"Работа и Учеба" № 42 (2016 г.)

Page 1

Ці аві пропозиції з навчання дивись в роздiлі “УЧЕБА”

29992001

30082001

27432002

03562012

29952001 15432008

30012001

29862002

22742113

¹ 42 (964) 17.X-23.X 2016 ð.


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 277-17-74, 277-17-76

29962001

17982007

25712011

29042001

2

25062045

24992004

26932017

26122007

22862027

29802002

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 42 (964)


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 277-17-74, 277-17-76

ÐÀÁÎÒÀ

21252035

29662001

19062009

28862007

30002002

28332008

18912048

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 42 (964)

3


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 277-17-74, 277-17-76

26932016

30052001

21782025

24642021

22862026

27572001

4

24182007

29972001

15432040

04482609

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 42 (964)


5

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ

ÐÓÁÐÈÊÈ ðîçäIëó «Ðàáîòà»

WWW.RIU.COM.UA Все раїнсь ий ре ламно-інформаційний тижневи сфері працевлашт вання та навчання

¹ 42 (964) 17 æîâòíÿ 2016 ð. Засновни і видавець ТОВ «Поіс -Плюс» Свід.

про реєстрацію KВ №4740 від 14.12.2000 р. Видається з 09.07.96р.

ÂÈÕÎÄÈÒÜ ÙÎÏÎÍÅIJËÊÀ Дире тор ............. Ш мей о Г.В. Головний реда тор . К чма В.В. Адреса реда ції для листів: 03057, м.Київ, в л.Молдавсь а,2, оф. “1-B” 277-17-74 – ðîçä³ë «Ðàáîòà» 277-17-76 – ðîçä³ë «Ó÷åáà» e-mail: poisk@optima.com.ua vakans@riu.com.ua

ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ ÏÎÒвÁͲ ÊÅвÂÍÈÊÈ, Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

ïåðø³ îñîáè ï³äïðèºìñòâà; êåð³âíèêè â³ää³ë³â, íàïðàâëåíü; á³çíåñ-êîíñóëüòàíòè, åêñïåðòè, àíàë³òèêè

ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÈ

Впевнені, що з допомо ою азети "Работа и Учеба", Ви обов'яз ово знайдете достойн робот . Для цьо о в нашом виданні, в розділі "Работа", щотижня др ються тисячі реальних ва ансій від прямих роботодавців. Реда ція постійно працює над тим, щоб в азеті б ли ва ансії і для фахівців, і для робітни ів, і для літніх людей, а та ож для тих, хто ще не має досвід роботи ст дентів, вип с ни ів. В азеті, для швид о о пош необхідної ва ансії, зроблений "По ажчи всіх ва ансій номера". Він завжди др ється на перших сторін ах, після зміст . Уже 20 ро ів СВОЄЮ наш азет вважає ба атотисячна а диторія читачів і широ е оло роботодавців, за оперативність і правдивість оп блі ованої інформації. Приєдн йтесь до них! Реда ція тижневи а "Работа и Учеба" від щиро о серця бажає Вам спішно о пош роботи, ар'єрно о зростання та реалізації Ваших зад мів. Б демо раді допомо ти Вам цьом !

Ãàçåòà â³ääðóêîâàíà ç ãîòîâèõ ôîòîôîðì íà ÒΠ«Óêðïîë³ãðàôìåä³à». Çàìîâëåííÿ: ________________ Òèðàæ 19000 åêç. Ö³íà äîãîâ³ðíà

Äå ìîæíà ïðèäáàòè ãàçåòó " Ðàáîòà è "Ð Ó÷åáà” В тор овій мережі іос ів "Преса" і на омерційних роз лад ах в Києві і Київсь ій обл. На азетно-ж рнальних роз лад ах на станціях метрополітен , залізнично о во зал і підземних переходів.

ñò.7

åêñïåðòè; åíåðãåòèêè; êîíñòðóêòîðè; òåõíîëîãè; ëîã³ñòèêè; ìåòîäèñòè; ïñèõîëîãè; á³çíåñ-òðåíåðè; þðèñïðóäåíö³ÿ; þâåë³ðè

ÌÅÍÅÄÆÅÐÈ

ñò.8

ç ðåàë³çàö³¿, àãåíòè òà ìåíåäæåðè ç ðåêëàìè, ïîë³ãðàô³¿

ÎÔ²ÑͲ ÑËÓÆÁÈ

ñò.8

êàäðîâ³ ñëóæáè; ñåêðåòàð³àò, ä³ëîâîäñòâî; ïåðåêëàäà÷³; àðõ³âíà ñïðàâà; îïåðàòîðè ÏÊ

ÅÊÎÍÎ̲ÊÀ, Ô²ÍÀÍÑÈ

ñò.9

åêîíîì³êà òà ô³íàíñè; áàíê³âñüêà ñïðàâà; áóõãàëòåð³ÿ òà àóäèò

ÒÂÎÐײ ÏÐÎÔÅѲ¯ ØÀÍÎÂͲ ×ÈÒÀײ! Дя ємо, що Ви обрали саме наш азет , ш аючи собі чи близь им робот .

ñò.7 ñò.7

ðåäàêòîðè; âåðñòàëüíèêè; äèçàéíåðè; êîðåêòîðè; ìàêåò÷èêè; ïàëÿòóðíèêè; äðóêàð³; æóðíàë³ñòè; ìàðêåòîëîãè

ñò.10

â³çàæèñòè; ìàéñòðè ìàí³êþðó-ïåäèêþðó; êîìá³íîâàí³ ïåðóêàð³; êîñìåòîëîãè; ìàéñòðè òàòóàæó, ï³ðñ³íãó

ñò.10

âèõîâàòåë³; ãóâåðíàíòêè; äîìîãîñïîäàðêè; äîìàøí³ â÷èòåë³; ëîãîïåäè; íÿí³; äîìàøí³ êóõàð³; ñàä³âíèêè

ñò.10

ë³êàð³; ìîëîäøèé ìåäïåðñîíàë; êåð³âíèêè ôàðì. ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ôàðìàöåâòè; ïðîâ³çîðè; ìåäè÷í³ ïðåäñòàâíèêè

ñò.11

âèêëàäà÷³; çàâó÷³; äèðåêòîðè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â; âèõîâàòåë³; ìåòîäèñòè; ðåïåòèòîðè; ìàéñòðè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ

ÒÓÐÈÇÌ, ²ÍÄÓÑÒÐ²ß ÐÎÇÂÀÃ

ñò.11

êåð³âíèêè ³ ñï³âðîá³òíèêè òóðô³ðì; åêñêóðñîâîäè; ìåíåäæåðè òà àãåíòè ç òóðèçìó; ã³äè-ïåðåêëàäà÷³; àäì³í³ñòðàòîðè; àêòîðè; êðóï’º; ìàðêåðè

ÎÕÎÐÎÍͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.12

íà÷àëüíèêè ñëóæá áåçïåêè; îõîðîííèêè; îõîðîíö³; îõîðîíö³êîíòðîëåðè; îõîðîíö³-àäì³í³ñòðàòîðè; ³íñïåêòîðè îõîðîíè

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

ñò.14

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ñïåö³àë³ñòè; òîðãîâ³ ïðåäñòàâíèêè; ìåíåäæåðè ç ïðîäàæó; ñïåö³àë³ñòè ïî çàêóïêàì; ïðîäàâö³; ìåð÷åíäàéçåðè; ñóïåðâàéçåðè; òîâàðîçíàâö³

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ, ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß ² ÊÎÌÅÐÖ²ß

ñò.18

ñò.9

ÐÅÊËÀÌÀ, ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ, ÂÈÄÀÂÍÈ×À ÑÏÐÀÂÀ, ÏÎ˲ÃÐÀÔ²ß ñò.9

ÏÅÄÀÃÎòÊÀ

óïðàâëÿþ÷³; çàâ.âèðîáíèöòâîì; àäì³í³ñòðàòîðè; áàðìåíè; îô³ö³àíòè; êóõàð³; ìåòðäîòåë³; êîíäèòåðè; õîñòåñ; ñîìåëüº; ìåíåäæåðè; îáñëóãîâóþ÷èé ïåðñîíàë

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

ïðîãðàìóâàííÿ, ðîçðîáêà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì; ³íòåðíåò-òåõíîëî㳿; åêñïëóàòàö³ÿ ³ ï³äòðèìêà êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè òà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÒÀ ÔÀÐÌÀÖ²ß

ÐÅ ÐÅÑÒÎÐÀÍÍÈÉ Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß, ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ ñò.18

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; âî䳿 ð³çíèõ êàòåãîð³é; äèñïåò÷åðè; ñëóæáîâö³; ðîá³òíèêè àâòîñåðâ³ñó; ìåíåäæåðè ç³ çáóòó àâòîìîá³ë³â ³ çàï÷àñòèí

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐͲ, ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉͲ ÒÀ ²ÍÒÅÐÍÅÒ-ÒÅÕÍÎËÎò¯ ñò.9

ÄÎÌÀØÍ²É ÑÅвÑ

ñò.17

ñïåö³àë³ñòè ³ ìàéñòðè õ³ì÷èñòîê, ôîòîàòåëüº, ëîìáàðä³â, ìåòàëîðåìîíòó; ðîá³òíèêè ìóí³öèïàëüíèõ êîìóíàëüíèõ ñëóæá ³ ïðèâàòíèõ ô³ðì; ñïåö³àë³ñòè ç ðåìîíòó ³ åêñïëóàòàö³é ïîáóòîâî¿ òåõí³êè; äîïîì³æíèé ïåðñîíàë; ñïåö³àë³ñòè ç åêñïëóàòàö³¿ ñïîðóä

ñò.9

³íæåíåðè; ñïåö³àë³ñòè ç ïðîåêòóâàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òåõí³êè

ÏÅÐÑÎÍÀË ÑÀËÎͲ ÊÐÀÑÈ

ñò.17

êåð³âíèêè â³ää³ë³â; ìåíåäæåðè; ñïåö³àë³ñòè; ìàêëåðè; åêñïåðòè; àãåíòè ç íåðóõîìîñò³; ñòðàõîâ³ àãåíòè

äèçàéíåðè; ôîòîãðàôè; õóäîæíèêè; ôëîðèñòè

²ÍÆÅÍÅÐÍÎ-ÒÅÕͲ×ÍÈÉ ÏÅÐÑÎÍÀË

ÊÎ̲ÐÍÈÊÈ, ÐÎÁ²ÒÍÈÊÈ ÑÊËÀÄÓ ÏÎÁÓÒβ ÒÀ ÊÎÌÓÍÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.21

ñò.25

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; òåõíîëîãè; ñïåö³àë³ñòè; ³íæåíåðè; äèçàéíåðè; ìîäåëüºðè; êîíñòðóêòîðè; âñ³ ðîá³òíè÷³ ñïåö³àëüíîñò³

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ² ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÀ

ñò.28

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; îðãàí³çàòîðè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò; ³íæåíåðè, ñïåö³àë³ñòè, ðîá³òíèêè áóä³âåëüíèõ ñïåö³àëüíîñòåé; àðõ³òåêòîðè; äèçàéíåðè; êîíñòðóêòîðè

ÌÅÁËÅÂÅ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.30

ñêëàäàëüíèêè-óñòàíîâíèêè êîðïóñíèõ ìåáë³â; ñòîëÿðè-âåðñòàòíèêè; ìàëÿðè-îáðîáíèêè (ïî äåðåâó); ìàéñòðè ç ïåðåòÿæêè ìåáë³â; ð³çüáÿðè ïî äåðåâó; âåðñòàòíèêè (ïî äåðåâó); ïèëîðàìíèêè

ËÅÃÊÀ ÏÐÎÌÈÑËβÑÒÜ

ñò.31

âèøèâàëüíèö³; â’ÿçàëüíèö³; êîíñòðóêòîðè îäÿãó; êðàâö³; ìàéñòðè ç ïîøèòòÿ îäÿãó; ìîäåëüºðè; ðîçêð³éíèêè; øâà÷êè; çøèâàëüíèêè

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

ñò.32

ðîáîòà áåç ñïåö³àëüíî¿ ï³äãîòîâêè; àãåíòè, âàíòàæíèêè, ïðèáèðàëüíèö³, âàõòåðè, äèñïåò÷åðè íà òåëåôîí³, ðîçêëåþâà÷³ îãîëîøåíü, ãàðäåðîáíèêè, ñòîðîæ³, ³í.; íàäîìíà ðîáîòà

ÊÓÐ’ªÐÈ ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÑÒÓÄÅÍҲ ÐÎÁÎÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

ñò.37 ñò.37 ñò.37

ïîñëóãè àãåíòñòâ ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ; â³çîâà ï³äòðèìêà; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü åì³ãðàö³¿; þðèäè÷í³ êîíñóëüòàö³¿

ÌÎÄÅËÜÍÈÉ, ØÎÓ-Á²ÇÍÅÑ

ñò.37

ìîäåë³; òàíö³âíèö³; ôîòîìîäåë³

ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.39

îðåíäà æèòëà, òðàíñïîðòí³ òà ìåäïîñëóãè,ìàñàæ, îðãàí³çàö³ÿ ñâÿò, ðåìîíòè, áðîíåäâåð³

ÐÀÁÎÒÀ


ÂÈÁÅвÒÜ ÂÀÊÀÍÑ²Þ Ó ÏÎÊÀÆ×ÈÊÓ ÒÀ ²ÄÊÐÈÉÒÅ ÑÒÎвÍÊÓ —ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÖÅ ÏÐÈÑÊÎÐÈÒÜ ÂÀØÍÀ ÏÎØÓÊ ÐÎÁÎÒÓ Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: ÏÎÒвÁÍÓ 277 17 74, 277 17 76 6

Шановні читачі! Обережно!

Номери з одом 070 (700), 090 (900) – платні. Не попадіться в паз рі шахраїв!!!

ÀËÔÀ²ÒÍÈÉ ÏÎÊÀÆ×ÈÊ ÂÀÊÀÍÑ²É ÍÎÌÅÐÓ стр.

стр.

стр.

А

Ж

О

автоеле три ............................ 24 авто ранівни ....................... 22,24 автомаляр ............................ 22,24 автомехані ................... 7,21,23,24 автомийни ............ 21,22,24,32,34 автослюсар .......................... 23,24 адміністратор ............... 7,8,9,19,34 апаратни ................................. 34 армат рни ........................... 28,29 асистент лі аря .......................... 10

жерстяни ............................ 28,29 завід вач с лад ..................... 7,18 завід ючий ................................ 18 заправни ............................. 24,25 заст пни .............. 7,8,16,17,23,25 збиральни ...................... 26,27,30 збірни меблів ...................... 30,31 зварни .... 7,9,23,25,26,27,28,29,30 здається в оренд ..................... 10

Б

К

баристо ..................................... 19 бармен ................................. 19,20 бетоняр ................................ 28,29 бри ада ..................................... 29 брош р вальни ......................... 9 б дівельни .......................... 28,29 б х алтер ................................... 9

аменяр ................................ 28,29 артонажни ......................... 19,35 асир .............. 8,15,16,17,19,20,35 ер ючий ма азином ............... 7,16 оваль .................................. 26,27 омпле т вальни ................... 9,35 омірни ...................... 18,23,25,33 ондитер ..................... 14,17,18,20 онсьєрж .............................. 12,35 р’єр .......................... 22,33,35,37 хар ............. 10,15,17,18,19,20,21

оббивальни .............................. 3 0 обвалювальни м’яса ... 15,16,17,20 оздоблювальни ................... 28,29 оператор ......... 9,17,26,27,31,32,33 оператор .............................. 34,35 оператор Call-центра .............. 8,35 оператор АЗС ....................... 14,20 оператор верстатів ............... 25,27 оператор заправних станцій ...... 25 оператор на телефон ............. 8,35 офіціант ............. 16,18,19,20,21,35 охоронець ....................... 12,13,16 охоронни 12,13,14,17,19,24,25,35

В вантажни ....... 9,14,17,18,22,23,26 вантажни ................... 32,33,34,35 вед ча .................................... 7,34 ви отовлювач ....................... 24,26 вихователь ................................ 12 водій ......... 12,13,14,17,18,21,22,23 водій ............................... 24,25,27 вчитель почат ових ласів .......... 12 відеооператор ............................ 7

Г азозварни ............................... 26 ардеробни ............................. 34 рильни ............................... 19,20

Д двірни ........................ 13,32,33,35 диспетчер ............. 8,9,21,22,25,35 до лядальниця ...................... 10,35 доз вальни ......................... 14,20 др ар .................................... 9,10 діловод ...................................... 9 дієтична сестра .................... 11,12

Е е ономіст ............................... 9,27 е спедитор ........................... 22,25 еле три ....................... 7,21,28,29 еле тро азозварни ............. 25,26 еле трозварни .................... 25,26 еле тромехані ....................... 7,26 еле тромонтажни ......... 7,26,28,29 еле тромонтер ................ 25,26,27 еле трослюсар ..................... 26,27

ÐÀÁÎÒÀ

З

Л лаборант ................................... 11 ливарни ......................... 11,26,27 ло опед ................................ 11,12 лі ар-ортопед ............................ 11 лі ар-педіатр ........................ 11,12 лі ар-психіатр ....................... 11,12

М майстер ............................. 9,27,29 майстер мані юр ...................... 10 ма етни .................................... 9 маляр ..................... 26,27,28,29,30 масажист а .......................... 11,33 мастер ................................... 7,10 машиніст .............................. 14,27 мебляр ................................. 30,31 медсестра ....................... 11,12,35 менеджер ........................ 8,9,12,22 менеджер з продаж ................ 8,9 мерчендайзер ...................... 16,17 мийни ............................ 20,32,35 мийни пос д ...................... 20,35 монолітни ................................ 29 монтажни ................... 26,27,28,29 моторист ................................ 7,21 м ляр ................................... 28,29

Н нала одж вальни .............. 9,27,31 няня ..................................... 10,35

стр. різнороб ........ 17,22,27,28,33,34,36

П па вальни .............. 9,19,33,35,36 педа о ..................................... 12 пе ар ..................... 15,17,19,20,21 пер ар ..................................... 10 печатни ................................. 9,10 плиточни ........................ 28,29,30 по оїв а ............................... 33,34 по рівельни ........................ 28,29 полір вальни .................... 7,27,30 помічни ............................... 16,35 помічни вихователя .................. 35 помічни дире тора .................... 7 помічни др аря ................. 7,9,10 помічни харя .................... 18,35 пос домийниця ............ 18,19,20,35 працівни ............................... 8,18 прибиральни ..... 14,25,26,32,33,34 прибиральни ....................... 35,36 прибиральниця ....... 10,12,13,18,19 прибиральниця ............ 20,32,33,36 приймальни ...... 14,21,23,33,34,36 приймальни товар .... 15,16,17,35 провізор .................................... 11 продавець ....... 7,11,14,15,16,17,19 продавець ............................ 20,36 продавець- асир ............. 14,16,17 продавець- онс льтант .. 14,15,17,36 підсобний робітни ........ 9,28,29,35 піцейола .......................... 19,20,21

Р робота ............ 7,10,11,33,34,35,36 робота для всіх ................ 28,35,36 робота для дівчат .......... 7,10,11,32 робота для дівчат ... 34,35,36,37,38 робота для ст дентів ............ 11,37 робота за ордоном .................. 37 робітни ....... 7,9,12,19,21,23,25,26 робітни ............. 27,28,30,31,35,36 різальни .............................. 25,27

С садівни ................................. 7,10 сестра- осподиня ...................... 18 с ладальни ......................... 30,31 слюсар ............ 9,14,22,25,26,27,28 слюсар з механос ладальних робіт . 25 ............................................ 27,28 слюсар-ремонтни ............... 23,25 слюсар-сантехні ............. 14,26,28 сорт вальни ................... 23,25,36 спеціаліст ............................. 30,31 співробітни ............................... 9 столяр .................................. 28,34 столяр-верстатни ........... 28,30,31 стропальни .................... 26,28,30

Т танцівниця ............................ 19,38 техноло ................................. 9,31 техні ........................................ 11 то ар ............................... 23,26,28 тра торист ........................... 17,25 тістоміс ................................ 20,21

У ладальни .......................... 14,36 чень .................................... 26,28

Ф фармацевт ................................ 11 фасадни ............................. 28,30 фас вальни ......................... 18,36 форм вальни ...................... 20,21 форм вальни тіста ......... 14,17,21 фото раф ............................... 7,36 фрезер вальни .............. 14,26,28

Х хостес ......................... 18,19,21,36

Ч чистильни ........................... 26,28

Ш швач а .......................... 7,31,32,36 шеф- хар ............................ 20,21 шиномонтажни .................... 23,25 шліф вальни .............. 27,30,31,36 штамп вальни ..................... 27,35 шт ат р .............................. 28,30

І інженер з охорони праці ........... 7,8 інспе тор .............................. 13,26 інше ..................................... 10,33

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

7

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 277 17 74, 277 17 76

21454102

АДМИНИСТРАТОР

ПРОСТОЙ НАДЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК

/Ðåñòîðàí / Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, îáó÷àåì, áåñïëàòíîå ïèòàíèå, ãèáêèé ÃÐ, âîçìîæíà ïî÷àñîâàÿ îïëàòà, ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà òðóäà. Íà ñîáåñåäîâàíèå îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: óë. Àðòåìà, 1\5 (Ñå÷åâûõ ñòðåëüöîâ), (Ëüâîâñêàÿ ïëîùàäü). Тел. (044)272 41 50, (044)272 41 45

/Îôèñíûé öåíòð / íà ïîñòîÿííóþ âûñî-

ВЫСОКИЙ ДОХОД!

êîîïëà÷èâàåìóþ àäìèíèñòðàòèâíî-îðãà-

Выплаты ежедневные. Ино ородним предоставляется жилье в центре Одессы! Тел.(096)731-27-72

212551010106

íèçàöèîííóþ ðàáîòó â îôèñíîì öåíòðå. Òåë.: (093)259-25-94, (050)545-58-24

Тел. (067)402 55 12 212121010101

АДМИНИСТРАТОР

10775101

21456109

Æåë. æåíùèíà äî 50 ëåò, ñ ïðèÿòíîé âíåøíîñòüþ. Êîììóíèêàáåëüíîñòü, îáùèòåëüíîñòü. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Тел. (067)404 39 25

213651010101

ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ /Îâîùíîé ñêëàä / Ç\ï: îò 7000 äî 10000 ãðí. Äåñíÿíñêèé ð-í. Ðàáîòà ïîñòîÿííàÿ, ïîñìåííî ïí.- ñá. Ç\ï êîíêóðåíòíàÿ. Тел. (073)419 90 11

21338102

214111010101

АВТОМЕХАНИК

ЗАСТУПНИК КЕРУЮЧОГО МАГАЗИНОМ

Тел. (067)383 09 53

/ÀÒÁ / Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà ç\ï. Ïðîô. òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ. Ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì. Äðóæíà êîìàíäà. Äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Êàðü'ºðà â êîìàíä³ ë³äåðà! Çâåðòàéòåñÿ äî àäì³í³ñòðàö³¿ íàéáëèæ÷îãî ÀÒÁ. Тел. (044)543 23 96, (066)462 07 37

Îáó÷àåì. Ïðåäîñòàâëÿåì àïïàðàòóðó. Тел. (067)404 39 25

ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ /Õîëäèíã îõðàííûõ ïðåäïð. "Ñïðóò" / ÌÐ: ã. Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáë. Îô òðóäîóñòðîéñòâî. Ðàçëè÷íûå ãðàôèêè ðàáîòû. www.sprut.kiev.ua Îõðàííûé õîëäèíã "Ñïðóò" ïðåäîñòàâëÿåò âñå âèäû óñëóã ïî áåçîïàñíîñòè. (044)251-20-15, Тел. (067)217 44 31

214381040102

МАСТЕР 10831101

ПОЛИРОВЩИК изделий из нержавеющей стали

ПОМОЩНИК ДИРЕКТОРА ïî ãðóçîâîìó àâòîòðàíñïîðòó ñî çíàíèåì ëîãèñòèêè. Ç\ï: äîãîâîðíàÿ. (099)522-84-48, Тел. (063)522 84 48

214541020101

/Îïòîâûé ìàãàçèí ïðåññû / â îïòîâûé ìàãàçèí ïðåññû, ìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû. Îïëàòà îãîâàðèâàåòñÿ íà ñîáåñåäîâàíèè. Àëëà Тел. (097)515 42 26 214361010101

213651010104

КЕРУЮЧИЙ МАГАЗИНОМ

108271010106

214271010101

ВИДЕООПЕРАТОР

108271010107

/ÀÒÁ / Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà ç\ï. Ïðîô. òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ. Ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì. Äðóæíà êîìàíäà. Äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Êàðü'ºðà â êîìàíä³ ë³äåðà! Çâåðòàéòåñÿ äî àäì³í³ñòðàö³¿ íàéáëèæ÷îãî ÀÒÁ àáî çà òåë.: (066)462-07-37 Тел. (044)543 23 96

ПРОДАВЕЦ

ОР, знание абразивно о инстр мента. З\п ажд ю неделю, до оворная от 6000 рн.

Р-н: ст. м. "Л ьяновс ая".

Тел.: (097)006-84-01 21381103

/Àãåíòñòâî "Äîëîíüêè" / ÄÐ íå ìåíøå 1 ðîêó. www.ladoshki.kiev.ua (073)022-91-51 Тел. (068)815 87 48 212981010103

СВАРЩИК АРГОНЩИК íà ïðîèçâîä. îáîðóä. èç íåðæàâ. ñòàëè. ÎÐ ñ òîíêèìè ìåòàëëàìè. Ç\ï: êàæäóþ íåäåëþ, äîãîâîðíàÿ îò 8000 ãðí. Ð-í: ñò. ì. "Ëóêüÿíîâñêàÿ". Òåë.: (097)006-84-01 213811010101

/ÄÞÑ Ñåðâèñ / ïî îáñëóæèâàíèþ è ðåìîíòó ãàçîâûõ êîòëîâ, êîëîíîê è ýë. âîäîíàãðåâàòåëåé. ÎÐ îáÿçàòåëåí. Æåëàòåëüíî ñî ñâîèì àâòî (áåíçèí è àìîðòèçàöèÿ îïëà÷èâàþòñÿ) Ç\ï îò 8000 ãðí + áîíóñ. Îô. îôîðìëåíèå. Òåë.: (067)829-05-85, Тел. (050)322 26 41

213381020101

МОТОРИСТ Тел. (067)383 09 53

САДІВНИКИ

СВАРЩИК АРГОНЩИК Ç/ï îò 6000 ãðí. Òåë.: (067)324-55-11, Тел. (044)507 01 97 108751010102

СВАРЩИК СЛЕСАРЬ СБОРЩИК ìåòàëëîêîíñòðóêöèé ñ ÎÐ. Ç\ï: ñäåëüíàÿ, îò 6000 ãðí. Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. (050)357-13-97, Тел. (067)302 73 79 214311010101

214271010103

ПОМІЧНИК ДРУКАРЯ

ШВЕИ

/"Ïåðøà Äðóêàðíÿ" / Roland 700 äîõ³ä â³ä 3500 ãðí. Ð-í: ²íäóñòð³àëüíèé ì³ñò. Íàçàð Тел. (067)586 69 97

Ñ ÎÐ îò 3-õ ëåò. Ç\ï 2 ðàçà â ìåñÿö, îò 8000 ãðí. Ð-í ñò. ì. "Äåìååâñêàÿ". Тел. (050)742 42 05 213251010101

107511010101

ЭЛЕКТРИК

ПОРТНЫЕ Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. 2 ìèí. îò ñò. ì. "Ëûáåäñêàÿ". Òåë.: 501-02-91. Тел. (050)676 13 80

Тел. (067)383 09 53 214271010102

106431010101

ПОРТНЫЕ /Äèçàéí-ñòóäèÿ / äèçàéí-ñòóäèè æåíñêîé îäåæäû. Îïûò ðàáîòû îò 5 ëåò, îïëàòà ñäåëüíàÿ, îò 7000 ãðí. Âûïëàòû ïîíåäåëüíî. Ðàáîòà òâîð÷åñêàÿ, â öåíòðå. Тел. (068)596 62 61 214261010101

99990508

21365101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


8

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 277 17 74, 277 17 76

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21316101

99991043

21287101

АДМИНИСТРАТОР /Õèì÷èñòêà / â ïðèåìíûé ïóíêò õèì÷èñòêè ïðåìèóì êëàññà (ðàáîòà â öåíòðå). Ìîæíî áåç ÎÐ â õèì÷èñòêå, îôèöèàëüíîå îô-å, îêëàä îò 5000 ãðí. (066)572-36-88,

Тел. (093)276 23 37 214011010101

21438104

АКТИВНЫЙ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ Поис лиентов по станов е обор д. т алет. омнат ГР: c 9.00 до 18.00. З/п 7000 рн.

(067)506-14-67 Людмила Валерьевна 21246101

21396101

ВОЗЬМУ ТОЛКОВОГО ЗАМА â íàëàæåííûé áèçíåñ. Îïûò îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû ïðèâåòñòâóåòñÿ. Îáó÷ó âñåìó ñàìà. Äåíüãàìè íå îáèæó. Îôèñ íà Êóðåíåâêå. Ãðàôèê: ïí-ïò ñ 9.00 äî 17.00. Çâîíèòå: (067)902-87-52, (093)821-39-76 Тел. (050)646 78 32

210991020101

МЕНЕДЖЕР

10862102

МЕНЕДЖЕР ПО ХОЛОДИЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ /Ïð-òèå/

Тел. (097)616 37 86 107761030202

/Õîëäèíã "Àòëàíò" / ç ïðîäàæó ïîñëóã â îõîðîíó. óäíà ç\ï + %. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ÃÐ: ïí.- ïò. ç 8.00 äî 18.00. atlant.holding.com.ua (067)327-78-99, Тел. (067)500 24 17

21351102

107681020101

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ ïîèñê êëèåíòîâ ïî óñòàíîâêå îáîðóä. òóàëåò. êîìíàò ÃÐ: ñ 9.00 äî 18.00. Ç/ï 7000 ãðí. Ëþäìèëà Âàëåðüåâíà Тел. (067)506 14 67

212461010101

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ ОХАННЫХ УСЛУГ

АКТУАЛЬНО!

/Õîëäèíã îõðàííûõ ïðåäïð. "Ñïðóò" / ÌÐ: ã. Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáë. Îô òðóäîóñòðîéñòâî. Ðàçëè÷íûå ãðàôèêè ðàáîòû. www.sprut.kiev.ua Îõðàííûé õîëäèíã "Ñïðóò" ïðåäîñòàâëÿåò âñå âèäû óñëóã ïî áåçîïàñíîñòè. (044)251-20-15, Тел. (067)217 44 31 214381040101

ВОЗЬМУ ТОЛКОВОГО ЗАМА в налаженный бизнес. Опыт организацион ной работы приветствуется. Обучу всему сама. Деньгами не обижу. Офис на Куреневке. График: пн пт с 9.00 до 17.00. Звоните:

(067)902 87 52, (093)821 39 76, (050)646 78 32 21099102

ÐÀÁÎÒÀ

21306104

21396102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ АДМИНИСТРАТОРЫ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 277 17 74, 277 17 76

9

ЕКОНОМІСТ

íà òåëåôîí!!! ÃÐ: 10.00-15.00 è 15.00-19.00. Ç\ï: 5000-8000 ãðí. Îáó÷àåì. Ñòàáèëüíîñòü. Êàðüåðíûé ðîñò â êîìïàíèè. Êîìôîðòíûé îôèñ íà Ïå÷åðñêå. Òåë.: (066)332-32-32, Тел. (099)958 02 07

/Âèðîáíèöòâî â ì. Áîÿðêà (Êè¿âñüêà îáë.) / ×îëîâ³êè\æ³íêè. Òåë.:(093)699-21-41, (096)397-90-67

213511020101

Тел. (066)347 87 75

ДИСПЕТЧЕРЫ

108501010102

/TAXI 309 / Îô. òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï âûñîêàÿ. Òåë.: 220-13-15 Тел. (067)990 11 87

10750102

БРОШЮРОВЩИК Îëüãà, òåë.: (068) 197-01-11 Тел. (044)482 46 93

213621010101

ДІЛОВОД ОРГМЕТОДКАБІНЕТУ

107501010103

ВИСІКАЛЬНИК НА ТИГЕЛЬ 131

/Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N9 / Ïîä³ëüñüêèé ð-í. Тел. (044)468 11 36

/"Ïåðøà Äðóêàðíÿ" / ML 1100 äîõ³ä â³ä 5000 ãðí. Ð-í: ²íäóñòð³àëüíèé ì³ñò. Íàçàð Тел. (067)586 69 97

214621020000

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

107511010102

áåç ÎÐ. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû. Îïëàòà - åæåíåäåëüíî. Ç\ï îò 4000 ãðí. Ðàáîòà â îôèñå (íå äèñòðèáüþöèÿ). Ãðàôèê ðàáîòû ñ 9.00 äî 17.00 (âûõîäíûå ñóá., âîñêð.). Тел. (063)986 76 40

213961010101

МАЙСТЕР /Âèðîáíèöòâî â ì. Áîÿðêà (Êè¿âñüêà îáë.) / âèðîáíè÷î¿ ä³ëüíèö³. ×îëîâ³êè\æ³íêè. Òåë.:(093)699-21-41, (096)397-90-67 Тел. (066)347 87 75

108501010101

МЕНЕДЖЕРА АДМИНИСТРАТОРА

ТЕХНОЛОГ

Ñóïåðìàðêåò (ð-í Ñåâàñòîïîëüñêîé ïë.). Æåë. æåíùèíà 25-45. ÃÐ: 3\3 (ñìåíà ñ 8.00 äî 20.00). Ç\ï 6000 ãðí. Тел. (098)857 61 14

Ç\ï îò 8000 ãðí. Ð-í ñò. ì. "Äåìååâñêàÿ". Тел. (050)742 42 05

213251010102

10751101

213161010101

СОТРУДНИК ДЛЯ ОФИСНОЙ РАБОТЫ â êà÷åñòâå ïîìîùíèêà ðóêîâîäèòåëÿ. Ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû. Ñâîåâðåìåííàÿ è äîñòîéíàÿ îïëàòà. Àìáèöèîçíûì è äåëîâûì!. Òåë.: (068)800-53-31 Тел. (063)802 18 42 214601010000

10750101

10825101

10746102

ДРУКАР /Âèðîáíèöòâî çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè / íà øèðîêîôîðìàòíèé ïðèíòåð "Åêîñîëüâåíò-1600". ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: (044)501-67-50, Тел. (044)223 36 63

108251010102

ЗВАРЮВАЛЬНИК /Âèðîáíèöòâî çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè / íàï³âàâòîìàò. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: (044)501-67-50, Тел. (044)223 36 63

21458101

БУХГАЛТЕР ÎÐ: 3 ãîäà. Æåë. æåí. äî 35 ëåò. Çíàíèå: 1 Ñ 7.7 , Êëèåíò-Áàíê, Ëèãà, Office. Îáÿçàííîñòè: ïåðâè÷êà, îñíîâíûå ñð-âà, 631 crem. ÃÐ: 9.00-18.00. Ïå÷åðñêèé ð-í. Çâîíèòü: ñ 9.00 äî 18.00, Èðèíà

108251010103

МАКЕТЧИКИ /Âèðîáíèöòâî çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè / ïîêëåéêà îðàêàëó, âèãîòîâëåííÿ îá'ºìíèõ áóêâ. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: (044)501-67-50, Тел. (044)223 36 63

Тел. (063)943 33 03 214581010101

108251010101

10762101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


10

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 277 17 74, 277 17 76

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ПЕЧАТНИК

НЯНІ

Îëüãà, òåë.: (068) 197-01-11 Тел. (044)482 46 93

/Àãåíòñòâî "Äîëîíüêè" / ÷àñòêîâà çàé107501010101

íÿò³ñòü.

ПЕЧАТНИК

Ìîæëèâî

áåç

ÄÐ.

www.ladoshki.kiev.ua (073)022-91-51

/Òèïîãðàôèÿ / øåëêî-òðàôàðåòà (àâòîìàò, ïîëóàâòîìàò). Ç/ï: ñäåëüíàÿ. (095)255-39-62; Тел. (068)197 01 11

Тел. (068)815 87 48 212981010101

107501020101

ПОМОЩНИК ПЕЧАТНИКА Îëüãà, òåë.: (068) 197-01-11 Тел. (044)482 46 93 107501010102

ПОМОЩНИКИ ПЕЧАТНИКОВ Îô. òðóäîóñòðîéñòâî. Ñòàáèëüíàÿ ç\ï. Ìåñòî ðàáîòû: ïð. Âîçäóõîôëîòñêèé, 94-À. Òåë.: (067)214-68-62, Тел. (044)206 46 00 107461020104

ТИГЕЛЬЩИК ВЫСЕЧНИК /Ïîëèãðàôèÿ / ÃÐ: 3\3 (äí., í., âûõ.) ïî 12 ÷àñîâ. Ç\ï îò 5000 ãðí. Ïîðÿäî÷íîñòü, îòâåòñòâåííîñòü, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Êóðåíåâêà, óë. Øàõòåðñêàÿ, 5. Äìèòðèé (044) 507-26-17, Тел. (067)547 52 86 107621010101

21296102

КОМБИНИРОВАННЫЙ МАСТЕР ПА РИКМАХЕР Ç\ï îò 7000 ãðí. ÃÐ: 2\2, 9.00-21.00. Îïëàòà åæåäíåâíî. Þëèÿ Тел. (095)725 56 07 212961020101

МАСТЕР ïî ìàíèêþðó, ïåäèêþðó, íàðàùèâàíèþ. Ç\ï îò 8000 ãðí (ñòàâêà) + %. ÃÐ: 2\2, 9.00-21.00. Îïëàòà åæåäíåâíî. Þëèÿ Тел. (095)725 56 07 212961020102

МАСТЕР ПАРИКМАХЕР /"Ïðîñòî ïåðóêàðíÿ" / Ãàðàíòèÿ ç\ï: 8 000 - 10 000 ãðí. ÎÐ îò 4 ëåò. Тел. (067)469 01 88 213521010101

10743101

21352101

МАСТЕРА МАНИКЮРА, ПЕДИКЮРА ÃÐ: ïîñìåííî, 2\2. ÎÐ æåëàòåëåí. Ç\ï - %. Ñò. ì. "Äâîðåö ñïîðòà" èëè ñò. ì. "Ïëîùàäü Ë. Òîëñòîãî". Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Òåë.: (063)038-22-11 Тел. (044)228 05 41 214141010101

21298101

21425101

АССИСТЕНТ СТОМАТОЛОГА

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

/Ñòîìàò. êëèíèêà AND clinic / Äåâóøêà, ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå. Âîçðàñò: 19-30 ëåò. Ç\ï îò 4000 ãðí. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë. Àíäðåé Íèêîëàåâè÷ Тел. (067)581 44 45

ìåñòî äëÿ ìàñòåðà ìàíèêþðà. Ñò. ì. "Äâîðåö ñïîðòà" èëè ñò. ì. "Ïëîùàäü Ë. Òîëñòîãî". Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Òåë.: (063)038-22-11

Тел. (044)228 05 41 214141010102

214251010101

ДОНОРИ ЯЙЦЕКЛІТИН /Ìåäè÷íèé öåíòð ó ì. Êèºâ³ / Âèíàãîðîäà äî 80 000 ãðí. Âàðò³ñòü äçâ³íê³â çã³äíî òàðèô³â âàøîãî îïåðàòîðà. Ïí. - ïò. ç 9.00 äî 18.00. ˳ö. N197875 ÌÎÇÓ â³ä 06 ÷åðâíÿ 2013 ð. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ çà Тел. (068)847 12 61 108101010101

99990517

21414101

ÐÀÁÎÒÀ

21368101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

11

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 277 17 74, 277 17 76 ЛІКАР ПЕДІАТР /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Òåë.: (098)704-43-48 Тел. 401 94 51 201831010107

ЛІКАР ПСИХІАТР /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Òåë.: (098)704-43-48 Тел. 401 94 51 201831010110

МАССАЖИСТКА ìîëîäàÿ â âîçðàñòå îò 18 ëåò. ÎÐ ïðèâåòñòâóåòñÿ (âîçìîæíî îáó÷åíèå, áåñïëàòíîå æèëüå). ã. Õàðüêîâ. Тел. (063)646 30 47 213751090000

МАССАЖИСТКИ 10860101

/Ìàññàæíûé ñàëîí / Äåâóøêè îò 18 ëåò. Ìîæíî áåç ÎÐ. Îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Âîçìîæíî ïðîæèâàíèå. Ç\ï îò 3500 ãðí â íåäåëþ. Øåâ÷åíêîâñêèé ð-í. Ñòðîãî áåç èíòèìà. Тел. (068)867 63 60

99991040

213951020101

МЕДИЧНА СЕСТРА 10807102

/Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Òåë.: (098)704-43-48 Тел. 401 94 51 201831010101

ДНЗ-350 терміново потрібен:

ПРОВИЗОР

10877102

/Àïòåêà / ÃÐ: 8.00-21.00, ïîñìåííî 2\2 äíÿ. Çíàíèå àññîðòèìåíòà, ÎÐ çà 1 ñòîëîì áîëåå ãîäà, ÏÊ, ç\ï 5000-6000 ãðí. (ïîíåäåëüíàÿ âûïëàòà). Àïòåêè â ðàéîíàõ ã. Êèåâà, óë. Ãìûðè, 9- (ñò. ì. "Ïîçíÿêè"), óë. ×àâäàð, 8 (ñò. ì. "Îñîêîðêè"), óë. Ìèøóãè, 8 (ñò. ì. "Ïîçíÿêè); ïãò Êîçèí (Îáóõîâñêèé ð-í, óë. Ëåñíàÿ, 1). Îêñàíà Íèêîëàåâíà, òåë.: (044)573-01-22 Тел. (050)355 13 51

ВИХОВАТЕЛЬ м. Київ, в л. Антонова, 12-А.

Тел.(044)242-12-63, Світлана Анатоліївна 21418101

108601010102

РЕНТГЕНОЛАБОРАНТ /Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N9 / Ïîä³ëüñüêèé ð-í. Тел. (044)468 11 36 214621050000

21407102

СЕСТРА МЕДИЧНА ХІРУРГІЧНОГО КАБІНЕТУ /Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N9 / Ïîä³ëüñüêèé ð-í. Тел. (044)468 11 36 214621060000

СТУДЕНТЫ 21355101

ДОНОРІВ СПЕРМИ

ЗУБНОЙ ТЕХНИК

/Ìåäè÷íèé öåíòð ó ì. Êèºâ³ / Âèíàãîðîäà äî 5 000 ãðí.\ì³ñ. Îáîâ'ÿçêîâ³ âèìîãè: â³ê ÷îëîâ³êà â³ä 20 äî 35 ðîê³â; íàÿâí³ñòü õî÷à á îäí³º¿ âëàñíî¿ ãåíåòè÷íî çäîðîâî¿ äèòèíè; ô³çè÷íå òà ïñèõîëîã³÷íå çäîðîâ'ÿ. Âàðò³ñòü äçâ³íê³â çã³äíîòàðèô³â âàøîãî îïåðàòîðà. Ïí. - ïò. ç 9.00 äî 18.00. ˳ö. N197875 ÌÎÇÓ â³ä 06 ÷åðâíÿ 2013 ð. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ çà Тел. (068)847 12 61

ñ îïûòîì ðàáîòû, âîçìîæíî îáó÷åíèå. Òåë.: (093)880-73-99 Тел. (067)321 77 14

108101010102

213551010101

ЛИТЕЙЩИКИ Òåë.: (093)880-73-99 Тел. (067)321 77 14

213551010102

ЛОГОПЕД /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Òåë.: (098)704-43-48 Тел. 401 94 51

äëÿ ðàáîòû â ìàññàæíîì ñàëîíå. Âûñîêàÿ îïëàòà. Âîçìîæíî æèëüå äëÿ èíîãîðîäíèõ. ã. Õàðüêîâ. Тел. (093)271 79 04 213751140000

ФАРМАЦЕВТ /Àïòåêà / ÃÐ: 8.00-21.00, ïîñìåííî 2\2 äíÿ. Çíàíèå àññîðòèìåíòà, ÎÐ çà 1 ñòîëîì áîëåå ãîäà, ÏÊ, ç\ï 5000-6000 ãðí. (ïîíåäåëüíàÿ âûïëàòà). Àïòåêè â ðàéîíàõ ã. Êèåâà, óë. Ãìûðè, 9- (ñò. ì. "Ïîçíÿêè"), óë. ×àâäàð, 8 (ñò. ì. "Îñîêîðêè"), óë. Ìèøóãè, 8 (ñò. ì. "Ïîçíÿêè); ïãò Êîçèí (Îáóõîâñêèé ð-í, óë. Ëåñíàÿ, 1). Îêñàíà Íèêîëàåâíà, òåë.: (044)573-01-22 Тел. (050)355 13 51 108601010101

201831010105

ДІЄТСЕСТРА /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Òåë.: (098)704-43-48 Тел. 401 94 51 201831010108

ЛІКАР ОРТОПЕД ТРАВМАТОЛОГ ДИТЯЧИЙ /Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N9 / Ïîä³ëüñüêèé ð-í. Тел. (044)468 11 36 214621070000

ФАРМАЦЕВТ /Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N9 / Ïîä³ëüñüêèé ð-í. Тел. (044)468 11 36 214621040000

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.

21402101

21402102

ÐÀÁÎÒÀ


12

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 277 17 74, 277 17 76

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10768102

10847101

20183101

21282101

10880102

ВИХОВАТЕЛЬ /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Òåë.: (098)704-43-48 Тел. 401 94 51

201831010104

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÍÇ-714 / ì. Êè¿â, âóë. Êàðï³íñüêîãî, 4. Тел. (044)242 30 51 214531010000

21339101

ВЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Òåë.: (098)704-43-48 Тел. 401 94 51

201831010103

ПЕДАГОГ ОРГАНІЗАТОР /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Òåë.: (098)704-43-48 Тел. 401 94 51 201831010102

21335101

99991009

ÐÀÁÎÒÀ

10739101

21438102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 277 17 74, 277 17 76

10729101

13

10835102

10853102

ОХОРОНЦІ /ÀÒÁ / Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà ç\ï. Ïðîô. òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ. Ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì. Äðóæíà êîìàíäà. Äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Êàðü'ºðà â êîìàíä³ ë³äåðà! Çâåðòàéòåñÿ äî àäì³í³ñòðàö³¿ íàéáëèæ÷îãî ÀÒÁ àáî çà òåë.: (066)462-07-37 Тел. (044)543 23 96

20040101

108271010105

ОХОРОНЦІ

10833101

10859101

ИНСПЕКТОР СБ

ОХОРОННИК

/Ñòàëåêñ / Ç\ï îò 7000 ãðí. Тел. (093)365 47 72

/À1 / ÃÐ: äîáîâ³, âàõòà. Òåë.: (044)481-00-18, (067)296-21-62, (050)389-33-85 Тел. (063)496 70 35

108381020103

ОПЕРАТИВНИЙ ЧЕРГОВИЙ

108531020102

/Îõîðîííà ô³ðìà / äëÿ ðîáîòè íà àâòîìîá³ë³. Âèìîãè: äîñêîíàëå çíàííÿ ì³ñòà. Áàæàíî êîëèøí³é ïðàö³âíèê ÌÂÑ. ÃÐ: í³÷ ÷åðåç äâ³, âèõ³äí³ òà ñâÿòêîâ³ â äîáîâîìó ðåæèì³. (044)501-61-13, Тел. (096)965 33 86

ОХОРОННИК /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Òåë.:(044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)223 69 27 108721020138

108351020101

ОХОРОННИКИ

ОХОРОННИК /ϳä-âî / âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêî¿ áàçè Тел. (067)232 84 46 107721010102

ОХОРОННИК (çíàííÿ ÏÊ). Ìîæëèâà ðîáîòà âàõòîâèì ìåòîäîì. Âèïëàòà ç\ï áåç çàòðèìêè 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. Ðîçì³ð ç\ï óçãîäæóºòüñÿ ïðè ñï³âáåñ³ä³ â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: ì. Îáóõ³â, âóë. Êè¿âñüêà, 21 (çóïèíêà Êðèíè÷íà). Äëÿ á³ëüø äåòàëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ çâåðòàòèñü ç 8.00 äî 18.00 â ðîáî÷³ äí³ çà (093)542-17-19, (045)725-05-32 Тел. (067)842 65 44 108141010109

/ÌåãàÌàðêåò / Ç\ï + ïðåì³ÿ, 3\3 äí³. Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îô³ö. îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, (099)141-26-53, (098)570-41-20. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ñò. ì."Âîêçàëüíà," â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. 248 97 93 107931020102

ОХОРОННИКИ Áàæàíî ÷îëîâ³êè äî 35 ðîê³â. ÃÐ: 2/4. Îïëàòà: 300 ãðí/äîáà. Òåë.: (044)484-25-18 (10.00-16.00) Тел. (044)484 59 89

Ìîëîä³ ëþäè ì³öíî¿ ñòàòóðè, â³ä 20 ðîê³â, ïðåäñòàâíèöüêî¿ çîâí³øíîñò³, Ðåæèìðîáîòè - ð³çíèé. Ç\ï â³ä 7000 ãðí. + ñîöïàêåò. Òåë.: (äçâîíèòè ç 9.00 äî 18.00, ïí-ïò). Òåë.: 229-26-67, (067)465-05-58, (063)930-01-42, Тел. (063)371 62 46 108081010101

ОХОРОНЦІ Ðîáîòà âàõòîâèì ìåòîäîì. Ç\ï 3000-4000 ãðí. Ïðîæèâàííÿ òà õàð÷óâàííÿ áåçêîøòîâíå. Òåë.: (067)420-64-49, (095)285-81-19, (066)073-03-42, (068)876-28-33 Тел. (093)123 77 80 108591010101

ОХОРОНЦІ /Îõîðîííà ô³ðìà / Çð³ñò â³ä 175 ñì. Ç\ï äîáîâà äî 2000 ãðí. + ïðåì³ÿ. Ç\ï áåç çàòðèìêè. Ç\ï äåííà â³ä 2000 ãðí. + ïðåì³ÿ. Òåë. (044)501-61-13, 529-18-43 (ö³ëîäîáîâî) Тел. 572 90 38 108801020101

ОХРАННИК /Ðåñòîðàí "Îñêàð" / Ñî ñòàæåì ðàáîòû. 7 êì. îò ñò. ì. "Ãåðîåâ Äíåïðà", àâòîáóñû 792, 902 äî îñò. "Ñàäîâîäñòâî". ÇÏ äîãîâîðíàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 223-63-73, ñ 11.00 äî 21.00 Тел. (093)404 84 68

108471010101

212581020104

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ

10808101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.


14

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 277 17 74, 277 17 76

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ОХРАННИКИ /Õîëäèíã îõðàííûõ ïðåäïð. "Ñïðóò" / (Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáë.) Ïðåäîñòàâëÿåò âñå âèäû óñëóã ïî áåçîïàñíîñòè. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: (044)251-20-15, www.sprut.kiev.ua. Тел. (067)217 44 31 214381020101

ОХРАННИКИ ÃÐ: ñóòêè\äâîå, ñóòêè\òðîå, 2\4 èëè âàõòà. Ç\ï: 1700-6000 ãðí. Òåë: (068) 083-65-25, Тел. (095)506 21 24 107391010101

ОХРАННИКИ /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê"/ Тел. (063)220 31 95 200401010103

ОХРАННИКИ ÃÐ: 2\4 ñóò. Ç\ï: 180 ãðí\ñìåíà. Æåëàòåëüíî äî 65 ëåò. Ð-í: Ãîëîñååâñêèé, ïåð. Àõòûðñêèé, 3-À, 3 ìèí. îò ñò. ì. "Âàñèëüêîâñêàÿ". Тел. (066)431 33 06 213391010101

ОХРАННИКИ /Îõðàííàÿ ôèðìà / Âîçðàñò îò 18-ëåò. Ãðàôèê ðàáîòû ðàçíûé, åñòü âàõòîâûé ìåòîä. ÇÏ âûñîêàÿ áåç çàäåðæåê. Òåë.: (044)236-06-37 Тел. (098)823 89 59

21302101

10836102

21344101

10881101

107291010101

ОХРАННИКИ /×Ï "Ïàí" / áåç ÂÏ. Âàõòîâûé ìåòîä. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ, 2\2. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. ÇÏ: 3800 ãðí. Òåë.: (044)495-01-33, Тел. (098)987 49 12 213351010101

ОХРАННИКИ (âàõòîâûé ìåòîä) ñëóæáà â àðìèè; ïîðÿäî÷íîñòü. Îô. òðóäîóñòðîéñòâî; ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà ç\ï (300 ãðí\ñìåíà). ÃÐ: 15\15, 20\10. Óñëîâèÿ äëÿ ïðîæèâàíèÿ è ðàáîòû íà îáúåêòå ñîçäàíû. Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷ Тел. (067)464 47 92 108331010101

СТАРШИЙ ЕКІПАЖУ ГШР /À1 / ÃÐ: äîáîâ³, âàõòà. Òåë.: (044)481-00-18, (067)296-21-62, (050)389-33-85 Тел. (063)496 70 35 108531020103

21340102

21432101

10779101

99991043

ÐÀÁÎÒÀ

21435101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 277 17 74, 277 17 76

15

10770102

21446102

10899102

21403101

21317101

21289101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


16

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 277 17 74, 277 17 76

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ В мясной отдел на постоянн ю работ треб ются:

ПРОДАВЦЫОБВАЛЬЩИКИ ОР не обязателен – об чаем. ТЕЛ. (068) 077-02-78 21457101

21439101

ОБВАЛЬЩИК МЯСА Ç\ï îò 350 ãðí\äåíü. Òåë.: (093)300-01-00. Ð-í: ñò. ì. "Îñîêîðêè". 214391010102

ОБВАЛЮВАЛЬНИК М'ЯСА

10827101

КАСИРИ

21400101

/ÌåãàÌàðêåò / Ç\ï + ïðåì³ÿ, 7\7 äí³â. Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îô³ö. îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, (099)141-26-53, (098)570-41-20. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ñò. ì."Âîêçàëüíà," â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. 248 97 93

107931020116

ОФИЦИАНТЫ

КАСИРИ

/Ðåñòîðàí / Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, îáó÷àåì, áåñïëàòíîå ïèòàíèå, ãèáêèé ÃÐ, âîçìîæíà ïî÷àñîâàÿ îïëàòà, ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà òðóäà. Íà ñîáåñåäîâàíèå îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: óë. Àðòåìà, 1\5 (Ñå÷åâûõ ñòðåëüöîâ), (Ëüâîâñêàÿ ïëîùàäü). Òåë.: (044)272-41-45 Тел. (044)272 41 50

/óïåðìàðêåò "Ôîçç³"/ Тел. (067)223 69 27

ПРИЙМАЛЬНИК ТОВАРІВ

107931020113

212551010104

108721020201

КАСИРИ 21421101

/ÌåãàÌàðêåò / ÄÐ, ç\ï + ïðåì³ÿ, 7\7 äí³â. Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îô³ö. îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, (099)141-26-53, (098)570-41-20. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ñò. ì."Âîêçàëüíà," â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. 248 97 93

/BILLA / Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Ìè ãàðàíòóºìî îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãíó÷êèé ÃÐ, âñ³ ãàðàíò³¿ çã³äíî ä³þ÷îãî çàêîíîäàâñòâà, îô³ö³éíó çàðîá³òíó ïëàòó, ìîæëèâ³ñòü ïðîôåñ³éíîãî òà êàð'ºðíîãî çðîñòàííÿ. . Òåë.: (050)414-49-82, (050)440-68-16, (050)413-03-10, Тел. (095)282 81 22 107701020101

КАССИР /Ñóøè-áàð "Åâðàçèÿ" / îò 25 ëåò. Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ñ îïûòîì è áåç îïûòà ðàáîòû. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Тел. (050)356 00 05 108151020106

/ÌåãàÌàðêåò / Ç\ï + ïðåì³ÿ, 5\2 äí³. Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îô³ö. îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, (099)141-26-53, (098)570-41-20. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ñò. ì."Âîêçàëüíà," â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. 248 97 93 107931020114

ПРИЙМАЛЬНИКИ ТОВАРІВ /BILLA / Ç\ï 4000 ãðí + ïðå쳿. Ìè ãàðàíòóºìî îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãíó÷êèé ÃÐ, âñ³ ãàðàíò³¿ çã³äíî ä³þ÷îãî çàêîíîäàâñòâà, îô³ö³éíó çàðîá³òíó ïëàòó, ìîæëèâ³ñòü ïðîôåñ³éíîãî òà êàð'ºðíîãî çðîñòàííÿ. . Òåë.: (050)414-49-82, (050)440-68-16, (050)413-03-10, Тел. (095)282 81 22 107701020105

МЕРЧАНДАЙЗЕРИ /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Òåë.:(044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)223 69 27 108721020136

10849102

ÐÀÁÎÒÀ

ПРОДАВЕЦ /íà ïðîäîâîëüñòâåííóþ ãðóïïó òîâàðîâ. / ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ, ñòàâêà + %. Ð-í ðàáîòû - Ïîäîë. Тел. (068)354 54 58 212681010000

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 277 17 74, 277 17 76 ПРОДАВЕЦ

ПРОДАВЦЫ ОБВАЛЬЩИКИ

â ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí. Øåâ÷åíêîâñêèé ð-í. Òåë.: (099)065-18-55. 214321010101

ïðîäîâîëüñòâåííîé ãðóïïû (àëêîãîëü, ñèãàðåòû). Ïå÷åðñêèé ð-í. ÃÐ: 7\7, ñ 9.00 äî 21.00. ÎÐ îáÿçàòåëåí, óìåíèå ïðèíÿòü è ðàñöåíèòü òîâàð. ÇÏ 1000 ãðí + %.  íåäåëþ - îò 1800 ãðí. Тел. (050)469 94 46

213021010101

ПРОДАВЕЦ â ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí. Æåë. æåíùèíà 23-45, áåç ÂÏ. Ïðîæèâàíèå: Ñîôèåâñêàÿ Áîðùàãîâêà, Ñâÿòîøèí, Àêàäåìãîðîäîê. Ç\ï îò 300 ãðí\äåíü. ÃÐ: ñ 8.00 äî 21.00. Тел. (067)984 15 84

214211010101

21408101

/ìÿñíîé îòäåë / ÎÐ: íå îáÿçàòåëåí - îáó÷àåì. Òåë.: (068)077-02-78. Тел. (068) 77 02 78

214571010101

ПРОДАВЕЦ

21436101

17

ПРОДАВЕЦ /"Çîîòîâàðû" / æåëàòåëüíî æåí. äî 40 ëåò. Îáó÷åíèå íà ôèðìå. Ç\ï îò 5000 ãðí. Ð-í: ñò. ì. "Ïåòðîâêà", "Ìèíñêàÿ", "Øóëÿâñêàÿ". Àëåêñàíäð Тел. (067)444 62 89

214351010101

ПРОДАВЦІ /Ïðîäóêòîâ³ ìàãàçèíè / â ïðîäóêòîâ³ ìàãàçèíè. Ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, äîñòîéíà îïëàòà, ³íîãîðîäí³ì íàäàºìî æèòëî. Тел. (097)926 93 54

213401020101

ПРОДАВЦІ /ÌåãàÌàðêåò / Ç\ï + ïðåì³ÿ, 7/7 äí³â. Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îô³ö. îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, (099)141-26-53, (098)570-41-20. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ñò. ì."Âîêçàëüíà," â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. 248 97 93

107931020103

ПРОДАВЦІ ó âñ³ ðàéîíè ì .Êèºâà. Ñò. ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî", ³êòîð³ÿ. Òåë.: (067)786-76-71 Тел. (044)353 89 84

212901020106

ПРОДАВЕЦ ìÿñíîãî îòäåëà. Ç\ï îò 250 ãðí\äåíü. Òåë.: (097)140-56-12. Ð-í: ñò. ì. "Îñîêîðêè". 214391010101

ПРОДАВЕЦ ЛИНИИ РАЗДАЧИ /Ðåñòîðàí / Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, îáó÷àåì, áåñïëàòíîå ïèòàíèå, ãèáêèé ÃÐ, âîçìîæíà ïî÷àñîâàÿ îïëàòà, ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà òðóäà. Íà ñîáåñåäîâàíèå îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: óë. Àðòåìà, 1\5 (Ñå÷åâûõ ñòðåëüöîâ), (Ëüâîâñêàÿ ïëîùàäü). Òåë.: (044)272-41-45 Тел. (044)272 41 50 212551010103

10793102

ПРОДАВЕЦЬ /Ìàãàçèí ïðîäóêò³â / óäíà çàðîá³òíà ïëàòà. ÃÐ: ç 8.00 äî 22.00, 2\2 àáî 2\3 òèæí³. Ñîëîì'ÿíñüêèé ð-í (ì³ñò "Ëåïñå"). Тел. (097)244 01 10 214001010101

ПРОДАВЕЦЬ БАРИСТА /Êàôå "Áóëàíæåð³" / Ç\ï: 5200 ãðí. Ìè ïðîïîíóºìî: äðóæí³é êîëåêòèâ, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, ïîâíèé ñîö³àëüíèé ïàêåò, ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó, áåçêîøòîâíå õàð÷óâàííÿ. ̳ñöå ðîáîòè: ì. Êè¿â, öåíòð. Тел. (099)971 33 74 108541020101

ПРОДАВЦІ /BILLA / Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Ìè ãàðàíòóºìî îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãíó÷êèé ÃÐ, âñ³ ãàðàíò³¿ çã³äíî ä³þ÷îãî çàêîíîäàâñòâà, îô³ö³éíó çàðîá³òíó ïëàòó, ìîæëèâ³ñòü ïðîôåñ³éíîãî òà êàð'ºðíîãî çðîñòàííÿ. . Òåë.: (050)414-49-82, (050)440-68-16, (050)413-03-10, Тел. (095)282 81 22

107701020102

ПРОДАВЦІ КАСИРИ /ÀÒÁ / Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà ç\ï. Ïðîô. òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ. Ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì. Äðóæíà êîìàíäà. Äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Êàðü'ºðà â êîìàíä³ ë³äåðà! Çâåðòàéòåñÿ äî àäì³í³ñòðàö³¿ íàéáëèæ÷îãî ÀÒÁ àáî çà òåë.: (066)462-07-37 Тел. (044)543 23 96

108271010104

ПРОДАВЦІ КАСИРИ Ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Ç\ï: íà âèïðîáóâàëüíèé òåðì³í - 4000 ãðí, ï³ñëÿ â³ä 4400 ãðí (ñâîº÷àñíî). Îô. ïðàöåâëàøòóâàííÿ ç ïåðøîãî äíÿ ðîáîòè + ñîö. ïàêåò. ÃÐ: 3\2, ãíó÷êèé. Äèñöèïë³íîâàí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü. ÌÐ: ïð. Íàóêè, 35; âóë. Ãðèãîðåíêà, 22-20; âóë. Áàæàíà, 3; Äðàãîìàíîâà, 17-À. (044)538-02-18, (044)538-00-05, Тел. (044)538 02 19

108811010101

ПРОДАВЦЫ

10829103

æåíñêîé îäåæäû è îáóâè, âîçðàñò îò 25 ëåò, àêòèâíûå, ãðàìîòíûå, æåëàþùèå ðàáîòàòü è çàðàáàòûâàòü. ÎÐ - îáÿçàòåëåí. Òåë.: (099)501-88-07, (067)793-48-90 Тел. (093)634 80 78

ПРОДАВЦІ КОНСУЛЬТАНТИ /óïåðìàðêåò "Ôîçç³"/ Тел. (067)223 69 27

108721020204

213171010101

ПРОДАВЦЫ òîâàð äëÿ çäîðîâüÿ. Ìåäèöèíñêîå îáðàçîâàíèå ïðèâåòñòâóåòñÿ! Èðèíà Тел. (066)760 41 51 108771020101

ПРОДАВЦЫ КАССИРЫ ÀÃÇÑ Ðàáîòà äëÿ æèòåëåé ×åðíèãîâñêîé îáë. â ã. Êèåâå (Ëåâûé áåðåã). Ñòàáèëüíàÿ ç\ï îò 5500 ãðí. Òåë.: (096)803-02-43 Тел. (095)733 88 66 108291030101

ПРОДАВЦЫ КАССИРЫ АГЗС /Êîìïàíèÿ "Åâðî Ãàç" / ñ ÎÐ íà êàññîâîì àïïàðàòå. ÃÐ: 1\2 ñóòîê; 2\2 äíåâíûå ñìåíû. Ç\ï îò 5000 ãðí. (096)803-02-43, Тел. (095)733 88 66

ГРУЗЧИКИ КОМПЛЕКТОВЩИКИ /Òîðãîâàÿ ôèðìà / Æåëàò. ìóæ÷èíà, 20-40 ëåò. Óñëîâèÿ ðàáîòû: ïîñìåííî 8.00-17.00\21.00-7.00. Ìåñòî ðàñï.: ð-í ÄÂÐÇ (Ëåâûé áåðåã). Ç\ï îò 5000 ãðí. ÈÑ - 2 ìåñ. Îáÿçàííîñòè: ñáîðêà çàêàçîâ, ðàçãðóçî÷íî-ïîãðóçî÷íûå ðàáîòû, ïðîâåäåíèå ïåðåó÷åòîâ. Òåë.: (068) 507-82-42, Тел. (063)217 96 24

107791010101

107641010101

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ

10872102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.


18

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 277 17 74, 277 17 76

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

КОМІРНИК çàâ. ñêëàäó (ñêëàä ÒÌÖ, ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿ ìàãàçèíó). Ìîæëèâà ðîáîòà âàõòîâèì ìåòîäîì. Âèïëàòà ç\ï áåç çàòðèìêè 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. Ðîçì³ð ç\ï óçãîäæóºòüñÿ ïðè ñï³âáåñ³ä³ â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: ì. Îáóõ³â, âóë. Êè¿âñüêà, 21 (çóïèíêà Êðèíè÷íà). Äëÿ á³ëüø äåòàëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ çâåðòàòèñü ç 8.00 äî 18.00 â ðîáî÷³ äí³ çà (093)542-17-19, (045)725-05-32 Тел. (067)842 65 44

108141010110

РАБОТНИК СКЛАДА /Õîëäèíã îõðàííûõ ïðåäïð. "Ñïðóò" / (êëàäîâùèê). ÌÐ: ã. Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáë. Îô òðóäîóñòðîéñòâî. Ðàçëè÷íûå ãðàôèêè ðàáîòû. www.sprut.kiev.ua Îõðàííûé õîëäèíã "Ñïðóò" ïðåäîñòàâëÿåò âñå âèäû óñëóã ïî áåçîïàñíîñòè. (044)251-20-15, Тел. (067)217 44 31 214381040103

10842102

99990514

21434102

21398101

10882101

ЗАВЕДУЮЩИЙ /ÏðÀÒ "ÓÕË-ÌÀØ" / ñêëàäîì ãîòîâîé ïðîäóêöèè. (067)209-75-54 108821010101

КЛАДОВЩИКИ Ç\ï: 7450 ãðí. ÎÐ íà àâòîìàòèçèðîâàíûõ ñêëàäàõ. ÃÐ: 9-òè ÷àñîâîé ðàáî÷èé äåíü, ïí.- ïòí. ñ 9.00 äî 19.00. Îô. òðóäîóñòðîéñüâî, ïðåìèè, îïëà÷åâàåìûå ïåðåðàáîòêè! ÌÐ: ñò. ì. "Ñâÿòîøèí", óë. Êðàñíîâà, 27. (050)317-12-24, (044)247-67-05, Тел. (068)100 53 23

21428101

21449101

21467101

21455101

214341020101

СЕСТРА ГОСПОДИНЯ СТАЦІОНАРУ /Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N9 / Ïîä³ëüñüêèé ð-í. Тел. (044)468 11 36 214621030000

КЛАДОВЩИКИ Ç\ï îò 5000 ãðí. Òåë.: (044)495-22-90 Тел. (093)771 95 30 210571010102

КЛАДОВЩИКИ /Òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï: 8000 ãðí. ã. Âèøíåâîå, òåë.: (098)089-20-90 Тел. (095)284 82 99 107541020108

21411101

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 277 17 74, 277 17 76

19

10797102

10815102

21415101

21466101

21419101

21447102

Òðåáóåòñÿ:

ÁÀÐÈÑÒÀ ñ ÎÐ è áåç ÎÐ. Ç/ï: îò 1050 ãðí. â íåäåëþ. (063)237-71-99 (044)237-71-99 21465101

БАРИСТА ñ ÎÐ è áåç ÎÐ. Çï îò 1050 ãðí. â íåäåëþ. Òåë.: (063)237-71-99 Тел. (044)237 71 99

214651010101

БАРМЕН /Ñóøè-áàð "Åâðàçèÿ" / Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ñ îïûòîì è áåç îïûòà ðàáîòû. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Тел. (050)356 00 05

108151020103

БАРМЕН /Ðåñòîðàí / Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, îáó÷àåì, áåñïëàòíîå ïèòàíèå, ãèáêèé ÃÐ, âîçìîæíà ïî÷àñîâàÿ îïëàòà, ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà òðóäà. Íà ñîáåñåäîâàíèå îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: óë. Àðòåìà, 1\5 (Ñå÷åâûõ ñòðåëüöîâ), (Ëüâîâñêàÿ ïëîùàäü). Òåë.: (044)272-41-45 Тел. (044)272 41 50

212551010107

21236101

21255101

21258102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


20

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 277 17 74, 277 17 76

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10854102

21321101

КОНДИТЕР

КУХАРІ

/Ðåñòîðàí "Napulle" / Òåë.: (066)232-85-39, (044)499-09-82, Тел. (050)643 51 13

/Àãåíòñòâî "Äîëîíüêè" / ðîáîòà â ñ³ì'ÿõ. Áàæàíî ç ÄÐ. www.ladoshki.kiev.ua (073)022-91-51 Тел. (068)815 87 48

213211010206

КОНДИТЕР ÃÐ: ç 9.00 äî 18.00. ÌÐ: ñò. ì. "×åðí³ã³âñüêà". Óìîâè ïðàö³ äîáð³. (097)749-45-55, Тел. (095)757 39 94

214551010103

КОНДИТЕРИ /ÌåãàÌàðêåò / Ç\ï + ïðåì³ÿ, 7\7 äí³â. Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îô³ö. îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, (099)141-26-53, (098)570-41-20. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ñò. ì."Âîêçàëüíà," â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. 248 97 93

107931020117

21321102

КОНДИТЕРИ\ПЕКАРІ\БІСКВІТНИКИ /ÏÀÒ "Êè¿âõë³á" / Äåïàðòàìåíò ç êàäðîâèõ ïèòàíü: âóë. Ìåæèã³ðñüêà, 83, òåë.: 206-75-99 Тел. (050)385 23 94

108361020112

КУХАР

21290102

/Ðåñòîðàí / ìîæëèâî áåç ÄÐ. ÃÐ: òèæ./òèæ. 15 õâ. ¿çäè ìàðøðóòêîþ â³ä ñò.ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî","Îáîëîíü", "̳íñüêà", "Íèâêè". ì. Ãîñòîìåëü, âóë. Êóëåùîâà, 18-Á (íà ïåð³îä ðîáîòè - æèòëî òà õàð÷óâàííÿ). Ç/ ï ï³ä ÷àñ ñï³âáåñ³äè.Ñàíêíèæêà. Тел. (067)502 57 09

212361010101

БАРМЕН Áóòèê-áàð "Biankoro". Тел. 498 34 68

21323101

БАРМЕН

ГРИЛЬЩИКИ

/ÒÂ-êàôå "Àéâîðè" / Îòðàäíûé ð-í, Êîçåëåöêàÿ, 24-Æ. Äåòàëè ïî òåëåôîíó. Âÿ÷åñëàâ Ñåìåíîâè÷ Тел. (096)381 39 48

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ð-í: Ëåâûé áåðåã. Òåë.: (066)706-27-00 Тел. (044)244 90 15

213231010103

БАРМЕНОВ /Íî÷íîé êëóá / Ìîæíî áåç ÎÐ. Îáó÷åíèå áåñïëàòíî, êîñòþìû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ. Ñòðîãî áåç èíòèìà. Ñîáåñåäîâàíèå ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè. Çâîíèòü ñ 12.00 äî 19.00. Òåë.: (067)232-03-20 - "Çîëîòîé Íîñîðîã", "Öâåòî÷íûé Íîñîðîã" Тел. (068)761 63 33

214151010104

ДОЗУВАЛЬНИКИ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ /ÏÀÒ "Êè¿âõë³á" / Äåïàðòàìåíò ç êàäðîâèõ ïèòàíü: âóë. Ìåæèã³ðñüêà, 83, òåë.: 206-75-99 Тел. (050)385 23 94 108361020113

107971020102

КАССИРЫ

БАРМЕНЫ Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ð-í: Ëåâûé áåðåã. Òåë.: (066)706-27-00 Тел. (044)244 90 15

214151010106

ÐÀÁÎÒÀ

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ð-í: Ëåâûé áåðåã. Òåë.: (066)706-27-00 Тел. (044)244 90 15 214151010105

212981010104

КУХАРІ /BILLA / Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Ìè ãàðàíòóºìî îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãíó÷êèé ÃÐ, âñ³ ãàðàíò³¿ çã³äíî ä³þ÷îãî çàêîíîäàâñòâà, îô³ö³éíó çàðîá³òíó ïëàòó, ìîæëèâ³ñòü ïðîôåñ³éíîãî òà êàð'ºðíîãî çðîñòàííÿ. . Òåë.: (050)414-49-82, (050)440-68-16, (050)413-03-10, Тел. (095)282 81 22 107701020106

ОБВАЛЮВАЛЬНИК М'ЯСА /óïåðìàðêåò "Ôîçç³"/ Тел. (067)223 69 27 108721020202

ОБВАЛЮВАЛЬНИКИ М'ЯСА /BILLA / Ç\ï â³ä 4300 ãðí. Ìè ãàðàíòóºìî îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãíó÷êèé ÃÐ, âñ³ ãàðàíò³¿ çã³äíî ä³þ÷îãî çàêîíîäàâñòâà, îô³ö³éíó çàðîá³òíó ïëàòó, ìîæëèâ³ñòü ïðîôåñ³éíîãî òà êàð'ºðíîãî çðîñòàííÿ. . Òåë.: (050)414-49-82, (050)440-68-16, (050)413-03-10, Тел. (095)282 81 22 107701020103

ОПЕРАТОРЫ АГЗС /Êîìïàíèÿ "Åâðî Ãàç" / ÃÐ: 1\2 ñóòîê; 2\2 äíåâíûå ñìåíû. Ç\ï îò 5000 ãðí. (096)803-02-43, Тел. (095)733 88 66 107791010102

ОФИЦИАНТ /Ðåñòîðàí "Yoshi Fujiwara" / Óñëîâèÿ ðàáîòû - ïðè ñîáåñåäîâàíèè. óë. Ñîëîìåíñêàÿ, 15-À Тел. (044)360 02 09

213211020202

213981010104

КУХАР

ОФИЦИАНТ

Íà äåííó çì³íó ç 6.00 äî 18.00. ÌÐ: ñò. ì. "×åðí³ã³âñüêà". Óìîâè ïðàö³ äîáð³. (097)749-45-55, Тел. (095)757 39 94

/ÒÂ-êàôå "Àéâîðè" / Îòðàäíûé ð-í, Êîçåëåöêàÿ, 24-Æ. Äåòàëè ïî òåëåôîíó. Âÿ÷åñëàâ Ñåìåíîâè÷ Тел. (096)381 39 48

214551010101

КУХАР Íà í³÷íó çì³íó ç 21.00 äî 6.00. ÌÐ: ñò. ì. "×åðí³ã³âñüêà". Óìîâè ïðàö³ äîáð³. (097)749-45-55, Тел. (095)757 39 94

214551010102

КУХАРІ /ÌåãàÌàðêåò / Ç\ï + ïðåì³ÿ, 7/7 äí³â. Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îô³ö. îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, (099)141-26-53, (098)570-41-20. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ñò. ì."Âîêçàëüíà," â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. 248 97 93

107931020106

213231010102

ОФИЦИАНТОВ /Íî÷íîé êëóá / Ìîæíî áåç ÎÐ. Îáó÷åíèå áåñïëàòíî, êîñòþìû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ. Ñòðîãî áåç èíòèìà. Ñîáåñåäîâàíèå ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè. Çâîíèòü ñ 12.00 äî 19.00. Òåë.: (067)232-03-20 - "Çîëîòîé Íîñîðîã", "Öâåòî÷íûé Íîñîðîã" Тел. (068)761 63 33 107971020101

ОФИЦИАНТЫ /Ñóøè-áàð "Åâðàçèÿ" / Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ñ îïûòîì è áåç îïûòà ðàáîòû. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Тел. (050)356 00 05 108151020101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 277 17 74, 277 17 76

ОФИЦИАНТЫ

ПОВАР

ШОКОЛАДНИКИ

/Ðåñòîðàí "Îñêàð" / Ñî ñòàæåì ðàáîòû. 7 êì. îò ñò. ì. "Ãåðîåâ Äíåïðà", àâòîáóñû 792, 902 äî îñò. "Ñàäîâîäñòâî". ÇÏ äîãîâîðíàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 223-63-73, ñ 11.00 äî 21.00 Тел. (093)404 84 68

/Ðåñòîðàí "Îñêàð" / Ñî ñòàæåì ðàáîòû. 7 êì. îò ñò. ì. "Ãåðîåâ Äíåïðà", àâòîáóñû 792, 902 äî îñò. "Ñàäîâîäñòâî". ÇÏ äîãîâîðíàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 223-63-73, ñ 11.00 äî 21.00 Тел. (093)404 84 68

/ÎÎÎ "Êîíäèòåðñêèé Äîì Øîêîëèíî" /

212581020102

ОФИЦИАНТЫ /Êàôå "Ñåâàí" / Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû, äîñòîéíàÿ ç\ï, áóë. Ëåïñå, 8 íà ïåðåñå÷åíèè ñ óë. Ðàäèùåâà. Òåë.: (097)544-41-71, (063)722-33-99 Тел. 454 13 77

214471020101

ОФІЦІАНТ /Ðåñòîðàí / ÃÐ: ãíó÷êèé. 15 õâ. ¿çäè ìàðøðóòêîþ â³ä ñò.ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî","Îáîëîíü", "̳íñüêà", "Íèâêè". ì. Ãîñòîìåëü, âóë. Êóëåùîâà, 18-Á (íà ïåð³îä ðîáîòè - æèòëî òà õàð÷óâàííÿ). Ç/ï ï³ä ÷àñ ñï³âáåñ³äè.Ñàíêíèæêà. Тел. (067)502 57 09

212581020101

ПОВАР

107701020104

ПЕКАРЬ /Ðåñòîðàí / Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, îáó÷àåì, áåñïëàòíîå ïèòàíèå, ãèáêèé ÃÐ, âîçìîæíà ïî÷àñîâàÿ îïëàòà, ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà òðóäà. Íà ñîáåñåäîâàíèå îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: óë. Àðòåìà, 1\5 (Ñå÷åâûõ ñòðåëüöîâ), (Ëüâîâñêàÿ ïëîùàäü). Òåë.: (044)272-41-45 Тел. (044)272 41 50

ðàáîòû. Êîìôîðòíûå óñëîâèÿ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. (067)232-44-50,

Тел. (044)525 29 09 214661010101

213981010103

ПОВАР â øêîëüíóþ ñòîëîâóþ. ÃÐ: ñ 7.00 äî 14.00 (áåç çàäåðæåê). Áåñïëàòíîå ïèòàíèå. Ç\ï: 4000 ãðí. Óñëîâèÿ ðàáîòû õîðîøèå. ÌÐ: Ñîëîìåíñêèé ð-í. Íèíà Àëåêñàíäðîâíà Тел. (097)757 57 57 214191010101

ПОВАР

/BILLA / Ç\ï â³ä 4300 ãðí. Ìè ãàðàíòóºìî îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãíó÷êèé ÃÐ, âñ³ ãàðàíò³¿ çã³äíî ä³þ÷îãî çàêîíîäàâñòâà, îô³ö³éíó çàðîá³òíó ïëàòó, ìîæëèâ³ñòü ïðîôåñ³éíîãî òà êàð'ºðíîãî çðîñòàííÿ. . Òåë.: (050)414-49-82, (050)440-68-16, (050)413-03-10, Тел. (095)282 81 22

Ìîæíî áåç ÎÐ. Îáó÷àåì. Ðàçíûå ãðàôèêè

/Ðåñòîðàí "Yoshi Fujiwara" / õîëîäíîãî è ãîðÿ÷åãî öåõà. Óñëîâèÿ ðàáîòû - ïðè ñîáåñåäîâàíèè. óë. Ñîëîìåíñêàÿ, 15-À Тел. (044)360 02 09

212361010102

ПЕКАР

21

Âðåìÿ ðàáîòû ïðîèçâîëüíîå. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Ç\ï: îò 3000 äî 7000 ãðí. Òåë.: (098)075-98-91. 214281010101

ПОВАРА õîëîäíîãî è ãîðÿ÷åãî ïðîöåññà. Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ð-í: Ëåâûé áåðåã. Òåë.: (066)706-27-00 Тел. (044)244 90 15

Треб ются:

ВОДИТЕЛИ ат. "Е" по У раине для межд ородных перевозо . Звонить с 9.00 до 18.00 в б дние дни.

Тел.: (050)442-82-80, Тел.(044)459-31-63 10828101

21353101

214151010101

ПОВАРА íà èçãîòîâëåíèå ïàñòû. Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ð-í: Ëåâûé áåðåã. Òåë.: (066)706-27-00 Тел. (044)244 90 15 214151010102

212551010108

ПЕКАРІ /ÌåãàÌàðêåò / Ç\ï + ïðåì³ÿ,7\7 äí³â. Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îô³ö. îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, (099)141-26-53, (098)570-41-20. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ñò. ì."Âîêçàëüíà," â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. 248 97 93

107931020119

ПЕКАРІ Ñò. ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî", ³êòîð³ÿ. Тел. (044)353 89 84, (067)786 76 71

212901020103

ПИЦЦАЙОЛЛО

ПРИЙМАЛЬНИКИ ЗДАВАЛЬНИКИ

21244101

/ÏÀÒ "Êè¿âõë³á" / õàð÷îâî¿ ïðîäóêö³¿. Äåïàðòàìåíò ç êàäðîâèõ ïèòàíü: âóë. Ìåæèã³ðñüêà, 83, òåë.: 206-75-99 Тел. (050)385 23 94 108361020107

ТІСТОМІСИ Ñò. ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî", ³êòîð³ÿ. Òåë.: (067)786-76-71 Тел. (044)353 89 84

ФОРМУВАЛЬНИК ТІСТА

/Ðåñòîðàí "Napulle" / Òåë.: (066)232-85-39, Тел. (050)643 51 13, (044)499 09 82

/óïåðìàðêåò "Ôîçç³"/ Тел. (067)223 69 27

ПИЦЦАЙОЛО

ФОРМУВАЛЬНИКИ

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ð-í: Ëåâûé áåðåã. Òåë.: (066)706-27-00 Тел. (044)244 90 15

äð³æäæîâîãî òà ëèñòîâîãî ò³ñòà. Ñò. ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî", ³êòîð³ÿ. Тел. (044)353 89 84, (067)786 76 71

ПОВАР

ФОРМУВАЛЬНИКИ ТІСТА

108721020203

213211010202

213211020301

ПОВАР /Ñóøè-áàð "Åâðàçèÿ" / Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ñ îïûòîì è áåç îïûòà ðàáîòû. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Тел. (050)356 00 05

108151020104

ПОВАР /Ðåñòîðàí / Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, îáó÷àåì, áåñïëàòíîå ïèòàíèå, ãèáêèé ÃÐ, âîçìîæíà ïî÷àñîâàÿ îïëàòà, ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà òðóäà. Íà ñîáåñåäîâàíèå îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: óë. Àðòåìà, 1\5 (Ñå÷åâûõ ñòðåëüöîâ), (Ëüâîâñêàÿ ïëîùàäü). Òåë.: (044)272-41-45 Тел. (044)272 41 50

10812101

212901020101

214151010103

ãîðÿ÷åãî ïðîöåññà. Áóòèê-áàð "Biankoro". Тел. (044)498 34 69

21380101

212901020102

/ÏÀÒ "Êè¿âõë³á" / Äåïàðòàìåíò ç êàäðîâèõ ïèòàíü: âóë. Ìåæèã³ðñüêà, 83, òåë.: 206-75-99 Тел. (050)385 23 94 108361020103

ХОСТЕС

21262101

/Ðåñòîðàí "Yoshi Fujiwara" / Óñëîâèÿ ðàáîòû - ïðè ñîáåñåäîâàíèè. óë. Ñîëîìåíñêàÿ, 15-À Тел. (044)360 02 09 213981010106

ШЕФ ПОВАР /ÒÂ-êàôå "Àéâîðè" / Îòðàäíûé ð-í, Êîçåëåöêàÿ, 24-Æ. Äåòàëè ïî òåëåôîíó. Âÿ÷åñëàâ Ñåìåíîâè÷ Тел. (096)381 39 48

212551010101

213231010101

21427101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


22

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 277 17 74, 277 17 76

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21252101

21319101

10837101

10776103

21280102

21430101

21362101

21454101

ÐÀÁÎÒÀ

21327101

21334102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 277 17 74, 277 17 76

10876101

23

21228101

10754102

10841101

21341102

21300101

21370104

10857102

21363101

21370103

21464101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


24

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 277 17 74, 277 17 76

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ВОДИТЕЛИ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ

Треб ется:

ВОДИТЕЛЬ

ат. "В" на наш автомобиль. З/п 5000-7000 рн.

Тел.(063)479-00-00 21370105

АВТОСЛЕСАРЬ ХОДОВИК ó÷åíèê Тел. (097)923 74 23

214641010101

АВТОЭЛЕКТРИК

ВОДИТЕЛИ êàò. "Ñ" íà ñàìîñâàëû, ðàáîòà ïî Êèåâó è îáëàñòè. Тел. (067)403 62 48

ВОДИТЕЛИ

214381020102

/Òàêñè "Íàçàðè" / ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì, à òàêæå íà íàøè àâòîìîáèëè. Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Òåë.: (093)356-00-00 Тел. 535 77 08

108121010101

ВОДИТЕЛИ ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì. Õîðîøèå óñëîâèÿ. Êîìèññèÿ îò 5% - îïëàòà ÷åðåç òåðìèíàë. Òåë: (098) 869-62-62, (093)984-62-62, (066)519-62-62. 212521010102

ВОДИТЕЛИ /Òàêñè "Êîðîíà" / ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì è íà íàøå àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà, àáîíïëàòà 10 ãðí.\íåäåëÿ. Êîìèññèÿ 10% ÷åðåç òåðìèíàëû. Тел. (063)479 00 00

213701030101

21347101

АВТОКРАНОВЩИКИ

Треб ется:

ВЫГОТОВЩИК в малярный цех на СТО возле ст. м. "Ш лявс ая". Полный рабочий день. З\п по до!оворенности.

Тел.(097)753-24-46 21405101

Ç\ï 8000 - 10000 ãðí. Ìåñòî ðàáîòû: Êèåâñêàÿ îáë., ã. Áó÷à. Èíîãîðîäíèì æèëüå áåñïëàòíî. Тел. (067)992 49 87 213271010101

ВОДИТЕЛИ /Æåëòîå òàêñè / ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì è íà íàøå àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà. Êîìèññèÿ - 10% ÷åðåç òåðìèíàëû. Àáîíïëàòà 2 ãðí\ñóòêè. Тел. (063)471 00 00

213701040101

АВТОМАЛЯР Ç\ï 8000 - 10000 ãðí. Ìåñòî ðàáîòû: Êèåâñêàÿ îáë., ã. Áó÷à. Èíîãîðîäíèì æèëüå áåñïëàòíî. Тел. (067)992 49 87 213271010103

АВТОМЕХАНИК

ВОДИТЕЛИ

107541020103

АВТОМЕХАНИК

АВТОМОЙЩИКИ /ÀÇÑ / Ìåñòî ðàáîòû: Ïîäîëüñêèé ð-í. Тел. (097)130 03 66 213801010101

АВТОСЛЕСАРЬ ïî ðåìîíòó ãðóçîâûõ àâòî ñ ÎÐ. ÌÐ: óë. Ïðîìûøëåííàÿ, 1, ñò. ì. "Âûäóáè÷è". Тел. (067)376 52 06 214611010101

/TAXI 309 / Ç\ï âûñîêàÿ. Òåë.: 220-13-15 Тел. (067)990 11 87 213621010102

ВОДИТЕЛЬ êàò. "Â" è "Ñ" äëÿ ïåðåâîçêè õëåáà è õëåáîáóëî÷íûõ èçäåëèé ïî ã. Êèåâó. Ç\ï: âûñîêàÿ. Òåë.: (050)638-27-93, Тел. (067)407 66 43 213411020101

ВОДИТЕЛЬ íà ôóðó MAN/ Ðàáîòà ïî Óêðàèíå. ÎÐ: îáÿçàòåëåí. Ç\ï: äîãîâîðíàÿ. (099)522-84-48, Тел. (063)522 84 48 214541010101

ВОДИТЕЛЬ êàò. "Â" íà íàø àâòîìîáèëü. Ç/ï 5000-7000 ãðí. Тел. (063)479 00 00 213701050101

ВОДИТЕЛЬ /Îâîùíîé ñêëàä / ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì (Áóñ, Ïèêàï). Ç\ï: 8000-10000. Äåñíÿíñêèé ð-í. Ðàáîòà ïîñòîÿííàÿ, ïîñìåííî ïí.- ñá. Ç\ï êîíêóðåíòíàÿ. Тел. (073)419 90 11 214111010104

ВОДИТЕЛЬ /Ïð-òèå / êàò. "Â", "Ñ" íà àâòîìîáèëü ãðóçîïîäúåìíîñòüþ 6-12 òîíí. Тел. (097)616 37 86

ВОДИТЕЛЬ НА САМОСВАЛ

ВОДИТЕЛИ /Ìàðøðóòêè â ã.Êèåâå / êàò. "D". Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (068)689-89-89 Тел. (063)851 51 51

ВОДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНИК

213531010103

ВОДИТЕЛИ 213471010101

ВОДИТЕЛИ СО СВОИМ АВТО

/ÎÎÎ "Ñïåö. Òåõ. Òðàíñ." / Ç\ï: âûñîêàÿ. Îô. òðóäîóñòðîéñòâî. ñò. ì. "Âûäóáè÷è". Òåë.: (050)471-10-19, (068)932-82-82 Тел. (068)968 78 28

214301010101

/ÑÒÎ / Ð-í ðàáîòû: Áîðùàãîâêà Тел. (067)707 95 73

/Òàêñè 291 / Îáåñïå÷èâàåì áîëüøîå êîë-âî çàêàçîâ. Àâòîâçÿòèå. Ñàìûå ëó÷øèå óñëîâèÿ. Àêöèÿ! Ïðèâåäè äðóãà - âîäèòåëÿ, ïîëó÷è 200 ãðí. Ç\ï 12000-17000 ãðí.\ìåñ. Ïí-ïò 11.00-18.00 Тел. (093)548 00 00

107761030101

/Òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì (2 - 10 òîíí). Ç\ï: 12000-18000 ãðí. ã. Âèøíåâîå, òåë.: (098)089-20-90 Тел. (095)284 82 99

107541020102

/Òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / ÎÐ, îáðàçîâàíèå. Ç\ï: 8000 ãðí. ã. Âèøíåâîå, òåë.: (098)089-20-90 Тел. (095)284 82 99

Äèñïåò÷åð âîäèò ïî çàêàçàì. ÃÐ: ïîñìåííûé, ñóòî÷íûé, 12-÷àñîâîé. Ç\ï ïîñëå êàæäîé ñìåíû, ñóòîê. Òåë.: (093)450-86-80, (099)937-24-43, (068)312-81-35.

213061030101

/Õîëäèíã îõðàííûõ ïðåäïð. "Ñïðóò" / Ðàçëè÷íûå ãðàôèêè ðàáîòû. Ïðåäîñòàâëÿåò âñå âèäû óñëóã ïî áåçîïàñíîñòè. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: (044)251-20-15, www.sprut.kiev.ua. Тел. (067)217 44 31

ВОДИТЕЛИ

10873101

ВОДИТЕЛИ НА АВТОМОБИЛИ КОМПАНИИ

ВОДИТЕЛИ СО СВОИМ АВТО 213471010102

108731010101

10772101

213001010101

212521010101

/ÑÒÎ / Ð-í ðàáîòû: Áîðùàãîâêà Тел. (067)707 95 73 21306103

(ìèêñåðà) ÊÀÌÀÇ. 25-45 ëåò, êàò. "Â" è "Ñ". Ðàáîòà ïî Êèåâó è îáëàñòè. ÇÏ 8000-12000 ãðí.\âàõòà 15\20 äíåé. Îô. òðóäîóñòðîéñòâî. Òåõíè÷åñêè ãðàìîòíûå. Ïðîæèâàíèå íà òåð. àâòîáàçû. Тел. (068)755 55 55

/wiitaxi / íà àâòîìîáèëè ôèðìû. Ç\ï åæåäíåâíî îò 650 ãðí. â ñóòêè. Ñîïðîâîæäåíèå äèñïåò÷åðà-ëîãèñòà. Тел. (068)363 90 22 212621010101

ВОДИТЕЛИ êàò. "Å" ïî Óêðàèíå äëÿ ìåæäóãîðîäíûõ ïåðåâîçîê. Çâîíèòü ñ 9.00 äî 18.00 â áóäíèå äíè. Òåë.: (050)442-82-80, Тел. (044)459 31 63 108281010102

ïî íàïðàâëåíèþ Ïîëüøà, Ãåðìàíèÿ, Ïðèáàëòèêà. Íàëè÷èå êàò. "Å", âèçû, çàãð. ïàñïîðòà. Äîñòîéíàÿ çàðïëàòà! Àíäðåé Тел. (067)238 24 10 108371010101

ВОДИТЕЛЬ ОПЕРАТОР /ÎÎÎ "Ñïåö. Òåõ. Òðàíñ." / íà ýñêàâàòîð-ïîãðóç÷èê JCB. Ç\ï: âûñîêàÿ. Îô. òðóäîóñòðîéñòâî. ñò. ì. "Âûäóáè÷è". Òåë.: (050)471-10-19, (068)932-82-82 Тел. (068)968 78 28 213531010102

21461101

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ВОДИТЕЛЬ ОПЕРАТОР АВТОКРАНА КРАЗ /ÎÎÎ "Ñïåö. Òåõ. Òðàíñ." / Ç\ï: âûñîêàÿ. Îô. òðóäîóñòðîéñòâî. ñò. ì. "Âûäóáè÷è". Òåë.: (050)471-10-19, (068)932-82-82 Тел. (068)968 78 28 213531010101

ВОДИТЕЛЬ ЭКСПЕДИТОР

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 277 17 74, 277 17 76

25

ВОДІЇ /ϳä-âî / Ïîñò³éíà òà òèì÷àñîâà ðîáîòà. Ñâîº÷àñíà çàðïëàòà. Ãíó÷êèé çì³ííèé ãðàô³ê. Ãàðí³ óìîâè ïðàö³. Ìîæíà áåç äîñâ³äó ðîáîòè, íàâ÷àºìî. Àêòèâíà æèòòºâà ïîçèö³ÿ. Òåë.: (073)168-16-19, (068)510-92-38, Тел. (095)893 95 30

213191010101

/Òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / âîçìîæíî áåç ÎÐ, ç/ ï âûñîêàÿ. Тел. (067)534 44 96 212281010101

ВОДІЙ /ϳä-âî / êàò. "Â" ç ÄÐ. Тел. (067)232 84 46 107721010101

ВОДІЇ ВАНТАЖНИКИ НА СМІТТЄВОЗИ /²íîçåìíà êîìïàí³ÿ / ç\ï â³ä 7000 ãðí. Îô. ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ñïåöîäÿã, ñîöïàêåò. Ð-í: Êè¿â-Âîëèíñüêèé. Òåë.: (044)501-59-13, (050)426-37-16, (063)064-35-32 Тел. (096)880 97 15

108571020102

ВОДІЙ àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â êàò. "Â", "Ñ", "Å". (ÄÐ â³ä 1 ðîêó). Ìîæëèâà ðîáîòà âàõòîâèì ìåòîäîì. Ç\ï áåç çàòðèìêè 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. Ðîçì³ð ç\ï óçãîäæóºòüñÿ ïðè ñï³âáåñ³ä³ â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: ì. Îáóõ³â, âóë. Êè¿âñüêà, 21 (çóïèíêà Êðèíè÷íà). Äëÿ á³ëüø äåòàëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ çâåðòàòèñü ç 8.00 äî 18.00 â ðîáî÷³ äí³ çà (093)542-17-19, (045)725-05-32 Тел. (067)842 65 44 108141010101

ВОДІЙ íàâàíòàæóâà÷à, òðàêòîðèñòó (ôðîíòàëüí³ íàâàíòàæóâà÷³) Ìîæëèâà ðîáîòà âàõòîâèì ìåòîäîì. Âèïëàòà ç\ï áåç çàòðèìêè 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. Ðîçì³ð ç\ï óçãîäæóºòüñÿ ïðè ñï³âáåñ³ä³ â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: ì. Îáóõ³â, âóë. Êè¿âñüêà, 21 (çóïèíêà Êðèíè÷íà). Äëÿ á³ëüø äåòàëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ çâåðòàòèñü ç 8.00 äî 18.00 â ðîáî÷³ äí³ çà (093)542-17-19, (045)725-05-32 Тел. (067)842 65 44 108141010102

ВОДІЙ /Âèðîáíèöòâî â ì. Áîÿðêà (Êè¿âñüêà îáë.) / íàâàíòàæóâà÷à. ×îëîâ³êè\æ³íêè. Òåë.:(093)699-21-41, (096)397-90-67 Тел. (066)347 87 75 108501010105

ВОДІЙ /Àâòîøêîëà / dz ñòàæåì â³ä 5 ðîê³â. Ç/ï â³ä 5500 ãðí. Òåë.: (097)179-91-10 Тел. (097)134 12 94 108411010101

ВОДІЙ НАВАНТАЖУВАЧА /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Òåë.:(044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)223 69 27 108721020135

ВОДІЙ ОХОРОННИК ГШР

ДИСПЕТЧЕРЫ

Фирме "Мебель Стиль" треб ется:

РЕЗЧИК ПО ДСП на стано альтендорф f-45. Р-н: зав. "Эле тронмаш".

Тел.(067)264-19-73 Михаил

/Òàêñè "Íàçàðè" / Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Òåë.: (093)356-00-00 Тел. 535 77 08

21337101

21417101

108121010102

КАРЩИКИ /Òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï: 7500 ãðí. ã. Âèøíåâîå, òåë.: (098)089-20-90 Тел. (095)284 82 99

107541020109

ОПЕРАТОР ЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ (ПИСТОЛЕТЧИК)

10856102

/Àâòîçàïðàâêè / Âîçðàñò îò 18 ëåò, ñðåäíåå îáðàçîâàíèå. ÎÐ íå îáÿçàòåëåí (îáó÷àåì). Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ïîëíûé ñîö. ïàêåò. Тел. (050)465 51 72 214631010000

СЛЕСАРЬ ïî ðåìîíòó ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé. Ç\ï 8000 - 10000 ãðí. Ìåñòî ðàáîòû: Êèåâñêàÿ îáë., ã. Áó÷à. Èíîãîðîäíèì æèëüå áåñïëàòíî. Тел. (067)992 49 87

213271010102

СЛЕСАРЬ РЕМОНТНИК ïî àâòîìîáèëÿì. Ç\ï: âûñîêàÿ. Òåë.: (050)638-27-93, Тел. (067)407 66 43

213411020102

ТОПЛИВЩИК çíàêîìûé ñ ñèñòåìîé EVRO-2 è EVRO-5. ÌÐ: óë. Ïðîìûøëåííàÿ, 1, ñò. ì. "Âûäóáè÷è". Тел. (067)376 52 06

214611010102

ТРАКТОРИСТ /ÌåãàÌàðêåò / Ç\ï + ïðåì³ÿ, 7\7 äí³â. Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îô³ö. îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, (099)141-26-53, (098)570-41-20. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ñò. ì."Âîêçàëüíà," â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. 248 97 93

10814101

107931020120

/À1 / ÃÐ: äîáîâ³, âàõòà. Òåë.: (044)481-00-18, (067)296-21-62, (050)389-33-85 Тел. (063)496 70 35 108531020101

ВОДІЇ /ÏÀÒ "Êè¿âõë³á" / Äåïàðòàìåíò ç êàäðîâèõ ïèòàíü: âóë. Ìåæèã³ðñüêà, 83, òåë.: 206-75-99 Тел. (050)385 23 94 108361020116

ВОДІЇ êàò. "Â", "Ñ". Òåð. ðîçòàøóâàííÿ ñìò Íîâ³ Ïåòð³âö³, âóë. Âîðîøèëîâà, 85, ðîçâîçêà â³ä ñò. ì. "Ïåòð³âêà". Òåë.: (045)964-54-88 Тел. (067)467 50 68 108761010101

ШИНОМОНТАЖНИК /"ÁÔ-Øèíà" / ÎÐ: îò 2-õ ëåò. Ç\ï: ñòàâêà + % îò 9000 ãðí. ÌÐ â ã. Êèåâå: Ëåâûé áåðåã - óë. Êàíàëüíàÿ, 2; Ïðàâûé áåðåã - ï-ò Ìîñêîâñêèé, 9-Å. Тел. (067)650 35 62

213631010101

10759101

ЭКСПЕДИТОР /Ïð-òèå/ Тел. (097)616 37 86

107761030102

ЭКСПЕДИТОРЫ ôàñîâàííîãî òîâàðà. Âîçðàñò îò 23 äî 37 ëåò. Îïëàòà îò 4500 ãðí. â íåäåëþ. Òåë.: (097)161-56-24, (066)282-35-91 Тел. (063)406 22 97

212801020101

10875101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


26

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 277 17 74, 277 17 76

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10838102

10871102

10839102

10863102

Треб ется:

СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ

на производ. обор д. из нержав. стали. ОР, иб а, р б а, сбор а, знание эле три и приветств ется. З\п ажд ю неделю, до оворная от 6000 рн.

Р-н: ст. м. "Л ьяновс ая".

Тел.: (097)006-84-01 10898102

СВАРЩИК-АРГОНЩИК на производ. обор д. из нержав. стали. ОР с тон ими металлами. З\п: ажд ю неделю, до оворная от 8000 рн. Р-н: ст. м. "Л ьяновс ая".

Тел.: (097)006-84-01

Треб ется: МОНТАЖНИК СЛАБОТОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ Полная и частичная занятость Тел. (098) 717-43-13 21452101

21381101

Тел.(050)357-13-97, (067)302-73-79

21381102

21431101

ЕЛЕКТРОЗВАРНИК

â ìàëÿðíûé öåõ íà ÑÒÎ âîçëå ñò. ì. "Øóëÿâñêàÿ". Ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü. Ç\ï ïî äîãîâîðåííîñòè. Тел. (097)753 24 46

(àðãîíîäóãîâîãî çâàðþâàííÿ) Ç\ï: 10000-15000 ãðí. Îô. ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç\ï: âèñîêà, âèïëàòà â÷àñíî. ÃÐ: ïí.- ïò., 7.30-16.30.Ñëóæáîâà ðîçâîçêà. ̳ñöå ðîáîòè: Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í. Òåë.: (050)332-98-26 Тел. (044)408 64 43

214051010101

ГАЗОЗВАРНИК Òåë.: (067)550-42-49.

108561020102

108391020103

ГРУЗЧИК

ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ

ñáîð ïî íàêëàäíûì. 5 ìèí. îò ñò. ì. "Áîðèñïîëüñêàÿ" Òåë: 495-15-72 Тел. (067)406 44 30

ç îáñëóãîâóâàííÿ ë³ôò³â. Îô. ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Îï ëàòà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë.: (044)411-44-19 Тел. (067)239 96 53

ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК

108311010101

Ìîæëèâà ðîáîòà âàõòîâèì ìåòîäîì. Âèïëàòà ç\ï áåç çàòðèìêè 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. Ðîçì³ð ç\ï óçãîäæóºòüñÿ ïðè ñï³âáåñ³ä³ â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: ì. Îáóõ³â, âóë. Êè¿âñüêà, 21 (çóïèíêà Êðèíè÷íà). Äëÿ á³ëüø äåòàëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ çâåðòàòèñü ç 8.00 äî 18.00 â ðîáî÷³ äí³ çà (093)542-17-19, (045)725-05-32 Тел. (067)842 65 44

108141010104

ЕЛЕКТРОЗВАРНИК /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / íà íàï³âàâòîìàò. Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À Тел. 464 92 48

ÐÀÁÎÒÀ

с ОР. З\п: сдельная, от 6000 рн. Полная занятость.

ВЫГОТОВЩИК

213141010101

10848101

СВАРЩИК-СЛЕСАРЬСБОРЩИК металло онстр ций

108481010104

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ Ìè çàö³êàâëåí³ ó çàëó÷åíí³ ôàõ³âö³â ³ äîñâ³ä÷åíèõ ðîá³òíèê³â, à òàêîæ òèõ, õòî õî÷å îòðèìàòè ðîá³òíè÷ó ïðîôåñ³þ. óäí³ óìîâè ïðàö³. Ñëóæáîâ³ ðîçâîçêè. Îô. ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ñïðèÿííÿ â ïîñåëåíí³. Ðîáîòà ó ì. Áîÿðêà, âóë. Ñîáîðíîñò³, 36 (ñèíÿ ïðîõ³äíà). ³ää³ë êàäð³â 0(800) 50-90-06 Тел. (044)406 36 26 108631020106

ЕЛЕКТРОМОНТЕР ÃÐ: 1\3. Ç\ï: 4900 ãðí. Òåë: (067)550-42-49. 108391020102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 277 17 74, 277 17 76 ЗВАРЮВАЛЬНИК

ОПЕРАТОР ВЕРСТАТІВ З ПК

/Âèðîáíè÷à êîìïàí³ÿ "Åã³äà-V" / ì. Áðîâàðè, âóë. Ìåòàëóðã³â, 4, egida.2005@yandex.ua Тел. (067)494 06 99

(çãèíàííÿ, êîîðäèíàòíî-ïðîáèâíèé "Àìàäà"). Ç\ï 8000 - 10000 ãðí. Îô. ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç\ï: âèñîêà, âèïëàòà â÷àñíî. ÃÐ: ïí.- ïò., 7.30-16.30.Ñëóæáîâà ðîçâîçêà. ̳ñöå ðîáîòè: Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í. Òåë.: (050)332-98-26 Тел. (044)408 64 43

108711020101

ЗВАРЮВАЛЬНИКИ

108561020105

/ϳä-âî / íà íàï³âàâòîìàò óäíà ç\ï. Ìîæëèâå îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ïðîæèâàííÿ áàæàíî - Õàðê³âñüêèé ì-â, Áîðòíè÷³, ñò. ì. "Áîðèñï³ëüñüêà". 563-99-95, 563-97-89, Тел. (093)941 61 25

208181010103

КОВАЛ /Âèðîáíè÷à êîìïàí³ÿ "Åã³äà-V" / ì. Áðîâàðè, âóë. Ìåòàëóðã³â, 4, egida.2005@yandex.ua Тел. (067)494 06 99

108711020102

10885102

ЛИВАРНИКИ ВИРОБІВ З ПЛАСТ МАСИ Ìè çàö³êàâëåí³ ó çàëó÷åíí³ ôàõ³âö³â ³ äîñâ³ä÷åíèõ ðîá³òíèê³â, à òàêîæ òèõ, õòî õî÷å îòðèìàòè ðîá³òíè÷ó ïðîôåñ³þ. óäí³ óìîâè ïðàö³. Ñëóæáîâ³ ðîçâîçêè. Îô. ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ñïðèÿííÿ â ïîñåëåíí³. Ðîáîòà ó ì. Áîÿðêà, âóë. Ñîáîðíîñò³, 36 (ñèíÿ ïðîõ³äíà). ³ää³ë êàäð³â 0(800) 50-90-06 Тел. (044)406 36 26

108631020103

МАЛЯР

108361020104

МОНТАЖНИК

/Âèðîáíè÷à êîìïàí³ÿ "Åã³äà-V" / (äâåðåé). ì. Áðîâàðè, âóë. Ìåòàëóðã³â, 4, egida.2005@yandex.ua Тел. (067)494 06 99

108141010105

ЗВАРНИК ПЛАСТМАС

108481010102

ЕЛЕКТРОСЛЮСАРІ

МОНТАЖНИКИ\СЕРВІСНИКИ /Âèðîáíè÷à êîìïàí³ÿ "Åã³äà-V" / (äâåðåé, ìåòàëîêîíñòðóêö³é). ì. Áðîâàðè, âóë. Ìåòàëóðã³â, 4, egida.2005@yandex.ua Тел. (067)494 06 99

108711020105

/ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À Тел. 464 92 48

НАЛАДЧИК

ЗВАРЮВАЛЬНИК /Âèðîáíèöòâî â ì. Áîÿðêà (Êè¿âñüêà îáë.) / ×îëîâ³êè\æ³íêè. Òåë.:(093)699-21-41, (096)397-90-67 Тел. (066)347 87 75

108981020102

108501010103

Тел. (098)199 20 00

108851020101

РАБОЧИЕ НА З ДЫ Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, êîíòðàêò íà 2 ãîäà. Ç\ï îò 15000 ãðí. (044)384-28-05, Тел. (096)571 28 28

/Ìåáåëü Ñòèëü / íà ñòàíîê àëüòåíäîðô f-45. Ð-í: çàâ. "Ýëåêòðîìàø". Ìèõàèë Тел. (067)264 19 73

213371010101

Ç\ï: 6000 ãðí. Ïîçì³ííèé ãðàô³ê ðîáîòè. ì. Êè¿â, ð-í Áîðùàã³âêà, âóë. ѳì'¿ Ñîñí³íèõ, 9 (Åëåêòðîòåõí³÷íèé ç-ä). Íàäàºìî äîïîìîãó ç ïîøóêó æèòëà. Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç ïí. ïî ïò. î 9.00. Òåë.: (067)407-67-21 Тел. (044)209 94 39

108581020102

РІЗНОРОБИ /ϳä-âî / (÷îëîâ³ê³â) óäíà ç\ï. Ìîæëèâå îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ïðîæèâàííÿ áàæàíî - Õàðê³âñüêèé ì-â, Áîðòíè÷³, ñò. ì. "Áîðèñï³ëüñüêà". 563-99-95, 563-97-89, Тел. (093)941 61 25

208181010102

СВАРЩИКИ КОНТАКТНОЙ СВАРКИ /Òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï: 5500-8000 ãðí. ã. Âèøíåâîå, òåë.: (098)089-20-90 Тел. (095)284 82 99

СЛЕСАРЬ ìåõàíîñáîðî÷íûõ ðàáîò íà ïðîèçâîä. îáîðóä. èç íåðæàâåþùåé ñòàëè. ÎÐ, ãèáêà, ðóáêà, ñáîðêà, çíàíèå ýëåêòðèêè ïðèâåòñòâóåòñÿ. Ç\ï êàæäóþ íåäåëþ äîãîâîðíàÿ îò 6000 ãðí. Ð-í: ñò. ì. "Ëóêüÿíîâñêàÿ". Òåë.: (097)006-84-01. 213811020101

СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ /ÎÎÎ "Áàëåíêî ç-ä óïàê. îáîðóäîâàíèÿ" / áåç ÂÏ. Õîðîøèå óñëîâèÿ òðóäà. Ç/ï îò 7000 ãðí. Äàðíèöà, óë. Ôàíåðíàÿ, 4. Ìàêñèì Áîðèñîâè÷ Тел. (067)403 04 50

НАЛАДЧИК

СЛЕСАРЬ РЕМОНТНИК

âÿçàëüíîãî è øâåéíîãî îáîðóäîâàíèÿ (ñ ÎÐ) Ð-í: ñò. ì. "Âûäóáè÷è". Îô. òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: ïîñìåííûé. Тел. (097)210 32 68

Îô. òðóäîóñòðîéñòâî. Ñòàáèëüíàÿ ç\ï. Ìåñòî ðàáîòû: ïð. Âîçäóõîôëîòñêèé, 94-À. Òåë.: (067)214-68-62, Тел. (044)206 46 00

108321010102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.

213811030101

ПОЛИРОВЩИКИ

Îô. òðóäîóñòðîéñòâî. Ñòàáèëüíàÿ ç\ï. Ìåñòî ðàáîòû: ïð. Âîçäóõîôëîòñêèé, 94-À. Òåë.: (067)214-68-62, Тел. (044)206 46 00

107461020105

III-V ðîçðÿä³â. ³äðÿäæåííÿ ïî Óêðà¿í³ ç îïëàòîþ, ç\ï â³ä 5000 ãðí.\ì³ñ, áåçêîøòîâíå ïðîæèâàííÿ. Àíàòîë³é Àíòîíîâè÷ ç 10.00 äî 17.00. Тел. (067)441 82 82

èçäåëèé èç íåðæàâåþùåé ñòàëè. ÎÐ, çíàíèå àáðàçèâíîãî èíñòðóìåíòà. Ç\ï êàæäóþ íåäåëþ îò 6000 ãðí. Ð-í: ñò. ì. "Ëóêüÿíîâñêàÿ" Òåë.: (097)006-84-01.

107541020110

ñëàáîòî÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ïîëíàÿ è ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Тел. (098)717 43 13

214521010101

108711020104

107461020102

ПОЛИРОВЩИК

РІЗНОРОБИ

/ÏÀÒ "Êè¿âõë³á" / Äåïàðòàìåíò ç êàäðîâèõ ïèòàíü: âóë. Ìåæèã³ðñüêà, 83, òåë.: 206-75-99 Тел. (050)385 23 94

ç ðåìîíòó òà îáñëóãîâóâàííÿ åëåêòðîóñòàòêóâàííÿ (ÄÐ â³ä 1 ðîêó). Ìîæëèâà ðîáîòà âàõòîâèì ìåòîäîì. Âèïëàòà ç\ï áåç çàòðèìêè 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. Ðîçì³ð ç\ï óçãîäæóºòüñÿ ïðè ñï³âáåñ³ä³ â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: ì. Îáóõ³â, âóë. Êè¿âñüêà, 21 (çóïèíêà Êðèíè÷íà). Äëÿ á³ëüø äåòàëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ çâåðòàòèñü ç 8.00 äî 18.00 â ðîáî÷³ äí³ çà (093)542-17-19, (045)7 Тел. (067)842 65 44

Îô. òðóäîóñòðîéñòâî. Ñòàáèëüíàÿ ç\ï. Ìåñòî ðàáîòû: ïð. Âîçäóõîôëîòñêèé, 94-À. Òåë.: (067)214-68-62, Тел. (044)206 46 00

МАЛЯРИ ПОРОШКОВОГО ФАРБУВАННЯ

МАШИНІСТИ ТІСТОМІСИЛЬНИХ МАШИН

20818101

214241010101

ОПЕРАТОР МАШИН

214171010101

108631020101

ЗБИРАЛЬНИК

/Ëàãåðü "Ëèäåð" / Ç\ï: çà ñìåíó 350 ãðí. Òåë.: (097)015-18-90 Тел. (044)401 92 95

РЕЗЧИК ПО ДСП

Ìè çàö³êàâëåí³ ó çàëó÷åíí³ ôàõ³âö³â ³ äîñâ³ä÷åíèõ ðîá³òíèê³â, à òàêîæ òèõ, õòî õî÷å îòðèìàòè ðîá³òíè÷ó ïðîôåñ³þ. óäí³ óìîâè ïðàö³. Ñëóæáîâ³ ðîçâîçêè. Îô. ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ñïðèÿííÿ â ïîñåëåíí³. Ðîáîòà ó ì. Áîÿðêà, âóë. Ñîáîðíîñò³, 36 (ñèíÿ ïðîõ³äíà). ³ää³ë êàäð³â 0(800) 50-90-06 Тел. (044)406 36 26

ЕЛЕКТРОМОНТЕР

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ

/Âèðîáíè÷à êîìïàí³ÿ "Åã³äà-V" / (ïî ìåòàëó). ì. Áðîâàðè, âóë. Ìåòàëóðã³â, 4, egida.2005@yandex.ua Тел. (067)494 06 99

108711020103

10850101

27

107591010102

107461020106

ÐÀÁÎÒÀ


28

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 277 17 74, 277 17 76

СЛЮСАР

ТОКАР

ç ðåìîíòó àâòîìîá³ë³â, îáëàäíàííÿ. Ìîæëèâà ðîáîòà âàõòîâèì ìåòîäîì. Âèïëàòà ç\ï áåç çàòðèìêè 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. Ðîçì³ð ç\ï óçãîäæóºòüñÿ ïðè ñï³âáåñ³ä³ â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: ì. Îáóõ³â, âóë. Êè¿âñüêà, 21 (çóïèíêà Êðèíè÷íà). Äëÿ á³ëüø äåòàëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ çâåðòàòèñü ç 8.00 äî 18.00 â ðîáî÷³ äí³ çà (093)542-17-19, (045)725-05-32 Тел. (067)842 65 44

/ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À Тел. 464 92 48

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

108481010101

ТОКАРЬ Ç\ï îò 5000 ãðí. Тел. (097)923 74 23

214641010102

108141010107

СЛЮСАР З МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ РОБІТ Ç\ï â³ä 8000 ãðí. Îô. ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç\ï: âèñîêà, âèïëàòà â÷àñíî. ÃÐ: ïí.- ïò., 7.30-16.30.Ñëóæáîâà ðîçâîçêà. ̳ñöå ðîáîòè: Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í. Òåë.: (050)332-98-26 Тел. (044)408 64 43

108561020101

СЛЮСАР ВИСТАВЩИК

УЧЕНИК ОПЕРАТОРА /Ñòàëåêñ / Ç\ï îò 8000 ãðí. Тел. (093)365 47 72

108381020102

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À Тел. 464 92 48

108481010110

/ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À Тел. 464 92 48

108481010112

СЛЮСАР САНТЕХНІК /ÒÎÂ ÊÏÔ "ÊÎÐÍ ËÒÄ" / ÃÐ: 2\2. Ç\ï: 4900 ãðí. Òåë.: (067)550-42-46. Тел. (067)550 42 40

108391020101

СЛЮСАРІ /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / ç âèãîòîâëåííÿ âóçë³â òà äåòàëåé ñàíòåõ. ñèñòåì. Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À Тел. 464 92 48

10705101

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИКИ\ЕЛЕКТРО МОНТЕРИ /ÏÀÒ "Êè¿âõë³á" / Äåïàðòàìåíò ç êàäðîâèõ ïèòàíü: âóë. Ìåæèã³ðñüêà, 83, òåë.: 206-75-99 Тел. (050)385 23 94

108361020115

ЧИСТИЛЬНИК ПО МЕТАЛУ /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À Тел. 464 92 48

108481010111

ЭЛЕКТРИКИ Ñïðàâêè ïî òåë.: (067)468-72-46 Тел. (063)886 85 35

107751010101

108481010107

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ

СЛЮСАРІ РЕМОНТНИКИ /ÏÀÒ "Êè¿âõë³á" / Äåïàðòàìåíò ç êàäðîâèõ ïèòàíü: âóë. Ìåæèã³ðñüêà, 83, òåë.: 206-75-99 Тел. (050)385 23 94

Ñïðàâêè ïî òåë.: (067)468-72-46 Тел. (063)886 85 35

107751010102

21410101

108361020118

СЛЮСАРІ САНТЕХНІКИ /ÏÀÒ "Êè¿âõë³á" / Äåïàðòàìåíò ç êàäðîâèõ ïèòàíü: âóë. Ìåæèã³ðñüêà, 83, òåë.: 206-75-99 Тел. (050)385 23 94

108361020117

СЛЮСАРІ СКЛАДАЛЬНИКИ Ìè çàö³êàâëåí³ ó çàëó÷åíí³ ôàõ³âö³â ³ äîñâ³ä÷åíèõ ðîá³òíèê³â, à òàêîæ òèõ, õòî õî÷å îòðèìàòè ðîá³òíè÷ó ïðîôåñ³þ. óäí³ óìîâè ïðàö³. Ñëóæáîâ³ ðîçâîçêè. Îô. ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ñïðèÿííÿ â ïîñåëåíí³. Ðîáîòà ó ì. Áîÿðêà, âóë. Ñîáîðíîñò³, 36 (ñèíÿ ïðîõ³äíà). ³ää³ë êàäð³â 0(800) 50-90-06 Тел. (044)406 36 26

108631020102

СЛЮСАРІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИКИ Ìè çàö³êàâëåí³ ó çàëó÷åíí³ ôàõ³âö³â ³ äîñâ³ä÷åíèõ ðîá³òíèê³â, à òàêîæ òèõ, õòî õî÷å îòðèìàòè ðîá³òíè÷ó ïðîôåñ³þ. óäí³ óìîâè ïðàö³. Ñëóæáîâ³ ðîçâîçêè. Îô. ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ñïðèÿííÿ â ïîñåëåíí³. Ðîáîòà ó ì. Áîÿðêà, âóë. Ñîáîðíîñò³, 36 (ñèíÿ ïðîõ³äíà). ³ää³ë êàäð³â 0(800) 50-90-06 Тел. (044)406 36 26

21364101

21288101

10884101

21297101

108631020104

СТОЛЯР /Ëàãåðü "Ëèäåð" / Ç\ï îò 3000 ãðí. Òåë.: (097)015-18-90 Тел. (044)401 92 95

214241010102

СТОЛЯР ПОРЕЗЧИК /Êîìïàíèÿ / äëÿ ìÿãêîé ìåáåëè, ñ ÎÐ. Òåë.: (098)030-08-08,Ãåííàäèé 213281010102

СТРОПАЛЬЩИК /Ñòàëåêñ / Ç\ï îò 7000 ãðí. Тел. (093)365 47 72

108381020101

21139102

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 277 17 74, 277 17 76 АРМАТУРЩИК

КАМЕНЩИКИ

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / (096)522-41-01, Тел. (050)313 03 00

(050)973-17-29 Тел. (067)464 66 32

АРМАТУРЩИКИ

КАМЕНЩИКИ

/ÎÎÎ "ÁÏ-4 ÊÌÁ-1" / Ç\ï âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (098)082-32-39 Тел. 537 69 93

Ïîìîùü ñ æèëüåì. Îïëàòà ñäåëüíàÿ. Òåë.: (073)046-53-27 Тел. (096)309 01 65

214101010103

108691010101

КАМЕНЩИКИ

/Áóä³âåëüíà îðãàí³çàö³ÿ / Ç\ï: âèñîêà, 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. Ð-í: Ñîô³¿âñüêà Áîðùàã³âêà, âóë. Ñâÿòîøèíñüêà, 125 (ê³íöåâà øâèäê³ñíîãî òðàìâàþ N3). e-mail: pbi3@ukr.net òåë.: (067)155-47-96, Тел. (050)717 51 80

Ç\ï: 2 ðàçà â ìåñ. Тел. (067)999 38 35

БРИГАДЫ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / âñåõ âèäîâ ðàáîòû. (096)522-41-01, Тел. (050)313 03 00

214101010108

БРИГАДЫ КАМЕНЩИКОВ Âûïëà÷èâàåòñÿ àâàíñ è çàðïëàòà, îáåñïå÷èâàåì íåîáõîäèìûì èíñòðóìåíòîì. Ïðè òðóäîóñòðîéñòâå íåîáõîäèìî èìåòü: ïàñïîðò, èäåíòèôèêàöèîííûé êîä, ìåäèöèíñêóþ ñïðàâêó. Æèëüå (îáùåæèòèå) ïðåäîñòàâëÿåòñÿ.Îáðàùàòüñÿ: Èðèíà Èâàíîâíà Тел. (067)592 95 78

107051010102

ЕЛЕКТРИК САНТЕХНІК /Áóä³âåëüíà îðãàí³çàö³ÿ / (ñàíòåõí³÷í³ ³ ìîíòàæí³ ðîáîòè) Ç\ï: âèñîêà, 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. Ð-í: Ñîô³¿âñüêà Áîðùàã³âêà, âóë. Ñâÿòîøèíñüêà, 125 (ê³íöåâà øâèäê³ñíîãî òðàìâàþ N3). e-mail: pbi3@ukr.net òåë.: (067)155-47-96, Тел. (050)717 51 80

108961010105

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ III-V ðîçðÿä³â. ³äðÿäæåííÿ ïî Óêðà¿í³ ç îïëàòîþ, ç\ï â³ä 5000 ãðí.\ì³ñ, áåçêîøòîâíå ïðîæèâàííÿ. Àíàòîë³é Àíòîíîâè÷ ç 10.00 äî 17.00. Тел. (067)441 82 82

108981020101

ЖЕСТЯНЩИКИ Ïîìîùü ñ æèëüåì. Îïëàòà ñäåëüíàÿ. Òåë.: (073)046-53-27 Тел. (096)309 01 65

212971010102

ЗВАРЮВАЛЬНИКИ Ðàéîí ðîáîòè: Êè¿âñüêà îáë., ì. Áðîâàðè. ÃÐ: 8.00-18.00. Ïðîæèâàííÿ íà ì³ñö³ Тел. (097)533 06 80

212881010104

КАМЕНЩИК /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / (096)522-41-01, Тел. (050)313 03 00

214101010104

10867101

КАМЕНЩИКИ

БРИГАДА ОЗДОБЛЮВАЛЬНИКІВ

108961010106

10869101

212971010106

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / (096)522-41-01, Тел. (050)313 03 00

214101010101

21329101

108671010102

Ç\ï âûñîêàÿ îò âûðàáîòêè. Îïëàòà 100% ãàðàíòèðîâàíà. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Îô. òðóäîóñòðîéñòâî. Тел. (097)276 87 96

БЕТОНЩИК

10896101

29

КАМЕНЩИКИ Îáùèé îáúåì êëàäêè 5000 ì3. Ðàñöåíêè ïî êëàäêå 1ì3 ñ àðìèðîâàíèåì - 600 ãðí. Âûïëà÷èâàåòñÿ àâàíñ è çàðïëàòà, îáåñïå÷èâàåì íåîáõîäèìûì èíñòðóìåíòîì. Ïðè òðóäîóñòðîéñòâå íåîáõîäèìî èìåòü: ïàñïîðò, èäåíòèôèêàöèîííûé êîä, ìåäèöèíñêóþ ñïðàâêó. Æèëüå (îáùåæèòèå) ïðåäîñòàâëÿåòñÿ.Îáðàùàòüñÿ: Èðèíà Èâàíîâíà Тел. (067)592 95 78

107051010101

213291010101

213691020101

КРОВЕЛЬЩИК /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / (096)522-41-01, Тел. (050)313 03 00

214101010106

КРОВЕЛЬЩИКИ Ïîìîùü ñ æèëüåì. Îïëàòà ñäåëüíàÿ. Òåë.: (073)046-53-27 Тел. (096)309 01 65

212971010101

МАЙСТЕР ПРОРАБ /Áóä³âåëüíà îðãàí³çàö³ÿ / Ç\ï: âèñîêà, 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. Ð-í: Ñîô³¿âñüêà Áîðùàã³âêà, âóë. Ñâÿòîøèíñüêà, 125 (ê³íöåâà øâèäê³ñíîãî òðàìâàþ N3). e-mail: pbi3@ukr.net òåë.: (067)155-47-96, Тел. (050)717 51 80

108961010104

МАЛЯР /Áóä³âåëüíà îðãàí³çàö³ÿ / Ç\ï: âèñîêà, 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. Ð-í: Ñîô³¿âñüêà Áîðùàã³âêà, âóë. Ñâÿòîøèíñüêà, 125 (ê³íöåâà øâèäê³ñíîãî òðàìâàþ N3). e-mail: pbi3@ukr.net òåë.: (067)155-47-96, Тел. (050)717 51 80

108961010101

МАЛЯРИ (êàìåíùèêè). Ðàéîí ðîáîòè: Êè¿âñüêà îáë., ì. Áðîâàðè. ÃÐ: 8.00-18.00. Ïðîæèâàííÿ íà ì³ñö³ Тел. (097)533 06 80

212881010102

МОНОЛИТЧИКИ (050)973-17-29 Тел. (067)464 66 32

108671010101

МОНОЛИТЧИКИ /ÎÎÎ "ÁÏ-4 ÊÌÁ-1" / Ç\ï âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (098)082-32-39 Тел. 537 69 93

108691010102

МОНОЛИТЧИКИ Ç\ï: 2 ðàçà â ìåñ. Тел. (067)999 38 35

213691020102

МОНТАЖНИКИ ОКОН Ïîìîùü ñ æèëüåì. Îïëàòà ñäåëüíàÿ. Òåë.: (073)046-53-27 Тел. (096)309 01 65

212971010104

ОТДЕЛОЧНИКИ Ïîìîùü ñ æèëüåì. Îïëàòà ñäåëüíàÿ. Òåë.: (073)046-53-27 Тел. (096)309 01 65

212971010107

ОТДЕЛОЧНИКИ Ç\ï: 2 ðàçà â ìåñ. Тел. (067)999 38 35

213691020103

21369102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


30

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 277 17 74, 277 17 76

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ПЛИТОЧНИК /Áóä³âåëüíà îðãàí³çàö³ÿ / Ç\ï: âèñîêà, 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. Ð-í: Ñîô³¿âñüêà Áîðùàã³âêà, âóë. Ñâÿòîøèíñüêà, 125 (ê³íöåâà øâèäê³ñíîãî òðàìâàþ N3). e-mail: pbi3@ukr.net òåë.: (067)155-47-96, Тел. (050)717 51 80

108961010102

ПЛИТОЧНИКИ Ïîìîùü ñ æèëüåì. Îïëàòà ñäåëüíàÿ. Òåë.: (073)046-53-27 Тел. (096)309 01 65

212971010105

РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ äëÿ âûïîëíåíèÿ êîñìåòè÷åñêèõ ðåìîíòîâ Ç\ï îò 7000 ãðí. (096)018-83-30 Тел. (044)425 50 00

108841010101

СВАРЩИК

21360101

21238101

21383101

21328101

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / (096)522-41-01, Тел. (050)313 03 00

214101010102

СВАРЩИКИ /ÎÎÎ "ÁÏ-4 ÊÌÁ-1" / Ç\ï âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (098)082-32-39 Тел. 537 69 93

108691010104

СТРОПОЛЬЩИК /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / (096)522-41-01, Тел. (050)313 03 00

214101010105

ФАСАДНИКИ /Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ / óòåïëåííÿ êîòåäæ³â, âèñîòíèõ áóäèíê³â. Äîãîâ³ð àáî òðóäîâà. Îïëàòà 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. Íàäàºìî æèòëî, ñïåöîäÿã, åë. ³íñòðóìåíòè. Òåë.: (044)240-00-39 Тел. (050)462 00 39

211391020101

ФАСАДНИКИ Ðàéîí ðîáîòè: Êè¿âñüêà îáë., ì. Áðîâàðè. ÃÐ: 8.00-18.00. Ïðîæèâàííÿ íà ì³ñö³ Тел. (097)533 06 80

212881010105

ФАСАДЧИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / ÎÐ: (ìèíåðàëüíàÿ âàòà è ïåíîïëàñò). Ç\ï: ñäåëüíàÿ, îò 14000 äî 30000 ãðí. ÃÐ: ñ 8.00 äî 19.00. Ðàáîòà â ðàçíûõ ð-íàõ ãîðîäà. (097)253-88-10, Тел. (099)521 11 00

10757101

МАЛЯР /Ìåáåëüíîå ïðîèçâîäñòâî / ïî ÌÄÔ. Ç\ï: ñäåëüíàÿ îò 7000 ãðí. Ð-í: ñò. ì. "×åðíèãîâñêàÿ". (073)100-29-17; Тел. (067)295 95 54

213641010101

ШТУКАТУРИ

213761010101

Ðàéîí ðîáîòè: Êè¿âñüêà îáë., ì. Áðîâàðè. ÃÐ: 8.00-18.00. Ïðîæèâàííÿ íà ì³ñö³ Тел. (097)533 06 80

МАЛЯР

212881010103

21376101

/Ïðîèçâîäñòâî êîðïóñíîé ìåáåëè / ÌÄÔ, äåðåâà ÎÐ îò 3-õ ëåò. Ç\ï: ñäåëüíî-ïðåìèàëüíàÿ. (099)480-31-79, Тел. (050)331 85 08 213601010104

ОБИВЩИК /Êîìïàíèÿ / ìÿãêîé ìåáåëè ñ ÎÐ îò 2-õ ëåò. Òåë.: (098)030-08-08,Ãåííàäèé 213281010101

ПОЛИРОВЩИК МФД 21433101

ТРЕБУЮТСЯ:

СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ С ОР. З\П от 10 000 рн. Тел. (067)761-61-64

/Ïðîèçâîäñòâî êîðïóñíîé ìåáåëè / ÎÐ îò 3-õ ëåò. Ç\ï: ñäåëüíî-ïðåìèàëüíàÿ. (099)480-31-79, Тел. (050)331 85 08 213601010105

СБОРЩИК /Ïðîèçâîäñòâî êîðïóñíîé ìåáåëè / êîðïóñíîé ìåáåëè. ÎÐ îò 3-õ ëåò. Ç\ï: ñäåëüíî-ïðåìèàëüíàÿ. (099)480-31-79, Тел. (050)331 85 08 213601010102

21437101

ÐÀÁÎÒÀ

21459101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 277 17 74, 277 17 76

31

СБОРЩИК МЕБЕЛИ /ÒΠ"Íåîêîí" / ìóæ÷èíà 22-35 ëåò, ñðåäíåå îáðàçîâàíèå, ñðåäíåñïå ., òåõíè÷åñêîå. ÎÐ: íå ìåíåå 2-õ ëåò. Âëàäåíèå ýëåêòðîèíñòðóìåíòîì, óìåíèå ðàáîòàòü íà ñâàðî÷íîì ïîëóàâòîìàòå ïðèâåòñòâóåòñÿ. Áåç â\ï, õîð. ñîñò. çäîðîâüÿ. ×àñòè÷íàÿ èëè ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Îïëàòà ñäåëüíàÿ. Êîìàíäèðîâêè. Òåë.: (097)087-12-12 213831010101

СБОРЩИК МЕБЕЛИ ñ ÎÐ. ÇÏ ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ìåñòî ðàáîòû ã. Âèøíåâîå. Òåë.: (050)510-87-64 Тел. (067)751 01 94

212381010101

СБОРЩИК УСТАНОВЩИК ìåáåëè. ÎÐ îáÿçàòåëåí. Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Ç\ï: äîãîâîðíàÿ. Ð-í ðàáîòû: Êàðàâàåâû Äà÷è. Тел. (067)402 83 27

214331010101

СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ ñ ÎÐ. Ç\ï îò 10000 ãðí. Тел. (067)761 61 64

10832101

21325101

10885101

21426101

214591010101

СПЕЦИАЛИСТ /"ªâðîñåä³ÿ" / ïî ñáîðêå è îáèâêå ìÿãêîé ìåáåëè. ÎÐ è áåç, îïëàòà äîãîâîðíàÿ. Ðàáîòà â Êèåâî-Ñâÿòîøèíñêîì ð-îíå, òåë.: (044) 529-00-34; (067) 400-14-00; Тел. (067)400 14 02

107571010101

СТОЛЯРЫ СТАНОЧНИКИ ÎÐ, ç\ï ñäåëüíàÿ îò 7000 ãðí. Ð-îí ðàáîòû: ñò. ì. "Áîðèñïîëüñêàÿ" Тел. (050)959 32 65

214371010101

ШЛИФОВЩИК МДФ /Ïðîèçâîäñòâî êîðïóñíîé ìåáåëè / ÎÐ îò 3-õ ëåò. Ç\ï: ñäåëüíî-ïðåìèàëüíàÿ. (099)480-31-79, Тел. (050)331 85 08

213601010103

ШВЕИ З/п: став а 6000 рн. + премии. 5-днев а, с 9.00 до 18.00. Оф. тр до стройство. (098)476-51-51 (066)476-51-51 (063)476-51-51 10878102

21231101

21230101

Срочно!

ОПЕРАТОР ВЫШИВАЛЬНОЙ МАШИНЫ

213121020101

ОПЕРАТОР ВЫШИВАЛЬНОЙ МАШИНЫ

(050)162-44-50, (098)543-17-06

ç\ï - äîñòîéíàÿ, âûñîêàÿ. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. (050)162-44-50 Тел. (098)543 17 06

21312102

Срочно!

ОПЕРАТОР ВЫШИВАЛЬНОЙ МАШИНЫ

213131020101

РАБОТНИЦЫ íà âÿçàëüíûå àâòîìàòû (âîçìîæíî áåç ÎÐ) Ð-í: ñò. ì. "Âûäóáè÷è". Îô. òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: ïîñìåííûé. Тел. (097)210 32 68

З\п – достойная, высо ая. Предоставляется жилье.

(050)162-44-50, (098)543-17-06

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.

ШВАЧКИ

ç\ï - äîñòîéíàÿ, âûñîêàÿ. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. (050)162-44-50 Тел. (098)543 17 06

З\п – достойная, высо ая. Предоставляется жилье.

21313102

21423101

ОПЕРАТОР ВЫШИВАЛЬНОЙ МАШИНЫ

â öåõ, áàæàíî ç ÄÐ ³ç ïîøèòòÿ ñïåöîäÿãó â³ä 2-õ ðîê³â. Çíàííÿ ìåòîä³â îáðîáêè âèðîá³â. Ïîøèâ ³íäèâ³äóàëüíèé. Äðóæíèé êîëåêòèâ. Ç\ï: øòàòêà + âèðîá³òîê (â³ä 6000 ãðí). ÌÐ: ð-í ç\ñò. "Êè¿â-Âîëèíñüêèé". Íàä³ÿ

Тел. (050)175 48 66 214041010101

ШВЕИ /Øâåéíîå Ïð-òèå / Ïîøèâ ñïåöîäåæäû, ÎÐ îò 1 ãîäà. Ð-í: Áîðùàãîâêà. Òåë.: (044)496-59-28

Тел. (050)969 35 15

108321010101

108781020101

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ

21404101


32

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 277 17 74, 277 17 76

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Фирме на постоянн ю работ треб ются:

ПОРТНЫЕ

Хорошие словия работы. З\п при собеседовании. 2 мин. от ст. м. "Лыбедс ая".

Тел.: 501-02-91, (050)676-13-80 10643101

ШВЕИ Тел. (098)199 20 00 108851010101

ШВЕИ ÇÏ: ñòàâêà 6000 ãðí. + ïðåìèè. 5-äíåâêà, ñ 9.00 äî 18.00. Îô. òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (098)476-51-51, (066)476-51-51 10764101

Тел. (063)476 51 51 212311010101

ШВЕЯ УНИВЕРСАЛ ðàáîòà íà ïðîèçâîäñòâå, ïîøèâ èçäåëèé ïî ãîòîâûì âûêðîéêàì, ç/ï ñäåëüíàÿ. Ð-îí: ñò. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", Íàòàëüÿ

Тел. (093)659 60 58 212301010101

10771103

10784101

Срочно! . Ирпень

ОПЕРАТОР поломоечных машин З\п от 3500 рн до 5000 рн.

(098)484-36-83 (093)916-76-27 21314101

10821101

21345101

ÐÀÁÎÒÀ

10773101

10780102

21379101

21382101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 277 17 74, 277 17 76

33

10778103

10810101

10811104

10858102

21395102

21420101

21210102

21394101

21267101

21057101

21212101

21429101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


34

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 277 17 74, 277 17 76

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21401101

21406101

21284101

21440102

21295101

21424101

РАБОТА ДЛЯ ЖЕНЩИН

ВАНТАЖНИК

ВАНТАЖНИКИ

ГОРНИЧНАЯ

Êëèíèêà ïðèãëàøàåò æåíùèí 20-39 ëåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðîãðàììàõ: ñóððîãàòíîãî ìàòåðèíñòâà - âîçíàãð. äî 350 000 ãðí.; äîíàöèè ÿéöåêëåòîê - âîçíàãð. äî 18000 ãðí. Åæåìåñÿ÷íî äîïîëí. 6000 ãðí. Ìû ãàðàíò. áåñïëàòí. ìåä. îáñëåä., êîìïåíñèðóåì ðàñõîäû íà ïðîåçä. Ëèö. ÌÎÇÓ ñåðèÿ À N 554391. Òåë.: +38(095)423-16-69, Тел. (097)139 84 86

/ÌåãàÌàðêåò / Ç\ï + ïðåì³ÿ, 5\2 äí³. Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îô³ö. îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, (099)141-26-53, (098)570-41-20. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ñò. ì."Âîêçàëüíà," â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. 248 97 93

Ìè çàö³êàâëåí³ ó çàëó÷åíí³ ôàõ³âö³â ³ äîñâ³ä÷åíèõ ðîá³òíèê³â, à òàêîæ òèõ, õòî õî÷å îòðèìàòè ðîá³òíè÷ó ïðîôåñ³þ. óäí³ óìîâè ïðàö³. Ñëóæáîâ³ ðîçâîçêè. Îô. ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ñïðèÿííÿ â ïîñåëåíí³. Ðîáîòà ó ì. Áîÿðêà, âóë. Ñîáîðíîñò³, 36 (ñèíÿ ïðîõ³äíà). ³ää³ë êàäð³â 0(800) 50-90-06 Тел. (044)406 36 26

/Ìèíè-îòåëü / Îáÿçàííîñòè: ñòèðêà, ãëàæêà, óáîðêà. Óñëîâèÿ ðàáîòû: 6 äíåé â íåäåëþ - îäèí âûõîäíîé. Ç\ï: 3000 ãðí. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Èðèíà Тел. (095)584 84 90

213451010101

АВТОМОЙЩИК /ÑÒÎ / Õîðîøèå óñëîâèÿ òðóäà, îïëàòà äîñòîéíàÿ. ÃÐ: 2/2, ñ 7.30 äî 22.30 Àíäðåé Ïåòðîâè÷ Тел. (067)423 00 09 212441010101

107931020118

ВАНТАЖНИК ÃÐ: 5 äí³â íà òèæäåíü. Íåíîðìîâàíèé ðîáî÷èé äåíü. Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í. ñ. Ïðîë³ñêè, âóë. Áðîâàðñüêà, 4, òåðèò. Áîðèñï³ëüñüêîãî àâòîçàâîäó. Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷. Тел. (095)260 98 20 108111040101

АВТОМОЙЩИКИ ñ ÎÐ. ÃÐ: 3\÷åðåç 1. Ç\ï: âûñîêàÿ, âûïëàòû åæåäíåâíî. Ð-í Ëåíèíãðàäñêîé ïëîùàäè. Тел. (067)247 77 87

ВАНТАЖНИК

АВТОМОЙЩИКИ Îòâåòñòâåííûå, ñ ÎÐ. Æåëàíèå ðàáîòàòü è çàðàáàòûâàòü. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Ðàáîòà â Êèåâå. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Ïåðñïåêòèâà ðîñòà. Òåë.: (044)361-04-04, (067)977-08-52 Тел. (063)146 63 52 213341020101

108421020201

ВАНТАЖНИК КОМПЛЕКТУВАЛЬ НИК /"Ôðàì Êî" (ñ. Ñîô³¿âñüêà Áîðùàã³âêà) / Ïîâí³ñòþ îô. îôîðìëåííÿ ïðàöåâëàøòóâàííÿ òà çàðîá³òíà ïëàòà. Ðîçâîçêà â³ä ñò. ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî". Òåë.: (099)111-94-74, (067)658-54-45 Тел. (063)416 72 11 108421020103

АППАРАТЧИЦА /Õèì÷èñòêà / (ðàáîòà íà Êóðåíåâêå). Ìîæíî áåç ÎÐ â õèì÷èñòêå, îôèöèàëüíîå îô-å, îêëàä îò 5000 ãðí. (066)572-36-88, Тел. (093)276 23 37 214011010102

ÐÀÁÎÒÀ

ВАНТАЖНИКИ Òåð. ðîçòàøóâàííÿ ñìò Íîâ³ Ïåòð³âö³, âóë. Âîðîøèëîâà, 85, ðîçâîçêà â³ä ñò. ì. "Ïåòð³âêà". Òåë.: (045)964-54-88 Тел. (067)467 50 68

/ÏÀÒ "Êè¿âõë³á" / Äåïàðòàìåíò ç êàäðîâèõ ïèòàíü: âóë. Ìåæèã³ðñüêà, 83, òåë.: 206-75-99 Тел. (050)385 23 94 108361020109

214241010201

ГРУЗЧИКИ

ВАНТАЖНИКИ /óïåðìàðêåò "Ôîçç³"/ Тел. (067)223 69 27

ГРУЗЧИКИ

108761010103

107801020101

ВАНТАЖНИКИ НА СМІТТЄВОЗИ /²íîçåìíà êîìïàí³ÿ / ç\ï â³ä 5000 ãðí. Îô. ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ñïåöîäÿã, ñîöïàêåò. Ð-í: Êè¿â-Âîëèíñüêèé. Òåë.: (044)501-59-13, (050)426-37-16, (063)064-35-32 Тел. (096)880 97 15 108571020101

ВЕДУЩИЙ

Âûïëàòû: 1 ðàç â íåäåëþ\êàæäûé äåíü. Ç\ï îò 35 ãðí â ÷àñ. Òåë.: (093)767-56-20, Тел. (067)113 70 33

107731010101

ГРУЗЧИКИ Îô. òðóäîóñòðîéñòâî. Ñòàáèëüíàÿ ç\ï. Ìåñòî ðàáîòû: ïð. Âîçäóõîôëîòñêèé, 94-À. Òåë.: (067)214-68-62, Тел. (044)206 46 00

107461020103

Æåë. æåíùèíà äî 50 ëåò, ñ ïðèÿòíîé âíåøíîñòüþ. Êîììóíèêàáåëüíîñòü, îáùèòåëüíîñòü. Íåïîëíûé ðàáî÷èé äåíü. ÇÏ ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Тел. (067)404 39 25 213651010102

ВАНТАЖНИКИ

/Ëàãåðü "Ëèäåð" / Ç\ï îò 2500 ãðí. (044)401-92-95, Тел. (095)271 00 68

ÃÐ: ïîñìåííûé, çï îò 5000 ãðí., ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ðàçâîçêà, ð-í Ãîëîñååâñêèé. Òåë.: (066)758-39-58 Тел. (068)946 89 81

108721020205

/"Ôðàì Êî" (ñ. Ñîô³¿âñüêà Áîðùàã³âêà) / (åêñïåäèö³ÿ). Тел. (067)462 83 28

213821010101

108631020108

212671010101

ГОРНИЧНАЯ

ГАРДЕРОБНИК /Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N9 / Ïîä³ëüñüêèé ð-í. Тел. (044)468 11 36 214621010000

ГРУЗЧИКИ /Òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï: 7000 ãðí. ã. Âèøíåâîå, òåë.: (098)089-20-90 Тел. (095)284 82 99

107541020104

ГРУЗЧИКИ КОМПЛЕКТОВЩИКИ /Îâîùíîé ñêëàä / Ç\ï: 7000 ãðí. Äåñíÿíñêèé ð-í. Ðàáîòà ïîñòîÿííàÿ, ïîñìåííî ïí.- ñá. Ç\ï êîíêóðåíòíàÿ. Тел. (073)419 90 11

214111010102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

35

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 277 17 74, 277 17 76

ДВОРНИК

КОНСЬЕРЖИ

ОПЕРАТОР В CALL ЦЕНТР

ПОДСОБНЫЕ РАБОТНИКИ

/Êëèíèíãîâàÿ êîìïàíèÿ / ÌÐ: ñò.ì. "Ïîçíÿêè". ÃÐ: 3\3 (ïîëíûé äåíü). Òåë.: (067)558-68-68, (067)448-40-44, (044_)221-40-44, (093)317-55-44, Тел. (096)489 54 78

ÃÐ: ñóòêè\äâîå, ñóòêè\òðîå, 2\4 èëè âàõòà. Ç\ï: 1700-6000 ãðí. Òåë: (068) 083-65-25, Тел. (095)506 21 24

ñ îïûòîì àêòèâíûõ ïðîäàæ è áåç. Òðåáóåòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû, êîììóíèêàáåëüíîñòü. ÇÏ îò 3000 ãðí. â íåäåëþ. Âûïëàòà åæåíåäåëüíî. Ðàáîòà â îôèñå. Ñá., âñ. - âûõîäíîé. Òåë.: (098)026-87-27, Íàòàëüÿ Èâàíîâíà Тел. (095)891 74 89

Ñïðàâêè ïî òåë.: (067)468-72-46 Тел. (063)886 85 35

107841010102

ДВОРНИК /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê"/ Тел. (063)220 31 95

200401010101

ДВОРНИКИ

107391010102

КУРЬЕР ЭКСПЕДИТОР Æåëàòåëüíî îò 22 äî 37 ëåò. Ç\ï: 2500-3000 ãðí.\íåäåëÿ. Òðåáîâàíèÿ: ãîòîâíîñòü ê êîìàíäèðîâêàì, îòñóòñòâèå ÂÏ, íàâûêè ïîëüçîâàíèÿ ñìàðòôîíîì è íàâèãàòîðîì. Çâîíèòå ñ 9.00 äî 20.00. Тел. (096)216 15 70

212101020101

Èùåòå ðàáîòó? Íà÷íèòå ðàáîòàòü óæå ñåãîäíÿ!. Ç\ï îò 4000 ãðí\ìåñ. Ïîìîãàåì ñ æèëüåì è âîçâðàùàåì ïðîåçä äî Êèåâà. (068)651-15-58, Îëüãà Тел. (063)609 37 28

213941010104

ДВІРНИКИ

МЕДСЕСТРА САНИТАРКА /Ìåäèöèíñêèé öåíòð / Ç/ï îò 2500 ãðí. Çàíÿòîñòü 15 äíåé â ìåñÿö. Ãðàôèê ñ 8.00 äî 21.00. Тел. (067)884 17 71

214071020101

/Êîìïàí³ÿ "×èñòèé ñâ³ò" / Ñòàá³ëüíà çàðïëàòà, îïëàòà ïðîæèâàííÿ\ïðî¿çäó. Òåë.: (097)340-39-39, (066)340-39-39 Тел. (073)340 39 39

107781030102

ДЕВУШКИ ã. Õàðüêîâ, áåç ÎÐ. Åñëè âû ìîëîäû è êðàñèâû è õîòèòå ïîëó÷àòü îò ýòîé æèçíè âñå ìû ïîìîæåì Âàì! Èíîãîðîäíèì æèëüå! Тел. (095)307 13 84 213751120000

ДИСПЕТЧЕРЫ /Òàêñè 291 / Ìîæíî áåç ÎÐ. Ðàáîòà â îôèñå íà ïðèåì çàêàçîâ. Ç\ï îò 4000 ãðí. çà 10 äíåé. Тел. (093)548 00 00

213061040101

ДОГЛЯДАЛЬНИЦІ /Àãåíòñòâî "Äîëîíüêè" / ç ìåäè÷íîþ îñâ³òîþ. Ðîáîòà â ñ³ì'ÿõ. www.ladoshki.kiev.ua (073)022-91-51 Тел. (068)815 87 48

МИЙНИК ПОСУДУ /Êàôå "Áóëàíæåð³" / Ç\ï: 4500 ãðí. Ìè ïðîïîíóºìî: äðóæí³é êîëåêòèâ, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, ïîâíèé ñîö³àëüíèé ïàêåò, ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó, áåçêîøòîâíå õàð÷óâàííÿ. ̳ñöå ðîáîòè: ì. Êè¿â, öåíòð. Тел. (099)971 33 74

108541020105

МИЙНИК ТАРИ Ñò. ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî", ³êòîð³ÿ. Òåë.: (067)786-76-71 Тел. (044)353 89 84 212901020108

МОЙЩИКИ /Àâòîìîéêà / Âîçðàñò îò 18 ëåò, ìîæíî áåç ÎÐ. Âîçìîæíà ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Ç\ï 30% îò âûðàáîòêè 4000-15000 ãðí. (095)164-04-04, (063)895-48-50, Тел. (096)880 90 48 213791010101

212981010102

ДОНОРОВ (ìóæ÷èí). Âîçíàãðàæäåíèå îò 1000 ãðí. Ëèö. ÌÎÇÓ ÀÅ 571069 N650 îò 18.09.2014 ã. Òåë.: (067)343-77-37, (044)464-33-37 Тел. 464 23 33

107431010102

ЖІНКИ ШТАМПУВАЛЬНИЦІ /ϳä-âî / óäíà ç\ï. Ìîæëèâå îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ïðîæèâàííÿ áàæàíî - Õàðê³âñüêèé ì-â, Áîðòíè÷³, ñò. ì. "Áîðèñï³ëüñüêà". 563-99-95, 563-97-89, Тел. (093)941 61 25

208181010101

ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ (äîíàö³¿ ÿéöåêë³òèí). Âèíàãîðîäà 16000 ãðí. ˳ö. ÌÎÇ Óêðà¿íè ÀÅ N197377 â³ä 01.08.13 ð. Çâåðòàòèñÿ çà òåëåôîíîì: (095)220-00-03, (096)220-00-03, (044)220-00-03, (044)353-57-27 Тел. (093)220 00 03

108071020101

МОЛОДШІ ПРИЙМАЛЬНИКИ ТОВАРУ /ÀÒÁ / (âàíòàæíèêè). Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà ç\ï. Ïðîô. òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ. Ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì. Äðóæíà êîìàíäà. Äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Êàðü'ºðà â êîìàíä³ ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ íàéáëèæ÷îãî ÀÒÁ àáî çà òåë.: (066)462-07-37 Тел. (044)543 23 96 108271010101

МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН (20-35 ëåò) èìåþùèõ êàê ìèíèìóì îäíîãî ñîáñòâåííîãî ðåáåíêà, ôèçè÷åñêè çäîðîâûõ, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Ïîëíîå áåñïëàòíîå îáñëåäîâàíèå, êîíôèäåíöèàëüíîñòü. Âîçíàãðàæäåíèå - óñèëåííîå ïèòàíèå èëè 16000 ãðí. Ëèö. ÌÎÇÓ ÀÅ 571069 N650 îò 18.09.2014 ã. Òåë.: (067)343-77-37, (044)464-33-37 Тел. 464 23 33 107431010101

КАРТОНАЖНИКИ /ÎÎÎ "Êîíäèòåðñêèé Äîì Øîêîëèíî" / Ìîæíî áåç ÎÐ. Îáó÷àåì. Ðàçíûå ãðàôèêè ðàáîòû. Êîìôîðòíûå óñëîâèÿ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. (067)232-44-50, Тел. (044)525 29 09 214661010102

КАССИРЫ ОЦЕНЩИКИ /Ëîìáàðä-Óêðàèíà / þâåëèðíûõ èçäåëèé. Ç\ï 3000-5000 ãðí. ÃÐ: 3\3, 4\2 èëè èíäèâèäóàëüíî. Îáó÷åíèå. Тел. (044)490 31 31

НОЧНОЙ ГРУЗЧИК /Ïð-òèå / Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ Тел. (098)252 15 02 107761030301

НЯНЬ, äîìðàáîòíèö, ñèäåëîê, ïîâàðîâ, ñåìåéíûå ïàðû, ñàäîâíèêîâ. Ðàçíûå ãðàôèêè ðàáîòû. Çàðïëàòû: 2000-16000 ãðí/ìåñÿö. Àäðåñ: óë. Ãîëîñååâñêàÿ, 7, ê.1, ýò. 7, îô.7. Òåë.: (066)388-27-86, Тел. (093)820 62 09

108621020101

213681010101

КОМПЛЕКТОВЩИКИ

ОПЕРАТОР

Îô. òðóäîóñòðîéñòâî. Ñòàáèëüíàÿ ç\ï. Ìåñòî ðàáîòû: ïð. Âîçäóõîôëîòñêèé, 94-À. Òåë.: (067)214-68-62, Тел. (044)206 46 00

/Ñðî÷íî! ã. Èðïåíü / ïîëîìîå÷íûõ ìàøèí. Ç\ï îò 3500 ãðí äî 5000 ãðí. Òåë.: (098)484-36-83, Тел. (093)916 76 27

107461020108

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.

108211010101

107751010103

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / (096)522-41-01, Тел. (050)313 03 00

214101010107

212871010101

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОН ïî ðàáîòå ñ êëèåíòàìè. Îïëàòà òðóäà - åæåíåäåëüíî. Ðàáîòà â îôèñå (íå äèñòðèáüþöèÿ). Îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû. ÃÐ ñ 9.00 äî 17.00 (âûõîäíûå - ñá., âñê.). Ç\ï îò 3000 ãðí. Тел. (063)986 76 40

213961020101

ОПЕРАТОРИ КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ Ìè çàö³êàâëåí³ ó çàëó÷åíí³ ôàõ³âö³â ³ äîñâ³ä÷åíèõ ðîá³òíèê³â, à òàêîæ òèõ, õòî õî÷å îòðèìàòè ðîá³òíè÷ó ïðîôåñ³þ. óäí³ óìîâè ïðàö³. Ñëóæáîâ³ ðîçâîçêè. Îô. ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ñïðèÿííÿ â ïîñåëåíí³. Ðîáîòà ó ì. Áîÿðêà, âóë. Ñîáîðíîñò³, 36 (ñèíÿ ïðîõ³äíà). ³ää³ë êàäð³â 0(800) 50-90-06 Тел. (044)406 36 26

108631020107

ОПЕРАТОРЫ ïîëîìîå÷íûõ ìàøèí. Èùåòå ðàáîòó? Íà÷íèòå ðàáîòàòü óæå ñåãîäíÿ!. Ç\ï îò 4000 ãðí\ìåñ. Ïîìîãàåì ñ æèëüåì è âîçâðàùàåì ïðîåçä äî Êèåâà. (068)651-15-58, Îëüãà Тел. (063)609 37 28

213941010103

ОПЕРАТОРЫ ЗАПРАВЩИКИ ÀÃÇÑ Ðàáîòà äëÿ æèòåëåé ×åðíèãîâñêîé îáë. â ã. Êèåâå (Ëåâûé áåðåã). Ñòàáèëüíàÿ ç\ï îò 5500 ãðí. Òåë.: (096)803-02-43 Тел. (095)733 88 66

108291030102

ОФИЦИАНТ Áóòèê-áàð "Biankoro". Тел. 498 34 68

213211020201

ОФИЦИАНТЫ /Ðåñòîðàí "Øàøëû÷îê" / Ìîæíî áåç ÎÐ. ÃÐ: ñ 10.00 äî 22.00. Ç\ï çà 18 ñìåí îò 8000 ãðí. Ìîæíî ñòóäåíòîâ. Òåë.: (050)355-63-15 Тел. (097)223 46 60

214671010102

ОХРАННИКИ

Îô. òðóäîóñòðîéñòâî. Ñòàáèëüíàÿ ç\ï. Ìåñòî ðàáîòû: ïð. Âîçäóõîôëîòñêèé, 94-À. Òåë.: (067)214-68-62, Тел. (044)206 46 00

107461020107

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ /ÄÑ N140 / Øåâ÷åíêîâñêèé ð-í. (066) 731-25-68 Тел. (044)279 05 96 214131010000

ПОМОЩНИК ПОВАРА Âðåìÿ ðàáîòû ïðîèçâîëüíîå. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Ç\ï: îò 3000 äî 7000 ãðí. Òåë.: (098)075-98-91. 214281010102

ПОМІЧНИКИ ПРОДАВЦІВ /ÀÒÁ / (ïðèáèðàëüíèö³) Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà ç\ï. Ïðîô. òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ. Ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì. Äðóæíà êîìàíäà. Äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Êàðü'ºðà â êîìàíä³ ë³äåðà! Çâåðòàéòåñÿ äî àäì³í³ñòðàö³¿ íàéáëèæ÷îãî ÀÒÁ àáî çà òåë.: (066)462-07-37 Тел. (044)543 23 96 108271010102

ПОСУДОМОЙЩИЦА /Ðåñòîðàí "Îñêàð" / Ñî ñòàæåì ðàáîòû. 7 êì. îò ñò. ì. "Ãåðîåâ Äíåïðà", àâòîáóñû 792, 902 äî îñò. "Ñàäîâîäñòâî". ÇÏ äîãîâîðíàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 223-63-73, ñ 11.00 äî 21.00 Тел. (093)404 84 68 212581020103

ПОСУДОМОЙЩИЦА Âðåìÿ ðàáîòû ïðîèçâîëüíîå. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Ç\ï: îò 3000 äî 7000 ãðí. Òåë.: (098)075-98-91. 214281010103

/ÎÎÎ "Ãëàäèóñ Ñåðâèñ" / íà ðàáîòó âàõòîâûì ìåòîäîì. ÃÐ: 20\10, 15\15. Ç\ï: 3600-4800 ãðí (çà âàõòó). Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå íà òåððèòîðèè îõðàíÿåìîãî îáúåêòà. Äìèòðèé Îëåãîâè÷ Тел. (068)705 31 31

212821010101

ПОСУДОМОЙЩИЦА УБОРЩИЦА /Ñóøè-áàð "Åâðàçèÿ" / (ÃÐ: äíåâíîé, æåë. äî 50 ëåò). Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ñ îïûòîì è áåç îïûòà ðàáîòû. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Тел. (050)356 00 05 108151020102

ПАКУВАЛЬНИКИ îäíîðàçîâîãî ïîñóäó. Ç\ï: 6000 ãðí. Ïîçì³ííèé ãðàô³ê ðîáîòè. ì. Êè¿â, ð-í Áîðùàã³âêà, âóë. ѳì'¿ Ñîñí³íèõ, 9 (Åëåêòðîòåõí³÷íèé ç-ä). Íàäàºìî äîïîìîãó ç ïîøóêó æèòëà. Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç ïí. ïî ïò. î 9.00. Òåë.: (067)407-67-21 Тел. (044)209 94 39

108581020101

ПАРЕНЬ /Õèì÷èñòêà / â êëèíèíãîâóþ êîìïàíèþ (óáîðêà ïîìåùåíèé). Ìîæíî áåç ÎÐ â õèì÷èñòêå, îôèöèàëüíîå îô-å, îêëàä îò 5000 ãðí. (066)572-36-88, Тел. (093)276 23 37

214011010103

ПОДСОБНИКИ (050)973-17-29 Тел. (067)464 66 32

ПОСУДОМОЙЩИЦА УБОРЩИЦА /ÒÂ-êàôå "Àéâîðè" / Îòðàäíûé ð-í, Êîçåëåöêàÿ, 24-Æ. Äåòàëè ïî òåëåôîíó. Âÿ÷åñëàâ Ñåìåíîâè÷ Тел. (096)381 39 48 213231010104

ПРИБИРАЛЬНИК ñëóæáîâèõ ïðèì³ùåíü. Ìîæëèâà ðîáîòà âàõòîâèì ìåòîäîì. Âèïëàòà ç\ï áåç çàòðèìêè 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. Ðîçì³ð ç\ï óçãîäæóºòüñÿ ïðè ñï³âáåñ³ä³ â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: ì. Îáóõ³â, âóë. Êè¿âñüêà, 21 (çóïèíêà Êðèíè÷íà). Äëÿ á³ëüø äåòàëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ çâåðòàòèñü ç 8.00 äî 18.00 â ðîáî÷³ äí³ çà (093)542-17-19, (045)725-05-32 Тел. (067)842 65 44 108141010111

108671010103

ПОДСОБНИКИ Ïîìîùü ñ æèëüåì. Îïëàòà ñäåëüíàÿ. Òåë.: (073)046-53-27 Тел. (096)309 01 65

ПРИБИРАЛЬНИКИ /Êîìïàí³ÿ "×èñòèé ñâ³ò" / Ñòàá³ëüíà çàðïëàòà, îïëàòà ïðîæèâàííÿ\ïðî¿çäó. Òåë.: (097)340-39-39, (066)340-39-39 Тел. (073)340 39 39

212971010103

107781030101

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ


36

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 277 17 74, 277 17 76

ПРИБИРАЛЬНИКИ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ

ПРОДАВЦЫ БЕЛЬГИЙСКОЙ ВЫПЕЧКИ

Ìè çàö³êàâëåí³ ó çàëó÷åíí³ ôàõ³âö³â ³ äîñâ³ä÷åíèõ ðîá³òíèê³â, à òàêîæ òèõ, õòî õî÷å îòðèìàòè ðîá³òíè÷ó ïðîôåñ³þ. óäí³ óìîâè ïðàö³. Ñëóæáîâ³ ðîçâîçêè. Îô. ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ñïðèÿííÿ â ïîñåëåíí³. Ðîáîòà ó ì. Áîÿðêà, âóë. Ñîáîðíîñò³, 36 (ñèíÿ ïðîõ³äíà). ³ää³ë êàäð³â 0(800) 50-90-06 Тел. (044)406 36 26

Äíåâíûå ñìåíû. Çâîíèòü: ïí.-ïÿòí. ñ 9.00 äî 19.00. Ëåâûé áåðåã. Òåë.: (067)499-74-32, Тел. (063)975 73 14, (095)326 07 05

108631020105

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ Ñò. ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî", ³êòîð³ÿ. Òåë.: (067)786-76-71 Тел. (044)353 89 84

212901020107

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Òåë.: (098)704-43-48 Тел. 401 94 51

201831010109

214461020101

ПРОДАВЦЫ КОНСУЛЬТАНТЫ /ÎÎÎ "Ôèðìà Åäèíàÿ Åâðîïà" / äåêîðàòèâíîé êîñìåòèêè â ýëèòíûå ìàãàçèíû ã. Êèåâà. Òðåáîâàíèÿ: äåâóøêè, æåíùèíû æåëàòåëüíî îò 18 äî 45 ëåò, ïðèÿòíàÿ âíåøíîñòü, êîììóíèêàáåëüíîñòü, îòâåòñòâåííîñòü, æåëàíèå ðàáîòàòü è çàðàáàòûâàòü. ÎÐ êîíñóëüòàíòîì äðóãîé ìàðêè èëè ïðîìîóòåðîì êîñìåòèêè ïðèâåòñòâóåòñÿ. Âîçìîæíî òðóäîóñòðîéñòâî ñòóäåíòîâ. ÃÐ: ñ 11.00 äî 20.00. (098)277-87-19, Тел. (063)780 88 18

108991020101

ПРОДАВЦІ ПРОМОУТЕРИ ÃÐ: 3\3. Ç\ï: 3000 ãðí.\15 äí³â. Тел. (093)648 36 02, (066)911 02 49

212891010101

ПРИБИРАЛЬНИЦІ

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

РІЗНОРОБИ

УБОРЩИЦЫ

/óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Òåë.:(044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)223 69 27

/Êëèíèíãîâàÿ êîìïàíèÿ / â îôèñ!!! ÌÐ: ñò. ì. "Øóëÿâñêàÿ", íà òåëåêàíàë. ÃÐ: ïí.- ïò. (7.00-10.00),ÃÐ: 2\2 èëè 3\3 (10.00-21.00 öåëûé äåíü\äåæóðíûé); ñò. ì. "Äðóæáû Íàðîäîâ". ÃÐ: ïí.ïò., 9.00-18.00. Òåë.: (067)558-68-68, (067)448-40-44,(044_)221-40-44,(093)317-55-44, Тел. (096)489 54 78

108721020141

СОРТУВАЛЬНИКИ òà ïðåñóâàëüíèêè âòîðñèðîâèíè. Ìîæëèâà ðîáîòà âàõòîâèì ìåòîäîì. Âèïëàòà ç\ï áåç çàòðèìêè 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. Ðîçì³ð ç\ï óçãîäæóºòüñÿ ïðè ñï³âáåñ³ä³ â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: ì. Îáóõ³â, âóë. Êè¿âñüêà, 21 (çóïèíêà Êðèíè÷íà). Äëÿ á³ëüø äåòàëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ çâåðòàòèñü ç 8.00 äî 18.00 â ðîáî÷³ äí³ çà (093)542-17-19, (045)725-05-32 Тел. (067)842 65 44

108141010106

СОРТУВАЛЬНИКИ ВТОРСИРОВИНИ /²íîçåìíà êîìïàí³ÿ / ç\ï â³ä 4700 ãðí. Îô. ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ñïåöîäÿã, ñîöïàêåò. Ð-í: Êè¿â-Âîëèíñüêèé. Òåë.: (044)501-59-13, (050)426-37-16, (063)064-35-32 Тел. (096)880 97 15

108571020103

/ÏÀÒ "Êè¿âõë³á" / Äåïàðòàìåíò ç êàäðîâèõ ïèòàíü: âóë. Ìåæèã³ðñüêà, 83, òåë.: 206-75-99 Тел. (050)385 23 94

108361020102

ПІДСОБНИКИ /Âèðîáíè÷à êîìïàí³ÿ "Åã³äà-V" / ì. Áðîâàðè, âóë. Ìåòàëóðã³â, 4, egida.2005@yandex.ua Тел. (067)494 06 99

108711020106

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СОТРУДНИЦЫ Ç\ï åæåäíåâíî! Ðåàëüíàÿ ðàáîòà! Ðåàëüíàÿ çàðïëàòà! Íûòèêîâ è íåäîâîëüíûõ ïðàâèòåëüñòâîì, ïîãîäîé è æèçíüþ ïðîñüáà íå áåñïîêîèòü. Áåç ÎÐ, áåç èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà, îò 18 äî 40 ëåò, áåç ÂÏ, æåëàíèå ðàáîòàòü! Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Òåë.: (097)231-94-94, (093)412-64-80 Тел. (066)611 50 42

213721020101

ПРИЕМЩИК /Òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Ç/ï: 5500 ãðí. ã. Âèøíåâîå, òåë.: (098)089-20-90 Тел. (095)284 82 99

107541020111

ПРИЕМЩИК ВТОРСЫРЬЯ

РАБОТА

СОТРУДНИЦЫ ïðèâëåêàòåëüíîé âíåøíîñòè. Âîçðàñò íå îãðàíè÷åí (æåëàòåëüíî 18-35 ëåò). Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. ÇÏ âûñîêàÿ, åæåäíåâíàÿ. Тел. (063)190 05 92

212591020101

íå òðåáóþùàÿ îïûòà, íàâûêîâ è óñèëèé. Âîçìîæíîñòü êàê îñíîâíîãî, òàê è äîïîëíèòåëüíîãî çàðàáîòêà ñ åæåäíåâíûìè âûïëàòàìè è æèëüåì. ã. Õàðüêîâ. Тел. (068)748 89 88 213751130000

РАБОТНИЦА(К)

УБОРЩИКИ

213941010102

УБОРЩИКИ ( ЦЫ)

РАБОЧИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО

УБОРЩИЦА

â ÒÖ, ñïîðòêëóáû Êèåâà. Ç\ï 4000-6000 ãðí\ìåñ. (àâàíñ è ïîäðàáîòêà). Ïîìîùü ñ æèëüåì, îïëàòà ïðîåçäà. Òåë.: (063)401-84-83, (099)515-54-18 Тел. (096)825 50 20 212331010000

107621010102

Ìîæíî áåç ÎÐ, ç\ï âûñîêàÿ, ñòàáèëüíàÿ 3000-8000 ãðí./ìåñ. Òåë.: (067)927-47-41, (050)046-67-87, (067)733-12-34 Тел. (097)494 58 22

214291010101

ПРИЕМЩИКИ ВТОРСЫРЬЯ ìîæíî áåç ÎÐ. Ç\ï îò âûðàáîòêè, îò 3000 äî 12000 í. Тел. (095)830 12 77

214401020101

ПРИЙМАЛЬНИКИ âòîðñèðîâèíè. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Ç\ï - äîãîâ³ðíà. Тел. (098)897 07 51, (050)351 56 21

214201010101

ПРОДАВЕЦ â ÷àéíûé îòäåë. Ðàáîòà íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï - ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ïðîïèñêà æåë. Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáëàñòü, ÒÖ "NOVUS": Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. ÒÖ "Àðêàäèÿ": ñò. ì. "Îñîêîðêè". ÒÖ "NOVUS": ã. Áðîâàðû. Тел. 593 96 72

214031010101

ПРОДАВЕЦ КОНСУЛЬТАНТ /Ìàãàçèí ëþñòð / Ð-í: Ëåâûé áåðåã. Тел. (067)239 84 32

213441010101

ПРОДАВЦЫ /ÒÄ "ÒÎÐà ÑÈÒÈ" / òàáà÷íûõ èçäåëèé. Ç\ï âûñîêàÿ. Îô. òðóäîóñòðîéñòâî. Ð-íû: Ñîëîìåíñêèé, Ïîäîëüñêèé, Ñâÿòîøèíñêèé. Òåë.:(098)119-37-07, (093)552-51-76, (066)129-69-86 Тел. (044)528 52 32

108491020101

ПРОДАВЦЫ ïî ïðîäàæå è çàìåíå ýëåìåíòîâ ïèòàíèÿ (áàòàðååê). Тел. (067)234 30 22

214081010101

ÐÀÁÎÒÀ

/Ïîëèãðàôèÿ / 25-50 ëåò. ÃÐ: 5-òè äíåâêà, ñ 8.00 äî 20.00 ÷àñîâ.Ç\ï: îò 5000 ãðí. Ïîðÿäî÷íîñòü, îòâåòñòâåííîñòü, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Êóðåíåâêà, óë. Øàõòåðñêàÿ, 5. Äìèòðèé (044) 507-26-17, Тел. (067)547 52 86

107621010103

/Êàôå / ÃÐ: 1\2 ñóò. èëè 2\4 ñóò. Ç\ï: 150 ãðí\ñìåíà. Ð-í ðàáîòû: Ñîëîìåíñêèé. Тел. (063)483 14 10, (096)440 78 53

212841010101

РОБОЧІ íà âèðîáíèöòâî. Òåð. ðîçòàøóâàííÿ ñìò Íîâ³ Ïåòð³âö³, âóë. Âîðîøèëîâà, 85, ðîçâîçêà â³ä ñò. ì. "Ïåòð³âêà". Òåë.: (045)964-54-88 Тел. (067)467 50 68

108761010102

108821010102

ФОТОГРАФ Íà íåïîëíûé ðàáî÷èé äåíü. Îáó÷àåì. Тел. (067)404 39 25

/Ðåñòîðàí / Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, îáó÷àåì, áåñïëàòíîå ïèòàíèå, ãèáêèé ÃÐ, âîçìîæíà ïî÷àñîâàÿ îïëàòà, ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà òðóäà. Íà ñîáåñåäîâàíèå îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: óë. Àðòåìà, 1\5 (Ñå÷åâûõ ñòðåëüöîâ), (Ëüâîâñêàÿ ïëîùàäü). Òåë.: (044)272-41-45 Тел. (044)272 41 50

212551010105

УБОРЩИЦА ÃÐ: 2\2, 9.00-22.00. Îïëàòà åæåäíåâíî. Þëèÿ Тел. (095)725 56 07

/Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Òåë.: Тел. 401 94 51, (098)704 43 48

УБОРЩИЦА

РІЗНОРОБИ

212961020103

/Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / (íî÷íûå ñìåíû). Тел. (063)220 31 95

200401010102

Ðàéîí ðîáîòè: Êè¿âñüêà îáë., ì. Áðîâàðè. ÃÐ: 8.00-18.00. Ïðîæèâàííÿ íà ì³ñö³ Тел. (097)533 06 80 212881010101

РІЗНОРОБИ /ϳä-âî / Ïîñò³éíà òà òèì÷àñîâà ðîáîòà. Ñâîº÷àñíà çàðïëàòà. Ãíó÷êèé çì³ííèé ãðàô³ê. Ãàðí³ óìîâè ïðàö³. Ìîæíà áåç äîñâ³äó ðîáîòè, íàâ÷àºìî. Àêòèâíà æèòòºâà ïîçèö³ÿ. Òåë.: (073)168-16-19, (068)510-92-38, Тел. (095)893 95 30 213191010103

108361020108

УПАКОВЩИКИ Ç\ï îò 5000 ãðí. Òåë.: (044)495-22-90 Тел. (093)771 95 30

210571010101

УПАКОВЩИКИ Îô. òðóäîóñòðîéñòâî. Ñòàáèëüíàÿ ç\ï. Ìåñòî ðàáîòû: ïð. Âîçäóõîôëîòñêèé, 94-À. Тел. (044)206 46 00, (067)214 68 62

107461020101

УПАКОВЩИКИ /ÎÎÎ "Êîíäèòåðñêèé Äîì Øîêîëèíî" / Ìîæíî áåç ÎÐ. Îáó÷àåì. Ðàçíûå ãðàôèêè ðàáîòû. Êîìôîðòíûå óñëîâèÿ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. (067)232-44-50, Тел. (044)525 29 09

ФАСОВЩИЦЫ /Îâîùíîé ñêëàä / Ç\ï: 5000 ãðí. Äåñíÿíñêèé ð-í. Ðàáîòà ïîñòîÿííàÿ, ïîñìåííî ïí.- ñá. Ç\ï êîíêóðåíòíàÿ. Тел. (073)419 90 11

214111010103

ФАСУВАЛЬНИК ВІДБИРНИК /"Ôðàì Êî" (ñ. Ñîô³¿âñüêà Áîðùàã³âêà) / Ïîâí³ñòþ îô. îôîðìëåííÿ ïðàöåâëàøòóâàííÿ òà çàðîá³òíà ïëàòà. Ðîçâîçêà â³ä ñò. ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî". Òåë.: (099)111-94-74, (067)658-54-45 Тел. (063)416 72 11

ХОСТЕСС /Íî÷íîé êëóá / Ìîæíî áåç ÎÐ. Îáó÷åíèå áåñïëàòíî, êîñòþìû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ. Ñòðîãî áåç èíòèìà. Ñîáåñåäîâàíèå ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè. Çâîíèòü ñ 12.00 äî 19.00. Òåë.: (067)232-03-20 - "Çîëîòîé Íîñîðîã", "Öâåòî÷íûé Íîñîðîã" Тел. (068)761 63 33

107971020103

УБОРЩИЦА

РОБІТНИК З ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИМІЩЕНЬ 201831010106

/ÏÀÒ "Êè¿âõë³á" / Äåïàðòàìåíò ç êàäðîâèõ ïèòàíü: âóë. Ìåæèã³ðñüêà, 83, òåë.: 206-75-99 Тел. (050)385 23 94

108421020104

/ÏðÀÒ "ÓÕË-ÌÀØ" / ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé. (044)521-01-03, (044)528-54-39, (067)465-62-31

213651010103

РАЗНОРАБОЧИЙ

УКЛАДАЛЬНИКИ ПАКУВАЛЬНИКИ

214661010103

Èùåòå ðàáîòó? Íà÷íèòå ðàáîòàòü óæå ñåãîäíÿ!. Ç\ï îò 4000 ãðí\ìåñ. Ïîìîãàåì ñ æèëüåì è âîçâðàùàåì ïðîåçä äî Êèåâà. (068)651-15-58, Îëüãà Тел. (063)609 37 28

/Ïîëèãðàôèÿ / â öåõ ðó÷íîé ïîêëåéêè, 25-50 ëåò. ÃÐ: 5-òè äíå âêà ñ 8.00 äî 19.00. Ç\ï: îò 5000 ãðí. Ïîðÿäî÷íîñòü, îòâåòñòâåííîñòü, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Êóðåíåâêà, óë. Øàõòåðñêàÿ, 5. Äìèòðèé (044) 507-26-17, Тел. (067)547 52 86

107841010101

ХОСТЕСС /Ñóøè-áàð "Åâðàçèÿ" / (îò 20 ëåò). Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ñ îïûòîì è áåç îïûòà ðàáîòû. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Тел. (050)356 00 05

108151020105

ХОСТЕСС /Ðåñòîðàí / Ç\ï: äîãîâîðíàÿ. (067)496-51-66, (066)292-21-99, Тел. 272 10 79

214491010101

ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ äëÿ ïðèáèðàííÿ. ÃÐ: çì³íè äåíí³, í³÷í³, âàõòà (íà âèá³ð). Ç/ï 3600-6000 ãðí/ì³ñ. ²íîãîðîäí³ì æèòëî. Òåë: (066) 061-15-20, Тел. (067)526 84 35, (073)030 74 24

212951010101

УБОРЩИЦА â îôèñíîå ïîìåùåíèå. Ð-îí: ñò. ì. "Ëûáåäñêàÿ". ÃÐ: 3 ÷àñà\äåíü. Ç\ï: 1100 ãðí\ìåñ. Òåë.: (044)529-00-34, Тел. (067)400 14 01

ШВЕИ

УБОРЩИЦА ПОСУДОМОЙЩИЦА

ШЛІФУВАЛЬНИКИ ВИРОБІВ

/Ðåñòîðàí "Yoshi Fujiwara" / Óñëîâèÿ ðàáîòû - ïðè ñîáåñåäîâàíèè. óë. Ñîëîìåíñêàÿ, 15-À Тел. (044)360 02 09

/Âèðîáíèöòâî â ì. Áîÿðêà (Êè¿âñüêà îáë.) / ×îëîâ³êè\æ³íêè. Òåë.:(093)699-21-41, (096)397-90-67 Тел. (066)347 87 75

107711030101

213981010107

ïî ïîøèâó èçäåëèé èç êîæè íà äîìó. Àëåêñàíäð Àíàòîëèåâè÷ Тел. (097)876 59 43

214231010101

108501010104

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

37

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 277 17 74, 277 17 76

КУР'ЄРИ /ϳä-âî / Ïîñò³éíà òà òèì÷àñîâà ðîáîòà. Ñâîº÷àñíà çàðïëàòà. Ãíó÷êèé çì³ííèé ãðàô³ê. Ãàðí³ óìîâè ïðàö³. Ìîæíà áåç äîñâ³äó ðîáîòè, íàâ÷àºìî. Àêòèâíà æèòòºâà ïîçèö³ÿ. Òåë.: (073)168-16-19, (068)510-92-38, Тел. (095)893 95 30

РАБОТА В СФЕРЕ УСЛУГ Mini Haus предла ает взаимовы одные словия сотр дничества с проживанием в . Одессе.

Тел. (063)616-41-55

213191010102

21259102

21456104

Ðàáîòà äëÿ:

ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÛÕ È ÀÊÒÈÂÍÛÕ Âûñîêèé äîõîä, æèëüå, ã. Îäåññà. Ðàññìîòðèì âñå òèïàæè. Òåë. (063)644-18-29

НАЧНИ ЗАРАБАТЫВАТЬ СЕГОДНЯ! Комфортные словия в . Харь ове, иб ий рафи и ежедневные выплаты! Рассмотрим разные типажи. Ино ородним проживание. Тел. (063)103-47-54

Ìîæíî áåç ÎÐ, âñåìó îáó÷èì. Îò Âàñ äîáðîæåëàòåëüíîñòü, êîììóíèêàáåëüíîñòü, õîðîøèå äàííûå. ã. Õàðüêîâ.

Тел. (066)537 14 46 213751100000

При лашаем МОЛОДЫХ СОТРУДНИЦ в . Харь ов. Быстро, ле о и мно о – это реально. Доход от 60000 рн. с ежедневными выплатами. Предоставляем жилье. ТЕЛ.(097)968-93-56

МАССАЖИСТОК Поможем с проживанием в . Харь ове. Высо ая з\п, выплаты ежедневно!

Тел. (097)249-59-23

21456101

21456110

РАБОТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ

ПРИГЛАШАЕМ В САЛОН VIP-УРОВНЯ

Сеть развле ательных заведений при лашает:

СОТРУДНИЦ Достойный доход! Предоставляем жилье.

Тел. (095)668-59-74

21456115

21456102

Ïðèãëàøàåì

ÑÎÒÐÓÄÍÈÖ â ñôåðó äîñóãà. Àïàðòàìåíòû, ïðîæèâàíèå â Îäåññå, áåçîïàñíîñòü 100%. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Òåë.: (099)074-07-97 21456107

21456106

ИЩЕМ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ СОТРУДНИЦ без ОР в . Харь ов. З\п: от 50000 рн, ежедневные выплаты. Обеспечь себе достойное б(д(щее. Предоставляем жилье!

СОТРУДНИЦЫ В СФЕРЕ ДОСУГА

В СФЕРЕ ДОСУГА ПРИГЛАШАЕМ

Работа в др жной и приятной оманде очень быстро принесет Вам большой доход. Опыт не обязателен. Жилье в центре Харь ова.

желающих расиво жить и ни в чем себе не от азывать. Достойная, ежедневная оплата! Жилье в центре Харь ова.

Тел.(096)645-42-84

Тел.(097)849-26-25

Тел.(068)748-89-88

МАССАЖИСТОК

21456113

21456112

21456111

При лашаем:

СОТРУДНИЦ без ОР в . Харь ов. Выплата ежедневно! Гиб ий рафи работы. Предоставляем жилье. Безопасность арантир ем. Тел. (050)909-56-68

РАБОТА В ОДЕССЕ! Графи свободный, можно без опыта! Выплаты ежедневные. Предоставляем жилье. Тел.(095)668-59-74 21456108

21456116

ВЫСОКИЙ ДОХОД!

При лашаем::

ДЕВУШЕК от 18 лет в . Харь ов! Салон VIP ласса! Предоставляем жилье, встречаем и помо аем! З\п от 90000 рн\мес.

Т. (093)560-23-44 21451102

НА РАЗЛИЧНЫЕ ВАКАНСИИ (ñòðîèò-âî, âîäèòåëè, ñåìüè, ôåðìåðñòâî, òåïëèöû, ðûáîêîíñåðâíûå è ñóäîðåìîíòíûå ç-äû, îòåëè, ðåñòîðàíû, îáñë. ïåðñîíàë, ç-äû è ôàáðèêè ðàçë. íàïðàâëåíèÿ è äð.). Ç\ï îò 30000 äî 145000 ãðí. Ïðîåçä è îôîðìë. âñåõ ñïåöèàëüíûõ äîê-â íà âûåçä âîçìîæíî íà ïîëîâèíó â êðåäèò. Îô. òðóä-âî. ã. Îäåññà, óë. Ïðåîáðàæåíñêàÿ, 40. Ëèö. ÀÂ 519114 îò 28.05.2010 Тел. (095)776 28 77

214511020101

РАБОТА В СФЕРЕ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ! Отличные словия, иб ий рафи , жилье в центре Одессы. Тел. (097)176-09-01

21456114

КРАСИВАЯ, НО БЕДНАЯ? Мы поможем мечт превратить в реальность. Город Одесса. О$ромный доход. Выплаты ежедневно! Жилье! Звони сейчас!

Тел.(099)110-92-87

214561090101

КРАСИВАЯ, НО БЕДНАЯ? Ìû ïîìîæåì ìå÷òó ïðåâðàòèòü â ðåàëüíîñòü. Ãîðîä Îäåññà. Îãðîìíûé äîõîä. Âûïëàòû åæåäíåâíî! Æèëüå! Çâîíè ñåé÷àñ! Тел. (099)110 92 87 214561030101

НАЧНИ ЗАРАБАТЫВАТЬ СЕГОДНЯ! Êîìôîðòíûå óñëîâèÿ â ã. Õàðüêîâå, ãèáêèé ãðàôèê è åæåäíåâíûå âûïëàòû! Ðàññìîòðèì ðàçíûå òèïàæè. Èíîãîðîäíèì - ïðîæèâàíèå. Тел. (063)103 47 54 214561010101

21456105

21456103

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.

Âûïëàòû åæåäíåâíî. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå â öåíòðå Îäåññû! Тел. (096)731 27 72

ÐÀÁÎÒÀ


38

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 277 17 74, 277 17 76

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21372102

21108102

21343102

РАБОТА В ОДЕССЕ!

МОЛОДЫЕ СОТРУДНИЦЫ

Ãðàôèê ñâîáîäíûé, ìîæíî áåç îïûòà! Âûïëàòû åæåäíåâíî. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Тел. (095)668 59 74

â ã. Õàðüêîâ. Áûñòðî, ëåãêî è ìíîãî - ýòî ðåàëüíî. Äîõîä îò 60000 ãðí. ñ åæåäíåâíûìè âûïëàòàìè. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Тел. (097)968 93 56

РАБОТА В СФЕРЕ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ!

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ И АКТИВНЫЕ

214561150101

214561080101

Îòëè÷íûå óñëîâèÿ, ãèáêèé ãðàôèê, æèëüå â öåíòðå Îäåññû. Тел. (097)176 09 01

214561050101

РАБОТА В СФЕРЕ УСЛУГ. Mini Haus ïðåäëàãàåò âçàèìîâûãîäíûå óñëîâèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà â ã. Îäåññà ñ ïðîæèâàíèåì. Тел. (063)616 41 55

214561040101

ДЕВУШКИ îáëàäàþùèå ïðèâëåêàòåëüíîé âíåøíîñòüþ. Ñâîáîäíûé ãðàôèê, åæåäíåâíûå âûïëàòû. Ïðåäîñòàâèì æèëüå â öåíòðå ãîðîäà (ã. Õàðüêîâ). Тел. (068)317 65 46 213751080000

ДЕВУШКИ îò 18 ëåò â ã. Õàðüêîâ! Ñàëîí VIP-êëàññà! Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, âñòðå÷àåì è ïîìîãàåì! Ç\ï îò 90000 ãðí\ìåñ. Тел. (093)560 23 44

214561140101

ДЕВУШКИ БЕЗ КОМПЛЕКСОВ Åñëè Âàì íå õâàòàåò äåíåã, à î÷åíü õî÷åòñÿ êóïèòü âñå è ñðàçó - ìîæåòå ïîïðîáîâàòü ñåáÿ â ðîëè ìîäåëè. ã. Õàðüêîâ. Тел. (050)909 56 68 213751110000

МАССАЖИСТКИ Ïîìîæåì ñ ïðîæèâàíèåì â ã. Õàðüêîâå. Âûñîêàÿ ç\ï, âûïëàòû åæåäíåâíî! Тел. (097)249 59 23

214561020101

МАССАЖИСТКИ /Ñôåðà äîñóãà / æåëàþùèå êðàñèâî æèòü è íè â ÷åì ñåáå íå îòêàçûâàòü. Äîñòîéíàÿ, åæåäíåâíàÿ îïëàòà! Æèëüå â öåíòðå Õàðüêîâà. Тел. (068)748 89 88 214561130101

21330102

Âûñîêèé äîõîä. Æèëüå â ã. Îäåññà. Ðàññìîòðèì âñå òèïàæè. Тел. (063)644 18 29

214561100101

СОТРУДНИЦЫ /Ñåòü ðàçâëåêàòåëüíûõ çàâåäåíèé / Äîñòîéíûé äîõîä! Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå â Îäåññå! Тел. (095)668 59 74

214561060101

СОТРУДНИЦЫ â ñôåðó äîñóãà. Àïàðòàìåíòû, ïðîæèâàíèå â Îäåññå, áåçîïàñíîñòü 100%. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Òåë.: (099)074-07-97 214561070101

СОТРУДНИЦЫ áåç ÎÐ â ã. Õàðüêîâ. Ç\ï: îò 50000 ãðí, åæåäíåâíûå âûïëàòû. Îáåñïå÷ü ñåáå äîñòîéíîå áóäóùåå. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå! Тел. (096)645 42 84

214561110101

99991108

ТАНЦОВЩИЦ

ТАНЦІВНИЦІ

/Íî÷íîé êëóá / (ñ ÎÐ è áåç ÎÐ) Ìîæíî áåç ÎÐ. Îáó÷åíèå áåñïëàòíî, êîñòþìû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ. Ñòðîãî áåç èíòèìà. Ñîáåñåäîâàíèå ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè. Çâîíèòü ñ 12.00 äî 19.00. Òåë.: (067)232-03-20 - "Çîëîòîé Íîñîðîã", "Öâåòî÷íûé Íîñîðîã" Тел. (068)761 63 33

/×îëîâ³÷èé êëóá / ijâ÷àòà â³ä 18-òè ðîê³â. Ç ÄÐ òà áåç, íàâ÷àííÿ áåçêîøòîâíî. Âçóòòÿ òà êîñòþìè íàäàþòüñÿ êëóáîì. ²íäèâ³äóàëüíèé ãðàô³ê ðîáîòè. Ðîçãëÿíåìî êàíäèäàòóðó ñòóäåíòîê. ²íîãîðîäí³ì äîïîìîæåìî ç æèòëîì. Ç\ï â³ä 30000 ãðí. Тел. (093)696 96 96

ТАНЦОВЩИЦЫ /Äæåíòëüìåí-êëóá "Solid Gold" / Ç/ï 15000 ãðí. Îáó÷àåì. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Êèåâ, óë. Áîëüøàÿ Âàñèëüêîâñêàÿ (Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 5). www.solidgold.ua, òåë.: (050)293-80-30 Тел. (093)307 12 07 213301020101

СОТРУДНИЦЫ â ñôåðó äîñóãà. Ðàáîòà â äðóæíîé è ïðèÿòíîé êîìàíäå î÷åíü áûñòðî ïðèíåñåò Âàì áîëüøîé äîõîä. Îïûò íå îáÿçàòåëåí. Æèëüå â öåíòðå Õàðüêîâà. Тел. (097)849 26 25

214561120101

СОТРУДНИЦЫ áåç ÎÐ â ã. Õàðüêîâ. Âûïëàòû åæåäíåâíî! Ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðóåì. Тел. (050)909 56 68

99990512

ТАНЦІВНИЦЬ /Äæåíòëüìåí-êëóá "Íåáåñà" / ç ÄÐ òà áåç ÄÐ, ñòðîãî áåç ³íòèìó, íàâ÷àºìî, ïîâíèéñîöïàêåò, ïî÷àòê³âöÿì íàäàºìî êîñòþìè. Çàáåçïå÷óºìîæèòëîì. Ç/ï â³ä 15000 ãðí.,âóë. Àâòîçàâîäñüêà, 99\4. Òåë.: (097)288-13-88, (093)052-48-48, (066) 770-51-00,(068)033-06-60 Тел. (044)428 22 06 211081020101

214561160101

ТАНЦОВЩИЦ /Íî÷íîé êëóá / øîó-áàëåòà Ìîæíî áåç ÎÐ. Îáó÷åíèå áåñïëàòíî, êîñòþìû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ. Ñòðîãî áåç èíòèìà. Ñîáåñåäîâàíèå ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè. Çâîíèòü ñ 12.00 äî 19.00. Òåë.: (067)232-03-20 - "Çîëîòîé Íîñîðîã", "Öâåòî÷íûé Íîñîðîã" Тел. (068)761 63 33 107971020104

99990508

ÐÀÁÎÒÀ

213431020101

107971020105

99991041

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 277 17 74, 277 17 76

39

АРЕНДА ЖИЛЬЯ В КИЕВЕ: СОВЕТЫ РИЭЛТОРА

10840101

21281101

Ита , в перв ю очередь, при поис е жилья необходимо определиться с бюджетом. Исходя из имеющихся средств, след ет честь, что при сдаче вартиры владельцы, а правило, треб ют оставлять зало в размере месячной арендной платы. В обиходе неред о оворят «плата за второй месяц», одна о след ет помнить, что это именно зало , оторый возвращается после то о, а арендатор освобождает жилье. Поэтом , заплатив при аренде с мм в размере дв хмесячной платы, след ет помнить, что в словленное число след юще о месяца вам придется оплатить аренд в обычном размере. Кроме то о, если вы обратились за помощью риэлтор , вам придется та же оплатить е о сл и. Ка правило, омиссионные составляют 50% от с ммы ежемесячной вартплаты, одна о работа а ента может о азаться и дешевле. О нюансах сотр дничества с риэлтором расс азала вед щий онс льтант АН «Империя недвижимости» Наталья Дра омирова. – Ка правило, риэлтор работает за омиссионные в размере 50% вартплаты, одна о это происходит не все да. Например, работая за омиссионные в размере 30%, я быстрее нахож лиентов, они охотнее ид т на онта т, и, та им образом, за меньшее время можно найти жилье большем числ арендаторов. Риэлтор та же может взять с лиента с мм за просмотр жилья в сл чае, если лиент не подходит вартира. Это происходит из-за доро овизны проезда в столице, об этом лиента пред преждают заранее, и, а правило, а ент ниче о на этом не зарабатывает. Плата за просмотр жилья может составлять о оло 80 ривен. В любом сл чае, мало то отов потратить свое время вп ст ю в сл чае не давшейся сдел и менее, чем за 50 ривен.

фа тор, а транспортная развяз а. Если вы не фрилансер, работающий в Интернете, то жилье вам н жно ис ать либо по возможности ближе работе, либо, если придется ездить через пол Киева, - неподале от станции метро. При этом, арендная плата за жилье одина овой площади в одном и том же районе, в зависимости от близости транспортной развяз и, может ощ тимо отличаться. В за лючение Н. Дра омирова расс азала о том, на что след ет обращать внимание, чтобы избежать обмана со стороны мошенни ов. - Нес оль о лет назад в Киеве имели место сл чаи обмана арендаторов людьми, выдававшими себя за владельцев вартир или риэлторов. Они снимали жилье на нес оль о дней, а затем давали объявления о дол осрочной сдаче это о жилья в аренд . В рез льтате, люди, доверившиеся та им мошенни ам, о азывались в сит ации, о да в вартир возвращались настоящие хозяева и выставляли их на лиц . Чтобы избежать мошенничества при дол осрочной аренде вартиры необходимо обязательно смотреть до менты на право собственности на жилье, достоверения личности, а та же составлять официальный до овор сдачи/аренды в дв х э земплярах. При этом, в до овор след ет в лючить форм для распис и за пол ченн ю вартплат за аждый месяц, - подытожила э сперт.

Стоит та же отметить, что в сл чае, если бюджет о раничен, а времени на поис жилья нет, то можно воспользоваться сл ами мно очисленных хостелов, в оторых, одна о, придется жить в омпании малозна омых людей, а та же читывать набор требований администрации заведения. Если же вы не привязаны рабочем мест и любите единение, то вам может подойти аренда частно о дома в при ороде столицы или номер в Э сперт та же подчер н ла, что оплата оттедже в одном из новых дачных посел ов омм нальных сл , а правило, не входит Киева. в с мм арендной платы. При выборе жилья стоит та же читывать та ой немаловажный Èñòî÷íèê: http://ru.golos.ua 99991042

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


40

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 277 17 74, 277 17 76

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

КАК ПРАВИЛЬНО ГОВОРИТЬ «НЕТ» Почем важно меть оворить «нет», а определять моменты, в оторых стоит это делать, а та же освоить приемы, а это делать правильно. ЗАЧЕМ УМЕТЬ ГОВОРИТЬ «НЕТ»? Ответ на этот вопрос нам подс ажет небольшая история о моем приятеле, оторо о зов т Ма сим. Ма сим — один из тех парней, оторых называют «безот азный др ». Е о все да можно попросить о а ой-то сл е, и он обычно сраз же старается помочь. Это отличная черта для е о др зей, но па бная для не о само о. Однажды, Ма сим не смо от азать своем олле е И орю, и принялся помо ать ем с а ой-то ер ндовой задачей, хотя знал, что н жно срочно доделать важное пор чение свое о босса — под отовить ма ет идеи ново о прод та. Из-за то о, что Ма сим отвле ся на помощь И орю, и не спел сделать ма ет вовремя, босс не смо должным образом презентовать свою идею инвесторам и финансирование прое та было пре ращено. Работ потерял не толь о Ма сим и И орь, но еще и 17 др их их олле , а босс лишился своей мечты. С ть этой истории в том, что мение в н жный момент с азать «нет», станет отличной защитой от мно их отвле ающих фа торов, защитит от манип лирования и, однажды, может спасти от немалых неприятностей. ПОЧЕМУ МЫ ИНОГДА ГОВОРИМ «ДА», ХОТЯ НА САМОМ ДЕЛЕ ХОТИМ ОТКАЗАТЬ? Учеными выявлено, что основными причинами сложностей с от азом являются: • Страх п стить возможность • Ч вство вины • Привыч а быть полезным Одна о, это дале о не все причины, и аждо о специалиста в области психоло ии есть свое мнение на этот счет. Например, Люси Джо Палладино, специалист по проблемам расстройства внимания с тридцатилетним стажем, в своей ни е «Ма симальная онцентрация» отмечает, что большинство людей не оворит «нет» потом , что переоценивают свои силы и имеющееся них в распоряжении время. Одна о, пра тичес и все исследования по азывают, что мение оворить «нет» — это та ой же простой навы , а , пример , заварить чай. На чившись один раз это делать правильно, Вы же сможете смело пра ти оваться, со временем совершенств я свою «чайн ю церемонию». Дальше мы по оворим о том, а ле о освоить этот навы , но прежде на чимся определять моменты, в оторых стоит е о использовать.

ÐÀÁÎÒÀ

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО ПРИШЛО ВРЕМЯ СКАЗАТЬ «НЕТ»? Каждый раз, о да то-то обращается с просьбой или предложением, прежде чем дать ответ, о отором возможно со временем б дете жалеть, задайте себе вопрос: «Действительно ли это то, чем я сейчас/ потом должен заняться/сделать?». Если в сию се нд нет однозначно о ответа – это нормально, просто н жно дать себе время обд мать предложение в спо ойной обстанов е. Одна о, желательно сраз же назначить дат свое о ответа, та б дет ле че принимать решение и не б дет лишних назойливых вопросов. Например: Спасибо за предложение, мне н жно е о обд мать. Смо дать о ончательный ответ пол дню четвер а. Тебе подходит та ой вариант? Сформировать о ончательное решение поможет личный алендарь и списо целей на ближайшее время. С их помощью можно с ле остью определить, не помешает ли данное предложение основным планам. Ко да точно определено, что н жно от азать, остается это сделать правильно, чтобы не испортить отношения с собеседни ом и оставить о себе хорошее впечатление. КАК ПРАВИЛЬНО ГОВОРИТЬ «НЕТ»? Ниже мы делимся проверенными на пра ти е приемами правильных от азов с на лядными примерами по аждом из них. Прием №1. Дать #рат#ий ответ, не вдаваясь в подробности Чтобы овладеть данным приемом, н жно своить след ющее: • От аз должен быть ма симально рат им, но та тичным

• Формир я от аз, не вдавайтесь в подробности ответа на вопрос «Почем ?» Например, подходит назойливый олле а и предла ает пойти на обед. Колле а: «Пойдем на пере р. Вернешься и быстрень о все доделаешь.» Вы: «Нет, не мо . Мне н жно сейчас поработать.» Колле а: «Пошли! Ты не раб. Ты засл жил перерыв.» Вы: «Нет, правда. Я хоч поработать.» Колле а: «Твоим лазам н жно отдохн ть от э рана.» Вы: «Спасибо за забот . Мне в самом деле н жно поработать.» Прием №2. Использовать шаблоны та#тичных от#азов Порой, тр дно от азать, потом что нет понимания, а это правильно сделать. Именно поэтом , мы сформировали нес оль о шаблонов, оторые можно адаптировать пра тичес и под любые сит ации. 1) «У меня же есть планы. Спасибо, что под мал обо мне» 2) «Жаль, но не смо . Мне не добно» 3) «Я сейчас же работаю над нес оль ими прое тами, и не мо брать ниче о др о о» 4) «У меня сейчас т о со временем. Давай потом?» 5) «Мой рафи сейчас расписан по мин там» Помните, по аждом пост пившем предложению н жно принимать решение. Бездействие – это тоже принятое решение, оторое п с ает сит ацию на самоте . Осознанно определяйте моменты, о да н жно с азать «нет», делайте это правильно, чтобы не стать объе том чьей-то манип ляции и избавить себя от лишних проблем и неприятностей.

Àâòîð: ßðîñëàâ Áóðäà, Èñòî÷íèê: http://plant.pro/

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 277 17 74, 277 17 76

41

ОШИБКИ ПРИ ПОИСКЕ РАБОТЫ Часто онс льтантам по поис работы приходится слышать: «ищ работ дол о, но ниче о нет», «мое резюме размещено на сайте, а от ли ов на не о мало», «сходил на собеседование — рез льтаты все отрицательные». В чем же причина отс тствия н жно о рез льтата? Ка правило, на это есть целый ряд причин, связанных др с др ом: 1. Отс тствие чет о поставленной цели поис а работы или ошибочная цель. «Я немно о работал в продажах, мар етин е, и еще мне дается аналити а. Я отов рассмотреть все эти три направления, а среди отраслей меня привле ают нефть и аз и информационные техноло ии», — оворит мне один из соис ателей, именно та хара териз я цель свое о поис а. Та ое позиционирование в орне неверно. В рам ах одно о направления деятельности мо т быть небольшие от лонения — например, «офис-менеджер» или «личный ассистент р оводителя», но ни а не «администрация» или «продажи». Ка следствие не орре тно поставленной цели: 2. Неэффе тивное резюме. Резюме может быть расивым, содержать тщательно выверенные, «зализанные», правильные слова и выражения, но не отражать с ти опыта соис ателя, е о цели. Сейчас предла ается множество сервисов по составлению/ л чшению резюме за различн ю стоимость. Одна о подавляющее большинство этих сервисов подходят вопрос составления резюме однобо о, а центир я свое внимание на расивые форм лиров и и внешний обли , нежели на содержание. В ито е резюме становится более привле ательным, но поверхностным и не цепляет личностно. Оно стандартизировано и похоже на сотни др их. Очень важно составлять свое, ни альное резюме, тщательно анализир я собственный опыт и интересы. А если вам помо ает в этом сторонний челове или а ентство, то интервью — беседа с онс льтантом — является лючевой основой для е о составления. 3. Шаблонное сопроводительное письмо. «Здравств йте, мне заинтересовала ваша ва ансия. Пожал йста, рассмотрите мое резюме. Б д рад при лашению на встреч …», — та ое сопроводительное письмо не заинтерес ет работодателя и не выделит соис ателя из сотни др их. А ведь сопроводительное письмо иначе называется мотивационным — то есть должно сообщать о том, почем именно вы подходите на должность и почем именно в эт омпанию решили от ли н ться. Говоря о своем соответствии ва ансии, апеллир йте примерам из ваше о опыта. 4. Неаде ватная оцен а себя а специалиста ( ровень валифи ации) или а личности ( ачества и способности) в сопоставлении с требованиями рын а тр да ( позиции, ровню зар-

плат). Та , при исполнительс их ачествах соис атель может иметь правленчес ие амбиции, а при определенном наборе омпетенций (профессиональных и личностных) запрашивает значительно более высо ий доход, обосновывая это амбициями, привыч ой или обязательствами перед бан ом или семьей. 5. Отс тствие а ой-либо страте ии и та ти и поис а работы. Ка правило, среднестатистичес ий соис атель предпринимает след ющее: начинает поис сраз с составления резюме, размещает е о на дв х-трех работных сайтах, рассылает не оторым людям в надежде на тр до стройство «по зна омств » и …. ждет. Может быть, время от времени он за лядывает в почтовый ящи в поис ах при лашения и периодичес и просматривает новые пост пления ва ансий на сайтах, от ли аясь на них по шаблон . В течение первых дв х-трех недель ответы и при лашения действительно пост пают, а потом все затихает. А тивность след ет проявлять постоянно, не боясь отправлять свое CV в интерес ющие омпании, даже если там нет от рытых ва ансий. Под ажд ю ва ансию пишите индивид альное сопроводительное письмо. Если в течение недели вы не пол чили ответа, не бойтесь позвонить в омпанию и знать, дошло ли резюме и о да ждать обратной связи. 6. Спонтанное и неделовое поведение на собеседованиях «Странно, встреча со мной длилась не более 15 мин т, не жели р оводитель все понял за это время и вопросов почти не задавал… А после — от аз. С чем это может быть связано?». При выяснении обстоятельств собеседования артина проясняется. «Здравств йте, я а раз хотел точнить, чем занимается ваша омпания? — с задором ричит соис атель, прояв-

ляя свою а тивность, но ни а не демонстрир я свою под отов встрече. Кр пные серь и, любимый вязаный свитер, шап а зимой и рю за на плечах — это то, что приходится видеть на собеседованиях работодателям. В ачестве ар мента том , что последние пол ода соис атель занимался своим здоровьем, он достает рент еновс ие сним и! П таный и невнятный расс аз о своем опыте работы, отс тствие он ретных достижений, вз ляд в сторон — все это оставляет яр ое впечатление о соис ателе, но вряд ли то, оторое он сам хотел бы о себе оставить. И, на онец, отс тствие л бо их, профессиональных вопросов о ва ансии и предстоящей работе о ончательно за рывают дверь в омпанию для данно о соис ателя. Тщательная под отов а аждой встрече — поис информации о омпании и ва ансии, стр т рированная самопрезентация, внешний имидж и психоло ичес ий настрой — важнейшие ша и при поис е работы. Н жно помнить, что спешный и быстрый поис работы — это техноло ия. Рез льтата несложно добиться, соблюдая простые правила: 1. Корре тно оценить себя а специалиста. 2. Чет о сформ лировать цель поис а работы. 3. Сформировать подробное рамотное портфолио: резюме, сопроводительное письмо, ре омендации, примеры работ (если профессия это предпола ает). 4. Выработать страте ию поис а работы, основанн ю на анализе собственно о опыта, способностей и интересов. 5. Совершать а тивные и ежедневные действия по поис работы. 6. Тщательно отовиться собеседованиям на разных ровнях. Àâòîð: À. Äðîáûøåâà, Èñòî÷íèê: http://psyfactor.org

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


42

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 277 17 74, 277 17 76

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

КАК НАЙТИ УДАЛЕННУЮ РАБОТУ, А НЕ ПРОБЛЕМЫ

Пос оль мы оворим о телеработе, то ваше зна омство с за азчи ом б дет, с орее все о, иметь вирт альный хара тер, и, а следствие, при выполнении первых за азов это недоверие б дет взаимным. Мошенни и обманывают не толь о телеработни ов, та и не дождавшихся дене за выполненн ю и переданн ю за азчи работ , но и добросовестных за азчи ов, оторые, произведя предоплат , та и не дожидаются а их-либо рез льтатов. Поэтом мно ие за азчи и же не ид т на предоплат , а треб ют сначала рез льтаты работы. Пос оль почти все да в пол чении работы больше все о заинтересован сам же работни , необходимо по азать за азчи то, что вы выполнили работ , сделать та , чтобы он оценил ее ачество и объем, но при этом необходимо сделать та , чтобы он (за азчи ) не смо этой воспользоваться выполненной работой. Это н жно сделать для то о, чтобы за азчи а не появилось желание забыть о том, что за работ надо платить. С ществ ют не оторые техничес ие хитрости, оторые и позволят вам ос ществить вышенаписанное. Пос оль видов телеработы очень

ÐÀÁÎÒÀ

мно о, естественно, и та их вот техничес их хитростей тоже б дет мно о, для аждо о вида телеработы они разные. Пос оль телеработа бывает самой разной — от переводов до сочинения стихов и песен на за аз — то в рам ах одной статьи нельзя расс азать про защит все о. Но даже если вы не найдете своей специализации среди приведенных примеров, то не стоит отчаиваться: я д маю, что данн ю ло и защиты можно ле о перенести и на ваш тип телеработы. А вот собственно и примеры: — Если вы выполняли web-сайт, от ройте е о в а ом-либо бра зере и сделайте print screen-ы всех страниц. Теперь можете смело высылать эти с риншоты за азчи , он сможет оценить ачество, объем, но воспользоваться вашей работой не сможет. — Если вы выполняли для за азчи а а ие-либо с рипты, с ажем, на Perlе или PHP, можно применить след ющий прием. От ройте а ой-ниб дь сайт на бесплатном хостин е, поддерживающем выполнение с риптов, за ачайте т да форм и собственно с рипт, оторый обрабатывает действия с формой. Дайте за азчи ссыл на эт форм . Он сможет бедиться

в работоспособности с рипта, но сможет пол чить е о те ст толь о после оплаты. — Если вы занимались выполнением а ой-либо рафи и на фото рафиях, банерах, рис н ах нанесите а оениб дь слово, например, «TEST». За азчи сможет оценить ачество изображения, но не сможет эти изображения использовать в своих целях из-за надписей. Полноценные изображения высылайте лишь после пол чения оплаты. — Если вы выполняли перевод, то далите аждый второй абзац в переведенном те сте, и в та ом виде отошлите за азчи . Он сможет оценить ачество перевода, но, не пол чив весь те ст, использовать этот перевод б дет проблематично. — Если вы выполняли на за аз ПО, то имеет смысл переслать толь о .exeфайл про раммы без исходни ов, в про рамме можно от лючить а юлибо базов ю ф н цию, например, запись рез льтатов в файл, печать рез льтатов, etc. Та же, наверное, вы не раз стал ивались с та называемыми trial-про раммами, это полноф н циональные про раммы, оторые работаю толь о о раниченное оличество раз/ дней, а потом про рамма от азывается зап с аться и треб ет од, оторый можно пол чить толь о после оплаты. Та ой вариант можете использовать и вы, достаточно единожды написать защитный мод ль и потом не раз е о использовать в своих про раммах. Для тех, то про раммир ет на Delphi, C Builder вообще можно с ачать же отовые и свободно распространяемые омпоненты, оторые ле о вставить в ваш про рамм и настроить, например, та , чтобы про рамма зап с алась все о один-два раза, за азчи сможет оценить ачество работы, но до оплаты полноценно использовать ваше ПО не сможет. Та же еще один совет: все да сохраняйте все промеж точные рез льтаты работы. Например, вы рис ете банер, вам не понравился а ой-либо

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ элемент, сохраните рез льтаты в отдельном файле, а потом вновь возвращайтесь работе. В сл чаи возни новения спорных сит аций с ществование та их вот наброс ов и эс изов б дет хорошим подтверждением ваше!о авторства. Еще один п ть для «выживания» телеработни а за лючается в том, что всю тяжесть поис а за азчи а, проблемы с расчетом, онтролем ачества, возможном обман можно снять со своих плеч. Ка ? Очень просто, в интернете давно же с ществ ют бюро, а!ентства, ст дии, в общем, названия мо! т быть самыми различными, но смысл один: это сообщества профессионалов, объединившихся для выполнения определенно!о вида телеработы. Например, есть дизайн-ст дии, занимающиеся рисованием баннеров и ло!отипов, созданием flash-заставо . Есть бюро переводов, занимающиеся, переводом те стов с/на, различные язы и; есть сообщества про!раммистов, сообща выполняющих различны за азы на разработ всевозможно!о ПО. Ка правило, история возни новения та их ст дий и а!ентств одина ова. Всe начиналось с !р ппы единомышленни ов, занявшихся выполнением телеработы, со временем начинали налаживаться связи, создаваться инфрастр т ра и та далее. Но жизнь не стоит на месте, рыно телеработы относится рын , оторый динамично развивается, а, следовательно, растет и оличество за азов. Что это значит? Да толь о то, что вас есть шансы стать членов этой оманды, пол чать свою часть телеработы и оплат за нее. Все требования соис ателям обычно вы ладываются на сайте в разделе «Ва ансии», но если та о!о раздела на сайте не о азалось, смело отправляйте свои предложения о желании работать на любой e-mail из онта тной информации. Ита , а ие плюсы, а а ие мин сы, при работе не напрям ю, а именно через та ие ст дии и бюро. Во-первых, вам же не надо д мать о поис е за азов, за вас этим б дет заниматься бюро, оторо!о возможностей для это!о намно!о поряд ов больше. Пос дите сами: пос оль в нашем сл чае идет речь о телеработе, то основным источни ом привлечения новых лиентов б дет сайт. Работая через ст дии и бюро, вы тем самым избав-

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 277 17 74, 277 17 76

ляете себя от необходимости создания и рас р т и свое!о сайта. Та же немаловажным аспе том являются налаженные связи, большинство за азов бюро и ст дии пол чают от постоянных лиентов, хорошая реп тация тоже значит немало. Естественно, если вы решили заниматься поис ом за азчи ов самостоятельно, то, с орее все!о, ваша реп тация и связи б д т «по н лям», а, значит, на первых порах на особый наплыв за азов не стоит рассчитывать. Очевидным мин сом же в работе не напрям ю б дет, онечно же, то, что довольно значительная часть заработанных вами дене! вам не дойдет. Это б дет вашей расплатой за сайт, связи, реп тацию, поддерж различных способов оплаты. Ита : если вы полны энер!ии, распола!аете не оторым оличеством времени, ч вств ете в себе предпринимательс ю жил , н хоть малень ю, не боитесь поражений, то вполне можно отправляться ис ать за азчи ов самостоятельно, объединять во р ! себя единомышленни ов и та далее. Вполне может быть и та ое, что со временем вы сами создадите а ю-ниб дь дизайн-ст дию или бюро переводов. Если же вы и та же !де-либо работаете, но хотите немно!о л чшить свое материальное положение, то работа через ст дии, бюро, сообщества, на мой вз!ляд, больше подходит вам. НЕ ПОПАДИСЬ! Мно!ие, задавшись целью найти телеработ , составляют резюме, те ст объявления, а потом, набрав в Янде се запрос «Дос а объявлений» или «Фор м», начинают заходить по всем подряд выданным ссыл ам и оставлять свое объявление. Но та о!о безд мно!о метода есть целый ряд отрицательных моментов. Дело в том, что в аждом се!менте сети все!да есть целый ряд сайтов, ради ально выделяющихся из обще!о числа. Эти «злачные места» можно ле! о опознать по содержанию, представляющем собой, а правило, о тель из псевдоха ерс ой и ардерс ой информации, порно, и, онечно же, фор мов, чатов, досо объявлений сомнительно!о вида. Размещая на та их сайтах, а юлибо ре ламн ю информацию, в том числе и объявления о поис е а ойлибо работы, вы величиваете свои

шансы стол новения с мошенни ами в разы. Да и работа, предложенная в ответ на объявление на та их сайтах б дет носить специфичес ий хара тер. Например, если вы переводчи , то предложенная работа может за лючаться в переводе страниц а о!о-ниб дь порносайта с р сс о!о, с ажем, на ан!лийс ий язы . Если вы про!раммист, то мо! т предложить взломать а ю-ниб дь про!рамм , написать ря , либо еще что-то в этом д хе. Если вы, с ажем, ищите работ сетево!о администратора, то мо! т предложить взломать а ой-либо сайт, IRC анал, etc. Связываясь с та ими сомнительными работодателями и сомнительными видами работ, вы рис ете не толь о не пол чить своих заработанных дене!, но и иметь неприятности от правоохранительных ор!анов а сообщни , или непосредственный исполнитель прест пления. «В ИДЕАЛЕ» Конечно же, я посоветовал бы всем, то решил заниматься телеработой, за лючить до!овор со своим за азчи ом. В до!оворе можно прописать сро и, объём, размер оплаты за выполненн ю работ . И, этот до!овор должен быть не в стной форме и не в эле тронном виде, а напечатанным на б ма!е. Ка это делается? Все детали до!овора вы с за азчи ом об!овариваете по телефон (e-mail, icq). После то!о, а те ст до!овора со!ласован, вы распечатываете е!о в дв х э земплярах и отсылаете по почте за азчи . Он, в свою очередь, подписывает и отсылает вам. Сложно? В идеале та и надо пост пать. Бла!одаря до!овор , вы сможете что-то требовать от за азчи а, а за азчи от вас. Но телеработа потом привле ает множество за азчи ов тем, что отс тств ет вся о!о рода воло ита. За азчи может: разместить за аз, пол чить рез льтаты работы, расплатиться за выполненн ю работ , не выходя из дома. Поэтом , в сл чае разовых работ, рассчитывать на со!ласие за азчи а за лючать а ой-либо до!овор не стоит, отнеситесь этом с пониманием. Но если вам далось пол чить р пный за аз, выполнение оторо!о возможно займёт недели или даже месяцы, то я, д маю, вы должны настоять на за лючении до!овора. http://www.rabotka.ru

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.

43

ÐÀÁÎÒÀ


44

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 277 17 74, 277 17 76

ÐÀÁÎÒÀ

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 17 æîâòíÿ 2016 ð.


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 277-17-74, 277-17-76

ÐÀÁÎÒÀ

28122004

29642002

26642011

27332001

26882004

26472006

14892010

26972003

15662008

28372003

27712003

29772002

25482005

45


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 277-17-74, 277-17-76

19932011

24502005

26912013

01041020

46

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 42 (964)


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 277-17-74, 277-17-76

Ó×ÅÁÀ ª ïèòàííÿ? Çàäàéòå ¿õ óí³âåðñèòåòàì! 17-19 листопада 2016 ро в У раїнсь ом домі (У раїна, Київ, в л. Хрещати , 2) відб д ться: щорічна міжнародна спеціалізована вистав а «Освіта та

ар'єра - 2016» та вистав а за ордонних навчальних за ладів «Освіта за ордоном».

На виставці б д ть представлені навчальні за лади Вели обританії, Німеччини, Канади, Кіпр , Швейцарії, Австрії, Чехії, Ізраїлю, Греції, Польщі, США, Т реччини та інших раїн. В виставці бер ть часть провідні освітні а)ентства У раїни. О ремим павільйоном представлені навчальні за лади Польщі. Особисте живе спіл вання з представни ами зар біжних навчальних за ладів дозволить вам отримати інформацію «з перших р » і прийняти остаточне рішення по навчанню за ордоном.

3. Чи існ є вас центр допомо)и іноземним ст дентам, ди можна зверн тися з тією чи іншою проблемою? 4. Чи бере часть ваш ніверситет в міжнародних про)рамах ст дентсь о)о обмін ? 5. Чи потреб є навчання в вашом в зі знання б дь-я их іноземних мов рім ан)лійсь ої? 6. Чи мож я б ти впевнений в том , що диплом вашо)о

ніверситет б де визнаватися в інших раїнах? Чи б де він визнаватися в У раїні та раїнах СНД? 7. Чи ор)анізов є ваш ПРИКЛАДИ ПИТАНЬ, ЯКІ ВИ ніверситет я сь про)рам

МОЖЕТЕ ЗАДАТИ ст дентсь о)о дозвілля? ПРЕДСТАВНИКУ 8. Чи надає ваш в з ст дентам НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ можли вості для занять спортом? 9. На вашом сайті я не Про навчальний знайшов достатньої інформації за$лад про ... Мо)ли б ви дати мені більше 1. Чи ба)ато вашом в зі інформації про це? іноземних ст дентів? Чи є вас Про вст(п ст денти з У раїни? і процес навчання 2. Чи надає ваш ніверситет розміщення і харч вання для 1. Чи можете ви точнити іноземних ст дентів? Я а вартість? списо до ментів для вст п до

вашо)о внз для ст дента з У раїни? 2. Коли я повинен подавати до менти для вст п до вашо)о внз? 3. Чи мож я подати один з необхідних до ментів пізніше, о ремо від основно)о па ет ? 4. В я ій формі раще подавати до менти на вст п? Поштою, через email або через спеціальн онлайн-форм ? 5. Вивчення я их предметів входить в ... про)рам ? 6. Чи мож я в процесі навчання відмовитися від обраної про)рами або он ретно)о рс

і змінити їх на інші? Понес я додат ові витрати? 7. Я им чином і де здійснюється ст дентсь а пра ти а

вашом ніверситеті? Про вартість навчання та стипендії 1. Коли настає deadline для оплати навчання для ново)о ст дента? 2. На я і стипендії від ніверситет я мож розрахов вати в разі

вст п на ... про)рам ? 3. Чи можливе одержання стипендій від держави або ор)анізацій на навчання в вашом

в зі? Де я мож знайти інформацію про це? 4. Чи є інцевою вартість про)рам навчання на вашом сайті або іноземно)о ст дента че ають я ісь додат ові витрати? Інші питання 1. Чи допома)аєте ви своїм вип с ни ам працевлашт ванні? Я що та , то тіль и в своїй раїні або та ож за ордоном? 2 . Чи мож я поєдн вати навчання в вашом в зі з роботою? 3. Чи здійснює ваш ніверситет підтрим іноземних ст дентів візових питаннях? 4. Чи надає ваш ніверситет трансфер з аеропорт для ст дентів-новач ів? 5. Чи можете ви назвати приблизн вартість проживання та харч вання для ст дента в вашом місті? Чи існ ють я інеб дь ст дентсь і зниж и?

6 УКРАЇНСЬКИХ ВИШІВ ПОТРАПИЛИ ДО СВІТОВОГО РЕЙТИНГУ УНІВЕРСИТЕТІВ QS Британсь а омпанія QS Quacquarelli Symonds оприлюднила світовий рейтин)

ніверситетів QS, в я ий потрапили шість

раїнсь их вишів. Кращий рез льтат – 382-е місце. Про це повідомляється на сайті Тopuniversities (http://www.topuniversities.com). У раїнсь і в зи в рейтин) розташ валися та им чином: 382 місце Хар$івсь$ий національний (ніверситет імені Каразіна; 431-440 Університет імені Тараса Шевчен$а в Києві; 551-600 Київсь$ий політехнічний інстит(т;

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

701 Донець$ий Національний (ніверситет; 701 Хар$івсь$ий політех; 701 С(мсь$ий державний (ніверситет. Кращі навчальні за лади визначалися на основі де іль ох ритеріїв: на ова реп тація, реп тація серед роботодавців, співвідношення професорсь о-ви ладаць о)о с лад і ст дентів, част а іноземно)о професорсь о-ви ладаць о)о с лад , част а іноземних ст дентів, іль ість оп блі ованих статей, на ове цит вання п блі ацій, част а працівни ів із на овим ст пенем.

¹ 42 (964)

Перша десят$а рейтинD( виDлядає та$им чином: 1. Massachusetts Institute of Technology (MIT) 2. Stanford University 3. Harvard University 4. University of Cambridge 5. California Institute of Technology (Caltech) 6. University of Oxford 7. UCL (University College London) 8. ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology 9. Imperial College London 10. University of Chicago Джерело: http://strana.ua

47


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 277-17-74, 277-17-76

29982001

26362002

22812007

27882002

27672007

27012006

07372014

48

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 42 (964)


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.