Page 1

Ціавіпропозиціїзнавчаннядивисьвроздiлі“УЧЕБА”

29992001

30082001

27432002

03562012

29952001 15432008

30012001

29862002

22742113

¹ 42 (964) 17.X-23.X 2016 ð.


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 277-17-74, 277-17-76

29962001

17982007

25712011

29042001

2

25062045

24992004

26932017

26122007

22862027

29802002

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 42 (964)


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 277-17-74, 277-17-76

ÐÀÁÎÒÀ

21252035

29662001

19062009

28862007

30002002

28332008

18912048

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 42 (964)

3


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 277-17-74, 277-17-76

26932016

30052001

21782025

24642021

22862026

27572001

4

24182007

29972001

15432040

04482609

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 42 (964)


5

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ

ÐÓÁÐÈÊÈ ðîçäIëó «Ðàáîòà»

WWW.RIU.COM.UA Всераїнсьий реламно-інформаційнийтижневи сферіпрацевлаштвання танавчання

¹ 42 (964) 17 æîâòíÿ 2016 ð. Засновни і видавець ТОВ «Поіс -Плюс» Свід.

про реєстрацію KВ №4740 від 14.12.2000 р. Видається з 09.07.96р.

ÂÈÕÎÄÈÒÜ ÙÎÏÎÍÅIJËÊÀ Диретор ............. ШмейоГ.В. Головнийредатор . КчмаВ.В. Адресаредаціїдлялистів: 03057,м.Київ, вл.Молдавсьа,2,оф.“1-B” 277-17-74 – ðîçä³ë «Ðàáîòà» 277-17-76 – ðîçä³ë «Ó÷åáà» e-mail: poisk@optima.com.ua vakans@riu.com.ua

ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ ÏÎÒвÁͲ ÊÅвÂÍÈÊÈ, Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

ïåðø³ îñîáè ï³äïðèºìñòâà; êåð³âíèêè â³ää³ë³â, íàïðàâëåíü; á³çíåñ-êîíñóëüòàíòè, åêñïåðòè, àíàë³òèêè

ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÈ

Впевнені,щоздопомооюазети"РаботаиУчеба",Виобов'язовознайдетедостойнробот.Для цьоовнашомвиданні,врозділі "Работа",щотижнядрютьсятисячі реальних ваансій від прямих роботодавців. Редація постійно працюєнадтим,щобвазетібли ваансіїідляфахівців,ідляробітниів,ідлялітніхлюдей,атаождля тих,хтощенемаєдосвідроботистдентів,випсниів. В азеті, для швидоо пош необхідноїваансії,зроблений"Поажчи всіх ваансій номера". Він завждидрєтьсянапершихсторінах,післязміст. Уже20роівСВОЄЮнашазет вважаєбаатотисячнаадиторіячитачів ішироеолороботодавців,заоперативність і правдивість опбліованої інформації.Приєднйтесьдоних! Редаціятижневиа"РаботаиУчеба"відщироосерцябажаєВамспішноопошроботи,ар'єрноозростаннятареалізаціїВашихзадмів.БдеморадідопомотиВамцьом!

Ãàçåòà â³ääðóêîâàíà ç ãîòîâèõ ôîòîôîðì íà ÒΠ«Óêðïîë³ãðàôìåä³à». Çàìîâëåííÿ: ________________ Òèðàæ 19000 åêç. Ö³íà äîãîâ³ðíà

Äå ìîæíà ïðèäáàòè ãàçåòó " Ðàáîòà è "Ð Ó÷åáà” Второвіймережііосів"Преса" і на омерційних  розладах в КиєвііКиївсьійобл. Наазетно-жрнальнихрозладах на станціях метрополітен, залізничноовозаліпідземних переходів.

ñò.7

åêñïåðòè; åíåðãåòèêè; êîíñòðóêòîðè; òåõíîëîãè; ëîã³ñòèêè; ìåòîäèñòè; ïñèõîëîãè; á³çíåñ-òðåíåðè; þðèñïðóäåíö³ÿ; þâåë³ðè

ÌÅÍÅÄÆÅÐÈ

ñò.8

ç ðåàë³çàö³¿, àãåíòè òà ìåíåäæåðè ç ðåêëàìè, ïîë³ãðàô³¿

ÎÔ²ÑͲ ÑËÓÆÁÈ

ñò.8

êàäðîâ³ ñëóæáè; ñåêðåòàð³àò, ä³ëîâîäñòâî; ïåðåêëàäà÷³; àðõ³âíà ñïðàâà; îïåðàòîðè ÏÊ

ÅÊÎÍÎ̲ÊÀ, Ô²ÍÀÍÑÈ

ñò.9

åêîíîì³êà òà ô³íàíñè; áàíê³âñüêà ñïðàâà; áóõãàëòåð³ÿ òà àóäèò

ÒÂÎÐײ ÏÐÎÔÅѲ¯ ØÀÍÎÂͲ ×ÈÒÀײ! Дяємо, що Ви обрали саме наш азет, шаючи собі чи близьим робот.

ñò.7 ñò.7

ðåäàêòîðè; âåðñòàëüíèêè; äèçàéíåðè; êîðåêòîðè; ìàêåò÷èêè; ïàëÿòóðíèêè; äðóêàð³; æóðíàë³ñòè; ìàðêåòîëîãè

ñò.10

â³çàæèñòè; ìàéñòðè ìàí³êþðó-ïåäèêþðó; êîìá³íîâàí³ ïåðóêàð³; êîñìåòîëîãè; ìàéñòðè òàòóàæó, ï³ðñ³íãó

ñò.10

âèõîâàòåë³; ãóâåðíàíòêè; äîìîãîñïîäàðêè; äîìàøí³ â÷èòåë³; ëîãîïåäè; íÿí³; äîìàøí³ êóõàð³; ñàä³âíèêè

ñò.10

ë³êàð³; ìîëîäøèé ìåäïåðñîíàë; êåð³âíèêè ôàðì. ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ôàðìàöåâòè; ïðîâ³çîðè; ìåäè÷í³ ïðåäñòàâíèêè

ñò.11

âèêëàäà÷³; çàâó÷³; äèðåêòîðè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â; âèõîâàòåë³; ìåòîäèñòè; ðåïåòèòîðè; ìàéñòðè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ

ÒÓÐÈÇÌ, ²ÍÄÓÑÒÐ²ß ÐÎÇÂÀÃ

ñò.11

êåð³âíèêè ³ ñï³âðîá³òíèêè òóðô³ðì; åêñêóðñîâîäè; ìåíåäæåðè òà àãåíòè ç òóðèçìó; ã³äè-ïåðåêëàäà÷³; àäì³í³ñòðàòîðè; àêòîðè; êðóï’º; ìàðêåðè

ÎÕÎÐÎÍͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.12

íà÷àëüíèêè ñëóæá áåçïåêè; îõîðîííèêè; îõîðîíö³; îõîðîíö³êîíòðîëåðè; îõîðîíö³-àäì³í³ñòðàòîðè; ³íñïåêòîðè îõîðîíè

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

ñò.14

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ñïåö³àë³ñòè; òîðãîâ³ ïðåäñòàâíèêè; ìåíåäæåðè ç ïðîäàæó; ñïåö³àë³ñòè ïî çàêóïêàì; ïðîäàâö³; ìåð÷åíäàéçåðè; ñóïåðâàéçåðè; òîâàðîçíàâö³

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ, ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß ² ÊÎÌÅÐÖ²ß

ñò.18

ñò.9

ÐÅÊËÀÌÀ, ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ, ÂÈÄÀÂÍÈ×À ÑÏÐÀÂÀ, ÏÎ˲ÃÐÀÔ²ß ñò.9

ÏÅÄÀÃÎòÊÀ

óïðàâëÿþ÷³; çàâ.âèðîáíèöòâîì; àäì³í³ñòðàòîðè; áàðìåíè; îô³ö³àíòè; êóõàð³; ìåòðäîòåë³; êîíäèòåðè; õîñòåñ; ñîìåëüº; ìåíåäæåðè; îáñëóãîâóþ÷èé ïåðñîíàë

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

ïðîãðàìóâàííÿ, ðîçðîáêà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì; ³íòåðíåò-òåõíîëî㳿; åêñïëóàòàö³ÿ ³ ï³äòðèìêà êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè òà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÒÀ ÔÀÐÌÀÖ²ß

ÐÅ ÐÅÑÒÎÐÀÍÍÈÉ Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß, ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ ñò.18

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; âî䳿 ð³çíèõ êàòåãîð³é; äèñïåò÷åðè; ñëóæáîâö³; ðîá³òíèêè àâòîñåðâ³ñó; ìåíåäæåðè ç³ çáóòó àâòîìîá³ë³â ³ çàï÷àñòèí

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐͲ, ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉͲ ÒÀ ²ÍÒÅÐÍÅÒ-ÒÅÕÍÎËÎò¯ ñò.9

ÄÎÌÀØÍ²É ÑÅвÑ

ñò.17

ñïåö³àë³ñòè ³ ìàéñòðè õ³ì÷èñòîê, ôîòîàòåëüº, ëîìáàðä³â, ìåòàëîðåìîíòó; ðîá³òíèêè ìóí³öèïàëüíèõ êîìóíàëüíèõ ñëóæá ³ ïðèâàòíèõ ô³ðì; ñïåö³àë³ñòè ç ðåìîíòó ³ åêñïëóàòàö³é ïîáóòîâî¿ òåõí³êè; äîïîì³æíèé ïåðñîíàë; ñïåö³àë³ñòè ç åêñïëóàòàö³¿ ñïîðóä

ñò.9

³íæåíåðè; ñïåö³àë³ñòè ç ïðîåêòóâàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òåõí³êè

ÏÅÐÑÎÍÀË ÑÀËÎͲ ÊÐÀÑÈ

ñò.17

êåð³âíèêè â³ää³ë³â; ìåíåäæåðè; ñïåö³àë³ñòè; ìàêëåðè; åêñïåðòè; àãåíòè ç íåðóõîìîñò³; ñòðàõîâ³ àãåíòè

äèçàéíåðè; ôîòîãðàôè; õóäîæíèêè; ôëîðèñòè

²ÍÆÅÍÅÐÍÎ-ÒÅÕͲ×ÍÈÉ ÏÅÐÑÎÍÀË

ÊÎ̲ÐÍÈÊÈ, ÐÎÁ²ÒÍÈÊÈ ÑÊËÀÄÓ ÏÎÁÓÒβ ÒÀ ÊÎÌÓÍÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.21

ñò.25

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; òåõíîëîãè; ñïåö³àë³ñòè; ³íæåíåðè; äèçàéíåðè; ìîäåëüºðè; êîíñòðóêòîðè; âñ³ ðîá³òíè÷³ ñïåö³àëüíîñò³

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ² ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÀ

ñò.28

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; îðãàí³çàòîðè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò; ³íæåíåðè, ñïåö³àë³ñòè, ðîá³òíèêè áóä³âåëüíèõ ñïåö³àëüíîñòåé; àðõ³òåêòîðè; äèçàéíåðè; êîíñòðóêòîðè

ÌÅÁËÅÂÅ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.30

ñêëàäàëüíèêè-óñòàíîâíèêè êîðïóñíèõ ìåáë³â; ñòîëÿðè-âåðñòàòíèêè; ìàëÿðè-îáðîáíèêè (ïî äåðåâó); ìàéñòðè ç ïåðåòÿæêè ìåáë³â; ð³çüáÿðè ïî äåðåâó; âåðñòàòíèêè (ïî äåðåâó); ïèëîðàìíèêè

ËÅÃÊÀ ÏÐÎÌÈÑËβÑÒÜ

ñò.31

âèøèâàëüíèö³; â’ÿçàëüíèö³; êîíñòðóêòîðè îäÿãó; êðàâö³; ìàéñòðè ç ïîøèòòÿ îäÿãó; ìîäåëüºðè; ðîçêð³éíèêè; øâà÷êè; çøèâàëüíèêè

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

ñò.32

ðîáîòà áåç ñïåö³àëüíî¿ ï³äãîòîâêè; àãåíòè, âàíòàæíèêè, ïðèáèðàëüíèö³, âàõòåðè, äèñïåò÷åðè íà òåëåôîí³, ðîçêëåþâà÷³ îãîëîøåíü, ãàðäåðîáíèêè, ñòîðîæ³, ³í.; íàäîìíà ðîáîòà

ÊÓÐ’ªÐÈ ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÑÒÓÄÅÍҲ ÐÎÁÎÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

ñò.37 ñò.37 ñò.37

ïîñëóãè àãåíòñòâ ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ; â³çîâà ï³äòðèìêà; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü åì³ãðàö³¿; þðèäè÷í³ êîíñóëüòàö³¿

ÌÎÄÅËÜÍÈÉ, ØÎÓ-Á²ÇÍÅÑ

ñò.37

ìîäåë³; òàíö³âíèö³; ôîòîìîäåë³

ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.39

îðåíäà æèòëà, òðàíñïîðòí³ òà ìåäïîñëóãè,ìàñàæ, îðãàí³çàö³ÿ ñâÿò, ðåìîíòè, áðîíåäâåð³

ÐÀÁÎÒÀ


ÂÈÁÅвÒÜ ÂÀÊÀÍÑ²Þ Ó ÏÎÊÀÆ×ÈÊÓ ÒÀ ²ÄÊÐÈÉÒÅ ÑÒÎвÍÊÓ —ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÖÅ ÏÐÈÑÊÎÐÈÒÜ ÂÀØÍÀ ÏÎØÓÊ ÐÎÁÎÒÓ Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: ÏÎÒвÁÍÓ 2771774, 2771776 6

Шановнічитачі!Обережно!

Номериз одом070(700),090(900)–платні.Непопадітьсявпазрішахраїв!!!

ÀËÔÀ²ÒÍÈÉ ÏÎÊÀÆ×ÈÊ ÂÀÊÀÍÑ²É ÍÎÌÅÐÓ стр.

стр.

стр.

А

Ж

О

автоелетри ............................ 24 авторанівни ....................... 22,24 автомаляр ............................ 22,24 автомехані ................... 7,21,23,24 автомийни ............ 21,22,24,32,34 автослюсар .......................... 23,24 адміністратор ............... 7,8,9,19,34 апаратни ................................. 34 арматрни ........................... 28,29 асистентліаря .......................... 10

жерстяни ............................ 28,29 завідвачслад ..................... 7,18 завідючий ................................ 18 заправни ............................. 24,25 застпни .............. 7,8,16,17,23,25 збиральни ...................... 26,27,30 збірнимеблів ...................... 30,31 зварни .... 7,9,23,25,26,27,28,29,30 здаєтьсяворенд ..................... 10

Б

К

баристо ..................................... 19 бармен ................................. 19,20 бетоняр ................................ 28,29 бриада ..................................... 29 брошрвальни ......................... 9 бдівельни .......................... 28,29 бхалтер ................................... 9

аменяр ................................ 28,29 артонажни ......................... 19,35 асир .............. 8,15,16,17,19,20,35 ерючиймаазином ............... 7,16 оваль .................................. 26,27 омплетвальни ................... 9,35 омірни ...................... 18,23,25,33 ондитер ..................... 14,17,18,20 онсьєрж .............................. 12,35 р’єр .......................... 22,33,35,37 хар ............. 10,15,17,18,19,20,21

оббивальни .............................. 3 0 обвалювальним’яса ... 15,16,17,20 оздоблювальни ................... 28,29 оператор ......... 9,17,26,27,31,32,33 оператор .............................. 34,35 операторCall-центра .............. 8,35 операторАЗС ....................... 14,20 операторверстатів ............... 25,27 операторзаправнихстанцій ...... 25 операторнателефон ............. 8,35 офіціант ............. 16,18,19,20,21,35 охоронець ....................... 12,13,16 охоронни 12,13,14,17,19,24,25,35

В вантажни ....... 9,14,17,18,22,23,26 вантажни ................... 32,33,34,35 ведча .................................... 7,34 виотовлювач ....................... 24,26 вихователь ................................ 12 водій ......... 12,13,14,17,18,21,22,23 водій ............................... 24,25,27 вчительпочатовихласів .......... 12 відеооператор ............................ 7

Г азозварни ............................... 26 ардеробни ............................. 34 рильни ............................... 19,20

Д двірни ........................ 13,32,33,35 диспетчер ............. 8,9,21,22,25,35 долядальниця ...................... 10,35 дозвальни ......................... 14,20 драр .................................... 9,10 діловод ...................................... 9 дієтичнасестра .................... 11,12

Е еономіст ............................... 9,27 еспедитор ........................... 22,25 елетри ....................... 7,21,28,29 елетроазозварни ............. 25,26 елетрозварни .................... 25,26 елетромехані ....................... 7,26 елетромонтажни ......... 7,26,28,29 елетромонтер ................ 25,26,27 елетрослюсар ..................... 26,27

ÐÀÁÎÒÀ

З

Л лаборант ................................... 11 ливарни ......................... 11,26,27 лоопед ................................ 11,12 ліар-ортопед ............................ 11 ліар-педіатр ........................ 11,12 ліар-психіатр ....................... 11,12

М майстер ............................. 9,27,29 майстерманіюр ...................... 10 маетни .................................... 9 маляр ..................... 26,27,28,29,30 масажиста .......................... 11,33 мастер ................................... 7,10 машиніст .............................. 14,27 мебляр ................................. 30,31 медсестра ....................... 11,12,35 менеджер ........................ 8,9,12,22 менеджерзпродаж ................ 8,9 мерчендайзер ...................... 16,17 мийни ............................ 20,32,35 мийнипосд ...................... 20,35 монолітни ................................ 29 монтажни ................... 26,27,28,29 моторист ................................ 7,21 мляр ................................... 28,29

Н налаоджвальни .............. 9,27,31 няня ..................................... 10,35

стр. різнороб ........ 17,22,27,28,33,34,36

П павальни .............. 9,19,33,35,36 педао ..................................... 12 пеар ..................... 15,17,19,20,21 перар ..................................... 10 печатни ................................. 9,10 плиточни ........................ 28,29,30 пооїва ............................... 33,34 порівельни ........................ 28,29 полірвальни .................... 7,27,30 помічни ............................... 16,35 помічнивихователя .................. 35 помічнидиретора .................... 7 помічнидраря ................. 7,9,10 помічнихаря .................... 18,35 посдомийниця ............ 18,19,20,35 працівни ............................... 8,18 прибиральни ..... 14,25,26,32,33,34 прибиральни ....................... 35,36 прибиральниця ....... 10,12,13,18,19 прибиральниця ............ 20,32,33,36 приймальни ...... 14,21,23,33,34,36 приймальнитовар .... 15,16,17,35 провізор .................................... 11 продавець ....... 7,11,14,15,16,17,19 продавець ............................ 20,36 продавець-асир ............. 14,16,17 продавець-онсльтант .. 14,15,17,36 підсобнийробітни ........ 9,28,29,35 піцейола .......................... 19,20,21

Р робота ............ 7,10,11,33,34,35,36 роботадлявсіх ................ 28,35,36 роботадлядівчат .......... 7,10,11,32 роботадлядівчат ... 34,35,36,37,38 роботадлястдентів ............ 11,37 роботазаордоном .................. 37 робітни ....... 7,9,12,19,21,23,25,26 робітни ............. 27,28,30,31,35,36 різальни .............................. 25,27

С садівни ................................. 7,10 сестра-осподиня ...................... 18 сладальни ......................... 30,31 слюсар ............ 9,14,22,25,26,27,28 слюсарзмеханосладальнихробіт . 25 ............................................ 27,28 слюсар-ремонтни ............... 23,25 слюсар-сантехні ............. 14,26,28 сортвальни ................... 23,25,36 спеціаліст ............................. 30,31 співробітни ............................... 9 столяр .................................. 28,34 столяр-верстатни ........... 28,30,31 стропальни .................... 26,28,30

Т танцівниця ............................ 19,38 техноло ................................. 9,31 техні ........................................ 11 тоар ............................... 23,26,28 траторист ........................... 17,25 тістоміс ................................ 20,21

У ладальни .......................... 14,36 чень .................................... 26,28

Ф фармацевт ................................ 11 фасадни ............................. 28,30 фасвальни ......................... 18,36 формвальни ...................... 20,21 формвальнитіста ......... 14,17,21 фотораф ............................... 7,36 фрезервальни .............. 14,26,28

Х хостес ......................... 18,19,21,36

Ч чистильни ........................... 26,28

Ш швача .......................... 7,31,32,36 шеф-хар ............................ 20,21 шиномонтажни .................... 23,25 шліфвальни .............. 27,30,31,36 штампвальни ..................... 27,35 штатр .............................. 28,30

І інженерзохоронипраці ........... 7,8 інспетор .............................. 13,26 інше ..................................... 10,33

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

7

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

21454102

АДМИНИСТРАТОР

ПРОСТОЙ НАДЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК

/Ðåñòîðàí / Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, îáó÷àåì, áåñïëàòíîå ïèòàíèå, ãèáêèé ÃÐ, âîçìîæíà ïî÷àñîâàÿ îïëàòà, ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà òðóäà. Íà ñîáåñåäîâàíèå îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: óë. Àðòåìà, 1\5 (Ñå÷åâûõ ñòðåëüöîâ), (Ëüâîâñêàÿ ïëîùàäü). Тел. (044)2724150, (044)2724145

/Îôèñíûé öåíòð / íà ïîñòîÿííóþ âûñî-

ВЫСОКИЙ ДОХОД!

êîîïëà÷èâàåìóþ àäìèíèñòðàòèâíî-îðãà-

Выплатыежедневные. Иноороднимпредоставляетсяжилье вцентреОдессы! Тел.(096)731-27-72

212551010106

íèçàöèîííóþ ðàáîòó â îôèñíîì öåíòðå. Òåë.: (093)259-25-94, (050)545-58-24

Тел. (067)4025512 212121010101

АДМИНИСТРАТОР

10775101

21456109

Æåë. æåíùèíà äî 50 ëåò, ñ ïðèÿòíîé âíåøíîñòüþ. Êîììóíèêàáåëüíîñòü, îáùèòåëüíîñòü. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Тел. (067)4043925

213651010101

ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ /Îâîùíîé ñêëàä / Ç\ï: îò 7000 äî 10000 ãðí. Äåñíÿíñêèé ð-í. Ðàáîòà ïîñòîÿííàÿ, ïîñìåííî ïí.- ñá. Ç\ï êîíêóðåíòíàÿ. Тел. (073)4199011

21338102

214111010101

АВТОМЕХАНИК

ЗАСТУПНИК КЕРУЮЧОГО МАГАЗИНОМ

Тел. (067)3830953

/ÀÒÁ / Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà ç\ï. Ïðîô. òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ. Ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì. Äðóæíà êîìàíäà. Äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Êàðü'ºðà â êîìàíä³ ë³äåðà! Çâåðòàéòåñÿ äî àäì³í³ñòðàö³¿ íàéáëèæ÷îãî ÀÒÁ. Тел. (044)5432396, (066)4620737

Îáó÷àåì. Ïðåäîñòàâëÿåì àïïàðàòóðó. Тел. (067)4043925

ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ /Õîëäèíã îõðàííûõ ïðåäïð. "Ñïðóò" / ÌÐ: ã. Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáë. Îô òðóäîóñòðîéñòâî. Ðàçëè÷íûå ãðàôèêè ðàáîòû. www.sprut.kiev.ua Îõðàííûé õîëäèíã "Ñïðóò" ïðåäîñòàâëÿåò âñå âèäû óñëóã ïî áåçîïàñíîñòè. (044)251-20-15, Тел. (067)2174431

214381040102

МАСТЕР 10831101

ПОЛИРОВЩИК изделийиз нержавеющейстали

ПОМОЩНИК ДИРЕКТОРА ïî ãðóçîâîìó àâòîòðàíñïîðòó ñî çíàíèåì ëîãèñòèêè. Ç\ï: äîãîâîðíàÿ. (099)522-84-48, Тел. (063)5228448

214541020101

/Îïòîâûé ìàãàçèí ïðåññû / â îïòîâûé ìàãàçèí ïðåññû, ìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû. Îïëàòà îãîâàðèâàåòñÿ íà ñîáåñåäîâàíèè. Àëëà Тел. (097)5154226 214361010101

213651010104

КЕРУЮЧИЙ МАГАЗИНОМ

108271010106

214271010101

ВИДЕООПЕРАТОР

108271010107

/ÀÒÁ / Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà ç\ï. Ïðîô. òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ. Ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì. Äðóæíà êîìàíäà. Äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Êàðü'ºðà â êîìàíä³ ë³äåðà! Çâåðòàéòåñÿ äî àäì³í³ñòðàö³¿ íàéáëèæ÷îãî ÀÒÁ àáî çà òåë.: (066)462-07-37 Тел. (044)5432396

ПРОДАВЕЦ

ОР,знаниеабразивноо инстрмента.З\паждю неделю,дооворнаяот6000рн.

Р-н:ст.м."Л ьяновс ая".

Тел.:(097)006-84-01 21381103

/Àãåíòñòâî "Äîëîíüêè" / ÄÐ íå ìåíøå 1 ðîêó. www.ladoshki.kiev.ua (073)022-91-51 Тел. (068)8158748 212981010103

СВАРЩИКАРГОНЩИК íà ïðîèçâîä. îáîðóä. èç íåðæàâ. ñòàëè. ÎÐ ñ òîíêèìè ìåòàëëàìè. Ç\ï: êàæäóþ íåäåëþ, äîãîâîðíàÿ îò 8000 ãðí. Ð-í: ñò. ì. "Ëóêüÿíîâñêàÿ". Òåë.: (097)006-84-01 213811010101

/ÄÞÑ Ñåðâèñ / ïî îáñëóæèâàíèþ è ðåìîíòó ãàçîâûõ êîòëîâ, êîëîíîê è ýë. âîäîíàãðåâàòåëåé. ÎÐ îáÿçàòåëåí. Æåëàòåëüíî ñî ñâîèì àâòî (áåíçèí è àìîðòèçàöèÿ îïëà÷èâàþòñÿ) Ç\ï îò 8000 ãðí + áîíóñ. Îô. îôîðìëåíèå. Òåë.: (067)829-05-85, Тел. (050)3222641

213381020101

МОТОРИСТ Тел. (067)3830953

САДІВНИКИ

СВАРЩИКАРГОНЩИК Ç/ï îò 6000 ãðí. Òåë.: (067)324-55-11, Тел. (044)5070197 108751010102

СВАРЩИКСЛЕСАРЬСБОРЩИК ìåòàëëîêîíñòðóêöèé ñ ÎÐ. Ç\ï: ñäåëüíàÿ, îò 6000 ãðí. Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. (050)357-13-97, Тел. (067)3027379 214311010101

214271010103

ПОМІЧНИК ДРУКАРЯ

ШВЕИ

/"Ïåðøà Äðóêàðíÿ" / Roland 700 äîõ³ä â³ä 3500 ãðí. Ð-í: ²íäóñòð³àëüíèé ì³ñò. Íàçàð Тел. (067)5866997

Ñ ÎÐ îò 3-õ ëåò. Ç\ï 2 ðàçà â ìåñÿö, îò 8000 ãðí. Ð-í ñò. ì. "Äåìååâñêàÿ". Тел. (050)7424205 213251010101

107511010101

ЭЛЕКТРИК

ПОРТНЫЕ Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. 2 ìèí. îò ñò. ì. "Ëûáåäñêàÿ". Òåë.: 501-02-91. Тел. (050)6761380

Тел. (067)3830953 214271010102

106431010101

ПОРТНЫЕ /Äèçàéí-ñòóäèÿ / äèçàéí-ñòóäèè æåíñêîé îäåæäû. Îïûò ðàáîòû îò 5 ëåò, îïëàòà ñäåëüíàÿ, îò 7000 ãðí. Âûïëàòû ïîíåäåëüíî. Ðàáîòà òâîð÷åñêàÿ, â öåíòðå. Тел. (068)5966261 214261010101

99990508

21365101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


8

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21316101

99991043

21287101

АДМИНИСТРАТОР /Õèì÷èñòêà / â ïðèåìíûé ïóíêò õèì÷èñòêè ïðåìèóì êëàññà (ðàáîòà â öåíòðå). Ìîæíî áåç ÎÐ â õèì÷èñòêå, îôèöèàëüíîå îô-å, îêëàä îò 5000 ãðí. (066)572-36-88,

Тел. (093)2762337 214011010101

21438104

АКТИВНЫЙ МЕНЕДЖЕР ПОПРОДАЖАМ Поислиентовпостанове оборд.талет.омнат ГР:c9.00до18.00.З/п7000рн.

(067)506-14-67 Людмила Валерьевна 21246101

21396101

ВОЗЬМУ ТОЛКОВОГО ЗАМА â íàëàæåííûé áèçíåñ. Îïûò îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû ïðèâåòñòâóåòñÿ. Îáó÷ó âñåìó ñàìà. Äåíüãàìè íå îáèæó. Îôèñ íà Êóðåíåâêå. Ãðàôèê: ïí-ïò ñ 9.00 äî 17.00. Çâîíèòå: (067)902-87-52, (093)821-39-76 Тел. (050)6467832

210991020101

МЕНЕДЖЕР

10862102

МЕНЕДЖЕР ПО ХОЛОДИЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ /Ïð-òèå/

Тел. (097)6163786 107761030202

/Õîëäèíã "Àòëàíò" / ç ïðîäàæó ïîñëóã â îõîðîíó. óäíà ç\ï + %. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ÃÐ: ïí.- ïò. ç 8.00 äî 18.00. atlant.holding.com.ua (067)327-78-99, Тел. (067)5002417

21351102

107681020101

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ ïîèñê êëèåíòîâ ïî óñòàíîâêå îáîðóä. òóàëåò. êîìíàò ÃÐ: ñ 9.00 äî 18.00. Ç/ï 7000 ãðí. Ëþäìèëà Âàëåðüåâíà Тел. (067)5061467

212461010101

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ ОХАННЫХ УСЛУГ

АКТУАЛЬНО!

/Õîëäèíã îõðàííûõ ïðåäïð. "Ñïðóò" / ÌÐ: ã. Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáë. Îô òðóäîóñòðîéñòâî. Ðàçëè÷íûå ãðàôèêè ðàáîòû. www.sprut.kiev.ua Îõðàííûé õîëäèíã "Ñïðóò" ïðåäîñòàâëÿåò âñå âèäû óñëóã ïî áåçîïàñíîñòè. (044)251-20-15, Тел. (067)2174431 214381040101

ВОЗЬМУ ТОЛКОВОГО ЗАМА в налаженный бизнес. Опыт организацион ной работы приветствуется. Обучу всему сама. Деньгами не обижу. Офис на Куреневке. График: пнпт с 9.00 до 17.00. Звоните:

(067)9028752, (093)8213976, (050)6467832 21099102

ÐÀÁÎÒÀ

21306104

21396102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ АДМИНИСТРАТОРЫ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

9

ЕКОНОМІСТ

íà òåëåôîí!!! ÃÐ: 10.00-15.00 è 15.00-19.00. Ç\ï: 5000-8000 ãðí. Îáó÷àåì. Ñòàáèëüíîñòü. Êàðüåðíûé ðîñò â êîìïàíèè. Êîìôîðòíûé îôèñ íà Ïå÷åðñêå. Òåë.: (066)332-32-32, Тел. (099)9580207

/Âèðîáíèöòâî â ì. Áîÿðêà (Êè¿âñüêà îáë.) / ×îëîâ³êè\æ³íêè. Òåë.:(093)699-21-41, (096)397-90-67

213511020101

Тел. (066)3478775

ДИСПЕТЧЕРЫ

108501010102

/TAXI 309 / Îô. òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï âûñîêàÿ. Òåë.: 220-13-15 Тел. (067)9901187

10750102

БРОШЮРОВЩИК Îëüãà, òåë.: (068) 197-01-11 Тел. (044)4824693

213621010101

ДІЛОВОД ОРГМЕТОДКАБІНЕТУ

107501010103

ВИСІКАЛЬНИК НА ТИГЕЛЬ 131

/Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N9 / Ïîä³ëüñüêèé ð-í. Тел. (044)4681136

/"Ïåðøà Äðóêàðíÿ" / ML 1100 äîõ³ä â³ä 5000 ãðí. Ð-í: ²íäóñòð³àëüíèé ì³ñò. Íàçàð Тел. (067)5866997

214621020000

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

107511010102

áåç ÎÐ. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû. Îïëàòà - åæåíåäåëüíî. Ç\ï îò 4000 ãðí. Ðàáîòà â îôèñå (íå äèñòðèáüþöèÿ). Ãðàôèê ðàáîòû ñ 9.00 äî 17.00 (âûõîäíûå ñóá., âîñêð.). Тел. (063)9867640

213961010101

МАЙСТЕР /Âèðîáíèöòâî â ì. Áîÿðêà (Êè¿âñüêà îáë.) / âèðîáíè÷î¿ ä³ëüíèö³. ×îëîâ³êè\æ³íêè. Òåë.:(093)699-21-41, (096)397-90-67 Тел. (066)3478775

108501010101

МЕНЕДЖЕРААДМИНИСТРАТОРА

ТЕХНОЛОГ

Ñóïåðìàðêåò (ð-í Ñåâàñòîïîëüñêîé ïë.). Æåë. æåíùèíà 25-45. ÃÐ: 3\3 (ñìåíà ñ 8.00 äî 20.00). Ç\ï 6000 ãðí. Тел. (098)8576114

Ç\ï îò 8000 ãðí. Ð-í ñò. ì. "Äåìååâñêàÿ". Тел. (050)7424205

213251010102

10751101

213161010101

СОТРУДНИК ДЛЯ ОФИСНОЙ РАБОТЫ â êà÷åñòâå ïîìîùíèêà ðóêîâîäèòåëÿ. Ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû. Ñâîåâðåìåííàÿ è äîñòîéíàÿ îïëàòà. Àìáèöèîçíûì è äåëîâûì!. Òåë.: (068)800-53-31 Тел. (063)8021842 214601010000

10750101

10825101

10746102

ДРУКАР /Âèðîáíèöòâî çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè / íà øèðîêîôîðìàòíèé ïðèíòåð "Åêîñîëüâåíò-1600". ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: (044)501-67-50, Тел. (044)2233663

108251010102

ЗВАРЮВАЛЬНИК /Âèðîáíèöòâî çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè / íàï³âàâòîìàò. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: (044)501-67-50, Тел. (044)2233663

21458101

БУХГАЛТЕР ÎÐ: 3 ãîäà. Æåë. æåí. äî 35 ëåò. Çíàíèå: 1 Ñ 7.7 , Êëèåíò-Áàíê, Ëèãà, Office. Îáÿçàííîñòè: ïåðâè÷êà, îñíîâíûå ñð-âà, 631 crem. ÃÐ: 9.00-18.00. Ïå÷åðñêèé ð-í. Çâîíèòü: ñ 9.00 äî 18.00, Èðèíà

108251010103

МАКЕТЧИКИ /Âèðîáíèöòâî çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè / ïîêëåéêà îðàêàëó, âèãîòîâëåííÿ îá'ºìíèõ áóêâ. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: (044)501-67-50, Тел. (044)2233663

Тел. (063)9433303 214581010101

108251010101

10762101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


10

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ПЕЧАТНИК

НЯНІ

Îëüãà, òåë.: (068) 197-01-11 Тел. (044)4824693

/Àãåíòñòâî "Äîëîíüêè" / ÷àñòêîâà çàé107501010101

íÿò³ñòü.

ПЕЧАТНИК

Ìîæëèâî

áåç

ÄÐ.

www.ladoshki.kiev.ua (073)022-91-51

/Òèïîãðàôèÿ / øåëêî-òðàôàðåòà (àâòîìàò, ïîëóàâòîìàò). Ç/ï: ñäåëüíàÿ. (095)255-39-62; Тел. (068)1970111

Тел. (068)8158748 212981010101

107501020101

ПОМОЩНИК ПЕЧАТНИКА Îëüãà, òåë.: (068) 197-01-11 Тел. (044)4824693 107501010102

ПОМОЩНИКИ ПЕЧАТНИКОВ Îô. òðóäîóñòðîéñòâî. Ñòàáèëüíàÿ ç\ï. Ìåñòî ðàáîòû: ïð. Âîçäóõîôëîòñêèé, 94-À. Òåë.: (067)214-68-62, Тел. (044)2064600 107461020104

ТИГЕЛЬЩИКВЫСЕЧНИК /Ïîëèãðàôèÿ / ÃÐ: 3\3 (äí., í., âûõ.) ïî 12 ÷àñîâ. Ç\ï îò 5000 ãðí. Ïîðÿäî÷íîñòü, îòâåòñòâåííîñòü, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Êóðåíåâêà, óë. Øàõòåðñêàÿ, 5. Äìèòðèé (044) 507-26-17, Тел. (067)5475286 107621010101

21296102

КОМБИНИРОВАННЫЙ МАСТЕРПА РИКМАХЕР Ç\ï îò 7000 ãðí. ÃÐ: 2\2, 9.00-21.00. Îïëàòà åæåäíåâíî. Þëèÿ Тел. (095)7255607 212961020101

МАСТЕР ïî ìàíèêþðó, ïåäèêþðó, íàðàùèâàíèþ. Ç\ï îò 8000 ãðí (ñòàâêà) + %. ÃÐ: 2\2, 9.00-21.00. Îïëàòà åæåäíåâíî. Þëèÿ Тел. (095)7255607 212961020102

МАСТЕРПАРИКМАХЕР /"Ïðîñòî ïåðóêàðíÿ" / Ãàðàíòèÿ ç\ï: 8 000 - 10 000 ãðí. ÎÐ îò 4 ëåò. Тел. (067)4690188 213521010101

10743101

21352101

МАСТЕРА МАНИКЮРА, ПЕДИКЮРА ÃÐ: ïîñìåííî, 2\2. ÎÐ æåëàòåëåí. Ç\ï - %. Ñò. ì. "Äâîðåö ñïîðòà" èëè ñò. ì. "Ïëîùàäü Ë. Òîëñòîãî". Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Òåë.: (063)038-22-11 Тел. (044)2280541 214141010101

21298101

21425101

АССИСТЕНТ СТОМАТОЛОГА

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

/Ñòîìàò. êëèíèêà AND clinic / Äåâóøêà, ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå. Âîçðàñò: 19-30 ëåò. Ç\ï îò 4000 ãðí. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë. Àíäðåé Íèêîëàåâè÷ Тел. (067)5814445

ìåñòî äëÿ ìàñòåðà ìàíèêþðà. Ñò. ì. "Äâîðåö ñïîðòà" èëè ñò. ì. "Ïëîùàäü Ë. Òîëñòîãî". Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Òåë.: (063)038-22-11

Тел. (044)2280541 214141010102

214251010101

ДОНОРИ ЯЙЦЕКЛІТИН /Ìåäè÷íèé öåíòð ó ì. Êèºâ³ / Âèíàãîðîäà äî 80 000 ãðí. Âàðò³ñòü äçâ³íê³â çã³äíî òàðèô³â âàøîãî îïåðàòîðà. Ïí. - ïò. ç 9.00 äî 18.00. ˳ö. N197875 ÌÎÇÓ â³ä 06 ÷åðâíÿ 2013 ð. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ çà Тел. (068)8471261 108101010101

99990517

21414101

ÐÀÁÎÒÀ

21368101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

11

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776 ЛІКАРПЕДІАТР /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Òåë.: (098)704-43-48 Тел. 4019451 201831010107

ЛІКАРПСИХІАТР /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Òåë.: (098)704-43-48 Тел. 4019451 201831010110

МАССАЖИСТКА ìîëîäàÿ â âîçðàñòå îò 18 ëåò. ÎÐ ïðèâåòñòâóåòñÿ (âîçìîæíî îáó÷åíèå, áåñïëàòíîå æèëüå). ã. Õàðüêîâ. Тел. (063)6463047 213751090000

МАССАЖИСТКИ 10860101

/Ìàññàæíûé ñàëîí / Äåâóøêè îò 18 ëåò. Ìîæíî áåç ÎÐ. Îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Âîçìîæíî ïðîæèâàíèå. Ç\ï îò 3500 ãðí â íåäåëþ. Øåâ÷åíêîâñêèé ð-í. Ñòðîãî áåç èíòèìà. Тел. (068)8676360

99991040

213951020101

МЕДИЧНА СЕСТРА 10807102

/Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Òåë.: (098)704-43-48 Тел. 4019451 201831010101

ДНЗ-350 терміново потрібен:

ПРОВИЗОР

10877102

/Àïòåêà / ÃÐ: 8.00-21.00, ïîñìåííî 2\2 äíÿ. Çíàíèå àññîðòèìåíòà, ÎÐ çà 1 ñòîëîì áîëåå ãîäà, ÏÊ, ç\ï 5000-6000 ãðí. (ïîíåäåëüíàÿ âûïëàòà). Àïòåêè â ðàéîíàõ ã. Êèåâà, óë. Ãìûðè, 9- (ñò. ì. "Ïîçíÿêè"), óë. ×àâäàð, 8 (ñò. ì. "Îñîêîðêè"), óë. Ìèøóãè, 8 (ñò. ì. "Ïîçíÿêè); ïãò Êîçèí (Îáóõîâñêèé ð-í, óë. Ëåñíàÿ, 1). Îêñàíà Íèêîëàåâíà, òåë.: (044)573-01-22 Тел. (050)3551351

ВИХОВАТЕЛЬ м. Київ, вл. Антонова, 12-А.

Тел.(044)242-12-63, Світлана Анатоліївна 21418101

108601010102

РЕНТГЕНОЛАБОРАНТ /Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N9 / Ïîä³ëüñüêèé ð-í. Тел. (044)4681136 214621050000

21407102

СЕСТРА МЕДИЧНА ХІРУРГІЧНОГО КАБІНЕТУ /Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N9 / Ïîä³ëüñüêèé ð-í. Тел. (044)4681136 214621060000

СТУДЕНТЫ 21355101

ДОНОРІВ СПЕРМИ

ЗУБНОЙ ТЕХНИК

/Ìåäè÷íèé öåíòð ó ì. Êèºâ³ / Âèíàãîðîäà äî 5 000 ãðí.\ì³ñ. Îáîâ'ÿçêîâ³ âèìîãè: â³ê ÷îëîâ³êà â³ä 20 äî 35 ðîê³â; íàÿâí³ñòü õî÷à á îäí³º¿ âëàñíî¿ ãåíåòè÷íî çäîðîâî¿ äèòèíè; ô³çè÷íå òà ïñèõîëîã³÷íå çäîðîâ'ÿ. Âàðò³ñòü äçâ³íê³â çã³äíîòàðèô³â âàøîãî îïåðàòîðà. Ïí. - ïò. ç 9.00 äî 18.00. ˳ö. N197875 ÌÎÇÓ â³ä 06 ÷åðâíÿ 2013 ð. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ çà Тел. (068)8471261

ñ îïûòîì ðàáîòû, âîçìîæíî îáó÷åíèå. Òåë.: (093)880-73-99 Тел. (067)3217714

108101010102

213551010101

ЛИТЕЙЩИКИ Òåë.: (093)880-73-99 Тел. (067)3217714

213551010102

ЛОГОПЕД /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Òåë.: (098)704-43-48 Тел. 4019451

äëÿ ðàáîòû â ìàññàæíîì ñàëîíå. Âûñîêàÿ îïëàòà. Âîçìîæíî æèëüå äëÿ èíîãîðîäíèõ. ã. Õàðüêîâ. Тел. (093)2717904 213751140000

ФАРМАЦЕВТ /Àïòåêà / ÃÐ: 8.00-21.00, ïîñìåííî 2\2 äíÿ. Çíàíèå àññîðòèìåíòà, ÎÐ çà 1 ñòîëîì áîëåå ãîäà, ÏÊ, ç\ï 5000-6000 ãðí. (ïîíåäåëüíàÿ âûïëàòà). Àïòåêè â ðàéîíàõ ã. Êèåâà, óë. Ãìûðè, 9- (ñò. ì. "Ïîçíÿêè"), óë. ×àâäàð, 8 (ñò. ì. "Îñîêîðêè"), óë. Ìèøóãè, 8 (ñò. ì. "Ïîçíÿêè); ïãò Êîçèí (Îáóõîâñêèé ð-í, óë. Ëåñíàÿ, 1). Îêñàíà Íèêîëàåâíà, òåë.: (044)573-01-22 Тел. (050)3551351 108601010101

201831010105

ДІЄТСЕСТРА /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Òåë.: (098)704-43-48 Тел. 4019451 201831010108

ЛІКАРОРТОПЕДТРАВМАТОЛОГ ДИТЯЧИЙ /Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N9 / Ïîä³ëüñüêèé ð-í. Тел. (044)4681136 214621070000

ФАРМАЦЕВТ /Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N9 / Ïîä³ëüñüêèé ð-í. Тел. (044)4681136 214621040000

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.

21402101

21402102

ÐÀÁÎÒÀ


12

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10768102

10847101

20183101

21282101

10880102

ВИХОВАТЕЛЬ /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Òåë.: (098)704-43-48 Тел. 4019451

201831010104

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÍÇ-714 / ì. Êè¿â, âóë. Êàðï³íñüêîãî, 4. Тел. (044)2423051 214531010000

21339101

ВЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Òåë.: (098)704-43-48 Тел. 4019451

201831010103

ПЕДАГОГОРГАНІЗАТОР /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Òåë.: (098)704-43-48 Тел. 4019451 201831010102

21335101

99991009

ÐÀÁÎÒÀ

10739101

21438102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

10729101

13

10835102

10853102

ОХОРОНЦІ /ÀÒÁ / Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà ç\ï. Ïðîô. òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ. Ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì. Äðóæíà êîìàíäà. Äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Êàðü'ºðà â êîìàíä³ ë³äåðà! Çâåðòàéòåñÿ äî àäì³í³ñòðàö³¿ íàéáëèæ÷îãî ÀÒÁ àáî çà òåë.: (066)462-07-37 Тел. (044)5432396

20040101

108271010105

ОХОРОНЦІ

10833101

10859101

ИНСПЕКТОР СБ

ОХОРОННИК

/Ñòàëåêñ / Ç\ï îò 7000 ãðí. Тел. (093)3654772

/À1 / ÃÐ: äîáîâ³, âàõòà. Òåë.: (044)481-00-18, (067)296-21-62, (050)389-33-85 Тел. (063)4967035

108381020103

ОПЕРАТИВНИЙ ЧЕРГОВИЙ

108531020102

/Îõîðîííà ô³ðìà / äëÿ ðîáîòè íà àâòîìîá³ë³. Âèìîãè: äîñêîíàëå çíàííÿ ì³ñòà. Áàæàíî êîëèøí³é ïðàö³âíèê ÌÂÑ. ÃÐ: í³÷ ÷åðåç äâ³, âèõ³äí³ òà ñâÿòêîâ³ â äîáîâîìó ðåæèì³. (044)501-61-13, Тел. (096)9653386

ОХОРОННИК /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Òåë.:(044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)2236927 108721020138

108351020101

ОХОРОННИКИ

ОХОРОННИК /ϳä-âî / âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêî¿ áàçè Тел. (067)2328446 107721010102

ОХОРОННИК (çíàííÿ ÏÊ). Ìîæëèâà ðîáîòà âàõòîâèì ìåòîäîì. Âèïëàòà ç\ï áåç çàòðèìêè 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. Ðîçì³ð ç\ï óçãîäæóºòüñÿ ïðè ñï³âáåñ³ä³ â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: ì. Îáóõ³â, âóë. Êè¿âñüêà, 21 (çóïèíêà Êðèíè÷íà). Äëÿ á³ëüø äåòàëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ çâåðòàòèñü ç 8.00 äî 18.00 â ðîáî÷³ äí³ çà (093)542-17-19, (045)725-05-32 Тел. (067)8426544 108141010109

/ÌåãàÌàðêåò / Ç\ï + ïðåì³ÿ, 3\3 äí³. Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îô³ö. îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, (099)141-26-53, (098)570-41-20. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ñò. ì."Âîêçàëüíà," â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. 2489793 107931020102

ОХОРОННИКИ Áàæàíî ÷îëîâ³êè äî 35 ðîê³â. ÃÐ: 2/4. Îïëàòà: 300 ãðí/äîáà. Òåë.: (044)484-25-18 (10.00-16.00) Тел. (044)4845989

Ìîëîä³ ëþäè ì³öíî¿ ñòàòóðè, â³ä 20 ðîê³â, ïðåäñòàâíèöüêî¿ çîâí³øíîñò³, Ðåæèìðîáîòè - ð³çíèé. Ç\ï â³ä 7000 ãðí. + ñîöïàêåò. Òåë.: (äçâîíèòè ç 9.00 äî 18.00, ïí-ïò). Òåë.: 229-26-67, (067)465-05-58, (063)930-01-42, Тел. (063)3716246 108081010101

ОХОРОНЦІ Ðîáîòà âàõòîâèì ìåòîäîì. Ç\ï 3000-4000 ãðí. Ïðîæèâàííÿ òà õàð÷óâàííÿ áåçêîøòîâíå. Òåë.: (067)420-64-49, (095)285-81-19, (066)073-03-42, (068)876-28-33 Тел. (093)1237780 108591010101

ОХОРОНЦІ /Îõîðîííà ô³ðìà / Çð³ñò â³ä 175 ñì. Ç\ï äîáîâà äî 2000 ãðí. + ïðåì³ÿ. Ç\ï áåç çàòðèìêè. Ç\ï äåííà â³ä 2000 ãðí. + ïðåì³ÿ. Òåë. (044)501-61-13, 529-18-43 (ö³ëîäîáîâî) Тел. 5729038 108801020101

ОХРАННИК /Ðåñòîðàí "Îñêàð" / Ñî ñòàæåì ðàáîòû. 7 êì. îò ñò. ì. "Ãåðîåâ Äíåïðà", àâòîáóñû 792, 902 äî îñò. "Ñàäîâîäñòâî". ÇÏ äîãîâîðíàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 223-63-73, ñ 11.00 äî 21.00 Тел. (093)4048468

108471010101

212581020104

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ

10808101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.


14

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ОХРАННИКИ /Õîëäèíã îõðàííûõ ïðåäïð. "Ñïðóò" / (Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáë.) Ïðåäîñòàâëÿåò âñå âèäû óñëóã ïî áåçîïàñíîñòè. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: (044)251-20-15, www.sprut.kiev.ua. Тел. (067)2174431 214381020101

ОХРАННИКИ ÃÐ: ñóòêè\äâîå, ñóòêè\òðîå, 2\4 èëè âàõòà. Ç\ï: 1700-6000 ãðí. Òåë: (068) 083-65-25, Тел. (095)5062124 107391010101

ОХРАННИКИ /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê"/ Тел. (063)2203195 200401010103

ОХРАННИКИ ÃÐ: 2\4 ñóò. Ç\ï: 180 ãðí\ñìåíà. Æåëàòåëüíî äî 65 ëåò. Ð-í: Ãîëîñååâñêèé, ïåð. Àõòûðñêèé, 3-À, 3 ìèí. îò ñò. ì. "Âàñèëüêîâñêàÿ". Тел. (066)4313306 213391010101

ОХРАННИКИ /Îõðàííàÿ ôèðìà / Âîçðàñò îò 18-ëåò. Ãðàôèê ðàáîòû ðàçíûé, åñòü âàõòîâûé ìåòîä. ÇÏ âûñîêàÿ áåç çàäåðæåê. Òåë.: (044)236-06-37 Тел. (098)8238959

21302101

10836102

21344101

10881101

107291010101

ОХРАННИКИ /×Ï "Ïàí" / áåç ÂÏ. Âàõòîâûé ìåòîä. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ, 2\2. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. ÇÏ: 3800 ãðí. Òåë.: (044)495-01-33, Тел. (098)9874912 213351010101

ОХРАННИКИ (âàõòîâûé ìåòîä) ñëóæáà â àðìèè; ïîðÿäî÷íîñòü. Îô. òðóäîóñòðîéñòâî; ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà ç\ï (300 ãðí\ñìåíà). ÃÐ: 15\15, 20\10. Óñëîâèÿ äëÿ ïðîæèâàíèÿ è ðàáîòû íà îáúåêòå ñîçäàíû. Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷ Тел. (067)4644792 108331010101

СТАРШИЙ ЕКІПАЖУ ГШР /À1 / ÃÐ: äîáîâ³, âàõòà. Òåë.: (044)481-00-18, (067)296-21-62, (050)389-33-85 Тел. (063)4967035 108531020103

21340102

21432101

10779101

99991043

ÐÀÁÎÒÀ

21435101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

15

10770102

21446102

10899102

21403101

21317101

21289101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


16

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ Вмяснойотделнапостоянню работтребются:

ПРОДАВЦЫОБВАЛЬЩИКИ ОРнеобязателен–обчаем. ТЕЛ.(068)077-02-78 21457101

21439101

ОБВАЛЬЩИК МЯСА Ç\ï îò 350 ãðí\äåíü. Òåë.: (093)300-01-00. Ð-í: ñò. ì. "Îñîêîðêè". 214391010102

ОБВАЛЮВАЛЬНИК М'ЯСА

10827101

КАСИРИ

21400101

/ÌåãàÌàðêåò / Ç\ï + ïðåì³ÿ, 7\7 äí³â. Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îô³ö. îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, (099)141-26-53, (098)570-41-20. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ñò. ì."Âîêçàëüíà," â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. 2489793

107931020116

ОФИЦИАНТЫ

КАСИРИ

/Ðåñòîðàí / Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, îáó÷àåì, áåñïëàòíîå ïèòàíèå, ãèáêèé ÃÐ, âîçìîæíà ïî÷àñîâàÿ îïëàòà, ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà òðóäà. Íà ñîáåñåäîâàíèå îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: óë. Àðòåìà, 1\5 (Ñå÷åâûõ ñòðåëüöîâ), (Ëüâîâñêàÿ ïëîùàäü). Òåë.: (044)272-41-45 Тел. (044)2724150

/óïåðìàðêåò "Ôîçç³"/ Тел. (067)2236927

ПРИЙМАЛЬНИК ТОВАРІВ

107931020113

212551010104

108721020201

КАСИРИ 21421101

/ÌåãàÌàðêåò / ÄÐ, ç\ï + ïðåì³ÿ, 7\7 äí³â. Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îô³ö. îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, (099)141-26-53, (098)570-41-20. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ñò. ì."Âîêçàëüíà," â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. 2489793

/BILLA / Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Ìè ãàðàíòóºìî îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãíó÷êèé ÃÐ, âñ³ ãàðàíò³¿ çã³äíî ä³þ÷îãî çàêîíîäàâñòâà, îô³ö³éíó çàðîá³òíó ïëàòó, ìîæëèâ³ñòü ïðîôåñ³éíîãî òà êàð'ºðíîãî çðîñòàííÿ. . Òåë.: (050)414-49-82, (050)440-68-16, (050)413-03-10, Тел. (095)2828122 107701020101

КАССИР /Ñóøè-áàð "Åâðàçèÿ" / îò 25 ëåò. Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ñ îïûòîì è áåç îïûòà ðàáîòû. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Тел. (050)3560005 108151020106

/ÌåãàÌàðêåò / Ç\ï + ïðåì³ÿ, 5\2 äí³. Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îô³ö. îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, (099)141-26-53, (098)570-41-20. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ñò. ì."Âîêçàëüíà," â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. 2489793 107931020114

ПРИЙМАЛЬНИКИ ТОВАРІВ /BILLA / Ç\ï 4000 ãðí + ïðå쳿. Ìè ãàðàíòóºìî îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãíó÷êèé ÃÐ, âñ³ ãàðàíò³¿ çã³äíî ä³þ÷îãî çàêîíîäàâñòâà, îô³ö³éíó çàðîá³òíó ïëàòó, ìîæëèâ³ñòü ïðîôåñ³éíîãî òà êàð'ºðíîãî çðîñòàííÿ. . Òåë.: (050)414-49-82, (050)440-68-16, (050)413-03-10, Тел. (095)2828122 107701020105

МЕРЧАНДАЙЗЕРИ /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Òåë.:(044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)2236927 108721020136

10849102

ÐÀÁÎÒÀ

ПРОДАВЕЦ /íà ïðîäîâîëüñòâåííóþ ãðóïïó òîâàðîâ. / ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ, ñòàâêà + %. Ð-í ðàáîòû - Ïîäîë. Тел. (068)3545458 212681010000

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776 ПРОДАВЕЦ

ПРОДАВЦЫОБВАЛЬЩИКИ

â ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí. Øåâ÷åíêîâñêèé ð-í. Òåë.: (099)065-18-55. 214321010101

ïðîäîâîëüñòâåííîé ãðóïïû (àëêîãîëü, ñèãàðåòû). Ïå÷åðñêèé ð-í. ÃÐ: 7\7, ñ 9.00 äî 21.00. ÎÐ îáÿçàòåëåí, óìåíèå ïðèíÿòü è ðàñöåíèòü òîâàð. ÇÏ 1000 ãðí + %.  íåäåëþ - îò 1800 ãðí. Тел. (050)4699446

213021010101

ПРОДАВЕЦ â ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí. Æåë. æåíùèíà 23-45, áåç ÂÏ. Ïðîæèâàíèå: Ñîôèåâñêàÿ Áîðùàãîâêà, Ñâÿòîøèí, Àêàäåìãîðîäîê. Ç\ï îò 300 ãðí\äåíü. ÃÐ: ñ 8.00 äî 21.00. Тел. (067)9841584

214211010101

21408101

/ìÿñíîé îòäåë / ÎÐ: íå îáÿçàòåëåí - îáó÷àåì. Òåë.: (068)077-02-78. Тел. (068) 770278

214571010101

ПРОДАВЕЦ

21436101

17

ПРОДАВЕЦ /"Çîîòîâàðû" / æåëàòåëüíî æåí. äî 40 ëåò. Îáó÷åíèå íà ôèðìå. Ç\ï îò 5000 ãðí. Ð-í: ñò. ì. "Ïåòðîâêà", "Ìèíñêàÿ", "Øóëÿâñêàÿ". Àëåêñàíäð Тел. (067)4446289

214351010101

ПРОДАВЦІ /Ïðîäóêòîâ³ ìàãàçèíè / â ïðîäóêòîâ³ ìàãàçèíè. Ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, äîñòîéíà îïëàòà, ³íîãîðîäí³ì íàäàºìî æèòëî. Тел. (097)9269354

213401020101

ПРОДАВЦІ /ÌåãàÌàðêåò / Ç\ï + ïðåì³ÿ, 7/7 äí³â. Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îô³ö. îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, (099)141-26-53, (098)570-41-20. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ñò. ì."Âîêçàëüíà," â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. 2489793

107931020103

ПРОДАВЦІ ó âñ³ ðàéîíè ì .Êèºâà. Ñò. ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî", ³êòîð³ÿ. Òåë.: (067)786-76-71 Тел. (044)3538984

212901020106

ПРОДАВЕЦ ìÿñíîãî îòäåëà. Ç\ï îò 250 ãðí\äåíü. Òåë.: (097)140-56-12. Ð-í: ñò. ì. "Îñîêîðêè". 214391010101

ПРОДАВЕЦ ЛИНИИ РАЗДАЧИ /Ðåñòîðàí / Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, îáó÷àåì, áåñïëàòíîå ïèòàíèå, ãèáêèé ÃÐ, âîçìîæíà ïî÷àñîâàÿ îïëàòà, ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà òðóäà. Íà ñîáåñåäîâàíèå îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: óë. Àðòåìà, 1\5 (Ñå÷åâûõ ñòðåëüöîâ), (Ëüâîâñêàÿ ïëîùàäü). Òåë.: (044)272-41-45 Тел. (044)2724150 212551010103

10793102

ПРОДАВЕЦЬ /Ìàãàçèí ïðîäóêò³â / óäíà çàðîá³òíà ïëàòà. ÃÐ: ç 8.00 äî 22.00, 2\2 àáî 2\3 òèæí³. Ñîëîì'ÿíñüêèé ð-í (ì³ñò "Ëåïñå"). Тел. (097)2440110 214001010101

ПРОДАВЕЦЬБАРИСТА /Êàôå "Áóëàíæåð³" / Ç\ï: 5200 ãðí. Ìè ïðîïîíóºìî: äðóæí³é êîëåêòèâ, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, ïîâíèé ñîö³àëüíèé ïàêåò, ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó, áåçêîøòîâíå õàð÷óâàííÿ. ̳ñöå ðîáîòè: ì. Êè¿â, öåíòð. Тел. (099)9713374 108541020101

ПРОДАВЦІ /BILLA / Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Ìè ãàðàíòóºìî îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãíó÷êèé ÃÐ, âñ³ ãàðàíò³¿ çã³äíî ä³þ÷îãî çàêîíîäàâñòâà, îô³ö³éíó çàðîá³òíó ïëàòó, ìîæëèâ³ñòü ïðîôåñ³éíîãî òà êàð'ºðíîãî çðîñòàííÿ. . Òåë.: (050)414-49-82, (050)440-68-16, (050)413-03-10, Тел. (095)2828122

107701020102

ПРОДАВЦІКАСИРИ /ÀÒÁ / Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà ç\ï. Ïðîô. òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ. Ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì. Äðóæíà êîìàíäà. Äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Êàðü'ºðà â êîìàíä³ ë³äåðà! Çâåðòàéòåñÿ äî àäì³í³ñòðàö³¿ íàéáëèæ÷îãî ÀÒÁ àáî çà òåë.: (066)462-07-37 Тел. (044)5432396

108271010104

ПРОДАВЦІКАСИРИ Ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Ç\ï: íà âèïðîáóâàëüíèé òåðì³í - 4000 ãðí, ï³ñëÿ â³ä 4400 ãðí (ñâîº÷àñíî). Îô. ïðàöåâëàøòóâàííÿ ç ïåðøîãî äíÿ ðîáîòè + ñîö. ïàêåò. ÃÐ: 3\2, ãíó÷êèé. Äèñöèïë³íîâàí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü. ÌÐ: ïð. Íàóêè, 35; âóë. Ãðèãîðåíêà, 22-20; âóë. Áàæàíà, 3; Äðàãîìàíîâà, 17-À. (044)538-02-18, (044)538-00-05, Тел. (044)5380219

108811010101

ПРОДАВЦЫ

10829103

æåíñêîé îäåæäû è îáóâè, âîçðàñò îò 25 ëåò, àêòèâíûå, ãðàìîòíûå, æåëàþùèå ðàáîòàòü è çàðàáàòûâàòü. ÎÐ - îáÿçàòåëåí. Òåë.: (099)501-88-07, (067)793-48-90 Тел. (093)6348078

ПРОДАВЦІКОНСУЛЬТАНТИ /óïåðìàðêåò "Ôîçç³"/ Тел. (067)2236927

108721020204

213171010101

ПРОДАВЦЫ òîâàð äëÿ çäîðîâüÿ. Ìåäèöèíñêîå îáðàçîâàíèå ïðèâåòñòâóåòñÿ! Èðèíà Тел. (066)7604151 108771020101

ПРОДАВЦЫКАССИРЫ ÀÃÇÑ Ðàáîòà äëÿ æèòåëåé ×åðíèãîâñêîé îáë. â ã. Êèåâå (Ëåâûé áåðåã). Ñòàáèëüíàÿ ç\ï îò 5500 ãðí. Òåë.: (096)803-02-43 Тел. (095)7338866 108291030101

ПРОДАВЦЫКАССИРЫ АГЗС /Êîìïàíèÿ "Åâðî Ãàç" / ñ ÎÐ íà êàññîâîì àïïàðàòå. ÃÐ: 1\2 ñóòîê; 2\2 äíåâíûå ñìåíû. Ç\ï îò 5000 ãðí. (096)803-02-43, Тел. (095)7338866

ГРУЗЧИКИКОМПЛЕКТОВЩИКИ /Òîðãîâàÿ ôèðìà / Æåëàò. ìóæ÷èíà, 20-40 ëåò. Óñëîâèÿ ðàáîòû: ïîñìåííî 8.00-17.00\21.00-7.00. Ìåñòî ðàñï.: ð-í ÄÂÐÇ (Ëåâûé áåðåã). Ç\ï îò 5000 ãðí. ÈÑ - 2 ìåñ. Îáÿçàííîñòè: ñáîðêà çàêàçîâ, ðàçãðóçî÷íî-ïîãðóçî÷íûå ðàáîòû, ïðîâåäåíèå ïåðåó÷åòîâ. Òåë.: (068) 507-82-42, Тел. (063)2179624

107791010101

107641010101

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ

10872102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.


18

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

КОМІРНИК çàâ. ñêëàäó (ñêëàä ÒÌÖ, ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿ ìàãàçèíó). Ìîæëèâà ðîáîòà âàõòîâèì ìåòîäîì. Âèïëàòà ç\ï áåç çàòðèìêè 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. Ðîçì³ð ç\ï óçãîäæóºòüñÿ ïðè ñï³âáåñ³ä³ â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: ì. Îáóõ³â, âóë. Êè¿âñüêà, 21 (çóïèíêà Êðèíè÷íà). Äëÿ á³ëüø äåòàëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ çâåðòàòèñü ç 8.00 äî 18.00 â ðîáî÷³ äí³ çà (093)542-17-19, (045)725-05-32 Тел. (067)8426544

108141010110

РАБОТНИК СКЛАДА /Õîëäèíã îõðàííûõ ïðåäïð. "Ñïðóò" / (êëàäîâùèê). ÌÐ: ã. Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáë. Îô òðóäîóñòðîéñòâî. Ðàçëè÷íûå ãðàôèêè ðàáîòû. www.sprut.kiev.ua Îõðàííûé õîëäèíã "Ñïðóò" ïðåäîñòàâëÿåò âñå âèäû óñëóã ïî áåçîïàñíîñòè. (044)251-20-15, Тел. (067)2174431 214381040103

10842102

99990514

21434102

21398101

10882101

ЗАВЕДУЮЩИЙ /ÏðÀÒ "ÓÕË-ÌÀØ" / ñêëàäîì ãîòîâîé ïðîäóêöèè. (067)209-75-54 108821010101

КЛАДОВЩИКИ Ç\ï: 7450 ãðí. ÎÐ íà àâòîìàòèçèðîâàíûõ ñêëàäàõ. ÃÐ: 9-òè ÷àñîâîé ðàáî÷èé äåíü, ïí.- ïòí. ñ 9.00 äî 19.00. Îô. òðóäîóñòðîéñüâî, ïðåìèè, îïëà÷åâàåìûå ïåðåðàáîòêè! ÌÐ: ñò. ì. "Ñâÿòîøèí", óë. Êðàñíîâà, 27. (050)317-12-24, (044)247-67-05, Тел. (068)1005323

21428101

21449101

21467101

21455101

214341020101

СЕСТРАГОСПОДИНЯ СТАЦІОНАРУ /Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N9 / Ïîä³ëüñüêèé ð-í. Тел. (044)4681136 214621030000

КЛАДОВЩИКИ Ç\ï îò 5000 ãðí. Òåë.: (044)495-22-90 Тел. (093)7719530 210571010102

КЛАДОВЩИКИ /Òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï: 8000 ãðí. ã. Âèøíåâîå, òåë.: (098)089-20-90 Тел. (095)2848299 107541020108

21411101

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

19

10797102

10815102

21415101

21466101

21419101

21447102

Òðåáóåòñÿ:

ÁÀÐÈÑÒÀ ñ ÎÐ è áåç ÎÐ. Ç/ï: îò 1050 ãðí. â íåäåëþ. (063)237-71-99 (044)237-71-99 21465101

БАРИСТА ñ ÎÐ è áåç ÎÐ. Çï îò 1050 ãðí. â íåäåëþ. Òåë.: (063)237-71-99 Тел. (044)2377199

214651010101

БАРМЕН /Ñóøè-áàð "Åâðàçèÿ" / Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ñ îïûòîì è áåç îïûòà ðàáîòû. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Тел. (050)3560005

108151020103

БАРМЕН /Ðåñòîðàí / Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, îáó÷àåì, áåñïëàòíîå ïèòàíèå, ãèáêèé ÃÐ, âîçìîæíà ïî÷àñîâàÿ îïëàòà, ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà òðóäà. Íà ñîáåñåäîâàíèå îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: óë. Àðòåìà, 1\5 (Ñå÷åâûõ ñòðåëüöîâ), (Ëüâîâñêàÿ ïëîùàäü). Òåë.: (044)272-41-45 Тел. (044)2724150

212551010107

21236101

21255101

21258102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


20

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10854102

21321101

КОНДИТЕР

КУХАРІ

/Ðåñòîðàí "Napulle" / Òåë.: (066)232-85-39, (044)499-09-82, Тел. (050)6435113

/Àãåíòñòâî "Äîëîíüêè" / ðîáîòà â ñ³ì'ÿõ. Áàæàíî ç ÄÐ. www.ladoshki.kiev.ua (073)022-91-51 Тел. (068)8158748

213211010206

КОНДИТЕР ÃÐ: ç 9.00 äî 18.00. ÌÐ: ñò. ì. "×åðí³ã³âñüêà". Óìîâè ïðàö³ äîáð³. (097)749-45-55, Тел. (095)7573994

214551010103

КОНДИТЕРИ /ÌåãàÌàðêåò / Ç\ï + ïðåì³ÿ, 7\7 äí³â. Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îô³ö. îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, (099)141-26-53, (098)570-41-20. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ñò. ì."Âîêçàëüíà," â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. 2489793

107931020117

21321102

КОНДИТЕРИ\ПЕКАРІ\БІСКВІТНИКИ /ÏÀÒ "Êè¿âõë³á" / Äåïàðòàìåíò ç êàäðîâèõ ïèòàíü: âóë. Ìåæèã³ðñüêà, 83, òåë.: 206-75-99 Тел. (050)3852394

108361020112

КУХАР

21290102

/Ðåñòîðàí / ìîæëèâî áåç ÄÐ. ÃÐ: òèæ./òèæ. 15 õâ. ¿çäè ìàðøðóòêîþ â³ä ñò.ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî","Îáîëîíü", "̳íñüêà", "Íèâêè". ì. Ãîñòîìåëü, âóë. Êóëåùîâà, 18-Á (íà ïåð³îä ðîáîòè - æèòëî òà õàð÷óâàííÿ). Ç/ ï ï³ä ÷àñ ñï³âáåñ³äè.Ñàíêíèæêà. Тел. (067)5025709

212361010101

БАРМЕН Áóòèê-áàð "Biankoro". Тел. 4983468

21323101

БАРМЕН

ГРИЛЬЩИКИ

/ÒÂ-êàôå "Àéâîðè" / Îòðàäíûé ð-í, Êîçåëåöêàÿ, 24-Æ. Äåòàëè ïî òåëåôîíó. Âÿ÷åñëàâ Ñåìåíîâè÷ Тел. (096)3813948

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ð-í: Ëåâûé áåðåã. Òåë.: (066)706-27-00 Тел. (044)2449015

213231010103

БАРМЕНОВ /Íî÷íîé êëóá / Ìîæíî áåç ÎÐ. Îáó÷åíèå áåñïëàòíî, êîñòþìû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ. Ñòðîãî áåç èíòèìà. Ñîáåñåäîâàíèå ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè. Çâîíèòü ñ 12.00 äî 19.00. Òåë.: (067)232-03-20 - "Çîëîòîé Íîñîðîã", "Öâåòî÷íûé Íîñîðîã" Тел. (068)7616333

214151010104

ДОЗУВАЛЬНИКИ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ /ÏÀÒ "Êè¿âõë³á" / Äåïàðòàìåíò ç êàäðîâèõ ïèòàíü: âóë. Ìåæèã³ðñüêà, 83, òåë.: 206-75-99 Тел. (050)3852394 108361020113

107971020102

КАССИРЫ

БАРМЕНЫ Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ð-í: Ëåâûé áåðåã. Òåë.: (066)706-27-00 Тел. (044)2449015

214151010106

ÐÀÁÎÒÀ

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ð-í: Ëåâûé áåðåã. Òåë.: (066)706-27-00 Тел. (044)2449015 214151010105

212981010104

КУХАРІ /BILLA / Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Ìè ãàðàíòóºìî îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãíó÷êèé ÃÐ, âñ³ ãàðàíò³¿ çã³äíî ä³þ÷îãî çàêîíîäàâñòâà, îô³ö³éíó çàðîá³òíó ïëàòó, ìîæëèâ³ñòü ïðîôåñ³éíîãî òà êàð'ºðíîãî çðîñòàííÿ. . Òåë.: (050)414-49-82, (050)440-68-16, (050)413-03-10, Тел. (095)2828122 107701020106

ОБВАЛЮВАЛЬНИК М'ЯСА /óïåðìàðêåò "Ôîçç³"/ Тел. (067)2236927 108721020202

ОБВАЛЮВАЛЬНИКИ М'ЯСА /BILLA / Ç\ï â³ä 4300 ãðí. Ìè ãàðàíòóºìî îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãíó÷êèé ÃÐ, âñ³ ãàðàíò³¿ çã³äíî ä³þ÷îãî çàêîíîäàâñòâà, îô³ö³éíó çàðîá³òíó ïëàòó, ìîæëèâ³ñòü ïðîôåñ³éíîãî òà êàð'ºðíîãî çðîñòàííÿ. . Òåë.: (050)414-49-82, (050)440-68-16, (050)413-03-10, Тел. (095)2828122 107701020103

ОПЕРАТОРЫ АГЗС /Êîìïàíèÿ "Åâðî Ãàç" / ÃÐ: 1\2 ñóòîê; 2\2 äíåâíûå ñìåíû. Ç\ï îò 5000 ãðí. (096)803-02-43, Тел. (095)7338866 107791010102

ОФИЦИАНТ /Ðåñòîðàí "Yoshi Fujiwara" / Óñëîâèÿ ðàáîòû - ïðè ñîáåñåäîâàíèè. óë. Ñîëîìåíñêàÿ, 15-À Тел. (044)3600209

213211020202

213981010104

КУХАР

ОФИЦИАНТ

Íà äåííó çì³íó ç 6.00 äî 18.00. ÌÐ: ñò. ì. "×åðí³ã³âñüêà". Óìîâè ïðàö³ äîáð³. (097)749-45-55, Тел. (095)7573994

/ÒÂ-êàôå "Àéâîðè" / Îòðàäíûé ð-í, Êîçåëåöêàÿ, 24-Æ. Äåòàëè ïî òåëåôîíó. Âÿ÷åñëàâ Ñåìåíîâè÷ Тел. (096)3813948

214551010101

КУХАР Íà í³÷íó çì³íó ç 21.00 äî 6.00. ÌÐ: ñò. ì. "×åðí³ã³âñüêà". Óìîâè ïðàö³ äîáð³. (097)749-45-55, Тел. (095)7573994

214551010102

КУХАРІ /ÌåãàÌàðêåò / Ç\ï + ïðåì³ÿ, 7/7 äí³â. Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îô³ö. îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, (099)141-26-53, (098)570-41-20. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ñò. ì."Âîêçàëüíà," â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. 2489793

107931020106

213231010102

ОФИЦИАНТОВ /Íî÷íîé êëóá / Ìîæíî áåç ÎÐ. Îáó÷åíèå áåñïëàòíî, êîñòþìû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ. Ñòðîãî áåç èíòèìà. Ñîáåñåäîâàíèå ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè. Çâîíèòü ñ 12.00 äî 19.00. Òåë.: (067)232-03-20 - "Çîëîòîé Íîñîðîã", "Öâåòî÷íûé Íîñîðîã" Тел. (068)7616333 107971020101

ОФИЦИАНТЫ /Ñóøè-áàð "Åâðàçèÿ" / Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ñ îïûòîì è áåç îïûòà ðàáîòû. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Тел. (050)3560005 108151020101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

ОФИЦИАНТЫ

ПОВАР

ШОКОЛАДНИКИ

/Ðåñòîðàí "Îñêàð" / Ñî ñòàæåì ðàáîòû. 7 êì. îò ñò. ì. "Ãåðîåâ Äíåïðà", àâòîáóñû 792, 902 äî îñò. "Ñàäîâîäñòâî". ÇÏ äîãîâîðíàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 223-63-73, ñ 11.00 äî 21.00 Тел. (093)4048468

/Ðåñòîðàí "Îñêàð" / Ñî ñòàæåì ðàáîòû. 7 êì. îò ñò. ì. "Ãåðîåâ Äíåïðà", àâòîáóñû 792, 902 äî îñò. "Ñàäîâîäñòâî". ÇÏ äîãîâîðíàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 223-63-73, ñ 11.00 äî 21.00 Тел. (093)4048468

/ÎÎÎ "Êîíäèòåðñêèé Äîì Øîêîëèíî" /

212581020102

ОФИЦИАНТЫ /Êàôå "Ñåâàí" / Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû, äîñòîéíàÿ ç\ï, áóë. Ëåïñå, 8 íà ïåðåñå÷åíèè ñ óë. Ðàäèùåâà. Òåë.: (097)544-41-71, (063)722-33-99 Тел. 4541377

214471020101

ОФІЦІАНТ /Ðåñòîðàí / ÃÐ: ãíó÷êèé. 15 õâ. ¿çäè ìàðøðóòêîþ â³ä ñò.ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî","Îáîëîíü", "̳íñüêà", "Íèâêè". ì. Ãîñòîìåëü, âóë. Êóëåùîâà, 18-Á (íà ïåð³îä ðîáîòè - æèòëî òà õàð÷óâàííÿ). Ç/ï ï³ä ÷àñ ñï³âáåñ³äè.Ñàíêíèæêà. Тел. (067)5025709

212581020101

ПОВАР

107701020104

ПЕКАРЬ /Ðåñòîðàí / Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, îáó÷àåì, áåñïëàòíîå ïèòàíèå, ãèáêèé ÃÐ, âîçìîæíà ïî÷àñîâàÿ îïëàòà, ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà òðóäà. Íà ñîáåñåäîâàíèå îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: óë. Àðòåìà, 1\5 (Ñå÷åâûõ ñòðåëüöîâ), (Ëüâîâñêàÿ ïëîùàäü). Òåë.: (044)272-41-45 Тел. (044)2724150

ðàáîòû. Êîìôîðòíûå óñëîâèÿ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. (067)232-44-50,

Тел. (044)5252909 214661010101

213981010103

ПОВАР â øêîëüíóþ ñòîëîâóþ. ÃÐ: ñ 7.00 äî 14.00 (áåç çàäåðæåê). Áåñïëàòíîå ïèòàíèå. Ç\ï: 4000 ãðí. Óñëîâèÿ ðàáîòû õîðîøèå. ÌÐ: Ñîëîìåíñêèé ð-í. Íèíà Àëåêñàíäðîâíà Тел. (097)7575757 214191010101

ПОВАР

/BILLA / Ç\ï â³ä 4300 ãðí. Ìè ãàðàíòóºìî îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãíó÷êèé ÃÐ, âñ³ ãàðàíò³¿ çã³äíî ä³þ÷îãî çàêîíîäàâñòâà, îô³ö³éíó çàðîá³òíó ïëàòó, ìîæëèâ³ñòü ïðîôåñ³éíîãî òà êàð'ºðíîãî çðîñòàííÿ. . Òåë.: (050)414-49-82, (050)440-68-16, (050)413-03-10, Тел. (095)2828122

Ìîæíî áåç ÎÐ. Îáó÷àåì. Ðàçíûå ãðàôèêè

/Ðåñòîðàí "Yoshi Fujiwara" / õîëîäíîãî è ãîðÿ÷åãî öåõà. Óñëîâèÿ ðàáîòû - ïðè ñîáåñåäîâàíèè. óë. Ñîëîìåíñêàÿ, 15-À Тел. (044)3600209

212361010102

ПЕКАР

21

Âðåìÿ ðàáîòû ïðîèçâîëüíîå. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Ç\ï: îò 3000 äî 7000 ãðí. Òåë.: (098)075-98-91. 214281010101

ПОВАРА õîëîäíîãî è ãîðÿ÷åãî ïðîöåññà. Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ð-í: Ëåâûé áåðåã. Òåë.: (066)706-27-00 Тел. (044)2449015

Требются:

ВОДИТЕЛИ ат. "Е" поУраине длямеждородныхперевозо. Звонитьс9.00до18.00 вбдниедни.

Тел.: (050)442-82-80, Тел.(044)459-31-63 10828101

21353101

214151010101

ПОВАРА íà èçãîòîâëåíèå ïàñòû. Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ð-í: Ëåâûé áåðåã. Òåë.: (066)706-27-00 Тел. (044)2449015 214151010102

212551010108

ПЕКАРІ /ÌåãàÌàðêåò / Ç\ï + ïðåì³ÿ,7\7 äí³â. Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îô³ö. îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, (099)141-26-53, (098)570-41-20. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ñò. ì."Âîêçàëüíà," â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. 2489793

107931020119

ПЕКАРІ Ñò. ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî", ³êòîð³ÿ. Тел. (044)3538984, (067)7867671

212901020103

ПИЦЦАЙОЛЛО

ПРИЙМАЛЬНИКИ ЗДАВАЛЬНИКИ

21244101

/ÏÀÒ "Êè¿âõë³á" / õàð÷îâî¿ ïðîäóêö³¿. Äåïàðòàìåíò ç êàäðîâèõ ïèòàíü: âóë. Ìåæèã³ðñüêà, 83, òåë.: 206-75-99 Тел. (050)3852394 108361020107

ТІСТОМІСИ Ñò. ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî", ³êòîð³ÿ. Òåë.: (067)786-76-71 Тел. (044)3538984

ФОРМУВАЛЬНИК ТІСТА

/Ðåñòîðàí "Napulle" / Òåë.: (066)232-85-39, Тел. (050)6435113, (044)4990982

/óïåðìàðêåò "Ôîçç³"/ Тел. (067)2236927

ПИЦЦАЙОЛО

ФОРМУВАЛЬНИКИ

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ð-í: Ëåâûé áåðåã. Òåë.: (066)706-27-00 Тел. (044)2449015

äð³æäæîâîãî òà ëèñòîâîãî ò³ñòà. Ñò. ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî", ³êòîð³ÿ. Тел. (044)3538984, (067)7867671

ПОВАР

ФОРМУВАЛЬНИКИ ТІСТА

108721020203

213211010202

213211020301

ПОВАР /Ñóøè-áàð "Åâðàçèÿ" / Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ñ îïûòîì è áåç îïûòà ðàáîòû. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Тел. (050)3560005

108151020104

ПОВАР /Ðåñòîðàí / Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, îáó÷àåì, áåñïëàòíîå ïèòàíèå, ãèáêèé ÃÐ, âîçìîæíà ïî÷àñîâàÿ îïëàòà, ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà òðóäà. Íà ñîáåñåäîâàíèå îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: óë. Àðòåìà, 1\5 (Ñå÷åâûõ ñòðåëüöîâ), (Ëüâîâñêàÿ ïëîùàäü). Òåë.: (044)272-41-45 Тел. (044)2724150

10812101

212901020101

214151010103

ãîðÿ÷åãî ïðîöåññà. Áóòèê-áàð "Biankoro". Тел. (044)4983469

21380101

212901020102

/ÏÀÒ "Êè¿âõë³á" / Äåïàðòàìåíò ç êàäðîâèõ ïèòàíü: âóë. Ìåæèã³ðñüêà, 83, òåë.: 206-75-99 Тел. (050)3852394 108361020103

ХОСТЕС

21262101

/Ðåñòîðàí "Yoshi Fujiwara" / Óñëîâèÿ ðàáîòû - ïðè ñîáåñåäîâàíèè. óë. Ñîëîìåíñêàÿ, 15-À Тел. (044)3600209 213981010106

ШЕФПОВАР /ÒÂ-êàôå "Àéâîðè" / Îòðàäíûé ð-í, Êîçåëåöêàÿ, 24-Æ. Äåòàëè ïî òåëåôîíó. Âÿ÷åñëàâ Ñåìåíîâè÷ Тел. (096)3813948

212551010101

213231010101

21427101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


22

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21252101

21319101

10837101

10776103

21280102

21430101

21362101

21454101

ÐÀÁÎÒÀ

21327101

21334102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

10876101

23

21228101

10754102

10841101

21341102

21300101

21370104

10857102

21363101

21370103

21464101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


24

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ВОДИТЕЛИ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ

Требется:

ВОДИТЕЛЬ

ат. "В" на наш автомобиль. З/п 5000-7000 рн.

Тел.(063)479-00-00 21370105

АВТОСЛЕСАРЬХОДОВИК ó÷åíèê Тел. (097)9237423

214641010101

АВТОЭЛЕКТРИК

ВОДИТЕЛИ êàò. "Ñ" íà ñàìîñâàëû, ðàáîòà ïî Êèåâó è îáëàñòè. Тел. (067)4036248

ВОДИТЕЛИ

214381020102

/Òàêñè "Íàçàðè" / ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì, à òàêæå íà íàøè àâòîìîáèëè. Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Òåë.: (093)356-00-00 Тел. 5357708

108121010101

ВОДИТЕЛИ ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì. Õîðîøèå óñëîâèÿ. Êîìèññèÿ îò 5% - îïëàòà ÷åðåç òåðìèíàë. Òåë: (098) 869-62-62, (093)984-62-62, (066)519-62-62. 212521010102

ВОДИТЕЛИ /Òàêñè "Êîðîíà" / ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì è íà íàøå àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà, àáîíïëàòà 10 ãðí.\íåäåëÿ. Êîìèññèÿ 10% ÷åðåç òåðìèíàëû. Тел. (063)4790000

213701030101

21347101

АВТОКРАНОВЩИКИ

Требется:

ВЫГОТОВЩИК вмалярныйцехнаСТОвозле ст.м."Шлявсая". Полныйрабочийдень. З\пподо!оворенности.

Тел.(097)753-24-46 21405101

Ç\ï 8000 - 10000 ãðí. Ìåñòî ðàáîòû: Êèåâñêàÿ îáë., ã. Áó÷à. Èíîãîðîäíèì æèëüå áåñïëàòíî. Тел. (067)9924987 213271010101

ВОДИТЕЛИ /Æåëòîå òàêñè / ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì è íà íàøå àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà. Êîìèññèÿ - 10% ÷åðåç òåðìèíàëû. Àáîíïëàòà 2 ãðí\ñóòêè. Тел. (063)4710000

213701040101

АВТОМАЛЯР Ç\ï 8000 - 10000 ãðí. Ìåñòî ðàáîòû: Êèåâñêàÿ îáë., ã. Áó÷à. Èíîãîðîäíèì æèëüå áåñïëàòíî. Тел. (067)9924987 213271010103

АВТОМЕХАНИК

ВОДИТЕЛИ

107541020103

АВТОМЕХАНИК

АВТОМОЙЩИКИ /ÀÇÑ / Ìåñòî ðàáîòû: Ïîäîëüñêèé ð-í. Тел. (097)1300366 213801010101

АВТОСЛЕСАРЬ ïî ðåìîíòó ãðóçîâûõ àâòî ñ ÎÐ. ÌÐ: óë. Ïðîìûøëåííàÿ, 1, ñò. ì. "Âûäóáè÷è". Тел. (067)3765206 214611010101

/TAXI 309 / Ç\ï âûñîêàÿ. Òåë.: 220-13-15 Тел. (067)9901187 213621010102

ВОДИТЕЛЬ êàò. "Â" è "Ñ" äëÿ ïåðåâîçêè õëåáà è õëåáîáóëî÷íûõ èçäåëèé ïî ã. Êèåâó. Ç\ï: âûñîêàÿ. Òåë.: (050)638-27-93, Тел. (067)4076643 213411020101

ВОДИТЕЛЬ íà ôóðó MAN/ Ðàáîòà ïî Óêðàèíå. ÎÐ: îáÿçàòåëåí. Ç\ï: äîãîâîðíàÿ. (099)522-84-48, Тел. (063)5228448 214541010101

ВОДИТЕЛЬ êàò. "Â" íà íàø àâòîìîáèëü. Ç/ï 5000-7000 ãðí. Тел. (063)4790000 213701050101

ВОДИТЕЛЬ /Îâîùíîé ñêëàä / ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì (Áóñ, Ïèêàï). Ç\ï: 8000-10000. Äåñíÿíñêèé ð-í. Ðàáîòà ïîñòîÿííàÿ, ïîñìåííî ïí.- ñá. Ç\ï êîíêóðåíòíàÿ. Тел. (073)4199011 214111010104

ВОДИТЕЛЬ /Ïð-òèå / êàò. "Â", "Ñ" íà àâòîìîáèëü ãðóçîïîäúåìíîñòüþ 6-12 òîíí. Тел. (097)6163786

ВОДИТЕЛЬ НА САМОСВАЛ

ВОДИТЕЛИ /Ìàðøðóòêè â ã.Êèåâå / êàò. "D". Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (068)689-89-89 Тел. (063)8515151

ВОДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНИК

213531010103

ВОДИТЕЛИ 213471010101

ВОДИТЕЛИ СО СВОИМ АВТО

/ÎÎÎ "Ñïåö. Òåõ. Òðàíñ." / Ç\ï: âûñîêàÿ. Îô. òðóäîóñòðîéñòâî. ñò. ì. "Âûäóáè÷è". Òåë.: (050)471-10-19, (068)932-82-82 Тел. (068)9687828

214301010101

/ÑÒÎ / Ð-í ðàáîòû: Áîðùàãîâêà Тел. (067)7079573

/Òàêñè 291 / Îáåñïå÷èâàåì áîëüøîå êîë-âî çàêàçîâ. Àâòîâçÿòèå. Ñàìûå ëó÷øèå óñëîâèÿ. Àêöèÿ! Ïðèâåäè äðóãà - âîäèòåëÿ, ïîëó÷è 200 ãðí. Ç\ï 12000-17000 ãðí.\ìåñ. Ïí-ïò 11.00-18.00 Тел. (093)5480000

107761030101

/Òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì (2 - 10 òîíí). Ç\ï: 12000-18000 ãðí. ã. Âèøíåâîå, òåë.: (098)089-20-90 Тел. (095)2848299

107541020102

/Òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / ÎÐ, îáðàçîâàíèå. Ç\ï: 8000 ãðí. ã. Âèøíåâîå, òåë.: (098)089-20-90 Тел. (095)2848299

Äèñïåò÷åð âîäèò ïî çàêàçàì. ÃÐ: ïîñìåííûé, ñóòî÷íûé, 12-÷àñîâîé. Ç\ï ïîñëå êàæäîé ñìåíû, ñóòîê. Òåë.: (093)450-86-80, (099)937-24-43, (068)312-81-35.

213061030101

/Õîëäèíã îõðàííûõ ïðåäïð. "Ñïðóò" / Ðàçëè÷íûå ãðàôèêè ðàáîòû. Ïðåäîñòàâëÿåò âñå âèäû óñëóã ïî áåçîïàñíîñòè. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: (044)251-20-15, www.sprut.kiev.ua. Тел. (067)2174431

ВОДИТЕЛИ

10873101

ВОДИТЕЛИ НА АВТОМОБИЛИ КОМПАНИИ

ВОДИТЕЛИ СО СВОИМ АВТО 213471010102

108731010101

10772101

213001010101

212521010101

/ÑÒÎ / Ð-í ðàáîòû: Áîðùàãîâêà Тел. (067)7079573 21306103

(ìèêñåðà) ÊÀÌÀÇ. 25-45 ëåò, êàò. "Â" è "Ñ". Ðàáîòà ïî Êèåâó è îáëàñòè. ÇÏ 8000-12000 ãðí.\âàõòà 15\20 äíåé. Îô. òðóäîóñòðîéñòâî. Òåõíè÷åñêè ãðàìîòíûå. Ïðîæèâàíèå íà òåð. àâòîáàçû. Тел. (068)7555555

/wiitaxi / íà àâòîìîáèëè ôèðìû. Ç\ï åæåäíåâíî îò 650 ãðí. â ñóòêè. Ñîïðîâîæäåíèå äèñïåò÷åðà-ëîãèñòà. Тел. (068)3639022 212621010101

ВОДИТЕЛИ êàò. "Å" ïî Óêðàèíå äëÿ ìåæäóãîðîäíûõ ïåðåâîçîê. Çâîíèòü ñ 9.00 äî 18.00 â áóäíèå äíè. Òåë.: (050)442-82-80, Тел. (044)4593163 108281010102

ïî íàïðàâëåíèþ Ïîëüøà, Ãåðìàíèÿ, Ïðèáàëòèêà. Íàëè÷èå êàò. "Å", âèçû, çàãð. ïàñïîðòà. Äîñòîéíàÿ çàðïëàòà! Àíäðåé Тел. (067)2382410 108371010101

ВОДИТЕЛЬ ОПЕРАТОР /ÎÎÎ "Ñïåö. Òåõ. Òðàíñ." / íà ýñêàâàòîð-ïîãðóç÷èê JCB. Ç\ï: âûñîêàÿ. Îô. òðóäîóñòðîéñòâî. ñò. ì. "Âûäóáè÷è". Òåë.: (050)471-10-19, (068)932-82-82 Тел. (068)9687828 213531010102

21461101

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ВОДИТЕЛЬОПЕРАТОР АВТОКРАНА КРАЗ /ÎÎÎ "Ñïåö. Òåõ. Òðàíñ." / Ç\ï: âûñîêàÿ. Îô. òðóäîóñòðîéñòâî. ñò. ì. "Âûäóáè÷è". Òåë.: (050)471-10-19, (068)932-82-82 Тел. (068)9687828 213531010101

ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

25

ВОДІЇ /ϳä-âî / Ïîñò³éíà òà òèì÷àñîâà ðîáîòà. Ñâîº÷àñíà çàðïëàòà. Ãíó÷êèé çì³ííèé ãðàô³ê. Ãàðí³ óìîâè ïðàö³. Ìîæíà áåç äîñâ³äó ðîáîòè, íàâ÷àºìî. Àêòèâíà æèòòºâà ïîçèö³ÿ. Òåë.: (073)168-16-19, (068)510-92-38, Тел. (095)8939530

213191010101

/Òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / âîçìîæíî áåç ÎÐ, ç/ ï âûñîêàÿ. Тел. (067)5344496 212281010101

ВОДІЙ /ϳä-âî / êàò. "Â" ç ÄÐ. Тел. (067)2328446 107721010101

ВОДІЇВАНТАЖНИКИ НА СМІТТЄВОЗИ /²íîçåìíà êîìïàí³ÿ / ç\ï â³ä 7000 ãðí. Îô. ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ñïåöîäÿã, ñîöïàêåò. Ð-í: Êè¿â-Âîëèíñüêèé. Òåë.: (044)501-59-13, (050)426-37-16, (063)064-35-32 Тел. (096)8809715

108571020102

ВОДІЙ àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â êàò. "Â", "Ñ", "Å". (ÄÐ â³ä 1 ðîêó). Ìîæëèâà ðîáîòà âàõòîâèì ìåòîäîì. Ç\ï áåç çàòðèìêè 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. Ðîçì³ð ç\ï óçãîäæóºòüñÿ ïðè ñï³âáåñ³ä³ â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: ì. Îáóõ³â, âóë. Êè¿âñüêà, 21 (çóïèíêà Êðèíè÷íà). Äëÿ á³ëüø äåòàëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ çâåðòàòèñü ç 8.00 äî 18.00 â ðîáî÷³ äí³ çà (093)542-17-19, (045)725-05-32 Тел. (067)8426544 108141010101

ВОДІЙ íàâàíòàæóâà÷à, òðàêòîðèñòó (ôðîíòàëüí³ íàâàíòàæóâà÷³) Ìîæëèâà ðîáîòà âàõòîâèì ìåòîäîì. Âèïëàòà ç\ï áåç çàòðèìêè 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. Ðîçì³ð ç\ï óçãîäæóºòüñÿ ïðè ñï³âáåñ³ä³ â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: ì. Îáóõ³â, âóë. Êè¿âñüêà, 21 (çóïèíêà Êðèíè÷íà). Äëÿ á³ëüø äåòàëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ çâåðòàòèñü ç 8.00 äî 18.00 â ðîáî÷³ äí³ çà (093)542-17-19, (045)725-05-32 Тел. (067)8426544 108141010102

ВОДІЙ /Âèðîáíèöòâî â ì. Áîÿðêà (Êè¿âñüêà îáë.) / íàâàíòàæóâà÷à. ×îëîâ³êè\æ³íêè. Òåë.:(093)699-21-41, (096)397-90-67 Тел. (066)3478775 108501010105

ВОДІЙ /Àâòîøêîëà / dz ñòàæåì â³ä 5 ðîê³â. Ç/ï â³ä 5500 ãðí. Òåë.: (097)179-91-10 Тел. (097)1341294 108411010101

ВОДІЙ НАВАНТАЖУВАЧА /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Òåë.:(044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)2236927 108721020135

ВОДІЙОХОРОННИК ГШР

ДИСПЕТЧЕРЫ

Фирме"МебельСтиль" требется:

РЕЗЧИКПОДСП настаноальтендорфf-45. Р-н:зав."Эле тронмаш".

Тел.(067)264-19-73 Михаил

/Òàêñè "Íàçàðè" / Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Òåë.: (093)356-00-00 Тел. 5357708

21337101

21417101

108121010102

КАРЩИКИ /Òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï: 7500 ãðí. ã. Âèøíåâîå, òåë.: (098)089-20-90 Тел. (095)2848299

107541020109

ОПЕРАТОР ЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ (ПИСТОЛЕТЧИК)

10856102

/Àâòîçàïðàâêè / Âîçðàñò îò 18 ëåò, ñðåäíåå îáðàçîâàíèå. ÎÐ íå îáÿçàòåëåí (îáó÷àåì). Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ïîëíûé ñîö. ïàêåò. Тел. (050)4655172 214631010000

СЛЕСАРЬ ïî ðåìîíòó ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé. Ç\ï 8000 - 10000 ãðí. Ìåñòî ðàáîòû: Êèåâñêàÿ îáë., ã. Áó÷à. Èíîãîðîäíèì æèëüå áåñïëàòíî. Тел. (067)9924987

213271010102

СЛЕСАРЬРЕМОНТНИК ïî àâòîìîáèëÿì. Ç\ï: âûñîêàÿ. Òåë.: (050)638-27-93, Тел. (067)4076643

213411020102

ТОПЛИВЩИК çíàêîìûé ñ ñèñòåìîé EVRO-2 è EVRO-5. ÌÐ: óë. Ïðîìûøëåííàÿ, 1, ñò. ì. "Âûäóáè÷è". Тел. (067)3765206

214611010102

ТРАКТОРИСТ /ÌåãàÌàðêåò / Ç\ï + ïðåì³ÿ, 7\7 äí³â. Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îô³ö. îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, (099)141-26-53, (098)570-41-20. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ñò. ì."Âîêçàëüíà," â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. 2489793

10814101

107931020120

/À1 / ÃÐ: äîáîâ³, âàõòà. Òåë.: (044)481-00-18, (067)296-21-62, (050)389-33-85 Тел. (063)4967035 108531020101

ВОДІЇ /ÏÀÒ "Êè¿âõë³á" / Äåïàðòàìåíò ç êàäðîâèõ ïèòàíü: âóë. Ìåæèã³ðñüêà, 83, òåë.: 206-75-99 Тел. (050)3852394 108361020116

ВОДІЇ êàò. "Â", "Ñ". Òåð. ðîçòàøóâàííÿ ñìò Íîâ³ Ïåòð³âö³, âóë. Âîðîøèëîâà, 85, ðîçâîçêà â³ä ñò. ì. "Ïåòð³âêà". Òåë.: (045)964-54-88 Тел. (067)4675068 108761010101

ШИНОМОНТАЖНИК /"ÁÔ-Øèíà" / ÎÐ: îò 2-õ ëåò. Ç\ï: ñòàâêà + % îò 9000 ãðí. ÌÐ â ã. Êèåâå: Ëåâûé áåðåã - óë. Êàíàëüíàÿ, 2; Ïðàâûé áåðåã - ï-ò Ìîñêîâñêèé, 9-Å. Тел. (067)6503562

213631010101

10759101

ЭКСПЕДИТОР /Ïð-òèå/ Тел. (097)6163786

107761030102

ЭКСПЕДИТОРЫ ôàñîâàííîãî òîâàðà. Âîçðàñò îò 23 äî 37 ëåò. Îïëàòà îò 4500 ãðí. â íåäåëþ. Òåë.: (097)161-56-24, (066)282-35-91 Тел. (063)4062297

212801020101

10875101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


26

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10838102

10871102

10839102

10863102

Треб ется:

СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХРАБОТ

напроизвод.обор д. изнержав.стали. ОР,иба,р ба, сбора,знаниеэлетрии приветств ется.З\пажд ю неделю,дооворнаяот6000рн.

Р-н:ст.м."Л ьяновс ая".

Тел.:(097)006-84-01 10898102

СВАРЩИК-АРГОНЩИК напроизвод.обор д. изнержав.стали. ОРстонимиметаллами. З\п:ажд юнеделю, дооворнаяот8000рн. Р-н:ст.м."Л ьяновсая".

Тел.:(097)006-84-01

Треб ется: МОНТАЖНИК СЛАБОТОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ Полнаяичастичнаязанятость Тел.(098)717-43-13 21452101

21381101

Тел.(050)357-13-97, (067)302-73-79

21381102

21431101

ЕЛЕКТРОЗВАРНИК

â ìàëÿðíûé öåõ íà ÑÒÎ âîçëå ñò. ì. "Øóëÿâñêàÿ". Ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü. Ç\ï ïî äîãîâîðåííîñòè. Тел. (097)7532446

(àðãîíîäóãîâîãî çâàðþâàííÿ) Ç\ï: 10000-15000 ãðí. Îô. ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç\ï: âèñîêà, âèïëàòà â÷àñíî. ÃÐ: ïí.- ïò., 7.30-16.30.Ñëóæáîâà ðîçâîçêà. ̳ñöå ðîáîòè: Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í. Òåë.: (050)332-98-26 Тел. (044)4086443

214051010101

ГАЗОЗВАРНИК Òåë.: (067)550-42-49.

108561020102

108391020103

ГРУЗЧИК

ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ

ñáîð ïî íàêëàäíûì. 5 ìèí. îò ñò. ì. "Áîðèñïîëüñêàÿ" Òåë: 495-15-72 Тел. (067)4064430

ç îáñëóãîâóâàííÿ ë³ôò³â. Îô. ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Îï ëàòà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë.: (044)411-44-19 Тел. (067)2399653

ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК

108311010101

Ìîæëèâà ðîáîòà âàõòîâèì ìåòîäîì. Âèïëàòà ç\ï áåç çàòðèìêè 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. Ðîçì³ð ç\ï óçãîäæóºòüñÿ ïðè ñï³âáåñ³ä³ â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: ì. Îáóõ³â, âóë. Êè¿âñüêà, 21 (çóïèíêà Êðèíè÷íà). Äëÿ á³ëüø äåòàëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ çâåðòàòèñü ç 8.00 äî 18.00 â ðîáî÷³ äí³ çà (093)542-17-19, (045)725-05-32 Тел. (067)8426544

108141010104

ЕЛЕКТРОЗВАРНИК /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / íà íàï³âàâòîìàò. Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À Тел. 4649248

ÐÀÁÎÒÀ

сОР.З\п:сдельная, от6000рн.Полнаязанятость.

ВЫГОТОВЩИК

213141010101

10848101

СВАРЩИК-СЛЕСАРЬСБОРЩИК металлоонстр ций

108481010104

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ Ìè çàö³êàâëåí³ ó çàëó÷åíí³ ôàõ³âö³â ³ äîñâ³ä÷åíèõ ðîá³òíèê³â, à òàêîæ òèõ, õòî õî÷å îòðèìàòè ðîá³òíè÷ó ïðîôåñ³þ. óäí³ óìîâè ïðàö³. Ñëóæáîâ³ ðîçâîçêè. Îô. ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ñïðèÿííÿ â ïîñåëåíí³. Ðîáîòà ó ì. Áîÿðêà, âóë. Ñîáîðíîñò³, 36 (ñèíÿ ïðîõ³äíà). ³ää³ë êàäð³â 0(800) 50-90-06 Тел. (044)4063626 108631020106

ЕЛЕКТРОМОНТЕР ÃÐ: 1\3. Ç\ï: 4900 ãðí. Òåë: (067)550-42-49. 108391020102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776 ЗВАРЮВАЛЬНИК

ОПЕРАТОР ВЕРСТАТІВ З ПК

/Âèðîáíè÷à êîìïàí³ÿ "Åã³äà-V" / ì. Áðîâàðè, âóë. Ìåòàëóðã³â, 4, egida.2005@yandex.ua Тел. (067)4940699

(çãèíàííÿ, êîîðäèíàòíî-ïðîáèâíèé "Àìàäà"). Ç\ï 8000 - 10000 ãðí. Îô. ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç\ï: âèñîêà, âèïëàòà â÷àñíî. ÃÐ: ïí.- ïò., 7.30-16.30.Ñëóæáîâà ðîçâîçêà. ̳ñöå ðîáîòè: Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í. Òåë.: (050)332-98-26 Тел. (044)4086443

108711020101

ЗВАРЮВАЛЬНИКИ

108561020105

/ϳä-âî / íà íàï³âàâòîìàò óäíà ç\ï. Ìîæëèâå îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ïðîæèâàííÿ áàæàíî - Õàðê³âñüêèé ì-â, Áîðòíè÷³, ñò. ì. "Áîðèñï³ëüñüêà". 563-99-95, 563-97-89, Тел. (093)9416125

208181010103

КОВАЛ /Âèðîáíè÷à êîìïàí³ÿ "Åã³äà-V" / ì. Áðîâàðè, âóë. Ìåòàëóðã³â, 4, egida.2005@yandex.ua Тел. (067)4940699

108711020102

10885102

ЛИВАРНИКИ ВИРОБІВ З ПЛАСТ МАСИ Ìè çàö³êàâëåí³ ó çàëó÷åíí³ ôàõ³âö³â ³ äîñâ³ä÷åíèõ ðîá³òíèê³â, à òàêîæ òèõ, õòî õî÷å îòðèìàòè ðîá³òíè÷ó ïðîôåñ³þ. óäí³ óìîâè ïðàö³. Ñëóæáîâ³ ðîçâîçêè. Îô. ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ñïðèÿííÿ â ïîñåëåíí³. Ðîáîòà ó ì. Áîÿðêà, âóë. Ñîáîðíîñò³, 36 (ñèíÿ ïðîõ³äíà). ³ää³ë êàäð³â 0(800) 50-90-06 Тел. (044)4063626

108631020103

МАЛЯР

108361020104

МОНТАЖНИК

/Âèðîáíè÷à êîìïàí³ÿ "Åã³äà-V" / (äâåðåé). ì. Áðîâàðè, âóë. Ìåòàëóðã³â, 4, egida.2005@yandex.ua Тел. (067)4940699

108141010105

ЗВАРНИК ПЛАСТМАС

108481010102

ЕЛЕКТРОСЛЮСАРІ

МОНТАЖНИКИ\СЕРВІСНИКИ /Âèðîáíè÷à êîìïàí³ÿ "Åã³äà-V" / (äâåðåé, ìåòàëîêîíñòðóêö³é). ì. Áðîâàðè, âóë. Ìåòàëóðã³â, 4, egida.2005@yandex.ua Тел. (067)4940699

108711020105

/ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À Тел. 4649248

НАЛАДЧИК

ЗВАРЮВАЛЬНИК /Âèðîáíèöòâî â ì. Áîÿðêà (Êè¿âñüêà îáë.) / ×îëîâ³êè\æ³íêè. Òåë.:(093)699-21-41, (096)397-90-67 Тел. (066)3478775

108981020102

108501010103

Тел. (098)1992000

108851020101

РАБОЧИЕ НА ЗДЫ Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, êîíòðàêò íà 2 ãîäà. Ç\ï îò 15000 ãðí. (044)384-28-05, Тел. (096)5712828

/Ìåáåëü Ñòèëü / íà ñòàíîê àëüòåíäîðô f-45. Ð-í: çàâ. "Ýëåêòðîìàø". Ìèõàèë Тел. (067)2641973

213371010101

Ç\ï: 6000 ãðí. Ïîçì³ííèé ãðàô³ê ðîáîòè. ì. Êè¿â, ð-í Áîðùàã³âêà, âóë. ѳì'¿ Ñîñí³íèõ, 9 (Åëåêòðîòåõí³÷íèé ç-ä). Íàäàºìî äîïîìîãó ç ïîøóêó æèòëà. Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç ïí. ïî ïò. î 9.00. Òåë.: (067)407-67-21 Тел. (044)2099439

108581020102

РІЗНОРОБИ /ϳä-âî / (÷îëîâ³ê³â) óäíà ç\ï. Ìîæëèâå îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ïðîæèâàííÿ áàæàíî - Õàðê³âñüêèé ì-â, Áîðòíè÷³, ñò. ì. "Áîðèñï³ëüñüêà". 563-99-95, 563-97-89, Тел. (093)9416125

208181010102

СВАРЩИКИ КОНТАКТНОЙ СВАРКИ /Òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï: 5500-8000 ãðí. ã. Âèøíåâîå, òåë.: (098)089-20-90 Тел. (095)2848299

СЛЕСАРЬ ìåõàíîñáîðî÷íûõ ðàáîò íà ïðîèçâîä. îáîðóä. èç íåðæàâåþùåé ñòàëè. ÎÐ, ãèáêà, ðóáêà, ñáîðêà, çíàíèå ýëåêòðèêè ïðèâåòñòâóåòñÿ. Ç\ï êàæäóþ íåäåëþ äîãîâîðíàÿ îò 6000 ãðí. Ð-í: ñò. ì. "Ëóêüÿíîâñêàÿ". Òåë.: (097)006-84-01. 213811020101

СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ /ÎÎÎ "Áàëåíêî ç-ä óïàê. îáîðóäîâàíèÿ" / áåç ÂÏ. Õîðîøèå óñëîâèÿ òðóäà. Ç/ï îò 7000 ãðí. Äàðíèöà, óë. Ôàíåðíàÿ, 4. Ìàêñèì Áîðèñîâè÷ Тел. (067)4030450

НАЛАДЧИК

СЛЕСАРЬРЕМОНТНИК

âÿçàëüíîãî è øâåéíîãî îáîðóäîâàíèÿ (ñ ÎÐ) Ð-í: ñò. ì. "Âûäóáè÷è". Îô. òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: ïîñìåííûé. Тел. (097)2103268

Îô. òðóäîóñòðîéñòâî. Ñòàáèëüíàÿ ç\ï. Ìåñòî ðàáîòû: ïð. Âîçäóõîôëîòñêèé, 94-À. Òåë.: (067)214-68-62, Тел. (044)2064600

108321010102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.

213811030101

ПОЛИРОВЩИКИ

Îô. òðóäîóñòðîéñòâî. Ñòàáèëüíàÿ ç\ï. Ìåñòî ðàáîòû: ïð. Âîçäóõîôëîòñêèé, 94-À. Òåë.: (067)214-68-62, Тел. (044)2064600

107461020105

III-V ðîçðÿä³â. ³äðÿäæåííÿ ïî Óêðà¿í³ ç îïëàòîþ, ç\ï â³ä 5000 ãðí.\ì³ñ, áåçêîøòîâíå ïðîæèâàííÿ. Àíàòîë³é Àíòîíîâè÷ ç 10.00 äî 17.00. Тел. (067)4418282

èçäåëèé èç íåðæàâåþùåé ñòàëè. ÎÐ, çíàíèå àáðàçèâíîãî èíñòðóìåíòà. Ç\ï êàæäóþ íåäåëþ îò 6000 ãðí. Ð-í: ñò. ì. "Ëóêüÿíîâñêàÿ" Òåë.: (097)006-84-01.

107541020110

ñëàáîòî÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ïîëíàÿ è ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Тел. (098)7174313

214521010101

108711020104

107461020102

ПОЛИРОВЩИК

РІЗНОРОБИ

/ÏÀÒ "Êè¿âõë³á" / Äåïàðòàìåíò ç êàäðîâèõ ïèòàíü: âóë. Ìåæèã³ðñüêà, 83, òåë.: 206-75-99 Тел. (050)3852394

ç ðåìîíòó òà îáñëóãîâóâàííÿ åëåêòðîóñòàòêóâàííÿ (ÄÐ â³ä 1 ðîêó). Ìîæëèâà ðîáîòà âàõòîâèì ìåòîäîì. Âèïëàòà ç\ï áåç çàòðèìêè 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. Ðîçì³ð ç\ï óçãîäæóºòüñÿ ïðè ñï³âáåñ³ä³ â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: ì. Îáóõ³â, âóë. Êè¿âñüêà, 21 (çóïèíêà Êðèíè÷íà). Äëÿ á³ëüø äåòàëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ çâåðòàòèñü ç 8.00 äî 18.00 â ðîáî÷³ äí³ çà (093)542-17-19, (045)7 Тел. (067)8426544

Îô. òðóäîóñòðîéñòâî. Ñòàáèëüíàÿ ç\ï. Ìåñòî ðàáîòû: ïð. Âîçäóõîôëîòñêèé, 94-À. Òåë.: (067)214-68-62, Тел. (044)2064600

МАЛЯРИ ПОРОШКОВОГО ФАРБУВАННЯ

МАШИНІСТИ ТІСТОМІСИЛЬНИХ МАШИН

20818101

214241010101

ОПЕРАТОР МАШИН

214171010101

108631020101

ЗБИРАЛЬНИК

/Ëàãåðü "Ëèäåð" / Ç\ï: çà ñìåíó 350 ãðí. Òåë.: (097)015-18-90 Тел. (044)4019295

РЕЗЧИК ПО ДСП

Ìè çàö³êàâëåí³ ó çàëó÷åíí³ ôàõ³âö³â ³ äîñâ³ä÷åíèõ ðîá³òíèê³â, à òàêîæ òèõ, õòî õî÷å îòðèìàòè ðîá³òíè÷ó ïðîôåñ³þ. óäí³ óìîâè ïðàö³. Ñëóæáîâ³ ðîçâîçêè. Îô. ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ñïðèÿííÿ â ïîñåëåíí³. Ðîáîòà ó ì. Áîÿðêà, âóë. Ñîáîðíîñò³, 36 (ñèíÿ ïðîõ³äíà). ³ää³ë êàäð³â 0(800) 50-90-06 Тел. (044)4063626

ЕЛЕКТРОМОНТЕР

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ

/Âèðîáíè÷à êîìïàí³ÿ "Åã³äà-V" / (ïî ìåòàëó). ì. Áðîâàðè, âóë. Ìåòàëóðã³â, 4, egida.2005@yandex.ua Тел. (067)4940699

108711020103

10850101

27

107591010102

107461020106

ÐÀÁÎÒÀ


28

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

СЛЮСАР

ТОКАР

ç ðåìîíòó àâòîìîá³ë³â, îáëàäíàííÿ. Ìîæëèâà ðîáîòà âàõòîâèì ìåòîäîì. Âèïëàòà ç\ï áåç çàòðèìêè 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. Ðîçì³ð ç\ï óçãîäæóºòüñÿ ïðè ñï³âáåñ³ä³ â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: ì. Îáóõ³â, âóë. Êè¿âñüêà, 21 (çóïèíêà Êðèíè÷íà). Äëÿ á³ëüø äåòàëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ çâåðòàòèñü ç 8.00 äî 18.00 â ðîáî÷³ äí³ çà (093)542-17-19, (045)725-05-32 Тел. (067)8426544

/ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À Тел. 4649248

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

108481010101

ТОКАРЬ Ç\ï îò 5000 ãðí. Тел. (097)9237423

214641010102

108141010107

СЛЮСАР З МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ РОБІТ Ç\ï â³ä 8000 ãðí. Îô. ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç\ï: âèñîêà, âèïëàòà â÷àñíî. ÃÐ: ïí.- ïò., 7.30-16.30.Ñëóæáîâà ðîçâîçêà. ̳ñöå ðîáîòè: Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í. Òåë.: (050)332-98-26 Тел. (044)4086443

108561020101

СЛЮСАРВИСТАВЩИК

УЧЕНИК ОПЕРАТОРА /Ñòàëåêñ / Ç\ï îò 8000 ãðí. Тел. (093)3654772

108381020102

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À Тел. 4649248

108481010110

/ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À Тел. 4649248

108481010112

СЛЮСАРСАНТЕХНІК /ÒÎÂ ÊÏÔ "ÊÎÐÍ ËÒÄ" / ÃÐ: 2\2. Ç\ï: 4900 ãðí. Òåë.: (067)550-42-46. Тел. (067)5504240

108391020101

СЛЮСАРІ /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / ç âèãîòîâëåííÿ âóçë³â òà äåòàëåé ñàíòåõ. ñèñòåì. Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À Тел. 4649248

10705101

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИКИ\ЕЛЕКТРО МОНТЕРИ /ÏÀÒ "Êè¿âõë³á" / Äåïàðòàìåíò ç êàäðîâèõ ïèòàíü: âóë. Ìåæèã³ðñüêà, 83, òåë.: 206-75-99 Тел. (050)3852394

108361020115

ЧИСТИЛЬНИК ПО МЕТАЛУ /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À Тел. 4649248

108481010111

ЭЛЕКТРИКИ Ñïðàâêè ïî òåë.: (067)468-72-46 Тел. (063)8868535

107751010101

108481010107

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ

СЛЮСАРІРЕМОНТНИКИ /ÏÀÒ "Êè¿âõë³á" / Äåïàðòàìåíò ç êàäðîâèõ ïèòàíü: âóë. Ìåæèã³ðñüêà, 83, òåë.: 206-75-99 Тел. (050)3852394

Ñïðàâêè ïî òåë.: (067)468-72-46 Тел. (063)8868535

107751010102

21410101

108361020118

СЛЮСАРІСАНТЕХНІКИ /ÏÀÒ "Êè¿âõë³á" / Äåïàðòàìåíò ç êàäðîâèõ ïèòàíü: âóë. Ìåæèã³ðñüêà, 83, òåë.: 206-75-99 Тел. (050)3852394

108361020117

СЛЮСАРІСКЛАДАЛЬНИКИ Ìè çàö³êàâëåí³ ó çàëó÷åíí³ ôàõ³âö³â ³ äîñâ³ä÷åíèõ ðîá³òíèê³â, à òàêîæ òèõ, õòî õî÷å îòðèìàòè ðîá³òíè÷ó ïðîôåñ³þ. óäí³ óìîâè ïðàö³. Ñëóæáîâ³ ðîçâîçêè. Îô. ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ñïðèÿííÿ â ïîñåëåíí³. Ðîáîòà ó ì. Áîÿðêà, âóë. Ñîáîðíîñò³, 36 (ñèíÿ ïðîõ³äíà). ³ää³ë êàäð³â 0(800) 50-90-06 Тел. (044)4063626

108631020102

СЛЮСАРІІНСТРУМЕНТАЛЬНИКИ Ìè çàö³êàâëåí³ ó çàëó÷åíí³ ôàõ³âö³â ³ äîñâ³ä÷åíèõ ðîá³òíèê³â, à òàêîæ òèõ, õòî õî÷å îòðèìàòè ðîá³òíè÷ó ïðîôåñ³þ. óäí³ óìîâè ïðàö³. Ñëóæáîâ³ ðîçâîçêè. Îô. ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ñïðèÿííÿ â ïîñåëåíí³. Ðîáîòà ó ì. Áîÿðêà, âóë. Ñîáîðíîñò³, 36 (ñèíÿ ïðîõ³äíà). ³ää³ë êàäð³â 0(800) 50-90-06 Тел. (044)4063626

21364101

21288101

10884101

21297101

108631020104

СТОЛЯР /Ëàãåðü "Ëèäåð" / Ç\ï îò 3000 ãðí. Òåë.: (097)015-18-90 Тел. (044)4019295

214241010102

СТОЛЯР ПОРЕЗЧИК /Êîìïàíèÿ / äëÿ ìÿãêîé ìåáåëè, ñ ÎÐ. Òåë.: (098)030-08-08,Ãåííàäèé 213281010102

СТРОПАЛЬЩИК /Ñòàëåêñ / Ç\ï îò 7000 ãðí. Тел. (093)3654772

108381020101

21139102

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776 АРМАТУРЩИК

КАМЕНЩИКИ

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / (096)522-41-01, Тел. (050)3130300

(050)973-17-29 Тел. (067)4646632

АРМАТУРЩИКИ

КАМЕНЩИКИ

/ÎÎÎ "ÁÏ-4 ÊÌÁ-1" / Ç\ï âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (098)082-32-39 Тел. 5376993

Ïîìîùü ñ æèëüåì. Îïëàòà ñäåëüíàÿ. Òåë.: (073)046-53-27 Тел. (096)3090165

214101010103

108691010101

КАМЕНЩИКИ

/Áóä³âåëüíà îðãàí³çàö³ÿ / Ç\ï: âèñîêà, 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. Ð-í: Ñîô³¿âñüêà Áîðùàã³âêà, âóë. Ñâÿòîøèíñüêà, 125 (ê³íöåâà øâèäê³ñíîãî òðàìâàþ N3). e-mail: pbi3@ukr.net òåë.: (067)155-47-96, Тел. (050)7175180

Ç\ï: 2 ðàçà â ìåñ. Тел. (067)9993835

БРИГАДЫ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / âñåõ âèäîâ ðàáîòû. (096)522-41-01, Тел. (050)3130300

214101010108

БРИГАДЫ КАМЕНЩИКОВ Âûïëà÷èâàåòñÿ àâàíñ è çàðïëàòà, îáåñïå÷èâàåì íåîáõîäèìûì èíñòðóìåíòîì. Ïðè òðóäîóñòðîéñòâå íåîáõîäèìî èìåòü: ïàñïîðò, èäåíòèôèêàöèîííûé êîä, ìåäèöèíñêóþ ñïðàâêó. Æèëüå (îáùåæèòèå) ïðåäîñòàâëÿåòñÿ.Îáðàùàòüñÿ: Èðèíà Èâàíîâíà Тел. (067)5929578

107051010102

ЕЛЕКТРИКСАНТЕХНІК /Áóä³âåëüíà îðãàí³çàö³ÿ / (ñàíòåõí³÷í³ ³ ìîíòàæí³ ðîáîòè) Ç\ï: âèñîêà, 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. Ð-í: Ñîô³¿âñüêà Áîðùàã³âêà, âóë. Ñâÿòîøèíñüêà, 125 (ê³íöåâà øâèäê³ñíîãî òðàìâàþ N3). e-mail: pbi3@ukr.net òåë.: (067)155-47-96, Тел. (050)7175180

108961010105

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ III-V ðîçðÿä³â. ³äðÿäæåííÿ ïî Óêðà¿í³ ç îïëàòîþ, ç\ï â³ä 5000 ãðí.\ì³ñ, áåçêîøòîâíå ïðîæèâàííÿ. Àíàòîë³é Àíòîíîâè÷ ç 10.00 äî 17.00. Тел. (067)4418282

108981020101

ЖЕСТЯНЩИКИ Ïîìîùü ñ æèëüåì. Îïëàòà ñäåëüíàÿ. Òåë.: (073)046-53-27 Тел. (096)3090165

212971010102

ЗВАРЮВАЛЬНИКИ Ðàéîí ðîáîòè: Êè¿âñüêà îáë., ì. Áðîâàðè. ÃÐ: 8.00-18.00. Ïðîæèâàííÿ íà ì³ñö³ Тел. (097)5330680

212881010104

КАМЕНЩИК /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / (096)522-41-01, Тел. (050)3130300

214101010104

10867101

КАМЕНЩИКИ

БРИГАДА ОЗДОБЛЮВАЛЬНИКІВ

108961010106

10869101

212971010106

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / (096)522-41-01, Тел. (050)3130300

214101010101

21329101

108671010102

Ç\ï âûñîêàÿ îò âûðàáîòêè. Îïëàòà 100% ãàðàíòèðîâàíà. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Îô. òðóäîóñòðîéñòâî. Тел. (097)2768796

БЕТОНЩИК

10896101

29

КАМЕНЩИКИ Îáùèé îáúåì êëàäêè 5000 ì3. Ðàñöåíêè ïî êëàäêå 1ì3 ñ àðìèðîâàíèåì - 600 ãðí. Âûïëà÷èâàåòñÿ àâàíñ è çàðïëàòà, îáåñïå÷èâàåì íåîáõîäèìûì èíñòðóìåíòîì. Ïðè òðóäîóñòðîéñòâå íåîáõîäèìî èìåòü: ïàñïîðò, èäåíòèôèêàöèîííûé êîä, ìåäèöèíñêóþ ñïðàâêó. Æèëüå (îáùåæèòèå) ïðåäîñòàâëÿåòñÿ.Îáðàùàòüñÿ: Èðèíà Èâàíîâíà Тел. (067)5929578

107051010101

213291010101

213691020101

КРОВЕЛЬЩИК /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / (096)522-41-01, Тел. (050)3130300

214101010106

КРОВЕЛЬЩИКИ Ïîìîùü ñ æèëüåì. Îïëàòà ñäåëüíàÿ. Òåë.: (073)046-53-27 Тел. (096)3090165

212971010101

МАЙСТЕРПРОРАБ /Áóä³âåëüíà îðãàí³çàö³ÿ / Ç\ï: âèñîêà, 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. Ð-í: Ñîô³¿âñüêà Áîðùàã³âêà, âóë. Ñâÿòîøèíñüêà, 125 (ê³íöåâà øâèäê³ñíîãî òðàìâàþ N3). e-mail: pbi3@ukr.net òåë.: (067)155-47-96, Тел. (050)7175180

108961010104

МАЛЯР /Áóä³âåëüíà îðãàí³çàö³ÿ / Ç\ï: âèñîêà, 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. Ð-í: Ñîô³¿âñüêà Áîðùàã³âêà, âóë. Ñâÿòîøèíñüêà, 125 (ê³íöåâà øâèäê³ñíîãî òðàìâàþ N3). e-mail: pbi3@ukr.net òåë.: (067)155-47-96, Тел. (050)7175180

108961010101

МАЛЯРИ (êàìåíùèêè). Ðàéîí ðîáîòè: Êè¿âñüêà îáë., ì. Áðîâàðè. ÃÐ: 8.00-18.00. Ïðîæèâàííÿ íà ì³ñö³ Тел. (097)5330680

212881010102

МОНОЛИТЧИКИ (050)973-17-29 Тел. (067)4646632

108671010101

МОНОЛИТЧИКИ /ÎÎÎ "ÁÏ-4 ÊÌÁ-1" / Ç\ï âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (098)082-32-39 Тел. 5376993

108691010102

МОНОЛИТЧИКИ Ç\ï: 2 ðàçà â ìåñ. Тел. (067)9993835

213691020102

МОНТАЖНИКИ ОКОН Ïîìîùü ñ æèëüåì. Îïëàòà ñäåëüíàÿ. Òåë.: (073)046-53-27 Тел. (096)3090165

212971010104

ОТДЕЛОЧНИКИ Ïîìîùü ñ æèëüåì. Îïëàòà ñäåëüíàÿ. Òåë.: (073)046-53-27 Тел. (096)3090165

212971010107

ОТДЕЛОЧНИКИ Ç\ï: 2 ðàçà â ìåñ. Тел. (067)9993835

213691020103

21369102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


30

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ПЛИТОЧНИК /Áóä³âåëüíà îðãàí³çàö³ÿ / Ç\ï: âèñîêà, 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. Ð-í: Ñîô³¿âñüêà Áîðùàã³âêà, âóë. Ñâÿòîøèíñüêà, 125 (ê³íöåâà øâèäê³ñíîãî òðàìâàþ N3). e-mail: pbi3@ukr.net òåë.: (067)155-47-96, Тел. (050)7175180

108961010102

ПЛИТОЧНИКИ Ïîìîùü ñ æèëüåì. Îïëàòà ñäåëüíàÿ. Òåë.: (073)046-53-27 Тел. (096)3090165

212971010105

РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ äëÿ âûïîëíåíèÿ êîñìåòè÷åñêèõ ðåìîíòîâ Ç\ï îò 7000 ãðí. (096)018-83-30 Тел. (044)4255000

108841010101

СВАРЩИК

21360101

21238101

21383101

21328101

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / (096)522-41-01, Тел. (050)3130300

214101010102

СВАРЩИКИ /ÎÎÎ "ÁÏ-4 ÊÌÁ-1" / Ç\ï âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (098)082-32-39 Тел. 5376993

108691010104

СТРОПОЛЬЩИК /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / (096)522-41-01, Тел. (050)3130300

214101010105

ФАСАДНИКИ /Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ / óòåïëåííÿ êîòåäæ³â, âèñîòíèõ áóäèíê³â. Äîãîâ³ð àáî òðóäîâà. Îïëàòà 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. Íàäàºìî æèòëî, ñïåöîäÿã, åë. ³íñòðóìåíòè. Òåë.: (044)240-00-39 Тел. (050)4620039

211391020101

ФАСАДНИКИ Ðàéîí ðîáîòè: Êè¿âñüêà îáë., ì. Áðîâàðè. ÃÐ: 8.00-18.00. Ïðîæèâàííÿ íà ì³ñö³ Тел. (097)5330680

212881010105

ФАСАДЧИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / ÎÐ: (ìèíåðàëüíàÿ âàòà è ïåíîïëàñò). Ç\ï: ñäåëüíàÿ, îò 14000 äî 30000 ãðí. ÃÐ: ñ 8.00 äî 19.00. Ðàáîòà â ðàçíûõ ð-íàõ ãîðîäà. (097)253-88-10, Тел. (099)5211100

10757101

МАЛЯР /Ìåáåëüíîå ïðîèçâîäñòâî / ïî ÌÄÔ. Ç\ï: ñäåëüíàÿ îò 7000 ãðí. Ð-í: ñò. ì. "×åðíèãîâñêàÿ". (073)100-29-17; Тел. (067)2959554

213641010101

ШТУКАТУРИ

213761010101

Ðàéîí ðîáîòè: Êè¿âñüêà îáë., ì. Áðîâàðè. ÃÐ: 8.00-18.00. Ïðîæèâàííÿ íà ì³ñö³ Тел. (097)5330680

МАЛЯР

212881010103

21376101

/Ïðîèçâîäñòâî êîðïóñíîé ìåáåëè / ÌÄÔ, äåðåâà ÎÐ îò 3-õ ëåò. Ç\ï: ñäåëüíî-ïðåìèàëüíàÿ. (099)480-31-79, Тел. (050)3318508 213601010104

ОБИВЩИК /Êîìïàíèÿ / ìÿãêîé ìåáåëè ñ ÎÐ îò 2-õ ëåò. Òåë.: (098)030-08-08,Ãåííàäèé 213281010101

ПОЛИРОВЩИК МФД 21433101

ТРЕБУЮТСЯ:

СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ С ОР. З\П от 10 000 рн. Тел.(067)761-61-64

/Ïðîèçâîäñòâî êîðïóñíîé ìåáåëè / ÎÐ îò 3-õ ëåò. Ç\ï: ñäåëüíî-ïðåìèàëüíàÿ. (099)480-31-79, Тел. (050)3318508 213601010105

СБОРЩИК /Ïðîèçâîäñòâî êîðïóñíîé ìåáåëè / êîðïóñíîé ìåáåëè. ÎÐ îò 3-õ ëåò. Ç\ï: ñäåëüíî-ïðåìèàëüíàÿ. (099)480-31-79, Тел. (050)3318508 213601010102

21437101

ÐÀÁÎÒÀ

21459101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

31

СБОРЩИК МЕБЕЛИ /ÒΠ"Íåîêîí" / ìóæ÷èíà 22-35 ëåò, ñðåäíåå îáðàçîâàíèå, ñðåäíåñïå ., òåõíè÷åñêîå. ÎÐ: íå ìåíåå 2-õ ëåò. Âëàäåíèå ýëåêòðîèíñòðóìåíòîì, óìåíèå ðàáîòàòü íà ñâàðî÷íîì ïîëóàâòîìàòå ïðèâåòñòâóåòñÿ. Áåç â\ï, õîð. ñîñò. çäîðîâüÿ. ×àñòè÷íàÿ èëè ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Îïëàòà ñäåëüíàÿ. Êîìàíäèðîâêè. Òåë.: (097)087-12-12 213831010101

СБОРЩИК МЕБЕЛИ ñ ÎÐ. ÇÏ ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ìåñòî ðàáîòû ã. Âèøíåâîå. Òåë.: (050)510-87-64 Тел. (067)7510194

212381010101

СБОРЩИКУСТАНОВЩИК ìåáåëè. ÎÐ îáÿçàòåëåí. Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Ç\ï: äîãîâîðíàÿ. Ð-í ðàáîòû: Êàðàâàåâû Äà÷è. Тел. (067)4028327

214331010101

СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ ñ ÎÐ. Ç\ï îò 10000 ãðí. Тел. (067)7616164

10832101

21325101

10885101

21426101

214591010101

СПЕЦИАЛИСТ /"ªâðîñåä³ÿ" / ïî ñáîðêå è îáèâêå ìÿãêîé ìåáåëè. ÎÐ è áåç, îïëàòà äîãîâîðíàÿ. Ðàáîòà â Êèåâî-Ñâÿòîøèíñêîì ð-îíå, òåë.: (044) 529-00-34; (067) 400-14-00; Тел. (067)4001402

107571010101

СТОЛЯРЫСТАНОЧНИКИ ÎÐ, ç\ï ñäåëüíàÿ îò 7000 ãðí. Ð-îí ðàáîòû: ñò. ì. "Áîðèñïîëüñêàÿ" Тел. (050)9593265

214371010101

ШЛИФОВЩИК МДФ /Ïðîèçâîäñòâî êîðïóñíîé ìåáåëè / ÎÐ îò 3-õ ëåò. Ç\ï: ñäåëüíî-ïðåìèàëüíàÿ. (099)480-31-79, Тел. (050)3318508

213601010103

ШВЕИ З/п:став а6000 рн.+премии. 5-днев а,с9.00до18.00. Оф.трдостройство. (098)476-51-51 (066)476-51-51 (063)476-51-51 10878102

21231101

21230101

Срочно!

ОПЕРАТОР ВЫШИВАЛЬНОЙ МАШИНЫ

213121020101

ОПЕРАТОР ВЫШИВАЛЬНОЙ МАШИНЫ

(050)162-44-50,(098)543-17-06

ç\ï - äîñòîéíàÿ, âûñîêàÿ. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. (050)162-44-50 Тел. (098)5431706

21312102

Срочно!

ОПЕРАТОР ВЫШИВАЛЬНОЙ МАШИНЫ

213131020101

РАБОТНИЦЫ íà âÿçàëüíûå àâòîìàòû (âîçìîæíî áåç ÎÐ) Ð-í: ñò. ì. "Âûäóáè÷è". Îô. òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: ïîñìåííûé. Тел. (097)2103268

З\п–достойная,высоая. Предоставляетсяжилье.

(050)162-44-50,(098)543-17-06

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.

ШВАЧКИ

ç\ï - äîñòîéíàÿ, âûñîêàÿ. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. (050)162-44-50 Тел. (098)5431706

З\п–достойная,высоая. Предоставляетсяжилье.

21313102

21423101

ОПЕРАТОР ВЫШИВАЛЬНОЙ МАШИНЫ

â öåõ, áàæàíî ç ÄÐ ³ç ïîøèòòÿ ñïåöîäÿãó â³ä 2-õ ðîê³â. Çíàííÿ ìåòîä³â îáðîáêè âèðîá³â. Ïîøèâ ³íäèâ³äóàëüíèé. Äðóæíèé êîëåêòèâ. Ç\ï: øòàòêà + âèðîá³òîê (â³ä 6000 ãðí). ÌÐ: ð-í ç\ñò. "Êè¿â-Âîëèíñüêèé". Íàä³ÿ

Тел. (050)1754866 214041010101

ШВЕИ /Øâåéíîå Ïð-òèå / Ïîøèâ ñïåöîäåæäû, ÎÐ îò 1 ãîäà. Ð-í: Áîðùàãîâêà. Òåë.: (044)496-59-28

Тел. (050)9693515

108321010101

108781020101

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ

21404101


32

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Фирменапостоянню работтребются:

ПОРТНЫЕ

Хорошиесловияработы. З\пприсобеседовании.2мин. отст.м."Лыбедсая".

Тел.:501-02-91, (050)676-13-80 10643101

ШВЕИ Тел. (098)1992000 108851010101

ШВЕИ ÇÏ: ñòàâêà 6000 ãðí. + ïðåìèè. 5-äíåâêà, ñ 9.00 äî 18.00. Îô. òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (098)476-51-51, (066)476-51-51 10764101

Тел. (063)4765151 212311010101

ШВЕЯ УНИВЕРСАЛ ðàáîòà íà ïðîèçâîäñòâå, ïîøèâ èçäåëèé ïî ãîòîâûì âûêðîéêàì, ç/ï ñäåëüíàÿ. Ð-îí: ñò. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", Íàòàëüÿ

Тел. (093)6596058 212301010101

10771103

10784101

Срочно!.Ирпень

ОПЕРАТОР поломоечныхмашин З\пот3500рндо5000рн.

(098)484-36-83 (093)916-76-27 21314101

10821101

21345101

ÐÀÁÎÒÀ

10773101

10780102

21379101

21382101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

33

10778103

10810101

10811104

10858102

21395102

21420101

21210102

21394101

21267101

21057101

21212101

21429101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


34

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21401101

21406101

21284101

21440102

21295101

21424101

РАБОТА ДЛЯ ЖЕНЩИН

ВАНТАЖНИК

ВАНТАЖНИКИ

ГОРНИЧНАЯ

Êëèíèêà ïðèãëàøàåò æåíùèí 20-39 ëåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðîãðàììàõ: ñóððîãàòíîãî ìàòåðèíñòâà - âîçíàãð. äî 350 000 ãðí.; äîíàöèè ÿéöåêëåòîê - âîçíàãð. äî 18000 ãðí. Åæåìåñÿ÷íî äîïîëí. 6000 ãðí. Ìû ãàðàíò. áåñïëàòí. ìåä. îáñëåä., êîìïåíñèðóåì ðàñõîäû íà ïðîåçä. Ëèö. ÌÎÇÓ ñåðèÿ À N 554391. Òåë.: +38(095)423-16-69, Тел. (097)1398486

/ÌåãàÌàðêåò / Ç\ï + ïðåì³ÿ, 5\2 äí³. Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îô³ö. îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, (099)141-26-53, (098)570-41-20. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ñò. ì."Âîêçàëüíà," â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. 2489793

Ìè çàö³êàâëåí³ ó çàëó÷åíí³ ôàõ³âö³â ³ äîñâ³ä÷åíèõ ðîá³òíèê³â, à òàêîæ òèõ, õòî õî÷å îòðèìàòè ðîá³òíè÷ó ïðîôåñ³þ. óäí³ óìîâè ïðàö³. Ñëóæáîâ³ ðîçâîçêè. Îô. ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ñïðèÿííÿ â ïîñåëåíí³. Ðîáîòà ó ì. Áîÿðêà, âóë. Ñîáîðíîñò³, 36 (ñèíÿ ïðîõ³äíà). ³ää³ë êàäð³â 0(800) 50-90-06 Тел. (044)4063626

/Ìèíè-îòåëü / Îáÿçàííîñòè: ñòèðêà, ãëàæêà, óáîðêà. Óñëîâèÿ ðàáîòû: 6 äíåé â íåäåëþ - îäèí âûõîäíîé. Ç\ï: 3000 ãðí. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Èðèíà Тел. (095)5848490

213451010101

АВТОМОЙЩИК /ÑÒÎ / Õîðîøèå óñëîâèÿ òðóäà, îïëàòà äîñòîéíàÿ. ÃÐ: 2/2, ñ 7.30 äî 22.30 Àíäðåé Ïåòðîâè÷ Тел. (067)4230009 212441010101

107931020118

ВАНТАЖНИК ÃÐ: 5 äí³â íà òèæäåíü. Íåíîðìîâàíèé ðîáî÷èé äåíü. Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í. ñ. Ïðîë³ñêè, âóë. Áðîâàðñüêà, 4, òåðèò. Áîðèñï³ëüñüêîãî àâòîçàâîäó. Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷. Тел. (095)2609820 108111040101

АВТОМОЙЩИКИ ñ ÎÐ. ÃÐ: 3\÷åðåç 1. Ç\ï: âûñîêàÿ, âûïëàòû åæåäíåâíî. Ð-í Ëåíèíãðàäñêîé ïëîùàäè. Тел. (067)2477787

ВАНТАЖНИК

АВТОМОЙЩИКИ Îòâåòñòâåííûå, ñ ÎÐ. Æåëàíèå ðàáîòàòü è çàðàáàòûâàòü. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Ðàáîòà â Êèåâå. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Ïåðñïåêòèâà ðîñòà. Òåë.: (044)361-04-04, (067)977-08-52 Тел. (063)1466352 213341020101

108421020201

ВАНТАЖНИККОМПЛЕКТУВАЛЬ НИК /"Ôðàì Êî" (ñ. Ñîô³¿âñüêà Áîðùàã³âêà) / Ïîâí³ñòþ îô. îôîðìëåííÿ ïðàöåâëàøòóâàííÿ òà çàðîá³òíà ïëàòà. Ðîçâîçêà â³ä ñò. ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî". Òåë.: (099)111-94-74, (067)658-54-45 Тел. (063)4167211 108421020103

АППАРАТЧИЦА /Õèì÷èñòêà / (ðàáîòà íà Êóðåíåâêå). Ìîæíî áåç ÎÐ â õèì÷èñòêå, îôèöèàëüíîå îô-å, îêëàä îò 5000 ãðí. (066)572-36-88, Тел. (093)2762337 214011010102

ÐÀÁÎÒÀ

ВАНТАЖНИКИ Òåð. ðîçòàøóâàííÿ ñìò Íîâ³ Ïåòð³âö³, âóë. Âîðîøèëîâà, 85, ðîçâîçêà â³ä ñò. ì. "Ïåòð³âêà". Òåë.: (045)964-54-88 Тел. (067)4675068

/ÏÀÒ "Êè¿âõë³á" / Äåïàðòàìåíò ç êàäðîâèõ ïèòàíü: âóë. Ìåæèã³ðñüêà, 83, òåë.: 206-75-99 Тел. (050)3852394 108361020109

214241010201

ГРУЗЧИКИ

ВАНТАЖНИКИ /óïåðìàðêåò "Ôîçç³"/ Тел. (067)2236927

ГРУЗЧИКИ

108761010103

107801020101

ВАНТАЖНИКИ НА СМІТТЄВОЗИ /²íîçåìíà êîìïàí³ÿ / ç\ï â³ä 5000 ãðí. Îô. ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ñïåöîäÿã, ñîöïàêåò. Ð-í: Êè¿â-Âîëèíñüêèé. Òåë.: (044)501-59-13, (050)426-37-16, (063)064-35-32 Тел. (096)8809715 108571020101

ВЕДУЩИЙ

Âûïëàòû: 1 ðàç â íåäåëþ\êàæäûé äåíü. Ç\ï îò 35 ãðí â ÷àñ. Òåë.: (093)767-56-20, Тел. (067)1137033

107731010101

ГРУЗЧИКИ Îô. òðóäîóñòðîéñòâî. Ñòàáèëüíàÿ ç\ï. Ìåñòî ðàáîòû: ïð. Âîçäóõîôëîòñêèé, 94-À. Òåë.: (067)214-68-62, Тел. (044)2064600

107461020103

Æåë. æåíùèíà äî 50 ëåò, ñ ïðèÿòíîé âíåøíîñòüþ. Êîììóíèêàáåëüíîñòü, îáùèòåëüíîñòü. Íåïîëíûé ðàáî÷èé äåíü. ÇÏ ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Тел. (067)4043925 213651010102

ВАНТАЖНИКИ

/Ëàãåðü "Ëèäåð" / Ç\ï îò 2500 ãðí. (044)401-92-95, Тел. (095)2710068

ÃÐ: ïîñìåííûé, çï îò 5000 ãðí., ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ðàçâîçêà, ð-í Ãîëîñååâñêèé. Òåë.: (066)758-39-58 Тел. (068)9468981

108721020205

/"Ôðàì Êî" (ñ. Ñîô³¿âñüêà Áîðùàã³âêà) / (åêñïåäèö³ÿ). Тел. (067)4628328

213821010101

108631020108

212671010101

ГОРНИЧНАЯ

ГАРДЕРОБНИК /Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N9 / Ïîä³ëüñüêèé ð-í. Тел. (044)4681136 214621010000

ГРУЗЧИКИ /Òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï: 7000 ãðí. ã. Âèøíåâîå, òåë.: (098)089-20-90 Тел. (095)2848299

107541020104

ГРУЗЧИКИКОМПЛЕКТОВЩИКИ /Îâîùíîé ñêëàä / Ç\ï: 7000 ãðí. Äåñíÿíñêèé ð-í. Ðàáîòà ïîñòîÿííàÿ, ïîñìåííî ïí.- ñá. Ç\ï êîíêóðåíòíàÿ. Тел. (073)4199011

214111010102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

35

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

ДВОРНИК

КОНСЬЕРЖИ

ОПЕРАТОР В CALLЦЕНТР

ПОДСОБНЫЕ РАБОТНИКИ

/Êëèíèíãîâàÿ êîìïàíèÿ / ÌÐ: ñò.ì. "Ïîçíÿêè". ÃÐ: 3\3 (ïîëíûé äåíü). Òåë.: (067)558-68-68, (067)448-40-44, (044_)221-40-44, (093)317-55-44, Тел. (096)4895478

ÃÐ: ñóòêè\äâîå, ñóòêè\òðîå, 2\4 èëè âàõòà. Ç\ï: 1700-6000 ãðí. Òåë: (068) 083-65-25, Тел. (095)5062124

ñ îïûòîì àêòèâíûõ ïðîäàæ è áåç. Òðåáóåòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû, êîììóíèêàáåëüíîñòü. ÇÏ îò 3000 ãðí. â íåäåëþ. Âûïëàòà åæåíåäåëüíî. Ðàáîòà â îôèñå. Ñá., âñ. - âûõîäíîé. Òåë.: (098)026-87-27, Íàòàëüÿ Èâàíîâíà Тел. (095)8917489

Ñïðàâêè ïî òåë.: (067)468-72-46 Тел. (063)8868535

107841010102

ДВОРНИК /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê"/ Тел. (063)2203195

200401010101

ДВОРНИКИ

107391010102

КУРЬЕРЭКСПЕДИТОР Æåëàòåëüíî îò 22 äî 37 ëåò. Ç\ï: 2500-3000 ãðí.\íåäåëÿ. Òðåáîâàíèÿ: ãîòîâíîñòü ê êîìàíäèðîâêàì, îòñóòñòâèå ÂÏ, íàâûêè ïîëüçîâàíèÿ ñìàðòôîíîì è íàâèãàòîðîì. Çâîíèòå ñ 9.00 äî 20.00. Тел. (096)2161570

212101020101

Èùåòå ðàáîòó? Íà÷íèòå ðàáîòàòü óæå ñåãîäíÿ!. Ç\ï îò 4000 ãðí\ìåñ. Ïîìîãàåì ñ æèëüåì è âîçâðàùàåì ïðîåçä äî Êèåâà. (068)651-15-58, Îëüãà Тел. (063)6093728

213941010104

ДВІРНИКИ

МЕДСЕСТРА САНИТАРКА /Ìåäèöèíñêèé öåíòð / Ç/ï îò 2500 ãðí. Çàíÿòîñòü 15 äíåé â ìåñÿö. Ãðàôèê ñ 8.00 äî 21.00. Тел. (067)8841771

214071020101

/Êîìïàí³ÿ "×èñòèé ñâ³ò" / Ñòàá³ëüíà çàðïëàòà, îïëàòà ïðîæèâàííÿ\ïðî¿çäó. Òåë.: (097)340-39-39, (066)340-39-39 Тел. (073)3403939

107781030102

ДЕВУШКИ ã. Õàðüêîâ, áåç ÎÐ. Åñëè âû ìîëîäû è êðàñèâû è õîòèòå ïîëó÷àòü îò ýòîé æèçíè âñå ìû ïîìîæåì Âàì! Èíîãîðîäíèì æèëüå! Тел. (095)3071384 213751120000

ДИСПЕТЧЕРЫ /Òàêñè 291 / Ìîæíî áåç ÎÐ. Ðàáîòà â îôèñå íà ïðèåì çàêàçîâ. Ç\ï îò 4000 ãðí. çà 10 äíåé. Тел. (093)5480000

213061040101

ДОГЛЯДАЛЬНИЦІ /Àãåíòñòâî "Äîëîíüêè" / ç ìåäè÷íîþ îñâ³òîþ. Ðîáîòà â ñ³ì'ÿõ. www.ladoshki.kiev.ua (073)022-91-51 Тел. (068)8158748

МИЙНИК ПОСУДУ /Êàôå "Áóëàíæåð³" / Ç\ï: 4500 ãðí. Ìè ïðîïîíóºìî: äðóæí³é êîëåêòèâ, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, ïîâíèé ñîö³àëüíèé ïàêåò, ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó, áåçêîøòîâíå õàð÷óâàííÿ. ̳ñöå ðîáîòè: ì. Êè¿â, öåíòð. Тел. (099)9713374

108541020105

МИЙНИК ТАРИ Ñò. ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî", ³êòîð³ÿ. Òåë.: (067)786-76-71 Тел. (044)3538984 212901020108

МОЙЩИКИ /Àâòîìîéêà / Âîçðàñò îò 18 ëåò, ìîæíî áåç ÎÐ. Âîçìîæíà ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Ç\ï 30% îò âûðàáîòêè 4000-15000 ãðí. (095)164-04-04, (063)895-48-50, Тел. (096)8809048 213791010101

212981010102

ДОНОРОВ (ìóæ÷èí). Âîçíàãðàæäåíèå îò 1000 ãðí. Ëèö. ÌÎÇÓ ÀÅ 571069 N650 îò 18.09.2014 ã. Òåë.: (067)343-77-37, (044)464-33-37 Тел. 4642333

107431010102

ЖІНКИШТАМПУВАЛЬНИЦІ /ϳä-âî / óäíà ç\ï. Ìîæëèâå îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ïðîæèâàííÿ áàæàíî - Õàðê³âñüêèé ì-â, Áîðòíè÷³, ñò. ì. "Áîðèñï³ëüñüêà". 563-99-95, 563-97-89, Тел. (093)9416125

208181010101

ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ (äîíàö³¿ ÿéöåêë³òèí). Âèíàãîðîäà 16000 ãðí. ˳ö. ÌÎÇ Óêðà¿íè ÀÅ N197377 â³ä 01.08.13 ð. Çâåðòàòèñÿ çà òåëåôîíîì: (095)220-00-03, (096)220-00-03, (044)220-00-03, (044)353-57-27 Тел. (093)2200003

108071020101

МОЛОДШІ ПРИЙМАЛЬНИКИ ТОВАРУ /ÀÒÁ / (âàíòàæíèêè). Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà ç\ï. Ïðîô. òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ. Ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì. Äðóæíà êîìàíäà. Äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Êàðü'ºðà â êîìàíä³ ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ íàéáëèæ÷îãî ÀÒÁ àáî çà òåë.: (066)462-07-37 Тел. (044)5432396 108271010101

МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН (20-35 ëåò) èìåþùèõ êàê ìèíèìóì îäíîãî ñîáñòâåííîãî ðåáåíêà, ôèçè÷åñêè çäîðîâûõ, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Ïîëíîå áåñïëàòíîå îáñëåäîâàíèå, êîíôèäåíöèàëüíîñòü. Âîçíàãðàæäåíèå - óñèëåííîå ïèòàíèå èëè 16000 ãðí. Ëèö. ÌÎÇÓ ÀÅ 571069 N650 îò 18.09.2014 ã. Òåë.: (067)343-77-37, (044)464-33-37 Тел. 4642333 107431010101

КАРТОНАЖНИКИ /ÎÎÎ "Êîíäèòåðñêèé Äîì Øîêîëèíî" / Ìîæíî áåç ÎÐ. Îáó÷àåì. Ðàçíûå ãðàôèêè ðàáîòû. Êîìôîðòíûå óñëîâèÿ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. (067)232-44-50, Тел. (044)5252909 214661010102

КАССИРЫОЦЕНЩИКИ /Ëîìáàðä-Óêðàèíà / þâåëèðíûõ èçäåëèé. Ç\ï 3000-5000 ãðí. ÃÐ: 3\3, 4\2 èëè èíäèâèäóàëüíî. Îáó÷åíèå. Тел. (044)4903131

НОЧНОЙ ГРУЗЧИК /Ïð-òèå / Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ Тел. (098)2521502 107761030301

НЯНЬ, äîìðàáîòíèö, ñèäåëîê, ïîâàðîâ, ñåìåéíûå ïàðû, ñàäîâíèêîâ. Ðàçíûå ãðàôèêè ðàáîòû. Çàðïëàòû: 2000-16000 ãðí/ìåñÿö. Àäðåñ: óë. Ãîëîñååâñêàÿ, 7, ê.1, ýò. 7, îô.7. Òåë.: (066)388-27-86, Тел. (093)8206209

108621020101

213681010101

КОМПЛЕКТОВЩИКИ

ОПЕРАТОР

Îô. òðóäîóñòðîéñòâî. Ñòàáèëüíàÿ ç\ï. Ìåñòî ðàáîòû: ïð. Âîçäóõîôëîòñêèé, 94-À. Òåë.: (067)214-68-62, Тел. (044)2064600

/Ñðî÷íî! ã. Èðïåíü / ïîëîìîå÷íûõ ìàøèí. Ç\ï îò 3500 ãðí äî 5000 ãðí. Òåë.: (098)484-36-83, Тел. (093)9167627

107461020108

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.

108211010101

107751010103

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / (096)522-41-01, Тел. (050)3130300

214101010107

212871010101

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОН ïî ðàáîòå ñ êëèåíòàìè. Îïëàòà òðóäà - åæåíåäåëüíî. Ðàáîòà â îôèñå (íå äèñòðèáüþöèÿ). Îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû. ÃÐ ñ 9.00 äî 17.00 (âûõîäíûå - ñá., âñê.). Ç\ï îò 3000 ãðí. Тел. (063)9867640

213961020101

ОПЕРАТОРИКОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ Ìè çàö³êàâëåí³ ó çàëó÷åíí³ ôàõ³âö³â ³ äîñâ³ä÷åíèõ ðîá³òíèê³â, à òàêîæ òèõ, õòî õî÷å îòðèìàòè ðîá³òíè÷ó ïðîôåñ³þ. óäí³ óìîâè ïðàö³. Ñëóæáîâ³ ðîçâîçêè. Îô. ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ñïðèÿííÿ â ïîñåëåíí³. Ðîáîòà ó ì. Áîÿðêà, âóë. Ñîáîðíîñò³, 36 (ñèíÿ ïðîõ³äíà). ³ää³ë êàäð³â 0(800) 50-90-06 Тел. (044)4063626

108631020107

ОПЕРАТОРЫ ïîëîìîå÷íûõ ìàøèí. Èùåòå ðàáîòó? Íà÷íèòå ðàáîòàòü óæå ñåãîäíÿ!. Ç\ï îò 4000 ãðí\ìåñ. Ïîìîãàåì ñ æèëüåì è âîçâðàùàåì ïðîåçä äî Êèåâà. (068)651-15-58, Îëüãà Тел. (063)6093728

213941010103

ОПЕРАТОРЫЗАПРАВЩИКИ ÀÃÇÑ Ðàáîòà äëÿ æèòåëåé ×åðíèãîâñêîé îáë. â ã. Êèåâå (Ëåâûé áåðåã). Ñòàáèëüíàÿ ç\ï îò 5500 ãðí. Òåë.: (096)803-02-43 Тел. (095)7338866

108291030102

ОФИЦИАНТ Áóòèê-áàð "Biankoro". Тел. 4983468

213211020201

ОФИЦИАНТЫ /Ðåñòîðàí "Øàøëû÷îê" / Ìîæíî áåç ÎÐ. ÃÐ: ñ 10.00 äî 22.00. Ç\ï çà 18 ñìåí îò 8000 ãðí. Ìîæíî ñòóäåíòîâ. Òåë.: (050)355-63-15 Тел. (097)2234660

214671010102

ОХРАННИКИ

Îô. òðóäîóñòðîéñòâî. Ñòàáèëüíàÿ ç\ï. Ìåñòî ðàáîòû: ïð. Âîçäóõîôëîòñêèé, 94-À. Òåë.: (067)214-68-62, Тел. (044)2064600

107461020107

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ /ÄÑ N140 / Øåâ÷åíêîâñêèé ð-í. (066) 731-25-68 Тел. (044)2790596 214131010000

ПОМОЩНИК ПОВАРА Âðåìÿ ðàáîòû ïðîèçâîëüíîå. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Ç\ï: îò 3000 äî 7000 ãðí. Òåë.: (098)075-98-91. 214281010102

ПОМІЧНИКИ ПРОДАВЦІВ /ÀÒÁ / (ïðèáèðàëüíèö³) Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà ç\ï. Ïðîô. òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ. Ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì. Äðóæíà êîìàíäà. Äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Êàðü'ºðà â êîìàíä³ ë³äåðà! Çâåðòàéòåñÿ äî àäì³í³ñòðàö³¿ íàéáëèæ÷îãî ÀÒÁ àáî çà òåë.: (066)462-07-37 Тел. (044)5432396 108271010102

ПОСУДОМОЙЩИЦА /Ðåñòîðàí "Îñêàð" / Ñî ñòàæåì ðàáîòû. 7 êì. îò ñò. ì. "Ãåðîåâ Äíåïðà", àâòîáóñû 792, 902 äî îñò. "Ñàäîâîäñòâî". ÇÏ äîãîâîðíàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 223-63-73, ñ 11.00 äî 21.00 Тел. (093)4048468 212581020103

ПОСУДОМОЙЩИЦА Âðåìÿ ðàáîòû ïðîèçâîëüíîå. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Ç\ï: îò 3000 äî 7000 ãðí. Òåë.: (098)075-98-91. 214281010103

/ÎÎÎ "Ãëàäèóñ Ñåðâèñ" / íà ðàáîòó âàõòîâûì ìåòîäîì. ÃÐ: 20\10, 15\15. Ç\ï: 3600-4800 ãðí (çà âàõòó). Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå íà òåððèòîðèè îõðàíÿåìîãî îáúåêòà. Äìèòðèé Îëåãîâè÷ Тел. (068)7053131

212821010101

ПОСУДОМОЙЩИЦАУБОРЩИЦА /Ñóøè-áàð "Åâðàçèÿ" / (ÃÐ: äíåâíîé, æåë. äî 50 ëåò). Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ñ îïûòîì è áåç îïûòà ðàáîòû. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Тел. (050)3560005 108151020102

ПАКУВАЛЬНИКИ îäíîðàçîâîãî ïîñóäó. Ç\ï: 6000 ãðí. Ïîçì³ííèé ãðàô³ê ðîáîòè. ì. Êè¿â, ð-í Áîðùàã³âêà, âóë. ѳì'¿ Ñîñí³íèõ, 9 (Åëåêòðîòåõí³÷íèé ç-ä). Íàäàºìî äîïîìîãó ç ïîøóêó æèòëà. Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç ïí. ïî ïò. î 9.00. Òåë.: (067)407-67-21 Тел. (044)2099439

108581020101

ПАРЕНЬ /Õèì÷èñòêà / â êëèíèíãîâóþ êîìïàíèþ (óáîðêà ïîìåùåíèé). Ìîæíî áåç ÎÐ â õèì÷èñòêå, îôèöèàëüíîå îô-å, îêëàä îò 5000 ãðí. (066)572-36-88, Тел. (093)2762337

214011010103

ПОДСОБНИКИ (050)973-17-29 Тел. (067)4646632

ПОСУДОМОЙЩИЦАУБОРЩИЦА /ÒÂ-êàôå "Àéâîðè" / Îòðàäíûé ð-í, Êîçåëåöêàÿ, 24-Æ. Äåòàëè ïî òåëåôîíó. Âÿ÷åñëàâ Ñåìåíîâè÷ Тел. (096)3813948 213231010104

ПРИБИРАЛЬНИК ñëóæáîâèõ ïðèì³ùåíü. Ìîæëèâà ðîáîòà âàõòîâèì ìåòîäîì. Âèïëàòà ç\ï áåç çàòðèìêè 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. Ðîçì³ð ç\ï óçãîäæóºòüñÿ ïðè ñï³âáåñ³ä³ â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: ì. Îáóõ³â, âóë. Êè¿âñüêà, 21 (çóïèíêà Êðèíè÷íà). Äëÿ á³ëüø äåòàëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ çâåðòàòèñü ç 8.00 äî 18.00 â ðîáî÷³ äí³ çà (093)542-17-19, (045)725-05-32 Тел. (067)8426544 108141010111

108671010103

ПОДСОБНИКИ Ïîìîùü ñ æèëüåì. Îïëàòà ñäåëüíàÿ. Òåë.: (073)046-53-27 Тел. (096)3090165

ПРИБИРАЛЬНИКИ /Êîìïàí³ÿ "×èñòèé ñâ³ò" / Ñòàá³ëüíà çàðïëàòà, îïëàòà ïðîæèâàííÿ\ïðî¿çäó. Òåë.: (097)340-39-39, (066)340-39-39 Тел. (073)3403939

212971010103

107781030101

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ


36

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

ПРИБИРАЛЬНИКИ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ

ПРОДАВЦЫ БЕЛЬГИЙСКОЙ ВЫПЕЧКИ

Ìè çàö³êàâëåí³ ó çàëó÷åíí³ ôàõ³âö³â ³ äîñâ³ä÷åíèõ ðîá³òíèê³â, à òàêîæ òèõ, õòî õî÷å îòðèìàòè ðîá³òíè÷ó ïðîôåñ³þ. óäí³ óìîâè ïðàö³. Ñëóæáîâ³ ðîçâîçêè. Îô. ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ñïðèÿííÿ â ïîñåëåíí³. Ðîáîòà ó ì. Áîÿðêà, âóë. Ñîáîðíîñò³, 36 (ñèíÿ ïðîõ³äíà). ³ää³ë êàäð³â 0(800) 50-90-06 Тел. (044)4063626

Äíåâíûå ñìåíû. Çâîíèòü: ïí.-ïÿòí. ñ 9.00 äî 19.00. Ëåâûé áåðåã. Òåë.: (067)499-74-32, Тел. (063)9757314, (095)3260705

108631020105

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ Ñò. ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî", ³êòîð³ÿ. Òåë.: (067)786-76-71 Тел. (044)3538984

212901020107

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Òåë.: (098)704-43-48 Тел. 4019451

201831010109

214461020101

ПРОДАВЦЫКОНСУЛЬТАНТЫ /ÎÎÎ "Ôèðìà Åäèíàÿ Åâðîïà" / äåêîðàòèâíîé êîñìåòèêè â ýëèòíûå ìàãàçèíû ã. Êèåâà. Òðåáîâàíèÿ: äåâóøêè, æåíùèíû æåëàòåëüíî îò 18 äî 45 ëåò, ïðèÿòíàÿ âíåøíîñòü, êîììóíèêàáåëüíîñòü, îòâåòñòâåííîñòü, æåëàíèå ðàáîòàòü è çàðàáàòûâàòü. ÎÐ êîíñóëüòàíòîì äðóãîé ìàðêè èëè ïðîìîóòåðîì êîñìåòèêè ïðèâåòñòâóåòñÿ. Âîçìîæíî òðóäîóñòðîéñòâî ñòóäåíòîâ. ÃÐ: ñ 11.00 äî 20.00. (098)277-87-19, Тел. (063)7808818

108991020101

ПРОДАВЦІПРОМОУТЕРИ ÃÐ: 3\3. Ç\ï: 3000 ãðí.\15 äí³â. Тел. (093)6483602, (066)9110249

212891010101

ПРИБИРАЛЬНИЦІ

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

РІЗНОРОБИ

УБОРЩИЦЫ

/óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Òåë.:(044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)2236927

/Êëèíèíãîâàÿ êîìïàíèÿ / â îôèñ!!! ÌÐ: ñò. ì. "Øóëÿâñêàÿ", íà òåëåêàíàë. ÃÐ: ïí.- ïò. (7.00-10.00),ÃÐ: 2\2 èëè 3\3 (10.00-21.00 öåëûé äåíü\äåæóðíûé); ñò. ì. "Äðóæáû Íàðîäîâ". ÃÐ: ïí.ïò., 9.00-18.00. Òåë.: (067)558-68-68, (067)448-40-44,(044_)221-40-44,(093)317-55-44, Тел. (096)4895478

108721020141

СОРТУВАЛЬНИКИ òà ïðåñóâàëüíèêè âòîðñèðîâèíè. Ìîæëèâà ðîáîòà âàõòîâèì ìåòîäîì. Âèïëàòà ç\ï áåç çàòðèìêè 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. Ðîçì³ð ç\ï óçãîäæóºòüñÿ ïðè ñï³âáåñ³ä³ â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: ì. Îáóõ³â, âóë. Êè¿âñüêà, 21 (çóïèíêà Êðèíè÷íà). Äëÿ á³ëüø äåòàëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ çâåðòàòèñü ç 8.00 äî 18.00 â ðîáî÷³ äí³ çà (093)542-17-19, (045)725-05-32 Тел. (067)8426544

108141010106

СОРТУВАЛЬНИКИ ВТОРСИРОВИНИ /²íîçåìíà êîìïàí³ÿ / ç\ï â³ä 4700 ãðí. Îô. ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ñïåöîäÿã, ñîöïàêåò. Ð-í: Êè¿â-Âîëèíñüêèé. Òåë.: (044)501-59-13, (050)426-37-16, (063)064-35-32 Тел. (096)8809715

108571020103

/ÏÀÒ "Êè¿âõë³á" / Äåïàðòàìåíò ç êàäðîâèõ ïèòàíü: âóë. Ìåæèã³ðñüêà, 83, òåë.: 206-75-99 Тел. (050)3852394

108361020102

ПІДСОБНИКИ /Âèðîáíè÷à êîìïàí³ÿ "Åã³äà-V" / ì. Áðîâàðè, âóë. Ìåòàëóðã³â, 4, egida.2005@yandex.ua Тел. (067)4940699

108711020106

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СОТРУДНИЦЫ Ç\ï åæåäíåâíî! Ðåàëüíàÿ ðàáîòà! Ðåàëüíàÿ çàðïëàòà! Íûòèêîâ è íåäîâîëüíûõ ïðàâèòåëüñòâîì, ïîãîäîé è æèçíüþ ïðîñüáà íå áåñïîêîèòü. Áåç ÎÐ, áåç èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà, îò 18 äî 40 ëåò, áåç ÂÏ, æåëàíèå ðàáîòàòü! Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Òåë.: (097)231-94-94, (093)412-64-80 Тел. (066)6115042

213721020101

ПРИЕМЩИК /Òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Ç/ï: 5500 ãðí. ã. Âèøíåâîå, òåë.: (098)089-20-90 Тел. (095)2848299

107541020111

ПРИЕМЩИК ВТОРСЫРЬЯ

РАБОТА

СОТРУДНИЦЫ ïðèâëåêàòåëüíîé âíåøíîñòè. Âîçðàñò íå îãðàíè÷åí (æåëàòåëüíî 18-35 ëåò). Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. ÇÏ âûñîêàÿ, åæåäíåâíàÿ. Тел. (063)1900592

212591020101

íå òðåáóþùàÿ îïûòà, íàâûêîâ è óñèëèé. Âîçìîæíîñòü êàê îñíîâíîãî, òàê è äîïîëíèòåëüíîãî çàðàáîòêà ñ åæåäíåâíûìè âûïëàòàìè è æèëüåì. ã. Õàðüêîâ. Тел. (068)7488988 213751130000

РАБОТНИЦА(К)

УБОРЩИКИ

213941010102

УБОРЩИКИ (ЦЫ)

РАБОЧИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО

УБОРЩИЦА

â ÒÖ, ñïîðòêëóáû Êèåâà. Ç\ï 4000-6000 ãðí\ìåñ. (àâàíñ è ïîäðàáîòêà). Ïîìîùü ñ æèëüåì, îïëàòà ïðîåçäà. Òåë.: (063)401-84-83, (099)515-54-18 Тел. (096)8255020 212331010000

107621010102

Ìîæíî áåç ÎÐ, ç\ï âûñîêàÿ, ñòàáèëüíàÿ 3000-8000 ãðí./ìåñ. Òåë.: (067)927-47-41, (050)046-67-87, (067)733-12-34 Тел. (097)4945822

214291010101

ПРИЕМЩИКИ ВТОРСЫРЬЯ ìîæíî áåç ÎÐ. Ç\ï îò âûðàáîòêè, îò 3000 äî 12000 í. Тел. (095)8301277

214401020101

ПРИЙМАЛЬНИКИ âòîðñèðîâèíè. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Ç\ï - äîãîâ³ðíà. Тел. (098)8970751, (050)3515621

214201010101

ПРОДАВЕЦ â ÷àéíûé îòäåë. Ðàáîòà íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï - ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ïðîïèñêà æåë. Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáëàñòü, ÒÖ "NOVUS": Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. ÒÖ "Àðêàäèÿ": ñò. ì. "Îñîêîðêè". ÒÖ "NOVUS": ã. Áðîâàðû. Тел. 5939672

214031010101

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ /Ìàãàçèí ëþñòð / Ð-í: Ëåâûé áåðåã. Тел. (067)2398432

213441010101

ПРОДАВЦЫ /ÒÄ "ÒÎÐà ÑÈÒÈ" / òàáà÷íûõ èçäåëèé. Ç\ï âûñîêàÿ. Îô. òðóäîóñòðîéñòâî. Ð-íû: Ñîëîìåíñêèé, Ïîäîëüñêèé, Ñâÿòîøèíñêèé. Òåë.:(098)119-37-07, (093)552-51-76, (066)129-69-86 Тел. (044)5285232

108491020101

ПРОДАВЦЫ ïî ïðîäàæå è çàìåíå ýëåìåíòîâ ïèòàíèÿ (áàòàðååê). Тел. (067)2343022

214081010101

ÐÀÁÎÒÀ

/Ïîëèãðàôèÿ / 25-50 ëåò. ÃÐ: 5-òè äíåâêà, ñ 8.00 äî 20.00 ÷àñîâ.Ç\ï: îò 5000 ãðí. Ïîðÿäî÷íîñòü, îòâåòñòâåííîñòü, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Êóðåíåâêà, óë. Øàõòåðñêàÿ, 5. Äìèòðèé (044) 507-26-17, Тел. (067)5475286

107621010103

/Êàôå / ÃÐ: 1\2 ñóò. èëè 2\4 ñóò. Ç\ï: 150 ãðí\ñìåíà. Ð-í ðàáîòû: Ñîëîìåíñêèé. Тел. (063)4831410, (096)4407853

212841010101

РОБОЧІ íà âèðîáíèöòâî. Òåð. ðîçòàøóâàííÿ ñìò Íîâ³ Ïåòð³âö³, âóë. Âîðîøèëîâà, 85, ðîçâîçêà â³ä ñò. ì. "Ïåòð³âêà". Òåë.: (045)964-54-88 Тел. (067)4675068

108761010102

108821010102

ФОТОГРАФ Íà íåïîëíûé ðàáî÷èé äåíü. Îáó÷àåì. Тел. (067)4043925

/Ðåñòîðàí / Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, îáó÷àåì, áåñïëàòíîå ïèòàíèå, ãèáêèé ÃÐ, âîçìîæíà ïî÷àñîâàÿ îïëàòà, ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà òðóäà. Íà ñîáåñåäîâàíèå îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: óë. Àðòåìà, 1\5 (Ñå÷åâûõ ñòðåëüöîâ), (Ëüâîâñêàÿ ïëîùàäü). Òåë.: (044)272-41-45 Тел. (044)2724150

212551010105

УБОРЩИЦА ÃÐ: 2\2, 9.00-22.00. Îïëàòà åæåäíåâíî. Þëèÿ Тел. (095)7255607

/Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Òåë.: Тел. 4019451, (098)7044348

УБОРЩИЦА

РІЗНОРОБИ

212961020103

/Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / (íî÷íûå ñìåíû). Тел. (063)2203195

200401010102

Ðàéîí ðîáîòè: Êè¿âñüêà îáë., ì. Áðîâàðè. ÃÐ: 8.00-18.00. Ïðîæèâàííÿ íà ì³ñö³ Тел. (097)5330680 212881010101

РІЗНОРОБИ /ϳä-âî / Ïîñò³éíà òà òèì÷àñîâà ðîáîòà. Ñâîº÷àñíà çàðïëàòà. Ãíó÷êèé çì³ííèé ãðàô³ê. Ãàðí³ óìîâè ïðàö³. Ìîæíà áåç äîñâ³äó ðîáîòè, íàâ÷àºìî. Àêòèâíà æèòòºâà ïîçèö³ÿ. Òåë.: (073)168-16-19, (068)510-92-38, Тел. (095)8939530 213191010103

108361020108

УПАКОВЩИКИ Ç\ï îò 5000 ãðí. Òåë.: (044)495-22-90 Тел. (093)7719530

210571010101

УПАКОВЩИКИ Îô. òðóäîóñòðîéñòâî. Ñòàáèëüíàÿ ç\ï. Ìåñòî ðàáîòû: ïð. Âîçäóõîôëîòñêèé, 94-À. Тел. (044)2064600, (067)2146862

107461020101

УПАКОВЩИКИ /ÎÎÎ "Êîíäèòåðñêèé Äîì Øîêîëèíî" / Ìîæíî áåç ÎÐ. Îáó÷àåì. Ðàçíûå ãðàôèêè ðàáîòû. Êîìôîðòíûå óñëîâèÿ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. (067)232-44-50, Тел. (044)5252909

ФАСОВЩИЦЫ /Îâîùíîé ñêëàä / Ç\ï: 5000 ãðí. Äåñíÿíñêèé ð-í. Ðàáîòà ïîñòîÿííàÿ, ïîñìåííî ïí.- ñá. Ç\ï êîíêóðåíòíàÿ. Тел. (073)4199011

214111010103

ФАСУВАЛЬНИКВІДБИРНИК /"Ôðàì Êî" (ñ. Ñîô³¿âñüêà Áîðùàã³âêà) / Ïîâí³ñòþ îô. îôîðìëåííÿ ïðàöåâëàøòóâàííÿ òà çàðîá³òíà ïëàòà. Ðîçâîçêà â³ä ñò. ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî". Òåë.: (099)111-94-74, (067)658-54-45 Тел. (063)4167211

ХОСТЕСС /Íî÷íîé êëóá / Ìîæíî áåç ÎÐ. Îáó÷åíèå áåñïëàòíî, êîñòþìû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ. Ñòðîãî áåç èíòèìà. Ñîáåñåäîâàíèå ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè. Çâîíèòü ñ 12.00 äî 19.00. Òåë.: (067)232-03-20 - "Çîëîòîé Íîñîðîã", "Öâåòî÷íûé Íîñîðîã" Тел. (068)7616333

107971020103

УБОРЩИЦА

РОБІТНИК З ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИМІЩЕНЬ 201831010106

/ÏÀÒ "Êè¿âõë³á" / Äåïàðòàìåíò ç êàäðîâèõ ïèòàíü: âóë. Ìåæèã³ðñüêà, 83, òåë.: 206-75-99 Тел. (050)3852394

108421020104

/ÏðÀÒ "ÓÕË-ÌÀØ" / ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé. (044)521-01-03, (044)528-54-39, (067)465-62-31

213651010103

РАЗНОРАБОЧИЙ

УКЛАДАЛЬНИКИПАКУВАЛЬНИКИ

214661010103

Èùåòå ðàáîòó? Íà÷íèòå ðàáîòàòü óæå ñåãîäíÿ!. Ç\ï îò 4000 ãðí\ìåñ. Ïîìîãàåì ñ æèëüåì è âîçâðàùàåì ïðîåçä äî Êèåâà. (068)651-15-58, Îëüãà Тел. (063)6093728

/Ïîëèãðàôèÿ / â öåõ ðó÷íîé ïîêëåéêè, 25-50 ëåò. ÃÐ: 5-òè äíå âêà ñ 8.00 äî 19.00. Ç\ï: îò 5000 ãðí. Ïîðÿäî÷íîñòü, îòâåòñòâåííîñòü, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Êóðåíåâêà, óë. Øàõòåðñêàÿ, 5. Äìèòðèé (044) 507-26-17, Тел. (067)5475286

107841010101

ХОСТЕСС /Ñóøè-áàð "Åâðàçèÿ" / (îò 20 ëåò). Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ñ îïûòîì è áåç îïûòà ðàáîòû. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Тел. (050)3560005

108151020105

ХОСТЕСС /Ðåñòîðàí / Ç\ï: äîãîâîðíàÿ. (067)496-51-66, (066)292-21-99, Тел. 2721079

214491010101

ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ äëÿ ïðèáèðàííÿ. ÃÐ: çì³íè äåíí³, í³÷í³, âàõòà (íà âèá³ð). Ç/ï 3600-6000 ãðí/ì³ñ. ²íîãîðîäí³ì æèòëî. Òåë: (066) 061-15-20, Тел. (067)5268435, (073)0307424

212951010101

УБОРЩИЦА â îôèñíîå ïîìåùåíèå. Ð-îí: ñò. ì. "Ëûáåäñêàÿ". ÃÐ: 3 ÷àñà\äåíü. Ç\ï: 1100 ãðí\ìåñ. Òåë.: (044)529-00-34, Тел. (067)4001401

ШВЕИ

УБОРЩИЦАПОСУДОМОЙЩИЦА

ШЛІФУВАЛЬНИКИ ВИРОБІВ

/Ðåñòîðàí "Yoshi Fujiwara" / Óñëîâèÿ ðàáîòû - ïðè ñîáåñåäîâàíèè. óë. Ñîëîìåíñêàÿ, 15-À Тел. (044)3600209

/Âèðîáíèöòâî â ì. Áîÿðêà (Êè¿âñüêà îáë.) / ×îëîâ³êè\æ³íêè. Òåë.:(093)699-21-41, (096)397-90-67 Тел. (066)3478775

107711030101

213981010107

ïî ïîøèâó èçäåëèé èç êîæè íà äîìó. Àëåêñàíäð Àíàòîëèåâè÷ Тел. (097)8765943

214231010101

108501010104

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

37

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

КУР'ЄРИ /ϳä-âî / Ïîñò³éíà òà òèì÷àñîâà ðîáîòà. Ñâîº÷àñíà çàðïëàòà. Ãíó÷êèé çì³ííèé ãðàô³ê. Ãàðí³ óìîâè ïðàö³. Ìîæíà áåç äîñâ³äó ðîáîòè, íàâ÷àºìî. Àêòèâíà æèòòºâà ïîçèö³ÿ. Òåë.: (073)168-16-19, (068)510-92-38, Тел. (095)8939530

РАБОТА ВСФЕРЕУСЛУГ Mini Haus предлаает взаимовыодные словия сотр дничества с проживанием в . Одессе.

Тел.(063)616-41-55

213191010102

21259102

21456104

Ðàáîòà äëÿ:

ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÛÕ È ÀÊÒÈÂÍÛÕ Âûñîêèé äîõîä, æèëüå, ã. Îäåññà. Ðàññìîòðèì âñå òèïàæè. Òåë. (063)644-18-29

НАЧНИЗАРАБАТЫВАТЬ СЕГОДНЯ! Комфортные словия в . Харьове, ибий рафи и ежедневные выплаты! Рассмотрим разные типажи. Иноородним проживание. Тел.(063)103-47-54

Ìîæíî áåç ÎÐ, âñåìó îáó÷èì. Îò Âàñ äîáðîæåëàòåëüíîñòü, êîììóíèêàáåëüíîñòü, õîðîøèå äàííûå. ã. Õàðüêîâ.

Тел. (066)5371446 213751100000

Прилашаем МОЛОДЫХСОТРУДНИЦ в.Харьов. Быстро,леоимноо–это реально.Доходот60000рн. сежедневнымивыплатами. Предоставляемжилье. ТЕЛ.(097)968-93-56

МАССАЖИСТОК Поможемспроживанием в.Харьове. Высоаяз\п,выплатыежедневно!

Тел.(097)249-59-23

21456101

21456110

РАБОТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ

ПРИГЛАШАЕМ В САЛОН VIP-УРОВНЯ

Сетьразвле ательных заведенийприлашает:

СОТРУДНИЦ Достойный доход! Предоставляем жилье.

Тел.(095)668-59-74

21456115

21456102

Ïðèãëàøàåì

ÑÎÒÐÓÄÍÈÖ â ñôåðó äîñóãà. Àïàðòàìåíòû, ïðîæèâàíèå â Îäåññå, áåçîïàñíîñòü 100%. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Òåë.: (099)074-07-97 21456107

21456106

ИЩЕМ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ СОТРУДНИЦ безОРв.Харьов. З\п:от50000рн,ежедневныевыплаты. Обеспечьсебе достойноеб(д(щее. Предоставляемжилье!

СОТРУДНИЦЫ ВСФЕРЕДОСУГА

ВСФЕРЕДОСУГАПРИГЛАШАЕМ

Работавдржнойиприятной омандеоченьбыстропринесет Вамбольшойдоход. Опытнеобязателен. ЖильевцентреХарьова.

желающихрасивожить инивчемсебенеотазывать. Достойная,ежедневнаяоплата! ЖильевцентреХарьова.

Тел.(096)645-42-84

Тел.(097)849-26-25

Тел.(068)748-89-88

МАССАЖИСТОК

21456113

21456112

21456111

Прилашаем:

СОТРУДНИЦ безОРв .Харьов. Выплатаежедневно!Гибий рафиработы.Предоставляем жилье.Безопасностьарантирем. Тел.(050)909-56-68

РАБОТА ВОДЕССЕ! Графисвободный, можнобезопыта! Выплатыежедневные. Предоставляемжилье. Тел.(095)668-59-74 21456108

21456116

ВЫСОКИЙ ДОХОД!

Прилашаем::

ДЕВУШЕК от18летв.Харьов! СалонVIPласса!Предоставляем жилье,встречаемипомоаем! З\пот90000рн\мес.

Т.(093)560-23-44 21451102

НА РАЗЛИЧНЫЕ ВАКАНСИИ (ñòðîèò-âî, âîäèòåëè, ñåìüè, ôåðìåðñòâî, òåïëèöû, ðûáîêîíñåðâíûå è ñóäîðåìîíòíûå ç-äû, îòåëè, ðåñòîðàíû, îáñë. ïåðñîíàë, ç-äû è ôàáðèêè ðàçë. íàïðàâëåíèÿ è äð.). Ç\ï îò 30000 äî 145000 ãðí. Ïðîåçä è îôîðìë. âñåõ ñïåöèàëüíûõ äîê-â íà âûåçä âîçìîæíî íà ïîëîâèíó â êðåäèò. Îô. òðóä-âî. ã. Îäåññà, óë. Ïðåîáðàæåíñêàÿ, 40. Ëèö. ÀÂ 519114 îò 28.05.2010 Тел. (095)7762877

214511020101

РАБОТАВСФЕРЕ ДОСУГА ИРАЗВЛЕЧЕНИЙ! Отличные словия, ибий рафи, жилье в центре Одессы. Тел.(097)176-09-01

21456114

КРАСИВАЯ, НОБЕДНАЯ? Мы поможем мечт превратить в реальность. Город Одесса. О$ромный доход. Выплаты ежедневно! Жилье! Звони сейчас!

Тел.(099)110-92-87

214561090101

КРАСИВАЯ, НО БЕДНАЯ? Ìû ïîìîæåì ìå÷òó ïðåâðàòèòü â ðåàëüíîñòü. Ãîðîä Îäåññà. Îãðîìíûé äîõîä. Âûïëàòû åæåäíåâíî! Æèëüå! Çâîíè ñåé÷àñ! Тел. (099)1109287 214561030101

НАЧНИ ЗАРАБАТЫВАТЬ СЕГОДНЯ! Êîìôîðòíûå óñëîâèÿ â ã. Õàðüêîâå, ãèáêèé ãðàôèê è åæåäíåâíûå âûïëàòû! Ðàññìîòðèì ðàçíûå òèïàæè. Èíîãîðîäíèì - ïðîæèâàíèå. Тел. (063)1034754 214561010101

21456105

21456103

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.

Âûïëàòû åæåäíåâíî. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå â öåíòðå Îäåññû! Тел. (096)7312772

ÐÀÁÎÒÀ


38

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21372102

21108102

21343102

РАБОТА В ОДЕССЕ!

МОЛОДЫЕ СОТРУДНИЦЫ

Ãðàôèê ñâîáîäíûé, ìîæíî áåç îïûòà! Âûïëàòû åæåäíåâíî. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Тел. (095)6685974

â ã. Õàðüêîâ. Áûñòðî, ëåãêî è ìíîãî - ýòî ðåàëüíî. Äîõîä îò 60000 ãðí. ñ åæåäíåâíûìè âûïëàòàìè. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Тел. (097)9689356

РАБОТА В СФЕРЕ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ!

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ И АКТИВНЫЕ

214561150101

214561080101

Îòëè÷íûå óñëîâèÿ, ãèáêèé ãðàôèê, æèëüå â öåíòðå Îäåññû. Тел. (097)1760901

214561050101

РАБОТА В СФЕРЕ УСЛУГ. Mini Haus ïðåäëàãàåò âçàèìîâûãîäíûå óñëîâèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà â ã. Îäåññà ñ ïðîæèâàíèåì. Тел. (063)6164155

214561040101

ДЕВУШКИ îáëàäàþùèå ïðèâëåêàòåëüíîé âíåøíîñòüþ. Ñâîáîäíûé ãðàôèê, åæåäíåâíûå âûïëàòû. Ïðåäîñòàâèì æèëüå â öåíòðå ãîðîäà (ã. Õàðüêîâ). Тел. (068)3176546 213751080000

ДЕВУШКИ îò 18 ëåò â ã. Õàðüêîâ! Ñàëîí VIP-êëàññà! Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, âñòðå÷àåì è ïîìîãàåì! Ç\ï îò 90000 ãðí\ìåñ. Тел. (093)5602344

214561140101

ДЕВУШКИ БЕЗ КОМПЛЕКСОВ Åñëè Âàì íå õâàòàåò äåíåã, à î÷åíü õî÷åòñÿ êóïèòü âñå è ñðàçó - ìîæåòå ïîïðîáîâàòü ñåáÿ â ðîëè ìîäåëè. ã. Õàðüêîâ. Тел. (050)9095668 213751110000

МАССАЖИСТКИ Ïîìîæåì ñ ïðîæèâàíèåì â ã. Õàðüêîâå. Âûñîêàÿ ç\ï, âûïëàòû åæåäíåâíî! Тел. (097)2495923

214561020101

МАССАЖИСТКИ /Ñôåðà äîñóãà / æåëàþùèå êðàñèâî æèòü è íè â ÷åì ñåáå íå îòêàçûâàòü. Äîñòîéíàÿ, åæåäíåâíàÿ îïëàòà! Æèëüå â öåíòðå Õàðüêîâà. Тел. (068)7488988 214561130101

21330102

Âûñîêèé äîõîä. Æèëüå â ã. Îäåññà. Ðàññìîòðèì âñå òèïàæè. Тел. (063)6441829

214561100101

СОТРУДНИЦЫ /Ñåòü ðàçâëåêàòåëüíûõ çàâåäåíèé / Äîñòîéíûé äîõîä! Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå â Îäåññå! Тел. (095)6685974

214561060101

СОТРУДНИЦЫ â ñôåðó äîñóãà. Àïàðòàìåíòû, ïðîæèâàíèå â Îäåññå, áåçîïàñíîñòü 100%. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Òåë.: (099)074-07-97 214561070101

СОТРУДНИЦЫ áåç ÎÐ â ã. Õàðüêîâ. Ç\ï: îò 50000 ãðí, åæåäíåâíûå âûïëàòû. Îáåñïå÷ü ñåáå äîñòîéíîå áóäóùåå. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå! Тел. (096)6454284

214561110101

99991108

ТАНЦОВЩИЦ

ТАНЦІВНИЦІ

/Íî÷íîé êëóá / (ñ ÎÐ è áåç ÎÐ) Ìîæíî áåç ÎÐ. Îáó÷åíèå áåñïëàòíî, êîñòþìû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ. Ñòðîãî áåç èíòèìà. Ñîáåñåäîâàíèå ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè. Çâîíèòü ñ 12.00 äî 19.00. Òåë.: (067)232-03-20 - "Çîëîòîé Íîñîðîã", "Öâåòî÷íûé Íîñîðîã" Тел. (068)7616333

/×îëîâ³÷èé êëóá / ijâ÷àòà â³ä 18-òè ðîê³â. Ç ÄÐ òà áåç, íàâ÷àííÿ áåçêîøòîâíî. Âçóòòÿ òà êîñòþìè íàäàþòüñÿ êëóáîì. ²íäèâ³äóàëüíèé ãðàô³ê ðîáîòè. Ðîçãëÿíåìî êàíäèäàòóðó ñòóäåíòîê. ²íîãîðîäí³ì äîïîìîæåìî ç æèòëîì. Ç\ï â³ä 30000 ãðí. Тел. (093)6969696

ТАНЦОВЩИЦЫ /Äæåíòëüìåí-êëóá "Solid Gold" / Ç/ï 15000 ãðí. Îáó÷àåì. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Êèåâ, óë. Áîëüøàÿ Âàñèëüêîâñêàÿ (Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 5). www.solidgold.ua, òåë.: (050)293-80-30 Тел. (093)3071207 213301020101

СОТРУДНИЦЫ â ñôåðó äîñóãà. Ðàáîòà â äðóæíîé è ïðèÿòíîé êîìàíäå î÷åíü áûñòðî ïðèíåñåò Âàì áîëüøîé äîõîä. Îïûò íå îáÿçàòåëåí. Æèëüå â öåíòðå Õàðüêîâà. Тел. (097)8492625

214561120101

СОТРУДНИЦЫ áåç ÎÐ â ã. Õàðüêîâ. Âûïëàòû åæåäíåâíî! Ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðóåì. Тел. (050)9095668

99990512

ТАНЦІВНИЦЬ /Äæåíòëüìåí-êëóá "Íåáåñà" / ç ÄÐ òà áåç ÄÐ, ñòðîãî áåç ³íòèìó, íàâ÷àºìî, ïîâíèéñîöïàêåò, ïî÷àòê³âöÿì íàäàºìî êîñòþìè. Çàáåçïå÷óºìîæèòëîì. Ç/ï â³ä 15000 ãðí.,âóë. Àâòîçàâîäñüêà, 99\4. Òåë.: (097)288-13-88, (093)052-48-48, (066) 770-51-00,(068)033-06-60 Тел. (044)4282206 211081020101

214561160101

ТАНЦОВЩИЦ /Íî÷íîé êëóá / øîó-áàëåòà Ìîæíî áåç ÎÐ. Îáó÷åíèå áåñïëàòíî, êîñòþìû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ. Ñòðîãî áåç èíòèìà. Ñîáåñåäîâàíèå ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè. Çâîíèòü ñ 12.00 äî 19.00. Òåë.: (067)232-03-20 - "Çîëîòîé Íîñîðîã", "Öâåòî÷íûé Íîñîðîã" Тел. (068)7616333 107971020104

99990508

ÐÀÁÎÒÀ

213431020101

107971020105

99991041

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

39

АРЕНДА ЖИЛЬЯ В КИЕВЕ: СОВЕТЫ РИЭЛТОРА

10840101

21281101

Ита, в перв ю очередь, при поисе жилья необходимо определиться с бюджетом. Исходя из имеющихся средств, след ет честь,чтоприсдачевартирывладельцы,а правило,треб ютоставлятьзаловразмере месячнойаренднойплаты.Вобиходенередо оворят «плата за второй месяц», однао след етпомнить,чтоэтоименнозало,оторыйвозвращаетсяпослетоо,аарендатор освобождает жилье. Поэтом , заплатив при аренде с мм в размере дв хмесячной платы,след етпомнить,чтов словленноечисло след ющео месяца вам придется оплатитьаренд вобычномразмере. Крометоо,есливыобратилисьзапомощью риэлтор , вам придется таже оплатитьео сл и.Каправило,омиссионные составляют50%отс ммыежемесячнойвартплаты,однаоработааентаможетоазаться и дешевле. О нюансах сотр дничества с риэлтором рассазала вед щий онс льтант АН«Империянедвижимости»НатальяДраомирова. –Каправило,риэлторработаетзаомиссионные в размере 50% вартплаты, однао это происходит не вседа. Например, работаязаомиссионныевразмере30%,ябыстреенахож лиентов,ониохотнееид тнаонтат, и, таим образом, за меньшее время можнонайтижильебольшем числ арендаторов.Риэлтортажеможетвзятьслиента с мм запросмотржильявсл чае,еслилиент не подходит вартира. Это происходит из-задороовизныпроездавстолице,обэтом лиентапред преждаютзаранее,и,аправило,аентничеонаэтомнезарабатывает. Плата за просмотр жилья может составлять ооло 80 ривен. В любом сл чае, мало то отовпотратитьсвоевремявп ст ювсл чае не давшейся сдели менее, чем за 50 ривен.

фатор, а транспортная развяза. Если вы не фрилансер, работающий в Интернете, то жильевамн жноисатьлибоповозможности ближе работе, либо, если придется ездить черезполКиева,-неподале отстанцииметро.Приэтом,аренднаяплатазажильеодинаовой площади в одном и том же районе, в зависимостиотблизоститранспортнойразвязи,можетощ тимоотличаться. ВзалючениеН.Драомироварассазала отом,начтослед етобращатьвнимание,чтобыизбежатьобманасосторонымошенниов. -НесольолетназадвКиевеимелиместосл чаиобманаарендаторовлюдьми,выдававшимисебязавладельцеввартирили риэлторов. Они снимали жилье на несольо дней, а затем давали объявления о долосрочнойсдачеэтоожильяваренд .Врез льтате,люди,доверившиесятаиммошенниам,оазывалисьвсит ации,одаввартир возвращалисьнастоящиехозяеваивыставляли их на лиц . Чтобы избежать мошенничествапридолосрочнойарендевартирынеобходимообязательносмотретьдо менты на право собственности на жилье, достоверенияличности,атажесоставлять официальный доовор сдачи/аренды в дв х эземплярах. При этом, в доовор след ет влючитьформ длярасписизапол ченн ю вартплат за аждый месяц, - подытожила эсперт.

Стоиттажеотметить,чтовсл чае,если бюджет ораничен, а времени на поис жильянет,томожновоспользоваться сл ами мноочисленныххостелов,воторых,однао,придетсяжитьвомпаниималознаомых людей,атаже читыватьнабортребований администрации заведения. Если же вы не привязанырабочем мест илюбите единение, то вам может подойти аренда частноодомавприородестолицыилиномерв Эсперт таже подчерн ла, что оплата оттеджеводномизновыхдачныхпоселов омм нальных сл ,аправило,невходит Киева. вс мм аренднойплаты.Привыборежилья стоит таже читывать таой немаловажный Èñòî÷íèê: http://ru.golos.ua 99991042

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


40

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

КАК ПРАВИЛЬНО ГОВОРИТЬ «НЕТ» Почемважнометьоворить«нет»,а определятьмоменты,воторыхстоитэто делать, а таже освоить приемы, а это делатьправильно. ЗАЧЕМУМЕТЬГОВОРИТЬ«НЕТ»? Ответнаэтотвопроснамподсажетнебольшая история о моем приятеле, отороо зовт Масим. Масим—одинизтехпарней,оторыхназывают«безотазныйдр». Еовседаможнопопроситьоаой-тосле, и он обычно сраз же старается помочь. Этоотличнаячертадляеодрзей,нопабная длянеосамоо. Однажды,МасимнесмоотазатьсвоемоллееИорю,ипринялсяпомоатьемс аой-то ерндовой задачей, хотя знал, что нжносрочнододелатьважноепорчениесвоео босса — подотовить мает идеи новоо продта. Из-за тоо, что Масим отвлеся на помощь Иорю,инеспелсделатьмаетвовремя,боссне смодолжнымобразомпрезентоватьсвоюидею инвесторамифинансированиепроетабылопреращено.РаботпотерялнетольоМасимиИорь, ноещеи17дрихихолле,абосслишилсясвоеймечты. Стьэтойисториивтом,чтомениевнжныймоментсазать«нет»,станетотличнойзащитой от мноих отвлеающих фаторов, защититотманиплированияи,однажды,может спастиотнемалыхнеприятностей. ПОЧЕМУМЫИНОГДАГОВОРИМ «ДА»,ХОТЯНАСАМОМДЕЛЕ ХОТИМОТКАЗАТЬ? Ученымивыявлено,чтоосновнымипричинамисложностейсотазомявляются: •Страхпститьвозможность •Чвствовины •Привычабытьполезным Однао,этодалеоневсепричины,иаждоо специалиста в области психолоии есть своемнениенаэтотсчет. Например,ЛюсиДжоПалладино,специалистпопроблемамрасстройствавнимания с тридцатилетним стажем, в своей ние «Масимальнаяонцентрация»отмечает,что большинство людей не оворит «нет» потом, что переоценивают свои силы и имеющеесянихвраспоряжениивремя. Однао,пратичесивсеисследованияпоазывают, что мение оворить «нет» — это таой жепростойнавы,а,пример,заваритьчай. Начившисьодинразэтоделатьправильно,Вы жесможетесмелопратиоваться,современем совершенствясвою«чайнюцеремонию». Дальшемыпооворимотом,алеоосвоить этот навы, но прежде начимся определятьмоменты,воторыхстоитеоиспользовать.

ÐÀÁÎÒÀ

КАКОПРЕДЕЛИТЬ,ЧТОПРИШЛО ВРЕМЯСКАЗАТЬ«НЕТ»? Каждый раз, ода то-то обращается с просьбойилипредложением,преждечемдать ответ,ооторомвозможносовременембдетежалеть,задайтесебевопрос: «Действительно ли это то, чем я сейчас/ потомдолжензаняться/сделать?». Есливсиюсенднетоднозначнооответа –этонормально,простонжнодатьсебевремя обдмать предложение в споойной обстанове.Однао,желательносразженазначитьдат своеоответа,табдетлечеприниматьрешениеинебдетлишнихназойливыхвопросов. Например: Спасибо за предложение, мне нжно ео обдмать. Смо дать оончательный ответ полдню четвера. Тебе подходит таойвариант? Сформироватьоончательноерешениепоможет личный алендарь и списо целей на ближайшеевремя.Сихпомощьюможнослеостью определить, не помешает ли данное предложениеосновнымпланам. Кода точно определено, что нжно отазать, остается это сделать правильно, чтобы неиспортитьотношенияссобеседниомиоставитьосебехорошеевпечатление. КАКПРАВИЛЬНО ГОВОРИТЬ«НЕТ»? Нижемыделимсяпроверенныминапратиеприемамиправильныхотазовсналяднымипримерамипоаждомизних. Прием№1.Дать#рат#ийответ,невдаваясьвподробности Чтобы овладеть данным приемом, нжно своитьследющее: •Отаздолженбытьмасимальноратим, нотатичным

• Формиря отаз, не вдавайтесь в подробностиответанавопрос«Почем?» Например, подходит назойливый оллеа ипредлааетпойтинаобед. Коллеа:«Пойдемнаперер.Вернешься ибыстреньовседоделаешь.» Вы:«Нет,немо.Мненжносейчаспоработать.» Коллеа:«Пошли!Тынераб.Тызаслжил перерыв.» Вы:«Нет,правда.Яхочпоработать.» Коллеа: «Твоим лазам нжно отдохнть отэрана.» Вы:«Спасибозазабот.Мневсамомделе нжнопоработать.» Прием№2.Использоватьшаблоныта#тичныхот#азов Порой,трдноотазать,потомчтонетпонимания, а это правильно сделать. Именно поэтом,мысформировалинесольошаблонов, оторые можно адаптировать пратичесиподлюбыеситации. 1) «У меня же есть планы. Спасибо, что подмалобомне» 2)«Жаль,нонесмо.Мненедобно» 3)«Ясейчасжеработаюнаднесольими проетами,инемобратьничеодроо» 4) «У меня сейчас то со временем. Давайпотом?» 5)«Мойрафисейчасрасписанпоминтам» Помните,поаждомпостпившемпредложению нжно принимать решение. Бездействие – это тоже принятое решение, оторое псаетситациюнасамоте. Осознанноопределяйтемоменты,оданжно сазать «нет», делайте это правильно, чтобы нестатьобъетомчьей-томанипляциииизбавитьсебяотлишнихпроблеминеприятностей.

Àâòîð: ßðîñëàâ Áóðäà, Èñòî÷íèê: http://plant.pro/

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

41

ОШИБКИ ПРИ ПОИСКЕ РАБОТЫ Часто онс льтантам по поис работы приходитсяслышать:«ищ работ доло,но ничео нет», «мое резюме размещено на сайте,аотлиовнанеомало»,«сходилна собеседование — рез льтаты все отрицательные».Вчемжепричинаотс тствиян жноо рез льтата? Ка правило, на это есть целый ряд причин, связанных др с др ом: 1.Отстствиечет опоставленнойцелипоис а работы или ошибочная цель. «Я немноо работалвпродажах,мар етине,иещемнедаетсяаналити а.Яотоврассмотретьвсеэтитри направления,асредиотраслейменяпривле аютнефтьиазиинформационныетехнолоии», —оворитмнеодинизсоис ателей,именнота хара теризяцельсвоеопоис а. Та ое позиционирование в орне неверно. Врам аходноонаправлениядеятельностимот быть небольшие от лонения — например, «офис-менеджер»или«личныйассистентр оводителя», но ни а не «администрация» или «продажи».Ка следствиене орре тнопоставленнойцели: 2. Неэффе тивное резюме. Резюме может быть расивым,содержатьтщательновыверенные, «зализанные», правильные слова и выражения, но не отражать сти опыта соис ателя, еоцели. Сейчас предлаается множество сервисов посоставлению/лчшениюрезюмезаразличнюстоимость.Одна оподавляющеебольшинствоэтихсервисовподходят вопроссоставления резюме однобо о, а центиря свое внимание на расивые формлиров и и внешний обли ,нежелинасодержание.Витоерезюме становитсяболеепривле ательным,ноповерхностныминецепляетличностно.Оностандартизированоипохоженасотнидрих. Очень важно составлять свое, ни альное резюме, тщательно анализиря собственный опыт и интересы. А если вам помоает в этом сторонний челове или аентство, то интервью — беседа с онсльтантом — является лючевойосновойдляеосоставления. 3. Шаблонное сопроводительное письмо. «Здравствйте,мнезаинтересовалавашава ансия. Пожалйста, рассмотрите мое резюме. Бд рад прилашению на встреч…», — та оесопроводительноеписьмонезаинтересет работодателя и не выделит соис ателя из сотни дрих. А ведь сопроводительное письмо иначе называется мотивационным — тоестьдолжносообщатьотом,почемименновыподходитенадолжностьипочемименно в эт омпанию решили от ли нться. Говоряосвоемсоответствиива ансии,апеллирйте примерамизвашеоопыта. 4.Неаде ватнаяоцен асебя а специалиста (ровень валифи ации) или а личности ( ачестваиспособности)всопоставлениистребованиямирын атрда( позиции,ровнюзар-

плат). Та , при исполнительс их ачествах соис ательможетиметьправленчес иеамбиции, априопределенномнаборе омпетенций(профессиональныхиличностных)запрашиваетзначительноболеевысо ийдоход,обосновываяэто амбициями, привыч ой или обязательствами передбан омилисемьей. 5. Отстствие а ой-либо стратеии и та ти ипоис аработы.Ка правило,среднестатистичес ий соис атель предпринимает следющее:начинаетпоис сразссоставлениярезюме,размещаетеонадвх-трехработныхсайтах,рассылаетне оторымлюдямвнадеждена трдостройство «по зна омств» и …. ждет. Можетбыть,времяотвременионзалядывает в почтовый ящи в поис ах прилашения и периодичес и просматривает новые постпления ва ансийнасайтах,от ли аясьнанихпошаблон. В течение первых двх-трех недель ответы иприлашениядействительнопостпают,апотомвсезатихает.А тивностьследетпроявлять постоянно,небоясьотправлятьсвоеCVвинтересющие омпании,дажееслитамнетот рытыхва ансий.Под аждюва ансиюпишитеиндивидальное сопроводительное письмо. Если втечениенеделивынеполчилиответа,небойтесьпозвонитьв омпаниюизнать,дошлоли резюмеи одаждатьобратнойсвязи. 6.Спонтанноеинеделовоеповедениенасобеседованиях «Странно, встреча со мной длиласьнеболее15минт,нежелир оводитель всепонялзаэтовремяивопросовпочтинезадавал…Апосле—от аз.Счемэтоможетбыть связано?». При выяснении обстоятельств собеседования артина проясняется. «Здравствйте, я а раз хотел точнить, чем занимается ваша омпания?—сзадором ричитсоис атель,прояв-

ляясвоюа тивность,нони а недемонстриря своюподотов встрече. Крпные серьи, любимый вязаный свитер, шап азимойирю за наплечах—этото,чтоприходитсявидетьнасобеседованияхработодателям. В ачествеарментатом,чтопоследниеполодасоис ательзанималсясвоимздоровьем,ондостаетрентеновс иесним и!Птаныйиневнятный расс аз о своем опыте работы, отстствие он ретных достижений, взляд в сторон — все это оставляетяр оевпечатлениеосоис ателе,новряд лито, отороеонсамхотелбыосебеоставить.И, на онец,отстствиелбо их,профессиональных вопросовова ансииипредстоящейработео ончательноза рываютдверьв омпаниюдляданноосоис ателя. Тщательная подотов а аждой встрече —поис информациио омпанииива ансии, стр трированнаясамопрезентация,внешний имиджипсихолоичес ийнастрой—важнейшиешаиприпоис еработы. Нжно помнить, что спешный и быстрый поис работы—этотехнолоия.Резльтатанесложнодобиться,соблюдаяпростыеправила: 1.Корре тнооценитьсебя а специалиста. 2.Чет осформлироватьцельпоис аработы. 3.Сформироватьподробноерамотноепортфолио:резюме,сопроводительноеписьмо,ре омендации, примеры работ (если профессия этопредполаает). 4.Выработатьстратеиюпоис аработы,основаннюнаанализесобственнооопыта,способностейиинтересов. 5.Совершатьа тивныеиежедневныедействияпопоис работы. 6.Тщательноотовиться собеседованиям наразныхровнях. Àâòîð: À. Äðîáûøåâà, Èñòî÷íèê: http://psyfactor.org

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


42

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

КАК НАЙТИ УДАЛЕННУЮ РАБОТУ, А НЕ ПРОБЛЕМЫ

Посоль мы оворим о телеработе, то ваше знаомство с заазчиом бдет, сорее все о, иметь виртальный харатер, и, а следствие, при выполнении первых заазов это недоверие бдет взаимным. Мошеннии обманывают не тольо телеработниов, та и не дождавшихся дене за выполненню и переданню заазчи работ, но и добросовестных заазчиов, оторые, произведя предоплат, та и не дожидаются аих-либо резльтатов. Поэтом мно ие заазчии же не идт на предоплат, а требют сначала резльтаты работы. Посоль почти все да в полчении работы больше все о заинтересован сам же работни, необходимо поазать заазчи то, что вы выполнили работ, сделать та, чтобы он оценил ее ачество и объем, но при этом необходимо сделать та, чтобы он (заазчи) не смо этой воспользоваться выполненной работой. Это нжно сделать для то о, чтобы заазчиа не появилось желание забыть о том, что за работ надо платить. Сществют неоторые техничесие хитрости, оторые и позволят вам осществить вышенаписанное. Посоль видов телеработы очень

ÐÀÁÎÒÀ

мно о, естественно, и таих вот техничесих хитростей тоже бдет мно о, для аждо о вида телеработы они разные. Посоль телеработа бывает самой разной — от переводов до сочинения стихов и песен на зааз — то в рамах одной статьи нельзя рассазать про защит все о. Но даже если вы не найдете своей специализации среди приведенных примеров, то не стоит отчаиваться: я дмаю, что данню ло и защиты можно ле о перенести и на ваш тип телеработы. А вот собственно и примеры: — Если вы выполняли web-сайт, отройте е о в аом-либо бразере и сделайте print screen-ы всех страниц. Теперь можете смело высылать эти сриншоты заазчи, он сможет оценить ачество, объем, но воспользоваться вашей работой не сможет. — Если вы выполняли для заазчиа аие-либо срипты, сажем, на Perlе или PHP, можно применить следющий прием. Отройте аой-нибдь сайт на бесплатном хостин е, поддерживающем выполнение сриптов, заачайте тда форм и собственно срипт, оторый обрабатывает действия с формой. Дайте заазчи ссыл на эт форм. Он сможет бедиться

в работоспособности срипта, но сможет полчить е о тест тольо после оплаты. — Если вы занимались выполнением аой-либо рафии на фото рафиях, банерах, риснах нанесите аоенибдь слово, например, «TEST». Заазчи сможет оценить ачество изображения, но не сможет эти изображения использовать в своих целях из-за надписей. Полноценные изображения высылайте лишь после полчения оплаты. — Если вы выполняли перевод, то далите аждый второй абзац в переведенном тесте, и в таом виде отошлите заазчи. Он сможет оценить ачество перевода, но, не полчив весь тест, использовать этот перевод бдет проблематично. — Если вы выполняли на зааз ПО, то имеет смысл переслать тольо .exeфайл про раммы без исходниов, в про рамме можно отлючить аюлибо базовю фнцию, например, запись резльтатов в файл, печать резльтатов, etc. Таже, наверное, вы не раз сталивались с та называемыми trial-про раммами, это полнофнциональные про раммы, оторые работаю тольо о раниченное оличество раз/ дней, а потом про рамма отазывается запсаться и требет од, оторый можно полчить тольо после оплаты. Таой вариант можете использовать и вы, достаточно единожды написать защитный модль и потом не раз е о использовать в своих про раммах. Для тех, то про раммирет на Delphi, C Builder вообще можно сачать же отовые и свободно распространяемые омпоненты, оторые ле о вставить в ваш про рамм и настроить, например, та, чтобы про рамма запсалась все о один-два раза, заазчи сможет оценить ачество работы, но до оплаты полноценно использовать ваше ПО не сможет. Таже еще один совет: все да сохраняйте все промежточные резльтаты работы. Например, вы рисете банер, вам не понравился аой-либо

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ элемент, сохраните резльтаты в отдельномфайле,апотомвновьвозвращайтесьработе.Вслчаивозниновения спорных ситаций сществованиетаихвотнабросовиэсизовбдетхорошимподтверждениемваше!о авторства. Ещеодинптьдля«выживания»телеработниазалючаетсявтом,чтовсю тяжесть поиса заазчиа, проблемы с расчетом,онтролемачества,возможномобманможноснятьсосвоихплеч. Ка? Очень просто, в интернете давно жесществютбюро,а!ентства,стдии, вобщем,названиямо!тбытьсамыми различными,носмыслодин:этосообщества профессионалов, объединившихся для выполнения определенно!о вида телеработы. Например, есть дизайн-стдии, занимающиеся рисованием баннеров и ло!отипов, созданием flash-заставо. Есть бюро переводов, занимающиеся,переводомтестовс/на, различныеязыи;естьсообществапро!раммистов,сообщавыполняющихразличнызаазынаразработвсевозможно!оПО. Каправило,историявозниновения таихстдийиа!ентстводинаова.Всe начиналосьс!рппыединомышленниов, занявшихся выполнением телеработы, со временем начинали налаживатьсясвязи,создаватьсяинфрастртраитадалее.Ножизньнестоитна месте, рыно телеработы относится рын, оторый динамично развивается,а,следовательно,растетиоличествозаазов.Чтоэтозначит?Датольото,чтовасестьшансыстатьчленовэтойоманды,полчатьсвоючасть телеработыиоплатзанее.Всетребованиясоисателямобычновыладываютсянасайтевразделе«Ваансии», ноеслитао!оразделанасайтенеоазалось,смелоотправляйтесвоипредложенияожеланииработатьналюбой e-mailизонтатнойинформации. Ита,аиеплюсы,ааиеминсы, приработененапрямю,аименночерез таие стдии и бюро. Во-первых, вамжененадодматьопоисезаазов, за вас этим бдет заниматься бюро, оторо!о возможностей для это!о намно!о порядов больше. Посдите сами: посоль в нашем слчаеидетречьотелеработе,тоосновным источниом привлечения новых лиентов бдет сайт. Работая через стдии и бюро, вы тем самым избав-

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

ляетесебяотнеобходимостисоздания ирасртисвое!осайта.Таженемаловажнымаспетомявляютсяналаженныесвязи,большинствозаазовбюро истдииполчаютотпостоянныхлиентов,хорошаярептациятожезначит немало.Естественно,есливырешили заниматьсяпоисомзаазчиовсамостоятельно,то,сореевсе!о,вашарептация и связи бдт «по нлям», а, значит,напервыхпорахнаособыйнаплывзаазовнестоитрассчитывать. Очевиднымминсомжевработене напрямю бдет, онечно же, то, что довольно значительная часть заработанныхвамидене!вамнедойдет.Это бдетвашейрасплатойзасайт,связи, рептацию,поддержразличныхспособовоплаты. Ита:есливыполныэнер!ии,распола!аетенеоторымоличествомвремени,чвстветевсебепредпринимательсюжил,нхотьмаленью,не боитесь поражений, то вполне можно отправлятьсяисатьзаазчиовсамостоятельно, объединять вор! себя единомышленниовитадалее.Вполнеможетбытьитаое,чтосовременем вы сами создадите аю-нибдь дизайн-стдию или бюро переводов. Еслижевыитаже!де-либоработаете,нохотитенемно!олчшитьсвое материальное положение, то работа через стдии, бюро, сообщества, на мойвз!ляд,большеподходитвам. НЕПОПАДИСЬ! Мно!ие,задавшисьцельюнайтителеработ, составляют резюме, тест объявления,апотом,набраввЯндесе запрос «Доса объявлений» или «Форм», начинают заходить по всем подрядвыданнымссыламиоставлять своеобъявление.Нотао!обездмно!о метода есть целый ряд отрицательных моментов. Дело в том, что в аждомсе!ментесетивсе!даестьцелыйрядсайтов,радиальновыделяющихсяизобще!очисла.Эти«злачные места»можноле!оопознатьпосодержанию, представляющем собой, а правило, отель из псевдохаерсой и ардерсой информации, порно, и, онечно же, формов, чатов, досо объявленийсомнительно!овида. Размещая на таих сайтах, аюлибо реламню информацию, в том числе и объявления о поисе аойлибо работы, вы величиваете свои

шансыстолновениясмошенниамив разы.Даиработа,предложеннаявответнаобъявлениенатаихсайтахбдет носить специфичесий харатер. Например, если вы переводчи, то предложенная работа может залючатьсявпереводестраницао!о-нибдь порносайта с рссо!о, сажем, наан!лийсийязы.Есливыпро!раммист, то мо!т предложить взломать аю-нибдь про!рамм, написать ря,либоещечто-товэтомдхе.Если вы,сажем,ищитеработсетево!оадминистратора, то мо!т предложить взломать аой-либо сайт, IRC анал, etc. Связываясь с таими сомнительнымиработодателямиисомнительнымивидамиработ,вырисетенетольо не полчить своих заработанных дене!,ноииметьнеприятностиотправоохранительных ор!анов а сообщни, или непосредственный исполнительпрестпления. «ВИДЕАЛЕ» Конечноже,япосоветовалбывсем, то решил заниматься телеработой, залючить до!овор со своим заазчиом.Вдо!овореможнопрописатьсрои,объём,размероплатызавыполненню работ. И, этот до!овор должен бытьневстнойформеиневэлетронном виде, а напечатанным на бма!е.Каэтоделается?Вседеталидо!оворавысзаазчиомоб!овариваете по телефон (e-mail, icq). После то!о, атестдо!оворасо!ласован,выраспечатываетее!овдвхэземплярахи отсылаете по почте заазчи. Он, в своюочередь,подписываетиотсылает вам. Сложно? В идеале та и надо постпать. Бла!одаря до!овор, вы сможетечто-тотребоватьотзаазчиа, а заазчи от вас. Но телеработа потомпривлеаетмножествозаазчиовтем,чтоотстстветвсяо!орода волоита.Заазчиможет:разместить зааз, полчить резльтаты работы, расплатитьсязавыполненнюработ, невыходяиздома.Поэтом,вслчае разовыхработ,рассчитыватьнасо!ласие заазчиа залючать аой-либо до!овор не стоит, отнеситесь этом с пониманием. Но если вам далось полчить рпный зааз, выполнение оторо!овозможнозаймётнеделиили дажемесяцы,тоя,дмаю,выдолжны настоятьназалючениидо!овора. http://www.rabotka.ru

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.

43

ÐÀÁÎÒÀ


44

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

ÐÀÁÎÒÀ

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 277-17-74, 277-17-76

ÐÀÁÎÒÀ

28122004

29642002

26642011

27332001

26882004

26472006

14892010

26972003

15662008

28372003

27712003

29772002

25482005

45


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 277-17-74, 277-17-76

19932011

24502005

26912013

01041020

46

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 42 (964)


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 277-17-74, 277-17-76

Ó×ÅÁÀ ª ïèòàííÿ? Çàäàéòå ¿õ óí³âåðñèòåòàì! 17-19листопада2016ро вУ раїнсь ом домі (У раїна,Київ,в л.Хрещати ,2)відб д ться:щорічна міжнароднаспеціалізованавистав а«Освітата

ар'єра-2016»тавистав аза ордоннихнавчальних за ладів«Освітаза ордоном».

На виставці б д ть представлені навчальні залади Велиобританії,Німеччини,Канади,Кіпр ,Швейцарії,Австрії, Чехії,Ізраїлю,Греції,Польщі,США, Т реччини та інших раїн. В виставцібер ть частьпровідні освітніа)ентстваУраїни.Оремимпавільйономпредставлені навчальнізаладиПольщі. Особистеживеспіл ванняз представниамизар біжнихнавчальнихзаладівдозволитьвам отриматиінформацію«зперших р »іприйнятиостаточнерішення понавчаннюзаордоном.

3. Чи існ є вас центр допомо)иіноземнимст дентам, диможназверн тисязтієючи іншоюпроблемою? 4.Чибере частьваш ніверситет в міжнародних про)рамахст дентсьо)ообмін ? 5.Чипотреб єнавчанняввашом в зі знання б дь-яих іноземнихмовріман)лійсьої? 6.Чимож яб тивпевнений в том , що диплом вашо)о

ніверситет б девизнаватисяв інших раїнах? Чи б де він визнаватисявУраїнітараїнах СНД? 7. Чи ор)анізов є ваш ПРИКЛАДИ ПИТАНЬ, ЯКІ ВИ ніверситет я сь про)рам

МОЖЕТЕ ЗАДАТИ ст дентсьо)одозвілля? ПРЕДСТАВНИКУ 8.Чинадаєвашв зст дентам НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ можливостідлязанятьспортом? 9. На вашом сайті я не Про навчальний знайшовдостатньоїінформації за$лад про...Мо)либвидатименібільше 1.Чиба)ато вашом в зі інформаціїпроце? іноземнихст дентів?Чиє вас Про вст(п ст дентизУраїни? і процес навчання 2.Чинадаєваш ніверситет розміщення і харч вання для 1. Чи можете ви точнити іноземнихст дентів?Яавартість? списодо ментівдлявст п до

вашо)о внз для ст дента з Ураїни? 2.Колияповиненподавати до ментидлявст п довашо)о внз? 3.Чимож яподатиодинз необхіднихдо ментівпізніше, оремовідосновно)опает ? 4. В яій формі раще подаватидо ментинавст п? Поштою,черезemailабочерез спеціальн онлайн-форм ? 5.Вивченняяихпредметів входитьв...про)рам ? 6.Чимож явпроцесінавчаннявідмовитисявідобраної про)рамиабоонретно)о рс

і змінити їх на інші? Понес я додатовівитрати? 7. Яим чином і де здійснюєтьсяст дентсьапратиа

вашом ніверситеті? Про вартість навчання та стипендії 1.Колинастаєdeadlineдля оплати навчання для ново)о ст дента? 2.Наяістипендіївід ніверситет я мож розрахов вати в разі

вст п на...про)рам ? 3. Чи можливе одержання стипендій від держави або ор)анізаційнанавчанняввашом

в зі? Де я мож знайти інформаціюпроце? 4. Чи є інцевою вартість про)рамнавчаннянавашом сайті абоіноземно)ост дентачеають яісьдодатовівитрати? Інші питання 1.Чидопома)аєтевисвоїм вип сниам працевлашт ванні? Ящота,тотільивсвоїйраїні аботаожзаордоном? 2 .Чимож япоєдн вати навчанняввашом в зізроботою? 3.Чиздійснюєваш ніверситетпідтрим іноземнихст дентів візовихпитаннях? 4.Чинадаєваш ніверситет трансфер з аеропорт для ст дентів-новачів? 5. Чи можете ви назвати приблизн вартістьпроживання та харч вання для ст дента в вашом місті? Чи існ ють яінеб дьст дентсьізнижи?

6УКРАЇНСЬКИХВИШІВПОТРАПИЛИДОСВІТОВОГО РЕЙТИНГУУНІВЕРСИТЕТІВQS Британсьа омпанія QS Quacquarelli Symonds оприлюднила світовий рейтин)

ніверситетівQS,вяийпотрапилишість

раїнсьих вишів. Кращийрез льтат–382-емісце.Про цеповідомляєтьсянасайтіТopuniversities (http://www.topuniversities.com). Ураїнсьів зиврейтин) розташ валисятаимчином: 382 місце Хар$івсь$ий національний (ніверситет імені Каразіна; 431-440 Університет імені Тараса Шевчен$а в Києві; 551-600 Київсь$ий політехнічний інстит(т;

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

701 Донець$ий Національний (ніверситет; 701 Хар$івсь$ий політех; 701 С(мсь$ий державний (ніверситет. Кращінавчальнізаладивизначалися наосновідеільохритеріїв:на овареп тація, реп тація серед роботодавців, співвідношенняпрофесорсьо-виладацьо)ослад іст дентів,частаіноземно)о професорсьо-виладацьо)о слад , часта іноземних ст дентів, ільість оп бліованихстатей,на овецит вання п бліацій,частапрацівниівізна овим ст пенем.

¹ 42 (964)

Перша десят$а рейтинD( виDлядає та$им чином: 1. Massachusetts Institute of Technology (MIT) 2. Stanford University 3. Harvard University 4.UniversityofCambridge 5. California Institute of Technology (Caltech) 6.UniversityofOxford 7.UCL(UniversityCollegeLondon) 8. ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology 9.ImperialCollegeLondon 10. University of Chicago Джерело:http://strana.ua

47


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 277-17-74, 277-17-76

29982001

26362002

22812007

27882002

27672007

27012006

07372014

48

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 42 (964)

"Работа и Учеба" № 42 (2016 г.)  

Еженедельник "Работа и Учеба" - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев. Высшее образование, краткоср...

"Работа и Учеба" № 42 (2016 г.)  

Еженедельник "Работа и Учеба" - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев. Высшее образование, краткоср...

Advertisement