Page 1

¹ 37 (770)

17 âåðåñíÿ 23 âåðåñíÿ 2012ð.

20802001

20952001

05602018

14682004

05602019

11552002

20992001

00892184

21042001

02702029

00922072


Ó×ÅÁÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-35-00

20812002

00892226

2

00892227

00892186

00892225

00892228

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 37 (770)


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-35-00

Ó×ÅÁÀ

01942018

07772025

07342026

19962005

15842004

14252002

00082049

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 37 (770)

01562030

3


Ó×ÅÁÀ

4

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-35-00

20662002

20012004

00162205

00952007

06012005

08212018

00572002

00132014

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 37 (770)


5

ÊÓÄÈ Ï²ÒÈ ÍÀÂ×ÀÒÈÑÜ

Íàø³ ïð³îðèòåòè: Áàæàííÿ ê볺íòà, êîìïåòåíòí³ñòü ñï³âðîá³òíèê³â ðåäàêö³¿, ïðàâäèâ³ñòü îïóáë³êîâàíî¿ ³íôîðìàö³¿

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ

WWW.RIU.COM.UA

Âñåóêðà¿íñüêèé ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíèé òèæíåâèê ó ñôåð³ ïðàöåâëàøòóâàííÿ òà íàâ÷àííÿ

Ç̲ÑÒ ÐÎÇIJËÓ “Ó×ÅÁÀ”

ÂÑÅ ÏÐÎ ÎѲÒÓ Â ÓÊÐÀ¯Í² ÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

¹ 37 (770) 17 âåðåñíÿ 2012 ð.

ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ

Çàñíîâíèê ³ âèäàâåöü ÒΠ«Ïî³ñê-Ïëþñ» Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ K ¹4740 â³ä 14.12.2000 ð. Âèäàºòüñÿ ç 09.07.96ð.

Äîâ³äíèê íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â

ÂÈÕÎÄÈÒÜ ÙÎÏÎÍÅIJËÊÀ Äèðåêòîð ........................ Øóìåéêî Ã.Â. Ãîëîâíèé ðåäàêòîð ...... Êó÷ìà Â.Â. Àäðåñà ðåäàêö³¿ äëÿ ëèñò³â: 03057, ì.Êè¿â, âóë.Ìîëäàâñüêà,2, îô. “1-B” Ôàêñ (044)453-35-15 ÓÌÎÂÈ ÐÎÇ̲ÙÅÍÍß

ñòîð. 6, 9-11,

êîë.ñòîð. 1-4 ñòîð. 06 стр. 2-4, 11-46, 11-44, 105-107

Íîâèíè îñâ³òè

ñòîð. 9

ÍÀÂ×ÀÍÍß ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ ñòîð. 6, 12, êîë. ñòîð. 1-4 Äîâ³äíèê íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â çà êîðäîíîì

стр. 4, 45-96, 101-102

ñòîð. 06

Çàðóáåæíàÿ ìîçàèêà

ñòîð. 12

ÐÅÊËÀÌÈ ² ÎÃÎËÎØÅÍÜ Äëÿ ðîçä³ëó «Ó×ÅÁÀ»: Êîë³ð 1-øà øïàëüòà (1/8 øï., 89.5õ59.0 ìì) – 816 ãðí Âíóòð. øïàëüòè (1/8 øï., 89.5õ59.0 ìì) – 479 ãðí ×îðíî-á³ëà1/16 (43õ59 ìì) – 162 ãðí Ö³íè íàâåäåí³ ç óðàõóâàííÿì âñ³õ ïîäàòê³â. ijº ñïåö³àëüíà ñèñòåìà çíèæîê.

ÂÈÂ×ÀªÌÎ ²ÍÎÇÅÌͲ ÌÎÂÈ ñòîð. 6, 13, êîë.ñòîð. 1-4

стр. 97-98

Äîâ³äíèê íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ç âèâ÷åííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ

ñòîð. 06

ѳì êàìåí³â ñïîòèêàííÿ: âèâ÷àºìî ³íîçåìíó ìîâó

ñòîð. 16

E-mail äëÿ ðåêëàìíèõ ìàêåò³â ³ îãîëîøåíü:

poisk@optima.com.ua Äåòàëüí³ óìîâè ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè ³ îãîëîøåíü:

â ðîçä³ë³ “Ó÷åáà” Òåë. (044)453-35-00

Îñòàíí³é äåíü ïðèéîìó ðåêëàìè â ÷åðãîâèé íîìåð:

ï’ÿòíèöÿ äî 18.00

Ðåêëàìí³ ìàòåð³àëè íàäຠðåêëàìîäàâåöü. Çã³äíî ç ïðàâèëàìè, ùî ä³þòü â ðåäàêö³¿, ðåäàêö³ÿ íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ÿê³ñòü ïîñëóã, ÿê³ ðåêëàìóþòüñÿ, à òàêîæ çà íåòî÷í³ñòü, íåäîñòîâ³ðí³ñòü àáî íåêîðåêòí³ñòü ³íôîðìàö³¿ ïðî ïðåäìåò ðåêëàìè. Ïîäàâåöü îãîëîøåííÿ (ïëàòíîãî àáî áåçêîøòîâíîãî) ñàìîñò³éíî â³äïîâ³äຠçà äîñòîâ³ðí³ñòü ³ çì³ñò íàäàíèõ äàíèõ, çà äîòðèìàííÿ àâòîðñüêèõ ïðàâ ³ ïðàâ òðåò³õ îñ³á. Îãîëîøåííÿ ³ ðåêëàìà ïðî âèäè ä³ÿëüíîñò³, ùî ï³äëÿãàþòü ë³öåíçóâàííþ, ïðèéìàþòüñÿ ç ïðåä’ÿâëåííÿì êîﳿ â³äïîâ³äíî¿ ë³öåí糿. Ïðåòåí糿 â³äíîñíî ÿêîñò³ ðåêëàìè, à òàêîæ òåðì³í³â ¿¿ ïóáë³êàö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 14 äí³â ç ìîìåíòó âèõîäà íîìåðà â ñâ³ò. Ðåäàêö³ÿ çàëèøຠçà ñîáîþ ïðàâî ðåäàêòîðñüêî¿ îáðîáêè ïëàòíèõ ³ áåçêîøòîâíèõ îãîëîøåíü. Ïåðåäà÷åþ ìàòåð³àë³â çàìîâíèê ñâ³ä÷èòü ïðî çãîäó ç âèùåâêàçàíèìè óìîâàìè ñï³âðîá³òíèöòâà ç ðåäàêö³ºþ. Òî÷êà çîðó àâòîð³â ïóáë³êàö³é ìîæå íå ñï³âïàäàòè ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿ ãàçåòè. Ìàòåð³àëè, â³äì³÷åí³ çíà÷êîì Ð, äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. Øàíîâí³ ÷èòà÷³, íà æàëü, ðåäàêö³ÿ íå ìຠìîæëèâîñò³ ïåðåâ³ðÿòè çì³ñò âñ³õ îïóáë³êîâàíèõ îãîëîøåíü. ³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çì³ñò îãîëîøåíü íåñóòü ñàì³ ðåêëàìîäàâö³. Àëå ìè ìîæåìî â³äìîâèòè ó ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ, ìàþ÷è íà ðóêàõ äîêóìåíòàëüíå ï³äòâåðäæåííÿ íåäîáðîñîâ³ñíîñò³ éîãî ïîäàâöÿ. ßêùî âè ìàºòå â ñâîºìó ðîçïîðÿäæåíí³ â³äïîâ³äí³ ìàòåð³àëè, ïðîñèìî ïîâ³äîìèòè ïðî öå â ðåäàêö³þ çà òåëåôîíîì 453-35-15. Ðåäàêö³ÿ ãàçåòè «Ðàáîòà è Ó÷åáà»

Ãàçåòà â³ääðóêîâàíà ç ãîòîâèõ ôîòîôîðì íà ÒΠ«Óêðïîë³ãðàôìåä³à». Çàìîâëåííÿ ¹ 5512445. Òèðàæ 19000 åêç. Ö³íà äîãîâ³ðíà

Äå ìîæíà ïðèäáàòè ãàçåòó "Ðàáîòà è Ó÷åáà”

Ê òîðãîâ³é ìåðåæ³ ê³îñê³â "Ïðåñà" ³ íà êîìåðö³éíèõ ðîçêëàäêàõ â Êèºâ³ ³ Êè¿âñüê³é îáë. ÊÍà ãàçåòíî-æóðíàëüíèõ ðîçêëàäêàõ íà ñòàíö³ÿõ ìåòðîïîë³òåíó, çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó ³ ï³äçåìíèõ ïåðåõîä³â. ÊÏåðåäïëàòèòè ãàçåòó ìîæíà ÷åðåç ïîøòîâ³ â³ää³ëåííÿ ïî âñ³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè.

Ïåðåäïë. iíäåêñ

40366

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 17 âåðåñíÿ 2012 ð.

ÊÓÐÑ È ÂÑ²Õ ÍÀÏÐß̲Â. ÊÓÐÑÈ стр. 99-100 ϲÄ ϲÄÂ.. ÊÂÀ˲ԲÊÀÖ²¯ ÑÒÎÐ. 6-8 6-8,, 14-29 14-29,, ÊÎË. ÑÒÎÐ 1-4 Äîâ³äíèê íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â

ñòîð. 06

Äèçàéí ÷è ïðîãðàìóâàííÿ?

ñòîð. 17

²íñòèòóò ï³äãîòîâêè êàäð³â ïðîìèñëîâîñò³

ñòîð. 20

Âàøà ïðîôåñ³ÿ â³ä "Modern Stail"

ñòîð. 23

5 íàéïðåñòèæí³øèõ ïðîôåñ³é â ³íäóñò𳿠êðàñè

ñòîð. 24-25

Ñàëîííèé á³çíåñ. ßê âèáðàòè ïðîôåñ³þ?

ñòîð. 26

ÑÏÀ-ôàõ³âåöü: õòî â³í, ÿê íèì ñòàòè?

ñòîð. 26

Ýéäåòèêà. Ñêîðî÷òåíèå. Ðèòîðèêà. Ëîãèêà. Ðàçâèòèå ïàìÿòè è âíèìàíèÿ

ñòîð. 27

×èòàéòå â íàñòóïíîìó òåìàòè÷íîìó íîìåð³ Â

ÏÐÎÄÀÆÓ Ç

24 âåðåñíÿ 2012 Ð.

ÌÀÃ²ß ÖÈÔÐ ² ÄÎÊÓÌÅÍҲ (вчимося на се ретаря, б х алтера, е ономіста, ейчара...)

ÊÓÐÑÈ ÂÑ²Õ ÍÀÏÐßÌʲ (для почат івців і професіоналів)

Äîêëàäí³ óìîâè ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òà îãîëîøåíü â ðîçä³ë³ “Ó÷åáà”: òåë./ôàêñ (044) 453-35-00. E-mail: reklama@riu.com.ua E-mail äëÿ ðåêëàìíèõ ìàêåò³â òà îãîëîøåíü: poisk@optima.com.ua

Âñ³ îãîëîøåííÿ ðîçì³ùóþòüñÿ íà ñàéò³ ÐèÓ: www.riu.com.ua

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


6

ÂÈÁÅвÒÜ ÂÍÇ ×È ÑÏÅÖ²ÀËÜͲÑÒÜ Ó ÏÎÊÀÆ×ÈÊÓ ÒÀ

ÍÀÂ×ÀËÜͲ ÇÀÊËÀÄÈ ÍÎÌÅÐÀ стр.

ÊËÀÑÈ×ÍÀ ÎѲÒÀ ВИЩА ОСВІТА Нац. а адемія держ. правління при Президентові У раїни ......... 11 Університет “КРОК” .................. 4 Інстит т т ризм Федерації профспіло У раїни .................. 3

стр.

АРАБСЬКА Др і

Київсь ий ніверситет рин ових відносин .................... 1 Інстит т при ладно о системно о аналіз “ІПСА” (НТУУ “КПІ”) .................. 11

іноземних мов “KLS2” ...............

3

Мовна ш ола “SMARTFOX” .......

1

Київсь ий ніверситет рин ових відносин .................... Міжнародна а адемія бізнес та інформаційних техноло ій .........

2

3

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ Інстит т під отов и адрів промисловості ............... Інстит т т ризм Федерації профспіло У раїни ..................

3

3

ПІДГОТОВЧІ КУРСИ Нац. а адемія держ. правління при Президентові У раїни ......... 11 Університет “КРОК” .................. 4

УЧИЛИЩА, ЛІЦЕЇ, ГІМНАЗІЇ Київсь е вище професійне 3

ÂÈÂ×ÅÍÍß ÌΠАНГЛІЙСЬКА “Public Speakers` Club” .............

рси

іноземних мов “KLS2” ............... Мовна ш ола “SMARTFOX” .......

3 1

ДАНСЬКА Мовна ш ола “SMARTFOX” .......

1

Др і рси іноземних мов “KLS2” ............... Мовна ш ола “SMARTFOX” .......

3 1

Лін ва-центр ............................. 13 Мовна ш ола “SMARTFOX” ....... 1

НІМЕЦЬКА 3

К рси іноземних мов “Chat” ...... 13 Інстит т т ризм Федерації

чилище сервіс і дизайн .........

1

ГРЕЦЬКА

НОРВЕЗЬКА

ПІДГОТОВКА ДО ЗОВНІШН. ТЕСТУВАННЯ

профспіло У раїни ..................

Мовна ш ола “SMARTFOX” .......

КИТАЙСЬКА

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн .........

рси

БОЛГАРСЬКА

Др і 1

стр.

Др і рси іноземних мов “KLS2” ............... 3 К рси іноземних мов “Chat” ...... 13 Лін ва-центр ............................. 13 Мовна ш ола “SMARTFOX” ....... 1 Навчальний центр “АІР” ............ 4 Центр освіти та т ризм “Світ без ордонів” ................... 1

ДРУГА ВИЩА ОСВІТА

МАГІСТР БІЗНЕСАДМІНІСТРУВАННЯ

стр.

3

Др і рси іноземних мов “KLS2” ............... 3 К рси іноземних мов “Chat” ...... 13 Лін ва-центр ............................. 13 Мовна ш ола “SMARTFOX” ....... 1 Навчальний центр “АІР” ............ 4 Центр освіти та т ризм “Світ без ордонів” ................... 1

ПОЛЬСЬКА

20661002

Лін ва-центр ............................. 13

УКРАЇНСЬКА

Мовна ш ола “SMARTFOX” .......

Др і

1

СЕРБСЬКА (ХОРВАТСЬКА) Мовна ш ола “SMARTFOX” .............................

1

рси

іноземних мов “KLS2” ............... 3 Лін ва-центр ............................. 13

ФРАНЦУЗЬКА

ПОРТУГАЛЬСЬКА

ТУРЕЦЬКА

Лін ва-центр ............................. 13 Мовна ш ола “SMARTFOX” ....... 1

Др і

іноземних мов “KLS2” ...............

3

Др і рси іноземних мов “KLS2” ...................................... 3 К рси іноземних мов “Chat” ...... 13 Мовна ш ола “SMARTFOX” ....... 1 Центр освіти та т ризм “Світ без ордонів” ................... 1

РОСІЙСЬКА

Мовна ш ола “SMARTFOX” .......

1

ФІНСЬКА

Др і рси іноземних мов “KLS2” ...............

УГОРСЬКА

Др і рси іноземних мов “KLS2” ............... 3 К рси іноземних мов “Chat” ...... 13 Мовна ш ола “SMARTFOX” ....... 1

3

СЛОВАЦЬКА Мовна ш ола “SMARTFOX” .............................

1

рси

Мовна ш ола

Мовна ш ола “SMARTFOX” .......

1

“SMARTFOX” .............................

1

99994101

Ó×ÅÁÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 17 âåðåñíÿ 2012 ð.


7

²ÄÊÐÈÉÒÅ ÏÎÒвÁÍÓ ÑÒÎвÍÊÓ — ÖÅ ÏÐÈÑÊÎÐÈÒÜ ÂÀØ ÏÎØÓÊ

ÍÀÂ×ÀËÜͲ ÇÀÊËÀÄÈ ÍÎÌÅÐÀ стр. ЧЕСЬКА Др і

стр.

3

Мовна ш ола “SMARTFOX” .......

1

Комп’ютерні рси “US” ............ Навчальний бізнес-центр

6

“Анастасія” при МАБІТ .............. 2

ШВЕДСЬКА Лін ва-центр ............................. 13 Мовна ш ола “SMARTFOX” ....... 1

Навчальний центр “АІР” ............ 4

ЯПОНСЬКА

БУХОБЛІК: ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

рси

іноземних мов “KLS2” ...............

3

Мовна ш ола “SMARTFOX” .......

1

ІНШІ МОВИ Лін ва-центр ............................. 13

Ш ола рин ової е ономі и ........ 4

Навчальний бізнес-центр “Анастасія” при МАБІТ .............. 2 Навчальний центр “АІР” ............ 4 Ш ола рин ової е ономі и ........ 4

Мовна ш ола “SMARTFOX” ....... Центр освіти та т ризм

1

БУХОБЛІК: ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК

“Світ без ордонів” ...................

1

Комп’ютерні рси “US” ............ Навчальний бізнес-центр

ІСПАНСЬКА Др і

3

Лін ва-центр ............................. 13 Мовна ш ола “SMARTFOX” ....... Центр освіти та т ризм “Світ без ордонів” ...................

1 1

Ш ола естетичної 7

Ш ола раси Світлани Юдіної .............. 4

рси

іноземних мов “KLS2” ...............

Навчальний центр “АІР” ............ 4

ВОСКОВА ДЕПІЛЯЦІЯ, БІКІНІ-ДИЗАЙН медицини та осметоло ії .........

ІТАЛІЙСЬКА Др і

6

“Анастасія” при МАБІТ .............. 2

рси

іноземних мов “KLS2” ...............

3

Лін ва-центр ............................. 13 Мовна ш ола “SMARTFOX” ....... 1

ÍÀÂ×ÀËÜͲ ÖÅÍÒÐÈ, ÊÓÐÑÈ Ì.ÊȪÂÀ 3

бізнес-центр “Анастасія” ........... Навчальний бізнес-центр “Анастасія” при МАБІТ ..............

2

Навчально-пра тичний центр “NATEO” ......................... Інстит т під отов и адрів промисловості ...............

4 3

БАРИСТА

“Анастасія” при МАБІТ .............. 2 Навчальний центр “АІР” ............ 4

КОМП’ЮТЕРНИЙ ДИЗАЙН

ЕЙДЕТИКА

Комп’ютерні рси “US” ............ Навчальний бізнес-центр

6

“Анастасія” при МАБІТ ..............

2

Інтеле т ально-Творчі К рси Таможсь ої С.С. ..............

1

Учбовий центр “S&A GROUP” .... 21

КОМЕРЦІЙНИЙ ДИРЕКТОР

Інстит т під отов и адрів промисловості ...............

3

ДЕКОР ІНТЕР’ЄРУ та Де ор “VERONA” ................. 1

1

Навчальний бізнес-центр

Навчальний центр “АІР” ............ 4 Учебный центр “Конта т” .......... 4

та Де ор “VERONA” ................. 1

Ст дія Флористи и

Навчальний

“Анастасія” при МАБІТ ..............

Ст дія Флористи и

раси Світлани Юдіної .............. 4

АДМІНІСТРАТОР

пер арсь о о мистецтва ......... 19

ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ

ЖИВОПИС

Ш ола

Автош ола “МАТРИКС” ............. 30

Навчальний бізнес-центр

Навчальний бізнес-центр “Анастасія” ........... 1

медицини та осметоло ії ......... 7 Ш ола раси “Ба іра” ............... 19

АВТОШКОЛА

03451004

Ш ола

ВІЗАЖИСТ

Ш ола естетичної

Автош ола “Печерс Авто” ........

стр.

БУХОБЛІК: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

рси

іноземних мов “KLS2” ...............

Др і

стр.

ДИЗАЙН Комп’ютерні

рси “US” ............

6

ДИЗАЙН ЛАНДШАФТНИЙ Навчальний бізнес-центр “Анастасія” при МАБІТ .............. 2 Навчальний центр “АІР” ............ 4

ДИЗАЙН ТЕКСТИЛЮ

Учебный центр “Конта т” .......... 4

КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРНЕТ Комп’ютерні

рси

“US” .........................................

6

Учебный центр “Конта т” .......... 4

Навчальний бізнес-центр “Анастасія” при МАБІТ ..............

2

2

КОМП’ЮТЕР: АДМІНІСТРУВАННЯ Учебный центр “Конта т” .......... 4

КОМП’ЮТЕР: КОРИСТУВАЧ

КОНДИТЕР Навчальний бізнес-центр “Анастасія” ........... 2 Інстит т під отов и адрів промисловості ...............

3

КОСМЕТОЛОГ

Комп’ютерні рси “US” ............ Навчальний бізнес-центр

6

“Анастасія” при МАБІТ ..............

2

бізнес-центр “Анастасія” ........... 1

Учебный центр “Конта т” .......... 4

Навчально-пра тичний центр “NATEO” ......................... 4

Навчальний

КОМП’ЮТЕР: ОПЕРАТОР Навчальний бізнес-центр “Анастасія” при МАБІТ .............. 2 Навчальний центр “АІР” ............ 4 Учебный центр “Конта т” .......... 4

Ш ола естетичної

КОМП’ЮТЕР: ПРОГРАМУВАННЯ

Інстит т під отов и

КУХАР

медицини та осметоло ії .........

7

Ш ола раси Світлани Юдіної ..............

4

адрів промисловості ...............

3

професійної під отов и ............. 18

“Анастасія” при МАБІТ .............. 2

БАРМЕН

Комп’ютерні рси “US” ............ 6 Навчальний бізнес-центр “Анастасія” при МАБІТ .............. 2

Навчальний центр “АІР” ............ 4

Ш ола

Учебный центр “Конта т” .......... 4

Ш ола

професійної під отов и ............. 18

ДИЗАЙН І МОДЕЛЮВАННЯ ОДЯГУ

КОМП’ЮТЕР: ПРОЕКТУВАННЯ

професійної під отов и ............. 18

Інстит т під отов и

К рси рою та шиття ................ 30

Навчальний центр “АІР” ............ 4

ДИЗАЙН І РОЗПИС НІГТІВ

Учебный центр “Конта т” .......... 4

Ш ола

адрів промисловості ...............

Навчальний бізнес-центр

3

БУХОБЛІК: 1С БУХГАЛТЕРІЯ Комп’ютерні рси “US” ......................................... Навчальний бізнес-центр

Мережа навчальних центрів “Но тевой Сервіс” ........ 3 6

центр “Амарилис” .....................

“Анастасія” при МАБІТ .............. Навчальний центр

2

“АІР” .........................................

4

Учебный центр “Конта т” .......... 4 Ш ола рин ової е ономі и ........

Навчальний

4

Комп’ютерні

рси “US” ............

бізнес-центр “Анастасія” ........... 2

Інстит т під отов и адрів промисловості ...............

“Анастасія” при МАБІТ .............. Навчальний бізнес-центр “Анастасія” при МАБІТ ..............

Учебный центр “Конта т” .......... 4

МАСАЖИСТ

КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА, ВЕРСТКА

К рси масаж ...........................

рси “US” ............

2

МАРКЕТОЛОГ

КОМП’ЮТЕР: ТЕСТУВАННЯ ПО

Комп’ютерні

3

ЛОГІСТИК Навчальний бізнес-центр

6

Учебный центр “Конта т” .......... 4 1

Навчально-пра тичний центр “NATEO” ......................... 4 Ш ола раси “Ба іра” ............... 19 Ш ола раси Світлани Юдіної .............. 4

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 17 âåðåñíÿ 2012 ð.

КОМП’ЮТЕР: РЕМОНТ І СКЛАДАННЯ

Навчальний

2 3

Навчальний 6

бізнес-центр “Анастасія” ........... 1

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


8

ÂÈÁÅвÒÜ ÂÍÇ ×È ÑÏÅÖ²ÀËÜͲÑÒÜÂÈÁÅвÒÜ Ó ÏÎÊÀÆ×ÈÊÓ ÂÍÇ ÒÀ ²ÄÊÐÈÉÒÅ ×È ÑÏÅÖ²ÀËÜͲÑÒÜ ÏÎÒвÁÍÓ ÑÒÎвÍÊÓ — ÓÖÅ ÏÐÈÑÊÎÐÈÒÜ ÏÎÊÀÆ×ÈÊÓ ÂÀØ ÏÎØÓÊ ÒÀ

ÍÀÂ×ÀËÜͲ ÇÀÊËÀÄÈ ÍÎÌÅÐÀ стр. Навчально-пра тичний центр “NATEO” ......................... Ш ола естетичної медицини та осметоло ії .........

стр. Ш ола раси “Ба іра” ............... 19

4

Ш ола

7

раси Світлани Юдіної .............. Ш ола

Ш ола

пер арсь о о мистецтва ......... 19

раси Світлани Юдіної ..............

4

Інстит т під отов и адрів промисловості ...............

ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ

3

Навчальний бізнес-центр “Анастасія” ...........

МЕДСЕСТРА 4 3

Навчальний бізнес-центр “Анастасія” при МАБІТ ..............

2

адрів промисловості ...............

МЕНЕДЖЕР ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ

ПЕРУКАР

Навчальний бізнес-центр

салонно о ис сства .................

“Анастасія” при МАБІТ ..............

“Анастасія” при МАБІТ ..............

3

8

Навчальний центр “Modern Stail” ................. 19

Навчальний бізнес-центр

центр “NATEO” .........................

Навчально-пра тичний 2

4

Учбовий центр “S&A GROUP” .... 21

МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ

Ш ола зачісо та плетіння

Навчальний бізнес-центр

Ш ола раси “Ба іра” ............... 19

“Анастасія” при МАБІТ ..............

волосся “OLGA DIPRI” ............... 2

МЕНЕДЖЕР З РЕКЛАМИ І РR Навчальний бізнес-центр “Анастасія” при МАБІТ ..............

2

МЕНЕДЖЕР РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

“Анастасія” при МАБІТ ..............

2

“Анастасія” при МАБІТ ..............

2

центр “NATEO” .........................

2

Навчальний центр “АІР” ............

4

Інстит т під отов и

СОМЕЛЬЄ

рси “US” ............

К рси Таможсь ої С.С. ..............

6 1

ПІРСИНГ Ш ола естетичної

раси Світлани Юдіної ..............

7

РУКОДІЛЛЯ: БІСЕРОПЛЕТІННЯ

Ш ола професійної під отов и ............. 18

СПЕЦІАЛІСТ З МАНІКЮРУ центрів “Но тевой Сервіс” ........ Навчальний

3

бізнес-центр “Анастасія” ...........

1

раси Світлани Юдіної .............. адрів промисловості ...............

Мережа навчальних центрів “Но тевой Сервіс” ........

НАРОЩУВАННЯ НІГТІВ

РУКОДІЛЛЯ: В’ЯЗАННЯ ГАЧКОМ

Ó×ÅÁÀ

1

Ш ола естетичної 7

професійної під отов и ............. 18 адрів промисловості ...............

3

центр “Modern Stail” ................. 19 Навчальний центр “АІР” ......................................... 4

3

Інстит т під отов и адрів промисловості ...............

1

ФОТОГРАФ

1

“Анастасія” при МАБІТ .............. Ст дія Флористи и

4

4 3

Навчальний бізнес-центр 2

та Де ор “VERONA” ................. 1

ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР Навчальний бізнес-центр “Анастасія” при МАБІТ ..............

2

ФІТОДИЗАЙН Навчальний бізнес-центр при МАБІТ ................................

1

Навчальний

Інтеле т ально-Творчі

Навчальний центр “АІР” ............

центр “Modern Stail” ................. 19

К рси Таможсь ої С.С. ..............

РУКОДІЛЛЯ: В’ЯЗАННЯ СПИЦЯМИ

Ш ола зачісо та плетіння волосся “OLGA DIPRI” ...............

ІМІДЖМЕЙКЕР

К рси рою та шиття ................ 30

Ш ола раси

Навчальний центр “АІР” ............

“Ба іра” .................................... 19

1

2

ШВИДКОЧИТАННЯ

К рси рою та шиття ................ 30

4

3

“Анастасія”

Навчальний бізнес-центр “Анастасія” ........... 4

2

Навчальний

та Де ор “VERONA” ................. 1

Ш ола раси “Ба іра” .................................... 19 Ш ола

“АІР” .........................................

4

центр “Амарилис” .....................

Ст дія Флористи и

1

4

3

СПЕЦІАЛІСТ З ПЕДИКЮРУ

центр “Амарилис” ..................... Навчально-пра тичний центр “NATEO” .........................

1

4

Інстит т під отов и

СТИЛІСТ

центр “NATEO” .........................

6

ФЕН-ШУЙ

Навчальний центр

Навчально-пра тичний

“US” .........................................

Інстит т під отов и

Навчальний

4

К рси рою та шиття ................ 30

1

1

рси

Ш ола

Ш ола раси “Ба іра” ............... 19

Навчальний центр “Амарилис” .....................

Комп’ютерні

медицини та осметоло ії .........

Мережа навчальних

раси Світлани Юдіної .............. Інстит т під отов и адрів промисловості ...............

3

TeleTRADE ................................

Навчальний

Навчальний бізнес-центр “Анастасія” ........... Навчальний

РОЗВИТОК ПАМ’ЯТІ К рси Таможсь ої С.С. ..............

центрів “Но тевой Сервіс” ........

TeleTRADE ................................ 15

“Анастасія” при МАБІТ ..............

3

ПІДГОТОВКА ДО ШКОЛИ

НАРОЩУВАННЯ ВІЙ

Мережа навчальних

4

Навчальний бізнес-центр

Інтеле т ально-Творчі

1

раси Світлани Юдіної ..............

ТРЕНІНГИ, СЕМІНАРИ

“Ба іра” .................................... 19 Ш ола

“Ба іра” .................................... 19

центр “Амарилис” .....................

7

ФЛОРИСТИКА

Ш ола раси

Навчальний

3

медицини та осметоло ії ......... Ш ола

4

К рси Таможсь ої С.С. .............. 4

Навчальний бізнес-центр “Анастасія” при МАБІТ ..............

Ш ола естетичної

Ш ола раси

Інтеле т ально-Творчі

Навчально-пра тичний

2

центр “NATEO” ......................... 4

центр “NATEO” .........................

РИТОРИКА

НАРОЩУВАННЯ ВОЛОССЯ

2

ТАТУАЖ

Інстит т під отов и

Ш ола

Навчальний бізнес-центр

современных ис сств ..............

ПРОДАВЕЦЬ

медицини та осметоло ії .........

МЕНЕДЖЕР-HR

Ст дия

Ст дія Флористи и та Де ор “VERONA” ................. 1

3

Інтеле т ально-Творчі 2

3

ТАНЕЦЬ

1

Комп’ютерні

Навчальний

2

Навчальний бізнес-центр

адрів промисловості ...............

Інстит т під отов и адрів промисловості ...............

Навчально-пра тичний

Навчальний бізнес-центр

“Анастасія” при МАБІТ ..............

пер арсь о о мистецтва ......... 19

центр “Амарилис” ..................... Навчально-пра тичний

адрів промисловості ...............

адрів промисловості ...............

Навчальний бізнес-центр

бізнес-центр “Анастасія” ........... Навчальний бізнес-центр

Ш ола Інстит т під отов и

МЕНЕДЖЕР З ТУРИЗМУ “Анастасія” при МАБІТ ..............

1

пер арсь о о мистецтва ......... 19

2

4

СЕКРЕТАР (ОФІС-МЕНЕДЖЕР)

МЕНЕДЖЕР З ПЕРСОНАЛУ “Анастасія” при МАБІТ ..............

4

РУКОДІЛЛЯ: КУРСИ КРОЮ ТА ШИТТЯ

2

А адемия 2

Навчальний центр “АІР” ............

САДІВНИК

професійної під отов и ............. 18 Інстит т під отов и

МЕНЕДЖЕР

К рси рою та шиття ................ 30

2

Ш ола

стр. Ш ола

Навчальний центр “АІР” ............

ОФІЦІАНТ-БАРМЕН

Інстит т під отов и адрів промисловості ...............

“Анастасія” при МАБІТ ..............

РУКОДІЛЛЯ: ВИШИВАННЯ

К рси рою та шиття ................ 30

Навчальний бізнес-центр

Ш ола раси Світлани Юдіної ..............

4

стр.

1

Ст дія Флористи и та Де ор “VERONA” .................................

1

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 17 âåðåñíÿ 2012 ð.


9

ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ

НОВИНИ ОСВІТИ “ОЛІМПІЙСЬКИЙ УРОК” 8 âåðåñíÿ 2012 ðîêó â Êèºâ³ íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ ñòàðòóâàëà òðàäèö³éíà çàãàëüíîíàö³îíàëüíà àêö³ÿ ̳í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó, Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ìîëîä³ òà ñïîðòó òà Íàö³îíàëüíîãî îë³ìï³éñüêîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè - Âñåóêðà¿íñüêèé îë³ìï³éñüêèé óðîê, ïðèóðî÷åíèé äî Äíÿ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó â Óêðà¿í³. Ó çàõîä³ âçÿëè ó÷àñòü Ãîëîâà Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ìîëîä³ òà ñïîðòó Óêðà¿íè Ðàâ³ëü Ñàô³óëë³í, ïðåçèäåíò Íàö³îíàëüíîãî îë³ìï³éñüêîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè Ñåðã³é Áóáêà, Ãîëîâà Êîì³òåòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïèòàíü ñ³ì’¿, ìîëîä³æíî¿ ïîë³òèêè, ñïîðòó ³ òóðèçìó Ïàâëî Êîñòåíêî òà ³íø³. Ç íàãîäè âåëèêîãî ñïîðòèâíîãî ñâÿòà öåíòð Êèºâà ïåðåòâîðèâñÿ íà ñïîðòèâíèé ìàéäàí÷èê, äå áóëè ïðåäñòàâëåí³ îë³ìï³éñüê³ òà íåîë³ìï³éñüê³ âèäè ñïîðòó. Êîæíèé áàæàþ÷èé ìàâ çìîãó ïîäèâèòèñÿ ïîêàçîâ³ âèñòóïè òà òðåíóâàííÿ þíèõ ñïîðòñìåí³â, ñïðîáóâàòè âëàñí³ ñèëè â óëþáëåíîìó âèä³ ñïîðòó ï³ä êåð³âíèöòâîì äîñâ³ä÷åíèõ òðåíåð³â, ñòàòè ó÷àñíèêîì åñòàôåò, ñïîðòèâíèõ ³ òâîð÷èõ êîíêóðñ³â òà îë³ìï³éñüêèõ â³êòîðèí, à òàêîæ ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç ïðîâ³äíèìè óêðà¿íñüêèìè ñïîðòñìåíàìè. Ñòàðòóâàâøè 8 âåðåñíÿ â Êèºâ³, Îë³ìï³éñüêèé óðîê ðîçïî÷àâ ñâîþ õîäó ì³ñòàìè òà ñåëàìè ðåã³îí³â, äå çàâ³òຠäî øê³ë òà ÂÍÇ, ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â ð³çíèõ îðãàí³çàö³é. Ó ðàìêàõ ñâÿòà â áàãàòüîõ ì³ñòàõ Óêðà¿íè â³äáóäóòüñÿ êîíêóðñè, â³êòîðèíè, çìàãàííÿ, ñïîðòèâíî-ìàñîâ³ çàõîäè. Çà ³íôîðìàö³ºþ Äåðæìîëîäüñïîðòó www.mon.gov.ua

“ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ СТИПЕНДІЙ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА УЧНЯМ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ”

³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî äåðæàâíó ï³äñóìêîâó àòåñòàö³þ ñòóäåíò³â ç ïðåäìåò³â çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ ï³äãîòîâêè ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ²-²² ð³âí³â àêðåäèòàö³¿, ÿê³ çä³éñíþþòü ï³äãîòîâêó êàäð³â íà îñíîâ³ áàçîâî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, àòåñòàòè ïðî ïîâíó çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³òó çàìîâëÿþòüñÿ ³ îäåðíóþòüñÿ íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòóäåíòîì äðóãîãî êóðñó (ï³ñëÿ ïîâíîãî îïðàöþâàííÿ ïðîãðàìè çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ ï³äãîòîâêè) ³ çáåð³ãàþòüñÿ â îñîáîâ³é ñïðàâ³ ñòóäåíòà äî çàê³í÷åííÿ íèì íàâ÷àííÿ. Òàêèì ÷èíîì, ç ìåòîþ óí³ô³êàö³¿ àòåñòàò³â ïðî ïîâíó çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³òó âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü âíåñòè çì³íè äî ÷îòèðüîõ çðàçê³â äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó òà â÷åí³ çâàííÿ, çàòâåðäæåíèõ ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 12 ëèñòîïàäà 1997 ð. ¹ 1260 “Ïðî äîêóìåíòè ïðî îñâ³òó òà â÷åí³ çâàííÿ”, à ñàìå: - Àòåñòàòà ïðî ïîâíó çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³òó; - Àòåñòàòà ç â³äçíàêîþ ïðî ïîâíó çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³òó (äëÿ âèïóñêíèê³â, íàãîðîäæåíèõ ñð³áíîþ ìåäàëëþ “Çà äîñÿãíåííÿ ó íàâ÷àíí³”); - Àòåñòàòà ç â³äçíàêîþ ïðî ïîâíó çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³òó (äëÿ âèïóñêíèê³â, íàãîðîäæåíèõ çîëîòîþ ìåäàëëþ “Çà âèñîê³ äîñÿãíåííÿ ó íàâ÷àíí³”); - Äîäàòêà äî àòåñòàòà ïðî ïîâíó çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³òó. ϳñëÿ çàòâåðäæåííÿ Óðÿäîì íîâèõ çðàçê³â äîêóìåíò³â ïðî çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³òó â íèõ çàçíà÷àòèìåòüñÿ, ùî îñîáà (ó÷åíü çàãàëüíîîñâ³òíüîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, ó÷åíü ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, ñòóäåíò âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ²-²² ð³âí³â àêðåäèòàö³¿) “çäîáóëà ïîâíó çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³òó” ó â³äïîâ³äíîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³.

200 УКРАЇНСЬКИХ ШКІЛ ЗАБЕЗПЕЧЕНО БЕЗКОШТОВНИМ ІНТЕРНЕТОМ ВИСОКОЇ ШВИДКОСТІ

Äî ïî÷àòêó íàâ÷àëüíîãî ðîêó “Êè¿âñòàð” áåçêîøòîâíî ï³äêëþ÷èâ äî ²íòåðíåòó âèñîêî¿ øâèäêîñò³ 200-òó øêîëó â ðàìêàõ ñï³âïðàö³ ç ̳í³ñòåðñòâîì îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó. Ç 2011 ðîêó òå5 ñåðïíÿ 2012 ðîêó íà çàñ³äàíí³ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ëåêîì-îïåðàòîð ðåàë³çóº ïðîãðàìó “Áåçïå÷íèé ³íòåðíåò “Êè¿âñòàð” ñõâàëåíî ïðîåêò Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè “Ïðî ïðèçíà÷åííÿ ñòè- - øêîëàì” äëÿ íàäàííÿ óêðà¿íñüêèì øêîëÿðàì äîñòóïó äî ñó÷àñíèõ ïåíä³é ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà ó÷íÿì çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ ³íôîðìàö³éíèõ ðåñóðñ³â. çàêëàä³â”. Ïðîåêò Óêàçó ï³äãîòîâëåíî ÌÎÍìîëîäüñïîðòó ç ìåòîþ ïðèçíàwww.mon.gov.ua ÷åííÿ ñòèïåíä³é ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà äåñÿòè êðàùèì ó÷íÿì ÇÍÇ, ÿê³ äîñÿãëè îñîáëèâèõ óñï³õ³â ó âèâ÷åíí³ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³òå- SPARK! LAB - ЛАБОРАТОРІЯ ðàòóðè, ç ÷èñëà ïåðåìîæö³â IV åòàïó Âñåóêðà¿íñüêî¿ ó÷í³âñüêî¿ ДЛЯ СПРАВЖНІХ ВИНАХІДНИКІВ! îë³ìï³àäè ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòóðè 2011/2012 íàâ÷àëüíîÓ ðàìêàõ êîìïëåêñíî¿ ²ííîâàö³éíî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó äëÿ ä³òåé ãî ðîêó, ¿õ ìîðàëüíîãî é ìàòåð³àëüíîãî çàîõî÷åííÿ. òà ìîëîä³ Ìèñòåöüêèé Àðñåíàë ïðåçåíòóº óí³êàëüíèé îñâ³òí³é ïðîåêò Íàãàäàºìî, ùî Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 1 ñåðïíÿ 2000 SPARK! LAB - ìèñòåöüêî-íàóêîâó ëàáîðàòîð³þ äëÿ ñïðàâæí³õ ðîêó ¹ 940 “Ïðî âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ Òàðàñà Ãðèãîðîâè÷à Øåâ÷åíêà” âèíàõ³äíèê³â! çàñíîâàíî äåñÿòü ùîð³÷íèõ ñòèïåíä³é ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà ó÷Ó âåðåñí³ 2012 ðîêó Ìèñòåöüêèé Àðñåíàë â³äêðèº ïðîåêò SPARK! íÿì ÇÍÇ Óêðà¿íè çà îñîáëèâ³ óñï³õè ó âèâ÷åíí³ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè LAB ó ñâî¿õ ñò³íàõ äëÿ òîãî, ùîá óêðà¿íñüê³ ä³òè òà ìîëîäü ñòàëè òà ë³òåðàòóðè. ó÷àñíèêàìè çàõîïëþþ÷î¿ äîñë³äíèöüêî¿ ïðîãðàìè. Ïðèçíà÷åííÿ Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè öèõ ñòèïåíä³é ñâ³ä÷èòü ïðî SPARK! LAB îá’ºäíຠìèñòåöòâî ³ òåõíîëî㳿 â ºäèíó ïðîãðàï³äòðèìêó äåðæàâîþ îáäàðîâàíî¿ ìîëîä³, ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ¿¿ ìó, ÷åðåç ÿêó ä³òè ï³çíàþòü, äîñë³äæóþòü, âèâ÷àþòü, à òàêîæ ñòâîïîäàëüøîãî ðîçâèòêó, ñïðèÿº ï³äíåñåííþ ïðåñòèæó óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ðþþòü âëàñí³ ðîáîòè. ³ ë³òåðàòóðè, çàîõî÷óº øêîëÿð³â äî ïîãëèáëåíîãî âèâ÷åííÿ äåðæàâíî¿ SPARK! LAB ñòâîðèòü ³íòåðàêòèâíèé ïðîñò³ð ç óí³êàëüíîþ ìîâè, äî íîâèõ øëÿõ³â ïîøóêó çíàíü ³ íàóêîâî¿ ðîáîòè. ïðîãðàìîþ, ÿêà ñïîíóêàòèìå ä³òåé òà ìîëîäü òâîðèòè, çä³éñíþâàòè âëàñí³ âèíàõîäè, çäîáóâàòè òà ïîøèðþâàòè çíàííÿ ïðî óêðà¿íñüУРЯД ЗАТВЕРДИВ НОВІ ЗРАЗКИ êèõ äîñë³äíèê³â, âèíàõ³äíèê³â òà íàóêîâö³â. АТЕСТАТА ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ PARK! LAB âæå ïîíàä 16 ðîê³â º îäíèì ç íàéóñï³øí³øèõ îñâ³òí³õ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ ïðîåêò³â Ìóçåþ àìåðèêàíñüêî¿ ³ñòî𳿠³ çðàçêîì îñâ³òíüî¿ ïðîãðàìè, 5 âåðåñíÿ 2012 íà çàñ³äàíí³ Óðÿäó ïðèéíÿòî ïîñòàíîâó “Ïðî ÿêà àêòèâíî ðåàë³çóºòüñÿ â óñ³õ êóëüòóðíèõ òà ìèñòåöüêèõ çàêëàäàõ âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ ïîñòàíîâ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ÑØÀ. (ùîäî çàòâåðäæåííÿ çðàçêà àòåñòàòà ïðî ïîâíó çàãàëüíó ñåðåäwww.guon.kiev.ua íþ îñâ³òó)”.

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 17 âåðåñíÿ 2012 ð.

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


10

ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ

ФАРМАЦЕВТ: АПТЕЧНА ТОЧНІСТЬ Ôàðìàöåâò - ïðîôåñ³ÿ çîâñ³ì íå åêçîòè÷íà. Ç ôàðìàöåâòàìè çóñòð³÷àâñÿ êîæåí, õòî õî÷ ðàç ó æèòò³ çàõîäèâ äî àïòåêè. ×èì ôàðìàöåâò â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ïðîâ³çîðà? Çàòðåáóâàí³ ö³ ôàõ³âö³ íà ðèíêó ïðàö³? ßê³ ïëþñè ³ ì³íóñè º ó ö³é ïðîôåñ³¿?

Êîæíîìó ç íàñ ÷àñ â³ä ÷àñó äîâîäèòüñÿ â³äâ³äóâàòè àïòåêè. Ìè õîäèìî òóäè íå ò³ëüêè çà ë³êàìè, à é çà êîñìåòèêîþ, çàñîáàìè äëÿ äîãëÿäó çà ñîáîþ, òîâàðàìè äëÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ.  àïòåö³ ìè íå çóñòð³íåìî çâè÷àéíèõ ïðîäàâö³â, ïîòðàïèòè òóäè áåç ñïåö³àëüíî¿ îñâ³òè ïðàêòè÷íî íåðåàëüíî. Òàì ïðàöþþòü ôàðìàöåâòè ³ ïðîâ³çîðè. Ó ñó÷àñíîìó ñâ³ò³ àïòå÷íà ãàëóçü ðîçâèâàºòüñÿ øâèäêèìè òåìïàìè, à òîìó îáèäâ³ ö³ ïðîôåñ³¿ äîñèòü çàòðåáóâàí³. Ïðîâ³çîð - àïòå÷íèé ïðàö³âíèê ç âèùîþ ôàðìàöåâòè÷íîþ îñâ³òîþ, ó ôàðìàöåâòà æ - çàçâè÷àé ïðîôåñ³éíà îñâ³òà íà ð³âí³ ìîëîäøîãî ñïåö³àë³ñòà. Ïðàâäà, òàêà òðàäèö³ÿ ñêëàëàñÿ ñàìå ó íàñ.  ªâðîï³ âñå íàâïàêè: òàì ïðîâ³çîðîì íàçèâàþòü ïîì³÷íèêà ôàðìàöåâòà, ëàáîðàíòà. À îñü ôàðìàöåâò â ªâðîï³ - ñàìå ôàõ³âåöü ç âèùîþ îñâ³òîþ, ÿêèé ìຠìàã³ñòåðñüêó ñòóï³íü... Äàâàéòå ç’ÿñóºìî, äå ³ ÿê ìîæíà îïàíóâàòè öþ ïðîôåñ³þ, ÿê³ ïåðñïåêòèâè êàð’ºðíîãî çðîñòàííÿ ³ñíóþòü â ãàëóç³ ³ ÿêèìè ÿêîñòÿìè ïîâèíåí âîëîä³òè ìîëîäèé ôàõ³âåöü, ùîá ñòàòè ïðîôåñ³îíàëîì ñâ ñïðàâè. Ôàðìàöåâò - öå ôàõ³âåöü, ùî â³äïîâ³äຠçà âèãîòîâëåííÿ, äîñë³äæåííÿ ³ ïðîäàæ ë³ê³â. Ìîæíà ñêàçàòè, öå äðóãà ëþäèíà çà ðàõóíêîì - ï³ñëÿ ë³êàðÿ - äî ÿêîãî ìè çâåðòàºìîñÿ, êîëè ó íàñ ïîãàíî ç³ çäîðîâ’ÿì. À ³íîä³ - íàâ³òü ïåðøà, òîìó ùî áàãàòî á³æàòü â àïòåêó çàì³ñòü òîãî, ùîá éòè â ïîë³êë³í³êó. Íå áóäåìî çàðàç ðîçì³ðêîâóâàòè, äîáðå öå ÷è ïîãàíî, ëèøå çàçíà÷èìî, ùî íà ôàðìàöåâòà òàêà ñõèëüí³ñòü ëþäåé äî ñàìîë³êóâàííÿ íàêëàäຠâåëèêó â³äïîâ³äàëüí³ñòü: ÷àñòî â³í ñòຠºäèíèì ôàõ³âöåì, ÿêèé ìîæå äàòè õî÷à á êîðîòêó êîíñóëüòàö³þ ïðî ë³êè òà óòðèìàòè ëþäèíó â³ä ÿâíî ïîìèëêîâîãî âèáîðó. Áàãàòî õòî íå ðàç ÷óâ âèñë³â: “îäíå ë³êóºø - ³íøå êàë³÷èø”. Ó ÿêîìóñü ñåíñ³ çàâäàííÿ

Ó×ÅÁÀ

ôàðìàöåâòà - ï³ä³áðàòè òàê³ ë³êè, ÿê³ ìàþòü ЧИ ЛЕГКО БУТИ ì³í³ìàëüí³ ïîá³÷í³ íàñë³äêè. ßêùî, çâè÷àé- ФАРМАЦЕВТОМ? ßê ìè âæå â³äçíà÷èëè âèùå, ôàðìàöåâò íî, äî íüîãî öå âæå íå çðîáèâ ë³êàð. Äëÿ öüîãî ôàðìàöåâò ïîâèíåí â³äì³ííî çíàòè, ÿêèé ïðå- ïîâèíåí ìàòè ñïåö³àëüíó ôàðìàöåâòè÷íó îñâ³òó. ³í ïîâèíåí â³äì³ííî çíàòè õ³ì³þ, áîòàí³êó (ùî ïàðàò ÿê 䳺. ñòîñóºòüñÿ ë³êàðñüêèõ ðîñëèí), ìàòåìàòèêó. КОЛИ З’ЯВИЛИСЯ Ïîòð³áíî ïàì’ÿòàòè, ùî “áðàê” â ðîáîò³ ПЕРШІ ЛІКИ? ôàðìàöåâòà ìîæå îáåðíóòèñÿ ñåðéîçíèìè ïðîÍàóêà “ôàðìàêîëîã³ÿ” îòðèìàëà ñâîþ íà- áëåìàìè äëÿ ³íøî¿ ëþäèíè ³ íàâ³òü ïðèçâåñòè çâó â³ä äàâíüîãðåöüêèõ ñë³â “pharmakon” - ë³êè äî òðàãå䳿. Öå âèìàãຠâ³ä ôàðìàöåâòà âåëèêî¿ ³ “logos” - â÷åííÿ. Çàâäàííÿ ôàðìàêîëî㳿 - â³äïîâ³äàëüíîñò³. ϳäâèùåí³ âèìîãè äî äîòðèâèâ÷åííÿ ë³êàðñüêèõ ïðåïàðàò³â, ¿õ 䳿 íà ìàííÿ ÷èñòîòè ðîáëÿòü ðîáîòó ôàðìàöåâòà àáîðãàí³çì, à òàêîæ ñòâîðåííÿ íîâèõ ë³êàðñüêèõ ñîëþòíî ïðîòèâîïîêàçàííîþ ëþäèí³ íåàêóçàñîá³â. ðàòí³é, íåîõàéí³é. Øâèäøå çà âñå, ïåðø³ ë³êè áóëè ïðèäóÑþäè ùå ìîæíà äîäàòè ñàìîêîíòðîëü, ìàí³ çàäîâãî äî òîãî, ÿê âèíèêëà ïèñåìí³ñòü. óâàæí³ñòü, òåðï³ííÿ, òî÷í³ñòü, â³äì³ííó ïàì’ÿòü. Ó ñòàðîºãèïåòñüêèõ ïàï³ðóñàõ, à òàêîæ â ïðà- À òàêîæ - ãîòîâí³ñòü ñï³ëêóâàòèñÿ ç áóäü-ÿêîþ öÿõ óïïîêðàòà, Äåìîêðèòà òà ³íøèõ ãðåöüêèõ ëþäèíîþ, ùî ïðèéøëà â àïòåêó çà ë³êàìè òà ô³ëîñîô³â âæå º á³ëüø-ìåíø ñèñòåìàòèçîâàí³ ³íøèìè òîâàðàìè äëÿ çäîðîâ’ÿ. â³äîìîñò³ ïðî ë³êóâàëüí³ ç³ëëÿ. Òîä³ â÷åí³ ³ ë³êàð³ ñàì³ çàéìàëèñÿ âèãîòîâëåííÿì ë³ê³â. ПЛЮСИ І МІНУСИ Îäíå ç êëþ÷îâèõ ïîíÿòü äëÿ ôàðìàöåâ- ПРОФЕСІЇ òèêè - äîçóâàííÿ ë³ê³â. Âîíî áóëî ââåäåíî ÏàÏî÷íåìî ç ïëþñ³â. Ïåðø çà âñå, ÿê ìè âæå ðàöåëüñîì â XVI ñòîë³òò³. ϳñëÿ öüîãî ïî÷àâñÿ ñêàçàëè, ôàðìàöåâòè çàðàç êîðèñòóþòüñÿ äîñèòü áóðõëèâèé ðîçâèòîê ãàëóç³. Ó XVIII ñòîë³òò³ âèñîêèì ïîïèòîì íà ðèíêó ïðàö³. ¯õ ðîáîòà íàéâ ªâðîï³ â³äáóâñÿ îñòàòî÷íèé ³ áåçïîâîðîòíèé ÷àñò³øå â³äð³çíÿºòüñÿ ñòàá³ëüí³ñòþ, à òàêîæ º ïîä³ë ì³æ ë³êàðÿìè ³ ôàðìàöåâòàìè. À íà òå- íåïîãàí³ ïåðñïåêòèâè êàð’ºðíîãî çðîñòàííÿ. Òà ðèòî𳿠Ðîñ³éñüêî¿ ²ìïå𳿠öèõ ôàõ³âö³â òîä³ é òðóäèòèñÿ ôàðìàöåâòó äîâîäèòüñÿ â ïîð³âíÿíî íàçèâàëè ïîïðîñòó àïòåêàðÿìè. ñïîê³éíèõ ³ êîìôîðòíèõ óìîâàõ. Òàêèé òåìï æèòòÿ ö³ëêîì ìîæå ï³ä³éòè ñïîê³éí³é âð³âíîâàæåí³é ëþäèí³. ЧИ НЕ АПТЕКОЮ Àëå, ÿê çàâæäè, íå âñå òàê îäíîçíà÷íî. ÏîЄДИНОЮ Ôàðìàöåâò, ïðàöþþ÷èé â àïòåö³, ïîâèíåí ãîâîðèìî ³ ïðî ì³íóñè. Ïåðø çà âñå, íå òðåáà ïîâ³äîìëÿòè ë³êàðÿì ³ õâîðèì, ÷è º ïîòð³áí³ çàáóâàòè ïðî íåáåçïåêó çðîáèòè ïîìèëêó ³ çàâë³êè, ðîçïîâ³äàòè ïðî ¿õí³ ôàðìàêîëîã³÷í³ ä³¿. äàòè øêîäè ê볺íòîâ³. Öå âèìàãຠâ³ä ôàðìàöåâòà Êð³ì òîãî, ôàðìàöåâò ïîâèíåí ïîâ³äîìèòè ïðî ïîñò³éíî¿ ç³áðàíîñò³. Âðàõîâóþ÷è, ùî áàãàòî õòî ìîæëèâ³ ïîêàçàííÿ ³ ïðîòèïîêàçàííÿ, íàçâàòè éäå â àïòåêó àæ í³ÿê íå çà ïðîô³ëàêòè÷íèìè ë³êè-àíàëîãè ³ ïîÿñíèòè, ÷èì âîíè â³äð³çíÿ- çàñîáàìè, ê볺íòè ôàðìàöåâòà - äàëåêî íå çàâæäè “á³ë³ é ïóõíàñò³”. Íåçâàæàþ÷è íà âèñîêó ñêëÿíó þòüñÿ. Ó ñó÷àñí³é àïòåö³ á³ëüø³ñòü ôàðìàöåâò³â ïåðåãîðîäêó (ÿêà, äî ðå÷³, º íå ó âñ³õ àïòåêàõ), ôàðçàéìàþòüñÿ â³äïóñòêîþ ãîòîâèõ ë³êàðñüêèõ ìàöåâò ï³ääàºòüñÿ ðèçèêó çàðàçèòèñÿ ³íôåêö³ºþ çàñîá³â ïîêóïöÿì, ³ ð³çíèöÿ ì³æ ïðîâ³çîðîì â³ä â³äâ³äóâà÷³â, îñîáëèâî â ïåð³îä åï³äåì³é ãðèïó. Êð³ì òîãî, ôàðìàöåâòó äîâîäèòüñÿ ìàòè ³ ôàðìàöåâòîì âèçíà÷àºòüñÿ ëèøå ð³âíåì çíàíü ³ äîñâ³äîì. Áóâàº, ùî ôàõ³âåöü íàâ³òü ç ñåðåä- ñïðàâó ç íàéð³çíîìàí³òí³øèìè ðå÷îâèíàìè ³ íüîþ ñïåö³àëüíîþ îñâ³òîþ, ïðîïðàöþâàâøè ïðåïàðàòàìè, äåêîëè íåáåçïå÷íèìè. Äåÿê³ ç íèõ ê³ëüêà ðîê³â ó àïòåö³, ñòຠ¿¿ äèðåêòîðîì. ßêùî ìîæóòü âèêëèêàòè àëåðã³þ íàâ³òü ó çäîðîâî¿ æ ôàðìàöåâò ïàðàëåëüíî çäîáóâ âèùó ôàðìà- ëþäèíè. ßêùî ôàðìàöåâò ïðàöþº â ÷åðãîâ³é öåâòè÷íó îñâ³òó, ³ ñòàâ ïðîâ³çîðîì, òî éîãî ö³ëîäîáîâ³é àïòåö³, òî äîâåäåòüñÿ çâèêàòè äî êàð’ºðí³ ïåðñïåêòèâè ³ñòîòíî ðîçøèðþþòü- í³÷íèõ çì³í, à íà öå çäàòåí íå êîæåí. ², çâè÷àéíî, ôàðìàöåâòó äîâåäåòüñÿ ç³òêíóñÿ. Äå ùå ìîæå ïðîÿâèòè ñâî¿ çä³áíîñò³ ôàð- òèñÿ ç òèì, ùî âñ³ çíàéîì³ òà ðîäè÷³ ñàìå éîìó/ ìàöåâò? Êð³ì àïòåê ³ ñêëàä³â ìåäèêàìåíò³â ¿é áóäóòü çàäàâàòè ïèòàííÿ ïðî ë³êè òà ïèòàòè ³ñíóþòü îðãàí³çàö³¿, ùî çàéìàþòüñÿ çáîðîì ïîðàäè. Âò³ì, ÷è ââàæàòè öå ì³íóñîì - ÿê çàâ³ îáðîáêîþ ìàòåð³àë³â äëÿ âèãîòîâëåííÿ ë³ê³â, æäè, êîæåí âèð³øóº ñàì. à òàêîæ íàóêîâî-äîñë³äí³ ³íñòèòóòè ³ ëàáîðàòîð³¿. Òàì òåæ ìîæóòü ïðàöþâàòè ôàðìàöåâòè. Çà ìàòåð³àëàìè Í.Òåëåã³íî¿, www.zarplata.ru

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 17 âåðåñíÿ 2012 ð.


11

ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ

00231010

!

B A OCBITA

Навчальні за лади

телефони

Інстит т при ладно о системно о аналіз “ІПСА” (НТУУ “КПІ”) .......................... 406-83-93

МАГІСТР БІЗНЕСАДМІНІСТРУВАННЯ ____________________________ Київсь ий ніверситет рин ових відносин ........................................................ 294-40-20, 294-40-30 Міжнародна а адемія бізнес та інформаційних техноло ій ............................ 332-78-05, 332-78-06

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА __________________________ Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн .......................................... 400-85-67, 400-23-56

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ __________________________________ 05821026

!

B A OCBITA

Навчальні за лади

Інстит т під отов и адрів промисловості .............................................. 417-20-10, 417-41-55 Інстит т т ризм Федерації профспіло У раїни .......................................................... 430-16-61, 430-87-34

ПІДГОТОВКА ДО ЗОВНІШН. ТЕСТУВАННЯ ___________________ телефони

ВИЩА ОСВІТА _________________________________ Нац. а адемія держ. правління при Президентові У раїни ................................... 455-69-02, 455-68-01 Університет “КРОК” ...................................... 453-20-89, 455-69-79 Інстит т т ризм Федерації профспіло У раїни .......................................................... 430-16-61, 430-87-34

К рси іноземних мов “Chat” ......................... 412-08-59, 229-64-07 Інстит т т ризм Федерації профспіло У раїни .......................................................... 430-16-61, 430-87-34

ПІДГОТОВЧІ КУРСИ ____________________________ Нац. а адемія держ. правління при Президентові У раїни ................................... 455-69-02, 455-68-01 Університет “КРОК” ...................................... 453-20-89, 455-69-79

УЧИЛИЩА, ДРУГА ВИЩА ОСВІТА __________________________ ЛІЦЕЇ, ГІМНАЗІЇ ________________________________ Київсь ий ніверситет рин ових відносин ........................................................ 294-40-20, 294-40-30

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 17 âåðåñíÿ 2012 ð.

Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн .......................................... 400-85-67, 400-23-56

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


12

ÍÀÂ×ÀÍÍß ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

ЗАРУБЕЖНАЯ МОЗАИКА ГЕРМАНИЯ: КОЛИЧЕСТВО ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ВПЕРВЫЕ ПЕРЕВАЛИЛО ЗА ЧЕТВЕРТЬ МИЛЛИОНА

íà îáó÷åíèå óâåëè÷èëàñü ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì, êðîìå íàóêè î æèçíè, ãäå ÷èñëî çà÷èñëåííûõ îñòàåòñÿ íåèçìåííûì. Ñïåöèàëüíîñòè “áèçíåñ” è “îáðàçîâàíèå” ïîêàçàëè ñàìûé áîëüøîé ðîñò - ïî 17% . Ïðîãðàììû â îáëàñòè áèçíåñà ïîêàçûâàþò âòîðîé ãîä ïîäðÿä äâóçíà÷íûé ðîñò, ïîñëå 11%-ãî ïðèðîñòà â 2011 ãîäó. Ñèëüíûé ðîñò òàêæå âèäåí â ñîöèàëüíûõ íàóêàõ è ïñèõîëîãèè - 14%, “äðóãèõ íàïðàâëåíèÿõ” - 9%,

Êàê ñîîáùàåò Ãåðìàíñêàÿ ñëóæáà àêàäåìè÷åñêèõ îáìåíîâ (DAAD), 2011 ñòàë ïåðâûì ãîäîì, êîãäà êîëè÷åñòâî èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ, çàðåãèñòðèðîâàííûõ â íåìåöêèõ óíèâåðñèòåòàõ, ïðåâûñèëî 250000, ÷òî ñîñòàâèëî 11,4% îò âñåõ ñòóäåíòîâ â ñòðàíå. Áîëüøèíñòâî èç íèõ ïðèåõàëè íà ó÷åáó èç Êèòàÿ, Ðîññèè, Áîëãàðèè, Ïîëüøè è Àâñòðèè. Òàêîâû ðåçóëüòàòû îò÷åòà “Wissenschaft weltoffen”, êîòîðûé Ãåðìàíñêàÿ ñëóæáà àêàäåìè÷åñêèõ îáìåíîâ åæåãîäíî ïóáëèêóåò â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ Èíñòèòóòîì èññëåäîâàíèé â îáëàñòè âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ (HIS-HF). Ïî êîëè÷åñòâó èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ Ãåðìàíèÿ âûøëà íà ÷åòâåðòîå ìåñòî â ìèðå ïîñëå ÑØÀ, Âåëèêîáðèòàíèè è Àâñòðàëèè. Îäíàêî, â îòëè÷èå îò ýòèõ òðåõ àíãëîÿçû÷íûõ ñòðàí, Ãåðìàíèÿ òàêæå èìååò áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñîáñòâåííûõ ñòóäåíòîâ, îáó÷àþùèõñÿ çà ðóáåæîì. Ýòîò ïîêàçàòåëü äîñòèã 115500 â 2009 ãîäó. Òàêèì îáðàçîì, îíà èìååò ãîðàçäî ëó÷øèé áàëàíñ ìåæ- è èíæåíåðíûõ äèñöèïëèíàõ - 7%. Äàëåå ñëåäóíàðîäíûõ ìîáèëüíûõ ñòóäåíòîâ, îáó÷àþùèõñÿ äóþò áîëåå ñêðîìíûé ðîñò â îáëàñòè èñêóññòâà è ãóìàíèòàðíûõ íàóê - 6%, è ôèçè÷åñêèõ íàäîìà è çà ðóáåæîì. óêàõ è íàóêàõ î Çåìëå - 5%.

США: КОЛИЧЕСТВО ИНОСТРАННЫХ ПОСЛЕДИПЛОМНИКОВ ВЫРОСЛО НА 9%

Êàê ñîîáùàåò Ñîâåò ïîñëåäèïëîìíûõ øêîë (CGS), ÷èñëî èíîñòðàíöåâ, ïîñòóïèâøèõ â 2012 ãîäó íà ó÷åáó â ìàãèñòðàòóðó, àñïèðàíòóðó è äîêòîðàíòóðó àìåðèêàíñêèõ óíèâåðñèòåòîâ, óâåëè÷èëîñü íà 9%.  ïðîøëîì ãîäó óíèâåðñèòåòû ÑØÀ ïðîäåìîíñòðèðîâàëè òàêèå æå ïîêàçàòåëè, à â öåëîì ýòî òðåòèé ãîä, êîãäà íàáëþäàåòñÿ ðîñò èíîñòðàíöåâ íà ïîñëåäèïëîìíûõ ïðîãðàììàõ. Îò÷åò ïîêàçûâàåò, ÷òî ýòîò ðîñò áûë îáóñëîâëåí â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè çà ñ÷åò 20%-íîãî óâåëè÷åíèÿ çà÷èñëåíèÿ ñòóäåíòîâ èç Êèòàÿ, ñåäüìîé ãîä ïîäðÿä ïîêàçûâàþùèõ äâóçíà÷íûé ðîñò. Ïðèåì ñòóäåíòîâ èç ñòðàí Áëèæíåãî Âîñòîêà âûðîñ íà 17%, îòìå÷àÿ çíà÷èòåëüíûé ðîñò ïÿòûé ãîä ïîäðÿä. Çà÷èñëåíèÿ áðàçèëüñêèõ ñòóäåíòîâ âûðîñëè íà 13%.  òî æå âðåìÿ ïîêàçàòåëè çà÷èñëåíèÿ àñïèðàíòîâ èç Èíäèè è Þæíîé Êîðåè, çàíèìàþùèõ âòîðîå è òðåòüå ìåñòà ïî êîëè÷åñòâó èíîñòðàííûõ ïîñëåäèïëîìíûõ ñòóäåíòîâ â ÑØÀ, ñîîòâåòñòâåííî, îñòàëèñü íåèçìåííûìè. Ïî ïðåäìåòíûì îáëàñòÿì ðåçóëüòàòû îïðîñà ïîêàçûâàþò, ÷òî ïðåäëîæåíèå î ïðèåìå

Ó×ÅÁÀ

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ДИПЛОМ ПОЗВОЛЯЕТ ЛЕГЧЕ ПЕРЕЖИТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС Êàê ïèøåò “Õðîíèêà âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ”, îïèðàÿñü íà ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ Öåíòðà îáðàçîâàíèÿ è ðàáî÷åé ñèëû óíèâåðñèòåòà Äæîðäæòàóíà, ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ðàáî÷èõ ìåñò â ÑØÀ, ïîòåðÿííûõ âî âðåìÿ è ïîñëå ýêîíîìè÷åñêîãî ñïàäà, ïðèøëîñü íà ñîòðóäíèêîâ ñî ñðåäíèì îáðàçîâàíèåì. Íà÷àâøååñÿ âîññòàíîâëåíèå ðàáî÷èõ ìåñò çàïîëíÿåòñÿ ðàáî÷èìè, èìåþùèìè, êàê ìèíèìóì ñòåïåíü áàêàëàâðà. “Ïîñòåïåííûé ïåðåõîä ê áîëåå îáðàçîâàííûì ðàáîòíèêàì èäåò óæå íà ïðîòÿæåíèè äåñÿòèëåòèé”, - ãîâîðèòñÿ â äîêëàäå, - “íî êðèçèñ äàë ìîãó÷èé òîë÷îê äëÿ óñêîðåíèÿ ïðîöåññà”. Äîêëàä “The College Advantage: Weathering the Economic Storm” äàåò ÷åòêèé è íåäâóñìûñëåííûé îòâåò, ÷òî íàëè÷èå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ, ïðèâèâàþùåãî çíàíèÿ è íàâûêè, âîñòðåáîâàííûå ðûíêîì, äåëàåò ëþäåé áîëåå ïîäãîòîâëåííÿìè ê æèçíè è ïîçâîëÿåò ïåðåæèâàòü ýêîíîìè÷åñêèå ïîòðÿñåíèÿ ìÿã÷å.

ЙЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Éåëüñêèé óíèâåðñèòåò îïóáëèêîâàë 7 ôàêòîâ î ïðèíÿòûõ ñòóäåíòàõ: 1. 1356 íîâûõ ïåðâîêóðñíèêîâ áûëè âûáðàíû èç ðåêîðäíîãî êîëè÷åñòâà â 28977 ïðåòåíäåíòîâ. 2. Èç íèõ 57% ó÷èëèñü â ãîñóäàðñòâåííûõ øêîëàõ. 3. Èç íèõ 10% ÿâëÿþòñÿ ìåæäóíàðîäíûìè ãðàæäàíàìè, ïðåäñòàâëÿþùèìè 85 ñ ëèøíèì ñòðàí. 4. 40% ÿâëÿþòñÿ ãðàæäàíàìè ÑØÀ èëè ïîñòîÿííûìè æèòåëÿìè, êîòîðûå èäåíòèôèöèðóþò ñåáÿ êàê öâåòíûå ñòóäåíòû. 5. Áîëåå 12% ñòóäåíòîâ áóäóò ïåðâûìè â èõ ñåìüÿõ, îêîí÷èâøèìè ÷åòûðåõãîäè÷íûé êîëëåäæ èëè óíèâåðñèòåò. 6. Ïîëîâèíà ïîñòóïèâøèõ ñòóäåíòîâ èìååò ïðàâî íà ôèíàíñîâóþ ïîìîùü Éåëüñêîãî óíèâåðñèòåòà, êîòîðàÿ â ñðåäíåì ðàâíà $41230, èëè îêîëî 70% îò îáùåé ñòîèìîñòè îáó÷åíèÿ è ïðîæèâàíèÿ. 7. Ðåêîðäíûå 42,5% âûðàçèëè çàèíòåðåñîâàííîñòü â ïîëó÷åíèè îáðàçîâàíèÿ ïî îäíîé èç 26 äèñöèïëèí Éåëüñêîãî óíèâåðñèòåòà â îáëàñòè åñòåñòâåííûõ íàóê, òåõíîëîãèè, èíæåíåðèè è ìàòåìàòèêè (STEM). (Âñåãî øåñòü ëåò íàçàä òîëüêî òðåòü ïåðâîêóðñíèêîâ ïëàíèðîâàë îáó÷àòüñÿ ïî ñïåöèàëüíîñòÿì STEM.) Âñå âíîâü ïðèíÿòûå ñòóäåíòû áóäóò æèòü â îäíîì èç 12 êîëëåäæåé Éåëÿ. Æèëûå êîëëåäæè ïîçâîëÿþò ñòóäåíòàì ïî÷óâñòâîâàòü ñïëî÷åííîñòü è áëèçîñòü ìàëåíüêîé øêîëû â òî æå âðåìÿ, íàñëàæäàÿñü êóëüòóðíûìè è íàó÷íûìè ðåñóðñàìè áîëüøîãî óíèâåðñèòåòà. Ñòóäåíòû îñòàþòñÿ, ïðèâÿçàíû ê èõ æèëûì êîëëåäæàì âñå ÷åòûðå ãîäà ó÷åáû. Éåëüñêèé óíèâåðñèòåò äåëàåò âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû ïðåäñòàâèòü ðàçíîîáðàçèå âñåãî áàêàëàâðñêîãî ñîîáùåñòâà â æèëûõ êîëëåäæàõ, òàê ÷òî êàæäûé êîëëåäæ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ìèêðîêîñì áîëüøîé ñòóäåí÷åñêîé ïîïóëÿöèè. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî âñå ñòóäåíòû ñîâåðøàò, ïî êðàéíåé ìåðå, îäíó ìåæäóíàðîäíóþ ñòàæèðîâêó âî âðåìÿ èõ ïðåáûâàíèÿ â Éåëüñêîì óíèâåðñèòåòå. Îêîëî ÷åòâåðòè ñòóäåíòîâ Éåëÿ åæåãîäíî ðàçúåçæàþòñÿ ïî âñåìó ìèðó, ÷òîáû óçíàòü äðóãèå êóëüòóðû ÷åðåç ó÷åáó, ðàáîòó è íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ. Óíèâåðñèòåò ïîääåðæèâàåò âñåõ ñòóäåíòîâ â ðåàëèçàöèè çàãðàíè÷íûõ ñòàæèðîâîê è â ïîèñêå ïóòåé äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ýòèõ ìåðîïðèÿòèé. Îáû÷íî ñòóäåíòû, æåëàþùèå ïðîâåñòè ëåòíèé ñåìåñòð çà ðóáåæîì, ïîëó÷àþò ôèíàíñîâóþ ïîìîùü óíèâåðñèòåòà. www.parta.org

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 17 âåðåñíÿ 2012 ð.


13

²ÍÎÇÅÌͲ ÌÎÂÈ

!

B B A MO IHO EMHI MOB

Навчальні за лади

телефони

АНГЛІЙСЬКА ___________________________________ “Public Speakers` Club” ................................. 227-42-41, 353-22-33 Др і рси іноземних мов “KLS2” ............... 362-42-44, 360-69-08 К рси іноземних мов “Chat” ......................... 412-08-59, 229-64-07 Лін ва-центр ................................................. 537-12-42, 253-69-79 Мовна ш ола “SMARTFOX” ........................... (050)332-55-50 Навчальний центр “АІР” ................................ 360-68-89 Центр освіти та т ризм “Світ без ордонів” ...................................................... 259-90-22

АРАБСЬКА _____________________________________ Др і рси іноземних мов “KLS2” ............... 362-42-44, 360-69-08 Мовна ш ола “SMARTFOX” ........................... (050)332-55-50

БОЛГАРСЬКА __________________________________ Мовна ш ола “SMARTFOX” ........................... (050)332-55-50

ГРЕЦЬКА _______________________________________ Др і рси іноземних мов “KLS2” ............... 362-42-44, 360-69-08 Мовна ш ола “SMARTFOX” ........................... (050)332-55-50

ДАНСЬКА ______________________________________ Мовна ш ола “SMARTFOX” ........................... (050)332-55-50

КИТАЙСЬКА ____________________________________ “Мэйлина” - рсы итайс о о, японс о о язы ов, lingvo.in.ua ...................... 362-07-31 Др і рси іноземних мов “KLS2” ............... 362-42-44, 360-69-08 Мовна ш ола “SMARTFOX” ........................... (050)332-55-50

НОРВЕЗЬКА ___________________________________ Лін ва-центр ................................................. 537-12-42, 253-69-79 Мовна ш ола “SMARTFOX” ........................... (050)332-55-50

01111005

!

10481007

B B A MO IHO EMHI MOB

Навчальні за лади

телефони

Мовна ш ола “SMARTFOX” ........................... (050)332-55-50

УГОРСЬКА _____________________________________ Мовна ш ола “SMARTFOX” ........................... (050)332-55-50

УКРАЇНСЬКА ___________________________________ Др і рси іноземних мов “KLS2” ............... 362-42-44, 360-69-08 Лін ва-центр ................................................. 537-12-42, 253-69-79

ФРАНЦУЗЬКА __________________________________ Др і рси іноземних мов “KLS2” ............... 362-42-44, 360-69-08 К рси іноземних мов “Chat” ......................... 412-08-59, 229-64-07 Мовна ш ола “SMARTFOX” ........................... (050)332-55-50 Центр освіти та т ризм “Світ без ордонів” ...................................................... 259-90-22

ФІНСЬКА _______________________________________ Мовна ш ола “SMARTFOX” ........................... (050)332-55-50

НІМЕЦЬКА _____________________________________ ЧЕСЬКА ________________________________________ Др і рси іноземних мов “KLS2” ............... 362-42-44, 360-69-08 К рси іноземних мов “Chat” ......................... 412-08-59, 229-64-07 Лін ва-центр ................................................. 537-12-42, 253-69-79 Мовна ш ола “SMARTFOX” ........................... (050)332-55-50 Навчальний центр “АІР” ................................ 360-68-89 Центр освіти та т ризм “Світ без ордонів” .... 259-90-22

Др і рси іноземних мов “KLS2” ............... 362-42-44, 360-69-08 Мовна ш ола “SMARTFOX” ........................... (050)332-55-50

ШВЕДСЬКА ____________________________________ Лін ва-центр ................................................. 537-12-42, 253-69-79 Мовна ш ола “SMARTFOX” ........................... (050)332-55-50

ПОЛЬСЬКА _____________________________________ ЯПОНСЬКА _____________________________________ Др і рси іноземних мов “KLS2” ............... 362-42-44, 360-69-08 К рси іноземних мов “Chat” ......................... 412-08-59, 229-64-07 Мовна ш ола “SMARTFOX” ........................... (050)332-55-50

“Мэйлина” - рсы итайс о о, японс о о язы ов, lingvo.in.ua ...................... 362-07-31 Др і рси іноземних мов “KLS2” ............... 362-42-44, 360-69-08 Мовна ш ола “SMARTFOX” ........................... (050)332-55-50

ПОРТУГАЛЬСЬКА ______________________________ ІНШІ МОВИ ____________________________________ Лін ва-центр ................................................. 537-12-42, 253-69-79 Мовна ш ола “SMARTFOX” ........................... (050)332-55-50

РОСІЙСЬКА ____________________________________ Др і рси іноземних мов “KLS2” ............... 362-42-44, 360-69-08 Лін ва-центр ................................................. 537-12-42, 253-69-79 Мовна ш ола “SMARTFOX” ........................... (050)332-55-50

СЕРБСЬКА (ХОРВАТСЬКА) ____________________ Мовна ш ола “SMARTFOX” ........................... (050)332-55-50

СЛОВАЦЬКА ___________________________________ Мовна ш ола “SMARTFOX” ........................... (050)332-55-50

ТУРЕЦЬКА _____________________________________ Др і

рси іноземних мов “KLS2” ............... 362-42-44, 360-69-08

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 17 âåðåñíÿ 2012 ð.

Лін ва-центр ................................................. 537-12-42, 253-69-79 Мовна ш ола “SMARTFOX” ........................... (050)332-55-50 Центр освіти та т ризм “Світ без ордонів” ...................................................... 259-90-22

ІСПАНСЬКА ____________________________________ Др і рси іноземних мов “KLS2” ............... 362-42-44, 360-69-08 Лін ва-центр ................................................. 537-12-42, 253-69-79 Мовна ш ола “SMARTFOX” ........................... (050)332-55-50 Центр освіти та т ризм “Світ без ордонів” ...................................................... 259-90-22

ІТАЛІЙСЬКА ____________________________________ Др і рси іноземних мов “KLS2” ............... 362-42-44, 360-69-08 Лін ва-центр ................................................. 537-12-42, 253-69-79 Мовна ш ола “SMARTFOX” ........................... (050)332-55-50

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


14

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ

БУХГАЛТЕР ЦЕ ЗВУЧИТЬ ГОРДО ßêùî Âè áóõãàëòåð, ùî ïî÷èíàº, ³ ñïîÍå âèáèðàé ïðîôåñ³þ çàðàäè ãðîøåé. Ïðîôåñ³þ ïîòð³áíî âèáèðàòè ÿê æ³íêó - ïî ëþáîâ³ òà ³ç-çà ãðîøåé. ä³âàºòåñÿ ï³äâèùèòè ð³âåíü ïðîôåñ³éíî¿ Äæîí Õüþñòîí ï³äãîòîâêè, òî ïîêâàïòåñÿ çàïèñàòèñÿ íà Âè õî÷åòå çíàéòè ðîáîòó - ïðåñòèæíó, âèñîêîîïëà÷óâàíó? Ìîæå, ìîÿ ðîçïîâ³äü äîïîìîæå Âàì. Ñàìà ÿ áóõãàëòåð ³ çà ñóì³ñíèöòâîì - ñòàðøèé ìåòîäèñò ó÷áîâîãî öåíòðó «Øêîëà ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè». Ñüîãîäí³ í³õòî íå íàçâå áóõãàëòåðñüêó ðîáîòó íóäíîþ, ðóòèííîþ. Çà ðîêè ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè áóõãàëòåð ïåðåòâîðèâñÿ ç ðàõ³âíèêà ó ô³íàíñîâîãî àíàë³òèêà, ïîäàòêîâîãî êîíñóëüòàíòà. ³ä áóõãàëòåðà çàëåæàòü âñ³ íà ô³ðì³, ñàìå áóõãàëòåð â³äïîâ³äຠçà îôîðìëåííÿ ô³íàíñîâèõ äîêóìåíò³â, ñêëàäàííÿ çâ³ò³â, íàðàõóâàííÿ çàðïëàòè ³ ïåðåðàõóâàííÿ ïîäàòê³â. Áóõãàëòåð - öå ëþäèíà, ÿêó ïîâàæàþòü, òàêà, ùî çíຠñîá³ ö³íó ³ óïåâíåíà â ìàéáóòíüîìó. ßêùî Âè çàõîò³ëè òîãî æ ³ äëÿ ñåáå, òî ïðèãàäàéòå, ùî ï³ä ëåæà÷èé êàì³íü âîäà íå òå÷å, âñòàíüòå ç äèâàíà ³ ïî÷èíàéòå ä³ÿòè, çðîá³òü êðîê äî óñï³õó. Ñïî÷àòêó Âàì òðåáà â÷èòèñÿ. ³ ÿêùî íàéïðèéíÿòí³øèé âàð³àíò- öå êóðñè, òî ïîñëóãè â öüîìó íàïðÿì³ ïðîïîíóþòü áàãàòî ó÷áîâèõ öåíòð³â. Çíàþ÷è, ùî êîíêóðåíö³ÿ - äâèãóí ïðîãðåñó, ÿ âèð³øèëà âèâ÷èòè êîíêóðåíò³â. ³äêðèâàþ ðåêëàìíó ãàçåòó, ï³äêðåñëþþ íàçâè öåíòð³â, ùî îá³öÿþòü âèë³ïèòè ç ìåíå áóõãàëòåðà. Íà æàëü, â õîä³ çíàéîìñòâà ïåðåêîíóþñÿ, ùî äàëåêî íå âñ³ öþ îá³öÿíêó ìîæóòü âèêîíàòè. ßêùî Âàì îá³öÿþòü, ùî çà îäèí ì³ñÿöü Âè îòðèìàºòå çíàííÿ, äîñòàòí³ äëÿ ðîáîòè ãîëîâíèì áóõãàëòåðîì, íå â³ðòå! Çà öåé ÷àñ âèêëàäà÷ ñêîðîìîâêîþ íà÷èòຠçàãàëüí³ â³äîìîñò³, ³ âñå. Áàãàòî õòî îá³öÿº çàáåçïå÷èòè ñëóõà÷³â ìåòîäè÷íîþ äîïîìîãîþ, à íà ïðàêòèö³ «óí³êàëüíà ìåòîäè÷íà äîïîìîãà» âèÿâëÿºòüñÿ ïàðî÷êîþ áóõãàëòåðñüêèõ áëàíê³â. À ïîò³ì ÿ ñàìà òðîõè íå ïîïàëàñÿ íà ðåêëàìíèé òðþê: ïðîïîíóþòüñÿ çíèæêè â íàâ÷àíí³ 30%, 50%, 90(!)%. Íå ïîñï³øàºòå ðàä³òè, íå ïðèéìàéòå âñå íà â³ðó. Ìåõàí³çì òàêèé: ñïëàòèòå ïåðøèé ì³ñÿöü íàâ÷àííÿ ³ç çíèæêîþ, à ç äðóãîãî Âàì çàïðîïîíóþòü âíîñèòè ïîâíó âàðò³ñòü. Ùîá íå ñïëîõóâàòè, íå ñîðîìòåñÿ ðîçïèòàòè ïðî çíèæêè äîêëàäí³øå ³ íå äèâóéòåñÿ, ÿêùî â³äïîâ³ä³ íåïðèºìíî çäèâóþòü Âàñ. ª öåíòðè, ùî ãîòóþòü ôàõ³âö³â ç ð³çíèõ ñïåö³àëüíîñòåé: â³ä ïåðóêàðÿ äî êîìåðö³éíîãî äèðåêòîðà. Òóò, ùîá çàâàíòàæèòè

Ó×ÅÁÀ

âèêëàäà÷³â ³ çàîùàäèòè çàñîáè, ìîæóòü â íàâ÷àíí³ êîìï’þòåðà ç’ºäíàòè ãðóïè áóõãàëòåð³â ³ îô³ñ-ìåíåäæåð³â, à íà ëåêö³þ þðèñòà äîñàäèòè Âàñ äî äèðåêòîð³â. ² âèõîäèòü ÿê ó êëàñèêà, ìè âñ³ â÷èëèñÿ ïîìàëó ÷îìó-íåáóäü ³ àáèÿê. Ùîá âèáðàòè ñàìå òå, ùîá íå çãàÿòè äàðìà ÷àñ ³ ãðîø³, çáåð³òü ÿêîìîãà á³ëüøå ³íôîðìàö³¿, à ïîò³ì îñîáèñòî ïåðåâ³ðòå ¿¿. À ùå êðàùå, îáäçâîíèòå äðóç³â, ÿêèì äîâ³ðÿºòå. Íàïåâíî, õòîñü ç íèõ âæå ïðîéøîâ íàâ÷àííÿ ³ ïîä³ëèòüñÿ ñâî¿ì äîñâ³äîì. 70% ñëóõà÷³â çâåðíóëèñÿ äî íàñ ïî ðåêîìåíäàö³¿. «Øêîëà ðèíêîâî¿ ýêîíîì³êè»- ºäèíèé ñïåö³àë³çîâàíèé ó÷áîâèé öåíòð ïî ï³äãîòîâö³ ³ ï³äâèùåííþ êâàë³ô³êàö³¿ áóõãàëòåð³â, äå ïðîõîäÿòü íàâ÷àííÿ ³ ïî÷àòê³âö³, ³ ïðîôåñ³îíàëè. ßêùî Âè õî÷åòå îòðèìàòè íîâó çàòðåáóâàíó ñïåö³àëüí³ñòü àáî êåðóºòå ï³äïðèºìñòâîì ³ õî÷åòå ãëèáøå âíèêíóòè â íþàíñè ô³íàíñîâîãî ñòàíó ñâ ô³ðìè, ÿêùî Âè ñòóäåíò åêîíîì³÷íîãî Âóçó ³ õî÷åòå áåç çóñèëü ñêëàñòè ³ñïèòè ïî áóõîáë³êó ³ ô³íàíñàì, òî áàçîâèé ïî÷àòêîâèé êóðñ áóõãàëòå𳿠ñàìå äëÿ Âàñ.

êóðñ-ïðàêòèêóì «ãîëîâíèé áóõãàëòåð». Ïðè ïîñë³äîâíîìó íàâ÷àíí³ â³äðàçó íà äåê³ëüêîõ êóðñàõ âñ³ ñëóõà÷³ îòðèìóþòü çíèæêè 10% ³ 20%. Ìè ïèøàºìîñÿ, ùî ïðè òàê³é ê³ëüêîñò³ ó÷áîâèõ öåíòð³â á³ëüø³ñòü âèáèðຠíàø ³ íå ðîç÷àðîâóºòüñÿ â ñâîºìó âèáîð³. Äàâàéòå ïîäèâèìîñÿ àíêåòè íàøèõ àá³òóð³ºíò³â. Îñü íàéïîøèðåí³ø³ â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ: «Ùî ïåðåêîíàëî Âàñ çóïèíèòè ñâ³é âèá³ð íà íàøîìó ó÷áîâîìó öåíòð³?»: à) «Ïðåêðàñíèé â³äãóê çíàéîìî¿, ÿêà çàê³í÷èëà äàí³ êóðñè ³ óñï³øíî ïðàöþº»; á) «Áàãàòîð³÷íèé äîñâ³ä ðîáîòè, ïðèéíÿòíà ö³íà, âèá³ð ÷àñó íàâ÷àííÿ»; â) «Êâàë³ô³êàö³ÿ âèêëàäà÷³â, íîâà ïðîãðàìà». Çàíÿòòÿ ïðîõîäÿòü â óðàí³øí³é, äåííèé ³ âå÷³ðí³é ÷àñ ïî áóäåííèõ äíÿõ, à äëÿ îõî÷èõ - â ñóáîòó ³ íåä³ëþ ç ðàíêó. Êð³ì òîãî, ìè îðãàí³çóâàëè ðîáîòó ³ç ñëóõà÷àìè ïî ãíó÷ê³é ñõåì³. À öå îçíà÷àº, ùî ñëóõà÷ íå ò³ëüêè ìîæå âèáðàòè ñëóøíèé äëÿ ñåáå ÷àñ íàâ÷àííÿ, àëå ³ ó âèïàäêó, ÿêùî â³í ç áóäü-ÿêî¿ ïðè÷èíè ïðîïóñòèòü çàíÿòòÿ, òî íàäîëóæèòü ¿õ â áóäüÿê³é ³ç çàïðîïîíîâàíèõ ãðóï. Ïðàêòè÷íå çàñâîºííÿ ìàòåð³àëó ïðîâîäèòüñÿ íà ïðèêëàä³ òðüîõ êîìåðö³éíèõ ô³ðì (âèðîáíèöòâî, òîðã³âëÿ, ïîñëóãè), ùî ä³þòü, â³ä çàïîâíåííÿ ïåðâèííèõ áóõãàëòåðñüêèõ äîêóìåíò³â äî ñêëàäàííÿ áàëàíñó, ðîçðàõóíêó ïîäàòê³â, çàïîâíåííÿ âñ³õ ôîðì ïîäàòêîâî¿ çâ³òíîñò³. Êîæíîìó ñëóõà÷åâ³ âèäàºòüñÿ áåçêîøòîâíà äîïîìîãà, ÿêà ïåðåðîáëÿºòüñÿ ïðè êîæí³é çì³í³ çàêîíîäàâñòâà. «Øêîëà ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè» ãîðäèòüñÿ, ùî êîæíîãî íàøîãî ïåäàãîãà â³äð³çíÿº äîâåðøåíå çíàííÿ ñó÷àñíîãî áóõîáë³êó, äîñâ³ä ïðàêòè÷íî¿ ðîáîòè, óì³ííÿ ö³êàâî ³ äîñòóïíî âèêëàñòè ìàòåð³àë áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³. Äëÿ òèõ æå, õòî âèð³øèâ âèâ÷èòè áóõãàëòåð³þ, íàãàäàþ, ùî êðàùå îäèí ðàç ïîáà÷èòè, ÷èì ñòî ðàç³â ïðî÷èòàòè â ðåêëàì³. Ïðèõîäüòå! Ó÷áîâèé öåíòð «Øêîëà ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè» ÷åêຠÂàñ! Ò³ë: 484-54-98, 236-62-38 (ç 10.00 äî 18.00) Àäðåñà: ñò. ì. «Ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò», âóë. Âàíäè Âàñèëåâñüêî¿ 7, îô³ñ 609

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 17 âåðåñíÿ 2012 ð.


15

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ

!

XO MEHE

Навчальні за лади

I , E OHOMI A, MEHT телефони

АДМІНІСТРАТОР _______________________________ Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .......... 331-02-06, Навчальний бізнес-центр “Анастасія” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, Навчально-пра тичний центр “NATEO” ......... 362-33-53, Інстит т під отов и адрів промисловості .............................................. 417-20-10,

332-41-62 331-02-06 361-84-27 417-41-55

БУХОБЛІК: 1С БУХГАЛТЕРІЯ __________________ Комп’ютерні рси “US” ............................... 592-00-28, Навчальний бізнес-центр “Анастасія” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, Навчальний центр “АІР” ................................ 360-68-89 Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, Ш ола рин ової е ономі и ........................... 484-54-98,

292-48-08 331-02-06 277-40-42 236-62-38

БУХОБЛІК: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК _________ Комп’ютерні рси “US” ............................... 592-00-28, 292-48-08 Навчальний бізнес-центр “Анастасія” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06 Навчальний центр “АІР” ................................ 360-68-89 Ш ола рин ової е ономі и ........................... 484-54-98, 236-62-38

БУХОБЛІК: ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР ___________ Навчальний бізнес-центр “Анастасія” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06 Навчальний центр “АІР” ................................ 360-68-89 Ш ола рин ової е ономі и ........................... 484-54-98, 236-62-38 11551001

БУХОБЛІК: ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК __________________________ Комп’ютерні рси “US” ............................... 592-00-28, 292-48-08 Навчальний бізнес-центр “Анастасія” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06 Навчальний центр “АІР” ................................ 360-68-89

КОМЕРЦІЙНИЙ ДИРЕКТОР ____________________ Навчальний бізнес-центр “Анастасія” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06

ЛОГІСТИК ______________________________________ Навчальний бізнес-центр “Анастасія” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06

МАРКЕТОЛОГ __________________________________ Навчальний бізнес-центр “Анастасія” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06

МЕНЕДЖЕР ____________________________________ Навчальний бізнес-центр “Анастасія” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06

99992033

УВАГА! КОНКУРС!

МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ ______________________

Óí³âåðñèòåò áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè ÍÁÓ îãîëîøóº êîíêóðñ ³äåé äëÿ ñâîãî ùîð³÷íîãî áëàãîä³éíîãî çàõîäó - “Àóêö³îíó íàä³é”. Öüîãîð³÷ çàõ³ä ïðîõîäèòèìå ó Êèºâ³. Âèìîãè: ðîçïîâ³ñòè ïðî ïåâíó êîíêðåòíó áîëþ÷ó ïðîáëåìó Êèºâà àáî Óêðà¿íè, ÿêó ìîæíà áóëî á âèð³øèòè (àáî äàòè ñòàðò) çà ð³ê, ç³áðàâøè êîøòè íà ñóìó 100-200 òèñ. ãðí.; çàïðîïîíóâàòè ö³êàâ³ ³ííîâàö³éí³ âàð³àíòè ðîçâ’ÿçàííÿ íàáîë³ëèõ ïèòàíü. ²äå¿ ìîæóòü ñòîñóâàòèñü íàéð³çíîìàí³òí³øèõ ãàëóçåé - ñîö³àëüíà ñôåðà, åêîëîã³ÿ, êóëüòóðà, îñâ³òà, îõîðîíà çäîðîâ’ÿ òîùî. ²äåÿ ïåðåìîæöÿ ñòàíå òåìîþ VII áëàãîä³éíîãî “Àóêö³îíó íàä³é” ³ áóäå âèð³øåíà ïðîòÿãîì 2013 ðîêó. Íàéêðàù³ ïðîïîçèö³¿ áóäóòü â³äçíà÷åí³ çàîõî÷óâàëüíèìè ïðèçàìè. Òåðì³í ïîäà÷³ çàÿâîê - äî 1 æîâòíÿ íà åëåêòðîííó àäðåñó ïðåñ-ñëóæáè çàêëàäó - speka@ukr.net. Êîíòàêòíèé òåë. (067)6726128 (Íàòàë³ÿ Êóçüìà)

Навчальний бізнес-центр “Анастасія” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06

Çà ³íôîðìàö³ºþ Óí³âåðñèòåòó áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè ÍÁÓ

МЕНЕДЖЕР ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ ________________________ Навчальний бізнес-центр “Анастасія” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06

МЕНЕДЖЕР З ПЕРСОНАЛУ ____________________ Навчальний бізнес-центр “Анастасія” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 17 âåðåñíÿ 2012 ð.

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


16

!

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ XO MEHE

I , E OHOMI A, MEHT

Навчальні за лади

телефони

МЕНЕДЖЕР З РЕКЛАМИ І РR _________________ Навчальний бізнес-центр “Анастасія” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06

МЕНЕДЖЕР З ТУРИЗМУ _______________________ Навчальний бізнес-центр “Анастасія” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06

МЕНЕДЖЕР РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ ________ Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .......... 223-28-18, 484-54-57 Навчальний бізнес-центр “Анастасія” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06

МЕНЕДЖЕР-HR ________________________________ Навчальний бізнес-центр “Анастасія” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06

!

A H TA OM ’ TEPHI

Навчальні за лади

PC

телефони

Навчальний центр “АІР” ................................ 360-68-89

КОМП’ЮТЕР: АДМІНІСТРУВАННЯ _____________ Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42

КОМП’ЮТЕР: КОРИСТУВАЧ ___________________ Комп’ютерні рси “US” ............................... 592-00-28, 292-48-08 Навчальний бізнес-центр “Анастасія” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06 Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42

КОМП’ЮТЕР: ОПЕРАТОР ______________________ Навчальний бізнес-центр “Анастасія” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06 Навчальний центр “АІР” ................................ 360-68-89 Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42

_______________ ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ ______ КОМП’ЮТЕР: ПРОГРАМУВАННЯ Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .......... 223-28-18, 484-54-57 Навчальний бізнес-центр “Анастасія” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06

Комп’ютерні рси “US” ............................... 592-00-28, 292-48-08 Навчальний бізнес-центр “Анастасія” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06 Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42

СЕКРЕТАР (ОФІС-МЕНЕДЖЕР) ________________ КОМП’ЮТЕР: ПРОЕКТУВАННЯ ________________ Навчальний бізнес-центр “Анастасія” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06 Навчальний бізнес-центр “Анастасія” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06 Навчальний центр “АІР” ................................ 360-68-89 Інстит т під отов и адрів промисловості .............................................. 417-20-10, 417-41-55

ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР ______________________ Навчальний бізнес-центр “Анастасія” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06

!

A H TA OM ’ TEPHI

Навчальні за лади

PC

телефони

ДЕКОР ІНТЕР’ЄРУ _____________________________ Ст дія Флористи и та Де ор “VERONA” ..... 502-62-90

Навчальний центр “АІР” ................................ 360-68-89 Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42

КОМП’ЮТЕР: РЕМОНТ І СКЛАДАННЯ _________ Комп’ютерні рси “US” ............................... 592-00-28, 292-48-08 Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42

КОМП’ЮТЕР: ТЕСТУВАННЯ ПО ________________ Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42

КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА, ВЕРСТКА ___________ Комп’ютерні рси “US” ............................... 592-00-28, 292-48-08 Навчальний бізнес-центр “Анастасія” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06 Навчальний центр “АІР” ................................ 360-68-89 Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42

КОМП’ЮТЕРНИЙ ДИЗАЙН _____________________ Комп’ютерні рси “US” ............................... 592-00-28, 292-48-08 Навчальний бізнес-центр “Анастасія” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06 Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42

ДИЗАЙН _______________________________________ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРНЕТ ________ Комп’ютерні

рси “US” ............................... 592-00-28, 292-48-08

ДИЗАЙН ЛАНДШАФТНИЙ _____________________ Навчальний бізнес-центр “Анастасія” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06 Навчальний центр “АІР” ................................ 360-68-89

ДИЗАЙН ТЕКСТИЛЮ ___________________________ Навчальний бізнес-центр “Анастасія” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06 Навчальний центр “АІР” ................................ 360-68-89

ДИЗАЙН І МОДЕЛЮВАННЯ ОДЯГУ ____________ К рси рою та шиття .................................... 276-06-01

Комп’ютерні рси “US” ............................... 592-00-28, 292-48-08 Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42

САДІВНИК _____________________________________ Навчальний бізнес-центр “Анастасія” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06

ФЛОРИСТИКА _________________________________ Навчальний бізнес-центр “Анастасія” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06 Навчальний центр “Modern Stail” .................. (050)15-99-064 Навчальний центр “АІР” ................................ 360-68-89 Ст дія Флористи и та Де ор “VERONA” ..... 502-62-90 Інстит т під отов и адрів промисловості .............................................. 417-20-10, 417-41-55

ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ ___________________________ ФІТОДИЗАЙН __________________________________ Навчальний бізнес-центр “Анастасія” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06

Ó×ÅÁÀ

Навчальний бізнес-центр “Анастасія” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 17 âåðåñíÿ 2012 ð.


17

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ

ДИЗАЙН ЧИ ПРОГРАМУВАННЯ?  æèòò³ êîæíî¿ ëþäèíè, ðàíî ÷è ï³çíî ïðèõîäèòü ìîìåíò, êîëè òðåáà ùîñü îáèðàòè. Äëÿ êîãîñü öå çâè÷íå ³ äîñèòü ëåãêå çàâäàííÿ, äëÿ êîãîñü íå çîâñ³ì. Õòîñü îáèðຠäèâëÿ÷èñü íà äîñâ³ä äîðîñëèõ, äðóç³â, êîëåã. À º ³ òàê³ ëþäè, ÿê³ îáèðàþòü ñîá³ æèòòºâèé øëÿõ, äèâëÿ÷èñü íà â³äîìèõ äèçàéíåð³â, óñï³øíèõ ëþäåé, ÿê³ çàéìàþòüñÿ, íàïðèêëàä, ïðîãðàìóâàííÿì òà ñòâîðþþòü íåéìîâ³ðí³ øåäåâðè â ñâî¿é îáëàñò³. Îñü, ìàáóòü, ³ ïåðåä Âàìè, çàðàç ïîñòàþòü ïèòàííÿ: Ùî ðîáèòè? Êóäè ï³òè íàâ÷àòèñü? ßê îáðàòè òå, ùî ïðèíîñèëî á íå ò³ëüêè çàäîâîëåííÿ, à ùå é ãðîø³? Äëÿ ïðèêëàäó, äîçâîëüòå çàïðîïîíóâàòè Âàì íàâ÷àííÿ â Ó÷áîâîìó öåíòð³ “US”, ÿêèé ïðàöþº ó äâîõ íàïðÿìêàõ, öå äèçàéí òà ïðîãðàìóâàííÿ. Âèêîðèñòîâóþ÷è çîâñ³ì íîâèé ïîãëÿä â ìàéáóòíº, íîâ³ ïåðñïåêòèâè, íîâ³ ïðîãðàìè íàâ÷àííÿ, çîâñ³ì ³íøèé ï³äõ³ä äî ñâ ïðîôåñ³éíî¿ ñïðàâè. Ïðîéøîâøè íàâ÷àííÿ â íüîìó, Âàì áóäå äîñèòü ëåãêî çîð³ºíòóâàòèñü â êîìï’þòåðíîìó ïðîñòîð³, àäæå Âè áóäåòå íå ïðîñòî ñïåö³àë³ñòàìè, à Àñàìè ñâ ñïðàâè! Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü, öåíòð ìîæå çàäîâîëüíèòè ïîòðåáè ìàéæå êîæíî¿ ëþäèíè. À ñàìå, ä³þòü êóðñè: • ãðóïîâîãî òà ³íäèâ³äóàëüíîãî íàâ÷àííÿ; • Áóõãàëòåðñüê³; • Äëÿ ïåäàãîã³â; • Äëÿ øêîëÿð³â; • Àâòîðñüê³; • Òðåí³íãè, ñåì³íàðè. Çàíÿòòÿ ïðîõîäÿòü â êîìï’þòåðèçîâàíèõ êëàñàõ. Äëÿ ãðóïîâî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ ìàêñèìàëüíà ê³ëüê³ñòü îñ³á, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ ðàçîì äîð³âíþº 8. Öå çíà÷èòü, ùî á³ëüøå ÷àñó, âèêëàäà÷ ìîæå ïðèä³ëèòè êîæíîìó. À îò ÿêùî, Âè áàæàºòå çàéìàòèñü “îäèí íà îäèí”, òî öå ³ áóäå ³íäèâ³äóàëüíå íàâ÷àííÿ, äå ñàìå Âè îáèðàºòå äåíü, ÷àñ òà òðèâàë³ñòü çàíÿòü.

ßêùî æ Âè ïî÷àòê³âåöü ó ö³é ñïðàâ³, òî Âàì ìîæå áóòè àêòóàëüíèì áàçîâèé êîìï’þòåðíèé êóðñ “Êîìï’þòåð äëÿ ïî÷àòê³âöÿ”. Äèçàéíåðàì, õóäîæíèêàì, ôîòîãðàôàì, àðõ³òåêòîðàì, êîíñòðóêòîðàì ìîæå áóòè ö³êàâî âèâ÷åííÿ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ïðîãðàì ïî ðîáîò³ ç êîìï’þòåðíîþ ãðàô³êîþ, äèçàéíîì ³ 3d ãðàô³êîþ: Photoshop, Illustrator, AutoCad, Archicad, 3D Studio-Max... Ôàõ³âöÿì ç îáëàñò³ âèäàâíè÷î¿ ñïðàâè íàïåâíî ìîæå çíàäîáèòèñÿ çíàííÿ ïðîãðàì êîìï’þòåðíî¿ âåðñòêè: PageMaker ³ QuarkPress, InDesing.

Îõî÷èì ïðàöþâàòè â ñôåð³ ñòâîðåííÿ òà ïðîãðàìóâàííÿ ñàéò³â ìîæå çíàäîáèòèñü âèâ÷åííÿ: Dreamweaver, HTML, JavaScript, jQuery, PHP, MySQL, XML, ASP.NET, ADO.NET, Java. Äëÿ áóõãàëòåð³â ïðîïîíóºìî âèâ÷åííÿ àêòóàëüíî¿ íà ñüîãîäí³ ïðîãðàìè 1Ñ:Áóõãàëòåð³ÿ 8.2 òà âèâ÷åííÿ ïîäàòêîâîãî çàêîíîäàâñòâà. Äëÿ ïåäàãîã³â ðîçðîáëåí³ íàïðÿìêè ïðîãðàìè, ÿê³ äîïîìîæóòü ¿ì â êîðîòêèé òåðì³í îâîëîä³òè âñ³ì òèì íåîáõ³äíèì çàïàñîì çíàíü, ùîá ïðîâîäèòè óðîêè ç âèêîðèñòàííÿì ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é. Òàêîæ ä³þòü êóðñè ï³äâèùåííÿ çíàíü äëÿ â÷èòåë³â ³íôîðìàòèêè, ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì: MSOffise, Photoshop, Illustrator,

Flash,ActionScript, PhP,MySQL, Dreamweaver, MovieMaker. Äëÿ øêîëÿð³â ðîçðîáëåíî òàê³ ïðîãðàìè, ùîá íàâ÷àþ÷èñü â øêîë³, âîíè äâ³÷³ íà òèæäåíü àáî îäèí ðàç ó âèõ³ä-íèé äåíü çàéìàëèñü êîìï’þòåðíèì íàâ÷àííÿì. Ïî çàê³í÷åííþ íàâ÷àííÿ, ÿêå òðèâຠç ê³íöÿ âåðåñíÿ äî ê³íöÿ òðàâíÿ, âîíè ñàìîñò³éíî çìîæóòü ðåäàãóâàòè öèôðîâ³ ôîòî, ñòâîðþâàòè âåá-ñàéòè, ôëåø-ðîëèêè, áàíåðè. Ïðîãðàìè ðîçðàõîâàí³ íà ð³çíèé â³ê ä³òåé, â³ä 12 äî 18 ðîê³â, ³ ôîðìóþòüñÿ ãðóïè çà â³êîì òà â³äïîâ³äíî ï³äáèðàþòüñÿ ïðîãðàìè íàâ÷àííÿ. Íà àâòîðñüêèõ êóðñàõ, ðîçðîáëåí³ ñàìèìè âèêëàäà÷àìè-ïðàêòèêàìè. Íà ñüîãîäí³ ïðîïîíóºòüñÿ âèâ÷åííÿ êóðñó “Õóäîæíº ôîòî”. Òàì Âè çìîæåòå îòðèìàòè çíàííÿ â³ä òîãî, ÿê ïðàâèëüíî îáðàòè ôîòîàïàðàò ³ äî òîãî, ÿê ïðàâèëüíî ôîòîãðàôóâàòè òà îáðîáëÿòè ôîòî.  ïðîãðàì³ çàêëàäåíî ôîòîãðàôóâàííÿ ì³ñòà òà çàíÿòòÿ ó ïðîôåñ³éí³é ôîòîñòó䳿. Ïî çàê³í÷åííþ Âè îòðèìàºòå íå ò³ëüêè çíàííÿ, à é âëàñíîðó÷ ñôîðìîâàíå ïðîôåñ³éíå ïîðòôîë³î. Òðåí³íãè òà ñåì³íàðè - öå íîâèé íàïðÿìîê ðîáîòè öåíòðó. Íà ñüîãîäí³ ìè ìîæåìî çàïðîïîíóâàòè Âàì, ïðîéòè îäíîäåííèé ñåì³íàð íà òåìó “Ô³çè÷íà-îñîáà ï³äïðèºìåöü: ç ÷îãî ðîçïî÷àòè òà ÿê ïðàöþâàòè”. Îñîáëèâó óâàãó òàì çâåðíåíî íà òå, ùîá ðîç³áðàòèñü â òîìó ÿê ñòâîðèòè âëàñíó ñïðàâó, ÿêó ñèñòåìó îïîäàòêóâàííÿ âèáðàòè, ÿê îôîðìëþâàòè íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â, ÿê îïëà÷óâàòè ¿õ ïðàöþ òà ùî òàêå öèâ³ëüíî-ïðàâîâèé äîãîâ³ð òà ÿê ç íèì ïðàöþâàòè.

Á³ëüø äåòàëüíó ³íôîðìàö³þ Âè ìîæåòå îòðèìàòè çà àäðåñîþ íàøîãî ñàéòó http://education-us.com.ua/ Àáî, íå ãàéòå ÷àñó, à ïðèõîäüòå äî íàñ çà àäðåñîþ: ñò. ì. Äàðíèöÿ, âóë. Áóä³âåëüíèê³â 41, îô. 15 òà çâåðòàéòåñü çà òåëåôîíàìè:

(097)56-96-748, 592-00-28, 292-48-08

Ìè ç ðàä³ñòþ äîïîìîæåìî Âàì ñòàòè Àñàìè ñâ ñïðàâè!!! ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 17 âåðåñíÿ 2012 ð.

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


18

!

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ PC C CEPBIC

Навчальні за лади

EP

телефони

БАРИСТА ______________________________________ Ш ола професійної під отов и ..................... 228-83-54

БАРМЕН _______________________________________ Ш ола професійної під отов и ..................... 228-83-54 Інстит т під отов и адрів промисловості .............................................. 417-20-10, 417-41-55

КОНДИТЕР _____________________________________ Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .......... 223-28-18, 484-54-57 Інстит т під отов и адрів промисловості .............................................. 417-20-10, 417-41-55

КУХАР _________________________________________ Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .......... 223-28-18, 484-54-57 Ш ола професійної під отов и ..................... 228-83-54 Інстит т під отов и адрів промисловості .... 417-20-10, 417-41-55

ОФІЦІАНТ-БАРМЕН ____________________________ Ш ола професійної під отов и ..................... 228-83-54 Інстит т під отов и адрів промисловості .............................................. 417-20-10, 417-41-55

ПРОДАВЕЦЬ ___________________________________ Інстит т під отов и адрів промисловості .... 417-20-10, 417-41-55

СОМЕЛЬЄ _____________________________________ Ш ола професійної під отов и ..................... 228-83-54

Äϲ Ó ÑÂßÒÎØÈÍÑÜÊÎÌÓ ÐÀÉÎͲ ì. ÊȪÂÀ ²ÍÔÎÐÌÓª ²ðèíà Íîñà÷îâà: Á³çíåñ-êë³ìàò ó Êèºâ³ - ïîòóæíèé ìàãí³ò äëÿ çàëó÷åííÿ ³íîçåìíèõ ³íâåñòèö³é ³, ÿê íàñë³äîê, äæåðåëî íàïîâíåííÿ áþäæåòó Ãîëîâà Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ó ì. Êèºâ³ ²ðèíà Íîñà÷îâà ïðîâåëà ÷åðãîâó, òðàäèö³éíó çóñòð³÷ ³ç ïðåäñòàâíèêàìè á³çíåñîâèõ ê³ë ì³ñòà Êèºâà, â ÿê³é òàêîæ âçÿëè àêòèâíó ó÷àñòü êåð³âíèêè ³íîçåìíèõ êîìïàí³é òà ï³äïðèºìñòâ ç ³íîçåìíèì êàï³òàëîì. Ó ìåæàõ çàãàëüíî¿ òåìè - “³ä ô³ñêàëüíîãî îðãàíó äî ñåðâ³ñíî¿ ñëóæáè” êåð³âíèê ñòîëè÷íî¿ ïîäàòêîâî¿ îáãîâîðèëà ïèòàííÿ ïîë³ïøåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî êë³ìàòó òà ð³âíÿ ³íâåñòèö³éíî¿ àêòèâíîñò³ ó ì³ñò³ Êèºâ³. Çàãàëîì ó÷àñíèêàìè çàõîäó ñòàëè ïîíàä 200 ïðåäñòàâíèê³â ìàëîãî òà ñåðåäíüîãî á³çíåñó, à òàêîæ ïðîâ³äí³ çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. Çà ñëîâàìè ²ðèíè ³êòîð³âíè á³ëüø³ñòü ³íâåñòîð³â, ÿê³ âêëàäàþòü ãðîø³ â óêðà¿íñüêó åêîíîì³êó, ðîçóì³þòü, ùî ð³âåíü á³çíåñîâî¿ àêòèâíîñò³ Êèºâà âèùèé, ïîð³âíÿíî ç ³íøèìè ðåã³îíàìè. “Òîìó ³íâåñòîðè ïîâèíí³ â³ä÷óâàòè ñïðèÿòëèâèé ïîäàòêîâèé êë³ìàò äëÿ òîãî, ùîá íå áîÿòèñÿ âêëàäàòè êîøòè ó ðîçâèòîê âëàñíîãî á³çíåñó ³, ÿê íàñë³äîê, ó ðîçâèòîê ñòîëèö³ Óêðà¿íè”, - çàóâàæèëà ãîëîâíèé ïîäàòê³âåöü Êèºâà. Îáãîâîðþþ÷è ãîëîâí³ íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè òà ôóíêö³îíóâàííÿ íîâèõ ñåðâ³ñ³â, ï³äïðèºìö³â çàö³êàâèëà ðîáîòà àíòèêîðóïö³éíîãî ïðîåêòó ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè - “Ïóëüñ ïîäàòêîâî¿”. Íà÷àëüíèê â³ää³ëó âíóòð³øíüî¿ áåçïåêè ïðè ÄÏÑ ó ì. Êèºâ³ óïðàâë³ííÿ âíóòð³øíüî¿ áåçïåêè ÄÏÑ Óêðà¿íè Ñåðã³é Ìåëüíèê äåòàëüíî îõàðàêòåðèçóâàâ òèïîâ³ ïèòàííÿ, ÿê³ çàçâè÷àé íàäõîäÿòü â³ä ïëàòíèê³â ïîäàòê³â òà ðîçïîâ³â ïðî øëÿõè ¿õ âèð³øåííÿ. Ó õîä³ ïðîâåäåííÿ çóñòð³÷³, ïðåäñòàâíèêè ï³äïðèºìíèöüêèõ ê³ë îáãîâîðèëè âëàñí³ ïðîáëåìí³ ïèòàííÿ, çà íàñë³äêàìè ÿêèõ ²ðèíà ³êòîð³âíà íàäàëà íà÷àëüíèêàì ïîäàòêîâèõ ³íñïåêö³é äîðó÷åííÿ îïåðàòèâíî ¿õ âèð³øèòè. Íàïðèê³íö³ çàõîäó ôàõ³âö³ ÄÏÑ ó ì. Êèºâ³ â³äïîâ³ëè íà çàïèòàííÿ ó÷àñíèê³â çóñòð³÷³, â ÷àñòèí³ â³ðíîãî çàñòîñóâàííÿ íîðì Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ÄÏÑ

Ó×ÅÁÀ

10781005

!

PACA TA OPOB’

Навчальні за лади

телефони

ВОСКОВА ДЕПІЛЯЦІЯ, БІКІНІ-ДИЗАЙН ________________________________ Ш ола естетичної медицини та осметоло ії .................................................. 285-20-86, 284-54-11 Ш ола раси Світлани Юдіної ...................... 521-41-10, 521-42-10

ВІЗАЖИСТ _____________________________________ Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .......... 331-02-06, Учбовий центр “S&A GROUP” ....................... 249-84-84 Ш ола естетичної медицини та осметоло ії .................................................. 285-20-86, Ш ола раси “Ба іра” ................................... 576-66-65 Ш ола раси Світлани Юдіної ...................... 521-41-10, Інстит т під отов и адрів промисловості .............................................. 417-20-10,

332-41-62 284-54-11 521-42-10 417-41-55

ДИЗАЙН І РОЗПИС НІГТІВ _____________________ Мережа навчальних центрів “Но тевой Сервіс” .......................................................... 360-85-76 Навчальний центр “Амарилис” ..................... 292-95-13, 292-95-15 Навчально-пра тичний центр “NATEO” ......... 362-33-53, 361-84-27 Ш ола раси “Ба іра” ................................... 576-66-65 Ш ола раси Світлани Юдіної ...................... 521-41-10, 521-42-10 Ш ола пер арсь о о мистецтва ................. 467-72-38

КОСМЕТОЛОГ _________________________________ Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .......... 331-02-06, 332-41-62 Навчально-пра тичний центр “NATEO” ......... 362-33-53, 361-84-27

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 17 âåðåñíÿ 2012 ð.


19

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ

!

PACA TA OPOB’

Навчальні за лади

телефони

Ш ола естетичної медицини та осметоло ії .................................................. 285-20-86, 284-54-11 Ш ола раси Світлани Юдіної ...................... 521-41-10, 521-42-10 Інстит т під отов и адрів промисловості .............................................. 417-20-10, 417-41-55

МАСАЖИСТ ____________________________________ К рси масаж ............................................... 229-07-36 Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .......... 331-02-06, Навчально-пра тичний центр “NATEO” ......... 362-33-53, Ш ола естетичної медицини та осметоло ії .................................................. 285-20-86, Ш ола раси Світлани Юдіної ...................... 521-41-10, Інстит т під отов и адрів промисловості .............................................. 417-20-10,

332-41-62 361-84-27 18791005

284-54-11 521-42-10 417-41-55

МЕДСЕСТРА ___________________________________ Ш ола раси Світлани Юдіної ...................... 521-41-10, 521-42-10 Інстит т під отов и адрів промисловості .............................................. 417-20-10, 417-41-55

НАРОЩУВАННЯ ВОЛОССЯ ____________________ Навчально-пра тичний центр “NATEO” ......... 362-33-53, 361-84-27 Ш ола раси “Ба іра” ................................... 576-66-65

НАРОЩУВАННЯ ВІЙ ___________________________ Навчальний центр “Амарилис” ..................... 292-95-13, 292-95-15 Ш ола раси “Ба іра” ................................... 576-66-65

НАРОЩУВАННЯ НІГТІВ ________________________

03951056

Мережа навчальних центрів “Но тевой Сервіс” .......................................................... 360-85-76 Навчальний центр “Амарилис” ..................... 292-95-13, 292-95-15 Навчально-пра тичний центр “NATEO” ......... 362-33-53, 361-84-27 Ш ола раси “Ба іра” ................................... 576-66-65 Ш ола раси Світлани Юдіної ...................... 521-41-10, 521-42-10 Ш ола пер арсь о о мистецтва ................. 467-72-38

ПЕРУКАР _______________________________________ А адемия салонно о ис сства .................... 594-96-98 Навчальний центр “Modern Stail” .................. (050)15-99-064 Навчально-пра тичний центр “NATEO” ......... 362-33-53, 361-84-27 Учбовий центр “S&A GROUP” ....................... 249-84-84 Ш ола зачісо та плетіння волосся “OLGA DIPRI” ................................................. 362-69-10 Ш ола раси “Ба іра” ................................... 576-66-65 Ш ола пер арсь о о мистецтва ................. 467-72-38 Інстит т під отов и адрів промисловості .............................................. 417-20-10, 417-41-55

ПІРСИНГ _______________________________________ Ш ола естетичної медицини та осметоло ії .................................................. 285-20-86, 284-54-11 Ш ола раси Світлани Юдіної ...................... 521-41-10, 521-42-10

СПЕЦІАЛІСТ З МАНІКЮРУ _____________________ Мережа навчальних центрів “Но тевой Сервіс” .......................................................... 360-85-76 Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .......... 331-02-06, Навчальний центр “Амарилис” ..................... 292-95-13, Навчально-пра тичний центр “NATEO” ......... 362-33-53, Ш ола раси “Ба іра” ................................... 576-66-65 Ш ола раси Світлани Юдіної ...................... 521-41-10, Інстит т під отов и адрів промисловості .............................................. 417-20-10,

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 17 âåðåñíÿ 2012 ð.

332-41-62 292-95-15 361-84-27 521-42-10 417-41-55

20801001

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


20

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ПРОМИСЛОВОСТІ ²²² ð³âåíü àêðåäèòàö³¿

˳öåíç³ÿ ÌÎÍÓ À ¹ 159012 â³ä 04.08.2006 ðîêó.

²íñòèòóò ï³äãîòîâêè êàäð³â ïðîìèñëîâîñò³ - çàñíîâàíèé ó 1949 ðîö³. ²íñòèòóò íàãîðîäæåíèé Ñð³áíîþ Ìåäàëëþ «Íåçàëåæí³ñòü Óêðà¿íè» òà º ëàóðåàòîì ì³æíàðîäíîãî àêàäåì³÷íîãî ðåéòèíãó «Çîëîòà ôîðòóíà».

íîâ³òí³ òåõíîëî㳿 ôàðáóâàííÿ òà õ³ì³÷íî¿ çàâèâêè âîëîññÿ, êîëîðèñòèêà, êðåàòèâí³ ñòðèæêè òà çà÷³ñêè òà ³í. ijþòü ñåì³íàðè íà òåìó: «Òðèõîëîã³ÿ», «Êîëåêö³éí³ âå÷³ðí³ çà÷³ñêè», «Àôðîïëåò³ííÿ», «Íàðîùóâàííÿ âîëîññÿ», «Êîëîðèñòèêà», «Ïîñòèæîðñüêà ìàéñòåðíÿ». «Ìàéñòåð ìàí³êþðó òà ïåäèêþðó» - íà ðèíêó ïðàö³ ñüîãîäí³ êîðèñòóºòüñÿ âåëèêèì ïîïèòîì, ñàìå òîìó ²íñòèòóò âåäå ïðîôåñ³éíó ï³äãîòîâêó êóðñó, äå ñëóõà÷³ îòðèìóþòü çíàííÿ ç îñâîºííÿ: êëàñè÷íîãî ìàí³êþðó òà ïåäèêþðó, ôðàíöóçüêîãî ìàí³êþðó, õóäîæíüîãî ðîçïèñó, àðò-äèçàéíó òà ³í. À òàêîæ ï³äâèùóþòü êâàë³ô³êàö³þ, âèâ÷àþ÷è êóðñ «Ìîäåëþâàííÿ, îçäîðîâëåííÿ òà íàðîùóâàííÿ í³ãò³â». «Ôàõ³âö³ ç ë³êóâàëüíî¿ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè òà ìàñàæó â ñèñòåì³ ðåàá³ë³òàö³¿» çàéìàþòüñÿ â ñïåö³àëüíî îáëàäíàíèõ àóäèòîð³ÿõ, äå âèâ÷àþòü íå ò³ëüêè ïðèéîìè ë³êóâàëüíîãî ìàñàæó, àëå é ïðîõîäÿòü ùå íîâ³ ñó÷àñí³ òà àëüòåðíàòèâí³ âèäè ìàñàæó, à ñàìå: àíòèöåëþë³òíèé ìàñàæ, ðåôëåêñîòåðàï³ÿ, òàëàñîòåðàï³ÿ, îñíîâè êðàïêîâîãî, ñõ³äíîãî ìàñàæ³â, ñåãìåíòàðíèé ìàñàæ, àðîìîìàñàæ òà ³í. Äëÿ ïðàöþþ÷èõ ìàñàæèñò³â ä³þòü ñåì³íàðè: «Äèòÿ÷èé ìàñàæ», «Ë³òîòåðàï³ÿ» (ìàñàæ êàì³ííÿì), «Àíòèöåëþë³òíà ïðîãðàìà», «Øâåäñüêèé ìàñàæ», «Ðåôëåêòîðíèé ìàñàæ ñòîï», «Òàéñüêèé ìàñàæ» òà ³í. Äëÿ ôàõ³âö³â, ùî çàéìàþòüñÿ ìàñàæåì àáî êîñìåòîëî㳺þ, àëå íå ìàþòü â³äïîâ³äíî¿ îñâ³òè ä³þòü êóðñè «Ìîëîäøà ìåäè÷íà ñåñòðà ç äîãëÿäó çà õâîðèì».  ²íñòèòóò³ ï³äãîòîâêè êàäð³â ïðîìèñëîâîñò³ â ãðóäí³ 2010 ðîêó â³äêðèëàñü «Øêîëà ñòèëþ òà â³çàæó». ßêùî Âè õî÷åòå áóòè ïðèâàáëèâîþ òà âðîäëèâîþ, ðîçêðèòè ñâ³é ïîòåíö³àë êðàñè àáî ñòàòè ìàéñòðîì â³çàæèñòîì, ç âåëèêî¿ áóêâè, - òðåáà ñòâîðþâàòè õóäîæí³é îáðàç, â ÿêîìó ãàðìîí³éíî ïîºäíóºòüñÿ ³ çà÷³ñêà, ³ ìàê³ÿæ, ³ îäÿã, ³ ìàíåðà ïîâåä³íêè.

Ïðè ²íñòèòóò³ ïðàöþþòü ÏÎÑÒ²ÉÍΠIJÞײ ÊÓÐÑÈ, íà ÿêèõ çà êîðîòêèé òåðì³í ìîæíà îòðèìàòè ñó÷àñí³ ïðåñòèæí³ ïðîôåñ³¿: «Êîñìåòèê-â³çàæèñò-ñòèë³ñò» - ñëóõà÷³ íàâ÷àþòüñÿ íà äåíí³é òà î÷íî-çàî÷í³é (ïî ñóáîòàõ) ôîðìàõ íàâ÷àííÿ â ñó÷àñíî îáëàäíàíèõ àóäèòîð³ÿõ-ñàëîíàõ, êîñìåòè÷íèõ êàá³íåòàõ. Íàâ÷àþòüñÿ òàêèì äèñöèïë³íàì, ÿê: ìåäè÷íà êîñìåòîëîã³ÿ, äåðìàòîëîã³ÿ òà ô³ç³îëîã³ÿ, îñíîâè àïàðàòíî¿ êîñìåòîëî㳿, îñíîâí³ âèäè ìàñàæó îáëè÷÷ÿ òà ³í. ijþòü ñåì³íàðè: «Á³ê³í³ - äèçàéí», «Ï³ðñèíã», «Ï³ë³íãè», «Òðèõîëîã³ÿ», «Íàðîùóâàííÿ â³é», «Á³îòàòó», «Àíòèöåëþë³òí³ îáãîðòàííÿ» òà ³í. «Ïåðóêàð-óí³âåðñàë» - êóðñè ïåðóêàð³â âèä³ëÿþòüñÿ ñåðåä ³íøèõ ñâîºþ ð³çíîìàí³òíîþ ïðîãðàìîþ íàâ÷àííÿ, òàêîþ ÿê: çàñâîºííÿ øêîëè ñòðèæîê «VIDAL SASSÎON», êîìåðö³éí³ ñòðèæêè òà çà÷³-ñêè,

Âèñîêîêâàë³ô³êîâàí³ âèêëàäà÷³ ²íñòèòóòó äîïîìîæóòü Âàì îñâî¿òè ïðèéîìè ìàê³ÿæó îáëè÷÷ÿ. Âè îïàíóºòå òåõíîëîã³þ ïîâñÿêäåííîãî, ä³ëîâîãî, âå÷³ðíüîãî, ñâÿòêîâîãî, àâàíãàðäíîãî, ñó÷àñíîãî ìàê³ÿæó äëÿ äåô³ëº, ïîðòôîë³î ìîäåëåé ê³íî, òåëåáà÷åííÿ, bodyart, íàâ÷èòåñü ïðîôåñ³éíîìó ãðèìó, îñíîâíèì ïðèéîìàì éîãî âèêîíàííÿ òà ³íøèì ïðèéîìàì ³íäóñò𳿠êðàñè. ϳñëÿ çàê³í÷åííÿ íàâ÷àííÿ ñëóõà÷³ îòðèìóþòü ñâ³äîöòâà òà ñåðòèô³êàòè äåðæàâíîãî çðàçêà «Â³çàæèñò-ñòèë³ñò». Âèïóñêíèêè íàøîãî âíç çàïðîøóþòüñÿ íà ðîáîòó â êðàù³ ñàëîíè êðàñè, êîñìåòè÷í³ êîìïàí³¿, ìåäè÷í³ öåíòðè òà íà òåëåáà÷åííÿ (øîó òà ð³çí³ TVïðîãðàìè). À äëÿ òèõ, õòî áàæຠçà êîðîòêèé òåðì³í íàâ÷èòèñÿ ïðîôåñ³éíî ³ ñòèëüíî âèêîíóâàòè ìàê³ÿæ; ðîçâèíóòè ñâî¿ çä³áíîñò³, ñìàê òà ³íòó¿ö³þ ³ çàîùàäèòè íà â³äâ³äóâàíí³ ñàëîí³â êðàñè - 䳺 êóðñ «Ñàì ñîá³ â³çàæèñò» (âå÷³ðíÿ òà ñóáîòíÿ ôîðìè íàâ÷àííÿ). Ïî çàê³í÷åíí³ âèäàºòüñÿ ñåðòèô³êàò äåðæ. çðàçêà. Óñ³õ ìîëîäèõ ëþäåé, ÿê³ â³ä÷óâàþòü, ùî ñâ³ò ìîäè, êðàñè, â³çàæó òà ñòèëþ - öå Âàøà ñòåçÿ, ËÀÑÊÀÂÎ ÏÐÎÑÈÌÎ ÄÎ ÍÀØÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓ !

ÃÐÀÔ²Ê ÎвªÍÒÎÂÍÎÃÎ ÏÎ×ÀÒÊÓ ÇÀÍßÒÜ Ç² ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒÅÉ Íàçâà êóðñó

Êîñìåòèê

³çàæèñòñòèë³ñò

Ïåðóêàðóí³âåðñàë

Ïåðóêàðìîäåëüºð

Ìàí³êþðïåäèêþð

ËÔÊ òà ìàñàæ

Êóõàð ( ²²² ð.)

Áàðìåí ( ²²² ð.)

Àäì³í³ñòðàòîð

Ìîëîäøèé ìåäè÷íèé ïðàö³âíèê

Ïî÷àòîê çàíÿòü

01.10.2012

08.10.2012

15.10.2012

22.10.2012

15.10.2012

29.10.2012

08.10.2012

10.10.2012

22.10.2012

31.10.2012

Òåðì³í íàâ÷àííÿ Îïëàòà çà âåñü êóðñ íàâ÷àííÿ

3 ì³ñ

2 ì³ñ.

3 ì³ñ.

1,5 ì³ñ.

1,5 ì³ñ.

2 ì³ñ.

4 ì³ñ.

3 ì³ñ.

2 ì³ñ.

2 ì³ñ.

3500 ãðí.

2000 ãðí.

3000 ãðí.

2300 ãðí.

1600 ãðí.

2000ãðí.

4000 ãðí.

2400 ãðí.

1800 ãðí.

2000 ãðí.

ÐÎÁ²ÒÍÈײ ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒ² Íàçâà êêóðñó

Ìàëÿð

Øòóêàòóð

Ëèöþâàëüíèê -ïëèòî÷íèê

Ñëþñàðñàíòåõí³ê

Åëåêòðîçâàðíèê ðó÷íîãî çâàðþâàííÿ

Ñòðîïàëüíèê

Îïåðàòîð êîòåëüí³

˳ôòåð

Ìóëÿð

Îïëàòà çà âåñü êóðñ íàâ÷àííÿ

1650 ãðí.

1650 ãðí.

1650 ãðí.

1650 ãðí.

2750 ãðí.

1100 ãðí.

1650 ãðí.

550 ãðí.

1650 ãðí.

Íàçâà êóðñó

Øâà÷êà

Îïëàòà çà âåñü êóðñ íàâ÷àííÿ

1500 ãðí.

Êðàâåöü 2100 ãðí.

Çàêð³éíèê 3000 ãðí.

Ìåíåäæåð ç ïåðñîíàëó, êàäðîâà ñïðàâà 1300 ãðí.

Íàçâà êóðñó Òåðì³í íàâ÷àííÿ Îïëàòà çà âåñü êóðñ íàâ÷àííÿ

Îõîðîíåöü Ñòàðøèé Îõîðîííèê (3ð.) Îõîðîííèê (4-5 ð.) (òåëîõðàíèòåëü) îõîðîíåöü 6 ì³ñ.

4 ì³ñ.

2 ì³ñ.

2 ì³ñ.

7500 ãðí.

3000 ãðí.

4600 ãðí.

1500 ãðí.

04071, ì. Êè¿â, âóë. Ëóê’ÿí³âñüêà, 65/67; òåë.: (044)-417-20-10, òåë/ôàêñ: 417-41-55 www.ipkprom.com.ua, e-mail:ipkprom@i.ua ÍÀز ÏÅÐÅÂÀÃÈ: Âñ³ ñïåö³àëüíîñò³ ë³öåíçîâàí³. Âèäàþòüñÿ ñâ³äîöòâà òà ñåðòèô³êàòè äåðæàâíîãî çðàçêà. Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ãîòåëü. Äîñòóïí³ ö³íè òà ïîåòàïíà îïëàòà. Ñïðèÿííÿ â ïðàöåâëàøòóâàíí³.

Ó×ÅÁÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 17 âåðåñíÿ 2012 ð.


21

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ

06011004

!

PACA TA OPOB’

Навчальні за лади

телефони

СПЕЦІАЛІСТ З ПЕДИКЮРУ ____________________ Мережа навчальних центрів “Но тевой Сервіс” .......................................................... 360-85-76 Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .......... 331-02-06, Навчальний центр “Амарилис” ..................... 292-95-13, Навчально-пра тичний центр “NATEO” ......... 362-33-53, Ш ола раси “Ба іра” ................................... 576-66-65 Ш ола раси Світлани Юдіної ...................... 521-41-10, Інстит т під отов и адрів промисловості .............................................. 417-20-10,

332-41-62 292-95-15 361-84-27 521-42-10 417-41-55

СТИЛІСТ _______________________________________ Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .......... 331-02-06, 332-41-62 Навчальний центр “Modern Stail” .................. (050)15-99-064 Ш ола зачісо та плетіння волосся “OLGA DIPRI” ................................................. 362-69-10 Ш ола раси “Ба іра” ................................... 576-66-65 Ш ола пер арсь о о мистецтва ................. 467-72-38 Інстит т під отов и адрів промисловості .... 417-20-10, 417-41-55

ТАТУАЖ ________________________________________ Навчально-пра тичний центр “NATEO” ......... 362-33-53, 361-84-27 Ш ола естетичної медицини та осметоло ії .................................................. 285-20-86, 284-54-11 Ш ола раси Світлани Юдіної ...................... 521-41-10, 521-42-10

ІМІДЖМЕЙКЕР _________________________________ Ст дія Флористи и та Де ор “VERONA” ..... 502-62-90

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 17 âåðåñíÿ 2012 ð.

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


22

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ

КУРСМОДЕЛИРОВАНИЯ МОДЕЛЮВАННЯ КУРС НІГТІВ НОГТЕЙ № 1ВВУКРАИНЕ! УКРАЇНІ! №1 ЧОМУ НАВЧАЄМО?

ЯКИЙ ГРАФІК ЗАНЯТЬ?

ЧЕСНО ПРО ДИПЛОМИ

Ïðîãðàìà íàøîãî êóðñó âêëþ÷ຠíàâ÷àííÿ âñ³ì ñó÷àñíèì ñïîñîáàì ³ ñòèëÿì ìîäåëþâàííÿ í³ãò³â (Íàòþðåëü, Ôðåí÷, Àêâàð³óì). Òè íàâ÷èøñÿ ñòâîðþâàòè êëàñè÷íèé ³ ñó÷àñíèé äèçàéí, ïðàöþâàòè ç òèïñàìè ³ òðàôàðåòàìè, ðîáèòè êîðåêö³þ ³ çíÿòòÿ øòó÷íèõ í³ãò³â, êîðèñòóâàòèñÿ ôðåçåðíîþ ìàøèíêîþ. Ñüîãîäí³ öå íàéá³ëüø ïîâíèé êóðñ íà ðèíêó Óêðà¿íè!

Òðèâàë³ñòü áàçîâîãî êóðñó - 14 äí³â, çàíÿòòÿ ïðîâîäÿòüñÿ ÷åðåç äåíü ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ. Ó ðÿä³ âèïàäê³â ìè îðãàí³çóºìî ³íòåíñèâíèé êóðñ ç ùîäåííèìè çàíÿòòÿìè ó áóäí³ äí³.

Çã³äíî ÊÇïÏ, â Óêðà¿í³ îô³ö³éíî íå ³ñíóº ïðîôåñ³¿ “ìàéñòðà ç íàðîùóâàííÿ í³ãò³â”, “íåéë-äèçàéíåðà” ³ ò.³í. Íà æàëü, íå ³ñíóº ³ äèïëîìà äåðæàâíîãî çðàçêà, ùî ï³äòâåðäæóº îòðèìàííÿ â³äïîâ³äíî¿ îñâ³òè! Áàãàòî íàâ÷àëüíèõ öåíòð³â âèäàþòü äèïëîìè “ì³æíàðîäíîãî çðàçêà”. Àëå ïðàâäà â òîìó, ùî í³ÿêîãî ì³æíàðîäíîãî çðàçêà àáî ñòàíäàðòó â ñâ³ò³ íåìàº. Ïî ñóò³ - öå äèïëîìè òîðãîâèõ ìàðîê êîñìåòèêè, ùî ðîçðîáëÿþòüñÿ íèìè ñàìèìè ³ í³÷îãî íå ãàðàíòóþòü. Ìè âèäàºìî âèïóñêíèêàì äèïëîì êîìïàí³¿ “Íîãòåâîé Ñåðâèñ”. Íàø äèïëîì çàáåçïå÷åíèé 9-ð³÷íèì äîñâ³äîì ó íàâ÷àíí³ òà óñï³øíîþ êàð’ºðîþ òèñÿ÷ íàøèõ âèïóñêíèê³â!

ЯК НАВЧАЄМО?

Áàãàòî êóðñ³â ÿâëÿþòü ñîáîþ òåîðåòè÷í³ çàíÿòòÿ ç ïðîáíèì íàðîùóâàííÿì íà îäíîìó í³ãòèêó. Áåçóìîâíî, òåîð³ÿ äóæå âàæëèâà, àëå íåìîæëèâî îâîëîä³òè ïðîôåñ³ºþ äèçàéíåðà ç ìîäåëþâàííÿ í³ãò³â áåç âåëèêî¿ ïðàêòèêè.  ïðîãðàì³ íàøîãî êóðñó çðîáëåíèé àêöåíò íà ïðàêòèêó ³ êîæíà òåìà çàêð³ïëþºòüñÿ îáîâ’ÿçêîâèì íàðîùóâàííÿì í³ãò³â íà äâîõ ðóêàõ. Ñàìå ãëèáîêå â³äïðàöþâàííÿ ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê ðîáèòü íàø êóðñ íàéåôåêòèâí³øèì!

ЩО НЕОБХІДНО МАТИ ДЛЯ ЗАНЯТЬ?

Êîæíå ðîáî÷å ì³ñöå â íàøèõ íàâ÷àëüíèõ öåíòðàõ çàáåçïå÷åíå ïîâíèì íàáîðîì ïðîôåñ³éíî¿ êîñìåòèêè. ͳÿêî¿ äîäàòêîâî¿ îïëàòè çà êîðèñòóâàííÿ êîñìåòèêîþ íå ïîòð³áíî! ªäèíå, ïðî ùî òîá³ ïîòð³áíî ïîäáàòè - ìàòè ñâ³é ïåíçëèê äî ïî÷àòêó ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü.

ДЕ ПРИДБАТИ КОСМЕТИКУ?

ϳñëÿ íàâ÷àííÿ âèïóñêíèêè ñòèêàþòüñÿ ç ïðîáëåìîþ âèñîêî¿ âàðòîñò³ îáëàäíàííÿ ðîáî÷îãî ì³ñöÿ ³ êóï³âë³ ñòàðòîâîãî íàáîðó êîñìåòèêè. Îñê³ëüêè íàøà êîìïàí³ÿ óïðàâëÿº ìåðåæåþ ñàëîí³â êðàñè, ìè ÿê í³õòî СКІЛЬКИ ³íøèé çíàºìî ïðîôåñ³éí³ ïîòðåáè КОШТУЄ ìàéñòð³â. ² ãîòîâ³ ïîä³ëèòèñÿ ç òîáîþ íàéНАВЧАННЯ? åôåêòèâí³øèìè ð³øåííÿìè!  ìàãàçèíàõ Ðîçêèä ö³í íà ïîñëóãè ç íàâ÷àííÿ âå- “Íîãòåâîé Ñåðâèñ” àáî â ³íòåðíåò-ìàãàëè÷åçíèé - ìîæíà çóñòð³òè ïðîïîçèö³¿ â³ä çèí³ òè çìîæåø ïðèäáàòè âñå íåîáõ³äíå ê³ëüêîõ ñîòåíü äî ê³ëüêîõ òèñÿ÷ ãðèâåíü äëÿ ðîáîòè çà íàéêðàùèìè ö³íàìè! çà êóðñ. ßê ðîç³áðàòèñÿ â öüîìó êàëåéäîñ- ПРОГРАМА êîï³ âàð³àíò³â? Ïîòð³áíî ðîçóì³òè, äëÿ ÿê³- ЛОЯЛЬНОСТІ Âèïóñêíèêè íàøèõ íàâ÷àëüíèõ öåíòð³â ñíîãî íàâ÷àííÿ ïîòð³áíà ñåðéîçíà ìàòåð³àëüíà áàçà ³ òîìó âîíî íå ìîæå êîøòó- îòðèìóþòü íàêîïè÷óâàëüíó äèñêîíòíó êàðâàòè çàíàäòî äåøåâî. Íàø³ êëàñè îñíàùåí³ òó ç ïî÷àòêîâîþ çíèæêîþ 7% íà áóäü-ÿêó ïîâíèì êîìïëåêòîì ïðîôåñ³éíîãî îáëàä- ïðîäóêö³þ. Êð³ì òîãî, 䳺 àêö³ÿ äî ê³íöÿ íàííÿ òà óêîìïëåêòîâàí³ âñ³ºþ íåîáõ³äíîþ ë³òà - ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ áàçîâîãî êóðñó íàðîùóâàííÿ í³ãò³â º ìîæëèâ³ñòü áåçêîøòîâêîñìåòèêîþ. Ç ³íøîãî áîêó, äîðîã³ êóðñè çàçâè÷àé íî îáðàòè òîâàð íà 500 ãðí! íåáàãàòîëþäí³, ¿õ ð³äê³ñí³ ê볺íòè çìóøåí³ ХТО ІНСТРУКТОР? Ó íàâ÷àëüíèõ öåíòðàõ “Íîãòåâîé Ñåðïëàòèòè “çà ñåáå ³ çà òîãî õëîïöÿ”. Ìè ïðîïîíóºìî íàâ÷àííÿ çà ÷åñíîþ ö³íîþ, êîëè âèñ” âèêëàäàþòü íå ïðîñòî äîñâ³ä÷åí³ êîæåí ïëàòèòü ò³ëüêè çà ñåáå ³ îòðèìóº çà íåéë-äèçàéíåðè, à ïðîôåñ³éí³ ³íñòðóêòîðè. Êîæåí ³íñòðóêòîð âîëî䳺 ìåòîäèêîþ öþ ö³íó ìàêñèìóì ìîæëèâîñòåé. СКІЛЬКИ íàâ÷àííÿ, âîëî䳺 ñïåö³àëüíèìè çíàííÿЛЮДЕЙ В ГРУПІ? ìè òà ïðàêòè÷íîþ ìàéñòåðí³ñòþ. ²íñòðóêÇàíÿòòÿ ïðîâîäÿòüñÿ â ãðóïàõ ïî 4-6 òîð â쳺 íå ò³ëüêè ïðàâèëüíî ïîêàçàòè, à îñ³á. Ìè íå ïðàêòèêóºìî ³íäèâ³äóàëüíå íà- é ðîçïîâ³ñòè, ïîÿñíèòè íþàíñè, â³äïîâ³ñòè â÷àííÿ, ïðîòå ðîáîòà â íåâåëèêèõ ãðóïàõ íà ïèòàííÿ. Íàðåøò³, ³íñòðóêòîð ç ðîçóäîçâîëÿº ³íñòðóêòîðîâ³ ïðèä³ëÿòè äîñòàò- ì³ííÿì ³ òåðï³ííÿì ñòàâèòüñÿ äî òîãî, ùî íþ óâàãó êîæíîìó ó÷íþ. â òåáå ùîñü íå âèõîäèòü.

Ó×ÅÁÀ

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

²íäóñòð³ÿ êðàñè ïîñò³éíî ïîïîâíþºòüñÿ íîâèìè êàäðàìè, ïðîòå çàòðåáóâàíèìè âèÿâëÿþòüñÿ äàëåêî íå âñ³ ìîëîä³ ñïåö³àë³ñòè. Êåð³âíèêè ñàëîí³â êðàñè óâàæíî ñòàâëÿòüñÿ äî òîãî, äå íàâ÷àâñÿ ïîòåíö³éíèé ñï³âðîá³òíèê. Âèïóñêíèêè íàâ÷àëüíèõ öåíòð³â “Íîãòåâîé Ñåðâèñ” ìîæóòü íå òóðáóâàòèñÿ ïðî ïðàöåâëàøòóâàííÿ - ïîïèò íà íèõ º çàâæäè! Ó íàø³é áàç³ äàíèõ, ÿê ïðàâèëî, º çàÿâêè â³ä êðàùèõ ñàëîí³â òâîãî ì³ñòà, ³ òè çìîæåø ðîçãëÿíóòè áóäüÿêó ç öèõ âàêàíñ³é.

ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ?

Ó íàñ íå áóâຠÄí³â â³äêðèòèõ äâåðåé, òîìó ùî íàø³ äâåð³ â³äêðèò³ çàâæäè. ßêùî òè õî÷åø ïîáà÷èòè, ÿê ïðîõîäÿòü çàíÿòòÿ, ïîçíàéîìèòèñÿ ç ³íñòðóêòîðîì, çàäàòè ïèòàííÿ - ëàñêàâî ïðîñèìî äî íàñ â áóäüÿêèé íàâ÷àëüíèé äåíü. Ïðèºäíóéòåñü äî ïðîôåñ³îíàë³â øêîëà íàðîùóâàííÿ í³ãò³â ¹ 1 â Óêðà¿í³! Íàøà àäðåñà: âóë. Ïåñòåëÿ, 11 (Çðó÷íà òðàíñïîðòíà ðîçâ’ÿçêà - øêîëà íàðîùóâàííÿ í³ãò³â ðîçòàøîâàíà â 5 õâèëèíàõ õîäüáè â³ä ì. “Âîêçàëüíà”, á³ëÿ ïë. Ïåðåìîãè.) Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë.: (044) 360-85-76, (093) 862-24-45

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 17 âåðåñíÿ 2012 ð.


23

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ

10 РОКІВ В ІНДУСТРІЇ КРАСИ ТУТ ГОТУЮТЬ ПРОФЕСІОНАЛІВ!

Ðîçâèòîê ÿñêðàâî¿ ³íäóñò𳿠ìîäè ³ êðàñè, ïîÿâà íîâèõ êîñìåòè÷íèõ ìàðîê ³ åñòåòè÷íèõ ñàëîí³â âèìàãàþòü âñå á³ëüø êâàë³ô³êîâàíèõ ôàõ³âö³â - ïðîôåñ³îíàë³â ó ñâî¿é ñïðàâ³ - ãîòîâèõ âêëàäàòè â ðîáîòó ìàêñèìóì çíàíü, òâîð÷îñò³ ³ ôàíòà糿. ³äïîâ³äíî äî âèíèêëîãî ïîïèòó ³ ïîÿâè âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ñàëîí³â êðàñè, êîñìåòè÷íèõ êë³í³ê ³ êàá³íåò³â ñüîãîäí³ ÷èìàëî íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ïðîïîíóþòü ñâî¿ ïîñëóãè ç ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â äàíî¿ ãàëóç³. Êîìó äîâ³ðèòèñÿ? Êîìó â³ääàòè ïåðåâàãó? ×èìàëî çàõîïëåíèõ â³äãóê³â ìè ÷óºìî ïðî «Øêîëó êðàñè Ñâ³òëàíè Þä³íî¿». Êóðñè ç ï³äãîòîâêè ÌÀÉÑÒв ÌÀͲÊÞÐÓ ² ÏÅÄÈÊÞÐÓ, ÌÎÄÅËÞÂÀÍÍß Í²ÃÒ²Â, NAIL-ÄÈÇÀÉÍÓ, ÑÏÅÖ²À˲ÑҲ ÄËß ÄÎÃËßÄÓ ÇÀ Ò²ËÎÌ, ÌÀÉÑÒв ÒÀÒÓÀÆÓ ² ϲÐÑÈÍÃÓ, àäì³í³ñòðàòîð³â ñàëîí³â êðàñè - îñü äåùî ç òîãî, ùî ìîæå çàïðîïîíóâàòè øêîëà. À òàêîæ îá’ºìíèé êóðñ ç ï³äãîòîâêè êîñìåòîëîã³â, ùî ì³ñòèòü òåîðåòè÷íó áàçó ç ÊÎÑÌÅÒÎËÎò¯ ³ äåðìàòîëî㳿, âèâ÷åííÿ êëàñè÷íî¿ é àïàðàòíî¿ êîñìåòîëî㳿, íîâèõ ìåòîäèê îìîëîäæåííÿ ³ ë³í³é äîãëÿäó çà ò³ëîì, à ãîëîâíå, ³íòåíñèâíèé êóðñ ïðàê-

òè÷íèõ çàíÿòü. Ó «Øêîë³ êðàñè Ñâ³òëàíè Þä³íî¿» çàíÿòòÿ ïðîâîäÿòü âèñîêîêâàë³ô³êîâàí³ ôàõ³âö³ ç âåëèêèì ñòàæåì âèêëàäàííÿ ³ äîñâ³äîì ðîáîòè. Øêîëà îáëàäíàíà çàòèøíèìè êëàñàìè ³ ñïåö³àë³çîâàíèì êîñìåòè÷íèì êàá³íåòîì. Êð³ì âèêëàäàííÿ òðàäèö³éíèõ òåõíîëîã³é ³ â³äïðàöüîâóâàííÿ ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê, Âàñ íàâ÷àòü åòèö³ ³ ïñèõîëî㳿 ðîáîòè ç ê볺íòîì, ïðàâèëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ ðîáî÷îãî ÷àñó ³ ì³ñöÿ, ã³ã³ºí³ ³ ïðîô³ëàêòè÷íèì çàõîäàì, íåîáõ³äíèì äëÿ áóäü-ÿêîãî ìàéñòðà, âèçíà÷àòè ÿê³ñòü ïðåïàðàò³â ³ âèäàòêîâèõ ìàòåð³àë³â ³ áàãà-

òî ÷îãî ³íøîãî. Ç ìåòîþ ìàêñèìàëüíîãî çàñâîºííÿ ìàòåð³àëó, ãðóïè ñòóäåíò³â êîìïëåêòóþòüñÿ íåâåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ îñ³á (äî 5-òè), à ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ ïðîâîäÿòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíî!!! Ñòóäåíòè øêîëè ìàþòü ìîæëèâ³ñòü ïðèäáàííÿ ³íñòðóìåíòó, âèòðàòíèõ ìàòåð³àë³â ³ êîñìåòèêè íà ì³ñö³. Âèïóñêíèêàì øêîëè çàâæäè äîïîìàãàþòü ó ïðàöåâëàøòóâàíí³. Íàðåøò³, çâåðí³òü óâàãó íà ðåïóòàö³þ ³ ïðåñòèæí³ñòü «Øêîëè êðàñè Ñâ³òëàíè Þä³íî¿». Âîíà ìຠäåðæàâíó ë³öåíç³þ íà íàâ÷àííÿ, ùî âàæëèâî ïðè ïîäàëüøîìó ïðàöåâëàøòóâàíí³. Òàê ùî, çðîáèâøè ñâ³é âèá³ð ³ çóïèíèâøèñü íà «Øêîë³ êðàñè Ñâ³òëàíè Þä³íî¿», Âè áóäåòå çàäîâîëåí³ ÿê³ñòþ íàâ÷àííÿ, çäîáóòèìè çíàííÿìè òà íàâè÷êàìè ðîáîòè, ³ ðàä³ äîáð³é ³ ïðèºìí³é îáñòàíîâö³ â êîëåêòèâ³! ì. Êè¿â, âóë. Ãëàçóíîâà, 3, òåë.: (044) 521-41-10 521-42-10 e-mail: doctor@udina.kiev.ua www.udina.kiev.ua ˳ö. ÌÎÍÓ À ¹363217 â³ä 27.06.07 ð.

ВАША ПРОФЕСІЯ від Ïðîôåñ³îíàëè â ñôåð³ ³íäóñò𳿠êðàñè íà ñüîãîäí³øí³é äåíü êîðèñòóþòüñÿ âèñîêèì ïîïèòîì íà ðèíêó ïðàö³. ßêùî âè ïðàãíåòå äî òâîð÷îñò³, ëþáèòå ëþäåé ³ ãîòîâ³ äàðóâàòè ¿ì ðàä³ñòü - ìè äîïîìîæåìî âàì ñòàòè ìàéñòåðíèì ìàéñòðîì. Ïðîôåñ³ÿ ôëîðèñòà-äåêîðàòîðà - íå ìåíø ïðèâàáëèâà äëÿ òâîð÷èõ ëþäåé. ² ìè òàêîæ ïðîïîíóºìî ¿¿ îïàíóâàòè â íàøîìó íàâ÷àëüíîìó öåíòð³.

Íàâ÷àííÿ ïðîõîäèòü â ñïåö³àëüíî îáëàäíàíèõ ëàáîðàòîð³ÿõ. Âñ³ òåîðåòè÷í³ çàíÿòòÿ ï³äêð³ïëåí³ ïðàêòèêîþ. Âñå íåîáõ³äíå äëÿ çàíÿòü, êð³ì ïðîôåñ³éíîãî ³íñòðóìåíòà, íàäຠÍàâ÷àëüíèé öåíòð. Çà áàæàííÿì, íàø³ ó÷í³, ìîæóòü ïðèäáàòè ³íñòðóìåíòè, â³äîìèõ ïðîâ³äíèõ áðåíä³â, â íàøîìó öåíòð³ ç³ çíèæêîþ 10%.

Íàø ìåòîä - ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä äî êîæíîãî ó÷íÿ, â³äíîñíî éîãî ïî÷àòêîâèõ Êè¿âñüêèé íàâ÷àëüíèé öåíòð çä³áíîñòåé. Êîæåí íàø ó÷åíü îòðèìóº ìàê“Modern Stail” 5 ðîê³â ïðàöþº â ³íäóñò𳿠ñèìóì óâàãè â³ä âèêëàäà÷à. Äëÿ ö³º¿ ìåòè êðàñè ³ ç óñï³õîì ïðîâîäèòü ï³äãîòîâêó ñòâîðþþòüñÿ âèêëþ÷íî íåâåëèê³ ãðóïè, äî 5 ó÷í³â. Òàêîæ â íàâ÷àëüíîìó öåíòð³ ìàéñòð³â çà íàïðÿìêàìè: “Modern Stail” º ³íäèâ³äóàëüí³ ôîðìà íà• Ìàéñòåð ïåðóêàð óí³âåðñàë â÷àííÿ (êîëè íàâ÷àííÿ âåäåòüñÿ áåçïîñå• Ìàéñòåð ïåðóêàð óí³âåðñàë+ ðåäíüî ç 1 ó÷íåì). • Ìàéñòåð ïåðóêàð-ñòèë³ñò • Ìàéñòåð ïåðóêàð-ñòèë³ñò, Äëÿ òîãî ùîá íàâ÷àííÿ áóëî, äëÿ íàêîëîðèñò, äèçàéíåð çà÷³ñîê, øèõ ó÷í³â, ìàêñèìàëüíî êîìôîðòíèì - â à òàêîæ öåíòð³ ³ñíóº ð³çíèé ãðàô³ê äëÿ íàâ÷àëüíèõ • Ìàéñòåð ôëîðèñò-äåêîðàòîð Âñ³ âèêëàäà÷³ íàøîãî íàâ÷àëüíîãî ãðóï (ðàíêîâà, äåííà, âå÷³ðíÿ, à òàêîæ öåíòðó - ïðàêòèêè ç âåëèêèì äîñâ³äîì ðî- ãðóïà âèõ³äíîãî äíÿ). ϳñëÿ çàê³í÷åííÿ áîòè ó ñâî¿é ñôåð³. Ïðîãðàìè, çà ÿêèìè êóðñó, âè îòðèìóºòå äèïëîì ³/àáî ñâ³äîöòâî ïðîõîäèòü íàâ÷àííÿ, ðîçðîáëåí³ íàøèì (íà ïëàñòèêîâ³é ìàòðèö³) âñòàíîâëåíîãî çðàçêà ç äîäàòêîì (â ÿêîìó âêàçàí³ äèñöèïöåíòðîì çà ó÷àñòþ ñâ³òîâèõ øê³ë.

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 17 âåðåñíÿ 2012 ð.

ë³íè, ãîäèííå íàâàíòàæåííÿ òà îö³íêà) òà ïå÷àòêîþ. Âñ³ì íàøèì ñëóõà÷àì ìè äîïîìàãàºìî â ïðàöåâëàøòóâàíí³. Íàéïåðñïåêòèâí³øèì ó÷íÿì íàäàºìî ì³ñöå ðîáîòè â ïàðòíåðñüêèõ ñàëîíàõ êðàñè ì. Êèºâà. Öåíòð ðîçòàøîâàíèé ïîáëèçó ì. “Äðóæáè íàðîä³â”. Çà äîäàòêîâîþ ³íôîðìàö³ºþ çâåðòàéòåñü çà òåëåôîíîì: (050)15-99-064 àáî e-mail: modernstile@ukr.net

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


24

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ

5 НАЙПРЕСТИЖНІШИХ ПРОФЕСІЙ В ІНДУСТРІЇ КРАСИ Êðàñèâèìè õî÷óòü áóòè âñ³. À â íàø ÷àñ êâ³òó÷èé çîâí³øí³é âèãëÿä - öå ùå é íåîáõ³äíèé àòðèáóò êîæíî¿ óñï³øíî¿ ëþäèíè, à çíà÷èòü, ó ³íäóñò𳿠êðàñè õîðîø³ ïåðñïåêòèâè. ßê³ ïðîôåñ³¿ â ö³é ñôåð³ íàéïðåñòèæí³ø³?

ПЛАСТИЧНИЙ ХІРУРГ Ïëàñòè÷íà õ³ðóðã³ÿ - îäíà ç ãàëóçåé, ùî íàéá³ëüø øâèäêî ðîçâèâàþòüñÿ, íà ÿêó ïðàöþþòü ïðîâ³äí³ ëàáîðàòî𳿠³ â÷åí³ âñüîãî ñâ³òó. Íàçâó ö³º¿ ïðîôåñ³¿ ëþäè âèìîâëÿþòü, ÿê ïðàâèëî, ñòèõà. ×àñòêîâî ÷åðåç òå, ùî í³êîìó íå õî÷åòüñÿ ç³çíàâàòèñÿ ó âëàñí³é íåäîñêîíàëîñò³. ×àñòêîâî òîìó, ùî ö³ ôàõ³âö³ ÷îìóñü ñõîæ³ íà ñòàðîäàâí³õ ìàã³â ³ ÷àð³âíèê³â - ìîæóòü ç æàáè çðîáèòè öàð³âíó. Äî ïîñëóã ïëàñòè÷íèõ õ³ðóðã³â óäàþòüñÿ íå ëèøå ç³ðêè ê³íî, øîó-á³çíåñó òà ïîë³òèêè. Ñüîãîäí³ áóòè ïðèâàáëèâîþ ³ â³äïîâ³äàòè ñó÷àñíèì óÿâëåííÿì ñóñï³ëüñòâà ïðî êðàñó õî÷å êîæíà æ³íêà. À º ëþäè, ÿêèì äîïîìîãà òàêîãî ôàõ³âöÿ æèòòºâî íåîáõ³äíà: öå ïîñòðàæäàë³ ïðè ð³çíèõ íåùàñíèõ âèïàäêàõ àáî ëþäè ç óðîäæåíèìè äåôåêòàìè çîâí³øíîñò³, ÿê³ íå ïðèõîâຠí³ÿêèé ìàê³ÿæ. ² ÿêùî â äàíèé ÷àñ ïëàñòè÷íà õ³ðóðã³ÿ ïîêè ùå íå äóæå äîñòóïíà øèðîêèì âåðñòâàì íàñåëåííÿ, òî çàâäÿêè àêòèâíîìó ðîçâèòêó öüîãî íàïðÿìêó â íåäàëåêîìó ìàéáóòíüîìó ïðàêòè÷íî êîæåí áàæàþ÷èé çìîæå ïîë³ïøèòè ñâîþ çîâí³øí³ñòü õ³ðóðã³÷íèì ìåòîäîì. Àäæå, ÿê â³äîìî, ïîïèò ïîðîäæóº ïðîïîçèö³þ. Îòðèìàòè ïðîôåñ³þ ïëàñòè÷íîãî õ³ðóðãà ìîæíà â áóäü-ÿêîìó ìåäè÷íîìó ÂÍÇ, äå º òàêà ñïåö³àë³çàö³ÿ. Â÷èòèñÿ äîâåäåòüñÿ äîâãî. Ñïî÷àòêó ïîòð³áíî îòðèìàòè âèùó ìåäè÷íó îñâ³òó (ø³ñòü ðîê³â), ïîò³ì çàê³í÷èòè îðäèíàòóðó, áàæàíî ïî çàãàëüí³é õ³ðóð㳿 (äâà ðîêè), ïîò³ì - îðäèíàòóðó ç ïëàñòè÷íî¿ õ³ðóð㳿 (ùå äâà-òðè ðîêè). Íó ³, çâè÷àéíî æ, ãîëîâíå â òàê³é ïðîôåñ³¿ - äîñâ³ä ³ çàäîâîëåí³ ðåçóëüòàòîì ê볺íòè. Ñàìå ö³ ôàêòîðè äîïîìîæóòü ñòàòè çàòðåáóâàíèì ôàõ³âöåì ³ ïðåòåíäóâàòè íà âèñîêîîïëà÷óâàíó ðîáîòó â ïðåñòèæíèõ êë³í³êàõ. À êîëè âàø³ ïàö³ºíòè ïî÷íóòü ðåêîìåíäóâàòè âàñ ñâî¿ì çíàéîìèì, ìîæíà çàìèñëþâàòèñÿ ³ ïðî â³äêðèòòÿ âëàñíî¿ ïðàêòèêè.

âðîäæåíèé ñìàê ³ áàæàííÿ ïðèñâÿòèòè ñåáå ö³é ïðîôåñ³¿, àëå é â³äïîâ³äíà îñâ³òà. Íàé÷àñò³øå ñòèë³ñòó âàæëèâî áóòè ïðîôåñ³îíàëîì â äåê³ëüêîõ îáëàñòÿõ â³äðàçó: â ³ì³äæåëî㳿, ïåðóêàðñüêîìó ìèñòåöòâ³, â³çàæ³, òåõíîëî㳿 âèãîòîâëåííÿ ïðåäìåò³â òóàëåòó ³ ò. ä. Äëÿ ìàéáóòí³õ ³ ä³þ÷èõ ñòèë³ñò³â ³ñíóþòü ñïåö³àëüí³ êóðñè òà øêîëè, ïðîãðàìà ÿêèõ ðîçðîáëåíà òàêèì ÷èíîì, ùîá îõîïèòè âñ³ îñíîâí³ íåîáõ³äí³ äëÿ ðîáîòè ñôåðè àáî ï³äâèùèòè êâàë³ô³êàö³þ.

ê³íî- òà ôîòîñòó䳿, à òàêîæ âñ³ äðóêîâàí³ Ç̲, ùî íàëåæàòü äî êàòåãî𳿠ãëàìóðíèõ.

ШОПЕР

Îñíîâíå çàâäàííÿ øîïåðà - çàîùàäèòè ÷àñ, íåðâè ³ ãðîø³ ê볺íòà, çàáåçïå÷èâøè éîìó 100% âëó÷åííÿ â ö³ëü. Øîïåð - öå ôàõ³âåöü, ùî äîïîìàãຠê볺íòîâ³ ïðàâèëüíî ï³äáèðàòè ãàðäåðîá ³ çä³éñíþâàòè âäàë³ ïîêóïêè. ³í çîáîâ’ÿçàíèé âñå çíàòè ïðî ôåøí-ìàðêè ³ ö³íè íà îäÿã, ïðî òå, ùî ìîæíà çíàéòè â òîìó ÷è ³íøîìó áóòèêó, ïðî ñòèë³ ³ ìîäí³ òåíäåíö³¿. Ç óñ³õ ïåðåðàõîâàíèõ ó ö³é ñòàòò³ ïðîôåñ³é öÿ, ìàáóòü, ïîêè íàéíîâ³øà ³ íåçâè÷íà äëÿ íàøèõ ñï³ââ³ò÷èçíèê³â. Ðîäîì âîíà ç Ãîë³âóäó - ñàìå ç³ðêè åêðàíó ïåðøèìè çðîçóì³ëè, ùî ï³äáîðîì ¿õ òóàëåò³â ïîâèíí³ çàéìàòèñÿ ïðîôåñ³îíàëè. Ïîñòóïîâî ïîñëóãè ïåðñîíàëüíîãî øîï³íã-ñóïðîâîäó ñòàëè çàòðåáóâàí³ ³ ó çâè÷àéíèõ àìåðèêàíö³â ³ ºâðîïåéö³â, ïðåäñòàâíèê³â ñåðåäíüîãî êëàñó. À âæå ç 1990-õ ðîê³â âåëèê³ òîðãîâ³ öåíòðè Àìåðèêè ³ ªâðîïè ñòàëè - ³ âåëüìè óñï³øíî - ïðîïîíóâàòè ñâî¿ì ïîêóïöÿì ïîñëóãè øîï³íãêîíñóëüòóâàííÿ.  Óêðà¿í³ ïåðø³ øîïåðè ç’ÿâèëèñÿ íåäàâíî, ³ ¿õ ïîñëóãàìè êîðèñòóþòüñÿ ïîêè ùî ïåðåâàæíî âåëèê³ á³çíåñìåíè, òîï-ìåíåäæåÍà â³äì³íó â³ä áëèçüêî¿ ïðîôåñ³¿ ðè, ïîë³òèêè òà ³íø³ ñåðéîçí³ ëþäè, ó ÿêèõ ïðîñòî íåìàº í³ ÷àñó, í³ áàæàííÿ ³ì³äæìåéêåðà, ÿêèé ðîçðîáëÿº íå ñàìèì ðîçáèðàòèñÿ â òîíêîùàõ ñò³ëüêè çîâí³øí³é îáðàç, ñê³ëüêè ìîäè. êîíöåïö³þ ïîâåä³íêè ê볺íòà, Ùî êîíêðåòíî âõîäèòü â îáîñòèë³ñò çàéìàºòüñÿ ò³ëüêè ñòâîðåíâ’ÿçêè øîïåðà? Ñïî÷àòêó ïîòð³áíî íÿì ãàðìîí³éíîãî òà ÿñêðàâîãî çðîçóì³òè, ùî ñàìå ³ äëÿ ÿêèõ âèãëÿäó. Îäíàê, ïðîäóìóþ÷è ìàéö³ëåé ê볺íò õî÷å ïðèäáàòè. ×è áóòí³é îáðàç, ñòèë³ñò ïîâèíåí âðàïëàíóº â³í ïîâí³ñòþ îíîâèòè õîâóâàòè ³ îñîáëèâîñò³ õàðàêòåðó ³ì³äæ, ò³ëüêè â³äêîðèãóâàòè éîãî ê볺íòà, éîãî ïðîôåñ³þ ³ ñòàòóñ. Ñüîãîäí³ îòðèìàòè öþ ïðîôåñ³þ ìîæíà â ÷èñëåííèõ íàâ÷àëüíèõ öåíòðàõ ñòîëèö³. Äëÿ òîãî ùîá ïðàâèëüíî îáðàòè íàâ÷àëüíèé çàêëàä, äëÿ ïî÷àòêó âèçíà÷òåñÿ, äå âè õî÷åòå ïðàöþâàòè. Àäæå ñòèë³ñòè ïîòð³áí³ íå ò³ëüêè â ³ì³äæ-àãåíòñòâàõ ³ ñàëîíàõ êðàСТИЛІСТ ñè. Ó ïðîôåñ³éíèõ Ñòèë³ñò - îäíà ç íàéïðåñòèæí³øèõ ïðî- ïîñëóãàõ òàêèõ ôåñ³é â ³íäóñò𳿠ìîäè. Àëå äëÿ òîãî ùîá ñòàòè ôàõ³âö³â ìàþòü ïîçàòðåáóâàíèì ñòèë³ñòîì, íåîáõ³äí³ íå ò³ëüêè òðåáó óñ³ òåëåêàíàëè,

Ó×ÅÁÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 17 âåðåñíÿ 2012 ð.


ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ àáî éîìó ïîòð³áíî âñüîãî ëèøå ê³ëüêà îáíîâîê äëÿ ÿêèõîñü êîíêðåòíèõ çàõîä³â? Òåïåð ñêëàäàºìî ïëàí ç ïðîïèñàíèì áþäæåòîì ³ ïðåä’ÿâëÿºìî ê볺íòîâ³ äëÿ óçãîäæåííÿ. ϳñëÿ çàòâåðäæåííÿ ïëàíó òðåáà ä³çíàòèñÿ ïðî àêö³¿, ÿê³ ïðîõîäÿòü, ³ çíèæêè òà â äåòàëÿõ îáóìîâèòè ïðîãíîçîâàíèé ðåçóëüòàò. Îáîâ’ÿçêîâî ïîòð³áíî ç’ÿñóâàòè ïèòàííÿ êîíô³äåíö³éíîñò³. ×è ïîãîäèòüñÿ âàø ê볺íò, ùîá âè âíåñëè éîãî â ñâîº ïîðòôîë³î ³ ïîêàçóâàëè ñòîðîíí³ì ëþäÿì? Çä³éñíþþ÷è ïîêóïêè, øîïåð ïîâèíåí ïàì’ÿòàòè, ùî éîãî îñíîâíå çàâäàííÿ - çåêîíîìèòè ÷àñ, íåðâè ³ ãðîø³ ê볺íòà, çàáåçïå÷èâøè éîìó 100% âëó÷åííÿ â ö³ëü. Àäæå ñàìå çàäîâîëåí³ ê볺íòè çàáåçïå÷àòü âàì ïðèïëèâ çàðîá³òêó, ðåêîìåíäóþ÷è âàñ ñâî¿ì äðóçÿì ³ çíàéîìèì. ²íîä³ VIP-ïåðñîíè çàïðîøóþòü øîïåð³â ç ñîáîþ çà êîðäîí, ùîá ïîºäíàòè, òàê áè ìîâèòè, êîðèñíå ç ïðèºìíèì. Ïîêè ç³ðêà áóäå íàñîëîäæóâàòèñÿ â³äïî÷èíêîì àáî âèð³øóâàòè ³íø³ ïèòàííÿ, øîïåð ï³äáåðå ¿é ãàðäåðîá ç îñòàíí³õ êîëåêö³é êóòþð’º ç³ ñâ³òîâèì ³ì’ÿì. Êîøòóâàòè òàêå îáñëóãîâóâàííÿ ìîæå â³ä 1000 ºâðî çà ê³ëüêà äí³â. Ïðî¿çä òà ïðîæèâàííÿ ê볺íò, ïðèðîäíî, áåðå íà ñåáå.

КОСМЕТОЛОГ Íåîáõ³äíî ðîçóì³òè ð³çíèöþ ì³æ ë³êàðåìêîñìåòîëîãîì ³ êîñìåòîëîãîì, ÿêèé çàê³í÷èâ êîðîòêîñòðîêîâ³ êóðñè àáî êîëåäæ. Êîñìåòîëîã ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà ë³êóâàíí³, óñóíåíí³ òà ïðîô³ëàêòèö³ äåôåêò³â çîâí³øíîñò³ - øê³ðè, âîëîññÿ ³ í³ãò³â. Ìåòîäè ðîáîòè, íàâè÷êè ³ çíàííÿ õîðîøîãî êîñìåòîëîãà äóæå âåëèê³ - â³í ïîâèíåí âì³òè çðîáèòè ë³êóâàëüíèé àáî ðåëàêñóþ÷èé ìàñàæ, ïðîâåñòè ³í’ºêö³éí³ ïðîöåäóðè, ïðàâèëüíî ï³ä³áðàòè ñïà-êîìïëåêñ, âèäàëèòè íåêðàñèâ³ ðîäèìêè ³ ðîäèì³ ïëÿìè. Êð³ì òîãî, êîñìåòîëîã ìຠïðàâî ïðèçíà÷àòè ìåäèêàìåíòîçíå, ô³òîòåðàïåâòè÷íå òà 䳺òè÷íå ë³êóâàííÿ. ßêùî âè ïëàíóºòå ïîâ’ÿçàòè ñâîº æèòòÿ ç ïðîôåñ³ºþ êîñìåòîëîãà, ïîòð³áíî ðîçóì³òè ð³çíèöþ ì³æ ë³êàðåì-êîñìåòîëîãîì ³ êîñìå-

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 17 âåðåñíÿ 2012 ð.

25 òîëîãîì, ÿêèé çàê³í÷èâ êîðîòêîñòðîêîâ³ ñïåö³àë³çîâàí³ êóðñè ÷è êîëåäæ. ßêùî âàøà ìåòà ïîëÿãຠâ òîìó, ùîá ñòàòè ñàìå ë³êàðåì, âàì íåîáõ³äíî îòðèìàòè âèùó ìåäè÷íó îñâ³òó çà ñïåö³àëüí³ñòþ “ë³êóâàëüíà ñïðàâà”. Äî òîãî æ, ÿê ³ áóäü-ÿêîìó ë³êàðþ, âàì ïîòð³áíî áóäå ïîñò³éíî îíîâëþâàòè ³ ïîãëèáëþâàòè ñâî¿ çíàííÿ òèì á³ëüøå çàðàç, êîëè ìåòîäè ë³êóâàííÿ òà ìåäè÷í³ ïðåïàðàòè СТОМАТОЛОГ Åñòåòè÷íà ñòîìàòîëîã³ÿ - öå ïîë³ïøåííÿ óäîñêîíàëþþòüñÿ áóêâàëüíî êîæåí äåíü. Ó ðîáîò³ íåäîë³êó íå áóäå, òàê ÿê ïðî- çîâí³øíüîãî âèãëÿäó çóá³â. Ó ö³é ñôåð³ çàä³ÿí³ ôåñ³éí³ êîñìåòîëîãè çàðàç äîñèòü âèñîêî áàãàòî ôàõ³âö³â ñòîìàòîëîã³÷íî¿ ãàëóç³: òåðàïåâòè, õ³ðóðãè, îðòîïåäè, îðòîäîíòè ³ ã³ã³ºí³ñòè. ßêùî ïàö³ºíòó äîñòàòíüî ò³ëüêè ïðîôåñ³éíîãî ÷èùåííÿ ³ â³äá³ëþâàííÿ, ìîæíà ââàæàòè, ùî éîìó ïîùàñòèëî. Àëå ÿêùî º ÿê³ñü çàõâîðþâàííÿ çóá³â, òî ïî÷àòè êðàùå ç³ ñòîìàòîëîãà-òåðàïåâòà, ÿêèé íå ò³ëüêè âèë³êóº çóáè, àëå ³ ïîðàäèòü, ÿê ïîë³ïøèòè ¿õ çîâí³øí³é âèãëÿä. Äî ðå÷³, ìàëî õòî çíàº, ùî ñó÷àñí³ òåõíîëî㳿 é ìàòåð³àëè äàþòü ìîæëèâ³ñòü â³äíîâèòè íàâ³òü ïîâí³ñòþ çðóéíîâàíó êîðîíêó çóáà, ÿêùî êîð³íü éîãî çáåð³ãñÿ ó íîðìàëüíîìó ñòàí³. Ñòîìàòîëîãè-õ³ðóðãè ïðîâîäÿòü åñòåòè÷íå â³äíîâëåííÿ çóá³â çà äîïîìîãîþ îñîáëèâî¿ ìåòîäèêè - ³ìïëàíòàö³¿ çóá³â.  îáëàñòü ÿñíà âñòàíîâëþþòü ³ìïëàíòàò, íà ÿêèé íàäàë³ ñòàâëÿòü êîðîíêó àáî ïðîòåç. Âåëèêèé îáñÿã ðîá³ò ç åñòåòè÷íî¿ ñòîìàòîëî㳿 ïðîâîäÿòü ñòîìàòîëîãè-îðòîäîíòè, ÿê³ çàéìàþòüñÿ âèïðàâëåííÿì íåïðàâèëüíîãî ïîëîæåííÿ çóá³â òà àíîìàë³é ïðèêóñó ç âèêîçàòðåáóâàí³. ×èñëåíí³ êîñìåòîëîã³÷í³ êàá³- ðèñòàííÿì çí³ìíèõ ³ íåçí³ìíèõ àïàðàò³â. ßê ïðàâèëî, äëÿ ñòîìàòîëîãà ìîæëèâ³ äâà íåòè ïðàöþþòü íå ò³ëüêè â ñàëîíàõ êðàñè, àëå ³ ó ô³òíåñ-öåíòðàõ, âåëèêèõ òîðãîâî-ðîç- âàð³àíòè êàð’ºðè. Ó ïåðøîìó âèïàäêó ë³êàð âàæàëüíèõ çàêëàäàõ. Àëå ïðè âñüîìó öüî- ðîñòå ïðîôåñ³éíî, òîáòî ï³äâèùóº êâàë³ô³êàö³þ, ìó ïîòðàïèòè íà ïðèéîì äî êîñìåòîëîãà ôîðìóº ñâîþ ê볺íòñüêó áàçó ³ â ïåðñïåêòèâ³ ìîæíà, ò³ëüêè çàïè- ìîæå ïëàíóâàòè â³äêðèòòÿ âëàñíî¿ ïðàêòèêè. ñàâøèñü çàçäàëåã³äü, Äðóãèé øëÿõ - ïðîñóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèà öå çíà÷èòü, ùî â ìè àáî íàóêîâèìè ñõîäàìè: ðÿäîâèé ë³êàðê볺íòàõ íåäîë³êó çàâ³äóâà÷ â³ää³ëåííÿì - ãîëîâíèé ë³êàð. Ó öüîìó íåìàº. Áàãàòî êîñìå- âèïàäêó îñâ³òà ñòîìàòîëîãà íå çàê³í÷óºòüñÿ íà òîëîã³â, íàïðàöþâàâ- îðäèíàòóð³ àáî ³íòåðíàòóð³. Ìîëîäèé ôàõ³âåöü øè áàçó ïîñò³éíèõ âñòóïຠäî àñï³ðàíòóðè, çàõèùຠêàíäèäàòñüêó ê볺íò³â, éäóòü íà äèñåðòàö³þ. ×åðåç äåÿêèé ÷àñ ïèøå äîêòîðñüêó. â³ëüí³ õë³áà. Íåçàïå- Âåðøèíà øëÿõó - ïðîôåñóðà, âëàñíà êàôåäðà ðå÷íîþ ïåðåâàãîþ ³ ñâîÿ íàóêîâà øêîëà. Áåçïåðå÷íèìè ïëþñàìè ö³º¿ ïðîôåñ³¿ ìîæíà ö³º¿ ïðîôåñ³¿ º é òå, ùî ñâî¿ çíàííÿ òà íà- ââàæàòè äîñòàòíüî âèñîê³ çàðîá³òêè ³ âïåâíåí³ñòü âè÷êè êîñìåòîëîã ó çàâòðàøíüîìó äí³ - àäæå ëþäñòâî çàâæäè áóäå ìîæå âèêîðèñòîâóâà- ñòðàæäàòè â³ä ïðîáëåì ³ç çóáàìè. Îäíàê öÿ ïðîòè ³ äëÿ âëàñíèõ ïî- ôåñ³ÿ íå ï³ä³éäå òèì, õòî íàäì³ðíî âðàçëèâèé òðåá. Òîáòî ³ âè ñàì³, àáî íå ãîòîâèé äî áàãàòîð³÷íîãî íàâ÷àííÿ. ³ âàø³ áëèçüê³ çàâæäè Çà ìàòåð³àëàìè áóäóòü âèãëÿäàòè íà www.start4you.ru â³äì³ííî!

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


26

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ

САЛОННИЙ БІЗНЕС. ЯК ВИБРАТИ ПРОФЕСІЮ? Êðàñà - “âåëèêà ñèëà”, â³çèòíà êàðòêà, çàïîðóêà óñï³õó ñó÷àñíî¿ ëþäèíè. Ñàìå öèì ïîÿñíþºòüñÿ âñå çðîñòàþ÷èé ³íòåðåñ äî ñôåðè ïîñëóã â îáëàñò³ ñòâîðåííÿ êðàñè. Ç êîæíèì äíåì ç’ÿâëÿþòüñÿ âñå íîâ³ ³ íîâ³ íàïðÿìêè â ñàëîííîìó á³çíåñ³, âïðîâàäæóþòüñÿ â æèòòÿ íîâ³ ïîñëóãè, òåõíîëî㳿, ñòð³ìêî ðîçâèâàºòüñÿ í³ãòüîâèé, ïåðóêàðñüêèé ³ êîñìåòîëîã³÷íèé ñåðâ³ñ. À ïðîôåñ³îíàëè ³íäóñò𳿠êðàñè ñòàþòü îäíèìè ç íàéá³ëüø çàòðåáóâàíèõ ³ âèñîêîîïëà÷óâàíèõ ôàõ³âö³â.

ЯК ВИЗНАЧИТИСЯ У ВИБОРІ ПРОФЕСІЇ? ˳äèðóþ÷³ ïîçèö³¿ â ³íäóñò𳿠êðàñè çàéìຠí³ãòüîâèé ñåðâ³ñ, à ìîäåëþâàííÿ í³ãò³â º îäí³ºþ ç íàéá³ëüø ïðèáóòêîâèõ ïîñëóã â ñàëîí³. Êðàñèâ³, çäîðîâ³ í³ãò³ - ìð³ÿ êîæíî¿ æ³íêè, àëå, íà æàëü, íå êîæíà ìîæå ïîõâàëèòèñÿ òàêèìè. Òîìó ç êîæíèì äíåì óñå á³ëüøà ê³ëüê³ñòü æ³íîê çâåðòàºòüñÿ äî ïðîôåñ³îíàë³â çà âò³ëåííÿì ñâ ì𳿠ïðî äîâã³ í³ãò³ Ñó÷àñíà æ³íêà ì𳺠ïîõâàëèòèñÿ ³ åôåêòíèì àêâàð³óìíèì äèçàéíîì í³ãò³â, âèêîíàíèì êîëüîðîâèìè ãåëÿìè àáî àêðèëàòàìè. Íå âòðà÷ຠñâ àêòóàëüíîñò³ ³ ñïåö³àëüí³ñòü ïåðóêàðÿ. Õî÷åòüñÿ ëèøå â³äçíà÷èòè, â ñó÷àñíîìó ñàëîí³ â êîíêóðåíö³¿ âèãðàþòü ïåðóêàð³ñòèë³ñòè, ÿê³ âì³þòü âèêîíàòè íå ò³ëüêè ìîäí³ ñòðèæêè òà ôàðáóâàííÿ âîëîññÿ, ñòèëüí³ óêëàäêè òà çà÷³ñêè, à é çäàòí³ äàòè ðåêîìåíäàö³¿ çà êîëüîðîì ³ ñòèëåì. Äëÿ âñ³õ, õòî ïðàãíå äî îñâîºííÿ ìèñòåöòâà ìàê³ÿæó, ñòâîðåííÿ îáðàçó ³ ñòèëþ, íàéá³ëüø äî äóø³ ï³ä³éäå ïðîôåñ³ÿ â³çàæèñòà. Îñîáà - öå â³çèòíà êàðòêà. À ìàê³ÿæ â³äáèâຠâ³äíî-

øåííÿ äî ìîäè ³ óÿâëåííÿ ïðî ñåáå. Êîëè ìàê³ÿæ â³äïîâ³äຠâíóòð³øíüîìó “ß” ³ íàñòðîþ æ³íêè, â³í ðîáèòü ¿¿ ïðèâàáëèâ³øîþ: âîíà äîáðå âèãëÿäຠ³ ÷óäîâî ñåáå ïî÷óâàº. Ñïåö³àëüí³ñòü â³çàæèñòà äëÿ òèõ, õòî ö³íóº òâîð÷èé ï³äõ³ä äî ðîáîòè ³ ïðàãíå äî ðîçøèðåííÿ ñâî¿õ ïðîôåñ³éíèõ ìîæëèâîñòåé. ßêùî ó Âàñ º ìåäè÷íà îñâ³òà, ìîæåòå âèáðàòè ïåðñïåêòèâíó ³ ïðèáóòêîâó ñïåö³àëüí³ñòü êîñìåòèêà, ç ïîñò³éíî çðîñòàþ÷èì ïåðåë³êîì êîñìåòè÷íèõ ïîñëóã. Êð³ì òðàäèö³éíèõ ìàñîê, ìàñàæó, ÷èùåííÿ ³ ï³ë³íãó îáëè÷÷ÿ, ñó÷àñíèé êîñìåòèê ìîæå çàïðîïîíóâàòè âàì òàê³ ïîñëóãè, ÿê á³îòàòóþâàííÿ, íàðîùóâàííÿ òà õ³ì³÷íó çàâèâêó â³é, êèñíåòåðàï³þ, äèï³ëÿö³þ ³ áàãàòî ³íøîãî. Ïîïèò íà âñ³ ö³ ïîñëóãè çðîñòຠç êîæíèì äíåì! Âèáèðàþ÷è ñïåö³àëüí³ñòü, íå çàáóäüòå, ùî çàïîðóêà óñï³øíî¿ êàð’ºðè - ã³äíà áàçîâà îñâ³òà, à óìîâà ïîäàëüøîãî ïðîôåñ³éíîãî çðîñòàííÿ - êóðñè ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿. Çà ìàòåð³àëàìè www.millenium-irk.ru

СПАФАХІВЕЦЬ: ХТО ВІН, ЯК НИМ СТАТИ? ÑÏÀ-³íäóñòð³ÿ íåâ³ä’ºìíî ïîâ’ÿçàíà ç ïñèõîåìîö³éíîþ ñêëàäîâîþ ëþäèíè, òîìó ³ñíóþòü ïåâí³ âèìîãè äî ëþäåé, ùî áàæàþòü ï³çíàòè öþ ñêëàäíó, àëå äóæå ö³êàâó ïðîôåñ³þ. Ãîëîâíå òóò - öå ëþáîâ äî ëþäåé, ïåâí³ çíàííÿ ³ áàæàííÿ âäîñêîíàëþâàòèñÿ. 1 åòàï. Îñíîâíà îñâ³òà. Áàçîâ³ çíàííÿ êëàñè÷íîãî ìàñàæó ò³ëà òà (àáî) åñòåòè÷íî¿ êîñìåòîëî㳿. 2 åòàï. ϳäâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿. Ðîçøèðåííÿ ñïåêòðó ïîñëóã ôàõ³âöÿ, îñâîºííÿ ð³çíèõ ìàñàæíèõ ìåòîäèê ³ ïðàêòèê. 3 åòàï. Îòðèìàííÿ SPA-ñïåö³àë³çàö³¿. Êóëüòóðà ³ åòèêà, ìàðêåòèíã, õîë³ñòè÷íèé ï³äõ³ä (êîìïëåêñíèé âïëèâ íà âñ³ îðãàíè ÷óòòÿ ê볺íòà. Ïðîöåäóðà íàäຠâïëèâ íà ïñèõîåìîö³éíèé ñòàí ê볺íòà, äîïîìàãຠçâ³ëüíèòèñÿ â³ä íàïðóãè ³ ñòðåñó,

Ó×ÅÁÀ

ñïðèÿº ôîðìóâàííþ ñòàíó ðåëàêñàö³¿ ³ êîìôîðòó, ïîçèòèâíîãî íàñòðîþ, çàáåçïå÷óº îçäîðîâ÷èé åôåêò) äî ïðîöåäóð SPA. Ó ÷îìó â³äì³íí³ñòü “ìåòîäèêè ìàñàæó” â³ä “ìåòîäèêè ñïàìàñàæó”. Ìàñàæí³ òåõí³êè - öå ö³ëüîâ³ ìåòîäèêè, ñïðÿìîâàí³ íà âèð³øåííÿ ïåâíî¿ ïðîáëåìè ê볺íòà (â³äêëàäåííÿ ñîëåé, öåëþë³ò, âàðèêîç ³. ò.ä). Ìàñàæí³ òåõí³êè íå ïðèâ’ÿçàí³ äî âèäàòêîâèõ ìàòåð³àë³â ³ óñòàòêóâàííÿ - âèá³ð êîñìåòèêè çàëèøàºòüñÿ çà ôàõ³âöåì, à äëÿ âèêîíàííÿ ïðîöåäóðè ïîòð³áíà ò³ëüêè ðîáî÷à ïîâåðõíÿ (êóøåòêà àáî ï³äëîãà). Ó ÑÏÀ-ìåòîäèêàõ îáîâ’ÿçêîâèé õîë³ñòè÷íèé ï³äõ³ä ³ âèêîðèñòàííÿ ïåâíèõ âèòðàòíèõ ìàòåð³àë³â òà îáëàäíàííÿ. Íàïðèêëàä, ïðè íàâ÷àíí³ ãðå÷àíîìó ñïà-ìàñàæó, êð³ì âëàñíå òåõí³êè ìàñàæó, äîêëàäíî ðåãëàìåíòóþòüñÿ øëÿõè âïëèâó íà ï’ÿòü îðãàí³â ïî÷óòò³â; ïðàâèëà ïðèãîòóâàííÿ âèòðàòíèõ ìàòåð³àë³â ç íàòóðàëüíî¿ ãðå÷êè ³ ëëÿíî¿ òêàíèíè; àïàðàò äëÿ íàãð³âàííÿ ì³øå÷ê³â ç ãðå÷êîþ; ïîºäíàííÿ ç òåðìî- ³ áàëüíåîòåðàﳺþ òà ò.ä. Çà ìàòåð³àëàìè www.manuolog.ru

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 17 âåðåñíÿ 2012 ð.


27

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ

А ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО...

• Áóâàþ÷è â ãîñòÿõ ó ñâî¿õ ïîäðóã, ðèìëÿíêè ä³ëèëèñÿ ç íèìè òàêèìè ðåöåïòàìè çáåðåæåííÿ ñâ êðàñè, ÿê³ ñüîãîäí³ âèêëèêàþòü ãëóçëèâ³ óñì³øêè: ìåëåí³ ÿäðà ãîð³õ³â ô³í³ê³â ïîòð³áíî çì³øàòè ç ðîçòåðòèìè ïåëþñòêàìè òðîÿíä ³ äîäàòè (ñòðàøíà òàºìíèöÿ!) ïîäð³áíåíèé ãí³é êðîêîäèëà. Ùîäåíí³ êóïàííÿ ó âîä³ ç äîäàâàííÿì ð³çíèõ àðîìàòè÷íèõ ðå÷îâèí çàê³í÷óâàëèñÿ ìàñàæåì, ÿêèé ãðåöüê³ ðàáè ðîáèëè ç âåëèêèì ìèñòåöòâîì. Ƴíêè òîãî ÷àñó äóæå ëþáèëè âìèâàòèñÿ ìîëîêîì. • Ðèìñüê³ ïåðóêàð³, òàê³ æ âèíàõ³äëèâ³, ÿê öèðóëüíèêè ï³çí³øèõ ÷àñ³â, ïðèäóìóâàëè íà êîæåí ñåçîí ð³çí³ çà÷³ñêè. ßêùî, íàïðèêëàä, íàâåñí³ îñòàíí³ì êðèêîì ìîäè áóëà ãðåöüêà çà÷³ñêà, òî âîñåíè ¿¿ çàì³íþâàëè ºãèïåòñüê³ ëîêîíè a la Êëåîïàòðà. Çáåðåãëàñÿ ñêóëüïòóðà ³ìïåðàòðèö³ Ôàóñò³íè ç ðåòåëüíî çàâèòèì âîëîññÿì - ïðåêðàñíèé çðàçîê ïåðóêàðñüêîãî ìèñòåöòâà. Ó Ñòàðîäàâíüîìó Ðèì³, ÿê ³ â ñó÷àñí³é ²òà볿, ñâ³òëå êó÷åðÿâå âîëîññÿ ââàæàëîñÿ ³äåàëîì êðàñè. • Êîñìåòè÷íå ìèñòåöòâî ªãèïòó, Ïåðñ³¿, Ãðåö³¿ òà Ðèìó ñêîíöåíòðóâàëîñÿ ³ äîñÿãëî ñâîãî íàéâèùîãî ðîçêâ³òó ïðè ³ìïåðàòîðñüêîìó äâîð³ ó ³çàíò³¿, äå ïàíóâàâ êóëüò êðàñè. Àëå ÷àñ éøîâ. ²ç çàíåïàäîì Ðèìó åïîõà îñï³âóâàííÿ êðàñè ñê³í÷èëàñÿ. Íàâ³òü â ªãèïò³, äå çàâæäè ö³íóâàëèñÿ ðàäîù³ æèòòÿ, àñêåòè ³ ïóñòåëüíèêè ç òàêîþ ñèëîþ áîðîëèñÿ çà ÷èñòîòó äóø³, ùî ãåòü çàáóëè ïðî ÷èñòîòó ò³ëà. Ó ðåçóëüòàò³ ÷àñòèõ âîºí ³ ïåðåñåëåíü íàðîä³â ïîðóøèëàñÿ òîðã³âëÿ ç³ Ñõîäîì, à â çâ’ÿçêó ç öèì ïðèïèíèëàñÿ ³ äîñòàâêà ïàõîù³â ç Àðà⳿ ³ Ïåðñ³¿. • À ùî æ áóëî â ªâðîï³? ßê êàçêè “Òèñÿ÷³ é îäí³º¿ íî÷³” ñïðèéìàëèñÿ ðîçïîâ³ä³ ìàíäð³âíèê³â ïðî âîäí³ ñïîðóäè ³ ìàðìóðîâ³ ëàçí³, ïîáóäîâàí³ â Ñåâ³ëü¿ òà ³íøèõ ³ñïàíñüêèõ ì³ñòàõ ìàâðàìè. Âàðâàðñüêà

åïîõà, ùî íàñòóïèëà ï³ñëÿ íàâàëè ãóí³â, îñòàòî÷íî â³ääàëà çàáóòòþ íàâ³òü ò³ äåÿê³ òðàäèö³¿ êóëüòóðè ò³ëà, ÿê³ ³ñíóâàëè â ªâðîï³. ³äêðèâàòè ñâîº ò³ëî, ÿê öå ðîáèëîñÿ â Ñòàðîäàâíüîìó Ðèì³, ââàæàëîñÿ ãàíüáîþ. Íèçüêà çàãàëüíà êóëüòóðà: ïðèì³òèâí³ ñàí³òàðí³ óìîâè, â³äñóòí³ñòü ïðîòî÷íî¿ âîäè âèêëþ÷àëè ìîæëèâ³ñòü ðåãóëÿðíîãî êîðèñòóâàííÿ ëàçíåþ, äå ìîæíà áóëî á äîãëÿäàòè çà ñâî¿ì ò³ëîì. Êîëè â ªâðîï³ ñïàëàõíóëà åï³äåì³ÿ ÷óìè, á³ëüø³ñòü ëàçåíü âçàãàë³ áóëè çàêðèò³. Âèêîðèñòàííÿ âîäè ³ ìèëà, ïîâ³òðÿ ³ ñîíöÿ - îñíîâè êîæíî¿ ñïðàâæíüî¿ êîñìåòèêè - âñå çìåíøóâàëîñÿ, ùîá ïîñòóïîâî ä³éòè ìàéæå äî ì³í³ìóìó. Ïðàâäà, ëèöàð³ Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ, áåðó÷è ó÷àñòü ó õðåñòîâèõ ïîõîäàõ, ñòèêàëèñÿ ç ïðåêðàñíèìè ïðåäñòàâíèöÿìè æ³íî÷îãî ðîäó, ÿê³ âñ³ëÿêèìè ñïîñîáàìè äîãëÿäàëè çà ñâîºþ êðàñîþ. Ó ñåëüäæóê³â, òóðê³â, àðàá³â, ìàâð³â áóëè áàëüçàìè, ïàõó÷³ åñåíö³¿ ³ ³íø³ êîñìåòè÷í³ ñêàðáè, ÿê³ ëèöàð³ ïðèâîçèëè ç³ ñâî¿õ ïîõîä³â ó ïîõìóð³, ïîãàíî îïàëþâàí³ çàìêè. Àëå ö³ ìàëîâ³äîì³ ðå÷³ íå çàâæäè âèêîðèñòîâóâàëèñÿ çà ïðèçíà÷åííÿì. Çàáîáîíè, àëõ³ì³ÿ, ÷îðíà ìàã³ÿ, ïîøóêè ô³ëîñîôñüêîãî êàìåíþ - âñå öå çíàéøëî ñâîº â³äîáðàæåííÿ ó â³äíîøåíí³ äî êîñìåòèêè òîãî ÷àñó. Íåþ ñòàëè çàéìàòèñÿ øàðëàòàíè, ÿê³, âäÿãíóâøè íà ñåáå ãîñòð³ êàïåëþõè ìàã³â, êî÷óâàëè ç îäí³º¿ ÿðìàðêè íà ³íøó. Ó öåé ÷àñ ñâÿòî â³ðèëè â íàéá³ëüø áåçãëóçä³ ðå÷³. Íåçâè÷àéíà êðàñà ñòàâàëà íåáåçïåêîþ äëÿ òèõ, õòî íåþ âîëîä³â, îñê³ëüêè ââàæàëîñÿ, ùî ¿¿ ìîæíà îòðèìàòè ò³ëüêè çà äîìîâëåí³ñòþ ç äèÿâîëîì.

ñ³âîê ³ ïîêëàä³òü ì³øå÷îê ó âîäó - ï³ñëÿ âàííè âàøà øê³ðà ñòàíå ïðîñòî øîâêîâèñòîþ. Ìàñêà ç âîäîðîñòåé. Ö³ëþù³ âëàñòèâîñò³ ìîðñüêèõ âîäîðîñòåé â³äîì³ â ßïîí³¿ çäàâíà. Äëÿ ìàñêè ïîòð³áíî ïðèáëèçíî 200 ã ñâ³æèõ âîäîðîñòåé, àëå ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ³ âèñóøåí³. Ñâ³æ³ âîäîðîñò³ âèìî÷óþòü ê³ëüêà õâèëèí ó âîä³, ùîá âèìèòè ñ³ëü. Ñóõ³ - çàìî÷óþòü íà ãîäèíó â õîëîäí³é âîä³. Ïîò³ì âîäîðîñò³ ïðîâàðþþòü ó ñêëÿíö³ âîäè íà ïîâ³ëüíîìó âîãí³ ïðîòÿãîì 10 õâèëèí. Ïîäð³áíþþòü ó ì³êñåð³, îñòóäæóþòü ³ äîäàþòü ÷àéíó ëîæêó ëèìîííîãî ñîêó. Îòðèìàíó ìàñêó íàíîñÿòü íà î÷èùåíå îáëè÷÷ÿ íà 15-20 õâèëèí, ïîò³ì çìèâàþòü õîëîäíîþ âîäîþ. Ñóì³ø ìîæíà çáåð³ãàòè â õîëîäèëüíèêó äî 4 äí³â. Öÿ ìàñêà ÷óäîâî â³äá³ëþº øê³ðó é íàäຠ¿é “ôàðôîðîâèé” åôåêò. ßïîíêè çàâæäè îñòåð³ãàþòüñÿ ñîíöÿ. Âñ³ì â³äîì³ òðàäèö³éí³ çîáðàæåííÿ ç ïàðàñîëüêîþ â³ä ñîíöÿ â ðóêàõ. Òàê äîñ³ õîäÿòü íå ò³ëüêè çíàìåíèò³ ãåéø³, àëå ³ ïðîñò³ ÿïîíêè. Àäæå ñîíöå - íàéëþò³øèé âîðîã êðàñè. Àëå ÿïîíêè íà öüîìó íå çóïèíÿþòüñÿ âîíè îäÿãàþòü, ñ³äàþ÷è çà êåðìî ìàøèíè, îïåðí³ ðóêàâè÷êè (äî ë³êò³â), ùîá ñîíöå, ïðîíèêàþ÷å ó â³äêðèò³ â³êíà, íå ç³ïñóâàëî ïîðöåëÿíîâó øê³ðó ðóê. ª â ÷îìó áðàòè ïðèêëàä! Çà ìàòåð³àëàìè Îëåêñàíäðè Äÿ÷åâî¿ www.sanatate.md,

• Ó ñòàðîäàâí³ ÷àñè ðèñîâ³ âèñ³âêè çàì³íþâàëè ÿïîíöÿì ìèëî. Äî öèõ ï³ð áàãàòî ÿïîíîê êîðèñòóþòüñÿ íèìè â ÿêîñò³ ñêðàáó. ³í ÷óäîâî îñâ³æຠé îìîëîäæóº øê³ðó. Ðèñîâ³ âèñ³âêè ïîäð³áíþþòü â êàâîìîëö³. Ïîò³ì íàíîñÿòü ï³ñëÿ âàííè àáî äóøó íà âîëîãå ò³ëî, âêëþ÷àþ÷è îáëè÷÷ÿ ³ øèþ. Ðèñîâ³ âèñ³âêè íå ò³ëüêè äîáðå â³äëóùóþòü â³äæèë³ êë³òèíè, âîíè äî òîãî æ áàãàò³ â³òàì³íîì êðàñè Å ³ ³íøèìè àíòèîêñèäàíòàìè, ÿê³ ïîë³ïøóþòü ñòàí øê³ðè. Ìîæíà ¿õ âèêîðèñòîâóâàòè ³ ³íàêøå: çáèðàþ÷èñü ïðèéíÿòè âàííó, çàãîðí³òü â ìàðëþ ï³âñêëÿíêè ïîäð³áíåíèõ ðèñîâèõ âèwww.az-beauty.ru

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 17 âåðåñíÿ 2012 ð.

Ó×ÅÁÀ

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


28

ЭЙДЕТИКА. СКОРОЧТЕНИЕ. РИТОРИКА. ЛОГИКА. РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ И ВНИМАНИЯ Íàøà æèçíü ïîëíà ïåðåìåí è èçìåíåíèé.  ñîâðåìåííîì îáùåñòâå ìû îáÿçàíû áûòü áûñòðûìè, ñòîéêèìè, óìíûìè è êðåàòèâíûìè, è òàêèìè æå äîëæíû áûòü íàøè äåòè, äëÿ òîãî ÷òîáû âñ¸ óñïåòü. Ïîýòîìó ëþáîìó ÷åëîâåêó ïîëåçíî ïîñòîÿííî ðàáîòàòü íàä ñîáîé, ñîâåðøåíñòâîâàòü ñâîè íàâûêè. Îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ ìîëîäåæè, òîëüêî íà÷èíàþùåé ñâîé æèçíåííûé ïóòü. Ñåãîäíÿ è ñòàðøåêëàññíèê, è àáèòóðèåíò, è ñòóäåíò, è, êîíå÷íî æå, âçðîñëûé ÷åëîâåê, âûíóæäåíû áûñòðî ÷èòàòü, áûñòðî äóìàòü, ëåãêî çàïîìèíàòü, áûñòðî ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ è , áóäó÷è âîâëå÷åííûì â ðàçíûå âèäû äåÿòåëüíîñòè, âñåãäà îñòàâàòüñÿ íà ãðåáíå âîëíû. Âåäü “âûæèâàåò íå ñàìûé ñèëüíûé, à ñàìûé ïðèñïîñàáëèâàåìûé ê èçìåíåíèÿì”.  âîïðîñàõ èíòåëëåêòóàëüíîãî ðàçâèòèÿ è îñâîåíèÿ ïðîãðåññèâíûõ òåõíèê àêòèâíîé ðàáîòû ñ èíôîðìàöèåé íà ïîìîùü ïðèõîäèò Öåíòð Èíòåíñèâíîãî Âîñïðèÿòèÿ Èíôîðìàöèè Òàìîæñêîé Ñâåòëàíû Ñåðãååâíû. Îáó÷èâøèñü íàøèì ïðîãðàììàì è øêîëüíèê, è ñòóäåíò è âçðîñëûé ÷åëîâåê ñìîæåòå èñïîëüçîâàòü ñâîé èíòåëëåêòóàëüíûé ïîòåíöèàë â ïîëíóþ ñèëó. Ìíîãîóðîâíåâûå

!

PC CAMOB

Навчальні за лади

êóðñû-òðåíèíãè, ïðåäëàãàåìûå â íàøåì Öåíòðå, ïîìîãàþò óñòðàíèòü ïðîáåëû â çíàíèÿõ, ïîçâîëÿþò íàó÷èòüñÿ ñêîðî÷òåíèþ, ñêîðîìûøëåíèþ, óìåíèþ ïðàâèëüíî è êà÷åñòâåííî èçëàãàòü ñâîè ìûñëè, ó÷àò ðàçíîîáðàçíûì òåõíèêàì çàïîìèíàíèÿ è áûñòðîé îáðàáîòêè ëþáîé èíôîðìàöèè, ðàçâèâàþò ïàìÿòü, ðàçâèâàþò ðèòîðèêó è êðàñíîðå÷èå. Öåíòð Èíòåíñèâíîãî Âîñïðèÿòèÿ Èíôîðìàöèè ðàáîòàåò ïî àâòîðñêèì ìåòîäèêàì â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ óæå 22 ãîäà. Íàøè ñëóøàòåëè, ïðèìåíÿÿ ïîëó÷åííûå çíàíèÿ íà ïðàêòèêå, äîñòèãàþò âûñîêèõ

OC OHA

EHH

телефони

!

ðåçóëüòàòîâ â ðàáîòå, à ñòóäåíòû è øêîëüíèêè â ñâîèõ çíàíèÿõ ñòàíîâÿòñÿ “ íà ãîëîâó âûøå” ñâîèõ ñâåðñíèêîâ. Äëÿ äîøêîëüíèêîâ è èõ ðîäèòåëåé ïðåäëàãàåòñÿ óâëåêàòåëüíàÿ è íàñûùåííàÿ ïðîãðàììà âñåñòîðîííåãî ðàçâèòèÿ è ïîäãîòîâêè äåòåé ê øêîëå, íàøè ìàëûøè ñ ë¸ãêîñòüþ ïîñòóïàþò â ëþáîé ëèöåé èëè ãèìíàçèþ, ÷óâñòâóÿ ñåáÿ óâåðåííûìè ìàëåíüêèìè çíàòîêàìè. Ïðîãðàììû äëÿ âñåõ âîçðàñòîâ, ïðåïîäàâàåìûå âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûìè ïåäàãîãàìè, ðàçðàáîòàíû òàêèì îáðàçîì, ÷òî ïîçâîëÿþò äîñòèãàòü âûñîêèõ è êà÷åñòâåííûõ ðåçóëüòàòîâ çà äîñòàòî÷íî êîðîòêèå ñðîêè. Îñåíü - ñàìûé àêòèâíûé ïåðèîä â îáó÷åíèè. Ñïåøèòå çàïèñàòü, ìû áóäåì ðàäû âàñ ïðèâåòñòâîâàòü è îáó÷èòü. Èíòåëëåêòóàëüíî-Òâîð÷åñêèå êóðñû Òàìîæñêîé Ñ.Ñ. - Öåíòð Èíòåíñèâíîãî Âîñïðèÿòèÿ Èíôîðìàöèè. ã. Êèåâ, óë. Æèëÿíñêàÿ, 46 (044) 223 85 57, (067) 682 28 79 (097) 304 47 22, (099) 539 22 55 www. intensiv.kiev.ua

PC A IHTEPECAM

Навчальні за лади

телефони

ЕЙДЕТИКА _____________________________________ АВТОШКОЛА ___________________________________ Інтеле т ально-Творчі К рси Таможсь ої С.С. . 223-85-57

РИТОРИКА _____________________________________ Інтеле т ально-Творчі К рси Таможсь ої С.С. . 223-85-57

Автош ола “МАТРИКС” ................................. 222-51-44, 222-51-44 Автош ола “Печерс Авто” ........................... 361-75-08

ЖИВОПИС _____________________________________ Ст дія Флористи и та Де ор “VERONA” ..... 502-62-90

РОЗВИТОК ПАМ’ЯТІ ___________________________ РУКОДІЛЛЯ: БІСЕРОПЛЕТІННЯ ________________ Інтеле т ально-Творчі К рси Таможсь ої С.С. . 223-85-57

ТРЕНІНГИ, СЕМІНАРИ _________________________ TeleTRADE ..................................................... 383-12-33 TeleTRADE ..................................................... 230-86-77 Комп’ютерні рси “US” ............................... 592-00-28, Навчальний центр “Амарилис” ..................... 292-95-13, Ш ола естетичної медицини та осметоло ії .................................................. 285-20-86, Ш ола професійної під отов и ..................... 228-83-54 Інстит т під отов и адрів промисловості .............................................. 417-20-10,

292-48-08 292-95-15 284-54-11

417-41-55

К рси рою та шиття .................................... 276-06-01 Навчальний центр “АІР” ................................ 360-68-89

РУКОДІЛЛЯ: В’ЯЗАННЯ ГАЧКОМ ______________ К рси рою та шиття .................................... 276-06-01 Навчальний центр “АІР” ................................ 360-68-89

РУКОДІЛЛЯ: В’ЯЗАННЯ СПИЦЯМИ ___________ К рси рою та шиття .................................... 276-06-01 Навчальний центр “АІР” ................................ 360-68-89

РУКОДІЛЛЯ: ВИШИВАННЯ ____________________ К рси рою та шиття .................................... 276-06-01 Навчальний центр “АІР” ................................ 360-68-89

ФЕН-ШУЙ ______________________________________ РУКОДІЛЛЯ: КУРСИ КРОЮ ТА ШИТТЯ ________ Ст дія Флористи и та Де ор “VERONA” ..... 502-62-90

К рси рою та шиття .................................... 276-06-01 Навчальний центр “АІР” ................................ 360-68-89

ШВИДКОЧИТАННЯ _____________________________ ТАНЕЦЬ ________________________________________ Інтеле т ально-Творчі К рси Таможсь ої С.С. ............................................ 223-85-57

Ó×ÅÁÀ

Ст дия современных ис сств ........................................................ 484-52-62

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 17 âåðåñíÿ 2012 ð.


ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ 29

00131002

Äϲ Ó ÑÂßÒÎØÈÍÑÜÊÎÌÓ ÐÀÉÎͲ ì. ÊȪÂÀ ²ÍÔÎÐÌÓª Çà 7 ì³ñÿö³â ïîòî÷íîãî ðîêó ñòîëè÷í³ ï³äïðèºìñòâà îòðèìàëè 2,6 ì³ëüÿðäà ãðèâåíü áþäæåòíî¿ êîìïåíñàö³¿ ÏÄ Ïðî öå ñòàëî â³äîìî ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ Ãîëîâè ÄÏÑ ó ì. Êèºâ³ ²ðèíè Íîñà÷îâî¿ ç ïðåäñòàâíèêàìè ìàëîãî òà ñåðåäíüîãî á³çíåñó Êèºâà. Çà ñëîâàìè êåð³âíèêà ñòîëè÷íîãî ïîäàòêîâîãî â³äîìñòâà, ò³ëüêè â ëèïí³ öüîãî ðîêó ñóìà â³äøêîäóâàíü ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü ñêëàëà 630 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. “Ïðè öüîìó ï³ä àâòîìàòè÷íå â³äøêîäóâàííÿ ÏÄÂ, çà 7 ì³ñÿö³â 2012 ðîêó ï³äïàëè 52 ï³äïðèºìñòâà íà ñóìó áëèçüêî 186 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü”, - ðîçïîâ³ëà ²ðèíà Íîñà÷îâà. Ùî ñòîñóºòüñÿ ñòîëè÷íèõ ³íîçåìíèõ ï³äïðèºìñòâ, òî ó ïåðøîìó ï³âð³÷÷³ ïîòî÷íîãî ðîêó 105 ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ îòðèìàëè áëèçüêî 268 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü â³äøêîäîâàíîãî ÏÄÂ, ùî ó 3 ðàçè á³ëüøå, í³æ ìèíóëîãî ðîêó. Ó “àâòîìàòè÷íèé ñïîñ³á” 16-îì ï³äïðèºìñòâàì ç ³íîçåìíèì êàï³òàëîì â³äøêîäîâàíî 9,2 ìëí. ãðí. ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü. Ìèíóëîãî ðîêó ï³ä “àâòîìàò” ï³äïàëî ò³ëüêè 10 ïîä³áíèõ ï³äïðèºìñòâ. “Ñåðåä íàøèõ ïð³îðèòåòíèõ çàâäàíü - çá³ëüøèòè ê³ëüê³ñòü ïëàòíèê³â ïîäàòê³â, ÿê³ îòðèìóþòü â³äøêîäóâàííÿ ÏÄ “àâòîìàòîì”, à òàêîæ ïîâí³ñòþ ïîãàñèòè çàáîðãîâàí³ñòü íåâ³äøêîäîâàíèõ ñóì ïîäàòêó. Öå, ó ñâîþ ÷åðãó, ñòàíå ùå îäíèì ïîøòîâõîì äëÿ ï³äâèùåííÿ ³íâåñòèö³éíî¿ ïðèâàáëèâîñò³ Óêðà¿íè”, - çàóâàæèëà ãîëîâíèé ïîäàòê³âåöü ñòîëèö³. ²ðèíà Íîñà÷îâà: Ïðîâåäåííÿ “ªâðî-2012” ïîçèòèâíî âïëèíóëî íà íàïîâíåííÿ áþäæåòó Ïðî öå â õîä³ ÷åðãîâî¿ çóñòð³÷³ ç ïðåäñòàâíèêàìè á³çíåñó ïîâ³äîìèëà Ãîëîâà ÄÏÑ ó ì. Êèºâ³ ²ðèíà Íîñà÷îâà.

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 17 âåðåñíÿ 2012 ð.

Äîõîäè ï³äïðèºìñòâ ó äðóãîìó êâàðòàë³ öüîãî ðîêó çá³ëüøèëèñü íà ïîíàä 20%, â òîìó ÷èñë³ é çàâäÿêè ïðîâåäåííþ ôóòáîëüíîãî ÷åìï³îíàòó. ßêùî â ²-îìó êâàðòàë³ 2012 ðîêó âîíè ñêëàäàëè 140 ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü, òî â äðóãîìó - âæå 170 ì³ëüÿðä³â. ³äïîâ³äíî î÷³êóºòüñÿ çá³ëüøåííÿ ñïëàòè äî áþäæåòó ïîäàòêó íà ïðèáóòîê.  ïåð³îä ºâðîïåéñüêî¿ ôóòáîëüíî¿ ïåðøîñò³ çðîñëè íàäõîäæåííÿ ³ â³ä ä³ÿëüíîñò³ “ñïðîùåíö³â”. Ó äðóãîìó êâàðòàë³ 2012 ðîêó ô³çè÷í³ îñîáèï³äïðèºìö³ çàäåêëàðóâàëè ºäèíîãî ïîäàòêó, ó ïîð³âíÿíí³ ç ïîïåðåäí³ì êâàðòàëîì, âòðè÷³ á³ëüøå - 118 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Þðèäè÷íèìè îñîáàìè çà öåé ïåð³îä çàäåêëàðîâàíî íà 70 %, àáî íà 22 ì³ëüéîíè ãðèâåíü, á³ëüøå. Ãîòóþ÷èñü äî “ªâðî-2012”, ï³äïðèºìö³ â³äêðèâàëè êàôå òà ìàãàçèíè, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî çá³ëüøèëàñü ê³ëüê³ñòü ë³öåíç³é íà ïðàâî çä³éñíþâàòè ðîçäð³áíó òîðã³âëþ íàïîÿìè òà òþòþíîâèìè âèðîáàìè. Îòæå, â ïîð³âíÿíí³ ç ìèíóëèì ðîêîì, çà 6 ì³ñÿö³â öüîãî ðîêó, ¿õ ê³ëüê³ñòü çá³ëüøèëàñü íà 280 òà ñêëàäຠ4,8 òèñÿ÷³ ë³öåíç³é. Çà ñëîâàìè ²ðèíè ³êòîð³âíè, ïðî çðîñòàííÿ ³íâåñòèö³éíî¿ ïðèâàáëèâîñò³ ñòîëèö³ ñâ³ä÷èòü ê³ëüê³ñòü âèäàíèõ ³íîçåìíèì ãðîìàäÿíàì ðåºñòðàö³éíèõ íîìåð³â. “Çà 7 ì³ñÿö³â 2012 ðîêó ³íîçåìöÿì ó ì³ñò³ Êèºâ³ âèäàíî 4,5 òèñÿ÷³ ðåºñòðàö³éíèõ íîìåð³â, ùî á³ëüø í³æ íà 500 á³ëüøå, í³æ ó ìèíóëîìó ðîö³. Òàêà ïîçèòèâíà äèíàì³êà çàëèøàºòüñÿ é íà ñüîãîäí³”, - çàçíà÷èëà ãîëîâà ÄÏÑ ó ì. Êèºâ³. Çàâäÿêè çóñèëü ñòîëè÷íèõ ïîäàòê³âö³â ó áîðîòüá³ ç ò³íüîâèìè çàðïëàòàìè â áþäæåò äîäàòêîâî íàä³éøëî 12,4 ìëí. ãðí.

Ïðî öå ïîâ³äîìèëà êåð³âíèê ñòîëè÷íîãî ïîäàòêîâîãî â³äîìñòâà ²ðèíà Íîñà÷îâà ó õîä³ ä³àëîãó ç ïðåäñòàâíèêàìè ñòîëè÷íèõ ï³äïðèºìíèöüêèõ ê³ë .“Ç ïî÷àòêó ðîêó ïîäàòê³âö³ Êèºâà ïðîâåëè 226 ïåðåâ³ðîê ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ç ïðèâîäó äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðè âèïëàò³ çàðîá³òíî¿ ïëàòè. Êîæíà ç ïåðåâ³ðîê âèÿâèëà ïîðóøåííÿ. Äîäàòêîâî íàðàõîâàíî 12,4 ì³ëüéîíà ãðèâåíü ïîäàòêó íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á”, - çàçíà÷èëà Ãîëîâà ÄÏÑ ó ì. Êèºâ³. Çà ñëîâàìè ²ðèíè ³êòîð³âíè, âïðîäîâæ ñ³÷íÿëèïíÿ 2012 ðîêó âèÿâëåíî òà çàëó÷åíî äî îïîäàòêóâàííÿ áëèçüêî 2,8 òèñÿ÷ íàéìàíèõ îñ³á, íå îôîðìëåíèõ íàëåæíèì ÷èíîì. Äî áþäæåòó äîäàòêîâî íàä³éøëî ìàéæå 1,7 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü ïîäàòêó íà äîõîäè. Ç ïîì³æ ³íøîãî, ²ðèíà Íîñà÷îâà çâåðíóëà óâàãó é íà ï³äïðèºìñòâà, äå ð³âåíü çàðîá³òíî¿ ïëàòè çàëèøຠáàæàòè êðàùîãî. “Ô³ðìè, ÿê³ âèïëà÷óþòü ñâî¿ì ïðàö³âíèêàì ì³í³ìàëüíó çàðîá³òíó ïëàòó òà íèæ÷å ì³í³ìàëüíîãî ð³âíÿ, ïåðåâ³ðÿþòüñÿ íàìè ÿê ñóìí³âí³. Òàêèõ ó ñòîëèö³ áëèçüêî 11 òèñÿ÷. Ç íèõ á³ëüøå 4,5 òèñÿ÷ âæå ï³äâèùèëè çàðîá³òíó ïëàòó ñâî¿ì ïðàö³âíèêàì” - çàóâàæèëà ãîëîâíèé ïîäàòê³âåöü ñòîëèö³. Òàêîæ Ãîëîâà ÄÏÑ ó ì. Êèºâ³ çâåðíóëà óâàãó, ùî ïðàöåäàâöÿì, ÿê³ ïðîäîâæóþòü ïðàêòèêó âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè “â êîíâåðò³” çàãðîæóº êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü. “Ó Êèºâ³ ç ïî÷àòêó ðîêó ïîðóøåíî 42 êðèì³íàëüí³ ñïðàâè çà ïîðóøåííÿ òðóäîâîãî çàêîíîäàâñòâà”, - íàãàäàëà êåð³âíèê ñòîëè÷íî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ²ðèíà Íîñà÷îâà. Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ÄÏÑ

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ 30

!

PC A IHTEPECAM

Навчальні за лади

телефони

ФОТОГРАФ ____________________________________ Навчальний бізнес-центр “Анастасія” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06 Ст дія Флористи и та Де ор “VERONA” ...................................................... 502-62-90

!

IH

I PC 99991024

Навчальні за лади

20791002

телефони

ПІДГОТОВКА ДО ШКОЛИ ____________________________________ Комп’ютерні рси “US” .............................................................. 592-00-28, 292-48-08 Інтеле т ально-Творчі К рси Таможсь ої С.С. ............................................ 223-85-57

99993031

Ðîçì³ùåííÿ ³íôîðìàö³¿ â òàáëèö³ çà òåë. 453-35-00 ÄÀÒÀ, ̲ÑÒÎ

ì. Êè¿â

ì. Êè¿â

ÍÀÇÂÀ ÊÓÐÑÓ

ÂÀÐÒ²ÑÒÜ (1 ëþä./ãðí.)

21041001

Òðåí³íãè òà ñåì³íàðè

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÐÅͲÍÃÓ/ÑÅ̲ÍÀÐÓ

ËÅÊÒÎÐÈ, ÄÎÄ. ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

Àâòîð ìåòîäèê ïðîâ³äíèé âèêëàäà÷ Ò àìîæñüêà Ñâ³òëàíà â³ä 2000 ØÊÎ ËßÐÀÌ, Ñ ÒÓÄÅÍÒÀÌ, ÄÎ ÐÎ Ñ ËÈÌ. Ñåð㳿âíà. Ñ ÊÎ ÐÎ ×ÈÒÀÍÍß + ÏÀÌ’ßÒÜ + ãðí Á ³çíåñìåíàì, ³íîãîðîäí³ì, ÅÉÄÅÒÈÊÀ + ÐÈÒÎ ÐÈÊÀ + ËΠòÊÀ äîðîñëèì òà øêîëÿðàì. Îíëàéí Skype - òðåí³íã ÑϲÊÅÐ-ØÊÎËßÐÀÌ (ç 12-16 ðîê³â). 4 ñåðòèô. òðåíåð³â â êóðñ³ (â Ðîçâèòîê ìîâè (óñíî¿, ïèñüìîâî¿). Ëîã³êà òà ò.÷. êàíä. íàóê) Ïðàêòè÷í³ ÑϲÊÅÐ Ðèòîðèêà àðãóìåíòàö³ÿ. Åôåêòèâíå ñï³ëêóâàííÿ. íàâè÷êè ãàðàíòîâàíî, 25 äëÿ øêîëÿð³â Ïðèéîìè çàïàì`ÿòîâóâàííÿ. Ò åõí³êà ìîâëåííÿ. çàíÿòü Ïóáë³÷í³ âèñòóïè. ˳äåðñòâî Ïðîãðàìà íàâ÷àííÿ ²íòå íñèâíîìó ñïðèéíÿòòþ ³íôîðìàö³ ¿

Ó×ÅÁÀ

Ô²ÐÌÀ, ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÈ ²íòå ëå êòóàëü íî-òâîð÷³ êóðñè, ò. 223-85-57, (067)682-28-79, (099)539-22-55, www.i nte nsiv.kie v.ua Òðå í³íãîâèé öå íòð "Ñ ï³êå ð", òå ë. 247-06-68. www.spe ake r.com .ua

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 17 âåðåñíÿ 2012 ð.


ÄβÄÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

31

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА ІНФОРМУЄ ØÅÂ×ÅÍʲÂÑÜʲ ÏÎÄÀÒʲÂÖ² ÏÐȲÒÀËÈ Ï²ÄÏÐȪÌÖ²Â Ç ÏÐÎÔÅѲÉÍÈÌ ÑÂßÒÎÌ! Íàïåðåäîäí³ Äíÿ ï³äïðèºìöÿ â. î. íà÷àëüíèêà Äϲ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ÄÏÑ Ò.Â.Øêðåáêî ïðèâ³òàëà òà â³äçíà÷èëà êðàùèõ ïðåäñòàâíèê³â ï³äïðèºìíèöüêèõ ê³ë ðàéîíó. Ç íàãîäè ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà òà çà âèñîêèé ð³âåíü ïîäàòêîâî¿ êóëüòóðè, âàãîìèé âíåñîê ó íàïîâíåííÿ äåðæàâíî¿ ñêàðáíèö³, äîáð³ ïàðòíåðñüê³ â³äíîñèíè òà ñîö³àëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü â.î. çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà ³íñïåêö³¿ Îëåã ×å÷åëü âðó÷èâ êðàùèì ï³äïðèºìöÿì ðàéîíó ïîäÿêè. Îëåã Ñåðã³éîâè÷ ïðèâ³òàâ ç³ ñâÿòîì ï³äïðèºìö³â, ïîáàæàâ ¿ì óñï³õ³â òà ïðîöâ³òàííÿ â á³çíåñ³ ³ çàïåâíèâ, ùî ïîäàòêîâà ñëóæáà ðàéîíó äåäàë³ á³ëüøå ïåðåâò³ëþºòüñÿ ó ñåðâ³ñíó ñëóæáó, ïîë³ïøóþ÷è ÿê³ñòü íàäàííÿ ïîñëóã ïëàòíèêàì ïîäàòê³â. ÑÒÎËÈ×Ͳ ÏÎÄÀÒʲÂÖ² ²ÄÇÍÀ×ÈËÈ ÊÐÀÙÈÕ Ï²ÄÏÐȪÌֲ ÄÎ ¯Õ ÏÐÎÔÅѲÉÍÎÃÎ ÑÂßÒÀ Íàïåðåäîäí³ Äíÿ ï³äïðèºìöÿ Ãîëîâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð Ïîïîâ, â.î. Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî Ãîëîâè, ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Ãàëèíà Ãåðåãà òà Ãîëîâà ÄÏÑ ó ì. Êèºâ³ ²ðèíà Íîñà÷îâà ïðèâ³òàëè êðàùèõ ïðåäñòàâíèê³â ï³äïðèºìíèöüêèõ ê³ë ñòîëèö³. Ç íàãîäè ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà çà âèñîêèé ð³âåíü ïîäàòêîâî¿ êóëüòóðè, ñóìë³ííå âèêîíàííÿ ñâî¿õ çîáîâ’ÿçàíü òà âàãîìèé âíåñîê ó íàïîâíåííÿ áþäæåò³â óñ³õ ð³âí³â Ãîëîâà Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ó ì. Êèºâ³ ²ðèíà Íîñà÷îâà âðó÷èëà ïîäÿêè ïðåäñòàâíèêàì 14-òè êðàùèõ ñòîëè÷íèõ ï³äïðèºìñòâ. Êåð³âíèê ïîäàòêîâîãî â³äîìñòâà Êèºâà ïðèâ³òàëà ç³ ñâÿòîì ï³äïðèºìö³â ì³ñòà, ïîáàæàëà óñï³õ³â òà ïðîöâ³òàííÿ â á³çíåñ³. ²ðèíà ³êòîð³âíà çàïåâíèëà, ùî ïîäàòêîâà ñëóæáà äåäàë³ á³ëüøå ïåðåâò³ëþºòüñÿ â ñåðâ³ñíó ñëóæáó, ïîë³ïøóþ÷è ÿê³ñòü íàäàííÿ ïîñëóã ïëàòíèêàì ïîäàòê³â. “Âñ³ ïåðåòâîðåííÿ, ÿê³ íàðàç³ ïðîâîäèòü ïîäàòêîâà - öå ðåàëüíå âò³ëåííÿ â æèòòÿ ïîáàæàíü òà âèìîã ïðåäñòàâíèê³â á³çíåñó ùîäî âëàñíîãî îáñëóãîâóâàííÿ. Íàðàç³ ó ì³ñò³ Êèºâ³ òðèâຠïðîöåñ â³äêðèòòÿ Öåíòð³â ç îáñëóãîâóâàííÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â, íåâäîâç³ âîíè çàïðàöþþòü ³ â öåíòðàëüíèõ ðàéîíàõ ñòîëèö³”, - çàóâàæèëà Ãîëîâà ÄÏÑ ó ì. Êèºâ³. ÎÑÒÀÒÎ×Ͳ ϲÄÑÓÌÊÈ ÄÅÊËÀÐÓÂÀÍÍß - Ó ÊȪ² 999 ̲ËÜÉÎÍÅв Ñàìå öþ ê³ëüê³ñòü äåêëàðàö³é, â ÿêèõ çàãàëüíèé, îòðèìàíèé ïðîòÿãîì 2011 ðîêó äîõ³ä ñêëàäຠïîíàä 1 ì³ëüéîí ãðèâåíü, íàðàõóâàëè ïîäàòê³âö³ ì³ñòà Êèºâà, - ïîâ³äîìèëà Ãîëîâà ÄÏÑ ó ì. Êèºâ³ ²ðèíà Íîñà÷îâà. Çà ñëîâàìè êåð³âíèêà ñòîëè÷íîãî ïîäàòêîâîãî â³äîìñòâà âêàçàíîþ êàòåãîð³ºþ ãðîìàäÿí çàäåêëàðîâàíî äîõ³ä íà ñóìó 4 ì³ëüÿðäè 896 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü, òà ñïëà÷åíî äî áþäæåòó ìàéæå 227 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü ïîäàòêó íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á. Íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü ì³ëüéîíåð³â íàðàç³ ïðîæèâຠó Ïå÷åðñüêîìó (340 îñ³á), Øåâ÷åíê³âñüêîìó (265 îñ³á) òà Ãîëîñ³¿âñüêîìó (123 îñîáè) ðàéîíàõ Êèºâà. “Àíàë³ç ïîäàíèõ äåêëàðàö³é çàñâ³ä÷èâ, ùî íàéá³ëüø³ ñòàòêè ì³ëüéîíåðè îòðèìàëè ó âèãëÿä³ ³íîçåìíèõ äîõîä³â, â³ä ïðîäàæó ìàéíà, ó âèãëÿä³ ³íâåñòèö³éíîãî ïðèáóòêó òà äîõîä³â âíàñë³äîê ïðèéíÿòòÿ ñïàäùèíè”, - çàóâàæèëà ²ðèíà ³êòîð³âíà. Çà äàíèìè ñòîëè÷íèõ ïîäàòê³âö³â 2 ãðîìàäÿíèíà çàäåêëàðóâàëè äîõ³ä â ïîíàä 100 ìëí. ãðí., 93 îñîáè - äî 100 ìëí. ãðí., 904 ãðîìàäÿíèíà - äî 10 ìëí. ãðí.

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹37 • 17 âåðåñíÿ 2012 ð.

Ó ÑÒÎËÈÖ² ÂÈÄÀ×À ѲÄÎÖÒ ÏËÀÒÍÈÊÀ ÏÄ ÏÐÎÇÎÐÀ “Ó ñåðïí³ 2012 ðîêó ïëàòíèêàìè ïîäàòê³â ì³ñòà Êèºâà ïîäàíî 1 349 çàÿâ íà îòðèìàííÿ Ñâ³äîöòâà ïëàòíèêà ÏÄÂ, ç íèõ ìàéæå 98%, à öå - 1 320 ïëàòíèê³â, îòðèìàëè ¿õ ïðîòÿãîì 5 äí³â”, - ïîâ³äîìèëà Ãîëîâà ÄÏÑ ó ì. Êèºâ³ ²ðèíà Íîñà÷îâà. ³äì³÷àºòüñÿ çíà÷íå çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ â³äìîâ ó âèäà÷³ Ñâ³äîöòâ. Ó ñåðïí³ öüîãî ðîêó ëèøå 12 ïëàòíèêàì ïîäàòê³â áóëî çàïðîïîíîâàíî ïîäàòè íîâó çàÿâó íà îòðèìàííÿ öüîãî äîêóìåíòó. “ßêùî âèíèêàþòü ïèòàííÿ ç îòðèìàííÿì Ñâ³äîöòâ, òàê³ ÿê áåçï³äñòàâíà â³äìîâà àáî çàòÿãóâàííÿ ñòðîê³â âèäà÷³, ïëàòíèêè ïîäàòê³â ìîæóòü ïîâ³äîìèòè ïðî òàê³ âèïàäêè íà “Ïóëüñ ïîäàòêîâî¿” çà òåëåôîíîì 284-0007 àáî íà ìîþ îñîáèñòó åëåêòðîííó ñêðèíüêó golova@kyivsta.gov.ua. Âàø³ çâåðíåííÿ íå çàëèøèòüñÿ ïîçà óâàãîþ òà áóäóòü ðîçãëÿíóò³ â íàéêîðîòøèé òåðì³í”, - íàãîëîñèëà ²ðèíà ³êòîð³âíà. Çàãàëîì, ç ïî÷àòêó 2012 ðîêó, ó ñòîëèö³ çàðåºñòðîâàíî ïîíàä 58 òèñÿ÷ ïëàòíèê³â ÏÄÂ, ç ÿêèõ 96,4 % - þðèäè÷í³ îñîáè òà 3,6 % - ô³çè÷í³. Ó ÊȪ² ÃÐÎÌÀÄßÍÊÀ ÏÐÈÕÎÂÀËÀ Â²Ä ÎÏÎÄÀÒÊÓÂÀÍÍß ÏÎÍÀÄ 15 ÌËÍ. ÃÐÍ. Ïîäàòê³âö³ ì³ñòà Êèºâà, çà äîïîìîãîþ áàç äàíèõ, ñèñòåìàòè÷íî ïðîâîäÿòü ìîí³òîðèíã ³íôîðìàö³¿ ïðî ñóìè ôàêòè÷íî îòðèìàíèõ ïëàòíèêàìè ïîäàòê³â äîõîä³â. Òàê, íåùîäàâíî, óâàãó ïðàö³âíèê³â îðãàí³â ÄÏÑ ó ì. Êèºâ³ ïðèâåðíóëà ìåøêàíêà ñòîëèö³, ÿêà ó 2011 ðîö³ ïðîâîäèëà îïåðàö³¿ ç ³íâåñòèö³éíèìè àêòèâàìè òà îòðèìàëà äîõ³ä íà ñóìó ïîíàä 15 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü, ïðîòå íå âèêîíàëà ñâîãî êîíñòèòóö³éíîãî îáîâ’ÿçêó - íå ïîäàëà äî ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ äåêëàðàö³þ ïðî ìàéíîâèé ñòàí òà äîõîäè. Òàêèì ÷èíîì, âîíà ïðèõîâàëà ÷èìàëó ñóìó äîõîäó, íå ñïëàòèâøè ïîäàòîê íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á. Çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðêè ãðîìàäÿíêà ìຠñïëàòèòè äî áþäæåòó 3,2 ì³ëüéîíà ãðèâåíü ïîäàòêó ðàçîì ç³ øòðàôíèìè ñàíêö³ÿìè. ×ÅÐÃÎÂÈÉ ÔÀÊÒ ÍÅÇÀÊÎÍÍÎÃÎ ÂÈÂÅÄÅÍÍß ÇÀ ÊÎÐÄÎÍ ÂÀËÞÒÈ ÍÀ ÑÓÌÓ ÁËÈÇÜÊÎ 60 ̲ËÜÉÎͲ ÄÎËÀв ÑØÀ ÂÈßÂËÅÍÎ ÏÎÄÀÒÊÎÂÎÞ Ì²Ë²Ö²ªÞ ÊȪÂÀ Öå áóëî âñòàíîâëåíî ï³ä ÷àñ ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè çà ôàêòîì ô³êòèâíîãî ï³äïðèºìíèöòâà òà ùîäî óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ ïîñàäîâèìè îñîáàìè îäíîãî ç³ ñòîëè÷íèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ. Ïîäàòê³âöÿìè áóëî äîïèòàíî ºäèíó çàñíîâíèöþ, à çàðàçîì ³ êåð³âíèêà ³ ºäèíó ïðàö³âíèöþ òàêîãî ñîá³ ñòîëè÷íîãî òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ, ÿêå ïåðåðàõóâàëî çà êîðäîí âêàçàíó ñóìó êîøò³â â ÿêîñò³ ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè çà ïîñòà÷àííÿ òîâàðíîìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé. Òðèäöÿòèð³÷íà êèÿíêà íà äîïèò³ ç³çíàëàñÿ, ùî ô³ðìó íà âëàñíå ³ì’ÿ çàðåºñòðóâàëà çà âèíàãîðîäó òà íå ìàëà íà ìåò³ çä³éñíþâàòè ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü. Äî òîãî æ, æîäíîãî äîêóìåíòó â³ä ³ìåí³ ô³ðìè âîíà íå ñêëàäàëà ³ íå ï³äïèñóâàëà, ³ ¿é íàâ³òü íå â³äîìî, äå çíàõîäÿòüñÿ óñòàíîâ÷³ òà ðåºñòðàö³éí³ äîêóìåíòè ï³äïðèºìñòâà òà éîãî ïå÷àòêà. ³äíîñíî ãîðå-êåð³âíèêà ïîðóøåíî êðèì³íàëüíó ñïðàâó îäðàçó çà äåê³ëüêîìà ñòàòòÿìè Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, íàðàç³ ñë³ä÷èìè âñòàíîâëþþòüñÿ ³íø³ îñîáè, ïðè÷åòí³ äî ñêîºííÿ çëî÷èíó òà äæåðåëà ïîõîäæåííÿ êîøò³â, ÿê³ áóëî âèâåäåíî çà êîðäîí.

Ãîëîâíèé ïîäàòêîâèé ì³ë³ö³îíåð ñòîëèö³ ²ãîð Óñèê ðîçïîâ³â, ùî áîðîòüáà ç íåçàêîííèì âèâåäåííÿì âàëþòíèõ êîøò³â çà êîðäîí â³äíîñèòüñÿ äî ïð³îðèòåòíèõ çàâäàíü, ùî ñòîÿòü ïåðåä ï³äðîçä³ëàìè ïîäàòêîâî¿ ì³ë³ö³¿ ó ïîòî÷íîìó ðîö³, ³ çà öåé ïåð³îä ñï³âðîá³òíèêàìè ñòîëè÷íî¿ ïîäàòêîâî¿ ì³ë³ö³¿ âæå âèÿâëåíî 12 ïîä³áíèõ ôàêò³â ïðî íåçàêîííå âèâåäåííÿ çà ìåæ³ Óêðà¿íè êîøò³â íà ñóìó ìàéæå 415 ì³ëüéîí³â äîëàð³â ÑØÀ. Ç ÏÎ×ÀÒÊÓ ÐÎÊÓ ÏËÀÒÍÈÊÈ ÏÎÄÀÒʲ ̲ÑÒÀ ÊȪÂÀ ÑÏËÀÒÈËÈ ÄÎ ÁÞÄÆÅÒÓ 21 ̲ËÜßÐÄ 214 ̲ËÜÉÎͲ ÃÐÈÂÅÍÜ Ïîð³âíÿíî ç ñ³÷íåì-ñåðïíåì 2011 ðîêó áþäæåò äîäàòêîâî îòðèìàâ 4 ì³ëüÿðäè 533 ì³ëüéîíè ãðèâåíü - ïîâ³äîìèëà Ãîëîâà Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ó ì. Êèºâ³ ²ðèíà Íîñà÷îâà. Çà 8 ì³ñÿö³â ïîòî÷íîãî ðîêó äî äåðæàâíîãî áþäæåòó ñòîëè÷íèìè ïîäàòê³âöÿìè ìîá³ë³çîâàíî 15 ì³ëüÿðä³â 787 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü, ùî íà 28 % á³ëüøå í³æ çà â³äïîâ³äíèé ïåð³îä ìèíóëîãî ðîêó. Äî äåðæáþäæåòó äîäàòêîâî íàä³éøëî 3 ì³ëüÿðäè 457 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Çîêðåìà, á³ëüø í³æ íà 32 â³äñîòêè çá³ëüøèëèñü íàäõîäæåííÿ â³ä ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü, ìàéæå íà 31 â³äñîòîê çð³ñ ïîêàçíèê ñïëàòè ïîäàòêó íà ïðèáóòîê. Íàäõîäæåííÿ ç ïîäàòêó íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á çà öåé ïåð³îä ñêëàëè 6 ì³ëüÿðä³â 806 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü, ùî á³ëüøå í³æ íà 1 ì³ëüÿðä 150 ì³ëüéîí³â, àáî íà ïîíàä 20 % á³ëüøå ó ïîð³âíÿíí³ ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì 2011 ðîêó. “Ç ïî÷àòêó ðîêó äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà ïëàòíèêè ïîäàòê³â ñïëàòèëè 5 ì³ëüÿðä³â 427 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü, ùî íà 1 ì³ëüÿðä 100 ì³ëüéîí³â, àáî íà 25 â³äñîòê³â á³ëüøå, ïîð³âíÿíî ç ìèíóëèì ðîêîì”, - çàçíà÷èëà ãîëîâíèé ïîäàòê³âåöü ñòîëèö³. ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÏÎÄÀÒÊÎÂÀ ²ÍÑÏÅÊÖ²ß Ó ØÅÂ×ÅÍʲÂÑÜÊÎÌÓ ÐÀÉÎͲ Ì. ÊȪÂÀ ÄÏÑ ÎÃÎËÎØÓª ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ÇÀ̲ÙÅÍÍß ÏÎÑÀÄ ÍÀ ÏÅвÎÄ Â²ÄÏÓÑÒÊÈ ÄËß ÄÎÃËßÄÓ ÇÀ ÄÈÒÈÍÎÞ ÎÑÍÎÂÍÎÃÎ ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÀ ÒÀ ÂÀÊÀÍÒÍÈÕ ÏÎÑÀÄ ÄÅÐÆÀÂÍÈÕ ÑËÓÆÁÎÂÖ²Â: çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ; çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ - íà÷àëüíèê â³ää³ëó; íà÷àëüíèê â³ää³ëó; çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó; ãîëîâíèé äåðæàâíèé ïîäàòêîâèé ³íñïåêòîð (ðåâ³çîð-³íñïåêòîð); ñòàðøèé äåðæàâíèé ïîäàòêîâèé ³íñïåêòîð (ðåâ³çîð-³íñïåêòîð); ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò. Ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ìîæóòü âçÿòè ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè ç ïîâíîþ âèùîþ îñâ³òîþ â³äïîâ³äíîãî ïðîôåñ³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ (åêîíîì³÷íà, þðèäè÷íà àáî òåõí³÷íà) çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ìàã³ñòðà, ñïåö³àë³ñòà, ÿê³ â³ëüíî âîëîä³þòü äåðæàâíîþ ìîâîþ, ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì òà ìàþòü â³äïîâ³äíèé äîñâ³ä ðîáîòè çà ôàõîì. Òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â - 30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ. Çâåðòàòèñÿ äî â³ää³ëó ïåðñîíàëó Äϲ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ÄÏÑ çà àäðåñîþ: âóë. Áàããîâóò³âñüêà, 26 ê³ì. 201, òåë. 482-34-70. Äϲ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00

"Работа и Учеба" - раздел "Учеба", №37 (2012г.)  

Еженедельник "Работа и Учеба" - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев. Высшее образование, краткоср...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you