Page 1

ยน 27 (1051) 9.VII-15.VII 2018 รฐ.

03562017

32232004

32622001

24642032

32472003

31352005

32462001

32252003

32082003


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 277-17-74, 277-17-75

32742001

32332001

29552030

32362008

32332002

29862006

07932046

32752001

15432054

32362009

22742177

27972003

2

29042003

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 27 (1051)


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

10705101

10650101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹27 • 9 ëèïíÿ 2018 ð.

3

10680101

20623101

10806101

21027101

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ


4

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10629101

20963101

10639101

10732101

10796101

10707101

ÐÀÁÎÒÀ

10734101

10737101

10756101

20955101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹27 • 9 ëèïíÿ 2018 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

5

10701102

10703101

10701101

10118201

99991021

20830103

01132035

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹27 • 9 ëèïíÿ 2018 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

6

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ

ÐÓÁÐÈÊÈ ðîçäIëó «Ðàáîòà»

WWW.RIU.COM.UA Всераїнсьий реламно-інформаційнийтижневи сферіпрацевлаштвання танавчання

¹ 27 (1051) 9 ëèïíÿ 2018 ð. Засновни і видавець ТОВ «Поіс -Плюс» Свід.

про реєстрацію KВ №4740 від 14.12.2000 р. Видається з 09.07.96 р.

ÂÈÕÎÄÈÒÜ ÙÎÏÎÍÅIJËÊÀ Диретор ............. ШмейоГ.В. Головнийредатор . КчмаВ.В. Адресаредаціїдлялистів: 03057,м.Київ, вл.Молдавсьа,2,оф.“1-B” 277-17-74/75 – ðîçä³ë «Ðàáîòà» 277-17-76 – ðîçä³ë «Ó÷åáà» e-mail: ofis@riu.com.ua vakans@riu.com.ua

ØÀÍÎÂͲ ×ÈÒÀײ! Дяємо, що Ви обрали саме наш азет, шаючи собі чи близьим робот. Впевнені,щоздопомооюазети"РаботаиУчеба",Виобов'язовознайдетедостойнробот.Для цьоовнашомвиданні,врозділі "Работа",щотижнядрютьсятисячі реальних ваансій від прямих роботодавців. Редація постійно працюєнадтим,щобвазетібли ваансіїідляфахівців,ідляробітниів,ідлялітніхлюдей,атаождля тих,хтощенемаєдосвідроботистдентів,випсниів. В азеті, для швидоо пош необхідноїваансії,зроблений"Поажчи всіх ваансій номера". Він завждидрєтьсянапершихсторінах,післязміст. Уже20роівСВОЄЮнашазет вважаєбаатотисячнаадиторіячитачів ішироеолороботодавців,заоперативність і правдивість опбліованої інформації.Приєднйтесьдоних! Редаціятижневиа"РаботаиУчеба"відщироосерцябажаєВамспішноопошроботи,ар'єрноозростаннятареалізаціїВашихзадмів.БдеморадідопомотиВамцьом!

³ääðóêîâàíî: ÒΠ“Ïðåñ Êîðïîðåéøí ˳ì³òåä”, 21034, ì. ³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà, 12-À. Òåë.: (0432)55-63-97, 55-63-98 Çàìîâëåííÿ: 1819226 Òèðàæ 19 000 åêç. Ö³íà äîãîâ³ðíà

Äå ìîæíà ïðèäáàòè ãàçåòó " Ðàáîòà è "Ð Ó÷åáà” Второвіймережііосів"Преса"інаомерційнихрозладах вКиєвііКиївсьійобл. Наазетно-жрнальнихрозладах настанціяхметрополітен,залізничноовозаліпідземнихпереходів.

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ

40366

ÐÀÁÎÒÀ

ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ ÏÎÒвÁͲ ÊÅвÂÍÈÊÈ, ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÈ

ñò.3 ñò.8

ïåðø³ îñîáè ï³äïðèºìñòâà; êåð³âíèêè â³ää³ë³â, íàïðàâëåíü; á³çíåñ-êîíñóëüòàíòè, åêñïåðòè, àíàë³òèêè; åíåðãåòèêè; êîíñòðóêòîðè; òåõíîëîãè; ìåòîäèñòè; ïñèõîëîãè; á³çíåñ-òðåíåðè; þðèñïðóäåíö³ÿ; þâåë³ðè

ÌÅÍÅÄÆÅÐÈ

ñò.9

ç ðåàë³çàö³¿; àãåíòè òà ìåíåäæåðè ç ðåêëàìè; ïîë³ãðàô³¿

ÎÔ²ÑͲ ÑËÓÆÁÈ

ñò.9

êàäðîâ³ ñëóæáè; ñåêðåòàð³àò, ä³ëîâîäñòâî; ïåðåêëàäà÷³; àðõ³âíà ñïðàâà; îïåðàòîðè ÏÊ

ÅÊÎÍÎ̲ÊÀ, Ô²ÍÀÍÑÈ

ñò.9

åêîíîì³êà òà ô³íàíñè; áàíê³âñüêà ñïðàâà; áóõãàëòåð³ÿ òà àóäèò

ÒÂÎÐײ ÏÐÎÔÅѲ¯

ñò.9

äèçàéíåðè; ôîòîãðàôè; õóäîæíèêè; ôëîðèñòè

²ÍÆÅÍÅÐÍÎ-ÒÅÕͲ×ÍÈÉ ÏÅÐÑÎÍÀË

ñò.9

³íæåíåðè; ñïåö³àë³ñòè ç ïðîåêòóâàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òåõí³êè

ÏÎÁÓÒβ ÒÀ ÊÎÌÓÍÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.15

ñïåö³àë³ñòè ³ ìàéñòðè õ³ì÷èñòîê, ôîòîàòåëüº, ëîìáàðä³â, ìåòàëîðåìîíòó; ðîá³òíèêè ìóí³öèïàëüíèõ êîìóíàëüíèõ ñëóæá ³ ïðèâàòíèõ ô³ðì; ñïåö³àë³ñòè ç ðåìîíòó ³ åêñïëóàòàö³é ïîáóòîâî¿ òåõí³êè; äîïîì³æíèé ïåðñîíàë; ñïåö³àë³ñòè ç åêñïëóàòàö³¿ ñïîðóä

ÊÀÔÅ, ÁÀÐÈ, ÐÅÑÒÎÐÀÍÈ, ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌÈÑËβÑÒÜ

ñò.15

óïðàâëÿþ÷³; çàâ.âèðîáíèöòâîì; àäì³í³ñòðàòîðè; áàðìåíè; îô³ö³àíòè; êóõàð³; ìåòðäîòåë³; êîíäèòåðè; õîñòåñ; ñîìåëüº; ìåíåäæåðè; îáñëóãîâóþ÷èé ïåðñîíàë

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ, ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß ² ÊÎÌÅÐÖ²ß ñò.17 êåð³âíèêè â³ää³ë³â; ìåíåäæåðè; ñïåö³àë³ñòè; ìàêëåðè; åêñïåðòè; àãåíòè ç íåðóõîìîñò³; ñòðàõîâ³ àãåíòè

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

ñò.17

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; âî䳿 ð³çíèõ êàòåãîð³é; äèñïåò÷åðè; ñëóæáîâö³; ðîá³òíèêè àâòîñåðâ³ñó; ìåíåäæåðè ç³ çáóòó àâòîìîá³ë³â ³ çàï÷àñòèí

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐͲ, ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉͲ ÒÀ ²ÍÒÅÐÍÅÒ-ÒÅÕÍÎËÎò¯ ñò.9

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ, ÐÎÁ²ÒÍÈײ ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒ²

ïðîãðàìóâàííÿ, ðîçðîáêà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì; ³íòåðíåò-òåõíîëî㳿; åêñïëóàòàö³ÿ ³ ï³äòðèìêà êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè òà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; òåõíîëîãè; ñïåö³àë³ñòè; ³íæåíåðè; äèçàéíåðè; ìîäåëüºðè; êîíñòðóêòîðè; âñ³ ðîá³òíè÷³ ñïåö³àëüíîñò³

ÐÅÊËÀÌÀ, ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ, ÂÈÄÀÂÍÈ×À ÑÏÐÀÂÀ, ÏÎ˲ÃÐÀÔ²ß ñò.10 ðåäàêòîðè; âåðñòàëüíèêè; äèçàéíåðè; êîðåêòîðè; ìàêåò÷èêè; ïàëÿòóðíèêè; äðóêàð³; æóðíàë³ñòè; ìàðêåòîëîãè

ÏÅÐÑÎÍÀË ÑÀËÎͲ ÊÐÀÑÈ

ñò.10

â³çàæèñòè; ìàéñòðè ìàí³êþðó-ïåäèêþðó; êîìá³íîâàí³ ïåðóêàð³; êîñìåòîëîãè; ìàéñòðè òàòóàæó, ï³ðñèíãó

ÄÎÌÀØÍ²É ÑÅвÑ

ñò.10

âèõîâàòåë³; ãóâåðíàíòêè; äîìîãîñïîäàðêè; äîìàøí³ â÷èòåë³; ëîãîïåäè; íÿí³; äîìàøí³ êóõàð³; ñàä³âíèêè

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÒÀ ÔÀÐÌÀÖ²ß

ñò.11

ë³êàð³; ìîëîäøèé ìåäïåðñîíàë; êåð³âíèêè ôàðì. ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ôàðìàöåâòè; ïðîâ³çîðè; ìåäè÷í³ ïðåäñòàâíèêè

ÏÅÄÀÃÎòÊÀ

ñò.11

âèêëàäà÷³; çàâó÷³; äèðåêòîðè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â; âèõîâàòåë³; ìåòîäèñòè; ðåïåòèòîðè; ìàéñòðè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ

ÒÓÐÈÇÌ, ²ÍÄÓÑÒÐ²ß ÐÎÇÂÀÃ

ñò.11

êåð³âíèêè ³ ñï³âðîá³òíèêè òóðô³ðì; åêñêóðñîâîäè; ìåíåäæåðè òà àãåíòè ç òóðèçìó; ã³äè-ïåðåêëàäà÷³; àäì³í³ñòðàòîðè; àêòîðè; êðóï’º; ìàðêåðè

ÎÕÎÐÎÍÀ, ÁÅÇÏÅÊÀ, ÑÈËβ ÑÒÐÓÊÒÓÐÈ

ñò.11

íà÷àëüíèêè ñëóæá áåçïåêè; îõîðîííèêè; îõîðîíö³; îõîðîíö³-êîíòðîëåðè; îõîðîíö³-àäì³í³ñòðàòîðè; ³íñïåêòîðè îõîðîíè

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

ñò.13

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ñïåö³àë³ñòè; òîðãîâ³ ïðåäñòàâíèêè; ìåíåäæåðè ç ïðîäàæó; ñïåö³àë³ñòè ïî çàêóïêàì; ïðîäàâö³; ìåð÷åíäàéçåðè; ñóïåðâàéçåðè; òîâàðîçíàâö³

ËÎòÑÒÈÊÀ, ÌÈÒÍÈÖß, ÑÊËÀÄ

ñò.14

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ² ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÀ

ñò.21 ñò.24

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; îðãàí³çàòîðè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò; ³íæåíåðè, ñïåö³àë³ñòè, ðîá³òíèêè áóä³âåëüíèõ ñïåö³àëüíîñòåé; àðõ³òåêòîðè; äèçàéíåðè; êîíñòðóêòîðè

ÌÅÁËÅÂÅ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.26

ñêëàäàëüíèêè-óñòàíîâíèêè êîðïóñíèõ ìåáë³â; ñòîëÿðèâåðñòàòíèêè; ìàëÿðè-îáðîáíèêè (ïî äåðåâó); ìàéñòðè ç ïåðåòÿæêè ìåáë³â; ð³çüáÿðè ïî äåðåâó; âåðñòàòíèêè (ïî äåðåâó); ïèëîðàìíèêè

ËÅÃÊÀ ÏÐÎÌÈÑËβÑÒÜ

ñò.26

âèøèâàëüíèö³; â’ÿçàëüíèö³; êîíñòðóêòîðè îäÿãó; êðàâö³; ìàéñòðè ç ïîøèòòÿ îäÿãó; ìîäåëüºðè; ðîçêð³éíèêè; øâà÷êè; çøèâàëüíèêè

ÐÎÁÎÒÀ ÁÅÇ ÑÏÅÖ²ÀËÜÍί ϲÄÃÎÒÎÂÊÈ

ñò.27

àãåíòè; âàíòàæíèêè; ïðèáèðàëüíèö³; âàõòåðè; äèñïåò÷åðè íà òåëåôîí³; ðîçêëåþâà÷³ îãîëîøåíü; ãàðäåðîáíèêè; ñòîðîæ³; ³í.; íàäîìíà ðîáîòà; êóð’ºðè; ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â

ѲËÜÑÜÊÅ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ, ÀÃÐÎÁ²ÇÍÅÑ

ñò.27

Êåð³âíèêè àãðîêîìïàí³¿; àãðîíîìè; òåõíîëîãè; ðåã³îíàëüí³ ïðåäñòàâíèêè; òðàêòîðèñòè; ìåõàí³çàòîðè; êîíþõè; çîîòåõí³êè; âåòåðèíàðè; ðîá³òíèêè òåïëèöü; ñàä³âíèêè; îçåëåíþâà÷³ òà ³í.

ÐÎÁÎÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

ñò.27

ïîñëóãè àãåíòñòâ ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ; â³çîâà ï³äòðèìêà; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü åì³ãðàö³¿; þðèäè÷í³ êîíñóëüòàö³¿

ÌÎÄÅËÜÍÈÉ, ØÎÓ-Á²ÇÍÅÑ

ñò.32

ìîäåë³; òàíö³âíèö³; ôîòîìîäåë³

ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.33

îðåíäà æèòëà; òðàíñïîðòí³ òà ìåä ïîñëóãè; ìàñàæ; îðãàí³çàö³ÿ ñâÿò; ðåìîíòè; áðîíåäâåð³

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹27 • 9 ëèïíÿ 2018 ð.


7

ÂÈÁÅвÒÜ ÂÀÊÀÍÑ²Þ ÍÀ Ó ÏÎÊÀÆ×ÈÊÓ ÏÎÒвÁÍÓ — ÖÅ ÏÐÈÑÊÎÐÈÒÜ ÂÀØ2771775 ÏÎØÓÊ ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÐÎÁÎÒÓÒÀ ²ÄÊÐÈÉÒÅ Оголошення про наявнIсть ÑÒÎвÍÊÓ вакансIй приймаються за тел.: 2771774, ШАНОВНІЧИТАЧІ! Враховючивелиийобсяваансійвазетітаїхрізноманітність,пропонємоВашійвазі“Алфавітний поажчиваансійномера”.ВінприсоритьВашпош.ДляцьооВамнеобхідно: 1.Вибративаансію,яаВасзаціавила,в“Алфавітномпоажчиваансійномера”(вінпоряд ованийза літерамиалфавіт). 2.Порядзваансієюнадрованоперелісторіно,наяихрозміщенацяваансія,вбільшдоладном виляді,ятестовеабовреламномблоці.(Чимбільшесторіно білявашоїва ансії,тимбільшефірм пропонютьцюробот). 3.Відривайтепотрібністоріниічитайтедоладнішепромовиприйомнароботнацюваансію.Успіхів!

ÀËÔÀ²ÒÍÈÉ ÏÎÊÀÆ×ÈÊ ÂÀÊÀÍÑ²É ÍÎÌÅÐÓ стр.

А автомаляр ........... 17,20,21 автомехані .............. 17,21 автомийни ......... 17,18,20 автомийни ......... 21,27,29 автослюсар 17,18,19,20,21 адміністратор .......... 8,9,11 адміністратор ...... 21,27,32 альпініст ................... 24,25 арматрни .............. 24,25 Б бармен ............ 13,15,16,17 бриадир .................. 25,26 брошрвальни ........... 10 бхалтер ..................... 8,9 В вантажни ........ 4,10,13,14 вантажни ........... 19,20,21 вантажни ........... 26,27,28 вантажни ........... 29,30,31 висічнинатиельнийпрес 10 водій ................ 3,14,17,18 водій .......... 19,20,21,22,26 встановлювачдверей .... 25 відбірнитовар ............ 29 Г іпсоартонни .............. 25 Д дворни ............... 16,20,28 двірни .................. 8,28,31 диретор ...................... 3,8 диспетчер ............. 9,19,20 долядальниця ......... 10,28 домробітниця ........... 10,28 доноряйцелітин ..... 11,28 драр .......................... 10 дівчата ..................... 32,33 Е есаваторни ..... 20,21,26 еспедитор ..... 14,19,20,31 есперт ...................... 8,14 елетри ........ 4,8,14,15,20 елетри ........ 21,22,24,25 елетроазозварни ... 8,25 елетроерозіоніст .... 21,23 елетрозварни .......... 4,24 елетромонтажни ... 21,26 елетронни ............. 18,20 елетрослюсар ........ 21,26 З

стр.

завосп ...................... 8,15 зарійни .............. 4,26,27 застпни ........................ 9 збиральни ...... 5,21,23,25 збірнимеблів .............. 26 збірниметалоонстрцій 21,23 зварни .......... 22,23,24,25 К арщи ..................... 14,20 асир .............. 13,14,15,16 оваль ...................... 22,23 олорист .................. 20,21 омендант ................ 28,31 омплетвальни . 5,28,29 омірни .......... 14,15,26,27 ондитер .................... 4,15 очеар .................... 25,28 равець ...................... 4,26 р’єр ........................... 20 рьер ...................... 10,28 хар .......... 13,14,15,16,17 хоннийпрацівни .. 16,28 Л лаборант ........ 14,22,24,28 ліпильницяпельменів 16,17 М майстер ........... 8,15,22,26 маляр ............... 8,22,24,25 масажиста ................... 33 мастер ......... 4,10,22,24,26 машиніст ........ 14,20,22,25 менеджер ....................... 9 менеджерзперсонал . 8,9 менеджерзпродаж 4,9,22 менеджерпороботіз лієнтами ..................... 4,9 механі ........... 18,20,22,24 мийни .................. 5,27,28 мийнипосд ......... 16,28 мийницяпосд ....... 15,28 монолітни .................... 25 монтажни .................... 22 мляр ....................... 25,26 Н налаоджвальни .... 22,23 начальни ..................... 3,8 начальнивідділ ......... 8,9 няня ................ 10,15,28,29 О оббивальни .............. 3,26

стр.

оператор ........ 3,5,10,11,13 оператор .... 14,22,23,24,29 операторверстатів10,22,23 официант ............ 15,16,17 офіс-менеджер .......... 9,18 офіціант .......... 13,15,16,17 охоронець ....... 11,12,14,29 охоронни .......... 4,8,11,12 охоронни ........... 13,14,21 П павальни . 3,26,28,29,31 пеар .................... 4,14,16 перар ......................... 10 печатни ....................... 10 пилорамни .............. 22,24 плиточни ............ 22,24,25 пожежний ................. 19,29 порівельни .............. 8,25 помічни ........................ 22 помічнихаря ... 15,17,29 помічниоператора ...... 10 помічнипечатниа ....... 10 посдомийниця ..... 3,13,15 посдомийниця ... 17,28,29 працівнизал ......... 16,17 прибиральни8,13,28,29,31 прибиральниця 3,4,9,14,15 прибиральниця 16,17,20,28 прибиральниця 29,30,31,32 приймальни ... 13,28,29,31 приймальнитовар . 14,15 продавец .............. 4,13,14 продавець ........... 13,14,29 продавець-асир ...... 13,14 продавець-онсльтант . 13,14 прораб ....................... 3,25 підробіто ..................... 29 підсобнийробітни ....... 29 Р радіомонтажни ............ 22 рихтвальни ............ 18,21 робота ................ 11,27,28 роботадлявсіх 4,8,11,13,26 роботадлявсіх . 29,30,32,33 роботадлядівчат ..... 32,33 роботадляжіно . 11,27,28 роботадляжіно . 30,32,33 робітни 4,5,10,17,22,24,30 розточвальни ........ 22,23 різальни ...................... 10

стр.

різнороб ....... 4,5,14,22,23 різнороб ............. 24,25,29 різнороб ............. 30,31,32 С сантехні ........ 21,23,25,26 сборщи-становщи .... 26 серетар ...................... 8,9 слюсар ........... 4,9,18,20,21 слюсар ................ 22,23,24 слюсарзремонтавтомобілів .......................... 20 слюсар-елетри 8,9,14,23 слюсар-сантехні .. 8,15,23 слюсар-сантехні 24,25,26 слюсар-інстрментальни ....... 23 сортвальни ........... 14,30 спеціаліст .................. 9,18 столяр .............. 8,23,25,26 столяр-верстатни ... 23,25 стропальни ..... 9,22,23,30 сроатнаямама ...... 11,30 Т танцівниця ........... 30,32,33 техноло ................... 13,17 тоар .................... 9,23,24 тістоміс ...................... 4,17 У ладальни ............... 3,31 становни .................... 20 Ф фасадни ................. 25,26 фасвальни .... 4,15,22,31 фахівець .................... 8,14 фельдшер ..................... 11 формвальнитіста .... 4,17 фрезервальни ....... 23,24 Х хостес ............. 15,16,17,31 Ш швача .................. 3,26,27 штатр ....................... 25 І інженер ...................... 9,22 інженерКВПіА ............ 9,24 інженер-енерети ....... 8,9 інженер-онстртор ....... 9 інженер-механі ......... 9,23 інженер-техноло ............ 9 інасатор ...................... 12

ØÓÊÀªÒÅ ÐÎÁÎÒÓ? ÁÓÄÅÒÅ ÏÅÐØÈÌÈ! Íîìåð ãàçåòè «Ðàáîòà è Ó÷åáà» â îí-ëàéí ðåæèì³ äîñòóïíèé äëÿ ïåðåãëÿäó âæå â ñóáîòó! Íå ãàéòå ÷àñ, à çàâ³òàéòå íà ñàéò ãàçåòè RIU.COM.UA. Âàêàíñ³¿ ïåðåâ³ðåí³ ³ îíîâëþþòüñÿ ùîòèæíÿ! WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹27 • 9 ëèïíÿ 2018 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


8

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20828101

99991047

99990525

10619101

НАЧАЛЬНИК / êîòòåäæíûé êîìïëåêñ "ÌÀªÒÎÊ" / ñòðîèòåëüíîãî ó÷àñòêà. Ç\ï: îò 15000 ãðí. Þðèé, Тел. (067)3227529 106501010104

НАЧАЛЬНИК ПРОЕКТНОТЕХНІЧНОГО ВІДДІЛУ /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Òåë.: (067)656-52-57, Тел. (044)4649248 105531010103

ФАХІВЕЦЬ З СЕРТИФІКАЦІЇ /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31, Тел. (067)2236927 107061020127

ФАХІВЦІ, ЯКИМ ЗА 55 Âèäàâíè÷à ô³ðìà ïðîïîíóº ïîñò³éíó ðîáîòó êîíñóëüòàíòîì ïî ðåêëàì³. Âèìîãè: áàæàíî åêîíîì³÷íà àáî ãóìàí³òàðíà îñâ³òà, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, áàæàííÿ ïðàöþâàòè. Ðîáîòà â îô³ñ³ (òåëåôîí, ²íòåðíåò). Ç\ï: âèñîêà (óçãîäæóºòüñÿ íà ñï³âáåñ³ä³). ÃÐ: ïí.-ïò. (9.00-18.00). Ð-í: ñò. ì. "Øóëÿâñüêà". Âàëåíòèíà, Тел. (067)3287155 209631010101

10782101

ЭКСПЕРТ ПО КАЧЕСТВУ /Êîìïàíèÿ â ã. Âèøíåâîå (ôðóêòû, îâîùè) / Ñâîåâðåìåííàÿ âûñîêàÿ îïëàòà òðóäà! Òåë.: (067)505-91-00, Тел. (067)5611620 105951020109

ЭКСПЕРТ ОЦЕНЩИК â ëîìáàðä. Ç\ï: îò 8000 äî 10600 ãðí. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ñ îïûòîì è áåç (îáó÷àåì + ñòèïåíäèÿ). Òåë.: (050)398-58-04, Тел. (050)3985805

10414101

107821010101

ЭКСПЕРТЫ ОЦЕНЩИКИ /Ðàáîòà â ã. Îäåññà /  ëîìáàðä. Ç\ï: îò 6000 ãðí çà 15 ñìåí. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñòèïåíäèÿ. Îáó÷åíèå (3-7 äíåé) â ã. Êèåâ (ïðîåçä è ïðîæèâàíèå çà ñ÷åò ôèðìû). Òåë.: (050)398-58-04, Тел. (050)3985805 107831010101

ДИРЕКТОР / êîòòåäæíûé êîìïëåêñ "ÌÀªÒÎÊ" / ïî ñòðîèòåëüñòâó. Ç\ï: îò 15000 ãðí. Þðèé, Тел. (067)3227529 106501010105

10783101

99994112

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹27 • 9 ëèïíÿ 2018 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

9

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / ïðîåêòíî-òåõí³÷íîãî â³ää³ëó. Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Òåë.: (067)656-52-57, Тел. (044)4649248 105531010105

ИНЖЕНЕРМЕХАНИК 20960101

/ ïðîèçâîäñòâåííóþ êîìïàíèþ / Ç\ï: 8000 ãðí + ïðåìèÿ. Çíàíèå ïðîãðàìì Dialux, SolidWorks, AutoCAD, 3Ds MAX. Ïîñòðîåíèå 3D ìîäåëåé, îñâåùåíèå, âûïîëíåíèå ÷åðòåæåé. ÃÐ: 5-äíåâêà, 9.00-18.00. Ëåâûé áåðåã, ñò. ì. "Îñîêîðêè", 15 ìèí. ïåøêîì îò ìåòðî. Ðåçþìå è ÎÐ îáÿçàòåëüíî. Òåë\ôàêñ: (044)467-77-88. Å-mail: alterens.office@gmail.com 107571010105

ПРОВІДНИЙ ІНЖЕНЕРЕНЕРГЕТИК 10553101

20963102

БУХГАЛТЕР /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Òåë.: (067)656-52-57, Тел. (044)4649248 105531010111

99990523

АДМИНИСТРАТОР Ç\ï: ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Ð-íû: Õàðüêîâñêèé, Øåâ÷åíêîâñêèé. Òåë.: (067)416-99-48, (068)387-66-97, (098)614-46-11, Тел. (068)3078603

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ / ïðîèçâîäñòâåííóþ êîìïàíèþ / ýëåêòðîòåõí. îáîðóäîâàíèÿ. Ç\ï: 10000 ãðí (ñòàâêà + % îò ïðîäàæ). Àêòèâíûå ïðîäàæè, ïîèñê çàêàç÷èêîâ. Çíàíèå ÏÊ. ÃÐ: 5-äíåâêà, 9.00-18.00. Ëåâûé áåðåã, ñò. ì. "Îñîêîðêè", 15 ìèí. ïåøêîì îò ìåòðî. Ðåçþìå è ÎÐ îáÿçàòåëüíî. Òåë\ôàêñ: (044)467-77-88. Å-mail: alterens.office@gmail.com 107571010104

/ÒΠ"Êîìïàí³ÿ óäðîñîþç" / Ïî äåá³òîðñüê³é çàáîðãîâàíîñò³. Тел. (095)7433949 108001010103

Ìîëîäûå, êîììóíèêàáåëüíûå, îáùèòåëüíûå ëþäè. Ç\ï: îò 8000 äî 15000 ãðí (ñòàâêà + %). Îáó÷àåì. Ð-í: îò ñò. ì. "Æèòîìèðñêàÿ" 5 ìèí. Тел. (095)2039067

/Íà ϳä-âî / ÃÐ: ïí.-ïò., ç 9.00 äî 18.00 (ñá., íä. - âèõ³äí³). Çàðîá³òíÿ ïëàòíÿ: â³ä 10000 ãðí. Ìîíòàæ, îáñëóãîâóâàííÿ, ðåìîíò ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, áëàãîóñòð³é ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, îðåíäà ñïåöòåõí³êè. Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷, Тел. (067)4420307 107611010104

/ÒÄ "Óí³âåðñàì N12" / ì. Êè¿â, Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí. Òåë.: (044)402-28-26, (044)402-28-27, Тел. (093)3430165 104141010105

ДИСПЕТЧЕРЫ

ІНЖЕНЕРКОНСТРУКТОР

/Äëÿ ðàáîòû â òàêñè "ÍÀÇÀÐÈ" / Ñ ÎÐ è áåç ÎÐ (íàó÷èì), çíàíèå ÏÊ, êîððåêòíîñòü. Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû, äðóæíûé êîëëåêòèâ. Îïëàòà âûñîêàÿ è ñâîåâðåìåííàÿ. Тел. (044)5357708, (093)3560000

/ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Òåë.: (067)656-52-57, Тел. (044)4649248 105531010101

105731010102

ІНЖЕНЕРМЕХАНІК

ДИСПЕТЧЕРЫ

(ìåòàëîîáðîáêà). Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ðîáîòà â ñ. Ãîðåíè÷³ (Æèòîìèðñüêà òðàñà, 15 êì â³ä Êèºâà). Ìîæëèâî ïðîæèâàííÿ. Òåë.: (050)246-12-60, Тел. (097)9252107

/ÔÎÐÑÀÆ ÒÀÊÑÈ / ÏÊ-ïîëüçîâàòåëü. Ð-í: Äàðíèöà. Âûãîäíûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ñ ÎÐ è áåç. Íîâè÷êàì ïîìîùü â îáó÷åíèè. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî çàêàçîâ. Áåç îáÿçàëîâîê. Тел. (096)3900202

105761010108

ІНЖЕНЕРТЕХНОЛОГ

205821020103

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ

ІНЖЕНЕР КВПІА

ІНЖЕНЕРЕНЕРГЕТИК

СПЕЦІАЛІСТ

МЕНЕДЖЕР З КАДРІВ І РЕЖИМУ

104141010101

/ÒÄ "Óí³âåðñàì N12" / ì. Êè¿â, Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí. Òåë.: (044)402-28-26, (044)402-28-27, Тел. (093)3430165

106191010111

104141010102

209611010101

/ÒÄ "Óí³âåðñàì N12" / ì. Êè¿â, Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí. Òåë.: (044)402-28-26, (044)402-28-27, Тел. (093)3430165

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА

/Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóã. æèòë. ôîíäó / äèðåêö³¿. Ç\ï: 9724 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ñïåöîäÿã, ñîöãàðàíò³¿. Âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-Ã, êàá. 305. ³ää³ë êàäð³â, Тел. (044)5164356

/ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Òåë.: (067)656-52-57, Тел. (044)4649248

МЕНЕДЖЕР ïî ðàáîòå ñ êëèåíòàìè. Ç\ï: 5000-9000 ãðí. ÃÐ: ïí.-ïò., ñ 9.00 äî 18.00. Ð-í ðàáîòû: ñò. ì. "Øóëÿâñêàÿ", ñò. ì. "Äîðîãîæè÷è". Тел. (050)7445094 209631020101

105531010104

99991043

107071010102

ОФІСМЕНЕДЖЕР

МЕНЕДЖЕРЫ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

/ÒΠ"Êîìïàí³ÿ óäðîñîþç"/ Тел. (095)7433949

Ìîëîäûå, êîììóíèêàáåëüíûå, îáùèòåëüíûå ëþäè. Ç\ï: îò 8000 äî 15000 ãðí (ñòàâêà + %). Îáó÷àåì. Ð-í: îò ñò. ì. "Æèòîìèðñêàÿ" 5 ìèí. Тел. (095)2039067

108001010102

СЕКРЕТАРРЕФЕРЕНТ /ÒÄ "Óí³âåðñàì N12" / ì. Êè¿â, Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí. Òåë.: (044)402-28-26 Тел. (093)3430165, (044)4022827

107071010101

104141010103

99991030

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹27 • 9 ëèïíÿ 2018 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


10

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ВЫСЕЧНИК /Â òèïîãðàôèþ "Dialogpress" / Ñ ÎÐ. Ç\ï: îò 10000 ãðí. Ð-í: ñò.ì. "Ïåòðîâêà". Тел. (063)8220573 106491010105

ДРУКАР НА ТРАФАРЕТНИЙ ЛАК /Ïîë³ãðàô³÷íå ϳä-âî / (àâòîìàò, ëèñòîâèé êàðòîí). ×îëîâ³êè\æ³íêè, 25-50 ðîê³â. Ç\ï: 12000-15000 ãðí. Ãîòîâ³ âçÿòè ñòóäåíòà ³ íàâ÷èòè. Æèòëî ³íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ. Ðîçòàøóâàííÿ: âóë. Øàõòàðñüêà, 5. Çà äåòàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ çâåðòàòèñÿ çà òåë.: (044)507-26-17, (067)547-52-86, Тел. (050)4466462

20736102

107881010104

ОПЕРАТОР ПОЛІГРАФІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ /Ïîë³ãðàô³÷íå ϳä-âî / ×îëîâ³êè\æ³íêè, 25-50 ðîê³â. Ç\ï: â³ä 12000 ãðí. Ãîòîâ³ âçÿòè ñòóäåíòà ³ íàâ÷èòè. Æèòëî ³íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ. Ðîçòàøóâàííÿ: âóë. Øàõòàðñüêà, 5. Çà äåòàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ çâåðòàòèñÿ çà òåë.: (044)507-26-17, (067)547-52-86, Тел. (050)4466462 107881010102

ОПЕРАТОР ТИГЕЛЬНОГО ПРЕСА

10788101

ПЕЧАТНИК /Â òèïîãðàôèþ "Dialogpress" / ñ ÎÐ. Ç\ï: 15000 ãðí. Ð-í: ñò.ì. "Ïåòðîâêà". Тел. (063)8220573

106491010103

ПОМОЩНИК ПЕЧАТНИКА Îïûò ðàáîòû îò 1 ãîäà. Âîçðàñò 22-40 ëåò. Ç\ï: 10000 ãðí. Êèåâ, Áîðòíè÷è. Тел. (096)4285799

Срочнотреб ется

-ПЕЧАТНИК -ПОМОЩНИК ПЕЧАТНИКА Опытработыот1ода. Возраст22-40лет. З\п:1 00 0 0рн.Киев,Бортничи.

Тел.:(096)428-57-99

210291020102

/Ïîë³ãðàô³÷íå ϳä-âî / ×îëîâ³êè\æ³íêè, 25-50 ðîê³â. Ç\ï: â³ä 12000 ãðí. Ãîòîâ³ âçÿòè ñòóäåíòà ³ íàâ÷èòè. Æèòëî ³íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ. Ðîçòàøóâàííÿ: âóë. Øàõòàðñüêà, 5. Çà äåòàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ çâåðòàòèñÿ çà òåë.: (044)507-26-17, (067)547-52-86, Тел. (050)4466462 107881010101

ПЕРЕПЛЕТЧИЦЫ /Â òèïîãðàôèþ "Dialogpress" / Ìîæíî áåç ÎÐ. Ç\ï: îò 5500 ãðí. Ð-í: ñò.ì. "Ïåòðîâêà". Тел. (063)8220573 106491010102

20872101

/Â òèïîãðàôèþ "Dialogpress" / Ìîæíî áåç ÎÐ. Ç\ï: îò 8000 ãðí. Ð-í: ñò.ì. "Ïåòðîâêà". Тел. (063)8220573 106491010101

ПОМІЧНИК ОПЕРАТОРА /Ïîë³ãðàô³÷íå ϳä-âî / ×îëîâ³êè\æ³íêè, 25-50 ðîê³â. Ç\ï: â³ä 8000 ãðí. Ãîòîâ³ âçÿòè ñòóäåíòà ³ íàâ÷èòè. Æèòëî ³íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ. Ðîçòàøóâàííÿ: âóë. Øàõòàðñüêà, 5. Çà äåòàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ çâåðòàòèñÿ çà òåë.: (044)507-26-17, (067)547-52-86, Тел. (050)4466462 107881010103

ПЕЧАТНИК

РЕЗЧИК

Îïûò ðàáîòû îò 1 ãîäà. Âîçðàñò 22-40 ëåò. Ç\ï: 10000 ãðí. Êèåâ, Áîðòíè÷è. Тел. (096)4285799

/Â òèïîãðàôèþ "Dialogpress" / Ñ ÎÐ. Ç\ï: îò 10000 ãðí. Ð-í: ñò.ì. "Ïåòðîâêà". Тел. (063)8220573

210291020101

21029102

ПОМОЩНИК ПЕЧАТНИКА

106491010106

КОМБИНИРОВАННЫЙ МАСТЕРПАРИКМАХЕР Ç/ï: îò 9000 ãðí + %. Ãð: 9.00 - 21.00, 2/ 2. Îïëàòà åæåäíåâíî. Ñò. ì. "Àêàäåìãîðîäîê". Þëèÿ, Тел. (095)7255607

207361020101

МАСТЕР ïî ìàíèêþðó, ïåäèêþðó, íàðàùèâàíèþ. Ç/ï: îò 9000 ãðí + %. Ãð: 9.00 - 21.00, 2/ 2. Îïëàòà åæåäíåâíî. Ñò. ì. "Àêàäåìãîðîäîê". Þëèÿ, Тел. (095)7255607

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ Òåëåôîíóþ÷è çà îãîëîøåííÿì ïðî âàêàíñ³þ, îïóáë³êîâàíîìó â íàø³é ãàçåò³, íå çàáóäüòå ñêàçàòè ðîáîòîäàâöåâ³, ùî çíàéøëè éîãî â ãàçåò³ ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ 99999999

207361020102

МАСТЕРПАРИКМАХЕР /Â ñåòü ïàðèêìàõåðñêèõ "Ïðîñòî Ïåðóêàðíÿ" / Ãàðàíòèÿ ç\ï: 8000-12000 ãðí. ÎÐ îò 4 ëåò. Тел. (067)4690188 208721010101

10649101

ÐÀÁÎÒÀ

99990523

20580101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹27 • 9 ëèïíÿ 2018 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

11

99990525

21031101

10519101

10729102

ОПЕРАТОРЫ /Êîìïàíèÿ â ã. Âèøíåâîå (ôðóêòû, îâîùè) / âèäåîíàáëþäåíèÿ. Ñâîåâðåìåííàÿ âûñîêàÿ îïëàòà òðóäà! Òåë.: (067)505-91-00, Тел. (067)5611620 105951020106

ОПЕРАТОРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 10596102

/ îõðàííîå àãåíòñòâî / (ìóæ÷èíû è æåíùèíû). Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, äíåâíûå, ñóòî÷íûå ïîñòû, âàõòà. Æèëüå, ôîðìåííàÿ îäåæäà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ. Áåç ìàòåðèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè. Ç\ï: îò 8200 ãðí â ìåñÿö. Òåë.: (099)264-24-62, (098)264-24-64, (097)588-87-94, Тел. (099)4927303 107311010102

ОХОРОНЕЦЬ Ç\ï: â³ä 6 äî 9 òèñ. ãðí. íà ì³ñÿöü. ÃÊ "Íàòàí³åëü" â çâ'ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì âèðîáíèöòâà òåðì³íîâî ïîòð³áí³ ô³çè÷íî çäîðîâ³ ïðàö³âíèêè (ìîæëèâî áåç ÄÐ). ϳäâî çàáåçïå÷óº ïðàö³âíèê³â ì³ñöåì ó ãóðòîæèòêó, õàð÷óâàííÿì òà ñïåöîäÿãîì. Âèïëàòà ç\ï ñâîº÷àñíî, 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. Òåë.: (097)322-60-55, Тел. (066)1052566 208701010102

ОХОРОННИК 20740102

20928101

ЖІНКИ /Öåíòð ñóðîãàò. ìàòåðèíñòâà "Ìàìà Âñ³ì" / ÂÈÍÀÃÎÐÎÄÀ çà äîíîðñòâî ÿéöåêë³òèí, â³ê 18-29 ð. - 22000-32000 ãðí; çà ñóðîãàò. ìàòåðèíñòâî, â³ê: 18-39 ð. - äî 540000 ãðí. ÎÁÎÂ`ßÇÊÎÂÀ ÍÀßÂͲÑÒÜ ÂËÀÑÍί ÄÈÒÈÍÈ! "Öåíòð ñóðîãàòí. ìàòåðèíñòâà "Ìàìà Âñ³ì". http://surmama.in.ua ì. Êè¿â, êë³í³êà ðåïðîäóêò. ìåäèöèíè. Òåë.: (098)865-81-84, (095)769-54-79, Тел. (093)5386719 206181020101

ФЕЛЬДШЕР /Â ïðèþò äëÿ æèâîòíûõ / Âàõòîâûé ìåòîä. Ð-í: Âûøãîðîäñêèé (50 êì. îò ã. Êèåâà). Тел. (067)6567098

â àâòîñàëîí. ÃÐ: äîáà\äâ³. Ç\ï: ñâîº÷àñíî. Ð-í ðîáîòè: Äàðíèöüêà (Ëåí³íãðàäñüêà) ïëîùà. Òåë.: (044)351-75-66, Тел. (044)3517564 107621010101

ОХОРОННИКИ

ІНСТРУКТОРИ /Òîðãîâ.-ðîçâàæàëüíèé öåíòð "ÒÅÐ̲ÍÀË" / (ðîçâàæàëüíèé öåíòð "Àêâàïàðê"). Çà íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Ðîçâîçêà ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Òåë.: (063)511-50-64, (098)444-64-15, (044)200-13-60, (044)200-13-61. Тел. (044)2001304

209281010101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹27 • 9 ëèïíÿ 2018 ð.

106421020119

10758101

ОХОРОННИКИ /Òîðãîâ.-ðîçâàæàëüíèé öåíòð "ÒÅÐ̲ÍÀË" / Çà íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Ðîçâîçêà ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Òåë.: (063)511-50-64, (098)444-64-15, (044)200-13-60, (044)200-13-61. Тел. (044)2001304 106421020103

ОХОРОННИКИ / îõîðîííó êîìïàí³þ "Îõîðîíà Ïðåì³óì" / Ãðàô³êè ðîáîòè ð³çí³. Ñâîº÷àñíà âèïëàòà ç/ï. Òåë.: (044)292-28-28, Тел. (063)2614522 105261020101

ОХОРОННИКИ / ïðåñòèæíó îõîðîííó ñòðóêòóðó / Ïðîïîíóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; ç/ ï: ïðîãðåñóþ÷à, áåç çàòðèìîê ç âèïëàòîþ. ÃÐ: ð³çí³ (äîáîâ³, äåíí³, í³÷í³), à òàêîæ âàõòà - 30\15, ç\ï: 6160 ãðí. Òåë: (044)594-14-41, (067)242-17-72, (067)434-54-94, Тел. (067)5553465 105971010101

/Õîëäèíã "ÀÒËÀÍÒ" / ÃÐ - 1\2, 1\3, 2\4, äåíí³ çì³íè, âàõòà (15\15, 20\10). Ç\ï - çà ðåçóëüòàòàìè ñï³âáåñ³äè (çàëåæèòü â³ä îá'ºêòó òà ãðàô³êó ðîáîòè), ìîæëèâà ðîáîòà çà ñóì³ñíèöòâîì. Çàáåçïå÷åííÿ ôîðìîþ. ì. Êè¿â, âóë. ²ñêð³âñüêà, áóä. 3, îô.77 (Êàðàâàºâ³ Äà÷³). Òåë.: (067)327-78-99, Тел. (067)2198778 106171020101

ОХОРОННИКИ /ÒÄ "Óí³âåðñàì N12" / ì. Êè¿â, Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí. Òåë.: (044)402-28-26, (044)402-28-27, Тел. (093)3430165

ОХОРОННИКИ / îõîðîííó ô³ðìó (ì. Êè¿â) / Áàæàíî ÷îëîâ³êè äî 60 ð. ÃÐ: 5/5 - 300 ãðí/çì³íà; äîáà/òðè - 500 ãðí/çì³íà; äåííèé, ç 8.00 äî 18.00 - 200 ãðí â äåíü. Òåë: (044)484-25-18, Àëüîíà. Тел. (044)4845989 105981010101

ОХОРОННИКИ ×îëîâ³êè ³ æ³íêè. Ãðàô³ê ðîáîòè: ð³çíîìàí³òíèé. Ïðîæèâàííÿ, õàð÷óâàííÿ, ôîðìà ÇÀ ÐÀÕÓÍÎÊ Ï²ÄÏÐȪÌÑÒÂÀ. Òåë: (098)109-40-12, Тел. (097)7601316

104141010106

206141010101

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ


12

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10597101

20614101

ОХРАННИКИ /Íà ðàáîòó â ÌåãàÌàðêåò / ÃÐ: 15\15 (âàõòîâûé ìåòîä). Ç\ï: 350 ãðí\ñìåíà. Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷, Тел. (068)7495089 105491010101

ОХРАННИКИ 10593102

ОХОРОННИКИ

105951020108

/ îõîðîííó êîìïàí³þ "Àãåíö³ÿ "Ïàðòíåð" / Áàæàíî ÷îëîâ³êè äî 55-òè ðîê³â. Âàõòîâèé ìåòîä ðîáîòè. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ëåñÿ Ïåòð³âíà, Тел. (050)3807820 106461020101

ОХОРОННИКИ 10617102

/Ìåòàëîáàçà / ÃÐ: äîáà ÷åðåç òðè. Ç\ï: 380 ãðí\çì³íà. ÌÐ: ì. Êè¿â, ïðîìçîíà. Ðîçâîçêà â³ä ñò.ì. "Âèäóáè÷³" Тел. (067)2384135 210301010101

ОХОРОНЦІ /"Òåðèòîð³ÿ ì³í³ìàëüíèõ ö³í" / ÍÅÇÀÁÀÐÎÌ Â²ÄÊÐÈÒÒß! Ï-ò Ñ. Áàíäåðè, 21-Â, á³ëÿ ÒÖ "ÃÎÐÎÄÎÊ". Òåë: (063)543-28-28, Тел. (063)4433674 207341020102

10646102

ОХОРОНЦІ /Îõîðîííà ô³ðìà / Ãðàô³ê ðîáîòè: äåííèé, äîáîâèé, âàõòà. Ç\ï: ã³äíà, áåç çàòðèìîê. Òåë.: (044)501-61-13, (096)965-33-86, Тел. (099)1634588 107891020101

ОХРАННИК 21030101

/Íà ÑÒÎ / (íî÷íûå ñìåíû). Ç\ï: 220 ãðí\ñìåíà. Ìåñòî ðàáîòû: ï-ò Îòðàäíûé, 107. Àëåêñàíäð, Тел. (067)5070907 206171010107

ОХРАННИКИ

10620102

/Êîìïàíèÿ â ã. Âèøíåâîå (ôðóêòû, îâîùè) / Ñâîåâðåìåííàÿ âûñîêàÿ îïëàòà òðóäà! Òåë.: (067)505-91-00, Тел. (067)5611620

/Íà ïîñòîÿííóþ è âðåìåííóþ ðàáîòó / (ìóæ÷èíû è æåíùèíû). ÃÐ: 1\2, 2\4, 15\15, 20\10, 30\15. Ç\ï: 8000 ãðí. Ðàáîòà â Êèåâå è ïî Óêðàèíå. Ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå çà ñ÷åò ôèðìû. Òåë.: (067)420-64-49, (095)285-81-19, (095)285-81-27, Тел. (073)4069918

ОХРАННИКИ / îõðàííîå àãåíòñòâî / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, äíåâíûå, ñóòî÷íûå ïîñòû, âàõòà. Æèëüå, ôîðìåííàÿ îäåæäà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ. Áåç ìàòåðèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè. Ç\ï: îò 8200 ãðí â ìåñÿö. Òåë.: (099)264-24-62, (098)264-24-64, (097)588-87-94, Тел. (099)4927303 107311010101

ОХРАННИКИ ã. Êèåâ. Ãðàôèê ðàáîòû: 2/4. Îïëàòà çà ñìåíó: 420-450 ãðí. Àëåêñåé, òåë.: (067)257-64-35; Ãðèãîðèé Âèêòîðîâè÷, Тел. (097)9304458 107321010101

ОХРАННИКИ ÃÐ: âàõòà - 15\15, 10\10, 20\20, ïî äîãîâîðåííîñòè. Ç\ï: îò 300 ãðí\12 ðàáî÷èõ ÷àñîâ. Êèåâ, Îäåññà, Ëüâîâ, Áîãóñëàâ. Ñóòî÷íûå ïîñòû â Êèåâå. ÃÐ: 2\2, 3\3, 2\4. Ç\ï: 550 ãðí. Æèëüå áåñïëàòíî. Ïèòàíèå â çàâèñèìîñòè îò îáúåêòà. Тел. (067)9441159 107581010101

ОХРАННИКИ Ç\ï: äîãîâîðíàÿ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ð-í: Êèåâî-Ñâÿòîøèíñêèé (Æèòîìèðñêîå íàïðàâëåíèå). Òåë.: (097)874-22-66, Тел. (067)6064787 209931010104

ІНКАСАТОРИОХОРОНЦІ /Áàíê çàïðîøóº íà ðîáîòó / Îáîâ'ÿçêîâî íàÿâí³ñòü òðàâìàòè÷íî¿ çáðî¿. Ãðàô³ê ðîáîòè: 4/2 àáî 5/2 àáî âàõòà. Ç/ï: 7500-10000 ãðí. Çâåðòàòèñÿ çà òåë.: (096)315-00-02, Тел. (063)3631163 106201020102

105191010101

ОХРАННИКИ /Îõðàííàÿ ôèðìà / Ðàáîòà ïî Êèåâó è Êèåâñêîé îáëàñòè. ÃÐ: ñóòêè\äâîå, äíåâíûå, 2 äíÿ\4 äíÿ, 15\15 äíåé. Ç\ï: îò 6000 äî 10000 ãðí (â çàâèñèìîñòè îò ÃÐ è îáüåêòà). Òåë.: 0800-303-00-21 (áåñïëàòíî ñ ëþáîãî îïåðàòîðà) 105931020101

10789102

ÐÀÁÎÒÀ

99990506

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹27 • 9 ëèïíÿ 2018 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

13

10526102

10642102

КАСИРИ /Òîðãîâ.-ðîçâàæàëüíèé öåíòð "ÒÅÐ̲ÍÀË" / (íàâ÷àºìî, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè). Çà íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Ðîçâîçêà ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Òåë.: (063)511-50-64, (098)444-64-15, (044)200-13-60, (044)200-13-61. Тел. (044)2001304 106421020101

10549101

КАСИРИ /Òîðãîâ.-ðîçâàæàëüíèé öåíòð "ÒÅÐ̲ÍÀË" / (ðîçâàæàëüíèé öåíòð "Àêâàïàðê"). Çà íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Ðîçâîçêà ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Òåë.: (063)511-50-64, (098)444-64-15, (044)200-13-60, (044)200-13-61. Тел. (044)2001304 106421020116

20722102

КАСИРИ /"Òåðèòîð³ÿ ì³í³ìàëüíèõ ö³í" / ÍÅÇÀÁÀÐÎÌ Â²ÄÊÐÈÒÒß! Ï-ò Ñ. Áàíäåðè, 21-Â, á³ëÿ ÒÖ "ÃÎÐÎÄÎÊ". Òåë: (063)543-28-28, Тел. (063)4433674 207341020103

КАСИРИ 10731101

/óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31, Тел. (067)2236927

20993101

107061020115

КАССИР /Â ñåòü ÿïîíñêèé ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ñ îïûòîì è áåç îïûòà ðàáîòû. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Тел. (050)3560005 105651020106

КАССИРЫ Ç\ï: äîãîâîðíàÿ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ð-í: Êèåâî-Ñâÿòîøèíñêèé (Æèòîìèðñêîå íàïðàâëåíèå). Òåë.: (097)874-22-66, Тел. (067)6064787 209931010102

ПРИЙМАЛЬНИКИ

10598101

ОХОРОННИК вавтосалон. ГР:доба\дві.З\п:своєчасно. Р-нроботи:Дарницьа (Ленінрадсьа)площа. Тел.:(044)351-75-66, (044)351-75-64

/Òîðãîâ.-ðîçâàæàëüíèé öåíòð "ÒÅÐ̲ÍÀË" / òîâàð³â. Çà íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Ðîçâîçêà ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Òåë.: (063)511-50-64, (098)444-64-15, (044)200-13-60, (044)200-13-61. Тел. (044)2001304

20959101

20998101

106421020125

ПРОДАВЕЦ / ïðîäóêò. ìàãàçèí (íî÷íûå ñìåíû) / Ç\ï: 450\ñìåíà. ÃÐ: 14\14, ñ 20.00 äî 8.00. Ð-í ðàáîòû: íåäàëåêî îò ñò. ì. "Äàðíèöà". Þëèÿ, Тел. (098)9019169

10762101

209541010101

20954101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹27 • 9 ëèïíÿ 2018 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


14

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20900101

ПРОДАВЕЦ

ПРОДАВЦЫ

/Â êîíäèòåðñêèé öåõ / Ç\ï: âûñîêàÿ. ÌÐ: Ñîëîìåíñêé ð-í, óë. Àâèàêîíñòðóêòîðà Àíòîíîâà, 4-À. Òåë.: 248-29-06, Тел. (067)4478756

Ç\ï: äîãîâîðíàÿ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ð-í: Êèåâî-Ñâÿòîøèíñêèé (Æèòîìèðñêîå íàïðàâëåíèå). Òåë.: (097)874-22-66, Тел. (067)6064787

107371010101

10706102

ПРОДАВЕЦ

ПРОДАВЦЫКОНСУЛЬТАНТЫ

 ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí (Øåâ÷åíêîâñêèé ðàéîí). Çàðïëàòà âûñîêàÿ. Èðèíà, Òåë.: (099)065-18-55

Óñëîâèÿ ðàáîòû: - Ðàáîòà â ÒÐÖ Êèåâà; Ãðàôèê ðàáîòû: 7/7; - Åæåíåäåëüíàÿ âûïëàòà çàðïëàòû. Ç/ï: îò 7000 ãðí. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî ñîãëàñíî ÊÇîÒ. Ó íàñ íåò âîçðàñòíûõ îãðàíè÷åíèé. Тел. (096)3537053

209591010101

ПРОДАВЕЦЬ / ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí / Ãàðàíòîâàíà çàðïëàòà: â³ä 9000 ãðí. Ãàðí³ óìîâè ïðàö³. Âàëåð³é ²âàíîâè÷, Тел. (097)2440110 209001010101

ПРОДАВЕЦЬ КАСИР /̳í³ìàðêåò / Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. ÃÐ: ïî äîìîâëåíîñò³, ç 18.00 äî 23.00. Ç\ï: â³ä 7000 ãðí. Íàäàºòüñÿ æèòëî â õîñòåë³. Ðàéîí ðîáîòè: Ãîëîñ³¿âñüêèé, âóë. Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà, 9-Á. Тел. (095)4615558 209981010101

ПРОДАВЕЦЬ КОНСУЛЬТАНТ 20734102

209931010101

/óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31, Тел. (067)2236927

209961010101

ПРОДАВЦІ /Òîðãîâ.-ðîçâàæàëüíèé öåíòð "ÒÅÐ̲ÍÀË" / (íàâ÷àºìî). Çà íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Ðîçâîçêà ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Òåë.: (063)511-50-64, (098)444-64-15, (044)200-13-60, (044)200-13-61. Тел. (044)2001304 106421020108

ПРОДАВЦІКОНСУЛЬТАНТИ /"Òåðèòîð³ÿ ì³í³ìàëüíèõ ö³í" / ÍÅÇÀÁÀÐÎÌ Â²ÄÊÐÈÒÒß! Ï-ò Ñ. Áàíäåðè, 21-Â, á³ëÿ ÒÖ "ÃÎÐÎÄÎÊ". Òåë: (063)543-28-28, Тел. (063)4433674 207341020101

107061020124

ПРОДАВЕЦЬ КОНСУЛЬТАНТ â ìåðåæó ìàãàçèí³â îäÿãó JINSOVIK. Ç.ï: â³ä 10000 ãðí. ²íôîðìàö³ÿ çà Тел. (063)7046939 207221020101

20619101

20739101

10595102

20996101

ÐÀÁÎÒÀ

10603102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹27 • 9 ëèïíÿ 2018 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

15

МАЙСТРИ /Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóã. æèòë. ôîíäó / òåõí³÷íèõ ä³ëüíèöü. Ç\ï: â³ä 7200 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ñïåöîäÿã, ñîöãàðàíò³¿. Âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-Ã, êàá. 305. ³ää³ë êàäð³â, Тел. (044)5164356

106191010106

СЛЮСАРІСАНТЕХНІКИ 20958101

ЗАВГОСП /ÒÄ "Óí³âåðñàì N12" / ì. Êè¿â, Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí. Òåë.: (044)402-28-26, (044)402-28-27, Тел. (093)3430165

104141010108

КЛАДОВЩИК /Êîìïàíèÿ "ÀÃÒ ÏËÞÑ" / ÃÐ: 6-äíåâêà, íîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü. Îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. ÌÐ: Äàðíèöêèé ð-í, óë. Ñîðòèðîâî÷íàÿ, 2. ÌÐ: ñ. Íåáåëèöà, ðàçâîçêà îò ïãò. Ìàêàðîâ. Тел. (095)5520571, (044)5010924

/Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóã. æèòë. ôîíäó / Ç\ï: â³ä 5540 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ñïåöîäÿã, ñîöãàðàíò³¿. Âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-Ã, êàá. 305. ³ää³ë êàäð³â, Тел. (044)5164356

10565102

106191010105

ЭЛЕКТРИК /Â "Àâòîìîáèëüíûé öåíòð "ÃÎËÎÑÅÅÂÑÊÈÉ" / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ñòàáèëüíàÿ è âûñîêàÿ çàðïëàòà. Óë. Ãåðîåâ Îáîðîíû, 4 (îòäåë êàäðîâ). Тел. (044)2777073, (050)4397960 105461010120

106241010108

КЛАДОВЩИК / øâåéíûé öåõ / Ç\ï: 8000 ãðí. Âûïëàòû åæåíåäåëüíî. ã. Êèåâ, ñò. ì. "Âûäóáè÷è", ñò. ì. "Ëûáåäñêàÿ". Тел. (098)6869957

205701010102

20926102

КЛАДОВЩИКИ /Êîìïàíèÿ â ã. Âèøíåâîå (ôðóêòû, îâîùè) / Ñâîåâðåìåííàÿ âûñîêàÿ îïëàòà òðóäà! Òåë.: (067)505-91-00, Тел. (067)5611620 105951020102

БАРМЕН

КАСИР

/Â ñåòü ÿïîíñêèé ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ñ îïûòîì è áåç îïûòà ðàáîòû. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Тел. (050)3560005

/Ðåñòîðàí / Ãðàô³ê ðîáîòè: 5\2, 2\2, 3\3, 7\7. Õàð÷óâàííÿ çà ï³ëüãîâîþ ö³íîþ. Êîðïîðàòèâíà ôîðìà. Òåë.: (067)434-37-01, (095)071-14-87, Тел. (063)8886160

105651020103

КЛАДОВЩИКИ

106411020104

/Íà ñêëàä / Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ð-í: Ñîëîìåíñêèé. ÃÐ: ïí.-ïò., ñ 9.00 äî 18.00. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.:(050)657-29-14, Тел. (044)2227340 209581010101

БАРМЕН /Ðåñòîðàí â öåíòðå ãîðîäà / óë. Ðîãíåäèíñêàÿ, 2, ñò. ì. "Ë. Òîëñòîãî", ñò. ì. "Äâîðåö Ñïîðòà". Òåë: (044)234-43-94, (044)235-09-52, Тел. (073)4157232

КОНДИТЕР /Â êîíäèòåðñêèé öåõ / Ç\ï: âûñîêàÿ. ÌÐ: Ñîëîìåíñêé ð-í, óë. Àâèàêîíñòðóêòîðà Àíòîíîâà, 4-À. Òåë.: 248-29-06, Тел. (067)4478756

107371010103

206251010208

КОМІРНИК /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26 Тел. (067)2236927, (066)4560831 107061020125

ПРИЙМАЛЬНИК ТОВАРУ /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26 Тел. (067)2236927, (066)4560831 107061020119

ФАСОВЩИККОМПЛЕКТОВЩИК íà ñêëàä. Ìóæ÷èíà èëè æåíùèíà îò 18-òè äî 45-òè ëåò. ÃÐ: 2\2, ñ 8.00 äî 20.00. Ç\ï: 8500 + %, âûïëàòû 2 ðàçà\ìåñ. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñîöïàêåò. ÌÐ: Ñòîëè÷íîå øîññå, 100. Тел. (099)2023534 107341010101

КУХАР

БАРМЕН /Â êàôå íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó / Ð-í: Òðîåùèíà. Òåë.: (068)071-47-13. 207301010101

БАРМЕН

/óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31, Тел. (067)2236927 107061020113

/Âàðåíè÷íàÿ "Áàëóâàíà Ãàëÿ" / Ç\ï: îò 7000 ãðí çà 15 ñìåí. Ð-í ðàáîòû: ñò. ì. "Êëîâñêàÿ". Çâîíèòü: ïí.-ïò. ñ 9.00 äî 18.00. Òåë: (096)390-48-43, Íàòàëèÿ, Тел. (063)5277444 210211010112

КУХАР /Ðåñòîðàí / Ãðàô³ê ðîáîòè: 5\2, 2\2, 3\3, 7\7. Õàð÷óâàííÿ çà ï³ëüãîâîþ ö³íîþ. Êîðïîðàòèâíà ôîðìà. Òåë.: (067)434-37-01, (095)071-14-87, Тел. (063)8886160 106411020102

БАРМЕН /Ðåñòîðàí / Ãðàô³ê ðîáîòè: 5\2, 2\2, 3\3, 7\7. Õàð÷óâàííÿ çà ï³ëüãîâîþ ö³íîþ. Êîðïîðàòèâíà ôîðìà. Òåë.: (067)434-37-01, (095)071-14-87, Тел. (063)8886160 106411020105

БАРМЕНИ /Òîðãîâ.-ðîçâàæàëüíèé öåíòð "ÒÅÐ̲ÍÀË" / (ðåñòîðàí "Áðîâàð-Õîô"). Çà íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Ðîçâîçêà ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Òåë.: (063)511-50-64, (098)444-64-15, (044)200-13-60, (044)200-13-61. Тел. (044)2001304 106421020127

КУХАРІ /Òîðãîâ.-ðîçâàæàëüíèé öåíòð "ÒÅÐ̲ÍÀË" / Çà íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Ðîçâîçêà ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Òåë.: (063)511-50-64, (098)444-64-15, (044)200-13-60, (044)200-13-61. Тел. (044)2001304 106421020104

ОФИЦИАНТ /Êàôå-ðåñòîðàí íà Ïîäîëå / (æåëàòåëüíî äî 25 ëåò). ÃÐ: 5/2, ñìåíû íà 10.00 è 12.00. Ç/ï: ñòàâêà + ÷àé, îáåäû. Тел. (063)8140041 207321010101

99990523

20931101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹27 • 9 ëèïíÿ 2018 ð.

21033101

ÐÀÁÎÒÀ


16

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ЛЕПЩИЦА ВАРЕНИКОВ

ПЕКАРИ

/Âàðåíè÷íàÿ "Áàëóâàíà Ãàëÿ" / Ç\ï: îò 6000 ãðí çà 15 ñìåí. Ð-í ðàáîòû: ñò. ì. "Êëîâñêàÿ". Çâîíèòü: ïí.-ïò. ñ 9.00 äî 18.00. Òåë: (096)390-48-43, Íàòàëèÿ, Тел. (063)5277444

/Ñåòü êàôå / Ç\ï: îò 350 ãðí\ñìåíà. Ìåñòî ðàáîòû: Ïîçíÿêè, Ñâÿòîøèíî. Ñ âîçìîæíîñòüþ áåñïëàòíîãî ïðîæèâàíèÿ è ïèòàíèÿ. Òåë.: (098)831-21-21, Тел. (050)1966030

210211010111

ОФИЦИАНТ

ПЕКАРЬ

/ ñåòü ïèööåðèé / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ãèáêèé ÃÐ, 8-÷àñîâîé ðàáî÷èé äåíü. Ç\ï: îò 6000 ãðí. ÌÐ: ñò. ì. "Âûäóáè÷è", ñò. ì. "Äîðîãîæè÷è". Òåë.: (067)576-77-11, Àëåêñàíäð. Тел. (093)8824200

/Ðåñòîðàí â öåíòðå ãîðîäà / óë. Ðîãíåäèíñêàÿ, 2, ñò. ì. "Ë. Òîëñòîãî", ñò. ì. "Äâîðåö Ñïîðòà". Тел. (067)2422379

209711010110

ОФИЦИАНТ

10641102

210331010106

/Âàðåíè÷íàÿ "Áàëóâàíà Ãàëÿ" / Ç\ï: îò 12000 ãðí (ñòàâêà + ÷àåâûå). Ð-í ðàáîòû: ñò. ì. "Êëîâñêàÿ". Çâîíèòü: ïí.-ïò. ñ 9.00 äî 18.00. Òåë: (096)390-48-43, Íàòàëèÿ, Тел. (063)5277444 210211010109

ОФИЦИАНТ / ðåñòîðàí "Ñòàðå ̳ñòî" / Ç/ï: îò 15000 ãðí. ÌÐ: óë. Çàêðåâñêîãî, 6-À (ð-í: Òðîåùèíà). Тел. (067)1945095

206251010111

ПЕКАРЬ /Â êîíäèòåðñêèé öåõ / Ç\ï: âûñîêàÿ. ÌÐ: Ñîëîìåíñêé ð-í, óë. Àâèàêîíñòðóêòîðà Àíòîíîâà, 4-À. Òåë.: 248-29-06, Тел. (067)4478756 107371010104

ПОВАР /Â ñåòü ÿïîíñêèé ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ñ îïûòîì è áåç îïûòà ðàáîòû. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Тел. (050)3560005 105651020104

ПОВАР /Â êàôå íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó / Ð-í: Òðîåùèíà. Òåë.: (068)071-47-13. 207301010102

209261010101

ОФИЦИАНТ

ПОВАР

/ ðåñòîðàí "Ñòàðèé Äâ³ð" / Ç\ï: îò 13000 ãðí. Îòëè÷íûé êîëëåêòèâ. Ìåñòî ðàáîòû: óë. Àííû Àõìàòîâîé, 14-à. Тел. (096)8521228

/Â êàôå / íà æàðêó áëèíîâ. Ç\ï: îò 7000 ãðí. Ð-í: ñò. ì. "Ïîçíÿêè". Òåë.: (066)215-18-94, Тел. (068)8499393

209261020101

ОФИЦИАНТЫ

20625101

/Â ñåòü ÿïîíñêèé ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ñ îïûòîì è áåç îïûòà ðàáîòû. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Тел. (050)3560005 105651020101

208381010102

ПОВАР / ñåòü ïèööåðèé / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ãèáêèé ÃÐ, 8-÷àñîâîé ðàáî÷èé äåíü. Ç\ï: îò 6000 ãðí. ÌÐ: ñò. ì. "Âûäóáè÷è", ñò. ì. "Äîðîãîæè÷è". Òåë.: (067)576-77-11, Àëåêñàíäð. Тел. (093)8824200 209711010101

ОФИЦИАНТЫ /Ðåñòîðàí â öåíòðå ãîðîäà / óë. Ðîãíåäèíñêàÿ, 2, ñò. ì. "Ë. Òîëñòîãî", ñò. ì. "Äâîðåö Ñïîðòà". Òåë: (044)234-43-94, (044)235-09-52, Тел. (073)4157232 206251010207

ПОВАР /Âàðåíè÷íàÿ "Áàëóâàíà Ãàëÿ" / Ç\ï: îò 8000 ãðí çà 15 ñìåí. Ð-í ðàáîòû: ñò. ì. "Êëîâñêàÿ". Çâîíèòü: ïí.-ïò. ñ 9.00 äî 18.00. Òåë: (096)390-48-43, Íàòàëèÿ, Тел. (063)5277444 210211010108

ОФИЦИАНТЫ /Â äæåíòëüìåí-êëóá "Íåáåñà" / Ç\ï: 300 ãðí\ñìåíà + %. ÃÐ: 20.00-6.00. Æåëàòåëüíî äåâóøêè îò 18-òè ëåò ñ îïûòîì è áåç îïûòà ðàáîòû. Èíîãîðîäíèì ïîìîùü ñ æèëüåì. Àâòîçàâîäñêàÿ, 99/4. Òåë.: (097)288-13-88, Тел. (093)7280010 207381040101

ОФИЦИАНТЫ 10765101

20730101

/ ðåñòîðàí "Áàêèíñêèå âå÷åðà" / Óñëîâèÿ ðàáîòû è ç\ï - ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Àäðåñ: Âîçäóõîôëîòñêèé ïð-ò, 64. Òåë.: (093)182-52-52, Тел. (093)3000003 209301010103

ОФІЦІАНТИ /Òîðãîâ.-ðîçâàæàëüíèé öåíòð "ÒÅÐ̲ÍÀË" / (ðåñòîðàí "Áðîâàð-Õîô"). Çà íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Ðîçâîçêà ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Òåë.: (063)511-50-64, (098)444-64-15, (044)200-13-60, (044)200-13-61. Тел. (044)2001304 106421020126

ПОВАР /Â ðåñòîðàí "Ìàíñàðäà êàôå" / â õîëîäíûé öåõ. Ç\ï: äîãîâîðíàÿ. Ãðàôèê ðàáîòû: 4\2. Ìåñòî ðàáîòû: óë. Âûøãîðîäñêàÿ, 49-à. Òåë.: (063)864-87-09, Тел. (098)4653765 209311010101

ПОВАР / ðåñòîðàí "Ìàíñàðäà êàôå" / â ãîðÿ÷èé öåõ. Ç\ï: äîãîâîðíàÿ. ÃÐ: 4\2. Ìåñòî ðàáîòû: óë. Âûøãîðîäñêàÿ, 49-à. Òåë.: (063)864-87-09, Тел. (098)4653765 209311010102

ПОВАРУНИВЕРСАЛ /Â êàôå / Ç\ï: îò 8000 ãðí. Ð-í: ñò. ì. "Ïîçíÿêè". Òåë.: (066)215-18-94, Тел. (068)8499393 208381010101

ПОВАРУНИВЕРСАЛ / ðåñòîðàí "Ñòàðå ̳ñòî" / Ç/ï: 600 ãðí/ ñìåíà + %. ÌÐ: óë. Çàêðåâñêîãî, 6-À (ð-í: Òðîåùèíà). Тел. (067)1945095 209261010106

ПЕКАР

ПОВАРУНИВЕРСАЛ

/óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31, Тел. (067)2236927

/ ðåñòîðàí "Ñòàðèé Äâ³ð" / Ç\ï: 550 ãðí\ñìåíà. Îòëè÷íûé êîëëåêòèâ. Ìåñòî ðàáîòû: óë. Àííû Àõìàòîâîé, 14-à. Тел. (096)8521228

107061020118

209261020103

20926101

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹27 • 9 ëèïíÿ 2018 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

17

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ПОВАРУНИВЕРСАЛ Ç\ï: äîãîâîðíàÿ. ÃÐ: íåä.\íåä. Ìåñòîïîëîæåíèå: Âîçäóõîôëîòñêèé ïðîñïåêò, 92. Òåë.: (095)574-06-70, Тел. (067)7430148 107651010101

ПОВАРА /Ðåñòîðàí â öåíòðå ãîðîäà / Ìîæíî áåç ÎÐ. óë. Ðîãíåäèíñêàÿ, 2, ñò. ì. "Ë. Òîëñòîãî", ñò. ì. "Äâîðåö Ñïîðòà". Тел. (067)2422379

ВОДИТЕЛЬ

206251010104

êàòåãîðèè "Å". Ðàáîòà ïî Óêðàèíå. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï: äîãîâîðíàÿ, 8000-16000 ãðí. Тел. (073)4379994

ПОВАРА Ç\ï: äîãîâîðíàÿ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ð-í: Êèåâî-Ñâÿòîøèíñêèé (Æèòîìèðñêîå íàïðàâëåíèå). Òåë.: (097)874-22-66, Тел. (067)6064787

108031010101

АВТОВЫГОТОВЩИК

209931010103

/Íà ÑÒÎ / Ç\ï: 6000-10000 ãðí. Ìåñòî ðàáîòû: ï-ò Îòðàäíûé, 107. Àëåêñàíäð, Тел. (067)5070907

ПОВАРА /Ñåòü êàôå / Ç\ï: îò 350-380 ãðí\ñìåíà. Ìåñòî ðàáîòû: Ïîçíÿêè, Ñâÿòîøèíî. Ñ âîçìîæíîñòüþ áåñïëàòíîãî ïðîæèâàíèÿ è ïèòàíèÿ. Òåë.: (098)831-21-21, Тел. (050)1966030

206171010102

АВТОМАЛЯРИЗГОТОВИТЕЛЬ /Íà ÑÒÎ / ÎÐ îò 1 ãîäà. Ç\ï: 6000-14000 ãðí. Ìåñòî ðàáîòû: ï-ò Îòðàäíûé, 107. Àëåêñàíäð, Тел. (067)5070907

210331010102

206171010103

ПОМОЩНИК ПОВАРА / ñåòü ïèööåðèé / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ãèáêèé ÃÐ, 8-÷àñîâîé ðàáî÷èé äåíü. Ç\ï: îò 6000 ãðí. ÌÐ: ñò. ì. "Âûäóáè÷è", ñò. ì. "Äîðîãîæè÷è". Òåë.: (067)576-77-11, Àëåêñàíäð. Тел. (093)8824200

АВТОМОЙЩИК 20971101

20738104

Ç\ï: 25-40%. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Ð-íû: Õàðüêîâñêèé, Øåâ÷åíêîâñêèé. Òåë.: (067)416-99-48, (068)387-66-97 Тел. (068)3078603, (098)6144611 209611010102

209711010106

АВТОМОЙЩИКИ

ПОМОЩНИК ПОВАРА

/Íà àâòîìîéêó / ÎÐ îò 1 ãîäà. Ç\ï: ñòàâêà + %. ÌÐ: ïð-ò Îòðàäíûé, 107. Àëåêñàíäð, Тел. (067)5070907

/ ðåñòîðàí "Ñòàðèé Äâ³ð" / Ç\ï: 350 ãðí\äåíü. Îòëè÷íûé êîëëåêòèâ. Ìåñòî ðàáîòû: óë. Àííû Àõìàòîâîé, 14-à. Тел. (096)8521228

206171020101

АВТОМОЙЩИКИ

209261020104

ñ ÎÐ. Æåëàòåëüíî 18-35 ëåò. Ð-í: ñò. ì. "Äàðíèöà", ÀÇÑ ÊËÎ àâòîìîéêà "Áîöìàí". Тел. (067)5001516, (067)2197449

ПРАЦІВНИК ЗАЛУ /Ðåñòîðàí / ðåñòîðàíó. Ãðàô³ê ðîáîòè: 5\2, 2\2, 3\3, 7\7. Õàð÷óâàííÿ çà ï³ëüãîâîþ ö³íîþ. Êîðïîðàòèâíà ôîðìà. Òåë.: (067)434-37-01, (095)071-14-87, Тел. (063)8886160

209691010101

АВТОСЛЕСАРИ íà ÑÒÎ. Ç\ï: îò 8000 ãðí. ÎÐ íå îáÿçàòåëåí. Âîçìîæíî ïðîæèâàíèå. Ð-í ðàáîòû: ñò. ì. "Òåðåìêè", ñò. ì. "Îëèìïèéñêàÿ". Тел. (050)4622500

106411020101

СУШЕФ /Âàðåíè÷íàÿ "Áàëóâàíà Ãàëÿ" / Ç\ï: îò 14000 ãðí. Ð-í ðàáîòû: ñò. ì. "Êëîâñêàÿ". Çâîíèòü: ïí.-ïò. ñ 9.00 äî 18.00. Òåë: (096)390-48-43, Íàòàëèÿ, Тел. (063)5277444

209241010101

20838101

20930101

АВТОСЛЕСАРЬ /ÑÒÎ / ñ ÎÐ îò 1 ãîäà (ðåìîíò õîäîâîé, äâèãàòåëÿ, ñâàðî÷íûå ðàáîòû). Ëåãêîâîé àâòîòðàíñïîðò. Ç\ï äîñòîéíàÿ, îò 12000 ãðí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ðàáî÷àÿ îäåæäà è èíñòðóìåíò. Óñëîâèÿ ðàáîòû õîðîøèå. ÌÐ: Ãîëîñååâñêèé ð-í, â ðàéîíå àâòîðûíêà "Æóëÿíû", Êîëüöåâàÿ äîðîãà, 10. Òåë.: (093)675-43-06, Тел. (097)3116500

210211010113

ТЕСТОМЕС / ïåêàðíþ / ÎÐ íà àíàëîãè÷íîé äîëæíîñòè. Òðåáîâàíèÿ: îòâåòñòâåííîñòü, îðãàíèçîâàííîñòü, àêêóðàòíîñòü, ïîðÿäî÷íîñòü. Óñëîâèÿ: îïëàòà 2 ðàçà â ìåñÿö. Îáåñïå÷èâàåì ñïåöîäåæäîé. Òåë.: (068)025-14-91, Тел. (067)7248592

210231010101

107961010102

ТЕХНОЛОГ /Òîðãîâ.-ðîçâàæàëüíèé öåíòð "ÒÅÐ̲ÍÀË" / â êóë³íàðíèé öåõ ç ÄÐ. Çà íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Ðîçâîçêà ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Òåë.: (063)511-50-64, (098)444-64-15, (044)200-13-60, (044)200-13-61. Тел. (044)2001304 106421020109

20732101

ФОРМОВЩИКИ ТЕСТА / ïåêàðíþ / ÎÐ íà àíàëîãè÷íîé äîëæíîñòè. Òðåáîâàíèÿ: îòâåòñòâåííîñòü, îðãàíèçîâàííîñòü, àêêóðàòíîñòü, ïîðÿäî÷íîñòü. Óñëîâèÿ: îïëàòà 2 ðàçà â ìåñÿö. Îáåñïå÷èâàåì ñïåöîäåæäîé. Òåë.: (068)025-14-91, Тел. (067)7248592 107961010101

99990506

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹27 • 9 ëèïíÿ 2018 ð.

21021101

21027102

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ


18

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20813101

ВОДИТЕЛИ /ÀâòîÏð-òèå â ã. Áðîâàðû / Êàò. "Ñ" (ñàìîñâàëû, êàðüåðùèêè). Ç\ï è óñëîâèÿ - ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ïðîæèâàíèå æåëàòåëüíî (êðîìå êàò. "E") â Êèåâñêîé îáëàñòè. Îáðàùàòüñÿ: ñ ïí. ïî ïò., ñ 8.00 äî 18.00. Тел. (067)8129867 105771010102

ВОДИТЕЛИ /Êîìïàíèÿ â ã. Âèøíåâîå (ôðóêòû, îâîùè) / êàò. "Ñ", "Å". Ñâîåâðåìåííàÿ âûñîêàÿ îïëàòà òðóäà! Тел. (067)5611620, (067)5059100

10577101

105951020101

ВОДИТЕЛИ /ÔÎÐÑÀÆ ÒÀÊÑÈ / ñî ñâîèì àâòî. Âûãîäíûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ñ ÎÐ è áåç. Íîâè÷êàì ïîìîùü â îáó÷åíèè. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî çàêàçîâ. Áåç îáÿçàëîâîê. Тел. (096)3900202 205821020101

10522102

20969101

АВТОРИХТОВЩИК /Íà ÑÒÎ / Ç\ï: îò 7000 äî 15000 ãðí. Ìåñòî ðàáîòû: ï-ò Îòðàäíûé, 107. Àëåêñàíäð, Тел. (067)5070907 206171010101

ВОДИТЕЛИ /ÔÎÐÑÀÆ ÒÀÊÑÈ / íà íàøå àâòî. Âûãîäíûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ñ ÎÐ è áåç. Íîâè÷êàì ïîìîùü â îáó÷åíèè. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî çàêàçîâ. Áåç îáÿçàëîâîê. Тел. (096)3900202 205821020102

АВТОСЛЕСАРЬ /Â "Àâòîìîáèëüíûé öåíòð "ÃÎËÎÑÅÅÂÑÊÈÉ" / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ñòàáèëüíàÿ è âûñîêàÿ çàðïëàòà. Óë. Ãåðîåâ Îáîðîíû, 4 (îòäåë êàäðîâ). Тел. (044)2777073, (050)4397960

ВОДИТЕЛИ /Òàêñè "Êîðîíà" / ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì è íà íàøå àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà. Àáîíïëàòà: 15 ãðí/íåäåëþ. Тел. (063)4790000 208271030101

105461010112

ВОДИТЕЛИ

АВТОСЛЕСАРЬ /ÑÒÎ Bosch Service / Ñ îïûòîì ðàáîòû. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï: îò âûðàáîòêè, ñâîåâðåìåííî. Ð-í: Ãîëîñååâñêèé. Тел. (067)6714455

/"Æåëòîå òàêñè" / ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì è íà íàøå àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà. Àáîíïëàòà 3ãðí\ñóòêè. Тел. (063)4710000 208271040101

106251010104

ВОДИТЕЛИ

АВТОСЛЕСАРЬ 10800101

10803101

/Îôèöèàëüíûé äèëåð NISSAN â ã. Êèåâå / ÃÐ: 2 äíÿ\2 äíÿ. Ç\ï: îò 13000 ãðí. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñîöïàêåò. Ð-í ðàáîòû: ñò. ì. "Ïî÷àéíàÿ" ("Ïåòðîâêà"). Тел. (096)8030243, (050)3862568 107381010101

АВТОСЛЕСАРЬ íà ãðóçîâîå ÑÒÎ. Ç\ï: 13000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Тел. (067)4427671 105011010102

АВТОСЛЕСАРЬ íà ÑÒÎ. Ç\ï: îò 12000 ãðí. Ð-í: Êèåâî-Ñâÿòîøèíñêèé. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Тел. (063)1389841 208131010102

ВОДИТЕЛИ

10756102

/Äëÿ ðàáîòû â òàêñè "ÍÀÇÀÐÈ" / ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì; íà àâòîìîáèëè êîìïàíèè. Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû, äðóæíûé êîëëåêòèâ. Îïëàòà âûñîêàÿ è ñâîåâðåìåííàÿ. Тел. (044)5357708, (093)3560000 105731010101

ВОДИТЕЛИ /ÀâòîÏð-òèå â ã. Áðîâàðû / Êàò. "Å" (ïî Óêðàèíå). Ç\ï è óñëîâèÿ - ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ïðîæèâàíèå æåëàòåëüíî (êðîìå êàò. "E") â Êèåâñêîé îáëàñòè. Îáðàùàòüñÿ: ñ ïí. ïî ïò., ñ 8.00 äî 18.00. Тел. (067)8129867 105771010101

/Ðàáîòà â ã. Êèåâå / êàò. "D". Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (068)689-89-89, Тел. (063)6898989 209941010101

ВОДИТЕЛИ êàò. "Ñ" íà òåíòîâàííûé ÌÀÍ ãðóçîïîäúåìíîñòüþ 5 òîíí. Çíàíèå òåõíè÷åñêîé ÷àñòè àâòîìîáèëÿ. Ïîñòîÿííûå êîìàíäèðîâêè ïî Óêðàèíå. Ç/ï: 13000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Тел. (067)4427671 105011010101

ВОДИТЕЛИ Íà ìàðøðóò àâòîáóñà 587. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (095)2034042 210181010101

ВОДИТЕЛИЭКСПЕДИТОРЫ êàò. "Ñ", "D", æåëàòåëüíî äî 35-òè ëåò. ÎÐ îò 3-õ ëåò. Ç\ï: îò 8000 ãðí. Áîðèñïîëüñêèé ð-í, ñ. Ïðîëèñêè, óë. Áðîâàðñêàÿ, 4 (òåððèòîðèÿ Áîðèñïîëüñêîãî àâòîçàâîäà). Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷, Тел. (095)2609820 105221020101

ВОДИТЕЛИЭКСПЕДИТОРЫ íà àâòîìîáèëè ÒÀÒÀ, Mercedes Sprinter. Ç\ï: 15000 ãðí; ñî ñâîèì àâòî ã/ï 2 ò. (Áóñ). ×àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Ç\ï: 13000 ãðí. ïãò Âîðçåëü - ñêëàä, ã. Êèåâ (Ïîäîë) - îôèñ. Îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. Ñîöïàêåò. Òåë.: (099)447-75-54, Íèêîëàé. Тел. (067)5602060 209251010101

20827103

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹27 • 9 ëèïíÿ 2018 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

19

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

20989101

ВОДИТЕЛЬ /Íà Ïð-òèå ÏðÀÒ "ÓÕË-ÌÀØ" / ïîãðóç÷èêà. Òåë.: (044)528-24-47, Тел. (067)2097493 106521010101

ВОДИТЕЛЬ íà ÌÀÇ, ÊÀÌÀÇ, 20 òîíí. Çíàíèå òåõíè÷åñêîé ÷àñòè è ã. Êèåâà. Îòâåòñòâåííîñòü, ïîðÿäî÷íîñòü, ïóíêòóàëüíîñòü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Тел. (097)3399889

20997101

107971010101

ВОДИТЕЛЬ /Ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ (ã. Âèøíåâûé) / íà àâòî ôèðìû. ÃÐ: ïí.-ïò. Ç\ï: 10000 ãðí. Òåë.: (050)641-01-22, Тел. (044)2398640 107911010106

ВОДИТЕЛЬ

10764101

10625101

/Êîìïàíèÿ "ÀÃÒ ÏËÞÑ" / ÃÐ: 6-äíåâêà, íîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü. Îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. ÌÐ: Äàðíèöêèé ð-í, óë. Ñîðòèðîâî÷íàÿ, 2. ÌÐ: ñ. Íåáåëèöà, ðàçâîçêà îò ïãò. Ìàêàðîâ. Тел. (095)5520571, (044)5010924 106241010105

ВОДИТЕЛЬ /Êîìïàíèÿ òàêñè "Êîðîíà" / êàò. "Â" íà íàø àâòîìîáèëü. Тел. (063)5730000 208271050101

ВОДИТЕЛЬ /Ôèðìà "Êðèîãåíñåðâèñ" / Êàò. "B", "C", "E". Ç\ï: 12000 ãðí. Êîíò. ëèöî: Íàòàëèÿ (òåë.: (097)093-36-34) Тел. (050)4051523 108011020101

ВОДИТЕЛЬ êàò. "Â", "Ñ" ñ ÎÐ. Òðåáîâàíèÿ: îò 25-òè ëåò, çíàíèå ãîðîäà. Ç\ï: îò 8000 ãðí äî 15000 ãðí. Тел. (095)5036060 208991010101

ВОДИТЕЛЬ ñî ñâîèì ãðóçîâûì àâòîìîáèëåì (îò 1 òîííû äî 20 òîíí). Ç\ï: 20000-30000 ãðí. Тел. (095)5036060 208991010102

ВОДИТЕЛЬ êàò. "Å". Ç\ï: îò 9000 ãðí. Ðàáîòà ïî ã. Êèåâó (äîñòàâêà ìåòàëëîïðîêàòà). Ð-í: ñò. ì. "Âûäóáè÷è". Тел. (067)4019629 106441020101

ВОДИТЕЛЬ /Íà ç-ä ïî âûïóñêó òðîòóàðíîé ïëèòêè / âèëî÷íîãî ïîãðóç÷èêà. Íàëè÷èå äîêóìåíòîâ íà äèçåëüíûé ïîãðóç÷èê îáÿçàòåëüíî. ÃÐ: ïí.-ïò., ñ 8.00 äî 17.00, ñá. - ñ 9.00 äî 15.00. Ç\ï: 7500-12000 ãðí. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Тел. (067)4643101 107561020101

ВОДИТЕЛЬ íà ãðóçîâîå àâòî ôèðìû. Ç\ï: 10000 ãðí. Ð-í: Àêàäåìãîðîäîê. Тел. (067)8459561 208741020101

ВОДИТЕЛЬ ñî ñâîèì àâòî (2-5 òîíí). Ç\ï: 10000 ãðí. Ð-í: Àêàäåìãîðîäîê. Тел. (067)8459561 208741020102

ВОДИТЕЛЬ Ç\ï: 10000 ãðí. Îïëàòà 2 ðàçà â ìåñÿö. Ðàáîòà ïî Êèåâó. Òåë.: (067)387-80-41, Тел. (063)1945966 210271010101

ВОДИТЕЛЬ Ç\ï: 10000 ãðí. Îïëàòà 2 ðàçà â ìåñÿö. Ðàáîòà ïî Êèåâó. Òåë.: (067)387-80-41, Тел. (063)1945966 210271020101

20582102

Компания та си "Корона". Требется

Требются:

ВОДИТЕЛЬ

ВОДИТЕЛЬ

со своим авто (2-5 тонн).

ат."В"

на рзовое авто фирмы. З\п: 10000 рн. Р-н: Аадемородо.

на наш автомобиль.

Тел.:(063)573-00-00 20827105

ВОДИТЕЛЬ Тел.:(067)845-95-61 20874102

ВОДИТЕЛЬ КРАЗА /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï: îò 11000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû 2 ðàçà â ìåñÿö. Тел. (067)4071831 210321010102

ВОДИТЕЛЬ АССЕНИЗАТОРА Ç\ï: îò 1000 ãðí. â äåíü. Âàõòîâûé ãðàôèê. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Ðàáîòà ïî ã. Êèåâó è Êèåâñêîé îáëàñòè. Òåë.: (063)237-83-88, (067)656-66-67, Тел. (095)9099489 107641010103

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА /Ïðîèçâîäñòâî ñóõèõ ñòðîèòåëüíûõ ñìåñåé / Ç\ï: 11000 ãðí. Ñåðãåé, Тел. (050)3346932 108041010101

ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР 10802101

Ç\ï: 12000-16000 ãðí. Îïëàòà 2 ðàçà â ìåñÿö. Ðàáîòà ïî Êèåâó. Òåë.: (067)387-80-41, Тел. (063)1945966 210271010102

ВОДИТЕЛЬ

ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР

Êàòåãîðèÿ "D". Ç\ï: 10000 ãðí. Ðàáîòà â ñóááîòó è âîñêðåñåíüå ïî æåëàíèþ. Òðåáîâàíèÿ: çíàíèå òåõíèêè, ñòàæ ðàáîòû îò 5 ëåò. Тел. (096)5962424

Ç\ï: 12000-16000 ãðí. Îïëàòà 2 ðàçà â ìåñÿö. Ðàáîòà ïî Êèåâó. Òåë.: (067)387-80-41, Тел. (063)1945966

209891010101

210271020102

10652101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹27 • 9 ëèïíÿ 2018 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


20

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20899101

21023101

ВОДІЙ

МОТОКУРЬЕР

/Äåñíÿíñüêå ÐÓ ÃÓ ÄÑÍÑ Óêðà¿íè / (êàò. "Â", "Ñ"). Îô. ñòàæ íå ìåíøå 3-õ ðîê³â. Ç/ï: 1 ð³ê ñëóæáè - 6100 ãðí. ÃÐ: äîáà\òðè. Îñîáîâèé ñêëàä çàáåçïå÷. ôîðì. îäÿãîì òà ñïîðÿäæåííÿì. Ñòàæ ñëóæáè äëÿ âèõîäó íà ïåíñ³þ 25 ðîê³â. ³ê äî 30 ð., îñâ³òà ïîâíà ñåðåäíÿ. ÌÐ: ì. Êè¿â, âóë. Æóêîâà, 4à (ñò. ì. "˳ñîâà"). Тел. (063)9770331, (097)9202946

íà ìîòîöèêë Honda. Ç\ï: 11000 ãðí. ïãò Âîðçåëü - ñêëàä, ã. Êèåâ (Ïîäîë) - îôèñ. Îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. Ñîöïàêåò. Òåë.: (099)447-75-54, Íèêîëàé. Тел. (067)5602060

209971010102

ВОДІЙ /ÒΠ"Ïîë³ðåì Êè¿â" / àâòîíàâàíòàæóâà÷à. Ç\ï: â³ä 10000 ãðí. Ðîáîòà â ð-í³ ñò. ì. "×åðí³ã³âñüêà", ñò. ì. "˳ñîâà". Òåë.: (073)056-92-59. 106031020106

ВОДІЙ êàò. "Â" ³ "Ñ" íà àâòîìîá³ëü "Ãàçåëü". Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç\ï: âèñîêà, äîãîâ³ðíà. ÌÐ: ì. Êè¿â, âóë. Ñèðåöüêà, 33. Тел. (067)3106717 107981010101

ВОДІЇ /ÒΠ"Êîìïàí³ÿ óäðîñîþç" / âàíòàæíîãî òðàíñïîðòó êàò. "Â", "Ñ". Тел. (067)3278094 107851010101

ВЫГОТОВЩИКАВТОМАЛЯР 10791101

10798101

209251010102

СЛЕСАРИРЕМОНТНИКИ /ÀâòîÏð-òèå â ã. Áðîâàðû / (õîäîâèêè). Ç\ï è óñëîâèÿ - ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ïðîæèâàíèå æåëàòåëüíî (êðîìå êàò. "E") â Êèåâñêîé îáëàñòè. Îáðàùàòüñÿ: ñ ïí. ïî ïò., ñ 8.00 äî 18.00. Тел. (067)8129867 105771010103

СЛЕСАРЬЭЛЕКТРИК /ÀâòîÏð-òèå â ã. Áðîâàðû / Ç\ï è óñëîâèÿ - ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ïðîæèâàíèå æåëàòåëüíî (êðîìå êàò. "E") â Êèåâñêîé îáëàñòè. Îáðàùàòüñÿ: ñ ïí. ïî ïò., ñ 8.00 äî 18.00. Тел. (067)8129867 105771010104

СЛЮСАР ПО РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç\ï: âèñîêà, äîãîâ³ðíà. ÌÐ: ì. Êè¿â, âóë. Ñèðåöüêà, 33. Тел. (067)3106717 107981010102

/Îôèöèàëüíûé äèëåð NISSAN â ã. Êèåâå / ÃÐ: ïÿòèäíåâêà. Ç\ï: 15000 ãðí. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñîöïàêåò. Ð-í ðàáîòû: ñò. ì. "Ïî÷àéíàÿ" ("Ïåòðîâêà"). Тел. (096)8030243, (050)3862568

СЛЮСАРІ /ÒΠ"Êîìïàí³ÿ óäðîñîþç" / ç ðåìîíòó àâòîòðàíñïîðòó. Тел. (095)7433949 107851010301

107381010102

УСТАНОВЩИК ГБО

ЕКСПЕДИТОР /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26 Тел. (067)2236927, (066)4560831 107061020123

20925101

КАРЩИКИ /Êîìïàíèÿ â ã. Âèøíåâîå (ôðóêòû, îâîùè) / Ñâîåâðåìåííàÿ âûñîêàÿ îïëàòà òðóäà! Тел. (067)5611620, (067)5059100 105951020103

КОЛОРИСТ ЛКМ /Îôèöèàëüíûé äèëåð NISSAN â ã. Êèåâå / ÃÐ: ïÿòèäíåâêà. Ç\ï: îò 13000 ãðí. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñîöïàêåò. Ð-í ðàáîòû: ñò. ì. "Ïî÷àéíàÿ" ("Ïåòðîâêà"). Тел. (096)8030243, (050)3862568 107381010103

МАШИНИСТ /Ñòðîèò. êîìïàíèÿ "ÀãðîÁóäÌåõàíèçàöèÿ" / êðàíà ÄÝÊ. Ç\ï: äîãîâîðíàÿ, äîñòîéíàÿ. Èíîãîðîäíèì - æèëüå. Ðàáîòà â ã. Áîðèñïîëü. Тел. (067)5020608 105721010102

МАШИНИСТ /Ñòðîèò. êîìïàíèÿ "ÀãðîÁóäÌåõàíèçàöèÿ" / ýêñêàâàòîðà-ïîãðóç÷èêà JCB 3CX. Ç\ï: äîãîâîðíàÿ, äîñòîéíàÿ. Èíîãîðîäíèì æèëüå. Ðàáîòà â ã. Áîðèñïîëü. Тел. (067)5020608 105721010103

МЕХАНІК /ÒΠ"Êîìïàí³ÿ óäðîñîþç" / Ïî ðåìîíòó àâòîòðàíñïîðòó. Тел. (095)7433949 108001010101

10546101

ÐÀÁÎÒÀ

/Â "Àâòîìîáèëüíûé öåíòð "ÃÎËÎÑÅÅÂÑÊÈÉ" / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ñòàáèëüíàÿ è âûñîêàÿ çàðïëàòà. Óë. Ãåðîåâ Îáîðîíû, 4 (îòäåë êàäðîâ). Òåë.: (050)439-79-60, Тел. (044)2777073 105461010119

ЭКСКАВАТОРЩИК /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Íà "ÁÎÐÅÊÑ". Ç\ï: îò 11000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû 2 ðàçà â ìåñÿö. Тел. (067)4071831 210321010103

ЭКСКАВАТОРЩИКИ Íà JCB ïîëóïîâîðîòíûé, JCB 4CX. Îòâåòñòâåííîñòü, ïîðÿäî÷íîñòü, ïóíêòóàëüíîñòü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Тел. (097)3399889 107971010102

ЭКСПЕДИТОРЫ /Êîìïàíèÿ â ã. Âèøíåâîå (ôðóêòû, îâîùè) / Ñâîåâðåìåííàÿ âûñîêàÿ îïëàòà òðóäà! Òåë.: (067)505-91-00, Тел. (067)5611620 105951020111

ЭЛЕКТРОНЩИК /ÀâòîÏð-òèå â ã. Áðîâàðû / (àâòîòðàíñïîðò). Ç\ï è óñëîâèÿ - ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ïðîæèâàíèå æåëàòåëüíî (êðîìå êàò. "E") â Êèåâñêîé îáëàñòè. Îáðàùàòüñÿ: ñ ïí. ïî ïò., ñ 8.00 äî 18.00. Тел. (067)8129867 105771010105

10573101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹27 • 9 ëèïíÿ 2018 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

21

10797101

Требется

ВОДИТЕЛЬ КАТ. "E". З\п: от 9000 рн. Работа по . Киев (достава металлопроата). Р-н: ст. м. "Выдбичи".

Тел.:(067)401-96-29 10644102

10738101

10501101

ЕЛЕКТРИК /ÒÄ "Óí³âåðñàì N12" / ì. Êè¿â, Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí. Òåë.: (044)402-28-26, (044)402-28-27, Тел. (093)3430165 104141010109

ЕЛЕКТРОЕРОЗІОНІСТ /ÒΠ"²íáîð-Îñíàñòêà" / 3-6 ð. Ç\ï: 9000-12000 ãðí. Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. ϳâí³÷íî-Ñèðåöüêà, 3, ç-ä "Êâàçàð" (ñò. ì. "Íèâêè", òðîë. 5, àâò. 32). Òåë.: (044)205-34-33, (050)356-32-70, Тел. (067)4014146

20617101

106231020105

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИКІВ

20924101

20961101

/Åëåêòðè÷íà êîìïàí³ÿ (ì. Êè¿â) / III-V ðîçðÿä³â. ³äðÿäæåííÿ ïî Óêðà¿í³ ç îïëàòîþ. Ç\ï: âèñîêà. Áåçêîøòîâíå ïðîæèâàííÿ. Àíàòîë³é Àíòîíîâè÷ (äç. ç 10.00 äî 17.00), Тел. (067)4418282 105781020101

Треб ются

ЕЛЕКТРОСЛЮСАРІВ

ВОДИТЕЛИ

/Åëåêòðè÷íà êîìïàí³ÿ (ì. Êè¿â) / III-V ðîçðÿä³â. ³äðÿäæåííÿ ïî Óêðà¿í³ ç îïëàòîþ. Ç\ï: âèñîêà. Áåçêîøòîâíå ïðîæèâàííÿ. Àíàòîë³é Àíòîíîâè÷ (äç. ç 10.00 äî 17.00), Тел. (067)4418282

Намаршрт автобса587. Жильепредоставляется. Тел.:(095)203-40-42

105781020102

21018101

20994101

10801102

10785101

Срочнотреб ются

АВТОМОЙЩИКИ с опытом работы. З\п: 30% от вырчи. Гибий рафи работы. Р-н: Позняи.

Тел.:(067)931-32-46 20814101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹27 • 9 ëèïíÿ 2018 ð.

20827104

21024101

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ


22

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ЗВАРНИК

ОПЕРАТОР

Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ðîáîòà â ñ. Ãîðåíè÷³ (Æèòîìèðñüêà òðàñà, 15 êì â³ä Êèºâà). Ìîæëèâî ïðîæèâàííÿ. Тел. (097)9252107, (050)2461260

/Íà âèðîáíè÷å ϳä-âî / ë³í³¿ (âèðîáíèöòâî ïëàñòèêîâî¿ óïàêîâêè). Ç\ï: â³ä 10000 ãðí. Òåë.: (050)348-08-75. Ìè ïðîïîíóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êîíêóðåíòíó ç\ï, íàâ÷àííÿ, ñïåöîäÿã, ãóðòîæèòîê. Àäðåñà: Íîâîïèðîã³âñüêà, 66.

105761010102

106801010101

КОВАЛЬ ç íàâè÷êàìè õóäîæíüî¿ êîâêè. Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ðîáîòà â ñ. Ãîðåíè÷³ (Æèòîìèðñüêà òðàñà, 15 êì â³ä Êèºâà). Ìîæëèâî ïðîæèâàííÿ. Òåë.: (050)246-12-60, Тел. (097)9252107 105761010101

ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ /Íà Ïð-òèå ÎÎÎ "Âèòàë-Ïëàñò" / (ôðåçåðíûå, òîêàðíûå). Ç\ï: îò 10000 ãðí. Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. ÌÐ: óë. Ìàøèíîñòðîèòåëüíàÿ, 39 (ñò. ì. "Áåðåñòåéñêàÿ"). Òåë.: (093)066-29-39. E-mail: vist-lt@ukr.net 105451010103

КООРДИНАТНИК РОЗТОЧУВАЛЬНИК

ОПЕРАТОРМАШИНІСТ

/ÒΠ"²íáîð-Îñíàñòêà" / 4-6 ð. Ç\ï: 9000-12000 ãðí. Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. ϳâí³÷íî-Ñèðåöüêà, 3, ç-ä "Êâàçàð" (ñò. ì. "Íèâêè", òðîë. 5, àâò. 32). Òåë.: (044)205-34-33 Тел. (067)4014146, (050)3563270 106231020104

ЛАБОРАНТИ /Íà âèðîáíèöòâî áåòîíó (Êè¿â, Âèøíåâå) / (÷îëîâ³êè äî 45-òè ðîê³â). Ô³çè÷íà ðîáîòà íà áåòîíîçì³øóâàëüíèõ âóçëàõ. ÃÐ: ïí.-ñá., ç 8.00 äî 18.00. Ç\ï: íà ðóêè 12000 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ˳êàðíÿí³, â³äïóñòêè. Äçâîí³òü: Тел. (096)2044376

/ÒΠ"Ïîë³ðåì Êè¿â" / ñóøêè ï³ñêó. Ç\ï: â³ä 10000 ãðí. Ðîáîòà â ð-í³ ñò. ì. "×åðí³ã³âñüêà", ñò. ì. "˳ñîâà". Òåë.: (073)056-92-59. 106031020108

ОПЕРАТОРМЕХАНИК íà ïð-âî òðîòóàðí. ïëèòêè (ìóæ÷. äî 40 ëåò). ÂÎ (òåõí.) ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ! ÎÐ ñ îáîðóäîâàíèåì. ÃÐ: ñìåííûé (äíåâí. ñìåíà ñ 8.00 äî 20.00, íî÷í. - ñ 20.00 äî 8.00. ×åðåäîâàíèå ñìåí: 3 äíåâí., 3 íî÷í., 3 âûõ. Ç-ä ïî âûïóñêó ïðîäóêöèè â ã. Âèøíåâîì (Êèåâî-Ñâÿòîø. ð-í). Ç\ï: ñäåëüíàÿ (11-15 òûñ. ãðí). Тел. (067)4643101 107561030102

107331010101

10757101

ОПЕРАТОРПИЛОРАМЩИК

МАЙСТРИ /Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóã. æèòë. ôîíäó / ðåìîíòíèõ ä³ëüíèöü. Ç\ï: â³ä 7200 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ñïåöîäÿã, ñîöãàðàíò³¿. Âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-Ã, êàá. 305. ³ää³ë êàäð³â, Тел. (044)5164356 106191010107

МАЛЯРЫ Ç\ï: îò 10000 ãðí. Òåë.: (097)050-17-07, Тел. (099)6422633 210191010102

/Äåðåâîîáð. Ïð-òèå ( ñ. Êàòþæàíêà) / ÎÐ æåëàòåëåí. Ç\ï: 14500 ãðí (îò âûðàáîòêè). ÃÐ: âàõòà. Èíîãîðîäíèì - âîçìîæíîñòü ïðîæèâàíèÿ. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Тел. (067)4443630 107021010101

ОПЕРАТОРИ ЕКСТРУДЕРА Ç\ï: â³ä 10000 ãðí. Ðîçâîçêà ç ì. Áðîâàðè. ²íîãîðîäí³ì - áåçêîøòîâíå æèòëî. Òåë.: (067)234-80-67, Âàäèì Îëåãîâè÷. Тел. (044)5922538 208301040101

МАСТЕР ïî îáðàáîòêå èñêóññò. àêðèëîâîãî êàìíÿ (Corian, Staron, Montelli, Tristone). ÌÐ: Ïîäîë. Ç\ï: îò 15000 ãðí. è âûøå. Þðèé, Тел. (067)3347744 107111010101

МАСТЕР 10735101

10755101

ïî îáðàáîòêå èñêóññò. êâàðöåâîãî êàìíÿ (Vicostone, Caeserstone, Silestone, Hanstone). ÌÐ: Ïîäîë. Ç\ï: îò 15000 ãðí. è âûøå. Þðèé, Тел. (067)3347744 107111010102

МЕХАНИК íà ïðîèçâîäñòâî. Îïûò ðàáîòû îò 5-òè ëåò. Ç\ï: 10000 ãðí. Êèåâ, ðàéîí Áîðòíè÷è. Тел. (098)6863603

ПЛИТОЧНИКИ Ç\ï: îò 10000 ãðí. Òåë.: (097)050-17-07, Тел. (099)6422633 210191010107

ПОМОЩНИК СЛЕСАРЯСБОРЩИКА / ïðîèçâîäñòâåííóþ êîìïàíèþ / ýëåêòðîòåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ (ñâåòîäèîäíûå ñâåòèëüíèêè). Ç\ï: 5000 ãðí + ïðåìèÿ. ÃÐ: 5-äíåâêà, 9.00-18.00. Ëåâûé áåðåã, ñò. ì. "Îñîêîðêè", 15 ìèí. ïåøêîì îò ìåòðî. Ðåçþìå è ÎÐ îáÿçàòåëüíî. Òåë\ôàêñ: (044)467-77-88. Å-mail: alterens.office@gmail.com 107571010102

РАБОЧИЙ В ЦЕХ /Íà Ïð-òèå / Òåë.: (050)469-14-19, Тел. (050)4690267 106391010103

210291010101

РАДИОМОНТАЖНИК

МОНТАЖНИКИ /ÏðÀÒ "ÄÎÊ N7" / ì/ï òà àëþì³í³ºâèõ êîíñòðóêö³é (áðèãàäà). Ç/ï â³äðÿäíà: â³ä 12000 ãðí. ì. Êè¿â, âóë. Áîãàòèðñüêà, 9, ñò. ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà". (097)004-31-33, (050)386-11-35 (ïðîðàá). 107351010112

НАЛАДЧИК ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТОВ 10804101

Срочнотреб ется

Срочнотреб ются

СТРОПАЛЬЩИКИГАЗОРЕЗЧИКИ З\п:от8000рн. Тел.:(067)505-25-41, (067)401-96-29

МЕХАНИК напроизводство. Опытработыот5-тилет. З\п:10000рн. Киев,районБортничи.

ТЕЛ.:(098)686-36-03

ÐÀÁÎÒÀ

107571010106

РІЗНОРОБОЧІ

/Íà Ïð-òèå ÎÎÎ "Âèòàë-Ïëàñò" / Ç\ï: îò 10000 ãðí. Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. ÌÐ: óë. Ìàøèíîñòðîèòåëüíàÿ, 39 (ñò. ì. "Áåðåñòåéñêàÿ"). Òåë.: (093)066-29-39. E-mail: vist-lt@ukr.net 105451010106

ОПЕРАТОР íà ïðîèçâîäñòâî. Îïûò ðàáîòû îò 2-õ ëåò. Ç\ï: 10000 ãðí. Êèåâ, Áîðòíè÷è. Тел. (098)6863603 210291030101

10644101

/Â ïðîèçâîäñòâåííóþ êîìïàíèþ / ýëåêòðîííîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ç\ï: 6000 ãðí + ïðåìèÿ. ÃÐ: 5-äíåâêà, 9.00-18.00. Ëåâûé áåðåã, ñò. ì. "Îñîêîðêè", 15 ìèí. ïåøêîì îò ìåòðî. Ðåçþìå è ÎÐ îáÿçàòåëüíî. Òåë\ôàêñ: (044)467-77-88. Å-mail: alterens.office@gmail.com

/Íà êîíäèòåðñüêó ôàáðèêó / ÃÐ: ïîçì³ííèé. Ìè çíàõîäèìîñÿ: ì. Êè¿â, ïðîâóëîê Ðàäèùåâà, 3 (ð-í ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà"). Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë.: (044)408-43-00, (098)165-18-16, (050)416-50-32. Äçâîíèòè ç 10.00 äî 17.00, ïí.-ïò. 105671010102

РІЗНОРОБОЧІ /ÒΠ"ϳâí³÷ ³êíà" / Ãðàô³ê ðîáîòè: 5/2, ç 8.00 äî 17.00. Ç/ï: â³ä 5000 ãðí. Àíàòîë³é Àíäð³éîâè÷, Тел. (067)4018270 105701020101

21029101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹27 • 9 ëèïíÿ 2018 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ САНТЕХНИКСВАРЩИК

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

23

СЛЕСАРЬСБОРЩИК

Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Ç\ï: îò âûðàáîòêè. Тел. (066)7602425, (097)8286434 207351010102

СБОРЩИК М/ПЛАСТИКОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ Ç\ï: 10000-15000 ãðí. ÃÐ: ïÿòèäíåâêà, íåíîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü. ÌÐ: ã. Áðîâàðû. Þðèé Âàñèëüåâè÷ Тел. (096)9417743 210241010101

СБОРЩИК СТЕКЛОПАКЕТОВ Ç\ï: 10000-15000 ãðí. ÃÐ: ïÿòèäíåâêà, íåíîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü. ÌÐ: ã. Áðîâàðû. Þðèé Åâãåíüåâè÷ Тел. (096)6909047 210241010201

СВАРЩИК /Ïðîèçâîäñòâî ñóõèõ ñòðîèòåëüíûõ ñìåñåé / Ç\ï: 12000 ãðí. Ñåðãåé, Тел. (050)3346932 108041010105

СВАРЩИКАРГОНЩИК (TIG) Ç\ï: 15000 ãðí, âûïëà÷èâàåòñÿ êàæäóþ ïÿòíèöó â êîíöå ðàáî÷åãî äíÿ. Ðàáîòà â îòàïëèâàåìîì öåõó çèìîé, ëåòíèé äóø, ðàçäåâàëêà, ñòîëîâàÿ (õîëîäèëüíèê, ÑÂ×, ÷àéíèê). Òåë.: (098)447-22-66, Íàòàëüÿ. Тел. (063)4472266

èëè ïîìîùíèê ñëåñàðÿ. Óñòàíîâêà áðîíåäâåðåé, çàìêîâ, íàêëàäîê; øïàêëåâêà; ðàáîòà â öåõó. ÎÐ îáÿçàòåëåí. Ç\ï: îò 10000 äî 15000 ãðí, áåç çàäåðæåê. ñ. Ñ÷àñòëèâîå, óë. Ïåðñïåêòèâíàÿ, 7 (îò ñò. ì. "Áîðèñïîëüñêàÿ" 15 ìèí.). Êîìïàíèÿ "Áèçîí". Çâîíèòü ñ 9.00 äî 17.30. Тел. (044)3792488, (050)3876777 107551010101

СЛЮСАРЕЛЕКТРИК /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / ç ðåìîíòó åëåêòðîîáëàäíàííÿ. Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Òåë.: (067)656-52-57, Тел. (044)4649248 105531010108

СЛЮСАРЕЛЕКТРИК /ÒΠ"Ïîë³ðåì Êè¿â" / Ç\ï: â³ä 10000 ãðí. Ðîáîòà â ð-í³ ñò. ì. "×åðí³ã³âñüêà", ñò. ì. "˳ñîâà". Òåë.: (073)056-92-59.

10623102

106031020102

СЛЮСАРСАНТЕХНІК /Íà ϳä-âî / (ÑÒÑ). ÃÐ: 2 ðîáî÷èõ äíÿ ïî 12 ãîäèí, 2 äíÿ âèõ³äíèõ. Çàðîá³òíà ïëàòíÿ: 8000-10000 ãðí. Ìîíòàæ, îáñëóãîâóâàííÿ, ðåìîíò ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, áëàãîóñòð³é ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, îðåíäà ñïåöòåõí³êè. Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷, Тел. (067)4420307 107611010101

210001010101

10579104

СЛЮСАРСАНТЕХНІК

СВАРЩИКИ /Ïð-òèå / Æåëàòåëüíî áðèãàäû. Îáúåì ðàáîò - 3000 êóá. ì. Ç/ï: äîãîâîðíàÿ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Тел. (096)5862545, (063)2629759 210221010103

СЛЕСАРЬ

/Íà ϳä-âî / (ÑÒÑ). ÃÐ: äîáà\òðè. Çàðîá³òíÿ ïëàòíÿ: 8000-10000 ãðí. Ìîíòàæ, îáñëóãîâóâàííÿ, ðåìîíò ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, áëàãîóñòð³é ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, îðåíäà ñïåöòåõí³êè. Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷, Тел. (067)4420307 107611010102

/Íà Ïð-òèå / Òåë.: (050)469-14-19, Тел. (050)4690267 106391010102

СЛЕСАРЬИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК /Íà Ïð-òèå ÎÎÎ "Âèòàë-Ïëàñò" / Ç\ï: îò 10000 ãðí. Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. ÌÐ: óë. Ìàøèíîñòðîèòåëüíàÿ, 39 (ñò. ì. "Áåðåñòåéñêàÿ"). Òåë.: (093)066-29-39. E-mail: vist-lt@ukr.net 105451010105

СЛЕСАРЬЛЕКАЛЬЩИК ÃÐ: ïí.-ñá., ñ 9.00 äî 18.00. Ç\ï: äîãîâîðíàÿ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. ÌÐ: Ëåâûé áåðåã. Тел. (067)4668599 209221010101

СЛЕСАРЬМЕХАНИК

СЛЮСАРСАНТЕХНІК /Íà ϳä-âî / (ÑÒÑ). ÃÐ: ïí.-ïò., ç 9.00 äî 18.00 (ñá., íä. - âèõ³äí³). Çàðîá³òíÿ ïëàòíÿ: 8000-10000 ãðí. Ìîíòàæ, îáñëóãîâóâàííÿ, ðåìîíò ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, áëàãîóñòð³é ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, îðåíäà ñïåöòåõí³êè. Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷, Тел. (067)4420307 107611010103

СЛЮСАРІНСТРУМЕНТАЛЬНИК /ÒΠ"²íáîð-Îñíàñòêà" / 4-6 ð. Ç\ï: 9000-12000 ãðí. Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. ϳâí³÷íî-Ñèðåöüêà, 3, ç-ä "Êâàçàð" (ñò. ì. "Íèâêè", òðîë. 5, àâò. 32). Òåë.: (044)205-34-33, (050)356-32-70, Тел. (067)4014146

10576101

Срочнотреб ется

ОПЕРАТОР

106231020101

/Ïðîèçâîäñòâî ñóõèõ ñòðîèòåëüíûõ ñìåñåé / Ç\ï: 12000 ãðí. Ñåðãåé, Тел. (050)3346932 108041010104

СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК /Äëÿ îáñëóæèâàíèÿ ÒÐÖ "Êàðàâàí" / Âûñøåå èëè ñðåäíå-ñïåöèàëüíîå ïðîôèëüíîå îáðàçîâàíèå. ÎÐ îò 3-õ ëåò. ÃÐ: ïîñìåííûé. Ç\ï: äîãîâîðíàÿ, ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÌÐ: óë. Ëóãîâàÿ, 12. Àíàñòàñèÿ, Тел. (050)4439141 106821010101

СЛЕСАРЬСБОРЩИК / ïðîèçâîäñòâåííóþ êîìïàíèþ / ýëåêòðîòåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ (ñâåòîäèîäíûå ñâåòèëüíèêè). Ç\ï: 6000 ãðí + ïðåìèÿ. ÃÐ: 5-äíåâêà, 9.00-18.00. Ëåâûé áåðåã, ñò. ì. "Îñîêîðêè", 15 ìèí. ïåøêîì îò ìåòðî. Ðåçþìå è ÎÐ îáÿçàòåëüíî. Òåë\ôàêñ: (044)467-77-88. Å-mail: alterens.office@gmail.com 107571010101

СЛЮСАР /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / ç âèãîòîâëåííÿ âóçë³â òà äåòàëåé ñàíòåõñèñòåì. Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Тел. (044)4649248, (067)6565257

напроизводство. Опытработыот2-хлет. З\п:10000рн. Киев,Бортничи.

СЛЮСАРІЕЛЕКТРИКИ /Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóã. æèòë. ôîíäó / ç ðåìîíòó åëåêòðî-óñòàòêóâàííÿ. Ç\ï: â³ä 5540 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ñïåöîäÿã, ñîöãàðàíò³¿. Âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-Ã, êàá. 305. ³ää³ë êàäð³â, Тел. (044)5164356

Тел.:(098)686-36-03 10682101

21029103

106191010103

СТОЛЯР /Êîìïàíèÿ "ÀÃÒ ÏËÞÑ" / ÃÐ: 6-äíåâêà, íîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü. Îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. ÌÐ: Äàðíèöêèé ð-í, óë. Ñîðòèðîâî÷íàÿ, 2. ÌÐ: ñ. Íåáåëèöà, ðàçâîçêà îò ïãò. Ìàêàðîâ. Тел. (095)5520571, (044)5010924 106241010106

СТОЛЯРВЕРСТАТНИК Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ðîáîòà â ñ. Ãîðåíè÷³ (Æèòîìèðñüêà òðàñà, 15 êì â³ä Êèºâà). Ìîæëèâî ïðîæèâàííÿ. Тел. (097)9252107, (050)2461260 105761010104

СТРОПАЛЬЩИКИГАЗОРЕЗЧИКИ Ç\ï: îò 8000 ãðí. Òåë.: (067)505-25-41, Тел. (067)4019629

105531010107

106441010101

10545101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹27 • 9 ëèïíÿ 2018 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


24

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10756103

10761101

ТОКАР /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Òåë.: (067)656-52-57, Тел. (044)4649248 105531010109

ТОКАРЬ 10702101

/Íà Ïð-òèå ÎÎÎ "Âèòàë-Ïëàñò" / Ç\ï: îò 10000 ãðí. Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. ÌÐ: óë. Ìàøèíîñòðîèòåëüíàÿ, 39 (ñò. ì. "Áåðåñòåéñêàÿ"). Òåë.: (093)066-29-39. E-mail: vist-lt@ukr.net 105451010101

ФРЕЗЕРОВЩИК /Íà Ïð-òèå ÎÎÎ "Âèòàë-Ïëàñò" / Ç\ï: îò 10000 ãðí. Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. ÌÐ: óë. Ìàøèíîñòðîèòåëüíàÿ, 39 (ñò. ì. "Áåðåñòåéñêàÿ"). Òåë.: (093)066-29-39. E-mail: vist-lt@ukr.net 105451010102

10733101

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК /ÒΠ"²íáîð-Îñíàñòêà" / 3-6 ð. Ç\ï: 9000-12000 ãðí. Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. ϳâí³÷íî-Ñèðåöüêà, 3, ç-ä "Êâàçàð" (ñò. ì. "Íèâêè", òðîë. 5, àâò. 32). Òåë.: (044)205-34-33, (050)356-32-70, Тел. (067)4014146 106231020103

21000101

21019101

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК ВЕРСТАТІВ З ЧПУ /ÒΠ"²íáîð-Îñíàñòêà" / 3-6 ð. Ç\ï: 9000-12000 ãðí. Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. ϳâí³÷íî-Ñèðåöüêà, 3, ç-ä "Êâàçàð" (ñò. ì. "Íèâêè", òðîë. 5, àâò. 32). Òåë.: (044)205-34-33, (050)356-32-70, Тел. (067)4014146 106231020102

ЭЛЕКТРИК /Â êîíäèòåðñêèé öåõ / Ç\ï: âûñîêàÿ. ÌÐ: Ñîëîìåíñêé ð-í, óë. Àâèàêîíñòðóêòîðà Àíòîíîâà, 4-À. Òåë.: 248-29-06, Тел. (067)4478756

10711101

107371010105

ЭЛЕКТРИК /Ïðîèçâîäñòâî ñóõèõ ñòðîèòåëüíûõ ñìåñåé / Ç\ï: 12000 ãðí. Ñåðãåé, Тел. (050)3346932 108041010107

20830104

ЭЛЕКТРИКИ /Êîìïàíèÿ â ã. Âèøíåâîå (ôðóêòû, îâîùè) / Ñâîåâðåìåííàÿ âûñîêàÿ îïëàòà òðóäà! Òåë.: (067)505-91-00, Тел. (067)5611620 105951020110

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК /Íà Ïð-òèå / Òåë.: (050)469-14-19, Тел. (050)4690267 20922101

ÐÀÁÎÒÀ

106391010101

АЛЬПІНІСТИ /Ðîáîòà â ì. Êèºâ³ / Ðîáîòà íà ëþëüêàõ, ë³ñàõ. Тел. (063)4933930

209031020102

АРМАТУРЩИКИ /Ïð-òèå / Æåëàòåëüíî áðèãàäû. Îáúåì ðàáîò - 3000 êóá. ì. Ç/ï: äîãîâîðíàÿ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Тел. (096)5862545, (063)2629759 210221010102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹27 • 9 ëèïíÿ 2018 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

25

20903102

БРИГАДИР СТРОИТЕЛЬНОЙ БРИГАДЫ

МОНОЛИТЧИКИ

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Äëÿ ïðîèçâîäñòâà ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò ïî óáîðêå òåððèòîðèé (ñïèë äåðåâüåâ, ïîêîñ áóðüÿíà, âûâîç ìóñîðà). Àâòîìîáèëü, èíñòðóìåíò, îáîðóäîâàíèå ïðåäîñòàâëÿåì. Îôèöèàëüíîå òðóäîó ñòðîéñòâî. Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Ç\ï: ñäåëüíàÿ, îò 10000 ãðí. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåì. Íà âîïðîñû îòâå÷ó ïî òåëåôîíó. Èãîðü Тел. (098)1995696 210281010101

/Ïð-òèå / Æåëàòåëüíî áðèãàäû. Îáúåì ðàáîò - 3000 êóá. ì. Ç/ï: äîãîâîðíàÿ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Òåë.: (063)262-97-59, Тел. (096)5862545 210221010101

ПЛИТОЧНИКИ / áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³þ / Äëÿ ðåìîíòó êâàðòèð òà áóäèíê³â â Êèºâ³ òà îáëàñò³. Áàæàíî ç ÄÐ ³ ç âëàñíèì ³íñòðóìåíòîì. Тел. (097)9748448 206121010104

ГІПСОКАРТОННИКИ

ПРОРАБ

/ áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³þ / Äëÿ ðåìîíòó êâàðòèð òà áóäèíê³â â Êèºâ³ òà îáëàñò³. Áàæàíî ç ÄÐ ³ ç âëàñíèì ³íñòðóìåíòîì. Тел. (097)9748448

/ êîòòåäæíûé êîìïëåêñ "ÌÀªÒÎÊ" / Ç\ï: îò 15000 ãðí. Þðèé, Тел. (067)3227529

206121010103

ЕЛЕКТРИКИ / áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³þ / Äëÿ ðåìîíòó êâàðòèð òà áóäèíê³â â Êèºâ³ òà îáëàñò³. Áàæàíî ç ÄÐ ³ ç âëàñíèì ³íñòðóìåíòîì. Тел. (097)9748448 206121010105

ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИКИ /Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóã. æèòë. ôîíäó / Ç\ï: â³ä 6400 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ñïåöîäÿã, ñîöãàðàíò³¿. Âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-Ã, êàá. 305. ³ää³ë êàäð³â, Тел. (044)5164356 106191010104

21022101

106501010103

САНТЕХНИК Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Ç\ï: îò âûðàáîòêè. Òåë.: (097)828-64-34, Тел. (066)7602425 207351010101

САНТЕХНІКИ / áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³þ / Äëÿ ðåìîíòó êâàðòèð òà áóäèíê³â â Êèºâ³ òà îáëàñò³. Áàæàíî ç ÄÐ ³ ç âëàñíèì ³íñòðóìåíòîì. Тел. (097)9748448 206121010106

САНТЕХНІКИБУДІВЕЛЬНИКИ /ÒΠ"Êîìïàí³ÿ óäðîñîþç"/ Тел. (095)7433949 107851010202

КАМЕНЩИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ / (áðèãàäû êàìåíùèêîâ). Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî èëè ïî òðóäîâîìó äîãîâîðó. Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà ç/ï è àâàíñà. Ç/ï: îò 20000 ãðí. Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷, Тел. (067)2179869 107861010101

МАЛЯРИ /Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóã. æèòë. ôîíäó / Ç\ï: â³ä 6400 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ñïåöîäÿã, ñîöãàðàíò³¿. Âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-Ã, êàá. 305. ³ää³ë êàäð³â, Тел. (044)5164356 106191010108

МАЛЯРІ / áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³þ / Äëÿ ðåìîíòó êâàðòèð òà áóäèíê³â â Êèºâ³ òà îáëàñò³. Áàæàíî ç ÄÐ ³ ç âëàñíèì ³íñòðóìåíòîì. Тел. (097)9748448 206121010101

МАШИНИСТ /Ñòðîèò. êîìïàíèÿ "ÀãðîÁóäÌåõàíèçàöèÿ" / áàøåííîãî êðàíà. Ç\ï: äîãîâîðíàÿ, äîñòîéíàÿ. Èíîãîðîäíèì - æèëüå. Ðàáîòà â ã. Áîðèñïîëü. Тел. (067)5020608 105721010101

ПОКРІВЕЛЬНИКИ /Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóã. æèòë. ôîíäó / ä³ëüíèöü. Ç\ï: â³ä 6400 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ñïåöîäÿã, ñîöãàðàíò³¿. Âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-Ã, êàá. 305. ³ää³ë êàäð³â, Тел. (044)5164356

СБОРЩИКИ /Ïð-âî ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ / Ç\ï: îò 8000 ãðí. Êèåâ, Ìàêàðîâ, Áîðîäÿíêà. Тел. (050)4237887 107031010102

СЛЕСАРИСАНТЕХНИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï: îò 13000 ãðí (ñäåëüíàÿ). Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû 2 ðàçà â ìåñÿö. Тел. (067)4071831

10572101

20612101

210321010105

СТОЛЯРИ /Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóã. æèòë. ôîíäó / (òåñëÿð³). Ç\ï: â³ä 5620 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ñïåöîäÿã, ñîöãàðàíò³¿. Âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-Ã, êàá. 305. ³ää³ë êàäð³â, Тел. (044)5164356

20929102

106191010110

СТОЛЯРЫСТАНОЧНИКИ Ð-í ðàáîòû: ñò. ì. "Õàðüêîâñêàÿ". Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì! Òåë.: (097)024-95-24, Тел. (066)2517372 208681010101

УСТАНОВЩИКИ ãðàíèòíûõ äåòàëåé. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò âûðàáîòêè. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Âñå äåòàëè ïî Тел. (098)7988950 209291020101

ШТУКАТУРИ / áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³þ / Äëÿ ðåìîíòó êâàðòèð òà áóäèíê³â â Êèºâ³ òà îáëàñò³. Áàæàíî ç ÄÐ ³ ç âëàñíèì ³íñòðóìåíòîì. Тел. (097)9748448

106191010109

206121010102

20868101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹27 • 9 ëèïíÿ 2018 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


26

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

21028101

10624101

ОБИВЩИК /Â àòåëüå ïî ïåðåòÿæêå ìåáåëè / (ìÿãêàÿ ìåáåëü). Ç\ï: îò 10000 ãðí, âûïëàòû åæåíåäåëüíî. Ðàáîòà ïîñòîÿííàÿ. Ðÿäîì ñò. ì. "Ñâÿòîøèí". www.mebliterra.com.ua Òåë.: (067)403-67-52 Тел. (063)1499944, (095)7960834

206231010102

СБОРЩИК МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ /Êîìïàíèÿ "ÀÃÒ ÏËÞÑ" / ÃÐ: 6-äíåâêà, íîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü. Îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. ÌÐ: Äàðíèöêèé ð-í, óë. Ñîðòèðîâî÷íàÿ, 2. ÌÐ: ñ. Íåáåëèöà, ðàçâîçêà îò ïãò. Ìàêàðîâ. Тел. (095)5520571, (044)5010924

10578102

106241010103

СБОРЩИКУСТАНОВЩИК /Íà ìåáåëüíîå ïðîèçâîäñòâî / ìåáåëè. Ç\ï: îò 10000 ãðí. ÎÐ îáÿçàòåëåí. Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Ð-í ðàáîòû: ñò. ì. "Áåðåñòåéñêàÿ". Тел. (067)4028327 209481010101

10786101

20575101

ЗАКРОЙЩИК / àòåëüå ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïîøèâó / Ç/ï: îò 8000 ãðí. Îòëè÷íûå óñëîâèÿ òðóäà. Ðàéîí ðàáîòû: ñò. ì. "Âûñòàâî÷íûé öåíòð", óë. Ëîìîíîñîâà, 50/2. Òåë.: (067)767-84-44, Тел. (099)2627617 209551010101

МАСТЕР 20735101

20952101

/ àòåëüå ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïîøèâó / ïî ðåìîíòó îäåæäû. Ç/ï: îò 8000 ãðí. Îòëè÷íûå óñëîâèÿ òðóäà. Ðàéîí ðàáîòû: ñò. ì. "Âûñòàâî÷íûé öåíòð", óë. Ëîìîíîñîâà, 50/2. Òåë.: (067)767-84-44, Тел. (099)2627617 209551010103

ПОРТНАЯ/ОЙ / àòåëüå ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïîøèâó / Ç/ï: îò 8000 ãðí. Îòëè÷íûå óñëîâèÿ òðóäà. Ðàéîí ðàáîòû: ñò. ì. "Âûñòàâî÷íûé öåíòð", óë. Ëîìîíîñîâà, 50/2. Òåë.: (067)767-84-44, Тел. (099)2627617

21032101

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ

МАСТЕРОБИВЩИК

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï: îò 13000 ãðí (ñäåëüíàÿ). Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû 2 ðàçà â ìåñÿö. Тел. (067)4071831

íà ïåðåòÿæêó ìÿãêîé ìåáåëè. Ç\ï: îò 14000 ãðí. Ìåñòî ðàáîòû: óë. Âèñêîçíàÿ, 3. Тел. (063)3457543

210321010104

ФАСАДНИКИ /Ðîáîòà â ì. Êèºâ³ / Ðîáîòà íà ëþëüêàõ, ë³ñàõ. Тел. (063)4933930 209031020101

209551010102

209521010101

ШВЕИ

ОБИВЩИКИ

/ øâåéíûé öåõ / (ïîøèâ îäåæäû). Ç\ï: 10000 ãðí. Âûïëàòû åæåíåäåëüíî. ã. Êèåâ, ñò. ì. "Âûäóáè÷è", ñò. ì. "Ëûáåäñêàÿ". Тел. (098)6869957

/Â àòåëüå ïî èçãîòîâëåíèþ ìÿãêîé ìåáåëè / Ç\ï: 15000 ãðí. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Тел. (067)9139457 205751010101

205701010101

20948101

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹27 • 9 ëèïíÿ 2018 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

27

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

20956101

20618102

РАБОТА В СФЕРЕ VIPДОСУГА ДЛЯ ТЕБЯ!

20570101

Âûñîêèé çàðàáîòîê. Åæåäíåâíûå âûïëàòû 5000-10000 ãðí\äåíü. Ãèáêèé ÃÐ. Äðóæíûé êîëëåêòèâ è îãðîìíûå âîçìîæíîñòè. 100% áåçîïàñíîñòü è êîíôèäåíöèàëüíîñòü. Ðàáîòà â ã. Êèåâå. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâèì æèëüå. Åñëè âû ïðèâëåêàòåëüíû, îáùèòåëüíû, öåëåóñòðåìëåííû - òîãäà ìû æäåì Âàñ. Viber: (066)753-72-88. Тел. (097)6294236 208671010101

РАБОТА ДЛЯ ЖЕНЩИН Êëèíèêà ïðèãëàøàåò æåíùèí 18-39 ëåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðîãðàììàõ: ñóððîãàòíîãî ìàòåðèíñòâà - âîçíàãðàæä. äî 540 000 ãðí.; äîíàöèè ÿéöåêëåòîê - âîçíàãðàæä. îò 22000 ãðí. äî 32000 ãðí. Ìû ãàðàíò. áåñïëàòí. ìåä. îáñëåä., êîìïåíñèðóåì ðàñõîäû íà ïðîåçä. Ëèö. ÌÎÇÓ ñåðèÿ À N 554391. Òåë.: (095)423-16-69, Тел. (097)1398486

20895102

ВАНТАЖНИК

ВАНТАЖНИКИ

ÃÐ: 5 äí³â íà òèæäåíü. Íåíîðìîâàíèé ðîáî÷èé äåíü. Ç\ï: â³ä 8000 ãðí. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè, âóë. Áðîâàðñüêà, 4, òåðèò. Áîðèñï³ëüñüêîãî àâòîçàâîäó. Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷, Тел. (095)2609820

/"Òåðèòîð³ÿ ì³í³ìàëüíèõ ö³í" / ÍÅÇÀÁÀÐÎÌ Â²ÄÊÐÈÒÒß! Ï-ò Ñ. Áàíäåðè, 21-Â, á³ëÿ ÒÖ "ÃÎÐÎÄÎÊ". Òåë: (063)543-28-28, Тел. (063)4433674

105221040101

ВАНТАЖНИК /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26 Тел. (067)2236927, (066)4560831 107061020103

208771020101

ВАНТАЖНИКИ

АВТОМОЙЩИК

10582101

ШВЕИ ЗАКРОЙЩИЦЫ / öåõ ïî ïîøèâó øòîð íà ïîñòîÿí. ðàáîòó / Ç\ï: 10000 ãðí. Î÷åíü õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ðàéîí: ñò. ì. "Êðàñíûé õóòîð". Тел. (067)9390677 209561010101

/Â "Àâòîìîáèëüíûé öåíòð "ÃÎËÎÑÅÅÂÑÊÈÉ" / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ñòàáèëüíàÿ è âûñîêàÿ çàðïëàòà. Óë. Ãåðîåâ Îáîðîíû, 4 (îòäåë êàäðîâ). Тел. (044)2777073, (050)4397960 105461010111

/Â àòåëüå ïî èçãîòîâëåíèþ ìÿãêîé ìåáåëè / Ç\ï: 12000 ãðí. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Тел. (067)9139457 205751010104

ШВЕЯ /Â àòåëüå ïî ïåðåòÿæêå ìåáåëè / (ìåáåëü). Ç\ï: îò 10000 ãðí, âûïëàòû åæåíåäåëüíî. Ðàáîòà ïîñòîÿííàÿ. Ðÿäîì ñò. ì. "Ñâÿòîøèí". www.mebliterra.com.ua Òåë.: (067)403-67-52, (095)796-08-34, Тел. (063)1499944

ВАНТАЖНИКИ

ñ îïûòîì ðàáîòû. Ç\ï: 30% îò âûðó÷êè. Ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû. Ð-í: Ïîçíÿêè. Тел. (067)9313246

/Íà êîíäèòåðñüêó ôàáðèêó / ÃÐ: ïîçì³ííèé. Ìè çíàõîäèìîñÿ: ì. Êè¿â, ïðîâóëîê Ðàäèùåâà, 3 (ð-í ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà"). Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë.: (044)408-43-00, (098)165-18-16, (050)416-50-32. Äçâîíèòè ç 10.00 äî 17.00, ïí.-ïò.

208141010101

АДМИНИСТРАТОР

105671010101 209601010101

АДМИНИСТРАТОРГОРНИЧНАЯ / ìèíè-îòåëü / Ðàáîòà äëÿ èíîãîðîäíèõ. Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Îáÿçàííîñòè: ñòèðêà, ãëàæêà, óáîðêà. ÃÐ: íåä.\íåä., 2\2. Ç\ï: 250 ãðí\ñóòêè. Тел. (095)5848490 209641010101

АДМИНИСТРАТОРКОМЕНДАНТ /Õîñòåë / Ðàáîòà ñ ïðîæèâàíèåì. Ç\ï: îò 4000 äî 8000 ãðí. Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî Тел. (068)8727118

(ïîøèâ åâðîñïåöîäåæäû). Òðåáîâàíèå: îïûò ðàáîòû. ÃÐ: 5\2. Ç\ï: 10000 ãðí. Ð-í: ñò. ì. "Òàðàñà Øåâ÷åíêî". Òåë.: (044)221-39-14, Тел. (067)4523565

ВАНТАЖНИКИ /ÒΠ"Ïîë³ðåì Êè¿â" / Ç\ï: â³ä 8000 ãðí. Ðîáîòà â ð-í³ ñò. ì. "×åðí³ã³âñüêà", ñò. ì. "˳ñîâà". Òåë.: (073)056-92-59.

/Ñåòü "Õîñòåë 24" / Ñ ïðîæèâàíèåì. Æåíùèíû, æåëàòåëüíî îò 30 äî 60 ëåò. Ïðîæèâàíèå íà òåððèòîðèè õîñòåëà. Ç\ï: 5000 ãðí + % + ïðåìèÿ. Òåë.: (095)558-82-80, Тел. (073)4338151

105821010101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹27 • 9 ëèïíÿ 2018 ð.

208281010101

/Ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ (ã. Âèøíåâûé) / íà àïòå÷íûé ñêëàä. ÃÐ: ïí.-ïò. Ç\ï: 8000 ãðí. Òåë.: (050)641-01-22, Тел. (044)2398640 107911010105

ГРУЗЧИК /Êîìïàíèÿ "ÀÃÒ ÏËÞÑ" / ÃÐ: 6-äíåâêà, íîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü. Îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. ÌÐ: Äàðíèöêèé ð-í, óë. Ñîðòèðîâî÷íàÿ, 2. ÌÐ: ñ. Íåáåëèöà, ðàçâîçêà îò ïãò. Ìàêàðîâ. Òåë.: (044)501-09-24, Тел. (095)5520571 106241010104

ГРУЗЧИК /Â êîíäèòåðñêèé öåõ / Ç\ï: âûñîêàÿ. ÌÐ: Ñîëîìåíñêé ð-í, óë. Àâèàêîíñòðóêòîðà Àíòîíîâà, 4-À. Òåë.: 248-29-06, Тел. (067)4478756 107371010106

ГРУЗЧИК Ç\ï: 10000-11000 ãðí. ÃÐ: ïÿòèäíåâêà, íåíîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü. ÌÐ: ã. Áðîâàðû. Þðèé Âàñèëüåâè÷ Тел. (096)9417743 210241010102

ГРУЗЧИК

ВАНТАЖНИКИ íà ñì³òòºâîçè. 6-äåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü, í³÷í³ çì³íè. Ç\ï: 10000 ãðí (áåç çàòðèìîê). Ïîñò³éíà ðîáîòà, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Íàäàºòüñÿ æèòëî, ñïåöîäÿã. Ðîáîòà â Êèºâ³ (ð-í: Êè¿â-Âîëèíñüêèé). Òåë.: (044)501-59-14 Тел. (096)2309192, (050)4263716 106291010101

ВАНТАЖНИКИ

АДМИНИСТРАТОРЫ (КОМЕНДАНТЫ)

ГРУЗЧИК

106031020104

210311010101

206231010101

ШВЕЯ

106421020117

АВТОМОЙЩИКИ

/Â ñàóíó/ Тел. (050)4444424

ШВЕЯ

/Òîðãîâ.-ðîçâàæàëüíèé öåíòð "ÒÅÐ̲ÍÀË" / Çà íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Ðîçâîçêà ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Òåë.: (063)511-50-64, (098)444-64-15, (044)200-13-60 Тел. (044)2001304, (044)2001361

207341020104

íà ñì³òòºâîçè. 6-äåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü, í³÷í³ çì³íè. Ç\ï: 10000 ãðí (áåç çàòðèìîê). Ïîñò³éíà ðîáîòà, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Íàäàºòüñÿ æèòëî, ñïåöîäÿã. Ðîáîòà â Êèºâ³ (ð-í: Êè¿â-Âîëèíñüêèé). Òåë.: (044)501-59-14, (050)426-37-16, Тел. (096)2309192

/Â òèïîãðàôèþ "Dialogpress" / Ç\ï: îò 6500 ãðí. Ð-í: ñò.ì. "Ïåòðîâêà". Тел. (063)8220573 106491010104

ГРУЗЧИККОМПЛЕКТОВЩИК /Òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï: 12000 ãðí. ÎÐ æåëàòåëåí. Ïîñìåííûé ãðàôèê ðàáîòû (5/ 2). Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ñîöïàêåò. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî Тел. (095)1292448 108021010101

ГРУЗЧИКСБОРЩИК /Â àòåëüå ïî èçãîòîâëåíèþ ìÿãêîé ìåáåëè / Ç\ï: 10000 ãðí. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Тел. (067)9139457

106291020101

205751010103

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ


28

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ГРУЗЧИКИ

КОМЕНДАНТУБОРЩИЦА

Ç\ï: îò 7000 ãðí. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Ð-í: Àêàäåìãîðîäîê. Тел. (067)8459561

â õîñòåë (ã. Êèåâ). ÃÐ âàõòîâûé. Áåç ÂÏ, æåë. æåíùèíà 40-55 ëåò, çíàíèå ÏÊ ïðèâåòñòâóåòñÿ. Îáÿçàííîñòè: ïîääåðæàíèå ïîðÿäêà è ïðàâèë â îáùåæèòèè, çàñåëåíèå, óáîðêà, êîíòðîëü. Ç\ï: îò 1600 ãðí.\íåä. èëè îò 6500 ãðí.\ìåñ. + ïðîæèâàíèå + áîíóñû; www.yourhostel.kiev.ua Тел. (066)3664336, (063)7940200

208741010101

ГРУЗЧИКИПОДСОБНИКИ Ç\ï: îò 10000 ãðí. ÃÐ: ïîñìåííûé. Êîðïîðàòèâíàÿ ðàçâîçêà. Ð-í: Ãîëîñååâñêèé. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: (066)758-39-58, (093)041-21-86, Тел. (067)3841774 107281020101

ДВОРНИК /Ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ (ã. Âèøíåâûé) / ÃÐ: ïí.-ïò., ñ 9.00 äî 18.00. Ç\ï: 8000 ãðí. Тел. (044)2398640, (050)6410122

201381010106

КУРЬЕР

/Â êèíîòåàòð "Ñïóòíèê"/ Тел. (063)2205547

208681010105

/ ðåñòîðàí "Ñòàðå ̳ñòî" / Ç/ï: 350 ãðí/ñìåíà. ÌÐ: óë. Çàêðåâñêîãî, 6-À (ð-í: Òðîåùèíà). Тел. (067)1945095 209261010107

ДВІРНИКИ /ÒÄ "Óí³âåðñàì N12" / ì. Êè¿â, Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí. Òåë.: (044)402-28-26 Тел. (093)3430165, (044)4022827 104141010107

ДВІРНИКИ /Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóã. æèòë. ôîíäó / Ç\ï: â³ä 3108 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ñïåöîäÿã, ñîöãàðàíò³¿. Âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-Ã, êàá. 305. ³ää³ë êàäð³â, Тел. (044)5164356 106191010102

20874101

ДВІРНИКИ /Êîìïàí³ÿ "×èñòèé ñâ³ò" / Ñòàá³ëüíà çàðïëàòà, â³ä 5200 ãðí. Íàäàºòüñÿ æèòëî. , Тел. (097)3403939, (066)3403939 107951020102

ДОГЛЯДАЛЬНИЦІ /Àãåíòñòâî "Äîëîíüêè" / ("ñèäåëêè"). www.ladoshki.kiev.ua Тел. (068)8158748 205801010102

ДОМРОБІТНИЦІ / 205801010106

ДОНОР ЯЙЦЕКЛІТИН Êîìïåíñàö³ÿ: äî 28 800 ãðí. Âèìîãè: Âàì â³ä 18 äî 35 ðîê³â, Âè ìàìà çäîðîâî¿ äèòèíè, Âè ô³çè÷íî òà ïñèõ³÷íî çäîðîâ³, Âè çàêîíîñëóõíÿí³ òà íå ìàºòå øê³äëèâèõ çâè÷îê. Тел. (044)4843582, (050)9140456 107291020102

ГРУЗЧИКИ /Êîìïàíèÿ â ã. Âèøíåâîå (ôðóêòû, îâîùè) / Ñâîåâðåìåííàÿ âûñîêàÿ îïëàòà òðóäà! Òåë.: (067)505-91-00, Тел. (067)5611620

105951020104

ДОНОРЫ ЯЙЦЕКЛЕТОК /Â êëèíèêó / (äî 29 ëåò). Äî 32000 ãðí. Ëèöåíçèÿ ÀÂ N 554391. donorstvo@ukr.net. Òåë: (098)268-97-70, (063)291-92-27 Тел. (095)3654077

ГРУЗЧИКИ

207401020102

/ êîìïàíèþ "Èí-Òàéì" / Ç\ï: 10000 ãðí. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå (îïëà÷èâàåìûé îòïóñê, áîëüíè÷íûå). ã. Êèåâ, óë. Ì. Ãðå÷êî, 26-À. Тел. (050)9248823

209701010101

ГРУЗЧИКИ /Íà ñêëàä Ñåêîíä-õåíä / Æåëàòåëüíî ìóæ÷èíû äî 40 ëåò. ÃÐ: ñ 9.00 äî 18.00, ñá. - âûõîäíîé. Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ, óë. Äåãòÿðåâñêàÿ, 25-à (íåäàëåêî îò ñò. ì. "Øóëÿâñêàÿ"). (093)200-31-88, Àìàð; (095)484-55-06, Ñàøà; (096)163-99-93, Âèêà. 208761010102

/Â òèïîãðàôèþ "Dialogpress" / Ç\ï: 5500 ãðí. Ð-í: ñò.ì. "Ïåòðîâêà". Тел. (063)8220573 106491010107

КУХОННЫЙ РАБОТНИК /Ðåñòîðàí â öåíòðå ãîðîäà / óë. Ðîãíåäèíñêàÿ, 2, ñò. ì. "Ë. Òîëñòîãî", ñò. ì. "Äâîðåö Ñïîðòà". Тел. (067)2422379 206251010108

ЛАБОРАНТ /ÒΠ"Ïîë³ðåì Êè¿â" / Ç\ï: çà ðåçóëüòàòàìè ñï³âáåñ³äè. Ðîáîòà â ð-í³ ñò. ì. "×åðí³ã³âñüêà", ñò. ì. "˳ñîâà". Òåë.: (073)056-92-59. 106031020107

МИЙНИК ПОСУДУ /Ðåñòîðàí / Ãðàô³ê ðîáîòè: 5\2, 2\2, 3\3, 7\7. Õàð÷óâàííÿ çà ï³ëüãîâîþ ö³íîþ. Êîðïîðàòèâíà ôîðìà. Òåë.: (067)434-37-01 Тел. (063)8886160, (095)0711487 106411020103

МИЙНИКИ ПОСУДУ /Òîðãîâ.-ðîçâàæàëüíèé öåíòð "ÒÅÐ̲ÍÀË" / (ðåñòîðàí "Áðîâàð-Õîô"). Çà íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Ðîçâîçêà ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Òåë.: (063)511-50-64, (098)444-64-15, (044)200-13-60, Тел. (044)2001304, (044)2001361 106421020122

/Àãåíòñòâî "Äîëîíüêè" www.ladoshki.kiev.ua Тел. (068)8158748

20138101

107841010101

КОЧЕГАР Ð-í ðàáîòû: ñò. ì. "Õàðüêîâñêàÿ". Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì! Òåë.: (097)024-95-24, Тел. (066)2517372

ДВОРНИК

10526103

ÃÐ: 5/2. Ç/ï: 10000-12000 ãðí. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Ðàáîòà íà ñêëàäå (Áðîâàðñêîé è Êèåâî-Ñâÿòîøèíñêèé ð-íû). Тел. (067)3845752

107911010103

ДВОРНИК 10806102

209321010101

КОМПЛЕКТОВЩИК

ЖІНКИ РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ / ìåäè÷íèé öåíòð / Ïðîãðàìà äîíàö³¿ ÿéöåêë³òèí. Âèíàãîðîäà 25000 ãðí. ˳ö. ÌÎÇ Óêðà¿íè ÀÅ N197377 â³ä 01.08.13 ð. Çâåðòàòèñÿ çà òåëåôîíîì: (095)220-00-03, (096)220-00-03, (044)220-00-03 Тел. (093)2200003, (044)3535727 105961020101

КОМПЛЕКТОВЩИКИ /Ïð-âî ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ / Ç\ï: îò 8000 ãðí. Êèåâ, Ìàêàðîâ, Áîðîäÿíêà. Тел. (050)4237887 107031010101

МОЙЩИК /ÎÎÎ "ÀÑÒÎÐÈß ÊËÈÌÀÒ" / âåíòèëÿöèîííîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ç\ï: 7000 ãðí. ÃÐ: íî÷íûå ñìåíû, ñ 24.00 äî 6.00. Ïðåäïî÷òåíèå - ñî ñâîèì àâòî (áåíçèí îïëà÷èâàåì). Âîçìîæíî áåç ÎÐ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Èâàí, Тел. (093)9667190 107011010101

МОЙЩИКИ /Íà àâòîìîéêó / Âîçðàñò îò 18 ëåò, ìîæíî áåç ÎÐ. Âîçìîæíà ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Ç\ï: äî 30% îò âûðàáîòêè (8000-25000 ãðí.). Òåë.: (095)164-04-04, (063)895-48-50, Тел. (098)1080000 208951020101

МОЙЩИЦА/К /Â ðåñòîðàí "Ìàíñàðäà êàôå" / ïîñóäû. ÃÐ: 3\3 äíÿ. 1 ñìåíà - 11.00-23.00; 2 ñìåíà - 18.00-06.00. Ç\ï: 350 ãðí\ñìåíà + áàíêåòíûå. Ìåñòî ðàáîòû: óë. Âûøãîðîäñêàÿ, 49-à. Òåë.: (063)864-87-09, Тел. (098)4653765 209311010103

НЯНЯ /Â ñåòü ÿïîíñêèé ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ñ îïûòîì è áåç îïûòà ðàáîòû. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Тел. (050)3560005 105651020107

20992101

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹27 • 9 ëèïíÿ 2018 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ НЯНІ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

29

ПОСУДОМОЙЩИЦАУБОРЩИЦА

/Àãåíòñòâî "Äîëîíüêè" www.ladoshki.kiev.ua Тел. (068)8158748

/

/Â êàôå / Ç\ï: îò 6000 ãðí. Ð-í: ñò. ì. "Ïîçíÿêè". Тел. (068)8499393, (066)2151894

208381010103

205801010101

ОПЕРАТОРЫ /Ôèðìà Arka Plast / Íà ïðîèçâîäñòâî áóìàæíîé ïîñóäû. Ç\ï: îò 12000 äî 15000 ãðí. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Тел. (067)4680247 105791040102

ОПЕРАТОРЫ /Êîìïàíèÿ â ã. Âèøíåâîå (ôðóêòû, îâîùè) / ìîå÷íîé ìàøèíû. Ñâîåâðåìåííàÿ âûñîêàÿ îïëàòà òðóäà! Тел. (067)5611620, (067)5059100 105951020107

ПОСУДОМОЙЩИЦЫУБОРЩИЦЫ /Ñåòü êàôå / Ç\ï: îò 300 ãðí\ñìåíà. Ìåñòî ðàáîòû: Ïîçíÿêè, Ñâÿòîøèíî. Ñ âîçìîæíîñòüþ áåñïëàòíîãî ïðîæèâàíèÿ è ïèòàíèÿ. Тел. (050)1966030, 098)8312121 210331010104

ПРИБИРАЛЬНИКИ /Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóã. æèòë. ôîíäó / ïðèì³ùåíü òà ñõîäîâèõ êë³òèí. Ç\ï: â³ä 3108 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ñïåöîäÿã, ñîöãàðàíò³¿. Âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-Ã, êàá. 305. ³ää³ë êàäð³â, Тел. (044)5164356

106191010101

ОТБОРЩИК ÃÐ: 5/2. Ç/ï: 10000-12000 ãðí. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Ðàáîòà íà ñêëàäå (Áðîâàðñêîé è Êèåâî-Ñâÿòîøèíñêèé ð-íû). Тел. (067)3845752

ПРИБИРАЛЬНИКИ /Êîìïàí³ÿ "×èñòèé ñâ³ò" / Ñòàá³ëüíà çàðïëàòà, â³ä 5200 ãðí. Íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (097)3403939, (066)3403939

20870101

107951020101

107841010102

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ

ПАКУВАЛЬНИЦІ Îõàéí³, øâèäê³ æ³íêè äëÿ ñêëàäàííÿ õàð÷îâî¿ òàðè. ³äñóòí³ñòü øê³äëèâèõ çâè÷îê. óäíà çàðïëàòà â³ä 9000-13500 ãðí. Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, ïîâíèé ñîöïàêåò. Ãð: ïîçì³ííî, ç í³÷íèìè çì³íàìè. Ð-í: ñò. ì. "Ïåòð³âêà" Тел. 3931605, 3931606 108061020101

ПАКУВАЛЬНИЦІ /Íà âèðîáíè÷å ϳä-âî / (ïëàñòèêîâèõ ñòàêàí³â). Ç\ï: â³ä 8000 ãðí. Òåë.: (050)358-47-55. Ìè ïðîïîíóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êîíêóðåíòíó ç\ï, íàâ÷àííÿ, ñïåöîäÿã, ãóðòîæèòîê. Àäðåñà: Íîâîïèðîã³âñüêà, 66. 106801010102

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï: 350 ãðí çà 8 ÷àñîâ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû 2 ðàçà â ìåñÿö. Тел. (067)4071831 210321010101

ПОЖЕЖНИЙРЯТУВАЛЬНИК /Äåñíÿíñüêå ÐÓ ÃÓ ÄÑÍÑ Óêðà¿íè / Ç/ï: 1 ð³ê ñëóæáè - 6100 ãðí. ÃÐ: äîáà\òðè. Îñîáîâèé ñêëàä çàáåçïå÷. ôîðì. îäÿãîì òà ñïîðÿäæåííÿì. Ñòàæ ñëóæáè äëÿ âèõîäó íà ïåíñ³þ 25 ðîê³â. ³ê äî 30 ð., îñâ³òà ïîâíà ñåðåäíÿ. ÌÐ: ì. Êè¿â, âóë. Æóêîâà, 4à (ñò. ì. "˳ñîâà"). Тел. (063)9770331, (097)9202946 209971010101

ПОЛИЭТИРОВЩИКИ\ЦЫ

/ êîìïàí³þ Meal Time / ÃÐ: 7\7 äí³â, ç 8.00 äî 20.00. Ð-í: Êóðåí³âêà. Тел. (067)3231807 107051010103

ПРИБИРАЛЬНИЦІ /Òîðãîâ.-ðîçâàæàëüíèé öåíòð "ÒÅÐ̲ÍÀË" / (â ÒÐÖ). Çà íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Ðîçâîçêà ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Òåë.: (063)511-50-64, (098)444-64-15, (044)200-13-60 Тел. (044)2001304, (044)2001361

10784101

106421020111

ПРИБИРАЛЬНИЦІ /Òîðãîâ.-ðîçâàæàëüíèé öåíòð "ÒÅÐ̲ÍÀË" / (ðåñòîðàí "Áðîâàð-Õîô"). Çà íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Ðîçâîçêà ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Òåë.: (063)511-50-64, (098)444-64-15, (044)200-13-60 Тел. (044)2001304, (044)2001361

106421020121

ПРИБИРАЛЬНИЦІ (Ïàðê³íãè, îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ ïî ì. Êèºâó). Çàðïëàòà çà äîìîâëåí³ñòþ, ñâîº÷àñíî. Ãíó÷êèé ÃÐ. Òåë.: (044)292-28-28, Тел. (063)7257595 105261030101

ПРИЕМЩИКИ ВТОРСЫРЬЯ

10629102

/ ïóíêòû ïðèåìà / Ç\ï: 7000-15000 ãðí (% îò âûðàáîòêè). Æåëàòåëüíî ñ ÎÐ, ñ æåëàíèåì ðàçâèâàòüñÿ. Äëÿ ëþäåé áåç ÎÐ åñòü îáó÷åíèå! Òåë.: (096)022-02-02. 208261020101

Ç\ï: îò âûðàáîòêè, îò 300 äî 500 ãðí â äåíü. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Ð-í: Àêàäåìãîðîäîê. Тел. (067)8459561 208741010102

ПОМОЩНИК ПОВАРА /Êàôå-ðåñòîðàí íà Ïîäîëå / (æåëàòåëüíî äî 25 ëåò). ÃÐ: 5/2. Ç/ï: îò 8000 ãðí. Тел. (063)8140041 207321010102

ПОМОЩНИК ПОВАРА / êàôå / â ìó÷íîé öåõ. Ç\ï: îò 7000 ãðí. Ð-í: ñò. ì. "Ïîçíÿêè". Тел. (068)8499393, (066)2151894 208381010104

ПОСУДОМИЙНИЦЯ / êîìïàí³þ Meal Time / ÃÐ: 7\7 äí³â, ç 8.00 äî 20.00. Ð-í: Êóðåí³âêà. Тел. (067)3231807 107051010101

ПРИЕМЩИКИ ВТОРСЫРЬЯ Âîçìîæíî ïåíñèîííîãî âîçðàñòà. ÎÐ íå îáÿçàòåëüíî, îáó÷àåì. Ç\ï: 6000-12000 ãðí (âûïëàòà ñâîåâðåìåííî, áåç çàäåðæåê). Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (097)494-58-22, (050)046-67-87 Тел. (067)7331234, (073)0448641 209921010101

ПРИЕМЩИКИ ВТОРСЫРЬЯ Ìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû. Ç/ï: îò 4000 ãðí. ÃÐ: ïí.-ïò., ñ 8.00 äî 18.00; ñá. - ñ 9.00 äî 15.00. Тел. (098)8970751, (096)1793764 210261010101

ПРОДАВЦЫ / òîðãîâóþ ñåòü (ôðóêòû, îâîùè) / Ç\ï: îò 250 äî 500 ãðí\äåíü. Âûïëàòû åæåäíåâíî. Ðàáî÷èé äåíü ñ 10.00 äî 21.00. Òåë.: (097)988-68-68, Àëåêñàíäð. Тел. (093)9137577 206191010101

ПОСУДОМОЙЩИЦАУБОРЩИЦА / ñåòü ÿïîíñêèé ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / (ÃÐ: äíåâíîé, ñóòî÷íûé). Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ñ îïûòîì è áåç îïûòà ðàáîòû. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Тел. (050)3560005

20990102

ПІДРОБІТОК Íà 4-6 ãîäèí íà äåíü. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè. Òåë.: (095)225-49-48, Òåòÿíà. Тел. (067)4357990

105651020102

209731010000

10570102

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК Ç\ï: â³ä 8 äî 12 òèñ. ãðí. íà ì³ñÿöü. ÃÊ "Íàòàí³åëü" â çâ'ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì âèðîáíèöòâà òåðì³íîâî ïîòð³áí³ ô³çè÷íî çäîðîâ³ ïðàö³âíèêè (ìîæëèâî áåç ÄÐ). ϳäâî çàáåçïå÷óº ïðàö³âíèê³â ì³ñöåì ó ãóðòîæèòêó, õàð÷óâàííÿì òà ñïåöîäÿãîì. Âèïëàòà ç\ï ñâîº÷àñíî, 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. Òåë.: (097)322-60-55, Тел. (066)1052566 208701010101

АВТОМОЙЩИКИ ОРот1ода. З\п:став а+%. МР:пр-тОтрадный,107.

Тел.:(067)507-09-07, Але сандр. 20617102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹27 • 9 ëèïíÿ 2018 ð.

Наавтомой срочнотреб ются

ÐÀÁÎÒÀ


30

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ РАЗНОРАБОЧИЙПОДСОБНИК íà ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ â ã. Êèåâå è Êèåâñêîé îáë. Ç\ï: 400-450 ãðí\ñìåíà (îïëàòà åæåäíåâíî). Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, êðåïêîãî òåëîñëîæåíèÿ, îòâåòñòâåííûé è ïóíêòóàëüíûé. Âîçìîæíîñòü ðàáîòàòü ñ ýëåêòðî- è áåíçî-èíñòðóìåíòàìè. Òåë.: (093)901-05-39, Тел. (098)1909070 208481010101

20876101

РАБОТНИК ЗАЛА

РОБОЧИЙ

/ ñåòü ïèööåðèé / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ãèáêèé ÃÐ, 8-÷àñîâîé ðàáî÷èé äåíü. Ç\ï: îò 6000 ãðí. ÌÐ: ñò. ì. "Âûäóáè÷è", ñò. ì. "Äîðîãîæè÷è". Òåë.: (067)576-77-11, Àëåêñàíäð. Тел. (093)8824200

/Ïîë³ãðàô³÷íå ϳä-âî /  öåõ ðó÷íî¿ ðîáîòè (ïîêëåéêà, âèá³ðêà, óïàêîâêà, ñîðòóâàííÿ ïðîäóêö³¿). ×îëîâ³êè\æ³íêè, 25-50 ðîê³â. Ç\ï: â³ä 8000 ãðí. Ãîòîâ³ âçÿòè ñòóäåíòà ³ íàâ÷èòè. Æèòëî ³íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ. Ðîçòàøóâàííÿ: âóë. Øàõòàðñüêà, 5. Çà äåòàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ çâåðòàòèñÿ çà òåë.: (044)507-26-17, (067)547-52-86, Тел. (050)4466462

209711010107

РАБОТНИКИ /Â ïðèþò äëÿ æèâîòíûõ / ïî óõîäó çà æèâîòíûìè. Âàõòîâûé ìåòîä. Ð-í: Âûøãîðîäñêèé (50 êì. îò ã. Êèåâà). Тел. (067)6567098 209281010102

РАБОТНИЦЫ

20877102

/Íà ñêëàä Ñåêîíä-õåíä / Æåëàòåëüíî äåâóøêè äî 45 ëåò. ÃÐ: ñ 9.00 äî 18.00, ñá. - âûõîäíîé. Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ, óë. Äåãòÿðåâñêàÿ, 25-à (íåäàëåêî îò ñò. ì. "Øóëÿâñêàÿ"). (093)200-31-88, Àìàð; (095)484-55-06, Ñàøà; (096)163-99-93, Âèêà. 208761010101

РАБОЧИЙ

21020101

/ÎÎÎ "ÀÑÒÎÐÈß ÊËÈÌÀÒ" / ñèñòåì êîíäèöèîíèðîâàíèÿ è õîëîäèëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ç\ï: 7000 ãðí. ÃÐ: íî÷íûå ñìåíû, ñ 24.00 äî 6.00. Ïðåäïî÷òåíèå - ñî ñâîèì àâòî (áåíçèí îïëà÷èâàåì). Âîçìîæíî áåç ÎÐ. Ðàáîòà â ðåñòîðàíàõ ã. Êèåâà. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Èâàí, Тел. (093)9667190

107881010105

РОБОЧІ â öåõ. ÃÐ: ïîçì³ííèé (3 äí³\3 íî÷³\3 âèõ³äí³). Çì³íà: ç 8.00 äî 20.00. Ç\ï: â³ä 8000 ãðí. Ðîçâîçêà ç ì. Áðîâàðè. ²íîãîðîäí³ì - áåçêîøòîâíå æèòëî. Òåë.: (067)234-80-67, Âàäèì Îëåãîâè÷. Тел. (044)5922538 208301040102

РІЗНОРОБИ Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ðîáîòà â ñ. Ãîðåíè÷³ (Æèòîìèðñüêà òðàñà, 15 êì â³ä Êèºâà). Ìîæëèâî ïðîæèâàííÿ. Òåë.: (050)246-12-60, Тел. (097)9252107 105761010107

РІЗНОРОБОЧІ /ÒΠ"Ïîë³ðåì Êè¿â" / Ç\ï: â³ä 8000 ãðí. Ðîáîòà â ð-í³ ñò. ì. "×åðí³ã³âñüêà", ñò. ì. "˳ñîâà". Òåë.: (073)056-92-59. 106031020103

107011020101

СОРТИРОВЩИЦЫ

РАЗНОРАБОЧИЕ /Êîìïàíèÿ â ã. Âèøíåâîå (ôðóêòû, îâîùè) / Ñâîåâðåìåííàÿ âûñîêàÿ îïëàòà òðóäà! Òåë.: (067)505-91-00, Тел. (067)5611620

/Êîìïàíèÿ â ã. Âèøíåâîå (ôðóêòû, îâîùè) / Ñâîåâðåìåííàÿ âûñîêàÿ îïëàòà òðóäà! Òåë.: (067)505-91-00, Тел. (067)5611620 105951020105

105951020112

СТРОПАЛЬНИКВАНТАЖНИК

РАЗНОРАБОЧИЕ Íà ñêëàä. Æåëàòåëüíî ìóæ÷èíû îò 18 ëåò. Ç\ï: îò 8000 ãðí. Ðàéîí: ïëîäàùü Òàðàñà Øåâ÷åíêî. Òåë.: (067)409-20-81, (050)469-48-93, Тел. (044)4689792 207391010101

РАЗНОРАБОЧИЕ 20970101

/Ïð-âî ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ / Ç\ï: îò 8000 ãðí. Êèåâ, Ìàêàðîâ, Áîðîäÿíêà. Тел. (050)4237887 107031010103

/ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Òåë.: (067)656-52-57, Тел. (044)4649248 105531010102

СУРОГАТНА МАМА Êîìïåíñàö³ÿ: äî 576 000 ãðí. Âèìîãè: Âàì â³ä 18 äî 35 ðîê³â, Âè ìàìà çäîðîâî¿ äèòèíè, Âè ô³çè÷íî òà ïñèõ³÷íî çäîðîâ³, Âè çàêîíîñëóõíÿí³ òà íå ìàºòå øê³äëèâèõ çâè÷îê. Òåë.: (050)914-04-56, Тел. (044)4843582 107291020101

РАЗНОРАБОЧИЕ Ç\ï: îò 10000 ãðí. Òåë.: (097)050-17-07, Тел. (099)6422633 210191010103

РАЗНОРАБОЧИЙ 10790104

/Ðàáîòà â ã. Âèøíåâîå / â ñìåíó íà ïðîèçâîäñòâî òðîòóàðíîé ïëèòêè. ÃÐ: ïîñìåííûé: 3 äíÿ ñ 8.00 äî 20.00, 3 äíÿ ñ 20.00 äî 8.00, 3 äíÿ âûõîäíûõ. Ç\ï: 9000-11000 ãðí. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: óë. Êèåâñêàÿ, 17. Тел. (067)4643101 107561010101

РАЗНОРАБОЧИЙ Ð-í ðàáîòû: ñò. ì. "Õàðüêîâñêàÿ". Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì! Òåë.: (097)024-95-24, Тел. (066)2517372 208681010104

СУРРОГАТНЫЕ МАМЫ /Â êëèíèêó / (äî 39 ëåò). Äî 540000 ãðí. . Ëèöåíçèÿ ÀÂ N 554391. donorstvo@ukr.net. Òåë: (098)268-97-70, (063)291-92-27 Тел. (095)3654077 207401020101

ТАНЦОВЩИЦЫ /Äæåíòëüìåí-êëóá "Íåáåñà" / Æåëàòåëüíî äåâóøêè îò 18 ëåò, ïðèâëåêàòåëüíîé âíåøíîñòè. Ç\ï: îò 25000 ãðí. ÃÐ: ñ 20.00 äî 6.00. Îáóâü è êîñòþìû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ êëóáîì. Ðàññìîòðèì êàíäèäàòóðû ñòóäåíòîê, áåñïëàòíî îáó÷àåì. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. óë. Àâòîçàâîäñêàÿ, 99/4. Òåë.: (093)728-00-10, Тел. (097)2881388 207381020101

10728102

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹27 • 9 ëèïíÿ 2018 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

31

УБОРЩИКИ (ìóæ÷èíû è æåíùèíû). ÃÐ: 3/3. Ç/ï: îò 5000 ãðí. ÌÐ: Ôèòíåñ-êëóá (ð-í ðûíêà "Þíîñòü"). Òåë.: (063)717-14-79, Тел. (098)4273904 107901020101

УБОРЩИКИ (ìóæ÷èíû, æåíùèíû). ÌÐ: Ìàéäàí Íåçàëåæíîñòè. ÃÐ: ðàçíûé. Ç/ï: îò 4500 ãðí. Тел. (098)4273904, (067)8240347 107901040101

УБОРЩИКИ/ЦЫ /Â òîðãîâûå öåíòðû Êèåâà / Ç/ï: 280 ãðí/ ñìåíà. Àâàíñ è ïîäðàáîòêà. Ïîìîùü ñ æèëüåì. Òåë.: (099)515-54-18, (096)741-31-03, (096)825-50-20. Тел. (063)4018483 106531010000

УБОРЩИЦА /Â "Àâòîìîáèëüíûé öåíòð "ÃÎËÎÑÅÅÂÑÊÈÉ" / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ñòàáèëüíàÿ è âûñîêàÿ çàðïëàòà. Óë. Ãåðîåâ Îáîðîíû, 4 (îòäåë êàäðîâ). Тел. (044)2777073, (050)4397960 105461010116

УБОРЩИЦА /Êîìïàíèÿ â ã. Âèøíåâîå (ôðóêòû, îâîùè) / â îôèñ. Ñâîåâðåìåííàÿ âûñîêàÿ îïëàòà òðóäà! Òåë.: (067)505-91-00, Тел. (067)5611620 105951020113

УБОРЩИЦА /Â êèíîòåàòð "Ñïóòíèê"/ Тел. (063)2205547 201381010105

УБОРЩИЦА / ðåñòîðàí "Áàêèíñêèå âå÷åðà" / Óñëîâèÿ ðàáîòû è ç\ï - ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Àäðåñ: Âîçäóõîôëîòñêèé ïð-ò, 64. Тел. (093)3000003, (093)1825252 209301010104

УБОРЩИЦА

20932101

УБОРЩИЦА / ðåñòîðàí "Ñòàðèé Äâ³ð" / Ç\ï: 250 ãðí\ñìåíà. Âûïëàòà åæåäíåâíî. Îòëè÷íûé êîëëåêòèâ. Ìåñòî ðàáîòû: óë. Àííû Àõìàòîâîé, 14-à. Тел. (096)8521228 209261020102

УБОРЩИЦЫ Ç\ï: äîãîâîðíàÿ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ð-í: Êèåâî-Ñâÿòîøèíñêèé (Æèòîìèðñêîå íàïðàâëåíèå). Òåë.: (097)874-22-66, Тел. (067)6064787

10790102

209931010105

УКЛАДАЛЬНИКПАКУВАЛЬНИК / êîìïàí³þ Meal Time / ÃÐ: 7\7 äí³â, ç 8.00 äî 20.00. Ð-í: Êóðåí³âêà. Тел. (067)3231807 107051010102

УПАКОВЩИК /Êîìïàíèÿ "ÀÃÒ ÏËÞÑ" / ÃÐ: 6-äíåâêà, íîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü. Îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. ÌÐ: Äàðíèöêèé ð-í, óë. Ñîðòèðîâî÷íàÿ, 2. ÌÐ: ñ. Íåáåëèöà, ðàçâîçêà îò ïãò. Ìàêàðîâ. Òåë.: (044)501-09-24, Тел. (095)5520571 106241010107

ФАСОВЩИККОМПЛЕКТОВЩИК /Ïðîèçâîäñòâî ñóõèõ ñòðîèòåëüíûõ ñìåñåé / Ç\ï: 10000 ãðí. Ñåðãåé, Тел. (050)3346932

21026101

10567101

108041010103

/Â êîíäèòåðñêèé öåõ / Ç\ï: âûñîêàÿ. ÌÐ: Ñîëîìåíñêé ð-í, óë. Àâèàêîíñòðóêòîðà Àíòîíîâà, 4-À. Òåë.: 248-29-06, Тел. (067)4478756 107371010107

УБОРЩИЦА /Â ñàëîí êðàñîòû / Æåëàòåëüíî äî 50-òè ëåò. Ð-í ðàáîòû: Äàðíèöà. Тел. (097)9480230

ХОЗЯЮШКАУБОРЩИЦА /Àâòîñàëîí / (ïîääåðæàíèå ÷èñòîòû â òîðãîâîì çàëå). Ãðàôèê ðàáîòû: 3\3, ñ 6.00 äî 18.00. Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà çàðïëàòû. Òðåáîâàíèÿ: àêêóðàòíîñòü, èñïîëíèòåëüíîñòü. Ìåñòî ðàáîòû: Ïîäîë, 4 ìèí. îò ñò. ì. "Ò. Øåâ÷åíêî". Тел. (093)5503323

20826102

107631010101

208471010101

ХОСТЕС

УБОРЩИЦА /Â ñàóíó/ Тел. (050)4444424 209601010102

УБОРЩИЦА

/Â ñåòü ÿïîíñêèé ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ñ îïûòîì è áåç îïûòà ðàáîòû. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Тел. (050)3560005 105651020105

/Ôèòíåñ-êëóá "ÀòëåòèÊî" / ÃÐ: ïîñìåííûé, 2\2. Ç\ï: 500 ãðí â ñìåíó. Ìåñòî ðàáîòû: ñò. ì. "Ìèíñêàÿ", Îáîëîíü, óë. Øàõòåðñêàÿ, 5-Å. Тел. (067)3546366 209901020101

УБОРЩИЦА

ХОСТЕС /Ðåñòîðàí â öåíòðå ãîðîäà / óë. Ðîãíåäèíñêàÿ, 2, ñò. ì. "Ë. Òîëñòîãî", ñò. ì. "Äâîðåö Ñïîðòà". Òåë: (044)234-43-94, (044)235-09-52, Тел. (073)4157232

10795102

206251010206

â îôèñ, ñò. ì. "Îñîêîðêè". Òðåáîâàíèÿ: ïóíêòóàëüíîñòü, ÷èñòîïëîòíîñòü, ïîðÿäî÷íîñòü, íåêîíôëèêòíîñòü, áåç ÂÏ. Îáÿçàííîñòè: óáîðêà êîðèäîðîâ è îôèñíûõ ïîìåùåíèé, òóàëåòíûõ êîìíàò, óõîä çà ðàñòåíèÿìè. ÃÐ: ñ 8.00 äî 14.00, ñá., âñ. - âûõ. Îôèö. îôîðìëåíèå, îïëà÷èâàåìûé îòïóñê, áîëüíè÷íûå. Âèêòîðèÿ, Тел. (097)9289848 210201010101

УБОРЩИЦА / ðåñòîðàí "Ñòàðå ̳ñòî" / Ç/ï: 400 ãðí/ ñìåíà. ÌÐ: óë. Çàêðåâñêîãî, 6-À (ð-í: Òðîåùèíà). Тел. (067)1945095

ХОСТЕС /Â äæåíòëüìåí-êëóá "Íåáåñà" / Ç\ï: 400 ãðí\ñìåíà. Æåëàòåëüíî äåâóøêè îò 18-òè ëåò ñ îïûòîì è áåç îïûòà ðàáîòû. Èíîãîðîäíèì ïîìîùü ñ æèëüåì. Àâòîçàâîäñêàÿ, 99/4. Òåë.: (097)288-13-88, Тел. (093)7280010

10522104

207381040102

ЭКСПЕДИТОР /Òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Ïîñìåííûé ãðàôèê ðàáîòû (5\2). Ç\ï: 12000-16000 ãðí. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ñîöïàêåò. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî Тел. (095)1292448

209261010102

108021010102

20847101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹27 • 9 ëèïíÿ 2018 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


32

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10763101

20967104

20848101

20967101

20812102

20967107

20738102

20964101

ТАНЦІВНИЦІ /×îëîâ³÷èé êëóá "HAREM" / ijâ÷àòà â³ä 18-òè ðîê³â. Ç ÄÐ òà áåç, íàâ÷àííÿ áåçêîøòîâíî. Âçóòòÿ òà êîñòþìè íàäàþòüñÿ êëóáîì. ²íäèâ³äóàëüíèé ãðàô³ê ðîáîòè. Ðîçãëÿíåìî êàíäèäàòóðè ñòóäåíòîê. ²íîãîðîäí³ì äîïîìîæåìî ç æèòëîì. Ç\ï: â³ä 30000 ãðí. Тел. (093)6969696 209911020101

20967106

ÐÀÁÎÒÀ

20991102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹27 • 9 ëèïíÿ 2018 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

33

20967102

БЫСТРО, ЛЕГКО И МНОГО  ýòî ðåàëüíî! Ç/ï: îò 85000 ãðí./ìåñ., âûïëàòû åæåäíåâíûå. Îòëè÷íûå óñëîâèÿ è äðóæíûé êîëëåêòèâ. Èíîãîðîäíèì êîìôîðòíûå óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ. Òåë: (063)328-22-05, viber/WhatsApp. 209671070101

ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ /Íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó / Ïðåäëàãàåì âûñîêóþ ç/ï, ãèáêèé ÃÐ. Áåñïëàòíîå ïðîæèâàíèå, áåçîïàñíîñòü è êîíôèäåíöèàëüíîñòü. Тел. (095)1020882 209671030101

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ

ДЕВУШКИ

Òåëåôîíóþ÷è çà îãîëîøåííÿì ïðî âàêàí-

è æåíùèíû íà ðàáîòó. Ìû ïðåäëàãàåì ÄÎÑÒÎÉÍÓÞ ÎÏËÀÒÓ îò 85000 ãðí. â ìåñÿö, âûïëàòû åæåäíåâíûå, êîíôèäåíöèàëüíîñòü è áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðîâàíû. Тел. (050)5204327

ñ³þ, îïóáë³êîâàíîìó â íàø³é ãàçåò³, íå çàáóäüòå ñêàçàòè ðîáîòîäàâöåâ³, ùî çíàéøëè éîãî â ãàçåò³ ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ 99999999

209671010101

ЗАРАБОТОК îò 75000 ãðí, åæåäíåâíàÿ îïëàòà, áåñïëàòíîå ïðîæèâàíèå â ýëèòíûõ àïàðòàìåíòàõ, ïîëíàÿ êîíôèäåíöèàëüíîñòü, 100% áåçîïàñíîñòü. Тел. (063)9856081 209671040101

МАССАЖИСТКА 20896102

/Â ìàññàæíûé ñàëîí "Êàïðèç" / Äåâóøêà ïðèÿòíîé âíåøíîñòè îò 18 äî 33 ëåò, ñ îïûòîì ðàáîòû è áåç. Ãèáêèé ÃÐ. Ç\ï: îò 20000 ãðí. Ðàññìàòðèâàåì êàíäèäàòóðó ñòóäåíòîê. Èíîãîðîäíèì ïîìîãàåì ñ æèëüåì. Äðóæíûé êîëëåêòèâ, åæåíåäåëüíàÿ âûïëàòà è ôèíàíñîâûé ðîñò! Ñòðîãî áåç èíòèìà! Öåíòð Êèåâà, óë. Èâàíà Ìàçåïû, 3 (ñò. ì. "Àðñåíàëüíàÿ"). Тел. (097)3513593 208961020101

РАБОТА ДЛЯ СОТРУДНИЦ

10679101

Ïðåäîñòàâëÿåì áåñïëàòíîå æèëüå, åæåäíåâíûå âûïëàòû, âûñîêèé äîõîä îò 75000 ãðí. Êîíôèäåíöèàëüíîñòü è áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðîâàíû. Тел. (097)2495923 209671050101

СОТРУДНИЦЫ

20867101

ðàçíûõ òèïàæåé è âîçðàñòîâ. Ãàðàíòèðóåì âàì ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, åæåäíåâíûå âûïëàòû, àíîíèìíîñòü, çàùèòó îò âñåõ íåïðèÿòíîñòåé. Тел. (093)4502057 209671020101

СОТРУДНИЦЫ íà ðàáîòó. Ç/ï: îò 75000 ãðí. ÃÐ: èíäèâèäóàëüíûé. Îïëàòà åæåäíåâíî. Îòñóòñòâèå øòðàôîâ. Äðóæíûé è âåñåëûé êîëëåêòèâ. Тел. (095)4305092 209671060101

20967103

ТАНЦОВЩИЦЫ /Dolls Men's Club / Äåâóøêè îò 18 ëåò, ïðèâëåêàòåëüíîé âíåøíîñòè. Îáóâü è êîñòþìû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ êëóáîì. Ìîæíî áåç ÎÐ. Îáó÷àåì. Ðàññìîòðèì êàíäèäàòóðó ñòóäåíòîê. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. ÃÐ: ñ 20.00 äî 6.00. Ç/ï: îò 30000 ãðí. ÌÐ: Dolls Men's Club, Êèåâ, ñò. ì. "Îëèìïèéñêàÿ", óë. Áîëüøàÿ Âàñèëüêîâñêàÿ, 57/3. Тел. (068)1144040

20623102

КОЙКО-МЕСТО Жильеот90 рн/сти,понедельно, помесячно.Лчшеесоотношениецена/ ачество.ВцентреКиева,вблизи основныхразвязоиметро.Бесплатно Интернет,TV,посда,постель. Безомисии!Безоммнальных! yourhostel.kiev.ua

(063)794-02-00,(066)406-74-09

208121020101

20967105

20932102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹27 • 9 ëèïíÿ 2018 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


34

Розміщення ре лами навчальних рсів за тел.: 277-17-76

Ó×ÅÁÀ WWW.RIU.COM.UA

ÊÓÄÈ Ï²ÒÈ ÍÀÂ×ÀÒÈÑÜ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹27 • 9 ëèïíÿ 2018 ð.


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 277-17-74, 277-17-75

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 27 (1051)

ÐÀÁÎÒÀ

29642007

27332011

32702001

32382003

30002004

26892005

32692002

30692006

35


ÐÀÁÎÒÀ

36

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 277-17-74, 277-17-75

24992006

32562003

25712018

27332012

19442012

32262009

23192004

32442003

32732001

32402004

21782029

31162001

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 27 (1051)

«Работа и Учеба», еженедельник, № 27 (2018г.)  

Еженедельник «Работа и Учеба» - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев. Вакансии, мини-резюме специа...

«Работа и Учеба», еженедельник, № 27 (2018г.)  

Еженедельник «Работа и Учеба» - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев. Вакансии, мини-резюме специа...

Advertisement