Page 1

15432018

17842176

21782017

23712007

22742030

20222052

15432014


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

13482014

17842173

15432017

24392001

2

04312016

23882002

20002032

23942004

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 24 (853)


3

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÂÀÊÀÍѲ¯ ²ÄÍÎÂËÞÞÒÜÑß ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ÙÎÒÈÆÍß

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ WWW.RIU.COM.UA

ÇìIñò ðîçäIëó «Ðàáîòà» ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ ÏÎÒвÁͲ ÊÅвÂÍÈÊÈ, Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

ñò.7 ñò.10

Всераїнсьий реламно-інформаційнийтижневи сферіпрацевлаштвання танавчання

ïåðø³ îñîáè ï³äïðèºìñòâà; êåð³âíèêè â³ää³ë³â, íàïðàâëåíü; á³çíåñ-êîíñóëüòàíòè, åêñïåðòè, àíàë³òèêè

¹ 24 (853) 16 ÷åðâíÿ 2014 ð.

åêñïåðòè; åíåðãåòèêè; êîíñòðóêòîðè; òåõíîëîãè; ëîã³ñòèêè; ìåòîäèñòè; ïñèõîëîãè; á³çíåñ-òðåíåðè; þðèñïðóäåíö³ÿ; þâåë³ðè

Засновни і видавець ТОВ«Поіс -Плюс» Свід.прореєстрацію KВ №4740 від 14.12.2000 р. Видаєтьсяз09.07.96р.

ÂÈÕÎÄÈÒÜ ÙÎÏÎÍÅIJËÊÀ Диретор ............. ШмейоГ.В. Головнийредатор . КчмаВ.В. Адресаредаціїдлялистів: 03057,м.Київ, вл.Молдавсьа,2,оф.“1-B” 4 -90, 91 453-34 Òåë./ôàêñ: 453-3

poisk@optima.com.ua ØÀÍÎÂͲ ×ÈÒÀײ! Дяємо, що Ви обрали саме наш азет, шаючи собі чи близьим робот. Впевнені,щоздопомооюазети"РаботаиУчеба",Виобов'язовознайдетедостойнробот. Для цьоо в нашом виданні,врозділі"Работа",щотижня дрються тисячі реальних ваансій від прямих роботодавців. Редація постійно працюєнадтим,щобвазетібли ваансіїідляфахівців,ідляробітниів,ідлялітніхлюдей,атаождлятих,хтощенемаєдосвідроботи-стдентів,випсниів. Вазеті,дляшвидоопошнеобхідноїваансії,зроблений "Поажчивсіхваансійномера". Він завжди дрється на першихсторінах,післязміст.Крім тоо, ожен може безоштовно розмістити своє "Міні-резюме" в розділі "Шаю робот". Цей розділчитаютьроботодавцііВи маєтереальнийшанс,щоВаш андидатр помітять. Умови розміщення читайте в розділі "Шаюробот". Уже17роівСВОЄЮнашазетвважаєбаатотисячнаадиторія читачів і широе оло роботодавців, за оперативність і правдивістьопбліованоїінформації.Приєднйтесьдоних! Редаціятижневиа"Работаи Учеба"відщироосерцябажає Вам спішноо пош роботи, ар'єрноо зростання та реалізаціїВашихзадмів.Бдемораді допомотиВамцьом!

Äå ìîæíà ïðèäáàòè Ðàáîòà è Ó÷åáà” "Ð ãàçåòó " Второвіймережііосів"Преса"інаомерційнихрозладахв КиєвііКиївсьійобл. Наазетно-жрнальнихрозладах настанціяхметрополітен,залізничноовозаліпідземнихпереходів.

ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÈ

ñò.11

ÌÅÍÅÄÆÅÐÈ

ñò.11

ç ðåàë³çàö³¿, àãåíòè òà ìåíåäæåðè ç ðåêëàìè, ïîë³ãðàô³¿

ÎÔ²ÑͲ ÑËÓÆÁÈ

ñò.12

êàäðîâ³ ñëóæáè; ñåêðåòàð³àò, ä³ëîâîäñòâî; ïåðåêëàäà÷³; àðõ³âíà ñïðàâà; îïåðàòîðè ÏÊ

ÅÊÎÍÎ̲ÊÀ, Ô²ÍÀÍÑÈ

ñò.13

åêîíîì³êà òà ô³íàíñè; áàíê³âñüêà ñïðàâà; áóõãàëòåð³ÿ òà àóäèò

ÒÂÎÐײ ÏÐÎÔÅѲ¯

ðåäàêòîðè; âåðñòàëüíèêè; äèçàéíåðè; êîðåêòîðè; ìàêåò÷èêè; ïàëÿòóðíèêè; äðóêàð³; æóðíàë³ñòè; ìàðêåòîëîãè

ñò.13

â³çàæèñòè; ìàéñòðè ìàí³êþðó-ïåäèêþðó; êîìá³íîâàí³ ïåðóêàð³; êîñìåòîëîãè; ìàéñòðè òàòóàæó, ï³ðñ³íãó

ñò.14

âèõîâàòåë³; ãóâåðíàíòêè; äîìîãîñïîäàðêè; äîìàøí³ â÷èòåë³; ëîãîïåäè; íÿí³; äîìàøí³ êóõàð³; ñàä³âíèêè

ñò.14

ë³êàð³; ìîëîäøèé ìåäïåðñîíàë; êåð³âíèêè ôàðì. ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ôàðìàöåâòè; ïðîâ³çîðè; ìåäè÷í³ ïðåäñòàâíèêè

ñò.14

âèêëàäà÷³; çàâó÷³; äèðåêòîðè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â; âèõîâàòåë³; ìåòîäèñòè; ðåïåòèòîðè; ìàéñòðè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ

ÒÓÐÈÇÌ, ²ÍÄÓÑÒÐ²ß ÐÎÇÂÀÃ

ñò.15

êåð³âíèêè ³ ñï³âðîá³òíèêè òóðô³ðì; åêñêóðñîâîäè; ìåíåäæåðè òà àãåíòè ç òóðèçìó; ã³äè-ïåðåêëàäà÷³; àäì³í³ñòðàòîðè; àêòîðè; êðóï’º; ìàðêåðè

ÎÕÎÐÎÍͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.16

íà÷àëüíèêè ñëóæá áåçïåêè; îõîðîííèêè; îõîðîíö³; îõîðîíö³êîíòðîëåðè; îõîðîíö³-àäì³í³ñòðàòîðè; ³íñïåêòîðè îõîðîíè

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

ñò.17

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ñïåö³àë³ñòè; òîðãîâ³ ïðåäñòàâíèêè; ìåíåäæåðè ç ïðîäàæó; ñïåö³àë³ñòè ïî çàêóïêàì; ïðîäàâö³; ìåð÷åíäàéçåðè; ñóïåðâàéçåðè; òîâàðîçíàâö³

ÑÒÀÒÒ² ÐÎÇIJËÓ "ÐÀÁÎÒÀ"

Передпл.iнде с40366

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 16 ÷åðâíÿ 2014 ð.

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ, ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß ² ÊÎÌÅÐÖ²ß

ñò.21

ñò.13

ÐÅÊËÀÌÀ, ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ, ÂÈÄÀÂÍÈ×À ÑÏÐÀÂÀ, ÏÎ˲ÃÐÀÔ²ß ñò.13

ÏÅÄÀÃÎòÊÀ

óïðàâëÿþ÷³; çàâ.âèðîáíèöòâîì; àäì³í³ñòðàòîðè; áàðìåíè; îô³ö³àíòè; êóõàð³; ìåòðäîòåë³; êîíäèòåðè; õîñòåñ; ñîìåëüº; ìåíåäæåðè; îáñëóãîâóþ÷èé ïåðñîíàë

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

ïðîãðàìóâàííÿ, ðîçðîáêà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì; ³íòåðíåò-òåõíîëî㳿; åêñïëóàòàö³ÿ ³ ï³äòðèìêà êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè òà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÒÀ ÔÀÐÌÀÖ²ß

ÐÅ ÐÅÑÒÎÐÀÍÍÈÉ Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß, ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ ñò.21

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; âî䳿 ð³çíèõ êàòåãîð³é; äèñïåò÷åðè; ñëóæáîâö³; ðîá³òíèêè àâòîñåðâ³ñó; ìåíåäæåðè ç³ çáóòó àâòîìîá³ë³â ³ çàï÷àñòèí

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐͲ, ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉͲ ÒÀ ²ÍÒÅÐÍÅÒ-ÒÅÕÍÎËÎò¯ ñò.13

ÄÎÌÀØÍ²É ÑÅвÑ

ñò.20

ñïåö³àë³ñòè ³ ìàéñòðè õ³ì÷èñòîê, ôîòîàòåëüº, ëîìáàðä³â, ìåòàëîðåìîíòó; ðîá³òíèêè ìóí³öèïàëüíèõ êîìóíàëüíèõ ñëóæá ³ ïðèâàòíèõ ô³ðì; ñïåö³àë³ñòè ç ðåìîíòó ³ åêñïëóàòàö³é ïîáóòîâî¿ òåõí³êè; äîïîì³æíèé ïåðñîíàë; ñïåö³àë³ñòè ç åêñïëóàòàö³¿ ñïîðóä

ñò.13

³íæåíåðè; ñïåö³àë³ñòè ç ïðîåêòóâàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òåõí³êè

ÏÅÐÑÎÍÀË ÑÀËÎͲ ÊÐÀÑÈ

ñò.20

êåð³âíèêè â³ää³ë³â; ìåíåäæåðè; ñïåö³àë³ñòè; ìàêëåðè; åêñïåðòè; àãåíòè ç íåðóõîìîñò³; ñòðàõîâ³ àãåíòè

äèçàéíåðè; ôîòîãðàôè; õóäîæíèêè; ôëîðèñòè

²ÍÆÅÍÅÐÍÎ-ÒÅÕͲ×ÍÈÉ ÏÅÐÑÎÍÀË

ÊÎ̲ÐÍÈÊÈ, ÐÎÁ²ÒÍÈÊÈ ÑÊËÀÄÓ ÏÎÁÓÒβ ÒÀ ÊÎÌÓÍÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.24

ñò.26

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; òåõíîëîãè; ñïåö³àë³ñòè; ³íæåíåðè; äèçàéíåðè; ìîäåëüºðè; êîíñòðóêòîðè; âñ³ ðîá³òíè÷³ ñïåö³àëüíîñò³

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ² ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÀ

ñò.28

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; îðãàí³çàòîðè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò; ³íæåíåðè, ñïåö³àë³ñòè, ðîá³òíèêè áóä³âåëüíèõ ñïåö³àëüíîñòåé; àðõ³òåêòîðè; äèçàéíåðè; êîíñòðóêòîðè

ÌÅÁËÅÂÅ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.29

ñêëàäàëüíèêè-óñòàíîâíèêè êîðïóñíèõ ìåáë³â; ñòîëÿðè-âåðñòàòíèêè; ìàëÿðè-îáðîáíèêè (ïî äåðåâó); ìàéñòðè ç ïåðåòÿæêè ìåáë³â; ð³çüáÿðè ïî äåðåâó; âåðñòàòíèêè (ïî äåðåâó); ïèëîðàìíèêè

ËÅÃÊÀ ÏÐÎÌÈÑËβÑÒÜ

ñò.29

âèøèâàëüíèö³; â’ÿçàëüíèö³; êîíñòðóêòîðè îäÿãó; êðàâö³; ìàéñòðè ç ïîøèòòÿ îäÿãó; ìîäåëüºðè; ðîçêð³éíèêè; øâà÷êè; çøèâàëüíèêè

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

ñò.29

ðîáîòà áåç ñïåö³àëüíî¿ ï³äãîòîâêè; àãåíòè, âàíòàæíèêè, ïðèáèðàëüíèö³, âàõòåðè, äèñïåò÷åðè íà òåëåôîí³, ðîçêëåþâà÷³ îãîëîøåíü, ãàðäåðîáíèêè, ñòîðîæ³, ³í.; íàäîìíà ðîáîòà

ÊÓÐ’ªÐÈ ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÑÒÓÄÅÍҲ ÐÎÁÎÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

ñò.32 ñò.32 ñò.33

ïîñëóãè àãåíòñòâ ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ; â³çîâà ï³äòðèìêà; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü åì³ãðàö³¿; þðèäè÷í³ êîíñóëüòàö³¿

ÌÎÄÅËÜÍÈÉ, ØÎÓ-Á²ÇÍÅÑ

ñò.33

ìîäåë³; òàíö³âíèö³; ôîòîìîäåë³

ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.34

îðåíäà æèòëà, òðàíñïîðòí³ òà ìåäïîñëóãè,ìàñàæ, îðãàí³çàö³ÿ ñâÿò, ðåìîíòè, áðîíåäâåð³

• ÂÀÊÀÍѲ¯ ÍÎÌÅÐÀ ÇÀ ÀËÔÀ²ÒÎÌ • ÄÅ ÑÒÓÄÅÍÒÈ ÌÎÆÓÒÜ ÇÀÐÎÁÈÒÈÊÎϲÉÊÓ Ï²Ä ×ÀÑ Ë²ÒÍ²Õ ÊÀͲÊÓË • 5 ̲Բ ÏÐÎ ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß •Ç²ËÜÍÅÍÍß ÇÀ ÓÃÎÄÎÞ ÑÒÎÐ²Í ÀÁÎ ÇÀ ÂËÀÑÍÈÌ ÁÀÆÀÍÍßÌ • ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ: ÞÐÈÄÈ×Ͳ ÀÑÏÅÊÒÈ • ÐÅÏÅÐÒÓÀРʲÍÎÒÅÀÒв ÍÀ ×ÅÐÂÅÍÜ

ñòîð. 4 ñòîð. ñòîð. ñòîð. ñòîð. ñòîð.

35 36 37 38 39

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


4

ÂÈÁÅвÒÜпроÂÀÊÀÍÑ²Þ Ó ÏÎÊÀÆ×ÈÊÓ ÒÀ 4533490, ²ÄÊÐÈÉÒÅ ÏÎÒвÁÍÓ Оголошення наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533491

ÑÒÎвÍÊÓ — ÖÅ ÏÐÈÑÊÎÐÈÒÜ ÏÎØÓÊ ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÂÀØ ÐÎÁÎÒÓ

ÀËÔÀ²ÒÍÈÉ ÏÎÊÀÆ×ÈÊ ÂÀÊÀÍÑ²É ÍÎÌÅÐÓ стр.

стр.

А

К

авторедерист ........................... 25 автоеле три ........................ 24,25 автомийни .............. 9,25,29,30,31 автослюсар .......................... 24,25 ароном ................................. 9,11 адміністратор .......... 7,8,9,12,13,14 адміністратор ......... 21,22,25,29,30 а мляторни ...................... 25,26 аналіти ..................................... 10 аналіти фінансовий ............. 11,13 арматрни ................................ 28 асфальтвальни .................. 29,30

асир ... 11,13,17,18,19,20,22,23,30 асир- онтролер .................. 17,19 ерючий ................................... 17 ерючиймаазином ............. 10,11 ерівни ................................. 7,10 ерівни відділ .................... 16,30 ерівни маазин ................. 10,30 ерівни підрозділ ............... 10,11 оваль .................................. 26,27 омпле твальни ................. 18,31 омірни ............................... 21,30 ондитер .......................... 18,21,22 онсльтант ....................... 8,17,31 онсльтантзфінансів ............... 11 онтролер- асир ....................... 31 осметоло ............................. 9,14 равець ............................. 7,10,29 р’єр .............................. 19,32,33 хар ......... 11,14,15,18,21,22,23,30 хоннийпрацівни ............... 22,31 іномехані ............................. 9,30

Б бармен ............................. 21,22,23 бхалтер ............................. 13,18 білетер ................................. 30,32

В вантажни ..... 18,19,20,29,30,31,32 верти альни ............................. 28 вихователь ...................... 14,15,16 водій ........................ 9,16,24,25,26 водійтролейбса ....................... 26 волонтер ................................ 9,31 вл анізаторни ......................... 26 вчительанл.мови ............... 15,16 вчительмзи и .......................... 15 вчительпочат ових ласів .......... 15 відбірни товар ................... 19,31

Л листоноша ............................ 31,32 лі ар ........................................ 14

М

е спедитор ................................ 26 еле три ......................... 27,28,29 еле троазозварни .................. 26 еле трозварни ......................... 26 еле тромонтер .......................... 26

майстер ........................ 9,10,24,26 майстермані юр ................. 13,14 майстерпеди юр .................... 14 майстерсто .......................... 24,26 маляр .............................. 26,28,29 манальни ................................ 22 мар вальни ............................. 9 масажист а .......................... 31,33 медсестра ............................ 14,15 менеджер .......................... 9,11,12 менеджер зперсонал ................ 8,9,11,12,13 менеджерзпродаж ..... 9,11,12,17 менеджерпороботі з лієнтами ........................ 8,11,13 методист ................................... 15 мийни ............................ 24,26,30 модель ................................... 8,33 монолітни ...................... 26,27,28 монтажни ............................ 26,27 монтажни сантехсистем ........... 26 мз.працівни ........................... 15 мзичний ерівни ................ 15,16 мляр ................................... 27,28

З

Н

завідвачапте и ....................... 14 завідючийвідділом .............. 10,30 замірни .................................... 28 застпни ............................. 10,15 заточвальни ...................... 26,27 збиральни ........................... 27,29 зварни ....................... 26,27,28,29

начальни відділ .................. 10,11 начальни цех ..................... 10,26 няня ......................................... 14

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA

Г азоеле трозварни .................. 26 вернант а .............................. 14 іпсо артонни ................ 27,28,29

Д двірни ............................ 15,30,31 дезінфе тор .............................. 31 диспетчер ......................... 7,12,24 долядальниця .......................... 14 домоосподар а ....................... 14 дояр а .................................... 9,31 діловод ..................................... 12

Е

О оббивальни .............................. 29 обвалювальни ..................... 21,22

стр. обвалювальни м’яса ... 11,17,22,30 оброблювач .......................... 27,28 обробни ................................... 28 оздоблювальни ................... 28,29 оператор .................. 7,10,21,26,27 операторCall-центра ..... 9,10,12,13 операторПК .................... 12,13,19 операторвідеозапис ...... 16,19,30 операторзвведенняданих ... 13,30 операторпоштовоозв’яз  ...... 31 орендажитла ................... 7,8,9,34 орендамісця .......................... 9,34 офіціант ................. 10,19,21,22,23 охорона ................................ 17,19 охоронець ................ 8,10,16,17,18 охоронни .......... 10,16,17,19,20,30

П

стр. робітни .......................... 30,31,32 роздавальни ............................ 31 різнороб ...................... 21,27,29,32

С садівни ................................... 14 сантехні .............................. 26,27 се ретар ................................... 12 слюсар .......................... 9,10,27,28 слюсар-еле три ....................... 28 слюсар-механі ...................... 8,28 слюсар-сантехні ....................... 28 слюсар-с ладальни ............. 27,28 спеціаліст ............... 12,13,24,26,29 співробітни ........ 7,8,9,10,12,13,16 співробітни .................... 17,27,32 столяр ......................... 26,27,28,29 столяр-верстатни ....... 26,27,28,29 спервайзер .............................. 20 сшист ................................. 22,23

па вальни ................. 19,21,31,32 пар вальни ........................ 30,31 педао ..................................... 15 пе ар ..................... 11,19,21,23,30 пере ладач ............................. 8,11 персонал ................................... 31 пер ар ................................ 13,14 плиточни ........................ 27,28,29 по рівельни ............................. 28 помічни ............. 10,11,12,14,17,19 помічни адміністратора ......... 9,13 помічни вихователя ............. 15,16 помічни  ерівни а ................. 8,31 помічни  ондитера .............. 19,23 помічни продавця ................ 10,18 посли .......................... 7,9,26,34 посдомийниця ................ 15,22,31 працівни  хні ..................... 10,23 пресвальни ............................. 32 прибиральни .............. 10,18,31,32 прибиральниця .... 7,15,19,20,21,22 прибиральниця ............ 23,30,31,32 приймальни ........................ 30,32 приймальни товар .... 11,17,18,20 приймальни товар ......... 21,31,32 продавець ..... 10,11,17,18,19,20,21 продавець ............................ 30,32 продавець- асир .................... 8,20 продавець онсльтант .............. 7,10,17,19,20 продавець- хар ................... 18,32 промотер ........................... 7,8,32 психоло ......................... 14,15,16 підсобнийробітни .................... 32

швач а ................................. 10,29 шеф- хар ............................ 15,23 шиномонтажни ............... 24,26,30 шт атр ................................... 29

Р

Ю

рамни ................................. 26,29 ревізор ................................. 10,13 рихтвальни ............................. 26 робота .............................. 9,12,32 роботадлявсіх ........ 7,8,9,10,29,30 роботадлявсіх ............ 31,32,33,34 роботадлядівчат ....... 7,9,31,32,33 роботадлястдентів ..... 9,13,29,31

юрист ................................... 10,34

Т тандирни ............................ 22,23 тваринни ............................... 9,32 тесляр ....................................... 28 товарознавець ...................... 20,30 то ар .................................... 27,28 торовийпредставни ..... 17,19,20 тренер ..................................... 14 тістоміс ................................ 21,23

У  ладальни ............................... 29 ченьводія ................................ 26

Ф фармацевт ............................... 14 фасадни ............................. 27,29 фасадчи ................................... 29 фасвальни .............................. 32 фельдшер ................................ 14 формвальни ...................... 21,23 фрезервальни ................... 27,28

Х ходови ................................ 24,26 хореораф ................................. 15

Ш

І інженер ......................... 8,10,13,24 інженер-еле тронщи ............. 8,13 інспе торслжбибезпе и .......... 16 інстр торзплавання ................ 16 інстр торзфіз льтри ............ 16

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 16 ÷åðâíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 16 ÷åðâíÿ 2014 ð.

5

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


6

ÍÎÂÈÍÈ

ÍÎÂÈÍÈ ÐÈÍÊÓ ÏÐÀÖI "Ïðî äåðæàâíó äîïîìîãó ñ³ì'ÿì ç ä³òüìè" äîïîìîãà ïðè íàðîäæåíí³ äèòèíè íàäàºòüñÿ ó ðîçì³ð³, âñòàíîâëåíîìó íà äàòó íàðîäæåííÿ äèòèíè. http://www.mlsp.gov.ua

ІНФОРМАЦІЯДЛЯ ГРОМАДЯН,ЯКІПРИЇХАЛИ ЗАВТОНОМНОЇРЕСПУБЛІКИ КРИМ,МІСТАСЕВАСТОПОЛЬ,ДОНЕЦЬКОЇ ТАЛУГАНСЬКОЇОБЛАСТІ

РОЗМІРДОПОМОГИ ПРИНАРОДЖЕННІПЕРШОЇ ДИТИНИЗБІЛЬШЕНО НАПОНАД10ТИС.ГРН. Ç 1 ëèïíÿ ðîçì³ð äîïîìîãè ïðè íàðîäæåíí³ ïåðøî¿ äèòèíè çá³ëüøèòüñÿ íà 10 320 ãðí. ³ ñòàíîâèòèìå 41 280 ãðí. Öå ïåðåäáà÷åíî Çàêîíîì Óêðà¿íè "Ïðî çàïîá³ãàííÿ ô³íàíñîâî¿ êàòàñòðîôè òà ñòâîðåííÿ ïåðåäóìîâ äëÿ åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ â Óêðà¿í³", ñõâàëåíèì Ïàðëàìåíòîì 27 áåðåçíÿ 2014 ðîêó. Ç ìåòîþ îïòèì³çàö³¿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ñ³ìåé ç ä³òüìè äîïîìîãó ïðè íàðîäæåíí³ äèòèíè òà ïî äîãëÿäó çà äèòèíîþ äî äîñÿãíåííÿ íåþ òðèð³÷íîãî â³êó îá'ºäíàíî â îäèí âèä - äîïîìîãó ïðè íàðîäæåíí³ äèòèíè. Êð³ì òîãî, â³äòåïåð ñóìà íå çàëåæàòèìå â³ä òîãî, ÿêîþ öÿ äèòèíà íàðîäèëàñÿ, ïåðøîþ, äðóãîþ, òðåòüîþ òîùî, äåðæàâîþ âñòàíîâëåíî ô³êñîâàíèé ðîçì³ð äîïîìîãè - 41 280 ãðí. Îäðàçó ïî íàðîäæåíí³ äèòèíè ðîäèí³ âèïëà÷óâàòèìåòüñÿ 10 320 ãðí. Ðåøòà ñóìè äîïîìîãè (30 960 ãðí.) ðîäèíà îòðèìóâàòèìå âïðîäîâæ 36 ì³ñÿö³â ïî 860 ãðí. ùîì³ñÿöÿ. ßêùî ÷ëåí ðîäèíè, ÿêèé îòðèìóº äîïîìîãó âèð³øèòü âèéòè íà ðîáîòó, âèïëàòè îäíàê áóäóòü ïðîäîâæóâàòèñÿ äî äîñÿãíåííÿ äèòèíîþ 3 ðîê³â. ×àñ ïåðåáóâàííÿ ÷ëåíà ðîäèíè ó â³äïóñòö³ ïî äîãëÿäó çà äèòèíîþ äî äîñÿãíåííÿ íåþ òðèð³÷íîãî â³êó çàðàõîâóºòüñÿ äî òðóäîâîãî ñòàæó. Çâåðòàºìî óâàãó íà òå, ùî äîïîìîãà, ÿêà áóëà ïðèçíà÷åíà äî 1 ëèïíÿ 2014 ðîêó, íå áóäå ïåðåãëÿäàòèñÿ, à âèïëà÷óâàòèìåòüñÿ â òèõ æå ðîçì³ðàõ òà òåðì³íàõ, àäæå çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè

Äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàíü, ïîâ'ÿçàíèõ ç òèì÷àñîâèì ïåðåáóâàííÿì â ³íøèõ ðåã³îíàõ, ñë³ä çâåðòàòèñÿ çà òåëåôîíîì ÓÐßÄÎÂί "ÃÀÐß×ί ˲Ͳ¯" (ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ): 0 800 507 309 Äëÿ îòðèìàííÿ âñ³õ âèä³â äåðæàâíî¿ ñîö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè, çîêðåìà ïåíñ³¿, äîïîìîãè, êîìïåíñàö³¿ ñë³ä çâåðòàòèñÿ äî íàéáëèæ÷îãî îðãàíó ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ àáî óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè. Îñíîâí³ äîêóìåíòè, ÿê³ íåîáõ³äíî ìàòè ïðè ñîá³ (çà íàÿâíîñò³): - ïàñïîðò; - ïîñâ³ä÷åííÿ îòðèìóâà÷à ïåíñ³¿, äîïîìîãè, ï³ëüãîâèêà; - äîâ³äêà ïðî ïðèñâîºííÿ ³äåíòèô³êàö³éíîãî êîäó. Òåëåôîíè òà àäðåñè îðãàí³â ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ: Ïåíñ³éíèé ôîíä 0 800 503 753 Äåðæàâíèé öåíòð çàéíÿòîñò³ 0 800 505 060 730 - ç ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó Ôîíä ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ ç òèì÷àñîâî¿ âòðàòè ïðàöåçäàòíîñò³ 0 800 501 892 "Òåëåôîí äîâ³ðè" Ôîíäó ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ â³ä íåùàñíèõ âèïàäê³â íà âèðîáíèöòâ³ òà ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü 0 800 501 383 Ç ïèòàíü ðîçñåëåííÿ, ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àííÿ òà âèõîâàííÿ ä³òåé ó äîøê³ëüíèõ òà øê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, ïðàöåâëàøòóâàííÿ, â³äíîâëåííÿ âòðà÷åíèõ äîêóìåíò³â ñë³ä çâåðòàòèñÿ çà òåëåôîíàìè òà àäðåñàìè äî îáëàñíèõ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é çà ì³ñöåì Âàøîãî ïåðåáóâàííÿ. http://www.mlsp.gov.ua

99994201

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 16 ÷åðâíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

7

Òðåáóåòñÿ

ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐ

(ïî ïðèåìó çàÿâîê) Îáÿçàòåëüíîå çíàíèå 1Ñ (7.7 âåðñèÿ). ÃÐ: 5-äíåâêà, ñîö. ïàêåò. Ç/ï îò 3000 ãðí.

(044) 408-03-03 (Îëüãà) 10296101

Требется

ШВЕЯ-ПОРТНАЯ Сопытомработынасамозарое. З/пза2недели3000-7000рн. Иноородн.предоставляетсяжилье.

(063)585-65-50, Людмила. (067)538-04-74, Серей. 10297101

20680101

Вмобильнюбриадлининовой омпаниитребется

СЕРВИСНЫЙ СОТРУДНИК Длявыполненияработпоборе, химчисте,мойеостелений. З/п3000рн.+%.

(098)588-62-54 (067)658-79-33 20851102

10439104

Вчайн омпаніюпотрібні

ÏÐÎÌÎÓÒÅÐÈ Від18ро ів,з\п:мінімм-130-140рн, ма симм-відпродажівза6один роботи.ГР:з9.00до15.00 абоз15.00до21.00 Òåë. 574-02-52 (з10.00до12.00бдні) (067)230-90-48 (з10.00до18.00бдні) Передзвонююнадзвін и 10327101

20805102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 16 ÷åðâíÿ 2014 ð.

20731101

20856101

20809102

20691101

20739101

99994201 10261101

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


8

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20595102

Швейцарс ий холдин набирает

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ соранизаторс ими способностями.Высо ийдоход. Свободныйрафи работы. ЗнаниеПК. Тåë.: (067)263-40-10, (093)870-47-66,Валентина

Òðåáóåòñÿ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÐÀÁÎÒÅ Ñ ÊËÈÅÍÒÀÌÈ Îáÿçàòåëüíîå çíàíèå 1Ñ (7.7 âåðñèÿ). ÃÐ: 5-äíåâêà, ñîö. ïàêåò. Ç/ï îò 3000 ãðí.

(044) 408-03-03 (Îëüãà)

20707101

20808102

Вчайн  омпаніюпотрібні

Ñðî÷íî! Òðåáóþòñÿ ñîòðóäíèêè

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ-

ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ (050)749-11-45 20714101

10296102

ДОДАТКОВИЙ ДОХІД длятиххтомає2-3 одинивільно о час.Гнчий рафіроботи. Висоийдохід.

(044)332-45-19,(097)280-03-03 basenko.n@mail.ru 20593101

ÏÐÎÌÎÓÒÅÐÈ Від18роів,з\п:мінімм-130-140рн, масимм-відпродажівза6один роботи.ГР:з9.00до15.00 абоз15.00до21.00 Òåë. 574-02-52 (з10.00до12.00бдні) (067)230-90-48 (з10.00до18.00бдні) Передзвонююнадзвіни 10299101

Вмежднароднюомпанию требется

КОНСУЛЬТАНТ безпродажпопромышленнойи продовольственнойпродции. Обчениезасчетомпании.Доход высоий.Полнаяичастичная занятость.

Тел.:(096)442-34-76,383-77-68 20732101

ТРЕБУЕТСЯ

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ МожнобезОР.Всейспецифие работысамаобч.

(067)416-37-97 (066)693-99-96 (063)873-23-31

20717101

ÐÀÁÎÒÀ

20822101

20656101

10292103

20734101

10316101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 16 ÷åðâíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ВОЗМОЖНОСТЬ НЕ ДЛЯ ВСЕХ. Межднародный проет для серьезных людей.

(067)777-63-44 (096)840-01-77 (050)610-56-07

Блаодійном фонд

"Праведни" потрібні

ВОЛОНТЕРИ частова зайнятість, підробіто

Тел.(093)348-77-27 20743101

КОЙКОМЕСТО, КОМНАТЫ ПОСУТОЧНО

Òåë.: (098)906-05-25. Тел. 2330291

äëèòåëüíî, åñòü âîçìîæíîñòü ïàðêîâêè, ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà, wi-fi, ãèäðîáîêñû. Âñå óäîáñòâà îò 50 ãðí. Äâóõìåñòíûé íîìåð, ïî÷àñîâî è ïîñóòî÷íî îò 100 ãðí. Òåë.: (066)705-47-25, (096)736-85-81, Тел. (093)6725258

207271010102

ijâ÷àòà òà õëîïö³. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Ç\ï 1700 ãðí\òèæäåíü. Æèòëî áåçêîøòîâíî. Ãðàô³êè ðîáîòè ð³çí³ (ïîäîáîâî, äåíí³, ùîòèæíåâî). Ç\ï ùîòèæíåâî, í³÷í³ -âðàíö³. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà,68, îô.1. Òåë.: (068)364-61-68, 360-01-38. Тел. (093)2108256 207931030000

АГРОНОМ

20723102

20675101

1 УЧЕНИК СИСТЕМНОГО АДМИ НИСТРАТОРА

АВТОМИЙНИКИ

ñ ÎÐ. Îðåõîâûé ñàä 150 ãà. Ç\ï ïî äîãîâîðåííîñòè. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñëóæåáíîå æèëüå. Âèííèöêàÿ îáëàñòü, Õìåëüíèêñêèé ðàéîí. Òåë.: (096)420-52-64, Тел. (096)1718468

102931020101

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПОМОЩ НИК â îôèñ. Ïðåèìóùåñòâà ïåäàãîãàì è âîåííîñëóæàùèì. Ç\ï 6700-8500 ãðí. Òåë.: (066)128-45-76, Тел. (096)1638328

207941020101

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОТРУДНИК ÎÐ ñ ëþäüìè è äîêóìåíòàìè - ïðèâåòñòâóåòñÿ Òåë.: (095) 483-30-82, Тел. (067)1226080

208001010101

КОСМЕТОЛОГ Âîçìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû - Öåíòð. Тел. (050)9249182

207241020101

МАРКИРОВЩИК /Íà ñêëàä / Ìóæ.\æåí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Íå àãåíòñòâî. Ç\ï 3500 ãðí\ìåñ. Îïëàòà ñâîåâðåìåííî. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 208081080000

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ Ã/ð: ñ 9.00 äî 20.00 (ïîí.-ñóá.). Ç/ï îò 4000 ãðí. òåð. ðàñïîëîæåíèå - Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïëîùàäü. Êîíòàêòíîå ëèöî - Ëåâ. Òåë.: (063)053-68-89 208551010101

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ ñïåöîäåæäû, âîåííîãî îáìóíäèðîâàíèÿ, ñïåöîáóâè, ÑÈÇ, õîçèíâåíòàðÿ. Êîììóíèêàáåëüíîñòü, ñòðåññîóñòîé÷èâîñòü, æåëàòåëüíî ÎÐ â ïðîäàæàõ. Òåë.: (067) 536-49-72, Тел. (067)5364973

103051010101

207811010101

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ

АДМІНІСТРАТОРИ Äîõ³ä â³ä 3000 ãðí. Тел. (098)7774472

208411010102

ВІЗИ ШЕНГЕН Òåðì³íîâà ðåã³ñòðàö³ÿ. Àíóëþâàííÿ êîðèäîðó òà ïðîäîâæåííÿ. Äîñòàâêà. Тел. (068)1040415

207211010101

КИНОМЕХАНИК

20718101

Çàêóïêà ñûðüÿ, ïðîñ÷åò çàêàçîâ, êàëüêóëÿöèÿ. Òðóäîóñòðîéñòâî îôèöèàëüíîå. Ç/ ï äîãîâîðíàÿ. Òåë.: (067) 536-49-73, Тел. (067)5364972

103241020101

МЕНЕДЖЕР ПО ТУРИЗМУ Ðàáîòà íà äîìó (íàëè÷èå èíòåðíåòà). Ç/ï ñäåëüíàÿ. Òåë.: (099) 059-19-51 207551010101

/Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê"/ Тел. (063)2203195 20706101

9

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

МЕНЕДЖЕРА 200031010135

КОГДА БОЛЬШЕ НЕ К КОМУ ОБРАТИТЬСЯ Èçáàâëåíèå îò îäèíî÷åñòâà. Óêðåïëåíèå ñóïðóæåñêèõ îòíîøåíèé. Îêàæó ïîìîùü â áîðüáå ñ àëêîãîëüíîé çàâèñèìîñòüþ. Ïðèîòêðîþ âóàëü áóäóùåãî. Ïîìîãó èçáåæàòü îøèáîê íàñòîÿùåãî. Ðåçóëüòàò â äåíü îáðàùåíèÿ. Âñå îáåùàþò, à ÿ äåéñòâèòåëüíî ïîìîãàþ. Òåë.: (063)658-73-87, Тел. (067)2475491 206671020101

â îòäåë ïðîäàæ òðèêîòàæíûõ èçäåëèé è ðåêëàìíîé ïðîäóêöèè. Îïûò âåäåíèÿ àêòèâíîé ïðîäàæè. Ç/ï äîãîâîðíàÿ. Ïîñòîÿííàÿ çàíÿòîñòü. Ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. óë. Óøèíñêîãî, 28, Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Тел. 2422508 103281010101

МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ íà ðàáîòó çà ãðàíèöåé â Èçðàèëå. Îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ çà êîðîòêèé ñðîê. Skype:otto.7851 Тел. (095)3143999 208381010101

КОЙКОМЕСТО /ñäà÷à æèëüÿ / Æèëüå îò 30 ãðí.\ñóòêè, ïîíåäåëüíî, ïîìåñÿ÷íî. Ëó÷øåå ñîîòíîøåíèå öåíà\êà÷åñòâî.  öåíòðå Êèåâà, ðàçâèòà èíôðàñòðóêòóðà, âáëèçè îñíîâíûõ ðàçâÿçîê è ñòàíöèé ìåòðî. Áåç êîìèññèé. yourhostel.kiev.ua, òåë.: (063)794-02-00, Тел. (066)4067409 10261102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 16 ÷åðâíÿ 2014 ð.

ОПЕРАТОР CALLЦЕНТРА (АНАЛИТИК!) òðåáîâàíèÿ: æåëàíèå çàðàáàòûâàòü, íàâûêè êîììóíèêàöèè, ñòàâêà 3000 + % (â ñðåäíåì 15000), ãðàôèê: ïí-ïò 9.00-18.00 Êèåâ ("Òåàòðàëüíàÿ") , Тел. (093)9967743

207381010101

208541010101

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ

20779101

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


10

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

ОПЕРАТОРОВ ЗЕРНОСУШИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА. /ÏÀÒ "Àãðî-Ðåãèîí" / Îáåñïå÷èâàåì æèëüåì è ïèòàíèåì. Тел. (067)2342944

102611010101

ОПЕРАТОРЫ CALLЦЕНТРА

СОТРУДНИКИ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

/êëèíèíãîâàÿ êîìïàíèÿ / Îðãàíèçàöèÿ è êîíòðîëü íà îáúåêòàõ ðàáîòû ïî óáîðêå, õèì÷èñòêå, ìîéêå îñòåêëåíåíèé. Ç/ï îò 4000 ãðí. + %. Íàëè÷èå âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ. Ðåçþìå îòïðàâëÿòü ïî àäðåñó: hr_alex2008@ukr.net Тел. (098)5886254

â îôèñ. Âîçìîæíà ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Òåë.: (093)427-15-58, (096)239-55-88, Тел. 3624385

/"Ôîççè-Ôóä" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå. Ãðàôèê ðàáîòû: 15/15. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ Тел. (067)2236159

208511010101

(ïðîäàæè ïî òåëåôîíó). Âõîäÿùèå çâîíêè. Ã/ð: 5/2 ñ 9.00-18.00. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû. Òðåíèíãè çà ñ÷åò êîìïàíèè. Ç/ï îò 7000-11000 ãðí. Âûïëàòû åæåíåäåëüíî! Âèêòîðèÿ - Òåë.: (093) 044-56-77, Тел. (095)4255597

207541010101

ОПЕРАТОРЫ CALLЦЕНТРА Ãðàôèê ðàáîòû ñ 9.00-15.00 è ñ 15.00-21.00 èëè ñ 10.00-19.00. Îïûò ðàáîòû íå îáÿçàòåëåí, áåñïëàòíîå îáó÷åíèå, îô. îôîðìëåíèå. Ç/ï îò 3000 ãðí. Тел. (067)4648027

206691030101

ОПЕРАТОРЫ КОЛЛЦЕНТРА

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó: îôèñ, êàðüåðà, äîñòîéíûé äîõîä. Тел. (063)7255680

208491010101

ПОМІЧНИКИ ПРОДАВЦІВ /ÀÒÁ / (ïðèáèðàëüíèö³). Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíÿ ïëàòíÿ, ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, áåñêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, äðóæíà êîìàíäà, äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. (095) 235-75-97, (050) 421-35-72, (044) 543-25-07, (044) 405-03-79, e-mail: hrkiev@atbmarket.com; ñ. Ãàòíå, ñ. Ñîô³¿âñüêà-Áîðùàã³âêà: (095) 235-75-97, Тел. (050)4216851

102881010102

/Viasat / Ïðèõîäèòå ñ äðóçüÿìè, ðàáîòàéòå âìåñòå! Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû: 9.00-15.00; 15.00-21.00, êîìôîðòíûé îôèñ, ñòàáèëüíûé äîõîä (ñòàâêà + áîíóñ, îò 3500 ãðí), áåñïëàòíîå îáó÷åíèå òåëåôîííûì ïðîäàæàì, êàðüåðíûé ðîñò, äðóæíûé ìîëîäîé êîëëåêòèâ, êîðïîðàòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: (067) 547-29-57, Тел. (067)5382193

102941010101

ОФИЦИАНТКА /Ñïîðò-áàð "Äþíà" / ìîæíî áåç ÎÐ. ð-í ðàáîòû - Þæíà ÿ Áîðùàãîâêà Тел. (097)9466255

208261010101

ОФИЦИАНТЫ /Ðåñòîðàí "Napule" / ìîæíî áåç ÎÐ Òåë.: (066)232-85-39, Тел. 4990982

207501010101

ОФИЦИАНТЫ ñ ÎÐ Ðåñòîðàí "Biancoro" Тел. 4983468

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ

ПОРТНЫЕ

206551010101

СПЕЦИАЛИСТ КОЛЛ ЦЕНТРА

102911010109

Òðåáîâàíèå: â/ î, çíàíèå ÏÊ. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: Тел. 2880721 207921060000

ТОЛКОВЫЙ ПОМОЩНИК

ЗАВІДУЮЧИЙ ВІДДІЛУ КУЛІНАРІЇ 207361010101

УБОРЩИКИ â ÒÖ, ÊÒ, Ñóïåðìàðêåòû â ã. Êèåâå. Ç\ï îò 3000 ãðí è âûøå. Èíîãîðîäíèì ïîìîùü ñ æèëüåì. Тел. (099)2044314

103061010101

ПРАЦІВНИКИ КУХНІ ТА ТЕПЛИЦЬ Ãðàô³êè ðîáîòè ð³çí³. Ìîæëèâèé âàõòîâèé ìåòîä ðîáîòè. Æèòëî áåçêîøòîâíî. Ç\ï 2 ðàçè â ì³ñÿöü. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà,68,îô.1. Òåë.: (099)546-68-93, 360-01-38. Тел. (068)3646168 207931040000

/"PERFUMS BAR" / ÃÐ: 4 äí³/2 äí³. ç/ï â³ä 3000 ãðí. Ðîçòàøóâàííÿ: áóë. Ïåðîâà, 36 ÒÐÖ "Êâàäðàò", âóë. Îâðóöüêà, 18, ÒÖ "Ïðîìåíàäà Öåíòð", âóë. Ì. Ëóêàøåâè÷à, 15À "ÅÊÎ-ìàðêåò", âóë. Ëåáåäåâà-Êóìà÷à, 7 "ÅÊÎ-ìàðêåò", Àíòîí³íà Тел. (067)5046266

ПРОДАВЦЫ КОНСУЛЬТАНТЫ

/ðåñòîðàí / ñ ÎÐ Òåë.: (066) 232-85-39, 499-09-82 Тел. 4990985

/ýëèòíûå ìàãàçèíû / äåêîðàòèâíîé êîñìåòèêè (067) 537-40-13, (067) 537-40-14, Тел. (067)2629154

ОХОРОНЦІ

РАХУВАЛЬНИКРЕВІЗОР

/Îõîðîííà ô³ðìà / Çð³ñò â³ä 175 ñì. Ç\ï äîáîâà äî 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï äåííà â³ä 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï áåç çàòðèìêè. Òåëåôîíóâàòè ö³ëîäîáîâî. Òåë.: 501-61-13, 572-90-38. Тел. 5319541

äëÿ ïðîâåäåííÿ ïåðåîáë³êó. Áåç ÄÐ. Äî 40 ðîê³â. Ç\ï ïðè ñï³âáåñ³ä³. E-mail: aleks.ie@invs.com Тел. (067)4016268

ОХРАННИКИ /"Ñïðóò" / Ãðàôèê ðàáîòû: äíåâíîé ïîñò; ñóòêè\äâîå; âàõòà. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ã.Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáë. Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: (067)509-35-20, www.sprut.kiev.ua. Тел. (067)2174431 207901010101

ПЕРСОНАЛ В ОФИС (ïîìîùíèê ðóêîâîäèòåëÿ, ìåíåäæåð ïî ïåðñîíàëó, àäìèíèñòðàòèâíûé ðàáîòíèê). Ìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû. Òåë: (067)867-20-09 Тел. (063)2303157 206971010000

ÐÀÁÎÒÀ

102981020117

207891010101

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА

УБОРЩИКИ â òîðãîâûé öåíòð, ñóïåðìàðêåòû, êèíîòåàòðû. Ïîìîùü ñ æèëüåì. Ðàáîòà ïîñìåííàÿ, îñíîâíàÿ, ïîäðàáîòêà. Ç\ï 3000 ãðí. Тел. (097)6420047

/Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / ç àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêî¿ ÷àñòèíè. Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

201461010101

КЕРУЮЧИЙ МАГАЗИНОМ

ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК /äëÿ ïðèáèðàííÿ â ñóïåðìàðêåòàõ / Ðîáîòà ïîçì³ííà: çì³íè äåíí³, í³÷í³ (íà Âàø âèá³ð ç/ï 2400-3500 ãðí/ì³ñ. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Íàäàºòüñÿ ñïåöîäÿã. (067) 526-84-35, (066) 061-15-20 206521010101

ШВЕИ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОШИВ Òðóäîóñòðîéñòâî îôèöèàëüíîå, ç/ï îò âûðàáîòêè Òåë.: (067) 536-49-73, Тел. (067)5364972

103241030101

ПРОДАВЕЦЬПРОМОУТЕР

ОФИЦИАНТЫ

102921030101

(Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

207911010101

Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. 2 ìèí. îò ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ". Òåë.: 501-02-91. Тел. (050)6761380

ЮРИСТА Ïðåäîñòàâëÿþ óñëóãè þðèñòà ïî ãðàæäàíñêîìó, ñåìåéíîìó, æèëèùíîìó è òðóäîâîìó ïðàâó. 3 ðàçà â íåäåëþ (ïîí., ñð., ïÿò.) ñ 10.00 äî 13.00. Òåë.: (066)788-43-36, Тел. 5539396

208391010101

СОТРУДНИК â îôèñ ïî îðãàíèçàöèîííûì âîïðîñàì Тел. (095)5041910 207811020101

КЕРІВНИК ВИРОБНИЦТВА /Äåðåâîîáðîáíå ϳä-âî / Ñïåöïðîïîçèö³ÿ äëÿ âèêîíðîá³â, äèçàéíåð³â. Ïîñåðåäíèêàì âèäàâíèöòâ íå äçâîíèòè! Òåë.:(067)327-28-84. E-mail: master@magic-wood.com.ua Тел. (050)4420471

206341010102

КЕРІВНИК МАГАЗИНУ (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

102981020108

НАЧАЛЬНИК

102971010101

/"BILLA" / Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Ãîòîâíîñòü ê äèíàìè÷íîé òâîð÷åñêîé ðàáîòå. Ñòàâêà + ïðåìèÿ 102751020102

99990508

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ñ ÎÐ. Òðåáîâàíèÿ: âûñøåå òåõíè÷åñêîå îáðàçîâàíèå. Ïîíèìàíèå ñòðóêòóðû è ïðèíöèïîâ ÀÏÑ è ÀÑÏÒ, ÎÑ, ÑÏÒÑ. Îïûò ïðîåêòèðîâàíèÿ ñèñòåì ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû. Íàëè÷èå àâòî îáÿçàòåëüíî. Ç/ï ïî ðåçóëüòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Òåë.: (050) 315-30-33, Тел. (098)8765224

СЛЕСАРЬ

207061010101

102751020101

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ

103221010101

/ÎÎÎ "Ýðóäèò" / ïî îáðàáîòêå èíñòðóìåíòîâ èç íåðæ. ñòàëè è èçãîòîâëåíèþ íåñòàíäàðòíîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ñðîê îáó÷åíèÿ 5 ìåñ. Ç/ï âî âðåìÿ ó÷åáû 1000 ãðí. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ó÷åáû, îñâîèâøèå âûøå óêàçàííûå ïðîôåññèè, áóäóò òðóäîóñòðîåíû íà ïðåäïðèÿòèè "Ýðóäèò" â ã. Êèåâå è â ã. Ôàñòîâå ñ ïîñëåäóþùèì ðîñòîì ç/ï äî 4000 ãðí. Ð-í Áîðùàãîâêè. Òåë.: (044)405-24-00, Тел. (044)2769057

/"BILLA" / Ãîòîâíîñòü ê äèíàìè÷íîé òâîð÷åñêîé ðàáîòå. Ñòàâêà + ïðåìèÿ

/"ÓÕË-ÌÀØ" / áþðî äèñïåò÷åðèçàöèè ïðîèçâîäñòâà ìåòàëëè÷åñêîé ìåáåëè óë. Ìàëåâè÷à (Áîæåíêà), 66, Òåë.: 529-67-86, Тел. (067)4629564

102061020101

208531010102

Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535

207721020101

â îôèñ. Ç\ï 6750 ãðí. + áîíóñû. Тел. (098)4654765

207191020101

208481010102

ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА

103101020101

НАЧАЛЬНИК СТОЛЯРНОГО ЦЕХА Требется

МАСТЕРПОРЕМОНТУ ЦИФРОВОЙТЕХНИКИ Г/р:с9.00до20.00(пон.-с б.). З/пот4000рн.тер.расположение-Севастопольсая площадь.Контатноелицо-Лев

Тел.(063)053-68-89 20855101

ñ ÎÐ Ð-í ðàáîòû: ã. Áðîâàðû Тел. (067)9333822

207331010101

ПОМОЩНИК Ãàðàíòèðóþ ôèíàíñîâîå è êàðüåðíîå ðàçâèòèå. Äîõîä îò 15600 ãðí. Òåë.: (066)128-45-76, Тел. (096)1638328

207941010101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 16 ÷åðâíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

11

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491 Вмобильн юбриад лининовойомпаниитреб ется

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ Оранизацияионтрольнаобъетах работыпо боре,химчисте,мойе остелений.З/пот4000рн.+%. Наличиеводительсоо достоверения. Резюмеотправлятьпоадрес : hr_alex2008@ukr.net Тел.(098)588-62-54 20851101

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ (ФИНАНСИСТ)

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ Îòâåòñòâåííîñòü, êîììóíèêàáåëüíîñòü. Òåë.: (097)265-63-31, (099)369-47-23, (093)190-89-91, Тел. (044)3834517

207171010102

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ /Ïð-òèå / êëèìàò-ñèñòåì, ìîæíî áåç ÎÐ, êàðüåðíûé ðîñò Тел. 2292680

000000040156

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

/Êîíñóëüòàöèîííûé öåíòð / Òðåáîâàíèÿ: â/î, çíàíèÿ ÏÊ. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: (067) 506-30-66, Тел. 2880721

/Ïð-òèå / ÎÐ ïðîäàæ ïî òåë. Ç/ï îò 3000-7000 ãðí. Тел. 4968371

000000040155

207921030000

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ /Ôèðìà / îáîðóäîâàíèÿ îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ. ÎÐ, ÂÎ, ÏÊ. Тел. (050)1835174

000000040154

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ КАССИРОЦЕНЩИК /Ëîìáàðä "Óêðàèíà" / þâåëèðíûõ èçäåëèé è áûòîâîé òåõíèêè. Тел. 4903131 103111010103

ПЕРЕВОДЧИКИ

àíãëèéñêîãî ÿçûêà ìîæíî áåç î/ð. Ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû Òåë: (044) 236-38-05, (093)620-88-58, (068)773-37-28, Тел. (095)4769344

207341010101

10275102

Îáÿçàòåëüíîå çíàíèå 1Ñ (7.7 âåðñèÿ). ÃÐ: 5-äíåâêà, ñîö. ïàêåò. Ç/ï îò 3000 ãðí. Îëüãà, Тел. (044)4080303

102961020101

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535

207721020103

МЕНЕДЖЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ /èíâåñòèöèîííàÿ êîìïàíèÿ Optimuminvest / Òðåáîâàíèå: â/î, çíàíèå ÏÊ. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë. Тел. (067)5063066 207921050000

Вмежд народн юомпанию треб ется

Òðåáóåòñÿ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÒÓÐÈÇÌÓ

МЕНЕДЖЕР

Ðàáîòà íà äîìó (íàëè÷èå èíòåðíåòà). Ç/ï ñäåëüíàÿ.

Òåë.: (099) 059-19-51 10310102

20755101

поподбориобчениюперсонала. Полнаязанятость,обчение. Оплатадостойная.

Тел.:(063)106-80-64, 383-77-68 20732102

20772102 10293102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 16 ÷åðâíÿ 2014 ð.

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


12

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

99990504

10294101

ВОЗМОЖНОСТЬ НЕ ДЛЯ ВСЕХ.

ОПЕРАТОР ПК

/Ìåæäóíàðîäíûé ïðîåêò äëÿ ñåðüåçíûõ ëþäåé / Çâîíèòå: (067)777-63-44; (096)840-01-77, Тел. (050)6105607

207431010101

АДМИНИСТРАТОР 10328101

Срочнотреб ется

/Ðåñòîðàí "Yoshi Fujiwara" / Ìîæíî áåç ÎÐ. óë. Ñîëîìåíñêàÿ, 15-À Тел. 3600209

208431010104

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ МожнобезОР,р.р.5/2 сользящий.З/пот8000рн. Местоработыст.м."Черниовсая", ст.м."Театральная".

(097)020-01-01 20842101

АДМИНИСТРАТОР СЕКРЕТАРЬ Тел. (050)7491145

102961010101

206321010101

208081110000

ДІЛОВОД /ÄÍÇ N 285 (âóë. À.Ãëóøêîâà, 41-Á)/ Тел. 5266047

000000050187

МЕНЕДЖЕР /ìåæäóíàðîäíàÿ êîìïàíèÿ / ïî ïîäáîðó è îáó÷åíèþ ïåðñîíàëà. Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü, îáó÷åíèå. Îïëàòà äîñòîéíàÿ. Òåë.: (063)106-80-64, Тел. 3837768

207321020101

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ /Òîðãîâî-îïòîâàÿ êîìïàíèÿ / Òåë.: (097)434-04-71, Тел. (099)2655456

207181010101

МЕНЕДЖЕРИ ПО ПЕРСОНАЛУ Äîõ³ä â³ä 3000 ãðí. Тел. (098)7774472

ПОМОЩНИК ПО БИЗНЕСУ ìîëîäîé æåíùèíå ðóêîâîäèòåëþ â îôèñ. Ç\ï 12500 ãðí. + ïðåìèÿ. Òåë.: (063)812-80-95. Тел. (097)8527079

208411010103

/Òðîëåéáóñíå ðåìîíòíî-åêñïëóàòàö³éíå äåïî N3 / ç/ï 1800 ãðí. Тел. 2485367

Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 10305101

ÐÀÁÎÒÀ

208081130000

требования:желаниезарабатывать,навыиомм ниации, става3000+%(всреднем 15000),рафи:пн-пт9.00-18.00 Киев(Театральная) (093)996-7743 20854101

Молодой бизнес-леди требется Гарантир юофициальное арьерноеразвитие. З\пот15600рн.

Тел. (066)128-45-76, (096)163-83-28 20794101

СЕКРЕТАРЬ /ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / ÇÏ îò 4000 ãðí. ÃÐ ñ 9.00-17.00. Êîíòàêòíîå ëèöî: Ñâåòëàíà Àêèìîâíà. Òåë.: (099)285-57-70, (098)019-55-50, (093)198-08-33 Тел. 5013525 208471010000

СОТРУДНИКИ ñ îðãàíèçàòîðñêèìè ñïîñîáíîñòÿìè. Âûñîêèé äîõîä. Ñâîáîäíûé ãðàôèê ðàáîòû. Çíàíèå ÏÊ. Òåë.: (067)263-40-10, Âàëåíòèíà, Тел. (093)8704766 207071010101

АДЕКВАТНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮНУЖЕН

ÒÎËÊÎÂÛÉ ÏÎÌÎÙÍÈÊ вофис З/п6750рн.+бонсы Тел.:

(098)465-47-65 20736101

Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ

СОТРУДНИКИ /Öåíòð Ôèíàíñîâîãî ðàçâèòèÿ / íà ðàçíûå âàêàíñèè, ïîëíàÿ è ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. ÇÏ îò 2500-8000 ãðí. ÂÎ èëè ñðåä.ñïåö., îáó÷àåìîñòü. Ñîáåñåäîâàíèå îáÿçàòåëüíî. Òåë.: (044)361-79-21, (044)227-36-40, (067)966-11-12, Тел. (095)7151963 206911010101

ОПЕРАТОР ПК

ÎÏÅÐÀÒÎÐ CALLÖÅÍÒÐÀ (ÀÍÀËÈÒÈÊ)

ПОМОЩНИК

000000050216

Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155

10324102

/Êèåâñêèé öåíòð áèðæåâûõ òåõíîëîãèé / Òðåáîâàíèÿ: Â/Î, ÏÊ, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Тел. 3838080

СЕКРЕТАР ДРУКАРКА

ДИСПЕТЧЕР КОНСУЛЬТАНТ

(093)044-56-77,(095)425-55-97 (Витория) 20754101

207951010000

ДИСПЕТЧЕР

Входящие звони. Г/р: 5/2 с 9.00-18.00. Обчение в процессе работы. Тренини за счет омпании. З/п от 7000-11000 рн. Выплаты еженедельно!

102901020130

207921020000

(ïî ïðèåìó çàÿâîê). Îáÿçàòåëüíîå çíàíèå 1Ñ (7.7 âåðñèÿ). Ã/ð: 5-äíåâêà, ñîö. ïàêåò. Ç/ï - 3000 ãðí. Îëüãà, Тел. (044)4080303

Требются

операторы Call-центра (продажи по телефон).

ОПЕРАТОР П/К

207141010101

ДИСПЕТЧЕР

/Òàêñè 309 / Òåë.: 220-13-15. Тел. (093)3137999

/"óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)2236927

ÎÐ ñ ëþäüìè è äîêóìåíòàìè - ïðèâåòñòâóåòñÿ

(095) 483-30-82 (067)122-60-80 20781101

!!!ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß!!! ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ ÈÙÅÒ

ÏÎÌÎÙÍÈÊÀ

СПЕЦІАЛІСТИ МОЛОДІ

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó: îôèñ, êàðüåðà, äîñòîéíûé äîõîä.

Äîõ³ä â³ä 3000 ãðí. Тел. (098)7774472

(063)725-56-80 208411010101

20849101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 16 ÷åðâíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

13

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

КАССИРЫ /ðåñòîðàí / ìåñòî ðàáîòû: óë. Ã.Þðû (Áîðùàãîâêà) Òåë: (063) 679-04-15, (067) 232-66-58, Тел. (097)1708328

207051010103

КАССИРЫ /"NOVUS" / Ìû ïðåäëàãàåì: îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå è çàðïëàòà; îáåñïå÷èâàåì ïèòàíèåì è ôîðìîé; ïîñìåííûé ãðàôèê ðàáîòû. Êîíòàêòíûé íîìåð òåëåôîíà (044) 383-22-67, Тел. (050)4176645

208371010102

КОНТРОЛЕРРЕВИЗОР /Ëîìáàðä "Óêðàèíà"/ Тел. 4903131

103111010102

СПЕЦИАЛИСТ 20669103

Срочнотреб ются

/"Ôîççè-Ôóä" / îòäåëà ó÷åòà (ó÷åò÷èê). Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå. Ãðàôèê ðàáîòû: 15/15. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ Тел. (067)2236159

102911010108

СОТРУДНИКИ ПО РАБОТЕ С ДОКУМЕНТАМИ

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535

(050)749-11-45

207721020102

20714102

20727101

ИНЖЕНЕР ЭЛЕКТРОНЩИК, ПРОГРАММИСТ

Òðåáóþòñÿ

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ Â ÎÔÈÑ

Áîÿðêà. Ïðîåçä îïëà÷èâàåì. Åñòü ðàçâîçêà ñ Êèåâà. Тел. (097)9611644

Âîçìîæíà ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü.

(093) 427-15-58, (096) 239-55-88, (044) 362-43-85

103161010102

20655101

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПОМОЩНИК ВОФИС Преимщество педаоам и военнослжащим. З\п 6700-8500 рн.

Тел.:(066)128-45-76, (096)163-83-28 20794102

10322101

АНАЛИТИК /óêðàèíñêàÿ èíâåñòèöèîííàÿ êîìïàíèÿ / Òðåáîâàíèÿ: íàëè÷èå àíàëèòè÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé, â/î, çíàíèå ÏÊ. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: Тел. 3838080 207921040000

БУХГАЛТЕР

ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ (УПРАВЛЯЮЩИЙ) /Êîíñóëüòàöèîííûé öåíòð / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, çíàíèå ÏÊ. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: (067) 506-30-66, Тел. 2880721

/ÀÒÁ / Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíÿ ïëàòíÿ, ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, áåñêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, äðóæíà êîìàíäà, äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. ì. Êè¿â: (095) 235-75-97, (050) 421-35-72, (044) 543-25-07, (044) 405-03-79, e-mail: hrkiev@atbmarket.com; ñ. Ãàòíå, ñ. Ñîô³¿âñüêà-Áîðùàã³âêà: (095) 235-75-97, Тел. (050)4216851

207921010000

ОПЕРАТОР З ВВЕДЕННЯ ДАНИХ (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556 102981020115

102881010103

КАСИР /"BILLA" / Ç\ï â³ä 2500 ãðí. Ãîòîâíîñòü ê äèíàìè÷íîé òâîð÷åñêîé ðàáîòå. Ñòàâêà + ïðåìèÿ Тел. (044)4988603

ИНЖЕНЕР НАЛАДЧИК

Др жныйоллетив всалонрасотынаПечерсе прилашаетвсвоюоманд .

ÊÈÏèÀ è ÀÑÓ. Áîÿðêà.

ПАРИКМАХЕРАВИЗАЖИСТА

Ïðîåçä îïëà÷èâàåì.

102751020107

20841101

сОРот6месяцев. Унасне рят!З/п-30%

Åñòü ðàçâîçêà ñ Êèåâà.

КАССИР /"Ñóøèÿ" / (Ïí-Ïò ñ 9.30 äî 18.30). E-mail: hr@sushiya.ua. Тел. (067)2173721

Тел.(068)354-44-40

Тел. (097)9611644 103161010101

20745102

102761020106

Срочнотреб ется

СОТРУДНИК В ОФИС ПООРГАНИЗАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ (095)504-19-10

Дружный коллектив салона на Печерске приглашает в свою команду

КАССИР ВЕЧЕРНЕЙ КАССЫ В БАНК

МАСТЕРА МАНИКЮРАПЕДИКЮРА

/Åêñïîáàíê / Îïûò ðàáîòû â áàíêå îò 3-õ ëåò, æåëàòåëüíî â êàññå ïåðåñ÷åòà. Ðàéîí: ïëîùàäü Ïîáåäû, âîçëå öèðêà. Тел. 4862199

20781102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 16 ÷åðâíÿ 2014 ð.

103121020000

З/п  ставка + %. Приветствуются молодые люди! У нас не курят!

Тел.(068)3544440 99990506

20745103

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


14

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

Требется

ТРЕНЕР втренажерныйзалнаПечерсе. Молодойспециалист.Киевлянин. В/оспортивное,биолоичесое либореабилитоло.Г/рчерез 1день.С9.00-22.00.БезВ/П

Тел.(068)354-44-40 20724102

20745101

ПАРИКМАХЕРАВИЗАЖИСТА

МЕДСЕСТРА

/ñàëîí êðàñîòû / ñ ÎÐ îò 6 ìåñÿöåâ. Ó íàñ íå êóðÿò! Ç/ï - 30% Тел. (068)3544440

/ÄÑ N 503/ Тел. 5132768

207451020101

ВИХОВАТЕЛЬ 000000130093

МЕДСЕСТРА

АДМИНИСТРАТОР

/ÄÑ N 301 (Äåñíÿíñüêèé ð-í)/ Тел. 5135086

/ñàëîí êðàñîòû / ÎÐ-íå îáÿçòåëüíî, æåë. ÂÎ, ÇÏ-100-150 ãðí./äåíü. Ïóíêòóàëüíîñòü, êîììóíèêàáåëüíîñòü, îòâåòñòâåííîñòü. Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë., ïð. Êðàñíîçâåçäíûé, 5. Òåë.: (093)817-18-84, Тел. (067)5030893

201461010107

ВИХОВАТЕЛЬ 000000130124

МЕДСЕСТРА /ÄÑ N 121 (óë. Êèòàåâñêàÿ, 32)/ Тел. 5250240

208521010000

/ÄÑ N 325 (á-ð Äðóæáè Íàðîä³â, 7-À)/ Тел. 5291573

/Ïàðèêìàõåðñêàÿ / ("Ôðàí÷àéçèíã") ìåä. êíèæêà (èçãîòàâëèâàåì) Тел. (093)3655937

000000130147

МАСТЕР ПЕДИКЮРА

99991042

/Ïàðèêìàõåðñêàÿ / ÷èñòîïëîòíîñòü, óìåíèå îáùàòüñÿ. Âûïëàòà 2 ð. â ìåñÿö Тел. (093)3655937

/ØÄÑ "ijàìàíò"/ Тел. 5303400

000000130130

МАСТЕРА МАНИКЮРАПЕДИКЮРА

/ÄÑ N 798 (âóë. Çàáîëîòíîãî, 70-À)/ Тел. 5222049

/ñàëîí êðàñîòû / Ç/ï - ñòàâêà + %. Ïðèâåòñòâóþòñÿ ìîëîäûå ëþäè! Ó íàñ íå êóðÿò! Тел. (068)3544440

000000130165

ВРАЧИ âñåõ ñïåöèàëüíîñòåé (ïîäðàáîòêà) Тел. (066)8075070

201461010108

/ÄÍÇ N 80 (Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí)/ Тел. 4051222

/Ñåòü àïòåê/ Тел. (050)3439420

СЕСТРА МЕДИЧНА

ЗАВЕДУЮЩИЙ АПТЕКОЙ /Ñåòü àïòåê/ Тел. (050)3439420

/Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / ç 䳺òè÷íîãî õàð÷óâàííÿ. Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

201461010102

000000130146

000000120150

МЕДСЕСТРА 000000120152

НЯНИ

/ÄÑ N 150 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó (âóë. Ä.Ëóöåíêà, 13À)/ Тел. 2508453

000000120151

ПОВАРА

СТАРША МЕДИЧНА СЕСТРА

/ÄÍÇ N 464/ Тел. 2755111

/ÄÍÇ N 80 (Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí)/ Тел. 4051222

000000130179

/ÄÑ N 798 (âóë. Çàáîëîòíîãî, 70-À)/ Тел. 5222049

000000130164

ПОМОЩНИКИ ПО ХОЗЯЙСТВУ

МЕДСЕСТРА

/Àãåíòñòâî "Âèêòîðèÿ"/ Тел. (067)5035908

/ÄÑ N307 (âóë. Áðàòñüêà, 7/11)/ Тел. 4250565

ФАРМАЦЕВТЫ

000000130142

000000120156

000000130136

САДОВНИКИ

МЕДСЕСТРА

/Àãåíòñòâî "Âèêòîðèÿ"/ Тел. (067)5035908

/ÄÍÇ N2/ Тел. 4841814 000000120157

МЕДСЕСТРА

/Àãåíòñòâî "Âèêòîðèÿ"/ Тел. (067)5035908

/ÄÍÇ N432/ Тел. 4977101

ÐÀÁÎÒÀ

207451010101

/ÄÑ N 662 (âóë. Ã.Äí³ïðà, 55)/ Тел. 4113275

ФЕЛЬДШЕР ПЕРЕДРЕЙСОВОГО ОГЛЯДУ ВОДІЇВ /Òðîëåéáóñíå ðåìîíòíî-åêñïëóàòàö³éíå äåïî N3 / ç/ï 1700 ãðí. Тел. 2485367

000000130116

000000140152

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N 606 (ïð. Îáîëîíñüêèé, 39-Â)/ Тел. 4123041

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÍÇ N587 / äîøê³ëüíà îñâ³òà Тел. 4240151

000000140094

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÍÇ N 814 (Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í)/ Тел. 4585696

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÍÇ N2/ Тел. 4841814 000000140104

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N 490/ Тел. 4974034 000000140099

/Ñåòü àïòåê/ Тел. (050)3439420 000000130148

000000130106

СИДЕЛКИ 000000120153

ВИХОВАТЕЛЬ

000000140173

ТРЕНЕР /òðåíàæåðíûé çàë / íà Ïå÷åðñêå. Ìîëîäîé ñïåöèàëèñò. Êèåâëÿíèí. Â/î ñïîðòèâíîå, áèîëîãè÷åñêîå ëèáî ðåàáèëèòîëîã. Ã/ ð ÷åðåç 1 äåíü. Ñ 9.00-22.00. Áåç Â/ Тел. (068)3544440

000000120155

ВИХОВАТЕЛЬ

000000130117

/ÄÍÇ N 457 (âóë. ×èãîð³íà, 61)/ Тел. 2854572

000000140140

000000140170

СТАРША МЕДСЕСТРА

МЕДСЕСТРА

/Àãåíòñòâî "Âèêòîðèÿ"/ Тел. (067)5035908

/ÄÍÇ N 457 (âóë. ×èãîð³íà, 61)/ Тел. 2854572

000000130179

МЕДСЕСТРА

/Àãåíòñòâî "Âèêòîðèÿ"/ Тел. (067)5035908

/ÄÍÇ N 458 (âóë. Áàñò³îííà, 16-À)/ Тел. 2854133

000000140121

000000130147

000000130180

/Àãåíòñòâî "Âèêòîðèÿ"/ Тел. (067)5035908

ВИХОВАТЕЛЬ

/ÄÍÇ N694 (Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í)/ Тел. 4021260

ПРОВИЗОРЫ

ДІЄТСЕСТРА

ДОМРАБОТНИЦЫ

000000140118

ВИХОВАТЕЛЬ

/Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

000000130220

/Àãåíòñòâî "Âèêòîðèÿ"/ Тел. (067)5035908

000000140111

ВИХОВАТЕЛЬ

000000140138

ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ

207451030101

ГУВЕРНАНТКИ

000000140183

ВИХОВАТЕЛЬ

/ÄÍÇ N 464/ Тел. 2755111

МЕДСЕСТРА З ДІЄТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ

000000110160

000000140144

/ÄÍÇ N 158 (âóë. ͳêîëüñüêî-Áîòàí³÷íà, 7/9)/ Тел. 2343124

/ÄÍÇ N 373/ Тел. 2433149

МЕДСЕСТРА

000000110159

/ÄÍÇ N 377/ Тел. 2340631

ВИХОВАТЕЛЬ 000000130175

МЕДСЕСТРА

МАСТЕР МАНИКЮРА

/Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / (ïåäàãîã³÷íà îñâ³òà). Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

000000130217

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÍÇ N 425/ Тел. 4977061 000000140113

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÍÇ N432/ Тел. 4977101 000000140114

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 16 ÷åðâíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

15

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N 503/ Тел. 5132768

000000140092

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N 301 (Äåñíÿíñüêèé ð-í)/ Тел. 5135086

000000140170

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N 325 (á-ð Äðóæáè Íàðîä³â, 7-À)/ Тел. 5291573

000000140146

ВИХОВАТЕЛЬ /ØÄÑ "ijàìàíò"/ Тел. 5303400

000000140176

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÍÇ N 438 (á-ð Ïåðîâà, 13-À)/ Тел. 5421456

20846101 000000140103

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÍÇ N125 (Äåñíÿíñüêèé ð-í)/ Тел. 5460611

/ØÄÑ "ijàìàíò"/ Тел. 5303400 000000140165

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÍÇ N645/ Тел. (067)9913560

000000140108

ВИХОВАТЕЛЬ ГПД /ØÄÑ "ijàìàíò"/ Тел. 5303400

ВЧИТЕЛЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

ВЧИТЕЛЬ МУЗИКИ, МУЗ. КЕРІВНИК /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

201461010109

ВЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 000000140178

ВИХОВАТЕЛЬ МЕТОДИСТ

/ØÄÑ "ijàìàíò"/ Тел. 5303400

000000140186

/Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

201461010110

ВИХОВАТЕЛІ /ÄÍÇ N261 / Ñò. ì. "Äàðíèöÿ", âóë. Áàæîâà, 6-À, Òåòÿíà Àíàòî볿âíà Тел. 2920032

208461010101

ВЧИТЕЛЬКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ /Øêîëà N166 (âóë. ªðåâàíñüêà, 20)/ Тел. 2425662

000000140168

ВИХОВАТЕЛІ

ДВІРНИК

/ÄÑ N 150 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó (âóë. Ä.Ëóöåíêà, 13À)/ Тел. 2508453

/ØÄÑ "Âîëîøêà"/ Тел. 4026457

000000140177

ВИХОВАТЕЛІ /ÄÍÇ N 157 (ïðîâ. Êîëî쳿âñüêèé, 9-À) / â³äïîâ³äíà îñâ³òà òà ïðîæèâàííÿ â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ð-í³ Тел. 2576137

000000140181

ВИХОВАТЕЛІ

000000140125

МЕДСЕСТРА /ÄÍÇ N125/ Тел. 5460611

000000140119

МЕТОДИСТ /ÄÍÇ N 158 (âóë. ͳêîëüñüêî-Áîòàí³÷íà, 7/9)/ Тел. 2343124

/ÄÑ N 118 (óë. Òàðàñîâñêàÿ, 6-À) / íà 0,5 ñòàâêè Тел. 2880688

/ÄÍÇ N 112 / ç äîøê³ëüíîþ îñâ³òîþ Тел. 4560041

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

ВИХОВАТЕЛІ

/ÄÑ N11 (ïë. Ïåðåìîãè, 23À)/ Тел. 2363213

000000140102

/ÄÑ N 798 (âóë. Çàáîëîòíîãî, 70-À)/ Тел. 5222049

000000140161

ВОСПИТАТЕЛИ /ÄÑ N 118 (óë. Òàðàñîâñêàÿ, 6-À)/ Тел. 2880688

000000140173

ВОСПИТАТЕЛИ 000000140122

ВОСПИТАТЕЛЬ /ÄÑ N 453 (óë. Ïåðîâà,28-À)/ Тел. 5408813 000000140098

/ÄÍÇ N565/ Тел. 4240147

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ 000000140093

/ÄÍÇ N 814 (Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í)/ Тел. 4585696

000000140174

000000140174

/ÄÑ N 301 (Äåñíÿíñüêèé ð-í)/ Тел. 5135086

000000140172

/ÄÍÇ N 285 (âóë. À.Ãëóøêîâà, 41-Á)/ Тел. 5266047

000000140188

/ÄÑ N46 (âóë. Øîâêîâè÷íà, 44)/ Тел. 2358017

/Äåòñêèé ñàä N 443 (á-ð Âåðõîâíîé Ðàäû, 15-À)/ Тел. 5592474

000000140096

/Øêîëà N166 (âóë. ªðåâàíñüêà, 20) / ïåäàãîã³÷íà îñâ³òà, äîñâ³ä ðîáîòè â³ä 1 ðîêó Тел. 2425662

ПОМОШНИК ВОСПИТАТЕЛЯ /ÄÑ N 453 (óë. Ïåðîâà,28-À)/ Тел. 5408813

000000140148

000000140099

000000140137

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N11 (ïë. Ïåðåìîãè, 23À)/ Тел. 2363213

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РАБОТНИК

000000140131

000000140180

/ÄÍÇ N 141 (Ïå÷åðñüêèé ð-í)/ Тел. 2357268

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК /ÄÑ N 150 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó (âóë. Ä.Ëóöåíêà, 13À)/ Тел. 2508453

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

ПЕДАГОГОРГАНІЗАТОР 000000140101

/ÄÍÇ N 158 (âóë. ͳêîëüñüêî-Áîòàí³÷íà, 7/9)/ Тел. 2343124

000000140182

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

МЕТОДИСТ 000000140143

20146101

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

000000140184

ВИХОВАТЕЛІ

/ÄÑ N 301 (Äåñíÿíñüêèé ð-í)/ Тел. 5135086

000000140127

ВЧИТЕЛЬ РИТМІКИ, ХОРЕОГРАФ

/ÄÍÇ N 341 (âóë. Ãîðüêîãî, 150-À)/ Тел. 5291496

/ÄÍÇ N 4 (á-ð Ë.Óêðà¿íêè, 4)/ Тел. 2865772

000000140128

000000140100

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÍÇ N 373/ Тел. 2433149

000000140112

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N 150 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó (âóë. Ä.Ëóöåíêà, 13À)/ Тел. 2508453 000000140178

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N171 (âóë. Õðåùàòèê, 25)/ Тел. 2783600 000000140090

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

ПОМОШНИК ВОСПИТАТЕЛЯ

/ÄÍÇ N693 "Âîëîøêà"/ Тел. 4026457

/Äåòñêèé ñàä N 443 (á-ð Âåðõîâíîé Ðàäû, 15-À)/ Тел. 5592474

000000140175

/ÄÍÇ N 458 (âóë. Áàñò³îííà, 16-À)/ Тел. 2854133 000000140139

000000140097

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК /ÄÍÇ N547 (âóë. Êîðîëüîâà, 8-À) / îñâ³òà, ñòàæ 3-4 ðîêè Тел. 4033072

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 16 ÷åðâíÿ 2014 ð.

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

000000140092

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ÄÍÇ N 377/ Тел. 2340631

/ÄÍÇ N 457 (âóë. ×èãîð³íà, 61)/ Тел. 2854572 000000140145

000000140141

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


16

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N 452 (âóë. Åíòóç³àñò³â, 41\2)/ Тел. 2950659

000000140101

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N 662 (âóë. Ã.Äí³ïðà, 55)/ Тел. 4113275

000000140153

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÍÇ N588 (âóë. Áîãàòèðñüêà, 4)/ Тел. 4122710

000000140150

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N 606 (ïð. Îáîëîíñüêèé, 39-Â)/ Тел. 4123041

000000140171

000000140107

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N 490/ Тел. 4974034

000000140098

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N 798 (âóë. Çàáîëîòíîãî, 70-À)/ Тел. 5222049

000000140162

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ØÄÑ "ijàìàíò"/ Тел. 5303400

000000140177

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÍÇ N 53 (âóë. Ðàäóæíà, 17-Á)/ Тел. 5426804

000000140102

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÍÇ N125 (Äåñíÿíñüêèé ð-í)/ Тел. 5460611

000000140166

000000140168

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÍÇ N645/ Тел. (067)9913560

10323102

(Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556 102981020107

ОПЕРАТОР ВІДЕОЗАПИСУ /"óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)2236927

ОПЕРАТОР ВІДЕОЗАПИСУ

20790101

(Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556 102981020114

000000140109

ПСИХОЛОГ /ÄÍÇ N2 / 0,75 ñòàâêè Тел. 4841814

КЕРІВНИК ВІДДІЛУ ОХОРОНИ

102901020136

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÍÇ N 20 (âóë. Î.Êîòèöÿ, 5)/ Тел. 5649876

/×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / Ãðàôèê ðàáîòû ñóòêè-òðîå, ðàáîòà â ð-íå ìåòðî "Ëåñíàÿ". Ç/ï 1200 ãðí. Тел. (050)3534606 208501050000

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÍÇ N2/ Тел. 4841814

ИНСПЕКТОР ОХРАНЫ

000000140105

ІНСТРУКТОР З ПЛАВАННЯ

ОХОРОННИКИ

ТРЕБУЮТСЯ

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ (возраст от 20 лет). Режим работы: сти\двое. З\п 1800 рн.

Òåë.: 403-00-94,

(067)259-84-14 20760101

(Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556 102981020103

/ÄÑ N 798 (âóë. Çàáîëîòíîãî, 70-À)/ Тел. 5222049 000000140163

ІНСТРУКТОР З ФІЗКУЛЬТУРИ /ÄÍÇ N 158 (âóë. ͳêîëüñüêî-Áîòàí³÷íà, 7/9)/ Тел. 2343124 000000140185

ІНСТРУКТОР З ФІЗКУЛЬТУРИ

ОХОРОННИКІ ТОРГОВОГО ЗАЛУ /"óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / (æ³íêè, ÷îëîâ³êè) Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)2236927

10308101

102901020134

ОХОРОНЦІ

/ÄÍÇ N 141 (Ïå÷åðñüêèé ð-í)/ Тел. 2357268 000000140149

ІНСТРУКТОР З ФІЗКУЛЬТУРИ /ÄÍÇ N 112 / ç äîñâ³äîì ðîáîòè Тел. 4560041 000000140103

ІНСТРУКТОР З ФІЗКУЛЬТУРИ /ÄÍÇ N 438 (á-ð Ïåðîâà, 13-À)/ Тел. 5421456 000000140104

/ÀÒÁ / Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíÿ ïëàòíÿ, ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, áåñêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, äðóæíà êîìàíäà, äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. (050) 421-35-72, (044) 543-25-07, (044) 405-03-79, e-mail: hrkiev@atbmarket.com; ñ. Ãàòíå, ñ. Ñîô³¿âñüêà-Áîðùàã³âêà: (095) 235-75-97, Тел. (050)4216851

10292102

Íà ðîáîòó çàïðîøóþòüñÿ:

ÎÕÎÐÎÍÖ² Çð³ñò â³ä 180 ñì. Ç\ï â³ä 250 ãðí. çà äîáó ³ á³ëüøå, áåç çàòðèìîê.

(050)336-29-63, (050)336-29-87

Òåë.

102881010105

10264101

ÐÀÁÎÒÀ

10281101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 16 ÷åðâíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ОХОРОНЦІ âàõòà, ïîäîáîâî â îô³ñè, ãðîìàäñüêå õàð÷óâàííÿ, ñêëàäè. Æèòëî áåçêîøòîâíî (âàõòà) + ñïåöîäÿã. Ìîæëèâå õàð÷óâàííÿ. Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà,68, îô.1. Òåë.: (093)210-82-56, (068)364-61-68. Тел. 3600138

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

СОТРУДНИКИ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ В СУПЕРМАРКЕТ /ÎÎÎ "Ïðîòåêò Ñåêüþðèòè" / Äàðíèöà, Õàðüêîâñêèé ìàññèâ, Ïîçíÿêè. Ì/æ, ðåæèì ðàáîòû ïîñìåííûé, ç/ï îò 2500 ãðí. (050)448-72-13, Тел. (050)4487216 102811010101

207931050000

ОХОРОНЦІ

ПРИЕМЩИК ТОВАРА

/"Ôîççè Ôóä" / Ìû ãîòîâû ïðåäëîæèòü Âàì: îáó÷åíèå è ïîìîùü â ïðîô. ðàçâèòèè, îô. îôîðìëåíèå, ðàáîòó â ñòàáèëüíîé, ðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàéòåñü ïî òåë.: ð-í Âèíîãðàäàðü (067)235-68-02, ð-í Òðîåùèíà (067)657-48-52, ð-í ì. "Àðñåíàëüíàÿ" (067)223-81-86, ð-í Øóëÿâêà (067)656-60-21, ð-í Õàðüêîâñêèé (067)507-48-76, ð-í Îñîêîðêè Тел. (067)2237588

/Ñóïåðìàðêåò "Êâàðòàë" / ÃÐ íåä./íåä. Ð-í ñò. ì. "Ëóêüÿíîâñêàÿ" Òåë.: (096)703-15-70, Тел. (096)6779972

ОХОРОНЦІ Çð³ñò â³ä 180 ñì. Ç\ï â³ä 250 ãðí. çà äîáó ³ á³ëüøå, áåç çàòðèìîê. Òåë.: (050)336-29-87, Тел. (050)3362963

102641010101

ОХОРОНЦІ /Îõîðîííà ô³ðìà / Çð³ñò â³ä 175 ñì. Ç\ï äîáîâà äî 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï äåííà â³ä 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï áåç çàòðèìêè. Òåëåôîíóâàòè ö³ëîäîáîâî. Òåë.: 501-61-13, 572-90-38. Тел. 5319541

102921020101

ОХРАНА /"NOVUS" / Ìû ïðåäëàãàåì: îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå è çàðïëàòà; îáåñïå÷èâàåì ïèòàíèåì è ôîðìîé; ïîñìåííûé ãðàôèê ðàáîòû. Êîíòàêòíûé íîìåð òåëåôîíà (044) 383-22-67, Тел. (050)4176645

208371010103

208321020103

ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПРЕДСТАВНИК

200031010133

ОХРАННИК /"ªêñïîáàíê" / äî 45 ëåò. Êèåâñêàÿ ïðîïèñêà, ÎÐ â ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ èëè îõðàííûõ ñòðóêòóðàõ. Ñïîðòèâíîå òåëîñëîæåíèå. Âîçìîæíî êîìàíäèðîâêè. Тел. 4862199

102901020126

КАСИРИ

íà ðàáîòó ïî Êèåâó. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932

103231020101

ОХРАННИКИ

/"ѳëüïî" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ñò. ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî" (067) 223-81-90,Ð-í Áîðùàã³âêà(067) 658-35-41; ð-í Âèíîãðàäàð, (067) 235-68-02;ð-í ì."Õàðê³âñüêà"(067) 507-48-76; ð-í ñò.ì. ð-í Òðîºùèíà, (067) 217-09-58; ð-í Îñîêîðêè: (067) 223-77-63;ñò.ì."Ëèá³äñüêà", Тел. (067)2238697

104391030103

Êîìàíäèðîâêè. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932

103231020102

ОХРАННИКИ (âîçðàñò îò 20 ëåò). Ðåæèì ðàáîòû: ñóòêè/äâîå. Ç/ï 1800 ãðí. Òåë. (044) 403-00-94, Тел. (067)2598414 207601010101

ОХРАННИКИ /Ñóïåðìàðêåò "Êâàðòàë" / âàõòîâûé ìåòîä, Ð-í ñò. ì. "Ë óêüÿíîâñêàÿ" Òåë.: (096)703-15-70, Тел. (096)6779972 102801010102

КАСИРИ (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

102981020101

КАСИРІВ /"óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)2236927

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 16 ÷åðâíÿ 2014 ð.

102901020128

104391040106

208081040000

/Öåíòð áèðæåâûõ òåõíîëîãèé / Òðåáîâàíèÿ: îïûò ðàáîòû ñ ëþäüìè, çíàíèå ÏÊ. Êàðüåðíûé ðîñò è äîñòîéíàÿ îïëàòà òðóäà ãàðàíòèðóåòñÿ. Тел. 2308677

103121010000

ОХРАННИКИ

Êîíñóëüòàöèÿ êëèåíòà. Ïîäáîð ïðîäóêöèè. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû. Ç\ï äîñòîéíàÿ, âûïëà÷èâàåòñÿ ïîíåäåëüíî. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155

КАСИРАКОНТРОЛЕРА /"óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)2236927

ПРОДАВЕЦ

ПРОДАВЕЦ

â³ä 250 ãðí\äåíü + ïðåì³ÿ. ÄÐ - íåîáîâ'ÿçêîâèé. Ç ïåðñïåêòèâîþ ðîáîòè çà êîðäîíîì. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64),(063)876-66-52, (066)969-66-79. Тел. (068)5302620

208321020101

102751020108

/ òîðãîâûé çàë / Ìóæ.\æåí. Ïðîìûøëåííàÿ ãðóïïà òîâàðîâ. Îïëà÷èâàåìàÿ ñòàæèðîâêà. Ç\ï 4000 ãðí\ìåñ. Ñðî÷íî! Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155

102801010103

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

ОХРАННИК

/"BILLA" / Ç\ï â³ä 2500 ãðí. Ãîòîâíîñòü ê äèíàìè÷íîé òâîð÷åñêîé ðàáîòå. Ñòàâêà + ïðåìèÿ Тел. (044)4988603

КОНСУЛЬТАНТ

207641020111

КАССИРЫ

200 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64),(063) 876-66-52, (066) 969-66-79. Тел. (068)5302620

ПРИЙМАЛЬНИК ТОВАРУ

/Ñóïåðìàðêåò "Êâàðòàë" / ÃÐ íåä./íåä. Ð-í ñò. ì. "Ëóêüÿíîâñêàÿ" Òåë.: (096)703-15-70, Тел. (096)6779972

/"Åâðàçèÿ" / ñ ÎÐ Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Èðèíà, Тел. (050)3560005

ПОМІЧНИК ТОРГОВЕЛЬНОГО ПРЕДСТАВНИКА

102801010104

/"Ôîççè Ôóä" / Ìû ãîòîâû ïðåäëîæèòü Âàì: îáó÷åíèå è ïîìîùü â ïðîô. ðàçâèòèè, îô. îôîðìëåíèå, ðàáîòó â ñòàáèëüíîé, èçâåñòíîé êîìïàíèè, ñòàáèëüíóþ ç/ï, ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàéòåñü ïî òåë.: ð-í Âèíîãðàäàðü (067)235-68-02, ð-í Òðîåùèíà (067)657-48-52, ð-í Øóëÿâêà (067)656-60-21, ð-í Õàðüêîâñêèé (067)507-48-76, ð-í Îñîêîðêè Тел. (067)2237588

КАССИРЫ

103081010101

/Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê"/ Тел. (063)2203195

КАССИР

104391040105

/Îõîðîííå ϳä-âî / Ìîëîä³ ëþäè ì³öíî¿ ñòàòóðè, â³ä 22 ðîê³â, ïðåäñòàâíèöüêî¿ çîâí³øíîñò³, çð³ñò â³ä 180 ñì. Ðåæèì ðîáîòè - ð³çíèé. Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Òåë.: (096)526-85-65 (äçâîíèòè ç 9.00 äî 18.00, ïí-ïò). Òåë.: 229-26-67. Тел. (063)3716246

17

208081070000

ПРОДАВЕЦ

Ìîæíî áåç ÎÐ, ãð. ð. 5/2 ñêîëüçÿùèé. Ç/ ï îò 8000 ãðí. Ìåñòî ðàáîòû ñò. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", ñò. ì. "Òåàòðàëüíàÿ". Òåë.: (097)020-01-01 208421010101

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

/Ãàñòðîíîì / Òåë: (093) 015-55-50, Тел. 5698976

102831010101

ПРОДАВЕЦ /êîíäèòåðñêèé ìàãàçèí / Ç\ï äîñòîéíàÿ, 8 âûõîäíûõ â ìåñÿö, èíîãîðîäíèì ïîìîùü ñ æèëüåì. Òåë.: (095)212-57-15, Тел. (097)1786323

207461010101

207921070000

ОБВАЛЬЩИК МЯСА

ПРОДАВЕЦ /"Ìåãà Ìàðêåò" / ïðîäîâîëüñòâåííûõ è íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ. Ãðàôèê 7/ 7. Óðîâåíü ç/ï âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî,50, "ÌåãàÌàðêåò", òåë.: 206-13-30, Тел. 2061340 207571020101

/"Ôîççè Ôóä" / Ìû ãîòîâû ïðåäëîæèòü Âàì: îáó÷åíèå è ïîìîùü â ïðîô. ðàçâèòèè, îô. îôîðìëåíèå, ðàáîòó â ñòàáèëüíîé, èçâåñòíîé êîìïàíèè, ñòàáèëüíóþ ç/ï, ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàéòåñü ïî òåë.: ð-í Âèíîãðàäàðü (067)235-68-02, ð-í Òðîåùèíà (067)657-48-52, ð-í Øóëÿâêà (067)656-60-21, ð-í Õàðüêîâñêèé (067)507-48-76, ð-í Îñîêîðêè Тел. (067)2237588

ПРОДАВЕЦ ЗАЛА /Ñóïåðìàðêåò "Êâàðòàë" / ÃÐ íåä/íåä Ð-í ñò. ì. "Ëóêüÿíîâñêàÿ" Òåë.: (096)703-15-70, 102801010101

ПРОДАВЕЦ ПРОДТОВАРОВ /"Ìÿñíàÿ ëàâêà" / Ð-í Ïîçíÿêè. ÎÐ. Ç/ï îò 3000 ãðí. Тел. 5757577 208341010101

104391040110

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ

ОБВАЛЮВАЛЬНИК М'ЯСА /"BILLA" / Ç\ï â³ä 2700 ãðí. Ãîòîâíîñòü ê äèíàìè÷íîé òâîð÷åñêîé ðàáîòå. Ñòàâêà + ïðåìèÿ 102751020103

ПРИЕМЩИК ТОВАРА

 ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâûõ òîðãîâûõ òî÷åê. Îáó÷åíèå õàðàêòåðèñòèêàì ïðîäóêöèè. Ñðî÷íî! Íàáîð îãðàíè÷åí. Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 208081060000

/"Ôîççè Ôóä" / Ìû ãîòîâû ïðåäëîæèòü Âàì: îáó÷åíèå è ïîìîùü â ïðîô. ðàçâèòèè, îô. îôîðìëåíèå, ðàáîòó â ñòàáèëüíîé, èçâåñòíîé êîìïàíèè, ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàéòåñü ïî òåë.: ð-í Âèíîãðàäàðü (067)235-68-02, ð-í ì. "Àðñåíàëüíàÿ" (067)223-81-86, ð-í Øóëÿâêà (067)656-60-21, ð-í Õàðüêîâñêèé (067)507-48-76, ð-í Îñîêîðêè Тел. (067)2237588

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ /Ìàãàçèí / â ìàãàçèí îêîí è äâåðåé, ìîæíî áåç ÎÐ. Ãèáêèé ãð. ðàáîòû Тел. (050)6276704 000000170163

ПРОДАВЕЦЬ /"BILLA" / Ç\ï â³ä 2000 ãðí. Ãîòîâíîñòü ê äèíàìè÷íîé òâîð÷åñêîé ðàáîòå. Ñòàâêà + ïðåìèÿ Тел. (044)4988603

104391040102

102751020106

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


18

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20484101

ВСЕТЬБЛИННЫХТРЕБУЕТСЯ:

ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÏÎÂÀÐ Спецодеждой, питанием, обчением - обеспечиваем. З\п 150 рн\день + %

Òåë.: (050)334-76-64 Алесей Геннадиевич 10288101

20674101

20804101

10439103

ÐÀÁÎÒÀ

20719102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 16 ÷åðâíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

20832102

10290102

20837101

20757102

10311101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 16 ÷åðâíÿ 2014 ð.

19

20799101

20719101

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


20

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

ПРОДАВЕЦЬ /"Ñàä-ãîðîä" / ì. "Ñâÿòîøèí" Тел. (050)6867165

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ПРОДАВЦІ 000000170164

ПРОДАВЦЫ /ìàãàçèí / êîíäèòåðñêèõ, õëåáîáóëî÷íûõ, ëèêåðî-âîäî÷íûõ èçäåëèé, ãàñòðîíîìè÷åñêèõ òîâàðîâ. Òðóäîâàÿ, ìåäêíèæêà îáÿçàòåëüíû. Îòâåòñòâåííîñòü çà îòäåë. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: ïî 2 íåäåëè. Ðåæèì ðàáîòû 8.00-23.00. Ð-í ðàáîòû - Íèâêè. Òåë.: (044)422-31-33, Тел. (067)7529931

208041010101

ПРОДАВЦЫ /"NOVUS" / Ìû ïðåäëàãàåì: îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå è çàðïëàòà; îáåñïå÷èâàåì ïèòàíèåì è ôîðìîé; ïîñìåííûé ãðàôèê ðàáîòû. Êîíòàêòíûé íîìåð òåëåôîíà (044) 383-22-67, Тел. (050)4176645

208371010101

/ÀÒÁ / Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíÿ ïëàòíÿ, ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, áåñêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, äðóæíà êîìàíäà, äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. ì. Êè¿â: (095) 235-75-97, (050) 421-35-72, (044) 543-25-07, (044) 405-03-79, e-mail: hrkiev@atbmarket.com; ñ. Ãàòíå, ñ. Ñîô³¿âñüêà-Áîðùàã³âêà: (095) 235-75-97, Тел. (050)4216851

20746101

102881010104

ПРОДАВЦІ /"ѳëüïî" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ñò. ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî" (067)223-81-90,Ð-í Áîðùàã³âêà(067)658-35-41; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)235-68-02;ð-í ì."Õàðê³âñüêà"(067)507-48-76; ð-í ñò.ì. ð-í Òðîºùèíà, (067)217-09-58; ð-í Îñîêîðêè: (067)223-77-63;ñò.ì."Ëèá³äñüêà", Тел. (067)2238697

10283101

104391030101

ПРОДАВЦЫ â ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí, ïðîäóêòîâûå ïàâèëüîíû, êèîñêè. Ðàáîòà ïîíåäåëüíî. Äíåâíàÿ ñ 8.00 äî 20.00 èëè íî÷íàÿ ñ 20.00 äî 8.00 íà óñìîòðåíèå. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Íà âðåìÿ ðàáîòû èíîãîðîäíèõ îáåñïå÷èâàåì ïðîæèâàíèåì. Âîçìîæíû âàðèàíòû áåç îïûòà ðàáîòû. Ñò. ì. "Êîíòðàêòîâàÿ ïëîùàäü", óë. Êîíñòàíòèíîâñêàÿ, 17. Тел. 4170238

207991010101

ПРОДАВЦЫ íà îñòàíîâî÷íûå êîìïëåêñû. Æåí., ÃÐ: 2 íåä.\2íåä. Ç\ï îò 155 ãðí.\äåíü. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Çâîíèòü ñ 20.00-22.00. Тел. (067)8963182

208331020101

ПРОДАВЦЫКАССИРЫ /"Ôàâîðèò òîòî" / äëÿ ðàáîòû â ã.Êèåâ. Ïîëüçîâàòåëè ÏÊ, îòâåòñòâåííîñòü, ïóíêòóàëüíîñòü, ïîðÿäî÷íîñòü, ñ 10.00 äî 21.00. Ãðàôèê 4/2 èëè 3/3 äíÿ. Åñòü âàðèàíò ñóòêè. Îáó÷åíèå.  áóäíèå ñ 10:00-17:00. Åâãåíèé Тел. (050)4151592

205951020101

ПРОДАВЦЫКОНСУЛЬТАНТЫ (áûòîâàÿ òåõíèêà) íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. ÎÐ íå òðåáóåòñÿ. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå. Ç\ï 200 ãðí â äåíü + %. Ðàñ÷åò åæåäíåâíî. Íå àãåíòñòâî. Òåë.: (098)863-89-99, Тел. (093)1186999

208091020102

ПРОДАВЦЯКОНСУЛЬТАНТА /"óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)2236927

102901020125

ПРОДАВЦІ /Ìàãàçèí "ßðîñëàâ" / Ãðàô³ê ðîáîòè: 2/ 1, áåç ÄÐ, ÂÎ îáîâ`ÿçêîâî. Òåë.: âíóòð. 136, 468-90-04, 468-90-05, Тел. 5361844

208451010101

ПРОДАВЦІ (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

102981020102

ПРОДАВЦІ КОНСУЛЬТАНТИ /Ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÊÎÑÌÎ" / îñâ³òà ñåðåäíÿ ñïåö³àëüíà, áàæàíî ÄÐ â ðîçäð³áí³é òîðã³âë³. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ê - êàð'ºðà; Î - îñâ³òà, ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ; Ñ - ñîö³àëüíèé çàõèñò; Ì - ìîæëèâ³ñòü ðåàë³çóâàòèñÿ; Î - îïòèìàëüíèé âèá³ð. Òåë.: (067)239-81-52, Тел. (044)2062173

204841010101

ПРОДАВЦІВ /"óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)2236927

102901020129

СУПЕРВАЙЗЕР

/Äèñòðèáüþòîðñêàÿ êîìïàíèÿ / ÎÐ ïî ïðîäàæàì Тел. (067)5472627

000000170158

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ /Ïð-òèå/ Тел. (097)9778307

000000170158

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ С АВТО

/Äèñòðèáüþòîðñêàÿ êîìïàíèÿ / ÎÐ îò 1 ãîäà Тел. (067)5472627

/Äèñòðèáüþòîðñêàÿ êîìïàíèÿ / ðàáîòà â Êèåâñêîé îáë., ÎÐ ïî ïðîäàæàì Тел. (067)5472627

СУПЕРВАЙЗЕР

УПАКОВЩИК

000000170159

000000170160

/Ïð-òèå / ñ ÎÐ, ç/ï âûñîêàÿ Тел. (097)9778307

000000170157

ТОВАРОЗНАВЕЦЬ (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

102981020113

10280101

20833102

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

/"Ôîççè Ôóä" / êîíäèòåðñêèõ èçäåëèé. Ìû ãîòîâû ïðåäëîæèòü Âàì: îáó÷åíèå è ïîìîùü â ïðîô. ðàçâèòèè, îô. îôîðìëåíèå, ðàáîòó â èçâåñòíîé êîìïàíèè, ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàéòåñü ïî òåë.: ð-í Âèíîãðàäàðü (067)235-68-02, ð-í Áîðùàãîâêà (067)235-67-93, ð-í Øóëÿâêà (067)656-60-21, ð-í Õàðüêîâñêèé (067)507-48-76, ð-í Îñîêîðêè Тел. (067)2237588

10206102

104391040109

ГРУЗЧИККОМПЛЕКТОВЩИК Тел. (095)1286893 103161040101

ГРУЗЧИКИФАСОВЩИКИ /ÐÀ "Ëóíà" / íà ñêëàä ñòðîéìàòåðèàëîâ. Ïîñòîÿííàÿ èëè âðåìåííàÿ. Ãîëîñååâñêèé ð-í. Ç/ï îò 4000 ãðí/ìåñÿö Тел. (067)4492052 20845101

ÐÀÁÎÒÀ

103151010000

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 16 ÷åðâíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

21

КЛАДОВЩИК /×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / ÎÐ îò 2-õ ëåò, çàíèå ÏÊ, ãðàôèê ðàáîòû 9.00-18.00, ðàáîòà â ð-íå ìåòðî "Ëåñíàÿ". Ç/ï 2500 ãðí Тел. 5930472 208501010000

КЛАДОВЩИК /ÄÍÇ N 599 / ñ î/ð Тел. 4520191 000000180096

КОМІРНИК /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Ð-í Îáîëîíü, âóë.Ðåçåðâíà,8À, ì.Êè¿â. Тел. 4649248 102341010110

КОМІРНИК /ÄÑ N 503/ Тел. 5132768

20750101

10140101

20834101

10314101

20828101

20833101

20853101

20844101

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ

000000180094

КОМІРНИК ОПЕРАТОР (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556 102981020116

ОПЕРАТОР СКЛАДУ МІНЕРАЛЬНОГО ПОРОШКУ /ϳä-âî "ϳäðÿä" â ì. Âèøíåâå / Ðîáîòà ïîçì³ííà 2 ÷åðåç 2 ïî 8 ãîä. Ç/ï 3000 ãðí. (045) 985-22-23, Тел. 5029492 102951010000

20843101

Требется

ОФИЦИАНТКА в Спорт-Бар "Дюна" можно без ОР. р-н работы - Южная Борщаова

(097)946-62-55 20826101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 16 ÷åðâíÿ 2014 ð.

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


22

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

АДМИНИСТРАТОР

КУХАР

/ðåñòîðàí / ñ ÎÐ ç/ï îò 4000 ãðí. ìåñòî ðàáîòû: óë. Ã.Þðû (Áîðùàãîâêà) Òåë: (063)679-04-15, (067)232-66-58, Тел. (097)1708328

/ÄÑ N 606 (ïð. Îáîëîíñüêèé, 39-Â)/ Тел. 4123041

КУХАР

АДМИНИСТРАТОР

/ÄÍÇ N432/ Тел. 4977101

207051010101

000000200172

/"Áàáàé Ñàäûáà" / Òåë.: (098)591-80-59, Тел. (067)4433956

КУХАР

БАРМЕН

/ÄÑ N 301 (Äåñíÿíñüêèé ð-í)/ Тел. 5135086

208441010104

/"Ñóøèÿ" / (Ïí-Ïò ñ 9.30 äî 18.30). E-mail: hr@sushiya.ua. Тел. (067)2173721

102761020107

БАРМЕН

000000200115

000000200171

КУХАР /ÄÍÇ N 438 (á-ð Ïåðîâà, 13-À)/ Тел. 5421456

000000200105

/ðåñòîðàí / ñ ÎÐ ìåñòî ðàáîòû: óë. Ã.Þðû (Áîðùàãîâêà) Òåë: (063)679-04-15, (067)232-66-58, Тел. (097)1708328

КУХАР /ÄÍÇ N 583 (âóë. Ñåðàôèìîâè÷à, 5/3)/ Тел. 5509134

000000200134

207051010104

КУХАР

БАРМЕН /ðåñòîðàí / Ìåñòî ðàáîòû: Ëåâûé áåðåã "Áåðåçíÿêè" Òåë.: (098) 105-11-00, (066) 210-04-60, Тел. (044)4519292

208281010101

БАРМЕНА 20705101

/Ðåñòîðàí "Napule" / Òåë.: (066)232-85-39, Тел. 4990982

207501010103

БАРМЕНЫ /"Åâðàçèÿ" / Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Èðèíà, Тел. (050)3560005

207641020108

БАРМЕНЫ /"Áàáàé Ñàäûáà" / Òåë.: (098)591-80-59, Тел. (067)4433956

208441010102

КОНДИТЕР

20764102

/"ѳëüïî" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ñò. ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî" (067)223-81-90,Ð-í Áîðùàã³âêà(067)658-35-41; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)235-68-02;ð-í ì."Õàðê³âñüêà"(067)507-48-76; ð-í ñò.ì. ð-í Òðîºùèíà, (067)217-09-58; ð-í Îñîêîðêè: (067)223-77-63;ñò.ì."Ëèá³äñüêà", Тел. (067)2238697

104391030109

КОНДИТЕР /"Áàáàé Ñàäûáà" / Òåë.: (098)591-80-59, Тел. (067)4433956

208441010103

КОНДИТЕРА ШОКОЛАТЬЕ 207501010102

КУХАР

201461010103

КУХАР /"BILLA" / Ç\ï â³ä 2500 ãðí. Ãîòîâíîñòü ê äèíàìè÷íîé òâîð÷åñêîé ðàáîòå. Ñòàâêà + ïðåìèÿ 102751020104

КУХАР /ÄÑ N171 (âóë. Õðåùàòèê, 25)/ Тел. 2783600

104391030108

КУХАРІ (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

102981020106

КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК /ÄÑ N 798 (âóë. Çàáîëîòíîãî, 70-À)/ Тел. 5222049

000000200166

КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК /ÄÍÇ N 583 (âóë. Ñåðàôèìîâè÷à, 5/3)/ Тел. 5509134

000000200133

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ /ÄÍÇ N 599/ Тел. 4520191

000000200097

/ðåñòîðàí / ìåñòî ðàáîòû: óë. Ã.Þðû (Áîðùàãîâêà) Òåë: (063)679-04-15, (067)232-66-58, Тел. (097)1708328

ОБВАЛЬЩИК /"Ìÿñíàÿ ëàâêà" / Ç/ï îò 3000 ãðí. Тел. 5757577

208341010102

ОБВАЛЮВАЛЬНИК М'ЯСА (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

102981020112

000000200091

КУХАР /ÄÍÇ N85 "Ïåðø³ ñõîäèíêè" (Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í)/ Тел. 4023843

ÐÀÁÎÒÀ

/"ѳëüïî" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ñò. ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî" (067)223-81-90,Ð-í Áîðùàã³âêà(067)658-35-41; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)235-68-02;ð-í ì."Õàðê³âñüêà"(067)507-48-76; ð-í ñò.ì. ð-í Òðîºùèíà, (067)217-09-58; ð-í Îñîêîðêè: (067)223-77-63;ñò.ì."Ëèá³äñüêà", Тел. (067)2238697

207051010106

/Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

20796101

000000200110

КУХАРІ

МАНГАЛЬЩИКИ

/Ðåñòîðàí "Napule" / Òåë.: (066)232-85-39, Тел. 4990982

20848101

/ÄÍÇ N645/ Тел. (067)9913560

000000200169

ОФИЦИАНТ /"Ñóøèÿ" / (ìîæíî áåç ÎÐ, áåñïëàòíîå îáó÷åíèå). (Ïí-Ïò ñ 9.30 äî 18.30). E-mail: hr@sushiya.ua. Тел. (067)2173721

102761020101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 16 ÷åðâíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

ОФИЦИАНТ

ПЕКАРЯ

/"Ìåãà Ìàðêåò" / â äåòñêîå êàôå "Ôðåêåí Áîê". ÃÐ: 7/7, óðîâåíü ç/ï âûñîêèé + % + ôîðìà Óë. Ãîðüêîãî,50, "ÌåãàÌàðêåò", òåë.: 206-13-30, Тел. 2061340

/"óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044) 593-09-14, (093) 973-03-26, (066) 456-08-31 Тел. (067)2236927

207571020107

ОФИЦИАНТ

102901020137

/Ðåñòîðàí / ñ ÎÐ. Âñòðå÷à ãîñòåé â ÏÀÁå. Ãð/ð 5/2 ñ 9.00-21.00ç/ï 2200 + ÷àé Тел. (098)8350082

000000200162

ОФИЦИАНТБАРМЕН /êàôå íà ×îêîëîâêå/ Тел. (068)1980603

23

ПОВАР /êàôå íà ×îêîëîâêå / æåëàò. æåíùèíà ñ ÎÐ, âîçðàñò îò 25 ëåò. Äëÿ ïîâàðà- ïîäðàáîòêà. Тел. (068)1980603

207511010102

207511010101

ПОВАР

/"Åâðàçèÿ" / (íå ñòóäåíòû ñòàöèîíàðà). Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Èðèíà, Тел. (050)3560005

/"Ôîççè Ôóä" / Ìû ãîòîâû ïðåäëîæèòü Âàì: îáó÷åíèå è ïîìîùü â ïðîô., îô. îôîðìëåíèå, ðàáîòó â ñòàáèëüíîé, èçâåñòíîé êîìïàíèè, ñòàáèëüíóþ ç/ï, ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàéòåñü ïî òåë.: ð-í Âèíîãðàäàðü (067) 235-68-02, ð-í ì. "Àðñåíàëüíàÿ" (067) 223-81-86, ð-í Øóëÿâêà (067) 656-60-21, ð-í Õàðüêîâñêèé (067) 507-48-76, ð-í Îñîêîðêè Тел. (067)2237588

ОФИЦИАНТЫ

ПОВАР

/ðåñòîðàí / ñ ÎÐ ìåñòî ðàáîòû: óë. Ã.Þðû (Áîðùàãîâêà) Òåë: (063)679-04-15, (067)232-66-58, Тел. (097)1708328

/"Ñóøèÿ" / (ìîæíî áåç ÎÐ, áåñïëàòíîå îáó÷åíèå). (Ïí-Ïò ñ 9.30 äî 18.30). E-mail: hr@sushiya.ua. Тел. (067)2173721

ОФИЦИАНТЫ

ПОВАР

ОФИЦИАНТБАРМЕН /Êàôå / â êàôå ñ ëåòíåé ïëîùàäêîé. ÎÐ 1-2 ã. Ç/ï 2500 ãðí.+ % + ÷àé Тел. (067)9296508

000000200161

ОФИЦИАНТЫ

207641020106

104391040101

102761020105

207051010102

/ðåñòîðàí / Ìåñòî ðàáîòû: Ëåâûé áåðåã "Áåðåçíÿêè" Òåë.: (098) 105-11-00, (066) 210-04-60, Тел. (044)4519292

/ðåñòîðàí / ç/ï îò 4000 ãðí. ìåñòî ðàáîòû: óë. Ã.Þðû (Áîðùàãîâêà) Òåë: (063)679-04-15, (067)232-66-58, Тел. (097)1708328

ОФИЦИАНТЫ

ПОВАР

207051010105

208281010102

/"Áàáàé Ñàäûáà" / Òåë.: (098)591-80-59, Тел. (067)4433956

208441010105

10276102

/ðåñòîðàí / Ìåñòî ðàáîòû: Ëåâûé áåðåã - "Áåðåçíÿêè" Òåë.: (098) 105-11-00, (066) 210-04-60, Тел. (044)4519292

208281010103

ОФИЦИАНТЫ /Ðåñòîðàí "Yoshi Fujiwara" / Ìîæíî áåç ÎÐ. óë. Ñîëîìåíñêàÿ, 15-À Тел. 3600209

ПОВАР /ÄÍÇ N 599 / ñ îáðàçîâàíèåì è î/ð Тел. 4520191

000000200095

208431010101

ПОВАР

ОФІЦІАНТ Òåë.: (050)672-55-06, Тел. (099)2237704

/ÄÑ N 301 (Äåñíÿíñüêèé ð-í)/ Тел. 5135086 207441010101

20744101 000000200123

ПОВАР

ПЕКАР (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044) 407-11-53, (096) 787-48-20, (063) 455-24-13, Тел. (050)3859556

102981020110

ПЕКАР /"BILLA" / Ç\ï â³ä 2700 ãðí. Ãîòîâíîñòü ê äèíàìè÷íîé òâîð÷åñêîé ðàáîòå. Ñòàâêà + ïðåìèÿ Тел. (044)4988603

/ÄÑ N 121 (óë. Êèòàåâñêàÿ, 32)/ Тел. 5250240

000000200176

ПОВАР /ÄÑ N 453 (óë. Ïåðîâà,28-À)/ Тел. 5408813

ПОВАР /Øêîëà-ñàä "Îñîêîðêè" (óë. Ñðèáíîêèëüñêàÿ, 14-Á)/ Тел. 5748004

000000200106

102751020105

ПОВАРПРОДАВЕЦ

ПЕКАРЬ (æåë.ìóæ.), ç\ï îò 4000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 4927253

Ã/ð ñ 9.00-19.00, Ç/ï - 100 ãðí + % îò âûòîðãà. Âîñêðåñåíüå-ïîíåäåëüíèê âûõîäíîé. Çâîíèòü ñ 19.00-21.00 Тел. (067)1872312

208331010101

101401010110

ПОВАРА

ПЕКАРЬ /"Áàáàé Ñàäûáà" / Òåë.: (098)591-80-59, Тел. (067)4433956 208441010106

ПЕКАРЯМАЙСТРА /ÏÀÒ "Êè¿âõë³á" / ç êîðîâà¿â Тел. (044)4255315 103141010101

/"Åâðàçèÿ" / Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Èðèíà, Тел. (050)3560005

207641020109

ПОВАРА /Ðåñòîðàí "Yoshi Fujiwara" / Ìîæíî áåç ÎÐ. óë. Ñîëîìåíñêàÿ, 15-À Тел. 3600209

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 16 ÷åðâíÿ 2014 ð.

ТАНДЫРЩИКИ

/"Ìåãà Ìàðêåò" / Îïûò ðàáîòû èëè ïðîôèëüíîå îáðàçîâàíèå. Íàëè÷èå ñàíèòàðíîé êíèæêè îáÿçàòåëüíî!!! Ãðàôèê 4/4. Óðîâåíü ç/ï âûñîêèé + % îò ïðîäàæ + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî,50, "ÌåãàÌàðêåò", òåë.: 206-13-30, Тел. 2061340

/ðåñòîðàí / ìåñòî ðàáîòû: óë. Ã.Þðû (Áîðùàãîâêà) Òåë: (063)679-04-15, (067)232-66-58, Тел. (097)1708328

207571020102

000000200100

208431010102

20751101

ПОМОЩНИК КОНДИТЕРА

ПРАЦІВНИК КУХНІ íàÿâí³ñòü äîêóìåíò³â. Ñàíêíèæêà - îáîâ'ÿçêîâî! Òåë.: (050)672-55-06, Тел. (099)2237704

207441010103

СУШИПОВАР /"Ñóøèÿ" / (ñ ÎÐ, âîçìîæíî áåç ÎÐ, áåñïëàòíîå îáó÷åíèå). (Ïí -Ïò ñ 9.30 äî 18.30). E-mail: hr@sushiya.ua. Тел. (067)2173721

102761020103

СУШИСТЫ /"Åâðàçèÿ" / Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Èðèíà, Тел. (050)3560005

207641020110

207051010107

ТЕСТОМЕС (æåë.ìóæ.), ç\ï îò 4100 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 4927253

101401010111

ФОРМОВЩИК (æåë. æåí.). Ç\ï îò 3000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 4927253

101401010104

ШЕФ КУХАР /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451 201461010104

СУШИСТЫ /ðåñòîðàí / ìåñòî ðàáîòû: óë. Ã.Þðû (Áîðùàãîâêà) Òåë: (063)679-04-15, (067)232-66-58, Тел. (097)1708328

ШЕФ ПОВАР /"Áàáàé Ñàäûáà" / Òåë.: (098)591-80-59, Тел. (067)4433956

207051010108

208441010101

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


24

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ТРЕБУЮТСЯ

ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. "Â" íà íàø àâòîìîáèëü З\п5000-7000рн. Тел.(063)479-00-00 20769105

20769104

10203101

20664102

20769103

10291101

20720101

20672101

20632101

Тасізапрош є

КПШЕУПодольсоор-на треб ется:

ВОДІЇВ Від30роів, водійсьийстажвід5-тироів, нанаші"Deo,Chevrolet"(аз). Страхова,ліцензія. Орендаабовипавто2003-2005 ро. Òåë.: 539-14-54, (067)659-22-17 20759101

ÐÀÁÎÒÀ

20812101

20255101

ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÈÊ З\п4000рн. Ул.Фр нзе,15

Òåë.

462-53-75 20782101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 16 ÷åðâíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

25

ВОДИТЕЛИ КПШЕУПодольсоо р-натребется:

АВТОГРЕДЕРИСТ З/п4000рн.

102031010101

л.Фрнзе,15 Тел.462-53-75

ВОДИТЕЛИ 20782104

АВТОГРЕДЕРИСТ /ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / ç/ï 4000 ãðí. óë. Ôðóíçå, 15 Тел. 4625375

207821040101

АВТОМИЙНИКИ Çàáåçïå÷óºìî æèòëîì. Òåë.:(067)406-57-93, ñò. ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", ñò.ì."×åðí³ã³âñüêà" (067)406-26-45, ñò.ì. "Ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò", Тел. (067)4062639

206731010101

АВТОМОЙЩИК /Ïð-òèå/ Тел. (067)9526858

000000220144

АВТОМОЙЩИК /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ/ Тел. (096)9503149

Êîìàíäèðîâêè. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932

103231020103

ВОДИТЕЛИ /"Àâàíãàðä òàêñè" / ñ àâòîìîáèëåì. Ñâîáîäíûé ãðàôèê. Êîìèññèÿ 10%. Ñåòü òåðìèíàëîâ. Áåç âûõîäíûõ. Ñ 10.00 äî 19.00 Тел. (063)2067207

206721010101

ВОДИТЕЛИ /Òàêñè / äëÿ ðàáîòû â òàêñè íà àâòîìîáèëè ôèðìû. ÃÐ: 2 äíåâíûå ñìåíû, 2 íî÷íûå ñìåíû, 2 ñóòîê âûõîäíûõ. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï 4000-7000 ãðí. Çâîíèòü ñ 12.00 äî 17.00. Òåë.: (066)317-62-96. Тел. (093)5810101

207591010101

000000220110

АВТОМОЙЩИКИ /Àâòîìîéêà / ×åñòíûå, òðóäîëþáèâûå, èñïîëíèòåëüíûå. Ç/ï âûñîêàÿ Тел. 5617050

208021010101

АВТОСЛЕСАРИ

ВОДИТЕЛИ /"Òàêñè Êîðîíà" / ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì è íà íàøå àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà, áåç àáîíåíòñêîé ïëàòû. Êîìèññèÿ 10% ÷åðåç òåðìèíàëû. Áåñïëàòíàÿ ÑÒÎ. Тел. (063)4790000

207691030101

/"Ôîççè-Ôóä" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå. Ãðàôèê ðàáîòû: 15/15. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ Тел. (067)2236159

102911010101

АВТОСЛЕСАРЬ ÎÐ. Ç/ï âûñîêàÿ. Ð-í ðàáîòû: Ãîëîñååâñêèé. Òåë.: (098)685-92-74, Тел. (044)3605063

208121010101

20687101

/"Íàçàðè" / ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì, à òàêæå íà íàøè àâòîìîáèëè. Áåðåì àâòîìîáèëè â àðåíäó. Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Òåë.: (093)356-00-00. Тел. 5357708

АВТОЭЛЕКТРИК /ÊÏ ØÅÓ / Ç\ï 4000 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

207821010101

АДМИНИСТРАТОРЫ /Ñåòü àâòîìîåê "ÀÂÈÑ" / Ìîæíî áåç ÎÐ. Òåë.: 361-43-83, Тел. (063)2842218

207631010101

АККУМУЛЯТОРЩИК /×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / Ãðàôèê ðàáîòû 9.00-18.00, îáñëóæèâàíèå ÀÊÁ äëÿ ïîãðóçî÷íîé òåõíèêè,ðàáîòà â ð-íå ìåòðî "Ëåñíàÿ". Ç/ï4000 ãðí. Тел. 5930472 208501020000

ВОДИТЕЛИ /Òàêñè / äëÿ ðàáîòû â òàêñè (íà àâòîìîáèëè ïðåäïðèÿòèÿ, à òàêæå ñî ñâîèìè èíîìàðêàìè). Àëåêñåé, Тел. (096)5038853 102871020101

ВОДИТЕЛИ /"Ñïðóò" / Ãðàôèê ðàáîòû: äíåâíîé ïîñò; ñóòêè\äâîå; âàõòà. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ã.Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáë. Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: (067)509-35-20, www.sprut.kiev.ua. Тел. (067)2174431 207901010102

ВОДИТЕЛИ /"Æåëòîå òàêñè" / ñî ñâîèìè àâòîìîáèëåì è íà íàøå àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà. Êîìèññèÿ - 10% ÷åðåç òåðìèíàëû. Áåñïëàòíàÿ ÑÒÎ. Àáîíïëàòà 2 ãðí\ñóòêè. Тел. (063)4710000

207691040101

ВОДИТЕЛИ /Àãåíòñòâî "Âèêòîðèÿ"/ Тел. (067)5035908

000000220154

ВОДИТЕЛИ КАТ. "С", "Е" /"Ôîççè-Ôóä" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå. Ãðàôèê ðàáîòû: 15/15. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ Тел. (067)2236159

102911010102

ВОДИТЕЛИ ТАКСИ /Ëåâîáåðåæíîå òàêñè / ñî ñâîèì àâòî è íà àâòî ôèðìû. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ëèöåíçèðîâàíèå. Çâîíèòü â áóäíèå äíè ñ 10.00 äî 18.00 (063) 146-24-83, (067) 502-38-32, Тел. (066)6210804

207201010101

ВОДИТЕЛЬ /Òàêñè 309 / ñî ñâîèì àâòî. Òåë.: 220-13-15. Тел. (093)3137999

206321010102

ВОДИТЕЛЬ êàò. "Â" íà íàø àâòîìîáèëü. Ç/ï 5000-7000 ãðí. Тел. (063)4790000

207691050101

ВОДИТЕЛЬ êàò."Ñ" (ÃÀÇ-53) ñî çíàíèåì ìåõàíèêè, ñ îïûòîì âîæäåíèÿ ïî Êèåâó Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà äîñòîéíîé ç/ï Тел. (067)5384498

207791010103

10287102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 16 ÷åðâíÿ 2014 ð.

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


26

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

ВОДИТЕЛЬ

МИЙНИКИ АВТО

/"ÊÂÍ-Òàêñè" / â òàêñè áåç çàëîãîâûõ, áåç íåïîíÿòíûõ âûïëàò; Çàðàáîòîê 7000-11600 ãðí/ìåñÿö. Çâîíèòå ñ 10,00 äî 17.00 ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó. Êîíòàêòíûå äàííûå: (063)114-92-33, Тел. (067)1214025

/àâòîìèéêà / Ìîëîä³ ëþäè â³ä 18 ðîê³â. Ç ÄÐ. ˳âèé áåðåã. Ç\ï â³ä 5000 ãðí + ïðåì³ÿ. Íàäàºìî æèòëî. Òåë.: 592-80-20. Тел. 3610404

206871010103

ВОДИТЕЛЬ /"ÊÂÍ-Òàêñè" / ñî ñâîèì àâòî ñ ìèíèìàëüíîé êîìèññèåé; Çàðàáîòîê 7000-11600 ãðí/ìåñÿö. Çâîíèòå ñ 10,00 äî 17.00 ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó. Êîíòàêòíûå äàííûå: (063)114-92-33, Тел. (067)1214025

206871010104

ВОДИТЕЛЬ /"ÊÂÍ-Òàêñè" / â ñëóæáó òàêñè ñ äîïîëíèòåëüíûì äîõîäîì. Çàðàáîòîê 7000-11600 ãðí/ìåñÿö. Çâîíèòå ñ 10,00 äî 17.00 ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó. Êîíòàêòíûå äàííûå: (063)114-92-33, Тел. (067)1214025

206871010105

ВОДИТЕЛЬ íà ÇÈË-130, êàò "Å" Ð-í ðàáîòû: ã. Áðîâàðû Тел. (067)9333822

207331010104

ВОДІЙ ТРОЛЕЙБУСА МАНЕВРО ВИЙ /Òðîëåéáóñíå ðåìîíòíî-åêñïëóàòàö³éíå äåïî N3 / ç/ï 3500 ãðí. Тел. 2485367

000000220215

ВОДІЇ /Òàêñ³ / ³ä 30 ðîê³â, âîä³éñüêèé ñòàæ â³ä 5-òè ðîê³â, íà íàø³ "Deo,Chevrolet" (ãàç). Ñòðàõîâêà, ë³öåíç³ÿ. Îðåíäà àáî âèêóï àâòî 2003-2005 ðîêó. Òåë.: 539-14-54, Тел. (067)6592217

202551010101

ВОДІЇ КАТ. "Д" /ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" Àâòîáóñíèé ïàðê N8 / ç/ï â³ä 2000 ãðí., ³íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ êîéêî-ì³ñöå Тел. 4836004

000000220219

ВОДІЇ ТРОЛЕЙБУСА /Òðîëåéáóñíå ðåìîíòíî-åêñïëóàòàö³éíå äåïî N3 / Ç/ï â³ä 5300 ãðí. Тел. 2485367

000000220200

ВУЛКАНІЗАТОРНИК /Òðîëåéáóñíå ðåìîíòíî-åêñïëóàòàö³éíå äåïî N3 / ç/ï â³ä 2000 ãðí. Тел. 2485367

000000220211

ВЫГОТОВЩИКМАЛЯР /ÑÒÎ ã.Áó÷à / ÎÐ, ç/ï 50õ50, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ Тел. (066)4273606 208211010000

ДОПОМОГА У ВИГОТОВЛЕННІ ВОДІЙСЬКИХ ПРАВ Тел. (068)1040415

207211010102

МАЛЯР ПО МЕТАЛУ /Òðîëåéáóñíå ðåìîíòíî-åêñïëóàòàö³éíå äåïî N3 / ç/ï â³ä 1500 ãðí. Тел. 2485367

206641010101

МИЙНИКИ АВТО /àâòîìèéêà / Ìîëîä³ ëþäè â³ä 18 ðîê³â. Ç ÄÐ. ˳âèé áåðåã. Ç\ï â³ä 5000 ãðí + ïðåì³ÿ. Íàäàºìî æèòëî. Òåë.: 592-80-20. Тел. 3610404

206641020101

МОЙЩИКИ АВТОМОБИЛЕЙ /àâòîìîéêà / Ïðîæèâàíèå íà Ëåâîì áåðåãó, âîçðàñò 20-40 ëåò, ÎÐ. Ç/ï ñäåëüíàÿ. Òåë.: (099)204-02-67, (067)705-18-48, Тел. (067)7051838

208031010101

РАБОТУ В ТАКСИ

206871010102

РАБОТУ ВОДИТЕЛЮ /"ÊÂÍ-Òàêñè" / ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì; Çàðàáîòîê 7000-11600 ãðí/ìåñÿö. Çâîíèòå ñ 10,00 äî 17.00 ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó. Êîíòàêòíûå äàííûå: (063)114-92-33, Тел. (067)1214025

206871010101

РИХТОВЩИК 000000220145

/"Ôîççè-Ôóä" / ïî ðàçâàë-ñõîæäåíèþ ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå. Ãðàôèê ðàáîòû: 15/15. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ Тел. (067)2236159

102911010110

УЧЕНЬ ВОДІЯ ТРОЛЕЙБУСА

000000220202

ХОДОВИК ÎÐ. Ç/ï âûñîêàÿ. Ð-í ðàáîòû: Ãîëîñååâñêèé. Òåë.: (098)685-92-74, Тел. (044)3605063

208121010103

ШИНОМОНТАЖНИКИ /àâòîìèéêà / Ìîëîä³ ëþäè â³ä 18 ðîê³â. Ç ÄÐ. ˳âèé áåðåã. Ç\ï â³ä 5000 ãðí + ïðåì³ÿ. Íàäàºìî æèòëî. Òåë.: 592-80-20. Тел. 3610404 206641010102

ШИНОМОНТАЖНИКИ /àâòîìèéêà / Ìîëîä³ ëþäè â³ä 18 ðîê³â. Ç ÄÐ. ˳âèé áåðåã. Ç\ï â³ä 5000 ãðí + ïðåì³ÿ. Íàäàºìî æèòëî. Òåë.: 592-80-20. Тел. 3610404 206641020102

ЭКСПЕДИТОР

/"Ôîççè-Ôóä" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå. Ãðàôèê ðàáîòû: 15/15. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ Тел. (067)2236159

 òîðãîâóþ êîìïàíèþ ïî ñòðîéìàòåðèàëàì. Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155

ÐÀÁÎÒÀ

Òåë.: (066) 570-30-60, (097) 473-54-64, Тел. (067)3957381

208311010106

АКУМУЛЯТОРНИК /Òðîëåéáóñíå ðåìîíòíî-åêñïëóàòàö³éíå äåïî N3 / ç/ï 2000 ãðí. Тел. 2485367

208081030000

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК З\п3900рн. Ул.Фрнзе,15. Тел.462-53-75

000000230206

20782102

ЛИВАРНИК ПЛАСТМАС

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК /ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 3900 ãðí. Óë.Ôðóíçå,15. Тел. 4625375

/ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Ð-í Îáîëîíü, âóë.Ðåçåðâíà,8À, ì.Êè¿â. Тел. 4649248

102341010106

/ÍÏ×Ï "Ïëàñò" / ÎÐ îò 1 ãîäà. Ðàéîí ðàáîòû: óë. Áîðèñïîëüñ êàÿ, 9. Äìèòðèé Тел. (050)3834557

ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК /Òðîëåéáóñíå ðåìîíòíî-åêñïëóàòàö³éíå äåïî N3 / ç/ï â³ä 2000 ãðí. Тел. 2485367

000000230207

ЕЛЕКТРОЗВАРНИК

МАСТЕРА /"Ôîççè-Ôóä" / ïî ðåìîíòó õîëîäèëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ. Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå. Ãðàôèê ðàáîòû: 15/15. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ Тел. (067)2236159

102911010103

МОНОЛИТЧИКИ Òåë.: (066) 570-30-60, (097) 473-54-64, Тел. (067)3957381

208311010108

/Òðîëåéáóñíå ðåìîíòíî-åêñïëóàòàö³éíå äåïî N3 / ç/ï â³ä 2000 ãðí. Тел. 2485367

000000230208

/Òðîëåéáóñíå ðåìîíòíî-åêñïëóàòàö³éíå äåïî N3 / ñòèïåíä³ÿ Тел. 2485367

20733101

КПШЕУПодольс оор-на требется:

103131010101

000000220111

МАСТЕР СТО

102911010104

САНТЕХНИКИ

207821020101

СПЕЦИАЛИСТ

000000220214

З/п3000рн.

л.Фрнзе,15 Тел.462-53-75

ДРОБИЛЬЩИК ПЛАСТМАСС

РИХТОВЩИК /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ/ Тел. (096)9503149

СТОЛЯР 20782106

/"ÊÂÍ-Òàêñè" / ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììû â ìîáèëüíîì òåëåôîíå Mobile Taxi; Çàðàáîòîê 7000-11600 ãðí/ìåñÿö. Çâîíèòå ñ 10,00 äî 17.00 ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó. Êîíòàêòíûå äàííûå: (063)114-92-33, Тел. (067)1214025

/Ïð-òèå/ Тел. (067)9526858

КПШЕУПодольс оор-на требется:

ЕЛЕКТРОМОНТЕР /Òðîëåéáóñíå ðåìîíòíî-åêñïëóàòàö³éíå äåïî N3 / ç/ï â³ä 1500 ãðí. Тел. 2485367

000000230213

ЗАТОЧУВАЛЬНИК /ÏÀÒ "Ç-ä "Ìàÿê" / 5-6 ðîçðÿä. Ç/ï 4500-5000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäຠòüñÿ æèòëî. Тел. 4618145

102051010104

ЗВАРНИК Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ðîáîòà â ñ. Ãîðåíè÷³ (Æèòîìèðñüêà òðàñà, 15 êì. â³ä Êèºâà). Ìîæëèâî ïðîæèâàííÿ. Òåë.: (044) 246-99-05, (097) 925-21-07, Тел. (050)8785426 103181010102

МОНТАЖНИК /ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / áåç ÂÏ, ñ ÎÐ, ÃÐ ñ 9.00-17.00. Êîíòàêòíîå ëèöî: Ñâåòëàíà Àêèìîâíà. Òåë.:(099)285-57-70, (098)019-55-50, (093)198-08-33, Тел. 5013525 208471030000

МОНТАЖНИК САНТЕХСИСТЕМ /Óêðïîøòà / Ç/ï ñòàá³ëüíà ³ âèñîêà + ñîöïàêåò. Òåë.: 230-08-09 Тел. 2300822

000000230199

МОНТАЖНИКИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ Òåë.: (066) 570-30-60, (097) 473-54-64, Тел. (067)3957381

208311010109

ОПЕРАТОР ВЕРСТАТІВ /ÏÀÒ "Ç-ä "Ìàÿê" / ç ïðîãðàìíèì êåðóâàííÿ (ÏÊ) 5-6 ðîçðÿä. Ç\ï 4500 -6000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 4618145

102051010105

КОВАЛЬ ç íàâè÷êàìè õóäîæíüî¿ êîâêè. Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ðîáîòà â ñ. Ãîðåíè÷³ (Æèòîìèðñüêà òðàñà, 15 êì. â³ä Êèºâà). Ìîæëèâî ïðîæèâàííÿ. Òåë.: (044) 246-99-05, (097) 925-21-07, Тел. (050)8785426 103181010101

ОПЕРАТОР ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТОВ /ÍÏ×Ï "Ïëàñò" / ÎÐ, çíàíèå ïîëèìåðîâ. Òåë.: (050) 383-4 5-57, Ðàéîí ðàáîòû: óë. Áîðèñïîëüñêàÿ, 9 Тел. 4831321

103131010104

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 16 ÷åðâíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

27

10234101

10205101

10313101

10316102

20597101

10310104

10318101

20634101

20831101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 16 ÷åðâíÿ 2014 ð.

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


28

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

СВАРЩИКСЛЕСАРЬ

СТОЛЯР

Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå îáùåæèòèÿ. Áîÿðêà. Òåë.: (068)905-05-46, Тел. (067)7112059

/ìåáåëüíî-ñòîëÿðíîå ïðîèçâîäñòâî/ Тел. (050)5170180

103161020101

СВАРЩИКИ Òåë.: (066) 570-30-60, (097) 473-54-64, Тел. (067)3957381

208311010110

СЛЕСАРЬ

МОНОЛИТЧИКИ

207061010102

СЛЕСАРЬ /ÍÏ×Ï "Ïëàñò" / ïî íåñòàíäàðòíîìó îáîðóäîâàíèþ Ðàéîí ðàáîòû: óë. Áîðèñïîëüñêàÿ, 9. Òåë.: (050)383-45-57, Тел. 4831321

103131010103

СЛЕСАРЬМЕХАНИК Áîÿðêà. Ïðîåçä îïëà÷èâàåì. Åñòü ðàçâîçêà ñ Êèåâà. Тел. (097)9611644

103161010103

СЛЕСАРЬСБОРЩИК Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå îáùåæèòèÿ. Áîÿðêà. Òåë.: (068)905-05-46, Тел. (067)7112059

103161020102

СЛЮСАР /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / ç âèãîòîâëåííÿ âóçë³â òà äåòàëåé ñàíòåõñèñòåì. Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Ð-í Îáîëîíü, âóë.Ðåçåðâíà,8À, ì.Êè¿â. Тел. 4649248

102341010104

СЛЮСАР ПО МЕТАЛУ

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ/ Тел. (063)6114105

205971010101

СТОЛЯРВЕРСТАТНИК

СТОЛЯРСТАНОЧНИК

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ (093) 075-02-78/ Тел. (093) 750278

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ/ Тел. (063)6114105

ТОКАР

БРИГАДА КАМЕНЩИКОВ

/ÏÀÒ "Ç-ä "Ìàÿê" / 5-6 ðîçðÿä. Ç\ï 4500-5500 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäຠòüñÿ æèòëî. Тел. 4618145

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Âàõòà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå, ñâîåâðåìåííàÿ ç/ï Тел. (067)5006218

ТОКАР /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / ñòàíîê Ä²Ï 500 Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Ð-í Îáîëîíü, âóë.Ðåçåðâíà,8À, ì.Êè¿â. Тел. 4649248

102341010105

ТОКАР /Òðîëåéáóñíå ðåìîíòíî-åêñïëóàòàö³éíå äåïî N3 / ç/ï 2700 ãðí. Тел. 2485367

000000230209

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК

103181010103

СЛЮСАРЕЛЕКТРИК /Òðîëåéáóñíå ðåìîíòíî-åêñïëóàòàö³éíå äåïî N3 / ç/ï â³ä 2000 ãðí. Тел. 2485367

000000230212

СЛЮСАР РЕМОНТНИК

ОТДЕЛОЧНИК

000000240114

102051010102

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Ð-í Îáîëîíü, âóë.Ðåçåðâíà,8À, ì.Êè¿â. Тел. 4649248

000000240149

/Òðîëåéáóñíå ðåìîíòíî-åêñïëóàòàö³éíå äåïî N3 / ç/ï â³ä 2000 ãðí. Тел. 2485367

ОТДЕЛОЧНИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Òåë.: (066) 570-30-60, Тел. (097)4735464

207661010105

ВЕРТИКАЛЬЩИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ (093) 075-02-78/ Тел. (093) 750278

000000240116

ОТДЕЛОЧНИКИ Òåë.: (066) 570-30-60, (097) 473-54-64, Тел. (067)3957381

208311010103

ГИПСОКАРТОНЩИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Òåë.: (066) 570-30-60, Тел. (097)4735464

207661010101

ГИПСОКАРТОНЩИКИ

ОТДЕЛОЧНИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / ç/ï ñòàáèëüíàÿ, âûñîêàÿ, ÎÐ, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ Тел. (068)5286433

000000240133

Òåë.: (066) 570-30-60, (097) 473-54-64, Тел. (067)3957381

ПЛИТОЧНИК

ГИПСОКАРТОНЩИКИ

/Ïð-òèå/ Тел. (067)9526858

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ/ Тел. (095)5908284

ПЛИТОЧНИК

000000240131

ЗАМЕРЩИК М\П Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 208081140000

КАМЕНЩИКИ

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК

/ÍÏ×Ï "Ïëàñò" / âíóòðåííèõ ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ðàéîí ðàáîòû: óë. Áîðèñïîëüñêàÿ, 9 Тел. 4831321

103131010105

208311010102

/ÏÀÒ "Ç-ä "Ìàÿê" / 5-6 ðîçðÿä. Ç\ï 4500-6000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäຠòüñÿ æèòëî. Тел. 4618145

(óêëàäêà îáëèöîâêè "Ôàãîò") Òåë.: (066) 570-30-60, (097) 473-54-64, Тел. (067)3957381

208311010105

000000230210

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ/ Тел. (096)9503149

ïî îáñëóæèâàíèþ ñèñòåì áåçîïàñíîñòè ñ ÎÐ. Òðåáîâàíèÿ: ñîïðîâîæäåíèå è îáñëóæèâàíèå ÎÏÑ, âèäåîíàáëþäåíèÿ, êîíòðîëÿ äîñòóïà. Íàëè÷èå àâòî îáÿçàòåëüíî. Ç/ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Òåë.: (050) 315-30-33, Тел. (098)8765224 103101040101

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ/ Тел. (063)6114105

207661010103

ПЛИТОЧНИКИ Òåë.: (066) 570-30-60, (097) 473-54-64, Тел. (067)3957381

208311010101

000000240117

КАМЕНЩИКИ

КРОВЕЛЬЩИК

СЛЮСАРСАНТЕХНІК

/Ïð-òèå/ Тел. (067)9526858

102341010108

/Òðîëåéáóñíå ðåìîíòíî-åêñïëóàòàö³éíå äåïî N3 / ç/ï â³ä 1500 ãðí. Тел. 2485367

ПЛИТОЧНИКИ 000000240123

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ (093) 075-02-78/ Тел. (093) 750278

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ/ Тел. (096)1684860

СЛЮСАРСАНТЕХНІК

000000240134

ПЛОТНИКИ

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ/ Тел. (096)9503149

ПЛОТНИКИ

000000240121

МАЛЯРЫ

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç/ï âûñîêàÿ, ñòàáèëüíàÿ, ÎÐ, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ Тел. (068)5286433 000000240132

ПЛОТНИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ (093) 075-02-78/ Тел. (093) 750278

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ/ Тел. (096)1684860

207821060101

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ, îïëàòà ïîíåäåëüíî Тел. (066)5601397

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ/ Тел. (063)6114105

207661010102

/ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç/ï 3000 ãðí. óë. Ôðóíçå, 15 Тел. 4625375

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ/ Тел. (096)1684860

КРОВЕЛЬЩИК

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Òåë.: (066) 570-30-60, Тел. (097)4735464

СТОЛЯР

ПЛИТОЧНИКИ

000000240126

МАЛЯРЫ

000000230218

000000240132

000000240138

000000240112

/ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" Àâòîáóñíèé ïàðê N8 / ³ç ÄÐ. Ç/ï äî 2500 ãðí. Тел. 4836004

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ/ Тел. (095)5908284

ПЛОТНИК

000000240143

000000230203

000000240108

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Òåë.: (066) 570-30-60, Тел. (097)4735464

КАМЕНЩИКИ

/ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Ð-í Îáîëîíü, âóë.Ðåçåðâíà,8À, ì.Êè¿â. Тел. 4649248

000000240142

ПЛИТОЧНИКИ

КАМЕНЩИКИ

ЭЛЕКТРИК

000000240135

000000240122

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ (093) 075-02-78/ Тел. (093) 750278

102341010107

Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ðîáîòà â ñ. Ãîðåíè÷³ (Æèòîìèðñüêà òðàñà, 15 êì. â³ä Êèºâà). Ìîæëèâî ïðîæèâàííÿ. Òåë.: (044) 246-99-05, (097) 925-21-07, Тел. (050)8785426

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ/ Тел. (096)1684860

АРМАТУРЩИКИ

206341010101

000000240113

МОНОЛИТЧИКИ

АРМАТУРЩИКИ

/Äåðåâîîáðîáíå ϳä-âî / Ñïåöïðîïîçèö³ÿ äëÿ âèêîíðîá³â, äèçàéíåð³â. Ïîñåðåäíèêàì âèäàâíèöòâ íå äçâîíèòè! Òåë.:(067)327-28-84. E-mail: master@magic-wood.com.ua Тел. (050)4420471

102051010103

000000240120

МОНОЛИТЧИКИ

Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ðîáîòà â ñ. Ãîðåíè÷³ (Æèòîìèðñüêà òðàñà, 15 êì. â³ä Êèºâà). Ìîæëèâî ïðîæèâàííÿ. Òåë.: (044) 246-99-05, (097) 925-21-07, Тел. (050)8785426

103181010104

/ÎÎÎ "Ýðóäèò" / ïî èçãîòîâëåíèíèþ ìåä. è êîñìåòîëîãè÷åñêèõ èíñòðóìåíòîâ. Ñðîê îáó÷åíèÿ - 8 ìåñ. Ç/ï âî âðåìÿ ó÷åáû 1000 ãðí. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ó÷åáû, îñâîèâøèå âûøå óêàçàííûå ïðîôåññèè, áóäóò òðóäîóñòðîåíû íà ïðåäïðèÿòèè "Ýðóäèò" â ã. Êèåâå è â ã. Ôàñòîâå ñ ïîñëåäóþùèì ðîñòîì ç/ï äî 4000 ãðí. Ð-í Áîðùàãîâêè. Òåë.: (044)405-24-00, Тел. (044)2769057

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

000000240137

000000240115

99991040

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 16 ÷åðâíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

РАМЩИК НА ЛЕНТОЧНУЮ ПИЛОРАМУ Ð-í ðàáîòû: ã. Áðîâàðû Тел. (067)9333822

29

Требется

ШВЕЯ-ПОРТНАЯ СОРПОПОШИВУИРЕМОНТУОДЕЖДЫ.РАБОТАНА ЛЕВОМУБЕРЕГУ.

207331010103

СВАРЩИК /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ, îïëàòà ïîíåäåëüíî Тел. (066)5601397

Тел.:(097)522-59-69, (095)274-09-55 20835101

000000240127

СВАРЩИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Òåë.: (066) 570-30-60, Тел. (097)4735464

207661010106

СВАРЩИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ/ Тел. (095)5908284

000000240128

20766101

СПЕЦИАЛИСТЫ НА ЗАЛИВКУ ПОЛОВ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ/ Тел. (096)1684860

ВАНТАЖНИКИ

000000240140

СТОЛЯР /Ïð-òèå/ Тел. (067)9526858

000000240141

СТОЛЯР /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ/ Тел. (096)9503149

10306101

000000240109

СТОЛЯРСТАНОЧНИК Ð-í ðàáîòû: ã. Áðîâàðû Тел. (067)9333822

207331010102

УКЛАДЧИКИ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Òåë.: (066) 570-30-60, Тел. (097)4735464 207661010107

ФАСАДЧИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Òåë.: (066) 570-30-60, Тел. (097)4735464 207661010104

(ðàáîòà ñ ìîêðûì âåíòèëèðóåìûì ôàñàäîì) Òåë.: (066) 570-30-60, (097) 473-54-64, Тел. (067)3957381 208311010107

íà ñáîðêó êîìïüþòåðîâ è íîóòáóêîâ. Òåë.: (098)906-05-25. Тел. 2330291

ÑÁÎÐÙÈÊÈ ÊÎÐÏÓÑÍÎÉ ÌÅÁÅËÈ ñ ÎÐ (ïðèñàäêà, ñáîðêà, óñòàíîâêà, ñâîé èíñòðóìåíò) Ç/ï 40 ãðí./êâ.ì, ð/ä ïí-ïò ñ 9.00-18.00 ð-í ðàáîòû: Òðîåùèíà

207271010101

ДОДАТКОВИЙ ДОХІД. Ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè. Äëÿ òèõ õòî ìຠ2-3 ãîäèíè â³ëüíîãî ÷àñó. Âèñîêèé äîõ³ä.E-mail: Bacenko.n@mail.ru Òåë.: (044) 332-45-19, Тел. (097)2800303

Òåë.(050) 055-13-73 20710101

МАСТЕРОБИВЩИК /ìåáåëüíîå ïðîèçâîäñòâî / ÎÐ îò 3-õ ëåò, ç/ï äîãîâîðíàÿ Тел. (093)8704765

205931010101

АВТОМОЙЩИКИ НА АВТОМАТИЧЕСКУЮ МОЙКУ

207371010102

СБОРЩИК КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ /ìåáåëüíî-ñòîëÿðíîå ïðîèçâîäñòâî/ Тел. (050)5170180

/Ñåòü àâòîìîåê "ÀÂÈÑ" / Ìîæíî áåç ÎÐ. Òåë.: 361-43-83, Тел. (063)2842218

СБОРЩИКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ /ìåáåëüíîå ïðîèçâîäñòâî / ñ ÎÐ (ïðèñàäêà, ñáîðêà, óñòàíîâêà, ñâîé èíñòðóìåíò) Ç/ï 40 ãðí./êâ.ì, ð/ä ïí-ïò ñ 9.00-18.00 ð-í ðàáòû: Òðîåùèíà (050) 055-13-73 207101010101

ШТУКАТУРЫ

ШВЕЯ

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ/ Тел. (063)6114105 000000240124

208321020105

2 УЧЕНИКА

Òðåáóþòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:

205971010102

ФАСАДЧИКИ

160 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64),(063)876-66-52, (066)969-66-79. Тел. (068)5302620

/ìåáåëüíîå ïðîèçâîäñòâî / ïî ìÿãêîé ìåáåëè Тел. (093)8704765

207631010102

10324103

ШВЕЯ ПОРТНАЯ

АДМИНИСТРАТОР

ñ ÎÐ ïî ïîøèâó è ðåìîíòó îäåæäû. Ðàáîòà íà ëåâîìó áåðåãó. Òåë.: (097)522-59-69,

Тел. (095)2740955 208351010101

Çâîíèòü ïîñëå 19.00 Тел. (050)4444424

/ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç/ï 3500 ãðí. óë. Ôðóíçå, 15 Тел. 4625375

207821070101

207371010101

ШТУКАТУРЫ

ШВЕЯ ПОРТНАЯ

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ (093) 075-02-78/ Тел. (093) 750278 000000240118

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ/ Тел. (095)5908284 000000240130

ШТУКАТУРЫ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ/ Тел. (096)1684860

ВАНТАЖНИКА

/ïîøèâ / Ñ îïûòîì ðàáîòû íà ñàìîçàêðîå. Ç/ï çà 2 íåäåëè 3000-7000 ãðí. Èíîãîðîäí. ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. ò. (063) 585-65-50, Ëþäìèëà. (067) 538-04-74, Ñåðãåé.

ШТУКАТУРЫ

207311010101

АСФАЛЬТИРОВЩИК

/"óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)2236927

102901020131

206801010101

ВАНТАЖНИКИ

99990514 000000240139

/"ѳëüïî" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ñò. ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî" (067)223-81-90,Ð-í Áîðùàã³âêà(067)658-35-41; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)235-68-02;ð-í ì."Õàðê³âñüêà"(067)507-48-76; ð-í ñò.ì. ð-í Òðîºùèíà, (067)217-09-58; ð-í Îñîêîðêè: (067)223-77-63;ñò.ì."Ëèá³äñüêà", Тел. (067)2238697

ЭЛЕКТРИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ/ Тел. (095)5908284 000000240129

ЭЛЕКТРИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ/ Тел. (096)1684860 000000240136

104391030107

20737101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 16 ÷åðâíÿ 2014 ð.

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


30

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20020101

20487101

КПШЕУПОДОЛЬСКОГО Р-НАТРЕБУЮТСЯ:

КПШЕУПодольс оор-на требется:

ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÐÀÁÎ×ÈÅ

АСФАЛЬТИРОВЩИК

поборедоро .З/п2700 рн. Ул.Фрнзе,15 Òåë. 462-53-75 10298102

20782103

З/п3500рн.

л.Фрнзе,15 Тел.462-53-75 20782107

20664101

20803101

Наавтомой (центр,теплые бо сы)требются

АВТОМОЙЩИКИ Честные,тр долюбивые, исполнительные. З/пвысоая

Тел.561-70-50 20802101

20003101

ÐÀÁÎÒÀ

20763101

20652101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 16 ÷åðâíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Требются

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

ÀÂÒÎÌÈÉÍÈÊÈ Забезпеч ємо житлом Тел.: (067)406-57-93 , м."ГероївДніпра";

(067)406-26-45 ст.м."Черніівсьа"

(067)406-26-39, м."Політехнічнийінститт"

ДВІРНИК

(Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044) 407-11-53, (096) 787-48-20, (063) 455-24-13, Тел. (050)3859556

/ÄÑ N 503/ Тел. 5132768

102981020105

ВОЛОНТЕРИ

000000270095

ДВІРНИК 000000270167

/Áëàãîä³éíèé ôîíä "Ïðàâåäíèê" / ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü, ï³äðîá³òîê Тел. (093)3487727

206751010101

ВІДБІРНИКА ТОВАРУ /"óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)2236927

102901020138

ГРУЗЧИК /"Ôîççè Ôóä" / Ìû ãîòîâû ïðåäëîæèòü Âàì: îáó÷åíèå è ïîìîùü â ïðîô. ðàçâèòèè, îô. îôîðìëåíèå, ðàáîòó â ñòàáèëüíîé, èçâåñòíîé êîìïàíèè, ñòàáèëüíóþ ç/ï, ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàéòåñü ïî òåë.: ð-í Âèíîãðàäàðü (067) 235-68-02, ð-í Áîðùàãîâêà (067) 235-67-93, ð-í Øóëÿâêà (067) 656-60-21, ð-í Õàðüêîâñêèé (067) 507-48-76, Îñîêîðêè Тел. (067)2237588

104391040108

ДВІРНИК /ØÄÑ "ijàìàíò"/ Тел. 5303400

/ÄÍÇ N125 (Äåñíÿíñüêèé ð-í)/ Тел. 5460611

000000270167

ДВІРНИК /ÄÍÇ N 20 (âóë. Î.Êîòèöÿ, 5)/ Тел. 5649876

ЛИСТОНОША /Êè¿âñüêà ì³ñüêà äèðåêö³ÿ ÓÄÏÏÇ (âóë. Àíòîíîâà,7)/ Тел. 2484352

ЛИСТОНОША

ЛИСТОНОШІ /Óêðïîøòà/ Тел. 4971144

ДЕЗІНФЕКТОР ДЛЯ БАСЕЙНУ

МОЙЩИЦАУБОРЩИЦА

000000270196

000000270135

/ÄÍÇ N125/ Тел. 5460611

000000270120

/"Åâðàçèÿ" / (ÃÐ: äíåâíîé). Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Èðèíà, Тел. (050)3560005

207641020107

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ /ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / ïî óáîðêå äîðîã. Ç\ï 2700 ãðí. Óë. Ôðóíçå,15. Тел. 4625375

МОЙЩИЦАУБОРЩИЦА /"Ñóøèÿ" / (Ïí-Ïò ñ 9.30 äî 18.30). E-mail: hr@sushiya.ua. Тел. (067)2173721

102761020108

/"Ìåãà Ìàðêåò" / Ãðàôèê 7/7. Óðîâåíü ç/ï âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû +ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî,50, "ÌåãàÌàðêåò", òåë.: 206-13-30, Тел. 2061340

ДОЯРКИ (ДОЯРЫ) /"Àãðî-Ðåãèîí" / Îáåñïå÷èâàåì æèëüåì è ïèòàíèåì. Îáåñïå÷èâàåì æèëüåì è ïèòàíèåì. Тел. (067)2342944

102611020102

207571020104

ЖІНКИ,

ГРУЗЧИК /ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / áåç ÂÏ, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. ÃÐ ñ 9.00-17.00. Êîíòàêòíîå ëèöî: Ñâåòëàíà Àêèìîâíà. Òåë.: (099)285-57-70, (098)019-55-50, (093)198-08-33 Тел. 5013525 208471020000

ДВОРНИК

ùî áàæàþòü ñòàòè ñóðîãàòíèìè ìàìàìè. Ìè ãàðàíòóºìî ïîâíó êîíô³äåíö³éí³ñòü Âàøèõ äàíèõ òà ã³äíó âèíàãîðîäó - â³ä 230000 ãðí. Âèìîãè: æ³íêè â³êîì â³ä 20 äî 34 ðîê³â, ÿê³ ô³çè÷íî òà ïñèõ³÷íî çäîðîâ³ òà ìàþòü õî÷à á îäíó ñâîþ çäîðîâó äèòèíó. Áóäü ëàñêà, óòî÷íþéòå äåòàë³. Òåòÿíà, çà Тел. (044)3625363

207231020101

/Øêîëà-ñàä "Îñîêîðêè" (óë. Ñðèáíîêèëüñêàÿ, 14-Á)/ Тел. 5748004

000000270107

ДВОРНИКИ äëÿ óáîðêè â òîðãîâûõ öåíòðàõ, êèíîòåàòðàõ, ôèòíåñ-êëóáàõ Êèåâà. Óäîáíûå ãðàôèêè ðàáîòû. Çàðïëàòà îò 2400 äî 4000 ãðí.\ìåñÿö. Êà÷åñòâåííàÿ ñïåöîäåæäà ñ ïðàâîì âûêóïà. Èíîãîðîäíèì - ïîìîùü ñ æèëüåì. Òåë.: (097)913-52-16, (063)244-78-04, Тел. (099)6025414

204871010102

ДВІРНИК (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

102981020109

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ ТОВАРІВ /Ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÊÎÑÌÎ" / ÄÐ ç ãðóïîþ òîâàð³â ïîáóòîâî¿ õ³ì³¿ áàæàíî. Ê - êàð'ºðà; Î - îñâ³òà, ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ; Ñ - ñîö³àëüíèé çàõèñò; Ì - ìîæëèâ³ñòü ðåàë³çóâàòèñÿ; Î - îïòèìàëüíèé âèá³ð. Òåë.: (067)239-81-52, Тел. (044)2062173

204841010102

КОНСУЛЬТАНТ /ìåæäóíàðîäíàÿ êîìïàíèÿ / áåç ïðîäàæ, ïî ïðîìûøëåííîé è ïðîäîâîëüñòâåííîé ïðîäóêöèè, îáó÷åíèå çà ñ÷åò êîìïàíèè. Äîõîä âûñîêèé Ïîëíàÿ è ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Òåë.: (096)442-34-76, Тел. 3837768

207321010101

КОНТРОЛЕРИКАСИРИ /Òðîëåéáóñíå ðåìîíòíî-åêñïëóàòàö³éíå äåïî N3 / ñåðåäíÿ ç/ï 4000 ãðí. Тел. 2485367

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 16 ÷åðâíÿ 2014 ð.

000000270201

ОПЕРАТОР ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ /Êè¿âñüêà ì³ñüêà äèðåêö³ÿ ÓÄÏÏÇ (âóë. Àíòîíîâà,7)/ Тел. 2484352

000000270190

ОПЕРАТОР ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ 000000270195

000000270191

000000270198

/ÄÍÇ N 576 (á-ð Äàâèäîâà, 9/11)/ Тел. 2951959

000000270194

/Óêðïîøòà / Íàâè÷êè ðîáîòè íà ÏÅÎÌ Тел. 4971144

ЛИСТОНОША З ДОСТАВКИ ТЕЛЕГРАМ

000000270169

207821030101

ГРУЗЧИК

/Óêðïîøòà / ïîëíûé ñîöïàêåò, êàðüåðíûé ðîñò, ñòàáèëüíàÿ ç/ï Тел. 4975205

/Óêðïîøòà / Ç/ï ñòàá³ëüíà ³ âèñîêà + ñîöïàêåò Тел. 2300822

ДВІРНИКИ

20789101

/Ïèööåðèÿ / Ðàáîòà â Êèåâñêîé îáëàñòè. Ãðàôèê: íåäåëÿ\íåäåëÿ. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. 2314415

/Êèåâ-2 (˳âèé áåðåã)/ Тел. 5411536

ДВІРНИК

Тел.: (099)204-43-14

ОПЕРАТОР ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

000000270189

000000270129

в ТЦ, КТ, Спермареты в . Киеве. З\п от 3000 рн и выше. Иноородним помощь с жильем.

КУХОННЫЙ РАБОТНИК

207961010101

/ÄÑ N 798 (âóë. Çàáîëîòíîãî, 70-À)/ Тел. 5222049

УБОРЩИКИ

20673101

20767102

ВАНТАЖНИКИ

31

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

МОЛОДШІ ПРИЙМАЛЬНИКИ ТОВАРУ /ÀÒÁ / (âàíòàæíèêè). Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíÿ ïëàòíÿ ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, áåñêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, äðóæíà êîìàíäà, äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Êè¿â: (095) 235-75-97, (050) 421-35-72, (044) 543-25-07, (044) 405-03-79, e-mail: hrkiev@atbmarket.com; ñ. Ãàòíå, ñ. Ñîô³¿âñüêà-Áîðùàã³âêà: (095) 235-75-97, Тел. (050)4216851

102881010101

МОЛОДЫЕ АКТИВНЫЕ ЛЮДИ НА ЛИСТОВКИ Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095) 718-00-74. Тел. (094)9277155 208081120000

МОЛОДЫЕ И ЭНЕРГИЧНЫЕ ПАРНИ И ДЕВУШКИ (æåë. äî 30 ëåò) íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. ÎÐ íå òðåáóåòñÿ. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå. Ç\ï 200 ãðí â äåíü + %. Ðàñ÷åò åæåäíåâíî. Íå àãåíòñòâî. Òåë.: (098)863-89-99, Тел. (093)1186999

208091020101

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ ДЛЯ ПРОВЕДЕ НИЯ СОЦ. ОПРОСОВ /ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / ÃÐ ñ 9.00-17.00. Êîíòàêòíîå ëèöî: Ñâåòëàíà Àêèìîâíà. Òåë.: (099)285-57-70, (098)019-55-50, (093)198-08-33, Тел. 5013525

ОПЕРАТОР ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ /Êèåâ-2 (˳âèé áåðåã) / íàâ÷àºìî, ñîöïàêåò, 1-2 ì³ñ. ç/ï - 1700 ãðí, ç 2-ãî ì³ñÿöÿ - 2600 ãðí Тел. 5411536

000000270192

ПАКУВАЛЬНИКИ 140 ãðí\äåíü, æ³í. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64),(063)876-66-52, (066)969-66-79. Тел. (068)5302620

208321020104

ПАРКОВЩИКИ ТЕЛЕЖЕК äëÿ óáîðêè â òîðãîâûõ öåíòðàõ, êèíîòåàòðàõ, ôèòíåñ-êëóáàõ Êèåâà. Óäîáíûå ãðàôèêè ðàáîòû. Çàðïëàòà îò 2400 äî 4000 ãðí.\ìåñÿö. Êà÷åñòâåííàÿ ñïåöîäåæäà ñ ïðàâîì âûêóïà. Èíîãîðîäíèì - ïîìîùü ñ æèëüåì. Òåë.: (097) 913-52-16, (063) 244-78-04, Тел. (099)6025414

204871010103

ПЕРСОНАЛ / êðóïíóþ ïðîìûøëåííóþ êîìïàíèþ / Îáó÷àåì. Äîõîä ñòàáèëüíûé. Ïðÿìîé ðàáîòîäàòåëü. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 208081100000

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ Ìîæíî áåç ÎÐ. Âñåé ñïåöèôèêå ðàáîòû ñàìà îáó÷ó. Òåë: (067)416-37-97, (066)693-99-96, Тел. (063)8732331

206561010101

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ Îòâåòñòâåííîñòü, êîììóíèêàáåëüíîñòü. Òåë.: (097)265-63-31, (099)369-47-23, (093)190-89-91, Тел. (044)3834517

207171010101

ПОСУДОМИЙНИЦЯ /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

201461010105

ПОСУДОМОЙЩИЦА /ðåñòîðàí / ìåñòî ðàáîòû: óë. Ã.Þðû (Áîðùàãîâêà) Òåë: (063)679-04-15, (067)232-66-58, Тел. (097)1708328

208471040000

207051010109

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


32

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491 РАБОТА В КИЕВЕ

БОЯРКА Насладтреб ется

ÓÁÎÐÙÈÊÈ

ГРУЗЧИККОМПЛЕКТОВЩИК (095)128-68-93

в торовый центр, спермареты, инотеатры. Помощь с жильем. Работа посменная, основная, подработа. З\п 3000 рн. Тел.:

(097)642-00-47

10316104

20791101

ПОСУДОМОЙЩИЦЫ

ПРОДАВЕЦПОВАР

/Ðåñòîðàí "Yoshi Fujiwara" / Ìîæíî áåç ÎÐ. óë. Ñîëîìåíñêàÿ, 15-À Тел. 3600209

/Áëèííàÿ / Ñïåöîäåæäîé, ïèòàíèåì, îáó÷åíèåì - îáåñïå÷èâàåì. Ç\ï 150 ãðí\äåíü + %. Àëåêñåé Ãåííàäèåâè÷, Тел. (050)3347664

208431010103

206741010101

ПОЧТАЛЬОН /Óêðïîøòà/ Тел. 4975205

ПРОДАВЕЦЬПРОМОУТЕР 000000270193

ПРТИЕ â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðåäîñòàâëÿåò ðàçëè÷íûå âàêàíñèè. Êàðüåðíûé ðîñò. Íå ñåòåâîé ìàðêåòèíã. Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 208081050000

ПРЕССОВЩИК МАКУЛАТУРЫ /×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / Ãðàôèê ðàáîòû 8.00-20.00, òðè ÷åðåç òðè, ðàáîòà â ð-íå ìåòðî "Ëå ñíàÿ". Ç/ï 2200 ãðí. Тел. 5930472 208501040000

ПРИБИРАЛЬНИКИ (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

102981020104

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

201461010106

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ /Òðîëåéáóñíå ðåìîíòíî-åêñïëóàòàö³éíå äåïî N3 / ç/ï 1218 ãðí. Тел. 2485367

000000270204

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ /ØÄÑ "Âîëîøêà"/ Тел. 4026457

РАЗНОРАБОЧИЕ

УБОРЩИКИ

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Òåë.: (066) 570-30-60, Тел. (097)4735464

РАЗНОРАБОЧИЕ

â Êèåâ. Ì\æ îò 18 ëåò. Ç\ï 2400-3500 ãðí.\ìåñÿö (ñä.-ïðåì.). Ïîìîùü ñ æèëüåì è îïëàòà ïðîåçäà äî Êèåâà. Òåë.: (099)515-54-18, (063)401-84-83. Тел. (096)8255020

Òåë.: (066) 570-30-60, (097) 473-54-64, Тел. (067)3957381

УБОРЩИЦА

207661010108

207191010101

ПРОМОУТЕРИ

/Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / (íî÷íûå ñìåíû). Тел. (063)2203195

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ/ Тел. (063)6114105

УБОРЩИЦА

200031010136

000000270125

РАЗНОРАБОЧИЕ

/ÄÍÇ N588 (âóë. Áîãàòèðñüêà, 4)/ Тел. 4122710

РАЗНОРАБОЧИЙ

000000270151

204841010103

ПРИЙМАЛЬНИК ТОВАРІВ

102991010101

ПРОМОУТЕРИ /×àéíà êîìïàí³ÿ / ³ä 18 ðîê³â, ç\ï: ì³í³ìóì - 130-140 ãðí, ìàêñèìóì - â³ä ïðîäàæ³â çà 6 ãîäèí ðîáîòè. ÃÐ: ç 9.00 äî 15.00 àáî ç 15.00 äî 21.00. Òåë.: 574-02-52 (ç 10.00 äî 12.00 áóäí³). Ïåðåäçâîíþþ íà äçâ³íêè. (ç 10.00 äî 18.00 áóäí³), Тел. (067)2309048

103271010101

ПРОМОУТЕРЫ ДЛЯ РАЗДАЧИ ЛИСТОВОК /ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / ÃÐ ñ 9.00-17.00. Êîíòàêòíîå ëèöî: Ñâåòëàíà Àêèìîâíà. Òåë.: (099)285-57-70, (098)019-55-50, (093)198-08-33, Тел. 5013525 208471050000

102831010102

УБОРЩИЦА

РАЗНОРАБОЧИЙ

УБОРЩИЦА

204841010104

ПРИЙМАЛЬНИКАЗДАВАЛЬНИКА ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 103141010102

ÐÀÁÎÒÀ

Çâîíèòü ïîñëå 19.00 Тел. (050)4444424

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК /Òðîëåéáóñíå ðåìîíòíî-åêñïëóàòàö³éíå äåïî N3 / ç/ï 1218 ãðí. Тел. 2485367

РАБОТА ДЛЯ ЖЕНЩИН Ðåçêà ãðèáîâ øàìïèíüîíîâ. Ç\ï îò âûðàáîòêè îò 2300 äî 5000 ãðí. Ãðàôèê ðàáîòû íåíîðìèðîâàííûé. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Тел. (067)8544447

207311010102

/ÍÏ×Ï "Ïëàñò" / (ïåðåðàáîòêà ïîëèìåðîâ). Ðàéîí ðàáîòû: óë. Áîðèñïîëüñêàÿ, 9. Äìèòðèé Тел. (050)3834557

/"Ìåãà Ìàðêåò" / (ìÿñíîé öåõ, òîðãîâûé çàë). Ãðàôèê 7/7. Óðîâåíü ç/ï âûñîêèé + îáåäû + ôîðìà Óë. Ãîðüêîãî,50, "ÌåãàÌàðêåò", òåë.: 206-13-30, Тел. 2061340

РІЗНОРОБИ НА СКЛАД, БУДМАЙ ДАНЧИКИ, ЗАПРАВКИ

УБОРЩИЦА

103131010102

207571020106

Ç\ï ïîòèæíåâà, 2 ðàçè â ì³ñÿöü, ïîì³ñÿ÷íî. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô.1. Òåë.: (068)364-61-68, 360-01-38. Тел. (099)5466893 207931020000

СЕРВЕРБИЛЕТЕР /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê"/ Тел. (063)2203195

200031010129

СЕРВИСНЫЙ СОТРУДНИК /Êëèíèíãîâàÿ êîìïàíèÿ / Äëÿ âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî óáîðêå, õèì÷èñòêå, ìîéêå îñòåêëåíèé. Ç/ï 3000 ãðí. + %. Òåë.: (098)588-62-54, Тел. (067)6587933

208511020101

СКОТНИКИ /"Àãðî-Ðåãèîí" / Îáåñïå÷èâàåì æèëüåì è ïèòàíèåì. Тел. (067)2342944

СОТРУДНИК íà ïðîèçâîäñòâî (ðàáî÷èé) Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå îáùåæèòèÿ. Áîÿðêà. Òåë.: (068)905-05-46, Тел. (067)7112059

/"Ìåãà Ìàðêåò" / (ìÿñíîé öåõ, òîðãîâûé çàë). Ãðàôèê 7/7. Óðîâåíü ç/ï âûñîêèé + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50 "Ìåãà Ìàðêåò", Òåë. 206-13-30, Тел. 2061340 103121030000

УБОРЩИЦЫ äëÿ óáîðêè â òîðãîâûõ öåíòðàõ, êèíîòåàòðàõ, ôèòíåñ-êëóáàõ Êèåâà. Óäîáíûå ãðàôèêè ðàáîòû. Çàðïëàòà îò 2400 äî 4000 ãðí.\ìåñÿö. Êà÷åñòâåííàÿ ñïåöîäåæäà ñ ïðàâîì âûêóïà. Èíîãîðîäíèì - ïîìîùü ñ æèëüåì. Òåë.: (097)913-52-16, (063)244-78-04, Тел. (099)6025414

204871010101

УПАКОВЩИЦА (æåë. æåí.). Ç\ï 3700 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 4927253

101401010109

ФАСУВАННЯ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ Ç\ï â³ä 1800 ãðí çà 2 òèæí³. ÃÐ ð³çí³. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà,68, îô.1. Òåë.: (068)364-61-68, 360-01-38. Тел. (093)2108256

103161020103

207931010000

СОТРУДНИКИ

РАБОЧИЙ ХОЗОТДЕЛА /×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / Ãðàôèê ðàáîòû 9.00-16.30, ïðîâåäåíèå ìåëêèõ õîçÿéñòâåííûõ è ðåìîíòíûõ ðàáîò, ðàáîòà â ð-íå ìåòðî "Ëåñíàÿ". Ç/ï 2000 ãðí. Тел. 5930472 208501030000

/Ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÊÎÑÌÎ" / ÄÐ íà àíàëîã³÷í³é ïîñàä³ â³ä 1 ðîêó ç ãðóïîþ òîâàð³â ïîáóòîâî¿ õ³ì³¿. Ê - êàð'ºðà; Î - îñâ³òà, ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ; Ñ - ñîö³àëüíèé çàõèñò; Ì - ìîæëèâ³ñòü ðåàë³çóâàòèñÿ; Î - îïòèìàëüíèé âèá³ð. Òåë.: (067)239-81-52, Тел. (044)2062173

/Ãàñòðîíîì / Òåë: (093) 015-55-50, Тел. 5698976

(æåë.ìóæ.), ç\ï îò 3000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 4927253

207391010101

/Ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÊÎÑÌÎ" / Ê - êàð'ºðà; Î - îñâ³òà, ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ; Ñ - ñîö³àëüíèé çàõèñò; Ì - ìîæëèâ³ñòü ðåàë³çóâàòèñÿ; Î - îïòèìàëüíèé âèá³ð. Òåë.: (067)239-81-52, Тел. (044)2062173

УБОРЩИЦА

101401010112

³ä 18 ðîê³â, ç\ï: ì³í³ìóì - 130-140 ãðí, ìàêñèìóì - â³ä ïðîäàæ³â çà 6 ãîäèí ðîáîòè. ÃÐ: ç 9.00 äî 15.00 àáî ç 15.00 äî 21.00. Òåë.: 574-02-52 (ç 10.00 äî 12.00 áóäí³). Ïåðåäçâîíþþ íà äçâ³íêè. (ç 10.00 äî 18.00 áóäí³), Тел. (067)2309048

ПРИБИРАЛЬНИЦІ

/"Ìÿñíàÿ ëàâêà" / Ç/ï îò 3000 ãðí. Тел. 5757577

208341010103

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ (093) 075-02-78/ Тел. (093) 750278

102611020101

000000270126

207831010000

РАЗНОРАБОЧИЕ

208311010104

000000270119

/"Perfums Bar" / Ãð.ðîá.: 4 äí³ ÷åðåç 2. Ç\ï 2200-3000 ãðí. çà 18-20 ðîá. äí³â. ì.Æèòîìèð. Êàòåðèíà, Тел. (067)5047003

000000270205

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ

/ÏÀÒ "Êè¿âõë³á"/ Тел. (044)4255315

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

РАЗДЕЛЬЩИК /"Ôîççè Ôóä" / Ìû ãîòîâû ïðåäëîæèòü Âàì: îáó÷åíèå è ïîìîùü â ïðîô. ðàçâèòèè, îô. îôîðìëåíèå, ðàáîòó â ñòàáèëüíîé, èçâåñòíîé êîìïàíèè, ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàéòåñü ïî òåë.: ð-í Âèíîãðàäàðü (067)235-68-02, ð-í Òðîåùèíà (067)657-48-52, ð-í Áîðùàãîâêà (067)235-67-93, ð-í Õàðüêîâñêèé (067)507-48-76, ð-í Îñîêîðêè Тел. (067)2237588 104391040104

ïî ðàáîòå ñ äîêóìåíòàìè. Тел. (050)7491145

207141020101

СОТРУДНИКИ /Òîðãîâî-îïòîâàÿ êîìïàíèÿ / ïî ðàáîòå ñ äîêóìåíòàìè è àðõèâîì. Òåë.: (097)434-04-71, Тел. (099)2655456

207181010102

СОТРУДНИКИ â ìåæäóíàðîäíóþ êîìïàíèþ. Âîçðàñò è îáðàçîâàíèå íå èìåþò çíà÷åíèÿ. Тел. (066)8075070

000000270221

СТРОПАЛЬНИКВАНТАЖНИК /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Ð-í Îáîëîíü, âóë.Ðåçåðâíà,8À, ì.Êè¿â. Тел. 4649248

102341010109

КУР'ЄРИ 180 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64),(063) 876-66-52, (066)969-66-79. Тел. (068)5302620 208321020102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 16 ÷åðâíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

33

КУР'ЄРИ

ДЕВУШКИ

/Óêðïîøòà / Ç/ï ñòàá³ëüíà ³ âèñîêà + ñîöïàêåò. Òåë.: 230-08-22 Тел. 2890146

ïðèÿòíîé âíåøíîñòè. Ìîäåëüíûå äàííûå íå òðåáóþòñÿ. Äîñòàòî÷íî æåëàíèÿ áûòü ïðèâëåêàòåëüíîé è óõîæåííîé, êîììóíèêàáåëüíîñòü, óìåíèå ëàäèòü ñ ëþäüìè. Ìû ïðåäëàãàåì: âûñîêèé è ïîñòîÿííûé çàðàáîòîê 20000 ãðí. Ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü áåçîïàñíîñòè, êîíôèäåíöèàëüíîñòü. Åæåäíåâíàÿ âûïëàòà çàðàáîòàííûõ âàøèõ ñðåäñòâ è íèêàêèõ âû÷åòîâ. Тел. (098)3096915

000000280197

КУРЬЕР /ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç/ï îò 4000 ãðí. ÃÐ ñ 9.00-17.00. Êîíòàêòíîå ëèöî:Ñâåòëàíà Àêèìîâíà. Òåë: (099)285-57-70, (098)019-55-50, (093)198-08-33 Тел. 5013525

208181020101

208471060000

КУРЬЕР ПО ДОСТАВКЕ ПРЕССЫ

ДЕВУШКИ МОДЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ

/×ÀÎ "Áëèö-Èíôîðì" / Ãðàôèê ðàáîòû 7.00-16.00, ðàáîòà ïî Êèåâó. Âûäàåòñÿ ïðîåçäíîé. Ç/ï 1200-1500 ãðí. Òåë.: 205-51-71, 205-51-25, Тел. 2055114 208501060000

20722102

îò 18 ëåò. Íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Ç\ï îò 40000 ãðí. Ãèáêèé ãðàôèê. Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Ç\ï åæåäíåâíî. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðóåì. Òåë.: (093)000-30-23. Тел. (096)2282229 207221020101

КРАСИВЫЕ СОТРУДНИЦЫ ìîäåëüíîé âíåøíîñòè. Âûñîêàÿ ç\ï, âûïëà÷èâàåòñÿ åæåäíåâíî, ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû, èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä, èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Тел. (067)4744344

99990508

207711020101

МАССАЖИСТКИ Äåâóøêè îò 18 ëåò. Ìîæíî áåç ÎÐ. Îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Âîçìîæíî ïðîæèâàíèå. Ç\ï îò 2000 ãðí â íåäåëþ. Øåâ÷åíêîâñêèé ð-í. Ñòðîãî áåç èíòèìà. Òåë.: (093)267-37-14. Тел. (063)2834328 207671020101

20771102

Òðåáóþòñÿ

МОДЕЛИ â ñàëîí êðàñîòû äëÿ îáíîâëåíèÿ ñîáñòâåííîãî ïîðòôîëèî. Áåñïëàòíî ïðåäîñòàâëÿþòñÿ: ïðîôåññèîíàëüíûé ìàêèÿæ, ôîòîñåññèÿ, âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ ïîäàðêîâ è ñêèäî÷íûõ êàðòî÷åê, ó÷àñòèå â êîíêóðñàõ è àêöèÿõ Òåë: (044) 236-38-05, (093)620-88-58, (068)773-37-28, Тел. (095)4769344

ÌÓÆ×ÈÍÛ È ÆÅÍÙÈÍÛ íà ðàáîòó çà ãðàíèöåé â Èçðàèëå. Îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ çà êîðîòêèé ñðîê.

Skype:otto.7851 Òåë.(095)314-39-99 20838101

207341010102

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СОТРУДНИЦЫ âîçðàñòîì îò 20 ëåò íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Ìû ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä, ãèáêèé ãðàôèê. Óðîâåíü äîõîäà çàâèñèò îò Âàñ. Тел. (068)1254068 208301010101

20771103

20818102

20830101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 16 ÷åðâíÿ 2014 ð.

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


34

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

СОТРУДНИЦЫ ìîäåëüíîé âíåøíîñòè. Ãèáêèé ãðàôèê, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

Тел. (050)4621091 207711030101

КРЕДИТЫ 1% В МЕСЯЦ. Àâòîêðåäèò. Ñ ëþáîé èñòîðèåé. Ïîìîùü â ïîãàøåíèè. Äîïîëíèòåëüíûé çàðàáîòîê. www.kredibrok.com. Òåë.:(098)912-61-95, (063)161-10-00, Тел. (050)7636818 208561010101

ЦЕНЫ ОТ 60 ГРН В СУТКИ /Õîñòåë "Ïîäîëüñêèé" / Öåíòð ãîðîäà. Äî ñò.ì. "Òàðàñà Øåâ÷åíêî" âñåãî 500 ìåòðîâ.info@podolskihostel.com, www.podolskihostel.com, (093)511-71-97, (066)446-72-63, Тел. (068)5677833 208221010101

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ 600-700 ãðí\ìåñÿö (çàâèñèò îò ðàéîíà). Âñå óäîáñòâà, áûòîâàÿ òåõíèêà, ðÿäîì ìåòðî, áåç áðîêåðñêèõ è êîììóíàëüíûõ (õîçÿèí). Òåë.: (067)837-46-69, (099)343-74-69. Тел. (063)6883705 201141010101

ЗДАЄТЬСЯ ЛІЖКОМІСЦЕ ВІД 400 ГРН Ê³ìíàòè â³ä 700 ãðí, îäíîê³ìíàòí³ êâàðòèðè â³ä 1600 ãðí, ãîòåëüíîãî òèïó. Ïîñåëåííÿ ïðîòÿãîì äíÿ. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà,68, îô.1. Òåë.: (099)546-68-93. Тел. 3600138 207931060000

КОЙКОМЕСТО КИЕВ Âñå ðàéîíû Êèåâà, ñóòêè - 50 ãðí., íåäåëÿ - 250 ãðí., ìåñÿö - 800 ãðí. Õîðîøèé ðåìîíò. Áûòîâàÿ òåõíèêà, èíòåðíåò, Wi-fi, ñ âîçìîæíûì òðóäîóñòðîéñòâîì. Тел. (093)2268543 207481010000

ОТ 1000 ГРН В МЕСЯЦ /Õîñòåë "Ïîäîëüñêèé" / ïðîñòîðíûå íîìåðà, êóõíÿ, ïàðêîâêà, WI-FI, ðåöåïöèÿ 24/ 7 Öåíòð ãîðîäà. Äî ñò.ì. "Òàðàñà Øåâ÷åíêî" âñåãî 500 ìåòðîâ.info@podolskihostel.com, www.podolskihostel.com, (093)511-71-97, (066)446-72-63, Тел. (068)5677833 208221010103

ОТ 400 ГРН В НЕДЕЛЮ /Õîñòåë "Ïîäîëüñêèé" / Öåíòð ãîðîäà. Äî ñò.ì. "Òàðàñà Øåâ÷åíêî" âñåãî 500 ìåòðîâ.info@podolskihostel.com, www.podolskihostel.com, (093)511-71-97, (066)446-72-63, Тел. (068)5677833

20840101

ВІЗИШЕНГЕН

Сдаются

КОЙКО-МЕСТО, КОМНАТЫ

Термінова ре істрація. Анлювання оридор та продовження. Достава. Допомо а  ви отовленні водійсьих прав

пос точно,длительно,естьвозможностьпарови,стиральнаямашина, wi-fi,идробосы.Все добстваот 50рн.Дв хместныйномер, почасовоипос точноот100рн.

(066)705-47-25 (096)736-85-81 (093)672-52-58

(068)104-04-15 20721101

20800101 208221010102

ÑÄÀÌ ÊÎÉÊÎ-ÌÅÑÒÎ ст.м."Лыбидс ая",ст.м."Држбы Народов",ст.м."Л ьяновс ая", ст.м."Контра товаяплощадь", ст.м."ТарасаШевчен о".

СДАЕТСЯ ЖИЛЬЕ îò 550 äî 750 ãðí\ìåñÿö ïîñóòî÷íî, ïîíåäåëüíî, ïîìåñÿ÷íî. Õîðîøèå óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ. Áåç ïîñðåäíèêîâ. Âîçëå ñò. ì. "Ïîçíÿêè", "Õàðüêîâñêàÿ", "Îñîêîðêè", "Æèòîìèðñêàÿ", "Ëåâîáåðåæíàÿ", "Êîíòðàêòîâàÿ ïëîùàäü", "Îáîëîíü", Ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò", "Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: (093)220-08-77, (066)470-01-85, Тел. (098)4101517

ÊÎÌÍÀÒÛ:

ст и35-50рн.,неделя220-280рн. месяц750-900рн. Òåë. (095)779-35-62,

(097)540-84-33, (063)960-33-31

ÊÎÉÊÎ-ÌÅÑÒÎ Жильеот30 рн.\сти,понедельно,помесячно.Лчшеесоотношениецена\ачество.Вцентре Киева,развитаинфрастртра, вблизиосновныхразвязои станцийметро.Безомиссий. yourhostel.kiev.ua

208051020101

СДАМ КОЙКОМЕСТО Ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", ñò. ì. "Äðóæáû Íàðîäîâ", ñò. ì. "Ëóêüÿíîâñêàÿ", ñò. ì. "Êîíòðàêòîâàÿ ïëîùàäü","Òàðàñà Øåâ÷åíêî". Óþòíî è êîìôîðòíî. Òåë.: (095)779-35-62, (097)540-84-33, Тел. (063)9603331

Тел.: (063)794-02-00,

(066)406-74-09 20738101

УСЛУГИЮРИСТА Предоставляю сл и юристапораждансом , семейном ,жилищном и тр довом прав .3раза внеделю(пон.,ср.,пят.) с10.00до13.00.

207111010101

СДАМ КОМНАТЫ

(066)788-43-36 (044)553-93-96

Êîìíàòû: ñóòêè 35-50 ãðí., íåäåëÿ 220-280 ãðí., ìåñÿö 750-900 ãðí. Òåë.: 20114101

ÐÀÁÎÒÀ

20711101

20667102

20839101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 16 ÷åðâíÿ 2014 ð.


35

ÊÎÐÈÑͲ ÏÎÐÀÄÈ

ДЕ СТУДЕНТИ МОЖУТЬ ЗАРОБИТИ КОПІЙКУ ПІД ЧАС ЛІТНІХ КАНІКУЛ? Ïðîâåñòè òðè ì³ñÿö³ íà ìîð³ ³ ùå é òðîõè çàðîáèòè öüîãî ðîêó íå âèéäå. Ñîòí³ ìîëîäèõ ëþäåé ç óñ³º¿ Óêðà¿íè, ÿê³ ðàí³øå ¿çäèëè íà ñåçîííó ðîáîòó äî Êðèìó, öüîãî ðîêó çìóøåí³ øóêàòè ³íø³ âàð³àíòè çàðîá³òêó. Íà îêóïîâàíèé ï³âîñòð³â íàâðÿä ÷è ðèçèêíå õòîñü ïî¿õàòè íà ðîáîòó. Âò³ì, çíàéòè ñåçîííó ðîáîòó íåâàæêî. ßêùî, çâè÷àéíî, º áàæàííÿ ïðàöþâàòè.

ЗЧОГОРОЗПОЧИНАЄТЬСЯЛІТО? Ç ÷îãî ðîçïî÷èíàºòüñÿ ë³òî? Ç ïîëóíèö³. Îò ³ ïðîïîçèö³é ðîáîòè çàðàç íàéá³ëüøå íà ïîëóíè÷íèõ ïëàíòàö³ÿõ. ª êàòåãîð³ÿ äîñâ³ä÷åíèõ "ïîëóíè÷íèê³â", ÿê³ ùîðîêó ¿çäÿòü çáèðàòè ÿãîäè äî îäíèõ ³ òèõ æå ãîñïîäàð³â. Ëþäè ñòàðîãî ãàðòó, àáè çíàéòè ñåçîííó ðîáîòó â Ïîëüù³ ÷è ×åõ³¿, ÷àñòî éäóòü ï³ä êîíñóëüñòâà, àáè "íàïèòàòè ì³ñöå". Ìîëîäü øóêຠçàðîá³òîê ÷åðåç ñîöìåðåæ³. ª ñïåö³àëüí³ ãðóïè, äå ïðîïîíóþòü ñåçîííó ÷è ïîñò³éíó ðîáîòó â Ïîëüù³, ï³äðîá³òîê äëÿ ñòóäåíò³â â Óêðà¿í³. Ç îãëÿäó íà ê³ëüê³ñòü ïðîïîçèö³é ó òàêèõ ãðóïàõ, çíàéòè ðîáîòó ÷åðåç Facebook ÷è "Âêîíòàêò³" ðåàëüí³øå, í³æ ÷åðåç êàäðîâ³ àãåíö³¿. ªäèíèé ì³íóñ - ïîðÿäí³ñòü òîãî, õòî ðîçì³ñòèâ îãîëîøåííÿ, íå ãàðàíòóº í³õòî. ßê ïðàâèëî, ïîëÿêè øóêàþòü ëþäåé íà çá³ð ïîëóíèö³ (áàãàòî îãîëîøåíü ç ïîçíà÷êîþ "Òåðì³íîâî"), ìàëèíè, âèøåíü òà ïîëüîâ³ ðîáîòè. Îïëàòà ïðàö³ ïîãîäèííà (7-8 çëîòèõ çà ãîäèíó) àáî "íà àêîðä", òîáòî â³ä âèðîá³òêó. Çà ê³ëîãðàì ïîëóíèö³ ïðîïîíóþòü 1-1,5 çëîòîãî. Êàæóòü, çà äåíü ìîæíà ç³áðàòè â ñåðåäíüîìó 120-180 êã ïîëóíèö³ - çàëåæèòü â³ä âàøî¿ ñïðèòíîñò³ òà óðîæàþ. Ïðàêòè÷íî óñ³ ïðîïîíóþòü æèòëî, ³íêîëè íàâ³òü õàð÷óâàííÿ. Çðåøòîþ, àáè çáèðàòè ïîëóíèöþ ÷è ìàëèíó íå îáîâ'ÿçêîâî ¿õàòè çà êîðäîí. ×èìàëî îãîëîøåíü ïðî íàá³ð íà ñåçîííó ðîáîòó ïîäàþòü ãîñïîäàðñòâà ç Ëüâ³âñüêî¿ òà Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñòåé, òîæ, ñõîæå, ÿã³äíèé á³çíåñ â Óêðà¿í³ ïðîöâ³òàº.

ВИЗДИВУЄТЕСЯ! ßêùî íåìà áàæàííÿ ïðàöþâàòè ô³çè÷íî, ìîæíà çíàéòè ÷èìàëî ³íøèõ ñïîñîá³â çàðîáèòè. ²íêîëè äîâîë³ äèâíèõ. "Ïðîïîíóþ âàì ñòàòè àãåíòîì ÏðèâàòÁàíêó. Ðîáîòà àãåíòà ïîëÿãຠâ òîìó, ùîá çíàéòè ëþäèíó (äðóãà, çíàéîìîãî, íåçíàéîìîãî), îòðèìàòè éîãî çãîäó ³ çàö³êàâëåí³ñòü, à òàê ñàìî ³ì'ÿ òà íîìåð òåëåôîíó. Ïîò³ì, çàéøîâøè íà ñàéò íàøîãî áàíêó, â³äïðàâèòè ö³ äàí³ ïðàö³âíèêîâ³ áàíêó ³ âñå, âàøà ðîáîòà çàê³í÷åíà. Äàë³ öüîìó ê볺íòîâ³ äçâîíÿòü ñï³âðîá³òíèêè Áàíêó ³ â³äïîâ³äàþòü íà âñ³ ïèòàííÿ. Ç îäí³º¿ çàïðîøåíî¿ ëþäèíè âè ìîæåòå ìàòè 100 ãðí., òàê ñàìî âè áåçêîøòîâíî îòðèìóºòå áàíê³âñüêó êàðòó Visa, íà ÿêó áóäåòå îòðèìóâàòè çàðïëàòó. Çà îäèí âå÷³ð ÿ çàïðîñèâ áëèçüêî 20 îñ³á, ÿêèì ö³êàâèé òàêèé çàðîá³òîê, à äàë³ ðàõóéòå ñàì³", - îñü òàêå îãîëîøåííÿ çíàéøëà â ìåðåæ³. Ó Ëüâ³âñüêîìó ì³ñüêîìó öåíòð³ çàéíÿòîñò³ ñåðåä ïðîïîçèö³é

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 16 ÷åðâíÿ 2014 ð.

ïîïðàöþâàòè îô³ö³àíòîì, áàðìåíîì ÷è ïðîäàâöåì íà ë³òí³é ïåð³îä, ïðîïîíóþòü ðîáîòó â êîë-öåíòð³ êîëåêòîðñüêî¿ ô³ðìè äëÿ ñîðîêà îñ³á.  îáîâ'ÿçêè âõîäèòü "âåäåííÿ ä³ëîâèõ ïåðåãîâîð³â â òåëåôîííîìó ðåæèì³". ßêùî õòîñü íå çíàº: êîëåêòîð - öå ô³ðìà, ÿêà çàéìàºòüñÿ ñòÿãíåííÿì áîðã³â - áàíê³âñüêèõ, êîìóíàëüíèõ, á³çíåñîâèõ. Òîáòî íà ö³é ðîáîò³ äîâåäåòüñÿ âèäçâîíþâàòè áîðæíèê³â ³ "âèáèâàòè" ç íèõ ãðîø³. ² öå çà 1400 ãðí. íà ì³ñÿöü. Ñòóäåíòè ôàêóëüòåòó ³íîçåìíèõ ìîâ (çðåøòîþ, óñ³, õòî äîáðå çíຠàíãë³éñüêó), ÿê³ ëþáëÿòü ä³òåé, ìîæóòü ïîºäíàòè ðîáîòó ç ìîâíîþ ïðàêòèêîþ - âëàøòóâàòèñÿ â îäèí ç ìîâíèõ òàáîð³â, ÿê³ ä³ÿòèìóòü âë³òêó â Ëüâîâ³ òà â Êàðïàòàõ. Ñêàæ³ìî, øêîëà ³íîçåìíèõ ìîâ "Ìîâíèé Åêñïðåñ" (ï³äðîçä³ë ÓÊÓ) çàïðîøóº àí³ìàòîð³â äëÿ ðîáîòè ç ä³òüìè ï³ä ÷àñ ë³òí³õ êàí³êóë àíãëîìîâíî¿ òà í³ìåöüêîìîâíî¿ øê³ë. Îá³öÿþòü õîðîøèé çàðîá³òîê, áåçêîøòîâí³ îá³äè òà ö³êàâó ïðîãðàìó. Îäíå ñëîâî, ìîæíà ³ çàðîáèòè, ³ ïðèºìíî ïðîâåñòè ÷àñ. Îëåã гñíèé, äèðåêòîð Ëüâ³âñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó çàéíÿòîñò³ Ïîð³âíÿíî ç ìèíóëèì ðîêîì ïðîïîçèö³é ñåçîííèõ ðîá³ò çàðàç ìåíøå. Íà öå º îá'ºêòèâí³ ïðè÷èíè - â³äïàâ Êðèì, ÿêèé çàâæäè ïîòðåáóâàâ áàãàòî ñåçîííèõ ðîá³òíèê³â. Ìåíøå ñòàëî ïðîïîçèö³é ³ â³ä ï³âäåííèõ îáëàñòåé. Õî÷à ìàºìî ïðîïîçèö³¿ â³ä ê³ëüêîõ ï³äïðèºìñòâ ç Õåðñîíñüêî¿ îáëàñò³. Àëå íà òó æ ïîëóíèöþ çàïðîøóþòü ³ â ñåëî Áèøê³â Æîâê³âñüêîãî ðàéîíó. ª ïðîïîçèö³¿ ³ íà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ ðîáîòè, ³ äëÿ ñòóäåíò³â: êóð'ºðè, îô³ö³àíòè, áàðìåíè, ïðîäàâö³ òà ³í. Âàêàíñ³¿, ùî º ó íàø³é áàç³, - ó â³äêðèòîìó äîñòóï³. ¯õ ìîæíà ïîäèâèòèñü íà íàøîìó ñàéò³, ñêåðîâóºìî ¿õ ³ ó â³ää³ëè ïðàöåâëàøòóâàííÿ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. ßê íà ìåíå, òî ñòóäåíòàì âàðòî àêòèâí³øå øóêàòè ñåçîííó ðîáîòó. Àäæå íàâ³òü ÿêùî â³í ïîïðàöþâàâ ì³ñÿöü-äâà ï³ä ÷àñ êàí³êóë, ç íèì óêëàëè äîãîâ³ð - â³í óæå ââàæàºòüñÿ çàñòðàõîâàíîþ îñîáîþ. Ïîò³ì, ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ íàâ÷àííÿ, ÿêùî òàêèé ñòóäåíò ñòຠíà îáë³ê ó öåíòð çàéíÿòîñò³, éîìó íàðàõîâóþòü óæå çîâñ³ì ³íøó ñóìó äîïîìîãè ç áåçðîá³òòÿ, í³æ òîìó, õòî í³äå íå ïðàöþâàâ. Çðåøòîþ, öå äîñâ³ä, íàâ³òü ÿêùî öå ðîáîòà íå çà ôàõîì. Öå äîñâ³ä ðîáîòè â êîëåêòèâ³, äîñâ³ä òðóäîâî¿ äèñöèïë³íè. Âîíî âñå ïîò³ì ïðèãîäèòüñÿ. dzíîâ³ÿ Âîðîíîâè÷ www.wz.lviv.ua

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


36

ÊÎÐÈÑͲ ÏÎÐÀÄÈ

5 МІФІВ ПРО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ßê áè ìè öå íå çàïåðå÷óâàëè, êîæåí ç íàñ õî÷à á ðàç â æèòò³ ïîòðàïëÿâ ï³ä âïëèâ äóìêè á³ëüøîñò³. Ïåâí³ ñòåðåîòèïè ñêëàëèñÿ â ñóñï³ëüñòâ³ ³ ç ïðèâîäó ïîøóê³â ðîáîòè, êàð'ºðíîãî çðîñòàííÿ. Ñïðîáóºìî ðîç³áðàòèñÿ, ÷è ìàþòü ïîä³áí³ ì³ôè ïðàâî íà æèòòÿ.

МІФ№3 СКРІЗЬПОТРІБЕНДОСВІДРОБОТИ Ðÿäîê â îãîëîøåíí³ ç âèìîãîþ ñîë³äíîãî ñòàæó ìîæå íàëÿêàòè áóäü-ÿêîãî ïðåòåíäåíòà. Îäíàê º âàêàíñ³¿, äå äîñâ³ä ðîáîòè íå òàêèé ïðèíöèïîâèé. ²íîä³ êîìïàí³¿ âèã³äí³øå âçÿòè íà äîñèòü ñêðîìíó çàðïëàòó ìîëîäîãî ñïåö³àë³ñòà, í³æ ïëàòèòè â äâà ðàçè á³ëüøå ñï³âðîá³òíèêó, ÿêîìó âñå îäíî äîâåäåòüñÿ àäàïòóâàòèñÿ äî á³çíåñ-ïðîöåñ³â íà íîâîìó ì³ñö³. ßêùî ó ëþäèíè íåìຠäîñâ³äó, àëå âîíà ãîòîâà â÷èòèñÿ, äëÿ áàãàòüîõ ðîáîòîäàâö³â âîíà ñòຠï³äõîäÿùèì êàíäèäàòîì. Ïîì³÷åíî, ùî ïðàêòèêàíòè ëåãøå ï³äëàøòîâóþòüñÿ ï³ä ñòèëü ³ îñîáëèâîñò³ ðîáîòè êîìïàí³¿, à âèòðàòè íà ¿õ ï³äãîòîâêó ì³í³ìàëüí³. Òàê ùî ìîëîäèì ôàõ³âöÿì º ñåíñ ïðèäèâèòèñÿ äî ïðîãðàì ñòàæóâàííÿ, ÿê³ ïðîïîíóþòü âåëèê³ îðãàí³çàö³¿.

МІФ№4 ЧИМБІЛЬШЕГРОШЕЙВИПОПРОСИТЕ, ТИМВИЩЕВАСОЦІНЯТЬ Åïîõà íåçð³âíÿííî âèñîêèõ çàðïëàò äàâíî çàê³í÷èëàñÿ. Ðîáîòîäàâö³ ñòàëè âåëüìè ñêåïòè÷íî ñòàâèòèñÿ äî êàíäèäàò³â ç íåðåàëüíèìè çàðïëàòíèìè î÷³êóâàííÿìè. ²íîä³ äîõîäèòü äî ñì³øíîãî: çäîáóâà÷³ íàçèâàþòü ñóìè, ùî ïåðåâèùóþòü äîõ³ä ¿õ ïîòåíö³éíîãî êåð³âíèêà. Íåðåàëüí³ çàïèòè í³ÿê íå ìîæóòü ñòàòè ïëþñîì íà ñï³âáåñ³ä³, òèì á³ëüøå â êîíêóðåíòí³é áîðîòüá³ çà ì³ñöå, ùî ñïîäîáàëîñÿ. Ùîá íå ïîòðàïèòè â õàëåïó, êðàùå çàçäàëåã³äü âèâ÷èòè òåíäåíö³¿ êàäðîâîãî ðèíêó ³ îö³íèòè ä³àïàçîí çàðïëàò äëÿ ôàõ³âö³â âàøî¿ êâàë³ô³êàö³¿.

МІФ№1 ЗНАЙТИРОБОТУБЕЗЗВ'ЯЗКІВ НЕРЕАЛЬНО Êîðèñí³ çíàéîìñòâà - ëèøå îäèí ç ³íñòðóìåíò³â ïîøóêó ðîáîòè, ³ íåõòóâàòè íèìè, çâè÷àéíî, íå âàðòî. Àëå ÿêùî ïðè öüîìó ñèä³òè ñêëàâøè ðóêè ³ ÷åêàòè, êîëè âèñîêó ïîñàäó ï³äíåñóòü íà áëþäå÷êó, ïðàöåâëàøòóâàòèñÿ íàâðÿä ÷è âäàñòüñÿ. Ùîá çíàéòè ï³äõîäÿùå ì³ñöå, òðåáà àêòèâíî ä³ÿòè: ðîçñèëàòè ðåçþìå, ñï³ëêóâàòèñÿ ç ðåêðóòåðàìè, â³äâ³äóâàòè ÿðìàðêè âàêàíñ³é, ïåðåãëÿäàòè ñàéòè òà âèäàííÿ ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Çâè÷àéíî, íå çàáóäüòå ðîçïèòàòè ñâî¿õ çíàéîìèõ, ³íîä³ ñàðàôàííå ðàä³î äຠíåïîãàí³ ðåçóëüòàòè. ßêùî æ âè çðîáèëè âñå â³ä ñåáå çàëåæíå, à ðåçóëüòàòó ÿê ³ ðàí³øå íåìàº, ñïðîáóéòå ïåðåãëÿíóòè êðèòå𳿠â³äáîðó: íå âèêëþ÷åíî, âè çàíàäòî çàâèùèëè ïëàíêó. Áåçóìîâíî, âñ³ õîò³ëè á ìàòè ö³êàâó ³ âèñîêîîïëà÷óâàíó ðîáîòó, ïðè÷îìó áàæàíî, ùîá îô³ñ çíàõîäèâñÿ â äâîõ êðîêàõ â³ä áóäèíêó ³ â³äâ³äóâàòè éîãî áóëî á íåîáîâ'ÿçêîâî, àëå êðàùå íàìàãàòüñÿ çíàéòè ùîñü á³ëüø ðåàëüíå. ² òîä³ âñå ó âàñ âèéäå! Òðåáà ñêàçàòè, íàâ³òü íàÿâí³ñòü õîðîøèõ çâ'ÿçê³â ìîæå äîïîìîãòè äàëåêî íå çàâæäè. Ó áàãàòüîõ êîìïàí³ÿõ ñ³ìåéí³ çâ`ÿçêè ³ äðóæí³ â³äíîñèíè ì³æ êîëåãàìè àáî íà÷àëüíèêîì ³ ï³äëåãëèì íå â³òàþòüñÿ, àäæå êåðóâàòè êîëåêòèâîì ç áëèçüêèõ ³ ïðèÿòåë³â äóæå ñêëàäíî.

МІФ№5 СТАРТОВІПОЗИЦІЇТІЛЬКИДЛЯНЕВДАХ ×îìóñü áàãàòî ìîëîäèõ ôàõ³âö³â ââàæàþòü ðîáîòó íà ë³í³éíèõ ïîñàäàõ ÷èìîñü íåã³äíèì. Íåð³äêî ëþäèíà, ùî ñòî¿òü íà íèæ÷³é ñõîäèíö³ îô³ñíî¿ ³ºðàðõ³¿, â³ä÷óâຠñåáå ïîâíîþ íåâäàõîþ ³ íàâ³òü íå íàìàãàºòüñÿ ïðîáèòèñÿ íàâåðõ. "Íàâ³ùî æ ÿ ñò³ëüêè â÷èâñÿ?" äóìຠâ÷îðàøí³é ñòóäåíò, ÿêèé ìð³ÿâ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ³íñòèòóòó ñòàòè ùîíàéìåíøå äèðåêòîðîì êîìïàí³¿. Àëå, íå çíàþ÷è ñïåöèô³êè ðîáîòè ô³ðìè íà êîæíîìó åòàï³ ¿¿ ä³ÿëüíîñò³, íåìîæëèâî ñòàòè õîðîøèì óïðàâë³íöåì. Äî ðå÷³, ç íóëÿ ïî÷èíàëè áàãàòî â³äîìèõ ëþäåé ³ óñï³øí³ á³çíåñìåíè ÿê ó íàø³é êðà¿í³, òàê ³ çà êîðäîíîì. Íàïðèêëàä, Ãåíð³ Ôîðä ïðàöþâàâ ó÷íåì ñëþñàðÿ â ìåõàí³÷í³é ìàéñòåðí³. Âèõîäèòü, ñòàðòîâà ïîçèö³ÿ - íå òàêèé âæå ïîãàíèé ïî÷àòîê äëÿ ìàéáóòíüî¿ êàð'ºðè! Çà ìàòåð³àëàìè www.start4you.ru

МІФ№2 ДИПЛОМПРЕСТИЖНОГОВУЗУГАРАНТІЯПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ×àñòêà ïðàâäè â öüîìó º. Á³ëüø³ñòü ðîáîòîäàâö³â ä³éñíî êðàùå çàïðîøóþòü â øòàò âèïóñêíèê³â âóç³â, ùî çàðåêîìåíäóâàëè ñåáå. Îäíàê äèïëîì â³äîìîãî ³íñòèòóòó - ùå íå ïàíàöåÿ â³ä êàäðîâèõ á³ä, àäæå íà ñï³âáåñ³ä³ âëàñíèêîâ³ äèïëîìó äîâåäåòüñÿ ìàòè ñïðàâó ç ïðîôåñ³îíàëüíèìè ïèòàííÿìè ³ ñåðéîçíèìè òåñòîâèìè çàâäàííÿìè, ñïðÿìîâàíèìè íà âèçíà÷åííÿ ðåàëüíèõ çíàíü ëþäèíè. Ïðåñòèæí³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ðîáîòîäàâö³ ö³íóþòü íå çà ¿õ ãó÷íå ³ì'ÿ, à çà òå, ùî âèïóñêíèêè ïîä³áíèõ óñòàíîâ â á³ëüøîñò³ ñâî¿é ñòàþòü ôàõ³âöÿìè "ç³ çíàêîì ÿêîñò³". ×è ìîæåòå âè ñêàçàòè òå æ ñàìå ïðî ñåáå?

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 16 ÷åðâíÿ 2014 ð.


37

ÊÎÐÈÑͲ ÏÎÐÀÄÈ

ЗВІЛЬНЕННЯ ЗА УГОДОЮ СТОРІН АБО ЗА ВЛАСНИМ БАЖАННЯМ? Îñòàíí³ì ÷àñîì ó ïðàö³âíèê³â òà ðîáîòîäàâö³â âèíèêຠáàãàòî çàïèòàíü ùîäî ïîðÿäêó çâ³ëüíåííÿ çà óãîäîþ ñòîð³í. Äëÿ ïðàâèëüíîãî ðîçóì³ííÿ ö³º¿ ï³äñòàâè çâ³ëüíåííÿ ñë³ä ïðîàíàë³çóâàòè ñóòü ³ ïðîöåäóðó òðóäîâèõ â³äíîñèí, ÿê³ âèíèêàþòü ì³æ ðîáîòîäàâöåì ³ îñîáîþ, ÿêó ïðèéìàþòü íà ðîáîòó. ³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 21 ÊÇïÏ Óêðà¿íè òðóäîâèé äîãîâ³ð - öå óãîäà ì³æ ïðàö³âíèêîì ³ âëàñíèêîì ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿ àáî óïîâíîâàæåíèì íèì îðãàíîì ÷è ô³çè÷íîþ îñîáîþ, çà ÿêîþ ïðàö³âíèê çîáîâ'ÿçóºòüñÿ âèêîíóâàòè ðîáîòó, âèçíà÷åíó ö³ºþ óãîäîþ, ç ï³äëÿãàííÿì âíóòð³øíüîìó òðóäîâîìó ðîçïîðÿäêîâ³, à âëàñíèê ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿ àáî óïîâíîâàæåíèé íèì îðãàí ÷è ô³çè÷íà îñîáà çîáîâ'ÿçóºòüñÿ âèïëà÷óâàòè ïðàö³âíèêîâ³ çàðîá³òíó ïëàòó ³ çàáåçïå÷óâàòè óìîâè ïðàö³, íåîáõ³äí³ äëÿ âèêîíàííÿ ðîáîòè, ïåðåäáà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì ïðî ïðàöþ, êîëåêòèâíèì äîãîâîðîì ³ óãîäîþ ñòîð³í. Ó ÷àñòèí³ ïåðøî¿ ñòàòò³ 24 ÊÇïÏ Óêðà¿íè çàçíà÷àºòüñÿ, ùî òðóäîâèé äîãîâ³ð óêëàäàºòüñÿ, ÿê ïðàâèëî, â ïèñüìîâ³é ôîðì³. Äàë³ íàâåäåíî ïåðåë³ê âèïàäê³â, êîëè òðóäîâèé äîãîâ³ð ïîâèíåí óêëàäàòèñÿ ëèøå â ïèñüìîâ³é ôîðì³. Òàêèì ÷èíîì, çàêîíîäàâåöü äîïóñêຠóêëàäåííÿ òðóäîâîãî äîãîâîðó ³ â óñí³é ôîðì³. Á³ëüøå òîãî, ó ÷àñòèí³ ÷åòâåðò³é ñòàòò³ 24 ÊÇïÏ çàçíà÷àºòüñÿ, ùî òðóäîâèé äîãîâ³ð ââàæàºòüñÿ óêëàäåíèì ³ òîä³, êîëè íàêàç ÷è ðîçïîðÿäæåííÿ íå áóëè âèäàí³, àëå ïðàö³âíèêà ôàêòè÷íî áóëî äîïóùåíî äî ðîáîòè. Óãîäà ñòîð³í íà çâ³ëüíåííÿ ìîæå áóòè äîñÿãíóòà íåçàëåæíî â³ä òîãî, õòî ïåðøèé ïðîÿâèâ öþ ³í³ö³àòèâó. Ïóíêò 1 ñòàòò³ 36 ÊÇïÏ º óí³âåðñàëüíîþ ï³äñòàâîþ ïðèïèíåííÿ òðóäîâîãî äîãîâîðó, ùî íå ïîòðåáóº áóäü-ÿêèõ äîäàòêîâèõ ïîÿñíåíü. Ö³ºþ ï³äñòàâîþ ìîæíà çàì³íþâàòè áóäü-ÿê³ ³íø³, ïåðåäáà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì, íàâ³òü ó ðàç³ çâ³ëüíåííÿ ç ³í³ö³àòèâè ðîáîòîäàâöÿ, êîëè ïðàö³âíèê ïîãîäèâñÿ çàì³íèòè, íàïðèêëàä, çâ³ëüíåííÿ çà ïðîãóë ÷è ñèñòåìàòè÷íå íåâèêîíàííÿ ñâî¿õ îáîâ'ÿçê³â íà óãîäó ñòîð³í. Íåäàðìà çâ³ëüíåííÿ çà óãîäîþ ñòîð³í º ïåðøîþ ïðè÷èíîþ ó ñèñòåì³ ï³äñòàâ ðîç³ðâàííÿ òðóäîâèõ â³äíîñèí ñåðåä ïåðåë³÷åíèõ ó ñòàòò³ 36 ÊÇïÏ. ϳäòâåðäæåííÿì ³í³ö³àòèâè ïðàö³âíèêà ïðî çâ³ëüíåííÿ çà óãîäîþ ñòîð³í º, ÿê ïðàâèëî, éîãî ïèñüìîâà çàÿâà. Îñíîâíèì äîêóìåíòîì áóäü-ÿêîãî ðîç³ðâàííÿ òðóäîâîãî äîãîâîðó º íàêàç êåð³âíèêà ïðî çâ³ëüíåííÿ ïðàö³âíèêà, çà ÿêèì ïðîâîäèòüñÿ îñòàòî÷íèé ðîçðàõóíîê ³ âèäàºòüñÿ òðóäîâà êíèæêà. ²íøèé ïîðÿäîê çàñòîñîâóºòüñÿ ïðè ðîç³ðâàíí³ òðóäîâîãî äîãîâîðó, óêëàäåíîãî íà íåâèçíà÷åíèé ñòðîê, ç ³í³ö³àòèâè ïðàö³âíèêà (çâ³ëüíåííÿ çà éîãî âëàñíèì áàæàííÿì). Ó ÷àñòèí³ ïåðø³é ñòàòò³ 38 ÊÇïÏ ïåðåäáà÷åíî, ùî ïðàö³âíèê ìຠïðàâî ðîç³ðâàòè òðóäîâèé äîãîâ³ð, óêëàäåíèé íà íåâèçíà÷åíèé ñòðîê, ïîïåðåäèâøè ïðî öå ðîáîòîäàâöÿ ïèñüìîâî çà äâà òèæí³. Òîáòî ïðàö³âíèê ïîïåðåäèâ ðîáîòîäàâöÿ ïðî ñâ³é íàì³ð çâ³ëüíèòèñÿ ç ðîáîòè, àëå ùå äâà òèæí³ ïðîäîâæóº âèêîíóâàòè ñâî¿ òðóäîâ³ îáîâ'ÿçêè. Ó ÷àñòèí³ ïåðø³é ïóíêòó 8 ïîñòàíîâè Ïëåíóìó Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè "Ïðî ïðàêòèêó ðîçãëÿäó ñóäàìè òðóäîâèõ ñïîð³â" â³ä 6 ëèñòîïàäà 1992 ðîêó ¹ 9 çàçíà÷àºòüñÿ, ùî ïðè äîìîâëåíîñò³ ì³æ ïðàö³âíèêîì ³ ðîáîòîäàâöåì ïðî ïðèïèíåííÿ òðóäîâîãî äîãîâîðó çà ïóíêòîì 1 ñòàòò³ 36 ÊÇïÏ äîãîâ³ð ïðèïèíÿºòüñÿ ó ñòðîê, âèçíà÷åíèé ñòîðîíàìè. Àíóëþâàííÿ òàêî¿ äîìîâëåíîñò³ ìîæå ìàòè ì³ñöå ëèøå ïðè âçàºìí³é çãîä³ ïðî öå âëàñíèêà ³ ïðàö³âíèêà.

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 16 ÷åðâíÿ 2014 ð.

Ðîáîòîäàâåöü íå ìຠïðàâà çâ³ëüíèòè ïðàö³âíèêà "çà âëàñíèì áàæàííÿì", ÿêùî òîé ïðî öå íå ïðîñèâ ³ íå ïîäàâàâ â³äïîâ³äíî¿ çàÿâè, à ïîäàâ çàÿâó ïðî çâ³ëüíåííÿ "çà óãîäîþ ñòîð³í". ßêùî ðîáîòîäàâåöü ³ ïðàö³âíèê îáîï³ëüíî äîìîâëÿòüñÿ ïðî ñêîðî÷åííÿ ñòðîêó ïîïåðåäæåííÿ, à ï³äñòàâó çâ³ëüíåííÿ çì³íÿòü ³ç âëàñíîãî áàæàííÿ ïðàö³âíèêà íà óãîäó ñòîð³í, òî äîïóñêàºòüñÿ çâ³ëüíåííÿ çà ïóíêòîì 1 ñòàòò³ 36 ÊÇïÏ. Äëÿ öüîãî íåîáõ³äíà ³íøà ïèñüìîâà çàÿâà ïðàö³âíèêà ñòîñîâíî çâ³ëüíåííÿ éîãî íå çà âëàñíèì áàæàííÿì, à çà óãîäîþ ñòîð³í, ùî ñóòòºâî çì³íþº ïðàâîâèé ñòàòóñ òàêîãî çâ³ëüíåííÿ. ßêùî ïðàö³âíèê âèìàãຠçâ³ëüíåííÿ çà âëàñíèì áàæàííÿì ó çâ'ÿçêó ç òèì, ùî ðîáîòîäàâåöü íå âèêîíóº âèìîã çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, óìîâ êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó ÷è óãîäè, òî öåé ïðàö³âíèê â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 38 ÊÇïÏ ìຠïðàâî íà ï³äñòàâ³ ñòàòò³ 44 ÊÇïÏ îòðèìàòè âèõ³äíó äîïîìîãó â ðîçì³ð³, ïåðåäáà÷åíîìó êîëåêòèâíèì äîãîâîðîì, àëå íå ìåíøå òðèì³ñÿ÷íîãî ñåðåäíüîãî çàðîá³òêó. Ïðè çâ³ëüíåíí³ çà óãîäîþ ñòîð³í òàê³ âèïëàòè çàêîíîäàâñòâîì íå ïåðåäáà÷åí³. Ïðàö³âíèê ìîæå çâ³ëüíèòèñÿ çà âëàñíèì áàæàííÿì ðàí³øå äâîòèæíåâîãî ñòðîêó â ðàç³, êîëè â çàÿâ³ çàçíà÷èòü ïðè÷èíó, ÿêà óíåìîæëèâëþº ïîäàëüøó ðîáîòó: • ïåðå¿çä íà íîâå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ; • ïåðåâåäåííÿ ÷îëîâ³êà àáî äðóæèíè íà ðîáîòó â ³íøó ì³ñöåâ³ñòü çà ìåæ³ íàñåëåíîãî ïóíêòó; • âñòóï äî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ç â³äðèâîì â³ä âèðîáíèöòâà; • íåìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â äàí³é ì³ñöåâîñò³, ï³äòâåðäæåíà ìåäè÷íèì âèñíîâêîì; • âàã³òí³ñòü, äîãëÿä çà äèòèíîþ äî äîñÿãíåííÿ íåþ ÷îòèðíàäöÿòèð³÷íîãî â³êó àáî äèòèíîþ-³íâàë³äîì, äîãëÿä çà õâîðèì ÷ëåíîì ñ³ì'¿ â³äïîâ³äíî äî ìåäè÷íîãî âèñíîâêó àáî ³íâàë³äà ² ãðóïè áåç ìåäè÷íîãî âèñíîâêó; • âèõ³ä íà ïåíñ³þ; • ïðèéíÿòòÿ íà ðîáîòó çà êîíêóðñîì, à òàêîæ ç ³íøèõ ïîâàæíèõ ïðè÷èí, ï³äòâåðäæåíèõ äîêóìåíòàëüíî. Ðîáîòîäàâåöü ó öèõ âèïàäêàõ ïîâèíåí ðîç³ðâàòè òðóäîâèé äîãîâ³ð ó ñòðîê, ïðî ÿêèé ïðîñèòü ïðàö³âíèê. Òàê³ æ âèìîãè âñòàíîâëåíî çàêîíîäàâñòâîì äëÿ äîñòðîêîâîãî ðîç³ðâàííÿ ñòðîêîâîãî òðóäîâîãî äîãîâîðó ç ³í³ö³àòèâè ïðàö³âíèêà (ñò. 39 ÊÇïÏ). Öÿ íîðìà çàêîíó êîíêðåòèçóº äîñòðîêîâå çâ³ëüíåííÿ ïðàö³âíèêà, ÿêîãî áóëî ïðèéíÿòî íà ðîáîòó çà ñòðîêîâèì äîãîâîðîì, ³ ¿¿ íå ìîæíà ï³äì³íÿòè ñòàòòåþ 38 ÊÇïÏ ïðî ðîç³ðâàííÿ áåçñòðîêîâîãî òðóäîâîãî äîãîâîðó. Ò. ijãòÿðåíêî, ʳðîâîãðàäñüêèé îáëàñíèé öåíòð çàéíÿòîñò³.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


38

ÊÎÐÈÑͲ ÏÎÐÀÄÈ

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ: ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ Ïåðåäáà÷èòè íàì³ðè âåðáóâàëüíèê³â, íà æàëü, íåìîæëèâî. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ñüîãîäí³ çà êîðäîíîì ïðàöþº âåëè÷åçíà ê³ëüê³ñòü óêðà¿íö³â, äàëåêî íå êîæåí ç íèõ îïèíÿºòüñÿ ñàìå â òèõ óìîâàõ, ÿê³ áóëè îá³öÿí³ ñïî÷àòêó. Àëå ÿêùî çíàòè, íà ÿê³ äîêóìåíòè ñë³ä çâåðíóòè óâàãó ïðè ïðàöåâëàøòóâàíí³ ³ ÿê ïðàâèëüíî îôîðìèòè êîíòðàêò ³ç ðîáîòîäàâöåì, òî ìîæíà âáåðåãòè ñåáå â³ä ïîä³áíî¿ äîë³. Ïðî òå, ÿê â³äáóâàºòüñÿ âåðáóâàííÿ óêðà¿íö³â íà ðîáîòó â êðà¿íè áëèæíüîãî ³ äàëåêîãî çàðóá³ææÿ, ³ ÷èì âñå öå ìîæå îáåðíóòèñÿ, ³ ï³äå íàøà ïîäàëüøà ðîçìîâà. Çàçâè÷àé íà ãà÷îê íå÷åñíèõ ðîáîòîäàâö³â ïîòðàïëÿþòü ìîëîä³ ëþäè, ÷àñòî ç íåáëàãîïîëó÷íèõ ñ³ìåé. Âîíè â³ðÿòü áàéêàì, ÿê³ ðîçïîâ³äàþòü çëîâìèñíèêè, íàìàãàþ÷èñü óìîâèòè ïî¿õàòè íà çàðîá³òêè. Ðîáîòîäàâö³ îá³öÿþòü ïîòåíö³éíèì æåðòâàì ã³äíó çàðïëàòó, ïðèâàáëèâ³ óìîâè ïðàö³, ³, íàéãîëîâí³øå, - ìîæëèâ³ñòü êîëè çàâãîäíî ïîâåðíóòèñÿ äîäîìó. Âåðáóâàëüíèêè âèêîðèñòîâóþòü âñ³ëÿê³ ïñèõîëîã³÷í³ ïðèéîìè - âîíè çíàþòü, íà ùî íàòèñíóòè. ² îñê³ëüêè ïðàöåâëàøòóâàòèñÿ íà áàòüê³âùèí³ äåêîëè áóâຠäóæå ñêëàäíî, ëþäè ï³ääàþòüñÿ íà âìîâëÿííÿ çëîâìèñíèê³â. Ñïðàâà â òîìó, ùî ïîòðàïèòè â çàëåæí³ñòü äóæå ïðîñòî. Âàðòî ò³ëüêè, íàïðèêëàä, â³ääàòè "ðîáîòîäàâöþ" ñâ³é ïàñïîðò ³ íåïðèºìíîñò³ ïî÷èíàþòüñÿ â³äðàçó æ. Òîìó, ÿêùî âè âèð³øèëè âëàøòóâàòèñÿ íà ðîáîòó çà êîðäîíîì, òî í³ çà ÿêèõ îáñòàâèí í³êîìó ³ í³êîëè íå â³ääàâàéòå ñâ³é ïàñïîðò! Êð³ì òîãî, íå çàéâèì áóäå ìàòè éîãî êîï³þ (àáî äîêóìåíòà ïðî ïðèñâîºííÿ ³äåíòèô³êàö³éíîãî íîìåðà). Öå çíà÷íî ïîëåãøèòü ïðîöåäóðó â³äíîâëåííÿ äîêóìåíòà â ðàç³ éîãî âòðàòè àáî êðàä³æêè. Êð³ì öüîãî, òðåáà ðåòåëüíî âèâ÷èòè âåñü ïàêåò äîêóìåíò³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ ïðàöåâëàøòóâàííÿ çà êîðäîíîì. ² íå â³äêëàäàéòå íà "ïîò³ì" îôîðìëåííÿ äîêóìåíòàö³¿. Çðîá³òü öå äî âè¿çäó çà ìåæ³ êðà¿íè. ßêùî âè çáèðàºòåñÿ ïðàöåâëàøòóâàòèñÿ ÷åðåç ô³ðìó, ïîïðîñ³òü ¿¿ ïðåäñòàâíèê³â íàäàòè: - ˳öåíç³þ ̳í³ñòåðñòâà ïðàö³ òà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè ç íàäàííÿ òàêîãî âèäó ïîñëóã, ÿê ïîñåðåäíèöòâî ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ çà êîðäîíîì; - Êîï³þ äîçâîëó íà ïðàöåâëàøòóâàííÿ ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, âèäàíîãî ³íîçåìíîìó ðîáîòîäàâöþ (äî ÿêîãî âàñ îá³öÿþòü âëàøòóâàòè) óïîâíîâàæåíèì îðãàíîì êðà¿íè ïðèçíà÷åííÿ; - Êîï³þ ë³öåí糿 íà çä³éñíåííÿ ïîñåðåäíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ïðàöåâëàøòóâàíí³ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè, âèäàíó îðãàíîì êðà¿íè ïðèçíà÷åííÿ ³íîçåìíîìó ïîñåðåäíèêîâ³. Âñ³ äîêóìåíòè ïîâèíí³ áóòè ëåãàë³çîâàí³ â êîíñóëüñòâ³ Óêðà¿íè (ìîæóòü áóòè òàêîæ ï³äòâåðäæåí³ â ïîñîëüñòâ³ â³äïîâ³äíî¿ äåðæàâè â Óêðà¿í³, â ÌÂÑ Óêðà¿íè). Òàêîæ ïðè ïðàöåâëàøòóâàíí³ çà êîðäîíîì âè ïîâèíí³ îçíàéîìèòèñÿ ç: - Êîﳺþ ñâ³äîöòâà ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ; - Îðèã³íàëîì ë³öåí糿; - ²íôîðìàö³ºþ ïðî ïîâíå íàéìåíóâàííÿ ïîñåðåäíèêà (àäðåñ, íîìåðà òåëåôîí³â, Ï.².Á. êåð³âíèê³â, âëàñíèê³â); - Íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè, ÿêèõ ïîâèííà äîòðèìóâàòèñÿ ô³ðìà, ùî íàäຠïîñåðåäíèöüê³ ïîñëóãè ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ óêðà¿íñüêèõ ãðîìàäÿí çà êîðäîíîì. Âñ³ äîêóìåíòè, ñêëàäåí³ ³íîçåìíîþ ìîâîþ, ïîâèíí³ áóòè ïåðåêëàäåí³ íà óêðà¿íñüêó òà íîòàð³àëüíî çàâ³ðåí³. Ó äîãîâîð³ ç ô³ðìîþ-ïîñåðåäíèêîì îáîâ'ÿçêîâî ïîâèíí³ áóòè çàçíà÷åí³: - Íîìåð, äàòà, ì³ñöå ï³äïèñàííÿ äîêóìåíòà; - Íàçâà òà àäðåñà ïîñåðåäíèêà, íîìåð âèäà÷³ ë³öåí糿 íà ïîñåðåäíèöòâî ³ç âëàøòóâàííÿ íà ðîáîòó çà êîðäîíîì; - Äàí³ ê볺íòà (Ï.².Á., àäðåñà ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òîùî) - Âèçíà÷åííÿ ïðåäìåòà äîãîâîðó, òîáòî ïðîïîíîâàí³ ïîñëóãè ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ çà êîðäîíîì; - Ïðàâà, îáîâ'ÿçêè òà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ñòîð³í;

ÐÀÁÎÒÀ

- Óìîâè çì³íè, ðîç³ðâàííÿ àáî àíóëþâàííÿ äîãîâîðó; - Ïîðÿäîê âèð³øåííÿ ñï³ðíèõ ïèòàíü; - Âèçíà÷åííÿ ôîðñ-ìàæîðíèõ îáñòàâèí ³ ä³é ñòîð³í ó ðàç³ ¿õ âèíèêíåííÿ; - Ïåðåë³ê äîäàòêîâèõ ïëàòíèõ ïîñëóã; - Òåðì³í 䳿 äîãîâîðó; - Ðåêâ³çèòè ñòîð³í äîãîâîðó. Òðóäîâèé äîãîâ³ð ïîâèíåí áóòè íàïèñàíèé çðîçóì³ëîþ äëÿ âàñ ìîâîþ â 2-õ ïðèì³ðíèêàõ (îäèí - ê볺íòîâ³, ³íøèé - ïîñåðåäíèêîâ³). Ó íüîìó ïîâèííà ì³ñòèòèñÿ íàéá³ëüø ïîâíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîôåñ³éí³ âèìîãè äî ïðàö³âíèêà, õàðàêòåð ðîáîòè, òðèâàë³ñòü ðîáî÷îãî äíÿ, óìîâè ïðàö³ òà ïðîæèâàííÿ, îïëàòó ïðàö³, ñîö³àëüíèé çàõèñò (çîêðåìà, ïðî ñòðàõóâàííÿ â³ä íåùàñíîãî âèïàäêó, õâîðîáè ...), òåðì³í 䳿 ³ óìîâè ïðèïèíåííÿ äîãîâîðó, ïîðÿäîê ïîêðèòòÿ òðàíñïîðòíèõ âèòðàò, ïîâíó íàçâó òà àäðåñó ðîáîòîäàâöÿ. Óíèêàéòå ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó, â ÿêîìó º òàê³ ñëîâîñïîëó÷åííÿ, ÿê íàïðèêëàä, "³íø³ âèäè ðîá³ò", "âñ³ âèäè ðîá³ò", "ðîáîòà íà ðîçñóä ðîáîòîäàâöÿ" ... Ïîä³áí³ ôðàçè ïîâèíí³ âàñ íàñòîðîæèòè! Íà ñïðèÿííÿ â ïðàöåâëàøòóâàíí³ ïîãîäæóéòåñÿ ëèøå çà óìîâè îôîðìëåííÿ ñïåö³àëüíî¿ ðîáî÷î¿ â³çè. Ñëóæáîâà, òóðèñòè÷íà àáî ãîñòüîâà â³çè íå äàþòü ïðàâà íà ëåãàëüíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ çà êîðäîíîì. Äëÿ òîãî, ùîá ï³äñòðàõóâàòèñÿ êðàùå çàòåëåôîíóâàòè äî ïîñîëüñòâà ò³º¿ êðà¿íè, â ÿê³é ïëàíóºòå ïðàöþâàòè, ³ óòî÷íèòè, ÷è â³äêðèâàþòüñÿ çàðàç ðîáî÷³ â³çè äëÿ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè çà äàíîþ ñïåö³àëüí³ñòþ, à òàêîæ ÿê³ äîêóìåíòè íåîáõ³äíî íàäàòè äëÿ öüîãî. Ïàì'ÿòàéòå: ðîáî÷ó â³çó ìîæíà â³äêðèòè ëèøå îñîáèñòî! Òàêîæ íåïðèïóñòèìî â'¿õàòè â êðà¿íó ïî ãîñòüîâ³é àáî òóðèñòè÷í³é â³ç³, à òàì âæå îáì³íÿòè ¿¿ íà ðîáî÷ó. ßêùî âàì ïðîïîíóþòü òàê³ ïîñëóãè, çíàéòå - âàñ îáìàíþþòü! ² í³ â ÿêîìó ðàç³ íå ïîãîäæóéòåñÿ ïåðåòíóòè êîðäîí ³ç ñóñ³äí³ìè äåðæàâàìè íåëåãàëüíî - ïîçà ïóíêòîì ìèòíîãî êîíòðîëþ. Òîé, õòî âàì òàêå ïðîïîíóº, øâèäøå çà âñå çáèðàºòüñÿ âàñ îáäóðèòè. ßêùî æ âè âñå-òàêè âèð³øèëè ðèçèêíóòè ³ ñïðîáóâàòè çàðîáèòè çà êîðäîíîì, òî çàïàì'ÿòàéòå - ÿêùî âè ïîòðàïèòå â á³äó, ïðè ïåðø³é æå ìîæëèâîñò³ çâåðòàéòåñÿ äî êîíñóëüñòâà àáî ïîñîëüñòâà Óêðà¿íè, à òàêîæ â áóäü-ÿêó ì³æíàðîäíó îðãàí³çàö³þ. ßêùî æ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ öèõ óñòàíîâ íåâ³äîìå, òî ïîñòàðàéòåñÿ ä³ñòàòèñÿ äî öåíòðó ì³ñòà òà çâåðí³òüñÿ â áóäü-ÿêó ì³æíàðîäíó ô³ðìó - òàì ìîæóòü äîïîìîãòè çâ'ÿçàòèñÿ ç ïîñîëüñòâîì Óêðà¿íè. Äî ðå÷³, ö³ºþ ïîðàäîþ íå âàðòî íåõòóâàòè íàâ³òü òèì, õòî âè¿æäæຠçà êîðäîí äëÿ â³äïî÷èíêó. ² íàéãîëîâí³øå - íå áóäüòå ëåãêîâàæíèìè ïî â³äíîøåííþ äî ñâ äîë³. Àäæå îäíà òàêà ïîìèëêà ìîæå êîøòóâàòè âàì áàãàòüîõ ðîê³â ñòðàæäàíü ³ íàâ³òü ïðèíèæåíü, äóøåâí³ ðàíè ï³ñëÿ ÿêèõ íå çàæèâàþòü äóæå äîâãî! Îëüãà Ïðåñ ÂÇà ÃÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Îäåñüê³é îáëàñò³ www.vchaspik.ua

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 16 ÷åðâíÿ 2014 ð.


39

ÄÎDzËËß

Ðåïåðòóàð í à ÷åðâåíü 2014 ð. ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ íà 16.06 – 18.06.2014 ð.

17 «ÒÐÈ ÑÅÑÒÐÛ»

10.10 12.05 14.00 15.55 17.50 19.45 21.40

18 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ»

«ßÊ ÏÐÈÁÎÐÊÀÒÈ ÄÐÀÊÎÍÀ 2» «×ÀÊËÓÍÊÀ» «ßÊ ÏÐÈÁÎÐÊÀÒÈ ÄÐÀÊÎÍÀ 2» «ßÊ ÏÐÈÁÎÐÊÀÒÈ ÄÐÀÊÎÍÀ 2» «ÃÎÒÅËÜ «ÃÐÀÍÄ ÁÓÄÀÏÅØÒ» «ßÊ ÏÐÈÁÎÐÊÀÒÈ ÄÐÀÊÎÍÀ 2» «×ÀÊËÓÍÊÀ»

19 «ÂÐÅÌ ×ÈÑÒÓÞ ÏÐÀÂÄÓ»

ʳíîòåàòð

20 «Î×ÅÐÅÄÜ»

«Ëåéïö³ã»

21 «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÆÅÍÙÈÍÛ»

«ßÊ ÏÐÈÁÎÐÊÀÒÈ ÄÐÀÊÎÍÀ 2» «×ÀÊËÓÍÊÀ» «ËÞÄÈ ²ÊÑ: ÄͲ ÌÈÍÓËÎÃÎ ÌÀÉÁÓÒÍÜÎÃλ

22 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

«ÍÀ ÌÅƲ ÌÀÉÁÓÒÍÜÎÃλ

ÑÊÎÐÎ ÍÀ ÅÊÐÀͲ

«ÑÓѲÄÈ»

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ 16.06. – 19.06.2014 ð.

«ÑÓѲÄÈ» «ÍÀ ÌÅƲ ÌÀÉÁÓÒÍÜÎÃλ «ÓÑÅ É Â²ÄÐÀÇÓ» «×ÀÊËÓÍÊÀ» «ÊÐÈÂÀÂÀ ÏÎÌÑÒÀ» «Ç̲ØÀͲ»

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ 16.06 - 18.06.2014 ð. ÂÅËÈÊÈÉ ÇÀË 10.00

«ßÊ ÏÐÈÁÎÐÊÀÒÈ ÄÐÀÊÎÍÀ 2» 3D

12.00 15.50

Ïîäðîáèö³ íà ñàéò³: kino-sputnik.com.ua

19.50 14.00

«×ÀÊËÓÍÊÀ» 2D

21.50 17.50

«ÑÓѲÄÈ» 2D ÌÀËÈÉ ÇÀË

10.30

«ÍÀ ÌÅƲ ÌÀÉÁÓÒÍÜÎÃλ 2D

15.00 19.20 12.30

«ËÞÄÈ ²ÊÑ: ÄͲ ÌÈÍÓËÎÃÎ ÌÀÉÁÓÒÍÜÎÃλ 3D

17.10

«×ÀÊËÓÍÊÀ» 2D

21.30

«ÑÓѲÄÈ» 2D

99992038

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹24 • 16 ÷åðâíÿ 2014 ð.

ÄÎDzËËß ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91

"Работа и Учеба" - раздел "Работа", № 24 (2014 г.)  

Еженедельник "Работа и Учеба" - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you