Page 1

20222039

17842134

04482521

17842133

22742006

11572014


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

13482014

20362005

2

22662003

19572059

19572057

23532002

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 39 (820)


3

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÂÀÊÀÍѲ¯ ²ÄÍÎÂËÞÞÒÜÑß ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ÙÎÒÈÆÍß

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ WWW.RIU.COM.UA

ÇìIñò ðîçäIëó «Ðàáîòà» ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ ÏÎÒвÁͲ ÊÅвÂÍÈÊÈ, Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

ñò.7 ñò.13

Всераїнсьий реламно-інформаційнийтижневи сферіпрацевлаштвання танавчання

ïåðø³ îñîáè ï³äïðèºìñòâà; êåð³âíèêè â³ää³ë³â, íàïðàâëåíü; á³çíåñ-êîíñóëüòàíòè, åêñïåðòè, àíàë³òèêè

¹ 39 (820) 30 âåðåñíÿ 2013 ð.

åêñïåðòè; åíåðãåòèêè; êîíñòðóêòîðè; òåõíîëîãè; ëîã³ñòèêè; ìåòîäèñòè; ïñèõîëîãè; á³çíåñ-òðåíåðè; þðèñïðóäåíö³ÿ; þâåë³ðè

Засновни і видавець ТОВ«Поіс -Плюс» Свід.прореєстрацію KВ №4740 від 14.12.2000 р. Видаєтьсяз09.07.96р.

ÂÈÕÎÄÈÒÜ ÙÎÏÎÍÅIJËÊÀ Диретор ............. ШмейоГ.В. Головнийредатор . КчмаВ.В. Адресаредаціїдлялистів: 03057,м.Київ, вл.Молдавсьа,2,оф.“1-B” 4 -90, 91 453-34 Òåë./ôàêñ: 453-3

poisk@optima.com.ua ØÀÍÎÂͲ ×ÈÒÀײ! Дяємо, що Ви обрали саме наш азет, шаючи собі чи близьим робот. Впевнені,щоздопомооюазети"РаботаиУчеба",Виобов'язовознайдетедостойнробот. Для цьоо в нашом виданні,врозділі"Работа",щотижня дрються тисячі реальних ваансій від прямих роботодавців. Редація постійно працюєнадтим,щобвазетібли ваансіїідляфахівців,ідляробітниів,ідлялітніхлюдей,атаождлятих,хтощенемаєдосвідроботи-стдентів,випсниів. Вазеті,дляшвидоопошнеобхідноїваансії,зроблений "Поажчивсіхваансійномера". Він завжди дрється на першихсторінах,післязміст.Крім тоо, ожен може безоштовно розмістити своє "Міні-резюме" в розділі "Шаю робот". Цей розділчитаютьроботодавцііВи маєтереальнийшанс,щоВаш андидатр помітять. Умови розміщення читайте в розділі "Шаюробот". Уже16роівСВОЄЮнашазетвважаєбаатотисячнаадиторія читачів і широе оло роботодавців, за оперативність і правдивістьопбліованоїінформації.Приєднйтесьдоних! Редаціятижневиа"Работаи Учеба"відщироосерцябажає Вам спішноо пош роботи, ар'єрноо зростання та реалізаціїВашихзадмів.Бдемораді допомотиВамцьом!

Äå ìîæíà ïðèäáàòè Ðàáîòà è Ó÷åáà” "Ð ãàçåòó " Второвіймережііосів"Преса"інаомерційнихрозладахв КиєвііКиївсьійобл. Наазетно-жрнальнихрозладах настанціяхметрополітен,залізничноовозаліпідземнихпереходів.

ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÈ

ñò.14

ÌÅÍÅÄÆÅÐÈ

ñò.15

ç ðåàë³çàö³¿, àãåíòè òà ìåíåäæåðè ç ðåêëàìè, ïîë³ãðàô³¿

ÎÔ²ÑͲ ÑËÓÆÁÈ

ñò.15

êàäðîâ³ ñëóæáè; ñåêðåòàð³àò, ä³ëîâîäñòâî; ïåðåêëàäà÷³; àðõ³âíà ñïðàâà; îïåðàòîðè ÏÊ

ÅÊÎÍÎ̲ÊÀ, Ô²ÍÀÍÑÈ

ñò.17

åêîíîì³êà òà ô³íàíñè; áàíê³âñüêà ñïðàâà; áóõãàëòåð³ÿ òà àóäèò

ÒÂÎÐײ ÏÐÎÔÅѲ¯

ðåäàêòîðè; âåðñòàëüíèêè; äèçàéíåðè; êîðåêòîðè; ìàêåò÷èêè; ïàëÿòóðíèêè; äðóêàð³; æóðíàë³ñòè; ìàðêåòîëîãè

ñò.18

â³çàæèñòè; ìàéñòðè ìàí³êþðó-ïåäèêþðó; êîìá³íîâàí³ ïåðóêàð³; êîñìåòîëîãè; ìàéñòðè òàòóàæó, ï³ðñ³íãó

ñò.18

âèõîâàòåë³; ãóâåðíàíòêè; äîìîãîñïîäàðêè; äîìàøí³ â÷èòåë³; ëîãîïåäè; íÿí³; äîìàøí³ êóõàð³; ñàä³âíèêè

ñò.18

ë³êàð³; ìîëîäøèé ìåäïåðñîíàë; êåð³âíèêè ôàðì. ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ôàðìàöåâòè; ïðîâ³çîðè; ìåäè÷í³ ïðåäñòàâíèêè

ñò.19

âèêëàäà÷³; çàâó÷³; äèðåêòîðè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â; âèõîâàòåë³; ìåòîäèñòè; ðåïåòèòîðè; ìàéñòðè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ

ÒÓÐÈÇÌ, ²ÍÄÓÑÒÐ²ß ÐÎÇÂÀÃ

ñò.21

êåð³âíèêè ³ ñï³âðîá³òíèêè òóðô³ðì; åêñêóðñîâîäè; ìåíåäæåðè òà àãåíòè ç òóðèçìó; ã³äè-ïåðåêëàäà÷³; àäì³í³ñòðàòîðè; àêòîðè; êðóï’º; ìàðêåðè

ÎÕÎÐÎÍͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.21

íà÷àëüíèêè ñëóæá áåçïåêè; îõîðîííèêè; îõîðîíö³; îõîðîíö³êîíòðîëåðè; îõîðîíö³-àäì³í³ñòðàòîðè; ³íñïåêòîðè îõîðîíè

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

ñò.22

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ñïåö³àë³ñòè; òîðãîâ³ ïðåäñòàâíèêè; ìåíåäæåðè ç ïðîäàæó; ñïåö³àë³ñòè ïî çàêóïêàì; ïðîäàâö³; ìåð÷åíäàéçåðè; ñóïåðâàéçåðè; òîâàðîçíàâö³

ÑÒÀÒÒ² ÐÎÇIJËÓ "ÐÀÁÎÒÀ"

Передпл.iнде с40366

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹39 • 30 âåðåñíÿ 2013 ð.

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ, ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß ² ÊÎÌÅÐÖ²ß

ñò.27

ñò.18

ÐÅÊËÀÌÀ, ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ, ÂÈÄÀÂÍÈ×À ÑÏÐÀÂÀ, ÏÎ˲ÃÐÀÔ²ß ñò.18

ÏÅÄÀÃÎòÊÀ

óïðàâëÿþ÷³; çàâ.âèðîáíèöòâîì; àäì³í³ñòðàòîðè; áàðìåíè; îô³ö³àíòè; êóõàð³; ìåòðäîòåë³; êîíäèòåðè; õîñòåñ; ñîìåëüº; ìåíåäæåðè; îáñëóãîâóþ÷èé ïåðñîíàë

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

ïðîãðàìóâàííÿ, ðîçðîáêà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì; ³íòåðíåò-òåõíîëî㳿; åêñïëóàòàö³ÿ ³ ï³äòðèìêà êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè òà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÒÀ ÔÀÐÌÀÖ²ß

ÐÅ ÐÅÑÒÎÐÀÍÍÈÉ Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß, ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ ñò.27

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; âî䳿 ð³çíèõ êàòåãîð³é; äèñïåò÷åðè; ñëóæáîâö³; ðîá³òíèêè àâòîñåðâ³ñó; ìåíåäæåðè ç³ çáóòó àâòîìîá³ë³â ³ çàï÷àñòèí

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐͲ, ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉͲ ÒÀ ²ÍÒÅÐÍÅÒ-ÒÅÕÍÎËÎò¯ ñò.18

ÄÎÌÀØÍ²É ÑÅвÑ

ñò.27

ñïåö³àë³ñòè ³ ìàéñòðè õ³ì÷èñòîê, ôîòîàòåëüº, ëîìáàðä³â, ìåòàëîðåìîíòó; ðîá³òíèêè ìóí³öèïàëüíèõ êîìóíàëüíèõ ñëóæá ³ ïðèâàòíèõ ô³ðì; ñïåö³àë³ñòè ç ðåìîíòó ³ åêñïëóàòàö³é ïîáóòîâî¿ òåõí³êè; äîïîì³æíèé ïåðñîíàë; ñïåö³àë³ñòè ç åêñïëóàòàö³¿ ñïîðóä

ñò.17

³íæåíåðè; ñïåö³àë³ñòè ç ïðîåêòóâàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òåõí³êè

ÏÅÐÑÎÍÀË ÑÀËÎͲ ÊÐÀÑÈ

ñò.27

êåð³âíèêè â³ää³ë³â; ìåíåäæåðè; ñïåö³àë³ñòè; ìàêëåðè; åêñïåðòè; àãåíòè ç íåðóõîìîñò³; ñòðàõîâ³ àãåíòè

äèçàéíåðè; ôîòîãðàôè; õóäîæíèêè; ôëîðèñòè

²ÍÆÅÍÅÐÍÎ-ÒÅÕͲ×ÍÈÉ ÏÅÐÑÎÍÀË

ÊÎ̲ÐÍÈÊÈ, ÐÎÁ²ÒÍÈÊÈ ÑÊËÀÄÓ ÏÎÁÓÒβ ÒÀ ÊÎÌÓÍÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.30

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.40

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; òåõíîëîãè; ñïåö³àë³ñòè; ³íæåíåðè; äèçàéíåðè; ìîäåëüºðè; êîíñòðóêòîðè; âñ³ ðîá³òíè÷³ ñïåö³àëüíîñò³

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ² ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÀ

ñò.42

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; îðãàí³çàòîðè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò; ³íæåíåðè, ñïåö³àë³ñòè, ðîá³òíèêè áóä³âåëüíèõ ñïåö³àëüíîñòåé; àðõ³òåêòîðè; äèçàéíåðè; êîíñòðóêòîðè

ÌÅÁËÅÂÅ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.42

ñêëàäàëüíèêè-óñòàíîâíèêè êîðïóñíèõ ìåáë³â; ñòîëÿðè-âåðñòàòíèêè; ìàëÿðè-îáðîáíèêè (ïî äåðåâó); ìàéñòðè ç ïåðåòÿæêè ìåáë³â; ð³çüáÿðè ïî äåðåâó; âåðñòàòíèêè (ïî äåðåâó); ïèëîðàìíèêè

ËÅÃÊÀ ÏÐÎÌÈÑËβÑÒÜ

ñò.44

âèøèâàëüíèö³; â’ÿçàëüíèö³; êîíñòðóêòîðè îäÿãó; êðàâö³; ìàéñòðè ç ïîøèòòÿ îäÿãó; ìîäåëüºðè; ðîçêð³éíèêè; øâà÷êè; çøèâàëüíèêè

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

ñò.44

ðîáîòà áåç ñïåö³àëüíî¿ ï³äãîòîâêè; àãåíòè, âàíòàæíèêè, ïðèáèðàëüíèö³, âàõòåðè, äèñïåò÷åðè íà òåëåôîí³, ðîçêëåþâà÷³ îãîëîøåíü, ãàðäåðîáíèêè, ñòîðîæ³, ³í.; íàäîìíà ðîáîòà

ÊÓÐ’ªÐÈ ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÑÒÓÄÅÍҲ ÐÎÁÎÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

ñò.48 ñò.48 ñò.48

ïîñëóãè àãåíòñòâ ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ; â³çîâà ï³äòðèìêà; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü åì³ãðàö³¿; þðèäè÷í³ êîíñóëüòàö³¿

ÌÎÄÅËÜÍÈÉ, ØÎÓ-Á²ÇÍÅÑ

ñò.48

ìîäåë³; òàíö³âíèö³; ôîòîìîäåë³

ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.49

îðåíäà æèòëà, òðàíñïîðòí³ òà ìåäïîñëóãè,ìàñàæ, îðãàí³çàö³ÿ ñâÿò, ðåìîíòè, áðîíåäâåð³

• ÂÀÊÀÍѲ¯ ÍÎÌÅÐÀ ÇÀ ÀËÔÀ²ÒÎÌ • ÍÎÂÈÍÈ ÐÈÍÊÓ ÏÐÀÖ² • ÐÅÏÅÐÒÓÀРʲÍÎÒÅÀÒв ÍÀ ÆÎÂÒÅÍÜ

ñòîð. 4-5 ñòîð. 6 ñòîð. 51

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


4

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÀËÔÀ²ÒÍÈÉ ÏÎÊÀÆ×ÈÊ ÂÀÊÀÍÑ²É ÍÎÌÅÐÓ стор.

стор.

стор.

стор.

А

ВЧИТЕЛЬНІМЕЦЬКОЇ

КАСИР-ОПЕРАТОР .............. 9,21

МАЙСТЕРДІЛЬНИЦІ ......... 15,41

АВТОЕЛЕКТРИК ................ 30,33

МОВИ ................................... 20

КЕРУЮЧИЙ ...................... 13,14

МАЙСТЕРМАНІКЮРУ ....... 10,18

АВТОМИЙНИК ........... 8,30,31,33

ВЧИТЕЛЬПОЧАТКОВИХ

........................................ 26,27

МАКЕТНИК ......................... 9,42

КЕРІВНИК ......................... 10,13

МАНГАЛЬНИК ........................ 28

........................................ 14,32

МАРКЕР ............................. 9,21

ГАРДЕРОБНИК ................. 10,44

КЕРІВНИКВІДДІЛУ ........... 14,34

МАСАЖИСТКА ....................... 46

ГУВЕРНАНТКА ....................... 18

КЕРІВНИКМАГАЗИНУ ......... 7,13

........................................ 47,49

........................................ 14,23

МАШИНІСТ ...................... 7,9,31

.................................... 34,39,44

КЛАСІВ .................................. 20

............................................. 47

Г

АВТОСЛЮСАР .................. 30,32 .................................... 33,34,40 АГРЕГАТНИК .................... 30,33

Д

АДМІНІСТРАТОР .............. 7,8,11

ДВІРНИК ...................... 13,27,45

.................................... 13,16,17

ДИРЕКТОР ....................... 11,13

............................... 26,27,31,44

ДИСПЕТЧЕР ................. 13,16,17

АКУМУЛЯТОРНИК ............ 31,41 АРМАТУРНИК .............. 40,42,43 АСИСТЕНТКЕРІВНИКА ..... 16,44

Б БАРМЕН .................. 11,24,27,30 БЕТОНЯР ......................... 42,43 БУЛЬДОЗЕРИСТ .............. 7,8,31 БУРИЛЬНИК ................ 7,8,31,42 БУХГАЛТЕР .................. 11,17,23

.................................... 34,39,45 ДОГЛЯДАЛЬНИЦЯ ................. 18 ДОМОГОСПОДАРКА .............. 18 ДІЛОВОД .............................. 16

КОВАЛЬ ................................ 41

........................................ 34,39

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК ...... 23,45

МЕДСЕСТРА ..................... 19,20

КОМІРНИК ..................... 9,11,25

МЕНЕДЖЕР ........................ 9,11

.................................... 26,27,41

........................................ 15,24

КОНДИТЕР ....................... 17,27

МЕНЕДЖЕРЗПРОДАЖУ ....... 15

КОНСУЛЬТАНТ ................. 11,12 ............................... 16,23,45,48

............................................. 23 МЕНЕДЖЕРЗПІДБОРУ

КОНСУЛЬТАНТ

ПЕРСОНАЛУ .......................... 15

ЗФІНАНСІВ ...................... 13,17

МЕНЕДЖЕРПОРОБОТІЗ

ЕКОНОМІСТ .......................... 17

КОНТРОЛЕР ..................... 11,40

КЛІЄНТАМИ ........................... 13

ЕКСПЕДИТОР ................ 7,11,40

........................................ 41,45

........................................ 15,16

ЕЛЕКТРИК ........................ 31,40

КОШТОРИСНИК ........... 13,15,42

МЕРЧЕНДАЙЗЕР .................... 24 МЕХАНІК ......................... 7,9,31

Е

................................... 41,42,43

КУР’ЄР ................... 7,8,11,12,13

ЕЛЕКТРОЗВАРНИК ...... 7,8,13,31

.................................... 24,30,45

.................................... 39,40,41

........................................ 40,42

............................................. 48

МИЙНИК ................. 11,28,30,45

В’ЯЗАЛЬНИЦЯ ....................... 40

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК .......... 13

КУХАР ......................... 12,20,24

МОНОЛІТНИК ........................ 43

ВАНТАЖНИК .................. 7,8,9,11

........................................ 40,42

.......................... 26,27,28,29,30

МОНТАЖНИК ............... 11,41,43

............................... 12,24,25,26

ЕЛЕКТРОМОНТЕР ............. 40,42

............................................. 46

МУЗ.ПРАЦІВНИК .................. 20

..................... 27,44,45,46,47,50

ЕЛЕКТРОСЛЮСАР ....... 7,9,31,40

КУХОННИЙПРАЦІВНИК ......... 28

МУЗИЧНИЙКЕРІВНИК ...... 19,20

........................................ 29,45

МУЛЯР ............................. 40,41

ЗАКРІЙНИК .................. 11,12,44

КІНОМЕХАНІК ................... 15,45

........................................ 42,43

ЗАСТУПНИК ............ 13,14,20,23

Л

Н

ЗВАРНИК ................ 40,41,42,43

ЛИВАРНИК ....................... 41,42

НЯНЯ .................................... 18

ЗООТЕХНІК ........................... 19

ЛИСТОНОША ........................ 45

О

К

ЛІКАР .................................... 19

ОББИВАЛЬНИКМЕБЛІВ ... 41,44

............................... 22,28,30,31

КАРНИК ........................ 27,34,40

ЛІКАР-ЕНДОСКОПІСТ ............ 19

ОБВАЛЮВАЛЬНИК

..................... 32,33,34,39,40,46

КАСИР ..................... 10,17,22,23

ЛІКАР-ОНКОЛОГ .................... 19

М’ЯСА ................................... 24

ВЧИТЕЛЬ ............................... 20

................................... 24,25,26

ЛІКАР-СТОМАТОЛОГ ............. 19

ВЧИТЕЛЬАНГЛ.МОВИ .......... 20

КАСИРКВИТКОВИЙ ..... 10,23,47

М

ОБРОБЛЮВАЧ ........ 24,41,42,46

ВЧИТЕЛЬМАТЕМАТИКИ ........ 20

КАСИРТОРГОВЕЛЬНОГО

МАЙСТЕР ......................... 15,34

ОЗДОБЛЮВАЛЬНИК .............. 43

ВЧИТЕЛЬМУЗИКИ ................ 20

ЗАЛУ ................................ 23,32

................................... 40,41,44

ОПЕРАТОР ................... 15,16,41

БІЛЕТЕР ....................... 10,45,47

В

ВЕРСТАТНИК ......................... 25 ............................................. 40 ВЕТЕРИНАРНИЙЛІКАР .......... 12 ........................................ 14,19 ВИКЛАДАЧ ....................... 19,21 ВИХОВАТЕЛЬ ................... 19,20 ВОДІЙ ....................... 8,11,13,21

ÐÀÁÎÒÀ

З

........................................ 26,28

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹39 • 30 âåðåñíÿ 2013 ð.


5

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÀËÔÀ²ÒÍÈÉ ÏÎÊÀÆ×ÈÊ ÂÀÊÀÍÑ²É ÍÎÌÅÐÓ стор.

стор.

стор.

стор. ФІНАНСИСТ ........................... 17

ОПЕРАТОРCALL-ЦЕНТРА ........ 8

................................... 22,23,24

СТОЛЯР ........................... 13,41

........................................ 12,16

.......................... 25,26,27,29,46

........................................ 42,43

........................................ 17,44

ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ .... 7

СТОЛЯР-ВЕРСТАТНИК ........... 40

ХОДОВИК ........................ 31,39

ОПЕРАТОРАЗС ................ 32,39

........................................ 11,22

........................................ 42,43

ХОРЕОГРАФ .......................... 20

ОПЕРАТОРМИЙКИ ........... 32,39

.................................... 23,25,26

СТОРОЖ .......................... 22,47

ХОСТЕС ............................ 29,30

ОПЕРАТОРПОШТОВОГО

ПРОМОУТЕР ................ 11,30,46

СУШИСТ .......................... 29,30

ПРОРАБ ................................ 43

Т

Ч

ЗВ’ЯЗКУ ................................ 46 ОФОРМЛЮВАЧ ................ 17,24

ПСИХОЛОГ ....................... 20,21

ТАНЦІВНИЦЯ .................... 47,49

РЕСТОРАНУ ...................... 28,47

ОФІЦІАНТ ..................... 10,11,24

ПІДСОБНИЙРОБІТНИК .... 43,46

ТЕСЛЯР ................................. 43

............................... 25,27,28,29

Р

Ш

ТЕХНОЛОГ ....................... 28,30

............................................. 30

РЕВІЗОР ................................ 15

ТЕХНІК ............................. 11,18

ОХОРОНЕЦЬ ................. 9,10,21

РОБОТА ........................... 10,44

ТОВАРОЗНАВЕЦЬ ............. 11,26

................................... 22,23,26

РОБОТАВДОМА ............... 46,47

ТОКАР ......................... 12,41,42

ОХОРОННИК ................ 11,13,21

.................................... 39,40,47

РОБОТАДЛЯВИПУСКНИКІВ . 11

ТОКАР-РОЗТОЧУВАЛЬНИК .... 41

ШЛІФУВАЛЬНИК .............. 41,42

Х

ЧЛЕНБРИГАДИ

............................... 22,25,26,45

............................................. 44

............................................. 42

............................................. 46

РОБОТАДЛЯВСІХ ........ 9,10,12

П

ТОРГОВИЙПРЕДСТАВНИК ...... 7

........................................ 15,16

...................................... 8,11,15

ПАКУВАЛЬНИК .............. 9,23,24

.......................... 17,22,23,25,26

.......................... 22,24,25,26,27

.................................... 30,44,47

.......................... 43,45,46,47,48

ПАРКУВАЛЬНИК .................... 46

РОБОТАДЛЯДІВЧАТ ......... 9,10

ПЕКАР ................ 17,24,26,29,30

........................................ 16,18

ПЕРУКАР ............................... 18

.................................... 28,29,45

ПЛАВИЛЬНИК ................... 41,42

.................................... 46,48,49

ПЛИТОЧНИК .......................... 43

РОБОТАДЛЯПЕНСІОНЕРІВ ... 12

ПОКОЇВКА .......................... 8,45

РОБОТАДЛЯСТУДЕНТІВ ... 7,11

ПОКРІВЕЛЬНИК ..................... 43

............................................. 45

ТРАКТОРИСТ ......................... 26 ........................................ 32,39 ТРЕНЕР ................................. 19 ТІСТОМІС .............................. 30

У

ШВАЧКА ...................... 10,42,44 ШЕФ-КУХАР ..................... 20,30 ШИНОМОНТАЖНИК ......... 30,33

Ю ЮРИСКОНСУЛЬТ ................... 15

І ІНЖЕНЕР ...................... 11,18,42 ІНЖЕНЕРЗОХОРОНИПРАЦІ . 18 ............................................. 33 ............................................. 41 ІНЖЕНЕР-ЕНЕРГЕТИК ............ 18 ІНСПЕКТОР ........................ 8,14

УСТАНОВНИК ................... 11,42

............................................. 17

УЧЕНЬ ........................... 8,18,44

ІНСТРУКТОР ....................... 9,47

ПОМІЧНИК .................. 7,9,11,15

.................................... 46,47,48

Ф

ІНСТРУКТОРЗПЛАВАННЯ ..... 21

............................... 16,17,22,24

РОБОТАЗАКОРДОНОМ ........ 48

ФАРМАЦЕВТ .................... 18,19

ІНСТРУКТОР

.................................... 39,41,46

РОБІТНИК .................... 11,12,13

ФАСАДНИК ...................... 13,43

ЗФІЗКУЛЬТУРИ .................... 21

ПОМІЧНИКВИХОВАТЕЛЯ ...... 20

............................... 15,27,30,33

ФАСУВАЛЬНИК ....... 11,13,27,47

ІНТЕРВ’ЮЄР .......................... 11

ПОМІЧНИККЕРІВНИКА ....... 9,10

........................................ 34,39

ФОРМУВАЛЬНИК ......... 30,40,42

............................................. 48

........................................ 16,46

........................................ 41,43

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК ........... 33,39

ІНШЕ ..................................... 18

.................................... 45,46,47

........................................ 41,42

........................................ 20,21

ПОМІЧНИККОМІРНИКА .... 11,27 ПОМІЧНИККУХАРЯ ...... 25,28,29

РОБІТНИК

ПОМІЧНИКЛІКАРЯ ................ 19

ЗБЛАГОУСТРОЮ .................. 47

ПОМІЧНИКМАШИНІСТА ........ 39

РОЗДАВАЛЬНИК .............. 28,29

ПОМІЧНИКМЕНЕДЖЕРА ....... 15

РІЗАЛЬНИК ............................ 41

ПОМІЧНИКПРОДАВЦЯ ....... 9,23

РІЗНОРОБ ................. 8,11,13,39

ПОСЛУГИ ......................... 11,12

.................................... 43,46,47

.................................... 18,49,50

С

ПОСУДОМИЙНИЦЯ ............... 20

СЕКРЕТАР ............... 11,13,16,17

.................................... 25,28,46

СЛЮСАР ....... 12,31,39,41,42,43

ПРАЦІВНИККУХНІ ................. 12

СЛЮСАРМЕХАНО-

.................................... 28,29,45

СКЛАДАЛЬНИХРОБІТ ............ 41

ПРИБИРАЛЬНИК .......... 12,13,23

............................................. 42

................................... 25,26,44

СЛЮСАР-ЕЛЕКТРИК .............. 42

............................................. 46

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК ........... 25

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ ......... 7,10,12

........................................ 40,42

.................................... 20,25,29

СЛЮСАР-САНТЕХНІК ........ 40,42

.......................... 30,32,45,46,47

СПЕЦІАЛІСТ ............... 8,12,14,15

ПРИЙМАЛЬНИК ................ 23,24

.................................... 27,32,40

.................................... 26,45,46

............................................. 43

ПРОВІЗОР ........................ 18,19

СПІВРОБІТНИК ........ 11,12,16,17

ПРОДАВЕЦЬ ................ 7,8,11,17

СТАРШИЙПРОДАВЕЦЬ .... 23,26 99993025

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹39 • 30 âåðåñíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


6

ÍÎÂÈÍÈ

ÍÎÂÈÍÈ ÐÈÍÊÓ ÏÐÀÖI ЗАПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВАПРО ЗАЙНЯТІСТЬ РОБОТОДАВЦЯМЗАГРОЖУЄ ШТРАФДО23ТИС.ГРН. Íåçàêîííå ñòÿãíåííÿ ïëàòí³ ç ëþäåé,ÿê³ øóêàþòü ðîáîòó, êàäðîâèìè òà ðåêðóòèíãîâèìè àãåíòñòâàìè â³äòåïåð êîøòóâàòèìå îñòàíí³ì 11,5 òèñ. ãðí. Ïðî öå ñêàçàâ ïåðøèé çàñòóïíèê Ãîëîâè Äåðæàâíî¿ ³íñïåêö³¿ Óêðà¿íè ç ïèòàíü ïðàö³ Ðîìàí Çåíîâ. " Óêðà¿í³ âæå 䳺 Ïîðÿäîê íàêëàäåííÿ øòðàô³â íà ðîáîòîäàâö³â òà êàäðîâ³ ³ ðåêðóòèíãîâ³ àãåíòñòâà, ùî ïîðóøóþòü Çàêîí "Ïðî çàéíÿò³ñòü íàñåëåííÿ". Çîêðåìà, ÿêùî ç øóêà÷³â ðîáîòè âèìàãàòèìóòü ïëàòíþ, ùî çàáîðîíåíî, òî öå êîøòóâàòèìå òàê³é êîìïàí³¿ 10 ì³í³ìàëüíèõ çàðïëàò, ùî íà äàíèé ÷àñ ñòàíîâèòü ìàéæå 11,5 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. Öå çàõèñòèòü óêðà¿íö³â â³ä ïñåâäîïîñåðåäíèê³â, ÿê³ íàñïðàâä³ íå íàäàþòü ïîñëóã ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ", - ñêàçàâ â³í. Ñåðåä ³íøèõ ïîðóøåíü, ÿê³ ìàòèìóòü åêîíîì³÷í³ íàñë³äêè äëÿ ï³äïðèºìñòâ, - íàäàííÿ ïîñëóã ç ïîñåðåäíèöòâà ó ïðàöåâëàøòóâàíí³ çà êîðäîíîì áåç â³äïîâ³äíî¿ ë³öåí糿 (øòðàô ñòàíîâèòü 20 ì³í³ìàëüíèõ çàðïëàò - çàðàç ìàéæå 23 òèñ. ãðí). Òàêèé æå øòðàô íàêëàäàºòüñÿ çà àóòñîðñèíã òà àóòñòàô³íã âñåðåäèí³ êðà¿íè áåç äîçâîëó íà öå. "Ñüîãîäí³ ìåõàí³çìîì àóòñîðñèíãó òà àóòñòàô³íãó âñåðåäèí³ êðà¿íè àêòèâíî êîðèñòóþòüñÿ äåÿê³ ï³äïðèºìñòâà ã³ðíè÷î-ìåòàëóðã³éíîãî êîìïëåêñó, íàìàãàþ÷èñü çà ðàõóíîê ïðàö³âíèê³â ì³í³ì³çóâàòè âèäàòêè. Òàê³ ï³äïðèºìñòâà çâ³ëüíÿþòü ñâî¿õ ñï³âðîá³òíèê³â òà çàìîâëÿþòü ïîñëóãè ó ³íøèõ êîìïàí³é, íå íàäàþ÷è ¿õí³ì ñï³âðîá³òíèêàì íàëåæíèõ ñîö³àëüíèõ ãàðàíò³é, ÿê³ ïåðåäáà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì, ó òîìó ÷èñë³ çà ðîáîòó â øê³äëèâèõ óìîâàõ. ³äïîâ³äàòèìóòü ðîáîòîäàâö³ ô³íàíñîâî ³ çà ìàñîâå çâ³ëüíåííÿ áåç âèêîíàííÿ óñ³õ âèìîã çàêîíîäàâñòâà", - ñêàçàâ â³í. Ðîìàí Çåíîâ ïîÿñíèâ, ùî õî÷à Çàêîí Óêðà¿íè "Ïðî çàéíÿò³ñòü íàñåëåííÿ", äå ÷³òêî ïðîïèñàíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà íåäîòðèìàííÿ íîðì, 䳺 â Óêðà¿í³ ç ïî÷àòêó ðîêó, Ïîðÿäêó íàêëàäåííÿ øòðàô³â íå áóëî. Àëå òåïåð çà ³í³ö³àòèâè ̳íñîöïîë³òèêè òàêèé Ïîðÿäîê âæå çàòâåðäæåíèé òà íàáóâ ÷èííîñò³. "³äòåïåð, ÿêùî ³íñïåêòîð Äåðæïðàö³ ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè ï³äïðèºìñòâà âèÿâèòü òàê³ ïîðóøåííÿ, â³í ñêëàäຠâ³äïîâ³äíèé àêò, íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî óõâàëþºòüñÿ ð³øåííÿ ïðî íàêëàäåííÿ øòðàôó. Òîáòî Äåðæïðàö³ îäåðæàâ 䳺âèé ìåõàí³çì çàõèñòó ïðàâ ÿê ïðàö³âíèê³â, òàê ³ øóêà÷³â ðîáîòè", - ñêàçàâ â³í.

ÐÀÁÎÒÀ

УРЯДПІДТРИМАВ ВКЛЮЧЕННЯ ДОСТРАХОВОГОСТАЖУ ВІДПУСТКИПОДОГЛЯДУЗА ДИТИНОЮДОДОСЯГНЕННЯ НЕЮ3-РІЧНОГОВІКУ Êàá³íåò ì³í³ñòð³â ï³äòðèìàâ ïðîïîçèö³þ ̳íñîöïîë³òèêè ùîäî çàðàõóâàííÿ äî ñòðàõîâîãî ñòàæó äëÿ ïðèçíà÷åííÿ äîïîìîãè ïî òèì÷àñîâ³é íåïðàöåçäàòíîñò³ â³äïóñòêè ïî äîãëÿäó çà äèòèíîþ äî äîñÿãíåííÿ íåþ 3-ð³÷íîãî â³êó. Ïðî öå ñêàçàëà ̳í³ñòð ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè Íàòàë³ÿ Êîðîëåâñüêà, êîìåíòóþ÷è óõâàëåíèé Óðÿäîì çàêîíîïðîåêò. Çà ñëîâàìè ̳í³ñòðà, íà äàíèé ÷àñ ïåð³îä çíàõîäæåííÿ ó â³äïóñòö³ ïî äîãëÿäó çà äèòèíîþ äî äîñÿãíåííÿ íåþ 3-ð³÷íîãî â³êó íå çàðàõîâóºòüñÿ äî ñòðàõîâîãî ñòàæó äëÿ ïðèçíà÷åííÿ äîïîìîãè ïî òèì÷àñîâ³é íåïðàöåçäàòíîñò³. ̳í³ñòð íàãîëîñèëà íà òîìó, ùî àí³ ðîáîòîäàâåöü, àí³ æ³íêà, ÿêà çíàõîäèòüñÿ ó â³äïóñòö³ ïî äîãëÿäó çà äèòèíîþ äî äîñÿãíåííÿ íåþ 3-ð³÷íîãî â³êó, íå çàçíàþòü æîäíîãî äîäàòêîâîãî ô³íàíñîâîãî íàâàíòàæåííÿ. "Íàâåäó ïðîñòèé ïðèêëàä. Ñüîãîäí³ æ³íêà, ÿêà éäå ó â³äïóñòêó ïî äîãëÿäó çà äèòèíîþ ç ìàéæå 5-ð³÷íèì ñòðàõîâèì ñòàæåì, ÷åðåç 3 ðîêè ìîæå ðîçðàõîâóâàòè íà âèïëàòó â ðîçì³ð³ ëèøå 60% ñåðåäíüî¿ çàðïëàòè ïðè âèõîä³ íà ë³êàðíÿíèé. Íîâèé çàêîí ïåðåäáà÷àòèìå âêëþ÷åííÿ ïåð³îäó äîãëÿäó çà äèòèíîþ äî ñòðàõîâîãî ñòàæó, à çíà÷èòü, äî ï'ÿòè ðîê³â äîäàäóòüñÿ ùå òðè. Öå äîçâîëèòü æ³íö³ àâòîìàòè÷íî îòðèìóâàòè âèïëàòó ïî ë³êàðíÿíîìó â ðîçì³ð³ 100% â³ä ñåðåäíüî¿ çàðïëàòè", - ïîÿñíèëà Íàòàë³ÿ Êîðîëåâñüêà. ßê çàçíà÷èëà ̳í³ñòð, ïîçèòèâí³ çì³íè â³ä÷óþòü íà ñîá³ áëèçüêî 240 òèñÿ÷ ïðàöþþ÷èõ æ³íîê íà ð³ê, ÿê³ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ â³äïóñòêè ïî âàã³òíîñò³ òà ïîëîãàõ îôîðìëÿþòü â³äïóñòêó äëÿ äîãëÿäó çà äèòèíîþ äî äîñÿãíåííÿ íåþ 3-ð³÷íîãî â³êó. "ϳñëÿ ïðèéíÿòòÿ çàêîíîïðîåêòó ïàðëàìåíòîì, æ³íêàì ïî÷íóòü çàðàõîâóâàòè äî ñòðàõîâîãî ñòàæó äëÿ ïðèçíà÷åííÿ äîïîìîãè ïî òèì÷àñîâ³é íåïðàöåçäàòíîñò³ ïåð³îä â³äïóñòêè äëÿ äîãëÿäó çà äèòèíîþ äî äîñÿãíåííÿ íåþ 3-ð³÷íîãî â³êó. Öå çíà÷íî çá³ëüøèòü ¿õí³é ð³âåíü ñîö³àëüíîãî çàõèñòó", ñêàçàëà Íàòàë³ÿ Êîðîëåâñüêà. Äîâ³äêà Äîïîìîãà ïî òèì÷àñîâ³é íåïðàöåçäàòíîñò³ âèïëà÷óºòüñÿ çàëåæíî â³ä ñòðàõîâîãî ñòàæó â òàêèõ ðîçì³ðàõ: 100% ñåðåäíüî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè (äîõîäó) îñîáàì, ÿê³ ìàþòü ñòðàõîâèé ñòàæ ïîíàä 8 ðîê³â; 80% - â³ä 5 äî 8 ðîê³â; 60% - äî 5 ðîê³â Çà ìàòåð³àëàìè www.mlsp.gov.ua

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹39 • 30 âåðåñíÿ 2013 ð.


7

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21502101

Нетребовательной женщине-роводителю нжентоловый

ÏÎÌÎÙÍÈÊ вофис.З/п:высо ийдоход

(097)493-75-50, (093)392-61-21

Тåë.:

НаталияМихайловна 21280101

10948102

21397102

21415102

21478101

31414102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹39 • 30 âåðåñíÿ 2013 ð.

21418101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


8

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10831101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 1 УЧЕНИК СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА Òåë.: (098)906-05-25. Тел. 2330291

БУРИЛЬНИКИ /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 4500-5500 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

109481020101

ВОДИТЕЛИ 213251010102

19 ОПЕРАТОРЫ CALLCENTRE (ìîæíî áåç ÎÐ, ñòóäåíòàì), ã\ð ñ 9.00 äî 15.00 è ñ 15.00 äî 21.00, ïí.-ñá., áåñïëàòíîå îáó÷åíèå, îô. òðóäîóñòðîéñòâî, ç\ï 4500 ãðí + áîíóñû. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: (097)578-06-67, Þëèÿ, Тел. (044)2279339

214591010101

АВТОМИЙНИКИ Ä³â÷àòà òà õëîïö³. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Ç\ï 1700 ãðí\òèæäåíü. Æèòëî áåçêîøòîâíî. Ãðàô³êè ðîáîòè ð³çí³ (ïîäîáîâî, äåíí³, ùîòèæíåâî). Ç\ï ùîòèæíåâî, í³÷í³ -âðàíö³. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà,68, îô.1. Òåë.: (068)364-61-68, 360-01-38. Тел. (093)2108256 215221040000

АДМИНИСТРАТОР äëÿ îôèöèàëüíîé ðàáîòû â îôèñå. Òðåáîâàíèÿ: òîëêîâûé, ëåãêî îáó÷àåìûé, ïóíêòóàëüíûé. Ìîæíî áåç ÎÐ. Îáÿçàííîñòè: ðàáîòà ñ ëþäüìè, òåëåôîííûå ïåðåãîâîðû, îðãàíèçàöèîííûå âîïðîñû. Ç\ï âûñîêàÿ, ñòàáèëüíàÿ, äî 4000 ãðí. Ã\ð: 5-òèäíåâêà. Òåë.: (093)130-98-87, Тел. (096)8102523

114981010101

/Ãðóïïà êîìïàíèé "Ýêîíîì-àâòî" / ñî ñâîèìè àâòîìîáèëÿìè. Çíàíèå ãîðîäà è ÎÐ îáÿçàòåëåí. Òåë.: (044)454-14-82. Тел. (044)4541485

208941020101

ВОДИТЕЛИ ñî ñâîèì àâòî â òàêñè. Ðåáÿòà, ïîìîãèòå âûïîëíèòü çàêàçû äèñïåò÷åðñêîé. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî çàêàçîâ! Ðàáîòà áåç îáÿçàëîâîê. Òåë.: 568-05-60. Тел. (063)5680560

212281010101

ВОДИТЕЛИ КАТ. "В" íà íîâûå àâòî ôèðìû. Ç\ï ñäåëüíàÿ. Òåë.: (096)124-59-60, Ðîìàí. Äèàíà, Тел. (093)4049008

213851010101

ГОРНИЧНЫЕ /Ãîñòèíèöà "×åðíîå ìîðå" / Ç\ï 2400 ãðí. Óë. Ëåéïöèãñêàÿ, 16. Êîíò. ëèöî: Ëàðèñà Ñòàíèñëàâîâíà. Òåë.: 364-10-74. Тел. (093)4269538

109421020101

ГРУЗЧИК /Øâåéíîå Ïð-òèå / Óë. Âîëûíñêàÿ, 60 (òåððèòîðèÿ "ÂÈÏÎË"). Тел. 2469993

108351010104

БУЛЬДОЗЕРИСТ

ЕЛЕКТРОЗВАРНИКИ РУЧНОГО ЗВАРЮВАННЯ

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 5000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 6500-7000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

109481020109

21421101

109481020112

21521101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹39 • 30 âåðåñíÿ 2013 ð.


9

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21516102

ЕЛЕКТРОСЛЮСАР

МЕНЕДЖЕР

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 5000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (095)2752089

/Íåìåöêî-óêðàèíñêîå ÑÏ / ç/ï: îò 5000 ãðí. + % + ïðåìèÿ. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, îïûò ðàáîòû íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäïî÷òåíèå áûâøèì âîåííîñëóæàùèì. Îáó÷àåì. Îáó÷åíèå îïëà÷èâàåì. Ðåçþìå ïî e-mail: info@feidal.com.ua èëè ïî ôàêñó. Тел. 4960161

109481020201

ЗАГОТОВИТЕЛИ ВТОРСЫРЬЯ Ìîæíî áåç ÎÐ. Îïëàòà ñäåëüíàÿ. Тел. (095)8301277

108691020101

214571010101

МАКЕТЧИК /"ÒåõÄèçàéí" / (íàðóæíàÿ ðåêëàìà). Тел. 4695186, 4690267

109131010102

МАШИНІСТ БЕТОНОНАСОСУ

109481020104

СРОЧНОТРЕБУЮТСЯ:

ТРЕБУЕТСЯ:

ÄÅÂÓØÊÈ

ÏÎÌÎÙÍÈÊ (ÖÀ)

снавыамироботысосметиой. Предпочтениеосметолоам ивизажистам. Òåë.: äëÿ çàïèñè: 228-11-64 , (067)745-72-94 Ïîí.-ïÿò. ñ 10.00 äî 14.00

ðóêîâîäèòåëÿ â îôèñ ГР: с 10.00 до 17.00 Сб, Вс - выходной Тел.: (096)456-33-60, (063)332-31-90 НатальяИвановна

21324101

21337101

МАШИНІСТ ГУСЕНИЧНОГО КРАНУ

109481020113

МАШИНІСТИ БУРОВИХ УСТАНОВОК

МАШИНІСТИ ЕКСКАВАТОРА

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹39 • 30 âåðåñíÿ 2013 ð.

/Îõîðîííà ô³ðìà / Çð³ñò â³ä 175 ñì. Ç\ï äîáîâà äî 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï äåííà â³ä 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï áåç çàòðèìêè. Òåëåôîíóâàòè ö³ëîäîáîâî. Òåë.: 501-61-13, Тел. 5319541, 5729038

ПОМОЩНИК Ïðåäïî÷òåíèå: æåëàíèå ðàáîòàòü, ïîçíàòü íîâîå, ñòðåìëåíèå ê íåçàâèñèìîñòè. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû. Àëåêñàíäð Èãîðåâè÷, Тел. (067)5057314

214531010101

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / (çàêîðäîííèõ ³ â³ò÷èçíÿíèõ). Ç\ï 6500-8000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 5500 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

ОХОРОНЦІ

109431020101

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 6000-8000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

109481020102

21480101

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç/ï 5500 ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

109481020110

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 4500-5000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512 21460102

МЕХАНІК ПІДЙОМНОКРАНОВОГО ОБЛАДНАННЯ

109481020108

ПОМІЧНИКИ ПРОДАВЦІВ /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÀÒÁ" / (ïðèáèðàëüíèöü). 7 "çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: - Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ; Ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; - Áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ; - Ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì; - Äðóæíà êîìàíäà; - Äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ; Ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ Ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ ìàã. "ÀÒÁ". Тел. (095)2357597 108211010107

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


10

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21438103

21500102

10943102

Межднародная омпания набирает:

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ соранизаторс имиспособностями.Высо ийдоход.Свободныйрафи работы. Тåë.: (067)263-40-10, (093)870-47-66,Валентина 21436101

ÐÀÁÎÒÀ

21270101

21405101

НАРЫНКЕ10ЛЕТ

ТРЕБУЕТСЯ

ØÂÅß ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ ÎÄÅÆÄÛ вмастерс%юнаПодоле. З\пприсобеседовании. Официальноеоформление. ГР:6\6.Возраст30-50лет.

ÌÀÑÒÅÐ ÌÀÍÈÊÞÐÀÏÅÄÈÊÞÐÀ

Òåë.: (098)421-73-97

Òåë.: (098)494-26-98

21456101

21359101

21442101

ÐÀÁÎÒÀ! Полнаяиличастичная занятость. Об%чениебесплатно. Перспетива.Карьера. Достойныйдоход.

Òåë.: (050)332-22-90 Людмила

21361101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹39 • 30 âåðåñíÿ 2013 ð.


11

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10852102

21439101

21331102

21340101

21326101

21378101

21393101

ДИЗАЙНСТУДИИТРЕБУЕТСЯ

ÏÎÐÒÍÎÉÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐ высоойвалифиации. Хорошие%словияработы. E-mail:info@dsfurs.com.ua Тел.:(067)548-30-03 21513101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹39 • 30 âåðåñíÿ 2013 ð.

21455101

21328101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


12

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10865102

21461101

20935103

СПЕЦІАЛІСТИ /Öåõ îáðîáêè ìàðìóðó òà êàìåíþ / ç îáðîáêè êàìåíþ ç ÄÐ. Ðàáîòà - ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî". Ç\ï âèñîêà ³ çàëåæèòü â³ä êâàë³ô³êàö³¿ òà ìàéñòåðíîñò³. Òåë.: (067)447-14-07, (063)438-17-30, (099)705-77-73, Тел. (044)3609692, (044)3609691

108371010101

СПІВРОБІТНИК 21356102

ПОРТНЫЕ /Ôèðìà / Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. 2 ìèí. îò ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ". Òåë.: 501-02-91. Тел. (050)6761380

108761010101

ПРАЦІВНИКИ КУХНІ ТА ТЕПЛИЦЬ Ãðàô³êè ðîáîòè ð³çí³. Ìîæëèâèé âàõòîâèé ìåòîä ðîáîòè. Æèòëî áåçêîøòîâíî. Ç\ï 2 ðàçè â ì³ñÿöü. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà,68,îô.1. Òåë.: (099)546-68-93, 360-01-38. Тел. (068)3646168 215221020000

ПРИБИРАЛЬНИКИ ТЕРИТОРІЇ

РАБОТА ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО è ñðåäíåãî âîçðàñòà ñ ÂÎ è ÎÐ. Ïðåäïî÷òåíèå ýêîíîìèñòàì, ôèíàíñèñòàì, áóõãàëòåðàì, ×Ï, ÑÏÄ è âîåííûì ïåíñèîíåðàì. Îôèñ â 2-õ øàãàõ îò ñò.ì. "Ëåâîáåðåæíàÿ". Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Óâàæåíèå, êàðüåðíûé ðîñò è î÷åíü ñîëèäíûé äîõîä. ÃÐ îãîâàðèâàåòñÿ. Òåë.: (099)643-23-05, Тел. (093)4983281 213601010000

РАБОЧИЕ /Êëèíèíãîâàÿ êîìïàíèÿ / ïî óáîðêàì è õèì÷èñòêàì. Ìóæ÷èíû è æåíùèíû. Ç\ï îò 160 ãðí.\äåíü Çâîíèòü ñ 9.00 äî 17.00 (ïí.- ñóá.), Тел. (067)2490599

/Ðåäàêö³ÿ / ó ðåäàêö³þ. Îô³ñíà ðîáîòà ç ê볺íòàìè ³ äîêóìåíòàö³ºþ. ³ä 40 ðîê³â. ÂÎ. Âîëîä³ííÿ ÏÊ. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Íàâ÷àííÿ. Ïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Ñîö³àëüí³ ãàðàíò³¿. Ç\ï: ñòàâêà + % + ïðåì³ÿ. Òåë.: (044)400-04-83, (095)815-28-15, Тел. (067)4620467

214991010101

СТРАХОВОЙ КОНСУЛЬТАНТ /Ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ "ÈÍÃÎ Óêðàèíà" / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, âîçðàñò îò 20 ëåò, ÎÐ â ïðîöåññå îðãàíèçàöèè ïðîäàæ, àêòèâíàÿ æèçíåííàÿ ïîçèöèÿ, ñïîñîáíîñòü ê îñâîåíèþ íîâîé ïðîôåññèè, îòâåòñòâåííîñòü, òðóäîëþáèå. Ìû ïðåäëàãàåì: áåñïëàòíîå îáó÷åíèå, ñòàæèðîâêó, êàðüåðíûé ðîñò è âîçìîæíîñòü ñàìîðåàëèçàöèè, âûãîäíóþ ñèñòåìó îïëàòû è ìîòèâàöèè, ðàáîòó â øòàòå, îêëàä + %. Тел. (044)3540763, (097)0701717

10776101

108521020101

213991010101

/Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÀÒÁ" / (äëÿ îñ³á ç 2 òà 3 ãðóïîþ ³íâàë³äíîñò³) 7 "çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: - Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ; - Ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; - Áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ; - Ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì; - Äðóæíà êîìàíäà; - Äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ; Ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ Ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ ìàã."ÀÒÁ". Тел. (095)2357597 108211010109

ТОКАРЬ

СЛЕСАРЬ /"ÒåõÄèçàéí" / Òåë.: 469-02-67, Тел. 4695186

109131010105

СЛЕСАРЬ ФОРМОВЩИК

/Êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÍÈÈÖ"ÀÐÌÀÒÎÌ" / Ç\ï 4000 ãðí + ïðåìèÿ. (044)591-08-69, Àëåêñàíäð Ñòåïàíîâè÷, Тел. (067)9590944

109501010204

УБОРЩИКИ(ЦЫ)

/Êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÍÈÈÖ"ÀÐÌÀÒÎÌ" / Ç\ï 4000 ãðí.+ ïðåìèÿ. (044)591-08-69, Àëåêñàíäð Ñòåïàíîâè÷, Тел. (067)9590944

109501010201

â ìåòðî äëÿ óáîðêè ñòàíöèé ìåòðîïîëèòåíà. Ðàçëè÷íûå ÃÐ. Ïð-òèå ãàðàíòèðóåò òðóäîóñòðîéñòâî â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Óêðàèíû. Òåë.: 500-03-00. Àííà, Тел. (067)5020322 108751010101

21329101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹39 • 30 âåðåñíÿ 2013 ð.


13

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ АДМИНИСТРАТОР

Ç\ï îò 6000 ãðí. ÎÐ îáÿçàòåëåí. Ïîìîùü ñ æèëüåì. Ð-íû ðàáîòû: óë. Æìåðèíñêàÿ, 5; óë. Æìåðèíñêàÿ, 26; óë. Òóïîëåâà, 1-Á; Áåëãîðîäêà. Àíäðåé, Тел. (098)3732777

214271010102

АДМИНИСТРАТОР УЧЕТЧИК /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáëàñòü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)5478668

108021010102

ДИРЕКТОР АГЕНТСТВА ПРОДАЖ

20894102

10684101

/Ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ "ÈÍÃÎ Óêðàèíà" / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, âîçðàñò îò 20 ëåò, ÎÐ â ïðîöåññå îðãàíèçàöèè ïðîäàæ, àêòèâíàÿ æèçíåííàÿ ïîçèöèÿ, ñïîñîáíîñòü ê îñâîåíèþ íîâîé ïðîôåññèè, îòâåòñòâåííîñòü, òðóäîëþáèå. Ìû ïðåäëàãàåì: áåñïëàòíîå îáó÷åíèå, ñòàæèðîâêó, êàðüåðíûé ðîñò è âîçìîæíîñòü ñàìîðåàëèçàöèè, âûãîäíóþ ñèñòåìó îïëàòû è ìîòèâàöèè, ðàáîòó â øòàòå, îêëàä + %. Òåë.: (097)070-17-17, Тел. (044)3540763

108521020102

ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА /Êîìïàíèÿ / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535

215031020101

21327102

10850101

10887101

УПРАВЛЯЮЩИЙ

ШТАБЕЛЕРЩИКИ

/Íîâûé öåíòð ôèíàíñîâîãî õîëäèíãà / Òðåáîâàíèÿ: îïûò ðàáîòû ñ ïåðñîíàëîì, Â\Î, çíàíèÿ ÏÊ. Тел. (067)5063066

/Êîìïàíèÿ "Ëîãèñòèê Ïëþñ" / Îïëàòà ñäåëüíàÿ ñ. Ñòîÿíêà. Êîìïàíèÿ "Ëîãèñòèê Ïëþñ", êîìïëåêñ "West Gate Logistic", áëîê 2D. Êîíòàêòíîå ëèöî: Ñåðãåé, Тел. (050)9605018

215151060000

ФАСАДЧИКИ ñ ÎÐ. Îïëàòà ñäåëüíàÿ. Æèëüåì îáåñïå÷èâàåì. Òåë.: (067)239-27-11, Тел. (067)2392717

/"ÒåõÄèçàéí" / Òåë.: 469-02-67, Тел. 4695186 109131010101

АДМИНИСТРАТОР

109131010104

Ç\ï â³ä 1800 ãðí çà 2 òèæí³. ÃÐ ð³çí³. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà,68, îô.1. Òåë.: (068)364-61-68, 360-01-38. Тел. (093)2108256

АДМИНИСТРАТОР

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК

/"ÒåõÄèçàéí" / Òåë.: 469-02-67, Тел. 4695186

ФАСУВАННЯ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ñïîêîéíûé, îáó÷àåìûé ÷åëîâåê äëÿ ðàáîòû â îôèñå: êîîðäèíàöèÿ ðàáîòû ñîòðóäíèêîâ, äîêóìåíòîîáîðîò. Ïðåäïî÷òåíèå ëþäÿì ïîñòàðøå, îïûò ðàáîòû ïðèâåòñòâóåòñÿ. Çàðàáîòîê âûñîêèé è ñòàáèëüíûé. Òåë.: (093)821-39-76, Тел. (067)9028752

109161020101

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК

214171010101

21503102

215141010101

ЄВРОПРИБИРАННЯ ê³íîòåàòð³â òà ô³òíåñ-êëóá³â. ͳ÷í³ çì³íè. Ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â ³ íå ò³ëüêè. Ç/ï 140 ãðí./ çì³íà. Òåë.: (097)087-76-32, (066) 006-65-92. Тел. (044)5023969

215221010000

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹39 • 30 âåðåñíÿ 2013 ð.

107421010101

ЗАВ. ГОСПОДАРСТВОМ /ÏðÀÒ "Êè¿âñïåöìîíòàæ" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Òåë.: 220-07-65, 220-07-40, Íàä³ÿ Îëåêñàíäð³âíà, Тел. (067)4666268

106841010104

ЗАВЕДУЮЩАЯ ПРОДОВ. МАГАЗИНА /Ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí / Ç\ï 5000 ãðí. Ðàñïîëîæåí ïî óë. Å. Òåëèãè, 45-À (ì. "Äîðîãîæè÷è"). Òåë.: (066)050-52-36. Тел. (097)7485353

215021010103

/Òîðãîâî-îïòîâàÿ êîìïàíèÿ / Ìóæ.\æåí., ïðèÿòíûé âíåøíèé âèä. Ñòàáèëüíî ðàñòóùàÿ ç\ï. Óäîáíûé ãðàôèê. Òåë.: (097)434-04-71. Тел. (099)2655456 213281010103

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / ç àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêî¿ ÷àñòèíè. Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

212511010101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


14

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ЗАСТУПНИК КЕРУЮЧОГО МАГАЗИНОМ /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÀÒÁ" / 7 "çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: - Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ; - Ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; - Áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ; - Ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì; - Äðóæíà êîìàíäà; - Äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ; Ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ Ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ ìàã."ÀÒÁ". Тел. (095)2357597

108211010102

КЕРУЮЧИЙ МАГАЗИНОМ /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÀÒÁ" / 7 "çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: - Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ; - Ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; - Áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ; - Ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì; Äðóæíà êîìàíäà; - Äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ; Ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ Ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ ìàã."ÀÒÁ". Тел. (095)2357597

108211010101

КЕРІВНИК /ÏðÀÒ ÏÌÊ-6 "Ïîä³ëüñüêñ³ëüáóä" / ÷\æ, ÂÎ, ÄÐ íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ â³ä 3-õ ðîê³â. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Çàáåçïå÷åííÿ ñëóæáîâèì æèòëîì. Òåë.: (050)377-93-18, (050)339-89-76, (04577)4-12-82. Тел. (067)2843625

000000020120

КЕРІВНИК ВІДДІЛУ БУДІВНИЦТВА /̳æðåã³îíàëüíà àêàäåì³ÿ óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì / Òåë.: 599-38-89. Тел. 4909513

000000020181

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ВЕТЕРИНАР ЗООТЕХНИК /Ôåðìåðñêîå õîçÿéñòâî / ñ îïûòîì ðàáîòû, ñ äàëüíåéøèìè ôóíêöèÿìè ðóêîâîäèòåëÿ õîçÿéñòâà. Ç\ï îò 23000 ðóá. Ðàñïîëîæåíèå: ßðîñëàâñêàÿ îáë., Ðîñòîâñêèé ð-í. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ 2-õêîìíàòíàÿ êâàðòèðà ñî âñåìè óäîáñòâàìè. Òåë.: +7(906)638-41-61. 214611010104

ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСПЕКТОР /Äåðæàâíà ñëóæáà ³íòåë. âëàñíîñò³ Óêðà¿íè / óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà âèêîðèñòàííÿì îá'ºêò³â ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³ (íà ÷àñ â³äïóñòêè ïî äîãëÿäó çà äèòèíîþ îñíîâíîãî ïðàö³âíèêà). Äîêóìåíòè äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ ïðèéìàþòüñÿ âïðîäîâæ 30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äàòè îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó çà àäðåñîþ: 03680, ì. Êè¿â 35, âóë. Óðèöüêîãî, 45. Тел. 4940668

10944101

108311010101

10837102

НАЧАЛЬНИК ЗМІНИ /"ÒÍÊ" / (ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë., ì. Êðàñíîïåðåêîïñüê). ×îëîâ³ê³â òà æ³íîê â³ä 18 ðîê³â íà ïîñàäè.Êîíòàêòè: ì. Êè¿â, (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66, (044)542-17-71; ì. ѳìôåðîïîëü (050)967-40-80, (050)944-10-27, (050)356-32-14, (050)293-96-76, (066)734-99-14; ì. ßëòà (050)967-40-80. Тел. (050)9674080

108821020104

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ /ÏÏ "Àâòîìàã³ñòðàëü" / ìàøèíîìåõàíèçìà. Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷, Тел. (050)3432578

108771020202

РУКОВОДИТЕЛЬ Ãèáêèé ãðàôèê. Òåë.: (067)416-37-97, Тел. (066)6939996

212701010102

УПРАВЛЯЮЩИЙ /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáëàñòü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)5478668

108021010101

10905101 99990503

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹39 • 30 âåðåñíÿ 2013 ð.


15

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ

КОШТОРИСНИК

/Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó / â³ää³ëó îáë³êó íàäõîäæåííÿ ïëàòåæ³â. Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, ïîâíà âèùà þðèäè÷íà îñâ³òà (ìàã³ñòð, ñïåö³àë³ñò), â³ëüíå âîëîä³ííÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, çíàííÿ ÏÊ òà ³í. Çàÿâè ç äîêóìåíòàìè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Âåðáèöüêîãî, 9, ê. 34. Тел. 5628903

/ÏðÀÒ "Êè¿âñïåöìîíòàæ" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Òåë.: 220-07-65, 220-07-40, Íàä³ÿ Îëåêñàíäð³âíà, Тел. (067)4666268

109441010101

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ /Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó / ïî îáë³êó íàäõîäæåííÿ ïëàòåæ³â â³ää³ëó îáë³êó íàäõîäæåííÿ ïëàòåæ³â. Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, ïîâíà âèùà þðèäè÷íà îñâ³òà (ìàã³ñòð, ñïåö³àë³ñò), â³ëüíå âîëîä³ííÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, çíàííÿ ÏÊ òà ³í. Çàÿâè ç äîêóìåíòàìè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Âåðáèöüêîãî, 9, ê. 34. Тел. 5628903

109441010102

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ /Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó / â³ää³ëó ïî êîíòðîëüíî-ïåðåâ³ðî÷í³é ðîáîò³ çà íàðàõóâàííÿì òà ñïëàòîþ ïëàòåæ³â. Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, ïîâíà âèùà þðèäè÷íà îñâ³òà (ìàã³ñòð, ñïåö³àë³ñò), â³ëüíå âîëîä³ííÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, çíàííÿ ÏÊ òà ³í. Çàÿâè ç äîêóìåíòàìè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Âåðáèöüêîãî, 9, ê. 34. Тел. 5628903

109441010103

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ /Äåðæàâíà ñëóæáà ³íòåë. âëàñíîñò³ Óêðà¿íè / â³ää³ëó àâòîðñüêîãî ïðàâà òà ñóì³æíèõ ïðàâ óïðàâë³ííÿ ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ òà çàõèñòó ïðàâ (íà ÷àñ â³äïóñòêè ïî äîãëÿäó çà äèòèíîþ îñíîâíîãî ïðàö³âíèêà). Äîêóìåíòè äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ ïðèéìàþòüñÿ âïðîäîâæ 30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äàòè îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó çà àäðåñîþ: 03680, ì. Êè¿â 35, âóë. Óðèöüêîãî, 45. Тел. 4940668

108311010102

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ

108311010103

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ

109051010101

КИНОМЕХАНИК /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / Òåë.: (063)220-31-95. Тел. (063)2203194

МАЙСТЕР КОТЕЛЬНІ /ÕÊ "Êîìïëåêñ "Àãðîìàðñ" / Òåë.: 593-67-32. Тел. 5936704

10832103 000000030104

МАЙСТЕР ТЕХ. ДІЛЬНИЦІ /ÊÏ ÐÅÎ-2 / Òåë.: 402-64-59. Тел. 4025138

000000030084

МЕНЕДЖЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ /Ôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ / Òðåáîâàíèÿ: âûñøåå îáðàçîâàíèå, çíàíèå ÏÊ. Òåë.: (067)506-30-66, Тел. 2308677 215151050000

ПРОВІДНИЙ СПЕЦІАЛІСТ /Àíòèìîíîïîëüíèé êîì³òåò Óêðà¿íè / â³ää³ëó çâ'ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ, âçàºìî䳿 ç çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà çàáåçïå÷åííÿ äîñòóïó äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ Äåïàðòàìåíòó êîíêóðåíòíî¿ ïîë³òèêè òà ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà äî ôàêòè÷íîãî âèõîäó ïðàö³âíèêà ç â³äïóñòêè äëÿ äîãëÿäó çà äèòèíîþ äî äîñÿãíåííÿ íåþ òðèð³÷íîãî â³êó. Âèìîãè: ÂÎ, ÄÐ, MS Office. 03680 ì.Êè¿â, âóë. Óðèöüêîãî,45. Тел. 2516040

109051010102

ПРОВІДНИЙ ЮРИСКОНСУЛЬТ /ÊÏ ÐÅÎ-2 / Òåë.: 402-64-59. Тел. 4025138

000000030082

ПРОВІДНИЙ ЮРИСКОНСУЛЬТ /Êèåâ. Ïð-òèå îáë. àâòîñòàíöèé / Ðåçþìå íà e-mail: olpkps@yandex.ru. Òåë.: 417-51-45. Тел. 4173529

РЕВІЗОР /ÕÊ "Êîìïëåêñ "Àãðîìàðñ" / Òåë.: 593-67-32. Тел. 5936704

10869102

000000030095

СМЕТЧИК /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÄÈÏÐβÍÁÓÄ" / ñ ÎÐ. Тел. (050)3304025

СПЕЦІАЛІСТ 1ОЇ КАТЕГОРІЇ /Àíòèìîíîïîëüíèé êîì³òåò Óêðà¿íè / ïîïåðåäíüîãî àíàë³çó ñêàðã òà äîêóìåíòîîá³ãó Äåïàðòàìåíòó ç ïèòàíü îñêàðæåíü ð³øåíü ó ñôåð³ äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü äî ôàêòè÷íîãî âèõîäó ïðàö³âíèêà ç â³äïóñòêè äëÿ äîãëÿäó çà äèòèíîþ äî äîñÿãíåííÿ íåþ øåñòèð³÷íîãî â³êó. Âèìîãè: ÂÎ þðèäè÷íà àáî åêîíîì³÷íà çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ìàã³ñòðà àáî ñïåö³àë³ñòà. 03680 ì.Êè¿â, âóë. Óðèöüêîãî,45. Тел. 2516040

109051010103

ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÌÅÍÅÄÆÅÐÀ посозданию лиентс ойбазыи ведениюпереоворов.Стажиров а оплачивается.Предоставляется водительсавто.МожнобезОР.

(044) 362-29-53, (096) 210-99-66 21490102

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ МЕНЕДЖЕР /ÅÐÌ / äëÿ ðîáîòè â îô³ñ³ ³ íà âèñòàâêàõ. Òåë.: (067)408-25-06. Тел. (066)4124834

000000040091

/ÕÊ "Êîìïëåêñ "Àãðîìàðñ" / Òåë.: 593-67-32. Тел. 5936704

/Êîìïàíèÿ / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535

215031020103

000000040129

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ /Êðóïíàÿ êîìïàíèÿ / Àâòî ïðåäîñòàâëÿåòñÿ (ïî ãîðîäó). Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Ç\ï îò 4000 ãðí. Òåë.: (044)362-29-53, Тел. (096)2109966 214901010101

РУКОВОДИТЕЛЮ В ОФИС ТРЕБУЕТСЯ

ÏÎÌÎÙÍÈÊ

МЕНЕДЖЕРЫ /"Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Àíäðåé Ëåâ÷óê, Тел. (067)4726959

/"ÌåãàÌàðêåò" / â èíòåðíåò-ìàãàçèí. Çíàíèå ïðîäàæ, êîìïüþòåðà, óìåíèå îáùàòüñÿ ïî òåëåôîíó. Óë. Ãîðüêîãî,50, "ÌåãàÌàðêåò", òåë.: 206-13-30, Тел. 2061340 214491050101

99990506

/ÒΠ"Âîëîäèìèð Ëòä" / ç ïðîäàæó îáëàäíàííÿ (îô³ñ íà Áîðùàã³âö³). Тел. 4086443

000000040096

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ

214611010101

215151010000

ПОМІЧНИК МЕНЕДЖЕРА

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

201171010135

/Ôåðìåðñêîå õîçÿéñòâî / ñ îïûòîì ðàáîòû. Ç\ï îò 22000 ðóá. Ðàñïîëîæåíèå: ßðîñëàâñêàÿ îáë., Ðîñòîâñêèé ð-í. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå ñî âñåìè óäîáñòâàìè. Òåë.: +7(906)638-41-61.

/Êèåâñêèé êîíñóëüòàöèîííûé öåíòð / Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ êîðïîðàòèâíàÿ ïîäãîòîâêà. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: 288-07-21. Тел. (067)5063066

МЕНЕДЖЕР З ПОШУКУ ТА ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ

214391010117

КОНЕВОД

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹39 • 30 âåðåñíÿ 2013 ð.

МЕНЕДЖЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ

Компании требется

Òåë.:

107501010101

/Àíòèìîíîïîëüíèé êîì³òåò Óêðà¿íè / â³ää³ëó çâ'ÿçêó òà ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ óïðàâë³ííÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî òà ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ Äåïàðòàìåíòó îðãàí³çàö³éíî¿ ðîáîòè òà çàáåçïå÷åííÿ. Âèìîãè: ÂÎ òåõí³÷íà çà îñâ.êâàë. ð³âíåì ìàã³ñòðà àáî ñïåö³àë³ñòà, ÄÐ, çíàííÿ MC Office, MC Excel íà ð³âí³ ðîçðîáíèêà, çíàííÿ îñíîâ ïðîãðàìóâàííÿ VBA. 03680 ì.Êè¿â, âóë. Óðèöüêîãî,45. Тел. 2516040

ÌÅÍÅÄÆÅÐÛ ÏÎ ÐÀÁÎÒÅ Ñ ÊËÈÅÍÒÀÌÈ Ç\ï 3000 ãðí. Òåë.: (067)231-76-86

106841010102

000000030113

/Äåðæàâíà ñëóæáà ³íòåë. âëàñíîñò³ Óêðà¿íè / ô³íàíñîâî-îðãàí³çàö³éíîãî â³ää³ëó. Äîêóìåíòè äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ ïðèéìàþòüñÿ âïðîäîâæ 30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äàòè îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó çà àäðåñîþ: 03680, ì. Êè¿â 35, âóë. Óðèöüêîãî, 45. Тел. 4940668

Втранспортн%юомпанию напостоянн%юработ% треб%ются:

Предпочтение:желание работать,познатьновое, стремлениенезависимости. Об%чениевпроцессеработы.

Òåë.: (067)505-73-14 АлесандрИоревич 21453101

ÎÏÅÐÀÒÎÐÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ áàíêà Гибийрафиработы. З/п4000рн/месяц

Òåë.: (044)585-82-77, (066)353-28-86 21477101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


16

ÎÔ²ÑͲ ÑËÓÆÁÈ

10922102

21418102

21508101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ДИСПЕТЧЕР

/ÅÐÌ / ì³ñòà, îô³ñ íà Ïå÷åðñüêó. Òåë.: (067)408-25-06. Тел. (066)4124834

000000050092

/Ñëóæáà òàêñè "Ñòàòóñ Ïëþñ" / ñ îïûòîì ðàáîòû íà àíàëîãè÷íîé äîëæíîñòè. Çíàíèå ïðîãðàììû "Òàêñè íàâèãàòîð". Õîðîøàÿ äèêöèÿ. Óìåíèå áûñòðî è òî÷íî âîñïðèíèìàòü èíôîðìàöèþ. Îôèñ â ðàéîíå æ\ä Äàðíèöà. Ãðàôèê ðàáîòû - ïîñóòî÷íûé. www.status-taxi.com.ua. Òåë.: (093)454-43-44, Тел. (067)8104765

109221020101

МЕНЕДЖЕРЫ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ /Òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 3000 ãðí. Тел. (067)2317686

108321030101

ОПЕРАТОРКОНСУЛЬТАНТ áàíêà. Ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû. Ç\ï 4000 ãðí\ìåñÿö. Òåë.: (044)585-82-77, Тел. (066)3532886

214771010101

ДИСПЕТЧЕРИ /ABSOLUT TAXI / Ñò. ì. "Ãîëîñ³¿âñüêà", âóë. Ñòåëüìàõà, 10-À, îô. 114. Тел. (044)4557115

214101020201

ДИСПЕТЧЕРЫ /Äëÿ ðàáîòû â òàêñè "Íàçàðè" / Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Òåë.: (093)356-00-00. Тел. 5357708

107481010102

ДИСПЕТЧЕРЫЛОГИСТЫ

ОПЕРАТОРЫ CALLЦЕНТРА /"Èìïåðèÿ ïèööû" / ïî ïðèåìó çàêàçîâ â ïèööåðèþ (äíåâíàÿ ñìåíà, óâåðåííîå çíàíèå ÏÊ). Ñò. ì. "×åðíèãîâñêàÿ". Тел. 4991929

209351030101

ПОМОЩНИК â îôèñ. Ç\ï: âûñîêèé äîõîä. Òåë.: (097)493-75-50, Íàòàëèÿ Ìèõàéëîâíà, Тел. (093)3926121

212801010101

/Ãðóïïà êîìïàíèé "Ýêîíîì-àâòî" / Çíàíèå ãîðîäà è ÎÐ îáÿçàòåëåí. Òåë.: (044)454-14-82. Тел. (044)4541485

208941020102

ДИСПЕТЧЕРЫ ОПЕРАТОРЫ

ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА /Êîìïàíèÿ / ïî ñîçäàíèþ êëèåíòñêîé áàçû è âåäåíèþ ïåðåãîâîðîâ. Ñòàæèðîâêà îïëà÷èâàåòñÿ. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîäèòåëü ñ àâòî. Ìîæíî áåç ÎÐ. Тел. (096)2109966, (044)3622953

21514101

21370101

МОЛОДОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ НУЖЕН

ЖЕНЩИНЕ-РУКОВОДИТЕЛЮ ТРЕБУЕТСЯ

серьезный, меющий свободно найти общий язы с людьми разноо возраста. Своевременная достойная оплата арантирована. Удобный рафи работы.

споойный, об чаемый для работы в офисе без ораничений по возраст . Оплата стабильная, высоая. Г\р с 9.00 до 17.00, сб., вс.- вых. Отвеч на все вопросы по тел.:

ÏÎÌÎÙÍÈÊ

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ

Òåë. (096)705-21-54, (063)438-01-13, (098)937-43-04 21509101

(095)118-78-97, (096)290-57-97 21510101

214901020101

/Ãðóïïà êîìïàíèé "Ýêîíîì-àâòî" / Çíàíèå ãîðîäà è ÎÐ îáÿçàòåëåí. Òåë.: (044)454-14-82. Тел. (044)4541485

208941020103

ДІЛОВОД /ÄÑ N 94/ Тел. 5150563

КОНСУЛЬТАНТИ

ПОМОЩНИК(ЦА) РУКОВОДИТЕЛЯ â îôèñ. ÃÐ: ñ 10.00 äî 17.00, ñá, âñ âûõîäíîé. Òåë.: (096)456-33-60, Íàòàëüÿ Èâàíîâíà. Тел. (063)3323190

213371010101

РАБОТА В ОФИСЕ 000000050145

КОНСУЛЬТАНТ

Âîçìîæåí ãèáêèé ãðàôèê. Тел. (093)9039348 214851010000

/Èíôîðìàöèîííî-êîíñóëüòàöèîííûé öåíòð / Ïðåäëàãàåòñÿ êîðïîðàòèâíàÿ ïîäãîòîâêà. Òðåáîâàíèÿ: Â\Î, çíàíèÿ ÏÊ. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî Тел. (067)5063066 215151030000

ÐÀÁÎÒÀ

СЕКРЕТАРДИСПЕТЧЕР /ÏðÀÒ "Êè¿âñïåöìîíòàæ" / ÂÎ â³äïîâ³äíîãî íàïðÿìêó, ÄÐ. Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Òåë.: 220-07-65, 220-07-40, Íàä³ÿ Îëåêñàíäð³âíà, Тел. (067)4666268

106841010105

21499101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹39 • 30 âåðåñíÿ 2013 ð.


17

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ БУХГАЛТЕР

КАССИР

/ÕÊ "Êîìïëåêñ "Àãðîìàðñ" / Тел. 5936704, 5936732

000000060094

214421010201

ЕКОНОМІСТ /ÕÊ "Êîìïëåêñ "Àãðîìàðñ" / Тел. 5936704, 5936732

КАССИР 000000060093

ЕКОНОМІСТ З ПЛАНУВАННЯ /Ç-ä "Êèåâïðèáîð" / Òåë.: 456-92-84. Тел. 4563041

000000060159

КАСИР

21459101

/Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé DeLuxe" / Íà áàð. Ìîæíî áåç ÎÐ. Óë. Ãîðüêîãî, 50. Тел. 2061323

/óïåðìàðêåò "Åï³öåíòð Ê" / Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; ñòàá³ëüíó îô³ö³éíó çàðîá³òíó ïëàòó + áîíóñè çà ðåçóëüòàòàìè ðîáîòè; áåçêîøòîâíå õàð÷óâàííÿ; áåçêîøòîâíå ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ. Ì. Êè¿â, ï-êò Ãðèãîðåíêà,40. E-mail: personal3@epicentrk.com.ua. Тел. (097)7052330, (044)5945146 214871010101

КАССИР /Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé Óëüòðàìàðèí" / Âîçðàñò îò 18 ëåò (íå ñòóäåíòû). Õîðîøèå óñëîâèÿ òðóäà. Ìîæíî áåç ÎÐ. Óë. Óðèöêîãî, 1-à. Òåë. (063)232-55-42. Тел. 2325542 214051010103

/Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)5478668

108021010103

КАССИРБУХГАЛТЕР /Â îòäåëåíèå áàíêà / ÎÐ îò 3-õ ëåò êàññèðîì îáÿçàòåëüíî. Ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 18.00. Ç\ï 2200 ãðí. Тел. 4862199 109451030000

ПРОВІДНИЙ БУХГАЛТЕР /Êèåâ. Ïð-òèå îáë. àâòîñòàíöèé / â öåíòðàë³çîâàíó áóõãàëòåð³þ. Ðåçþìå íà e-mail: olpkps@yandex.ru.Òåë.:417-34-28. Тел. 4173529

000000060118

ПРОВІДНИЙ ЕКОНОМІСТАНАЛІТИК /Êèåâ. Ïð-òèå îáë. àâòîñòàíöèé / Ðåçþìå íà e-mail:olpkps@yandex.ru Тел. 4173529, 4175145

000000060114

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК /Ìåæäóíàðîäíûé ôèíàíñîâûé õîëäèíã / Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî Тел. 2880721 215151040000

ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ /Êîìïàíèÿ / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535

215031020102

11498101

21489101

"Аванард Та си" требются:

Мдрыйр оводитель прилашает

ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐÛ

дляработывофисе. Перспе тиваразвития. Рост спех.Обчаю. Гиб ийрафи . УспехзависитотВас!

Местоработы-Вос ресен а. ГР:ст и/двое. З/пот400рн./смена. ЗнаниеПКобязательно Тåë.:

(063)206-72-07

ÏÎÌÎÙÍÈÊÀ

Тåë.: (096)469-55-77, (066)320-11-69, (093)825-06-46

21372102

21392101

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÒÀËÀÍÒËÈÂÛÕ, ÖÅËÅÓÑÒÐÅÌËÅÍÍÛÕ, ÝÍÅÐÃÈ×ÍÛÕ ËÞÄÅÉ, тохочетстроитьсвоюарьри иметьдополнительныйдоходв новоммолодежномпроете.

Тåë.: (063)647-51-59, (096)451-13-35, (095)722-09-45 21520101

СЕКРЕТАРЬАДМИНИСТРАТОР /"Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Àíäðåé Ëåâ÷óê, Тел. (067)4726959

214391010119

СОТРУДНИК /Òîðãîâî-îïòîâàÿ êîìïàíèÿ / ïî ðàáîòå ñ äîêóìåíòàìè è àðõèâàìè. Ìóæ.\æåí., ïðèÿòíûé âíåøíèé âèä. Ñòàáèëüíî ðàñòóùàÿ ç\ï. Óäîáíûé ãðàôèê. Тел. (099)2655456, (097)4340471

213281010101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ БУХГАЛТЕР /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÀÒÁ" / 7 "çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: - Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ; - Ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; - Áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ; - Ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì; Äðóæíà êîìàíäà; - Äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ; Ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ Ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ ìàã."ÀÒÁ". Тел. (095)2357597

ІНСПЕКТОР З КОНТРОЛЮ ЗА ТЕХ. УТРИМАННЯМ БУДІВЕЛЬ

БУХГАЛТЕР

/̳æðåã³îíàëüíà àêàäåì³ÿ óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì / Òåë.: 599-38-89. Тел. 4909513

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ "ÏÀËÀÖ ÑÎÔÈß" / Ð-í Äàðíèöà. Тел. (063)5809665

108211010104

000000050183

214551010102

10890103

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹39 • 30 âåðåñíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


18

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ІНЖЕНЕРПРОГРАМІСТ ТЕХ. ПІДТРИМКИ 1С /ÕÊ "Êîìïëåêñ "Àãðîìàðñ" / Тел. 5936704, 5936732

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ГУВЕРНАНТКИ

000000080098

/Êàäðîâîå àãåíñòâî "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018

ІНЖЕНЕРРЕНГЕНОЛОГ

/"Âèøí³âñüêèé ëèâàðíî-êîâàëüñüêèé çä" / ì. Âèøíåâå, âóë. Ëîìîíîñîâà, 1. Тел. (097)5759732, (04598)52322

108721010105

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

108551010104

ДОМРАБОТНИЦЫ

ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА

/Êàäðîâîå àãåíñòâî "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018

/"Íîâàÿ ýêñïåäèöèÿ" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

109271010114

ТРЕБУЮТСЯ:

ИНЖЕНЕРЫ äëÿ ðàáîòû ïî ïðîåêòèðîâàíèþ è ìîíòàæó òåïëîïóíêòîâ, íàñîñíûõ, ñèñòåì îòîïëåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ. ÂÎ òåõíè÷åñêîå (îêîí÷åííîå, íåîêîí÷åííîå), ñðåäíå-òåõíè÷åñêîå, ñ ÎÐ è áåç ÎÐ. e-mail: epos@list.ru Тел. (067)3463987

213261010102

• 2 Ó×ÅÍÈÊÀ íà ñáîðêó êîìïüþòåðîâ è íîóòáóêîâ • 1 Ó×ÅÍÈÊ ñèñòåìíîãî àäìèíèñòðàòîðà Òåë.: (098)906-05-25, 233-02-91

НЯНИ

21325101

СТАРШИЙ ІНЖЕНЕР

21366101

ПАРИКМАХЕР МОДЕЛЬЕР

/ÕÊ "Êîìïëåêñ "Àãðîìàðñ" / ç îõîðîíè ïðàö³ òà ïðîòèïîæåæíî¿ áåçïåêè. Òåë.: 593-67-32. Тел. 5936704

ТЕХНИКИ

СИДЕЛКИ 214041010103

ПАРИКМАХЕРСТИЛИСТ

äëÿ ðàáîòû ïî ïðîåêòèðîâàíèþ è ìîíòàæó òåïëîïóíêòîâ, íàñîñíûõ, ñèñòåì îòîïëåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ. ÂÎ òåõíè÷åñêîå (îêîí÷åííîå, íåîêîí÷åííîå), ñðåäíå-òåõíè÷åñêîå, ñ ÎÐ è áåç ÎÐ. e-mail: epos@list.ru Тел. (067)3463987

/Êàäðîâîå àãåíñòâî "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018

108551010102

/Ñàëîí êðàñîòû "De Nova" / Òåë.: (044)295-95-05, Тел. (096)7695298

000000080102

/Ñàëîí êðàñîòû "De Nova" / Òåë.: (044)295-95-05, Тел. (096)7695298

/Êàäðîâîå àãåíñòâî "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018

108551010103

214041010102

СДАЕТСЯ В ОРЕНДУ /Ñàëîí êðàñîòû "Ôëàìèíãî" / êàáèíåò 3\3 ì êâ. ïîä ëþáûå âèäû óñëóã ñàëîíîâ êðàñîòû. (îïëàòà 4000 ãðí\ìåñÿö, 2500 ãðí\15 äíåé). Õîðîøèé äðóæíûé êîëëåêòèâ. Òåë.: (066)361-79-34, Тел. 2866297

213261010104

ІНЖЕНЕР /ÊÏ ÐÅÎ-2 / Òåë.: 402-64-59. Тел. 4025138

108551010101

000000080083

213661010101

ІНЖЕНЕР З ОХОРОНИ ПРАЦІ

99990504

/Àñôàëüòîáåòîííèé ç-ä "ϳäðÿä" / Ç\ï çà ðåçóëüòàòàìè ñï³âáåñ³äè. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, ì. Âèøíåâå, E-mail: Pidryad2007@ukr.net, òåë.: (044)502-94-92, Тел. (067)6684212

106721010103

ІНЖЕНЕР КАБЕЛЬНИХ МЕРЕЖ /ÕÊ "Êîìïëåêñ "Àãðîìàðñ" / Òåë.: 593-67-32. Тел. 5936704

21404101

000000080097

ІНЖЕНЕР ПРОЕКТНОКОШТОРИСНИХ РОБІТ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ДЕВУШКИ

/ÏðÀÒ ÏÌÊ-6 "Ïîä³ëüñüêñ³ëüáóä" / ÂÎ, ÄÐ â ïðîãðàìíîìó çàáåçïå÷åíí³ ÀÂÊ â³ä 2-õ ðîê³â. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåë.: (050)377-93-18, (050)339-89-76, (04577)4-12-82. Тел. (067)2843625

000000080119

ñ íàâûêàìè ðîáîòû ñ êîñìåòèêîé. Ïðåäïî÷òåíèå êîñìåòîëîãàì è âèçàæèñòàì. Òåë.äëÿ çàïèñè:(067)745-72-94. Ïîí.-ïÿò. ñ 10.00äî 14.00. Тел. 2281164

213241010101

МАСТЕР МАНИКЮРАПЕДИКЮРА Тел. (098)4942698

ІНЖЕНЕР ЕНЕРГЕТИК

МАСТЕРПАРИКМАХЕР

/ÕÊ "Êîìïëåêñ "Àãðîìàðñ" / Òåë.: 593-67-32. Тел. 5936704

/Ñàëîí êðàñîòû "De Nova" / Òåë.: (044)295-95-05, Тел. (096)7695298

000000080103

213591010101

214041010101

10855101

ÐÀÁÎÒÀ

10810101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹39 • 30 âåðåñíÿ 2013 ð.


19

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21512101

МЕДСЕСТРА /ØÄÑ "ijàìàíò"/ Тел. 5303400

000000130132

МЕДСЕСТРА /ÄÍÇ N 134/ Тел. (096)4540924 21497101

ЛІКАРЕНДОСКОПІСТ /Ãîñï³òàëü ç ïîë³êë³í³êîþ/ Тел. 4837238

21504101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

000000130148

ВЕТЛІКАР З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ М'ЯСОПРОДУКЦІЇ /ÕÊ "Êîìïëåêñ "Àãðîìàðñ" / Òåë.: 593-67-32. Тел. 5936704

000000130100

ВРАЧСТОМАТОЛОГ Òåë.: 468-79-88. Тел. (067)2318791

215121010101

ЗООТЕХНІК СЕЛЕКЦІОНЕР /ÕÊ "Êîìïëåêñ "Àãðîìàðñ" / Òåë.: 593-67-32. Тел. 5936704

000000130089

215121010102

МЕДСЕСТРА 000000130099

/ÄÑ N 60/ Тел. 4509339

ЛІКАР ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ

МЕДСЕСТРА

/Ãîñï³òàëü ç ïîë³êë³í³êîþ/ Тел. 4837238

/ÄÑ N175 (âóë. Ðàäèñò³â, 61)/ Тел. 5138146

000000130152

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹39 • 30 âåðåñíÿ 2013 ð.

000000130090

/Àïòå÷íàÿ ñåòü "ÁÈÎÊÎÍ" / Êîíêóðåíòîñïîñîáíûé óðîâåíü ç\ï. Èíîãîðîäíèì âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëüÿ. Òåë.: (067)225-33-41. E-mail: alubyanichenko@office.biocon.kiev.ua Тел. (044)5740003

/Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / ç 䳺òè÷íîãî õàð÷óâàííÿ. Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

212511010102

СТАРША МЕДИЧНА СЕСТРА

21343101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ВИХОВАТЕЛЬ /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / (ïåäàãîã³÷íà îñâ³òà). Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

212511010107

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N46 / Òåë.: 289-01-76. Тел. 2358017

000000140018

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N 375/ Тел. 2434636

/ÄÑ N 6-549/ Тел. 2484382 000000130027

000000130033

Òåë.: (050)544-77-10, 2-231-231, (067)747-39-92

000000140140

ВИХОВАТЕЛЬ

/ÄÍÇ N73/ Тел. 2592448

МЕДСЕСТРА

/ÕÊ "Êîìïëåêñ "Àãðîìàðñ" / Òåë.: 593-67-32. Тел. 5936704

ПОМІЧНИК ЛІКАРЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИ НИ

СЕСТРА МЕДИЧНА

000000130139

ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ Желающий об чаться

000000130052

108101010102

МЕДСЕСТРА

ЛІКАР ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

000000130149

ПРОВИЗОРЫ

/Òðåáóåòñÿ â áàíê / ñ ÎÐ îò 5 ëåò. Íàëè÷èå óäîñòîâåðåíèÿ ïî ïðîâåðêå áåçîïàñíîñòè âûõîäà â ðåéñ âîäèòåëåé (èíêàññàòîðû). Ïî äîãîâîðó ïîäðÿäà. Ð-í ïë. Ïîáåäû. Тел. 4862199

/Ñïåö. ñàä N95 (á-ð Ðîìåíà Ðîëàíà, 4À)/ Тел. 2760522

СРОЧНОТРЕБУЕТСЯ

МУЗ. КЕРІВНИК

214971010101

МЕДСЕСТРА

/ÄÑ N 375 / íà ñòàâêó. Тел. 2434636

МОЛОДША МЕДИЧНА СЕСТРА

/Âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêà äîêòîðà Áóãàåâà / ç ÄÐ. Тел. 4264778

109451050000 000000130101

ЛІКАР ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ /Âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêà äîêòîðà Áóãàåâà / ç ÄÐ. Тел. 4264778

000000130074

МЕДСЕСТРА Òåë.: 468-79-88. Тел. (067)2318791

/×àñòíàÿ êëèíèêà / ÎÐ íå ìåíåå 3-5 ëåò, íàëè÷èå êàòåãîðèè, ïîëíàÿ çàíÿòîñòü, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, ïðèÿòíàÿ âíåøíîñòü. Тел. 4997007

/ÄÍÇ N 134/ Тел. (096)4540924

МЕДСЕСТРА /Ìåäèöèíñêèé öåíòð / Ð-í Òðîåùèíà. Тел. 3310087

000000130069

/Ãîñï³òàëü ç ïîë³êë³í³êîþ/ Тел. 4837238

МЕДИЧНА СЕСТРА /ØÄÑ "ijàìàíò" / Òåë.: 530-42-50. Тел. 5303400

000000130167

/"×åðâîíèé õðåñò"/ Тел. 4115415

215041010101

000000130150

МЕДИЧНА СЕСТРА /Ãîñï³òàëü ç ïîë³êë³í³êîþ/ Тел. 4837238

МЕДСЕСТРИ

/ÄÑ "Ðÿá³íóøêà" N166 (ïð-ò Ï. Òè÷èíè, 28À)/ Тел. 5539868

МЕДСЕСТРЫ 000000130151

ЛІКАРОНКОЛОГ /Ãîñï³òàëü ç ïîë³êë³í³êîþ/ Тел. 4837238

000000130051

ФІЗІО ТЕРАПЕВТИЧНА МЕДСЕСТРА

ТРЕНЕР /Ñàëîí "ÃËÀÇÓÐÜ" / Òðåíàæîðíîìó çàëó íà Ïå÷åðñêå òðåáóåòñÿ ìîëîäîé ñïåöèàëèñò æåë. äî 35 ëåò, êèåâëÿíèí, ÂÎ ñïîðòèâíîå, áèîëîãè÷åñêîå èëè ðåàáèëèòîëîã. ÃÐ: ÷åðåç 1 äåíü ñ 8.00 äî 22.00. Áåç â\ï. Тел. (068)3544440

000000140008

ВИХОВАТЕЛЬ /Ñïåö. ñàä N95 (á-ð Ðîìåíà Ðîëàíà, 4À)/ Тел. 2760522

000000140031

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N143 (á-ð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 24À)/ Тел. 2864549 000000140043

214011010000

ВИХОВАТЕЛЬ

ФАРМАЦЕВТЫ 000000270026

000000130170

/Àïòå÷íàÿ ñåòü "ÁÈÎÊÎÍ" / Êîíêóðåíòîñïîñîáíûé óðîâåíü ç\ï. Èíîãîðîäíèì âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëüÿ. Òåë.: (067)225-33-41. E-mail:alubyanichenko@office.biocon.kiev.ua Тел. (044)5740003 108101010101

/ÄÑ N127/ Тел. 4053467 000000140042

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N144 (âóë. ϳâí³÷íà, 42)/ Тел. 4114432 000000140038

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


20

ÏÅÄÀÃÎòÊÀ ВЧИТЕЛЬ МУЗИКИ, МУЗ. КЕРІВНИК

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

212511010109

ВЧИТЕЛЬ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

000000140179

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ 000000140130

/ÄÑ N11 (ïë. Ïåðåìîãè, 23À)/ Тел. 2363213

/ÄÑ N39 (âóë. ̳ëþòåíêà, 44À)/ Тел. 5182080

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N 148/ Тел. 5665007

000000140024

ВИХОВАТЕЛЬ

ВИХОВАТЕЛЬ ГПД

/ÄÑ N163 (âóë. Êîïèë³âñüêà, 55)/ Тел. 4686032

/Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà N 64/ Тел. 2431682

ВИХОВАТЕЛЬ

ВИХОВАТЕЛІ

000000140166

/ÄÍÇ N159 Øåâ÷åíê³âñüêîãî ð-íó/ Тел. 4841814

000000140003

/ÄÑ "Ðÿá³íóøêà" N166 (ïð-ò Ï. Òè÷èíè, 28À)/ Тел. 5539868

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N175 (âóë. Ðàäèñò³â, 61)/ Тел. 5138146

000000140174

/ÄÑ N39 (âóë. ̳ëþòåíêà, 44À)/ Тел. 5182080

000000140014

/ÄÍÇ N24 (ð-í Ãîëîñ³¿âñüêèé) / Òåë.: 524-85-06. Тел. 5248521

000000140001

/ÄÍÇ N 182/ Тел. 5263752

ВИХОВАТЕЛЬ

ВЧИТЕЛЬ МОЛОДШИХ КЛАСІВ

/ØÄÑ "ijàìàíò" / Òåë.: 530-42-50, Тел. 5303400

/Àëåêñàíäðèéñêàÿ ãèìíàçèÿ/ Тел. 2542405

000000140175

000000140070

ÐÀÁÎÒÀ

МУЗ. РОБІТНИК

000000140131

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÍÇ N 182/ Тел. 5263752

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ØÄÑ "ijàìàíò"/ Тел. 5303400

000000140133

000000140062

/ØÄÑ "ijàìàíò" / Òåë.: 530-42-50. Тел. 5303400

000000140073

/ÄÑ "Ðÿá³íóøêà" N166 (ïð-ò Ï. Òè÷èíè, 28À)/ Тел. 5539868

000000140064

/Êàäðîâîå àãåíñòâî "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018

108551010106

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /Äåòñêèé ñàä N126/ Тел. 5657111

000000140041

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N149 (âóë. Âèøíÿê³âñüêà, 12Á)/ Тел. 5658770

000000140154

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ 000000140012

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ÄÑ N 89 (ì. "Îñêîêîðêè", âóë. Êíÿæèé Çàòîí, 17-Ã) / Òåë.: 573-79-85. Тел. 5737984

000000140029

000000140141

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N 5-489/ Тел. 2482175

000000140011

/ÄÑ N 6-549/ Тел. 2484382

ПОМІЧНИК В ИХОВАТЕЛЯ /ÄÍÇ N 134/ Тел. (096)4540924

000000140009

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

000000140050

ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

212511010108

ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ

/ÄÑ "Ðÿá³íà" (ÂÌÓÑÁÓ N4\353)/ Тел. 2753122 000000140056

000000140173

/ÄÑ N39 (âóë. ̳ëþòåíêà, 44À)/ Тел. 5182080

МУЗ.КЕРІВНИК

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ 000000140058

/ÄÑ N175 (âóë. Ðàäèñò³â, 61)/ Тел. 5138146

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ÄÑ N 375/ Тел. 2434636 000000140178

/ÄÍÇ N159 Øåâ÷åíê³âñüêîãî ð-íó/ Тел. 4841814

/ÄÑ N 89 (ì. "Îñêîêîðêè", âóë. Êíÿæèé Çàòîí, 17-Ã) / Òåë.: 573-79-85. Тел. 5737984

/ÄÑ N11 (ïë. Ïåðåìîãè, 23À)/ Тел. 2363213

ВЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ /Àëåêñàíäðèéñêàÿ ãèìíàçèÿ/ Тел. 2542405

ВИХОВАТЕЛЬ

000000140071

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

ВЧИТЕЛЬ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВИ /Àëåêñàíäðèéñêàÿ ãèìíàçèÿ/ Тел. 2542405

ВИХОВАТЕЛЬ

000000140168

ВЧИТЕЛЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ /ØÄÑ "ijàìàíò"/ Тел. 5303400

ВИХОВАТЕЛЬ

/ØÄÑ "ijàìàíò" / Òåë.: 530-42-50. Тел. 5303400

ОБУЧЕНИЕ ДОМРАБОТНИЦ 000000140143

000000140020

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

000000140015

000000140030

000000140067

/ÄÑ N10 (ïðîâ. Ìàøèíîáóä³âåëüíèé, 24)/ Тел. 4581752

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ 000000140016

МУЗ. КЕРІВНИК

/ÄÑ N 60/ Тел. 4509339

000000140025

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ 000000140013

МУЗ. КЕРІВНИК

ВИХОВАТЕЛЬ

000000140146

000000140004

МУЗ. КЕРІВНИК

000000140153

000000140039

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/"Ïð³îð³òåò" / Òåë.: 501-03-57. Тел. 4137467

212511010110

000000140019

/ÄÑ N 685/ Тел. 4186031

/ÄÑ N 60/ Тел. 4509339

/Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

/ÄÑ N149 (âóë. Âèøíÿê³âñüêà, 12Á)/ Тел. 5658770

/ÄÑ N144 (âóë. ϳâí³÷íà, 42)/ Тел. 4114432

ВЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

ВЧИТЕЛЬ РИТМІКИ, ХОРЕОГРАФ

ВИХОВАТЕЛЬ

/ÄÑ N143 (á-ð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 24À)/ Тел. 2864549

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà N 64 / ç ÄÐ. Òåë.: 246-16-82. Тел. 2430621

/ÄÑ N47 (âóë. Ñèðåöüêà, 32\1)/ Тел. 4328729

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ 000000140057

ВЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

ВИХОВАТЕЛЬ

000000140032

000000140044

/Àëåêñàíäðèéñêàÿ ãèìíàçèÿ/ Тел. 2542405

21251101

/Ñïåö. ñàä N95 (á-ð Ðîìåíà Ðîëàíà, 4À)/ Тел. 2760522

000000140006

/Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà N 64/ Тел. 2431682

000000140142

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹39 • 30 âåðåñíÿ 2013 ð.


21

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ /ÄÍÇ N 647/ Тел. 4007348

000000140137

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА /Øêîëà àíãëèéñêîãî ÿçûêà / Æåëàþùèé îáó÷àòüñÿ. Òåë.: (050)544-77-10, 2-231-231. Тел. (067)7473992

213431010101

ШКОЛА НЯНЬГУВЕРНАНТОК /Êàäðîâîå àãåíñòâî "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018

108551010105

ІНСТРУКТОР З ПЛАВАННЯ

21494101

/ØÄÑ "ijàìàíò" / Òåë.: 530-42-50. Тел. 5303400

000000140072

ІНСТРУКТОР З ФІЗ.ВИХОВАННЯ /ÄÑ N 6-549/ Тел. 2484382

000000140010

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ОХОРОННИК /óïåðìàðêåò "Åï³öåíòð Ê" / Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; ñòàá³ëüíó îô³ö³éíó çàðîá³òíó ïëàòó + áîíóñè çà ðåçóëüòàòàìè ðîáîòè; áåçêîøòîâíå õàð÷óâàííÿ; áåçêîøòîâíå ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ. Ì. Êè¿â, ï-êò Ãðèãîðåíêà,40. E-mail: personal3@epicentrk.com.ua. Òåë.: (044)594-51-46, Тел. (097)7052330

10941102

214871010102

ОХОРОННИКИ /Îõîðîííà êîìïàí³ÿ / Ãðàô³ê ðîáîòè: äîáîâ³, äåíí³, âàõòà. Ç\ï ñòàá³ëüíà, âèñîêà. Òåë.: (044)481-00-18, (067)296-21-62, (095)271-63-01. Тел. (063)4967039

107701030103

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ КАСИРИ ОПЕРАТОРИ /Áîóë³íã-êëóá / Òåë.: 200-15-10, ñò.ì. "Øóëÿâñüêà", âóë. Ãåòüìàíà,6, "ÌåãàÌàðêåò", ñëóæáîâèé âõ³ä (â³ää³ë ïåðñîíàëó). Тел. 2001533

214601020104

МАРКЕР

ОХОРОННИКИ /Ìàãàçèí "ÌåãàÌàðêåò" / áàæàíî ç ÄÐ, ç/ ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 3/3 äí³. Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó, ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. Âîêçàëüíà, âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó Тел. (099)1412653

108081020103

/Áîóë³íã-êëóá / Òåë.: 200-15-10, ñò.ì. "Øóëÿâñüêà", âóë. Ãåòüìàíà,6, "ÌåãàÌàðêåò", ñëóæáîâèé âõ³ä (â³ää³ë ïåðñîíàëó). Тел. 2001533

214601020105

ОХОРОННИКИ /ÒΠ"ÒÖ"Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

109291020107

ОХОРОНЦІ ×îëîâ³êè â³ä 25 ðîê³â, ÄÐ, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, îïëàòà âèñîêà. Òåë.: 331-60-55. Тел. (066)2532884

21396102

ОХОРОНЦІ

ОХОРОНЦІ

âàõòà, ïîäîáîâî â îô³ñè, ãðîìàäñüêå õàð÷óâàííÿ, ñêëàäè. Æèòëî áåçêîøòîâíî (âàõòà) + ñïåöîäÿã. Ìîæëèâå õàð÷óâàííÿ. Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà,68, îô.1. Òåë.: (093)210-82-56, (068)364-61-68. Тел. 3600138

/Îõîðîííà ô³ðìà / Çð³ñò â³ä 175 ñì. Ç\ï äîáîâà äî 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï äåííà â³ä 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï áåç çàòðèìêè. Òåëåôîíóâàòè ö³ëîäîáîâî. Òåë.: 501-61-13, 572-90-38. Тел. 5319541

215221030000

ОХОРОНЦІ

109431030101

ОХРАННИК /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / Òåë.: (063)220-31-95. Тел. (063)2203194

Ìîëîä³ ëþäè ì³öíî¿ ñòàòóðè, â³ä 22 ðîê³â, ïðåäñòàâíèöüêî¿ çîâí³øíîñò³, çð³ñò â³ä 180 ñì. Ðåæèì ðîáîòè - ð³çíèé. Ç/ï â³ä 4000 ãðí. Òåë.: (063)371-62-46, (096)526-85-65, (äçâîíèòè ç 9:00 äî 18:00, ïí-ïò) Тел. 2292667

ОХРАННИК

ОХОРОНЦІ

ОХРАННИК

108381010101

íà ñêëàä. ÃÐ: ñóòêè\äâîå. Ç\ï: 380 ãðí.\ñóòêè. Òåë.: (098)308-99-45, Тел. (095)7281789

214511010105

214941010101

ОХОРОНЦІ ТРЕБУЮТСЯ

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ Режимыработы:сти\двое, ночные,дневные,вахты. З\пот100до300рнзасмен. Адрес:м."Левобережная", л.М.Расовой,19,оф.1104

Òåë.:

233-81-04, 517-42-54

/Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÀÒÁ" / 7 "çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: - Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ; - Ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; - Áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ; - Ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì; Äðóæíà êîìàíäà; - Äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ; Ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ Ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ ìàã."ÀÒÁ". Тел. (095)2357597

108211010106

/Îõîðîííà ô³ðìà "Ëåãà Ãðóï" / Ç\ï äî 4000 ãðí. Тел. (067)8698396

213961020101

201171010133

ÃÐ: 1\3, 1\2, 2\2. Ç\ï 160 ãðí\ñóòêè. Òåë.: 484-25-18, Тел. 4845989

214961010101

ОХОРОНЦІ

ОХРАННИК

Çð³ñò â³ä 180 ñì. Ç\ï â³ä 250 ãðí. çà äîáó ³ á³ëüøå, áåç çàòðèìîê. Òåë.: (050)336-29-87, Тел. (050)3362963

/"Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Àíäðåé Ëåâ÷óê, Тел. (067)4726959

108241010101

214391010108

10836101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹39 • 30 âåðåñíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


22

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

В мобильню офейню требется

ÏÐÎÄÀÂÅÖ äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ è ïðîäàæè êîôåéíûõ íàïèòêîâ ОРнеобязателен

Òåë.: (063)406-17-81 10770103

10838101

21199101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 11 ПОМІЧНИК ТОРГОВЕЛЬНОГО ПРЕДСТАВНИКА /̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / 200 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64), (063)876-66-52. Тел. (068)5302620

213451020103

11 ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПРЕДСТАВНИК 10864102

10943103

ТРЕБУЮТСЯ

Òðåáóåòñÿ

ÎÕÐÀÍÍÈÊ ÃÐ: 1/3, 1/2, 2/2 Ç/ï 160 ãðí/ñóòêè

Òåë. 484-25-18,

484-59-89

ТРЕБУЮТСЯ

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ

äëÿ ðàáîòû â ã. Êèåâå

Режим работы: сти\двое. З\п 1800 рн.

Òåë. (050)388-65-85 Отделадров

(067)259-84-14

ОХРАННИК

ОХРАННИКИ

/"ÌåãàÌàðêåò" / ÃÐ: 3\3 (äåíü, íî÷ü). Ðîñò íå íèæå 180 ñì. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

/"Àëüôà Ùèò" / íà ðàáîòó ïî Êèåâó. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932

ОХРАННИКГРУЗЧИК

108641020101

/Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáëàñòü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)5478668

108021010105

ОХРАННИКИ

ОХРАННИКИ /"Àëüôà Ùèò" / Êîìàíäèðîâêè. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932

108641020102

/Îõðàííàÿ êîìïàíèÿ / ã.Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáë. Ãðàôèê ðàáîòû: äíåâíîé ïîñò; ñóòêè\äâîå; âàõòà. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: (067) 217-44-31. www.sprut.kiev.ua Тел. (067)5030095

109411020101

ОХРАННИКИ Ðåæèìû ðàáîòû: ñóòêè\äâîå, íî÷íûå, äíåâíûå, âàõòû. Ç\ï îò 100 äî 300 ãðí çà ñìåíó. Àäðåñ: ì. "Ëåâîáåðåæíàÿ", óë. Ì. Ðàñêîâîé, 19, îô. 1104. Òåë.: 233-81-04. Тел. 5174254 108361010101

Òåë.: 403-00-94,

(âîçðàñò 20-50 ëåò). Ðåæèì ðàáîòû: ñóòêè\äâîå. Ç\ï 1800 ãðí. Òåë.: 403-00-94. Тел. (067)2598414

29 ПРОДАВЦЫКОНСУЛЬТАНТЫ

СТАРШИЙ ЗМІНИ ОХОРОНИ

(æåë. æåíùèíû îò 22 ëåò, ìîæíî áåç ÎÐ). Ã\ð ñ 9.00 äî 15.00 è ñ 15.00 äî 21.00, îáó÷åíèå,îô.òðóäîóñòðîéñòâî, êàðüåðíûé ðîñò. Ç\ï 5000 ãðí.+ áîíóñû. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå: (044)361-72-88, Тел. (067)2497216

/ÒΠ"ÒÖ"Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

214181010101

ГАСТРОНОМИСТ

109291020118

КАСИР 000000160053

Íà ðîáîòó çàïðîøóþòüñÿ: 214221010101

ОХРАННИКИ /Áèçíåñ-öåíòð / Ãðàôèê ðàáîòû: ïí.-ïòí. ñ 8.00 äî 17.00. Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: (067)505-79-84. Тел. (044)5865311

/Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáëàñòü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)5478668

108021010104

СТОРОЖ /ÄÍÇ N 134/ Тел. (096)4540924

ОХРАННИКИ

213451020101

21422101

10914101

21496101

214491020105

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ (возраст 20-50 лет).

Графиработы:сти/двое, областьвахтовымметодом. Предоставляемпроездиформ. Выплатаз/пбеззадержи.

/̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / â³ä 250 ãðí\äåíü + ïðåì³ÿ. ÄÐ - íåîáîâ'ÿçêîâèé. Ç ïåðñïåêòèâîþ ðîáîòè çà êîðäîíîì. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64),(063)876-66-52. Тел. (068)5302620

ÎÕÎÐÎÍÖ² Çð³ñò â³ä 180 ñì. Ç\ï â³ä 250 ãðí. çà äîáó ³ á³ëüøå, áåç çàòðèìîê.

(050)336-29-63, (050)336-29-87

Òåë.

108871010101

/"ѳëüïî" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ì. "ÂÄÍÕ", (067)440-02-17; ð-í Áîðùàã³âêà(067)658-35-41; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)223-81-81;ð-í ì."˳ñîâà",(067)405-53-11; ì."Øóëÿâñüêà", (067)223-77-83; ð-í ì. "Ïîçíÿêè", (067)223-81-72; ð-í Òðîºùèíà, (067)223-77-16; ð-í ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", Тел. (067)2238170

108901030102

10824101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹39 • 30 âåðåñíÿ 2013 ð.


23

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

21365101

10821101

КАСИРИ

/Êèåâ. Ïð-òèå îáë. àâòîñòàíöèé / Ðåçþìå íà e-mail: olpkps@yandex.ru. Òåë.: 417-51-45. Тел. 4173529

/ÒΠ"ÒÖ"Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

000000170115

КАСИР ТОРГОВЕЛЬНОГО ЗАЛУ /"ÒÍÊ" / (ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë., ì. ѳìôåðîïîëü, ì. ßëòà, ì. Êðàñíîïåðåêîïñüê). ×îëîâ³ê³â òà æ³íîê â³ä 18 ðîê³â íà ïîñàäè.Êîíòàêòè: ì. Êè¿â, (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66, (044)542-17-71; ì. ѳìôåðîïîëü (050)967-40-80, (050)944-10-27, (050)356-32-14, (050)293-96-76, (066)734-99-14; ì. ßëòà (050)967-40-80. Тел. (050)9674080

108821020103

КАСИРИ /Ñóïåðìàðêåò Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: òåë.: (067)223-81-95, (067)238-95-76, (067)507-46-33. Тел. (044)3939744

108141020101

11308101

21428101

КАСИР КВИТКОВИЙ

109291020102

КАССИР /"ÌåãàÌàðêåò" / ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Âîçìîæíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî çàðàáîòêà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

214491020103

КАССИРКОНТРОЛЕР /"ÌåãàÌàðêåò" / ÎÐ êàññèðîì îò 1 ãîäà. ÃÐ: 3\3. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ!!! + îáåäû. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Тел. 2061340, 2061330

214491020110

КОНСУЛЬТАНТ З ТОВАРУ /ÒΠ"Åêñïàíñèÿ" / Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêà äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë,: (067)547-56-15, (066)456-08-31, Тел. 5930914, (093)9730326

000000170107

КАСИРИ /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)5475615

109201020108

КОНСУЛЬТАНТ ПО ТОВАРУ /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)5475615 109201020101

21449105

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹39 • 30 âåðåñíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


24

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

21345102

10826101

21452101

КОНТРОЛЕРИКАСИРИ /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)5475615

109201020109

МЕНЕДЖЕРКОНСУЛЬТАНТ

/"ѳëüïî" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ì. "ÂÄÍÕ", (067)440-02-17; ð-í Áîðùàã³âêà(067)658-35-41; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)223-81-81;ð-í ì."˳ñîâà",(067)405-53-11; ì."Øóëÿâñüêà", (067)223-77-83; ð-í ì. "Ïîçíÿêè", (067)223-81-72; ð-í Òðîºùèíà, (067)223-77-16; ð-í ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", Тел. (067)2238170

108901030105

ñ îïûòîì ïðîäàæ. Ïÿòèäíåâêà, ç\ï + ïðåìèàëüíûå. Òðåáîâàíèÿ: Â\Î, ÏÊ. Тел. 2308677 215151020000

МЕРЧЕНДАЙЗЕР /Ñòîëèöÿ ÄÏ/ Тел. (095)2834622

ОФОРМЛЮВАЧ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

000000170087

ОБВАЛЮВАЛЬНИКИ М'ЯСА /Ñóïåðìàðêåò Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: òåë.: (067)223-81-95, (067)238-95-76, (067)507-46-33. Тел. (044)3939744 108141020108

ПРИЙМАЛЬНИК ТОВАРІВ /Ìàãàçèí "ÌåãàÌàðêåò" / ÄÐ, ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 5\2 äí³. Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó, ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. Âîêçàëüíà, âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. (099)1412653

108081020110

ПРОДАВЕЦ æåíñêîé îäåæäû è îáóâè. Òðåáîâàíèÿ: ïðèÿòíîé âíåøíîñòè, êîììóíèêàáåëüíîñòü, ãðàìîòíàÿ ðå÷ü, ÎÐ. Òåë.: (067)793-48-90. Тел. (099)5018807 213891010101

10814102

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹39 • 30 âåðåñíÿ 2013 ð.


25

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

21449102

Врпноюомпаниюна постояннюработтребется

ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ

Автопредоставляется(поород). Официальноеоформление. З/пот4000рн.

(044)362-29-53, (096)210-99-66

Òåë.:

Прилашаем на работ

ÒÎÐÃÎÂÎÃÎ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËß сосвоимавто, .Борисполь. З/п:става+%

Тåë.: (098)956-07-60,Иван

21490101

21519101

21487101

ПРОДАВЕЦ

ПРОДАВЕЦЬ

/"Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Àíäðåé Ëåâ÷óê, Тел. (067)4726959

/Ìàãàçèí "ÌåãàÌàðêåò" / (ðèáíà â³òðèíà). ÄÐ, ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 7\7 äí³â.; Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó, ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. Âîêçàëüíà, âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë Тел. (099)1412653

214391010115

ПРОДАВЕЦ /"ÌåãàÌàðêåò" / ïðîäîâîëüñòâåííûõ, íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ. ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Âîçìîæíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî çàðàáîòêà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

108081020113

ПРОДАВЕЦЬ

/Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáëàñòü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)5478668

/"ѳëüïî" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ì. "ÂÄÍÕ", (067)440-02-17; ð-í Áîðùàã³âêà(067)658-35-41; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)223-81-81;ð-í ì."˳ñîâà",(067)405-53-11; ì."Øóëÿâñüêà", (067)223-77-83; ð-í ì. "Ïîçíÿêè", (067)223-81-72; ð-í Òðîºùèíà, (067)223-77-16; ð-í ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", Тел. (067)2238170

ПРОДАВЕЦ

ПРОДАВЕЦЬ

214491020102

ПРОДАВЕЦ

108021010109

/Ôèðìà / â ÷àéíûé îòäåë. Æåí. îò 20 äî 50 ëåò. Ðàáîòà íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï çà 15 ðàá. äíåé îò 1700 ãðí. ÒÖ "Ãëîáóñ", ì. "Ìàéäàí Íåçàâèñèìîñòè"; Âîñêðåñåíêà, ÒÖ "Êâàäðàò"; ì."Ëûáåäñêàÿ", "Èíòåðâàë Ïëàçà"; Áîðùàãîâêà, "Ôóðøåò", óë. Ãåðîåâ Êîñìîñà. Тел. 5939672

215211010101

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ /"Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Àíäðåé Ëåâ÷óê, Тел. (067)4726959 214391010116

108901030101

/Ëüâ³âñüêà ìàéñòåðíÿ øîêîëàäó / íà ðîçäð³áíó òîðãîâó òî÷êó. Îáîâ'ÿçêîâî: çíàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ïî÷óòòÿ ãóìîðó. Тел. (050)4684191

214081020101

ПРОДАВЕЦЬ /óïåðìàðêåò "Åï³öåíòð Ê" / íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; ñòàá³ëüíó îô³ö³éíó çàðîá³òíó ïëàòó + áîíóñè çà ðåçóëüòàòàìè ðîáîòè; áåçêîøòîâíå õàð÷óâàííÿ; áåçêîøòîâíå ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ. Ì. Êè¿â, ï-êò Ãðèãîðåíêà,40. E-mail: personal3@epicentrk.com.ua. Òåë.: (044)594-51-46, Тел. (097)7052330 214871010103

10920102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹39 • 30 âåðåñíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


26

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

10802101

ПРОДАВЕЦЬ КОНСУЛЬТАНТ

10808102

ПРОДАВЦІ

/Ìåðåæà ìàãàçèí³â "Êîñìî" / Çàïðîøóº ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÊÎÑÌÎ". Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Òåë.: (044)206-21-73. Тел. (067)2398152

113081010101

ПРОДАВЦЫ /Ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí / (ìàãàçèí íà óë. Ãðåêîâà, ëàðåê (ð-í Äîðîãîæè÷è). ÃÐ: 2 íåäåëè/2 íåäåëè. Ç/ï îò 3000 è âûøå. Ðàñïîëîæåí ïî óë. Å. Òåëèãè, 45-À (ì. "Äîðîãîæè÷è"). Òåë.: (066)050-52-36. Тел. (097)7485353

/Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÀÒÁ" / 7 "çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: - Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ; - Ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; - Áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ; - Ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì; Äðóæíà êîìàíäà; - Äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ; Ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ Ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ ìàã."ÀÒÁ". Тел. (095)2357597

108211010105

ПРОДАВЦІ

â ìàãàçèíû "BROCARD", "Watsons", "ÊÎÑÌÎ". Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Ç\ï: îò 3000 ãðí. Çâîíèòü: ïí-ïò, 9.00-18.00. Òåë.: (044)496-18-31,(050)330-17-89, (050)382-38-48, (050)380-88-97, (067)798-35-38. Тел. (050)4405631

/Ìàãàçèí "ÌåãàÌàðêåò" / (òîðã.çàë). Ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 7\7 äí³â; Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó, ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. Âîêçàëüíà, âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó Тел. (099)1412653

ПРОДАВЦЫ

ПРОДАВЦІ

215021010101

ПРОДАВЦЫ

108081020114

108261010101

/Ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí / â ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí, ïðîäóêòîâûå ïàâèëüîíû, êèîñêè. Ðàáîòà ïîíåäåëüíî. Äíåâíàÿ ñ 8.00 äî 20.00 èëè íî÷íàÿ ñ 20.00 äî 8.00 íà óñìîòðåíèå. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Íà âðåìÿ ðàáîòû èíîãîðîäíèõ îáåñïå÷èâàåì ïðîæèâàíèåì. Âîçìîæíû âàðèàíòû áåç îïûòà ðàáîòû. Ñò. ì. "Êîíòðàêòîâàÿ ïëîùàäü", óë. Êîíñòàíòèíîâñêàÿ, 17. Тел. 4170238

214521010101

/Ñóïåðìàðêåò Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: òåë.: (067)223-81-95, (067)238-95-76, (067)507-46-33. Тел. (044)3939744

108141020102

ПРОДАВЦЫ äåâ. îò 18 ëåò, áåç ÂÏ, ÎÐ - íå îáÿçàòåëåí. Ç\ï - 100-200 ãðí.\äåíü. Ð-í Ïå÷åðñêèé, Ð-í Îáîëîíñêèé Тел. (096)5060616

213501010101

ПРОДАВЦЫКОНСУЛЬТАНТЫ /Êðóïíàÿ îïòîâî-ðîçíè÷íàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 3500 ãðí.+ ïðåìèÿ + %. Ïðàâûé áåðåã, ì."Ïåòðîâêà". Òåë.:(097)667-69-27, (093)826-59-46, Тел. (099)9085462

213311020103

ÐÀÁÎÒÀ

ПРОДАВЦІ /ÒΠ"ÒÖ"Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556 109291020105

10929102

ПРОДАВЦІ (ВІДДІЛ ГАСТРОНОМІЇ) /Ìàãàçèí "ÌåãàÌàðêåò" / áàæàíî ç ÄÐ, ç/ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 7/7 äí³â. Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó, ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. Âîêçàëüíà, âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàë Тел. (099)1412653 108081020101

СТАРШИЙ КАСИР

СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦЬ /Ìåðåæà ìàãàçèí³â "Êîñìî" / Çàïðîøóº ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÊÎÑÌÎ". Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Òåë.: (044)206-21-73. Тел. (067)2398152

113081010103

ТОВАРОВЕД /Ñåòü ðåñòîðàíîâ "ÏÀËÀÖ ÑÎÔÈß" / Ð-í Äàðíèöà. Тел. (063)5809665 214551010103

/ÒΠ"ÒÖ"Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, Тел. (050)3859556, (063)4552413 109291020121

ТОРГОВИЙ ПРЕДСТАВНИК /Ñàâñåðâ³ñ / Ç\ï 6000 ãðí., ñòàâêà + áîíóñ. Ñîö. ïàêåò, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Тел. 2062665 000000170086

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹39 • 30 âåðåñíÿ 2013 ð.


27

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ КАРЩИК

21389101

ВСЕТЬБЛИННЫХТРЕБУЕТСЯ:

ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÏÎÂÀÐ Спецодеждой,питанием, об!чением-обеспечиваем. З\п150&рн\день+%

Òåë.: (050)334-76-64 Але2сейГеннадиевич 21406101

/ÒΠ"Åêñïàíñèÿ" / Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêà äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (067)547-56-15, (066)456-08-31, (093)973-03-26. Тел. 5930914

000000180108

КЛАДОВЩИК /"Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Àíäðåé Ëåâ÷óê, Тел. (067)4726959

214391010103

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ÏÐÎÄÀÂÖÛ дев.от18лет,безВП, ОР-необязателен. З/п-100-200 рн./день. Р-нПечерсий, Р-нОболонсий

Òåë.:

(096)506-06-16 21350101

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ /Êðóïíàÿ îïòîâî-ðîçíè÷íàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 4600 ãðí.+ ïðåìèÿ + % + ñîöïàêåò. Ïðàâûé áåðåã, ì."Ïåòðîâêà". Òåë.:(097)667-69-27, (093)826-59-46, Тел. (099)9085462

213311020101

10951102

КОМІРНИКИ ОПЕРАТОРИ 1С /ÒΠ"ÒÖ"Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

109291020117

КЛАДОВЩИК /Ñêëàä ýëåêòðîíèêè / Ïëàâàþùèé ãðàôèê ñ íî÷íûìè ñìåíàìè. Ç\ï 2700-3700 ãðí. (Ïîäîë ì."Ò.Øåâ÷åíêî"). Тел. (063)9533445

НАЧАЛЬНИК СКЛАДА

КЛАДОВЩИК КОНТРОЛЕР

ПЕРЕБОРЩИЦЫ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

214801010103

/"ÌåãàÌàðêåò" / ÎÐ êëàäîâùèêîì îò 1 ãîäà. Ãð: 3\3. Óðîâåíü ç\ï âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

214491020121

КЛАДОВЩИКИ

ïðîäóêòû ïèòàíèÿ (ñêîðîïîðò.). ÎÐ îáÿçàò. Тел. (093)1085202

ïðîäóêòû ïèòàíèÿ (ñêîðîïîðò.) Тел. (093)1085202

109511020101

109511020103

ПОМОЩНИК КЛАДОВЩИКА /"Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Àíäðåé Ëåâ÷óê, Тел. (067)4726959

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

КОМІРНИК

СТАРШИЙ КЛАДОВЩИК

/ÒΠ"Âîëîäèìèð Ëòä" / ñ. Äìèòð³âêà. Ðîçâåçåííÿ â³ä ñò.ì."Àêàäåìì³ñòå÷êî". Тел. 4086443

ÎÐ ñ âåñîâûì òîâàðîì (ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, ñêîðîïîðò.) Тел. (093)1085202

109491010101

/Îïòîâî-ðîçíè÷íàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 4000 ãðí. Òåë.: (050)920-23-45, (063)396-53-76, Тел. (067)7440635

214211010104

000000180124

214391010104

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ "ÏÀËÀÖ ÑÎÔÈß" / Ð-í Äàðíèöà. Тел. (063)5809665 214551010101

БАРМЕН /Êàâ'ÿðíÿ / ̳ñöå ðîáîòè: âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî. Тел. (050)4241818

214481010102

БАРМЕН /Ñåòü ðåñòîðàíîâ "ÏÀËÀÖ ÑÎÔÈß" / Ð-í Äàðíèöà. Тел. (063)5809665

214551010104

109511020102

БАРМЕНИ

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

/Ñóïåðìàðêåò Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: òåë.: (067)223-81-95, (067)238-95-76, (067)507-46-33. Тел. (044)3939744

Ç\ï 6000 ãðí + %. ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Ç\ï åæåäíåâíî. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (096)003-88-44, (095)570-95-73, ðàáîòîäàòåëü. Тел. (093)7760028

213931010101

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

108141020105

/"Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Àíäðåé Ëåâ÷óê, Тел. (067)4726959

КОНДИТЕР /"ѳëüïî" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ì. "ÂÄÍÕ", (067)440-02-17; ð-í Áîðùàã³âêà(067)658-35-41; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)223-81-81;ð-í ì."˳ñîâà",(067)405-53-11; ì."Øóëÿâñüêà", (067)223-77-83; ð-í ì. "Ïîçíÿêè", (067)223-81-72; ð-í Òðîºùèíà, (067)223-77-16; ð-í ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", Тел. (067)2238170

214391010118

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ñî ñâîèì àâòî, ã. Áîðèñïîëü. Ç\ï: ñòàâêà + %. Èâàí, Тел. (098)9560760

/"ÒÍÊ" / (ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë., ì. ѳìôåðîïîëü, ì. Êðàñíîïåðåêîïñüê). ×îëîâ³ê³â òà æ³íîê â³ä 18 ðîê³â íà ïîñàäè.Êîíòàêòè: ì. Êè¿â, (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66, (044)542-17-71; ì. ѳìôåðîïîëü (050)967-40-80, (050)944-10-27, (050)356-32-14, (050)293-96-76, (066)734-99-14; ì. ßëòà (050)967-40-80. Тел. (050)9674080 108821020106

АДМИНИСТРАТОР

/Ìåæäóíàðîäíàÿ êîììåð÷åñêàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 7000 ãðí. Îò 18 ëåò, îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Âûïëàòû âîçìîæíî åæåäíåâíî. Óë. ×èñòÿêîâñêàÿ, 2, ì. "Ñâÿòîøèí". Òåë.: (093)788-83-60, Тел. (063)3802657

213971020101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ СПЕЦІАЛІСТ БІСТРО

/Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ êîìïàíèÿ / Êîìïàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, âûäàåòñÿ ñïåöîäåæäà, áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì. Êîíò. òåë.: (096)706-57-35. Тел. (099)9581832

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

21383101

215191010101

108901030104

10916102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹39 • 30 âåðåñíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


28

ÐÅÑÒÎÐÀÍ. Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×., ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ

21276101

КУХАР /ÄÑ N 148/ Тел. 5665007

000000200068

КУХАР

/ðåñòîðàí / Íàäàºìî æèòëî. Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í. Тел. (098)3513063 000000200122

10919102

КУХАРКОНДИТЕР /Êåéòåð³íãîâà êîìïàí³ÿ / ç ÄÐ â³ä 4-õ ðîê³â. ̳ñöå çíàõîäæåííÿ: á³ëÿ ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Êîíò. òåë.: 537-11-29. Тел. 2212394 214451010101

КУХАРІ /Ðåñòîðàí "Õóò³ðåöü" / Тел. (044)2218881, (044)2219998 215111020102

КУХАРІ 21449104

/Ñóïåðìàðêåò Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: òåë.: (067)223-81-95, (067)238-95-76, Тел. (044)3939744, (067)5074633 108141020104

21511102

КУХАР

/Ìàãàçèí "ÌåãàÌàðêåò" / (êàôå), ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 7\7 äí³â; Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó, ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà, 3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. (099)1412653

/Êåéòåð³íãîâà êîìïàí³ÿ / ̳ñöå çíàõîäæåííÿ: á³ëÿ ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Êîíò. òåë.: 537-11-29. Тел. 2212394

КУХАР

КУХАР

/ÄÑ N175 (âóë. Ðàäèñò³â, 61)/ Тел. 5138146

108081020107

/ÄÏ "¯äàëüíÿ Óïðàâë³ííÿ ñïðàâàìè ÂÐÓ" / Ñîöïàêåò + õàð÷óâàííÿ + ìåäîáñëóãîâóâàííÿ. Òåë.: 255-26-42, 255-33-91, (067)509-92-86, Тел. (097)5766772

108981010101

214451010106

/ÄÍÇ N159 Øåâ÷åíê³âñüêîãî ð-íó/ Тел. 4841814 000000200005

/Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

212511010103

КУХАР /ÄÍÇ N 182/ Тел. 5263752

/Êàâ'ÿðíÿ / ̳ñöå ðîáîòè: âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî. Тел. (050)4241818 214481010103

ÐÀÁÎÒÀ

/ÄÍÇ N24 (ð-í Ãîëîñ³¿âñüêèé) / Òåë.: 524-85-06. Тел. 5248521

000000200002

/ÄÑ "Ðÿá³íóøêà" N166 (ïð-ò Ï. Òè÷èíè, 28À)/ Тел. 5539868

КУХАР /ÄÑ N149 (âóë. Âèøíÿê³âñüêà, 12Á)/ Тел. 5658770 000000200156

214421010202

/Êàôå "Áðèçîëü" / Ã\ð: ñ 8.00 äî 17.00 ïí.ïòí., ñóá.,âîñêð. - âûõîäíîé. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Тел. (050)3575566 214811010102

ОФИЦИАНТ /"ÌåãàÌàðêåò" /  äåòñêîå êàôå. ÃÐ.: 7/ 7. Óðîâåíü ç/ï - âûñîêèé + % + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340 214491020117

КУХОННИЙ РОБІТНИК

ОФИЦИАНТ 000000200040

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ "Êîíòèíåíò-Êàðä" / Ç\ï: ñòàâêà + % áåç çàäåðæåê. Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Òåë.: (068)071-45-77. Тел. (066)9142638

212761010102

ОБВАЛЮВАЛЬНИК М'ЯСА

КУХАР

000000200066

КУХАР

КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК

МАНГАЛЬЩИКИ 000000200171

000000200063

КУХАР

/ÒΠ"ÒÖ"Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, Тел. (050)3859556, (063)4552413 109291020115

/ÄÑ N111 / Ç\ï - 1300 ãðí. Тел. 5814855

КУХАР

/Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé DeLuxe" / Íà áàð. Ìîæíî áåç ÎÐ. Óë. Ãîðüêîãî, 50. Тел. 2061323

ОФИЦИАНТ

КУХАРІ

КУХАР

21445101

ОФИЦИАНТ

/ÒΠ"ÒÖ"Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

109291020109

/Ðàçâëåêàòåëüíûé êîìïëåêñ "ÊÎÍÓÍÃ" / Àäðåñ: óë.Ñëàâãîðîäñêàÿ, 47. Тел. (063)5809665 213831010102

ОФИЦИАНТ /Ñåòü ðåñòîðàíîâ "ÏÀËÀÖ ÑÎÔÈß" / Ð-í Äàðíèöà. Тел. (063)5809665 214551010105

ОФИЦИАНТЫ /ÏÀÁ "Ñóíäóê" / (æåëàòåëüíî äåâóøêè). ÃÐ: íåäåëÿ ÷åðåç íåäåëþ. Ôîðìà, ïèòàíèå. Ñâîåâðåìåííûå âûïëàòû ç\ï. óë. Ëåîíòîâè÷à,7., ì."Óíèâåðñèòåò". Тел. (044)2705519 213711020101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹39 • 30 âåðåñíÿ 2013 ð.


29

ÐÅÑÒÎÐÀÍ. Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×., ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ ОФИЦИАНТЫ

ПЕКАРІ

/Ðåñòîðàí / ÃÐ: ïîñìåííûé. Ç\ï + ÷àé. Äåòàëüíî - ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Òåë.: (050)311-24-68, 229-43-36, (093)240-57-77, (098)422-23-11, Тел. 2724764

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ "Åâðàçèÿ" / Ç\ï äîñòîéíàÿ. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Èðèíà, Тел. (050)3560005

/Ñóïåðìàðêåò Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: òåë.: (067)223-81-95, (067)238-95-76, (067)507-46-33. Тел. (044)3939744

ОФИЦИАНТЫ

ПОВАР

213941010102

ОФИЦИАНТЫ

108141020103

214261010101

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ "Êîíòèíåíò-Êàðä" / ñ ÎÐ è áåç ÎÐ Ç\ï: ñòàâêà + % áåç çàäåðæåê. Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Òåë.: (068)071-45-77. Тел. (066)9142638

212761010103

21394101

ОФІЦІАНТ /ÄÏ "¯äàëüíÿ Óïðàâë³ííÿ ñïðàâàìè ÂÐÓ" / Ñîöïàêåò + õàð÷óâàííÿ + ìåäîáñëóãîâóâàííÿ. Òåë.: 255-26-42, 255-33-91, (067)509-92-86, Тел. (097)5766772

108981010102

/"Èìïåðèÿ ïèööû"/ Тел. 4259652

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ "Åâðàçèÿ" / Ç\ï äîñòîéíàÿ. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Èðèíà, Тел. (050)3560005

214261010107

ПОВАР /Êàôå "Áðèçîëü" / Ã\ð: ñ 8.00 äî 17.00 ïí.ïòí., ñóá.,âîñêð. - âûõîäíîé. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Тел. (050)3575566

214811010101

ОФІЦІАНТ 21408102

/Ëüâ³âñüêà ìàéñòåðíÿ øîêîëàäó / Îáîâ'ÿçêîâî: çíàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ïî÷óòòÿ ãóìîðó. Тел. (050)4684191

ПОВАР

ОФІЦІАНТ

ПОВАРУНИВЕРСАЛ

214081020102

/Êàâ'ÿðíÿ / ̳ñöå ðîáîòè: âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî. Тел. (050)4241818

214481010101

ОФІЦІАНТИ 21495101

/Ñóïåðìàðêåò Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: òåë.: (067)223-81-95, (067)238-95-76, (067)507-46-33. Тел. (044)3939744

108141020106

ПЕКАР /"ѳëüïî" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ì. "ÂÄÍÕ", (067)440-02-17; ð-í Áîðùàã³âêà(067)658-35-41; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)223-81-81;ð-í ì."˳ñîâà",(067)405-53-11; ì."Øóëÿâñüêà", (067)223-77-83; ð-í ì. "Ïîçíÿêè", (067)223-81-72; ð-í Òðîºùèíà, (067)223-77-16; ð-í ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", Тел. (067)2238170

108901030103

/Ðàçâëåêàòåëüíûé êîìïëåêñ "ÊÎÍÓÍÃ" / Àäðåñ: óë.Ñëàâãîðîäñêàÿ, 47. Тел. (063)5809665

213831010101

/Ðåñòîðàí / ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëÿ. Ç\ï äîñòîéíàÿ. Äåòàëüíî - ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Òåë.: (050)311-24-68, 229-43-36, (093)240-57-77, (098)422-23-11, Тел. 2724764

213941010101

ПОВАРУНИВЕРСАЛ /Êàôå "Ñèòè" / Íà Õàðüêîâñêîì ìàññèâå. Тел. (067)2353707

214951010101

ПОВАРА /Ñåòü ðåñòîðàíîâ "Êîíòèíåíò-Êàðä" / Ç\ï: ñòàâêà + % áåç çàäåðæåê. Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Òåë.: (068)071-45-77. Тел. (066)9142638

212761010101

ПОМОЩНИК ПОВАРА /"ÌåãàÌàðêåò" / ÃÐ 7\7. Óðîâåíü ç\ï âûñîêèé + % + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

214491020126

ПОМІЧНИК КУХАРЯ /Ðåñòîðàí "Õóò³ðåöü" / Тел. (044)2218881, (044)2219998

215111020101

ПЕКАРЬ

10898101

21426101

209351030301

ПОВАР

/Ìàãàçèí "ÌåãàÌàðêåò" / ÄÐ, ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 7\7 äí³â. Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó, ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. Âîêçàëüíà, âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. (099)1412653

108081020115

РОБІТНИК НА ЛІНІЮ РОЗДАЧІ /Êåéòåð³íãîâà êîìïàí³ÿ / ç³ çíàííÿì àíãë³éñüêî¿ ìîâè. ̳ñöå çíàõîäæåííÿ: á³ëÿ ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Êîíò. òåë.: 537-11-29. Тел. 2212394 214451010103

СОЛОХА /Ñåòü ðåñòîðàíîâ "Êîíòèíåíò-Êàðä" / Ç\ï: ñòàâêà + % áåç çàäåðæåê. Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Тел. (066)9142638, (068)0714577 212761010105

ПЕКАРЬ /Ïðîèçâîäñòâî / (æåë. ìóæ.). Ç\ï îò 4000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 4927253

108091010107

СТАРШИЕ ПОВАРА /Ñåòü ðåñòîðàíîâ "Êîíòèíåíò-Êàðä" / Ç\ï: ñòàâêà + % áåç çàäåðæåê. Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Тел. (066)9142638, (068)0714577 212761010107

21506101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹39 • 30 âåðåñíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


30

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10809101

21371102

21448101

21481101

10846101

СУШИСТЫ /Ñåòü ðåñòîðàíîâ "Åâðàçèÿ" / Ç\ï äîñòîéíàÿ. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Èðèíà, Тел. (050)3560005 214261010108

ТЕСТОМЕС /Ïðîèçâîäñòâî / (æåë. ìóæ.). Ç\ï îò 4100 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 4927253, 4962568 108091010108

ТЕХНОЛОГ /"ÌåãàÌàðêåò" /  êîíäèòåðñêèé öåõ ìàãàçèíà. ÎÐ îò 1 ãîäà. ÃÐ: ïÿòèäíåâíûé Óðîâåíü ç/ï âûñîêèé + % îò ïðîäàæ. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Тел. 2061340, 2061330 214491040103

ФОРМОВЩИК /Ïðîèçâîäñòâî / (æåë. æåí.). Ç\ï îò 3000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 4927253 108091010104

10748101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АВТОМИЙНИКИ Çàáåçïå÷óºìî æèòëîì. Òåë.:(067)406-57-93, ñò. ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà";(067)406-26-39,ñò.ì."Ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò"; ñò. ì."×åðí³ã³âñüêà", Тел. (067)4062645

212391010101

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ "Åâðàçèÿ" / Ç\ï äîñòîéíàÿ. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Èðèíà, Тел. (050)3560005 214261010112

АВТОМОЙЩИКИ /Ñåòü àâòîìîåê / ñ ÎÐ è áåç ÎÐ. Îïëàòà â % - âûñîêàÿ. Ìåñòî ðàáîòû: ì."Áåðåñòåéñêàÿ", òåë.: (063)406-01-15; ð-í Îáîëîíü, óë. Ìàéîðîâà, òåë.: (093)503-10-56; ì."Ïåòðîâêà", òåë.: (093)200-04-53; ì."Îáîëîíü" Êàðàâàí, òåë.: (097)822-45-46; Тел. (067)4635483, (067)5062831

АВТОСЛЕСАРИ /"Íîâàÿ ýêñïåäèöèÿ" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

109271010101

ШЕФКУХАР /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451 212511010104

ÐÀÁÎÒÀ

ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â ДР, без шідливих звичо

Тел.:(050)355-38-40,

(098)211-34-48

ÌÎÉÙÈÊÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ (желательно с ОР) Р-н работы: ст.м. "Дороожичи" Òåë.

(067)858-58-58

10771101

109181010101

ХОСТЕС

Компанії ТОВ "Піт-СТОП Сервіс" потрібні на робот

СРОЧНОТРЕБУЮТСЯ наавтомой2!

АВТОСЛЕСАРЬ, МОТОРИСТ, ХОДОВИК Âëàäèñëàâ, Тел. (096)1082989 108471010301

АВТОСЛЕСАРЬ, МОТОРИСТ, ХОДОВИК

10840101

АВТОСЛЕСАРЬ\АВТОЭЛЕКТРИК

/Êîìïàíèÿ "Ýêñïðåññ-Ò" / Âëàäèñëàâ, Тел. (096)1082989

/ÑÒÎ / ñ ÎÐ. Òåë.: (067)501-41-42. Тел. 2097859

АВТОСЛЕСАРЬМЕХАНИК

АВТОЭЛЕКТРИКИ

109091010301

/Íà ÑÒÎ ïðåäïðèÿòèÿ/ Тел. (067)7113903

208941030102

АВТОСЛЕСАРЬ РАЗВАЛЬЩИК /Ñåòü àâòîìîåê / íà óñëîâèÿõ àðåíäû èëè 50\50 ïîäüåìíèêè, ðàçâàë. Ìåñòî ðàáîòû: ì."Áåðåñòåéñêàÿ", òåë.: (063)406-01-15; ð-í Îáîëîíü, óë. Ìàéîðîâà, òåë.: (093)503-10-56; ì."Ïåòðîâêà", òåë.: (093)200-04-53; ì."Îáîëîíü" Êàðàâàí, òåë.: (097)822-45-46; (067)506-28-31. Тел. (067)4635483 109181010102

211921010101

/"Íîâàÿ ýêñïåäèöèÿ" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

109271010110

АГРЕГАТЩИКИ /"Íîâàÿ ýêñïåäèöèÿ" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

109271010111

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹39 • 30 âåðåñíÿ 2013 ð.


31

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

21231101

АККУМУЛЯТОРЩИК /Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ êîìïàíèÿ / Êîìïàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, âûäàåòñÿ ñïåöîäåæäà, áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì. Тел. (099)9581832, (096)7065735

109491010103

БУЛЬДОЗЕРИСТ 10948101

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 5000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

109481010109

ВОДИТЕЛИ äëÿ ðàáîòû â òàêñè (íà àâòîìîáèëè ïðåäïðèÿòèÿ, à òàêæå ñî ñâîèìè èíîìàðêàìè). Àíàòîëèé Èâàíîâè÷, Тел. (096)5038853

108461010101

ВОДИТЕЛИ

10917102

ýâàêóàòîðà, àâòîâîçà, êðàíà ìàíèïóëÿòîðà, íà ìèêðîàâòîáóñ "Ãàçåëü". Àíäðåé Èâàíîâè÷, Тел. (095)2860343

108471010101

ВОДИТЕЛИ /Êîìïàíèÿ "Ýêñïðåññ-Ò" / äëÿ ðàáîòû â òàêñè (íà àâòîìîáèëè ïðåäïðèÿòèÿ, à òàêæå ñî ñâîèìè èíîìàðêàìè). Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ Тел. (096)5038853

109091010101

21369101

ВОДИТЕЛИ /Êîìïàíèÿ "Ýêñïðåññ-Ò" / ýâàêóàòîðà, àâòîâîçà, êðàíà ìàíèïóëÿòîðà, íà ìèêðîàâòîáóñ "Ãàçåëü". Àíäðåé Èâàíîâè÷, Тел. (095)2860343

109091010201

ВОДИТЕЛИ

21427101

/Îõðàííàÿ êîìïàíèÿ / ã.Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáë. Ãðàôèê ðàáîòû: äíåâíîé ïîñò; ñóòêè\äâîå; âàõòà. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: (067) 217-44-31. www.sprut.kiev.ua Тел. (067)5030095

21493101

109411020102

ВОДИТЕЛИ /Ãðóïïà êîìïàíèé "Ýêîíîì-àâòî" / íà íîâûå àâòîìîáèëè ïðåäïðèÿòèÿ. Çíàíèå ãîðîäà è ÎÐ îáÿçàòåëåí. Òåë.: (044)454-14-82. Тел. (044)4541485 208941020104

21424101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹39 • 30 âåðåñíÿ 2013 ð.

10797101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


32

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

10847101

10882102

10928102

10930101

ВОДИТЕЛИ

ВОДИТЕЛИ

ВОДИТЕЛИ

/Äëÿ ðàáîòû â òàêñè "Íàçàðè" / ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì, à òàêæå íà íàøè àâòîìîáèëè. Áåðåì àâòîìîáèëè â àðåíäó. Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Òåë.: (093)356-00-00. Тел. 5357708

/Òàêñè "Îëèìï" / íà íàøè àâòî. Ç\ï îò 4000 ãðí. Ëåãàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ïîëíûé ñîöïàêåò. Тел. (044)5371177

/Òàêñè / äëÿ ðàáîòû â òàêñè íà àâòîìîáèëè ôèðìû. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï äî 7000 ãðí. Òåë.: (066)317-62-96, (097)441-13-31. Тел. (093)5810101

ВОДИТЕЛИ

ВОДИТЕЛИ

/Òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ / íà ìóñîðîâîç. Ç\ï îò 5000 ãðí. Тел. (096)3071392

/"Àâàíãàðä Òàêñè" / ñ àâòîìîáèëåì. Âñòóïèòåëüíûõ íåò. ÃÐ ñâîáîäíûé. Êîìèññèÿ îò 9 %. Òåðìèíàëû åñòü. Тел. (063)2067207

107481010101

108321010101

ВОДИТЕЛИ

213691010101

214241010101

213721010101

/"Àëüôà Ùèò" / Êîìàíäèðîâêè. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932

108641020103

ВОДИТЕЛИ

213681010101

ВОДИТЕЛИ /Àâòîòðàíñïîðòíîå Ïð-òèå / íà ãðóçîâûå àâòîìîáèëè, êàò. "Ñ", "Ä", "Å". Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå. Тел. 2054226

107971010101

ВОДИТЕЛИ /"Êîðîíà Òàêñè" / ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì è íà íàøå àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà, áåç àáîíåíòñêîé ïëàòû. Êîìèññèÿ 10% ÷åðåç òåðìèíàëû. Áåñïëàòíàÿ ÑÒÎ. Тел. (063)4790000

ВОДИТЕЛИ

ВОДИТЕЛИ

ВОДИТЕЛИ

/"Æåëòîå òàêñè" / ñî ñâîèìè àâòîìîáèëåì è íà íàøå àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà, áåç àáîíåíòñêîé ïëàòû. Êîìèññèÿ - 6-10% ÷åðåç òåðìèíàëû. Áåñïëàòíàÿ ÑÒÎ. Тел. (063)4710000

/ÎÎÎ "Êîìïàíèÿ"Ñòàðò Àâòî" / íà ÊàìÀç äëèííîìåð 13,7 ì. Ðàáîòà â Êèåâå âàõòîâûì ìåòîäîì. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Тел. (067)1123123

214071030101

/"Òîï òàêñè" / ñî ñâîèìè èíîìàðêàìè. Áåç âñòóïèòåëüíûõ. Áåç îáÿçàëîâîê. 10% êîìèññèè îò ëþáûõ çàêàçîâ. Îïëàòà êîìèññèè ÷åðåç òåðìèíàëû. Àáîíïëàòà: 10 ãðí.\íåäåëÿ. Òåë.: 599-79-79, (093)545-79-79, (097)579-79-79. Тел. (099)4497979

Та сізапрошє

214071040101

/ÎÎÎ "Êîìïàíèÿ"Ñòàðò Àâòî" / íà ÊàìÀç äëèííîìåð 13,7 ì. Ðàáîòà â Êèåâå âàõòîâûì ìåòîäîì. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Тел. (067)1123123

109171010101

ВОДІЇВ Від30ро ів, водійсь ийстажвід5-тиро ів, нанаші"ДеоЛанос"(аз). Страхов а,ліцензія. Орендаабови павто2003-2005ро . Òåë.: 539-14-54, (093)321-43-26, (067)659-22-17 21354101

ÂÎÄÈÒÅËÈ сосвоимавтовта си Ребята,помоитевыполнить за азыдиспетчерс ой. Работабезобязалово . Большое оличествоза азов!

Òåë.: 568-05-60, (063)568-05-60 21228101

ДЛЯРАБОТЫНАСТО ТРЕБУЕТСЯ:

ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÜ/ ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÈÊ с ОР Òåë.

(067)501-41-42, 209-78-59

109171020101

21192101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹39 • 30 âåðåñíÿ 2013 ð.


33

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

10909101

10927101

ВОДИТЕЛИ

ВОДИТЕЛЬ

ìåæäóãîðîäíèõ è ìåæäóíàðîäíûõ ïåðåâîçîê êàòåãîðèè "Å". Ñ ÎÐ îò 5 ëåò. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Àäðåñ: Æåëåçíîäîðîæíîå øîññå, 45-À. Тел. 5291502

/ÎÎÎ "Êîìïàíèÿ"Ñòàðò Àâòî" / íà àâòîáåòîíîñìåñèòåëü Ðàáîòà â Êèåâå âàõòîâûì ìåòîäîì. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Тел. (067)1123123

ВОДИТЕЛИ КАТ. "С", "Е"

ВОДИТЕЛЬ НА "КАМАЗ"

/"Íîâàÿ ýêñïåäèöèÿ" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

/Êîìïàíèÿ "Àãðî-Ðåã³îí" / Êàò. "Ñ", "Å". Ñâåòëàíà Ïàâëîâíà, Тел. (067)3242176

109301010101

20894103

Наавтомой (центр,теплыебо сы) треб ются:

ТРЕБУЕТСЯ

ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. "Â" íà íàø àâòîìîáèëü З\п 5000-7000 рн. Тел.(063)479-00-00

ÀÂÒÎÌÎÉÙÈÊÈØÈÍÎÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ Честные,тр долюбивые, исполнительные.З\пвысоая Тåë.: 561-70-50

21407105

21430101

109271010107

ВОДИТЕЛИ ТАКСИ

/Òðåáóåòñÿ â áàíê / Îïûò ðàáîòû âîäèòåëåì îò 5 ëåò. Êèåâñêàÿ ïðîïèñêà îáÿçàòåëüíî. Ãðàôèê ðàáîòû: ñ 8.30 äî 19.00, Ñá., Âñ.âûõîäíîé èëè ïîñìåííûé. Тел. 4862199

ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР

ВОДИТЕЛЬ

êàò.Â,Ñ,Ä; (î\ð ñ ïðîä.ïèòàíèÿ) Тел. (093)1085202

ðóêîâîäèòåëþ. Ç\ï 7000 ãðí.\ìåñÿö. Òåë.: (098)308-99-45, Тел. (095)7281789

214511010104

ВОДИТЕЛЬ

109451040000

109511010101

ВОДІЙ /ÒΠ"Ñàíòåõñåðâ³ñ" / íà Ãàçåëü Тел. 4088172 108731020101

êàò. "Â" íà íàø àâòîìîáèëü. Ç/ï 5000-7000 ãðí. Тел. (063)4790000

ВОДІЙ 214071050101

ВОДИТЕЛЬ /"Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Àíäðåé Ëåâ÷óê, Тел. (067)4726959

214391010110

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹39 • 30 âåðåñíÿ 2013 ð.

109281020101

ВОДИТЕЛЬИНКАССАТОР

ñî ñâîèìè àâòî è íà àâòî ôèðìû. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ëèöåíçèðîâàíèå. Òåë.: (063)146-24-83, (067)502-38-32, (093)987-49-84. Çâîíèòü â áóäíèå äíè ñ 10.00 äî 18.00. Тел. (066)6210804

212001010101

21372101

109171020102

/Êåéòåð³íãîâà êîìïàí³ÿ / çàêóï³âåëüíèê ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ ç àâòîìîá³ëåì (ì³êðîàâòîáóñ) ̳ñöå çíàõîäæåííÿ: á³ëÿ ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Êîíò. òåë.: 537-11-29. Тел. 2212394 214451010105

ВОДІЙ АВТОКРАНА /ÒΠ"Ñàíòåõñåðâ³ñ"/ Тел. 4088172 108731020103

21385101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


34

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

10877102

10918101

10917101

21200101

10832101

ВОДІЙЕКСПЕДИТОР

ВОДІЇ

КАРЩИК

/"ÒÍÊ" / áåíçîâîçó ç ïåðåâåçåííÿ íåáåçïå÷íèõ âàíòàæ³â (ì. ѳìôåðîïîëü). Òåë.: (095)361-11-18. ×îëîâ³ê³â òà æ³íîê â³ä 18 ðîê³â íà ïîñàäè.Êîíòàêòè: ì. Êè¿â, (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66, (044)542-17-71; ì. ѳìôåðîïîëü (050)967-40-80, (050)944-10-27, (050)356-32-14, (050)293-96-76, (066)734-99-14; ì. ßëòà (050)967-40-80. Тел. (050)9674080

/ABSOLUT TAXI / ç³ ñâî¿ì àâòî. Ãðàô³ê ðîáîòè â³ëüíèé. Âåëèêà ê³ëüê³ñòü çàìîâëåíü. Ñò. ì. "Ãîëîñ³¿âñüêà", âóë. Ñòåëüìàõà, 10-À, îô. 114. Тел. (063)9020000

ÎÐ îò 1 ãîäà, íàëè÷èå ñâèäåòåëüñòâà. Тел. (093)1085202

108821020107

ВОДІЙОХОРОННИК

214101020101

ВОДІЇ ³ä 30 ðîê³â, âîä³éñüêèé ñòàæ â³ä 5-òè ðîê³â, íà íàø³ "Äåî Ëàíîñ" (ãàç). Ñòðàõîâêà, ë³öåíç³ÿ. Îðåíäà àáî âèêóï àâòî 2003-2005 ðîêó. Òåë.: 539-14-54, (093)321-43-26. Тел. (067)6592217

109511010103

ïî óñòàíîâêå äîïîëíèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ íà àâòîìîáèëè ñ ÎÐ. Тел. (067)2203826 214831010000

àâòîâûøêè. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Тел. (045)9571027, (067)5020608

ВОДІЇ

/Ïàí-òàêñè / Òåë.: (067)235-36-36. Тел. (067)4073555

/ÏÏ "Àâòîìàã³ñòðàëü" / Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷, Тел. (050)3432578

ВОДІЇ

МАШИНИСТ КАТКА

/Òàêñ³ "²Ò" / íà àâòîìîá³ë³ êîìïàí³¿. Äîïîìîãà â GPS-íàâ³ãàö³¿ òà ç òåëåôîíîì. ÄÐ òà çíàííÿ ì³ñòà. ÃÐ: äåíü\í³÷. Ç\ï â³ä 4000 äî 6000 ãðí. Àíàòîë³é, Тел. (063)7549631

212311010101

108671010101

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА

108771020402

000000220176

/Âàñèëåíêî Í.Í. (ϳä-âî áóä³â.-åëåêòðîìîíòàæ. / Òåë.: 458-05-33. Тел. (093)3557778

/ÏÏ "Àâòîìàã³ñòðàëü" / Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷, Тел. (050)3432578

ДИСПЕТЧЕРЫ

МАШИНІСТ БЕТОНОНАСОСУ

108771020401

000000220081

ВОДІЇ /Òàêñ³ "²Ò" / ç³ ñâî¿ì àâòî. Äîïîìîãà â GPS-íàâ³ãàö³¿ òà ç òåëåôîíîì. ÄÐ òà çíàííÿ ì³ñòà. ÃÐ: äåíü\í³÷. Ç\ï â³ä 4000 äî 6000 ãðí. Àíàòîë³é, Тел. (063)7549631 212311010102

ÐÀÁÎÒÀ

/"Àâàíãàðä Òàêñè" / Ìåñòî ðàáîòû - Âîñêðåñåíêà. ÃÐ: ñóòêè\äâîå. Ç\ï îò 400 ãðí.\ñìåíà. Çíàíèå ÏÊ îáÿçàòåëüíî. Тел. (063)2067207

213721020101

МАШИНІСТ ЕКСКАВАТОРА LIEBHERR /ÒΠ"Ñàíòåõñåðâ³ñ"/ Тел. 4088172

МАШИНИСТ

ВОДІЇ

107701030102

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 6000-8000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

109481010113

МАСТЕР

/Îõîðîííà êîìïàí³ÿ / Ãðàô³ê ðîáîòè: äîáîâ³, äåíí³, âàõòà. Ç\ï ñòàá³ëüíà, âèñîêà. Òåë.: (044)481-00-18, (067)296-21-62, Тел. (063)4967039, (095)2716301

213541010101

10867101

МАШИНІСТ ГУСЕНИЧНОГО КРАНУ

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 4500-5000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512 109481010104

108731020102

МАШИНІСТ ЕКСТРУДЕРА /ÒΠ"Óí³-ÏÀÊ" / Ïðîâîäèìî íàâ÷àííÿ. Òåë.: (095)698-97-39. Äçâîíèòè ç 9.00 äî 17.00, ïí-ïò. Тел. (098)4790420

108801020102

МАШИНІСТ ЕСКАЛАТОРА /"Êèåâãîðñàíòåõìîíòàæ" / Òåë.: 529-03-06. Тел. 5291146

000000220047

МАШИНІСТИ БУРОВИХ УСТАНОВОК /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / (çàêîðäîííèõ ³ â³ò÷èçíÿíèõ). Ç\ï 6500-8000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512 109481010102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹39 • 30 âåðåñíÿ 2013 ð.


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

ÐÀÁÎÒÀ

04482520

17842132

22942002

22872001

15432008

21592003

22712001

21572004

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 39 (820)

17302006

35


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

22902003

23522001

23482001

19062004

21252009

19132004

36

23102003

15722024

21692005

19782006

20712003

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 39 (820)


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

ÐÀÁÎÒÀ

21782011

20912008

23542001

23452001

04312013

22862005

14652009

20912007

22262001

22752006

14892006

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 39 (820)

20112004

37


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

23562001

23492001

23552001

22312002

23362002

20462007

22222005

38

06372040

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 39 (820)


39

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

10873102

10880102

МАШИНІСТИ ЕКСКАВАТОРА

ТРАКТОРИСТ

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 5500 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

/Ìàãàçèí "ÌåãàÌàðêåò" / ÄÐ, ç/ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 5/2 äí³. Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó, ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. Âîêçàëüíà, âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. (099)1412653

109481010108

МЕХАНИК /ÑÒÎ / æåëàòåëüíî ñ ÎÐ. (ð-í Áîðùàãîâêè). Òåë.: (097)934-05-34, (093)322-70-68, Тел. (099)6058779

214931010101

108081020108

МИЙНИКИ АВТО /Àâòîìèéêà / Ìîëîä³ ëþäè â³ä 18 ðîê³â. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. ˳âèé áåðåã. Ç\ï â³ä 3000 ãðí + ïðåì³ÿ. Íàäàºìî æèòëî. Тел. 3610404, 5928020

ТРАКТОРИСТ

ОПЕРАТОР АЗС

ТРАКТОРИСТ

/"ÒÍÊ" / (ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë., ì. ѳìôåðîïîëü, ì. Êðàñíîïåðåêîïñüê). ×îëîâ³ê³â òà æ³íîê â³ä 18 ðîê³â íà ïîñàäè.Êîíòàêòè: ì. Êè¿â,(050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66, (044)542-17-71; ì. ѳìôåðîïîëü (050)967-40-80, (050)944-10-27, (050)356-32-14, (050)293-96-76, (066)734-99-14; ì. ßëòà (050)967-40-80. Тел. (050)9674080

/ÊÏ ÐÅÎ-2 / Òåë.: 402-64-59. Тел. 4025138

212141010101

21407104

108821020102

ОПЕРАТОР МИЙКИ 21407103

/"ÒÍÊ" / (ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë.). ×îëîâ³ê³â òà æ³íîê â³ä 18 ðîê³â íà ïîñàäè.Êîíòàêòè: ì. Êè¿â, (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66, (044)542-17-71; ì. ѳìôåðîïîëü (050)967-40-80, (050)944-10-27, (050)356-32-14, (050)293-96-76, (066)734-99-14; ì. ßëòà (050)967-40-80. Тел. (050)9674080

108821020101

ПОМОЩНИК ЭКСПЕДИТОРА /"Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Àíäðåé Ëåâ÷óê, Тел. (067)4726959

214391010102

ПОМІЧНИК МАШИНІСТА ЕКСТРУДЕРА 21410102

/Êîìïàíèÿ "Àãðî-Ðåã³îí" / Ñâåòëàíà Ïàâëîâíà, Тел. (067)3242176

109281020103

000000220060

ТРАКТОРИСТ /̳æðåã³îíàëüíà àêàäåì³ÿ óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì / Òåë.: 599-38-89. Тел. 4909513

000000220182

ФРЕЗЕРОВЩИКИ /"Íîâàÿ ýêñïåäèöèÿ" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

109271010112

ХОДОВИК /ÑÒÎ / æåëàòåëüíî ñ ÎÐ. (ð-í Áîðùàãîâêè). Òåë.: (097)934-05-34, (093)322-70-68, Тел. (099)6058779

214931010102

ХОЛОДИЛЬЩИКИ /"Íîâàÿ ýêñïåäèöèÿ" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

109271010113

ШИНОМОНТАЖНИК /Àâòîñåðâèñ / Ñ ÎÐ. Ç\ï âûñîêàÿ. Ð-í ðàáîòû - Ãîëîñååâñêèé. Тел. (098)6859274

214121010103

/ÒΠ"Óí³-ÏÀÊ" / Ïðîâîäèìî íàâ÷àííÿ. Òåë.: (095)698-97-39. Äçâîíèòè ç 9.00 äî 17.00, ïí-ïò. Тел. (098)4790420

ШИНОМОНТАЖНИКИ

СЛЕСАРИ

ШИНОМОНТАЖНИКИ

/Àâòîòðàíñïîðòíîå Ïð-òèå / ïî ðåìîíòó ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå. Тел. 2054226

/Àâòîìèéêà / Ìîëîä³ ëþäè â³ä 18 ðîê³â. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. ˳âèé áåðåã. Ç\ï â³ä 3000 ãðí + ïðåì³ÿ. Íàäàºìî æèòëî. Тел. 3610404, 5928020

âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â. ÄÐ, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Òåë.: (050)355-38-40. Тел. (098)2113448 107711010101

108801020103

107971010102

212141010102

21412101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹39 • 30 âåðåñíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


40

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10951101

ЭЛЕКТРИК /ÑÒÎ / æåëàòåëüíî ñ ÎÐ. (ðàéîí Áîðùàãîâêè). Òåë.: (097)934-05-34, (093)322-70-68, Тел. (099)6058779

214931010103

10775101

ВЕРСТАТНИК /óïåðìàðêåò "Åï³öåíòð Ê" / äåðåâîîáðîáíèõ âåðñòàò³â. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; ñòàá³ëüíó îô³ö³éíó çàðîá³òíó ïëàòó + áîíóñè çà ðåçóëüòàòàìè ðîáîòè; áåçêîøòîâíå õàð÷óâàííÿ; áåçêîøòîâíå ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ. Ì. Êè¿â, ï-êò Ãðèãîðåíêà,40. E-mail: personal3@epicentrk.com.ua. Òåë.: (044)594-51-46, Тел. (097)7052330

214871010105

ГОЛОВНИЙ МЕХАНІК З АВТОТРАН СПОРТУ /"Êèåâãîðñàíòåõìîíòàæ" / Òåë.: 529-03-06. Тел. 5291146

000000230048

ЕЛЕКТРИК /Àñôàëüòîáåòîííèé ç-ä "ϳäðÿä" / ç îáñëóãîâóâàííÿ îáëàäíàííÿ. Ç\ï çà ðåçóëüòàòàìè ñï³âáåñ³äè. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, ì. Âèøíåâå, E-mail: Pidryad2007@ukr.net, òåë.: (044)502-94-92, Тел. (067)6684212

21368101

ШИНОМОНТАЖНИКИ /"Íîâàÿ ýêñïåäèöèÿ" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

109271010109

ЕЛЕКТРОЗВАРНИКИ РУЧНОГО ЗВАРЮВАННЯ

îïûò ðàáîòû ñ ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ Тел. (093)1085202

10837101

109511010102

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

/Ìåæäóíàðîäíàÿ êîììåð÷åñêàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 4000-4500 ãðí + ïèòàíèå. Îò 18 ëåò, îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Âûïëàòû âîçìîæíî åæåäíåâíî. Óë. ×èñòÿêîâñêàÿ, 2, ì. "Ñâÿòîøèí". Тел. (063)3802657, (093)7888360

АВТОСЛЮСАР

ЭКСПЕДИТОР

АРМАТУРНИКИ

213971020102

/"Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Àíäðåé Ëåâ÷óê, Тел. (067)4726959

214391010101

/á\ï (âóë. Áåðêîâåöüêà, 6)/ Тел. 2236369

000000230185

/Ç-ä çàë³çîáåòîííèõ êîíñòðóêö³é N1 / Ç\ï 4000-4500 ãðí. Ðåæèì ðîáîòè: ó äâ³ çì³íè, ï'ÿòèäåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü. Òåë.: 286-64-78. Тел. (067)2471105

107751010102

ЭКСПЕДИТОРЫ /Êðóïíàÿ îïòîâî-ðîçíè÷íàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 3500 ãðí.+ ïðåìèÿ. Ïðàâûé áåðåã, ì."Ïåòðîâêà". Òåë.:(097)667-69-27, (093)826-59-46, Тел. (099)9085462 213311020102

ÐÀÁÎÒÀ

/"Âèøí³âñüêèé ëèâàðíî-êîâàëüñüêèé çä" / ì. Âèøíåâå, âóë. Ëîìîíîñîâà, 1. Тел. (097)5759732, (04598)52322

108721010103

106721010101

ЭКСПЕДИТОР

ЭКСПЕДИТОР

21409101

ЕЛЕКТРОМОНТЕР

В'ЯЗАЛЬНИК СХЕМНИХ ДЖГУТІВ /Ç-ä "Êèåâïðèáîð" / Òåë.: 456-92-84. Тел. 4563041

000000230161

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 6500-7000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

109481010112

ЕЛЕКТРОЗВАРНИКИ РУЧНОГО ЗВАРЮВАННЯ

ЕЛЕКТРОМОНТЕР /ÊÏ ÆÅÎ N105 / 4 ãðóïà äîïóñêó. Тел. 2880680

000000230077

ЕЛЕКТРОМОНТЕР /Êèåâ. Ïð-òèå îáë. àâòîñòàíöèé / ç ðåìîíòó òà ìîíòàæó êàáåëüíèõ ë³í³é V ðîçðÿäó. Ðåçþìå íà e-mail: olpkps@yandex.ru. Òåë.: 417-51-45. Тел. 4173529

/Ç-ä çàë³çîáåòîííèõ êîíñòðóêö³é N1 / Ç\ï 4000-4500 ãðí. Ðåæèì ðîáîòè: ó äâ³ çì³íè, ï'ÿòèäåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü. Òåë.: 286-64-78. Тел. (067)2471105

ЕЛЕКТРОМОНТЕР З РЕМОНТУ АТС

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК

ЕЛЕКТРОСЛЮСАР

/ÒΠ"Âîëîäèìèð Ëòä" / ñ.Äìèòð³âêà. Ðîçâåçåííÿ â³ä ñò.ì."Àêàäåìì³ñòå÷êî". Тел. 4086443

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 5000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (095)2752089

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ

ЗВАРНИК (АРГОНЩИК)

/Âàñèëåíêî Í.Í. (ϳä-âî áóä³â.-åëåêòðîìîíòàæ. / Òåë.: 458-05-33. Тел. (093)3557778

/ÒΠ"Âîëîäèìèð Ëòä" / ñ. Äìèòð³âêà. Ðîçâåçåííÿ â³ä ñò.ì."Àêàäåìì³ñòå÷êî". Тел. 4086443

107751010103

000000230128

000000230080

000000230116

/Ç-ä "Êèåâïðèáîð" / Òåë.: 456-92-84. Тел. 4563041

000000230164

109481010201

000000230125

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹39 • 30 âåðåñíÿ 2013 ð.


41

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

10853101

10672101

МУЛЯР /Ç-ä çàë³çîáåòîííèõ êîíñòðóêö³é N1 / ("êàìåíùèê"). Ç\ï 4000 ãðí. Ðåæèì ðîáîòè: ó äâ³ çì³íè, ï'ÿòèäåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü. Òåë.: 286-64-78. Тел. (067)2471105

107751010112

ОББИВНИК М'ЯКИХ МЕБЛІВ 10815101

000000230079

ЗУБОРЕЗЧИК /Ìàøèíîñòðîèòåëüíîå Ïð-òèå / Â ã. Çàïîðîæüå. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. 2224801, (061)2224800

108571010101

КОНТРОЛЕР ВТК

10949101

/Ç-ä çàë³çîáåòîííèõ êîíñòðóêö³é N1 / Ç\ï 3000-3500 ãðí. Ðåæèì ðîáîòè: ó äâ³ çì³íè, ï'ÿòèäåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü. Тел. (067)2471105, 2866478

107751010107

КУЗНЕЦ (íàâûêè õóä. êîâêè). Ðàáîòà â ñ.Ãîðåíè÷àõ. Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ. Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Òåë.: (097)925-21-07. Тел. (050)8785426

108151010103

ЛИВАРНИК /"Âèøí³âñüêèé ëèâàðíî-êîâàëüñüêèé çä" / íà ìàøèíè äëÿ ëèòòÿ ï³ä òèñêîì. ì. Âèøíåâå, âóë. Ëîìîíîñîâà, 1. Тел. (097)5759732, (04598)52322

108721010104

МАЙСТЕР БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЛЬНИЦІ /Ç-ä "Êèåâïðèáîð" / Òåë.: 456-92-84. Тел. 4563041

000000230157

МАЙСТЕР МЕХАНІЧНОЇ СЛУЖБИ 10857101

/×Ï "ßøèí" / Òåë.: (044)360-96-14. Тел. (063)3915611

/Ç-ä çàë³çîáåòîííèõ êîíñòðóêö³é N1 / Ç\ï 4000 ãðí. Ðåæèì ðîáîòè: ó äâ³ çì³íè, ï'ÿòèäåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü. Тел. (067)2471105, 2866478

107751010110

МЕХАНІК З ЛІФТІВ

ОБПИЛЮВАЛЬНИК ФАСОННИХ ВІДЛИВОК /"Âèøí³âñüêèé ëèâàðíî-êîâàëüñüêèé çä" / ì. Âèøíåâå, âóë. Ëîìîíîñîâà, 1. Òåë.: (04598)5-23-22. Тел. (097)5759732

108721010106

ОПЕРАТОР МИКРОСВАРКИ /Êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÍÈÈÖ"ÀÐÌÀÒÎÌ" / ñ î\ð, ç\ï 4000 ãðí + ïðåìèÿ. (044)591-08-69, Àëåêñàíäð Ñòåïàíîâè÷, Тел. (067)9590944

109501010203

ОПЕРАТОР ПАРОВИХ КОТЛІВ /Àñôàëüòîáåòîííèé ç-ä "ϳäðÿä" / Ç\ï çà ðåçóëüòàòàìè ñï³âáåñ³äè. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, ì. Âèøíåâå, E-mail: Pidryad2007@ukr.net, òåë.: (044)502-94-92, Тел. (067)6684212

106721010102

ПЛАВИЛЬНИК МЕТАЛУ /"Âèøí³âñüêèé ëèâàðíî-êîâàëüñüêèé çä" / Âèøíåâå, âóë. Ëîìîíîñîâà, 1. Òåë.: (04598)5-23 -22. Тел. (097)5759732

108721010101

ПЛОТНИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Âîçìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû. Âàõòîâûé ìåòîä, æèëüå, ïèòàíèå. Ãåííàäèé, çâîíèòü ñ 9.00 äî 18.00. Тел. (063)7436608

214461010103

/Ç-ä "Êèåâïðèáîð" / Òåë.: 456-92-84. Тел. 4563041

000000230158

МЕХАНІК ПІДЙОМНОКРАНОВОГО ОБЛАДНАННЯ /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç/ï 5500 ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

109481010110

МОНТАЖНИК /"Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Àíäðåé Ëåâ÷óê, Тел. (067)4726959

214391010114

ПОМОЩНИК УСТАНОВЩИКА /"Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Àíäðåé Ëåâ÷óê, Тел. (067)4726959

214391010106

РАБОЧИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ äëÿ ðàáîòû ïî ïðîåêòèðîâàíèþ è ìîíòàæó òåïëîïóíêòîâ, íàñîñíûõ, ñèñòåì îòîïëåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ. ÂÎ òåõíè÷åñêîå (îêîí÷åííîå, íåîêîí÷åííîå), ñðåäíå-òåõíè÷åñêîå, ñ ÎÐ è áåç ÎÐ. e-mail: epos@list.ru Тел. (067)3463987

213261010105

10950101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹39 • 30 âåðåñíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


42

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10913101

СВАРЩИК

СЛЮСАРРЕМОНТНИК

ÎÐ. Ðàáîòà â ñ.Ãîðåíè÷àõ. Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ. Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Тел. (050)8785426, (097)9252107

/Ç-ä "Êèåâïðèáîð" / Òåë.: 456-92-84. Тел. 4563041

108151010101

СВАРЩИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Âîçìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû. Âàõòîâûé ìåòîä, æèëüå, ïèòàíèå. Ãåííàäèé, çâîíèòü ñ 9.00 äî 18.00. Тел. (063)7436608

000000230162

СЛЮСАРСАНТЕХНІК /Ç-ä çàë³çîáåòîííèõ êîíñòðóêö³é N1 / Ç\ï 3000-3500 ãðí. Ðåæèì ðîáîòè: ó äâ³ çì³íè, ï'ÿòèäåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü. Тел. (067)2471105, 2866478

107751010109

СВАРЩИКИСБОРЩИКИ ñ ÎÐ, ýë.-äóãîâàÿ, ï\àâòîìàò. Ïðîèçâîäñòâî áûòîâîê, êèîñêîâ, îòêàòíûõ ãàðàæíûõ âîðîò, ëåñòíèö. Òðåçâîñòü, ïóíêòóàëüíîñòü. Ç\ï ñäåëüíàÿ, îò 5000 ãðí. Âîçìîæíî æèëüå. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Áîðèñïîëüñêàÿ, 7, òåððèòîðèÿ ç-äà "Áóäìàø". Тел. (096)5971957

214091010101

СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ /Êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÍÈÈÖ"ÀÐÌÀÒÎÌ" / ñ î\ð, ç\ï 4000 ãðí. (044)591-08-69, Àëåêñàíäð Ñòåïàíîâè÷, Тел. (067)9590944

109501010202

СЛЕСАРЬ ПО МЕТАЛЛУ

СТОЛЯР

УСТАНОВЩИК

/ÊÏ ÓÆà "Ïå÷åðñüêæèòëî" / Ç\ï 2500 ãðí. Тел. 2857469

/"Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Àíäðåé Ëåâ÷óê, Тел. (067)4726959

108501010102

СТОЛЯР /Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ êîìïàíèÿ / Êîìïàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, âûäàåòñÿ ñïåöîäåæäà, áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì. Êîíò. òåë.: (096)706-57-35. Тел. (099)9581832

109491010102

СТОЛЯРВЕРСТАТНИК /Ç-ä çàë³çîáåòîííèõ êîíñòðóêö³é N1 / Ç\ï 4000 ãðí. Ðåæèì ðîáîòè: ó äâ³ çì³íè, ï'ÿòèäåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü. Òåë.: 286-64-78. Тел. (067)2471105

107751010111

ÎÐ. Ðàáîòà â ñ.Ãîðåíè÷àõ. Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ. Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Тел. (050)8785426, (097)9252107

108151010104

СЛЕСАРЬРЕМОНТНИК /"ÌåãàÌàðêåò" / ÎÐ. ÃÐ: 5\2. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

214491020125

СЛЮСАР /ÒΠ"Åêñïàíñèÿ" / Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêà äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ Ïðîë³ñêè. Òåë.: (067)547-56-15, (066)456-08-31, Тел. 5930914, (093)9730326

ТОКАР

/ÒΠ"Âîëîäèìèð Ëòä" / ñ. Äìèòð³âêà. Ðîçâåçåííÿ â³ä ñò.ì."Àêàäåìì³ñòå÷êî". Тел. 4086443

000000230163

/Ç-ä çàë³çîáåòîííèõ êîíñòðóêö³é N1 / Ç\ï 5000 ãðí. Ðåæèì ðîáîòè: ó äâ³ çì³íè, ï'ÿòèäåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü. Тел. (067)2471105, 2866478 107751010105

ÐÀÁÎÒÀ

ФРЕЗЕРОВЩИК /Ìàøèíîñòðîèòåëüíîå Ïð-òèå / Â ã. Çàïîðîæüå. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. 2224801, (061)2224800

ШЛІФУВАЛЬНИК

000000230127

ТОКАРЬКАРУСЕЛЬЩИК /Ìàøèíîñòðîèòåëüíîå Ïð-òèå / Â ã. Çàïîðîæüå. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. 2224801, (061)2224800

108571010103

ТОКАРЬРАСТОЧНИК

000000230078

/ÒΠ"ÀÊÐÎÍ-ÂÀË" / Ç/ï â³ä 5000 ãðí. Òåë.: 417-57-95 (â³ää³ë êàäð³â), 451-48-93. ²ðèíà Âàëåíòèí³âíà, Тел. (067)5011694

ЭЛЕКТРИК /Â îôèñ òðåáóåòñÿ íà ðàáîòó / ÎÐ ïî ïðîôåññèè îò 5 ëåò. Îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè îáÿçàòåëüíî. Îôèñ â ð-íå ïë. Ïîáåäû Тел. 4862199 109451010000

/Êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÍÈÈÖ"ÀÐÌÀÒÎÌ" / ñ î\ð, ç\ï äîãîâîðíàÿ. (044)591-08-05, (098)834-49-75, Âèêòîð Íèêîëàåâè÷. 109501010102

/Ìàøèíîñòðîèòåëüíîå Ïð-òèå / Â ã. Çàïîðîæüå. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (061)222-48-00, Тел. 2224801

ТОКАРЬУНИВЕРСАЛ /Êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÍÈÈÖ"ÀÐÌÀÒÎÌ" / ñ î\ð, ç\ï äîãîâîðíàÿ. (044)591-08-05, (098)83449-75, Âèêòîð Íèêîëàåâè÷. 109501010101

АРМАТУРНИКИ /Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ / Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòñÿ æèòëî. Тел. (098)3534683, (050)5465058

АРМАТУРЩИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Âîçìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû. Âàõòîâûé ìåòîä, æèëüå, ïèòàíèå. Ãåííàäèé, çâîíèòü ñ 9.00 äî 18.00. Тел. (063)7436608

214461010102

БЕТОНЯРІ /Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ / Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòñÿ æèòëî. Òåë.: (050)546-50-58, Тел. (098)3534683

214251010102

/×Ï "ßøèí" / Ç\ï â³äðÿäíà. Тел. (063)3915611, (044)3609614

108531010102

108571010104

СЛЮСАРРЕМОНТНИК

107751010101

108531010101

ТОКАРЬРАСТОЧНИК

/Ç-ä "Êèåâïðèáîð" / Òåë.: 456-92-84. Тел. 4563041

/Ç-ä çàë³çîáåòîííèõ êîíñòðóêö³é N1 / Ç\ï 4000-5000 ãðí. Ðåæèì ðîáîòè: ó äâ³ çì³íè, ï'ÿòèäåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü. Тел. (067)2471105, 2866478

ТОКАР

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

214251010101

108571010102

000000230126

СЛЮСАРЕЛЕКТРИК

ФОРМУВАЛЬНИКИ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ

ШВАЧКА

000000230109

СЛЮСАР МЕХАНОЗБІРНИХ РОБІТ

214391010105

/ÒΠ"ÀÊÐÎÍ-ÂÀË" / 4-6 ðîçðÿäó. Ç/ï â³ä 5000 ãðí. Òåë.: 417-57-95 (â³ää³ë êàäð³â), 451-48-93. ²ðèíà Âàëåíòèí³âíà, Тел. (067)5011694

/ÒΠ"Âîëîäèìèð Ëòä" / ñ. Äìèòð³âêà. Ðîçâåçåííÿ â³ä ñò.ì."Àêàäåìì³ñòå÷êî". Тел. 4086443

10750101

10872101

214461010105

ЭЛЕКТРИК Æåëàòåëåí îïûò ðàáîòû ñ ìåòåëëîêîíñòðóêöèÿìè. Ãîòîâíîñòü ê êîìàíäèðîâêàì. Ïðîæèâàíèå è ïèòàíèå çà ñ÷åò êîìïàíèè. Åëåíà, Тел. (096)7738088 215051010102

БУРИЛЬНИКИ /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 4500-5500 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

109481010101

ЗВАРНИКИ /Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ / Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòñÿ æèòëî. Òåë.: (050)546-50-58, Тел. (098)3534683

214251010103

КАМЕНЩИКИ /ÎÎÎ "ÁÏ-4 ÊÌÁ-1" / Ç\ï âûñîêàÿ. Ðàáîòà ïî âàõòàì. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (098)08-232-39. Тел. 5376993

108131010104

КАМЕНЩИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ/ Тел. (095)5588280

108681010101

ЭЛЕКТРИКИ

КАМЕНЩИКИ

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / äëÿ ïðîãðåâà áåòîíà Âîçìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû. Âàõòîâûé ìåòîä, æèëüå, ïèòàíèå. Ãåííàäèé, çâîíèòü ñ 9.00 äî 18.00. Тел. (063)7436608

Ç\ï îò âûðàáîòêè, 6000-15000 ãðí. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Àâàíñèðîâàíèå. Ïîìîùü ñ æèëüåì. Òåë.: (098)717-18-00, Тел. (044)3618781

214461010106

108741030103

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹39 • 30 âåðåñíÿ 2013 ð.


43

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ² ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÀ

21446101

21505101

МОНОЛИТЧИКИ

ПРОРАБ

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Âîçìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû. Âàõòîâûé ìåòîä, æèëüå, ïèòàíèå. Ãåííàäèé, çâîíèòü ñ 9.00 äî 18.00. Тел. (063)7436608

Æåëàòåëåí îïûò ðàáîòû ñ ìåòåëëîêîíñòðóêöèÿìè. Ãîòîâíîñòü ê êîìàíäèðîâêàì. Ïðîæèâàíèå è ïèòàíèå çà ñ÷åò êîìïàíèè. Åëåíà, Тел. (096)7738088

214461010101

МОНОЛИТЧИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ/ Тел. (095)5588280

215051010101

ПРОРАБЫ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / ñ áðèãàäîé. Тел. (095)5588280

108681010104

108681010102

МОНТАЖНИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Âîçìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû. Âàõòîâûé ìåòîä, æèëüå, ïèòàíèå. Ãåííàäèé, çâîíèòü ñ 9.00 äî 18.00. Тел. (063)7436608

РАБОЧИЕ /Ôåðìåðñêîå õîçÿéñòâî / îáëàäàþùèå ñòðîèòåëüíûìè ñïåöèàëüíîñòÿìè äëÿ ðàáîòû íà ïèëîðàìå. Ç\ï îò 22000 ðóá. Ðàñïîëîæåíèå: ßðîñëàâñêàÿ îáë., Ðîñòîâñêèé ð-í. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå ñî âñåìè óäîáñòâàìè. Òåë.: +7(906)638-41-61. 214611010102

214461010104

МОНТАЖНИКИ 10868101

10813101

/ÎÎÎ "ÁÏ-4 ÊÌÁ-1" / îïàëóáêè. Ç\ï âûñîêàÿ. Ðàáîòà ïî âàõòàì. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (098)08-232-39. Тел. 5376993

108131010103

Ç\ï îò âûðàáîòêè, 6000-15000 ãðí. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Àâàíñèðîâàíèå. Ïîìîùü ñ æèëüåì. Òåë.: (098)717-18-00, Тел. (044)3618781

/Áèçíåñ-öåíòð / Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: (063)374-20-79. Тел. (044)5865311

Ç\ï îò âûðàáîòêè, 6000-15000 ãðí. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Àâàíñèðîâàíèå. Ïîìîùü ñ æèëüåì. Òåë.: (098)717-18-00, Тел. (044)3618781

108741030102

ПЛИТОЧНИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ/ Тел. (095)5588280

108681010103

/ÎÎÎ "ÁÏ-4 ÊÌÁ-1" / (îïàëóáêà). Ç\ï âûñîêàÿ. Ðàáîòà ïî âàõòàì. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (098)08-232-39. Тел. 5376993

108131010101

ПОДСОБНИКИ äëÿ óêëàäêè òðîòóàðíîé ïëèòêè. Ïðîæèâàíèåì îáåñïå÷èì. Ç\ï 120-180 ãðí\äåíü. Тел. (098)4936346 109241010000

ПОКРІВЕЛЬНИКИ /ÊÏ ÐÅÎ-2 / Òåë.: 402-64-59. Тел. 4025138

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹39 • 30 âåðåñíÿ 2013 ð.

108871010102

СПЕЦІАЛІСТИ /Öåõ îáðîáêè ìàðìóðó òà êàìåíþ / ç îáðîáêè êàìåíþ ç ÄÐ. Ðàáîòà - ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî". Ç\ï âèñîêà ³ çàëåæèòü â³ä êâàë³ô³êàö³¿ òà ìàéñòåðíîñò³. Òåë.: (067)447-14-07, (063)438-17-30, (099)705-77-73, Тел. (044)3609692, (044)3609691

108371020101

СТОЛЯРСТАНОЧНИК /Ñòîëÿðíèé öåõ (ì. Áó÷à)/ Тел. (067)4409119

ПЛОТНИКИ

10874103

108741030105

РАЗНОРАБОЧИЕ

ОТДЕЛОЧНИКИ

21425101

Ç\ï îò âûðàáîòêè, 6000-15000 ãðí. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Àâàíñèðîâàíèå. Ïîìîùü ñ æèëüåì. Òåë.: (098)717-18-00, Тел. (044)3618781

МОНТАЖНИКИ

108741030104

21417101

РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

000000240059

000000240186

СТОЛЯРЫ /Áèçíåñ-öåíòð / Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: (063)374-20-79. Тел. (044)5865311

108871010103

ТЕСЛЯРИ /Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ / Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòñÿ æèòëî. Òåë.: (050)546-50-58, Тел. (098)3534683

214251010104

ФАСАДЧИКИ /Êîìïàíèÿ "Ò.Ê.Ñ." / Ç/ï îò âûðàáîòêè, 6000-15000 ãðí. (àâàíñ). Âîçìîæíî îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ïîìîùü ñ æèëüåì. Òåë.: (098)717-18-00, Тел. (044)3618781

108741020101

10874102

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


44

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10865103

АВТОМОЙЩИКИ

ВАНТАЖНИКИ

Ç\ï îò 5000 ãðí. ÎÐ îáÿçàòåëåí. Ïîìîùü ñ æèëüåì. Ð-íû ðàáîòû: óë. Æìåðèíñêàÿ, 5; óë. Æìåðèíñêàÿ, 26; óë. Òóïîëåâà, 1-Á; Áåëãîðîäêà. Àíäðåé, Тел. (098)3732777

/ÒΠ"ÒÖ"Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

214271010101

АВТОМОЙЩИКИ ШИНОМОНТАЖНИКИ 10742101

10876101

СРОЧНОТРЕБУЕТСЯ:

ТЕРМІНОВОПОТРІБНІ

ÌÀÑÒÅÐ ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ ÎÄÅÆÄÛ

ÀÂÒÎÌÈÉÍÈÊÈ

(самозарой) с ОР. ГР по дооворенности. З/п от 3000-5000рн. Р-н ст.м. "Л.Толстоо"

Тел.:(066)350-45-10

Забезпеч єможитлом Тел.:(067)406-57-93, м. "Героїв Дніпра"; (067)406-26-39, м. "Політехнічний інстит т"; (067)406-26-45, м. "Черніівсьа" 21239101

21304101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ

11 ВАНТАЖНИКИ

(ñàìîçàêðîé). Ñ ÎÐ, ÃÐ ïî äîãîâîðåííîñòè. Ç\ï îò 3000-5000 ãðí. Ð-í ñò.ì. "Ë.Òîëñòîãî". Тел. (066)3504510

/̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / 160 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64),(063)876-66-52. Тел. (068)5302620

213041010101

ОББИВНИК М'ЯКИХ МЕБЛІВ /×Ï "ßøèí"/ Тел. 3609614

213451020105

000000260106

11 ПАКУВАЛЬНИКИ

ПОРТНОЙКОНСТРУКТОР /Äèçàéí ñòóäèÿ / âûñîêîé êâàëèôèêàöèè. Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. E-mail: info@dsfurs.com.ua Тел. (067)5483003

215131010101

ШВАЧКА /×Ï "ßøèí"/ Тел. 3609614

/̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / 140 ãðí\äåíü, æ³í. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64),(063)876-66-52. Тел. (068)5302620

000000260105

â ìàñòåðñêóþ íà Ïîäîëå. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. ÃÐ: 6\6 äíåé. Âîçðàñò 30-50 ëåò. Тел. (098)4217397

214561010101

214301010101

АДМИНИСТРАТОР â ñàóíó. Тел. (050)4444424

214781010101

АССИСТЕНТ РУКОВОДИТЕЛЮ äëÿ ðàáîòû â îôèñå. Ïðåäïî÷òåíèå ëþäÿì ñ ãóìàíèòàðíûì îáðàçîâàíèåì. Тел. (066)4572853, (096)8044382

215081010101

ВАНТАЖНИК /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, Тел. (067)5475615, (066)4560831

109201020105

ВАНТАЖНИК /ÒΠ"Åêñïàíñèÿ" / Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêà äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (067)547-56-15, (066)456-08-31, Тел. 5930914, (093)9730326

000000270111

ВАНТАЖНИКИ

(âîçðàñò îò 20 ëåò, ìîæíî áåç ÎÐ, ìîæíî ñòóäåíòàì). Ã\ð ñ 9.00 äî 15.00 èñ 15.00 äî 21.00, îáó÷åíèå, îô.òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï 3500 ãðí. + áîíóñû. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå: (044)287-10-38, Тел. (067)2497245

/Ìàãàçèí "ÌåãàÌàðêåò" / ç/ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 5/2 äí³. Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó, ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. Âîêçàëüíà, âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. (099)1412653

2 УЧЕНИКА

ВАНТАЖНИКИ

213451020104

ШВЕЯ ПО РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ

/Àâòîìîéêà / ×åñòíûå, òðóäîëþáèâûå, èñïîëíèòåëüíûå. Ç\ï âûñîêàÿ Тел. 5617050

15 ОПЕРАТОРЫ CALLЦЕНТРА

214181020101

íà ñáîðêó êîìïüþòåðîâ è íîóòáóêîâ. Тел. 2330291, (098)9060525

213251010101

РАБОТА! Ïîëíàÿ èëè ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Ïåðñïåêòèâà. Êàðüåðà. Äîñòîéíûé äîõîä. Ëþäìèëà Тел. (050)3322290

213611010101

108081020105

/Ñóïåðìàðêåò Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: òåë.: (067)223-81-95, (067)238-95-76, Тел. (044)3939744, (067)5074633

108141020109

109291020114

ВЫПУСКНИКИ ТЕХНИЧЕСКИХ УЧИЛИЩ И ВУЗОВ äëÿ ðàáîòû ïî ïðîåêòèðîâàíèþ è ìîíòàæó òåïëîïóíêòîâ, íàñîñíûõ, ñèñòåì îòîïëåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ. ÂÎ òåõíè÷åñêîå (îêîí÷åííîå, íåîêîí÷åííîå), ñðåäíå-òåõíè÷åñêîå, ñ ÎÐ è áåç ÎÐ. e-mail: epos@list.ru Тел. (067)3463987

213261010101

ГАРДЕРОБЩИК /Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé DeLuxe" / Íà êèíîòåàòð. Ìîæíî áåç ÎÐ. Óë. Ãîðüêîãî, 50. Òåë.: 232-55-41. Тел. (063)2325541

214421010110

ГРУЗЧИК (ïðîäóêòû ïèòàíèÿ). Тел. (093)1085202

109511020104

ГРУЗЧИК /Ìåæäóíàðîäíàÿ êîììåð÷åñêàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 250 ãðí\äåíü. Îò 18 ëåò, îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Âûïëàòû âîçìîæíî åæåäíåâíî. Óë. ×èñòÿêîâñêàÿ, 2, ì. "Ñâÿòîøèí". Òåë.: (093)788-83-60, Тел. (063)3802657

213971020103

ГРУЗЧИК /"Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Àíäðåé Ëåâ÷óê, Тел. (067)4726959

214391010107

ГРУЗЧИК /"ÌåãàÌàðêåò" / (ñêëàä, ìÿñíîé öåõ). ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

214491020122

ГРУЗЧИК Ìóæ. îò 20 ëåò. Ç\ï - 3500 ãðí. + îïëàòà ïðîåçäà. ÃÐ ñ 8.00 äî 17.00, 10.00 -19.00 ïîí.-ïÿòí. Àäðåñ: ñ. Ìèëà, 20 ìèí.îò ñò.ì."Íèâêè". Тел. 5004415 109471010101

99990503

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹39 • 30 âåðåñíÿ 2013 ð.


45

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

10942102

СРОЧНОТРЕБУЮТСЯ:

ÇÀÃÎÒÎÂÈÒÅËÈ ÂÒÎÐÑÛÐÜß МожнобезОР. Оплатасдельная.

Тел.:(095)830-12-77 21457101

ГРУЗЧИККОМПЛЕКТОВЩИК /Îïòîâûé ñêëàä òêàíåé / îò 20 ëåò, 8-ìè ÷àñîâîé ðàáî÷èé äåíü, ïåðåðàáîòêè îïëà÷èâàþòñÿ äîïîëíèòåëüíî, ñóá.,âñ. - âûõîäíûå, îòïóñê, áîëüíè÷íûå - îïëà÷èâàþòñÿ, ç\ï - 3000 ãðí.\ìåñÿö. Àäðåñ ñêëàäà: áóë. È.Ëåïñå. Êîíòàêòíîå ëèöî: Åëåíà Êèÿíèöà Тел. (044)4554343

106851010101

ГРУЗЧИКИ Òðåáóþòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. ÎÐ, áåç ñóäèìîñòè, îò 20 ëåò. Ç\ï îò 3500 + ïåðåðàáîòêè. Ãðàôèê: ñ 7.00 - 15.00, 15.00-24.00, ð-í ñò.ì. ×åðíèãîâñêàÿ. Òåë.: (096)618-24-07, Ëàðèñà, Тел. 3626264

10685101

ДВІРНИК /ÊÏ ÐÅÎ-2 / Òåë.: 402-64-59. Тел. 4025138

КУХОННИЙ РОБІТНИК /ÄÏ "¯äàëüíÿ Óïðàâë³ííÿ ñïðàâàìè ÂÐÓ" / Ñîöïàêåò + õàð÷óâàííÿ + ìåäîáñëóãîâóâàííÿ. Òåë.: 255-26-42, 255-33-91, Тел. (097)5766772, (067)5099286

000000270061

ДВІРНИК

108981010103

/ÄÑ N10 (ïðîâ. Ìàøèíîáóä³âåëüíèé, 24)/ Тел. 4581752

КУХОННЫЙ РАБОТНИК

ДВІРНИК

/Ïèööåðèÿ / Ðàáîòà â Êèåâñêîé îáëàñòè, ãðàôèê: íåäåëÿ\íåäåëÿ, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. 2314415

000000270022

20117101

/ÄÑ N163 (âóë. Êîïèë³âñüêà, 55)/ Тел. 4686032

ДИСПЕТЧЕР

ДВІРНИК

/Ïàí-òàêñè / Òåë.: (067)235-36-36. Тел. (067)4073555

000000270165

/Îô³ñíèé öåíòð/ Тел. 4841787

000000270184

ДВІРНИК /ÄÑ N50/ Тел. 5134781

215061010102

ЛИСТОНОШІ /Óêðïîøòà / Òåë.: 230-08-22. Тел. 4975205 000000270177

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ

ЛЮДЕЙ

/ÏÏ "Àâòîìàã³ñòðàëü" / Þëèé Àëåêñååâè÷, Тел. (050)3433426

òàëàíòëèâûõ, öåëåóñòðåìëåííûõ, ýíåðãè÷íûõ, êòî õî÷åò ñòðîèòü ñâîþ êàðüðó è èìåòü äîïîëíèòåëüíûé äîõîä â íîâîì ìîëîäåæíîì ïðîåêòå. Òåë.: (063)647-51-59, Тел. (095)7220945, (096)4511335

000000270023

108771020101

ЖІНКИ

ДВІРНИК

215201010101

/ÄÑ "Ðÿá³íóøêà" N166 (ïð-ò Ï. Òè÷èíè, 28À)/ Тел. 5539868

/Ïðîãðàìà "Ïðàâî íà æèòòÿ" / 20-32 ðîê³â, ÿê³ áàæàþòü âçÿòè ó÷àñòü â ïðîãðàì³ äîïîìîãè áåçä³òíèì ïàðàì â ðîë³: ñóðîãàòíèõ ìàòåð³â (âèíîøóâàííÿ ÷óæî¿ äèòèíè), äîíîð³â ÿéöåêë³òèí. Ãàðàíòîâàíå âèñîêå âèíàãîðîäæåííÿ çà ó÷àñòü â ïðîãðàì³. Äî 200 000 ãðí. Îáîâ'ÿçêîâ³ âèìîãè: ô³çè÷íå ³ ïñèõ³÷íå çäîðîâ'ÿ. Ìåäè÷íå îáñòåæåííÿ, òðàíñïîðòí³ âèòðàòè ³ æèòëî - çà íàø ðàõóíîê! Äçâîí³òü íàì! Тел. (099)6613444

/Òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ / íà ìóñîðîâîç. Ç/ï îò 3000 ãðí. Тел. (096)3071392

ДВІРНИК

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК

/ÄÑ N149 (âóë. Âèøíÿê³âñüêà, 12Á)/ Тел. 5658770

ГРУЗЧИКИ

ДВІРНИК

/Ìåðåæà ìàãàçèí³â "Êîñìî" / Çàïðîøóº ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÊÎÑÌÎ". Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Òåë.: (044)206-21-73. Тел. (067)2398152

/Îïòîâî-ðîçíè÷íàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 4000 ãðí. Òåë.: (050)920-23-45, (063)396-53-76, Тел. (067)7440635

/ÄÍÇ N 134/ Тел. (096)4540924

КОНСУЛЬТАНТ

108441010000

ГРУЗЧИКИ íà ñêëàä (ìóæ÷èíû 20-35 ëåò). Ç\ï îò 4000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Âîçëå óë. Áåðåçíåâàÿ, 12 (Ëåâûé áåðåã). Òåë.: 594-01-64. Тел. 5676238

107761010101

/ØÄÑ "ijàìàíò"/ Тел. 5303400

ДВІРНИК /Äåòñêèé ñàä N 535 / Ç\ï 1500 ãðí. Тел. 5438261, 5438262

000000270049

ДВІРНИК

215001020101

000000270065

ГРУЗЧИКИ

000000270155

108321020101

214211010102

ГРУЗЧИКИ /Ñêëàä ýëåêòðîíèêè / Ïëàâàþùèé ãðàôèê ñ íî÷íûìè ñìåíàìè. Ç\ï 2700-3700 ãðí. (Ïîäîë ì."Ò.Øåâ÷åíêî"). Тел. (063)9533445

214801010101

ДВОРНИК Тел. (093)1085202

000000270135

109511020105

ДВІРНИК /Ñïåö. ñàä N95 (á-ð Ðîìåíà Ðîëàíà, 4À)/ Тел. 2760522 000000270035

ДВІРНИК /ÄÍÇ N 647/ Тел. 4007348 000000270136

МОЖЛИВА РОБОТА ДЛЯ СТУДЕНТІВ /ÒÎÂ "Åêñïàíñèÿ" / Òåë.: (067)547-56-15, (066)456-08-31, (093)973-03-26. Тел. 5930914

000000270112

МОЙЩИКИ АВТОМОБИЛЕЙ /Àâòîìîéêà / (æåëàòåëüíî ñ ÎÐ). Ð-í ðàáîòû: ñò.ì. "Äîðîãîæè÷è". Тел. (067)8585858

108401010101

113081010102

МОЙЩИЦА /Ñåòü ðåñòîðàíîâ "Êîíòèíåíò-Êàðä" / Ç\ï: ñòàâêà + % áåç çàäåðæåê. Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Тел. (066)9142638, (068)0714577

212761010106

000000270054

ДВІРНИКИ /ÊÏ ÓÆà "Ïå÷åðñüêæèòëî" / Ç\ï â³ä 2000 ãðí. Ãóðòîæèòîê íà ïåð³îä ðîáîòè íàäàºòüñÿ. Тел. 2857469

108501010103

ДЕВУШЕК, ЖЕНЩИН Îáÿçàííîñòè: ðàáîòà â îôèñå íà òåëåôîíå, îáçâîí êëèåíòîâ è çàïèñü íà òåñòèðîâàíèå. Òðåáîâàíèÿ: êîììóíèêàáåëüíîñòü, êîððåêòíîñòü â îáùåíèè, ïóíêòóàëüíîñòü, îòâåòñòâåííîñòü. Óñëîâèÿ ðàáîòû: ðàáîòà â 2 ñìåíû: ñ 11.00 äî 16.00, ñ 16.00 äî 21.00. Ç\ï îò 3500 äî 5000 ãðí. Êîìïàíèÿ ãàðàíòèðóåò ñâîåâðåìåííóþ îïëàòó. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå: Тел. (093)7582670

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹39 • 30 âåðåñíÿ 2013 ð.

000000270045

213701010101

/Êîìïàíèÿ AVON / Îôîðìëåíèå áåñïëàòíî, ñêèäêè 30 %, ïîñòîÿííûå ïîäàðêè. Òåë.: (093)216-22-61,(050)556-18-55. Тел. (067)7118994 215071010000

КОНТРОЛЕР ТОРГОВЫХ ТОЧЕК /"Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Àíäðåé Ëåâ÷óê, Тел. (067)4726959

214391010112

КУРЬЕРОВ /"Îíëàéí-ðåñòîðàí "Âàøè Ñóøè" / äëÿ äîñòàâêè ñóøè è ðîëëîâ ïî Êèåâó. Êóðüåðû òðåáóþòñÿ êàê ïåøèå òàê è íà ëè÷íîì òðàíñïîðòå. Ñ 10.00 äî 22.00. Тел. (044)5999319

213561010101

МОЙЩИЦА /Ñåòü ðåñòîðàíîâ "ÏÀËÀÖ ÑÎÔÈß" / Ð-í Äàðíèöà. Тел. (063)5809665

214551010106

МОЛОДШИЙ ПРИЙМАЛЬНИК ТОВАРУ /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÀÒÁ" / (âàíòàæíèêè). 7 "çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: - Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ; - Ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; Áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ; Ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì; Äðóæíà êîìàíäà; Äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ; Ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ Ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ ìàã."ÀÒÁ". Тел. (095)2357597

108211010103

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


46

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

10832102

21193102

21451101

10947101

МОЙЩИЦАУБОРЩИЦА

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ

ПРОМОУТЕР

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ "Åâðàçèÿ" / (äíåâíàÿ, ñóòî÷íàÿ). Ç\ï äîñòîéíàÿ. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Èðèíà, Тел. (050)3560005

Ãèáêèé ãðàôèê. Òåë.: (067)416-37-97, Тел. (066)6939996

/Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

/Êðóïíàÿ îïòîâî-ðîçíè÷íàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 3300 ãðí. Ïðàâûé áåðåã, ì."Ïåòðîâêà". Òåë.:(097)667-69-27, (093)826-59-46, Тел. (099)9085462

214261010106

НАБОР ТЕКСТА НА ДОМУ 30 ãðí.\ëèñò. Òåë.: (098)308-99-45, Тел. (095)7281789

214511010103

ОБРОБЛЮВАЧІ РИБИ /Ñóïåðìàðêåò Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: òåë.: (067)223-81-95, (067)238-95-76, (067)507-46-33. Тел. (044)3939744

108141020107

212701010101

212511010106

ПОСУДОМИЙНИЦЯ /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ

ПОСУДОМИЙНИЦЯ

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ ПОСУДОМИЙНИЦЯ

/Óêðïîøòà / Òåë.: 230-08-22. Тел. 4975205

/Êåéòåð³íãîâà êîìïàí³ÿ / ç ÄÐ. Ç\ï 2000 ãðí. ̳ñöå çíàõîäæåííÿ: á³ëÿ ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Êîíò. òåë.: 537-11-29. Тел. 2212394

214451010104

ОХРАННИКИ äëÿ ðàáîòû â ã. Êèåâå. Ãðàôèê ðàáîòû: ñóòêè\äâîå, îáëàñòü âàõòîâûì ìåòîäîì. Ïðåäîñòàâëÿåì ïðîåçä è ôîðìó. Âûïëàòà ç\ï áåç çàäåðæêè. Îòäåë êàäðîâ, Тел. (050)3886585

000000270110

ПОМОЩНИК äëÿ ðàáîòû â îôèñå. Ïåðñïåêòèâà ðàçâèòèÿ. Ðîñò ê óñïåõó. Îáó÷àþ. Ãèáêèé ãðàôèê. Óñïåõ çàâèñèò îò Âàñ! Òåë.: (096)469-55-77, Тел. (093)8250646, (066)3201169 213921010101

ПОМОЩНИК ñåðüåçíûé, óìåþùèé ñâîáîäíî íàéòè îáùèé ÿçûê ñ ëþäüìè ðàçíîãî âîçðàñòà. Ñâîåâðåìåííàÿ äîñòîéíàÿ îïëàòà ãàðàíòèðîâàíà. Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû. Òåë.: (096)705-21-54, (063)438-01-13, Тел. (098)9374304 215091010101

ÐÀÁÎÒÀ

000000270123

Ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. 3-5 ãîäèí íà äåíü. Ñï³âáåñ³äà çà àäðåñîþ: ì. "Äàðíèöÿ", ïð-ò Âèçâîëèòåë³â, 3. Òåë.: (044)502-69-21. Тел. (093)5193708

ПРОСОЧУВАЛЬНИК

/Êèåâ. Ïð-òèå îáë. àâòîñòàíöèé / âèðîáíè÷èõ ïðèì³ùåíü, çàéíÿòèõ ïðèáèðàííÿì, âîêçàëüíèõ ïðèì³ùåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ. Ðåçþìå íà e-mail: olpkps@yandex.ru. Òåë.: 417-51-45. Тел. 4173529

ПРИЙМАЛЬНИК

/Ñïåö. ñàä N95 (á-ð Ðîìåíà Ðîëàíà, 4À)/ Тел. 2760522

ПРИБИРАЛЬНИК(ЦЯ)

/Ìîáèëüíàÿ êîôåéíÿ / äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ è ïðîäàæè êîôåéíûõ íàïèòêîâ. ÎÐ íå îáÿçàòåëåí. Тел. (063)4061781

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК (ПОМІЧНИК КУХАРЯ)

ПРОДАВЕЦПОВАР

РАБОЧИЕ

213781010101

314141020101

000000270117

ПРИБИРАЛЬНИКИ

/ÒΠ"Åêñïàíñèÿ" / Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêà äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (067)547-56-15, (066)456-08-31, Тел. 5930914, (093)9730326

ПРОМОУТЕРИ

/ðåñòîðàí / Íàäàºìî æèòëî. Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í. Тел. (098)3513063 íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. ÎÐ íå òðåáóåòñÿ. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå. Ç\ï 200 ãðí â äåíü + %. Ðàñ÷åò åæåäíåâíî. Íå àãåíòñòâî. Òåë.: (097)017-93-24. Тел. (093)7926843

ПАРКУВАЛЬНИК

214491020127

214481010104

/"ÌåãàÌàðêåò" / ÃÐ: 4\4. Óðîâåíü ç\ï âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Тел. 2061340, 2061330

/"ÌåãàÌàðêåò" / ÃÐ 7\7. Óðîâåíü ç\ï âûñîêèé + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

ПАРКОВЩИК ТЕЛЕЖЕК

/Êàâ'ÿðíÿ / ̳ñöå ðîáîòè: âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî. Тел. (050)4241818

ПОСУДОМОЙЩИЦА

/óïåðìàðêåò "Åï³öåíòð Ê" / Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; ñòàá³ëüíó îô³ö³éíó çàðîá³òíó ïëàòó + áîíóñè çà ðåçóëüòàòàìè ðîáîòè; áåçêîøòîâíå õàð÷óâàííÿ; áåçêîøòîâíå ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ. Ì. Êè¿â, ï-êò Ãðèãîðåíêà,40. E-mail: personal3@epicentrk.com.ua. Тел. (097)7052330, (044)5945146

109141010101

ПРОМОУТЕР 000000270180

ПРИГЛАШАЕМ МОЛОДЕЖЬ

ПРИБИРАЛЬНИК 000000270046

/Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà N 64 / Тел. 2430621, 2461682

212511010105

214491020124

ОПЕРАТОРИ ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ

213311020104

214871010104

/Ìåðåæà ìàãàçèí³â "Êîñìî" / Çàïðîøóº ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÊÎÑÌÎ". Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Òåë.: (044)206-21-73. Тел. (067)2398152

113081010104

ПРОДАВЕЦ

211991010101

/Ñåòü áëèííûõ / Ñïåöîäåæäîé, ïèòàíèåì, îáó÷åíèåì - îáåñïå÷èâàåì. Ç\ï 150 ãðí\äåíü + %. Àëåêñåé Ãåííàäèåâè÷, Тел. (050)3347664

214061010101

/ÒΠ"ÒÖ"Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ³äêðèòòÿ íîâèõ ìàãàçèí³â: âóë. Êóäðÿøîâà, 20- (á³ëÿ ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Ëüâ³âñüêà (ì."Ñâÿòîøèíî"). Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, Тел. (050)3859556, (063)4552413

109291020108

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ /"ÒÍÊ" / (ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë., ì. ѳìôåðîïîëü). ×îëîâ³ê³â òà æ³íîê â³ä 18 ðîê³â íà ïîñàäè.Êîíòàêòè: ì. Êè¿â, (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66, (044)542-17-71; ì. ѳìôåðîïîëü (050)967-40-80, (050)944-10-27, (050)356-32-14, (050)293-96-76, (066)734-99-14; ì. ßëòà (050)967-40-80. Тел. (050)9674080

108821020105

ПРОДАВЕЦЬПРОМОУТЕР

/Ç-ä "Êèåâïðèáîð" / Òåë.: 456-92-84. Тел. 4563041

000000270160

ПІДСОБНИЙ ПРАЦІВНИК 000000270037

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК /ÄÑ N175 (âóë. Ðàäèñò³â, 61)/ Тел. 5138146

000000270172

/ÄÑ "Ðÿá³íà" (ÂÌÓÑÁÓ N4\353)/ Тел. 2753122

000000270007

/Ôåðìåðñêîå õîçÿéñòâî / ïî óõîäó çà æèâîòíûìè. Ç\ï îò 22000 ðóá. Ðàñïîëîæåíèå: ßðîñëàâñêàÿ îáë., Ðîñòîâñêèé ð-í. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå ñî âñåìè óäîáñòâàìè. Òåë.: +7(906)638-41-61. 214611010103

/Êîìïàí³ÿ "PERFUMS BAR" / Ãð.ðîá.: 4 äí³ ÷åðåç 2. Ç\ï 2200-3000 ãðí. çà 18-20 ðîá. äí³â. Ëàñêàâî çàïðîøóºìî çà àäðåñîþ ì.Æèòîìèð: ÒÐÖ "Ãëîáàë UA", âóë. Êè¿âñüêà,77, á³ëÿ Êîâçàíêè; ÒÖ "Æèòí³é" ïë. Æèòí³é ðèíîê,1, 1-é ïîâ.; ÒÖ "Ôóðøåò" âóë. ³òðóêà,9, 1-é ïîâ.; ÒÖ "Ìîëîäåæíàÿ ìîäà" âóë. Ïåðåìîãè,3, 1-é ïîâ.; ÒÖ "Äàñòîð" âóë. Äîìáðîâñüêîãî,3, 1-é ïîâ. Åâãåí³é, Тел. (067)2199959

213651010101

ПРОДАВЦІПРОМОУТЕРИ

РАЗНОРАБОЧИЕ /Îïòîâî-ðîçíè÷íàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 4000 ãðí. Òåë.: (050)920-23-45, (063)396-53-76, Тел. (067)7440635

214211010101

РАЗНОРАБОЧИЕ Æåëàòåëåí îïûò ðàáîòû ñ ìåòåëëîêîíñòðóêöèÿìè. Ãîòîâíîñòü ê êîìàíäèðîâêàì. Ïðîæèâàíèå è ïèòàíèå çà ñ÷åò êîìïàíèè. Åëåíà, Тел. (096)7738088

215051010103

/Êîìïàíèÿ "Perfums Bar" / ̳ñöå ðîáîòè: ïåðåõ³ä ñò. ì. "Ïàëàö Óêðà¿íà", ñóïåðìàðêåò "Ôóðøåò", âóë. Ñòàðîâîêçàëüíà, ì. "Âîêçàëüíà"; ñóïåðìàðêåò "Ôóðøåò", ïð-ò Ïåðåìîãè, ì. "Íèâêè". ÃÐ: 3\3. Ç\ï 3000 ãðí\13 äí³â. Òåë.: (097)016-28-40. Тел. (093)6483602

214281010101

РАЗНОРАБОЧИЙ /Ïðîèçâîäñòâî / (æåë. ìóæ.). Ç\ï îò 3000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 4927253

108091010106

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹39 • 30 âåðåñíÿ 2013 ð.


47

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

10835101

10875101

21214101

РАЗНОРАБОЧИЙ

РІЗНОРОБОЧИЙ

/"Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Àíäðåé Ëåâ÷óê, Тел. (067)4726959

/ÏðÀÒ ÏÌÊ-6 "Ïîä³ëüñüêñ³ëüáóä" / áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âèïðîáóâàëüíèé òåðì³í 1 ì³ñÿöü. Òåë.: (050)377-93-18, (050)339-89-76, Тел. (067)2843625, (04577)41282

РОБІТНИК З ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИМІЩЕНЬ

СБОРКА РУЧЕК НА ДОМУ

214391010109

/Ñïåö. ñàä N95 (á-ð Ðîìåíà Ðîëàíà, 4À)/ Тел. 2760522

000000270036

РОБІТНИК ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ /ÄÑ N39 (âóë. ̳ëþòåíêà, 44À)/ Тел. 5182080

000000270134

РОБІТНИК ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ СПОРУД /ÄÑ N 94/ Тел. 5150563

000000270144

РОБІТНИК ПО РЕМОНТУ І ОБСЛУГОВУВАННЮ /ÄÍÇ N 647/ Тел. 4007348

214511010101

СЕРВЕРБИЛЕТЕР /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / Тел. (063)2203194, (063)2203195

/Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé Óëüòðàìàðèí" / Âîçðàñò îò 18 ëåò (íå ñòóäåíòû). Õîðîøèå óñëîâèÿ òðóäà. Ìîæíî áåç ÎÐ. Óë. Óðèöêîãî, 1-à. Òåë. (063)232-55-42. Тел. 2325542

214051010102

СЕРВЕРБИЛЕТЕР

ãðàìîòíûé, îòâåòñòâåííûé. Îáó÷ó âñåìó ñàìà.Ã\ð: ïí. - ïòí. Ç\ï âûñîêàÿ. Òåë.: (097)433-97-37, (093)512-18-95, Тел. (066)9929581

214891010101

Ìîæëèâî ñ³ì'ÿ. Æèòëî º á³ëÿ ì. Êèºâà. Îïëàòà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë.: 275-40-66. Тел. (067)2353174 201571010000

РОЗФАСОВКА ПУГОВЕЦ НА ДОМУ

СОТРУДНИК ñïîêîéíûé, îáó÷àåìûé äëÿ ðàáîòû â îôèñå áåç îãðàíè÷åíèé ïî âîçðàñòó. Îïëàòà ñòàáèëüíàÿ, âûñîêàÿ. Ã\ð ñ 9.00 äî 17.00, ñá., âñ.- âûõ. Îòâå÷ó íà âñå âîïðîñû ïî òåë.: (095)118-78-97, Тел. (096)2905797

215101010101

СОТРУДНИКИ 214511010102

РІЗНОРОБ /ÒΠ"Óí³-ÏÀÊ" / Ïðîâîäèìî íàâ÷àííÿ. Òåë.: (095)698-97-39. Äçâîíèòè ç 9.00 äî 17.00, ïí-ïò. Тел. (098)4790420

108801020101

РІЗНОРОБИ НА СКЛАД, БУДМАЙДАНЧИКИ, ЗАПРАВКИ

/Ìåæäóíàðîäíàÿ êîìïàíèÿ / ñ îðãàíèçàòîðñêèìè ñïîñîáíîñòÿìè. Âûñîêèé äîõîä. Ñâîáîäíûé ãðàôèê ðàáîòû. Òåë.: (067)263-40-10, Âàëåíòèíà, Тел. (093)8704766

214361010101

СТОРОЖ /ØÄÑ "ijàìàíò" / Òåë.: 530-42-50. Тел. 5303400

000000270075

СТУДЕНТЫ

Ç\ï ïîòèæíåâà, 2 ðàçè â ì³ñÿöü, ïîì³ñÿ÷íî. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô.1. Òåë.: (068)364-61-68, 360-01-38. Тел. (099)5466893

/"Security doors" / äëÿ ðàçäà÷è ëèñòîâîê Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Àíäðåé Ëåâ÷óê, Тел. (067)4726959

215221050000

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹39 • 30 âåðåñíÿ 2013 ð.

21374101

УБОРЩИЦА

/Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé DeLuxe" / Íà êèíîòåàòð. Ìîæíî áåç ÎÐ. Óë. Ãîðüêîãî, 50. Òåë.: 232-55-41. Тел. (063)2325541

Ð-í ïë. Ïîáåäû. Ðåæèì ðàáîòû: ñ 6.00 äî 11.00. Ç\ï 1300 ãðí. Тел. 4862199

УБОРЩИЦА

УПАКОВЩИКИ

/Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / (íî÷íûå ñìåíû). Òåë.: (063)220-31-95. Тел. (063)2203194

/Ñêëàä ýëåêòðîíèêè / Ïëàâàþùèé ãðàôèê ñ íî÷íûìè ñìåíàìè. Ç\ï 2700-3700 ãðí. (Ïîäîë ì."Ò.Øåâ÷åíêî"). Тел. (063)9533445

201171010136

УБОРЩИЦА

109451020000

214801010102

209351030302

/Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé DeLuxe" / Íà êèíîòåàòð. Ìîæíî áåç ÎÐ. Óë. Ãîðüêîãî, 50. Тел. (063)2325541, 2325541

СОТРУДНИК 000000270138

21332101

ТЕХРАБОТНИКУБОРЩИЦА

214421010108

СЕРВЕРБИЛЕТЕР

214421010109

РОБІТНИЦЯ З ДОГЛЯДУ ЗА КРОЛЯМИ

87 ãðí.\êã. Òåë.: (098)308-99-45, Тел. (095)7281789

95 êîï.\øò. Òåë.: (098)308-99-45, Тел. (095)7281789

201171010129

000000270017

РОБІТНИК ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ /ØÄÑ "ijàìàíò"/ Тел. 5303400

000000270121

214391010113

УПАКОВЩИЦА

УБОРЩИЦА /Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé Óëüòðàìàðèí" / Âîçðàñò îò 18 ëåò (íå ñòóäåíòû). Õîðîøèå óñëîâèÿ òðóäà. Ìîæíî áåç ÎÐ. Óë. Óðèöêîãî, 1-à. Òåë. (063)232-55-42. Тел. 2325542

214051010104

УБОРЩИЦА

108091010109

/Êàôå "Áðèçîëü" / Ã\ð: ñ 8.00 äî 17.00 ïí.ïòí., ñóá.,âîñêð. - âûõîäíîé. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Тел. (050)3575566

214811010103

УБОРЩИЦА /"ÌåãàÌàðêåò" / ÃÐ 7\7. Óðîâåíü ç\ï âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

214491020128

УБОРЩИЦА Тел. (050)4444424

/Ïðîèçâîäñòâî / (æåë. æåí.) Ç/ï 3700 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 4927253

214781010102

УКЛАДАЛЬНИКИ ПАКУВАЛЬНИКИ /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÀÒÁ" / (äëÿ îñ³á ç 2 òà 3 ãðóïîþ ³íâàë³äíîñò³) 7 "çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: - Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ; - Ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; - Áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ; - Ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì; - Äðóæíà êîìàíäà; - Äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ; Ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ Ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ ìàã. "ÀÒÁ". Тел. (095)2357597

108211010108

ФАСОВЩИК, УПАКОВЩИК /"Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Àíäðåé Ëåâ÷óê, Тел. (067)4726959

214391010111

ЧЛЕН БРИГАДИ РЕСТОРАНУ /Ìåðåæà ðåñòîðàí³â "Êðèëà" / (ðîáîòà ó äåííó, í³÷íó çì³íè, íà êóõí³, íà ñåðâ³ñ³, â çàë³). Âèìîãè: ìîëîä³, åíåðã³éí³ ëþäè, ìîæëèâî áåç ÄÐ. Êîíòàêòè: ×åðâîíîàðì³éñüêà, 114 (ì. "Ïàëàö Óêðà¿íà"), òåë.: (050)312-15-61; Ñïàñüêà, 5 (ì. "Êîíòðàêòîâà ïëîùà"), òåë.: (050)764-58-96; Ãîðüêîãî, 47 (ì. "Îë³ìï³éñüêà"), òåë.: (066)216-53-00; ÒÐÖ "Äð³ì Òàóí" (ì. "̳íñüêà"). Тел. (099)1002556

109191020101

ІНСТРУКТОРИ /Áîóë³íã-êëóá / Òåë.: 200-15-10, ñò.ì. "Øóëÿâñüêà", âóë. Ãåòüìàíà,6, "ÌåãàÌàðêåò", ñëóæáîâèé âõ³ä (â³ää³ë ïåðñîíàëó). Тел. 2001533 214601020103

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


48

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ВКЛИНИНГОВУЮКОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ

ÐÀÁÎ×ÈÅ ïî óáîðêàì è õèì÷èñòêàì Мжчиныиженщины. З/пот160!рн./день Звонитьс9.00до17.00(пн.-сб.)

КУРЬЕР

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

/Ìåæäóíàðîäíàÿ êîììåð÷åñêàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 220 ãðí\äåíü. Îò 18 ëåò, îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Âûïëàòû âîçìîæíî åæåäíåâíî. Óë. ×èñòÿêîâñêàÿ, 2, ì. "Ñâÿòîøèí". Òåë.: (093)788-83-60, Тел. (063)3802657

ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ  НЕ ВИГАДКА,

213971020104

КУРЬЕРКОНСУЛЬТАНТ

Òåë. (067)249-05-99 21399101

/Êðóïíàÿ îïòîâî-ðîçíè÷íàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 3600 ãðí.+ ïðåìèÿ. Ïðàâûé áåðåã, ì."Ïåòðîâêà". Òåë.:(097)667-69-27, (093)826-59-46, Тел. (099)9085462

213311020105

КУРЬЕРЫ /Îïòîâî-ðîçíè÷íàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 4000 ãðí. Òåë.: (050)920-23-45, Тел. (067)7440635, (063)3965376

214211010103

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ КОНСУЛЬТАНТИ Ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. 3-5 ãîäèí íà äåíü. Ñï³âáåñ³äà çà àäðåñîþ: ì. "Äàðíèöÿ", ïð-ò Âèçâîëèòåë³â, 3. Òåë.: (044)502-69-21. Тел. (093)5193708

à æîðñòîêà ðåàëüí³ñòü. Òîâàðîì ìîæåòå ñòàòè Âè àáî áëèçüê³ Âàì ëþäè. Ïåðåä ïî¿çäêîþ çà êîðäîí çâåðí³òüñÿ äî Öåíòðó "Ëà Ñòðàäà - Óêðà¿íà". Âñ³ äçâ³íêè â ìåæàõ Óêðà¿íè - áåçêîøòîâí³. Òåë.: 0-800-500-225, 205-36-94, 205-37-36 (äëÿ Êèºâà) ïí-ïò ç 9.00 äî 20.00, ñá ç 10.00 äî 18.00, íä ç 10.00 äî 15.00. Åëåêòðîíí³ êîíñóëüòàö³¿: info@la-strada.org.ua 105731010101

213781010102

РАБОТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ Íåïîëíàÿ çàíÿòîñòü, êàðüåðíûé ðîñò. Тел. (066)4499788 214861010000

ІНТЕРВ'ЮЄРИ Ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. 3-5 ãîäèí íà äåíü. Ñï³âáåñ³äà çà àäðåñîþ: ì. "Äàðíèöÿ", ïð-ò Âèçâîëèòåë³â, 3. Òåë.: (044)502-69-21. Тел. (093)5193708 213781010103

21356101

10819102

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 11 КУР'ЄРИ /̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / 180 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64), (063)876-66-52. Тел. (068)5302620

213451020102

КУР'ЄР /Êàâ'ÿðíÿ / ç âëàñíèì ñêóòåðîì. ̳ñöå ðîáîòè: âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî. Тел. (050)4241818

214481010106

КУРЬЕР

10915101

КУРЬЕРЫ /"Èìïåðèÿ ïèööû" / äíåâíûå, ïåøèå (äîñòàâêà ïèööû). ñò.ì. "Êîíòðàêòîâàÿ ïëîùàäü". Çíàíèå ãîðîäà. Ìóæ÷èíû îò 20-òè ëåò. Âîçìîæíà ðàáîòà íà âûõîäíûå. Ïóíêòóàëüíîñòü, îòâåòñòâåííîñòü. Òåë.: 425-96-51, Тел. 4259652

209351030202

КУРЬЕРЫ /Èíòåðíåò-ìàãàçèí / (180 ãðí\äåíü, ïðîåçä çà ñ÷åò êîìïàíèè) Ïî íàäîáíîñòè èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå (áåç ïðåäîïëàòû). Ñïðàâêè ïî òåë.: (097)320-57-08; (063)788-55-51; (099)615-59-10; (044)592-76-25. Тел. (044)5025177 213271020101

Ç\ï 6000 ãðí + %. ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Ç\ï åæåäíåâíî. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (096)003-88-44, (095)570-95-73, ðàáîòîäàòåëü. Тел. (093)7760028

213931010102

ÐÀÁÎÒÀ

МОТОКУРЬЕР /Ôèðìà EXMOTO / Ãðàôèê ðàáîòû: ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00. Ç\ï: ñòàâêà + ñäåëüíàÿ. E-mail: hr@exmoto.com Тел. (095)2804936 108191020101

10573101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹39 • 30 âåðåñíÿ 2013 ð.


49

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21285102

21299102

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ДЕВУШЕК /"Êëåîïàòðà" / ïðèÿòíîé âíåøíîñòè. Ìîäåëüíûå äàííûå íå òðåáóþòñÿ. Äîñòàòî÷íî æåëàíèÿ áûòü ïðèâëåêàòåëüíîé è óõîæåííîé, êîììóíèêàáåëüíîñòü, óìåíèå ëàäèòü ñ ëþäüìè. Ìû ïðåäëàãàåì: âûñîêèé è ïîñòîÿííûé çàðàáîòîê 20000 ãðí. Ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü áåçîïàñíîñòè,êîíôèäåíöèàëüíîñòü. Åæåäíåâíàÿ âûïëàòà çàðàáîòàííûõ âàøèõ ñðåäñòâ è íèêàêèõ âû÷åòîâ. Òåë.: (098)441-26-07. Тел. (098)3096915

212851020101

ДЕВУШКИ МОДЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ 21384101

îò 18 ëåò. Íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Ç\ï îò 40000 ãðí. Ãèáêèé ãðàôèê. Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Ç\ï åæåäíåâíî. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðóåì. Тел. (096)2282229

212991020101

ДІВЧАТА МОДЕЛЬНОЇ ЗОВНІШНОСТІ

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ТАНЦОВЩИЦЫ /Ñòðèï-õîëë "Íåáåñà" / ñ ÎÐ è áåç. Êîñòþìû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ. Çàíÿòèÿ ñ õîðåîãðàôîì áåñïëàòíî. Ïîëíûé ñîöïàêåò. Áåç èíòèìà. Ç\ï âûñîêàÿ. óë. Àâòîçàâîäñêàÿ, 99/4. Òåë.: (097)288-13-88, Тел. (050)3516171

213741010101

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СОТРУДНИЦЫ íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó â ã.Êèåâ. Âîçðàñò - ñòàðøå 18 ëåò. Áåç Â\Î è Î\Ð. Áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðóåì. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Ìàêñèì, Тел. (066)4565277

109151010101

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СОТРУДНИЦЫ âîçðàñòîì îò 20 ëåò íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Ìû ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä, ãèáêèé ãðàôèê. Óðîâåíü äîõîäà çàâèñèò îò Âàñ. Тел. (068)1254068

213841010101

СОТРУДНИЦЫ МОДЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ Ãèáêèé ãðàôèê. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (050)4621091

â³êîì â³ä 18 ðîê³â. Ñôåðà îáñëóãîâóâàííÿ, â ì. Êèºâ³. Áåçïåêó ãàðàíòóºìî. Ç\ï â³ä 40000 ãðí. Çðó÷íèé ãðàô³ê ðîáîòè. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Æèòëî íàäàºìî. Òåë.: (063)055-16-83. Тел. (067)7222029

215171010101

214351010101

МАССАЖИСТКИ 21517101

/Ìàññàæíûé ñàëîí / Äåâóøêè îò 18 ëåò. Ìîæíî áåç ÎÐ. Îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Âîçìîæíî ïðîæèâàíèå. Ç\ï îò 2000 ãðí â íåäåëþ. Øåâ÷åíêîâñêèé ð-í. Ñòðîãî áåç èíòèìà. Òåë.: (093)267-37-14. Тел. (063)2834328 211931020101

МАССАЖИСТКИ /"Ìàãèÿ Ãðàöèè" / Âîçðàñò îò 20 ëåò, ñ ÎÐ è áåç ÎÐ. Îáó÷åíèå íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ. Ðàáîòàïîñìåííî. Ñòðîãî áåç èíòèìà. Òðåáîâàíèÿ:ïðèâëåêàòåëüíàÿâíåøíîñòü,îáàÿòåëüíîñòü,êîììóíèêàáåëüíîñòü,îòâåòñòâåííîñòü, æåëàíèå çàðàáàòûâàòü.Æèëüåïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Ç/ï îò 4000 ãðí. Òåë.:(066)311-38-61, (096)613-96-20. www.graces-mass.kiev.ua Тел. (044)3629542 213321010101

21435101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹39 • 30 âåðåñíÿ 2013 ð.

21272101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


50

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21516101

ÑÄÀÌ ÊÎÉÊÎ-ÌÅÑÒÎ Ст.м."Позня и", ст.м."Лыбидс ая",ст.м."Држбы Народов",ст.м."Л ьяновс ая", ст.м."Дороожичи", ст.м."ТарасаШевчен о". Уютнои омфортно.

(066)575-76-12, (063)960-33-31

Òåë.

21273101

ПРОСТО ВКУСНЫЕ СУШИ.

ЗДАЄТЬСЯ ЛІЖКОМІСЦЕ ВІД 400 ГРН

ПЕРЕЕЗД

ʳìíàòè â³ä 700 ãðí, îäíîê³ìíàòí³ êâàðòèðè â³ä 1600 ãðí, ãîòåëüíîãî òèïó. Ïîñåëåííÿ ïðîòÿãîì äíÿ. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà,68, îô.1. Òåë.: (099)546-68-93. Тел. 3600138 215221060000

КОЙКОМЕСТА В ЦЕНТРЕ

/Òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ / Òåë.: (067)456-74-70, Тел. (063)7910608, (095)7936014

äëÿ ïîðÿäî÷íûõ ëþäåé. Ñò. ì. "Çîëîòûå âîðîòà", ñò. ì. "Îëèìïèéñêàÿ", ñò. ì. "Êðåùàòèê", ñò. ì. "Ïàëàö Óêðàèíà". Ñóïåð óñëîâèÿ, âñÿ áûòîâàÿ òåõíèêà, ÷èñòî, óþòíî, õîçÿéêà. Òåë.: (063)433-13-44, (066)719-53-87. Тел. (098)6350190

ГРУЗЧИКИ

МАЛЯРНА РОБОТА

Çàêàæè ñ 10.00 äî 22.00, äîñòàâêà ïî Êèåâó áåñïëàòíî. VashiSushi.com.ua Тел. (044)5999319

213561020101

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

212721020101

213401010101

/Òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ / Òåë.: (067)456-74-70, Тел. (063)7910608, (095)7936014

213401010104

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ 500-700 ãðí\ìåñÿö (çàâèñèò îò ðàéîíà). Âñå óäîáñòâà, áûòîâàÿ òåõíèêà, ðÿäîì ìåòðî, áåç áðîêåðñêèõ è êîììóíàëüíûõ (õîçÿèí). Òåë.: (067)837-46-69, (099)343-74-69. Тел. (063)6883705 212721010101

/Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ / Òåë.: (093)167-35-78. Тел. (066)1444412

/Òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ / Òåë.: (067)456-74-70, (095)793-60-14. Тел. (063)7910608

213401010102

СДАЕТСЯ ЖИЛЬЕ îò 550 äî 750 ãðí\ìåñÿö ïîñóòî÷íî, ïîíåäåëüíî, ïîìåñÿ÷íî. Õîðîøèå óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ. Áåç ïîñðåäíèêîâ. Âîçëå ñò. ì. "Ïîçíÿêè", "Õàðüêîâñêàÿ", "Îñîêîðêè", "Æèòîìèðñêàÿ". Òåë.: (093)220-08-77, (066)470-01-85. www.kiev-hostels.jimdo.com Тел. (098)4101517

ÑÄÀÌ ÆÈËÜÅ: ОБЩЕЖИТИЕ #ой#о-места600-750&рнвмесяц; #омнаты1300-1600&рнвмесяц. Хозяин. Тел.:(044)362-40-04,

(096)252-40-79 21274101

213291010101

СДАМ ЖИЛЬЕ: ОБЩЕЖИТИЕ êîéêî-ìåñòà - 600-750 ãðí â ìåñÿö; êîìíàòû - 1300-1600 ãðí â ìåñÿö. Õîçÿèí. Òåë.: (044)362-40-04. Тел. (096)2524079

212741010101

000000400088

ОФИСНЫЙ ПЕРЕЕЗД /Òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ / Òåë.: (067)456-74-70, (095)793-60-14. Тел. (063)7910608 213401010103

СДАМ КОЙКОМЕСТО Ñò. ì. "Ïîçíÿêè", ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", ñò. ì. "Äðóæáû Íàðîäîâ", ñò. ì. "Ëóêüÿíîâñêàÿ", ñò. ì. "Äîðîãîæè÷è",ñò. ì. "Òàðàñà Øåâ÷åíêî". Óþòíî è êîìôîðòíî. Òåë.: (066)575-76-12. Тел. (063)9603331

212731010101

21272102

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹39 • 30 âåðåñíÿ 2013 ð.


51

ÄÎDzËËß

1 2 3 4 5 6 6 8 8 9 9 10 11 12 12 13 13

«ÑÈËÜÂÈß» «ÄÎÍ ÆÓÀÍ, ÈËÈ ÓÐÎÊÈ ÎÁÎËÜÙÅÍÈß» (ÃÎÑÒÈ ÃÐßÄÓÒ Â ÏÎËÍÎ×Ü) «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÁËÓÄÍÎÃÎ ÎÒÖÀ» «ÊÎÐÑÈÊÀÍÊÀ» «ÂÐ¨Ì ×ÈÑÒÓÞ ÏÐÀÂÄÓ» «ÌÎÐÅ… ÍÎ×Ü… ÑÂÅ×È…» «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ» «ÈÃÐÀÅÌ ×ÎÍÊÈÍÀ» «ÄÍÈ ÏÐÎËÅÒÀÞÒ ÑÎ ÑÂÈÑÒÎÌ» «ÀÍÍÀ ÊÀÐÅÍÈÍÀ» «ÌÅÍß ÍÅÒ» (ÏÎÇÄÍÎ ÏÓÃÀÒÜ…) «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ» «×ÅÒÛÐÅ ÏÐÈ×ÈÍÛ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ» «ÒÐÈ ÑÅÑÒÐÛ» «ÌÀÉÍ ÊÀÌÏÔ, ÈËÈ ÍÎÑÊÈ Â ÊÎÔÅÉÍÈÊÅ» «ÄÂÅ ÄÀÌÎ×ÊÈ Â ÑÒÎÐÎÍÓ ÑÅÂÅÐÀ» «ÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊ»

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ íà 30.09-02.10.2013 ð. 12.10 «ÆÀÑ̲ͻ 14.05 «ËÎÌÁÀÐÄ» 15.50 «ÆÀÑ̲ͻ

17.45 «ËÎÌÁÀÐÄ» 19.30 «ÆÀÑ̲ͻ 21.25 «ÆÀÑ̲ͻ

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ íà 03.10 – 06.10.2013 ð.

«ÊÎÕÀÍÍß ÇÀ ÐÅÖÅÏÒÎÌ» «ÕÎ×Ó ßÊ ÁвÄÆÅÒ» «ÃÐÀ²ÒÀֲ߻ «ÂÑÅ ÂÐÀÕÎÂÀÍλ Ïîäðîáèö³ íà ñàéò³: kino-sputnik.com.ua

З НАСТАННЯМ ХОЛОДІВ РІЗКО ЗРОСТАЄ КІЛЬКІСТЬ ПОБУТОВИХ ПОЖЕЖ Äåðæàâíà ñëóæáà íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é íàïåðåäîäí³ ïî÷àòêó îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó íàãàäóº, ùî çà ñòàòèñòèêîþ ùîð³÷íî âîñåíè ³ âçèìêó ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ïîæåæ, âíàñë³äîê ÿêèõ, ÿê ïðàâèëî, ãèíóòü ëþäè. гçêå ïîõîëîäàííÿ ³ í³÷í³ çàìîðîçêè â ïåð³îä, êîëè öåíòðàë³çîâàíå îïàëåííÿ ùå íå ïðàöþº, ïðèìóøóº ãðîìàäÿí çàòîïèòè ïå÷³, âêëþ÷èòè êîòëè, åëåêòðîíàãð³âàëüí³ ïðèëàäè. Äåðæàâíà ñëóæáà íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ïîïåðåäæàº: àáè óíèêíóòè âèíèêíåííÿ ïîæåæ ïðîâåä³òü òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ òà ðåìîíò îïàëþâàëüíèõ ïðèëàä³â, ïå÷åé òà åëåêòðîïðîâîäêè. Çîêðåìà, ÿêùî â áóäèíêó ï³÷ – ïåðåâ³ðòå ³ â³äðåìîíòóéòå ¿¿. Ïðè öüîìó êëàäêó ³ ðåìîíò ïîâèíí³ âèêîíóâàòè ò³ëüêè ôàõ³âö³. Íå ð³äøå 1 ðàçó íà òðè ì³ñÿö³ ïðîâîäüòå ïðîô³ëàêòè÷í³ ðîáîòè ç î÷èùåííÿ äèìîõîäó â³ä ñàæ³. Íå ïåðåãð³âàéòå ï³÷: òîïèòè ñë³ä íå á³ëüøå 2-3 ðàç³â íà äîáó, òðèâàë³ñòü êîæíî¿ òîïêè íå ïîâèííà ïåðåâèùóâàòè 1,5 ãîäèíè. Íå çàëèøàéòå áåç íàãëÿäó ï³÷, ùî òîïèòüñÿ, ³ ä³òåé íàîäèíö³ á³ëÿ ðîçòîïëåíî¿ ïå÷³. ßêùî â áóäèíêó º ãàçîâå îáëàäíàííÿ, òî äëÿ çä³éñíåííÿ éîãî ïåðåâ³ðêè íåîáõ³äíî çâåðíóòèñÿ â ñåðâ³ñíó îðãàí³çàö³þ. Âñòàíîâëþéòå ìåáë³, ãîðþ÷³ ïðåäìåòè òà ìàòåð³àëè íà â³äñòàí³ íå ìåíøå 20 ñì â³ä ïîáóòîâèõ ãàçîâèõ ïðèëàä³â. Íå ñóø³òü ãîðþ÷³ ìàòåð³àëè íà ãàçîâèõ êîòëàõ ³ íàä ãàçîâèìè ïëèòàìè. Íå çáåð³ãàéòå âäîìà ïîáóòîâ³ áàëîíè ç ãàçîì, çàïðàâêó áàëîí³â çä³éñíþéòå ò³ëüêè íà ñïåö³àë³çîâàíèõ çàïðàâíèõ ñòàíö³ÿõ.

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹39 • 30 âåðåñíÿ 2013 ð.

³ä÷óâøè çàïàõ ãàçó, í³ â ÿêîìó ðàç³ íå âìèêàéòå ³ íå âèìèêàéòå ñâ³òëî, åëåêòðîïðèëàäè; ïåðåêðèéòå êðàí ïîäà÷³ ãàçó íà ãàçîïðîâîä³ â êâàðòèð³; ïåðåâ³ðòå, ÷è âèêëþ÷åí³ êîíôîðêè; â³äêðèéòå â³êíà òà äâåð³, ùîá çàïîá³ãòè ïîÿâ³ âèáóõîíåáåçïå÷íî¿ êîíöåíòðàö³¿ ãàçó. Òàêîæ áåç íàãëÿäó íå ìîæíà çàëèøàòè óâ³ìêíåí³ åëåêòðîïðèëàäè. «Ðåæèì î÷³êóâàííÿ» (ñâ³òèòüñÿ ôîòîä³îä) òåëåâ³çîðà, ìóçè÷íîãî öåíòðó, êîìï’þòåðà òà ³íøî¿ òåõí³êè – öå ïîæåæîíåáåçïå÷íèé ðåæèì. Åëåêòðè÷í³ íàãð³âàëüí³ ïðèëàäè íå ñòàâòå ïîáëèçó øòîð, ìåáë³â. Íå âñòàíîâëþéòå åëåêòðîïîáóòîâî¿ òåõí³êè âïðèòóë äî îïàëþâàëüíèõ áàòàðåé. Íå çàêðèâàéòå îòâîðè íà çàäí³é ïàíåë³ òåëåâ³çîðà äåêîðàòèâíîþ ñåðâåòêîþ; íå ñòàâòå íà òåëåâ³çîð êâ³òêîâó âàçó ç âîäîþ, îñîáëèâî, ÿêùî â áóäèíêó º ä³òè àáî òâàðèíè, ÿê³ ìîæóòü ïðîëèòè âîäó, ùî ñïðè÷èíèòü çàìèêàííÿ. Íå ïåðåâàíòàæóéòå åëåêòðîìåðåæó, îäíî÷àñíî âêëþ÷àþ÷è ê³ëüêà ïîòóæíèõ åëåêòðîïðèëàä³â. Ïàì’ÿòàéòå, ùî âàøà áåçïåêà ó âàøèõ ðóêàõ. Ó ðàç³ âèíèêíåííÿ ïîæåæ³ íåîáõ³äíî òåëåôîíóâàòè â ñëóæáó ïîðÿòóíêó çà òåëåôîíîì «101». Ñâÿòîøèíñüêå РÃÓ ÄÑÍÑ Óêðà¿íè ó ì.Êèºâ³

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91

"Работа и Учеба" - раздел "Работа", №39 (2013г.)  

Еженедельник "Работа и Учеба" - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you