Page 1

17842135

19152011

21592003

23602001

17842133

20222040


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

13482014

20362006

22742007

11572015

15432008

2

19262002

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 42 (823)


3

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÂÀÊÀÍѲ¯ ²ÄÍÎÂËÞÞÒÜÑß ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ÙÎÒÈÆÍß

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ WWW.RIU.COM.UA

ÇìIñò ðîçäIëó «Ðàáîòà» ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ ÏÎÒвÁͲ ÊÅвÂÍÈÊÈ, Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

ñò.6 ñò.12

Всераїнсьий реламно-інформаційнийтижневи сферіпрацевлаштвання танавчання

ïåðø³ îñîáè ï³äïðèºìñòâà; êåð³âíèêè â³ää³ë³â, íàïðàâëåíü; á³çíåñ-êîíñóëüòàíòè, åêñïåðòè, àíàë³òèêè

¹ 42 (823) 21 æîâòíÿ 2013 ð.

åêñïåðòè; åíåðãåòèêè; êîíñòðóêòîðè; òåõíîëîãè; ëîã³ñòèêè; ìåòîäèñòè; ïñèõîëîãè; á³çíåñ-òðåíåðè; þðèñïðóäåíö³ÿ; þâåë³ðè

Засновни і видавець ТОВ«Поіс -Плюс» Свід.прореєстрацію KВ №4740 від 14.12.2000 р. Видаєтьсяз09.07.96р.

ÂÈÕÎÄÈÒÜ ÙÎÏÎÍÅIJËÊÀ Диретор ............. ШмейоГ.В. Головнийредатор . КчмаВ.В. Адресаредаціїдлялистів: 03057,м.Київ, вл.Молдавсьа,2,оф.“1-B” 4 -90, 91 453-34 Òåë./ôàêñ: 453-3

poisk@optima.com.ua ØÀÍÎÂͲ ×ÈÒÀײ! Дяємо, що Ви обрали саме наш азет, шаючи собі чи близьим робот. Впевнені,щоздопомооюазети"РаботаиУчеба",Виобов'язовознайдетедостойнробот. Для цьоо в нашом виданні,врозділі"Работа",щотижня дрються тисячі реальних ваансій від прямих роботодавців. Редація постійно працюєнадтим,щобвазетібли ваансіїідляфахівців,ідляробітниів,ідлялітніхлюдей,атаождлятих,хтощенемаєдосвідроботи-стдентів,випсниів. Вазеті,дляшвидоопошнеобхідноїваансії,зроблений "Поажчивсіхваансійномера". Він завжди дрється на першихсторінах,післязміст.Крім тоо, ожен може безоштовно розмістити своє "Міні-резюме" в розділі "Шаю робот". Цей розділчитаютьроботодавцііВи маєтереальнийшанс,щоВаш андидатр помітять. Умови розміщення читайте в розділі "Шаюробот". Уже16роівСВОЄЮнашазетвважаєбаатотисячнаадиторія читачів і широе оло роботодавців, за оперативність і правдивістьопбліованоїінформації.Приєднйтесьдоних! Редаціятижневиа"Работаи Учеба"відщироосерцябажає Вам спішноо пош роботи, ар'єрноо зростання та реалізаціїВашихзадмів.Бдемораді допомотиВамцьом!

Äå ìîæíà ïðèäáàòè Ðàáîòà è Ó÷åáà” "Ð ãàçåòó " Второвіймережііосів"Преса"інаомерційнихрозладахв КиєвііКиївсьійобл. Наазетно-жрнальнихрозладах настанціяхметрополітен,залізничноовозаліпідземнихпереходів.

ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÈ

ñò.13

ÌÅÍÅÄÆÅÐÈ

ñò.14

ç ðåàë³çàö³¿, àãåíòè òà ìåíåäæåðè ç ðåêëàìè, ïîë³ãðàô³¿

ÎÔ²ÑͲ ÑËÓÆÁÈ

ñò.15

êàäðîâ³ ñëóæáè; ñåêðåòàð³àò, ä³ëîâîäñòâî; ïåðåêëàäà÷³; àðõ³âíà ñïðàâà; îïåðàòîðè ÏÊ

ÅÊÎÍÎ̲ÊÀ, Ô²ÍÀÍÑÈ

ñò.16

åêîíîì³êà òà ô³íàíñè; áàíê³âñüêà ñïðàâà; áóõãàëòåð³ÿ òà àóäèò

ÒÂÎÐײ ÏÐÎÔÅѲ¯

ðåäàêòîðè; âåðñòàëüíèêè; äèçàéíåðè; êîðåêòîðè; ìàêåò÷èêè; ïàëÿòóðíèêè; äðóêàð³; æóðíàë³ñòè; ìàðêåòîëîãè

ñò.17

â³çàæèñòè; ìàéñòðè ìàí³êþðó-ïåäèêþðó; êîìá³íîâàí³ ïåðóêàð³; êîñìåòîëîãè; ìàéñòðè òàòóàæó, ï³ðñ³íãó

ñò.18

âèõîâàòåë³; ãóâåðíàíòêè; äîìîãîñïîäàðêè; äîìàøí³ â÷èòåë³; ëîãîïåäè; íÿí³; äîìàøí³ êóõàð³; ñàä³âíèêè

ñò.18

ë³êàð³; ìîëîäøèé ìåäïåðñîíàë; êåð³âíèêè ôàðì. ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ôàðìàöåâòè; ïðîâ³çîðè; ìåäè÷í³ ïðåäñòàâíèêè

ñò.18

âèêëàäà÷³; çàâó÷³; äèðåêòîðè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â; âèõîâàòåë³; ìåòîäèñòè; ðåïåòèòîðè; ìàéñòðè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ

ÒÓÐÈÇÌ, ²ÍÄÓÑÒÐ²ß ÐÎÇÂÀÃ

ñò.19

êåð³âíèêè ³ ñï³âðîá³òíèêè òóðô³ðì; åêñêóðñîâîäè; ìåíåäæåðè òà àãåíòè ç òóðèçìó; ã³äè-ïåðåêëàäà÷³; àäì³í³ñòðàòîðè; àêòîðè; êðóï’º; ìàðêåðè

ÎÕÎÐÎÍͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.19

íà÷àëüíèêè ñëóæá áåçïåêè; îõîðîííèêè; îõîðîíö³; îõîðîíö³êîíòðîëåðè; îõîðîíö³-àäì³í³ñòðàòîðè; ³íñïåêòîðè îõîðîíè

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

ñò.20

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ñïåö³àë³ñòè; òîðãîâ³ ïðåäñòàâíèêè; ìåíåäæåðè ç ïðîäàæó; ñïåö³àë³ñòè ïî çàêóïêàì; ïðîäàâö³; ìåð÷åíäàéçåðè; ñóïåðâàéçåðè; òîâàðîçíàâö³

ÑÒÀÒÒ² ÐÎÇIJËÓ "ÐÀÁÎÒÀ"

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ, ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß ² ÊÎÌÅÐÖ²ß

ñò.26

ñò.16

ÐÅÊËÀÌÀ, ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ, ÂÈÄÀÂÍÈ×À ÑÏÐÀÂÀ, ÏÎ˲ÃÐÀÔ²ß ñò.17

ÏÅÄÀÃÎòÊÀ

óïðàâëÿþ÷³; çàâ.âèðîáíèöòâîì; àäì³í³ñòðàòîðè; áàðìåíè; îô³ö³àíòè; êóõàð³; ìåòðäîòåë³; êîíäèòåðè; õîñòåñ; ñîìåëüº; ìåíåäæåðè; îáñëóãîâóþ÷èé ïåðñîíàë

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

ïðîãðàìóâàííÿ, ðîçðîáêà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì; ³íòåðíåò-òåõíîëî㳿; åêñïëóàòàö³ÿ ³ ï³äòðèìêà êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè òà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÒÀ ÔÀÐÌÀÖ²ß

ÐÅ ÐÅÑÒÎÐÀÍÍÈÉ Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß, ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ ñò.26

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; âî䳿 ð³çíèõ êàòåãîð³é; äèñïåò÷åðè; ñëóæáîâö³; ðîá³òíèêè àâòîñåðâ³ñó; ìåíåäæåðè ç³ çáóòó àâòîìîá³ë³â ³ çàï÷àñòèí

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐͲ, ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉͲ ÒÀ ²ÍÒÅÐÍÅÒ-ÒÅÕÍÎËÎò¯ ñò.17

ÄÎÌÀØÍ²É ÑÅвÑ

ñò.25

ñïåö³àë³ñòè ³ ìàéñòðè õ³ì÷èñòîê, ôîòîàòåëüº, ëîìáàðä³â, ìåòàëîðåìîíòó; ðîá³òíèêè ìóí³öèïàëüíèõ êîìóíàëüíèõ ñëóæá ³ ïðèâàòíèõ ô³ðì; ñïåö³àë³ñòè ç ðåìîíòó ³ åêñïëóàòàö³é ïîáóòîâî¿ òåõí³êè; äîïîì³æíèé ïåðñîíàë; ñïåö³àë³ñòè ç åêñïëóàòàö³¿ ñïîðóä

ñò.16

³íæåíåðè; ñïåö³àë³ñòè ç ïðîåêòóâàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òåõí³êè

ÏÅÐÑÎÍÀË ÑÀËÎͲ ÊÐÀÑÈ

ñò.25

êåð³âíèêè â³ää³ë³â; ìåíåäæåðè; ñïåö³àë³ñòè; ìàêëåðè; åêñïåðòè; àãåíòè ç íåðóõîìîñò³; ñòðàõîâ³ àãåíòè

äèçàéíåðè; ôîòîãðàôè; õóäîæíèêè; ôëîðèñòè

²ÍÆÅÍÅÐÍÎ-ÒÅÕͲ×ÍÈÉ ÏÅÐÑÎÍÀË

ÊÎ̲ÐÍÈÊÈ, ÐÎÁ²ÒÍÈÊÈ ÑÊËÀÄÓ ÏÎÁÓÒβ ÒÀ ÊÎÌÓÍÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.29

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.39

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; òåõíîëîãè; ñïåö³àë³ñòè; ³íæåíåðè; äèçàéíåðè; ìîäåëüºðè; êîíñòðóêòîðè; âñ³ ðîá³òíè÷³ ñïåö³àëüíîñò³

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ² ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÀ

ñò.42

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; îðãàí³çàòîðè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò; ³íæåíåðè, ñïåö³àë³ñòè, ðîá³òíèêè áóä³âåëüíèõ ñïåö³àëüíîñòåé; àðõ³òåêòîðè; äèçàéíåðè; êîíñòðóêòîðè

ÌÅÁËÅÂÅ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.43

ñêëàäàëüíèêè-óñòàíîâíèêè êîðïóñíèõ ìåáë³â; ñòîëÿðè-âåðñòàòíèêè; ìàëÿðè-îáðîáíèêè (ïî äåðåâó); ìàéñòðè ç ïåðåòÿæêè ìåáë³â; ð³çüáÿðè ïî äåðåâó; âåðñòàòíèêè (ïî äåðåâó); ïèëîðàìíèêè

ËÅÃÊÀ ÏÐÎÌÈÑËβÑÒÜ

ñò.43

âèøèâàëüíèö³; â’ÿçàëüíèö³; êîíñòðóêòîðè îäÿãó; êðàâö³; ìàéñòðè ç ïîøèòòÿ îäÿãó; ìîäåëüºðè; ðîçêð³éíèêè; øâà÷êè; çøèâàëüíèêè

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

ñò.44

ðîáîòà áåç ñïåö³àëüíî¿ ï³äãîòîâêè; àãåíòè, âàíòàæíèêè, ïðèáèðàëüíèö³, âàõòåðè, äèñïåò÷åðè íà òåëåôîí³, ðîçêëåþâà÷³ îãîëîøåíü, ãàðäåðîáíèêè, ñòîðîæ³, ³í.; íàäîìíà ðîáîòà

ÊÓÐ’ªÐÈ ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÑÒÓÄÅÍҲ ÐÎÁÎÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

ñò.48 ñò.49 ñò.49

ïîñëóãè àãåíòñòâ ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ; â³çîâà ï³äòðèìêà; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü åì³ãðàö³¿; þðèäè÷í³ êîíñóëüòàö³¿

ÌÎÄÅËÜÍÈÉ, ØÎÓ-Á²ÇÍÅÑ

ñò.49

ìîäåë³; òàíö³âíèö³; ôîòîìîäåë³

ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.51

îðåíäà æèòëà, òðàíñïîðòí³ òà ìåäïîñëóãè,ìàñàæ, îðãàí³çàö³ÿ ñâÿò, ðåìîíòè, áðîíåäâåð³

• ÂÀÊÀÍѲ¯ ÍÎÌÅÐÀ ÇÀ ÀËÔÀ²ÒÎÌ • ÐÅÏÅÐÒÓÀРʲÍÎÒÅÀÒв ÍÀ ÆÎÂÒÅÍÜ

ñòîð. 6-7 ñòîð. 53

Передпл.iнде с40366

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 21 æîâòíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


4

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÀËÔÀ²ÒÍÈÉ ÏÎÊÀÆ×ÈÊ ÂÀÊÀÍÑ²É ÍÎÌÅÐÓ стор.

А АВТОЕЛЕКТРИК ....... 29,30,31,32 АВТОМИЙНИК ............... 6,29,31 .................................... 33,44,46 АВТОСЛЮСАР .................. 29,31

стор.

КОВАЛЬ ........................... 39,42

МЕНЕДЖЕР ..... 8,14,15,19,22,51

ДВІРНИК .............. 9,22,25,45,46

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК ........... 25

МЕНЕДЖЕРЗПЕРСОНАЛУ ...... 7

ДИЗАЙНЕР ............................ 16

КОМІРНИК ............ 8,25,33,40,48

..................................... 8,14,15

ДИСПЕТЧЕР ............ 11,15,30,33

КОНДИТЕР ......... 23,24,26,27,28

МЕНЕДЖЕРЗПРОДАЖУ ......... 8

Е

КОНСУЛЬТАНТ ........ 10,15,22,45

.................................... 10,14,15

КОНСУЛЬТАНТЗФІНАНСІВ ... 12

............................................. 22

.................................... 32,33,39

ЕКОНОМІСТ .......................... 16 ЕКСКАВАТОРНИК .................. 39

АДМІНІСТРАТОР ............... 12,15

ЕКСПЕДИТОР ............ 8,29,31,39 ЕЛЕКТРИК ............ 9,28,34,39,41

.................................... 16,26,31

ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК ........ 39

............................................. 44

ЕЛЕКТРОЗВАРНИК ............. 6,11

АРМАТУРНИК ................... 42,43 АСИСТЕНТКЕРІВНИКА ..... 16,44

Б БАРМЕН ....................... 23,26,27 БЕТОНЯР ...................... 9,42,43 БУЛЬДОЗЕРИСТ ................. 6,30 БУРИЛЬНИК .................. 6,30,42 БУХГАЛТЕР ...................... 16,21 БІЛЕТЕР ....................... 11,46,48

В ВАНТАЖНИК ............... 6,7,8,9,21

стор.

Д

АВТОХОДОВИК ................ 29,32 АГРЕГАТНИК .................... 30,31

стор.

.................................... 30,33,39 ................................... 40,41,42 ЕЛЕКТРОМЕХАНІК ................. 39 ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК .......... 11 ........................................ 39,41 ЕЛЕКТРОМОНТЕР ......... 39,40,42 ЕЛЕКТРОСЛЮСАР .......... 6,30,39

З ЗАВІДУВАЧМАГАЗИНОМ ...... 12 ............................................. 22 ЗАКРІЙНИК ................... 9,43,51

................................... 22,23,25

ЗАМІРНИК ............................. 42

..................... 40,44,45,46,47,48

ЗАСТУПНИК ....... 12,13,18,21,25

ВЕДУЧА ................................. 16

ЗБИРАЛЬНИК ............... 10,11,43

ВЕРСТАТНИК .................... 39,40

ЗВАРНИК ................ 40,41,42,43

ВЕТЕРИНАРНИЙЛІКАР .......... 18

ЗООТЕХНІК ........................... 18

............................................. 16 КОНТРОЛЕР .............. 8,13,22,41

МЕНЕДЖЕРПОРОБОТІЗ КЛІЄНТАМИ ........................... 12

КОНТРОЛЕР-КАСИР ......... 22,25

............................................. 14

КОСМЕТОЛОГ ....................... 17

МЕХАНІЗАТОР .................. 30,33

КОЧЕГАР ............................... 45

МЕХАНІК ........... 6,8,30,33,34,40

КОШТОРИСНИК .................... 41

МИЙНИК ................. 29,33,45,46

КРАНІВНИК ...................... 33,39

МИЙНИКПОСУДУ ............ 27,45

КУР’ЄР ........................ 6,7,10,22

МОДЕЛЬ .......................... 49,50

............................... 27,31,45,47

МОНТАЖНИК ................ 8,40,41

........................................ 48,49

МУЛЯР ............................... 9,42

КУХАР ....................... 7,10,18,21

Н

............................... 22,23,25,26

НАЛАГОДЖУВАЛЬНИК ........... 40

.................................... 27,28,29

НАЧАЛЬНИКВІДДІЛУ ........ 12,13

КІНОМЕХАНІК ................... 13,46

НАЧАЛЬНИКЗМІНИ .......... 12,34

Л

НЯНЯ .................................... 18

ЛИВАРНИК ....................... 39,42

О

ЛИСТОНОША ........................ 45

ОБВАЛЮВАЛЬНИКМ’ЯСА ....... 8

ЛІКАР-СТОМАТОЛОГ ............. 18

................................... 22,23,25

ЛІПИЛЬНИЦЯПЕЛЬМЕНІВ ..... 20

............................................. 27

............................................. 27

ОБЛІКОВЕЦЬ ......................... 16

М

ОБРОБЛЮВАЧ .............. 8,23,27

МАЙСТЕР ...................... 7,14,17

................................... 40,42,46

............................... 33,40,41,43

ОПЕРАТОР ................ 8,40,41,46

МАЙСТЕРМАНІКЮРУ ............ 17

ОПЕРАТОРCALL-ЦЕНТРА ........ 6

.......................... 21,22,23,24,25

МАЙСТЕРСТО .................. 31,33

........................................ 10,15

............................................. 27

МАЙСТЕРЦЕХУ ................ 40,42

.................................... 16,33,44

КАСИРТОРГОВЕЛЬНОГО

МАКЕТНИК ......................... 7,41

ОПЕРАТОРАЗС ................ 33,34

ВЧИТЕЛЬМУЗИКИ ................ 18

ЗАЛУ ................................ 21,34

МАЛЯР ................. 9,11,40,42,43

ОПЕРАТОРПК .................. 15,23

ВІЗАЖИСТ ............................. 17

КАСИР-ОПЕРАТОР .............. 6,19

МАНГАЛЬНИК ............... 27,28,47

ОПЕРАТОРМИЙКИ ................ 34

Г

КЕРУЮЧИЙ ...................... 11,12

МАРКУВАЛЬНИК ...................... 7

ОПЕРАТОРПОШТОВОГО

ГАРДЕРОБНИК ................. 11,44

КЕРІВНИК ......................... 12,26

МАСАЖИСТКА .................. 48,49

ЗВ’ЯЗКУ ................................ 15

ГІПСОКАРТОННИК ................. 11

КЕРІВНИКВІДДІЛУ ........... 12,34

МАШИНІСТ ........ 6,8,30,33,34,39

ОФОРМЛЮВАЧ ................ 22,24

............................................. 42

КЕРІВНИКМАГАЗИНУ ....... 12,21

МЕДСЕСТРА .......................... 18

ОФІС-МЕНЕДЖЕР ............ 15,16

ВИКЛАДАЧ ............................ 18

К

............................................. 19

КАРНИК ............................ 29,33

ВИХОВАТЕЛЬ ........................ 18

КАСИР ......................... 7,8,16,20

ВОДІЙ ......................... 6,8,10,11 .......................... 20,28,29,30,31 ..................... 32,33,34,39,40,48

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 21 æîâòíÿ 2013 ð.


5

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÀËÔÀ²ÒÍÈÉ ÏÎÊÀÆ×ÈÊ ÂÀÊÀÍÑ²É ÍÎÌÅÐÓ стор.

стор.

стор.

стор.

Ф

ОФІЦІАНТ ........... 23,26,27,28,29

ПРИЙМАЛЬНИК .................... 7,9

СКЛАДАЛЬНИК ...................... 10

ОХОРОНЕЦЬ .......... 8,9,19,20,21

............................... 10,21,23,46

............................... 11,39,43,51

ФАСАДНИК .................. 11,42,43

ОХОРОННИК ..................... 7,8,9

ПРОДАВЕЦЬ ...................... 7,8,9

СЛЮСАР ............................ 8,10

ФАСУВАЛЬНИК ....................... 8

.......................... 19,20,21,22,40

.......................... 20,21,22,23,24

............................... 11,40,41,42

................................... 42,46,48

.................................... 25,29,47

П ПАКУВАЛЬНИК ................. 22,28

СЛЮСАРМЕХАНО-

........................................ 11,48 ФОРМУВАЛЬНИК .................. 28

ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ .... 8

СКЛАДАЛЬНИХРОБІТ ............ 41

.......................................... 9,20

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК ........... 41

............................................. 29 ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК ....... 31,40,41

................................... 44,46,48

............................... 23,24,25,51

СЛЮСАР-САНТЕХНІК ............. 41

ПЕКАР ......................... 23,24,28

ПРОМОУТЕР ............. 6,10,11,47

............................................. 42

ПЕРСОНАЛ ............................ 46

ПРОРАБ ................................ 42

СЛЮСАР-СКЛАДАЛЬНИК ....... 40

ПЕРУКАР ............................... 17

ПСИХОЛОГ ............................ 18

............................................. 41

ПИЛОРАМНИК ....................... 43

ПІДСОБНИЙРОБІТНИК ......... 42

СОРТУВАЛЬНИК ............... 25,40

ПЛАВИЛЬНИК ................... 40,42

Р

ПЛИТОЧНИК .............. 9,11,42,43

РАДІОМОНТАЖНИК ...... 10,40,41

СПЕЦІАЛІСТ .................. 11,13,14

ПОКЛЕЙНИК ................ 11,40,43

РОБОТА .......... 7,15,46,47,49,50

................................... 29,34,42

ПОКОЇВКА .......................... 9,18

РОБОТАВДОМА ........... 46,47,48

............................................. 43

ПОКРІВЕЛЬНИК ..................... 42

РОБОТАДЛЯВСІХ ............... 7,9

СПІВРОБІТНИК ................... 7,11

ЧЛЕНБРИГАДИРЕСТОРАНУ . 26

ПОЛІРУВАЛЬНИК .............. 40,41

.................................... 10,11,14

........................................ 15,48

............................................. 48

ПОМІЧНИК ........................ 7,8,9

............................... 15,16,22,25

СТОЛЯР ................................ 11

.......................... 44,45,46,47,48

.................................... 40,41,43

ШВАЧКА ............................. 7,43

РОБОТАДЛЯДІВЧАТ .............. 6

СТОЛЯР-ВЕРСТАТНИК ........... 43

ШЕФ-КУХАР ..................... 18,29

................................. 7,10,15,17

СТРОПАЛЬНИК ...................... 40

ШИНОМОНТАЖНИК ......... 30,31

................. 26,27,28,29,45,49,50

........................................ 41,42

............................................. 39

РОБОТАДЛЯСТУДЕНТІВ ........ 8

СУШИСТ .......................... 27,29

.......................... 11,15,16,17,20 .......................... 22,34,40,46,47 ПОМІЧНИККЕРІВНИКА ............ 9 ПОМІЧНИККОМІРНИКА ........... 8 ............................................. 25

........................................ 46,48

ФІНАНСИСТ ........................... 16

Х ХОДОВИК ............................. 34 ............................................. 39 ХОРЕОГРАФ .......................... 18 ХОСТЕС ................................. 29 ХУДОЖНИК ........................... 16

Ч Ш

............................................. 46

ПОМІЧНИККОНДИТЕРА ... 28,29

........................................ 10,44

Т

ПОМІЧНИККУХАРЯ .......... 28,29

........................................ 46,49

ТЕСЛЯР ................................. 43

ШТУКАТУР ............................ 43

ПОМІЧНИКМАШИНІСТА ........ 34

РОБОТАЗАКОРДОНОМ ........ 49

ТОКАР ................................... 40

І

ПОМІЧНИКМЕНЕДЖЕРА .. 15,46

РОБІТНИК ........................ 25,28

............................................. 41

ІНЖЕКТОРНИК ................. 32,33

ПОМІЧНИКПРОДАВЦЯ ..... 21,47

.......................... 29,31,34,39,40

ТОКАР-РОЗТОЧУВАЛЬНИК .... 41

ІНЖЕНЕР .......................... 10,16

ПОСЛУГИ ....................... 9,17,51

..................... 41,42,43,45,47,51

ТОРГОВИЙПРЕДСТАВНИК ...... 6

.................................... 17,40,42

ПОСУДОМИЙНИЦЯ .............. 7,9

РОЗДАВАЛЬНИК ................... 45

..................................... 8,15,20

ІНЖЕНЕРЗОХОРОНИПРАЦІ . 16

ШЛІФУВАЛЬНИК .............. 41,43

............................... 18,27,28,47

РОЗКЛЕЮВАЛЬНИК ............... 47

............................... 21,22,25,31

............................................. 31

ПРАЦІВНИККУХНІ ................... 9

РОЗПОВСЮДЖУВАЧ .......... 9,47

ТРАКТОРИСТ ........................... 9

ІНЖЕНЕР-ЕНЕРГЕТИК ............ 16

............................... 23,27,45,47

РІЗАЛЬНИК ....................... 11,43

........................................ 21,34

ІНЖЕНЕР-ПРОГРАМІСТ .......... 17

ПРИБИРАЛЬНИК ............ 9,10,11

РІЗНОРОБ ....................... 8,9,10

ТІСТОМІС ......................... 28,29

ІНЖЕНЕР-ПРОЕКТУВАЛЬНИК . 16

................................... 21,22,28

.......................... 21,28,34,40,42

У

........................................ 47,48

............................... 44,46,47,48

............................................. 41

УКЛАДАЛЬНИК .............. 8,21,48

ІНСПЕКТОР .................. 12,13,19

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ .............. 7,11

С

УСТАНОВНИК ..................... 8,41

ІНСТРУКТОР ..................... 11,48

............................... 18,27,29,34

САНТЕХНІК ....................... 10,42

УЧЕНЬ ..................................... 6

ІНТЕРВ’ЮЄР ..................... 10,49

............................... 45,46,47,48

СЕКРЕТАР ................. 8,10,15,16

........................................ 17,44

ІНШЕ ................................ 11,45

99994105

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 21 æîâòíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


6

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21393101

Напостоянн ювысоооплачиваем юработ прилашаются:

ÀÂÒÎÌÎÉÙÈÊÈ-ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ ВозможнобезОР.Возрастот20лет. РайонТроещина. З\п:става+%+премия. Тåë.: (093)420-97-24,

(050)744-57-49, (096)457-31-93 Звонить с 10.00 до 18.00 21638101

10948102

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 1 УЧЕНИК СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА

/Êîìïàíèÿ ÀÐÌ Óêðàèíà / êàòåãîðèé "Â", "Ñ", "Å" äëÿ ïåðåâîçêè çåðíîâûõ êóëüòóð. Ïàâåë Íèêîëàåâè÷ - òåë. (095)271-81-36, Íàòàëèÿ Íèêîëàåâíà Тел. (095)2718135

Òåë.: (098)906-05-25. Тел. 2330291

ВОДИТЕЛИ

214651010102

19 ОПЕРАТОРЫ CALLCENTRE (ìîæíî áåç ÎÐ, ñòóäåíòàì), ã\ð ñ 9.00 äî 15.00 è ñ 15.00 äî 21.00, ïí.-ñá., áåñïëàòíîå îáó÷åíèå, îô. òðóäîóñòðîéñòâî, ç\ï 4500 ãðí + áîíóñû. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: (097)578-06-67, Þëèÿ, Тел. (044)2279339

214591010101

АВТОМИЙНИКИ 21585102

ВОДИТЕЛИ

110131010101

ñî ñâîèì àâòî â òàêñè. Ðåáÿòà, ïîìîãèòå âûïîëíèòü çàêàçû äèñïåò÷åðñêîé. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî çàêàçîâ! Ðàáîòà áåç îáÿçàëîâîê. Òåë.: 568-05-60. Тел. (063)5680560

212281010101

ВОДИТЕЛИ /Ãðóïïà êîìïàíèé "Ýêîíîì-àâòî" / ñî ñâîèìè àâòîìîáèëÿìè. Çíàíèå ãîðîäà è ÎÐ îáÿçàòåëåí. Òåë.: (044)454-14-82. Тел. (044)4541485

215701020101

ijâ÷àòà òà õëîïö³. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Ç\ï 1700 ãðí\òèæäåíü. Æèòëî áåçêîøòîâíî. Ãðàô³êè ðîáîòè ð³çí³ (ïîäîáîâî, äåíí³, ùîòèæíåâî). Ç\ï ùîòèæíåâî, í³÷í³ -âðàíö³. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà,68, îô.1. Òåë.: (068)364-61-68, 360-01-38. Тел. (093)2108256 215221040000

БУЛЬДОЗЕРИСТ

ГРУЗЧИКИ /Ñêëàä / Ð-í ðàáîòû: ì."Ïåòðîâêà". Âñå ïîäðîáíîñòè ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Тел. (097)9611644

110081020101

ДЕВУШКИ /Êàôå "Êèíîêóõíÿ" / íà ëèíèþ ðàçäà÷è ïèùè. Тел. (050)4450402

216371010101

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 5000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

ЕЛЕКТРОЗВАРНИКИ РУЧНОГО ЗВАРЮВАННЯ 109481020109

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 6500-7000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

109481020112

БУРИЛЬНИКИ /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 4500-5500 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512 109481020101

ЕЛЕКТРОСЛЮСАР /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 5000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (095)2752089 109481020201

21646101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 21 æîâòíÿ 2013 ð.


7

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21637101

21500102

ЗАГОТОВИТЕЛИ ВТОРСЫРЬЯ Ìîæíî áåç ÎÐ. Îïëàòà ñäåëüíàÿ. Тел. (095)8301277

214571010101

КУРЬЕР /Êðóïíàÿ êîìïàíèÿ / Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ àâòîìîáèëü ñ âîäèòåëåì. Ç\ï åæåíåäåëüíî, îò 1000 ãðí\íåä. Òåë.: (044)383-58-38. Тел. (097)5439190

216011020101

МАКЕТЧИК /"ÒåõÄèçàéí" / (íàðóæíàÿ ðåêëàìà). Òåë.: 469-02-67, Тел. 4695186

109131010102

МАРКИРОВЩИК /Íà ñêëàä / Ìóæ.\æåí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Íå àãåíòñòâî. Ç\ï 3500 ãðí\ìåñ. Îïëàòà ñâîåâðåìåííî. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 215511080000

МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА /Êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÍÈÈÖ "ÀÐÌÀÒÎÌ" / ñ î\ð, ç\ï äîãîâîðíàÿ. (044)591-08-69, (067)959-09-44, Àëåêñàíäð Ñòåïàíîâè÷. Àäðåñ: Êèåâ, óë. Ïîëêîâíèêà Øóòîâà,9-à. 110151010104

10893104

21458101

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ Â ÎÔÈÑÅ

СРОЧНОТРЕБУЮТСЯ:

НАРЫНКЕ10ЛЕТ

ÄÅÂÓØÊÈ

Хватитжитьиллюзиямии мечтами!Возьмнаработ честно$о,порядочно$ои аде'ватномысляще$очелове'а. Официальноетрдостройство. Тåë.: (067)467-15-89 ВиталийАнатольевич

снавы амироботыс осмети ой. Предпочтение осметоло!ам ивизажистам. Òåë.: äëÿ çàïèñè: 228-11-64 , (067)745-72-94

ØÂÅß ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ ÎÄÅÆÄÛ

21619101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 21 æîâòíÿ 2013 ð.

Ïîí.-ïÿò. ñ 10.00 äî 14.00 21468101

вмастерс юнаПодоле. З\пприсобеседовании. Официальноеоформление. ГР:6\6.Возраст30-50лет.

Òåë.: (098)421-73-97 21593101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


8

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10964101

21648101

10893405

МАШИНІСТ БЕТОНОНАСОСУ /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 4500-5000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

109481020104

МАШИНІСТ ГУСЕНИЧНОГО КРАНУ /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 6000-8000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

109481020113

21420102

МАШИНІСТИ БУРОВИХ УСТАНО ВОК /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / (çàêîðäîííèõ ³ â³ò÷èçíÿíèõ). Ç\ï 6500-8000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

109481020102

МАШИНІСТИ ЕКСКАВАТОРА /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 5500 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

109481020108

МЕНЕДЖЕР /Íåìåöêî-Óêðàèíñêîå ÑÏ / ç/ï: îò 5000 ãðí. + % + ïðåìèÿ. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, îïûò ðàáîòû íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäïî÷òåíèå áûâøèì âîåííîñëóæàùèì. Îáó÷àåì. Îáó÷åíèå îïëà÷èâàåì. Ðåçþìå ïî e-mail: info@feidal.com.ua èëè ïî ôàêñó. Тел. 4960161 109691020101

10897101

ÐÀÁÎÒÀ

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ Äîõîä âûñîêèé. Тел. (066)3401114

214641010101

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ Èãîðü Ìèõàéëîâè÷, Тел. (050)5471312

109861020101

МЕХАНІК ПІДЙОМНОКРАНОВОГО ОБЛАДНАННЯ /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç/ï 5500 ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

109481020110

МОНТАЖНИК СВЯЗИ /Êîìïàíèÿ "Àëüáåäî" / ÎÐ îò 1 ãîäà. ÎÐ ñ ýëåêòðîèíñòðóìåíòàìè. Ã\ð ñ 8.00 äî 17.00 (ñ ïîí. ïî ïÿò.). Ç\ï îò 5000 ãðí. Тел. (044)5949606

109791010101

МОНТАЖНИКИ /Êîìïàíèÿ / âåíòèëÿöèîííûõ ñèñòåì. Ñ îïûòîì ðàáîòû è áåç ÎÐ. Îïëàòà ñäåëüíàÿ. Êîíñòàíòèí, Тел. (050)4190906

216391010101

10943102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 21 æîâòíÿ 2013 ð.


9

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21418101

21534102

ОХОРОННИКИ /Îõîðîííà ô³ðìà ÒΠ"Ãàðàíò-Áåçïåêà ³ Ê" / ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Äîáà ÷åðåç äâ³; Äîáà ÷åðåç òðè; Çàðïëàòà 200-250 ãðí.\äîáà. Òåë.: (044)417-71-66, Тел. (068)1979584

109921010101

ОХОРОНЦІ /Îõîðîííà ô³ðìà / Çð³ñò â³ä 175 ñì. Ç\ï äîáîâà äî 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï äåííà â³ä 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï áåç çàòðèìêè. Òåëåôîíóâàòè ö³ëîäîáîâî. Òåë.: 501-61-13, 572-90-38. Тел. 5319541

109431020101

ПОМОЩНИК Ïðåäïî÷òåíèå: æåëàíèå ðàáîòàòü, ïîçíàòü íîâîå, ñòðåìëåíèå ê íåçàâèñèìîñòè. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû. Àëåêñàíäð Èãîðåâè÷, Тел. (067)5057314

214531010101

ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА /Êðóïíàÿ ìåæðåãèîíàëüíàÿ êîìïàíèÿ / Îáó÷åíèå. Ç\ï åæåíåäåëüíî. Àâòîìîáèëü ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. 3835838

216011010101

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ Ãèáêèé ãðàôèê. Òåë.: (067)416-37-97, Тел. (066)6939996

215771010101

ПОМОЩНИК(ЦА) В ОФИС íóæåí æåíùèíå-ðóêîâîäèòåëþ. Êàðüåðíûé ðîñò, âûñîêèé äîõîä. Òåë.: (097)493-75-50, Íàòàëèÿ Ìèõàéëîâíà. Тел. (093)3926121

21530101

21545101

10975101

11011101

Воммерчесюстртр срочнонабираем:

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ работаофисно$охара'тера, разныевидызайнятости. Собеседованиеобязательно.

Тåë.: (044)227-36-40, (044)361-79-21, (093)963-68-91, (096)994-00-27 21643101

ПОМОЩНИК(ЦА) РУКОВОДИТЕЛЮ Ñðî÷íî. Íîâûé îôèñ. Âûñîêèé äîõîä. Óäîáíûé ãðàôèê. Ìîæíî áåç ÎÐ, æåë. îò 22 ëåò. Тел. (098)4143674 216441010000

ПОРТНЫЕ /Ôèðìà / Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. 2 ìèí. îò ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ". Òåë.: 501-02-91. Тел. (050)6761380

108761010101

ПОСУДОМОЙЩИЦА /Êàôå "Êèíîêóõíÿ"/ Тел. (050)4450402

216371010102

ПРАЦІВНИКИ КУХНІ ТА ТЕПЛИЦЬ Ãðàô³êè ðîáîòè ð³çí³. Ìîæëèâèé âàõòîâèé ìåòîä ðîáîòè. Æèòëî áåçêîøòîâíî. Ç\ï 2 ðàçè â ì³ñÿöü. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà,68,îô.1. Òåë.: (099)546-68-93, 360-01-38. Тел. (068)3646168

215971010000

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 21 æîâòíÿ 2013 ð.

215221020000

10957102

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


10

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10965103

10988101

21432101

21546102

21470102

ПРИБИРАЛЬНИКИ ТЕРИТОРІЇ

РАЗНОРАБОЧИЕ

/Ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÀÒÁ" / (äëÿ îñ³á ç 2 òà 3 ãðóïîþ ³íâàë³äíîñò³) 7 "çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ; ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ; ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì; äðóæíà êîìàíäà; äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ; ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ íàéáëèæ÷îãî ìàãàçèíó "ÀÒÁ Тел. (095)2357597

Ç\ï 5000 ãðí. è âûøå. Òåë.: (063)396-53-76. (067)744-06-35. Тел. (050)9202345

214211030102

РОБОТА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ³ íå ò³ëüêè. ªâðîïðèáèðàííÿ ê³íîòåàòð³â òà ô³òíåñ-êëóá³â. ͳ÷í³ çì³íè. Ç\ï 130-150 ãðí\çì³íà. Òåë.: (097)087-76-32, (066) 006-65-92. Тел. (044)5023969

108961010101

109261010109

ПРИЙМАЛЬНИКИ ЗАМОВЛЕНЬ /Ñàëîí-ìàãàçèí ðàìîê "VELISTA" / ijéñíî ã³äíà çàðîá³òíà ïëàòà, äâà âàð³àíòè ãðàô³êà, ìîæëèâ³ñòü îô³ö³éíîãî ïðàöåâëàøòóâàííÿ, íàâ÷àííÿ. Âèìîãè: ïðàöåëþáí³ñòü, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ÷åñí³ñòü, çä³áí³ñòü äî íàâ÷àííÿ, áàæàííÿ ïðàöþâàòè. Àäðåñè ìàãàçèí³â: âóë. Âåðáîâà,7-à (ñò.ì."Ïåòð³âêà"), âóë. Õàðüê³âñüêå øîñå,152. Òåë.: (096)104-44-44, (044)464-49-92, Тел. (044)5631700

215341020101

ÐÀÁÎÒÀ

æåëàòåëüíî ñ ÎÐ. Òðåáîâàíèÿ: ïðîôåññèîíàëèçì, îòâåòñòâåííîñòü, æåëàíèå ðàáîòàòü è çàðàáàòûâàòü. Êîíò.ëèöî - Àëåêñàíäð. Тел. (050)3575959

216471010101

СБОРЩИКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ /Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / ñ ÎÐ. Òåë.: 332-80-24, Тел. 3328022

215741010101

РАБОЧИЕ

СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ

/Êëèíèíãîâàÿ êîìïàíèÿ / ïî óáîðêàì è õèì÷èñòêàì. Ìóæ÷èíû è æåíùèíû. Ç\ï îò 160 ãðí.\äåíü Çâîíèòü ñ 9.00 äî 17.00 (ïí.- ñóá.), Тел. (067)2490599

/Ìåáåëüíàÿ ôèðìà / ñ ÎÐ. Ç\ï îò 4500 ãðí. E-mail: orbita6@ukr.net Тел. (067)7074578

213991010101

21578101

САНТЕХНИКМОНТАЖНИК

214751010101

21617101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 21 æîâòíÿ 2013 ð.


11

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21423101

Вчайн омпаніюпотрібні

ÏÐÎÌÎÓÒÅÐÈ Від18ро ів,з\п:мінімм-130-140рн, ма симм-відпродажівза6один роботи.ГР:з9.00до15.00 абоз15.00до21.00 Òåë. 574-02-52 (з10.00до12.00бдні) (067)230-90-48 (з10.00до18.00бдні) Передзвонююнадзвін и

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ

10980101

21436101

УПРАВЛЯЮЩИЙ

/Ìåáëåâå âèðîáíèöòâî / êâàë³ô³êîâàíèé, ç ÄÐ. Ç\ï 4000-8000 ãðí. Òåë.: 400-91-71, Тел. (067)4455605

/Íîâûé öåíòð ôèíàíñîâîãî õîëäèíãà / Òðåáîâàíèÿ: îïûò ðàáîòû ñ ïåðñîíàëîì, Â\Î, çíàíèÿ ÏÊ. Тел. (067)5063066

СЛЕСАРЬ /"ÒåõÄèçàéí" / Òåë.: 469-02-67, Тел. 4695186

21561101

соранизаторс имиспособностями.Высо ийдоход.Свободныйрафи работы. Тåë.: (067)263-40-10, (093)870-47-66,Валентина

СКЛАДАЛЬНИК МЕБЛІВ

215501010101

10842105

Межднародная омпания набирает:

215151060000

ФАСАДЧИКИ 109131010105

СПІВРОБІТНИК /Ðåäàêö³ÿ / ó ðåäàêö³þ. Îô³ñíà ðîáîòà ç ê볺íòàìè ³ äîêóìåíòàö³ºþ. ³ä 40 ðîê³â. ÂÎ. Âîëîä³ííÿ ÏÊ. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Íàâ÷àííÿ. Ïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Ñîö³àëüí³ ãàðàíò³¿. Ç\ï: ñòàâêà + % + ïðåì³ÿ. Òåë.: (044)400-04-83, (095)815-28-15, Тел. (067)4620467

214991010101

ñ ÎÐ. Îïëàòà ñäåëüíàÿ. Æèëüåì îáåñïå÷èâàåì. Òåë.: (067)239-27-11, Тел. (067)2392717

äëÿ óòåïëåíèÿ ñòåí Ç/ï îò âûðàáîòêè. Тел. (097)6621166

/Êàôå "Êèíîêóõíÿ"/ Тел. (050)4450402

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК

109351020101

215761010101

ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß

ÔÈÒÍÅÑ-ÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐÎÌ

Гиб ийрафи .Возможно обчениевпроцессе работы.

ОРнеобязателен.Перспетива ростаиорпоративное обчение.З\пот2000рн.

Òåë. (067)252-06-20

ФАСУВАННЯ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ

УБОРЩИЦА

â ìåòðî äëÿ óáîðêè ñòàíöèé ìåòðîïîëèòåíà. Ðàçëè÷íûå ÃÐ. Ïð-òèå ãàðàíòèðóåò òðóäîóñòðîéñòâî â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Óêðàèíû. Òåë.: 500-03-00. Àííà, Тел. (067)5020322

СРОЧНО!ВОФИС 214171010101

ФАСАДЧИКИ

Ç\ï â³ä 1800 ãðí çà 2 òèæí³. ÃÐ ð³çí³. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà,68, îô.1. Òåë.: (068)364-61-68, 360-01-38. Тел. (093)2108256

УБОРЩИКИ(ЦЫ)

21570102

ФИТНЕС-КЛУБ прилашаетженщин от22летнаработ

21462101

Òåë.

(067)751-96-43, Людмила 21463101

215221010000

216371010103

УБОРЩИЦА /Êîìïàíèÿ / Ãðàôèê ðàáîòû: 3 ÷åðåç 3 äíÿ (äíåâíûå ñìåíû). Ç\ï îò 2000 ãðí. Òåðð. ðàñïîëîæ. - ñò. ì."Ïåòðîâêà" Êîíò. ëèöî - Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà, òåë.: (050)357-22-05, Тел. (096)3285691

/"ÒåõÄèçàéí" / Òåë.: 469-02-67, Тел. 4695186

109131010104

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК /"ÒåõÄèçàéí" / Òåë.: 469-02-67, Тел. 4695186

216111010101

109131010101

21499101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 21 æîâòíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


12

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА /Êîìïàíèÿ / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535

215031020101

21503102

ЗАСТУПНИК КЕРУЮЧОГО МАГАЗИНОМ

КЕРІВНИК

/Ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÀÒÁ" / 7 "çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ; ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ; ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì; äðóæíà êîìàíäà; äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ; ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ íàéáëèæ÷îãî ìàãàçèíó "ÀÒÁ" àáî çà òåë.: Êè¿â, ñ.Áîðùàã³âêà: Тел. (095)2357597

109261010102

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ /Äåðæàâíà ïîäàòêîâà ³íñïåêö³ÿ / Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî îñíîâíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â, ðîçì³ðó òà óìîâ îïëàòè ïðàö³ íàäàºòüñÿ êàäðîâîþ ñëóæáîþ. Çâåðòàòèñÿ äî â³ää³ëó ïåðñîíàëó Äϲ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ̳íäîõîä³â ó ì.Êèºâ³ çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë.Áàããîâóò³âñüêà,26, ê³ì.201. Тел. 4823470

216421010104

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ 21650101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АДМИНИСТРАТОР ñïîêîéíûé, îáó÷àåìûé ÷åëîâåê äëÿ ðàáîòû â îôèñå: êîîðäèíàöèÿ ðàáîòû ñîòðóäíèêîâ, äîêóìåíòîîáîðîò. Ïðåäïî÷òåíèå ëþäÿì ïîñòàðøå, îïûò ðàáîòû ïðèâåòñòâóåòñÿ. Çàðàáîòîê âûñîêèé è ñòàáèëüíûé. Тел. (067)9028752, (093)8213976

215141010101

АДМИНИСТРАТОР Ç\ï îò 6000 ãðí. ÎÐ îáÿçàòåëåí. Ïîìîùü ñ æèëüåì. Ð-íû ðàáîòû: óë. Æìåðèíñêàÿ, 5; óë. Æìåðèíñêàÿ, 26; óë. Òóïîëåâà, 1-Á; Áåëãîðîäêà. Àíäðåé, Тел. (098)3732777

214271010102

ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСПЕКТОР (РЕВІЗОРІНСПЕКТОР) /Äåðæàâíà ïîäàòêîâà ³íñïåêö³ÿ / Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî îñíîâíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â, ðîçì³ðó òà óìîâ îïëàòè ïðàö³ íàäàºòüñÿ êàäðîâîþ ñëóæáîþ. Çâåðòàòèñÿ äî â³ää³ëó ïåðñîíàëó Äϲ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ̳íäîõîä³â ó ì.Êèºâ³ çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë.Áàããîâóò³âñüêà,26, ê³ì.201. Тел. 4823470

216421010105

ЗАВ.КАФЕ Тел. (067)2305550

109671010101

ЗАВЕДУЮЩИЙ МАГАЗИНОМ /Ìàãàçèí "Ïûøíà êðàñà" / Ç\ï ïî äîãîâîðåííîñòè. Òåë.: (044)239-27-32, Тел. (099)2500363

215401010103

ЗАВІДУВАЧ ПТАХОФЕРМИ /ÕÊ "Êîìïëåêñ "Àãðîìàðñ" / ̳ñöå ðîáîòè ñ.Ãàâðèë³âêà, Âèøãîðîäñüêîãî ð-íó, Êè¿âñüêî¿ îáë. Áåçêîøòîâíà ðîçâîçêà â³ä ñò.ì."Àêàäåìì³ñòå÷êî" òà ñò.ì."Ïåòð³âêà". Тел. 5936704

000000020047

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / ç àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêî¿ ÷àñòèíè. Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

212511010101

ЗАСТУПНИК ЗАВІДУЮЧОГО ВІДДІЛОМ /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, Тел. (067)5475615, (066)4560831 109851020112

/Äåðæàâíà ïîäàòêîâà ³íñïåêö³ÿ / Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî îñíîâíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â, ðîçì³ðó òà óìîâ îïëàòè ïðàö³ íàäàºòüñÿ êàäðîâîþ ñëóæáîþ. Çâåðòàòèñÿ äî â³ää³ëó ïåðñîíàëó Äϲ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ̳íäîõîä³â ó ì.Êèºâ³ çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë.Áàããîâóò³âñüêà,26, ê³ì.201. Тел. 4823470

216421010101

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯНАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ /Äåðæàâíà ïîäàòêîâà ³íñïåêö³ÿ / Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî îñíîâíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â, ðîçì³ðó òà óìîâ îïëàòè ïðàö³ íàäàºòüñÿ êàäðîâîþ ñëóæáîþ. Çâåðòàòèñÿ äî â³ää³ëó ïåðñîíàëó Äϲ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ̳íäîõîä³â ó ì.Êèºâ³ çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë.Áàããîâóò³âñüêà,26, ê³ì.201. Тел. 4823470

216421010102

КЕРУЮЧИЙ МАГАЗИНОМ /Ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÀÒÁ" / 7 "çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ; ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ; ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì; äðóæíà êîìàíäà; äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ; ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ íàéáëèæ÷îãî ìàãàçèíó "ÀÒÁ" àáî çà òåë.: Êè¿â, ñ.Áîðùàã³âêà: (044 Тел. (095)2357597

/ÏðÀÒ ÏÌÊ-6 "Ïîä³ëüñüêñ³ëüáóä" / ÷\æ, ÂÎ, ÄÐ íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ â³ä 3-õ ðîê³â. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Çàáåçïå÷åííÿ ñëóæáîâèì æèòëîì. Òåë.: (04577)4-12-82,(050)339-89-76, (067)28 4-36-25. Тел. (050)3779318

000000020009

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ /Äåðæàâíà ïîäàòêîâà ³íñïåêö³ÿ / Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî îñíîâíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â, ðîçì³ðó òà óìîâ îïëàòè ïðàö³ íàäàºòüñÿ êàäðîâîþ ñëóæáîþ. Çâåðòàòèñÿ äî â³ää³ëó ïåðñîíàëó Äϲ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ̳íäîõîä³â ó ì.Êèºâ³ çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë.Áàããîâóò³âñüêà,26, ê³ì.201. Тел. 4823470

216421010103

НАЧАЛЬНИК ЗМІНИ /̳æíàðîäíà íàôòîãàçîâà êîìïàí³ÿ / (ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë., ì. Êðàñíîïåðåêîïñüê). ×îëîâ³ê³â òà æ³íîê â³ä 18 ðîê³â íà ïîñàäè.Êîíòàêòè: ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë. (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66, (044)542-17-71; ì. ѳìôåðîïîëü (050)967-40-80, (050)944-10-27, (050)356-32-14, (050)293-96-76, (066)734-99-14; ì. ßëòà (050)967-40-80, Тел. (066)2578900

109841020104

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ /ÏÏ "Àâòîìàã³ñòðàëü" / ìàøèíîìåõàíèçìà. Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷, Тел. (050)3432578

109941020202

СТАРШИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСПЕКТОР (РЕВІЗОРІНСПЕКТОР) /Äåðæàâíà ïîäàòêîâà ³íñïåêö³ÿ / Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî îñíîâíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â, ðîçì³ðó òà óìîâ îïëàòè ïðàö³ íàäàºòüñÿ êàäðîâîþ ñëóæáîþ. Çâåðòàòèñÿ äî â³ää³ëó ïåðñîíàëó Äϲ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ̳íäîõîä³â ó ì.Êèºâ³ çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë.Áàããîâóò³âñüêà,26, ê³ì.201. Тел. 4823470 216421010106

109261010101

99990523

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 21 æîâòíÿ 2013 ð.


13

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21641101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ /Íàö³îíàëüíà åêñïåðòíà êîì³ñ³ÿ Óêðà¿íè / â³ää³ëó ìåòîäè÷íîãî òà îðãàí³çàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ (íà ÷àñ â³äïóñòêè äëÿ äîãëÿäó çà äèòèíîþ îñíîâíîãî ïðàö³âíèêà). Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ âïðîäîâæ 30 äí³â â³ä äàòè îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ ó äðóêîâàíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çà àäðåñîþ: 04053, ì.Êè¿â, âóë. Àðòåìà,73, 15 ïîâåðõ. Äîäàòêîâ³ â³äîìîñò³ ïðî óìîâè êîíêóðñó çà Тел. 4863580

110121010101

КИНОМЕХАНИК /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / Òåë.: (063)220-31-95. Тел. (063)2203194

201171010135

КОНТРОЛЕР ОТК /Êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÍÈÈÖ "ÀÐÌÀÒÎÌ" / ç\ï äîãîâîðíàÿ. (096)935-81-28, Ñåðãåé Âàëåíòèíîâè÷. Àäðåñ: Êèåâ, óë. Ïîëêîâíèêà Øóòîâà,9-à. 110151010103

21642101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 21 æîâòíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


14

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

11012101

МАЙСТЕР КОТЕЛЬНІ /"Êîìïëåêñ Àãðîìàðñ"/ Тел. 5936732

Предлааем работ в Киеве:

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÇÀÊÓÏÊÀÌ

000000030007

МЕНЕДЖЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ

знаниеПК,рамотнаяречь, мениеобщатьсяпотелефон, рафи стандартный,з\ппо собеседованию.

/Ôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ / Òðåáîâàíèÿ: âûñøåå îáðàçîâàíèå, çíàíèå ÏÊ. Тел. 2308677, (067)5063066

Тåë.:

215151050000

(098)103-40-42 10993101

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ Äîõîä âûñîêèé. Тел. (066)3401114

214641010102

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ /Ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / ýëåêòðîòåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ. Òåë./ôàêñ: Тел. (044)4677788

109881010105

10969102

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ МЕНЕДЖЕР (УПРАВИТЕЛЬ) З ТУРИЗМУ /Öåíòð çàéíÿòîñò³ / Ç\ï 2000 ãðí. Тел. 2577602

216201010102

10986102

КРУПНОЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЕТСЯ:

ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÌÅÍÅÄÆÅÐÀ Обчение. З/п еженедельно. Автомобиль предоставляется. Тел.:383-58-38 21601101

ÐÀÁÎÒÀ

Компании требется

ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÌÅÍÅÄÆÅÐÀ

посозданию лиентс ойбазыи ведениюпереоворов.Стажиров а оплачивается.Предоставляется водительсавто.МожнобезОР.

(044) 362-29-53, (098) 283-19-22

Òåë.:

МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ /ÕÊ "Êîìïëåêñ "Àãðîìàðñ" / ̳ñöå ðîáîòè ñ.Ãàâðèë³âêà, Âèøãîðîäñüêîãî ð-íó, êè¿âñüêî¿ îáë. Áåçêîøòîâíà ðîçâîçêà â³ä ñò.ì."Àêàäåìì³ñòå÷êî" òà ñò.ì."Ïåòð³âêà". Тел. 5936704

000000040048

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ /Îðãàíèçàöèÿ / Îò 3500. Óäîáíûé ãðàôèê. Тел. (096)7004008

214581010102

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ /Êîìïàíèÿ / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535 215031020103

МЕНЕДЖЕРЫ /Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959 216481010117

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖЕ /Ìàãàçèí "Ïûøíà êðàñà" / Ç\ï ïî äîãîâîðåííîñòè. Òåë.: (044)239-27-32, Тел. (099)2500363 215401010102

21607102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 21 æîâòíÿ 2013 ð.


15

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ МЕНЕДЖЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ /Êèåâñêèé êîíñóëüòàöèîííûé öåíòð / Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ êîðïîðàòèâíàÿ ïîäãîòîâêà. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: 288-07-21. Тел. (067)5063066 215151010000

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ /Êðóïíàÿ êîìïàíèÿ / Àâòî ïðåäîñòàâëÿåòñÿ (ïî ãîðîäó). Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Ç\ï îò 4000 ãðí. Òåë.: (044)362-29-53, Тел. (098)2831922 216071010101

21418102

ОПЕРАТОР ПК Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 215511130000

ОПЕРАТОРИ ПК /"Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè; æèòëî; ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96, Тел. (044)5831719

НАПОСТОЯННУЮРАБОТУ ТРЕБУЕТСЯОТВЕТСТВЕННЫЙ

109531020103

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ(ÖÀ)

ОПЕРАТОРИ ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ

вофис.МожнобезОР.Работас людьми,доментами,телефонные переоворы.Карьерныйрост, пятиднева.З\пвысоая, стабильная.Предпочтениелюдям среднеовозраста. Òåë.: (067)467-10-94

/Óêðïîøòà / (íàâè÷êè ðîáîòè íà ÏÅÎÌ). Ç\ï ñòàá³ëüíà ³ âèñîêà + ñîöïàêåò + ïåðñïåêòèâà êàð'ºðíîãî ðîñòó. Òåë.: 417-01-94, 541-15-36, 497-52-05. Тел. 2300822

000000050018

21598101

ЖЕНЩИНЕ-РУКОВОДИТЕЛЮ ТРЕБУЕТСЯ

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ споойный,обчаемыйдляработыв офисебезораниченийповозраст. Оплатастабильная,высоая.Г\рс 9.00до17.00,сб.,вс.-вых. Отвечнавсевопросыпотел.:

(095)118-78-97, (096)290-57-97

21464101

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÒÀËÀÍÒËÈÂÛÕ, ÖÅËÅÓÑÒÐÅÌËÅÍÍÛÕ, ÝÍÅÐÃÈ×ÍÛÕ ËÞÄÅÉ, тохочетстроитьсвоюарьри иметьдополнительныйдоходв новоммолодежномпроете.

Тåë.: (063)647-51-59, (096)451-13-35, (095)722-09-45

21599101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АДМИНИСТРАТОР â îôèñ ñ ÎÐ è áåç ÎÐ. Ãëàâíîå ñïîñîáíîñòü ê îáó÷åíèþ. Îáÿçàííîñòè: îáðàáîòêà è àíàëèç èíôîðìàöèè, îò÷åòíîñòü, âåäåíèå ïåðåãîâîðîâ. Îïëàòà 4500 ãðí. ÃÐ: 5-äíåâêà, ñ 9.00 äî 17.00. Òåë.: (063)421-15-33, Þðèé Âàñèëüåâè÷. Тел. (067)5870367 216511010000

АДМІНІСТРАТОР /ÏÀÁ / â á³ëüÿðäíèé êëóá. Òåë.: (067)266-72-53. Тел. (098)5943344

000000050050

АКТУАЛЬНАЯ РАБОТА В ОФИСЕ Õâàòèò æèòü èëëþçèÿìè è ìå÷òàìè! Âîçüìó íà ðàáîòó ÷åñòíîãî, ïîðÿäî÷íîãî è àäåêâàòíî ìûñëÿùåãî ÷åëîâåêà. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Âèòàëèé Àíàòîëüåâè÷, Тел. (067)4671589

216191010101

ДИСПЕТЧЕРКОНСУЛЬТАНТ Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, Тел. (094)9277155, (095)7180074

21520101

ДИСПЕТЧЕРА /Òàêñè 309 / Òåë.: 220-13-15. Тел. (093)3137999

/ABSOLUT TAXI / Ñò. ì. "Ãîëîñ³¿âñüêà", âóë. Ñòåëüìàõà, 10-À, îô. 114. Тел. (044)4557115

214101020201

ДИСПЕТЧЕРЫ ТАКСИ /Òîï Òàêñè / Äåâóøêè îò 20 ëåò. Õîðîøàÿ äèêöèÿ, ïðèÿòíûé ãîëîñ. ÏÊ (õîðîøàÿ ñêîðîñòü ââîäà ñ êëàâèàòóðû). Öåíèòñÿ îïûò ðàáîòû è çíàíèå ãîðîäà. ÃÐ - ïîñìåííûé. Ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà. Òåë.: 599-79-79, (093)882-79-79, (097)884-79-79, Тел. (066)3967979

215481010101

ДИСПЕТЧЕРЫОПЕРАТОРЫ /Ãðóïïà êîìïàíèé "Ýêîíîì-àâòî" / Çíàíèå ãîðîäà è ÎÐ îáÿçàòåëåí. Òåë.: (044)454-14-82. Тел. (044)4541485

215701020103

КОНСУЛЬТАНТ /Èíôîðìàöèîííî-êîíñóëüòàöèîííûé öåíòð / Ïðåäëàãàåòñÿ êîðïîðàòèâíàÿ ïîäãîòîâêà. Òðåáîâàíèÿ: Â\Î, çíàíèÿ ÏÊ. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî Тел. (067)5063066

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 21 æîâòíÿ 2013 ð.

ÏÎÌÎÙÍÈÊÀ дляработывофисе. Перспетиваразвития. Ростспех.Обчаю. Гибийрафи. УспехзависитотВас!

Тåë.: (096)469-55-77, (066)320-11-69, (093)825-06-46 21392101

ОПЕРАТОРЫ CALLЦЕНТРА /"Èìïåðèÿ ïèööû" / ïî ïðèåìó çàêàçîâ â ïèööåðèþ (äíåâíàÿ ñìåíà, óâåðåííîå çíàíèå ÏÊ). Ñò. ì. "×åðíèãîâñêàÿ". Тел. 4991929

ÐÀÁÎÒÀ ÄËß ÆÅÍÙÈÍÛ

ОПЕРАТОРЫ КОЛЛЦЕНТРА

Тел.:(097)007-99-92,

214321010101

/Êóðüåðñêàÿ ñëóæáà äîñòàâêè / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ãèáêèé ãðàôèê, äîñòîéíàÿ îïëàòà òðóäà. Òåë.: (093)379-11-78, (093)381-61-55 Тел. (093)3791139

Гибийрафи

(066)433-77-01 21558101

109521010103

214691010101

ДИСПЕТЧЕРИ

215511110000

21514101

Мдрыйр оводитель прилашает

215151030000

ОФИСМЕНЕДЖЕР äåâóøêè îò 22 ëåò. Ç\ï âûñîêàÿ + %. Çíàíèÿ àíãëèéñêîãî, êîìïüþòåðà. Тел. (098)2436362

215871010101

ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА /Êîìïàíèÿ / ïî ñîçäàíèþ êëèåíòñêîé áàçû è âåäåíèþ ïåðåãîâîðîâ. Ñòàæèðîâêà îïëà÷èâàåòñÿ. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîäèòåëü ñ àâòî. Ìîæíî áåç ÎÐ. Òåë.: (044)362-29-53, Тел. (098)2831922

216071020101

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ Ãèáêèé ãðàôèê. Âîçìîæíî îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû. Тел. (067)2520620

214621010101

21577101

СЕКРЕТАРЬПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА /Ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / (çíàíèå áóõó÷åòà îáÿçàòåëüíî). Òåë./ôàêñ: Тел. (044)4677788

109881010106

СОТРУДНИК В ОФИС /Îðãàíèçàöèÿ / Îò 3500. Óäîáíûé ãðàôèê. Тел. (096)7004008

214581010103

"Аванард Та си" требются:

ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐÛ Местоработы-Восресена. ГР:сти/двое. З/пот400рн./смена. ЗнаниеПКобязательно Тåë.:

(063)206-72-07 21554102

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


16

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ДИЗАЙНЕР Тел. (067)4657127 000000070057

ХУДОЖНИК /Òåàòð Áðàâî / ïî ñâ³òëó â òåàòð. Тел. 4864022 000000070075

21459101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ИНЖЕНЕР КИПИА Èãîðü Ìèõàéëîâè÷, Тел. (050)5471312

109861010102

ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА 21636101

РУКОВОДИТЕЛЮВОФИС ТРЕБУЕТСЯ

ÏÎÌÎÙÍÈÊ Предпочтение: желание работать, познать новое, стремление  независимости. Обчение в процессе работы.

Òåë.: (067)505-73-14 Алесандр Иоревич 21453101

ТРЕБУЮТСЯДЕВУШКИ

БУХГАЛТЕР

СЕКРЕТАРЬАДМИНИСТРАТОР

/Ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÀÒÁ" / 7 "çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ; ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ; ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì; äðóæíà êîìàíäà; äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ; ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ íàéáëèæ÷îãî ìàãàçèíó "ÀÒÁ" àáî çà òåë.: Êè¿â, ñ.Áîðùàã³âêà: (044 Тел. (095)2357597

/Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959 216481010119

от22лет. З\пвысоая+%. Знанияан#лийсо#о, омпьютера.

(098)243-63-62 21587101

СОТРУДНИКИ /Êîììåð÷åñêàÿ ñòðóêòóðà / ðàáîòà îôèñíîãî õàðàêòåðà, ðàçíûå âèäû çàéíÿòîñòè. Ñîáåñåäîâàíèå îáÿçàòåëüíî. Òåë.: (044)227-36-40, (044)361-79-21, (093)963-68-91, Тел. (096)9940027

216431010101

ïåðâèííî¿ äîêóìåíòàö³¿ Тел. (067)6117151

000000060053

БУХГАЛТЕРКАССИР ñ ÎÐ â 1Ñ. Áåëàÿ Öåðêîâü, Áîðèñïîëü, Èðïåíü, Áó÷à, Îáóõîâ, Áàðûøåâêà, Áðîâàðû. Тел. (067)5685199

/"гäíèé ä³ì-Áóä" / Òåë.: (050)440-27-39. Тел. 4811741

/Ïð-òèå Áîÿðêà / Òåë.: (068)905-05-46, Тел. (067)7112059

215151040000

215031020102

ИНЖЕНЕРЭЛЕКТРИК (ПРОЕКТИРОВЩИК) /Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà / Тел. 3323616, (050)3307953

109971010102

ИНЖЕНЕРЭЛЕКТРОНЩИК /Ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / (ïðîåêòèðîâàíèå, ðåìîíò èìïóëüñíûõ áëîêîâ ïèòàíèÿ). Òåë./ôàêñ: Тел. (044)4677788

109881010101

/"Àíòåê" / Òåë.: 501-92-87. Тел. 5393344

КАССИРБУХГАЛТЕР /Îòäåëåíèå áàíêà / ÎÐ îò 3-õ ëåò êàññèðîì îáÿçàòåëüíî. Ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 18.00. Ç\ï 2200 ãðí. Тел. 4862199 109871040000

ОБЛІКОВЕЦЬ Òåë.: (050)909-17-89, 492-32-29. Тел. (067)6564454

000000060052

000000080098

СТАРШИЙ ІНЖЕНЕР З ОХОР. ПРАЦІ ТА ПРОТИПОЖ. БЕЗПЕКИ

КАСИРИ

109591020105

ÐÀÁÎÒÀ

/Êîìïàíèÿ / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535

110081010103

000000060055

/Ðåñòîðàí "Ñóøèÿ" / ²íôîðìàö³ÿ çà Тел. (067)2173721

000000060046

110081010104

ИНЖЕНЕРНАЛАДЧИК КИПИА, АСУ

ЕКОНОМІСТ

109531020101

/ÕÊ "Êîìïëåêñ "Àãðîìàðñ" / ̳ñöå ðîáîòè ñ.Ãàâðèë³âêà, Âèøãîðîäñüêîãî ð-íó, Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³. Áåçêîøòîâíà ðîçâîçêà â³ä ñò.ì."Àêàäåìì³ñòå÷êî" òà ñò.ì."Ïåòð³âêà". Тел. 5936704

/Ïð-òèå Áîÿðêà / (SolidWorks, AutoCad) Тел. (067)7112059, (068)9050546

ПОМІЧНИК КОНСТРУКТОРА

КАСИРИ

БУХГАЛТЕР

ИНЖЕНЕРКОНСТРУКТОР

109711010101

/"Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè; æèòëî; ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96, Тел. (044)5831719

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

109271010114

/Ìåæäóíàðîäíûé ôèíàíñîâûé õîëäèíã / Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî Тел. 2880721

ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

БУХГАЛТЕР

/"Íîâàÿ ýêñïåäèöèÿ" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК

109261010105

ÎÔÈÑÌÅÍÅÄÆÅÐ

Òåë.:

10971101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АДМІНІСТРАТОР /"Ïðåñòèæ-öåíòð" / òåðì³íîâî, â³ä 30 ðîê³â, ç ÄÐ. Êîìóí³êàáåëüí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü, ïðèºìíà çîâí³øí³ñòü. Óìîâè ðîáîòè íà ñï³âáåñ³ä³. Òåë.: (067)404-39-25. Тел. (067)4671396

000000070038

ВЕДУЧА /"Ïðåñòèæ-öåíòð" / Íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü, ïðèºìíà çîâí³øí³ñòü, ÄÐ. Óìîâè ðîáîòè íà ñï³âáåñ³ä³. Òåë.: (067)404-39-25. Тел. (067)4671396

/"Êîìïëåêñ Àãðîìàðñ"/ Тел. 5936732

000000080005

ІНЖЕНЕР ПТВ /Ô³ðìà êîâàíèõ âèðîá³â / Ç\ï ã³äíà. Òåë.: (044)574-06-06, (050)332-22-48, Тел. (050)3322249

109381010106

ІНЖЕНЕР КАБЕЛЬНИХ МЕРЕЖ /ÕÊ "Êîìïëåêñ "Àãðîìàðñ" / ̳ñöå ðîáîòè ñ.Ãàâðèë³âêà, Âèøãîðîäñüêîãî ð-íó, Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³. Áåçêîøòîâíà ðîçâîçêà â³ä ñò.ì."Àêàäåìì³ñòå÷êî" òà ñò.ì."Ïåòð³âêà". Тел. 5936704

000000080044

ІНЖЕНЕРЕНЕРГЕТИК 000000070039

/"Êîìïëåêñ Àãðîìàðñ"/ Тел. 5936732

000000080006

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 21 æîâòíÿ 2013 ð.


17

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ІНЖЕНЕР ПРОЕКТНО КОШТОРИСНИХ РОБІТ

КОМБІНОВАНИЙ МАЙСТЕРПЕРУКАР

/ÏðÀÒ ÏÌÊ-6 "Ïîä³ëüñüêñ³ëüáóä" / ÂÎ, ÄÐ â ïðîãðàìíîìó çàáåçïå÷åíí³ ÀÂÊ â³ä 2-õ ðîê³â. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåë.: (04577)4-12-82,(050)339-89-76, Тел. (050)3779318, (067)2843625

/ÏÏ Ñïåêòîð Ñàëîí êðñàîòû "Ëèëè"/ Тел. 5727273

000000110065

КОМБІНОВАНИЙ МАЙСТЕРПЕРУКАР

000000080008

ІНЖЕНЕРПРОГРАМІСТ

Тел. (097)2554535

/"Êè¿âïîøòà" / Ç\ï ñòàá³ëüíà ³ âèñîêà + ñîöïàêåò + ïåðñïåêòèâà êàð'ºðíîãî ðîñòó. Тел. 2300892

КОСМЕТОЛОГ

000000080023

ІНЖЕНЕРПРОГРАМІСТ /ÕÊ "Êîìïëåêñ "Àãðîìàðñ" / ̳ñöå ðîáîòè ñ.Ãàâðèë³âêà, Âèøãîðîäñüêîãî ð-íó, Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³. Áåçêîøòîâíà ðîçâîçêà â³ä ñò.ì."Àêàäåìì³ñòå÷êî" òà ñò.ì."Ïåòð³âêà". Тел. 5936704

000000080043

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

(àïàðàòíà êîñìåòîëîã³ÿ). Òåë.: (050)305-25-36. Тел. (050)8061222

МАСТЕР ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

000000110064

000000110071

МАЙСТЕР МАНІКЮРАПЕДИКЮРА

ÂÎ (ïîëèãðàô.), ÎÐ îò 1-ãî ãîäà, ÃÐ ñìåííûé, ðàáîòà â ð-íå ì."Ëåñíàÿ". Ç\ï îò 4000 ãðí. Тел. 5930472

ç ÄÐ. Ñòàâêà + %. Тел. (066)9467144

216041060000

ІНЖЕНЕРПРОГРАМІСТ ТЕХ.ПІДТРИМКИ 1С

000000110066

МАСТЕР МАНИКЮРАПЕДИКЮРА

ІНЖЕНЕРРЕНГЕНОЛОГ

/Ñàëîí êðàñîòû / ñ ÎÐ ïî íàðàùèâàíèþ íîãòåé. Àäðåñ: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïëîùàäü, ïð-ò Êðàñíîçâåçäíûé,5. Òåë.: (067)503-08-93, (093)877-18-84. Тел. 2757459

/"Âèøí³âñüêèé ëèâàðíî-êîâàëüñüêèé çä" / ì. Âèøíåâå, âóë. Ëîìîíîñîâà, 1. Тел. (097)5759732, (04598)52322

МАСТЕР ПАРИКМАХЕР

/ÒÎÂ "Êîìïëåêñ Àãðîìàðñ"/ Тел. 5936732

000000080001

215641010000

108721010105

21366101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ СДАЮТСЯ В АРЕНДУ: êîñìåòè÷åñêèé êàáèíåò, ìàíèêþðíûé êàáèíåò, êðåñëî ïàðèêìàõåðà. Õîðîøèå óñëîâèÿ. Òåë.: (096)348-91-94, Тел. (066)7980942

215441010102

/Ñàëîí êðàñîòû íà Îáîëîíè / Òåë.: (096)348-91-94, Тел. (066)7980942

215441010101

ПОМОЩНИК КОСМЕТОЛОГА /Öåíòð êðàñîòû / ìîæíî áåç ÎÐ, îáó÷àåì è òðóäîóñòðàèâàåì. Òåë.: (044)227-36-40, (044)361-79-21, (093)963-68-91, Тел. (096)9940027

216431020101

ВІЗАЖИСТ /ÃÈÏÊ / Òåë.: 417-41-55. Тел. 4172010

СДАЕТСЯ В ОРЕНДУ 000000110054

ДЕВУШКИ ñ íàâûêàìè ðîáîòû ñ êîñìåòèêîé. Ïðåäïî÷òåíèå êîñìåòîëîãàì è âèçàæèñòàì.Òåë.äëÿ çàïèñè:(067)745-72-94.Ïîí.-ïÿò. ñ 10.00äî 14.00. Тел. 2281164

214681010101

/Ñàëîí êðàñîòû "Ôëàìèíãî" / êàáèíåò 3\3 ì êâ. ïîä ëþáûå âèäû óñëóã ñàëîíîâ êðàñîòû. (îïëàòà 4000 ãðí\ìåñÿö, 2500 ãðí\15 äíåé). Õîðîøèé äðóæíûé êîëëåêòèâ. Òåë.: (066)361-79-34, Тел. 2866297

213661010101

21544101

Вцентр расотысрочно требютсядевш инава ансию:

ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃÀ можнобезОР,обчаеми трдостраиваем.

Тåë.: (044)227-36-40, (044)361-79-21, (093)963-68-91, (096)994-00-27 21465101

21643102

99991127

21616101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 21 æîâòíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


18

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ВИХОВАТЕЛЬ /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / (ïåäàãîã³÷íà îñâ³òà). Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

212511010107

ВЧИТЕЛЬ МУЗИКИ, МУЗ. КЕРІВНИК

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

/Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

ПОКОЇВКИ

212511010109

/Ãîòåëü ï'ÿòü ç³ðîê / Ãðàô³êè ðîáîòè 5/2, 2/2. Õàð÷óâàííÿ, ñïåöîäÿã áåçêîøòîâíî. Òåë.: (044)353-17-47, Тел. (093)3815025

ВЧИТЕЛЬ РИТМІКИ, ХОРЕОГРАФ

109751010101

21613101

/Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

212511010110

ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451 21512101

МЕДСЕСТРА /Ìåäèöèíñêèé öåíòð / Ð-í Òðîåùèíà. Тел. 3310087

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 216131010101

МЕДСЕСТРА Òåë.: 468-79-88. Тел. (067)2318791

212511010108

215121010102

/Øêîëà àíãëèéñêîãî ÿçûêà / Æåëàþùèé îáó÷àòüñÿ. Òåë.: (050)544-77-10, 2-231-231. Тел. (067)7473992 213431010101

МЕДСЕСТРА /Áàíê / ñ ÎÐ îò 5 ëåò. Íàëè÷èå óäîñòîâåðåíèÿ ïî ïðîâåðêå áåçîïàñíîñòè âûõîäà â ðåéñ âîäèòåëåé (èíêàññàòîðû). Ïî äîãîâîðó ïîäðÿäà. Ð-í ïë. Ïîáåäû. Тел. 4862199 109871020000

21504101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ВЕТЛІКАР З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ М'ЯСОПРОДУКЦІЇ /ÒÎÂ "Êîìïëåêñ Àãðîìàðñ"/ Тел. 5936732

/ÕÊ "Êîìïëåêñ "Àãðîìàðñ" / ̳ñöå ðîáîòè ñ.Ãàâðèë³âêà, Âèøãîðîäñüêîãî ð-íó, Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³. Áåçêîøòîâíà ðîçâîçêà â³ä ñò.ì."Àêàäåìì³ñòå÷êî" òà ñò.ì."Ïåòð³âêà". Тел. 5936704

000000130045

ВРАЧСТОМАТОЛОГ

/ÓÄÑÏ "Îõìàòäåò" / (ìåäè÷íà îñâ³òà). Тел. 2361304

000000130016

МЕДСЕСТРА ОПЕРАЦІЙНА /ÓÄÑÏ "Îõìàòäåò" / (ìåäè÷íà îñâ³òà). Тел. 2361304

000000130015

МЕДСЕСТРЫ /×àñòíàÿ êëèíèêà / ÎÐ íå ìåíåå 3-5 ëåò, íàëè÷èå êàòåãîðèè, ïîëíàÿ çàíÿòîñòü, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, ïðèÿòíàÿ âíåøíîñòü. Тел. 4997007

НЯНЯ äëÿ äèòèíè 11 ðîê³â, ìåäè÷íà îñâ³òà. Тел. (050)3052536

000000130074

000000130004

ЛІКАР ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ /ÒÎÂ "Êîìïëåêñ Àãðîìàðñ"/ Тел. 5936732

000000130017

МЕДСЕСТРА НІЧНА

215041010101

215121010101

ЗООТЕХНІКСЕЛЕКЦІОНЕР /ÒÎÂ "Êîìïëåêñ Àãðîìàðñ"/ Тел. 5936732

/ÓÄÑÏ "Îõìàòäåò" / (ìåäè÷íà îñâ³òà) Тел. 2361304

000000130003

ВЕТЛІКАР З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Òåë.: 468-79-88. Тел. (067)2318791

МЕДСЕСТРА ДЕННА

000000130002

СЕСТРА МЕДИЧНА /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / ç 䳺òè÷íîãî õàð÷óâàííÿ. Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

212511010102

21251101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 21 æîâòíÿ 2013 ð.


19

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10990101

СРОЧНОТРЕБУЕТСЯ

ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ Желающий об чаться

Òåë.: (050)544-77-10, 2-231-231, (067)747-39-92 21343101

ОХОРОННИКИ

ОХРАННИК

/ÒΠ"ÒÖ"Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

/Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / Òåë.: (063)220-31-95. Тел. (063)2203194

ОХРАННИК

ОХОРОННИКИ

ОХРАННИК

109291020107

/Êèåâñêîå äåòåêòèâíî-îõðàííîå àãåíòñòâî / Ðåæèì ðîáîòè: ñóòêè\äâîº, âàõòà. Тел. 5013021

000000160026

ОХОРОНЦІ 10934101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ КАСИР ОПЕРАТОР /Áîóë³íã-êëóá / Òåë.: 200-15-10, ñò.ì. "Øóëÿâñüêà", âóë. Ãåòüìàíà,6, "ÌåãàÌàðêåò", ñëóæáîâèé âõ³ä (â³ää³ë ïåðñîíàëó). Тел. 2001533

ИНСПЕКТОР ОХРАНЫ Ãðàôèê ðàáîòû ñóòêè-òðîå. Ðàáîòà â ð-íå ì."Ëåñíàÿ". Ç\ï 1200 ãðí. Тел. (050)3534606

ОХОРОННИК 215851020104

/ÁÓ-12 ÏÀÒ "Òðåñò Êè¿âì³ñüêáóä-3" / Âàõòîâèé ìåòîä. Òåë.: 245-75-90. Тел. 2457750

109721020104

ОХОРОННИКИ 216201010104

/"ѲËÜÏÎ" / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó òà ñòàá³ëüíó îïëàòó ïðàö³, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ì³ñöå ðîáîòè ïîðÿä ç äîìîì, ç\ï íà ïåð³îä ñòàæóâàííÿ, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äðóæí³é êîëåêòèâ ñï³âðîá³òíèê³â, ïðàöåâëàøòóºìî ³íâàë³ä³â, ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ ó ãóðòîæèòêó. Çâåðòàéòåñü çà òåë.: ñò. ì."Øóëÿâñüêà", (067)65 Тел. (063)1132000

108934050106

ОХОРОННИКИ ТРЕБУЮТСЯ

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ (возраст 20-50 лет). Режим работы: с ти\двое. З\п 1800 рн.

Òåë.: 403-00-94,

(067)259-84-14

/"ÌåãàÌàðêåò" / ç/ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 3/3 äí³. Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó ç\ï,ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö.îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. Âîêçàëüíà, âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. (099)1412653

21422101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 21 æîâòíÿ 2013 ð.

109371020103

íà ñêëàä. ÃÐ: ñóòêè\äâîå. Ç\ï: 380 ãðí.\ñóòêè. Òåë.: (098)308-99-45, Тел. (095)7281789

214511010105

/Ïð-òèå Áîÿðêà / (ÃÐ: ïí.- ïòí., 8-ìè ÷àñîâîé ðîáî÷èé äåíü). Òåë.: (066)081-73-61 110081010202

/Ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÀÒÁ" / 7 "çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ; ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ; ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì; äðóæíà êîìàíäà; äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ; ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ íàéáëèæ÷îãî ìàãàçèíó "ÀÒÁ" àáî çà òåë.: Êè¿â, ñ.Áîðùàã³âêà: (044 Тел. (095)2357597

109261010107

216041010000

МЕНЕДЖЕР (УПРАВИТЕЛЬ) З ТУРИЗМУ /Öåíòð çàéíÿòîñò³ / Ç\ï 2000 ãðí. Тел. 2577602

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

201171010133

ОХОРОНЦІ âàõòà, ïîäîáîâî â îô³ñè, ãðîìàäñüêå õàð÷óâàííÿ, ñêëàäè. Æèòëî áåçêîøòîâíî (âàõòà) + ñïåöîäÿã. Ìîæëèâå õàð÷óâàííÿ. Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà,68, îô.1. Òåë.: (093)210-82-56, (068)364-61-68. Тел. 3600138 215221030000

ОХОРОНЦІ Ìîëîä³ ëþäè ì³öíî¿ ñòàòóðè, â³ä 22 ðîê³â, ïðåäñòàâíèöüêî¿ çîâí³øíîñò³, çð³ñò â³ä 180 ñì. Ðåæèì ðîáîòè - ð³çíèé. Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Òåë.: (096)526-85-65 (äçâîíèòè ç 9.00 äî 18.00, ïí-ïò). Òåë.: 229-26-67. Тел. (063)3716246

109341010101

ОХОРОНЦІ /Îõîðîííà ô³ðìà / Çð³ñò â³ä 175 ñì. Ç\ï äîáîâà äî 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï äåííà â³ä 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï áåç çàòðèìêè. Òåëåôîíóâàòè ö³ëîäîáîâî. Òåë.: 501-61-13, 572-90-38. Тел. 5319541

109431030101

ОХОРОНЦІ Çð³ñò â³ä 180 ñì. Ç\ï â³ä 250 ãðí. çà äîáó ³ á³ëüøå, áåç çàòðèìîê. Òåë.: (050)336-29-87, Тел. (050)3362963

109581010101

ОХРАННИК /Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959

216481010108

ОХРАННИК /"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ÃÐ: 3\3 (äåíü, íî÷ü). Ðîñò íå íèæå 180 ñì. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

215661020105

ОХРАННИКИ /Îõðàííàÿ êîìïàíèÿ / ã.Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáë. Ãðàôèê ðàáîòû: äíåâíîé ïîñò; ñóòêè\äâîå; âàõòà. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: (067) 217-44-31. www.sprut.kiev.ua Тел. (067)5093520 109411020101

ОХРАННИКИ /"Àëüôà Ùèò" / íà ðàáîòó ïî Êèåâó. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932 108641020101

ОХРАННИКИ /"Àëüôà Ùèò" / Êîìàíäèðîâêè. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932 108641020102

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


20

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10864102

БУ-12ПАТ ТРЕСТКИЇВМІСЬКБУД-3 ПОТРІБЕН

ÎÕÎÐÎÍÍÈÊ 245-77-50, 245-75-90

Òåë. 10941102

Íà ðîáîòó çàïðîøóþòüñÿ:

ÎÕÎÐÎÍÖ² Çð³ñò â³ä 180 ñì. Ç\ï â³ä 250 ãðí. çà äîáó ³ á³ëüøå, áåç çàòðèìîê.

(050)336-29-63, (050)336-29-87

Òåë.

10958101

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ

äëÿ ðàáîòû â ã. Êèåâå Графиработы:сти/двое, областьвахтовымметодом. Предоставляемпроездиформ. Выплатаз/пбеззадержи. Òåë. (050)388-65-85 Отделадров 10914101

10972103

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

ТРЕБУЮТСЯ

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ Режимыработы:сти\двое, ночные,дневные,вахты. З\пот100до300рнзасмен. Адрес:м."Левобережная", л.М.Расовой,19,оф.1104

Òåë.:

ТРЕБУЮТСЯ

ПОМІЧНИК ТОРГОВЕЛЬНОГО ПРЕДСТАВНИКА /̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / 200 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64),(063)876-66-52. Тел. (068)5302620

233-81-04, 517-42-54 10966101

ОХРАННИКИ Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)504-27-41; ð-í ì. "Îáîëîíü", (063)203-41-21; ð-í Áîðùàãîâêà, (044)364-21-29; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)547-10-73; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)538-71-60; ð-í ñò. ì. "Àðñåíàëüíàÿ", Тел. (067)2238186

215231020103

ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПРЕДСТАВНИК /̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / â³ä 250 ãðí\äåíü + ïðåì³ÿ. ÄÐ - íåîáîâ'ÿçêîâèé. Ç ïåðñïåêòèâîþ ðîáîòè çà êîðäîíîì. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64),(063)876-66-52. Тел. (068)5302620

108931040107

ОХРАННИКИ Ðåæèìû ðàáîòû: ñóòêè\äâîå, íî÷íûå, äíåâíûå, âàõòû. Ç\ï îò 100 äî 300 ãðí çà ñìåíó. Àäðåñ: ì. "Ëåâîáåðåæíàÿ", óë. Ì. Ðàñêîâîé, 19, îô. 1104. Òåë.: 233-81-04. Тел. 5174254

109661010101

ОХРАННИКИ

215231020101

(âîçðàñò 20-50 ëåò). Ðåæèì ðàáîòû: ñóòêè\äâîå. Ç\ï 1800 ãðí. Òåë.: 403-00-94. Тел. (067)2598414

10992101

21571101

ОХРАННИКИ /Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / Ç\ï 3000-5700 ãðí + ïèòàíèå. Ðåæèì ðàáîòû: âàõòà, 1\2, 1\3, 2\4. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Óë. Ãðóøåâñêîãî, 10, îô.326, 3-é ýòàæ. Òåë.: (095)710-33-78, Тел. 2532354, (096)0557794

214181010101

КАСИР /"ѲËÜÏÎ" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ì. "ÂÄÍÕ", (067)440-02-17; ð-í Áîðùàã³âêà(067)658-35-41; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)223-81-81;ð-í ì."˳ñîâà",(067)405-53-11; ì."Øóëÿâñüêà", (067)223-77-83; ð-í ì. "Ïîçíÿêè", (067)223-73-87; ð-í Òðîºùèíà, (067)658-35-42; ð-í ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", (067)203-41-21, ì."Ëóê'ÿí³âñüêà", Тел. (063)1132000

215301010201

СТАРШИЙ ЗМІНИ ОХОРОНИ /ÒΠ"ÒÖ"Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, Тел. (050)3859556, (063)4552413 109291020118

108931030102

10943103

ÐÀÁÎÒÀ

29 ПРОДАВЦЫКОНСУЛЬТАНТЫ (æåë. æåíùèíû îò 22 ëåò, ìîæíî áåç ÎÐ). Ã\ð ñ 9.00 äî 15.00 è ñ 15.00 äî 21.00, îáó÷åíèå,îô.òðóäîóñòðîéñòâî, êàðüåðíûé ðîñò. Ç\ï 5000 ãðí.+ áîíóñû. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå: (044)361-72-88, Тел. (067)2497216

214221010101

21479101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 21 æîâòíÿ 2013 ð.


21

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

21600101

КАСИР ТОРГОВЕЛЬНОГО ЗАЛУ /̳æíàðîäíà íàôòîãàçîâà êîìïàí³ÿ / (ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë., ì. ѳìôåðîïîëü, ì. ßëòà, ì. Êðàñíîïåðåêîïñüê). ×îëîâ³ê³â òà æ³íîê â³ä 18 ðîê³â íà ïîñàäè.Êîíòàêòè: ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë. (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66, (044)542-17-71; ì. ѳìôåðîïîëü (050)967-40-80, (050)944-10-27, (050)356-32-14, (050)293-96-76, (066)734-99-14; ì. ßëòà (050)967-40-80, Тел. (066)2578900

109841020103

КАСИРИ /"ѲËÜÏÎ" / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó òà ñòàá³ëüíó îïëàòó ïðàö³, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ì³ñöå ðîáîòè ïîðÿä ç äîìîì, ç\ï íà ïåð³îä ñòàæóâàííÿ, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äðóæí³é êîëåêòèâ ñï³âðîá³òíèê³â, ïðàöåâëàøòóºìî ³íâàë³ä³â, ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ ó ãóðòîæèòêó. Çâåðòàéòåñü çà òåë.: ñò. ì."Øóëÿâñüêà", (067)65 Тел. (063)1132000

108934050102

КАСИРИ /"ÌåãàÌàðêåò" / ç\ï + ïðåì³ÿ, 7\7 äí³â; Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó ç\ï,ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö.îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. Âîêçàëüíà, âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. (099)1412653

109371020115

КАСИРИ /Ñóïåðìàðêåò Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: (067)223-81-95, Äàð'ÿ, (067)467-39-63, ²ðèíà, àáî çàïîâíþéòå àíêåòó íà ñàéò³: www.silpo.ua. Ìàðèíà, Тел. (044)2065344

109741020101

КАСИРИ /ÒΠ"ÒÖ"Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

10926101

КАСИРИ /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)5475615

109851020108

КАССИР /"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Âîçìîæíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî çàðàáîòêà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

215661020103

КАССИР КОНТРОЛЕР /"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ÎÐ êàññèðîì îò 1 ãîäà. ÃÐ: 3\3. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ!!! + îáåäû. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

215661020110

КАССИРЫ Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)504-27-41; ð-í ì. "Îáîëîíü", (063)203-41-21; ð-í Áîðùàãîâêà, (044)364-21-29; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)547-10-73; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)538-71-60; ð-í ñò. ì. "Àðñåíàëüíàÿ", Тел. (067)2238186

109291020102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 21 æîâòíÿ 2013 ð.

108931040105

10937102

Вмобильн ю офейню треб ется

ÏÐÎÄÀÂÅÖ äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ è ïðîäàæè êîôåéíûõ íàïèòêîâ ОРнеобязателен

Òåë.:

(063)406-17-81 21471101

В р пною омпаниюна постоянн юработ треб ется

ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ

Автопредоставляется(поород). Официальноеоформление. З/пот4000рн.

(044)362-29-53, (098)283-19-22

Òåë.:

21607101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


22

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

21523102

21566102

КОНСУЛЬТАНТ

ОБВАЛЬЩИКИ

/ òîðãîâûé çàë / Ìóæ.\æåí. Ïðîìûøëåííàÿ ãðóïïà òîâàðîâ. Îïëà÷èâàåìàÿ ñòàæèðîâêà. Ç\ï 4000 ãðí\ìåñ. Ñðî÷íî! Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155

Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)504-27-41; ð-í ì. "Îáîëîíü", (063)203-41-21; ð-í Áîðùàãîâêà, (044)364-21-29; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)547-10-73; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)538-71-60; ð-í ñò. ì. "Àðñåíàëüíàÿ", Тел. (067)2238186

215511040000

КОНСУЛЬТАНТ ПО ТОВАРУ

108931040103

/óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)5475615

109851020101

КОНТРОЛЕР ТОРГОВЫХ ТОЧЕК /Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959

216481010112

КОНТРОЛЕРИКАСИРИ 10929102

Вразвивающ юсяторов ю сетьтреб ется:

ÏÐÎÄÀÂÅÖÏÅÊÀÐÜ (возможноибезОР,обчаем Р-н-Центророда ГР:1нед./1нед. Òåë.

(099)379-16-63 21411101

ТРЕБУЮТСЯ:

ÏÐÎÄÀÂÖÛ

ÐÀÁÎÒÀ

21567101

/"ѲËÜÏÎ" / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó òà ñòàá³ëüíó îïëàòó ïðàö³, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ì³ñöå ðîáîòè ïîðÿä ç äîìîì, ç\ï íà ïåð³îä ñòàæóâàííÿ, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äðóæí³é êîëåêòèâ ñï³âðîá³òíèê³â, ïðàöåâëàøòóºìî ³íâàë³ä³â, ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ ó ãóðòîæèòêó. Çâåðòàéòåñü çà òåë.: ñò. ì."Øóëÿâñüêà", (067)65 Тел. (063)1132000

108934050108

ОБВАЛЮВАЛЬНИКИ М'ЯСА /Ñóïåðìàðêåò Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: (067)223-81-95, Äàð'ÿ, (067)467-39-63, ²ðèíà, àáî çàïîâíþéòå àíêåòó íà ñàéò³: www.silpo.ua. Ìàðèíà, Тел. (044)2065344

109741020108

109851020109

ОФОРМЛЮВАЧ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ çíàíèå ÏÊ, ãðàìîòíàÿ ðå÷ü, óìåíèå îáùàòüñÿ ïî òåëåôîíó, ãðàôèê ñòàíäàðòíûé, ç\ï ïî ñîáåñåäîâàíèþ. Тел. (098)1034042

109931010101

наостановочные омпле сы, жен.,ГР:2нед/2нед. З/пот155рн./день. Иноородним предоставляетсяжилье. Звонитьс20.00-22.00. Òåë. (067)896-31-82 21540101

/óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)5475615

ОБВАЛЮВАЛЬНИК М'ЯСА

МЕНЕДЖЕР КОНСУЛЬТАНТ ñ îïûòîì ïðîäàæ. Ïÿòèäíåâêà, ç\ï + ïðåìèàëüíûå. Òðåáîâàíèÿ: Â\Î, ÏÊ. Тел. 2308677 215151020000

/"ѲËÜÏÎ" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ì. "ÂÄÍÕ", (067)440-02-17; ð-í Áîðùàã³âêà(067)658-35-41; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)223-81-81;ð-í ì."˳ñîâà",(067)405-53-11; ì."Øóëÿâñüêà", (067)223-77-83; ð-í ì. "Ïîçíÿêè", (067)223-73-87; ð-í Òðîºùèíà, (067)658-35-42; ð-í ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", (067)203-41-21, ì."Ëóê'ÿí³âñüêà", Тел. (063)1132000

108931030105

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 21 æîâòíÿ 2013 ð.


ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

23

ПРИЕМЩИК ТОВАРА Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)504-27-41; ð-í ì. "Îáîëîíü", (063)203-41-21; ð-í Áîðùàãîâêà, (044)364-21-29; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)547-10-73; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)538-71-60; ð-í ñò. ì. "Àðñåíàëüíàÿ", Тел. (067)2238186

108931040102

ПРИЙМАЛЬНИК ТОВАРІВ /"ÌåãàÌàðêåò" / ÄÐ, ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 5\2 äí³. Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó ç\ï,ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö.îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. Âîêçàëüíà, âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. (099)1412653

109371020110

ПРИЙМАЛЬНИКИ ТОВАРУ /"Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè; æèòëî; ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96, Тел. (044)5831719

109531020107

ПРОДАВЕЦ æåíñêîé îäåæäû è îáóâè. Òðåáîâàíèÿ: ïðèÿòíîé âíåøíîñòè, êîììóíèêàáåëüíîñòü, ãðàìîòíàÿ ðå÷ü, ÎÐ. Òåë.: (067)793-48-90. Тел. (099)5018807

216001010101

ПРОДАВЕЦ

10974102

Êîíñóëüòàöèÿ êëèåíòà. Ïîäáîð ïðîäóêöèè. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû. Ç\ï äîñòîéíàÿ, âûïëà÷èâàåòñÿ ïîíåäåëüíî. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 215511070000

ПРОДАВЕЦ /Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959

216481010115

ПРОДАВЕЦ /"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ïðîäîâîëüñòâåííûõ, íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ. ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Âîçìîæíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî çàðàáîòêà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

215661020102

ПРОДАВЕЦ КОНСУЛЬТАНТ Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâûõ òîðãîâûõ òî÷åê. Îáó÷åíèå õàðàêòåðèñòèêàì ïðîäóêöèè. Ñðî÷íî! Íàáîð îãðàíè÷åí. Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 215511060000

ПРОДАВЕЦ КОНСУЛЬТАНТ /Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959 216481010116

10953102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 21 æîâòíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


24

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß ПРОДАВЕЦЬ

ПРОДАВЦІ

/"ѲËÜÏÎ" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ì. "ÂÄÍÕ", (067)440-02-17; ð-í Áîðùàã³âêà(067)658-35-41; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)223-81-81;ð-í ì."˳ñîâà",(067)405-53-11; ì."Øóëÿâñüêà", (067)223-77-83; ð-í ì. "Ïîçíÿêè", (067)223-73-87; ð-í Òðîºùèíà, (067)658-35-42; ð-í ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", (067)203-41-21, ì."Ëóê'ÿí³âñüêà", Тел. (063)1132000

/"Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè; æèòëî; ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96, Тел. (044)5831719

108931030101

ПРОДАВЕЦЬ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ íà òî÷êó â òîðãîâåëüíîìó êîìïëåêñ³. Ç/ï â³ä 2000 ãðí. ÄÐ íå îáîâ'ÿçêîâèé. Тел. 3621622

214201020101

ПРОДАВЕЦЬКОНСУЛЬТАНТ

109531020102

ПРОДАВЦІ /Ñàëîí-ìàãàçèí ðàìîê "VELISTA" / ijéñíî ã³äíà çàðîá³òíà ïëàòà, äâà âàð³àíòè ãðàô³êà, ìîæëèâ³ñòü îô³ö³éíîãî ïðàöåâëàøòóâàííÿ, íàâ÷àííÿ. Âèìîãè: ïðàöåëþáí³ñòü, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ÷åñí³ñòü, çä³áí³ñòü äî íàâ÷àííÿ, áàæàííÿ ïðàöþâàòè. Àäðåñè ìàãàçèí³â: âóë. Âåðáîâà,7-à (ñò.ì."Ïåòð³âêà"), âóë. Õàðüê³âñüêå øîñå,152. Òåë.: (096)104-44-44, (044)464-49-92, Тел. (044)5631700

215341020103

/Öåíòð çàéíÿòîñò³ / Ç\ï 2500 ãðí. 216201010204

ПРОДАВЦЫ Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)504-27-41; ð-í ì. "Îáîëîíü", (063)203-41-21; ð-í Áîðùàãîâêà, (044)364-21-29; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)547-10-73; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)538-71-60; ð-í ñò. ì. "Àðñåíàëüíàÿ", Тел. (067)2238186

ПРОДАВЦІ /"ѲËÜÏÎ" / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó òà ñòàá³ëüíó îïëàòó ïðàö³, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ì³ñöå ðîáîòè ïîðÿä ç äîìîì, ç\ï íà ïåð³îä ñòàæóâàííÿ, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äðóæí³é êîëåêòèâ ñï³âðîá³òíèê³â, ïðàöåâëàøòóºìî ³íâàë³ä³â, ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ ó ãóðòîæèòêó. Çâåðòàéòåñü çà òåë.: ñò. ì."Øóëÿâñüêà", Тел. (063)1132000

108934050101

108931040106

ПРОДАВЦІ

ПРОДАВЦЫ /Êîìïàíèÿ "Äíåïðîòîðã"/ Тел. (067)6593198

214791010101

ПРОДАВЦЫ 10893103

/Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü êîñìåòèêè / â ìàãàçèíû "BROCARD", "Watsons", "ÊÎÑÌÎ". Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Ç\ï: îò 3000 ãðí. Çâîíèòü: ïí-ïò, 9.00-18.00. Òåë.: (044)496-18-31,(050)330-17-89, (050)382-38-48, (050)380-88-97, Тел. (050)4405631, (067)7983538

109601010101

ПРОДАВЦЫ /Ìàãàçèí "Ïûøíà êðàñà" / ñ ïûøíûìè ôîðìàìè Ç\ï ïî äîãîâîðåííîñòè. Тел. (099)2500363, (044)2392732

215401010101

ПРОДАВЦЫ â ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí, ïðîäóêòîâûå ïàâèëüîíû, êèîñêè. Ðàáîòà ïîíåäåëüíî. Äíåâíàÿ ñ 8.00 äî 20.00 èëè íî÷íàÿ ñ 20.00 äî 8.00 íà óñìîòðåíèå. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Íà âðåìÿ ðàáîòû èíîãîðîäíèõ îáåñïå÷èâàåì ïðîæèâàíèåì. Âîçìîæíû âàðèàíòû áåç îïûòà ðàáîòû. Ñò. ì. "Êîíòðàêòîâàÿ ïëîùàäü", óë. Êîíñòàíòèíîâñêàÿ, 17. Тел. 4170238

215861010101

ПРОДАВЦЫ íà îñòàíîâî÷íûå êîìïëåêñû, æåí., ÃÐ: 2 íåä\2 íåä. Ç\ï îò 155 ãðí.\äåíü. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Çâîíèòü ñ 20.00-22.00. Тел. (067)8963182

/"ÌåãàÌàðêåò" / (òîðã.çàë). Ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 7\7 äí³â; Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó ç\ï,ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö.îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. Âîêçàëüíà, âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. (099)1412653

109371020114

ПРОДАВЦІ /Ñóïåðìàðêåò Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: (067)223-81-95, Äàð'ÿ, (067)467-39-63, ²ðèíà, àáî çàïîâíþéòå àíêåòó íà ñàéò³: www.silpo.ua. Ìàðèíà, Тел. (044)2065344

109741020102

ПРОДАВЦІ /ÒΠ"ÒÖ"Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

109291020105

215671010101

ПРОДАВЦІ /Ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÀÒÁ" / 7 "çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ; ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ; ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì; äðóæíà êîìàíäà; äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ; ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ íàéáëèæ÷îãî ìàãàçèíó "ÀÒÁ" àáî çà òåë.: Êè¿â, ñ.Áîðùàã³âêà: (044 Тел. (095)2357597

109261010106

ПРОДАВЦІ (ВІДДІЛ ГАСТРОНОМІЇ) /"ÌåãàÌàðêåò" / Ç/ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 7/7 äí³â. Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó ç\ï,ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö.îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. Âîêçàëüíà, âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. (099)1412653

109371020101

10960101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 21 æîâòíÿ 2013 ð.


25

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21586101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ВАГАР Òåë.: (067)380-77-77. Тел. 5911552 000000180080

ВАГАРКОМІРНИК 10985102

ПРОДАВЦІ КОНСУЛЬТАНТИ

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

/Ñàëîí-ìàãàçèí ðàìîê "VELISTA" / ijéñíî ã³äíà çàðîá³òíà ïëàòà, äâà âàð³àíòè ãðàô³êà, ìîæëèâ³ñòü îô³ö³éíîãî ïðàöåâëàøòóâàííÿ, íàâ÷àííÿ. Âèìîãè: ïðàöåëþáí³ñòü, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ÷åñí³ñòü, çä³áí³ñòü äî íàâ÷àííÿ, áàæàííÿ ïðàöþâàòè. Àäðåñè ìàãàçèí³â: âóë. Âåðáîâà,7-à (ñò.ì."Ïåòð³âêà"), âóë. Õàðüê³âñüêå øîñå,152. Òåë.: (096)104-44-44, (044)464-49-92, Тел. (044)5631700

/Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959

216481010118

215341020102

СТАРШИЙ КАСИР /ÒΠ"ÒÖ"Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

109291020121

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ /Îïòîâî-ðîçíè÷íàÿ êîìïàíèÿ / Âîçìîæíà ðàáîòà ñ ëè÷íûì àâòî. Ç\ï: ñòàâêà 7225 ãðí. + ïðåìèÿ. Òåë.: (050)920-23-45, (063)396-53-76, Тел. (067)7440635

11014101 000000180081

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ /Êîìïàíèÿ "Äíåïðîòîðã" / ñî ñâîèì àâòî Тел. (067)6593198

/ßíòàðü / Òåë.: (050)457-08-05. Тел. 2508088

214791010102

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ГРУЗЧИКИ КОМПЛЕКТОВЩИКИ /Ñêëàä / Òðåá.: ÎÐ íà ñêëàäàõ. Ìû ïðåäëàãàåì: äîñòàâêà äî ìåñòà ðàáîòû îò ñò. ì. "Íèâêè". Êîìïàíèÿ "Ëîãèñòèê-Ïëþñ", ïãò Ñòîÿíêà, 21-é êì Æèòîìèðñêîé òðàññû, ñêëàäñêîé êîìïëåêñ West Gate Logistic, áëîê 2D (15 ìèí. îò ñò. ì. "Íèâêè"). Êîíòàêòíûå ëèöà - Ñåðãåé, òåë.: (050)960-50-18. Þðèé, Тел. (050)6415714 109571020101

КЛАДОВЩИК 110141010101

КЛАДОВЩИК 215191010101

Прилашаем на работ

ÒÎÐÃÎÂÎÃÎ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËß сосвоимавто, .Борисполь. З/п:става+%

Тåë.: (098)956-07-60,Иван

/Ïðîèçâîäñòâî âîðîò / Ç\ï îò 4000 ãðí. Ð-í ñò. ì. "Âàñèëüêîâñêàÿ". Òåë.: (096)583-31-59, Тел. (099)3545613

215351010102

КЛАДОВЩИКИ /Êóðüåðñêàÿ ñëóæáà äîñòàâêè / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ãèáêèé ãðàôèê, äîñòîéíàÿ îïëàòà òðóäà. Òåë.: (093)379-11-78, (093)381-61-55 Тел. (093)3791139

109521010102

КОМПЛЕКТОВЩИК

Тел. (096)8998922

ñî ñâîèì àâòî, ã. Áîðèñïîëü. Ç\ï: ñòàâêà + %. Èâàí, Тел. (098)9560760

КЛАДОВЩИК

Ç\ï 5000 ãðí. è âûøå. Òåë.: (063)396-53-76. (067)744-06-35. Тел. (050)9202345 214211030103

Тел. (096)8998922

ïðîäóêòû ïèòàíèÿ (ñêîðîïîðò). Тел. (096)8998922

КЛАДОВЩИК /Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959 216481010103

21519101

214211010104

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

110141010104

ПЕРЕБОРЩИЦЫ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

110141010103

ПОМОЩНИК КЛАДОВЩИКА /Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959 216481010104

СТАРШИЙ КЛАДОВЩИК

Ç\ï 6000 ãðí + %. ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Ç\ï åæåäíåâíî. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (096)003-88-44, (095)570-95-73, ðàáîòîäàòåëü. Тел. (093)7760028

Î\ð ñ âåñîâûì òîâàðîì (ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, ñêîðîïîðò.) Тел. (096)8998922

213931010101

110141010102

99991123

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 21 æîâòíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


26

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10919102

11007101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ПОВАРА /Ñåòü ðåñòîðàíîâ "Êîíòèíåíò-Êàðä" / Ç\ï: ñòàâêà + % áåç çàäåðæåê. Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: (068)071-45-77, Тел. (066)9142638

215331020107

АДМІНІСТРАТОР /Êàôå-áàð "Êóøàâåëü" / Òåë.: 585-08-94, (067)543-45-57. Тел. 5850893

КУХАР

КУХАРСУШИСТ

/"ѲËÜÏÎ" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ì. "ÂÄÍÕ", (067)440-02-17; ð-í Áîðùàã³âêà(067)658-35-41; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)223-81-81;ð-í ì."˳ñîâà",(067)405-53-11; ì."Øóëÿâñüêà", (067)223-77-83; ð-í ì. "Ïîçíÿêè", (067)223-73-87; ð-í Òðîºùèíà, (067)658-35-42; ð-í ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", (067)203-41-21, ì."Ëóê'ÿí³âñüêà", Тел. (063)1132000

/Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

/Êàôå "Ñîâà" / äëÿ ðîáîòè â çàë³. Тел. (097)4993772

108931030104

КОНДИТЕР /Êîíäèòåðñêàÿ / Òåë.: 279-12-09, Тел. (098)4387068

215421010101

000000200041

КОНДИТЕР

БАРМЕН â êàôå. Òåë.: (067)801-84-14. Тел. 2735594

/Êîôåéíÿ "Øîêîëàäíèöÿ"/ Тел. (093)3424303 000000200063

/Á³ëüÿðäíèé êëóá/ Тел. (095)4418915

/Ñóïåðìàðêåò Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: (067)223-81-95, Äàð'ÿ, (067)467-39-63, ²ðèíà, àáî çàïîâíþéòå àíêåòó íà ñàéò³: www.silpo.ua. Ìàðèíà, Тел. (044)2065344

КУХАР

215631010106

/ÑØ N74/ Тел. 4437016

109891010101

КОНДИТЕРИ /"Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè; æèòëî; ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96, Тел. (044)5831719

000000200014

109531020106

000000200069

КУХАР â í³÷íó çì³íó â ãàðÿ÷èé öåõ. Тел. (050)1582821

КУХАРІ /Ðåñòîðàí "Õóò³ðåöü" / Òåë.: (044)221-99-98, Тел. (044)2218881

216141020102

КУХАРІ /"Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè; æèòëî; ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96, Тел. (044)5831719

КУХАРІ /Ñóïåðìàðêåò Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: (067)223-81-95, Äàð'ÿ, (067)467-39-63, ²ðèíà, àáî çàïîâíþéòå àíêåòó íà ñàéò³: www.silpo.ua. Ìàðèíà, Тел. (044)2065344

109741020104

КУХАРІ /Êàôå "Âîÿæ" / Ùî ïðîæèâàþòü ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ð-í³. Òåë.:402-56-00,402-56-12. Тел. (096)3148867

110071010101

000000200068

КУХАРІ

КУХАР â ¿äàëüíþ. Тел. (099)2107279

000000200037

109531020105

/Êåéòåð³íãîâà êîìïàí³ÿ "Mozart Catering" / ̳ñöå çíàõîäæåííÿ: á³ëÿ ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Êîíò. òåë.: 537-11-29. Тел. 2212394

/Øê³ëüíà ¿äàëüíÿ / ç ìàòåð³àëüíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ. Òåë.: 456-48-92. Тел. 4565246

000000200067

/Ðåñòîðàí "Ñóøèÿ" / (ìîæëèâî áåç ÄÐ) ²íôîðìàö³ÿ çà Тел. (067)2173721

109591020103

109591020106

ÐÀÁÎÒÀ

109851020111

КУХАР

/"ÌåãàÌàðêåò" / (êàôå), ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 7\7 äí³â; Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó ç\ï,ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö.îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. Âîêçàëüíà, âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. (099)1412653

216371020101

/óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)5475615

Ïðåäñòàâëåíèå ïðîäóêöèè ó êëèåíòîâ. Îð íå ìåíåå 4 ëåò. Âîçìîæíû êîìàíäèðîâêè, ç\ï ïî èòîãàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Тел. (067)6584549

КУХАР

ДЕВУШКИ

КУХАР

КОНДИТЕРКОНСУЛЬТАНТ

109741020105

БАРМЕНИ

/Êàôå "Êèíîêóõíÿ" / íà ëèíèþ ðàçäà÷è ïèùè Тел. (050)4450402

000000200070

000000200062

212511010103

КУХАР

/Êîíäèòåðñüêà íà Òðîºùèí³ / (í³÷). Тел. (095)2715107

БАРМЕНИ

/Ðåñòîðàí "Ñóøèÿ" / ²íôîðìàö³ÿ çà Тел. (067)2173721

000000200073

КОНДИТЕРДРІЖЖОВИК

БАРМЕН

10967101

КОНДИТЕР

109371020107

КУХАРКОНДИТЕР /Êåéòåð³íãîâà êîìïàí³ÿ "Mozart Catering" / ç ÄÐ â³ä 4-õ ðîê³â. ̳ñöå çíàõîäæåííÿ: á³ëÿ ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Êîíò. òåë.: 537-11-29. Тел. 2212394 215631010101

КУХАРМАНГАЛЬНИК /Êàôå "Ñîâà" / äëÿ ðîáîòè â çàë³. Тел. (097)4993772 000000200036

КУХАРІ /ÒΠ"ÒÖ"Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

109291020115

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 21 æîâòíÿ 2013 ð.


ÐÅÑÒÎÐÀÍ. Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×., ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ

27

21645101

21495101

21640101

КУХОННИЙ РОБІТНИК

ОФИЦИАНТЫ

/ÄÑ N 111 / Ç\ï 1300 ãðí. Âóë.Áàëüçàêà 55-À. Тел. 5154855

Тел. (067)2305550 000000200011

ЛЕПЩИЦА ПЕЛЬМЕНЕЙ /Êîìïàíèÿ "Äíåïðîòîðã" / (Òðîåùèíà) Тел. (067)6593198

214791010103

МАНГАЛЬЩИКИ /Ñåòü ðåñòîðàíîâ "Êîíòèíåíò-Êàðä" / Ç\ï: ñòàâêà + % áåç çàäåðæåê. Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: (068)071-45-77, Тел. (066)9142638

215331020102

ОБВАЛЮВАЛЬНИК М'ЯСА /ÒΠ"ÒÖ"Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

109291020109

ОБВАЛЮВАЛЬНИК М'ЯСА /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)5475615

109851020110

ОБРОБЛЮВАЧІ М'ЯСА /"Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè; æèòëî; ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96, Тел. (044)5831719

109531020108

ОФИЦИАНТ /"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" /  äåòñêîå êàôå. ÃÐ.: 7/7. Óðîâåíü ç/ï - âûñîêèé + % + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Тел. 2061340, 2061330

21637102

109671010103

ОФИЦИАНТЫ /Ñåòü ðåñòîðàíîâ "Åâðàçèÿ" / Ç\ï äîñòîéíàÿ. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Èðèíà, Тел. (050)3560005

214261010101

21588101

ОФИЦИАНТЫ /Ñåòü ðåñòîðàíîâ "Êîíòèíåíò-Êàðä" / ñ ÎÐ è áåç ÎÐ Ç\ï: ñòàâêà + % áåç çàäåðæåê. Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: (068)071-45-77, Тел. (066)9142638

215331020103

ОФІЦІАНТ /Ðåñòîðàí íà Îáîëîíñêîé íàáåðåæíîé/ Тел. (050)3220606

000000200030

ОФІЦІАНТ /Êàôå "Ñîâà"/ Тел. (097)4993772

000000200035

ОФІЦІАНТИ /Ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ "AVALON" / åíåðã³éí³, êîìóí³êàáåëüí³ þíàêè òà ä³â÷àòà ïðèâàáëèâî¿ çîâí³øíîñò³ â³ä 18 ðîê³â; çíàííÿ ³íîçåìíî¿ ìîâè ì³æíàðîäíîãî ñï³ëêóâàííÿ â ìåæàõ ðîçìîâíîãî ì³í³ìóìó - â³òàºòüñÿ. Çàïîâíåííÿ àíêåò êàíäèäàòàìè íà ïîñàäó ïðîâîäèòüñÿ ùîäåííî äî 18.00 çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë.Ëåîíòîâè÷à,3. Ñï³âáåñ³äè ïðèçíà÷àþòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíî çà äçâ³íêîì ìåíåäæåðà ÐÊ "ÀÂÀËÎÍ". 109981010101

10959102

ОФІЦІАНТИ /Ñàëîí-ðåñòîðàí "Ìîññî" / åíåðã³éí³, êîìóí³êàáåëüí³ þíàêè òà ä³â÷àòà ïðèâàáëèâî¿ çîâí³øíîñò³ â³ä 18 ðîê³â; çíàííÿ ³íîçåìíî¿ ìîâè ì³æíàðîäíîãî ñï³ëêóâàííÿ â ìåæàõ ðîçìîâíîãî ì³í³ìóìó - â³òàºòüñÿ. Ñï³âáåñ³äè ïðîâîäÿòüñÿ ùîäåííî ç 12.00 äî 19.00, ì.Êè¿â, âóë.Õðåùàòèê,15\4 (Ïàñàæ).

215661040117

109981020101

21542101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 21 æîâòíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


28

ÐÅÑÒÎÐÀÍ. Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×., ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ

10998101

ПОВАР

/Ñóïåðìàðêåò Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: (067)223-81-95, Äàð'ÿ, (067)467-39-63, ²ðèíà, àáî çàïîâíþéòå àíêåòó íà ñàéò³: www.silpo.ua. Ìàðèíà, Тел. (044)2065344

Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)504-27-41; ð-í ì. "Îáîëîíü", (063)203-41-21; ð-í Áîðùàãîâêà, (044)364-21-29; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)547-10-73; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)538-71-60; ð-í ñò. ì. "Àðñåíàëüíàÿ", Тел. (067)2238186

109741020106

ОФІЦІАНТИ /Ðåñòîðàí "Ñóøèÿ" / ²íôîðìàö³ÿ çà Тел. (067)2173721

109671010102

ПОВАР

ПОВАР

214261010107

215881010101

108931030103

ПЕКАРЬ /Ïðîèçâîäñòâî / (æåë. ìóæ.). Ç\ï îò 4000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 4927253

109031010107

ПЕКАРІ

/"Èìïåðèÿ ïèööû" / ñò. ì. "Êîíòðàêòîâàÿ ïëîùàäü". Òåë.: 425-96-51, Тел. 4259652

214321010301

ПОВАР /Êåéòåðèíãîâàÿ êîìïàíèÿ / ÎÐ îò 2-õ ëåò, ç\ï - îò 200 ãðí.\ñìåíà. ÃÐ: ïîíåäåëüíèê - ïÿòíèöà, íî÷íûå ñìåíû ñ 18.00 äî 6.00, âûïëàòà ç\ï - 2 ðàçà â ìåñÿö, ð-í ðàáîòû ì."Ïåòðîâêà". Òåë.: 227-49-16, Тел. (095)5715142

216401010101

ПОВАР /Ïèööåðèÿ / Ðàáîòà â Êèåâñêîé îáëàñòè, ãðàôèê: íåäåëÿ\íåäåëÿ, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. 2314415

216451010103

ПОВАРУНИВЕРСАЛ /Êàôå "Ñèòè" / Íà Õàðüêîâñêîì ìàññèâå. Тел. (067)2353707

214951010101

/"Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè; æèòëî; ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96, Тел. (044)5831719

109531020104

ПЕКАРІ

ПОМОЩНИК КОНДИТЕРА /"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ÃÐ: 4\4. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + % + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

215661040129

/Ñóïåðìàðêåò Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: (067)223-81-95, Äàð'ÿ, (067)467-39-63, ²ðèíà, àáî çàïîâíþéòå àíêåòó íà ñàéò³: www.silpo.ua. Ìàðèíà, Тел. (044)2065344

109741020103

ÐÀÁÎÒÀ

Тел. (067)2305550

Òåë.: (050)672-55-06, Тел. (099)2237704

/"ѲËÜÏÎ" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ì. "ÂÄÍÕ", (067)440-02-17; ð-í Áîðùàã³âêà(067)658-35-41; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)223-81-81;ð-í ì."˳ñîâà",(067)405-53-11; ì."Øóëÿâñüêà", (067)223-77-83; ð-í ì. "Ïîçíÿêè", (067)223-73-87; ð-í Òðîºùèíà, (067)658-35-42; ð-í ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", (067)203-41-21, ì."Ëóê'ÿí³âñüêà", Тел. (063)1132000

10903101

ПОВАР

ОФІЦІАНТИ

ПЕКАР

21533102

108931040101

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ "Åâðàçèÿ" / Ç\ï äîñòîéíàÿ. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Èðèíà, Тел. (050)3560005

109591020101

21614102

21563101

10998102

ОФІЦІАНТИ

ПОМОЩНИК ПОВАРА /"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ÃÐ 7\7. Óðîâåíü ç\ï âûñîêèé + % + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

215661040126

ПОМІЧНИК КУХАРЯ /Ðåñòîðàí "Õóò³ðåöü" / Òåë.: (044)221-99-98, Тел. (044)2218881

216141020101

10989101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 21 æîâòíÿ 2013 ð.


29

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21566104

ПРОДАВЕЦПЕКАРЬ

ФОРМОВЩИК

/Ðàçâèâàþùàÿñÿ òîðãîâàÿ ñåòü / (âîçìîæíî è áåç ÎÐ, îáó÷àåì). Ð-í - Öåíòð ãîðîäà. ÃÐ: 1 íåä.\1 íåä. Тел. (099)3791663

/Ïðîèçâîäñòâî / (æåë. æåí.). Ç\ï îò 3000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 4927253

214111010101

РОБІТНИК НА ЛІНІЮ РОЗДАЧІ /Êåéòåð³íãîâà êîìïàí³ÿ "Mozart Catering" / ç³ çíàííÿì àíãë³éñüêî¿ ìîâè. ̳ñöå çíàõîäæåííÿ: á³ëÿ ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Êîíò. òåë.: 537-11-29. Тел. 2212394

215631010103

СОЛОХА /Ñåòü ðåñòîðàíîâ "Êîíòèíåíò-Êàðä" / Ç\ï: ñòàâêà + % áåç çàäåðæåê. Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: (068)071-45-77, Тел. (066)9142638

109031010104

ХОСТЕС /Ñåòü ðåñòîðàíîâ "Åâðàçèÿ" / Ç\ï äîñòîéíàÿ. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Èðèíà, Тел. (050)3560005

11014102

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 214261010112

ШЕФКУХАР /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451 212511010104

АВТОМИЙНИКИ Çàáåçïå÷óºìî æèòëîì.Ñò.ì."Ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò". Тел. (067)4062639

214761010101

СПЕЦІАЛІСТ БІСТРО /̳æíàðîäíà íàôòîãàçîâà êîìïàí³ÿ / (ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë., ì. ѳìôåðîïîëü, ì. Êðàñíîïåðåêîïñüê). ×îëîâ³ê³â òà æ³íîê â³ä 18 ðîê³â íà ïîñàäè.Êîíòàêòè: ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë. (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66, (044)542-17-71; ì. ѳìôåðîïîëü (050)967-40-80, (050)944-10-27, (050)356-32-14, (050)293-96-76, (066)734-99-14; ì. ßëòà (050)967-40-80, Тел. (066)2578900

215831010101

АВТОМОЙЩИКИ /Ñåòü àâòîìîåê / ñ ÎÐ è áåç ÎÐ. Îïëàòà â % - âûñîêàÿ. Ìåñòî ðàáîòû: ì."Áåðåñòåéñêàÿ", òåë.: (063)406-01-15; ð-í Îáîëîíü, óë. Ìàéîðîâà, òåë.: (093)503-10-56; ì."Ïåòðîâêà", òåë.: (093)200-04-53; ì."Îáîëîíü" Êàðàâàí, òåë.: (097)822-45-46; (067)506-28-31. Тел. (067)4635483

109181010101

109841020106

АВТОМОЙЩИКИОПЕРАТОРЫ

СТАРШИЕ ПОВАРА

Âîçìîæíî áåç ÎÐ. Âîçðàñò îò 20 ëåò. Ðàéîí Òðîåùèíà. Ç\ï: ñòàâêà + % + ïðåìèÿ. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 18.00. Òåë.: (093)420-97-24, (050)744-57-49, Тел. (096)4573193

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ "Êîíòèíåíò-Êàðä" / Ç\ï: ñòàâêà + % áåç çàäåðæåê. Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: (068)071-45-77, Тел. (066)9142638

216381010101

АВТОМОТОРИСТ

215331020101

/ÑÒÎ / ÎÐ íà ÑÒÎ. Ïð-ò Îñâîáîäèòåëåé, 1. Òåë.: (063)854-41-50. Тел. (067)4413433

СУШИСТИ /Ðåñòîðàí "Ñóøèÿ" / (áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ) ²íôîðìàö³ÿ çà Тел. (067)2173721

214331010103

АВТОСЛЕСАРИ

109591020102

СУШИСТЫ /Ñåòü ðåñòîðàíîâ "Åâðàçèÿ" / Ç\ï äîñòîéíàÿ. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Èðèíà, Тел. (050)3560005

21426101

214261010108

/"Íîâàÿ ýêñïåäèöèÿ" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

109271010101

ТЕСТОМЕС

АВТОСЛЕСАРЬ

/Ïðîèçâîäñòâî / (æåë. ìóæ.). Ç\ï îò 4100 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 4927253

/ÑÒÎ / ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëåé - ëåãêîâûõ, ÄÆÈÏ, ÁÓÑ, ñ ÎÐ íà ñòåíäå ðàçâàë-ñõîæäåíèÿ. Ð-í: Îñîêîðêè-Ïîçíÿêè. Òåë.: (050)101-91-91 Тел. (093)9164141

109031010108

ÌÎÉÙÈÊÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ (желательносОР) Р-нработы:ст.м."Доро ожичи" Òåë.

АВТОМОЙЩИКИ /Ñåòü àâòîìîåê / Ìåñòî ðàáîòû: Òðîåùèíà (ð-í Òðîåùèíñêîãî ðûíêà) è ïð-ò Çàáîëîòíîãî. Тел. (067)5031183

215331020105

10906101

СРОЧНОТРЕБУЮТСЯ наавтомой

214291010101

(067)858-58-58 10840101

АВТОСЛЕСАРЬ, МОТОРИСТ, ХОДОВИК Âëàäèñëàâ, Тел. (096)1082989

109551010301

АВТОСЛЕСАРЬ, МОТОРИСТ, ХОДОВИК /Êîìïàíèÿ "Ýêñïðåññ-Ò" / Âëàäèñëàâ, Тел. (096)1082989

109951010301

АВТОСЛЕСАРЬ МЕХАНИК /ÑÒÎ/ Тел. (067)7113903

215701030102

АВТОСЛЕСАРЬ РАЗВАЛЬЩИК /Ñåòü àâòîìîåê / íà óñëîâèÿõ àðåíäû èëè 50\50 ïîäüåìíèêè, ðàçâàë. Ìåñòî ðàáîòû: ì."Áåðåñòåéñêàÿ", òåë.: (063)406-01-15; ð-í Îáîëîíü, óë. Ìàéîðîâà, òåë.: (093)503-10-56; ì."Ïåòðîâêà", òåë.: (093)200-04-53; ì."Îáîëîíü" Êàðàâàí, òåë.: (097)822-45-46; (067)506-28-31. Тел. (067)4635483

109181010102

АВТОХОДОВИК /ÑÒÎ / ÎÐ íà ÑÒÎ. Ïð-ò Îñâîáîäèòåëåé, 1. Òåë.: (063)854-41-50. Тел. (067)4413433

214331010104

АВТОЭЛЕКТРИК /ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 4000 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

215411050101

99990502

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 21 æîâòíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


30

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

21548101

Компанії ТОВ "Піт-СТОП Сервіс" потрібні на робот

ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â ДР, без шідливих звичо

Тел.:(050)355-38-40,

(098)211-34-48 10948101

АВТОЭЛЕКТРИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ /ÑÒÎ / ÎÐ íà ÑÒÎ. Ïð-ò Îñâîáîäèòåëåé, 1. Òåë.: (063)854-41-50. Тел. (067)4413433

10930101

КПШЕУПодольсоор-на требется:

КПШЕУПодольсоор-на требются:

ÌÀØÈÍÈÑÒ ÒÐÀÊÒÎÐÀ

ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐÛ äîðîæíîé òåõíèêè З\п 3500 рн. Ул. Фрнзе, 15

Ç\ï 3200 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15 Òåë.: 462-53-75

Тел.:462-53-75 21541103

21541104

ВОДИТЕЛИ

/"Íîâàÿ ýêñïåäèöèÿ" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

/Êîìïàíèÿ "Ýêñïðåññ-Ò" / ýâàêóàòîðà, àâòîâîçà, êðàíà ìàíèïóëÿòîðà, íà ìèêðîàâòîáóñ "Ãàçåëü". Àíäðåé Èâàíîâè÷, Тел. (095)2860343

АГРЕГАТЩИКИ

ВОДИТЕЛИ

/"Íîâàÿ ýêñïåäèöèÿ" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

/Îõðàííàÿ êîìïàíèÿ / ã.Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáë. Ãðàôèê ðàáîòû: äíåâíîé ïîñò; ñóòêè\äâîå; âàõòà. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: (067) 217-44-31. www.sprut.kiev.ua Тел. (067)5093520

109411020102

109481010109

ВОДИТЕЛИ

ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÈÊ

ÂÎÄÈÒÅËÜ

З\п4000 рн. Ул.Фрнзе,15

Òåë.

З/п4500-5000 рн. Ул.Фрнзе,15

462-53-75

Òåë.: 462-53-75 21541105

ÐÀÁÎÒÀ

äëÿ ðàáîòû â òàêñè (íà àâòîìîáèëè ïðåäïðèÿòèÿ, à òàêæå ñî ñâîèìè èíîìàðêàìè). Àíàòîëèé Èâàíîâè÷, Тел. (096)5038853

109541010101

ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé (êàò."Ñ")

21541106

109951010201

109271010110

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 5000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

КП ШЕУ Подольсоо р-на требется:

109951010101

АВТОЭЛЕКТРИКИ

БУЛЬДОЗЕРИСТ

КПШЕУПодольсо ор-на требется:

/Êîìïàíèÿ "Ýêñïðåññ-Ò" / äëÿ ðàáîòû â òàêñè (íà àâòîìîáèëè ïðåäïðèÿòèÿ, à òàêæå ñî ñâîèìè èíîìàðêàìè). Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ Тел. (096)5038853

214331010101

109271010111

21407103

10931101

ВОДИТЕЛИ

ВОДИТЕЛИ ýâàêóàòîðà, àâòîâîçà, êðàíà ìàíèïóëÿòîðà, íà ìèêðîàâòîáóñ "Ãàçåëü". Àíäðåé Èâàíîâè÷, Тел. (095)2860343

109551010101

ВОДИТЕЛИ /Ãðóïïà êîìïàíèé "Ýêîíîì-àâòî" / íà íîâûå àâòîìîáèëè ïðåäïðèÿòèÿ. Çíàíèå ãîðîäà è ÎÐ îáÿçàòåëåí. Òåë.: (044)454-14-82. Тел. (044)4541485

215701020104

ВОДИТЕЛИ /"Àëüôà Ùèò" / Êîìàíäèðîâêè. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932 108641020103

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 21 æîâòíÿ 2013 ð.


31

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

10927101

10954101

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ:

ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆÍÈÊ с ОР. З/п - 30% Òåë.

(096)119-75-74 21556101

21424101

ВОДИТЕЛИ

ВОДИТЕЛИ

ВОДИТЕЛИ КАТ. "С", "Е"

êàòåãîðèè "Å" äëÿ ðàáîòû ïî Óêðàèíå íà ñàìîñâàëû MAN ñ ïðèöåïîì - çåðíîâîçû. ÎÐ íà äàííîì òèïå àâòîìîáèëÿ îò 3-õ ëåò. Ïðîæèâàíèå â Êèåâñêîé, ×åðêàññêîé, ×åðíèãîâñêîé, Æèòîìèðñêîé îáëàñòÿõ. Çâîíèòü ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 16.00. Þðèé Íèêîëàåâè÷. Тел. (099)1615674

/Òàêñè 309 / ñî ñâîèì àâòî. Òåë.: 220-13-15. Тел. (093)3137999

/"Íîâàÿ ýêñïåäèöèÿ" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

108701010101

ВОДИТЕЛИ

214691010102

ВОДИТЕЛИ

109271010107

/Òàêñè "Îëèìï" / íà íàøè àâòî. Ç\ï îò 4000 ãðí. Ëåãàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ïîëíûé ñîöïàêåò. Тел. (044)5371177

215471010101

/"Êîðîíà Òàêñè" / ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì è íà íàøå àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà, áåç àáîíåíòñêîé ïëàòû. Êîìèññèÿ 10% ÷åðåç òåðìèíàëû. Áåñïëàòíàÿ ÑÒÎ. Тел. (063)4790000

ВОДИТЕЛИ

ВОДИТЕЛИ

ВОДИТЕЛИ

/"Æåëòîå òàêñè" / ñî ñâîèìè àâòîìîáèëåì è íà íàøå àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà, áåç àáîíåíòñêîé ïëàòû. Êîìèññèÿ - 6-10% ÷åðåç òåðìèíàëû. Áåñïëàòíàÿ ÑÒÎ. Тел. (063)4710000

214071040101

ВОДИТЕЛИ /Òàêñè / äëÿ ðàáîòû â òàêñè íà àâòîìîáèëè ôèðìû. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï äî 7000 ãðí. Òåë.: (066)317-62-96. Тел. (093)5810101

215541010101

21427101

ВОДИТЕЛЬ ðóêîâîäèòåëþ. Ç\ï 7000 ãðí.\ìåñÿö. Òåë.: (098)308-99-45, Тел. (095)7281789

214511010104

ìåæäóãîðîäíèõ è ìåæäóíàðîäíûõ ïåðåâîçîê êàòåãîðèè "Å". Ñ ÎÐ îò 5 ëåò. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Àäðåñ: Æåëåçíîäîðîæíîå øîññå, 45-À. Тел. 5291502

109301010101

ВОДИТЕЛЬ /Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959

216481010110

ВОДИТЕЛИ /Êóðüåðñêàÿ ñëóæáà äîñòàâêè / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ãèáêèé ãðàôèê, äîñòîéíàÿ îïëàòà òðóäà. Òåë.: (093)379-11-78, (093)381-61-55 Тел. (093)3791139

214241010101

/ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé. (êàò."Ñ"). Ç\ï 4500-5000 ãðí. óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

215411060101

/"Àâàíãàðä òàêñè" / ñ àâòîìîáèëåì. Âñòóïèòåëüíûõ íåò. ÃÐ ñâîáîäíûé. Êîìèññèÿ îò 9 %. Òåðìèíàëû åñòü. Тел. (063)2067207

214071030101

ВОДИТЕЛЬ

109521010101

ВОДИТЕЛЬ /Ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / ñ ñîáñòâåííûì ëåãêîâûì àâòîìîáèëåì. Ðàéîí ñò. ì. "Îñîêîðêè", Ëåâûé áåðåã. Тел. (044)4677788 109881010202

21421101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 21 æîâòíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


32

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

10955101

10995101

ВОДИТЕЛЬ

ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР

/Êîìïàíèÿ "Äíåïðîòîðã" / êàòåãîðèè "Ñ" (Áîðùàãîâêà). Тел. (067)6593198

/Ïð-òèå Áîÿðêà / Òåë.: (066)081-73-61 110081010201

ВОДІЙ 214791010104

ВОДИТЕЛЬ äëÿ ïîñìåííîé ðàáîòû â òàêñè íà àâòîìîáèëü êîìïàíèè. Ñòàæ âîæäåíèÿ íå ìåíåå 5 ëåò. Ç\ï îò 4000 ãðí. Тел. (063)6521610 215551010000

ВОДИТЕЛЬ НА "КАМАЗ" /Êîìïàíèÿ "Àãðî-Ðåã³îí" / Êàò. "Ñ", "Å". Ñâåòëàíà Ïàâëîâíà, Тел. (067)3242176

109281020101

21433101

/Áàíê / Îïûò ðàáîòû âîäèòåëåì îò 5 ëåò. Êèåâñêàÿ ïðîïèñêà îáÿçàòåëüíî. Ãðàôèê ðàáîòû: ñ 8.30 äî 19.00, Ñá.,Âñ. - âûõîäíîé èëè ïîñìåííûé. Тел. 4862199 109871030000

ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР êàò."Â","Ñ","Ä"; (î\ð ñ ïðîä.ïèòàíèÿ) Тел. (096)8998922

110141020101

ВОДИТЕЛЬ ЭКСПЕДИТОР /Îïòîâàÿ áàçà ìèíåðàëüíîé âîäû / ÎÐ îò 3-õ ëåò íà MAN "Mercedes" (5-12 ò.). Ñðåäíÿÿ ç\ï - 5000 ãðí. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå. Ñ. Ïåòðîâñêîå, óë. Áåëîãîðîäñêàÿ,14, òåë.: (067)236-43-93, Îëåã, ñ. Ùàñëèâîå, Àëåêñàíäð Тел. (066)2838086

109061010101

108731020101

ВОДІЙ /Êåéòåð³íãîâà êîìïàí³ÿ "Mozart Catering" / çàêóï³âåëüíèê ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ ç àâòîìîá³ëåì (ì³êðîàâòîáóñ) ̳ñöå çíàõîäæåííÿ: á³ëÿ ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Êîíò. òåë.: 537-11-29. Тел. 2212394

215631010105

ВОДІЙ АВТОКРАНА /ÒΠ"Ñàíòåõñåðâ³ñ"/ Тел. 4088172

ВОДИТЕЛЬ ИНКАССАТОР 21429101

/ÒΠ"Ñàíòåõñåðâ³ñ" / íà Ãàçåëü Тел. 4088172

108731020103

ВОДІЙЕКСПЕДИТОР /̳æíàðîäíà íàôòîãàçîâà êîìïàí³ÿ / áåíçîâîçó ç ïåðåâåçåííÿ íåáåçïå÷íèõ âàíòàæ³â (ì. ѳìôåðîïîëü). Òåë.: (095)361-11-18. ×îëîâ³ê³â òà æ³íîê â³ä 18 ðîê³â íà ïîñàäè.Êîíòàêòè: ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë. (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66, (044)542-17-71; ì. ѳìôåðîïîëü (050)967-40-80, (050)944-10-27, (050)356-32-14, (050)293-96-76, (066)734-99-14; ì. ßëòà (050)96 Тел. (066)2578900

109841020107

ВОДІЇ /ABSOLUT TAXI / ç³ ñâî¿ì àâòî. Ãðàô³ê ðîáîòè â³ëüíèé. Âåëèêà ê³ëüê³ñòü çàìîâëåíü. Ñò. ì. "Ãîëîñ³¿âñüêà", âóë. Ñòåëüìàõà, 10-À, îô. 114. Тел. (063)9020000

214101020101

21407104

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 21 æîâòíÿ 2013 ð.


33

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

21469101

ВОДІЇ

МАШИНІСТ БЕТОНОНАСОСУ

³ä 30 ðîê³â, âîä³éñüêèé ñòàæ â³ä 5-òè ðîê³â, íà íàø³ "Äåî Ëàíîñ" (ãàç). Ñòðàõîâêà, ë³öåíç³ÿ. Îðåíäà àáî âèêóï àâòî 2003-2005 ðîêó. Òåë.: 539-14-54, Тел. (067)6592217, (093)3214326

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 4500-5000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

213541010101

ДИСПЕТЧЕРЫ

109481010104

МАШИНІСТ ГУСЕНИЧНОГО КРАНУ /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 6000-8000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

/"Àâàíãàðä òàêñè" / Ìåñòî ðàáîòû - Âîñêðåñåíêà. ÃÐ: ñóòêè\äâîå. Ç\ï îò 400 ãðí.\ñìåíà. Çíàíèå ÏÊ îáÿçàòåëüíî. Тел. (063)2067207

МАШИНІСТ ЕКСКАВАТОРА LIEBHERR

ДИСПЕТЧЕРЫЛОГИСТЫ

/ÒΠ"Ñàíòåõñåðâ³ñ"/ Тел. 4088172

215541020101

/Ãðóïïà êîìïàíèé "Ýêîíîì-àâòî" / Çíàíèå ãîðîäà è ÎÐ îáÿçàòåëåí. Тел. (044)4541485, (044)4541482

215701020102

108731020102

МАШИНІСТ ЕКСКАВАТОРА ЕО2621 /Óêðïîøòà / Ç\ï ñòàá³ëüíà ³ âèñîêà + ñîöïàêåò + ïåðñïåêòèâà êàð'ºðíîãî ðîñòó. Тел. 2300845

ЕЛЕКТРОЗВАРНИК /Ðàñïðîòåêñ/ Тел. (067)4492152

109481010113

000000220086

ИНЖЕКТОРЩИКЭЛЕКТРОНЩИК /ÑÒÎ / ÎÐ íà ÑÒÎ. Ïð-ò Îñâîáîäèòåëåé, 1. Òåë.: (063)854-41-50. Тел. (067)4413433

214331010102

КАРЩИК Î\ð îò 1 ãîäà, íàëè÷èå ñâèäåòåëüñòâà Тел. (096)8998922

МАШИНІСТ ЕКСТРУДЕРА /ÒΠ"Óí³-ÏÀÊ / Ïðîâîäèìî íàâ÷àííÿ. Òåë.: (095)698-97-39. Äçâîíèòè ç 9.00 äî 17.00, ïí-ïò. Тел. (098)4790420

109831020102

МАШИНІСТИ БУРОВИХ УСТАНОВОК

КРАНОВЩИК ГУСЕНИЧНЫХ КРАНОВ

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / (çàêîðäîííèõ ³ â³ò÷èçíÿíèõ). Ç\ï 6500-8000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

Òåë.: 425-12-21. Тел. (067)4492693

МАШИНІСТИ ЕКСКАВАТОРА

110141020103

109481010102

107221010101

МАСТЕР ïî óñòàíîâêå äîïîëíèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ íà àâòîìîáèëè ñ ÎÐ. Тел. (067)2203826 214831010000

МАСТЕР СТО

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 5500 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

109481010108

/ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / äîðîæíîé òåõíèêè. Ç\ï 3500 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

МЕХАНИК

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА

МИЙНИКИ АВТО

109271010115

21410102

МЕХАНИЗАТОРЫ

/"Íîâàÿ ýêñïåäèöèÿ" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

215411040101

/ÑÒÎ / æåëàòåëüíî ñ ÎÐ. (ð-í Áîðùàãîâêè). Òåë.: (097)934-05-34, (093)322-70-68, Тел. (099)6058779

214931010101

/ÏÏ "Àâòîìàã³ñòðàëü" / Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷, Тел. (050)3432578

109941020402

МАШИНИСТ КАТКА

/Àâòîìèéêà / Ìîëîä³ ëþäè â³ä 18 ðîê³â. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. ˳âèé áåðåã. Ç\ï â³ä 5000 ãðí + ïðåì³ÿ. Íàäàºìî æèòëî. Òåë.: 592-80-20. Тел. 3610404

215841010101

/ÏÏ "Àâòîìàã³ñòðàëü" / Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷, Тел. (050)3432578

109941020401

МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА /ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 3500 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

10952101

000000220022

215411020101

МАШИНИСТ ТРАКТОРА /ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 3200 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

215411030101

ОПЕРАТОР АЗС /̳æíàðîäíà íàôòîãàçîâà êîìïàí³ÿ / (ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë., ì. ѳìôåðîïîëü, ì. Êðàñíîïåðåêîïñüê). ×îëîâ³ê³â òà æ³íîê â³ä 18 ðîê³â íà ïîñàäè.Êîíòàêòè: ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë. (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66, (044)542-17-71; ì. ѳìôåðîïîëü (050)967-40-80, (050)944-10-27, (050)356-32-14, (050)293-96-76, (066)734-99-14; ì. ßëòà (050)967-40-80, Тел. (066)2578900

109841020102

10918101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 21 æîâòíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


34

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

10984102

10994102

10928102

10870101

ПОМОЩНИК ЭКСПЕДИТОРА /Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)4726959

216481010102

ПОМІЧНИК МАШИНІСТА ЕКСТРУДЕРА /ÒΠ"Óí³-ÏÀÊ / Ïðîâîäèìî íàâ÷àííÿ. Òåë.: (095)698-97-39. Äçâîíèòè ç 9.00 äî 17.00, ïí-ïò. Тел. (098)4790420

109831020103

ТРАКТОРИСТ

21493101

21547101

21554101

ОПЕРАТОР МИЙКИ /̳æíàðîäíà íàôòîãàçîâà êîìïàí³ÿ / (ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë.). ×îëîâ³ê³â òà æ³íîê â³ä 18 ðîê³â íà ïîñàäè.Êîíòàêòè: ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë. (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66, (044)542-17-71; ì. ѳìôåðîïîëü (050)967-40-80, (050)944-10-27, (050)356-32-14, (050)293-96-76, (066)734-99-14; ì. ßëòà (050)967-40-80, Тел. (066)2578900

109841020101

ПНЕВМАТИК /ÑÒÎ/ Тел. 3517565

000000220116

/ÊÏ ÓÆà "Ïå÷åðñüêæèòëî" / Ç\ï â³ä 3000 ãðí. Ãóðòîæèòîê íà ïåð³îä ðîáîòè íàäàºòüñÿ. Тел. 2857469

110111010102

ТРАКТОРИСТ /"ÌåãàÌàðêåò" / ÄÐ, ç/ï + ïðåì³ÿ, îá³ä. Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó ç\ï,ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö.îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. Âîêçàëüíà, âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. (099)1412653

109371020108

ТРАКТОРИСТ /Êîìïàíèÿ "Àãðî-Ðåã³îí" / Ñâåòëàíà Ïàâëîâíà, Тел. (067)3242176

109281020103

10983102

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 21 æîâòíÿ 2013 ð.


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

ÐÀÁÎÒÀ

19782006

17842136

15722024

04482525

23532001

19572062

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 42 (823)

21572005

35


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

23642001

20912009

23102003

21902003

22662003

14652009

36

23612003

20462007

23612002

19132004

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 42 (823)


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

ÐÀÁÎÒÀ

23612004

20052008

22862006

19442003

17302006

04312013

20912008

14892006

20112006

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 42 (823)

23362003

20712003

37


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

23522001

23622001

22942002

23422002

21782011

23562002

23652001

38

04482526

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 42 (823)


39

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК (ìîíòàæ ñèñòåì îïàëåííÿ). Òåë.: 270-38-24. Тел. (050)348 01 21

000000230115

ЕЛЕКТРОЗВАРНИК /Ô³ðìà êîâàíèõ âèðîá³â / Ç\ï ã³äíà. Òåë.: (044)574-06-06, (050)332-22-48, Тел. (050)332 22 49

109381010101

ЕЛЕКТРОЗВАРНИКИ /ÓÂÒÊ ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N4" / Òåë.: 430-60-86. Тел. 430 21 79

109391010101

ЕЛЕКТРОЗВАРНИКИ

10873102

10722101

/ÁÓ-12 ÏÀÒ "Òðåñò Êè¿âì³ñüêáóä-3" / ðó÷íîãî çâàðþâàííÿ Âàõòîâèé ìåòîä. Òåë.: 245-75-90. Тел. 245 77 50

109721020103

ЕЛЕКТРОЗВАРНИКИ РУЧНОГО ЗВАРЮВАННЯ /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 6500-7000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 220 35 12

109481010112

ЕЛЕКТРОМЕХАНІК ПОШТОВОГО УСТАТКУВАННЯ

21570103

ÂÎÄÈÒÅËÈ сосвоимавтовта си Ребята,помоитевыполнить за азыдиспетчерс ой. Работабезобязалово . Большое оличествоза азов!

Òåë.: 568-05-60, (063)568-05-60

ВОДІЇВ Від30ро ів, водійсь ийстажвід5-тиро ів, нанаші"ДеоЛанос"(аз). Страхов а,ліцензія. Орендаабови павто2003-2005ро . Òåë.: 539-14-54, (093)321-43-26, (067)659-22-17

21228101

ЭКСПЕДИТОР

/ÑÒÎ / æåëàòåëüíî ñ ÎÐ. (ð-í Áîðùàãîâêè). Òåë.: (097)934-05-34, (093)322-70-68, Тел. (099)605 87 79

îïûò ðàáîòû ñ ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ Тел. (096)899 89 22

(íèçüêîâîëüòí³ äðîòè). Тел. (050)542 15 13 11013101

000000230114

ЕЛЕКТРОМОНТЕР /"Âèøí³âñüêèé ëèâàðíî-êîâàëüñüêèé çä" / ì. Âèøíåâå, âóë. Ëîìîíîñîâà, 1. Òåë.: (04598)5-23-22. Тел. (097)575 97 32

108721010103

ЭКСПЕДИТОР 214931010102

214211010105

ЭКСПЕДИТОР

/Êîìïàí³ÿ ÒΠ"ϳò-ÑÒÎÏ Ñåðâ³ñ" / âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â. ÄÐ, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Òåë.: (050)355-38-40. Тел. (098)211 34 48

 òîðãîâóþ êîìïàíèþ ïî ñòðîéìàòåðèàëàì. Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)927 71 55

ШИНОМОНТАЖНИКИ

ЭКСПЕДИТОР

215511030000

109311010101

216481010101

ЭЛЕКТРИК

ШИНОМОНТАЖНИКИ /"Íîâàÿ ýêñïåäèöèÿ" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)223 61 59

109271010109

ВЕРСТАТНИКИ /ÏÀÒ "Àâåðñ" / Îïëàòà â³äðÿäíî-ïðåì³àëüíà, ñîöïàêåò. Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Тел. 230 69 71

ВИКОНАВЕЦЬ РОБІТ /Öåíòð çàéíÿòîñò³ / Ç\ï 2000 ãðí. Тел. 257 76 02

216201010101

ЕЛЕКТРИК äëÿ ï³äêëþ÷åííÿ êîòåäæ³â. Тел. (096)451 07 34, 362 00 32

000000230084

/ÑÒÎ / æåëàòåëüíî ñ ÎÐ. (ð-í Áîðùàãîâêè). Òåë.: (097)934-05-34, (093)322-70-68, Тел. (099)605 87 79

214931010103

КПШЕУПодольс оор-на

требется:

ÌÀØÈÍÈÑÒ ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ З\п3500рн. Ул.Фрнзе,15

ЭКСКАВАТОРЩИК

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

109621010105

/Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)472 69 59

215841010102

ЕЛЕКТРОМОНТЕР

/Îïòîâî-ðîçíè÷íàÿ êîìïàíèÿ / Âîçìîæíà ðàáîòà ñ ëè÷íûì àâòî. Ç\ï: ñòàâêà 7225 ãðí. + ïðåìèÿ. Òåë.: (050)920-23-45, (063)396-53-76, Тел. (067)744 06 35

215561010101

ШИНОМОНТАЖНИКИ

Òåë.: 425-12-21. Тел. (067)449 26 93

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК

110141020102

ШИНОМОНТАЖНИК

/Àâòîìèéêà / Ìîëîä³ ëþäè â³ä 18 ðîê³â. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. ˳âèé áåðåã. Ç\ï â³ä 5000 ãðí + ïðåì³ÿ. Íàäàºìî æèòëî. Òåë.: 592-80-20. Тел. 361 04 04

000000230021

21354101

ХОДОВИК

ñ ÎÐ. Ç\ï - 30%. Тел. (096)119 75 74

/Óêðïîøòà / (çíàííÿ ðàä³îåëåêòðîí³êè). Ç\ï ñòàá³ëüíà ³ âèñîêà + ñîöïàêåò + ïåðñïåêòèâà êàð'ºðíîãî ðîñòó. Тел. 230 08 45

Та сізапрошє

Òåë.: 462-53-75

ЕЛЕКТРИК /Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ/ Тел. (097)411 16 93

109621010101

ЕЛЕКТРОСЛЮСАР /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 5000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (095)275 20 89

109481010201

ЕЛЕКТРОТЕПЛОТЕХНІК /"Êè¿âïîøòà" / Ç\ï ñòàá³ëüíà ³ âèñîêà + ñîöïàêåò + ïåðñïåêòèâà êàð'ºðíîãî ðîñòó. Тел. 230 08 09

000000230025

ЗБІРНИК МЕТАЛЕВИХ ДВЕРЕЙ ç ÄÐ. Òåë.:594-30-96. Тел. (067)972 02 25

000000230106

КОВАЛЬ 000000230085

ЕЛЕКТРИКИ /Ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ "AVALON" / äîñâ³ä ðîáîòè ç îáñëóãîâóâàííÿ òåõíîëîã³÷íîãî îáëàäíàííÿ. Çàïîâíåííÿ àíêåò êàíäèäàòàìè íà ïîñàäó ïðîâîäèòüñÿ ùîäåííî äî 18.00 çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë.Ëåîíòîâè÷à,3. Ñï³âáåñ³äè ïðèçíà÷àþòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíî çà äçâ³íêîì ìåíåäæåðà ÐÊ "ÀÂÀËÎÍ". 109981010102

107221010102

/ÏÀÒ "Àâåðñ" / ç ðåìîíòó òà îáñëóãîâóâàííÿ åëåêòðîóñòàòêóâàííÿ 4-6 ðîçðÿäó. Îïëàòà â³äðÿäíî-ïðåì³àëüíà. Ñîöïàêåò. Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Тел. 230 69 71

/Ô³ðìà êîâàíèõ âèðîá³â / Ç\ï ã³äíà. Òåë.: (044)574-06-06, (050)332-22-48, Тел. (050)332 22 49

109381010104

ЛИВАРНИК /"Âèøí³âñüêèé ëèâàðíî-êîâàëüñüêèé çä" / íà ìàøèíè äëÿ ëèòòÿ ï³ä òèñêîì. ì. Âèøíåâå, âóë. Ëîìîíîñîâà, 1. Òåë.: (04598)5-23-22. Тел. (097)575 97 32

108721010104

21541102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 21 æîâòíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


40

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ Компаниитребются:

ТРЕБУЕТСЯ:

ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ âåíòèëÿöèîííûõ ñèñòåì

ÑÒÎËßÐÑÒÀÍÎ×ÍÈÊ с ОР, з/п от 5000 рн. Òåë.: (050)

959-32-65

СопытомработыибезОР. Оплатасдельная Тåë.:

(050)419-09-06 Константин

21618101

21639101

ОПЕРАТОР МИКРОСВАРКИ /Êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÍÈÈÖ "ÀÐÌÀÒÎÌ" / ñ î\ð, ç\ï 4000 ãðí. + ïðåìèÿ. (044)591-08-69, (067)959-09-44, Àëåêñàíäð Ñòåïàíîâè÷. Àäðåñ: Êèåâ, óë. Ïîëêîâíèêà Øóòîâà,9-à. 110151010106

ОПЕРАТОРИ АВТОМАТИЧНОЇ ТА Н\А ЛІНІЇ /ÏÀÒ "Àâåðñ" / Îïëàòà â³äðÿäíî-ïðåì³àëüíà, ñîöïàêåò. Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Тел. 230 69 71

109621010103

ОПЕРАТОРИ ЛІНІЇ Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ñîöïàêåò. Ñòàá³ëüíà ç\ï. Àäðåñà: âóë. Ïøåíè÷íà, 8. Тел. 407 09 39

108971010103

10962101

10939101

МАЙСТЕР ЦЕХУ /Ô³ðìà êîâàíèõ âèðîá³â / Ç\ï ã³äíà. Òåë.: (044)574-06-06, (050)332-22-48, Тел. (050)332 22 49

ПЛАВИЛЬНИК МЕТАЛУ /"Âèøí³âñüêèé ëèâàðíî-êîâàëüñüêèé çä" / Âèøíåâå, âóë. Ëîìîíîñîâà, 1. Òåë.: (04598)5-23 -22. Тел. (097)575 97 32

108721010101

109381010105

МАЛЯР ПО МЕТАЛУ /Ô³ðìà êîâàíèõ âèðîá³â / Ç\ï ã³äíà. Òåë.: (044)574-06-06, (050)332-22-48, Тел. (050)332 22 49

ÄÐ â³ä 1 ðîêó. Тел. 502 43 43

000000230100

109381010103

21535101

ПОЛИРОВЩИК

МАСТЕР ПОДГОТОВКИ МОДЕЛЕЙ /Ïð-òèå Áîÿðêà / Òåë.: (068)905-05-46, Тел. (067)711 20 59

110081010107

МЕХАНІК ПІДЙОМНО КРАНОВОГО ОБЛАДНАННЯ /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç/ï 5500 ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 220 35 12

109481010110

МОНТАЖНИК /Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)472 69 59

216481010114

МОНТАЖНИК САНТЕХСИСТЕМ /"Êè¿âïîøòà" / Ç\ï ñòàá³ëüíà ³ âèñîêà + ñîöïàêåò + ïåðñïåêòèâà êàð'ºðíîãî ðîñòó. Тел. 230 08 09

000000230024

НАЛАГОДЖУВАЛЬНИКИ 11008101

ПОКЛЕЙНИК КРИВОЛІНІЙНИК

/Ïð-òèå/ Тел. (050)469 83 47

215621010103

ПОЛІРУВАЛЬНИК НЕРЖАВІЮЧИХ ДВЕРЕЙ /ÌÏ "Êèé-Â"/ Тел. 456 18 38

000000230099

ПОМОЩНИК УСТАНОВЩИКА /Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)472 69 59

216481010106

РАДИОМОНТАЖНИК /Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà / Òåë.: (050)330-79-53, Тел. 332 36 16

109971010101

РАДИОМОНТАЖНИК НАЛАДЧИК /Ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / (ñáîðêà, ðåìîíò, íàëàäêà èìïóëüñíûõ áëîêîâ ïèòàíèÿ, èíâåðòîðîâ). Òåë./ôàêñ: Тел. (044)467 77 88

109881010103

/ÏÀÒ "Àâåðñ" / äåðåâîîáðîáíîãî îáëàäíàííÿ. Îïëàòà â³äðÿäíî-ïðåì³àëüíà, ñîöïàêåò. Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Тел. 230 69 71

109621010106

ОБПИЛЮВАЛЬНИК ФАСОННИХ ВІДЛИВОК /"Âèøí³âñüêèé ëèâàðíî-êîâàëüñüêèé çä" / ì. Âèøíåâå, âóë. Ëîìîíîñîâà, 1. Òåë.: (04598)5-23-22. Тел. (097)575 97 32

108721010106

СВАРЩИК /Ïðîèçâîäñòâî âîðîò / ÎÐ, ç\ï ñäåëüíàÿ. Ð-í ñò. ì. "Âàñèëüêîâñêàÿ". Òåë.: (096)583-31-59, Тел. (099)354 56 13 215351010101

СВАРЩИК АРГОНЩИК /Ïð-òèå/ Тел. (050)469 83 47 215621010101

10986101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 21 æîâòíÿ 2013 ð.


41

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

10913101

СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ /Êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÍÈÈÖ "ÀÐÌÀÒÎÌ" / ñ î\ð, ç\ï 4000 ãðí. (044)591-08-69, (067)959-09-44, Àëåêñàíäð Ñòåïàíîâè÷. Àäðåñ: Êèåâ, óë. Ïîëêîâíèêà Øóòîâà,9-à. 110151010105

СЛЕСАРЬ ПОДБОРКИ КОНСТРУКЦИЙ /Ïð-òèå/ Тел. (050)469 83 47

ФРЕЗЕРОВЩИКИ

/Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà / Òåë.: (050)330-79-53, Тел. 332 36 16

/"Íîâàÿ ýêñïåäèöèÿ" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)223 61 59

(ðåìîíò ï³ääîí³â). Тел. (068)127 95 99

110081010101

/Ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / ðàäèîýëåêòðîííîé àïïàðàòóðû è ïðèáîðîâ (ñáîðêà, ðåìîíò èìïóëüñíûõ áëîêîâ ïèòàíèÿ, èíâåðòîðîâ). Òåë./ôàêñ: Тел. (044)467 77 88

109881010104

000000230103

000000230102

СЛЮСАР ПО МЕТАЛОВИРОБАХ /Ô³ðìà êîâàíèõ âèðîá³â / Ç\ï ã³äíà. Òåë.: (044)574-06-06, (050)332-22-48, Тел. (050)332 22 49

109381010102

СТОЛЯР СТАНОЧНИК

ХОЛОДИЛЬЩИКИ

ñ ÎÐ, ç\ï îò 5000 ãðí. Тел. (050)959 32 65

/"Íîâàÿ ýêñïåäèöèÿ" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)223 61 59

216181010101

СТРОПАЛЬНИК

/ÓÂÒÊ ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N4" / Тел. 430 21 79, 430 60 86

109391010103

109271010113

/ÏÀÒ "Àâåðñ" / Îïëàòà â³äðÿäíî-ïðåì³àëüíà, ñîöïàêåò. Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Тел. 230 69 71

109621010102

ТОКАР

ТОКАР ç ÄÐ. Òåë.: 502-41-49. Тел. (068) 99 65 53

000000230107

Òåë.: 361-50-15. Тел. (096)969 61 42

000000230088

ЭЛЕКТРИК /Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï âûñîêàÿ, ïîíåäåëüíî + ïèòàíèå. Óë. Ãðóøåâñêîãî,10, îô.326, 3-é ýòàæ. Òåë. (095)710-33-78, (096)055-77-94, Тел. 253 23 54

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК /Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà / Тел. 332 36 16, (050)330 79 53

ТОКАРЬ Èãîðü Ìèõàéëîâè÷, Тел. (050)547 13 12

ШЛІФУВАЛЬНИК

215301010106

109971010104

109861010101

ТОКАРЬ РАСТОЧНИК /Êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÍÈÈÖ "ÀÐÌÀÒÎÌ" / ñ î\ð, ç\ï 4000 ãðí. (044)591-08-05, (098)834-49-75, Âèêòîð Íèêîëàåâè÷. Àäðåñ: Êèåâ, óë. Ïîëêîâíèêà Øóòîâà,9-à.

СЛЮСАР РЕМОНТНИК

000000230110

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИКИ

109391010106

СЛЮСАР МЕХАНОЗБІРНИХ РОБІТ

ñòàíêîâîãî îáëàäíàííÿ. Òåë.: (067)447-99-05. Тел. 353 14 30

/"Âåñòü Òåõ" / Òåë.: 383-75-60. Тел. (050)411 44 74

/ÏÀÒ "Àâåðñ" / Îïëàòà â³äðÿäíî-ïðåì³àëüíà, ñîöïàêåò. Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Тел. 230 69 71

/ÓÂÒÊ ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N4" / Òåë.: 430-60-86. Тел. 430 21 79

СЛЮСАР МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ

Тел. (050)711 44 18

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК 000000230091

109621010107

СЛЕСАРЬ СБОРЩИК

Òåë.: (097)277-09-61. Тел. (067)440 87 46

109271010112

СТОЛЯР

СЛЕСАРЬ СБОРЩИК /Ïð-òèå Áîÿðêà / Òåë.: (068)905-05-46, Тел. (067)711 20 59

109971010105

СТОЛЯР БУДІВЕЛЬНИК 215621010102

11015101

СМЕТЧИК

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК /Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà / Тел. 332 36 16, (050)330 79 53

109971010103

10997101

Вомпанию"Альбедо" требется:

ÌÎÍÒÀÆÍÈÊ ÑÂßÇÈ ОРот1ода. ОРсэлетроинстрментами. Г/рс8.00до17.00(спон. попят.).З/пот5000рн. Òåë.

(044)594-96-06 10979101

110151010102 000000230105

СЛЮСАР САНТЕХНІК /"Êîìóí. ï³äïð-âî ç óòðèìàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü" / ç ÄÐ. Ñò.ì."Äàðíèöÿ". Тел. 516 52 46

000000230049

СЛЮСАРІ /ÓÂÒÊ ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N4" / Òåë.: 430-60-86. Тел. 430 21 79

109391010105

СЛЮСАРІ З РЕМОНТУ ТА НАЛАДКИ ГАЗОВИХ ПАЛЬНИКІВ Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ñîöïàêåò. Ñòàá³ëüíà ç\ï. Àäðåñà: âóë. Ïøåíè÷íà, 8. Тел. 407 09 39

108971010104

ТОКАРЬ УНИВЕРСАЛ /Êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÍÈÈÖ "ÀÐÌÀÒÎÌ" / ñ î\ð, ç\ï 4000 ãðí. (044)591-08-05, (098)834-49-75, Âèêòîð Íèêîëàåâè÷. Àäðåñ: Êèåâ, óë. Ïîëêîâíèêà Øóòîâà,9-à. 110151010101

ТОКАРЬ ФРЕЗЕРОВЩИК /Ïð-òèå Áîÿðêà / Òåë.: (068)905-05-46, Тел. (067)711 20 59

110081010102

УСТАНОВЩИК /Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)472 69 59

216481010105

21562101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 21 æîâòíÿ 2013 ð.

99991042

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


42

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АРМАТУРНИКИ /Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ / Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòñÿ æèòëî. Òåë.: (050)546-50-58, Тел. (098)353 46 83

214251010101

21466101

БЕТОНЩИКИ /Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï âûñîêàÿ, ïîíåäåëüíî + ïèòàíèå. Óë. Ãðóøåâñêîãî,10, îô.326, 3-é ýòàæ. Òåë. (095)710-33-78, (096)055-77-94, Тел. 253 23 54

215301010105

БЕТОНЯРІ 10872101

Напостояннюработ требется:

/Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ / Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòñÿ æèòëî. Òåë.: (050)546-50-58, Тел. (098)353 46 83

214251010102

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ-ÌÎÍÒÀÆÍÈÊ желательносОР.Требования: профессионализм,ответственность,желаниеработатьи зарабатывать.

Тåë.: (050)357-59-59 Конт.лицо-Алесандр 21647101

БУРИЛЬНИКИ /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 4500-5500 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 220 35 12

109481010101

ГИПСОКАРТОНЩИК /Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà / Òåë.: (066)570-30-60, Тел. (097)473 54 64

10972102

МАЛЯРЫ Ç/ï îò âûðàáîòêè. Тел. (097)662 11 66

ПОКРІВЕЛЬНИК 215761010102

МАЛЯРЫ /Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ îò 2-õ ëåò. Ç\ï 6000-8000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: 332-00-20. Тел. 495 51 46

108421050212

МАЛЯРЫ 214661010104

ГИПСОКАРТОНЩИКИ /Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ îò 2-õ ëåò. Ç\ï 6000-8000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: 332-00-20. Тел. 495 51 46

108421050213

ЗАМЕРЩИК М\П

215511140000

ЗВАРНИКИ /Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ / Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòñÿ æèòëî. Òåë.: (050)546-50-58, Тел. (098)353 46 83

ПЛИТОЧНИК

Тел. (050)414 23 64

000000240118

ПЛИТОЧНИК Тел. (067)426 62 27

000000240117

ПЛИТОЧНИКИ Ç/ï îò âûðàáîòêè. Тел. (097)662 11 66

215301010107

10938101

КРОВЕЛЬЩИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà / Òåë.: (066)570-30-60, Тел. (097)473 54 64

99990507

ÐÀÁÎÒÀ

214661010106

/Ïð-òèå Áîÿðêà / Òåë.: (068)905-05-46, Тел. (067)711 20 59

110081010105

/ÏÀÒ "Àãðîêîìá³íàò"Êàëèòà" / áàæàíî áóä³âåëüí³ áðèãàäè, çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 3500 - 4500 ãðí.\ì³ñ. Æèòëîì çàáåçïå÷óºìî. Çà á³ëüø äåòàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ çâåðòàòèñÿ çà òåëåôîíîì (096)729-77-90 òà çà àäðåñîþ: Êè¿âñüêà îáë., Áðîâàðñüêèé ð-í, ñìò. Êàëèòà, âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 14. Тел. (050)655 19 91

109641010101

215761010103

/Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ îò 2-õ ëåò. Ç\ï 6000-8000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: 332-00-20. Тел. 495 51 46

108421050211

ПЛИТОЧНИКИ /Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï âûñîêàÿ, ïîíåäåëüíî + ïèòàíèå. Óë. Ãðóøåâñêîãî,10, îô.326, 3-é ýòàæ. Òåë. (095)710-33-78, (096)055-77-94, Тел. 253 23 54

215301010102

/Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà / ñî ñâîèì èíñòðóìåíòîì Òåë.: (066)570-30-60, Тел. (097)473 54 64

214661010101

СЛЮСАР САНТЕХНІК /Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ/ Тел. (067)407 18 31

000000240104

СПЕЦИАЛИСТ /Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / ïî ëàíäøàôòó (óêëàäêà òðîòóàðíîé ïëèòêè è ïåñ÷àíèêà). Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ îò 2-õ ëåò. Ç\ï 6000-8000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: 332-00-20. Тел. 495 51 46

108421050210

МАЛЯР

ПОДСОБНИКИ

/Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà / Òåë.: (066)570-30-60, Тел. (097)473 54 64

äëÿ óêëàäêè òðîòóàðíîé ïëèòêè. Ïðîæèâàíèåì îáåñïå÷èì. Ç\ï 120-180 ãðí.\äåíü. Тел. (098)493 63 46

214661010103

000000240093

САНТЕХНИК

ПЛИТОЧНИКИ

/Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï âûñîêàÿ, ïîíåäåëüíî + ïèòàíèå. Óë. Ãðóøåâñêîãî,10, îô.326, 3-é ýòàæ. Òåë. (095)710-33-78, (096)055-77-94, Тел. 253 23 54

ÄÐ â³ä 5 ðîê³â. Òåë.: 596-57-85. Тел. (067)409 89 51

РІЗНОРОБОЧІ НА БУДІВНИЦТВО

ПЛИТОЧНИК

000000240094

ПРОРАБ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК

215301010103

214251010103

КАМЕНЩИКИ

Òåë.: 481-17-41. Тел. (095)270 69 78

РЕСТАВРАТОР ИЗДЕЛИЙ

/Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà / Тел. (097)473 54 64, (066)570 30 60

000000240101

ПРОРАБ

/Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï âûñîêàÿ, ïîíåäåëüíî + ïèòàíèå. Óë. Ãðóøåâñêîãî,10, îô.326, 3-é ýòàæ. Òåë. (095)710-33-78, (096)055-77-94, Тел. 253 23 54

214661010102

Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)927 71 55

Òåë.: 537-37-30. Тел. (067)214 15 34

110161010000

СТРОПАЛЬНИК /Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ/ Тел. (096)469 52 65

000000240108

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 21 æîâòíÿ 2013 ð.


43

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21576101

21475101

21550101

СПЕЦІАЛІСТ СТАНОЧНИК /ÄÏ "Åððîóìåéí Óêðàèíà"/ Тел. (067)691 24 69

000000250092

СТОЛЯР /ϳä-âî ìåáë³â/ Тел. (095) 10 53 21 21417101

ТЕСЛЯРИ /Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ / Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòñÿ æèòëî. Òåë.: (050)546-50-58, Тел. (098)353 46 83

Òåë.: 424-10-92. Тел. (067)440 16 37

214251010104

21574101 000000240111

ФАСАДЧИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà / Òåë.: (066)570-30-60, Тел. (097)473 54 64

/"Âåñòü Òåõ" / Òåë.: 383-75-60. Тел. (050)411 44 74

ПОКЛЕЙЩИК КРОМКИ ПВХ

000000240113

/Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / (óñòàíîâêà äâåðåé, äåêîð ïàíåëåé). Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ îò 2-õ ëåò. Ç\ï 6000-8000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: 332-00-20. Тел. 495 51 46

10876101

МАЙСТЕР ç ðåìîíòó îäÿãó. Òåë.: (097)748-08-78. Тел. 361 03 02

МАЙСТЕР

ТЕСЛЯ РЕСТАВРАТОР МЕБЛІВ /Áóðÿê Â.Ä./ Тел. 221 95 07

/Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ îò 2-õ ëåò. Ç\ï 6000-8000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: 332-00-20. Тел. 495 51 46

ç ðåìîíòó òðèêîòàæó. Тел. (050)469 08 08 000000250109

/Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ îò 2-õ ëåò. Ç\ï 6000-8000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: 332-00-20. Тел. 495 51 46

000000260059

МАЙСТЕР З РЕМОНТУ ВЗУТТЯ /Ñàïîæíàÿ ìàñòåðñêàÿ/ Тел. (098)292 44 36

ПОРЕЗЧИК ДСП 000000240112

000000260058

108421050207

108421050206

ШТУКАТУРИ Òåë.: 232-82-83. Тел. (093)462 37 37

000000250095

214661010105

ШПАКЛЮВАЛЬНИКИ Тел. (067)329 32 79

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ПИЛОРАМНИК М'ЯКИХ МЕБЛІВ

ШЛІФУВАЛЬНИКИ Òåë.: (067)408-07-29. Тел. (067)133 38 01

000000250090

СТОЛЯРЫ

ФАСАДНИКИ Òåë.: 361-91-16. Тел. (096)934 48 18

000000250089

СТОЛЯР ВЕРСТАТНИК

000000260061

МАЙСТЕР ГАЛАНТЕРЕЙНИК Òåë.: (093)425-16-44. Тел. (098)298 81 11

108421050204

000000240087

000000260060

РІЗНИК Тел. (096)738 58 08

000000250097

РІЗНИК ДСП /Ìåáëåâà êîìïàí³ÿ/ Тел. (097)172 79 09

000000250096

СБОРЩИКИ УСТАНОВЩИКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ /Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ îò 2-õ ëåò. Ç\ï 6000-8000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: 332-00-20. Тел. 495 51 46

108421050202

СПЕЦИАЛИСТ /Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / äëÿ ðàáîòû íà ïðèñàäî÷íîì ñòàíêå. Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ îò 2-õ ëåò. Ç\ï 6000-8000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: 332-00-20. Тел. 495 51 46 108421050205

21609101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ БРУСОВЩИКИ

ШВЕЯ ñ ÎÐ íà ïðîèçâîäñòâå Тел. (067)909 55 70

216091010101

ШВЕЯ ПО РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ

/Îáóâíîå Ïð-òèå / Òåë.: (097)462-40-22. Тел. 402 63 88 000000260056

â ìàñòåðñêóþ íà Ïîäîëå. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. ÃÐ: 6\6 äíåé. Âîçðàñò 30-50 ëåò. Тел. (098)421 73 97

215931010101

21425101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 21 æîâòíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


44

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10965104

ВКЛИНИНГОВУЮКОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ

ÐÀÁÎ×ÈÅ ïî óáîðêàì è õèì÷èñòêàì Мжчины и женщины. З/п от 160 рн./день Звонить с 9.00 до 17.00 (пн.- сб.) Òåë. (067)249-05-99 21399101

21583101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ВАНТАЖНИКИ /̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / 160 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64),(063)876-66-52. Тел. (068)530 26 20

215231020105

МОЛОДЕЖЬ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. ÎÐ íå òðåáóåòñÿ. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå. Ç\ï 200 ãðí â äåíü + %. Ðàñ÷åò åæåäíåâíî. Íå àãåíòñòâî. Тел. (093)792 68 43, (097)017 93 24

215461020101

ПАКУВАЛЬНИКИ /̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / 140 ãðí\äåíü, æ³í. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64),(063)876-66-52. Тел. (068)530 26 20

215231020104

АДМІНІСТРАТОР Ç\ï äîãîâ³ðíà. Тел. (050)310 72 22

(âîçðàñò îò 20 ëåò, ìîæíî áåç ÎÐ, ìîæíî ñòóäåíòàì). Ã\ð ñ 9.00 äî 15.00 èñ 15.00 äî 21.00, îáó÷åíèå, îô.òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï 3500 ãðí. + áîíóñû. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå: (044)287-10-38, Тел. (067)249 72 45

ВАНТАЖНИКИ 000000270040

АССИСТЕНТ РУКОВОДИТЕЛЮ äëÿ ðàáîòû â îôèñå. Ïðåäïî÷òåíèå ëþäÿì ñ ãóìàíèòàðíûì îáðàçîâàíèåì. Òåë.: (096)804-43-82, Тел. (066)457 28 53

216361010101

ВАНТАЖНИК

109391010107

ВАНТАЖНИК /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)547 56 15

109851020105

ВАНТАЖНИК /Ðåñòîðàí / Òåë.: (067)249-89-50. Тел. 331 88 01

ВАНТАЖНИК 000000270077

214181020101

000000270079

2 УЧЕНИКА

ВАНТАЖНИК ОХОРОННИК

íà ñáîðêó êîìïüþòåðîâ è íîóòáóêîâ. Òåë.: (098)906-05-25. Тел. 233 02 91

/Ìàãàçèí ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ / Òåë.: 355-06-11. Тел. 279 36 73

АВТОМОЙЩИКИ

ВАНТАЖНИКИ

Ç\ï îò 5000 ãðí. ÎÐ îáÿçàòåëåí. Ïîìîùü ñ æèëüåì. Ð-íû ðàáîòû: óë. Æìåðèíñêàÿ, 5; óë. Æìåðèíñêàÿ, 26; óë. Òóïîëåâà, 1-Á; Áåëãîðîäêà. Àíäðåé, Тел. (098)373 27 77

/"Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè; æèòëî; ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96, Тел. (044)583 17 19

214651010101

214271010101

ÐÀÁÎÒÀ

ВАНТАЖНИКИ /Ñóïåðìàðêåò Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: (067)223-81-95, Äàð'ÿ, (067)467-39-63, ²ðèíà, àáî çàïîâíþéòå àíêåòó íà ñàéò³: www.silpo.ua. Ìàðèíà, Тел. (044)206 53 44

109741020109

ВАНТАЖНИКИ /ÒΠ"ÒÖ"Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)385 95 56

109291020114

ВАНТАЖНИК Тел. 501 88 67

/"ÌåãàÌàðêåò" / ç/ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 5/2 äí³. Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó ç\ï,ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö.îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. Âîêçàëüíà, âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. (099)141 26 53

109371020105

/ÓÂÒÊ ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N4" / Òåë.: 430-60-86. Тел. 430 21 79

/ÒÎÂ "Õàììåð ÃÌÁÕ"/ Тел. 500 44 15

/"ѲËÜÏÎ" / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó òà ñòàá³ëüíó îïëàòó ïðàö³, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ì³ñöå ðîáîòè ïîðÿä ç äîìîì, ç\ï íà ïåð³îä ñòàæóâàííÿ, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äðóæí³é êîëåêòèâ ñï³âðîá³òíèê³â, ïðàöåâëàøòóºìî ³íâàë³ä³â, ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ ó ãóðòîæèòêó. Çâåðòàéòåñü çà òåë.: ñò. ì."Øóëÿâñüêà", Тел. (063)113 20 00

108934050109

000000270078

15 ОПЕРАТОРЫ CALL ЦЕНТРА

ВАНТАЖНИКИ

000000270076

109531020111

ГАРДЕРОБНИК /Òåàòð Áðàâî/ Тел. 486 40 22

000000270083

ГАРДЕРОБНИК /Ðåñòîðàí / Òåë.: 597-14-04. Тел. (067)501 24 91

10977101

ГРУЗЧИК (ïðîäóêòû ïèòàíèÿ). Тел. (096)899 89 22

ГРУЗЧИК /Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)472 69 59

216481010107

ГРУЗЧИК /"ÌåãàÌàðêåò" / (ìÿñíîé öåõ, ñêëàä). ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî,50, "ÌåãàÌàðêåò", òåë.: 206-13-30, Тел. 206 13 40

215661030102

ГРУЗЧИК Ìóæ. îò 20 ëåò. Ç\ï - 3500 ãðí. + îïëàòà ïðîåçäà. ÃÐ ñ 8.00 äî 17.00, 10.00 -19.00 ïîí.-ïÿòí. Àäðåñ: ñ. Ìèëà, 20 ìèí.îò ñò.ì."Íèâêè". Тел. 500 44 15

109991010101

ГРУЗЧИКИ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. ÎÐ, áåç ñóäèìîñòè, îò 20 ëåò. Ç\ï îò 3500 + ïåðåðàáîòêè. Ãðàôèê: ñ 7.00-15.00, 15.00-24.00, ð-í ñò.ì."×åðíèãîâñêàÿ". Òåë.: (096)618-24-07, Ëàðèñà, Тел. 362 62 64 109821010000

ГРУЗЧИКИ Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)504-27-41; ð-í ì. "Îáîëîíü", (063)203-41-21; ð-í Áîðùàãîâêà, (044)364-21-29; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)547-10-73; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)538-71-60; ð-í ñò. ì. "Àðñåíàëüíàÿ", Тел. (067)223 81 86

108931040108

000000270082

ГАРДЕРОБЩИК

ГРУЗЧИКИ

/Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé DeLuxe" / Íà êèíîòåàòð. Ìîæíî áåç ÎÐ. Óë. Ãîðüêîãî, 50. Òåë.: 232-55-41. Тел. (063)232 55 41

Ç\ï 5000 ãðí. è âûøå. Òåë.: (063)396-53-76. (067)744-06-35. Тел. (050)920 23 45

215611010110

110141010105

214211030101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 21 æîâòíÿ 2013 ð.


45

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

20333101

ГРУЗЧИКИ

ДВІРНИКИ

КОНСУЛЬТАНТИ

ЛИСТОНОШІ

Ìîæíî áåç ÎÐ. Ç\ï - äîãîâîðíàÿ. Èãîðü Âèêòîðîâè÷, Тел. 408 46 13

/ÒΠ"ÒÖ"Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)385 95 56

Ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. 3-5 ãîäèí íà äåíü. Ñï³âáåñ³äà çà àäðåñîþ: ì. "Äàðíèöÿ", ïð-ò Âèçâîëèòåë³â, 3. Òåë.: (044)502-69-21. Тел. (093)519 37 08

/Óêðïîøòà / Ç\ï ñòàá³ëüíà ³ âèñîêà + ñîöïàêåò + ïåðñïåêòèâà êàð'ºðíîãî ðîñòó. Òåë.: 417-01-94, 541-15-36, 497-52-05. Тел. 230 08 22

КОЧЕГАР

ЛЮДЕЙ

/Ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ/ Тел. (066)294 75 94

òàëàíòëèâûõ, öåëåóñòðåìëåííûõ, ýíåðãè÷íûõ, êòî õî÷åò ñòðîèòü ñâîþ êàðüðó è èìåòü äîïîëíèòåëüíûé äîõîä â íîâîì ìîëîäåæíîì ïðîåêòå. Òåë.: (063)647-51-59, (096)451-13-35, Тел. (095)722 09 45

109961010102

ДВОРНИК Тел. (096)899 89 22

110141010106

ДВОРНИК

109291020122

/"ÌåãàÌàðêåò" / ÃÐ: 4\4. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî,50, "ÌåãàÌàðêåò", òåë.: 206-13-30, Тел. 206 13 40

215661030104

ДВОРНИК ХОЗ.ОТДЕЛА Ãðàôèê ðàáîòû 7.00-16.00, ðàáîòà â ð-íå ì."Ëåñíàÿ". Ç\ï 1500 ãðí. Тел. 593 04 72 216041050000

ДВІРНИК /ÑØ N 174 (âóë. Ãåðî¿â Ñåâàñòîïîëÿ, 43)/ Тел. 497 41 88

000000270012

ДВІРНИК /Äåòñêèé ñàä N 535 / Ç\ï 1500 ãðí. (áåç ø\ç). Òåë.: 543-82-61. Тел. 543 82 62

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ /ÏÏ "Àâòîìàã³ñòðàëü" / Þëèé Àëåêñååâè÷, Тел. (050)343 34 26

109941020101

ЖЕНЩИНЫ Ãèáêèé ãðàôèê. Òåë.: (097)007-99-92 Тел. (066)433 77 01

215581010101

ЖІНКИ /Ïðîãðàìà "Ïðàâî íà æèòòÿ" / 20-32 ðîê³â, ÿê³ áàæàþòü âçÿòè ó÷àñòü â ïðîãðàì³ äîïîìîãè áåçä³òíèì ïàðàì â ðîë³: ñóðîãàòíèõ ìàòåð³â (âèíîøóâàííÿ ÷óæî¿ äèòèíè), äîíîð³â ÿéöåêë³òèí. Ãàðàíòîâàíå âèñîêå âèíàãîðîäæåííÿ çà ó÷àñòü â ïðîãðàì³. Äî 200 000 ãðí. Îáîâ'ÿçêîâ³ âèìîãè: ô³çè÷íå ³ ïñèõ³÷íå çäîðîâ'ÿ. Òåë.: (068)301-90-57, (066)583-68-28, Тел. (099)661 34 44

215001020101

ЖІНКИ,

/ÊÏ ÓÆà "Ïå÷åðñüêæèòëî" / Ç\ï â³ä 3000 ãðí. Ãóðòîæèòîê íà ïåð³îä ðîáîòè íàäàºòüñÿ. Тел. 285 74 69

110111010103

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ /ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / ïî óáîðêå äîðîã. Ç\ï 2700 ãðí. Óë. Ôðóíçå,15. Тел. 462 53 75

ùî áàæàþòü ñòàòè ñóðîãàòíèìè ìàìàìè. Ìè ãàðàíòóºìî ïîâíó êîíô³äåíö³éí³ñòü Âàøèõ äàíèõ òà ã³äíó âèíàãîðîäó - 130 000-180 000 ãðí (â çàëåæíîñò³ â³ä ïðîãðàì). Âèìîãè: æ³íêè â³êîì â³ä 20 äî 28 ðîê³â, ÿê³ ô³çè÷íî òà ïñèõ³÷íî çäîðîâ³ òà ìàþòü õî÷à á îäíó ñâîþ çäîðîâó äèòèíó. Áóäü ëàñêà, óòî÷íþéòå äåòàë³. Òåòÿíà, çà Тел. (044)362 53 63

215411010101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 21 æîâòíÿ 2013 ð.

000000270072

КУРЬЕРЫ /Èíòåðíåò-ìàãàçèí / (180 ãðí\äåíü, ïðîåçä çà ñ÷åò êîìïàíèè) Ïî íàäîáíîñòè èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå (áåç ïðåäîïëàòû). Ñïðàâêè ïî òåë.: (097)320-57-08; (063)788-55-51; (099)615-59-10; (044)592-76-25. Тел. (044)502 51 77 214701020101

000000270120

ДВІРНИКИ

216171010102

214231010101

КУХОННЫЙ РАБОТНИК /Êåéòåðèíãîâàÿ êîìïàíèÿ / ÎÐ îò 1 ãîäà, ç\ï - îò 170 ãðí.\ñìåíà. ÃÐ: ïîíåäåëüíèê - ïÿòíèöà, íî÷íûå ñìåíû ñ 18.00 äî 6.00, âûïëàòà ç\ï - 2 ðàçà â ìåñÿö, ð-í ðàáîòû ì."Ïåòðîâêà". Òåë.: 227-49-16, Тел. (095)571 51 42 216401010102

КУХОННЫЙ РАБОТНИК /Ïèööåðèÿ / Ðàáîòà â Êèåâñêîé îáëàñòè, ãðàôèê: íåäåëÿ\íåäåëÿ, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. 231 44 15 216451010102

ЛИСТОНОША З ДОСТАВКИ ТЕЛЕГРАМ /Óêðïîøòà / Ç\ï ñòàá³ëüíà ³ âèñîêà + ñîöïàêåò + ïåðñïåêòèâà êàð'ºðíîãî ðîñòó. Тел. 230 08 22 000000270020

000000270019

215201010101

МИЙНИЦІ ПОСУДУ ПРИБИРАЛЬНИЦІ /Ðåñòîðàí "Ñóøèÿ" / ²íôîðìàö³ÿ çà Тел. (067)217 37 21

109591020108

МОЙЩИКИ АВТОМОБИЛЕЙ /Àâòîìîéêà / (æåëàòåëüíî ñ ÎÐ). Ð-í ðàáîòû: ñò.ì. "Äîðîãîæè÷è". Тел. (067)858 58 58

108401010101

МОЙЩИЦА УБОРЩИЦА /Ñåòü ðåñòîðàíîâ "Åâðàçèÿ" / (äíåâíàÿ, ñóòî÷íàÿ). Ç\ï äîñòîéíàÿ. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Èðèíà, Тел. (050)356 00 05

214261010106

МОЛОДЫЕ АКТИВНЫЕ ЛЮДИ НА ЛИСТОВКИ Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)927 71 55 215511120000

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


46

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂÑ²Õ КОМПАНИИТРЕБУЕТСЯ НАПОСТОЯННУЮРАБОТУ

ÓÁÎÐÙÈÖÀ Графиработы:3через3дня (дневныесмены).З\пот2000рн. Терр.располож.-ст.м."Петрова"

Òåë. (050)357-22-05, (096)328-56-91 Конт.лицо-ТатьянаМихайловна 21611101

ОБРОБЛЮВАЧІ РИБИ /"Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè; æèòëî; ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96, Тел. (044)583 17 19

109531020109

ОПЕРАТОР НА УЧАСТОК /Ïð-òèå Áîÿðêà / Òåë.: (068)905-05-46, Тел. (067)711 20 59

21551102

110081010106

ОТБОРЩИК /"ÌåãàÌàðêåò" / ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà Óë. Ãîðüêîãî,50, "ÌåãàÌàðêåò", òåë.: 206-13-30, Тел. 206 13 40

215661030101

ОХОРОННИК 21584101

20117101

МОЛОДШІ ПРИЙМАЛЬНИКИ ТОВАРУ (ВАНТАЖНИКИ) /Ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÀÒÁ" / 7 "çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ; ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ; ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì; äðóæíà êîìàíäà; äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ; ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ íàéáëèæ÷îãî ìàãàçèíó "ÀÒÁ" àáî çà òåë.: Êè¿â, ñ.Áîðùàã³âêà: (044 Тел. (095)235 75 97

109261010103

НАБОР ТЕКСТА НА ДОМУ 214511010103

НУЖНЫ ДЕНЬГИ, ЗВОНИ! СРОЧНОТРЕБУЮТСЯ:

ÇÀÃÎÒÎÂÈÒÅËÈ ÂÒÎÐÑÛÐÜß МожнобезОР. Оплатасдельная.

ТЕРМІНОВОПОТРІБНІ

ÀÂÒÎÌÈÉÍÈÊÈ Забезпечєможитлом Тел.:(067)406-26-39,

Тел.:(095)830-12-77 21457101

м."Політехнічнийінститт" 21476101

/Áóëàòîâà Ïîëèíà Âëàäèìèðîâíà/ Тел. (050)415 58 26 216491020000

ОБРОБЛЮВАЧ РИБИ /"ѲËÜÏÎ" / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó òà ñòàá³ëüíó îïëàòó ïðàö³, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ì³ñöå ðîáîòè ïîðÿä ç äîìîì, ç\ï íà ïåð³îä ñòàæóâàííÿ, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äðóæí³é êîëåêòèâ ñï³âðîá³òíèê³â, ïðàöåâëàøòóºìî ³íâàë³ä³â, ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ ó ãóðòîæèòêó. Çâåðòàéòåñü çà òåë.: ñò. ì."Øóëÿâñüêà", (067)65 Тел. (063)113 20 00

108934050107

ОБРОБЛЮВАЧІ РИБИ

ÐÀÁÎÒÀ

ОХРАННИКИ äëÿ ðàáîòû â ã. Êèåâå. Ãðàôèê ðàáîòû: ñóòêè\äâîå, îáëàñòü âàõòîâûì ìåòîäîì. Ïðåäîñòàâëÿåì ïðîåçä è ôîðìó. Âûïëàòà ç\ï áåç çàäåðæêè. Îòäåë êàäðîâ, Тел. (050)388 65 85

109141010101

ПАКУВАЛЬНИЦЯ õë³áîáóëî÷íèõ âèðîá³â (í³÷í³ çì³íè). Òåë.: 430-47-71. Тел. 502 46 27

ПАРКОВЩИК ТЕЛЕЖЕК /"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 206 13 40

215661020130

ПЕРСОНАЛ / êðóïíóþ ïðîìûøëåííóþ êîìïàíèþ / Îáó÷àåì. Äîõîä ñòàáèëüíûé. Ïðÿìîé ðàáîòîäàòåëü. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)927 71 55 215511100000

ПЕРСОНАЛ äëÿ ïðèáèðàííÿ ïðèì³ùåíü. Òåë.: (050)371-61-52. Тел. 229 90 10 000000270119

ПОМОЩНИК

/Ñóïåðìàðêåò Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: (067)223-81-95, Äàð'ÿ, (067)467-39-63, ²ðèíà, àáî çàïîâíþéòå àíêåòó íà ñàéò³: www.silpo.ua. Ìàðèíà, Тел. (044)206 53 44 10896101

109721030101

000000270051

30 ãðí.\ëèñò. Òåë.: (098)308-99-45, Тел. (095)728 17 89

21566103

/ÁÓ-12 ÏÀÒ Òðåñò Êè¿âì³ñüêáóä-3 / Òåë.: 245-77-50, Тел. 245 75 90

109741020107

äëÿ ðàáîòû â îôèñå. Ïåðñïåêòèâà ðàçâèòèÿ. Ðîñò ê óñïåõó. Îáó÷àþ. Ãèáêèé ãðàôèê. Óñïåõ çàâèñèò îò Âàñ! Òåë.: (096)469-55-77, (066)320-11-69, Тел. (093)825 06 46 213921010101

ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА ПО ПЕРСОНАЛУ Ãèáêèé ãðàôèê. Òåë.: (067)416-37-97, Тел. (066)693 99 96 215771010102

10902101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 21 æîâòíÿ 2013 ð.


47

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂÑ²Õ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ

КПШЕУПОДОЛЬСКОГО Р-НАТРЕБУЮТСЯ:

/Îðãàíèçàöèÿ / Îò 3500. Óäîáíûé ãðàôèê. Тел. (096)700 40 08

214581010101

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ Äîõîä âûñîêèé. Тел. (066)340 11 14

214641010103

ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÐÀÁÎ×ÈÅ поборедоро.З/п2700рн. Ул.Фрнзе,15 Òåë. 462-53-75

/Ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÀÒÁ" / 7 "çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ; ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ; ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì; äðóæíà êîìàíäà; äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ; ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ íàéáëèæ÷îãî ìàãàçèíó "ÀÒÁ" àáî çà òåë.: Êè¿â, ñ.Áîðùàã³âêà: Тел. (095)235 75 97

ПОСУДОМИЙНИЦЯ /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 431 94 51

212511010105

ПОСУДОМИЙНИЦЯ /Êåéòåð³íãîâà êîìïàí³ÿ "Mozart Catering" / ç ÄÐ. Ç\ï 2000 ãðí. ̳ñöå çíàõîäæåííÿ: á³ëÿ ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Êîíò. òåë.: 537-11-29. Тел. 221 23 94

215631010104

(097)543-91-90

/̳æíàðîäíà íàôòîãàçîâà êîìïàí³ÿ / (ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë., ì. ѳìôåðîïîëü). ×îëîâ³ê³â òà æ³íîê â³ä 18 ðîê³â íà ïîñàäè.Êîíòàêòè: ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë. (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66, (044)542-17-71; ì. ѳìôåðîïîëü (050)967-40-80, (050)944-10-27, (050)356-32-14, (050)293-96-76, (066)734-99-14; ì. ßëòà (050)967-40-80, Тел. (066)257 89 00

/×àéíà êîìïàí³ÿ / ³ä 18 ðîê³â, ç\ï: ì³í³ìóì - 130-140 ãðí, ìàêñèìóì - â³ä ïðîäàæ³â çà 6 ãîäèí ðîáîòè. ÃÐ: ç 9.00 äî 15.00 àáî ç 15.00 äî 21.00. Òåë.: 574-02-52 (ç 10.00 äî 12.00 áóäí³). Ïåðåäçâîíþþ íà äçâ³íêè. (ç 10.00 äî 18.00 áóäí³), Тел. (067)230 90 48

ПРАЦІВНИК МАНГАЛУ

ПРОМОУТЕРЫ

000000270013

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ /ѳìåéíèé öåíòð "Äèâîñâ³ò"/ Тел. 502 00 88

000000270033

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ

/Ðåñòîðàí íà Îáîëîíñêîé íàáåðåæíîé/ Тел. (050)322 06 06

/Ðåñòîðàí / ç ÄÐ â ðåñòîðàí. Íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (067)266 72 53

ПРАЦІВНИКИ КУХНІ /"Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè; æèòëî; ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96, Тел. (044)583 17 19

109531020110

ПР ТИЕ â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðåäîñòàâëÿåò ðàçëè÷íûå âàêàíñèè. Êàðüåðíûé ðîñò. Íå ñåòåâîé ìàðêåòèíã. Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)927 71 55 215511050000

ПРИБИРАЛЬНИКИ /ÒΠ"ÒÖ"Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)385 95 56

109291020108

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 431 94 51

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ Ç\ï âèñîêà. Тел. (067)543 45 57

000000270032

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ â îô³ñ, ç ÄÐ äî 1 ðîêó. Ñò.ì."Áåðåñòåéñüêà". Тел. (093)745 70 00

ПІДСОБНІ РОБІТНИКИ /Ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ "AVALON" / â³ä 18 ðîê³â, åíåðã³éí³ñòü, îõàéí³ñòü, â³äñóòí³ñòü øê³äëèâèõ çâè÷îê òà êðèì³íàëüíîãî ìèíóëîãî. Çàïîâíåííÿ àíêåò êàíäèäàòàìè íà ïîñàäó ïðîâîäèòüñÿ ùîäåííî äî 18.00 çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë.Ëåîíòîâè÷à,3. Ñï³âáåñ³äè ïðèçíà÷àþòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíî çà äçâ³íêîì ìåíåäæåðà ÐÊ "ÀÂÀËÎÍ".

РАЗДЕЛЬЩИКИ Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)504-27-41; ð-í ì. "Îáîëîíü", (063)203-41-21; ð-í Áîðùàãîâêà, (044)364-21-29; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)547-10-73; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)538-71-60; ð-í ñò. ì. "Àðñåíàëüíàÿ", Тел. (067)223 81 86

108931040104

109981020102

ПРИБИРАЛЬНИЦІ /Ãîòåëü ï'ÿòü ç³ðîê / Ãðàô³êè ðîáîòè 5/2, 2/2. Õàð÷óâàííÿ, ñïåöîäÿã áåçêîøòîâíî. Òåë.: (044)353-17-47, Тел. (093)381 50 25 109751010102

ПРОДАВЕЦ /Ìîáèëüíàÿ êîôåéíÿ / äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ è ïðîäàæè êîôåéíûõ íàïèòêîâ. ÎÐ íå îáÿçàòåëåí. Тел. (063)406 17 81 214711010101

ПРОДАВЕЦЬ ПРОМОУТЕР /Êîìïàí³ÿ "PERFUMS BAR" / ì.Æèòîìèð. Ãð.ðîá.: 4 äí³ ÷åðåç 2. Ç\ï 2200-3000 ãðí. çà 18-20 ðîá. äí³â. ªâãåí³é, Тел. (067)219 99 59 215711010101

РАЗНОРАБОЧИЙ /Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)472 69 59

216481010109

РАЗНОРАБОЧИЙ /Ïðîèçâîäñòâî âîðîò / Ç\ï îò 2000 ãðí. Ð-í ñò. ì. "Âàñèëüêîâñêàÿ". Òåë.: (096)583-31-59, Тел. (099)354 56 13

215351010103

РАЗНОРАБОЧИЙ ХОЗ. ОТДЕЛА Ãðàôèê ðàáîòû 8.00-17.00, ðàáîòà â ð-íå ì."Ëåñíàÿ". Ç\ï îò 2000 ãðí. Тел. 593 04 72 216041020000

РАСКЛЕЙЩИК В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ /Áóëàòîâà Ïîëèíà Âëàäèìèðîâíà / Òåë.: (096)023-29-94. Тел. (093)543 95 63

109981010103

РАЗНОРАБОЧИЕ

/Ñàëîí-ðåñòîðàí "Ìîññî" / ç äîñâ³äîì ðîáîòè â ðåñòîðàíàõ àáî ãîòåëüíèõ êîìïëåêñàõ. Ñï³âáåñ³äè ïðîâîäÿòüñÿ ùîäåííî ç 12.00 äî 19.00, ì.Êè¿â, âóë.Õðåùàòèê,15\4 (Ïàñàæ).

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 21 æîâòíÿ 2013 ð.

ìîëîäûå è àêòèâíûå îò 18 ëåò. Ðàçäà÷à âèçèòîê â öåíòðå Êèåâà. Ãðàôèê ðàáîòû èíäèâèäóàëüíûé. Ç\ï 6000 ãðí\ìåñÿö + %. Âûïëàòû åæåíåäåëüíûå. Êîëè÷åñòâî ìåñò îãðàíè÷åíî. Тел. (098)644 25 95

000000270034

ПРИБИРАЛЬНИЦІ

212511010106

216171010101

216461010101

/Êàôå-áàð "Êóøàâåëü" / Òåë.: 585-08-94, (067)543-45-57. Тел. 585 08 93

000000270031

215881010102

10999101

/ÑØ N 174 (âóë. Ãåðî¿â Ñåâàñòîïîëÿ, 43)/ Тел. 497 41 88

109841020105

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ 215881010103

ПРОМОУТЕРИ

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ

000000270029

ПРАЦІВНИК КУХНІ

109801010101

Ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. 3-5 ãîäèí íà äåíü. Ñï³âáåñ³äà çà àäðåñîþ: ì. "Äàðíèöÿ", ïð-ò Âèçâîëèòåë³â, 3. Òåë.: (044)502-69-21. Тел. (093)519 37 08

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ 216371020102

21601102

ПРОМОУТЕРИ

000000270042

ПОСУДОМОЙЩИЦА

Òåë.: (050)672-55-06, Тел. (099)223 77 04

Тел.:(044)383-58-38,

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ

109261010108

Òåë.: (050)672-55-06, Тел. (099)223 77 04

ÊÓÐÜÅÐ Предоставляетсяавтомобиль сводителем. З/пеженедельно,от1000%рн/нед.

21541101

ПОМІЧНИКИ ПРОДАВЦІВ (ПРИБИРАЛЬНИЦІ)

/Êàôå "Êèíîêóõíÿ"/ Тел. (050)445 04 02

ВКРУПНУЮКОМПАНИЮНА ПОСТОЯННУЮРАБОТУТРЕБУЕТСЯ:

/Ïðîèçâîäñòâåííîå Ïð-òèå / â öåõ. Ç\ï îò 3500 ãðí. Ñåðãåé, Тел. (050)448 71 86

109771010101

РАЗНОРАБОЧИЕ íà ïðîèçâîäñòâåííûé ó÷àñòîê. Áåç ÎÐ. Ãèáêèé ÃÐ. Ç\ï ñäåëüíàÿ. Ìåñòî ðàáîòû: ïëîù. Øåâ÷åíêî - Îáîëîíü. (Çâîíèòü ñ 10.00 äî 17.00). Тел. (095)309 79 20

109021010101

РАЗНОРАБОЧИЕ

216491010000

РОБІТНИЦЯ З ДОГЛЯДУ ЗА КРОЛЯМИ Ìîæëèâî ñ³ì'ÿ. Æèòëî º á³ëÿ ì. Êèºâà. Îïëàòà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë.: 275-40-66. Тел. (067)235 31 74 201571010000

РОЗПОВСЮДЖУВАЧІ РЕКЛАМИ /Ñàëîí-ìàãàçèí ðàìîê "VELISTA" / ijéñíî ã³äíà çàðîá³òíà ïëàòà, äâà âàð³àíòè ãðàô³êà, ìîæëèâ³ñòü îô³ö³éíîãî ïðàöåâëàøòóâàííÿ, íàâ÷àííÿ. Âèìîãè: ïðàöåëþáí³ñòü, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ÷åñí³ñòü, çä³áí³ñòü äî íàâ÷àííÿ, áàæàííÿ ïðàöþâàòè. Àäðåñè ìàãàçèí³â: âóë. Âåðáîâà,7-à (ñò.ì."Ïåòð³âêà"), âóë. Õàðüê³âñüêå øîñå,152. Òåë.: (096)104-44-44, (044)464-49-92, Тел. (044)563 17 00

215341020104

РОЗФАСОВКА ПУГОВЕЦ НА ДОМУ 87 ãðí.\êã. Òåë.: (098)308-99-45, Тел. (095)728 17 89

214511010102

/Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï âûñîêàÿ, ïîíåäåëüíî + ïèòàíèå. Óë. Ãðóøåâñêîãî,10, îô.326, 3-é ýòàæ. Òåë. (095)710-33-78, Тел. 253 23 54, (096)055 77 94

215301010104

РІЗНОРОБ /ÒΠ"Óí³-ÏÀÊ / Ïðîâîäèìî íàâ÷àííÿ. Òåë.: (095)698-97-39. Äçâîíèòè ç 9.00 äî 17.00, ïí-ïò. Тел. (098)479 04 20

109831020101

РАЗНОРАБОЧИЙ /Ïðîèçâîäñòâî / (æåë. ìóæ.). Ç\ï îò 3000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 492 72 53

109031010106

РІЗНОРОБИ Тел. 277 47 48

000000270027

РІЗНОРОБИ Тел. (096)315 83 98 000000270028

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


48

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10935102

10996101

21573102

УПАКОВЩИЦА /Ïðîèçâîäñòâî / (æåë. æåí.). Ç\ï 3700 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 492 72 53

109031010109

ФАСОВЩИК, УПАКОВЩИК 21421103

РІЗНОРОБИ НА СКЛАД, БУДМАЙДАНЧИКИ, ЗАПРАВКИ Ç\ï ïîòèæíåâà, 2 ðàçè â ì³ñÿöü, ïîì³ñÿ÷íî. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô.1. Òåë.: (068)364-61-68, 360-01-38. Тел. (099)546 68 93 215221050000

РІЗНОРОБОЧИЙ /ÏðÀÒ ÏÌÊ-6 "Ïîä³ëüñüêñ³ëüáóä" / áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âèïðîáóâàëüíèé òåðì³í 1 ì³ñÿöü. Òåë.: (04577)4-12-82,(050)339-89-76, (067)284-36-25. Тел. (050)377 93 18

000000270010

РІЗНОРОБОЧІ /"ÌåãàÌàðêåò" / ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 5\2. Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó ç\ï,ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö.îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. Âîêçàëüíà, âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. (099)141 26 53

21451101

/ÏÀÒ "Àâåðñ" / Îïëàòà â³äðÿäíî-ïðåì³àëüíà, ñîöïàêåò. Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Тел. 230 69 71

/Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)472 69 59

СОТРУДНИК

ФИТНЕС ИНСТРУКТОР

ñïîêîéíûé, îáó÷àåìûé äëÿ ðàáîòû â îôèñå áåç îãðàíè÷åíèé ïî âîçðàñòó. Îïëàòà ñòàáèëüíàÿ, âûñîêàÿ. Ã\ð ñ 9.00 äî 17.00, ñá., âñ.- âûõ. Îòâå÷ó íà âñå âîïðîñû ïî òåë.: (095)118-78-97, Тел. (096)290 57 97

/Ôèòíåñ-êëóá / ÎÐ íå îáÿçàòåëåí. Æåíùèíû îò 22 ëåò. Ïåðñïåêòèâà ðîñòà è êîðïîðàòèâíîå îáó÷åíèå. Ç\ï îò 2000 ãðí. Ëþäìèëà, Тел. (067)751 96 43

СОРТУВАЛЬНИКИ

109621010104

215991010101

СОТРУДНИК(ЦА) â îôèñ. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ðàáîòà ñ ëþäüìè, äîêóìåíòàìè, òåëåôîííûå ïåðåãîâîðû. Êàðüåðíûé ðîñò, ïÿòèäíåâêà. Ç\ï âûñîêàÿ, ñòàáèëüíàÿ. Ïðåäïî÷òåíèå ëþäÿì ñðåäíåãî âîçðàñòà. Тел. (067)467 10 94

215981010101

СОТРУДНИКИ /Ìåæäóíàðîäíàÿ êîìïàíèÿ / ñ îðãàíèçàòîðñêèìè ñïîñîáíîñòÿìè. Âûñîêèé äîõîä. Ñâîáîäíûé ãðàôèê ðàáîòû. Òåë.: (067)263-40-10, Âàëåíòèíà, Тел. (093)870 47 66

214361010101

109371020116

ТЕХРАБОТНИК УБОРЩИЦА

СБОРКА РУЧЕК НА ДОМУ 95 êîï.\øò. Òåë.: (098)308-99-45, Тел. (095)728 17 89

214511010101

/Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / Òåë.: (063)220-31-95. Тел. (063)220 31 94

УБОРЩИЦА 201171010129

/Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / (íî÷íûå ñìåíû). Òåë.: (063)220-31-95. Тел. (063)220 31 94

201171010136

СЕРВЕР БИЛЕТЕР /Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé DeLuxe" / Íà êèíîòåàòð. Ìîæíî áåç ÎÐ. Óë. Ãîðüêîãî, 50. Òåë.: 232-55-41. Тел. (063)232 55 41

215611010109

СОРТИРОВЩИЦЫ Ìîæíî áåç ÎÐ. Ç\ï - äîãîâîðíàÿ. Èãîðü Âèêòîðîâè÷, Тел. 408 46 13

109961010101

ÐÀÁÎÒÀ

УБОРЩИЦА /Êàôå "Êèíîêóõíÿ"/ Тел. (050)445 04 02

11008102

УБОРЩИЦА

214631010101

Ð-í ïë. Ïîáåäû. Ðåæèì ðàáîòû: ñ 6.00 äî 11.00. Ç\ï 1300 ãðí. Тел. 486 21 99

ЧЛЕН БРИГАДИ РЕСТОРАНУ 109871010000

УБОРЩИЦА ОФИСА Ãðàôèê ðàáîòû 6.00-9.00, ðàáîòà â ð-íå ì."Ëåñíàÿ" . Ç\ï 1050 ãðí. Тел. 593 04 72 216041030000

УБОРЩИЦА ОФИСА Ãðàôèê ðàáîòû 7.00-14.30, ðàáîòà â ð-íå ì."Ëåñíàÿ". Ç\ï 1800 ãðí. Тел. 593 04 72 216041040000

/Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé DeLuxe" / Íà êèíîòåàòð. Ìîæíî áåç ÎÐ. Óë. Ãîðüêîãî, 50. Òåë.: 232-55-41. Тел. (063)232 55 41

215611010108

СЕРВЕР БИЛЕТЕР

216481010111

216371020103

УБОРЩИЦА /"ÌåãàÌàðêåò" / ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî,50, "ÌåãàÌàðêåò", òåë.: 206-13-30, Тел. 206 13 40 215661030103

УКЛАДАЛЬНИКИ ПАКУВАЛЬНИКИ

/Ìåðåæà ðåñòîðàí³â "Êðèëà" / (ðîáîòà ó äåííó, í³÷íó çì³íè, íà êóõí³, íà ñåðâ³ñ³, â çàë³). Âèìîãè: ìîëîä³, åíåðã³éí³ ëþäè, ìîæëèâî áåç ÄÐ. Êîíòàêòè: ×åðâîíîàðì³éñüêà, 114 (ì. "Ïàëàö Óêðà¿íà"), òåë.: (050)312-15-61; Ñïàñüêà, 5 (ì. "Êîíòðàêòîâà ïëîùà"), òåë.: (050)764-58-96; Ãîðüêîãî, 47 (ì. "Îë³ìï³éñüêà"), òåë.: (066)216-53-00; ÒÐÖ "Äð³ì Òàóí" (ì. "̳íñüêà"). Тел. (099)100 25 56 109191020101

/Ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÀÒÁ" / (äëÿ îñ³á ç 2 òà 3 ãðóïîþ ³íâàë³äíîñò³) 7 "çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ; ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ; ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì; äðóæíà êîìàíäà; äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ; ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ íàéáëèæ÷îãî ìàãàçèíó "ÀÒÁ Тел. (095)235 75 97

109261010104

УКЛАДАЛЬНИКИ ПАКУВАЛЬНИКИ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ñîöïàêåò. Ñòàá³ëüíà ç\ï. Àäðåñà: âóë. Ïøåíè÷íà, 8. Тел. 407 09 39

108971010102

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ КУР'ЄРИ /Ðåñòîðàí "Ñóøèÿ" / ç³ ñâî¿ì àâòî/íà ñêóòåð ïîñâ³ä. âîä³ÿ êàò."À" ²íôîðìàö³ÿ çà Тел. (067)217 37 21 109591020107

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 21 æîâòíÿ 2013 ð.


49

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10956102

КУР'ЄРИ

ІНТЕРВ'ЮЄРИ

/̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / 180 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64),(063)876-66-52. Тел. (068)530 26 20

Ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. 3-5 ãîäèí íà äåíü. Ñï³âáåñ³äà çà àäðåñîþ: ì. "Äàðíèöÿ", ïð-ò Âèçâîëèòåë³â, 3. Òåë.: (044)502-69-21. Тел. (093)519 37 08 216171010103

215231020102

21615101

КУРЬЕР

ДЕВУШЕК

Ç\ï 6000 ãðí + %. ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Ç\ï åæåäíåâíî. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (096)003-88-44, (095)570-95-73, ðàáîòîäàòåëü. Тел. (093)776 00 28

213931010102

КУРЬЕР /Îïòîâî-ðîçíè÷íàÿ êîìïàíèÿ / Âîçìîæíà ðàáîòà ñ ëè÷íûì àâòî. Ç\ï: ñòàâêà 7225 ãðí. + ïðåìèÿ. Òåë.: (050)920-23-45, Тел. (067)744 06 35, (063)396 53 76

21590101

215361020101

ДЕВУШКИ МОДЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ

214211010103

КУРЬЕР ПО ДОСТАВКЕ ПРЕССЫ

îò 18 ëåò. Áåç ÎÐ. Îáó÷åíèå çà ñ÷åò êîìïàíèè. Ïîìîãàåì ñ æèëüåì. Âñòðå÷àåì! Тел. (098)965 36 20

Ãðàôèê ðàáîòû 7.00-16.00, ðàáîòà ïî Êèåâó. Âûäàåòñÿ ïðîåçäíîé. Ç\ï 1200-1500 ãðí. Òåë.: 205-51-25, 205-51-14. Тел. 205 51 71

216461020101

ДЕВУШКИ МОДЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ îò 18 ëåò. Íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Ç\ï îò 40000 ãðí. Ãèáêèé ãðàôèê. Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Ç\ï åæåäíåâíî. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðóåì. Тел. (098)113 13 09

216041070000

КУРЬЕРЫ /"Èìïåðèÿ ïèööû" / äíåâíûå, ïåøèå (äîñòàâêà ïèööû). ñò.ì. "Êîíòðàêòîâàÿ ïëîùàäü". Çíàíèå ãîðîäà. Ìóæ÷èíû îò 20-òè ëåò. Âîçìîæíà ðàáîòà íà âûõîäíûå. Ïóíêòóàëüíîñòü, îòâåòñòâåííîñòü. Òåë.: 425-96-51, Тел. 425 96 52

215491020101

ДІВЧАТА МОДЕЛЬНОЇ ЗОВНІШНОСТІ â³êîì â³ä 18 ðîê³â. Ñôåðà îáñëóãîâóâàííÿ, â ì. Êèºâ³. Áåçïåêó ãàðàíòóºìî. Ç\ï â³ä 40000 ãðí. Çðó÷íèé ãðàô³ê ðîáîòè. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Æèòëî íàäàºìî. Òåë.: (063)055-16-83. Тел. (067)722 20 29

214321010202

МОТОКУРЬЕР /EXmoto / Ãðàôèê ðàáîòû: ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00. Ç\ï: ñòàâêà + ñäåëüíàÿ. E-mail: hr@exmoto.com Тел. (095)280 49 36

/"Êëåîïàòðà" / ïðèÿòíîé âíåøíîñòè. Ìîäåëüíûå äàííûå íå òðåáóþòñÿ. Äîñòàòî÷íî æåëàíèÿ áûòü ïðèâëåêàòåëüíîé è óõîæåííîé, êîììóíèêàáåëüíîñòü, óìåíèå ëàäèòü ñ ëþäüìè. Ìû ïðåäëàãàåì: âûñîêèé è ïîñòîÿííûé çàðàáîòîê 20000 ãðí. Ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü áåçîïàñíîñòè,êîíôèäåíöèàëüíîñòü. Åæåäíåâíàÿ âûïëàòà çàðàáîòàííûõ âàøèõ ñðåäñòâ è íèêàêèõ âû÷åòîâ. Тел. (098)309 69 15, (098)441 26 07

214351010101

МАССАЖИСТКИ 109561020101

10573101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ НЕ ВИГАДКА,

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ СТУДЕНТЫ

/Òîðã.-ñòðîèò.êîìïàíèÿ "Security doors" / äëÿ ðàçäà÷è ëèñòîâîê Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (067)472 69 59

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 21 æîâòíÿ 2013 ð.

105731010101

215731020101

МОДЕЛИ

МЫ ЖДЕМ ТЕБЯ!

à æîðñòîêà ðåàëüí³ñòü. Òîâàðîì ìîæåòå ñòàòè Âè àáî áëèçüê³ Âàì ëþäè. Ïåðåä ïî¿çäêîþ çà êîðäîí çâåðí³òüñÿ äî Öåíòðó "Ëà Ñòðàäà - Óêðà¿íà". Âñ³ äçâ³íêè â ìåæàõ Óêðà¿íè - áåçêîøòîâí³. Òåë.: 0-800-500-225, 205-36-94, 205-37-36 (äëÿ Êèºâà) ïí-ïò ç 9.00 äî 20.00, ñá ç 10.00 äî 18.00, íä ç 10.00 äî 15.00. Åëåêòðîíí³ êîíñóëüòàö³¿: info@la-strada.org.ua

216481010113

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

/Ìàññàæíûé ñàëîí / Äåâóøêè îò 18 ëåò. Ìîæíî áåç ÎÐ. Îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Âîçìîæíî ïðîæèâàíèå. Ç\ï îò 2000 ãðí â íåäåëþ. Øåâ÷åíêîâñêèé ð-í. Ñòðîãî áåç èíòèìà. Òåë.: (093)267-37-14. Тел. (063)283 43 28

Ãðàôèê ðàáîòû èíäèâèäóàëüíûé. Âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû åæåäíåâíî. Âîçðàñò îò 18 ëåò. Âîçìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû. Ç\ï â ìåñÿö îò 45000 ãðí. Òåë.: (066)875-60-13, Тел. (067)445 74 47

/Ýëèòíîå ýñêîðò àãåíòñòâî / Çàðïëàòà îò 25000 ãðí.\ìåñÿö, åæåäíåâíàÿ îïëàòà, íèêàêèõ âçíîñîâ èëè øòðàôîâ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Îò Âàñ òðåáóåòñÿ òîëüêî æåëàíèå ðàáîòàòü è õîðîøèå âíåøíèå äàííûå. Тел. (093)544 06 20

ДЕВУШКИ

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ТАНЦОВЩИЦЫ

ïðèâëåêàòåëüíîé âíåøíîñòè îò 18 ëåò. Ïðåêðàñíûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ: VIP-àïàðòàìåíòû. Ç\ï îò 24000 ãðí. äî 40000 ãðí. Тел. (066)177 69 05

/Ñòðèï-õîëë "Íåáåñà" / ñ ÎÐ è áåç. Êîñòþìû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ. Çàíÿòèÿ ñ õîðåîãðàôîì áåñïëàòíî. Ïîëíûé ñîöïàêåò. Áåç èíòèìà. Ç\ï âûñîêàÿ. óë. Àâòîçàâîäñêàÿ, 99/4. Òåë.: (097)288-13-88, Тел. (050)351 61 71

216461030101

216151010101

216051010101

215781010101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


50

ÌÎÄÅËÜÍÈÉ, ØÎÓ-Á²ÇÍÅÑ

21435101

21517101

21536102

21549102

21605101

21646102

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СОТРУДНИЦЫ íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó â ã.Êèåâ. Âîçðàñò - ñòàðøå 18 ëåò. Áåç Â\Î è Î\Ð. Áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðóåì. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Ìàêñèì, Тел. (066)456 52 77

109151010101

СИМПАТИЧНЫЕ ДЕВУШКИ îò 18 ëåò. Ìû ïðåäëàãàåì: âîçìîæíîñòü çàðàáîòàòü ñåðüåçíûå äåíüãè, áåñïëàòíîå æèëüå ýëèòíîãî êëàññà, ãèáêèé ãðàôèê, ðåàëüíóþ áåçîïàñíîñòü. Òåë.: (063)577-99-49, Тел. (067)706 66 65

215901010101

СОТРУДНИЦЫ МОДЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ 21646103

ÐÀÁÎÒÀ

Ãèáêèé ãðàôèê. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (050)462 10 91

215171010101

10915101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 21 æîâòíÿ 2013 ð.


51

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ЗДАЄТЬСЯ ЛІЖКО МІСЦЕ ВІД 400 ГРН

СДАЕТСЯ ЖИЛЬЕ

ʳìíàòè â³ä 700 ãðí, îäíîê³ìíàòí³ êâàðòèðè â³ä 1600 ãðí, ãîòåëüíîãî òèïó. Ïîñåëåííÿ ïðîòÿãîì äíÿ. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà,68, îô.1. Òåë.: (099)546-68-93. Тел. 360 01 38 215221060000

ÑÄÀÌ ÊÎÉÊÎ-ÌÅÑÒÎ Ст.м."Позня(и", ст.м."Лыбидс(ая",ст.м."Др-жбы Народов",ст.м."Л-(ьяновс(ая", ст.м."Доро%ожичи", ст.м."ТарасаШевчен(о". Уютнои(омфортно.

(066)575-76-12, (063)960-33-31

Òåë.

КОЙКО МЕСТА В ЦЕНТРЕ

215451010101

äëÿ ïîðÿäî÷íûõ ëþäåé. Ñò. ì. "Çîëîòûå âîðîòà", ñò. ì. "Îëèìïèéñêàÿ", ñò. ì. "Êðåùàòèê", ñò. ì. "Ïàëàö Óêðàèíà". Ñóïåð óñëîâèÿ, âñÿ áûòîâàÿ òåõíèêà, ÷èñòî, óþòíî, õîçÿéêà. Òåë.: (063)433-13-44, (066)719-53-87. Тел. (098)635 01 90

215241020101

21526101

îò 550 äî 750 ãðí\ìåñÿö ïîñóòî÷íî, ïîíåäåëüíî, ïîìåñÿ÷íî. Õîðîøèå óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ. Áåç ïîñðåäíèêîâ. Âîçëå ñò. ì. "Ïîçíÿêè", "Õàðüêîâñêàÿ", "Îñîêîðêè", "Æèòîìèðñêàÿ", "Ëåâîáåðåæíàÿ", "Êîíòðàêòîâàÿ ïëîùàäü", "Îáîëîíü", Ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò", "Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: (093)220-08-77, (066)470-01-85, Тел. (098)410 15 17

СДАМ ЖИЛЬЕ: ОБЩЕЖИТИЕ êîéêî-ìåñòà - 600-750 ãðí â ìåñÿö; êîìíàòû - 1300-1600 ãðí â ìåñÿö. Õîçÿèí. Òåë.: (044)362-40-04. Тел. (096)252 40 79 215251010101

СДАМ КОЙКО МЕСТО Ñò. ì. "Ïîçíÿêè", ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", ñò. ì. "Äðóæáû Íàðîäîâ", ñò. ì. "Ëóêüÿíîâñêàÿ", ñò. ì. "Äîðîãîæè÷è",ñò. ì. "Òàðàñà Øåâ÷åíêî". Óþòíî è êîìôîðòíî. Òåë.: (066)575-76-12. Тел. (063)960 33 31

215261010101

УЮТНО КАК ДОМА И ДАЖЕ ЛУЧШЕ Ñäàì 1,2,3, êîìíàòíûå êâàðòèðû ñ åâðîðåìîíòîì ïîñóòî÷íî. Ñò. ì."Øóëÿâñêàÿ", "Âîêçàëüíàÿ", Èíäóñòðèàëüíûé ìîñò. Âñå óñëîâèÿ äëÿ ïðîæèâàíèÿ (îò 200 ãðí\ñóòêè). Òåë.: (050)907-93-60. Тел. (093)523 29 02 215891010000

КОЙКО МЕСТО

ÊÎÉÊÎ-ÌÅÑÒÎ Жильеот30$рн.\сти,понедельно,помесячно.Лчшеесоотношениецена\ачество.Вцентре Киева,развитаинфрастртра, вблизиосновныхразвязои станцийметро.Безомиссий. yourhostel.kiev.ua Тел.: (063)794-02-00, (066)406-74-09 21602101

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ 500-700 ãðí\ìåñÿö (çàâèñèò îò ðàéîíà). Âñå óäîáñòâà, áûòîâàÿ òåõíèêà, ðÿäîì ìåòðî, áåç áðîêåðñêèõ è êîììóíàëüíûõ (õîçÿèí). Òåë.: (067)837-46-69, (099)343-74-69. Тел. (063)688 37 05 215241010101

/Ïîñóòî÷íî. ïîíåäåëüíî, ïîìåñÿ÷íî / 50 ãðí\ñóòêè, 250 ãðí\íåäåëÿ, 800 ãðí\ìåñÿö. Âñå ðàéîíû Êèåâà. Òåë.: (098)015-90-73, (093)401-23-82. Тел. (050)766 25 41 215911010000

КОЙКО МЕСТО Æèëüå îò 30 ãðí.\ñóòêè, ïîíåäåëüíî, ïîìåñÿ÷íî. Ëó÷øåå ñîîòíîøåíèå öåíà\êà÷åñòâî.  öåíòðå Êèåâà, ðàçâèòà èíôðàñòðóêòóðà, âáëèçè îñíîâíûõ ðàçâÿçîê è ñòàíöèé ìåòðî. Áåç êîìèññèé. yourhostel.kiev.ua, òåë.: (063)794-02-00, Тел. (066)406 74 09

216021010101

99992036

21620101

ÊÎÉÊÎ-ÌÅÑÒÀ  ÖÅÍÒÐÅ äëÿ ïîðÿäî÷íûõ ëþäåé Ст.м."Золотыеворота",ст.м. "Олимпийсая",ст.м."Крещати", ст.м."ПалацУраина".Спер словия,всябытоваятехниа, чисто,ютно,хозяйа.

Òåë. (063)433-13-44, (066)719-53-87,(098)635-01-90 21524102

ÑÄÀÌ ÆÈËÜÅ: ОБЩЕЖИТИЕ ойо-места600-750рнвмесяц; омнаты1300-1600рнвмесяц. Хозяин. Тел.:(044)362-40-04,

(096)252-40-79 21524101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 21 æîâòíÿ 2013 ð.

21525101

99992032

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


52

ÄβÄÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ МІНДОХОДІВ М. КИЄВА Ðàõóíêè äëÿ ñïëàòè ºäèíîãî ñîö³àëüíîãî âíåñêó äëÿ ïëàòíèê³â Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ñòîëèö³

Àäì³í³ñòðóâàííÿ ºäèíîãî ñîö³àëüíîãî âíåñêó ̳í³ñòåðñòâîì äîõîä³â ³ çáîð³â Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ ó çâ'ÿçêó ç íàáðàííÿì ÷èííîñò³ çàêîíàìè Óêðà¿íè "Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ó çâ'ÿçêó ç ïðîâåäåííÿì àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ðåôîðìè" â³ä 04.07.2013 ð. ¹ 404-VII òà "Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè ó çâ'ÿçêó ç ïðîâåäåííÿì àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ðåôîðìè" â³ä 04.07.2013 ð. ¹ 406-VII. Ñóìè íàðàõîâàíîãî ºäèíîãî ñîö³àëüíîãî âíåñêó ï³äëÿãàþòü ñïëàò³ íà ðàõóíêè îðãàí³â ̳íäîõîä³â, â³äêðèò³ â Ãîëîâíèõ óïðàâë³ííÿõ Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè. ²íôîðìàö³ÿ ùîäî ñïëàòè ºäèíîãî ñîö³àëüíîãî âíåñêó äëÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ñòîëèö³: Îäåðæóâà÷: ÄÏI ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ð-íi ÃÓ Ìiíäîõîä³â ó ì. Êèºâi; Êîä ªÄÐÏÎÓ: 38760467; Áàíê îäåðæóâà÷à: ÃÓ ÄÊÑÓ ó ì. Êèºâ³; Êîä áàíêó: 820019 Ðàõóíîê

êîä

37190201002657

71010000

37199202002657

71020000

37198203002657

71030000

37197204002657

71040000

37196205002657

71050000

37195206002657

71060000

37194207002657

71070000

37193208002657

71080000

37192209002657

71090000

37192210002657

71100000

Íàçâà ªäèíèé ñîö³àëüíèé âíåñîê, ÿêèé ñïëà÷óºòüñÿ ðîáîòîäàâöÿìè â³äïîâ³äíî äî êëàñ³â ïðîôåñ³éíîãî ðèçèêó âèðîáíèöòâà (36,76 % - 49,7 %) â ò.÷. áþäæåòí³ óñòàíîâè (36,3 %), ðîáîòîäàâö³ çà îñ³á ç ÷èñëà ëüîòíèõ åê³ïàæ³â ïîâ³òðÿíèõ ñóäåí öèâ³ëüíî¿ àâ³àö³¿ (45,96 %), ðîáîòîäàâö³ ç ñóì âèíàãîðîä çà äîãîâîðàìè ÖÏÕ (34,7 %), ðîáîòîäàâö³ ç ñóì äîïîìîãè ïî òèì÷àñîâ³é íåïðàöåçäàòíîñò³ àáî äîáðîâ³ëüíà ó÷àñòü ó ïåíñ³éíîìó ñòðàõóâàíí³ (33,2 %), äëÿ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é çà ïðàöþþ÷èõ ³íâàë³ä³â (8,41 %), äëÿ ï³äïðèºìñòâ òà îðãàí³çàö³é âñåóêðà¿íñüêèõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ³íâàë³ä³â, çîêðåìà òîâàðèñòâ ÓÒÎà òà ÓÒÎÑ (5,3 %), äëÿ ï³äïðèºìñòâ òà îðãàí³çàö³é ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ³íâàë³ä³â çà ïðàöþþ÷èõ ³íâàë³ä³â (5,5 %). Óòðèìàííÿ ç íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â (3,6 %), óòðèìàííÿ ç îñ³á, ÿê³ âèêîíóþòü ðîáîòè çà äîãîâîðàìè ÖÏÕ (2,6 %), óòðèìàííÿ ç îñ³á, ÿê³ îòðèìóþòü äîïîìîãó ïî òèì÷àñîâ³é íåïðàöåçäàòíîñò³ (2 %), óòðèìàííÿ ç îñ³á, ÿê³ ïðàöþþòü íà ïîñàäàõ, ðîáîòà íà ÿêèõ çàðàõîâóºòüñÿ äî ñòàæó, ùî äຠïðàâî íà îäåðæàííÿ ïåíñ³¿ â³äïîâ³äíî äî îêðåìèõ çàêîí³â Óêðà¿íè (6,1 %), óòðèìàííÿ ç íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â - ³íâàë³ä³â, ÿê³ ïðàöþþòü íà ï³äïðèºìñòâàõ ÓÒÎÃ, ÓÒÎÑ (2,85 %). ªäèíèé ñîö³àëüíèé âíåñîê, ÿêèé ñïëà÷óºòüñÿ â³éñüêîâèìè ÷àñòèíàìè òà îðãàíàìè, ÿê³ âèïëà÷óþòü ãðîøîâå çàáåçïå÷åííÿ (34,7 %). Óòðèìàííÿ ç îñ³á, ÿê³ îòðèìóþòü ãðîøîâå çàáåçïå÷åííÿ (2,6 %). ªäèíèé ñîö³àëüíèé âíåñîê, íàðàõîâàíèé íà ñóìè ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ áàòüê³â - âèõîâàòåë³â, äîáðîâ³ëüíà ó÷àñòü ó çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâîìó äåðæàâíîìó ïåíñ³éíîìó ñòðàõóâàíí³ (33,2 %). ªäèíèé ñîö³àëüíèé âíåñîê, ùî ñïëà÷óºòüñÿ ô³çè÷íèìè îñîáàìè - ï³äïðèºìñòâàìè, ó ò.÷. ÿê³ îáðàëè ñïðîùåíó ñèñòåìó îïîäàòêóâàííÿ òà îñ³á, ÿê³ ïðîâîäÿòü íåçàëåæíó ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü (34,7 %). ªäèíèé ñîö³àëüíèé âíåñîê, ùî ñïëà÷óºòüñÿ ô³çè÷íèìè îñ³áàìè - ï³äïðèºìöÿìè, ó ò.÷. ÿê³ îáðàëè ñïðîùåíó ñèñòåìó îïîäàòêóâàííÿ, îñîáàìè, ÿê³ ïðîâîäÿòü íåçàëåæíó ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü, òà ÿê³ áåðóòü äîáðîâ³ëüíó ó÷àñòü ó ñèñòåì³ çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâîãî äåðæàâíîãî ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ ó çâ'ÿçêó ç òèì÷àñîâîþ âòðàòîþ ïðàöåçäàòíîñò³ òà âèòðàòàìè, çóìîâëåíèìè ïîõîâàííÿì (36,6 %). ªäèíèé ñîö³àëüíèé âíåñîê, ùî ñïëà÷óºòüñÿ ô³çè÷íèìè îñîáàìè - ï³äïðèºìöÿìè, ó ò.÷. ÿê³ îáðàëè ñïðîùåíó ñèñòåìó îïîäàòêóâàííÿ, îñîáàìè, ÿê³ ïðîâîäÿòü íåçàëåæíó ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü, òà ÿê³ áåðóòü äîáðîâ³ëüíó ó÷àñòü ó ñèñòåì³ çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâîãî äåðæàâíîãî ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ â³ä íåùàñíîãî âèïàäêó íà âèðîáíèöòâ³ òà ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ, ÿê³ ñïðè÷èíèëè âòðàòó ïðàöåçäàòíîñò³ (36,21 %).. Äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á - ï³äïðèºìö³â, ó ò.÷. ÿê³ îáðàëè ñïðîùåíó ñèñòåìó îïîäàòêóâàííÿ, îñ³á, ÿê³ ïðîâîäÿòü íåçàëåæíó ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü, òà ÿê³ áåðóòü äîáðîâ³ëüíó ó÷àñòü ó ñèñòåì³ çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâîãî äåðæàâíîãî ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ ó çâ'ÿçêó ç òèì÷àñîâîþ âòðàòîþ ïðàöåçäàòíîñò³ òà âèòðàòàìè, çóìîâëåíèìè ïîõîâàííÿì, ³ â³ä íåùàñíîãî âèïàäêó íà âèðîáíèöòâ³ òà ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ, ÿê³ ñïðè÷èíèëè âòðàòó ïðàöåçäàòíîñò³ (38,11 %). Äîáðîâ³ëüíà ó÷àñòü ó ñèñòåì³ çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâîãî äåðæàâíîãî ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ íà âèïàäîê áåçðîá³òòÿ (1,5 %). Äîáðîâ³ëüíà ó÷àñòü ó ñèñòåì³ çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâîãî äåðæàâíîãî ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ ó çâ'ÿçêó ç òèì÷àñîâîþ âòðàòîþ ïðàöåçäàòíîñò³ (1,9 %). Äîáðîâ³ëüíà ó÷àñòü ó ñèñòåì³ çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâîãî äåðæàâíîãî ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ â³ä íåùàñíîãî âèïàäêó íà âèðîáíèöòâ³ àáî äîïëàòà äî ôîíäó íåùàñíèõ âèïàäê³â (1,51 %).

Çàïîâíåííÿ ïëàòíèêàìè ïîëÿ "Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó" ðîçðàõóíêîâèõ äîêóìåíò³â ó ðàç³ ñïëàòè ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ Ïðè ñïëàò³ ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö1 - ñëóæáîâèé êîä ("*"); ³àëüíå ñòðàõóâàííÿ ïîëå "Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó" ðîçðàõóíêîâîãî äî2 - êîä âèäó ñïëàòè ("101" - Ñïëàòà ñóìè ºäèíîãî âíåñêó); êóìåíòà çàïîâíþºòüñÿ òàêèì ÷èíîì: 3 - êîä çà ªÄÐÏÎÓ ïëàòíèêà, ÿêèé çä³éñíþº ñïëàòó; 4 - äðóêóºòüñÿ ðîç'ÿñíþâàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó; * ;101 ; êîä çà ªÄÐÏÎÓ ; ñïëàòà ºäèíîãî âíåñêó ; ; ; 5 - íå çàïîâíþºòüñÿ; 6 - íå çàïîâíþºòüñÿ; 7 - íå çàïîâíþºòüñÿ. 1

2

3

4

ÐÀÁÎÒÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

5

6

7

Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 21 æîâòíÿ 2013 ð.


53

ÄÎDzËËß

26 ÆÎÂÒÍß

21 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27

«×ÅÒÛÐÅ ÏÐÈ×ÈÍÛ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ» «ÇÐÈÒÅËÈ ÍÀ ÑÏÅÊÒÀÊËÜ ÍÅ ÄÎÏÓÑÊÀÞÒÑß!» «ÍÅ ÂÑÅ ÊÎÒÓ ÌÀÑËÅÍÈÖÀ…» «ÇÂÎÍÎÊ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃλ «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÏÐÈÖÅËÎÌ!? ÒÎÐÃÎÂÖÛ ÐÅÇÈÍÎÉ» «ÄÂÅ ÄÀÌÎ×ÊÈ Â ÑÒÎÐÎÍÓ ÑÅÂÅÐÀ» «26 ÊÎÌÍÀÒ» «ÄÍÈ ÏÐÎËÅÒÀÞÒ ÑÎ ÑÂÈÑÒÎÌ…» «ÒÛ, ÊÎÒÎÐÎÃÎ ËÞÁÈÒ ÄÓØÀ ÌÎß…» «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ» «ÒÐÈ ÑÅÑÒÐÛ» «ÎÏÈÑÊÈÍ. ÔÎÌÀ!»

11.00 «ÇÎÐßÍÀ ÊÀÇÊÀ» 14.00 «Ì²ÔÈ ÒÀ ËÅÃÅÍÄÈ ÇÎÐßÍÎÃÎ ÍÅÁÀ» 16.00 «ÏÎÄÎÐÎÆ ÎÁÑÅÐÂÀÒÎвßÌÈ Ñ²ÒÓ»* 18.00 «ÑÓÇ²Ð’ß ÊÎÕÀÍÍß»* 27 ÆÎÂÒÍß 11.00 «ÊÎÑ̲×ÍÀ ÀÄÐÅÑÀ ÇÅÌ˲» 14.00 «ÇÎÐßÍÅ ÍÅÁÎ ÍÀÄ ÍÀÌÈ» 16.00 «ÂÑÅÑÂ²Ò Î×ÈÌÀ ÒÅËÅÑÊÎÏÀ ÕÀÁÁËÀ» 18.00 «Ì²ÔÈ ÒÀ ËÅÃÅÍÄÈ ÇÎÐßÍÎÃÎ ÍÅÁÀ»* * - Ïðîãðàìà ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ íà 21.10-23.10.2013 ð.

²ËÜÍÀ ÑÖÅÍÀ 21 22

«ÐÎÁÅÐÒÎ ÇÓÊÊλ «Æ²ÍÊÀ Ç ÌÈÍÓËÎÃλ

12.00 13.50 15.40 17.45 19.30 21.20

«43 ÊȯÂÑÜÊÈÉ Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÈÉ Ê²ÍÎÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÌÎËÎIJÑÒÜ» «ÃÐÀ²ÒÀֲ߻ «43 ÊȯÂÑÜÊÈÉ Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÈÉ Ê²ÍÎÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÌÎËÎIJÑÒÜ» «43 ÊȯÂÑÜÊÈÉ Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÈÉ Ê²ÍÎÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÌÎËÎIJÑÒÜ» «43 ÊȯÂÑÜÊÈÉ Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÈÉ Ê²ÍÎÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÌÎËÎIJÑÒÜ» «43 ÊȯÂÑÜÊÈÉ Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÈÉ Ê²ÍÎÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÌÎËÎIJÑÒÜ»

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ íà 24.10 – 27.10.2013 ð. «ÄÆÀÑÒ²Í ² ²ÄÂÀÆͲ ÐÈÖÀв» «ÕÌÀÐÍÎ, ÌÎÆËȲ ÎÏÀÄÈ: ÏÎÌÑÒÀ ÃÌλ

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ íà 21.10-23.10.2013 ð. ÂÅËÈÊÈÉ ÇÀË

«ßÊ ÑϲÉÌÀÒÈ ÏÅÐÎ ÆÀÐ-ÏÒÈÖ²» «Ã²ÐÊÎ!»

11.40

«Ï’ßÒÀ ÂËÀÄÀ»

16.20

Ïîäðîáèö³ íà ñàéò³: kino-sputnik.com.ua

«ÑÒÀ˲ÍÃÐÀÄ» 3D

18.50 10.00 14.10

«ÃÐÀ²ÒÀֲ߻. 3D «ÃÎÍÊÀ» 3D

21.30 ÌÀËÈÉ ÇÀË

ʳíîòåàòð «Ã²ÐÊÎ!» «ÄÆÀÑÒ²Í ² ²ÄÂÀÆͲ ÐÈÖÀв» 3D

«Ëåéïö³ã»

10.00

ÑÊÎÐÎ ÍÀ ÅÊÐÀͲ

13.45

11.50 19.40 15.40 21.40

«ßÊ ÑϲÉÌÀÒÈ ÏÅÐÎ ÆÀÐ-ÏÒÈÖ²»

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹42 • 21 æîâòíÿ 2013 ð.

«ÏËÀÍ ÂÒÅײ»

17.50

«ÃÎÍÊÀ». «ÑÒÀ˲ÍÃÐÀÄ» 2D «ÃÐÀ²ÒÀֲ߻. 2D

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91

"Работа и Учеба" - раздел "Работа", №42 (2013г.)  
"Работа и Учеба" - раздел "Работа", №42 (2013г.)  

Еженедельник "Работа и Учеба" - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев

Advertisement