Page 1

¹ 38 (771)

24 âåðåñíÿ 30 âåðåñíÿ 2012ð.

15432006

17842056

06372029

11572010

20582001

20002008

09772007


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

20852001

20182002

21072001

05382106

2

19572009

04482491

14902042

19122017

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 38 (771)


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

ÐÀÁÎÒÀ

20222013

18912008

04482493

21122001

15432007

20682001

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 38 (771)

18702002

3


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

12372033

13482011

17302006

20002005

19932003

20922002

21082001

20152006

4

03622046

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 38 (771)


5

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÂÀÊÀÍѲ¯ ²ÄÍÎÂËÞÞÒÜÑß ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ÙÎÒÈÆÍß

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ WWW.RIU.COM.UA Âñåóêðà¿íñüêèé ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíèé òèæíåâèê ó ñôåð³ ïðàöåâëàøòóâàííÿ òà íàâ÷àííÿ

¹ 38 (771) 24 âåðåñíÿ 2012 ð. Çàñíîâíèê ³ âèäàâåöü ÒΠ«Ïî³ñê-Ïëþñ» Ñâ³ä. ïðî ðåºñòðàö³þ K ¹4740 â³ä 14.12.2000 ð. Âèäàºòüñÿ ç 09.07.96ð.

ÂÈÕÎÄÈÒÜ ÙÎÏÎÍÅIJËÊÀ Äèðåêòîð ........................ Øóìåéêî Ã.Â. Ãîëîâíèé ðåäàêòîð ...... Êó÷ìà Â.Â. Àäðåñà ðåäàêö³¿ äëÿ ëèñò³â: 03057, ì.Êè¿â, âóë.Ìîëäàâñüêà,2, îô. “1-B” Ôàêñ (044)453-35-15 ÓÌÎÂÈ ÐÎÇ̲ÙÅÍÍß ÐÅÊËÀÌÈ ² ÎÃÎËÎØÅÍÜ Äëÿ ðîçä³ëó «ÐÀÁÎÒÀ»: Êîë³ð 1-øà øïàëüòà (1/8 øï., 89.5õ59.0 ìì) – 700 ãðí Âíóòð. øïàëüòè (1/8 øï., 89.5õ59.0 ìì) – 395 ãðí ×îðíî-á³ëà 1/16 (43õ59 ìì) – 120 ãðí Òåêñòîâå îãîëîøåííÿ – 44-60 ãðí ijº ñïåö³àëüíà ñèñòåìà çíèæîê. E-mail äëÿ ðåêëàìíèõ ìàêåò³â ³ îãîëîøåíü:

poisk@optima.com.ua Äåòàëüí³ óìîâè ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè ³ îãîëîøåíü â ðîçä³ë³ “Ðàáîòà”

òåë. (044)453-34-90, 453-34-91 Îñòàíí³é äåíü ïðèéîìó ðåêëàìè â ÷åðãîâèé íîìåð: ï’ÿòíèöÿ äî 18.00 Ðåêëàìí³ ìàòåð³àëè íàäຠðåêëàìîäàâåöü. Çã³äíî ç ïðàâèëàìè, ùî ä³þòü â ðåäàêö³¿, ðåäàêö³ÿ íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ÿê³ñòü ïîñëóã, ÿê³ ðåêëàìóþòüñÿ, à òàêîæ çà íåòî÷í³ñòü, íåäîñòîâ³ðí³ñòü àáî íåêîðåêòí³ñòü ³íôîðìàö³¿ ïðî ïðåäìåò ðåêëàìè. Ïîäàâåöü îãîëîøåííÿ (ïëàòíîãî àáî áåçêîøòîâíîãî) ñàìîñò³éíî â³äïîâ³äຠçà äîñòîâ³ðí³ñòü ³ çì³ñò íàäàíèõ äàíèõ, çà äîòðèìàííÿ àâòîðñüêèõ ïðàâ ³ ïðàâ òðåò³õ îñ³á. Îãîëîøåííÿ ³ ðåêëàìà ïðî âèäè ä³ÿëüíîñò³, ùî ï³äëÿãàþòü ë³öåíçóâàííþ, ïðèéìàþòüñÿ ç ïðåä’ÿâëåííÿì êîﳿ â³äïîâ³äíî¿ ë³öåí糿. Ïðåòåí糿 â³äíîñíî ÿêîñò³ ðåêëàìè, à òàêîæ òåðì³í³â ¿¿ ïóáë³êàö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 14 äí³â ç ìîìåíòó âèõîäà íîìåðà â ñâ³ò. Ðåäàêö³ÿ çàëèøຠçà ñîáîþ ïðàâî ðåäàêòîðñüêî¿ îáðîáêè ïëàòíèõ ³ áåçêîøòîâíèõ îãîëîøåíü. Ïåðåäà÷åþ ìàòåð³àë³â çàìîâíèê ñâ³ä÷èòü ïðî çãîäó ç âèùåâêàçàíèìè óìîâàìè ñï³âðîá³òíèöòâà ç ðåäàêö³ºþ. Òî÷êà çîðó àâòîð³â ïóáë³êàö³é ìîæå íå ñï³âïàäàòè ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿ ãàçåòè. Ìàòåð³àëè, â³äì³÷åí³ çíà÷êîì Ð, äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. Øàíîâí³ ÷èòà÷³, íà æàëü, ðåäàêö³ÿ íå ìຠìîæëèâîñò³ ïåðåâ³ðÿòè çì³ñò âñ³õ îïóáë³êîâàíèõ îãîëîøåíü. ³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çì³ñò îãîëîøåíü íåñóòü ñàì³ ðåêëàìîäàâö³. Àëå ìè ìîæåìî â³äìîâèòè ó ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ, ìàþ÷è íà ðóêàõ äîêóìåíòàëüíå ï³äòâåðäæåííÿ íåäîáðîñîâ³ñíîñò³ éîãî ïîäàâöÿ. ßêùî âè ìàºòå â ñâîºìó ðîçïîðÿäæåíí³ â³äïîâ³äí³ ìàòåð³àëè, ïðîñèìî ïîâ³äîìèòè ïðî öå â ðåäàêö³þ çà òåëåôîíîì 453-35-15. Ðåäàêö³ÿ ãàçåòè «Ðàáîòà è Ó÷åáà»

Äå ìîæíà ïðèäáàòè ãàçåòó "Ðàáîòà è Ó÷åáà”  òîðãîâ³é ìåðåæ³ ê³îñê³â "Ïðåñà" ³ íà êîìåðö³éíèõ ðîçêëàäêàõ â Êèºâ³ ³ Êè¿âñüê³é îáë. Íà ãàçåòíî-æóðíàëüíèõ ðîçêëàäêàõ íà ñòàí ö³ÿõ ìåòðîïîë³òåíó, çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó ³ ï³äçåìíèõ ïåðåõîä³â. Ïåðåäïëàòèòè ãàçåòó ìîæíà ÷åðåç ïîøòîâ³ â³ää³ëåííÿ ïî âñ³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè.

Ïåðåäïë. iíäåêñ

ÇìIñò ðîçäIëó «Ðàáîòà» ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ ÏÎÒвÁͲ ÊÅвÂÍÈÊÈ, Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

ñòð.9 ñòð.15

ïåðø³ îñîáè ï³äïðèºìñòâà; êåð³âíèêè â³ää³ë³â, íàïðàâëåíü; á³çíåñ-êîíñóëüòàíòè, åêñïåðòè, àíàë³òèêè

ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÈ

ñòð.16

åêñïåðòè; åíåðãåòèêè; êîíñòðóêòîðè; òåõíîëîãè; ëîã³ñòèêè; ìåòîäèñòè; ïñèõîëîãè; á³çíåñ-òðåíåðè; þðèñïðóäåíö³ÿ; þâåë³ðè

ÌÅÍÅÄÆÅÐÈ

ñòð.17

ç ðåàë³çàö³¿, àãåíòè òà ìåíåäæåðè ç ðåêëàìè, ïîë³ãðàô³¿

ÎÔ²ÑͲ ÑËÓÆÁÈ

ñòð.18

êàäðîâ³ ñëóæáè; ñåêðåòàð³àò, ä³ëîâîäñòâî; ïåðåêëàäà÷³; àðõ³âíà ñïðàâà; îïåðàòîðè ÏÊ

ÅÊÎÍÎ̲ÊÀ, Ô²ÍÀÍÑÈ

ñòð.20

åêîíîì³êà òà ô³íàíñè; áàíê³âñüêà ñïðàâà; áóõãàëòåð³ÿ òà àóäèò

ÒÂÎÐײ ÏÐÎÔÅѲ¯

ðåäàêòîðè; âåðñòàëüíèêè; äèçàéíåðè; êîðåêòîðè; ìàêåò÷èêè; ïàëÿòóðíèêè; äðóêàð³; æóðíàë³ñòè; ìàðêåòîëîãè

ñòð.22

â³çàæèñòè; ìàéñòðè ìàí³êþðó-ïåäèêþðó; êîìá³íîâàí³ ïåðóêàð³; êîñìåòîëîãè; ìàéñòðè òàòóàæó, ï³ðñ³íãó

ñòð.23

âèõîâàòåë³; ãóâåðíàíòêè; äîìîãîñïîäàðêè; äîìàøí³ â÷èòåë³; ëîãîïåäè; íÿí³; äîìàøí³ êóõàð³; ñàä³âíèêè

ñòð.23

ë³êàð³; ìîëîäøèé ìåäïåðñîíàë; êåð³âíèêè ôàðì. ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ôàðìàöåâòè; ïðîâ³çîðè; ìåäè÷í³ ïðåäñòàâíèêè

ñòð.25

âèêëàäà÷³; çàâó÷³; äèðåêòîðè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â; âèõîâàòåë³; ìåòîäèñòè; ðåïåòèòîðè; ìàéñòðè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ

ÒÓÐÈÇÌ, ²ÍÄÓÑÒÐ²ß ÐÎÇÂÀÃ

ñòð.25

êåð³âíèêè ³ ñï³âðîá³òíèêè òóðô³ðì; åêñêóðñîâîäè; ìåíåäæåðè òà àãåíòè ç òóðèçìó; ã³äè-ïåðåêëàäà÷³; àäì³í³ñòðàòîðè; àêòîðè; êðóï’º; ìàðêåðè

ÎÕÎÐÎÍͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ñòð.26

íà÷àëüíèêè ñëóæá áåçïåêè; îõîðîííèêè; îõîðîíö³; îõîðîíö³êîíòðîëåðè; îõîðîíö³-àäì³í³ñòðàòîðè; ³íñïåêòîðè îõîðîíè

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

ñòð.28

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ñïåö³àë³ñòè; òîðãîâ³ ïðåäñòàâíèêè; ìåíåäæåðè ç ïðîäàæó; ñïåö³àë³ñòè ïî çàêóïêàì; ïðîäàâö³; ìåð÷åíäàéçåðè; ñóïåðâàéçåðè; òîâàðîçíàâö³

ÑÒÀÒÒ² ÐÎÇIJËÓ "ÐÎÁÎÒÀ"

40366

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹38 • 24 âåðåñíÿ 2012 ð.

• • • •

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ, ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß ² ÊÎÌÅÐÖ²ß

ñòð.36

ñòð.21

ÐÅÊËÀÌÀ, ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ, ÂÈÄÀÂÍÈ×À ÑÏÐÀÂÀ, ÏÎ˲ÃÐÀÔ²ß ñòð.21

ÏÅÄÀÃÎòÊÀ

óïðàâëÿþ÷³; çàâ.âèðîáíèöòâîì; àäì³í³ñòðàòîðè; áàðìåíè; îô³ö³àíòè; êóõàð³; ìåòðäîòåë³; êîíäèòåðè; õîñòåñ; ñîìåëüº; ìåíåäæåðè; îáñëóãîâóþ÷èé ïåðñîíàë

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

ïðîãðàìóâàííÿ, ðîçðîáêà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì; ³íòåðíåò-òåõíîëî㳿; åêñïëóàòàö³ÿ ³ ï³äòðèìêà êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè òà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÒÀ ÔÀÐÌÀÖ²ß

ÐÅ ÐÅÑÒÎÐÀÍÍÈÉ Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß, ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ ñòð.33

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; âî䳿 ð³çíèõ êàòåãîð³é; äèñïåò÷åðè; ñëóæáîâö³; ðîá³òíèêè àâòîñåðâ³ñó; ìåíåäæåðè ç³ çáóòó àâòîìîá³ë³â ³ çàï÷àñòèí

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐͲ, ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉͲ ÒÀ ²ÍÒÅÐÍÅÒ-ÒÅÕÍÎËÎò¯ ñòð.21

ÄÎÌÀØÍ²É ÑÅвÑ

ñòð.33

ñïåö³àë³ñòè ³ ìàéñòðè õ³ì÷èñòîê, ôîòîàòåëüº, ëîìáàðä³â, ìåòàëîðåìîíòó; ðîá³òíèêè ìóí³öèïàëüíèõ êîìóíàëüíèõ ñëóæá ³ ïðèâàòíèõ ô³ðì; ñïåö³àë³ñòè ç ðåìîíòó ³ åêñïëóàòàö³é ïîáóòîâî¿ òåõí³êè; äîïîì³æíèé ïåðñîíàë; ñïåö³àë³ñòè ç åêñïëóàòàö³¿ ñïîðóä

ñòð.21

³íæåíåðè; ñïåö³àë³ñòè ç ïðîåêòóâàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òåõí³êè

ÏÅÐÑÎÍÀË ÑÀËÎͲ ÊÐÀÑÈ

ñòð.32

êåð³âíèêè â³ää³ë³â; ìåíåäæåðè; ñïåö³àë³ñòè; ìàêëåðè; åêñïåðòè; àãåíòè ç íåðóõîìîñò³; ñòðàõîâ³ àãåíòè

äèçàéíåðè; ôîòîãðàôè; õóäîæíèêè; ôëîðèñòè

²ÍÆÅÍÅÐÍÎ-ÒÅÕͲ×ÍÈÉ ÏÅÐÑÎÍÀË

ÊÎ̲ÐÍÈÊÈ, ÐÎÁ²ÒÍÈÊÈ ÑÊËÀÄÓ ÏÎÁÓÒβ ÒÀ ÊÎÌÓÍÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ñòð.36

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñòð.39

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; òåõíîëîãè; ñïåö³àë³ñòè; ³íæåíåðè; äèçàéíåðè; ìîäåëüºðè; êîíñòðóêòîðè; âñ³ ðîá³òíè÷³ ñïåö³àëüíîñò³

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ² ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÀ

ñòð.42

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; îðãàí³çàòîðè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò; ³íæåíåðè, ñïåö³àë³ñòè, ðîá³òíèêè áóä³âåëüíèõ ñïåö³àëüíîñòåé; àðõ³òåêòîðè; äèçàéíåðè; êîíñòðóêòîðè

ÌÅÁËÅÂÅ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñòð.44

ñêëàäàëüíèêè-óñòàíîâíèêè êîðïóñíèõ ìåáë³â; ñòîëÿðè-âåðñòàòíèêè; ìàëÿðè-îáðîáíèêè (ïî äåðåâó); ìàéñòðè ç ïåðåòÿæêè ìåáë³â; ð³çüáÿðè ïî äåðåâó; âåðñòàòíèêè (ïî äåðåâó); ïèëîðàìíèêè

ËÅÃÊÀ ÏÐÎÌÈÑËβÑÒÜ

ñòð.44

âèøèâàëüíèö³; â’ÿçàëüíèö³; êîíñòðóêòîðè îäÿãó; êðàâö³; ìàéñòðè ç ïîøèòòÿ îäÿãó; ìîäåëüºðè; ðîçêð³éíèêè; øâà÷êè; çøèâàëüíèêè

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

ñòð.45

ðîáîòà áåç ñïåö³àëüíî¿ ï³äãîòîâêè; àãåíòè, âàíòàæíèêè, ïðèáèðàëüíèö³, âàõòåðè, äèñïåò÷åðè íà òåëåôîí³, ðîçêëåþâà÷³ îãîëîøåíü, ãàðäåðîáíèêè, ñòîðîæ³, ³í.; íàäîìíà ðîáîòà

ÊÓÐ’ªÐÈ ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÑÒÓÄÅÍҲ ÐÎÁÎÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

ñòð.53 ñòð.53 ñòð.53

ïîñëóãè àãåíòñòâ ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ; â³çîâà ï³äòðèìêà; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü åì³ãðàö³¿; þðèäè÷í³ êîíñóëüòàö³¿

ÌÎÄÅËÜÍÈÉ, ØÎÓ-Á²ÇÍÅÑ

ñòð.54

ìîäåë³; òàíö³âíèö³; ôîòîìîäåë³

ÏÎÑËÓÃÈ

ñòîð.57

îðåíäà æèòëà, òðàíñïîðòí³ òà ìåäïîñëóãè,ìàñàæ, îðãàí³çàö³ÿ ñâÿò, ðåìîíòè, áðîíåäâåð³

ÂÀÊÀÍѲ¯ ÍÎÌÅÐÀ ÇÀ ÀËÔÀ²ÒÎÌ ÍÎÂÈÍÈ ÐÈÍÊÓ ÏÐÀÖ² ÊÀÐ’ªÐÀ ÁÅÇ ÄÈÏËÎÌÀ ÐÅÏÅÐÒÓÀРʲÍÎÒÅÀÒв ÍÀ ÂÅÐÅÑÅÍÜ

ñòîð. 6-7 ñòîð. 8 ñòîð. 48 ñòîð. 61

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


6

ÂÈÁÅвÒÜ ÂÀÊÀÍÑ²Þ Ó ÏÎÊÀÆ×ÈÊÓ ÒÀ ²ÄÊÐÈÉÒÅ ÏÎÒвÁÍÓ ÑÒÎвÍÊÓ — ÖÅ ÏÐÈÑÊÎÐÈÒÜ ÏÎØÓÊ ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÂÀØ ÐÎÁÎÒÓ

ÀËÔÀ²ÒÍÈÉ ÏÎÊÀÆ×ÈÊ ÂÀÊÀÍÑ²É ÍÎÌÅÐÓ стр.

А

стр.

стр.

стр.

ВОДІЙ .......................... 11,13,14

ДИСПЕТЧЕР ..................... 14,19

АВТОКРАНІВНИК .............. 36,37

.......................... 15,23,28,32,36

.......................... 20,37,38,50,54

ЗАЛУ ................................ 28,30

АВТОМАЛЯР ................. 10,36,39

............................... 37,38,39,41

............................................. 56

КАСИР-ОПЕРАТОР .............. 9,29

ВЧИТЕЛЬ

ДОГЛЯДАЛЬНИЦЯ ............ 23,52

КАСТЕЛЯНКА ......................... 50

............................... 37,39,49,53

АНГЛ.МОВИ ......................... 25

ДОДАТКОВИЙДОХІД ............ 13

КЕРУЮЧИЙ ...................... 15,16

АВТОСЛЮСАР ......... 10,36,37,38

ВЧИТЕЛЬБІОЛОГІЇ ................ 25

.................................... 14,19,50

КЕРІВНИК ........................... 9,20

АГЕНТЗНЕРУХОМОСТІ ......... 14

ВЧИТЕЛЬГЕОГРАФІЇ ............. 25

ДОЗУВАЛЬНИК ................ 11,39

КЕРІВНИКВІДДІЛУ ............. 9,16

........................................ 18,36

ВЧИТЕЛЬМАТЕМАТИКИ ........ 25

ДОМОГОСПОДАРКА .............. 12

КОВАЛЬ ........................... 39,40

АГЕНТЗПРОДАЖУ .......... 14,49

............................................. 26

........................................ 23,50

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК ........... 31

АГЕНТТОРГОВИЙ ............ 13,32

ВЧИТЕЛЬМУЗИКИ ................ 25

ДРУКАР ................................. 22

........................................ 42,50

АДМІНІСТРАТОР ............. 9,10,15

ВЧИТЕЛЬ

............................................. 53

КОМІРНИК ........................ 13,14 .......................... 17,30,31,32,33

АВТОМИЙНИК .................. 10,36

.................................... 18,19,22

ОБРАЗОТВОРЧОГО

ДІЛОВОД .............................. 19

.......................... 33,34,35,54,57

МИСТЕЦТВА .......................... 25

Е

КАСИРТОРГОВЕЛЬНОГО

........................................ 42,50

АКУМУЛЯТОРНИК ............ 32,36

ВЧИТЕЛЬ

ЕКОНОМІСТ ..................... 20,42

КОНДИТЕР ....................... 31,33

АКУШЕР ................................ 23

ПОЧАТКОВИХКЛАСІВ ........... 25

ЕКСПЕДИТОР ........................ 39

КОНСУЛЬТАНТ ..... 9,16,20,21,50

АЛЬПІНИСТ ........................... 10

ВЧИТЕЛЬРОСІЙСЬКОЇ

ЕКСПЕРТ .......................... 16,17

КОНТРОЛЕР ....... 11,14,16,41,50

АЛЬПІНІСТ ........................ 40,43

МОВИТАЗАРУБІЖНОЇ

ЕЛЕКТРИК .................... 11,15,17

КОРИДОРНА ......................... 50

АНАЛІТИК .............................. 14

ЛІТЕРАТ ................................. 25

............................... 36,39,40,42

КОСМЕТОЛОГ ....................... 22

АРМАТУРНИК ................... 11,42

ВЧИТЕЛЬТРУДОВОГО

............................................. 52

КРАНІВНИК ...................... 11,40

АСИСТЕНТКЕРІВНИКА ............ 9

НАВЧАННЯ ............................ 25

ЕЛЕКТРОЕРОЗІОНІСТ ....... 39,40

КУР’ЄР ............................. 11,13

ВЧИТЕЛЬУКРАЇНСЬКОЇ

ЕЛЕКТРОЗВАРНИК ................ 10

.......................... 14,22,31,50,53

АСИСТЕНТПЕРУКАРЯ ........... 22

МОВИ ................................... 25

.................................... 11,39,42

КУХАР .............................. 12,16

АСИСТЕНТСЕКРЕТАРЯ ..... 11,19

ВЧИТЕЛЬФІЗИКИ ............ 25,26

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК ..... 10,33

..................... 23,32,33,34,35,36

Б

ВЧИТЕЛЬХІМІЇ ................. 25,26

........................................ 42,44

КУХОННИЙПРАЦІВНИК .... 34,35

ВЧИТЕЛЬІНФОРМАТИКИ . 25,26

............................................. 51

КІНОМЕХАНІК ................... 16,49

ВЧИТЕЛЬІСТОРІЇ .............. 25,26

ЕЛЕКТРОМОНТЕР .................. 39

Л

ВІЗНИК ............................ 30,49

З

ЛАБОРАНТ ....................... 11,21

........................................ 15,19

БАРИСТО ......................... 33,34 БАРМЕН ................................ 12 .................................... 33,34,35

Г

ЗАВГОСП ..................... 12,16,34

ЛІКАР .................................... 23

................................... 42,43,44

ГАРДЕРОБНИК ................. 15,49

ЗАВІДУЮЧИЙ ........................ 23

ЛІКАР-АНЕСТЕЗІОЛОГ ........... 23

БУРИЛЬНИК ..................... 36,42

ГЕОДЕЗИСТ ..................... 36,42

ЗАМІРНИК .................... 14,42,50

ЛІКАР-БАКТЕРІОЛОГ ............. 23

БУХГАЛТЕР ...................... 20,35

ГРИЛЬНИК ....................... 33,34

ЗАСТУПНИК ................. 10,15,40

ЛІКАР-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ . 23

БІЛЕТЕР ................................ 49

ГУВЕРНАНТКА ....................... 14

ЗАТОЧУВАЛЬНИК ............. 39,40

ЛІКАР-ДІЄТОЛОГ ................... 23

БІОЛОГ ................................. 23

........................................ 23,26

ЗВАРНИК ..................... 10,15,39

ЛІКАР-ЕНДОКРИНОЛОГ ......... 23

В

ГІПСОКАРТОННИК ........ 10,15,42

............................... 40,41,42,43

ЛІКАР-ЕНДОСКОПІСТ ............ 23

ВАНТАЖНИК ..................... 12,13

Д

ЗДАЄТЬСЯЖИТЛО ................ 57

ЛІКАР-ЕПІДЕМІОЛОГ ............. 23

.......................... 14,15,29,30,31

ДВІРНИК ............................... 25

К

ЛІКАР-КАРДІОЛОГ ................. 23

.......................... 39,41,42,49,51

.................................... 49,50,51

КАСИР .......................... 12,13,15

ЛІКАР-ЛАБОРАНТ .................. 24

ВЕРСТАТНИК .................... 41,43

ДИРЕКТОР ............................ 15

.......................... 16,20,28,29,30

ЛІКАР-ОНКОЛОГ .................... 23

ВИХОВАТЕЛЬ ........................ 25

........................................ 16,33

............................... 31,32,35,49

ЛІКАР-ОФТАЛЬМОЛОГ .......... 23

БУДІВЕЛЬНИК .................... 9,10

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹38 • 24 âåðåñíÿ 2012 ð.


ÂÈÁÅвÒÜ ÂÀÊÀÍÑ²Þ ÍÀ Ó ÏÎÊÀÆ×ÈÊÓ ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÐÎÁÎÒÓÒÀ ²ÄÊÐÈÉÒÅ ÏÎÒвÁÍÓ ÑÒÎвÍÊÓ — ÖÅ ÏÐÈÑÊÎÐÈÒÜ ÂÀØ ÏÎØÓÊ

7

ÀËÔÀ²ÒÍÈÉ ÏÎÊÀÆ×ÈÊ ÂÀÊÀÍÑ²É ÍÎÌÅÐÓ стр.

стр.

стр.

стр.

ЛІКАР-ПЕДІАТР ...................... 24

ОФІСНАРОБОТА ................... 20

ПІДСОБНИЙРОБІТНИК .... 10,35

ЛІКАР-ПСИХІАТР .................... 24

ОФІЦІАНТ .. 12,14,30,33,34,35,36

........................................ 51,52

ЛІКАР-РЕНТГЕНОЛОГ ............ 24

........................................ 49,51

ПІЦЕЙОЛА ........................ 34,35

Т

ЛІКАР-СТАТИСТ ..................... 24

ОХОРОНА ..................... 12,26,31

ПІЧНИК ............................ 15,43

ТАНЦІВНИЦЯ .................... 14,57

ЛІКАР-СТОМАТОЛОГ ............. 23

ОХОРОНЕЦЬ ...................... 9,12

Р

ТЕРМІСТ ........................... 40,41

ЛІКАР-ТЕРАПЕВТ ................... 24

.......................... 13,14,26,27,28

РЕАЛІЗАТОР ..................... 11,52

ТЕХНІК ............................. 34,41

ЛІКАР-ФІЗІОТЕРАПЕВТ .......... 24

................. 29,30,31,32,36,49,51

РЕНТГЕН-ЛАБОРАНТ ............. 24

ТЕХНІЧНИЙПРАЦІВНИК ... 15,52

М

ОХОРОННИК ................ 27,30,34

РОБОТА ............................. 9,11

ТОВАРОЗНАВЕЦЬ ............. 29,32

МАЙСТЕРМАНІКЮРУ ....... 22,23

П

...................... 12,13,14,15,17,18

ТОКАР ......................... 40,41,42

МАКЕТНИК ....................... 10,22

ПАКУВАЛЬНИК ................. 14,31

............ 21,23,29,35,49,50,52,53

ТОРГОВИЙ

МАЛЯР ........ 9,10,15,39,40,43,44

............................... 36,49,51,53

РОБОТАДЛЯДІВЧАТ ............ 54

МАНГАЛЬНИК ................... 34,35

ПАРКЕТНИК ...................... 15,43

.................................... 55,56,57

............................... 28,31,32,52

МАСАЖИСТКА 11,12,22,24,52,54

ПАРКУВАЛЬНИК ............. 9,31,51

РОБОТАДЛЯСТУДЕНТІВ ...... 14

ТРАКТОРИСТ ......................... 39

СТРОПАЛЬНИК ................. 10,11 ................................... 41,43,44

ПРЕДСТАВНИК ............. 11,13,14

........................................ 56,57

ПЕДАГОГ .......................... 25,26

........................................ 51,53

ТРАНСПОРТУВАЛЬНИК ..... 11,52

МАШИНІСТ ................... 36,38,39

ПЕКАР ..................... 16,31,35,36

РОБОТАЗАКОРДОНОМ ... 53,54

ТІСТОМІС ......................... 35,36

МАШИНІСТЗПРАННЯ

ПЕРСОНАЛ ............................ 29

РОБІТНИК ........................ 15,25

У

БІЛИЗНИ ............................... 50

ПЕРУКАР .......................... 22,23

.......................... 33,36,40,50,52

МАШИНІСТЗПРАННЯТА

ПИЛОРАМНИК .................. 16,40

РОЗДАВАЛЬНИК ..... 15,33,50,52

РЕМОНТУСПЕЦОДЯГУ .......... 50

ПЛИТОЧНИК .. 10,15,30,42,43,44

РОЗДІЛЮВАЛЬНИКРИБИ ...... 12

МЕБЛЯР ....................... 15,40,44

ПОКОЇВКА ........................ 15,23

............................................. 31

МЕДСЕСТРА ................ 23,24,26

ПОКРІВЕЛЬНИК ................ 15,43

РІЗНОРОБ ... 9,10,16,36,40,41,43

МЕНЕДЖЕР ............. 11,17,18,39

ПОМІЧНИК ....................... 16,51

.................................... 50,51,52

МЕНЕДЖЕР

ПОМІЧНИКВИХОВАТЕЛЯ . 23,26

С

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК ...... 40,41,42

ЗПРОДАЖУ ............ 12,14,18,29

ПОМІЧНИКДРУКАРЯ ........ 22,50

САНТЕХНІК .............. 10,33,43,51

ФІТНЕС-ІНСТРУКТОР ........ 14,53

МЕНЕДЖЕРЗРЕКЛАМИ .......... 9

ПОМІЧНИККЕРІВНИКА ....... 9,12

САНІТАРКА ............................ 24

........................................ 17,18

........................................ 14,20

Х

СЕКРЕТАР ............... 13,14,20,50

МЕНЕДЖЕРПОРОБОТІЗ

............................................. 51

СЕРВЕР-БІЛЕТЕР .............. 12,52

КЛІЄНТАМИ ........................... 16

ПОМІЧНИКМАШИНІСТА ... 40,41

СКЛАДАЛЬНИК ................. 12,13

........................................ 18,20

ПОМІЧНИКМЕНЕДЖЕРА .. 13,18

............................... 15,40,41,44

МЕРЧЕНДАЙЗЕР ............... 13,29

ПОМІЧНИКПЕКАРЯ .......... 35,36

............................................. 52

МЕХАНІК .......................... 13,16

ПОСЛУГИ ......................... 12,57

СЛЮСАР ................. 10,39,41,43

МИЙНИК ................... 9,39,50,52

ПОСУДОМИЙНИЦЯ .......... 12,15

СЛЮСАРКВПІА ................ 11,41

МОЛОДШАМЕДСЕСТРА ........ 24

.................................... 34,35,36

СЛЮСАРЗ

МОНОЛІТНИК ................... 10,43

........................................ 50,51

МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ

МОНТАЖНИК ............ 9,14,40,43

ПРАЦІВНИК ...................... 34,35

РОБІТ .................................... 40

МОТОРИСТ ...................... 36,38

ПРЕСУВАЛЬНИК ............... 40,41

............................................. 41

МУЗ.ПРАЦІВНИК .................. 26

ПРИБИРАЛЬНИК ................... 10

СЛЮСАРЗРЕМОНТУ

ЮРИСТ .................................. 16

МУЗИЧНИЙКЕРІВНИК ........... 26

............................... 15,51,52,53

АВТОМОБІЛІВ ....................... 40

І

МУЛЯР .................... 10,42,43,44

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ ............ 25,30

............................................. 41

Н

.................................... 31,32,35

СЛЮСАР-ГІДРАВЛІК .............. 41

НАЧАЛЬНИК ................. 15,16,40

................. 38,40,42,49,51,52,53

СЛЮСАР-ЕЛЕКТРИК .............. 41

ІНЖЕНЕРЗОХОРОНИ

НАЧАЛЬНИКВІДДІЛУ .... 15,16,26

ПРИЙМАЛЬНИК ............ 16,31,51

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК ...... 11,39

ПРАЦІ ............................... 14,17

НАЧАЛЬНИКДІЛЬНИЦІ ..... 15,40

ПРОГРАМІСТ ........... 14,17,21,30

........................................ 41,51

........................................ 21,43

НЯНЯ .................................... 23

ПРОДАВЕЦЬ .................. 9,11,12

СЛЮСАР-САНТЕХНІК ........ 41,42

ІНЖЕНЕР-ЕНЕРГЕТИК ............ 21

............................... 13,14,16,29

СЛЮСАР-

ІНЖЕНЕР-ПРОГРАМІСТ ..... 21,40

............................... 30,31,32,51

ІНСТРУМЕНТАЛЬНИК ........ 40,41

ІНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ............. 21

М’ЯСА .......................... 12,16,29

ПРОДАВЕЦЬ-КАСИР ......... 30,31

СОЦ.ПЕДАГОГ ...................... 26

........................................ 32,34

ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ11,13

СПЕЦІАЛІСТ .................. 16,17,40

ІНСПЕКТОРСЛУЖБИ

ОБРОБЛЮВАЧ ................. 29,51

............................................. 14

СПІВРОБІТНИК ................. 20,52

БЕЗПЕКИ ......................... 16,26

ОЗДОБЛЮВАЛЬНИК ......... 43,44

...................... 29,30,31,32,50,51

СТАРШАМЕДСЕСТРА ............ 24

ІНСТРУКТОР ....................... 9,53

ОПЕРАТОР .................. 40,41,42

ПРОМОУТЕР ...................... 9,12

СТАРШИЙПРОДАВЕЦЬ .... 31,32

ІНСТРУКТОРЗПЛАВАННЯ ..... 26

ОПЕРАТОРCALL-ЦЕНТРА . 19,20

............................... 14,31,50,52

СТОЛЯР ........................... 15,43

ІНСТРУКТОР

ОПЕРАТОРПК .............. 14,19,50

ПРОРАБ ................................ 43

СТОЛЯР-ВЕРСТАТНИК ...... 16,41

ЗФІЗКУЛЬТУРИ .................... 26

ОФІС-МЕНЕДЖЕР .............. 9,20

ПСИХОЛОГ ............................ 16

СТОРОЖ .......................... 26,52

ІНТЕРВ’ЮЄР ....................... 9,53

О ОБВАЛЮВАЛЬНИК

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹38 • 24 âåðåñíÿ 2012 ð.

УЧЕНЬ .......................... 10,21,53

Ф ФАСУВАЛЬНИК ................ 15,53 ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ ......... 24 ФОРМУВАЛЬНИК ............. 11,36 ........................................ 42,44

ХОДОВИК ........................ 36,38 ХОСТЕС ................................. 14 ........................................ 35,36

Ш ШВАЧКА ....................... 11,16,44 ШИНОМОНТАЖНИК ......... 37,39 ШЛІФУВАЛЬНИК ................... 40 ........................................ 41,42 ШТУКАТУР ....................... 10,44

Ю

ІНЖЕНЕР .......................... 17,21 .................................... 42,52,53

............................................. 40

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


8

ÍÎÂÈÍÈ

ÍÎÂÈÍÈ ÐÈÍÊÓ ÏÐÀÖI СКІЛЬКИМІСЯЦІВПОТРІБНО ШУКАТИРОБОТУВКИЄВІ Ó Êèºâ³ áåçðîá³òíèì ïîòð³áíî â ñåðåäíüîìó 81 äåíü, ùîá ÷åðåç öåíòð çàéíÿòîñò³ çíàéòè ðîáîòó çà ñìàêîì, à êîìïàí³¿ ï³äáèðàþòü ïîòð³áíîãî ôàõ³âöÿ ïðîòÿãîì äâîõ ç ïîëîâèíîþ òèæí³â. Òàêà ñòàòèñòèêà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó çàéíÿòîñò³. “Ïðîïîçèö³¿ ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ äàþòüñÿ ëþäèí³ ïðè êîæíîìó â³äâ³äóâàíí³ öåíòðó çàéíÿòîñò³”, - ïîÿñíèëè â ÊÌÖÇ. ßêùî âàêàíñ³ÿ ï³äõîäÿùà, ëþäèí³ âèäàþòü íàïðàâëåííÿ íà ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ßêùî í³, ìîæíà ñàìîñò³éíî ñïðîáóâàòè âëàøòóâàòèñÿ íà öå ì³ñöå àáî ïî÷åêàòè íàñòóïíîãî øàíñó.  ñåðåäíüîìó ïîøóê ðîáîòè ç ìîìåíòó ðåºñòðàö³¿ â ñëóæá³ çàéíÿòîñò³ òðèâຠ81 äåíü (òàêèìè º äàí³ çà ñ³÷åíü-ñåðïåíü 2012 ðîêó). Ðîáîòîäàâöþ íà ïîøóê êîìïåòåíòíîãî ñï³âðîá³òíèêà â ñåðåäíüîìó ïîòð³áíî 17 äí³â, ï³äðàõóâàâ ÊÌÖÇ. Á³ëüø³ñòü êîìïàí³é øóêàþòü õîðîøèõ ôàõ³âö³â â áóä³âíèöòâ³ (44%), à òàêîæ òîðãîâö³â ³ ìàéñòð³â ç ðåìîíòó òåõí³êè (16%). ª ïîïèò ³ íà ïðàö³âíèê³â ó ñôåð³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ (14%), òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó (8%). Ëèøå çà 5% âñ³õ âàêàíñ³é ïðèïàäຠíà äåðæñëóæáó, ïðîìèñëîâ³ñòü, ô³íàíñè é îñâ³òó. www.ubr.ua

ЗАРПЛАТАІЩЕРАЗ ЗАРПЛАТА Ãîëîâíèì êðèòåð³ºì ï³ä ÷àñ âèáîðó ì³ñöÿ ðîáîòè äëÿ óêðà¿íö³â, íà â³äì³íó â³ä ºâðîïåéö³â, º çàðïëàòà ³ ùå ðàç çàðïëàòà, êîíñòàòóþòü àíàë³òèêè. Çã³äíî ç äàíèìè äîñë³äæåííÿ Employer Brand Benchmarking Research, ïðîâåäåíîãî â³ò÷èçíÿíèì ðåêðóòèíãîâèì ïîðòàëîì rabota.ua, 87% îïèòàíèõ óêðà¿íö³â íàçâàëè ð³âåíü îïëàòè ïðàö³ ïð³îðèòåòíèì ï³ä ÷àñ ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç ïîì³òíèì â³äðèâîì â³ä ãðîøîâîãî ìîòèâàòîðà éäóòü îñîáèñò³ñíèé òà ïðîôåñ³éíèé ð³ñò (53%), êàð’ºðíå ïðîñóâàííÿ (51%), à òàêîæ îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ (43%). Íàéìåíø âàæëèâèìè äëÿ ñï³ââ³ò÷èçíèê³â º ³ì³äæ êîìïàí³¿ ó Ç̲ (7%) ³ ¿¿ ïîçèö³ÿ íà ðèíêó (15%). Íà â³äì³íó â³ä ñï³ââ³ò÷èçíèê³â, á³ëüø³ñòü æèòåë³â ðîçâèíåíèõ êðà¿í îáèðàþòü íîâó ðîáîòó, ïåðø çà âñå âèõîäÿ÷è ç õàðàêòåðèñòèê êîìïàí³¿. Òàê, çà äàíèìè ì³æíàðîäíîãî äîñë³äæåííÿ Randstad Award 2012, ÿêèé îö³íèâ ÷èííèêè ïðèâàáëèâîñò³ ðîáîòîäàâö³â ó 14 êðà¿íàõ, äëÿ æèòåë³â Àâñòðà볿 íàéá³ëüø âàæëèâèì º ô³íàíñîâèé äîáðîáóò êîìïàí³¿ ³ ¿¿ êîðïîðàòèâíà êóëüòóðà. Ó òîï-ï’ÿò³ðö³ ôàêòîð³â, ñóòòºâèõ äëÿ í³ìö³â, çàðïëàòà âçàãàë³ â³äñóòíÿ. Ó Í³ìå÷÷èí³ ïåðø çà âñå çâåðòàþòü óâàãó íà òå, ÷è ãàðàíòóº ðîáîòà äîâãîñòðîêîâó çàéíÿò³ñòü, çáàëàíñîâàí³ñòü òðóäîâîãî òà îñîáèñòîãî æèòòÿ, à òàêîæ ïðèºìíó àòìîñôåðó â êîëåêòèâ³. Íàâ³òü íåáàãàòå íàñåëåííÿ ²í䳿 â³äâåëî çàðïëàò³ ëèøå ÷åòâåðòå ì³ñöå, íàçâàâøè á³ëüø âàæëèâîþ ìîæëèâ³ñòü êàð’ºðíîãî çðîñòàííÿ.

ÐÀÁÎÒÀ

Ïîì³òíó ð³çíèöþ ì³æ íàö³îíàëüíèìè ³ çàðóá³æíèìè ïð³îðèòåòàìè ï³ä ÷àñ ïðàöåâëàøòóâàííÿ ðåêðóòåðè ïîÿñíþþòü ÿê åêîíîì³÷íîþ ñèòóàö³ºþ â êðà¿í³, òàê é ³íøîþ øêàëîþ ö³ííîñòåé óêðà¿íö³â. “Îñê³ëüêè çàðïëàòà â Óêðà¿í³ íåêîíêóðåíòîçäàòíà â ïîð³âíÿíí³ ç ºâðîïåéñüêèì ðèíêîì, ïðèðîäíî, á³ëüø³ñòü óêðà¿íö³â (ï³ä ÷àñ ïîøóêó ðîáîòè) íàìàãàþòüñÿ â ïåðøó ÷åðãó çàäîâîëüíèòè õî÷à á ñâî¿ ô³çè÷í³ ïîòðåáè”, - ïîÿñíþº çâè÷êó ñï³ââ³ò÷èçíèê³â ö³êàâèòèñÿ ñïî÷àòêó çàðïëàòîþ ²ðèíà Âîëüíèöüêà, ìåíåäæåð ç ðîçâèòêó á³çíåñó Hay Group. Çà ìàòåð³àëàìè www.korrespondent.net

УКРАЇНСЬКАТРУДОВА МІГРАЦІЯ Çã³äíî ç äàíèìè Ñâ³òîâîãî áàíêó, çà ê³ëüê³ñòþ åì³ãðàíò³â Óêðà¿íà çàéìຠòðåòº ì³ñöå â ñâ³ò³ - 6,5 ì³ëüéîí³â. Öå ïðèáëèçíî 14% â³ä ñó÷àñíîãî íàñåëåííÿ êðà¿íè. Çâ³ñíî, á³ëüøà ÷àñòèíà - öå ëþäè, ÿê³ ïî¿õàëè â³äðàçó ï³ñëÿ ðîçïàäó Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó äî ³íøèõ åêñ-ðàäÿíñüêèõ ðåñïóáë³ê, àáî ïðîñòî íå ïîâåðíóëèñÿ ç íèõ. Çà îö³íêîþ ãîëîâè â³ää³ëó ì³ãðàö³éíèõ äîñë³äæåíü ²íñòèòóòó äåìîãðàô³¿ Îëåêñ³ÿ Ïîçíÿêà, ëèøå áëèçüêî 2,2 ì³ëüéîíà åì³ãðàíò³â íå â³äíîñÿòüñÿ äî ö³º¿ êàòåãîð³¿. Íå âñ³ ç öèõ 2,2 ì³ëüéîíà â³äíîñÿòüñÿ äî “çàðîá³ò÷àí” - òîáòî ëþäåé, ÿê³ çàðîáëÿþòü çà êîðäîíîì ãðîø³ íà ïðîæèâàííÿ â Óêðà¿í³ - àáî, õî÷à á, ïðîæèâàííÿ òóò ¿õí³õ ñ³ìåé. Áëèçüêî 400-800 òèñÿ÷ åì³ãðóâàëè îñòàòî÷íî ³ íàâðÿä ÷è âæå ïîâåðíóòüñÿ. ʳëüê³ñòü æå âëàñíå “çàðîá³ò÷àí” îö³íþºòüñÿ â áëèçüêî 1,4-1,8 ì³ëüéîíà, àáî 7,8%-10% â³ä ïðàöåçäàòíîãî íàñåëåííÿ êðà¿íè. Çà äàíèìè ̳æíàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿ ç ì³ãðàö³¿ óêðà¿íñüê³ “çàðîá³ò÷àíè” âèñòóïàþòü, çäåá³ëüøîãî â ÿêîñò³ íèçüêî-êâàë³ô³êîâàíî¿ ðîáî÷î¿ ñèëè. 54% ç íèõ ïðàöþþòü ó áóä³âåëüí³é ñôåð³, 17% - ó ñôåð³ äîìàøíüîãî íàãëÿäó, ïî 9% - â ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîìó òà òîðã³âåëüíîìó ñåêòîðàõ, 6% - ó ïðîìèñëîâîñò³ òà 5% - â ³íøèõ ãàëóçÿõ. Çà ìàòåð³àëàìè www.real-economy.com.ua www.dcz.gov.ua

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹38 • 24 âåðåñíÿ 2012 ð.


9

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Деловоепредложение дляставшихисать перспетивнюработ. Требования:возраст от20до55лет Тел.:(093)021-61-98 70389101

10827105

10910101

70388102

70415101

70451102

70400101

70402101

Всвязисрасширениемсрочно вофистребется:

Срочнотребется омпаниинапостояннюработ:

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ ÎÒÄÅËÀ

ÀÑÑÈÑÒÅÍÒ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß

Достойный доход

Тел.:(096)748-13-39,

Тел.:(095)545-82-08 70375101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹38 • 24 âåðåñíÿ 2012 ð.

(093)594-20-67 70376101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


10

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

70304101

10905101

10965101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 2 УЧЕНИКА íà ñáîðêó êîìïüþòåðîâ, ñåðâèñ è ðåìîíò íîóòáóêîâ. Тел. 233 56 51

703121010101

АВТОМИЙНИКИ Â³ê äî 25 ðîê³â. Çàáåçïå÷óºìî æèòëîì. Ç\ï ùîòèæíåâà. Òåë.: (067)406-26-45, ñò. ì. "×åðí³ã³âñüêà"; (067)406-26-39, ñò. ì. "Ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò"; ñò. ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", Тел. (067)406 57 93

704251010101

АЛЬПИНИСТЫ Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ (íå àãåíòñòâî) ïðîâîäèò íàáîð ðàáî÷èõ â áðèãàäó âñåõ ñïåöèàëüíîñòåé. Ç\ï ñäåëüíàÿ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Òåë.: (050)442-35-73. Тел. (050)419 02 45

109051010101

АЛЬПИНИСТЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ /ÎÎÎ "ÒåïëîÁóä" / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Тел. (096)738 92 64 108841020000

ÐÀÁÎÒÀ

11026101

11029101

СРОЧНО!

ВОФИС

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÌÅÍÅÄÆÅÐ â îôèñ

ÇÀÌ. ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß

Умениеработатьволлетиве. Профессиональноеобчение.Быстрый арьерныйрост.З\пвысоая

Навысоооплачиваемюработсрочно, сперспетивойростапоарьерной лестнице.ВозможнобезОР.Работас людьмиидоментами.Обчаюсама.

Òåë.: (098)868-76-86, (095)461-10-83

Òåë. (067)502-49-39,

ТатьянаНиолаевна

ЮлияВиторовна

70382101

(063)699-83-39

11042101

Прилашаются на работ

Ó×ÅÍÈÊÈ ÑÒÎËßÐÀ (ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ) с предоставлением жилья, до 30 лет

Òåë.(095)310-31-80 70381101

70417101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹38 • 24 âåðåñíÿ 2012 ð.


11

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10936102

70435101

70437101

70288101

ÐÀÁÎÒÀ ÄËß ÏÎËÍÛÕ Возможна полная или частичная занятость. Звонить: пн-пт с 9.00 до 18.00.

Òåë. (096)297-77-43, (093)379-08-98 Наталья Юрьевна

70419102

70290101

НАРЫНКЕ10ЛЕТ

ØÂÅß ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ ÎÄÅÆÄÛ È ÏÐÈÅÌÓ Â ÕÈÌ×ÈÑÒÊÓ вмастерсюнаПодоле. З\пприсобеседовании.Официальноеоформление.Пятидневас10.00 до18.00(сбботаивосресеньерабочие).Возраст30-50лет.

Òåë.: (098)421-73-97 70457101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹38 • 24 âåðåñíÿ 2012 ð.

70466101

Вмини-ательепоремонт ипошиводеждынаработ ТРЕБУЕТСЯ

ØÂÅß (ÏÎÐÒÍÎÉ) сопытомработы Òåë.: (095)274-09-55,

(097)522-59-69

ÀÑÑÈÑÒÅÍÒ ÑÅÊÐÅÒÀÐß-ÐÅÔÅÐÅÍÒÀ Требования: знание ПК на ровне пользователя (Word, Интернет, элетронная почта), ответственность и оммниабельность. Удобный ГР для стдентов. Òåë.

70469101

(063)945-26-25 70350101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


12

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

11027104

ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

КВАЛІФІКОВАНИЙ СКЛАДАЛЬНИК МЕБЛІВ

/Ïðÿìûå ïîñòàâêè ã. Äíåïðîïåòðîâñê / Äåêîðàòèâíîå àíòèâàíäàëüíîå ïîêðûòèå, êðàáîâûé çàìîê, òåïëîèçîëÿöèîííûé è øóìîïîãëîùàþùèé íàïîëíèòåëü. Äîñòàâêà, óñòàíîâêà, ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå, êðåäèò. Ñðîê èñïîëíåíèÿ çàêàçà - 2 ÷àñà. Ïîíåäåëüíèê - âûõîäíîé. ã. Êèåâ, óë. Âîëîøñêàÿ. Òåë.: (044)360-48-80. Тел. (067)531 30 77

/Ìåáëåâå âèðîáíèöòâî / ç ÄÐ. Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Òåë.: 400-91-71. Тел. (067)445 56 05

703581030101

ЖІНКИ /Êë³í³êà ç ë³êóâàííÿ áåçïë³ääÿ / â³êîì â³ä 21 äî 32 ðîê³â, äîïîìîãòè áåçïë³äíèì ïàðàì ï³çíàòè ùàñòÿ ìàòåðèíñòâà òà ïðèéíÿòè ó÷àñü â ïðîãðàì³ äîíàö³¿ ÿéöåêë³òèí. Êîìïåíñàö³ÿ çà ó÷àñòü ó ïðîãðàì³! Ïîâíå ìåäè÷íå îáñòåæåííÿ àáñîëþòíî áåçêîøòîâíî! Êîíô³äåíö³éí³ñòü ãàðàíòîâàíî! ijçíàòèñÿ á³ëüøå ìîæíà çà Тел. (044)455 88 11

108091030101

ЗАВХОЗ ТЕХНИК Ìóæ. 30-45 ëåò, ÂÎ èëè ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå, ÎÐ íå ìåíåå 3-õ ëåò, íàëè÷èå ïðàâ êàò. "Â", "Ñ". Ç\ï 4000 ãðí. Тел. 228 00 77

109781030101

ЗАВХОЗ ЭЛЕКТРИК /Â ñåòü ðåñòîðàíîâ / Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ. Òåë.: (095)096-83-55. 703321010108

ИНТЕРЕСНАЯ, НЕСЛОЖНАЯ РАБОТА

704501010102

МАССАЖИСТКИ Âîçðàñò îò 18 äî 30 ëåò. Ìîæíî áåç ÎÐ. Îáó÷åíèå. Ñòðîãî áåç èíòèìà. Çâîíèòü ñ 11.00 äî 21.00. Тел. (093)819 73 00

704541010101

МАССАЖИСТКИ / ìàññàæíûé ñàëîí / Äåâóøêè îò 18 äî 27 ëåò. Ìîæíî áåç ÎÐ. Îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Âîçìîæíî ïðîæèâàíèå. Ç\ï îò 2000 ãðí â íåäåëþ. Øåâ÷åíêîâñêèé ð-í. Ñòðîãî áåç èíòèìà. Òåë.: (063)283-43-28. Тел. (093)267 37 14

704191030101

МАССАЖИСТКИ îò 18 äî 25 ëåò. Îáó÷åíèå, ãèáêèé ãðàôèê. Ç\ï îò 5000 ãðí. Íå èíòèì. Òåë.: (050)905-50-74, (093)071-03-02. Тел. (097)281 95 61

704681010101

МЕНЕДЖЕР ПО ОПТОВОЙ ПРОДАЖЕ Äîëãîñðî÷íî ñ îáó÷åíèåì. ã. Êèåâ, óë. Áåðåæàíñêàÿ, 4-Æ. www.prom.com.ua Ñåðãåé Ãåííàäèåâè÷, Тел. (044)332 37 83

107621010101

210161020000

ÐÀÁÎÒÀ

70331101

Вчайн омпаніюпотрібні

ÏÐÎÌÎÓÒÅÐÈ

ОБУЧЕНИЕ ДОМРАБОТНИЦ

ñ ïåðñïåêòèâîé íà áóäóùåå äëÿ ïåíñèîíåðîâ è íå òîëüêî. Âîçìîæíî ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Òåë.: (050)822-75-36. Ëàðèñà ßêîâëåâíà, Тел. 228 36 74

70303101

/ÊÀ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)592 80 18 109611010106

Від 18-35 роів, з\п: мінімм - 110 'рн, масимм - від продажів за 6 'один роботи. ГР: з 9.00 до 15.00 або з 15.00 до 21.00 Òåë. 574-02-52 (з10.00до12.00бдні) (067)230-90-48 (з10.00до18.00бдні) Передзвонюю на дзвіни 11000101

70403101

Молодойженщинероводителютребется

ÏÎÌÎÙÍÈÊ(ÖÀ) дляразвитиябизнеса. Бесплатное об чение, добный рафи. Высоий доход. Возраст от 25 лет.

Òåë.: (096)469-55-77 НаталияИ:оревна 70235101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹38 • 24 âåðåñíÿ 2012 ð.


13

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10764102

10938102

10991101

70291102

70307101

70306101

70349101

Àêòèâíî ðàçâèâàþùåéñÿ êðóïíîé êîìïàíèè òðåáóåòñÿ:

ÄÎÕÎÄ ÄËß ÆÅÍÙÈÍ Занятость2-3часавденьдоход1300рнвмесяц, 7часоввдень-от2100рн.

ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ â îôèñ

Òåë. äëÿ çàïèñè: 228-11-64, (067)745-72-94

Òåë. (050)647-73-25, (093)124-42-03

Ïîí.-ïÿò. ñ 10.00 äî 14.00. 70284101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹38 • 24 âåðåñíÿ 2012 ð.

70475102

70370101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


14

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

70323102

70358102

70321102

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР СОТРУДНИКОВ / ôèíàíñîâóþ êîìïàíèþ / Ñðî÷íî! Îáó÷åíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òðåáîâàíèÿ: ÏÊ, ÂÎ. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)506 30 66

СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ /Àãåíòñòâî "Íèêà" / Ç\ï 300-1000 ó.å. Ðàçíûå ãðàôèêè ðàáîòû. Óë. Ãîëîñååâñêàÿ, 7, ê. 1, ýò. 7, îô. 7, ì. "Äåìååâñêàÿ". Òåë.: (063)620-07-74. Тел. (066)388 27 86

703561010106

704701050000

ШКОЛА НЯНЬ ГУВЕРНАНТОК

ПРОГРАММИСТ /"ÌåãàÌàðêåò" íà Íîâîîáóõîâñêîé / ñ ÎÐ. ÃÐ: 7\7. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ìû ïðåäëàãàåì: äîñòîéíóþ, ñòàáèëüíóþ ç\ï, âîçìîæíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî äîõîäà, îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, æèëüå. Àäðåñ: ñò. ì. "Âûäóáè÷è", Íîâî-Îáóõîâñêîå øîññå, ñ. Õîäîñååâêà, ìàðøðóòíîå òàêñè N309, ìàãàçèí "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: (098)985-19-46. Тел. (044)200 42 61

109761020109

ПРОДАВЦЫ

/ÊÀ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)592 80 18

70360102

109611010105

ІНЖЕНЕР З ОХОРОНИ ПРАЦІ /Áóä. óïðàâ.-12 ÏÀÒ "Òðåñò Êè¿ì³ñüêáóä-3" / (÷îë., ÄÐ). Ç\ï â³ä 3000 ãðí. Ïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Ñîöïàêåò. Òåë.: 245-77-50. Тел. 245 75 90 108901020101

70387102

/Â òîðãîâûé öåíòð / Ðàáîòà ñ êîñìåòèêîé. Òåë.: (067)224-45-85. Тел. (098)157 01 51

Доброжелательной женщинероводителю требются:

703951010101

ÏÎÌÎÙÍÈÊÈ â íàëàæåííûé áèçíåñ

ПРОДАВЦЫ КОНСУЛЬТАНТЫ /Òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ "ÁÅÐÊÀÍÀ ÁÜÞÒÈ" / äåêîðàòèâíîé êîñìåòèêè. Äëÿ ðàáîòû â òîðãîâûõ ñåòÿõ "WATSONS", "ÊÎÑÌÎ", "BROCARD". Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Ç\ï: % îò ïðîäàæè (ìèíèìóì 3000 ãðí + áîíóñû). Çâîíèòü: ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00. Òåë.: (044)496-18-31,(050)200-54-04, (050)382-38-48, (050)448-99-04. Тел. (050)440 56 31

Предла%аю: хороший заработо, добный ГР (возможна частичная занятость) Òåë. (050)385-38-73, (067)548-85-72 Людмила Витальевна

Работавофисе. Свободныйрафиработы. Р-нм."Театральная" Тел.:(067)166-26-03,

(063)961-02-52

70365101

ÐÀÁÎÒÀ Â ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ Эслюзивные словия работы, шиарные словия для риэлторов с ОР, обчение для новичов. Желательно знание ПК (пользователь). При необходимости предоставляется жилье.

109801010102

РОБОТА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ªâðîïðèáèðàííÿ ê³íîòåàòð³â òà ô³òíåñ-êëóá³â. Çðó÷íèé ÃÐ. Îïëàòà ùîòèæíÿ. Ç\ï âèñîêà. Òåë.: 502-39-69, (063)233-78-33. Тел. (067)656 61 86

Òåë.: (099)541-77-97, (097)270-80-17, (093)648-25-82

109391010101

99991011

ÐÀÁÎÒÀ

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÂÛÑÎÊÈÉ ÄÎÕÎÄ

70362101

70369101

Женс ийфитнес- лб прилашаетнаработ

ÔÈÒÍÅÑÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐÀ Желательно женщина от 22 до 35 лет. ОР необязателен. З\п от 3000 до 5000 %рн.

Òåë.(067)751-96-43 Людмила 70363101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹38 • 24 âåðåñíÿ 2012 ð.


15

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АДМІНІСТРАТОР /ÁÎÓ˲ÍÃ-ÊËÓÁ / Ñò. ì. "Øóëÿâñüêà", âóë. Ãåòüìàíà, 6, ì-í "ÌåãàÌàðêåò" (â³ää³ë ïåðñîíàëó). Òåë.: 200-15-10. Тел. 200 15 33

704511020102

10703101

АДМІНІСТРАТОРИ /Ìåðåæà ñàëîí³â "ËÎÍDÀ" / (ÂÎ). Ïåðåìîæö³ êóáêó ñâ³òó. Òåë.: 417-42-20. www.salonda.com.ua Тел. 417 27 81

704041020105

АССИСТЕНТ РУКОВОДИТЕЛЯ

11043101

Ç\ï - âûñîêàÿ. Òåë.: (096)564-59-17, 542-05-94, (063)108-60-90. Тел. (099)542 30 76 703271030000

ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА /Â êîìïàíèþ / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)362 85 35

703981020101

ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ / îôèñ / Íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó ñðî÷íî, ñ ïåðñïåêòèâîé ðîñòà ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå. Âîçìîæíî áåç ÎÐ. Ðàáîòà ñ ëþäüìè è äîêóìåíòàìè. Îáó÷àþ ñàìà. Òåë.: (067)502-49-39. Þëèÿ Âèêòîðîâíà, Тел. (063)699 83 39

10809103

703811010101

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА /ÏÀÒ "Ç-ä "ÌÀßÊ" / ìåõàíî-ñêëàäàëüíîãî öåõó. Ç\ï äîãîâ³ðíà. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 461-81-42. Тел. 461 81 45

108851010104

КЕРУЮЧИЙ МАГАЗИНОМ /Êàð'ºðà â BILLA! / Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Òåë.: 498-8603. E-mail: jobs@billa.ua Тел. 496 17 45

109641020101

10482101

70301101

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ /Êàð'ºðà â BILLA! / Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Òåë.: 498-8603. E-mail: jobs@billa.ua Тел. 496 17 45

109641020102

НАЧАЛЬНИК ДІЛЬНИЦІ /ÏÀÒ "Ç-ä "ÌÀßÊ" / ç ÏÊ. Ç\ï äîãîâ³ðíà. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 461-81-42. Тел. 461 81 45

108851010108

70456101

НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА БЕЗОПАСНОСТИ

"ÑÈÌÊÀ"тасипри лашает сотрдничеств:

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ

/Â êðóïíóþ òîðãîâî-ïðîìûøëåííóþ êîìïàíèþ / Êîìïàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, âûäàåòñÿ ñïåöîäåæäà, áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì. Êîíò. òåë.: (096)706-57-35. Тел. (099)958 18 32

ñî ñâîèì àâòî â õîðîøåì ñîñòîÿíèè Свободный рафи,большое оличествозаазов,отличные тарифы,работанамобильном телефоне,помощьвлицензировании.

Òåë.(093)430-81-73 70374101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹38 • 24 âåðåñíÿ 2012 ð.

70344101

110341010101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


16

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

70361101

11028102

Охранной омпании срочно требется

ÇÀÂÕÎÇ-ÒÅÕÍÈÊ

ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÎÒÄÅËÀ ÊÀÄÐÎÂ

Мж.30-45лет,ВО илисреднееспециальное,ОРнеменее3-х лет,наличиеправат. "В","С".З\п4000рн.

З\п до%оворная

Òåë.: (067)259-84-14

Òåë.

Иван Васильевич

228-00-77

70324101

10978103

НАЧАЛЬНИК ТЕРМІЧНОЇ ДІЛЬНИЦІ

КОНТРОЛЕРИ ВТК

/ÏÀÒ "Ç-ä "ÌÀßÊ" / Ç\ï äîãîâ³ðíà. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 461-81-42. Тел. 461 81 45 108851010109

/ÂÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N3" ì. Êè¿â / Ç\ï â³ä 2000 ãðí. Äëÿ ðîáîòè íà "Çàâîä³ çàë³çîáåòîííèõ âèðîá³â". Ìîæëèâî áåç Ìîæëèâî áåç ÄÐ, íàâ÷àºìî. Ç\ï îô³ö³éíà òà ñâîº÷àñíà. ²íîãîðîäí³ îäèíîê³ çàáåçïå÷óþòüñÿ ãóðòîæèòêîì. Îïëà÷óâàíà â³äïóñòêà. Êîíò. òåë.: 454-76-76, (098)661-50-86, (066)660-47-36. Тел. (093)124 71 66

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА /Òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 1000 ãðí â íåäåëþ. Òåë.: (067)798-99-69, Тел. 464 97 49, (067)236 19 26

704151010103

10964102

109361020107

МАСТЕР ПО ПОШИВУ И РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ /Äèçàéí-ñòóäèÿ / (æåíñêîé è ìóæñêîé). Òåë.: 425-93-45, (098)094-54-52. Тел. 425 93 46

703261010101

МЕХАНІК 99990506

/"ÍÀØÀ ÐßÁÀ" / ̳ñöåðîçòàøóâàííÿ ô³ðìè - ϳâäåííà Áîðùàã³âêà. Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ òà ñîöïàêåò. Òåë.: 537-41-44, Ìàð³ÿ Îëåêñ³¿âíà (â³ää³ë êàäð³â). E-mail: m.kushnirenko@mhp.com.ua Тел. (095)270 28 47

107641020102

ПРОВІДНИЙ СПЕЦІАЛІСТ ВІДДІЛУ

11034101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ГОЛОВНИЙ ЕКСПЕРТ

110081010101

/Àíòèìîíîïîëüíèé êîì³òåò Óêðà¿íè / â³ää³ëó êîíêóðåíòíî¿ ïîë³òèêè Óïðàâë³ííÿ êîíêóðåíòíî¿ ïîë³òèêè òà ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³íèöòâà. Âèìîãè: ÂÎ þðèäè÷íà àáî åêîíîì³÷íà çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ìàã³ñòðà àáî ñïåö³àë³ñòà, ÄÐ çà ôàõîì. Àäðåñà: 03680, ì. Êè¿â, âóë. Óðèöüêîãî, 45. Тел. 251 60 40 110081010102

КИНОМЕХАНИК

ÐÀÁÎÒÀ

ПСИХОЛОГ /ÑØ N 174 (âóë. Ãåðî¿â Ñåâàñòîïîëÿ, 43)/ Тел. 497 41 88

000000030045

ЮРИСТ /Îõðàííàÿ ôèðìà / ÎÐ îò 5 ëåò. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Òåë.: 501-61-13, 529-18-43. Тел. 572 90 38

110281020101

ЮРИСТ

/Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê"/ Тел. (063)220 31 95 70398102

/Àíòèìîíîïîëüíèé êîì³òåò Óêðà¿íè / çâ'ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ òà âçàºìî䳿 ç Ç̲ òà çàáåçïå÷åííÿ äîñòóïó äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ äî ôàêòè÷íîãî âèõîäó ïðàö³âíèêà ç â³äïóñòêè äëÿ äîãëÿäó çà äèòèíîþ. Âèìîãè: ÂÎ (æóðíàë³ñòèêà, êîìóí³êàö³¿, PR), ÄÐ çà ôàõîì, âì³ííÿ øâèäêî àíàë³çóâàòè òà ìàéñòåðíî ïèñàòè, íàâè÷êè ðîáîòè ç MS Office. Àäðåñà: 03680, ì. Êè¿â, âóë. Óðèöüêîãî, 45. Тел. 251 60 40

303961010130

/Ñâÿòîøèíñüêèé äèòÿ÷èé áóäèíîê-³íòåðíàò/ Тел. 450 92 57

000000030149

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹38 • 24 âåðåñíÿ 2012 ð.


17

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

11008101

11025102

11036101

ІНЖЕНЕР З ОХОРОНИ ПРАЦІ /Áóä. óïðàâ.-12 ÏÀÒ "Òðåñò Êè¿âì³ñüáóä-3" / (÷îë., ÄÐ). Ç\ï â³ä 3000 ãðí. Ïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Ñîöïàêåò. Òåë.: 245-77-50. Тел. 245 75 90

108901030101

Киевсой ТПП нжны

ÐÅÊËÀÌÍÛÅ ÌÅÍÅÄÆÅÐÛ для работы в офисе по свободном рафи. Допсается частичная работа надом. З\п от выработи.

Òåë.: 482-39-62

21027102 99990510

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹38 • 24 âåðåñíÿ 2012 ð.

10990101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


18

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

70367107

10827111

70458104

70439102

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ PR МЕНЕДЖЕР /ÁÎÓ˲ÍÃ-ÊËÓÁ / Ñò. ì. "Øóëÿâñüêà", âóë. Ãåòüìàíà, 6, ì-í "ÌåãàÌàðêåò" (â³ää³ë ïåðñîíàëó). Òåë.: 200-15-10. Тел. 200 15 33

704511020101

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ Æåí. â âîçðàñòå îò 18 äî 35 ëåò ïðèãëàøàþòñÿ íà ðàáîòó â ã. Êèåâ. Ëó÷øèå óñëîâèÿ â ãîðîäå, êàðüåðíûé ðîñò, ïîñòîÿííî ðàñòóùèé äîõîä, ðàáîòà ñ VIP-êëèåíòàìè. Âñòðå÷àåì, ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Ç\ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ!!! Тел. (067)464 25 64 703671070101

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ Ñ ïåðñïåêòèâîé êàðüåðíîãî ðîñòà. Îôèñíàÿ ðàáîòà. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ. Òåë.: 288-07-21. Тел. (067)506 30 66 704701020000

МЕНЕДЖЕРЫ /Íà ïîñòîÿííóþ è âðåìåííóþ ðàáîòó / Âîçðàñò 20-35 ëåò, ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Ç\ï îò 1200 ãðí\íåäåëÿ. Òåë.: (044)360-47-95. Тел. (098)212 67 22 702901010101

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ /Êðóïíàÿ ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 3000 ãðí + %. Èíîãîðîäíèì æèëüå. Òåë.: (044)38-37-220, (099)32-91-006, (098)674-61-01. Тел. (093)745 55 68 703581020110

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ /Â êîìïàíèþ / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)362 85 35 703981020103

ÐÀÁÎÒÀ

10762101

/Êðóïíàÿ êîìïàíèÿ / Òåë.: +7(495)956-34-70. "Áåëàÿ" ç\ï. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ðîññèÿ, ã. Ìîñêâà, ì. "Âàðøàâñêàÿ"; ã. Êóðîâñêîå, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ð-í. E-mail: timakova@zrm1.ru Skype: timakova.hr; www.zrm1.ru 210271020101

ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ "Ñòðîé-Ãðóïï" / Ç\ï 5500 ãðí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 424-08-70, (093)599-41-83. Тел. (098)108 98 58 704751020103

70473101

РАБОТА С КЛИЕНТАМИ

РЕКЛАМНЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ /Êèåâñêàÿ ÒÏÏ / äëÿ ðàáîòû â îôèñå ïî ñâîáîäíîìó ãðàôèêó. Äîïóñêàåòñÿ ÷àñòè÷íàÿ ðàáîòà íàäîìó. Ç\ï îò âûðàáîòêè. Тел. 482 39 62 109901010101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АДМИНИСТРАТОР, СЕКРЕТАРЬ В ОФИС Ç\ï îò 3500 ãðí. Òåë.: (099)542-30-76, (063)108-60-90. Тел. (099)542 30 76 703271050000

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹38 • 24 âåðåñíÿ 2012 ð.


19

ÎÔ²ÑͲ ÑËÓÆÁÈ

10870102

АДМИНИСТРАТОР

ДИСПЕТЧЕРИ

Êðóïíîé êîìïàíèè íà äîëæíîñòü àäìèíèñòðàòîðà òðåáóåòñÿ äåâóøêà, æåíùèíà â âîçðàñòå îò 25 äî 45 ëåò. Òðåáîâàíèÿ: îòâåòñòâåííîñòü, êîììóíèêàáåëüíîñòü, íàëè÷èå ÎÐ â êàäðîâîì àãåíòñòâå îò 1 ãîäà. Ïðåäëàãàåì: âîçìîæíîñòü êàðüåðíîãî ðîñòà, ïîñòîÿííî ðàñòóùèé äîõîä, îôèñ â öåíòðå Êèåâà. Òåë.: (098)065-35-05.

/"ÎÏÒÈÌÀËÜÍÅ TAXI" / Ãðàô³ê ðîáîòè: 1\2 ä., 1\3 ä., 1\12 ã. óäíà ç\ï, íàâ÷àííÿ. Âèìîãè: çíàííÿ ÏÊ òà ì³ñòà. www.optima.fm Òåë.: (063)641-86-59. Тел. (093)404 90 08

703671080101

АДМИНИСТРАТОР

МЕНЕДЖЕР â îôèñ. Óìåíèå ðàáîòàòü â êîëëåêòèâå. Ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå. Áûñòðûé êàðüåðíûé ðîñò. Ç\ï âûñîêàÿ. Òåë.: (098)868-76-86. Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà, Тел. (095)461 10 83

/Â êîìïàíèþ / Òåë.: (096)748-13-39. Тел. (093)594 20 67

ДИСПЕТЧЕРЫ В ТАКСИ

АССИСТЕНТ СЕКРЕТАРЯ РЕФЕРЕНТА Òðåáîâàíèÿ: çíàíèå ÏÊ íà óðîâíå ïîëüçîâàòåëÿ (Word, Èíòåðíåò, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà), îòâåòñòâåííîñòü è êîììóíèêàáåëüíîñòü. Óäîáíûé ÃÐ äëÿ ñòóäåíòîâ. Тел. (063)945 26 25

703501010101

ДИСПЕТЧЕР / äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùóþñÿ êîìïàíèþ / Æåíùèíà îò 25 äî 45 ëåò, ìîæíî áåç ÎÐ, îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû, èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Ç\ï îò 6000 ãðí + ïðåìèè. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: (099)336-05-17. Тел. (067)439 30 98

703671090101

ДИСПЕТЧЕР

КОНСУЛЬТАНТ /Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 220-05-31. Тел. (095)718 00 74

703601020102

ДИСПЕТЧЕР

КОНСУЛЬТАНТ

703601030102

Ç\ï 400 ãðí â ñóòêè. Âîçìîæåí 12-÷àñîâîé ãðàôèê ðàáîòû. Òåë.: (044)599-49-49, (044)599-40-50, (067)444-67-49. Тел. (067)440 92 76

108951010101

ДОХОД ДЛЯ ЖЕНЩИН Çàíÿòîñòü 2-3 ÷àñà â äåíü - äîõîä 1300 ãðí â ìåñÿö, 7 ÷àñîâ â äåíü - îò 2100 ãðí. Òåë. äëÿ çàïèñè: (067)745-72-94. Ïîí.-ïÿò. ñ 10.00 äî 14.00. Тел. 228 11 64

702841010101

ДІЛОВОД /ÄÍÇ N 599/ Тел. 452 01 91

000000050022

ОПЕРАТОР ПК /Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 220-05-31. Тел. (095)718 00 74

703601020105

ОПЕРАТОР ПК /Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 220-05-31. Тел. (095)718 00 74

ОПЕРАТОР В КОНТАКТ ЦЕНТР /Call-öåíòð "Assistance" / Ç\ï 2500 ãðí. ÃÐ: ïí-ïò 9.00-18.00. Àäðåñ: ã. Êèåâ, ïð-ò Ë. Êóðáàñà, 2-Á. Òåë.: (097)560-95-57. Тел. 393 78 50

109941010101

ДИСПЕТЧЕРА äëÿ ðàáîòû â òàêñè 309. Âûñîêàÿ ç\ï. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Îáðàùàòüñÿ ïî Тел. (093)762 94 15

703291010101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹38 • 24 âåðåñíÿ 2012 ð.

704531100000

703601030105

/Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 220-05-31. Тел. (095)718 00 74

70367108

303971010000

ДИСПЕТЧЕРИ НА ТЕЛЕФОН, В СЛУЖБУ ТАКСІ, В ОФІСИ

АССИСТЕНТ РУКОВОДИТЕЛЯ 703761010101

70367109

/"Ïàí-Òàêñ³" / Äî 45 ðîê³â, ô³êñîâàíèé ÃÐ, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ. Ç\ï â³ä 2100 ãðí. ÄÐ òà âîëîä³ííÿ àíãë³éñüêîþ ìîâîþ º äîäàòêîâîþ ïåðåâàãîþ. Тел. (093)776 27 50

Ç\ï 2 ðàçè â ì³ñÿöü. Ñòàâêà + %. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68. Тел. 362 43 61

703821010101

10963102

109531020201

ДИСПЕТЧЕРИ

ОПЕРАТОРЫ ПК Ç\ï - âûñîêàÿ. Òåë.: 542-05-94, (063)108-60-90, (099)542-30-76. Тел. (096)564 59 17 703271060000

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


20

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Требются на постоянню работ

ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐÛ Â ÒÀÊÑÈ

Call-центр"Assistance"

ÎÏÅÐÀÒÎÐ Â ÊÎÍÒÀÊÒ-ÖÅÍÒÐ

З\п 400 рн в сти. Возможен 12-часовой рафи работы Òåë.: (044)599-49-49,

З\п 2500 рн. ГР: пн-пт 9.00-18.00. Адрес: . Киев, пр-т Л. Крбаса, 2-Б

(044)599-40-50, (067)444-67-49, (067)440-92-76

Òåë.: (097)560-95-57, 393-78-50

10895101

10994101

СРОЧНО!

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ Â ÍÎÂÛÉ ÎÔÈÑ! Работа с персоналом и доментами. Доход выше среднео. ГР: 5-днева (10.00-17.00). Òåë.: (093)875-07-74, 097)531-43-21, Геннадий Тимофеевич 70313101

ОФИС МЕНЕДЖЕР /Òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 1000 ãðí â íåäåëþ. Òåë.: (067)798-99-69, (067)236-19-26. Тел. 464 97 49

Предприятию требются:

ÊÀÑÑÈÐÛ ñ ÎÐ

704151010106

ПЕРСОНАЛ

Òåë. (097)726-76-78,

/ ìåæäóíàðîäíóþ êîìïàíèþ / òðåáóåòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. Îôèñíàÿ ðàáîòà. Áåñïëàòíîå îáó÷åíèå. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ. Òåë.: 288-07-21. Тел. (067)506 30 66 704701080000

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ

(093)506-32-52 70308101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АНАЛИТИК

/Òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 1000 ãðí â íåäåëþ. Òåë.: (067)798-99-69, (067)236-19-26. Тел. 464 97 49

704151010105

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА /Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì â îôèñ / Äîñòîéíûé äîõîä. Тел. (095)545 82 08

703751010101

/ ôèíàíñîâóþ êîìïàíèþ / Îáó÷åíèå ïðåäîñòàâëÿåì. Òðåáîâàíèÿ: ÏÊ, ÂÎ. Òåë.: 288-07-21. Тел. (067)506 30 66 704701030000

БУХГАЛТЕР

УЧЕТЧИК

11004101

КАСИР

КАССИРЫ

/Ïðàöþé ç êðàùèìè! / Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãíó÷êèé ãðàô³ê, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, ïîðó÷ ç äîìîì. Ñï³âáåñ³äè ïðîâîäÿòüñÿ: ïí-ïò 10.00, 12.00, 15.00. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. ϳìîíåíêà, 13; ÁÖ "Ôîðóì", êîðï. 6Å, 4 ïîâåðõ ÌÒ². E-mail: hr_doo@mti.ua Тел. 590 30 91

/Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé DeLuxe" / íà êèíîòåàòð. Òåë.: 232-55-41. Тел. (063)232 55 41

108571020102

КАСИР

/Ñåòü ÿïîíñêèõ ðåñòîðàíîâ "Åâðàçèÿ" / Èðèíà (10.00-19.00), Тел. (050)356 00 05

703861010102

/Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 220-05-31. Тел. (095)718 00 74

703601020106

СЕКРЕТАРЬ /Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 220-05-31. Тел. (095)718 00 74

703601030106

СЕКРЕТАРЬ /Àêòèâíî ðàçâèâàþùàÿñÿ êðóïíàÿ êîìïàíèÿ / â îôèñ. Òåë.: (050)647-73-25. Тел. (093)124 42 03

703701010101

СПОКОЙНАЯ, СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА В ОФИСЕ Ïÿòèäíåâêà, ñòàâêà + áîíóñû. ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)506 30 66 704701040000

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ БУХГАЛТЕР /Êè¿âñüêå ì³ñüêå òåðèòîð³àëüíå â³ää³ëåííÿ / ñåêòîðó áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó. Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè; ïîâíà âèùà îñâ³òà çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ìàã³ñòðà àáî ñïåö³àë³ñòà, äîñâ³ä ðîáîòè çà ôàõîì. Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ ó â³âòîðîê òà ÷åòâåð ç 10.00 äî 17.00 çà àäðåñîþ: Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 50-Á, ²²² ïîâåðõ, êàíöåëÿð³ÿ. Тел. (044)235 50 09

110041010101

ЕКОНОМІСТ /ÂÀÒ "Ìåðèä³àí" (á-ð ²âàíà Ëåïñå, 8) / Òåë.: 408-85-22, 408-27-91. Тел. 408 18 77

Ãðàô³ê ðîáîòè: äîáà\äâ³. Тел. (096)954 64 03

КАССИРЫ ОЦЕНЩИКИ

704031010103

703071010101

КАССИР /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê"/ Тел. (063)220 31 95

109641020105

þâåëèðíûõ èçäåëèé èëè áûòîâîé òåõíèêè. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. ÃÐ: 4\2. Îáó÷åíèå. Тел. 490 31 31

109911010102

303961010128

КАССИР /"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / ìóæ.\æåí. äî 45 ëåò. Âîçìîæíî ñ îáó÷åíèåì. ÃÐ: 7\7. Ç\ï äîãîâîðíàÿ + ïðåìèÿ + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 206 13 40

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ЭКОНОМИКИ, / êðóïíóþ ôèíàíñîâóþ êîìïàíèþ / ìåíåäæåð ïî ïðîäàæå óñëóã, êîíñóëüòàíò-àíàëèòèê. Êîðïîðàòèâíîå îáó÷åíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ðåçþìå: kiev@masterbrok.com.ua Тел. 383 12 33 704701060000

/Â îòäåëåíèå áàíêà / ÎÐ îò 3-õ ëåò êàññèðîì îáÿçàòåëüíî. Ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 18.00. Ç\ï 2200 ãðí. Тел. 486 21 99 109851010000

/Êàð'ºðà â BILLA! / Ç\ï â³ä 2500 ãðí. Âóë. Ãðèøêà, 3, (050)469-5744; âóë. Ïåòðîïàâë³âñüêà, 2, (050)411-4049; ïð-ò Ìàÿêîâñüêîãî, 85, (050)310-5596, Áåñàðàáñüêà ïë., 2, (050)359-4433; âóë. Òðîñòÿíåöüêà, 1-À, (050)387-5500; ïð-ò Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 56-À, (050)417-5060; Ëüâ³âñüêà ïë., 8-Á, (050)387-7867. E-mail: jobs@billa.ua Тел. 496 17 45

КАССИРЫ КИНОТЕАТРА

КАСИРИ АДМІНІСТРАТОРИ

704551020104

КАСИР

/Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâîãî ëàóíæ-áàðà / (â ð-íå Òðîåùèíû). Òåë.: (067)232-66-58, (067)657-30-09. Тел. (063)679 04 15

/Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé Óëüòðàìàðèí" / Õîðîøèå óñëîâèÿ òðóäà. Ìîæíî áåç ÎÐ. Óë. Óðèöêîãî, 1-à. Òåë. (063)232-55-42. Тел. 232 55 42

КАССИР БУХГАЛТЕР

108821010106

КАССИРЫ

704671010109

/̳æíàðîäíà êîìïàí³ÿ "Ìàðàòåêñ" / Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Íîðìîâàíèé ðîáî÷èé ÷àñ. Òåë.: 495-10-85. Тел. 371 18 13

109271020103

СЕКРЕТАРЬ

704561010109

КАССИР

КОНТРОЛЕР /"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / ìóæ.\æåí. äî 45 ëåò. Âîçìîæíî ñ îáó÷åíèåì. ÃÐ: 7\7. Ç\ï äîãîâîðíàÿ + ïðåìèÿ + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 206 13 40 704551020102

КАССИРЫ /Íà Ïð-òèå / ñ ÎÐ. Òåë.: (097)726-76-78. Тел. (093)506 32 52 703081010101

СПЕЦИАЛИСТЫ КОЛЛ ЦЕНТРА /"Áàíê Ðóññêèé Ñòàíäàðò" / Îïûò ðàáîòû íåîáÿçàòåëåí. Ìû ïðåäëàãàåì: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû, áåñïëàòíîå îáó÷åíèå, âîçìîæíîñòü ïðîôåññèîíàëüíîãî è êàðüåðíîãî ðîñòà â êîìàíäå ïðîôåññèîíàëîâ. E-mail: ikichatyi@rsb.ru; www.rsb.ua Òåë.: (095)921-63-08, Èãîðü. Îëüãà, Тел. (068)538 15 93

108701020101

СТАРШИЙ КАСИР /̳æíàðîäíà êîìïàí³ÿ "Ìàðàòåêñ" / Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Íîðìîâàíèé ðîáî÷èé ÷àñ. Òåë.: 495-10-85. Тел. 371 18 13

109271020104

99990509

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹38 • 24 âåðåñíÿ 2012 ð.


21

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ІНЖЕНЕР

ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ /Â êîìïàíèþ / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)362 85 35

703981020102

/̳ñüêà òóáåðê. ë³êàðíÿ N1/ Тел. 560 89 69

000000080217

ІНЖЕНЕР З ОБЛАДНАННЯ /Ãîñï³òàëü "Ëåñíàÿ ïîëÿíà"/ Тел. 431 92 71

000000080234

ІНЖЕНЕР З ОХОРОНИ ПРАЦІ /Øê³ðíèé âåíåðîëîã. äèñïàíñåð N5 Ïîä³ëüñüê. ð-íó/ Тел. 434 46 82

ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ Òðåáóåòñÿ. Îôèñíàÿ ðàáîòà. Áàçîâîå îáó÷åíèå ïðåäîñòàâëÿåì áåñïëàòíî. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ. Òåë.: 288-07-21. Тел. (067)506 30 66

2 ó÷åíèêà íà ñáîðêó êîìïüþòåðîâ, ñåðâèñ è ðåìîíò íîóòáóêîâ.

000000080144

ІНЖЕНЕР ЕЛЕКТРИК /ÂÀÒ "Ìåðèä³àí" (á-ð ²âàíà Ëåïñå, 8) / Òåë.: 408-85-22, 408-27-91. Тел. 408 18 77

Òåë.

108821010101

704701010000

233-56-51 70312101

10924102

ІНЖЕНЕР ЕНЕРГЕТИК /Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N 18 / Òåë.: 235-31-16, 235-40-56. Тел. 235 43 24

000000080194

ІНЖЕНЕР ЕНЕРГЕТИК

ІНЖЕНЕР ПРОГРАМІСТ /ÏÀÒ "Ç-ä "ÌÀßÊ" / (âåðñòàò³â ç ÏÊ). Ç\ï äîãîâ³ðíà. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 461-81-42. Тел. 461 81 45

108851010101

/Äèòÿ÷à ³íôåêö³éíà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ / (íà 0,5 ñòàâêè). Ìîæëèâî çà ñóì³ñíèöòâîì. Тел. 483 38 41

000000080114

ІНЖЕНЕР ТЕХНОЛОГ /ÏÀÒ "Ç-ä "ÌÀßÊ" / ç ìåõàí³÷íî¿ îáðîáêè. Ç\ï äîãîâ³ðíà. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 461-81-42. Тел. 461 81 45

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЧПУ И РАБОТА НА ЧПУ

Òåë.: +7(495)956-34-70. "Áåëàÿ" ç\ï. Ðîññèÿ, ã. Ìîñêâà, ì. "Âàðøàâñêàÿ"; ã. Êóðîâñêîå, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ð-í. E-mail: timakova@zrm1.ru Skype: timakova.hr; www.zrm1.ru 210271020107

108851010102

ІНЖЕНЕР

ТЕХНОЛОГ /ÏÀÒ "Ç-ä "ÌÀßÊ" / ç çáèðàííÿ ìåõàí³÷íèõ âèðîá³â. Ç\ï äîãîâ³ðíà. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 461-81-42. Тел. 461 81 45 108851010103

10890102

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ИНЖЕНЕР ТЕХНОЛОГ ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА /×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / ÂÎ (ïîëèãðàô.), æåëàòåëüíî ÎÐ, ÏÊ. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Тел. 593 04 72 704631150000

ИНЖЕНЕР ЭЛЕКТРОНЩИК /ÌÍÏÔ "Ãàììà" (Ñâÿòîøèíñêèé ð-í) / (íàñòðîéùèê ðàäèîàïïàðàòóðû). Ìóæ÷èíà äî 40 ëåò. Òðåáîâàíèÿ: çíàíèå ñõåìà-òåõíèêà, ïðîãðàììèðîâàíèå è ò.ä. Îêëàä îò 4000 ãðí\ìåñ. Òåë.: (044)423-53-94(95). Тел. 423 53 96

109241020101

ИНЖЕНЕРЫ, /Êðóïíàÿ êîìïàíèÿ / êîíñòðóêòîðû, òåõíîëîãè. Òåë.: +7(495)956-34-70. "Áåëàÿ" ç\ï. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ðîññèÿ, ã. Ìîñêâà, ì. "Âàðøàâñêàÿ"; ã. Êóðîâñêîå, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ð-í. E-mail: timakova@zrm1.ru Skype: timakova.hr; www.zrm1.ru 210271020108

ЛАБОРАНТИ ФІЗИКО МЕХАНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З\Б ВИРОБІВ /ÂÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N3" ì. Êè¿â / Ç\ï â³ä 2000 ãðí. Äëÿ ðîáîòè íà "Çàâîä³ çàë³çîáåòîííèõ âèðîá³â". Ìîæëèâî áåç Ìîæëèâî áåç ÄÐ, íàâ÷àºìî. Ç\ï îô³ö³éíà òà ñâîº÷àñíà. ²íîãîðîäí³ îäèíîê³ çàáåçïå÷óþòüñÿ ãóðòîæèòêîì. Îïëà÷óâàíà â³äïóñòêà. Êîíò. òåë.: 454-76-76, (098)661-50-86, (066)660-47-36. Тел. (093)124 71 66

109361020109

10963103

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹38 • 24 âåðåñíÿ 2012 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


22

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ БРОШЮРОВЩИКИ /×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / ÃÐ: ñìåííûé. Ïðîâîäèòñÿ îáó÷åíèå. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç\ï 2500-3000 ãðí. Тел. 593 04 72 704631070000

МАКЕТЧИК /ÎÎÎ "ÑÈÒÈ ÑÒÀÉË" / (íàðóæíàÿ ðåêëàìà). Òåë.: 469-02-67. Тел. 469 51 86

109651010102

МАШИНИСТ ВШРА /×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / ÎÐ â ïîëèãðàôèè. ÃÐ: ñìåííûé. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç\ï 3000-5000 ãðí. Тел. 593 04 72 704631140000

МАШИНИСТ ФАЛЬЦЕВАЛЬНЫХ МАШИН /×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / ÎÐ â ïîëèãðàôèè. ÃÐ: ñìåííûé. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç\ï 3000-4000 ãðí. Тел. 593 04 72 704631130000

ПЕЧАТНИК ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ /×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / ÎÐ îò 2-õ ëåò. ÃÐ: ñìåííûé. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç\ï îò 5000 ãðí. Тел. 593 04 72 704631120000

70404102

70393101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АСИСТЕНТИ ПЕРУКАРІВ

ПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ /×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / Ïðîâîäèòñÿ îáó÷åíèå. ÃÐ: ñìåííûé. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç\ï 3000 ãðí. Тел. 593 04 72 704631080000

ПОМОЩНИК ПЕЧАТНИКА ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ /×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / ÎÐ îò 1 ãîäà èëè ïðîâîäèòñÿ îáó÷åíèå. ÃÐ: ñìåííûé. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç\ï îò 3000 ãðí. Тел. 593 04 72 704631110000

/Ìåðåæà ñàëîí³â "ËÎÍDÀ" / Ïåðåìîæö³ êóáêó ñâ³òó. Òåë.: 417-42-20. www.salonda.com.ua Тел. 417 27 81

704041020107

КОСМЕТОЛОГИ /Ìåðåæà ñàëîí³â "ËÎÍDÀ" / Ïåðåìîæö³ êóáêó ñâ³òó. Òåë.: 417-42-20. www.salonda.com.ua Тел. 417 27 81

704041020103

МАЙСТРИ МАНІКЮРУ /Ìåðåæà ñàëîí³â "ËÎÍDÀ" / Ïåðåìîæö³ êóáêó ñâ³òó. Òåë.: 417-42-20. www.salonda.com.ua Тел. 417 27 81

704041020106

МАЙСТРИ ПЕРУКАРІ: /Ìåðåæà ñàëîí³â "ËÎÍDÀ" / ñòèëü äèðåêòîð³â, òîï ìàéñòð³â, ãðàíä, VIP, ñòèëü àâòîð³â, ìàéñòð³â ðîêó, ìàéñòð³â âèñîêî¿ êâàë³ô³êàö³¿. Ïåðåìîæö³ êóáêó ñâ³òó. Òåë.: 417-42-20. www.salonda.com.ua Тел. 417 27 81

704041020102

70471101

МАСТЕР ПАРИКМАХЕР

Всалон расотытребется

/Â ñàëîí êðàñîòû / Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Тел. (044)562 61 70

704401010101

МАСТЕРА ПАРИКМАХЕРЫ /Â ïàðèêìàõåðñêóþ / Ìåñòî ðàáîòû: ïðîñï. Í. Áàæàíà, 7-À, ì. "Âûðëèöà", Õàðüêîâñêèé ð-í. Çîÿ Àíàòîëüåâíà, Тел. (066)713 34 19

703931010101

/Ñàëîí êðàñîòû â öåíòðå / Òåë.: (063)715-52-83, 272-11-50. Тел. 272 37 67

704711010101

ПАРИКМАХЕР /Â ñàëîí êðàñîòû / ñ ÎÐ. Òåë.: (097)952-63-04. Тел. (063)957 32 33

109531030102

МАСТЕР МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА

ПАРИКМАХЕР

/Â ñàëîí êðàñîòû / Òåë.: (097)952-63-04. Тел. (063)957 32 33

/Ñàëîí êðàñîòû â öåíòðå / Òåë.: (063)715-52-83, 272-11-50. Тел. 272 37 67

109531030101

МАСТЕР МАНИКЮРА ПЕДИКЮРА

704711010102

Òåë. (099)406-74-47 ЮлияВладимировна

Всалон расоты требется:

ÌÀÑÒÅÐÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐ З\пдооворная Òåë.:

(044)562-61-70 70440101

/Â ñàëîí êðàñîòû / è íàðàùèâàíèÿ íîãòåé. Ìåñòî ðàáîòû: ñò. ì. "Áåðåñòåéñêàÿ". Þëèÿ Âëàäèìèðîâíà, Тел. (099)406 74 47

Всалон расотытребется

ÌÀÑÒÅÐ ÌÀÍÈÊÞÐÀ-ÏÅÄÈÊÞÐÀ È ÍÀÐÀÙÈÂÀÍÈß ÍÎÃÒÅÉ

703481010101

МАСТЕР ПАРИКМАХЕР

Местоработы: ст.м."Берестейсая"

/Â ñàëîí êðàñîòû / Ìåñòî ðàáîòû: ñò. ì. "Áåðåñòåéñêàÿ". Þëèÿ Âëàäèìèðîâíà, Тел. (099)406 74 47

Òåë. (099)406-74-47 ЮлияВладимировна

703481020101

ÐÀÁÎÒÀ

Местоработы: ст.м."Берестейсая"

70348102

МАСТЕР МАНИКЮРА

99991515

ÌÀÑÒÅÐÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐ

99990514

70348101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹38 • 24 âåðåñíÿ 2012 ð.


23

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АКУШЕРКИ /̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N5 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó/ Тел. 451 28 76

000000130240

10953103

10961101

БАКТЕРІОЛОГ

70322101

/Øê³ðíèé âåíåðîëîã. äèñïàíñåð N5 Ïîä³ëüñüê. ð-íó/ Тел. 434 46 82

000000130142

БІОЛОГ КДЛ 000000130093

ВРАЧ СТОМАТОЛОГ

703221010101

000000130197

70356101

ЗУБНИЙ ТЕХНІК /ÖÄÐÏ N1 Ãîëîñ³¿â. ð-í (âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 104) / Òåë.: 529-49-32. Тел. 529 41 42

000000130055

ЛІКАР ДШБ

000000130051

70436102

104821010102

ГУВЕРНАНТКИ /Ôèðìà "Ìàòèîëà" / â ýëèòíûå ñåìüè, ñ ÎÐ. Áåç ÎÐ - îáó÷àåì íà êóðñàõ. Ñîáåñåäîâàíèå, ïðèåì äîêóìåíòîâ - áåñïëàòíî. Ç\ï îò 30 ãðí\÷àñ. Óë. Çîîëîãè÷åñêàÿ, 6 (îòäåëüíûé âõîä). Тел. 451 79 01

НЯНИ /ÊÀ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)592 80 18

109611010102

НЯНИ /Ôèðìà "Ìàòèîëà" / â ýëèòíûå ñåìüè, ñ ÎÐ. Áåç ÎÐ - îáó÷àåì íà êóðñàõ. Ñîáåñåäîâàíèå, ïðèåì äîêóìåíòîâ - áåñïëàòíî. Ç\ï îò 30 ãðí\÷àñ. Óë. Çîîëîãè÷åñêàÿ, 6 (îòäåëüíûé âõîä). Тел. 451 79 01

704361020102

704361020101

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ

ДОМРАБОТНИЦЫ /ÊÀ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)592 80 18

/Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé øïèòàëü ³íâàë³ä³â ÂÂÂ/ Тел. 431 95 56

/Äåòñêèé ñàä / (íÿíÿ). Åñòü ñèñòåìà ïðåìèðîâàíèÿ. Тел. (050)356 89 02

703531010101

ЛІКАР ДІЛЬНИЧНИЙ

НЯНИ

000000130216

ЛІКАР ЕПІДЕМІОЛОГ /Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ/ Тел. 413 58 46

ЛІКАР ЕПІДЕМІОЛОГ /̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N5 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó/ Тел. 451 28 76

000000130237

ЛІКАР ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ (СІМЕЙНИЙ ЛІКАР)

ЛІКАР ОНКОЛОГ

000000130052

/Ãîñï³òàëü "Ëåñíàÿ ïîëÿíà"/ Тел. 431 92 71

000000130232

/Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé øïèòàëü ³íâàë³ä³â ÂÂÂ/ Тел. 431 95 56

/Ïîë³êë³í³êà N 1 / Òåë.: 529-89-44, 529-89-85. Тел. 529 23 57

ЛІКАР ОНКОЛОГ

ЛІКАР ПІДЛІТКОВОГО КАБІНЕТУ

/Ïîë³êë³í³êà N 1 / Òåë.: 529-89-44, 529-89-85. Тел. 529 23 57

/ÖÄÐÏ N1 Ãîëîñ³¿â. ð-í (âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 104) / Òåë.: 529-49-32. Тел. 529 41 42

ЛІКАР ОФТАЛЬМОЛОГ

000000130119

000000130050

ЛІКАР ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ

000000130128

000000130121

/Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N4 Ñîëîì'ÿíñüêîãî ð-íó/ Тел. 408 71 57

000000130186

ЛІКАР ОФТАЛЬМОЛОГ

ЛІКАР АНАСТЕЗІОЛОГ /Êè¿âñüêà öåíòðàëüíà áàñåéíîâà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ÌÎÇ/ Тел. 486 97 59

703561010101

/̳ñüêà òóáåðê. ë³êàðíÿ N1/ Тел. 560 89 69

ЛІКАР КАРДІОЛОГ

000000130135

/Àãåíòñòâî "Íèêà" / Ç\ï 300-1000 ó.å. Ðàçíûå ãðàôèêè ðàáîòû. Óë. Ãîëîñååâñêàÿ, 7, ê. 1, ýò. 7, îô. 7, ì. "Äåìååâñêàÿ". Òåë.: (063)620-07-74. Тел. (066)388 27 86

000000130120

ЛІКАР ЕНДОСКОПІСТ

/ÖÄÐÏ N1 Ãîëîñ³¿â. ð-í (âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 104) / Òåë.: 529-49-32. Тел. 529 41 42

/Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé øïèòàëü ³íâàë³ä³â ÂÂÂ/ Тел. 431 95 56

109611010101

/Ïîë³êë³í³êà N 1 / Òåë.: 529-89-44, 529-89-85. Тел. 529 23 57

000000130091

/ÖÄÐÏ N1 Ãîëîñ³¿â. ð-í (âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 104) / Òåë.: 529-49-32. Тел. 529 41 42

(æåí. äî 45 ëåò). Òåë.: 353-17-07. Тел. 353 17 47

ЛІКАР ЕНДОКРИНОЛОГ

ЛІКАР ЕНДОКРИНОЛОГ

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N 18 / Òåë.: 235-31-16, 235-40-56. Тел. 235 43 24

70353101

ГОРНИЧНЫЕ

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ/ Тел. 413 58 46

000000130134

ЗАВІДУВАЧ КАБІНЕТУ СТАТИСТИКИ ЛІКАР

СТАТИСТИК

Естьсистемапремирования Тел.: (050)356-89-02

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

ЛІКАР ДІЄТОЛОГ 000000130092

/ ÷àñòíóþ êëèíèêó / Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Òåë.: 468-79-88. Тел. (067)231 87 91

ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËß (ÍßÍß)

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ/ Тел. 413 58 46

000000130097

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ/ Тел. 413 58 46

Детсом сад треб ется:

ЛІКАР ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ДИТЯЧИЙ

000000130099

/Ãîñï³òàëü "Ëåñíàÿ ïîëÿíà"/ Тел. 431 92 71

000000130229

ЛІКАР ОФТАЛЬМОЛОГ /ÖÄÐÏ N1 Ãîëîñ³¿â. ð-í (âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 104) / (0,5 ñòàâêè). Òåë.: 529-49-32. Тел. 529 41 42

000000130048

99990504

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹38 • 24 âåðåñíÿ 2012 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


24

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ² ÔÀÐÌÀÖ²ß МЕДСЕСТРИ ДІЛЬНИЧНІ ТРЕБУЮТСЯ:

ÌÀÑÑÀÆÈÑÒÊÈ Возрастот18до30лет. МожнобезОР.Обчение. Стро"обезинтима.Звонить с11.00до21.00.

Òåë. (093)819-73-00 70454101

70305101

ЛІКАР ПЕДІАТР

МЕДСЕСТРА

МЕДСЕСТРА

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ/ Тел. 413 58 46

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N 18 / Òåë.: 235-31-16, 235-40-56. Тел. 235 43 24

/Øêîëà-ñàä "Ñâ³òîçîð" / Òåë.: 562-05-19. Тел. 564 68 48

000000130096

000000130191

ЛІКАР ПЕДІАТР ДИТЯЧИЙ

000000130066

МЕДСЕСТРА

МЕДСЕСТРА

ЛІКАР ПСИХІАТР

МЕДСЕСТРА

МЕДСЕСТРА БАСЕЙНУ

/Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé øïèòàëü ³íâàë³ä³â ÂÂÂ/ Тел. 431 95 56

/ÄÍÇ N 667 (Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í, Òåðåìêè-2) / Òåë.: 250-27-83. Тел. 250 05 80

/Øêîëà N 134 (Ïå÷åðñüêèé óçâ³ç)/ Тел. 280 71 11

ЛІКАР РЕНТГЕНОЛОГ

МЕДСЕСТРА

/̳ñüêà òóáåðê. ë³êàðíÿ N1/ Тел. 560 89 69

/ÄÑ N 150 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 250-84-53. Тел. 250 84 49

000000130127

000000130215

ЛІКАР РЕНТГЕНОЛОГ ДИТЯЧИЙ /Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N4 Ñîëîì'ÿíñüêîãî ð-íó/ Тел. 408 71 57

000000130187

/ÄÑ N 375/ Тел. 243 46 36

000000130137

000000130181

000000130162

МЕДСЕСТРА /ÄÑ N35/ Тел. 272 41 01

000000130085

ЛІКАР СТАТИСТ

МЕДСЕСТРА

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ/ Тел. 413 58 46

/Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N4 Ñîëîì'ÿíñüêîãî ð-íó/ Тел. 408 71 57

000000130095

000000130189

ЛІКАР ТЕРАПЕВТ /Ãîñï³òàëü "Ëåñíàÿ ïîëÿíà"/ Тел. 431 92 71

МЕДСЕСТРА 000000130230

000000130118

ЛІКАР ТЕРАПЕВТ /Ñâÿòîøèíñüêèé äèòÿ÷èé áóäèíîê-³íòåðíàò / (0,5 ñòàâêè). Тел. 450 92 57

000000130148

МЕДСЕСТРА /ÄÑ N 49/ Тел. 418 62 03

000000130220

ЛІКАР ФІЗІОТЕРАПЕВТ

МЕДСЕСТРА

/Ãîñï³òàëü "Ëåñíàÿ ïîëÿíà"/ Тел. 431 92 71

/Øê³ðíèé âåíåðîëîã. äèñïàíñåð N5 Ïîä³ëüñüê. ð-íó/ Тел. 434 46 82

000000130231

ЛІКАР ФІЗІОТЕРАПЕВТ ДИТЯЧИЙ /Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N4 Ñîëîì'ÿíñüêîãî ð-íó/ Тел. 408 71 57

000000130188

000000130141

000000130029

ЛІКАРІ ЛАБОРАНТИ

МЕДСЕСТРА

/Øê³ðíèé âåíåðîëîã. äèñïàíñåð N5 Ïîä³ëüñüê. ð-íó/ Тел. 434 46 82

/Äèòÿ÷èé ñàäîê N544 / (âì³ííÿ ñêëàäàòè ìåíþ). Тел. 483 80 05

000000130139

000000130083

ЛІКАРІ ЛАБОРАНТИ

МЕДСЕСТРА

/Äèòÿ÷à ³íôåêö³éíà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ/ Тел. 483 38 41

/ÄÑ N159 (ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà")/ Тел. 484 18 14

000000130113

МАССАЖИСТ /Ñàëîí êðàñîòû â öåíòðå / ñî ñâîåé áàçîé êëèåíòîâ íà âûñîêèé ïðîöåíò. Òåë.: (063)715-52-83, 272-11-50. Тел. 272 37 67

/×àñòíàÿ êëèíèêà / Îïûò ðàáîòû íå ìåíåå 3-5 ëåò, íàëè÷èå êàòåãîðèè, ïîëíàÿ çàíÿòîñòü, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, ïðèÿòíàÿ âíåøíîñòü. Тел. 499 70 07

000000130101

703051010102

ÐÀÁÎÒÀ

/ÄÍÇ N182/ Тел. 522 39 55

/ÖÄÐÏ N1 Ãîëîñ³¿â. ð-í (âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 104) / Òåë.: 529-49-32. Тел. 529 41 42

000000130053

МЕДСЕСТРА З ДІЄТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ /ÄÑ N 640 / Òåë.: 250-60-89. Тел. 250 34 19

/̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N5 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó/ Тел. 451 28 76

000000130239

МЕДСЕСТРЫ / ÷àñòíóþ êëèíèêó / Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Òåë.: 468-79-88. Тел. (067)231 87 91

МОЛОДША МЕДСЕСТРА /Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N 18 / Òåë.: 235-31-16, 235-40-56. Тел. 235 43 24

МЕДСЕСТРА З ДІЄТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ /ÄÑ N 678 (âóë. Âîëãîãðàäñüêà, 7) / Òåë.: 566-34-27. Тел. 566 35 44

МЕДСЕСТРА З ФІЗІОТЕРАПІЇ /ÄÑ N 640 / Òåë.: 250-60-89. Тел. 250 34 19

МОЛОДША МЕДСЕСТРА /Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N4 Ñîëîì'ÿíñüêîãî ð-íó/ Тел. 408 71 57

000000130190

ОПЕРАЦИОННАЯ МЕДСЕСТРА /×àñòíàÿ êëèíèêà / Îïûò ðàáîòû íå ìåíåå 3-5 ëåò, íàëè÷èå êàòåãîðèè, ïîëíàÿ çàíÿòîñòü, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, ïðèÿòíàÿ âíåøíîñòü. Тел. 499 70 07

703051010101

000000130109

РЕНТГЕН ЛАБОРАНТ /̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N5 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó/ Тел. 451 28 76

000000130241

САНІТАРКА /Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N 18 / Òåë.: 235-31-16, 235-40-56. Тел. 235 43 24

000000130196

000000130110

СТАРША МЕДСЕСТРА

МЕДСЕСТРА НЕВРОЛОГІЧНОГО КАБІНЕТУ

/ÄÑ N184 (âóë. Ïîïóäðåíêà, 24)/ Тел. 292 21 65

/ÖÄÐÏ N1 Ãîëîñ³¿â. ð-í (âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 104) / Òåë.: 529-49-32. Тел. 529 41 42

СТАРША МЕДСЕСТРА

000000130054

МЕДСЕСТРА ПАЛАТНА

000000130046

/ÄÍÇ N 599/ Тел. 452 01 91

000000130233

МЕДСЕСТРА СТАЦІОНАРУ /Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ/ Тел. 413 58 46

000000130094

МЕДСЕСТРА СТОМАТОЛОГІЧНОГО КАБІНЕТУ

/Ãîñï³òàëü "Ëåñíàÿ ïîëÿíà"/ Тел. 431 92 71

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N 18 / Òåë.: 235-31-16, 235-40-56. Тел. 235 43 24

000000130192

ФЕЛЬДШЕР ЛАБОРАНТ

000000130049

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N2/ Тел. 292 41 74 000000130214

МЕДСЕСТРИ

МЕДСЕСТРИ /̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N5 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó/ Тел. 451 28 76

000000130243

000000130228

ФЕЛЬДШЕР ЛАБОРАНТ

/Ãîñï³òàëü "Ëåñíàÿ ïîëÿíà"/ Тел. 431 92 71

000000130238

000000130227

ФЕЛЬДШЕР ЛАБОРАНТ /Øê³ðíèé âåíåðîëîã. äèñïàíñåð N5 Ïîä³ëüñüê. ð-íó/ Тел. 434 46 82

000000130140

ФЕЛЬДШЕР ЛАБОРАНТ /Êè¿âñüêà öåíòðàëüíà áàñåéíîâà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ÌÎÇ/ Тел. 486 97 59

000000130100

000000130129 000000130025

000000130020

СТАРША МЕДСЕСТРА АВТОКЛАВНОЇ

/Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé øïèòàëü ³íâàë³ä³â ÂÂÂ/ Тел. 431 95 56

МЕДСЕСТРА /ÄÑ N450/ Тел. 529 22 46

МЕДСЕСТРА ДІЛЬНИЧНА

МЕДСЕСТРИ

МЕДСЕСТРА

МЕДСЕСТРА

000000130123

000000130079

/Êè¿âñüêà öåíòðàëüíà áàñåéíîâà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ÌÎÇ/ Тел. 486 97 59

МЕДСЕСТРИ АНАСТЕЗІСТКИ

000000130195

/ÖÄÐÏ N1 Ãîëîñ³¿â. ð-í (âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 104) / Òåë.: 529-49-32. Тел. 529 41 42

МЕДСЕСТРА

704711010103

000000130201

/Ãîñï³òàëü "Ëåñíàÿ ïîëÿíà"/ Тел. 431 92 71

МЕДСЕСТРА /ÄÍÇ N430/ Тел. 456 53 22

/ÄÑ N 678 (âóë. Âîëãîãðàäñüêà, 7) / Òåë.: 566-34-27. Тел. 566 35 44

000000130202

/óìíàç³ÿ "Ïð³îð³òåò" / Òåë.: 501-03-57. Тел. 413 74 67

000000130122

703221010102

/Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N4 Ñîëîì'ÿíñüêîãî ð-íó/ Тел. 408 71 57

000000130185

/Ïîë³êë³í³êà N 1 / Òåë.: 529-89-44, 529-89-85. Тел. 529 23 57

ФЕЛЬДШЕР ЛАБОРАНТ ДИТЯЧОГО СТАЦІОНАРУ /Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N5/ Тел. 450 36 60

000000130098

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹38 • 24 âåðåñíÿ 2012 ð.


25

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ВИХОВАТЕЛІ /ÄÑ N 96/ Тел. 434 55 39

000000140178

ВИХОВАТЕЛІ /ÄÑ N 74/ Тел. 443 70 17

000000140174

ВИХОВАТЕЛІ

99990517

/ÄÑ N 678 (âóë. Âîëãîãðàäñüêà, 7) / Òåë.: 566-34-27. Тел. 566 35 44

000000140198

ВЧИТЕЛЬ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ /ØÄÑ "ªâðîëåíä"/ Тел. 274 54 25

000000140153

ВЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ /óìíàç³ÿ "Ïð³îð³òåò" / Òåë.: 501-03-57. Тел. 413 74 67

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

000000140117

ВЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ /Øêîëà N28 (âóë. Æèäêîâà, 7á) / Òåë.: 440-52-11. Тел. 440 51 55

ВИХОВАТЕЛЬ /ØÄÑ "Øêîëÿðèê" / Òåë.: 236-69-63. Тел. 236 22 92

000000140034

000000140036

ВЧИТЕЛЬ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N 150 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 250-84-53. Тел. 250 84 49

000000140158

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÍÇ N 157 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó/ Тел. 257 61 37

000000140074

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N 439/ Тел. 257 87 04

000000140043

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N 141 (âóë. Áàñåéíà, 15-à)/ Тел. 287 68 97

000000140205

ВИХОВАТЕЛЬ

000000140146

ВИХОВАТЕЛЬ 000000140035

ВИХОВАТЕЛЬ 000000140016

000000140249

/ÄÍÇ N430/ Тел. 456 53 22

000000140219

/ÄÑ N 138 / Òåë.: 560-33-21. Тел. 560 46 73

/ÄÑ N 800 / Òåë.: 563-01-46. Тел. 563 01 45

000000140005

/Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 248 76 67

107671020110

000000140223

ВЧИТЕЛІ БІОЛОГІЇ

ВИХОВАТЕЛЬ

/Äèòÿ÷èé ñàäîê N544/ Тел. 483 80 05

/Øêîëà-ñàä "Ñâ³òîçîð" / Òåë.: 562-05-19. Тел. 564 68 48

/Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 248 76 67

ВИХОВАТЕЛЬ

ВИХОВАТЕЛЬ

ВЧИТЕЛІ ГЕОГРАФІЇ, ЕКОНОМІКИ

/ÄÑ N159 (ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà")/ Тел. 484 18 14

/ÄÍÇ N 149 (Äàðíèöüêèé ð-í, ì. "Õàðê³âñüêà")/ Тел. 565 60 08

/Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 248 76 67

000000140081

000000140064

000000140038

ВИХОВАТЕЛЬ

ВИХОВАТЕЛЬ

ВИХОВАТЕЛЬ

/ØÄÑ "Ïëåÿäà" (Äåñíÿíñüêèé ð-í, ˳ñîâèé ìàñèâ) / ç äîøê³ëüíîþ îñâ³òîþ. Тел. 518 97 70

/ÄÑ N 804 (Îáîëîíñüêèé ð-í, âóë. Áåðåæàíñüêà, 14-À) / Òåë.: 462-30-94. Тел. (050)143 39 87

ВИХОВАТЕЛЬ

ВИХОВАТЕЛЬ ГРУПИ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ 000000140213

/ØÄÑ "Çîä³àê" / Òåë.: 573-15-67. Тел. 572 98 34

000000140013

000000140176

/ØÄÑ "ªâðîëåíä" / (5 êëàñ). Тел. 274 54 25

ВИХОВАТЕЛЬ

ВИХОВАТЕЛЬ

000000140165

000000140009

/ÄÑ N 61 / Òåë.: 287-33-92. Тел. 287 77 41

000000140030

ВИХОВАТЕЛЬ

ВИХОВАТЕЛЬ

/ÄÑ N 60 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó / ç îñâ³òîþ. Тел. 450 93 39

/Äèòÿ÷èé ñàäîê-øêîëà "Äèâîñâ³ò"/ Тел. 540 83 26

000000140071

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹38 • 24 âåðåñíÿ 2012 ð.

ВЧИТЕЛІ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ТА ОРІГАМІ

107671020111

000000140105

/Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 248 76 67

107671020101

/ØÄÑ "Âîëîøêà"/ Тел. 402 64 57

ВЧИТЕЛІ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 000000140003

/ÄÑ N 606 (ïð-ò Îáîëîíñüêèé, 39-â)/ Тел. 412 30 41

000000140001

ВИХОВАТЕЛІ /ÄÑ N 436/ Тел. 430 21 66 000000140157

107671020112

ВЧИТЕЛІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

ВИХОВАТЕЛІ 000000140068

/Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 248 76 67

000000140154

ВИХОВАТЕЛІ

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N 780/ Тел. 530 12 45

ВЧИТЕЛІ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

/Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 248 76 67

ВИХОВАТЕЛІ 000000140023

107671020104

107671020103

/Äèòÿ÷èé ñàäîê N543 (ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà") / ç ïåäàãîã³÷íîþ îñâ³òîþ. Тел. 484 64 97

ВИХОВАТЕЛЬ

/ÄÍÇ N726 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 526-31-02. Тел. 526 13 02

ВИХОВАТЕЛЬ

000000140152

ВЧИТЕЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

ВИХОВАТЕЛЬ 000000140027

/ØÄÑ "ªâðîëåíä"/ Тел. 274 54 25

ВИХОВАТЕЛЬ

/ÄÍÇ N182/ Тел. 522 39 55

ВИХОВАТЕЛЬ

/ÄÑ N 674 / Òåë.: 450-39-60. Тел. 450 39 61

ВИХОВАТЕЛЬ

/ÄÑ N 165/ Тел. 520 48 32

ВИХОВАТЕЛЬ

/ÄÑ N 214/ Тел. 424 13 53

000000140018

000000140060

ВИХОВАТЕЛЬ

/ÄÑ N 49/ Тел. 418 62 03

/ÄÍÇ N 599/ Тел. 452 01 91

ВИХОВАТЕЛЬ

000000140090

/ÄÑ N 647 (âóë. Áàáóøê³íà, 25-À)/ Тел. 400 73 48

/ÄÑ N 589/ Тел. 418 20 35

ВИХОВАТЕЛЬ

000000140077

/ØÄÑ "ßã³äêà" (Íèâêè, Ñâÿòîøèí, Ëóê'ÿí³âñüêà) / Òåë.: 400-84-17. Тел. 400 70 55

/ÄÑ N 669/ Тел. 403 02 53

10767102

000000140211

/Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, Тел. 248 76 67, 248 73 86

107671020109

ВЧИТЕЛІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ /Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 248 76 67

107671020108

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


26

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ВЧИТЕЛІ ФІЗИКИ

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 248 76 67

/ÄÑ N 165/ Тел. 520 48 32

/ÄÑ N16 (ð-í Ïîä³ë)/ Тел. 425 04 65

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

ВЧИТЕЛІ ХІМІЇ

/ÄÍÇ N 506/ Тел. 525 31 55

/ÄÑ N 60 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó/ Тел. 450 93 39

107671020106

/Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 248 76 67

107671020107

ВЧИТЕЛІ ІНФОРМАТИКИ /Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 248 76 67

000000140212

000000140245

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ÄÑ N 780/ Тел. 530 12 45

/ÄÍÇ N 599/ Тел. 452 01 91

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ÄÑ N 678 (âóë. Âîëãîãðàäñüêà, 7) / Òåë.: 566-34-27. Тел. 566 35 44

/Äèòÿ÷èé ñàäîê N544/ Тел. 483 80 05

000000140200

ПЕДАГОГ ОРГАНІЗАТОР

/Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 248 76 67

/Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 248 76 67

107671020113

107671020105

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

ГУВЕРНАНТКИ /ÊÀ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)592 80 18

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 248 76 67

/ÄÑ N 5-489 (Ñåâàñòîïîëüñüêà ïëîùà)/ Тел. 248 21 75

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

МЕДСЕСТРА

/ÄÑ N 640 / Òåë.: 250-60-89. Тел. 250 34 19

107671020114

/ÄÍÇ N726 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 526-31-02. Тел. 526 13 02

000000140167

МЕДСЕСТРА /ÄÑ N 804 (Îáîëîíñüêèé ð-í, âóë. Áåðåæàíñüêà, 14-À) / Òåë.: 462-30-94. Тел. (050)143 39 87

000000140175

МУЗ. ПРАЦІВНИК /ØÄÑ "Âîëîøêà"/ Тел. 402 64 57

000000140170

МУЗ. ПРАЦІВНИК

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

000000140151

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ 000000140024

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /Äèòÿ÷èé ñàäîê-øêîëà "Äèâîñâ³ò"/ Тел. 540 83 26

/ÄÑ N 150 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 250-84-53. Тел. 250 84 49

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ÄÑ N 138 / Òåë.: 560-33-21. Тел. 560 46 73

/ÄÑ N 439/ Тел. 257 87 04

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

000000140161

000000140044

000000140007

000000140222

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÍÇ N 149 (Äàðíèöüêèé ð-í, ì. "Õàðê³âñüêà")/ Тел. 565 60 08

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N 61 / Òåë.: 287-33-92. Тел. 287 77 41

000000140156

/ÄÑ N 800 / Òåë.: 563-01-46. Тел. 563 01 45

/ÄÑ N 141 (âóë. Áàñåéíà, 15-à)/ Тел. 287 68 97

000000140039

000000140106

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ÄÑ N184 (âóë. Ïîïóäðåíêà, 24)/ Тел. 292 21 65

/ÄÑ N 678 (âóë. Âîëãîãðàäñüêà, 7) / Òåë.: 566-34-27. Тел. 566 35 44

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ÄÑ N 150 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 250-84-53. Тел. 250 84 49

/ØÄÑ "ßã³äêà" (Íèâêè, Ñâÿòîøèí, Ëóê'ÿí³âñüêà) / Òåë.: 400-84-17. Тел. 400 70 55

/ØÄÑ "Çîä³àê" / Òåë.: 573-15-67. Тел. 572 98 34

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ÄÍÇ N 667 (Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í, Òåðåìêè-2) / Òåë.: 250-27-83. Тел. 250 05 80

000000140047

000000140180

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

000000140147

000000140159

/ÄÑ N 589/ Тел. 418 20 35

/ÄÑ N 669/ Тел. 403 02 53 000000140247

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК /ÄÍÇ N430 / (0,75 ñòàâêè). Тел. 456 53 22

000000140017

000000140199

000000140015

/ÄÑ N 804 (Îáîëîíñüêèé ð-í, âóë. Áåðåæàíñüêà, 14-À) / Òåë.: 462-30-94. Тел. (050)143 39 87

000000140177

/ÄÑ N 138 / Òåë.: 560-33-21. Тел. 560 46 73

000000140002

000000140028

000000140008

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

ФІЗ. ВИХОВАТЕЛЬ

/ÄÑ N159 (ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà")/ Тел. 484 18 14

/ÄÑ N 609/ Тел. 418 70 16

/ÄÑ N450/ Тел. 529 22 46

000000140080

ÐÀÁÎÒÀ

000000140059

ВАРТІВНИК /ÄÍÇ N 667 (Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í, Òåðåìêè-2) / Òåë.: 250-27-83. Тел. 250 05 80

ИНСПЕКТОР ПО БЕЗОПАСНОСТИ /Â êðóïíóþ òîðãîâî-ïðîìûøëåííóþ êîìïàíèþ / Êîìïàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, âûäàåòñÿ ñïåöîäåæäà, áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì. Êîíò. òåë.: (096)706-57-35. Тел. (099)958 18 32

110341010102

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАДРОВ /Îõðàííàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Èâàí Âàñèëüåâè÷, Тел. (067)259 84 14

703241010101

ОПЕРАТОР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ (îõðàíà). Ð-í ì. "Øóëÿâñêàÿ", ò. (093)030-93-94; ð-í Òðîåùèíà, ò. 515-77-07; ð-í Äíåïðîâñêèé, ò. 536-93-79; ð-í Ñâÿòîøèí, ò. (067)223-81-90; ð-í Âèíîãðàäàðü, ò. 434-85-12; ð-í Îáîëîíü, ò. 418-60-43; ð-í ÂÄÍÕ, ò. (067)444-02-17, ð-í Áîðùàãîâêà, ò. 206-02-95; ð-í Õàðüêîâñêèé, ò. (063)203-43-30; ð-í æ\ä âîêçàëà, Тел. (067)223 86 97 110271040111

ОПЕРАТОР ВІДЕОНАГЛЯДУ /"ÌåãàÌàðêåò" íà Ñîëîì'ÿíö³ / (îõîðîíà) - äî 35 ðîê³â, ÄÐ, ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 3\3 äí³. Ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ì. "Âîêçàëüíà", â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà, 3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Тел. (099)141 26 53 108031020120

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

СОЦ. ПЕДАГОГ

/ÄÑ N 606 (ïð-ò Îáîëîíñüêèé, 39-â)/ Тел. 412 30 41

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

000000160184

000000140235

000000140166

000000140111

000000140206

/Ñâÿòîøèíñüêèé äèòÿ÷èé áóäèíîê-³íòåðíàò/ Тел. 450 92 57

000000140062

/ÄÍÇ N726 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 526-31-02. Тел. 526 13 02

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ 000000140004

/ÄÑ N 94 ñàíàòîðíîãî òèïó (âóë. Äðàéçåðà, 30á)/ Тел. 515 05 63

/ÄÍÇ N182/ Тел. 522 39 55

МАТЕМАТИКИ

000000140006

000000140078

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ÄÑ N 691/ Тел. 517 28 55 000000140136

/ÄÑ N 138 / Òåë.: 560-33-21. Тел. 560 46 73

/ÄÑ N159 (ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà")/ Тел. 484 18 14

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N 375/ Тел. 243 46 36

000000140070

000000140082

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

109611010104

ІНСТРУКТОР З ФІЗ. ВИХОВАННЯ

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ØÄÑ "Øêîëÿðèê" / Òåë.: 236-69-63. Тел. 236 22 92

000000140037

/ÄÍÇ N726 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 526-31-02. Тел. 526 13 02 000000140169

000000140019

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

107671020102

ВЧИТЕЛІ ІСТОРІЇ, ПРАВА

000000140226

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК 000000140069

ІНСТРУКТОР З ПЛАВАННЯ

000000140242

ОХОРОНЕЦЬ /"ѲËÜÏÎ" / Øóëÿâêà, ò. (067)405-53-10; Ïå÷åðñüê, ò. 521-95-15; ð-í Îáîëîíü, ò. 464-96-81; ð-í ²íäóñòð³àëüíîãî ìîñòó, ò. (067)223-81-89; Äí³ïðîâñüêèé ð-í, ò. (093)030-99-11; Àêàäåìì³ñòå÷êî, Ñâÿòîøèíî, ò. 423-66-15; Áîðùàã³âêà, ò. (067)507-47-74; ð-í Õàðê³âñüêèé, ò. (063)203-43-30; ð-í Òðîºùèíà, ò. 515-77-07; ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", ò. 206-53-24; ì. "Ëèá³äñüêà", Тел. 521 95 15 110271030106

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹38 • 24 âåðåñíÿ 2012 ð.


27

ÎÕÎÐÎÍͲ ÏÎÑËÓÃÈ

10851102

10880101

ОХОРОННИК

ОХОРОНЦІ

/"ÊÀÐÀÂÀÍ" / ³ä 20 äî 40 ðîê³â, ÄÐ îáîâ'ÿçêîâèé. Ìè ãàðàíòóºìî: ïîñò³éíó ðîáîòó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îïëà÷óâàíó â³äïóñòêó, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, êâàðòàëüí³ ïðå쳿. óïåðìàðêåò "Êàðàâàí", âóë. Ëóãîâà, 12, â³ää³ë óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì. Òåë.\ôàêñ: 461-82-14, 461-82-12. Тел. 461 82 55

/Îõîðîííå ϳä-âî / Ìîëîä³ ëþäè ì³öíî¿ ñòàòóðè, â³ä 22 äî 45 ðîê³â, ïðåäñòàâíèöüêî¿ çîâí³øíîñò³, çð³ñò â³ä 180 ñì. Ðåæèì ðîáîòè - ð³çíèé. Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Òåë.: (096)526-85-65 (äçâîíèòè ç 9.00 äî 18.00, ïí-ïò). Òåë.: 229-26-67. Тел. (063)371 62 46

109861020103

ОХОРОННИК /Ìåðåæà ðåñòîðàí³â / â ðåñòîðàí - ïîçì³ííèé ãðàô³ê (5\2). Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, âèñîêèé ð³âåíü ç\ï. Çâåðòàòèñü çà òåë.: (044)291-21-15, 291-21-21. Тел. (095)270 13 56

704741010103

ОХОРОННИКИ 10810101

10928101

ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ наавтопар ин

Возраст от 30 до 55 лет Тел.(097)726-76-78,

(050)557-47-99

/"ÌåãàÌàðêåò" íà Ñîëîì'ÿíö³ / - äî 35 ðîê³â, ÄÐ, ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 3\3 äí³. Ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ì. "Âîêçàëüíà", â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà, 3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Тел. (099)141 26 53

³ä 25 ðîê³â, çð³ñò â³ä 180 ñì. Ç\ï â³ä 220 ãðí. çà äîáó ³ á³ëüøå, áåç çàòðèìîê. Тел. (050)336 29 63

108761010101

ОХОРОНЦІ /Îõîðîííà ô³ðìà / ×îë. â³ä 20 äî 55 ð. Çð³ñò â³ä 175 ñì. Ç\ï äîáîâà äî 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï äåííà â³ä 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï áåç çàòðèìêè. Òåëåôîíóâàòè ö³ëîäîáîâî. Òåë.: 501-61-13, 572-90-38. Тел. 531 95 41

109431020101

ОХОРОНЦІ /Îõîðîííà ô³ðìà / ×îë. â³ä 20 äî 55 ð. Çð³ñò â³ä 175 ñì. Ç\ï äîáîâà äî 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï äåííà â³ä 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï áåç çàòðèìêè. Òåëåôîíóâàòè ö³ëîäîáîâî. Òåë.: 501-61-13, 572-90-38. Тел. 531 95 41

109431030101

ОХОРОННИКИ

ОХРАННИК

/Îõîðîííå àãåíñòâî / Ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè â³êîì â³ä 18 äî 45 ðîê³â. Òåë.: (067)447-04-68. Тел. 206 02 08

ОХРАННИК

108881010101

ОХОРОННИКИ

10943102

/Îõîðîííà êîìïàí³ÿ "ÙÈÒ 2005" / (÷îëîâ³êè òà æ³íêè). Ãðàô³ê ðîáîòè: âàõòà, 15\15. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: (093)820-47-00, (067)609-89-39. Тел. 332 14 01

704471010101

ОХОРОННИКИ /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)385 95 56

10888101

109461020107

ОХОРОННИКИ

Íà ðîáîòó çàïðîøóþòüñÿ:

/Õîëäèíã îõîðîííèõ ï³äïðèºìñòâ "ØÅÐÈÔ" / ÃÐ: äîáà\äâ³, äîáà\òðè, âàõòà, äåíü, í³÷. Ìè ïðîïîíóºìî: ïîñò³éíó ðîáîòó, çàâæäè â÷àñíî âèïëà÷åíó ç\ï, áåçêîøòîâíå òðåíóâàííÿ â ñïîðòèâíîìó öåíòð³, ìîæëèâ³ñòü ï³äâèùåííÿ ç\ï. Тел. (044)531 93 63

ÎÕÎÐÎÍÖ² ³ä 25 ðîê³â, çð³ñò â³ä 180 ñì. Ç\ï â³ä 220 ãðí çà äîáó ³ á³ëüøå, áåç çàòðèìîê.

Òåë.(050)336-29-63

110061020101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹38 • 24 âåðåñíÿ 2012 ð.

ОХОРОНЦІ

108031020108

70308102

10876101

108101010101

/Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê"/ Тел. (063)220 31 95

303961010127

Êèåâñêàÿ ðåãèñòðàöèÿ. ÃÐ: 4\2. Æåëàòåëüíî ñ îïûòîì ðàáîòû. Ç\ï 100 ãðí çà ñìåíó. Тел. 490 31 31

109911010101

ОХРАННИК /ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî / Ìóæ. äî 40 ëåò. Ðîñò 180 ñì. ÃÐ: 3\3. Ç\ï äîãîâîðíàÿ + ïðåìèÿ + ôîðìà + îáåäû. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 206 13 40

704551030101

ОХРАННИКИ /Îõðàííàÿ êîìïàíèÿ íîìåð îäèí â ìèðå G4S / Âàõòåííûé ìåòîä ðàáîòû "ÀÐÑÅËÎÐÌÈÒÒÀË" ã. Êðèâîé Ðîã. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî (îòïóñê, áîëüíè÷íûå, ïóòåâêè). Áåñïëàòíîå ïðîæèâàíèå. Êàðüåðíûé ðîñò è ïîâûøåíèå â ç\ï. Îáðàùàéòåñü - ýòî Âàø çâåçäíûé øàíñ! Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: (095)271-38-10, (050)356-69-67, (050)356-04-98, (067)404-71-16. www.g4s.com.ua Тел. (093)714 01 97

108511020101

10943103

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


28

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10931102

11006102

Требются

ОХРАННИКИ (возраст 20-50 лет). Режим работы: сти\двое. З\п от 1500 рн.

Òåë.: 403-00-94, (067)259-84-14 30147101

70447101

ОХРАННИКИ

ОХРАННИКИ

/ îõðàííóþ êîìïàíèþ / áåç ñóäèìîñòåé, ñïîðòèâíîãî òåëîñëîæåíèÿ, âîçðàñòîì äî 40 ëåò. Ðåæèì ðàáîòû è ç\ï: â ÒÖ è îôèñíûõ öåíòðàõ ñóòêè\äâîå - 250 ãðí; äâîå\÷åòâåðî - îò 220 ãðí; äíåâíîé - îò 160 ãðí\ñìåíà + ïðåìèÿ. Ïåðñïåêòèâà ðîñòà, ñòàáèëüíàÿ è ñâîåâðåìåííÿ îïëàòà. Òåë.: (044)246-45-59. Тел. (050)469 04 07

íà àâòîïàðêèíã. Âîçðàñò îò 30 äî 55 ëåò. Òåë.: (050)557-47-99. Тел. (097)726 76 78

Ð-í ì. "Øóëÿâñêàÿ", ò. (093)030-93-94; ð-í Òðîåùèíà, 515-77-07; ð-í Äíåïðîâñêèé, 536-93-79; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)223-81-90; ð-í Âèíîãðàäàðü, 434-85-12; ð-í Îáîëîíü, ò. 418-60-43; ð-í ÂÄÍÕ, ò. (067)444-02-17, ð-í Áîðùàãîâêà, ò. 206-02-95; ð-í Õàðüêîâñêèé, ò. (063)203-43-30; ð-í æ\ä âîêçàëà, Тел. (067)223 86 97

ОХРАННИКИ

ОХРАННИКИ

108801010101

ОХРАННИКИ

РАБОТНИК СЛУЖБЫ ОХРАНЫ

110271040109

703081020101

Ðåæèìû ðàáîòû: ñóòêè\äâîå, íî÷íûå, äíåâíûå, âàõòû. Ç\ï îò 100 äî 300 ãðí çà ñìåíó. Àäðåñ: ì. "Ëåâîáåðåæíàÿ", óë. Ì. Ðàñêîâîé, 19, îô. 1104. Òåë.: 233-81-04. Тел. 517 42 54

(âîçðàñò 20-50 ëåò). Ðåæèì ðàáîòû: ñóòêè\äâîå. Ç\ï îò 1500 ãðí. Òåë.: 403-00-94. Тел. (067)259 84 14

ОХРАННИКИ

ОХРАННИКИ

/ ñåòü ïðîä. ìèíè-ìàðêåòîâ "ÂÅËÈÊÈÉ Â²Ç" / Òåë.: 405-05-83, 405-80-20, 273-20-31. Тел. (063)781 16 49

/Êðóïíàÿ ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 3000 ãðí + %. Èíîãîðîäíèì æèëüå. Òåë.: (044)38-37-220, (099)32-91-006, (098)674-61-01. Тел. (093)745 55 68

108061010101

108911020101

ОХРАННИКИ /Íà Ïð-òèå / ñ ÎÐ. 20-40 ëåò, ôèçè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï îò 3000 ãðí. Òåë.: 259-00-19. Тел. 524 22 78

109281010101

ОХРАННИКИ /Îõðàííîå Ïð-òèå "Àëüôà-Ùèò" / íà ðàáîòó ïî Êèåâó. Âîçðàñò äî 35 ëåò. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 574 99 32

109311020101

ОХРАННИКИ /Îõðàííîå Ïð-òèå "Àëüôà-Ùèò" / Êîìàíäèðîâêè. Âîçðàñò äî 40 ëåò. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 574 99 32 109311020102

ÐÀÁÎÒÀ

ò. ò. ò. ò.

/"ÌåãàÌàðêåò" íà Íîâîîáóõîâñêîé / (ÃÐ: 7\7). Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Äîñòîéíàÿ, ñòàáèëüíóþ ç\ï, âîçìîæíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî äîõîäà, îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, æèëüå. Àäðåñ: ñò. ì. "Âûäóáè÷è", Íîâî-Îáóõîâñêîå øîññå, ñ. Õîäîñååâêà, ìàðøðóòíîå òàêñè N309, ìàãàçèí "ÌåãàÌàðêåò". Тел. (044)200 42 61, (098)985 19 46

109761020107

ТРЕБУЮТСЯ

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ Режимыработы:сти\двое, ночные,дневные,вахты. З\пот100до300рнзасмен. Адрес:м."Левобережная", л.М.Расовой,19,оф.1104

Òåë.:

233-81-04, 517-42-54 10806101

301471010101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 11 ТОРГОВЕЛЬНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ /Íà ϳä-âî / ³ä 270 ãðí\äåíü + ïðåì³ÿ, ÄÐ íåîáîâ'ÿçêîâèé. Ç ïåðñïåêòèâîþ ðîáîòè çà êîðäîíîì. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî. Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00, êð³ì íåä³ë³. Ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè" (âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64), (063)876-66-52. Тел. (068)530 26 20

703521020101

КАСИР /"ѲËÜÏÎ" / Øóëÿâêà, ò. (067)405-53-10; Ïå÷åðñüê, ò. 521-95-15; ð-í Îáîëîíü, ò. 464-96-81; ð-í ²íäóñòð³àëüíîãî ìîñòó, ò. (067)223-81-89; Äí³ïðîâñüêèé ð-í, ò. (093)030-99-11; Àêàäåìì³ñòå÷êî, Ñâÿòîøèíî, ò. 423-66-15; Áîðùàã³âêà, ò. (067)507-47-74; ð-í Õàðê³âñüêèé, ò. (063)203-43-30; ð-í Òðîºùèíà, ò. 515-77-07; ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", ò. 206-53-24; ì. "Ëèá³äñüêà", Тел. 521 95 15

110271030103

КАСИР ТОРГОВЕЛЬНОГО ЗАЛУ

703581020111

/"ÊÀÐÀÂÀÍ" / 18-45 ðîê³â, ÄÐ íå îáîâ'ÿçêîâèé. Ìè ãàðàíòóºìî: ïîñò³éíó ðîáîòó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îïëà÷óâàíó â³äïóñòêó, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, êâàðòàëüí³ ïðå쳿. óïåðìàðêåò "Êàðàâàí", âóë. Ëóãîâà, 12, â³ää³ë óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì. Òåë.\ôàêñ: 461-82-14, 461-82-12. Тел. 461 82 55

ОХРАННИКИ Ç\ï 3000-5700 ãðí. Âàõòà, 1\2, 1\3, 2\4, äíåâíûå ñìåíû. Òåë.: (095)710-33-78, (096)055-77-94. Тел. 253 23 54

704001010101

ОХРАННИКИ

109861020101

/Ðåñòîáàð "Àïåëüñèí" / Ðåæèì ðàáîòû: íåäåëÿ ÷åðåç íåäåëþ. Çâîíèòü: ñ 11.00 äî 23.00. Тел. 423 34 92

КАСИР КОНТРОЛЕР /"ÌåãàÌàðêåò" íà Ñîëîì'ÿíö³ / - äî 35 ðîê³â, áàæàíî ÄÐ êàñèðîì, ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 5\5 äí³â. Ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ì. "Âîêçàëüíà", â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà, 3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Òåë.: 206-13-50, 248-97 Тел. (099)141 26 53

704591010103

ПОТРІБНІ ОХОРОНЦІ Âàõòà, ïîäîáîâî â îô³ñè, ãðîìàäñüêå õàð÷óâàííÿ, ñêëàäè. Æèòëî áåçêîøòîâíî (âàõòà) + ñïåöîäÿã. Ìîæëèâå õàð÷óâàííÿ. Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (093)210-82-56, (068)364-61-68. Тел. 362 43 61 704531110000

108031020113

99991515

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹38 • 24 âåðåñíÿ 2012 ð.


29

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß ТМ"БЛИНОК" прилашаетнаработ

ÄÅÂÓØÅÊ до27летдлявыпеания иреализацииблиновсначинами. ОРнеобязателен.Обчение арантирем.З\псдельная. Левыйбере.

Òåë.: 564-41-12, (050)353-64-80

СРОЧНОТРЕБУЮТСЯ второвыйцентр

ÏÐÎÄÀÂÖÛ Работасосметиой

Òåë.: (067)224-45-85, (098)157-01-51

70314101

70395101

10891102

КАСИР ОПЕРАТОР

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ

/ÁÎÓ˲ÍÃ-ÊËÓÁ / Ñò. ì. "Øóëÿâñüêà", âóë. Ãåòüìàíà, 6, ì-í "ÌåãàÌàðêåò" (â³ää³ë ïåðñîíàëó). Òåë.: 200-15-10. Тел. 200 15 33

/Èíòåðíåò-ìàãàçèí / ôîòî- è âèäåîòåõíèêè. Ç\ï + êîìèññèÿ îò ïðîäàæ. Òðåáîâàíèÿ: óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ è Èíòåðíåò, ìóæ. 22-32 ãîäà, çíàíèå ôîòî- è âèäåîòåõíèêè, ÂÎ. ÃÐ: ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü, ÈÑ, ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà â îôèñå, ïåðñîíàëüíîå ðàáî÷åå ìåñòî. Çâîíèòü ñ 11.00 äî 19.00. Ñòàíèñëàâ, Åâãåíèé, Тел. (096)990 70 09

704511020103

КАСИРИ /"ÌåãàÌàðêåò" íà Ñîëîì'ÿíö³ / - äî 35 ðîê³â, ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 7\7 äí³â. Ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ì. "Âîêçàëüíà", â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà, 3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Тел. (099)141 26 53

108031020117

10980101

КАСИРИ /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / Ìîæëèâî ðîáîòà íà íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)385 95 56

109461020102

КАССИРЫ / ñåòü ïðîä. ìèíè-ìàðêåòîâ "ÂÅËÈÊÈÉ Â²Ç" / Òåë.: 405-05-83, 405-80-20, 273-20-31. Тел. (063)781 16 49

108911020103

КАССИРЫ Ð-í ì. "Øóëÿâñêàÿ", ò. (093)030-93-94; ð-í Òðîåùèíà, ò. 515-77-07; ð-í Äíåïðîâñêèé, ò. 536-93-79; ð-í Ñâÿòîøèí, ò. (067)223-81-90; ð-í Âèíîãðàäàðü, ò. 434-85-12; ð-í Îáîëîíü, ò. 418-60-43; ð-í ÂÄÍÕ, ò. (067)444-02-17, ð-í Áîðùàãîâêà, ò. 206-02-95; ð-í Õàðüêîâñêèé, ò. (063)203-43-30; ð-í æ\ä âîêçàëà, Тел. (067)223 86 97

110271040107

704391020101

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ УСЛУГ Òðåáóåòñÿ. Áåñïëàòíîå îáó÷åíèå, êîìïüþòèçèðîâàííîå ðàáî÷åå ìåñòî. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)506 30 66 704701070000

МЕРЧЕНДАЙЗЕР /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ "Ñòðîé-Ãðóïï" / Ç\ï 5000 ãðí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 424-08-70, (093)599-41-83. Тел. (098)108 98 58

704751020102

ОБВАЛЬЩИКИ Ð-í ì. "Øóëÿâñêàÿ", ò. (093)030-93-94; ð-í Òðîåùèíà, ò. 515-77-07; ð-í Äíåïðîâñêèé, ò. 536-93-79; ð-í Ñâÿòîøèí, ò. (067)223-81-90; ð-í Âèíîãðàäàðü, ò. 434-85-12; ð-í Îáîëîíü, ò. 418-60-43; ð-í ÂÄÍÕ, ò. (067)444-02-17, ð-í Áîðùàãîâêà, ò. 206-02-95; ð-í Õàðüêîâñêèé, ò. (063)203-43-30; ð-í æ\ä âîêçàëà, Тел. (067)223 86 97

110271040104

ПРАЦІВНИКИ ТОРГІВЛІ (ПРОДАВЦІ, ПРОДАВЦІ КОНСУЛЬТ.) Äîïîìîãà ç æèòëîì. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (099)546-68-93, 362-43-61. Тел. (068)364 61 68 704531050000

ПРОДАВЕЦ æåíñêîé îäåæäû è îáóâè. Òðåáîâàíèÿ: ïðèÿòíîé âíåøíîñòè, êîììóíèêàáåëüíîñòü, ãðàìîòíàÿ ðå÷ü, ÎÐ. Тел. (099)501 88 07

704521010101

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ (ïðîäàâåö) áûòîâîé õèìèè. Ìîëîäîé, ýíåðãè÷íûé. ÎÐ íå îáÿçàòåëåí, ïðèâåòñòâóåòñÿ íàëè÷èå êëèåíòñêîé áàçû. Ç\ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Òåë.: (096)028-38-68, Âàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà. 704581040101

ПРОДАВЕЦ íà êíèæíûé ðûíîê "Ïåòðîâêà". Äåòñêàÿ ëèòåðàòóðà. Æåëàòåëüíî æåíùèíà îò 17 äî 35 ëåò. ÎÐ íåîáÿçàòåëüíî. Òåë.: (099)038-05-60. Тел. (067)443 13 70

704441010101

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

ПРОДАВЕЦ

ïðîôåññèîíàëüíîé êîñìåòèêè. Ìîëîäîé, ýíåðãè÷íûé. ÎÐ íå îáÿçàòåëåí, ïðèâåòñòâóåòñÿ íàëè÷èå êëèåíòñêîé áàçû. Ç\ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Òåë.: (096)028-38-68, Âàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà.

/Ìåæäóíàðîäíàÿ êîììåð÷åñêàÿ êîìïàíèÿ / (150 ãðí + %). 18-45 ëåò. Îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Ç\ï åæåäíåâíî. Òåë.: 361-51-44, (063)380-26-57. Тел. (098)753 64 03

704581040102

702911020103

11027103

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹38 • 24 âåðåñíÿ 2012 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


30

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

10976102

ПРОДАВЕЦ

ПРОДАВЕЦЬ

/Òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 1000 ãðí â íåäåëþ. Òåë.: (067)798-99-69, (067)236-19-26. Тел. 464 97 49

/Êàð'ºðà â BILLA! / Ç\ï â³ä 2000 ãðí. Âóë. Ãðèøêà, 3, (050)469-5744; âóë. Ïåòðîïàâë³âñüêà, 2, (050)411-4049; ïð-ò Ìàÿêîâñüêîãî, 85, (050)310-5596, Áåñàðàáñüêà ïë., 2, (050)359-4433; âóë. Òðîñòÿíåöüêà, 1-À, (050)387-5500; ïð-ò Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 56-À, (050)417-5060; Ëüâ³âñüêà ïë., 8-Á, (050)387-7867. E-mail: jobs@billa.ua Тел. 496 17 45

704151010102

ПРОДАВЕЦ /"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / ìóæ.\æåí. äî 40 ëåò. ÃÐ: 7\7. Ç\ï äîãîâîðíàÿ + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 206 13 40

704551020101

ПРОДАВЕЦ /Â ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí / Äîñòîéíàÿ è ñâîåâðåìåííàÿ ç\ï. Ð-í Îòðàäíûé. Òåë.: (044)408-11-88. Âàëåðèé Èâàíîâè÷, Тел. (097)244 01 10

704651010101

ПРОДАВЕЦ /Íà ôèðìó / â ÷àéíûé îòäåë. Æåí. îò 20 äî 50 ëåò. Ðàáîòà íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï çà 15 ðàá. äíåé îò 1700 ãðí. ÒÖ "Ìàðìåëàä", ð-í Èíäóñòðèàëüíîãî ìîñòà; ÒÖ "NOVUS" íà Îêðóæíîé (óë. Òðóáëàèíè); "Ôóðøåò", óë. Ãåðîåâ Êîñìîñà (Áîðùàãîâêà); "Ôóðøåò", ì. "Ëóêüÿíîâñêàÿ"; ÒÖ "NOVUS", ì. "Îñîêîðêè". Тел. 593 96 72

704371010101

ПРОДАВЕЦ КОНСУЛЬТАНТ Â ìàãàçèí äåòñêîé îäåæäû "De SALITTO" ÒÖ "Ãîðîäîê", ñò. ì. "Ïåòðîâêà". Òðåáîâàíèÿ: âîçðàñò îò 20 äî 40 ëåò, ÎÐ îáÿçàòåëåí, ïðèÿòíàÿ âíåøíîñòü, óìåíèå îáùàòüñÿ ñ êëèåíòàìè. Ñðî÷íî! Òåë.: (099)389-88-33. Тел. (067)240 38 33 110391010000

ПРОДАВЕЦ КОНСУЛЬТАНТ /Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 220-05-31. Тел. (095)718 00 74

703601020101

109641020104

10986102

ПРОДАВЕЦЬ /̳æíàðîäíà êîìïàí³ÿ "Ìàðàòåêñ" / Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Íîðìîâàíèé ðîáî÷èé ÷àñ. Òåë.: 495-10-85. Тел. 371 18 13 109271020101

ПРОДАВЕЦЬ КОНСУЛЬТАНТ /"ÊÀÐÀÂÀÍ" / ³ä 18 äî 30 ðîê³â, ÄÐ íå îáîâ'ÿçêîâèé. Ìè ãàðàíòóºìî: ïîñò³éíó ðîáîòó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îïëà÷óâàíó â³äïóñòêó, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, êâàðòàëüí³ ïðå쳿. óïåðìàðêåò "Êàðàâàí", âóë. Ëóãîâà, 12, â³ää³ë óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì. Òåë.\ôàêñ: 461-82-14, 461-82-12. Тел. 461 82 55 109861020102

ПРОДАВЕЦЬ КОНСУЛЬТАНТ (æ³í., 19-35 ðîê³â). Çàïðîøóº ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÊÎÑÌÎ". Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Тел. (067)239 81 52

10978102

109081020101

ПРОДАВЕЦЬ КОНСУЛЬТАНТ /Ïðàöþé ç êðàùèìè! / Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãíó÷êèé ãðàô³ê, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, ïîðó÷ ç äîìîì. Ñï³âáåñ³äè ïðîâîäÿòüñÿ: ïí-ïò 10.00, 12.00, 15.00. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. ϳìîíåíêà, 13; ÁÖ "Ôîðóì", êîðï. 6Å, 4 ïîâåðõ ÌÒ². E-mail: hr_doo@mti.ua Тел. 590 30 91 108571020101

ПРОДАВЕЦ КОНСУЛЬТАНТ /Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 220-05-31. Тел. (095)718 00 74

703601030101

ПРОДАВЦЫ / ñåòü ïðîä. ìèíè-ìàðêåòîâ "ÂÅËÈÊÈÉ Â²Ç" / Òåë.: 405-05-83, 405-80-20, 273-20-31. Тел. (063)781 16 49 108911020102

ПРОДАВЕЦЬ /"ѲËÜÏÎ" / Øóëÿâêà, ò. (067)405-53-10; Ïå÷åðñüê, ò. 521-95-15; ð-í Îáîëîíü, ò. 464-96-81; ð-í ²íäóñòð³àëüíîãî ìîñòó, ò. (067)223-81-89; Äí³ïðîâñüêèé ð-í, ò. (093)030-99-11; Àêàäåìì³ñòå÷êî, Ñâÿòîøèíî, ò. 423-66-15; Áîðùàã³âêà, ò. (067)507-47-74; ð-í Õàðê³âñüêèé, ò. (063)203-43-30; ð-í Òðîºùèíà, ò. 515-77-07; ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", ò. 206-53-24; ì. "Ëèá³äñüêà", Тел. 521 95 15

110271030101

ПРОДАВЦЫ Ð-í ì. "Øóëÿâñêàÿ", ò. (093)030-93-94; ð-í Òðîåùèíà, ò. 515-77-07; ð-í Äíåïðîâñêèé, ò. 536-93-79; ð-í Ñâÿòîøèí, ò. (067)223-81-90; ð-í Âèíîãðàäàðü, ò. 434-85-12; ð-í Îáîëîíü, ò. 418-60-43; ð-í ÂÄÍÕ, ò. (067)444-02-17, ð-í Áîðùàãîâêà, ò. 206-02-95; ð-í Õàðüêîâñêèé, ò. (063)203-43-30; ð-í æ\ä âîêçàëà, Тел. (067)223 86 97 110271040108

10927102

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹38 • 24 âåðåñíÿ 2012 ð.


31

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

10908102

СРОЧНО!

ÏÐÎÄÀÂÖÛ ÂÛÏÅ×ÊÈ íà ïåðåäâèæíóþ òåëåæêó Хорошие словияработыиоплата. ГР:с9.00до17.00.Условия работыприсобеседовании.

Тел.:(063)216-49-22

Валерий Иванович

70462101

ПРОДАВЦІ ПРОД. ТОВАРІВ

/"ÌåãàÌàðêåò" íà Íîâîîáóõîâñêîé / (ÃÐ: 7\7). Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ìû ïðåäëàãàåì: äîñòîéíóþ, ñòàáèëüíóþ ç\ï, âîçìîæíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî äîõîäà, îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, æèëüå. Àäðåñ: ñò. ì. "Âûäóáè÷è", Íîâî-Îáóõîâñêîå øîññå, ñ. Õîäîñååâêà, ìàðøðóòíîå òàêñè N309, ìàãàçèí "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: (098)985-19-46. Тел. (044)200 42 61

/"ÌåãàÌàðêåò" íà Ñîëîì'ÿíö³ / - äî 35 ðîê³â, ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 7\7 äí³â. Ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ì. "Âîêçàëüíà", â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà, 3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Тел. (099)141 26 53

108031020101

ПРОДАВЦЫ КАССИРЫ / ñåòü çàêóñî÷íûõ / Ìóæ.\æåí. îò 20 äî 50 ëåò, îïûò ðàáîòû æåëàòåëåí, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, îáó÷åíèå, ïèòàíèå. Ç\ï îò 3000 ãðí. Òåë.: (044)228-00-77. www.stardogs.com.ua Тел. (067)443 40 80

109781020101

ПРОДАВЦЫ КОНСУЛЬТАНТЫ /Íà ïîñòîÿííóþ è âðåìåííóþ ðàáîòó / Âîçðàñò 20-35 ëåò, ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Ç\ï îò 1200 ãðí\íåäåëÿ. Òåë.: (044)360-47-95. Тел. (098)212 67 22 702901010102

ПРОДАВЦЫ

КОНСУЛЬТАНТЫ

ÍÎ×ÍÎÉ ÏÐÎÄÀÂÅÖ ГР:20.00-8.00.З\п100рнза ночь.Безв\п.Участиевперечетах

Òåë.: (067)243-03-53

на нижный рыно "Петров а" Детс ая литератра. Желательно женщина от 17 до 35 лет. ОР необязательно

Òåë.: (099)038-05-60, (067)443-13-70

70396101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹38 • 24 âåðåñíÿ 2012 ð.

/Òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 1000 ãðí â íåäåëþ. Òåë.: (067)798-99-69, (067)236-19-26. Тел. 464 97 49 704151010101

ПРОМОУТЕРИ / ÷àéíó êîìïàí³þ / â³ä 18-35 ðîê³â, ç\ï: ì³í³ìóì - 110 ãðí, ìàêñèìóì - â³ä ïðîäàæ³â çà 6 ãîäèí ðîáîòè. ÃÐ: ç 9.00 äî 15.00 àáî ç 15.00 äî 21.00. Òåë.: 574-02-52 (ç 10.00 äî 12.00 áóäí³). Ïåðåäçâîíþþ íà äçâ³íêè. (ç 10.00 äî 18.00 áóäí³), Тел. (067)230 90 48

РАЗДЕЛЬЩИКИ Ð-í ì. "Øóëÿâñêàÿ", ò. (093)030-93-94; ð-í Òðîåùèíà, ò. 515-77-07; ð-í Äíåïðîâñêèé, ò. 536-93-79; ð-í Ñâÿòîøèí, ò. (067)223-81-90; ð-í Âèíîãðàäàðü, ò. 434-85-12; ð-í Îáîëîíü, ò. 418-60-43; ð-í ÂÄÍÕ, ò. (067)444-02-17, ð-í Áîðùàãîâêà, ò. 206-02-95; ð-í Õàðüêîâñêèé, ò. (063)203-43-30; ð-í æ\ä âîêçàëà, Тел. (067)223 86 97 110271040106

109801010101

10803102

ÏÐÎÄÀÂÅÖ

ПРОМОУТЕР

110001010101

/Òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ "ÁÅÐÊÀÍÀ ÁÜÞÒÈ" / êîñìåòèêè ïî óõîäó çà ëèöîì, òåëîì è âîëîñàìè. Äëÿ ðàáîòû â òîðãîâûõ ñåòÿõ "WATSONS", "ÊÎÑÌÎ", "BROCARD". Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Ç\ï: % îò ïðîäàæè (ìèíèìóì 3000 ãðí + áîíóñû). Çâîíèòü: ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00. Òåë.: (044)496-18-31,(050)200-54-04, (050)382-38-48, (050)448-99-04. Тел. (050)440 56 31

ТРЕБУЕТСЯ

70465101

ПРОДАВЦЫ ТОРГОВОГО ЗАЛА

109761020110

Вмаазин "Прод#тыпитания" треб#ется:

ÏÐÎÄÀÂÅÖ Достойнаяисвоевременная з\п.Р-нОтрадный Тел.:(044)408-11-88, (097)244-01-10,

70352102

70455102

Впрод товыймаазин срочнотребется

ПРОДАВЦІ

СТ. КАСИР

/Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / Ìîæëèâî ðîáîòà íà íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)385 95 56

/Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)385 95 56

109461020105

109461020110

70444101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


32

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ КЛАДОВЩИК /"ÌåãàÌàðêåò" íà Íîâîîáóõîâñêîé / (ÃÐ: 7\7). Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ìû ïðåäëàãàåì: äîñòîéíóþ, ñòàáèëüíóþ ç\ï, âîçìîæíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî äîõîäà, îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, æèëüå. Àäðåñ: ñò. ì. "Âûäóáè÷è", Íîâî-Îáóõîâñêîå øîññå, ñ. Õîäîñååâêà, ìàðøðóòíîå òàêñè N309, ìàãàçèí "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: (098)985-19-46. Тел. (044)200 42 61

109761020102

КЛАДОВЩИКИ

70394102

10857102

/Â êðóïíóþ òîðãîâî-ïðîìûøëåííóþ êîìïàíèþ / Êîìïàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, âûäàåòñÿ ñïåöîäåæäà, áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì. Êîíò. òåë.: (096)706-57-35. Тел. (099)958 18 32

110341020101

КОМІРНИК /"ÌåãàÌàðêåò" íà Ñîëîì'ÿíö³ / - äî 45 ðîê³â, ÄÐ, ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 7\7 äí³â. Ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ì. "Âîêçàëüíà", â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà, 3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Тел. (099)141 26 53

108031020114

КОМІРНИК

10946102

СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦЬ (æ³í., 19-35 ðîê³â). Çàïðîøóº ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÊÎÑÌÎ". Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Тел. (067)239 81 52

109081020103

ТОВАРОВЕД / ñåòü ïðîä. ìèíè-ìàðêåòîâ "ÂÅËÈÊÈÉ Â²Ç" / Òåë.: 405-05-83, 405-80-20, 273-20-31. Тел. (063)781 16 49

108911020105

ТОРГОВИЙ ПРЕДСТАВНИК /̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / Ç\ï â³ä 240 ãðí\äåíü + ïðåì³àëüí³. Êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Íå àãåíòñòâî. Âèïëàòà ùîäåííî. ÄÐ íåîáîâ'ÿçêîâî. Çà íåîáõ³äí³ñòþ ³íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Àäðåñà: ñò. ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Áîãäàí³âñüêà, 2 (5 õâ. ï³øêè â³ä ϳâäåííîãî âîêçàëó, îêðåìèé âõ³ä ç äâîðó, "³ää³ë äîñòàâêè"). Òåë.: 248-10-07, (093)522-84-41, (066)969-66-79. Тел. 248 40 30

70452101

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ Ç\ï 4300 ãðí + %. Âîçðàñò 18-40 ëåò, ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Ç\ï åæåäíåâíî. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: 383-12-13, 383-13-10, (098)815-40-02 (Ðàáîòîäàòåëü). Тел. (093)776 00 28

/Ïðàöþé ç êðàùèìè! / Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãíó÷êèé ãðàô³ê, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, ïîðó÷ ç äîìîì. Ñï³âáåñ³äè ïðîâîäÿòüñÿ: ïí-ïò 10.00, 12.00, 15.00. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. ϳìîíåíêà, 13; ÁÖ "Ôîðóì", êîðï. 6Å, 4 ïîâåðõ ÌÒ². E-mail: hr_doo@mti.ua Тел. 590 30 91

108571020103

КОМІРНИК /ÄÑ N 150 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 250-84-53. Тел. 250 84 49

000000180163

КОМІРНИК

702881010101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

КЛАДОВЩИК

Ç\ï - âûñîêàÿ. Òåë.: (063)108-60-90, (099)542-30-76. Тел. (094)926 09 61

/ÏÀÎ "Âèìì-Áèëëü-Äàíí Óêðàèíà" / (ÏåïñèÊî Óêðàèíà, ã. Âèøíåâîå). Ðàçâîçêà îò ì. "Íèâêè", îáåäû, îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. Èðèíà, Тел. (044)490 52 76 703271070000

110051020104

/ÄÑ N 800 / Òåë.: 563-01-46. Тел. 563 01 45

000000180225

КОМІРНИКИ /"ÍÀØÀ ÐßÁÀ" / ̳ñöåðîçòàøóâàííÿ ô³ðìè - ϳâäåííà Áîðùàã³âêà. Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ òà ñîöïàêåò. Òåë.: 537-41-44, Ìàð³ÿ Îëåêñ³¿âíà (â³ää³ë êàäð³â). E-mail: m.kushnirenko@mhp.com.ua Тел. (095)270 28 47

107641020107

703231020101

ТОРГОВЫЕ АГЕНТЫ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ "Ñòðîé-Ãðóïï" / Ç\ï 6200 ãðí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 424-08-70, (093)599-41-83. Тел. (098)108 98 58

704751020101

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ /Êðóïíàÿ ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 3000 ãðí + %. Èíîãîðîäíèì æèëüå. Òåë.: (044)38-37-220, (099)32-91-006, (098)674-61-01. Тел. (093)745 55 68

11034102

703581020102

99991013

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹38 • 24 âåðåñíÿ 2012 ð.


33

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ РАБОТНИКИ НА СКЛАД /Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 220-05-31. Тел. (095)718 00 74

703601020107

РАБОТНИКИ НА СКЛАД /Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 220-05-31. Тел. (095)718 00 74

703601030107

РАБОТНИКИ СКЛАДА

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АДМИНИСТРАТОРЫ

/Êðóïíàÿ ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 3000 ãðí + %. Èíîãîðîäíèì æèëüå. Òåë.: (044)38-37-220, (099)32-91-006, (098)674-61-01. Тел. (093)745 55 68

703581020105

СКЛАДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

/Â ñåòü ðåñòîðàíîâ / Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ. Òåë.: (095)096-83-55. 703321010104

АДМИНИСТРАТОРЫ /Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâîãî ëàóíæ-áàðà / ñ ÎÐ. (â ð-íå Òðîåùèíû). Òåë.: (067)232-66-58, (067)657-30-09. Тел. (063)679 04 15

704671010101

/Êðóïíàÿ êîìïàíèÿ / Òåë.: +7(495)956-34-70. "Áåëàÿ" ç\ï. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ðîññèÿ, ã. Ìîñêâà, ì. "Âàðøàâñêàÿ"; ã. Êóðîâñêîå, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ð-í. E-mail: timakova@zrm1.ru Skype: timakova.hr; www.zrm1.ru 210271020106

БАРИСТА / êîôåéíþ / Ç\ï: ñòàâêà + %. ÃÐ: ïîíåäåëüíûé. Äíåâíûå, íî÷íûå ñìåíû (12-÷àñîâîé ðàáî÷èé äåíü). Тел. (093)728 61 76

702221010102

10967102

БАРМЕН /Íà ϳä-âî / äëÿ ðîáîòè â ðåñòîðàí³ (ïð-ò Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 39-Â) òà êàôå (âóë. Ïîðèêà, 13-À; á-ð Ïåðîâà, 23-Á; Õàðê³âñüêå øîñå, 144-Â; âóë. Ïîëÿðíà, 8). Тел. 412 08 97

ДЕВУШКИ НА ЛИНИЮ РАЗДАЧИ ПИЩИ, /Â êàôå "Êèíîêóõíÿ" / ðàáîòíèêè çàëà. ÃÐ: ñ 10.00 äî 19.00. Ïð-ò Ïîáåäû, 44. Тел. (050)445 04 02

703441010101

109671020302

ДИРЕКТОР КАФЕ

БАРМЕН

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ РОБІТНИК З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ БУДІВЕЛЬ /Ñåðåäíÿ øêîëà / Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 248 76 67

703861010103

БАРМЕН

107671020201

109631010102

ЭЛЕКТРО

МОНТАЖНИКИ Òåë.: 228-31-69. Тел. (067)920 52 08

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó â ðåñòîðàí "Casa Nuestra". ÃÐ: ñóòêè\äâîå. Ïèòàíèå. Ç\ï 3500 ãðí çà 10 ðàáî÷èõ ñóòîê. Îáîëîíñêèé ð-í. Òåë.: 426-80-58. Тел. (067)550 18 16

БАРМЕНИ /"ϲÖÀ ×ÅËÅÍÒÀÍÎ" (Êè¿â, Áîðèñï³ëü, Áó÷à) / ãàðÿ÷î¿ çîíè. Þíàêè òà ä³â÷àòà 20-30 ðîê³â (ïðèãîòóâàííÿ ï³öè, ìëèíö³â, ãàðÿ÷èõ ñòðàâ). Äîäàòêîâ³ óìîâè: áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, õàð÷óâàííÿ íà ï³äïðèºìñòâ³, êîìïåíñàö³ÿ ïðî¿çäó. ÃÐ: 7\7. Òåë.: (063)736-89-96, 272-28-80, 536-08-24(25). Тел. 536 08 26

703031010103

109631010101

/Íà ϳä-âî / ç ÄÐ. äëÿ ðîáîòè â ðåñòîðàí³ (ïð-ò Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 39-Â) òà êàôå (âóë. Ïîðèêà, 13-À; á-ð Ïåðîâà, 23-Á; Õàðê³âñüêå øîñå, 144-Â; âóë. Ïîëÿðíà, 8). Тел. 412 08 97

109671020304

703331010101

САНТЕХНИКИ Òåë.: 228-31-69. Тел. (067)920 52 08

/Ñåòü ÿïîíñêèõ ðåñòîðàíîâ "Åâðàçèÿ" / ñ ÎÐ. Èðèíà (10.00-19.00), Тел. (050)356 00 05

БАРМЕНИ

КАСИРИ

КОНДИТЕР

КУХАР /Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N 18 / Òåë.: 235-31-16, 235-40-56. Тел. 235 43 24

000000200193

КУХАР /ÄÑ N 375/ Тел. 243 46 36

/ÄÍÇ N 667 (Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í, Òåðåìêè-2) / Òåë.: 250-27-83. Тел. 250 05 80

000000200182

/"ÌåãàÌàðêåò" íà Ñîëîì'ÿíö³ / - äî 45 ðîê³â, ÄÐ, ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 7\7 äí³â. Ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ì. "Âîêçàëüíà", â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà, 3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Тел. (099)141 26 53

108031020118

КОНДИТЕР, ПОМОЩНИК КОНДИТЕРА /"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / ìóæ.\æåí. äî 45 ëåò, ÎÐ. ÃÐ: 4\4. Ç\ï äîãîâîðíàÿ + ïðåìèÿ + ôîðìà. Ñàíêíèæêà îáÿçàòåëüíî. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 206 13 40

КУХАР /ÄÑ N 150 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 250-84-53. Тел. 250 84 49

000000200160

КУХАР /ÄÑ N35/ Тел. 272 41 01

703031010101

БАРМЕНЫ /Â ñåòü ðåñòîðàíîâ / Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ. Òåë.: (095)096-83-55. 703321010105

ГРИЛЬЩИКИ /Â ñåòü ðåñòîðàíîâ / Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ. Òåë.: (095)096-83-55. 703321010107

000000200087

КУХАР /ÄÑ N 141 (âóë. Áàñåéíà, 15-à)/ Тел. 287 68 97

000000200207

КУХАР /ÄÑ N 452 (âóë. Åíòóç³àñò³â, 41\2)/ Тел. 295 06 59

000000200104

704551020105

/"ϲÖÀ ×ÅËÅÍÒÀÍÎ" (Êè¿â, Áîðèñï³ëü, Áó÷à) / Þíàêè òà ä³â÷àòà, â³êîì â³ä 20 äî 30 ðîê³â. Äîäàòêîâ³ óìîâè: áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, õàð÷óâàííÿ íà ï³äïðèºìñòâ³, êîìïåíñàö³ÿ ïðî¿çäó. ÃÐ: 7\7. Òåë.: (063)736-89-96, 272-28-80, 536-08-24(25). Тел. 536 08 26

000000200138

КУХАР

КУХАР

КУХАР /Íà ϳä-âî / äëÿ ðîáîòè â ðåñòîðàí³ (ïð-ò Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 39-Â) òà êàôå (âóë. Ïîðèêà, 13-À; á-ð Ïåðîâà, 23-Á; Õàðê³âñüêå øîñå, 144-Â; âóë. Ïîëÿðíà, 8). Тел. 412 08 97

109671020308

КУХАР /Êàð'ºðà â BILLA! / Ç\ï â³ä 2500 ãðí. Âóë. Ãðèøêà, 3, (050)469-5744; âóë. Ïåòðîïàâë³âñüêà, 2, (050)411-4049; ïð-ò Ìàÿêîâñüêîãî, 85, (050)310-5596, Áåñàðàáñüêà ïë., 2, (050)359-4433; âóë. Òðîñòÿíåöüêà, 1-À, (050)387-5500; ïð-ò Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 56-À, (050)417-5060; Ëüâ³âñüêà ïë., 8-Á, (050)387-7867. E-mail: jobs@billa.ua Тел. 496 17 45 109641020106

/ÄÑ N 589/ Тел. 418 20 35

000000200248

КУХАР /ÄÑ N 609 / (íà ïåð³îä ë³êàðíÿíîãî îñíîâíîãî ïðàö³âíèêà). Тел. 418 70 16

000000200056

КУХАР /ÄÑ N 436/ Тел. 430 21 66 000000200209

КУХАР /Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé øïèòàëü ³íâàë³ä³â ÂÂÂ/ Тел. 431 95 56 000000200132

99991252

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹38 • 24 âåðåñíÿ 2012 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


34

ÐÅÑÒÎÐÀÍ. Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×., ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ

70332101

70474101

КУХАР

КУХАРІ

/ÄÑ N 60 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó/ Тел. 450 93 39

/"ϲÖÀ ×ÅËÅÍÒÀÍÎ" (Êè¿â, Áîðèñï³ëü, Áó÷à) / ³ê â³ä 20 äî 50 ðîê³â, áàæàíî ç ÄÐ (ïðèãîòóâàííÿ ò³ñòà, çàêóñîê, ïåðøèõ ñòðàâ, ï³öè, ìëèíö³â, ãàðÿ÷èõ ñòðàâ). Äîäàòêîâ³ óìîâè: áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, õàð÷óâàííÿ íà ï³äïðèºìñòâ³, êîìïåíñàö³ÿ ïðî¿çäó. ÃÐ: 7\7. Òåë.: (063)736-89-96, 272-28-80, 536-08-24(25). Тел. 536 08 26

000000200072

КУХАР /ÄÍÇ N 599/ Тел. 452 01 91

000000200021

КУХАР /̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N5 (âóë. Ôðóíçå, 107)/ Тел. 468 12 40

703031010104

КУХАРІ 000000200171

КУХАР /Äèòÿ÷à ³íôåêö³éíà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ/ Тел. 483 38 41

000000200112

КУХАРІ 000000200084

КУХАР /ÄÑ N 312 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåðì³íîâî!!! Тел. 525 41 80

000000200088

000000200244

000000200173

Îïëàòà ïîãîäèííà. Ç\ï ùîòèæíåâî. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (099)546-68-93, (093)210-82-56. Тел. 362 43 61

/Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)385 95 56

109461020109

ОФИЦИАНТКИ /Àðò-êëóá â öåíòðå ãîðîäà / Ç\ï âûñîêàÿ. Тел. (098)316 88 93, (067)209 37 90

000000200224

КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК

000000200172

000000200041

000000200014

ÐÀÁÎÒÀ

МАНГАЛЬЩИКИ /Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâîãî ëàóíæ-áàðà / (â ð-íå Òðîåùèíû). Òåë.: (067)232-66-58, (067)657-30-09. Тел. (063)679 04 15

704671010107

ОФИЦИАНТЫ /Ñåòü ÿïîíñêèõ ðåñòîðàíîâ "Åâðàçèÿ" / (íå ñòóäåíòû ñòàöèîíàðà) ñ ÎÐ è áåç ÎÐ. Èðèíà (10.00-19.00), Тел. (050)356 00 05

703861010101

ОФИЦИАНТЫ /Â ñåòü ðåñòîðàíîâ / Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ. Òåë.: (095)096-83-55. 703321010101

ОФИЦИАНТЫ /Ðåñòîáàð "Àïåëüñèí" / Ðåæèì ðàáîòû: íåäåëÿ ÷åðåç íåäåëþ. Çâîíèòü: ñ 11.00 äî 23.00. Тел. 423 34 92

704591010101

ОФИЦИАНТЫ

/Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê"/ Тел. (063)220 31 95

303961010129

ОФИЦИАНТЫ

/Â Èðëàíäñêèé ÏÀÁ / Ñò. ì. "Ëåâîáåðåæíàÿ", óë. Ð. Îêèïíîé, 4. Òåë.: (095)272-11-17. E-mail: ok@to-dublin.com.ua Тел. 569 57 41

110381010103

/Â êàôå / Ãðàôèê ðàáîòû: 5\2, 9.00-16.00. Òåë.: (063)365-14-78. Ðóêîâîäèòåëü êàôå, Тел. (097)962 55 48

109341010101

/̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N5 (âóë. Ôðóíçå, 107)/ Тел. 468 12 40

702221010101

703211020102

ОФИЦИАНТЫ

КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК

000000200130

КУХАР /ØÄÑ "Çîä³àê" / Òåë.: 573-15-67. Тел. 572 98 34

/ÄÑ N 74/ Тел. 443 70 17

/Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé øïèòàëü ³íâàë³ä³â ÂÂÂ/ Тел. 431 95 56

КУХАР /ÄÍÇ N 149 (Äàðíèöüêèé ð-í, ì. "Õàðê³âñüêà")/ Тел. 565 60 08

/ êîôåéíþ / Ç\ï: ñòàâêà + % + ÷àåâûå. ÃÐ: ïîíåäåëüíûé. Äíåâíûå, íî÷íûå ñìåíû (12-÷àñîâîé ðàáî÷èé äåíü). Тел. (093)728 61 76

704531010000

КУХАР /ÄÑ N 800 / Òåë.: 563-01-46. Тел. 563 01 45

/Êàð'ºðà â BILLA! / Ç\ï â³ä 2700 ãðí. Âóë. Ãðèøêà, 3, (050)469-5744; âóë. Ïåòðîïàâë³âñüêà, 2, (050)411-4049; ïð-ò Ìàÿêîâñüêîãî, 85, (050)310-5596, Áåñàðàáñüêà ïë., 2, (050)359-4433; âóë. Òðîñòÿíåöüêà, 1-À, (050)387-5500; ïð-ò Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 56-À, (050)417-5060; Ëüâ³âñüêà ïë., 8-Á, (050)387-7867. E-mail: jobs@billa.ua Тел. 496 17 45

ОБВАЛЮВАЛЬНИКИ М'ЯСА

КУХАРІ, ПОМІЧНИКИ КУХАРІВ, КУХОННІ ПРАЦІВНИКИ

КУХАР /ÄÑ N450/ Тел. 529 22 46

109461020101

70333101

ОФИЦИАНТЫ

109641020103

КУХАР /Äèòÿ÷èé ñàäîê N544/ Тел. 483 80 05

/Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)385 95 56

70222101

ОБВАЛЮВАЛЬНИК М'ЯСА

ОФИЦИАНТЫ /"ÌåãàÌàðêåò" íà Íîâîîáóõîâñêîé / (ÃÐ: 3\3, 4\4). Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ìû ïðåäëàãàåì: äîñòîéíóþ, ñòàáèëüíóþ ç\ï, âîçìîæíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî äîõîäà, îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, æèëüå. Àäðåñ: ñò. ì. "Âûäóáè÷è", Íîâî-Îáóõîâñêîå øîññå, ñ. Õîäîñååâêà, ìàðøðóòíîå òàêñè N309, ìàãàçèí "ÌåãàÌàðêåò". Тел. (044)200 42 61, (098)985 19 46 109761020101

ОФИЦИАНТЫ /Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâîãî ëàóíæ-áàðà / (â ð-íå Òðîåùèíû). Òåë.: (067)232-66-58, (067)657-30-09. Тел. (063)679 04 15

704671010102

ОФИЦИАНТЫ ñ ÎÐ, îò 21 ãîäà íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó â ðåñòîðàí "Casa Nuestra". ÃÐ - ïðè ñîáåñåäîâàíèè, ïèòàíèå, ç\ï + ÷àåâûå, îáó÷åíèå. Îáîëîíñêèé ð-í. Òåë.: 426-80-58. Тел. (067)550 18 16

703331030101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹38 • 24 âåðåñíÿ 2012 ð.


ÐÅÑÒÎÐÀÍ. Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×., ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ

70467101

70333103

ОФІЦІАНТ

ПОВАР

ПРАЦІВНИКИ РЕСТОРАНУ

/Íà ϳä-âî / äëÿ ðîáîòè â ðåñòîðàí³ (ïð-ò Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 39-Â) òà êàôå (âóë. Ïîðèêà, 13-À; á-ð Ïåðîâà, 23-Á; Õàðê³âñüêå øîñå, 144-Â; âóë. Ïîëÿðíà, 8). Тел. 412 08 97

/Ñåòü ÿïîíñêèõ ðåñòîðàíîâ "Åâðàçèÿ" / ñ ÎÐ è áåç. Èðèíà (10.00-19.00), Тел. (050)356 00 05

/Ìåðåæà ðåñòîðàí³â / (ðîáîòà íà êóõí³, íà êàñ³ òà â çàë³) - áåç ÄÐ, ïîçì³ííèé ãíó÷êèé ãðàô³ê. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, âèñîêèé ð³âåíü ç\ï. Çâåðòàòèñü çà òåë.: (044)291-21-15, 291-21-21. Тел. (095)270 13 56

109671020303

ОФІЦІАНТИ /"ϲÖÀ ×ÅËÅÍÒÀÍÎ" (Êè¿â, Áîðèñï³ëü, Áó÷à) / Ìîëîäü â³êîì â³ä 18 ðîê³â, ç àêòèâíîþ æèòòºâîþ ïîçèö³ºþ, êîìóí³êàáåëüí³. Äîäàòêîâ³ óìîâè: áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, õàð÷óâàííÿ íà ï³äïðèºìñòâ³, êîìïåíñàö³ÿ ïðî¿çäó. ÃÐ: 7\7. Òåë.: (063)736-89-96, 272-28-80, 536-08-24(25). Тел. 536 08 26

703031010102

ПЕКАР /Êàð'ºðà â BILLA! / Ç\ï â³ä 2700 ãðí. Âóë. Ãðèøêà, 3, (050)469-5744; âóë. Ïåòðîïàâë³âñüêà, 2, (050)411-4049; ïð-ò Ìàÿêîâñüêîãî, 85, (050)310-5596, Áåñàðàáñüêà ïë., 2, (050)359-4433; âóë. Òðîñòÿíåöüêà, 1-À, (050)387-5500; ïð-ò Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 56-À, (050)417-5060; Ëüâ³âñüêà ïë., 8-Á, (050)387-7867. E-mail: jobs@billa.ua Тел. 496 17 45

109641020107

11038101

70333102

35

ПЕКАРЬ /Íà ïðîèçâîäñòâî / (æåë. ìóæ.). Ç\ï 3600 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 492 72 53

108831060101

ПЕКАРЬ /"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / ìóæ.\æåí. äî 45 ëåò, ÎÐ. ÃÐ: 4\4. Ç\ï äîãîâîðíàÿ + ïðåìèÿ + ôîðìà. Ñàíêíèæêà îáÿçàòåëüíî. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 206 13 40

704551020106

ПОВАР Ð-í ì. "Øóëÿâñêàÿ", ò. (093)030-93-94; ð-í Òðîåùèíà, ò. 515-77-07; ð-í Äíåïðîâñêèé, ò. 536-93-79; ð-í Ñâÿòîøèí, ò. (067)223-81-90; ð-í Âèíîãðàäàðü, ò. 434-85-12; ð-í Îáîëîíü, ò. 418-60-43; ð-í ÂÄÍÕ, ò. (067)444-02-17, ð-í Áîðùàãîâêà, ò. 206-02-95; ð-í Õàðüêîâñêèé, ò. (063)203-43-30; ð-í æ\ä âîêçàëà, Тел. (067)223 86 97

110271040102

ПОВАР

703861010105

ПОВАР íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó â ðåñòîðàí "Casa Nuestra". ÃÐ: ñóòêè\äâîå. Ïèòàíèå. Ç\ï 4000 ãðí çà 10 ðàáî÷èõ ñóòîê. Îáîëîíñêèé ð-í. Òåë.: 426-80-58. Тел. (067)550 18 16

703331020101

702221010103

ПІДСОБНИЙ ПРАЦІВНИК НА КУХНЮ /ÄÑ N 436/ Тел. 430 21 66

ПОВАРА

000000200210

/Àãåíòñòâî "Íèêà" / Ç\ï 300-1000 ó.å. Ðàçíûå ãðàôèêè ðàáîòû. Óë. Ãîëîñååâñêàÿ, 7, ê. 1, ýò. 7, îô. 7, ì. "Äåìååâñêàÿ". Òåë.: (063)620-07-74. Тел. (066)388 27 86

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК ХАРЧОБЛОКУ

ПОВАРА

/Ìåðåæà ðåñòîðàí³â / - ç ÄÐ â³ä 1 ðîêó, ïîçì³ííèé ãðàô³ê (2\2). Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, âèñîêèé ð³âåíü ç\ï. Çâåðòàòèñü çà òåë.: (044)291-21-15, 291-21-21. Тел. (095)270 13 56

703561010105

/Â ñåòü ðåñòîðàíîâ / Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ. Òåë.: (095)096-83-55. 703321010102

ПОВАРА /Â Èðëàíäñêèé ÏÀÁ / Ñò. ì. "Ëåâîáåðåæíàÿ", óë. Ð. Îêèïíîé, 4. Òåë.: (095)272-11-17. E-mail: ok@to-dublin.com.ua Тел. 569 57 41

110381010102

ПОВАРА /Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâîãî ëàóíæ-áàðà / (â ð-íå Òðîåùèíû). Òåë.: (067)232-66-58, (067)657-30-09. Тел. (063)679 04 15

704671010103

ПОВАРА СУШИСТЫ /Ðåñòîáàð "Àïåëüñèí" / Ðåæèì ðàáîòû: íåäåëÿ ÷åðåç íåäåëþ. Çâîíèòü: ñ 11.00 äî 23.00. Тел. 423 34 92 704591010102

ПОМОЩНИК ПЕКАРЯ

/ÄÑ N 609/ Тел. 418 70 16

000000200058

ПІЦЕЙОЛА

704741010105

РЫБОРАЗВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО /Êðóïíàÿ êîìïàíèÿ / Òåë.: +7(495)956-34-70. "Áåëàÿ" ç\ï. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ðîññèÿ, ã. Ìîñêâà, ì. "Âàðøàâñêàÿ"; ã. Êóðîâñêîå, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ð-í. E-mail: timakova@zrm1.ru Skype: timakova.hr; www.zrm1.ru 210271020105

СТАРШИЕ ПОВАРА /Â ñåòü ðåñòîðàíîâ / Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ. Òåë.: (095)096-83-55. 703321010103

СУШИСТ /Ñåòü ÿïîíñêèõ ðåñòîðàíîâ "Åâðàçèÿ" / ñ ÎÐ è áåç. Èðèíà (10.00-19.00), Тел. (050)356 00 05

703861010106

/Íà ïðîèçâîäñòâî / Ç\ï 3000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 492 72 53 108831060107

ПОСУДОМОЙЩИЦЫ

СУШИСТЫ /Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâîãî ëàóíæ-áàðà / (â ð-íå Òðîåùèíû). Òåë.: (067)232-66-58, (067)657-30-09. Тел. (063)679 04 15 704671010106

Òåë.: 353-17-07. Тел. 353 17 47

ТЕСТОМЕС 104821010101

/ êîôåéíþ / Ç\ï 1800 ãðí çà íåäåëþ. ÃÐ: ïîíåäåëüíûé. Äíåâíûå, íî÷íûå ñìåíû (12-÷àñîâîé ðàáî÷èé äåíü). Тел. (093)728 61 76

704741010101

ПРАЦІВНИК КУХНІ /ÄÑ N 49/ Тел. 418 62 03 000000200221

/Íà ïðîèçâîäñòâî / (æåë. ìóæ.). Ç\ï îò 3900 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 492 72 53 108831060102

70386101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹38 • 24 âåðåñíÿ 2012 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


36

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Требется

ÂÎÄÈÒÅËÜ íà àâòî ôèðìû Возрастот28лет.Прописа: КиевиКиевсаяобл.Удобный ГР.З\пот4500рн.

Òåë.: 599-49-49, 599-40-50, (067)444-67-49, (096)773-48-23 10883106

10934101

10958101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АВТОКРАНОВЩИК ñ ÎÐ, çíàíèå ãîðîäà. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Òåë.: (067)500-84-16. Тел. (050)573 95 55

703421010101

АВТОМАЛЯР

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ МЕНЕДЖЕРИ З АКТИВНОГО ПРОДАЖУ

70459101

/Ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ / Ñòàâêà, ïðîöåíò, áîíóñ. Ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, ìîæëèâ³ñòü ðîáîòè äëÿ ñòóäåíò³â. Òåë.: (067)445-77-41. Тел. 507 21 34

704731010101

ФОРМОВЩИК /Íà ïðîèçâîäñòâî / (æåë. æåí.). Ç\ï 3000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 492 72 53

108831060104

ХОСТЕС /Àðò-êëóá â öåíòðå ãîðîäà / Ç\ï âûñîêàÿ. Òåë.: (067)209-37-90. Тел. (098)316 88 93

РАБОТА В НЕДВИЖИМОСТИ Ýêñêëþçèâíûå óñëîâèÿ ðàáîòû, øèêàðíûå óñëîâèÿ äëÿ ðèýëòîðîâ ñ ÎÐ, îáó÷åíèå äëÿ íîâè÷êîâ. Æåëàòåëüíî çíàíèå ÏÊ (ïîëüçîâàòåëü). Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: (099)541-77-97, (097)270-80-17. Тел. (093)648 25 82

703621010101

703211020101

10877101

/"Paintmaster" / ñ ÎÐ (êðàñêè, ëàêè, ãðóíòû PPG). Îòñóòñòâèå âðåäíûõ ïðèâû÷åê, ñîáëþäåíèå âíóòð. ðåæèìà. Õîðîøèå óñëîâèÿ òðóäà. ÃÐ: 9.00-18.00. Ïð-ò Íàóêè. Ç\ï $1000. www.paintmaster.org Òåë.: (095)055-45-35, Àëåêñåé Ïàâëîâè÷. 704721010101

АВТОМАЛЯР /Íà ÑÒÎ / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (066)443-17-78. Тел. (097)263 87 74

110291010102

АВТОМИЙНИКИ Ä³â÷àòà òà õëîïö³. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Ç\ï 1700 ãðí\òèæäåíü. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Ãðàô³êè ðîáîòè ð³çí³ (ïîäîáîâî, äåíí³, ùîòèæíåâî). Ç\ï ùîòèæíåâî, í³÷í³ - âðàíö³. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68, 362-43-61. Тел. (093)210 82 56 704531030000

ХОСТЕС

АВТОСЛЕСАРЬ

/Â Èðëàíäñêèé ÏÀÁ / Ñò. ì. "Ëåâîáåðåæíàÿ", óë. Ð. Îêèïíîé, 4. Òåë.: (095)272-11-17. E-mail: ok@to-dublin.com.ua Тел. 569 57 41

Ìàêñèì, Тел. (067)704 54 52

109481020201

АВТОСЛЕСАРЬ

110381010101

/Êîìïàíèÿ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / Ìàêñèì, Тел. (067)704 54 52

ХОСТЕСС /Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâîãî ëàóíæ-áàðà / (â ð-íå Òðîåùèíû). Òåë.: (067)232-66-58, (067)657-30-09. Тел. (063)679 04 15

704671010104

ШЕФ ПОВАР /Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâîãî ëàóíæ-áàðà / (â ð-íå Òðîåùèíû). Òåë.: (067)232-66-58, (067)657-30-09. Тел. (063)679 04 15

110031020401

/Íà ÑÒÎ / ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëÿ "Ãàçåëü". Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (066)443-17-78. Тел. (097)263 87 74

/Â êðóïíóþ òîðãîâî-ïðîìûøëåííóþ êîìïàíèþ / Êîìïàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, âûäàåòñÿ ñïåöîäåæäà, áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì. Êîíò. òåë.: (096)706-57-35. Тел. (099)958 18 32

110291010101

110341020104

/Àâòîñåðâèñ / Òåë.: 599-79-78. Тел. (097)353 32 31

ВОДИТЕЛИ 704121010103

ÐÀÁÎÒÀ

ýâàêóàòîðà, ìèêðîàâòîáóñà. Àëåêñàíäð Îëåãîâè÷, Тел. (067)504 31 62 109481020101

ñî ñòàæåì ðàáîòû. Òåë.: (067)631-32-47, (098)08-000-80, Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷. Òåë.: 592-10-08, Îëüãà Âèêòîðîâíà, Тел. (067)285 43 53 99991515

109971010101

АККУМУЛЯТОРЩИК

АВТОСЛЕСАРЬ ХОДОВИК, МОТОРИСТ

99990522

/Êîìïàí³ÿ "ͲÊÎ-Óêðà¿íà" / ç ðåìîíòó õîäîâî¿, äâèãóí³â òà àãðåãàò³â. Âèìîãè: ñåðåäíÿ\ñåðåäíÿ ñïåö³àëüíà îñâ³òà, ÄÐ ïðîâåäåííÿ ÒÎ, ðåìîíòó à\ì â³ä 2-õ ðîê³â. Ðåçþìå íàäñèëàòè ïî ôàêñó: (044)205-33-30 àáî íà e-mail: i.samoylenko@niko.ua Òåë.: (044)205-33-33 (âí. 230), Ñàìîéëåíêî ²ííà.

АВТОСЛЕСАРЬ

АВТОСЛЕСАРЬ

704671010108

70412101

АВТОСЛЮСАРІ

704111020000

ВОДИТЕЛИ äëÿ ðàáîòû â òàêñè (íà àâòîìîáèëè ôèðìû). Àëåêñåé Âåíèàìèíîâè÷, Тел. (096)494 37 73 109491020101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹38 • 24 âåðåñíÿ 2012 ð.


37

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

10948102

10949102

10889102

Автомой етребются

ÀÂÒÎÌÎÉÙÈÊÈ сОР. Ответственность, порядочность. З\п 30%. Р-н ст. м. "Черниовсая".

Òåë.(095)242-62-80, Андрей 70232104

70441101

ВОДИТЕЛИ /Êîìïàíèÿ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / äëÿ ðàáîòû â òàêñè (íà àâòîìîáèëè ôèðìû). Àëåêñåé Âåíèàìèíîâè÷, Тел. (096)494 37 73

110031020101

ВОДИТЕЛИ 70458103

Ðåáÿòà, ïîìîãèòå âûïîëíèòü çàêàçû äèñïåò÷åðñêîé. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî çàêàçîâ! Ðàáîòà áåç îáÿçàëîâîê. Òåë.: 568-05-60. Тел. (063)568 05 60

703541010101

ВОДИТЕЛИ /Êðóïíàÿ ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 3000 ãðí + %. Èíîãîðîäíèì æèëüå. Òåë.: (044)38-37-220, (099)32-91-006, (098)674-61-01. Тел. (093)745 55 68

703581020108

ВОДИТЕЛИ /"ÑÈÌÊÀ" òàêñè / ñî ñâîèì àâòî â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Ñâîáîäíûé ãðàôèê, áîëüøîå êîëè÷åñòâî çàêàçîâ, îòëè÷íûå òàðèôû, ðàáîòà íà ìîáèëüíîì òåëåôîíå, ïîìîùü â ëèöåíçèðîâàíèè. Тел. (093)430 81 73

703741010101

ВОДИТЕЛИ /Äîðîæíî-ñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèè / (íà ñàìîñâàëû ÊÀÌÀÇ, FAW, SHAANXI). ÎÐ. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (050)462-73-76, 240-73-76. Тел. 574 58 36

110371010101

ВОДИТЕЛИ /Îõðàííîå Ïð-òèå "Àëüôà-Ùèò" / Êîìàíäèðîâêè. Âîçðàñò äî 45 ëåò. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Тел. 574 99 32, 574 99 31

109311020103

ВОДИТЕЛИ /Êîðîíà-Òàêñè / ñî ñâîèìè àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà, áåç àáîíåíòñêîé ïëàòû. Êîìèññèÿ 6-10% ÷åðåç òåðìèíàëû. Áåñïëàòíàÿ ÑÒÎ. Тел. (063)479 00 00

702321030101

ВОДИТЕЛИ КАТ. "В" И "Д" äëÿ ãðóïïîâûõ è ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê. Æåëàòåëüíî - ð-í ïðîæèâàíèÿ Êóðåíåâêà. Ç\ï äîñòîéíàÿ. Тел. (093)404 90 08

109531040101

ВОДИТЕЛИ С АВТОМОБИЛЕМ /"Àâàíãàðä Òàêñè" / Òàðèôû ïîâûñèëè. Íå óñïåâàåì âûâîçèòü çàêàçû! Ñàìûå äåìîêðàòè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Áåç îáÿçàëîâîê. Âîçìîæíî ñîâìåñòèòåëüñòâî. Ïðîïëàòà ÷åðåç òåðìèíàëû. Äîõîä îò 6000 ãðí. Òåë.: (063)206-72-07. Тел. (067)209 59 89

702871010101

ВОДИТЕЛИ 10772102

СРОЧНОТРЕБУЕТСЯ:

ÀÂÒÎÊÐÀÍÎÂÙÈÊ Жел.ОР,знаниеорода. З\пприсобеседовании

Òåë. (067)500-84-16, (050)573-95-55

10953104

ÂÎÄÈÒÅËÈ сосвоимавтовта си Ребята,помоитевыполнить за азыдиспетчерс ой. Работабезобязалово . Большое оличествоза азов!

Òåë.: 568-05-60, (063)568-05-60

70342101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹38 • 24 âåðåñíÿ 2012 ð.

/"Æåëòîå òàêñè" / ñî ñâîèìè àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà, áåç àáîíåíòñêîé ïëàòû. Êîìèññèÿ - 6-10% ÷åðåç òåðìèíàëû. Áåñïëàòíàÿ ÑÒÎ. Тел. (063)471 00 00

ВОДИТЕЛИ ЭВАКУАТОРА, МИКРОАВТОБУСА

ВОДИТЕЛИ

ВОДИТЕЛЬ

/Àãåíòñòâî "Íèêà" / Ç\ï 300-1000 ó.å. Ðàçíûå ãðàôèêè ðàáîòû. Óë. Ãîëîñååâñêàÿ, 7, ê. 1, ýò. 7, îô. 7, ì. "Äåìååâñêàÿ". Òåë.: (063)620-07-74. Тел. (066)388 27 86

ñî ñâîèì ìèêðîàâòîáóñîì. Äî 3,5 ò. Ðàáîòà ïî ðàçâîçêå òîâàðà ïî óêàçàííûì àäðåñàì. Ç\ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Íèêîëàé, Тел. (063)101 68 61

702321040101

703561010104

/Êîìïàíèÿ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / Àëåêñàíäð Îëåãîâè÷, Тел. (067)504 31 62

110031020301

704581030101

70354101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


38

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

10953102

11003102

70329101

ВОДИТЕЛЬ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

ВОДИТЕЛЬ ШТАБЕЛЕРА

/ÏÀÎ "ÊÀÒÏ-13054" / ñ ÎÐ. Âîçðàñò 35-45 ëåò. Тел. (050)334 17 94

108891020101

ВОДИТЕЛЬ ЛЕГКОВОГО АВТО

/Â êðóïíóþ òîðãîâî-ïðîìûøëåííóþ êîìïàíèþ / Êîìïàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, âûäàåòñÿ ñïåöîäåæäà, áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì. Êîíò. òåë.: (096)706-57-35. Тел. (099)958 18 32

110341020102

/ êðóïíóþ òîðãîâî-ïðîìûøëåííóþ êîìïàíèþ / (íàëè÷èå ëè÷íîãî àâòî "Ïèêàï"). Êîìïàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì. Åêàòåðèíà, Тел. (095)733 81 24

ВОДИТЕЛЬ

ИНКАССАТОР

ВОДИТЕЛЬ НА АВТО ФИРМЫ

ВОДІЙ НА ВАНТАЖНЕ АВТО

òðåáóåòñÿ â áàíê. Îïûò ðàáîòû âîäèòåëåì îò 5 ëåò, æåëàòåëüíî â áàíêå. Êèåâñêàÿ ïðîïèñêà îáÿçàòåëüíî. Ç\ï 2300 ãðí. Тел. 486 21 99 109851020000

110341030101

/ÒΠ"Óêðà¿íñüêà ìåòàëóðã³éíà êîìïàí³ÿ" / ³òàë³é Ãðèãîðîâè÷, Тел. (067)627 79 56

Âîçðàñò îò 28 ëåò. Ïðîïèñêà: Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáë. Óäîáíûé ÃÐ. Ç\ï îò 4500 ãðí. Òåë.: 599-49-49, 599-40-50, (067)444-67-49. Тел. (096)773 48 23

ВОДІЇ

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

/"ÎÏÒÈÌÀËÜÍÅ TAXI" / ç³ ñâî¿ì àâòî äëÿ ðîáîòè â òàêñ³. www.optima.fm Тел. 499 98 98

109581010101

109991010105

109531020101

/Â êðóïíóþ òîðãîâî-ïðîìûøëåííóþ êîìïàíèþ / Êîìïàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, âûäàåòñÿ ñïåöîäåæäà, áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì. Êîíò. òåë.: (096)706-57-35. Тел. (099)958 18 32

110341020103

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА /×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / ÎÐ íà ýëåêòðîïîãðóç÷èêå. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç\ï 3800 ãðí. Тел. 593 04 72 704631030000

ВОДИТЕЛЬ СО СВОИМ АВТОМОБИЛЕМ /Êðóïíàÿ ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / (íà ãàçå). Ç\ï îò 3000 ãðí + %. Èíîãîðîäíèì æèëüå. Òåë.: (044)38-37-220, (099)32-91-006, (098)674-61-01. Тел. (093)745 55 68 703581020112

ÐÀÁÎÒÀ

ВОДІЇ

10997101

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА

/"ÍÀØÀ ÐßÁÀ" / äëÿ äîñòàâêè ïðîäóêö³¿ ïî ì. Êèºâó òà îáëàñò³. Àâòîìîá³ë³ ìàðêè "Ìåðñåäåñ". Ç\ï â³ä 3000 ãðí ³ âèùå. ̳ñöåðîçòàøóâàííÿ ô³ðìè - ϳâäåííà Áîðùàã³âêà. Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ òà ñîöïàêåò. Òåë.: 537-41-44, Ìàð³ÿ Îëåêñ³¿âíà (â³ää³ë êàäð³â). E-mail: m.kushnirenko@mhp.com.ua Тел. (095)270 28 47

/Äîðîæíî-ñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèè / CAT D5G. ÎÐ. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (050)462-73-76, 240-73-76. Тел. 574 58 36

107641020101

ВОДІЇ НАВАНТАЖУВАЧА /"ÍÀØÀ ÐßÁÀ" / ̳ñöåðîçòàøóâàííÿ ô³ðìè - ϳâäåííà Áîðùàã³âêà. Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ òà ñîöïàêåò. Òåë.: 537-41-44, Ìàð³ÿ Îëåêñ³¿âíà (â³ää³ë êàäð³â). E-mail: m.kushnirenko@mhp.com.ua Тел. (095)270 28 47

107641020106

/Ïàí-Òàõ³ / ç âëàñíèì àâòî, áåç çàñòàâè òà âñòóïíèõ âíåñê³â, êîì³ñ³ÿ 5%, îðåíäà àâòîìîá³ëÿ ñêëàäຠâ³ä 90 ãðí\äîáà, 1 äåíü â òèæäåíü áåçêîøòîâíî, äîïîìîãà ó ëåãàë³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ â òàêñ³. Òåë.: (067)407-35-55. Тел. (093)776 27 50 303971020000

ВОДІЇ КАТ. "Е" /ÂÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N3" ì. Êè¿â / Ç\ï â³ä 5000 ãðí. Äëÿ ðîáîòè íà "Çàâîä³ çàë³çîáåòîííèõ âèðîá³â". Ìîæëèâî áåç Ìîæëèâî áåç ÄÐ, íàâ÷àºìî. Ç\ï îô³ö³éíà òà ñâîº÷àñíà. ²íîãîðîäí³ îäèíîê³ çàáåçïå÷óþòüñÿ ãóðòîæèòêîì. Îïëà÷óâàíà â³äïóñòêà. Êîíò. òåë.: 454-76-76, (098)661-50-86, (066)660-47-36. Тел. (093)124 71 66

109361020110

70287101

ВОДІЇ КАТ. "С"

110371010104

МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА /Äîðîæíî-ñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèè / DOOSAN SSL-450. ÎÐ. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (050)462-73-76, 240-73-76. Тел. 574 58 36

110371010102

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА /Äîðîæíî-ñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèè / (JCB 3CX, CAT428E). ÎÐ. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (050)462-73-76, 240-73-76. Тел. 574 58 36

110371010103

ДИСПЕТЧЕР äëÿ ðàáîòû â òàêñè ñ ÎÐ. Íàòàëèÿ Âàñèëüåâíà, Тел. (066)720 80 00

109491020201

ДИСПЕТЧЕР /Êîìïàíèÿ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / äëÿ ðàáîòû â òàêñè ñ ÎÐ. Íàòàëèÿ Âàñèëüåâíà, Тел. (066)720 80 00 110031020201

МАШИНІСТ БЕТОНОНАСОСУ /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 4000-4500 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 220 35 12

108771010104

МАШИНІСТ ЕКСКАВАТОРА /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 3000-3500 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 220 35 12

МАСТЕР МОТОРИСТ /Àâòîñåðâèñ / Òåë.: 599-79-78. Тел. (097)353 32 31

108771010103 704121010102

МАСТЕР

ХОДОВИК

МАШИНІСТИ БУРОВИХ УСТАНОВОК /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 5000-6000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 220 35 12

/Àâòîñåðâèñ / Òåë.: 599-79-78. Тел. (097)353 32 31 704121010101

108771010102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹38 • 24 âåðåñíÿ 2012 ð.


39

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

11034103

70232103

11037101

10892101

ЕЛЕКТРО

ЕРОЗІОНІСТ /ÂÀÒ "Ìåðèä³àí" ³ì. Ñ.Ï. Êîðîëüîâà / (ïðîøèâêà, âèð³çêà). Äëÿ ðîáîòè íà ³íñòðóìåíòàëüíîìó âèðîáíèöòâ³. Ç\ï âèñîêà. Àäðåñà: á-ð ²âàíà Ëåïñå, 8. Тел. 404 65 05

105621010106

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ВАНТАЖНИК /ÒΠ"Óêðà¿íñüêà ìåòàëóðã³éíà êîìïàí³ÿ" / (ñòðîïàëüíèê). ³òàë³é Ãðèãîðîâè÷, Тел. (067)627 79 56

109991010102

70442101

МЕНЕДЖЕР ПО СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМБИЛЕЙ Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòó: âîçðàñò 25-45 ëåò, ñðåäíåå òåõíè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, ïîíèìàíèå óñòðîéñòâà àâòîìîáèëÿ, óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ. Òåë.: (067)631-32-47, (098)08-000-80, Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷. Òåë.: 592-10-08, Îëüãà Âèêòîðîâíà, Тел. (067)285 43 53 704111010000

МИЙНИКИ АВТО /Íà àâòîìèéêó / ³ê â³ä 18 äî 30 ðîê³â. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. ˳âèé áåðåã. Ç\ï â³ä 3000 ãðí + ïðåì³ÿ. Íàäàºìî æèòëî. Тел. 592 80 20

209921010101

ПРАЦІВНИКИ АВТОЗАПРАВОК ÃÐ ð³çí³. Îïëàòà + ÷àéîâ³. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68, 362-43-61. Тел. (093)210 82 56 704531040000

СЛЮСАРІ З РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ

70472101

ТРАКТОРИСТ /Êîììóíàëüíîå Ïð-òèå / òðåáóåòñÿ íà ðàáîòó. Âîçìîæåí âàðèàíò ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëüÿ. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ íà ñîáåñåäîâàíèè. Òåë.: 495-31-93. Тел. 253 56 05 110311010000

ШИНО

МОНТАЖНИК /Íà ÑÒÎ / ÎÐ îò 1 ãîäà. Ç\ï âûñîêàÿ. Òåë.: (093)554-24-97, (093)756-94-44. Тел. (095)276 54 56

ЕЛЕКТРИК 704381010000

ШИНО

МОНТАЖНИКИ /Êîìïàí³ÿ ÒΠ"ϳò-ÑÒÎÏ Ñåðâ³ñ" / âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â. ÄÐ, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Òåë.: (050)355-38-40. Тел. (098)211 34 48 107721020101

ЭКСПЕДИТОРЫ

000000220089

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹38 • 24 âåðåñíÿ 2012 ð.

703271040000

/ÂÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N3" ì. Êè¿â / Ç\ï â³ä 3000 ãðí. Äëÿ ðîáîòè íà "Çàâîä³ çàë³çîáåòîííèõ âèðîá³â". Ìîæëèâî áåç Ìîæëèâî áåç ÄÐ, íàâ÷àºìî. Ç\ï îô³ö³éíà òà ñâîº÷àñíà. ²íîãîðîäí³ îäèíîê³ çàáåçïå÷óþòüñÿ ãóðòîæèòêîì. Îïëà÷óâàíà â³äïóñòêà. Êîíò. òåë.: 454-76-76, (098)661-50-86, (066)660-47-36. Тел. (093)124 71 66

109361020101

/ÂÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N3" ì. Êè¿â / â áåòîííîçì³øóâàëüíèé öåõ. Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Äëÿ ðîáîòè íà "Çàâîä³ çàë³çîáåòîííèõ âèðîá³â". Ìîæëèâî áåç Ìîæëèâî áåç ÄÐ, íàâ÷àºìî. Ç\ï îô³ö³éíà òà ñâîº÷àñíà. ²íîãîðîäí³ îäèíîê³ çàáåçïå÷óþòüñÿ ãóðòîæèòêîì. Îïëà÷óâàíà â³äïóñòêà. Êîíò. òåë.: 454-76-76, (098)661-50-86, (066)660-47-36. Тел. (093)124 71 66

109361020103

Ç\ï âûñîêàÿ. Òåë.: (063)108-60-90, (096)564-59-17. Тел. (099)542 30 76

/Àâòîáóñíèé ïàðê/ Тел. 408 71 47

ДОЗУВАЛЬНИКИ

ЕЛЕКТРО

ЗВАРНИКИ

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 3500 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 220 35 12

ЕЛЕКТРОМОНТЕР /Ñâÿòîøèíñüêèé äèòÿ÷èé áóäèíîê-³íòåðíàò/ Тел. 450 92 57

000000230150

ЕЛЕКТРОМОНТЕР /Êè¿âñüêà öåíòðàëüíà áàñåéíîâà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ÌÎÇ/ Тел. 486 97 59

000000230102

ЕЛЕКТРОМОНТЕР З РЕМОНТУ ОБЛАДНАННЯ /Øê³ðíèé âåíåðîëîã. äèñïàíñåð N5 Ïîä³ëüñüê. ð-íó/ Тел. 434 46 82

000000230143

108771010105

ЗАТОЧУВАЛЬНИК

ЕЛЕКТРИК /ÂÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N3" ì. Êè¿â / Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Äëÿ ðîáîòè íà "Çàâîä³ çàë³çîáåòîííèõ âèðîá³â". Ìîæëèâî áåç Ìîæëèâî áåç ÄÐ, íàâ÷àºìî. Ç\ï îô³ö³éíà òà ñâîº÷àñíà. ²íîãîðîäí³ îäèíîê³ çàáåçïå÷óþòüñÿ ãóðòîæèòêîì. Îïëà÷óâàíà â³äïóñòêà. Êîíò. òåë.: 454-76-76, (098)661-50-86, (066)660-47-36. Тел. (093)124 71 66 109361020111

/ÏÀÒ "Ç-ä "ÌÀßÊ" / Ç\ï äîãîâ³ðíà. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 461-81-42. Тел. 461 81 45 108851010113

ЗВАРНИК

САНТЕХНІК /ÂÀÒ "Ìåðèä³àí" (á-ð ²âàíà Ëåïñå, 8) / Òåë.: 408-85-22, 408-27-91. Тел. 408 18 77 108821010103

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


40

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

10969101

10912101

10885101

10562101

КРАНІВНИКИ МОСТОВИХ КРАНІВ /ÂÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N3" ì. Êè¿â / Ç\ï â³ä 3700 ãðí. Äëÿ ðîáîòè íà "Çàâîä³ çàë³çîáåòîííèõ âèðîá³â". Ìîæëèâî áåç Ìîæëèâî áåç ÄÐ, íàâ÷àºìî. Ç\ï îô³ö³éíà òà ñâîº÷àñíà. ²íîãîðîäí³ îäèíîê³ çàáåçïå÷óþòüñÿ ãóðòîæèòêîì. Îïëà÷óâàíà â³äïóñòêà. Êîíò. òåë.: 454-76-76, (098)661-50-86, (066)660-47-36. Тел. (093)124 71 66

109361020104

КУЗНЕЦ ñ ÎÐ â õóäîæåñòâåííîé êîâêå. Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ. Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Òåë.: (097)925-21-07. Тел. (050)878 54 26

108921010103

МАЙСТЕР ЕЛЕКТРИК /ÂÀÒ "Ìåðèä³àí" (á-ð ²âàíà Ëåïñå, 8) / Òåë.: 408-85-22, 408-27-91. Тел. 408 18 77

108821010102

МАЛЯР МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

МЕХАНИК НАЛАДЧИК

ОПЕРАТОРИ

РАБОЧИЙ

/×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / Ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå, ÎÐ íà ïðîèçâîäñòâå, æåëàòåëüíî â ïîëèãðàôèè. ÃÐ: ñìåííûé. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç\ï 4000 ãðí. Тел. 593 04 72

/ÏÀÒ "ÀÂÅÐÑ" / àâòîìàòè÷íî¿ òà íàï³âàâòîìàòè÷íî¿ ë³í³¿. Тел. 230 69 71

/Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / íà ïðèñàäî÷íîì ñòàíêå. Ç\ï 4000-8000 ãðí. Òåë.: 495-51-46. Тел. 413 99 78

704631100000

МОНТАЖНИК МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

108921010102

МЕТАЛЛО

ОБРАБОТКА /Êðóïíàÿ êîìïàíèÿ / Òåë.: +7(495)956-34-70. "Áåëàÿ" ç\ï. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ðîññèÿ, ã. Ìîñêâà, ì. "Âàðøàâñêàÿ"; ã. Êóðîâñêîå, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ð-í. E-mail: timakova@zrm1.ru Skype: timakova.hr; www.zrm1.ru 210271020102

ÐÀÁÎÒÀ

110431010205

/Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå Ïð-òèå / (èçãîòîâëåíèå áåñåäîê, òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ è ò.ä.). Òåë.: (098)918-72-51. Тел. (063)610 89 05

703611010102

/Òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / ÎÐ. Ç\ï îò 1000 ãðí â íåäåëþ. Òåë.: (067)798-99-69, (067)236-19-26. Тел. 464 97 49

704151010104

ОБРАБОТКА ПЛАСТИКА /Êðóïíàÿ êîìïàíèÿ / Òåë.: +7(495)956-34-70. "Áåëàÿ" ç\ï. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ðîññèÿ, ã. Ìîñêâà, ì. "Âàðøàâñêàÿ"; ã. Êóðîâñêîå, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ð-í. E-mail: timakova@zrm1.ru Skype: timakova.hr; www.zrm1.ru 210271020103

ОПЕРАТОР ТПА И ЭВА

Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ. Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Òåë.: (097)925-21-07. Тел. (050)878 54 26

110301010101

ПИЛОРАМЩИК

/ÎÎÎ "ÒÀÐÀ-ÏÀÊ" / Æåëàòåëüíî æåíùèíà, ìîæíî áåç ÎÐ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 430-30-69. Тел. 430 20 81

109811010101

ОПЕРАТОР ВЕРСТАТІВ /ÏÀÒ "Ç-ä "ÌÀßÊ" / ç ÏÊ. Ç\ï äîãîâ³ðíà. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 461-81-42. Тел. 461 81 45

108851010116

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНІ /ÂÀÒ "Ìåðèä³àí" (á-ð ²âàíà Ëåïñå, 8) / Òåë.: 408-85-22, 408-27-91. Тел. 408 18 77 108821010105

ПОМІЧНИК МАШИНІСТА ЕКСТРУДЕРА

СБОРЩИКИ ОКОН (ПВХ) /Ç-ä ïî ïðîèçâîä. ìåòàëëîïëàñò. êîíñòð. / â ã. Âèøíåâîå. Ç\ï îò 5000 ãðí. Тел. (067)648 91 47

704091010101

СВАРЩИК

/ÒΠ"ÓͲ-ÏÀÊ" / Ïðîâîäèìî íàâ÷àííÿ. Òåë.: (050)543-94-16. Тел. (098)479 04 20

(ïàéêà ìåäè) òðåáóåòñÿ äëÿ ðàáîòû âàõòåííûì ìåòîäîì. Тел. (096)259 75 77 703101020000

109071020102

СВАРЩИК

ПРЕСУВАЛЬНИК ЛОМУ /ÒΠ"Óêðà¿íñüêà ìåòàëóðã³éíà êîìïàí³ÿ" / ³òàë³é Ãðèãîðîâè÷, Тел. (067)627 79 56

109991010101

ñ ÎÐ. Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ. Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Òåë.: (097)925-21-07. Тел. (050)878 54 26

108921010101

ПРОМЫШЛЕННЫЕ АЛЬПИНИСТЫ /ÎÎÎ "ÒÅÏËÎÁÓÄ" / Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Êîíñòàíòèí, Тел. (096)738 92 64

СВАРЩИК /Ç-ä ïî ïåðåðàáîòêå ðûáû â ã. Âèøíåâîå / Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà äîñòîéíîé ç\ï. Тел. (067)538 44 98

703011010105

108841010101

ПРОФІЛЬНИЙ ШЛІФУВАЛЬНИК

СВАРЩИКИ

/ÂÀÒ "Ìåðèä³àí" ³ì. Ñ.Ï. Êîðîëüîâà / Äëÿ ðîáîòè íà ³íñòðóìåíòàëüíîìó âèðîáíèöòâ³. Ç\ï âèñîêà. Àäðåñà: á-ð ²âàíà Ëåïñå, 8. Тел. 404 65 05

СВАРЩИКИ СБОРЩИКИ

105621010105

РАБОЧИЙ /Íà ïðîèçâîäñòâî / (æåë. ìóæ.). Ç\ï 3000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 492 72 53 108831060103

/Â ïðîèçâîäñòâ.-ñòðîèò. êîìïàíèþ "ÀÍÒÀ"/ Тел. 501 80 58

109121010102

ñ ÎÐ, ýë.-äóãîâàÿ, ï\àâòîìàò. Ïðîèçâîäñòâî áûòîâîê, êèîñêîâ, îòêàòíûõ ãàðàæíûõ âîðîò, ëåñòíèö. Òðåçâîñòü, ïóíêòóàëüíîñòü. Ç\ï ñäåëüíàÿ, îò 5000 ãðí. Âîçìîæíî æèëüå. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Áîðèñïîëüñêàÿ, 7, òåððèòîðèÿ ç-äà "Áóäìàø". Тел. (096)597 19 57

702851010101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹38 • 24 âåðåñíÿ 2012 ð.


41

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

Заводпопроизводств металлопластиовых онстрцийтребются:

ÑÁÎÐÙÈÊÈ ÎÊÎÍ (ÏÂÕ) в.Вишневое. З\пот5000рн.

Òåë.: (067)648-91-47 70409101

СЛЮСАР ЕЛЕКТРИК /ÒΠ"Óêðà¿íñüêà ìåòàëóðã³éíà êîìïàí³ÿ" / ³òàë³é Ãðèãîðîâè÷, Тел. (067)627 79 56

109991010104

СЛЮСАР РЕМОНТНИК /ÒΠ"Óêðà¿íñüêà ìåòàëóðã³éíà êîìïàí³ÿ" / ³òàë³é Ãðèãîðîâè÷, Тел. (067)627 79 56 10907102

109991010103

70285101

СЛЕСАРИ САНТЕХНИКИ

СЛЮСАР САНТЕХНІК

/Ñàíòåõíè÷åñêàÿ ôèðìà â ã. Êèåâå / 3-4 ðàçðÿä. Ç\ï 3000-4000 ãðí. Тел. (067)328 54 54, (067)320 44 18

/ÂÀÒ "Ìåðèä³àí" (á-ð ²âàíà Ëåïñå, 8) / Òåë.: 408-85-22, 408-27-91. Тел. 408 18 77

СЛЕСАРЬ ПО МЕТАЛЛУ И НЕРЖАВЕЙКЕ

СЛЮСАР ІНСТРУМЕНТАЛЬНИК

109741010101

108821010104

Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ. Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Òåë.: (097)925-21-07. Тел. (050)878 54 26

/ÂÀÒ "Ìåðèä³àí" ³ì. Ñ.Ï. Êîðîëüîâà / Äëÿ ðîáîòè íà ³íñòðóìåíòàëüíîìó âèðîáíèöòâ³. Ç\ï âèñîêà. Àäðåñà: á-ð ²âàíà Ëåïñå, 8. Тел. 404 65 05

СЛЕСАРЬ ГИДРАВЛИК

СЛЮСАРІ РЕМОНТНИКИ

105621010101

108921010104

/ÎÎÎ "ÒÀÐÀ-ÏÀÊ" / Òåë.: 430-30-69. Тел. 430 20 81

109811010202

СЛЕСАРЬ РЕМОНТНИК

10981101

10995101

/ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî / Ìóæ. äî 45 ëåò, ñ ÎÐ. ÃÐ: 5\2. Ç\ï äîãîâîðíàÿ + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 206 13 40

/ÂÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N3" ì. Êè¿â / Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Äëÿ ðîáîòè íà "Çàâîä³ çàë³çîáåòîííèõ âèðîá³â". Ìîæëèâî áåç Ìîæëèâî áåç ÄÐ, íàâ÷àºìî. Ç\ï îô³ö³éíà òà ñâîº÷àñíà. ²íîãîðîäí³ îäèíîê³ çàáåçïå÷óþòüñÿ ãóðòîæèòêîì. Îïëà÷óâàíà â³äïóñòêà. Êîíò. òåë.: 454-76-76, (098)661-50-86, (066)660-47-36. Тел. (093)124 71 66

109361020106

704551030107

СТОЛЯР СТАНОЧНИК

СЛЕСАРЬ САНТЕХНИК òðåáóåòñÿ äëÿ ðàáîòû âàõòåííûì ìåòîäîì. Тел. (096)259 75 77 703101010000

СЛЕСАРЬ САНТЕХНИК

703611010101

/×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / Îïûò ðàáîòû. ÃÐ: 9.00-18.00. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç\ï 3000 ãðí. Тел. 593 04 72 704631040000

СЛЮСАР КВПІА /ÏÀÒ "ÀÂÅÐÑ"/ Тел. 230 69 71

110301010102

СЛЮСАР З МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ РОБІТ 10999101

/ÏÀÒ "Ç-ä "ÌÀßÊ" / Ç\ï äîãîâ³ðíà. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 461-81-42. Тел. 461 81 45

108851010117

СЛЮСАР З РЕМОНТУ КВПТАА /ÂÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N3" ì. Êè¿â / Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Äëÿ ðîáîòè íà "Çàâîä³ çàë³çîáåòîííèõ âèðîá³â". Ìîæëèâî áåç Ìîæëèâî áåç ÄÐ, íàâ÷àºìî. Ç\ï îô³ö³éíà òà ñâîº÷àñíà. ²íîãîðîäí³ îäèíîê³ çàáåçïå÷óþòüñÿ ãóðòîæèòêîì. Îïëà÷óâàíà â³äïóñòêà. Êîíò. òåë.: 454-76-76, (098)661-50-86, (066)660-47-36. Тел. (093)124 71 66

109361020108

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹38 • 24 âåðåñíÿ 2012 ð.

СТРОПАЛЬНИК /ÂÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N3" ì. Êè¿â / Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Äëÿ ðîáîòè íà "Çàâîä³ çàë³çîáåòîííèõ âèðîá³â". Ìîæëèâî áåç Ìîæëèâî áåç ÄÐ, íàâ÷àºìî. Ç\ï îô³ö³éíà òà ñâîº÷àñíà. ²íîãîðîäí³ îäèíîê³ çàáåçïå÷óþòüñÿ ãóðòîæèòêîì. Îïëà÷óâàíà â³äïóñòêà. Êîíò. òåë.: 454-76-76, (098)661-50-86, (066)660-47-36. Тел. (093)124 71 66

109361020112

ТЕРМІСТ /ÂÀÒ "Ìåðèä³àí" ³ì. Ñ.Ï. Êîðîëüîâà / Äëÿ ðîáîòè íà ³íñòðóìåíòàëüíîìó âèðîáíèöòâ³. Ç\ï âèñîêà. Àäðåñà: á-ð ²âàíà Ëåïñå, 8. Тел. 404 65 05

105621010103

ТЕХНІК

ЕЛЕКТРИК /Ìåðåæà ðåñòîðàí³â / - ç ÄÐ â³ä 5 ðîê³â, 4 ãðóïà äîïóñêó. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, âèñîêèé ð³âåíü ç\ï. Çâåðòàòèñü çà òåë.: (044)291-21-15, 291-21-21. Тел. (095)270 13 56

СЛЮСАР З РЕМОНТУ АВТО

МОБІЛІВ

ТОКАР

/ÏÀÒ "Ç-ä "ÌÀßÊ" / Ç\ï äîãîâ³ðíà. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 461-81-42. Тел. 461 81 45

/ÏÀÒ "Ç-ä "ÌÀßÊ" / Ç\ï äîãîâ³ðíà. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 461-81-42. Тел. 461 81 45

704741010102

108851010115

11030101

/Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå Ïð-òèå / (èçãîòîâëåíèå áåñåäîê, òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ è ò.ä.). Òåë.: (098)918-72-51. Тел. (063)610 89 05

108851010112

11032101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


42

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

11005102

ТОКАР РОЗТОЧУВАЛЬНИК

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИКИ

/ÂÀÒ "Ìåðèä³àí" ³ì. Ñ.Ï. Êîðîëüîâà / Äëÿ ðîáîòè íà ³íñòðóìåíòàëüíîìó âèðîáíèöòâ³. Ç\ï âèñîêà. Àäðåñà: á-ð ²âàíà Ëåïñå, 8. Тел. 404 65 05

/ÏÀÒ "Ç-ä "ÌÀßÊ" / Ç\ï äîãîâ³ðíà. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 461-81-42. Тел. 461 81 45

105621010102

ТОКАРЬ /ÏÀÎ "Âèìì-Áèëëü-Äàíí Óêðàèíà" / (ÏåïñèÊî Óêðàèíà, ã. Âèøíåâîå). Ðàçâîçêà îò ì. "Íèâêè", îáåäû, îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. Èðèíà, Тел. (044)490 52 76

110051020108

ТОКАРЬ АВТОМАТЧИК ×ÏÓ ÍÖ-31. Íà Ïð-òèå ïî èçãîòîâëåíèþ è óñòàíîâêå ðåøåòîê, îãðàæäåíèé, âîðîò. Òåë.: (050)469-49-85. Тел. 524 74 73

109691010101

ТОКАРЬ РАСТОЧНИК /ÎÎÎ "Óëüòðàêîí-Ñåðâèñ" / 4-6 ðàçðÿäà. Ç\ï ñäåëüíàÿ, îò 3000 ãðí. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, ñïåöîäåæäà, îïëà÷èâàåìûé îòïóñê è áîëüíè÷íûé. Ð-í ì. "Òàðàñà Øåâ÷åíêî". Áîðèñ Äìèòðèåâè÷, Тел. 531 37 27

110321010102

ФОРМУВАЛЬНИКИ З\Б ВИРОБІВ

108851010111

ШЛИФОВЩИК /ÎÎÎ "Óëüòðàêîí-Ñåðâèñ" / 4-6 ðàçðÿäà. Ç\ï ñäåëüíàÿ, îò 3000 ãðí. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, ñïåöîäåæäà, îïëà÷èâàåìûé îòïóñê è áîëüíè÷íûé. Ð-í ì. "Òàðàñà Øåâ÷åíêî". Áîðèñ Äìèòðèåâè÷, Тел. 531 37 27

110321010103

ШЛИФОВЩИК /ÎÎÎ "ÒÀÐÀ-ÏÀÊ" / (êðóãëàÿ, âíóòðåííÿÿ, ïëîñêàÿ øëèôîâêà) ñ ÎÐ. Òåë.: 430-30-69. Тел. 430 20 81

109811010203

ШЛІФУВАЛЬНИКИ /ÏÀÒ "Ç-ä "ÌÀßÊ" / Ç\ï äîãîâ³ðíà. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: 461-81-42. Тел. 461 81 45

108851010114

/ÂÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N3" ì. Êè¿â / Ç\ï â³ä 3000 ãðí. Äëÿ ðîáîòè íà "Çàâîä³ çàë³çîáåòîííèõ âèðîá³â". Ìîæëèâî áåç Ìîæëèâî áåç ÄÐ, íàâ÷àºìî. Ç\ï îô³ö³éíà òà ñâîº÷àñíà. ²íîãîðîäí³ îäèíîê³ çàáåçïå÷óþòüñÿ ãóðòîæèòêîì. Îïëà÷óâàíà â³äïóñòêà. Êîíò. òåë.: 454-76-76, (098)661-50-86, (066)660-47-36. Тел. (093)124 71 66

òðåáóåòñÿ äëÿ ðàáîòû âàõòåííûì ìåòîäîì. Тел. (096)259 75 77 703101030000

ЭЛЕКТРИК КИПИА

109691010102

ФРЕЗЕРОВЩИКИ /ÎÎÎ "Óëüòðàêîí-Ñåðâèñ" / 4-6 ðàçðÿäà. Ç\ï ñäåëüíàÿ, îò 3000 ãðí. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, ñïåöîäåæäà, îïëà÷èâàåìûé îòïóñê è áîëüíè÷íûé. Ð-í ì. "Òàðàñà Øåâ÷åíêî". Áîðèñ Äìèòðèåâè÷, Тел. 531 37 27

703011010106

/Â ïðîèçâîäñòâ.-ñòðîèò. êîìïàíèþ "ÀÍÒÀ"/ Тел. 501 80 58

109121010101

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК /ÎÎÎ "ÑÈÒÈ ÑÒÀÉË" / Òåë.: 469-02-67. Тел. 469 51 86 109651010104

/ÂÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N3" ì. Êè¿â / Ç\ï â³ä 4900 ãðí. Äëÿ ðîáîòè íà "Çàâîä³ çàë³çîáåòîííèõ âèðîá³â". Ìîæëèâî áåç Ìîæëèâî áåç ÄÐ, íàâ÷àºìî. Ç\ï îô³ö³éíà òà ñâîº÷àñíà. ²íîãîðîäí³ îäèíîê³ çàáåçïå÷óþòüñÿ ãóðòîæèòêîì. Îïëà÷óâàíà â³äïóñòêà. Êîíò. òåë.: 454-76-76, (098)661-50-86, (066)660-47-36. Тел. (093)124 71 66

109361020113

БУДІВЕЛЬНИКИ РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Тел. 362 43 61 70276102

БУРИЛЬНИКИ /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 4000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 220 35 12

ГЕОДЕЗІСТ

109651010101

108771010106

/ÂÀÒ "Ìåðèä³àí" ³ì. Ñ.Ï. Êîðîëüîâà / Äëÿ ðîáîòè íà ³íñòðóìåíòàëüíîìó âèðîáíèöòâ³. Ç\ï âèñîêà. Àäðåñà: á-ð ²âàíà Ëåïñå, 8. Тел. 404 65 05

/Ñàíòåõíè÷åñêàÿ ôèðìà â ã. Êèåâå / 4-5 ðàçðÿä, ñ ÎÐ íà ñòðîéêå íå ìåíåå 3-õ ëåò. Ç\ï 4000-5000 ãðí. Òåë.: (067)320-44-18. Тел. (067)328 54 54 109741010102

/ êîìïàíèþ / Îïûò ðàáîòû (÷èñòîäåë). Îïëàòà ñäåëüíàÿ îò 4500 ãðí. Тел. (067)857 64 22, (050)697 02 02

702761020101

ГИПСОКАРТОНЩИКИ Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ (íå àãåíòñòâî) ïðîâîäèò íàáîð ðàáî÷èõ â áðèãàäó âñåõ ñïåöèàëüíîñòåé. Ç\ï ñäåëüíàÿ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Òåë.: (050)442-35-73. Тел. (050)419 02 45

/Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / Ç\ï 4000-8000 ãðí. Òåë.: 495-51-46. Тел. 413 99 78 110431010211

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ

/Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 220-05-31. Тел. (095)718 00 74

КАМЕНЩИК ПЛИТОЧНИК

ГИПСОКАРТОНЩИКИ

/ÎÎÎ "ÑÈÒÈ ÑÒÀÉË" / Òåë.: 469-02-67. Тел. 469 51 86

ЗАМЕРЩИК М\П

703601030104

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 4000-4500 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 220 35 12

109051010107

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК

ÐÀÁÎÒÀ

АРМАТУРНИК

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК

110321010101

105621010104

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

108771010101

/Ç-ä ïî ïåðåðàáîòêå ðûáû â ã. Âèøíåâîå / Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà äîñòîéíîé ç\ï. Тел. (067)538 44 98

ЭЛЕКТРИКИ

Íà Ïð-òèå ïî èçãîòîâëåíèþ è óñòàíîâêå ðåøåòîê, îãðàæäåíèé, âîðîò. Òåë.: (050)469-49-85. Тел. 524 74 73

10974101

704531020000

ЭЛЕКТРИК

109361020102

ФРЕЗЕРОВЩИК

10882101

ЗАМЕРЩИК М\П /Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 220-05-31. Тел. (095)718 00 74 703601020104

КАМЕНЩИКИ /Ñòðîèò. êîìï. ÎÎÎ "ÓÊÎÈÍÂÅÑÒÑÒÐÎÉ è Ê" / Ç\ï îò 3000 ãðí. Íà ïåðèîä ðàáîòû ïðåäîñòàâëÿåì áåñïëàòíîå æèëüå. Тел. (063)874 84 68, (098)535 24 26

108121020203

КАМЕНЩИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ ÒΠ"ÄÈÏÐβÍÁÓÄ" / Ç\ï îò âûðàáîòêè. Òåë.: (050)330-40-25, (050)917-35-32. Тел. (066)504 96 37

109351010101

КАМЕНЩИКИ Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ (íå àãåíòñòâî) ïðîâîäèò íàáîð ðàáî÷èõ â áðèãàäó âñåõ ñïåöèàëüíîñòåé. Ç\ï ñäåëüíàÿ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Òåë.: (050)442-35-73. Тел. (050)419 02 45

109051010102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹38 • 24 âåðåñíÿ 2012 ð.


43

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ² ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÀ

10812102

10898102

10884101

КАМЕНЩИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 5000 ãðí. Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (050)332-87-00. Тел. (099)212 70 73

704061010101

МОНТАЖНИКИ УСТАНОВЩИКИ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ /Êðóïíàÿ ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 8000 ãðí + %. Èíîãîðîäíèì æèëüå. Òåë.: (044)38-37-220, (099)32-91-006. Тел. (063)461 58 80

703581020201

КРОВЕЛЬЩИКИ /Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / Ç\ï 4000-8000 ãðí. Òåë.: 495-51-46. Тел. 413 99 78

110431010215

МАЛЯРЫ Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ (íå àãåíòñòâî) ïðîâîäèò íàáîð ðàáî÷èõ â áðèãàäó âñåõ ñïåöèàëüíîñòåé. Ç\ï ñäåëüíàÿ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Òåë.: (050)442-35-73. Тел. (050)419 02 45

109051010106

МАЛЯРЫ /Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / Ç\ï 4000-8000 ãðí. Òåë.: 495-51-46. Тел. 413 99 78

110431010208

МАЛЯРЫ Ç\ï âûñîêàÿ, åæåíåäåëüíî. Æèëüå - áåñïëàòíî. Òåë.: (095)710-33-78, (096)055-77-94. Тел. 253 23 54

704001010103

МОНОЛИТЧИКИ /Ñòðîèò. êîìï. ÎÎÎ "ÓÊÎÈÍÂÅÑÒÑÒÐÎÉ è Ê" / Ç\ï îò 3000 ãðí. Íà ïåðèîä ðàáîòû ïðåäîñòàâëÿåì áåñïëàòíîå æèëüå. Тел. (097)986 56 16

ОТДЕЛОЧНИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 5000 ãðí. Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (050)332-87-00. Тел. (099)212 70 73

704061010103

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 5000 ãðí. Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (050)332-87-00. Тел. (099)212 70 73

/Ñòðîèò. êîìï. ÎÎÎ "ÓÊÎÈÍÂÅÑÒÑÒÐÎÉ è Ê" / Ç\ï îò 3000 ãðí. Íà ïåðèîä ðàáîòû ïðåäîñòàâëÿåì áåñïëàòíîå æèëüå. Òåë.: (098)535-24-26. Тел. (063)874 84 68

704061010104

108121020201

ПЛИТОЧНИКИ

СВАРЩИКИ

110431010209

ПОКРІВЕЛЬНИК /Óïðàâë³ííÿ ÊÏ ÎÆÃ/ Тел. 563 95 38

110431010213

/Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / (êàìèíû, áàðáåêþ). Ç\ï 4000-8000 ãðí. Òåë.: 495-51-46. Тел. 413 99 78

110431010214

ПЛИТОЧНИК /"ÊÀÐÀÂÀÍ" / Äî 50 ðîê³â, ÄÐ îáîâ'ÿçêîâèé. Ìè ãàðàíòóºìî: ïîñò³éíó ðîáîòó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îïëà÷óâàíó â³äïóñòêó, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, êâàðòàëüí³ ïðå쳿. óïåðìàðêåò "Êàðàâàí", âóë. Ëóãîâà, 12, â³ää³ë óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì. Òåë.\ôàêñ: 461-82-14, 461-82-12. Тел. 461 82 55

109861020108

/ÎÎÎ "ÌÀÃ ÁÓÄ" / Äîñòîéíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå. Òåë.: (044)599-32-30. Тел. (067)506 09 73

108981020101

РАЗНОРАБОЧИЕ

ПЛИТОЧНИК

Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ (íå àãåíòñòâî) ïðîâîäèò íàáîð ðàáî÷èõ â áðèãàäó âñåõ ñïåöèàëüíîñòåé. Ç\ï ñäåëüíàÿ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Òåë.: (050)442-35-73. Тел. (050)419 02 45

/ÏÀÎ "Âèìì-Áèëëü-Äàíí Óêðàèíà" / (ÏåïñèÊî Óêðàèíà, ã. Âèøíåâîå). Ðàçâîçêà îò ì. "Íèâêè", îáåäû, îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. Èðèíà, Тел. (044)490 52 76

109051010104

МОНТАЖНИКИ ñ íàëè÷èåì àâòîìîáèëÿ. Ç\ï îò 10000 ãðí. Òåë.: 542-05-94, (063)108-60-90. Тел. (096)564 59 17

110051020109

Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ (íå àãåíòñòâî) ïðîâîäèò íàáîð ðàáî÷èõ â áðèãàäó âñåõ ñïåöèàëüíîñòåé. Ç\ï ñäåëüíàÿ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Òåë.: (050)442-35-73. Тел. (050)419 02 45

703271010000

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹38 • 24 âåðåñíÿ 2012 ð.

109051010108

Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ (íå àãåíòñòâî) ïðîâîäèò íàáîð ðàáî÷èõ â áðèãàäó âñåõ ñïåöèàëüíîñòåé. Ç\ï ñäåëüíàÿ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Òåë.: (050)442-35-73. Тел. (050)419 02 45

109051010103

СТАНОЧНИК øèðîêîãî ïðîôèëÿ (îáðàáîòêà äåòàëåé íà òîêàðíûõ è ôðåçåðíûõ ñòàíêàõ). Тел. (044)201 61 17

СТОЛЯР БУДІВЕЛЬНИЙ

РАЗНОРАБОЧИЕ

/̳ñüêà òóáåðê. ë³êàðíÿ N1/ Тел. 560 89 69

108121020205

/Â îðãàíèçàöèþ / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Тел. (067)466 71 58

САНТЕХНИКИ

109951010101

000000240218

СТОЛЯРЫ /Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / Ç\ï 4000-8000 ãðí. Òåë.: 495-51-46. Тел. 413 99 78

110431010210

/Ñòðîèò. êîìï. ÎÎÎ "ÓÊÎÈÍÂÅÑÒÑÒÐÎÉ è Ê" / Ç\ï îò 3000 ãðí. Íà ïåðèîä ðàáîòû ïðåäîñòàâëÿåì áåñïëàòíîå æèëüå. Òåë.: (098)535-24-26. Тел. (063)874 84 68 108121020204

ПЛИТОЧНИКИ

СЛЕСАРИ

/Ñòðîèò. êîìï. ÎÎÎ "ÓÊÎÈÍÂÅÑÒÑÒÐÎÉ è Ê" / Ç\ï îò 3000 ãðí. Íà ïåðèîä ðàáîòû ïðåäîñòàâëÿåì áåñïëàòíîå æèëüå. Òåë.: (098)535-24-26. Тел. (063)874 84 68

110261010102

МОНОЛИТЧИКИ

Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ (íå àãåíòñòâî) ïðîâîäèò íàáîð ðàáî÷èõ â áðèãàäó âñåõ ñïåöèàëüíîñòåé. Ç\ï ñäåëüíàÿ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Òåë.: (050)442-35-73. Тел. (050)419 02 45

109051010113

000000240116

ПРОРАБ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ

ПЕЧНИК

108121020101

СВАРЩИКИ

/Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / Ç\ï 4000-8000 ãðí. Òåë.: 495-51-46. Тел. 413 99 78

ПАРКЕТЧИКИ /Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / Ç\ï 4000-8000 ãðí. Òåë.: 495-51-46. Тел. 413 99 78

10890103

ПЛИТОЧНИКИ

СТРОИТЕЛИ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ /Äèçàéí-ñòóäèÿ / Òðåáóþòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó äëÿ âûïîëíåíèÿ åâðîðåìîíòîâ. Тел. (044)377 71 89 704611010000

САНТЕХНИКИ Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ (íå àãåíòñòâî) ïðîâîäèò íàáîð ðàáî÷èõ â áðèãàäó âñåõ ñïåöèàëüíîñòåé. Ç\ï ñäåëüíàÿ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Òåë.: (050)442-35-73. Тел. (050)419 02 45 109051010111

СТРОИТЕЛИ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ /Â îðãàíèçàöèþ / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Тел. (067)466 71 58

110261010101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


44

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ КОНСТРУКТОР МЕБЕЛИ /Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / Ç\ï 4000-8000 ãðí. Òåë.: 495-51-46. Тел. 413 99 78

110431010203

СПЕЦИАЛИСТ ïî ðåñòàâðàöèè è ðåìîíòó ìåáåëè. Ç\ï îò 3500 ãðí. Âëàäèìèð, Тел. 221 95 07 703401010103

СПЕЦИАЛИСТ /Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / ïî ïðîèçâîäñòâó ÌÄÔ-ôàñàäîâ. Ç\ï 4000-8000 ãðí. Тел. 413 99 78, 495 51 46

110431010207

МАЛЯР ПО ДЕРЕВУ /Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / Ç\ï 4000-8000 ãðí. Òåë.: 495-51-46. Тел. 413 99 78

110431010212

МАСТЕР ПО ПЕРЕТЯЖКЕ МЕБЕЛИ Ç\ï îò 3500 ãðí. Âëàäèìèð, Тел. 221 95 07 70406101

703401010101

ОЦЕНЩИК РАБОТ ïî ðåìîíòó è ïåðåòÿæêå ìåáåëè. Ç\ï îò 3500 ãðí. Âëàäèìèð, Тел. 221 95 07

703401010102

ПОКЛЕЙЩИК КРОМКИ ПВХ

10935101

СТРОИТЕЛИ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

ЭЛЕКТРО

МОНТАЖНИКИ

Ç\ï 7000-10000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (095)710-33-78, (096)055-77-94. Тел. 253 23 54

Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ (íå àãåíòñòâî) ïðîâîäèò íàáîð ðàáî÷èõ â áðèãàäó âñåõ ñïåöèàëüíîñòåé. Ç\ï ñäåëüíàÿ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Òåë.: (050)442-35-73. Тел. (050)419 02 45

704001010102

СТРОПАЛЬЩИК (óäîñòîâåðåíèå îáÿçàòåëüíî). Тел. (044)201 61 17

/Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / Ç\ï 4000-8000 ãðí. Òåë.: 495-51-46. Тел. 413 99 78

108121020202

СТРОПАЛЬЩИКИ

110431010204

ПОРТНАЯ ñ ÎÐ ïî ïîøèâó ìÿãêîé ìåáåëè. Ç\ï îò 3500 ãðí. Âëàäèìèð, Тел. 221 95 07

СТРОПАЛЬЩИКИ /Ñòðîèò. êîìï. ÎÎÎ "ÓÊÎÈÍÂÅÑÒÑÒÐÎÉ è Ê" / Ç\ï îò 3000 ãðí. Íà ïåðèîä ðàáîòû ïðåäîñòàâëÿåì áåñïëàòíîå æèëüå. Òåë.: (098)535-24-26. Тел. (063)874 84 68

110431010206

ПОРЕЗЧИК ДСП

109051010109

109951010102

/Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / Ç\ï 4000-8000 ãðí. Òåë.: 495-51-46. Тел. 413 99 78

70326101

703401010104

СБОРЩИКИ УСТАНОВЩИКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ /Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / Ç\ï 4000-8000 ãðí. Òåë.: 495-51-46. Тел. 413 99 78

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ШВЕЯ /Â ìèíè-àòåëüå ïî ðåìîíòó è ïîøèâó îäåæäû / (ïîðòíîé) ñ îïûòîì ðàáîòû. Òåë.: (095)274-09-55. Тел. (097)522 59 69

704691010101

110431010202

ШВЕЯ ПО РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ

Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ (íå àãåíòñòâî) ïðîâîäèò íàáîð ðàáî÷èõ â áðèãàäó âñåõ ñïåöèàëüíîñòåé. Ç\ï ñäåëüíàÿ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Òåë.: (050)442-35-73. Тел. (050)419 02 45

/Íà ðûíêå 10 ëåò! / è ïðèåìó â õèì÷èñòêó â ìàñòåðñêóþ íà Ïîäîëå. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Ïÿòèäíåâêà ñ 10.00 äî 18.00 (ñóááîòà è âîñêðåñåíüå - ðàáî÷èå). Âîçðàñò 30-50 ëåò. Тел. (098)421 73 97

109051010114

ФОРМУВАЛЬНИКИ

БЕТОНЯРІ /ÂÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N3" ì. Êè¿â / Ç\ï â³ä 4500 ãðí. Äëÿ ðîáîòè íà "Çàâîä³ çàë³çîáåòîííèõ âèðîá³â". Ìîæëèâî áåç Ìîæëèâî áåç ÄÐ, íàâ÷àºìî. Ç\ï îô³ö³éíà òà ñâîº÷àñíà. ²íîãîðîäí³ îäèíîê³ çàáåçïå÷óþòüñÿ ãóðòîæèòêîì. Îïëà÷óâàíà â³äïóñòêà. Êîíò. òåë.: 454-76-76, (098)661-50-86, (066)660-47-36. Тел. (093)124 71 66

704661010101

109361020114

ШТУКАТУРЫ Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ (íå àãåíòñòâî) ïðîâîäèò íàáîð ðàáî÷èõ â áðèãàäó âñåõ ñïåöèàëüíîñòåé. Ç\ï ñäåëüíàÿ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Òåë.: (050)442-35-73. Тел. (050)419 02 45

70340101

109051010105

ШТУКАТУРЫ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 5000 ãðí. Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (050)332-87-00. Тел. (099)212 70 73

704061010102

70450101

ÐÀÁÎÒÀ

99991034

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹38 • 24 âåðåñíÿ 2012 ð.


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

ÐÀÁÎÒÀ

20882001

15692008

17842057

21152002

19132002

20712001

20982001

20962001

19442001

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 38 (771)

21092002

45


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

21132001

20052002

04312012

15722021

08402010

21152001

20902002

07552012

20112001

46

14892005

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 38 (771)


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

ÐÀÁÎÒÀ

21162001

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 38 (771)

21002001

20702001

21172001

21172002

47


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

ÊÀВªÐÀ ÁÅÇ ÄÈÏËÎÌÀ Ìè âæå ãîâîðèëè ç âàìè ïðî òå, ùî ³ñíóº ðÿä ïðîôåñ³é, â ÿêèõ âè ìîæåòå ñïðîáóâàòè ñåáå íå ìàþ÷è äèïëîìà ïðî âèùó îñâ³òó (Äèâ. “ÐèӔ ¹ 33, 34, 35, 36, 2012). Ñüîãîäí³ ìè ïîãîâîðèìî ïðî ð³ºëòîð³â.

вªËÒÎÐ

Íàçâà ïðîôåñ³¿ ð³ºëòîð ïîõîäèòü â³ä àíãë³éñüêîãî ñëîâà “real estate”, ùî îçíà÷ຠ“íåðóõîì³ñòü”. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî â ñó÷àñíîìó âèãëÿä³ ð³ºëòîðñüê³ êîìïàí³¿ ç’ÿâèëèñÿ ó íàñ çîâñ³ì íåäàâíî, çà÷àòêè ïðîôåñ³¿ ³ñíóâàëè ùå â öàðñüê³é Ðîñ³¿. Òàê, ó XIX ñòîë³òò³ êóïåöü ïåðøî¿ ã³ëü䳿 Ìèêîëà Ëþáàâ³í çàñíóâàâ ïîä³áíó êîíòîðó. Êóïåöü áðàâ çà ñâîº ïîñåðåäíèöòâî êîì³ñ³þ â ðîçì³ð³ 0,5-2,0 â³äñîòêà â³ä ñóìè óãîäè, òîáòî ïðèáëèçíî â 2-3 ðàçè ìåíøå, í³æ áåðóòü ñó÷àñí³ ð³ºëòîðè. Çà ö³ ãðîø³ â³í ïåðåâ³ðÿâ äîêóìåíòè ³ îñîáèñòîñò³ ó÷àñíèê³â óãîäè. Ó òîé ÷àñ ïåðåâ³ðêà þðèäè÷íî¿ ÷èñòîòè îᒺêòà, ÿêèé ïðîäàâàâñÿ, ìàëî ÷èì â³äð³çíÿëàñÿ â³ä ñüîãîäí³øíüî¿ ³ âêëþ÷àëà âèìîãè ïðî íàäàííÿ äîêóìåíò³â íà ïðàâî âëàñíîñò³, êðåñëåíü ³ ïëàí³â íåðóõîìîñò³, à òàêîæ ðîçïèñêè â îòðèìàíí³ ãðîøåé. Îáîâ’ÿçêîâîþ óìîâîþ áóëà ³ íàÿâí³ñòü îïóáë³êîâàíîãî â ãàçåò³ îãîëîøåííÿ ïðî ïðîäàæ. Ó Ëþáàâ³íà øâèäêî ç’ÿâèëèñÿ êîíêóðåíòè. Òàê, “Òîðãîâèé ä³ì Å. Êîïàíèã³íà ³ Êî” âîëîä³â ³íôîðìàö³ºþ ïðî îᒺêòè íåðóõîìîñò³ íå ò³ëüêè â ñòîëèö³, àëå ³ â ³íøèõ ì³ñòàõ. Öÿ êîìïàí³ÿ áóëà ïðîâ³äíîþ ð³ºëòîðñüêîþ îðãàí³çàö³ºþ â Ðîñ³¿ ïðîòÿãîì 30 ðîê³â. Îñíîâíîþ ïåðåäóìîâîþ äëÿ ïîÿâè ïðîôåñ³¿ ð³ºëòîðà ââàæàºòüñÿ ïðàâî âëàñíîñò³ íà îᒺêòè íåðóõîìîñò³, à îäí³ºþ ç óìîâ ðîçâèòêó ð³ºëòîðñüêîãî á³çíåñó ñòàëà áåçêîøòîâíà ïðèâàòèçàö³ÿ æèòëà, ÿêà ñïðèÿëà êîëîñàëüíîìó çðîñòàííþ ïîïèòó íà ð³ºëòîðñüê³ ïîñëóãè.

áóäèíêó, ìàòè óÿâëåííÿ ïðî çì³ñò áóä³âåëüíèõ òà îçäîáëþâàëüíèõ ðîá³ò. Ó íàñòóïíîìó åòàï³ - îôîðìëåíí³ äîêóìåíò³â - ô³ãóðà ð³ºëòîðà º êëþ÷îâîþ. гºëòîð ïðîâîäèòü ïåðåâ³ðêó þðèäè÷íî¿ ÷èñòîòè îᒺêòà, òîáòî â³í ïîâèíåí óïåâíèòèñÿ, ùî í³õòî íå çìîæå íà íüîãî ïðåòåíäóâàòè ³ ïîñòàâèòè ï³ä ñóìí³â ïðàâî âëàñíîñò³ ìàéáóòíüîãî âëàñíèêà. ³äâ³äóâàííÿ òàêèõ îðãàí³çàö³é, ÿê ÁÒ², ÆÊ, ì³ë³ö³¿, îï³êóíñüêî¿ ðàäè, ñóïðîâ³ä ê볺íòà äî íîòàð³óñà, íàëè ³ ãàçåòè, ð³ºëòîðñüê³ ôîðóìè â ²íòåðâ áàíê, â þðèäè÷í³ îðãàí³çàö³¿ - âñ³ ö³ ïðîöåíåò³, äîñâ³ä÷åí³ çíàéîì³ ð³ºëòîðè. äóðè ð³ºëòîð ïîâèíåí áóòè ãîòîâèé ðîáèòè. Àëå, õîðîøèé ð³ºëòîð íå ïîêèäຠñâî¿õ öÓ ìîìåíòè âèìóøåíèõ ïðîñòî¿â ó ðîáîò³, í³ ê볺íò³â íàâ³òü òîä³, êîëè óãîäà îô³ö³éíî çàâ ÿêîìó ðàç³ íå ìàðíóéòå ÷àñ. Çàéìàéòåñÿ âåðøåíà. ³í ìîæå äîïîìîãòè ç òàêèìè ïðîñàìîîñâ³òîþ, îòðèìóþ÷è ³íôîðìàö³þ ³ç çàçöåäóðàìè, ÿê âèïèñêà òà ïðîïèñêà, äîïîìîíà÷åíèõ âèùå äæåðåë. Âèâ÷àéòå çàêîíîæå îðãàí³çóâàòè ïåðå¿çä. äàâ÷³ àêòè, ùî ñòîñóþòüñÿ ð³ºëòîðñüêî¿ Öþ ïðîôåñ³þ ìîæíà îñâî¿òè íà êóðñàõ, ä³ÿëüíîñò³. Ðåêëàìóéòå ñåáå, ïîøèðþþ÷è ÿê³ îðãàí³çîâóþòü àãåíòñòâà íåðóõîìîñò³. Íàâ³çèòí³ êàðòêè òà ³íø³ ìàòåð³àëè ç Âàøèìè â÷àííÿ ïðîõîäèòü â àêòèâíîìó ðåæèì³: ñåì³êîíòàêòíèìè äàíèìè. Âåä³òü ñâ³é áëîã ³ íàðè, ëåêö³¿, ä³ëîâ³ ³ãðè. Áàãàòî óâàãè ïðèïðèéìàéòå ó÷àñòü â òåìàòè÷íèõ ôîðóìàõ â ä³ëÿºòüñÿ íàâ÷àííþ ïñèõîëîã³÷íèì ïðèéîìàì ²íòåðíåò³. ïåðåêîíàííÿ, âäîñêîíàëåííþ îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé. öÇàâîäüòå êîðèñí³ çíàéîìñòâà: ñüîãîäí³ ïðèºìíèé ñï³âðîçìîâíèê - çàâòðà ëîÿëüíèé ÏÎÐÀÄÈ ÏÎ×ÈÍÀÞ×ÎÌÓ ê볺íò.

Ñòàòè ð³ºëòîðîì ìð³þòü áàãàòî, àäæå, ÿê ¿ì çäàºòüñÿ, öÿ ïðîôåñ³ÿ íå âèìàãàº í³ îñîáëèâèõ çíàíü, í³ çóñèëü. Àëå ç òàêèì ï³äõîäîì вªËÒÎÐÓ äî ðîáîòè, ìàëî õòî äîᒺòüñÿ óñï³õó. Áî âè- öÏåðø çà âñå, íå ãðåáóéòå ÷óæèì äîñâ³- öÄóæå ïîãàíî, ÿêùî íà ñàìîìó ïî÷àòêó ñâ ìîãè äî ïðåäñòàâíèê³â ö³º¿ ïðîôåñ³¿ äîñèòü äîì. Ïîêè Âè - íîâà÷îê, Âàì äîâåäåòüñÿ êàð’ºðè Âè áóäåòå ïîñò³éíî çàáóâàòè ïðî âåëèê³. Ïåðø çà âñå, íåîáõ³äíî ðîçóì³òè, ùî â áàãàòüîõ âèïàäêàõ ä³ÿòè çà øàáëîíîì, ñïðàâè ³ ñï³çíþâàòèñÿ íà çóñòð³÷³. Âàì ïðîð³ºëòîð íå ò³ëüêè çâîäèòü ïàðòíåð³â ïî óãîä³ ùîá íå íàáèâàòè ò³ øèøêè, ÿê³ âæå íàáèñòî íåîáõ³äíî âèðîáèòè ñâîþ ñèñòåìó íàãàðàçîì. ³í ñóïðîâîäæóº âñ³ åòàïè, â³ä ïðîâåëè äî Âàñ äîñâ³ä÷åí³ òîâàðèø³. ² ò³ëüêè äóâàíü, ÿêà äîïîìîæå Âàì ñêð³çü âñòèãàòè. äåííÿ îãëÿäó íåðóõîìîñò³ äî çàêëþ÷íî¿ ñòà䳿 ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ Âè çìîæåòå â³äêèíóòè óãîäè. Éîãî îáîâ’ÿçêè - ïîøóê âàð³àíò³â, ïîàðõà¿çìè ³ íåïîòð³áí³ åëåìåíòè, çàì³íèâ- öÁåðåæ³òü ÷åñòü çìîëîäó. Ïðàãí³òü, ùîá âæå ïåðåäí³ ïåðåãîâîðè, îðãàí³çàö³ÿ îãëÿäó íåøè ¿õ á³ëüø íîâèìè ³ ðàö³îíàëüíèìè ìåíà ñàìîìó ïî÷àòêó ðîáîòè íàâêîëèøí³ ïîðóõîìîñò³ ïîêóïöåì, ÿêîãî ð³ºëòîð ñóïðîâîäòîäàìè ðîáîòè. áà÷èëè â Âàñ íàä³éíîãî ³ â³äïîâ³äàëüíîãî æóº îñîáèñòî. Ùîá â³äïîâ³ñòè íà âñ³ ïèòàííÿ ïàðòíåðà ³ ñï³âðîá³òíèêà. ñâîãî ê볺íòà, â³í ïîâèíåí âîëîä³òè çíàííÿ- öÇíàéä³òü àâòîðèòåòí³ äæåðåëà ³íôîðìàö³¿ ³ ìè ùîäî çàãàëüíîãî ñòàíó ðèíêó íåðóõîìîñò³ ÷åðïàéòå çâ³äòè, ÿê ç êîëîäÿçÿ, ïîêè íå Çà ìàòåð³àëàìè â ì³ñò³, âíèêíóòè ³ ðîç³áðàòèñÿ ç òåõí³÷íèìè â³ä÷óºòå ñåáå äîñèòü îá³çíàíèì. Òàêèìè ªâãåíà Êîñòåíêîâà õàðàêòåðèñòèêàìè ïðîïîíîâàíîãî äî êóï³âë³ äæåðåëàìè ìîæóòü áóòè ñïåö³àë³çîâàí³ æóðwww.1line.biz, www.kto-kem.ru

48

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 38 (771)


49

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 11 ВАНТАЖНИКІВ /Íà ϳä-âî / ³ä 135 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî. Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00, êð³ì íåä³ë³. Ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè" (âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64), (063)876-66-52. Тел. (068)530 26 20

703521020103

11 ПАКУВАЛЬНИКІВ /Íà ϳä-âî / 100 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî. Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00, êð³ì íåä³ë³. Ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè" (âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64), (063)876-66-52. Тел. (068)530 26 20

10809102

ВАНТАЖНИКИ

ГРУЗЧИКИ

/"ÌåãàÌàðêåò" íà Ñîëîì'ÿíö³ / - äî 45 ðîê³â, ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 5\2 äí³. Ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ì. "Âîêçàëüíà", â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà, 3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Тел. (099)141 26 53

/ ñåòü ïðîä. ìèíè-ìàðêåòîâ "ÂÅËÈÊÈÉ Â²Ç" / Òåë.: 405-05-83, 405-80-20, 273-20-31. Тел. (063)781 16 49

108031020112

703521020104

ВАНТАЖНИКИ

АВТОМОЙЩИКИ /Íà àâòîìîéêó / ñ ÎÐ. Îòâåòñòâåííîñòü, ïîðÿäî÷íîñòü. Ç\ï 30%. Ð-í ñò. ì. "×åðíèãîâñêàÿ". Àíäðåé, Тел. (095)242 62 80

704411010101

АВТОМОЙЩИКИ íà àâòîìîéêó íà Õàðüêîâñêîì ìàññèâå. Ç\ï - 30%. Àäðåñ: ì. "Õàðüêîâñêàÿ", óë. Ðåâóöêîãî, 1-Ã. Òåë.: (097)964-00-36. Тел. (093)970 77 70

704421010101

АГЕНТ З ПРОДАЖУ /̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / Ç\ï 220 ãðí\äåíü. Íå àãåíòñòâî. Âèïëàòà ùîäåííî. ÄÐ íåîáîâ'ÿçêîâî. Ìîæëèâî - ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. Çà íåîáõ³äí³ñòþ ³íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Àäðåñà: ñò. ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Áîãäàí³âñüêà, 2 (5 õâ. ï³øêè â³ä ϳâäåííîãî âîêçàëó, îêðåìèé âõ³ä ç äâîðó, "³ää³ë äîñòàâêè"). Òåë.: 248-10-07, (093)522-84-41, (066)969-66-79. Тел. 248 40 30

703231020106

БИЛЕТЕР /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê"/ Тел. (063)220 31 95

303961010121

БІРКОВЩИЦІ

/̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / Ç\ï â³ä 150 ãðí\äåíü. Íå àãåíòñòâî. Âèïëàòà ùîäåííî. ÄÐ íåîáîâ'ÿçêîâî. Ìîæëèâî - ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. Çà íåîáõ³äí³ñòþ ³íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Àäðåñà: ñò. ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Áîãäàí³âñüêà, 2 (5 õâ. ï³øêè â³ä ϳâäåííîãî âîêçàëó, îêðåìèé âõ³ä ç äâîðó, "³ää³ë äîñòàâêè"). Òåë.: 248-10-07, (093)522-84-41, (066)969-66-79. Тел. 248 40 30

703231020104

ВНИМАНИЕ! Äåëîâîå ïðåäëîæåíèå äëÿ óñòàâøèõ èñêàòü ïåðñïåêòèâíóþ ðàáîòó. Òðåáîâàíèÿ: âîçðàñò îò 20 äî 55 ëåò. Òåë.: (093)021-61-98. 703891010101

ВІЗНИК

704161010000

109761020111

ГРУЗЧИКИ Ð-í ì. "Øóëÿâñêàÿ", ò. (093)030-93-94; ð-í Òðîåùèíà, ò. 515-77-07; ð-í Äíåïðîâñêèé, ò. 536-93-79; ð-í Ñâÿòîøèí, ò. (067)223-81-90; ð-í Âèíîãðàäàðü, ò. 434-85-12; ð-í Îáîëîíü, ò. 418-60-43; ð-í ÂÄÍÕ, ò. (067)444-02-17, ð-í Áîðùàãîâêà, ò. 206-02-95; ð-í Õàðüêîâñêèé, ò. (063)203-43-30; ð-í æ\ä âîêçàëà, Тел. (067)223 86 97

110271040110

ГРУЗЧИКИ, УПАКОВЩИКИ(ЦЫ), КОНТРОЛЕРЫ АПК

703581020106

/Ç-ä ïî ïåðåðàáîòêå ðûáû â ã. Âèøíåâîå / Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà äîñòîéíîé ç\ï. Тел. (067)538 44 98

703011010103

/ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî / Ìóæ. äî 45 ëåò. ÃÐ: 7\7. Ç\ï äîãîâîðíàÿ + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 206 13 40

ГРУЗЧИК /ÏÀÎ "Âèìì-Áèëëü-Äàíí Óêðàèíà" / (ÏåïñèÊî Óêðàèíà, ã. Âèøíåâîå). Ðàçâîçêà îò ì. "Íèâêè", îáåäû, îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. Èðèíà, Тел. (044)490 52 76

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹38 • 24 âåðåñíÿ 2012 ð.

Ç\ï - âûñîêàÿ. Òåë.: (099)542-30-76, (094)926-09-61. Тел. 542 05 94 703271020000

ГРУЗЧИК

110051020107

/Ñåðåäíÿ øêîëà / Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 248 76 67

107671020203

ДВІРНИК /ÄÍÇ N 667 (Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í, Òåðåìêè-2) / Òåë.: 250-27-83. Тел. 250 05 80

000000270183

ДВІРНИК /ÄÑ N 640 / Òåë.: 250-60-89. Тел. 250 34 19

ДВОРНИК /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê"/ Тел. (063)220 31 95

000000270108

ДВІРНИК /ÄÑ N 150 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 250-84-53. Тел. 250 84 49

000000270164

/Êðóïíàÿ ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 3000 ãðí + %. Èíîãîðîäíèì æèëüå. Òåë.: (044)38-37-220, (099)32-91-006, (098)674-61-01. Тел. (093)745 55 68

ГАРДЕРОБЩИЦА /Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé DeLuxe" / íà êèíîòåàòð. Òåë.: 232-55-41. Тел. (063)232 55 41

30396101

ДВІРНИК

ГРУЗЧИКИ

109861020110

704551030103

107641020104

/"ÌåãàÌàðêåò" íà Íîâîîáóõîâñêîé / Ãðàôèê ðàáîòû: 5\2. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ìû ïðåäëàãàåì: äîñòîéíóþ, ñòàáèëüíóþ ç\ï, âîçìîæíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî äîõîäà, îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, æèëüå. Àäðåñ: ñò. ì. "Âûäóáè÷è", Íîâî-Îáóõîâñêîå øîññå, ñ. Õîäîñååâêà, ìàðøðóòíîå òàêñè N309, ìàãàçèí "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: (098)985-19-46. Тел. (044)200 42 61

ГРУЗЧИКИ

ВАНТАЖНИКИ /"ÍÀØÀ ÐßÁÀ" / ̳ñöåðîçòàøóâàííÿ ô³ðìè - ϳâäåííà Áîðùàã³âêà. Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ òà ñîöïàêåò. Òåë.: 537-41-44, Ìàð³ÿ Îëåêñ³¿âíà (â³ää³ë êàäð³â). E-mail: m.kushnirenko@mhp.com.ua Тел. (095)270 28 47

ГРУЗЧИКИ

/"ÊÀÐÀÂÀÍ" / ³ä 18 äî 50 ðîê³â. Ìè ãàðàíòóºìî: ïîñò³éíó ðîáîòó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îïëà÷óâàíó â³äïóñòêó, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, êâàðòàëüí³ ïðå쳿. óïåðìàðêåò "Êàðàâàí", âóë. Ëóãîâà, 12, â³ää³ë óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì. Òåë.\ôàêñ: 461-82-14, 461-82-12. Тел. 461 82 55

704561010105

- æ³íêè ç âèñîêîþ ìîòîðèêîþ ðóê ïîòð³áí³ êîìïàí³¿, ÿêà ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà îïòîâ³é òîðã³âë³, ïåðåäïðîäàæí³é ï³äãîòîâö³. Òåë.: 581-17-20. Þë³ÿ Âàëåð³¿âíà, Тел. (050)341 00 21

108911020104

ДВІРНИК /ÄÍÇ N 157 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó/ Тел. 257 61 37

000000270075

ДВІРНИК /Øêîëà N 134 (Ïå÷åðñüêèé óçâ³ç)/ Тел. 280 71 11

000000270125

ДВІРНИК /ÄÑ N 141 (âóë. Áàñåéíà, 15-à)/ Тел. 287 68 97

000000270208

ДВІРНИК /ÄÑ N 589/ Тел. 418 20 35

000000270250

ДВІРНИК /ÄÑ N 214/ Тел. 424 13 53 000000270011

303961010126

ДВІРНИК

ДВОРНИК /ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî / Ìóæ. äî 50 ëåò, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. ÃÐ: 4\4. Ç\ï äîãîâîðíàÿ + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 206 13 40 704551030104

/Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé øïèòàëü ³íâàë³ä³â ÂÂÂ/ Тел. 431 95 56 000000270131

ДВІРНИК /Øêîëà N28 (âóë. Æèäêîâà, 7á) / Òåë.: 440-52-11. Тел. 440 51 55 000000270032

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


50

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

70360103

70367110

ДВІРНИК

ЖЕНЩИНЫ

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК

МАШИНІСТ З ПРАННЯ БІЛИЗНИ

/ÄÑ N 94 ñàíàòîðíîãî òèïó (âóë. Äðàéçåðà, 30á)/ Тел. 515 05 63

/Èíñòèòóò ãåíåòèêè ðåïðîäóêöèè / äî 30 ëåò îêàçàòü ïîìîùü â ëå÷åíèè áåñïëîäíûì ïàðàì è ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðîãðàììå äîíàöèè ÿéöåêëåòîê. Êîìïåíñàöèÿ 10000 ãðí. Ëèö. N 539130 ñåðèÿ À îò 08.04.2010 ã. Òåë.: 483-33-56, 483-23-86, 223-28-88, Тел. 223 48 88

(÷îë., 20-35 ðîê³â). Çàïðîøóº ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÊÎÑÌÎ". Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Тел. (067)239 81 52

/ÄÑ N 674 / (ïðàëÿ). Òåë.: 450-39-60. Тел. 450 39 61

000000270063

ДВІРНИК /ÄÑ N 691/ Тел. 517 28 55

107031010101

000000270236

ЖЕНЩИНЫ РАЗНОРАБОЧИЕ

ДВІРНИК /ØÄÑ "Ïëåÿäà" (Äåñíÿíñüêèé ð-í, ˳ñîâèé ìàñèâ)/ Тел. 518 97 70

000000270061

ДВІРНИК /ÄÍÇ N182/ Тел. 522 39 55

000000270026

/Øêîëà N 122 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 525-60-15. Тел. 525 17 76

000000270145

ДВІРНИК

ЖІНКИ 000000270246

000000270115

ДВІРНИК /ÄÍÇ N 149 (Äàðíèöüêèé ð-í, ì. "Õàðê³âñüêà")/ Тел. 565 60 08

000000270040

ДВІРНИК /ÄÍÇ N620 Äàðíèöüêîãî ð-íó/ Тел. 566 83 84

/Êë³í³êà ç ë³êóâàííÿ áåçïë³ääÿ / â³êîì â³ä 21 äî 32 ðîê³â, äîïîìîãòè áåçïë³äíèì ïàðàì ï³çíàòè ùàñòÿ ìàòåðèíñòâà òà ïðèéíÿòè ó÷àñü â ïðîãðàì³ äîíàö³¿ ÿéöåêë³òèí. Êîìïåíñàö³ÿ çà ó÷àñòü ó ïðîãðàì³! Ïîâíå ìåäè÷íå îáñòåæåííÿ àáñîëþòíî áåçêîøòîâíî! Êîíô³äåíö³éí³ñòü ãàðàíòîâàíî! ijçíàòèñÿ á³ëüøå ìîæíà çà Тел. (044)455 88 11

108091020101

ДВІРНИК /Óïðàâë³ííÿ ÊÏ ÎÆÃ/ Тел. 563 95 38

109101010101

ЖІНКИ

ДВІРНИК

/ÄÍÇ N 506/ Тел. 525 31 55

äî 40 ëåò, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, äëÿ ðàáîòû íà ïðîèçâîäñòâå. Ç\ï ñòàáèëüíàÿ, îò 3000 ãðí, áåç çàäåðæåê. Тел. 430 01 87

/Ïðîãðàìà "Ïðàâî íà æèòòÿ" / 20-32 ð., ÿê³ áàæàþòü âçÿòè ó÷àñòü â ïðîãðàì³ äîïîìîãè áåçä³òíèì ïàðàì â ðîë³: ñóðîãàòíèõ ìàòåð³â, äîíîð³â ÿéöåêë³òèí. Ãàðàíòîâàíå âèñîêå âèíàãîðîäæåííÿ çà ó÷àñòü â ïðîãðàì³. Äî 150000 ãðí. Âèìîãè: ìàòè âëàñíó äèòèíó, ô³ç. ³ ïñèõ. çäîðîâ'ÿ. Ìåäîáñòåæåííÿ, òðàíñïîðòí³ âèòðàòè ³ æèòëî - çà íàø ðàõóíîê! Òåë.: (050)185-06-62. www.surrogacy-ukraine.com Тел. (044)229 46 26

000000270155

703141010101

ДОМРАБОТНИЦЫ /Àãåíòñòâî "Íèêà" / Ç\ï 300-1000 ó.å. Ðàçíûå ãðàôèêè ðàáîòû. Óë. Ãîëîñååâñêàÿ, 7, ê. 1, ýò. 7, îô. 7, ì. "Äåìååâñêàÿ". Тел. (066)388 27 86, (063)620 07 74

703561010102

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫСОКИЙ ДОХОД Ðàáîòà â îôèñå. Ñâîáîäíûé ãðàôèê ðàáîòû. Ð-í ì. "Òåàòðàëüíàÿ". Тел. (063)961 02 52, (067)166 26 03

703691010101

ÐÀÁÎÒÀ

704021010102

КОНТРОЛЕР ТОРГОВ. ТОЧЕК /Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 220-05-31. Тел. (095)718 00 74

703601020103

КАСТЕЛЯН /ÄÑ N 609 / (óì³ííÿ øèòè). Тел. 418 70 16

000000270057

КЛАДОВЩИК ПРИЕМЩИК /"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / ìóæ. äî 45 ëåò. ÃÐ: 7\7. Ç\ï äîãîâîðíàÿ + ïðåìèÿ + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 206 13 40 704551020103

КОМПЛЕКТОВЩИК /ÏÀÎ "Âèìì-Áèëëü-Äàíí Óêðàèíà" / íà àêöèè. (ÏåïñèÊî Óêðàèíà, ã. Âèøíåâîå). Ðàçâîçêà îò ì. "Íèâêè", îáåäû, îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. Èðèíà, Тел. (044)490 52 76 110051020102

МАШИНІСТ З ПРАННЯ ТА РЕМОНТУ СПЕЦОДЯГУ /Êè¿âñüêà öåíòðàëüíà áàñåéíîâà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ÌÎÇ / Òåðì³íîâî ïîòð³áåí! Тел. 486 97 59

000000270103

МИЙНИЦЯ ПОСУДУ /Ìåðåæà ðåñòîðàí³â / - ïîçì³ííèé ãðàô³ê. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, âèñîêèé ð³âåíü ç\ï. Çâåðòàòèñü çà òåë.: (044)291-21-15, 291-21-21. Тел. (095)270 13 56

704741010104

КОНТРОЛЕР ТОРГОВ. ТОЧЕК /Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 220-05-31. Тел. (095)718 00 74

703601030103

КОНТРОЛЕРЫ СОРТИРОВЩИЦЫ /×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / ÃÐ: 7.00-16.00. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç\ï 2800 ãðí. Тел. 593 04 72 704631060000

КОРИДОРНА /ÄÑ N 96/ Тел. 434 55 39

МОЙЩИК СЫРЬЯ /Öåõ ïî ïðîèçâ. èçäåëèé èç âîëîñ (ïàðèêè) / ÃÐ: ñ 8.00 äî 17.00 (ïí-ïò). Ç\ï 2500 ãðí. Á-ð Ëåïñå, 4. Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: (044)501-14-37. Тел. (050)310 85 80

703851010101

МОЙЩИКИ Ç\ï 150 ãðí\äåíü + áîíóñ. Ãèáêèé ãðàôèê âûïëàò. Òðåáîâàíèÿ: ìóæ÷èíà\æåíùèíà îò 18 äî 45 ëåò. Èíîãîðîäíèì âîçìîæíà ïîìîùü ñ æèëüåì. Òåë.: 502-51-77. Тел. 592 76 25

703881020102

000000270179

МОЙЩИЦЫ

КОРИДОРНА /Øêîëà-ñàä "Ñâ³òîçîð" / Òåë.: 562-05-19. Тел. 564 68 48

000000270065

КУР'ЄРИ КОНСУЛЬТАНТИ

/Ç-ä ïî ïåðåðàáîòêå ðûáû â ã. Âèøíåâîå / Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà äîñòîéíîé ç\ï. Тел. (067)538 44 98

703011010102

/ÒÌ "ÁËÈÍÎÊ" / äëÿ âûïåêàíèÿ è ðåàëèçàöèè áëèíîâ ñ íà÷èíêàìè. ÎÐ íå îáÿçàòåëåí. Îáó÷åíèå ãàðàíòèðóåì. Ç\ï ñäåëüíàÿ. Ëåâûé áåðåã. Òåë.: 564-41-12. Тел. (050)353 64 80

Ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. 3-5 ãîäèí íà äåíü. Ñï³âáåñ³äà çà àäðåñîþ: ì. "Äàðíèöÿ", ïð-ò Âèçâîëèòåë³â, 3. Òåë.: (044)502-69-21. Тел. (093)519 37 08

704351010101

ЗАСОЛЬЩИКИ

ДЕВУШКИ ДО 27 ЛЕТ

109081020102

КОНСУЛЬТАНТИ

000000270031

/̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / Ç\ï â³ä 150 ãðí\äåíü. Íå àãåíòñòâî. Âèïëàòà ùîäåííî. ÄÐ íåîáîâ'ÿçêîâî. Ìîæëèâî - ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. Çà íåîáõ³äí³ñòþ ³íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Àäðåñà: ñò. ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Áîãäàí³âñüêà, 2 (5 õâ. ï³øêè â³ä ϳâäåííîãî âîêçàëó, îêðåìèé âõ³ä ç äâîðó, "³ää³ë äîñòàâêè"). Òåë.: 248-10-07, (093)522-84-41, (066)969-66-79. Тел. 248 40 30

703231020102

КУРЬЕР /Ïðåäñòàâèòåëüñòâî íåìåöêîé êîìïàíèè / Ìóæ÷èíà îò 20 äî 30 ëåò. Ðàáî÷èé ãðàôèê: 10.00-18.00. Êèåâñêàÿ ïðîïèñêà. Ç\ï îò 2500 ãðí (ñòàâêà + %). Тел. 524 10 43 702821010101

МАШИНІСТ З ПРАННЯ БІЛИЗНИ /ÄÑ N 214/ Тел. 424 13 53 000000270010

/Â Èðëàíäñêèé ÏÀÁ / Ñò. ì. "Ëåâîáåðåæíàÿ", óë. Ð. Îêèïíîé, 4. Òåë.: (095)272-11-17. E-mail: ok@to-dublin.com.ua Тел. 569 57 41 110381010105

МОЛОДЫЕ, АКТИВНЫЕ ЛЮДИ /Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / íà ëèñòîâêè. Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 220-05-31. Тел. (095)718 00 74 703601020108

МОЛОДЫЕ, АКТИВНЫЕ ЛЮДИ /Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / íà ëèñòîâêè. Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 220-05-31. Тел. (095)718 00 74 703601030108

МОЛОДЫЕ, ЭНЕРГИЧНЫЕ ПАРНИ И ДЕВУШКИ äî 26 ëåò íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. ÎÐ íå òðåáóåòñÿ. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå. Ç\ï 200 ãðí â äåíü + %. Ðàñ÷åò åæåäíåâíî. Íå àãåíòñòâî. Òåë.: (097)017-93-24. Тел. (093)792 68 43 703871020101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹38 • 24 âåðåñíÿ 2012 ð.


51

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

70455103

10939101

10963101

НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

ПРИБИРАЛЬНИК

ПРИБИРАЛЬНИЦІ

/ ìàãàçèí "Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ" / ÃÐ: 20.00-8.00. Ç\ï 100 ãðí çà íî÷ü. Áåç â\ï. Ó÷àñòèå â ïåðåó÷åòàõ. Тел. (067)243 03 53

Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ (íå àãåíòñòâî) ïðîâîäèò íàáîð ðàáî÷èõ â áðèãàäó âñåõ ñïåöèàëüíîñòåé. Ç\ï ñäåëüíàÿ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Òåë.: (050)442-35-73. Тел. (050)419 02 45

/Øêîëà N28 (âóë. Æèäêîâà, 7á) / Òåë.: 440-52-11. Тел. 440 51 55

/Êîìïàí³ÿ "ͲÊÎ-Óêðà¿íà" / Îñíîâí³ îáîâ'ÿçêè: ïðèáèðàííÿ àâòîñàëîíó òà âíóòð³øí³õ ïðèì³ùåíü. Âèìîãè: æ³íêà, 35-55 ðîê³â, ïîðÿäí³ñòü, íåêîíôë³êòí³ñòü. Ðåçþìå íàäñèëàòè ïî ôàêñó: (044)205-33-30 àáî íà e-mail: i.samoylenko@niko.ua Òåë.: (044)205-33-33 (âí. 230), Ñàìîéëåíêî ²ííà.

703961010101

109051010110

ОБРОБЛЮВАЧ РИБИ /"ѲËÜÏÎ" / Øóëÿâêà, ò. (067)405-53-10; Ïå÷åðñüê, ò. 521-95-15; ð-í Îáîëîíü, ò. 464-96-81; ð-í ²íäóñòð³àëüíîãî ìîñòó, ò. (067)223-81-89; Äí³ïðîâñüêèé ð-í, ò. (093)030-99-11; Àêàäåìì³ñòå÷êî, Ñâÿòîøèíî, ò. 423-66-15; Áîðùàã³âêà, ò. (067)507-47-74; ð-í Õàðê³âñüêèé, ò. (063)203-43-30; ð-í Òðîºùèíà, ò. 515-77-07; ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", ò. 206-53-24; ì. "Ëèá³äñüêà", Тел. 521 95 15

110271030105

ОФИЦИАНТЫ РАЗДАТЧИКИ

ПОМОЩНИК ПИЛОРАМЩИКА /Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå Ïð-òèå / (èçãîòîâëåíèå áåñåäîê, òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ è ò.ä.). Òåë.: (098)918-72-51. Тел. (063)610 89 05

703611010103

ПОМОЩНИК(ЦА) /Ìîëîäîé æåíùèíå-ðóêîâîäèòåëþ / äëÿ ðàçâèòèÿ áèçíåñà. Áåñïëàòíîå îáó÷åíèå, óäîáíûé ãðàôèê. Âûñîêèé äîõîä. Âîçðàñò îò 25 ëåò. Íàòàëèÿ Èãîðåâíà, Тел. (096)469 55 77

702351010101

/Â êàôå / Ãðàôèê ðàáîòû: 5\2, 9.00-16.00. Òåë.: (063)365-14-78. Ðóêîâîäèòåëü êàôå, Тел. (097)962 55 48

109341010102

ПАКУВАЛЬНИКИ /̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / Ç\ï â³ä 150 ãðí\äåíü. Íå àãåíòñòâî. Âèïëàòà ùîäåííî. ÄÐ íåîáîâ'ÿçêîâî. Ìîæëèâî - ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. Çà íåîáõ³äí³ñòþ ³íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Àäðåñà: ñò. ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Áîãäàí³âñüêà, 2 (5 õâ. ï³øêè â³ä ϳâäåííîãî âîêçàëó, îêðåìèé âõ³ä ç äâîðó, "³ää³ë äîñòàâêè"). Òåë.: 248-10-07, (093)522-84-41, (066)969-66-79. Тел. 248 40 30

703231020105

ПАРКОВЩИК ТЕЛЕЖЕК

ПОМОЩНИКИ /Äîáðîæåëàòåëüíîé æåíùèíå-ðóêîâîäèòåëþ / â íàëàæåííûé áèçíåñ. Ïðåäëàãàþ: õîðîøèé çàðàáîòîê, óäîáíûé ÃÐ (âîçìîæíà ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü). Òåë.: (050)385-38-73. Ëþäìèëà Âèòàëüåâíà, Тел. (067)548 85 72

703651010101

704551030102

ПАРКОВЩИКИ

703881020101

/Øêîëà N 134 (Ïå÷åðñüêèé óçâ³ç)/ Тел. 280 71 11

000000270126

ПРИБИРАЛЬНИК СЛУЖБОВИХ ПРИМІЩЕНЬ /ÄÑ N 678 (âóë. Âîëãîãðàäñüêà, 7) / Òåë.: 566-34-27. Тел. 566 35 44

000000270204

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ /Ñåðåäíÿ øêîëà / Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 248 76 67

107671020202

/Øêîëà-ñàä "Ñâ³òîçîð" / Òåë.: 562-05-19. Тел. 564 68 48

000000270067

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ СЛУЖБОВИХ ПРИМІЩЕНЬ /ÄÍÇ N 157 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó/ Тел. 257 61 37

000000270076

ПОСУДОМОЙЩИЦА /ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî / Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 206 13 40

ПОСУДОМОЙЩИЦА /Ðåñòîáàð "Àïåëüñèí" / Ðåæèì ðàáîòû: íåäåëÿ ÷åðåç íåäåëþ. Çâîíèòü: ñ 11.00 äî 23.00. Тел. 423 34 92

ПОСУДОМОЙЩИЦА

/"ÌåãàÌàðêåò" íà Ñîëîì'ÿíö³ / - äî 45 ðîê³â, ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 7\7 äí³â. Ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ì. "Âîêçàëüíà", â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà, 3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Тел. (099)141 26 53

000000270203

ПРИБИРАЛЬНИК СЛУЖБОВИХ ПРИМІЩЕНЬ

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ

704591010104

ПАРКУВАЛЬНИК ВІЗКІВ

/ÄÑ N 678 (âóë. Âîëãîãðàäñüêà, 7) / Òåë.: 566-34-27. Тел. 566 35 44

/"ϲÖÀ ×ÅËÅÍÒÀÍÎ" (Êè¿â, Áîðèñï³ëü, Áó÷à) / Äîäàòêîâ³ óìîâè: áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, õàð÷óâàííÿ íà ï³äïðèºìñòâ³, êîìïåíñàö³ÿ ïðî¿çäó. ÃÐ: 7\7. Òåë.: (063)736-89-96, 272-28-80, 536-08-24(25). Тел. 536 08 26

704551030106

Ç\ï 150 ãðí\äåíü + áîíóñ. Ãèáêèé ãðàôèê âûïëàò. Òðåáîâàíèÿ: ìóæ÷èíà\æåíùèíà îò 18 äî 45 ëåò. Èíîãîðîäíèì âîçìîæíà ïîìîùü ñ æèëüåì. Òåë.: 502-51-77. Тел. 592 76 25

ПРИБИРАЛЬНИК БАСЕЙНУ

ПОСУДОМИЙНИЦІ

703031010105

/ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî / Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 206 13 40

000000270033

/Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâîãî ëàóíæ-áàðà / (â ð-íå Òðîåùèíû). Òåë.: (067)232-66-58, (067)657-30-09. Тел. (063)679 04 15

704671010105

ПОСУДОМОЙЩИЦЫ /Â ñåòü ðåñòîðàíîâ / Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ. Òåë.: (095)096-83-55.

108031020119

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹38 • 24 âåðåñíÿ 2012 ð.

703321010106

109971010102

ПРИЙМАЛЬНИК (÷îë., 20-35 ðîê³â). Çàïðîøóº ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÊÎÑÌÎ". Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Тел. (067)239 81 52

109081020104

ПРИЙМАЛЬНИК ТОВАРУ /Êàð'ºðà â BILLA! / Ç\ï â³ä 2500 ãðí. Âóë. Ãðèøêà, 3, (050)469-5744; âóë. Ïåòðîïàâë³âñüêà, 2, (050)411-4049; ïð-ò Ìàÿêîâñüêîãî, 85, (050)310-5596, Áåñàðàáñüêà ïë., 2, (050)359-4433; âóë. Òðîñòÿíåöüêà, 1-À, (050)387-5500; ïð-ò Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 56-À, (050)417-5060; Ëüâ³âñüêà ïë., 8-Á, (050)387-7867. E-mail: jobs@billa.ua Тел. 496 17 45

109641020108

ПРОДАВЦЫ ВЫПЕЧКИ /Â êðóïíûå òîðãîâûå öåíòðû / (æåíùèíû îò 21 äî 45 ëåò). Ç\ï 2500-3500 ãðí. Òåë.: (097)436-74-94. Тел. (063)351 22 44

703941020101

ПРОДАВЦЫ ВЫПЕЧКИ íà ïåðåäâèæíóþ òåëåæêó. Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû è îïëàòà. ÃÐ: ñ 9.00 äî 17.00. Óñëîâèÿ ðàáîòû ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Тел. (063)216 49 22

704621010101

ПРИБИРАЛЬНИЦІ /"ÌåãàÌàðêåò" íà Ñîëîì'ÿíö³ / - äî 45 ðîê³â, ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 7\7 äí³â. Ïðîïîíóºìî: ã³äíó, ñòàá³ëüíó ç\ï, ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Ðîáîòà â 15 õâ. õîäè â³ä ì. "Âîêçàëüíà", â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Ñóðèêîâà, 3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Тел. (099)141 26 53

108031020116

ПРИБИРАЛЬНИЦІ /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)385 95 56 109461020108

ПРОДАВЦЫ КОНСУЛЬТАНТЫ /Êðóïíàÿ ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 3000 ãðí + %. Èíîãîðîäíèì æèëüå. Òåë.: (044)38-37-220, (099)32-91-006, Тел. (093)745 55 68, (098)674 61 01

703581020103

ПРОДАВЦЫ КОНСУЛЬТАНТЫ /Ìîáèëüíûé ñàëîí "ÌÒÑ" / Ç\ï 5000 ãðí. Êàðüåðíûé ðîñò. Тел. (095)760 25 00

703061010101

ПРОДАВЦЫ КОНСУЛЬТАНТЫ /Òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ "ÁÅÐÊÀÍÀ ÁÜÞÒÈ" / ïàðôþìåðèè èçâåñòíûõ ìàðîê. Äëÿ ðàáîòû â òîðãîâûõ ñåòÿõ "WATSONS", "ÊÎÑÌÎ", "BROCARD". Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Ç\ï: % îò ïðîäàæè (ìèíèìóì 3000 ãðí + áîíóñû). Çâîíèòü: ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00. Òåë.: (044)496-18-31,(050)200-54-04, (050)382-38-48, (050)448-99-04. Тел. (050)440 56 31

109801010103

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


52

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂÑ²Õ Вцехпопроизводствизделий изволос(парии)требется:

ÌÎÉÙÈÊ ÑÛÐÜß ГР:с8.00до17.00(пн-пт). З\п2500рн.Б-рЛепсе,4. Всяинформацияпотел.:

Òåë.: (044)501-14-37, (050)310-85-80 20992101

Срочно!Треб ется

Прилашаютсянаработ :

ÓÁÎÐÙÈÖÀÏÎÑÓÄÎÌÎÉÙÈÖÀ

от18до25лет. Об чение,ибийрафи. З\пот5000рн. Неинтим.

Тел.:237-90-89,

Òåë.: (050)905-50-74, (093)071-03-02, (097)281-95-61

(063)237-90-89 11033101

70464101

ПРОМОУТЕР

РАБОЧИЙ ПО МЕЛКОМУ РЕМОНТУ

îò 18 äî 35 ëåò. Ãèáêèé ãðàôèê, èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê êàæäîìó. Ç\ï îò 150 ãðí â äåíü+ áîíóñû. Èíîãîðîäíèì ïîìîãàåì ñ æèëüåì. Тел. (096)405 82 14

/×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / ÃÐ: 9.00-16.30. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç\ï 2000 ãðí. Тел. 593 04 72

703671100101

ПРОМОУТЕРИ Ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. 3-5 ãîäèí íà äåíü. Ñï³âáåñ³äà çà àäðåñîþ: ì. "Äàðíèöÿ", ïð-ò Âèçâîëèòåë³â, 3. Òåë.: (044)502-69-21. Тел. (093)519 37 08

704021010101

ПРОМОУТЕРЫ /Êðóïíàÿ ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 3000 ãðí + %. Èíîãîðîäíèì æèëüå. Òåë.: (044)38-37-220, (099)32-91-006, (098)674-61-01. Тел. (093)745 55 68

703581020104

ПІДСОБНИЙ ПРАЦІВНИК /ÄÑ N 214/ Тел. 424 13 53

704631020000

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК /ÄÑ N35 / íà êóõíþ (íàð³çàííÿ òà ÷èùåííÿ îâî÷³â). Тел. 272 41 01

000000270086

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК /Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé øïèòàëü ³íâàë³ä³â ÂÂÂ/ Тел. 431 95 56

000000270133

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК /ÄÑ N 60 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó / íà êóõíþ. Тел. 450 93 39

000000270073

РАБОТА ДЛЯ ПОЛНЫХ Âîçìîæíà ïîëíàÿ èëè ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Çâîíèòü: ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00. Íàòàëüÿ Þðüåâíà. Òåë.: (096)297-77-43. Тел. (093)379 08 98

704571010101

РАБОТА! Ïîëíàÿ èëè ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Ïåðñïåêòèâà. Êàðüåðà. Äîñòîéíûé äîõîä. Òåë.: (050)332-22-90, Ëþäìèëà. Íàòàëüÿ, Тел. (095)828 47 50

703491010101

РАБОЧИЕ /Íà Ïð-òèå / äëÿ èçãîòîâëåíèÿ áóìàæíîé óïàêîâêè. Ç\ï îò 2500 ãðí. Îáðàùàòüñÿ: óë. ßíòàðíàÿ, 6 (âíóòð. 314). Îò ñò. ì. "Ñâÿòîøèí" àâò. N23, îò ñò. ì. "Àêàäåìãîðîäîê", òð. N39 äî îñò. "ßíòàðíàÿ". Òåë.: 222-95-79. Тел. 424 70 45

110331010101

ÐÀÁÎÒÀ

70468101

РОБІТНИК З ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ /Øêîëà N 134 (Ïå÷åðñüêèé óçâ³ç) / ×îëîâ³êè. Тел. 280 71 11

000000270124

РАЗДАТЧИКИ ЛИСТОВОК Ç\ï - âûñîêàÿ. Òåë.: (096)564-59-17, (063)108-60-90, (099)542-30-76. Тел. 542 05 94 703271080000

РІЗНОРОБИ /ÒΠ"ÓͲ-ÏÀÊ" / Ïðîâîäèìî íàâ÷àííÿ. Òåë.: (050)543-94-16. Тел. (098)479 04 20

109071020101

РАЗНОРАБОЧИЕ Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ (íå àãåíòñòâî) ïðîâîäèò íàáîð ðàáî÷èõ â áðèãàäó âñåõ ñïåöèàëüíîñòåé. Ç\ï ñäåëüíàÿ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Òåë.: (050)442-35-73. Тел. (050)419 02 45

109051010112

РАЗНОРАБОЧИЕ /Â ïðîèçâîäñòâ.-ñòðîèò. êîìïàíèþ "ÀÍÒÀ"/ Тел. 501 80 58

109121010103

000000270012

ÌÀÑÑÀÆÈÑÒÊÈ

РАЗНОРАБОЧИЕ äëÿ êîïàíèÿ òðàíøåé, êàíàëèçàöèè. Òåë.: 228-31-69. Тел. (067)920 52 08

109631010103

РАЗНОРАБОЧИЙ /Íà ïðîèçâîäñòâî / (æåë. ìóæ.). Ç\ï 3000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 492 72 53

108831060106

РАЗНОРАБОЧИЙ /Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå Ïð-òèå / (èçãîòîâëåíèå áåñåäîê, òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ è ò.ä.). Òåë.: (098)918-72-51. Тел. (063)610 89 05

703611010104

РАЗНО

РАБОЧИЙ /×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / ÃÐ: 8.00-17.00. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç\ï 2500 ãðí. Тел. 593 04 72 704631010000

РЕАЛИЗАТОРЫ /Íà ïîñòîÿííóþ è âðåìåííóþ ðàáîòó / Âîçðàñò 20-35 ëåò, ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Ç\ï îò 1200 ãðí\íåäåëÿ. Òåë.: (044)360-47-95. Тел. (098)212 67 22 702901010103

РЕЗЧИК КАРТОНА /×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / ÎÐ â ïîëèãðàôèè. ÃÐ: 9.00-18.00. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç\ï 3000 ãðí. Тел. 593 04 72 704631090000

РІЗНОРОБИ /ÄÍÇ N 149 (Äàðíèöüêèé ð-í, ì. "Õàðê³âñüêà")/ Тел. 565 60 08

000000270042

РІЗНОРОБИ НА СКЛАД, БУДМАЙДАНЧИКИ, ЗАПРАВКИ Ç\ï ïîòèæíåâî, 2 ðàçè â ì³ñÿöü, ïîì³ñÿ÷íî. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68, 362-43-61. Тел. (099)546 68 93 704531070000

СБОРЩИК ЗАКАЗОВ /Ñåòü ìàãàçèíîâ "ÌÅÄÒÅÕÍÈÊÀ" / Åñëè Âû óìååòå è ëþáèòå ðàáîòàòü ñ ëþäüìè ïðèãëàøàåì Âàñ â îôèñ íà ñîáåñåäîâàíèå. Òðåáîâàíèÿ: ìóæ÷èíà 20-40 ëåò, ïðåçåíòàáåëüíàÿ âíåøíîñòü, ïðàâèëüíî ïîñòàâëåííàÿ ðå÷ü. Ëè÷íûå êà÷åñòâà: êîììóíèêàáåëüíîñòü, óìåíèå áûñòðî âõîäèòü â êîíòàêò ñ ëþäüìè, ñòðåìëåíèå ê îáó÷åíèþ, èíèöèàòèâíîñòü, òåðïèìîñòü. Ç\ï 3000-3500 ãðí. Çàïèñü ïî òåë.: 235-02-13. Тел. (063)342 78 58

70385101

СИДЕЛКИ /ÊÀ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)592 80 18

109611010103

СОТРУДНИКИ â íîâûé îôèñ! Ðàáîòà ñ ïåðñîíàëîì è äîêóìåíòàìè. Äîõîä âûøå ñðåäíåãî. ÃÐ: 5-äíåâêà (10.00-17.00). Òåë.: (093)875-07-74. Ãåííàäèé Òèìîôååâè÷, Тел. (097)531 43 21

703131010101

СТОРОЖ /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-ñàä "Çîëîòèé êëþ÷èê"/ Тел. 246 19 57

000000270107

СТОРОЖ /ÄÑ N 589/ Тел. 418 20 35

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ Ïðàö³âíèêè êóõí³ òà òåïëèöü. Ãðàô³êè ðîáîòè ð³çí³. Ìîæëèâèé âàõòîâèé ìåòîä ðîáîòè. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Ç\ï 2 ðàçè â ì³ñÿöü. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (099)546-68-93, 362-43-61. Тел. (068)364 61 68 704531060000

ТЕХРАБОТНИК

УБОРЩИЦА /Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé DeLuxe" / íà êèíîòåàòð. Òåë.: 232-55-41. Тел. (063)232 55 41

704561010108

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ /Ìåæäóíàðîäíàÿ êîììåð÷åñêàÿ êîìïàíèÿ / (22 ãðí\äåíü + %). 18-45 ëåò. Îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Ç\ï åæåäíåâíî. Òåë.: 361-51-44, (063)380-26-57. Тел. (098)753 64 03

702911020101

109381020102

СЕРВЕРЫ /Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé Óëüòðàìàðèí" / âîçðàñò äî 30 ëåò (íå ñòóäåíòû). Õîðîøèå óñëîâèÿ òðóäà. Ìîæíî áåç ÎÐ. Óë. Óðèöêîãî, 1-à. Òåë. (063)232-55-42. Тел. 232 55 42

704031010102

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА /Êðóïíàÿ êîìïàíèÿ / (èíæåíåðû, ýëåêòðèêè, ñàíòåõíèêè). Òåë.: +7(495)956-34-70. "Áåëàÿ" ç\ï. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ðîññèÿ, ã. Ìîñêâà, ì. "Âàðøàâñêàÿ"; ã. Êóðîâñêîå, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ð-í. E-mail: timakova@zrm1.ru Skype: timakova.hr; www.zrm1.ru 210271020104

СИДЕЛКИ /Àãåíòñòâî "Íèêà" / Ç\ï 300-1000 ó.å. Ðàçíûå ãðàôèêè ðàáîòû. Óë. Ãîëîñååâñêàÿ, 7, ê. 1, ýò. 7, îô. 7, ì. "Äåìååâñêàÿ". Òåë.: (063)620-07-74. Тел. (066)388 27 86

703561010103

000000270251

ТРАНСПОРТУВАЛЬНИКИ СИПУЧИХ МАТЕРІАЛІВ /ÂÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N3" ì. Êè¿â / Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Äëÿ ðîáîòè íà "Çàâîä³ çàë³çîáåòîííèõ âèðîá³â". Ìîæëèâî áåç Ìîæëèâî áåç ÄÐ, íàâ÷àºìî. Ç\ï îô³ö³éíà òà ñâîº÷àñíà. ²íîãîðîäí³ îäèíîê³ çàáåçïå÷óþòüñÿ ãóðòîæèòêîì. Îïëà÷óâàíà â³äïóñòêà. Êîíò. òåë.: 454-76-76, (098)661-50-86, (066)660-47-36. Тел. (093)124 71 66

109361020105

УБОРЩИКИ\ УБОРЩИЦЫ (ìóæ.\æåí. äî 50 ëåò, 2\2, íî÷íûå ñìåíû). Òåë.: 353-17-07. Тел. 353 17 47 104821010103

УБОРЩИЦА /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / íà íî÷íóþ ñìåíó. Тел. (063)220 31 95 303961010123

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹38 • 24 âåðåñíÿ 2012 ð.


53

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

Вцехпопроизводствизделий изволос(парии)требется:

ÀÂÒÎÌÈÉÍÈÊÈ

ÓÏÀÊÎÂÙÈÖÀ

Відо25роів.Забезпечєможитлом.З\пщотижнева

Возрастдо40лет.ГР:с8.00до 17.00(пн-пт).З\п2500рн. Б-рЛепсе,4 Òåë. (044)501-14-37,

(050)310-85-80

Тел.: (067)406-26-45, ст.м."Черніівсьа"; (067)406-26-39, ст.м."Політехнічнийінститт"; (067)406-57-93, ст.м."ГероївДніпра"

70385102

70282101

70425101

УБОРЩИЦА

УЧЕНИКИ СТОЛЯРА

КУР'ЄРИ

/"ÌåãàÌàðêåò" íà Íîâîîáóõîâñêîé / (ÃÐ: 7\7). Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ìû ïðåäëàãàåì: äîñòîéíóþ, ñòàáèëüíóþ ç\ï, âîçìîæíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî äîõîäà, îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, æèëüå. Àäðåñ: ñò. ì. "Âûäóáè÷è", Íîâî-Îáóõîâñêîå øîññå, ñ. Õîäîñååâêà, ìàðøðóòíîå òàêñè N309, ìàãàçèí "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: (098)985-19-46. Тел. (044)200 42 61

(ðàçíîðàáî÷èå) ñ ïðåäîñòàâëåíèåì æèëüÿ, äî 30 ëåò. Тел. (095)310 31 80

/̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / Ç\ï â³ä 180 ãíð\äåíü. Íå àãåíòñòâî. Âèïëàòà ùîäåííî. ÄÐ íåîáîâ'ÿçêîâî. Ìîæëèâî - ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. Çà íåîáõ³äí³ñòþ ³íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Àäðåñà: ñò. ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Áîãäàí³âñüêà, 2 (5 õâ. ï³øêè â³ä ϳâäåííîãî âîêçàëó, îêðåìèé âõ³ä ç äâîðó, "³ää³ë äîñòàâêè"). Òåë.: 248-10-07, (093)522-84-41, (066)969-66-79. Тел. 248 40 30

109761020104

УБОРЩИЦА /ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî / Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 206 13 40

704551030105

УБОРЩИЦА /Â êðóïíóþ òîðãîâî-ïðîìûøëåííóþ êîìïàíèþ / Êîìïàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, âûäàåòñÿ ñïåöîäåæäà, áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì. Êîíò. òåë.: (096)706-57-35. Тел. (099)958 18 32

110341020105

УБОРЩИЦА /ÏÀÎ "Âèìì-Áèëëü-Äàíí Óêðàèíà" / (ÏåïñèÊî Óêðàèíà, ã. Âèøíåâîå). Ðàçâîçêà îò ì. "Íèâêè", îáåäû, îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. Èðèíà, Тел. (044)490 52 76

110051020105

УБОРЩИЦА ПОСУДОМОЙЩИЦА Òåë.: 237-90-89. Тел. (063)237 90 89

704641010101

УБОРЩИЦЫ /Â Èðëàíäñêèé ÏÀÁ / Ñò. ì. "Ëåâîáåðåæíàÿ", óë. Ð. Îêèïíîé, 4. Òåë.: (095)272-11-17. E-mail: ok@to-dublin.com.ua Тел. 569 57 41

704171010101

ФАСОВЩИЦЫ

РАЗДЕЛЬЩИЦЫ РЫБЫ /Ç-ä ïî ïåðåðàáîòêå ðûáû â ã. Âèøíåâîå / (æåí.). Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà äîñòîéíîé ç\ï. Тел. (067)538 44 98

703011010101

ФАСУВАННЯ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ, ОВОЧІВ, ПОСУДУ Ç\ï â³ä 1800 ãðí çà 2 òèæí³. ÃÐ ð³çí³. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68, 362-43-61. Тел. (093)210 82 56 704531080000

ФИТНЕС

ИНСТРУКТОР /Æåíñêèé ôèòíåñ-êëóá / Æåëàòåëüíî æåíùèíà îò 22 äî 35 ëåò. ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Ç\ï îò 3000 äî 5000 ãðí. Ëþäìèëà, Тел. (067)751 96 43

703631010101

ІНСТРУКТОР /ÁÎÓ˲ÍÃ-ÊËÓÁ / Ñò. ì. "Øóëÿâñüêà", âóë. Ãåòüìàíà, 6, ì-í "ÌåãàÌàðêåò" (â³ää³ë ïåðñîíàëó). Òåë.: 200-15-10. Тел. 200 15 33 704511020104

Ìû ïðåäëàãàåì: âûñîêóþ îïëàòó - 6000 ãðí, æèëüå ñ ïåðâîãî äíÿ ðàáîòû, ãðàôèê: äíåâíûå è íî÷íûå ñìåíû, ïîñòîÿííàÿ èëè ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Òåë.: (050)464-55-98. Тел. (044)599 13 63

110421010101

704631050000

УПАКОВЩИЦА /Öåõ ïî ïðîèçâ. èçäåëèé èç âîëîñ (ïàðèêè) / Âîçðàñò äî 40 ëåò. ÃÐ: ñ 8.00 äî 17.00 (ïí-ïò). Ç\ï 2500 ãðí. Á-ð Ëåïñå, 4. Òåë.: (044)501-14-37. Тел. (050)310 85 80

703851020101

УПАКОВЩИЦА /Íà ïðîèçâîäñòâî / (æåë. æåí.). Ç\ï 3400 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 492 72 53

/Ñåòü ìàãàçèíîâ "ÌÅÄÒÅÕÍÈÊÀ" / Åñëè Âû óìååòå è ëþáèòå ðàáîòàòü ñ ëþäüìè - ïðèãëàøàåì Âàñ â îôèñ íà ñîáåñåäîâàíèå. Òðåáîâàíèÿ: ìóæ÷èíà 20-40 ëåò, ïðåçåíòàáåëüíàÿ âíåøíîñòü, ïðàâèëüíî ïîñòàâëåííàÿ ðå÷ü. Ëè÷íûå êà÷åñòâà: êîììóíèêàáåëüíîñòü, óìåíèå áûñòðî âõîäèòü â êîíòàêò ñ ëþäüìè, ñòðåìëåíèå ê îáó÷åíèþ, èíèöèàòèâíîñòü, òåðïèìîñòü. Ç\ï 3000-3500 ãðí. Çàïèñü ïî òåë.: 235-02-13. Тел. (063)342 78 58

109381020101

КУРЬЕР Ç\ï 4300 ãðí + %. Âîçðàñò 18-40 ëåò, ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Ç\ï åæåäíåâíî. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: 383-12-13, 383-13-10, (098)815-40-02 (Ðàáîòîäàòåëü). Тел. (093)776 00 28

702881010102

КУРЬЕР /Ìåæäóíàðîäíàÿ êîììåð÷åñêàÿ êîìïàíèÿ / (180 ãðí\äåíü + %). 18-45 ëåò. Îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Ç\ï åæåäíåâíî. Òåë.: 361-51-44, (063)380-26-57. Тел. (098)753 64 03

ДЕВУШКИ ДО 27 ЛЕТ /ÒÌ "ÁËÈÍÎÊ" / äëÿ âûïåêàíèÿ è ðåàëèçàöèè áëèíîâ ñ íà÷èíêàìè. ÎÐ íå îáÿçàòåëåí. Îáó÷åíèå ãàðàíòèðóåì. Ç\ï ñäåëüíàÿ. Ëåâûé áåðåã. Òåë.: 564-41-12. Тел. (050)353 64 80

703141010101

РАБОТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ /Êðóïíàÿ ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 3000 ãðí + %. Èíîãîðîäíèì æèëüå. Òåë.: (044)38-37-220, (099)32-91-006, (098)674-61-01. Тел. (093)745 55 68

703581020109

ІНТЕРВ'ЮЄРИ Ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. 3-5 ãîäèí íà äåíü. Ñï³âáåñ³äà çà àäðåñîþ: ì. "Äàðíèöÿ", ïð-ò Âèçâîëèòåë³â, 3. Òåë.: (044)502-69-21. Тел. (093)519 37 08

704021010103

КУРЬЕР ПО ДОСТАВКЕ ПРЕССЫ

УБОРЩИЦЫ(КИ)

/×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / ÃÐ: ñìåííûé, ïðîâîäèòñÿ îáó÷åíèå. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç\ï 2700-3000 ãðí. Тел. 593 04 72

КУРЬЕР

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

702911020102

110381010104

УПАКОВЩИКИ

703231020103

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 11 КУР'ЄРІВ /Íà ϳä-âî / ³ä 180 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî. Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00, êð³ì íåä³ë³. Ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè" (âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64), (063)876-66-52. Тел. (068)530 26 20

108831060105

/×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / Ìóæ.\æåí. äî 50 ëåò. ÃÐ: 7.00-16.00. Âûäàåòñÿ ïðîåçäíîé. Ç\ï 1200-1500 ãðí. Òåë.: 205-51-71, 205-51-25. Тел. 205 51 14 704631160000

КУРЬЕРЫ /Êðóïíàÿ ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 3000 ãðí + %. Èíîãîðîäíèì æèëüå. Òåë.: (044)38-37-220, (099)32-91-006, (098)674-61-01. Тел. (093)745 55 68

703581020107

703521020102

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ

НЕ ВИГАДКА, à æîðñòîêà ðåàëüí³ñòü. Òîâàðîì ìîæåòå ñòàòè Âè àáî áëèçüê³ Âàì ëþäè. Ïåðåä ïî¿çäêîþ çà êîðäîí çâåðí³òüñÿ äî Öåíòðó "Ëà Ñòðàäà - Óêðà¿íà". Âñ³ äçâ³íêè â ìåæàõ Óêðà¿íè - áåçêîøòîâí³. Òåë.: 0-800-500-225, 205-36-94, 205-37-36 (äëÿ Êèºâà) ïí-ïò ç 9.00 äî 20.00, ñá ç 10.00 äî 18.00, íä ç 10.00 äî 15.00. Êîíñóëüòàö³¿: info@la-strada.org.ua 106591010101

99990508

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹38 • 24 âåðåñíÿ 2012 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


54

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10659101

ДЕВУШКИ МОДЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ /Íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó / Ãèáêèé ãðàôèê. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (098)293 33 39

702731010101

ДЕВУШКИ МОДЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АДМІНІСТРАТОРИ / ìàñàæíèé ñàëîí VIP-ð³âíÿ / Ìîæëèâî áåç ÄÐ, â³ê 18-35 ðîê³â. Ìîæëèâî êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, áîíóñè. Ç\ï â³ä 100 ó.î. ùîäåííî. Íàäàºìî áåçêîøòîâíå æèòëî ³ íàâ÷àííÿ. Áåç øòðàô³â ³ çàñòàâ. Ñóâîðî áåç ³íòèìó. Òåë.: (063)721-79-70. Тел. (095)344 80 78

703571020101

ДЕВУШКИ îò 18 ëåò ïðèãëàøàþòñÿ íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Ìû ðàññìàòðèâàåì ëþáûå òèïàæè è êàíäèäàòóðû.  íàøåì áèçíåñå íåò êàêèõ-ëèáî ñòàíäàðòîâ è ýòàëîíîâ. Ç\ï îò 40000 ãðí. Тел. (096)405 01 04

703671040101

ДЕВУШКИ /"Êëåîïàòðà" / ïðèÿòíîé âíåøíîñòè. Ìîäåëüíûå äàííûå íå òðåáóþòñÿ. Äîñòàòî÷íî æåëàíèÿ áûòü ïðèâëåêàòåëüíîé è óõîæåííîé, êîììóíèêàáåëüíîñòü, óìåíèå ëàäèòü ñ ëþäüìè. Ìû ïðåäëàãàåì: âûñîêèé è ïîñòîÿííûé çàðàáîòîê 3000 ó.å. Ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü áåçîïàñíîñòè, êîíôèäåíöèàëüíîñòü. Åæåäíåâíàÿ âûïëàòà çàðàáîòàííûõ âàøèõ ñðåäñòâ è íèêàêèõ âû÷åòîâ. Òåë.: (098)441-26-07. Тел. (098)309 69 15

703681020101

ДЕВУШКИ ïðèâëåêàòåëüíîé âíåøíîñòè îò 18 ëåò íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Âûïëàòà åæåäíåâíî. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Ñâîáîäíûé ÃÐ. Áåç ïåðâè÷íîãî âçíîñà. Íàèëó÷øèå óñëîâèÿ â Êèåâå. Áåçîïàñíîñòü è êîíôèäåíöèàëüíîñòü ãàðàíòèðóåì. Тел. (099)317 17 99

704431020101

ДЕВУШКИ îò 18 ëåò íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Ç\ï åæåäíåâíî. Áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðóåì. Тел. (067)306 59 42

704051020101

îò 18 äî 35 ëåò. Íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Ç\ï îò 5000 ó.å. Ãèáêèé ãðàôèê. Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Ç\ï åæåäíåâíî. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðóåì. Тел. (096)228 22 29

703901020101

ДИСПЕТЧЕР Òåë.: (050)850-20-75, (096)837-81-05. Тел. (063)767 73 38

703251010201

70367101

ДІВЧАТА МОДЕЛЬНОЇ ЗОВНІШНОСТІ â³êîì 18-30 ðîê³â. Ñôåðà îáñëóãîâóâàííÿ, â ì. Êèºâ³. Áåçïåêó ãàðàíòóºìî. Ç\ï â³ä 5000 ó.î. Çðó÷íèé ãðàô³ê ðîáîòè. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Æèòëî íàäàºìî. Òåë.: (063)055-16-83. Тел. (067)722 20 29

702281010101

МАСАЖИСТКИ / ìàñàæíèé ñàëîí VIP-ð³âíÿ / Ìîæëèâî áåç ÄÐ, â³ê 18-35 ðîê³â. Ìîæëèâî êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, áîíóñè. Ç\ï â³ä 100 ó.î. ùîäåííî. Íàäàºìî áåçêîøòîâíå æèòëî ³ íàâ÷àííÿ. Áåç øòðàô³â ³ çàñòàâ. Ñóâîðî áåç ³íòèìó. Òåë.: (063)721-79-70. Тел. (095)344 80 78

703571020102

МАССАЖИСТКИ /"Ìàãèÿ Ãðàöèè" / îò 22 äî 30 ë., ñ ÎÐ è áåç. Îáó÷åíèå íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Ðàáîòà ïîñìåííî. Ñòðîãî áåç èíòèìà. Ïðèâëåêàòåëüíàÿ âíåøíîñòü, îáàÿòåëüíîñòü, êîììóíèêàáåëüíîñòü, äèñöèïëèíèðîâàííîñòü, îòâåòñòâåííîñòü, æåëàíèå çàðàáàòûâàòü. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Òåë.: (067)758-00-71, Âèêòîðèÿ; (097)101-25-63, Þëèÿ. www.magicmassage.com.ua Тел. (044)362 95 42

703311010101

МАССАЖИСТКИ / ìàññàæíûé ñàëîí / Äåâóøêè îò 18 äî 27 ëåò. Ìîæíî áåç ÎÐ. Îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Âîçìîæíî ïðîæèâàíèå. Ç\ï îò 2000 ãðí â íåäåëþ. Øåâ÷åíêîâñêèé ð-í. Ñòðîãî áåç èíòèìà. Òåë.: (063)283-43-28. Тел. (093)267 37 14 704191020101

70443102

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹38 • 24 âåðåñíÿ 2012 ð.


55

ÌÎÄÅËÜÍÈÉ, ØÎÓ-Á²ÇÍÅÑ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹38 • 24 âåðåñíÿ 2012 ð.

70367102

70367103

70228101

70273101

70368102

70390102

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


56

ÐÀÁÎÒÀ

ÌÎÄÅËÜÍÈÉ, ØÎÓ-Á²ÇÍÅÑ

70367104

70367105

70302101

70325101

70405102

70419103

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹38 • 24 âåðåñíÿ 2012 ð.


57

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ СОТРУДНИЦЫ îò 18 ëåò. Ìû îáåñïå÷èì Âàñ ðàáîòîé, îáåñïå÷èì Âàñ æèëüåì, ïîìîæåì îáðåñòè Âàì óâåðåííîñòü â íîâîé ïðîôåññèè. Ìû îòêðûâàåì äâåðü â Âàøó ñâåòëóþ ìå÷òó. Ç\ï åæåäíåâíî!!! Òåë.: (067)508-68-65. Тел. (099)642 31 01

703671030101

СОТРУДНИЦЫ îò 18 ëåò. Ãèáêèé ãðàôèê, èíîãîðîäíèõ âñòðå÷àåì, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì, ç\ï êàæäûé äåíü. Ç\ï îò 5000$. Тел. (067)445 13 11

703671050101

ТАНЦОВЩИЦЫ /Àðò-êëóá â öåíòðå ãîðîäà / â øîó-ïðîãðàììó. Ç\ï âûñîêàÿ. Òåë.: (067)209-37-90. Тел. (098)316 88 93

70358103 703211020103

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ, ÿðêèå äåâóøêè è æåíùèíû îò 18 ëåò, êîòîðûå ïîíèìàþò, ÷òî õîòÿò äîñòè÷ü óñïåõà è ìîãóò çàðàáîòàòü ðåàëüíûå äåíüãè áëàãîäàðÿ ñâîåé âíåøíîñòè è îáàÿíèþ. Íàøå àãåíòñòâî ñóùåñòâóåò áîëåå 10 ëåò è âëàäååò áàçîé ïîñòîÿííûõ ñîñòîÿòåëüíûõ êëèåíòîâ. Тел. (067)464 25 64

703671010101

70367106

70399101

ÆÈËÜÅ ÄËß ÐÀÁÎ×ÈÕ 550рн\месяц (р-нБорщаова). Можнопонедельно. Всесловия.Неаентство. Тел.: (066)329-30-11, (097)776-83-44, (044)383-82-55 70399102

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ 500-700 ãðí\ìåñÿö (çàâèñèò îò ðàéîíà). Âñå óäîáñòâà, áûòîâàÿ òåõíèêà, ðÿäîì ìåòðî, áåç áðîêåðñêèõ è êîììóíàëüíûõ (õîçÿèí). Òåë.: (067)837-46-69, (099)343-74-69. Тел. (063)688 37 05

703991010101

70357102

НУЖНЫ ДЕНЬГИ? Ìû èùåì äåâóøåê â âîçðàñòå îò 18 ëåò, êîòîðûå õîòÿò ìíîãî çàðàáàòûâàòü, áûòü íåçàâèñèìûìè è ðåàëèçîâàòü ñâîè àìáèöèè. Ñðåäíèé çàðàáîòîê îò 200 åâðî â äåíü. Ïðîæèâàíèå â êîìôîðòàáåëüíîé êâàðòèðå, ïðèÿòíûé êîëëåêòèâ, âûñîêèé óðîâåíü áåçîïàñíîñòè, ïîëíàÿ êîíôèäåíöèàëüíîñòü. Тел. (067)656 74 02

703671060101

ПРИВАБЛИВІ ЖІНКИ Â³êîì 20-45 ðîê³â íà âèñîêîîïëà÷óâàíó ðîáîòó. Ìè íàäàºìî æèòëî, ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä, ãíó÷êèé ãðàô³ê. гâåíü äîõîäó çàëåæèòü â³ä âàñ. Тел. (068)125 40 68

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СОТРУДНИЦЫ ïðèãëàøàþòñÿ íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Îò 18 äî 45 ëåò. Ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Êîìôîðòíûå óñëîâèÿ. Áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðóåì.Ç\ï îò 5000 ó.å. Òåë.: (050)850-20-75, Тел. (063)767 73 38, (096)837 81 05

703251010101

РАБОТА ДЛЯ ДЕВУШЕК Âû êðàñèâàÿ, ìîëîäàÿ äåâóøêà, íî, ê ñîæàëåíèþ, íå íàñòîëüêî áîãàòû, êàê õîòåëîñü áû? Âàì ïðèõîäèòñÿ ñàìîé ïëàòèòü çà îáó÷åíèå è æèëüå? Ó Âàñ íå ïîëó÷àåòñÿ íàéòè õîðîøóþ ðàáîòó, êîòîðàÿ Âàñ óñòðàèâàëà áû â ôèíàíñîâîì ïëàíå? Òîãäà íàøå ïðåäëîæåíèå äëÿ Âàñ! Ðàáîòà ó íàñ äàåò Âàì âîçìîæíîñòü ïîçâîëèòü ñåáå âñå, â ÷åì ðàíüøå ïðèõîäèëîñü îòêàçûâàòü. Тел. (067)403 40 69

703021010101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹38 • 24 âåðåñíÿ 2012 ð.

703671020101

ЖИЛЬЕ ДЛЯ РАБОЧИХ 550 ãðí\ìåñÿö (ð-í Áîðùàãîâêà). Ìîæíî ïîíåäåëüíî. Âñå óñëîâèÿ. Íå àãåíòñòâî. Òåë.: (066)329-30-11, (097)776-83-44. Тел. (044)383 82 55

703991020101

ЗДАЄТЬСЯ ЛІЖКО МІСЦЕ ВІД 400 ГРН Ê³ìíàòè â³ä 700 ãðí, îäíîê³ìíàòí³ êâàðòèðè â³ä 1600 ãðí, ãîòåëüíîãî òèïó. Ïîñåëåííÿ ïðîòÿãîì äíÿ. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (099)546-68-93. Тел. 362 43 61 704531090000

99992123

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


58

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

11025101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹38 • 24 âåðåñíÿ 2012 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

59

70311101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹38 • 24 âåðåñíÿ 2012 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


60

ÄβÄÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ДПІ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА ІНФОРМУЄ  Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ïðîâåäåíî ñåì³íàð äëÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â Äíÿìè â ïîäàòêîâ³é ³íñïåêö³¿ Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ñòîëèö³ ïðàö³âíèêè â³ää³ëó âçàºìî䳿 ³ç çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà ãðîìàäñüê³ñòþ ïðîâåëè ÷åðãîâèé ñåì³íàð äëÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â. Íà ñåì³íàð³ éøëîñÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ ñïðîùåíî¿ ñèñòåìè îïîäàòêóâàííÿ òà ðåºñòðàö³þ ïëàòíèê³â ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü.  ïîäàëüøîìó ñåì³íàðè äëÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â - þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á áóäóòü ïðîâîäèòèñü ùîñåðåäè. Òîæ çàïðîøóºìî ïëàòíèê³â ïîäàòê³â Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ñòîëèö³ âçÿòè ó÷àñòü ó ïîñë³äóþ÷èõ ñåì³íàðàõ. Ô³çè÷í³é îñîá³ ï³äïðèºìöþ - ïëàòíèêó ºäèíîãî ïîäàòêó òðåòüî¿ ãðóïè ïîìèëêîâî íàä³éøëè êîøòè â³ä íåðåçèäåíòà. ×è âêëþ÷àþòüñÿ äî äîõîäó ï³äïðèºìöÿ ñóìà òàêèõ êîøò³â? ³äïîâ³äíî äî ïï. 1 ï. 292.1 ñò. 292 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â³ä 02.12.2010 ðîêó ¹ 2755-VI ³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè (äàë³ - ÏÊÓ) äîõîäîì ô³çè÷íî¿ îñîáè - ï³äïðèºìöÿ ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó º äîõ³ä, îòðèìàíèé ïðîòÿãîì ïîäàòêîâîãî (çâ³òíîãî) ïåð³îäó â ãðîøîâ³é ôîðì³ (ãîò³âêîâ³é òà/ àáî áåçãîò³âêîâ³é); ìàòåð³àëüí³é àáî íåìàòåð³àëüí³é ôîðì³, âèçíà÷åí³é ï. 292.3 ñò. 292 ÏÊÓ. ³äïîâ³äíî äî ï. 292.11 ñò. 292 ÏÊÓ äî ñêëàäó äîõîäó, âèçíà÷åíîãî ïï. 1 ï. 292.1 ñò. 292 ÏÊÓ, íå âêëþ÷àþòüñÿ, çîêðåìà, ñóìè êîøò³â (àâàíñ, ïåðåäîïëàòà), ùî ïîâåðòàþòüñÿ ïîêóïöþ òîâàðó (ðîá³ò, ïîñëóã) - ïëàòíèêó ºäèíîãî ïîäàòêó òà/àáî ïîâåðòàþòüñÿ ïëàòíèêîì ºäèíîãî ïîäàòêó ïîêóïöþ òîâàðó (ðîá³ò, ïîñëóã), ÿêùî òàêå ïîâåðíåííÿ â³äáóâàºòüñÿ âíàñë³äîê ïîâåðíåííÿ òîâàðó, ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó àáî çà ëèñòîì-çàÿâîþ ïðî ïîâåðíåííÿ êîøò³â. Òàêèì ÷èíîì, äî ñêëàäó äîõîäó ô³çè÷íî¿ îñîáè - ï³äïðèºìöÿ - ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó íå âêëþ÷àºòüñÿ ñóìà êîøò³â ïîìèëêîâî ïåðåðàõîâàíà íà éîãî ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê, ÿêà áóëà ïîâåðíóòà ó çâ’ÿçêó ç ïîâåðíåííÿ òîâàðó, ðîç³ðâàííÿì äîãîâîðó àáî çà ëèñòîì-çàÿâîþ ïðî ïîâåðíåííÿ êîøò³â ó çâ³òíîìó êâàðòàë³. Ó ðàç³ íåïîâåðíåííÿ ïîìèëêîâî ïåðåðàõîâàíèõ êîøò³â ó çâ³òíîìó êâàðòàë³, öÿ ñóìà âêëþ÷àºòüñÿ äî äîõîäó òà îïîäàòêîâóºòüñÿ çà ñòàâêîþ 15 â³äñîòê³â ºäèíîãî ïîäàòêó. Ïðèâàòíèé ï³äïðèºìåöü âí³ñ íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê, â³äêðèòèé äëÿ çä³éñíåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, âëàñí³ êîøòè. ×è âêëþ÷àþòüñÿ äî äîõîäó ï³äïðèºìöÿ ñóìà òàêèõ êîøò³â? ³äïîâ³äíî äî ï. 292.1 ñò. 292 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â³ä 02.12. 2010 ðîêó ¹ 2755-VI ³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè (äàë³ - ÏÊÓ) äîõîäîì ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó äëÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè ï³äïðèºìöÿ º äîõ³ä, îòðèìàíèé ïðîòÿãîì ïîäàòêîâîãî (çâ³òíîãî) ïåð³îäó â ãðîøîâ³é ôîðì³ (ãîò³âêîâ³é òà/àáî áåçãîò³âêîâ³é); ìàòåð³àëüí³é àáî íåìàòåð³àëüí³é ôîðì³, âèçíà÷åí³é ïóíêòîì 292.3 ñò. 292 ÏÊÓ. Ïðè öüîìó äî äîõîäó íå âêëþ÷àþòüñÿ îòðèìàí³ òàêîþ ô³çè÷íîþ îñîáîþ ïàñèâí³ äîõîäè ó âèãëÿä³ ïðîöåíò³â, äèâ³äåíä³â, ðîÿëò³, ñòðàõîâ³ âèïëàòè ³ â³äøêîäóâàííÿ, à òàêîæ äîõîäè, îòðèìàí³ â³ä ïðîäàæó ðóõîìîãî òà íåðóõîìîãî ìàéíà, ÿêå íàëåæèòü íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ô³çè÷í³é îñîá³ òà âèêîðèñòîâóºòüñÿ â ¿¿ ãîñïîäàðñüê³é ä³ÿëüíîñò³. ³äïîâ³äíî äî íîðì ²íñòðóêö³¿ ïðî ïîðÿäîê â³äêðèòòÿ, âèêîðèñòàííÿ ³ çàêðèòòÿ ðàõóíê³â ó íàö³îíàëüí³é òà ³íîçåìíèõ âàëþòàõ, çàòâåðäæåíî¿ ïîñòàíîâîþ Ïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â³ä 12.11.2003 ðîêó ¹492 ïîòî÷í³ áàíê³âñüê³ ðàõóíêè äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á - ðåçèäåíò³â ïîä³ëÿþòüñÿ íà: ïîòî÷í³ ðàõóíêè ô³çè÷íèõ îñ³á - ï³äïðèºìö³â, ÿê³ â³äêðèâàþòüñÿ äëÿ çä³éñíåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ïîòî÷í³ ðàõóíêè ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ íå º ï³äïðèºìöÿìè. Òàêèì ÷èíîì, âëàñí³ êîøòè, âíåñåí³ íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê, ÿêèé â³äêðèòî äëÿ çä³éñíåííÿ

ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, âêëþ÷àþòüñÿ äî äîõîäó ô³çè÷íî¿ îñîáè - ï³äïðèºìöÿ - ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó. Ô³çè÷íà îñîáà ï³äïðèºìåöü - ïëàòíèê ºäèíîãî ïîäàòêó ïåðøî¿ ãðóïè ïðèçóïèíèâ ï³äïðèºìíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü. ×è çâ³ëüíÿºòüñÿ òàêèé ï³äïðèºìåöü â³ä ñïëàòè àâàíñîâèõ âíåñê³â? ³äïîâ³äíî äî ï. 295.1 ñò. 295 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â³ä 02.12.2010 ðîêó ¹ 2755-VI ³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè (äàë³ - ÏÊÓ) ïëàòíèêè ºäèíîãî ïîäàòêó ïåðøî¿ ³ äðóãî¿ ãðóï ñïëà÷óþòü ºäèíèé ïîäàòîê øëÿõîì çä³éñíåííÿ àâàíñîâîãî âíåñêó íå ï³çí³øå 20 ÷èñëà (âêëþ÷íî) ïîòî÷íîãî ì³ñÿöÿ. Òàê³ ïëàòíèêè ºäèíîãî ïîäàòêó ìîæóòü çä³éñíèòè ñïëàòó ºäèíîãî ïîäàòêó àâàíñîâèì âíåñêîì çà âåñü ïîäàòêîâèé (çâ³òíèé) ïåð³îä (êâàðòàë, ð³ê), àëå íå á³ëüø ÿê äî ê³íöÿ ïîòî÷íîãî çâ³òíîãî ðîêó. ³äïîâ³äíî äî ï. 295.2 ñò. 295 ÏÊÓ íàðàõóâàííÿ àâàíñîâèõ âíåñê³â äëÿ ïëàòíèê³â ºäèíîãî ïîäàòêó ïåðøî¿ ³ äðóãî¿ ãðóï çä³éñíþºòüñÿ îðãàíàìè äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè íà ï³äñòàâ³ çàÿâè òàêîãî ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó ùîäî ðîçì³ðó îáðàíî¿ ñòàâêè ºäèíîãî ïîäàòêó, çàÿâè ùîäî ïåð³îäó ùîð³÷íî¿ â³äïóñòêè òà/ àáî çàÿâè ùîäî òåðì³íó òèì÷àñîâî¿ âòðàòè ïðàöåçäàòíîñò³. Ñïëàòà ºäèíîãî ïîäàòêó çä³éñíþºòüñÿ çà ì³ñöåì ïîäàòêîâî¿ àäðåñè (ï. 295.4 ñò. 295 ÏÊÓ). ³äïîâ³äíî äî ï. 295.5 ñò. 295 ÏÊÓ ïåðåäáà÷åíî, ùî ïëàòíèêè ºäèíîãî ïîäàòêó ïåðøî¿ ³ äðóãî¿ ãðóï, ÿê³ íå âèêîðèñòîâóþòü ïðàöþ íàéìàíèõ îñ³á, çâ³ëüíÿþòüñÿ â³ä ñïëàòè ºäèíîãî ïîäàòêó ïðîòÿãîì îäíîãî êàëåíäàðíîãî ì³ñÿöÿ íà ð³ê íà ÷àñ â³äïóñòêè, à òàêîæ çà ïåð³îä õâîðîáè, ï³äòâåðäæåíî¿ êîﳺþ ëèñòêà (ëèñòê³â) íåïðàöåçäàòíîñò³, ÿêùî âîíà òðèâຠ30 ³ á³ëüøå êàëåíäàðíèõ äí³â. ³äïîâ³äíî äî ï. 295.8 ñò. 295 ÏÊÓ ó ðàç³ ïðèïèíåííÿ ïëàòíèêîì ºäèíîãî ïîäàòêó ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïîäàòêîâ³ çîáîâ’ÿçàííÿ ³ç ñïëàòè ºäèíîãî ïîäàòêó íàðàõîâóþòüñÿ òàêîìó ïëàòíèêó äî îñòàííüîãî äíÿ (âêëþ÷íî) êàëåíäàðíîãî ì³ñÿöÿ, â ÿêîìó äî îðãàíó äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ïîäàíî çàÿâó ùîäî â³äìîâè â³ä ñïðîùåíî¿ ñèñòåìè îïîäàòêóâàííÿ ó çâ’ÿçêó ç ïðèïèíåííÿì ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Òàêèì ÷èíîì, ïëàòíèêè ºäèíîãî ïîäàòêó ïåðøî¿ ãðóïè, ÿê³ íå âèêîðèñòîâóþòü ïðàöþ íàéìàíèõ îñ³á, çâ³ëüíÿþòüñÿ â³ä ñïëàòè ºäèíîãî ïîäàòêó ïðîòÿãîì îäíîãî êàëåíäàðíîãî ì³ñÿöÿ íà ð³ê íà ÷àñ â³äïóñòêè, à òàêîæ çà ïåð³îä õâîðîáè, ï³äòâåðäæåíî¿ êîﳺþ ëèñòêà (ëèñòê³â) íåïðàöåçäàòíîñò³, ÿêùî âîíà òðèâຠ30 ³ á³ëüøå êàëåíäàðíèõ äí³â, çà óìîâè ïîäàííÿ çàÿâè äî îðãàíó ÄÏÑ ùîäî ïåð³îäó ùîð³÷íî¿ â³äïóñòêè òà/àáî çàÿâè ùîäî òåðì³íó òèì÷àñîâî¿ âòðàòè ïðàöåçäàòíîñò³. ÏÊÓ íå ïåðåäáà÷åíî çâ³ëüíåííÿ â³ä ñïëàòè àâàíñîâèõ âíåñê³â ïî ºäèíîìó ïîäàòêó ó ðàç³ ïðèïèíåííÿ ô³çè÷íîþ îñîáîþ - ï³äïðèºìöåì - ïëàòíèêîì ºäèíîãî ïîäàòêó ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, çà âèíÿòêîì òèõ ïëàòíèê³â ºäèíîãî ïîäàòêó ÿê³ çä³éñíèëè ñïëàòó ºäèíîãî ïîäàòêó àâàíñîâèì âíåñêîì çà âåñü ïîäàòêîâèé (çâ³òíèé) ïåð³îä (êâàðòàë, ð³ê). Ó ðàç³ ïîäàííÿ ô³çè÷íîþ îñîáîþ - ï³äïðèºìöåì - ïëàòíèêîì ºäèíîãî ïîäàòêó çàÿâè ùîäî â³äìîâè â³ä ñïðîùåíî¿ ñèñòåìè îïîäàòêóâàííÿ ó çâ’ÿçêó ç ïðèïèíåííÿì ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ äî îðãàíó äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè òàêîìó ïëàòíèêó ïîäàòêîâ³ çîáîâ’ÿçàííÿ íàðàõîâóþòüñÿ äî îñòàííüîãî äíÿ (âêëþ÷íî) êàëåíäàðíîãî ì³ñÿöÿ, â ÿêîìó áóëî ïîäàíî òàêó çàÿâó. Ô³çè÷íà îñîáà ï³äïðèºìåöü - ïëàòíèê ºäèíîãî ïîäàòêó äðóãî¿ ãðóïè çä³éñíþº ä³ÿëüí³ñòü â äåê³ëüêîõ ì³ñöÿõ òà ìຠíàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â. ×è ïîòð³áíî ðåºñòðóâàòè äîäàòêîâ³ Êíèãè îáë³êó äîõîä³â?

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß ÐÀÁÎÒÀ

³äïîâ³äíî äî ïï. 296.1.1 ï. 296.1 ñò. 296 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â³ä 02.12.2010 ðîêó ¹ 2755V² ³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè (äàë³ - ÏÊÓ) ïëàòíèêè ºäèíîãî ïîäàòêó ïåðøî¿ ³ äðóãî¿ ãðóï òà ïëàòíèêè ºäèíîãî ïîäàòêó òðåòüî¿ ãðóïè, ÿê³ íå º ïëàòíèêàìè ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü âåäóòü êíèãó îáë³êó äîõîä³â øëÿõîì ùîäåííîãî, çà ï³äñóìêàìè ðîáî÷îãî äíÿ, â³äîáðàæåííÿ îòðèìàíèõ äîõîä³â. Ôîðìè êíèãè îáë³êó äîõîä³â (äàë³ - Êíèãè) òà ïîðÿäîê ¿¿ âåäåííÿ çàòâåðäæåíî íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â Óêðà¿íè â³ä 15.12.11 ¹ 1637 (äàë³ - íàêàç ¹1637). Ïðè öüîìó, íîðìàìè ÏÊÓ òà íàêàçó ¹1637 íå ïåðåäáà÷åíî âåäåííÿ Êíèã îêðåìî íàéìàíèìè ïðàö³âíèêàìè ô³çè÷íèõ îñ³á - ï³äïðèºìö³â - ïëàòíèê³â ºäèíîãî ïîäàòêó. Ó ðàç³ âèêîðèñòàííÿ íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â ô³çè÷í³ îñîáè - ï³äïðèºìö³ ó ãðàô³ 2 Êíèã çà ï³äñóìêàìè ðîáî÷îãî äíÿ çàçíà÷àþòü ñóìó êîøò³â, ÿêó îòðèìàëè íàéìàí³ ïðàö³âíèêè ïðîòÿãîì ðîáî÷îãî äíÿ. Òàêèì ÷èíîì, Êíèãè çàïîâíþþòüñÿ ô³çè÷íîþ îñîáîþ - ï³äïðèºìöåì ñàìîñò³éíî òà çáåð³ãàþòüñÿ áåçïîñåðåäíüî ó ô³çè÷íî¿ îñîáè - ï³äïðèºìöÿ - ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó. Çà ÿêèõ óìîâ íîâîñòâîðåíèé ïëàòíèê ïîäàòê³â ìîæå çàðåºñòðóâàòèñü ïëàòíèêîì ÏÄÂ? Ç 01.07.2012 ðîêó â³äïîâ³äíî äî ï. 182.1 ñò. 182 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â³ä 02.12. 2010 ðîêó ¹2755-VI ³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè (äàë³ - ÏÊÓ) ÿêùî îñîáà, ÿêà ïðîâàäèòü îïîäàòêîâóâàí³ îïåðàö³¿ ³ â³äïîâ³äíî äî ï.181.1 ñò.181 ÏÊÓ íå º ïëàòíèêîì ïîäàòêó ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî îáñÿãè îïîäàòêîâóâàíèõ îïåðàö³é º ìåíøèìè â³ä âñòàíîâëåíî¿ çàçíà÷åíîþ ñòàòòåþ ñóìè, ââàæຠçà äîö³ëüíå äîáðîâ³ëüíî çàðåºñòðóâàòèñÿ ÿê ïëàòíèê ïîäàòêó, òàêà ðåºñòðàö³ÿ çä³éñíþºòüñÿ çà ¿¿ çàÿâîþ. Òàêèì ÷èíîì, äîáðîâ³ëüíà ðåºñòðàö³ÿ ïëàòíèêîì ÏÄ çä³éñíþºòüñÿ çà óìîâè íàÿâíîñò³ ó îñîáè îïîäàòêîâóâàíèõ îïåðàö³é íåçàëåæíî â³ä äàòè ¿¿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿.  ÿê³ òåðì³íè çä³éñíþºòüñÿ ðåºñòðàö³ÿ ïëàòíèê³â ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü òà âèäàºòüñÿ ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ ïëàòíèêà ïîäàòêó? ³äïîâ³äíî äî ï. 183.9 ñò. 183 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â³ä 02.12. 2010 ðîêó ¹2755-VI (ç³ çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè) ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ â³äìîâè ó ðåºñòðàö³¿ îñîáè ÿê ïëàòíèêà ïîäàòêó îðãàí äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè çîáîâ’ÿçàíèé âèäàòè çàÿâíèêó àáî â³äïðàâèòè ïîøòîþ (ç ïîâ³äîìëåííÿì ïðî âðó÷åííÿ) ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ òàêî¿ îñîáè ÿê ïëàòíèêà ïîäàòêó íå ï³çí³øå íàñòóïíîãî ðîáî÷îãî äíÿ ï³ñëÿ áàæàíîãî (çàïëàíîâàíîãî) äíÿ ðåºñòðàö³¿ ïëàòíèêà ïîäàòêó, çàçíà÷åíîãî ó éîãî çàÿâ³, àáî ïðîòÿãîì 5 ðîáî÷èõ äí³â â³ä äàòè íàäõîäæåííÿ ðåºñòðàö³éíî¿ çàÿâè, ÿêùî áàæàíèé (çàïëàíîâàíèé) äåíü ðåºñòðàö³¿ ó çàÿâ³ íå çàçíà÷åíî ÷è òàêèé äåíü íàñòຠðàí³øå äàòè, ùî ïðèïàäຠíà îñòàíí³é äåíü ñòðîêó, âñòàíîâëåíîãî äëÿ ðåºñòðàö³¿ ïëàòíèêà ïîäàòêó îðãàíîì äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè. ßêùî áàæàíèé (çàïëàíîâàíèé) äåíü ðåºñòðàö³¿, çàçíà÷åíèé ó çàÿâ³ îñîáè, íàñòຠï³ñëÿ çàâåðøåííÿ 5 ðîáî÷èõ äí³â â³ä äàòè íàäõîäæåííÿ ðåºñòðàö³éíî¿ çàÿâè, îðãàí äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè çîáîâ’ÿçàíèé âèäàòè çàÿâíèêó àáî â³äïðàâèòè ïîøòîþ (ç ïîâ³äîìëåííÿì ïðî âðó÷åííÿ) ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ òàêî¿ îñîáè ÿê ïëàòíèêà ïîäàòêó íå ï³çí³øå áàæàíîãî (çàïëàíîâàíîãî) äíÿ ðåºñòðàö³¿ ïëàòíèêà ïîäàòêó, çàçíà÷åíîãî ó éîãî çàÿâ³. Çì³íåíî àäðåñó Web-ñàéòó ÄÏÑ ó ì. Êèºâ³! Ïî÷èíàþ÷è ç 20.08.2012 ðîêó ðîçïî÷àâ ñâîþ ðîáîòó ñóáñàéò ÄÏÑ ó ì. Êèºâ³ ó ðàìêàõ ºäèíîãî âåá-ïîðòàëó îðãàí³â ÄÏÑ Óêðà¿íè. Åëåêòðîííà àäðåñà ñóáñàéòó ÄÏÑ ó ì. Êèºâ³: www. kyiv.sts.gov.ua. Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ÄÏÑ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹38 • 24 âåðåñíÿ 2012 ð.


61

ÄÎDzËËß

29 ÂÅÐÅÑÍß

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ 24.09.2012-26.09.2012 ð. ÂÅËÈÊÈÉ ÇÀË 11.00

11.00 14.00 16.00 18.00

«ÀÑÒÐÎÍÎÌ²ß ÄËß Ä²ÒÅÉ» «ÇÎÐßÍÅ ÍÅÁÎ ÍÀÄ ÍÀÌÈ» «Á²Ëß ÊÐÀÞ ÂÑÅѲÒÓ» «Ì²ÔÈ ÒÀ ËÅÃÅÍÄÈ ÇÎÐßÍÎÃÎ ÍÅÁÀ» 30 ÂÅÐÅÑÍß

«ÎÐÄÀ» 2D

15.30

«ÑÅËÅÑÒ ² ÄÆÅÑѲ: ÍÀ²ÊÈ ÐÀÇÎÌ» 2D 19.50 «ÑÓÄÄß ÄÐÅÄÄ» 3D 18.00 «ÎÑÅËß ÇËÀ: ²ÄÏËÀÒÀ» 3D 13.20

11.00 «ÌÀÍÄвÂÊÀ Ó ÂÑÅѲһ 14.00 «ÏÐÎÃÓËßÍÊÀ ÇÎÐßÍÈÌ ÍÅÁÎÌ» 16.00 «×ÓÄÅÑÀ  ҲͲ ÑÀÒÓÐÍÀ» 18.00 «×ÀвÂÍÀ ÏÀ˲ÒÐÀ ÂÑÅѲÒÓ» * - Ïðîãðàìà ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ

21.40 ÌÀËÈÉ ÇÀË

«ÑÅËÅÑÒ ² ÄÆÅÑѲ: 14.50 ÍÀ²ÊÈ ÐÀÇÎÌ» 2D 10.40 21.20 12.30

12.55 14.35 16.30 17.55 19.35 21.25

«ÎÐÄÀ» 2D

16.40 19.00

8 9 11 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

“ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ” “ÊÎÐÑÈÊÀÍÊÀ” “×ÅÒÛÐÅ ÏÐÈ×ÈÍÛ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ” “ÂÎÉÖÅÊ. ÊÀÐÍÀÂÀË ÏËÎÒÈ” “ÂÎÉÖÅÊ. ÊÀÐÍÀÂÀË ÏËÎÒÈ” “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÁËÓÄÍÎÃÎ ÎÒÖÀ” “ÇÐÈÒÅËÈ ÍÀ ÑÏÅÊÒÀÊËÜ ÍÅ ÄÎÏÓÑÊÀÞÒÑß!” “ÊÓÄÀ ÏÎÄÓÅÒ ÂÅÒÅД “ÂÐ¨Ì ×ÈÑÒÓÞ ÏÐÀÂÄÓ” “ÂÛÑØÅÅ ÁËÀÃÎ ÍÀ ÑÂÅÒÅ...” “ÑÈËÜÂÈß” “26 ÊÎÌÍÀÒ...” “×ÅÒÛÐÅ ÏÐÈ×ÈÍÛ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ” “ÒÎÐÃÎÂÖÛ ÐÅÇÈÍÎÉ” “ÌÀÉÍ ÊÀÌÏÔ, ÈËÈ ÍÎÑÊÈ Â ÊÎÔÅÉÍÈÊÅ” “ÌÅËÊÈÉ ÁÅÑ” “×ÅÒÛÐÅ ÏÐÈ×ÈÍÛ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ” “ÇÐÈÒÅËÈ ÍÀ ÑÏÅÊÒÀÊËÜ ÍÅ ÄÎÏÓÑÊÀÞÒÑß!” “ÂÎÉÖÅÊ. ÊÀÐÍÀÂÀË ÏËÎÒÈ”

ÌÀËÛÉ ÇÀË 7 12 13 22 23 25 26 29 30

24, 25, 26 ÂÅÐÅÑÍß

“ÇÂÎÍÎÊ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃΔ “ÒÐÈ ÑÅÑÒÐÛ” “ÄÍÈ ÏÐÎËÅÒÀÞÒ ÑÎ ÑÂÈÑÒÎÌ...” “ÃÎËÓÁ×ÈÊÈ ÌÎÈ!..” “ÌÎÐÅ...ÍÎ×Ü...ÑÂÅ×È...” “ÇÂÎÍÎÊ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃΔ “ÒÛ, ÊÎÒÎÐÎÃÎ ËÞÁÈÒ ÄÓØÀ ÌÎß...” “ÍÅÌÍÎÃÎ ÂÈÍÀ... ÈËÈ 70 ÎÁÎÐÎÒΔ “ÌÅÍß ÍÅÒ” (ÏÎÇÄÍÎ ÏÓÃÀÒÜ...)

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹38 • 24 âåðåñíÿ 2012 ð.

«ÇÂÅÐÈ ÄÈÊÎÃÎ ÞÃÀ» «ÏÐÈÑÓÒÑÒÂÈÅ ÂÅËÈÊÎËÅÏÈß» «ÏÀÐÈÆ-ÌÀÍÕÝÒÒÅÍ» «ÇÂÅÐÈ ÄÈÊÎÃÎ ÞÃÀ» «ÏÐÈÑÓÒÑÒÂÈÅ ÂÅËÈÊÎËÅÏÈß» «ÏÐÈÑÓÒÑÒÂÈÅ ÂÅËÈÊÎËÅÏÈß»

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ 24.09-27.09.2012 ð. «ÌÅÄÀËÜÎÍ» «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ» «ÍÀÑËÅÄÈÅ ÁÎÐÍÀ» «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ: ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» 3D «ÎÐÄÀ» «ÏÀÒÐÓËÜ» «ÏÅÒËß ÂÐÅÌÅÍÈ» «ÏÐÎÙÀÉ ÌÎß ÊÎÐÎËÅÂÀ» «ÑÅËÅÑÒÀ È ÄÆÅÑÑÈ ÍÀÂÅÊÈ» «ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ». 3D «ÕÎËÎÑÒß×ÊÈ» «ÝÊÑÏÀÒ» Ïîäðîáèö³ íà ñàéò³: kino-sputnik.com.ua

ÐÀÁÎÒÀ ÄÎDzËËß ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91

"Работа и Учеба" - раздел "Работа", №38 (2012г.)  

Еженедельник "Работа и Учеба" - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев