Page 1

Ò²ËÜÊÈ ÐÅÀËÜͲ ÂÀÊÀÍѲ¯

30552007 03562018

32082005 33012001

18912053

18912053

Ціавіпропозиціїзнавчаннядивисьвроздiлі“УЧЕБА”

24642036

¹ 41 (1065) 15.X-21.X 2018 ð.


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 277-17-74, 277-17-75

32862001

29862008

19442012

29552033

32992001

30852004

20152036

20152034

22742188

07932049

29042003

2

30112003

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 41 (1065)


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

11148101

3

10902103

11122101

11125101

11161101

21470101

11149101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹41 • 15 æîâòíÿ 2018 ð.

21512101

21524101

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ


4

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21470102

11156101

11110101

21472101

21502101

99991036

21473101

11117101

99991121

00000001

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹41 • 15 æîâòíÿ 2018 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

21440104

21440106

21440101

21048101

21440103

21244103

21440105

21440102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹41 • 15 æîâòíÿ 2018 ð.

5

ÐÀÁÎÒÀ


6

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ

ÐÓÁÐÈÊÈ ðîçäIëó «Ðàáîòà»

WWW.RIU.COM.UA Всераїнсьий реламно-інформаційнийтижневи сферіпрацевлаштвання танавчання

¹ 41 (1065) 15 æîâòíÿ 2018 ð. Засновни і видавець ТОВ «Поіс -Плюс» Свід.

про реєстрацію KВ №4740 від 14.12.2000 р. Видається з 09.07.96 р.

ÂÈÕÎÄÈÒÜ ÙÎÏÎÍÅIJËÊÀ Диретор ............. ШмейоГ.В. Головнийредатор . КчмаВ.В. Адресаредаціїдлялистів: 03057,м.Київ, вл.Молдавсьа,2,оф.“1-B” 277-17-74/75 – ðîçä³ë «Ðàáîòà» 277-17-76 – ðîçä³ë «Ó÷åáà» e-mail: ofis@riu.com.ua vakans@riu.com.ua

ØÀÍÎÂͲ ×ÈÒÀײ! Дяємо, що Ви обрали саме наш азет, шаючи собі чи близьим робот. Впевнені,щоздопомооюазети"РаботаиУчеба",Виобов'язовознайдетедостойнробот.Для цьоовнашомвиданні,врозділі "Работа",щотижнядрютьсятисячі реальних ваансій від прямих роботодавців. Редація постійно працюєнадтим,щобвазетібли ваансіїідляфахівців,ідляробітниів,ідлялітніхлюдей,атаождля тих,хтощенемаєдосвідроботистдентів,випсниів. В азеті, для швидоо пош необхідноїваансії,зроблений"Поажчи всіх ваансій номера". Він завждидрєтьсянапершихсторінах,післязміст. Уже20роівСВОЄЮнашазет вважаєбаатотисячнаадиторіячитачів ішироеолороботодавців,заоперативність і правдивість опбліованої інформації.Приєднйтесьдоних! Редаціятижневиа"РаботаиУчеба"відщироосерцябажаєВамспішноопошроботи,ар'єрноозростаннятареалізаціїВашихзадмів.БдеморадідопомотиВамцьом!

³ääðóêîâàíî: ÒΠ“Ïðåñ Êîðïîðåéøí ˳ì³òåä”, 21034, ì. ³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà, 12-À. Òåë.: (0432)55-63-97, 55-63-98 Çàìîâëåííÿ: 1819240 Òèðàæ 19 000 åêç. Ö³íà äîãîâ³ðíà

Äå ìîæíà ïðèäáàòè ãàçåòó " Ðàáîòà è "Ð Ó÷åáà” Второвіймережііосів"Преса"інаомерційнихрозладах вКиєвііКиївсьійобл. Наазетно-жрнальнихрозладах настанціяхметрополітен,залізничноовозаліпідземнихпереходів.

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ

40366

ÐÀÁÎÒÀ

ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ ÏÎÒвÁͲ ÊÅвÂÍÈÊÈ, ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÈ

ñò.3 ñò.8

ïåðø³ îñîáè ï³äïðèºìñòâà; êåð³âíèêè â³ää³ë³â, íàïðàâëåíü; á³çíåñ-êîíñóëüòàíòè, åêñïåðòè, àíàë³òèêè; åíåðãåòèêè; êîíñòðóêòîðè; òåõíîëîãè; ìåòîäèñòè; ïñèõîëîãè; á³çíåñ-òðåíåðè; þðèñïðóäåíö³ÿ; þâåë³ðè

ÌÅÍÅÄÆÅÐÈ

ñò.9

ç ðåàë³çàö³¿; àãåíòè òà ìåíåäæåðè ç ðåêëàìè; ïîë³ãðàô³¿

ÎÔ²ÑͲ ÑËÓÆÁÈ

ñò.9

êàäðîâ³ ñëóæáè; ñåêðåòàð³àò, ä³ëîâîäñòâî; ïåðåêëàäà÷³; àðõ³âíà ñïðàâà; îïåðàòîðè ÏÊ

ÅÊÎÍÎ̲ÊÀ, Ô²ÍÀÍÑÈ

ñò.9

åêîíîì³êà òà ô³íàíñè; áàíê³âñüêà ñïðàâà; áóõãàëòåð³ÿ òà àóäèò

ÒÂÎÐײ ÏÐÎÔÅѲ¯

ñò.9

äèçàéíåðè; ôîòîãðàôè; õóäîæíèêè; ôëîðèñòè

²ÍÆÅÍÅÐÍÎ-ÒÅÕͲ×ÍÈÉ ÏÅÐÑÎÍÀË

ñò.10

³íæåíåðè; ñïåö³àë³ñòè ç ïðîåêòóâàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òåõí³êè

ÏÎÁÓÒβ ÒÀ ÊÎÌÓÍÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.15

ñïåö³àë³ñòè ³ ìàéñòðè õ³ì÷èñòîê, ôîòîàòåëüº, ëîìáàðä³â, ìåòàëîðåìîíòó; ðîá³òíèêè ìóí³öèïàëüíèõ êîìóíàëüíèõ ñëóæá ³ ïðèâàòíèõ ô³ðì; ñïåö³àë³ñòè ç ðåìîíòó ³ åêñïëóàòàö³é ïîáóòîâî¿ òåõí³êè; äîïîì³æíèé ïåðñîíàë; ñïåö³àë³ñòè ç åêñïëóàòàö³¿ ñïîðóä

ÊÀÔÅ, ÁÀÐÈ, ÐÅÑÒÎÐÀÍÈ, ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌÈÑËβÑÒÜ

ñò.15

óïðàâëÿþ÷³; çàâ.âèðîáíèöòâîì; àäì³í³ñòðàòîðè; áàðìåíè; îô³ö³àíòè; êóõàð³; ìåòðäîòåë³; êîíäèòåðè; õîñòåñ; ñîìåëüº; ìåíåäæåðè; îáñëóãîâóþ÷èé ïåðñîíàë

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ, ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß ² ÊÎÌÅÐÖ²ß ñò.17 êåð³âíèêè â³ää³ë³â; ìåíåäæåðè; ñïåö³àë³ñòè; ìàêëåðè; åêñïåðòè; àãåíòè ç íåðóõîìîñò³; ñòðàõîâ³ àãåíòè

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

ñò.17

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; âî䳿 ð³çíèõ êàòåãîð³é; äèñïåò÷åðè; ñëóæáîâö³; ðîá³òíèêè àâòîñåðâ³ñó; ìåíåäæåðè ç³ çáóòó àâòîìîá³ë³â ³ çàï÷àñòèí

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐͲ, ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉͲ ÒÀ ²ÍÒÅÐÍÅÒ-ÒÅÕÍÎËÎò¯ ñò.10

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ, ÐÎÁ²ÒÍÈײ ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒ²

ïðîãðàìóâàííÿ, ðîçðîáêà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì; ³íòåðíåò-òåõíîëî㳿; åêñïëóàòàö³ÿ ³ ï³äòðèìêà êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè òà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; òåõíîëîãè; ñïåö³àë³ñòè; ³íæåíåðè; äèçàéíåðè; ìîäåëüºðè; êîíñòðóêòîðè; âñ³ ðîá³òíè÷³ ñïåö³àëüíîñò³

ÐÅÊËÀÌÀ, ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ, ÂÈÄÀÂÍÈ×À ÑÏÐÀÂÀ, ÏÎ˲ÃÐÀÔ²ß ñò.10 ðåäàêòîðè; âåðñòàëüíèêè; äèçàéíåðè; êîðåêòîðè; ìàêåò÷èêè; ïàëÿòóðíèêè; äðóêàð³; æóðíàë³ñòè; ìàðêåòîëîãè

ÏÅÐÑÎÍÀË ÑÀËÎͲ ÊÐÀÑÈ

ñò.10

â³çàæèñòè; ìàéñòðè ìàí³êþðó-ïåäèêþðó; êîìá³íîâàí³ ïåðóêàð³; êîñìåòîëîãè; ìàéñòðè òàòóàæó, ï³ðñèíãó

ÄÎÌÀØÍ²É ÑÅвÑ

ñò.11

âèõîâàòåë³; ãóâåðíàíòêè; äîìîãîñïîäàðêè; äîìàøí³ â÷èòåë³; ëîãîïåäè; íÿí³; äîìàøí³ êóõàð³; ñàä³âíèêè

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÒÀ ÔÀÐÌÀÖ²ß

ñò.11

ë³êàð³; ìîëîäøèé ìåäïåðñîíàë; êåð³âíèêè ôàðì. ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ôàðìàöåâòè; ïðîâ³çîðè; ìåäè÷í³ ïðåäñòàâíèêè

ÏÅÄÀÃÎòÊÀ

ñò.11

âèêëàäà÷³; çàâó÷³; äèðåêòîðè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â; âèõîâàòåë³; ìåòîäèñòè; ðåïåòèòîðè; ìàéñòðè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ

ÒÓÐÈÇÌ, ²ÍÄÓÑÒÐ²ß ÐÎÇÂÀÃ

ñò.11

êåð³âíèêè ³ ñï³âðîá³òíèêè òóðô³ðì; åêñêóðñîâîäè; ìåíåäæåðè òà àãåíòè ç òóðèçìó; ã³äè-ïåðåêëàäà÷³; àäì³í³ñòðàòîðè; àêòîðè; êðóï’º; ìàðêåðè

ÎÕÎÐÎÍÀ, ÁÅÇÏÅÊÀ, ÑÈËβ ÑÒÐÓÊÒÓÐÈ

ñò.11

íà÷àëüíèêè ñëóæá áåçïåêè; îõîðîííèêè; îõîðîíö³; îõîðîíö³-êîíòðîëåðè; îõîðîíö³-àäì³í³ñòðàòîðè; ³íñïåêòîðè îõîðîíè

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

ñò.12

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ñïåö³àë³ñòè; òîðãîâ³ ïðåäñòàâíèêè; ìåíåäæåðè ç ïðîäàæó; ñïåö³àë³ñòè ïî çàêóïêàì; ïðîäàâö³; ìåð÷åíäàéçåðè; ñóïåðâàéçåðè; òîâàðîçíàâö³

ËÎòÑÒÈÊÀ, ÌÈÒÍÈÖß, ÑÊËÀÄ

ñò.14

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ² ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÀ

ñò.21 ñò.23

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; îðãàí³çàòîðè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò; ³íæåíåðè, ñïåö³àë³ñòè, ðîá³òíèêè áóä³âåëüíèõ ñïåö³àëüíîñòåé; àðõ³òåêòîðè; äèçàéíåðè; êîíñòðóêòîðè

ÌÅÁËÅÂÅ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.24

ñêëàäàëüíèêè-óñòàíîâíèêè êîðïóñíèõ ìåáë³â; ñòîëÿðèâåðñòàòíèêè; ìàëÿðè-îáðîáíèêè (ïî äåðåâó); ìàéñòðè ç ïåðåòÿæêè ìåáë³â; ð³çüáÿðè ïî äåðåâó; âåðñòàòíèêè (ïî äåðåâó); ïèëîðàìíèêè

ËÅÃÊÀ ÏÐÎÌÈÑËβÑÒÜ

ñò.25

âèøèâàëüíèö³; â’ÿçàëüíèö³; êîíñòðóêòîðè îäÿãó; êðàâö³; ìàéñòðè ç ïîøèòòÿ îäÿãó; ìîäåëüºðè; ðîçêð³éíèêè; øâà÷êè; çøèâàëüíèêè

ÐÎÁÎÒÀ ÁÅÇ ÑÏÅÖ²ÀËÜÍί ϲÄÃÎÒÎÂÊÈ

ñò.25

àãåíòè; âàíòàæíèêè; ïðèáèðàëüíèö³; âàõòåðè; äèñïåò÷åðè íà òåëåôîí³; ðîçêëåþâà÷³ îãîëîøåíü; ãàðäåðîáíèêè; ñòîðîæ³; ³í.; íàäîìíà ðîáîòà; êóð’ºðè; ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â

ѲËÜÑÜÊÅ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ, ÀÃÐÎÁ²ÇÍÅÑ

ñò.25

Êåð³âíèêè àãðîêîìïàí³¿; àãðîíîìè; òåõíîëîãè; ðåã³îíàëüí³ ïðåäñòàâíèêè; òðàêòîðèñòè; ìåõàí³çàòîðè; êîíþõè; çîîòåõí³êè; âåòåðèíàðè; ðîá³òíèêè òåïëèöü; ñàä³âíèêè; îçåëåíþâà÷³ òà ³í.

ÐÎÁÎÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

ñò.30

ïîñëóãè àãåíòñòâ ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ; â³çîâà ï³äòðèìêà; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü åì³ãðàö³¿; þðèäè÷í³ êîíñóëüòàö³¿

ÌÎÄÅËÜÍÈÉ, ØÎÓ-Á²ÇÍÅÑ

ñò.30

ìîäåë³; òàíö³âíèö³; ôîòîìîäåë³

ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.31

îðåíäà æèòëà; òðàíñïîðòí³ òà ìåä ïîñëóãè; ìàñàæ; îðãàí³çàö³ÿ ñâÿò; ðåìîíòè; áðîíåäâåð³

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹41 • 15 æîâòíÿ 2018 ð.


7

ÂÈÁÅвÒÜ ÂÀÊÀÍÑ²Þ ÍÀ Ó ÏÎÊÀÆ×ÈÊÓ ÏÎÒвÁÍÓ — ÖÅ ÏÐÈÑÊÎÐÈÒÜ ÂÀØ2771775 ÏÎØÓÊ ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÐÎÁÎÒÓÒÀ ²ÄÊÐÈÉÒÅ Оголошення про наявнIсть ÑÒÎвÍÊÓ вакансIй приймаються за тел.: 2771774, ШАНОВНІЧИТАЧІ! Враховючивелиийобсяваансійвазетітаїхрізноманітність,пропонємоВашійвазі“Алфавітний поажчиваансійномера”.ВінприсоритьВашпош.ДляцьооВамнеобхідно: 1.Вибративаансію,яаВасзаціавила,в“Алфавітномпоажчиваансійномера”(вінпоряд ованийза літерамиалфавіт). 2.Порядзваансієюнадрованоперелісторіно,наяихрозміщенацяваансія,вбільшдоладном виляді,ятестовеабовреламномблоці.(Чимбільшесторіно білявашоїва ансії,тимбільшефірм пропонютьцюробот). 3.Відривайтепотрібністоріниічитайтедоладнішепромовиприйомнароботнацюваансію.Успіхів!

ÀËÔÀ²ÒÍÈÉ ÏÎÊÀÆ×ÈÊ ÂÀÊÀÍÑ²É ÍÎÌÅÐÓ стр.

А автоелетри ........... 19,20 автомехані .............. 21,23 автомийни 17,18,19,21,25 автослюсар ........... 3,17,18 автослюсар ......... 19,20,21 адміністратор . 5,9,25,27,30 асфальтвальни ...... 23,24 Б баристо ........................ 15 бармен ....... 14,15,16,17,30 бетоняр .................... 21,22 брошрвальни ........... 10 бдівельни ................... 24 бхалтер ................ 8,9,24 В вантажни .......... 3,4,10,14 вантажни ........... 18,24,25 вантажни ....... 26,28,29,30 висічнинатиельнийпрес 10,22 вихователь .................... 11 водій .. 3,14,18,19,20,21,24 відбірнитовар .. 14,27,28 Г ардеробни ....... 25,29,30 осподарни .................. 17 рейдерист .............. 23,24 Д дворни ............... 26,27,28 двірни ................ 14,26,28 диспетчер ............. 9,20,21 дівчата ......... 5,28,29,30,31 Е есаваторни .......... 18,20 еспедитор .............. 14,20 есперт ................... 8,9,14 елетри ... 4,8,14,21,23,27 елетрозварни .. 3,8,21,23 елетромонтажни ... 23,24 Ж жерстяни .................. 8,21 З завідючий ............ 8,15,21 зарійни ................... 4,25 замірни ........................ 24

стр.

застпни ................ 8,9,10 збиральни .............. 22,23 зварни ......... 3,4,21,22,25 И истопни .................. 25,26 К артонажни ............ 22,26 асир .............. 11,12,13,14 асир .............. 15,16,17,30 ерівнивідділ .......... 8,13 омплетвальни 14,26,28 омірни ........... 3,14,15,25 ондитер ............... 4,15,16 онстртор .................. 24 очеар .................... 14,26 хар .......... 13,14,15,16,17 хоннийпрацівни .. 17,26 Л лаборант ............... 3,10,14 М маетни ....................... 10 маляр ............ 3,4,23,24,25 масажиста ................ 5,30 мастер ........... 10,21,22,23 машиніст ............... 3,14,22 менеджер .................. 9,13 менеджерзпродаж .. 9,23 мерчендайзер .......... 13,14 механі ..................... 22,23 мойщица-борщица . 15,27 монолітни ............ 4,22,24 монтажни ............... 22,23 моторист ....................... 20 мзичнийерівни ......... 11 мляр ......................... 4,24 Н налаоджвальни .... 21,22 начальни ..................... 8,9 начальнивідділ ......... 8,9 няня ......................... 16,27 О обвалювальни ........ 13,16 оброблювачриби .... 14,16 оператор .......... 4,10,14,15 оператор ............. 22,23,27

стр.

оператор1С .............. 9,14 операторCall-центра 3,9,20,21 операторПК .............. 9,14 операторверстатів .. 21,22 официант ............ 15,16,17 офіціант .............. 14,16,17 охорона ................... 11,12 охоронець ................ 11,27 охоронни 3,11,12,14,26,30 П павальни .......... 3,14,15 павальни ........ 26,27,29 парвальни ............. 4,27 пеар ...... 4,13,14,15,16,17 перар ......................... 10 пилорамни .............. 21,22 плиточни ................... 4,24 пожежний ................. 20,27 полейщи .................... 24 пооїва ................ 9,25,26 помічнибхалтера ..... 4,9 помічнивихователя ..... 11 помічнихаря ... 13,16,17 помічнипродавця ... 13,27 посдомийниця 16,17,26,27 працівнизал .............. 17 працівнихні ......... 15,17 прибиральни .... 3,4,14,17 прибиральни ..... 27,28,29 прибиральниця .. 3,4,14,15 прибиральниця ... 16,25,27 прибиральниця ... 28,29,30 приймальни ....... 25,27,30 приймальнитовар . 13,15 провізор ........................ 11 продавец ................. 13,14 продавець ................ 13,14 прораб .......................... 24 підсобнийробітни ....... 27 Р роботадлявсіх . 3,10,11,14,22 роботадлявсіх .... 24,27,30,31 роботадлядівчат .. 5,30,31 роботадляжіно ...... 11,25 роботадляжіно ...... 26,28

стр.

роботадляжіно ...... 30,31 роботадлястдентів . 3,28 робітни .......... 3,4,8,10,15 робітни .............. 18,21,22 робітни ..... 25,26,27,28,29 розлеювальни ....... 28,30 різнороб ............ 3,4,10,14 різнороб ......... 16,17,22,24 різнороб ........ 25,27,28,29 С сантехні .................. 19,24 слюсар3,4,8,19,20,21,22,23 слюсар-елетри .. 3,14,23 слюсар-зварни ....... 21,23 слюсар-ремонтни 8,22,23 слюсар-сантехні ....... 8,23 сортвальни ...... 10,14,27 співробітни .......... 5,28,31 столяр ................... 3,23,25 стропальни ............... 8,28 сшист ..................... 16,17 Т танцівниця ................ 30,31 тоар ....................... 21,23 Ф фармацевт .................... 11 фасадни ...................... 24 фасвальни ....... 14,29,30 формвальнитіста .. 15,17 фрезервальни .... 8,21,23 Х ходови ......................... 20 хостес ................. 16,17,29 Ч черовий .................... 8,29 Ш швача .................. 3,24,25 шиномонтажни ....... 19,20 шліфвальни ........... 23,25 штатр ....................... 24 І інженер-елетри ....... 8,10 інженер-онстртор .. 8,10 інженер-техноло ....... 8,10 інстртор ..................... 11

ØÓÊÀªÒÅ ÐÎÁÎÒÓ? ÁÓÄÅÒÅ ÏÅÐØÈÌÈ! Íîìåð ãàçåòè «Ðàáîòà è Ó÷åáà» â îí-ëàéí ðåæèì³ äîñòóïíèé äëÿ ïåðåãëÿäó âæå â ñóáîòó! Íå ãàéòå ÷àñ, à çàâ³òàéòå íà ñàéò ãàçåòè RIU.COM.UA. Âàêàíñ³¿ ïåðåâ³ðåí³ ³ îíîâëþþòüñÿ ùîòèæíÿ! WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹41 • 15 æîâòíÿ 2018 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


8

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

99991047

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

11042101

99990523

21548101

11040101

10943101

ЗАВІДУВАЧ

КЕРІВНИК ВІДДІЛУ

/²íñòèòóò äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ / êàôåäðè äîìåäè÷íî¿ ï³äãîòîâêè. Âèìîãè: ïîâíà ÂÎ â³äïîâ³ä. íàïðÿìó ï³äãîòîâêè, ñòóï³íü äîêòîðà íàóê, ñòàæ íàóêîâî-ïåäàãîã. ðîáîòè íå ìåíøå 2 ðîê³â. ʳíöåâèé òåðì³í ïîäà÷³ äîêóìåíò³â - 12.10.2018 ð. Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Âèøãîðîäñüêà, 21, êàá. 112. Тел. (044)4309095

/Ñóïåðìàðêåò Billa / Ç\ï: 10800 ãðí. Ãàðàíòóºìî ñòàá³ëüíèé äîõ³ä òà äîòðèìàííÿ òðóäîâîãî çàêîíîäàâñòâà. Çàáåçïå÷óºìî áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ. Íàäàºìî íàëåæíó ï³äòðèìêó. Ñïðèÿºìî êàð'ºðíîìó çðîñòàííþ. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñàéò³: billa.ua. Òåë.: (050)414-49-82, Тел. (050)4406816

215481010102

111121020106

10968101

99994112

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹41 • 15 æîâòíÿ 2018 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

11041101

9

21247102

21498101

21535103

21544101

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ â îôèñ (îïòîâûé ôèëèàë). Êàðüåðíûé ðîñò. Ãèáêèé ãðàôèê. Îïëàòà äî 12000 ãðí + ïðåìèè. Òåë.: (097)389-25-38, (095)094-67-08. Тел. (063)2925428 212471020101

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА /ÒΠÊîâàëüñüêà-Æèòëîñåðâ³ñ / ÆÅÄ. Ç\ï: 11100 ãðí. Àäðåñà: âóë. ×àâäàð, 3. Ñï³âáåñ³äè ùîäåííî, êð³ì âèõ³äíèõ. Òåë.: (044)569-92-67, (050)435-93-67, Тел. (050)4359374 109681010102

НАЧАЛЬНИК /ÒΠÊîâàëüñüêà-Æèòëîñåðâ³ñ / ÆÅÄ. Ç\ï: 13000 ãðí. Àäðåñà: âóë. ×àâäàð, 3. Ñï³âáåñ³äè ùîäåííî, êð³ì âèõ³äíèõ. Òåë.: (044)569-92-67, (050)435-93-67, Тел. (050)4359374

21545101

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ /Â êîìïàíèþ "ÀÐÒ-ÄÅÊÎÐ" / èçäåëèé èç èñêóññòâåííîãî êàìíÿ (ñòîëåøíèö, ìîåê, ïîäîêîííèêîâ è äðóãèõ èçäåëèé èç êâàðöåâîãî è àêðèëîâîãî êàìíÿ). Тел. (068)3883840 212081010102

ОПЕРАТОР 1С /Â êðóïíóþ êîìïàíèþ (ã. Âèøíåâîå) / Ñâîåâðåìåííàÿ âûñîêàÿ îïëàòà òðóäà! , Тел. (067)5611620, (067)5059100

109681010101

НАЧАЛЬНИК ТЕХНІЧНОГО ВІДДІЛУ

109341020114

/ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Òåë.: (067)656-52-57, Тел. (044)4649248

ОПЕРАТОР CALLЦЕНТРА

109431010103

99990506

ЭКСПЕРТ ПО КАЧЕСТВУ /Â êðóïíóþ êîìïàíèþ (ã. Âèøíåâîå) / Ñâîåâðåìåííàÿ âûñîêàÿ îïëàòà òðóäà! Òåë.: (067)505-91-00, Тел. (067)5611620

/Ðàáîòà â Êèåâå / (ïðèåì òåëåôîííûõ çâîíêîâ). Òðåáîâàíèÿ: - ÎÐ íå îáÿçàòåëåí; ÷åòêàÿ äèêöèÿ; - ãðàìîòíàÿ ðå÷ü; - æåëàíèå ðàáîòàòü. Ç\ï: ñòàâêà - 600 ãðí\ñóòêè (ïðèìåðíî 10 ñìåí). ÃÐ: ïîñìåííî - 2\4 èëè 3\6, ñ ïðàâîì ñíà íî÷üþ. Èðèíà, Тел. (095)5848490 215441010101

ОПЕРАТОР ПК /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26 Тел. (067)2236927, (066)4560831

109341020117

ЭКСПЕРТОЦЕНЩИК

111601020130

â ëîìáàðä. Ç\ï: îò 8000 äî 10600 ãðí. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ñ îïûòîì è áåç (îáó÷àåì + ñòèïåíäèÿ). Òåë.: (050)398-58-07, Тел. (050)3985805 110421010101

ОПЕРАТОР КОЛЛЦЕНТРА АДМИНИСТРАТОР /Â ãîñòèíèöó / Ãðàôèê ðàáîòû: ñóòêè\òðîå. Ç\ï âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Тел. (067)4667158 215351030101

Ç\ï: ñòàâêà + áîíóñû. Äåìååâêà - ÃÐ: 5\2; ñò. ì. "Äðóæáû íàðîäîâ" - ÃÐ: 5\2. Òåë.: (050)985-78-09, Ïàòè; òåë.: (067)407-99-49, Êàðèíà. ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ. 111221010102

ЭКСПЕРТЫОЦЕНЩИКИ / ã. Õàðüêîâ / â ëîìáàðä. Ñ ÎÐ è áåç (îáó÷àåì + ñòèïåíäèÿ). Ç\ï: îò 7000 äî 9000 ãðí. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (050)398-58-07, Тел. (050)3985805 110401010101

АДМИНИСТРАТОР / ìèíè-îòåëü / Ç\ï: 7000 ãðí. ÃÐ: ñóòêè\äâîå. Çíàíèå àíãëèéñêîãî ÿçûêà ïðèâåòñòâóåòñÿ. Ìåñòîðàñïîëîæåíèå: Ëåâûé áåðåã. Âÿ÷åñëàâ, Тел. (067)2431419

АДМИНИСТРАТОР /Â ñàóíó/ Тел. (050)4444424 214391010101

БУХГАЛТЕР /Íà ïîñòîÿííîå ìåñòî ðàáîòû / Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ñâîåâðåìåííûå âûïëàòû. Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Âñå âîïðîñû ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Èãîðü Тел. (067)4671875 212451010102

БУХГАЛТЕР ПО З\П /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Òåë.: (067)656-52-57, Тел. (044)4649248 109431010111

ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА /Â êîíäèòåðñêèé öåõ / Ç\ï: âûñîêàÿ. ÌÐ: Ñîëîìåíñêèé ð-í, óë. Àâèàêîíñòðóêòîðà Àíòîíîâà, 4-À. Òåë.: 248-29-06, Тел. (067)4478756 111171010109

214981010101

ЭКСПЕРТЫОЦЕНЩИКИ

ДИСПЕТЧЕРЫ

/ ã. Îäåññà /  ëîìáàðä. Ç\ï: îò 6000 ãðí çà 15 ñìåí. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñòèïåíäèÿ. Îáó÷åíèå (3-7 äíåé) â ã. Êèåâ (ïðîåçä è ïðîæèâàíèå çà ñ÷åò ôèðìû). Òåë.: (050)398-58-07. Тел. (050)3985805

/Äëÿ ðàáîòû â òàêñè "ÍÀÇÀÐÈ" / Ñ ÎÐ è áåç ÎÐ (íàó÷èì), çíàíèå ÏÊ, êîððåêòíîñòü. Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû, äðóæíûé êîëëåêòèâ. Îïëàòà âûñîêàÿ è ñâîåâðåìåííàÿ. Òåë.: (093)356-00-00 Тел. (044)5357708

110411010101

109371010102

99991030

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹41 • 15 æîâòíÿ 2018 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


10

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ СОРТУВАЛЬНИК /Íà ïîë³ãðàô³÷íå ϳä-âî / ïîë³ãðàô³÷íî¿ ïðîäóêö³¿. ×îëîâ³êè\æ³íêè, 25-50 ðîê³â. Ç\ï: â³ä 9000 ãðí. Ãîòîâ³ âçÿòè ñòóäåíòà ³ íàâ÷èòè. Ðîçòàøóâàííÿ: âóë. Øàõòàðñüêà, 5. Çà äåòàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ çâåðòàòèñÿ çà òåë.: (044)507-26-17, Тел. (067)3818979 111141010108

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / òåõí³÷íîãî â³ää³ëó. Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Òåë.: (067)656-52-57, Тел. (044)4649248 109431010105

ЛАБОРАНТ /ÒΠ"ÏÎ˲ÐÅÌ ÊȯÂ" / Ç\ï: çà ðåçóëüòàòàìè ñï³âáåñ³äè. Ðîáîòà â ð-í³ ñò. ì. "×åðí³ã³âñüêà", ñò. ì. "˳ñîâà". Çàáåçïå÷óºìî æèòëîì. Òåë.: (073)056-92-59. 109021020107

РАБОЧИЙ /Íà ìàøèíîñòðîèòåëüíîå ïðîèçâîäñòâî / â ãðóïïó ãëàâíîãî èíæåíåðà. ÃÐ: ñ 8.00 äî 16.30. Ðàçâîçêà îò ñò. ì. "Áîðèñïîëüñêàÿ". www.titalcompany.com Тел. (050)3352679 111581010114

11114101

ІНЖЕНЕРЕЛЕКТРИК /ÒΠÊîâàëüñüêà-Æèòëîñåðâ³ñ / Ç\ï: 11100 ãðí. Àäðåñà: âóë. ×àâäàð, 3. Ñï³âáåñ³äè ùîäåííî, êð³ì âèõ³äíèõ. Òåë.: (044)569-92-67, (050)435-93-67, Тел. (050)4359374 109681010103

ІНЖЕНЕРКОНСТРУКТОР /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Òåë.: (067)656-52-57, Тел. (044)4649248

21527101

109431010101

ІНЖЕНЕРТЕХНОЛОГ /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Òåë.: (067)656-52-57, Тел. (044)4649248 109431010104

11079101

ВЫСЕЧНИК /Â òèïîãðàôèþ "Dialogpress" / Ñ ÎÐ. Ç\ï: 10000-13000 ãðí. Ð-í: ñò.ì. "Ïåòðîâêà". Тел. (063)8220573 110791010105

МАКЕТЧИК (ñïåöèàëèñò ïî èçãîòîâëåíèþ íàðóæíîé ðåêëàìû). Ç\ï: îò 10000 ãðí. Âîçìîæíà ñäåëüíàÿ ôîðìà îïëàòû. Тел. (067)6446170

99990525

215191010000

ОПЕРАТОР /ϳä-âî ç âèãîòîâëåííÿ óïàêîâêè / êàøèðóâàëüíî¿ ìàøèíè. Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ç/ï: âèñîêà. Ð-í: Áîðùàã³âêà. Òåë: (044)333-63-97, Тел. (044)3336386 109791020108

21576101

ВИСІЧНИК

МАКЕТЧИК МОНТАЖНИК

/ϳä-âî ç âèãîòîâëåííÿ óïàêîâêè / íà òèãåëüíèé ïðåñ. Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ç/ ï: âèñîêà. Ð-í: Áîðùàã³âêà. Òåë: (044)333-63-97, Тел. (044)3336386

/ ñòàáèëüíóþ êîìïàíèþ / íàðóæíîé ðåêëàìû. Ñ ÎÐ îò 1 ãîäà. Êðåàòèâíûé ïîäõîä, èñïîëíèòåëüíîñòü, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. ÃÐ: ïí.-ïò., ñ 9.00 äî 18.00. Ç\ï: 60 ãðí\÷àñ. Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáëàñòü. Тел. (096)7433624

109791020109

ÐÀÁÎÒÀ

215761010101

ПЕРЕПЛЕТЧИЦЫ /Â òèïîãðàôèþ "Dialogpress" / Ìîæíî áåç ÎÐ. Ç\ï: 5500-7000 ãðí. Ð-í: ñò.ì. "Ïåòðîâêà". Тел. (063)8220573

21536102

КОМБИНИРОВАННЫЙ МАСТЕРПАРИКМАХЕР Ãð: 9.00 - 21.00, 2/2. Ç\ï: îò 15000 ãðí + %. Îïëàòà åæåäíåâíî. Ñò. ì. "Àêàäåìãîðîäîê". Þëèÿ, Тел. (095)7255607 215361020101

МАСТЕР ïî ìàíèêþðó, ïåäèêþðó, íàðàùèâàíèþ. Ãð: 9.00 - 21.00, 2/2. Ç\ï: îò 15000 ãðí + %. Îïëàòà åæåäíåâíî. Ñò. ì. "Àêàäåìãîðîäîê". Þëèÿ, Тел. (095)7255607 215361020102

110791010102

СОТРУДНИКИ

МАСТЕРПАРИКМАХЕР

/Â ïîëèãðàôèþ / ñ ÎÐ. Ð-í: ñò. ì. "Äâîðåö Óêðàèíà". Ðîìàí, Тел. (099)5429763

/Ñåòü ïàðèêìàõåðñêèõ / Ãàðàíòèÿ ç\ï: 12000-15000 ãðí. ÎÐ îò 2 ëåò. Тел. (067)4690188

215241010101

215271010101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹41 • 15 æîâòíÿ 2018 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

11

ИНСТРУКТОРЫ /Â êàðòèíã-öåíòð "Òåðìèíàë" / Ìîæíî áåç ÎÐ. Äëÿ íàøèõ ñîòðóäíèêîâ îðãàíèçîâàíî áåñïëàòíîå 2-ðàçîâîå ïèòàíèå è ðàçâîçêà. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå. Äîï. èíôîðìàöèÿ ïî Тел. (097)3447059 214601010102

99990509

ІНСТРУКТОРИ /Òîðã.-ðîçâàæàëüíèé öåíòð "Òåðì³íàë" / (êàðòèíã-öåíòð). Çà íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Ðîçâîçêà ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Òåë.: (063)511-50-64, (098)444-64-15, (044)200-13-60. Тел. (044)2001304 111551020119

10897101

99990501

21573101

ВИХОВАТЕЛЬ / äîøê³ëüíèé çàêëàä / Òåë.: 275-85-93, Тел. 2758594 215731010101

10976101

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

11178101

/ äîøê³ëüíèé çàêëàä / Òåë.: 275-85-93, Тел. 2758594 215731010103

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ / äîøê³ëüíèé çàêëàä / Òåë.: 275-85-93, Тел. 2758594 215731010102

ДЕЖУРНЫЕ ОХРАННИКИ

ОХОРОННИКИ

ÃÐ: ñóòêè\òðîå. Ç\ï: äîãîâîðíàÿ. Ïðîæèâàíèå: Êèåâ, Ëåâûé áåðåã. Ðàéîí ñò. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", ïåðåóëîê Ìàãíèòîãîðñêèé. Тел. (050)3303713 109801010101

ОХОРОНЕЦЬ

/Õîëäèíã "ÀÒËÀÍÒ" / ÃÐ: âàõòà (2\4, 7\7, 10\10, 15\15, 20\10). Çàðîá³òíà ïëàòà: â³ä 250 äî 700 ãðí\çì³íà. Êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Çàáåçïå÷óºìî ôîðìîþ, íàäàºìî æèòëî. Ìîæëèâà ðîáîòà çà ñóì³ñíèöòâîì. ì. Êè¿â, âóë. ²ñêð³âñüêà, áóä. 3, îô.77 (Êàðàâàºâ³ Äà÷³). Òåë.: (067)327-78-99, Тел. (067)2198778 111291020101

Ç\ï: â³ä 6 äî 9 òèñ. ãðí. íà ì³ñÿöü. ÃÊ "Íàòàí³åëü" â çâ'ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì âèðîáíèöòâà òåðì³íîâî ïîòð³áí³ ô³çè÷íî çäîðîâ³ ïðàö³âíèêè (ìîæëèâî áåç ÄÐ). ϳäâî çàáåçïå÷óº ïðàö³âíèê³â ì³ñöåì ó ãóðòîæèòêó, õàð÷óâàííÿì òà ñïåöîäÿãîì. Âèïëàòà ç\ï ñâîº÷àñíî, 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. Òåë.: (067)599-15-42, Тел. (099)1501318 215161010102

21214102

ОХОРОННИКИ /Òîðã.-ðîçâàæàëüíèé öåíòð "Òåðì³íàë" / Çà íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Ðîçâîçêà ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Òåë.: (063)511-50-64, (098)444-64-15, (044)200-13-60. Тел. (044)2001304 111551020103

ОХОРОННИКИ / îõîðîííó ô³ðìó (ì. Êè¿â) / Áàæàíî ÷îëîâ³êè äî 60 ð. ÃÐ: 3/6, 2/4 - 300 ãðí/ çì³íà; äîáà/äâ³ - 350 ãðí/çì³íà; äåííèé, ç 8.00 äî 18.00 (ðîáî÷³ äí³) - 200 ãðí â äåíü. Òåë: (044)484-25-18, (095)280-88-92 - Àëüîíà. Тел. (044)4845989

ПРОВИЗОРЫ / ôàðìàöåâòè÷åñêóþ êîìïàíèþ / Ç\ï: îò 8000 ãðí. Ð-íû: Ãîëîñååâñêèé, ñò. ì. "Êðåùàòèê". Тел. (044)5775606 109761010102

ФАРМАЦЕВТЫ

/ ôàðìàöåâòè÷åñêóþ êîìïàíèþ / Ç\ï: îò 8000 ãðí. Ð-íû: Ãîëîñååâñêèé, ñò. ì. "Êðåùàòèê". Тел. (044)5775606

109381010101

ОХРАННИК

109761010101

/ îõðàííóþ êîìïàíèþ / (ìóæ÷èíû è æåíùèíû). ÃÐ: ïëàâàþùèé. Ç\ï: îò 10000 ãðí\ìåñ. 2-ðàçîâîå ïèòàíèå. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå (õîñòåë). Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Ïîëíûé ñîöïàêåò. Ðàáîòà â Êèåâå. Äåíèñ Âëàäèìèðîâè÷, (067)504-23-05; Âàñèëèé Âèêòîðîâè÷, (097)210-78-12; Îëåã Êîíñòàíòèíîâè÷, Тел. (067)5042475 109751010101

99990523

21460101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹41 • 15 æîâòíÿ 2018 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


12

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ Прилашается на работ

ДЕЖУРНЫЙ настоян . Графи работы: сти\трое. З\п высоая, без задерже. Жилье предоставляется.

Тел.:(067)466-71-58 10975101

21535104

ОХОРОННИКИ / îõîðîííó êîìïàí³þ "Àãåíö³ÿ "Ïàðòíåð" / Áàæàíî ÷îëîâ³êè äî 55-òè ðîê³â. Âàõòîâèé ìåòîä ðîáîòè. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ëåñÿ Ïåòð³âíà, Тел. (050)3807820 111471020101

ОХРАННИК /Â êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé Deluxe" / Ìîæíî áåç ÎÐ. Òåë.: (063)232-55-41 Тел. 2325541 215371010103

ОХРАННИКИ

10938101

10980101

/Îõðàííîå Ïð-òèå / ÃÐ: 1\2, ç\ï: 700-900 ãðí + ïèòàíèå; 12 ÷. - ç\ï: îò 450 ãðí + ïèòàíèå; 10\10, 15\15 - ç\ï: îò 400 ãðí\ñóòêè. ÎÐ, æåëàòåëüíî ñëóæáà â àðìèè. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Çâîíèòü: ïí.-ïò., ñ 10.00 äî 17.00. Òåë.: (044)200-08-05, Тел. (067)8271321 111781010101

ОХРАННИКИ Ç\ï: 600 ãðí\ñìåíà. Êóðåíåâêà - ÃÐ: 2\4; Äåìååâêà - ÃÐ: 2\2; ñò. ì. "Áåðåñòåéñêàÿ" - ÃÐ: 2\2. Òåë.: (067)407-99-49, Êàðèíà. ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ. 111221010101

КАСИР /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31, Тел. (067)2236927 111601020131

КАСИР /Ñóïåðìàðêåò Billa / òîðã³âåëüíîãî çàëó. Ç\ï: 8700 ãðí. Ãàðàíòóºìî ñòàá³ëüíèé äîõ³ä òà äîòðèìàííÿ òðóäîâîãî çàêîíîäàâñòâà. Çàáåçïå÷óºìî áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ. Íàäàºìî íàëåæíó ï³äòðèìêó. Ñïðèÿºìî êàð'ºðíîìó çðîñòàííþ. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñàéò³: billa.ua. Òåë.: (050)414-49-82, Тел. (050)4406816 111121020101

ОХРАННИКИ 11116101

/ îõðàííóþ êîìïàíèþ / íà âàõòó ïî Êèåâó è Êèåâñêîé îáëàñòè. Ñóòî÷íûå, äíåâíûå ïîñòû è íî÷íûå ñìåíû ïî Êèåâó. Ç\ï: 320-500 ãðí\ñìåíà (â çàâèñèìîñòè îò îáüåêòà). Òåë.: (067)444-11-02, Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷. Тел. (067)6546598 108971010101

ОХРАННИКИ /Â êðóïíóþ êîìïàíèþ (ã. Âèøíåâîå) / Ñâîåâðåìåííàÿ âûñîêàÿ îïëàòà òðóäà! Тел. (067)5611620, (067)5059100 109341020108

11129102

ОХРАННИКИ Ðàáîòà â ã. Êèåâ. ÃÐ: âàõòà - 7/7 äíåé. Ç\ï: 5500 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)2402023 111161010101

ОХРАННИКИ

111491010101

ОХРАННИКИ ÃÐ: âàõòà - 15\15, 10\10, 20\20, ïî äîãîâîðåííîñòè. Ç\ï: îò 350 ãðí\12 ðàáî÷èõ ÷àñîâ. Êèåâ, Îäåññà, Ëüâîâ, Áîãóñëàâ. Ñóòî÷íûå ïîñòû â Êèåâå. ÃÐ: 2\2, 3\3, 2\4. Ç\ï: 700 ãðí. Æèëüå áåñïëàòíî. Ïèòàíèå â çàâèñèìîñòè îò îáúåêòà. Тел. (067)9441159 111691010101

ОХРАННИКИ Ç\ï: äîãîâîðíàÿ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ð-í: Êèåâî-Ñâÿòîøèíñêèé (Æèòîìèðñêîå íàïðàâëåíèå). Òåë.: (097)874-22-66, Тел. (067)6064787 214291010104

ОХРАННИКИ äëÿ îõðàíû êîòòåäæíîãî ãîðîäêà íà Îáîëîíè (ã. Êèåâ). Æåëàòåëüíî âîçðàñò äî 50-òè ëåò. Ç\ï: 6000 ãðí. ÃÐ: 2\4. Тел. (067)4504936 214411010101

21441101

ÐÀÁÎÒÀ

/Òîðã.-ðîçâàæàëüíèé öåíòð "Òåðì³íàë" / (íàâ÷àºìî, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè). Çà íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Ðîçâîçêà ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Òåë.: (063)511-50-64, (098)444-64-15, (044)200-13-60. Тел. (044)2001304 111551020101

КАСИРИ /Òîðã.-ðîçâàæàëüíèé öåíòð "Òåðì³íàë" / (ðîçâàæàëüíèé öåíòð "Àêâàïàðê"). Çà íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Ðîçâîçêà ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Òåë.: (063)511-50-64, (098)444-64-15, (044)200-13-60. Тел. (044)2001304 111551020116

ã. Êèåâ. Ãðàôèê ðàáîòû: 2/4; 3/3. Îïëàòà çà ñìåíó: 500-550 ãðí. Ãðèãîðèé Âèêòîðîâè÷, Тел. (097)9304458 11147102

КАСИРИ

КАСИРИ /Òîðã.-ðîçâàæàëüíèé öåíòð "Òåðì³íàë" / ("Îâàëüíèé" áàð ê³íîòåàòðó "Áàòòåðôëÿé"). Çà íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Ðîçâîçêà ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Òåë.: (063)511-50-64, (098)444-64-15, (044)200-13-60. Тел. (044)2001304 111551020128

КАССИР /Â êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé Deluxe" / íà áàð. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ç\ï: äîñòîéíàÿ, ñâîåâðåìåííî. Òåë.: (063)140-23-43, Тел. (044)2061323 215371010204

КАССИРЫ /Â êàðòèíã-öåíòð "Òåðìèíàë" / Äëÿ íàøèõ ñîòðóäíèêîâ îðãàíèçîâàíî áåñïëàòíîå 2-ðàçîâîå ïèòàíèå è ðàçâîçêà. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå. Äîï. èíôîðìàöèÿ ïî Тел. (097)3447059 214601010101

11169101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹41 • 15 æîâòíÿ 2018 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

13

11112102

КАССИРЫ Ç\ï: äîãîâîðíàÿ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ð-í: Êèåâî-Ñâÿòîøèíñêèé (Æèòîìèðñêîå íàïðàâëåíèå). Òåë.: (097)874-22-66, Тел. (067)6064787 214291010102

МЕНЕДЖЕР ïî ïðîäàæàì â íåñåòåâîé ìàðêåòèíã. Ìóæ÷.\æåíù. äî 35-òè ëåò. Ç\ï: 10-15 òûñ. ãðí. Тел. (067)6645977 215451010101

МЕРЧЕНДАЙЗЕР /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31, Тел. (067)2236927

Требется

ПРОДАВЕЦ З\п: 300-1000 рн в день. Желательно девша или женщина. ГР: 7.20-19.00. Р-н: ст. м. "Возальная".

Тел.:(099)615-18-83 21507101

åëåìåíò³â æèâëåííÿ (ìàéñòåð çàì³íè áàòàðåéîê). ×îëîâ³ê, ïóíêòóàëüíèé òà áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. ÄÐ íå îáîâ`ÿçêîâèé. ÃÐ: òèæíåâà çì³íà. Ç/ï: 8000 ãðí íà ì³ñÿöü. Çàïèñ íà ñï³âáåñ³äó çà òåë.: (063)184-61-62 3 10.00 äî 18.00 (Òàðàñ Ðîìàíîâè÷).

111601020129

ПРОДАВЕЦ â òîðãîâûé ïàâèëüîí. 30-65 ëåò, ÎÐ ñ ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ. ÃÐ: 3\3 ñóòîê. Òåë.: (095)508-10-95, Тел. (050)3303681 115301010101

21543101

ПРОДАВЕЦЬ

215431010101

ПРОДАВЕЦЬ / ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí / Ãàðàíòîâàíà çàðïëàòà: â³ä 9000 ãðí. Ãàðí³ óìîâè ïðàö³. Âàëåð³é ²âàíîâè÷, Тел. (097)2440110 215671010101

ПРОДАВЕЦ â êèîñê. Ç\ï: 8000-10000 ãðí. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Òåë.: (067)235-39-40, Тел. (067)3977222 215341010101

ПРОДАВЕЦ Ç\ï: 400 ãðí\ñìåíà. Àäðåñ: óë. Âûøãîðîäñêàÿ, 52; á-ð Êîëüöîâà, 14-Ä. Òåë.: (063)976-27-74, Тел. (098)4113426 215771010101

ПРОДАВЕЦ /Â ìàãàçèí íà Âèíîãðàäàðå / (ïðîäàæà áåëüÿ). Ç\ï: 8000 ãðí â ìåñÿö. Ïîäðîáíîñòè ïî òåë.: (098)047-00-01, Îëåã. 215221010101

ПРОДАВЕЦ Ç\ï: 300-1000 ãðí â äåíü. Æåëàòåëüíî äåâóøêà èëè æåíùèíà. ÃÐ: 7.20-19.00. Ð-í: ñò. ì. "Âîêçàëüíàÿ". Тел. (099)6151883

ПРОДАВЦЫ / ñåòü ôàñòôóäîâ / (âûïå÷êà è ôàñòôóä). Îáó÷àåì. Ïðîäàâöû âûïå÷êè - ç\ï: äî 9000 ãðí; ïðîäàâöû ôàñòôóäà - ç\ï: äî 14000 ãðí. ÃÐ: ðàçëè÷íûå âàðèàíòû. Òåë.: (067)673-97-77, Тел. (067)4660364

11530101

21215101

212541010101

ПРОДАВЦЫ Ç\ï: äîãîâîðíàÿ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ð-í: Êèåâî-Ñâÿòîøèíñêèé (Æèòîìèðñêîå íàïðàâëåíèå). Òåë.: (097)874-22-66, Тел. (067)6064787

21534101

214291010101

ПРОДАВЦІ /Òîðã.-ðîçâàæàëüíèé öåíòð "Òåðì³íàë" / (íàâ÷àºìî). Çà íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Ðîçâîçêà ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Òåë.: (063)511-50-64, (098)444-64-15, (044)200-13-60. Тел. (044)2001304

215071010101

111551020108

21577101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹41 • 15 æîâòíÿ 2018 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


14

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ВІДБІРНИК ТОВАРУ /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31, Тел. (067)2236927 111601020132

КЛАДОВЩИК 11155102

/ øâåéíûé öåõ / Ç\ï: 9000 ãðí. Âûïëàòû åæåíåäåëüíûå. Óë. Òîâàðíàÿ, ã. Êèåâ, ñò. ì. "Âûäóáè÷è", ñò. ì. "Ëûáåäñêàÿ". Тел. (098)6869957 212821010102

КЛАДОВЩИК /Â òðàíñïîðòíóþ êîìïàíèþ "Gunsel" / Ç\ï âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Çâîíèòü ñ ïí. ïî ïò., ñ 9.00 äî 18.00. Òåë.: (068)612-90-91, (095)120-96-86. Тел. (093)3159016 111611010102

10942101

КЛАДОВЩИКИ /Â êðóïíóþ êîìïàíèþ (ã. Âèøíåâîå) / Ñâîåâðåìåííàÿ âûñîêàÿ îïëàòà òðóäà! Òåë.: (067)505-91-00, Тел. (067)5611620 109341020102

КЛАДОВЩИКИ 11160102

/Íà ñêëàä / Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ð-í: Ñîëîìåíñêèé. ÃÐ: ïí.-ïò., ñ 9.00 äî 18.00. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.:(050)657-29-14, Тел. (044)2227340 214211010101

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК ТОВАРУ /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31, Тел. (067)2236927 111601020126

21429101

21421101

21567101

10934102

21254101

ÐÀÁÎÒÀ

21522101

10902102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹41 • 15 æîâòíÿ 2018 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

15

КОМІРНИК /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / öèãàðêîâîãî â³ää³ëó. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31, Тел. (067)2236927

111601020135

КОМІРНИКИ /Òîðã.-ðîçâàæàëüíèé öåíòð "Òåðì³íàë" / (ïðèéîì òîâàðó íà ñêëàä). Çà íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Ðîçâîçêà ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Òåë.: (063)511-50-64, (098)444-64-15, (044)200-13-60. Тел. (044)2001304

111551020130

ОПЕРАТОРЫ /Íà ñêëàä è ïðîèçâîäñòâî (ã. Áîðèñïîëü) / ôàñîâî÷íîé ìàøèíû. Ç\ï: 9000 ãðí. ÃÐ: ïîñìåííûé. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Âñå ïåðåðàáîòêè îïëà÷èâàþòñÿ. Тел. (066)5736222

109421010107

ПРИЙМАЛЬНИК ТОВАРІВ /Ñóïåðìàðêåò Billa / Ç\ï: 9200 ãðí. Ãàðàíòóºìî ñòàá³ëüíèé äîõ³ä òà äîòðèìàííÿ òðóäîâîãî çàêîíîäàâñòâà. Çàáåçïå÷óºìî áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ. Íàäàºìî íàëåæíó ï³äòðèìêó. Ñïðèÿºìî êàð'ºðíîìó çðîñòàííþ. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñàéò³: billa.ua. Òåë.: (050)414-49-82, Тел. (050)4406816

БАРИСТА /Â ñåòü êàôå illy / Ç\ï: 12000 ãðí\ìåñ. Ïîäîë - òåë.: (067)583-29-54, Îáîëîíü òåë.: (067)583-30-78, Ìèíñêàÿ - òåë.: (067)583-31-07. 215091020102

БАРМЕН /Ìåðåæà ðåñòîðàí³â ³ ñóø³-áàð³â "ªâðàç³ÿ" / Ç äîñâ³äîì ³ áåç äîñâ³äó ðîáîòè. ÃÐ: ãíó÷êèé (äåííèé/äîáîâèé). Ç/ï ã³äíà, ñòàá³ëüíà. Äçâîíèòè ç 10.00 äî 22.00, ùîäåííî. Тел. (050)3560005

10899102

109321020109

БАРМЕН /Â êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé Deluxe" / íà áàð. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ç\ï: äîñòîéíàÿ, ñâîåâðåìåííî. Òåë.: (063)140-23-43, Тел. (044)2061323 215371010202

111121020103

БАРМЕН /Â êàôå "Êàðáîíåëëà" / ÎÐ. ÃÐ: ïîñìåííûé. Ç\ï: ñòàâêà + %. Áåñïëàòíûå îáåäû. ÌÐ: ÒÖ "Ïîëåñüå" (ñò. ì. "Âîêçàëüíàÿ"). Тел. (067)2396934 214481010101

БАРМЕН /Íà ðàáîòó â êàôå / Ç\ï: îò 7500 ãðí + % + ïðåìèÿ. ÃÐ: 7 ÷åðåç 7. Âîçìîæíî ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)5005510

21509102

215351010102

БАРМЕНИ /Òîðã.-ðîçâàæàëüíèé öåíòð "Òåðì³íàë" / (ðåñòîðàí "Áðîâàð-Õîô", "Îâàëüíèé" áàð ê³íîòåàòðó "Áàòòåðôëÿé"). Çà íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Ðîçâîçêà ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Òåë.: (063)511-50-64, (098)444-64-15 Тел. (044)2001304, (044)2001360 111551020127

99991252

21568101

БАРМЕНИ / ðåñòîðàí / Ç\ï: â³ä 9180 ãðí çà 15 ðîáî÷èõ äí³â (ïîãîäèííà îïëàòà ïðàö³). Çðó÷íèé ãðàô³ê òà ì³ñöå ðîáîòè. Õàð÷óâàííÿ çà ï³ëüãîâîþ ö³íîþ, êîðïîðàòèâíà ôîðìà. Äîïîìàãàºìî ç ïîøóêîì æèòëà. Òåë.: (067)434-37-01, (095)071-14-87, Тел. (063)8886160 110861020105

КАСИР ЗАВЕДУЮЩИЙ /Íà ìàøèíîñòðîèòåëüíîå ïðîèçâîäñòâî / õîçÿéñòâîì. ÃÐ: ñ 8.00 äî 16.30. Ðàçâîçêà îò ñò. ì. "Áîðèñïîëüñêàÿ". www.titalcompany.com Тел. (050)3352679 111581010113

РОБІТНИЦІ ХІМЧИСТКИ /̳æíàðîäíà ìåðåæà õ³ì÷èñòîê "5ASEC" / (áåç äîñâ³äó ðîáîòè). Ìè ïðîïîíóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ÃÐ: 2\2, ç 9.00 äî 21.00. Ç\ï: â³ä 7000 ãðí + ïðå쳿. Òåë.: (044)585-55-63, Îëåíà (òåëåôîíóâàòè ç 9.00 äî 17.00), Тел. (067)3226364

/Ìåðåæà ðåñòîðàí³â ³ ñóø³-áàð³â "ªâðàç³ÿ" / Ç äîñâ³äîì ³ áåç äîñâ³äó ðîáîòè. ÃÐ: ãíó÷êèé (äåííèé/äîáîâèé). Ç/ï ã³äíà, ñòàá³ëüíà. Äçâîíèòè ç 10.00 äî 22.00, ùîäåííî. Тел. (050)3560005 109321020108

КАСИРИ / ðåñòîðàí / Ç\ï: â³ä 9180 ãðí çà 15 ðîáî÷èõ äí³â (ïîãîäèííà îïëàòà ïðàö³). Çðó÷íèé ãðàô³ê òà ì³ñöå ðîáîòè. Õàð÷óâàííÿ çà ï³ëüãîâîþ ö³íîþ, êîðïîðàòèâíà ôîðìà. Äîïîìàãàºìî ç ïîøóêîì æèòëà. Òåë.: (067)434-37-01, (095)071-14-87, Тел. (063)8886160

10985102

110861020104

КОНДИТЕР /Â êîíäèòåðñêèé öåõ / Ç\ï: âûñîêàÿ. ÌÐ: Ñîëîìåíñêèé ð-í, óë. Àâèàêîíñòðóêòîðà Àíòîíîâà, 4-À. Òåë.: 248-29-06, Тел. (067)4478756

111561010101

111171010103

21248102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹41 • 15 æîâòíÿ 2018 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


16

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

КОНДИТЕРЫ

ОФИЦИАНТ

/ ïåêàðíþ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó / Ç\ï: îò 10000 ãðí. Äíåâíûå, íî÷íûå ñìåíû. Åñòü âîçìîæíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëüÿ. ã. Êèåâ, óë. Ìàëèíñêàÿ, 1, ð-í Àêàäåìãîðîäîê, ñòàíöèÿ "Íîâîáåëè÷è" (åõàòü îò ñò. ì. "Àêàäåìãîðîäîê" àâò. N301, 408, 437). Òåë.: (096)088-04-53, Тел. (097)3935695

/Â êàôå "Ïîðòà-ïàá" / Ç\ï: 180 ãðí\ñìåíà + 5% îò áàíêåòîâ + ïèòàíèå. Àäðåñ: óë. Âûøãîðîäñêàÿ, 52. Òåë.: (063)976-27-74, Тел. (098)4113426

108991020114

КУХАР /Ìåðåæà ðåñòîðàí³â ³ ñóø³-áàð³â "ªâðàç³ÿ" / Ç äîñâ³äîì ³ áåç äîñâ³äó ðîáîòè. ÃÐ: ãíó÷êèé (äåííèé/äîáîâèé). Ç/ï ã³äíà, ñòàá³ëüíà. Äçâîíèòè ç 10.00 äî 22.00, ùîäåííî. Тел. (050)3560005 109321020110

215771020101

ОФИЦИАНТ / ñåòü êàôå illy / Ç\ï: 10000 ãðí\ìåñ. + ÷àåâûå. Ïîäîë - òåë.: (067)583-29-54, Îáîëîíü - òåë.: (067)583-30-78, Ìèíñêàÿ - òåë.: (067)583-31-07. 215091020101

ОФИЦИАНТЫ /Ðåñòîðàí â öåíòðå ãîðîäà / óë. Ðîãíåäèíñêàÿ, 2, ñò. ì. "Ë. Òîëñòîãî", ñò. ì. "Äâîðåö Ñïîðòà". Çâîíèòü: ïí.-ïò., 10.00-18.00. Òåë: (044)234-43-94, (044)235-09-52, Тел. (073)4157232 211351010207

КУХАР 10932102

/óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31, Тел. (067)2236927 111601020113

КУХАР /Ñóïåðìàðêåò Billa / Ç\ï: 8700 ãðí. Ãàðàíòóºìî ñòàá³ëüíèé äîõ³ä òà äîòðèìàííÿ òðóäîâîãî çàêîíîäàâñòâà. Çàáåçïå÷óºìî áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ. Íàäàºìî íàëåæíó ï³äòðèìêó. Ñïðèÿºìî êàð'ºðíîìó çðîñòàííþ. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñàéò³: billa.ua. Òåë.: (050)414-49-82, Тел. (050)4406816 111121020102

КУХАРІ

21535101

/Òîðã.-ðîçâàæàëüíèé öåíòð "Òåðì³íàë" / Çà íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Ðîçâîçêà ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Òåë.: (063)511-50-64, (098)444-64-15, (044)200-13-60. Тел. (044)2001304 111551020104

/ ðåñòîðàí / Ç\ï: â³ä 9000 ãðí çà 15 ðîáî÷èõ äí³â (ïîãîäèííà îïëàòà ïðàö³). Çðó÷íèé ãðàô³ê òà ì³ñöå ðîáîòè. Õàð÷óâàííÿ çà ï³ëüãîâîþ ö³íîþ, êîðïîðàòèâíà ôîðìà. Äîïîìàãàºìî ç ïîøóêîì æèòëà. Òåë.: (067)434-37-01, (095)071-14-87, Тел. (063)8886160 110861020102

ОБВАЛЮВАЛЬНИК

111121020105

ОБРОБЛЮВАЧ РИБИ /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31, Тел. (067)2236927 111601020134

ОФИЦИАНТ

111531010102

111551020126

ПЕКАР /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31, Тел. (067)2236927

ПЕКАР /Ñóïåðìàðêåò Billa / Ç\ï: 8700 ãðí. Ãàðàíòóºìî ñòàá³ëüíèé äîõ³ä òà äîòðèìàííÿ òðóäîâîãî çàêîíîäàâñòâà. Çàáåçïå÷óºìî áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ. Íàäàºìî íàëåæíó ï³äòðèìêó. Ñïðèÿºìî êàð'ºðíîìó çðîñòàííþ. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñàéò³: billa.ua. Òåë.: (050)414-49-82, Тел. (050)4406816

ПЕКАРИ /Íà ðàáîòó â ïåêàðíþ / ÃÐ: íî÷íûå ñìåíû. Ç\ï: âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Ð-í: Àêàäåìãîðîäîê. Тел. (066)3852885 214661010101

ПЕКАРЬ / ïåêàðíþ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó / Ç\ï: îò 11000 ãðí. Äíåâíûå, íî÷íûå ñìåíû. Åñòü âîçìîæíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëüÿ. ã. Êèåâ, óë. Ìàëèíñêàÿ, 1, ð-í Àêàäåìãîðîäîê, ñòàíöèÿ "Íîâîáåëè÷è" (åõàòü îò ñò. ì. "Àêàäåìãîðîäîê" àâò. N301, 408, 437). Òåë.: (096)088-04-53, Тел. (097)3935695

ПЕКАРЬ /Ðåñòîðàí â öåíòðå ãîðîäà / Ç\ï: îò 10000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. óë. Ðîãíåäèíñêàÿ, 2, ñò. ì. "Ë. Òîëñòîãî", ñò. ì. "Äâîðåö Ñïîðòà". Çâîíèòü: ïí.-ïò., 10.00-18.00. Тел. (067)2422379 211351010113

ОФИЦИАНТ /Â êàôå "Êàðáîíåëëà" / ÎÐ. ÃÐ: ïîñìåííûé. Ç\ï: ñòàâêà + %. Áåñïëàòíûå îáåäû. ÌÐ: ÒÖ "Ïîëåñüå" (ñò. ì. "Âîêçàëüíàÿ"). Тел. (067)2396934 214481010102

ÐÀÁÎÒÀ

/Òîðã.-ðîçâàæàëüíèé öåíòð "Òåðì³íàë" / (ðåñòîðàí "Áðîâàð-Õîô", "Îâàëüíèé" áàð ê³íîòåàòðó "Áàòòåðôëÿé"). Çà íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Ðîçâîçêà ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Òåë.: (063)511-50-64, (098)444-64-15, (044)200-13-60. Тел. (044)2001304

108991020115

/Ñåòü èòàë. ðåñòîðàíîâ "Ïåñòî Êàôå" / Ç\ï: % + ÷àåâûå. Îòëè÷íîå ìåñòîïîëîæåíèå ðåñòîðàíîâ (â ðàçíûõ òî÷êàõ ã. Êèåâà ñ õîðîøåé èíôðàñòðóêòóðîé). Ïèòàíèå, ôîðìó ïðåäîñòàâëÿåì. Íàòàëèÿ, òåë.: (099)716-78-10, Тел. (097)6956613

21577102

109321020111

ОФІЦІАНТИ

111121020104

/Ñóïåðìàðêåò Billa / Ç\ï: 8700 ãðí. Ãàðàíòóºìî ñòàá³ëüíèé äîõ³ä òà äîòðèìàííÿ òðóäîâîãî çàêîíîäàâñòâà. Çàáåçïå÷óºìî áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ. Íàäàºìî íàëåæíó ï³äòðèìêó. Ñïðèÿºìî êàð'ºðíîìó çðîñòàííþ. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñàéò³: billa.ua. Òåë.: (050)414-49-82, Тел. (050)4406816 21509103

/Ìåðåæà ðåñòîðàí³â ³ ñóø³-áàð³â "ªâðàç³ÿ" / Ç äîñâ³äîì ³ áåç äîñâ³äó ðîáîòè. ÃÐ: ãíó÷êèé (äåííèé/äîáîâèé). Ç/ï ã³äíà, ñòàá³ëüíà. Äçâîíèòè ç 10.00 äî 22.00, ùîäåííî. Тел. (050)3560005

111601020118

КУХАРІ

21448101

ОФІЦІАНТ

ПЕКАРЬ / ñåòü ôàñòôóäîâ / íà ôðèòþð. Ç\ï: îò 600 ãðí\ñìåíà (íî÷ü). Òåë.: (067)673-97-77, Тел. (067)4660364 212541010103

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹41 • 15 æîâòíÿ 2018 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

11086102

ПЕКАРЬ

ПОВАРА

/Â êîíäèòåðñêèé öåõ / Ç\ï: âûñîêàÿ. ÌÐ: Ñîëîìåíñêèé ð-í, óë. Àâèàêîíñòðóêòîðà Àíòîíîâà, 4-À. Òåë.: 248-29-06, Тел. (067)4478756

Ç\ï: äîãîâîðíàÿ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ð-í: Êèåâî-Ñâÿòîøèíñêèé (Æèòîìèðñêîå íàïðàâëåíèå). Òåë.: (097)874-22-66, Тел. (067)6064787

111171010104

ПОМОЩНИК ПОВАРА

Ç\ï: îò 8500 ãðí. Ãðàôèê ðàáîòû: ïí.-ïò., ñá., âñ. - âûõîäíûå. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (096)049-08-96, Тел. (095)5615674

Ç\ï: 7000-9000 ãðí. Òåë.: (067)235-39-40, Тел. (067)3977222

ПОВАР /Ñåòü èòàë. ðåñòîðàíîâ "Ïåñòî Êàôå" / Ç\ï: 700 ãðí\ñìåíó + %. Îòëè÷íîå ìåñòîïîëîæåíèå ðåñòîðàíîâ (â ðàçíûõ òî÷êàõ ã. Êèåâà ñ õîðîøåé èíôðàñòðóêòóðîé). Ïèòàíèå, ôîðìó ïðåäîñòàâëÿåì. Íàòàëèÿ, Тел. (097)6956613, (099)7167810 111531010101

ПОВАР /Ðåñòîðàí â öåíòðå ãîðîäà / íà ðàçäà÷ó. Ç\ï: îò 10000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. óë. Ðîãíåäèíñêàÿ, 2, ñò. ì. "Ë. Òîëñòîãî", ñò. ì. "Äâîðåö Ñïîðòà". Çâîíèòü: ïí.-ïò., 10.00-18.00. Тел. (067)2422379 211351010114

ПОВАР /Íà ðàáîòó â êàôå / Ç\ï: îò 7500 ãðí + % + ïðåìèÿ. ÃÐ: 7 ÷åðåç 7. Âîçìîæíî ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)5005510

215341010102

ПОМОЩНИК ПОВАРА /Â êàôå "Ïîðòà-ïàá" / Ç\ï: 350 ãðí\ñìåíà è âûøå + 5% îò áàíêåòîâ + ïèòàíèå. Àäðåñ: óë. Âûøãîðîäñêàÿ, 52. Òåë.: (063)976-27-74, Тел. (098)4113426 215771020102

ПРАЦІВНИКИ ЗАЛУ ðåñòîðàíó. Ç\ï: â³ä 8820 çà 15 ðîáî÷èõ äí³â (ïîãîäèííà îïëàòà ïðàö³). Çðó÷íèé ãðàô³ê òà ì³ñöå ðîáîòè. Õàð÷óâàííÿ çà ï³ëüãîâîþ ö³íîþ, êîðïîðàòèâíà ôîðìà. Äîïîìàãàºìî ç ïîøóêîì æèòëà. Òåë.: (067)434-37-01, (095)071-14-87, Тел. (063)8886160

215771020103

ПОВАР

Ëîêàö³ÿ: Ïðàâèé òà ˳âèé áåðåã. Òèï îá'ºêò³â: ¿äàëüí³, öåõ, êàôå. Ïðàöåâëàøòóâàííÿ: îô³ö³éíå. Ãðàô³ê ðîáîòè: 5/2 àáî âàõòà (áåç í³÷íèõ çì³í). Îïëàòà: çàëåæíî â³ä îá'ºêòó òà âàêàíñ³¿. Òåë.: (068)205-00-32, Тел. (050)3881383 109851020101

/Ìåðåæà ðåñòîðàí³â ³ ñóø³-áàð³â "ªâðàç³ÿ" / Ç äîñâ³äîì ³ áåç äîñâ³äó ðîáîòè. ÃÐ: ãíó÷êèé (äåííèé/äîáîâèé). Ç/ï ã³äíà, ñòàá³ëüíà. Äçâîíèòè ç 10.00 äî 22.00, ùîäåííî. Тел. (050)3560005 109321020117

/Â ñåòü êàôå illy / Ç\ï: 13000 ãðí\ìåñ. Ïîäîë - òåë.: (067)583-29-54, Îáîëîíü òåë.: (067)583-30-78, Ìèíñêàÿ - òåë.: (067)583-31-07. 215091020103

ПОВАР /Â ñåòü êàôå "illy" / Ç\ï: 13000 ãðí\ìåñ. Ð-í: Ïîäîë. Тел. (067)5832954 215091030101

Прилашаются на работ в пеарню

ПЕКАРИ ГР: ночные смены. З\п: высоая, без задерже. Р-н: Аадемородо.

ПРАЦІВНИКИ КУХНІ

ПІЦАЙОЛО

/Â êàôå "Ïîðòà-ïàá" / Ç\ï: îò 400 ãðí\ñìåíà è âûøå + 5% îò áàíêåòîâ + ïèòàíèå. Àäðåñ: óë. Âûøãîðîäñêàÿ, 52. Тел. (098)4113426, (063)9762774

21250101

110861020101

215351010101

ПОВАР

21135101

214291010103

ПЕКАРЬ

215681010101

17

СЛОЙЩИКИ / ïåêàðíþ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó / Ç\ï: îò 10000 ãðí. Äíåâíûå, íî÷íûå ñìåíû. Åñòü âîçìîæíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëüÿ. ã. Êèåâ, óë. Ìàëèíñêàÿ, 1, ð-í Àêàäåìãîðîäîê, ñòàíöèÿ "Íîâîáåëè÷è" (åõàòü îò ñò. ì. "Àêàäåìãîðîäîê" àâò. N301, 408, 437). Òåë.: (096)088-04-53, Тел. (097)3935695 108991020113

ПОВАРА

СУШИСТ

/Ðåñòîðàí â öåíòðå ãîðîäà / íà ðàçíûå ïðîöåññû. Ç\ï: îò 10000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. óë. Ðîãíåäèíñêàÿ, 2, ñò. ì. "Ë. Òîëñòîãî", ñò. ì. "Äâîðåö Ñïîðòà". Çâîíèòü: ïí.-ïò., 10.00-18.00. Тел. (067)2422379

/Ìåðåæà ðåñòîðàí³â ³ ñóø³-áàð³â "ªâðàç³ÿ" / Ç äîñâ³äîì ³ áåç äîñâ³äó ðîáîòè. ÃÐ: ãíó÷êèé (äåííèé/äîáîâèé). Ç/ï ã³äíà, ñòàá³ëüíà. Äçâîíèòè ç 10.00 äî 22.00, ùîäåííî. Тел. (050)3560005

211351010104

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹41 • 15 æîâòíÿ 2018 ð.

109321020116

Тел.: (066)3852885 21466101

11153101

СУШІКУХАР /Òîðã.-ðîçâàæàëüíèé öåíòð "Òåðì³íàë" / (ðåñòîðàí "Êîíöåðò-õîë"). Çà íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Ðîçâîçêà ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Òåë.: (063)511-50-64, (098)444-64-15, (044)200-13-60. Тел. (044)2001304 111551020132

ФОРМОВЩИКИ ТЕСТА / ïåêàðíþ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó / Ç\ï: îò 9000 ãðí. Äíåâíûå, íî÷íûå ñìåíû. Åñòü âîçìîæíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëüÿ. ã. Êèåâ, óë. Ìàëèíñêàÿ, 1, ð-í Àêàäåìãîðîäîê, ñòàíöèÿ "Íîâîáåëè÷è" (åõàòü îò ñò. ì. "Àêàäåìãîðîäîê" àâò. N301, 408, 437). Òåë.: (096)088-04-53, Тел. (097)3935695 108991020112

ХОЗЯЮШКА /Ñåòü èòàë. ðåñòîðàíîâ "Ïåñòî Êàôå" / (ìîéùèöà\ê-óáîðùèöà\ê). Ç\ï: 450 ãðí\ñìåíó + %. Îòëè÷íîå ìåñòîïîëîæåíèå ðåñòîðàíîâ (â ðàçíûõ òî÷êàõ ã. Êèåâà ñ õîðîøåé èíôðàñòðóêòóðîé). Ïèòàíèå, ôîðìó ïðåäîñòàâëÿåì. Íàòàëèÿ, òåë.: (099)716-78-10, Тел. (097)6956613

АВТОМОЙЩИКИ ñ îïûòîì ðàáîòû. Ç\ï: 30% îò âûðó÷êè. Ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû. Ð-í: Ïîçíÿêè. Тел. (067)9313246 211031010101

АВТОМОЙЩИКИ ñ ÎÐ. Æåëàòåëüíî 18-35 ëåò. Ç\ï: ïðè ñîáåñåäîâàíèè! ÃÐ: 4\4. Åñòü âîçìîæíîñòü ïðîæèâàíèÿ! Ð-í: ñò. ì. "Äàðíèöà", ÀÇÑ ÊËÎ àâòîìîéêà "Áîöìàí". Òåë.: (067)219-74-49, Тел. (067)5001516 214381010101

АВТОСЛЕСАРИ íà ÑÒÎ. Ç\ï: îò 10000 ãðí. ÎÐ íå îáÿçàòåëåí. Âîçìîæíî ïðîæèâàíèå. Ð-í ðàáîòû: ñò. ì. "Òåðåìêè", ñò. ì. "Îëèìïèéñêàÿ". Тел. (050)4622500

111531010103

215321010101

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ


18

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10696101

10940102

Срочнотреб ются

АВТОМОЙЩИКИ сопытомработы. З\п:30%отвырчи. Гибийрафиработы. Р-н:Позняи.

Тел.:(067)931-32-46 11123101

21103101

10930101

10992101

11163106

21209104

21529101

21542101

ÐÀÁÎÒÀ

21503101

11087101

11174101

11170101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹41 • 15 æîâòíÿ 2018 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

АВТОСЛЕСАРЬ

ВОДИТЕЛИ

/Íà ÑÒÎ Bosch Service / Ñ ÎÐ. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï: îò âûðàáîòêè, ñâîåâðåìåííî. Ð-í: Ãîëîñååâñêèé. Тел. (067)6714455

â ÒÀÊÑÈ íà àâòî ôèðìû (ñî çíàíèåì ã. Êèåâà). Îáîëîíü, Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë., Äàðíèöêàÿ ïë. Тел. (093)5391515

109301010104

111631020101

АВТОСЛЕСАРЬ

ВОДИТЕЛИ

/Â òðàíñïîðòíóþ êîìïàíèþ "Gunsel" / Ç\ï âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Çâîíèòü ñ ïí. ïî ïò., ñ 9.00 äî 18.00. Òåë.: (068)612-90-91, Тел. (093)3159016, 095)1209686

íà àâòîâîç, ôóðó, áåíçîâîç, ýâàêóàòîð, òðàë, êðàí-ìàíèïóëÿòîð. Тел. (050)4945406

111611010104

АВТОСЛЕСАРЬ íà ãðóçîâîå ÑÒÎ. Ç\ï: 15000-20000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Тел. (067)4427671 109921010102

АВТОСЛЮСАР / ì³æíàðîäíó êîìïàí³þ / Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Íàäàºìî æèòëî, cîöïàêåò. Êè¿âñüêà îáëàñòü, Âàñèëüê³âñüêèé ð-í (ñìò Êàëèí³âêà). Тел. (067)5081741 106961010102

АВТОСЛЮСАР / êîìïàí³þ íà ïîñò³éíó ðîáîòó / (ãðóçîâ³ àâòîìîá³ë³). Ç\ï: â³ä 17000 ãðí (áåç çàòðèìîê). Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ñïåöîäÿã, ñîöïàêåò\ñîöæèòëî. Ð-í: Êè¿â-Âîëèíñüêèé. Òåë.: (044)501-59-14 Тел. (050)4263716, (096)2309192 109771020101

АВТОСЛЮСАР / àâòîïàðê / ç ÄÐ. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç\ï äîãîâ³ðíà. Тел. (067)2996410 215081010102

19

111631060101

ВОДИТЕЛИ â òàêñè íà àâòî (093)539-15-15.

ôèðìû.

Òåë.:

111631070101

ВОДИТЕЛИ íà àâòîâîç, ôóðó, áåíçîâîç, ýâàêóàòîð, òðàë, êðàí-ìàíèïóëÿòîð. Òåë.: (050)494-54-06. 111631070102

11163107

ВОДИТЕЛИ ТАКСИ íà àâòîìîá. ïðåäïðèÿòèÿ (ÀÒÏ). Ïîñò. ðàáîòà íà íîâûõ àâòîìîá.: Òoyota Corolla, Toyota Avensis. Çíàíèå óëèö ã. Êèåâà; îïûò âîæäåíèÿ íå ìåíåå 5-òè ëåò. Ç\ï: ñòàâêà + %. Çâîíèòü: ïí.-ïò., ñ 9.00 äî 18.00 ïî òåë.: (091)787-14-01; (044)501-68-67. Ëèöåíçèÿ ÀÅ N420105 îò 25.12.2013 ã. 109401020101

ВОДИТЕЛИЭКСПЕДИТОРЫ êàò. "Ñ", "D", æåëàòåëüíî äî 35-òè ëåò. ÎÐ îò 3-õ ëåò. Ç\ï: 15000 ãðí. Áîðèñïîëüñêèé ð-í, ñ. Ïðîëèñêè, óë. Áðîâàðñêàÿ, 4 (òåððèòîðèÿ Áîðèñïîëüñêîãî àâòîçàâîäà). Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷, Тел. (095)2609820 109821020101

АВТОЭЛЕКТРИКИ /Íà ÑÒÎ (ñò. ì. "Àêàäåìãîðîäîê") / Ñ îïûòîì ðàáîòû. Ïàâåë, Тел. (096)5639198 213591010103

ВОДИТЕЛИ /Â êðóïíóþ êîìïàíèþ (ã. Âèøíåâîå) / êàò. "Ñ". Ñâîåâðåìåííàÿ âûñîêàÿ îïëàòà òðóäà! Тел. (067)5611620, (067)5059100 109341020101

ВОДИТЕЛИ /Äëÿ ðàáîòû â òàêñè "ÍÀÇÀÐÈ" / ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì; íà àâòîìîáèëè êîìïàíèè. Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû, äðóæíûé êîëëåêòèâ. Îïëàòà âûñîêàÿ è ñâîåâðåìåííàÿ. Тел. (044)5357708, (093)3560000 109371010101

ВОДИТЕЛИ /Â òàêñè "ÊÎÐÎÍÀ" / ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì è íà íàøå àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà. Àáîíïëàòà: 15 ãðí/íåäåëþ. Тел. (063)4790000 212091030101

ВОДИТЕЛИ /"Æåëòîå òàêñè" / ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì è íà íàøå àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà. Àáîíïëàòà 3 ãðí\ñóòêè. Тел. (063)4710000 212091040101

ВОДИТЕЛИ /Äëÿ ðàáîòû â ã. Êèåâå / êàò. "D". Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (068)689-89-89, Тел. (063)6898989 215031010101

ВОДИТЕЛИ êàò. "Ñ" íà òåíòîâàííûé ÌÀÍ ãðóçîïîäúåìíîñòüþ 5 òîíí. Çíàíèå òåõíè÷åñêîé ÷àñòè àâòîìîáèëÿ. Ïîñòîÿííûå êîìàíäèðîâêè ïî Óêðàèíå. Ç/ï: 13000-15000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Тел. (067)4427671

ВОДИТЕЛЬ íà ÌÀÇ, ÊÀÌÀÇ, 20 òîíí. Çíàíèå òåõíè÷åñêîé ÷àñòè è ã. Êèåâà. Îòâåòñòâåííîñòü, ïîðÿäî÷íîñòü, ïóíêòóàëüíîñòü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Тел. (097)3399889

11111101

11168102

111231010101

ВОДИТЕЛЬ /Ôàðìêîìïàíèÿ (ã. Âèøíåâîå) / ÃÐ: ïí.-ïò. Ç\ï: 11000 ãðí. Òåë.: (067)232-45-00, Тел. (044)2398640 111701010118

ВОДИТЕЛЬ

21508101

/Íà ïîñòîÿííîå ìåñòî ðàáîòû / Íà êàòîê. Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ñâîåâðåìåííûå âûïëàòû. Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Âñå âîïðîñû ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Èãîðü Тел. (067)4671875 212451010115

ВОДИТЕЛЬ /Íà ïîñòîÿííîå ìåñòî ðàáîòû / ýêñêàâàòîðà. Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ñâîåâðåìåííûå âûïëàòû. Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Âñå âîïðîñû ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Èãîðü Тел. (067)4671875

20925101

212451010116

ВОДИТЕЛЬ /Â òðàíñïîðòíóþ êîìïàíèþ "Gunsel" / êàò. "Ñ", "D". Ç\ï âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Çâîíèòü ñ ïí. ïî ïò., ñ 9.00 äî 18.00. Òåë.: (068)612-90-91, (095)120-96-86. Тел. (093)3159016 111611010101

21212101

ВОДИТЕЛЬ /Â êîìïàíèþ Uber Partner / Ç\ï: 15000 ãðí. Тел. (063)8423699 215131020101

ВОДИТЕЛЬ íà ñàìîñâàë. Ðàáîòà â ã. Êèåâ. Ç\ï: îò 700 ãðí â äåíü. Îïëàòà êàæäûå 2 íåäåëè. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Тел. (063)6039504

109921010101

215291010101

21547101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹41 • 15 æîâòíÿ 2018 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


20

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21513102

ВОДИТЕЛЬ

ВОДІЇ

/Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó / êàò. "Ñ". Ìàøèíà - èíîìàðêà. Ðàáîòà ïî Óêðàèíå, ïîñòîÿííûå êîìàíäèðîâêè. Ç\ï: ïî äîãîâîðåííîñòè. Íàëè÷èå îïûòà ðàáîòû ïî "äàëüíîáîþ" ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ. Òåë.: (098)151-77-88, Þðèé, çâîíèòü ñ 9.00 äî 17.00. Ñåðãåé, Тел. (098)1517798

/ ì³æíàðîäíó êîìïàí³þ / àâòîâîç³â êàò. "Å". Ç äîñâ³äîì ì³æíàðîäíèõ ïåðåâåçåíü òà áåç (íàâ÷àºìî). Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Íàäàºìî æèòëî, cîöïàêåò. Êè¿âñüêà îáëàñòü, Âàñèëüê³âñüêèé ð-í (ñìò Êàëèí³âêà). Тел. (067)5081741

215421010101

21505101

ВОДИТЕЛЬ /Êîìïàíèÿ "Äàâàé ïåðååäåì" / êàò. "Â", "Ñ" ñ ÎÐ. Òðåáîâàíèÿ: îò 25-òè ëåò, çíàíèå ãîðîäà. Ç\ï: îò 8000 ãðí äî 15000 ãðí. Òåë.: (068)503-60-60, (063)503-60-60, Тел. (095)5036060 215471010101

ВОДИТЕЛЬ 11159101

â îôèñ ñî ñâîèì àâòî Ãàç\äèçåëü 2006 ã. (èíòåðíåò-äîñòàâêà). Ç\ï: 12000 ãðí. Îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. Îôèñ íà Ïîäîëå. Òåë.: (099)447-75-54, Íèêîëàé. Тел. (067)5602060 209251010103

Êàòåãîðèè "D". Ðàçâîçêà ïåðñîíàëà. Тел. (063)1389841 110871010101

ВОДИТЕЛЬ Óäîñòîâåðåíèå âîäèòåëÿ êàòåãîðèè "Â", "Ñ". Ç\ï: âûñîêàÿ. Áåç ÂÏ. Ðàáîòà ïî Êèåâó. Тел. (067)6596387 111111010101

ВОДИТЕЛЬ АССЕНИЗАТОРА Ç\ï: îò 1000 ãðí. â äåíü. Âàõòîâûé ãðàôèê. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Ðàáîòà ïî ã. Êèåâó è Êèåâñêîé îáëàñòè. Òåë.: (063)237-83-88, (067)656-66-67, Тел. (095)9099489 111591010103

21359101

21532101

111681020101

ВОДІЇ / àâòîïàðê / êàò. "Ä" íà ïðèì³ñüê³ ìàðøðóòè. Тел. (067)2996410 215081010101

ДИСПЕТЧЕРЫ ТАКСИ Íà ðàáîòó â îôèñ. Ãðàôèê ïîäñòðàèâàåì ïîä Âàñ. Ð-í: Âèíîãðàäàðü. Тел. (095)2713738

ЕКСПЕДИТОР /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31, Тел. (067)2236927 111601020133

МОТОРИСТЫ /Íà ÑÒÎ (ñò. ì. "Àêàäåìãîðîäîê") / Ñ îïûòîì ðàáîòû. Ïàâåë, Тел. (096)5639198 213591010102

ОПЕРАТОРЫ CALLЦЕНТРА Íà ðàáîòó â îôèñ. Ãðàôèê ïîäñòðàèâàåì ïîä Âàñ. Ð-í: Âèíîãðàäàðü. Тел. (095)2713738 111631040103

СЛЮСАРІ

/ Äåñíÿíñüêå óïðàâë³ííÿ ÃÓ ÄÑÍÑ Óêðà¿íè / (êàò. "Â", "Ñ"). Îô. ñòàæ íå ìåíøå 3-õ ðîê³â. Ç/ï: 1 ð³ê ñëóæáè - 6100 ãðí. ÃÐ: äîáà\òðè. Îñîáîâèé ñêëàä çàáåçïå÷. ôîðì. îäÿãîì òà ñïîðÿäæåííÿì. Ñòàæ ñëóæáè äëÿ âèõîäó íà ïåíñ³þ 25 ðîê³â. ³ê äî 30 ð., îñâ³òà ïîâíà ñåðåäíÿ. ÌÐ: ì. Êè¿â, âóë. Æóêîâà, 4à (ñò. ì. "˳ñîâà"). Òåë.: (097)920-29-46, Тел. (063)9770331

/ÒΠ"Êîìïàí³ÿ óäðîñîþç" (ì. Êè¿â) / ç ðåìîíòó àâòîòðàíñïîðòó. Ç\ï: â³ä 10000 ãðí. Тел. (067)4063291

215051010102

/ÒΠ"ÏÎ˲ÐÅÌ ÊȯÂ" / àâòîíàâàíòàæóâà÷à. Ç\ï: â³ä 10000 ãðí. Ðîáîòà â ð-í³ ñò. ì. "×åðí³ã³âñüêà", ñò. ì. "˳ñîâà". Çàáåçïå÷óºìî æèòëîì. Òåë.: (073)056-92-59. 109021020106

ВОДІЙ êàò. "Â" (Ãàçåëü). Ç\ï: 9500 ãðí. Ðîáîòà ïî ì. Êèºâó. Òåë.: (066)675-20-16, (097)953-09-44, Ñåðã³é Âîëîäèìèðîâè÷. 111741010101

ÐÀÁÎÒÀ

/ÒΠ"Êîìïàí³ÿ óäðîñîþç" (ì. Êè¿â) / âàíòàæíîãî òðàíñïîðòó êàò. "Â", "Ñ". Ç\ï: â³ä 10000 ãðí. Тел. (067)4063291

ВОДІЙ

ВОДІЙ

11163102

ВОДІЇ

111631040101

ВОДИТЕЛЬ

21209103

106961010101

111681020301

ХОДОВИКИ /Íà ÑÒÎ (ñò. ì. "Àêàäåìãîðîäîê") / Ñ îïûòîì ðàáîòû. Ïàâåë, Тел. (096)5639198 213591010101

ШИНОМОНТАЖНИКИ /Â ñòàáèëüíî ðàçâèâàþùóþñÿ êîìïàíèþ / Ç\ï: îò 10000 ãðí (ñòàâêà + %). Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Тел. (098)1951721 212121010101

ЭКСКАВАТОРЩИКИ Íà JCB ïîëóïîâîðîòíûé, JCB 4CX. Îòâåòñòâåííîñòü, ïîðÿäî÷íîñòü, ïóíêòóàëüíîñòü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Тел. (097)3399889 111231010102

ВОДІЙНАВАНТАЖУВАЧ

ЭКСПЕДИТОРЫ

/óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31, Тел. (067)2236927

/Â êðóïíóþ êîìïàíèþ (ã. Âèøíåâîå) / Ñâîåâðåìåííàÿ âûñîêàÿ îïëàòà òðóäà! Òåë.: (067)505-91-00, Тел. (067)5611620

111601020136

109341020111

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹41 • 15 æîâòíÿ 2018 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

21

10977102

10982102

10939101

11163104

11158101

АВТОМЕХАНИКМОТОРИСТ Â êîìïàíèþ "Àâèàñïåöòåõ". Ðåìîíò è îáñëóæèâàíèå ñïåöòåõíèêè àýðîïîðòîâ. Ç\ï: îò 12000 ãðí. Òåë.: (096)024-58-02, Тел. (099)4189007 111151010101

БЕТОНЩИК 21438101

/Áåòîííûé ç-ä "ÏÐÎÔÈÁÅÒÎÍ" / Ç\ï: 10000-15000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. ÌÐ: ïãò Êàëèíîâêà, Áðîâàðñêîé ðàéîí, Êèåâñêàÿ îáëàñòü. Тел. (067)4431999

11175102

109831020107

ЕЛЕКТРИК /ÒΠÊîâàëüñüêà-Æèòëîñåðâ³ñ / Ç\ï: 8200 ãðí. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Àäðåñà: âóë. ×àâäàð, 3. Ñï³âáåñ³äè ùîäåííî, êð³ì âèõ³äíèõ. Òåë.: (044)569-92-67, (050)435-93-67, Тел. (050)4359374 109681010105

ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИК /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / (àðãîíùèê). Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Òåë.: (067)656-52-57, Тел. (044)4649248 109431010120

ЖЕРСТЯНИК /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Òåë.: (067)656-52-57, Тел. (044)4649248

11018101

ПИЛОРАМНИК напідприємство. З\п:від10000до11000 рн. 10хвилинпішивід ст.м."Видбичі".Офіційне працевлаштвання.Безоштовне харчвання,спецодя .Можливість проживання ртожит. Тел.:(096)116-25-21,Віталій.

109431010112

МАСТЕР ïî îáðàáîòêå èñêóññò. àêðèëîâîãî êàìíÿ (Corian, Staron, Montelli, Tristone). ÌÐ: Ïîäîë. Ç\ï: îò 15000 ãðí. è âûøå. Þðèé, Тел. (067)3347744 111641010101

10937101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹41 • 15 æîâòíÿ 2018 ð.

11106101

11071101

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ


22

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

МАСТЕР

ОПЕРАТОРЫ

ïî îáðàáîòêå èñêóññò. êâàðöåâîãî êàìíÿ (Vicostone, Caeserstone, Silestone, Hanstone). ÌÐ: Ïîäîë. Ç\ï: îò 15000 ãðí. è âûøå. Þðèé, Тел. (067)3347744

Íà ïðîèçâîäñòâî áóìàæíîé ïîñóäû. Ç\ï: îò 12000 äî 15000 ãðí. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Тел. (067)5085362

111641010102

МЕХАНИК (îïåðàòîð ïðåññ-ìàøèíû) íà ïðîèçâîäñòâî. ÃÐ: 3 äíÿ ñ 8.00 äî 20.00, 3 äíÿ ñ 20.00 äî 8.00, 3 äíÿ âûõîäíûõ. ×åðåäîâàíèå ñìåí. Ç\ï: ñäåëüíàÿ (18000-22000 ãðí). ç-ä íàõîäèòñÿ â ã. Âèøíåâîì (Êèåâî-Ñâÿòîøèíñêèé ðàéîí). Èíôîðìàöèÿ ïî Тел. (067)4643101 111571020103

МОНОЛИТЧИК 10979102

/Áåòîííûé ç-ä "ÏÐÎÔÈÁÅÒÎÍ" / Ç\ï: 10000-15000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. ÌÐ: ïãò Êàëèíîâêà, Áðîâàðñêîé ðàéîí, Êèåâñêàÿ îáëàñòü. Тел. (067)4431999 109831020106

МОНТАЖНИК ýëåêòðîííûõ ïðèáîðîâ. ÃÐ: ñ 8.00 äî 15.00. Ðàáîòà â Êèåâå. Тел. (050)9740193 215701010101

НАЛАДЧИК ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТОВ /Íà Ïð-òèå / Ç\ï: îò 10000-25000 ãðí. Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. Ð-í: ñò. ì. "Áåðåñòåéñêàÿ". Òåë.: (093)066-29-39. E-mail: vist-lt@ukr.net 109391010106

НОРМУВАЛЬНИК

21172102

/ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Òåë.: (067)656-52-57, Тел. (044)4649248 109431010118

ОПЕРАТОР /ϳä-âî ç âèãîòîâëåííÿ óïàêîâêè / ãîôðîë³í³¿. Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ç/ï: âèñîêà. Ð-í: Áîðùàã³âêà. Òåë: (044)333-63-97, Тел. (044)3336386 109791020110

ОПЕРАТОР 10972102

íà ïðîèçâîäñòâî. Îïûò ðàáîòû îò 2-õ ëåò. Ç\ï: 10000 ãðí. Ð-í: Áîðòíè÷è (ã. Êèåâ). Тел. (098)6863603 215711010101

ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ /Íà Ïð-òèå / (ôðåçåðíûå, òîêàðíûå). Ç\ï: îò 10000-25000 ãðí. Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. Ð-í: ñò. ì. "Áåðåñòåéñêàÿ". Òåë.: (093)066-29-39. E-mail: vist-lt@ukr.net 109391010103

11175101

ОПЕРАТОРМАШИНІСТ /ÒΠ"ÏÎ˲ÐÅÌ ÊȯÂ" / ñóøêè ï³ñêó. Ç\ï: â³ä 10000 ãðí. Ðîáîòà â ð-í³ ñò. ì. "×åðí³ã³âñüêà", ñò. ì. "˳ñîâà". Çàáåçïå÷óºìî æèòëîì. Òåë.: (073)056-92-59. 109021020108

ОПЕРАТОРПИЛОРАМЩИК /Íà äåðåâîîáð. Ïð-òèå (ñ. Êàòþæàíêà) / Ç\ï: îò 14500 ãðí (îò âûðàáîòêè). ÃÐ: âàõòà. Èíîãîðîäíèì - âîçìîæíîñòü ïðîæèâàíèÿ. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Viber: (067)444-36-30. Тел. (096)3647171 111751020101

109721020102

ОПЕРАТОРЫ НА ПРОИЗВОДСТВО /Áåòîííûé ç-ä "ÏÐÎÔÈÁÅÒÎÍ" / Ç\ï: 10000-15000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. ÌÐ: ïãò Êàëèíîâêà, Áðîâàðñêîé ðàéîí, Êèåâñêàÿ îáëàñòü. Тел. (067)4431999 109831020103

ПИЛОРАМНИК íà ϳä-âî. Ç\ï: â³ä 10000 äî 11000 ãðí. 10 õâèëèí ï³øêè â³ä ñò. ì. "Âèäóáè÷³". Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Áåçêîøòîâíå õàð÷óâàííÿ, ñïåöîäÿã. Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ ó ãóðòîæèòêó. ³òàë³é, Тел. (096)1162521 110711010101

СБИВЩИК ПОДДОНОВ /Íà äåðåâîîáð. Ïð-òèå (ñ. Êàòþæàíêà) / Ç\ï: îò 12000 ãðí (îò âûðàáîòêè). ÃÐ: âàõòà. Èíîãîðîäíèì - âîçìîæíîñòü ïðîæèâàíèÿ. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Viber: (067)444-36-30, Тел. (096)3647171 111751010102

СБОРЩИК ýëåêòðîííûõ ïðèáîðîâ. ÃÐ: ñ 8.00 äî 15.00. Ðàáîòà â Êèåâå. Тел. (050)9740193 215701010102

СВАРЩИК /Áåòîííûé ç-ä "ÏÐÎÔÈÁÅÒÎÍ" / Ç\ï: 12000-15000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. ÌÐ: ïãò Êàëèíîâêà, Áðîâàðñêîé ðàéîí, Êèåâñêàÿ îáëàñòü. Тел. (067)4431999 109831020105

СВАРЩИК /ÎÎÎ "Áàëåíêî ç-ä óïàêîâ. îáîðóäîâàíèÿ" / Òðåáîâàíèÿ: îòñóòñòâèå âðåäíûõ ïðèâû÷åê, îáó÷àåìîñòü, æåëàíèå çàðàáàòûâàòü. Óñëîâèÿ ðàáîòû: îòàïëèâàåìûé öåõ, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñäåëüíàÿ îïëàòà òðóäà. Ð-í: Äàðíèöà, Äàðíèöêàÿ ïëîùàäü (Ëåíèíãðàäñêàÿ). Тел. (067)4030450 111061010101

СВАРЩИК Ç\ï: îò 10000 ãðí (ñäåëüíàÿ). Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Êèåâñêàÿ îáë., ñ. Âèòà-Ïî÷òîâàÿ. Тел. (067)4415470 111101010102

СЛЕСАРИ ìåõàíîñáîðî÷íûõ ðàáîò. Ç\ï: îò 10000 ãðí (ñäåëüíàÿ). Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Êèåâñêàÿ îáë., ñ. Âèòà-Ïî÷òîâàÿ. Тел. (067)4415470 111101010101

СЛЕСАРЬ /Íà ìàøèíîñòðîèòåëüíîå ïðîèçâîäñòâî / ìåõàíîñáîðî÷íûõ ðàáîò 5-6 ðàçðÿäà. ÃÐ: ñ 8.00 äî 16.30. Ðàçâîçêà îò ñò. ì. "Áîðèñïîëüñêàÿ". www.titalcompany.com Тел. (050)3352679 111581010115

СЛЕСАРЬ /Íà Ïð-òèå / Òåë.: (050)469-14-19, Тел. (050)4690267 111251010102

СЛЕСАРЬИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК /Íà Ïð-òèå / Ç\ï: îò 10000-25000 ãðí. Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. Ð-í: ñò. ì. "Áåðåñòåéñêàÿ". Òåë.: (093)066-29-39. E-mail: vist-lt@ukr.net 109391010105

ОПЕРАТОРИ ЕКСТРУДЕРА /ϳä-âî (ñ. Çàçèì'ÿ, Áðîâàð. ð-í) / Ç\ï: â³ä 10000 ãðí. Ðîçâîçêà ç ì. Áðîâàðè. ²íîãîðîäí³ì - áåçêîøòîâíå æèòëî. Òåë.: (067)234-80-67, Âàäèì Îëåãîâè÷. Тел. (044)5922538 211721020101

СЛЕСАРЬРЕМОНТНИК /Áåòîííûé ç-ä "ÏÐÎÔÈÁÅÒÎÍ" / Ç\ï: 12000-15000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. ÌÐ: ïãò Êàëèíîâêà, Áðîâàðñêîé ðàéîí, Êèåâñêàÿ îáëàñòü. Тел. (067)4431999 109831020104

10983102

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹41 • 15 æîâòíÿ 2018 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

11157101

СЛЕСАРЬСВАРЩИК

РаботавКиевеТребются:

ÃÐ: ïí.-ïò., ñ 8.00 äî 17.00. Ç\ï: îò 8000 ãðí. Îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. Ð-í: ñò. ì. "Âûäóáè÷è". Òåë.: (050)469-43-26, Тел. (050)3851781

МОНТАЖНИК

110181010101

СЛЮСАР /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / ç âèãîòîâëåííÿ âóçë³â òà äåòàëåé ñàíòåõñèñòåì. Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Тел. (044)4649248, (067)6565257 109431010107

СЛЮСАР /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / ç ìåõàíîñêëàäàëüíèõ ðîá³ò. Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Тел. (044)4649248, (067)6565257 109431010119

СЛЮСАРЕЛЕКТРИК /ÒΠ"ÏÎ˲ÐÅÌ ÊȯÂ" / Ç\ï: â³ä 10000 ãðí. Ðîáîòà â ð-í³ ñò. ì. "×åðí³ã³âñüêà", ñò. ì. "˳ñîâà". Çàáåçïå÷óºìî æèòëîì. Òåë.: (073)056-92-59. 109021020102

11157102

элетронныхприборов.

СБОРЩИК элетронныхприборов. ГР:с8.00до15.00.

Тел.:(050)974-01-93 21570101

ФРЕЗЕРОВЩИК /Íà Ïð-òèå / Ç\ï: îò 10000-25000 ãðí. Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. Ð-í: ñò. ì. "Áåðåñòåéñêàÿ". Òåë.: (093)066-29-39. E-mail: vist-lt@ukr.net 109391010102

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Тел. (044)4649248, (067)6565257

11115101

Срочнотребется

ШЛИФОВЩИК

ОПЕРАТОР напроизводство.

ïî äåðåâó (ñòîëÿðíîå ïðîèçâîäñòâî). Ç\ï: 8000 ãðí. Ð-í: Äàðíèöêèé. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Тел. (067)5044083

Опытработыот2-хлет. З\п:10000рн. Р-н:Бортничи(.Киев).

211731010102

109431010114

ЭЛЕКТРИК Ç\ï: 6000 ãðí. ÃÐ: ñóòêè\äâîå. ÌÐ: ñò. ì. "Ïî÷òîâàÿ ïëîùàäü". Òåë.: Тел. (068)9555571, (044)3905420

ЭЛЕКТРИК

/ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Òåë.: (067)656-52-57, Тел. (044)4649248

/Â êðóïíóþ êîìïàíèþ (ã. Âèøíåâîå) / Ñâîåâðåìåííàÿ âûñîêàÿ îïëàòà òðóäà! Тел. (067)5611620, (067)5059100

СЛЮСАРСАНТЕХНІК /ÒΠÊîâàëüñüêà-Æèòëîñåðâ³ñ / Ç\ï: 8200 ãðí. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Àäðåñà: âóë. ×àâäàð, 3. Ñï³âáåñ³äè ùîäåííî, êð³ì âèõ³äíèõ. Òåë.: (044)569-92-67, (050)435-93-67, Тел. (050)4359374 109681010104

СТОЛЯР /Â êîìïàíèþ "ÀÐÒ-ÄÅÊÎÐ" / ïî îáðàáîòêå èñêóññòâåííîãî êàìíÿ ñ îïûòîì ðàáîòû. Тел. (068)3883840 212081010101

СТОЛЯР Ç\ï âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Тел. (067)4667158 215351020102

ТОКАРЬ

Тел.:(098)686-36-03 21571101

111771010103

СЛЮСАРСАНТЕХНІК

109431010116

109341020118

ЭЛЕКТРИК /Â êîíäèòåðñêèé öåõ / Ç\ï: âûñîêàÿ. ÌÐ: Ñîëîìåíñêèé ð-í, óë. Àâèàêîíñòðóêòîðà Àíòîíîâà, 4-À. Òåë.: 248-29-06, Тел. (067)4478756

21535102

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК

111171010105

/Íà ïîñòîÿííîå ìåñòî ðàáîòû / Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ñâîåâðåìåííûå âûïëàòû. Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Âñå âîïðîñû ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Èãîðü Тел. (067)4671875

ЭЛЕКТРИК Ç\ï âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Тел. (067)4667158

212451010109

215351020103

ЭЛЕКТРИК

ГРЕЙДЕРИСТ

(îïåðàòîð-ýëåêòðèê) íà ïðîèçâîäñòâî. Òðåáîâàíèå: íàëè÷èå óäîñòîâåðåíèÿ ÊÈÏèÀ. ÃÐ: 3 äíÿ ñ 8.00 äî 20.00, 3 äíÿ ñ 20.00 äî 8.00, 3 äíÿ âûõîäíûõ. ×åðåäîâàíèå ñìåí. Ç\ï: ñäåëüíàÿ (18000-25000 ãðí). ç-ä íàõîäèòñÿ â ã. Âèøíåâîì (Êèåâî-Ñâÿòîøèíñêèé ðàéîí). Èíôîðìàöèÿ ïî Тел. (067)4643101

/Íà ïîñòîÿííîå ìåñòî ðàáîòû / Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ñâîåâðåìåííûå âûïëàòû. Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Âñå âîïðîñû ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Èãîðü Тел. (067)4671875 212451010108

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК

111571010104

/Íà Ïð-òèå / Ç\ï: îò 10000-25000 ãðí. Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. Ð-í: ñò. ì. "Áåðåñòåéñêàÿ". Òåë.: (093)066-29-39. E-mail: vist-lt@ukr.net

11164101

109431010115

СЛЮСАРРЕМОНТНИК /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Òåë.: (067)656-52-57, Тел. (044)4649248

23

Ç\ï: 10000-12000 ãðí + ïåðåðîáêè). Ïðîïîíóºìî ðîáîòó ç îô³ö³éíèì îôîðìëåííÿì. Òåë.: (067)242-05-00, Тел. (093)2615792

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК /Íà Ïð-òèå / Òåë.: (050)469-14-19, Тел. (050)4690267

109391010101

111251010101

108521010104

21208101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹41 • 15 æîâòíÿ 2018 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


24

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

МУЛЯРИ (êàìåíùèêè). Ç\ï: â³ä 20000 ãðí. Æèòëî áåçêîøòîâíå. Тел. (050)3100753 110231010101

ПЛИТОЧНИКИ /Íà ïîñòîÿííîå ìåñòî ðàáîòû / Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ñâîåâðåìåííûå âûïëàòû. Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Âñå âîïðîñû ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Èãîðü Тел. (067)4671875 212451010105

ПЛИТОЧНИКИ Тел. (067)9395421 215721010103

ПЛИТОЧНИКИ Ðåìîíò êâàðòèð, îôèñîâ. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñäåëüíàÿ. Тел. (096)5342030 215231010102

21245101

КАМЕНЩИКИ

10852101

ПЛИТОЧНИКИ

Тел. (067)9395421 215721010102

/Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó / Ç\ï: îò 10000 ãðí. Тел. (099)6422633, (097)0501707 214731010107

КАМЕНЩИКИ /Â ñòðîèòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ (ã. Êèåâ) / Âûïëàòû ç\ï 2 ðàçà â ìåñÿö. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Òåë.: (050)574-09-37, Тел. (067)7788418 214721010102

МАЛЯР, ПЛИТОЧНИК, ЭЛЕКТРИК Ç\ï ïî îáúåìó âûïîëíåííîé ðàáîòû. ÃÐ: ïí.-ïò., ñ 8.00 äî 17.00. Ð-í: Äåìååâêà. Òåë.: (093)127-10-04, Àííà. ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ. 111221010104

ПРОРАБ /Íà ïîñòîÿííîå ìåñòî ðàáîòû / äîðîæíûõ ðàáîò ñ ÎÐ 2-3 ãîäà. Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ñâîåâðåìåííûå âûïëàòû. Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Âñå âîïðîñû ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Èãîðü Тел. (067)4671875 212451010112

САНТЕХНІКИБУДІВЕЛЬНИКИ /ÒΠ"Êîìïàí³ÿ óäðîñîþç" (ì. Êè¿â) / Ç\ï: â³ä 10000 ãðí. Тел. (095)7433949 111681020202

МАЛЯРШТУКАТУР 11023101

Ðåìîíò êâàðòèð, îôèñîâ. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñäåëüíàÿ. Тел. (096)5342030 215231010101

МАЛЯРЫ /Íà ïîñòîÿííîå ìåñòî ðàáîòû / Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ñâîåâðåìåííûå âûïëàòû. Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Âñå âîïðîñû ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Èãîðü Тел. (067)4671875 212451010107

МАЛЯРЫ

СМЕТЧИКИ /Íà ïîñòîÿííîå ìåñòî ðàáîòû / Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ñâîåâðåìåííûå âûïëàòû. Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Âñå âîïðîñû ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Èãîðü Тел. (067)4671875 212451010101

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ /Íà ïîñòîÿííîå ìåñòî ðàáîòû / Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ñâîåâðåìåííûå âûïëàòû. Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Âñå âîïðîñû ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Èãîðü Тел. (067)4671875

21287101

212451010103

Тел. (067)9395421 215721010101

МАЛЯРЫ /Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó / Ç\ï: îò 10000 ãðí. Òåë.: (097)050-17-07, Тел. (099)6422633

ФАСАДНИК Ç\ï: â³ä âèðîá³òêó (ïåðåãîðîäêà, 140 ãðí\ìåòð). Ïðîïîíóºìî ðîáîòó ç îô³ö³éíèì îôîðìëåííÿì. Òåë.: (067)242-05-00, Тел. (093)2615792 108521010103

КОНСТРУКТОР ïî äåðåâó (ñòîëÿðíîå ïðîèçâîäñòâî). Ç\ï: âûñîêàÿ. Òåë.: (067)759-44-74, Тел. (063)2371366 215751010101

214731010102

ФАСАДЧИКИ

МОНОЛИТЧИКИ 21572101

МАЛЯР

Тел. (067)9395421

Тел. (067)9395421

215721010104 215721010105

МОНОЛИТЧИКИ /Â ñòðîèòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ (ã. Êèåâ) / Âûïëàòû ç\ï 2 ðàçà â ìåñÿö. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Òåë.: (050)574-09-37, Тел. (067)7788418 214721010101

ШТУКАТУРЫ /Íà ïîñòîÿííîå ìåñòî ðàáîòû / Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ñâîåâðåìåííûå âûïëàòû. Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Âñå âîïðîñû ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Èãîðü Тел. (067)4671875 212451010106

ШТУКАТУРЫ Тел. (067)9395421

МОНОЛІТНИК Ç\ï: â³ä âèðîá³òêó (ãàçîáåòîí, 450 ãðí\êóá. ìåòð). Ïðîïîíóºìî ðîáîòó ç îô³ö³éíèì îôîðìëåííÿì. Òåë.: (067)242-05-00, Тел. (093)2615792

215721010106

ïî äåðåâó. Ç\ï âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Тел. (067)4667158 215351020101

ПОКЛЕЙЩИК /Àòåëüå ïî èçãîòîâëåíèþ ìÿãêîé ìåáåëè / Ç\ï âûñîêàÿ. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Ð-í Ñòàðîé Äàðíèöû (ã. Êèåâ). Тел. (067)9139457 212871010106

108521010102

МУЛЯР Ç\ï: â³ä âèðîá³òêó (öåãëà, 650 ãðí\êóá. ìåòð). Ïðîïîíóºìî ðîáîòó ç îô³ö³éíèì îôîðìëåííÿì. Òåë.: (067)242-05-00, Тел. (093)2615792 108521010101

21575101

21523101

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹41 • 15 æîâòíÿ 2018 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

25

ВАНТАЖНИК /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31, Тел. (067)2236927 111601020103

ВАНТАЖНИК Ðîáîòà â öåõó. Ç\ï: 11000 ãðí. Ðàéîí: ñò. ì. "˳âîáåðåæíà". Тел. (068)2880134 215261010101

ВАНТАЖНИК Ç\ï: 8500 ãðí. ÃÐ: ç 9.00 äî 18.00. Òåë.: (066)675-20-16, (097)953-09-44, Ñåðã³é Âîëîäèìèðîâè÷. 111741010102

ВАНТАЖНИК КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК 21173101

11166101

ÃÐ: 5 äí³â íà òèæäåíü. Íåíîðìîâàíèé ðîáî÷èé äåíü. Ç\ï: â³ä 9000 ãðí. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè, âóë. Áðîâàðñüêà, 4, òåðèò. Áîðèñï³ëüñüêîãî àâòîçàâîäó. Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷, Тел. (095)2609820

21439101

109821040101

ВАНТАЖНИКИ /Òîðã.-ðîçâàæàëüíèé öåíòð "Òåðì³íàë" / Çà íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Ðîçâîçêà ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Òåë.: (063)511-50-64, (098)444-64-15, (044)200-13-60. Тел. (044)2001304

ЗАКРОЙЩИК (ðàñêðîé ïîñòåëüíîãî áåëüÿ). ÃÐ: ïîëíûé è íå ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü. Ç\ï: îò 10000 ãðí. Ð-í: Äàðíèöêàÿ ïë. (Ëåíèíãðàäñêàÿ). Òåë.: (067)406-14-43, Тел. (044)2091427

111551020117

ВАНТАЖНИКИ /ÒΠ"ÏÎ˲ÐÅÌ ÊȯÂ" / Ç\ï: â³ä 8000 ãðí. Ðîáîòà â ð-í³ ñò. ì. "×åðí³ã³âñüêà", ñò. ì. "˳ñîâà". Çàáåçïå÷óºìî æèòëîì. Òåë.: (073)056-92-59.

214701020101

МАЛЯР

109021020104

/Íà ìåáåëüíóþ ôàáðèêó / ïîðîøêîâîé ïîêðàñêè ñ ÎÐ. Ç\ï: 12000 ãðí. Тел. (097)3769652

21282101

ВАНТАЖНИКИ

21437101

/ êîìïàí³þ / íà ñì³òòºâîçè. 6-äåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü, í³÷í³ çì³íè. Ç\ï: 10000 ãðí (áåç çàòðèìîê). Ïîñò³éíà ðîáîòà, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Íàäàºòüñÿ cîöæèòëî, ñïåöîäÿã. Ðîáîòà â Êèºâ³ (ð-í: Êè¿â-Âîëèíñüêèé). Òåë.: (044)501-59-14, (050)426-37-16, Тел. (096)2309192

215121010103

СВАРЩИК /Íà ìåáåëüíóþ ôàáðèêó / íà ïîëóàâòîìàò ñ ÎÐ. Ç\ï: îò 12000 äî 19000 ãðí. Тел. (097)3769652 215121010102

СТОЛЯР

109771030101

/Íà ìåáåëüíóþ ôàáðèêó / Ìîëîäîé, ýíåðãè÷íûé, ñ ÎÐ. Ç\ï: îò 16000 äî 26000 ãðí. Тел. (097)3769652 215121010101

ШВЕИ / øâåéíûé öåõ / (ïîøèâ îäåæäû). Ç\ï: 10000-15000 ãðí (ñäåëüíàÿ). Âûïëàòû åæåíåäåëüíûå. Óë. Òîâàðíàÿ, ã. Êèåâ, ñò. ì. "Âûäóáè÷è", ñò. ì. "Ëûáåäñêàÿ". Тел. (098)6869957 212821010101

ШВЕИ (ïîøèâ åâðîñïåöîäåæäû áðèãàäíûì ìåòîäîì). Ñ ÎÐ. ÃÐ: 5\2. Ç\ï: 12000 ãðí. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Ð-í: ñò. ì. "Òàðàñà Øåâ÷åíêî". Âëàäèìèð, òåë.: (044)221-39-14, Тел. (067)4523565 111661010101

ВАНТАЖНИКИ РАБОТА В СФЕРЕ VIPДОСУГА ДЛЯ ТЕБЯ! Âûñîêèé çàðàáîòîê. Åæåäíåâíûå âûïëàòû 5000-10000 ãðí\äåíü. Ãèáêèé ÃÐ. Äðóæíûé êîëëåêòèâ è îãðîìíûå âîçìîæíîñòè. 100% áåçîïàñíîñòü è êîíôèäåíöèàëüíîñòü. Ðàáîòà â ã. Êèåâå. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâèì æèëüå. WhatsApp, Telegramm: (066)753-72-88, Viber: (063)625-80-96. Тел. (097)6294236 215401010101

АВТОМОЙЩИКИ /Â ñòàáèëüíî ðàçâèâàþùóþñÿ êîìïàíèþ / Ç\ï: îò 10000 ãðí (ñòàâêà + %). Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Тел. (098)1951721

ШВЕЯ

212121010102

(ïîøèâ ïîñòåëüíûõ ïðèíàäëåæíîñòåé). ÃÐ: ïîëíûé è íå ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü. Ç\ï: îò 10000 ãðí. Ð-í: Äàðíèöêàÿ ïë. (Ëåíèíãðàäñêàÿ). Òåë.: (067)406-14-43, Тел. (044)2091427 214701010101

ШВЕЯ /Àòåëüå ïî èçãîòîâëåíèþ ìÿãêîé ìåáåëè / Ç\ï âûñîêàÿ. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Ð-í Ñòàðîé Äàðíèöû (ã. Êèåâ). Тел. (067)9139457

ÃÐ: äîáà\òðè. Ç\ï: 750 ãðí\äîáà, âèïëàòà 3 ðàçè íà ì³ñÿöü. Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ ïî òðóäîâ³é ç 1-ãî ðîáî÷îãî äíÿ. Íàö³îíàëüíà ìåðåæà êîìïëåêñ³â ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ. Ìè çíàõîäèìîñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Çðîøóâàëüíà, 2. Òåë.: (095)222-82-90, Тел. (067)8298058 212491020102

ВАНТАЖНИКИ íà ãðèáíå âèðîáíèöòâî. Ãðàô³ê ðîáîòè: 25/ 7 äí³â. Ç/ï: 7000-8000 ãðí. Ðîáîòà òà æèòëî â Êè¿âñüê³é îáëàñò³. Îëåêñàíäð, Тел. (096)7877394

21442102

214421020101

ГАРДЕРОБЩИК /Â êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé Deluxe" / Ìîæíî áåç ÎÐ. Òåë.: (063)232-55-41 Тел. 2325541 215371010105

АДМИНИСТРАТОРУБОРЩИЦА

ГАРДЕРОБЩИК

â õîñòåë (ã. Êèåâ). ÃÐ âàõòîâûé. Áåç ÂÏ, æåë. æåíùèíà 40-55 ëåò, çíàíèå ÏÊ ïðèâåòñòâóåòñÿ. Îáÿçàííîñòè: ïîääåðæàíèå ïîðÿäêà è ïðàâèë â îáùåæèòèè, çàñåëåíèå, óáîðêà, êîíòðîëü. Ç\ï: îò 2000 ãðí.\íåä. èëè îò 8000 ãðí.\ìåñ. + ïðîæèâàíèå; www.yourhostel.kiev.ua Òåë.: (063)794-02-00, Тел. (066)3664336

/ ðåñòîðàí "Ìàÿê" / Ãðàôèê ðàáîòû: 3 ÷åðåç 3, ñ 12.00 äî 2.00 (íî÷è). Ç\ï: 385 ãðí\ñìåíà. Тел. (093)3780162

212871010107

215281010101

215461010101

ГОРНИЧНАЯ /Â ãîñòèíèöó / Ãðàôèê ðàáîòû: ñóòêè\òðîå. Ç\ï âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Тел. (067)4667158 215351030102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹41 • 15 æîâòíÿ 2018 ð.

21442101

ÐÀÁÎÒÀ


26

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ГОРНИЧНАЯ

ДВОРНИКИ

/ îòåëü "Ãðåãóàð" (öåíòð Êèåâà) / Òðóäîëþáèâàÿ, ïîðÿäî÷íàÿ, ñ ÎÐ è áåç ÎÐ. Ç\ï: 8000 ãðí. Ãðàôèê ðàáîòû: 2\2, ñ 8.00 äî 20.00; 4\2, ñ 9.00 äî 18.00. Âûïëàòà ç\ï 2 ðàçà â ìåñÿö áåç çàäåðæåê. Óíèôîðìà. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Àííà, Тел. (067)4745933

/Â êðóïíóþ êîìïàíèþ (ã. Âèøíåâîå) / Ñâîåâðåìåííàÿ âûñîêàÿ îïëàòà òðóäà! Тел. (067)5611620, (067)5059100

215411020101

ГОРНИЧНАЯ

214981010201

ГРУЗЧИК /Â êîíäèòåðñêèé öåõ / Ç\ï: âûñîêàÿ. ÌÐ: Ñîëîìåíñêèé ð-í, óë. Àâèàêîíñòðóêòîðà Àíòîíîâà, 4-À. Òåë.: 248-29-06, Тел. (067)4478756 111171010106

10947103

ГРУЗЧИК /Â òðàíñïîðòíóþ êîìïàíèþ "Gunsel" / Ç\ï âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Çâîíèòü ñ ïí. ïî ïò., ñ 9.00 äî 18.00. Òåë.: (068)612-90-91, Тел. (093)3159016, (095)1209686 111611010103

ГРУЗЧИК

215681020102

ГРУЗЧИК

ДЕЖУРНЫЙ íà ñòîÿíêó. Ãðàôèê ðàáîòû: ñóòêè\òðîå. Ç\ï âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)4667158 215351040101

ДОНОРЫ ЯЙЦЕКЛЕТОК /Â êëèíèêó / (äî 29 ëåò). Äî 32000 ãðí. Ëèöåíçèÿ ÀÂ N 554391. donorstvo@ukr.net. Òåë: (098)268-97-70, (063)291-92-27 Тел. (095)3654077 212141020102

ЗРІЗЧИЦІ ГРИБІВПЕЧЕРИЦЬ Ãðàô³ê ðîáîòè: 23/7 äí³â. Ç/ï: 6000-7000 ãðí. Ðîáîòà òà æèòëî â Êè¿âñüê³é îáëàñò³. Îëåêñàíäð, Тел. (096)7877394

ИСТОПНИК ÃÐ: íî÷ü ÷åðåç íî÷ü. Ç\ï: 4000 ãðí (ñòàâêà). Ð-í: Äàðíèöêèé. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Тел. (067)5044083 211731010104

/Â òèïîãðàôèþ "Dialogpress" / Ç\ï: 7500-9000 ãðí. Ð-í: ñò.ì. "Ïåòðîâêà". Тел. (063)8220573 110791010104

ГРУЗЧИКСБОРЩИК /Àòåëüå ïî èçãîòîâëåíèþ ìÿãêîé ìåáåëè / Ç\ï âûñîêàÿ. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Ð-í Ñòàðîé Äàðíèöû (ã. Êèåâ). Тел. (067)9139457 212871010103

ГРУЗЧИКИ Ç\ï: îò 10000 ãðí. ÃÐ: ïîñìåííûé. Êîðïîðàòèâíàÿ ðàçâîçêà, ð-í Ãîëîñååâñêèé. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: (066)758-39-58, (093)035-17-03, Тел. (068)9468981 111651020103

ГРУЗЧИКИ

КАРТОНАЖНИК /ϳä-âî ç âèãîòîâëåííÿ óïàêîâêè / Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ç/ï: âèñîêà. Ð-í: Áîðùàã³âêà. Òåë: (044)333-63-97, Тел. (044)3336386 109791020107

КОМПЛЕКТОВЩИК ÃÐ: 5/2. Ç/ï: 10000-12000 ãðí. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Ðàáîòà íà ñêëàäå (Áðîâàðñêîé è Êèåâî-Ñâÿòîøèíñêèé ð-íû). Тел. (067)3845752 110751010101

КОМПЛЕКТОВЩИКИ /Íà ñêëàä è ïðîèçâîäñòâî (ã. Áîðèñïîëü) / Ç\ï: 8000 ãðí. ÃÐ: ïîñìåííûé. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Âñå ïåðåðàáîòêè îïëà÷èâàþòñÿ. Тел. (066)5736222 109421010109

/Â êðóïíóþ êîìïàíèþ (ã. Âèøíåâîå) / Ñâîåâðåìåííàÿ âûñîêàÿ îïëàòà òðóäà! Тел. (067)5611620, (067)5059100 109341020104

ГРУЗЧИКИ /Íà ñêëàä è ïðîèçâîäñòâî (ã. Áîðèñïîëü) / Ç\ï: 8000 ãðí. ÃÐ: ïîñìåííûé. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Âñå ïåðåðàáîòêè îïëà÷èâàþòñÿ. Тел. (066)5736222 109421010108

ГРУЗЧИКИ

10982104

Äåíí³, í³÷í³, äîáîâ³ çì³íè. Ç\ï: â³ä 330 ãðí\çì³íà. Íàäàºìî ôîðìó. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Тел. (097)3403939, (066)3403939

214421010101

Ãðàôèê ðàáîòû: 7 ÷åðåç 7. Ç\ï: 450 ãðí\ñìåíà. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Тел. (095)5615674, (096)0490896

10977103

ДВІРНИКИ

111501020102

/Â ìèíè-îòåëü / Ç\ï: 5500 ãðí. ÃÐ: 2\2. Ìåñòîðàñïîëîæåíèå: Ëåâûé áåðåã. Òàòüÿíà, Тел. (067)4341341

21541102

109341020115

/Âëàäèìèð-Âîëûíñêàÿ ïòèöåôàáðèêà "Ýïèêóð" / Ç\ï: 10000-12000 ãðí. Ãðàôèê ðàáîòû: ïí.-ñá., ñ 4.00 äî 14.00. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, ïîëíûé ñîöïàêåò. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì áåñïëàòíî. Ìåñòî ðàáîòû: ñ. Íîâîñåëêè. Âñå âîïðîñû ïî òåë.: (067)334-21-07 - Àíäðåé; (067)823-60-62 - Èðèíà. 111791010101

ДВОРНИК Ç\ï: 4700 ãðí. ÃÐ: ïí. - ïò., ñ 8.00 äî 17.00. ÌÐ: ñò. ì. "Ïî÷òîâàÿ ïëîùàäü". Тел. (068)9555571, (044)3905420 111771010102

ДВОРНИК /Â êèíîòåàòð "Ñïóòíèê"/ Тел. (063)2205547 201381010106

КОЧЕГАР /Â êðóïíóþ êîìïàíèþ (ã. Âèøíåâîå) / Ñâîåâðåìåííàÿ âûñîêàÿ îïëàòà òðóäà! Òåë.: (067)505-91-00, Тел. (067)5611620 109341020119

КУХОННЫЙ РАБОТНИК /Ðåñòîðàí â öåíòðå ãîðîäà / Ç\ï: îò 10000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. óë. Ðîãíåäèíñêàÿ, 2, ñò. ì. "Ë. Òîëñòîãî", ñò. ì. "Äâîðåö Ñïîðòà". Çâîíèòü: ïí.-ïò., 10.00-18.00. Тел. (067)2422379 211351010108

КУХОННЫЙ РАБОТНИК / ïèööåðèþ / Ðàáîòà â Êèåâñêîé îáëàñòè. ÃÐ: íåäåëÿ ÷åðåç íåäåëþ. Æèëüå, ïèòàíèå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ. Тел. (044)2314415 212501010101

МИЙНИКИ ПОСУДУ / ðåñòîðàí / Ç\ï: â³ä 8820 ãðí çà 15 ðîáî÷èõ äí³â (ïîãîäèííà îïëàòà ïðàö³). Çðó÷íèé ãðàô³ê òà ì³ñöå ðîáîòè. Õàð÷óâàííÿ çà ï³ëüãîâîþ ö³íîþ, êîðïîðàòèâíà ôîðìà. Äîïîìàãàºìî ç ïîøóêîì æèòëà. Òåë.: (067)434-37-01, (095)071-14-87, Тел. (063)8886160 110861020103

21249102

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹41 • 15 æîâòíÿ 2018 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

27

Срочнотреб ется

УПАКОВЩИЦА напроизводство. Возрастдо50лет. З\п:8000рн. Р-н:Бортничи(.Киев).

Тел.:(098)686-36-03 21571102

МОЙЩИЦАУБОРЩИЦА

21528101

ПОСУДОМИЙНИЦЯ ПРИБИРАЛЬНИЦЯ

/Â ðåñòîðàí íà Âèíîãðàäàðå/ Тел. (098)6656980 212481020101

НЯНЯ /Ìåðåæà ðåñòîðàí³â ³ ñóø³-áàð³â "ªâðàç³ÿ" / Ç äîñâ³äîì ³ áåç äîñâ³äó ðîáîòè. ÃÐ: ãíó÷êèé (äåííèé/äîáîâèé). Ç/ï ã³äíà, ñòàá³ëüíà. Äçâîíèòè ç 10.00 äî 22.00, ùîäåííî. Тел. (050)3560005 109321020113

ОПЕРАТОРИ /Ðîáîòà â Êèºâ³! / ï³äëîãîìèéíèõ ìàøèí. Ç\ï: 9000 ãðí\ì³ñ., ñâîº÷àñíî - 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. Íåì³ñöåâèì äîïîìîãà ç æèòëîì. Тел. (095)8505725, (096)8574302 215021010102

ОТБОРЩИК ÃÐ: 5/2. Ç/ï: 10000-12000 ãðí. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Ðàáîòà íà ñêëàäå (Áðîâàðñêîé è Êèåâî-Ñâÿòîøèíñêèé ð-íû). Тел. (067)3845752 110751010102

ПАКУВАЛЬНИЦІ /Íà ïîñò³éíó ðîáîòó / Îõàéí³, øâèäê³ æ³íêè äëÿ ñêëàäàííÿ õàð÷îâî¿ òàðè. ³äñóòí³ñòü øê³äëèâèõ çâè÷îê. óäíà çàðïëàòà â³ä 9000-13500 ãðí. Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, ïîâíèé ñîöïàêåò. Ãð: ïîçì³ííî, ç í³÷íèìè çì³íàìè. Ð-í: ñò. ì. "Ïåòð³âêà" Òåë: 393-16-06 Тел. 3931605 109471030101

ПАРКУВАЛЬНИКИ /Ðîáîòà â Êèºâ³! / â³çê³â. Ç\ï: 9000 ãðí\ì³ñ., ñâîº÷àñíî - 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. Íåì³ñöåâèì äîïîìîãà ç æèòëîì. Тел. (095)8505725, (096)8574302 215021010103

ПЕРЕБОРЩИЦЫ /Â êðóïíóþ êîìïàíèþ (ã. Âèøíåâîå) / Ñâîåâðåìåííàÿ âûñîêàÿ îïëàòà òðóäà! Тел. (067)5611620, (067)5059100 109341020105

ПЕРЕБОРЩИЦЫ /Íà ñêëàä è ïðîèçâîäñòâî (ã. Áîðèñïîëü) / Ç\ï: 6000 ãðí. ÃÐ: ïîñìåííûé. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Âñå ïåðåðàáîòêè îïëà÷èâàþòñÿ. Тел. (066)5736222 109421010105

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ /Íà ïîñòîÿííîå ìåñòî ðàáîòû / Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ñâîåâðåìåííûå âûïëàòû. Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Âñå âîïðîñû ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Èãîðü Тел. (067)4671875 212451010110

ПОЖЕЖНИЙРЯТУВАЛЬНИК / Äåñíÿíñüêå óïðàâë³ííÿ ÃÓ ÄÑÍÑ Óêðà¿íè / Ç/ ï: 1 ð³ê ñëóæáè - 6100 ãðí. ÃÐ: äîáà\òðè. Îñîáîâèé ñêëàä çàáåçïå÷. ôîðì. îäÿãîì òà ñïîðÿäæåííÿì. Ñòàæ ñëóæáè äëÿ âèõîäó íà ïåíñ³þ 25 ðîê³â. ³ê äî 30 ð., îñâ³òà ïîâíà ñåðåäíÿ. ÌÐ: ì. Êè¿â, âóë. Æóêîâà, 4à (ñò. ì. "˳ñîâà"). Тел. (063)9770331, (097)9202946 215051010101

ПОМОЩНИК ПРОДАВЦА íà âûêëàäêó òîâàðîâ. Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Ïðîäîâîëüñòâåííàÿ ãðóïïà òîâàðîâ. Ìp: Ïîäîë. Тел. (068)3545458

/Ìåðåæà ðåñòîðàí³â ³ ñóø³-áàð³â "ªâðàç³ÿ" / Ç äîñâ³äîì ³ áåç äîñâ³äó ðîáîòè. ÃÐ: ãíó÷êèé (äåííèé/äîáîâèé). Ç/ï ã³äíà, ñòàá³ëüíà. Äçâîíèòè ç 10.00 äî 22.00, ùîäåííî. Тел. (050)3560005 109321020114

ПОСУДОМОЙЩИЦА /Â êàôå "Êàðáîíåëëà" / ÌÐ: ÒÖ "Ïîëåñüå" (ñò. ì. "Âîêçàëüíàÿ"). Тел. (067)2396934 214481010201

ПРИБИРАЛЬНИКИ / ðåñòîðàí / Ç\ï: â³ä 8820 ãðí çà 15 ðîáî÷èõ äí³â. Ïîãîäèííà îïëàòà ïðàö³. Çðó÷íèé ãðàô³ê òà ì³ñöå ðîáîòè. Õàð÷óâàííÿ çà ï³ëüãîâîþ ö³íîþ, êîðïîðàòèâíà ôîðìà. Äîïîìàãàºìî ç ïîøóêîì æèòëà. Òåë.: (067)434-37-01, (095)071-14-87, Тел. (063)8886160

11177101

110861020107

ПРИБИРАЛЬНИКИ /Ðîáîòà â Êèºâ³! / Ç\ï: 9000 ãðí\ì³ñ., ñâîº÷àñíî - 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. Íåì³ñöåâèì äîïîìîãà ç æèòëîì. Òåë.: (096)857-43-02, Тел. (095)8505725 215021010101

ПРИБИРАЛЬНИЦІ /Òîðã.-ðîçâàæàëüíèé öåíòð "Òåðì³íàë" / Çà íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Ðîçâîçêà ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Òåë.: (063)511-50-64, (098)444-64-15, (044)200-13-60. Тел. (044)2001304 111551020111

ПРИБИРАЛЬНИЦІ Äåíí³, í³÷í³, äîáîâ³ çì³íè. Ç\ï: â³ä 330 ãðí\çì³íà. Íàäàºìî ôîðìó. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Тел. (097)3403939, (066)3403939

21516101

111501020101

ПРИЕМЩИКИ ВТОРСЫРЬЯ Âîçìîæíî ïåíñèîííîãî âîçðàñòà. ÎÐ íå îáÿçàòåëüíî, îáó÷àåì. Ç\ï: 7000-15000 ãðí (âûïëàòà ñâîåâðåìåííî, áåç çàäåðæåê). Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (067)406-85-10, (073)044-86-41, Тел. (067)7331234 215041010101

ПРИЕМЩИКИ ВТОРСЫРЬЯ Ìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû. Ç/ï: 7000-16000 ãðí. ÃÐ: ïí.-ïò., ñ 8.00 äî 18.00; ñá. - ñ 9.00 äî 15.00. Тел. (068)7258257 214371010101

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК Ç\ï: â³ä 10 äî 15 òèñ. ãðí. íà ì³ñÿöü. ÃÊ "Íàòàí³åëü" â çâ'ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì âèðîáíèöòâà òåðì³íîâî ïîòð³áí³ ô³çè÷íî çäîðîâ³ ïðàö³âíèêè (ìîæëèâî áåç ÄÐ). ϳä-âî çàáåçïå÷óº ïðàö³âíèê³â ì³ñöåì ó ãóðòîæèòêó, õàð÷óâàííÿì òà ñïåöîäÿãîì. Âèïëàòà ç\ï ñâîº÷àñíî, 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. Тел. (099)1501318,(067)5991542

11157103

215161010101

РАБОЧИЙ òåíòîâîé áðèãàäû. ÃÐ: ïí.-ïò., ñ 8.00 äî 17.00. Ç\ï: îò 8000 ãðí. Îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. Ð-í: ñò. ì. "Âûäóáè÷è". Òåë.: (050)469-43-26, Тел. (050)3851781

212151010102

110181010102

11151102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹41 • 15 æîâòíÿ 2018 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


28

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

РАБОТА ДЛЯ ЖЕНЩИН

РАСКЛЕЙЩИК

Êëèíèêà ïðèãëàøàåò æåíùèí 18-39 ëåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðîãðàììàõ: ñóððîãàòíîãî ìàòåðèíñòâà - âîçíàãðàæä. äî 540 000 ãðí.; äîíàöèè ÿéöåêëåòîê - âîçíàãðàæä. îò 22000 ãðí. äî 32000 ãðí. Ìû ãàðàíò. áåñïëàòí. ìåä. îáñëåä., êîìïåíñèðóåì ðàñõîäû íà ïðîåçä. Ëèö. ÌÎÇÓ ñåðèÿ À N 554391. Тел. (097)1398486, (095)4231669

Ç\ï: 200 ãðí â äåíü. Âûïëàòà åæåäíåâíî. Тел. (099)5474210, (073)5474210

215061020101

РАБОТНИК СКЛАДА /Ôàðìêîìïàíèÿ (ã. Âèøíåâîå) / (ðàçìåùåíèå òîâàðà íà ñêëàäå). ÃÐ: ïí.-ïò. Ç\ï: 8000 ãðí. Тел. (044)2398640, (067)2324500 111701010120

РАБОЧИЙ

11179101

íà ïðîèçâîäñòâî ïåíîïëàñòà. Ç\ï: îò 10000 ãðí. Ìåñòî ðàáîòû: á-ð Âàöëàâà Ãàâåëà (È. Ëåïñå), 16. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Тел. (095)7971999 111731010101

РАБОЧИЙ В ЦЕХ

РОБОЧІ /ϳä-âî (ñ. Çàçèì'ÿ, Áðîâàð. ð-í) / â öåõ. ÃÐ: ïîçì³ííèé (3 äí³\3 íî÷³\3 âèõ³äí³). Çì³íà: ç 8.00 äî 20.00. Ç\ï: â³ä 8000 ãðí. Ðîçâîçêà ç ì. Áðîâàðè. ²íîãîðîäí³ì áåçêîøòîâíå æèòëî. Òåë.: (067)234-80-67, Âàäèì Îëåãîâè÷. Тел. (044)5922538 211721020102

РОБІТНИК /ÒΠÊîâàëüñüêà-Æèòëîñåðâ³ñ / ç êîìïëåêñíîãî ïðèáèðàííÿ. Ç\ï: 5000-7200 ãðí. Àäðåñà: âóë. ×àâäàð, 3. Ñï³âáåñ³äè ùîäåííî, êð³ì âèõ³äíèõ. Òåë.: (044)569-92-67, (050)435-93-67, Тел. (050)4359374 109681010106

РІЗНОРОБОЧИЙ

/Íà Ïð-òèå / Òåë.: (050)469-14-19, Тел. (050)4690267 111251010103

РАЗНОРАБОЧИЕ /Â êðóïíóþ êîìïàíèþ (ã. Âèøíåâîå) / Ñâîåâðåìåííàÿ âûñîêàÿ îïëàòà òðóäà! Тел. (067)5611620, (067)5059100 109341020112

11075101

215011010103

РАЗНОРАБОЧИЕ /Áåòîííûé ç-ä "ÏÐÎÔÈÁÅÒÎÍ" / Ç\ï: 10000-15000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. ÌÐ: ïãò Êàëèíîâêà, Áðîâàðñêîé ðàéîí, Êèåâñêàÿ îáëàñòü. Тел. (067)4431999

/Íà ïîë³ãðàô³÷íå ϳä-âî / ×îëîâ³êè\æ³íêè, 25-50 ðîê³â. Ç\ï: â³ä 7000 ãðí. Ãîòîâ³ âçÿòè ñòóäåíòà ³ íàâ÷èòè. Ðîçòàøóâàííÿ: âóë. Øàõòàðñüêà, 5. Çà äåòàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ çâåðòàòèñÿ çà òåë.: (044)507-26-17, Тел. (067)3818979 111141010107

РІЗНОРОБОЧИЙ /Ìåðåæà ðåñòîðàí³â ³ ñóø³-áàð³â "ªâðàç³ÿ" / Ç äîñâ³äîì ³ áåç äîñâ³äó ðîáîòè. ÃÐ: ãíó÷êèé (äåííèé/äîáîâèé). Ç/ï ã³äíà, ñòàá³ëüíà. Äçâîíèòè ç 10.00 äî 22.00, ùîäåííî. Тел. (050)3560005 109321020115

109831020102

РАЗНОРАБОЧИЕ

РІЗНОРОБОЧІ

/Íà ïîñòîÿííîå ìåñòî ðàáîòû / Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ñâîåâðåìåííûå âûïëàòû. Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Âñå âîïðîñû ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Èãîðü Тел. (067)4671875

/ÒΠ"ÏÎ˲ÐÅÌ ÊȯÂ" / Ç\ï: â³ä 8000 ãðí. Ðîáîòà â ð-í³ ñò. ì. "×åðí³ã³âñüêà", ñò. ì. "˳ñîâà". Çàáåçïå÷óºìî æèòëîì. Òåë.: (073)056-92-59.

212451010111

РАЗНОРАБОЧИЕ /Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó / Ç\ï: îò 10000 ãðí. Тел. (099)6422633, (097)0501707 214731010103

РАЗНОРАБОЧИЙ 10904102

/Íà äåðåâîîáð. Ïð-òèå (ñ. Êàòþæàíêà) / Ç\ï: îò 8000 ãðí. ÃÐ: âàõòà. Èíîãîðîäíèì - âîçìîæíîñòü ïðîæèâàíèÿ. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Viber: (067)444-36-30, Тел. (096)3647171 111751010103

РАЗНОРАБОЧИЙ Ç\ï: 8000 ãðí. Ð-í: Äàðíèöêèé. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Тел. (067)5044083 211731010103

109021020103

РІЗНОРОБОЧІ / ðåñòîðàí / Ç\ï: â³ä 9180 ãðí çà 15 ðîáî÷èõ äí³â. Ïîãîäèííà îïëàòà ïðàö³. Çðó÷íèé ãðàô³ê òà ì³ñöå ðîáîòè. Õàð÷óâàííÿ çà ï³ëüãîâîþ ö³íîþ, êîðïîðàòèâíà ôîðìà. Äîïîìàãàºìî ç ïîøóêîì æèòëà. Òåë.: (067)434-37-01, (095)071-14-87, Тел. (063)8886160 110861020106

СОТРУДНИЦЫ\КИ ïðèâëåêàòåëüíîé âíåøíîñòè. Ãèáêèé ÃÐ. Ç\ï êàæäûé äåíü + ÷àåâûå. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Ðåàëüíàÿ ðàáîòà, ðåàëüíàÿ ç\ï áåç çàëîãîâûõ è âõîäíûõ. PS.: Íå ïîìîæåøü ñåáå ñàì - íå ïîìîæåò íèêòî! Çâîíèòü êðóãëîñóòî÷íî. Òåë.: (067)896-58-94, Тел. (066)7214277 212441020101

РАЗНОРАБОЧИЙ íà ðàñêîë áëîêîâ íà ñïëèòòåðàõ. Ðàáîòà ôèçè÷åñêàÿ. ÃÐ: ïí.-ïò., ñ 8.00 äî 17.00. Ç\ï: 12000 ãðí. ç-ä íàõîäèòñÿ â ã. Âèøíåâîì. Èíôîðìàöèÿ ïî Тел. (067)4643101

СТРОПАЛЬНИК /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Òåë.: (067)656-52-57, Тел. (044)4649248 109431010121

111571030101

СТЮАРД

РАЗНОРАБОЧИЙ 20138101

íà ñòÿæêó ïîëà. Ðàáîòà â ã. Êèåâ, ã. Áó÷à. Èãîðü Тел. (096)9172119, (067)4707268 215691010101

РОБОЧИЙ /Íà ïîë³ãðàô³÷íå ϳä-âî / â öåõ ðó÷íî¿ ðîáîòè (ïîêëåéêà, âèá³ðêà, óïàêîâêà, ñîðòóâàííÿ ïðîäóêö³¿). ×îëîâ³êè\æ³íêè, 25-50 ðîê³â. Ç\ï: â³ä 9000 ãðí. Ãîòîâ³ âçÿòè ñòóäåíòà ³ íàâ÷èòè. Ðîçòàøóâàííÿ: âóë. Øàõòàðñüêà, 5. Çà äåòàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ çâåðòàòèñÿ çà Тел. (067)3818979, (044)5072617 111141010105

/Â òðàíñïîðòíóþ êîìïàíèþ "Gunsel" / Ç\ï âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Çâîíèòü ñ ïí. ïî ïò., ñ 9.00 äî 18.00. Òåë.: (068)612-90-91, (095)120-96-86. Тел. (093)3159016 111611010105

СУРРОГАТНЫЕ МАМЫ /Â êëèíèêó / (äî 39 ëåò). Äî 540000 ãðí. . Ëèöåíçèÿ ÀÂ N 554391. donorstvo@ukr.net. Òåë: (098)268-97-70, (063)291-92-27 Тел. (095)3654077 212141020101

11150102

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹41 • 15 æîâòíÿ 2018 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ТЕХРАБОТНИКУБОРЩИЦА

УБОРЩИЦЫ

/Â êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé Deluxe" / Ìîæíî áåç ÎÐ. Òåë.: (063)232-55-41 Тел. 2325541

Ç\ï: ñòàâêà + áîíóñû. Äåìååâêà, ñò. ì. "Áåðåñòåéñêàÿ", ñò. ì. "Äðóæáû íàðîäîâ" - ÃÐ: ïí.-ïò. Òåë.: (068)997-78-77, Äàðüÿ. ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ.

215371010104

29

111221010103

УБОРЩИКИ /Ðàáîòà â Êèåâå / - äëÿ óáîðêè ñóïåðìàðêåòîâ, ÒÐÖ è ôèòíåñ-öåíòðîâ; - äëÿ ðàáîòû íà ïîëîìîå÷íûõ ìàøèíàõ. Ç\ï: îò 9000 ãðí. Ãðàôèê ðàáîòû: ñìåíû äíåâíûå, íî÷íûå ( 9.00-21.00, 21.00-9.00). Èíîãîðîäíèì ïîìîùü ñ æèëüåì. Тел. (067)3816725 109041020101

УБОРЩИЦА Ç\ï: 5000 ãðí. ÃÐ: ïí. - ïò., ñ 8.00 äî 17.00. ÌÐ: ñò. ì. "Ïî÷òîâàÿ ïëîùàäü". Òåë.: (044)390-54-20, Тел. (068)9555571

УБОРЩИЦЫ Ç\ï: äîãîâîðíàÿ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ð-í: Êèåâî-Ñâÿòîøèíñêèé (Æèòîìèðñêîå íàïðàâëåíèå). Òåë.: (097)874-22-66, Тел. (067)6064787 214291010105

УПАКОВЩИК Áèã-Áýãîâ è ìåøêîâ. Ç\ï: îò 9000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. ñò. ì. "Äàðíèöà", ïð-ò Îñâîáîäèòåëåé, 5 (òåððèòîðèÿ Ìåòàëëîáàçû). Êîíò. ëèöî Àëåêñàíäð. Çâîíèòü ñ 9.00 äî 18.00, ïí.-ïò. Тел. (067)4114257 111511020103

111771010101

УБОРЩИЦА

УПАКОВЩИКИ

/ ïåêàðíþ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó / Ç\ï: îò 6000 ãðí. Äíåâíûå, íî÷íûå ñìåíû. Åñòü âîçìîæíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëüÿ. ã. Êèåâ, óë. Ìàëèíñêàÿ, 1, ð-í Àêàäåìãîðîäîê, ñòàíöèÿ "Íîâîáåëè÷è" (åõàòü îò ñò. ì. "Àêàäåìãîðîäîê" àâò. N301, 408, 437). Òåë.: (096)088-04-53, Тел. (097)3935695

/ ïåêàðíþ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó / Ç\ï: îò 9000 ãðí. Äíåâíûå, íî÷íûå ñìåíû. Åñòü âîçìîæíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëüÿ. ã. Êèåâ, óë. Ìàëèíñêàÿ, 1, ð-í Àêàäåìãîðîäîê, ñòàíöèÿ "Íîâîáåëè÷è" (åõàòü îò ñò. ì. "Àêàäåìãîðîäîê" àâò. N301, 408, 437). Тел. (097)3935695, (096)0880453

108991020117

УБОРЩИЦА / ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí / ÃÐ: 2 ÷àñà óòðîì, 2 ÷àñà âå÷åðîì. Ç\ï åæåíåäåëüíî: 800 ãðí â íåäåëþ. Ñîëîìåíñêàÿ ïëîùàäü. Тел. (093)2901022 212521010101

УБОРЩИЦА /Â ñåòü ôàñòôóäîâ / â ïåêàðíþ. Ç\ï: 8000 ãðí. Òåë.: (067)673-97-77, Тел. (067)4660364 212541010102

УБОРЩИЦА /Â êèíîòåàòð "Ñïóòíèê"/ Тел. (063)2205547 201381010105

21509104

108991020116

УПАКОВЩИКИ

11165102

/Â ïåêàðíþ / Ìîæíî áåç ÎÐ. Îïëàòà 2 ðàçà â ìåñÿö. Тел. (067)7248592 111481010103

УПАКОВЩИЦА íà ïðîèçâîäñòâî. Âîçðàñò äî 50 ëåò. Ç\ï: 8000 ãðí. Ð-í: Áîðòíè÷è (ã. Êèåâ). Тел. (098)6863603 215711020101

УПАКОВЩИЦЫ

Вресторан"Мая "требется

ГАРДЕРОБЩИК Графи работы:3через3, с12.00до2.00(ночи). З\п:385рн\смена.

Тел.:(093)378-01-62 21546101

РАЗНОРАБОЧИЙ настяж пола. Работав .Киев, .Бча. Тел.:(067)470-72-68, (096)917-21-19,Иорь. 21569101

/Íà ñêëàä è ïðîèçâîäñòâî (ã. Áîðèñïîëü) / Ç\ï: 6000 ãðí. ÃÐ: ïîñìåííûé. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Âñå ïåðåðàáîòêè îïëà÷èâàþòñÿ. Тел. (066)5736222 109421010106

УБОРЩИЦА /Â êîíäèòåðñêèé öåõ / Ç\ï: âûñîêàÿ. ÌÐ: Ñîëîìåíñêèé ð-í, óë. Àâèàêîíñòðóêòîðà Àíòîíîâà, 4-À. Òåë.: 248-29-06, Тел. (067)4478756

ФАСОВЩИК Ãðàôèê ðàáîòû: 7 ÷åðåç 7. Ç\ï: 450 ãðí\ñìåíà. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Тел. (095)5615674, (096)0490896 215681020101

111171010107

УБОРЩИЦА

ФАСОВЩИЦЫ

/Â ñàóíó/ Тел. (050)4444424

/Íà ñêëàä è ïðîèçâîäñòâî (ã. Áîðèñïîëü) / Ç\ï: 6000 ãðí. ÃÐ: ïîñìåííûé. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Âñå ïåðåðàáîòêè îïëà÷èâàþòñÿ. Тел. (066)5736222

214391010102

УБОРЩИЦА /Â êàôå "Êàðáîíåëëà" / ÌÐ: ÒÖ "Ïîëåñüå" (ñò. ì. "Âîêçàëüíàÿ"). Тел. (067)2396934 214481010202

УБОРЩИЦА Ç\ï: îò 6500 ãðí. Ãðàôèê ðàáîòû: ïí.-ïò., ñá., âñ. - âûõîäíûå. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (096)049-08-96, Тел. (095)5615674

109421010104

ХОСТЕС 21506102

/Ìåðåæà ðåñòîðàí³â ³ ñóø³-áàð³â "ªâðàç³ÿ" / Ç äîñâ³äîì ³ áåç äîñâ³äó ðîáîòè. ÃÐ: ãíó÷êèé (äåííèé/äîáîâèé). Ç/ï ã³äíà, ñòàá³ëüíà. Äçâîíèòè ç 10.00 äî 22.00, ùîäåííî. Тел. (050)3560005 109321020112

215681010102

ХОСТЕС

УБОРЩИЦА /Â ïåêàðíþ / Ìîæíî áåç ÎÐ. Îïëàòà 2 ðàçà â ìåñÿö. Тел. (067)7248592 111481010104

/Ðåñòîðàí â öåíòðå ãîðîäà / óë. Ðîãíåäèíñêàÿ, 2, ñò. ì. "Ë. Òîëñòîãî", ñò. ì. "Äâîðåö Ñïîðòà". Çâîíèòü: ïí.-ïò., 10.00-18.00. Òåë: (044)234-43-94, (044)235-09-52, Тел. (073)4157232 211351010206

УБОРЩИЦА Ìîéêà ïîñóäû, óáîðêà çàëà. Ìû èùåì íå óáîðùèöó, ìû èùåì ÷ëåíà íàøåé êîìàíäû - ñàìîãî õîçÿéñòâåííîãî ñîòðóäíèêà! Ïîäîë - òåë.: (067)583-29-54, Îáîëîíü òåë.: (067)583-30-78, Ìèíñêàÿ - òåë.: (067)583-31-07.

ЧЕРГОВИЙ ПАРКІНГУ /ÒΠÊîâàëüñüêà-Æèòëîñåðâ³ñ / Ç\ï: 300-500 ãðí\çì³íà. Àäðåñà: âóë. ×àâäàð, 3. Ñï³âáåñ³äè ùîäåííî, êð³ì âèõ³äíèõ. Òåë.: (044)569-92-67, (050)435-93-67, Тел. (050)4359374

215091040101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹41 • 15 æîâòíÿ 2018 ð.

109681010107

11173101

21252101

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ


30

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21568102

БЫСТРО, ЛЕГКО И МНОГО  ýòî ðåàëüíî! Ç/ï: îò 85000 ãðí./ìåñ., âûïëàòû åæåäíåâíûå. Îòëè÷íûå óñëîâèÿ è äðóæíûé êîëëåêòèâ. Èíîãîðîäíèì êîìôîðòíûå óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ. Òåë: (063)328-22-05, viber/WhatsApp. 214671070101

АДМИНИСТРАТОР /Â ìàññàæíûé ñàëîí / Äðóæíûé êîëëåêòèâ, âûñîêàÿ ç\ï: 8000 ãðí. Тел. (050)7866844 214401060101

ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ Ïðåäëàãàåì âûñîêóþ ç/ï, ãèáêèé ÃÐ. Áåñïëàòíîå ïðîæèâàíèå, áåçîïàñíîñòü è êîíôèäåíöèàëüíîñòü. Тел. (093)4905498 214671030101

21537101

Требется

РАСКЛЕЙЩИК З\п: 200 рн в день. Выплата ежедневно.

21435101

ДЕВУШКИ è æåíùèíû íà ðàáîòó. Ìû ïðåäëàãàåì ÄÎÑÒÎÉÍÓÞ ÎÏËÀÒÓ îò 85000 ãðí. â ìåñÿö, âûïëàòû åæåäíåâíûå, êîíôèäåíöèàëüíîñòü è áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðîâàíû. Тел. (050)5204327

МАССАЖИСТЫ(КИ) /Â ñôåðå óñëóã (öåíòð ãîðîäà) / Êîììóíèêàáåëüíîñòü, àêòèâíîñòü. Îïûò ðàáîòû íå îáÿçàòåëåí. Тел. (050)7866844 214401020101

214671010101

Тел.:(073)547-42-10, (099)547-42-10 21501101

СОТРУДНИКИ(ЦЫ)

ДЕВУШКИ îò 18 ëåò íà âûñîêîîïëà÷. ðàáîòó. Ïðåäîñòàâèì æèëüå â öåíòðå ãîðîäà, èíäèâèäóàëüíûé ãðàôèê. Åñëè âû äóìàåòå, ÷òî çàðàáîòàòü ìîæíî òîëüêî çà ãðàíèöåé, ìû ñ ëåãêîñòüþ äîêàæåì, ÷òî ýòî íå òàê! Ç\ï: îò 75000 ãðí\ìåñ. Âûïëàòû åæåäíåâíî. Òåë/Telegram: (066)788-15-05, Àëèñà. 215211010101

íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Áåç îïûòà ðàáîòû. Íåïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Тел. (093)1436809 214401040101

СОТРУДНИКИ(ЦЫ) â ìàññàæíûé ñàëîí. Îïëàòà åæåäíåâíàÿ. ã. Õàðüêîâ. Тел. (093)1436809 214401050101

ЗАРАБОТОК îò 75000 ãðí, åæåäíåâíàÿ îïëàòà, áåñïëàòíîå ïðîæèâàíèå â ýëèòíûõ àïàðòàìåíòàõ, ïîëíàÿ êîíôèäåíöèàëüíîñòü, 100% áåçîïàñíîñòü. Тел. (063)9856081

СОТРУДНИЦЫ â íîâûé ìàññàæíûé ñàëîí. Íåïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Ãîòîâû âçÿòü ñòóäåíòîê. Îïëàòà åæåäíåâíàÿ. Тел. (050)7866844

214671040101

214401010101

РАБОТА ДЛЯ СОТРУДНИЦ

СОТРУДНИЦЫ

Ïðåäîñòàâëÿåì áåñïëàòíîå æèëüå, åæåäíåâíûå âûïëàòû, âûñîêèé äîõîä îò 75000 ãðí. Êîíôèäåíöèàëüíîñòü è áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðîâàíû. Тел. (097)2495923

ðàçíûõ òèïàæåé è âîçðàñòîâ. Ãàðàíòèðóåì âàì ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, åæåäíåâíûå âûïëàòû, àíîíèìíîñòü, çàùèòó îò âñåõ íåïðèÿòíîñòåé. Тел. (093)4502057

214671050101

21467101

214671020101

21504101

Запрошється на робот

ВАНТАЖНИК Робота в цех. З\п: 11000 рн. Район: ст. м. "Лівобережна".

Тел.:(068)288-01-34 21467106

21526101

ÐÀÁÎÒÀ

21467104

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹41 • 15 æîâòíÿ 2018 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

31

21467105

21244102

21398102

21521101

21467102

21467107

СОТРУДНИЦЫ íà ðàáîòó. Ç\ï: îò 50000 ãðí. Тел. (093)1436809

214401030101

СОТРУДНИЦЫ íà ðàáîòó. Ç/ï: îò 75000 ãðí. ÃÐ: èíäèâèäóàëüíûé. Îïëàòà åæåäíåâíî. Îòñóòñòâèå øòðàôîâ. Äðóæíûé è âåñåëûé êîëëåêòèâ. Тел. (095)4305092

214671060101

21467103

11038101

ТАНЦОВЩИЦЫ /Doll's Men's Club / Äåâóøêè îò 18 ëåò, ïðèâëåêàòåëüíîé âíåøíîñòè. Îáóâü è êîñòþìû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ êëóáîì. Ìîæíî áåç ÎÐ. Îáó÷àåì. Ðàññìîòðèì êàíäèäàòóðó ñòóäåíòîê. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. ÃÐ: ñ 20.00 äî 6.00. Ç/ï: îò 30000 ãðí. ÌÐ: Dolls Men's Club, Êèåâ, ñò. ì. "Îëèìïèéñêàÿ", óë. Áîëüøàÿ Âàñèëüêîâñêàÿ, 57/3. Тел. (068)1144040

КОЙКО-МЕСТО Жильеот100 рн/сти,понедельно, помесячно.Лчшеесоотношениецена/ ачество.ВцентреКиева,вблизи основныхразвязоиметро.Бесплатно Интернет,TV,посда,постель. Безомисии!Безоммнальных! yourhostel.kiev.ua

(063)794-02-00,(066)406-74-09 21528102

214351010101

ТАНЦІВНИЦІ /Harem men's club / ijâ÷àòà â³ä 18-òè ðîê³â. Ç ÄÐ òà áåç, íàâ÷àííÿ áåçêîøòîâíî. Âçóòòÿ òà êîñòþìè íàäàþòüñÿ êëóáîì. ²íäèâ³äóàëüíèé ãðàô³ê ðîáîòè. Ðîçãëÿíåìî êàíäèäàòóðè ñòóäåíòîê. ²íîãîðîäí³ì äîïîìîæåìî ç æèòëîì. Ç\ï: â³ä 30000 ãðí. Тел. (093)6969696

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ Òåëåôîíóþ÷è çà îãîëîøåííÿì ïðî âàêàíñ³þ, îïóáë³êîâàíîìó â íàø³é ãàçåò³, íå çàáóäüòå ñêàçàòè ðîáîòîäàâöåâ³, ùî çíàéøëè éîãî â ãàçåò³ ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ

213981020101

99999999

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ

21540101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹41 • 15 æîâòíÿ 2018 ð.


32

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

ÊÓÄÈ Ï²ÒÈ ÍÀÂ×ÀÒÈÑÜ

02612014

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹41 • 15 æîâòíÿ 2018 ð.


ÊÓÄÈ Ï²ÒÈ ÍÀÂ×ÀÒÈÑÜ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

33

02112062

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹41 • 15 æîâòíÿ 2018 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


34

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

ÊÓÄÈ Ï²ÒÈ ÍÀÂ×ÀÒÈÑÜ

32662001

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹41 • 15 æîâòíÿ 2018 ð.


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 277-17-74, 277-17-75

ÐÀÁÎÒÀ

27332016

32962001

31022009

32392004

32032003

32382003

30692006

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 34 41 (1058) (1065)

30002004

35


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 277-17-74, 277-17-75

32592004

27332015

21782030

29642008

32882003

29652006

32892002

36

32842002

27972003

20152033

32402008

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 41 (1065)

«Работа и Учеба», еженедельник, № 41 (2018г.)  

Еженедельник «Работа и Учеба» - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев. Вакансии, мини-резюме специа...

«Работа и Учеба», еженедельник, № 41 (2018г.)  

Еженедельник «Работа и Учеба» - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев. Вакансии, мини-резюме специа...

Advertisement