Page 1

22632001

22792001

15842004

22782001

19962009

00892184

00892233

01372005


Ó×ÅÁÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-35-00

00892186

01562027

00892232

04842008

00132014

00892234

2

01572007

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 23 (804)


3

ÊÓÄÈ Ï²ÒÈ ÍÀÂ×ÀÒÈÑÜ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ

WWW.RIU.COM.UA

Âñåóêðà¿íñüêèé ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíèé òèæíåâèê ó ñôåð³ ïðàöåâëàøòóâàííÿ òà íàâ÷àííÿ

Íàø³ ïð³îðèòåòè: Áàæàííÿ ê볺íòà, êîìïåòåíòí³ñòü ñï³âðîá³òíèê³â ðåäàêö³¿, ïðàâäèâ³ñòü îïóáë³êîâàíî¿ ³íôîðìàö³¿

Ç̲ÑÒ ÐÎÇIJËÓ “Ó×ÅÁÀ”

ÂÑÅ ÏÐÎ ÎѲÒÓ Â ÓÊÐÀ¯Í² ÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

¹ 23 (804) 10 ÷åðâíÿ 2013 ð.

ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ

Çàñíîâíèê ³ âèäàâåöü ÒΠ«Ïî³ñê-Ïëþñ» Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ K ¹4740 â³ä 14.12.2000 ð. Âèäàºòüñÿ ç 09.07.96ð.

Äîâ³äíèê íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â

ÂÈÕÎÄÈÒÜ ÙÎÏÎÍÅIJËÊÀ

ñòîð. 4, 6-12,

êîë.ñòîð. 1-2 ñòîð. 04 стр. 2-4, 11-46, 11-44, 105-107

Ùîäåííèê àá³òóð³ºíòà

ñòîð. 6

Äèðåêòîð ........................ Øóìåéêî Ã.Â. Ãîëîâíèé ðåäàêòîð ...... Êó÷ìà Â.Â.

Íàö³îíàëüíèé ³íñòèòóò ñòðàòåã³÷íèõ äîñë³äæåíü

Àäðåñà ðåäàêö³¿ äëÿ ëèñò³â: 03057, ì.Êè¿â, âóë.Ìîëäàâñüêà,2, îô. “1-B” Ôàêñ (044)453-35-15

Ìåòàëîøóêà÷³, "ãëóøèëêè" òà â³äåîñïîñòåðåæåííÿ çàâàäÿòü ñïèñóâàííþ ï³ä ÷àñ ÇÍÎ

ÓÌÎÂÈ ÐÎÇ̲ÙÅÍÍß ÐÅÊËÀÌÈ ² ÎÃÎËÎØÅÍÜ

ñòîð. 08 стр. 4, 45-96, 101-102

ñòîð. 10-11

Ïå÷åðñüê³ êàøòàíè - 2013: â³òàºìî ïåðåìîæö³â!!!

ñòîð. 12

Äëÿ ðîçä³ëó «Ó×ÅÁÀ»: Êîë³ð 1-øà øïàëüòà (1/8 øï., 89.5õ59.0 ìì) – 816 ãðí Âíóòð. øïàëüòè (1/8 øï., 89.5õ59.0 ìì) – 479 ãðí ×îðíî-á³ëà1/16 (43õ59 ìì) – 162 ãðí Ö³íè íàâåäåí³ ç óðàõóâàííÿì âñ³õ ïîäàòê³â. ijº ñïåö³àëüíà ñèñòåìà çíèæîê. E-mail äëÿ ðåêëàìíèõ ìàêåò³â ³ îãîëîøåíü:

poisk@optima.com.ua Äåòàëüí³ óìîâè ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè ³ îãîëîøåíü:

â ðîçä³ë³ “Ó÷åáà” Òåë. (044)453-35-00

стр. 97-98

ÂÈÂ×ÀªÌÎ ²ÍÎÇÅÌͲ ÌÎÂÈ ñòîð. 4, 13, êîë.ñòîð. 1-2 Äîâ³äíèê íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ç âèâ÷åííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ

стр. 99-100

ñòîð. 04

Îñòàíí³é äåíü ïðèéîìó ðåêëàìè â ÷åðãîâèé íîìåð:

ï’ÿòíèöÿ äî 18.00

Ðåêëàìí³ ìàòåð³àëè íàäຠðåêëàìîäàâåöü. Çã³äíî ç ïðàâèëàìè, ùî ä³þòü â ðåäàêö³¿, ðåäàêö³ÿ íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ÿê³ñòü ïîñëóã, ÿê³ ðåêëàìóþòüñÿ, à òàêîæ çà íåòî÷í³ñòü, íåäîñòîâ³ðí³ñòü àáî íåêîðåêòí³ñòü ³íôîðìàö³¿ ïðî ïðåäìåò ðåêëàìè. Ïîäàâåöü îãîëîøåííÿ (ïëàòíîãî àáî áåçêîøòîâíîãî) ñàìîñò³éíî â³äïîâ³äຠçà äîñòîâ³ðí³ñòü ³ çì³ñò íàäàíèõ äàíèõ, çà äîòðèìàííÿ àâòîðñüêèõ ïðàâ ³ ïðàâ òðåò³õ îñ³á. Îãîëîøåííÿ ³ ðåêëàìà ïðî âèäè ä³ÿëüíîñò³, ùî ï³äëÿãàþòü ë³öåíçóâàííþ, ïðèéìàþòüñÿ ç ïðåä’ÿâëåííÿì êîﳿ â³äïîâ³äíî¿ ë³öåí糿. Ïðåòåí糿 â³äíîñíî ÿêîñò³ ðåêëàìè, à òàêîæ òåðì³í³â ¿¿ ïóáë³êàö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 14 äí³â ç ìîìåíòó âèõîäà íîìåðà â ñâ³ò. Ðåäàêö³ÿ çàëèøຠçà ñîáîþ ïðàâî ðåäàêòîðñüêî¿ îáðîáêè ïëàòíèõ ³ áåçêîøòîâíèõ îãîëîøåíü. Ïåðåäà÷åþ ìàòåð³àë³â çàìîâíèê ñâ³ä÷èòü ïðî çãîäó ç âèùåâêàçàíèìè óìîâàìè ñï³âðîá³òíèöòâà ç ðåäàêö³ºþ. Òî÷êà çîðó àâòîð³â ïóáë³êàö³é ìîæå íå ñï³âïàäàòè ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿ ãàçåòè. Ìàòåð³àëè, â³äì³÷åí³ çíà÷êîì Ð, äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. Øàíîâí³ ÷èòà÷³, íà æàëü, ðåäàêö³ÿ íå ìຠìîæëèâîñò³ ïåðåâ³ðÿòè çì³ñò âñ³õ îïóáë³êîâàíèõ îãîëîøåíü. ³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çì³ñò îãîëîøåíü íåñóòü ñàì³ ðåêëàìîäàâö³. Àëå ìè ìîæåìî â³äìîâèòè ó ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ, ìàþ÷è íà ðóêàõ äîêóìåíòàëüíå ï³äòâåðäæåííÿ íåäîáðîñîâ³ñíîñò³ éîãî ïîäàâöÿ. ßêùî âè ìàºòå â ñâîºìó ðîçïîðÿäæåíí³ â³äïîâ³äí³ ìàòåð³àëè, ïðîñèìî ïîâ³äîìèòè ïðî öå â ðåäàêö³þ çà òåëåôîíîì 453-35-15. Ðåäàêö³ÿ ãàçåòè «Ðàáîòà è Ó÷åáà»

ÊÓÐÑ È ÂÑ²Õ ÍÀÏÐß̲Â. ÊÓÐÑÈ Ï²Ä ϲÄÂ.. ÊÂÀ˲ԲÊÀÖ²¯ ñòîð. 4-5 4-5,, 14-17 14-17,, êîë. ñòîð 1-2 Äîâ³äíèê íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â

ñòîð. 04

Êóðñ ìîäåëþâàííÿ í³ãò³â ¹1 â Óêðà¿í³!

ñòîð. 16

×èòàéòå â íàñòóïíîìó íîìåð³ ( ÏÐÎÄÀÆÓ Ç 17 ÷åðâíÿ 2013 Ð.)

ÂÑÒÓÏÍÀ ÊÀÌÏÀͲß-2013: ×ÎÃÎ ×ÅÊÀÒÈ ÀÁ²ÒÓвªÍÒÀÌ? (про держзамовлення, вартість навчання, пріоритетні спеціальності...)

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ (для почат івців та професіоналів)

Ãàçåòà â³ääðóêîâàíà ç ãîòîâèõ ôîòîôîðì íà ÒΠ«Óêðïîë³ãðàôìåä³à». Çàìîâëåííÿ ¹ 5512445. Òèðàæ 19000 åêç. Ö³íà äîãîâ³ðíà

Äå ìîæíà ïðèäáàòè ãàçåòó "Ðàáîòà è Ó÷åáà”

Ê òîðãîâ³é ìåðåæ³ ê³îñê³â "Ïðåñà" ³ íà êîìåðö³éíèõ ðîçêëàäêàõ â Êèºâ³ ³ Êè¿âñüê³é îáë. ÊÍà ãàçåòíî-æóðíàëüíèõ ðîçêëàäêàõ íà ñòàíö³ÿõ ìåòðîïîë³òåíó, çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó ³ ï³äçåìíèõ ïåðåõîä³â. ÊÏåðåäïëàòèòè ãàçåòó ìîæíà ÷åðåç ïîøòîâ³ â³ää³ëåííÿ ïî âñ³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè.

Ïåðåäïë. iíäåêñ

40366

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹23 • 10 ÷åðâíÿ 2013 ð.

Äîêëàäí³ óìîâè ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òà îãîëîøåíü â ðîçä³ë³ “Ó÷åáà”: òåë./ôàêñ (044) 453-35-00. E-mail: reklama@riu.com.ua E-mail äëÿ ðåêëàìíèõ ìàêåò³â òà îãîëîøåíü: poisk@optima.com.ua

Âñ³ îãîëîøåííÿ ðîçì³ùóþòüñÿ íà ñàéò³ ÐèÓ: www.riu.com.ua

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


4

ÂÈÁÅвÒÜ ÂÍÇ ×È ÑÏÅÖ²ÀËÜͲÑÒÜ Ó ÏÎÊÀÆ×ÈÊÓ ÒÀ

ÍÀÂ×ÀËÜͲ ÇÀÊËÀÄÈ ÍÎÌÅÐÀ стор. стор.

ÊËÀÑÈ×ÍÀ ÎѲÒÀ

стор.

стор.

ДПТНЗ

Ш ола язы ов “LOTS” ...............

“Міжре іональний центр ювелірно о

ІТАЛІЙСЬКА

центр “Арт-У раїна” ..................

ВИЩА ОСВІТА

мистецтва м. Києва” ................. 13

“ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... 13

ДИЗАЙН ЛАНДШАФТНИЙ

“Віс онсінсь ий

Київсь е

Ш ола язы ов

Навчальний

Міжнародний Університет

вище професійне чилище

“LOTS” .....................................

“США” в У раїні” .......................

залізнично о транспорт ........... 13

9

Київсь е вище професійне

Київсь ий е ономічний інстит т менеджмент “ЕКОМЕН” ...........

9

чилище сервіс і дизайн .........

Міжре іональна

Київсь ий професійний

а адемія правління

ліцей “ПОЛІТЕХНІК” ..................

персоналом (МАУП) ..................

7

ДРУГА ВИЩА ОСВІТА 7

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА Вище професійне чилище N33 ..........

2

ШКІЛЬНА І ПОЗАШКІЛЬНА ПІДГОТОВКА Київсь е вище професійне

Київсь ий національний е ономічний ніверситет ...........

2

9

чилище сервіс і дизайн .........

2

К рсы автомаляров ..................

бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ........

Міжнародний Університет

Київсь ий національний

Київсь е

“США” в У раїні” .......................

вище професійне чилище

“ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... 13

залізнично о транспорт ........... 13

НОРВЕЗЬКА

ліцей “ПОЛІТЕХНІК” ..................

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

1

ПОРТУГАЛЬСЬКА “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... 13

Між ал зевий

РОСІЙСЬКА

УАЦ Інстит т

“ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... 13

еле трозварювання ім. Є.О. Патона .........................

Ш ола язы ов “LOTS” ...............

2

ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ

е ономічний ніверситет ...........

УКРАЇНСЬКА “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... 13

ФРАНЦУЗЬКА

2

бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ........

е ономічний ніверситет ...........

7

Навчальний

чилище сервіс і дизайн .........

2

БУХОБЛІК: ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР Навчальний

Міжнародний Університет

ШВЕДСЬКА “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... 13

Навчальний

“Конта т” ..................................

2

2

КОМП’ЮТЕР: КОРИСТУВАЧ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ........

2

Учебный центр 2

КОМП’ЮТЕР: ОПЕРАТОР Київсь е вище професійне 2

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ........

2

Учебный центр “Конта т” ..........

2

КОМП’ЮТЕР: ПРОГРАМУВАННЯ Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн .........

ІНШІ МОВИ

бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ........

“ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... 13

ВІЗАЖИСТ

бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ........

Вище

ІСПАНСЬКА

Навчальний

Учебный центр

“ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... 13

бізнес-центр “Анастасія” ...........

2

1

2

Навчальний

УЧИЛИЩА, ЛІЦЕЇ, ГІМНАЗІЇ 9

2

КОМП’ЮТЕР: АДМІНІСТРУВАННЯ

чилище сервіс і дизайн .........

бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ........

БУХОБЛІК: ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК

професійне чилище N33 ..........

2

ЗАКРІЙНИК

“Конта т” ..................................

Київсь ий національний

Ш ола язы ов “LOTS” ...............

9

2

БУХОБЛІК: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

“Віс онсінсь ий “США” в У раїні” .......................

7

Учебный центр

бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ........ 1

1

Навчальний

“Конта т” ..................................

НІМЕЦЬКА “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... 13

2

1

Учебный центр

бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ........

“ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... 13

1

ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ

Київсь е вище професійне

“Анастасія” ...............................

мистецтва м. Києва” ................. 13

центрів “Но тевой Сервис” ....... Навчальний

Навчальний

БУХОБЛІК: 1С БУХГАЛТЕРІЯ

Київсь ий професійний

1

АДМІНІСТРАТОР

“Віс онсінсь ий

2

Мережа навчальних

бізнес-центр

9

2

ДИЗАЙН І РОЗПИС НІГТІВ

АВТОМАЛЯР

АНГЛІЙСЬКА

2

бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ........

Навчальний

ÂÈÂ×ÅÍÍß ÌÎÂ

бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ........

1

Навчальний

ÍÀÂ×ÀËÜͲ ÖÅÍÒÐÈ, ÊÓÐÑÈ Ì.ÊȪÂÀ

“Міжре іональний центр ювелірно о

чилище сервіс і дизайн .........

1

Навчальний

ДИЗАЙН ТЕКСТИЛЮ

ДПТНЗ

Київсь е вище професійне

1

стор.

“Конта т” ..................................

2 2

99994101

Ó×ÅÁÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹23 • 10 ÷åðâíÿ 2013 ð.


5

²ÄÊÐÈÉÒÅ ÏÎÒвÁÍÓ ÑÒÎвÍÊÓ — ÖÅ ÏÐÈÑÊÎÐÈÒÜ ÂÀØ ÏÎØÓÊ

ÍÀÂ×ÀËÜͲ ÇÀÊËÀÄÈ ÍÎÌÅÐÀ стор.

стор.

КОМП’ЮТЕР: ПРОЕКТУВАННЯ

МЕНЕДЖЕР ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ

Учебный центр

Навчальний

“Конта т” .................................. 2

бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ........ 1

КОМП’ЮТЕР: РЕМОНТ І СКЛАДАННЯ

МЕНЕДЖЕР З ПЕРСОНАЛУ

Учебный центр

Навчальний

“Конта т” .................................. 2

бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ........ 1

КОМП’ЮТЕР: ТЕСТУВАННЯ ПО

МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ

Учебный центр

Навчальний

“Конта т” .................................. 2

бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ........ 1

КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА, ВЕРСТКА

МЕНЕДЖЕР З РЕКЛАМИ І РR

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ........

“Конта т” .................................. 2

бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ........ 1

МЕНЕДЖЕР З ТУРИЗМУ Навчальний

КОМП’ЮТЕРНИЙ ДИЗАЙН

бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ........ 1

Навчальний 2

Учебный центр “Конта т” .................................. 2

КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРНЕТ

МЕНЕДЖЕР РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ........ 1 Навчальний бізнес-центр

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ........

“Анастасія” ............................... 2 2

МЕНЕДЖЕР-HR

Учебный центр

Навчальний

“Конта т” .................................. 2

бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ........ 1

КОНДИТЕР

МОДЕЛ’ЄР-ДИЗАЙНЕР

Навчальний

Київсь е вище

бізнес-центр “Анастасія” ...........

2

Навчальний 1

КРАВЕЦЬ Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн .........

2

Навчальний 2

Навчальний 1

МАРКЕТОЛОГ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ............................

1

МАСАЖИСТ К рси масаж ...........................

1

К рсы “Expert L`oreal Professionel LOVELY” ................ 5 Навчальний бізнес-центр “Анастасія” ...........

1

МЕНЕДЖЕР Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ........

УАЦ Інстит т еле трозварювання

і дизайн .................................. 2

ім. Є.О. Патона .........................

НАРОЩУВАННЯ НІГТІВ

САДІВНИК

Мережа навчальних

бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ........

1

2

ОБЛІКОВЕЦЬ Київсь е вище професійне

бізнес-центр 2

2

“АНАСТАСІЯ” ............................

Professionel LOVELY” ................ 5 центрів “Но тевой Сервис” .......

бізнес-центр “Анастасія” ........... 1

СТИЛІСТ Навчальний 1

бізнес-центр

ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ

Навчальний

“Анастасія” ...............................

бізнес-центр

Навчальний

“АНАСТАСІЯ” ............................ 2

ТРЕНІНГИ, СЕМІНАРИ

бізнес-центр

Київсь ий національний

“Анастасія” ............................... 2

СПЕЦІАЛІСТ З МАНІКЮРУ

ПЕРУКАР

К рсы “Expert L`oreal

Навчальний

Київсь е вище професійне

Professionel

чилище сервіс і дизайн .........

2

LOVELY” ...................................

К рсы “Expert L`oreal

Мережа навчальних

Professionel

центрів “Но тевой

LOVELY” ...................................

5

Сервис” ....................................

Навчальний

Навчальний

центр “Арт-У раїна” .................. 1

бізнес-центр

РОБІТНИЧІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

“Анастасія” ...............................

К рсы автомаляров .................. 1

центр “Арт-У раїна” ..................

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹23 • 10 ÷åðâíÿ 2013 ð.

1

Навчальний

СЕКРЕТАР (ОФІС-МЕНЕДЖЕР) Навчальний

К рсы “Expert L`oreal Мережа навчальних

Навчальний

центрів “Но тевой

чилище сервіс і дизайн .........

ЛОГІСТИК бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ........

професійне

Сервис” .................................... 1

КУХАР бізнес-центр “Анастасія” ...........

22631001

СПЕЦІАЛІСТ З ПЕДИКЮРУ

Між ал зевий

чилище сервіс

КОСМЕТОЛОГ бізнес-центр “Анастасія” ...........

стор.

Навчальний 2

Учебный центр

бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ........

стор.

1

е ономічний ніверситет ........... 7 бізнес-центр 5

“АНАСТАСІЯ” ............................ 2

ФОТОГРАФ Навчальний 1

бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ............................ 2

1

ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР Навчальний

Навчальний 1

бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ........

1

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


6

ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ

ЩОДЕННИК АБІТУРІЄНТА  2013 ОСНОВНІ СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ ЗНО 2013 РОКУ: 3 ÷åðâíÿ - 17 ÷åðâíÿ - ïðîâåäåííÿ òåñòóâàíü; 3 ÷åðâíÿ - Õ³ì³ÿ; 5 - 6 ÷åðâíÿ - Óêðà¿íñüêà ìîâà òà ë³òåðàòóðà; 8 ÷åðâíÿ - ²íîçåìí³ ìîâè (àíãë³éñüêà, í³ìåöüêà, ôðàíöóçüêà, ³ñïàíñüêà); 10 ÷åðâíÿ - Ðîñ³éñüêà ìîâà; 12 - 13 ÷åðâíÿ - Ìàòåìàòèêà; 15 ÷åðâíÿ - Ãåîãðàô³ÿ; 17 ÷åðâíÿ - Âñåñâ³òíÿ ³ñòîð³ÿ; 19 - 20 ÷åðâíÿ - ²ñòîð³ÿ Óêðà¿íè; 22 ÷åðâíÿ - Ô³çèêà; 25 ÷åðâíÿ - Á³îëîã³ÿ; 27 ÷åðâíÿ - Ñâ³òîâà ë³òåðàòóðà;

11 ñåðïíÿ 2013 ð. - òåðì³íè çàðàõóâàííÿ âñòóïíèê³â çà äåðæàâíèì çàìîâëåííÿì; 25 ñåðïíÿ 2013 ð. - òåðì³íè çàðàõóâàííÿ âñòóïíèê³â çà êîøòè ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á - ï³ñëÿ çàðàõóâàííÿ íà ì³ñöÿ äåðæàâíîãî çàìîâëåííÿ â³äïîâ³äíîãî íàïðÿìó ï³äãîòîâêè (ñïåö³àëüíîñò³). www.pedpresa.com.ua

ВТРУЧАННЯ БУДЬ-ЯКИХ СУБ'ЄКТИВНИХ ЧИННИКІВ ДО ПРОЦЕСУ ЗАРАХУВАННЯ У ВНЗ НЕМОЖЛИВО 29 òðàâíÿ 2013 ðîêó ̳í³ñòð îñâ³òè ³ íàóêè Äìèòðî Òàáà÷íèê ï³ä ÷àñ áðèô³íãó â Êàá³íåò³ ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè ïî³íôîðìóâàâ ïðî îðãàí³çàö³þ ïðîâåäåííÿ âñòóïíî¿ êàìïàí³¿-2013 òà öüîãîð³÷íèé ðîçïîä³ë äåðæàâíîãî çàìîâëåííÿ äëÿ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Óêðà¿íè.

̳í³ñòð íàãîëîñèâ: "Ç ìåòîþ àáñîëþòíîãî óíåìîæëèâëåííÿ äî 7 ëèïíÿ - îãîëîøåííÿ ðåçóëüòàò³â òåñòóâàííÿ; 4 ëèïíÿ - 11 ëèïíÿ - äîäàòêîâà ñåñ³ÿ çîâí³øíüîãî íåçàëåæ- âòðó÷àííÿ áóäü-ÿêèõ ñóá'ºêòèâíèõ ÷èííèê³â äî ïðîöåñó çàðàõóâàííÿ, ðåéòèíãîâ³ ñïèñêè òà íàêàçè ïðî çàðàõóâàííÿ âñòóïíèê³â ôîðìóâàíîãî îö³íþâàííÿ; òèìóòüñÿ ïðèéìàëüíèìè êîì³ñ³ÿìè âèêëþ÷íî â ªäèí³é äåðæàâí³é åëåêòðîíí³é áàç³ ç ïèòàíü îñâ³òè". 4 ëèïíÿ -Ðîñ³éñüêà ìîâà, ãåîãðàô³ÿ; Çàãàëîì, çà ñëîâàìè Äìèòðà Òàáà÷íèêà, î÷³êóºòüñÿ îð³ºíòîâíî 5 ëèïíÿ - Óêðà¿íñüêà ìîâà òà ë³òåðàòóðà; 8 ëèïíÿ - ²íîçåìí³ ìîâè (àíãë³éñüêà, í³ìåöüêà, ôðàíöóçüêà, íà 350-360 òèñÿ÷ âñòóïíèê³â ç óðàõóâàííÿì âñòóïíèê³â íà ñêîðî÷åíèé òåðì³í íàâ÷àííÿ íà áàç³ îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíîãî ð³âíÿ ìî³ñïàíñüêà), õ³ì³ÿ; ëîäøîãî ñïåö³àë³ñòà. 9 ëèïíÿ - Ô³çèêà, ñâ³òîâà ë³òåðàòóðà; 10 ëèïíÿ - Ìàòåìàòèêà, á³îëîã³ÿ; Îêð³ì òîãî, ̳í³ñòð íàãîëîñèâ, ùî äåðæàâíå çàìîâëåííÿ âæå 11 ëèïíÿ - ²ñòîð³ÿ Óêðà¿íè, âñåñâ³òíÿ ³ñòîð³ÿ; â öüîìó ðîö³ áóäå ðîçì³ùóâàòèñÿ íà êîíêóðñíèõ çàñàäàõ. Òàêèì ÷èíîì, ãîëîâíîþ îñîáëèâ³ñòþ ö³º¿ âñòóïíî¿ êàìïàí³¿ áóäå ðîçì³ùåííÿ äî 16 ëèïíÿ - îãîëîøåííÿ ðåçóëüòàò³â òåñòóâàííÿ; äåðæàâíîãî çàìîâëåííÿ âñ³ìà äåðæàâíèìè çàìîâíèêàìè (öåíòðàëü17 ëèïíÿ - ïî÷àòîê ðîçãëÿäó àïåëÿö³é. íèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî ìàþòü ó ï³äïîðÿäêóâàíí³ âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè) íà êîíêóðñíèõ çàñàäàõ. ОСНОВНІ СТРОКИ Â³í òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî Óðÿä çàòâåðäèâ îáñÿãè äåðæàâíîãî ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОЇ çàìîâëåííÿ íà 2013 ð³ê. КАМПАНІЇ 2013 РОКУ: 1 ëèïíÿ 2013 ð. - ïðèéîì çàÿâ òà äîêóìåíò³â â³ä âñòóïíèê³â äî Îêðåìî, Äìèòðî Òàáà÷íèê ðîçïîâ³â, ùî ó öüîìó ðîö³ ïðîôåñ³âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â; 20 ëèïíÿ 2013 ð. - çàê³í÷åííÿ ïðèéîìó çàÿâ òà äîêóìåíò³â â³ä éíî-òåõí³÷íó îñâ³òó çà êîøòè äåðæàâíîãî çàìîâëåííÿ çìîæóòü çäîîñ³á, ÿê³ ìàþòü ïðîõîäèòè òâîð÷³ êîíêóðñè ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ áóâàòè íà ðîá³òíè÷èõ ñïåö³àëüíîñòÿõ 179,5 òèñ. îñ³á ³ ìàéæå 5,5 òèñ. - íà ïðîãðàì³ ìîëîäøîãî ñïåö³àë³ñòà. Çà ñëîâàìè ̳í³ñòðà, çàêëàäàõ; 11-31 ëèïíÿ 2013 ð. - ñòðîêè ïðîâåäåííÿ âèùèì íàâ÷àëüíèì çàê- öå çðîáëåíî äëÿ òîãî, "ùîá ñòâîðèòè ñîö³àëüíèé ë³ôò - ò³, õòî êðàùå áóäå â÷èòèñÿ â ïðîôåñ³éíîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ çìîæóòü îäåðëàäîì òâîð÷èõ êîíêóðñ³â (ìîæóòü ïðîâîäèòèñü ó ê³ëüêà ñåñ³é); 20 ëèïíÿ 2013 ð. - çàê³í÷åííÿ ïðèéîìó çàÿâ òà äîêóìåíò³â â³ä æàòè íå ëèøå ñâ³äîöòâî ³ äîêóìåíòè ïðî îòðèìàííÿ ïðîôåñ³¿, à é îñ³á, ÿê³ ìàþòü ñêëàäàòè âñòóïí³ åêçàìåíè, ùî ïðîâîäèòü âèùèé äèïëîì ìîëîäøîãî ñïåö³àë³ñòà. ² öåé ñîö³àëüíèé ë³ôò ìè áóäåìî ùîðîêó çá³ëüøóâàòè ç òèõ ñïåö³àëüíîñòåé, ÿê³ º ïð³îðèòåòíèìè â íàâ÷àëüíèé çàêëàä; 21-31 ëèïíÿ 2013 ð. - ñòðîêè ïðîâåäåííÿ âèùèì íàâ÷àëüíèì çàê- äåðæàâíîìó çàìîâëåíí³". ëàäîì âñòóïíèõ åêçàìåí³â; ̳í³ñòð òàêîæ íàçâàâ öèôðè äåðæàâíîãî çàìîâëåííÿ äëÿ âè31 ëèïíÿ 2013 ð. - çàê³í÷åííÿ ùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â: "Äåðæàâíå çàìîâëåííÿ íà ìîëîäøîãî ïðèéîìó çàÿâ òà ñïåö³àë³ñòà - 76,6 òèñ. ì³ñöü. Âîíè áóäóòü íàïðàâëåí³ ïî êîíäîêóìåíò³â â³ä îñ³á, êóðñó ó êîëåäæ³. Íà áàêàëàâðà - ìàéæå 123 òèñ. ì³ñöü äåðæàâÿê³ íå ñêëàäàþòü íîãî çàìîâëåííÿ. Ñïåö³àë³ñò³â - 63 òèñ. 885 ì³ñöü íà îñíîâ³ âñòóïíèõ åêçàìåí³â áàêàëàâðàòóðè, ³ ùå ìàéæå 5 òèñ. - íà îñíîâ³ ïîâíî¿ ñåðåä³ íå ïðîõîäÿòü íüî¿ îñâ³òè, äëÿ òîãî, ùîá ç îáðàíî¿ ñïåö³àëüíîñò³ âèïóñêíèòâîð÷³ êîíêóðñè; êè êîëåäæ³â ìîãëè ïðîäîâæèòè íàâ÷àííÿ çà ñêîðî÷åíîþ ïðîäî 12.00 ãîä. 1 ãðàìîþ. Íà ìàã³ñòðàòóðó - ìàéæå 41 òèñ. Îêð³ì òîãî, ó æîâòí³ ñåðïíÿ 2013 ð. - 2013 ðîêó, çã³äíî ç äåðæàâíèì çàìîâëåííÿì, ïåðåäáà÷àºòüñÿ òåðì³í îïðèëþä- â³äêðèòè 7 òèñ. 528 ì³ñöü â ñòàö³îíàðí³é àñï³ðàíòóð³ òà 570 ì³ñöü íåííÿ ðåéòèíãî- - ó ñòàö³îíàðí³é äîêòîðàíòóð³". âîãî ñïèñêó âñòóïwww.mon.gov.ua íèê³â;

Ó×ÅÁÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹23 • 10 ÷åðâíÿ 2013 ð.


7

ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ

99992123

!

00401613

B A OCBITA

Навчальні за лади

телефони

ВИЩА ОСВІТА _________________________________ “Віс онсінсь ий Міжнародний Університет “США” в У раїні” ....................... 236-19-16, 486-06-66 Київсь ий е ономічний інстит т менеджмент “ЕКОМЕН” .............................. 456-72-64, 456-88-02 Міжре іональна а адемія правління персоналом (МАУП) ...................................... 490-95-05, 494-47-47

ДРУГА ВИЩА ОСВІТА __________________________ Київсь ий національний е ономічний ніверситет ................................................... 456-03-57, 371-61-11

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА __________________________ Вище професійне чилище N33 ................... 274-12-48, ДПТНЗ “Міжре іональний центр ювелірно о мистецтва м. Києва” .................. 402-08-99, Київсь е вище професійне чилище залізнично о транспорт .............................. 465-28-30, Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн .......................................... 400-85-67, Київсь ий професійний ліцей “ПОЛІТЕХНІК” ................................................ 236-29-53,

273-52-28 402-86-93 465-28-31 400-23-56 236-49-14

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ __________________ Між ал зевий УАЦ Інстит т еле трозварювання ім. Є.О. Патона ............. 200-82-80, 456-63-30

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹23 • 10 ÷åðâíÿ 2013 ð.

02851011

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


8

ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Íàêàç ÌÎÍ Óêðà¿íè ¹ 262 â³ä 25.04.03, ¹413 â³ä 27.06.03 ÎÃÎËÎØÓª Ó 2013 ÐÎÖ² ÊÎÍÊÓÐÑÍÈÉ ÏÐÈÉÎÌ ÄÎ ÄÎÊÒÎÐÀÍÒÓÐÈ ÇÀ ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒßÌÈ: 21.03.01 - ГУМАНІТАРНА І ПОЛІТИЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ (ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ) 21.04.01 - ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ (ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ) ÒÀ ÏÐÈÉÎÌ ÄÎ ÀÑϲÐÀÍÒÓÐÈ ÇÀ ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒßÌÈ: 21.01.01 - ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ (ПОЛІТИЧНІ НАУКИ) 21.04.01 - ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ (ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ)

Ïðèéîì äîêóìåíò³â òà ïðîâåäåííÿ ñï³âáåñ³ä ó íàóêîâèõ â³ää³ëàõ ²íñòèòóòó - ç 2 ïî 20 âåðåñíÿ 2013 ðîêó. Âñòóïí³ ³ñïèòè äî àñï³ðàíòóðè ïðîâîäèòèìóòüñÿ ç 1 ïî 21 æîâòíÿ 2013 ðîêó. Çàðàõóâàííÿ äî äîêòîðàíòóðè òà àñï³ðàíòóðè - ç 1 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó. Ïåðåë³ê äîêóìåíò³â, ÿê³ ïîäàþòü âñòóïíèêè: çàÿâà; îñîáîâèé ëèñòîê ç îáë³êó êàäð³â òà àâòîá³îãðàô³ÿ; äâ³ ôîòîêàðòêè 3x4; êîï³ÿ ïàñïîðòà; êîï³ÿ òðóäîâî¿ êíèæêè (çàñâ³ä÷åíà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó); ñïèñîê îïóáë³êîâàíèõ íàóêîâèõ ïðàöü; âñòóïíèêè äî àñï³ðàíòóðè, ÿê³ íå ìàþòü îïóáë³êîâàíèõ íàóêîâèõ ïðàöü, ïîäàþòü íàóêîâ³ äîïîâ³ä³ (ðåôåðàòè) ç îáðàíî¿ íàóêîâî¿ ñïåö³àëüíîñò³ ç ðåöåí糺þ ïåðåäáà÷óâàíîãî íàóêîâîãî êåð³âíèêà àáî çàâ³äóâà÷à â³äïîâ³äíîãî íàóêîâîãî â³ää³ëó ²íñòèòóòó; ìåäè÷íà äîâ³äêà ïðî ñòàí çäîðîâ'ÿ çà ôîðìîþ ¹ 086-ó; êîï³ÿ äèïëîìà ïðî çàê³í÷åííÿ âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó (êâàë³ô³êàö³ÿ ñïåö³àë³ñòà àáî ìàã³ñòðà) òà êîï³ÿ äîäàòêó äî äèïëîìà (ó ðàç³ çäîáóòòÿ â³äïîâ³äíî¿ îñâ³òè çà êîðäîíîì - êîï³ÿ íîñòðèô³êîâàíîãî äèïëîìà); ïîñâ³ä÷åííÿ ïðî ñêëàäåí³ êàíäèäàòñüê³ ³ñïèòè (çà íàÿâíîñò³); êîï³ÿ äîâ³äêè ïðî ïðèñâîºííÿ ³äåíòèô³êàö³éíîãî íîìåðà (äëÿ îñ³á, ÿê³ âñòóïàþòü äî äîêòîðàíòóðè ÷è àñï³ðàíòóðè ç â³äðèâîì â³ä âèðîáíèöòâà). Âñòóïíèêè äî äîêòîðàíòóðè ïîäàþòü òàêîæ ðîçãîðíóòèé ïëàí äîêòîðñüêî¿ äèñåðòàö³¿ òà êîï³þ äèïëîìà ïðî íàóêîâèé ñòóï³íü êàíäèäàòà íàóê (ó ðàç³ çäîáóòòÿ â³äïîâ³äíî¿ îñâ³òè çà êîðäîíîì - êîï³þ íîñòðèô³êîâàíîãî äèïëîìà), êîï³þ àòåñòàòà äîöåíòà àáî ñòàðøîãî íàóêîâîãî ñï³âðîá³òíèêà (çà íàÿâíîñò³), àâòîðåôåðàò êàíäèäàòñüêî¿ äèñåðòàö³¿ òà ñïèñîê îïóáë³êîâàíèõ íàóêîâèõ ïðàöü ï³ñëÿ çàõèñòó êàíäèäàòñüêî¿ äèñåðòàö³¿. Êîﳿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó ìàþòü áóòè çàñâ³ä÷åí³ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó. Âñòóïíèêè òàêîæ ïîäàþòü íàïðàâëåííÿ â³ä äåðæàâíî¿ óñòàíîâè, äëÿ ÿêî¿ çä³éñíþâàòèìåòüñÿ ï³äãîòîâêà àñï³ðàíòà/äîêòîðàíòà çà äåðæàâíèì çàìîâëåííÿì, ç îáîâ'ÿçêîâèì çàçíà÷åííÿì ì³ñöÿ éîãî ïðàöåâëàøòóâàííÿ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ àñï³ðàíòóðè/äîêòîðàíòóðè. Ïàñïîðò, äèïëîì ïðî âèùó îñâ³òó, äèïëîì ïðî ïðèñóäæåííÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ êàíäèäàòà íàóê ïîäàþòüñÿ âñòóïíèêîì îñîáèñòî. Ïðîãðàìè âñòóïíèõ ³ñïèò³â ðîçì³ùåí³ íà ñàéò³ ²íñòèòóòó: www.niss.gov.ua (Ðîçä³ë "ϳäãîòîâêà êàäð³â", îðãàí³çàö³ÿ âñòóïó äî äîêòîðàíòóðè òà àñï³ðàíòóðè). Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 01133, ì. Êè¿â, âóë. Êóòóçîâà 18/7, ê. 423, íàóêîâî-îðãàí³çàö³éíèé â³ää³ë. Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 286-01-07; 286-00-82. E-mail: jasynska@niss.gov.ua

21621001

Ó×ÅÁÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹23 • 10 ÷åðâíÿ 2013 ð.


9

ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ

!

B A OCBITA

Навчальні за лади

телефони

ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ _____________________ “Віс онсінсь ий Міжнародний Університет “США” в У раїні” ....................................................... 236-19-16, 486-06-66

УЧИЛИЩА, ЛІЦЕЇ, ГІМНАЗІЇ ________________________________ Вище професійне чилище N33 ................... 274-12-48, ДПТНЗ “Міжре іональний центр ювелірно о мистецтва м. Києва” .................. 402-08-99, Київсь е вище професійне чилище залізнично о транспорт .............................. 465-28-30, Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн .......................................... 400-85-67, Київсь ий професійний ліцей “ПОЛІТЕХНІК” ................................................ 236-29-53,

273-52-28 402-86-93

01661004

465-28-31 400-23-56 236-49-14

ШКІЛЬНА І ПОЗАШКІЛЬНА ПІДГОТОВКА _________________ Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн .......................................... 400-85-67, 400-23-56

Необережне поводження з вогнем та недотримання елементарних правил пожежної безпеки призводить до масштабних пожеж Çà îñòàíí³é ïåð³îä ïî÷àñò³øàëè âèïàäêè âè¿çä³â íà ãàñ³ííÿ ï³äãîð³ëî¿ ¿æ³ ïîæåæíî-ðÿòóâàëüíèìè ï³äðîçä³ëàìè Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà. Íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü ï³äãîðÿíü çàô³êñîâàíî ó äåííèé ÷àñ äîáè. Çàãîðÿííÿ âèíèêàþòü ïåðåâàæíî íà ãàçîâèõ ïëèòàõ. Îñíîâíîþ ïðè÷èíîþ ïîæåæ ôàõ³âö³ ââàæàþòü íåäáàë³ñòü æèòåë³â ì³ñòà. Òàê, 2 ÷åðâíÿ î 13:47 â ñëóæáó ïîðÿòóíêó íàä³éøëî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çàãîðÿííÿ ¿æ³ íà ãàçîâ³é ïëèò³ â îäí³é ³ç êâàðòèð äåâ’ÿòèïîâåðõîâîãî æèòëîâîãî áóäèíêó íà âóë. Òóëóçè, 16. Çà ë³÷åí³ õâèëèíè ðÿòóâàëüíèêè ïðèáóëè íà ì³ñöå. Î 17.17 ïîæåæó áóëî ë³êâ³äîâàíî øëÿõîì ïåðåêðèòòÿ ïîñòà÷àííÿ ãàçó. 05 ÷åðâíÿ î 18:56 âèíèêëî ï³äãîðàííÿ ¿æ³ âæå íà âóë. Æîëóäºâà, 8à íà ãàçîâ³é ïëèò³ îäí³º¿ ç êâàðòèð äåâ’ÿòèïîâåðõîâîãî æèòëîâîãî áóäèíêó. Óñ³ ï³äãîðÿííÿ ¿æ³ ðÿòóâàëüíèêè ë³êâ³äîâóâàëè øëÿõîì â³äêëþ÷åííÿ ãàçîâèõ ïëèò. Íà ùàñòÿ, í³õòî ç ìåøêàíö³â îñåëü íå ïîñòðàæäàâ â³ä ïðîäóêò³â ãîð³ííÿ. Âàðòî ïàì’ÿòàòè, ùî íåîáåðåæíå ïîâîäæåííÿ ç âîãíåì òà íåäîòðèìàííÿ åëåìåíòàðíèõ ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè ïðèçâîäèòü äî ìàñ-øòàáíèõ ïîæåæ, à íàéã³ðøå – äî çàãèáåë³ ëþäåé òà ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â. Óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³¿ çàïîá³ãàííÿ íàäçâè÷àéíèì ñèòóàö³ÿì òà çàõîä³â öèâ³ëüíîãî çàõèñòó Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÄÑÍÑ Óêðà¿íè ó ì³ñò³ Êèºâ³ çâåðòàºòüñÿ äî ãðîìàäÿí ç ïðîõàííÿì íå íåõòóâàòè ïðàâèëàìè ïîæåæíî¿ áåçïåêè ó ïîáóò³ ³ áóòè ïèëüíèìè ó ïîâîäæåíí³ ç âîãíåì! Ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó íåãàéíî òåëåôîíóâàòè íà «101»!

01961016

Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ÎÇÍÑ òà ÇÖÇ óïðàâë³ííÿ ÎÇÍÑ òà ÇÖÇ ÃÒÓ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà Îðàºâñüêèé ª.À. 02711002

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹23 • 10 ÷åðâíÿ 2013 ð.

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


10

ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ

МЕТАЛОШУКАЧІ, "ГЛУШИЛКИ" ТА ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗАВАДЯТЬ СПИСУВАННЮ ПІД ЧАС ЗНО Íà Îñâ³òíüîìó ïîðòàë³ ÏåäÏÐÅÑÀ â³äáóëîñÿ îíëàéí-ñï³ëêóâàííÿ ç äèðåêòîðîì Óêðà¿íñüêîãî öåíòðó îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè ²ðèíîþ Çàéöåâîþ. Âîíà â³äïîâ³ëà íà çàïèòàííÿ â³äâ³äóâà÷³â ïîðòàëó ùîäî öüîãîð³÷íîãî ÇÍÎ. Ïîçíàéîìòåñÿ ç äðóãîþ ÷àñòèíîþ â³äïîâ³äåé. äîêóìåíò "Ïðî ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ çîâí³øíüîãî íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ", äå âñå öå ïðîïèñàíî. Êîëè àá³òóð³ºíò ðåºñòðóâàâñÿ, â³í âëàñíèì ï³äïèñîì çàñâ³ä÷èâ, ùî ïîãîäæóºòüñÿ ç íàøèìè ïðàâèëàìè.

- ßê ñïèñàòè íà ÇÍÎ? ×è çíàºòå Âè ìåòîäèêè äëÿ ñïèñóâàííÿ? - Íå ðàäæó êîðèñòóâàòèñü áóäü-ÿêèìè ïðèñòðîÿìè. Êîëè ñòàíå â³äîìèì çì³ñò òåñò³â, ìîæíà íàìàãàòèñÿ îòðèìàòè ïðàâèëüí³ â³äïîâ³ä³ íà ò³ çàâäàííÿ, ÿê³ ç 11¿ ãîäèíè - âæå íå êîíô³äåíö³éíà ³íôîðìàö³ÿ. Àëå óñ³ ñïðîáè ùîñü ïåðåäàòè â àóäèòîð³þ, äå çä³éñíþºòüñÿ òåñòóâàííÿ ÓÖÎßÎ, ìàðí³. Äóæå ðàäæó ñèñòåìàòèçóâàòè çíàííÿ ïîäèâèòèñÿ çâ³òè ÓÖÎßÎ çà ïîïåðåäí³ ðîêè. Ö³ äîêóìåíòè º ó â³äêðèòîìó äîñòóï³, à òàêîæ - íà ñàéòàõ ÌÎÍ ³ ÓÖÎßÎ. Öå âåëèêèé çà îáñÿãîì äîêóìåíò.  ïîâíîìó îáñÿç³ â³í àá³òóð³ºíòîâ³ íå ïîòð³áåí, àëå òàì º ðîçä³ë, ïðèñâÿ÷åíèé òåñòàì ç êîæíîãî ïðåäìåòó.  íüîìó ðåòåëüíî àíàë³çóþòüñÿ óñ³ òåñòîâ³ çàâäàííÿ, ïðàâèëüí³ àáî íåïðàâèëüí³ â³äïîâ³ä³ íà íèõ. Íàâ³òü º â³äîìîñò³ ïðî òå, ñê³ëüêè àá³òóð³ºíò³â âèêîíàëè çàâäàííÿ ïðàâèëüíî, à ñê³ëüêè ïðèïóñòèëîñÿ ïîìèëîê. Ùå º ÷àñ ñêîðèñòàòèñÿ ö³ºþ ³íôîðìàö³ºþ.

- Ñê³ëüêè ðàç³â ìîæíà âèõîäèòè ç àóäèòî𳿠ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ òåñò³â? ×è ïîâèíí³ ³íñòðóêòîðè ñóïðîâîäæóâàòè ìåíå äî òóàëåòíî¿ êàá³íêè? - Ïîâèíí³. ʳëüê³ñòü ðàç³â íå îáìåæåíà. Àëå, ÿêùî ëþäèíà âèéäå âòðåòº ÷è â÷åòâåðòå, òî ìè âñå-òàêè áóäåìî çàíåïîêîºí³ ³ çàïðîñèìî ìåäè÷íîãî ïðàö³âíèêà. Ìè ðîçó쳺ìî, ùî, íà æàëü, äåÿê³ àá³òóð³ºíòè âèêîðèñòîâóþòü òóàëåòíó ê³ìíàòó íå çà ïðèçíà÷åííÿì. Òîìó ìè ñë³äêóºìî çà öèì, ³ ä³éñíî, ³íñòðóêòîð, ÿêùî ëþäèíà âèõîäèòü ç àóäèòîð³¿, ïîâèíåí ñóïðîâîäæóâàòè ¿¿ äî ì³ñöÿ, êóäè âîíà õî÷å ä³ñòàòèñÿ, à ïîò³ì ïðèâåñòè â àóäèòîð³þ. Áóëè âèïàäêè, êîëè ëþäèíà êàçàëà, ùî ¿é ïîòð³áíî âèéòè äî òóàëåòó. Àëå êîëè âîíà áà÷èëà á³ëÿ òóàëåòó ñï³âðîá³òíèêà îõîðîíè, ïîâåðòàëàñÿ íàçàä ³ êàçàëà, ùî ¿é âæå íå ïîòð³áíî.

ñòóâàííÿ. Äåÿê³ ÂÍÇ ó íàñ âèêîðèñòîâóþòü òàê çâàí³ "ãëóøèëêè". Äåÿê³ àóäèòî𳿠â ïîòóæíèõ ÂÍÇ çàáåçïå÷åí³ ñèñòåìàìè â³äåîñïîñòåðåæåííÿ. Äëÿ ñòâîðåííÿ ð³âíèõ óìîâ àá³òóð³ºíòàì ìè áóäåìî âèêîðèñòîâóâàòè âñ³ çàñîáè êîíòðîëþ. - ×è ìàþòü ïðàâî ³íñòðóêòîðè ïåðåâ³ðÿòè êèøåí³? - ²íñòðóêòîðè íå ìàþòü ïðàâà îáøóêóâàòè ëþäèíó. Öå ðîáèòü ñï³âðîá³òíèê îõîðîíè, ïðåäñòàâíèê ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, ÿêèé ÷åðãóº íà ïóíêò³ òåñòóâàííÿ. ßêùî âèíèêຠÿêèéñü ñóìí³â, â³í çàçâè÷àé ïðîïîíóº ëþäèí³ âèêëàñòè òå, ùî º â íå¿ â êèøåí³. Àëå êîëè ìåòàëîøóêà÷ ïîêàçóº, ùî º ÿêèéñü çàáîðîíåíèé ïðèñòð³é ³ ëþäèíà öå â³äìîâëÿºòüñÿ çðîáèòè, òî ìè ìîæåìî çàïðîñèòè ïðåäñòàâíèêà ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, ùîá â³í óñå-òàêè ïîÿñíèâ ñèòóàö³þ ³ ä³ÿâ â³äïîâ³äíî äî òèõ ³íñòðóêö³é, ÿê³ º â ïðàö³âíèê³â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â. - Ùî ðîáèòè, ÿêùî çàãóáèâ ïàñïîðò? - Îáîâ'ÿçêîâî çâåðíóòèñÿ äî ì³ë³ö³¿ ³ îòðèìàòè äîâ³äêó ïðî òå, ùî ñïðàâä³ º çàÿâà ïðî çàãóáëåíèé ïàñïîðò ç ïåâíèì íîìåðîì. ² òîä³ çà ö³ºþ äîâ³äêîþ ìè ìîæåìî ïðîïóñòèòè ëþäèíó íà ïóíêò òåñòóâàííÿ. - ßê³ íàéö³êàâ³ø³ ïðèñòðî¿ âèëó÷àëè â ëþáèòåë³â ñïèñóâàòè? - Áàãàòî ö³êàâèõ ïðèñòðî¿â. ̳í³ñòð Äìèòðî Òàáà÷íèê ï³ä ÷àñ ìèíóëîð³÷íî¿ ï³äñóìêîâî¿ êîíôåðåíö³¿ çà ï³äñóìêàìè ÇÍÎ äåìîíñòðóâàâ îêóëÿðè, â ÿê³ áóëà âìîíòîâàíà êàìåðà, ðó÷êè - äîâîë³ âèñîêîÿê³ñíå øïèãóíñüêå îáëàäíàííÿ. Íå ðàäæó íèìè êîðèñòóâàòèñÿ, àäæå â íàøèõ ïðàâèëàõ ÷³òêî çàïèñàíî, ùî áóäü-ÿê³ ïðèñòðî¿ ç÷èòóâàííÿ ³ ïåðåäà÷³ ³íôîðìàö³¿ ï³ä ÷àñ òåñòóâàííÿ çàáîðîíåí³.

- Ñê³ëüêè ³íñòðóêòîð³â áóäå â àóäèòîð³¿? - Íå ìåíøå äâîõ, à çàçâè÷àé - òðè: ñòàðøèé ³íñòðóêòîð ³ äâà ³íñòðóêòîðè, ÿê³ îðãàí³çîâóþòü ðîáîòó. Äî òîãî æ, ó êîðèäîð³ º ÷åðãîâ³. ßêùî ëþäèíà ç ÷èìîñü íå çãîäíà, ââàæàº, ùî äåñü ïîðóøåí³ ¿¿ ïðàâà, âîíà ìຠïðàâî çàïðîñèòè â³äïîâ³äàëüíîãî - ×è ìîæå àá³òóð³ºíò ïðèéòè íà ÇÍÎ çà ïóíêò òåñòóâàííÿ - òîãî, õòî îðãàí³çîâóº ç ðàõ³âíèöåþ? Âñ³ ïðèñòðî¿ ïîòð³áíî çàëèøàòè â ðîáîòó â öüîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³, ³ íà - ͳ.  íàñ ÷³òêî îáóìîâëåíî, ùî àá³- öå ïîâèíí³ çðåàãóâàòè. ñïåö³àëüíî â³äâåäåíîìó ì³ñö³. ßê ïðàâèëî, òóð³ºíò ìîæå ìàòè ç ñîáîþ. Îêð³ì äîêóöå àáî ñò³ë, àáî îêðåì³ êîì³ðêè. ϳñëÿ âèìåíò³â, â³í ìîæå ìàòè ç ñîáîþ ê³ëüêà ðó- ßê³ ñèñòåìè çàõèñòó â³ä ñïèñóâàííÿ êîíàííÿ òåñòó, êîëè ëþäèíà çäàëà òåñòîâèé ÷îê, ïëÿøå÷êó ç ïèòíîþ âîäîþ (îáîâ'ÿç- áóäóòü, îêð³ì ìåòàëîøóêà÷³â? çîøèò, îòðèìàëà ïîçíà÷êó ó ñåðòèô³êàò³ êîâî ïðîçîðó) ³ íîñîâó õóñòèíêó. Ðàäèëà - Íå âèäàâàòèìó âñ³õ ñåêðåò³â. Öå çà- ÇÍÎ ³ âèõîäèòü ç ïóíêòó, âîíà çàáèðຠâñ³ á ïîäèâèòèñÿ íàø îñíîâíèé íîðìàòèâíèé ëåæàòèìå â³ä òîãî, äå â³äáóâàòèìåòüñÿ òå- ðå÷³, ç ÿêèìè ïðèéøëà.

Ó×ÅÁÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹23 • 10 ÷åðâíÿ 2013 ð.


11

ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ - ×è íàìàãàëèñü âè ñàì³ ñêëàñòè õî÷à á îäíå ïðîáíå òåñòóâàííÿ? Õòî ç âèñîêîïîñàäîâö³â ïðîõîäèâ òåñòóâàííÿ? ² ÿêùî òàê³ âèïàäêè áóëè, íàñê³ëüêè ïðàâèëüíèìè áóëè ¿õí³ â³äïîâ³ä³? - Õî÷ó íàãàäàòè òîìó, õòî ïîñòàâèâ çàïèòàííÿ, ùî â íàñ º çàêîí "Ïðî çàõèñò ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ". Òîáòî âèïàäêè, êîëè õòîñü çàÿâëÿâ ïðî ñâîº ïðàãíåííÿ ïðîéòè òåñò ç áóäü-ÿêîãî ïðåäìåòó, íàì íåâ³äîì³. Àëå ââàæàþ, ùî öå áóëî á äîâîë³ ö³êàâî. Äóìàþ, ùî â íàñ çàëèøàòüñÿ òåñòîâ³ çàâäàííÿ. Äàâàéòå ïî çàê³í÷åííþ öüîãîð³÷íî¿ êàìïàí³¿ çàïðîïîíóºìî ïðîéòè òåñòóâàííÿ óñ³ì çàö³êàâëåíèì âèñîêîïîñàäîâöÿì. ß ç ðàä³ñòþ äîëó÷óñü äî öüîãî. Ââàæàþ, ùî øê³ëüíó ïðîãðàìó ìຠîïàíóâàòè áóäü-ÿêèé âèñîêîïîñàäîâåöü ó íàø³é êðà¿í³. ª âèïàäêè, êîëè äåÿê³ ïåðøîêóðñíèêè ï³ñëÿ òîãî, ÿê âæå âñòóïèëè ìèíóëîãî ðîêó äî ÂÍÇ, õî÷óòü ïåðåâ³ðèòè ñâî¿ çíàííÿ ³ ïðîõîäÿòü ÇÍÎ. Òàêîæ º êàòåãîð³ÿ ðåïåòèòîð³â, ÿê³ ãîòóþòü âèïóñêíèê³â äî çîâí³øíüîãî íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ. Òîáòî â íàñ º ïîñò³éíèé êîíòèíãåíò, ÿêèé âæå 5 ðîê³â ïîñï³ëü ïðèõîäèòü íà òåñòóâàííÿ. Íàøå çàêîíîäàâñòâî ëîÿëüíå. Àëå ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî íàäàâàòè ìîæëèâ³ñòü ñêëàñòè òåñòóâàííÿ çà ðàõóíîê äåðæàâè ïîòð³áíî ëèøå îäèí ðàç, à ïîò³ì âæå ï³äâèùóâàòè ðåçóëüòàò âëàñíèì êîøòîì. - Íàâ³òü ÿêùî øêîëÿð íå âñòóïèâ? - Ñüîãîäí³ í³õòî íå ïëàòèòü. Äëÿ ïðîõîäæåííÿ çîâí³øíüîãî íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ ìè âèìàãàºìî äîêóìåíò ïðî ïîâíó çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³òó (àòåñòàò), äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº îñîáó (ïàñïîðò àáî ñâ³äîöòâî ïðî íàðîäæåííÿ) ³ âñå. ßêùî ëþäèíà, íàïðèêëàä, çàê³í÷èëà øêîëó â 1992 ðîö³, ìຠàòåñòàò ³ â íå¿ º ïàñïîðò, âîíà ìîæå çàðåºñòðóâàòèñÿ íà ÇÍÎ. Ùîäî ì ïðîïîçèö³¿, òî ïîòð³áíî ñòâîðþâàòè áàçó, äå â³äîáðàæàëîñÿ á, ùî ëþäèíà âæå ñêîðèñòàëàñü ñâî¿ì ïðàâîì. Òàê³ áàçè â êðà¿í³ â íàñ ³ñíóþòü. Íàïðèêëàä, ëþäèíà îäèí ðàç â æèòò³ ìຠïðàâî íà áåçîïëàòíó ïðèâàòèçàö³þ æèòëà. Íà êøòàëò öüîãî ìîæíà çðîáèòè ³ áàçó äëÿ ïðîõîäæåííÿ ÇÍÎ. ß íå ìîæó áóòè ïðîòè òîãî, ùî ëþäèíà, ÿêà õî÷å ï³äâèùèòè ÿê³ñòü ñâîãî âèêëàäàííÿ â øêîë³, ùîðîêó ïðîõîäèòü ÇÍÎ. Àëå äëÿ öüîãî âîíà ìຠâèòðà÷àòè âëàñí³, à íå äåðæàâí³ êîøòè. - ßêùî àá³òóð³ºíò ñïèñóâàâ íà òåñòóâàíí³ ç ³ñòîð³¿, éîìó àíóëþþòü ðåçóëüòàò ò³ëüêè ç öüîãî ïðåäìåòó? - Ñàìå òàê. Öå - ëîÿëüí³ñòü íàøîãî çàêîíîäàâñòâà. Íà íàñòóïíèé òåñò àá³òóð³ºíò ìîæå çíîâó ç'ÿâëÿòèñü. Íà ì³é ïîãëÿä, òóò ïîòð³áíî ñòàâèòèñü á³ëüø æîðñòêî. Òàê, ó Ôðàíö³¿ â òàêîìó âèïàäêó ëþäèíà íà òðè ðîêè ïîçáàâëÿºòüñÿ ìîæëèâîñò³ ñêëàäàòè áóäü-ÿêå òåñòóâàííÿ.

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹23 • 10 ÷åðâíÿ 2013 ð.

- Ñê³ëüêè ó÷àñíèê³â çàðåºñòðîâàíî íà ÇÍÎ? - Öüîãî ðîêó çàðåºñòðîâàíî 322,5 òèñÿ÷³ ó÷àñíèê³â çîâí³øíüîãî íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ. Ìèíóëîãî ðîêó áóëî ìàéæå 329 òèñÿ÷. - Ñêàæ³òü, ÷è îáîâ'ÿçêîâî ïèñàòè òâ³ð ÇÍÎ ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè, ÷è çà íåíàïèñàííÿ ïðîñòî çí³ìóòü áàëè? - Ïðîñòî çí³ìóòü áàëè. Íà æàëü, ñïðàâä³, êîëè ìè ï³äñóìîâóºìî ÇÍÎ ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè, äîâîë³ ÷àñòî âèêëàäà÷³, ÿê³ áóëè äîëó÷åí³ äî ïåðåâ³ðîê, ðîçïîâ³äàþòü, ùî íå çíàõîäÿòü áóäü-ÿêîãî âëàñíîãî âèñëîâëåííÿ. Òîáòî òåñòîâ³ çàâäàííÿ áëàíêó À âèêîíóþòüñÿ, à áëàíêó Á âèÿâëÿþòüñÿ íåçàïîâíåíèìè. - Õòî ñêëàäຠçàâäàííÿ ³ â³äïîâ³ä³ äëÿ ÇÍÎ? - ³äïîâ³ä³ ïèøå òîé, õòî ñòâîðþº çàâäàííÿ. ª òàêà äóìêà, ùî âñ³ çàâäàííÿ ñòâîðþº ÓÖÎßÎ. Öå íå çîâñ³ì òàê - íàø öåíòð îðãàí³çîâóº ³ êîîðäèíóº öþ ðîáîòó. Áóäüÿêèé ôàõ³âåöü ç ïåâíîãî ïðåäìåòó, ÿêùî ââàæàº, ùî ìîæå ñêëàñòè çàâäàííÿ, ìຠïðàâî íàä³ñëàòè éîãî äî íàñ - â³í òàê ³ ðîáèòü. ²íøà ð³÷ â òîìó, ùî çàâäàííÿ ìຠïðîéòè òðè íåçàëåæí³ åêñïåðòèçè. Àí³ ïð³çâèùà àâòîðà, àí³ ïð³çâèùà åêñïåðòà íå ïîâ³äîìëÿºòüñÿ. ßêùî çàâäàííÿ îòðèìàëî òðè ïîçèòèâí³, íå ïîâ'ÿçàí³ îäèí ç îäíèì âèñíîâêè, òî âîíî äîäàºòüñÿ äî áàíêó òåñòîâèõ çàâäàíü. Åêñïåðòè - ïðåäñòàâíèêè áóäü-ÿêèõ ëàíîê îñâ³òè. 50 â³äñîòê³â çàâäàíü, ÿê³ äî íàñ ñïðÿìîâóþòüñÿ, îòðèìóþòü òðè ïîçèòèâí³ åêñïåðòèçè, 50 â³äñîòê³â íå îòðèìóþòü.

- Çâè÷àéíî. Öå ³ º âèêîðèñòàííÿ áàíêó òåñòîâèõ çàâäàíü. ² í³÷îãî ñòðàøíîãî íåìຠâ òîìó, ùî â òåñòàõ öüîãî ðîêó áóäå òåñòîâå çàâäàííÿ, ÿêå áóëî, íàïðèêëàä â 2010-ìó ðîö³. ²íøà ð³÷, ÿê ìè ìîæåìî ñôîðìóëþâàòè öå çàâäàííÿ. - Äåïóòàò ²ãîð Êàëåòíèê êàçàâ, ùî º îñîáëèâ³ ê³ìíàòè äëÿ îñîáëèâèõ âèïóñêíèê³â. Òîáòî ³ñíóº ïåâíèé "áëàò". - Êîëè ç'ÿâèëîñü öå ³íòåðâ'þ, ÿ ïðîïîíóâàëà ïàíó Êàëåòíèêó íàäàòè íàì ³íôîðìàö³þ õî÷à á ïðî îäíó îñîáëèâó ê³ìíàòó. Ìåí³ òàê³ âèïàäêè íå â³äîì³. Ïóíêòè òåñòóâàííÿ â íàñ îðãàí³çîâóþòüñÿ çà ïåâíèìè ñàí³òàðíèìè íîðìàìè.  êîæíîìó ïðèì³ùåíí³ ìຠáóòè íå á³ëüøå 15-òè àá³òóð³ºíò³â, êîæåí ñèäèòü îêðåìî íà ïåâí³é â³äñòàí³ îäèí â³ä îäíîãî, ìຠáóòè íå ìåíøå äâîõ ³íñòðóêòîð³â â êîæí³é àóäèòîð³¿. - Ùî ðîáèòè, ÿêùî òâ³ð íå âì³ñòèòüñÿ íà â³äâåäåíèé àðêóø? - Çâåðíóòèñü äî ³íñòðóêòîðà. ßêùî ñïðàâä³ áóäå òàêèé ðîçìàõ äóìêè, òî ìè äîïîìîæåìî. - ß äóæå õâèëþâàòèìóñü ï³ä ÷àñ ÇÍÎ. ×è ìîæó ÿ ïîøåïêè ÷èòàòè çàâäàííÿ, àäæå öå äîïîìàãຠìåíø³ êðàùå çðîçóì³òè éîãî ñóòü? - Äóæå ïîøåïêè, àäæå öå áóäå çàâàæàòè âèêîíóâàòè çàâäàííÿ òèì, õòî ñèäèòü ïîðó÷. À ìè íå ìîæåìî öüîãî äîïóñòèòè. - ßê³ ñóòòºâ³ â³äì³ííîñò³ ÇÍÎ öüîãî ðîêó ³ ïîïåðåäíüîãî? - Íàéñóòòºâ³ø³ çì³íà - öå òå, ùî ëþäèíà, ÿêà çàìîâèëà ïåðåêëàä òåñòó, îòðèìຠíå äâà çîøèòè, ÿê áóëî ìèíóëîãî ðîêó, à îäèí - ëèøå îäí³ºþ ìîâîþ. Öå íàø âíåñîê â åêîíîì³þ êîøò³â. ßêùî ëþäèíà çàìîâëÿº ïåðåêëàä òåñò³â ïåâíîþ ìîâîþ, òî äëÿ öüîãî ìàþòü áóòè ñåðéîçí³ ïðè÷èíè. Äî ïåðåë³êó ïðåäìåò³â äîäàâñÿ òåñò ç³ ñâ³òîâî¿ ë³òåðàòóðè. Òàêîæ ïîñèëèòüñÿ êîíòðîëü íà ïóíêòàõ òåñòóâàííÿ - ìåòàëîäåòåêòîðàìè â íàñ áóäå çàáåçïå÷åíà á³ëüøà ê³ëüê³ñòü ïóíêò³â.

- ×îìó âñòóï ïî÷èíàºòüñÿ ïåðøîãî ëèïíÿ, à ðåçóëüòàòè îãîëîøóþòüñÿ äî 18-ãî? - Äî 18-ãî ìè îá³öÿºìî îñòàòî÷íî îãîëîñèòè âñ³ ðåçóëüòàòè, íàâ³òü äîäàòêîâî¿ ñåñ³¿. Äóìàþ, ùî öå äîâîë³ ðîçóìíî, áî â íàñ, íàïðèêëàä, ç òèõ, õòî ñêëàäຠÇÍÎ öüîãî ðîêó, 25 â³äñîòê³â - âèïóñêíèêè ìèíóëèõ ðîê³â, òîáòî âîíè áóäóòü ïîäà- ßê ñêëàäàºòüñÿ øêàëà îö³íþâàíâàòè äîêóìåíòè ðàí³øå. íÿ? ×è ìîæå øêàëà ç îäíîãî ïðåäìåòó áóòè á³ëüø ëîÿëüíîþ, í³æ ç ³íøîãî? Õòîñü âçàãàë³ íå áóäå ñêëàäàòè ÇÍÎ - Îñê³ëüêè ó íàñ ðåéòèíãîâå øêàëþâàíöüîãî ðîêó - â³í ïîäàñòü äîêóìåíòè â ïåðø³ íÿ, ð³çí³ òèïè çàâäàíü ç ð³çíèõ ïðåäìåò³â, äí³. Õòîñü õî÷å ïîêðàùèòè ðåçóëüòàò ç îä- òî ñïðàâä³ ö³ øêàëè íå ñï³âïàäàþòü. Äëÿ íîãî ïðåäìåòó, íàïðèêëàä, â³í ñêëàäå õ³ì³þ êîæíîãî ïðåäìåòó âîíè âèáóäîâóþòüñÿ îê3-ãî ÷åðâíÿ, à äåñü 15 ÷åðâíÿ îòðèìຠñâ³é ðåìî. Ìè ï³äãîòóâàëè ê³ëüêà ïóáë³êàö³é ðåçóëüòàò. Òîáòî, íà ì³é ïîãëÿä, öå äåùî ùîäî ðîç'ÿñíåíü, ÷îìó â Óêðà¿í³ îáðàíà ãàðìîí³çóº ñèòóàö³þ, ÿêà â íàñ ñêëàäàºòüñÿ ñàìå òàêà ñèñòåìà øêàëþâàííÿ. ç ïîäàííÿì äîêóìåíò³â. Öþ ³íôîðìàö³þ ìè ðîçì³ñòèìî íà íàøîìó ñàéò³. Ìè âñå ðîáèìî äëÿ òîãî, - Êîæåí ð³ê ñêëàäàþòü íîâ³ çàâäàííÿ ùîá áóòè ÿêîìîãà ïðîçîð³øèìè ó âèáóäîç ³ñòî𳿠Óêðà¿íè. ×è ìîæóòü çóñòð³÷à- âóâàíí³ ðåéòèíãó. òèñÿ òàê³, ùî áóëè â çá³ðíèêàõ äëÿ ï³äãîwww.pedpresa.com.ua òîâêè ÷è ³íøèõ ìåòîäè÷íèõ ìàòåð³àëàõ?

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


12

ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ

ПЕЧЕРСЬКІ КАШТАНИ  2013: вітаємо переможців!!! Ç 20 ïî 25 òðàâíÿ 2013 ð. ãîñòèííî â³äêðèâ ñâî¿ äâåð³ Õ²²² ̳æíàðîäíèé êîíêóðñ ìîëîäèõ ìîäåëüºð³â - äèçàéíåð³â "Ïå÷åðñüê³ êàøòàíè", îðãàí³çàòîðîì ³ çàñíîâíèêîì ÿêîãî º Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò òåõíîëîã³é òà äèçàéíó.

Ó êîíêóðñ³ âçÿëî ó÷àñòü ïîíàä 300 ó÷àñíèê³â ç Óêðà¿íè, Ðîñ³¿, Á³ëîðóñ³, Ëèòâè, Êàçàõñòàíó òà ÊÍÐ. Ïðîòÿãîì ï'ÿòè äí³â æóð³ êîíêóðñó óâàæíî îáèðàëî êðàùèõ ç êðàùèõ õòî, íà ¿õ àâòîðèòåòíó äóìêó, ã³äíèé ô³íàëó. Çà öåé ÷àñ ïóáë³ö³ ïðåäñòàâèëè ïîêàçè â òàêèõ íîì³íàö³ÿõ: îäÿã (PRET-A-PORTER, De Lux, FOLK, PRO-ART), âçóòòÿ òà àêñåñóàðè (PRET-A-PORTER, PRO-ART, CUTURE), òåêñòèëüí³ âèðîáè (Ãîáåëåí, Áàò³ê, Ïå÷âîðê (êâ³ëò), Âèøèâêà, Ëÿëüêà, Ìàëþíêè äëÿ òêàíèí) ³ âïåðøå öüîãî ðîêó ïðîâåäåíî êîíêóðñ ïåðóêàðñüêî¿ ìàéñòåðíîñò³ (Ôàíòàç³éíà çà÷³ñêà, Ìîäíèé îáðàç, Ôàíòàç³éíà çà÷³ñêà ç ïîñòèæåì). Ô³íàë êîíêóðñó "Ïå÷åðñüê³ êàøòàíè" â³äáóâñÿ 25 òðàâíÿ.  æóð³ âçÿëè ó÷àñòü â³äîì³ çàêîðäîíí³ òà óêðà¿íñüê³ äèçàéíåðè, ïðåäñòàâíèêè øîó-á³çíåñó ³ ôàõ³âö³ ó ñôåð³ ³íäóñò𳿠ìîäè, çîêðåìà: Ëàðèñà Âîðîí³íà, ijàíà Äîðîæê³íà, Ñåðæ Ñìîë³í, Â'ÿ÷åñëàâ òà ²ðèíà Äþäåíêî, Ñí³æàíà Íåõ, Ðåíå Ìàðäåëà - ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð Âèùîãî ³íñòèòóòó ìàðêåòèíãó ìîäè MOD'SPE (Ïàðèæ, Ôðàíö³ÿ), Òåòÿíà Ëàíæå - ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð êîìïàí³¿ "International Retail Consalting", êîëåêòèâíèé îðãàí³çàòîð ôðàíöóçüêèõ êîìïàí³é íà ì³æíàðîäíèõ âèñòàâêàõ (Ïàðèæ, Ôðàíö³ÿ); Ëþñ³ Ñàëåc -äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó ðîçðîáîê òà äîñë³äæåíü ³íñòèòóòó MOD'SPE (Ïàðèæ, Ôðàíö³ÿ), ̳êàåëü Õîëüì - ïðîâ³äíèé äèçàéíåð, ãîëîâíèé ìåíåäæåð àóêö³îííîãî äîìó õóòðà òà âèðîáíèêà õóòðà Kopenhagen Fur (Êîïåíãàãåí, Äàí³ÿ), Äàì³àíî Àíòîíàööî - ðåã³îíàëüíèé äèðåêòîð Domus Academy & NABA (̳ëàí, ²òàë³ÿ), Ôàá³î Àëüáåðòî Ðîãîçà (òîðã³âåëüíà ìàðêà INBLU), Ïåòðî Ãàìàþíîâ - äèðåêòîð ³íñòèòóòó äèçàéíó êîñòþìó Ñàíêò-Ïå-

Ó×ÅÁÀ

òåðáóðçüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó Íîì³íàö³ÿ ÏÐÅÒ-À-ÏÎÐÒÅ òåõíîëîã³é òà äèçàéíó (Ðîñ³ÿ) ³ áàãàòî ³íøèõ 1 ì³ñöå - êîëåêö³ÿ "Âå÷åðÿ Âàí Ãîãà" Ïåõ ³ìåíèòèõ ãîñòåé. Àíäð³é, Êðèâöîâ Ìàêñèì (ÊÍÓÒÄ) Ïåðåìîæöÿìè êîíêóðñó ñòàëè: 2 ì³ñöå - êîëåêö³ÿ "Ïðîíèêíîâåíèå" Êîâòóí ͳíà (ÊÍÓÒÄ) ÎÄßà 3 ì³ñöå - êîëåêö³ÿ "Flowers magic" ÃðèãîÃðàí-Ïð³ - "Ïðîøëîå â áóäóùåì" Øìè- ð'ºâà Ìàð³ÿ (ÊÍÓÒÄ) ãîëü Þë³ÿ (ì. Îäåñà) Íîì³íàö³ÿ Êóòþð Íîì³íàö³ÿ ÔÎËÊ 1 ì³ñöå - êîëåêö³ÿ "LYUFT" Êàìàëîâà Åëü1 ì³ñöå - êîëåêö³ÿ "Äèïàéñ" - Äîáðîæèíåöü- â³ðà (ÊÍÓÒÄ) êà ßí³íà (ÊÍÓÒÄ) 2 ì³ñöå - êîëåêö³ÿ "Âåëè÷íà åïîõà" Áóð2 ì³ñöå - êîëåêö³ÿ "Ïòèöà ñ÷àñòüÿ - èíäþê" ñàê Íàòàë³ÿ (ÊÍÓÒÄ) - Ìàð÷óê Îêñàíà (ÊÍÓÒÄ) 3 ì³ñöå - êîëåêö³ÿ "ÊÀ̲ËÜÔÎ" Ïóãà Êà3 ì³ñöå - êîëåêö³ÿ "Çèìíÿÿ ÿãîäà" - ׳ð³êîâà òåðèíà, Îïàëàò ³òàë³íà (ÊÍÓÒÄ) Ñâ³òëàíà (Êóáàíñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò, Íîì³íàö³ÿ ÀÊÑÅÑÓÀÐÈ ì. Êðàñíîäàð) 1 ì³ñöå - êîëåêö³ÿ Ñòðàííèêè âðåìåíè Íîì³íàö³ÿ ÏÐÅÒ-à-ÏÎÐÒÅ Ñëàâ'ÿíñüêà Ìàð'ÿíà (ÊÍÓÒÄ) 1 ì³ñöå - êîëåêö³ÿ "Áîëåðî íà òðè öâåòà" 2 ì³ñöå - êîëåêö³ÿ Mink Art Fantesy Ñêîðèê Êóçüì³íà Äàð'ÿ (Êóáàíñüêèé äåðæàâíèé óí³- Òåòÿíà (Ôàêóëüòåò ðèíêîâèõ òà ³íôîðìàö³éâåðñèòåò, ì. Êðàñíîäàð) íèõ òà ³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é, ÊÍÓÒÄ, 2 ì³ñöå - êîëåêö³ÿ "Èçóìðóä" Ïîïîâà ³î- ì. ×åðêàñè) ëåòòà (Ìîñêîâñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò äè3 ì³ñöå - êîëåêö³ÿ Underwater Ãëàäêîâà Îëåíà, ²çîðê³íà Äàð'ÿ (Ìîñêîâñüêèé äåðæàâíèé çàéíó òà òåõíîëîãè, ì. Ìîñêâà) 3 ì³ñöå - êîëåêö³ÿ "Êâ³íòåñåíö³ÿ" Öèìáàë óí³âåðñèòåò äèçàéíó òà òåõíîëî㳿) ÇÀײÑÊÀ Îëåíà (ÊÍÓÒÄ) Íîì³íàö³ÿ Ôàíòàç³éíà çà÷³ñêà Íîì³íàö³ÿ ÏÐÎ-ÀÐÒ 1 ì³ñöå - êîëåêö³ÿ "Òàºìíèèé êîñìîñ" Áî1 ì³ñöå - êîëåêö³ÿ "Õëîïîê" Ïîòºøê³íà Ãàííà (Õåðñîíñüêèé íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³- íàäèê Âëàäà (Êîëåäæ ÊÍÓÒÄ) Íîì³íàö³ÿ Ìîäíûé îáðàç âåðñèòåò) 1 ì³ñöå - êîëåêö³ÿ "Ñòèëüí³ êóäð³" Òèùåí2 ì³ñöå - êîëåêö³ÿ "Ñâåðõ÷åëîâå÷åñêèå êîâà Êàð³íà (Êîëåäæ ÊÍÓÒÄ) ñèëû" Ëîãâèí Îëåíà (ÊÍÓÒÄ) Íîì³íàö³ÿ Ôàíòàç³éíà çà÷³ñêà ç ïîñòè3 ì³ñöå - êîëåêö³ÿ "×óäîâèñüêî" ×åðâ³íñüêà æåì ßíà (ÊÍÓÒÄ) 1 ì³ñöå - êîëåêö³ÿ "×åðíûé ëåáåäü" Ñàðàáóí Íîì³íàö³ÿ Ïðåò-à-Ïîðòå Äå Ëþêñ 1 ì³ñöå - êîëåêö³ÿ "Simphonia 9" Îðåí÷èíà Íàòàë³ÿ (Êîëåäæ ÊÍÓÒÄ) ßíà (ÊÍÓÒÄ) 2 ì³ñöå - êîëåêö³ÿ "Êîðàëîâîå âäîõíîâåíèå" Äîëãîðó÷åíêî Àíàñòàñèÿ (ÊÍÓÒÄ) 3 ì³ñöå - êîëåêö³ÿ "Flower tunnel" Ïðóäí³êîâà ²ííà (ÊÍÓÒÄ) Êîíêóðñ Âçóòòÿ òà àêñåñóàðè Ãðàí Ïð³ - "Ìóçà Ëîòðåêà" Ëåïèõèíà Åëüâ³ðà (Ñàíêò-Ïåòåðáóðçüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò òåõíîëîã³é òà äèçàéíó) Íîì³íàö³ÿ ÏÐÎ-ÀÐÒ Ãðàí Ïð³ - "Ìóçà Ëîòðåêà" Ëåïèõèíà Åëüâ³ðà (Ñàíêò-Ïåòåðáóðçüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò òåõíîëîã³é òà äèçàéíó) 1 ì³ñöå - êîëåêö³ÿ "Òðîïèêè" Êîðîâè÷åâà Îëüãà (Ñàíêò-Ïåòåðáóðçüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò òåõíîëîã³é òà äèçàéíó) 2 ì³ñöå - êîëåêö³ÿ "Óëüò³ìàòóì" Ãîí÷àðåíêî Áîãäàí (Êè¿âñüêèé êîëåäæ ëåãêî¿ ïðîìèñëîâîñò³) 3 ì³ñöå - êîëåêö³ÿ "Äûìîì â îáëàêàõ" Ôåäîðÿê Àëüîíà, Çâàðèùóê Êàðîë³íà, Ñåìåíöîâ Îëåêñàíäð (ÊÍÓÒÄ)

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹23 • 10 ÷åðâíÿ 2013 ð.


13

²ÍÎÇÅÌͲ ÌÎÂÈ

01111006

!

B B A MO IHO EMHI MOB

Навчальні за лади

телефони

АНГЛІЙСЬКА ___________________________________ “Віс онсінсь ий Міжнародний Університет “США” в У раїні” ....................................................... 236-19-16, 486-06-66 “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79

НОРВЕЗЬКА ___________________________________ “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79 01131002

НІМЕЦЬКА _____________________________________ “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79 Ш ола язы ов “LOTS” ........................................................... (050)063-91-65

ПОРТУГАЛЬСЬКА ______________________________ “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79

РОСІЙСЬКА ____________________________________ “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79

УКРАЇНСЬКА ___________________________________ “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79

ФРАНЦУЗЬКА __________________________________ Ш ола язы ов “LOTS” ........................................................... (050)063-91-65

ШВЕДСЬКА ____________________________________ “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79

ІНШІ МОВИ ____________________________________ “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79

ІСПАНСЬКА ____________________________________ “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79 Ш ола язы ов “LOTS” ........................................................... (050)063-91-65

ІТАЛІЙСЬКА ____________________________________

09291001

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹23 • 10 ÷åðâíÿ 2013 ð.

“ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79 Ш ола язы ов “LOTS” ........................................................... (050)063-91-65

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


14

!

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ XO MEHE

Навчальні за лади

I , E OHOMI A, MEHT телефони

!

XO MEHE

Навчальні за лади

I , E OHOMI A, MEHT телефони

АДМІНІСТРАТОР _______________________________ МЕНЕДЖЕР-HR ________________________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ....... 223-28-18, 331-02-06 Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .......... 331-02-06, 332-41-62

БУХОБЛІК: 1С БУХГАЛТЕРІЯ __________________ Київсь ий національний е ономічний ніверситет ................................................... 456-03-57, 371-61-11 Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ................................................. 223-28-18, 331-02-06 Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ....... 223-28-18, 331-02-06

ОБЛІКОВЕЦЬ __________________________________ Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн .......................................... 400-85-67, 400-23-56

ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ _____________________ Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .......... 223-28-18, 484-54-57

БУХОБЛІК: СЕКРЕТАР (ОФІС-МЕНЕДЖЕР) ________________ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК _____________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ....... 223-28-18, 331-02-06 Київсь ий національний е ономічний ніверситет ................................................... 456-03-57, 371-61-11 Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ................................................. 223-28-18, 331-02-06

БУХОБЛІК: ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР _______________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ................................................. 223-28-18, 331-02-06

БУХОБЛІК: ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК __________________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ................................................. 223-28-18, 331-02-06

ЛОГІСТИК ______________________________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ....... 223-28-18, 331-02-06

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ....... 223-28-18, 331-02-06

ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР ______________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ....... 223-28-18, 331-02-06

!

A H TA OM ’ TEPHI

Навчальні за лади

PC

телефони

ДИЗАЙН ЛАНДШАФТНИЙ _______________________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ................................................. 223-28-18, 331-02-06

МАРКЕТОЛОГ __________________________________ ДИЗАЙН ТЕКСТИЛЮ ___________________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ....... 223-28-18, 331-02-06

МЕНЕДЖЕР ____________________________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ....... 223-28-18, 331-02-06

МЕНЕДЖЕР ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ ________________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ....... 223-28-18, 331-02-06

МЕНЕДЖЕР З ПЕРСОНАЛУ ____________________

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ................................................. 223-28-18, 331-02-06

ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ ___________________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ................................................. 223-28-18, 331-02-06

КОМП’ЮТЕР: АДМІНІСТРУВАННЯ ____________________________ Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ....... 223-28-18, 331-02-06

КОМП’ЮТЕР: МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ ______________________ КОРИСТУВАЧ __________________________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ....... 223-28-18, 331-02-06

МЕНЕДЖЕР З РЕКЛАМИ І РR ______________________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ....... 223-28-18, 331-02-06

МЕНЕДЖЕР З ТУРИЗМУ _______________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ................................................. 223-28-18, 331-02-06

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ................................................. 223-28-18, 331-02-06 Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42

КОМП’ЮТЕР: ОПЕРАТОР ______________________ Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн .......................................... 400-85-67, 400-23-56 Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ................................................. 223-28-18, 331-02-06 Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42

МЕНЕДЖЕР РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ _____________________ КОМП’ЮТЕР: _____________________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ....... 223-28-18, 331-02-06 ПРОГРАМУВАННЯ Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .................................................... 223-28-18, 484-54-57

Ó×ÅÁÀ

Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн .......................................... 400-85-67, 400-23-56

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹23 • 10 ÷åðâíÿ 2013 ð.


15

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ

!

A H TA OM ’ TEPHI

Навчальні за лади

PC

телефони

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ....... 223-28-18, 331-02-06 Учебный центр “Конта т” ....................................................... 277-42-05, 277-40-42

!

PACA TA OPOB’

Навчальні за лади

телефони

ВІЗАЖИСТ _____________________________________ Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .................................................... 331-02-06, 332-41-62 Навчальний центр “Арт-У раїна” .................. 247-98-28, 462-13-10

КОМП’ЮТЕР: ПРОЕКТУВАННЯ _______________________________ ДИЗАЙН Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42 І РОЗПИС НІГТІВ ______________________________ КОМП’ЮТЕР: РЕМОНТ І СКЛАДАННЯ ________________________ Учебный центр “Конта т” ....................................................... 277-42-05, 277-40-42

Мережа навчальних центрів “Но тевой Сервис” ......................................................... 360-85-76

КОСМЕТОЛОГ _________________________________ Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .................................................... 331-02-06, 332-41-62

КОМП’ЮТЕР: ТЕСТУВАННЯ ПО _______________________________ МАСАЖИСТ ____________________________________ Учебный центр “Конта т” ....................................................... 277-42-05, 277-40-42

КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА, ВЕРСТКА _______________________________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ................................................. 223-28-18, 331-02-06 Учебный центр “ Конта т” ........................................................ 277-42-05, 277-40-42

К рси масаж ............................................... 229-07-36 К рсы “Expert L`oreal Professionel LOVELY” ........................................................ (067)775-68-95 Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .................................................... 331-02-06, 332-41-62

НАРОЩУВАННЯ НІГТІВ __________________________________________ Мережа навчальних центрів “Но тевой Сервис” ......................................................... 360-85-76

КОМП’ЮТЕРНИЙ ПЕРУКАР _______________________________________ ДИЗАЙН _______________________________________ Київсь е вище професійне чилище Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ................................................. 223-28-18, 331-02-06 Учебный центр “Конта т” ....................................................... 277-42-05, 277-40-42

сервіс і дизайн .......................................... 400-85-67, 400-23-56 К рсы “Expert L`oreal Professionel LOVELY” ........................................................ (067)775-68-95 Навчальний центр “Арт-У раїна” .................. 247-98-28, 462-13-10

КОМП’ЮТЕРНІ СПЕЦІАЛІСТ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРНЕТ _________________________ З МАНІКЮРУ __________________________________ Навчальний бізнес-центр “ АНАСТАСІЯ” .................................................. 223-28-18, 331-02-06 Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42

САДІВНИК _____________________________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ................................................. 223-28-18, 331-02-06

!

PC C CEPBIC

EP

Навчальні за лади

телефони

К рсы “Expert L`oreal Professionel LOVELY” ........................................................ (067)775-68-95 Мережа навчальних центрів “Но тевой Сервис” ......................................................... 360-85-76 Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .......... 331-02-06, 332-41-62 Навчальний центр “Арт-У раїна” .................. 247-98-28, 462-13-10

СПЕЦІАЛІСТ З ПЕДИКЮРУ __________________________________ К рсы “Expert L`oreal Professionel LOVELY” ........................................................ (067)775-68-95 Мережа навчальних центрів “Но тевой Сервис” ......................................................... 360-85-76 Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .......... 331-02-06, 332-41-62

КОНДИТЕР _____________________________________ СТИЛІСТ _______________________________________ Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .................................................... 223-28-18, 484-54-57

Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .................................................... 331-02-06, 332-41-62

КРАВЕЦЬ ______________________________________ Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн .......................................... 400-85-67, 400-23-56

КУХАР _________________________________________ Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .................................................... 223-28-18, 484-54-57

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹23 • 10 ÷åðâíÿ 2013 ð.

99991135

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


16

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ

КУРС МОДЕЛЮВАННЯ НІГТІВ № 1 В УКРАЇНІ! ЧОМУ НАВЧАЄМО? Ïðîãðàìà íàâ÷àííÿ âêëþ÷ຠò³ëüêè ñó÷àñí³ ñïîñîáè ³ ñòèë³ ìîäåëþâàííÿ í³ãò³â (Íàòþðåëü, Ôðåí÷, Àêâàð³óì), äèçàéí í³ãò³â, à òàêîæ êóðñè ìàí³êþðó ³ ïåäèêþðó. Íà âèá³ð ïðîïîíóºìî ñåì³íàðè, ùî ïîãëèáëþþòü çíàííÿ äîäàòêîâèõ òåõí³ê (õóäîæí³é ³ êèòàéñüêèé ðîçïèñè, àðòãðàô³êà, â³òðàæ³ òà ³í.)

ЯК НАВЧАЄМО?  ïðîãðàìàõ íàøèõ êóðñ³â çðîáëåíèé àêöåíò íà ïðàêòèêó - íåìຠí³ÿêèõ îáìåæåíü àêàäåì³÷íèõ ãîäèí, ç ïåðåë³êîì ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü ìîæíà îçíàéîìèòèñü ïåðåä íàâ÷àííÿì. Êîæíà òåìà çàêð³ïëþºòüñÿ îáîâ'ÿçêîâèì íàðîùóâàííÿì í³ãò³â, ìàí³êþðîì àáî ïåäèêþðîì.

СКІЛЬКИ КОШТУЄ НАВЧАННЯ? Ïîòð³áíî ðîçóì³òè, ùî äëÿ ÿê³ñíîãî íàâ÷àííÿ íåîáõ³äíà ñåðéîçíà ìàòåð³àëüíà áàçà ³ òîìó ö³íè íå ìîæóòü áóòè çàíàäòî äåøåâ³. Ç ³íøîãî áîêó, äîðîã³ êóðñè çàçâè÷àé íåáàãàòîëþäí³, ¿õ ð³äê³ñí³ ê볺íòè ïåðåïëà÷óþòü çà "áðåíä" ³ òàê ïðîñò³øå ïðîâîäèòè íàâ÷àííÿ. Íàø³ êëàñè ïîâí³ñòþ ïðîôåñ³éíî ï³äãîòîâëåí³ îáëàäíàííÿì ³ óêîìïëåêòîâàí³ íåîáõ³äíîþ êîñìåòèêîþ; ïðîïîíóºìî íàâ÷àííÿ çà ÷åñíîþ ö³íîþ - êîæåí ïëàòèòü ò³ëüêè çà ñåáå ³ îòðèìóº ìàêñèìóì ìîæëèâîñòåé.

СКІЛЬКИ ЛЮДЕЙ В ГРУПІ? Çàíÿòòÿ ïðîâîäÿòüñÿ â ãðóïàõ ïî 3-5 îñ³á. Ðîáîòà â íåâåëèêèõ ãðóïàõ äîçâîëÿº ³íñòðóêòîðîâ³ ïðèä³ëÿòè äîñòàòíþ óâàãó êîæíîìó ó÷íþ. Òàêîæ ó íàñ ìîæëèâ³ ³íäèâ³äóàëüí³ çàíÿòòÿ çà äîìîâëåí³ñòþ.

ЯКИЙ ГРАФІК ЗАНЯТЬ?

ЩО НЕОБХІДНО МАТИ ДЛЯ ЗАНЯТЬ? Êîæíå ðîáî÷å ì³ñöå â íàâ÷àëüíèõ öåíòðàõ çàáåçïå÷åíå ïîâíèì íàáîðîì ïðîôåñ³éíî¿ êîñìåòèêè. Âñ³ ìàòåð³àëè âõîäÿòü â ö³íó íàâ÷àííÿ! ªäèíå, ùî ïîòð³áíî ïðèäáàòè ³íñòðóìåíò äëÿ â³äïîâ³äíîãî êóðñó.

ДЕ ПРИДБАТИ МАТЕРІАЛИ? ϳñëÿ íàâ÷àííÿ âèïóñêíèêè ñòèêàþòüñÿ ç ïðîáëåìîþ âèñîêî¿ âàðòîñò³ îáëàäíàííÿ ðîáî÷îãî ì³ñöÿ ³ êóï³âë³ ñòàðòîâîãî íàáîðó êîñìåòèêè. Îñê³ëüêè íàøà êîìïàí³ÿ êåðóº ìåðåæåþ ñàëîí³â êðàñè, ìè ÿê í³õòî ³íøèé çíàºìî ïðîôåñ³éí³ ïîòðåáè ìàéñòð³â. ² ãîòîâ³ ïîä³ëèòèñÿ ç òîáîþ íàéåôåêòèâí³øèìè ð³øåííÿìè!  ìàãàçèíàõ "Íîãòåâîé Ñåðâèñ" àáî ³íòåðíåòìàãàçèí³ òè çìîæåø ïðèäáàòè âñå íåîáõ³äíå äëÿ ðîáîòè çà íàéêðàùèìè ö³íàìè!

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Êåð³âíèêè ñàëîí³â êðàñè óâàæíî ñòàâëÿòüñÿ äî òîãî, äå íàâ÷àâñÿ ïîòåíö³éíèé ñï³âðîá³òíèê. Âèïóñêíèêè íàâ÷àëüíèõ öåíòð³â "Íîãòåâîé Ñåðâèñ" ó íèõ çàâæäè áàæàí³ ³ òè ìîæåø ðîçãëÿíóòè áóäü-ÿêó ç öèõ âàêàíñ³é, ïîð³âíÿâøè óìîâè ðîáîòè òà ³íø³ ПРОГРАМА âèìîãè. Çàÿâêè çàâæäè àêòóàëüí³, òàêîæ ìè ЛОЯЛЬНОСТІ ñàì³ äàºìî ðåêîìåíäàö³¿ â ñàëîíè êðàñè. ÁóäüÂèïóñêíèêè îòðèìóþòü íàêîïè÷óâàëü- ÿêèé âèïóñêíèê ìîæå îòðèìàòè öþ ³íôîðìàíó äèñêîíòíó êàðòó ç³ çíèæêîþ 7% íà áóäü- ö³þ â áóäü-ÿêèé ÷àñ! ÿêó ïðîäóêö³þ. Êð³ì òîãî, ÿêùî çàê³í÷åíî íàâ÷àííÿ ïî îäíîìó ç êóðñ³â - íàðîùóâàííÿ ДНІ ВІДКРИТИХ í³ãò³â, ìàí³êþðó ÷è ïåäèêþðó òè ãàðàíòîâàíî ДВЕРЕЙ îòðèìóºø 5% çíèæêó íà áóäü-ÿêèé íàñòóïíèé Íàø³ äâåð³ çàâæäè â³äêðèò³. Ïðèõîäü ³ òè êóðñ íàâ÷àëüíîãî öåíòðó! Ïî çàê³í÷åíí³ ïîáà÷èø ÿê ïðîõîäÿòü çàíÿòòÿ. Ïîçíàéîìïîâíîãî êóðñó íàðîùóâàííÿ í³ãò³â º ìîæ- ñÿ ç ³íñòðóêòîðîì, íà áóäü-ÿê³ ïèòàííÿ â³í ëèâ³ñòü áåçêîøòîâíî îáðàòè òîâàð íà 500 ãðí! â³äïîâ³ñòü. Òàêîæ º ìîæëèâ³ñòü ïðîéòè áåçêîøòîâí³ ñåì³íàðè ³ ìàéñòåð-êëàñè, àáî ХТО ІНСТРУКТОР? ïðîñòî ïðèéòè â ÿêîñò³ ìîäåë³ â íàâ÷àëüíèé Ó íàâ÷àëüíèõ öåíòðàõ "Íîãòåâîé Ñåðâèñ" öåíòð. Ëàñêàâî ïðîñèìî! âèêëàäàþòü íå ïðîñòî äîñâ³ä÷åí³ íåéë-äèçàéíåðè, à ïðîôåñ³éí³ ³íñòðóêòîðè. Êîæåí ПРИЄДНУЙТЕСЬ ³íñòðóêòîð âîëî䳺 ìåòîäèêîþ íàâ÷àííÿ, ДО ПРОФЕСІОНАЛІВ ñïåö³àëüíèìè çíàííÿìè òà ïðàêòè÷íîþ ìàéШКОЛИ НАРОЩУВАННЯ ñòåðí³ñòþ. ²íñòðóêòîð â쳺 íå ò³ëüêè ïðàâèëüНІГТІВ №1 В УКРАЇНІ! íî ïîêàçàòè, à é ðîçïîâ³ñòè, ïîÿñíèòè íþàíñè, â³äïîâ³ñòè íà ïèòàííÿ. Íàðåøò³, ³íñòðóêòîð Íàøà àäðåñà: âóë. Ïåñòåëÿ, 11 (çðó÷íà ç ðîçóì³ííÿì ³ òåðï³ííÿì ñòàâèòüñÿ äî òîãî, òðàíñïîðòíà ðîçâ'ÿçêà - íàâ÷àëüíèé öåíòð ùî â òåáå íå âèõîäèòü. ðîçòàøîâàíèé â 5 õâèëèíàõ õîäüáè â³ä ì. "Âîêçàëüíà", á³ëÿ ïë. Ïåðåìîãè)

Òðèâàë³ñòü ïîâíîãî êóðñó íàðîùóâàííÿ í³ãò³â - 15 äí³â, åêñïðåñ ïðîõîäèòü çà 5 äí³â. ЧЕСНО Ìàí³êþð (òðè ìîäåë³) ³ ïåäèêþð (äâ³ ìîäåë³) ПРО ДИПЛОМИ ïðîõîäÿòü ïî 5 äí³â. Òàêîæ îðãàí³çîâóºìî Çã³äíî ÊÇïÏ, â Óêðà¿í³ íå ³ñíóº ïðîôåñ³¿ êóðñè âèõ³äíîãî äíÿ ³ ³íäèâ³äóàëüí³ ãðàô³êè, "ìàéñòðà íàðîùóâàííÿ í³ãò³â", "íåéë-äèçàéíå çìåíøóþ÷è íàâ÷àëüíó ïðîãðàìó. íåðà". Íà æàëü, íå ³ñíóº ³ äèïëîìà äåðæàâ-

Ó×ÅÁÀ

íîãî çðàçêà, ùî ï³äòâåðäæóº îòðèìàííÿ â³äïîâ³äíî¿ îñâ³òè! Áàãàòî íàâ÷àëüíèõ öåíòð³â âèäàþòü äèïëîì "ì³æíàðîäíîãî çðàçêà". Àëå ïðàâäà â òîìó, ùî í³ÿêîãî ì³æíàðîäíîãî çðàçêà àáî ñòàíäàðòó â ñâ³ò³ íåìàº. Ïî ñóò³ - öå äèïëîìè òîðãîâèõ ìàðîê êîñìåòèêè, ùî ðîçðîáëÿþòüñÿ íèìè ñàìèìè ³ í³÷îãî íå ãàðàíòóþòü. Ìè âèäàºìî âèïóñêíèêàì äèïëîì êîìïàí³¿ "Íîãòåâîé Ñåðâèñ". Íàø äèïëîì çàáåçïå÷åíèé 12-ð³÷íèì äîñâ³äîì ó íàâ÷àíí³ òà óñï³øíîþ êàð'ºðîþ òèñÿ÷ íàøèõ âèïóñêíèê³â!

Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë.: (044) 360-85-76, (093) 862-24-45 Ñàéò: http://nails.ua/school/ Ãðóïà ÂÊ: http://vk.com/nails_ua

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹23 • 10 ÷åðâíÿ 2013 ð.


17

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ

!

PC CAMOB

OC OHA

Навчальні за лади

EHH

телефони

ТРЕНІНГИ, СЕМІНАРИ _________________________ Київсь ий національний е ономічний ніверситет ................................................... 456-03-57, 371-61-11 Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ................................................. 223-28-18, 331-02-06

!

PC A IHTEPECAM

Навчальні за лади

телефони

ЗАКРІЙНИК ____________________________________ Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн .......................................... 400-85-67, 400-23-56

МОДЕЛ’ЄРДИЗАЙНЕР _____________________________________ Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн .......................................... 400-85-67, 400-23-56

ФОТОГРАФ ____________________________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ................................................. 223-28-18, 331-02-06

!

IH

I PC

Навчальні за лади

телефони

АВТОМАЛЯР ___________________________________ К рсы автомаляров ................................................. (093)944-50-60

РОБІТНИЧІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ _______________________________ К рсы автомаляров ................................................. (093)944-50-60 Між ал зевий УАЦ Інстит т еле трозварювання ім. Є.О. Патона ............. 200-82-80, 456-63-30

99992006

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹23 • 10 ÷åðâíÿ 2013 ð.

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


18

ÄβÄÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ МІНДОХОДІВ У м. КИЄВІ ІНФОРМУЄ ÏÐÎ ÄÅÐÆÀÂÍÓ ÐŪÑÒÐÀÖ²Þ Äϲ Ó ØÅÂ×ÅÍʲÂÑÜÊÎÌÓ ÐÀÉÎͲ ÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß Ì²ÍÄÎÕÎÄ²Â Ó Ì. ÊȪ² 03.06.2013 ð. (íîìåð çàïèñó 10741020000045796) áóëî ïðîâåäåíî Äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ̳íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ òà ïðèñâîºíî êîä 38728711. Ïîäàòîê íà íåðóõîìå ìàéíî, â³äì³ííå â³ä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè - àêòóàëüíà òåìà ïîäàòêîâèõ êîíñóëüòàö³é! Ïîäàòêîâà êîíñóëüòàö³ÿ - öå îïåðàòèâíà äîïîìîãà ïëàòíèêàì ïîäàòê³â ó âèð³øåíí³ íàéð³çíîìàí³òí³øèõ ïðîáëåìíèõ ïèòàíü. Íàðàç³ áàãàòî ïëàòíèê³â ïîäàòê³â çâåðíóëîñÿ äî Öåíòðó îáñëóãîâóâàííÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â Äϲ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ̳íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ ç ïðèâîäó ââåäåííÿ â ä³þ ó 2013 ðîö³ ïîäàòêó íà íåðóõîìå ìàéíî, â³äì³ííå â³ä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ç áàæàííÿì ä³çíàòèñÿ âñ³ íþàíñè íàðàõóâàííÿ òà ñïëàòè öüîãî ïîäàòêó. Íèæ÷å íàâîäèìî íàéïîïóëÿðí³ø³ òà íàéàêòóàëüí³ø³ ³ç çàäàíèõ ïèòàíü. ßê³ ïåðåäáà÷åí³ ï³ëüãè ç ïîäàòêó íà íåðóõîìå ìàéíî, â³äì³ííå â³ä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè? ³äïîâ³äü: Ïóíêòîì 265.4 ñòàòò³ 265 ðîçä³ëó Õ²² Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ - ÏÊÓ) ïåðåäáà÷åíî ï³ëüãè ³ç ñïëàòè ïîäàòêó íà íåðóõîìå ìàéíî, â³äì³ííå â³ä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ, à ñàìå: áàçà îïîäàòêóâàííÿ îá'ºêòà æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³, ùî ïåðåáóâຠó âëàñíîñò³ ô³çè÷íî¿ îñîáè - ïëàòíèêà ïîäàòêó, çìåíøóºòüñÿ: à) äëÿ êâàðòèðè - íà 120 êâ. ìåòð³â; á) äëÿ æèòëîâîãî áóäèíêó - íà 250 êâ. ìåòð³â. Òàêå çìåíøåííÿ íàäàºòüñÿ îäèí ðàç çà áàçîâèé ïîäàòêîâèé (çâ³òíèé) ïåð³îä ³ çàñòîñîâóºòüñÿ äî îá'ºêòà æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³, ó ÿê³é ô³çè÷íà îñîáà - ïëàòíèê ïîäàòêó çàðåºñòðîâàíà â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó, àáî çà âèáîðîì òàêîãî ïëàòíèêà äî áóäü-ÿêîãî ³íøîãî îá'ºêòà æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³, ÿêèé ïåðåáóâຠâ éîãî âëàñíîñò³. ßê³ îá'ºêòè íåðóõîìîñò³ íå º îá'ºêòàìè îïîäàòêóâàííÿ ïîäàòêîì íà íåðóõîìå ìàéíî? ³äïîâ³äü: Íå º îá'ºêòîì îïîäàòêóâàííÿ ïîäàòêîì íà íåðóõîìå ìàéíî, â³äì³ííå â³ä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè: à) îá'ºêòè æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âëàñíîñò³ äåðæàâè àáî òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä (¿õ ñï³ëüí³é âëàñíîñò³); á) îá'ºêòè æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³, ÿê³ ðîçòàøîâàí³ â çîíàõ â³ä÷óæåííÿ òà áåçóìîâíîãî (îáîâ'ÿçêîâîãî) â³äñåëåííÿ, âèçíà÷åí³ çàêîíîì; â) áóä³âë³ äèòÿ÷èõ áóäèíê³â ñ³ìåéíîãî òèïó; ã) ñàäîâèé àáî äà÷íèé áóäèíîê, àëå íå á³ëüøå îäíîãî òàêîãî îá'ºêòà íà îäíîãî ïëàòíèêà ïîäàòêó; ´) îá'ºêòè æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³, ÿê³ íàëåæàòü áàãàòîä³òíèì ñ³ì'ÿì òà ïðèéîìíèì ñ³ì'ÿì, ó ÿêèõ âèõîâóºòüñÿ òðîº òà á³ëüøå ä³òåé, àëå íå á³ëüøå îäíîãî òàêîãî îá'ºêòà íà ñ³ì'þ; ä) ãóðòîæèòêè. ßêà íåðóõîì³ñòü â³äíîñèòüñÿ äî îá'ºêò³â æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³? ³äïîâ³äü: Çã³äíî ç íîðìàìè Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè îá'ºêòè æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³ - áóä³âë³, â³äíåñåí³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà äî æèòëîâîãî ôîíäó, äà÷í³ òà ñàäîâ³ áóäèíêè. Îá'ºêòè æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³ ïîä³ëÿþòüñÿ íà òàê³ òèïè: à) æèòëîâèé áóäèíîê - áóä³âëÿ êàï³òàëüíîãî òèïó, ñïîðóäæåíà ç äîòðèìàííÿì âèìîã, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîì, ³íøèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè, ³ ïðèçíà÷åíà äëÿ ïîñò³éíîãî ó í³é ïðîæèâàííÿ. Æèòëîâ³ áóäèíêè ïîä³ëÿþòüñÿ íà æèòëîâ³ áóäèíêè ñàäèáíîãî òèïó òà æèòëîâ³ áóäèíêè êâàðòèðíîãî òèïó ð³çíî¿ ïîâåðõîâîñò³; á) æèòëîâèé áóäèíîê ñàäèáíîãî òèïó - æèòëîâèé áóäèíîê, ðîçòàøîâàíèé íà îêðåì³é çåìåëüí³é ä³ëÿíö³, ÿêèé ñêëàäàºòüñÿ ³ç æèòëîâèõ òà äîïîì³æíèõ (íåæèòëîâèõ) ïðèì³ùåíü; â) ïðèáóäîâà äî æèòëîâîãî áóäèíêó - ÷àñòèíà áóäèíêó, ðîçòàøîâàíà ïîçà êîíòóðîì éîãî êàï³òàëüíèõ çîâí³øí³õ ñò³í, ³ ÿêà ìຠç îñíîâíîþ ÷àñòèíîþ áóäèíêó îäíó (àáî á³ëüøå) ñï³ëüíó êàï³òàëüíó ñò³íó; ã) êâàðòèðà - ³çîëüîâàíå ïîìåøêàííÿ â æèòëîâîìó áóäèíêó, ïðèçíà÷åíå òà ïðèäàòíå äëÿ ïîñò³éíîãî ó íüîìó ïðîæèâàííÿ; ´) êîòåäæ - îäíî, ï³âòîðà ïîâåðõîâèé áó-

äèíîê íåâåëèêî¿ æèòëîâî¿ ïëîù³ äëÿ ïîñò³éíîãî ÷è òèì÷àñîâîãî ïðîæèâàííÿ ç ïðèñàäèáíîþ ä³ëÿíêîþ; ä) ê³ìíàòè ó áàãàòîñ³ìåéíèõ (êîìóíàëüíèõ) êâàðòèðàõ - ³çîëüîâàí³ ïîìåøêàííÿ â êâàðòèð³, â ÿê³é ìåøêàþòü äâîº ÷è á³ëüøå êâàðòèðîíàéìà÷³â; å) ñàäîâèé áóäèíîê - áóäèíîê äëÿ ë³òíüîãî (ñåçîííîãî) âèêîðèñòàííÿ, ÿêèé â ïèòàííÿõ íîðìóâàííÿ ïëîù³ çàáóäîâè, çîâí³øí³õ êîíñòðóêö³é òà ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ íå â³äïîâ³äຠíîðìàòèâàì, óñòàíîâëåíèì äëÿ æèòëîâèõ áóäèíê³â; º) äà÷íèé áóäèíîê - æèòëîâèé áóäèíîê äëÿ âèêîðèñòàííÿ ïðîòÿãîì ðîêó ç ìåòîþ ïîçàì³ñüêîãî â³äïî÷èíêó. ßêèé ïîðÿäîê îá÷èñëåííÿ ïîäàòêó íà íåðóõîìå ìàéíî, â³äì³ííå â³ä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ãðîìàäÿí? ³äïîâ³äü: ³äïîâ³äíî äî Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè îá÷èñëåííÿ ñóìè ïîäàòêó ç îá'ºêò³â æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó âëàñíîñò³ ô³çè÷íèõ îñ³á, ïðîâîäèòüñÿ îðãàíîì äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì îá'ºêòà æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³. Ïîäàòêîâå ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ ïðî ñóìó ïîäàòêó, ùî ï³äëÿãຠñïëàò³, òà ïëàò³æí³ ðåêâ³çèòè íàäñèëàþòüñÿ îðãàíàìè äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ïëàòíèêàì çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì îá'ºêòà æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³ äî 1 ëèïíÿ çâ³òíîãî ðîêó çà ôîðìîþ, âñòàíîâëåíîþ ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ñòàòòåþ 58 öüîãî Êîäåêñó. Ùîäî íîâîñòâîðåíîãî (íîâîââåäåíîãî) îá'ºêòà æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³ ïîäàòîê ñïëà÷óºòüñÿ ô³çè÷íîþ îñîáîþ-ïëàòíèêîì ïî÷èíàþ÷è ç ì³ñÿöÿ, â ÿêîìó âèíèêëî ïðàâî âëàñíîñò³ íà òàêèé îá'ºêò. Îðãàí äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè íàäñèëຠïîäàòêîâå ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ çàçíà÷åíîìó âëàñíèêó ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî âèíèêíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà òàêèé îá'ºêò. Ïëàòíèêè ïîäàòêó íà ï³äñòàâ³ äîêóìåíò³â, ùî ï³äòâåðäæóþòü ¿õ ïðàâî âëàñíîñò³ íà îá'ºêò îïîäàòêóâàííÿ òà ì³ñöå ïðîæèâàííÿ (ðåºñòðàö³¿), ìàþòü ïðàâî çâåðíóòèñÿ äî îðãàí³â äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè äëÿ çâ³ðêè äàíèõ ùîäî æèòëîâî¿ ïëîù³ æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³, ï³ëüãè ç³ ñïëàòè ïîäàòêó, ñòàâêè ïîäàòêó òà íàðàõîâàíî¿ ñóìè ïîäàòêó. Îðãàí äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ïðîâîäèòü ïåðåðàõóíîê ñóìè ïîäàòêó ³ íàäñèëຠïîäàòêîâå ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ çàçíà÷åíîìó âëàñíèêó â³äïîâ³äíî äî öüîãî ïóíêòó. ßêèé ïîðÿäîê îá÷èñëåííÿ ïîäàòêó íà íåðóõîìå ìàéíî, â³äì³ííå â³ä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ï³äïðèºìñòâ? ³äïîâ³äü: Ïëàòíèêè ïîäàòêó - þðèäè÷í³ îñîáè ñàìîñò³éíî îá÷èñëþþòü ñóìó ïîäàòêó ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ çâ³òíîãî ðîêó ³ äî 1 ëþòîãî öüîãî æ ðîêó ïîäàþòü îðãàíó äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì îá'ºêòà îïîäàòêóâàííÿ äåêëàðàö³þ ç ðîçáèâêîþ ð³÷íî¿ ñóìè ð³âíèìè ÷àñòêàìè ïîêâàðòàëüíî. Ùîäî íîâîñòâîðåíîãî (íîâîââåäåíîãî) îá'ºêòà æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³ äåêëàðàö³ÿ ïîäàºòüñÿ ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äíÿ âèíèêíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà òàêèé îá'ºêò. Ó ðàç³ íàáóòòÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá'ºêò æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³ ïðîòÿãîì ðîêó ïîäàòîê íàðàõîâóºòüñÿ ç äíÿ âèíèêíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà òàêèé îá'ºêò. Ó ðàç³ ïåðåõîäó ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá'ºêò îïîäàòêóâàííÿ â³ä îäíîãî âëàñíèêà äî ³íøîãî ïðîòÿãîì êàëåíäàðíîãî ðîêó ïîäàòîê îá÷èñëþºòüñÿ äëÿ ïîïåðåäíüîãî âëàñíèêà çà ïåð³îä ç 1 ñ³÷íÿ öüîãî ðîêó äî ïî÷àòêó òîãî ì³ñÿöÿ, â ÿêîìó â³í âòðàòèâ ïðàâî âëàñíîñò³ íà çàçíà÷åíèé îá'ºêò îïîäàòêóâàííÿ, à äëÿ íîâîãî âëàñíèêà - ïî÷èíàþ÷è ç ì³ñÿöÿ, â ÿêîìó âèíèêëî ïðàâî âëàñíîñò³. Îðãàí äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè íàäñèëຠïîäàòêîâå ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ íîâîìó âëàñíèêó ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ïåðåõ³ä ïðàâà âëàñíîñò³. ßêèì ÷èíîì îðãàíè äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî ïîäàþòü äî îðãàíó ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ³íôîðìàö³þ äëÿ ðîçðàõóíêó ïîäàòêó íà íåðóõîìå ìàéíî, â³äì³ííå â³ä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè? ³äïîâ³äü: ³äïîâ³äíî äî ï³äïóíêòó 265.7.4 ïóíêòó 265.7 ñòàòò³ 265 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â³ä 02 ãðóäíÿ 2010 ðîêó ¹2755-V² îðãàíè äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî, à òàêîæ îðãàíè, ùî çä³éñíþþòü ðåºñòðàö³þ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ ô³çè÷íèõ îñ³á, çîáîâ'ÿçàí³ äî 15 êâ³òíÿ ðîêó, â ÿêîìó íàáðàëà ÷èííîñò³

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß Ó×ÅÁÀ

öÿ ñòàòòÿ (01.01.2013), à â íàñòóïí³ ðîêè ùîêâàðòàëüíî, ó 15-äåííèé ñòðîê ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ïîäàòêîâîãî (çâ³òíîãî) êâàðòàëó ïîäàâàòè îðãàíàì ÄÏÑ â³äîìîñò³, íåîáõ³äí³ äëÿ ðîçðàõóíêó ïîäàòêó, çà ì³ñöåì ðîçòàøóâàííÿ òàêîãî îá'ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà ñòàíîì íà ïåðøå ÷èñëî â³äïîâ³äíîãî êâàðòàëó â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè. Ïîðÿäîê ïîäàííÿ îðãàíàìè äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî òà îðãàíàìè, ùî çä³éñíþþòü ðåºñòðàö³þ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ ô³çè÷íèõ îñ³á, â³äîìîñòåé, íåîáõ³äíèõ äëÿ ðîçðàõóíêó ïîäàòêó íà íåðóõîìå ìàéíî, â³äì³ííå â³ä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàòâåðäæåíî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 31 òðàâíÿ 2012 ðîêó ¹ 476. ×è çàçíà÷àòèìóòüñÿ ó êâèòàíö³¿ ðåêâ³çèòè, çà ÿêèìè ïîòð³áíî ïåðåðàõîâóâàòè êîøòè? ³äïîâ³äü: Ïîäàòêîâå ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ ïðî ñóìó ïîäàòêó, ùî ï³äëÿãຠñïëàò³, òà ïëàò³æí³ ðåêâ³çèòè íàäñèëàþòüñÿ îðãàíàìè ÄÏÑ ïëàòíèêàì çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì îá'ºêòà æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³ äî 1 ëèïíÿ çâ³òíîãî ðîêó. Ô³çè÷í³ îñîáè ñïëà÷óþòü ïîäàòîê íà íåðóõîìå ìàéíî, â³äì³ííå â³ä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ïðîòÿãîì 60 äí³â â³ä äíÿ âðó÷åííÿ ïîäàòêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿð³øåííÿ. ³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 57.5 ñòàòò³ 57 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïîäàòêè ³ çáîðè ñïëà÷óþòüñÿ ô³çè÷íèìè îñîáàìè ÷åðåç óñòàíîâè áàíê³â òà ïîøòîâ³ â³ää³ëåííÿ. Ó ðàç³ êîëè çàçíà÷åí³ îñîáè ïðîæèâàþòü ó ñ³ëüñüê³é (ñåëèùí³é) ì³ñöåâîñò³, âîíè ìîæóòü ñïëà÷óâàòè ïîäàòêè ³ çáîðè ÷åðåç êàñè ñ³ëüñüêèõ (ñåëèùíèõ) ðàä çà êâèòàíö³ºþ ïðî ïðèéíÿòòÿ ïîäàòê³â ³ çáîð³â, ôîðìó ÿêî¿ âñòàíîâëåíî íàêàçîì ÄÏÀ Óêðà¿íè â³ä 20.12.2010 ð. ¹ 964. ßê âëàñíèêîâ³ íåðóõîìîñò³ ïåðåêîíàòèñÿ, ùî çðîáëåíèé íèì ïëàò³æ ä³éøîâ äî îäåðæóâà÷à? ³äïîâ³äü: ³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 38.1 ñòàòò³ 38 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè âèêîíàííÿì ïîäàòêîâîãî îáîâ'ÿçêó âèçíàºòüñÿ ñïëàòà â ïîâíîìó îáñÿç³ ïëàòíèêîì â³äïîâ³äíèõ ñóì ïîäàòêîâèõ çîáîâ'ÿçàíü ó âñòàíîâëåíèé ïîäàòêîâèì çàêîíîäàâñòâîì ñòðîê. ϳäòâåðäæåííÿì ñïëàòè ñóì ïîäàòêîâèõ çîáîâ'ÿçàíü ìîæóòü áóòè â³äïîâ³äíèé ïëàò³æíèé äîêóìåíò ç â³äì³òêîþ óñòàíîâè áàíêó, ïîøòîâîãî â³ää³ëåííÿ òà êâèòàíö³ÿ ñ³ëüñüêî¿ (ñåëèùíî¿) ðàäè ïðî ïðèéíÿòòÿ ïîäàòêó. Ïëàòíèê ïîäàòêó ìîæå çâåðíóòèñÿ äî ïîäàòêîâîãî îðãàíó äëÿ çâ³ðêè äàíèõ ùîäî ñïëàòè ïîäàòêó íà íåðóõîìå ìàéíî. ßê³ øòðàôí³ ñàíêö³¿ ìîæóòü áóòè çàñòîñîâàí³ äî òèõ ãðîìàäÿí, ÿê³ íå âñòèãëè â÷àñíî ñïëàòèòè ïîäàòîê? ³äïîâ³äü: Ñòàòòåþ 126 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî ÿêùî ïëàòíèê ïîäàòê³â íå ñïëà÷óº óçãîäæåíî¿ ñóìè ãðîøîâîãî çîáîâ'ÿçàííÿ ïðîòÿãîì ñòðîê³â, âñòàíîâëåíèõ Êîäåêñîì, òàêèé ïëàòíèê ïîäàòê³â ïðèòÿãóºòüñÿ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó âèãëÿä³ øòðàôó ó òàêèõ ðîçì³ðàõ: 1) ïðè çàòðèìö³ äî 30 êàëåíäàðíèõ äí³â âêëþ÷íî, íàñòóïíèõ çà îñòàíí³ì äíåì ñòðîêó ñïëàòè ñóìè ãðîøîâîãî çîáîâ'ÿçàííÿ, - ó ðîçì³ð³ 10% ïîãàøåíî¿ ñóìè ïîäàòêîâîãî áîðãó; 2) ïðè çàòðèìö³ á³ëüøå í³æ 30 êàëåíäàðíèõ äí³â, íàñòóïíèõ çà îñòàíí³ì äíåì ñòðîêó ñïëàòè ñóìè ãðîøîâîãî çîáîâ'ÿçàííÿ, - ó ðîçì³ð³ 20% ïîãàøåíî¿ ñóìè ïîäàòêîâîãî áîðãó. ßê ñàìîñò³éíî ðîçðàõóâàòè ñóìó ïîäàòêó äî ñïëàòè ÷è òàêèé ðîçðàõóíîê ïîâèííà çðîáèòè ³íñïåêö³ÿ? ³äïîâ³äü: Îá÷èñëåííÿ ñóìè ïîäàòêó ç îá'ºêò³â æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âëàñíîñò³ ô³çè÷íèõ îñ³á, ïðîâîäèòüñÿ îðãàíîì ÄÏÑ çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì îá'ºêòà æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³. ×è îïîäàòêîâóâàòèìóòüñÿ òàê³ ÷àñòèíè áóäèíêó, ÿê ãàðàæ, ï³äâàë, ãîñïîäàðñüê³ ïðèáóäîâè? ³äïîâ³äü: Ñòàòòåþ 23 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî áàçîþ îïîäàòêóâàííÿ º âàðò³ñí³, ô³çè÷í³ àáî ³íø³ õàðàêòåðèñòèêè îá'ºêòà îïîäàòêóâàííÿ. Çîêðåìà, äëÿ ïîäàòêó íà íåðóõîìå ìàéíî áàçîþ îïîäàòêóâàííÿ º æèòëîâà ïëîùà îá'ºêòà æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³. ³äïîâ³äíî äî Äåðæàâíîãî êëàñèô³êàòîðà áóä³âåëü òà ñïîðóä ÄÊ 018-2000, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Äåðæñòàíäàðòó Óêðà¿íè â³ä 17.08.2000 ð. ¹ 507, ãàðàæ³, ï³äâàëè, ãîñïî-

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹23 • 10 ÷åðâíÿ 2013 ð.


19

ÄβÄÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß äàðñüê³ ïðèáóäîâè º íåæèòëîâèìè áóä³âëÿìè. Òàê, ãàðàæåì º ïîáóäîâà àáî ïðèì³ùåííÿ äëÿ çáåð³ãàííÿ àâòîìîá³ëÿ; ïðèçíà÷åííÿì ï³äâàëó º çáåð³ãàííÿ çàïàñ³â ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â ³ â³í ðîçòàøîâóºòüñÿ ï³ä ïåðøèì ïîâåðõîì áóäèíêó íèæ÷å ð³âíÿ çåìë³; ãîñïîäàðñüêà ïðèáóäîâà - öå ïðèì³ùåííÿ äëÿ çáåð³ãàííÿ îáëàäíàííÿ òà ³íâåíòàðþ. Îòæå, îñê³ëüêè ãàðàæ³, ï³äâàëè, ãîñïîäàðñüê³ ïðèáóäîâè íå ìàþòü æèòëîâî¿ ïëîù³, òî âîíè íå º îá'ºêòàìè îïîäàòêóâàííÿ. ßê îáèðàòèìåòüñÿ îá'ºêò, äî ÿêîãî çàñòîñîâóâàòèìåòüñÿ ï³ëüãà ç³ ñïëàòè ïîäàòêó? ³äïîâ³äü: Ïóíêòîì 265.4 ñòàòò³ 265 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó ïåðåäáà÷åíî ï³ëüãè ³ç ñïëàòè ïîäàòêó ó âèãëÿä³ çìåíøåííÿ áàçè îïîäàòêóâàííÿ îá'ºêò³â æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³, ùî ïåðåáóâຠó âëàñíîñò³ ô³çè÷íî¿ îñîáè: äëÿ êâàðòèðè - íà 120 ì2 ³ äëÿ æèòëîâîãî áóäèíêó - íà 250 ì2. Òàêå çìåíøåííÿ íàäàºòüñÿ îäèí ðàç çà áàçîâèé ïîäàòêîâèé (çâ³òíèé) ïåð³îä ³ çàñòîñîâóºòüñÿ äî îá'ºêòà æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³, ó ÿê³é ô³çè÷íà îñîáà - ïëàòíèê ïîäàòêó çàðåºñòðîâàíà â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó, àáî çà âèáîðîì òàêîãî ïëàòíèêà äî áóäü-ÿêîãî ³íøîãî îá'ºêòà æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³, ÿêèé ïåðåáóâຠâ éîãî âëàñíîñò³. Òàêèì ÷èíîì, ï³ëüãó áóäå çàñòîñîâàíî äî îá'ºêòà æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³, ó ÿê³é ô³çè÷íà îñîáà - ïëàòíèê ïîäàòêó çàðåºñòðîâàíà â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó. Ïðîòå ÿêùî ô³çè÷íà îñîáà - ïëàòíèê ïîäàòê³â âèÿâèòü áàæàííÿ çàñòîñóâàòè ï³ëüãó äî ³íøîãî îá'ºêòà æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³, ÿêèé ïåðåáóâຠ⠿¿ âëàñíîñò³, òî ¿é ïîòð³áíî çàâ÷àñíî ïîäàòè ïèñüìîâå çâåðíåííÿ (çàÿâó) äî ïîäàòêîâîãî îðãàíó çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ òàêîãî îá'ºêòà îïîäàòêóâàííÿ òà ì³ñöåì ¿¿ ðåºñòðàö³¿. Òàêå çâåðíåííÿ (çàÿâó) ìîæíà ïîäàòè â îäèí ³ç òàêèõ ñïîñîá³â: îñîáèñòî ïëàòíèêîì ïîäàòê³â àáî óïîâíîâàæåíîþ íà öå îñîáîþ; íàä³ñëàòè ïîøòîþ ç ïîâ³äîìëåííÿì ïðî âðó÷åííÿ òà ç îïèñîì âêëàäåííÿ; çàñîáàìè åëåêòðîííîãî çâ'ÿçêó â åëåêòðîíí³é ôîðì³ çà íàÿâíîñò³ åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó, îòðèìàíîãî ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì. *** ÏÐÎ Ç̲ÍÓ ÑÒÐÎʲ ÇÀ ÎÏÅÐÀÖ²ßÌÈ Ç ÅÊÑÏÎÐÒÓ ÒÀ ²ÌÏÎÐÒÓ ÒÎÂÀв ² ÇÀÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍß ÎÁÎÂ'ßÇÊÎÂÎÃÎ ÏÐÎÄÀÆÓ ÍÀÄÕÎÄÆÅÍÜ Â ²ÍÎÇÅÌÍ²É ÂÀËÞÒ² Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ̳íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ ³íôîðìóº, ùî â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 ïîñòàíîâè Ïðàâë³ííÿ íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè â³ä 14.05.2013 ¹163 "Ïðî çì³íó ñòðîê³â çà îïåðàö³ÿìè ç åêñïîðòó òà ³ìïîðòó òîâàð³â ³ çàïðîâàäæåííÿ îáîâ'ÿçêîâîãî ïðîäàæó íàäõîäæåíü â ³íîçåìí³é âàëþò³", ðîçðàõóíêè çà îïåðàö³ÿìè ç åêñïîðòó òà ³ìïîðòó òîâàð³â, ïåðåäáà÷åí³ â ñòàòòÿõ 1 òà 2 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî ïîðÿäîê çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â â ³íîçåìí³é âàëþò³", çä³éñíþþòüñÿ ó ñòðîê, ùî ïåðåâèùóº 90 êàëåíäàðíèõ äí³â. Ïóíêòîì 2 ïîñòàíîâè âñòàíîâëåíî âèìîãó ùîäî îáîâ'ÿçêîâîãî ïðîäàæó íà ì³æáàíê³âñüêîìó âàëþòíîìó ðèíêó Óêðà¿íè íàäõîäæåíü â ³íîçåìí³é âàëþò³ ó âèãëÿä³ âàëþòíî¿ âèðó÷êè ðåçèäåíò³â â³ä ïðîäàæó òîâàð³â çà çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèìè äîãîâîðàìè. Çàçíà÷åíà ïîñòàíîâà íàáðàëà ÷èííîñò³ ç 20.05.2013, êð³ì ïóíêò³â 4 òà 5, ÿê³ íàáèðàþòü ÷èííîñò³ ç 28.05.2013, òà 䳺 äî 19.11.2013. ÂÂÅÄÅÍÍß Â ÎÁ²Ã ÍÎÂÈÕ ÀÊÖÈÇÍÈÕ ÌÀÐÎÊ ÏÅÐÅÍÅÑÅÍÎ Ç 1 ÒÐÀÂÍß ÍÀ 1 ÑÅÐÏÍß 2013 ÐÎÊÓ Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ̳íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ ³íôîðìóº, ùî íîâ³ àêöèçí³ ìàðêè íà àëêîãîëü òà òþòþí áóäóòü çàïðîâàäæåí³ â Óêðà¿í³ ç 1 ñåðïíÿ 2013 ðîêó. Òåðì³íè çàïðîâàäæåííÿ òà âèãîòîâëåííÿ ìàðîê íîâîãî çðàçêó çì³íåí³ ç óðàõóâàííÿì òåðì³í³â ïðîâåäåííÿ ³íâåíòàðèçàö³¿ ìàðîê òà òåðì³í³â ïðîâåäåííÿ ïðîöåäóðè çàêóï³âë³. Íàãàäàºìî, 29 êâ³òíÿ 2013 ðîêó Óðÿä óõâàëèâ ð³øåííÿ ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 13 áåðåçíÿ 2013 ðîêó ¹ 188. Îêð³ì ïåðåíåñåííÿ òåðì³í³â çàïðîâàäæåííÿ, â³äïîâ³äíî äî çì³í, ̳í³ñòåðñòâî äîõîä³â òà çáîð³â ìຠäî 20 ëèïíÿ çàáåçïå÷èòè âèãîòîâëåííÿ ìàðîê àêöèçíîãî çáîðó íîâîãî çðàçêà òà äî 1 ñåðïíÿ ïðèïèíèòè ïðîäàæ ìàðîê ïîïåðåäíüîãî çðàçêà. Ôàõ³âö³ ̳íäîõîä³â ïåðåêîíàí³, ùî çì³íè â çàêîíîäàâñòâ³ çàáåçïå÷àòü ñòâîðåííÿ íàëåæíèõ óìîâ äëÿ çðîñòàííÿ îáñÿã³â ëåãàëüíîãî âèðîáíèöòâà òþòþíîâèõ òà àëêîãîëüíèõ âèðîá³â. ßê íàñë³äîê - çíà÷íî çá³ëüøèòüñÿ íàäõîäæåííÿ êîøò³â äî äåðæàâíîãî áþäæåòó.

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹23 • 10 ÷åðâíÿ 2013 ð.

ÐÀÕÓÍÊÈ, ÍÀ ßʲ ÍÅÎÁÕ²ÄÍÎ ÑÏËÀ×ÓÂÀÒÈ ÊÈßÍÀÌ ÏÎÄÀÒÎÊ ÍÀ ÄÎÕÎÄÈ Ô²ÇÈ×ÍÈÕ ÎѲÁ Ïåðøîãî òðàâíÿ 2013 ðîêó ô³í³øóâàëà êàìïàí³ÿ äåêëàðóâàííÿ ãðîìàäÿíàìè ñâî¿õ äîõîä³â, îòðèìàíèõ ó 2012 ðîö³. Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ̳íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ ³íôîðìóº, ùî êèÿíàìè áóëî ïîäàíî ïîíàä 27 òèñÿ÷ äåêëàðàö³é ïðî ìàéíîâèé ñòàí òà äîõîäè. Ñóìà çàäåêëàðîâàíîãî äîõîäó ñêëàëà 10 ì³ëüÿðä³â 292 ì³ëüéîíè ãðèâåíü, ùî íà ï³âì³ëüÿðäà ãðèâåíü á³ëüøå, í³æ ó ìèíóëîìó ðîö³. Ñàìîñò³éíî âèçíà÷åíà ñóìà ïîäàòêó íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿêà ìຠíàä³éòè äî áþäæåòó - 290 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Ñòîëè÷íå óïðàâë³ííÿ ̳í³ñòåðñòâà çàñâ³ä÷óº âäÿ÷í³ñòü ïëàòíèêàì ïîäàòê³â ì. Êèºâà çà âèêîíàííÿ êîíñòèòóö³éíîãî îáîâ'ÿçêó ùîäî ïîäàííÿ äåêëàðàö³é. ÍÀ ÎÏÅÐÀÖ²ßÕ Ç ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÞ ÑÒÎËÈ×ÍŠϲÄÏÐȪÌÑÒÂÎ ÍÀÌÀÃÀËÎÑÜ ÓÕÈËÈÒÈÑÜ Â²Ä ÑÏËÀÒÈ ÏÄ ÍÀ 1 ̲ËÜÉÎÍ Ôàõ³âöÿìè ñòîëè÷íîãî óïðàâë³ííÿ ̳í³ñòåðñòâà äîõîä³â ³ çáîð³â Óêðà¿íè, ïðè ïðîâåäåíí³ ïåðåâ³ðêè îäíîãî ç òîâàðèñòâ ì³ñòà Êèºâà, ÿêå çàéìàºòüñÿ îïåðàö³ÿìè ç íåðóõîì³ñòþ, áóëî âñòàíîâëåíî áåçï³äñòàâíå çàíèæåííÿ äî ñïëàòè ñóìè ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü íà 1 ì³ëüéîí 175 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Íåâ³äïîâ³äí³ñòü "áóêâ³ çàêîíó" áóëî çíàéäåíî ó âçàºìîâ³äíîñèíàõ ç ô³êòèâíèìè êîíòðàãåíòàìè ï³äïðèºìñòâà - ïîñòà÷àëüíèêàìè â³ðòóàëüíèõ ïîñëóã. Íàïîëÿãàþ÷è íà äîáðîïîðÿäíîñò³ ñâî¿õ á³çíåñ-ïàðòíåð³â òà íå ïîãîäæóþ÷èñü ç ð³øåííÿì êîíòðîëþþ÷îãî îðãàíó, ï³äïðèºìñòâî ïîäàëî ñóäîâèé ïîçîâ. Ïðîòå, ðîçãëÿíóâøè ìàòåð³àëè ñïðàâè, Îêðóæíèé àäì³í³ñòðàòèâíèé ñóä ì³ñòà Êèºâà ï³äòðèìàâ ð³øåííÿ ñïåö³àë³ñò³â ̳íäîõîä³â òà âèí³ñ ð³øåííÿ íà êîðèñòü äåðæàâè. Íàãàäàºìî, äëÿ çàõèñòó â³ä íåäîáðîïîðÿäíèõ êîíòðàãåíò³â ïëàòíèêàì ïîäàòê³â íåîáõ³äíî êîðèñòóâàòèñü åëåêòðîííèìè ñåðâ³ñàìè "ijçíàéñÿ á³ëüøå ïðî ñâîãî á³çíåñ-ïàðòíåðà" òà "Ðåºñòðîì ïëàòíèê³â ÏÄÂ", ÿê³ äîñòóïí³ íà âåá-ïîðòàë³ Ì³í³ñòåðñòâà äîõîä³â ³ çáîð³â Óêðà¿íè (www.minrd.gov.ua). ²ÐÒÓÀËÜÍÀ ÏÎÄÎÐÎÆ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍ... ÄÎ ÄÍß ÇÀÕÈÑÒÓ Ä²ÒÅÉ ÑÒÎËÈ×ÍÅ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß Ì²ÍÄÎÕÎIJ ÎÐÃÀͲÇÓÂÀËÎ ØÊÎËßÐÀÌ ÅÊÑÊÓÐÑ²Þ ÄΠ̲ÆÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÀÅÐÎÏÎÐÒÓ "ÊȯÂ" Çëàãîäæåíó ðîáîòó òà îï³êó ôàõ³âö³â Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ̳íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ â³ä÷óëè íà ñîá³ âèõîâàíö³ øêîëè-³íòåðíàòó ¹ 13 ì. Êèºâà. Íàïåðåäîäí³ ñâÿòà - ̳æíàðîäíîãî äíÿ çàõèñòó ä³òåé, ôàõ³âö³ ̳íäîõîä³â âëàøòóâàëè ä³òëàõàì íåçàáóòíþ åêñêóðñ³þ, à ñàìå: ïîçíàéîìèëè ç íàïðóæåíèì æèòòÿì ì³æíàðîäíîãî òåðì³íàëó "À" àåðîïîðòó "Êè¿â", ÿêèé ðîçïî÷àâ ñâîþ ðîáîòó ð³ê òîìó, âëàøòóâàëè "â³ðòóàëüíèé ïîë³ò" çà êîðäîí òà ïðèâ³òàëè ç³ ñâÿòîì. *** ÏÐÎ ÎÁ'ªÊÒÈ ÎÏÎÄÀÒÊÓÂÀÍÍß ÇÁÎÐÓ ÇÀ ÏÅÐØÓ ÐŪÑÒÐÀÖ²Þ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÃÎ ÇÀÑÎÁÓ Îá'ºêòè îïîäàòêóâàííÿ çáîðîì çà ïåðøó ðåºñòðàö³þ òðàíñïîðòíîãî çàñîáó âèçíà÷åí³ ó ñò. 232 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â³ä 02 ãðóäíÿ 2010 ðîêó ¹2755-VI ³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè (äàë³ - ÏÊÓ). Ïåðåë³ê êîë³ñíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ÿê³ íå º îá'ºêòîì îïîäàòêóâàííÿ çáîðîì, íàâåäåíî ó ïï. 232.1.1 ï. 232.1 ñò. 232 ÏÊÓ. Äî äàíîãî ïåðåë³êó íå âêëþ÷åí³ àâòîãðåéäåðè òà ³íøà ñïåö³àëüíà øëÿõî-áóä³âåëüíà òåõí³êà. ÏÐÎ ÁÀÇÓ ÎÏÎÄÀÒÊÓÂÀÍÍß ÇÁÎÐÓ ÇÀ ̲ÑÖß ÄËß ÏÀÐÊÓÂÀÍÍß ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÈÕ ÇÀÑÎÁ²Â ³äïîâ³äíî äî ïï. 266.2.2 ï. 266.2 ð. Õ²² Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â³ä 2 ãðóäíÿ 2010 ðîêó ¹2755-VI ³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè áàçîþ îïîäàòêóâàííÿ çáîðó çà ì³ñöÿ äëÿ ïàðêóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â º ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, â³äâåäåíà äëÿ ïàðêóâàííÿ, à òàêîæ ïëîùà êîìóíàëüíèõ ãàðàæ³â, ñòîÿíîê, ïàðê³íã³â (áóä³âåëü, ñïîðóä, ¿õ ÷àñòèí), ÿê³ ïîáóäîâàí³ çà ðàõóíîê êîøò³â ì³ñöåâîãî áþäæåòó. ÏÐÎ ÑÒÀÂÊÓ ÇÁÎÐÓ ÇÀ ÏÅÐØÓ ÐŪÑÒÐÀÖ²Þ ÒÇ ÄËß ÅËÅÊÒÐÎÍÀÂÀÍÒÀÆÓÂÀ×À ³äïîâ³äíî äî ïï. 234.1.9 ï. 234.1 ñò. 234 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â³ä 02 ãðóäíÿ 2010 ðîêó ¹2755VI ³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè (äàë³ - ÏÊÓ) ñòàâêà çáîðó

çà ïåðøó ðåºñòðàö³þ òðàíñïîðòíîãî çàñîáó äëÿ ³íøèõ êîë³ñíèõ çàñîá³â, ÿê³ íå çàçíà÷åí³ ó ïï. 234.1.1 - 234.1.8 ï. 234.1 ñò. 234, âñòàíîâëåíà â ãðèâíÿõ çà 100 êóá. ñàíòèìåòð³â îá'ºìó öèë³íäð³â äâèãóíà. Îòæå, ÏÊÓ íå ïåðåäáà÷åíà ñòàâêà çáîðó äëÿ âàíòàæíèõ êîë³ñíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ùî îáëàäíàí³ åëåêòðîäâèãóíîì, â òîìó ÷èñë³ ³ äëÿ åëåêòðîíàâàíòàæóâà÷à, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ íà çàâîäàõ, ñêëàäàõ (òîâàðíà ïîçèö³ÿ 8427 çã³äíî ç ÓÊÒ ÇÅÄ). ÙÎÄÎ ÎÁ×ÈÑËÅÍÍß ÀÊÖÈÇÍÎÃÎ ÏÎÄÀÒÊÓ Ç ÒÎÂÀв ÍÀ ßʲ ÂÑÒÀÍÎÂËÅͲ ÑÒÀÂÊÈ Â ²ÍÎÇÅÌÍ²É ÂÀËÞÒ² ³äïîâ³äíî äî ï. 217.3 ñò. 217 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â³ä 02 ãðóäíÿ 2010 ðîêó ¹2755-V² ³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè ïîäàòîê ç òîâàð³â (ïðîäóêö³¿), íà ÿê³ âñòàíîâëåí³ ñòàâêè ïîäàòêó â ³íîçåìí³é âàëþò³, ñïëà÷óºòüñÿ ó íàö³îíàëüí³é âàëþò³ ³ ðîçðàõîâóºòüñÿ çà îô³ö³éíèì êóðñîì ãðèâí³ äî ³íîçåìíî¿ âàëþòè, âñòàíîâëåíèì Íàö³îíàëüíèì áàíêîì Óêðà¿íè, ùî 䳺 íà ïåðøèé äåíü êâàðòàëó, â ÿêîìó çä³éñíþºòüñÿ ðåàë³çàö³ÿ òîâàðó (ïðîäóêö³¿), ³ çàëèøàºòüñÿ íåçì³ííèì ïðîòÿãîì êâàðòàëó. ÏÐÎ ÏËÀÒÍÈʲ ÏËÀÒÈ ÇÀ ÊÎÐÈÑÒÓÂÀÍÍß ÍÀÄÐÀÌÈ ÔÑÏ Â³äïîâ³äíî äî ï. 307.1 ñò. 307 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â³ä 2 ãðóäíÿ 2010 ðîêó ¹2755-VI ³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè ïëàòíèêè ô³êñîâàíîãî ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïîäàòêó íå º ïëàòíèêàìè òàêèõ ïîäàòê³â ³ çáîð³â: à) ïîäàòêó íà ïðèáóòîê ï³äïðèºìñòâ; á) çåìåëüíîãî ïîäàòêó (êð³ì çåìåëüíîãî ïîäàòêó çà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, ùî íå âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ âåäåííÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî òîâàðîâèðîáíèöòâà); â) çáîðó çà ñïåö³àëüíå âèêîðèñòàííÿ âîäè; ã) çáîðó çà ïðîâàäæåííÿ äåÿêèõ âèä³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ó ÷àñòèí³ ïðîâàäæåííÿ òîðãîâåëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³). ÏÐÎ ÁÀÇÓ ÎÏÎÄÀÒÊÓÂÀÍÍß ÏÄÂ Ó ÏÅÐŲÇÍÈÊÀ ÒÀ ²ÍØÈÕ Ó×ÀÑÍÈʲ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎ-ÅÊÑÏÅÄÈÒÎÐÑÜÊί IJßËÜÍÎÑÒ², ÙÎ ÍÀÄÀÞÒÜ ÄÎÏÎ̲ÆͲ ÏÎÑËÓÃÈ Óçàãàëüíþþ÷îþ ïîäàòêîâîþ êîíñóëüòàö³ºþ ùîäî ïîðÿäêó îïîäàòêóâàííÿ ïîäàòêîì íà äîäàíó âàðò³ñòü òðàíñïîðòíî-åêñïåäèòîðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàòâåðäæåíîþ íàêàçîì ÄÏÑ Óêðà¿íè â³ä 06.07.2012 ¹610, âèçíà÷åíî, ùî áàçîþ îïîäàòêóâàííÿ ÏÄ äëÿ ïåðåâ³çíèêà º äîãîâ³ðíà âàðò³ñòü ïîñëóã ïåðåâåçåííÿ, äëÿ ³íøèõ ó÷àñíèê³â ïåðåâåçåííÿ - äîãîâ³ðíà âàðò³ñòü äîïîì³æíèõ ó òðàíñïîðòí³é ä³ÿëüíîñò³ ïîñëóã. ÙÎÄÎ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß Ï²ËÜà Ó×ÀÑÍÈÊÀÌÈ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÅÊÑÏÅÄÈÒÎÐÑÜÊί IJßËÜÍÎÑÒ² Óçàãàëüíþþ÷îþ ïîäàòêîâîþ êîíñóëüòàö³ºþ ùîäî ïîðÿäêó îïîäàòêóâàííÿ ïîäàòêîì íà äîäàíó âàðò³ñòü òðàíñïîðòíî-åêñïåäèòîðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàòâåðäæåíîþ íàêàçîì ÄÏÑ Óêðà¿íè â³ä 06.07.2012 ¹610, âèçíà÷åíî, ùî ó âèïàäêó çàëó÷åííÿ åêñïåäèòîðîì äî òðàíçèòíîãî ïåðåâåçåííÿ âàíòàæ³â ³íøèõ ó÷àñíèê³â òðàíñïîðòíî-åêñïåäèòîðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, òî çâ³ëüíåííÿ â³ä îïîäàòêóâàííÿ, âèçíà÷åíå ï. 197.8 ñò. 197 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â³ä 2 ãðóäíÿ 2010 ðîêó ¹2755-VI ³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè, çàñòîñîâóºòüñÿ òàêèìè ³íøèìè ó÷àñíèêàìè òðàíñïîðòíî-åêñïåäèòîðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ÊÎÐÎ Çã³äíî ç ïóíêòîì 10 Ïåðåë³êó îêðåìèõ ôîðì òà óìîâ ïðîâåäåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ òîðã³âë³, ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ òà ïîñëóã, ÿêèì äîçâîëåíî ïðîâîäèòè ðîçðàõóíêîâ³ îïåðàö³¿ áåç çàñòîñóâàííÿ ðåºñòðàòîð³â ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é ç âèêîðèñòàííÿì ðîçðàõóíêîâèõ êíèæîê òà êíèã îáë³êó ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 23 ñåðïíÿ 2000 ðîêó ¹ 1336 ³ç çì³íàìè ³ äîïîâíåííÿìè, ïðè ïðîäàæ³ êâèòê³â ó ê³îñêàõ òà ñàëîíàõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â äëÿ ïðî¿çäó â ì³ñüêîìó, ïðèì³ñüêîìó òà ì³æì³ñüêîìó åëåêòðîòðàíñïîðò³, ì³æì³ñüêîìó àâòîòðàíñïîðò³, íà ìîðñüêèõ ³ ð³÷êîâèõ ñóäíàõ, à òàêîæ ïðîäàæ ó ê³îñêàõ òåëåôîííèõ êàðòîê, ùî çàñòîñîâóþòüñÿ ó òàêñîôîííèõ ìåðåæàõ äîçâîëåíî ïðîâîäèòè ðîçðàõóíêîâ³ îïåðàö³¿ áåç çàñòîñóâàííÿ ðåºñòðàòîð³â ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é ç âèêîðèñòàííÿì ðîçðàõóíêîâèõ êíèæîê òà êíèã îáë³êó ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é.

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00

Riu23 2013study  
Riu23 2013study  

Еженедельник "Работа и Учеба" - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев. Высшее образование, краткоср...

Advertisement