Page 1

20222040

23602001

21592003

11572016

17842140

17842139

15432008


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

13482014

20362006

21902003

19782006

23642002

19572062

20462007

2

20052008

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 43 (824)


3

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÂÀÊÀÍѲ¯ ²ÄÍÎÂËÞÞÒÜÑß ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ÙÎÒÈÆÍß

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ WWW.RIU.COM.UA

ÇìIñò ðîçäIëó «Ðàáîòà» ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ ÏÎÒвÁͲ ÊÅвÂÍÈÊÈ, Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

ñò.6 ñò.12

Всераїнсьий реламно-інформаційнийтижневи сферіпрацевлаштвання танавчання

ïåðø³ îñîáè ï³äïðèºìñòâà; êåð³âíèêè â³ää³ë³â, íàïðàâëåíü; á³çíåñ-êîíñóëüòàíòè, åêñïåðòè, àíàë³òèêè

¹ 43 (824) 28 æîâòíÿ 2013 ð.

åêñïåðòè; åíåðãåòèêè; êîíñòðóêòîðè; òåõíîëîãè; ëîã³ñòèêè; ìåòîäèñòè; ïñèõîëîãè; á³çíåñ-òðåíåðè; þðèñïðóäåíö³ÿ; þâåë³ðè

Засновни і видавець ТОВ«Поіс -Плюс» Свід.прореєстрацію KВ №4740 від 14.12.2000 р. Видаєтьсяз09.07.96р.

ÂÈÕÎÄÈÒÜ ÙÎÏÎÍÅIJËÊÀ Диретор ............. ШмейоГ.В. Головнийредатор . КчмаВ.В. Адресаредаціїдлялистів: 03057,м.Київ, вл.Молдавсьа,2,оф.“1-B” 4 -90, 91 453-34 Òåë./ôàêñ: 453-3

poisk@optima.com.ua ØÀÍÎÂͲ ×ÈÒÀײ! Дяємо, що Ви обрали саме наш азет, шаючи собі чи близьим робот. Впевнені,щоздопомооюазети"РаботаиУчеба",Виобов'язовознайдетедостойнробот. Для цьоо в нашом виданні,врозділі"Работа",щотижня дрються тисячі реальних ваансій від прямих роботодавців. Редація постійно працюєнадтим,щобвазетібли ваансіїідляфахівців,ідляробітниів,ідлялітніхлюдей,атаождлятих,хтощенемаєдосвідроботи-стдентів,випсниів. Вазеті,дляшвидоопошнеобхідноїваансії,зроблений "Поажчивсіхваансійномера". Він завжди дрється на першихсторінах,післязміст.Крім тоо, ожен може безоштовно розмістити своє "Міні-резюме" в розділі "Шаю робот". Цей розділчитаютьроботодавцііВи маєтереальнийшанс,щоВаш андидатр помітять. Умови розміщення читайте в розділі "Шаюробот". Уже16роівСВОЄЮнашазетвважаєбаатотисячнаадиторія читачів і широе оло роботодавців, за оперативність і правдивістьопбліованоїінформації.Приєднйтесьдоних! Редаціятижневиа"Работаи Учеба"відщироосерцябажає Вам спішноо пош роботи, ар'єрноо зростання та реалізаціїВашихзадмів.Бдемораді допомотиВамцьом!

Äå ìîæíà ïðèäáàòè Ðàáîòà è Ó÷åáà” "Ð ãàçåòó " Второвіймережііосів"Преса"інаомерційнихрозладахв КиєвііКиївсьійобл. Наазетно-жрнальнихрозладах настанціяхметрополітен,залізничноовозаліпідземнихпереходів.

ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÈ

ñò.13

ÌÅÍÅÄÆÅÐÈ

ñò.13

ç ðåàë³çàö³¿, àãåíòè òà ìåíåäæåðè ç ðåêëàìè, ïîë³ãðàô³¿

ÎÔ²ÑͲ ÑËÓÆÁÈ

ñò.14

êàäðîâ³ ñëóæáè; ñåêðåòàð³àò, ä³ëîâîäñòâî; ïåðåêëàäà÷³; àðõ³âíà ñïðàâà; îïåðàòîðè ÏÊ

ÅÊÎÍÎ̲ÊÀ, Ô²ÍÀÍÑÈ

ñò.15

åêîíîì³êà òà ô³íàíñè; áàíê³âñüêà ñïðàâà; áóõãàëòåð³ÿ òà àóäèò

ÒÂÎÐײ ÏÐÎÔÅѲ¯

ðåäàêòîðè; âåðñòàëüíèêè; äèçàéíåðè; êîðåêòîðè; ìàêåò÷èêè; ïàëÿòóðíèêè; äðóêàð³; æóðíàë³ñòè; ìàðêåòîëîãè

ñò.15

â³çàæèñòè; ìàéñòðè ìàí³êþðó-ïåäèêþðó; êîìá³íîâàí³ ïåðóêàð³; êîñìåòîëîãè; ìàéñòðè òàòóàæó, ï³ðñ³íãó

ñò.16

âèõîâàòåë³; ãóâåðíàíòêè; äîìîãîñïîäàðêè; äîìàøí³ â÷èòåë³; ëîãîïåäè; íÿí³; äîìàøí³ êóõàð³; ñàä³âíèêè

ñò.16

ë³êàð³; ìîëîäøèé ìåäïåðñîíàë; êåð³âíèêè ôàðì. ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ôàðìàöåâòè; ïðîâ³çîðè; ìåäè÷í³ ïðåäñòàâíèêè

ñò.17

âèêëàäà÷³; çàâó÷³; äèðåêòîðè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â; âèõîâàòåë³; ìåòîäèñòè; ðåïåòèòîðè; ìàéñòðè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ

ÒÓÐÈÇÌ, ²ÍÄÓÑÒÐ²ß ÐÎÇÂÀÃ

ñò.17

êåð³âíèêè ³ ñï³âðîá³òíèêè òóðô³ðì; åêñêóðñîâîäè; ìåíåäæåðè òà àãåíòè ç òóðèçìó; ã³äè-ïåðåêëàäà÷³; àäì³í³ñòðàòîðè; àêòîðè; êðóï’º; ìàðêåðè

ÎÕÎÐÎÍͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.17

íà÷àëüíèêè ñëóæá áåçïåêè; îõîðîííèêè; îõîðîíö³; îõîðîíö³êîíòðîëåðè; îõîðîíö³-àäì³í³ñòðàòîðè; ³íñïåêòîðè îõîðîíè

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

ñò.19

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ñïåö³àë³ñòè; òîðãîâ³ ïðåäñòàâíèêè; ìåíåäæåðè ç ïðîäàæó; ñïåö³àë³ñòè ïî çàêóïêàì; ïðîäàâö³; ìåð÷åíäàéçåðè; ñóïåðâàéçåðè; òîâàðîçíàâö³

ÑÒÀÒÒ² ÐÎÇIJËÓ "ÐÀÁÎÒÀ"

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ, ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß ² ÊÎÌÅÐÖ²ß

ñò.24

ñò.15

ÐÅÊËÀÌÀ, ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ, ÂÈÄÀÂÍÈ×À ÑÏÐÀÂÀ, ÏÎ˲ÃÐÀÔ²ß ñò.15

ÏÅÄÀÃÎòÊÀ

óïðàâëÿþ÷³; çàâ.âèðîáíèöòâîì; àäì³í³ñòðàòîðè; áàðìåíè; îô³ö³àíòè; êóõàð³; ìåòðäîòåë³; êîíäèòåðè; õîñòåñ; ñîìåëüº; ìåíåäæåðè; îáñëóãîâóþ÷èé ïåðñîíàë

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

ïðîãðàìóâàííÿ, ðîçðîáêà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì; ³íòåðíåò-òåõíîëî㳿; åêñïëóàòàö³ÿ ³ ï³äòðèìêà êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè òà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÒÀ ÔÀÐÌÀÖ²ß

ÐÅ ÐÅÑÒÎÐÀÍÍÈÉ Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß, ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ ñò.24

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; âî䳿 ð³çíèõ êàòåãîð³é; äèñïåò÷åðè; ñëóæáîâö³; ðîá³òíèêè àâòîñåðâ³ñó; ìåíåäæåðè ç³ çáóòó àâòîìîá³ë³â ³ çàï÷àñòèí

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐͲ, ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉͲ ÒÀ ²ÍÒÅÐÍÅÒ-ÒÅÕÍÎËÎò¯ ñò.15

ÄÎÌÀØÍ²É ÑÅвÑ

ñò.24

ñïåö³àë³ñòè ³ ìàéñòðè õ³ì÷èñòîê, ôîòîàòåëüº, ëîìáàðä³â, ìåòàëîðåìîíòó; ðîá³òíèêè ìóí³öèïàëüíèõ êîìóíàëüíèõ ñëóæá ³ ïðèâàòíèõ ô³ðì; ñïåö³àë³ñòè ç ðåìîíòó ³ åêñïëóàòàö³é ïîáóòîâî¿ òåõí³êè; äîïîì³æíèé ïåðñîíàë; ñïåö³àë³ñòè ç åêñïëóàòàö³¿ ñïîðóä

ñò.15

³íæåíåðè; ñïåö³àë³ñòè ç ïðîåêòóâàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òåõí³êè

ÏÅÐÑÎÍÀË ÑÀËÎͲ ÊÐÀÑÈ

ñò.24

êåð³âíèêè â³ää³ë³â; ìåíåäæåðè; ñïåö³àë³ñòè; ìàêëåðè; åêñïåðòè; àãåíòè ç íåðóõîìîñò³; ñòðàõîâ³ àãåíòè

äèçàéíåðè; ôîòîãðàôè; õóäîæíèêè; ôëîðèñòè

²ÍÆÅÍÅÐÍÎ-ÒÅÕͲ×ÍÈÉ ÏÅÐÑÎÍÀË

ÊÎ̲ÐÍÈÊÈ, ÐÎÁ²ÒÍÈÊÈ ÑÊËÀÄÓ ÏÎÁÓÒβ ÒÀ ÊÎÌÓÍÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.28

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.34

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; òåõíîëîãè; ñïåö³àë³ñòè; ³íæåíåðè; äèçàéíåðè; ìîäåëüºðè; êîíñòðóêòîðè; âñ³ ðîá³òíè÷³ ñïåö³àëüíîñò³

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ² ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÀ

ñò.41

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; îðãàí³çàòîðè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò; ³íæåíåðè, ñïåö³àë³ñòè, ðîá³òíèêè áóä³âåëüíèõ ñïåö³àëüíîñòåé; àðõ³òåêòîðè; äèçàéíåðè; êîíñòðóêòîðè

ÌÅÁËÅÂÅ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.42

ñêëàäàëüíèêè-óñòàíîâíèêè êîðïóñíèõ ìåáë³â; ñòîëÿðè-âåðñòàòíèêè; ìàëÿðè-îáðîáíèêè (ïî äåðåâó); ìàéñòðè ç ïåðåòÿæêè ìåáë³â; ð³çüáÿðè ïî äåðåâó; âåðñòàòíèêè (ïî äåðåâó); ïèëîðàìíèêè

ËÅÃÊÀ ÏÐÎÌÈÑËβÑÒÜ

ñò.43

âèøèâàëüíèö³; â’ÿçàëüíèö³; êîíñòðóêòîðè îäÿãó; êðàâö³; ìàéñòðè ç ïîøèòòÿ îäÿãó; ìîäåëüºðè; ðîçêð³éíèêè; øâà÷êè; çøèâàëüíèêè

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

ñò.43

ðîáîòà áåç ñïåö³àëüíî¿ ï³äãîòîâêè; àãåíòè, âàíòàæíèêè, ïðèáèðàëüíèö³, âàõòåðè, äèñïåò÷åðè íà òåëåôîí³, ðîçêëåþâà÷³ îãîëîøåíü, ãàðäåðîáíèêè, ñòîðîæ³, ³í.; íàäîìíà ðîáîòà

ÊÓÐ’ªÐÈ ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÑÒÓÄÅÍҲ ÐÎÁÎÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

ñò.47 ñò.48 ñò.48

ïîñëóãè àãåíòñòâ ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ; â³çîâà ï³äòðèìêà; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü åì³ãðàö³¿; þðèäè÷í³ êîíñóëüòàö³¿

ÌÎÄÅËÜÍÈÉ, ØÎÓ-Á²ÇÍÅÑ

ñò.48

ìîäåë³; òàíö³âíèö³; ôîòîìîäåë³

ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.49

îðåíäà æèòëà, òðàíñïîðòí³ òà ìåäïîñëóãè,ìàñàæ, îðãàí³çàö³ÿ ñâÿò, ðåìîíòè, áðîíåäâåð³

• ÂÀÊÀÍѲ¯ ÍÎÌÅÐÀ ÇÀ ÀËÔÀ²ÒÎÌ

ñòîð. 4-5

Передпл.iнде с40366

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 28 æîâòíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


4

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÀËÔÀ²ÒÍÈÉ ÏÎÊÀÆ×ÈÊ ÂÀÊÀÍÑ²É ÍÎÌÅÐÓ стор.

стор.

стор.

стор.

А

ВЧИТЕЛЬПОЧАТКОВИХ

КЕРУЮЧИЙ ........................... 11

МАНГАЛЬНИК ............... 25,27,45

АВТОЕЛЕКТРИК ................ 29,30

КЛАСІВ .................................. 17

КЕРІВНИК ........... 10,12,13,15,24

МАРКУВАЛЬНИК ...................... 8

.................................... 31,32,34

ВЧИТЕЛЬРОСІЙСЬКОЇ

КЕРІВНИКВІДДІЛУ ........... 13,32

МАСАЖИСТКА .................. 43,49

АВТОМЕХАНІК .................. 28,33

МОВИТАЗАРУБІЖНОЇ

КЕРІВНИКМАГАЗИНУ ....... 13,19

МАШИНІСТ ............. 6,8,28,32,33

АВТОМИЙНИК ............. 6,8,28,29

ЛІТЕРАТ ................................. 17

КОВАЛЬ ........................... 39,41

МЕБЛЯР ................................ 43

.................................... 34,43,45

ВЧИТЕЛЬУКРАЇНСЬКОЇ

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК ...... 24,44

МЕДСЕСТРА ..................... 16,17

............................................. 47

МОВИ ................................... 17

КОМІРНИК .................... 11,23,24

МЕНЕДЖЕР ............... 8,11,13,20

............................... 28,40,44,47

МЕНЕДЖЕРЗПЕРСОНАЛУ ... 6,8

ГІПСОКАРТОННИК ............ 41,42

КОНДИТЕР .................. 21,24,25

........................................ 10,13

Д

КОНСУЛЬТАНТ ................... 9,13

............................................. 14

................................... 14,20,44

МЕНЕДЖЕРЗПРОДАЖУ ....... 13

АВТОСЛЮСАР .................. 29,30 .................................... 31,32,34 АВТОХОДОВИК ................ 29,34

Г

АГРЕГАТНИК ......................... 30

ДВІРНИК ......... 9,22,23,24,44,45

АДМІНІСТРАТОР ............ 6,12,14

ДИСПЕТЧЕР ......... 7,14,28,31,33

................................... 24,25,26 ........................................ 27,34 АДМІНІСТРАТОР СИСТЕМНИЙ ......................... 13 АРМАТУРНИК ........................ 41 АСИСТЕНТКЕРІВНИКА ..... 14,43 АУДИТОР ......................... 10,13

Б БАРИСТО .............................. 25 БАРМЕН ....................... 21,25,27 БЕТОНЯР ........................... 9,41 БУЛЬДОЗЕРИСТ ............ 6,28,30 БУРИЛЬНИК .................. 6,28,41 БУХГАЛТЕР ........ 13,15,16,19,27 БІЛЕТЕР ........................... 43,47

Е ЕКСКАВАТОРНИК ............. 32,34 ЕКСПЕДИТОР ..... 11,30,31,32,34 ЕЛЕКТРИК ................. 9,34,39,41 ЕЛЕКТРОЗВАРНИК ............... 6,7 ............................... 11,28,34,39 ................................... 40,41,42 ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК .......... 11 ........................................ 40,41 ЕЛЕКТРОМОНТЕР ............. 39,41 ЕЛЕКТРОСЛЮСАР ....... 6,7,28,39

З ЗАВІДУВАЧМАГАЗИНОМ ...... 12 ............................................. 19 ЗАКРІЙНИК ........................... 43

В

ЗАМІРНИК ............................. 41

ВАНТАЖНИК .................. 6,7,9,11

ЗАСТУПНИК ............ 13,17,19,22

............................... 20,21,22,23

ЗБИРАЛЬНИК ................... 10,42

..................... 24,34,43,44,46,47

ЗВАРНИК ..................... 24,33,34

ВЕРСТАТНИК ......................... 39

.................................... 39,40,41

КОНСУЛЬТАНТЗФІНАНСІВ ... 12 ............................................. 15 КОНТРОЛЕР ............ 11,13,20,40

........................................ 14,19 МЕНЕДЖЕРПОРОБОТІЗ КЛІЄНТАМИ ........................... 12

КОНТРОЛЕР-КАСИР ......... 20,22

............................................. 13

КОЧЕГАР ............................... 44

МЕХАНІЗАТОР .................. 29,32

КОШТОРИСНИК ............... 40,41

МЕХАНІК ..................... 6,8,28,39

КРАНІВНИК ........................... 32

МИЙНИК ................. 27,28,32,45

КУР’ЄР ...................... 6,10,22,25

МИЙНИКПОСУДУ ............ 25,45

............................... 32,44,47,48

МОНОЛІТНИК ........................ 42

КУХАР ......................... 6,9,17,20

МОНТАЖНИК ................. 8,11,39

.......................... 21,22,23,24,25

МОТОРИСТ ........................... 32

.................................... 26,27,28

МУЛЯР ............................. 41,42

КІНОМЕХАНІК ................... 13,43

Н

Л

НАЛАГОДЖУВАЛЬНИК ........... 39

ЛИВАРНИК ....................... 39,41

НАЧАЛЬНИКЗМІНИ .......... 13,31

ЛІКАР-СТОМАТОЛОГ ............. 16

О

ЛІПИЛЬНИЦЯПЕЛЬМЕНІВ ..... 24

ОБВАЛЮВАЛЬНИКМ’ЯСА ..... 20

............................................. 25

........................................ 21,23

ЛІСОРУБ ................................. 7

М

............................................. 25 ОБРОБЛЮВАЧ ................. 20,21

МАЙСТЕР ............. 8,32,39,40,43

............................... 22,26,39,41

К

МАЙСТЕРЗНАРОЩУВАННЯ

ВИХОВАТЕЛЬ ........................ 17

КАРНИК ............................ 30,32

НІГТІВ ................................... 16

ВОДІЙ .................... 6,7,11,18,24

КАСИР ........................... 9,12,15

МАЙСТЕРМАНІКЮРУ ....... 15,16

.......................... 15,39,40,43,45

.......................... 19,20,21,22,23

МАЙСТЕРПЕДИКЮРУ ........... 16

ОПЕРАТОРCALL-ЦЕНТРА ........ 6

........................................ 25,32

ВИКЛАДАЧ ............................ 17

............................... 26,28,29,30

............................................. 45 ОПЕРАТОР ......................... 8,10

МАЙСТЕРЦЕХУ ................ 39,41

........................................ 14,28

ВЧИТЕЛЬАНГЛ.МОВИ .......... 17

КАСИРТОРГОВЕЛЬНОГО

МАКЕТНИК ......................... 7,40

ОПЕРАТОРАЗС ................ 31,32

ВЧИТЕЛЬМАТЕМАТИКИ ........ 17

ЗАЛУ ................................ 20,31

МАЛЯР ................. 9,32,39,41,42

ОПЕРАТОРПК ....................... 14

.......................... 31,32,33,34,39

ВЧИТЕЛЬМУЗИКИ ................ 17

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 28 æîâòíÿ 2013 ð.


5

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÀËÔÀ²ÒÍÈÉ ÏÎÊÀÆ×ÈÊ ÂÀÊÀÍÑ²É ÍÎÌÅÐÓ стор.

стор.

стор.

стор.

ОПЕРАТОРМИЙКИ ........... 31,33

ПОСЛУГИ ................ 10,16,49,50

РОБІТНИК ........................ 24,26

ТРАКТОРИСТ ................. 9,33,34

ОФОРМЛЮВАЧ ..................... 21

ПОСУДОМИЙНИЦЯ ............ 9,11

.......................... 27,32,33,39,40

ТРЕНЕР ................................. 16 ТІСТОМІС ......................... 27,28

ОФІС-МЕНЕДЖЕР ......... 6,14,45

.................................... 17,26,45

............................... 41,42,44,46

ОФІЦІАНТ ......................... 21,24

ПРАЦІВНИККУХНІ ................. 10

РОЗДАВАЛЬНИК ................... 45

У

.................................... 25,26,27

............................... 20,25,27,45

РОЗКЛЕЮВАЛЬНИК .......... 33,46

УКЛАДАЛЬНИК .............. 8,19,47

ОХОРОНЕЦЬ ...................... 9,17

ПРИБИРАЛЬНИК ................ 8,10

РОЗПОВСЮДЖУВАЧ ........ 10,47

УСТАНОВНИК ........................ 11

........................................ 18,19

............................... 12,19,22,23

РІЗАЛЬНИК ............................ 43

........................................ 40,41

ОХОРОННИК .................. 9,10,11

........................................ 46,47

РІЗНОРОБ ...................... 9,10,11

УЧЕНЬ ........................... 6,15,43

............................... 17,18,19,22

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ .............. 9,11

............................... 23,24,33,40

Ф

.......................... 23,39,42,43,45

............................... 17,20,26,31

................................... 42,46,47

ФАСАДНИК ...................... 11,42

П

............................... 43,45,46,47

С

ФАСУВАЛЬНИК ................ 11,47 ФОРМУВАЛЬНИК .................. 24

ПАКУВАЛЬНИК ................. 22,24

ПРИЙМАЛЬНИК .................. 9,10

САНТЕХНІК ............................ 10

.................................... 43,45,47

............................... 19,20,21,23

........................................ 40,42

............................................. 27

ПАРКУВАЛЬНИК .................... 23

............................................. 45

СЕКРЕТАР ........................ 11,15

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК ........... 13,30

........................................ 45,47

ПРОДАВЕЦЬ ................... 9,10,11

СКЛАДАЛЬНИК ........ 10,11,42,43

........................................ 34,41

ПАРТНЕР ................................. 9

............................... 19,20,21,22

СЛЮСАР ....................... 8,11,12

ФІНАНСИСТ ........................... 15

ПЕКАР ..................... 21,23,26,28

........................................ 23,24

ПЕРСОНАЛ ............................ 45

.................................... 25,27,46

ПЕРУКАР ............................... 16

ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ .. 10

ПИЛОРАМНИК ....................... 39

........................................ 11,22

ПЛАВИЛЬНИК ................... 39,41

............................................. 23

ПЛИТОЧНИК .................. 9,41,42

ПРОМОУТЕР ..................... 6,8,9

ПОКОЇВКА ............ 8,16,27,43,44

........................................ 10,46

ПОКРІВЕЛЬНИК ................ 41,42 ПОЛІРУВАЛЬНИК .............. 34,39 ПОМІЧНИК .................. 6,9,10,11

ПСИХОЛОГ ............................ 17 ПІДСОБНИЙРОБІТНИК ......... 41 ........................................ 42,45

............................... 33,34,40,41

Х

СЛЮСАР-СКЛАДАЛЬНИК ....... 39

ХОДОВИК ............................. 33

............................................. 40

ХОРЕОГРАФ .......................... 17

СОРТУВАЛЬНИК .................... 24 ........................................ 39,47 СПЕЦІАЛІСТ ...................... 15,27 ........................................ 31,33

Ч ЧЛЕНБРИГАДИ РЕСТОРАНУ ...................... 25,47

Ш

СПІВРОБІТНИК ................... 7,10

ШВАЧКА ........................... 43,47

........................................ 11,14

ШЕФ-КУХАР ..................... 17,27

СТОЛЯР ........................... 34,39

ШИНОМОНТАЖНИК ......... 29,30

................................... 40,42,43

.................................... 32,33,34

............................... 14,19,22,33

Р

........................................ 39,45

РАДІОМОНТАЖНИК .......... 40,41

СТРОПАЛЬНИК ................. 39,40

............................................. 45

ПОМІЧНИККЕРІВНИКА ............ 9

РОБОТА ............................. 7,14

СУШИСТ .......................... 25,27

ШТУКАТУР ............................ 42

ПОМІЧНИККОМІРНИКА .... 11,24

........................................ 45,46

Т

РОБОТАДЛЯВСІХ ............ 7,8,9

І

ПОМІЧНИККОНДИТЕРА ........ 27

ТЕСЛЯР ............................ 41,42

................................... 14,20,22

ІНЖЕКТОРНИК ...................... 32

ПОМІЧНИККОСМЕТОЛОГА ... 15

ТЕХНОЛОГ ............................ 27

............................................. 34

............................................. 16

............................... 23,39,45,46

ТЕХНІК .................................. 40

ІНЖЕНЕР .......................... 13,15

ПОМІЧНИККУХАРЯ ............... 27

РОБОТАДЛЯДІВЧАТ ........... 7,9

ТОКАР ................................... 13

........................................ 39,41

ПОМІЧНИКМАШИНІСТА ........ 33

.................................... 11,14,16

............................... 34,39,40,41

ІНЖЕНЕРЗОХОРОНИПРАЦІ . 15

ПОМІЧНИКМЕНЕДЖЕРА ....... 14

.......................... 25,26,44,48,49

ТОКАР-РОЗТОЧУВАЛЬНИК .... 40

............................................. 45

РОБОТАДЛЯСТУДЕНТІВ ........ 7

ТОРГОВИЙПРЕДСТАВНИК .... 10

ПОМІЧНИКПЕКАРЯ ............... 27

........................................ 10,11

........................................ 11,19

ПРОЕКТУВАЛЬНИК ........... 15,41

ПОМІЧНИКПРОДАВЦЯ .......... 19

........................................ 46,48

........................................ 22,23

ІНСТРУКТОР ....................... 6,47

............................................. 45

РОБОТАЗАКОРДОНОМ ........ 48

........................................ 24,32

ІНТЕРВ’ЮЄР ....................... 9,48

............................................. 30 ІНЖЕНЕР-

99994105

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 28 æîâòíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


6

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21667101

Вчайн омпаніюпотрібні

ÏÐÎÌÎÓÒÅÐÈ Від18ро ів,з\п:мінімм-130-140рн, ма симм-відпродажівза6один роботи.ГР:з9.00до15.00 абоз15.00до21.00 Òåë. 574-02-52 (з10.00до12.00бдні) (067)230-90-48 (з10.00до18.00бдні) Передзвонююнадзвін и 10980101

10948102

СРОЧНО! В ОФИС

ФИТНЕС-КЛУБ прилашает женщин от 22 лет на работ

ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß

ÔÈÒÍÅÑ-ÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐÎÌ

Гиб ийрафи .Возможно обчениевпроцессе работы.

ОРнеобязателен.Перспе тива ростаи орпоративное обчение.З\пот2000рн.

Òåë. (067)252-06-20

Òåë.

(067)751-96-43, Людмила

21462101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 1 УЧЕНИК СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА Òåë.: (098)906-05-25. Тел. 2330291 21432101

21463101

БУРИЛЬНИКИ /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 4500-5500 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

109481020101

ВОДИТЕЛИ 214651010102

19 ОПЕРАТОРЫ CALLCENTRE (ìîæíî áåç ÎÐ, ñòóäåíòàì), ã\ð ñ 9.00 äî 15.00 è ñ 15.00 äî 21.00, ïí.-ñá., áåñïëàòíîå îáó÷åíèå, îô. òðóäîóñòðîéñòâî, ç\ï 4500 ãðí + áîíóñû. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: (097)578-06-67, Þëèÿ, Тел. (044)2279339

214591010101

/Êîìïàíèÿ ÀÐÌ Óêðàèíà / êàòåãîðèé "Â", "Ñ", "Å" äëÿ ïåðåâîçêè çåðíîâûõ êóëüòóð. Ïàâåë Íèêîëàåâè÷ - òåë. (095)271-81-36, Íàòàëèÿ Íèêîëàåâíà Тел. (095)2718135

110131010101

ВОДИТЕЛИ /Ãðóïïà êîìïàíèé "Ýêîíîì-àâòî" / ñî ñâîèìè àâòîìîáèëÿìè. Çíàíèå ãîðîäà è ÎÐ îáÿçàòåëåí. Òåë.: (044)454-14-82. Тел. (044)4541485

215701020101

АВТОМИЙНИКИ Ä³â÷àòà òà õëîïö³. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Ç\ï 1700 ãðí\òèæäåíü. Æèòëî áåçêîøòîâíî. Ãðàô³êè ðîáîòè ð³çí³ (ïîäîáîâî, äåíí³, ùîòèæíåâî). Ç\ï ùîòèæíåâî, í³÷í³ -âðàíö³. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà,68, îô.1. Òåë.: (068)364-61-68, Тел. (093)2108256, 3600138 215221040000

БУЛЬДОЗЕРИСТ /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 5000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512 109481020109

ВОДИТЕЛИ ñî ñâîèì àâòî â òàêñè. Ðåáÿòà, ïîìîãèòå âûïîëíèòü çàêàçû äèñïåò÷åðñêîé. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî çàêàçîâ! Ðàáîòà áåç îáÿçàëîâîê. Тел. (063)5680560, 5680560

216531010101

ГРУЗЧИКИ /Êðóïíàÿ òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / íà ñêëàä (äâóõñìåííûé ãðàôèê). Ìåñòî ðàáîòû: óë. Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ,28-À. Ð-í Ñåâàñòîïîëüñêîé ïëîùàäè. E-mail: Kingsmak.kiev@mail.ru. Тел. (044)2420352, (093)9655625 109001060101

21470102

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 28 æîâòíÿ 2013 ð.


7

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10475101

21499101

ГРУЗЧИКИ

ЗАГОТОВИТЕЛИ ВТОРСЫРЬЯ

/Ñêëàä / Ð-í ðàáîòû: ì."Ïåòðîâêà". Âñå ïîäðîáíîñòè ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Тел. (097)9611644 110081020101

Ìîæíî áåç ÎÐ. Îïëàòà ñäåëüíàÿ. Тел. (095)8301277

214571010101

ЛЕСОРУБЫ

ДЕВУШКИ /Êàôå "Êèíîêóõíÿ" / íà ëèíèþ ðàçäà÷è ïèùè. Тел. (050)4450402 216371010101

ЕЛЕКТРОЗВАРНИКИ РУЧНОГО ЗВАРЮВАННЯ /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 6500-7000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512 109481020112

Òåë.: (066)527-10-00. Тел. (095)7314972

000000010126

21570102

СРОЧНОТРЕБУЮТСЯ:

ÄÅÂÓØÊÈ снавыамироботысосметиой. Предпочтениеосметолоам ивизажистам. Òåë.: äëÿ çàïèñè: 228-11-64 , (067)745-72-94 Ïîí.-ïÿò. ñ 10.00 äî 14.00

ЛЮДИ äëÿ îðãàíèçàöèè íåçàâèñèìîãî áèçíåñà. Ïîëíàÿ è ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Íåñêîëüêî âèäîâ äîõîäà. Òåë.: (063)253-28-41, Ñâåòëàíà. Тел. (097)1548968

21468101

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ Â ÎÔÈÑÅ Хватитжитьиллюзиямии мечтами!Возьмнаработ честноо,порядочноои аде ватномыслящеочелове а. Официальноетрдостройство. Тåë.: (067)467-15-89 ВиталийАнатольевич 21619101

216601010000

МАКЕТЧИК

ЕЛЕКТРОСЛЮСАР /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 5000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (095)2752089

109481020201

/"ÒåõÄèçàéí" / (íàðóæíàÿ ðåêëàìà). Òåë.: 469-02-67, Тел. 4695186

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 28 æîâòíÿ 2013 ð.

109131010102

21626102

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


8

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

11041101

Напостоянн ювысоооплачиваем юработ прилашаются:

Воммерчес юстр т р срочнонабираем:

ÀÂÒÎÌÎÉÙÈÊÈ-ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ

ВозможнобезОР.Возрастот20лет. РайонТроещина. З\п:става+%+премия. Тåë.: (093)420-97-24,

работаофисноохаратера, разныевидызайнятости. Собеседованиеобязательно.

(050)744-57-49, (096)457-31-93 Звонить с 10.00 до 18.00

Тåë.: (044)361-79-21, (044)227-36-40, (096)994-00-27, (093)963-68-91

21638101

МАШИНІСТИ ЕКСКАВАТОРА

/Íà ñêëàä / Ìóæ.\æåí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Íå àãåíòñòâî. Ç\ï 3500 ãðí\ìåñ. Îïëàòà ñâîåâðåìåííî. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, Тел. (094)9277155, (095)7180074

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 5500 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

216251080000

МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА 21662101

21643101

МАРКИРОВЩИК

/Êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÍÈÈÖ "ÀÐÌÀÒÎÌ" / ñ î\ð, ç\ï äîãîâîðíàÿ. (044)591-08-69, (067)959-09-44, Àëåêñàíäð Ñòåïàíîâè÷. Àäðåñ: Êèåâ, óë. Ïîëêîâíèêà Øóòîâà,9-à. 110151010104

109481020108

МЕНЕДЖЕР /Íåìåöêî-Óêðàèíñêîå ÑÏ / ç/ï: îò 5000 ãðí. + % + ïðåìèÿ. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, îïûò ðàáîòû íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäïî÷òåíèå áûâøèì âîåííîñëóæàùèì. Îáó÷àåì. Îáó÷åíèå îïëà÷èâàåì. Ðåçþìå ïî e-mail: info@feidal.com.ua èëè ïî ôàêñó. Тел. 4960161

109691020101

МАШИНІСТ БЕТОНОНАСОСУ /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 4500-5000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ Äîõîä âûñîêèé. Тел. (066)3401114

109481020104

МАШИНІСТ ГУСЕНИЧНОГО КРАНУ /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 6000-8000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

109481020113

ÐÀÁÎÒÀ

МЕХАНІК ПІДЙОМНОКРАНОВОГО ОБЛАДНАННЯ /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç/ï 5500 ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

109481020110

МАШИНІСТИ БУРОВИХ УСТАНО ВОК

МОНТАЖНИКИ

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / (çàêîðäîííèõ ³ â³ò÷èçíÿíèõ). Ç\ï 6500-8000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

/Êîìïàíèÿ / âåíòèëÿöèîííûõ ñèñòåì. Ñ îïûòîì ðàáîòû è áåç ÎÐ. Îïëàòà ñäåëüíàÿ. Êîíñòàíòèí, Тел. (050)4190906

109481020102

10897101

214641010101

216391010101

10975101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 28 æîâòíÿ 2013 ð.


9

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10894106

21652102

ОХОРОННИКИ

ПОМОЩНИК

/Îõîðîííà ô³ðìà ÒΠ"Ãàðàíò-Áåçïåêà ³ Ê" / ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Äîáà ÷åðåç äâ³; Äîáà ÷åðåç òðè; Çàðïëàòà 200-250 ãðí.\äîáà. Òåë.: (044)417-71-66, Тел. (068)1979584

Ïðåäïî÷òåíèå: æåëàíèå ðàáîòàòü, ïîçíàòü íîâîå, ñòðåìëåíèå ê íåçàâèñèìîñòè. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû. Àëåêñàíäð Èãîðåâè÷, Тел. (067)5057314

ОХОРОНЦІ

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ

214531010101

109921010101

/Îõîðîííà ô³ðìà / Çð³ñò â³ä 175 ñì. Ç\ï äîáîâà äî 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï äåííà â³ä 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï áåç çàòðèìêè. Òåëåôîíóâàòè ö³ëîäîáîâî. Òåë.: 501-61-13, 572-90-38. Тел. 5319541

110201020101

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ТАНЦОВЩИЦЫ /Ñòðèï-õîëë "Íåáåñà" / ñ ÎÐ è áåç. Êîñòþìû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ. Çàíÿòèÿ ñ õîðåîãðàôîì áåñïëàòíî. Ïîëíûé ñîöïàêåò. Áåç èíòèìà. Ç\ï âûñîêàÿ. óë. Àâòîçàâîäñêàÿ, 99/4. Òåë.: (097)288-13-88, Тел. (050)3516171

215781010101

Ãèáêèé ãðàôèê. Òåë.: (067)416-37-97, Тел. (066)6939996

11011101

11020102

21617101

21661101

215771010101

ПОМОЩНИК(ЦА) В ОФИС íóæåí æåíùèíå-ðóêîâîäèòåëþ. Êàðüåðíûé ðîñò, âûñîêèé äîõîä. Òåë.: (097)493-75-50, Íàòàëèÿ Ìèõàéëîâíà. Тел. (093)3926121 215971010000

ПОМОЩНИК(ЦА) РУКОВОДИТЕЛЮ Ñðî÷íî. Íîâûé îôèñ. Âûñîêèé äîõîä. Óäîáíûé ãðàôèê. Ìîæíî áåç ÎÐ, æåë. îò 22 ëåò. Тел. (098)4143674 216441010000

ПАРТНЕР /Àâñòð³éñüêà êîìïàí³ÿ "ÅÐÌ" / äëÿ îòêðûòèÿ ñêëàäà (îôèñà) ñåòåâîé êîìïàíèè. Тел. (097)9395309

ПОСУДОМОЙЩИЦА /Êàôå "Êèíîêóõíÿ"/ Тел. (050)4450402

000000010171

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 28 æîâòíÿ 2013 ð.

216371010102

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


10

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21534102

21625102

ПРАЦІВНИКИ КУХНІ ТА ТЕПЛИЦЬ

ПРОМОУТЕРЫ

Ãðàô³êè ðîáîòè ð³çí³. Ìîæëèâèé âàõòîâèé ìåòîä ðîáîòè. Æèòëî áåçêîøòîâíî. Ç\ï 2 ðàçè â ì³ñÿöü. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà,68,îô.1. Òåë.: (099)546-68-93, 360-01-38. Тел. (068)3646168

ìîëîäûå è àêòèâíûå îò 18 ëåò. Ðàçäà÷à âèçèòîê â öåíòðå Êèåâà. Ãðàôèê ðàáîòû èíäèâèäóàëüíûé. Ç\ï 6000 ãðí\ìåñÿö + %. Âûïëàòû åæåíåäåëüíûå. Êîëè÷åñòâî ìåñò îãðàíè÷åíî. Тел. (098)6442595

216621010101

215221020000

ПРИБИРАЛЬНИКИ ТЕРИТОРІЇ /Ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÀÒÁ" / (äëÿ îñ³á ç 2 òà 3 ãðóïîþ ³íâàë³äíîñò³) 7 "çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ; ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ; ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì; äðóæíà êîìàíäà; äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ; ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ íàéáëèæ÷îãî ìàãàçèíó "ÀÒÁ Тел. (095)2357597 11021101

109261010109

21458101

ПРИЙМАЛЬНИКИ ЗАМОВЛЕНЬ /Ñàëîí-ìàãàçèí ðàìîê "VELISTA" / ijéñíî ã³äíà çàðîá³òíà ïëàòà, äâà âàð³àíòè ãðàô³êà, ìîæëèâ³ñòü îô³ö³éíîãî ïðàöåâëàøòóâàííÿ, íàâ÷àííÿ. Âèìîãè: ïðàöåëþáí³ñòü, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ÷åñí³ñòü, çä³áí³ñòü äî íàâ÷àííÿ, áàæàííÿ ïðàöþâàòè. Àäðåñè ìàãàçèí³â: âóë. Âåðáîâà,7-à (ñò.ì."Ïåòð³âêà"), âóë. Õàðüê³âñüêå øîñå,152. Òåë.: (096)104-44-44, (044)464-49-92, Тел. (044)5631700

215341020101

â îòäåë êîæãàëàíòåðåè ÒÖ "Äðèì Òàóí" Ã\ð: ñ 10.00 äî 22.00, 3\3 äíÿ. Ç\ï: ñòàâêà + % (ñòàâêà îò 2500 ãðí.). Òåë.: (093)347-89-87. Тел. (067)2993763 216961020101

ÐÀÁÎÒÀ

Ç\ï 5000 ãðí. è âûøå. Òåë.: (063)396-53-76. (067)744-06-35. Тел. (050)9202345

214211030102

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Âûñîêèé äîõîä. Òåë.: (099)057-88-03. 216581010101

РОБОТА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ³ íå ò³ëüêè. ªâðîïðèáèðàííÿ ê³íîòåàòð³â òà ô³òíåñ-êëóá³â. ͳ÷í³ çì³íè. Ç\ï 130-150 ãðí\çì³íà. Òåë.: (097)087-76-32, (066) 006-65-92. Тел. (044)5023969

108961010101

САНТЕХНИКМОНТАЖНИК æåëàòåëüíî ñ ÎÐ. Òðåáîâàíèÿ: ïðîôåññèîíàëèçì, îòâåòñòâåííîñòü, æåëàíèå ðàáîòàòü è çàðàáàòûâàòü. Êîíò.ëèöî - Àëåêñàíäð. Тел. (050)3575959

216471010101

СБОРЩИКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ /Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / ñ ÎÐ. Òåë.: 332-80-24, Тел. 3328022

215741010101

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ

21545101

РАЗНОРАБОЧИЕ

СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ /Ìåáåëüíàÿ ôèðìà / ñ ÎÐ. Ç\ï îò 4500 ãðí. E-mail: orbita6@ukr.net Тел. (067)7074578

214751010101

21572101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 28 æîâòíÿ 2013 ð.


11

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10965103

21637101

21622102

СКЛАДАЛЬНИК МЕБЛІВ

ФАСАДЧИКИ

/Ìåáëåâå âèðîáíèöòâî / êâàë³ô³êîâàíèé, ç ÄÐ. Ç\ï 4000-8000 ãðí. Òåë.: 400-91-71, Тел. (067)4455605

215501010101

СЛЕСАРЬ /"ÒåõÄèçàéí" / Òåë.: 469-02-67, Тел. 4695186

109131010105

СПІВРОБІТНИК

äëÿ óòåïëåíèÿ ñòåí Ç/ï îò âûðàáîòêè. Тел. (097)6621166 215761010101

ФАСУВАННЯ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ Ç\ï â³ä 1800 ãðí çà 2 òèæí³. ÃÐ ð³çí³. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà,68, îô.1. Òåë.: (068)364-61-68, 360-01-38. Тел. (093)2108256

10957102

215221010000

/Ðåäàêö³ÿ / ó ðåäàêö³þ. Îô³ñíà ðîáîòà ç ê볺íòàìè ³ äîêóìåíòàö³ºþ. ³ä 40 ðîê³â. ÂÎ. Âîëîä³ííÿ ÏÊ. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Íàâ÷àííÿ. Ïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Ñîö³àëüí³ ãàðàíò³¿. Ç\ï: ñòàâêà + % + ïðåì³ÿ. Òåë.: (044)400-04-83, (095)815-28-15, Тел. (067)4620467

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК /"ÒåõÄèçàéí" / Òåë.: 469-02-67, Тел. 4695186 109131010104

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК /"ÒåõÄèçàéí" / Òåë.: 469-02-67, Тел. 4695186

109131010101

214991010101

УБОРЩИКИ(ЦЫ) â ìåòðî äëÿ óáîðêè ñòàíöèé ìåòðîïîëèòåíà. Ðàçëè÷íûå ÃÐ. Ïð-òèå ãàðàíòèðóåò òðóäîóñòðîéñòâî â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Óêðàèíû. Òåë.: 500-03-00. Àííà, Тел. (067)5020322

109351020101

УБОРЩИЦА /Êàôå "Êèíîêóõíÿ"/ Тел. (050)4450402

216371010103

УПРАВЛЯЮЩИЙ /Íîâûé öåíòð ôèíàíñîâîãî õîëäèíãà / Òðåáîâàíèÿ: îïûò ðàáîòû ñ ïåðñîíàëîì, Â\Î, çíàíèÿ ÏÊ. Тел. (067)5063066 215151060000

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 28 æîâòíÿ 2013 ð.

99991042

21648101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


12

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21503102

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АДМИНИСТРАТОР

21673101

21699101

ТРЕБУЕТСЯ:

ñïîêîéíûé, îáó÷àåìûé ÷åëîâåê äëÿ ðàáîòû â îôèñå: êîîðäèíàöèÿ ðàáîòû ñîòðóäíèêîâ, äîêóìåíòîîáîðîò. Ïðåäïî÷òåíèå ëþäÿì ïîñòàðøå, îïûò ðàáîòû ïðèâåòñòâóåòñÿ. Çàðàáîòîê âûñîêèé è ñòàáèëüíûé. Òåë.: (093)821-39-76, Тел. (067)9028752

ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА /Êîìïàíèÿ / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535

215031020101

ЗАВ.КАФЕ Тел. (067)2305550

215141010101

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ Хорошие словияработы.Высоий доход.

Тел.:(099)057-88-03

АДМИНИСТРАТОР Ç\ï îò 6000 ãðí. ÎÐ îáÿçàòåëåí. Ïîìîùü ñ æèëüåì. Ð-íû ðàáîòû: óë. Æìåðèíñêàÿ, 5; óë. Æìåðèíñêàÿ, 26; óë. Òóïîëåâà, 1-Á; Áåëãîðîäêà. Àíäðåé, Тел. (098)3732777 214271010102

109671010101

ЗАВЕДУЮЩИЙ МАГАЗИНОМ /Ìàãàçèí "Ïûøíà êðàñà" / Ç\ï ïî äîãîâîðåííîñòè. Òåë.: (044)239-27-32, Тел. (099)2500363 215401010103

21658101

21700101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 28 æîâòíÿ 2013 ð.


13

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ КОНСУЛЬТАНТМЕНЕДЖЕР äëÿ ðàáîòû ñ ïåðñîíàëîì. Äîõîä îñíîâíîé èëè äîïîëíèòåëüíûé. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî áóäíÿì ñ 10.00 äî 18.00. Òåë.: (093)500-58-65. Тел. (095)8075377 216741010000

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АУДИТОРЫ /Ñåòü ñóïåðìàðêåòîâ / Ç\ï è ãðàôèê ðàáîòû çàâèñÿò îò äîëæíîñòè, ìèíèìàëüíàÿ - 2200 ãðí. Òåë.: (050)448-72-16, Тел. (050)4487203

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ /Îðãàíèçàöèÿ / Îò 3500. Óäîáíûé ãðàôèê. Тел. (096)7004008

214581010102

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ 110211010102

/Êðóïíàÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / Ìîæíî áåç ÎÐ. Äîõîä 3500-4000 ãðí. Тел. (099)2886575

216671010104

КИНОМЕХАНИК

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

/Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / Òåë.: (063)220-31-95. Тел. (063)2203194

Äîõîä âûñîêèé. Тел. (066)3401114 201171010135

КОНТРОЛЕР ОТК /Êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÍÈÈÖ "ÀÐÌÀÒÎÌ" / ç\ï äîãîâîðíàÿ. (096)935-81-28, Ñåðãåé Âàëåíòèíîâè÷. Àäðåñ: Êèåâ, óë. Ïîëêîâíèêà Øóòîâà,9-à.

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ /Êîìïàíèÿ / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535

215031020103

110151010103

МЕНЕДЖЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ

10970101

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / ç àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêî¿ ÷àñòèíè. Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

212511010101

ЗАСТУПНИК ЗАВІДУЮЧОГО ВІДДІЛОМ /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, Тел. (067)5475615, (066)4560831

109851020112

ЗАСТУПНИК КЕРУЮЧОГО МАГАЗИНОМ /Ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÀÒÁ" / 7 "çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ; ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ; ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì; äðóæíà êîìàíäà; äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ; ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ íàéáëèæ÷îãî ìàãàçèíó "ÀÒÁ" àáî çà òåë.: Êè¿â, ñ.Áîðùàã³âêà: Тел. (095)2357597

109261010102

КЕРУЮЧИЙ МАГАЗИНОМ

НАЧАЛЬНИК ЗМІНИ

215151050000

/̳æíàðîäíà íàôòîãàçîâà êîìïàí³ÿ / (ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë., ì. Êðàñíîïåðåêîïñüê). ×îëîâ³ê³â òà æ³íîê â³ä 18 ðîê³â íà ïîñàäè.Êîíòàêòè: ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë. (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66, (044)542-17-71; ì. ѳìôåðîïîëü (050)967-40-80, (050)944-10-27, (050)356-32-14, (050)293-96-76, (066)734-99-14; ì. ßëòà (050)967-40-80, Тел. (066)2578900

109841020104

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ /ÏÏ "Àâòîìàã³ñòðàëü" / ìàøèíîìåõàíèçìà. Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷, Тел. (050)3432578

/Ôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ / Òðåáîâàíèÿ: âûñøåå îáðàçîâàíèå, çíàíèå ÏÊ. Òåë.: (067)506-30-66, Тел. 2308677

СИСТЕМНИЙ АДМІНІСТРАТОР òåõí³÷íà ï³äòðèìêà êîðèñòóâà÷à, íàëàãîäæåííÿ îáëàäíàííÿ. Тел. (067)5178080

МЕНЕДЖЕРЫ /Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959

216481010117

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖЕ /Ìàãàçèí "Ïûøíà êðàñà" / Ç\ï ïî äîãîâîðåííîñòè. Òåë.: (044)239-27-32, Тел. (099)2500363

000000030044

214641010102

215401010102

МЕНЕДЖЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ /Êèåâñêèé êîíñóëüòàöèîííûé öåíòð / Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ êîðïîðàòèâíàÿ ïîäãîòîâêà. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: 288-07-21. Тел. (067)5063066 215151010000

109941020202

НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ /Ñåòü ñóïåðìàðêåòîâ / Ç\ï è ãðàôèê ðàáîòû çàâèñÿò îò äîëæíîñòè, ìèíèìàëüíàÿ - 2200 ãðí. Òåë.: (050)448-72-16, Тел. (050)4487203

/Ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÀÒÁ" / 7 "çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ; ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ; ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì; äðóæíà êîìàíäà; äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ; ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ íàéáëèæ÷îãî ìàãàçèíó "ÀÒÁ" àáî çà òåë.: Êè¿â, ñ.Áîðùàã³âêà: (044 Тел. (095)2357597

110211010104

10969102

109261010101

99990502

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 28 æîâòíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


14

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21459101

21636101

21464101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АДМИНИСТРАТОР â îôèñ ñ ÎÐ è áåç ÎÐ. Ãëàâíîå ñïîñîáíîñòü ê îáó÷åíèþ. Îáÿçàííîñòè: îáðàáîòêà è àíàëèç èíôîðìàöèè, îò÷åòíîñòü, âåäåíèå ïåðåãîâîðîâ. Îïëàòà 4500 ãðí. ÃÐ: 5-äíåâêà, ñ 9.00 äî 17.00. Òåë.: (063)421-15-33, Þðèé Âàñèëüåâè÷. Тел. (067)5870367

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÒÀËÀÍÒËÈÂÛÕ, ÖÅËÅÓÑÒÐÅÌËÅÍÍÛÕ, ÝÍÅÐÃÈ×ÍÛÕ ËÞÄÅÉ,

ÐÀÁÎÒÀ ÄËß ÆÅÍÙÈÍÛ

тохочетстроитьсвоюарьри иметьдополнительныйдоходв новоммолодежномпроете.

Гибийрафи

Тåë.: (063)647-51-59, (096)451-13-35, (095)722-09-45

/Êðóïíàÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / Ìîæíî áåç ÎÐ. Äîõîä 3500-4000 ãðí. Тел. (099)2886575

/Èíôîðìàöèîííî-êîíñóëüòàöèîííûé öåíòð / Ïðåäëàãàåòñÿ êîðïîðàòèâíàÿ ïîäãîòîâêà. Òðåáîâàíèÿ: Â\Î, çíàíèÿ ÏÊ. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî Тел. (067)5063066

АКТУАЛЬНАЯ РАБОТА В ОФИСЕ

КОНСУЛЬТАНТ

216511010000

АДМИНИСТРАТОР

215151030000

216671010102

Õâàòèò æèòü èëëþçèÿìè è ìå÷òàìè! Âîçüìó íà ðàáîòó ÷åñòíîãî, ïîðÿäî÷íîãî è àäåêâàòíî ìûñëÿùåãî ÷åëîâåêà. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Âèòàëèé Àíàòîëüåâè÷, Тел. (067)4671589

216191010101

ДИСПЕТЧЕРКОНСУЛЬТАНТ Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 216251110000

ДИСПЕТЧЕРА /Òàêñè 309 / Òåë.: 220-13-15. Тел. (093)3137999

214691010101

/Çàêðûòûé ñåðâèñíûé öåíòð/ Тел. (099)1499556

/Òîï Òàêñè / Äåâóøêè îò 20 ëåò. Õîðîøàÿ äèêöèÿ, ïðèÿòíûé ãîëîñ. ÏÊ (õîðîøàÿ ñêîðîñòü ââîäà ñ êëàâèàòóðû). Öåíèòñÿ îïûò ðàáîòû è çíàíèå ãîðîäà. ÃÐ - ïîñìåííûé. Ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà. Òåë.: 599-79-79, (093)882-79-79, (097)884-79-79, Тел. (066)3967979

000000050130

КОНСУЛЬТАНТЫ /ÅÐÌ / ïî ïðîäóêöèè â êîìïàíèþ Dr.Nona. (ðàáîòà íà âûñòàâêàõ, â îôèñå, â èíòåðíåòå). Îáó÷åíèå áåñïëàòíîå. Òåë.: (067)408-25-06. Тел. (066)4124834

000000050169

КОНСУЛЬТАНТЫ /"Ñâèññ Íàðèí Ïàëüìèðà" (Øâåéöàðèÿ) / ïî ïðîäóêöèè. Ëå÷åáíàÿ êîñìåòèêà, ñèðîïû è êîêòåéëè. Тел. (066)9468984

ОПЕРАТОР ПК

/Êóðüåðñêàÿ ñëóæáà äîñòàâêè / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ãèáêèé ãðàôèê, äîñòîéíàÿ îïëàòà òðóäà. Òåë.: (093)379-11-78, (093)381-61-55 Тел. (093)3791139 äåâóøêè îò 22 ëåò. Ç\ï âûñîêàÿ + %. Çíàíèÿ àíãëèéñêîãî, êîìïüþòåðà. Тел. (098)2436362

215871010101

/Êðóïíàÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / Ìîæíî áåç ÎÐ. Äîõîä 3500-4000 ãðí. Тел. (099)2886575

Предпочтение: желание работать, познать новое, стремление  независимости. Обчение в процессе работы. 216671010101

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ Ãèáêèé ãðàôèê. Âîçìîæíî îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû. Тел. (067)2520620

/Îðãàíèçàöèÿ / Îò 3500. Óäîáíûé ãðàôèê. Тел. (096)7004008 216251130000

/Ãðóïïà êîìïàíèé "Ýêîíîì-àâòî" / Çíàíèå ãîðîäà è ÎÐ îáÿçàòåëåí. Òåë.: (044)454-14-82. Тел. (044)4541485

/"Èìïåðèÿ ïèööû" / ïî ïðèåìó çàêàçîâ â ïèööåðèþ (äíåâíàÿ ñìåíà, óâåðåííîå çíàíèå ÏÊ). Ñò. ì. "×åðíèãîâñêàÿ". Тел. 4991929

214321010101

21577101

РУКОВОДИТЕЛЮВОФИС ТРЕБУЕТСЯ

ÏÎÌÎÙÍÈÊ

ОФИСМЕНЕДЖЕР

Òåë.: (067)505-73-14 Алесандр Иоревич 21453101

ТРЕБУЮТСЯДЕВУШКИ

ÎÔÈÑÌÅÍÅÄÆÅÐ 214621010101

СОТРУДНИК В ОФИС

Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155

ДИСПЕТЧЕРЫОПЕРАТОРЫ

215701020103

21558101

ОПЕРАТОРЫ КОЛЛЦЕНТРА

109521010103

ОПЕРАТОРЫ CALLЦЕНТРА

215481010101

(066)433-77-01

ОФИСМЕНЕДЖЕР

000000050170

ДИСПЕТЧЕРЫ ТАКСИ

Тел.:(097)007-99-92,

21520101

КОНСУЛЬТАНТ

21514101

от 22 лет. З\п высоая + %. Знания анлийсоо, омпьютера.

Òåë.:

(098)243-63-62 21587101

214581010103

ПРИГЛАШАЕТСЯ НА РАБОТУ:

ÎÔÈÑ-ÌÅÍÅÄÆÅÐ

СОТРУДНИКИ /Êîììåð÷åñêàÿ ñòðóêòóðà / ðàáîòà îôèñíîãî õàðàêòåðà, ðàçíûå âèäû çàéíÿòîñòè. Ñîáåñåäîâàíèå îáÿçàòåëüíî. Òåë.: (044)227-36-40, (044)361-79-21, (093)963-68-91, Тел. (096)9940027

216431010101

Можно без ОР. Гибий рафи. З/п по резльтатам собеседования.

Тåë.:

(099) 057-88-03 21658102

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 28 æîâòíÿ 2013 ð.


15

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

БУХГАЛТЕР

ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА

/Ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÀÒÁ" / 7 "çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ; ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ; ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì; äðóæíà êîìàíäà; äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ; ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ íàéáëèæ÷îãî ìàãàçèíó "ÀÒÁ" àáî çà òåë.: Êè¿â, ñ.Áîðùàã³âêà: (044 Тел. (095)2357597

/Àâòîòðàíñ. êîìïàíèÿ "ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

110231010114

ИНЖЕНЕРКОНСТРУКТОР /Ïð-òèå Áîÿðêà / (SolidWorks, AutoCad) Òåë.: (068)905-05-46, Тел. (067)7112059

109261010105

БУХГАЛТЕР /Ñàëîí êðàñîòû "Ôëàìèíãî" / Õîðîøèé, äðóæíûé êîëëåêòèâ. Òåë.: (066)361-79-34, Тел. 2866297

216281010201

11005102

БУХГАЛТЕРКАССИР

НАЧАЛЬНИК РОЗРАХУНКОВОГО БЮРО

ñ ÎÐ â 1Ñ. Áåëàÿ Öåðêîâü, Áîðèñïîëü, Èðïåíü, Áó÷à, Îáóõîâ, Áàðûøåâêà, Áðîâàðû. E-mail: P.Aleksey@i.ua Тел. (067)5685199

/ÏÀÒ "Ç-ä "Ìàÿê" / (áóõãàëòåð³ÿ). Îêëàä 3310 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 461-81-45. Тел. 4618142

110051020101

БУХГАЛТЕРУЧЕТЧИК /Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Èðèíà, Тел. (050)3560005

216241020101

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР /ÏÀÒ "Ç-ä "Ìàÿê" / Ç\ï 6000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 461-81-45. Тел. 4618142

109701010105

КАСИР /óïåðìàðêåò "Åï³öåíòð Ê" / Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; ñòàá³ëüíó îô³ö³éíó çàðîá³òíó ïëàòó + áîíóñè çà ðåçóëüòàòàìè ðîáîòè; áåçêîøòîâíå õàð÷óâàííÿ; áåçêîøòîâíå ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ. Ì. Êè¿â, ï-êò Ãðèãîðåíêà,40. E-mail: personal3@epicentrk.com.ua. Òåë.: (044)594-51-46, Тел. (097)7052330

109701010101

СЕКРЕТАРЬ АДМИНИСТРАТОР /Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959

216481010119

СПЕЦИАЛИСТ ïî ôèíàíñîâîìó îáåñïå÷åíèþ è áóõó÷åòó. Тел. 4188144

109591020105

КАСИРИ /Ìåðåæà ïðîäîâîëü÷èõ ìàãàçèí³â / Òåëåôîíóéòå âæå çàðàç! Òåë.: (044) 291-59-30, (063) 412-45-65, Тел. (067)4457246 216981010101

110081010103

ИНЖЕНЕРЭЛЕКТРИК (ПРОЕКТИРОВЩИК) /Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà / Òåë.: (050)330-79-53, Тел. 3323616

109971010102

ІНЖЕНЕР /ÏÀÒ "Ç-ä "Ìàÿê" / ç îðãàí³çàö³¿ òà íîðìóâàííÿ ïðàö³. Îêëàä 2300 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 461-81-45. Тел. 4618142

109701010104

000000060087

СТАРШІ КАСИРИ /Ìåðåæà ïðîäîâîëü÷èõ ìàãàçèí³â / Òåëåôîíóéòå âæå çàðàç! Òåë.: (044) 291-59-30, (063) 412-45-65, Тел. (067)4457246

216981010102

/Ìåæäóíàðîäíûé ôèíàíñîâûé õîëäèíã / Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî Тел. 2880721

/Ô³ðìà êîâàíèõ âèðîá³â / Ç\ï ã³äíà. Òåë.: (044)574-06-06, (050)332-22-48, Тел. (050)3322249

ОПЕРАТОРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ /Ñåòü ñóïåðìàðêåòîâ / Ç\ï è ãðàôèê ðàáîòû çàâèñÿò îò äîëæíîñòè, ìèíèìàëüíàÿ - 2200 ãðí. Òåë.: (050)448-72-16, Тел. (050)4487203

109381010106

ІНЖЕНЕР КОШТОРИСНИК ç âåíòèëÿö³¿ òà îïàëåííÿ. Тел. (098)4420191 000000080008

ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

ІНЖЕНЕР РЕНГЕНОЛОГ

/Êîìïàíèÿ / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535

/"Âèøí³âñüêèé ëèâàðíî-êîâàëüñüêèé ç-ä" / ì. Âèøíåâå, âóë. Ëîìîíîñîâà, 1. Òåë.: (04598)5-23-22. Тел. (097)5759732

215151040000

215031020102

КАССИР

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

110211010103

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК

/Ðåñòîðàí "Ñóøèÿ" / ²íôîðìàö³ÿ çà Тел. (067)2173721

/Ïð-òèå Áîÿðêà / Òåë.: (068)905-05-46, Тел. (067)7112059

21465101

ІНЖЕНЕР ПТВ

214871010101

КАСИРИ

110081010104

ИНЖЕНЕРНАЛАДЧИК КИПИА, АСУ

Вцентр расотысрочно требютсядевш инава ансию:

ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃÀ можнобезОР,обчаеми трдостраиваем.

108721010105

Тåë.: (044)361-79-21, (044)227-36-40, (096)994-00-27, (093)963-68-91 21643102

/Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé DeLuxe" / Íà áàð. Ìîæíî áåç ÎÐ. Óë. Ãîðüêîãî, 50. Тел. 2061323

ПРИГЛАШАЕТСЯ НА РАБОТУ

ÌÀÑÒÅÐ ÌÀÍÈÊÞÐÀ È ÏÅÄÈÊÞÐÀ

216731010201

(маниюр лассичесий, европейсий, порытие shellac, наращивание нотей елем). Адрес: Новообховсое шоссе N 2, атлет ородо "Манфатра". Тел.: (097)550-29-39

КАССИРБУХГАЛТЕР /Îòäåëåíèå áàíêà / ÎÐ îò 3-õ ëåò êàññèðîì îáÿçàòåëüíî. Ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 18.00. Ç\ï 2200 ãðí. Тел. 4862199 110221040000

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 28 æîâòíÿ 2013 ð.

99991124

21663101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


16

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21616101

ПОМОЩНИК КОСМЕТОЛОГА /Öåíòð êðàñîòû / ìîæíî áåç ÎÐ, îáó÷àåì è òðóäîóñòðàèâàåì. Òåë.: (044)227-36-40, (044)361-79-21, (093)963-68-91, Тел. (096)9940027

216431020101

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ /Ñàëîí êðàñîòû "Ôëàìèíãî" / â ïàðèêìàõåðñêîì çàëå êðåñëî ìàñòåðà-ïàðèêìàõåðà. (îïëàòà 4000 ãðí.\ìåñ.). Òåë.: (066)361-79-34, Тел. 2866297

216281010102

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ /Ñàëîí êðàñîòû "Ôëàìèíãî" / ìåñòî ìàñòåðà ìàíèêþðà, ïåäèêþðà â ìàíèêþðíîì çàëå. (îïëàòà 3000 ãðí.\15 äíåé). Òåë.: (066)361-79-34, Тел. 2866297 216281010103

21628101

216631010101

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ: êîñìåòè÷åñêèé êàáèíåò, ìàíèêþðíûé êàáèíåò, êðåñëî ïàðèêìàõåðà. Õîðîøèå óñëîâèÿ. Òåë.: (096)348-91-94, Тел. (066)7980942

МАСТЕРПАРИКМАХЕР

ДЕВУШКИ

МАСТЕРПАРИКМАХЕР

ñ íàâûêàìè ðîáîòû ñ êîñìåòèêîé. Ïðåäïî÷òåíèå êîñìåòîëîãàì è âèçàæèñòàì.Òåë.äëÿ çàïèñè:(067)745-72-94.Ïîí.-ïÿò. ñ 10.00äî 14.00. Тел. 2281164

Тел. (063)8514833

215441010102

214681010101

МАСТЕР МАНИКЮРА Тел. (050)2801192 000000110073

ÐÀÁÎÒÀ

/Ñàëîí êðàñîòû íà Îáîëîíè / Òåë.: (096)348-91-94, Тел. (066)7980942

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ПОКОЇВКИ

109751010101 000000110072

МАСТЕР ПО НАРАЩИВАНИЮ НОГТЕЙ Тел. (050)2801192

МЕДСЕСТРА

216131010101

216661010102

МЕДСЕСТРА

/Ãîòåëü ï'ÿòü ç³ðîê / Ãðàô³êè ðîáîòè 5/2, 2/2. Õàð÷óâàííÿ, ñïåöîäÿã áåçêîøòîâíî. Òåë.: (044)353-17-47, Тел. (093)3815025

МАСТЕР ПЕДИКЮРА

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

216661010101

000000110066

(ìàíèêþð êëàññè÷åñêèé, åâðîïåéñêèé, ïîêðûòèå shellac, íàðàùèâàíèå íîãòåé ãåëåì. Àäðåñ: Íîâîîáóõîâñêîå øîññå N 2, àóòëåò ãîðîäîê "Ìàíóôàêòóðà". Тел. (097)5502939

21544101

Òåë.: 468-79-88. Тел. (067)2318791

Òåë.: 468-79-88. Тел. (067)2318791

МАСТЕР МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА

ñïåö. îáðàçîâàíèå, ÎÐ. Òåë.: (093)881-23-17. Тел. (067)8639186

ВРАЧ СТОМАТОЛОГ

МЕДСЕСТРА

000000110071

МАСТЕР МАНИКЮРА Тел. (096)3512123

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

/Ìåäèöèíñêèé öåíòð / Ð-í Òðîåùèíà. Тел. 3310087

МАСТЕР МАНИКЮРА ñïåö. îáðàçîâàíèå, ÎÐ. Òåë.: (093)881-23-17. Тел. (067)8639186

99990507

000000110074

215441010101

/Áàíê / ñ ÎÐ îò 5 ëåò. Íàëè÷èå óäîñòîâåðåíèÿ ïî ïðîâåðêå áåçîïàñíîñòè âûõîäà â ðåéñ âîäèòåëåé (èíêàññàòîðû). Ïî äîãîâîðó ïîäðÿäà. Ð-í ïë. Ïîáåäû. Тел. 4862199 110221050000

СЕСТРА МЕДИЧНА /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / ç 䳺òè÷íîãî õàð÷óâàííÿ. Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

212511010102

ТРЕНЕРА /Öåíòð çäîðîâüÿ / ïî ïðàâèëüíîìó ïèòàíèþ. Ïðåäïî÷òèòåëüíî äèåòîëîãè, ìåäïåðñîíàë è äð. Ìîæíî áåç ÎÐ, îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Тел. (093)8846017

000000130131

000000110068

МАСТЕРПАРИКМАХЕР Тел. (093)6727571

000000110067

МАСТЕРПАРИКМАХЕР ÎÐ. Тел. (096)3512123

000000110065

21666101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 28 æîâòíÿ 2013 ð.


17

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА /Øêîëà àíãëèéñêîãî ÿçûêà / Æåëàþùèé îáó÷àòüñÿ. Òåë.: (050)544-77-10, 2-231-231. Тел. (067)7473992

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ОХОРОННИК /ÁÓ-12 ÏÀÒ "Òðåñò Êè¿âì³ñüêáóä-3" / Âàõòîâèé ìåòîä. Òåë.: 245-75-90. Тел. 2457750

109721020104

213431010101

ОХОРОННИК /óïåðìàðêåò "Åï³öåíòð Ê" / Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; ñòàá³ëüíó îô³ö³éíó çàðîá³òíó ïëàòó + áîíóñè çà ðåçóëüòàòàìè ðîáîòè; áåçêîøòîâíå õàð÷óâàííÿ; áåçêîøòîâíå ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ. Ì. Êè¿â, ï-êò Ãðèãîðåíêà,40. E-mail: personal3@epicentrk.com.ua. Òåë.: (044)594-51-46, Тел. (097)7052330 21613101

214871010102

99990523

ОХОРОННИК âàõòà, äîáà. Ç\ï 160 ãðí.\ñóòêè. Òåë.: (067)468-02-74, (095)273-09-21, (050)070-03-06, 253-61-41, (096)020-09-83, (093)995-04-05. Тел. 5380993

000000160051

ОХОРОННИКИ /"ÌåãàÌàðêåò" / ç/ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 3/3 äí³. Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó ç\ï,ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö.îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. Âîêçàëüíà, âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. (099)1412653

СРОЧНОТРЕБУЕТСЯ

ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ Желающий об чаться

Òåë.: (050)544-77-10, 2-231-231, (067)747-39-92 21343101

109371020103

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

ОХОРОННИКИ /Îõîðîííà êîìïàí³ÿ "À1" / æ³íêè, ÃÐ: äåíí³; ÷îëîâ³êè, ÃÐ: äîáîâ³, äåíí³. Ç\ï ñòàá³ëüíà, âèñîêà. Òåë.: (044)481-00-18, (067)296-21-62, (095)271-63-01. Тел. (063)4967039

ВИХОВАТЕЛЬ /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / (ïåäàãîã³÷íà îñâ³òà). Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

109731020103

212511010107

ОХОРОННИКИ

ВЧИТЕЛЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

(Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

/Øêîëà / ï³äãîòîâêà äî øêîëè, âèêîíàííÿ äîìàøí³õ çàâäàíü, ðåïåòèòîðñòâî. Òåë.: 228-86-49. Тел. (097)8402066

000000140048

ВЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ /Øêîëà / ï³äãîòîâêà äî øêîëè, âèêîíàííÿ äîìàøí³õ çàâäàíü, ðåïåòèòîðñòâî. Òåë.: 228-86-49. Тел. (097)8402066

110191020107

21251101

000000140049

ВЧИТЕЛЬ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ

ВЧИТЕЛЬ МУЗИКИ, МУЗ. КЕРІВНИК /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

212511010109

ВЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ /Øêîëà / ï³äãîòîâêà äî øêîëè, âèêîíàííÿ äîìàøí³õ çàâäàíü, ðåïåòèòîðñòâî. Òåë.: 228-86-49. Тел. (097)8402066

000000140045

/Øêîëà / ï³äãîòîâêà äî øêîëè, âèêîíàííÿ äîìàøí³õ çàâäàíü, ðåïåòèòîðñòâî. Òåë.: 228-86-49. Тел. (097)8402066

ОХОРОННИКИ âàõòà, äîáà. Ç\ï 160 ãðí.\äîáà. Òåë.: (067)468-02-74. (095)273-09-21, (050)070-03-06, 253-61-41, (096)020-09-83, (093)995-04-05. Тел. 5380993

000000160050

000000140046

ОХОРОНЦІ

ВЧИТЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ /Øêîëà / ï³äãîòîâêà äî øêîëè, âèêîíàííÿ äîìàøí³õ çàâäàíü, ðåïåòèòîðñòâî. Òåë.: 228-86-49. Тел. (097)8402066

000000140047

ВЧИТЕЛЬ РИТМІКИ, ХОРЕОГРАФ

ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ

/Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

/Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

212511010110

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 28 æîâòíÿ 2013 ð.

212511010108

ТРЕБУЮТСЯ

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ (возраст от 20 лет). Режим работы: с ти\двое. З\п 1800 рн.

Òåë.: 403-00-94,

(067)259-84-14 21422101

/Ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÀÒÁ" / 7 "çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ; ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ; ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì; äðóæíà êîìàíäà; äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ; ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ íàéáëèæ÷îãî ìàãàçèíó "ÀÒÁ" àáî çà òåë.: Êè¿â, ñ.Áîðùàã³âêà: Тел. (095)2357597

109261010107

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


18

ÎÕÎÐÎÍͲ ÏÎÑËÓÃÈ ОХРАННИКИ /Îõðàííàÿ êîìïàíèÿ / ã.Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáë. Ãðàôèê ðàáîòû: äíåâíîé ïîñò; ñóòêè\äâîå; âàõòà. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: (067) 217-44-31. www.sprut.kiev.ua Тел. (067)5093520

109411020101

ОХРАННИКИ Ðåæèìû ðàáîòû: ñóòêè\äâîå, íî÷íûå, äíåâíûå, âàõòû. Ç\ï îò 100 äî 300 ãðí çà ñìåíó. Àäðåñ: ì. "Ëåâîáåðåæíàÿ", óë. Ì. Ðàñêîâîé, 19, îô. 1104. Òåë.: 233-81-04. Тел. 5174254

109661010101

ОХРАННИКИ

10934101

ОХОРОНЦІ

10941102

âàõòà, ïîäîáîâî â îô³ñè, ãðîìàäñüêå õàð÷óâàííÿ, ñêëàäè. Æèòëî áåçêîøòîâíî (âàõòà) + ñïåöîäÿã. Ìîæëèâå õàð÷óâàííÿ. Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà,68, îô.1. Òåë.: (093)210-82-56, (068)364-61-68. Тел. 3600138

/Îõðàííîå Ïð-òèå "Àëüôà-Ùèò" / íà ðàáîòó ïî Êèåâó. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932

110091020101

ОХРАННИКИ /Îõðàííîå Ïð-òèå "Àëüôà-Ùèò" / Êîìàíäèðîâêè. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932

110091020102

215221030000

ОХОРОНЦІ

ОХРАННИКИ

Ìîëîä³ ëþäè ì³öíî¿ ñòàòóðè, â³ä 22 ðîê³â, ïðåäñòàâíèöüêî¿ çîâí³øíîñò³, çð³ñò â³ä 180 ñì. Ðåæèì ðîáîòè - ð³çíèé. Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Òåë.: (096)526-85-65 (äçâîíèòè ç 9.00 äî 18.00, ïí-ïò). Òåë.: 229-26-67. Тел. (063)3716246

(âîçðàñò îò 20 ëåò). Ðåæèì ðàáîòû: ñóòêè\äâîå. Ç\ï 1800 ãðí. Òåë.: 403-00-94. Тел. (067)2598414

109341010101

ОХОРОНЦІ Çð³ñò â³ä 180 ñì. Ç\ï â³ä 250 ãðí. çà äîáó ³ á³ëüøå, áåç çàòðèìîê. Òåë.: (050)336-29-87, Тел. (050)3362963

109581010101

ОХОРОНЦІ 10973102

/Îõîðîííà ô³ðìà / Çð³ñò â³ä 175 ñì. Ç\ï äîáîâà äî 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï äåííà â³ä 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï áåç çàòðèìêè. Òåëåôîíóâàòè ö³ëîäîáîâî. Òåë.: 501-61-13, 572-90-38. Тел. 5319541

110201030101

ОХРАННИК /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / Òåë.: (063)220-31-95. Тел. (063)2203194

201171010133

214221010101

ОХРАННИКИ /Ñåòü ñóïåðìàðêåòîâ / Ç\ï è ãðàôèê ðàáîòû çàâèñÿò îò äîëæíîñòè, ìèíèìàëüíàÿ - 2200 ãðí. Òåë.: (050)448-72-16, Тел. (050)4487203

110211010101

ОХРАННИКИ /Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / Ç\ï 3000-5700 ãðí + ïèòàíèå. Ðåæèì ðàáîòû: âàõòà, 1\2, 1\3, 2\4. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Óë. Ãðóøåâñêîãî, 10, îô.326, 3-é ýòàæ. Òåë.: (095)710-33-78, (096)055-77-94, Тел. 2532354

216611010201

СТАРШИЙ ЗМІНИ ОХОРОНИ (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

110191020118

ОХРАННИК /Ïð-òèå Áîÿðêà / (ÃÐ: ïí.- ïòí., 8-ìè ÷àñîâîé ðîáî÷èé äåíü). Òåë.: (066)081-73-61 110081010202

ОХРАННИК

11009102

ТРЕБУЮТСЯ

Графиработы:сти/двое, областьвахтовымметодом. Предоставляемпроездиформ. Выплатаз/пбеззадержи. Òåë. (050)388-65-85 Отделадров

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ Режимыработы:сти\двое, ночные,дневные,вахты. З\пот100до300(рнзасмен. Адрес:м."Левобережная", л.М.Расовой,19,оф.1104

Òåë.:

216481010108

ОХРАННИК

ТРЕБУЮТСЯ

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ äëÿ ðàáîòû â ã. Êèåâå

/Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959

233-81-04, 517-42-54

/"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ÃÐ: 3\3 (äåíü, íî÷ü). Ðîñò íå íèæå 180 ñì. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340 215661020105

10914101

ÐÀÁÎÒÀ

10966101

11020103

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 28 æîâòíÿ 2013 ð.


19

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10992101

Íà ðîáîòó çàïðîøóþòüñÿ:

ÎÕÎÐÎÍÖ² Çð³ñò â³ä 180 ñì. Ç\ï â³ä 250 ãðí. çà äîáó ³ á³ëüøå, áåç çàòðèìîê.

(050)336-29-63, (050)336-29-87

Òåë.

10958101

10926101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ПОМІЧНИК ТОРГОВЕЛЬНОГО ПРЕДСТАВНИКА /̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / 200 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64),(063)876-66-52. Тел. (068)5302620

215231020103

ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПРЕДСТАВНИК

21571101

21634103

Вразвивающ юсяторов ю сетьтреб ется:

ÏÐÎÄÀÂÅÖÏÅÊÀÐÜ (возможноибезОР,обчаем Р-н-Центророда ГР:1нед./1нед. Òåë.

215231020101

КАСИР

(099)379-16-63

/"ѲËÜÏÎ" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ì. "ÂÄÍÕ", (067)440-02-17; ð-í Áîðùàã³âêà(067)658-35-41; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)223-81-81;ð-í ì."˳ñîâà",(067)405-53-11; ð-í ñò.ì. "Ñâÿòîøèíî", (067)547-10-73, ð-í ì."Ïîçíÿêè", (067)223-73-87; ð-í Òðîºùèíà, (067)658-35-42; ð-í ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", (067)656-60-19, ì."Ëóê'ÿí³âñüêà", Тел. (063)1132000

21411101

ВМАГАЗИН"ПРОДУКТЫ" ТРЕБУЕТСЯ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ ÍÎ×ÍÎÉ З/п2000рн.(за2недели). Безвредныхпривыче

Тел.:(067)243-03-53 21600101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 28 æîâòíÿ 2013 ð.

21431101

/̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / â³ä 250 ãðí\äåíü + ïðåì³ÿ. ÄÐ - íåîáîâ'ÿçêîâèé. Ç ïåðñïåêòèâîþ ðîáîòè çà êîðäîíîì. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64),(063)876-66-52. Тел. (068)5302620

108941030102

21540101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


20

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß Вмобильн ю офейню треб ется

ÏÐÎÄÀÂÅÖ äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ è ïðîäàæè êîôåéíûõ íàïèòêîâ ОРнеобязателен

Òåë.:

(063)406-17-81 21471101

КАСИР ТОРГОВЕЛЬНОГО ЗАЛУ /̳æíàðîäíà íàôòîãàçîâà êîìïàí³ÿ / (ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë., ì. ѳìôåðîïîëü, ì. ßëòà, ì. Êðàñíîïåðåêîïñüê). ×îëîâ³ê³â òà æ³íîê â³ä 18 ðîê³â íà ïîñàäè.Êîíòàêòè: ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë. (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66, (044)542-17-71; ì. ѳìôåðîïîëü (050)967-40-80, (050)944-10-27, (050)356-32-14, (050)293-96-76, (066)734-99-14; ì. ßëòà (050)967-40-80, Тел. (066)2578900

109841020103

КАСИРИ /"ÌåãàÌàðêåò" / ç\ï + ïðåì³ÿ, 7\7 äí³â; Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó ç\ï,ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö.îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. Âîêçàëüíà, âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. (099)1412653

109371020115

КАСИРИ

/"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ÎÐ êàññèðîì îò 1 ãîäà. ÃÐ: 3\3. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ!!! + îáåäû. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

215661020110

КАССИРЫ Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)223-75-88; ð-í ì. "Îáîëîíü", (063)203-41-21; ð-í Áîðùàãîâêà, (044)364-21-29; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)547-10-73; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Àðñåíàëüíàÿ", Тел. (067)2238186

108941060105

КОНСУЛЬТАНТ / òîðãîâûé çàë / Ìóæ.\æåí. Ïðîìûøëåííàÿ ãðóïïà òîâàðîâ. Îïëà÷èâàåìàÿ ñòàæèðîâêà. Ç\ï 4000 ãðí\ìåñ. Ñðî÷íî! Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 216251040000

КОНСУЛЬТАНТ ПО ТОВАРУ /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)5475615

109851020101

/Ñóïåðìàðêåò Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: (067)223-81-95, Äàð'ÿ, (067)467-39-63, ²ðèíà, àáî çàïîâíþéòå àíêåòó íà ñàéò³: www.silpo.ua. Ìàðèíà, Тел. (044)3641372

109741020101

КАСИРИ 21698101

КАССИРКОНТРОЛЕР

/óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)5475615

109851020108

КАСИРИ (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

110191020102

КАССИР /Ïð-òèå / Ðàáîòà â Âèøíåâîì. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Òåë.: (067)445-06-69, Íèêèòà Àíäðååâè÷, Àíäðåé Âàñèëüåâè÷ Тел. (063)1338151

108661010103

КАССИР /"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Âîçìîæíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî çàðàáîòêà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

215661020103

КОНТРОЛЕР ТОРГОВЫХ ТОЧЕК /Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959

216481010112

КОНТРОЛЕРИКАСИРИ /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)5475615

109851020109

МЕНЕДЖЕРКОНСУЛЬТАНТ ñ îïûòîì ïðîäàæ. Ïÿòèäíåâêà, ç\ï + ïðåìèàëüíûå. Òðåáîâàíèÿ: Â\Î, ÏÊ. Тел. 2308677 215151020000

ОБВАЛЬЩИКИ Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)223-75-88; ð-í ì. "Îáîëîíü", (063)203-41-21; ð-í Áîðùàãîâêà, (044)364-21-29; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)547-10-73; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Àðñåíàëüíàÿ", Тел. (067)2238186

108941060103

ОБВАЛЮВАЛЬНИКИ М'ЯСА /Ñóïåðìàðêåò Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: (067)223-81-95, Äàð'ÿ, (067)467-39-63, ²ðèíà, àáî çàïîâíþéòå àíêåòó íà ñàéò³: www.silpo.ua. Ìàðèíà, Тел. (044)3641372 109741020108

21631101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 28 æîâòíÿ 2013 ð.


21

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

10960101

ОФОРМЛЮВАЧ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

ПРИЙМАЛЬНИКИ ТОВАРУ

/"ѲËÜÏÎ" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ì. "ÂÄÍÕ", (067)440-02-17; ð-í Áîðùàã³âêà(067)658-35-41; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)223-81-81;ð-í ì."˳ñîâà",(067)405-53-11; ð-í ñò.ì. "Ñâÿòîøèíî", (067)547-10-73, ð-í ì."Ïîçíÿêè", (067)223-73-87; ð-í Òðîºùèíà, (067)658-35-42; ð-í ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", (067)656-60-19, ì."Ëóê'ÿí³âñüêà", Тел. (063)1132000

/Ìåðåæà ïðîäîâîëü÷èõ ìàãàçèí³â / Òåëåôîíóéòå âæå çàðàç! Òåë.: (044) 291-59-30, (063) 412-45-65, Тел. (067)4457246

108941030105

10974102

216981010104

ПРОДАВЕЦ æåíñêîé îäåæäû è îáóâè. Òðåáîâàíèÿ: ïðèÿòíîé âíåøíîñòè, êîììóíèêàáåëüíîñòü, ãðàìîòíàÿ ðå÷ü, ÎÐ. Òåë.: (067)793-48-90. Тел. (099)5018807

216001010101

ПРИЕМЩИК ТОВАРА

ПРОДАВЕЦ

Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)223-75-88; ð-í ì. "Îáîëîíü", (063)203-41-21; ð-í Áîðùàãîâêà, (044)364-21-29; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)547-10-73; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Àðñåíàëüíàÿ", Тел. (067)2238186 108941060102

ПРИЙМАЛЬНИК ТОВАРІВ /"ÌåãàÌàðêåò" / ÄÐ, ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 5\2 äí³. Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó ç\ï,ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö.îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. Âîêçàëüíà, âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. (099)1412653

Êîíñóëüòàöèÿ êëèåíòà. Ïîäáîð ïðîäóêöèè. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû. Ç\ï äîñòîéíàÿ, âûïëà÷èâàåòñÿ ïîíåäåëüíî. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 216251070000

ПРОДАВЕЦ /Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959

216481010115

ПРОДАВЕЦ /"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ïðîäîâîëüñòâåííûõ, íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ. ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Âîçìîæíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî çàðàáîòêà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

109371020110

215661020102

10894103

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 28 æîâòíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


22

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

10985102

ТРЕБУЮТСЯ:

ТРЕБУЕТСЯ:

ÏÐÎÄÀÂÖÛ

ÏÐÎÄÀÂÅÖÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ

наостановочные омпле сы, жен.,ГР:2нед/2нед. З/пот155рн./день. Иноородним предоставляетсяжилье. Звонитьс20.00-22.00. Òåë. (067)896-31-82 21567101

21487101

ПРОДАВЕЦ КОНСУЛЬТАНТ

вотдел ож алантереиТЦ"ДримТан" Г\р:с10.00до22.00,3\3дня. З\п:став а+%(став аот2500 рн.).

Òåë.: (093)347-89-87,

(067)299-37-63

ПРОДАВЦЫ

 ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâûõ òîðãîâûõ òî÷åê. Îáó÷åíèå õàðàêòåðèñòèêàì ïðîäóêöèè. Ñðî÷íî! Íàáîð îãðàíè÷åí. Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 216251060000

21696102

ПРОДАВЕЦ КОНСУЛЬТАНТ

Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)223-75-88; ð-í ì. "Îáîëîíü", (063)203-41-21; ð-í Áîðùàãîâêà, (044)364-21-29; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)547-10-73; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Àðñåíàëüíàÿ", Тел. (067)2238186

108941060106

ПРОДАВЦЫ

/Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959

216481010116

ПРОДАВЕЦЬ

/Ñåòü ìàãàçèíîâ "ѳìåéíèé êîøèê" / (íàïðàâëåíèÿ: ãàñòðîíîìèÿ, êîíäèòåðñêèå, õëåáîáóëî÷íûå, ëèêåðî-âîäî÷íûå èçäåëèÿ). Çíàíèå êàññîâîãî àïïàðàòà, òðóäîâàÿ, ìåäêíèæêà - îáÿçàòåëüíû. Îòâåòñòâåííîñòü çà îòäåë. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: 2 íåäåëè\2 íåäåëè, ñ 8.00 äî 22.00. Ð-í ðàáîòû Íèâêè. Òåë.: 422-31-33, Тел. (067)7529931

216311010101

/"ѲËÜÏÎ" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ì. "ÂÄÍÕ", (067)440-02-17; ð-í Áîðùàã³âêà(067)658-35-41; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)223-81-81;ð-í ì."˳ñîâà",(067)405-53-11; ð-í ñò.ì. "Ñâÿòîøèíî", (067)547-10-73, ð-í ì."Ïîçíÿêè", (067)223-73-87; ð-í Òðîºùèíà, (067)658-35-42; ð-í ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", (067)656-60-19, ì."Ëóê'ÿí³âñüêà", Тел. (063)1132000

108941030101

ПРОДАВЦЫ /Êîìïàíèÿ "Äíåïðîòîðã"/ Тел. (067)6593198

214791010101

ПРОДАВЦЫ /Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü êîñìåòèêè / â ìàãàçèíû "BROCARD", "Watsons", "ÊÎÑÌÎ". Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Ç\ï: îò 3000 ãðí. Çâîíèòü: ïí-ïò, 9.00-18.00. Òåë.: (044)496-18-31,(050)330-17-89, (050)382-38-48, (050)380-88-97, (067)798-35-38. Тел. (050)4405631

ПРОДАВЕЦЬ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ

ПРОДАВЦЫ

íà òî÷êó â òîðã³âåëüíîìó êîìïëåêñ³. Ç/ï â³ä 2000 ãðí. ÄÐ íå îáîâ'ÿçêîâèé. Тел. 3621622

/Ìàãàçèí "Ïûøíà êðàñà" / ñ ïûøíûìè ôîðìàìè Ç\ï ïî äîãîâîðåííîñòè. Òåë.: (044)239-27-32, Тел. (099)2500363

109601010101

216221020101

215401010101

21523102

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 28 æîâòíÿ 2013 ð.


23

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

10937102

ПРОДАВЦЫ

ПРОДАВЦІ

íà îñòàíîâî÷íûå êîìïëåêñû, æåí., ÃÐ: 2 íåä\2 íåä. Ç\ï îò 155 ãðí.\äåíü. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Çâîíèòü ñ 20.00-22.00. Тел. (067)8963182

/Ñóïåðìàðêåò Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: (067)223-81-95, Äàð'ÿ, (067)467-39-63, ²ðèíà, àáî çàïîâíþéòå àíêåòó íà ñàéò³: www.silpo.ua. Ìàðèíà, Тел. (044)3641372

215671010101

ПРОДАВЦІ /Ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÀÒÁ" / 7 "çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ; ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ; ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì; äðóæíà êîìàíäà; äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ; ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ íàéáëèæ÷îãî ìàãàçèíó "ÀÒÁ" àáî çà òåë.: Êè¿â, ñ.Áîðùàã³âêà: Тел. (095)2357597

109261010106

ПРОДАВЦІ /Ñàëîí-ìàãàçèí ðàìîê "VELISTA" / ijéñíî ã³äíà çàðîá³òíà ïëàòà, äâà âàð³àíòè ãðàô³êà, ìîæëèâ³ñòü îô³ö³éíîãî ïðàöåâëàøòóâàííÿ, íàâ÷àííÿ. Âèìîãè: ïðàöåëþáí³ñòü, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ÷åñí³ñòü, çä³áí³ñòü äî íàâ÷àííÿ, áàæàííÿ ïðàöþâàòè. Àäðåñè ìàãàçèí³â: âóë. Âåðáîâà,7-à (ñò.ì."Ïåòð³âêà"), âóë. Õàðüê³âñüêå øîñå,152. Òåë.: (096)104-44-44, (044)464-49-92, Тел. (044)5631700

215341020103

ПРОДАВЦІ /"ÌåãàÌàðêåò" / (òîðã.çàë). Ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 7\7 äí³â; Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó ç\ï,ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö.îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. Âîêçàëüíà, âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. (099)1412653

11019102

109741020102

ПРОДАВЦІ /Ìåðåæà ïðîäîâîëü÷èõ ìàãàçèí³â / Òåëåôîíóéòå âæå çàðàç! Òåë.: (044) 291-59-30, Тел. (067)4457246, (063)4124565

216981010103

ПРОДАВЦІ (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

110191020105

ПРОДАВЦІ (ВІДДІЛ ГАСТРОНОМІЇ) /"ÌåãàÌàðêåò" / Ç/ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 7/7 äí³â. Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó ç\ï,ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö.îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. Âîêçàëüíà, âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. (099)1412653

109371020101

ПРОДАВЦІКОНСУЛЬТАНТИ /Ñàëîí-ìàãàçèí ðàìîê "VELISTA" / ijéñíî ã³äíà çàðîá³òíà ïëàòà, äâà âàð³àíòè ãðàô³êà, ìîæëèâ³ñòü îô³ö³éíîãî ïðàöåâëàøòóâàííÿ, íàâ÷àííÿ. Âèìîãè: ïðàöåëþáí³ñòü, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ÷åñí³ñòü, çä³áí³ñòü äî íàâ÷àííÿ, áàæàííÿ ïðàöþâàòè. Àäðåñè ìàãàçèí³â: âóë. Âåðáîâà,7-à (ñò.ì."Ïåòð³âêà"), âóë. Õàðüê³âñüêå øîñå,152. Òåë.: (096)104-44-44, (044)464-49-92, Тел. (044)5631700

109371020114

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 28 æîâòíÿ 2013 ð.

215341020102

21566102

СТАРШИЙ КАСИР (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

110191020121

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ /Îïòîâî-ðîçíè÷íàÿ êîìïàíèÿ / Âîçìîæíà ðàáîòà ñ ëè÷íûì àâòî. Ç\ï: ñòàâêà 7225 ãðí. + ïðåìèÿ. Òåë.: (050)920-23-45, (063)396-53-76, Тел. (067)7440635

214211010104

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ Ç\ï 6000 ãðí + %. ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Ç\ï åæåäíåâíî. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (096)003-88-44, (095)570-95-73, ðàáîòîäàòåëü. Тел. (093)7760028

215721010101

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ /Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959

216481010118

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ /Êîìïàíèÿ "Äíåïðîòîðã" / ñî ñâîèì àâòî Тел. (067)6593198 214791010102

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


24

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21654101

21479101

21656101

КЛАДОВЩИК /Ïðîèçâîäñòâî âîðîò / Ç\ï îò 4000 ãðí. Ð-í ñò. ì. "Âàñèëüêîâñêàÿ". Òåë.: (096)583-31-59, Тел. (099)3545613

215351010102

КЛАДОВЩИК /Ïðîèçâîäñòâî âîðîò / Ç\ï îò 4000 ãðí. Ð-í ñò. ì. "Âàñèëüêîâñêàÿ". Òåë.: (096)583-31-59, Тел. (099)3545613

10967101

216541010102

КЛАДОВЩИК /Ñêëàä ýëåêòðîíèêè / Ïëàâàþùèé ãðàôèê ñ íî÷íûìè ñìåíàìè. Ç\ï 3000-4000 ãðí. (Ïîäîë ì."Ò.Øåâ÷åíêî"). Тел. (063)9533445

216561010103

КЛАДОВЩИККОНТРОЛЕР /"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ÎÐ êëàäîâùèêîì îò 1 ãîäà. ÃÐ: 3\3. Óðîâåíü ç\ï âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

215661020131

КЛАДОВЩИКИ

11014101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ГРУЗЧИКИКОМПЛЕКТОВЩИКИ /Ñêëàä / Òðåá.: ÎÐ íà ñêëàäàõ. Ìû ïðåäëàãàåì: äîñòàâêà äî ìåñòà ðàáîòû îò ñò. ì. "Íèâêè". Êîìïàíèÿ "Ëîãèñòèê-Ïëþñ", ïãò Ñòîÿíêà, 21-é êì Æèòîìèðñêîé òðàññû, ñêëàäñêîé êîìïëåêñ West Gate Logistic, áëîê 2D (15 ìèí. îò ñò. ì. "Íèâêè"). Êîíòàêòíûå ëèöà - Ñåðãåé, òåë.: (050)960-50-18. Þðèé, Тел. (050)6415714

109571020101

КЛАДОВЩИК Тел. (096)8998922 110141010101

/Êóðüåðñêàÿ ñëóæáà äîñòàâêè / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ãèáêèé ãðàôèê, äîñòîéíàÿ îïëàòà òðóäà. Òåë.: (093)379-11-78, (093)381-61-55 Тел. (093)3791139

109521010102

Тел. (096)8998922

ïðîäóêòû ïèòàíèÿ (ñêîðîïîðò). Тел. (096)8998922

ÐÀÁÎÒÀ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

/Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959

ПОВАРА /Ñåòü ðåñòîðàíîâ "Êîíòèíåíò-Êàðä" / Ç\ï: ñòàâêà + % áåç çàäåðæåê. Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: (068)071-45-77, (044)428-83-70. Тел. (066)9142638

216481010104

Тел. 5023576

216481010103

21542101

110141010103

ПОМОЩНИК КЛАДОВЩИКА

Ç\ï 5000 ãðí. è âûøå. Òåë.: (063)396-53-76. (067)744-06-35. Тел. (050)9202345

/Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959

110141010104

ПЕРЕБОРЩИЦЫ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

РАБОТНИК СКЛАДА

КЛАДОВЩИК

10989101

КОМПЛЕКТОВЩИК

КЛАДОВЩИК

214211030103

11007101

000000180135

СОРТИРОВЩИК íà ñêëàä. Òåë.: (093)545-06-17. Тел. (097)1037063

215331020107

АДМИНИСТРАТОР

000000180159

/Ðåñòîðàí "Ãðàíä ×åðè" / Óë. Ñâÿòîøèíñêàÿ, 26. òåë.: 239-05-61, (050)595-12-21, (067)458-06-18. Тел. (063)1475544

СТАРШИЙ КЛАДОВЩИК Î\ð ñ âåñîâûì òîâàðîì (ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, ñêîðîïîðò.) Тел. (096)8998922

110141010102

10903101

216551020104

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 28 æîâòíÿ 2013 ð.


ÐÅÑÒÎÐÀÍ. Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×., ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ

25

21695101

АДМИНИСТРАТОРЫ

КУХАР

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Èðèíà, Тел. (050)3560005

/"ÌåãàÌàðêåò" / (êàôå), ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 7\7 äí³â; Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó ç\ï,ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö.îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. Âîêçàëüíà, âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. (099)1412653

216241020102

АДМІНІСТРАТОР /Ïèâíèé ðåñòîðàí/ Тел. (098)9242994

000000200053

БАРИСТ /Êîôåéíÿ / ÄÐ. Ç\ï 80 ãðí.\äåíü + %. Тел. (063)5743731

000000200056

/Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

БАРМЕН /Ïèâíèé ðåñòîðàí/ Тел. (098)9242994

109371020107

КУХАР

212511010103

000000200054

КУХАР

БАРМЕНИ /Ñóïåðìàðêåò Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: (067)223-81-95, Äàð'ÿ, (067)467-39-63, ²ðèíà, àáî çàïîâíþéòå àíêåòó íà ñàéò³: www.silpo.ua. Ìàðèíà, Тел. (044)3641372

109741020105

/óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)5475615

109851020111

КУХАР

/Ðåñòîðàí "Ñóøèÿ" / ²íôîðìàö³ÿ çà Тел. (067)2173721

/Êåéòåð³íãîâà êîìïàí³ÿ "Mozart Catering" / ̳ñöå çíàõîäæåííÿ: á³ëÿ ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Êîíò. òåë.: 537-11-29. Тел. 2212394

БАРМЕНЫ

КУХАРКОНДИТЕР

БАРМЕНИ 109591020106

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Èðèíà, Тел. (050)3560005

216241020105

ДЕВУШКИ /Êàôå "Êèíîêóõíÿ" / íà ëèíèþ ðàçäà÷è ïèùè Тел. (050)4450402

215631010106

/Êåéòåð³íãîâà êîìïàí³ÿ "Mozart Catering" / ç ÄÐ â³ä 4-õ ðîê³â. ̳ñöå çíàõîäæåííÿ: á³ëÿ ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Êîíò. òåë.: 537-11-29. Тел. 2212394

215631010101

КУХАРІ

КАССИРЫ

/Ðåñòîðàí "Õóò³ðåöü" / Òåë.: (044)221-99-98, Тел. (044)2218881

/Ðåñòîðàí áûñòðîãî ïèòàíèÿ/ Тел. 5314416

КУХАРІ

216371020101

000000200079

КОНДИТЕР /"ѲËÜÏÎ" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ì. "ÂÄÍÕ", (067)440-02-17; ð-í Áîðùàã³âêà(067)658-35-41; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)223-81-81;ð-í ì."˳ñîâà",(067)405-53-11; ð-í ñò.ì. "Ñâÿòîøèíî", (067)547-10-73, ð-í ì."Ïîçíÿêè", (067)223-73-87; ð-í Òðîºùèíà, (067)658-35-42; ð-í ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", (067)656-60-19, ì."Ëóê'ÿí³âñüêà", Тел. (063)1132000

108941030104

КОНДИТЕР /Êîíäèòåðñêàÿ / Òåë.: 279-12-09, Тел. (098)4387068

215421010101

КОНДИТЕРКОНСУЛЬТАНТ Ïðåäñòàâëåíèå ïðîäóêöèè ó êëèåíòîâ. Îð íå ìåíåå 4 ëåò. Âîçìîæíû êîìàíäèðîâêè, ç\ï ïî èòîãàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Тел. (067)6584549

109891010101

10959102

216141020102

/Ñóïåðìàðêåò Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: (067)223-81-95, Äàð'ÿ, (067)467-39-63, ²ðèíà, àáî çàïîâíþéòå àíêåòó íà ñàéò³: www.silpo.ua. Ìàðèíà, Тел. (044)3641372

109741020104

КУХАРІ /Êàôå "Âîÿæ" / Ùî ïðîæèâàþòü ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ð-í³. Òåë.:402-56-00,402-56-12. Тел. (096)3148867

МАНГАЛЬЩИКИ

(Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ "Êîíòèíåíò-Êàðä" / Ç\ï: ñòàâêà + % áåç çàäåðæåê. Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: (068)071-45-77, (044)428-83-70. Тел. (066)9142638

110191020115

КУХОННІ РОБІТНИКИ

110071010101

/Ìåðåæà ïðîäîâîëü÷èõ ìàãàçèí³â / Òåëåôîíóéòå âæå çàðàç! Òåë.: (044) 291-59-30, (063) 412-45-65, Тел. (067)4457246

216981010108

КУХАРІ /Ðåñòîðàí "Ñóøèÿ" / (ìîæëèâî áåç ÄÐ) ²íôîðìàö³ÿ çà Тел. (067)2173721

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 28 æîâòíÿ 2013 ð.

10919102

КУХАРІ

109591020103

ЛЕПЩИЦА ПЕЛЬМЕНЕЙ /Êîìïàíèÿ "Äíåïðîòîðã" / (Òðîåùèíà) Тел. (067)6593198

214791010103

215331020102

ОБВАЛЮВАЛЬНИК М'ЯСА (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556 110191020109

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


26

ÐÅÑÒÎÐÀÍ. Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×., ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ

21637102

ОФИЦИАНТ

21655102

ОФІЦІАНТИ

ПОВАР

/Êàôå / ÎÐ, íàëè÷èå ñàí.êíèæêè. Тел. (093)8549214

/ϳöåð³ÿ-ïåêàðíÿ / Òåë.: (093)482-16-61. Тел. (050)1966030

/Ïåêàðíÿ / Ç\ï îò 3000 ãðí. Åâãåíèé, Тел. (099)5226110

ОФИЦИАНТ

ПЕКАР

ПОВАР

/Êàôå íà Òðîåùèíå / ÎÐ, çíàíèå óêðàèíñêîãî ÿçûêà. Тел. (097) 562177

/"ѲËÜÏÎ" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ì. "ÂÄÍÕ", (067)440-02-17; ð-í Áîðùàã³âêà(067)658-35-41; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)223-81-81;ð-í ì."˳ñîâà",(067)405-53-11; ð-í ñò.ì. "Ñâÿòîøèíî", (067)547-10-73, ð-í ì."Ïîçíÿêè", (067)223-73-87; ð-í Òðîºùèíà, (067)658-35-42; ð-í ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", (067)656-60-19, ì."Ëóê'ÿí³âñüêà", Тел. (063)1132000

Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)223-75-88; ð-í ì. "Îáîëîíü", (063)203-41-21; ð-í Áîðùàãîâêà, (044)364-21-29; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)547-10-73; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Àðñåíàëüíàÿ", Тел. (067)2238186

000000200076

000000200075

ОФИЦИАНТЫ Тел. (067)2305550

109671010103

ОФИЦИАНТЫ /Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Èðèíà, Тел. (050)3560005

000000200057

108941030103

21563101

ПЕКАР

ОБРОБЛЮВАЧ РИБИ /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)5475615

109851020110

ОБРОБЛЮВАЧІ РИБИ /Ìåðåæà ïðîäîâîëü÷èõ ìàãàçèí³â / Òåëåôîíóéòå âæå çàðàç! Òåë.: (044) 291-59-30, (063) 412-45-65, Тел. (067)4457246

216981010106

ОФИЦИАНТ /Ðåñòîðàí "Ãðàíä ×åðè" / Óë. Ñâÿòîøèíñêàÿ, 26. òåë.: 239-05-61, (050)595-12-21, (067)458-06-18. Тел. (063)1475544

216551020109

ОФИЦИАНТ /"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" /  äåòñêîå êàôå. ÃÐ.: 7/7. Óðîâåíü ç/ï - âûñîêèé + % + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

215661040117

ÐÀÁÎÒÀ

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ "Êîíòèíåíò-Êàðä" / ñ ÎÐ è áåç ÎÐ Ç\ï: ñòàâêà + % áåç çàäåðæåê. Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: (068)071-45-77, (044)428-83-70. Тел. (066)9142638

215331020103

ОФИЦИАНТЫ /Ðåñòîðàí áûñòðîãî ïèòàíèÿ/ Тел. 5314416

ОФІЦІАНТИ /Ñóïåðìàðêåò Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: (067)223-81-95, Äàð'ÿ, (067)467-39-63, ²ðèíà, àáî çàïîâíþéòå àíêåòó íà ñàéò³: www.silpo.ua. Ìàðèíà, Тел. (044)3641372

109741020106

ОФІЦІАНТИ /Ðåñòîðàí "Ñóøèÿ" / ²íôîðìàö³ÿ çà Тел. (067)2173721

109591020101

ОФІЦІАНТИ Òåë.: (050)672-55-06, Тел. (099)2237704

/"ÌåãàÌàðêåò" / ÄÐ, ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 7\7 äí³â; Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó ç\ï,ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö.îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. Âîêçàëüíà, âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. (099)1412653

109371020118

000000200078

215881010101

108941060101

ПОВАР Тел. (067)2305550

216241020106

ОФИЦИАНТЫ

216971010101

ПЕКАРЬ

ПОВАР /"Èìïåðèÿ ïèööû" / ñò. ì. "Êîíòðàêòîâàÿ ïëîùàäü". Òåë.: 425-96-51, Тел. 4259652

216971010102

ПЕКАРІ /Ñóïåðìàðêåò Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: (067)223-81-95, Äàð'ÿ, (067)467-39-63, ²ðèíà, àáî çàïîâíþéòå àíêåòó íà ñàéò³: www.silpo.ua. Ìàðèíà, Тел. (044)3641372

109741020103

ПОВАР

214321010301

ПОВАР Тел. (095)2806359

000000200081

ПОВАР Тел. (098)6685025

/Ïåêàðíÿ / Ç\ï îò 3000 ãðí. Åâãåíèé, Тел. (099)5226110

109671010102

000000200083

ПОВАРСУШИСТ /Ðåñòîðàí "Ãðàíä ×åðè" / Óë. Ñâÿòîøèíñêàÿ, 26. òåë.: 239-05-61, (050)595-12-21, (067)458-06-18. Тел. (063)1475544

216551020107

ПОВАРУНИВЕРСАЛ Тел. (097) 562177

000000200084

ПОВАРА /Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Èðèíà, Тел. (050)3560005

216241020103

/Ðåñòîðàí "Ãðàíä ×åðè" / Óë. Ñâÿòîøèíñêàÿ, 26. òåë.: 239-05-61, (050)595-12-21, (067)458-06-18. Тел. (063)1475544

216551020102

ПОВАРА /Ðåñòîðàí áûñòðîãî ïèòàíèÿ/ Тел. 5314416

000000200077

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 28 æîâòíÿ 2013 ð.


ÐÅÑÒÎÐÀÍ. Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×., ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ

27

21588101

ПОМОЩНИК КОНДИТЕРА

СТАРШИЕ ПОВАРА

/"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ÃÐ: 4\4. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + % + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ "Êîíòèíåíò-Êàðä" / Ç\ï: ñòàâêà + % áåç çàäåðæåê. Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: (068)071-45-77, (044)428-83-70. Тел. (066)9142638

215661040129

ПОМОЩНИК ПОВАРА

215331020101

/"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ÃÐ 7\7. Óðîâåíü ç\ï âûñîêèé + % + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

215661040126

/Ìåðåæà ïðîäîâîëü÷èõ ìàãàçèí³â / Òåëåôîíóéòå âæå çàðàç! Òåë.: (044) 291-59-30, (063) 412-45-65, Тел. (067)4457246

000000200082

СУШИСТИ

ПОМОЩНИК ПОВАРА Тел. (095)2806359

216981010107

/Ðåñòîðàí "Ñóøèÿ" / (áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ) ²íôîðìàö³ÿ çà Тел. (067)2173721

ПОМІЧНИК КУХАРЯ /Ðåñòîðàí "Õóò³ðåöü" / Òåë.: (044)221-99-98, Тел. (044)2218881

109591020102

216141020101

216241020104

000000200055

ТЕРМИСТ

ПОМІЧНИК ПЕКАРЯ /ϳöåð³ÿ-ïåêàðíÿ / Òåë.: (093)482-16-61. Тел. (050)1966030

СУШИСТЫ /Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Èðèíà, Тел. (050)3560005

ПОМІЧНИК КУХАРЯ /Ïèâíèé ðåñòîðàí/ Тел. (098)9242994

21566104

СТАРШІ КУХАРІ, КУХАРІ

â öåõ ïî èçãîòîâëåíèþ ðûáíîé ïðîäóêöèè. Тел. (096)7244730

21624102

000000200148

000000200058

ПРОДАВЕЦ ПРОДУКТОВ ÎÐ, çíàíèå êàññîâîãî àïïàðàòà, ïîðÿäî÷íîñòü, ÷åñòíîñòü, èñïîëíèòåëüíîñòü. ÃÐ: ïîñòîÿííî ïîíåäåëüíî, äåíü\íî÷ü. Ç\ï ñâîåâðåìåííàÿ, äîãîâîðíàÿ, 1000 - 1700 ãðí.\íåä. Òåë.: (096)772-16-01, (063)591-56-56, (063)446-35-05, Тел. (096)4463505 216951010101

ПРОДАВЕЦПЕКАРЬ /Ðàçâèâàþùàÿñÿ òîðãîâàÿ ñåòü / (âîçìîæíî è áåç ÎÐ, îáó÷àåì). Ð-í - Öåíòð ãîðîäà. ÃÐ: 1 íåä.\1 íåä. Тел. (099)3791663

ТЕСТОМЕС /Ïåêàðíÿ / Ç\ï îò 3000 ãðí. Åâãåíèé, Тел. (099)5226110

216971010103

ТЕХНОЛОГ ïî ïðîèçâîäñòâó ñûðîâ ñ ÎÐ. Òåë.: (097)654-59-19. Тел. (095)8777365

000000200133

ФОРМОВЩИК /Ïðîèçâîäñòâî / (æåë. æåí.). Ç\ï îò 3000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 4927253

109031010104

214111010101

ШЕФКУХАР

РОБІТНИК НА ЛІНІЮ РОЗДАЧІ /Êåéòåð³íãîâà êîìïàí³ÿ "Mozart Catering" / ç³ çíàííÿì àíãë³éñüêî¿ ìîâè. ̳ñöå çíàõîäæåííÿ: á³ëÿ ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Êîíò. òåë.: 537-11-29. Тел. 2212394 215631010103

СПЕЦІАЛІСТ БІСТРО /̳æíàðîäíà íàôòîãàçîâà êîìïàí³ÿ / (ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë., ì. ѳìôåðîïîëü, ì. Êðàñíîïåðåêîïñüê). ×îëîâ³ê³â òà æ³íîê â³ä 18 ðîê³â íà ïîñàäè.Êîíòàêòè: ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë. (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66, (044)542-17-71; ì. ѳìôåðîïîëü (050)967-40-80, (050)944-10-27, (050)356-32-14, (050)293-96-76, (066)734-99-14; ì. ßëòà (050)967-40-80, Тел. (066)2578900

/Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

21533102

212511010104

ШЕФПОВАР /Ðåñòîðàí "Ãðàíä ×åðè" / Óë. Ñâÿòîøèíñêàÿ, 26. òåë.: 239-05-61, (050)595-12-21, (067)458-06-18. Тел. (063)1475544

216551020108

109841020106

99990505

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 28 æîâòíÿ 2013 ð.

21614102

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


28

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21697101

10948101

СРОЧНОТРЕБУЮТСЯ наавтомой

КПШЕУПодольс оо р-натребется:

ÌÎÉÙÈÊÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ

ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé (êàò."Ñ")

(желательно с ОР) Р-н работы: ст.м. "Дороожичи"

З/п4500-5000рн. Ул.Фр нзе,15

Òåë.

ÂÎÄÈÒÅËÜ

Òåë.: 462-53-75

(067)858-58-58 10840101

21469101

21541106

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АВТОМЕХАНИК /Àâòîñåðâèñ / ñ ÎÐ. Ð-í Ïîäîë. Òåë.: (096)191-50-50, Тел. (063)8134310

215801010101

АВТОМИЙНИКИ Çàáåçïå÷óºìî æèòëîì. Ñò.ì."Ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò". Тел. (067)4062639

214761010101

АВТОМОЙЩИК /ÑÒÎ "Àâòîöåíòð"Åâðîïà-Ñåðâèñ" / ÎÐ îò 1 ãîäà. Âûñîêîîïëà÷èâàåìàÿ ðàáîòà. Ãîëîñååâñêèé ð-í, óë. Êàéñàðîâà,2. Òåë.: (050)335-10-10, (067)500-34-34, Âëàäèìèð Ãðèãîðüåâè÷. Тел. (093)3270597

110371010104

АВТОМОЙЩИКИ /Ñåòü àâòîìîåê / Ìåñòî ðàáîòû: Òðîåùèíà (ð-í Òðîåùèíñêîãî ðûíêà) è ïð-ò Çàáîëîòíîãî. Тел. (067)5031183

215831010101

10906101

ÐÀÁÎÒÀ

10952101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 28 æîâòíÿ 2013 ð.


29

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

10954101

10955101

21570103

АВТОМОЙЩИКИОПЕРАТОРЫ

АВТОСЛЕСАРЬ

Âîçìîæíî áåç ÎÐ. Âîçðàñò îò 20 ëåò. Ðàéîí Òðîåùèíà. Ç\ï: ñòàâêà + % + ïðåìèÿ. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 18.00. Òåë.: (093)420-97-24, (050)744-57-49, Тел. (096)4573193

(ðåìîíò ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé Åâðî-2, Åâðî-3). ÎÐ îáÿçàòåëåí. Ïîìîùü ñ æèëüåì. Ç\ï îò 5500 ãðí. Ð-í Õàðüêîâñêîé ïë., ñò.ì. "Áîðèñïîëüñêàÿ". Ñ 9.00 äî 18.00. Тел. (098)1981216

216381010101

АВТОМОТОРИСТ /ÑÒÎ / ÎÐ íà ÑÒÎ. Ïð-ò Îñâîáîäèòåëåé, 1. Òåë.: (063)854-41-50. Тел. (067)4413433

214331010103

АВТОСЛЕСАРИ /Àâòîòðàíñ. êîìïàíèÿ "ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

110231010101

АВТОСЛЕСАРИ äëÿ àâòîáóñîâ "Áîãäàí". Тел. (067)4428522

000000220100

АВТОСЛЕСАРЬ /ÑÒÎ / ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëåé - ëåãêîâûõ, ÄÆÈÏ, ÁÓÑ, ñ ÎÐ íà ñòåíäå ðàçâàë-ñõîæäåíèÿ. Ð-í: Îñîêîðêè-Ïîçíÿêè. Òåë.: (050)101-91-91 Тел. (093)9164141

214291010101

110241010101

АВТОСЛЕСАРЬ /ÑÒÎ "Àâòîöåíòð"Åâðîïà-Ñåðâèñ" / ÎÐ îò 1 ãîäà. Âûñîêîîïëà÷èâàåìàÿ ðàáîòà. Ãîëîñååâñêèé ð-í, óë. Êàéñàðîâà,2. Òåë.: (050)335-10-10, (067)500-34-34, Âëàäèìèð Ãðèãîðüåâè÷. Тел. (093)3270597

21627103

АВТОСЛЕСАРЬ ХОДОВИКРСУВАЛЬЩИК

ТРЕБУЮТСЯ

216691010101

íà íàø àâòîìîáèëü

АВТОХОДОВИК /ÑÒÎ / ÎÐ íà ÑÒÎ. Ïð-ò Îñâîáîäèòåëåé, 1. Тел. (067)4413433, (063)8544150

214331010104

Âëàäèñëàâ, Тел. (096)1082989

АВТОСЛЕСАРЬ, МОТОРИСТ, ХОДОВИК

/ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 4000 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

215411050101

АВТОЭЛЕКТРИК 109951010301

АВТОСЛЕСАРЬМЕХАНИК /ÑÒÎ/ Тел. (067)7113903

215701030102

КПШЕУПодольс оор-на требются:

ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐÛ äîðîæíîé òåõíèêè З\п3500рн. Ул.Фрнзе,15

(ðåìîíò ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé Åâðî-2, Åâðî-3). ÎÐ îáÿçàòåëåí. Ïîìîùü ñ æèëüåì. Ç\ï îò 5500 ãðí. Ð-í Õàðüêîâñêîé ïë., ñò.ì. "Áîðèñïîëüñêàÿ". Ñ 9.00 äî 18.00. Тел. (098)1981216

110241010102

/Êîìïàíèÿ "Ýêñïðåññ-Ò" / Âëàäèñëàâ, Тел. (096)1082989

Тел.(063)479-00-00 21627105

АВТОЭЛЕКТРИК

109551010301

З\п5000-7000рн.

АВТОЭЛЕКТРИК

110371010101

АВТОСЛЕСАРЬ, МОТОРИСТ, ХОДОВИК

ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. "Â"

/ÑÒÎ "Ðîÿë-Ñåðâèñ" / ÎÐ îò 5 ëåò. Ç\ï 40 %. Тел. (067)4456964, 5187155

/ÑÒÎ "Àâòîöåíòð"Åâðîïà-Ñåðâèñ" / ÎÐ îò 1 ãîäà. Âûñîêîîïëà÷èâàåìàÿ ðàáîòà. Ãîëîñååâñêèé ð-í, óë. Êàéñàðîâà,2. Òåë.: (050)335-10-10, (067)500-34-34, Âëàäèìèð Ãðèãîðüåâè÷. Тел. (093)3270597

Тел.: 462-53-75 21541104

ТРЕБУЕТСЯНАРАБОТУ:

ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆÍÈÊ сОР.З/п-30% Òåë.

(096)119-75-74

110371010103

21556101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 28 æîâòíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


30

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

21668101

21635101

ВОДИТЕЛИ ýâàêóàòîðà, àâòîâîçà, êðàíà ìàíèïóëÿòîðà, íà ìèêðîàâòîáóñ "Ãàçåëü". Àíäðåé Èâàíîâè÷, Тел. (095)2860343

109551010101

ВОДИТЕЛИ /Êîìïàíèÿ "Ýêñïðåññ-Ò" / äëÿ ðàáîòû â òàêñè (íà àâòîìîáèëè ïðåäïðèÿòèÿ, à òàêæå ñî ñâîèìè èíîìàðêàìè). Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ Тел. (096)5038853

109951010101

ВОДИТЕЛИ /Êîìïàíèÿ "Ýêñïðåññ-Ò" / ýâàêóàòîðà, àâòîâîçà, êðàíà ìàíèïóëÿòîðà, íà ìèêðîàâòîáóñ "Ãàçåëü". Àíäðåé Èâàíîâè÷, Тел. (095)2860343

109951010201

11014102

10995101

ВОДИТЕЛИ

АВТОЭЛЕКТРИК /ÑÒÎ íà Áåðåçíÿêàõ / ñ ÎÐ. Òåë.: (067)551-48-22, Тел. (063)5781054

216681010101

АВТОЭЛЕКТРИК /ÑÒÎ/ Тел. (067)3086838

/Îõðàííàÿ êîìïàíèÿ / ã.Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáë. Ãðàôèê ðàáîòû: äíåâíîé ïîñò; ñóòêè\äâîå; âàõòà. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: (067) 217-44-31. www.sprut.kiev.ua Тел. (067)5093520

109411020102

000000220103

АВТОЭЛЕКТРИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ /ÑÒÎ / ÎÐ íà ÑÒÎ. Ïð-ò Îñâîáîäèòåëåé, 1. Òåë.: (063)854-41-50. Тел. (067)4413433

214331010101

АВТОЭЛЕКТРИКИ /Àâòîòðàíñ. êîìïàíèÿ "ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

110231010110

АГРЕГАТЩИКИ /Àâòîòðàíñ. êîìïàíèÿ "ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

110231010111

БУЛЬДОЗЕРИСТ /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 5000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

109481010109

ВОДИТЕЛИ äëÿ ðàáîòû â òàêñè (íà àâòîìîáèëè ïðåäïðèÿòèÿ, à òàêæå ñî ñâîèìè èíîìàðêàìè). Àíàòîëèé Èâàíîâè÷, Тел. (096)5038853

109541010101

ВОДИТЕЛИ /Ãðóïïà êîìïàíèé "Ýêîíîì-àâòî" / íà íîâûå àâòîìîáèëè ïðåäïðèÿòèÿ. Çíàíèå ãîðîäà è ÎÐ îáÿçàòåëåí. Òåë.: (044)454-14-82. Тел. (044)4541485

215701020104

ВОДИТЕЛИ êàòåãîðèè "Å" äëÿ ðàáîòû ïî Óêðàèíå íà ñàìîñâàëû MAN ñ ïðèöåïîì - çåðíîâîçû. ÎÐ íà äàííîì òèïå àâòîìîáèëÿ îò 3-õ ëåò. Ïðîæèâàíèå â Êèåâñêîé, ×åðêàññêîé, ×åðíèãîâñêîé, Æèòîìèðñêîé îáëàñòÿõ. Çâîíèòü ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 16.00. Þðèé Íèêîëàåâè÷. Тел. (099)1615674

108701010101

ВОДИТЕЛИ /Îõðàííîå Ïð-òèå "Àëüôà-Ùèò" / Êîìàíäèðîâêè. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932

110091020103

ВОДИТЕЛИ /Òàêñè / äëÿ ðàáîòû â òàêñè íà àâòîìîáèëè ôèðìû. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï äî 7000 ãðí. Òåë.: (066)317-62-96. Тел. (093)5810101

214241010101

11023101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 28 æîâòíÿ 2013 ð.


31

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ ВОДИТЕЛИ

ВОДИТЕЛЬ

/Òàêñè 309 / ñî ñâîèì àâòî. Òåë.: 220-13-15. Тел. (093)3137999

/Ïåêàðíÿ / ñî ñâîèì ìèêðîàâòîáóñîì. Ç\ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Îëåã, Тел. (097)9959558

214691010102

216971010201

ВОДИТЕЛИ

ВОДИТЕЛЬ

/Òàêñè "Îëèìï" / íà íàøè àâòî. Ç\ï îò 4000 ãðí. Ëåãàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ïîëíûé ñîöïàêåò. Тел. (044)5371177

êàò. "Â" íà íàø àâòîìîáèëü. Ç/ï 5000-7000 ãðí. Тел. (063)4790000

216271050101

ВОДИТЕЛЬ 215471010101

ВОДИТЕЛИ /"Àâàíãàðä òàêñè" / ñ àâòîìîáèëåì. Âñòóïèòåëüíûõ íåò. ÃÐ ñâîáîäíûé. Êîìèññèÿ îò 9 %. Òåðìèíàëû åñòü. Тел. (063)2067207

215541010101

ВОДИТЕЛИ /Êîðîíà-Òàêñè / ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì è íà íàøå àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà, áåç àáîíåíòñêîé ïëàòû. Êîìèññèÿ 10% ÷åðåç òåðìèíàëû. Áåñïëàòíàÿ ÑÒÎ. Тел. (063)4790000

216271030101

ВОДИТЕЛИ /"Æåëòîå òàêñè" / ñî ñâîèìè àâòîìîáèëåì è íà íàøå àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà, áåç àáîíåíòñêîé ïëàòû. Êîìèññèÿ - 6-10% ÷åðåç òåðìèíàëû. Áåñïëàòíàÿ ÑÒÎ. Тел. (063)4710000

216271040101

ВОДИТЕЛИ /"Ïëàíåòà òàêñè" / íà àâòîìîáèëè ñëóæáû. Тел. (093)9071545

216351010101

ВОДИТЕЛИ /Êóðüåðñêàÿ ñëóæáà äîñòàâêè / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ãèáêèé ãðàôèê, äîñòîéíàÿ îïëàòà òðóäà. Òåë.: (093)379-11-78, (093)381-61-55 Тел. (093)3791139

109521010101

ВОДИТЕЛИ Тел. (067)4428522

000000220102

ВОДИТЕЛИ КАТ. "С" /Êðóïíàÿ òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ, çíàíèå ã. Êèåâà íà óðîâíå âîäèòåëÿ. Ç\ï 5000 ãðí. E-mail:kingsmak.kiev@mail.ru. Òåë.: (093)349-49-99. Тел. (067)6312665

109001010101

/Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959

216481010110

ВОДИТЕЛЬ /Êîìïàíèÿ "Äíåïðîòîðã" / êàòåãîðèè "Ñ" (Áîðùàãîâêà). Тел. (067)6593198

214791010104

ВОДИТЕЛЬ äëÿ ïîñìåííîé ðàáîòû â òàêñè íà àâòîìîáèëü êîìïàíèè. Ñòàæ âîæäåíèÿ íå ìåíåå 5 ëåò. Ç\ï îò 4000 ãðí. Тел. (063)6521610 215551010000

ВОДИТЕЛЬ НА "КАМАЗ" /Êîìïàíèÿ "Àãðî-Ðåã³îí" / Êàò. "Ñ", "Å". Ñâåòëàíà Ïàâëîâíà, Тел. (067)3242176

109281020101

ВОДИТЕЛЬИНКАССАТОР /Áàíê / Îïûò ðàáîòû âîäèòåëåì îò 5 ëåò. Êèåâñêàÿ ïðîïèñêà îáÿçàòåëüíî. Ãðàôèê ðàáîòû: ñ 8.30 äî 19.00, Ñá.,Âñ. - âûõîäíîé èëè ïîñìåííûé. Тел. 4862199 110221030000

11024101

ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР êàò."Â","Ñ","Ä"; (î\ð ñ ïðîä.ïèòàíèÿ) Тел. (096)8998922

110141020101

ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР /Îïòîâàÿ áàçà ìèíåðàëüíîé âîäû / ÎÐ îò 3-õ ëåò íà MAN "Mercedes" (5-12 ò.). Ñðåäíÿÿ ç\ï - 5000 ãðí. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå. Ñ. Ïåòðîâñêîå, óë. Áåëîãîðîäñêàÿ,14, òåë.: (067)236-43-93, Îëåã, ñ. Ùàñëèâîå, Àëåêñàíäð Тел. (066)2838086

109061010101

ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР /Ïð-òèå Áîÿðêà / Òåë.: (066)081-73-61

ВОДИТЕЛИ КАТ. "С", "Е"

10984102

110081010201

21669101

ВОДІЙЕКСПЕДИТОР /̳æíàðîäíà íàôòîãàçîâà êîìïàí³ÿ / áåíçîâîçó ç ïåðåâåçåííÿ íåáåçïå÷íèõ âàíòàæ³â (ì. ѳìôåðîïîëü). Òåë.: (095)361-11-18. ×îëîâ³ê³â òà æ³íîê â³ä 18 ðîê³â íà ïîñàäè.Êîíòàêòè: ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë. (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66, (044)542-17-71; ì. ѳìôåðîïîëü (050)967-40-80, (050)944-10-27, (050)356-32-14, (050)293-96-76, (066)734-99-14; ì. ßëòà (050)96 Тел. (066)2578900

/Àâòîòðàíñ. êîìïàíèÿ "ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

ВОДІЙ

ВОДИТЕЛИ КАТ."С"

/Êåéòåð³íãîâà êîìïàí³ÿ "Mozart Catering" / çàêóï³âåëüíèê ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ ç àâòîìîá³ëåì (ì³êðîàâòîáóñ) ̳ñöå çíàõîäæåííÿ: á³ëÿ ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Тел. 2212394, 5371129

ВОДІЙОХОРОННИК

ВОДІЙ АВТОКРАНА

ДИСПЕТЧЕРЫЛОГИСТЫ

110231010107

/Ïð-òèå / Ðàáîòà â Âèøíåâîì. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Òåë.: (067)445-06-69, Íèêèòà Àíäðååâè÷, Àíäðåé Âàñèëüåâè÷ Тел. (063)1338151

108661010101

ВОДИТЕЛЬ /ÏðÀÒ "Óõë-Ìàø" / íà àâòîìîáèëü "Ãàçåëü" Óë. Áîæåíêî, 66. Òåë.: 528-24-47, Тел. 2391127

110181010103

ВОДИТЕЛЬ /ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé. (êàò."Ñ"). Ç\ï 4500-5000 ãðí. óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

/ÒΠ"Ñàíòåõñåðâ³ñ" / íà Ãàçåëü Тел. 4088172

108731020101

ВОДІЙ

109841020107

215631010105

/ÒΠ"Ñàíòåõñåðâ³ñ"/ Тел. 4088172

108731020103

³ä 30 ðîê³â, âîä³éñüêèé ñòàæ â³ä 5-òè ðîê³â, íà íàø³ "Äåî Ëàíîñ" (ãàç). Ñòðàõîâêà, ë³öåíç³ÿ. Îðåíäà àáî âèêóï àâòî 2003-2005 ðîêó. Òåë.: 539-14-54, (093)321-43-26. Тел. (067)6592217

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 28 æîâòíÿ 2013 ð.

109731020102

/Ãðóïïà êîìïàíèé "Ýêîíîì-àâòî" / Çíàíèå ãîðîäà è ÎÐ îáÿçàòåëåí. Тел. (044)4541485, (044)4541482

215701020102

ВОДІЇ

215411060101

/Îõîðîííà êîìïàí³ÿ "À1" / Ç\ï ñòàá³ëüíà, âèñîêà. Òåë.: (044)481-00-18, (067)296-21-62, (095)271-63-01. Тел. (063)4967039

213541010101

ЕКСПЕДИТОР íà ïðîìèñëîâó ãðóïó òîâàð³â. Ç\ï 1100 ãðí.\òèæäåíü. Òåë.: (067)468-02-74, (095)273-09-21, (050)070-03-06, 253-61-41, (096)020-09-83, (093)995-04-05. Тел. 5380993 000000220052

11013101

ÂÎÄÈÒÅËÈ сосвоимавтовта си Ребята,помоитевыполнить за азыдиспетчерс ой. Работабезобязалово . Большое оличествоза азов!

Òåë.: 568-05-60, (063)568-05-60 21653101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


32

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ МАШИНІСТ ЕКСКАВАТОРА LIEBHERR /ÒΠ"Ñàíòåõñåðâ³ñ"/ Тел. 4088172

108731020102

МАШИНІСТ ЕКСТРУДЕРА /ÒΠ"Óí³-ÏÀÊ / Ïðîâîäèìî íàâ÷àííÿ. Òåë.: (095)698-97-39. Äçâîíèòè ç 9.00 äî 17.00, ïí-ïò. Тел. (098)4790420

109831020102

МАШИНІСТИ БУРОВИХ УСТАНОВОК /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / (çàêîðäîííèõ ³ â³ò÷èçíÿíèõ). Ç\ï 6500-8000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

109481010102

10722101

ИНЖЕКТОРЩИК ЭЛЕКТРОНЩИК /ÑÒÎ / ÎÐ íà ÑÒÎ. Ïð-ò Îñâîáîäèòåëåé, 1. Òåë.: (063)854-41-50. Тел. (067)4413433

МАШИНІСТИ ЕКСКАВАТОРА /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 5500 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

109481010108

214331010102

МЕХАНИЗАТОРЫ

КАРЩИК Î\ð îò 1 ãîäà, íàëè÷èå ñâèäåòåëüñòâà Тел. (096)8998922

/ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / äîðîæíîé òåõíèêè. Ç\ï 3500 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

КРАНОВЩИК ГУСЕНИЧНЫХ КРАНОВ

МИЙНИКИ АВТО

110141020103

10994102

Òåë.: 425-12-21. Тел. (067)4492693

107221010101

МАЛЯР Òåë.: (098)044-84-08. Тел. (063)1812889

Тел. (067)6587383

Òåë.: (067)466-81-83. Тел. (093)5808931 000000220105

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА

МОЙЩИКИ АВТОМОБИЛЕЙ

/ÏÏ "Àâòîìàã³ñòðàëü" / Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷, Тел. (050)3432578

Òåë.: (050)734-98-77. Тел. (050)6919595

109941020402

МАШИНИСТ КАТКА /ÏÏ "Àâòîìàã³ñòðàëü" / Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷, Тел. (050)3432578

109941020401

МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА

215411020101

МАШИНИСТ ТРАКТОРА /ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 3200 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

215411030101

10866101

ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ

Ç\ï 3200 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15 Òåë.: 462-53-75

ДР, без шідливих звичо

âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â Тел.:(050)355-38-40,

(098)211-34-48 21541103

ÐÀÁÎÒÀ

000000220091

000000220088

МОТОРИСТ /ÑÒÎ "Àâòîöåíòð"Åâðîïà-Ñåðâèñ" / ÎÐ îò 1 ãîäà. Âûñîêîîïëà÷èâàåìàÿ ðàáîòà. Ãîëîñååâñêèé ð-í, óë. Êàéñàðîâà,2. Òåë.: (050)335-10-10, (067)500-34-34, Âëàäèìèð Ãðèãîðüåâè÷. Тел. (093)3270597

110371010102

/ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 3500 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

ÌÀØÈÍÈÑÒ ÒÐÀÊÒÎÐÀ

000000220090

МОЙЩИКИ

/ÑÒÎ/ Тел. (067)3086838

Компанії ТОВ "Піт-СТОП Сервіс" потрібні на робот

000000220101

МОЙЩИКИ 000000220094

МАСТЕРПРИЕМЩИК

КПШЕУПодольсоор-на требется:

МОЙЩИКИ Тел. (067)4428522

/ÑÒÎ/ Тел. (096)7724444

21421101

/Àâòîìèéêà / Ìîëîä³ ëþäè â³ä 18 ðîê³â. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. ˳âèé áåðåã. Ç\ï â³ä 5000 ãðí + ïðåì³ÿ. Íàäàºìî æèòëî. Òåë.: 592-80-20. Тел. 3610404

215841010101

000000220110

МАСТЕР РАЗВАЛ СХОЖДЕНИЯ

11037101

215411040101

МАШИНІСТ БЕТОНОНАСОСУ /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 4500-5000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

109481010104

МАШИНІСТ ГУСЕНИЧНОГО КРАНУ /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 6000-8000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512 109481010113

МОТОРИСТ Òåë.: (098)044-84-08. Тел. (063)1812889

000000220109

ОПЕРАТОР АЗС /̳æíàðîäíà íàôòîãàçîâà êîìïàí³ÿ / (ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë., ì. ѳìôåðîïîëü, ì. Êðàñíîïåðåêîïñüê). ×îëîâ³ê³â òà æ³íîê â³ä 18 ðîê³â íà ïîñàäè.Êîíòàêòè: ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë. (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66, (044)542-17-71; ì. ѳìôåðîïîëü (050)967-40-80, (050)944-10-27, (050)356-32-14, (050)293-96-76, (066)734-99-14; ì. ßëòà (050)967-40-80, Тел. (066)2578900

109841020102

10931101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 28 æîâòíÿ 2013 ð.


33

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

10873102

10983102

ОПЕРАТОР МИЙКИ /̳æíàðîäíà íàôòîãàçîâà êîìïàí³ÿ / (ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë.). ×îëîâ³ê³â òà æ³íîê â³ä 18 ðîê³â íà ïîñàäè.Êîíòàêòè: ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë. (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66, (044)542-17-71; ì. ѳìôåðîïîëü (050)967-40-80, (050)944-10-27, (050)356-32-14, (050)293-96-76, (066)734-99-14; ì. ßëòà (050)967-40-80, Тел. (066)2578900

10870101

109841020101

ПОКЛЕЙЩИК àíòèãðàâåéíûõ ïëåíîê íà êóçîâ àâòîìîáèëÿ. Òåë.: (063)245-34-25. Тел. 5999544

000000220096

ПОМОЩНИК ЭКСПЕДИТОРА /Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959

21424101

ТРАКТОРИСТЫ Òåë.: (066)527-10-00. Тел. (095)7314972

216481010102

/ÒΠ"Óí³-ÏÀÊ / Ïðîâîäèìî íàâ÷àííÿ. Òåë.: (095)698-97-39. Äçâîíèòè ç 9.00 äî 17.00, ïí-ïò. Тел. (098)4790420

109831020103

СВАРЩИК

ХОДОВИК /ÑÒÎ/ Тел. (067)3086838

требется:

Від30роів, водійсьийстажвід5-тироів, нанаші"ДеоЛанос"(аз). Страхова,ліцензія. Орендаабови павто2003-2005ро . Òåë.: 539-14-54, (093)321-43-26, (067)659-22-17

ÌÀØÈÍÈÑÒ ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ З\п3500рн. Ул.Фрнзе,15

Òåë.: 462-53-75

21354101

21541102

21548101

21580101

000000220104

ñ ÎÐ. Òåë.: (098)522-27-07. Тел. (099)2404345

000000220106

ñ ÎÐ. Ç\ï - 30%. Тел. (096)1197574

215561010101

ШИНОМОНТАЖНИК ñ ÎÐ. Òåë.: (098)522-27-07. Тел. (099)2404345 000000220095

ТОНИРОВЩИК АВТОСТЕКОЛ Òåë.: (063)245-34-25. Тел. 5999544

000000220108

КПШЕУПодольс оор-на

ВОДІЇВ

ШИНОМОНТАЖНИК 000000220092

СПЕЦИАЛИСТ ПО КОНДИЦИОНЕРАМ /ÑÒÎ/ Тел. (096)7724444

Òåë.: (098)044-84-08. Тел. (063)1812889

10900101

ХОДОВИК 000000220099

СЛЕСАРЬХОДОВИК /ÑÒÎ/ Тел. (096)7724444

000000220125

ХОДОВИК

ПОМІЧНИК МАШИНІСТА ЕКСТРУДЕРА

/ÑÒÎ / Òåë.: (050)352-99-70. Тел. (066)2080027

Тасізапрош є

000000220097

ТРАКТОРИСТ /ÊÏ ÓÆà "Ïå÷åðñüêæèòëî" / Ç\ï â³ä 3000 ãðí. Ãóðòîæèòîê íà ïåð³îä ðîáîòè íàäàºòüñÿ. Тел. 2857469

110111010102

ТРАКТОРИСТ /Êîìïàíèÿ "Àãðî-Ðåã³îí" / Ñâåòëàíà Ïàâëîâíà, Тел. (067)3242176

109281020103

000000220107

ШИНО МОНТАЖНИКИ /Êîìïàí³ÿ ÒΠ"ϳò-ÑÒÎÏ Ñåðâ³ñ" / âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â. ÄÐ, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Òåë.: (050)355-38-40. Тел. (098)2113448

109311010101

ШИНО МОНТАЖНИКИ /Àâòîìèéêà / Ìîëîä³ ëþäè â³ä 18 ðîê³â. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. ˳âèé áåðåã. Ç\ï â³ä 5000 ãðí + ïðåì³ÿ. Íàäàºìî æèòëî. Òåë.: 592-80-20. Тел. 3610404

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 28 æîâòíÿ 2013 ð.

215841010102

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


34

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21627104

21433101

21547101

ШИНО МОНТАЖНИКИ /Àâòîòðàíñ. êîìïàíèÿ "ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

110231010109

ШИНОМОНТАЖНИКИ 10928102

Òåë.: (050)734-98-77. Тел. (050)6919595

000000220089

ЭКСКАВАТОРЩИК Òåë.: 425-12-21. Тел. (067)4492693

107221010102

ТРЕБУЕТСЯ:

ÑÒÎËßÐÑÒÀÍÎ×ÍÈÊ сОР,з/пот5000 рн.

ЭКСПЕДИТОР

Òåë.: (050)

îïûò ðàáîòû ñ ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ Тел. (096)8998922

959-32-65 21618101

110141020102

ЭКСПЕДИТОР /Îïòîâî-ðîçíè÷íàÿ êîìïàíèÿ / Âîçìîæíà ðàáîòà ñ ëè÷íûì àâòî. Ç\ï: ñòàâêà 7225 ãðí. + ïðåìèÿ. Òåë.: (050)920-23-45, (063)396-53-76, Тел. (067)7440635

214211010105

21427101

21429101

ЭКСПЕДИТОР Â òîðãîâóþ êîìïàíèþ ïî ñòðîéìàòåðèàëàì. Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 216251030000

ЭКСПЕДИТОР /Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959

10939101

216481010101

ЭКСПЕДИТОРЫ /Ïð-òèå / Ðàáîòà â Âèøíåâîì. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Òåë.: (067)445-06-69, Íèêèòà Àíäðååâè÷, Àíäðåé Âàñèëüåâè÷ Тел. (063)1338151

21554101

КПШЕУПодольс оор-на требется:

ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÈÊ З\п4000рн. Ул.Фрнзе,15

Òåë.

108661010102

ЭЛЕКТРИКМОТОРИСТ /ÑÒÎ/ Тел. (096)7724444

462-53-75 21541105

ÐÀÁÎÒÀ

11018101

000000220093

21562101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 28 æîâòíÿ 2013 ð.


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

ÐÀÁÎÒÀ

04482527

17842136

20912009

21252010

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 43 (824)

19442003

17002012

22742009

21572005

35


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

14652009

23092001

15722024

23102003

22662003

14892006

36

22592007

23362003

19132004

23612002

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 43 (824)


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

ÐÀÁÎÒÀ

04312013

21782012

12372037

22592008

22862006

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 43 (824)

17302006

14742005

20712003

20112006

37


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

23672001

20912008

23662001

23562002

23422002

23652001

38

22222006

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 43 (824)


39

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

10962101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ БЕНЗОПИЛЬЩИКИ Òåë.: (066)527-10-00. Тел. (095)7314972

МОНТАЖНИК

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 5000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (095)2752089

/Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959

109481010201

ЗВАРНИКИ 000000230124

ВЕРСТАТНИКИ /ÏÀÒ "Àâåðñ" / Îïëàòà â³äðÿäíî-ïðåì³àëüíà, ñîöïàêåò. Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Тел. 2306971

109621010105

000000230006

ЕЛЕКТРОЗВАРНИК /Ô³ðìà êîâàíèõ âèðîá³â / Ç\ï ã³äíà. Òåë.: (044)574-06-06, (050)332-22-48, Тел. (050)3322249

109381010101

ЕЛЕКТРОЗВАРНИКИ

216481010114

/ÒΠ"ªâðîïåéñüêèé õîëäèíã" / Ç\ï âèñîêà. Тел. (067)2326904

000000230030

Áåçêîøòîâíå æèòëî. Тел. (067)4424080

000000230034

КОВАЛЬ /Ô³ðìà êîâàíèõ âèðîá³â / Ç\ï ã³äíà. Òåë.: (044)574-06-06, (050)332-22-48, Тел. (050)3322249

109381010104

/ÓÂÒÊ ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N4" / Òåë.: 430-60-86. Тел. 4302179

109391010101

ЕЛЕКТРОЗВАРНИКИ /ÁÓ-12 ÏÀÒ "Òðåñò Êè¿âì³ñüêáóä-3" / ðó÷íîãî çâàðþâàííÿ Âàõòîâèé ìåòîä. Òåë.: 245-75-90. Тел. 2457750

109721020103

ЕЛЕКТРОЗВАРНИКИ РУЧНОГО ЗВАРЮВАННЯ /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 6500-7000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

109481010112

ЕЛЕКТРОМОНТЕР /"Âèøí³âñüêèé ëèâàðíî-êîâàëüñüêèé çä" / ì. Âèøíåâå, âóë. Ëîìîíîñîâà, 1. Òåë.: (04598)5-23-22. Тел. (097)5759732

108721010103

ЛИВАРНИК /"Âèøí³âñüêèé ëèâàðíî-êîâàëüñüêèé çä" / íà ìàøèíè äëÿ ëèòòÿ ï³ä òèñêîì. ì. Âèøíåâå, âóë. Ëîìîíîñîâà, 1. Òåë.: (04598)5-23-22. Тел. (097)5759732

/ÏÀÒ "Àâåðñ" / ç ðåìîíòó òà îáñëóãîâóâàííÿ åëåêòðîóñòàòêóâàííÿ 4-6 ðîçðÿäó. Îïëàòà â³äðÿäíî-ïðåì³àëüíà. Ñîöïàêåò. Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Тел. 2306971 109621010101

000000230122

НАЛАГОДЖУВАЛЬНИКИ /ÏÀÒ "Àâåðñ" / äåðåâîîáðîáíîãî îáëàäíàííÿ. Îïëàòà â³äðÿäíî-ïðåì³àëüíà, ñîöïàêåò. Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Тел. 2306971

109621010106

ОБПИЛЮВАЛЬНИК ФАСОННИХ ВІДЛИВОК /"Âèøí³âñüêèé ëèâàðíî-êîâàëüñüêèé çä" / ì. Âèøíåâå, âóë. Ëîìîíîñîâà, 1. Òåë.: (04598)5-23-22. Тел. (097)5759732

108721010106

108721010104

ОПЕРАТОР ВАКУУМНОГО ПРЕССА

МАЙСТЕР ЦЕХУ /Ô³ðìà êîâàíèõ âèðîá³â / Ç\ï ã³äíà. Òåë.: (044)574-06-06, (050)332-22-48, Тел. (050)3322249 109381010105

МАЛЯР ПО МЕТАЛУ /Ô³ðìà êîâàíèõ âèðîá³â / Ç\ï ã³äíà. Òåë.: (044)574-06-06, (050)332-22-48, Тел. (050)3322249 109381010103

МАСТЕР ПОДГОТОВКИ МОДЕЛЕЙ /Ïð-òèå Áîÿðêà / Òåë.: (068)905-05-46, Тел. (067)7112059 110081010107

ЕЛЕКТРОМОНТЕР

МОНТАЖНИКИСАНТЕХНИКИ ñ ÎÐ ñ íîâûìè ìàòåðèàëàìè. Тел. 2212571

Òåë.: 247-97-32. Тел. (063)2479732

000000230121

ОПЕРАТОР МИКРОСВАРКИ /Êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÍÈÈÖ "ÀÐÌÀÒÎÌ" / ñ î\ð, ç\ï 4000 ãðí. + ïðåìèÿ. (044)591-08-69, (067)959-09-44, Àëåêñàíäð Ñòåïàíîâè÷. Àäðåñ: Êèåâ, óë. Ïîëêîâíèêà Øóòîâà,9-à.

СопытомработыибезОР. Оплатасдельная Тåë.:

(050)419-09-06 Константин

ОПЕРАТОРИ ЛІНІЇ Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ñîöïàêåò. Ñòàá³ëüíà ç\ï. Àäðåñà: âóë. Ïøåíè÷íà, 8. Тел. 4070939

108971010103

ПИЛОРАМЩИКИ Òåë.: (066)527-10-00. Тел. (095)7314972

000000230123

ПЛАВИЛЬНИК МЕТАЛУ /"Âèøí³âñüêèé ëèâàðíî-êîâàëüñüêèé çä" / Âèøíåâå, âóë. Ëîìîíîñîâà, 1. Òåë.: (04598)5-23 -22. Тел. (097)5759732

108721010101

ПЛОТНИК (СТОЛЯР) Тел. (096)1039373

000000230140

ПОЛИРОВЩИК /Ïð-òèå/ Тел. (050)4698347

215621010103

ПОМОЩНИК УСТАНОВЩИКА

ОПЕРАТОР ТЕРМОПЛАСТА АВТОМАТА ÎÐ. Òåë.: (050)383-45-57. Тел. 4831321

РАБОЧИЕ

216481010106

000000230132

ОПЕРАТОРИ АВТОМАТИЧНОЇ ТА Н\А ЛІНІЇ

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç/ï 5500 ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

/ÏÀÒ "Àâåðñ" / Îïëàòà â³äðÿäíî-ïðåì³àëüíà, ñîöïàêåò. Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Тел. 2306971

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 28 æîâòíÿ 2013 ð.

ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ âåíòèëÿöèîííûõ ñèñòåì

/Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959

110151010106

МЕХАНІК ПІДЙОМНОКРАНОВОГО ОБЛАДНАННЯ

109481010110

Компании требются:

21639101 216701010000

000000230039

ЗВАРНИКИ Тел. (096)4560233

МОНТАЖНИК ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ВОДЫ /ïðèãëàøàåòñÿ íà ðàáîòó/ Тел. (044)2786000

ЗВАРНИКИ

ЕЛЕКТРИК Тел. (093)4174682

11008101

ЕЛЕКТРОСЛЮСАР

109621010103

íà ëåñîïèëêó. Æèòîìèðñêàÿ îáë. Тел. (067)5782249

000000230137

РАБОЧИЙ ïî îáñëóæèâàíèþ è ìåëêîìó ðåìîíòó. Тел. (096)1039373

000000230138

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


40

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

10913101

11015101

21535101

На постоянню работ требется:

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ-ÌÎÍÒÀÆÍÈÊ желательносОР.Требования: профессионализм,ответственность,желаниеработатьи зарабатывать.

Тåë.: (050)357-59-59 Конт.лицо-Алесандр 21575101

СВАРЩИК

СЛЕСАРЬ

äëÿ èçãîòîâëåíèÿ âîðîò, êàëèòîê, ì\êîíñòð. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (067)860-70-61. Тел. (063)5781872

/ÒΠ"Ýðóäèò" / ïî îáðàáîòêå èíñòðóìåíòîâ èç íåðæàâåþùåé ñòàëè è èçãîòîâëåíèþ íåñòàíäàðòíîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ñðîê îáó÷åíèÿ - 5 ìåñ. ÒΠ"Ýðóäèò" ñðî÷íî ïðîâîäèò íàáîð ó÷åíèêîâ íà êîíêóðñíîé îñíîâå äëÿ äàëüíåéøåé ðàáîòû íà ïðîèçâîäñòâå ïî ñïåöèàëüíîñòÿì. Ç\ï âî âðåìÿ ó÷åáû äî 1000 ãðí. Òåë.: 405-24-00. Тел. 2769057

000000230155

СВАРЩИКАРГОНЩИК /Ïð-òèå/ Тел. (050)4698347 11017101

РАБОЧИЙ äëÿ ðåìîíòà ïîääîíîâ. Òåë.: 500-18-02. Тел. (097)4670774

000000230136

РАДИОМОНТАЖНИК /Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà / Тел. 3323616, (050)3307953

109971010101

САНТЕХНИК Тел. (068)3450662

САНТЕХНИК Тел. (096)1039373

215621010101

СВАРЩИКСЛЕСАРЬ ñ ÎÐ. Тел. (095) 483814

000000230158

СВАРЩИКИ /Òóðêîíòèíåíòàëü / ïî èçãîòîâëåíèþ áðîíåäâåðåé è ðåøåòîê. Òåë.: 221-22-09. Тел. (067)7976089

000000230141

СБОРЩИКИ И УСТАНОВЩИКИ ì\ïë. êîíñòðóêöèé. Òåë.: (050)414-04-05. Тел. (097)9144949

000000230152

СВАРЩИК /Ïðîèçâîäñòâî âîðîò / ÎÐ, ç\ï ñäåëüíàÿ. Ð-í ñò. ì. "Âàñèëüêîâñêàÿ". Тел. (099)3545613, (096)5833159

215351010101

СВАРЩИКИ íà ïðîèçâîäñòâî. Тел. (096)2263825

000000230157

СЛЕСАРЬ ПОДБОРКИ КОНСТРУКЦИЙ /Ïð-òèå/ Тел. (050)4698347

СВАРЩИКИСБОРЩИКИ ñ ÎÐ, ýë.-äóãîâàÿ, ï\àâòîìàò. Ïðîèçâîäñòâî áûòîâîê, êèîñêîâ, îòêàòíûõ ãàðàæíûõ âîðîò, ëåñòíèö. Òðåçâîñòü, ïóíêòóàëüíîñòü. Ç\ï ñäåëüíàÿ, îò 5000 ãðí. Âîçìîæíî æèëüå. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Áîðèñïîëüñêàÿ, 7, òåððèòîðèÿ ç-äà "Áóäìàø". Тел. (096)5971957 215751010101

СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ

/Ïðîèçâîäñòâî âîðîò / ÎÐ, ç\ï ñäåëüíàÿ. Ð-í ñò. ì. "Âàñèëüêîâñêàÿ". Òåë.: (096)583-31-59, Тел. (099)3545613

/Êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÍÈÈÖ "ÀÐÌÀÒÎÌ" / ñ î\ð, ç\ï 4000 ãðí. (044)591-08-69, (067)959-09-44, Àëåêñàíäð Ñòåïàíîâè÷. Àäðåñ: Êèåâ, óë. Ïîëêîâíèêà Øóòîâà,9-à.

ÐÀÁÎÒÀ

/ÒΠ"Ýðóäèò" / ïî èçãîòîâëåíèþ ìåäèöèíñêèõ è êîñìåòîëîãè÷åñêèõ èíñòðóìåíòîâ. Ñðîê îáó÷åíèÿ - 8 ìåñ. ÒΠ"Ýðóäèò" ñðî÷íî ïðîâîäèò íàáîð ó÷åíèêîâ íà êîíêóðñíîé îñíîâå äëÿ äàëüíåéøåé ðàáîòû íà ïðîèçâîäñòâå ïî ñïåöèàëüíîñòÿì. Ç\ï âî âðåìÿ ó÷åáû äî 1000 ãðí. Òåë.: 405-24-00. Тел. 2769057

216991010105

СВАРЩИК

216541010101

216991010101

СЛЕСАРЬ

000000230156

000000230151

21647101

110151010105

СЛЮСАРІ З РЕМОНТУ ТА НАЛАДКИ ГАЗОВИХ ПАЛЬНИКІВ Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ñîöïàêåò. Ñòàá³ëüíà ç\ï. Àäðåñà: âóë. Ïøåíè÷íà, 8. Тел. 4070939

108971010104

СМЕТЧИК /Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà / Òåë.: (050)330-79-53, Тел. 3323616

109971010105

СТОЛЯРБУДІВЕЛЬНИК /ÏÀÒ "Àâåðñ" / Îïëàòà â³äðÿäíî-ïðåì³àëüíà, ñîöïàêåò. Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Тел. 2306971

109621010107

СТОЛЯРСТАНОЧНИК ñ ÎÐ, ç\ï îò 5000 ãðí. Тел. (050)9593265

216181010101

СТРОПАЛЬНИК /ÏÀÒ "Àâåðñ" / Îïëàòà â³äðÿäíî-ïðåì³àëüíà, ñîöïàêåò. Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Тел. 2306971

109621010102

ТЕХНИК ïî ðåìîíòó îáîðóäîâàíèÿ îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ. Тел. (050)1835174

000000230164

ТОКАР 215621010102

СЛЕСАРЬСБОРЩИК

/ÓÂÒÊ ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N4" / Òåë.: 430-60-86. Тел. 4302179

109391010106

/Ïð-òèå Áîÿðêà / Òåë.: (068)905-05-46, Тел. (067)7112059

110081010101

СЛЮСАР ПО МЕТАЛОВИРОБАХ /Ô³ðìà êîâàíèõ âèðîá³â / Ç\ï ã³äíà. Òåë.: (044)574-06-06, (050)332-22-48, Тел. (050)3322249

109381010102

СЛЮСАРІ /ÓÂÒÊ ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N4" / Òåë.: 430-60-86. Тел. 4302179 109391010105

ТОКАР /ÏÀÒ "Ç-ä "Ìàÿê" / Ç\ï 3500-5000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 461-81-45. Тел. 4618142

109701010103

ТОКАРЬРАСТОЧНИК /Êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÍÈÈÖ "ÀÐÌÀÒÎÌ" / ñ î\ð, ç\ï 4000 ãðí. (044)591-08-05, (098)834-49-75, Âèêòîð Íèêîëàåâè÷. Àäðåñ: Êèåâ, óë. Ïîëêîâíèêà Øóòîâà,9-à. 110151010102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 28 æîâòíÿ 2013 ð.


41

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21425101

ГИПСОКАРТОНЩИК /Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà / Òåë.: (066)570-30-60, Тел. (097)4735464

214661010104

ГИПСОКАРТОНЩИКИ Ç\ï âûñîêàÿ, îò 10000 ãðí. Òåë.: (066)742-40-39, Тел. (098)2132186 10872101

10938101

ТОКАРЬУНИВЕРСАЛ

21629101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

/Êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÍÈÈÖ "ÀÐÌÀÒÎÌ" / ñ î\ð, ç\ï 4000 ãðí. (044)591-08-05, (098)834-49-75, Âèêòîð Íèêîëàåâè÷. Àäðåñ: Êèåâ, óë. Ïîëêîâíèêà Øóòîâà,9-à. 110151010101

ТОКАРЬФРЕЗЕРОВЩИК /Ïð-òèå Áîÿðêà / Òåë.: (068)905-05-46, Тел. (067)7112059

Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155

Тел. (067)5362750

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК /Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà / Òåë.: (050)330-79-53, Тел. 3323616

109971010104

/Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï âûñîêàÿ, ïîíåäåëüíî + ïèòàíèå. Óë. Ãðóøåâñêîãî,10, îô.326, 3-é ýòàæ. Òåë. (095)710-33-78, (096)055-77-94, Тел. 2532354

/Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà / Òåë.: (050)330-79-53, Тел. 3323616

216291010105

/Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ / Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòñÿ æèòëî. Òåë.: (050)546-50-58, Тел. (098)3534683

214251010102

216611010106

БЕТОНЯРІ

ЭЛЕКТРИК

Тел. (067)5362750 000000230139

40 ðàáî÷èõ, îáüåì ðàáîòû 5000 êóáîâ, ä\ï ïî åòàïó ãàçîáëîê 130 êóáîâ, ÷åðíîâàë ïåðåãîðîäêà 150 ãðí\ êóá. Äåòàëè ïî Тел. (098)7463826 216591010000

/Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï âûñîêàÿ, ïîíåäåëüíî + ïèòàíèå. Óë. Ãðóøåâñêîãî,10, îô.326, 3-é ýòàæ. Òåë. (095)710-33-78, (096)055-77-94, Тел. 2532354

БЕТОНЯРІ 109971010103

000000240002

КРОВЕЛЬЩИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà / Òåë.: (066)570-30-60, Тел. (097)4735464

/Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà / Òåë.: (066)570-30-60, Тел. (097)4735464

214661010103

МАЛЯРИ Æèòëî íàäàºòüñÿ. Тел. (066)7997001

000000240026

МАЛЯРИ

БУРИЛЬНИКИ

Тел. (093)4174682

ÎÐ, ãð. äîïóñêà ïî ýë.\áåçîï. Òåë.: (050)383-45-57. Тел. 4831321

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 4500-5500 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

МАЛЯРИ

109481010101

214661010106

МАЛЯР

ЭЛЕКТРИКМОНТАЖНИК

000000230134

000000240111

КАМЕНЩИКИ НА ВЫСОТКУ

216611010105

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК

ЭЛЕКТРИК

000000240017

БЕТОНЩИКИ 10997101

109391010103

ÎÐ. Тел. (067)2322812

Ç\ï âûñîêàÿ, îò 10000 ãðí. Òåë.: (066)742-40-39, Тел. (098)2132186

109701010102

214251010103

КАМЕНЩИКИ

БЕТОНЩИКИ

/ÏÀÒ "Ç-ä "Ìàÿê" / Ç\ï 3500-5000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 461-81-45. Тел. 4618142

/Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ / Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòñÿ æèòëî. Òåë.: (050)546-50-58, Тел. (098)3534683

000000240001

Òåë.: (093)037-77-14. Тел. (067)9186839

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК

/ÓÂÒÊ ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N4" / Òåë.: 430-60-86. Тел. 4302179

000000240028

АРМАТУРНИКИ

110231010112

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИКИ

ЗВАРНИКИ

АРМАТУРНИКИ

/Àâòîòðàíñ. êîìïàíèÿ "ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

Тел. (096)1039373

216251140000

/ÒΠ"ªâðîïåéñüêèé õîëäèíã" / Ç\ï âèñîêà. Тел. (067)2326904

ФРЕЗЕРОВЩИКИ

000000240003

ЗАМЕРЩИК М\П

214251010101

216481010105

Тел. (093)4174682

/Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ / Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòñÿ æèòëî. Òåë.: (050)546-50-58, Тел. (098)3534683

АРМАТУРНИКИ

/Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959

ГІПСОКАРТОННИКИ

АРМАТУРНИКИ

110081010102

УСТАНОВЩИК

216291010103

Тел. (093)5991328

000000240004

000000240011

99990509

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 28 æîâòíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


42

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10972102

21466101

21576101

МАЛЯРЫ Ç/ï îò âûðàáîòêè. Тел. (097)6621166

ПЛИТОЧНИК 215761010102

000000240020

МАЛЯРЫ /Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï âûñîêàÿ, ïîíåäåëüíî + ïèòàíèå. Óë. Ãðóøåâñêîãî,10, îô.326, 3-é ýòàæ. Òåë. (095)710-33-78, (096)055-77-94, Тел. 2532354

216611010103

МАЛЯРЫШТУКАТУРЫ Ç\ï âûñîêàÿ, îò 10000 ãðí. Òåë.: (066)742-40-39, Тел. (098)2132186

216291010101

000000240027

Ç/ï îò âûðàáîòêè. Тел. (097)6621166

000000240016

(óêëàäàííÿ îáëèöüîâàíî¿ öåãëè). Тел. 3620032

ПЛИТОЧНИКИ

МУЛЯРИ

ПЛИТОЧНИКИ

Тел. (093)4174682

000000240009

Тел. (098)4713656 000000240015

000000240014

Æèòëî íàäàºòüñÿ. Тел. (066)7997001

000000240024

МУЛЯРИ Тел. (093)5991328

214661010101

САНТЕХНІКИ Тел. (093)5991328

000000240005

000000240021

/ÒΠ"ªâðîïåéñüêèé õîëäèíã" / Ç\ï âèñîêà. Тел. (067)2326904

000000240031

СТОЛЯРИ

214251010104

ТЕСЛЯРІ 216291010104

/ÒΠ"ªâðîïåéñüêèé õîëäèíã" / Ç\ï âèñîêà. Тел. (067)2326904

000000240032

äëÿ óêëàäêè òðîòóàðíîé ïëèòêè. Ïðîæèâàíèåì îáåñïå÷èì. Ç\ï 120-180 ãðí.\äåíü. Тел. (098)4936346

ФАСАДНИКИ Áåçêîøòîâíå æèòëî. Тел. (067)4424080

000000240035

214661010102

ÐÀÁÎÒÀ

ПОКРІВЕЛЬНИКИ

/Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà / Òåë.: (066)570-30-60, Тел. (097)4735464

Æèòëî íàäàºòüñÿ. Тел. (066)7997001

ШТУКАТУРИ

000000240128

000000240025

РАЗНОРАБОЧИЕ íà ñòðîèòåëüñòâî. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: 594-05-25. Тел. (067)5051855

000000240036

ФАСАДНИКИ ФАСАДЧИКИ

/Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà / Òåë.: (066)570-30-60, Тел. (097)4735464

21574101

/Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ / Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòñÿ æèòëî. Òåë.: (050)546-50-58, Тел. (098)3534683

Тел. (098)4713656

ПЛИТОЧНИК

000000240012

ТЕСЛЯРИ

/ÎÎÎ ÐÀ "Öåíòð" / ïî óêëàäêå òðîòóàðíîé ïëèòêè. Æèëüåì îáåñïå÷èâàåì. Тел. (098)4936346

000000240029

000000240018

СТОЛЯРИ

ПОДСОБНИКИ

/ÒΠ"ªâðîïåéñüêèé õîëäèíã" / Ç\ï âèñîêà. Тел. (067)2326904

000000240013

СТОЛЯРИ

000000240010

ОПАЛУБНИКИ

000000240023

/Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà / ñî ñâîèì èíñòðóìåíòîì Òåë.: (066)570-30-60, Тел. (097)4735464

Тел. (093)5991328

110161010000

МУЛЯРИ Тел. (096)4560233

000000240037

ПОДСОБНИКИ

МУЛЯРИ

Æèòëî íàäàºòüñÿ. Тел. (066)7997001

Òåë.:(093)037-77-14. Тел. (067)9186839

ПОДСОБНИКИ Ç\ï âûñîêàÿ, îò 10000 ãðí. Òåë.: (066)742-40-39, Тел. (098)2132186

МУЛЯРИ (ï³íîáëîê ³ ãàçîáëîê). Тел. (063)8927560

216291010102

/Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï âûñîêàÿ, ïîíåäåëüíî + ïèòàíèå. Óë. Ãðóøåâñêîãî,10, îô.326, 3-é ýòàæ. Òåë. (095)710-33-78, (096)055-77-94, Тел. 2532354

Áåçêîøòîâíå æèòëî. Тел. (067)4424080

110081010105

САНТЕХНИК

ПЛИТОЧНИКИ

МУЛЯРИ

Òåë.: (067)468-48-56. Тел. (063)7987505

215761010103

ПЛИТОЧНИКИ Ç\ï âûñîêàÿ, îò 10000 ãðí. Òåë.: (066)742-40-39, Тел. (098)2132186

/Ïð-òèå Áîÿðêà / Òåë.: (068)905-05-46, Тел. (067)7112059

РІЗНОРОБИ

216611010102

МОНОЛІТНИКИ Òåë.: (093)037-77-14. Тел. (067)9186839

ПЛИТОЧНИКИ

ПЛИТОЧНИКИ

МОНОЛІТНИКИ /ÒΠ"ªâðîïåéñüêèé õîëäèíã" / Ç\ï âèñîêà. Тел. (067)2326904

(óêëàäàííÿ ïëèòêè íà ñõîäàõ, â³äì³ñòêà áóäèíêó). Тел. (050)2773053

РЕСТАВРАТОР ИЗДЕЛИЙ

Áåçêîøòîâíå æèòëî. Тел. (067)4424080

000000240022

21475101 214661010105

МАЛЯР 000000240038

ШТУКАТУРИ 000000240145

ÄÐ ç ã³ïñîâîþ øòóêàòóðêîþ. Тел. (067)4685445

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

000000240040

ïî äåðåâó è ÌÄÔ. Òåë.: 247-97-32. Тел. (063)2479732 000000250118

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 28 æîâòíÿ 2013 ð.


43

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ АССИСТЕНТ РУКОВОДИТЕЛЮ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ íà ïðàêòèêó. Ç\ï ïî äîãîâîðåííîñòè. Тел. (050)9222561

äëÿ ðàáîòû â îôèñå. Ïðåäïî÷òåíèå ëþäÿì ñ ãóìàíèòàðíûì îáðàçîâàíèåì. Òåë.: (096)804-43-82, Тел. (066)4572853

ЗАКРІЙНИК

ВАНТАЖНИК

ЗАКРОЙЩИКИ

216361010101

000000260167

âåðõíüîãî îäÿãó ç ÄÐ 3 ðîêè. Тел. (098) 769189

/ÓÂÒÊ ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N4" / Òåë.: 430-60-86. Тел. 4302179

000000260059

ЗАКРІЙНИК СУКОНЬ ç ÄÐ 3 ðîêè. Тел. (098) 769189

/óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)5475615

000000260060

МАЙСТЕР ç ðåìîíòó îäÿãó ³ç øê³ðè ³ õóòðà. ÄÐ 3 ðîêè. Тел. (098) 769189

000000260062

21550101

МАЙСТЕР З РЕМОНТУ ОДЯГУ

МАСТЕР íà áóðîâóþ óñòàíîâêó 2À2. Тел. (050)2695949

ç ÄÐ 3 ðîêè. Тел. (098) 769189 000000250115

109851020105

000000260061

ïî ðåìîíòó è ïåðåòÿæêå ìÿãêîé ìåáåëè. ÎÐ îò 1 ãîäà. Тел. (063)6195696

ïî ðåìîíòó èçäåëèé èç êîæè è ìåõà ñ ÎÐ. Òåë.: (066)446-36-99. Тел. 2299463

МАСТЕР

ПОРТНЫЕ

ïî ðåìîíòó ìÿãêîé ìåáåëè. ÎÐ îò 3-õ ëåò. Òåë.: 222-78-79. Тел. (095)1318077

000000250114

000000260168

ШВЕИ

109371020105

ВАНТАЖНИКИ

000000260166

000000250120

ПОРЕЗЧИКСБОРЩИК êîðïóñíîé ìåáåëè. Òåë.: 247-97-32. Тел. (063)2479732

000000250119

ШВЕЯ ñ ÎÐ íà ïðîèçâîäñòâå Тел. (067)9095570

000000250153

СБОРЩИК МЕБЕЛИ

20117101 216091010101

ШВЕЯ â àòåëüå. Тел. (067)4097173

СБОРЩИК МЕБЕЛИ

Òåë.: (067)123-48-76. Тел. (093)7860841

íà ïðàêòèêó. Ç\ï ïî äîãîâîðåííîñòè. Тел. (050)9222561

íà ïðàêòèêó. Ç\ï ïî äîãîâîðåííîñòè. Тел. (050)9222561

ОПЕРАТОР СТАНКА ЧПУ

Òåë.: (050)374-33-77. Тел. (050)3742255

/"ÌåãàÌàðêåò" / ç/ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 5/2 äí³. Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó ç\ï,ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö.îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. Âîêçàëüíà, âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. (099)1412653

000000260070

000000250116

Òåë.: 247-97-32. Тел. (063)2479732

ВАНТАЖНИКИ

МАСТЕР

МАСТЕР

000000260165

ШВЕЯ ПО РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ Тел. (063)8514833

109391010107

ВАНТАЖНИК

000000260069

000000250154

СТОЛЯР íà ïðîèçâîäñòâî êîðïóñíîé ìåáåëè ñ ÎÐ. Тел. (067)7724814

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ВАНТАЖНИКИ /̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / 160 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64),(063)876-66-52. Тел. (068)5302620

215231020105

000000250160

ПАКУВАЛЬНИКИ

СТОЛЯРСТАНОЧНИК

/̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / 140 ãðí\äåíü, æ³í. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64), (063)876-66-52. Тел. (068)5302620

Òåë.: 247-97-32. Тел. (063)2479732 000000250117

215231020104

99991043

109741020109

ВАНТАЖНИКИ /Ìåðåæà ïðîäîâîëü÷èõ ìàãàçèí³â / Òåëåôîíóéòå âæå çàðàç! Òåë.: (044) 291-59-30, (063) 412-45-65, Тел. (067)4457246

216981010105

ВАНТАЖНИКИ (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

110191020114

ВАНТАЖНИКИ /ÑÏ "Îïòèìà-Ôàðì"/ Тел. 4905310

2 УЧЕНИКА íà ñáîðêó êîìïüþòåðîâ è íîóòáóêîâ. Òåë.: (098)906-05-25. Тел. 2330291

/Ñóïåðìàðêåò Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: (067)223-81-95, Äàð'ÿ, (067)467-39-63, ²ðèíà, àáî çàïîâíþéòå àíêåòó íà ñàéò³: www.silpo.ua. Ìàðèíà, Тел. (044)3641372

000000270043

ВАНТАЖНИКИ 214651010101

АВТОМОЙЩИКИ Ç\ï îò 5000 ãðí. ÎÐ îáÿçàòåëåí. Ïîìîùü ñ æèëüåì. Ð-íû ðàáîòû: óë. Æìåðèíñêàÿ, 5; óë. Æìåðèíñêàÿ, 26; óë. Òóïîëåâà, 1-Á; Áåëãîðîäêà. Àíäðåé, Тел. (098)3732777 214271010101

/Ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí / Òåë.: (097)729-16-51, (098)350-86-74. Тел. 5927456 000000270064

ГОРНИЧНАЯ Ç\ï îò 3000 ãðí. Òåë.: (097)729-16-51, (098)350-86-74. Тел. 5927456 000000270063

21573102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 28 æîâòíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


44

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

20333101

ГОРНИЧНЫЕ

ГРУЗЧИКИ

ДВІРНИК

ЖІНКИ

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ "Êîíòèíåíò-Êàðä" / Ç\ï: ñòàâêà + % áåç çàäåðæåê. Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: (068)071-45-77, (044)428-83-70. Тел. (066)9142638

Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)223-75-88; ð-í ì. "Îáîëîíü", (063)203-41-21; ð-í Áîðùàãîâêà, (044)364-21-29; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)547-10-73; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Àðñåíàëüíàÿ", Тел. (067)2238186

/óïåðìàðêåò "Åï³öåíòð Ê" / Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; ñòàá³ëüíó îô³ö³éíó çàðîá³òíó ïëàòó + áîíóñè çà ðåçóëüòàòàìè ðîáîòè; áåçêîøòîâíå õàð÷óâàííÿ; áåçêîøòîâíå ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ. Ì. Êè¿â, ï-êò Ãðèãîðåíêà,40. E-mail: personal3@epicentrk.com.ua. Òåë.: (044)594-51-46, Тел. (097)7052330

20-32 ðîê³â, ÿê³ áàæàþòü âçÿòè ó÷àñòü â ïðîãðàì³ äîïîìîãè áåçä³òíèì ïàðàì â ðîë³: ñóðîãàòíèõ ìàòåð³â (âèíîøóâàííÿ ÷óæî¿ äèòèíè), äîíîð³â ÿéöåêë³òèí. Ãàðàíòîâàíå âèñîêå âèíàãîðîäæåííÿ çà ó÷àñòü â ïðîãðàì³. Äî 200 000 ãðí. Îáîâ'ÿçêîâ³ âèìîãè: ô³çè÷íå ³ ïñèõ³÷íå çäîðîâ'ÿ. Òåë.: (068)301-90-57, (066)583-68-28, Тел. (099)6613444

ГРУЗЧИКИ

ДВІРНИКИ

КОМПЛЕКТОВЩИК

Ç\ï 5000 ãðí. è âûøå. Òåë.: (063)396-53-76. (067)744-06-35. Тел. (050)9202345

/ÊÏ ÓÆà "Ïå÷åðñüêæèòëî" / Ç\ï â³ä 3000 ãðí. Ãóðòîæèòîê íà ïåð³îä ðîáîòè íàäàºòüñÿ. Тел. 2857469

ðàäèîòåõíè÷åñêèõ èçäåëèé è ýëåêòðîííûõ êîìïîíåíòîâ, ÎÐ îò 2-õ ëåò, ñðåä.-ñïåö. îáðàçîâàíèå. Тел. 2910041

ГРУЗЧИКИ

ДВІРНИКИ

КОМІРНИКИ

Ìîæíî áåç ÎÐ. Ç\ï - äîãîâîðíàÿ. Èãîðü Âèêòîðîâè÷, Тел. 4084613

(Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

/ÑÏ "Îïòèìà-Ôàðì" / ç ÄÐ. Тел. 4905310

215331020105

108941060108

ГРУЗЧИК (ïðîäóêòû ïèòàíèÿ). Тел. (096)8998922

110141010105

ГРУЗЧИК /Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959

216481010107

ГРУЗЧИК Ìóæ. îò 20 ëåò. Ç\ï - 3500 ãðí. + îïëàòà ïðîåçäà. ÃÐ ñ 8.00 äî 17.00, 10.00 -19.00 ïîí.-ïÿòí. Àäðåñ: ñ. Ìèëà, 20 ìèí.îò ñò.ì."Íèâêè". Тел. 5004415

109991010101

ГРУЗЧИКИ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. ÎÐ, áåç ñóäèìîñòè, îò 20 ëåò. Ç\ï îò 3500 + ïåðåðàáîòêè. Ãðàôèê: ñ 7.00-15.00, 15.00-24.00, ð-í ñò.ì."×åðíèãîâñêàÿ". Òåë.: (096)618-24-07, Ëàðèñà, Тел. 3626264 109821010000

ÐÀÁÎÒÀ

214211030101

109961010102

ГРУЗЧИКИ /Ñêëàä ýëåêòðîíèêè / Ïëàâàþùèé ãðàôèê ñ íî÷íûìè ñìåíàìè. Ç\ï 3000-4000 ãðí. (Ïîäîë ì."Ò.Øåâ÷åíêî"). Тел. (063)9533445

216561010101

ДВОРНИК Тел. (096)8998922

214871010106

110111010103

110191020122

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ /ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / ïî óáîðêå äîðîã. Ç\ï 2700 ãðí. Óë. Ôðóíçå,15. Тел. 4625375

215411010101

110141010106

ДВОРНИК

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ

/"ÌåãàÌàðêåò" / ÃÐ: 4\4. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî,50, "ÌåãàÌàðêåò", òåë.: 206-13-30, Тел. 2061340

ЖЕНЩИНЫ

215661030104

/ÏÏ "Àâòîìàã³ñòðàëü" / Þëèé Àëåêñååâè÷, Тел. (050)3433426

109941020101

Ãèáêèé ãðàôèê. Òåë.: (097)007-99-92 Тел. (066)4337701

215581010101

216521020101

000000270112

000000270042

КОНСУЛЬТАНТИ Ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. 3-5 ãîäèí íà äåíü. Ñï³âáåñ³äà çà àäðåñîþ: ì. "Äàðíèöÿ", ïð-ò Âèçâîëèòåë³â, 3. Òåë.: (044)502-69-21. Тел. (093)5193708

216171010102

КОЧЕГАР Тел. (067)5388322

000000270113

КУРЬЕРЫ /Èíòåðíåò-ìàãàçèí / (180 ãðí\äåíü, ïðîåçä çà ñ÷åò êîìïàíèè) Ïî íàäîáíîñòè èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå (áåç ïðåäîïëàòû). Ñïðàâêè ïî òåë.: (097)320-57-08; (063)788-55-51; (099)615-59-10; (044)592-76-25. Тел. (044)5025177

214701020101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 28 æîâòíÿ 2013 ð.


45

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

10965104

21566103

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ТЕРМІНОВОПОТРІБНІ

ÇÀÃÎÒÎÂÈÒÅËÈ ÂÒÎÐÑÛÐÜß

ÀÂÒÎÌÈÉÍÈÊÈ

Можно без ОР. Оплата сдельная.

Тел.:(067)406-26-39,

Тел.:(095)830-12-77 НУЖНЫ ДЕНЬГИ, ЗВОНИ!

òàëàíòëèâûõ, öåëåóñòðåìëåííûõ, ýíåðãè÷íûõ, êòî õî÷åò ñòðîèòü ñâîþ êàðüðó è èìåòü äîïîëíèòåëüíûé äîõîä â íîâîì ìîëîäåæíîì ïðîåêòå. Òåë.: (063)647-51-59, (096)451-13-35, Тел. (095)7220945

/Áóëàòîâà Ïîëèíà Âëàäèìèðîâíà/ Тел. (050)4155826

215201010101

МИЙНИЦІ ПОСУДУ  ПРИБИРАЛЬНИЦІ /Ðåñòîðàí "Ñóøèÿ" / ²íôîðìàö³ÿ çà Тел. (067)2173721

109591020108

МОЙЩИКИ АВТОМОБИЛЕЙ /Àâòîìîéêà / (æåëàòåëüíî ñ ÎÐ). Ð-í ðàáîòû: ñò.ì. "Äîðîãîæè÷è". Тел. (067)8585858

108401010101

МОЙЩИКИ ПОСУДЫ /Ðåñòîðàí áûñòðîãî ïèòàíèÿ/ Тел. 5314416

216491020000

ОБРОБЛЮВАЧІ РИБИ /Ñóïåðìàðêåò Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: (067)223-81-95, Äàð'ÿ, (067)467-39-63, ²ðèíà, àáî çàïîâíþéòå àíêåòó íà ñàéò³: www.silpo.ua. Ìàðèíà, Тел. (044)3641372

109741020107

ОПЕРАТОР НА УЧАСТОК /Ïð-òèå Áîÿðêà / Òåë.: (068)905-05-46, Тел. (067)7112059

110081010106

ОПЕРАТОРИ 000000270080

МОЙЩИЦАУБОРЩИЦА /Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / (ÃÐ: äíåâíîé, ñóòî÷íûé). Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Èðèíà, Тел. (050)3560005 216241020107

МОЛОДШІ ПРИЙМАЛЬНИКИ ТОВАРУ (ВАНТАЖНИКИ) /Ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÀÒÁ" / 7 "çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ; ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ; ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì; äðóæíà êîìàíäà; äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ; ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ íàéáëèæ÷îãî ìàãàçèíó "ÀÒÁ" àáî çà òåë.: Êè¿â, ñ.Áîðùàã³âêà: (044 Тел. (095)2357597

ï³äëîãîìèéíèõ ìàøèí. Òåë.: (096)155-69-73. Тел. (050)7208413

Ìîæíî áåç ÎÐ. Ãèáêèé ãðàôèê. Ç\ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Òåë.: (099)057-88-03. 216581020101

ОХРАННИКИ äëÿ ðàáîòû â ã. Êèåâå. Ãðàôèê ðàáîòû: ñóòêè\äâîå, îáëàñòü âàõòîâûì ìåòîäîì. Ïðåäîñòàâëÿåì ïðîåçä è ôîðìó. Âûïëàòà ç\ï áåç çàäåðæêè. Îòäåë êàäðîâ, Тел. (050)3886585

109141010101

ПАКУВАЛЬНИКИ ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿ íà ñêëàä. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Òåë.: (093)995-04-05. Тел. (097)3368208

000000270041

109261010103

МОЛОДЫЕ АКТИВНЫЕ ЛЮДИ НА ЛИСТОВКИ Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155

ПАРКОВЩИК ТЕЛЕЖЕК /"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï âûñîêèé + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

216251120000

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 28 æîâòíÿ 2013 ð.

ПОМІЧНИКИ ПРОДАВЦІВ (ПРИБИРАЛЬНИЦІ)

/"ÌåãàÌàðêåò" / ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 7\7 äí³â; Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó ç\ï,ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö.îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. Âîêçàëüíà, âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. (099)1412653

/Ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÀÒÁ" / 7 "çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ; ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ; ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì; äðóæíà êîìàíäà; äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ; ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ íàéáëèæ÷îãî ìàãàçèíó "ÀÒÁ" àáî çà òåë.: Êè¿â, ñ.Áîðùàã³âêà: (044 Тел. (095)2357597

109371020117

109261010108

ПЕРСОНАЛ / êðóïíóþ ïðîìûøëåííóþ êîìïàíèþ / Îáó÷àåì. Äîõîä ñòàáèëüíûé. Ïðÿìîé ðàáîòîäàòåëü. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 216251100000

ОФИСМЕНЕДЖЕР

215661020130

21476101

ПАРКУВАЛЬНИК ВІЗКІВ

ПОДСОБНИКИ 000000270163

м. "Політехнічний інститт"

21457101

21584101

ЛЮДЕЙ

Забезпечєможитлом

Òåë.: (066)527-10-00. Тел. (095)7314972

000000270127

ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА ПО ПЕРСОНАЛУ Ãèáêèé ãðàôèê. Òåë.: (067)416-37-97, Тел. (066)6939996

215771010102

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ /Îðãàíèçàöèÿ / Îò 3500. Óäîáíûé ãðàôèê. Тел. (096)7004008

/Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

212511010105

ПОСУДОМИЙНИЦЯ /Êåéòåð³íãîâà êîìïàí³ÿ "Mozart Catering" / ç ÄÐ. Ç\ï 2000 ãðí. ̳ñöå çíàõîäæåííÿ: á³ëÿ ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Êîíò. òåë.: 537-11-29. Тел. 2212394

215631010104

ПОСУДОМОЙЩИЦА /Êàôå "Êèíîêóõíÿ"/ Тел. (050)4450402

216371020102

ПОСУДОМОЙЩИЦА /"ÌåãàÌàðêåò" / ÃÐ: 4\4. Óðîâåíü ç\ï âûñîêèé + ïðåìèÿ + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî,50, "ÌåãàÌàðêåò", òåë.: 206-13-30, Тел. 2061340

215661030105

214581010101

ПОСУДОМОЙЩИЦА /Êàôå / Òåë.: (097)056-21-77. Тел. (068)1215904

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ Äîõîä âûñîêèé. Тел. (066)3401114

ПОСУДОМИЙНИЦЯ

000000270085

ПРАЦІВНИК КУХНІ 214641010103

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ

Òåë.: (050)672-55-06, Тел. (099)2237704 215881010103

/Êðóïíàÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / Ìîæíî áåç ÎÐ. Äîõîä 3500-4000 ãðí. Тел. (099)2886575

216671010103

ПРАЦІВНИК МАНГАЛУ Òåë.: (050)672-55-06, Тел. (099)2237704 215881010102

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


46

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

10900106

10896101

10902101

РАЗНОРАБОЧИЕ

КП ШЕУ ПОДОЛЬСКОГО Р-НА ТРЕБУЮТСЯ:

Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (096)020-09-83. Тел. (093)9276899

ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÐÀÁÎ×ÈÅ поборедоро .З/п2700 рн. Ул.Фрнзе,15 Òåë. 462-53-75

Тел. (095)6880566

21541101

10999101

11008102

ПРИБИРАЛЬНИЦІ

ПРОМОУТЕРИ

â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðåäîñòàâëÿåò ðàçëè÷íûå âàêàíñèè. Êàðüåðíûé ðîñò. Íå ñåòåâîé ìàðêåòèíã. Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155

/"ÌåãàÌàðêåò" / ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 7\7 äí³â. Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó ç\ï,ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö.îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. Âîêçàëüíà, âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. (099)1412653

/×àéíà êîìïàí³ÿ / ³ä 18 ðîê³â, ç\ï: ì³í³ìóì - 130-140 ãðí, ìàêñèìóì - â³ä ïðîäàæ³â çà 6 ãîäèí ðîáîòè. ÃÐ: ç 9.00 äî 15.00 àáî ç 15.00 äî 21.00. Òåë.: 574-02-52 (ç 10.00 äî 12.00 áóäí³). Ïåðåäçâîíþþ íà äçâ³íêè. (ç 10.00 äî 18.00 áóäí³), Тел. (067)2309048

ПРИБИРАЛЬНИК(ЦЯ) /óïåðìàðêåò "Åï³öåíòð Ê" / Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; ñòàá³ëüíó îô³ö³éíó çàðîá³òíó ïëàòó + áîíóñè çà ðåçóëüòàòàìè ðîáîòè; áåçêîøòîâíå õàð÷óâàííÿ; áåçêîøòîâíå ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ. Ì. Êè¿â, ï-êò Ãðèãîðåíêà,40. E-mail: personal3@epicentrk.com.ua. Òåë.: (044)594-51-46, Тел. (097)7052330

214871010104

ПРИБИРАЛЬНИКИ (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

110191020108

ПРИБИРАЛЬНИКИ Òåë.: (096)155-69-73. Тел. (050)7208413

109371020119

ПРИБИРАЛЬНИЦІ /Ãîòåëü ï'ÿòü ç³ðîê / Ãðàô³êè ðîáîòè 5/2, 2/2. Õàð÷óâàííÿ, ñïåöîäÿã áåçêîøòîâíî. Òåë.: (044)353-17-47, Тел. (093)3815025

109751010102

ПРИГЛАШАЕМ МОЛОДЕЖЬ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. ÎÐ íå òðåáóåòñÿ. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå. Ç\ï 200 ãðí â äåíü + %. Ðàñ÷åò åæåäíåâíî. Íå àãåíòñòâî. Òåë.: (097)017-93-24. Тел. (093)7926843

216261020101

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ /̳æíàðîäíà íàôòîãàçîâà êîìïàí³ÿ / (ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë., ì. ѳìôåðîïîëü). ×îëîâ³ê³â òà æ³íîê â³ä 18 ðîê³â íà ïîñàäè.Êîíòàêòè: ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë. (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66, (044)542-17-71; ì. ѳìôåðîïîëü (050)967-40-80, (050)944-10-27, (050)356-32-14, (050)293-96-76, (066)734-99-14; ì. ßëòà (050)967-40-80, Тел. (066)2578900

109841020105

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

212511010106

ÐÀÁÎÒÀ

109801010101

ПРОМОУТЕРИ Ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. 3-5 ãîäèí íà äåíü. Ñï³âáåñ³äà çà àäðåñîþ: ì. "Äàðíèöÿ", ïð-ò Âèçâîëèòåë³â, 3. Òåë.: (044)502-69-21. Тел. (093)5193708

216171010101

РАЗДЕЛЬЩИКИ Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)223-75-88; ð-í ì. "Îáîëîíü", (063)203-41-21; ð-í Áîðùàãîâêà, (044)364-21-29; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)547-10-73; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Àðñåíàëüíàÿ", Тел. (067)2238186

/Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959

216481010109

РАЗНОРАБОЧИЙ /Ïðîèçâîäñòâî âîðîò / Ç\ï îò 2000 ãðí. Ð-í ñò. ì. "Âàñèëüêîâñêàÿ". Òåë.: (096)583-31-59, Тел. (099)3545613

215351010103

РАЗНОРАБОЧИЙ /Ïðîèçâîäñòâî âîðîò / Ç\ï îò 2000 ãðí. Ð-í ñò. ì. "Âàñèëüêîâñêàÿ". Òåë.: (096)583-31-59, Тел. (099)3545613

216541010103

РАЗНОРАБОЧИЙ íà ñêëàä. Тел. 4831321

000000270149

РАЗНОРАБОЧИЙ íà ñðåçàíèå äåðåâüåâ. Тел. (068)1204818

000000270146

108941060104

ПРОДАВЕЦ

РАЗНОРАБОЧИЙ

/Ìîáèëüíàÿ êîôåéíÿ / äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ è ïðîäàæè êîôåéíûõ íàïèòêîâ. ÎÐ íå îáÿçàòåëåí. Тел. (063)4061781

РАЗНОРАБОЧИЕ

ПРОДАВЕЦ НОЧНОЙ

РАЗНОРАБОЧИЕ

/Ìàãàçèí "Ïðîäóêòû" / Ç\ï 2000 ãðí. (çà 2 íåäåëè). Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Тел. (067)2430353

íà ïðîèçâîäñòâåííûé ó÷àñòîê. Áåç ÎÐ. Ãèáêèé ÃÐ. Ç\ï ñäåëüíàÿ. Ìåñòî ðàáîòû: ïëîù. Øåâ÷åíêî - Îáîëîíü. (Çâîíèòü ñ 10.00 äî 17.00). Тел. (095)3097920

214711010101

000000270162

000000270142

РАЗНОРАБОЧИЙ

ПРТИЕ

216251050000

000000270143

РАЗНОРАБОЧИЕ

214311010101

ПРОДАВЕЦЬПРОМОУТЕР

/Ïðîèçâîäñòâåííîå Ïð-òèå / â öåõ. Ç\ï îò 3500 ãðí. Ñåðãåé, Тел. (050)4487186

110171010101

109021010101

/Êîìïàí³ÿ "PERFUMS BAR" / ì.Æèòîìèð. Ãð.ðîá.: 4 äí³ ÷åðåç 2. Ç\ï 2200-3000 ãðí. çà 18-20 ðîá. äí³â. ªâãåí³é, Тел. (067)2199959

215711010101

ПРОДАВЦЫ ВЫПЕЧКИ /Êðóïíûå òîðãîâûå öåíòðû / (æåëàòåëüíî æåíùèíû îò 21 ãîäà). Ç\ï 2500-4000 ãðí. Äíåâíûå, íî÷íûå ñìåíû. Çâîíèòü: ïí.-ïòí. ñ 9.00 äî 19.00. Тел. (063)9757314

216341030101

РАЗНОРАБОЧИЕ /Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï âûñîêàÿ, ïîíåäåëüíî + ïèòàíèå. Óë. Ãðóøåâñêîãî,10, îô.326, 3-é ýòàæ. Òåë. (095)710-33-78, (096)055-77-94, Тел. 2532354

216611010104

РАЗНОРАБОЧИЕ Тел. (066)4408880

000000270144

íà ôàñîâêó ãîòîâîé ïðîäóêöèè. Тел. (096)7244730

000000270147

РАСКЛЕЙЩИК В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ /Áóëàòîâà Ïîëèíà Âëàäèìèðîâíà / Òåë.: (096)023-29-94. Тел. (093)5439563 216491010000

РАСКЛЕЙЩИКИ Тел. (099)2156639

000000270150

РОБІТНИК З ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОРУДИ /ÄÑ N 94, âóë. Äðàéçåðà,30-Á/ Тел. (044)5150563 216711010000

РОБІТНИЦЯ З ДОГЛЯДУ ЗА КРОЛЯМИ Ìîæëèâî ñ³ì'ÿ. Æèòëî º á³ëÿ ì. Êèºâà. Îïëàòà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë.: 275-40-66. Тел. (067)2353174 201571010000

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 28 æîâòíÿ 2013 ð.


47

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10935102

10996101

21609101

СЕРВЕРБИЛЕТЕР

УБОРЩИЦЫ (КИ)

/Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / Òåë.: (063)220-31-95. Тел. (063)2203194

/Ñåòü ìàãàçèíîâ "ѳìåéíèé êîøèê" / óáîðêà ïðîäîâîëüñòâåííîãî ìàãàçèíà. Ç\ï 1500 ãðí. ÃÐ: 17.00 - 22.00, âûõîäíîé - âîñêðåñåíüå. Ð-í ðàáîòû Íèâêè. Òåë.: 422-31-33, Тел. (067)7529931

201171010129

СОРТИРОВЩИЦЫ Ìîæíî áåç ÎÐ. Ç\ï - äîãîâîðíàÿ. Èãîðü Âèêòîðîâè÷, Тел. 4084613

109961010101

21421103

РОЗПОВСЮДЖУВАЧІ РЕКЛАМИ

СОРТУВАЛЬНИКИ

/Ñàëîí-ìàãàçèí ðàìîê "VELISTA" / ijéñíî ã³äíà çàðîá³òíà ïëàòà, äâà âàð³àíòè ãðàô³êà, ìîæëèâ³ñòü îô³ö³éíîãî ïðàöåâëàøòóâàííÿ, íàâ÷àííÿ. Âèìîãè: ïðàöåëþáí³ñòü, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ÷åñí³ñòü, çä³áí³ñòü äî íàâ÷àííÿ, áàæàííÿ ïðàöþâàòè. Àäðåñè ìàãàçèí³â: âóë. Âåðáîâà,7-à (ñò.ì."Ïåòð³âêà"), âóë. Õàðüê³âñüêå øîñå,152. Òåë.: (096)104-44-44, (044)464-49-92, Тел. (044)5631700

/ÏÀÒ "Àâåðñ" / Îïëàòà â³äðÿäíî-ïðåì³àëüíà, ñîöïàêåò. Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Тел. 2306971

215341020104

РІЗНОРОБ /ÒΠ"Óí³-ÏÀÊ / Ïðîâîäèìî íàâ÷àííÿ. Òåë.: (095)698-97-39. Äçâîíèòè ç 9.00 äî 17.00, ïí-ïò. Тел. (098)4790420

109831020101

РІЗНОРОБИ /ÒΠ"ªâðîïåéñüêèé õîëäèíã" / Ç\ï âèñîêà. Тел. (067)2326904

000000270161

ТЕХРАБОТНИКУБОРЩИЦА /Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé DeLuxe" / Íà êèíîòåàòð. Ìîæíî áåç ÎÐ. Óë. Ãîðüêîãî, 50. Òåë.: 232-55-41. Тел. (063)2325541

216731010108

УБОРЩИЦА /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / (íî÷íûå ñìåíû). Òåë.: (063)220-31-95. Тел. (063)2203194

УБОРЩИЦА 000000270033

/Êàôå "Êèíîêóõíÿ"/ Тел. (050)4450402

216371020103

УБОРЩИЦА 000000270019

РІЗНОРОБИ Тел. (093)4174682

â ñóïåðìàðêåò. Òåë.: 500-18-02. Тел. (067)5037963

201171010136

РІЗНОРОБИ Òåë.: (093)037-77-14. Тел. (067)9186839

109621010104

ТЕЛЕЖЕЧНИК

000000270007

РІЗНОРОБИ НА СКЛАД, БУДМАЙДАНЧИКИ, ЗАПРАВКИ Ç\ï ïîòèæíåâà, 2 ðàçè â ì³ñÿöü, ïîì³ñÿ÷íî. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô.1. Òåë.: (068)364-61-68, 360-01-38. Тел. (099)5466893 215221050000

РІЗНОРОБОЧІ /"ÌåãàÌàðêåò" / ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 5\2. Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó ç\ï,ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö.îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. Âîêçàëüíà, âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. (099)1412653

109371020116

/"ÌåãàÌàðêåò" / ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî,50, "ÌåãàÌàðêåò", òåë.: 206-13-30, Тел. 2061340

215661030103

УБОРЩИЦА Ð-í ïë. Ïîáåäû. Ðåæèì ðàáîòû: ñ 6.00 äî 11.00. Ç\ï 1300 ãðí. Тел. 4862199 110221010000

УБОРЩИЦА /Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / ñ 10.00 äî 16.00. Ç\ï 3000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï âûñîêàÿ, ïîíåäåëüíî + ïèòàíèå. Óë. Ãðóøåâñêîãî,10, îô.326, 3-é ýòàæ. Òåë. (095)710-33-78, (096)055-77-94, Тел. 2532354

216611010108

УБОРЩИЦАПОСУДОМОЙЩИЦА /Êàôå / Òåë.: (097)056-21-77. Тел. (068)1215904

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 28 æîâòíÿ 2013 ð.

000000270086

216311010102

УКЛАДАЛЬНИКИ ПАКУВАЛЬНИКИ

21583101

/Ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÀÒÁ" / (äëÿ îñ³á ç 2 òà 3 ãðóïîþ ³íâàë³äíîñò³) 7 "çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ; ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ; ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì; äðóæíà êîìàíäà; äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ; ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ íàéáëèæ÷îãî ìàãàçèíó "ÀÒÁ Тел. (095)2357597

109261010104

УКЛАДАЛЬНИКИПАКУВАЛЬНИКИ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ñîöïàêåò. Ñòàá³ëüíà ç\ï. Àäðåñà: âóë. Ïøåíè÷íà, 8. Тел. 4070939

108971010102

ЧЛЕН БРИГАДИ РЕСТОРАНУ /Ìåðåæà ðåñòîðàí³â "Êðèëà" / (ðîáîòà ó äåííó, í³÷íó çì³íè, íà êóõí³, íà ñåðâ³ñ³, â çàë³). Âèìîãè: ìîëîä³, åíåðã³éí³ ëþäè, ìîæëèâî áåç ÄÐ. Êîíòàêòè: ×åðâîíîàðì³éñüêà, 114 (ì. "Ïàëàö Óêðà¿íà"), òåë.: (050)312-15-61; Ñïàñüêà, 5 (ì. "Êîíòðàêòîâà ïëîùà"), òåë.: (050)764-58-96; Ãîðüêîãî, 47 (ì. "Îë³ìï³éñüêà"), òåë.: (066)216-53-00; ÒÐÖ "Äð³ì Òàóí" (ì. "̳íñüêà"). Тел. (099)1002556 109191020101

УПАКОВЩИКИ /Ñêëàä ýëåêòðîíèêè / Ïëàâàþùèé ãðàôèê ñ íî÷íûìè ñìåíàìè. Ç\ï 3000-4000 ãðí. (Ïîäîë ì."Ò.Øåâ÷åíêî"). Тел. (063)9533445

216561010102

УПАКОВЩИЦА /Ïðîèçâîäñòâî / (æåë. æåí.). Ç\ï 3700 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 4927253

109031010109

ФАСОВЩИК, УПАКОВЩИК /Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959

216481010111

ФИТНЕСИНСТРУКТОР /Ôèòíåñ-êëóá / ÎÐ íå îáÿçàòåëåí. Æåíùèíû îò 22 ëåò. Ïåðñïåêòèâà ðîñòà è êîðïîðàòèâíîå îáó÷åíèå. Ç\ï îò 2000 ãðí. Ëþäìèëà, Тел. (067)7519643 214631010101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ КУР'ЄРИ /̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / 180 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64),(063)876-66-52. Тел. (068)5302620 215231020102

КУР'ЄРИ /Ðåñòîðàí "Ñóøèÿ" / ç³ ñâî¿ì àâòî/íà ñêóòåð ïîñâ³ä. âîä³ÿ êàò."À" ²íôîðìàö³ÿ çà Тел. (067)2173721 109591020107

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


48

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10956102

КУРЬЕР /Îïòîâî-ðîçíè÷íàÿ êîìïàíèÿ / Âîçìîæíà ðàáîòà ñ ëè÷íûì àâòî. Ç\ï: ñòàâêà 7225 ãðí. + ïðåìèÿ. Òåë.: (050)920-23-45, (063)396-53-76, Тел. (067)7440635

214211010103

КУРЬЕР Ç\ï 6000 ãðí + %. ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Ç\ï åæåäíåâíî. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (096)003-88-44, (095)570-95-73, ðàáîòîäàòåëü. Тел. (093)7760028

99991040

10915101

215721010102

КУРЬЕРЫ /"Èìïåðèÿ ïèööû" / äíåâíûå, ïåøèå (äîñòàâêà ïèööû). ñò.ì. "Êîíòðàêòîâàÿ ïëîùàäü". Çíàíèå ãîðîäà. Ìóæ÷èíû îò 20-òè ëåò. Âîçìîæíà ðàáîòà íà âûõîäíûå. Ïóíêòóàëüíîñòü, îòâåòñòâåííîñòü. Òåë.: 425-96-51, Тел. 4259652

214321010202

МОТОКУРЬЕР /EXmoto / Ãðàôèê ðàáîòû: ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00. Ç\ï: ñòàâêà + ñäåëüíàÿ. E-mail: hr@exmoto.com Тел. (095)2804936

109561020101

21578101

10573101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ СТУДЕНТЫ /Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / äëÿ ðàçäà÷è ëèñòîâîê Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959

216481010113

ІНТЕРВ'ЮЄРИ Ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. 3-5 ãîäèí íà äåíü. Ñï³âáåñ³äà çà àäðåñîþ: ì. "Äàðíèöÿ", ïð-ò Âèçâîëèòåë³â, 3. Òåë.: (044)502-69-21. Тел. (093)5193708

216171010103

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ  НЕ ВИГАДКА, à æîðñòîêà ðåàëüí³ñòü. Òîâàðîì ìîæåòå ñòàòè Âè àáî áëèçüê³ Âàì ëþäè. Ïåðåä ïî¿çäêîþ çà êîðäîí çâåðí³òüñÿ äî Öåíòðó "Ëà Ñòðàäà Óêðà¿íà". Âñ³ äçâ³íêè â ìåæàõ Óêðà¿íè áåçêîøòîâí³. Òåë.: 0-800-500-225, 205-36-94, 205-37-36 (äëÿ Êèºâà) ïí-ïò ç 9.00 äî 20.00, ñá ç 10.00 äî 18.00, íä ç 10.00 äî 15.00. Åëåêòðîíí³ êîíñóëüòàö³¿: info@la-strada.org.ua

21590101

105731010101

21662103 99991125

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 28 æîâòíÿ 2013 ð.


49

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21435101

21517101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ МЫ ЖДЕМ ТЕБЯ! Ãðàôèê ðàáîòû èíäèâèäóàëüíûé. Âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû åæåäíåâíî. Âîçðàñò îò 18 ëåò. Âîçìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû. Ç\ï â ìåñÿö îò 45000 ãðí. Òåë.: (066)875-60-13, Тел. (067)4457447

216621030101

ДЕВУШЕК

21536102

/"Êëåîïàòðà" / ïðèÿòíîé âíåøíîñòè. Ìîäåëüíûå äàííûå íå òðåáóþòñÿ. Äîñòàòî÷íî æåëàíèÿ áûòü ïðèâëåêàòåëüíîé è óõîæåííîé, êîììóíèêàáåëüíîñòü, óìåíèå ëàäèòü ñ ëþäüìè. Ìû ïðåäëàãàåì: âûñîêèé è ïîñòîÿííûé çàðàáîòîê 20000 ãðí. Ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü áåçîïàñíîñòè,êîíôèäåíöèàëüíîñòü. Åæåäíåâíàÿ âûïëàòà çàðàáîòàííûõ âàøèõ ñðåäñòâ è íèêàêèõ âû÷åòîâ. Тел. (098)3096915, (098)4412607

СИМПАТИЧНЫЕ ДЕВУШКИ îò 18 ëåò. Ìû ïðåäëàãàåì: âîçìîæíîñòü çàðàáîòàòü ñåðüåçíûå äåíüãè, áåñïëàòíîå æèëüå ýëèòíîãî êëàññà, ãèáêèé ãðàôèê, ðåàëüíóþ áåçîïàñíîñòü. Òåë.: (063)577-99-49, Тел. (067)7066665

215901010101

СОТРУДНИЦЫ МОДЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ Ãèáêèé ãðàôèê. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (050)4621091 215171010101

215361020101

ДЕВУШКИ МОДЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ îò 18 ëåò. Áåç ÎÐ. Îáó÷åíèå çà ñ÷åò êîìïàíèè. Ïîìîãàåì ñ æèëüåì. Âñòðå÷àåì! Тел. (098)9653620

216621020101

ДЕВУШКИ МОДЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ îò 18 ëåò. Íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Ç\ï îò 40000 ãðí. Ãèáêèé ãðàôèê. Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Ç\ï åæåäíåâíî. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðóåì. Тел. (098)1131309

215491020101

ДІВЧАТА МОДЕЛЬНОЇ ЗОВНІШНОСТІ 21662102

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ 500-700 ãðí\ìåñÿö (çàâèñèò îò ðàéîíà). Âñå óäîáñòâà, áûòîâàÿ òåõíèêà, ðÿäîì ìåòðî, áåç áðîêåðñêèõ è êîììóíàëüíûõ (õîçÿèí). Òåë.: (067)837-46-69, (099)343-74-69. Тел. (063)6883705

215241010101

â³êîì â³ä 18 ðîê³â. Ñôåðà îáñëóãîâóâàííÿ, â ì. Êèºâ³. Áåçïåêó ãàðàíòóºìî. Ç\ï â³ä 40000 ãðí. Çðó÷íèé ãðàô³ê ðîáîòè. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Æèòëî íàäàºìî. Тел. (067)7222029, (063)0551683

214351010101

МАССАЖИСТКИ /Ìàññàæíûé ñàëîí / Äåâóøêè îò 18 ëåò. Ìîæíî áåç ÎÐ. Îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Âîçìîæíî ïðîæèâàíèå. Ç\ï îò 2000 ãðí â íåäåëþ. Øåâ÷åíêîâñêèé ð-í. Ñòðîãî áåç èíòèìà. Òåë.: (093)267-37-14. Тел. (063)2834328

215731020101

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СОТРУДНИЦЫ íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó â ã.Êèåâ. Âîçðàñò - ñòàðøå 18 ëåò. Áåç Â\Î è Î\Ð. Áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðóåì. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Ìàêñèì, Тел. (066)4565277

109151010101

ЗДАЄТЬСЯ ЛІЖКОМІСЦЕ ВІД 400 ГРН Ê³ìíàòè â³ä 700 ãðí, îäíîê³ìíàòí³ êâàðòèðè â³ä 1600 ãðí, ãîòåëüíîãî òèïó. Ïîñåëåííÿ ïðîòÿãîì äíÿ. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà,68, îô.1. Òåë.: (099)546-68-93. Тел. 3600138 215221060000

КОЙКО МЕСТА В ЦЕНТРЕ äëÿ ïîðÿäî÷íûõ ëþäåé. Ñò. ì. "Çîëîòûå âîðîòà", ñò. ì. "Îëèìïèéñêàÿ", ñò. ì. "Êðåùàòèê", ñò. ì. "Ïàëàö Óêðàèíà". Ñóïåð óñëîâèÿ, âñÿ áûòîâàÿ òåõíèêà, ÷èñòî, óþòíî, õîçÿéêà. Òåë.: (063)433-13-44, (066)719-53-87. Тел. (098)6350190

215241020101

21549102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 28 æîâòíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


50

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21664101

ÊÎÉÊÎ-ÌÅÑÒÀ  ÖÅÍÒÐÅ äëÿ ïîðÿäî÷íûõ ëþäåé Ст.м."Золотыеворота",ст.м. "Олимпийсая",ст.м."Крещати", ст.м."ПалацУраина".Спер словия,всябытоваятехниа, чисто,ютно,хозяйа.

Òåë. (063)433-13-44,

КОЙКОМЕСТО

СДАМ ЖИЛЬЕ: ОБЩЕЖИТИЕ

îò õîçÿèíà íà Ïîçíÿêàõ, óë. Ñðèáíîêèëüñêàÿ, õîðîøèå óñëîâèÿ, ìåòðî, èíòåðíåò, ñåéô, ñòîÿíêà. Ñóòêè - 70 ãðí., íåäåëÿ 250 ãðí., ìåñÿö - 800 ãðí. Îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ. www.sytki.in.ua. Òåë.: (050)775-72-60. Тел. (097)4141967

êîéêî-ìåñòà - 600-750 ãðí â ìåñÿö; êîìíàòû - 1300-1600 ãðí â ìåñÿö. Õîçÿèí. Òåë.: (044)362-40-04. Тел. (096)2524079

(066)719-53-87,(098)635-01-90 21524102

ÊÎÉÊÎ-ÌÅÑÒÎ Жильеот30(рн.\сти,понедельно,помесячно.Лчшеесоотношениецена\ачество.Вцентре Киева,развитаинфрастртра, вблизиосновныхразвязои станцийметро.Безомиссий. yourhostel.kiev.ua Тел.: (063)794-02-00, (066)406-74-09 21602101

21524101

ÑÄÀÌ ÆÈËÜÅ: ОБЩЕЖИТИЕ 4ой4о-места 600-750 9рн в месяц; 4омнаты 1300-1600 9рн в месяц. Хозяин. Тел.: (044)362-40-04,

(096)252-40-79

КОЙКОМЕСТО

ÑÄÀÌ ÊÎÉÊÎ-ÌÅÑÒÎ Ст.м."Позняи", ст.м."Лыбидсая",ст.м."Држбы Народов",ст.м."Льяновсая", ст.м."Доро(ожичи", ст.м."ТарасаШевчено". Уютноиомфортно.

(066)575-76-12, (063)960-33-31

Òåë.

КОЙКОМЕСТО ДЛЯ ПОРЯДОЧНЫХ /Êóðèííîé Êîíñòàíòèí / ì."Ïîçíÿêè", "Óíèâåðñèòåò", "Òåàòðàëüíàÿ", "Çîëîòûå âîðîòà", "Îëèìïèéñêàÿ". Ðåìîíò, âñÿ áûòîâàÿ òåõíèêà, Wi-fi, îò õîçÿèíà, ñóòêè - 50 ãðí., íåäåëÿ - 300 ãðí., ìåñÿö - 900 ãðí, 3 ìèíóòû ïåøêîì. Тел. (093)2268543 216941010000

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

215911010000

КОЙКОМЕСТО Æèëüå îò 30 ãðí.\ñóòêè, ïîíåäåëüíî, ïîìåñÿ÷íî. Ëó÷øåå ñîîòíîøåíèå öåíà\êà÷åñòâî.  öåíòðå Êèåâà, ðàçâèòà èíôðàñòðóêòóðà, âáëèçè îñíîâíûõ ðàçâÿçîê è ñòàíöèé ìåòðî. Áåç êîìèññèé. yourhostel.kiev.ua, òåë.: (063)794-02-00, Тел. (066)4067409 216021010101

СДАМ КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО íà Ëåâîì áåðåãó, ñ îòëè÷íûì ðåìîíòîì, áûòîâàÿ òåõíèêà, ìåáåëü, 1-êîì. - 200-280 ãðí.\ñóòêè; 2-êîìí. - 280-350 ãðí.\ñóòêè. Òåë.: (093)633-83-53, (095)571-95-02, (044)540-50-04. Тел. (097)3638414 216721010000

СДАМ КОЙКОМЕСТО Ñò. ì. "Ïîçíÿêè", ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", ñò. ì. "Äðóæáû Íàðîäîâ", ñò. ì. "Ëóêüÿíîâñêàÿ", ñò. ì. "Äîðîãîæè÷è",ñò. ì. "Òàðàñà Øåâ÷åíêî". Óþòíî è êîìôîðòíî. Òåë.: (066)575-76-12. Тел. (063)9603331

215261010101

/Ñàëîí êðàñîòû "Ôëàìèíãî" / ïîìåùåíèå 9 ì êâ. ïîä ëþáûå âèäû óñëóã ñàëîíîâ êðàñîòû (îïëàòà 4000 ãðí.\ìåñ.). Òåë.: (066)361-79-34, Тел. 2866297

/Ïîñóòî÷íî. ïîíåäåëüíî, ïîìåñÿ÷íî / 50 ãðí\ñóòêè, 250 ãðí\íåäåëÿ, 800 ãðí\ìåñÿö. Âñå ðàéîíû Êèåâà. Òåë.: (098)015-90-73, (093)401-23-82. Тел. (050)7662541

21525101

110381010000

215251010101

УЮТНО КАК ДОМА И ДАЖЕ ЛУЧШЕ

216281010101

СДАЕТСЯ ЖИЛЬЕ

Ñäàì 1,2,3, êîìíàòíûå êâàðòèðû ñ åâðîðåìîíòîì ïîñóòî÷íî. Ñò. ì."Øóëÿâñêàÿ", "Âîêçàëüíàÿ", Èíäóñòðèàëüíûé ìîñò. Âñå óñëîâèÿ äëÿ ïðîæèâàíèÿ (îò 200 ãðí\ñóòêè). Òåë.: (050)907-93-60. Тел. (093)5232902 216571010000

îò 550 äî 750 ãðí\ìåñÿö ïîñóòî÷íî, ïîíåäåëüíî, ïîìåñÿ÷íî. Õîðîøèå óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ. Áåç ïîñðåäíèêîâ. Âîçëå ñò. ì. "Ïîçíÿêè", "Õàðüêîâñêàÿ", "Îñîêîðêè", "Æèòîìèðñêàÿ", "Ëåâîáåðåæíàÿ", "Êîíòðàêòîâàÿ ïëîùàäü", "Îáîëîíü", Ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò", "Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: (093)220-08-77, (066)470-01-85, Тел. (098)4101517 215451010101

21526101

99990506

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 28 æîâòíÿ 2013 ð.


51

ÄβÄÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ МІНДОХОДІВ М. КИЄВА

 Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ ïðîâåäåíî ÷åðãîâèé ñåàíñ òåëåôîííîãî çâ'ÿçêó Äíÿìè â Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ â³äáóâñÿ ñåàíñ òåëåôîííîãî çâ'ÿçêó "ãàðÿ÷à ë³í³ÿ". Ç ãðîìàäÿíàìè òà ïëàòíèêàìè ïîäàòê³â ñï³ëêóâàâñÿ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ Àíäð³é Àíäð³éîâè÷ Ïîë³ùóê. ijàëîã áóâ ïðèñâÿ÷åíèé òåì³: "Îñîáëèâîñò³ çàñòîñóâàííÿ âèìîã Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïðè ïðîâåäåíí³ äîêóìåíòàëüíèõ, êàìåðàëüíèõ òà ôàêòè÷íèõ ïåðåâ³ðîê. Îñêàðæåííÿ ïëàòíèêàìè ïîäàòê³â ä³é ïîñàäîâèõ îñ³á òà ð³øåíü êîíòðîëþþ÷îãî îðãàíó çà ðåçóëüòàòàìè çä³éñíåííÿ êîíòðîëüíî-ïåðåâ³ðî÷íèõ çàõîä³â. "Ïóëüñ" ̳íäîõîä³â" çà ïðèíöèïîì call-back" ϳä ÷àñ òåëåôîííîãî çâ'ÿçêó "ãàðÿ÷à ë³í³ÿ" ïëàòíèêè ïîäàòê³â îòðèìàëè â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ â³äïîâ³äíî äî òåìè ä³àëîãó. Ïðîïîíóºìî Âàø³é óâàç³ íàéàêòóàëüí³ø³ ³ç çàïèòàíü. ßê³ óìîâè òà ïîðÿäîê äîïóñêó ïîñàäîâèõ îñ³á îðãàí³â äîõîä³â ³ çáîð³â äî ïðîâåäåííÿ äîêóìåíòàëüíèõ, âè¿çíèõ òà ôàêòè÷íèõ ïåðåâ³ðîê? ³äïîâ³äü:³äïîâ³äíî äî ï.81.1 ñò.81 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ïîñàäîâ³ îñîáè îðãàíó ̳íäîõîä³â ìàþòü ïðàâî ïðèñòóïèòè äî ïðîâåäåííÿ äîêóìåíòàëüíî¿ âè¿çíî¿ ïåðåâ³ðêè, ôàêòè÷íî¿ ïåðåâ³ðêè çà íàÿâíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ ¿õ ïðîâåäåííÿ, âèçíà÷åíèõ ÏÊÓ, òà çà óìîâè ïðåä'ÿâëåííÿ àáî íàä³ñëàííÿ ó âèïàäêàõ, âèçíà÷åíèõ ÏÊÓ, òàêèõ äîêóìåíò³â: íàïðàâëåííÿ íà ïðîâåäåííÿ òàêî¿ ïåðåâ³ðêè, â ÿêîìó çàçíà÷àþòüñÿ äàòà âèäà÷³, íàéìåíóâàííÿ îðãàíó äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè, ðåêâ³çèòè íàêàçó ïðî ïðîâåäåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ïåðåâ³ðêè, íàéìåíóâàííÿ òà ðåêâ³çèòè ñóá'ºêòà (ïð³çâèùå, ³ì'ÿ, ïî áàòüêîâ³ ô³çè÷íî¿ îñîáè - ïëàòíèêà ïîäàòêó, ÿêèé ïåðåâ³ðÿºòüñÿ) àáî îá'ºêòà, ïåðåâ³ðêà ÿêîãî ïðîâîäèòüñÿ, ìåòà, âèä (äîêóìåíòàëüíà ïëàíîâà/ïîçàïëàíîâà àáî ôàêòè÷íà), ï³äñòàâè, äàòà ïî÷àòêó òà òðèâàë³ñòü ïåðåâ³ðêè, ïîñàäà òà ïð³çâèùå ïîñàäîâî¿ (ñëóæáîâî¿) îñîáè, ÿêà ïðîâîäèòèìå ïåðåâ³ðêó. Íàïðàâëåííÿ íà ïåðåâ³ðêó ó òàêîìó âèïàäêó º ä³éñíèì çà íàÿâíîñò³ ï³äïèñó êåð³âíèêà îðãàíó äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè àáî éîãî çàñòóïíèêà, ùî ñêð³ïëåíèé ïå÷àòêîþ îðãàíó äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè; êîﳿ íàêàçó ïðî ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðêè; ñëóæáîâîãî ïîñâ³ä÷åííÿ îñ³á, ÿê³ çàçíà÷åí³ â íàïðàâëåíí³ íà ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðêè. Íåïðåä'ÿâëåííÿ àáî íåíàä³ñëàííÿ ó âèïàäêàõ, âèçíà÷åíèõ ÏÊÓ, ïëàòíèêó ïîäàòê³â (éîãî ïîñàäîâèì (ñëóæáîâèì) îñîáàì àáî éîãî óïîâíîâàæåíîìó ïðåäñòàâíèêó, àáî îñîáàì, ÿê³ ôàêòè÷íî ïðîâîäÿòü ðîçðàõóíêîâ³ îïåðàö³¿) öèõ äîêóìåíò³â àáî ïðåä'ÿâëåííÿ çàçíà÷åíèõ äîêóìåíò³â, ùî îôîðìëåí³ ç ïîðóøåííÿì âèìîã, âñòàíîâëåíèõ öèì ïóíêòîì, º ï³äñòàâîþ äëÿ íåäîïóùåííÿ ïîñàäîâèõ (ñëóæáîâèõ) îñ³á îðãàíó äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè äî ïðîâåäåííÿ äîêóìåíòàëüíî¿ âè¿çíî¿ àáî ôàêòè÷íî¿ ïåðåâ³ðêè. ³äìîâà ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà/àáî ïîñàäîâèõ (ñëóæáîâèõ) îñ³á ïëàòíèêà ïîäàòê³â (éîãî ïðåäñòàâíèê³â àáî îñ³á, ÿê³ ôàêòè÷íî ïðîâîäÿòü ðîçðàõóíêîâ³ îïåðàö³¿) â³ä äîïóñêó äî ïåðåâ³ðêè íà ³íøèõ ï³äñòàâàõ, í³æ âèçíà÷åí³ â àáçàö³ ï'ÿòîìó öüîãî ïóíêòó, íå äîçâîëÿºòüñÿ. Ïðè ïðåä'ÿâëåíí³ íàïðàâëåííÿ ïëàòíèêó ïîäàòê³â òà/àáî ïîñàäîâèì (ñëóæáîâèì) îñîáàì ïëàòíèêà ïîäàòê³â (éîãî ïðåäñòàâíèêàì àáî îñîáàì,

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹43 • 28 æîâòíÿ 2013 ð.

ÿê³ ôàêòè÷íî ïðîâîäÿòü ðîçðàõóíêîâ³ îïåðàö³¿) òàê³ îñîáè ðîçïèñóþòüñÿ ó íàïðàâëåíí³ ³ç çàçíà÷åííÿì ñâîãî ïð³çâèùà, ³ìåí³, ïî áàòüêîâ³, ïîñàäè, äàòè ³ ÷àñó îçíàéîìëåííÿ. Ó ðàç³ â³äìîâè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà/àáî ïîñàäîâèõ (ñëóæáîâèõ) îñ³á ïëàòíèêà ïîäàòê³â (éîãî ïðåäñòàâíèê³â àáî îñ³á, ÿê³ ôàêòè÷íî ïðîâîäÿòü ðîçðàõóíêîâ³ îïåðàö³¿) ðîçïèñàòèñÿ ó íàïðàâëåíí³ íà ïåðåâ³ðêó ïîñàäîâèìè (ñëóæáîâèìè) îñîáàìè îðãàíó äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ñêëàäàºòüñÿ àêò, ÿêèé çàñâ³ä÷óº ôàêò â³äìîâè. Ó òàêîìó âèïàäêó àêò ïðî â³äìîâó â³ä ï³äïèñó ó íàïðàâëåíí³ íà ïåðåâ³ðêó º ï³äñòàâîþ äëÿ ïî÷àòêó ïðîâåäåííÿ òàêî¿ ïåðåâ³ðêè. Ó ðàç³ â³äìîâè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà/àáî ïîñàäîâèõ (ñëóæáîâèõ) îñ³á ïëàòíèêà ïîäàòê³â (éîãî ïðåäñòàâíèê³â àáî îñ³á, ÿê³ ôàêòè÷íî ïðîâîäÿòü ðîçðàõóíêîâ³ îïåðàö³¿) ó äîïóñêó ïîñàäîâèõ (ñëóæáîâèõ) îñ³á îðãàíó äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè äî ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðêè ñêëàäàºòüñÿ àêò, ÿêèé çàñâ³ä÷óº ôàêò â³äìîâè (ï.81.2 ñò.81 ÏÊÓ). Çã³äíî ³ç ï.81.3 ñò.81 ÏÊÓ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðîê ïîñàäîâ³ (ñëóæáîâ³) îñîáè îðãàí³â äåðæàâíî¿ ñëóæáè ïîâèíí³ ä³ÿòè ó ìåæàõ ïîâíîâàæåíü, âèçíà÷åíèõ ÏÊÓ. Êåð³âíèêè ³ â³äïîâ³äí³ ïîñàäîâ³ îñîáè þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷í³ îñîáè - ïëàòíèêè ïîäàòê³â ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè, ùî ïðîâîäèòüñÿ îðãàíàìè äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè, çîáîâ'ÿçàí³ âèêîíóâàòè âèìîãè îðãàí³â äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ùîäî óñóíåííÿ âèÿâëåíèõ ïîðóøåíü çàêîí³â ïðî îïîäàòêóâàííÿ ³ ï³äïèñàòè àêò (äîâ³äêó) ïðî ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðêè òà ìàþòü ïðàâî íàäàòè çàïåðå÷åííÿ íà öåé àêò (äîâ³äêó). Êîëè áóäóòü çàïðîâàäæåí³ äèñòàíö³éí³ åëåêòðîíí³ ïåðåâ³ðêè? ³äïîâ³äü: ̳í³ñòåðñòâî äîõîä³â ³ çáîð³â ïëàíóº ïîë³ïøèòè ÿê³ñòü ïîäàòêîâîãî àóäèòó øëÿõîì ïðîâåäåííÿ åëåêòðîííèõ ïåðåâ³ðîê. Ìåõàí³çì åëåêòðîííèõ ïåðåâ³ðîê, ïðàâà òà îáîâ'ÿçêè ïëàòíèê³â ³ ïîäàòêîâèõ àóäèòîð³â âèçíà÷åí³ ó ðîçðîáëåíîìó ̳í³ñòåðñòâîì ïðîåêò³ çàêîíó "Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ùîäî ïîäàëüøîãî âïðîâàäæåííÿ åëåêòðîííîãî ñåðâ³ñó òà çä³éñíåííÿ åëåêòðîííèõ ïåðåâ³ðîê". Çîêðåìà, ̳íäîõîä³â ïðîïîíóº çàêîíîäàâ÷î âðåãóëþâàòè ïèòàííÿ ïðîâåäåííÿ êîíòðîëþþ÷èìè îðãàíàìè åëåêòðîííèõ ïåðåâ³ðîê íà ï³äñòàâ³ äàíèõ, çàçíà÷åíèõ ó ïîäàòêîâèõ äåêëàðàö³ÿõ òà åëåêòðîííèõ äîêóìåíòàõ ïëàòíèêà ïîäàòê³â. Òàê³ ïåðåâ³ðêè ïðîâîäèòèìóòüñÿ çà çàÿâîþ ïëàòíèêà ïîäàòê³â. Êð³ì òîãî, ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî àêò (äîâ³äêà) òàêî¿ ïåðåâ³ðêè ìîæå áóòè ñêëàäåíèé ó ôîðì³ åëåêòðîííîãî äîêóìåíòà ³ ñïðÿìîâàíèé çàñîáàìè åëåêòðîííîãî çâ'ÿçêó ïëàòíèêó ïîäàòê³â. Ñåðâ³ñîì "åëåêòðîííà ïåðåâ³ðêà" âæå ç 1 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó çìîæóòü ñêîðèñòàòèñÿ ïëàòíèêè ºäèíîãî ïîäàòêó, ùî ïåðåáóâàþòü íà ñïðîùåí³é ñèñòåì³ îïîäàòêóâàííÿ. Äëÿ öüîãî äîñòàòíüî áóäå ïîâ³äîìèòè òåðèòîð³àëüí³ îðãàíè ̳í³ñòåðñòâà äîõîä³â ³ çáîð³â ïðî ñâîº áàæàííÿ ïðîéòè ïåðåâ³ðêó äèñòàíö³éíî çà 10 äí³â äî ¿¿ ïðîâåäåííÿ. Ç 1 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ïîñëóãà áóäå äîñòóïíà äëÿ âñ³õ ïðåäñòàâíèê³â ìàëîãî òà ñåðåäíüîãî á³çíåñó, ùî ïðàöþþòü íà çàãàëüí³é ñèñòåì³ îïîäàòêóâàííÿ. À ç 1 ñ³÷íÿ 2016 ðîêó - äëÿ âñ³õ êàòåãîð³é ïëàòíèê³â ïîäàòê³â. Òàêå ïîåòàïíå âïðîâàäæåííÿ

íåîáõ³äíå äëÿ àäàïòàö³¿ ï³äïðèºìö³â, óðàõóâàííÿ óñ³õ òåõí³÷íèõ äåòàëåé. ßêèé ïîðÿäîê îñêàðæåííÿ ïëàòíèêàìè ïîäàòê³â ä³é ïîñàäîâèõ îñ³á îðãàí³â äîõîä³â ³ çáîð³â? ³äïîâ³äü: ³äïîâ³äíî äî ñò.55 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, êîæíîìó ãàðàíòóºòüñÿ ïðàâî íà îñêàðæåííÿ â ñóä³ ð³øåíü, ä³é ÷è áåçä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ïîñàäîâèõ ³ ñëóæáîâèõ îñ³á. Çàêîí Óêðà¿íè "Ïðî çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí" ³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè ðåãóëþº ïèòàííÿ ïðàêòè÷íî¿ ðåàë³çàö³¿ ãðîìàäÿíàìè Óêðà¿íè íàäàíîãî ¿ì Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè ïðàâà, çîêðåìà, îñêàðæóâàòè 䳿 ïîñàäîâèõ îñ³á, äåðæàâíèõ ³ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³â. Çã³äíî ³ç ï.1 ð. ²² ²íñòðóêö³¿ ïðî ïîðÿäîê ðîçãëÿäó çâåðíåíü òà îñîáèñòîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè, çàòâåðäæåíî¿ íàêàçîì ÄÏÀ â³ä 18.06.08 ¹ 395 , âèçíà÷åíî, ùî ñêàðãà - çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí ç âèìîãîþ ïðî ïîíîâëåííÿ ¿õ ïðàâ ³ çàõèñò çàêîííèõ ³íòåðåñ³â, ïîðóøåíèõ ä³ÿìè (áåçä³ÿëüí³ñòþ), ð³øåííÿìè êîíòðîëþþ÷èõ îðãàí³â, ³íøèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ÷è ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é, îá'ºäíàíü ãðîìàäÿí, ïîñàäîâèõ îñ³á. гøåííÿ, 䳿 (áåçä³ÿëüí³ñòü) êîíòðîëþþ÷èõ îðãàí³â ìîæóòü áóòè îñêàðæåí³, ÿêùî: ïîðóøåíî ïðàâà ³ çàêîíí³ ³íòåðåñè ÷è ñâîáîäè ãðîìàäÿíèíà (ãðóïè ãðîìàäÿí); ñòâîðåíî ïåðåøêîäè ó çä³éñíåíí³ ãðîìàäÿíèíîì éîãî ïðàâ ³ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ÷è ñâîáîä; íåçàêîííî ïîêëàäåíî íà ãðîìàäÿíèíà ÿê³-íåáóäü îáîâ'ÿçêè àáî éîãî íåçàêîííî ïðèòÿãíóòî äî â³äïîâ³äàëüíîñò³. Çâåðíåííÿ àäðåñóºòüñÿ êîíòðîëþþ÷îìó îðãàíó, éîãî ïîñàäîâèì îñîáàì ó ðàç³, êîëè âèð³øåííÿ ïîðóøåíèõ ó çâåðíåíí³ ïèòàíü íàëåæèòü äî ¿õ êîìïåòåíö³¿. Ó çâåðíåíí³ ìàþòü áóòè âêàçàí³ ïð³çâèùå, ³ì'ÿ, ïî áàòüêîâ³, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ ãðîìàäÿíèíà, âèêëàäåíî ñóòü ïîðóøåíîãî ïèòàííÿ, çàóâàæåííÿ, ïðîïîçèö³¿ çàÿâè ÷è ñêàðã, ïðîõàííÿ ÷è âèìîãè. Ïèñüìîâå çâåðíåííÿ ïîâèííî áóòè íàäðóêîâàíî àáî íàïèñàíî â³ä ðóêè ðîçá³ðëèâî ³ ÷³òêî, ï³äïèñàíî çàÿâíèêîì (çàÿâíèêàìè) ³ç çàçíà÷åííÿì äàòè. ßêùî ïèòàííÿ, ïîðóøåíå â îäåðæàíîìó êîíòðîëþþ÷èì îðãàíîì çâåðíåíí³, íå âõîäèòü äî éîãî êîìïåòåíö³¿, âîíî â ñòðîê íå á³ëüøå ï'ÿòè êàëåíäàðíèõ äí³â ïåðåñèëàºòüñÿ çà íàëåæí³ñòþ â³äïîâ³äíîìó îðãàíó ÷è ïîñàäîâ³é îñîá³, ïðî ùî ïîâ³äîìëÿºòüñÿ ãðîìàäÿíèíó, ÿêèé ïîäàâ çâåðíåííÿ. Ó ðàç³, ÿêùî çâåðíåííÿ íå ì³ñòèòü äàíèõ, íåîáõ³äíèõ äëÿ ïðèéíÿòòÿ îá´ðóíòîâàíîãî ð³øåííÿ êîíòðîëþþ÷èì îðãàíîì ÷è éîãî ïîñàäîâîþ îñîáîþ, âîíî â òîé ñàìèé òåðì³í ïîâåðòàºòüñÿ ãðîìàäÿíèíó ç â³äïîâ³äíèìè ðîç'ÿñíåííÿìè. Çàáîðîíÿºòüñÿ íàïðàâëåííÿ ñêàðãè ãðîìàäÿí íà ðîçãëÿä òèì îðãàíàì ÷è ïîñàäîâèì îñîáàì, 䳿 àáî ð³øåííÿ ÿêèõ îñêàðæóþòüñÿ. Òàêîæ, â³äïîâ³äíî äî ï.1 ÷.2 ñò. 17 Êîäåêñó àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäî÷èíñòâà Óêðà¿íè þðèñäèêö³ÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ñóä³â ïîøèðþºòüñÿ íà ñïîðè ô³çè÷íèõ ÷è þðèäè÷íèõ îñ³á ³ç ñóá'ºêòîì âëàäíèõ ïîâíîâàæåíü ùîäî îñêàðæåííÿ éîãî ð³øåíü, ä³é àáî áåçä³ÿëüíîñò³. Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91

раздел "Работа", №43 (2013г.)  

Еженедельник "Работа и Учеба" - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you