Page 1

17842123

17842122

21592003

20912008

23172001

11572014

15432008

21572003


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

13482013

20362003

04482512

19572051

19262002

04782026

2

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 33 (814)


3

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÂÀÊÀÍѲ¯ ²ÄÍÎÂËÞÞÒÜÑß ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ÙÎÒÈÆÍß

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ WWW.RIU.COM.UA

ÇìIñò ðîçäIëó «Ðàáîòà» ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ ÏÎÒвÁͲ ÊÅвÂÍÈÊÈ, Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

ñò.8 ñò.14

Всераїнсьий реламно-інформаційнийтижневи сферіпрацевлаштвання танавчання

ïåðø³ îñîáè ï³äïðèºìñòâà; êåð³âíèêè â³ää³ë³â, íàïðàâëåíü; á³çíåñ-êîíñóëüòàíòè, åêñïåðòè, àíàë³òèêè

¹ 33 (814) 19 ñåðïíÿ 2013 ð.

åêñïåðòè; åíåðãåòèêè; êîíñòðóêòîðè; òåõíîëîãè; ëîã³ñòèêè; ìåòîäèñòè; ïñèõîëîãè; á³çíåñ-òðåíåðè; þðèñïðóäåíö³ÿ; þâåë³ðè

Засновни і видавець ТОВ«Поіс -Плюс» Свід.прореєстрацію KВ №4740 від 14.12.2000 р. Видаєтьсяз09.07.96р.

ÂÈÕÎÄÈÒÜ ÙÎÏÎÍÅIJËÊÀ Диретор ............. ШмейоГ.В. Головнийредатор . КчмаВ.В. Адресаредаціїдлялистів: 03057,м.Київ, вл.Молдавсьа,2,оф.“1-B” 4 -90, 91 453-34 Òåë./ôàêñ: 453-3

poisk@optima.com.ua ØÀÍÎÂͲ ×ÈÒÀײ! Дяємо, що Ви обрали саме наш азет, шаючи собі чи близьим робот. Впевнені,щоздопомооюазети"РаботаиУчеба",Виобов'язовознайдетедостойнробот. Для цьоо в нашом виданні,врозділі"Работа",щотижня дрються тисячі реальних ваансій від прямих роботодавців. Редація постійно працюєнадтим,щобвазетібли ваансіїідляфахівців,ідляробітниів,ідлялітніхлюдей,атаождлятих,хтощенемаєдосвідроботи-стдентів,випсниів. Вазеті,дляшвидоопошнеобхідноїваансії,зроблений "Поажчивсіхваансійномера". Він завжди дрється на першихсторінах,післязміст.Крім тоо, ожен може безоштовно розмістити своє "Міні-резюме" в розділі "Шаю робот". Цей розділчитаютьроботодавцііВи маєтереальнийшанс,щоВаш андидатр помітять. Умови розміщення читайте в розділі "Шаюробот". Уже16роівСВОЄЮнашазетвважаєбаатотисячнаадиторія читачів і широе оло роботодавців, за оперативність і правдивістьопбліованоїінформації.Приєднйтесьдоних! Редаціятижневиа"Работаи Учеба"відщироосерцябажає Вам спішноо пош роботи, ар'єрноо зростання та реалізаціїВашихзадмів.Бдемораді допомотиВамцьом!

Äå ìîæíà ïðèäáàòè Ðàáîòà è Ó÷åáà” "Ð ãàçåòó " Второвіймережііосів"Преса"інаомерційнихрозладахв КиєвііКиївсьійобл. Наазетно-жрнальнихрозладах настанціяхметрополітен,залізничноовозаліпідземнихпереходів.

ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÈ

ñò.15

ÌÅÍÅÄÆÅÐÈ

ñò.15

ç ðåàë³çàö³¿, àãåíòè òà ìåíåäæåðè ç ðåêëàìè, ïîë³ãðàô³¿

ÎÔ²ÑͲ ÑËÓÆÁÈ

ñò.16

êàäðîâ³ ñëóæáè; ñåêðåòàð³àò, ä³ëîâîäñòâî; ïåðåêëàäà÷³; àðõ³âíà ñïðàâà; îïåðàòîðè ÏÊ

ÅÊÎÍÎ̲ÊÀ, Ô²ÍÀÍÑÈ

ñò.17

åêîíîì³êà òà ô³íàíñè; áàíê³âñüêà ñïðàâà; áóõãàëòåð³ÿ òà àóäèò

ÒÂÎÐײ ÏÐÎÔÅѲ¯

ðåäàêòîðè; âåðñòàëüíèêè; äèçàéíåðè; êîðåêòîðè; ìàêåò÷èêè; ïàëÿòóðíèêè; äðóêàð³; æóðíàë³ñòè; ìàðêåòîëîãè

ñò.18

â³çàæèñòè; ìàéñòðè ìàí³êþðó-ïåäèêþðó; êîìá³íîâàí³ ïåðóêàð³; êîñìåòîëîãè; ìàéñòðè òàòóàæó, ï³ðñ³íãó

ñò.18

âèõîâàòåë³; ãóâåðíàíòêè; äîìîãîñïîäàðêè; äîìàøí³ â÷èòåë³; ëîãîïåäè; íÿí³; äîìàøí³ êóõàð³; ñàä³âíèêè

ñò.18

ë³êàð³; ìîëîäøèé ìåäïåðñîíàë; êåð³âíèêè ôàðì. ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ôàðìàöåâòè; ïðîâ³çîðè; ìåäè÷í³ ïðåäñòàâíèêè

ñò.19

âèêëàäà÷³; çàâó÷³; äèðåêòîðè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â; âèõîâàòåë³; ìåòîäèñòè; ðåïåòèòîðè; ìàéñòðè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ

ÒÓÐÈÇÌ, ²ÍÄÓÑÒÐ²ß ÐÎÇÂÀÃ

ñò.19

êåð³âíèêè ³ ñï³âðîá³òíèêè òóðô³ðì; åêñêóðñîâîäè; ìåíåäæåðè òà àãåíòè ç òóðèçìó; ã³äè-ïåðåêëàäà÷³; àäì³í³ñòðàòîðè; àêòîðè; êðóï’º; ìàðêåðè

ÎÕÎÐÎÍͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.20

íà÷àëüíèêè ñëóæá áåçïåêè; îõîðîííèêè; îõîðîíö³; îõîðîíö³êîíòðîëåðè; îõîðîíö³-àäì³í³ñòðàòîðè; ³íñïåêòîðè îõîðîíè

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

ñò.22

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ñïåö³àë³ñòè; òîðãîâ³ ïðåäñòàâíèêè; ìåíåäæåðè ç ïðîäàæó; ñïåö³àë³ñòè ïî çàêóïêàì; ïðîäàâö³; ìåð÷åíäàéçåðè; ñóïåðâàéçåðè; òîâàðîçíàâö³

ÑÒÀÒÒ² ÐÎÇIJËÓ "ÐÀÁÎÒÀ"

Передпл.iнде с40366

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹33 • 19 ñåðïíÿ 2013 ð.

• • • •

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ, ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß ² ÊÎÌÅÐÖ²ß

ñò.29

ñò.17

ÐÅÊËÀÌÀ, ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ, ÂÈÄÀÂÍÈ×À ÑÏÐÀÂÀ, ÏÎ˲ÃÐÀÔ²ß ñò.18

ÏÅÄÀÃÎòÊÀ

óïðàâëÿþ÷³; çàâ.âèðîáíèöòâîì; àäì³í³ñòðàòîðè; áàðìåíè; îô³ö³àíòè; êóõàð³; ìåòðäîòåë³; êîíäèòåðè; õîñòåñ; ñîìåëüº; ìåíåäæåðè; îáñëóãîâóþ÷èé ïåðñîíàë

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

ïðîãðàìóâàííÿ, ðîçðîáêà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì; ³íòåðíåò-òåõíîëî㳿; åêñïëóàòàö³ÿ ³ ï³äòðèìêà êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè òà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÒÀ ÔÀÐÌÀÖ²ß

ÐÅ ÐÅÑÒÎÐÀÍÍÈÉ Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß, ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ ñò.26

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; âî䳿 ð³çíèõ êàòåãîð³é; äèñïåò÷åðè; ñëóæáîâö³; ðîá³òíèêè àâòîñåðâ³ñó; ìåíåäæåðè ç³ çáóòó àâòîìîá³ë³â ³ çàï÷àñòèí

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐͲ, ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉͲ ÒÀ ²ÍÒÅÐÍÅÒ-ÒÅÕÍÎËÎò¯ ñò.17

ÄÎÌÀØÍ²É ÑÅвÑ

ñò.26

ñïåö³àë³ñòè ³ ìàéñòðè õ³ì÷èñòîê, ôîòîàòåëüº, ëîìáàðä³â, ìåòàëîðåìîíòó; ðîá³òíèêè ìóí³öèïàëüíèõ êîìóíàëüíèõ ñëóæá ³ ïðèâàòíèõ ô³ðì; ñïåö³àë³ñòè ç ðåìîíòó ³ åêñïëóàòàö³é ïîáóòîâî¿ òåõí³êè; äîïîì³æíèé ïåðñîíàë; ñïåö³àë³ñòè ç åêñïëóàòàö³¿ ñïîðóä

ñò.17

³íæåíåðè; ñïåö³àë³ñòè ç ïðîåêòóâàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òåõí³êè

ÏÅÐÑÎÍÀË ÑÀËÎͲ ÊÐÀÑÈ

ñò.26

êåð³âíèêè â³ää³ë³â; ìåíåäæåðè; ñïåö³àë³ñòè; ìàêëåðè; åêñïåðòè; àãåíòè ç íåðóõîìîñò³; ñòðàõîâ³ àãåíòè

äèçàéíåðè; ôîòîãðàôè; õóäîæíèêè; ôëîðèñòè

²ÍÆÅÍÅÐÍÎ-ÒÅÕͲ×ÍÈÉ ÏÅÐÑÎÍÀË

ÊÎ̲ÐÍÈÊÈ, ÐÎÁ²ÒÍÈÊÈ ÑÊËÀÄÓ ÏÎÁÓÒβ ÒÀ ÊÎÌÓÍÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.29

ñò.34

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; òåõíîëîãè; ñïåö³àë³ñòè; ³íæåíåðè; äèçàéíåðè; ìîäåëüºðè; êîíñòðóêòîðè; âñ³ ðîá³òíè÷³ ñïåö³àëüíîñò³

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ² ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÀ

ñò.41

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; îðãàí³çàòîðè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò; ³íæåíåðè, ñïåö³àë³ñòè, ðîá³òíèêè áóä³âåëüíèõ ñïåö³àëüíîñòåé; àðõ³òåêòîðè; äèçàéíåðè; êîíñòðóêòîðè

ÌÅÁËÅÂÅ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.42

ñêëàäàëüíèêè-óñòàíîâíèêè êîðïóñíèõ ìåáë³â; ñòîëÿðè-âåðñòàòíèêè; ìàëÿðè-îáðîáíèêè (ïî äåðåâó); ìàéñòðè ç ïåðåòÿæêè ìåáë³â; ð³çüáÿðè ïî äåðåâó; âåðñòàòíèêè (ïî äåðåâó); ïèëîðàìíèêè

ËÅÃÊÀ ÏÐÎÌÈÑËβÑÒÜ

ñò.42

âèøèâàëüíèö³; â’ÿçàëüíèö³; êîíñòðóêòîðè îäÿãó; êðàâö³; ìàéñòðè ç ïîøèòòÿ îäÿãó; ìîäåëüºðè; ðîçêð³éíèêè; øâà÷êè; çøèâàëüíèêè

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

ñò.42

ðîáîòà áåç ñïåö³àëüíî¿ ï³äãîòîâêè; àãåíòè, âàíòàæíèêè, ïðèáèðàëüíèö³, âàõòåðè, äèñïåò÷åðè íà òåëåôîí³, ðîçêëåþâà÷³ îãîëîøåíü, ãàðäåðîáíèêè, ñòîðîæ³, ³í.; íàäîìíà ðîáîòà

ÊÓÐ’ªÐÈ ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÑÒÓÄÅÍҲ ÐÎÁÎÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

ñò.45 ñò.46 ñò.46

ïîñëóãè àãåíòñòâ ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ; â³çîâà ï³äòðèìêà; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü åì³ãðàö³¿; þðèäè÷í³ êîíñóëüòàö³¿

ÌÎÄÅËÜÍÈÉ, ØÎÓ-Á²ÇÍÅÑ

ñò.46

ìîäåë³; òàíö³âíèö³; ôîòîìîäåë³

ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.47

îðåíäà æèòëà, òðàíñïîðòí³ òà ìåäïîñëóãè,ìàñàæ, îðãàí³çàö³ÿ ñâÿò, ðåìîíòè, áðîíåäâåð³

ÂÀÊÀÍѲ¯ ÍÎÌÅÐÀ ÇÀ ÀËÔÀ²ÒÎÌ ñòîð. 4-5 ÍÎÂÈÍÈ ÐÈÍÊÓ ÏÐÀÖ² ñòîð. 7 ÕÎÐÎØÀ ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÌÎËÎÄÎÃÎ ÔÀÕ²ÂÖß - ̲Ô? ñòîð. 50 ÐÅÏÅÐÒÓÀРʲÍÎÒÅÀÒв ÍÀ ÑÅÐÏÅÍÜ ñòîð. 51

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


4

├Є├ђ├Ј├љ├ј├ў├Њ├Ё├ї├ј ├Ї├ђ ├љ├ј├Ђ├ј├њ├Њ

├ђ├І├ћ├ђ├ѓ┬▓├њ├Ї├ѕ├Ѕ ├Ј├ј├і├ђ├є├Ќ├ѕ├і ├ѓ├ђ├і├ђ├Ї├Љ┬▓├Ѕ ├Ї├ј├ї├Ё├љ├Њ ЛЂЛѓлЙЛђ.

ЛЂЛѓлЙЛђ.

ЛЂЛѓлЙЛђ.

ЛЂЛѓлЙЛђ.

лљ

лњлДлўлблЋлЏлглалълАлєлЎлАлглџлълЄлюлълњлў

лЌлњлљлалЮлўлџ ......................... 39,40

люлљлЎлАлблЋлалАлблъ .................. 30,32

лљлњлблълЋлЏлЋлџлблалўлџ ..................... 29

лблљлЌлљлалБлЉлєлќлЮлълЄлЏлєлблЋлалљлб ....... 19

лЌлћлљлёлблглАл»лќлўлблЏлъ ................ 47

люлљлџлЋлблЮлўлџ ....................... 12,18

лљлњлблълюлўлЎлЮлўлџ .................. 29,30

............................................. 20

лџ

люлљлЏл»ла ............................... 8,41

лџлљлАлўла .......................... 10,13,17

люлљлалџлЋла ........................... 10,15

..................... 22,23,24,25,26,45

люлљлалџлБлњлљлЏлглЮлўлџ .................... 11

.......................... 31,32,34,42,44

лњлДлўлблЋлЏлглБлџлалљлЄлЮлАлглџлълЄ

лљлњлблълАлЏл«лАлљла ......... 29,30,31,33

люлълњлў ................................... 20

лљлћлюлєлЮлєлАлблалљлблъла ............... 10,14

лњлДлўлблЋлЏлглцлєлЌлўлџлў ................. 20

лџлљлАлўлалблълалЊлълњлЋлЏлглЮлълЊлъ

люлљлАлљлќлўлАлблџлљ ........... 8,18,44,47

.................................... 16,23,28

лњлДлўлблЋлЏлглЦлєлюлєлЄ ...................... 20

лЌлљлЏлБ ................................ 22,33

люлљлелўлЮлєлАлб ............................ 32

.................................... 29,30,32

лњлДлўлблЋлЏлглєлЮлцлълалюлљлблўлџлў ...... 20

лџлЋлалБл«лДлўлЎ ...................... 15,23

люлЋлћлАлЋлАлблалљ ..................... 19,20

лљлџлБлюлБлЏл»лблълалЮлўлџ ............ 29,39

лњлДлўлблЋлЏлглєлАлблълалєлЄ ................... 20

лџлЋлалєлњлЮлўлџлюлљлЊлљлЌлўлЮлБ ....... 14,23

люлЋлЮлЋлћлќлЋла .......... 8,11,15,16,17

лљлЮлљлЏлєлблўлџ .............................. 15

лЊ

лџлълюлЋлЮлћлљлЮлб .................... 10,43

люлЋлЮлЋлћлќлЋлалЌлЪлЋлалАлълЮлљлЏлБ .... 11

лљлЮлблўлџлълалълЌлєлЎлЮлўлџ ........... 29,31

лЊлљлЌлълалєлЌлљлЏлглЮлўлџ .............. 34,40

лџлълюлЪлЏлЋлџлблБлњлљлЏлглЮлўлџ ........... 10

........................................ 15,16

лљлалюлљлблБлалЮлўлџ ................... 15,41

лЊлЋлълћлЋлЌлўлАлб ..................... 15,41

.................................... 13,42,43

люлЋлЮлЋлћлќлЋлалЌлЪлалълћлљлќлБ ....... 11

лЉ

лЊлБлњлЋлалЮлљлЮлблџлљ ....................... 18

лџлълюлєлалЮлўлџ ....... 9,13,24,26,39,40

.................................... 12,15,16

лЉлљлалюлЋлЮ .................. 24,26,27,28

лћ

лџлълЮлћлўлблЋла ....................... 24,27

........................................ 23,40 люлЋлЮлЋлћлќлЋлалЌлалълЌлњлўлблџлБ ...... 16

лЉлЋлблълЮл»ла ........................... 8,41

лћлњлєлалЮлўлџ ................. 20,42,43,45

лџлълЮлАлБлЏлглблљлЮлб ................... 8,10

лЉлалълелБлалБлњлљлЏлглЮлўлџ .......... 16,18

лћлўлалЋлџлблъла ......................... 9,14

............................... 11,16,23,43

............................................. 23 люлЋлЮлЋлћлќлЋлалЪлълалълЉлълблєлЌ

лЉлБлЦлЊлљлЏлблЋла ............. 11,16,17,23

лћлўлАлЪлЋлблДлЋла ... 11,12,16,17,32,33

лџлълЮлАлБлЏлглблљлЮлблЌлцлєлЮлљлЮлАлєлњ ... 14

лЉлєлЏлЋлблЋла ........................... 13,45

лћлълЊлЏл»лћлљлЏлглЮлўлдл» ................. 18

............................................. 17

лњ

лћлълюлълЊлълАлЪлълћлљлалџлљ .............. 18

лџлълЮлблалълЏлЋла ............ 31,34,40,43

........................................ 14,16

лњлљлЮлблљлќлЮлўлџ .................... 8,9,10

лћлълалълќлЮлєлЎлалълЉлєлблЮлўлџ ........... 31

лџлълАлюлЋлблълЏлълЊ .................. 18,19

люлЋлЦлљлЮлєлџ ....... 17,25,32,33,34,40

........................................ 32,43

лџлалљлњлЋлдлг .......................... 12,42

люлълЮлълЏлєлблЮлўлџ ................... 15,41

............................... 12,14,23,24

лџлБлаРђЎлёла ................. 8,12,23,43,45

люлълЮлблљлќлЮлўлџ ................ 8,10,41

лџлБлЦлљла ........... 10,20,24,27,28,29

люлБлЌлўлџлљлЮлб ....................... 17,27

лџлБлЦлълЮлЮлўлЎлЪлалљлдлєлњлЮлўлџ ......... 10

люлБлЏл»ла ............................. 41,42

............................................. 42

лЋ

лњлЋлалАлблљлблЮлўлџ .................... 34,39

лЋлџлълЮлълюлєлАлб .......................... 17

лњлЋлблЋлалўлЮлљлалЮлўлЎлЏлєлџлљла .......... 18

лЋлџлАлџлљлњлљлблълалЮлўлџ .................. 41

лњлўлџлЏлљлћлљлД ....................... 12,20

лЋлџлАлЪлЋлћлўлблъла ................ 8,12,34

.................................... 15,33,44

лџлЏлєлёлЮлблљлюлў ........................... 11

лЮ

лџлєлЮлълюлЋлЦлљлЮлєлџ ................... 15,45

лЮлљлЏлљлЊлълћлќлБлњлљлЏлглЮлўлџ ........... 39 лЮлљлДлљлЏлглЮлўлџлњлєлћлћлєлЏлБ ............. 12

лњлўлЦлълњлљлблЋлЏлг ............... 11,19,20

лЋлЏлЋлџлблалўлџ ............ 8,23,34,39,40

лњлълћлєлЎ .... 9,10,11,21,22,29,30,31

лЋлЏлЋлџлблалълЊлљлЌлълЌлњлљлалЮлўлџ ... 31,34

лЏ

............................... 32,33,34,40

лЋлЏлЋлџлблалълЌлњлљлалЮлўлџ ........... 12,15

лЏлўлњлљлалЮлўлџ ....................... 34,40

.................................... 14,15,32

лњлДлўлблЋлЏлглљлЮлЊлЏ.люлълњлў ..... 19,20

............................... 33,34,40,41

лЏлўлдл«лњлљлЏлглЮлўлџ-

лЮлљлДлљлЏлглЮлўлџлЌлюлєлЮлў .......... 15,33

лњлДлўлблЋлЏлглЉлєлълЏлълЊлєлЄ ........... 19,20

лЋлЏлЋлџлблалълюлълЮлблљлќлЮлўлџ .......... 12

лЪлЏлўлблълДлЮлўлџ .......................... 41

лЮл»лЮл» .................................... 18

лњлДлўлблЋлЏлглЊлЋлълЊлалљлцлєлЄ ........ 19,20

........................................ 34,40

лЏлєлџлљла .................................... 19

лъ

лЋлЏлЋлџлблалълюлълЮлблЋла ......... 34,39,40

лЏлєлџлљла-лћлєлёлблълЏлълЊ .............. 15,19

лълЉлњлљлЏл«лњлљлЏлглЮлўлџлюРђЎл»лАлљ ..... 23

лЌ

лЏлєлџлљла-лАлблљлблўлАлб ..................... 18

........................................ 24,27

лЏлєлџлљла-лАлблълюлљлблълЏлълЊ ........ 18,19

лълЉлалълЉлЏл«лњлљлД ................. 24,43

лЏлєлџлљла-лблЋлалљлЪлЋлњлб ................... 19

лълЪлЋлалљлблъла ......................... 9,11

лњлДлўлблЋлЏлг лЌлцлєлЌлњлўлЦлълњлљлЮлЮл» ............ 19,20 лњлДлўлблЋлЏлглюлБлЌлўлџлў ........... 19,20

лЌлљлњлЊлълАлЪ .............................. 43

лњлДлўлблЋлЏлглълЉлалљлЌлълблњлълалДлълЊлъ

лЌлљлњлєлћлБлњлљлДлљлЪлблЋлџлў ......... 18,19

люлўлАлблЋлдлблњлљ .......................... 19

лЌлљлњлєлћлБл«лДлўлЎлњлєлћлћлєлЏлълю .. 14,24

лЏлєлџлљла-лцлєлЌлєлълблЋлалљлЪлЋлњлб .......... 18

............................................. 20

лЌлљлЊлълблєлњлЋлЏлглЮлўлџ ................ 9,44

лю

лълЪлЋлалљлблълаCALL-лдлЋлЮлблалљ . 11,16

лњлДлўлблЋлЏлглЪлълДлљлблџлълњлўлЦ

лЌлљлюлєлалЮлўлџ ................. 8,10,41,43

люлљлЎлАлблЋла ................ 13,15,29,32

лълЪлЋлалљлблълалљлЌлА ................ 32,33

лџлЏлљлАлєлњ ............................. 19,20

лЌлљлАлблБлЪлЮлўлџ ..................... 14,20

люлљлЎлАлблЋлалюлљлЮлєлџл«лалБ ............ 18

лълЪлЋлалљлблълалЪлџ .................. 16,30

├љ├ђ├Ђ├ј├њ├ђ

.......................... 16,24,34,39,44

├љ├ђ├Ђ├ј├њ├ђ ├е ├Њ├Ќ├Ё├Ђ├ђ Рђб ┬╣33 Рђб 19 ├▒├Ц├░├»├Г├┐ 2013 ├░.


5

├Є├ђ├Ј├љ├ј├ў├Њ├Ё├ї├ј ├Ї├ђ ├љ├ј├Ђ├ј├њ├Њ

├ђ├І├ћ├ђ├ѓ┬▓├њ├Ї├ѕ├Ѕ ├Ј├ј├і├ђ├є├Ќ├ѕ├і ├ѓ├ђ├і├ђ├Ї├Љ┬▓├Ѕ ├Ї├ј├ї├Ё├љ├Њ ЛЂЛѓлЙЛђ.

ЛЂЛѓлЙЛђ.

ЛЂЛѓлЙЛђ.

ЛЂЛѓлЙЛђ.

лълЪлЋлалљлблълалюлўлЎлџлў ........... 32,33

лЪлалўлЉлўлалљлЏлглЮлўлдл» .............. 8,13

лА

лц

лълалЋлЮлћлљлЪлалўлюлєлЕлЋлЮлЮл» .... 13,47

............................... 20,27,33,43

лАлљлЮлблЋлЦлЮлєлџ ................... 39,42,45

лцлљлалюлљлдлЋлњлб .................... 18,19

лълцлълалюлЏл«лњлљлД ................ 24,25

........................................ 44,45

лАлЋлџлалЋлблљла ...................... 8,10,17

лцлљлАлљлћлЮлўлџ ...................... 13,41

лълцлєлА-люлЋлЮлЋлћлќлЋла ............ 11,17

лЪлалўлЎлюлљлЏлглЮлўлџ ................ 10,23

лАлЏл«лАлљла ...................... 12,13,14

лцлљлАлБлњлљлЏлглЮлўлџ ..................... 13

лълцлєлдлєлљлЮлб ......................... 10,24

........................................ 25,43

.......................... 20,31,33,39,40

........................................ 27,28

лЪлалълњлєлЌлъла ........................ 18,19

лАлЏл«лАлљлалЌлалЋлюлълЮлблБ

лцлЋлЏлглћлелЋла ........................... 19

лълЦлълалълЮлЋлдлг ................ 12,13,20

лЪлалълћлљлњлЋлдлг .................. 9,10,22

лљлњлблълюлълЉлєлЏлєлњ ....................... 30

лцлЋлЏлглћлелЋла-лЏлљлЉлълалљлЮлб ......... 19

............................... 21,22,23,45

............................... 23,24,25,26

........................................ 31,33

лцлълалюлБлњлљлЏлглЮлўлџ .................. 28

лълЦлълалълЮлЮлўлџ ................. 8,10,14

............................................. 44

лАлЏл«лАлљла-лЋлЏлЋлџлблалўлџ ......... 13,40

............................................. 29

............................... 21,22,24,26

лЪлалълћлљлњлЋлдлг-лџлълЮлАлБлЏлглблљлЮлб .... 8

лАлЏл«лАлљла-лалЋлюлълЮлблЮлўлџ ........... 39

лцлалЋлЌлЋлалБлњлљлЏлглЮлўлџ ............. 9,40

.................................... 27,28,45

........................................ 11,12

лАлълюлЋлЏлглё ............................. 28

лЪ

лцлєлЏлълЏлълЊ .............................. 20

........................................ 25,26

лАлълалблБлњлљлЏлглЮлўлџ .................... 39

лЪлалълюлълБлблЋла ...................... 8,12

лцлєлЮлљлЮлАлўлАлб ........................... 15

лЪлљлџлБлњлљлЏлглЮлўлџ ................. 12,23

............................................. 45

............................... 13,22,23,44

лцлєлблЮлЋлА-лєлЮлАлблалБлџлблъла ............. 11

........................................ 42,45

лАлЪлЋлдлєлљлЏлєлАлб ........................ 8,15

лЪлЋлћлљлЊлълЊ ............................... 20

лЪлАлўлЦлълЏлълЊ ....................... 19,20

.......................... 16,17,33,34,39

лЪлЋлџлљла ................ 24,25,27,28,29

лЪлєлћлАлълЉлЮлўлЎлалълЉлєлблЮлўлџ ......... 43

............................................. 40

лЪлЋлалАлълЮлљлЏ ............................ 12

ла

лЪлЋлалБлџлљла ............................... 18

лалљлћлєлълюлълЮлблљлќлЮлўлџ .......... 39,40

............................... 34,39,40,42

лЪлўлЏлълалљлюлЮлўлџ ....................... 34

лалЋлЮлблЊлЋлЮ-лЏлљлЉлълалљлЮлб ............. 19

лАлблълЏл»ла-лњлЋлалАлблљлблЮлўлџ ........... 11

лАлблълЏл»ла .......................... 8,9,12

........................................ 14,45

............................................. 45

лЦ лЦлълалЋлълЊлалљлц ..................... 19,20 лЦлълАлблЋлА ............................ 27,28

лД лДлЏлЋлЮлЉлалўлЊлљлћлў

........................................ 39,43

лалълЉлълблљ ........................... 12,44

............................................. 40

лЪлЏлљлњлўлЏлглЮлўлџ ................... 39,40

лалълЉлълблљлћлЏл»лњлўлЪлБлАлџлЮлўлџлєлњ . 12

лАлблалълЪлљлЏлглЮлўлџ ................. 34,39

лЪлЏлўлблълДлЮлўлџ ....................... 8,41

........................................ 29,46

........................................ 40,41

лЪлълЏлєлалБлњлљлЏлглЮлўлџ .............. 12,31

лалълЉлълблљлћлЏл»лњлАлєлЦ ....... 10,17,23

лАлБлелўлАлб .......................... 27,28

........................................ 32,39

................................... 26,43,44

лЪлълюлєлДлЮлўлџ ............................ 17

лалълЉлълблљлћлЏл»лћлєлњлДлљлб ............ 13

лблљлЮлдлєлњлЮлўлдл» .................... 10,47

лелЋлц-лџлБлЦлљла ..................... 20,28

лЪлълюлєлДлЮлўлџлњлўлЦлълњлљлблЋлЏл» ...... 19

.................................... 18,46,47

лблЋлАлЏл»ла ................................. 41

лелўлЮлълюлълЮлблљлќлЮлўлџ ......... 30,31

............................................. 20

лалълЉлълблљлћлЏл»лЪлЋлЮлАлєлълЮлЋлалєлњ ... 11

лблЋлЦлЮлълЏлълЊ ....................... 12,40

.................................... 33,34,42

лб

лалЋлАлблълалљлЮлБ ...................... 27,45

ле лелњлљлДлџлљ ................................ 12 ........................................ 13,42

лблЋлЦлЮлєлџ .................................. 12

лелЏлєлцлБлњлљлЏлглЮлўлџ .............. 39,40

лЪлълюлєлДлЮлўлџлџлЋлалєлњлЮлўлџлљ .......... 11

лалълЉлълблљ

лблълџлљла .............................. 39,40

лелблБлџлљлблБла ............................ 41

лЪлълюлєлДлЮлўлџлћлалБлџлљлал» ............. 18

............................................. 45

........................................ 16,17

лЌлљлџлълалћлълЮлълю ..................... 46

лблълалЊлълњлўлЎ

лє

лЪлълюлєлДлЮлўлџлџлълЮлћлўлблЋлалљ ... 26,28

лалълЉлєлблЮлўлџ .................... 12,13,20

лЪлалЋлћлАлблљлњлЮлўлџ ........................ 8

лєлЮлќлЋлЮлЋла .......................... 17,40

лЪлълюлєлДлЮлўлџлџлБлЦлљлал» .......... 10,28

............................... 26,28,29,39

........................................ 11,12

лєлЮлќлЋлЮлЋлалЌлълЦлълалълЮлў

лЪлълюлєлДлЮлўлџлюлЋлЮлЋлћлќлЋлалљ .. 16,17

................................... 43,44,45

.................................... 16,17,22

лЪлалљлдлє ............................... 15,17

лЪлълюлєлДлЮлўлџлЪлалълћлљлњлдл» ..... 23,43

лалълЌлњлљлЏлглЮлўлџ ........................ 32

.................................... 23,25,26

........................................ 34,41

лЪлълАлЏлБлЊлў ............................. 8,9

............................................. 33

лблалЋлЮлЋла ................................. 19

лєлЮлАлЪлЋлџлблъла ...................... 21,39

........................................ 18,47

лалълЌлћлљлњлљлЏлглЮлўлџ ........... 8,43,44

лблєлАлблълюлєлА ......................... 28,29

лєлЮлАлблалБлџлблъла

лЪлълАлБлћлълюлўлЎлЮлўлдл» .......... 10,20

лалєлЌлљлЏлглЮлўлџ ......................... 9,39

лБ

лЌлцлєлЌлџлБлЏлглблБлалў ............... 19,20

.................................... 26,27,28

лалєлЌлЮлълалълЉ ....................... 8,9,10

лБлџлЏлљлћлљлЏлглЮлўлџ ................. 13,45

лєлЮлблЋлалњРђЎл«лёла ....................... 8,46

........................................ 29,44

.......................... 12,29,34,39,40

лБлДлЋлЮлг ................................ 9,17

лєлЮлелЋ ..................................... 11

лЪлалўлЉлўлалљлЏлглЮлўлџ ......... 24,31,44

........................................ 44,45

............................... 40,41,42,45

.................................... 18,20,43

99994105

├љ├ђ├Ђ├ј├њ├ђ ├е ├Њ├Ќ├Ё├Ђ├ђ Рђб ┬╣33 Рђб 19 ├▒├Ц├░├»├Г├┐ 2013 ├░.

├љ├ђ├Ђ├ј├њ├ђ ├љ├Ё├і├І├ђ├ї├Ї├ѕ├Ѕ ├ѓI├ё├ёI├І: 453-34-90, 453-34-91


6

ÐÀÁÎÒÀ

ÄβÄÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹33 • 19 ñåðïíÿ 2013 ð.


7

ÍÎÂÈÍÈ

ÍÎÂÈÍÈ ÐÈÍÊÓ ÏÐÀÖI ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ НА РИНКУ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ (СІЧЕНЬ - ЛИПЕНЬ 2013 РОКУ) Ñèòóàö³ÿ íà ðèíêó ïðàö³ Óêðà¿íè õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïîñò³éíèì ïîïèòîì íà ïðàö³âíèê³â ñôåðè òîðã³âë³, ïîñëóã – 13% òà ïðîôåñ³îíàë³â – 14%; íà ðîá³òíèê³â ç îáñëóãîâóâàííÿ, åêñïëóàòàö³¿ òà êîíòðîëþâàííÿ çà ðîáîòîþ òåõíîëîã³÷íîãî óñòàòêóâàííÿ, ñêëàäàííÿ óñòàòêóâàííÿ òà ìàøèí – 16%; êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â ç ³íñòðóìåíòîì – 21%. Îñíîâíîþ ïðîáëåìîþ ñó÷àñíîãî ðèíêó ïðàö³ çàëèøàºòüñÿ íåñòà÷à ÿê³ñíèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü ç ã³äíèìè óìîâàìè òà îïëàòîþ ïðàö³, îñîáëèâî äëÿ ìîëîä³. Ñòàíîì íà 1 ñåðïíÿ 2013 ðîêó ê³ëüê³ñòü âàêàíñ³é ó áàç³ äàíèõ äåðæàâíî¿ ñëóæáè çàéíÿòîñò³ ñòàíîâèëà 79,7 òèñÿ÷³. Ó ñåðåäíüîìó íà îäíó âàêàíñ³þ ïðåòåíäóâàëî 6 îñ³á, ó òîìó ÷èñë³ ñåðåä êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â ç ³íñòðóìåíòîì – 3 îñîáè; ñåðåä ïðîôåñ³îíàë³â – 4 îñîáè; ñåðåä ôàõ³âö³â – 5 îñ³á; áåç ñïåö³àëüíî¿ ï³äãîòîâêè – 6 îñ³á; ñåðåä ðîá³òíèê³â ç îáñëóãîâóâàííÿ òåõíîëîã³÷íîãî óñòàòêóâàííÿ òà ñåðåä ïðàö³âíèê³â òîðã³âë³ òà ñôåðè ïîñëóã – â³äïîâ³äíî ïî 7 îñ³á; ñåðåä çàêîíîäàâö³â, âèùèõ äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, êåð³âíèê³â, ìåíåäæåð³â – 8 îñ³á; ñåðåä êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà – 11 îñ³á, à òàêîæ ñåðåä òåõí³÷íèõ ñëóæáîâö³â – 12 îñ³á. Ñòàíîì íà 1 ñåðïíÿ 2013 ðîêó ê³ëüê³ñòü çàðåºñòðîâàíèõ áåçðîá³òíèõ ñòàíîâèëà 451,5 òèñ. îñ³á, ç ÿêèõ á³ëüøå, í³æ ïîëîâèíó, ñêëàäàëè æ³íêè, 42% – ìîëîäü â³êîì äî 35 ðîê³â, êîæåí òðåò³é íàëåæàâ äî îñ³á, ÿê³ ìàþòü äîäàòêîâ³ ãàðàíò³¿ ùîäî ñïðèÿííÿ ó ïðàöåâëàøòóâàíí³, 37% çàðåºñòðîâàíèõ áåçðîá³òíèõ – ñ³ëüñüê³ ìåøêàíö³. Ó ñ³÷í³ - ëèïí³ 2013 ðîêó ïîñëóãàìè äåðæàâíî¿ ñëóæáè çàéíÿòîñò³ ñêîðèñòàëèñÿ ìàéæå 1,3 ìëí. ãðîìàäÿí, ç íèõ ñòàòóñ áåçðîá³òíîãî ìàëè 1,1 ìëí. îñ³á. Ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ – ëèïíÿ 2013 ðîêó çà íàïðàâëåííÿì öåíòð³â çàéíÿòîñò³ îòðèìàëè ðîáîòó 488,0 òèñ. îñ³á, ç íèõ 320,0 òèñÿ÷ çàðåºñòðîâàíèõ áåçðîá³òíèõ, ùî íà òðåòèíó á³ëüøå, í³æ ó ñ³÷í³ – ëèïí³ 2012 ðîêó. Áðàëè ó÷àñòü ó ãðîìàäñüêèõ ðîáîòàõ òà ³íøèõ ðîáîòàõ òèì÷àñîâîãî õàðàêòåðó – 125,1 òèñ. îñ³á, ó òîìó ÷èñë³ – 122,8 òèñ. áåçðîá³òíèõ; ïðîõîäèëè ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ – 142,5 òèñ. îñ³á. Ç òðàâíÿ 2013 ðîêó ðîçïî÷àëàñÿ âèäà÷à âàó÷åð³â äëÿ ï³äòðèìàííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ íà ðèíêó ïðàö³ îñ³á, ñòàðøèõ â³ä 45 ðîê³â. Ïðîòÿãîì òðàâíÿ – ëèïíÿ 2013 ðîêó âàó÷åð íà íàâ÷àííÿ òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ îòðèìàëè 5,4 òèñ. ãðîìàäÿí. Ñòàíîì íà ïî÷àòîê ñåðïíÿ ïîòî÷íîãî ðîêó 353,5 òèñ. îñ³á îòðèìóþòü äîïîìîãó ïî áåçðîá³òòþ.

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹33 • 19 ñåðïíÿ 2013 ð.

Çà îñòàíí³ìè îïðèëþäíåíèìè äàíèìè Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ñòàòèñòèêè Óêðà¿íè, ð³âåíü áåçðîá³òòÿ íàñåëåííÿ â³êîì 15-70 ðîê³â, âèçíà÷åíèé çà ìåòîäîëî㳺þ ̳æíàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðàö³, çíèçèâñÿ ç 8,4% (² êâàðòàë 2012 ð.) äî 8,0% åêîíîì³÷íî àêòèâíîãî íàñåëåííÿ â³äïîâ³äíî¿ â³êîâî¿ ãðóïè (² êâàðòàë 2013 ð.). www.dcz.gov.ua

ДЕРЖПРАЦІ: РОБОТОДАВЦЯМ, ЯКІ ЗВІЛЬНЯЮТЬ ВАГІТНИХ АБО ЗМЕНШУЮТЬ ЇМ ЗАРПЛАТНЮ, ЗАГРОЖУЄ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ Äâà ðîêè âèïðàâíèõ ðîá³ò àáî àðåøò íà ï³âðîêó çàãðîæóþòü ðîáîòîäàâöÿì, ÿê³ ïîðóøóþòü òðóäîâ³ ïðàâà âàã³òíèõ æ³íîê àáî ìîëîäèõ ìàòåð³â. Ïðî öå ïîâ³äîìèëà çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó êîíòðîëþ çà äîäåðæàííÿì çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ òà çàéíÿò³ñòü Äåðæàâíî¿ ³íñïåêö³¿ Óêðà¿íè ç ïèòàíü ïðàö³ Îëåíà Êîíîâàëîâà. «Ðîáîòîäàâöÿì, ÿê³ ïîðóøóþòü òðóäîâ³ ïðàâà âàã³òíèõ æ³íîê, çàãðîæóº øòðàô äî 100 íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â àáî àðåøò íà ï³âðîêó. Êð³ì òîãî, çà ð³øåííÿì ñóäó ¿ì ìîæå áóòè âèíåñåíå ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ âèïðàâíèõ ðîá³ò ñòðîêîì äî äâîõ ðîê³â. Îäíàê öèõ ïîêàðàíü âîíè ìîæóòü óíèêíóòè, ÿêùî âèïðàâëÿòü ïîðóøåííÿ», - ñêàçàëà âîíà. Äî òàêèõ ïîðóøåíü, çà ¿¿ ñëîâàìè, â³äíîñÿòüñÿ çìåíøåííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, çâ³ëüíåííÿ àáî â³äìîâà ó ïðèéíÿòò³ íà ðîáîòó ÷åðåç âàã³òí³ñòü ÷è íàÿâí³ñòü ìàëåíüêî¿ äèòèíè. Îëåíà Êîíîâàëîâà ïîâ³äîìèëà, ùî ÿê ò³ëüêè äî Äåðæïðàö³ íàäõîäèòü ³íôîðìàö³ÿ ïðî ïîðóøåííÿ òðóäîâèõ ïðàâ ïðàö³âíèê³â, íà ï³äïðèºìñòâî íàïðàâëÿºòüñÿ ïîçàïëàíîâà ïåðåâ³ðêà. ßêùî ³íñïåêòîð âèÿâèòü òàêå ïîðóøåííÿ, òî óñ³ ç³áðàí³ ìàòåð³àëè ïåðåäàþòüñÿ äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â. Îëåíà Êîíîâàëîâà ï³äêðåñëèëà, ÿêùî ïîðóøóþòüñÿ òðóäîâ³ ïðàâà âàã³òíî¿ æ³íêè, à âîíà ïðî öå íå ïîâ³äîìëÿº, òî êîíòðîëþþ÷³ îðãàíè íå ìîæóòü ïîêàðàòè òàêîãî ðîáîòîäàâöÿ. «ßêùî äî íàñ íàäõîäèòü ³íôîðìàö³ÿ ïðî òàêå ïîðóøåííÿ, ìè îäðàçó íà íüîãî ðåàãóºìî. Îäíàê áåç çâåðíåíü ïîñòðàæäàëèõ âèÿâèòè òàê³ âèïàäêè äóæå ñêëàäíî», - ñêàçàëà âîíà. Òîìó ó ðàç³ ïîðóøåííÿ òðóäîâèõ ïðàâ ïðàö³âíèê³â ôàõ³âåöü ðàäèòü çâåðòàòèñü äî òåðèòîð³àëüíèõ ³íñïåêö³é, ÿê³ º â êîæíîìó ðåã³îí³ (http:/ /dpu.gov.ua/Lists/RegionalInspectorate/allevents.aspx). www.dcz.gov.ua

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


8

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21164102

21090101

10710101

21150101 21142101

21201102

21185101

21169101

21055101

ÐÀÁÎÒÀ

21197102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹33 • 19 ñåðïíÿ 2013 ð.


9

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21259101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 1 УЧЕНИК СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА Òåë.: (098)906-05-25. Тел. 2330291

211151010102

ВОДИТЕЛИ /Ãðóïïà êîìïàíèé "Ýêîíîì-àâòî" / ñî ñâîèìè àâòîìîáèëÿìè. Çíàíèå ãîðîäà è ÎÐ îáÿçàòåëåí. Òåë.: (044)454-14-82. Тел. (044)4541485

208941020101

ВОДИТЕЛИ ñî ñâîèì àâòî â òàêñè. Ðåáÿòà, ïîìîãèòå âûïîëíèòü çàêàçû äèñïåò÷åðñêîé. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî çàêàçîâ! Ðàáîòà áåç îáÿçàëîâîê. Òåë.: 568-05-60. Тел. (063)5680560

212281010101

ВОДИТЕЛЬ /Ôèðìà "Ëàíà Àâòîçàï÷àñòè" / íà Ñèòðîåí JAMPY 2003 (2 ëèòðà, hdi). Îò 24 ëåò. Ñòàæ âîæäåíèÿ 3 ãîäà. Îáó÷åíèå ðàáîòå íà ìåñòå! Ç/ï îò 3500 äî 4500 ãðí. Çâîíèòü ïî Тел. (097)6315140

212431010101

ГРУЗЧИКИ

21217101 21226101

ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535

302501020101

íà ñêëàä (ìóæ÷èíû 20-35 ëåò). Ç\ï îò 4000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Âîçëå óë. Áåðåçíåâàÿ, 12 (Ëåâûé áåðåã). Òåë.: 567-62-38. Тел. 5940164

106271010101

ЗАГОТОВИТЕЛИ ВТОРСЫРЬЯ Ìîæíî áåç ÎÐ. Îïëàòà ñäåëüíàÿ. Тел. (095)8301277

210181010101

ГРУЗЧИКИ

КЛАДОВЩИКОВ

/Òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ / íà ìóñîðîâîç. Ç/ï îò 3000 ãðí. Тел. (096)3071392

/Ñåòü ìàãàçèíîâ ÏÎÑÓÄ De Luxe / Çâîíèòå ñ 10:00 äî 19:00 Тел. 2292120

106881020101

212081020102

21208102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹33 • 19 ñåðïíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


10

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21020102

10744104

10778101

21236102

10739101

21245101

21054101

21254101 20833101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹33 • 19 ñåðïíÿ 2013 ð.


11

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

КОНСУЛЬТАНТ В ЗАКРЫТЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ

/Öåíòð çäîðîâüÿ/ Тел. (097)4177214

Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç/ï ïî èòîãàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Òåë.: (096)050-66-51.

000000010067

21053102

21257102

20894102

21072101

212581010101

КОНСУЛЬТАНТЫ В ОФИС /ÎÎÎ "ÝÐÓÄÈÒ" / ïî ïðîäàæå êîñìåòîëîãè÷åñêèõ èíñòðóìåíòîâ è îáîðóäîâàíèÿ. Òðåáîâàíèÿ: çíàíèå ÏÊ, æåëàòåëåí ÎÐ, âîçðàñò äî 40 ëåò. Îáó÷åíèå è ðîñò. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Ð-í Áîðùàãîâêà. Òåë.: 405-24-00. Тел. 2769057

210721010104

ОПЕРАТОР СALLЦЕНТРА /Ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ / Òðåáîâàíèÿ: ãðàìîòíîå âëàäåíèå óêðàèíñêèì è ðóññêèì ÿçûêàìè. Îáó÷åíèå. Ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû. Ç\ï: ñòàâêà + %. Тел. (067)4471808

211661010101

МАРКИРОВЩИК /Íà ñêëàä / Ìóæ.\æåí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Íå àãåíòñòâî. Ç\ï 3500 ãðí\ìåñ. Îïëàòà ñâîåâðåìåííî. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, Тел. (094)9277155, (095)7180074 212011080000

МЕНЕДЖЕР

ОПЕРАТОРЫ /Ìàññàæíûé ñàëîí / ñ îïûòîì è áåç îïûòà ðàáîòû. Íà ïîëíóþ è ÷àñòè÷íóþ çàíÿòîñòü. Âîçðàñò îò 18 ëåò. Åñòü âîçìîæíîñòü ïðîæèâàíèÿ. Î÷åíü äðóæíûé êîëëåêòèâ. Тел. (067)3010900

212421010102

ç/ï: 5000 ãðí. + % + ïðåìèÿ. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, îïûò ðàáîòû íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäïî÷òåíèå áûâøèì âîåííîñëóæàùèì. Îáó÷àåì. Îáó÷åíèå îïëà÷èâàåì. Ðåçþìå ïî e-mail: info@feidal.com.ua èëè ïî ôàêñó. Тел. 4960161

ОФИЦЕРЫ ВОСПИТАТЕЛИ /Ëèöåé-èíòåðíàò N 23 / (óâîëåííûå â çàïàñ). ã. Êèåâ, "Êàäåòñêèé êîðïóñ", (óë. Ñàëþòíàÿ, 11-À). Òåë.: 400-70-80. Тел. 4002348

107361020101

210121010111

21043101

ÍÀÄÅÆÍÛÉ ÏÎÌÎÙÍÈÊ â àäìèíèñòðàòèâíûé áèçíåñ-öåíòð Пятиднев а.Обчаюлично. Òåë. (063)752-27-51,

(096)157-78-79

ÔÈÒÍÅÑÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐÀ Желательноженщинаот25лет. ОРнеобязателен. Корпоративноеоб чение. З/пот2000до5000рн. Òåë.(067) 751-96-43,Людмила

21107101

Предприятию по производств мебели СРОЧНО требется:

21140101

ТРЕБУЕТСЯ:

ÑÒÎËßÐ ÑÒÀÍÎ×ÍÈÊ

ÏÎÌÎÙÍÈÊ (ÖÀ)

начасто  орпсноймебели.Желательномж. от25лет,опытработы,отстствиевредных привыче ,высо ая валифи ация, быстротавработе. З/ппоитоамсобеседования,официальное трдостройство,соц.па ет. ГРс9:00до18:00пн-пт.

ðóêîâîäèòåëÿ â îôèñ

Òåë. (050)699-10-96 10768101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹33 • 19 ñåðïíÿ 2013 ð.

Женсийфитнес-л б прилашаетнаработ

ГР: с 10.00 до 17.00 Сб, Вс - выходной Тел.: (096)456-33-60, (063)332-31-90 НатальяИвановна 21079101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


12

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10642101

10678102

10751101

10753101

ОХОРОНЦІ

РАБОТА В НЕДВИЖИМОСТИ

/Îõîðîííà ô³ðìà / Çð³ñò â³ä 175 ñì. Ç\ï äîáîâà äî 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï äåííà â³ä 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï áåç çàòðèìêè. Òåëåôîíóâàòè ö³ëîäîáîâî. Òåë.: 501-61-13, Тел. 5319541, 5729038

Ýêñêëþçèâíûå óñëîâèÿ ðàáîòû, øèêàðíûå óñëîâèÿ äëÿ ðèýëòîðîâ ñ ÎÐ, îáó÷åíèå äëÿ íîâè÷êîâ. Æåëàòåëüíî çíàíèå ÏÊ (ïîëüçîâàòåëü). Òåë.: (097)538-73-95, (095)343-90-24, Тел. (093)6146297

107121030101

ПЕРСОНАЛ / îôèñ / Ïÿòèäíåâêà. Ç\ï + ïðåìèàëüíûå. ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ, îáó÷åíèå ïðåäîñòàâëÿåì. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)5063066

210211010101

РОБІТНИК З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ БУДІВЕЛЬ /Ñåðåäíÿ øêîëà / Òåë.: 284-38-46, Тел. 2487667, 2487386

103561020201

211881050000

СБОРЩИК МЕБЕЛИ

ПЕРСОНАЛ / êðóïíóþ ïðîìûøëåííóþ êîìïàíèþ / Îáó÷àåì. Äîõîä ñòàáèëüíûé. Ïðÿìîé ðàáîòîäàòåëü. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 21237101

212011100000

ПОРТНЫЕ Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. 2 ìèí. îò ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ". Òåë.: 501-02-91. Тел. (050)6761380

106911010101

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА Æåëàþùèé îáó÷àòüñÿ. Òåë.: (050)544-77-10, 2-231-231. Тел. (067)7473992

/Ìåáåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Тел. (050)4114474, (044)3837560

212261010103

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ Ïðàö³âíèêè êóõí³ òà òåïëèöü. Ãðàô³êè ðîáîòè ð³çí³. Ìîæëèâèé âàõòîâèé ìåòîä ðîáîòè. Æèòëî áåçêîøòîâíî. Ç\ï 2 ðàçè â ì³ñÿöü. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (099)546-68-93, 360-01-38. Тел. (068)3646168 211751020000

ТЕХНИК /ÎÎÎ "ÝÑÒÀ ÏÐÎÏÅÐÒÈ ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ" / (ñàíòåõíè÷åñêèå, ñòîëÿðíûå, ýëåêòðè÷åñêèå, ìàëÿðíûå ðàáîòû). Êèåâ, Äîíåöê. Ç\ï îò 4000 ãðí. Тел. (067)6201007

106781020101

210601010101

ПРОМОУТЕРЫПРОДАВЦЫ /Íåìåöêàÿ êîñìåòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ / Ìîëîäûå, àêòèâíûå. ÎÐ íå îáÿçàòåëåí. Äîñòîéíàÿ ç/ï (ñòàâêà + áîíóñû), ïîëíàÿ/ íåïîëíàÿ çàíÿòîñòü, êàðüåðíûé ðîñò. Ìåñòî ðàáîòû: ÒÐÖ SkyMall. Тел. (093)5549090 211911010101

УПАКОВЩИКИ НАБОРОВ Îïëàòà ñäåëüíàÿ. ñ. Ñòîÿíêà. Êîìïàíèÿ "Ëîãèñòèê-Ïëþñ", êîìïëåêñ "West Gate Logistic", áëîê 2D. Êîíòàêòíîå ëèöî: Íàòàëüÿ, òåë.: (068)071-25-76. Èãîðü, Тел. (050)4143957

107191010101

21238101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹33 • 19 ñåðïíÿ 2013 ð.


13

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10721102

10746102

10764102

10769101

ФАСАДЧИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / ñ ÎÐ (ïåíîïëàñò, ìèíåðàëüíàÿ âàòà). Ç/ï ñäåëüíàÿ, îò 6000 ãðí. ÃÐ: 8:00-19:00. Ðàáîòà â ðàçíûõ ìåñòàõ ãîðîäà. Òåë.: (097)253-88-10, Тел. (099)5211100

210411010101

ФАСОВЩИКИУПАКОВЩИКИ êîíôåò â ïîäàðî÷íûå óïàêîâêè â Êèåâ. Ì/ æ áåç ÎÐ, ÃÐ: 7/7, 14/14. Îïëàòà åæåäíåâíî 380 ãðí./äåíü. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Òåë.: (096) 487-18-90 Тел. 3626337 302511010000

ФАСУВАННЯ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ Ç\ï â³ä 1800 ãðí çà 2 òèæí³. ÃÐ ð³çí³. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68, 360-01-38. Тел. (093)2108256 211751010000

ШТАБЕЛЕРЩИКИ Îïëàòà ñäåëüíàÿ ñ. Ñòîÿíêà. Êîìïàíèÿ "Ëîãèñòèê Ïëþñ", êîìïëåêñ "West Gate Logistic", áëîê 2D. Êîíòàêòíîå ëèöî: Ñåðãåé, Тел. (050)9605018

107521010101

10658102

10712103

СРОЧНОТРЕБУЮТСЯ:

ÄÅÂÓØÊÈ снавыамироботысосметиой. Предпочтениеосметолоам ивизажистам. Òåë.: äëÿ çàïèñè: 228-11-64 , (067)745-72-94 Ïîí.-ïÿò. ñ 10.00 äî 14.00 21144101

21255101

Вчайн омпаніюпотрібні

Вмини-ательепоремонт ипошиводеждынаработ ТРЕБУЕТСЯ

ÏÐÎÌÎÓÒÅÐÈ Від18ро ів,з\п:мінімм-130-140рн, ма симм-відпродажівза6один роботи.ГР:з9.00до15.00 абоз15.00до21.00 Òåë. 574-02-52 (з10.00до12.00бдні) (067)230-90-48 (з10.00до18.00бдні) Передзвонююнадзвін и 10759101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹33 • 19 ñåðïíÿ 2013 ð.

ØÂÅß (ÏÎÐÒÍÎÉ) сопытомработы Район:Левыйбере Òåë.: (095)274-09-55,

(097)522-59-69 99990506

10731101

21213101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


14

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / ç àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêî¿ ÷àñòèíè. Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

212511010101

ЗАСТУПНИК КЕРУЮЧОГО МАГАЗИНОМ /Ìåðåæà "ÀÒÁ" / Íàäàííÿ æèòëà â ì. Êèºâ³. ì. Êè¿â: 422-07-50, (050)340-14-67, 257-93-05,(095)235-75-97, e-mail: hrkiev@atbmarket.com; ì. Á³ëà Öåðêâà: (097)562-82-48, (050) 340-14-67;ì.Áîÿðêà, Âèøíåâå, Âàñèëüê³â: (050)340-14-67, (050)421-58-63; ì.Áîðîäÿíêà: (050)342-39-29, (050)340-14-67; e-mail: hr2kiev@atbmarket.com Тел. (095)2342291

107201010102

30250102

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АДМИНИСТРАТОР /Ðåñòîðàí "Ãðàíä ×åðè" / Óë. Ñâÿòîøèíñêàÿ, 26. òåë.: 239-05-61, (050)595-12-21, Тел. (063)1475544, (067)4580618

212461020104

21181101

АДМИНИСТРАТОР Ç\ï îò 6000 ãðí. ÎÐ îáÿçàòåëåí. Ïîìîùü ñ æèëüåì. Ð-íû ðàáîòû: óë. Æìåðèíñêàÿ, 5; óë. Æìåðèíñêàÿ, 26; óë. Òóïîëåâà, 1-Á; Áåëãîðîäêà. Òåë.: (097)007-27-72, Àíäðåé. Тел. (098)3732777

210371010102

АДМИНИСТРАТОР /Ïàá "Òîëñòûé Ëåâ" / Òåë.: (044)234-91-29, Тел. (067)5478930

210391010102

АДМИНИСТРАТОРУЧЕТЧИК /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ, ã. Áåëàÿ Öåðêîâü, ã. Èðïåíü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)5478668

106531010102

ДИРЕКТОР РЕСТОРАНА /Îòåëü "Ñîôèåâñêèé Ïîñàä"/ Тел. (067)4095967

000000020018

ЗАВ. ВІДДІЛОМ КУЛІНАРІЇ /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)3859556 107021020116

КЕРУЮЧИЙ МАГАЗИНОМ /Ìåðåæà "ÀÒÁ" / Íàäàííÿ æèòëà â ì. Êèºâ³. ì. Êè¿â: 422-07-50, (050)340-14-67, 257-93-05,(095)235-75-97, e-mail: hrkiev@atbmarket.com; ì. Á³ëà Öåðêâà: (097)562-82-48, (050) 340-14-67;ì.Áîÿðêà, Âèøíåâå, Âàñèëüê³â: (050)340-14-67, (050)421-58-63; ì.Áîðîäÿíêà: (050)342-39-29, (050)340-14-67; e-mail: hr2kiev@atbmarket.com Тел. (095)2342291

107201010101

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОДАЖ ñ ÎÐ. Òåë.: 400-21-55. Èãîðü Ìèõàéëîâè÷, Тел. (050)5471312 106421010101

21256101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹33 • 19 ñåðïíÿ 2013 ð.


15

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ НАЧАЛЬНИК ЗМІНИ

ДИЕТОЛОГ

/ÒÍÊ / (ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë., ì. Êðàñíîïåðåêîïñüê). ×îëîâ³ê³â òà æ³íîê â³ä 18 ðîê³â íà ïîñàäè. Êîíòàêòè: ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë. (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66, (044)542-17-71; ì. ѳìôåðîïîëü (050)967-40-80, (050)944-10-27, (050)356-32-14, (050)293-96-76, (066)734-99-14; ì. ßëòà (066)257-89-00; ì. Êðàñíîïåðåêîïñüê Тел. (050)9674080

/Äåòñêèé ñàä/ Тел. 2724101

107771030104

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ /ÏÏ "Àâòîìàã³ñòðàëü" / ìàøèíîìåõàíèçìà. Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷, Тел. (050)3432578

103711010103

КИНОМЕХАНИК /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / Òåë.: (063)220-31-95. Тел. (063)2203194

201171010135

МАРКЕР ì. "Øóëÿâñêàÿ", óë. Ãåòüìàíà, 6, ÒÐÖ "Áîëüøåâèê", ì-í "ÌåãàÌàðêåò" (îòäåë ïåðñîíàëà). Òåë.: 200-15-10. Тел. 2001533

212361020104

МАСТЕР ОТК 107581020202

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛЕНИЯ /Â êðóïíóþ ôèíàíñîâóþ êîìïàíèþ / Îïûò óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì, ñïîñîáíîñòü ðàáîòû ñ áîëüøèì îáúåìîì èíôîðìàöèè. Êîíêóðåíòíàÿ ç\ï. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)5063066

/Êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÍÈÈÖ "ÀÐÌÀÒÎÌ" / ÎÐ, ç/ï äîãîâîðíàÿ. Âëàäèìèð Èâàíîâè÷, òåë.: 591-08-75, Тел. (050)3388820

107691010302

ПОЗОЛОТЧИК /Íà Ïð-òèå / Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: 251-12-20. Тел. 4998045

211881080000

УПРАВЛЯЮЩИЙ /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ, ã. Áåëàÿ Öåðêîâü, ã. Èðïåíü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)5478668

106531010101

106141010103

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК Ðàáîòà ñ ýêîíîìè÷åñêîé ñòàòèñòèêîé è îò÷åòàìè. Ç\ï îò 5000 ãðí + ïðåìèÿ. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: (067)506-30-66. Тел. 2308677 211881060000

21257101

10624101

99990504

21143102

10690103

МЕНЕДЖЕР

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

Тел. 3837768

000000040061

МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ПРОДАЖ

СПЕЦІАЛІСТ БІСТРО /ÒÍÊ / (ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë., ì. ѳìôåðîïîëü, ì. Êðàñíîïåðåêîïñüê). ×îëîâ³ê³â òà æ³íîê â³ä 18 ðîê³â íà ïîñàäè. Êîíòàêòè: ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë. (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66, (044)542-17-71; ì. ѳìôåðîïîëü (050)944-10-27, (050)356-32-14, (050)293-96-76, (066)734-99-14; ì. ßëòà (066)257-89-00; ì. Êðàñíîïåðåêîïñüê Тел. (050)9674080 107771030106

ГЕОДЕЗИСТ /ÎÎÎ "ÁÏ-4 ÊÌÁ-1" / Ç\ï âûñîêàÿ. Ðàáîòà ïî âàõòàì. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. 5376993, (098)0823239 106931010108

/Îòåëü "Ñîôèåâñêèé Ïîñàä"/ Тел. (067)4095967

МЕНЕДЖЕР ç óêëàäàííÿ äîãîâîð³â òà ðîáîòè ³ç çàìîâíèêàìè. ÄÐ òà ðåçþìå îáîâ'ÿçêîâ³. E-mail: atransess@bigmir.net Òåë.\ôàêñ: 249-56-68. Тел. 3310319

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹33 • 19 ñåðïíÿ 2013 ð.

106241010101

Ìîëîäàÿ äåâóøêà îò 25 ëåò. Ç\ï âûñîêàÿ. Ð-í ì. "Âîêçàëüíàÿ". Тел. (050)9963302

211631030101

000000040017

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Òðåáîâàíèÿ: êîììóíèêàáåëüíîñòü, ñòðåññîóñòîé÷èâîñòü, äðåññ-êîä. Êîíòàêòíîå ëèöî Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷, Òåë.: (067)640-10-07, Тел. (093)5116347

210431010102

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ  СЕКРЕТАРЬ Çàìóæåì. Äåòè. Êèåâñêàÿ ïðîïèñêà. ÎÐ ïî êàäðàì - îò 5 ëåò. 1Ñ 8.2 (êàäðû). Тел. (044)2016117

105151010101

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ ñ ÎÐ. Òåë.: 400-21-55. Èãîðü Ìèõàéëîâè÷, Тел. (050)5471312

106421010103

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ /Ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / ýëåêòðîòåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ. Òåë./ôàêñ: Тел. (044)4677788 107851010105

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


16

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21163103

10515101

21166101

ДИСПЕТЧЕРЫ /Òàêñè "Ôîðñàæ" / Áîëüøîå êîëè÷åñòâî çàêàçîâ. Îòñóòñòâèå îáÿçàëîâîê. Âûãîäíûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Òåë.: (096)390-02-02, Тел. (093)6139727, 3310202

210491010103

ДИСПЕТЧЕРЫЛОГИСТЫ /Ãðóïïà êîìïàíèé "Ýêîíîì-àâòî" / Çíàíèå ãîðîäà è ÎÐ îáÿçàòåëåí. Тел. (044)4541485, (044)4541482

208941020102

ДИСПЕТЧЕРЫОПЕРАТОРЫ /Ãðóïïà êîìïàíèé "Ýêîíîì-àâòî" / Çíàíèå ãîðîäà è ÎÐ îáÿçàòåëåí. Тел. (044)4541485, (044)4541482

208941020103

КОНСУЛЬТАНТЫ 21258101

10614101

/Öåíòð çäîðîâüÿ / â îôèñ (ó÷èòåëÿ, âîåííîñë. è äð.). Тел. (097)4177214

000000050066

МЕНЕДЖЕР

10736102

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ УСЛУГ

МЕНЕДЖЕР ПО РАЗВИТИЮ

/Ó÷åáíî-êîíñàëòèíãîâûé öåíòð / ñ àäìèíèñòðàòèâíûìè ôóíêöèÿìè. Ñïåöèàëèçàöèÿ: ñôåðà îáðàçîâàíèÿ, êîíôåðåíö-ñåðâèñ, òåëåìàðêåòèíã. Ðàáîòà â îôèñå â öåíòðå Êèåâà (ÏÊ, Èíòåðíåò), êàðüåðíûé ðîñò. Ç/ï îò 2000 ãðí. (îêëàä + %). Ðåçþìå íà e-mail: ictr@ukr.net. Тел. (093)9669633

211431020101

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

/Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ, ã. Áåëàÿ Öåðêîâü, ã. Èðïåíü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)5478668

106531010111

МЕНЕДЖЕРЫ /Ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ "Ìåãàáóä" / ïî ðàáîòå ñî ñòðîéìàòåðèàëàìè. Ç/ï äîãîâîðíàÿ. Ñåðãåé, Тел. (067)1740107

211501010102

/Â êðóïíóþ êîìïàíèþ / Èíòåðåñíàÿ ðàáîòà. Ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Äîñòîéíàÿ îïëàòà òðóäà + %. ÃÐ: ïí-ïò ñ 10:00 äî 18:00. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ. Ìîæíî áåç ÎÐ. Òåë.: (067)506-30-66. Тел. 2308677

МЕНЕДЖЕРЫ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АДМИНИСТРАТОРЫ /Íà Ïð-òèå / â îôèñ Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: (044)383-72-20, (098)674-61-01. Тел. (099)3291006

210201020106

ДИСПЕТЧЕР /ÎÎÎ "ÝÑÒÀ ÏÐÎÏÅÐÒÈ ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ" / (êîíòðîëü áåñïåðåáîéíîé ðàáîòû îáîðóäîâàíèÿ äèñïåò÷åðñêîãî ïóíêòà). Êèåâ, Äîíåöê. Ç\ï 3800 ãðí. Тел. (067)6201007

106781020102

ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè. Ç\ï: ñòàâêà â³ä 2000 äî 4000 ãðí. Áåçêîøòîâíî íàâ÷àºìî. Íàø³ ïðîïîçèö³¿: ðîáîòà â îô³ñ³, íàâ÷àííÿ çà ðàõóíîê êîìïàí³¿, îïëà÷óâàíèé ÂÒ â³ä 1-ãî äî 3-õ ì³ñ., êîìôîðòíå ðîáî÷å ì³ñöå. ÃÐ: ïí-ïò (9.00-18.00). Ñò. ì. "Øóëÿâñüêà". Ðåçþìå ïî e-mail: riu_vvk@ukr.net. Äîâ³äêè çà òåë.: 453-35-11. Тел. 4533512

212571010101

НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК â àäìèíèñòðàòèâíûé áèçíåñ-öåíòð. Ïÿòèäíåâêà. Îáó÷àþ ëè÷íî. Òåë.: (063)752-27-51. Тел. (096)1577879

211071010101

ОПЕРАТОР 1С /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)3859556

ДИСПЕТЧЕРКОНСУЛЬТАНТ

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

/ÎÎÎ "ÝÐÓÄÈÒ" / (îòäåë ñáûòà). Òðåáîâàíèÿ: çíàíèå ÏÊ, æåëàòåëåí ÎÐ, âîçðàñò äî 40 ëåò. Îáó÷åíèå è ðîñò. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Ð-í Áîðùàãîâêà. Òåë.: 405-24-00. Тел. 2769057

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

ДИСПЕТЧЕРА

Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155

Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535

/Êîìïàíèÿ "Ìèíåðàëüíûå âîäû Óêðàèíû" / äëÿ ðàáîòû â "âûäåëåííîé êîìàíäå" íà Ïðàâûé áåðåã ã. Êèåâà. ÎÐ æåëàòåëåí, ç/ï 4000-6000 ãðí. Àëåêñàíäð, òåë.: (067)216-84-19, Âàäèì, Тел. (067)2168404

/Òàêñè 309 / Òåë.: 220-13-15. Тел. (093)3137999

ОПЕРАТОРЫ ПК

211881020000

210721010102

302501020103

ÐÀÁÎÒÀ

107861010101

107021020113

Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 212011110000

ОПЕРАТОР ПК

212011130000

211951010101

ДИСПЕТЧЕРЫ /Â àâòîïàðê òàêñè / Òåë.: (063)021-52-22. Тел. 4618922

106821020102

/Àâòîòðàíñ. êîìïàíèÿ "ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß" / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

107081010108

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹33 • 19 ñåðïíÿ 2013 ð.


17

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ КАССИРБУХГАЛТЕР /ÎÎÎ "ÝÐÓÄÈÒ" / Òðåáîâàíèÿ: çíàíèå ÏÊ, æåëàòåëåí ÎÐ, âîçðàñò äî 40 ëåò. Îáó÷åíèå è ðîñò. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Ð-í Áîðùàãîâêà. Òåë.: 405-24-00. Тел. 2769057

210721010107

ФИНАНСИСТ 21045101

ОФИСМЕНЕДЖЕР Òðåáîâàíèÿ: êîììóíèêàáåëüíîñòü, ñòðåññîóñòîé÷èâîñòü, äðåññ-êîä. Êîíòàêòíîå ëèöî Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷, Òåë.: (067)640-10-07, Тел. (093)5116347

Îôèñíàÿ ðàáîòà, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ñòàâêà 5500 ãðí + áîíóñû. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)5063066 211881070000

ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535

210431010101

ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА /Íà Ïð-òèå / (æåí. ñòàðøå 36 ëåò, ñðåäíåå, ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê). Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: 251-12-20. Тел. 4998045

302501020102

ИНЖЕНЕР ЭЛЕКТРОНЩИК /Ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / (ïðîåêòèðîâàíèå, ðåìîíò èìïóëüñíûõ áëîêîâ ïèòàíèÿ). Òåë./ôàêñ: Тел. (044)4677788

107851010101

МЕХАНИК /Íàö³îíàëüíà ìåðåæà Íîâà ˳í³ÿ / (Òðîåùèíà). Ìû ïðåäëàãàåì:- îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî; - óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû; - îôèöèàëüíóþ ç/ï;- îáó÷åíèå.Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: Êèåâ, óë.Î.Áàëüçàêà, 65/1. Òåë.: 206-37-69.Êèåâñêàÿ îáë., ïãò. ×àáàíû, Îäåññêîå øîññå, 8, Тел. 2474762

107251020104

ІНЖЕНЕР З ОХОРОНИ ПРАЦІ /ÁÓ-12 ÏÀÒ "Òðåñò Êè¿âì³ñüêáóä-3" / ÄÐ. Òåë.: 245-75-90, Тел. 2457750

106901020201

106141010101

ІНЖЕНЕР З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ Тел. 3837768

ÄÐ. Òåë.: 245-75-90, Тел. 2457750

000000050062

ПОМОЩНИК(ЦА) РУКОВОДИТЕЛЯ â îôèñ. ÃÐ: ñ 10.00 äî 17.00, ñá, âñ âûõîäíîé. Òåë.: (096)456-33-60, Íàòàëüÿ Èâàíîâíà. Тел. (063)3323190

210791010101

10762102

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ БУХГАЛТЕР

СЕКРЕТАРИ /Íà Ïð-òèå / Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: (044)383-72-20, (098)674-61-01. Тел. (099)3291006

210201020105

СЕКРЕТАРЬ Ç\ï äîñòîéíàÿ. Òåë.: (099)900-77-39, (093)820-97-73. Тел. (066)7890707

/Ìåðåæà "ÀÒÁ" / Íàäàííÿ æèòëà â ì. Êèºâ³. ì. Êè¿â: 422-07-50, (050)340-14-67, 257-93-05,(095)235-75-97, e-mail: hrkiev@atbmarket.com; ì. Á³ëà Öåðêâà: (097)562-82-48, (050) 340-14-67;ì.Áîÿðêà, Âèøíåâå, Âàñèëüê³â: (050)340-14-67, (050)421-58-63; ì.Áîðîäÿíêà: (050)342-39-29, (050)340-14-67; e-mail: hr2kiev@atbmarket.com Тел. (095)2342291

ЭКОНОМИСТ /Ìåæäóíàðîäíàÿ êîìïàíèÿ / Ïðèãëàøàåòñÿ íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Îïûò â äàííîé äîëæíîñòè íåîáÿçàòåëåí. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ, îòâåòñòâåííîñòü, öåëåóñòðåìëåííîñòü, ïóíêòóàëüíîñòü. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)5063066

106901030201

ІНЖЕНЕР З ОХОРОНИ ПРАЦІ /Àñôàëüòîáåòîííèé ç-ä "ϳäðÿä" / Ç\ï çà ðåçóëüòàòàìè ñï³âáåñ³äè. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, ì. Âèøíåâå, E-mail: Pidryad2007@ukr.net, òåë.: (044)502-94-92, Тел. (067)6684212 106721010103

211881040000

107201010104

210901010105

БУХГАЛТЕР

СОТРУДНИКИ ñî çíàíèåì ôðàíöóçñêîãî/èñïàíñêîãî/ àðàáñêîãî/êèòàéñêîãî/èòàëüÿíñêîãî/õèíäè/ïåðñèäñêîãî/ìàëàéñêîãî ÿçûêîâ è äð. ðåäêèõ ÿçûêîâ. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)5063066 211881010000

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ /Òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 4600 ãðí + ïðåìèÿ + %. Òåë.: (097)667-69-27, (093)826-59-46. Тел. (099)9085462

212381010101

ó÷åò ÃÑÌ; ÒÌÖ, ÎÑ ñ ÎÐ îò 5 ëåò. Ð-îí ðàáîòû Òåðåìêè, óë. Çàáîëîòíîãî. Тел. (067)4080806

107621020101

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ÎÐ - îò 5 ëåò, ÂÎ, 1Ñ 8.2 (Ïðîèçâîäñòâî). Çíàíèå âñåõ ó÷àñòêîâ áóõã. Ç/ï äîãîâîðíàÿ. Тел. (044)2016117

105151010102

КАССИР /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / Òåë.: (063)220-31-95. Тел. (063)2203194

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ КОМПЬЮТЕРЩИК

МУЗЫКАНТЫ

Ç\ï äîñòîéíàÿ. Òåë.: (099)900-77-39, (093)820-97-73. Тел. (066)7890707

Телефон: (096)7777753 212071010103

210901010101

201171010131

КАССИР /Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé Óëüòðàìàðèí" / Âîçðàñò îò 18 ëåò (íå ñòóäåíòû). Õîðîøèå óñëîâèÿ òðóäà. Ìîæíî áåç ÎÐ. Óë. Óðèöêîãî, 1-à. Òåë. (063)232-55-42. Тел. 2325542

212551010103

КАССИР /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ, ã. Áåëàÿ Öåðêîâü, ã. Èðïåíü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)5478668

106531010103

99991034

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹33 • 19 ñåðïíÿ 2013 ð.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ИНЖЕНЕР СВЕТОТЕХНИК /Ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / (çíàíèå Dialux). Òåë./ôàêñ: Тел. (044)4677788 107851010102

21115101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


18

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ НЯНИ /Êàäðîâîå àãåíòñîâ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018

107281010102

21151102

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

МАКЕТЧИК

ДЕВУШКИ

/ÎÎÎ "Ñèòè Ñòàéë" / (íàðóæíàÿ ðåêëàìà). Òåë.: 469-02-67, Тел. 4695186

ñ íàâûêàìè ðîáîòû ñ êîñìåòèêîé. Ïðåäïî÷òåíèå êîñìåòîëîãàì è âèçàæèñòàì. Òåë. äëÿ çàïèñè:(067)745-72-94. Ïîí.-ïÿò. ñ 10.00 äî 14.00. Тел. 2281164

107531010102

ПЕРЕПЛЕТЧИК /Íà Ïð-òèå / Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: 251-12-20. Тел. 4998045

106141010102

ПЕЧАТНИК ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ /×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / Îïûò ðàáîòû îò 2-õ ëåò. Ãðàôèê ðàáîòû ñìåííûé. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç/ï îò 5000 ãðí. Тел. 5930472 212111030000

ПОМОЩНИК ПЕЧАТНИКА ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ /×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / Îïûò ðàáîòû îò 1-ãî ãîäà. Ãðàôèê ðàáîòû ñìåííûé. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç/ï 3000-3500 ãðí. Тел. 5930472 211871110000

211441010101

КОМБИНИРОВАННЫЙ МАСТЕРПАРИКМАХЕР

/Ñàëîí êðàñîòû "Òðèóìô" / ÎÐ îò 5 ëåò. Àäðåñ: Øåâ÷åíêîâñêèé ð-í, ïåðåóëîê ×åõîâñêèé, 2, ñò.ì. "Óíèâåðñèòåò". Êîíò. ëèöî: Ëþäìèëà, òåë.: (093)056-14-93,(096)013-86-93, Тел. (066)3172498

211311010101

ПАРИКМАХЕР

/Êàäðîâîå àãåíòñîâ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018

/ñàëîí êðàñîòû / Ð-í Òåðåìêè-2 Тел. (097)5762398

107281010103

212031010000

ПАРИКМАХЕР

/Ñàëîí êðàñîòû / ÎÐ - îò 5 ëåò. Ïóíêòóàëüíîñòü, ïîðÿäî÷íîñòü. Ð-í Þæíîé Áîðùàãîâêè. Åêàòåðèíà, òåë.: Тел. (097)5094040

212301010101

КОМБИНИРОВАННЫЙ МАСТЕРПАРИКМАХЕР /ÑÊ "Áîíæóð"/ Тел. (067)3732772

СИДЕЛКИ

МАСТЕРПАРИКМАХЕР

/Ñàëîí êðàñè "Delice"/ Тел. (050)4021187

000000110023

ПАРИКМАХЕРСКОЕ МЕСТО /"Êàð³íà-Ñòàéë" / íà àðåíäó. Тел. (096)4330534, (044)5995942 000000110011

000000110057

КОСМЕТОЛОГ (àïïàðàòíàÿ êîñìåòîëîãèÿ). Тел. (050)8061222

211511020101

КОСМЕТОЛОГ НА АРЕНДУ /"Êàð³íà-Ñòàéë" / Òåë.: (044)599-59-42. Тел. (096)4330534

000000110010

КУРСЫ ВИЗАЖА /Òðóäîóñòðîéñòâî! / Îò ìàðîê äåêîðàòèâíîé êîñìåòèêè - BeYu (Ãåðìàíèÿ), Deborah (Èòàëèÿ). Ãðóïïû äî 7 ÷åëîâåê ñ èíäèâèäóàëüíûì ïîäõîäîì â îáó÷åíèè. Ïî îêîí÷àíèè êóðñîâ 100% òðóäîóñòðîéñòâî è ñåðòèôèêàò. Ñòîèìîñòü êóðñà îáó÷åíèÿ 500 ãðí (ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû âõîäÿò â ñòîèìîñòü). Òåë.: (050)330-55-80, Íàòàëüÿ. Îëüãà, Тел. (044)4532624

10707101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

107101010101

АССИСТЕНТЫ ВЕТВРАЧА

МАССАЖИСТ /Ñàëîí êðàñè "Delice" / (æåëàòåëüíî æåí.). Тел. (050)4021187

/Êëèíèêà âåòåðèíàðíîé ìåäèöèíû "Ýêâóñ"/ Тел. (067)2947708

000000110021

МАССАЖИСТ НА АРЕНДУ

000000130030

/"Êàð³íà-Ñòàéë" / Òåë.: (044)599-59-42. Тел. (096)4330534

000000110009

МАСТЕР МАНИКЮРА /Ñàëîí êðàñè "Delice"/ Тел. (050)4021187

000000110022

/"Êàð³íà-Ñòàéë" / Òåë.: (044)599-59-42. Тел. (096)4330534

000000110008

Всалон расотытребется

ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÌÀÑÒÅÐ-ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐ ОР-от5лет.П н т альность, порядочность. Р-нЮжнойБорщаов и.

Òåë. (097)509-40-40, Е атерина 21230101

ÐÀÁÎÒÀ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ВРАЧИ /Êëèíèêà âåòåðèíàðíîé ìåäèöèíû "Ýêâóñ"/ Тел. (067)2947708

000000130029

ГУВЕРНАНТКИ

МАСТЕР МАНИКЮРА НА АРЕНДУ 21131101

10728101

/Êàäðîâîå àãåíòñîâ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018 107281010104

МАСТЕР МАНИКЮРАПЕДИКЮРА

ДОМРАБОТНИЦЫ

/Ñàëîí êðàñîòû "Òðèóìô" / ÎÐ îò 5 ëåò. Àäðåñ: Øåâ÷åíêîâñêèé ð-í, ïåðåóëîê ×åõîâñêèé, 2, ñò.ì. "Óíèâåðñèòåò". Êîíò. ëèöî: Ëþäìèëà, òåë.: (093)056-14-93,(096)013-86-93, Тел. (066)3172498

/Êàäðîâîå àãåíòñîâ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018

211311010102

107281010101

ВРАЧСТАТИСТИК /Öåíòðàëüíà ïîë³êë³í³êà ÌÂÑ Ïå÷åðñüêîãî ð-íó / Ç/ï 3000 ãðí. Тел. 2560386

000000130004

ВРАЧСТОМАТОЛОГ Òåë.: 468-79-88. Тел. (067)2318791

212521010101

ВРАЧ ФИЗИОТЕРАПЕВТ /Öåíòðàëüíà ïîë³êë³í³êà ÌÂÑ Ïå÷åðñüêîãî ð-íó / Ç/ï 3000-3500 ãðí. Тел. 2560386

000000130005

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹33 • 19 ñåðïíÿ 2013 ð.


19

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21252101

ЗАВ. АПТЕКОЮ

ПРОВІЗОР

/ àïòåêó / ÄÐ îáîâ'ÿçêîâî. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåëåôîíóâàòè ç ïîíåä³ëêà ïî ï'ÿòíèöþ ç 9.00 äî 17.00. Тел. (095)8773848

/ àïòåêó / ÄÐ îáîâ'ÿçêîâî. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåëåôîíóâàòè ç ïîíåä³ëêà ïî ï'ÿòíèöþ ç 9.00 äî 17.00. Тел. (095)8773848

КОСМЕТОЛОГ

ПРОВІЗОРАНАЛІТИК

107071010101

/ÑÊ "Áîíæóð"/ Тел. (067)3732772

000000130058

ЛІКАР ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ  СІМЕЙНИЙ ЛІКАР /Ïîë³ê³ë³í³êà "ѳìåéíèé ë³êàð"/ Тел. 2954762

000000130041

ЛІКАР ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ  СІМЕЙНИЙ ЛІКАР /Öåíòðàëüíàÿ ïîëèêëèíèêà Äåñíÿíñêîãî ð-íà/ Тел. 5320289

000000130034

107071010104

/ àïòåêó / ÄÐ îáîâ'ÿçêîâî. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåëåôîíóâàòè ç ïîíåä³ëêà ïî ï'ÿòíèöþ ç 9.00 äî 17.00. Тел. (095)8773848

РЕНТГЕНЛАБОРАНТ

/Öåíòðàëüíàÿ ïîëèêëèíèêà Äåñíÿíñêîãî ð-íà/ Тел. 5320289

/Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / ç 䳺òè÷íîãî õàð÷óâàííÿ. Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

000000130027

/Ïîë³êë³í³êà N4 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó / ïðîöåäóðíîãî êàá³íåòó æ³íî÷î¿ êîíñóëüòàö³¿. Тел. 4249029

000000130052

/Öåíòðàëüíàÿ ïîëèêëèíèêà Äåñíÿíñêîãî ð-íà/ Тел. 5320289

000000130032

/ àïòåêó / ÄÐ îáîâ'ÿçêîâî. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåëåôîíóâàòè ç ïîíåä³ëêà ïî ï'ÿòíèöþ ç 9.00 äî 17.00. Тел. (095)8773848

ВИХОВАТЕЛЬ /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / (ïåäàãîã³÷íà îñâ³òà). Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

212511010107

000000130053

212521010102

ФЕЛЬДШЕРЛАБОРАНТ /Öåíòðàëüíàÿ ïîëèêëèíèêà Äåñíÿíñêîãî ð-íà/ Тел. 5320289

/Äåòñêèé ñàä N 535 / âóë. Æìà÷åíêî, 10. Тел. 5438262

ВИХОВАТЕЛЬ ГПД /ÑØ N 174 (âóë. Ãåðî¿â Ñåâàñòîïîëÿ, 43) / Òåë.: 497-40-18. Тел. 4979188

000000140043

ВИХОВАТЕЛІ /Äîøê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä / Òåë.: (050)310-20-98, Тел. 2362292

211191010101

000000130002

/Äåòñêèé ñàä/ Тел. 2724101

103711010101

ВОСПИТАТЕЛЬ

/̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N5 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó/ Тел. 4512876

ВЧИТЕЛЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

000000130006

000000140038

ВОСПИТАТЕЛЬ /ÄÑ N 679/ Тел. 4337655

000000130028

000000140069

ВЧИТЕЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ /Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

ВЧИТЕЛІ БІОЛОГІЇ /Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

103561020104

ВЧИТЕЛІ ГЕОГРАФІЇ, ЕКОНОМІКИ /Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

103561020103

ВЧИТЕЛІ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ /Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

ВЧИТЕЛІ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ТА ОРІГАМІ /Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

103561020111

ВЧИТЕЛІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

/ÑØ N 174 (âóë. Ãåðî¿â Ñåâàñòîïîëÿ, 43) / Òåë.: 497-40-18. Тел. 4979188

000000140044

ВЧИТЕЛЬ МУЗИКИ, МУЗ. КЕРІВНИК /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451 000000130003

103561020114

103561020112

/ÄÍÇ N63 / Òåë.: 246-19-45. Тел. 2461946

ФЕЛЬДШЕРИЛАБОРАНТИ

000000130031

/Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

103561020110

ВИХОВАТЕЛЬ

ВОСПИТАТЕЛИ

ФЕЛЬДШЕРДИСПЕТЧЕР

МЛАДШАЯ МЕДСЕСТРАУБОРЩИЦА /Öåíòðàëüíà ïîë³êë³í³êà ÌÂÑ Ïå÷åðñüêîãî ð-íó / Ç/ï 2500 ãðí. Тел. 2560386

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

000000140050

/Ïîë³êë³í³êà N4 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó / ïóíêòó íåâ³äêëàäíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè. Тел. 4249029

МЕДСЕСТРА В КАБІНЕТ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ /Öåíòðàëüíà ïîë³êë³í³êà ÌÂÑ Ïå÷åðñüêîãî ð-íó / Ç/ï 2500-2800 ãðí. Тел. 2560386

21119101

107071010103

103711010102

МЕДСЕСТРА /Öåíòðàëüíà ïîë³êë³í³êà ÌÂÑ Ïå÷åðñüêîãî ð-íó / Ç/ï îò 2500 ãðí. Тел. 2560386

000000130054

ТРЕНЕР ПО ПРАВИЛЬНОМУ ПИТАНИЮ

ФАРМАЦЕВТИ

МЕДСЕСТРА Òåë.: 468-79-88. Тел. (067)2318791

/Ïîë³êë³í³êà N4 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó / ïóíêòó íåâ³äêëàäíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè. Тел. 4249029

000000130068

МЕДСЕСТРА /Äåòñêèé ñàä/ Тел. 2724101

СТАРШИЙ ФЕЛЬДШЕР

/Öåíòð çäîðîâüÿ / äèåòîëîãè, ìåäðàáîòíèêè, îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Тел. (097)4177214

МЕДИЧНІ СЕСТРИ

ВЧИТЕЛЬ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

СЕСТРА МЕДИЧНА

/̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N5 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó/ Тел. 4512876

МЕДИЧНА СЕСТРА

212511010110

000000130001

СЕСТРИ МЕДИЧНІ

000000130033

/Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

/Öåíòðàëüíà ïîë³êë³í³êà ÌÂÑ Ïå÷åðñüêîãî ð-íó / Ç/ï 3000 ãðí. Тел. 2560386

212511010102

ЛІКАРТЕРАПЕВТ ДІЛЬНИЧИЙ

10371101

ВЧИТЕЛЬ РИТМІКИ, ХОРЕОГРАФ

107071010102

212511010109

/Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

103561020101

ВЧИТЕЛІ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ /Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

103561020109

99990503

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹33 • 19 ñåðïíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


20

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10356102

21012101

21251101

ВЧИТЕЛІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ПЕДАГОГОРГАНІЗАТОР

/Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

103561020108

ВЧИТЕЛІ ФІЗИКИ /Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

103561020106

ВЧИТЕЛІ ХІМІЇ /Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

103561020107

ВЧИТЕЛІ ІНФОРМАТИКИ /Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

103561020102

ВЧИТЕЛІ ІСТОРІЇ, ПРАВА /Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

103561020105

ОБУЧЕНИЕ ДОМРАБОТНИЦ /Êàäðîâîå àãåíòñîâ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018

107281010106

/Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

103561020113

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ /ÄÍÇ N63 / Òåë.: 246-19-45. Тел. 2461946

000000140039

/Äåòñêèé ñàä/ Тел. 2724101

ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ Желающий об чаться

Òåë.: (050)544-77-10, 2-231-231, (067)747-39-92 21060101 103711010104

ФИЛОЛОГИ

000000140071

/Ëèöåé-èíòåðíàò N 23 / (óêðàèíñêèé, ðóññêèé ÿçûêè). ã. Êèåâ, "Êàäåòñêèé êîðïóñ", (óë. Ñàëþòíàÿ, 11-À). Òåë.: 400-70-80. Тел. 4002348

210121010109

/Äîøê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä / Òåë.: (050)310-20-98, Тел. 2362292

ХОРЕОГРАФ

211191010102

/Ëèöåé-èíòåðíàò N 23 / ã. Êèåâ, "Êàäåòñêèé êîðïóñ", (óë. Ñàëþòíàÿ, 11-À). Òåë.: 400-70-80. Тел. 4002348

000000140072

ШКОЛА НЯНЬГУВЕРНАНТОК

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

210121010108

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /Äåòñêèé ñàä N 535 / âóë. Æìà÷åíêî, 10. Тел. 5438262

000000140051

ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

212511010108

ПСИХОЛОГ /Äåòñêèé ñàä/ Тел. 2724101

/Ëèöåé-èíòåðíàò N 23 / ã. Êèåâ, "Êàäåòñêèé êîðïóñ", (óë. Ñàëþòíàÿ, 11-À). Òåë.: 400-70-80. Тел. 4002348

ФИЗРУК

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ÄÍÇ N 162/ Тел. 4625162

СРОЧНОТРЕБУЕТСЯ

210121010104

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ /ÄÑ N 679/ Тел. 4337655

УЧИТЕЛЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ

/Êàäðîâîå àãåíòñîâ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018

107281010105

ІНСТРУКТОР З ФІЗКУЛЬТУРИ /Äîøê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä / Òåë.: (050)310-20-98, Тел. 2362292

103711010105

211191010103

10712102

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹33 • 19 ñåðïíÿ 2013 ð.


21

ÎÕÎÐÎÍͲ ÏÎÑËÓÃÈ ТРЕБУЮТСЯ

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ (возраст 20-50 лет). Режим работы: с ти\двое. З\п 1800 рн.

Òåë.: 403-00-94,

(067)259-84-14 21014101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ИНСПЕКТОР ОХРАНЫ /×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / Ãðàôèê ðàáîòû ñóòêè-òðîå. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç/ï 1200 ãðí. Òåë.: (050)353-46-06, Тел. (095)2784400 211871010000

21152102

ОХОРОННИК /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)3859556

107021020107

ОХОРОННИКИ /Îõîðîííà êîìïàí³ÿ "À1" / Ãðàô³ê ðîáîòè: äîáîâ³, äåíí³, âàõòà. Ç\ï ñòàá³ëüíà, âèñîêà. Òåë.: (044)481-00-18, (067)296-21-62, (050)389-33-85. Тел. (063)4967039

106681020103

ОХОРОНЦІ /Ìåðåæà "ÀÒÁ" / Íàäàííÿ æèòëà â ì. Êèºâ³. ì. Êè¿â: 422-07-50, (050)340-14-67, 257-93-05,(095)235-75-97, e-mail: hrkiev@atbmarket.com; ì. Á³ëà Öåðêâà: (097)562-82-48, (050) 340-14-67;ì.Áîÿðêà, Âèøíåâå, Âàñèëüê³â: (050)340-14-67, (050)421-58-63; ì.Áîðîäÿíêà: (050)342-39-29, (050)340-14-67; e-mail: hr2kiev@atbmarket.com Тел. (095)2342291

107201010106

ОХОРОНЦІ

107381010101

211811010103

ОХРАННИК /"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ÃÐ: 3\3. Ðîñò íå íèæå 180 ñì. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

10727102

211611020105

ОХРАННИКГРУЗЧИК /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ, ã. Áåëàÿ Öåðêîâü, ã. Èðïåíü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)5478668

106531010105

ОХРАННИКИ /Îõðàííàÿ êîìïàíèÿ / ã. Êèåâ. ÃÐ: äíåâíîé ïîñò; ñóòêè\äâîå; âàõòà. Âàõòà - Òåðíîïîëüñêàÿ îáë., Õìåëüíèöêàÿ îáë., ×åðíîâåöêàÿ îáë. Òåë.: (067)217-44-31. www.sprut.kiev.ua Тел. (067)5030095

ОХРАННИКИ

10784101

íà âàõòó â Êèåâ. Ì/æ. Áåç ÎÐ. Ç/ï 3000 ãðí. çà íåäåëþ (ãðàôèê 7/7; 14/14). Âûïëàòà åæåíåäåëüíî ëèáî 450 ãðí/ñìåíà (îïëàòà åæåäíåâíî). Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì.Òåë.: (067) 929-87-98 Тел. 3831240 302511030000

ОХОРОНЦІ

ОХРАННИКИ 211381020101

ОХОРОНЦІ Çð³ñò â³ä 180 ñì. Ç\ï â³ä 250 ãðí. çà äîáó ³ á³ëüøå, áåç çàòðèìîê. Òåë.: (050)336-29-87, Тел. (050)3362963

107041010101

ОХОРОНЦІ /Îõîðîííà ô³ðìà / Çð³ñò â³ä 175 ñì. Ç\ï äîáîâà äî 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï äåííà â³ä 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï áåç çàòðèìêè. Òåëåôîíóâàòè ö³ëîäîáîâî. Òåë.: 501-61-13, 572-90-38. Тел. 5319541

107121020101

ОХРАННИК /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / Òåë.: (063)220-31-95. Тел. (063)2203194

Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà äîñòîéíîé ç/ï. Тел. (067)5384498

107271020101

/Îõîðîííå ϳä-âî / Ìîëîä³ ëþäè ì³öíî¿ ñòàòóðè, â³ä 22 ðîê³â, ïðåäñòàâíèöüêî¿ çîâí³øíîñò³, çð³ñò â³ä 180 ñì. Ðåæèì ðîáîòè - ð³çíèé. Ç/ï â³ä 4000 ãðí. Òåë.: (063)371-62-46, (096)526-85-65, (äçâîíèòè ç 9:00 äî 18:00, ïí-ïò) Тел. 2292667

/Îõîðîííà ô³ðìà "Ëåãà-Ãðóï" / Ç\ï äî 4000 ãðí. Тел. (067)8698396

ОХРАННИК

Ðåæèìû ðàáîòû: ñóòêè\äâîå, íî÷íûå, äíåâíûå, âàõòû. Ç\ï îò 100 äî 300 ãðí çà ñìåíó. Àäðåñ: ì. "Ëåâîáåðåæíàÿ", óë. Ì. Ðàñêîâîé, 19, îô. 1104. Òåë.: 233-81-04. Тел. 5174254

106961010101

ОХРАННИКИ /Îõðàííîå Ïð-òèå / íà ðàáîòó ïî Êèåâó. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932 107431020101

/Îõðàííîå Ïð-òèå / Êîìàíäèðîâêè. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹33 • 19 ñåðïíÿ 2013 ð.

ОХРАННИКИ

Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)223-81-95; ð-í ì. "Îáîëîíü", (067)223-81-70; ð-í Áîðùàãîâêà, (067)235-67-93; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)223-75-73; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)223-81-90; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)4400217

/Îõðàííîå Ïð-òèå / (æåëàòåëüíî îò 30 ëåò). Ðåæèì ðàáîòû: âàõòà. Ç/ï äîãîâîðíàÿ. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷, òåë.: (067)500-22-66, Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷, òåë.: (097)226-45-82, Тел. (044)4113927

107441040107

ОХРАННИКИ /Ðåñòîðàí "ÎÑÊÀÐ" / Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Çâîíèòü ñ 11.00 äî 22.00. Тел. 2236373

208331010104

ОХРАННИКИ (âîçðàñò 20-50 ëåò). Ðåæèì ðàáîòû: ñóòêè\äâîå. Ç\ï 1800 ãðí. Òåë.: 403-00-94. Тел. (067)2598414

210141010101

ОХРАННИКИ

201171010133

ОХРАННИКИ

107431020102

ОХРАННИКИ /Íà Ïð-òèå / Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: (044)383-72-20, (098)674-61-01. Тел. (099)3291006

210201020102

211521020101

ОХРАННИКИ /Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / Ç\ï 3000-5700 ãðí + ïèòàíèå. Ðåæèì ðàáîòû: âàõòà, 1\2, 1\3, 2\4. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. óë. Ãðóøåâñêîãî, 10, îô. 326, 3-é ýòàæ. Òåë.: (095)710-33-78, (096)055-77-94, Тел. 2532354 211851010201

ПОТРІБНІ ОХОРОНЦІ Âàõòà, ïîäîáîâî â îô³ñè, ãðîìàäñüêå õàð÷óâàííÿ, ñêëàäè. Æèòëî áåçêîøòîâíî (âàõòà) + ñïåöîäÿã. Ìîæëèâå õàð÷óâàííÿ. Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (093)210-82-56, (068)364-61-68. Тел. 3600138 211751030000

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


22

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 11 ПОМІЧНИК ТОРГОВЕЛЬНОГО ПРЕДСТАВНИКА

10668102

/̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / 200 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64),(063)876-66-52. Тел. (068)5302620

21235101

212021020103

11 ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПРЕДСТАВНИК /̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / â³ä 250 ãðí\äåíü + ïðåì³ÿ. ÄÐ - íåîáîâ'ÿçêîâèé. Ç ïåðñïåêòèâîþ ðîáîòè çà êîðäîíîì. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64),(063)876-66-52. Тел. (068)5302620

212021020101

10743102

ГАСТРОНОМИСТ

21250101

/Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ, ã. Áåëàÿ Öåðêîâü, ã. Èðïåíü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)5478668

106531010104

КАСИР /"ѳëüïî" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ì. "ÂÄÍÕ", (067)440-02-17; ÒÐÖ "Ðàéîí", (067)223-81-97; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)238-95-76; ð-í ì. "×åðí³ã³âñüêà", (067)223-81-95; ð-í ì. "Øóëÿâñüêà", (067)223-77-83; ð-í ì. "Ïîçíÿêè", (067)223-81-72; ð-í Òðîºùèíà, (067)223-77-16; ð-í ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", Тел. (067)2238170

107441030102

КАСИР ТОРГОВЕЛЬНОГО ЗАЛУ 21138102

ТРЕБУЮТСЯ

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ Режимыработы:сти\двое, ночные,дневные,вахты. З\пот100до300рнзасмен. Адрес:м."Левобережная", л.М.Расовой,19,оф.1104

Òåë.:

233-81-04, 517-42-54

/ÒÍÊ / (ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë., ì. ѳìôåðîïîëü, ì. ßëòà, ì. Êðàñíîïåðåêîïñüê). ×îëîâ³ê³â òà æ³íîê â³ä 18 ðîê³â íà ïîñàäè. Êîíòàêòè: ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë. (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66, (044)542-17-71; ì. ѳìôåðîïîëü (050)944-10-27, (050)356-32-14, (050)293-96-76, (066)734-99-14; ì. ßëòà (066)257-89-00; ì. Êðàñíîïåðåêîïñüê Тел. (050)9674080

107771030103

10696101

ÎÕÎÐÎÍÖ² Çð³ñò â³ä 180 ñì. Ç\ï â³ä 250 ãðí. çà äîáó ³ á³ëüøå, áåç çàòðèìîê.

(050)336-29-63, (050)336-29-87

Òåë.

/Íîâèé ñóïåðìàðêåò Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: Äàð'ÿ, òåë.: (067)223-81-95, Ìàðèíà, Тел. (044)2065324 107741020101

10738101

ÐÀÁÎÒÀ

/Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)3859556

107021020102

КАССИР /Íàö³îíàëüíà ìåðåæà Íîâà ˳í³ÿ / Ìû ïðåäëàãàåì:- îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî; - óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû; - îôèöèàëüíóþ ç/ï;- îáó÷åíèå.Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: Êèåâ, óë.Î.Áàëüçàêà, 65/1. Òåë.: 206-37-69.Êèåâñêàÿ îáë., ïãò. ×àáàíû, Îäåññêîå øîññå, 8, Тел. 2474762

107251020102

КАССИР /"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Âîçìîæíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî çàðàáîòêà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340 211611020103

КАСИРИ Íà ðîáîòó çàïðîøóþòüñÿ:

КАСИРИ

КАССИР КОНТРОЛЕР /"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ÎÐ êàññèðîì îò 1 ãîäà. ÃÐ: 3\3. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ!!! + îáåäû. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340 211611020110

10704101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹33 • 19 ñåðïíÿ 2013 ð.


23

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

10653101

21202102

КАССИРЫ Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)223-81-95; ð-í ì. "Îáîëîíü", (067)223-81-70; ð-í Áîðùàãîâêà, (067)235-67-93; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)223-75-73; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)223-81-90; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)4400217

107441040105

КОНСУЛЬТАНТ / òîðãîâûé çàë / Ìóæ.\æåí. Ïðîìûøëåííàÿ ãðóïïà òîâàðîâ. Îïëà÷èâàåìàÿ ñòàæèðîâêà. Ç\ï 4000 ãðí\ìåñ. Ñðî÷íî! Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 212011040000

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ / êðóïíóþ êîìïàíèþ / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ (ãîòîâû âçÿòü ñòóäåíòà), ñòðåìëåíèå ê ïðîôåññèîíàëüíîìó è ëè÷íîñòíîìó ðîñòó. 5-äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ â îôèñå. Âûñîêàÿ ç/ï + ïðåìèàëüíûå. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: 230-86-77. Тел. (067)5063066 211881030000

ОБВАЛЬЩИКИ Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)223-81-95; ð-í ì. "Îáîëîíü", (067)223-81-70; ð-í Áîðùàãîâêà, (067)235-67-93; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)223-75-73; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)223-81-90; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)4400217

107441040103

ОБВАЛЮВАЛЬНИКИ М'ЯСА

10720101

/Íîâèé ñóïåðìàðêåò Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: Äàð'ÿ, òåë.: (067)223-81-95, Ìàðèíà, Тел. (044)2065324

Немецойосметичесойомпании напостояннюработтребются:

ÏÐÎÌÎÓÒÅÐÛÏÐÎÄÀÂÖÛ Молодые,а тивные.ОРнеобязателен. Достойнаяз/п(став а+бонсы),полная/ неполнаязанятость, арьерныйрост. Местоработы:ТРЦSkyMall. Òåë. (093) 554-90-90

107741020108

10772102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹33 • 19 ñåðïíÿ 2013 ð.

21191101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


24

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

10744103

10774102

10702102

ВМАГАЗИНОДЕЖДЫ"ПИШНАКРАСА" ТРЕБУЮТСЯ:

ÏÐÎÄÀÂÖÛ ñ ïûøíûìè ôîðìàìè (044) 239-27-32, (050)505-85-50, (096)409-99-30

Òåë.

21253101

ÐÀÁÎÒÀ

ÏÐÎÄÀÂÖÛ Мж./жен. Торовляарбзами (июль-о тябрь). Требования:а

ратность, порядочность,старательность. З/п4500-5500рн/мес. Òåë. (097) 464-81-37 Ви торГриорьевич 21100101

10703101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹33 • 19 ñåðïíÿ 2013 ð.


25

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

10786101

ОФОРМЛЮВАЧ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

ПРОДАВЕЦ

/"ѳëüïî" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ì. "ÂÄÍÕ", (067)440-02-17; ÒÐÖ "Ðàéîí", (067)223-81-97; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)238-95-76; ð-í ì. "×åðí³ã³âñüêà", (067)223-81-95; ð-í ì. "Øóëÿâñüêà", (067)223-77-83; ð-í ì. "Ïîçíÿêè", (067)223-81-72; ð-í Òðîºùèíà, (067)223-77-16; ð-í ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", Тел. (067)2238170

107441030105

ПЕКАРІ /Íîâèé ñóïåðìàðêåò Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: Äàð'ÿ, òåë.: (067)223-81-95, Ìàðèíà, Тел. (044)2065324

107741020103

ПРИЕМЩИК ТОВАРА /Íàö³îíàëüíà ìåðåæà Íîâà ˳í³ÿ / (×àáàíû). Ìû ïðåäëàãàåì:- îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî; - óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû; - îôèöèàëüíóþ ç/ï;- îáó÷åíèå.Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: Êèåâ, óë.Î.Áàëüçàêà, 65/1. Òåë.: 206-37-69.Êèåâñêàÿ îáë., ïãò. ×àáàíû, Îäåññêîå øîññå, 8, Тел. 2474762

107251020103

ПРИЕМЩИК ТОВАРА Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)223-81-95; ð-í ì. "Îáîëîíü", (067)223-81-70; ð-í Áîðùàãîâêà, (067)235-67-93; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)223-75-73; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)223-81-90; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)4400217

107441040102

ПРОДАВЕЦ /Íàö³îíàëüíà ìåðåæà Íîâà ˳í³ÿ / Ìû ïðåäëàãàåì:- îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî; - óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû; - îôèöèàëüíóþ ç/ï;- îáó÷åíèå.Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: Êèåâ, óë.Î.Áàëüçàêà, 65/1. Òåë.: 206-37-69.Êèåâñêàÿ îáë., ïãò. ×àáàíû, Îäåññêîå øîññå, 8, Тел. 2474762

æåíñêîé îäåæäû è îáóâè (â ëåòíèé ïåðèîä äîïîëíèòåëüíî êóïàëüíèêè). Òðåáîâàíèÿ: ïðèÿòíîé âíåøíîñòè, êîììóíèêàáåëüíîñòü, ãðàìîòíàÿ ðå÷ü, ÎÐ. Òåë.: (067)793-48-90. Тел. (099)5018807

212501010101

ПРОДАВЕЦ /"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ïðîäîâîëüñòâåííûõ, íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ. ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Âîçìîæíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî çàðàáîòêà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

211611020102

ПРОДАВЕЦ /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ, ã. Áåëàÿ Öåðêîâü, ã. Èðïåíü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)5478668

10725102

106531010109

ПРОДАВЕЦ КОНСУЛЬТАНТ /ÎÎÎ "ÝÐÓÄÈÒ" / (êîñìåòîëîãè÷åñêèå èíñòðóìåíòû è îáîðóäîâàíèå). Òðåáîâàíèÿ: çíàíèå ÏÊ, æåëàòåëåí ÎÐ, âîçðàñò äî 40 ëåò. Îáó÷åíèå è ðîñò. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Ð-í Áîðùàãîâêà. Òåë.: 405-24-00. Тел. 2769057

210721010106

ПРОДАВЕЦ КОНСУЛЬТАНТ Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâûõ òîðãîâûõ òî÷åê. Îáó÷åíèå õàðàêòåðèñòèêàì ïðîäóêöèè. Ñðî÷íî! Íàáîð îãðàíè÷åí. Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 212011060000

ПРОДАВЕЦЬ /"ѳëüïî" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ì. "ÂÄÍÕ", (067)440-02-17; ÒÐÖ "Ðàéîí", (067)223-81-97; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)238-95-76; ð-í ì. "×åðí³ã³âñüêà", (067)223-81-95; ð-í ì. "Øóëÿâñüêà", (067)223-77-83; ð-í ì. "Ïîçíÿêè", (067)223-81-72; ð-í Òðîºùèíà, (067)223-77-16; ð-í ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", Тел. (067)2238170 107441030101

ПРОДАВЦОВ /Ñåòü ìàãàçèíîâ ÏÎÑÓÄ De Luxe / Çâîíèòå ñ 10:00 äî 19:00 Тел. 2292120

107251020101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹33 • 19 ñåðïíÿ 2013 ð.

212081020101

21054102

ПРОДАВЦЫ

ПРОДАВЦЫ

/Ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí / (ìàãàçèí íà óë. Ãðåêîâà, ëàðåê (ð-í Äîðîãîæè÷è). ÃÐ: 2 íåäåëè/2 íåäåëè. Ç/ï îãîâàðèâàåòñÿ ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ðàñïîëîæåí ïî óë. Å. Òåëèãè, 45-À (ì. "Äîðîãîæè÷è"). Òåë.: (066)050-52-36. Тел. (097)7485353

Ìóæ.\æåí. Òîðãîâëÿ àðáóçàìè (èþëü-îêòÿáðü). Òðåáîâàíèÿ: àêêóðàòíîñòü, ïîðÿäî÷íîñòü, ñòàðàòåëüíîñòü. Ç\ï 4500-5500 ãðí\ìåñ. Âèêòîð Ãðèãîðüåâè÷, Тел. (097)4648137

212541010101

ПРОДАВЦЫ Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)223-81-95; ð-í ì. "Îáîëîíü", (067)223-81-70; ð-í Áîðùàãîâêà, (067)235-67-93; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)223-75-73; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)223-81-90; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)4400217 107441040106

ПРОДАВЦЫ /Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü êîñìåòèêè / â ìàãàçèíû "BROCARD", "Watsons", "ÊÎÑÌÎ". Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Ç\ï: îò 3000 ãðí. Çâîíèòü: ïí-ïò, 9.00-18.00. Òåë.: (044)496-18-31,(050)330-17-89, (050)382-38-48, (050)380-88-97, (067)798-35-38. Тел. (050)4405631 107031010101

211001010101

ПРОДАВЦЫ /Ìàãàçèí îäåæäû "Ïèøíà Êðàñà" / ñ ïûøíûìè ôîðìàìè. Òåë.: (044)239-27-32, (050)505-85-50, Тел. (096)4099930

212531010101

ПРОДАВЦЫ ÎÐ â ïðîäîâîëüñòâåííîé ãðóïïå òîâàðîâ, çíàíèå êàññîâîãî àïïàðàòà, ñàí. êíèæêà, áåç ÂÏ. ÃÐ è ÇÏ - ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ð-í: Õàðüêîâñêèé ìàññèâ, óë. Êîøèöà, Êîíò. ëèöî Ðóñëàí òåë.: (097)483-48-34, Òàòüÿíà Тел. (098)3171523

212601010101

ПРОДАВЦЫ КОНСУЛЬТАНТЫ Ç\ï äîñòîéíàÿ. Òåë.: (099)900-77-39, (093)820-97-73. Тел. (066)7890707

210901010104

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


26

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ КЛАДОВЩИКИ /Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ êîìïàíèÿ / Êîìïàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, âûäàåòñÿ ñïåöîäåæäà, áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì. Êîíò. òåë.: (096)706-57-35. Тел. (099)9581832

107791010101

КОМІРНИКИ /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)3859556

107021020117

21260101

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ /Êðóïíàÿ òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / â ã. Êèåâå. Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ, êîììóíèêàáåëüíîñòü, ïóíêòóàëüíîñòü, îòâåòñòâåííîñòü. Ç\ï âûñîêàÿ (ïðè ñîáåñåäîâàíèè). E-mail: kingsmak.kiev@mail.ru Òåë.: (093)474-65-56, (044)242-03-52. Тел. (093)3494999

107721020101

21161102

ПРОДАВЦЫ КОНСУЛЬТАНТЫ

99991252

ПРОДАВЦІ

/Òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Áåñïëàòíîå îáó÷åíèå, êàðüåðíûé ðîñò. Ç\ï îò 3700 ãðí + % + ïðåìèÿ. Òåë.: (050)920-23-45, (063)396-53-76. Тел. (067)7440635

212371010104

ПРОДАВЦЫ КОНСУЛЬТАНТЫ

/Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)3859556

107021020105

/Òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 3800 ãðí + ïðåìèÿ + %. Òåë.: (097)667-69-27, (093)826-59-46. Тел. (099)9085462

212381010103

ТОРГОВЫЕ АГЕНТЫ /Ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ "Ìåãàáóä" / ñî ñâîèì àâòî. Êèåâ, Êèåâñêàÿ îáë. Ç/ï äîãîâîðíàÿ. Ñåðãåé, Тел. (067)1740107

211501010101

ПРОДАВЦІ /Ìåðåæà "ÀÒÁ" / Íàäàííÿ æèòëà â ì. Êèºâ³. ì. Êè¿â: 422-07-50, (050)340-14-67, 257-93-05,(095)235-75-97, e-mail: hrkiev@atbmarket.com; ì. Á³ëà Öåðêâà: (097)562-82-48, (050) 340-14-67;ì.Áîÿðêà, Âèøíåâå, Âàñèëüê³â: (050)340-14-67, (050)421-58-63; ì.Áîðîäÿíêà: (050)342-39-29, (050)340-14-67; e-mail: hr2kiev@atbmarket.com Тел. (095)2342291

107201010105

ПРОДАВЦІ /Íîâèé ñóïåðìàðêåò Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: Äàð'ÿ, òåë.: (067)223-81-95, Ìàðèíà, Тел. (044)2065324 107741020102

ÐÀÁÎÒÀ

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ /Êîììåð÷åñêàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 7000 ãðí. Îò 18 ëåò, îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Âûïëàòû âîçìîæíî åæåäíåâíî. Óë. ×èñòÿêîâñêàÿ, 2, ì. "Ñâÿòîøèí". Òåë.: (093)788-83-60, (063)380-26-57. Тел. (096)6713437

211971020101

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ /Òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 4500 ãðí + % + ïðåìèÿ. Òåë.: (050)920-23-45, (063)396-53-76. Тел. (067)7440635

10752101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ КЛАДОВЩИК /Êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÍÈÈÖ "ÀÐÌÀÒÎÌ" / äî 45 ëåò, ñ ÎÐ, çíàíèå ÏÊ è ïðîãðàìì âåäåíèÿ ñêëàäñêîãî ó÷åòà, ç/ï äîãîâîðíàÿ. Âëàäèìèð Èâàíîâè÷, òåë.: 591-08-75, Тел. (050)3388820

107691010301

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

КЛАДОВЩИК 212371010101

ТОРГОВЫЙ АГЕНТ /ÎÎÎ "ÝÐÓÄÈÒ" / Òðåáîâàíèÿ: çíàíèå ÏÊ, æåëàòåëåí ÎÐ, âîçðàñò äî 40 ëåò. Îáó÷åíèå è ðîñò. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Ð-í Áîðùàãîâêà. Òåë.: 405-24-00. Тел. 2769057 210721010105

/Ñêëàä ìåòàëëîïðîêàòà/ Тел. (067)6320551

107821010103

КЛАДОВЩИК /Ïîä³ë (ð-í ì. "Òàðàñà Øåâ÷åíêà") / ñìåíû: 2 äíåâíûå - 2 íî÷íûå. Тел. (063)9533445 000000180064

БАРМЕН äëÿ ðîáîòè â ðåñòîðàí³ (ïð-ò Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 39-Â) òà êàôå (âóë. Ïîðèêà, 13-À; á-ð Ïåðîâà, 23-Á; Õàðê³âñüêå øîñå, 144-Â; âóë. Ïîëÿðíà, 8). Тел. 4120897

107471020302

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹33 • 19 ñåðïíÿ 2013 ð.


ÐÅÑÒÎÐÀÍ. Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×., ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ

27

БАРМЕН /Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Ç/ï äîñòîéíàÿ. Èðèíà (çâîíèòü ñ 18:00 äî 19:00) Тел. (050)3560005

211561020104

БАРМЕН Тел. (096)7777753

212071010101

БАРМЕН /Ðåñòîðàí "Òàíóêè" / Òåë.: (093)001-31-06. 212411010102

БАРМЕН /Îòåëü "Ñîôèåâñêèé Ïîñàä"/ Тел. (067)4095967

000000200020

БАРМЕНОФИЦИАНТ ÎÐ. Ðàáîòà â öåíòðå. Òåë.: (066)077-70-35, Тел. (093)7744712

212481010101

БАРМЕНИ /Íîâèé ñóïåðìàðêåò Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: Äàð'ÿ, òåë.: (067)223-81-95, Ìàðèíà, Тел. (044)2065324

21156102

10711102

107741020105

КОНДИТЕР /"ѳëüïî" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ì. "ÂÄÍÕ", (067)440-02-17; ÒÐÖ "Ðàéîí", (067)223-81-97; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)238-95-76; ð-í ì. "×åðí³ã³âñüêà", (067)223-81-95; ð-í ì. "Øóëÿâñüêà", (067)223-77-83; ð-í ì. "Ïîçíÿêè", (067)223-81-72; ð-í Òðîºùèíà, (067)223-77-16; ð-í ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", Тел. (067)2238170

21178101

107441030104

КУХАР äëÿ ðîáîòè â ðåñòîðàí³ (ïð-ò Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 39-Â) òà êàôå (âóë. Ïîðèêà, 13-À; á-ð Ïåðîâà, 23-Á; Õàðê³âñüêå øîñå, 144-Â; âóë. Ïîëÿðíà, 8). Тел. 4120897

107471020308

КУХАР /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

212511010103

КУХАР /Äåòñêèé ñàä N 535 / âóë. Æìà÷åíêî, 10 Тел. 5438262

21248101

ОФИЦИАНТЫ

ОФІЦІАНТИ

/Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)3859556

/Ðåñòîðàí "ÎÑÊÀÐ" / Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Çâîíèòü ñ 11.00 äî 22.00. Тел. 2236373

/Íîâèé ñóïåðìàðêåò Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: Äàð'ÿ, òåë.: (067)223-81-95, Ìàðèíà, Тел. (044)2065324

107021020115

000000200049

КУХАРКОНДИТЕР /Êåéòåð³íãîâà êîìïàí³ÿ "Mozart Catering" / ç ÄÐ â³ä 4-õ ðîê³â. ̳ñöå çíàõîäæåííÿ: á³ëÿ ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Êîíò. òåë.: 537-11-29. Тел. 2212394

212041010101

КУХАРІ /Íîâèé ñóïåðìàðêåò Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: Äàð'ÿ, òåë.: (067)223-81-95, Ìàðèíà, Тел. (044)2065324

107741020104

21207101

КУХАРІ

ОБВАЛЮВАЛЬНИК М'ЯСА /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)3859556

107021020109

ОФИЦИАНТ /Ðåñòîðàí "Òàíóêè" / Òåë.: (093)001-31-06. 212411010103

ОФИЦИАНТ /Ð-í "Whisky corner" / îò 25 ëåò. Ç/ï 2200 ãðí. + ïðåìèÿ + ÷àåâûå, ñîöïàêåò. Тел. 2790215

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹33 • 19 ñåðïíÿ 2013 ð.

000000200059

208331010102

ОФИЦИАНТЫ /Ðåñòîðàí/ Тел. (067)5341545

211371010102

107741020106

ОФИЦИАНТЫ /Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / íå ñòóäåíòû ñòàöèîíàðà Ç/ï äîñòîéíàÿ. Èðèíà (çâîíèòü ñ 18:00 äî 19:00) Тел. (050)3560005

211561020105

ОФИЦИАНТЫ Тел. (096)7777753

/Ïàá "Òîëñòûé Ëåâ" / ÃÐ: ñóòêè/äâîå. Ç/ï äîñòîéíàÿ, ñâîåâðåìåííàÿ. Áåñïëàòíîå ïèòàíèå Òåë.: (044)234-91-29, Тел. (067)5478930 210391010101

212071010102

ОФИЦИАНТЫ /ϳöåð³ÿ "Ìàìàì³ÿ"/ Тел. 3327111

ОХРАННИК

000000200025

ОФІЦІАНТ äëÿ ðîáîòè â ðåñòîðàí³ (ïð-ò Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 39-Â) òà êàôå (âóë. Ïîðèêà, 13-À; á-ð Ïåðîâà, 23-Á; Õàðê³âñüêå øîñå, 144-Â; âóë. Ïîëÿðíà, 8). Тел. 4120897 107471020303

ПЕКАР /"ѳëüïî" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ì. "ÂÄÍÕ", (067)440-02-17; ÒÐÖ "Ðàéîí", (067)223-81-97; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)238-95-76; ð-í ì. "×åðí³ã³âñüêà", (067)223-81-95; ð-í ì. "Øóëÿâñüêà", (067)223-77-83; ð-í ì. "Ïîçíÿêè", (067)223-81-72; ð-í Òðîºùèíà, (067)223-77-16; ð-í ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", Тел. (067)2238170 107441030103

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


28

ÐÅÑÒÎÐÀÍ. Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×., ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ

10747102

21246102

21161104

РОБІТНИК НА ЛІНІЮ РОЗДАЧІ /Êåéòåð³íãîâà êîìïàí³ÿ "Mozart Catering" / ç³ çíàííÿì àíãë³éñüêî¿ ìîâè. ̳ñöå çíàõîäæåííÿ: á³ëÿ ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Êîíò. òåë.: 537-11-29. Тел. 2212394

212041010103

СОМЕЛЬЕ 21039101

ПЕКАРЬ

ПОВАР

(æåë. ìóæ.). Ç\ï îò 4000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 4927253

ì. "Øóëÿâñêàÿ", óë. Ãåòüìàíà, 6, ÒÐÖ "Áîëüøåâèê", ì-í "ÌåãàÌàðêåò" (îòäåë ïåðñîíàëà). Òåë.: 200-15-10. Тел. 2001533

ПОВАР

ПОВАР

/Ðåñòîðàí "Ãðàíä ×åðè" / Óë. Ñâÿòîøèíñêàÿ, 26. òåë.: 239-05-61, (050)595-12-21, (067)458-06-18. Тел. (063)1475544

/ÄÍÇ N63 / Òåë.: 246-19-45. Тел. 2461946

ПОВАР

ПОВАР

/ϳöåð³ÿ "Ìàìàì³ÿ"/ Тел. 3327111

106831040107

212461020102

Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)223-81-95; ð-í ì. "Îáîëîíü", (067)223-81-70; ð-í Áîðùàãîâêà, (067)235-67-93; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)223-75-73; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)223-81-90; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)4400217

107441040101

ПОВАР

211611040102

СУШИСТ

212361020102

212411010101

СУШИСТЫ 000000200035

21241101

ПОМОЩНИК КОНДИТЕРА 000000200024

ПОВАР /ÄÑ N 679/ Тел. 4337655

/Ðåñòîðàí "Òàíóêè" / Òåë.: (093)001-31-06.

000000200070

/"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ÎÐ èëè îáðàçîâàíèå. ÃÐ: 4\4. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + % + ôîðìà. Íàëè÷èå ñàíèòàðíîé êíèæêè îáÿçàòåëüíî. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

211611020113

ПОВАРСУШИСТ /Ðåñòîðàí "Ãðàíä ×åðè" / Óë. Ñâÿòîøèíñêàÿ, 26. òåë.: 239-05-61, (050)595-12-21, (067)458-06-18. Тел. (063)1475544

ПОМОЩНИК ПОВАРА ì. "Øóëÿâñêàÿ", óë. Ãåòüìàíà, 6, ÒÐÖ "Áîëüøåâèê", ì-í "ÌåãàÌàðêåò" (îòäåë ïåðñîíàëà). Òåë.: 200-15-10. Тел. 2001533

212361020103

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Ç/ï äîñòîéíàÿ. Èðèíà (çâîíèòü ñ 18:00 äî 19:00) Тел. (050)3560005

211561020103

ТЕСТОМЕС (æåë. ìóæ.). Ç\ï îò 4100 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 4927253

106831040108

ФОРМОВЩИК (æåë. æåí.). Ç\ï îò 3000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 4927253

106831040104

212461020107

/Ëèöåé-èíòåðíàò N 23 / ã. Êèåâ, "Êàäåòñêèé êîðïóñ", (óë. Ñàëþòíàÿ, 11-À). Òåë.: 400-70-80. Тел. 4002348

210121010112

ПОВАР /Ðåñòîðàí/ Тел. (067)5341545

/"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ÎÐ îò 1 ãîäà. Îáðàçîâàíèå âûñøåå. ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç/ ï âûñîêèé. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

21137101

ПОМОЩНИК ПОВАРА

ПОВАРА /Ðåñòîðàí "ÎÑÊÀÐ" / Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Çâîíèòü ñ 11.00 äî 22.00. Тел. 2236373

208331010101

ПОВАР /Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Ç/ï äîñòîéíàÿ. Èðèíà (çâîíèòü ñ 18:00 äî 19:00) Тел. (050)3560005

211561020102

ÐÀÁÎÒÀ

/Îòåëü "Ñîôèåâñêèé Ïîñàä"/ Тел. (067)4095967

ПОМОЩНИЦА ПОВАРАПОСУДОМОЙЩИЦА

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Ç/ï äîñòîéíàÿ. Èðèíà (çâîíèòü ñ 18:00 äî 19:00) Тел. (050)3560005 211561020101

ХОСТЕС /Ðåñòîðàí "Òàíóêè" / Òåë.: (093)001-31-06.

212481010102 000000200019

ПОМОЩНИК ПОВАРА /Ðåñòîðàí/ Тел. (067)5341545

000000200036

ÎÐ. Ðàáîòà â öåíòðå. Òåë.: (066)077-70-35, Тел. (093)7744712

ПОВАРА 211371010101

/ÄÍÇ N63 / Òåë.: 246-19-45. Тел. 2461946

ХОСТЕС

211371010103

212411010104

ПРОДАВЕЦБАРМЕН

ШЕФКУХАР

/ÒÐÖ "Êàðàâàí" / ÃÐ: 10.00-22.00, 4\4, ç\ï: îò 2000-2500 ãðí. Тел. (098)2004378

/Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

211781010101

212511010104

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹33 • 19 ñåðïíÿ 2013 ð.


29

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10683104

10772101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АВТОМИЙНИКИ

21204101

Çàáåçïå÷óºìî æèòëîì. Òåë.:(067)406-57-93, ñò. ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà";(067)406-26-39,ñò.ì."Ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò"; ñò. ì."×åðí³ã³âñüêà", Тел. (067)4062645

10669101

210511010101

АВТОМОЙЩИКИ Ìóæ.\æåí. îò 18 ëåò. Òåë.: 462-27-31, 462-30-30, 462-27-67, (096)011-43-75. Тел. (066)3612809

211621010102

АВТОМОЙЩИКИ æåëàòåëüíî ñ ÎÐ. e-mail: pan23@ukr.net Тел. (067)4033082

211801010102

20894103

АВТОСЛЕСАРИ /Â àâòîïàðê òàêñè / Òåë.: (063)021-52-22. Тел. 4618922

106821020103

АВТОСЛЕСАРЬ /ÑÒÎ íà Îáîëîíè / Òåë.: (067)506-28-31, Тел. (067)4635483

107671010101

АВТОСЛЕСАРЬ, МОТОРИСТ, ХОДОВИК /Êîìïàíèÿ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / Âëàäèñëàâ, Тел. (096)1082989

21229101

106691010301

АВТОСЛЕСАРЬ, МОТОРИСТ, ХОДОВИК Âëàäèñëàâ, Тел. (096)1082989 21249101

ÐÀÁÎÒÀ Â ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ Эслюзивные словия работы, шиарные словия для риэлторов с ОР, обчение для новичов. Желательно знание ПК (пользователь). Òåë. (097)538-73-95,

(095)343-90-24, (093)614-62-97

107551010301

208941030102

АВТОСЛЕСАРЬ\АВТОЭЛЕКТРИК /Äëÿ ðàáîòû íà ÑÒÎ / ñ ÎÐ. Òåë.: (067)501-41-42. Тел. 2097859

АНТИКОРОЗІЙНИК

/ÑÒÎ "Ñòðèì Ñåðâèñ" / Ð-í ðàáîòû Âèíîãðàäàðü. Тел. (067)4450245

/ÒΠÊÏÔ "ÊÎÐÍ ËÒÄ", ÒΠ"ÊÎÐÍ ÑÅвÑ" / Ìè ïðîïîíóºìî: îôîðìëåííÿ çã³äíî ÊÇïÏ Óêðà¿íè (ñîö³àëüíèé ïàêåò), îô³ö³éíà ç/ï. Êîíòàêòí³ òåë.: (044)251-31-19, Тел. (095)2625332

000000220007

АДМИНИСТРАТОР АВТОМОЙКИ

АВТОСЛЕСАРЬ МЕХАНИК /Íà ÑÒÎ ïðåäïðèÿòèÿ/ Тел. (067)7113903

АВТОЭЛЕКТРИК

210091010101

æåëàòåëüíî ñ ÎÐ. e-mail: pan23@ukr.net Тел. (067)4033082

107631020102

АККУМУЛЯТОРЩИК

ВЛАСНИКИ АВТОБУСІВ ТА МІКРОАВТОБУСІВ

/Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ êîìïàíèÿ / Êîìïàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, âûäàåòñÿ ñïåöîäåæäà, áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì. Êîíò. òåë.: (096)706-57-35. Тел. (099)9581832

/Êîìïàí³ÿ "Ïàðê" / äëÿ ðîáîòè íà ìàðøðóòàõ ì. Êèºâà. Ìè ïðîïîíóºìî: ãàðí³ óìîâè ïðàö³. Ç\ï - âèñîêà. Çà á³ëüø äåòàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ çâåðòàòèñü çà òåë: 502-24-78. Тел. (050)9711835

211801010101

107791010103

211771010102

21021101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹33 • 19 ñåðïíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


30

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

10708101

10754101

ВОДИТЕЛИ

ВОДИТЕЛИ

/Êîìïàíèÿ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / äëÿ ðàáîòû â òàêñè (íà àâòîìîáèëè ïðåäïðèÿòèÿ, à òàêæå ñî ñâîèìè èíîìàðêàìè). Àíäðåé Èâàíîâè÷, Тел. (095)2860343

/Â àâòîïàðê òàêñè / íà àâòîìîáèëè êîìïàíèè ñ îôèöèàëüíûì òðóäîóñòðîéñòâîì. Òåë.: (063)021-52-22. Тел. 4618922

106691010101

ВОДИТЕЛИ 21013101

Компанії ТОВ "Піт-СТОП Сервіс" потрібні на робот

Для работы на СТО требется:

ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ

ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÜ/ ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÈÊ

âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â ДР, без шідливих звичо Тел.: (050)355-38-40,

(098)211-34-48

с ОР Тел.: (067)501-41-42,

209-78-59 10665101

/Êîìïàíèÿ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / ýâàêóàòîðà, àâòîâîçà, êðàíà ìàíèïóëÿòîðà, íà ìèêðîàâòîáóñ "Ãàçåëü". Àíäðåé Èâàíîâè÷, Тел. (095)2860343

106691010201

106881010101

ВОДИТЕЛИ

ВОДИТЕЛИ

ВОДИТЕЛИ

ýâàêóàòîðà, àâòîâîçà, êðàíà ìàíèïóëÿòîðà, íà ìèêðîàâòîáóñ "Ãàçåëü". Àíäðåé Èâàíîâè÷, Тел. (095)2860343

äëÿ ðàáîòû â òàêñè íà àâòîìîáèëè ôèðìû. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï äî 7000 ãðí. Òåë.: (066)317-62-96, Тел. (093)5810101, (097)4411331

ВОДИТЕЛИ

ВОДИТЕЛИ

/Îõðàííàÿ êîìïàíèÿ / ã. Êèåâ. ÃÐ: äíåâíîé ïîñò; ñóòêè\äâîå; âàõòà. Âàõòà - Òåðíîïîëüñêàÿ îáë., Õìåëüíèöêàÿ îáë., ×åðíîâåöêàÿ îáë. Òåë.: (067)217-44-31. www.sprut.kiev.ua Тел. (067)5030095

/Íà Ïð-òèå / ñ àâòî íà ãàçó Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: (044)383-72-20, (098)674-61-01. Тел. (099)3291006

107271020102

ВОДИТЕЛИ /Ãðóïïà êîìïàíèé "Ýêîíîì-àâòî" / íà íîâûå àâòîìîáèëè ïðåäïðèÿòèÿ. Çíàíèå ãîðîäà è ÎÐ îáÿçàòåëåí. Òåë.: (044)454-14-82. Тел. (044)4541485

208941020104

ÐÀÁÎÒÀ

/Òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ / íà ìóñîðîâîç. Ç\ï îò 5000 ãðí. Тел. (096)3071392

äëÿ ðàáîòû â òàêñè (íà àâòîìîáèëè ïðåäïðèÿòèÿ, à òàêæå ñî ñâîèìè èíîìàðêàìè). Àíàòîëèé Èâàíîâè÷, Тел. (096)5038853

107551010101

21037101

ВОДИТЕЛИ

/Îõðàííîå Ïð-òèå / Êîìàíäèðîâêè. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932

ВОДИТЕЛИ

107541010101

21009101

106821020101

107431020103

210131010101

210201020108

ВОДИТЕЛИ /"Òîï-òàêñè" / ñî ñâîèìè èíîìàðêàìè. Áåç âñòóïèòåëüíûõ. Áåç îáÿçàëîâîê. 10% êîìèñèè îò ëþáûõ çàêàçîâ. Îïëàòà êîìèññèè ÷åðåç òåðìèíàëû. Àáîíïëàòà: 10 ãðí.\íåäåëÿ. Òåë.: 599-79-79, (093)545-79-79, Тел. (099)4497979, (097)5797979

210481010101

21162101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹33 • 19 ñåðïíÿ 2013 ð.


31

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

21159103

21040101

ÂÎÄÈÒÅËÈ

ТРЕБУЮТСЯ

ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. "Â" íà íàø àâòîìîáèëü З\п 5000-7000 рн. Тел.(063)479-00-00

сосвоимавтовта си Ребята,помоитевыполнить за азыдиспетчерс ой. Работабезобязалово . Большое оличествоза азов!

Òåë.: 568-05-60, (063)568-05-60

21159105

21228101

ВОДИТЕЛИ

ВОДИТЕЛЬ

/Òàêñè "Ôîðñàæ" / ñ ÎÐ è áåç, íîâè÷êàì - ïîìîùü è îáó÷åíèå. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî çàêàçîâ. Îòñóòñòâèå îáÿçàëîâîê. Âûãîäíûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Òåë.: (096)390-02-02, 331-02-02. Тел. (093)6139727

/Ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí / (íà 0,25 ñòàâêè). Ç\ï 1200 ãðí. Ðàñïîëîæåí ïî óë. Å. Òåëèãè, 45-À (ì. "Äîðîãîæè÷è"). Òåë.: (066)050-52-36. Тел. (097)7485353

210491010102

ВОДИТЕЛИ /Êîðîíà-òàêñè / ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì è íà íàøå àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà, áåç àáîíåíòñêîé ïëàòû. Êîìèññèÿ 10% ÷åðåç òåðìèíàëû. Áåñïëàòíàÿ ÑÒÎ. Тел. (063)4790000

211591030101

ВОДИТЕЛИ

212541010102

ВОДИТЕЛЬ êàò. "Â" íà íàø àâòîìîáèëü. Ç/ï 5000-7000 ãðí. Тел. (063)4790000

10763102 211591050101

ВОДИТЕЛЬ /Ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / Ðàéîí ñò. ì. "Îñîêîðêè", ëåâûé áåðåã. 107851010201

/"Æåëòîå òàêñè" / ñî ñâîèìè àâòîìîáèëåì è íà íàøå àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà, áåç àáîíåíòñêîé ïëàòû. Êîìèññèÿ - 6-10% ÷åðåç òåðìèíàëû. Áåñïëàòíàÿ ÑÒÎ. Тел. (063)4710000

ВОДИТЕЛЬ /Ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / ñ ñîáñòâåííûì ëåãêîâûì àâòîìîáèëåì. Ðàéîí ñò. ì. "Îñîêîðêè", ëåâûé áåðåã. 107851010202

211591040101

ВОДИТЕЛЬ

ВОДИТЕЛИ КАТ. "С" /Êðóïíàÿ òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ, çíàíèå ã. Êèåâà íà óðîâíå âîäèòåëÿ. E-mail:kingsmak.kiev@mail.ru. Òåë.: (093)780-05-78. Тел. (044)2420352

107721010101

ВОДИТЕЛИ КАТ. "С", "Е" /Àâòîòðàíñ. êîìïàíèÿ "ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß" / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

107081010107

ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ "D"

107581020301

ВОДИТЕЛЬ /ϳöåð³ÿ "Ìàìàì³ÿ" / ñ ÎÐ. Тел. 3327111

000000220026

ВОДИТЕЛЬ СО СВОИМ АВТО /Òàêñè "Ôîðñàæ" / Áîëüøîå êîëè÷åñòâî çàêàçîâ. Îòñóòñòâèå îáÿçàëîâîê. Âûãîäíûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Òåë.: (096)390-02-02, 331-02-02. Тел. (093)6139727

210491010101

äëÿ ðàáîòû íà äåéñòâóþùèõ ìàðøðóòàõ ã. Êèåâà. Тел. (095)7756945 107611010000

ВОДИТЕЛИ ПОГРУЗЧИКА Тел. (093)1348940

/ÏÏ "Àâòîìàã³ñòðàëü" / ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé, êàò. "Å". Âèêòîð Èâàíîâè÷, Тел. (050)4402396

107781010104

ВОДИТЕЛЬ ЭКСПЕДИТОР /Íà îïòîâóþ áàçó ìèíåðàëüíîé âîäû / ÎÐ îò 3-õ ëåò íà MAN "Mercedes" (5-12 ò.). Ç\ï 5000 ãðí. ñ. Ïåòðîâñêîå, óë. Áåëãîðîäñêàÿ, 14. Îôèöàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå. Îëåã, Тел. (067)2364393

105621010101

10755101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹33 • 19 ñåðïíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


32

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

10758102

ДИСПЕТЧЕРЫ

МИЙНИКИ АВТО

/"Ïëàíåòà Òàêñè" / â äèñïåò÷åñêóþ òàêñè. Çíàíèå ÏÊ (óìåíèå ïå÷àòàòü), ãðàìîòíàÿ ðå÷ü. Îáó÷àåì. Ãðàôèê ðàáîòû: ïîñìåííûé (ñìåíà - 12 ÷àñîâ). Тел. (093)9071545

/Àâòîìèéêà / Ìîëîä³ ëþäè â³ä 18 ðîê³â. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. ˳âèé áåðåã. Ç\ï â³ä 3000 ãðí + ïðåì³ÿ. Íàäàºìî æèòëî. Òåë.: 592-80-20. Тел. 3610404

МАСТЕР

ОПЕРАТОР АЗС

/Òþíèíã-ñòóäèÿ / ïî óñòàíîâêå äîï. îáîðóäîâàíèÿ íà àâòîìîáèëè (àâòîýëåêðèê). ð-í Âèíîãðàäàðü Тел. (067)2203826

/ÒÍÊ / (ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë., ì. ѳìôåðîïîëü, ì. Êðàñíîïåðåêîïñüê). ×îëîâ³ê³â òà æ³íîê â³ä 18 ðîê³â íà ïîñàäè. Êîíòàêòè: ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë. (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66, (044)542-17-71; ì. ѳìôåðîïîëü (050)944-10-27, (050)356-32-14, (050)293-96-76, (066)734-99-14; ì. ßëòà (066)257-89-00; ì. Êðàñíîïåðåêîïñüê Тел. (050)9674080

210451010101

21177101

212291010101

МАСТЕР СТО /Àâòîòðàíñ. êîìïàíèÿ "ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß" / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

107081010103

212141010101

107771030102

21180101

ВОДИТЕЛЬ ЭКСПЕДИТОР /Ìÿñîïåðåðàáîòêà / Ç\ï 2000-3500 ãðí. Тел. (096)2346899

ВОДІЙЕКСПЕДИТОР

107391010103

ВОДИТЕЛЯ /Òàêñè 309 / ñî ñâîèì àâòî. Òåë.: 220-13-15. Тел. (093)3137999

211951010102

/ÒÍÊ / áåíçîâîçó ç ïåðåâåçåííÿ íåáåçïå÷íèõ âàíòàæ³â (ì. ѳìôåðîïîëü). Òåë.: (095)361-11-18. ×îëîâ³ê³â òà æ³íîê â³ä 18 ðîê³â íà ïîñàäè. Êîíòàêòè: ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë. (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (044)542-17-71; ì. ѳìôåðîïîëü (050)944-10-27, (050)356-32-14, (050)293-96-76, (066)734-99-14; ì. ßëòà (066)257-89-00; ì. Êðàñíîïåðåêîïñüê Тел. (050)9674080

107771030107

ВОДІЙ

ВОДІЙОХОРОННИК

/ÒΠÊÏÔ "ÊÎÐÍ ËÒÄ", ÒΠ"ÊÎÐÍ ÑÅвÑ" / Ìè ïðîïîíóºìî: îôîðìëåííÿ çã³äíî ÊÇïÏ Óêðà¿íè (ñîö³àëüíèé ïàêåò), îô³ö³éíà ç/ï. Êîíòàêòí³ òåë.: (044)251-31-19, Тел. (095)2625332

/Îõîðîííà êîìïàí³ÿ "À1" / Ãðàô³ê ðîáîòè: äîáîâ³, äåíí³, âàõòà. Ç\ï ñòàá³ëüíà, âèñîêà. Òåë.: (044)481-00-18, (067)296-21-62, Тел. (063)4967039, (050)3893385

107631020108

ВОДІЙ /Êåéòåð³íãîâà êîìïàí³ÿ "Mozart Catering" / çàêóï³âåëüíèê ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ ç àâòîìîá³ëåì (ì³êðîàâòîáóñ) ̳ñöå çíàõîäæåííÿ: á³ëÿ ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Êîíò. òåë.: 537-11-29. Тел. 2212394

212041010105

ÐÀÁÎÒÀ

106681020102

ВОДІЇ êàò. "Ä", "Ñ", "Å". Ðîáîòà - ì. Áîðèñï³ëü. Ç\ï âèñîêà. Òåë.: (067)158-76-50. Тел. (067)2324995

106581010101

ВОДІЇ КАТ. "Д" /Êîìïàí³ÿ "Ïàðê" / Ìè ïðîïîíóºìî: ãàðí³ óìîâè ïðàö³. Ç\ï - âèñîêà. Çà á³ëüø äåòàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ çâåðòàòèñü çà òåë: 502-24-78. Тел. (050)9711835 211771010101

МАШИНИСТ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА

ОПЕРАТОР МИЙКИ

/Êîììóíàëüíî-ïîäðÿäíîå ñïåöèàëèçèðîâàíîå ïðåäïð./ Тел. (063)8342217

000000220013

МАШИНИСТ АВТОКРАНА /Êîììóíàëüíî-ïîäðÿäíîå ñïåöèàëèçèðîâàíîå ïðåäïð./ Тел. (063)8342217

000000220012

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА

/ÒÍÊ / (ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë.). ×îëîâ³ê³â òà æ³íîê â³ä 18 ðîê³â íà ïîñàäè. Êîíòàêòè: ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë. (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66, (044)542-17-71; ì. ѳìôåðîïîëü (050)967-40-80, (050)944-10-27, (050)356-32-14, (050)293-96-76, (066)734-99-14; ì. ßëòà (050)967-40-80, (066)257-89-00; ì. Êðàñíîïåðåêîïñüê Тел. (050)9674080

107771030101

/ÏÏ "Àâòîìàã³ñòðàëü" / Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷, Тел. (050)3432578

107581020402

МАШИНИСТ КАТКА /ÏÏ "Àâòîìàã³ñòðàëü" / Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷, Тел. (050)3432578

107581020401

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА /Êîììóíàëüíî-ïîäðÿäíîå ñïåöèàëèçèðîâàíîå ïðåäïð./ Тел. (063)8342217

000000220016

МЕХАНІК Ç\ï âèñîêà. Òåë.: (067)158-76-50. Тел. (067)2324995

106581010104

ПОЛІРУВАЛЬНИК АВТО /ÒΠÊÏÔ "ÊÎÐÍ ËÒÄ", ÒΠ"ÊÎÐÍ ÑÅвÑ" / Ìè ïðîïîíóºìî: îôîðìëåííÿ çã³äíî ÊÇïÏ Óêðà¿íè (ñîö³àëüíèé ïàêåò), îô³ö³éíà ç/ï. Êîíòàêòí³ òåë.: (044)251-31-19, Тел. (095)2625332

107631020111

РАЗВАЛЬЩИК /ÑÒÎ íà Îáîëîíè / íà óñëîâèÿõ àðåíäû èëè 50õ50 ïîäúåìíèêè, ðàçâàë Òåë.: (067)506-28-31, Тел. (067)4635483

107671010102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹33 • 19 ñåðïíÿ 2013 ð.


33

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

10682102

10777103

10767101

10658101

СЛЕСАРИ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ /Àâòîòðàíñ. êîìïàíèÿ "ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå. Ãðàôèê ðàáîòû: 15\15. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

107081010101

СЛЮСАР ТО І РЕМОНТУ ХОДОВОЇ ЧАСТИНИ АВТОМОБІЛІВ /ÒΠÊÏÔ "ÊÎÐÍ ËÒÄ", ÒΠ"ÊÎÐÍ ÑÅвÑ" / Ìè ïðîïîíóºìî: îôîðìëåííÿ çã³äíî ÊÇïÏ Óêðà¿íè (ñîö³àëüíèé ïàêåò), îô³ö³éíà ç/ï. Êîíòàêòí³ òåë.: (044)251-31-19, Тел. (095)2625332

10688101

21195101

СЛЮСАР З РЕМОНТУ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ АВТОМОБІЛІВ /ÒΠÊÏÔ "ÊÎÐÍ ËÒÄ", ÒΠ"ÊÎÐÍ ÑÅвÑ" / Ìè ïðîïîíóºìî: îôîðìëåííÿ çã³äíî ÊÇïÏ Óêðà¿íè (ñîö³àëüíèé ïàêåò), îô³ö³éíà ç/ï. Êîíòàêòí³ òåë.: (044)251-31-19, Тел. (095)2625332

107631020103

УСТАНОВЩИК ГБО /ÑÒÎ / (ãàçîáàëîííîå îáîðóäîâàíèå) ñ ÎÐ. Ç\ï âûñîêàÿ. Ð-í ðàáîòû - Ëåâûé áåðåã. Тел. (067)2093219

212061010101

ШИНОМОНТАЖНИК /Àâòîñåðâèñ / Ñ ÎÐ. Ç\ï âûñîêàÿ. Ð-í ðàáîòû - Ãîëîñååâñêèé. Тел. (098)6859274

210401010103

107631020109

ШИНОМОНТАЖНИКИ

СЛЮСАР З РЕМОНТУ ДВИГУНІВ АВТОМОБІЛІВ /ÒΠÊÏÔ "ÊÎÐÍ ËÒÄ", ÒΠ"ÊÎÐÍ ÑÅвÑ" / Ìè ïðîïîíóºìî: îôîðìëåííÿ çã³äíî ÊÇïÏ Óêðà¿íè (ñîö³àëüíèé ïàêåò), îô³ö³éíà ç/ï. Êîíòàêòí³ òåë.: (044)251-31-19, Тел. (095)2625332

/Êîìïàí³ÿ ÒΠ"ϳò-ÑÒÎÏ Ñåðâ³ñ" / âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â. ÄÐ, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Òåë.: (050)355-38-40. Тел. (098)2113448

106651010101

ШИНОМОНТАЖНИКИ /Àâòîìèéêà / Ìîëîä³ ëþäè â³ä 18 ðîê³â. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. ˳âèé áåðåã. Ç\ï â³ä 3000 ãðí + ïðåì³ÿ. Íàäàºìî æèòëî. Òåë.: 592-80-20. Тел. 3610404

107631020110

212141010102

21048101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹33 • 19 ñåðïíÿ 2013 ð.

21049101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


34

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10760101

10562101

10749101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ВЕРСТАТНИКИ /ÏÀÒ "ÀÂÅÐÑ" / Îïëàòà â³äðÿäíî-ïðåì³àëüíà, ñîöïàêåò. Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Тел. 2306971 107151010105

21159104

10672101

ЕЛЕКТРОЗВАРНИКИ Ç\ï âèñîêà. Òåë.: (067)158-76-50. Тел. (067)2324995

106581010102

ЕЛЕКТРОМОНТЕР /ÏðÀò "Âèøí³â. ëèâàðíî-êîâàëüñüêèé çä" / ì. Âèøíåâå, âóë. Ëîìîíîñîâà, 1. Òåë.: (04598)5-23-22. Тел. (097)5759732

105721010103

ЕЛЕКТРОМОНТЕР /ÏÀÒ "ÀÂÅÐÑ" / ç ðåìîíòó òà îáñëóãîâóâàííÿ åëåêòðîóñòàòêóâàííÿ 4-6 ðîçðÿäó. Îïëàòà â³äðÿäíî-ïðåì³àëüíà, ñîöïàêåò. Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Тел. 2306971

107151010101

КАРКАСНИК ШИНОМОНТАЖНИКИ

ЭКСПЕДИТОР

ГАЗОРЕЗЧИК

/Ìåáåëüíàÿ êîìïàíèÿ / (äëÿ ìÿãêîé ìåáåëè). Òåë.: (044)383-75-60, Тел. (050)4114474

Òåë.: 462-27-31, 462-30-30, 462-27-67, (096)011-43-75. Тел. (066)3612809

 òîðãîâóþ êîìïàíèþ ïî ñòðîéìàòåðèàëàì. Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155

/Ñêëàä ìåòàëëîïðîêàòà/ Тел. (067)6320551

КОНТРОЛЕР

21206101

211621010101

ЭКСПЕДИТОР /Êîììåð÷åñêàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 4000-4500 ãðí + ïèòàíèå. Îò 18 ëåò, îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Âûïëàòû âîçìîæíî åæåäíåâíî. Óë. ×èñòÿêîâñêàÿ, 2, ì. "Ñâÿòîøèí". Òåë.: (093)788-83-60, (063)380-26-57. Тел. (096)6713437

21243101

10692101

212261010108

107821010102

ЕЛЕКТРИК

212011030000

/Àñôàëüòîáåòîííèé ç-ä "ϳäðÿä" / ç îáñëóãîâóâàííÿ îáëàäíàííÿ. Ç\ï çà ðåçóëüòàòàìè ñï³âáåñ³äè. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, ì. Âèøíåâå, E-mail: Pidryad2007@ukr.net, òåë.: (044)502-94-92, Тел. (067)6684212

106721010101

ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК

211971020102

/ÒΠÊÏÔ "ÊÎÐÍ ËÒÄ", ÒΠ"ÊÎÐÍ ÑÅвÑ" / Ìè ïðîïîíóºìî: îôîðìëåííÿ çã³äíî ÊÇïÏ Óêðà¿íè (ñîö³àëüíèé ïàêåò), îô³ö³éíà ç/ï. Êîíòàêòí³ òåë.: (044)251-31-19, Тел. (095)2625332

ЭКСПЕДИТОРЫ /Òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 4000 ãðí + ïðåìèÿ. Òåë.: (097)667-69-27, (093)826-59-46. Тел. (099)9085462

212381010102

107631020101

/Ïðîèçâîäñòâåííîå Ïð-òèå / ñòåêîëüíîãî ïðîèçâîäñòâà. Ç/ï îò 3500 ãðí. Òåë.: (050)448-71-86, Тел. (097)7157896

107831010102

ЛИВАРНИК /ÏðÀò "Âèøí³â. ëèâàðíî-êîâàëüñüêèé çä" / íà ìàøèíè äëÿ ëèòòÿ ï³ä òèñêîì. ì. Âèøíåâå, âóë. Ëîìîíîñîâà, 1. Òåë.: (04598)5-23-22. Тел. (097)5759732

105721010104

МЕХАНИК /Ñêëàä ìåòàëëîïðîêàòà / ïî êîçëîâîìó êðàíó. Тел. (067)6320551

107821010105

99990506

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹33 • 19 ñåðïíÿ 2013 ð.


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

ÐÀÁÎÒÀ

23022002

17842124

21902002

21942002

22872001

23102002

04312013

23052002

19442003

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 33 (814)

14222024

35


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

23062001

20222036

17302006

20912006

22662004

36

22862004

21782009

18142011

12322010

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 33 (814)


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

ÐÀÁÎÒÀ

23192001

20912007

22752005

21252008

19572050

14652009

14892006

22902001

19932007

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 33 (814)

19782006

20052007

20712003

20112004

37


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

23202001

38

23072001

05382125

17002011

03562004

20462005

20182003

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 33 (814)


39

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

10779101

10756101

10733101

10715101

21194101

МЕХАНИК НАЛАДЧИК

ПИЛОРАМЩИКИ

РАДИОМОНТАЖНИК НАЛАДЧИК

СЛЕСАРЬ МЕХАНИК

/×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / Ñð. ñïåö. (ìåõàíèê, òåõíè÷.), îïûò ðàáîòû îò 2-õ ëåò, ãðàôèê ðàáîòû ñìåííûé, ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç/ï îò 3500 ãðí. Тел. 593 04 72

ñ ÎÐ. Ç/ï îò âûðàáîòêè (60 ãðí./êóá). Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, îáåä, óæèí. Ìåñòî ðàáîòû: Êèåâñêàÿ îáë., Âàñèëüêîâñêèé ð-í, ïãò. Êàëèíîâêà. Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷, Тел. (098)822 38 93

/Ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / (ñáîðêà, ðåìîíò, íàëàäêà èìïóëüñíûõ áëîêîâ ïèòàíèÿ, èíâåðòîðîâ). Òåë./ôàêñ: Тел. (044)467 77 88

Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà äîñòîéíîé ç/ï. Тел. (067)538 44 98

107491010101

212111010000

НАЛАГОДЖУВАЛЬНИКИ

ПИЛОРАМЩИКИ

/ÏÀÒ "ÀÂÅÐÑ" / äåðåâîîáðîáíîãî îáëàäíàííÿ. Îïëàòà â³äðÿäíî-ïðåì³àëüíà, ñîöïàêåò. Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Тел. 230 69 71

/Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå Ïð-òèå / (èçãîòîâëåíèå áåñåäîê, òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ è ò.ä.). Òåë.: (066)388-99-93. Тел. (096)466 31 14

107151010106

ОБРУБНИК МЕТАЛУ /ÏðÀò "Âèøí³â. ëèâàðíî-êîâàëüñüêèé çä" / ì. Âèøíåâå, âóë. Ëîìîíîñîâà, 1. Òåë.: (04598)5-23-22. Тел. (097)575 97 32

105721010102

ОПЕРАТОР ПАРОВИХ КОТЛІВ /Àñôàëüòîáåòîííèé ç-ä "ϳäðÿä" / Ç\ï çà ðåçóëüòàòàìè ñï³âáåñ³äè. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, ì. Âèøíåâå, E-mail: Pidryad2007@ukr.net, òåë.: (044)502-94-92, Тел. (067)668 42 12

106721010102

ОПЕРАТОР ПЕСКОСТРУЙНОГО СТАНКА /Ìåáåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Òåë.: (044)383-75-60, Тел. (050)411 44 74

211941010101

/ÏÀÒ "ÀÂÅÐÑ" / Îïëàòà â³äðÿäíî-ïðåì³àëüíà, ñîöïàêåò. Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Тел. 230 69 71

САНТЕХНИК МОНТАЖНИК /Ñòðîèòåëüíî-èíæåíåðíàÿ êîìïàíèÿ / ñ îïûòîì ðàáîòû â íàïðàâëåíèÿõ: êàíàëèçàöèîííûå ñèñòåìû, âîäîñíàáæåíèå, îòîïëåíèå (òåïëûé ïîë). Âàäèì òåë.: (098)449-27-62, Тел. (066)304 00 70

212121010101

ПЛАВИЛЬНИК МЕТАЛУ /ÏðÀò "Âèøí³â. ëèâàðíî-êîâàëüñüêèé çä" / ì. Âèøíåâå, âóë. Ëîìîíîñîâà, 1. Òåë.: (04598)5-23-22. Тел. (097)575 97 32

105721010101

ПОЛИРОВЩИК МЕДИ Òåë.: 400-21-55. Èãîðü Ìèõàéëîâè÷, Тел. (050)547 13 12

СВАРЩИКИ СБОРЩИКИ ñ ÎÐ, ýë.-äóãîâàÿ, ï\àâòîìàò. Ïðîèçâîäñòâî áûòîâîê, êèîñêîâ, îòêàòíûõ ãàðàæíûõ âîðîò, ëåñòíèö. Òðåçâîñòü, ïóíêòóàëüíîñòü. Ç\ï ñäåëüíàÿ, îò 5000 ãðí. Âîçìîæíî æèëüå. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Áîðèñïîëüñêàÿ, 7, òåððèòîðèÿ ç-äà "Áóäìàø". Тел. (096)597 19 57

210471010101

СЛЕСАРЬ РЕМОНТНИК Òåë.: (093)372-72-64, Åâãåíèé Âàëåðüåâè÷. Ìóæ. íå ñòàðøå 50 ëåò, ÎÐ, áåç â/ï. Ïÿòèäíåâêà, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ç/ï îò 2700 ãðí. 107331010101

СЛЕСАРЬ САНТЕХНИК /×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / Îïûò ðàáîòû îò 2-õ ëåò, ãðàôèê ðàáîòû 8:00-17:00, ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Тел. 593 04 72 212111020000

СЛЕСАРЬ СБОРЩИК /Ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / ðàäèîýëåêòðîííîé àïïàðàòóðû è ïðèáîðîâ (ñáîðêà, ðåìîíò èìïóëüñíûõ áëîêîâ ïèòàíèÿ, èíâåðòîðîâ). Òåë./ôàêñ: Тел. (044)467 77 88

107851010104

106421010104

ПОРЕЗЧИК ДСП /Ìåáåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Òåë.: (044)383-75-60, Тел. (050)411 44 74 212261010105

ПОРЕЗЧИК ЗЕРКАЛ

212261010102

РАБОЧИЙ (æåë. ìóæ.). Ç\ï îò 3000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 492 72 53

107151010103

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹33 • 19 ñåðïíÿ 2013 ð.

СЛЕСАРЬ

СЛЮСАР

/Êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÍÈÈÖ "ÀÐÌÀÒÎÌ" / ìåõàíîñáîðî÷íûõ ðàáîò ñ ÎÐ, ç/ï îò 4000 ãðí. Âèêòîð Íèêîëàåâè÷, òåë. 591-08-05, Тел. (098)834 49 75

/Ñåðåäíÿ øêîëà / (â áàñåéí). Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 248 76 67

107691010101

СЛЕСАРЬ

/Ìåáåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Òåë.: (044)383-75-60, Тел. (050)411 44 74

212261010107

ОПЕРАТОРИ АВТОМАТИЧНОЇ ТА Н\А ЛІНІЇ

107851010103

211811010104

106831040103

/Êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÍÈÈÖ "ÀÐÌÀÒÎÌ" / ìåõàíîñáîðî÷íûõ ðàáîò ñ ÎÐ, ç/ï îò 4000 ãðí. Àëåêñàíäð Ñòåïàíîâè÷, òåë.: 591-08-69, Тел. (067)959 09 44

107691010202

СЛЕСАРЬ /ÎÎÎ "Ñèòè Ñòàéë" / Òåë.: 469-02-67, Тел. 469 51 86

107531010105

103561020203

СЛЮСАРІ Ç\ï âèñîêà. Òåë.: (067)158-76-50. Тел. (067)232 49 95

106581010103

СТАНОЧНИКИ Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, îáåä, óæèí. Ìåñòî ðàáîòû: Êèåâñêàÿ îáë., Âàñèëüêîâñêèé ð-í, ïãò. Êàëèíîâêà. Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷, Тел. (098)822 38 93

107491010102

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


40

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

10785101

10572101

10768102

10782101

СТОЛЯР

ТЕХНОЛОГ

/Îáùåæèòèå / ì. "Äåìååâñêàÿ". Ç\ï îãîâàðèâàåòñÿ íà ñîáåñåäîâàíèè. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Òåë.: (098)401-74-66. Тел. (044)525 99 94

ïî ìåõàíîîáðàáîòêå ìåòàëëà. Òåë.: 400-21-55. Èãîðü Ìèõàéëîâè÷, Тел. (050)547 13 12

211641020103

СТОЛЯР /Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ êîìïàíèÿ / Êîìïàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, âûäàåòñÿ ñïåöîäåæäà, áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì. Êîíò. òåë.: (096)706-57-35. Тел. (099)958 18 32

107791010102

СТОЛЯР СТАНОЧНИК /Ïðîèçâîäñòâî ìåáåëè / íà ó÷àñòîê êîðïóñíîé ìåáåëè. Æåëàòåëüíî ìóæ. îò 25 ëåò, îïûò ðàáîòû, îòñóòñòâèå âðåäíûõ ïðèâû÷åê, âûñîêàÿ êâàëèôèêàöèÿ, áûñòðîòà â ðàáîòå. Ç/ï ïî èòîãàì ñîáåñåäîâàíèÿ, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñîö. ïàêåò. ÃÐ ñ 9:00 äî 18:00 ïí-ïò. Тел. (050)699 10 96

107681010101

СТОЛЯР СТАНОЧНИК /Ïðîèçâîäñòâî ìåáåëè / èëè áðèãàäà ìàñòåðîâ ïî âûïîëíåíèþ ðàçîâûõ çàêàçîâ íà ó÷àñòîê êîðïóñíîé ìåáåëè. Æåëàòåëüíî ìóæ. îò 25 ëåò, îïûò ðàáîòû, îòñóòñòâèå âðåäíûõ ïðèâû÷åê, âûñîêàÿ êâàëèôèêàöèÿ, áûñòðîòà â ðàáîòå. Ç/ï - % îò çàêàçà. ÃÐ ñ 9:00 äî 18:00 ïí-ïò. Тел. (050)699 10 96

107681020101

СТРОПАЛЬЩИКИ Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, îáåä, óæèí. Ìåñòî ðàáîòû: Êèåâñêàÿ îáë., Âàñèëüêîâñêèé ð-í, ïãò. Êàëèíîâêà. Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷, Тел. (098)822 38 93 107491010103

ÐÀÁÎÒÀ

10783101

106421010102

ТОКАР /ÒΠ"Àêðîí-Âàë" / 4-6 ðîçðÿäó. Ç/ï â³ä 4500 ãðí. Òåë.: 417-57-95 (â³ää³ë êàäð³â). ²ðèíà Âàëåíòèí³âíà, Тел. (067)501 16 94

107561010101

УЧЕНИКИ ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ /×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / Ïðîâîäèòñÿ îáó÷åíèå. Ãðàôèê ðàáîòû ñìåííûé. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, ñîöïàêåò, ñïåöîäåæäà. Ç/ï îò 3000 ãðí. Тел. 593 04 72 211871100000

ФРЕЗЕРОВЩИК /Ìåáåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Òåë.: (044)383-75-60, Тел. (050)411 44 74

21047101

ЭЛЕКТРИК /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ, ã. Áåëàÿ Öåðêîâü, ã. Èðïåíü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)547 86 68

106531010107

ЭЛЕКТРИК

107821010104

ШЛІФУВАЛЬНИК /ÒΠ"Àêðîí-Âàë" / Ç/ï â³ä 5000 ãðí. Òåë.: 417-57-95 (â³ää³ë êàäð³â). ²ðèíà Âàëåíòèí³âíà, Тел. (067)501 16 94

107561010102

ЭЛЕКТРИК Òåë.: (093)380-79-59, Âàäèì Ïåòðîâè÷. Ìóæ. íå ñòàðøå 50 ëåò, ÎÐ, áåç â/ï. Ïÿòèäíåâêà, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ç/ï îò 2700 ãðí. 107331010102

Òðåáóþòñÿ íà Ïð-òèå íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó ñ ïîëíîé çàíÿòîñòüþ ïî îáúåêòàõ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé ã. Êèåâà è Êèåâñêîé îáë. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Îïëàòà ïîñëå ñîáåñåäîâàíèÿ. Тел. (098)970 82 90

106921010101

/Ñêëàä ìåòàëëîïðîêàòà / ïî êîçëîâîìó êðàíó. Тел. (067)632 05 51

ЭЛЕКТРИК 212261010106

21091101

ЭЛЕКТРО МОНТАЖНИКИ

/Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï âûñîêàÿ, ïîíåäåëüíî + ïèòàíèå. óë. Ãðóøåâñêîãî, 10, îô.326, 3-é ýòàæ. Òåë.: (095)710-33-78, (096)055-77-94, Тел. 253 23 54

211851010106

ЭЛЕКТРИК СЛЕСАРЬ

ЭЛЕКТРОМО НТАЖНИКИ II IV РАЗР. /Êîììóíàëüíî-ïîäðÿäíîå ñïåöèàëèçèðîâàíîå ïðåäïð./ Тел. (063)834 22 17 000000230014

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК /ÎÎÎ "Ñèòè Ñòàéë" / Òåë.: 469-02-67, Тел. 469 51 86 107531010101

/Êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÍÈÈÖ "ÀÐÌÀÒÎÌ" / ñ ÎÐ, ç/ï 4000 ãðí. Àëåêñàíäð Ñòåïàíîâè÷, òåë.: 591-08-69, Тел. (067)959 09 44

107691010201

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК /ÎÎÎ "Ñèòè Ñòàéë" / Òåë.: 469-02-67, Тел. 469 51 86 107531010104

ЭЛЕКТРО СВАРЩИКИ /Íà ïðîèçâîäñòâî ìåòàëëîêîíñòðóêöèé / (ïîëóàâòîìàò). Ç\ï ñäåëüíàÿ. Тел. 461 54 81 210911010101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹33 • 19 ñåðïíÿ 2013 ð.


41

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ Срочнотреб ется:

Ó×ÅÍÈÊ ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÀ

ÍÀÒßÆÍÛÕ ÏÎÒÎËÊΠЗ\пдооворная Òåë.:

(096)302-44-36 20093101

10689101

10693101

СРОЧНОТРЕБУЕТСЯ:

ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÙÈÊ Возрастот40лет Òåë.: (067)

449-21-52,

АндрейВасильевич 10644101

10690102

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АРМАТУРНИКИ /ÁÓ-12 ÏÀÒ "Òðåñò Êè¿âì³ñüêáóä-3" / Âàõòîâèé ìåòîä. Òåë.: 245-75-90. Тел. 245 77 50

106901020102

АРМАТУРНИКИ Âàõòîâèé ìåòîä. Òåë.: 245-75-90. Тел. 245 77 50

106901030102

БЕТОНЩИКИ /Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï âûñîêàÿ, ïîíåäåëüíî + ïèòàíèå. óë. Ãðóøåâñêîãî, 10, îô.326, 3-é ýòàæ. Òåë.: (095)710-33-78, (096)055-77-94, Тел. 253 23 54

211851010105

БРИГАДА МУЛЯРІВ /Áóä. îðãàí³çàö³ÿ "ÅÐÊÅÐ ÏËÞÑ" / Ç\ï â³ä âèðîá³òêó. Тел. (067)659 93 69

106891010101

ЕЛЕКТРОЗВАРНИКИ /ÁÓ-12 ÏÀÒ "Òðåñò Êè¿âì³ñüêáóä-3" / Âàõòîâèé ìåòîä. Òåë.: 245-75-90. Тел. 245 77 50

21041101

МОНТАЖНИКИ

СТРОПАЛЬНИК

/ÎÎÎ "ÁÏ-4 ÊÌÁ-1" / Ç\ï âûñîêàÿ. Ðàáîòà ïî âàõòàì. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (098)08-232-39. Тел. 537 69 93

/Íà Ïð-òèå / ñ àâòî è èíñòðóìåíòîì Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: (044)383-72-20, (098)674-61-01. Тел. (099)329 10 06

/ÏÀÒ "ÀÂÅÐÑ" / Îïëàòà â³äðÿäíî-ïðåì³àëüíà, ñîöïàêåò. Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Тел. 230 69 71

КАМЕНЩИКИ

МОНТАЖНИКИ

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ ÒΠ"ÄÈÏÐβÍÁÓÄ" / Ç\ï îò âûðàáîòêè. Тел. (050)330 40 25

Ç\ï äîñòîéíàÿ. Òåë.: (099)900-77-39, (093)820-97-73. Тел. (066)789 07 07

106931010107

106951010101

МАЛЯРЫ /Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï âûñîêàÿ, ïîíåäåëüíî + ïèòàíèå. óë. Ãðóøåâñêîãî, 10, îô.326, 3-é ýòàæ. Òåë.: (095)710-33-78, (096)055-77-94, Тел. 253 23 54

211851010103

106901020103

ЕЛЕКТРОЗВАРНИКИ

МОНОЛІТНИКИ

Âàõòîâèé ìåòîä. Òåë.: 245-75-90. Тел. 245 77 50

106901030103

ЗАМЕРЩИК Ç\ï äîñòîéíàÿ. Òåë.: (099)900-77-39, (093)820-97-73. Тел. (066)789 07 07

210901010103

ЗАМЕРЩИК М\П Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)927 71 55 212011140000

КАМЕНЩИКИ /ÎÎÎ "Óêî Áóä Ìåõàí³çàö³ÿ" / Ç\ï îò âûðàáîòêè. Тел. (067)659 93 69

21173101

КАМЕНЩИКИ

/ÁÓ-12 ÏÀÒ "Òðåñò Êè¿âì³ñüêáóä-3" / (áðèãàäè). Âàõòîâèé ìåòîä. Òåë.: 245-75-90. Тел. 245 77 50

106901020101

МОНОЛІТНИКИ (áðèãàäè). Âàõòîâèé ìåòîä. Òåë.: 245-75-90. Тел. 245 77 50

106901030101

/ÎÎÎ "ÁÏ-4 ÊÌÁ-1" / æåëåçîáåòîííûõ êîíñòðóêöèé. Ç\ï âûñîêàÿ. Ðàáîòà ïî âàõòàì. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (098)08-232-39. Тел. 537 69 93

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹33 • 19 ñåðïíÿ 2013 ð.

107151010102

СТРОПАЛЬЩИК /Ñêëàä ìåòàëëîïðîêàòà/ Тел. (067)632 05 51

107821010101

СТРОПАЛЬЩИКИ

/Áóä. îðãàí³çàö³ÿ "ÅÐÊÅÐ ÏËÞÑ" / Ç\ï â³ä âèðîá³òêó. Тел. (067)659 93 69

/ÎÎÎ "ÁÏ-4 ÊÌÁ-1" / Ç\ï âûñîêàÿ. Ðàáîòà ïî âàõòàì. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (098)08-232-39. Тел. 537 69 93

ПЛИТОЧНИКИ

ШТУКАТУРЫ

210901010102

ОБЛИЦЮВАЛЬНИКИ

106891010103

/Áóä. îðãàí³çàö³ÿ "ÅÐÊÅÐ ÏËÞÑ" / Ç\ï â³ä âèðîá³òêó. Тел. (067)659 93 69

106891010102

ПЛИТОЧНИКИ /Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï âûñîêàÿ, ïîíåäåëüíî + ïèòàíèå. óë. Ãðóøåâñêîãî, 10, îô. 326, 3-é ýòàæ. Òåë.: (095)710-33-78, (096)055-77-94, Тел. 253 23 54

íà ãèïñîâóþ øòóêàòóðêó. Îïëàòà ñäåëüíàÿ, âûïëàòà åæåíåäåëüíî. Òåë.: (097)724-32-35. Тел. (097)946 71 76

106931010104

211731010101

ЭКСКАВАТОРЩИК Âîçðàñò îò 40 ëåò. Àíäðåé Âàñèëüåâè÷, Тел. (067)449 21 52 106441010101

211851010102

МОНТАЖНИКИ

106891040000

210201020107

106931010103

ПЛОТНИКИ /ÎÎÎ "ÁÏ-4 ÊÌÁ-1" / (îïàëóáêà). Ç\ï âûñîêàÿ. Ðàáîòà ïî âàõòàì. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (098)08-232-39. Тел. 537 69 93

106931010101

99990504

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


42

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10627101

10695101

10691101

21214101

ШВЕЯ /Ìåáåëüíàÿ ôàáðèêà ïî ïðîèçâîäñòâó êðåñåë / íà ïîøèâ, ñøèâ ðàñêðîåííûõ èçäåëèé. ÃÐ: íîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü, ç/ï îò 3000 ãðí. è âûøå. Тел. 491 24 44, (067) 657 50 55 107511010101

ШВЕЯ

(ïîðòíîé) ñ îïûòîì ðàáîòû. Ðàéîí: Ëåâûé áåðåã. Тел. (097)522 59 69, (095)274 09 55

212131010101

10688102

АВТОМОЙЩИК

ГРУЗЧИК

/Àâòîñåðâèñ / Ñ ÎÐ. Ç\ï âûñîêàÿ. Ð-í ðàáîòû - Ãîëîñååâñêèé. Тел. (098)685 92 74

/Ïîä³ë (ð-í ì. "Òàðàñà Øåâ÷åíêà")/ Тел. (063)953 34 45

210401010101

АВТОМОЙЩИКИ

21212101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 11 ВАНТАЖНИКИ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ СБОРЩИК ФАСАДОВ

/̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / 160 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64),(063)876-66-52. Тел. (068)530 26 20

212021020105

11 ПАКУВАЛЬНИКИ

/Ìåáåëüíàÿ êîìïàíèÿ / äëÿ øêàôîâ-êóïå. Òåë.: (044)383-75-60, Тел. (050)411 44 74

212261010104

/̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / 140 ãðí\äåíü. ×îë.\æ³í. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64),(063)876-66-52. Тел. (068)530 26 20

212021020104

2 УЧЕНИКА íà ñáîðêó êîìïüþòåðîâ è íîóòáóêîâ. Òåë.: (098)906-05-25. Тел. 233 02 91

211151010101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ШВЕИ ñ ÎÐ (ïîøèâ ñïåöîäåæäû). Ìåñòî ðàáîòû: ð-í Òðîåùèíà. Ç\ï 2500-3000 ãðí. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî Тел. (067)209 76 17, (044)207 35 21 107311010101

ÐÀÁÎÒÀ

АВТОМИЙНИКИ

Ç\ï îò 5000 ãðí. ÎÐ îáÿçàòåëåí. Ïîìîùü ñ æèëüåì. Ð-íû ðàáîòû: óë. Æìåðèíñêàÿ, 5; óë. Æìåðèíñêàÿ, 26; óë. Òóïîëåâà, 1-Á; Áåëãîðîäêà. Òåë.: (097)007-27-72, Àíäðåé. Тел. (098)373 27 77

210371010101

АВТОМОЙЩИКИ ñ ÎÐ è áåç ÎÐ. Îïëàòà â % - âûñîêàÿ. Ìåñòî ðàáîòû: ì."Áåðåñòåéñêàÿ", òåë.: (063)406-01-15; ð-í Îáîëîíü, óë. Ìàéîðîâà, òåë.: (093)503-10-56; ì. "Ïåòðîâêà", òåë.: (093)200-04-53; ì. "Îáîëîíü", "Êàðàâàí", Тел. (097)822 45 46

107601010101

211751040000

ГРУЗЧИКИ Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)223-81-95; ð-í ì. "Îáîëîíü", (067)223-81-70; ð-í Áîðùàãîâêà, (067)235-67-93; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)223-75-73; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)223-81-90; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)440 02 17

107441040108

ГРУЗЧИКИ /Íà Ïð-òèå / Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: (044)383-72-20, (098)674-61-01. Тел. (099)329 10 06

210201020101

ВАНТАЖНИКИ /Íîâèé ñóïåðìàðêåò Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: Äàð'ÿ, òåë.: (067)223-81-95, Ìàðèíà, Тел. (044)206 53 24 107741020109

ВАНТАЖНИКИ /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)385 95 56 107021020114

ijâ÷àòà òà õëîïö³. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Ç\ï 1700 ãðí\òèæäåíü. Æèòëî áåçêîøòîâíî. Ãðàô³êè ðîáîòè ð³çí³ (ïîäîáîâî, äåíí³, ùîòèæíåâî). Ç\ï ùîòèæíåâî, í³÷í³ âðàíö³. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68, 360-01-38. Тел. (093)210 82 56

000000270065

ГРУЗЧИК /Êîììåð÷åñêàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 250 ãðí\äåíü. Îò 18 ëåò, îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Âûïëàòû âîçìîæíî åæåäíåâíî. Óë. ×èñòÿêîâñêàÿ, 2, ì. "Ñâÿòîøèí". Òåë.: (093)788-83-60, (063)380-26-57. Тел. (096)671 34 37 211971020103

ГРУЗЧИКИ /Òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 200 ãðí\äåíü. Òåë.: (050)920-23-45, (063)396-53-76. Тел. (067)744 06 35

212371010105

ГРУЗЧИКИ Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà äîñòîéíîé ç/ï. Тел. (067)538 44 98

211811010102

ГРУЗЧИКИ Тел. (093)134 89 40

107781010101

ГРУЗЧИКИ КОМПЛЕКТОВЩИКИ Òðåá.: ÎÐ íà ñêëàäàõ. Ìû ïðåäëàãàåì: äîñòàâêà äî ìåñòà ðàáîòû îò ñò. ì. "Íèâêè". Êîìïàíèÿ "Ëîãèñòèê-Ïëþñ", ïãò Ñòîÿíêà, 21-é êì Æèòîìèðñêîé òðàññû, ñêëàäñêîé êîìïëåêñ West Gate Logistic, áëîê 2D (15 ìèí. îò ñò. ì. "Íèâêè"). Êîíòàêòíûå ëèöà - Ñåðãåé, òåë.: (050)960-50-18. Þðèé, Тел. (050)641 57 14

107211020101

ДВОРНИК /Ëèöåé-èíòåðíàò N 23 / ã. Êèåâ, "Êàäåòñêèé êîðïóñ", (óë. Ñàëþòíàÿ, 11-À). Òåë.: 400-70-80. Тел. 400 23 48

210121010110

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹33 • 19 ñåðïíÿ 2013 ð.


43

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

20333101

ДВОРНИК /ÄÍÇ N 647 / ì. "Íèâêè". Тел. 400 73 48

000000270047

ДВІРНИК /ÑØ N 174 (âóë. Ãåðî¿â Ñåâàñòîïîëÿ, 43) / Òåë.: 497-40-18. Тел. 497 91 88

000000270045

ДВІРНИК /ÄÑ N 94/ Тел. 515 05 63

ЗАВХОЗ

КОНТРОЛЕР АВТОСТОЯНКИ

ОБРОБЛЮВАЧІ РИБИ

/ÄÍÇ N63 / (æåëàòåëüíî æåí.). Òåë.: 246-19-45. Тел. 246 19 46

/ÒΠÊÏÔ "ÊÎÐÍ ËÒÄ", ÒΠ"ÊÎÐÍ ÑÅвÑ" / Ìè ïðîïîíóºìî: îôîðìëåííÿ çã³äíî ÊÇïÏ Óêðà¿íè (ñîö³àëüíèé ïàêåò), îô³ö³éíà ç/ï. Êîíòàêòí³ òåë.: (044)251-31-19, Тел. (095)262 53 32

/Íîâèé ñóïåðìàðêåò Le Silpo / Ìè ïðîïîíóºìî: ã³äíó ³ ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó; ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè òà ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³; êàð'ºðíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; äðóæíèé êîëåêòèâ ïðàö³âíèê³â. Òåëåôîíóéòå íàì ïðÿìî çàðàç: Äàð'ÿ, òåë.: (067)223-81-95, Ìàðèíà, Тел. (044)206 53 24

000000270037

ЗАМЕРЩИКИ /Íà Ïð-òèå / Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: (044)383-72-20, (098)674-61-01. Тел. (099)329 10 06

210201020104

000000270055

ДВІРНИК /Äåòñêèé ñàä N 535 / âóë. Æìà÷åíêî, 10. Тел. 543 82 62

ЗЕМЛЕКОПЫ /Êîììóíàëüíî-ïîäðÿäíîå ñïåöèàëèçèðîâàíîå ïðåäïð./ Тел. (063)834 22 17

000000270015

000000270048

КОМЕНДАНТ

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ /ÏÏ "Àâòîìàã³ñòðàëü" / Þëèé Àëåêñååâè÷, Тел. (050)343 34 26

107581020101

/×àñòíîå îáùåæèòèå / æåí., ç/ï 2000 ãðí. + áåñïëàòíîå æèëüå. Ëþäìèëà, Тел. (097)995 93 36

212451010101

ДОРОЖНІЙ РОБІТНИК /ÒΠÊÏÔ "ÊÎÐÍ ËÒÄ", ÒΠ"ÊÎÐÍ ÑÅвÑ" / Ìè ïðîïîíóºìî: îôîðìëåííÿ çã³äíî ÊÇïÏ Óêðà¿íè (ñîö³àëüíèé ïàêåò), îô³ö³éíà ç/ï. Êîíòàêòí³ òåë.: (044)251-31-19, Тел. (095)262 53 32

107631020105

ЖІНКИ, ùî áàæàþòü ñòàòè ñóðîãàòíèìè ìàìàìè. Ìè ãàðàíòóºìî ïîâíó êîíô³äåíö³éí³ñòü Âàøèõ äàíèõ òà ã³äíó âèíàãîðîäó - 130 000-180 000 ãðí (â çàëåæíîñò³ â³ä ïðîãðàì). Âèìîãè: æ³íêè â³êîì â³ä 20 äî 28 ðîê³â, ÿê³ ô³çè÷íî òà ïñèõ³÷íî çäîðîâ³ òà ìàþòü õî÷à á îäíó ñâîþ çäîðîâó äèòèíó. Áóäü ëàñêà, óòî÷íþéòå äåòàë³. Òåòÿíà, çà Тел. (044)362 53 63

210531020101

КОМПЛЕКТОВЩИКИ Тел. (093)134 89 40

107781010102

КОНСУЛЬТАНТ Тел. 383 77 68

000000270060

КОНСУЛЬТАНТИ Ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. 3-5 ãîäèí íà äåíü. Ñï³âáåñ³äà çà àäðåñîþ: ì. "Äàðíèöÿ", ïð-ò Âèçâîëèòåë³â, 3. Òåë.: (044)502-69-21. Тел. (093)519 37 08

211691010102

КОНСУЛЬТАНТЫ /Íà Ïð-òèå / Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: (044)383-72-20, Тел. (099)329 10 06, (098)674 61 01

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹33 • 19 ñåðïíÿ 2013 ð.

210201020103

107631020106

КУРЬЕРЫ КОНСУЛЬТАНТЫ

107741020107

/Òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 3600 ãðí + ïðåìèÿ. Òåë.: (050)920-23-45, (063)396-53-76. Тел. (067)744 06 35

212371010103

МОЙЩИЦА УБОРЩИЦА /Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / (äíåâíàÿ, ñóòî÷íàÿ) Ç/ï äîñòîéíàÿ. Èðèíà (çâîíèòü ñ 18:00 äî 19:00) Тел. (050)356 00 05

211561020106

МОЛОДШІ ПРИЙМАЛЬНИКИ ТОВАРУ

ПАРКОВЩИК ТЕЛЕЖЕК /"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ÃÐ: 7/7. Óðîâåíü Ç/ï - âûñîêèé + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 206 13 40

211611020116

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ /×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / Ãðàôèê ðàáîòû 8:00-17:00, ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç/ï 2000 ãðí. Тел. 593 04 72 211871050000

/Ìåðåæà "ÀÒÁ" / (âàíòàæíèê³â). Íàäàííÿ æèòëà â ì. Êèºâ³. ì. Êè¿â: 422-07-50, (050)340-14-67, 257-93-05,(095)235-75-97, e-mail: hrkiev@atbmarket.com; ì. Á³ëà Öåðêâà: (097)562-82-48, (050) 340-14-67;ì.Áîÿðêà, Âèøíåâå, Âàñèëüê³â: (050)340-14-67, (050)421-58-63; ì.Áîðîäÿíêà: (050)342-39-29, (050)340-14-67; e-mail: hr2kiev@atbmarket.com Тел. (095)234 22 91

107201010103

МОЛОДЫЕ АКТИВНЫЕ ЛЮДИ НА ЛИСТОВКИ Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, Тел. (094)927 71 55, (095)718 00 74 212011120000

ПОМОЩНИКИ ПИЛОРАМЩИКОВ /Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå Ïð-òèå / (èçãîòîâëåíèå áåñåäîê, òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ è ò.ä.). Òåë.: (066)388-99-93. Тел. (096)466 31 14 211941010102

ПОМІЧНИКИ ПРОДАВЦІВ /Ìåðåæà "ÀÒÁ" / (ïðèáèðàëüíèö³). Íàäàííÿ æèòëà â ì. Êèºâ³. ì. Êè¿ : 422-07-50, (050)340-14-67, 257-93-05,(095)235-75-97, e-mail: hrkiev@atbmarket.com; ì. Á³ëà Öåðêâà: (097)562-82-48, (050) 340-14-67;ì.Áîÿðêà, Âèøíåâå, Âàñèëüê³â: (050)340-14-67, (050)421-58-63; ì.Áîðîäÿíêà: (050)342-39-29, (050)340-14-67; e-mail: hr2kiev@atbmarket.com Тел. (095)234 22 91 107201010107

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


44

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

10746103

СРОЧНОТРЕБУЮТСЯ:

ТЕРМІНОВОПОТРІБНІ

ÇÀÃÎÒÎÂÈÒÅËÈ ÂÒÎÐÑÛÐÜß

ÀÂÒÎÌÈÉÍÈÊÈ

МожнобезОР. Оплатасдельная.

Тел.:(067)406-57-93 , ст.м."ГероївДніпра"; (067)406-26-39, ст.м."Політехнічнийінститт"; (067)406-26-45, ст.м."Черніівсьа"

Тел.:(095)830-12-77

Забезпеч ємо житлом

21018101

21051101

ПОСУДОМИЙНИЦЯ

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ

/Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 431 94 51

/ÒÍÊ / (ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë., ì. ѳìôåðîïîëü). ×îëîâ³ê³â òà æ³íîê â³ä 18 ðîê³â íà ïîñàäè. Êîíòàêòè: ì. Êè¿â, Êè¿âñüêà îáë. (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66, (044)542-17-71; ì. ѳìôåðîïîëü (050)967-40-80, (050)944-10-27, (050)356-32-14, (050)293-96-76, (066)734-99-14; ì. ßëòà (066)257-89-00; ì. Êðàñíîïåðåêîïñüê Тел. (050)967 40 80

212511010105

ПОСУДОМИЙНИЦЯ /Êåéòåð³íãîâà êîìïàí³ÿ "Mozart Catering" / ç ÄÐ. Ç\ï 2000 ãðí. ̳ñöå çíàõîäæåííÿ: á³ëÿ ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Êîíò. òåë.: 537-11-29. Тел. 221 23 94

212041010104

ПОСУДОМОЙЩИЦА /"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ÃÐ 4/4, óðîâåíü ç/ï - âûñîêèé + % + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Тел. 206 13 40, 206 13 30

107771030105

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ

103561020202

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ

/Ðåñòîðàí "Òàíóêè" / Òåë.: (093)001-31-06. 212411010105

ПОСУДОМОЙЩИЦЫ

/Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 431 94 51

212511010106

/Ðåñòîðàí "ÎÑÊÀÐ" / Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Çâîíèòü ñ 11.00 äî 22.00. Тел. 223 63 73

208331010103

ПР ТИЕ â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðåäîñòàâëÿåò ðàçëè÷íûå âàêàíñèè. Êàðüåðíûé ðîñò. Íå ñåòåâîé ìàðêåòèíã. Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)927 71 55 212011050000

ПРИБИРАЛЬНИК САНВУЗЛІВ /ÒΠÊÏÔ "ÊÎÐÍ ËÒÄ", ÒΠ"ÊÎÐÍ ÑÅвÑ" / Ìè ïðîïîíóºìî: îôîðìëåííÿ çã³äíî ÊÇïÏ Óêðà¿íè (ñîö³àëüíèé ïàêåò), îô³ö³éíà ç/ï. Êîíòàêòí³ òåë.: (044)251-31-19, Тел. (095)262 53 32

107631020107

ПРИБИРАЛЬНИК ТЕРИТОРІЙ /ÒΠÊÏÔ "ÊÎÐÍ ËÒÄ", ÒΠ"ÊÎÐÍ ÑÅвÑ" / Ìè ïðîïîíóºìî: îôîðìëåííÿ çã³äíî ÊÇïÏ Óêðà¿íè (ñîö³àëüíèé ïàêåò), îô³ö³éíà ç/ï. Êîíòàêòí³ òåë.: (044)251-31-19, Тел. (095)262 53 32

107631020104

ÐÀÁÎÒÀ

РАЗНОРАБОЧИЕ

/³ää³ë ïàðôóìå𳿠/ ̳ñöå ðîáîòè: ïåðåõ³ä ñò. ì. "Ïàëàö Óêðà¿íà", ñóïåðìàðêåò "Ôóðøåò", âóë. Ñòàðîâîêçàëüíà, ì. "Âîêçàëüíà"; ñóïåðìàðêåò "Ôóðøåò", ïð-ò Ïåðåìîãè, ì. "Íèâêè". ÃÐ: 3\3. Ç\ï 3000 ãðí\13 äí³â. Тел. (096)258 58 80

212351010101

ПРОМОУТЕРИ /×àéíà êîìïàí³ÿ / ³ä 18 ðîê³â, ç\ï: ì³í³ìóì - 130-140 ãðí, ìàêñèìóì - â³ä ïðîäàæ³â çà 6 ãîäèí ðîáîòè. ÃÐ: ç 9.00 äî 15.00 àáî ç 15.00 äî 21.00. Òåë.: 574-02-52 (ç 10.00 äî 12.00 áóäí³). Ïåðåäçâîíþþ íà äçâ³íêè. (ç 10.00 äî 18.00 áóäí³), Тел. (067)230 90 48

107591010101

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ /ÑØ N 174 (âóë. Ãåðî¿â Ñåâàñòîïîëÿ, 43) / Òåë.: 497-40-18. Тел. 497 91 88

000000270046

ПРИБИРАЛЬНИЦІ

107021020108

ПРОДАВЕЦ Êîíñóëüòàöèÿ êëèåíòà. Ïîäáîð ïðîäóêöèè. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû. Ç\ï äîñòîéíàÿ, âûïëà÷èâàåòñÿ ïîíåäåëüíî. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)927 71 55

РАБОТНИКИ ЛИНИИ РАЗДАЧИ

РАЗНОРАБОЧИЕ Ç\ï äîñòîéíàÿ. Òåë.: (099)900-77-39, (093)820-97-73. Тел. (066)789 07 07

210901010107

РАЗНОРАБОЧИЕ /Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå Ïð-òèå / (èçãîòîâëåíèå áåñåäîê, òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ è ò.ä.). Òåë.: (066)388-99-93. Тел. (096)466 31 14

РАЗНОРАБОЧИЕ /Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï âûñîêàÿ, ïîíåäåëüíî + ïèòàíèå. óë. Ãðóøåâñêîãî, 10, îô.326, 3-é ýòàæ. Òåë.: (095)710-33-78, (096)055-77-94, Тел. 253 23 54

211851010104

ì. "Øóëÿâñêàÿ", óë. Ãåòüìàíà, 6, ÒÐÖ "Áîëüøåâèê", ì-í "ÌåãàÌàðêåò" (îòäåë ïåðñîíàëà). Òåë.: 200-15-10. Тел. 200 15 33

РАЗНОРАБОЧИЕ /Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ / Òåë.: 467-56-97. Тел. 468 84 86

000000270042

212361020101

РАБОЧИЙ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОТДЕЛА /×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / Ãðàôèê ðàáîòû 9:00-16:30, ïðîâåäåíèå ìåëêèõ ðåìîíòíûõ ðàáîò. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç/ï 2000 ãðí. Тел. 593 04 72

РАЗДАТЧИКИ ЛИСТОВОК Ç\ï äîñòîéíàÿ. Òåë.: (099)900-77-39, (093)820-97-73. Тел. (066)789 07 07

210901010106

РАЗДЕЛЬЩИКИ Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)223-81-95; ð-í ì. "Îáîëîíü", (067)223-81-70; ð-í Áîðùàãîâêà, (067)235-67-93; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)223-75-73; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)223-81-90; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-81-72; ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)440 02 17

107441040104

212011070000

ПРОДАВЦЫ ВЫПЕЧКИ

РАЗНОРАБОЧИЕ

/Êðóïíûå òîðãîâûå öåíòðû / (æåëàòåëüíî æåíùèíû îò 21 ãîäà). Ç\ï 2500-3500 ãðí. Тел. (063)975 73 14

/Ïðîèçâîäñòâåííîå Ïð-òèå / â öåõ. Òåë.: (050)448-71-86, Тел. (097)715 78 96

210541020101

106921010102

211941010103

Ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. 3-5 ãîäèí íà äåíü. Ñï³âáåñ³äà çà àäðåñîþ: ì. "Äàðíèöÿ", ïð-ò Âèçâîëèòåë³â, 3. Òåë.: (044)502-69-21. Тел. (093)519 37 08

211871060000

/Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "Êîíòèíåíò" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)385 95 56

Òðåáóþòñÿ íà Ïð-òèå íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó ñ ïîëíîé çàíÿòîñòüþ ïî îáúåêòàõ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé ã. Êèåâà è Êèåâñêîé îáë. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Îïëàòà ïîñëå ñîáåñåäîâàíèÿ. Тел. (098)970 82 90

ПРОМОУТЕРИ

211691010101

/Ñåðåäíÿ øêîëà / Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 248 76 67

211611020114

ПОСУДОМОЙЩИЦА

21242101

ПРОДАВЦІ ПРОМОУТЕРИ

107831010101

РАЗНОРАБОЧИЙ /Ìåáåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Òåë.: (044)383-75-60, Тел. (050)411 44 74

212261010101

РАЗНОРАБОЧИЙ (æåë. ìóæ.). Ç\ï îò 3000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 492 72 53

106831040106

РАЗНОРАБОЧИЙ /Ìÿñîïåðåðàáîòêà / â ìÿñíîé öåõ. Ç\ï 2000-3500 ãðí. Тел. (096)234 68 99

107391010101

РАЗНОРАБОЧИЙ /×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / Âðåìåííàÿ ðàáîòà íà 1 ìåñ. Ãðàôèê ðàáîòû 9:00-18:00, ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç/ï 3000 ãðí. Тел. 593 04 72 211871080000

РАЗНОРАБОЧИЙ /Ìåáåëüíàÿ ôàáðèêà ïî ïðîèçâîäñòâó êðåñåë / íà ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü. Òåë.: (067) 657-50-55 Тел. 491 24 44

107511010102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹33 • 19 ñåðïíÿ 2013 ð.


45

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 11 КУР'ЄРИ /̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / 180 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî. Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè" (âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64), (063)876-66-52. Тел. (068)530 26 20

212021020102

КУРЬЕР 10719101

УБОРЩИЦА /Îáùåæèòèå / ì. "Äåìååâñêàÿ". Ç\ï îãîâàðèâàåòñÿ íà ñîáåñåäîâàíèè. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Òåë.: (098)401-74-66. Тел. (044)525 99 94

211641020101

РОБІТНИК З ОБСЛУГОВУВАННЯ, САНТЕХНІК

/Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé Óëüòðàìàðèí" / Âîçðàñò îò 18 ëåò (íå ñòóäåíòû). Õîðîøèå óñëîâèÿ òðóäà. Ìîæíî áåç ÎÐ. Óë. Óðèöêîãî, 1-à. Òåë. (063)232-55-42. Тел. 232 55 42

/ÄÑ N 94/ Тел. 515 05 63

УБОРЩИЦА 000000270056

РОБІТНИЦЯ З ДОГЛЯДУ ЗА КРОЛЯМИ Ìîæëèâî ñ³ì'ÿ. Æèòëî º á³ëÿ ì. Êèºâà. Îïëàòà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë.: 275-40-66. Тел. (067)235 31 74 201571010000

РІЗНОРОБИ НА СКЛАД, БУДМАЙДАНЧИКИ, ЗАПРАВКИ Ç\ï ïîòèæíåâî, 2 ðàçè â ì³ñÿöü, ïîì³ñÿ÷íî. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68, 360-01-38. Тел. (099)546 68 93 211751050000

СЕРВЕР БИЛЕТЕР /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / Òåë.: (063)220-31-95. Тел. (063)220 31 94

212551010104

/ÄÍÇ N63 / Òåë.: 246-19-45. Тел. 246 19 46

000000270040

УКЛАДАЛЬНИК ПАКУВАЛЬНИК /Âèðîáíè÷à êîìïàí³ÿ "Ãîëäåí ijñòð³áüþøí" / (ñìò. Ãîñòîìåëü, âóë. Ëåí³íà, 141-Ñ). Ðîáîòà ïîçì³ííà, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, íàÿâíà ðîçâîçêà. Òåë.: (067)215-90-85, Тел. (044)377 74 94

107641020101

УПАКОВЩИКИ ðóëîíîâ òóàëåòíîé áóìàãè è ñàëôåòîê â Êèåâ. Ì/æ. Áåç ÎÐ. ÃÐ: âàõòà. Îïëàòà 390 ãðí. â äåíü. Âûïëàòà åæåäíåâíî. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå+ïèòàíèå. Òåë.: (067) 195-79-27 Тел. 361 87 63 302511020000

УПАКОВЩИКИ

/Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé Óëüòðàìàðèí" / Âîçðàñò îò 18 ëåò (íå ñòóäåíòû). Õîðîøèå óñëîâèÿ òðóäà. Ìîæíî áåç ÎÐ. Óë. Óðèöêîãî, 1-à. Òåë. (063)232-55-42. Тел. 232 55 42

ФИТНЕС ИНСТРУКТОР Æåëàòåëüíî æåíùèíà îò 25 ëåò. ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Êîðïîðàòèâíîå îáó÷åíèå. Ç\ï îò 2000 äî 5000 ãðí. Ëþäìèëà, Тел. (067)751 96 43

211401010101

201171010129

СЕРВЕР БИЛЕТЕР

Âèäàâíè÷à ô³ðìà. Ðåçþìå íà å-mail: Riu_vvk@ukr.net. Òåë.: 453-35-11, Тел. 453 35 12

212571020101

УБОРЩИЦА 20117101

ФАХІВЦЯМ, ЯКИМ ЗА 55

êèåâñêèõ òîðòîâ â êîðîáêè Êèåâ. Ì/æ, áåç ÎÐ. ÃÐ 7/7, 15/15. Îïëàòà åæåíåäåëüíî: 3000 ãðí. çà íåäåëþ. Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåì. Òåë.: (067) 740-71-86 Тел. 362 12 48

ЧЛЕН БРИГАДИ РЕСТОРАНУ /Ìåðåæà ðåñòîðàí³â "Êðèëà" / (ðîáîòà ó äåííó, í³÷íó çì³íè, íà êóõí³, íà ñåðâ³ñ³, â çàë³). Ìîëîä³, åíåðã³éí³ ëþäè, ìîæëèâî áåç ÄÐ. Êîíòàêòè: ×åðâîíîàðì³éñüêà, 114 (ì. "Ïàëàö Óêðà¿íà"), òåë.: (050)312-15-61; Ñïàñüêà, 5 (ì. "Êîíòðàêòîâà ïë."), òåë.: (050)764-58-96; Ãîðüêîãî, 47 (ì. "Îë³ìï³éñüêà"), òåë.: (066)216-53-00; ÒÐÖ "Äð³ì Òàóí" (ì. "̳íñüêà"). Äçâîíèòè ç 8.00 äî 22.00. Тел. (099)100 25 56 107111020101

/Êîììåð÷åñêàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 5000-5500 ãðí. Îò 18 ëåò, îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Âûïëàòû âîçìîæíî åæåäíåâíî. Óë. ×èñòÿêîâñêàÿ, 2, ì. "Ñâÿòîøèí". Òåë.: (093)788-83-60, (063)380-26-57. Тел. (096)671 34 37

211971020104

КУРЬЕР ПО ДОСТАВКЕ ПРЕССЫ /×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / Ãðàôèê ðàáîòû 7:00-16:00, ðàáîòà ïî Êèåâó. Âûäàåòñÿ ïðîåäíîé. Ç/ï 1200-1500 ãðí. Òåë.: 205-51-71, 205-51-25, Тел. 205 51 14 212111040000

КУРЬЕРЫ /Òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 200 ãðí\äåíü. Òåë.: (050)920-23-45, (063)396-53-76. Тел. (067)744 06 35

212371010102

КУРЬЕРЫ ПО ГОРОДУ /Òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 3600 ãðí + ïðåìèÿ. Òåë.: (097)667-69-27, (093)826-59-46. Тел. (099)908 54 62

212381010104

МОТОКУРЬЕР /"EXMOTO" / Ãðàôèê ðàáîòû: ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00. Ç\ï: ñòàâêà + ñäåëüíàÿ. E-mail: hr@exmoto.com Тел. (050)359 34 79

107011020101

302511040000

212551010102

УПАКОВЩИКИ

СОРТУВАЛЬНИКИ /ÏÀÒ "ÀÂÅÐÑ" / Îïëàòà â³äðÿäíî-ïðåì³àëüíà, ñîöïàêåò. Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Тел. 230 69 71

/×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / Ãðàôèê ðàáîòû ñìåííûé. Ðàáîòà â ð-íå ì. "Ëåñíàÿ". Ç/ï 3000 ãðí. Тел. 593 04 72 211871090000

107151010104

УПАКОВЩИЦА

СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ

/Ïîä³ë (ð-í ì. "Òàðàñà Øåâ÷åíêà")/ Тел. (063)953 34 45

/Îõðàííàÿ ôèðìà "Àíãåëû-1" / æåëàòåëüíî ïîñëå ñëóæáû â ÂÑ èëè ÌÂÄ. Ç/ï 250 ãðí./ñóòêè. Ðåæèì ðàáîòû: ñóòêè/ äâîå. Îñîáûå òðåáîâàíèÿ: ïðåçåíòàáåëüíûé âèä è ðîñò 180 ñì. Íàø àäðåñ: 04053, ã. Êèåâ, ïåðåóëîê Áåõòåðåâñêèé, 4 ëèòåðà "À". Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: 200-04-53 èëè Тел. 353 89 97

10701102

000000270063

УЧЕНИК МОНТАЖНИКА íàòÿæíûõ ïîòîëêîâ. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Тел. (096)302 44 36 200931010101

ФАСОВЩИЦЫ Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà äîñòîéíîé ç/ï. Тел. (067)538 44 98

107841010101

211811010101

99991101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹33 • 19 ñåðïíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


46

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ НЕ ВИГАДКА,

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ОРГАНИЗАЦИОННО ОФИСНАЯ РАБОТА Îòâåòñòâåííîñòü, ðàáîòîñïîñîáíîñòü, öåëåóñòðåìëåííîñòü, æåëàíèå êàðüåðíîãî ðîñòà (ìîæíî áåç ÎÐ). Áåñïëàòíîå îáó÷åíèå, ñòóäåíòû ïðèâåòñòâóþòñÿ. Äîõîä âûøå ñðåäíåãî. Òåë. (096)934-44-89, Тел. (063)336 39 31

à æîðñòîêà ðåàëüí³ñòü. Òîâàðîì ìîæåòå ñòàòè Âè àáî áëèçüê³ Âàì ëþäè. Ïåðåä ïî¿çäêîþ çà êîðäîí çâåðí³òüñÿ äî Öåíòðó "Ëà Ñòðàäà Óêðà¿íà". Âñ³ äçâ³íêè â ìåæàõ Óêðà¿íè - áåçêîøòîâí³. Òåë.: 0-800-500-225, 205-36-94, 205-37-36 (äëÿ Êèºâà) ïí-ïò ç 9.00 äî 20.00, ñá ç 10.00 äî 18.00, íä ç 10.00 äî 15.00. Åëåêòðîíí³ êîíñóëüòàö³¿: info@la-strada.org.ua 105731010101

21035101

212491010101

ІНТЕРВ'ЮЄРИ Ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. 3-5 ãîäèí íà äåíü. Ñï³âáåñ³äà çà àäðåñîþ: ì. "Äàðíèöÿ", ïð-ò Âèçâîëèòåë³â, 3. Òåë.: (044)502-69-21. Тел. (093)519 37 08 211691010103

99990518

21149102

20963101

21244101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ДЕВУШКИ ïðèÿòíîé âíåøíîñòè. Ìîäåëüíûå äàííûå íå òðåáóþòñÿ. Äîñòàòî÷íî æåëàíèÿ áûòü ïðèâëåêàòåëüíîé è óõîæåííîé, êîììóíèêàáåëüíîñòü, óìåíèå ëàäèòü ñ ëþäüìè. Ìû ïðåäëàãàåì: âûñîêèé è ïîñòîÿííûé çàðàáîòîê 20000 ãðí. Ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü áåçîïàñíîñòè,êîíôèäåíöèàëüíîñòü. Åæåäíåâíàÿ âûïëàòà çàðàáîòàííûõ âàøèõ ñðåäñòâ è íèêàêèõ âû÷åòîâ. Òåë.: (098)441-26-07. Тел. (098)309 69 15 10573101

ÐÀÁÎÒÀ

212051020101

ДЕВУШКИ îò 18 ëåò. Âûñîêîîïëà÷èâàåìàÿ ðàáîòà äëÿ ïðèâëåêàòåëüíûõ, êîììóíèêàáåëüíûõ. Çíàíèå èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ ïðèâåòñòâóåòñÿ. Ñâîáîäíûé ãðàôèê. Âû áåç òðóäà ñîâìåñòèòå ýòó ðàáîòó ñ Âàøåé ëè÷íîé æèçíüþ. Àáñîëþòíî êîíôèäåíöèàëüíî! Ìèíèìóì îáÿçàííîñòåé. Ìàêñèìóì âîçìîæíîñòåé! Тел. (068)439 99 43

210671010101

ДЕВУШКИ МОДЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ îò 18 ëåò. Íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Ç\ï îò 40000 ãðí. Ãèáêèé ãðàôèê. Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Ç\ï åæåäíåâíî. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðóåì. Тел. (096)228 22 29 211491020101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹33 • 19 ñåðïíÿ 2013 ð.


47

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СОТРУДНИЦЫ âîçðàñòîì îò 20 ëåò íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Ìû ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä, ãèáêèé ãðàôèê. Óðîâåíü äîõîäà çàâèñèò îò Âàñ. Тел. (068)125 40 68

212611010101

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СОТРУДНИЦЫ ïðèãëàøàþòñÿ íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Âîçðàñò îò 18 ëåò. Ç\ï äî 40000 ãðí. Ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Êîìôîðòíûå óñëîâèÿ. Áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðóåì.Òåë.: (063)454-40-98, Тел. (098)987 83 34, (099)780 98 34

209631010101

СОТРУДНИЦ МОДЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ 21067101

Åñëè âû ïîëíû ñèë è ýíåðãèè, âû õîòèòå çàðàáàòûâàòü, âû õîòèòå ïîëó÷àòü óäîâîëüñòâèå, à ãëàâíîå õîðîøèå äåíüãè - ìû æäåì âàñ! Ãðàôèê ñâîáîäíûé. Íå ñåòåâîé ìàðêåòèíã. Îáó÷àåì. Ç/ï îò 40000 ãðí. Тел. (067)243 14 97, (096)783 15 68

212441010101

ТАНЦОВЩИЦА /Ñòðèï-õîëë "Íåáåñà" / Ïîëíûé ñîöïàêåò. Áåç èíòèìà. Ç/ï âûñîêàÿ. óë. Àâòîçàâîäñêàÿ, 99/4. Òåë.: (097)288-13-88, Тел. (050)351 61 71

210541010101

21065101

ÑÄÀÌ ÊÎÉÊÎ-ÌÅÑÒÎ Ст.м."Позняи", ст.м."Лыбидсая",ст.м."Држбы Народов",ст.м."Льяновсая", ст.м."ТарасаШевчено".Уютнои омфортно. Òåë. (066)575-76-12,

(063)960-33-31

21064101

ÊÎÉÊÎ-ÌÅÑÒÀ  ÖÅÍÒÐÅ äëÿ ïîðÿäî÷íûõ ëþäåé Ст.м."Золотыеворота",ст.м. "Олимпийсая",ст.м."Крещати", ст.м."ПалацУраина".Спер словия,всябытоваятехниа, чисто,ютно,хозяйа. Òåë. (063)433-13-44,

(066)719-53-87, (098)635-01-90 21205102

21065102

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ 500-700 ãðí\ìåñÿö (çàâèñèò îò ðàéîíà). Âñå óäîáñòâà, áûòîâàÿ òåõíèêà, ðÿäîì ìåòðî, áåç áðîêåðñêèõ è êîììóíàëüíûõ (õîçÿèí). Òåë.: (067)837-46-69, (099)343-74-69. Тел. (063)688 37 05

210651010101

ЗДАЄТЬСЯ ЛІЖКО МІСЦЕ ВІД 400 ГРН

211751060000

КОЙКО МЕСТА В ЦЕНТРЕ

ДІВЧАТА МОДЕЛЬНОЇ ЗОВНІШНОСТІ

МАССАЖИСТКИ

â³êîì â³ä 18 ðîê³â. Ñôåðà îáñëóãîâóâàííÿ, â ì. Êèºâ³. Áåçïåêó ãàðàíòóºìî. Ç\ï â³ä 40000 ãðí. Çðó÷íèé ãðàô³ê ðîáîòè. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Æèòëî íàäàºìî. Òåë.: (063)055-16-83. Тел. (067)722 20 29

210351010101

МАССАЖИСТКИ /Ìàññàæíûé ñàëîí / ñ îïûòîì è áåç îïûòà ðàáîòû. Íà ïîëíóþ è ÷àñòè÷íóþ çàíÿòîñòü. Âîçðàñò îò 18 ëåò. Åñòü âîçìîæíîñòü ïðîæèâàíèÿ. Î÷åíü äðóæíûé êîëëåêòèâ. Тел. (067)301 09 00

/ ìàññàæíûé ñàëîí / Äåâóøêè îò 18 ëåò. Ìîæíî áåç ÎÐ. Îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Âîçìîæíî ïðîæèâàíèå. Ç\ï îò 2000 ãðí â íåäåëþ. Øåâ÷åíêîâñêèé ð-í. Ñòðîãî áåç èíòèìà. Òåë.: (093)267-37-14. Тел. (063)283 43 28 210551010101

МАССАЖИСТКИ

äëÿ ïîðÿäî÷íûõ ëþäåé. Ñò. ì. "Çîëîòûå âîðîòà", ñò. ì. "Îëèìïèéñêàÿ", ñò. ì. "Êðåùàòèê", ñò. ì. "Ïàëàö Óêðàèíà". Ñóïåð óñëîâèÿ, âñÿ áûòîâàÿ òåõíèêà, ÷èñòî, óþòíî, õîçÿéêà. Òåë.: (063)433-13-44, (066)719-53-87. Тел. (098)635 01 90

210651020101

ОРЕНДА ПРИМІЩЕННЯ ï³ä ÑÒÎ. Íàäàºìî áàçó ê볺íò³â. Òåë.: (067)232-49-95. Тел. (067)402 84 59

21066101

СДАМ ЖИЛЬЕ: ОБЩЕЖИТИЕ êîéêî-ìåñòà - 600-750 ãðí â ìåñÿö; êîìíàòû - 1300-1600 ãðí â ìåñÿö. Õîçÿèí. Òåë.: (044)362-40-04. Тел. (096)252 40 79

210661010101

СДАМ КОЙКО МЕСТО Ñò. ì. "Ïîçíÿêè", ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", ñò. ì. "Äðóæáû Íàðîäîâ", ñò. ì. "Ëóêüÿíîâñêàÿ", ñò. ì. "Òàðàñà Øåâ÷åíêî". Óþòíî è êîìôîðòíî. Òåë.: (066)575-76-12. Тел. (063)960 33 31

210641010101

106581020101

/"Ìàãèÿ ãðàöèè" / Âîçðàñò îò 20 ëåò, ñ ÎÐ è áåç ÎÐ. Îáó÷åíèå íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ. Ðàáîòà ïîñìåííî. Ñòðîãî áåç èíòèìà. Òðåáîâàíèÿ: ïðèâëåêàòåëüíàÿ âíåøíîñòü, îáàÿòåëüíîñòü, äèñöèïëèíèðîâàííîñòü, îòâåòñòâåííîñòü, æåëàíèå çàðàáàòûâàòü. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Ç/ï îò 4000 ãðí. Òåë.:(066)311-38-61, (096)613-96-20.www.graces-mass.kiev.ua Тел. (044)362 95 42

212421010101

ОБЩЕЖИТИЕ #ой#о-места600-750&рнвмесяц; #омнаты1300-1600&рнвмесяц. Хозяин. Тел.:(044)362-40-04,

(096)252-40-79

ʳìíàòè â³ä 700 ãðí, îäíîê³ìíàòí³ êâàðòèðè â³ä 1600 ãðí, ãîòåëüíîãî òèïó. Ïîñåëåííÿ ïðîòÿãîì äíÿ. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (099)546-68-93. Тел. 360 01 38

21261101

ÑÄÀÌ ÆÈËÜÅ:

211421010101

СДАЕТСЯ ЖИЛЬЕ îò 550 äî 750 ãðí\ìåñÿö ïîñóòî÷íî, ïîíåäåëüíî, ïîìåñÿ÷íî. Õîðîøèå óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ. Áåç ïîñðåäíèêîâ. Âîçëå ñò. ì. "Ïîçíÿêè", "Õàðüêîâñêàÿ", "Îñîêîðêè", "Æèòîìèðñêàÿ". Òåë.: (093)220-08-77, ( 0 6 6 ) 4 7 0 - 0 1 - 8 5 . www.kiev-hostels.jimdo.com Тел. (098)410 15 17 212171010101

99990503

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹33 • 19 ñåðïíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


48

ÄβÄÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ МІНДОХОДІВ М. КИЄВА Ïîñò³éíå ñï³ëêóâàííÿ – íàéêðàùèé øëÿõ äî ðîçóì³ííÿ Ñï³ëêóâàííÿ íà òåìè, êîòð³ º àêòóàëüíèìè ÿê äëÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â, òàê ³ äëÿ ïðàö³âíèê³â ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ ñòàëî âæå äîáðîþ òðàäèö³ºþ. Àäæå, ç³ ñòâîðåííÿì ̳í³ñòåðñòâà äîõîä³â ³ çáîð³â Óêðà¿íè, â³äáóëèñÿ òàêîæ çíà÷í³ çì³íè ó ïîäàòêîâîìó çàêîíîäàâñòâ³. Äëÿ çðó÷íîñò³ òà ìîá³ëüíîñò³ íàäàâàííÿ ðîç’ÿñíåíü ç õâèëþþ÷èõ ïèòàíü, â Äϲ Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ ïîñò³éíî ïðîâîäÿòüñÿ ñåàíñè òåëåôîííîãî çâ’ÿçêó «Ãàðÿ÷à ë³í³ÿ». ϳä ÷àñ òàêèõ ñåàíñ³â ïëàòíèêè ïîäàòê³â ìàþòü ìîæëèâ³ñòü ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç ôàõ³âöÿìè Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ ³ îòðèìàòè â³äïîâ³ä³ íà ñâî¿ çàïèòàííÿ. Íåùîäàâíî ÷åðãîâó «Ãàðÿ÷ó ë³í³þ» ïðîâåëà çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â Ëþáîâ Âëàäèñëàâ³âíà Ñèäîðåíêî. ³äïîâ³ä³ íà íàéàêòóàëüí³ø³ çàïèòàííÿ ïðîïîíóºìî äî âàøî¿ óâàãè. ßêó ³íôîðìàö³þ ìîæíà ââàæàòè ïóáë³÷íîþ? ³äïîâ³äü: ³äïîâ³äíî äî Çàêîíó ïóáë³÷íà ³íôîðìàö³ÿ - öå â³äîáðàæåíà òà çàäîêóìåíòîâàíà áóäü-ÿêèìè çàñîáàìè òà íà áóäü-ÿêèõ íîñ³ÿõ ³íôîðìàö³ÿ, ùî áóëà îòðèìàíà àáî ñòâîðåíà â ïðîöåñ³ âèêîíàííÿ ñóá'ºêòàìè âëàäíèõ ïîâíîâàæåíü ñâî¿õ îáîâ'ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì, àáî ÿêà çíàõîäèòüñÿ ó âîëîä³íí³ ñóá'ºêò³â âëàäíèõ ïîâíîâàæåíü, ³íøèõ ðîçïîðÿäíèê³â ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿, âèçíà÷åíèõ öèì Çàêîíîì. Çã³äíî ³ç ñòàòòåþ 19 Çàêîíó çàïèò íà ³íôîðìàö³þ - öå ïðîõàííÿ îñîáè äî ðîçïîðÿäíèêà ³íôîðìàö³¿ íàäàòè ïóáë³÷íó ³íôîðìàö³þ, ùî çíàõîäèòüñÿ ó éîãî âîëîä³íí³. Çàïèò íà ³íôîðìàö³þ ìîæå áóòè ³íäèâ³äóàëüíèì àáî êîëåêòèâíèì. Çàïèòè ìîæóòü ïîäàâàòèñÿ â óñí³é, ïèñüìîâ³é ÷è ³íø³é ôîðì³ (ïîøòîþ, ôàêñîì, òåëåôîíîì, åëåêòðîííîþ ïîøòîþ) íà âèá³ð çàïèòóâà÷à. ßê³ ïîñëóãè íàäຠÀêðåäèòîâàíèé öåíòð ñåðòèô³êàö³¿ êëþ÷³â Öåíòðó îáñëóãîâóâàííÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ÃÓ Ì³íäîõîä³â? ³äïîâ³äü: Àêðåäèòîâàíèé öåíòð ñåðòèô³êàö³¿ êëþ÷³â ÖÎÏÏ Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó íàäຠòàê³ ïîñëóãè åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó: - êîíñóëüòàòèâí³ ïîñëóãè çà çâåðíåííÿìè ï³äïèñóâà÷³â; - ðåºñòðàö³ÿ çàÿâíèê³â; - íàäàííÿ ó êîðèñòóâàííÿ íàä³éíèõ çàñîá³â ÅÖÏ; - äîïîìîãà ïðè ãåíåðàö³¿ â³äêðèòèõ òà îñîáèñòèõ êëþ÷³â; - íàäàííÿ ïîñëóã ô³êñóâàííÿ ÷àñó; - îáñëóãîâóâàííÿ ïîñèëåíèõ ñåðòèô³êàò³â êëþ÷³â çàÿâíèêà. ßê ïëàòíèê ÏÄÂ, ÿêèé ïîäຠïîäàòêîâó çâ³òí³ñòü çàñîáàìè åëåêòðîííîãî çâ’ÿçêó â åëåêòðîíí³é ôîðì³, ìຠïîäàòè çàÿâó ³ç ñêàðãîþ ïðî â³äìîâó ïîñòà÷àëüíèêà íàäàòè ïîäàòêîâó íàêëàäíó?

³äïîâ³äü: Ïîäàííÿ ïîäàòêîâî¿ çâ³òíîñò³ çàñîáàìè åëåêòðîííîãî çâ’ÿçêó â åëåêòðîíí³é ôîðì³ çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ïîðÿäêó ï³äãîòîâêè ³ ïîäàííÿ ïîäàòêîâèõ äîêóìåíò³â â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ çàñîáàìè òåëåêîìóí³êàö³éíîãî çâ’ÿçêó. Ó ñêëàä³ ïîäàòêîâî¿ äåêëàðàö³¿ ç ÏÄ ïîäàþòüñÿ äîäàòêè (ó ðàç³ çàïîâíåííÿ äàíèõ ó â³äïîâ³äíèõ ðÿäêàõ äåêëàðàö³¿) òà êîﳿ çàïèñ³â ó ðåºñòðàõ âèäàíèõ òà îòðèìàíèõ ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ. Ó ðàç³ â³äìîâè ïîñòà÷àëüíèêà íàäàòè ïîäàòêîâó íàêëàäíó (ïîðóøåííÿ íèì ïîðÿäêó çàïîâíåííÿ òà/àáî ïîðÿäêó ðåºñòðàö³¿ â ªäèíîìó ðåºñòð³ ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ) äî äåêëàðàö³¿ äîäàþòüñÿ Çàÿâà ïðî â³äìîâó ïîñòà÷àëüíèêà íàäàòè ïîäàòêîâó íàêëàäíó (ïîðóøåííÿ íèì ïîðÿäêó çàïîâíåííÿ òà/àáî ïîðÿäêó ðåºñòðàö³¿ â ªäèíîìó ðåºñòð³ ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ) çà ôîðìîþ çã³äíî ç (Ä8) (äîäàòîê 8) òà êîﳿ äîêóìåíò³â, ÿê³ çàñâ³ä÷óþòü ôàêò ñïëàòè ïîäàòêó ó çâ’ÿçêó ç ïðèäáàííÿì òàêèõ òîâàð³â/ ïîñëóã. Ïëàòíèêè, ÿê³ ïîäàþòü ïîäàòêîâó çâ³òí³ñòü â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³, ïîäàþòü êîﳿ òàêèõ äîêóìåíò³â îêðåìî ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó äëÿ ïîäàííÿ ïîäàòêîâî¿ çâ³òíîñò³ ó ïàïåðîâîìó âèãëÿä³ ç äîòðèìàííÿì ãðàíè÷íèõ òåðì³í³â äëÿ ïîäàííÿ ïîäàòêîâî¿ çâ³òíîñò³. ßêèé ïîðÿäîê ïîäàííÿ ïëàòíèêàìè ïîäàòê³â ïîäàòêîâî¿ çâ³òíîñò³ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³? ³äïîâ³äü: Ïëàòíèê ïîäàòê³â îòðèìóº â áóäü-ÿêîìó âêëþ÷åíîìó äî ñèñòåìè ïîäàííÿ ïîäàòêîâèõ äîêóìåíò³â â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ àêðåäèòîâàíîìó öåíòð³ ñåðòèô³êàö³¿ êëþ÷³â ïîñèëåí³ ñåðòèô³êàòè â³äêðèòèõ êëþ÷³â ïîñàäîâèõ îñ³á ï³äïðèºìñòâà, ùî ìàþòü ïðàâî ï³äïèñó (êåð³âíèêà, áóõãàëòåðà), òà ïå÷àòêè ï³äïðèºìñòâà. Êð³ì òîãî, ïëàòíèê ïîäàòê³â îòðèìóº â Öåíòð³ îáñëóãîâóâàííÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ àáî íà îô³ö³éíîìó âåá-càéò³ ̳íäîõîä³â ÷è ðåã³îíàëüíî¿ äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿: - òåêñò ïðèì³ðíîãî äîãîâîðó ïðî âèçíàííÿ åëåêòðîííèõ äîêóìåíò³â; - áåçêîøòîâíå ñïåö³àë³çîâàíå ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ ôîðìóâàííÿ òà ïîäàííÿ äî ̳íäîõîä³â ïîäàòêîâèõ äîêóìåíò³â â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³. ²íôîðìàö³ÿ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ ̳íäîõîä³â (www.minrd.gov.ua) çíàõîäèòüñÿ â ðóáðèö³ Ãîëîâíà/Åëåêòðîííà çâ³òí³ñòü/Ïëàòíèêàì ïîäàòê³â ïðî åëåêòðîííó çâ³òí³ñòü/.Îòðèìàòè áåçêîøòîâí³ åëåêòðîíí³ êëþ÷³ ïëàòíèêè ïîäàòê³â Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ìîæóòü ó 100 êàá³íåò³ ÖÎÏÏó. Òàêîæ óñþ íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ íà ïðåäìåò âèäà÷³ åëåêòðîííèõ êëþ÷³â òà ïîäà÷³ çâ³òíîñò³ ÷åðåç ìåðåæó ²íòåðíåò âè ìîæåòå îòðèìàòè çà òåë. 452-35-36. ßê³ çâ³òè ìîæå ïîäàòè â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ ÞÎ, ÔÎ, ÔÎÏ?

ÐÀÁÎÒÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

³äïîâ³äü: ϳäïóíêòîì «â» ï.49.3. ñò.49 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî ïîäàòêîâà äåêëàðàö³ÿ ïîäàºòüñÿ çàñîáàìè åëåêòðîííîãî çâ’ÿçêó â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ç äîòðèìàííÿì óìîâè ùîäî ðåºñòðàö³¿ åëåêòðîííîãî ï³äïèñó ï³äçâ³òíèõ îñ³á ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì. Ðåºñòð ôîðì çâ³òíèõ äîêóìåíò³â ïëàòíèê³â ïîäàòê³â þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á äëÿ çàíåñåííÿ äî åëåêòðîííî¿ áàçè çâ³òíèõ äîêóìåíò³â ̳íäîõîä³â òà îíîâëåí³ âåðñ³¿ ôîðì ïîäàòêîâî¿ çâ³òíîñò³ ìîæíà çíàéòè íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ ̳íäîõîä³â (www.minrd.gov.ua) â ðóáðèö³ Ãîëîâíà/Eëåêòðîííà çâ³òí³ñòü/Ïëàòíèêàì ïîäàòê³â ïðî åëåêòðîííó çâ³òí³ñòü/²íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íå çàáåçïå÷åííÿ/Ðåºñòð åëåêòðîííèõ ôîðì ïîäàòêîâèõ äîêóìåíò³â. Ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ äëÿ ïåðåäà÷³ çâ³òíîñò³ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ ìîæíà çíàéòè íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ ̳íäîõîä³â (www.minrd.gov.ua) â ðóáðèö³ Eëåêòðîííà çâ³òí³ñòü/Ïëàòíèêàì ïîäàòê³â ïðî åëåêòðîííó çâ³òí³ñòü/Ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ. Ó ðàç³ âèíèêíåííÿ ïèòàíü ùîäî ôîðìóâàííÿ òà ïåðåäà÷³ çâ³òíîñò³ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ ïëàòíèê ïîäàòê³â ìîæå çâåðíóòèñü äî Öåíòðó îáñëóãîâóâàííÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â çà ì³ñöåì ñâ ðåºñòðàö³¿. Òåëåôîíè Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì.Êèºâ³ Îðãàí³çàö³þ â³äâ³äóâàííÿ ïëàòíèêàìè ïîäàòê³â ÖÎÏÏ òà ³íôîðìóâàííÿ êåð³âíèöòâà öåíòðó ïðî âèíèêíåííÿ ïðîáëåìíèõ ñèòóàö³é çä³éñíþþòü êîíñóëüòàíòè-ìîäåðàòîðè: (044) 591-62-49. Ïðèéìàëüíÿ ãðîìàäÿí: (044) 591-62-49. ³ää³ë çàáåçïå÷åííÿ äîñòóïó äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ òà îðãàí³çàö³¿ ðîçãëÿäó çâåðíåíü ãðîìàäÿí: (044) 591-62-49. ³ääàëåíèé ïóíêò ðåºñòðàö³¿ ÀÖÑÊ ²ÄÄ: (044) 452-35-36. Òåëåôîí êîíñóëüòàö³¿: (044) 591-62-49. ÓÂÀÃÀ! ÄËß ÏËÀÒÍÈʲ ÏÎÄÀÒʲÂ!!! Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ̳íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ ïîâ³äîìëÿº, ùî íà 22 ñåðïíÿ 2013 ðîêó çàïëàíîâàíî ïðîâåäåííÿ áåçêîøòîâíîãî ñåì³íàðó äëÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â íà òåìó: «Ïîäàòîê íà ïðèáóòîê â óìîâàõ 䳿 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè», ÿêèé áóäå ïðîõîäèòè ç 10 äî 13 ãîäèíè ó ïðèì³ùåíí³ ÓêðÄͲ «Óêðãåî³íôîðì» (àêòîâà çàëà), çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ïîïóäðåíêà, 54. «ÀÊÒÓÀËÜÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀֲ߻ Óâàãà! Øàíîâí³ ïëàòíèêè ïîäàòê³â! Ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 03.07.2013 ¹ 474 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ïîñòàíîâ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 27 ãðóäíÿ 2010 ð. ¹ 1251 ³ â³ä 13 áåðåçíÿ 2013 ð. ¹ 188» çàòâåðäæåíî íîâ³ çðàçêè ìàðîê àêöèçíîãî ïîäàòêó äëÿ àëêîãîëüíèõ íàïî¿â ³ òþòþíîâèõ âèðîá³â â³ò÷èçíÿíîãî òà ³ìïîðòíîãî âèðîáíèöòâà, ùî ââîäÿòüñÿ â ä³þ ç 01 âåðåñíÿ 2013 ðîêó. Äåòàëüíó ³íôîðìàö³þ Âè ìîæåòå îòðèìàòè íà ºäèíîìó âåá-ïîðòàë³ Ì³í³ñòåðñòâà äîõîä³â ³ çáîð³â Óêðà¿íè www.minrd.gov.ua

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹33 • 19 ñåðïíÿ 2013 ð.


ÄβÄÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

49

20874101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹33 • 19 ñåðïíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


50

ØÓÊÀÞ ÐÎÁÎÒÓ

ХОРОША РОБОТА ДЛЯ МОЛОДОГО ФАХІВЦЯ  МІФ? Ùî çíàéòè ðîáîòó áåç äîñâ³äó âàæêî, çíàþòü óñ³. Àëå ïðè öüîìó ÷àñòî óïóñêàþòü ç âèäó, ùî ðîáîòîäàâåöü îö³íþº é ³íø³ ÿêîñò³ ïðåòåíäåíòà - êð³ì äîñâ³äó. Íàïðèêëàä, ïåðñïåêòèâí³ñòü, ìîòèâàö³þ, çäàòí³ñòü äî íàâ÷àííÿ êàíäèäàòà. Ñàìå íà öå - ³ íà âëàñíó àêòèâí³ñòü - ³ ïîòð³áíî ðîáèòè ñòàâêó ìîëîäîìó ñïåö³àë³ñòó ï³ä ÷àñ ïîøóêó ðîáîòè. ×àñòî ñòóäåíòàì ³ ìîëîäèì ôàõ³âöÿì çäàºòüñÿ, ùî ¿õí³ ïî÷èíàííÿ í³êîìó íå ïîòð³áí³. ² ùî ïåðø³ êðîêè íà òðóäîâîìó ðèíêó íå â³ä³ãðàþòü âåëèêî¿ ðîë³ äëÿ ïîäàëüøî¿ êàð'ºðè. Íàñïðàâä³ áàãàòî ðîáîòîäàâö³â çâåðòàþòü óâàãó íå ò³ëüêè íà äîñâ³ä, à é íà ïåðñïåêÏî-äðóãå, áåð³òü ó÷àñòü ó ñòàæóâàííÿõ. òèâí³ñòü ìîëîäîãî ñï³âðîá³òíèêà. ßê ïðàâèëî, òàê³ ïðîãðàìè ïðîïîíóþòü ñåðéîçí³ êîìïàí³¿, ùîá çíàéòè äëÿ ñåáå ïåðÒîìó âèïóñêíèêîâ³ âàðòî ïîäóìàòè ïðî ñïåêòèâíèõ, õîðîøèõ ïðàö³âíèê³â. Öå ìîæå òå, ÿê çðîáèòè ñâ³é ñòàðò ìàêñèìàëüíî åôåê- áóòè ë³òíº àáî ïîâíå ñòàæóâàííÿ, îïëà÷óòèâíèì ç ïåðøèõ êðîê³â. âàíå ÷è í³, òðèâàë³ñòü òàêîæ ³ñòîòíî âàÒèïîâèé äëÿ ñòóäåíò³â ³ ïî÷àòê³âö³â ð³þºòüñÿ â³ä äåê³ëüêîõ ì³ñÿö³â äî ðîêó. ¯õ ôàõ³âö³â ï³äõ³ä - çàðàç ïîïðàöþþ â ìàãàçèí³, ìåòà - íå ñò³ëüêè ïîøóê ñïåö³àë³ñòà ç äîñà ïîò³ì âëàøòóþñÿ â õîðîøó êîìïàí³þ, íå â³äîì, ñê³ëüêè ïîøóê ïåðñïåêòèâíèõ, íàçàâæäè ïðàöþº. Íàé÷àñò³øå öå îçíà÷ຠâèò- â÷àííÿ, ïåðåäà÷à ö³ííîñòåé ³ ô³ëîñîô³¿ ðàòó ÷àñó - òîãî ñàìîãî ÷àñó, ÿêèé âè ìîãëè êîìïàí³¿. Âè çìîæåòå ñïðîáóâàòè ñåáå â á âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ ñâîãî ïðîôåñ³éíîãî ð³çíèõ ñôåðàõ, íàâ³òü ðåàë³çóâàòè ñâ³é ðîçâèòêó. ïðîåêò. Àëå, ãîëîâíå - âè ïîáà÷èòå ðîáîÒîìó êðàùå çà âñå ç ïî÷àòêó âèáèðàòè ðî- òó âåëèêî¿ êîìïàí³¿ çñåðåäèíè. À öå êîëîáîòó, ÿêà äîïîìîæå â ìàéáóòíüîìó. Âàø³ ñàëüíèé äîñâ³ä. ïåðø³ êðîêè íà ðèíêó ïðàö³ ïîâèíí³ áóòè îñìèñëåíèìè ³ ïðàâèëüíèìè. Õî÷åòå çàñâ³òèòèñÿ, ïîêàçàòè ñâî¿ íàâè÷êè ³ çíàííÿ - áóäü ëàñêà. Ñòàæóâàííÿ ÷óДЛЯТИХ,ХТОВВАЖАЄ, äîâî ï³ä³éäå äëÿ öüîãî! Àäæå öå ìîæëèâ³ñòü ЩОХОРОШАРОБОТА ïîáóäóâàòè êàð'ºðó â êîìïàí³¿ ñâ³òîâîãî ДЛЯМОЛОДОГО ð³âíÿ.

ФАХІВЦЯ-ЦЕМІФ... Áåçë³÷ ñòóäåíò³â ³ âèïóñêíèê³â ÂÍÇ ââàæàþòü, ùî çíàéòè õîðîøó ðîáîòó ïðîñòî íåìîæëèâî. ¯ì äîâîäèòüñÿ çàäîâîëüíÿòèñÿ òèì÷àñîâèìè ïîñàäàìè êóð'ºðà, ïðîäàâöÿ ³ ò.ä. Àëå äåÿê³ ïðèìóäðÿþòüñÿ çíàéòè õîðîøå ì³ñöå, ùå é ïîºäíóâàòè íàâ÷àííÿ ç ðîáîòîþ. Çâè÷àéíà ðåàêö³ÿ îäíîë³òê³â - «ïîùàñòèëî ëþäèí³!» Àëå ÷àñòî ñïðàâà íå ó âåç³íí³. Òàê ÿê âîíè öå ðîáëÿòü? Ïî-ïåðøå, ïîçáóäüòåñÿ â³ä ñòåðåîòèïó, í³áè ìîëîäèé ñïåö³àë³ñò çàðàç í³êîìó íå ïîòð³áåí. Áàãàòî âåëèêèõ êîìïàí³é âëàøòîâóþòü ÿðìàðêè âàêàíñ³é - ñàìå òîìó, ùî ¿ì ÏÎÒвÁͲ ìîëîä³ ôàõ³âö³. Òàê, ñèòóàö³ÿ íà ðèíêó ïðàö³ çàðàç íå ç ëåãêèõ, àëå öå ëèøå îçíà÷àº, ùî ïîòð³áíî äîêëàñòè á³ëüøå çóñèëü, âèêîðèñòîâóâàòè á³ëüøå ìîæëèâîñòåé, øóêàòè øèðøå.

ÐÀÁÎÒÀ

Äëÿ òîãî ùîá ïîòðàïèòè íà ñòàæóâàííÿ, âàì ïîòð³áíî áàãàòî ÷àñó ïðèä³ëèòè ðåçþìå. Àäæå äîñâ³äó òîëêîì íåìຠùå, ùî æ íàïèñàòè? Êîìïàí³¿ ïðèä³ëÿþòü âåëèêó óâàãó ñòóäåíòñüê³é àêòèâíîñò³ êàíäèäàò³â. Îñü íà öåé ïóíêò ðîá³òü àêöåíò. Íó ³, çâè÷àéíî, îö³íêè, ó÷àñòü ó êîíêóðñàõ, çíàííÿ ³íîçåìíî¿ ìîâè, íàóêîâ³ ðîçðîáêè ³ ò.ä.

äàâö³, à ìîæåòå âèáèðàòè ³ âè ñàì³. Ïðÿìî òàì, á³ëÿ ñòåíäó ö³êàâî¿ äëÿ âàñ êîìïàí³¿, ìîæíà çàïîâíèòè àíêåòó, çàäàòè ïèòàííÿ òà îòðèìàòè íà íèõ â³äïîâ³ä³. Íå çàáóäüòå çàïàñòèñÿ ðîçäðóêîâàíèìè ðåçþìå - âîíè âàì çíàäîáëÿòüñÿ. ³äâ³äàâøè õî÷à á äåê³ëüêà òàêèõ çàõîä³â, âè çðîçó쳺òå, ùî çíàéòè ðîáîòó ïî÷èíàþ÷îìó ñïåö³àë³ñòó ö³ëêîì ðåàëüíî. À çàîäíî âè ïîäèâèòåñÿ, ÿê öå ðîáëÿòü ³íø³, ³ óñâ³äîìèòå, íàä ÷èì âàì ùå íàëåæèòü ïîïðàöþâàòè. ijçíàòèñÿ, êîëè ³ äå ïðîâîäÿòüñÿ íàéáëèæ÷³ ÿðìàðêè âàêàíñ³é, ìîæíà ÷åðåç ²íòåðíåò. ²íôîðìàö³þ ïðî âàêàíñ³¿, ïðîãðàìè ñòàæóâàíü ìîæíà îòðèìàòè íà ñàéòàõ, ïðèñâÿ÷åíèõ ïîøóêó ðîáîòè àáî íà ñàéò³ ñàìî¿ êîìïàí³¿, ÿêùî âè òî÷íî âèçíà÷èëèñÿ, äå êîíêðåòíî õî÷åòå ïðàöþâàòè. Äåÿê³ ô³ðìè ðîçì³ùóþòü îãîëîøåííÿ ïðÿìî â óí³âåðñèòåòàõ. ßêùî çà ï³äñóìêàìè ñòàæóâàííÿ âè îòðèìàºòå ðîáîòó - â³äì³ííî. Êîìïàí³¿ çàö³êàâëåí³ â ö³ëåñïðÿìîâàíèõ ïðàö³âíèêàõ, ÿê³ äîáðå àäàïòóâàëèñÿ â êîìïàí³¿, ïðîäåìîíñòðóâàëè ñâ³é ïîòåíö³àë ³ âæå äîìîãëèñÿ äåÿêèõ ðåçóëüòàò³â.

Òîìó ³ â³äñîòîê íîâîñïå÷åíèõ ñï³âðîá³òíèê³â, ÿê³ óñï³øíî ïðîéøëè ñòàæóâàííÿ ñòàíîâèòü 70-80 %. Àëå íàâ³òü ÿêùî âàì Âàæêî? Ìàáóòü. Àëå ÿêùî âè áóäåòå íå çàïðîïîíóþòü çàëèøèòèñÿ, âè çíàéäåñèä³òè ñêëàâøè ðóêè, êîìïàí³¿ òàê í³êîëè òå äîñâ³ä ðîáîòè ó âåëèê³é êîìïàí³¿. ² çìî³ íå ä³çíàþòüñÿ, ùî âè á õîò³ëè ó íèõ ïðà- æåòå âèã³äíî ïîäàòè öå ó ñâîºìó ðåçþìå. öþâàòè. À âè òàê í³êîëè ³ íå îòðèìàºòå äîâÑÏÐÎÁÓÉÒÅ! ãîî÷³êóâàíèé øàíñ. ÇÀßÂËßÉÒÅ ÏÐÎ ÑÅÁÅ, ² Ó ÂÀÑ ÂÑÅ ÂÈÉÄÅ! Ïî-òðåòº, â³äâ³äóéòå ÿðìàðêè âàêàíñ³é. Ìè ïîá³æíî çãàäóâàëè ¿õ âèùå, òåïåð ïîÇà ìàòåð³àëàìè ãîâîðèìî ïðî öå äîêëàäí³øå. Öå òîé ñàìèé Îëåíè ×åáîíåíêî, ðèíîê ïðîïîçèö³é â³ä êîìïàí³é (íàé÷àñò³øå www.zarplata.ru - âåëèêèõ), äå âèáèðàþòü íå ëèøå ðîáîòî-

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹33 • 19 ñåðïíÿ 2013 ð.


51

ÄÎDzËËß

24 ÑÅÐÏÍß

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ íà 19.08-21.08.2013 ð. ÂÅËÈÊÈÉ ÇÀË 10.30 16.10 22.00 12.20 20.00 18.00 14.10

11.00 14.00 16.00 18.00

«ÊÎÑ̲×ÍÀ ÀÄÐÅÑÀ ÇÅÌ˲» «ÇÎÐßÍÅ ÍÅÁÎ ÍÀÄ ÍÀÌÈ»* «ÇÀÃÐÎÇÀ Ç ÊÎÑÌÎÑÓ» «ÌIÔÈ ÒÀ ËÅÃÅÍÄÈ ÇÎÐßÍÎÃÎ ÍÅÁÀ»

25 ÑÅÐÏÍß 11.00 «ÑÎÍß×ÍÅ ÇÅÐÍßÒÊλ 14.00 «ÌIÔÈ ÒÀ ËÅÃÅÍÄÈ ÇÎÐßÍÎÃÎ ÍÅÁÀ» 16.00 «ÌÀÍÄвÂÊÀ Ó ÂÑÅѲһ 18.00 «ÌIÔÈ ÒÀ ÇÎÐßÍÎÃÎ ÍÅÁÀ»* * - Ïðîãðàìà ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ

«ÏÀÐÀÍÎß». 2D

«Å˲DzÓÌ». 2D «ÏÈÏÅÖÜ 2». 2D «Â²ÇÀÍҲ߻. 2D ÌÀËÈÉ ÇÀË

10.00 12.00 16.00 19.50 14.00 18.00 21.40

«ÎÇÁÐΪͲ ÒÀ ÍÅÁÅÇÏÅ×Ͳ». 2D «ÏÀÐÀÍÎß». 2D «ÇÀÊËßÒÒß». 2D

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ íà 19.08-25.08.2013 ð. 11.50 13.40 15.35 17.30 19.20 21.15

«Å˲DzÓÌ». 2D «ÏÈÏÅÖÜ 2». 2D

«ÏÐÈÌÀÐÍÈÉ ÏÀÒÐÓËÜ – R.I.P.D.» «ÏÀÐÀÍÎß» «ÏÀÐÀÍÎß» «Í²Ê×ÅÌÍÈÉ ß - 2» «ÏÀÐÀÍÎß» «ÏÀÐÀÍÎß»

ʳíîòåàòð

«Ëåéïö³ã» «ZÎÌÁ² ÊÀͲÊÓËÈ» ÑÊÎÐÎ ÍÀ «ÁÎÆŲËÜͲ ÂÈÊËÀÄÀײ» ÅÊÐÀͲ «ÂÎÑÊÐÅѲÍÍß» «ÌÅÐÇËÀ ÇÅÌËß» «ÌÈ - ̲ËËÅÐÈ» «ÏÅÐѲ ÄÆÅÊÑÎÍ: ÌÎÐÅ ×ÓÄÎÂÈÑÜÊ» «Ë²ÒÀÊÈ» 3D

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ íà 22.08-25.08.2013 ð. «ÌÈ - ̲ËËÅÐÈ» «Ë²ÒÀÊÈ» «ÏÅÐѲ ÄÆÅÊÑÎÍ ² ÌÎÐÅ ×ÓÄÎÂÈÙ» «ÁÎÆŲËÜͲ ÂÈÊËÀÄÀײ» Ïîäðîáèö³ íà ñàéò³: kino-sputnik.com.ua

99992031

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹33 • 19 ñåðïíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91

"Работа и Учеба" - раздел "Работа", №33 (2013г.)  

Еженедельник "Работа и Учеба" - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you