²íòåðíåò ç ïëàòíèêàìè ïîäàòê³â

Äíÿìè â³äáóâñÿ ÷åðãîâèé ²íòåðíåò-ä³àëîã çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì.Êèºâ³ Àíäð³ÿ Àíäð³éîâè÷à Ïîë³ùóêà ç ïëàòíèêàìè ïîäàòê³â íà òåìó: "Îñîáëèâîñò³ âèêîðèñòàííÿ ÐÐÎ ç êîíòðîëüíîþ ñòð³÷êîþ â åëåêòðîíí³é ôîðì³. Ñåðâ³ñ "Ïóëüñ"- åôåêòèâí³ñòü ðîáîòè". ϳä ÷àñ ïðÿìîãî ñï³ëêóâàííÿ Àíäð³é Àíäð³éîâè÷ ñèñòåìàòèçóâàâ íàä³ñëàí³ íà åëåêòðîííó ïîøòó çàïèòàííÿ, íàäàâ âè÷åðïí³ â³äïîâ³ä³ íà íèõ. ϳä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ²íòåðíåò-êîíôåðåíö³¿ ï³äí³ìàëèñÿ àêòóàëüí³ íà ÷àñ³ ïèòàííÿ, ïðîïîíóºìî äî âàøî¿ óâàãè íàéàêòóàëüí³ø³ ç íèõ. ßêèé ïîðÿäîê ïîäàííÿ çâ³òíîñò³ ïðî âèêîðèñòàííÿ ÐÐÎ? ³äïîâ³äü: Ç 1 ñ³÷íÿ 2013 ðîêó â³äïîâ³äíî äî íîðì Çàêîíó Óêðà¿íè â³ä 06.07.1995 ¹265/95-ÂÐ "Ïðî çàñòîñóâàííÿ ðåºñòðàòîð³â ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é ó ñôåð³ òîðã³âë³, ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ òà ïîñëóã" ñóá'ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ çä³éñíþþòü ïåðåõ³ä ç ïîäàííÿ ùîì³ñÿ÷íî¿ çâ³òíîñò³ ïðî âèêîðèñòàííÿ ÐÐÎ çà ôîðìîþ ÇÂÐ1 íà ïîäàííÿ êîíòðîëüíî-çâ³òíî¿ ³íôîðìàö³¿ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ äî Ñèñòåìè çáåð³ãàííÿ òà çáîðó äàíèõ ÐÐΠ̳íäîõîä³â ïî äðîòîâèõ àáî áåçäðîòîâèõ êàíàëàõ çâ'ÿçêó íà áàç³ òåõíîëî㳿, ðîçðîáëåíî¿ Íàö³îíàëüíèì áàíêîì Óêðà¿íè.  ïåð³îä äî ï³äêëþ÷åííÿ äî Ñèñòåìè (ïåðñîíàë³çàö³¿) ñóá'ºêò ïîäຠçâ³ò çà ôîðìîþ ÇÂÐ-1 äî 15 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, íàñòóïíîãî çà çâ³òíèì. ϳñëÿ ï³äêëþ÷åííÿ äî Ñèñòåìè, òîáòî, çà ïåð³îä, íàñòóïíèé ï³ñëÿ ì³ñÿöÿ, ó ÿêîìó ïðîâåäåíî ïåðñîíàë³çàö³þ, ïðèïèíÿºòüñÿ ïîäàííÿ ïàïåðîâî¿ çâ³òíîñò³ ³ êîíòðîëüíî-çâ³òíà ³íôîðìàö³ÿ ïåðåäàºòüñÿ ëèøå â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ äî Ñèñòåìè çáåð³ãàííÿ ³ çáîðó äàíèõ ÐÐÎ. Çà ì³ñÿöü, ó ÿêîìó ïðîâåäåíî ï³äêëþ÷åííÿ äî Ñèñòåìè (ïåðñîíàë³çàö³þ), ñóá'ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ ó òåðì³í äî 15 ÷èñëà íàñòóïíîãî ì³ñÿöÿ, ïîäຠçâ³ò ÇÂÐ-1 ³ç çàçíà÷åííÿì îáñÿã³â ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é çà ïåð³îä çâ³òíîãî ì³ñÿöÿ äî äíÿ ïðîâåäåííÿ ïåðñîíàë³çàö³¿ ³, â³äïîâ³äíî, ïî÷àòêó åëåêòðîííîãî çâ³òóâàííÿ.  ïîäàëüøîìó ïîäàííÿ çâ³òíîñò³ çà ôîðìîþ ÇÂÐ1 ñóá'ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ ïðèïèíÿºòüñÿ ³ êîíòðîëüíîçâ³òíà ³íôîðìàö³ÿ ïåðåäàºòüñÿ ëèøå â åëåêòðîíí³é ôîðì³ çà òåõíîëî㳺þ ÍÁÓ. Çâåðòàºìî óâàãó, ùî ç 1 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó çà íåïîäàííÿ çâ³òíîñò³ ïðî âèêîðèñòàííÿ ðåºñòðàòîð³â ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³¿ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ äî ïëàòíèê³â ïîäàòê³â áóäóòü çàñòîñîâóâàòèñÿ øòðàôí³ ñàíêö³¿. ßêà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïåðåäáà÷åíà çà íåâèêîíàííÿ äðóêó êîíòðîëüíî¿ ñòð³÷êè àáî ¿¿ íå çáåð³ãàííÿ ? ³äïîâ³äü: Ñóá'ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ çä³éñíþþòü ðîçðàõóíêîâ³ îïåðàö³¿ â ãîò³âêîâ³é òà/àáî áåçãîò³âêîâ³é ôîðì³ (³ç çàñòîñóâàííÿì ïëàò³æíèõ êàðòîê, ïëàò³æíèõ ñåê³â, æåòîí³â òîùî) ïðè ïðîäàæó òîâàð³â (íàäàíí³ ïîñëóã) ó ñôåð³ òîðã³âë³, ãðîìàäÿíñüêîãî õàð÷óâàííÿ òà ïîñëóã çîáîâ'ÿçàí³, çîêðåìà, äðóêóâàòè àáî ñòâîðþâàòè â åëåêòðîíí³é ôîðì³ íà ðåºñòðàòîðàõ ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é (çà âèêëþ÷åííÿì àâòîìàò³â ç ïðîäàæó òîâàð³â (ïîñëóã) êîíòðîëüí³ ñòð³÷êè çàáåçïå÷óâàòè ¿õ çáåð³ãàííÿ ïðîòÿãîì òðüîõ ðîê³â (ï.10 ñò. 3 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî çàñòîñóâàííÿ ðåºñòðàòîð³â ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é ó ñôåð³ òîðã³âë³, ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ òà ïîñëóã"). Ó ðàç³, ÿêùî êîíòðîëüíó ñòð³÷êó íå íàäðóêîâàíî àáî íå ñòâîðåíî â åëåêòðîíí³é ôîðì³ íà ðåºñòðàòîðàõ ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é àáî íå çáåðåæåíî êîíòðîëüíó ñòð³÷êó ïðîòÿãîì òðüîõ ðîê³â, àáî âèÿâëåíî ñïîòâîðåííÿ äàíèõ ïðî ïðîâåäåí³ ðîçðàõóíêîâ³ îïåðàö³¿, ³íôîðìàö³ÿ ïðî ÿê³ ì³ñòèòüñÿ íà êîíòðîëüí³é ñòð³÷ö³, ñòâîðåí³ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ äî ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ çä³éñíþþòü ðîçðàõóíêîâ³ îïåðàö³¿ çà òîâàðè (ïîñëóãè), çà ð³øåííÿì â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè çàñòîñîâóþòüñÿ ô³íàíñîâ³ ñàíêö³¿ ó ðîçì³ð³ äåñÿòè íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí (ï. 5 ñò. 17 Çàêîíó). Îêð³ì òîãî, ïîñàäîâ³ îñîáè òà ïðàö³âíèêè òîðã³âë³, ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ òà ñôåðè ïîñëóã çà ïîðóøåííÿì âèìîã öüîãî Çàêîíó ïðèòÿãóþòüñÿ îðãàíàìè äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çã³äíî ç Çàêîíîì (ñò.. 26 Çàêîíó).

Ïðè öüîìó ñòàòòåþ 155 ïðèì. 1 Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ ïåðåäáà÷åíî, ùî ïîðóøåííÿ âñòàíîâëåíîãî çàêîíîì ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíê³â ó ñôåð³ òîðã³âë³, ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ òà ïîñëóã òÿãíå çà ñîáîþ íàêëàäåííÿ øòðàôó íà îñ³á, ÿê³ çä³éñíþþòü ðîçðàõóíêîâ³ îïåðàö³¿, â³ä äâîõ äî ï'ÿòè íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí ³ íà ïîñàäîâèõ îñ³á - â³ä ï'ÿòè äî äåñÿòè íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí. ij¿, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³, â÷èíåí³ îñîáîþ, ÿêó ïðîòÿãîì ðîêó áóëî ï³ääàíî àäì³í³ñòðàòèâíîìó ñòÿãíåííþ çà òàê³ æ ïîðóøåííÿ, òÿãíóòü çà ñîáîþ íàêëàäåííÿ øòðàôó íà îñ³á, ÿê³ çä³éñíþþòü ðîçðàõóíêîâ³ îïåðàö³¿, â³ä ï'ÿòè äî äåñÿòè íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí ³ íà ïîñàäîâèõ îñ³á - â³ä äåñÿòè äî äâàäöÿòè íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí. Ñïðàâè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åí³, çîêðåìà ñò.. 155 ïðèì. 1 Êîäåêñó ðîçãëÿäàþòü ñóää³ ðàéîííèõ, ðàéîííèõ ó ì³ñò³, ì³ñüê³ ÷è ì³ñüêðàéîííèõ ñóä³â â³äïîâ³äíî äî ñò.. 221 Êîäåêñó. Òàêèì ÷èíîì, ó ðàç³ ÿêùî êîíòðîëüíó ñòð³÷êó íå íàäðóêîâàíî àáî íå ñòâîðåíî â åëåêòðîíí³é ôîðì³ íà ðåºñòðàòîðàõ ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é àáî íå çáåðåæåíî êîíòðîëüíó ñòð³÷êó ïðîòÿãîì òðüîõ ðîê³â, àáî âèÿâëåíî ñïîòâîðåííÿ äàíèõ ïðî ïðîâåäåí³ ðîçðàõóíêîâ³ îïåðàö³¿, ³íôîðìàö³ÿ ïðî ÿê³ ì³ñòèòüñÿ íà êîíòðîëüí³é ñòð³÷ö³, ñòâîðåí³é â åëåêòðîíí³é ôîðì³ äî ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ çà ð³øåííÿì îðãàí³â ̳íäîõîä³â çàñòîñîâóþòüñÿ ô³íàíñîâ³ ñàíêö³¿ ó ðîçì³ð³ äåñÿòè íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí. Îêð³ì òîãî, âêàçàí³ ïðàâîïîðóøåííÿ òÿãíóòü çà ñîáîþ íàêëàäåííÿ øòðàôó íà îñ³á, ÿê³ çä³éñíþþòü ðîçðàõóíêîâ³ îïåðàö³¿, â³ä äâîõ äî ï'ÿòè íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí. ij¿, â÷èíåí³ îñîáîþ, ÿêó ïðîòÿãîì ðîêó áóëî ï³ääàíî àäì³í³ñòðàòèâíîìó ñòÿãíåííþ çà òàê³ æ ïîðóøåííÿ, òÿãíóòü çà ñîáîþ íàêëàäàííÿ øòðàôó íà îñ³á, ÿê³ çä³éñíþþòü ðîçðàõóíêîâ³ îïåðàö³¿, â³ä ï'ÿòè äî äåñÿòè íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí ³ íà ïîñàäîâèõ îñ³á - â³ä äåñÿòè äî äâàäöÿòè íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí. ×è çàòâåðäæåíî âæå íîâèé ðåºñòð ÐÐÎ? ³äïîâ³äü: Äåðæàâíà ïîäàòêîâà ³íñïåêö³ÿ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ ïîâ³äîìëÿº, ùî ç 18.09.2013 ðîêó íàáðàâ ÷èííîñò³ íàêàç ̳í³ñòåðñòâà äîõîä³â ³ çáîð³â Óêðà¿íè ¹ 491, ÿêèì çàòâåðäæåíî ó íîâ³é ðåäàêö³¿ Äåðæàâíèé ðåºñòð ðåºñòðàòîð³â ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é. Íàêàç â³ä 02.08.2013ð. ¹ 317 âòðàòèâ ÷èíí³ñòü. ×è íå º ïðàâîïîðóøåííÿì òå, ùî åëåêòðîííèé öèôðîâèé ï³äïèñ, ùî íàêëàäàºòüñÿ íà ïîäàòêîâó íàêëàäíó ïðè ¿¿ ðåºñòðàö³¿ â ªäèíîìó ðåºñòð³ ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ, òà ï³äïèñ, ùî ñêð³ïëþº öþ ïîäàòêîâó íàêëàäíó ïðè ¿¿ âèäà÷³ ïîêóïöþ, íàëåæèòü ð³çíèì îñîáàì? ³äïîâ³äü: Çã³äíî ³ç ï.201.1 ñò.201 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ïëàòíèê ïîäàòêó çîáîâ'ÿçàíèé íàäàòè ïîêóïöþ (îòðèìóâà÷ó) íà éîãî âèìîãó ï³äïèñàíó óïîâíîâàæåíîþ ïëàòíèêîì îñîáîþ òà ñêð³ïëåíó ïå÷àòêîþ (çà íàÿâíîñò³) ïîäàòêîâó íàêëàäíó, ñêëàäåíó çà âèáîðîì ïîêóïöÿ (îòðèìóâà÷à) â îäèí ç òàêèõ ñïîñîá³â: à) ó ïàïåðîâîìó âèãëÿä³; á) â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ç äîòðèìàííÿì óìîâè ùîäî ðåºñòðàö³¿ ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì, åëåêòðîííîãî ï³äïèñó óïîâíîâàæåíî¿ ïëàòíèêîì îñîáè òà óìîâè ðåºñòðàö³¿ ïîäàòêîâî¿ íàêëàäíî¿ ó ªäèíîìó ðåºñòð³ ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ. Ó òàêîìó ðàç³ ñêëàäàííÿ ïîäàòêîâî¿ íàêëàäíî¿ ó ïàïåðîâîìó âèãëÿä³ íå º îáîâ'ÿçêîâèì. Ó ïîäàòêîâ³é íàêëàäí³é çàçíà÷àþòüñÿ â îêðåìèõ ðÿäêàõ îáîâ'ÿçêîâ³ ðåêâ³çèòè, âèçíà÷åí³ ñò.201 ÏÊÓ. Ïðè çä³éñíåíí³ îïåðàö³é ç ïîñòà÷àííÿ òîâàð³â/ïîñëóã ïëàòíèê ïîäàòêó - ïðîäàâåöü òîâàð³â/ïîñëóã çîáîâ'ÿçàíèé íàäàòè ïîêóïöþ ïîäàòêîâó íàêëàäíó òà çàðåºñòðóâàòè ¿¿ â ªäèíîìó ðåºñòð³ ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ. Ðåºñòðàö³ÿ ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ òà/àáî ðîçðàõóíê³â êîðèãóâàííÿ äî ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ ó ªäèíîìó ðåºñòð³

ÐÀÁÎÒÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ çä³éñíþºòüñÿ íå ï³çí³øå ï'ÿòíàäöÿòè êàëåíäàðíèõ äí³â, íàñòóïíèõ çà äàòîþ ¿õ ñêëàäàííÿ. ³äïîâ³äíî äî ï.5 Ïîðÿäêó âåäåííÿ ªäèíîãî ðåºñòðó ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 29 ãðóäíÿ 2010 ðîêó ¹1246, ïðîäàâåöü ñêëàäຠïîäàòêîâó íàêëàäíó òà/àáî ðîçðàõóíîê êîðèãóâàííÿ ó ôîðìàò³ (â³äïîâ³äíî äî ñòàíäàðòó), çàòâåðäæåíîìó Äåðæàâíîþ ïîäàòêîâîþ ñëóæáîþ, ç âèêîðèñòàííÿì ñïåö³àë³çîâàíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ. ϳñëÿ ñêëàäåííÿ ïîäàòêîâî¿ íàêëàäíî¿ òà/àáî ðîçðàõóíêó êîðèãóâàííÿ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ íà íèõ íàêëàäàºòüñÿ åëåêòðîííèé öèôðîâèé ï³äïèñ ïîñàäîâèõ îñ³á ïëàòíèêà ïîäàòêó ó òàêîìó ïîðÿäêó: ïåðøèì - åëåêòðîííèé öèôðîâèé ï³äïèñ ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà (áóõãàëòåðà) àáî åëåêòðîííèé öèôðîâèé ï³äïèñ êåð³âíèêà; äðóãèì åëåêòðîííèé öèôðîâèé ï³äïèñ, ùî º àíàëîãîì â³äáèòêà ïå÷àòêè ïðîäàâöÿ. Çà â³äñóòíîñò³ ó ïðîäàâöÿ ïîñàäè áóõãàëòåðà åëåêòðîíí³ öèôðîâ³ ï³äïèñè ïîñàäîâèõ îñ³á ïëàòíèêà ïîäàòêó íàêëàäàþòüñÿ ó òàêîìó ïîðÿäêó: ïåðøèì - åëåêòðîííèé öèôðîâèé ï³äïèñ êåð³âíèêà; äðóãèì - åëåêòðîííèé öèôðîâèé ï³äïèñ, ùî º àíàëîãîì â³äáèòêà ïå÷àòêè ïðîäàâöÿ. Ïðîäàâåöü, ùî º ô³çè÷íîþ îñîáîþ - ï³äïðèºìöåì, íàêëàäຠåëåêòðîííèé öèôðîâèé ï³äïèñ ó òàêîìó ïîðÿäêó: ïåðøèì - åëåêòðîííèé öèôðîâèé ï³äïèñ ô³çè÷íî¿ îñîáè - ï³äïðèºìöÿ; äðóãèì - åëåêòðîííèé öèôðîâèé ï³äïèñ, ùî º àíàëîãîì â³äáèòêà ïå÷àòêè ïðîäàâöÿ. Äëÿ äåëåãóâàííÿ ïðàâà ï³äïèñó ïîäàòêîâî¿ íàêëàäíî¿ òà/àáî ðîçðàõóíêó êîðèãóâàííÿ ³íø³é ïîñàäîâ³é îñîá³, ïðîäàâåöü îòðèìóº çàñîáè åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó â àêðåäèòîâàíèõ öåíòðàõ ñåðòèô³êàö³¿ êëþ÷³â äëÿ òàêî¿ îñîáè òà ïîäຠïîäàòêîâîìó îðãàíîâ³ çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ ïîñèëåí³ ñåðòèô³êàòè åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó çàçíà÷åíî¿ îñîáè. Ó òàêîìó ðàç³ åëåêòðîíí³ öèôðîâ³ ï³äïèñè ïîñàäîâèõ îñ³á ïðîäàâöÿ íàêëàäàþòüñÿ ó òàêîìó ïîðÿäêó: ïåðøèì - åëåêòðîííèé öèôðîâèé ï³äïèñ ïîñàäîâî¿ îñîáè, ÿê³é äåëåãîâàíî ïðàâî ï³äïèñó ïîäàòêîâî¿ íàêëàäíî¿ òà/àáî ðîçðàõóíêó êîðèãóâàííÿ; äðóãèì - åëåêòðîííèé öèôðîâèé ï³äïèñ, ùî º àíàëîãîì â³äáèòêà ïå÷àòêè ïðîäàâöÿ. Ç ìåòîþ îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿, ùî ì³ñòèòüñÿ ó ªäèíîìó ðåºñòð³ ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ, ïîêóïåöü ñêëàäຠçàïèò çà äîïîìîãîþ ñïåö³àë³çîâàíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ ó ôîðìàò³ (â³äïîâ³äíî äî ñòàíäàðòó), çàòâåðäæåíîìó Äåðæàâíîþ ïîäàòêîâîþ ñëóæáîþ, òà íàäñèëຠéîãî çàñîáàìè òåëåêîìóí³êàö³éíîãî çâ'ÿçêó Äåðæàâí³é ïîäàòêîâ³é ñëóæá³ (ï.13 Ïîðÿäêó ¹1246). Âèÿâëåííÿ ðîçá³æíîñòåé äàíèõ ïîäàòêîâî¿ íàêëàäíî¿ òà ªäèíîãî ðåºñòðó ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ çã³äíî ³ç ï.201.10 ñò.201 ÏÊÓ º ï³äñòàâîþ äëÿ ïðîâåäåííÿ êîíòðîëþþ÷èìè îðãàíàìè äîêóìåíòàëüíî¿ ïîçàïëàíîâî¿ âè¿çíî¿ ïåðåâ³ðêè ïðîäàâöÿ òà ó â³äïîâ³äíèõ âèïàäêàõ ïîêóïöÿ òîâàð³â/ïîñëóã. Ó ðàç³ â³äìîâè ïðîäàâöÿ òîâàð³â/ïîñëóã íàäàòè ïîäàòêîâó íàêëàäíó àáî â ðàç³ ïîðóøåííÿ íèì ïîðÿäêó ¿¿ çàïîâíåííÿ òà/àáî ïîðÿäêó ðåºñòðàö³¿ â ªäèíîìó ðåºñòð³ ïîêóïåöü òàêèõ òîâàð³â/ïîñëóã ìຠïðàâî äîäàòè äî ïîäàòêîâî¿ äåêëàðàö³¿ çà çâ³òíèé ïîäàòêîâèé ïåð³îä çàÿâó ³ç ñêàðãîþ íà òàêîãî ïîñòà÷àëüíèêà, ÿêà º ï³äñòàâîþ äëÿ âêëþ÷åííÿ ñóì ïîäàòêó äî ñêëàäó ïîäàòêîâîãî êðåäèòó. Äî çàÿâè äîäàþòüñÿ êîﳿ òîâàðíèõ ÷åê³â àáî ³íøèõ ðîçðàõóíêîâèõ äîêóìåíò³â, ùî çàñâ³ä÷óþòü ôàêò ñïëàòè ïîäàòêó ó çâ'ÿçêó ç ïðèäáàííÿì òàêèõ òîâàð³â/ïîñëóã àáî êîﳿ ïåðâèííèõ äîêóìåíò³â, ñêëàäåíèõ â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê òà ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü â Óêðà¿í³", ùî ï³äòâåðäæóþòü ôàêò îòðèìàííÿ òàêèõ òîâàð³â/ïîñëóã. Íàäõîäæåííÿ òàêî¿ çàÿâè ³ç ñêàðãîþ º ï³äñòàâîþ äëÿ ïðîâåäåííÿ äîêóìåíòàëüíî¿ ïîçàïëàíîâî¿ âè¿çíî¿ ïåðåâ³ðêè çàçíà÷åíîãî ïðîäàâöÿ äëÿ ç'ÿñóâàííÿ äîñòîâ³ðíîñò³ òà ïîâíîòè íàðàõóâàííÿ íèì çîáîâ'ÿçàíü ç ÏÄ çà òàêîþ îïåðàö³ºþ. Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, åëåêòðîííèé öèôðîâèé ï³äïèñ, ùî íàêëàäàºòüñÿ íà ïîäàòêîâó íàêëàäíó ïðè ¿¿ ðåºñòðàö³¿ â ªäèíîìó ðåºñòð³ ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ, òà ï³äïèñ, ùî ñêð³ïëþº öþ ïîäàòêîâó íàêëàäíó ïðè ¿¿ âèäà÷³ ïîêóïöþ, ïîâèíí³ íàëåæàòè îäí³é îñîá³, ÿê³é äåëåãîâàíî ïðàâî ï³äïèñó ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ.

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 4 ëèñòîïàäà 2013 ð.


53

ÄÎDzËËß

5 5 6 7 7 8 9 9 10 10

«×ÅÒÛÐÅ ÏÐÈ×ÈÍÛ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ» «ÄÂÅ ÄÀÌÎ×ÊÈ Â ÑÒÎÐÎÍÓ ÑÅÂÅÐÀ» «ÒÐÈ ÑÅÑÒÐÛ» «ÇÐÈÒÅËÈ ÍÀ ÑÏÅÊÒÀÊËÜ ÍÅ ÄÎÏÓÑÊÀÞÒÑß!» «ÄÍÈ ÏÐÎËÅÒÀÞÒ ÑÎ ÑÂÈÑÒÎÌ…» «ÍÅ ÂÑÅ ÊÎÒÓ ÌÀÑËÅÍÈÖÀ…» «ÍÅÌÍÎÃÎ ÂÈÍÀ… ÈËÈ 70 ÎÁÎÐÎÒλ «ÂÐ¨Ì ×ÈÑÒÓÞ ÏÐÀÂÄÓ» «ÌÅÍß ÍÅÒ» (ÏÎÇÄÍÎ ÏÓÃÀÒÜ…) «Î×ÅÐÅÄÜ»

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ íà 04.11-06.11.2013 ð. 10.45 (04-05.11) 11.00 (06.11) 13.00 15.05 16.55 19.05 21.15

«Ï’ßÒÀ ÂËÀÄÀ» «²ÂÀÍ ÑÈËÀ» «ÒÎÐ 2: ÖÀÐÑÒÂÎ ÒÅÌÐßÂÈ» «ÃÎÐÜÊÎ!» «ÒÎÐ 2: ÖÀÐÑÒÂÎ ÒÅÌÐßÂÈ» «ÒÎÐ 2: ÖÀÐÑÒÂÎ ÒÅÌÐßÂÈ» «ÒÎÐ 2: ÖÀÐÑÒÂÎ ÒÅÌÐßÂÈ»

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ íà 04.11-06.11.2013 ð.

²ËÜÍÀ ÑÖÅÍÀ 7 «ÂÅ×²Ð Ç ÃÀÐÍÅÍÜÊÎÞ ÒÀ ÑÀÌÎÒÍÜÎÞ» 8 «Æ²ÍÊÀ Ç ÌÈÍÓËÎÃλ 9 «ÐÎÁÅÐÒÎ ÇÓÊÊλ

ÂÅËÈÊÈÉ ÇÀË 10.00 14.30

«Ì²ÍËÈÂÀ ÕÌÀÐͲÑÒÜ, ×ÀÑÎÌ ÔÐÈÊÀÄÅËÜÊÈ - 2» 3D

17.20 21.30 12.00

«ÌÀ×ÅÒÅ: ÂÁÈÂÀª». 2D «ÒÎÐ: ÖÀÐÑÒÂÎ ÒÅÌÐßÂÈ». 3D

16.30 19.00

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ íà 04.11 – 10.11.2013 ð.

ÌÀËÈÉ ÇÀË 10.00 11.30

«ÌÀ×ÅÒÅ ÂÁÈÂÀª»

17.50

«ÒÎÐ 2: ÖÀÐÑÒÂΠϲÒÜÌÈ»

15.40 13.10

«ÃÐÀ ÅÍÄÅÐÀ»

«ßÊ ÑϲÉÌÀÒÈ ÏÅÐÎ ÆÀÐ-ÏÒÈÖ²». 2D «Ì²ÍËÈÂÀ ÕÌÀÐͲÑÒÜ, ×ÀÑÎÌ ÔÐÈÊÀÄÅËÜÊÈ - 2» 2D «ÃÎÍÊÀ» 2D «ÒÎÐ: ÖÀÐÑÒÂÎ ÒÅÌÐßÂÈ». 2D

21.40

«ÖŠʲÍÅÖÜ»

19.30

«ÌÀ×ÅÒÅ: ÂÁÈÂÀª». 2D

Ïîäðîáèö³ íà ñàéò³: kino-sputnik.com.ua

ʳíîòåàòð

«Ëåéïö³ã» «ÌÀ×ÅÒÅ ÂÁÈÂÀª» «ÃÅÎÃÐÀÔ ÃËÎÁÓÑ ÏÐÎÏÈ» «ÆÈÒÒß ÀÄÅËÜ» «ÃÐÀ ÅÍÄÅÐÀ» «ÎÍ ÃÎÐÀÇÄÎ ÏÎÏÓËßÐÍÅÅ ÒÅÁß» «ÎÒÄÀÒÜ ÊÎÍÖÛ» «ÏÎ ÏÐÈÇÍÀÊÀÌ ÑÎÂÌÅÑÒÈÌÎÑÒÈ» «ÐÀÑÏÓÒÈÍ» «ÒÎÐ 2: ÖÀÐÑÒÂÎ ÒÅÌÐßÂÈ» «ÖŠʲÍÅÖÜ»

ÑÊÎÐÎ ÍÀ ÅÊÐÀͲ

99992032

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹44 • 4 ëèñòîïàäà 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91

"Работа и Учеба" - раздел "Работа", №44 (2013г.)  
"Работа и Учеба" - раздел "Работа", №44 (2013г.)  

Еженедельник "Работа и Учеба" - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев

Advertisement