Page 1

23382002

11572014

20222037

21592003

20462007

17842129

17842130


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

04482518

19572052

04482517

2

13482014

22742005

03622048

19262002

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 37 (818)


3

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÂÀÊÀÍѲ¯ ²ÄÍÎÂËÞÞÒÜÑß ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ÙÎÒÈÆÍß

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ WWW.RIU.COM.UA

ÇìIñò ðîçäIëó «Ðàáîòà» ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ ÏÎÒвÁͲ ÊÅвÂÍÈÊÈ, Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

ñò.6 ñò.13

Всераїнсьий реламно-інформаційнийтижневи сферіпрацевлаштвання танавчання

ïåðø³ îñîáè ï³äïðèºìñòâà; êåð³âíèêè â³ää³ë³â, íàïðàâëåíü; á³çíåñ-êîíñóëüòàíòè, åêñïåðòè, àíàë³òèêè

¹ 37 (818) 16 âåðåñíÿ 2013 ð.

åêñïåðòè; åíåðãåòèêè; êîíñòðóêòîðè; òåõíîëîãè; ëîã³ñòèêè; ìåòîäèñòè; ïñèõîëîãè; á³çíåñ-òðåíåðè; þðèñïðóäåíö³ÿ; þâåë³ðè

Засновни і видавець ТОВ«Поіс -Плюс» Свід.прореєстрацію KВ №4740 від 14.12.2000 р. Видаєтьсяз09.07.96р.

ÂÈÕÎÄÈÒÜ ÙÎÏÎÍÅIJËÊÀ Диретор ............. ШмейоГ.В. Головнийредатор . КчмаВ.В. Адресаредаціїдлялистів: 03057,м.Київ, вл.Молдавсьа,2,оф.“1-B” 4 -90, 91 453-34 Òåë./ôàêñ: 453-3

poisk@optima.com.ua ØÀÍÎÂͲ ×ÈÒÀײ! Дяємо, що Ви обрали саме наш азет, шаючи собі чи близьим робот. Впевнені,щоздопомооюазети"РаботаиУчеба",Виобов'язовознайдетедостойнробот. Для цьоо в нашом виданні,врозділі"Работа",щотижня дрються тисячі реальних ваансій від прямих роботодавців. Редація постійно працюєнадтим,щобвазетібли ваансіїідляфахівців,ідляробітниів,ідлялітніхлюдей,атаождлятих,хтощенемаєдосвідроботи-стдентів,випсниів. Вазеті,дляшвидоопошнеобхідноїваансії,зроблений "Поажчивсіхваансійномера". Він завжди дрється на першихсторінах,післязміст.Крім тоо, ожен може безоштовно розмістити своє "Міні-резюме" в розділі "Шаю робот". Цей розділчитаютьроботодавцііВи маєтереальнийшанс,щоВаш андидатр помітять. Умови розміщення читайте в розділі "Шаюробот". Уже16роівСВОЄЮнашазетвважаєбаатотисячнаадиторія читачів і широе оло роботодавців, за оперативність і правдивістьопбліованоїінформації.Приєднйтесьдоних! Редаціятижневиа"Работаи Учеба"відщироосерцябажає Вам спішноо пош роботи, ар'єрноо зростання та реалізаціїВашихзадмів.Бдемораді допомотиВамцьом!

Äå ìîæíà ïðèäáàòè Ðàáîòà è Ó÷åáà” "Ð ãàçåòó " Второвіймережііосів"Преса"інаомерційнихрозладахв КиєвііКиївсьійобл. Наазетно-жрнальнихрозладах настанціяхметрополітен,залізничноовозаліпідземнихпереходів.

ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÈ

ñò.13

ÌÅÍÅÄÆÅÐÈ

ñò.15

ç ðåàë³çàö³¿, àãåíòè òà ìåíåäæåðè ç ðåêëàìè, ïîë³ãðàô³¿

ÎÔ²ÑͲ ÑËÓÆÁÈ

ñò.15

êàäðîâ³ ñëóæáè; ñåêðåòàð³àò, ä³ëîâîäñòâî; ïåðåêëàäà÷³; àðõ³âíà ñïðàâà; îïåðàòîðè ÏÊ

ÅÊÎÍÎ̲ÊÀ, Ô²ÍÀÍÑÈ

ñò.16

åêîíîì³êà òà ô³íàíñè; áàíê³âñüêà ñïðàâà; áóõãàëòåð³ÿ òà àóäèò

ÒÂÎÐײ ÏÐÎÔÅѲ¯

ðåäàêòîðè; âåðñòàëüíèêè; äèçàéíåðè; êîðåêòîðè; ìàêåò÷èêè; ïàëÿòóðíèêè; äðóêàð³; æóðíàë³ñòè; ìàðêåòîëîãè

ñò.17

â³çàæèñòè; ìàéñòðè ìàí³êþðó-ïåäèêþðó; êîìá³íîâàí³ ïåðóêàð³; êîñìåòîëîãè; ìàéñòðè òàòóàæó, ï³ðñ³íãó

ñò.18

âèõîâàòåë³; ãóâåðíàíòêè; äîìîãîñïîäàðêè; äîìàøí³ â÷èòåë³; ëîãîïåäè; íÿí³; äîìàøí³ êóõàð³; ñàä³âíèêè

ñò.18

ë³êàð³; ìîëîäøèé ìåäïåðñîíàë; êåð³âíèêè ôàðì. ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ôàðìàöåâòè; ïðîâ³çîðè; ìåäè÷í³ ïðåäñòàâíèêè

ñò.18

âèêëàäà÷³; çàâó÷³; äèðåêòîðè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â; âèõîâàòåë³; ìåòîäèñòè; ðåïåòèòîðè; ìàéñòðè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ

ÒÓÐÈÇÌ, ²ÍÄÓÑÒÐ²ß ÐÎÇÂÀÃ

ñò.19

êåð³âíèêè ³ ñï³âðîá³òíèêè òóðô³ðì; åêñêóðñîâîäè; ìåíåäæåðè òà àãåíòè ç òóðèçìó; ã³äè-ïåðåêëàäà÷³; àäì³í³ñòðàòîðè; àêòîðè; êðóï’º; ìàðêåðè

ÎÕÎÐÎÍͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.19

íà÷àëüíèêè ñëóæá áåçïåêè; îõîðîííèêè; îõîðîíö³; îõîðîíö³êîíòðîëåðè; îõîðîíö³-àäì³í³ñòðàòîðè; ³íñïåêòîðè îõîðîíè

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

ñò.21

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ñïåö³àë³ñòè; òîðãîâ³ ïðåäñòàâíèêè; ìåíåäæåðè ç ïðîäàæó; ñïåö³àë³ñòè ïî çàêóïêàì; ïðîäàâö³; ìåð÷åíäàéçåðè; ñóïåðâàéçåðè; òîâàðîçíàâö³

ÑÒÀÒÒ² ÐÎÇIJËÓ "ÐÀÁÎÒÀ"

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ, ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß ² ÊÎÌÅÐÖ²ß

ñò.26

ñò.17

ÐÅÊËÀÌÀ, ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ, ÂÈÄÀÂÍÈ×À ÑÏÐÀÂÀ, ÏÎ˲ÃÐÀÔ²ß ñò.17

ÏÅÄÀÃÎòÊÀ

óïðàâëÿþ÷³; çàâ.âèðîáíèöòâîì; àäì³í³ñòðàòîðè; áàðìåíè; îô³ö³àíòè; êóõàð³; ìåòðäîòåë³; êîíäèòåðè; õîñòåñ; ñîìåëüº; ìåíåäæåðè; îáñëóãîâóþ÷èé ïåðñîíàë

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

ïðîãðàìóâàííÿ, ðîçðîáêà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì; ³íòåðíåò-òåõíîëî㳿; åêñïëóàòàö³ÿ ³ ï³äòðèìêà êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè òà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÒÀ ÔÀÐÌÀÖ²ß

ÐÅ ÐÅÑÒÎÐÀÍÍÈÉ Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß, ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ ñò.26

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; âî䳿 ð³çíèõ êàòåãîð³é; äèñïåò÷åðè; ñëóæáîâö³; ðîá³òíèêè àâòîñåðâ³ñó; ìåíåäæåðè ç³ çáóòó àâòîìîá³ë³â ³ çàï÷àñòèí

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐͲ, ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉͲ ÒÀ ²ÍÒÅÐÍÅÒ-ÒÅÕÍÎËÎò¯ ñò.17

ÄÎÌÀØÍ²É ÑÅвÑ

ñò.26

ñïåö³àë³ñòè ³ ìàéñòðè õ³ì÷èñòîê, ôîòîàòåëüº, ëîìáàðä³â, ìåòàëîðåìîíòó; ðîá³òíèêè ìóí³öèïàëüíèõ êîìóíàëüíèõ ñëóæá ³ ïðèâàòíèõ ô³ðì; ñïåö³àë³ñòè ç ðåìîíòó ³ åêñïëóàòàö³é ïîáóòîâî¿ òåõí³êè; äîïîì³æíèé ïåðñîíàë; ñïåö³àë³ñòè ç åêñïëóàòàö³¿ ñïîðóä

ñò.17

³íæåíåðè; ñïåö³àë³ñòè ç ïðîåêòóâàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òåõí³êè

ÏÅÐÑÎÍÀË ÑÀËÎͲ ÊÐÀÑÈ

ñò.26

êåð³âíèêè â³ää³ë³â; ìåíåäæåðè; ñïåö³àë³ñòè; ìàêëåðè; åêñïåðòè; àãåíòè ç íåðóõîìîñò³; ñòðàõîâ³ àãåíòè

äèçàéíåðè; ôîòîãðàôè; õóäîæíèêè; ôëîðèñòè

²ÍÆÅÍÅÐÍÎ-ÒÅÕͲ×ÍÈÉ ÏÅÐÑÎÍÀË

ÊÎ̲ÐÍÈÊÈ, ÐÎÁ²ÒÍÈÊÈ ÑÊËÀÄÓ ÏÎÁÓÒβ ÒÀ ÊÎÌÓÍÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.29

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.39

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; òåõíîëîãè; ñïåö³àë³ñòè; ³íæåíåðè; äèçàéíåðè; ìîäåëüºðè; êîíñòðóêòîðè; âñ³ ðîá³òíè÷³ ñïåö³àëüíîñò³

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ² ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÀ

ñò.41

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; îðãàí³çàòîðè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò; ³íæåíåðè, ñïåö³àë³ñòè, ðîá³òíèêè áóä³âåëüíèõ ñïåö³àëüíîñòåé; àðõ³òåêòîðè; äèçàéíåðè; êîíñòðóêòîðè

ÌÅÁËÅÂÅ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.43

ñêëàäàëüíèêè-óñòàíîâíèêè êîðïóñíèõ ìåáë³â; ñòîëÿðè-âåðñòàòíèêè; ìàëÿðè-îáðîáíèêè (ïî äåðåâó); ìàéñòðè ç ïåðåòÿæêè ìåáë³â; ð³çüáÿðè ïî äåðåâó; âåðñòàòíèêè (ïî äåðåâó); ïèëîðàìíèêè

ËÅÃÊÀ ÏÐÎÌÈÑËβÑÒÜ

ñò.43

âèøèâàëüíèö³; â’ÿçàëüíèö³; êîíñòðóêòîðè îäÿãó; êðàâö³; ìàéñòðè ç ïîøèòòÿ îäÿãó; ìîäåëüºðè; ðîçêð³éíèêè; øâà÷êè; çøèâàëüíèêè

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

ñò.43

ðîáîòà áåç ñïåö³àëüíî¿ ï³äãîòîâêè; àãåíòè, âàíòàæíèêè, ïðèáèðàëüíèö³, âàõòåðè, äèñïåò÷åðè íà òåëåôîí³, ðîçêëåþâà÷³ îãîëîøåíü, ãàðäåðîáíèêè, ñòîðîæ³, ³í.; íàäîìíà ðîáîòà

ÊÓÐ’ªÐÈ ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÑÒÓÄÅÍҲ ÐÎÁÎÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

ñò.47 ñò.47 ñò.47

ïîñëóãè àãåíòñòâ ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ; â³çîâà ï³äòðèìêà; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü åì³ãðàö³¿; þðèäè÷í³ êîíñóëüòàö³¿

ÌÎÄÅËÜÍÈÉ, ØÎÓ-Á²ÇÍÅÑ

ñò.48

ìîäåë³; òàíö³âíèö³; ôîòîìîäåë³

ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.48

îðåíäà æèòëà, òðàíñïîðòí³ òà ìåäïîñëóãè,ìàñàæ, îðãàí³çàö³ÿ ñâÿò, ðåìîíòè, áðîíåäâåð³

• ÂÀÊÀÍѲ¯ ÍÎÌÅÐÀ ÇÀ ÀËÔÀ²ÒÎÌ • ÐÅÏÅÐÒÓÀРʲÍÎÒÅÀÒв ÍÀ ÂÅÐÅÑÅÍÜ

ñòîð. 4-5 ñòîð. 51

Передпл.iнде с40366

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


4

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÀËÔÀ²ÒÍÈÉ ÏÎÊÀÆ×ÈÊ ÂÀÊÀÍÑ²É ÍÎÌÅÐÓ стор.

А

стор.

стор.

стор.

Г

КОВАЛЬ ................................ 39

МЕНЕДЖЕРЗPR ................ 7,15

АВТОЕЛЕКТРИК ............ 30,31,33

ГУВЕРНАНТКА ....................... 18

КОМЕНДАНТ .................... 11,44

МЕНЕДЖЕРЗПРОДАЖУ .... 8,13

АВТОМЕХАНІК .................. 29,33

Д

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК ...... 25,44

........................................ 15,17

АВТОМИЙНИК ............. 7,8,29,31

ДВІРНИК .......................... 12,44

............................... 33,43,46,47

ДИРЕКТОР ..................... 7,10,13

АВТОСЛЮСАР .............. 29,30,31

ДИСПЕТЧЕР ..................... 11,15

.................................... 32,33,34

............................... 16,30,32,34

АВТОХОДОВИК ................ 30,33

ДОГЛЯДАЛЬНИЦЯ ................. 18

АГРЕГАТНИК .................... 30,31

ДОМОГОСПОДАРКА .............. 18

АДМІНІСТРАТОР ............... 12,13 .................................... 16,17,25 ..................... 26,28,29,30,31,33 АКУМУЛЯТОРНИК ............ 30,40 АНАЛІТИК .............................. 15 АРМАТУРНИК ............... 39,41,42

Б БАРМЕН ...................... 24,26,27

Е ЕКОНОМІСТ ..................... 16,22 ЕКСПЕДИТОР ..................... 9,12 ........................................ 34,44 ЕЛЕКТРИК ..................... 6,39,41 ЕЛЕКТРОЗВАРНИК ........... 12,30 ........................................ 39,41 ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК .......... 12

БЕТОНЯР ........................... 6,10

........................................ 40,41

........................................ 41,42

ЕЛЕКТРОМОНТЕР ............. 39,40

БРИГАДИР ....................... 26,27

ЕЛЕКТРОСЛЮСАР ............ 30,39

БУЛЬДОЗЕРИСТ .................... 30 БУРИЛЬНИК ..................... 30,42 БУХГАЛТЕР ...................... 16,22 БІЛЕТЕР ........................... 45,46

В ВАНТАЖНИК .................... 6,9,10 ............................... 12,22,23,24

З ЗАМІРНИК ............................. 39 ЗАСТУПНИК ............ 11,13,19,22 ЗБИРАЛЬНИК ........................ 40 ЗВАРНИК ................ 11,39,40,42

К КАСИР ......................... 6,9,16,21

КОМІРНИК ..................... 8,12,22 ............................... 24,26,40,41 КОНДИТЕР .............. 21,26,27,28

............................................. 41 МЕНЕДЖЕРПОРОБОТІЗ КЛІЄНТАМИ ........................... 13

КОНСТРУКТОР ...................... 39

............................................. 15

КОНСУЛЬТАНТ ........................ 6

МЕХАНІК ............................ 7,13

.................................... 10,11,47

.................................... 14,30,39

КОНСУЛЬТАНТЗФІНАНСІВ ... 13

МОНОЛІТНИК ........................ 42

............................................. 16

МОНТАЖНИК ..................... 8,12

КОНТРОЛЕР .......................... 12

............................... 39,40,41,42

........................................ 39,44

МУЛЯР .................................. 10

КОСМЕТОЛОГ ....................... 17

........................................ 39,42

КОШТОРИСНИК ...... 13,14,15,43

Н

КРАВЕЦЬ ............................ 8,43

НАЛАГОДЖУВАЛЬНИК ........... 39

КУР’ЄР ........................ 7,9,11,12

............................................. 40

............................... 25,27,44,47

НЯНЯ .................................... 18

КУХАР ....................... 6,19,21,24 ............................... 26,27,28,29 ............................................. 45 КІНОМЕХАНІК ................... 14,46

О ОБВАЛЮВАЛЬНИКМ’ЯСА ....... 6 ............................................. 22 ........................................ 24,27

Л

ОБРОБЛЮВАЧ ................. 24,44

ЛІКАР-СТОМАТОЛОГ ............. 18

ОПЕРАТОР ..................... 8,15,16

М

............................... 24,26,39,40

МАЙСТЕР ......................... 39,43

............................................. 41

МАЙСТЕРДІЛЬНИЦІ .............. 44

ОПЕРАТОРCALL-ЦЕНТРА ...... 15

МАЙСТЕРМАНІКЮРУ ..... 8,17,18

............................................. 44

МАЙСТЕРСТО .................. 32,33

ОПЕРАТОРАЗС ..................... 33

КАСИРКВИТКОВИЙ ........... 9,45

МАКЕТНИК ....................... 12,17

ОПЕРАТОРПК .............. 16,31,32

КАСИРТОРГОВЕЛЬНОГО

МАЛЯР .......................... 6,41,42

ОПЕРАТОРМИЙКИ ................ 33

ЗАЛУ ................................ 21,33

МАНГАЛЬНИК ................... 27,29

ОФОРМЛЮВАЧ ................ 21,22

КАСИР-ОПЕРАТОР .............. 7,19

МАСАЖИСТКА .................. 46,48

ОФІС-МЕНЕДЖЕР ............ 11,16

.......................... 12,20,21,28,29

КЕРУЮЧИЙ ...................... 13,25

МАШИНІСТ ............................ 30

ОФІЦІАНТ .................... 22,24,25

................. 30,31,32,33,34,39,41

КЕРІВНИК ....................... 7,11,13

........................................ 33,34

............................... 26,27,28,29

ВЧИТЕЛЬ ............................... 19

.................................... 18,20,33

МЕБЛЯР ........................... 41,43

ОХОРОНЕЦЬ ................... 6,8,10

ВЧИТЕЛЬМУЗИКИ ........... 18,19

КЕРІВНИКВІДДІЛУ ........... 13,34

МЕДСЕСТРА ................... 6,18,19

............................... 19,20,21,22

ВЧИТЕЛЬПОЧАТКОВИХ

КЕРІВНИКМАГАЗИНУ ....... 13,22

МЕНЕДЖЕР ........................ 8,12

................................... 24,25,46

КЛАСІВ .................................. 19

КЕРІВНИКНАПРЯМКУ ...... 10,13

.................................... 13,15,16

ОХОРОННИК ................. 6,12,13

..................... 25,43,44,45,46,48 ВЕРСТАТНИК .................... 39,40 ВЕТЕРИНАРНИЙЛІКАР .......... 18 ВИКЛАДАЧ ............................ 19 ВИХОВАТЕЛЬ ................... 18,19 ВОДІЙ ............................ 7,10,11

ÐÀÁÎÒÀ

.......................... 22,24,25,26,27

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.


5

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÀËÔÀ²ÒÍÈÉ ÏÎÊÀÆ×ÈÊ ÂÀÊÀÍÑ²É ÍÎÌÅÐÓ стор.

стор.

стор. ............................... 34,40,42,45

............................... 19,20,21,23

ПРИЙМАЛЬНИК .................. 6,10

........................................ 24,46

............................... 11,22,23,25

С

П

........................................ 44,45

СЕКРЕТАР .................... 12,13,16

ПАКУВАЛЬНИК ................. 22,25

ПРОВІЗОР ............................. 18

СЛЮСАР ...................... 12,30,32

стор. УСТАНОВНИК ................... 12,41 УЧЕНЬ ..................................... 7 ........................................ 17,43

Ф

............................... 26,29,43,46

ПРОДАВЕЦЬ .................... 6,8,10

.......................... 33,39,40,41,42

ФАРМАЦЕВТ ......................... 18

ПАРКУВАЛЬНИК ............... 24,44

............................... 11,12,21,22

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК ...... 39,41

ФАСАДНИК ........................... 12

ПАРТНЕР ............................ 9,44

............................... 23,24,25,45

СЛЮСАР-САНТЕХНІК ........ 39,41

............................................. 42

ПЕКАР .............................. 21,23

ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ .... 9

СЛЮСАР-СКЛАДАЛЬНИК .. 40,41

ФАСУВАЛЬНИК ..................... 12

................................... 24,28,29

........................................ 10,11

СОМЕЛЬЄ ........................ 28,29

............................................. 46

ПЕРСОНАЛ .............................. 7

.......................... 12,23,24,25,45

СОРТУВАЛЬНИК ........... 10,40,45

ФОРМУВАЛЬНИК .................. 29

ПЕРУКАР .......................... 17,18

ПРОМОУТЕР ............. 6,12,27,45

СПЕЦІАЛІСТ .... 11,13,14,26,33,39

........................................ 39,41

ПЛИТОЧНИК ....................... 6,42

ПРОРАБ ................................ 42

............................................. 42

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК ........... 31,41

ПОКОЇВКА .......................... 9,18

ПСИХОЛОГ ............................ 19

СПІВРОБІТНИК ................. 11,12

ФІНАНСИСТ ........................... 13

ПОКРІВЕЛЬНИК ..................... 42

Р

........................................ 16,45

ФІТНЕС-ІНСТРУКТОР ............... 6

ПОМІЧНИК .................... 6,12,16

РАДІОМОНТАЖНИК .......... 40,41

СТАРШИЙПРОДАВЕЦЬ ......... 24

............................................. 46

............................................. 25

Х

............................... 21,25,33,40

РОБОТА ........................ 9,11,43

ПОМІЧНИКВИХОВАТЕЛЯ ...... 18

РОБОТАДЛЯВИПУСКНИКІВ

ПОМІЧНИККЕРІВНИКА ....... 8,10

11,43

........................................ 11,16

РОБОТАДЛЯВСІХ ............... 7,9

СТОЛЯР-ВЕРСТАТНИК ........... 39

............................................. 44

.................................... 15,21,22

............................................. 41

ПОМІЧНИККОМІРНИКА ........... 8

................................... 24,25,42

СТРОПАЛЬНИК ................. 40,42

........................................ 12,26

.................................... 43,45,46

СУШИСТ .......................... 26,27

ПОМІЧНИККУХАРЯ ............... 27

РОБОТАДЛЯДІВЧАТ .............. 8

............................................. 29

............................................. 29

.................................... 16,17,29

Т

ПОМІЧНИКМАШИНІСТА ........ 33

........................................ 44,48

ТАНЦІВНИЦЯ .................... 46,48

............................................. 34

РОБОТАДЛЯПЕНСІОНЕРІВ ... 11

ТЕСЛЯР ................................. 42

............................................. 41

ПОМІЧНИКМЕНЕДЖЕРА .... 8,15

РОБОТАДЛЯСТУДЕНТІВ ........ 6

ТЕХНОЛОГ ....................... 15,28

ШТУКАТУР ....................... 12,42

ПОМІЧНИКПРОДАВЦЯ ............ 8

........................................ 12,45

ТЕХНІК ............................. 11,17

Ю

............................................. 22

............................................. 46

ТОВАРОЗНАВЕЦЬ .................. 24

ПОСЛУГИ ............................. 6,7

РОБОТАЗАКОРДОНОМ ........ 47

ТОКАР .............................. 40,41

........................................ 48,49

РОБІТНИК ..................... 9,11,22

ТОКАР-РОЗТОЧУВАЛЬНИК .... 12

ПОСУДОМИЙНИЦЯ .......... 19,27

............................... 26,27,28,29

........................................ 40,41

................................... 28,29,44

............................... 31,34,40,41

ТОРГОВИЙПРЕДСТАВНИК ...... 6

ПРАЦІВНИККУХНІ ............ 23,44

............................... 42,44,45,46

..................................... 9,12,21

ПРИБИРАЛЬНИК ........... 9,11,12

РОБІТНИКЗБЛАГОУСТРОЮ . 45

................................... 24,25,44

................................... 22,24,44

РОЗДІЛЮВАЛЬНИКРИБИ ... 6,45

ТРАКТОРИСТ .................... 23,34

............................................. 45

РОЗПОВСЮДЖУВАЧ ........ 10,45

ТРЕНЕР ................................. 18

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ ......... 9,12,19

РІЗАЛЬНИК ............................ 39

ТІСТОМІС .............................. 29

ІНТЕРВ’ЮЄР ....................... 6,47

.................................... 22,26,33

........................................ 40,41

У

ІНШЕ ..................................... 11

................................... 44,45,46

РІЗНОРОБ ..................... 6,10,12

СТОЛЯР ........................... 12,40 ........................................ 41,42

ХОРЕОГРАФ ..................... 18,19

Ч ЧЛЕНБРИГАДИ РЕСТОРАНУ ...................... 27,46

Ш ШЕФ-КУХАР ..................... 19,29 ШИНОМОНТАЖНИК ......... 29,31 ........................................ 34,46

УКЛАДАЛЬНИК ................... 9,46

ШЛІФУВАЛЬНИК ................... 40

ЮРИСТ ............................. 15,17

І ІНЖЕНЕР ...................... 11,17,41 ІНЖЕНЕР ЗОХОРОНИПРАЦІ ........... 17,41 ІНЖЕНЕР-ПРОГРАМІСТ .......... 13 ............................................. 17 ІНЖЕНЕР-ПРОЕКТУВАЛЬНИК . 17 ІНСТРУКТОР ....................... 7,19

.................................... 18,19,44

99994105

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


6

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ Вчайн омпаніюпотрібні

ÏÐÎÌÎÓÒÅÐÈ Від18роів,з\п:мінім м-130-140рн, масим м-відпродажівза6один роботи.ГР:з9.00до15.00 абоз15.00до21.00 Òåë. 574-02-52 (з10.00до12.00б дні) (067)230-90-48 (з10.00до18.00б дні) Передзвонююнадзвіни 10884101

21355101

Женсийфитнес-л б прилашаетнаработ

ÔÈÒÍÅÑÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐÀ Желательноженщинаот25лет. ОРнеобязателен. Корпоративноеоб чение. З/пот2000до5000рн. Òåë.(067) 751-96-43,Людмила 10794104

21362101

21335102

21140101

21340101

21330102

Нетребовательной женщине-роводителю нжентоловый

ÏÎÌÎÙÍÈÊ вофис.З/п:высоийдоход

(097)493-75-50, (093)392-61-21

Тåë.: 21329101

НаталияМихайловна 21280101

ÐÀÁÎÒÀ

ТРЕБУЮТСЯ:

ÒÎÐÃÎÂÛÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ сосвоимавто (бензиноплачивается). З\пстава+%

Тел.:(098)956-07-60

21378101

21286101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.


7

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21352101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 1 УЧЕНИК СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА Òåë.: (098)906-05-25. Тел. 2330291

ВОДИТЕЛИ КАТ. "В" íà íîâûå àâòî ôèðìû. Ç\ï ñäåëüíàÿ. Òåë.: (096)124-59-60, Ðîìàí. Äèàíà, Тел. (093)4049008

213851010101

ВОДИТЕЛЬ 213251010102

АВТОМИЙНИКИ Ä³â÷àòà òà õëîïö³. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Ç\ï 1700 ãðí\òèæäåíü. Æèòëî áåçêîøòîâíî. Ãðàô³êè ðîáîòè ð³çí³ (ïîäîáîâî, äåíí³, ùîòèæíåâî). Ç\ï ùîòèæíåâî, í³÷í³ âðàíö³. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68, 360-01-38. Тел. (093)2108256 213411040000

АНАЛИТИК /â êðóïíóþ êîìïàíèþ. / Õîðîøèé êîëëåêòèâ. Îáó÷åíèå ïðåäîñòàâëÿåì. Î\Ð íå îáÿçàòåëåí. Òðåáîâàíèÿ: Â\Î, ÏÊ. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)5063066 213381050000

ВОДИТЕЛИ /Ãðóïïà êîìïàíèé "Ýêîíîì-àâòî" / ñî ñâîèìè àâòîìîáèëÿìè. Çíàíèå ãîðîäà è ÎÐ îáÿçàòåëåí. Òåë.: (044)454-14-82. Тел. (044)4541485 208941020101

ВОДИТЕЛИ

íà "ÊÀÌÀÇ" (àâòîáåòîíîñìåñèòåëü, äëèíîìåð: 13,7 ì). Ðàáîòà â Êèåâå (âàõòåííûé ìåòîä). Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Тел. (067)4097009

213421010101

ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535

213141020101

ДОДАТКОВИЙ ЗАРОБІТОК äëÿ ìîëîä³, ñòóäåíò³â òà áàæàþ÷èõ ïðàöþâàòè ó â³ëüíèé ÷àñ çà äîñòîéíó îïëàòó. Âèìîãè: â³äïîâ³äàëüí³ñòü, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ñàìîâäîñêîíàëåííÿ. Тел. (093)8842611

21375102

213101010101

ЗАВІДУВАЧ ВЕТЕРИНАРНОЇ АПТЕКИ Тел. (044)5936730

214021030102

ЗАГОТОВИТЕЛИ ВТОРСЫРЬЯ /Ñåòü ïðèåìíûõ ïóíêòîâ âòîðñûðüÿ / Ìîæíî áåç ÎÐ. Îïëàòà ñäåëüíàÿ. Тел. (095)8301277

212201010101

ñî ñâîèì àâòî â òàêñè. Ðåáÿòà, ïîìîãèòå âûïîëíèòü çàêàçû äèñïåò÷åðñêîé. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî çàêàçîâ! Ðàáîòà áåç îáÿçàëîâîê. Òåë.: 568-05-60. Тел. (063)5680560 212281010101

КУРЬЕР /Êðóïíàÿ êîìïàíèÿ / Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ àâòîìîáèëü ñ âîäèòåëåì. Ç\ï åæåíåäåëüíî, îò 1000 ãðí\íåä. Òåë.: (044)383-58-38. Тел. (097)5439190

214401020101

21356102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


8

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21438101

МЕНЕДЖЕР

ОХОРОНЦІ

/Íåìåöêî-óêðàèíñêîå ÑÏ / ç/ï: îò 5000 ãðí. + % + ïðåìèÿ. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, îïûò ðàáîòû íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäïî÷òåíèå áûâøèì âîåííîñëóæàùèì. Îáó÷àåì. Îáó÷åíèå îïëà÷èâàåì. Ðåçþìå ïî e-mail: info@feidal.com.ua èëè ïî ôàêñó. Тел. 4960161

Çð³ñò â³ä 175 ñì. Ç\ï äîáîâà äî 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï äåííà â³ä 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï áåç çàòðèìêè. Òåëåôîíóâàòè ö³ëîäîáîâî. Òåë.: 501-61-13, 572-90-38. Тел. 5319541

ПОМОЩНИК КЛАДОВЩИКА

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

/Øâåéíîå Ïð-òèå / Óë. Âîëûíñêàÿ, 60 (òåððèòîðèÿ "ÂÈÏÎË"). Тел. 2469993

Ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû. Îôèñ â öåíòðå ãîðîäà. Ç\ï - 5000 ãðí. Тел. (067)4898975

ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА

108691020101

108351010103

108781020101

МЕНЕДЖЕРОВ 21391101

СРОЧНОТРЕБУЮТСЯ:

ТРЕБУЕТСЯ:

ÄÅÂÓØÊÈ

ÏÎÌÎÙÍÈÊ (ÖÀ)

снавыамироботысосметиой. Предпочтениеосметолоам ивизажистам. Òåë.: äëÿ çàïèñè: 228-11-64 , (067)745-72-94 Ïîí.-ïÿò. ñ 10.00 äî 14.00

ðóêîâîäèòåëÿ â îôèñ ГР: с 10.00 до 17.00 Сб, Вс - выходной Тел.: (096)456-33-60, (063)332-31-90 НатальяИвановна

21324101

21337101

ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

ÀÂÒÎÌÎÉÙÈÊÈ юношиидевши. Возрастот25лет.ЖелателенОР. ТерриториярасположенияХарьовсиймассив. З\п-дооворная.

ÌÀÑÒÅÐ ÌÀÍÈÊÞÐÀÏÅÄÈÊÞÐÀ

Òåë.: (044)501-68-55

Òåë.: (098)494-26-98

21342102

ÐÀÁÎÒÀ

/Ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ / Óñëîâèÿ ðàáîòû: ãàðàíòèðîâàííàÿ ç\ï, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà, îáó÷åíèå çà ñ÷åò êîìïàíèè, âîçìîæíîñòü ãèáêîãî ãðàôèêà, äðóæíûé êîëëåêòèâ. Òðåáîâàíèÿ: òðóäîñïîñîáíîñòü, íàöåëåííîñòü íà ðåçóëüòàò, óìåíèå è æåëàíèå ðàáîòàòü, çàðàáàòûâàòü. Îïûò ðàáîòû íåîáÿçàòåëåí. Òåë.: (067)447-18-08, Åëåíà Тел. (097)5730048

213491020101

МОНТАЖНИК РЭА /Êîìïàíèÿ SECUR / Òåë.: (093)011-46-95, Тел. (050)3815137

108231020101

109121010101

ОПЕРАТОР КОНТАКТЦЕНТРА

/Êðóïíàÿ ìåæðåãèîíàëüíàÿ êîìïàíèÿ / Îáó÷åíèå. Ç\ï åæåíåäåëüíî. Àâòîìîáèëü ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. 3835838

214401010101

ПОМІЧНИКИ ПРОДАВЦІВ /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÀÒÁ" / (ïðèáèðàëüíèöü). 7 "çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: - Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ; - Ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; - Áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ; - Ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì; - Äðóæíà êîìàíäà; Äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ; Ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ Ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ ìàã. "ÀÒÁ". Тел. (095)2357597

108211010107

ПОРТНЫЕ

Ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû. Îôèñ â öåíòðå ãîðîäà. Ç\ï - 5000 ãðí. Тел. (067)4898975

108781010101

Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. 2 ìèí. îò ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ". Òåë.: 501-02-91. Тел. (050)6761380

106911010101

21359101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.


9

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10856101

10822102

10845101

21400101

10735101

Межд народная омпания набирает:

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ соранизаторс имиспособностями.Высо ийдоход.Свободныйрафи работы. Тåë.: (067)263-40-10, (093)870-47-66,Валентина 21405101

ÐÀÁÎÒÀ! Полнаяиличастичная занятость. Обчениебесплатно. Перспетива.Карьера. Достойныйдоход.

Òåë.: (050)332-22-90 Людмила

21397102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.

21361101

21436101

Шансесть  аждоо! Прилашаем сотрдничеств

ÏÀÐÒÍÅÐÀ в информационный отдел. Форма оплаты: доход. Обчение в процессе работы. Òåë.: (096)469-55-77, (066)320-11-69, (093)825-06-46 21392101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


10

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10852102

21387101

10776101

10881101

ÐÀÁÎÒÀ

21339101

10823102

21044101

21215101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.


11

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21327102

21268102

ПРИБИРАЛЬНИКИ ТЕРИТОРІЇ

СВАРЩИКИ

/Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÀÒÁ" / (äëÿ îñ³á ç 2 òà 3 ãðóïîþ ³íâàë³äíîñò³) 7 "çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: - Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ; - Ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; - Áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ; - Ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì; - Äðóæíà êîìàíäà; - Äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ; Ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ Ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ ìàã."ÀÒÁ". Тел. (095)2357597

108211010109

ПРИЙМАЛЬНИКИ ЗАМОВЛЕНЬ /Ñàëîí-ìàãàçèí ðàìîê "VELISTA" / ijéñíî ã³äíà çàðîá³òíà ïëàòà, äâà âàð³àíòè ãðàô³êà, ìîæëèâ³ñòü îô³ö³éíîãî ïðàöåâëàøòóâàííÿ, íàâ÷àííÿ. Âèìîãè: ïðàöåëþáí³ñòü, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ÷åñí³ñòü, çä³áí³ñòü äî íàâ÷àííÿ, áàæàííÿ ïðàöþâàòè. Àäðåñè ìàãàçèí³â: âóë. Âåðáîâà, 7à (ñò.ì. "Ïåòð³âêà"), âóë. Õàðüê³âñüêå øîñå, 152. Òåë.: (096)104-44-44, (044)464-49-92. Тел. (044)5631700

213391010101

ПРОДАВЕЦ ЦВЕТОВФЛОРИСТ /"Ïàí Òþëüïàí" / ñ îïûòîì ðàáîòû! Ãðàôèê: íåäåëÿ\íåäåëÿ - äíåâíîé, ãèáêèé íî÷íîé.Ç\ï 100 ãðí.+ 5%, 7%. Òàìàðà, Тел. (097)9373557

213631010101

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ /ÒÖ "Äðèì Òàóí" / â îòäåë êîæãàëàíòåðåè ÒÖ "Äðèì Òàóí".Ã\ð: ñ 10.00 äî 22.00, 3\3 äíÿ. Ç\ï: ñòàâêà + % (ñòàâêà îò 2500 ãðí.). Òåë.: (093)347-89-87. Тел. (067)2993763

213471010101

äëÿ ðàáîòû â öåõó (ïîëóàâòîìàòè÷åñêàÿ ñâàðêà) Òåðð.ðàñïîë. - ñò.ì. "Ëåñíàÿ". Êîíò.ëèöî - Àëåêñàíäð. Тел. (044)5032203

213441010101

СОТРУДНИКИ /Ïðîèçâîäñòâåííûé öåõ / â ïðîçâîäñòâåííûé öåõ! Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ êîìíàòà â îáùåæèòèè ñ õîðîøèìè óñëîâèÿìè (ñàíóçåë, õîëîäèëüíèê, òåëåâèçîð). Ãàðàíòèðóåì ñòàáèëüíóþ çàðàáîòíóþ ïëàòó (2800 ãðí.\ìåñ.), ñâîåâðåìåííûå âûïëàòû. Âîçìîæåí âàõòîâûé ìåòîä (2 ÷åðåç 2 íåäåëè). Çàèíòåðåñîâàâøèõñÿ ïðîñèì çâîíèòü ïî íîìåðó: Тел. (050)4482266

20894102

108791010101

СПЕЦІАЛІСТИ /Öåõ îáðîáêè ìàðìóðó òà êàìåíþ / ç îáðîáêè êàìåíþ ç ÄÐ. Ðàáîòà - ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî". Ç\ï âèñîêà ³ çàëåæèòü â³ä êâàë³ô³êàö³¿ òà ìàéñòåðíîñò³. Òåë.: (067)447-14-07, (063)438-17-30, (099)705-77-73, (044)360-96-91. Тел. (044)3609692

108371010101

СТРАХОВОЙ КОНСУЛЬТАНТ /Ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ "ÈÍÃÎ Óêðàèíà" / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, âîçðàñò îò 20 ëåò, ÎÐ â ïðîöåññå îðãàíèçàöèè ïðîäàæ, àêòèâíàÿ æèçíåííàÿ ïîçèöèÿ, ñïîñîáíîñòü ê îñâîåíèþ íîâîé ïðîôåññèè, îòâåòñòâåííîñòü, òðóäîëþáèå. Ìû ïðåäëàãàåì: áåñïëàòíîå îáó÷åíèå, ñòàæèðîâêó, êàðüåðíûé ðîñò è âîçìîæíîñòü ñàìîðåàëèçàöèè, âûãîäíóþ ñèñòåìó îïëàòû è ìîòèâàöèè, ðàáîòó â øòàòå, îêëàä + %. Òåë.: (097)070-17-17, Тел. (044)3540763

21270101

21326101

21240101

21245101

108521020101

РАБОТА ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО è ñðåäíåãî âîçðàñòà ñ ÂÎ è ÎÐ. Ïðåäïî÷òåíèå ýêîíîìèñòàì, ôèíàíñèñòàì, áóõãàëòåðàì, ×Ï, ÑÏÄ è âîåííûì ïåíñèîíåðàì. Îôèñ â 2-õ øàãàõ îò ñò.ì. "Ëåâîáåðåæíàÿ". Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Óâàæåíèå, êàðüåðíûé ðîñò è î÷åíü ñîëèäíûé äîõîä. ÃÐ îãîâàðèâàåòñÿ. Òåë.: (099)643-23-05, Тел. (093)4983281

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ Ïðàö³âíèêè êóõí³ òà òåïëèöü. Ãðàô³êè ðîáîòè ð³çí³. Ìîæëèâèé âàõòîâèé ìåòîä ðîáîòè. Æèòëî áåçêîøòîâíî. Ç\ï 2 ðàçè â ì³ñÿöü. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (099)546-68-93, 360-01-38. Тел. (068)3646168

213601010000

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.

213411020000

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


12

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10753101

21439101

10865102

ТОКАРЬРАСТОЧНИК /Êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÍÈÈÖ"ÀÐÌÀÒÎÌ" / íà ãîðèçîíòàëüíî-ðàñòî÷íîé ñòàíîê, ç\ï äîãîâîðíàÿ.Òåë.: (098)834-49-75 Âèêòîð Íèêîëàåâè÷, Тел. (044)5910805

108581010101

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 21331102

/Òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ "ÊÎÍÒÈ" / Òðåáîâàíèÿ: ïîðÿäî÷íîñòü, êîììóíèêàáåëüíîñòü, ñàìîîðãàíèçîâàííîñòü, íàëè÷èå ëè÷íîãî àâòî. Ç\ï îò 9000 ãðí. Òåë.: (050)328-18-97, Тел. (050)3264019

212901010101

УБОРЩИКИ(ЦЫ)

21328101

â ìåòðî äëÿ óáîðêè ñòàíöèé ìåòðîïîëèòåíà. Ðàçëè÷íûå ÃÐ. Ïð-òèå ãàðàíòèðóåò òðóäîóñòðîéñòâî â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Óêðàèíû. Òåë.: 500-03-00. Àííà, Тел. (067)5020322

107731010101

ФАСАДЧИКИ

ФАСУВАННЯ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ Ç\ï â³ä 1800 ãðí çà 2 òèæí³. ÃÐ ð³çí³. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68, 360-01-38. Тел. (093)2108256 213411010000

ШТУКАТУРИ /ÒΠ"Àçîòíåôòü" / íà ã³ïñîâó øòóêàòóðêó Ç\ï â³ä âèðîá³òêó, ã³äí³ ðîçö³íêè, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, áåçêîøòîâí³ îá³äè, áåçêîøòîâíèé ãóðòîæèòîê. Òåë.: (067)915-37-73, Тел. (067)2522573

108891010101

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ ç/ï îò 4500 ãðí. äî 7000 ãðí. Ðàáîòà â Êèåâå. Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ. Òåë.: (044)227-84-01, (044)223-23-40, Тел. (050)4461140

107881010101

/Êîìïàíèÿ "Ò.Ê.Ñ." / Ç/ï îò âûðàáîòêè, 6000-15000 ãðí. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Àâàíñèðîâàíèå. Ïîìîùü ñ æèëüåì. Òåë.: (098)717-18-00, Тел. (044)3618781

106981010101

ФАСАДЧИКИ

ЄВРОПРИБИРАННЯ ê³íîòåàòð³â òà ô³òíåñ-êëóá³â. ͳ÷í³ çì³íè. Ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â ³ íå ò³ëüêè. Ç/ï 140 ãðí./çì³íà. Òåë.: (097)087-76-32, (066) 006-65-92. Тел. (044)5023969

107421010101

äëÿ óòåïëåíèÿ ñòåí Ç/ï îò âûðàáîòêè. Тел. (097)6621166

209661010101

ФАСОВЩИКИУПАКОВЩИКИ КОНФЕТ Â ïîäàðî÷íûå óïàêîâêè â Êèåâ. Ì\Æ, áåç ÎÐ, ÃÐ:7\7, 14\14. Îïëàòà åæåäíåâíî - 380 ãðí\äåíü. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Òåë.: (044)362-63-37, Тел. (096)4871890 10850101

ÐÀÁÎÒÀ

10887101

213231010000

99990503

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.


13

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ НААВТОСТОЯНКУ требется:

ОХРАННИК

(приемщиавтомобилей). Режимработы:1/3. З/пбеззадерже.

Òåë.: (098)311-29-04 10817101

21314102

НАЧАЛЬНИК ВК

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

/ÏðÀÒ "Êè¿âñïåöìîíòàæ" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Òåë.: 220-07-65, 220-07-40, Òåòÿíà Þõèì³âíà, Тел. (067)4666268

АДМИНИСТРАТОР Ç\ï îò 6000 ãðí. ÎÐ îáÿçàòåëåí. Ïîìîùü ñ æèëüåì. Ð-íû ðàáîòû: óë. Æìåðèíñêàÿ, 5; óë. Æìåðèíñêàÿ, 26; óë. Òóïîëåâà, 1-Á; Áåëãîðîäêà. Òåë.: (097)007-27-72, Àíäðåé. Тел. (098)3732777

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ СКЛАДСЬКОЇ ЛОГІСТИКИ

АДМИНИСТРАТОР

НАЧАЛЬНИК ЗМІНИ

/Òîðãîâî-îïòîâàÿ êîìïàíèÿ / Ìóæ.\æåí., ïðèÿòíûé âíåøíèé âèä. Ñòàáèëüíî ðàñòóùàÿ ç\ï. Óäîáíûé ãðàôèê. Òåë.: (097)434-04-71. Тел. (099)2655456

/"ÒÍÊ" / (ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë., ì. Êðàñíîïåðåêîïñüê). ×îëîâ³ê³â òà æ³íîê â³ä 18 ðîê³â íà ïîñàäè.Êîíòàêòè: ì. Êè¿â, (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66, (044)542-17-71; ì. ѳìôåðîïîëü (050)967-40-80, (050)944-10-27, (050)356-32-14, (050)293-96-76, (066)734-99-14; ì. ßëòà (050)967-40-80. Тел. (050)9674080

/Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè / íà ïåð³îä ñîö³àëüíèõ â³äïóñòîê îñíîâíèõ ïðàö³âíèê³â. Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, îñâ³òà ïîâíà âèùà (åêîíîì³÷íà, þðèäè÷íà), ÄÐ íå ìåíøå 2 ðîê³â, â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ. Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êðóòèé óçâ³ç, 4, êàá. 213. Тел. 2350450

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

УПРАВЛЯЮЩИЙ

106841010103

Тел. (044)5936731

214021020105

212671010102

213281010103

АДМИНИСТРАТОР УЧЕТЧИК /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáëàñòü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)5478668

108821020104

108881010110

/ÏÏ "Àâòîìàã³ñòðàëü" / ìàøèíîìåõàíèçìà. Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷, Тел. (050)3432578

108021010102

АДМИНИСТРАТОРЫ /Ñåòü ðåñòîðàíîâ "Êîíòèíåíò-Êàðä" / ñ ÎÐ îò 8 ëåò. Ç\ï: ñòàâêà + % áåç çàäåðæåê. Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Òåë.: (068)071-45-77. Тел. (066)9142638

212761010104

ДИРЕКТОР АГЕНТСТВА ПРОДАЖ

108771020202

21402102

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / ç àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêî¿ ÷àñòèíè. Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

212511010101

/Ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ "ÈÍÃÎ Óêðàèíà" / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, âîçðàñò îò 20 ëåò, ÎÐ â ïðîöåññå îðãàíèçàöèè ïðîäàæ, àêòèâíàÿ æèçíåííàÿ ïîçèöèÿ, ñïîñîáíîñòü ê îñâîåíèþ íîâîé ïðîôåññèè, îòâåòñòâåííîñòü, òðóäîëþáèå. Ìû ïðåäëàãàåì: áåñïëàòíîå îáó÷åíèå, ñòàæèðîâêó, êàðüåðíûé ðîñò è âîçìîæíîñòü ñàìîðåàëèçàöèè, âûãîäíóþ ñèñòåìó îïëàòû è ìîòèâàöèè, ðàáîòó â øòàòå, îêëàä + %. Òåë.: (097)070-17-17, Тел. (044)3540763

108521020102

ЗАСТУПНИК КЕРУЮЧОГО МАГАЗИНОМ

/ÏðÀÒ "Êè¿âñïåöìîíòàæ" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Òåë.: 220-07-65, 220-07-40, Òåòÿíà Þõèì³âíà, Тел. (067)4666268

КЕРУЮЧИЙ МАГАЗИНОМ

106841010104

ЗАМ.ДИРЕКТОРА Êîíòàêòíîå ëèöî: Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷. Òåë.:(067)640-10-07, Тел. (093)5116347

/Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÀÒÁ" / 7 "çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: - Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ; - Ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; - Áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ; - Ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì; Äðóæíà êîìàíäà; - Äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ; Ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ Ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ ìàã."ÀÒÁ". Тел. (095)2357597

212401010101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.

НАЧАЛЬНИК ЦЕХУ КВП ТА А ТА ВЕНТИЛЯЦІЇ Тел. (044)5936731

/Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáëàñòü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)5478668 108021010101

214021020104

НАЧАЛЬНИКИ ОХРАНЫ /Îõðàííàÿ ôèðìà / Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Ãðàôèê ðàáîòû: 2\4, âàõòà. Òåë.: 403-00-94, (067)259-84-14, Тел. (066)6577565

213341010101

/Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÀÒÁ" / 7 "çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: - Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ; - Ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; - Áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ; - Ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì; Äðóæíà êîìàíäà; - Äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ; Ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ Ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ ìàã."ÀÒÁ". Тел. (095)2357597

108211010102

ЗАВ. ГОСПОДАРСТВОМ

10684101

СПЕЦІАЛІСТИ ВІДДІЛІВ

108211010101

4

РУКОВОДИТЕЛЬ Ãèáêèé ãðàôèê. Òåë.: (067)416-37-97, Тел. (066)6939996

99990505

212701010102

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛЕНИЯ /Êðóïíàÿ ôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ. / Ïðåñòèæíàÿ ðàáîòà. Ç\ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Òåë.: 230-86-77, Тел. (067)5063066 213381080000

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó, ñ êà÷åñòâàìè äåëîâîé ýòèêè è êðåàòèâà. Êàðüåðíîå ðàçâèòèå. Ç\ï 7500-10300 ãðí. Òåë.: (099)047-09-57, (098)803-10-83, Âèòàëèé Âëàäèìèðîâè÷. Тел. (093)5371125

212151010101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ГОЛОВНИЙ МЕХАНІК /ÏðÀÒ "Êè¿âñïåöìîíòàæ" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Òåë.: 220-07-65, 220-07-40, Òåòÿíà Þõèì³âíà, Тел. (067)4666268 106841010101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


14

ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÈ ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ /Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè / â³ää³ëó ïåðñîí³ô³êîâàíîãî îáë³êó òà âèäà÷³ ñâ³äîöòâ. Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, îñâ³òà ïîâíà âèùà (åêîíîì³÷íà, þðèäè÷íà), ÄÐ íå ìåíøå 2 ðîê³â, â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ. Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êðóòèé óçâ³ç, 4, êàá. 213. Тел. 2350450

108881010106

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ /Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè / ïî êîìï'þòåðíîìó ñóïðîâîäó â³ää³ëó ïðèçíà÷åííÿ ïåíñ³é òà ïåðåðàõóíê³â; Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, îñâ³òà ïîâíà âèùà (åêîíîì³÷íà, þðèäè÷íà), ÄÐ íå ìåíøå 2 ðîê³â, â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ. Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êðóòèé óçâ³ç, 4, êàá. 213. Тел. 2350450

108881010111

КИНОМЕХАНИК /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / Òåë.: (063)220-31-95. Тел. (063)2203194

201171010135

КОШТОРИСНИК /ÏðÀÒ "Êè¿âñïåöìîíòàæ" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Òåë.: 220-07-65, 220-07-40, Òåòÿíà Þõèì³âíà, Тел. (067)4666268

106841010102

МЕХАНІК 10888101

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ /Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè / â³ää³ëó ïî êîíòðîëüíî-ïåðåâ³ðî÷í³é ðîáîò³ çà íàðàõóâàííÿì òà ñïëàòîþ ïëàòåæ³â. Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, îñâ³òà ïîâíà âèùà (åêîíîì³÷íà, þðèäè÷íà), ÄÐ íå ìåíøå 2 ðîê³â, â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ. Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êðóòèé óçâ³ç, 4, êàá. 213. Тел. 2350450

108881010101

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ

213751020102

ПРОВІДНИЙ СПЕЦІАЛІСТ /Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè / â³ää³ëó ïåðñîí³ô³êîâàíîãî îáë³êó, ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì òà ìåðåæ. Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, îñâ³òà ïîâíà âèùà (åêîíîì³÷íà, þðèäè÷íà), ÄÐ íå ìåíøå 2 ðîê³â, â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ. Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êðóòèé óçâ³ç, 4, êàá. 213. Тел. 2350450

108881010105

/Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè / â³ää³ëó êîíòðîëþ çà ïðàâèëüí³ñòþ ïðèçíà÷åííÿ ïåíñ³é. Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, îñâ³òà ïîâíà âèùà (åêîíîì³÷íà, þðèäè÷íà), ÄÐ íå ìåíøå 2 ðîê³â, â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ. Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êðóòèé óçâ³ç, 4, êàá. 213. Тел. 2350450

108881010103

10904101

/Áîóë³íã-êëóá / Òåë.: 200-15-10, ñò.ì. "Øóëÿâñüêà", âóë. Ãåòüìàíà,6, ì-í "ÌåãàÌàðêåò" (â³ää³ë ïåðñîíàëó). Тел. 2001533

ПРОВІДНИЙ СПЕЦІАЛІСТ /Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè / ïî âèäà÷³ ñâ³äîöòâ â³ää³ëó ïåðñîí³ô³êîâàíîãî îáë³êó òà âèäà÷³ ñâ³äîöòâ. Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, îñâ³òà ïîâíà âèùà (åêîíîì³÷íà, þðèäè÷íà), ÄÐ íå ìåíøå 2 ðîê³â, â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ. Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êðóòèé óçâ³ç, 4, êàá. 213. Тел. 2350450

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ

ПРОВІДНИЙ СПЕЦІАЛІСТ

/Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè / â³ää³ëó ïåðñîí³ô³êîâàíîãî îáë³êó, ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì òà ìåðåæ. Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, îñâ³òà ïîâíà âèùà (åêîíîì³÷íà, þðèäè÷íà), ÄÐ íå ìåíøå 2 ðîê³â, â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ. Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êðóòèé óçâ³ç, 4, êàá. 213. Тел. 2350450

/Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè / â³ää³ëó çâ³òíîñò³ òà àíàë³òè÷íî-ïîøóêîâî¿ ðîáîòè; Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, îñâ³òà ïîâíà âèùà (åêîíîì³÷íà, þðèäè÷íà), ÄÐ íå ìåíøå 2 ðîê³â, â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ. Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êðóòèé óçâ³ç, 4, êàá. 213. Тел. 2350450

108881010107

108881010104

108881010112

10837102

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.


15

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ СМЕТЧИК /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÄÈÏÐβÍÁÓÄ" / ñ ÎÐ. Тел. (050)3304025

107501010101

ТЕХНОЛОГ /"ÌåãàÌàðêåò" /  êîíäèòåðñêèé öåõ ìàãàçèíà. ÎÐ îò 1 ãîäà. ÃÐ: ïÿòèäíåâíûé Óðîâåíü ç/ï âûñîêèé + % îò ïðîäàæ. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

212811040103

ЮРИСТ Тел. (044)5936732

214021040101

21349102

99990506

21121101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ НАБОР ПЕРСОНАЛА! Òðåáóþòñÿ ñîòðóäíèêè ñî çíàíèåì ÏÊ. Âîçìîæíî áåç ÂÎ è ÎÐ. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.:230-86-77, Тел. (067)5063066 213381010000

10869102

Типорафия"ВОЛЬФ"ищет

ïî ïðîäàæå ïå÷àòíîãî îáîðóäîâàíèÿ Приветств ется высшее техничесое образование и ОР в продажах. З\п - става + %.

Òåë.: (067)406-26-58, Ольа,HR-менеджер 10859101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ PRМЕНЕДЖЕР /Áîóë³íã-êëóá / Òåë.: 200-15-10, ñò.ì. "Øóëÿâñüêà", âóë. Ãåòüìàíà,6, ì-í "ÌåãàÌàðêåò" (â³ää³ë ïåðñîíàëó). Тел. 2001533

213751020101

10878102

Втранспортнюомпанию напостояннюработ требются:

ÌÅÍÅÄÆÅÐÛ ÏÎ ÐÀÁÎÒÅ Ñ ÊËÈÅÍÒÀÌÈ Ç\ï 3000 ãðí. Òåë.: (067)231-76-86 10832103

КРУПНОЙМЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ КОМПАНИИТРЕБУЕТСЯ:

ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÌÅÍÅÄÆÅÐÀ

МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ Тел. (044)5936731

ÌÅÍÅÄÆÅÐÀ

МЕНЕДЖЕР /â ñòàáèëüíóþ êîìïàíèþ. / Îôèñíàÿ ðàáîòà, ïÿòèäíåâêà, áåñïëàòíîå îáó÷åíèå. Òðåáîâàíèÿ: Â\Î, ÏÊ, ìîæíî áåç ÎÐ. Тел. 2880721

214021020102

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ /Ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / ýëåêòðîòåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ. Òåë./ôàêñ: Тел. (044)4677788

108631010105

213141020103

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Áåñïëàòíîå îáó÷åíèå. ÂÎ, ÏÊ, çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî Тел. 2308677

/"Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Àíäðåé Ëåâ÷óê, Тел. (067)4726959 214391010117

Тел. (044)5936731

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.

214021020103

/ZET taxi / Òåë. (097)412-21-55, Тел. (093)9132979, (099)0023537

213731020102

ДИСПЕТЧЕРЫЛОГИСТЫ /Ãðóïïà êîìïàíèé "Ýêîíîì-àâòî" / Çíàíèå ãîðîäà è ÎÐ îáÿçàòåëåí. Òåë.: (044)454-14-82. Тел. (044)4541485

208941020102

ДИСПЕТЧЕРЫОПЕРАТОРЫ /Ãðóïïà êîìïàíèé "Ýêîíîì-àâòî" / Çíàíèå ãîðîäà è ÎÐ îáÿçàòåëåí. Òåë.: (044)454-14-82. Тел. (044)4541485

208941020103

МЕНЕДЖЕРЫ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ /Òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 3000 ãðí. Тел. (067)2317686

ОПЕРАТОР 1С /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Á³ëÿ ì. Âîêçàëüíà, âóë.Êóäðÿøîâà, 20-Â. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, Тел. (050)3859556, (063)4552413

МЕНЕДЖЕР З КОМЕРЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

21440101

/Äëÿ ðàáîòû â òàêñè "Íàçàðè" / Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Òåë.: (093)356-00-00. Тел. 5357708

108321030101

/Òèïîãðàôèÿ "ÂÎËÜÔ" / ïî ïðîäàæå ïå÷àòíîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ïðèâåòñòâóåòñÿ âûñøåå òåõíè÷åñêîå îáðàçîâàíèå è ÎÐ â ïðîäàæàõ. Ç\ï - ñòàâêà + %. Îëüãà, HR-ìåíåäæåð Тел. (067)4062658

108591010101

Об!чение. З/пеженедельно. Автомобильпредоставляется. Тел.:383-58-38

211951010101

ДИСПЕТЧЕРЫ

ДИСПЕТЧЕРЫ

Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535

213381060000

213381020000

/Òàêñè 309 / Òåë.: 220-13-15. Тел. (093)3137999

107481010102

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

МЕНЕДЖЕРЫ

МЕНЕДЖЕР

ДИСПЕТЧЕРА

4

108001020113

99990505

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


16

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10787101

21402101

КАСИР /Êîìïàí³ÿ "Ìàðàòåêñ" / Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Êàð'ºðíèé ð³ñò. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü (ñòóäåíòè). Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ: ñò.ì."Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³", ÒÖ "Ãëîáóñ" 3-ë³í³ÿ, ì-í "ESPRIT", ñð-ïò. â 10.00. Òåë.: 495-10-85, 371-18-13. Тел. 3711812

108851020102

КАСИРИ

21370101

/Ðåñòîðàí "Ñóøèÿ" / ²íôîðìàö³ÿ çà Тел. (067)2173721

"Аванард Та си" требются:

108061020105

ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐÛ

КАССИР /Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé Óëüòðàìàðèí" / Âîçðàñò îò 18 ëåò (íå ñòóäåíòû). Õîðîøèå óñëîâèÿ òðóäà. Ìîæíî áåç ÎÐ. Óë. Óðèöêîãî, 1-à. Òåë. (063)232-55-42. Тел. 2325542

Местоработы-Вос ресен а. ГР:ст и/двое. З/пот400рн./смена. ЗнаниеПКобязательно Тåë.:

(063)206-72-07

214051010103

10829101

21372102

КАССИР

ОПЕРАТОРЫ ПК

СЕКРЕТАРДИСПЕТЧЕР

/Àâòîòðàíñ. êîìïàíèÿ "ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß" / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

/ÏðÀÒ "Êè¿âñïåöìîíòàæ" / ÂÎ â³äïîâ³äíîãî íàïðÿìêó, ÄÐ. Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Òåë.: 220-07-65, 220-07-40, Òåòÿíà Þõèì³âíà, Тел. (067)4666268

107081010108

СЕКРЕТАРЬ Âíèìàòåëüíîå è àêêóðàòíîå âåäåíèå äîêóìåíòàöèè; ïîëüçîâàòåëü ÏÊ; îòâåòñòâåííîñòü, ÷åñòíîñòü, òðóäîëþáèå. Ç\ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. e-mail: km-kadru@ukr.net Тел. (067)1632596

Êîíòàêòíîå ëèöî: Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷. Òåë.:(067)640-10-07, Тел. (093)5116347

212401010102

ПОМОЩНИК â îôèñ. Ç\ï: âûñîêèé äîõîä. Òåë.: (097)493-75-50, Íàòàëèÿ Ìèõàéëîâíà, Тел. (093)3926121

108291010102

СЕКРЕТАРЬАДМИНИСТРАТОР /"Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Àíäðåé Ëåâ÷óê, Тел. (067)4726959

214391010119

СОТРУДНИК 212801010101

ПОМОЩНИК(ЦА) РУКОВОДИТЕЛЯ Äåëîâûå êà÷åñòâà. Êàðüåðíûé ðîñò. Òåë.: (099)047-09-57, (098)803-10-83, Âèòàëèé Âëàäèìèðîâè÷. Тел. (093)5371125

212151010102

/Òîðãîâî-îïòîâàÿ êîìïàíèÿ / ïî ðàáîòå ñ äîêóìåíòàìè è àðõèâàìè. Ìóæ.\æåí., ïðèÿòíûé âíåøíèé âèä. Ñòàáèëüíî ðàñòóùàÿ ç\ï. Óäîáíûé ãðàôèê. Òåë.: (097)434-04-71. Тел. (099)2655456

213281010101

ПОМОЩНИК(ЦА) РУКОВОДИТЕЛЯ â îôèñ. ÃÐ: ñ 10.00 äî 17.00, ñá, âñ âûõîäíîé. Òåë.: (096)456-33-60, Íàòàëüÿ Èâàíîâíà. Тел. (063)3323190

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ БУХГАЛТЕР /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÀÒÁ" / 7 "çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: - Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ; - Ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; - Áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ; - Ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì; Äðóæíà êîìàíäà; - Äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ; Ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ Ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ ìàã."ÀÒÁ". Тел. (095)2357597

108211010104

БУХГАЛТЕР /Îêîííàÿ êîìïàíèÿ / ÎÐ. Ç\ï âûñîêàÿ ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. vakansii@email.ua Тел. 3324580

/â îòäåëåíèå áàíêà / ÎÐ îò 3-õ ëåò êàññèðîì îáÿçàòåëüíî. Ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 18.00. Ç/ï 2200 ãðí. Тел. 4862199 108831030000

СТАРШИЙ КАСИР /Êîìïàí³ÿ "Ìàðàòåêñ" / Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Êàð'ºðíèé ð³ñò. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü (ñòóäåíòè). Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ: ñò.ì."Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³", ÒÖ "Ãëîáóñ" 3-ë³í³ÿ, ì-í "ESPRIT", ñð-ïò. â 10.00. Òåë.: 495-10-85, 371-18-13. Тел. 3711812

108851020103

ФИНАНСИСТ Îôèñíàÿ ðàáîòà, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòîéñòâî. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ. Тел. (067)5063066, 2308677 213381070000

ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535

213141020102

109111060000

ЭКОНОМИСТ

БУХГАЛТЕР Тел. (044)5936689

213371010101

214021010102

СЕКРЕТАР /ÄÑ N 300/ Тел. 5347262

108021010103

КАССИРБУХГАЛТЕР

/Êîìïàíèÿ "Íîâàÿ ýêñïåäèöèÿ" / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

ОФИСМЕНЕДЖЕР

/Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáëàñòü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)5478668

106841010105

ОПЕРАТОРЫ ПК

107801010108

10878101

ЕКОНОМІСТ Тел. (044)5936689 000000050011

214021010101

ÂÎ (ýêîíîìè÷åñêîå).ÎÐ íà àíàëîãè÷íîé äîëæíîñòè îò 2-õ ëåò. Áûñòðàÿ îáó÷àåìîñòü, êîììóíèêàáåëüíîñòü, àêòèâíîñòü. Ç/ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. e-mail: km-kadru@ukr.net Тел. (067)1632596

108291010101

99990514

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.


17

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ЭКОНОМИСТ

ТЕХНИКИ

/â ìåæäóíàðîäíóþ êîìïàíèþ. / Îòâåòñòâåííîñòü, öåëåóñòðåìëåííîñòü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òðåáîâàíèÿ: ÏÊ, Â\Î. Тел. 2308677

äëÿ ðàáîòû ïî ïðîåêòèðîâàíèþ è ìîíòàæó òåïëîïóíêòîâ, íàñîñíûõ, ñèñòåì îòîïëåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ. ÂÎ òåõíè÷åñêîå (îêîí÷åííîå, íåîêîí÷åííîå), ñðåäíå-òåõíè÷åñêîå, ñ ÎÐ è áåç ÎÐ. e-mail: epos@list.ru Тел. (067)3463987

213261010104

213381030000

ІНЖЕНЕР КАБЕЛЬНИХ МЕРЕЖ Тел. (044)5936732

214021040102

ІНЖЕНЕРМЕХАНІК ХОЛОДИЛЬНИХ СИСТЕМ Тел. (044)5936732

214021040104

ІНЖЕНЕРПРОЕКТУВАЛЬНИК ïî çàãàëüíîáóä³âåëüíèõ ðîáîòàõ Тел. (044)5936732

214021040103

21321101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АДМІНІСТРАТОРИ /Ìåðåæà ñàëîí³â "Ëîíäà" / (ÂÎ). Òåë.: 417-42-20, Тел. 4172781

213131020103

21351101

ТРЕБУЮТСЯ:

• 2 Ó×ÅÍÈÊÀ íà ñáîðêó êîìïüþòåðîâ è íîóòáóêîâ • 1 Ó×ÅÍÈÊ ñèñòåìíîãî àäìèíèñòðàòîðà Òåë.: (098)906-05-25, 233-02-91

ДЕВУШКИ ñ íàâûêàìè ðîáîòû ñ êîñìåòèêîé. Ïðåäïî÷òåíèå êîñìåòîëîãàì è âèçàæèñòàì.Òåë.äëÿ çàïèñè:(067)745-72-94. Ïîí.-ïÿò. ñ 10.00äî 14.00. Тел. 2281164

213241010101

КОСМЕТОЛОГИ /Ìåðåæà ñàëîí³â "Ëîíäà" / Òåë.: 417-42-20, Тел. 4172781

21325101

213131020104

МАЙСТРИ МАНІКЮРУ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

/Ìåðåæà ñàëîí³â "Ëîíäà" / Òåë.: 417-42-20, Тел. 4172781

ІНЖЕНЕР ПРОГРАМІСТ 1С

213131020102

МАСТЕР МАНИКЮРАПЕДИКЮРА

Телефон: (044)5936731

Тел. (098)4942698

214021020101

21402104

213591010101

21404101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ИНЖЕНЕРСВЕТОТЕХНИК /Ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / (çíàíèå Dialux). Òåë./ôàêñ: Тел. (044)4677788

108631010102

ИНЖЕНЕРЭЛЕКТРОНЩИК /Ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / (ïðîåêòèðîâàíèå, ðåìîíò èìïóëüñíûõ áëîêîâ ïèòàíèÿ). Òåë./ôàêñ: Тел. (044)4677788

108631010101

ИНЖЕНЕРЫ äëÿ ðàáîòû ïî ïðîåêòèðîâàíèþ è ìîíòàæó òåïëîïóíêòîâ, íàñîñíûõ, ñèñòåì îòîïëåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ. ÂÎ òåõíè÷åñêîå (îêîí÷åííîå, íåîêîí÷åííîå), ñðåäíå-òåõíè÷åñêîå, ñ ÎÐ è áåç ÎÐ. e-mail: epos@list.ru Тел. (067)3463987

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ МАКЕТЧИК

/ÎÎÎ "Ñèòè Ñòàéë" / (íàðóæíàÿ ðåêëàìà). Òåë.: 469-02-67, Тел. 4695186

107531010102

213261010102

ІНЖЕНЕР З ОХОРОНИ ПРАЦІ /Àñôàëüòîáåòîííèé ç-ä "ϳäðÿä" / Ç\ï çà ðåçóëüòàòàìè ñï³âáåñ³äè. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, ì. Âèøíåâå, E-mail: Pidryad2007@ukr.net, Тел. (067)6684212, (044)5029492

106721010103

4

21313102 99990505

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


18

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

МАСТЕР МАНИКЮРАПЕДИКЮРА

НЯНИ

/Ñàëîí êðàñîòû íà Ïå÷åðñêå / Íàáèðàåì ó÷åíèêîâ. Îáó÷àåì. Òðóäîóñòðàèâàåì. Òåë.(050)358-37-51, (063)657-61-00. 213211010102

/Êàäðîâîå àãåíñòâî "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018

108551010102

МАСТЕР МАНИКЮРАПЕДИКЮРА

ПОКОЇВКИ

/Ñàëîí êðàñîòû / ÎÐ îò 1 ãîäà. Ç\ï - ñòàâêà + %, êîñìåòèêà ñàëîíà. Åñòü íàðàáîòàííàÿ áàçà êëèåíòîâ. Òåë.: (067)387-05-54. Тел. (099)1217434

213511010102

МАСТЕР ПАРИКМАХЕР /Ñàëîí êðàñîòû íà Ïå÷åðñêå / Íàáèðàåì ó÷åíèêîâ. Îáó÷àåì. Òðóäîóñòðàèâàåì. Òåë.(050)358-37-51, (063)657-61-00.

/Ãîòåëü 5² / Ãðàô³êè ðîáîòè 5/2, 2/2. Õàð÷óâàííÿ, æèòëî. Òåë.: (044)353-17-47, Тел. (093)3815025

21252101

107351010101

СИДЕЛКИ /Êàäðîâîå àãåíñòâî "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Тел. (044)5928018, (044)2840458 108551010103

213211010101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

МАСТЕР ПАРИКМАХЕРМОДЕЛЬЕР /Ñàëîí êðàñîòû / ÎÐ îò 1 ãîäà. Ç\ï - ñòàâêà + %, êîñìåòèêà ñàëîíà. Åñòü íàðàáîòàííàÿ áàçà êëèåíòîâ. Òåë.: (067)387-05-54. Тел. (099)1217434

ВИХОВАТЕЛЬ /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / (ïåäàãîã³÷íà îñâ³òà). Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

213511010101

МАСТЕР ПАРИКМАХЕР /Ñàëîí êðàñîòû "De Nova" / Òåë.: (044)295-95-05, Тел. (096)7695298

212511010107

21402103

МЕДСЕСТРА /Ìåäèöèíñêèé öåíòð / Ð-í Òðîåùèíà. Тел. 3310087

214041010101

ПАРИКМАХЕРМОДЕЛЬЕР /Ñàëîí êðàñîòû "De Nova" / Òåë.: (044)295-95-05, Тел. (096)7695298

214041010103

10855101

ПАРИКМАХЕРСТИЛИСТ /Ñàëîí êðàñîòû "De Nova" / Òåë.: (044)295-95-05, Тел. (096)7695298

214041010102

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N 300/ Тел. 5347262

ВЧИТЕЛЬ МУЗИКИ, МУЗ. КЕРІВНИК /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

108101010102

СЕСТРА МЕДИЧНА /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / ç 䳺òè÷íîãî õàð÷óâàííÿ. Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

212511010102

ТРЕНЕР

ГУВЕРНАНТКИ /Êàäðîâîå àãåíñòâî "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018 108551010104

ДОМРАБОТНИЦЫ /Êàäðîâîå àãåíñòâî "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018 108551010101

ÐÀÁÎÒÀ

10810101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ВЕТЕРИНАРНИЙ ЛІКАР Тел. (044)5936730

214021030101

ВРАЧСТОМАТОЛОГ Òåë.: 468-79-88. Тел. (067)2318791

212521010101

212511010109

000000130001

/Àïòå÷íàÿ ñåòü "ÁÈÎÊÎÍ" / Êîíêóðåíòîñïîñîáíûé óðîâåíü ç\ï. Èíîãîðîäíèì âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëüÿ. Òåë.: (067)225-33-41. E-mail: alubyanichenko@office.biocon.kiev.ua Тел. (044)5740003

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

000000140008

212521010102

ПРОВИЗОРЫ 213131020101

000000140017

213621010101

МЕДСЕСТРА /ÄÑ N 521 (ì. "Äàðíèöÿ", âóë. Æìà÷åíêà, 6) / Òåë.: 543-98-08. Тел. 5439809

ПЕРУКАРІ /Ìåðåæà ñàëîí³â "Ëîíäà" / Òåë.: 417-42-20, Тел. 4172781

/ÄÑ N337 / Òåë.: (066)169-16-81. Тел. 2927172

МЕДСЕСТРА Òåë.: 468-79-88. Тел. (067)2318791

ВИХОВАТЕЛЬ

/Ñàëîí "ÃËÀÇÓÐÜ" / Òðåíàæîðíîìó çàëó íà Ïå÷åðñêå òðåáóåòñÿ ìîëîäîé ñïåöèàëèñò æåë. äî 35 ëåò, êèåâëÿíèí, ÂÎ ñïîðòèâíîå, áèîëîãè÷åñêîå èëè ðåàáèëèòîëîã. ÃÐ: ÷åðåç 1 äåíü ñ 8.00 äî 22.00. Áåç â\ï. Тел. (068)3544440 214011010000

ФАРМАЦЕВТЫ /Àïòå÷íàÿ ñåòü "ÁÈÎÊÎÍ" / Êîíêóðåíòîñïîñîáíûé óðîâåíü ç\ï. Èíîãîðîäíèì âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëüÿ. Òåë.: (067)225-33-41. E-mail: alubyanichenko@office.biocon.kiev.ua Тел. (044)5740003 108101010101

ВЧИТЕЛЬ РИТМІКИ, ХОРЕОГРАФ /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

212511010110

ОБУЧЕНИЕ ДОМРАБОТНИЦ /Êàäðîâîå àãåíñòâî "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018

108551010106

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N337 / Òåë.: (066)169-16-81. Тел. 2927172

000000140018

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N 300/ Тел. 5347262

000000140009

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N 521 (ì. "Äàðíèöÿ", âóë. Æìà÷åíêà, 6) / Òåë.: 543-98-08. Тел. 5439809

000000140002

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.


19

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ТРЕБУЮТСЯ

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ Режимыработы:сти\двое, ночные,дневные,вахты. З\пот100до300рнзасмен. Адрес:м."Левобережная", л.М.Расовой,19,оф.1104

Òåë.:

233-81-04, 517-42-54 10823103

10836101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ОХОРОНЕЦЬ /Êîìïàí³ÿ "Ìàðàòåêñ" / Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Êàð'ºðíèé ð³ñò. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü (ñòóäåíòè). Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ: ñò.ì."Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³", ÒÖ "Ãëîáóñ" 3-ë³í³ÿ, ì-í "ESPRIT", ñð-ïò. â 10.00. Òåë.: 495-10-85, 371-18-13. Тел. 3711812

108851020104

ОХОРОННИК 21251101

СРОЧНОТРЕБУЕТСЯ

ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ Желающий об чаться

Òåë.: (050)544-77-10, 2-231-231, (067)747-39-92

ШКОЛА НЯНЬГУВЕРНАНТОК /Êàäðîâîå àãåíñòâî "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018

108551010105

ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

/óìíàç³ÿ N 261 / Òåë.: (099)930-34-68. Тел. 5639593

000000140006

УЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ /óìíàç³ÿ N 261 / Òåë.: (099)930-34-68. Тел. 5639593

000000140004

УЧИТЕЛЬ ІНФОРМАТИКИ І МАТЕМАТИКИ /óìíàç³ÿ N 261 / Òåë.: (099)930-34-68. Тел. 5639593

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ КАСИРИ ОПЕРАТОРИ /Áîóë³íã-êëóá / Òåë.: 200-15-10, ñò.ì. "Øóëÿâñüêà", âóë. Ãåòüìàíà,6, ì-í "ÌåãàÌàðêåò" (â³ää³ë ïåðñîíàëó). Тел. 2001533

ІНСТРУКТОРИ /Áîóë³íã-êëóá / Òåë.: 200-15-10, ñò.ì. "Øóëÿâñüêà", âóë. Ãåòüìàíà,6, ì-í "ÌåãàÌàðêåò" (â³ää³ë ïåðñîíàëó). Тел. 2001533

000000140005

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.

213751020103

Ìîëîä³ ëþäè ì³öíî¿ ñòàòóðè, â³ä 22 ðîê³â, ïðåäñòàâíèöüêî¿ çîâí³øíîñò³, çð³ñò â³ä 180 ñì. Ðåæèì ðîáîòè - ð³çíèé. Ç/ï â³ä 4000 ãðí. Òåë.: (063)371-62-46, (096)526-85-65, (äçâîíèòè ç 9:00 äî 18:00, ïí-ïò) Тел. 2292667

ОХОРОНЦІ Çð³ñò â³ä 175 ñì. Ç\ï äîáîâà äî 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï äåííà â³ä 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï áåç çàòðèìêè. Òåëåôîíóâàòè ö³ëîäîáîâî. Òåë.: 501-61-13, 572-90-38. Тел. 5319541

108231030101

/Ìàãàçèí "ÌåãàÌàðêåò" / áàæàíî ç ÄÐ, ç/ ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 3/3 äí³. Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó, ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. Âîêçàëüíà, âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó Тел. (099)1412653

ОХОРОНЦІ

ОХОРОНЦІ

/"Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Àíäðåé Ëåâ÷óê, Тел. (067)4726959

108081020103

213751020104

10838101

ОХОРОНЦІ

108381010101

ОХОРОННИКИ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

ПСИХОЛОГ

ОХОРОННИКИ

107701030103

212511010108

213431010101

108001020107

/Îõîðîííà êîìïàí³ÿ / Ãðàô³ê ðîáîòè: äîáîâ³, äåíí³, âàõòà. Ç\ï ñòàá³ëüíà, âèñîêà. Òåë.: (044)481-00-18, (067)296-21-62, (050)389-33-85. Тел. (063)4967039

21343101

/Øêîëà àíãëèéñêîãî ÿçûêà / Æåëàþùèé îáó÷àòüñÿ. Òåë.: (050)544-77-10, 2-231-231. Тел. (067)7473992

/Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Á³ëÿ ì. Âîêçàëüíà, âóë.Êóäðÿøîâà, 20-Â. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)3859556

/Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÀÒÁ" / 7 "çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: - Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ; - Ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; - Áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ; - Ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì; - Äðóæíà êîìàíäà; - Äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ; Ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ Ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ ìàã."ÀÒÁ". Тел. (095)2357597

108211010106

Çð³ñò â³ä 180 ñì. Ç\ï â³ä 250 ãðí. çà äîáó ³ á³ëüøå, áåç çàòðèìîê. Òåë.: (050)336-29-87, Тел. (050)3362963

108241010101

ОХРАННИК /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / Òåë.: (063)220-31-95. Тел. (063)2203194

201171010133

ОХРАННИК

214391010108

ОХРАННИК /"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ÃÐ: 3\3 (äåíü, íî÷ü). Ðîñò íå íèæå 180 ñì. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Тел. 2061340, 2061330

212811020105

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


20

ÎÕÎÐÎÍͲ ÏÎÑËÓÃÈ

10743102

21334101

ОХРАННИК

ОХРАННИКИ

/Àâòîñòîÿíêà / (ïðèåìùèê àâòîìîáèëåé). Ðåæèì ðàáîòû: 1\3. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Тел. (098)3112904

Ðåæèìû ðàáîòû: ñóòêè\äâîå, íî÷íûå, äíåâíûå, âàõòû. Ç\ï îò 100 äî 300 ãðí çà ñìåíó. Àäðåñ: ì. "Ëåâîáåðåæíàÿ", óë. Ì. Ðàñêîâîé, 19, îô. 1104. Òåë.: 233-81-04. Тел. 5174254

108171010101

108361010101

ОХРАННИК ГРУЗЧИК

ОХРАННИКИ

/Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáëàñòü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)5478668

108021010105

ОХРАННИКИ /Îõðàííàÿ êîìïàíèÿ / ã.Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáë. Ãðàôèê ðàáîòû: äíåâíîé ïîñò; ñóòêè\äâîå; âàõòà. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: (067) 217-44-31. www.sprut.kiev.ua Тел. (067)5030095

108271020101

ОХРАННИКИ

10827102

íà âàõòó â Êèåâ. Ì\Æ. Áåç ÎÐ. Ç\ï 3000 ãðí çà íåäåëþ (ãðàôèê 7\7; 14\14). Âûïëàòà åæåíåäåëüíî, ëèáî 450 ãðí\ñìåíà (îïëàòà åæåäíåâíî). Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Òåë.: (067)929-87-98, Тел. (044)3831240 213231030000

/Îõðàííîå Ïð-òèå / íà ðàáîòó ïî Êèåâó. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932

107431020101

ОХРАННИКИ /Îõðàííîå Ïð-òèå / Êîìàíäèðîâêè. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932

ТРЕБУЮТСЯ

ÎÕÎÐÎÍÖ²

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ (возраст 20-50 лет).

Çð³ñò â³ä 180 ñì. Ç\ï â³ä 250 ãðí. çà äîáó ³ á³ëüøå, áåç çàòðèìîê.

Режим работы: сти\двое. З\п 1800 рн.

(050)336-29-63, (050)336-29-87

Òåë.

10824101

ÐÀÁÎÒÀ

Òåë.: 403-00-94,

(067)259-84-14 21234101

/Îõðàííàÿ ôèðìà / Ç\ï 2000 ãðí. Ãðàôèê ðàáîòû: 2\4, âàõòà. Òåë.: 403-00-94, (067)259-84-14, Тел. (066)6577565

213341010102

ОХРАННИКИ /Îõðàííîå Ïð-òèå / (æåëàòåëüíî îò 30 ëåò). Ðåæèì ðàáîòû: âàõòà. Ç/ï äîãîâîðíàÿ. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷, òåë.: (067)500-22-66, Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷, òåë.: (097)226-45-82, Тел. (044)4113927

ОХРАННИКИ /Áèçíåñ-öåíòð / Ãðàôèê ðàáîòû: ïí.-ïòí. ñ 8.00 äî 17.00. Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: (067)505-79-84. Тел. (044)5865311

108871010101

ОХРАННИКИ /Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / Ç\ï 3000-5700 ãðí + ïèòàíèå. Ðåæèì ðàáîòû: âàõòà, 1\2, 1\3, 2\4. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Óë. Ãðóøåâñêîãî, 10, îô.326, 3-é ýòàæ. Òåë.: (095)710-33-78, (096)055-77-94, Тел. 2532354

213551010201

ОХРАННИКИ

ПОТРІБНІ ОХОРОНЦІ

Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)223-81-95; ð-í ì. "Îáîëîíü", (067)223-81-70; ð-í Áîðùàãîâêà, (067)235-67-93; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)547-10-73; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)4400217

Âàõòà, ïîäîáîâî â îô³ñè, ãðîìàäñüêå õàð÷óâàííÿ, ñêëàäè. Æèòëî áåçêîøòîâíî (âàõòà) + ñïåöîäÿã. Ìîæëèâå õàð÷óâàííÿ. Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (093)210-82-56, (068)364-61-68. Тел. 3600138

107431020102

Íà ðîáîòó çàïðîøóþòüñÿ:

212341010101

ОХРАННИКИ

213671020101

ОХРАННИКИ

10784101

/Îõðàííîå Ïð-òèå / (âîçðàñò 20-50 ëåò). Ðåæèì ðàáîòû: ñóòêè\äâîå. Ç\ï 1800 ãðí. Òåë.: 403-00-94. Тел. (067)2598414

107941040107

213411030000

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.


21

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10770103

ВСЕТЬБЛИННЫХТРЕБУЕТСЯ:

ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÏÎÂÀÐ Спецодеждой, питанием, обчением - обеспечиваем. З\п 150 рн\день + %

Òåë.: (050)334-76-64 Алесей Геннадиевич 21116101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 11 ПОМІЧНИК ТОРГОВЕЛЬНОГО ПРЕДСТАВНИКА

21367102

СТАРШИЙ ЗМІНИ ОХОРОНИ /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Á³ëÿ ì. Âîêçàëüíà, âóë.Êóäðÿøîâà, 20-Â. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, Тел. (050)3859556, (063)4552413

108001020118

/̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / 200 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64),(063)876-66-52. Тел. (068)5302620

10794103

213451020103

11 ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПРЕДСТАВНИК /̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / â³ä 250 ãðí\äåíü + ïðåì³ÿ. ÄÐ - íåîáîâ'ÿçêîâèé. Ç ïåðñïåêòèâîþ ðîáîòè çà êîðäîíîì. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64), (063)876-66-52. Тел. (068)5302620

213451020101

/Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáëàñòü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)5478668 108021010104

КАСИР /"ѳëüïî" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ì. "ÂÄÍÕ", (067)440-02-17; ð-í Áîðùàã³âêà, (067)223-81-90;ð-í Âèíîãðàäàð, (067)328-90-63; ì."×åðí³ã³âñüêà", (067)504-27-41; ì."Øóëÿâñüêà", (067)223-77-83; ð-íì."Ïîçíÿêè", (067)223-81-72; ð-í Òðîºùèíà, (067)223-77-16; ð-í ì."Ãåðî¿â Äí³ïðà", Тел. (067)2238170

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.

КАССИР

/"ÒÍÊ" / (ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë., ì. ѳìôåðîïîëü, ì. ßëòà, ì. Êðàñíîïåðåêîïñüê). ×îëîâ³ê³â òà æ³íîê â³ä 18 ðîê³â íà ïîñàäè.Êîíòàêòè: ì. Êè¿â, (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66, (044)542-17-71; ì. ѳìôåðîïîëü (050)967-40-80, (050)944-10-27, (050)356-32-14, (050)293-96-76, (066)734-99-14; ì. ßëòà (050)967-40-80. Тел. (050)9674080

/"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Âîçìîæíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî çàðàáîòêà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

108821020103

ГАСТРОНОМИСТ

21364101

10772102

КАСИР ТОРГОВЕЛЬНОГО ЗАЛУ

107941030102

КАСИРИ /Ñóïåðìàðêåò Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: Äàð'ÿ, òåë.: (067)223-81-95, Ìàðèíà, Тел. (044)3939744

108141020101

КАСИРИ /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Á³ëÿ ì. Âîêçàëüíà, âóë.Êóäðÿøîâà, 20-Â. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)3859556 108001020102

212811020103

КАССИРКОНТРОЛЕР /"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ÎÐ êàññèðîì îò 1 ãîäà. ÃÐ: 3\3. Óðîâåíü ç\ï âûñîêèé + ïðåìèÿ!!! + îáåäû. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

212811020110

КАССИРЫ Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)223-81-95; ð-í ì. "Îáîëîíü", (067)223-81-70; ð-í Áîðùàãîâêà, (067)235-67-93; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)547-10-73; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)4400217

107941040105

КАССИРЫ Ç\ï äîñòîéíàÿ. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Èðèíà, Тел. (050)3560005 212961020111

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


22

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ÏÐÎÄÀÂÖÛ дев.от18лет,безВП, ОР-необязателен. З/п-100-200рн./день. Р-нПечерсий, Р-нОболонсий

Òåë.:

(096)506-06-16 21350101

Сетицветочныхма азинов "ПанТюльпан"треб*ется

ÏÐÎÄÀÂÅÖ ÖÂÅÒÎÂ-ÔËÎÐÈÑÒ сопытомработы! Графи:неделя\неделядневной,ибийночной. З\п100рн.+5%,7%.

Òåë.: (097)937-35-57,Тамара 21363101

10821101

КОНСУЛЬТАНТ ПО ТОВАРУ /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìîæëèâà ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â . Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)5475615

107911010101

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ /ìåæäóíàðîäíàÿ êîìïàíèÿ / ïðèãëàøàåò íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Áàçà êëèåíòîâ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ, îòâåòñòâåííîñòü, öåëåóñòðåìëåííîñòü. Òåë.: (067)506-30-66. Тел. 2308677 213381040000

ОБВАЛЬЩИКИ Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)223-81-95; ð-í ì. "Îáîëîíü", (067)223-81-70; ð-í Áîðùàãîâêà, (067)235-67-93; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)547-10-73; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)4400217

107941040103

ОБВАЛЮВАЛЬНИКИ М'ЯСА /Ñóïåðìàðêåò Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: Äàð'ÿ, òåë.: (067)223-81-95, Ìàðèíà, Тел. (044)3939744 108141020108

21389101

ОФОРМЛЮВАЧ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ /"ѳëüïî" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ì. "ÂÄÍÕ", (067)440-02-17; ð-í Áîðùàã³âêà, (067)223-81-90;ð-í Âèíîãðàäàð, (067)328-90-63; ì."×åðí³ã³âñüêà", (067)504-27-41; ì."Øóëÿâñüêà", (067)223-77-83; ð-íì."Ïîçíÿêè", (067)223-81-72; ð-í Òðîºùèíà, (067)223-77-16; ð-í ì."Ãåðî¿â Äí³ïðà", Тел. (067)2238170

107941030105

ПРИЕМЩИК ТОВАРА Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)223-81-95; ð-í ì. "Îáîëîíü", (067)223-81-70; ð-í Áîðùàãîâêà, (067)235-67-93; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)547-10-73; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)4400217

107941040102

ПРИЙМАЛЬНИК ТОВАРІВ /Ìàãàçèí "ÌåãàÌàðêåò" / ÄÐ, ç\ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 5\2 äí³. Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó, ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. Âîêçàëüíà, âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. (099)1412653

108081020110

ПРОДАВЕЦ æåíñêîé îäåæäû è îáóâè. Òðåáîâàíèÿ: ïðèÿòíîé âíåøíîñòè, êîììóíèêàáåëüíîñòü, ãðàìîòíàÿ ðå÷ü, ÎÐ. Òåë.: (067)793-48-90. Тел. (099)5018807 213891010101

21281102

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.


23

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

10808102

Вмобильн*ю.офейню треб*ется

ÏÐÎÄÀÂÅÖ äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ è ïðîäàæè êîôåéíûõ íàïèòêîâ ОРнеобязателен

Òåë.: (063)406-17-81 10826101

ВМАГАЗИНОДЕЖДЫ"ПИШНАКРАСА" ТРЕБУЮТСЯ:

ÏÐÎÄÀÂÖÛ ñ ïûøíûìè ôîðìàìè (044) 239-27-32, (050)505-85-50, (096)409-99-30

Òåë.

21199101

21253101

ПРОДАВЕЦ

ПРОДАВЕЦЬ

ПРОДАВЦЫ

ПРОДАВЦІ

/"Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Àíäðåé Ëåâ÷óê, Тел. (067)4726959

/Ëüâ³âñüêà ìàéòåðíÿ øîêîëàäó / íà ðîçäð³áíó òîðãîâó òî÷êó. Îáîâ'ÿçêîâî: çíàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ïî÷óòòÿ ãóìîðó. Тел. (050)4684191

Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)223-81-95; ð-í ì. "Îáîëîíü", (067)223-81-70; ð-í Áîðùàãîâêà, (067)235-67-93; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)547-10-73; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)4400217

/Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÀÒÁ" / 7 "çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: - Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ; - Ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; - Áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ; - Ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì; - Äðóæíà êîìàíäà; - Äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ; Ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ Ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ ìàã."ÀÒÁ". Тел. (095)2357597

211391020101

214391010115

ПРОДАВЕЦЬ

ПРОДАВЕЦ /"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ïðîäîâîëüñòâåííûõ, íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ. ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Âîçìîæíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî çàðàáîòêà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

212811020102

ПРОДАВЕЦ

/óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìîæëèâà ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â . Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)5475615

107911010106

/Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáëàñòü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)5478668

108021010109

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ /"Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Àíäðåé Ëåâ÷óê, Тел. (067)4726959

214391010116

ПРОДАВЕЦЬ /"ѳëüïî" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ì. "ÂÄÍÕ", (067)440-02-17; ð-í Áîðùàã³âêà, (067)223-81-90;ð-í Âèíîãðàäàð, (067)328-90-63; ì."×åðí³ã³âñüêà (067)504-27-41; ì."Øóëÿâñüêà", (067)223-77-83; ð-í ì. "Ïîçíÿêè" (067)223-81-72; ð-í Òðîºùèíà, (067)223-77-16; ð-í ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", Тел. (067)2238170 107941030101

ПРОДАВЕЦЬ КОНСУЛЬТАНТ

108211010105

â ìàãàçèíû "BROCARD", "Watsons", "ÊÎÑÌÎ". Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Ç\ï: îò 3000 ãðí. Çâîíèòü: ïí-ïò, 9.00-18.00. Òåë.: (044)496-18-31,(050)330-17-89, (050)382-38-48, (050)380-88-97, (067)798-35-38. Тел. (050)4405631

113081010101

ПРОДАВЕЦЬ КОНСУЛЬТАНТ

ПРОДАВЦІ

/Ìàãàçèí îäåæäû "Ïèøíà Êðàñà" / ñ ïûøíûìè ôîðìàìè. Òåë.: (044)239-27-32, (050)505-85-50, Тел. (096)4099930

/Ñàëîí-ìàãàçèí ðàìîê "VELISTA" / ijéñíî ã³äíà çàðîá³òíà ïëàòà, äâà âàð³àíòè ãðàô³êà, ìîæëèâ³ñòü îô³ö³éíîãî ïðàöåâëàøòóâàííÿ, íàâ÷àííÿ. Âèìîãè: ïðàöåëþáí³ñòü, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ÷åñí³ñòü, çä³áí³ñòü äî íàâ÷àííÿ, áàæàííÿ ïðàöþâàòè. Àäðåñè ìàãàçèí³â: âóë. Âåðáîâà, 7à (ñò.ì. "Ïåòð³âêà"), âóë. Õàðüê³âñüêå øîñå, 152. Òåë.: (096)104-44-44, (044)464-49-92. Тел. (044)5631700

ПРОДАВЦЫ

ПРОДАВЦІ

108261010101

/Ìåðåæà ìàãàçèí³â "Êîñìî" / Çàïðîøóº ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÊÎÑÌÎ". Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Òåë.: (044)206-21-73. Тел. (067)2398152

ПРОДАВЦЫ

213391010103

212531010101

/Êîìïàí³ÿ "Ìàðàòåêñ" / Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Êàð'ºðíèé ð³ñò. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü (ñòóäåíòè). Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ: ñò.ì."Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³", ÒÖ "Ãëîáóñ" 3-ë³í³ÿ, ì-í "ESPRIT", ñð-ïò. â 10.00. Òåë.: 495-10-85, 371-18-13. Тел. 3711812

108851020101

ПРОДАВЦЫ /Ñåòü ìàãàçèíîâ Ïîñóä De Luxe / Çâîíèòå ñ 10:00 äî 19:00 Тел. 2292120

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.

107941040106

ПРОДАВЦЫ

213911010101

äåâ. îò 18 ëåò, áåç ÂÏ, ÎÐ - íå îáÿçàòåëåí. Ç\ï - 100-200 ãðí.\äåíü. Ð-í Ïå÷åðñêèé, Ð-í Îáîëîíñêèé Тел. (096)5060616

213501010101

ПРОДАВЦЫ КОНСУЛЬТАНТЫ /Òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 3700 ãðí + % + ïðåìèÿ. Òåë.: (050)920-23-45, (063)396-53-76. Тел. (067)7440635 214001010104

/Ñóïåðìàðêåò Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: Äàð'ÿ, òåë.: (067)223-81-95, Ìàðèíà, Тел. (044)3939744 108141020102

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


24

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

10791101

10800102

10814102

ПРОДАВЦІ /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Á³ëÿ ì. Âîêçàëüíà, âóë.Êóäðÿøîâà, 20-Â. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)3859556

108001020105

ÐÀÁÎÒÀ

10885102

ПРОДАВЦІ (ВІДДІЛ ГАСТРОНОМІЇ)

ПРОДАВЦІ КОНСУЛЬТАНТИ

/Ìàãàçèí "ÌåãàÌàðêåò" / áàæàíî ç ÄÐ, ç/ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 7/7 äí³â. Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó, ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. Âîêçàëüíà, âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàë Тел. (099)1412653

/Ñàëîí-ìàãàçèí ðàìîê "VELISTA" / ijéñíî ã³äíà çàðîá³òíà ïëàòà, äâà âàð³àíòè ãðàô³êà, ìîæëèâ³ñòü îô³ö³éíîãî ïðàöåâëàøòóâàííÿ, íàâ÷àííÿ. Âèìîãè: ïðàöåëþáí³ñòü, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ÷åñí³ñòü, çä³áí³ñòü äî íàâ÷àííÿ, áàæàííÿ ïðàöþâàòè. Àäðåñè ìàãàçèí³â: âóë. Âåðáîâà, 7à (ñò.ì. "Ïåòð³âêà"), âóë. Õàðüê³âñüêå øîñå, 152. Òåë.: (096)104-44-44, (044)464-49-92. Тел. (044)5631700

108081020101

ТОВАРОЗНАВЕЦЬ

213391010102

СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦЬ /Ìåðåæà ìàãàçèí³â "Êîñìî" / Çàïðîøóº ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÊÎÑÌÎ". Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Òåë.: (044)206-21-73. Тел. (067)2398152

113081010103

/Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Á³ëÿ ì. Âîêçàëüíà, âóë.Êóäðÿøîâà, 20-Â. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)3859556

108001020119

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ /Êðóïíàÿ îïòîâî-ðîçíè÷íàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 4600 ãðí.+ ïðåìèÿ + % + ñîöïàêåò. Ïðàâûé áåðåã, ì."Ïåòðîâêà". Òåë.:(097)667-69-27, (093)826-59-46, Тел. (099)9085462

213311020101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.


25

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

10802101

21345102

21139102

ВТОРГОВУЮКОМПАНИЮ"КОНТИ" ТРЕБУЕТСЯ

ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ

вотдел ож алантереиТЦ"ДримТан" Г\р:с10.00до22.00,3\3дня. З\п:став а+%(став аот2500 рн.).

Тел.:(050)328-18-97, (050)326-40-19

(067)299-37-63

11308101

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

/Ìåæäóíàðîäíàÿ êîììåð÷åñêàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 7000 ãðí. Îò 18 ëåò, îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Âûïëàòû âîçìîæíî åæåäíåâíî. Óë. ×èñòÿêîâñêàÿ, 2, ì. "Ñâÿòîøèí". Òåë.: (093)788-83-60, Тел. (063)3802657

ñî ñâîèì àâòî (áåíçèí îïëà÷èâàåòñÿ). Ç\ï ñòàâêà + %. Тел. (098)9560760

213971020101

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ /Ìåæäóíàðîäíàÿ êîììåð÷åñêàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 7000 ãðí. Îò 18 ëåò, îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Âûïëàòû âîçìîæíî åæåäíåâíî. Óë. ×èñòÿêîâñêàÿ, 2, ì. "Ñâÿòîøèí". Òåë.: (093)788-83-60, Тел. (063)3802657

213971030101

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ /Òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 4500 ãðí + % + ïðåìèÿ. Òåë.: (050)920-23-45, Тел. (067)7440635, (063)3965376 214001010101

212861010101

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ /Êðóïíàÿ òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / â ã. Êèåâå. Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ, êîììóíèêàáåëüíîñòü, ïóíêòóàëüíîñòü, îòâåòñòâåííîñòü. Ç\ï âûñîêàÿ (ïðè ñîáåñåäîâàíèè). E-mail: kingsmak.kiev@mail.ru Òåë.: (093)474-65-56, (044)242-03-52. Тел. (093)3494999

ÏÐÎÄÀÂÅÖÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ

Требования:порядочность, 'омм)ни'абельность,самоор*анизованность,наличиелично*о авто.З\пот9000*рн. 21290101

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

ТРЕБУЕТСЯ:

Òåë.: (093)347-89-87, 21347101

21054102

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ /"Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Àíäðåé Ëåâ÷óê, Тел. (067)4726959

214391010118

107721020101

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ /Îêîííàÿ êîìïàíèÿ / (îáó÷åíèå), ñ íàëè÷èåì ñîáñòâåííîãî àâòîìîáèëÿ. vakansii@email.ua Тел. 3324580

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.

109111070000

4 99990505

21365101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


26

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

4 99990505

10835101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ КЛАДОВЩИК /"Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Àíäðåé Ëåâ÷óê, Тел. (067)4726959

10789101

214391010103

КЛАДОВЩИК /Ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / (ðàéîí ñò. ì. "Îñîêîðêè", ëåâûé áåðåã). Тел. (044)4677788

108631010201

АДМИНИСТРАТОР

ЖИЛОВЩИК

/Ðåñòîðàí "Ãðàíä ×åðè" / Óë. Ñâÿòîøèíñêàÿ, 26. òåë.: 239-05-61, (050)595-12-21, (067)458-06-18. Тел. (063)1475544

/"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ñ ÎÐ. ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + % îò ïðîäàæ+ ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

213531020104

КЛАДОВЩИККОНТРОЛЕР

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ ëàóíæ-áàð / Ðàáîòà â ðàçíûõ ðåñòîðàíàõ ã. Êèåâà. Тел. (063)3519573

213191010107

БАРМЕН

212811020121

äëÿ ðîáîòè â ðåñòîðàí³ (ïð-ò Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 39-Â) òà êàôå (âóë. Ïîðèêà, 13-À; á-ð Ïåðîâà, 23-Á; Õàðê³âñüêå øîñå, 144-Â; âóë. Ïîëÿðíà, 8). Тел. 4120897

КЛАДОВЩИКИ /Ñåòü ìàãàçèíîâ Ïîñóä De Luxe / Çâîíèòå ñ 10:00 äî 19:00 Тел. 2292120

213911010102

108121020302

КЛАДОВЩИКИ

КОНДИТЕР /"ѳëüïî" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ì. "ÂÄÍÕ", (067)440-02-17; ð-í Áîðùàã³âêà, (067)223-81-90;ð-í Âèíîãðàäàð, (067)328-90-63; ì."×åðí³ã³âñüêà", (067)504-27-41; ì."Øóëÿâñüêà", (067)223-77-83; ð-í ì."Ïîçíÿêè", (067)223-81-72; ð-í Òðîºùèíà, (067)223-77-16; ð-í ì."Ãåðî¿â Äí³ïðà", Тел. (067)2238170

107941030104

БАРМЕН

/Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ êîìïàíèÿ / Êîìïàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, âûäàåòñÿ ñïåöîäåæäà, áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì. Êîíò. òåë.: (096)706-57-35. Тел. (099)9581832

Ç\ï äîñòîéíàÿ. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Èðèíà, Тел. (050)3560005

212961020109

БАРМЕН /Êàâ'ÿðíÿ / ̳ñöå ðîáîòè: âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî. Тел. (050)4241818

109081010101

КОМІРНИК /ÄÑ N 300/ Тел. 5347262

212811020123

АДМИНИСТРАТОР

/"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ÎÐ êëàäîâùèêîì îò 1 ãîäà. Ãð: 3\3. Óðîâåíü ç\ï âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

211861010102

БАРМЕНИ

000000180010

КОМІРНИКИ /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Á³ëÿ ì. Âîêçàëüíà, âóë.Êóäðÿøîâà, 20-Â. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)3859556

108001020117

ПОМОЩНИК КЛАДОВЩИКА /"Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Àíäðåé Ëåâ÷óê, Тел. (067)4726959

214391010104

ÐÀÁÎÒÀ

21296102

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ СПЕЦІАЛІСТ БІСТРО /"ÒÍÊ" / (ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë., ì. ѳìôåðîïîëü, ì. Êðàñíîïåðåêîïñüê). ×îëîâ³ê³â òà æ³íîê â³ä 18 ðîê³â íà ïîñàäè.Êîíòàêòè: ì. Êè¿â, (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66, (044)542-17-71; ì. ѳìôåðîïîëü (050)967-40-80, (050)944-10-27, (050)356-32-14, (050)293-96-76, (066)734-99-14; ì. ßëòà (050)967-40-80. Тел. (050)9674080

108821020106

/Ñóïåðìàðêåò Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: Äàð'ÿ, òåë.: (067)223-81-95, Ìàðèíà, Тел. (044)3939744

КОНДИТЕР /Êîíäèòåðñêèé öåõ ÎÎÎ "Äîëü÷å Âèòà" / Ðàáîòà ïîñìåííî, äëÿ ñîòðóäíèêîâ ðàçâîçêà îò ñò. ì. "Õàðüêîâñêàÿ",ïãò. Áàðûøåâêà. Ç\ï äîñòîéíàÿ. Òåë.: 597-21-74 Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷, Тел. (050)3818469

107891010101

КУХАР äëÿ ðîáîòè â ðåñòîðàí³ (ïð-ò Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 39-Â) òà êàôå (âóë. Ïîðèêà, 13-À; á-ð Ïåðîâà, 23-Á; Õàðê³âñüêå øîñå, 144-Â; âóë. Ïîëÿðíà, 8). Тел. 4120897

108121020308

КУХАР /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

212511010103

108141020105

БАРМЕНИ

КУХАР

/Ðåñòîðàí "Ñóøèÿ" / ²íôîðìàö³ÿ çà Тел. (067)2173721

/Êàâ'ÿðíÿ / ̳ñöå ðîáîòè: âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî. Тел. (050)4241818

108061020106

БРИГАДИРСТАРШИЙ СМЕНЫ /Êîíäèòåðñêèé öåõ / ñ ÎÐ. Ç\ï 4000-6000 ãðí. Ñò.ì."Ñëàâóòè÷". Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: (067)214-19-90. Тел. (044)4915727

108391010102

211861010103

КУХАР /ÄÑ N 521 (ì. "Äàðíèöÿ", âóë. Æìà÷åíêà, 6) / Òåë.: 543-98-08. Тел. 5439809

000000200003

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.


ÐÅÑÒÎÐÀÍ. Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×., ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ

27

10812102

10806102

10839101

21186101

КУХАРКОНДИТЕР

МАНГАЛЬЩИКИ

/Êåéòåð³íãîâà êîìïàí³ÿ "Mozart Catering" / ç ÄÐ â³ä 4-õ ðîê³â. ̳ñöå çíàõîäæåííÿ: á³ëÿ ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Êîíò. òåë.: 537-11-29. Тел. 2212394

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ "Êîíòèíåíò-Êàðä" / Ç\ï: ñòàâêà + % áåç çàäåðæåê. Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Òåë.: (068)071-45-77. Тел. (066)9142638

КУХАРІ

ОБВАЛЮВАЛЬНИК М'ЯСА

212761010102

213121010101

/Ñóïåðìàðêåò Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: Äàð'ÿ, òåë.: (067)223-81-95, Ìàðèíà, Тел. (044)3939744

/Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Á³ëÿ ì. Âîêçàëüíà, âóë.Êóäðÿøîâà, 20-Â. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)3859556

21382101

21383101

108001020109

108141020104

ОФИЦИАНТ

КУХАРІ /Ðåñòîðàí "Ñóøèÿ" / (ìîæëèâî áåç ÄÐ) ²íôîðìàö³ÿ çà Тел. (067)2173721

/Êàôå "×ÈËÈ ÁÀÐ" / ÃÐ: ñ 12.00 äî 22.00. Ç\ï 130 ãðí\äåíü + %. Êîíò. ëèöî: Âèòàëèé, Тел. (097)4373742

КУХАРІ

ОФИЦИАНТ

108061020103

/Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Á³ëÿ ì. Âîêçàëüíà, âóë.Êóäðÿøîâà, 20-Â. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)3859556

108001020115

213361010102

/"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" /  äåòñêîå êàôå. ÃÐ.: 7/7. Óðîâåíü ç/ï - âûñîêèé + % + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

212811020117

ОФИЦИАНТ /Ðàçâëåêàòåëüíûé êîìïëåêñ "ÊÎÍÓÍÃ" / Àäðåñ: óë.Ñëàâãîðîäñêàÿ, 47. Тел. (063)5809665

213831010102

КУХОННЫЙ РАБОТНИК ОФИЦИАНТЫ

/Êàôå "×ÈËÈ ÁÀÐ" / Ç\ï 120 ãðí\äåíü. Êîíò. ëèöî: Âèòàëèé, Тел. (097)4373742

Ç\ï äîñòîéíàÿ. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Èðèíà, Тел. (050)3560005 213361010103

212961020101

10799102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


28

ÐÅÑÒÎÐÀÍ. Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×., ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ

21312101

21336101

21281104

21319101

ОФІЦІАНТИ

ПЕКАРІ

/Ðåñòîðàí "Ñóøèÿ" / ²íôîðìàö³ÿ çà Тел. (067)2173721

108061020101

ПЕКАР

21394101

21398102

ОФИЦИАНТЫ

ОФІЦІАНТ

/Ðåñòîðàí / ÃÐ: ïîñìåííûé. Ç\ï + ÷àé. Äåòàëüíî - ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Òåë.: (050)311-24-68, 229-43-36, Тел. 2724764

/Ëüâ³âñüêà ìàéòåðíÿ øîêîëàäó / Îáîâ'ÿçêîâî: çíàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ïî÷óòòÿ ãóìîðó. Тел. (050)4684191

ОФІЦІАНТ

/"BIG STREET" / Óë. Á.Îêðóæíàÿ,8. Тел. 2508054

213981020101

/Êàâ'ÿðíÿ / ̳ñöå ðîáîòè: âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî. Тел. (050)4241818

211861010101

ОФИЦИАНТЫ /Ñåòü ðåñòîðàíîâ ëàóíæ-áàð / ìîæíî ñòóäåíòû. Ðàáîòà â ðàçíûõ ðåñòîðàíàõ ã. Êèåâà. Тел. (063)3519573

213191010102

ОФИЦИАНТЫ /Ñåòü ðåñòîðàíîâ "Êîíòèíåíò-Êàðä" / ñ ÎÐ è áåç ÎÐ Ç\ï: ñòàâêà + % áåç çàäåðæåê. Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Òåë.: (068)071-45-77. Тел. (066)9142638

212761010103

ОФІЦІАНТ äëÿ ðîáîòè â ðåñòîðàí³ (ïð-ò Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 39-Â) òà êàôå (âóë. Ïîðèêà, 13-À; á-ð Ïåðîâà, 23-Á; Õàðê³âñüêå øîñå, 144-Â; âóë. Ïîëÿðíà, 8). Тел. 4120897

108121020303

ÐÀÁÎÒÀ

/"ѳëüïî" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ì. "ÂÄÍÕ", (067)440-02-17; ð-í Áîðùàã³âêà, (067)223-81-90;ð-í Âèíîãðàäàð, (067)328-90-63; ì."×åðí³ã³âñüêà", (067)504-27-41; ì."Øóëÿâñüêà", (067)223-77-83; ð-íì."Ïîçíÿêè", (067)223-81-72; ð-í Òðîºùèíà, (067)223-77-16; ð-í ì."Ãåðî¿â Äí³ïðà", Тел. (067)2238170

ПОВАР

ПЕКАР

ПОВАР

107941030103

108141020103

/Ðåñòîðàí "Ãðàíä ×åðè" / Óë. Ñâÿòîøèíñêàÿ, 26. òåë.: 239-05-61, (050)595-12-21, (067)458-06-18. Тел. (063)1475544

213531020102

211391020102

213941010102

ОФИЦИАНТЫ

/Ñóïåðìàðêåò Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: Äàð'ÿ, òåë.: (067)223-81-95, Ìàðèíà, Тел. (044)3939744

ОФІЦІАНТИ /Ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ "AVALON" / åíåðã³éí³, êîìóí³êàáåëüí³ þíàêè òà ä³â÷àòà ïðèâàáëèâî¿ çîâí³øíîñò³ â³ä 18 ðîê³â, ç äîñâ³äîì ðîáîòè; çíàííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ â³òàºòüñÿ. Çàïîâíåííÿ àíêåò êàíäèäàòàìè íà ïîñàäó ïðîâîäèòüñÿ ùîäåííî äî 18.00 çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë. Ëåîíòîâè÷à, 3. 108861010101

ОФІЦІАНТИ /Ñóïåðìàðêåò Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: Äàð'ÿ, òåë.: (067)223-81-95, Ìàðèíà, Тел. (044)3939744 108141020106

/Ìàãàçèí "ÌåãàÌàðêåò" / ÄÐ, ç\ï + ïðåì³ÿ, 7/7 äí³â. Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó, ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. Âîêçàëüíà, âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. (099)1412653

108081020111

ПЕКАРЬ /Ïðîèçâîäñòâî / (æåë. ìóæ.). Ç\ï îò 4000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 4927253

108091010107

/Êàôå "Ëèëèÿ" / òðåáóåòñÿ ïîâàð îò 30 ëåò. Тел. (067)7195954 213901010000

ПОВАР Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)223-81-95; ð-í ì. "Îáîëîíü", (067)223-81-70; ð-í Áîðùàãîâêà, (067)235-67-93; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)547-10-73; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)4400217

107941040101

ПОВАР Ç\ï äîñòîéíàÿ. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Èðèíà, Тел. (050)3560005

212961020107

ПЕКАРЬКОНДИТЕР /Êîíäèòåðñêèé öåõ / ñ ÎÐ. Ç\ï 4000-6000 ãðí. Ñò.ì."Ñëàâóòè÷". Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: (067)214-19-90. Тел. (044)4915727 108391010101

ПОВАР /Ñåòü ðåñòîðàíîâ ëàóíæ-áàð / Ðàáîòà â ðàçíûõ ðåñòîðàíàõ ã. Êèåâà. Тел. (063)3519573 213191010104

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.


29

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10886101

21276101

ТЕСТОМЕС /Ïðîèçâîäñòâî / (æåë. ìóæ.). Ç\ï îò 4100 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 4927253

108091010108

ФОРМОВЩИК /Ïðîèçâîäñòâî / (æåë. æåí.). Ç\ï îò 3000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 4927253

108091010104

ШЕФКУХАР /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451 212511010104

21353102

ПОВАР /Ñåòü êèîñêîâ "Áèã-Áóðã" / (ðåàëèçàöèÿ øàóðìû). Ïàðåíü è äåâóøêà (ïîìîùíèê). Ç\ï îò 150 ãðí\äåíü. Òåë.: (063)400-48-24 - Þðèé, Âÿ÷åñëàâ Тел. (093)8822281 213061010000

ПОВАР /Ðàçâëåêàòåëüíûé êîìïëåêñ "ÊÎÍÓÍÃ" / Àäðåñ: óë.Ñëàâãîðîäñêàÿ, 47. Тел. (063)5809665

213831010101

ПОВАРСУШИСТ /Ðåñòîðàí "Ãðàíä ×åðè" / Óë. Ñâÿòîøèíñêàÿ, 26. òåë.: 239-05-61, (050)595-12-21, (067)458-06-18. Тел. (063)1475544

213531020107

ПОВАРУНИВЕРСАЛ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

/Êåéòåð³íãîâà êîìïàí³ÿ "Mozart Catering" / ç³ çíàííÿì àíãë³éñüêî¿ ìîâè. ̳ñöå çíàõîäæåííÿ: á³ëÿ ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Êîíò. òåë.: 537-11-29. Тел. 2212394

АВТОМИЙНИКИ Çàáåçïå÷óºìî æèòëîì. Òåë.:(067)406-57-93, ñò. ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà";(067)406-26-39,ñò.ì."Ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò"; ñò. ì."×åðí³ã³âñüêà", Тел. (067)4062645

213121010103

СОЛОХА

212391010101

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ "Êîíòèíåíò-Êàðä" / Ç\ï: ñòàâêà + % áåç çàäåðæåê. Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Òåë.: (068)071-45-77. Тел. (066)9142638

АВТОМОЙЩИКИ

СОМЕЛЬЕ

АВТОМОЙЩИКИ

/Àâòîìîéêà / ×åñòíûå, òðóäîëþáèâûå, èñïîëíèòåëüíûå. Ç\ï âûñîêàÿ Тел. 5617050

213951010101

212761010105

/Ðåñòîðàí / ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëÿ. Ç\ï äîñòîéíàÿ. Äåòàëüíî - ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Òåë.: (050)311-24-68, 229-43-36, Тел. 2724764

/"ÌåãàÌàðêåò" /  ìàãàçèí òðåáóåòñÿ. ÎÐ îò 1 ãîäà. Îáðàçîâàíèå âûñøåå. ÃÐ: 7/7. Óðîâåíü ç/ï âûñîêèé. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

ПОВАРА

СУШИСТ

/"BIG STREET" / Óë. Á.Îêðóæíàÿ,8. Тел. 2508054

ÃÐ - 3\3 ñ 10.00 äî 22.00. Ç\ï - ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Тел. (097)1615373

æåëàòåëüíî ñ ÎÐ. e-mail: pan23@ukr.net Тел. (067)4033082

211801010102

АВТОМОЙЩИКИ /Àâòîñàëîí / Ïàðíè, äåâóøêè æåëàòåëüíî ñ îïûòîì ðàáîòû. Îïëàòà è óñëîâèÿ òðóäà äîñòîéíûå. Òåë.: (044)247-06-72, (044)537-04-57. Þðèé, Тел. (050)3842737

212811040102

213941010101

213981020102

10809101

РОБІТНИК НА ЛІНІЮ РОЗДАЧІ

213881010101

АВТОМОТОРИСТ

213821010102

ПОВАРА /Ñåòü ðåñòîðàíîâ "Êîíòèíåíò-Êàðä" / Ç\ï: ñòàâêà + % áåç çàäåðæåê. Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Òåë.: (068)071-45-77. Тел. (066)9142638

212761010101

ПОМОЩНИК ПОВАРА ÃÐ - 3\3 ñ 10.00 äî 22.00. Ç\ï - ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Тел. (097)1615373

213821010101

СУШИСТИ

10832101

/Ðåñòîðàí "Ñóøèÿ" / (áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ) ²íôîðìàö³ÿ çà Тел. (067)2173721

108061020102

СУШИСТЫ Ç\ï äîñòîéíàÿ. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Èðèíà, Тел. (050)3560005

Компанії ТОВ "Піт-СТОП Сервіс" потрібні на робот

ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â ДР, без шідливих звичо

Тел.:(050)355-38-40, 212961020108

(098)211-34-48

/ÑÒÎ / ÎÐ íà ÑÒÎ. Ïð-ò Îñâîáîäèòåëåé, 1. Òåë.: (063)854-41-50. Тел. (067)4413433

212661010103

АВТОСЛЕСАРИ /Êîìïàíèÿ "Íîâàÿ ýêñïåäèöèÿ" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå. Ãðàôèê ðàáîòû: 15\15. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159 107801010101

10771101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


30

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

21231101

ÂÎÄÈÒÅËÈ сосвоимавтовта си Ребята,помоитевыполнить за азыдиспетчерс ой. Работабезобязалово . Большое оличествоза азов!

Òåë.: 568-05-60, (063)568-05-60 10781101

ВОДИТЕЛИ

/Êîìïàíèÿ "Íîâàÿ ýêñïåäèöèÿ" / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

/Êîìïàíèÿ "Ýêñïðåññ-Ò" / äëÿ ðàáîòû â òàêñè (íà àâòîìîáèëè ïðåäïðèÿòèÿ, à òàêæå ñî ñâîèìè èíîìàðêàìè). Àíàòîëèé Èâàíîâè÷, Тел. (096)5038853

АГРЕГАТЩИКИ

ВОДИТЕЛИ

/Êîìïàíèÿ "Íîâàÿ ýêñïåäèöèÿ" / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

/Êîìïàíèÿ "Ýêñïðåññ-Ò" / ýâàêóàòîðà, àâòîâîçà, êðàíà ìàíèïóëÿòîðà, íà ìèêðîàâòîáóñ "Ãàçåëü". Àíäðåé Èâàíîâè÷, Тел. (095)2860343

107801010110

10748101

АВТОСЛЕСАРЬ, МОТОРИСТ, ХОДОВИК /Êîìïàíèÿ "Ýêñïðåññ-Ò" / Âëàäèñëàâ, Тел. (096)1082989

108011010301

Âëàäèñëàâ, Тел. (096)1082989

107871010101

АДМИНИСТРАТОР АВТОМОЙКИ 208941030102

АВТОСЛЕСАРЬ\АВТОЭЛЕКТРИК /ÑÒÎ / ñ ÎÐ. Òåë.: (067)501-41-42. Тел. 2097859

211921010101

10797101

ДЛЯРАБОТЫНАСТО ТРЕБУЕТСЯ:

ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÜ/ ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÈÊ сОР Òåë.

(067)501-41-42, 209-78-59

АДМИНИСТРАТОР

108471010301

АВТОСЛЕСАРЬМЕХАНИК /Íà ÑÒÎ ïðåäïðèÿòèÿ/ Тел. (067)7113903

107801010111

/ÑÒÎ íà Îáîëîíå / ñ ÎÐ, óìåíèÿ ðàáîòû ñ áàçîé êëèåíòîâ è áàçîé çàï÷àñòåé Òåë.: (067)506-28-31, Тел. (067)4635483

АВТОСЛЕСАРЬ, МОТОРИСТ, ХОДОВИК

АВТОХОДОВИК /ÑÒÎ / ÎÐ íà ÑÒÎ. Ïð-ò Îñâîáîäèòåëåé, 1. Òåë.: (063)854-41-50. Тел. (067)4413433

212661010104

АВТОЭЛЕКТРИК /ÑÒÎ / ÎÐ íà ÑÒÎ. Ïð-ò Îñâîáîäèòåëåé, 1. Òåë.: (063)854-41-50. Тел. (067)4413433

212661010101

21228101

АВТОЭЛЕКТРИКИ

108011010101

108011010201

ВОДИТЕЛИ äëÿ ðàáîòû â òàêñè (íà àâòîìîáèëè ïðåäïðèÿòèÿ, à òàêæå ñî ñâîèìè èíîìàðêàìè). Àíàòîëèé Èâàíîâè÷, Тел. (096)5038853

108461010101

ВОДИТЕЛИ

æåëàòåëüíî ñ ÎÐ. e-mail: pan23@ukr.net Тел. (067)4033082

ýâàêóàòîðà, àâòîâîçà, êðàíà ìàíèïóëÿòîðà, íà ìèêðîàâòîáóñ "Ãàçåëü". Àíäðåé Èâàíîâè÷, Тел. (095)2860343

АККУМУЛЯТОРЩИК

ВОДИТЕЛИ

/Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ êîìïàíèÿ / Êîìïàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, âûäàåòñÿ ñïåöîäåæäà, áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì. Êîíò. òåë.: (096)706-57-35. Тел. (099)9581832

/Îõðàííàÿ êîìïàíèÿ / ã.Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáë. Ãðàôèê ðàáîòû: äíåâíîé ïîñò; ñóòêè\äâîå; âàõòà. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: (067) 217-44-31. www.sprut.kiev.ua Тел. (067)5030095

108471010101

211801010101

109081010103

БУЛЬДОЗЕРИСТ /ÏðÀò "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 5000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

107811010109

108271020102

ВОДИТЕЛИ /Ãðóïïà êîìïàíèé "Ýêîíîì-àâòî" / íà íîâûå àâòîìîáèëè ïðåäïðèÿòèÿ. Çíàíèå ãîðîäà è ÎÐ îáÿçàòåëåí. Òåë.: (044)454-14-82. Тел. (044)4541485

208941020104

21192101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.


31

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

21159103

21180101

Автосалон СРОЧНОтребются

ÀÂÒÎÌÎÉÙÈÊÈ Парни,дев ш ижелательнос опытомработы. Оплатаи словиятр дадостойные.

Òåë.: (044)247-06-72, (044)537-04-57,Юрий (050)384-27-37

Та сізапрошє

ВОДІЇВ Від30ро ів, водійсь ийстажвід5-тиро ів, нанаші"ДеоЛанос"(аз). Страхов а,ліцензія. Орендаабови павто2003-2005ро . Òåë.: 539-14-54, (093)321-43-26, (067)659-22-17

21388101

21354101

ВОДИТЕЛИ

ВОДИТЕЛИ

/Îõðàííîå Ïð-òèå / Êîìàíäèðîâêè. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Тел. 5749932, 5749931

/Òàêñè "Îëèìï" / íà íàøè àâòî. Ç\ï îò 4000 ãðí. Ëåãàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ïîëíûé ñîöïàêåò. Тел. (044)5371177

107431020103

ВОДИТЕЛИ /Äëÿ ðàáîòû â òàêñè "Íàçàðè" / ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì, à òàêæå íà íàøè àâòîìîáèëè. Áåðåì àâòîìîáèëè â àðåíäó. Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Òåë.: (093)356-00-00. Тел. 5357708

107481010101

ВОДИТЕЛИ /Òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ / íà ìóñîðîâîç. Ç\ï îò 5000 ãðí. Тел. (096)3071392

108321010101

ВОДИТЕЛИ /Êîðîíà-òàêñè / ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì è íà íàøå àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà, áåç àáîíåíòñêîé ïëàòû. Êîìèññèÿ 10% ÷åðåç òåðìèíàëû. Áåñïëàòíàÿ ÑÒÎ. Тел. (063)4790000

211591030101

ВОДИТЕЛИ /"Æåëòîå òàêñè" / ñî ñâîèìè àâòîìîáèëåì è íà íàøå àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà, áåç àáîíåíòñêîé ïëàòû. Êîìèññèÿ - 6-10% ÷åðåç òåðìèíàëû. Áåñïëàòíàÿ ÑÒÎ. Тел. (063)4710000

211591040101

ВОДИТЕЛИ

213691010101

ВОДИТЕЛИ /"Àâàíãàðä Òàêñè" / ñ àâòîìîáèëåì. Âñòóïèòåëüíûõ íåò. ÃÐ ñâîáîäíûé. Êîìèññèÿ îò 9 %. Òåðìèíàëû åñòü. Тел. (063)2067207

10780101

213721010101

ВОДИТЕЛИ /ZET taxi / ñî ñâîèì àâòî è íà àâòîìîáèëè êîìïàíèè. Òåë. (097)412-21-55, Тел. (093)9132979, (099)0023537

213731020101

ВОДИТЕЛИ /Àâòîòðàíñïîðòíîå Ïð-òèå / íà ãðóçîâûå àâòîìîáèëè, êàò. "Ñ", "Ä", "Å". Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå. Тел. 2054226

107971010101

ВОДИТЕЛИ КАТ. "С" /Êðóïíàÿ òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ, çíàíèå ã. Êèåâà íà óðîâíå âîäèòåëÿ. Ç\ï 5000 ãðí. E-mail:kingsmak.kiev@mail.ru. Òåë.: (093)349-49-99. Тел. (067)6312665

107721010101

ВОДИТЕЛИ КАТ. "С", "Е" /Àâòîòðàíñ. êîìïàíèÿ "ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß" / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

107081010107

/Àâòîòðàíñïîðòíîå Ïð-òèå / äëÿ ðàáîòû â òàêñè íà àâòîìîáèëè ôèðìû. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï äî 7000 ãðí. Òåë.: (066)317-62-96, (097)441-13-31. Тел. (093)5810101

212231010101

ВОДИТЕЛИ КАТ. "С", "Е" /Êîìïàíèÿ "Íîâàÿ ýêñïåäèöèÿ" / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

107801010107

ВОДИТЕЛИ /"Òîï òàêñè" / ñî ñâîèìè èíîìàðêàìè. Áåç âñòóïèòåëüíûõ. Áåç îáÿçàëîâîê. 10% êîìèññèè îò ëþáûõ çàêàçîâ. Îïëàòà êîìèññèè ÷åðåç òåðìèíàëû. Àáîíïëàòà: 10 ãðí.\íåäåëÿ. Òåë.: 599-79-79, (093)545-79-79, (097)579-79-79. Тел. (099)4497979

ВОДИТЕЛИ ТАКСИ ñî ñâîèìè àâòî è íà àâòî ôèðìû. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ëèöåíçèðîâàíèå. Òåë.: (063)146-24-83, (067)502-38-32, (093)987-49-84. Çâîíèòü â áóäíèå äíè ñ 10.00 äî 18.00. Тел. (066)6210804

213681010101

212001010101

10846101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


32

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

21200101

21195101

21223101

ВОДИТЕЛЬ

ВОДІЙЕКСПЕДИТОР

/"Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Àíäðåé Ëåâ÷óê, Тел. (067)4726959

/"ÒÍÊ" / áåíçîâîçó ç ïåðåâåçåííÿ íåáåçïå÷íèõ âàíòàæ³â (ì. ѳìôåðîïîëü). Òåë.: (095)361-11-18. ×îëîâ³ê³â òà æ³íîê â³ä 18 ðîê³â íà ïîñàäè.Êîíòàêòè: ì. Êè¿â, (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66, (044)542-17-71; ì. ѳìôåðîïîëü (050)967-40-80, (050)944-10-27, (050)356-32-14, (050)293-96-76, (066)734-99-14; ì. ßëòà (050)967-40-80. Тел. (050)9674080

214391010110

ВОДИТЕЛЬ 10801101

/Ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / ñ ñîáñòâåííûì ëåãêîâûì àâòîìîáèëåì. (ðàéîí ñò.ì. "Îñîêîðêè", ëåâûé áåðåã). Тел. (044)4677788

108821020107

108631010202

ВОДІЙОХОРОННИК

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА /Ñêëàä âòîðñûðüÿ / óë. Íàáåðåæíî-Êîð÷åâàòñêàÿ, 136 Тел. (096)4161472

210441010103

ВОДИТЕЛЬ ИНКАССАТОР

/Îõîðîííà êîìïàí³ÿ / Ãðàô³ê ðîáîòè: äîáîâ³, äåíí³, âàõòà. Ç\ï ñòàá³ëüíà, âèñîêà. Òåë.: (044)481-00-18, (067)296-21-62, (050)389-33-85. Тел. (063)4967039

107701030102

òðåáóåòñÿ â áàíê. Îïûò ðàáîòû âîäèòåëåì îò 5 ëåò. Êèåâñêàÿ ïðîïèñêà îáÿçàòåëüíî. Ãðàôèê ðàáîòû: ñ 8.30 äî 19.00, Ñá., Âñ.- âûõîäíîé èëè ïîñìåííûé. Тел. 4862199 108831040000

ВОДІЇ /Òàêñ³ "²Ò" / íà àâòîìîá³ë³ êîìïàí³¿. Äîïîìîãà â GPS-íàâ³ãàö³¿ òà ç òåëåôîíîì. ÄÐ òà çíàííÿ ì³ñòà. ÃÐ: äåíü\í³÷. Ç\ï â³ä 4000 äî 6000 ãðí. Àíàòîë³é, Тел. (063)7549631

212311010101

ВОДИТЕЛЬЭКПЕДИТОР (ГАЗЕЛЬ)

ВОДІЇ /Òàêñ³ "²Ò" / ç³ ñâî¿ì àâòî. Äîïîìîãà â GPS-íàâ³ãàö³¿ òà ç òåëåôîíîì. ÄÐ òà çíàííÿ ì³ñòà. ÃÐ: äåíü\í³÷. Ç\ï â³ä 4000 äî 6000 ãðí. Àíàòîë³é, Тел. (063)7549631

/Îêîííàÿ êîìïàíèÿ / ÎÐ. Ç\ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. vakansii@email.ua Тел. 3324580

212311010102

109111040000

ВОДІЇ

ВОДИТЕЛЯ /Òàêñè 309 / ñî ñâîèì àâòî. Òåë.: 220-13-15. Тел. (093)3137999 211951010102

ВОДІЙ

³ä 30 ðîê³â, âîä³éñüêèé ñòàæ â³ä 5-òè ðîê³â, íà íàø³ "Äåî Ëàíîñ" (ãàç). Ñòðàõîâêà, ë³öåíç³ÿ. Îðåíäà àáî âèêóï àâòî 2003-2005 ðîêó. Òåë.: 539-14-54, (093)321-43-26. Тел. (067)6592217

213541010101

/Êåéòåð³íãîâà êîìïàí³ÿ "Mozart Catering" / çàêóï³âåëüíèê ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ ç àâòîìîá³ëåì (ì³êðîàâòîáóñ) ̳ñöå çíàõîäæåííÿ: á³ëÿ ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Êîíò. òåë.: 537-11-29. Тел. 2212394 213121010105

ДИСПЕТЧЕРЫ /"Àâàíãàðä Òàêñè" / Ìåñòî ðàáîòû - Âîñêðåñåíêà. ÃÐ: ñóòêè\äâîå. Ç\ï îò 400 ãðí.\ñìåíà. Çíàíèå ÏÊ îáÿçàòåëüíî. Тел. (063)2067207

213721020101

10708101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.


33

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

21266101

ИНЖЕКТОРЩИК ЭЛЕКТРОНЩИК

21267101

ОПЕРАТОР АЗС

/ÑÒÎ / ÎÐ íà ÑÒÎ. Ïð-ò Îñâîáîäèòåëåé, 1. Òåë.: (063)854-41-50. Тел. (067)4413433

212661010102

МАСТЕР СТО /Àâòîòðàíñ. êîìïàíèÿ "ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß" / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

107081010103

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА

/"ÒÍÊ" / (ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë., ì. ѳìôåðîïîëü, ì. Êðàñíîïåðåêîïñüê). ×îëîâ³ê³â òà æ³íîê â³ä 18 ðîê³â íà ïîñàäè. Êîíòàêòè: ì. Êè¿â,(050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66, (044)542-17-71; ì. ѳìôåðîïîëü (050)967-40-80, (050)944-10-27, (050)356-32-14, (050)293-96-76, (066)734-99-14; ì. ßëòà (050)967-40-80. Тел. (050)9674080

108821020102

/ÏÏ "Àâòîìàã³ñòðàëü" / Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷, Тел. (050)3432578

108771020402

МАШИНИСТ КАТКА /ÏÏ "Àâòîìàã³ñòðàëü" / Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷, Тел. (050)3432578

108771020401

МАШИНІСТ БЕТОНОНАСОСУ /ÏðÀò "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 4500-5000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

107811010104

МАШИНІСТ ГУСЕНИЧНОГО КРАНУ /ÏðÀò "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 6000-8000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

107811010113

МАШИНІСТ ЕКСТРУДЕРА /ÒΠ"Óí³-ÏÀÊ" / Ïðîâîäèìî íàâ÷àííÿ. Òåë.: (095)698-97-39. Äçâîíèòè ç 9.00 äî 17.00, ïí-ïò. Тел. (098)4790420

108801020102

ОПЕРАТОР МИЙКИ /"ÒÍÊ" / (ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë.). ×îëîâ³ê³â òà æ³íîê â³ä 18 ðîê³â íà ïîñàäè.Êîíòàêòè: ì. Êè¿â, (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66, (044)542-17-71; ì. ѳìôåðîïîëü (050)967-40-80, (050)944-10-27, (050)356-32-14, (050)293-96-76, (066)734-99-14; ì. ßëòà (050)967-40-80. Тел. (050)9674080

10882102

108821020101

ПОМОЩНИК ЭКСПЕДИТОРА /"Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Àíäðåé Ëåâ÷óê, Тел. (067)4726959

214391010102

ПОМІЧНИК МАШИНІСТА ЕКСТРУДЕРА /ÒΠ"Óí³-ÏÀÊ" / Ïðîâîäèìî íàâ÷àííÿ. Òåë.: (095)698-97-39. Äçâîíèòè ç 9.00 äî 17.00, ïí-ïò. Тел. (098)4790420

МАШИНІСТИ БУРОВИХ УСТАНОВОК

СЛЕСАРИ

/ÏðÀò "Ôóíäàìåíò" / (çàêîðäîííèõ ³ â³ò÷èçíÿíèõ). Ç\ï 6500-8000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

/Àâòîòðàíñïîðòíîå Ïð-òèå / ïî ðåìîíòó ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå. Тел. 2054226

МАШИНІСТИ ЕКСКАВАТОРА

СЛЕСАРИ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ

108801020103

107811010102

/ÏðÀò "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 5500 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

107811010108

МИЙНИКИ АВТО /Àâòîìèéêà / Ìîëîä³ ëþäè â³ä 18 ðîê³â. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. ˳âèé áåðåã. Ç\ï â³ä 3000 ãðí + ïðåì³ÿ. Íàäàºìî æèòëî. Òåë.: 592-80-20. Тел. 3610404

212141010101

107971010102

/Àâòîòðàíñ. êîìïàíèÿ "ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå. Ãðàôèê ðàáîòû: 15\15. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

107081010101

10847101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


34

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

10880102

ТРЕБУЕТСЯ

ÂÎÄÈÒÅËÜ íà "ÊÀÌÀÇ" (àâòîáåòîíîñìåñèòåëü, äëèíîìåð: 13,7 ì). РаботавКиеве(вахтенный метод).З\пдооворная. Жильепредоставляем.

Òåë.: (067)409-70-09 21342101

10877102

ЭКСПЕДИТОР /Ìåæäóíàðîäíàÿ êîììåð÷åñêàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 4000-4500 ãðí + ïèòàíèå. Îò 18 ëåò, îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Âûïëàòû âîçìîæíî åæåäíåâíî. Óë. ×èñòÿêîâñêàÿ, 2, ì. "Ñâÿòîøèí". Тел. (063)3802657, (093)7888360

213971030102

ЭКСПЕДИТОР 20894103

21385101

ТРАКТОРИСТ /Ìàãàçèí "ÌåãàÌàðêåò" / ÄÐ, ç/ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 5/2 äí³. Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó, ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. Âîêçàëüíà, âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. (099)1412653

/"Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Àíäðåé Ëåâ÷óê, Тел. (067)4726959

214391010101

ЭКСПЕДИТОРЫ /Êðóïíàÿ îïòîâî-ðîçíè÷íàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 3500 ãðí.+ ïðåìèÿ. Ïðàâûé áåðåã, ì."Ïåòðîâêà". Òåë.:(097)667-69-27, (093)826-59-46, Тел. (099)9085462 213311020102

108081020108

ШИНОМОНТАЖНИКИ âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â. ÄÐ, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Òåë.: (050)355-38-40. Тел. (098)2113448 21369101

21372101

107711010101

ШИНОМОНТАЖНИКИ /Àâòîìèéêà / Ìîëîä³ ëþäè â³ä 18 ðîê³â. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. ˳âèé áåðåã. Ç\ï â³ä 3000 ãðí + ïðåì³ÿ. Íàäàºìî æèòëî. Òåë.: 592-80-20. Тел. 3610404

212141010102

ШИНОМОНТАЖНИКИ /Êîìïàíèÿ "Íîâàÿ ýêñïåäèöèÿ" / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159 107801010109

ЭКСПЕДИТОР /Ìåæäóíàðîäíàÿ êîììåð÷åñêàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 4000-4500 ãðí + ïèòàíèå. Îò 18 ëåò, îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Âûïëàòû âîçìîæíî åæåäíåâíî. Óë. ×èñòÿêîâñêàÿ, 2, ì. "Ñâÿòîøèí". Òåë.: (093)788-83-60, Тел. (063)3802657 213971020102

21373102

ÐÀÁÎÒÀ

21368101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

ÐÀÁÎÒÀ

19442003

06372040

21572004

19572056

17842128

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 37 (818)

22262001

35


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

21782010

22312002

21252008

19132004

22862005

36

15722024

23102003

20912007

21902003

20712003

23392001

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 37 (818)


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

ÐÀÁÎÒÀ

23172001

22592005

17002011

04312013

19782006

17302006

15432008

22662003

14892006

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 37 (818)

20112004

37


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

23422001

23402001

19932007

14652009

23362002

20002028

23432001

38

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 37 (818)


39

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21159104

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АРМАТУРНИКИ /Ç-ä çàë³çîáåòîííèõ êîíñòðóêö³é N1 / Ç\ï 4000-4500 ãðí. Ðåæèì ðîáîòè: ó äâ³ çì³íè, ï'ÿòèäåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü. Òåë.: 286-64-78. Тел. (067)247 11 05

10775101

107751010102

ЗУБОРЕЗЧИК

ВЕРСТАТНИКИ Îïëàòà â³äðÿäíî-ïðåì³àëüíà, ñîöïàêåò. Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Тел. 230 69 71

108281010105

ЕЛЕКТРИК

10772101

/Ìàøèíîñòðîèòåëüíîå Ïð-òèå / Â ã. Çàïîðîæüå. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (061)222-48-00, Тел. 222 48 01

/Àñôàëüòîáåòîííèé ç-ä "ϳäðÿä" / ç îáñëóãîâóâàííÿ îáëàäíàííÿ. Ç\ï çà ðåçóëüòàòàìè ñï³âáåñ³äè. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, ì. Âèøíåâå, E-mail: Pidryad2007@ukr.net, òåë.: (044)502-94-92, Тел. (067)668 42 12

КОНСТРУКТОР АЛЮМ. СИСТЕМ

ЕЛЕКТРОЗВАРНИКИ РУЧНОГО ЗВАРЮВАННЯ

КОНТРОЛЕР ВТК

/Îêîííàÿ êîìïàíèÿ / ÎÐ. Ç\ï âûñîêàÿ ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. vakansii@email.ua Тел. 332 45 80

106721010101

/ÏðÀò "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 6500-7000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 220 35 12

107811010112

108571010101

109111050000

/Ç-ä çàë³çîáåòîííèõ êîíñòðóêö³é N1 / Ç\ï 3000-3500 ãðí. Ðåæèì ðîáîòè: ó äâ³ çì³íè, ï'ÿòèäåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü. Òåë.: 286-64-78. Тел. (067)247 11 05

107751010107

ЕЛЕКТРОЗВАРНИКИ РУЧНОГО ЗВАРЮВАННЯ /Ç-ä çàë³çîáåòîííèõ êîíñòðóêö³é N1 / Ç\ï 4000-4500 ãðí. Ðåæèì ðîáîòè: ó äâ³ çì³íè, ï'ÿòèäåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü. Òåë.: 286-64-78. Тел. (067)247 11 05

107751010103

ЕЛЕКТРОМОНТЕР ç ðåìîíòó òà îáñëóãîâóâàííÿ åëåêòðîóñòàòêóâàííÿ 4-6 ðîçðÿäó. Îïëàòà â³äðÿäíî-ïðåì³àëüíà, ñîöïàêåò. Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Тел. 230 69 71

108281010101

/ÆÅÎ N 108 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó/ Тел. 526 02 63

000000230022

ЕЛЕКТРОСЛЮСАР /ÏðÀò "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 5000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (095)275 20 89

107811010201

ЗАМЕРЩИК АЛЮМ. И М\П КОНСТРУКЦИЙ /Îêîííàÿ êîìïàíèÿ / ÎÐ. Ç\ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. vakansii@email.ua Тел. 332 45 80

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.

(íàâûêè õóä. êîâêè). Ðàáîòà â ñ.Ãîðåíè÷àõ. Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ. Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Òåë.: (097)925-21-07. Тел. (050)878 54 26

109111010000

æåëàòåëüíî ñ î\ð. Ïðîôåññèîíàëèçì, îòâåòñòâåííîñòü, æåëàíèå ðàáîòàòü è çàðàáàòûâàòü. Âñå äåòàëè ïî òåëåôîíó ñ 10.00 äî 19.00, Àëåêñàíäð, Тел. (050)357 59 59 214371010000

108151010103

МУЛЯР

МАЙСТЕР МЕХАНІЧНОЇ СЛУЖБИ /Ç-ä çàë³çîáåòîííèõ êîíñòðóêö³é N1 / Ç\ï 4000 ãðí. Ðåæèì ðîáîòè: ó äâ³ çì³íè, ï'ÿòèäåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü. Òåë.: 286-64-78. Тел. (067)247 11 05

107751010110

ЕЛЕКТРОМОНТЕР

10815101

КУЗНЕЦ

10837101

МОНТАЖНИКИ САНТЕХНИКИ

МЕХАНІК ПІДЙОМНО КРАНОВОГО ОБЛАДНАННЯ /ÏðÀò "Ôóíäàìåíò" / Ç/ï 5500 ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 220 35 12 107811010110

МОНТАЖНИК /"Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Àíäðåé Ëåâ÷óê, Тел. (067)472 69 59 214391010114

/Ç-ä çàë³çîáåòîííèõ êîíñòðóêö³é N1 / ("êàìåíùèê"). Ç\ï 4000 ãðí. Ðåæèì ðîáîòè: ó äâ³ çì³íè, ï'ÿòèäåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü. Òåë.: 286-64-78. Тел. (067)247 11 05

107751010112

НАЛАГОДЖУВАЛЬНИКИ äåðåâîîáðîáíîãî îáëàäíàííÿ. Îïëàòà â³äðÿäíî-ïðåì³àëüíà, ñîöïàêåò. Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Тел. 230 69 71

108281010106

ОПЕРАТОР ПАРОВИХ КОТЛІВ /Àñôàëüòîáåòîííèé ç-ä "ϳäðÿä" / Ç\ï çà ðåçóëüòàòàìè ñï³âáåñ³äè. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, ì. Âèøíåâå, E-mail: Pidryad2007@ukr.net, òåë.: (044)502-94-92, Тел. (067)668 42 12

106721010102

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


40

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ НАПОСТОЯННУЮРАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ з/пот4500,рн.до7000,рн. РаботавКиеве.Возможно предоставлениежилья. Тел.:(044)227-84-01,

(044)223-23-40, (050)446-11-40 10788101

10858101

10828101

10849101

РАДИОМОНТАЖНИК НАЛАДЧИК /Ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / (ñáîðêà, ðåìîíò, íàëàäêà èìïóëüñíûõ áëîêîâ ïèòàíèÿ, èíâåðòîðîâ). Òåë./ôàêñ: Тел. (044)467 77 88

108631010103

РЕЗЧИКИ /Ïðîèçâîäñòâåííîå Ïð-òèå / èç ñòåêëà Ç\ï îò 3500 ãðí. Ñåðãåé, Тел. (050)448 71 86

108491010102

СБОРЩИКИ АЛЮМ. СИСТЕМ /Îêîííàÿ êîìïàíèÿ / ÎÐ. Ç\ï âûñîêàÿ ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. vakansii@email.ua Тел. 332 45 80 109111030000

СВАРЩИК 21219101

10853101

ОПЕРАТОР УПАКОВАЧНОГО АВТОМАТА /Êîíäèòåðñêèé öåõ ÎÎÎ "Äîëü÷å Âèòà" / Ðàáîòà ïîñìåííî, äëÿ ñîòðóäíèêîâ ðàçâîçêà îò ñò. ì. "Õàðüêîâñêàÿ",ïãò. Áàðûøåâêà. Ç\ï äîñòîéíàÿ. Òåë.: 597-21-74 Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷, Тел. (050)381 84 69

107891010103

ОПЕРАТОРИ АВТОМАТИЧНОЇ ТА Н\А ЛІНІЇ

ФИРМЕТРЕБУЮТСЯ:

ÑÂÀÐÙÈÊÈ

ÌÎÍÒÀÆÍÈÊ ÐÝÀ

дляработывцех (полавтоматичес!аясвар!а) Терр.распол.-ст.м.«Лесная»

Тел.:(093)011-46-95,

Òåë.: (044)503-22-03

(050)381-51-37

Конт.лицо-Але!сандр 10912101

ÐÀÁÎÒÀ

/Ïðîèçâîäñòâî / ñ ÎÐ, ýë.-äóãîâàÿ, ï\àâòîìàò. Ïðîèçâîäñòâî áûòîâîê, êèîñêîâ, îòêàòíûõ ãàðàæíûõ âîðîò, ëåñòíèö. Òðåçâîñòü, ïóíêòóàëüíîñòü. Ç\ï ñäåëüíàÿ, îò 5000 ãðí. Âîçìîæíî æèëüå. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Áîðèñïîëüñêàÿ, 7, òåððèòîðèÿ ç-äà "Áóäìàø". Тел. (096)597 19 57

СЛЕСАРЬ

ПОМОЩНИК УСТАНОВЩИКА

/ÎÎÎ "Ñèòè Ñòàéë" / Òåë.: 469-02-67, Тел. 469 51 86

/"Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Àíäðåé Ëåâ÷óê, Тел. (067)472 69 59

214391010106

КОМПАНИЯ SECUR (РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ) ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

108151010101

СВАРЩИКИ СБОРЩИКИ

Îïëàòà â³äðÿäíî-ïðåì³àëüíà, ñîöïàêåò. Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Тел. 230 69 71

108281010103

10908101

ÎÐ. Ðàáîòà â ñ.Ãîðåíè÷àõ. Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ. Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Òåë.: (097)925-21-07. Тел. (050)878 54 26

РАБОЧИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ äëÿ ðàáîòû ïî ïðîåêòèðîâàíèþ è ìîíòàæó òåïëîïóíêòîâ, íàñîñíûõ, ñèñòåì îòîïëåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ. ÂÎ òåõíè÷åñêîå (îêîí÷åííîå, íåîêîí÷åííîå), ñðåäíå-òåõíè÷åñêîå, ñ ÎÐ è áåç ÎÐ. e-mail: epos@list.ru Тел. (067)346 39 87 213261010105

212191010101

107531010105

СЛЕСАРЬ ПО МЕТАЛЛУ ÎÐ. Ðàáîòà â ñ.Ãîðåíè÷àõ. Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ. Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Òåë.: (097)925-21-07. Тел. (050)878 54 26

108151010104

СЛЕСАРЬ СБОРЩИК /Ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / ðàäèîýëåêòðîííîé àïïàðàòóðû è ïðèáîðîâ (ñáîðêà, ðåìîíò èìïóëüñíûõ áëîêîâ ïèòàíèÿ, èíâåðòîðîâ). Òåë./ôàêñ: Тел. (044)467 77 88

108631010104

21344101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.


41

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10857101

СЛЮСАР РЕМОНТНИК /Ç-ä çàë³çîáåòîííèõ êîíñòðóêö³é N1 / Ç\ï 5000 ãðí. Ðåæèì ðîáîòè: ó äâ³ çì³íè, ï'ÿòèäåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü. Òåë.: 286-64-78. Тел. (067)247 11 05

107751010105

/Ìàøèíîñòðîèòåëüíîå Ïð-òèå / Â ã. Çàïîðîæüå. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (061)222-48-00, Тел. 222 48 01

СЛЮСАР САНТЕХНІК

ТОКАРЬ РАСТОЧНИК

/Ç-ä çàë³çîáåòîííèõ êîíñòðóêö³é N1 / Ç\ï 3000-3500 ãðí. Ðåæèì ðîáîòè: ó äâ³ çì³íè, ï'ÿòèäåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü. Òåë.: 286-64-78. Тел. (067)247 11 05

/Ìàøèíîñòðîèòåëüíîå Ïð-òèå / Â ã. Çàïîðîæüå. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (061)222-48-00, Тел. 222 48 01

107751010109

/ÆÅÎ N 108 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó/ Тел. 526 02 63

108571010103

10803101

ШЛІФУВАЛЬНИК 108571010104

ТОКАРЬ УНИВЕРСАЛ

108581010201

000000230020

УСТАНОВЩИК

СТОЛЯР /ÊÏ ÓÆà "Ïå÷åðñüêæèòëî" / Ç\ï 2500 ãðí. Тел. 285 74 69

108501010102

СТОЛЯР ïî ïðîèçâîäñòâó äâåðåé äåðåâÿííûõ, ùèòîâûõ. Тел. (050)334 85 31

108031010101

СТОЛЯР /Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ êîìïàíèÿ / Êîìïàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, âûäàåòñÿ ñïåöîäåæäà, áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì. Êîíò. òåë.: (096)706-57-35. Тел. (099)958 18 32

109081010102

СТОЛЯР ВЕРСТАТНИК /Ç-ä çàë³çîáåòîííèõ êîíñòðóêö³é N1 / Ç\ï 4000 ãðí. Ðåæèì ðîáîòè: ó äâ³ çì³íè, ï'ÿòèäåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü. Òåë.: 286-64-78. Тел. (067)247 11 05

107751010111

/ÒΠ"ÀÊÐÎÍ-ÂÀË" / Ç/ï â³ä 5000 ãðí. Òåë.: 417-57-95 (â³ää³ë êàäð³â), 451-48-93. ²ðèíà Âàëåíòèí³âíà, Тел. (067)501 16 94

108531010102

/Êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÍÈÈÖ"ÀÐÌÀÒÎÌ" / ñ ÎÐ. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Òåë.: (067)959-09-44, Àëåêñàíäð Ñòåïàíîâè÷, Тел. (044)591 08 69

СЛЮСАР САНТЕХНІК

10863101

ТОКАРЬ

КАРУСЕЛЬЩИК

/"Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Àíäðåé Ëåâ÷óê, Тел. (067)472 69 59

214391010105

УСТАНОВЩИК АЛЮМ. И М\П КОНСТРУКЦИЙ /Îêîííàÿ êîìïàíèÿ / ÎÐ. Ç\ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. vakansii@email.ua Тел. 332 45 80 109111020000

ФОРМУВАЛЬНИКИ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ /Ç-ä çàë³çîáåòîííèõ êîíñòðóêö³é N1 / Ç\ï 4000-5000 ãðí. Ðåæèì ðîáîòè: ó äâ³ çì³íè, ï'ÿòèäåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü. Òåë.: 286-64-78. Тел. (067)247 11 05

ЭЛЕКТРИК /Â îôèñ òðåáóåòñÿ íà ðàáîòó. / ÎÐ ïî ïðîôåññèè îò 5 ëåò. Îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè îáÿçàòåëüíî. Îôèñ â ð-íå ïë. Ïîáåäû. Тел. 486 21 99 108831010000

ЭЛЕКТРИК /Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï âûñîêàÿ, ïîíåäåëüíî + ïèòàíèå. Óë. Ãðóøåâñêîãî,10, îô.326, 3-é ýòàæ. Òåë. (095)710-33-78, (096)055-77-94, Тел. 253 23 54

213551010106

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК /ÎÎÎ "Ñèòè Ñòàéë" / Òåë.: 469-02-67, Тел. 469 51 86 107531010104

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК /ÎÎÎ "Ñèòè Ñòàéë" / Òåë.: 469-02-67, Тел. 469 51 86 107531010101

10813101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

107751010101

ФРЕЗЕРОВЩИК /Ìàøèíîñòðîèòåëüíîå Ïð-òèå / Â ã. Çàïîðîæüå. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (061)222-48-00, Тел. 222 48 01

АРМАТУРНИКИ /Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ / Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòñÿ æèòëî. Òåë.: (050)546-50-58, Тел. (098)353 46 83

108571010102

ТОКАР /ÒΠ"ÀÊÐÎÍ-ÂÀË" / 4-6 ðîçðÿäó. Ç/ï â³ä 5000 ãðí. Òåë.: 417-57-95 (â³ää³ë êàäð³â), 451-48-93. ²ðèíà Âàëåíòèí³âíà, Тел. (067)501 16 94

108531010101

ФРЕЗЕРОВЩИКИ /Êîìïàíèÿ "Íîâàÿ ýêñïåäèöèÿ" / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)223 61 59

/Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï âûñîêàÿ, ïîíåäåëüíî + ïèòàíèå. Óë. Ãðóøåâñêîãî,10, îô.326, 3-é ýòàæ. Òåë. (095)710-33-78, (096)055-77-94, Тел. 253 23 54

107801010112

ТОКАРЬ /Êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÍÈÈÖ"ÀÐÌÀÒÎÌ" / íà ñòàíêè ñ ×ÏÓ, ç\ï äîãîâîðíàÿ. Òåë.: (098)834-49-75 Âèêòîð Íèêîëàåâè÷, Тел. (044)591 08 05

ХОЛОДИЛЬЩИКИ /Êîìïàíèÿ "Íîâàÿ ýêñïåäèöèÿ" / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)223 61 59

108581010102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.

107801010113

210501010101

БЕТОНЩИКИ

10672101

213551010105

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


42

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ² ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÀ

БЕТОНЩИКИ /ÒÎÂ "Ìàêñèìóñ Êîíñòðàêøí" / (067)468-55-01, Âàëåðèé Àíàòîëüåâè÷, Ìèõàèë Ñòåïàíîâè÷, Тел. (067)537 93 55

108811010101

БЕТОНЯРІ /Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ / Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòñÿ æèòëî. Òåë.: (050)546-50-58, Тел. (098)353 46 83

210501010102

БУРИЛЬНИКИ /ÏðÀò "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 4500-5500 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 220 35 12

107811010101

ЗВАРНИКИ /Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ / Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòñÿ æèòëî. Òåë.: (050)546-50-58, Тел. (098)353 46 83

10889101

10868101

210501010103

КАМЕНЩИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ/ Тел. (095)558 82 80

108681010101

КАМЕНЩИКИ /ÎÎÎ "Ìàêñèìóñ Êîíñòðàêøí" / Ìèõàèë Ñòåïàíîâè÷ Тел. (067)537 93 55

107961010103

КАМЕНЩИКИ /ÒÎÂ "Ìàêñèìóñ Êîíñòðàêøí" / (067)468-55-01, Âàëåðèé Àíàòîëüåâè÷, Ìèõàèë Ñòåïàíîâè÷, Тел. (067)537 93 55

Ç/ï îò âûðàáîòêè. Тел. (097)662 11 66 108811010102

/ÒΠ"Àçîòíåôòü" / Ç\ï â³ä âèðîá³òêó, ã³äí³ ðîçö³íêè, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, áåçêîøòîâí³ îá³äè, áåçêîøòîâíèé ãóðòîæèòîê. Òåë.: (067)915-37-73, Тел. (067)252 25 73

108891010102

МАЛЯР 108031010103

МАЛЯРА Ç/ï îò âûðàáîòêè. Тел. (097)662 11 66

108681010103

209661010103

ПЛИТОЧНИКИ /Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï âûñîêàÿ, ïîíåäåëüíî + ïèòàíèå. Óë. Ãðóøåâñêîãî,10, îô.326, 3-é ýòàæ. Òåë. (095)710-33-78, (096)055-77-94, Тел. 253 23 54

213551010102

ПЛОТНИКИ /ÎÎÎ "ÁÏ-4 ÊÌÁ-1" / (îïàëóáêà). Ç\ï âûñîêàÿ. Ðàáîòà ïî âàõòàì. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (098)08-232-39. Тел. 537 69 93

108131010101

ПОКРІВЕЛЬНИК 209661010102

МАЛЯРЫ

/ÆÅÎ N 108 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó/ Тел. 526 02 63

000000240023

/Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï âûñîêàÿ, ïîíåäåëüíî + ïèòàíèå. Óë. Ãðóøåâñêîãî,10, îô.326, 3-é ýòàæ. Òåë. (095)710-33-78, (096)055-77-94, Тел. 253 23 54

213551010103

МОНОЛИТЧИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ/ Тел. (095)558 82 80

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ/ Тел. (095)558 82 80

СПЕЦІАЛІСТИ

ПЛИТОЧНИКИ

КАМЕНЯРИ

Тел. (050)334 85 31

20966101

ПЛИТОЧНИКИ

ПРОРАБЫ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / ñ áðèãàäîé. Тел. (095)558 82 80

/Öåõ îáðîáêè ìàðìóðó òà êàìåíþ / ç îáðîáêè êàìåíþ ç ÄÐ. Ðàáîòà - ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî". Ç\ï âèñîêà ³ çàëåæèòü â³ä êâàë³ô³êàö³¿ òà ìàéñòåðíîñò³. Òåë.: (067)447-14-07, (063)438-17-30, (099)705-77-73, (044)360-96-91. Тел. (044)360 96 92

108371020101

СТОЛЯР БУДІВЕЛЬНИК

10698101

Îïëàòà â³äðÿäíî-ïðåì³àëüíà, ñîöïàêåò. Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Тел. 230 69 71

108281010107

СТОЛЯРЫ /Áèçíåñ-öåíòð / Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: (063)374-20-79. Тел. (044)586 53 11

108871010103

СТРОПАЛЬНИК Îïëàòà â³äðÿäíî-ïðåì³àëüíà, ñîöïàêåò. Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Тел. 230 69 71

108281010102

ТЕСЛЯРИ /Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ / Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòñÿ æèòëî. Òåë.: (050)546-50-58, Тел. (098)353 46 83 210501010104

21050101

108681010104

РАЗНОРАБОЧИЕ /Áèçíåñ-öåíòð / Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: (063)374-20-79. Тел. (044)586 53 11 108871010102

108681010102

МОНОЛИТЧИКИ /ÎÎÎ "Ìàêñèìóñ Êîíñòðàêøí" / Ìèõàèë Ñòåïàíîâè÷ Тел. (067)537 93 55

107961010102

МОНТАЖНИКИ /ÎÎÎ "ÁÏ-4 ÊÌÁ-1" / îïàëóáêè. Ç\ï âûñîêàÿ. Ðàáîòà ïî âàõòàì. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (098)08-232-39. Тел. 537 69 93

108131010103

РІЗНОРОБОЧІ НА БУДІВНИЦТВО /ÏÀÒ "Àãðîêîìá³íàò"Êàëèòà" / áàæàíî áóä³âåëüí³ áðèãàäè, çàðîá³òíà ïëàòà - â³ä 120 ãðí\äåíü àáî â³ä 3000 ãðí\ì³ñ. Æèòëîì çàáåçïå÷óºìî. Çà á³ëüø äåòàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ çâåðòàòèñÿ çà òåëåôîíîì (096)729-77-90 àáî (050)655-19-91, òà çà àäðåñîþ: Êè¿âñüêà îáë., Áðîâàðñüêèé ð-í, ñìò. Êàëèòà, âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 14. Тел. (050)655 19 91 108561010101

10796101

ÐÀÁÎÒÀ

99991034

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.


43

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ СРОЧНОТРЕБУЕТСЯ:

ÌÀÑÒÅÐ ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ ÎÄÅÆÄÛ (самозарой) с ОР. ГР по дооворенности. З/п от 3000-5000рн. Р-н ст.м. "Л.Толстоо"

Тел.:(066)350-45-10 21304101

РАБОТА!

ГРУЗЧИК

Ïîëíàÿ èëè ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Ïåðñïåêòèâà. Êàðüåðà. Äîñòîéíûé äîõîä. Ëþäìèëà Тел. (050)332 22 90

/Ìåæäóíàðîäíàÿ êîììåð÷åñêàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 250 ãðí\äåíü. Îò 18 ëåò, îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Âûïëàòû âîçìîæíî åæåäíåâíî. Óë. ×èñòÿêîâñêàÿ, 2, ì. "Ñâÿòîøèí". Òåë.: (093)788-83-60, Тел. (063)380 26 57

213611010101

АВТОМОЙЩИКИ þíîøè è äåâóøêè. Âîçðàñò îò 25 ëåò. Æåëàòåëåí ÎÐ. Òåððèòîðèÿ ðàñïîëîæåíèÿ - Õàðüêîâñêèé ìàññèâ. Ç\ï - äîãîâîðíàÿ. Тел. (044)501 68 55

213421020101

АВТОМОЙЩИКИ Ç\ï îò 5000 ãðí. ÎÐ îáÿçàòåëåí. Ïîìîùü ñ æèëüåì. Ð-íû ðàáîòû: óë. Æìåðèíñêàÿ, 5; óë. Æìåðèíñêàÿ, 26; óë. Òóïîëåâà, 1-Á; Áåëãîðîäêà. Òåë.: (097)007-27-72, Àíäðåé. Тел. (098)373 27 77

212671010101

АВТОМОЙЩИКИ

10750101

СРОЧНОТРЕБУЮТСЯ:

ÇÀÃÎÒÎÂÈÒÅËÈ ÂÒÎÐÑÛÐÜß МожнобезОР. Оплатасдельная. 21220101

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

ÀÂÒÎÌÈÉÍÈÊÈ Забезпеч єможитлом

СБОРЩИК МЕБЕЛИ ñ óìåíèåì ðàáîòàòü íà ñòàíêàõ.

Тел. (050)334 85 31 108031010102

Тел.:(067)406-57-93,м."ГероївДніпра"; (067)406-26-39, м."Політехнічнийінститт"; (067)406-26-45, м."Черніівсьа" 21239101

Наавтомой (центр,теплыебо сы) треб ются:

ÀÂÒÎÌÎÉÙÈÊÈ Честные,трдолюбивые, исполнительные.З\пвысоая Тåë.:

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 11 ВАНТАЖНИКИ /̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / 160 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64), (063)876-66-52. Тел. (068)530 26 20

213451020105

11 ПАКУВАЛЬНИКИ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ (ñàìîçàêðîé). Ñ ÎÐ, ÃÐ ïî äîãîâîðåííîñòè. Ç\ï îò 3000-5000 ãðí. Ð-í ñò.ì. "Ë.Òîëñòîãî". Тел. (066)350 45 10 213041010101

/̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / 140 ãðí\äåíü, æ³í. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64),(063)876-66-52. Тел. (068)530 26 20

213451020104

2 УЧЕНИКА íà ñáîðêó êîìïüþòåðîâ è íîóòáóêîâ. Òåë.: (098)906-05-25. Тел. 233 02 91

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.

/óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìîæëèâà ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â . Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)547 56 15

107911010105

ВАНТАЖНИКИ /Ìàãàçèí "ÌåãàÌàðêåò" / ç/ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 5/2 äí³. Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó, ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. Âîêçàëüíà, âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. (099)141 26 53

108081020105

561-70-50 21395101

10691101

212871010101

ВАНТАЖНИК

Тел.:(095)830-12-77

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

/Àâòîìîå÷íûé êîìïëåêñ / âîçìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû. Ç\ï âûñîêàÿ (ñòàâêà + % + ïðåìèè). Ðàéîí Òðîåùèíà. Çâîíèòü ñ 10 äî 18.00. Òåë.: (050)744-57-49, Тел. (096)457 31 93

213251010101

ВАНТАЖНИКИ

213971020103

ГРУЗЧИК /Ìåæäóíàðîäíàÿ êîììåð÷åñêàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 250 ãðí\äåíü. Îò 18 ëåò, îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Âûïëàòû âîçìîæíî åæåäíåâíî. Óë. ×èñòÿêîâñêàÿ, 2, ì. "Ñâÿòîøèí". Òåë.: (093)788-83-60, Тел. (063)380 26 57

213971030103

ГРУЗЧИК /"Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Àíäðåé Ëåâ÷óê, Тел. (067)472 69 59

214391010107

ГРУЗЧИК /"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 206 13 40

212811020122

ГРУЗЧИК

КОМПЛЕКТОВЩИК /Îïòîâûé ñêëàä òêàíåé / îò 20 ëåò, 8-ìè ÷àñîâîé ðàáî÷èé äåíü, ïåðåðàáîòêè îïëà÷èâàþòñÿ äîïîëíèòåëüíî, ñóá.,âñ. - âûõîäíûå, îòïóñê, áîëüíè÷íûå îïëà÷èâàþòñÿ, ç\ï - 3000 ãðí.\ìåñÿö. Àäðåñ ñêëàäà: áóë. È.Ëåïñå. Êîíòàêòíîå ëèöî: Åëåíà Êèÿíèöà Тел. (044)455 43 43

106851010101

ГРУЗЧИКИ Òðåáóþòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. ÎÐ, áåç ñóäèìîñòè, îò 20 ëåò. Ç\ï îò 3500 + ïåðåðàáîòêè. Ãðàôèê: ñ 7.00 - 15.00, 15.00-24.00, ð-í ñò.ì. ×åðíèãîâñêàÿ. Òåë.: (096)618-24-07, Ëàðèñà, Тел. 362 62 64 108441010000

/Ñóïåðìàðêåò Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: Äàð'ÿ, òåë.: (067)223-81-95, Ìàðèíà, Тел. (044)393 97 44

108141020109

ВАНТАЖНИКИ /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Á³ëÿ ì. Âîêçàëüíà, âóë.Êóäðÿøîâà, 20-Â. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)385 95 56

108001020114

ВЫПУСКНИКИ ТЕХНИЧЕСКИХ УЧИЛИЩ И ВУЗОВ äëÿ ðàáîòû ïî ïðîåêòèðîâàíèþ è ìîíòàæó òåïëîïóíêòîâ, íàñîñíûõ, ñèñòåì îòîïëåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ. ÂÎ òåõíè÷åñêîå (îêîí÷åííîå, íåîêîí÷åííîå), ñðåäíå-òåõíè÷åñêîå, ñ ÎÐ è áåç ÎÐ. e-mail: epos@list.ru Тел. (067)346 39 87

213261010101

ГРУЗЧИКИ íà ñêëàä (ìóæ÷èíû 20-35 ëåò). Ç\ï îò 4000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Âîçëå óë. Áåðåçíåâàÿ, 12 (Ëåâûé áåðåã). Òåë.: 594-01-64. Тел. 567 62 38

107761010101

ГРУЗЧИКИ Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)223-81-95; ð-í ì. "Îáîëîíü", (067)223-81-70; ð-í Áîðùàãîâêà, (067)235-67-93; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)547-10-73; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)440 02 17

107941040108

ГРУЗЧИКИ /Òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ / íà ìóñîðîâîç. Ç/ï îò 3000 ãðí. Тел. (096)307 13 92

108321020101

ГРУЗЧИКИ /Òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 180 ãðí\äåíü. Òåë.: (050)920-23-45, (063)396-53-76. Тел. (067)744 06 35

214001010105

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


44

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

10773101

В КРУПНУЮ КОМПАНИЮ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ:

ÊÓÐÜÅÐ Предоставляется автомобиль с водителем. З/п еженедельно, от 1000 3рн/нед.

Тел.:(044)383-58-38,

(097)543-91-90 21440102

МОЙЩИЦА

ПАРКУВАЛЬНИК ВІЗКІВ

/×àñòíîå îáùåæèòèå / æåí., ç/ï 2000 ãðí. + áåñïëàòíîå æèëüå. Ëþäìèëà, Тел. (097)995 93 36

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ "Êîíòèíåíò-Êàðä" / Ç\ï: ñòàâêà + % áåç çàäåðæåê. Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Òåë.: (068)071-45-77. Тел. (066)914 26 38

/óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìîæëèâà ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â . Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)547 56 15

212451010101

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК /Ìåðåæà ìàãàçèí³â "Êîñìî" / Çàïðîøóº ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÊÎÑÌÎ". Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Òåë.: (044)206-21-73. Тел. (067)239 81 52

113081010102

ГРУЗЧИКИ КОМПЛЕКТОВЩИКИ Òðåá.: ÎÐ íà ñêëàäàõ. Ìû ïðåäëàãàåì: äîñòàâêà äî ìåñòà ðàáîòû îò ñò. ì. "Íèâêè". Êîìïàíèÿ "Ëîãèñòèê-Ïëþñ", ïãò Ñòîÿíêà, 21-é êì Æèòîìèðñêîé òðàññû, ñêëàäñêîé êîìïëåêñ West Gate Logistic, áëîê 2D (15 ìèí. îò ñò. ì. "Íèâêè"). Êîíòàêòíûå ëèöà - Ñåðãåé, òåë.: (050)960-50-18. Þðèé, Тел. (050)641 57 14

108451010101

ДВІРНИК /Êè¿âñüêà ³íæåíåðíà ã³ìíàç³ÿ / Тел. 220 19 68, (096)030 86 30

000000270016

ДВІРНИК /óìíàç³ÿ N 261 / Òåë.: (099)930-34-68. Тел. 563 95 93

000000270007

ДВІРНИКИ /ÊÏ ÓÆà "Ïå÷åðñüêæèòëî" / Ç\ï â³ä 2000 ãðí. Ãóðòîæèòîê íà ïåð³îä ðîáîòè íàäàºòüñÿ. Тел. 285 74 69

108501010103

ДЕВУШЕК, ЖЕНЩИН Îáÿçàííîñòè: ðàáîòà â îôèñå íà òåëåôîíå, îáçâîí êëèåíòîâ è çàïèñü íà òåñòèðîâàíèå. Òðåáîâàíèÿ: êîììóíèêàáåëüíîñòü, êîððåêòíîñòü â îáùåíèè, ïóíêòóàëüíîñòü, îòâåòñòâåííîñòü. Óñëîâèÿ ðàáîòû: ðàáîòà â 2 ñìåíû: ñ 11.00 äî 16.00, ñ 16.00 äî 21.00. Ç\ï îò 3500 äî 5000 ãðí. Êîìïàíèÿ ãàðàíòèðóåò ñâîåâðåìåííóþ îïëàòó. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå: Тел. (093)758 26 70

213701010101

КОНТРОЛЕР ТОРГОВЫХ ТОЧЕК /"Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Àíäðåé Ëåâ÷óê, Тел. (067)472 69 59

214391010112

/ÏÏ "Àâòîìàã³ñòðàëü" / Þëèé Àëåêñååâè÷, Тел. (050)343 34 26

108771020101

ЖІНКИ,

КУРЬЕРОВ /"Îíëàéí-ðåñòîðàí "Âàøè Ñóøè" / äëÿ äîñòàâêè ñóøè è ðîëëîâ ïî Êèåâó. Êóðüåðû òðåáóþòñÿ êàê ïåøèå òàê è íà ëè÷íîì òðàíñïîðòå. Ñ 10.00 äî 22.00. Тел. (044)599 93 19

213561010101

КУРЬЕРЫ КОНСУЛЬТАНТЫ /Òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 3600 ãðí + ïðåìèÿ + %. Òåë.: (050)920-23-45, (063)396-53-76. Тел. (067)744 06 35

214001010103

КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК

212681020101

ÐÀÁÎÒÀ

МОЙЩИЦА ПОСУДЫ /Êàôå "×ÈËÈ ÁÀÐ" / Ç\ï 120 ãðí\äåíü. Êîíò. ëèöî: Âèòàëèé, Тел. (097)437 37 42

213361010104

МОЙЩИЦА

УБОРЩИЦА (äíåâíàÿ, ñóòî÷íàÿ). Ç\ï äîñòîéíàÿ. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Èðèíà, Тел. (050)356 00 05

/Ìàãàçèí "ÌåãàÌàðêåò" / ç/ï + ïðåì³ÿ, îá³ä, 5/2 äí³. Ìè ïðîïîíóºìî: óäíó, ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó, ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó, îïëà÷óâàíå íàâ÷àííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Òåë.: 206-13-50, 248-97-93. Ðîáîòà â 15 õâèëèíàõ õîäè â³ä ìåòðî "Âîêçàëüíà" â íàïðÿìêó Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ïëîù³. Àäðåñà: ì. Âîêçàëüíà, âóë. Ñóðèêîâà,3-à, ì-í "ÌåãàÌàðêåò", â³ää³ë ïåðñîíàëó. Тел. (099)141 26 53

108081020107

МАЙСТЕР ТЕХНІЧНОЇ ДІЛЬНИЦІ /ÆÅÎ N 108 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó/ Тел. 526 02 63

МИЙНИЦІ ПОСУДУ ПРИБИРАЛЬ

НИЦІ /Ðåñòîðàí "Ñóøèÿ" / ²íôîðìàö³ÿ çà Тел. (067)217 37 21

МИЛЫЕ И ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ СОТРУДНИЦЫ!!! Âîçðàñò îò 18 ëåò. Áåç âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ è îïûòà ðàáîòû. Æèëüå - ïðåäîñòàâëÿåì. Áåçîïàñíîñòü - ãàðàíòèðóåì. Âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû - åæåäíåâíî. Ç\ï îò 40000 ãðí\ìåñ. Òåë.: (093)783-15-68, Тел. (067)243 14 97 213861010101

107911010107

ПАРТНЕР â èíôîðìàöèîííûé îòäåë. Ôîðìà îïëàòû: äîõîä. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû. Òåë.: (096)469-55-77, (066)320-11-69, Тел. (093)825 06 46

213921010101

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ

МОЛОДШИЙ ПРИЙМАЛЬНИК ТОВАРУ

Ãèáêèé ãðàôèê. Òåë.: (067)416-37-97, Тел. (066)693 99 96

/Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÀÒÁ" / (âàíòàæíèêè). 7 "çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: - Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ; - Ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; Áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ; - Ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì; - Äðóæíà êîìàíäà; - Äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ; Ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ Ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ ìàã."ÀÒÁ". Тел. (095)235 75 97

ПОСУДОМИЙНИЦЯ

108211010103

108061020108

ùî áàæàþòü ñòàòè ñóðîãàòíèìè ìàìàìè. Ìè ãàðàíòóºìî ïîâíó êîíô³äåíö³éí³ñòü Âàøèõ äàíèõ òà ã³äíó âèíàãîðîäó - 130 000-180 000 ãðí (â çàëåæíîñò³ â³ä ïðîãðàì). Âèìîãè: æ³íêè â³êîì â³ä 20 äî 28 ðîê³â, ÿê³ ô³çè÷íî òà ïñèõ³÷íî çäîðîâ³ òà ìàþòü õî÷à á îäíó ñâîþ çäîðîâó äèòèíó. Áóäü ëàñêà, óòî÷íþéòå äåòàë³. Òåòÿíà, çà Тел. (044)362 53 63

212761010106

212961020106

000000270019

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ

21397103

10742101

КОМЕНДАНТ

ОБРОБЛЮВАЧІ РИБИ /Ñóïåðìàðêåò Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: Äàð'ÿ, òåë.: (067)223-81-95, Ìàðèíà, Тел. (044)393 97 44 108141020107

ОПЕРАТОР CALL ЦЕНТРА /Êîëëåêòîðñêàÿ êîìïàíèÿ / ÃÐ: 2/2, 8:00 - 20:00. Âîçìîæíà ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü: 8:00 - 13:30 èëè 9:00 14:30, èëè 14:30 - 20:00 - 5 äíåé â íåäåëþ ñ ïëàâàþùèìè âûõîäíûìè. Ñðåäíÿÿ ç/ï (ñòàâêà + %) - 3500-4000 ãðí. Ðàññìàòðèâàåì ñòóäåíòîâ. Îáðàçîâàíèå ñðåäíåå, ñïåöèàëüíîå, ÂÎ íåçàêîí÷åíîå, ÂÎ. ÎÐ íå îáÿçàòåëüíî - ïðîâîäèòñÿ îáó÷åíèå â êîìïàíèè. E-mail: bgb.office@gmail.com Тел. (044)361 03 25 211211010101

212701010101

/Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 431 94 51

212511010105

ПОСУДОМИЙНИЦЯ /Êàâ'ÿðíÿ / ̳ñöå ðîáîòè: âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî. Тел. (050)424 18 18

211861010105

ПОСУДОМИЙНИЦЯ /Êåéòåð³íãîâà êîìïàí³ÿ "Mozart Catering" / ç ÄÐ. Ç\ï 2000 ãðí. ̳ñöå çíàõîäæåííÿ: á³ëÿ ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Êîíò. òåë.: 537-11-29. Тел. 221 23 94

213121010104

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ /"ÒÍÊ" / (ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë., ì. ѳìôåðîïîëü). ×îëîâ³ê³â òà æ³íîê â³ä 18 ðîê³â íà ïîñàäè.Êîíòàêòè: ì. Êè¿â, (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66, (044)542-17-71; ì. ѳìôåðîïîëü (050)967-40-80, (050)944-10-27, (050)356-32-14, (050)293-96-76, (066)734-99-14; ì. ßëòà (050)967-40-80. Тел. (050)967 40 80

108821020105

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 431 94 51

212511010106

ПРИБИРАЛЬНИЦІ /Ãîòåëü 5² / Ãðàô³êè ðîáîòè 5/2, 2/2. Õàð÷óâàííÿ, æèòëî. Òåë.: (044)353-17-47, Тел. (093)381 50 25

107351010102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.


45

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

10685101

10865103

ПРИБИРАЛЬНИЦІ

ПРОДАВЦЫ КОНСУЛЬТАНТЫ

РАЗНОРАБОЧИЕ

/Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Á³ëÿ ì. Âîêçàëüíà, âóë.Êóäðÿøîâà, 20-Â. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)385 95 56

/Êðóïíàÿ îïòîâî-ðîçíè÷íàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 3500 ãðí.+ ïðåìèÿ + %. Ïðàâûé áåðåã, ì."Ïåòðîâêà". Òåë.:(097)667-69-27, (093)826-59-46, Тел. (099)908 54 62

/Ïðîèçâîäñòâåííîå Ïð-òèå / â öåõ. Ç\ï îò 3500 ãðí. Ñåðãåé, Тел. (050)448 71 86

108001020108

ПРИБИРАЛЬНИЦІ /Êè¿âñüêà ³íæåíåðíà ã³ìíàç³ÿ / Òåë.: (096)030-86-30. Тел. 220 19 68

213311020103

ПРОДАВЦІ ПРОМОУТЕРИ /Êîìïàí³ÿ "Perfums Bar" / ̳ñöå ðîáîòè: ïåðåõ³ä ñò. ì. "Ïàëàö Óêðà¿íà", ñóïåðìàðêåò "Ôóðøåò", âóë. Ñòàðîâîêçàëüíà, ì. "Âîêçàëüíà"; ñóïåðìàðêåò "Ôóðøåò", ïð-ò Ïåðåìîãè, ì. "Íèâêè". ÃÐ: 3\3. Ç\ï 3000 ãðí\13 äí³â. Òåë.: (097)016-28-40. Тел. (093)648 36 02

213641010101

000000270013

ПРОМОУТЕР

ПРИГЛАШАЕМ МОЛОДЕЖЬ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. ÎÐ íå òðåáóåòñÿ. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå. Ç\ï 200 ãðí â äåíü + %. Ðàñ÷åò åæåäíåâíî. Íå àãåíòñòâî. Òåë.: (097)017-93-24. Тел. (093)792 68 43

213301020101

ПРИЙМАЛЬНИК /Ìåðåæà ìàãàçèí³â "Êîñìî" / Çàïðîøóº ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÊÎÑÌÎ". Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Òåë.: (044)206-21-73. Тел. (067)239 81 52

113081010104

ПРОДАВЕЦ /Ìîáèëüíàÿ êîôåéíÿ / äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ è ïðîäàæè êîôåéíûõ íàïèòêîâ. ÎÐ íå îáÿçàòåëåí. Тел. (063)406 17 81

211991010101

ПРОДАВЕЦ ПОВАР /Ñåòü áëèííûõ / Ñïåöîäåæäîé, ïèòàíèåì, îáó÷åíèåì - îáåñïå÷èâàåì. Ç\ï 150 ãðí\äåíü + %. Àëåêñåé Ãåííàäèåâè÷, Тел. (050)334 76 64

211161010101

ПРОДАВЕЦЬ ПРОМОУТЕР /Êîìïàí³ÿ "PERFUMS BAR" / Ãð.ðîá.: 4 äí³ ÷åðåç 2. Ç\ï 2200-3000 ãðí. çà 18-20 ðîá. äí³â. Ëàñêàâî çàïðîøóºìî çà àäðåñîþ ì.Æèòîìèð: ÒÐÖ "Ãëîáàë UA", âóë. Êè¿âñüêà,77, á³ëÿ Êîâçàíêè; ÒÖ "Æèòí³é" ïë. Æèòí³é ðèíîê,1, 1-é ïîâ.; ÒÖ "Ôóðøåò" âóë. ³òðóêà,9, 1-é ïîâ.; ÒÖ "Ìîëîäåæíàÿ ìîäà" âóë. Ïåðåìîãè,3, 1-é ïîâ.; ÒÖ "Äàñòîð" âóë. Äîìáðîâñüêîãî,3, 1-é ïîâ. Åâãåí³é, Тел. (067)219 99 59

213651010101

ПРОДАВЦЫ ВЫПЕЧКИ /Êðóïíûå òîðãîâûå öåíòðû / (æåëàòåëüíî æåíùèíû îò 21 ãîäà). Ç\ï 2500-3500 ãðí. Тел. (063)975 73 14

/Êðóïíàÿ îïòîâî-ðîçíè÷íàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 3300 ãðí. Ïðàâûé áåðåã, ì."Ïåòðîâêà". Òåë.:(097)667-69-27, (093)826-59-46, Тел. (099)908 54 62

213311020104

108491010101

РАЗНОРАБОЧИЕ /Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï âûñîêàÿ, ïîíåäåëüíî + ïèòàíèå. Óë. Ãðóøåâñêîãî,10, îô.326, 3-é ýòàæ. Òåë. (095)710-33-78, (096)055-77-94, Тел. 253 23 54

213551010104

РАЗНОРАБОЧИЕ /ÒÎÂ "Ìàêñèìóñ Êîíñòðàêøí" / (067)468-55-01, Âàëåðèé Àíàòîëüåâè÷, Ìèõàèë Ñòåïàíîâè÷, Тел. (067)537 93 55

108811010103

РАЗНОРАБОЧИЙ

/Êàâ'ÿðíÿ / ̳ñöå ðîáîòè: âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî. Тел. (050)424 18 18

/Ïðîèçâîäñòâî / (æåë. ìóæ.). Ç\ï îò 3000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 492 72 53

ПРОМОУТЕРИ

РАЗНОРАБОЧИЙ

/×àéíà êîìïàí³ÿ / ³ä 18 ðîê³â, ç\ï: ì³í³ìóì - 130-140 ãðí, ìàêñèìóì - â³ä ïðîäàæ³â çà 6 ãîäèí ðîáîòè. ÃÐ: ç 9.00 äî 15.00 àáî ç 15.00 äî 21.00. Òåë.: 574-02-52 (ç 10.00 äî 12.00 áóäí³). Ïåðåäçâîíþþ íà äçâ³íêè. (ç 10.00 äî 18.00 áóäí³), Тел. (067)230 90 48

/Ñêëàä âòîðñûðüÿ / Ç\ï 130 ãðí. â äåíü. Îïëàòà åæåíåäåëüíî. óë. Íàáåðåæíî-Êîð÷åâàòñêàÿ, 136 Тел. (096)416 14 72

ПРОМОУТЕР

108091010106

211861010104

108841010101

ПРОМОУТЕРИ Ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. 3-5 ãîäèí íà äåíü. Ñï³âáåñ³äà çà àäðåñîþ: ì. "Äàðíèöÿ", ïð-ò Âèçâîëèòåë³â, 3. Òåë.: (044)502-69-21. Тел. (093)519 37 08

213781010101

ПІДСОБНІ РОБІТНИКИ /Ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ "AVALON" / ÷îëîâ³êè â³ä 18 ðîê³â (åíåðã³éí³ñòü, îõàéí³ñòü, â³äñóòí³ñòü øê³äëèâèõ çâè÷îê òà êðèì³íàëüíîãî ìèíóëîãî). Çàïîâíåííÿ àíêåò êàíäèäàòàìè íà ïîñàäó ïðîâîäèòüñÿ ùîäåííî äî 18.00 çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë. Ëåîíòîâè÷à, 3. 108861010102

РАЗДЕЛЬЩИКИ Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)223-81-95; ð-í ì. "Îáîëîíü", (067)223-81-70; ð-í Áîðùàãîâêà, (067)235-67-93; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)547-10-73; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)440 02 17

210541020101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.

107941040104

10879101

РОБІТНИЦЯ З ДОГЛЯДУ ЗА КРОЛЯМИ Ìîæëèâî ñ³ì'ÿ. Æèòëî º á³ëÿ ì. Êèºâà. Îïëàòà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë.: 275-40-66. Тел. (067)235 31 74 201571010000

РОЗПОВСЮДЖУВАЧІ РЕКЛАМИ /Ñàëîí-ìàãàçèí ðàìîê "VELISTA" / ijéñíî ã³äíà çàðîá³òíà ïëàòà, äâà âàð³àíòè ãðàô³êà, ìîæëèâ³ñòü îô³ö³éíîãî ïðàöåâëàøòóâàííÿ, íàâ÷àííÿ. Âèìîãè: ïðàöåëþáí³ñòü, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ÷åñí³ñòü, çä³áí³ñòü äî íàâ÷àííÿ, áàæàííÿ ïðàöþâàòè. Àäðåñè ìàãàçèí³â: âóë. Âåðáîâà, 7à (ñò.ì. "Ïåòð³âêà"), âóë. Õàðüê³âñüêå øîñå, 152. Òåë.: (096)104-44-44, (044)464-49-92. Тел. (044)563 17 00

213391010104

РІЗНОРОБ /ÒΠ"Óí³-ÏÀÊ" / Ïðîâîäèìî íàâ÷àííÿ. Òåë.: (095)698-97-39. Äçâîíèòè ç 9.00 äî 17.00, ïí-ïò. Тел. (098)479 04 20

108801020101

210441010102

РАЗНОРАБОЧИЙ /"Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Àíäðåé Ëåâ÷óê, Тел. (067)472 69 59

214391010109

РАЗРОБОЧИЕ /ÎÎÎ "Ìàêñèìóñ Êîíñòðàêøí" / Ìèõàèë Ñòåïàíîâè÷ Тел. (067)537 93 55

107961010101

РОБІТНИК /Êè¿âñüêà ³íæåíåðíà ã³ìíàç³ÿ / Òåë.: (096)030-86-30. Тел. 220 19 68

000000270014

РОБІТНИК З КОМПЛЕКСНОГО ПРИБИРАННЯ /ÆÅÎ N 108 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó/ Тел. 526 02 63

РІЗНОРОБИ НА СКЛАД, БУДМАЙДАНЧИКИ, ЗАПРАВКИ Ç\ï ïîòèæíåâî, 2 ðàçè â ì³ñÿöü, ïîì³ñÿ÷íî. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68, 360-01-38. Тел. (099)546 68 93 213411050000

СЕРВЕР БИЛЕТЕР /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / Òåë.: (063)220-31-95. Тел. (063)220 31 94

201171010129

СЕРВЕР БИЛЕТЕР /Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé Óëüòðàìàðèí" / Âîçðàñò îò 18 ëåò (íå ñòóäåíòû). Õîðîøèå óñëîâèÿ òðóäà. Ìîæíî áåç ÎÐ. Óë. Óðèöêîãî, 1-à. Òåë. (063)232-55-42. Тел. 232 55 42

214051010102

СОРТИРОВЩИК ВТОРCЫРЬЯ /Ñêëàä âòîðñûðüÿ / óë. Íàáåðåæíî-Êîð÷åâàòñêàÿ, 136 Тел. (096)416 14 72

210441010101

000000270021

СОРТУВАЛЬНИКИ

РОБІТНИК ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ /ÄÑ N 300/ Тел. 534 72 62 000000270012

Îïëàòà â³äðÿäíî-ïðåì³àëüíà, ñîöïàêåò. Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Тел. 230 69 71

108281010104

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


46

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

10832102

21193102

21214101

21310101

21332101

СОТРУДНИКИ

УБОРЩИЦА

/Ìåæäóíàðîäíàÿ êîìïàíèÿ / ñ îðãàíèçàòîðñêèìè ñïîñîáíîñòÿìè. Âûñîêèé äîõîä. Ñâîáîäíûé ãðàôèê ðàáîòû. Òåë.: (067)263-40-10, Âàëåíòèíà, Тел. (093)870 47 66

Ð-í ïë. Ïîáåäû. Ðåæèì ðàáîòû: ñ 6.0 äî 11.00. Ç\ï 1300 ãðí. Тел. 486 21 99

214361010101

СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ /Îõðàííàÿ ôèðìà "Àíãåëû-1" / æåëàòåëüíî ïîñëå ñëóæáû â ÂÑ èëè ÌÂÄ. Ç/ï 250 ãðí./ ñóòêè. Ðåæèì ðàáîòû: ñóòêè/äâîå. Îñîáûå òðåáîâàíèÿ: ïðåçåíòàáåëüíûé âèä è ðîñò 180 ñì. Íàø àäðåñ: 04053, ã. Êèåâ, ïåðåóëîê Áåõòåðåâñêèé, 4 ëèòåðà "À". Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: 200-04-53 èëè Тел. 353 89 97

107841010101

СТУДЕНТЫ /"Security doors" / äëÿ ðàçäà÷è ëèñòîâîê Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Àíäðåé Ëåâ÷óê, Тел. (067)472 69 59

214391010113

УБОРЩИЦА /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / (íî÷íûå ñìåíû). Òåë.: (063)220-31-95. Тел. (063)220 31 94

108831020000

УКЛАДАЛЬНИК

ПАКУВАЛЬНИК /ÒΠ"Ãîëäåí ijñòð³áüþøí" / (ñìò. Ãîñòîìåëü, âóë. Ëåí³íà, 141-Ñ). Ðîáîòà ïîçì³ííà, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, íàÿâíà ðîçâîçêà. Òåë.: (067)215-90-85, Тел. (044)377 74 94

108221020101

УКЛАДАЛЬНИКИ

ПАКУВАЛЬНИКИ /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÀÒÁ" / (äëÿ îñ³á ç 2 òà 3 ãðóïîþ ³íâàë³äíîñò³) 7 "çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: - Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ; - Ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; - Áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ; - Ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì; - Äðóæíà êîìàíäà; - Äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ; Ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êàð'ºðà â êîìàíä³ Ë³äåðà! Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ ìàã. "ÀÒÁ". Тел. (095)235 75 97

108211010108

УПАКОВЩИКИ 201171010136

УБОРЩИЦА /Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé Óëüòðàìàðèí" / Âîçðàñò îò 18 ëåò (íå ñòóäåíòû). Õîðîøèå óñëîâèÿ òðóäà. Ìîæíî áåç ÎÐ. Óë. Óðèöêîãî, 1-à. Òåë. (063)232-55-42. Тел. 232 55 42

214051010104

УБОРЩИЦА

ðóëîíîâ òóàëåòíîé áóìàãè è ñàëôåòîê â Êèåâ. Ì\Æ. Áåç ÎÐ. ÃÐ: âàõòà. Îïëàòà 390 ãðí â äåíü. Âûïëàòà åæåäíåâíî. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå + ïèòàíèå. Òåë.: (067)195-79-27 Тел. (044)361 87 63

êèåâñêèõ òîðòîâ â êîðîáêè â Êèåâ. Ì\Æ, áåç ÎÐ. ÃÐ: 7\7, 15\15. Îïëàòà åæåíåäåëüíî: 3000 ãðí â íåäåëþ. Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (067)740-71-86, Тел. (044)362 12 48

УПАКОВЩИЦА /Ïðîèçâîäñòâî / (æåë. æåí.) Ç/ï 3700 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 492 72 53 212811020119

/Êîíäèòåðñêèé öåõ ÎÎÎ "Äîëü÷å Âèòà" / Ðàáîòà ïîñìåííî, äëÿ ñîòðóäíèêîâ ðàçâîçêà îò ñò. ì. "Õàðüêîâñêàÿ",ïãò. Áàðûøåâêà. Ç\ï äîñòîéíàÿ. Òåë.: 597-21-74 Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷, Тел. (050)381 84 69

107891010102

ФАСОВЩИК, УПАКОВЩИК /"Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Àíäðåé Ëåâ÷óê, Тел. (067)472 69 59

108091010109

20117101

214391010111

ФИТНЕС ИНСТРУКТОР Æåëàòåëüíî æåíùèíà îò 25 ëåò. ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Êîðïîðàòèâíîå îáó÷åíèå. Ç\ï îò 2000 äî 5000 ãðí. Ëþäìèëà, Тел. (067)751 96 43

211401010101

ХЛОРАТОРНИК /Êè¿âñüêà ³íæåíåðíà ã³ìíàç³ÿ / Òåë.: (096)030-86-30. Тел. 220 19 68

213231020000

УПАКОВЩИКИ

213231040000

/"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ÃÐ: 7/7. Óðîâåíü ç/ï - âûñîêèé + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 206 13 40

21374101

УПАКОЩИК

000000270015

ЧЛЕН БРИГАДИ РЕСТОРАНУ /Ìåðåæà ðåñòîðàí³â øâèäêîãî õàð÷óâàííÿ / (ðîáîòà ó äåííó, í³÷íó çì³íè, íà êóõí³, íà ñåðâ³ñ³, â çàë³). Âèìîãè: ìîëîä³, åíåðã³éí³ ëþäè, ìîæëèâî áåç ÄÐ. Êîíòàêòè: ×åðâîíîàðì³éñüêà, 114 (ì. "Ïàëàö Óêðà¿íà"), òåë.: (050)312-15-61; Ñïàñüêà, 5 (ì. "Êîíòðàêòîâà ïëîùà"), òåë.: (050)764-58-96; Ãîðüêîãî, 47 (ì. "Îë³ìï³éñüêà"), òåë.:(066)216-53-00; ÒÐÖ "Äð³ì Òàóí" (ì. "̳íñüêà"). Äçâîíèòè 8.00-22.00. Тел. (099)100 25 56 107991020101

99991011

4 99990505

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.


47

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ КУРЬЕР

КОНСУЛЬТАНТ /Êðóïíàÿ îïòîâî-ðîçíè÷íàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 3600 ãðí.+ ïðåìèÿ. Ïðàâûé áåðåã, ì."Ïåòðîâêà". Òåë.:(097)667-69-27, (093)826-59-46, Тел. (099)908 54 62 213311020105

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ КОНСУЛЬТАНТИ Ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. 3-5 ãîäèí íà äåíü. Ñï³âáåñ³äà çà àäðåñîþ: ì. "Äàðíèöÿ", ïð-ò Âèçâîëèòåë³â, 3. Òåë.: (044)502-69-21. Тел. (093)519 37 08 213781010102

ІНТЕРВ'ЮЄРИ Ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. 3-5 ãîäèí íà äåíü. Ñï³âáåñ³äà çà àäðåñîþ: ì. "Äàðíèöÿ", ïð-ò Âèçâîëèòåë³â, 3. Òåë.: (044)502-69-21. Тел. (093)519 37 08 213781010103

99991251

99990503

21356101

10819102

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 11 КУР'ЄРИ /̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / 180 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00, êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè" (âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64), (063)876-66-52. Тел. (068)530 26 20

213451020102

КУР'ЄРИ

КУРЬЕРЫ /Èíòåðíåò-ìàãàçèí / (180 ãðí\äåíü, ïðîåçä çà ñ÷åò êîìïàíèè) Ïî íàäîáíîñòè èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå (áåç ïðåäîïëàòû). Ñïðàâêè ïî òåë.: (097)320-57-08; (063)788-55-51; (099)615-59-10; (044)592-76-25. Тел. (044)502 51 77

213271020101

КУРЬЕРЫ /Òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 200 ãðí\äåíü. Òåë.: (050)920-23-45, (063)396-53-76. Тел. (067)744 06 35

214001010102

МОТОКУРЬЕР /Ôèðìà EXMOTO / Ãðàôèê ðàáîòû: ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00. Ç\ï: ñòàâêà + ñäåëüíàÿ. E-mail: hr@exmoto.com Тел. (095)280 49 36 108191020101

10573101

/Ðåñòîðàí "Ñóøèÿ" / ç³ ñâî¿ì àâòî/íà ñêóòåð ïîñâ³ä. âîä³ÿ êàò."À" ²íôîðìàö³ÿ çà Тел. (067)217 37 21

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

108061020107

ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ

НЕ ВИГАДКА,

КУРЬЕР /Ìåæäóíàðîäíàÿ êîììåð÷åñêàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 220 ãðí\äåíü. Îò 18 ëåò, îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Âûïëàòû âîçìîæíî åæåäíåâíî. Óë. ×èñòÿêîâñêàÿ, 2, ì. "Ñâÿòîøèí". Òåë.: (093)788-83-60, Тел. (063)380 26 57

213971020104

КУРЬЕР /Ìåæäóíàðîäíàÿ êîììåð÷åñêàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 220 ãðí\äåíü. Îò 18 ëåò, îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Âûïëàòû âîçìîæíî åæåäíåâíî. Óë. ×èñòÿêîâñêàÿ, 2, ì. "Ñâÿòîøèí". Òåë.: (093)788-83-60, Тел. (063)380 26 57 213971030104

АВТОМОЕЧНОМУ КОМПЛЕКСУТРЕБУЮТСЯ:

ÀÂÒÎÌÎÉÙÈÊÈ возможно без опыта работы. З\п высо6ая (став6а + % + премии). Район Троещина.

Тел.:(050)744-57-49, (096)457-31-93 Звонить с 10 до 18.00

105731010101

21287101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.

à æîðñòîêà ðåàëüí³ñòü. Òîâàðîì ìîæåòå ñòàòè Âè àáî áëèçüê³ Âàì ëþäè. Ïåðåä ïî¿çäêîþ çà êîðäîí çâåðí³òüñÿ äî Öåíòðó "Ëà Ñòðàäà - Óêðà¿íà". Âñ³ äçâ³íêè â ìåæàõ Óêðà¿íè - áåçêîøòîâí³. Òåë.: 0-800-500-225, 205-36-94, 205-37-36 (äëÿ Êèºâà) ïí-ïò ç 9.00 äî 20.00, ñá ç 10.00 äî 18.00,íä ç 10.00 äî 15.00. Åëåêòðîíí³ êîíñóëüòàö³¿: info@la-strada.org.ua 99991034

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


48

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ МАССАЖИСТКИ /Ìàññàæíûé ñàëîí / Äåâóøêè îò 18 ëåò. Ìîæíî áåç ÎÐ. Îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Âîçìîæíî ïðîæèâàíèå. Ç\ï îò 2000 ãðí â íåäåëþ. Øåâ÷åíêîâñêèé ð-í. Ñòðîãî áåç èíòèìà. Òåë.: (093)267-37-14. Тел. (063)283 43 28

211931020101

МАССАЖИСТКИ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ДЕВУШЕК /"Êëåîïàòðà" / ïðèÿòíîé âíåøíîñòè. Ìîäåëüíûå äàííûå íå òðåáóþòñÿ. Äîñòàòî÷íî æåëàíèÿ áûòü ïðèâëåêàòåëüíîé è óõîæåííîé, êîììóíèêàáåëüíîñòü, óìåíèå ëàäèòü ñ ëþäüìè. Ìû ïðåäëàãàåì: âûñîêèé è ïîñòîÿííûé çàðàáîòîê 20000 ãðí. Ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü áåçîïàñíîñòè,êîíôèäåíöèàëüíîñòü. Åæåäíåâíàÿ âûïëàòà çàðàáîòàííûõ âàøèõ ñðåäñòâ è íèêàêèõ âû÷åòîâ. Òåë.: (098)441-26-07. Тел. (098)309 69 15

212851020101

ДЕВУШКИ МОДЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ îò 18 ëåò. Íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Ç\ï îò 40000 ãðí. Ãèáêèé ãðàôèê. Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Ç\ï åæåäíåâíî. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðóåì. Тел. (096)228 22 29

212991020101

/"Ìàãèÿ Ãðàöèè" / Âîçðàñò îò 20 ëåò, ñ ÎÐ è áåç ÎÐ. Îáó÷åíèå íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ. Ðàáîòàïîñìåííî. Ñòðîãî áåç èíòèìà.Òðåáîâàíèÿ:ïðèâëåêàòåëüíàÿâíåøíîñòü,îáàÿòåëüíîñòü,êîììóíèêàáåëüíîñòü,îòâåòñòâåííîñòü, æåëàíèå çàðàáàòûâàòü.Æèëüåïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Ç/ï îò 4000 ãðí.Òåë.:(066)311-38-61, (096)613-96-20.www.graces-mass.kiev.ua Тел. (044)362 95 42

213321010101

21285102

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ТАНЦОВЩИЦЫ /Ñòðèï-õîëë "Íåáåñà" / ñ ÎÐ è áåç. Êîñòþìû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ. Çàíÿòèÿ ñ õîðåîãðàôîì áåñïëàòíî. Ïîëíûé ñîöïàêåò. Áåç èíòèìà. Ç\ï âûñîêàÿ. óë. Àâòîçàâîäñêàÿ, 99/4. Òåë.: (097)288-13-88, Тел. (050)351 61 71

213741010101

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СОТРУДНИЦЫ âîçðàñòîì îò 20 ëåò íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Ìû ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä, ãèáêèé ãðàôèê. Óðîâåíü äîõîäà çàâèñèò îò Âàñ. Тел. (068)125 40 68

213841010101

СОТРУДНИЦЫ МОДЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ Ãèáêèé ãðàôèê. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (050)462 10 91

213091010101

21309101

21384101 21299102

ПРОСТО ВКУСНЫЕ СУШИ. Çàêàæè ñ 10.00 äî 22.00, äîñòàâêà ïî Êèåâó áåñïëàòíî. VashiSushi.com.ua Тел. (044)599 93 19

213561020101

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ÑÄÀÌ ÊÎÉÊÎ-ÌÅÑÒÎ Ст. м. "Позня6и", ст. м. "Лыбидс6ая", ст. м. "Др>жбы Народов", ст. м. "Л>6ьяновс6ая", ст. м. "Доро3ожичи", ст. м. "Тараса Шевчен6о". Уютно и 6омфортно.

(066)575-76-12, (063)960-33-31

Òåë. 21386101

ÐÀÁÎÒÀ

21273101

/Òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ / Òåë.: (067)456-74-70, (095)793-60-14. Тел. (063)791 06 08

213401010101

ГРУЗЧИКИ /Òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ / Òåë.: (067)456-74-70, (095)793-60-14. Тел. (063)791 06 08 213401010104

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.


49

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21403101

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ

СДАМ КОЙКО МЕСТО

500-700 ãðí\ìåñÿö (çàâèñèò îò ðàéîíà). Âñå óäîáñòâà, áûòîâàÿ òåõíèêà, ðÿäîì ìåòðî, áåç áðîêåðñêèõ è êîììóíàëüíûõ (õîçÿèí). Òåë.: (067)837-46-69, (099)343-74-69. Тел. (063)688 37 05

Ñò. ì. "Ïîçíÿêè", ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", ñò. ì. "Äðóæáû Íàðîäîâ", ñò. ì. "Ëóêüÿíîâñêàÿ", ñò. ì. "Äîðîãîæè÷è", ñò. ì. "Òàðàñà Øåâ÷åíêî". Óþòíî è êîìôîðòíî. Òåë.: (066)575-76-12. Тел. (063)960 33 31

212731010101

212721010101

ЗДАЄТЬСЯ ЛІЖКО МІСЦЕ ВІД 400 ГРН

99991101

ÑÄÀÌ ÆÈËÜÅ:

ʳìíàòè â³ä 700 ãðí, îäíîê³ìíàòí³ êâàðòèðè â³ä 1600 ãðí, ãîòåëüíîãî òèïó. Ïîñåëåííÿ ïðîòÿãîì äíÿ. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (099)546-68-93. Тел. 360 01 38

ОБЩЕЖИТИЕ ой о-места600-750рнвмесяц; омнаты1300-1600рнвмесяц. Хозяин. Тел.:(044)362-40-04,

(096)252-40-79 21274101

99991030

213411060000

17 ВЕРЕСНЯ  ДЕНЬ РЯТІВНИКА

КОЙКО МЕСТА В ЦЕНТРЕ äëÿ ïîðÿäî÷íûõ ëþäåé. Ñò. ì. "Çîëîòûå âîðîòà", ñò. ì. "Îëèìïèéñêàÿ", ñò. ì. "Êðåùàòèê", ñò. ì. "Ïàëàö Óêðàèíà". Ñóïåð óñëîâèÿ, âñÿ áûòîâàÿ òåõíèêà, ÷èñòî, óþòíî, õîçÿéêà. Òåë.: (063)433-13-44, (066)719-53-87. Тел. (098)635 01 90

212721020101

ОФИСНЫЙ ПЕРЕЕЗД /Òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ / Òåë.: (067)456-74-70, (095)793-60-14. Тел. (063)791 06 08

213401010103

ПЕРЕЕЗД

21272101

/Òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ / Òåë.: (067)456-74-70, (095)793-60-14. Тел. (063)791 06 08

213401010102

СДАЕТСЯ ЖИЛЬЕ îò 550 äî 750 ãðí\ìåñÿö ïîñóòî÷íî, ïîíåäåëüíî, ïîìåñÿ÷íî. Õîðîøèå óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ. Áåç ïîñðåäíèêîâ. Âîçëå ñò. ì. "Ïîçíÿêè", "Õàðüêîâñêàÿ", "Îñîêîðêè", "Æèòîìèðñêàÿ". Òåë.: (093)220-08-77, (066)470-01-85. www.kiev-hostels.jimdo.com Тел. (098)410 15 17

213291010101

СДАМ ЖИЛЬЕ: ОБЩЕЖИТИЕ êîéêî-ìåñòà - 600-750 ãðí â ìåñÿö; êîìíàòû - 1300-1600 ãðí â ìåñÿö. Õîçÿèí. Òåë.: (044)362-40-04. Тел. (096)252 40 79

Çàõèùàòè Áàòüê³âùèíó òà ¿¿ ãðîìàäÿí â³ä ïîæåæ ³ íàäçâè÷àéíèõ ïîä³é çàâæäè áóëî áëàãîðîäíîþ ñïðàâîþ. Òîæ, áåðó÷è äî óâàãè çíà÷íèé âíåñîê ïðàö³âíèê³â àâàð³éíî-ðÿòóâàëüíèõ ñëóæá, ïîæåæíî¿ îõîðîíè, ³íøèõ ñïåö³àëüíèõ ôîðìóâàíü, à òàêîæ ãðîìàäÿí ó ñïðàâó ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é, çàõèñòó æèòòÿ ³ çäîðîâ'ÿ ëþäåé, Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 12.09.2008 âñòàíîâëåíî ñâÿòî - Äåíü ðÿò³âíèêà. Âîíî â³äçíà÷àºòüñÿ ùîð³÷íî 17 âåðåñíÿ, àäæå ñàìå â öåé äåíü ïðàâîñëàâíà öåðêâà âøàíîâóº Ïðåñâÿòó Áîãîðîäèöþ Íåîïàëèìà Êóïèíà. Öåé ÷óäîòâîðíèé îáðàç, ÿê ³ ðÿò³âíèêè, çàõèùຠëþäåé â³ä ïîæåæ òà ³íøîãî ëèõà é äîïîìàãຠ¿ì ó òÿæêó õâèëèíó. Äåðæàâíà ñëóæáà Óêðà¿íè ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é íå äàðåìíî ìຠäåâ³ç "Çàïîá³ãòè. Âðÿòóâàòè. Äîïîìîãòè.". ³í â³äîáðàæຠíåëåãê³ áóäí³ ðÿòóâàëüíèê³â. Ïîïåðåäæåííÿ òà ë³êâ³äàö³ÿ ïîæåæ, ð³çíîãî ðîäó àâàð³é ³ êàòàñòðîô, çíåøêîäæåííÿ áîºïðèïàñ³â, ðÿòóâàííÿ ëþäåé íà âîä³, ï³ä ÷àñ äîðîæíüî-òðàíñïîðòíèõ ïðèãîä òà ç-ï³ä çàâàë³â - îñü äàëåêî íå ïîâíèé ïåðåë³ê çàâäàíü îïåðàòèâíî-ðÿòóâàëüíî¿ ñëóæáè - 101. Âðàõîâóþ÷è äîñâ³ä åêîíîì³÷íî ðîçâèíóòèõ çàðóá³æíèõ êðà¿í, íèí³ â Óêðà¿í³ ïðîäîâæóº âäîñêîíàëþâàòèñü ñèñòåìà öèâ³ëüíîãî çàõèñòó, ÿê äåðæàâíî¿ ñèñòåìè îðãàí³â óïðàâë³ííÿ, ñèë òà çàñîá³â. Âîíà ïîêëèêàíà çàõèùàòè íàñåëåííÿ â³ä íàñë³äê³â íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é òåõíîãåííîãî, åêîëîã³÷íîãî òà ïðèðîäíîãî õàðàêòåð³â. Íà âèêîíàííÿ Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, îïåðàòèâíî-ðÿòóâàëüíà ñëóæáà öèâ³ëüíîãî çàõèñòó ïðîéøëà ïðîöåñ ðåôîðìóâàííÿ é îïòèì³çàö³¿ ñâ ä³ÿëüíîñò³. Öå ñòâîðèëî âñ³ óìîâè äëÿ îïåðàòèâíî¿ ìîá³ë³çàö³¿ òà ñïðÿìóâàííÿ ä³é ðÿòóâàëüíèõ ï³äðîçä³ë³â â³äïîâ³äíî äî êîíêðåòíî¿ íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿. ³äçíà÷åííÿ öüîãî ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà º ñâ³ä÷åííÿì äåðæàâíîãî âèçíàííÿ íåîö³íåííîãî âíåñêó ïðåäñòàâíèê³â öèõ ìóæí³õ ïðîôåñ³é ëþäåé ñèëüíèõ äóõîì, êîòð³ ç ÷åñòþ òà ã³äí³ñòþ çàáåçïå÷óþòü íàä³éíèé çàõèñò íàö³îíàëüíîãî áàãàòñòâà, æèòòÿ ëþäåé â³ä âîãíþ òà ñòèõ³¿, é ö³ëîäîáîâî ï³äòðèìóþòü ïîñò³éíó áîéîâó ãîòîâí³ñòü äî áîðîòüáè ç íåçâàíèì ëèõîì.

212741010101

21272102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


50

ÄβÄÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ МІНДОХОДІВ М. КИЄВА

Ïîñëóãè, ÿê³ íàäàþòüñÿ ²ÄÄ Ì³íäîõîä³â òà ïîðÿäîê ¿õ îòðèìàííÿ ïëàòíèêàìè ïîäàòê³â ²íôîðìàö³éíî-äîâ³äêîâèé äåïàðòàìåíò ̳íäîõîä³â íàäຠ³íôîðìàö³éíî-äîâ³äêîâ³ ïîñëóãè ç ïèòàíü îïîäàòêóâàííÿ, äåðæàâíî¿ ìèòíî¿ ñïðàâè, ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ òà ³íøîãî çàêîíîäàâñòâà, êîíòðîëü çà äîäåðæàííÿì ÿêîãî ïîêëàäåíî íà ̳íäîõîä³â, à òàêîæ ùîäî ðîáîòè Àêðåäèòîâàíîãî öåíòðó ñåðòèô³êàö³¿ êëþ÷³â. Êð³ì òîãî, ²íôîðìàö³éíî-äîâ³äêîâèé äåïàðòàìåíò ̳íäîõîä³â íàäຠïîñëóãè ç îïåðàòèâíîãî ³íôîðìóâàííÿ ïðî çì³íè â íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêòàõ Óêðà¿íè, ùî â³äíîñÿòüñÿ äî êîìïåòåíö³¿ ̳íäîõîä³â. ³äïîâ³ä³ íàäàþòüñÿ çà âèáîðîì ïëàòíèê³â ïîäàòê³â: ïî òåëåôîíó, ôàêñîì, åëåêòðîííîþ ïîøòîþ. Ïåðåì³ùåííÿ òîâàð³â ó ìòíèé ðåæèì òèì÷àñîâîãî âèâåçåííÿ Òèì÷àñîâå âèâåçåííÿ - öå ìèòíèé ðåæèì, â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî óêðà¿íñüê³ òîâàðè àáî òðàíñïîðòí³ çàñîáè êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ âèâîçÿòüñÿ çà ìåæ³ ìèòíî¿ òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ç óìîâíèì ïîâíèì çâ³ëüíåííÿì â³ä îïîäàòêóâàííÿ ìèòíèìè ïëàòåæàìè òà áåç çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â íåòàðèôíîãî ðåãóëþâàííÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ ï³äëÿãàþòü ðå³ìïîðòó äî çàâåðøåííÿ âñòàíîâëåíîãî ñòðîêó áåç áóäü-ÿêèõ çì³í, çà âèíÿòêîì çâè÷àéíîãî çíîñó â ðåçóëüòàò³ ¿õ âèêîðèñòàííÿ. Äëÿ ïîì³ùåííÿ òîâàð³â, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ ó ìèòíèé ðåæèì òèì÷àñîâîãî âèâåçåííÿ îñîáà, â³äïîâ³äàëüíà çà äîòðèìàííÿ ìèòíîãî ðåæèìó, ïîâèííà: 1) ïîäàòè îðãàíó äîõîä³â ³ çáîð³â, ùî çä³éñíþº âèïóñê òîâàð³â, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ ó ðåæèì³ òèì÷àñîâîãî âèâåçåííÿ, äîêóìåíòè íà òàê³ òîâàðè, òðàíñïîðòí³ çàñîáè, ùî ï³äòâåðäæóþòü ìåòó ¿õ òèì÷àñîâîãî âèâåçåííÿ; 2) ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì, íàäàòè îðãàíó äîõîä³â ³ çáîð³â çîáîâ'ÿçàííÿ ïðî ðå³ìïîðò òîâàð³â, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ÿê³ òèì÷àñîâî âèâîçÿòüñÿ, ó ñòðîêè, âñòàíîâëåí³ ìèòíèì îðãàíîì; 3) ïîäàòè îðãàíó äîõîä³â ³ çáîð³â äîçâ³ë â³äïîâ³äíîãî êîìïåòåíòíîãî îðãàíó íà òèì÷àñîâå âèâåçåííÿ òîâàð³â, ÿêùî îòðèìàííÿ òàêîãî äîçâîëó ïåðåäáà÷åíî çàêîíîäàâñòâîì. Àëãîðèòì ðîçðàõóíêó ÏÄÔÎ çà öèâ³ëüíî-ïðàâîâèìè äîãîâîðàìè Ïðè íàðàõóâàíí³ äîõîä³â ó âèãëÿä³ âèíàãîðîäè çà öèâ³ëüíî-ïðàâîâèìè äîãîâîðàìè çà âèêîíàííÿ ðîá³ò (íàäàííÿ ïîñëóã) áàçà îïîäàòêóâàííÿ âèçíà÷àºòüñÿ ÿê íàðàõîâàíà ñóìà òàêî¿ âèíàãîðîäè, çìåíøåíà íà ñóìó ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ. Ñòàâêà ïîäàòêó ñòàíîâèòü 15 â³äñîòê³â áàçè îïîäàòêóâàííÿ ùîäî äîõîä³â, íàðàõîâàíèõ (âèïëà÷åíèõ, íàäàíèõ) (êð³ì âèïàäê³â, âèçíà÷åíèõ ó ï.167.2 - 167.5 ñò.167 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè), ó òîìó ÷èñë³, àëå íå âèêëþ÷íî ó ôîðì³ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ³íøèõ çàîõî÷óâàëüíèõ òà êîìïåíñàö³éíèõ âèïëàò àáî ³íøèõ âèïëàò ³ âèíàãîðîä, ÿê³ íàðàõîâóþòüñÿ (âèïëà÷óþòüñÿ, íàäàþòüñÿ) ïëàòíèêó çà öèâ³ëüíî-ïðàâîâèìè äîãîâîðàìè. ßêùî áàçà îïîäàòêóâàííÿ â êàëåíäàðíîìó ì³ñÿö³ ïåðåâèùóº äåñÿòèêðàòíèé ðîçì³ð ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, âñòàíîâëåíî¿ çàêîíîì íà 1 ñ³÷íÿ çâ³òíîãî ïîäàòêîâîãî ðîêó, äî ñóìè òàêîãî ïåðåâèùåííÿ çàñòîñîâóºòüñÿ ñòàâêà 17 â³äñîòê³â. Âèçíà÷åííÿ "ì³í³ìàëüíîãî ñòðàõîâîãî âíåñêó" ³äïîâ³äíî äî ï. 5 ÷àñòèíè 1 ñò. 1 Çàêîíó Óêðà¿íè â³ä 8 ëèïíÿ 2010 ðîêó ¹ 2464-VI "Ïðî çá³ð òà îáë³ê ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ" ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè "ì³í³ìàëüíèé ñòðàõîâèé âíåñîê" - ñóìà ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ, ùî âèçíà÷àºòüñÿ ðîçðàõóíêîâî ÿê äîáóòîê ì³í³ìàëüíîãî ðîçì³ðó çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà ðîçì³ð âíåñêó, âñòàíîâëåíèé çàêîíîì íà ì³ñÿöü, çà ÿêèé íàðàõîâóºòüñÿ çàðîá³òíà ïëàòà (äîõ³ä), òà ï³äëÿãຠñïëàò³ ùîì³ñÿöÿ.

ªäèíèé âíåñîê íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ³äïîâ³äíî äî ï. 2 ÷àñòèíè 1 ñò. 1 Çàêîíó Óêðà¿íè â³ä 8 ëèïíÿ 2010 ðîêó ¹ 2464-VI "Ïðî çá³ð òà îáë³ê ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ" ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè "ºäèíèé âíåñîê íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ - êîíñîë³äîâàíèé ñòðàõîâèé âíåñîê, çá³ð ÿêîãî çä³éñíþºòüñÿ äî ñèñòåìè çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâîãî äåðæàâíîãî ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ â îáîâ'ÿçêîâîìó ïîðÿäêó òà íà ðåãóëÿðí³é îñíîâ³ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ çàõèñòó ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì, ïðàâ çàñòðàõîâàíèõ îñ³á òà ÷ëåí³â ¿õí³õ ñ³ìåé íà îòðèìàííÿ ñòðàõîâèõ âèïëàò (ïîñëóã) çà ä³þ÷èìè âèäàìè çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâîãî äåðæàâíîãî ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ. ßêèé ðîçì³ð ªÂ çàñòîñîâóþòü âñåóêðà¿íñüê³ ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ ³íâàë³ä³â? Âñåóêðà¿íñüê³ ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ ³íâàë³ä³â â ÿêèõ ê³ëüê³ñòü ³íâàë³ä³â ñòàíîâèòü íå ìåíø ÿê 50 â³äñîòê³â çàãàëüíî¿ ÷èñåëüíîñò³ ïðàöþþ÷èõ, ³ çà óìîâè, ùî ôîíä îïëàòè ïðàö³ òàêèõ ³íâàë³ä³â ñòàíîâèòü íå ìåíø ÿê 25 â³äñîòê³â ñóìè âèòðàò íà îïëàòó ïðàö³, íàðàõîâóþòü ºäèíèé âíåñîê íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ íà ñóìè íàðàõîâàíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ó ðîçì³ð³ 5,3 â³äñîòêà òà óòðèìóþòü ºäèíèé âíåñîê íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â - ó ðîçì³ð³ 3,6 â³äñîòêà. ßêèé äåíü ââàæàºòüñÿ äíåì ñïëàòè ªÂ? ³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè 7 ñò. 9 Çàêîíó Óêðà¿íè â³ä 8 ëèïíÿ 2010 ðîêó ¹ 2464-VI "Ïðî çá³ð òà îáë³ê ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ" ç³ çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè (äàë³ - Çàêîí ¹ 2464) ºäèíèé âíåñîê íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ (äàë³ - ªÂ) ñïëà÷óºòüñÿ øëÿõîì ïåðåðàõóâàííÿ ïëàòíèêîì áåçãîò³âêîâèõ êîøò³â ç éîãî áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó. Ïëàòíèêè, ÿê³ íå ìàþòü áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó, ñïëà÷óþòü âíåñîê øëÿõîì ãîò³âêîâèõ ðîçðàõóíê³â ÷åðåç áàíêè ÷è â³ää³ëåííÿ çâ'ÿçêó. Çã³äíî ÷àñòèíè 10 ñò. 9 Çàêîíó ¹ 2464 äíåì ñïëàòè ªÂ ââàæàºòüñÿ: 1) ó ðàç³ ïåðåðàõóâàííÿ ñóì ªÂ ç ðàõóíêó ïëàòíèêà íà â³äïîâ³äí³ ðàõóíêè îðãàíó äîõîä³â ³ çáîð³â - äåíü ñïèñàííÿ áàíêîì àáî öåíòðàëüíèì îðãàíîì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó ó ñôåð³ êàçíà÷åéñüêîãî îáñëóãîâóâàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â, ñóìè ïëàòåæó ç ðàõóíêó ïëàòíèêà íåçàëåæíî â³ä ÷àñó ¿¿ çàðàõóâàííÿ íà ðàõóíîê îðãàíó äîõîä³â ³ çáîð³â; 2) ó ðàç³ ñïëàòè ªÂ ãîò³âêîþ - äåíü ïðèéíÿòòÿ äî âèêîíàííÿ áàíêîì àáî ³íøîþ óñòàíîâîþ - ÷ëåíîì ïëàò³æíî¿ ñèñòåìè äîêóìåíòà íà ïåðåêàç ãîò³âêè ðàçîì ³ç ñóìîþ êîøò³â ó ãîò³âêîâ³é ôîðì³; 3) ó ðàç³ ñïëàòè ªÂ â ³íîçåìí³é âàëþò³ - äåíü íàäõîäæåííÿ êîøò³â íà â³äïîâ³äí³ ðàõóíêè îðãàí³â äîõîä³â ³ çáîð³â, â³äêðèò³ â öåíòðàëüíîìó îðãàí³ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó ó ñôåð³ êàçíà÷åéñüêîãî îáñëóãîâóâàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â. Ïîðÿäîê ðîçðàõóíêó òà ñïëàòè ªÂ íîâîñòâîðåíèìè ÔÎÏ íà çàãàëüí³é ñèñòåì³ îïîäàòêóâàííÿ Íîâîñòâîðåí³ ô³çè÷í³ îñîáè - ï³äïðèºìö³, ÿê³ çàðåºñòðîâàí³ ïðîòÿãîì ðîêó â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó ïëàòíèêàìè çàãàëüíî¿ ñèñòåìè îïîäàòêóâàííÿ, íàðàõîâóþòü òà ñïëà÷óþòü ñóìè ºäèíèé âíåñîê íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ ó âèãëÿä³ àâàíñîâèõ ïëàòåæ³â ó ñòðîêè, âèçíà÷åí³ ï.ï. 4.5.2 ï. 4.5 ðîçä³ëó ²V ²íñòðóêö³¿ ïðî Ïîðÿäîê íàðàõóâàííÿ òà ñïëàòè ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ, ùî íàñòàíóòü ó çâ³òíîìó ïîäàòêîâîìó ðîö³, íà ï³äñòàâ³ êâàðòàëüíî¿ äåêëàðàö³¿, ÿêà ïîäàºòüñÿ íèìè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ êâàðòàëó, â ÿêîìó â³äáóëàñÿ ¿õ äåðæàâíà ðåºñòðàö³ÿ. Ïðè öüîìó, ñóìè ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ, ñïëà÷åí³ ó âèãëÿä³ àâàíñîâèõ ïëàòåæ³â, óðàõîâóþòüñÿ ïëàòíèêîì ïðè îñòàòî÷íîìó ðîçðàõóíêó, ÿêèé çä³éñíþºòüñÿ íèì çà êàëåíäàðíèé ð³ê äî 10 ëþòîãî íàñòóïíîãî ðîêó íà

ÐÀÁÎÒÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ï³äñòàâ³ äàíèõ ð³÷íî¿ ïîäàòêîâî¿ äåêëàðàö³¿, òà íå ìîæóòü áóòè ìåíøèìè çà ðîçì³ð ì³í³ìàëüíîãî ñòðàõîâîãî âíåñêó çà ì³ñÿöü, ó ÿêîìó îòðèìàíî äîõ³ä (ïðèáóòîê). Ïîðÿäîê ïîäàííÿ ïëàòíèêàìè ïîäàòê³â ïîäàòêîâî¿ çâ³òíîñò³ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ Ïëàòíèê ïîäàòê³â îòðèìóº â áóäü-ÿêîìó âêëþ÷åíîìó äî ñèñòåìè ïîäàííÿ ïîäàòêîâèõ äîêóìåíò³â â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ àêðåäèòîâàíîìó öåíòð³ ñåðòèô³êàö³¿ êëþ÷³â ïîñèëåí³ ñåðòèô³êàòè â³äêðèòèõ êëþ÷³â ïîñàäîâèõ îñ³á ï³äïðèºìñòâà, ùî ìàþòü ïðàâî ï³äïèñó (êåð³âíèêà, áóõãàëòåðà), òà ïå÷àòêè ï³äïðèºìñòâà. Êð³ì òîãî, ïëàòíèê ïîäàòê³â îòðèìóº â îðãàí³ äîõîä³â ³ çáîð³â çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ àáî íà îô³ö³éíîìó âåá-càéò³ ̳íäîõîä³â ÷è ðåã³îíàëüíîãî îðãàíó äîõîä³â ³ çáîð³â: 1)òåêñò ïðèì³ðíîãî äîãîâîðó ïðî âèçíàííÿ åëåêòðîííèõ äîêóìåíò³â; 2) áåçêîøòîâíå ñïåö³àë³çîâàíå ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ ôîðìóâàííÿ òà ïîäàííÿ äî îðãàí³â äîõîä³â ³ çáîð³âïîäàòêîâèõ äîêóìåíò³â â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³.²íôîðìàö³ÿ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ ̳íäîõîä³â (www.minrd.gov.ua) çíàõîäèòüñÿ â ðóáðèö³ Ãîëîâíà/Åëåêòðîííà çâ³òí³ñòü/Ïëàòíèêàì ïîäàòê³â ïðî åëåêòðîííó çâ³òí³ñòü. Ñòàí çàáåçïå÷åííÿ äîñòóïó äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ òà íàäàííÿ â³äïîâ³äåé íà çàïèòè Ïð³îðèòåòíèì íàïðÿìêîì ùîäî çàáåçïå÷åííÿ çâîðîòíîãî çâ'ÿçêó ³ç ãðîìàäñüê³ñòþ äëÿ Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ º ñâîº÷àñíå òà ÿê³ñíå íàäàííÿ ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿. Äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðàâà êîæíîãî íà äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ ñòâîðåíî âñ³ óìîâè äëÿ ïîâíîãî òà ñâîº÷àñíîãî ¿¿ îòðèìàííÿ. Ô³çè÷í³, þðèäè÷í³ îñîáè òà îá'ºäíàííÿ ãðîìàäÿí ìîæóòü çâåðíóòèñÿ äî Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ ³ç çàïèòîì íà ³íôîðìàö³þ â çðó÷í³é äëÿ íèõ ôîðì³: óñí³é, ïèñüìîâ³é ÷è â ³íøèé ñïîñ³á. Íàêàçîì ̳íô³íó â³ä 28.04.2012 ð. ¹ 511 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ Òèïîâîãî ïîðÿäêó îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè òà âçàºìî䳿 ì³æ ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè îðãàí³â äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ïðè ï³äãîòîâö³ â³äïîâ³äåé íà çàïèòè ïðî îòðèìàííÿ ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿" âðåãóëüîâàíî ïîðÿäîê íàäàííÿ â³äïîâ³ä³, ó ðàç³ íàÿâíîñò³ ó çàïèò³ íà ³íôîðìàö³þ âèìîã íàäàòè ïóáë³÷íó ³íôîðìàö³þ òà/àáî ðîçãëÿíóòè çâåðíåííÿ ÷è íàäàòè ïîäàòêîâó êîíñóëüòàö³þ, â³äïîâ³äü íàäàºòüñÿ ó äâà åòàïè: 1) ïóáë³÷íà ³íôîðìàö³ÿ íàäàºòüñÿ ó ñòðîêè, âèçíà÷åí³ Çàêîíîì; 2) â³äïîâ³äü ùîäî ðîçãëÿäó çâåðíåííÿ òà/àáî íàäàííÿ ïîäàòêîâî¿ êîíñóëüòàö³¿ íàäàºòüñÿ ó ñòðîêè, âèçíà÷åí³ ñïåö³àëüíèìè çàêîíàìè Óêðà¿íè. Äàíèì íàêàçîì ïåðåäáà÷åíî, ùî íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿ çà çàïèòàìè íà ³íôîðìàö³þ ïðî ô³çè÷íó ÷è þðèäè÷íó îñîáó çä³éñíþºòüñÿ ò³ëüêè íà âèìîãó îñîáè, ÿêî¿ âîíà ñòîñóºòüñÿ. Ó ðàç³, ÿêùî ³íôîðìàö³ÿ ïðî ³íøèõ îñ³á íåîáõ³äíà îñîá³ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñâî¿õ ïðàâ òà çàêîííèõ ³íòåðåñ³â, òî ç ìåòîþ îòðèìàííÿ çàïèòóâà÷åì ïðàâà äîñòóïó äî òàêî¿ ³íôîðìàö³¿ íåîáõ³äíî çâåðòàòèñÿ äî ñóäó. Íà âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè „Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ " ó ñ³÷í³ - ÷åðâí³ 2013 ðîêó äî Äϲ íàä³éøëî 30 çàïèò³â, ³ç íèõ: 12 â³ä þðèäè÷íèõ îñ³á, 16 - â³ä ô³çè÷íèõ îñ³á òà 2 çàïèòè â³ä îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè; 18 ïèñüìîâî òà 12 åëåêòðîííîþ ïîøòîþ. Çàïèòè íàäõîäèëè ïåðåâàæíî ³ç ì. Êèºâà, ì. Îäåñè, ²âàíîÔðàíê³âñüêî¿ òà Êè¿âñüêî¿ îáëàñòåé. Íàéá³ëüø ÷àñòî çàïèòóâàíîþ áóëà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî íàäàííÿ: àêò³â ïåðåâ³ðêè, çâ³òó ïðî ð³÷íó ðîáîòó Äϲ, ðåêâ³çèò³â äëÿ îïëàòè ïîäàòê³â òà ³íôîðìàö³¿ ïðî êîíòðàãåíò³â. Äëÿ çðó÷íîñò³ îäåðæàííÿ ³íôîðìàö³¿ ó ïðèì³ùåíí³ Öåíòðó îáñëóãîâóâàííÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â Äϲ îôîðìëåíî ³íôîðìàö³éí³ ñòåíäè, äå ïëàòíèêè ïîäàòê³â ìîæóòü îçíàéîìèòèñü ³ç âèìîãàìè Çàêîíó Óêðà¿íè „Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ ", ä³çíàòèñü ïðî ïîðÿäîê ñêëàäàííÿ òà ïîäàííÿ çàïèòó íà ³íôîðìàö³þ, îñêàðæåííÿ ð³øåíü ðîçïîðÿäíèê³â ³íôîðìàö³¿. Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.


51

ÄÎDzËËß

21 ÂÅÐÅÑÍß

17 18 19 19 20 21 21 22 22

«ÌÀÉÍ ÊÀÌÏÔ, ÈËÈ ÍÎÑÊÈ Â ÊÎÔÅÉÍÈÊÅ» «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ» «ÂÛÑØÅÅ ÁËÀÃÎ ÍÀ ÑÂÅÒÅ» «ÇÂÎÍÎÊ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃλ «ÂÐ¨Ì ×ÈÑÒÓÞ ÏÐÀÂÄÓ» «ÒÐÈ ÑÅÑÒÐÛ» «ÊÎÐÑÈÊÀÍÊÀ» «ÌÎÐÅ… ÍÎ×Ü… ÑÂÅ×È…» «26 ÊÎÌÍÀÒ…»

11.00 14.00 16.00 18.00

«ÌÈ ÍÀ ̲ÑßÖÜ ËÅÒÈÌλ «ÏÐÎÃÓËßÍÊÀ ÇÎÐßÍÈÌ ÍÅÁÎÌ» «Ó ѲҲ ÊÎÑ̲×ÍÈÕ ÑϲÂÒÎÂÀÐÈÑÒ»* «Ì²ÔÈ ÇÎÐßÍί ÊÐÀ¯ÍÈ»*

22 ÂÅÐÅÑÍß 11.00 «ÇÎÐßÍÀ ÊÀÇÊÀ» 14.00 «Ì²ÔÈ ÒÀ ËÅÃÅÍÄÈ ÇÎÐßÍÎÃÎ ÍÅÁÀ» 16.00 «ÏÎÄÎÐÎÆ ÎÁÑÅÐÂÀÒÎвßÌÈ Ñ²ÒÓ»* 18.00 «ÑÓÇ²Ð’ß ÊÎÕÀÍÍß»* * - Ïðîãðàìà ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ

²ËÜÍÀ ÑÖÅÍÀ 20 21 22

«ÂÅ×²Ð Ç ÃÀÐÍÅÍÜÊÎÞ ÒÀ ÑÀÌÎÒÍÜÎÞ» «ÒÀÌ ÁÛÒÜ ÒÓÒ» «ÍÀÒÀØÈÍÀ ÌÅ×ÒÀ»

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ íà 16.09-18.09.2013 ð. 12.50 «Ð²ÄIJʻ 15.05 «Ð²ÄIJʻ 21.15

17.20 «Ë²ÒÀ×ÊÈ» 19.00 «Ð²ÄIJʻ

«Ð²ÄIJʻ

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ íà 19.09-22.09.2013 ð. «ÄÆÎÁÑ: ²ÌÏÅÐ²ß ÑÏÎÊÓÑÈ» «ÏÐÎÙÀÂÀÉ, ÏÀÐÈÆ» «ËÎÌÁÀÐÄ» Ïîäðîáèö³ íà ñàéò³: kino-sputnik.com.ua

ʳíîòåàòð

«Ëåéïö³ã» «ÂÐßÒÓÂÀÒÈ ÇÅÌËÞ» 3D «ÌÀÉÎл «Ð²ÄIJʻ «ÊÎÕÀÍÈÉ ²Ç ÌÀÉÁÓÒÍÜÎÃλ «ÊÀ̲ËËÀ ÊËÎÄÅËÜ, 1915» «²ÍÒÈÌͲ ̲ÑÖß» «ÀÔÐÈÊÀÍÑÜÊÅ ÑÀÔÀв» 3D «ÄÆÎÁÑ: ²ÌÏÅÐ²ß ÑÏÎÊÓÑÈ» «ÏÐÎÙÀÂÀÉ, ÏÀÐÈÆ»

ÑÊÎÐÎ ÍÀ ÅÊÐÀͲ

99994026

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 16 âåðåñíÿ 2013 ð.

ÄÎDzËËß ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91

"Работа и Учеба" - раздел "Работа", №37 (2013г.)  

Еженедельник "Работа и Учеба" - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you