Page 1

21302002

22632001

00922074

19962009

15842004

00892184

01572007

00892186

01562027


Ó×ÅÁÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-35-00

00132014

00892233

2

00892232

22462002

00892234

02852007

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 21 (802)


3

ÊÓÄÈ Ï²ÒÈ ÍÀÂ×ÀÒÈÑÜ

Íàø³ ïð³îðèòåòè: Áàæàííÿ ê볺íòà, êîìïåòåíòí³ñòü ñï³âðîá³òíèê³â ðåäàêö³¿, ïðàâäèâ³ñòü îïóáë³êîâàíî¿ ³íôîðìàö³¿

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ

Ç̲ÑÒ ÐÎÇIJËÓ “Ó×ÅÁÀ”

WWW.RIU.COM.UA

ÂÑÅ ÏÐÎ ÎѲÒÓ Â ÓÊÐÀ¯Í² ÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

Âñåóêðà¿íñüêèé ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíèé òèæíåâèê ó ñôåð³ ïðàöåâëàøòóâàííÿ òà íàâ÷àííÿ

¹ 21 (802) 27 òðàâíÿ 2013 ð. Çàñíîâíèê ³ âèäàâåöü ÒΠ«Ïî³ñê-Ïëþñ» Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ K ¹4740 â³ä 14.12.2000 ð. Âèäàºòüñÿ ç 09.07.96ð.

ÂÈÕÎÄÈÒÜ ÙÎÏÎÍÅIJËÊÀ Äèðåêòîð ........................ Øóìåéêî Ã.Â. Ãîëîâíèé ðåäàêòîð ...... Êó÷ìà Â.Â. Àäðåñà ðåäàêö³¿ äëÿ ëèñò³â: 03057, ì.Êè¿â, âóë.Ìîëäàâñüêà,2, îô. “1-B” Ôàêñ (044)453-35-15 ÓÌÎÂÈ ÐÎÇ̲ÙÅÍÍß

ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ

ñòîð. 4, 6-13,

Äîâ³äíèê íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â

êîë.ñòîð. 1-2 ñòîð. 04 стр. 2-4, 11-46, 11-44, 105-107

Íîâèíè

ñòîð. 6

Äí³ â³äêðèòèõ äâåðåé ó ÂÍÇ ì. Êèºâà

ñòîð. 8

ßê³ ÂÍÇ äàþòü íàéçàòðåáóâàí³øó ðîáîòîäàâöÿìè îñâ³òó?

стр. 4, 45-96, 101-102

ñòîð. 10

ÇÍÎ-2013: çàïèòàííÿ òà â³äïîâ³ä³

ñòîð. 12-13

ÐÅÊËÀÌÈ ² ÎÃÎËÎØÅÍÜ Äëÿ ðîçä³ëó «Ó×ÅÁÀ»: Êîë³ð 1-øà øïàëüòà (1/8 øï., 89.5õ59.0 ìì) – 816 ãðí Âíóòð. øïàëüòè (1/8 øï., 89.5õ59.0 ìì) – 479 ãðí ×îðíî-á³ëà1/16 (43õ59 ìì) – 162 ãðí Ö³íè íàâåäåí³ ç óðàõóâàííÿì âñ³õ ïîäàòê³â. ijº ñïåö³àëüíà ñèñòåìà çíèæîê. E-mail äëÿ ðåêëàìíèõ ìàêåò³â ³ îãîëîøåíü:

poisk@optima.com.ua Äåòàëüí³ óìîâè ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè ³ îãîëîøåíü:

â ðîçä³ë³ “Ó÷åáà” Òåë. (044)453-35-00

Îñòàíí³é äåíü ïðèéîìó ðåêëàìè â ÷åðãîâèé íîìåð:

стр. 97-98

ÂÈÂ×ÀªÌÎ ²ÍÎÇÅÌͲ ÌÎÂÈ ñòîð. 4, 14-15, êîë.ñòîð. 1-2 Äîâ³äíèê íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ç âèâ÷åííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ

ñòîð. 04

стр. 99-100

Àíãëîìîâíèé ôîðóì ³ âèâ÷åííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè

ñòîð. 14

ï’ÿòíèöÿ äî 18.00

Ðåêëàìí³ ìàòåð³àëè íàäຠðåêëàìîäàâåöü. Çã³äíî ç ïðàâèëàìè, ùî ä³þòü â ðåäàêö³¿, ðåäàêö³ÿ íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ÿê³ñòü ïîñëóã, ÿê³ ðåêëàìóþòüñÿ, à òàêîæ çà íåòî÷í³ñòü, íåäîñòîâ³ðí³ñòü àáî íåêîðåêòí³ñòü ³íôîðìàö³¿ ïðî ïðåäìåò ðåêëàìè. Ïîäàâåöü îãîëîøåííÿ (ïëàòíîãî àáî áåçêîøòîâíîãî) ñàìîñò³éíî â³äïîâ³äຠçà äîñòîâ³ðí³ñòü ³ çì³ñò íàäàíèõ äàíèõ, çà äîòðèìàííÿ àâòîðñüêèõ ïðàâ ³ ïðàâ òðåò³õ îñ³á. Îãîëîøåííÿ ³ ðåêëàìà ïðî âèäè ä³ÿëüíîñò³, ùî ï³äëÿãàþòü ë³öåíçóâàííþ, ïðèéìàþòüñÿ ç ïðåä’ÿâëåííÿì êîﳿ â³äïîâ³äíî¿ ë³öåí糿. Ïðåòåí糿 â³äíîñíî ÿêîñò³ ðåêëàìè, à òàêîæ òåðì³í³â ¿¿ ïóáë³êàö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 14 äí³â ç ìîìåíòó âèõîäà íîìåðà â ñâ³ò. Ðåäàêö³ÿ çàëèøຠçà ñîáîþ ïðàâî ðåäàêòîðñüêî¿ îáðîáêè ïëàòíèõ ³ áåçêîøòîâíèõ îãîëîøåíü. Ïåðåäà÷åþ ìàòåð³àë³â çàìîâíèê ñâ³ä÷èòü ïðî çãîäó ç âèùåâêàçàíèìè óìîâàìè ñï³âðîá³òíèöòâà ç ðåäàêö³ºþ. Òî÷êà çîðó àâòîð³â ïóáë³êàö³é ìîæå íå ñï³âïàäàòè ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿ ãàçåòè. Ìàòåð³àëè, â³äì³÷åí³ çíà÷êîì Ð, äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. Øàíîâí³ ÷èòà÷³, íà æàëü, ðåäàêö³ÿ íå ìຠìîæëèâîñò³ ïåðåâ³ðÿòè çì³ñò âñ³õ îïóáë³êîâàíèõ îãîëîøåíü. ³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çì³ñò îãîëîøåíü íåñóòü ñàì³ ðåêëàìîäàâö³. Àëå ìè ìîæåìî â³äìîâèòè ó ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ, ìàþ÷è íà ðóêàõ äîêóìåíòàëüíå ï³äòâåðäæåííÿ íåäîáðîñîâ³ñíîñò³ éîãî ïîäàâöÿ. ßêùî âè ìàºòå â ñâîºìó ðîçïîðÿäæåíí³ â³äïîâ³äí³ ìàòåð³àëè, ïðîñèìî ïîâ³äîìèòè ïðî öå â ðåäàêö³þ çà òåëåôîíîì 453-35-15. Ðåäàêö³ÿ ãàçåòè «Ðàáîòà è Ó÷åáà»

Ãàçåòà â³ääðóêîâàíà ç ãîòîâèõ ôîòîôîðì íà ÒΠ«Óêðïîë³ãðàôìåä³à». Çàìîâëåííÿ ¹ 5512445. Òèðàæ 19000 åêç. Ö³íà äîãîâ³ðíà

Äå ìîæíà ïðèäáàòè ãàçåòó "Ðàáîòà è Ó÷åáà”

Ê òîðãîâ³é ìåðåæ³ ê³îñê³â "Ïðåñà" ³ íà êîìåðö³éíèõ ðîçêëàäêàõ â Êèºâ³ ³ Êè¿âñüê³é îáë. ÊÍà ãàçåòíî-æóðíàëüíèõ ðîçêëàäêàõ íà ñòàíö³ÿõ ìåòðîïîë³òåíó, çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó ³ ï³äçåìíèõ ïåðåõîä³â. ÊÏåðåäïëàòèòè ãàçåòó ìîæíà ÷åðåç ïîøòîâ³ â³ää³ëåííÿ ïî âñ³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè.

Ïåðåäïë. iíäåêñ

40366

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹21 • 27 òðàâíÿ 2013 ð.

ÊÓÐÑ È ÂÑ²Õ ÍÀÏÐß̲Â. ÊÓÐÑÈ Ï²Ä ϲÄÂ.. ÊÂÀ˲ԲÊÀÖ²¯ ñòîð. 4-5 4-5,, 15-19 15-19,, êîë. ñòîð 1-2 Äîâ³äíèê íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â

ñòîð. 04

Êóðñ ìîäåëþâàííÿ í³ãò³â ¹1 â Óêðà¿í³!

ñòîð. 17

Ñòóä³ÿ ñòèëþ ³ â³çàæó ²ðèíè ˳ñîâî¿: "Íàì º, ÷èì ç âàìè ïîä³ëèòèñÿ!"

ñòîð. 18

×èòàéòå â íàñòóïíîìó íîìåð³ ( ÏÐÎÄÀÆÓ Ç 3 ÷åðâíÿ 2013 Ð.) ÙÅ ÐÀÇ ÏÐÎ ÇÍÎ (о ляд онлайн-спіл вання абіт рієнтів з дире тором УЦОЯО Іриною Зайцевою)

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ (для почат івців та професіоналів)

Äîêëàäí³ óìîâè ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òà îãîëîøåíü â ðîçä³ë³ “Ó÷åáà”: òåë./ôàêñ (044) 453-35-00. E-mail: reklama@riu.com.ua E-mail äëÿ ðåêëàìíèõ ìàêåò³â òà îãîëîøåíü: poisk@optima.com.ua

Âñ³ îãîëîøåííÿ ðîçì³ùóþòüñÿ íà ñàéò³ ÐèÓ: www.riu.com.ua

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


4

ÂÈÁÅвÒÜ ÂÍÇ ×È ÑÏÅÖ²ÀËÜͲÑÒÜ Ó ÏÎÊÀÆ×ÈÊÓ ÒÀ

ÍÀÂ×ÀËÜͲ ÇÀÊËÀÄÈ ÍÎÌÅÐÀ стор. стор. Київсь ий професійний

ÊËÀÑÈ×ÍÀ ÎѲÒÀ

ліцей “ПОЛІТЕХНІК” ..................

8

ВИЩА ОСВІТА 8

Київсь а державна а адемія водно о транспорт ..................

8

Київсь ий 2

Київсь ий ніверситет рин ових відносин ....................

Навчальний

ÂÈÂ×ÅÍÍß ÌÎÂ

бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ........

“ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... 15

бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ........

“ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... 15 “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... 15

Навчальний

нац. е ономічний ніверситет

ПОРТУГАЛЬСЬКА

бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ........

“ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... 15

ВІЗАЖИСТ

Між ал зевий

РОСІЙСЬКА

А адемія мистецтва Краси ........

УАЦ Інстит т еле трозварювання

“ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... 15

Навчальний

УКРАЇНСЬКА

бізнес-центр “Анастасія” ...........

1

Ст дія стилю і візаж Ірини Лісової ................

1

2

8

ПІДГОТОВКА ДО ЗОВНІШН. ТЕСТУВАННЯ

державний ніверситет

Київсь а державна а адемія

“ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... 15

9 7

водно о транспорт ..................

8

ТЕХНІКУМИ, КОЛЕДЖІ

ШВЕДСЬКА ІНШІ МОВИ “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... 15

ДРУГА ВИЩА ОСВІТА

А адемія мистецтва Краси ........

Київсь а державна а адемія

Київсь а державна

“ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... 15

а адемія

ІТАЛІЙСЬКА

водно о транспорт ..................

8

Київсь ий ім. Вадима Гетьмана .................

2

Київсь ий ніверситет рин ових відносин ....................

водно о транспорт ..................

7

та землевпоряд вання НАУ ....... 13 Університет “КРОК” ..................

УЧИЛИЩА, ЛІЦЕЇ, ГІМНАЗІЇ

державний ніверситет

ДНЗ “Київсь ий професійний 9

Київсь а державна а адемія

Київсь ий ніверситет

Київсь е вище професійне

7

водно о транспорт ..................

і дизайн ..................................

Ніжинсь ий

Київсь ий професійний

ім. Ми оли Го оля ....................

ліцей “ПОЛІТЕХНІК” .................. 9

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА А адемія мистецтва Краси ........

8

8

1

“ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... 15

1

ШКІЛЬНА І ПОЗАШКІЛЬНА ПІДГОТОВКА Київсь е вище професійне

еле тромеханічний ліцей” ......... 11

і дизайн ..................................

Київсь е вище професійне

Інтеле т ально-Творчі 1

К рси Таможсь ої С.С. ..............

“Angel Fashion Studio” ...............

2

ДЕКОР ІНТЕР’ЄРУ А адемія мистецтва Краси ........

8

ДИЗАЙН ЛАНДШАФТНИЙ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ........

2

ДИЗАЙН ТЕКСТИЛЮ 2

ДИЗАЙН І РОЗПИС НІГТІВ Мережа навчальних центрів “Но тевой Сервис” .......

1

ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ............................ Навчальний бізнес-центр

2

“Анастасія” ...............................

1

А адемія мистецтва Краси ........

8

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ........

БУХОБЛІК: 1С БУХГАЛТЕРІЯ

ЕЙДЕТИКА

Київсь ий нац. е ономічний ніверси-

К рси Таможсь ої С.С. ..............

Навчальний бізнес-центр

2

Інтеле т ально-Творчі 1

ЗАКРІЙНИК Київсь е вище професійне

“АНАСТАСІЯ” ............................

2

Учебный центр “Конта т” ..........

2

чилище сервіс і дизайн .........

1

КОМП’ЮТЕР: АДМІНІСТРУВАННЯ Учебный центр “Конта т” ..........

Київсь ий

2

КОМП’ЮТЕР: КОРИСТУВАЧ

нац. е ономічний ніверситет 1

8

Ш ола моделей

бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ........

БУХОБЛІК: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 1

2

Навчальний

ÍÀÂ×ÀËÜͲ ÖÅÍÒÐÈ, ÊÓÐÑÈ Ì.ÊȪÂÀ

тет ім. Вадима Гетьмана .............. 2

чилище сервіс

ДНЗ “Київсь ий професійний

чилище сервіс і дизайн .........

ІСПАНСЬКА

АДМІНІСТРАТОР

чилище сервіс

МАГІСТРАТУРА державний ніверситет

7

еле тромеханічний ліцей” ......... 11

МАГІСТР БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ рин ових відносин ....................

8

інформаційних техноло ій

Ніжинсь ий ім. Ми оли Го оля ....................

8

Коледж

нац. е ономічний ніверситет

2

НІМЕЦЬКА

Ніжинсь ий

Університет “КРОК” ..................

Навчальний

НОРВЕЗЬКА

“ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... 15

ім. Ми оли Го оля ....................

2

БУХОБЛІК: ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

Київсь ий

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ім. Є.О. Патона ......................... 7

7

стор.

БУХОБЛІК: ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК

ім. Вадима Гетьмана .................

нац. е ономічний ніверситет ім. Вадима Гетьмана .................

та землевпоряд вання НАУ ....... 13 Університет “КРОК” ..................

стор.

АНГЛІЙСЬКА

інформаційних техноло ій

Київсь а державна а адемія

А адемія мистецтва Краси ........

1

Коледж

АСПІРАНТУРА водно о транспорт ..................

стор.

ім. Вадима Гетьмана .................

Навчальний 2

бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ........

2

99994101

Ó×ÅÁÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹21 • 27 òðàâíÿ 2013 ð.


5

²ÄÊÐÈÉÒÅ ÏÎÒвÁÍÓ ÑÒÎвÍÊÓ — ÖÅ ÏÐÈÑÊÎÐÈÒÜ ÂÀØ ÏÎØÓÊ

ÍÀÂ×ÀËÜͲ ÇÀÊËÀÄÈ ÍÎÌÅÐÀ стор.

стор.

Учебный центр “Конта т” .......... 2

МЕНЕДЖЕР

КОМП’ЮТЕР: ОПЕРАТОР

Навчальний 1

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ........

2

Учебный центр “Конта т” .......... 2

КОМП’ЮТЕР: ПРОГРАМУВАННЯ

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ........ 2

МЕНЕДЖЕР З ПЕРСОНАЛУ бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ........ 2

1

МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ Навчальний

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ........

МЕНЕДЖЕР ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ

Навчальний

Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн .........

2

Учебный центр “Конта т” .......... 2

КОМП’ЮТЕР: ПРОЕКТУВАННЯ

бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ........ 2

МЕНЕДЖЕР З РЕКЛАМИ І РR Навчальний

Учебный центр “Конта т” .......... 2

бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ........ 2

КОМП’ЮТЕР: РЕМОНТ І СКЛАДАННЯ

МЕНЕДЖЕР З ТУРИЗМУ

Учебный центр “Конта т” .......... 2

бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ........ 2

КОМП’ЮТЕР: ТЕСТУВАННЯ ПО

МЕНЕДЖЕР РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Учебный центр “Конта т” .......... 2

Навчальний

КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА, ВЕРСТКА

бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ........ 2

Навчальний

Навчальний

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ........

бізнес-центр “Анастасія” ........... 1 2

Учебный центр “Конта т” .......... 2

КОМП’ЮТЕРНИЙ ДИЗАЙН 2

Учебный центр “Конта т” .......... 2

КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРНЕТ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ........

2

Учебный центр “Конта т” .......... 2

КОНДИТЕР Навчальний бізнес-центр “Анастасія” ...........

1

КОСМЕТОЛОГ Навчальний бізнес-центр “Анастасія” ...........

МЕНЕДЖЕР-HR Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ........ 2

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ........

МОДЕЛ’ЄР-ДИЗАЙНЕР Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн .........

1 22631001

МОДЕЛЬ Ш ола моделей “Angel Fashion Studio” ...............

2

НАРОЩУВАННЯ НІГТІВ

1

САДІВНИК

центрів “Но тевой

Навчальний

Сервис” .................................... 1

бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ........

ОБЛІКОВЕЦЬ

СЕКРЕТАР (ОФІС-МЕНЕДЖЕР)

чилище сервіс і дизайн .........

1

бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ........

КУХАР

бізнес-центр “Анастасія” ........... 1

Навчальний

ПЕРУКАР

СПЕЦІАЛІСТ З МАНІКЮРУ

1

ЛОГІСТИК бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ........

чилище сервіс і дизайн ......... 2

МАРКЕТОЛОГ 2

МАСАЖИСТ

1

К рсы “Expert L`oreal Professionel LOVELY” ................

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ........

А адемія мистецтва Краси ........ 8 Київсь е вище професійне

Навчальний

1

А адемія мистецтва Краси ........

2

2 2

ТРЕНІНГИ, СЕМІНАРИ Київсь ий нац. е ономічний ніверситет ім. Вадима Гетьмана ................. 2 бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ............................ 2 Інтеле т ально-Творчі

5

К рси Таможсь ої С.С. ..............

1

Навчальний

РИТОРИКА

Навчальний

бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ........

Інтеле т ально-Творчі

бізнес-центр

ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР

“Анастасія” ...............................

К рсы “Expert L`oreal

РОБІТНИЧІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

СПЕЦІАЛІСТ З ПЕДИКЮРУ

Professionel LOVELY” ................ 5

Між ал зевий

А адемія мистецтва Краси ........

Навчальний

УАЦ Інстит т еле трозварювання

К рсы “Expert L`oreal

Інтеле т ально-Творчі

ім. Є.О. Патона ......................... 8

Professionel LOVELY” ................ 5

К рси Таможсь ої С.С. ..............

бізнес-центр “Анастасія” ...........

1

1

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹21 • 27 òðàâíÿ 2013 ð.

1

ФОТОГРАФ

К рси Таможсь ої С.С. .............. 1

К рси масаж ...........................

1

СТИЛІСТ

Навчальний 8

Professionel

центрів “Но тевой Сервис” .......

“Анастасія” ...............................

бізнес-центр “Анастасія” ........... 1

Мережа навчальних 5

1

Навчальний

Навчальний

К рсы “Expert L`oreal LOVELY” ...................................

“Но тевой Сервис” ................... бізнес-центр

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ........

бізнес-центр “Анастасія” ...........

центрів

Навчальний

Навчальний

1

Мережа навчальних

Інтеле т ально-Творчі

Мережа навчальних

ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ

Київсь е вище професійне

РОЗВИТОК ПАМ’ЯТІ К рси Таможсь ої С.С. ..............

Київсь е вище професійне

КРАВЕЦЬ чилище сервіс і дизайн .........

стор.

бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ........ 2

Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн .........

стор.

1

2

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ........ 8

2

ШВИДКОЧИТАННЯ 1

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


6

ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ

НОВИНИ УРЯД ЗАТВЕРДИВ ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯ НА ПІДГОТОВКУ КАДРІВ У 2013 РОЦІ Óðÿä çàòâåðäèâ äåðæàâíå çàìîâëåííÿ íà ï³äãîòîâêó ôàõ³âö³â, íàóêîâèõ, íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ òà ðîá³òíè÷èõ êàäð³â, íà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ òà ïåðåï³äãîòîâêó êàäð³â äëÿ äåðæàâíèõ ïîòðåá ó 2013 ðîö³. ³äïîâ³äíó ïîñòàíîâó ïðèéíÿòî íà çàñ³äàíí³ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â 20 òðàâíÿ 2013 ðîêó. Çâåäåíèé îáñÿã ô³íàíñóâàííÿ íà ö³ ö³ë³ ñòàíîâèòü 24,7 ìëðä. ãðí, ùî íà 5,6 â³äñîòêà á³ëüøå, í³æ ó 2012 ðîö³. Ïðè ôîðìóâàíí³ äåðæçàìîâëåííÿ âðàõîâàíî ïîòðåáè ó â³äïîâ³äíèõ ôàõ³âöÿõ, çá³ëüøåíî îáñÿãè äåðæçàìîâëåííÿ çà òåõí³÷íèìè ñïåö³àëüíîñòÿìè, çîêðåìà âäâ³÷³ — çà ²Ò-òåõíîëîã³ÿìè, íàòîì³ñòü çìåíøåíî äåðæçàìîâëåííÿ þðèñò³â, åêîíîì³ñò³â-ì³æíàðîäíèê³â, ìåíåäæåð³â ç ìàðêåòèíãó. «Ïåðåâèðîáíèöòâî» ç öèõ ñïåö³àëüíîñòåé ïðèâîäèëî äî òîãî, ùî âèïóñêíèêè íå ìîãëè çíàéòè ðîáîòó çà ôàõîì.

êóðîðòíå ë³êóâàííÿ. ¯õí³é â³äïî÷èíîê áóäå îðãàí³çîâàíî ó Êè¿âñüê³é, Ëüâ³âñüê³é, Îäåñüê³é, Çàïîð³çüê³é, Çàêàðïàòñüê³é, Ïîëòàâñüê³é, ×åðêàñüê³é îáëàñòÿõ, à òàêîæ ó ï³âäåííî-çàõ³äíèé ÷àñòèí³ Êðèìó òà íà óçáåðåææ³ Àçîâñüêîãî ìîðÿ. Ç íàãîäè ̳æíàðîäíîãî äíÿ çàõèñòó ä³òåé òà â³äêðèòòÿ ïåðøî¿ çì³íè ó äèòÿ÷èõ òàáîðàõ â³äïî÷èíêó ç äåííèì ïåðåáóâàííÿì íà áàç³ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ñòîëèö³ 1 ÷åðâíÿ ó Êè¿âñüêîìó ïàëàö³ ä³òåé òà þíàöòâà â³äáóäåòüñÿ ñâÿòî «Ä³òè ïëþñ ë³òî». Çàãàëîì íà ïî÷àòêó ÷åðâíÿ çàïðàöþº 98 äèòÿ÷èõ ïðèøê³ëüíèõ òàáîð³â â³äïî÷èíêó äëÿ 7422 ó÷í³â.

Òàê, á³ëüøå ôàõ³âö³â ãîòóâàòèìóòü çà íàïðÿìàìè ï³äãîòîâêè: «³íôîðìàòèêà», «ñèñòåìíèé àíàë³ç», «êîìï’þòåðí³ íàóêè», «êîìï’þòåðíà ³íæåíåð³ÿ», «ïðîãðàìíà ³íæåíåð³ÿ», «ñèñòåìíà ³íæåíåð³ÿ», «àâòîìàòèçîâàí³ òà êîìï’þòåðíî-³íòåãðîâàí³ òåõíîëî㳿», «ì³êðî³ íàíîåëåêòðîí³êà», «òåëåêîìóí³êàö³¿», «áåçïåêà ³íôîðìàö³éíèõ ³ êîìóí³êàö³éíèõ ñèñòåì», «ñèñòåìà òåõí³÷íîãî çàõèñòó ³íôîðìàö³¿», Êð³ì òîãî, ó ë³òí³é ïåð³îä â óñ³õ äîøê³ëüíèõ çàêëàäàõ Êèºâà íà «óïðàâë³ííÿ ³íôîðìàö³éíîþ áåçïåêîþ» òîùî. 10% çá³ëüøàòü âèòðàòè íà õàð÷óâàííÿ ä³òåé, çîêðåìà äëÿ ïðèäáàííÿ ñâ³æèõ îâî÷³â ³ ôðóêò³â. Äëÿ áàêàëàâð³â ìåíøå íàáèðàòèìóòü íà «ì³æíàðîäí³ Òàêîæ Ñëóæáà ó ñïðàâàõ ä³òåé íàïðàâëÿòèìå íà îçäîðîâëåííÿ â³äíîñèíè» (23,1%), «åêîíîì³êó ³ ï³äïðèºìíèöòâî» (11,7 %), «ìå- ä³òåé, ÿê³ îïèíèëèñü â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ, ä³òåé-ñèð³ò íåäæìåíò» (11,1%), à òàêîæ íà «ïðàâî». òà òèõ, ùî çàëèøèëèñÿ áåç áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ. Ìàã³ñòðàìè íà îñíîâ³ îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíîãî ð³âíÿ áàêàëàâð çìîæóòü ñòàòè 40,9 òèñ. îñ³á, ç íèõ 33,9 òèñ. îñ³á – çà äåííîþ ôîðìîþ. Çðîñòàííÿ ï³äãîòîâêè çà ñïåö³àëüíîñòÿìè - «ðîçðîáêà êîðèñíèõ êîïàëèí» (14,5 %). Òàêîæ ïîð³âíÿíî ç 2012 ðîêîì, á³ëüøå ñòóäåíò³â çà äåðæêîøò çìîæóòü ñòàòè ìàã³ñòðàìè çà íàïðÿìêàìè – «åëåêòðîòåõí³êà òà åëåêòðîìåõàí³êà», «ìàøèíîáóäóâàííÿ» òà «ìàòåð³àëîîáðîáêà», «ìåòàëóðã³ÿ òà ìàòåð³àëîçíàâñòâî», «³íôîðìàòèêà òà îá÷èñëþâàëüíà òåõí³êà» òîùî.

Âñüîãî áóäå îõîïëåíî îçäîðîâëåííÿì òà â³äïî÷èíêîì áëèçüêî 155 òèñÿ÷ ä³òåé ñòîëèö³, ùî ñòàíîâèòü 72,92% â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ä³òåé øê³ëüíîãî â³êó. Íàðàç³ â³äïîâ³äí³ ñëóæáè ðîçïî÷àëè ïåðåâ³ðêó ñòàíó ï³äãîòîâêè òà ôóíêö³îíóâàííÿ äèòÿ÷èõ çàêëàä³â îçäîðîâëåííÿ òà â³äïî÷èíêó â Êèºâ³. www.guon.kiev.ua

Çà ìàòåð³àëàìè Óðÿäîâîãî ïîðòàëó www.dcz.gov.ua

ЦЬОГО ЛІТА 155 ТИСЯЧ КИЇВСЬКИХ ДІТЕЙ ЗМОЖУТЬ ВІДПОЧИТИ ТА ОЗДОРОВИТИСЯ Ï³ä çàñ³äàííÿ ðîçøèðåíî¿ àïàðàòíî¿ íàðàäè ÊÌÄÀ êåð³âíèêè â³äïîâ³äàëüíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ äîïîâ³ëè ïðî ñòàí ï³äãîòîâêè äî ë³òíüîãî îçäîðîâëåííÿ òà â³äïî÷èíêó ä³òåé ³ ñòóäåíò³â ñòîëèö³ ó 2013 ðîö³.

10-Й ЗАГАЛЬНОМІСЬКИЙ ЗБІР ЛІДЕРІВ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ПРИСВЯЧЕНИЙ ДНЮ КИЄВА 18 òðàâíÿ 2013 ðîêó â ïàðêó êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó «Ïåðåìîãà» Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó â³äáóâñÿ 10-é çàãàëüíîì³ñüêèé çá³ð ë³äåð³â ó÷í³âñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ì³ñòà, ïðèñâÿ÷åíèé Äíþ Êèºâà, â ÿêîìó âçÿëè ó÷àñòü á³ëüøå 300 ñòàðøîêëàñíèê³â ñòîëèö³. Ñâÿòî ïðîâîäèòüñÿ ùîð³÷íî ç ìåòîþ ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â ðîáîòè Ó÷í³âñüêî¿ Ë³ãè ì³ñòà Êèºâà çà íàâ÷àëüíèé ð³ê. Çà àêòèâíó òâîð÷ó ðîáîòó òà âàãîìèé îñîáèñòèé âíåñîê ó ðîçâèòîê ó÷í³âñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ íàéàêòèâí³øèõ ë³äåð³â ñòîëèö³ áóëî íàãîðîäæåíî ãðàìîòàìè Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó. Äîäàëè íàñòðîþ ó÷àñíèêàì çáîðó ñïîðòèâí³ ³ãðè, âèïóñê ðàéîííèõ ãàçåò-áëèñêàâîê, âåñåë³ åñòàôåòè òà òâîð÷³ êîíêóðñè. Îñîáëèâ³ñòþ öüîãîð³÷íîãî ñïîðòèâíîãî âèõ³äíîãî áóëî ïðîâåäåííÿ ìèñòåöüêîãî ôëåø-ìîáó «ßê òåáå íå ëþáèòè, Êèºâå ì³é!»

Òàê, çà ³íôîðìàö³ºþ Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó, ìîæëèâ³ñòü îçäîðîâèòèñÿ òà â³äïî÷èòè öüîãî ë³òà çà ðàõóíîê êîøò³â ì³ñüêîãî áþäæåòó ìàòèìóòü çìîãó ïîíàä 20 òèñÿ÷ þíèõ êèÿí ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é. Àáè äî öüîãî ïðîöåñó çàëó÷èòè ÿêîìîãà á³ëüøå ä³òåé, çàïðîâàäæóþòüñÿ ð³çíîìàí³òí³ ôîðìè ³ âèäè â³äïî÷èíêó òà îçäîðîâëåííÿ, çîêðåìà: âè¿çí³ òàáîðè äëÿ ä³òåé ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é, îçäîðîâ÷³ òàáîðè â³äïî÷èíêó ç äåííèì ïåðåáóâàííÿì íà áàç³ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ì³ñòà, ïðîô³ëüí³ òàáîðè, äå ä³òè â³äïî÷èâàþòü çà ³íòåðåñàìè, íàìåòîâ³ òà òóðèñòè÷í³ òàáîðè, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷³ Çàâåðøèëè ë³äåðè ñòîëèö³ ñâ³é Ñïîðòèâíèé âèõ³äíèé åêîëîã³áàçè, äå àêòèâíî â³äïî÷èâàþòü þí³ ñïîðòñìåíè. ÷íîþ àêö³ºþ «Çà ÷èñòå äîâê³ëëÿ!» Íàðàç³ âèçíà÷àþòüñÿ ñàíàòîð³¿, ó ÿêèõ ä³òè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà äèñïàíñåðíîìó îáë³êó òà ä³òè-³íâàë³äè îòðèìóâàòèìóòü ñàíàòîðíîwww.guon.kiev.ua

Ó×ÅÁÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹21 • 27 òðàâíÿ 2013 ð.


7

ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ

!

B A OCBITA

Навчальні за лади

телефони

АСПІРАНТУРА __________________________________ Київсь а державна а адемія водно о транспорт .................................................... 417-21-66

ВИЩА ОСВІТА _________________________________ А адемія мистецтва Краси ........................... 576-06-56, 560-22-21 Київсь а державна а адемія водно о транспорт .................................................... 417-17-60 Київсь ий нац. е ономічний ніверситет ім. Вадима Гетьмана ................. 456-03-57, 371-61-11 Київсь ий ніверситет рин ових відносин ........................................................ 294-12-26, 294-20-41 Ніжинсь ий державний ніверситет ім. Ми оли Го оля .............................................. (04631)2-43-07 Університет “КРОК” .......................................................... 455-57-57, 455-57-07

ДРУГА ВИЩА ОСВІТА _________________________________ Київсь а державна а адемія водно о транспорт .................................................... 417-17-60 Київсь ий нац. е ономічний ніверситет ім. Вадима Гетьмана ................. 456-03-57, 371-61-11 Київсь ий ніверситет рин ових відносин ........................................................ 294-12-26, 294-20-41 Ніжинсь ий державний ніверситет ім. Ми оли Го оля .............................................. (04631)2-43-07

02701028

00161020

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹21 • 27 òðàâíÿ 2013 ð.

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


8

ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ

ÄͲ ²ÄÊÐÈÒÈÕ ÄÂÅÐÅÉ Ó ÂÍÇ Ì. ÊȪÂÀ 1.

³äêðèòèé ì³æíàðîäíèé óí³âåðñèòåò ðîçâèòêó ëþäèíè «Óêðà¿íà»

îñòàííÿ ñóáîòà êîæíîãî ì³ñÿöÿ, 10.30

ì. Êè¿â, âóë. Ëüâ³âñüêà, 23 (ñò. ì. «Жèòîìèðñüêà»)

409-27-62, 424-70-08

2.

Êè¿âñüêèé åêîíîì³÷íèé ³íñòèòóò ìåíåäæìåíòó

ùîñóáîòè ç 10.00 äî 15.00

ì. Êè¿â, âóë. Ñìîëåíñüêà, 31-33, êîðï. 36

456-72-64, 456-88-02

3.

Íàö³îíàëüíà àêàäåì³ÿ ñòàòèñòèêè, îáë³êó òà àóäèòó

êîæåí äåíü ç 10.00 äî 17.00

ì. Êè¿â, âóë. ϳäã³ðíà, 1

484-47-78, 484-49-41

4.

Ïðèâàòíèé âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä «Єâðîïåéñüêèé óí³âåðñèòåò»

20.06, 27.06

ì. Êè¿â, áóëüâàð Àêàäåì³êà Âåðíàäñüêîãî, 16 â

450-64-90

ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ ЗАХОДИ, проведення яких планується у травні % червні 2013 року Äàòà

Íàçâà çàõîäó

̳ñöå ïðîâåäåííÿ

31 òðàâíÿ - 03 ÷åðâíÿ 2013 ðîêó

̳æíàðîäíèé ôåñòèâàëü äèòÿ÷î-þíàöüêî¿ òâîð÷îñò³ «Ñîíÿ÷íèé êàøòàí÷èê», ïðèñâÿ÷åíèé Äíþ Êèºâà

Äî óçãîäæåííÿ

1 ÷åðâíÿ 2013 ðîêó

Âðó÷åííÿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó âèïóñêíèêàì 11-õ êëàñ³â

Çàãàëüíîîñâ³òí³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè

1 ÷åðâíÿ 2013 ðîêó

Äåíü çàõèñòó ä³òåé

Öåíòðàëüíà ÷àñòèíà ì³ñòà

Ïåðøèé òèæäåíü ÷åðâíÿ

Âñåóêðà¿íñüêà íàóêîâî - ïðàêòè÷íà êîíôåðåíö³ÿ «5-ð³÷í³ ä³òè. Îñîáëèâîñò³ ðîçâèòêó»

Íà áàç³ ÄÍÇ ì. Êèºâà

12 ÷åðâíÿ 2013 ðîêó

Âðó÷åííÿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó âèïóñêíèêàì 9-õ êëàñ³â

Çàãàëüíîîñâ³òí³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ГРОЗИ Óðàæåííÿ áëèñêàâêîþ – íå÷àñòå ÿâèùå. Àëå ó ë³òí³ ì³ñÿö³ âîíà ìîæå ñòàíîâèòè ñåðéîçíó íåáåçïåêó äëÿ ëþäèíè òà ¿¿ ìàéíà. Çàõèñòèòèñÿ â³ä áëèñêàâîê ìàéæå íåìîæëèâî, àëå çíèçèòè éìîâ³ðí³ñòü óðàæåííÿ ìîæíà. Çà ñòàòèñòèêîþ, á³ëüø³ñòü íåùàñíèõ âèïàäê³â ïîâ’ÿçàíèõ ç óäàðàìè áëèñêàâîê ñòàºòüñÿ ó ñ³ëüñüê³é ì³ñöåâîñò³. ×àñòî æåðòâàìè áëèñêàâêè ñòàþòü îêðåìî ðîçòàøîâàí³ îá’ºêòè (äåðåâî, áóä³âëÿ, ñò³ã ñ³íà). Òîìó ïåðøå ïðàâèëî: íå õîâàéòåñÿ â³ä áëèñêàâêè ï³ä ñàìîòí³ìè äåðåâàìè, âèñîêèìè ìåòàëåâèìè êîíñòðóêö³ÿìè. Êðàùå õîâàòèñÿ â êóùàõ, êóäè âîíà í³êîëè íå ïîö³ëèòü. Äðóã³ çà íåáåçïåêîþ — âîäà ³ áåðåãè âîäîéì. Ùîá íå ñòàòè ì³øåííþ áëèñêàâêè, íå ìîæíà ïåðåáóâàòè ó âîä³ ï³ä ÷àñ ãðîçè, ðîçáèâàòè íàìåò íà â³äêðèòîìó áåðåç³ âîäîéìè. À íàéáåçïå÷í³ø³ ì³ñöÿ — ñóõ³

Ó×ÅÁÀ

ð³âíèíè, áàëêè ì³æ ïàãîðáàìè. ϳä ÷àñ ãðîçè çàáîðîíåíî õîâàòèñÿ á³ëÿ ñàìîòí³õ äåðåâ; ïðèõèëÿòèñÿ äî ñêåëü ³ ñò³í; çóïèíÿòèñÿ íà óçë³ññ³, á³ëÿ âîäîéì; õîâàòèñÿ ï³ä ñêåëüíèì âèñòóïîì; á³ãàòè ³ ìåòóøèòèñÿ; ïåðåñóâàòèñÿ ù³ëüíîþ ãðóïîþ; ïåðåáóâàòè á³ëÿ áàãàòòÿ; çáåð³ãàòè ìåòàëåâ³ ïðåäìåòè â íàìåò³; âèêîðèñòîâóâàòè åëåêòðîïðèëàäè â áóäèíêó, êîðèñòóâàòèñÿ ìîá³ëüíèì òåëåôîíîì. Ïåðåáóâàþ÷è ï³ä ÷àñ ãðîçè íà â³äêðèòîìó ì³ñö³, âàðòî ïðèñ³ñòè íàâïî÷³ïêè, íîãè ïîñòàâèòè ðàçîì, ãîëîâó ñõèëèòè äî êîë³í. Öå íàéáåçïå÷í³øå ïîëîæåííÿ ò³ëà. Íå ðåêîìåíäóºòüñÿ òðèìàòè ïðè ñîá³ ï³ä ÷àñ ãðîçè âåëèê³ ìåòàëåâ³ ïðåäìåòè, íàïðèêëàä, êîñó àáî ïèëêó. Áàæàíî çàãàñèòè áàãàòòÿ, çàêðèòè çàñë³í ó ïå÷³ – âîãîíü ñòâîðþº ñèëüíèé òåïëîâèé ïîò³ê, ÿêèé ïðèòÿãóº åëåêòðè÷íèé çàðÿä.

Ïåðøà äîïîìîãà ïðè óðàæåíí³ áëèñêàâêîþ Íå êîæíå óðàæåííÿ áëèñêàâêîþ ñìåðòåëüíå. Ëþäèíó ìîæíà âðÿòóâàòè, ÿêùî â÷àñíî íàäàòè ïåðøó äîïîìîãó. ßêùî ïîðó÷ ³ç Âàìè îïèíèëàñÿ ëþäèíà, óðàæåíà àáî êîíòóæåíà áëèñêàâêîþ, íå á³éòåñÿ òîðêàòèñÿ äî íå¿ – çàðÿäó â ò³ë³ ïîòåðï³ëîãî íå çàëèøàºòüñÿ. Îñíîâíà ïðè÷èíà ñìåðò³ â òàê³é ñèòóàö³¿ – ïîðóøåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ñåðöÿ ³ ëåãåí³â. Òîìó ïîñòðàæäàëîìó òðåáà ðîáèòè øòó÷íå äèõàííÿ ³ ìàñàæ ñåðöÿ ùîíàéìåíøå – ïðîòÿãîì õâèëèíè. Äæåðåëî: ÓÎ ÇÍÑ òà ÇÖÇ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì.Êèºâà ÄÑÍÑ Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹21 • 27 òðàâíÿ 2013 ð.


ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ

9

01991009

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹21 • 27 òðàâíÿ 2013 ð.

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


10

ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ

ЯКІ ВНЗ ДАЮТЬ НАЙЗАТРЕБУВАНІШУ РОБОТОДАВЦЯМИ ОСВІТУ? Ùîð³÷íèé ðåéòèíã ÂÍÇ "Êîìïàñ" - öå ñï³ëüíèé ïðîåêò êîìïàí³¿ ÑÊÌ òà Áëàãîä³éíîãî ôîíäó гíàòà Àõìåòîâà "Ðîçâèòîê Óêðà¿íè" ³ ïåðøèé çàãàëüíîíàö³îíàëüíèé ðåéòèíã, ùî â³äîáðàæຠîö³íêó ÿêîñò³ îñâ³òè âèïóñêíèêàìè ³ ïîòåíö³éíèìè ðîáîòîäàâöÿìè. Øîñòèé ð³ê ïîñï³ëü â íüîìó áåðóòü ó÷àñòü ÂÍÇ, ÿê³ ãîòóþòü ôàõ³âö³â òàêèõ íàïðÿìê³â, ÿê "Á³çíåñ-åêîíîì³êà", "Àðõ³òåêòóðà-áóä³âíèöòâî", "Ïðàâî", "IT" òà ³íæåíåðíî-òåõí³÷í³ ñïåö³àëüíîñò³ (³íø³ íå îö³íþâàëèñÿ). Öüîãî ðîêó ðåéòèíã íàäຠ³íôîðìàö³þ ïðî 239 óêðà¿íñüêèõ ÂÍÇ. ¯õ îö³íþâàëè 1202 âèïóñêíèêà (ó 2012 ðîö³ ¿õ áóëî 1156), 843 êîìïàí³¿ðîáîòîäàâöÿ (áóëî - 964), à òàêîæ ïðåäñòàâíèêè 331 ïðîâ³äíî¿ êîìïàí³¿-åêñïåðòà (áóëî - 344). Âèïóñêíèêè îö³íþâàëè, ÿê ÂÍÇ äîïîìàãàþòü ¿ì ó ïðàöåâëàøòóâàíí³, íàñê³ëüêè ¿õ âëàøòîâóº ÿê³ñòü çíàíü ³ ÷è ìîæíà ö³ çíàííÿ çàñòîñóâàòè íà ïðàêòèö³. À ðîáîòîäàâö³ - òå, íàñê³ëüêè óí³âåðñèòåòñüêà ï³äãîòîâêà â³äïîâ³äຠâèìîãàì ¿õ êîìïàí³é ³ ÿê äîáðå ÂÍÇ ñï³âïðàöþþòü ç íèìè. ³äïîâ³ä³ ïðåäñòàâíèê³â îïèòàíèõ ãðóï ìíîæèëèñÿ íà ñïåö³àëüíèé êîåô³ö³ºíò, ÿêèé â³äîáðàæຠ¿õ âàæëèâ³ñòü äëÿ ï³äñóìêîâîãî ðåéòèíãîâîãî áàëó.

0,3, äëÿ åêñïåðò³â - 0,29, à äëÿ âèïóñêíèê³â - 0,1. ϳäñóìóâàâøè âñ³ îö³íêè, óêëàäà÷³ ðåéòèíãó âèâåëè ï³äñóìêîâèé áàë, ÿêèé ³ âèçíà÷èâ ì³ñöå ÂÍÇ â ðåéòèíãó. Òå, ùî îäíå ì³ñöå çàéíÿëè â³äðàçó ê³ëüêà íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ïîÿñíþºòüñÿ òèì, ùî áàëè, ÿê³ âîíè íàáðàëè, áóëè àáî îäíàêîâèìè, àáî íåçíà÷íî â³äð³çíÿëèñÿ. Òð³éêà ñòàá³ëüíèõ ë³äåð³â. Ó ïîð³âíÿíí³ ç ïîïåðåäí³ìè ðîêàìè, ïåðåë³ê ë³äåð³â íå çàçíàâ ³ñòîòíèõ çì³í. Ïåðøå ì³ñöå çàãàëüíîãî ðåéòèíãó ÿê ³ ðàí³øå âïåâíåíî çàéìຠÍàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò Óêðà¿íè "Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò" (98 áàë³â). Íà äðóãîìó ì³ñö³ - Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà (65 áàë³â). Íà òðåòüîìó ì³ñö³ ñòàá³ëüíî òðèìàºòüñÿ Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé åêîíîì³÷íèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Âàäèìà Ãåòüìàíà (50 áàë³â).

ïîë³òåõí³êà" (38 áàë³â), Äîíåöüêèé íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò (36 áàë³â) ³ Íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò "Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêà àêàäåì³ÿ" (35 áàë³â). Îö³íêè "Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè" ó ïîð³âíÿíí³ ç ìèíóëèì ðîêîì ïðàêòè÷íî íå çì³íèëèñÿ. ÄîíÍÒÓ ïîì³òíî ïîë³ïøèâ ñâî¿ ðåçóëüòàòè, ï³äíÿâøèñü ç øîñòîãî íà ÷åòâåðòå ì³ñöå çàãàëüíîãî ðåéòèíãó. À îñü Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêà Àêàäåì³ÿ çà ìèíóëèé ð³ê âòðàòèëà 8 áàë³â, ³ îïóñòèëàñÿ ç 3-ãî íà 4-å ì³ñöå.

Íà ï'ÿòîìó ì³ñö³ ðîçòàøóâàëèñÿ Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò áóä³âíèöòâà ³ àðõ³òåêòóðè (33 áàëè) ³ Íàö³îíàëüíèé àâ³àÄëÿ â³äïîâ³äåé ðîáîòîäàâö³â â³í ñòàíîâèâ 0,31 (íàéâàæëèâ³øèé ïîêàçíèê), äëÿ ïîêàçÂãîðó-âíèç. ×åòâåðòó ñõîäèíêó ðåéòèíãó ö³éíèé óí³âåðñèòåò (32 áàëè). ÊÍÓÁÀ ñòàíèêà ñï³âïðàö³ ì³æ ÂÍÇ ³ ðîáîòîäàâöÿìè - çàéíÿëè Íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò "Ëüâ³âñüêà á³ëüíî òðèìàºòüñÿ íà ï'ÿò³é ñõîäèíö³ âæå íå ïåðøèé ð³ê ïîñï³ëü. À Íàö³îíàëüíèé àâ³àö³éíèé óí³âåðñèòåò öüîãî ðîêó âïåðøå ïîòðàïèâ äî òîï-5: ïîð³âíÿíî ç ìèíóëèì ðîêîì â³í ïîêðàùèâ ñâ³é ðåçóëüòàò íà ö³ëèõ 9 áàë³â ³ ï³äíÿâñÿ íà äâ³ ñõîäèíêè âãîðó (ç 7 íà 5 ì³ñöå). Çà ìàòåð³àëàìè www.segodnya.ua

21621001

Ó×ÅÁÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹21 • 27 òðàâíÿ 2013 ð.


11

ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ

01331004

!

КУПАЙТЕСЯ БЕЗПЕЧНО!

B A OCBITA

Навчальні за лади

телефони

МАГІСТР БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ _________ Київсь ий ніверситет рин ових відносин ........................................................ 294-12-26, 294-20-41

МАГІСТРАТУРА ________________________________ Ніжинсь ий державний ніверситет ім. Ми оли Го оля .............................................. (04631)2-43-07

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА __________________________ А адемія мистецтва Краси ........................... 576-06-56, ДНЗ “Київсь ий професійний еле тромеханічний ліцей” ............................ 400-01-24, Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн .......................................... 400-85-67, Київсь ий професійний ліцей “ПОЛІТЕХНІК” ................................................ 236-29-53, Коледж інформаційних техноло ій та землевпоряд вання НАУ ............................... 400-04-05, Університет “КРОК” .......................................................... 455-57-57,

560-22-21 400-01-02 400-23-56 236-49-14 400-02-22 455-57-07

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ __________________________________ Київсь ий нац. е ономічний ніверситет ім. Вадима Гетьмана ................. 456-03-57, 371-61-11 Між ал зевий УАЦ Інстит т еле трозварювання ім. Є.О. Патона ............. 200-82-80, 456-63-30

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹21 • 27 òðàâíÿ 2013 ð.

Ç êîæíèì äíåì äîâãîæäàíå ë³òî ï³äõîäèòü âñå áëèæ÷å, à, îòæå, äî Êèºâà çíîâó ïîâåðòàºòüñÿ ñïåêà, ÿêà ñïîíóêຠëþäåé ïðîâîäèòè äîçâ³ëëÿ á³ëÿ âîäîéì. "Ïðîòå, ÷åðåç íåõòóâàííÿ åëåìåíòàðíèìè ïðàâèëàìè áåçïåêè, â³äïî÷èíîê á³ëÿ âîäè ÷àñòî çàê³í÷óºòüñÿ òðàãå䳺þ, - êîìåíòóº çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Óïðàâë³ííÿ ÇÍÇ òà ÇÖÇ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³òàë³é Ñèòíèê, - ó çâ'ÿçêó ç öèì, çàëèøàºòüñÿ àêòóàëüíèì ïåð³îäè÷íî íàãàäóâàòè íàñåëåííþ íåñêëàäí³ äëÿ âèêîíàííÿ ïðàâèëà ïîâåä³íêè íà âîäîéìàõ". Ïðàâèëà ïîâåä³íêè íà âîäíèõ îá'ºêòàõ: • ϳä ÷àñ êóïàííÿ íå âàðòî çàïëèâàòè çà áó¿. Àáè óíèêíóòè òðàâìàòèçìó, íå ñòðèáàéòå ó âîäó ³ç ïëàâçàñîá³â, ñïîðóä, ùî íå ïðèñòîñîâàí³ äëÿ öüîãî, ³ â ì³ñöÿõ, äå íåâ³äîì³ ãëèáèíà òà ñòàí äíà âîäîéìè. Íåáåçïå÷íî îðãàí³çîâóâàòè ³ãðè íà âîä³, ïîâ'ÿçàí³ ç ï³ðíàííÿì. • Çàáîðîíåíî âèêîðèñòîâóâàòè ðÿòóâàëüí³ çàñîáè ³ ñïîðÿäæåííÿ íå çà ïðèçíà÷åííÿì, à òàêîæ ïîäàâàòè îáìàíí³ ñèãíàëè òðèâîãè. Íå ðåêîìåíäóºòüñÿ ï³ðíàòè ó õîëîäíó âîäó ï³ñëÿ äîâãîãî ïåðåáóâàííÿ íà ñîíö³, àäæå öå ìîæå ïðèçâåñòè äî íåñïîä³âàíî¿ ðåàêö³¿ îðãàí³çìó, âíàñë³äîê ð³çêî¿ çì³íè òåìïåðàòóðè. • Îäí³ºþ ç îñíîâíèõ íåáåçïåê, ùî ïðèçâîäÿòü äî òðàã³÷íèõ ñèòóàö³é º êóïàííÿ â íåòâåðåçîìó ñòàí³ òà ïðè ïîðóøåíí³ ïðàâèë ïîâåä³íêè íà âîä³. ³äïî÷èâàþ÷è, íå âàðòî çàëèøàòè ä³òåé áåç íàãëÿäó, à íàâïàêè - íåîáõ³äíî ñë³äêóâàòè çà áåçïåêîþ ¿õí³õ ³ãîð. • Íåîáõ³äíî óíèêàòè êóïàííÿ ó âîä³ ³ç øâèäêîþ òå÷³ºþ, â çàòîïëåíèõ êàð'ºðàõ, êàíàëàõ, îçåðàõ, ïîæåæíèõ âîäîéìàõ, ñòàâêàõ òà ³íøèõ âîäîéìàõ, ÿê³ íå ìàþòü îáëàäíàíèõ ïëÿæ³â ñåçîííèìè ðÿòóâàëüíèìè ïîñòàìè, íå âèçíà÷åí³ ì³ñöåâîþ äåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ, ÿê ì³ñöÿ ìàñîâîãî â³äïî÷èíêó ãðîìàäÿí á³ëÿ âîäè, í³êîëè íå ïëàâàéòå íàîäèíö³, îñîáëèâî, ÿêùî íå âïåâíåí³ ó ñâî¿õ ñèëàõ. "Äîòðèìàííÿ öèõ íåñêëàäíèõ ïðàâèë ïîâåä³íêè íà âîäíèõ îá'ºêòàõ, - ïðîäîâæóº ³òàë³é Ñèòíèê,- çàáåçïå÷èòü Âàì ðàä³ñíèé, ïðèºìíèé ³, ãîëîâíå, áåçïå÷íèé â³äïî÷èíîê".

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


12

ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ

ЗНО%2013: ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ Ìè ïðîäîâæóºìî ïóáë³êàö³þ â³äïîâ³äåé íà äåÿê³ çàïèòàííÿ, ç ÿêèìè àá³òóð³ºíòè òà ¿õ áàòüêè, â÷èòåë³ çâåðòàþòüñÿ äî Óêðà¿íñüêîãî öåíòðó îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè. Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî öÿ ³íôîðìàö³ÿ áóäå êîðèñíîþ äëÿ âàñ. - Ìîãóò ëè âî ÂÍÎ ïî óêðàèíñêîìó ÿçûêó è ëèòåðàòóðå áûòü âîïðîñû ïî ïðîèçâåäåíèÿõ, íå çàíåñ¸ííûõ â ïðîãðàììó òåñòîâ? - Äëÿ óñï³øíîãî ñêëàäàííÿ òåñòó ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòóðè àá³òóð³ºíòîâ³ íåîáõ³äíî âîëîä³òè çíàííÿìè â ìåæàõ ïðîãðàìè ÇÍÎ ç öèõ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåò³â. - ×è ìîæóòü áóòè ó òåñòàõ ç ³ñòîð³¿, íàïðèêëàä, äàòè, ïîíÿòòÿ òîùî, ÿê³ íå áóëè çàçíà÷åí³ â ïðîãðàì³ ÇÍÎ? - Äëÿ óñï³øíîãî ñêëàäàííÿ òåñòó ç ³ñòî𳿠Óêðà¿íè àá³òóð³ºíòîâ³ - ϳä ÷àñ îáðîáêè ðåçóëüòàò³â ÇÍÎ ïåðåâ³ðÿºòüñÿ ëèøå òåêñò âëàñíåîáõ³äíî âîëîä³òè çíàííÿìè â ìåæàõ ïðîãðàìè ÇÍÎ ç öüîãî íàâ÷àëüíîãî âèñëîâëåííÿ, ÿêèé óì³ùåíî â ìåæàõ â³äâåäåíèõ äëÿ éîãî íàïèñàííÿ íîãî ïðåäìåòà. (ëèöüîâèé á³ê áëàíêà Á) - Ïîÿâèëàñü èíôîðìàöèÿ î òîì, ÷òî óòâåðæäåíû íîâûå ïðîãðàììû - Ç ñê³ëüêîõ âàð³àíò³â ñêëàäàºòüñÿ ÇÍÎ? Òîáòî, ùî â÷èòè äëÿ ÂÍÎ. Ñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, ïî êàêèì ïðîãðàììàì áóäåò ïðîõîäèòü òåñòèðîâàíèå â 2013? Ïðîãðàììû, ðàçìåùåííûå ó âàñ íà ñàéòå â ðàçäåëå òîãî, ùîá çäàòè ÇÍÎ - 2014? Ïîïåðåäí³ ðîêè ÇÍÎ ÷è âñþ øê³ëüíó ïðîãðàìó? "Ïîäãîòîâêà", äåéñòâèòåëüíû äëÿ òåñòèðîâàíèÿ â ýòîì ãîäó? - Âàøå çàïèòàííÿ â³äâåðòî äèâóº! Çîâí³øíº íåçàëåæíå îö³íþâàííÿ - Íà îñíîâ³ Ïðîãðàì ÇÍÎ, çàòâåðäæåíèõ ó êâ³òí³ 2013 ðîêó, Óêðà¿íñüêèé öåíòð îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè óêëàäàòèìå òåñòè äëÿ ïðî- º ôîðìîþ çàãàëüíîäåðæàâíèõ âñòóïíèõ âèïðîáóâàíü, â³äïîâ³äíî âñòóïâåäåííÿ ÇÍÎ â 2014 ðîö³. Çàçíà÷åí³ ïðîãðàìè íàéáëèæ÷èì ÷àñîì áó- íèê ìຠâîëîä³òè äîñòàòí³ì ð³âíåì çíàíü ç ïåâíîãî íàâ÷àëüíîãî ïðåäìåòà, ùîá ìàòè çìîãó óñï³øíî îñâîþâàòè íàâ÷àëüíó ïðîãðàìó ç ïåâíî¿ äóòü ðîçì³ùåí³ íà íàøîìó ñàéò³. ñïåö³àëüíîñò³. Ìàºìî çàçíà÷èòè, ùî "ï³äãîòîâêà" çà ìèíóëîð³÷íèìè - Àíãë³éñüêîþ ìîâîþ íå äîçâîëåíî âêàçóâàòè äàí³, ÿê³ ìîæóòü òåñòàìè º ìàëîåôåêòèâíîþ, äî òîãî æ, ïðîãðàìè ÇÍÎ - 2014 ðîêó ìîæóòü äîïîìîãòè ³äåíòèô³êóâàòè îñîáèñò³ñòü! ßê ó òàêîìó âèïàäêó ïî÷àòè çì³íèòèñÿ. Òàêîæ ðàäèìî âèçíà÷èòèñÿ ç³ ñâîºþ ìåòîþ - âñòóïèòè äî ÂÍÇ, ùîá ñòàòè âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèì ñïåö³àë³ñòîì ç ïåâíî¿ ñïåö³àëüëèñò ³ çàê³í÷èòè éîãî? - ϳä ÷àñ íàïèñàííÿ âëàñíîãî âèñëîâëåííÿ àá³òóð³ºíòè íå ïîâèíí³ íîñò³, ÷è ïðîñòî ñêëàñòè ÇÍÎ, ùîá âñòóïèòè äî ÂÍÇ ³ îòðèìàòè äèïëîì. çàçíà÷àòè äàí³, çà ÿêèìè ìîæíà ¿õ ³äåíòèô³êóâàòè, òîáòî âñòàíîâèòè - ×îìó çà îäíàêîâîþ ê³ëüê³ñòþ ïðàâèëüíèõ â³äïîâ³äåé â ²² ñåñ³¿ àâòîðñòâî òâîðó. äàþòü ìåíøå áàë³â í³æ â ²??? - Âèçíà÷åííÿ ðåçóëüòàò³â ÇÍÎ ó÷àñíèê³â ² òà ²² ñåñ³é çä³éñíþºòüñÿ - Ïî÷åìó íåëüçÿ ïîëüçîâàòüñÿ êàëüêóëÿòîðàìè íà õèìèè? - Àá³òóð³ºíòè ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòè ï³ä ÷àñ ñêëàäàííÿ òåñòó îäíèì ³ òèì ñàìèì ñïîñîáîì (ðîçä³ë VII Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ çîâí³øíüîãî íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ â 2013 ðîö³). Ðîçïîä³ë ó÷àñíèê³â ÇÍÎ ëèøå çàñîáè, ïåðåäáà÷åíí³ ïðîöåäóðîþ òåñòóâàííÿ. çà ñåñ³ÿìè íå âïëèâຠíà âèçíà÷åííÿ ðåçóëüòàò³â òåñòóâàííÿ. - Ìîæíî ëè áóäåò íàïèñàòü ñî÷èíåíèå ïî óêðàèíñêîìó ÿçû- Äî ìåíå ïîñòóïèëà ³íôîðìàö³ÿ, ùî â 2013 ðîö³ òåñò ÇÍÎ ç õ³ì³¿ êó íå ãåëåâîé ðó÷êîé, à ìàñëÿíîé? - Äëÿ óíèêíåííÿ ïðîáëåì ï³ä ÷àñ îáðîáëåííÿ Âàøèõ áëàíê³â â³äïî- áóäå íàáàãàòî ñêëàäí³øèì, í³æ â 2012 ðîö³ ó çâ'ÿçêó ç òèì, ùî êîìàíäà, ùî ñêëàäຠòåñòè, ïîì³íÿëàñÿ. ϳäòâåðä³òü àáî ñïðîñòóéòå â³äåé âèêîðèñòîâóéòå ÷îðíèëî íàñè÷åíîãî ÷îðíîãî êîëüîðó. äàíó ³íôîðìàö³þ. - Ðàäèìî Âàì íå ïîñëóãîâóâàòèñÿ ÷óòêàìè, ÿê³ çàâàæàòèìóòü Âàì - Ïðèëàãàåòñÿ ëè ïðè ñäà÷å òåñòà ïî õèìèè ê çàäàíèÿì òàáçîñåðåäèòèñÿ íà ï³äãîòîâö³ äî ïðîõîäæåííÿ òåñòóâàííÿ. Òåñò ç õ³ì³¿ ëèöà Ìåíäåëååâà è òàáëèöà ðàñòâîðèìîñòè? - Ó òåñòîâîìó çîøèò³ ç õ³ì³¿ áóäå ðîçì³ùåíî òàáëèö³: 1. Ïåð³îäè÷íà â³äïîâ³äàòèìå ïðîãðàì³ ÇÍÎ ç öüîãî ïðåäìåòà. ñèñòåìà õ³ì³÷íèõ åëåìåíò³â Ä.². Ìåíäå뺺âà (êîðîòêà òà äîâãà ôîð- ×è º ð³çíèöÿ ì³æ ð³âíÿìè ñêëàäíîñò³ çàâäàíü 1 òà 2 ñåñ³¿? ìè). 2. Ðîç÷èíí³ñòü îñíîâ, êèñëîò, àìôîòåðíèõ ã³äðîêñèä³â ³ ñîëåé ó - Çì³ñò çàâäàíü 1 òà 2 ñåñ³é íå ïîâòîðþâàòèìåòüñÿ, òîáòî âîíè áóäóòü âîä³. 3. Ðÿä àêòèâíîñò³ ìåòàë³â. ð³çíèìè çà çì³ñòîì, àëå âîíè â³äïîâ³äàòèìóòü îäèí îäíîìó çà ð³âíåì - Ó òåñò³ ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè âêàçàíî ðîçì³ð âëàñíîãî ðîçãîð- ñêëàäíîñò³, òåìàòèêîþ òîùî. Òîáòî òåñòè, ÿê³ âèêîðèñòîâóâàòèìóòüñÿ íóòîãî âèñëîâëþâàííÿ 100 ñë³â. ×è çàðàõîâóþòüñÿ àðòèêë³ ³ ïðèé- ï³ä ÷àñ 1 òà 2 ñåñ³é, áóäóòü ð³âíîö³ííèìè. ìåííèêè ÿê îêðåì³ ñëîâà? - Ïî âñåìèðíîé èñòîðèè (êàê è ïî èñòîðèè Óêðàèíû) ñîêðàòèëè - Àðòèêë³ é ïðèéìåííèêè º òàêîæ ñëîâàìè, àëå çâàæàéòå, ùî äëÿ òîãî, ùîá çàâäàííÿ áóëî âèêîíàíå â ïîâíîìó îáñÿç³ (ðîçêðèòî òåìó, êîëè÷åñòâî òåñòîâ ñ 60 äî 55. Êàêîãî òèïà âîïðîñû óáðàëè: íà óñòàâæèòî â³äïîâ³äíó ëåêñèêó), âëàñíå âèñëîâëåííÿ ìຠì³ñòèòè ïåâí³ íîâëåíèå ñîîòâåòñòâèÿ, õðîíîëîãè÷åñêèå èëè íà âûáîð ïðàâèëüíîãî âàðèàíòà îòâåòà? È ñêîëüêî óáðàëè ïî êàæäîìó òèïó âîïðîñîâ? ëåêñè÷í³ îäèíèö³ äëÿ äîñÿãíåííÿ ö³º¿ ìåòè. - Îçíàéîìèòèñÿ ³ç õàðàêòåðèñòèêàìè òåñò³â ç íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåò³â - ßêùî ï³ä ÷àñ íàïèñàííÿ âèñëîâëåííÿ ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, àáî Âè ìîæåòå íà íàøîìó ñàéò³ â ðîçä³ë³ "ϳäãîòîâêà äî ÇÍÎ". òâîðó ç ³íîçåìíî¿, íå âèñòà÷èòü ì³ñöÿ íà áëàíêó â³äïîâ³äåé, ÷è - ×è òðåáà áðàòè ç ñîáîþ íà òåñòóâàííÿ ÷èñòèé ïàï³ð äëÿ ñêëàìîæíà ïðîäîâæèòè ïèñàòè ç íàñòóïíîãî áîêó? ² ÷è áóäóòü ïåðåäàííÿ ÷îðíîâîãî âàð³àíòó âëàñíîãî âèñëîâëåííÿ, ÷è àðêóø äëÿ ö³º¿ â³ðÿòè åêçàìåíàòîðè íàïèñàíå ç äðóãîãî áîêó?

Ó×ÅÁÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹21 • 27 òðàâíÿ 2013 ð.


13

ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ ìåòè áóäå âèäàíî íà ì³ñö³ (÷è òðåáà âçàãàë³ ïèñàòè âèñëîâëåííÿ â³äðàçó "íàá³ëî"); 2) ÷è âïëèâàòèìå íåãàòèâíî íà îö³íêó, ÿêùî ïëàí òà ÷îðíîâèé âàð³àíò âèñëîâëåííÿ áóäå ñêëàäåíî íå óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ; 3) â êðèòåð³ÿõ îö³íþâàííÿ âëàñíîãî âèñëîâëåííÿ âêàçóºòüñÿ íàâåäåííÿ ïðèêëàäó ç õóäîæíüî¿ ë³òåðàòóðè àáî ³íøèõ âèä³â ìèñòåöòâà, àëå í³äå íå êîíêðåòèçóºòüñÿ, ùî öå ìຠáóòè óêðà¿íîìîâíå äæåðåëî. ×è â³ðíî ÿ ðîçóì³þ, ùî ìîæíà íàâåñòè ïðèêëàä ç ³íøîìîâíîãî òâîðó? ×è äîïóñòèìî â òàêîìó âèïàäêó íàâåäåííÿ öèòàòè ìîâîþ îðèã³íàëó (çà óìîâ ¿¿ çðîçóì³ëîñò³)? - Ïîâ³äîìëÿºìî, ùî Âè íå ìîæåòå áðàòè ³ç ñîáîþ íà òåñòóâàííÿ æîäíèõ àðêóø³â (ïàïåð³â) äëÿ ÷îðíîâèõ çàïèñ³â, îñê³ëüêè öå íå ïåðåäáà÷åíî ïðîöåäóðîþ òåñòóâàííÿ. Ó òåñòîâîìó çîøèò³ ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³ ë³òåðàòóðè â³äâåäåíî ê³ëüêà ñòîð³íîê äëÿ ÷åðíåòîê, äå Âè ìîæåòå ðîáèòè çàïèñè áóäü-ÿêîþ ìîâîþ (âîíè ï³ä ÷àñ îö³íþâàííÿ äî óâàãè íå áåðóòüñÿ). Òàêîæ Âè ìîæåòå íàâåñòè öèòàòó ç áóäü-ÿêîãî òâîðó áóäü-ÿêîþ ìîâîþ, àëå ïðè öüîìó çâàæàéòå, ùî ïåðåâ³ðÿþòüñÿ çíàííÿ ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³ ë³òåðàòóðè. -  ñðàâíèòåëüíîé òàáëèöå îöåíèâàíèÿ çà ïðîøëûå ãîäà óâèäåë, ÷òî ïðè îäèíàêîâîì êîëè÷åñòâå îøèáîê ïî àíãë.ÿçûêó ìîæíî ïîëó÷èòü áàë âûøå, ÷åì ïî ëþáîìó äðóãîìó èíîñòðàííîìó ÿçûêó. Ñ ÷åì ýòî ñâÿçàíî? ×òî çà äèñêðèìèíàöèÿ? Êîëè÷åñòâî âîïðîñîâ îäèíàêîâîå, õàðàêòåð è ñîäåðæàíèå - òîæå. ß ó÷èë íåìåöêèé è ñäàâàòü áóäó íåìåöêèé. Îáèäíî, ÷òî, ñîâåðøèâ îäèíàêîâîå êîëè÷åñòâî îøèáîê, àíãëè÷àíå ïîëó÷àþò áîëüøå áàëîâ! À ãðàôà â ñåðòèôèêàòå ÇÍÎ îäíà âåäü - ÈÍ.ßÇ. - Ó Ñåðòèô³êàò³ ÇÍÎ ïðîñòàâëÿºòüñÿ â³äì³òêà ïðî ó÷àñòü àá³òóð³ºíòà ó òåñòóâàíí³. Ðåçóëüòàòè ÇÍÎ çàçíà÷àþòüñÿ â ²íôîðìàö³éí³é êàðòö³, ó ÿê³é âêàçóºòüñÿ êîíêðåòíà íàçâà íàâ÷àëüíîãî ïðåäìåòà (àíãë³éñüêà ìîâà, ÷è í³ìåöüêà ìîâà, ÷è ôðàíöóçüêà ìîâà, ÷è ³ñïàíñüêà ìîâà). Òàêà ð³çíèöÿ çóìîâëåíà ïîáóäîâîþ ðåéòèíãó ðåçóëüòàò³â ó ìåæàõ îäíîãî íàâ÷àëüíîãî ïðåäìåòà. Îñê³ëüêè ó÷àñíèê³â òåñòóâàííÿ ç í³ìåöüêî¿ ìîâè çíà÷íî ìåíøå, í³æ ç àíãë³éñüêî¿, â³äïîâ³äíî ðîçïîä³ë ¿õí³õ ðåçóëüòàò³â çà øêàëîþ ³íøèé. - Åñëè â ïåðèîä ïðîõîæäåíèÿ òåñòîâ ÿ çàáîëåë. Äàëüíåéøèå ìîè äåéñòâèÿ? ß áóäó ïðîõîäèòü ïîâòîðíîå ÂÍÎ, èëè ìîãó ñäàòü âñòóïèòåëüíûå ýêçàìåíû ïðè âóçå? - Ôàêò õâîðîáè Âàì íåîáõ³äíî çàô³êñóâàòè äî 11.00 ó äåíü ïðîâåäåííÿ â³äïîâ³äíîãî òåñòóâàííÿ òà íåãàéíî çâåðíóòèñÿ ³ç çàÿâîþ ïðî ó÷àñòü ó äîäàòêîâ³é ñåñ³¿ äî ðåã³îíàëüíîãî öåíòðó îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè, íàäàâøè ìåäè÷íó äîâ³äêó íà ï³äòâåðäæåííÿ ñâ õâîðîáè ó äåíü ïðîâåäåííÿ òåñòóâàííÿ. - Íå çíàõîäæó ³íôîðìàö³¿ ïðî îáìåæåííÿ ïðè íàïèñàíí³ âëàñíîãî âèñëîâëþâàííÿ ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. ×è çì³íèëèñÿ íîðìè ó ïîð³âíÿíí³ ç ìèíóëèì ðîêîì? Êîíêðåòíî ö³êàâèòü ê³ëüê³ñòü ñë³â, ÷è çì³íåíî "âèñëîâëþâàííÿ" íà ïîíÿòòÿ "åñå", à â³äïîâ³äíî ³ îáñÿã? - Õàðàêòåðèñòèêè òåñòó ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³ ë³òåðàòóðè, à òàêîæ êðèòå𳿠îö³íþâàííÿ âëàñíîãî âèñëîâëåííÿ ç öüîãî ïðåäìåòà ðîçì³ùåíî íà íàøîìó ñàéò³ â ðîçä³ë³ "ϳäãîòîâêà äî ÇÍÎ". Çà ìàòåð³àëàìè www.testportal.gov.ua

01611004

!

B A OCBITA

Навчальні за лади

телефони

ПІДГОТОВКА ДО ЗОВНІШН. ТЕСТУВАННЯ ____ Київсь а державна а адемія водно о транспорт .................................................... 417-17-60

ТЕХНІКУМИ, КОЛЕДЖІ ________________________ А адемія мистецтва Краси ........................... 576-06-56, 560-22-21 Київсь а державна а адемія водно о транспорт .................................................... 417-17-60 Коледж інформаційних техноло ій та землевпоряд вання НАУ ............................... 400-04-05, 400-02-22 Університет “КРОК” ...................................... 455-57-57, 455-57-07

УЧИЛИЩА, ЛІЦЕЇ, ГІМНАЗІЇ ___________________ ДНЗ “Київсь ий професійний еле тромеханічний ліцей” ............................ 400-01-24, 400-01-02 Київсь а державна а адемія водно о транспорт .................................................... 417-17-60 Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн .......................................... 400-85-67, 400-23-56 Київсь ий професійний ліцей “ПОЛІТЕХНІК” ................................................ 236-29-53, 236-49-14

ШКІЛЬНА І ПОЗАШКІЛЬНА ПІДГОТОВКА ______ Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн .......................................... 400-85-67, 400-23-56 Інтеле т ально-Творчі К рси Таможсь ої С.С. ............................................ 223-85-57

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹21 • 27 òðàâíÿ 2013 ð.

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


14

²ÍÎÇÅÌͲ ÌÎÂÈ

АНГЛОМОВНИЙ ФОРУМ І ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Á³ëüø³ñòü ï³äðó÷íèê³â àíãë³éñüêî¿ ìîâè ïîáóäîâàí³ òàêèì ÷èíîì, ùî ñêëàäí³ñòü òåêñò³â, ÿê³ â íèõ âèêîðèñòîâóþòüñÿ, â³äïîâ³äຠïåâíîìó ð³âíþ ï³äãîòîâêè ëþäèíè, à íå ¿¿ â³êó. Òîáòî - ÿêùî ëþäèíà çíàõîäèòüñÿ íà ïî÷àòêîâîìó ð³âí³, òîä³ ïðèêëàäè ôðàç, ÿê³ â³íà ïîáà÷èòü â ï³äðó÷íèêó, â³äïîâ³äàòèìóòü ¿¿ ð³âíþ, âîíà ïîáà÷èòü ôðàçè ïðî òå, ÿê ê³øêà ï³øëà ãóëÿòè, àáî ùóð ñõîâàâñÿ â í³ðêó. ßêùî ï³äðó÷íèê ðîçðàõîâàíèé íà äîñâ³ä÷åíèõ ÷èòà÷³â, òîä³ â íüîìó áóäóòü ôðàçè ñêëàäí³ø³, - íàïðèêëàä, - ïðî âèçíà÷í³ ïàì'ÿòêè äàëåêèõ êðà¿í ³ íåâ³äîìèõ ì³ñò. Ïðè öüîìó, ïîòðàïèâøè â çâè÷àéíå ðîçìîâíå ñåðåäîâèùå, íå êîæíà ëþäèíà, ÿêà äîñèòü äîáðå çíຠàíãë³éñüêó ìîâó, çìîæå áåç ïðîáëåì çðîçóì³òè, ïðî ùî éäå ðîçìîâà. Öå â³äáóâàºòüñÿ ÷åðåç òå, ùî ïîáóäîâà ôðàç ó ðîçìîâ³ â³äáóâàºòüñÿ ³íîä³ íå òàê, ÿê íàïèñàíî â êíèç³. Îäíèì ³ç ñïîñîá³â âèâ÷åííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè, ÿêèé á³ëüø íàáëèæåíèé äî îðèã³íàëüíî¿ ðîçìîâíî¿ ìîâè, º ñï³ëêóâàííÿ íà àíãëîìîâíèõ ôîðóìàõ. Òóò, íà â³äì³íó â³ä ï³äðó÷íèêà, ìîæíà ï³ä³áðàòè ñï³âðîçìîâíèêà, ÿêèé áóäå ïðèáëèçíî Âàøîãî â³êó ³ ç òàêèì æå, ÿê ó Âàñ êîëîì ³íòåðåñ³â. Î÷åâèäíî, ùî ñï³ëêóâàííÿ ç æèâîþ ëþäèíîþ, ÿêó ö³êàâèòü òå æ, ùî ³ Âàñ, áóäå á³ëüø ïë³äíèì, í³æ ñï³ëêóâàííÿ ç ï³äðó÷íèêîì, òàê ÿê Âè áóäåòå îáì³íþâàòèñÿ ³íôîðìàö³ºþ, ÿêà ö³êàâèòü Âàñ ³ Âàøîãî ñï³âðîçìîâíèêà, à, ÿê â³äîìî, ³íòåðåñ - îäèí ç êðàùèõ ñòèìóë³â.

Âàì êðàùå íà ñâîºìó âëàñíîìó äîñâ³ä³ - íàäîâøå çàïàì'ÿòàºòüñÿ. ×åðåç ö³ ïåðåâàãè ³ íåäîë³êè ðåêîìåíäóºòüñÿ ñï³ëêóâàòèñÿ ÿê ç òèìè, òàê ³ ç ³íøèìè - ÿêùî íå íàâ÷èòåñÿ ÷îãîñü â îäíèõ, òî ä³çíàºòåñÿ öå â³ä ³íøèõ. Òàêà ôîðìà ñï³ëêóâàííÿ äîñèòü øèðîêî ïîøèðåíà ñåðåä ëþäåé, ÿê³ ïðàãíóòü äîáðå

СПІЛКУЄМОСЯ НА ФОРУМІ

âèâ÷èòè àíãë³éñüêó ìîâó, îñê³ëüêè º îäí³ºþ ç íàéá³ëüø äîñòóïíèõ ³ ïðîñòèõ. Ðîçìîâà òóò áóäóºòüñÿ ç òàêîþ øâèäê³ñòþ, ç ÿêîþ â³äïîâ³äຠêîæåí ³ç ñï³âðîçìîâíèê³â, òîìó º ÷àñ îáäóìàòè çàïèòàííÿ, ïåðåêëàñòè éîãî çà äîïîìîãîþ äîïîì³æíèõ ìàòåð³àë³â ³ ïîáóäóâàòè ïîòð³áíó â³äïîâ³äü. Öå º äîñòî¿íñòâîì, òàê ÿê, íàïðèêëàä, ïðè çâè÷àéí³é ðîçìîâ³ â³÷-íàâ³÷, ñï³âðîçìîâíèêó ïîòð³áí³ øâèäê³ òà çðîçóì³ë³ â³äïîâ³ä³. Êð³ì öüîãî, íàâ³òü ÿêùî Âè íå çðîçó쳺òå, ïðî ùî Âàñ çàïèòàâ ñï³âðîçìîâíèê - Âè ìîæåòå éîãî ïåðåïèòàòè, ³ â³í ïåðåôîðìóëþº ñâîº çàïèòàííÿ ÷è ðåïë³êó òàêèìè ñëîâàìè, ÿê³ Âàì áóäóòü çðîçóì³ë³. Ïðè öüîìó Âè çàîùàäèòå ÷àñ íà ïîøóêè ïåðåêëàäó íåçðîçóì³ëèõ ñë³â ³ íàïåâíî çàïàì'ÿòàºòå íåçðîçóì³ëó äëÿ ñåáå ôðàçó, ÿêó íå çìîãëè çðîçóì³òè ç ïåðøîãî ðàçó.

Íà ôîðóì³ ìîæíà ñï³ëêóâàòèñÿ ÿê ç ³íîçåìöÿìè, òàê ³ ç óêðà¿íîìîâíèìè ñï³âðîçìîâíèêàìè, ÿê³ äîáðå çíàþòü àíãë³éñüêó ìîâó. Ùî êðàùå - â³äïîâ³ñòè îäíîçíà÷íî íå ìîæíà. ßê ³ â ïåðøîìó, òàê ³ â äðóãîìó âèïàäêó º ñâî¿ ïåðåâàãè ³ íåäîë³êè. ijçíàòèñÿ ïðî íèõ

Ó×ÅÁÀ

²íîä³ íàâ³òü ò³, ÷èé ð³âåíü âîëîä³ííÿ àíãë³éñüêîþ ìîâîþ äîñòàòíüî âèñîêèé, â³äâ³äàâøè ôîðóì, íå ìîæóòü çðîçóì³òè äåÿêèõ ôðàç. Öå â³äáóâàºòüñÿ, íàïðèêëàä, òîìó, ùî â ðîçìîâíîìó ïèñåìíîìó ìîâëåíí³ (ÿêùî éîãî ìîæíà òàêèì ÷èíîì íàçâàòè), çàì³ñòü ïîâíîãî ñëîâà âèêîðèñòîâóºòüñÿ éîãî çàì³ííèê - ïðèïóñòèìî, çàéìåííèê "you" âèãëÿäຠÿê "u" ç ò³º¿ ïðîñòî¿ ïðè÷èíè, ùî çâó÷àòü âîíè îäíàêîâî, ïðîòå , äðóãå ñëîâî-áóêâà êîðîòøå ïåðøîãî. ßêùî ó Âàñ º ïðîáëåìè ç ðîçóì³ííÿì òàêèõ "ñëîâîáóêâ", òî, ÿê âæå áóëî ñêàçàíî, ìîæíà ïåðåïèòàòè ñï³âðîçìîâíèêà, àáî æ íàâ³òü ïîïðîñèòè éîãî âèêîðèñòîâóâàòè ò³ëüêè ïîâí³ ôîðìè ñë³â. Ç ÷àñîì, ö³ëêîì ìîæíà ïðèñòîñóâàòèñÿ ðîçóì³òè òàê³ ñêîðî÷åííÿ ³ â ñâî¿é ïîäàëüø³é ïèñüìîâî¿ ìîâè òàêîæ âæèâàòè àíàëîã³÷í³ ñïðîùåííÿ ³ ñëåíã, íàáëèçèâøè ¿õ äî á³ëüø "ïðàâäîïîä³áíîãî", ç òî÷êè çîðó àíãëîìîâíèõ ãðîìàäÿí, âàð³àíòó.

ЗНАЄШ ПРО ЗВИЧАЇ КРАЩЕ РОЗУМІЄШ  õîä³ ñï³ëêóâàííÿ ç àìåðèêàíöÿìè àáî àíãë³éöÿìè, ó Âàñ ç'ÿâëÿºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü ä³çíàòèñÿ ùî-íåáóäü íîâå, íàïðèêëàä, ïðî ¿õ êóëüòóðó òà òðàäèö³¿, à öå, â ñâîþ ÷åðãó, äîäàñòü Âàì âïåâíåíîñò³ â ñï³ëêóâàíí³, òàê ÿê, ÿêùî á³ëüøå çíàºø ïðî çâè÷à¿ ñï³âðîçìîâíèê³â, òî ³ êðàùå áóäåø ðîçóì³òè òå, ïðî ùî âîíè ãîâîðÿòü. Âïåðøå ïîòðàïèâøè íà àíãëîìîâíèé ôîðóì, â³ä÷óâàºø ñåáå íå äóæå çàòèøíî, òàê ÿê ìàëî òîãî, ùî âñå àíãë³éñüêîþ ìîâîþ, òàê ùå é çîâñ³ì íåçíàéîì³ ëþäè. Îäíàê, ñïðîáóâàâøè ñåáå îäèí ðàç â ñï³ëêóâàíí³, âòÿãóºøñÿ â öå ö³êàâå çàíÿòòÿ ÿêùî íå íàçàâæäè, òî íàäîâãî. ² âæå ÷åðåç ïàðó ì³ñÿö³â ç'ÿâëÿºòüñÿ äîñèòü ñèëüíå áàæàííÿ, ó ùî á òî íå ñòàëî ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç æèâèì ³íîçåìöåì - íå íà ôîðóì³, à "âæèâó". Çâè÷àéíî æ, ÿêùî Âàì âèïàäå òàêà ìîæëèâ³ñòü, òî íåõòóâàòè íåþ íå ñë³ä. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî Âè ìîæåòå áóòè íå äóæå âïåâíåí³ â ñîá³, Âàì âàðòî ñïðîáóâàòè ïîãîâîðèòè ç ³íîçåìöåì íà ÿêóñü ö³êàâó òåìó. Ïðè öüîìó ö³ëêîì ìîæå âèÿâèòèñÿ òàê, ùî ï³ñëÿ ïîïåðåäíüî¿ ï³äãîòîâêè íà ôîðóìàõ, Âàø ðîçìîâíà àíãë³éñüêà áóäå í³òðîõè íå ã³ðøîþ ðîçìîâíî¿ àíãë³éñüêî¿ ³íîçåìöÿ. Çà ìàòåð³àëàìè www.english-easy.info

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹21 • 27 òðàâíÿ 2013 ð.


15

²ÍÎÇÅÌͲ ÌÎÂÈ

01111006

!

B B A MO IHO EMHI MOB

Навчальні за лади

телефони

АНГЛІЙСЬКА ___________________________________ “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79

НОРВЕЗЬКА ___________________________________ “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79

НІМЕЦЬКА _____________________________________ “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79

ПОРТУГАЛЬСЬКА ______________________________

11141003

“ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79

РОСІЙСЬКА ____________________________________ “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79

УКРАЇНСЬКА ___________________________________ “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79

!

XO MEHE

Навчальні за лади

I , E OHOMI A, MEHT телефони

ШВЕДСЬКА ____________________________________ АДМІНІСТРАТОР _______________________________ “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79

ІНШІ МОВИ ____________________________________ “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79

ІСПАНСЬКА ____________________________________ “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79

ІТАЛІЙСЬКА ____________________________________ “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ....... 223-28-18, 331-02-06 Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .......... 331-02-06, 332-41-62

БУХОБЛІК: 1С БУХГАЛТЕРІЯ __________________ Київсь ий нац. е ономічний ніверситет ім. Вадима Гетьмана ................. 456-03-57, 371-61-11 Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ....... 223-28-18, 331-02-06 Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42

БУХОБЛІК: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК _____________________ Київсь ий нац. е ономічний ніверситет ім. Вадима Гетьмана ................. 456-03-57, 371-61-11 Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ....... 223-28-18, 331-02-06

БУХОБЛІК: ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР ___________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ....... 223-28-18, 331-02-06

БУХОБЛІК: ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК __________________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ....... 223-28-18, 331-02-06

ЛОГІСТИК ______________________________________ 99992006

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹21 • 27 òðàâíÿ 2013 ð.

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ................................................. 223-28-18, 331-02-06

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


16

!

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ XO MEHE

Навчальні за лади

I , E OHOMI A, MEHT телефони

!

A H TA OM ’ TEPHI

Навчальні за лади

PC

телефони

МАРКЕТОЛОГ __________________________________ КОМП’ЮТЕР: АДМІНІСТРУВАННЯ _____________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ....... 223-28-18, 331-02-06

Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42

МЕНЕДЖЕР ____________________________________ КОМП’ЮТЕР: КОРИСТУВАЧ ___________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ....... 223-28-18, 331-02-06

МЕНЕДЖЕР ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ ___________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ....... 223-28-18, 331-02-06

МЕНЕДЖЕР З ПЕРСОНАЛУ ____________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ....... 223-28-18, 331-02-06

МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ ______________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ....... 223-28-18, 331-02-06

МЕНЕДЖЕР З РЕКЛАМИ І РR _________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ....... 223-28-18, 331-02-06

МЕНЕДЖЕР З ТУРИЗМУ _______________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ....... 223-28-18, 331-02-06

МЕНЕДЖЕР РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ ________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ....... 223-28-18, 331-02-06 Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .......... 223-28-18, 484-54-57

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ....... 223-28-18, 331-02-06 Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42

КОМП’ЮТЕР: ОПЕРАТОР ______________________ Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн .......................................... 400-85-67, 400-23-56 Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ....... 223-28-18, 331-02-06 Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42

КОМП’ЮТЕР: ПРОГРАМУВАННЯ _______________ Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн .......................................... 400-85-67, 400-23-56 Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ....... 223-28-18, 331-02-06 Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42

КОМП’ЮТЕР: ПРОЕКТУВАННЯ ________________ Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42

КОМП’ЮТЕР: РЕМОНТ І СКЛАДАННЯ _________ Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42

МЕНЕДЖЕР-HR ________________________________ КОМП’ЮТЕР: ТЕСТУВАННЯ ПО ________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ....... 223-28-18, 331-02-06

Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42

ОБЛІКОВЕЦЬ __________________________________ КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА, ВЕРСТКА ___________ Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн .......................................... 400-85-67, 400-23-56

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ....... 223-28-18, 331-02-06 Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42

ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ ______ КОМП’ЮТЕРНИЙ ДИЗАЙН _____________________ Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .......... 223-28-18, 484-54-57

СЕКРЕТАР (ОФІС-МЕНЕДЖЕР) ________________

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ....... 223-28-18, 331-02-06 Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ....... 223-28-18, 331-02-06 Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ....... 223-28-18, 331-02-06

КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРНЕТ _________________________

ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР ______________________

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ....... 223-28-18, 331-02-06 Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ....... 223-28-18, 331-02-06

САДІВНИК _____________________________________

!

A H TA OM ’ TEPHI

Навчальні за лади

PC

телефони

ДЕКОР ІНТЕР’ЄРУ _____________________________ А адемія мистецтва Краси ........................... 576-06-56, 560-22-21

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ................................................. 223-28-18, 331-02-06

!

PC C CEPBIC

Навчальні за лади

EP

телефони

ДИЗАЙН ЛАНДШАФТНИЙ _____________________ КОНДИТЕР _____________________________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ....... 223-28-18, 331-02-06

Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .......... 223-28-18, 484-54-57

ДИЗАЙН ТЕКСТИЛЮ ___________________________ КРАВЕЦЬ ______________________________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ....... 223-28-18, 331-02-06

ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ ___________________________ А адемія мистецтва Краси ........................... 576-06-56, 560-22-21 Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ................................................. 223-28-18, 331-02-06

Ó×ÅÁÀ

Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн .......................................... 400-85-67, 400-23-56

КУХАР _________________________________________ Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .................................................... 223-28-18, 484-54-57

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹21 • 27 òðàâíÿ 2013 ð.


17

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ

КУРС МОДЕЛЮВАННЯ НІГТІВ № 1 В УКРАЇНІ! ЧОМУ НАВЧАЄМО? Ïðîãðàìà íàâ÷àííÿ âêëþ÷ຠò³ëüêè ñó÷àñí³ ñïîñîáè ³ ñòèë³ ìîäåëþâàííÿ í³ãò³â (Íàòþðåëü, Ôðåí÷, Àêâàð³óì), äèçàéí í³ãò³â, à òàêîæ êóðñè ìàí³êþðó ³ ïåäèêþðó. Íà âèá³ð ïðîïîíóºìî ñåì³íàðè, ùî ïîãëèáëþþòü çíàííÿ äîäàòêîâèõ òåõí³ê (õóäîæí³é ³ êèòàéñüêèé ðîçïèñè, àðòãðàô³êà, â³òðàæ³ òà ³í.)

ЯК НАВЧАЄМО?  ïðîãðàìàõ íàøèõ êóðñ³â çðîáëåíèé àêöåíò íà ïðàêòèêó - íåìຠí³ÿêèõ îáìåæåíü àêàäåì³÷íèõ ãîäèí, ç ïåðåë³êîì ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü ìîæíà îçíàéîìèòèñü ïåðåä íàâ÷àííÿì. Êîæíà òåìà çàêð³ïëþºòüñÿ îáîâ'ÿçêîâèì íàðîùóâàííÿì í³ãò³â, ìàí³êþðîì àáî ïåäèêþðîì.

СКІЛЬКИ КОШТУЄ НАВЧАННЯ? Ïîòð³áíî ðîçóì³òè, ùî äëÿ ÿê³ñíîãî íàâ÷àííÿ íåîáõ³äíà ñåðéîçíà ìàòåð³àëüíà áàçà ³ òîìó ö³íè íå ìîæóòü áóòè çàíàäòî äåøåâ³. Ç ³íøîãî áîêó, äîðîã³ êóðñè çàçâè÷àé íåáàãàòîëþäí³, ¿õ ð³äê³ñí³ ê볺íòè ïåðåïëà÷óþòü çà "áðåíä" ³ òàê ïðîñò³øå ïðîâîäèòè íàâ÷àííÿ. Íàø³ êëàñè ïîâí³ñòþ ïðîôåñ³éíî ï³äãîòîâëåí³ îáëàäíàííÿì ³ óêîìïëåêòîâàí³ íåîáõ³äíîþ êîñìåòèêîþ; ïðîïîíóºìî íàâ÷àííÿ çà ÷åñíîþ ö³íîþ - êîæåí ïëàòèòü ò³ëüêè çà ñåáå ³ îòðèìóº ìàêñèìóì ìîæëèâîñòåé.

СКІЛЬКИ ЛЮДЕЙ В ГРУПІ? Çàíÿòòÿ ïðîâîäÿòüñÿ â ãðóïàõ ïî 3-5 îñ³á. Ðîáîòà â íåâåëèêèõ ãðóïàõ äîçâîëÿº ³íñòðóêòîðîâ³ ïðèä³ëÿòè äîñòàòíþ óâàãó êîæíîìó ó÷íþ. Òàêîæ ó íàñ ìîæëèâ³ ³íäèâ³äóàëüí³ çàíÿòòÿ çà äîìîâëåí³ñòþ.

ЯКИЙ ГРАФІК ЗАНЯТЬ?

ЩО НЕОБХІДНО МАТИ ДЛЯ ЗАНЯТЬ? Êîæíå ðîáî÷å ì³ñöå â íàâ÷àëüíèõ öåíòðàõ çàáåçïå÷åíå ïîâíèì íàáîðîì ïðîôåñ³éíî¿ êîñìåòèêè. Âñ³ ìàòåð³àëè âõîäÿòü â ö³íó íàâ÷àííÿ! ªäèíå, ùî ïîòð³áíî ïðèäáàòè ³íñòðóìåíò äëÿ â³äïîâ³äíîãî êóðñó.

ДЕ ПРИДБАТИ МАТЕРІАЛИ? ϳñëÿ íàâ÷àííÿ âèïóñêíèêè ñòèêàþòüñÿ ç ïðîáëåìîþ âèñîêî¿ âàðòîñò³ îáëàäíàííÿ ðîáî÷îãî ì³ñöÿ ³ êóï³âë³ ñòàðòîâîãî íàáîðó êîñìåòèêè. Îñê³ëüêè íàøà êîìïàí³ÿ êåðóº ìåðåæåþ ñàëîí³â êðàñè, ìè ÿê í³õòî ³íøèé çíàºìî ïðîôåñ³éí³ ïîòðåáè ìàéñòð³â. ² ãîòîâ³ ïîä³ëèòèñÿ ç òîáîþ íàéåôåêòèâí³øèìè ð³øåííÿìè!  ìàãàçèíàõ "Íîãòåâîé Ñåðâèñ" àáî ³íòåðíåòìàãàçèí³ òè çìîæåø ïðèäáàòè âñå íåîáõ³äíå äëÿ ðîáîòè çà íàéêðàùèìè ö³íàìè!

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Êåð³âíèêè ñàëîí³â êðàñè óâàæíî ñòàâëÿòüñÿ äî òîãî, äå íàâ÷àâñÿ ïîòåíö³éíèé ñï³âðîá³òíèê. Âèïóñêíèêè íàâ÷àëüíèõ öåíòð³â "Íîãòåâîé Ñåðâèñ" ó íèõ çàâæäè áàæàí³ ³ òè ìîæåø ðîçãëÿíóòè áóäü-ÿêó ç öèõ âàêàíñ³é, ïîð³âíÿâøè óìîâè ðîáîòè òà ³íø³ ПРОГРАМА âèìîãè. Çàÿâêè çàâæäè àêòóàëüí³, òàêîæ ìè ЛОЯЛЬНОСТІ ñàì³ äàºìî ðåêîìåíäàö³¿ â ñàëîíè êðàñè. ÁóäüÂèïóñêíèêè îòðèìóþòü íàêîïè÷óâàëü- ÿêèé âèïóñêíèê ìîæå îòðèìàòè öþ ³íôîðìàíó äèñêîíòíó êàðòó ç³ çíèæêîþ 7% íà áóäü- ö³þ â áóäü-ÿêèé ÷àñ! ÿêó ïðîäóêö³þ. Êð³ì òîãî, ÿêùî çàê³í÷åíî íàâ÷àííÿ ïî îäíîìó ç êóðñ³â - íàðîùóâàííÿ ДНІ ВІДКРИТИХ í³ãò³â, ìàí³êþðó ÷è ïåäèêþðó òè ãàðàíòîâàíî ДВЕРЕЙ îòðèìóºø 5% çíèæêó íà áóäü-ÿêèé íàñòóïíèé Íàø³ äâåð³ çàâæäè â³äêðèò³. Ïðèõîäü ³ òè êóðñ íàâ÷àëüíîãî öåíòðó! Ïî çàê³í÷åíí³ ïîáà÷èø ÿê ïðîõîäÿòü çàíÿòòÿ. Ïîçíàéîìïîâíîãî êóðñó íàðîùóâàííÿ í³ãò³â º ìîæ- ñÿ ç ³íñòðóêòîðîì, íà áóäü-ÿê³ ïèòàííÿ â³í ëèâ³ñòü áåçêîøòîâíî îáðàòè òîâàð íà 500 ãðí! â³äïîâ³ñòü. Òàêîæ º ìîæëèâ³ñòü ïðîéòè áåçêîøòîâí³ ñåì³íàðè ³ ìàéñòåð-êëàñè, àáî ХТО ІНСТРУКТОР? ïðîñòî ïðèéòè â ÿêîñò³ ìîäåë³ â íàâ÷àëüíèé Ó íàâ÷àëüíèõ öåíòðàõ "Íîãòåâîé Ñåðâèñ" öåíòð. Ëàñêàâî ïðîñèìî! âèêëàäàþòü íå ïðîñòî äîñâ³ä÷åí³ íåéë-äèçàéíåðè, à ïðîôåñ³éí³ ³íñòðóêòîðè. Êîæåí ПРИЄДНУЙТЕСЬ ³íñòðóêòîð âîëî䳺 ìåòîäèêîþ íàâ÷àííÿ, ДО ПРОФЕСІОНАЛІВ ñïåö³àëüíèìè çíàííÿìè òà ïðàêòè÷íîþ ìàéШКОЛИ НАРОЩУВАННЯ ñòåðí³ñòþ. ²íñòðóêòîð â쳺 íå ò³ëüêè ïðàâèëüНІГТІВ №1 В УКРАЇНІ! íî ïîêàçàòè, à é ðîçïîâ³ñòè, ïîÿñíèòè íþàíñè, â³äïîâ³ñòè íà ïèòàííÿ. Íàðåøò³, ³íñòðóêòîð Íàøà àäðåñà: âóë. Ïåñòåëÿ, 11 (çðó÷íà ç ðîçóì³ííÿì ³ òåðï³ííÿì ñòàâèòüñÿ äî òîãî, òðàíñïîðòíà ðîçâ'ÿçêà - íàâ÷àëüíèé öåíòð ùî â òåáå íå âèõîäèòü. ðîçòàøîâàíèé â 5 õâèëèíàõ õîäüáè â³ä ì. "Âîêçàëüíà", á³ëÿ ïë. Ïåðåìîãè)

Òðèâàë³ñòü ïîâíîãî êóðñó íàðîùóâàííÿ í³ãò³â - 15 äí³â, åêñïðåñ ïðîõîäèòü çà 5 äí³â. ЧЕСНО Ìàí³êþð (òðè ìîäåë³) ³ ïåäèêþð (äâ³ ìîäåë³) ПРО ДИПЛОМИ ïðîõîäÿòü ïî 5 äí³â. Òàêîæ îðãàí³çîâóºìî Çã³äíî ÊÇïÏ, â Óêðà¿í³ íå ³ñíóº ïðîôåñ³¿ êóðñè âèõ³äíîãî äíÿ ³ ³íäèâ³äóàëüí³ ãðàô³êè, "ìàéñòðà íàðîùóâàííÿ í³ãò³â", "íåéë-äèçàéíå çìåíøóþ÷è íàâ÷àëüíó ïðîãðàìó. íåðà". Íà æàëü, íå ³ñíóº ³ äèïëîìà äåðæàâ-

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹21 • 27 òðàâíÿ 2013 ð.

íîãî çðàçêà, ùî ï³äòâåðäæóº îòðèìàííÿ â³äïîâ³äíî¿ îñâ³òè! Áàãàòî íàâ÷àëüíèõ öåíòð³â âèäàþòü äèïëîì "ì³æíàðîäíîãî çðàçêà". Àëå ïðàâäà â òîìó, ùî í³ÿêîãî ì³æíàðîäíîãî çðàçêà àáî ñòàíäàðòó â ñâ³ò³ íåìàº. Ïî ñóò³ - öå äèïëîìè òîðãîâèõ ìàðîê êîñìåòèêè, ùî ðîçðîáëÿþòüñÿ íèìè ñàìèìè ³ í³÷îãî íå ãàðàíòóþòü. Ìè âèäàºìî âèïóñêíèêàì äèïëîì êîìïàí³¿ "Íîãòåâîé Ñåðâèñ". Íàø äèïëîì çàáåçïå÷åíèé 12-ð³÷íèì äîñâ³äîì ó íàâ÷àíí³ òà óñï³øíîþ êàð'ºðîþ òèñÿ÷ íàøèõ âèïóñêíèê³â!

Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë.: (044) 360-85-76, (093) 862-24-45 Ñàéò: http://nails.ua/school/ Ãðóïà ÂÊ: http://vk.com/nails_ua

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


18

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ

СТУДІЯ СТИЛЮ ТА ВІЗАЖУ ІРИНИ ЛІСОВОЇ: «Нам є, чим з вами поділитися!» ÎÁËÈ××ß - öå â³çèòíà êàðòêà ëþäèíè. À ìàê³ÿæ â³äîáðàæຠÂàøå â³äíîøåííÿ äî ìîäè ³ óÿâëåííÿ ïðî ñåáå. Êîëè ìàê³ÿæ â³äïîâ³äຠâíóòð³øíüîìó “ß” ³ íàñòðîþ æ³íêè, â³í ðîáèòü ¿¿ ïðèâàáëèâ³øîþ: âîíà ìຠêðàñèâèé âèãëÿä ³ ÷óäîâî ñåáå ïî÷óâàº. Ó 50-ò³ ðîêè ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ ç’ÿâèëèñÿ íîâ³ ñïåö³àëüíîñò³ - “â³çàæèñò”, “â³çàæèñòñòèë³ñò” (â³ä ôðàíöóçüêîãî ñëîâà - visage - îáëè÷÷ÿ), òîáòî öå ôàõ³âåöü ç³ ñòâîðåííÿ õóäîæíüîãî îáðàçó çàìîâíèêà ç âèêîðèñòàííÿì çàñîá³â ìàê³ÿæó.  íàøîìó 21 ñòîë³òò³ ö³ ñïåö³àëüíîñò³ äóæå àêòóàëüí³ ³ ç êîæíèì ðîêîì ñòð³ìêî çá³ëüøóºòüñÿ ïîòðåáà â ïîä³áíèõ ôàõ³âöÿõ. Ìîäà ïîñò³éíî çì³íþºòüñÿ, òîìó ïðè íàêëàäåíí³ ìàê³ÿæó, â³çàæèñò çîáîâ’ÿçàíèé âðàõîâóâàòè íå ò³ëüêè ³íäèâ³äóàëüí³ñòü ê볺íòà, àëå ³ â³äîáðàæàòè íàïðÿìè ìîäè, ï³äêðåñëþþ÷è çàãàëüíèé ñòèëü îñîáèñòîñò³ - ìàíåðó îäÿãàòèñÿ ³ òðèìàòè ñåáå â ñóñï³ëüñòâ³. ßêùî Âàñ ö³êàâëÿòü íîâ³ íàïðÿìêè ó ñòâîðåíí³ õóäîæíüîãî îáðàçó, ÿêùî Âè õî÷åòå îñâî¿òè îðèã³íàëüí³ òåõíîëî㳿, òî íàâ÷àííÿ â íàø³é ñòó䳿 ñòèëþ òà â³çàæó ÷óäîâî ï³ä³éäå äëÿ Âàñ! Âè ä³çíàºòåñÿ áàãàòî íîâîãî ïðî âèäè ìàê³ÿæó, ïðî ñó÷àñí³ òà ðåòðî-ñòèë³, îñâî¿òå êîëîðèñòèêó (íàóêó ïðî êîë³ð), îïàíóºòå äåííèì, âå÷³ðí³ì, âåñ³ëüíèì, ñòèë³ñòè÷íèì, ôàíòàç³éíèì òà ³íøèìè âèäàìè ìàê³ÿæó; îâîëî䳺òå íàâè÷êàìè ðîáîòè ç àêâà-ãðèìîì, ãåëåâîþ ï³äâîäêîþ, ãðèìîì äëÿ òåàòðó ³ ê³íî, æèðíîþ ³ ñóõîþ êîñìåòèêîþ. Ìåòîäè íàâ÷àííÿ â íàø³é ñòó䳿 ñòèëþ òà â³çàæó çàñíîâàí³ íà àêòèâíîìó çàëó÷åíí³ ñëóõà÷³â â íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ ç âèêîðèñòàííÿì ÿê³ñíèõ ìåòîäè÷íèõ ìàòåð³àë³â. Çàâäÿêè

Ó×ÅÁÀ

îòðèìàíèì ñòó䳿 ñòèëþ òà â³çàæó çíàííÿì, Âè îòðèìàºòå ìîæëèâ³ñòü ñàìîñò³éíî ðîçðîáëÿòè íîâ³ âèäè ñòèë³â â³çàæó ç óðàõóâàííÿì îñòàíí³õ òåõíîëîã³é â ö³é îáëàñò³ òà áðàòè ó÷àñòü ó êîíêóðñàõ â³çàæèñò³âñòèë³ñò³â. Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü â øêîë³ â³çàæó 䳺 7 ð³âí³â íàâ÷àííÿ çà ñïåö³àëüí³ñòþ “³çàæèñò”, 4 ð³âí³ íàâ÷àííÿ çà ñïåö³àëüí³ñòþ “Ñòèë³ñò” òà 2 ð³âíÿ íàâ÷àííÿ çà ñïåö³àëüí³ñòþ “Ãðèìåð ê³íî ³ òåàòðó”, à òàêîæ êóðñ ìàê³ÿæó ³ ñòèë³ñòèêè äëÿ ñåáå ³ êóðñ â³çàæó äëÿ êîñìåòîëîã³â ³ ïåðóêàð³â. Ïîâíèé êóðñ “³çàæèñò-ñòèë³ñò” íàë³÷óº 396 àêàäåì³÷íèõ ãîäèí, êóðñ “Ãðèìåð òåàòðó ³ ê³íî” íàë³÷óº 72 àêàäåì³÷í³ ãîäèíè. Ìè ãîòóºìî ôàõ³âö³â øèðîêîãî ïðîô³ëþ, ÿê³ ìîæóòü ïðàöþâàòè íå ò³ëüêè â ñàëîíàõ êðàñè ³ ç ïðèâàòíèìè ê볺íòàìè, àëå òàêîæ íà ÒÁ, ôîòîñòó䳿, ïîä³óìàõ, êë³ïàõ, ó ê³íî òà òåàòð³, ñòâîðþþ÷è êðåàòèâí³ îáðàçè ³ âèêîíóþ÷è ñêëàäí³ çàâäàííÿ â ðîáîò³ ç³ ñïåöåôåêòàìè. Ìè ïîâí³ñòþ çàáåçïå÷óºìî ñòóäåíò³â êîñìåòèêîþ ³ íàéãîëîâí³øå â íàø³é ñòó䳿 íàäàþòüñÿ ìîäåë³, ùî íàñ äóæå â³äð³çíÿº â³ä ³íøèõ øê³ë â ³íäóñò𳿠êðàñè. Âàì íå äîâåäåòüñÿ êîæíîãî ðàçó ïåðåæèâàòè ÷åðåç òå, ùî õòîñü ³ç âàøèõ ïîäðóã ñüîãîäí³ íå çìîæå ïîáóòè íà êóðñàõ ìîäåëëþ ³ ó Âàñ ïðîïàäå ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ. Ç íàìè ñï³âïðàöþº âåëèêèé øòàò ìîäåëåé íà ïëàòí³é îñíîâ³ ³ âñ³ âèòðàòè ïîâ’ÿçàí³ ç ìîäåëÿìè âðàõîâàí³ ó âàðò³ñòü íàâ÷àííÿ. Äî òîãî æ êîæåí ðàç ó Âàñ º ìîæëèâ³ñòü ôàðáóâàòè ð³çíèõ îñ³á, à íå òðåíóâàòèñÿ íà îäí³é ³ ò³é æå ìîäåë³. Ìè òàêîæ äóæå ëîÿëüíî ñòàâèìîñÿ äî íàøèõ ó÷í³â ³ äëÿ íàñ ìຠâåëèêå çíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ “ëþäñüêèé ôàêòîð”. Íàïðèêëàä, ÿêùî Âè ðàïòîì çàõâîð³ëè àáî êóäèñü ïî¿õàëè, òî ó Âàñ íå ïðîïàäå ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ. Ïðî öå ïîòð³áíî âñüîãî ëèøå ïîïåðåäèòè àäì³í³ñòðàö³þ ³ ìè Âàñ ïåðåçàïèøåìî íà ³íøèé äåíü. Ó íàñ äóæå çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ìè çíàõîäèìîñÿ â öåíòð³ Êèºâà, â 5-òè õâèëèíàõ â³ä ñòàíö³¿ ìåòðî “Îë³ìï³éñüêà”. Ìè ïðàêòèêóºìî ïîåòàïíó

îïëàòó, ïåðåä ïî÷àòêîì êîæíîãî áëîêó ³ ó íàñ ëîÿëüíà ö³íîâà ïîë³òèêà. Íàá³ð íà êóðñè ïî âñ³õ áëîêàõ ïðîâîäèòüñÿ ïîñò³éíî ³ áåç îáìåæåíü çà â³êîì! ßêùî Âè âæå äåñü âæå â÷èëèñÿ ³ îòðèìàëè áàçîâ³ çíàííÿ, òî Âàì íå ïîòð³áíî â íàø³é ñòó䳿 ïî÷èíàòè íàâ÷àííÿ ç áàçîâîãî ð³âíÿ, äîñòàòíüî ïðîñòî ïðîéòè íåâåëèêó ñï³âáåñ³äó íà ïðåäìåò âèçíà÷åííÿ Âàøîãî ð³âíÿ ³ êâàë³ô³êàö³¿ òà îòðèìàòè ðåêîìåíäàö³¿ ç ÷îãî ñàìå ñë³ä ïðîäîâæèòè íàâ÷àííÿ. Ó íàñ 䳺 ãíó÷êà ñèñòåìà çíèæîê äëÿ ñòóäåíò³â íà ïðèäáàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ êîñìåòèêè ³ ïåíçë³â. Íà êóðñàõ ìè äàºìî ìàêñèìóì ïðàêòèêè ³ ì³í³ìóì òåîð³¿! Ìè ñàì³ ïðàêòèêóþ÷³ â³çàæèñòè ³ çàðîáëÿºìî ñàìå íàøîþ ïðîôåñ³ºþ, à íå ïðîñòî íàâ÷àííÿì ³ íàì º, ÷èì ç âàìè ïîä³ëèòèñÿ! ϳñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòó䳿 ñòèëþ òà â³çàæó âèäàþòüñÿ ñåðòèô³êàòè, ñâ³äîöòâà òà äèïëîìè (â çàëåæíîñò³ â³ä ïðîéäåíîãî êóðñó ³ íàáóòèõ íàâè÷îê). Ïàì’ÿòàéòå, äëÿ òîãî ùîá ñòàòè ïðîôåñ³éíèì â³çàæèñòîì îäíîãî òàëàíòó íå äîñòàòíüî, òðåáà ìàòè âåëè÷åçíå áàæàííÿ ³ ÷³òêî éòè äî ïîñòàâëåíî¿ ìåòè. Ìè ç Âàìè çíàõîäèìîñü íà â³äñòàí³ îäíîãî òåëåôîííîãî äçâ³íêà. ßêùî ùå ñóìí³âàºòåñÿ, òîä³ çàïèø³òüñÿ äî íàñ ó ñòóä³þ â ÿêîñò³ ìîäåë³ ³ ïîáà÷èòå âñå ñàì³! À ÌÈ ÇÀÂÆÄÈ ×ÅÊÀªÌÎ ÂÀÑ çà àäðåñîþ: ì. “Îë³ìï³éñüêà”, âóë. ². Ôåäîðîâà, áóä. 6, îô. 4, êîä 59 (âõ³ä ³ç âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêî¿ â àðêó) Òåë.: (044)223-77-60, (067)757-91-97 www.visagist.com.ua

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹21 • 27 òðàâíÿ 2013 ð.


19

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ

!

!

PACA TA OPOB’

Навчальні за лади

телефони

PC CAMOB

OC OHA

Навчальні за лади

EHH

телефони

ВІЗАЖИСТ _____________________________________ ЕЙДЕТИКА _____________________________________ А адемія мистецтва Краси ........................... 576-06-56, 560-22-21 Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .......... 331-02-06, 332-41-62 Ст дія стилю і візаж Ірини Лісової .............. 223-77-60 Ш ола моделей “Angel Fashion Studio” ........ 361-64-68

ДИЗАЙН І РОЗПИС НІГТІВ ______________________________ Мережа навчальних центрів “Но тевой Сервис” ......................................................... 360-85-76

КОСМЕТОЛОГ _________________________________ Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .................................................... 331-02-06, 332-41-62

МАСАЖИСТ ____________________________________ К рси масаж ............................................... 229-07-36 К рсы “Expert L`oreal Professionel LOVELY” ........................................................ (067)775-68-95 Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .................................................... 331-02-06, 332-41-62

НАРОЩУВАННЯ НІГТІВ __________________________________________ Мережа навчальних центрів “Но тевой Сервис” ......................................................... 360-85-76

ПЕРУКАР _______________________________________ А адемія мистецтва Краси ........................... 576-06-56, 560-22-21 Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн .......................................... 400-85-67, 400-23-56 К рсы “Expert L`oreal Professionel LOVELY” ........................................................ (067)775-68-95

Інтеле т ально-Творчі К рси Таможсь ої С.С. ............................................ 223-85-57

РИТОРИКА _____________________________________ Інтеле т ально-Творчі К рси Таможсь ої С.С. ............................................ 223-85-57

РОЗВИТОК ПАМ’ЯТІ ___________________________ Інтеле т ально-Творчі К рси Таможсь ої С.С. ............................................ 223-85-57

ТРЕНІНГИ, СЕМІНАРИ _________________________ Київсь ий нац. е ономічний ніверситет ім. Вадима Гетьмана ................. 456-03-57, 371-61-11 Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ................................................. 223-28-18, 331-02-06 Інтеле т ально-Творчі К рси Таможсь ої С.С. ............................................ 223-85-57

ШВИДКОЧИТАННЯ _____________________________ Інтеле т ально-Творчі К рси Таможсь ої С.С. ............................................ 223-85-57

!

PC A IHTEPECAM

Навчальні за лади

телефони

ЗАКРІЙНИК ____________________________________ Київсь е вище професійне чилище сервіс і дизайн .......................................... 400-85-67, 400-23-56

СПЕЦІАЛІСТ МОДЕЛ’ЄР-ДИЗАЙНЕР ________________________ З МАНІКЮРУ __________________________________ Київсь е вище професійне чилище А адемія мистецтва Краси ........................... 576-06-56, 560-22-21 К рсы “Expert L`oreal Professionel LOVELY” ........................................................ (067)775-68-95 Мережа навчальних центрів “Но тевой Сервис” ......................................................... 360-85-76 Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .................................................... 331-02-06, 332-41-62

СПЕЦІАЛІСТ З ПЕДИКЮРУ __________________________________ А адемія мистецтва Краси ........................... 576-06-56, 560-22-21 К рсы “Expert L`oreal Professionel LOVELY” ........................................................ (067)775-68-95 Мережа навчальних центрів “Но тевой Сервис” ......................................................... 360-85-76 Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .................................................... 331-02-06, 332-41-62

СТИЛІСТ _______________________________________ Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .................................................... 331-02-06, 332-41-62

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹21 • 27 òðàâíÿ 2013 ð.

сервіс і дизайн .......................................... 400-85-67, 400-23-56

МОДЕЛЬ _______________________________________ Ш ола моделей “Angel Fashion Studio” .......................................................... 361-64-68

ФОТОГРАФ ____________________________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ................................................. 223-28-18, 331-02-06

!

IH

I PC

Навчальні за лади

телефони

РОБІТНИЧІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ _______________________________ Між ал зевий УАЦ Інстит т еле трозварювання ім. Є.О. Патона ............................................. 200-82-80, 456-63-30

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


20

ÄβÄÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА ІНФОРМУЄ ÏÐÅÑ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖ²ß Ç ÀÊÒÓÀËÜÍÈÕ ÏÈÒÀÍÜ ÙÎÄΠIJßËÜÍÎÑÒ² Äϲ Íåùîäàâíî â Äåðæàâí³é ïîäàòêîâ³é ³íñïåêö³¿ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ÄÏÑ ïî çàê³í÷åíí³ "ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿" ò. â. î. ïåðøîãî çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà Áîãäàí ˳ä³ÿ Âàñèë³âíà ïðîâåëà ïðåñ-êîíôåðåíö³þ äëÿ ïðåäñòàâíèê³â Ç̲. Êîìåíòóþ÷è äëÿ íèõ ïðèâîäè, ùî ñïðè÷èíèëè çâåðíåííÿ äî Äϲ íå ò³ëüêè ùîäî ïîäàòêîâîãî çàêîíîäàâñòâà, à é ¿¿ ä³ÿëüíîñò³, ˳䳿 Âàñèë³âí³ äîâåëîñÿ äîêëàäíî â³äïîâ³äàòè íà ïèòàííÿ æóðíàë³ñò³â. Ïðîïîíóºìî âàø³é óâàç³ â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ ùîäî ä³ÿëüíîñò³ ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ ðàéîíó: Ñê³ëüêè íàäõîäæåíü äî áþäæåòó çàáåçïå÷óº Øåâ÷åíê³âñüêà Äϲ çàãàëîì ³ â ðîçð³ç³ ïîäàòê³â? - Çà ðåçóëüòàòàìè ñ³÷íÿ-êâ³òíÿ 2013 ðîêó ïëàòíèêàìè ïîäàòê³â Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ñïëà÷åíî äî áþäæåòó 2 ìëðä. 130 ìëí. ãðèâåíü, ùî íà 539,6 ìëí. á³ëüøå, í³æ çà öåé ïåð³îä ó 2012 ðîö³. Ïîêàçíèêè íàäõîäæåíü ç: ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü ñêëàëè 881 ìëí. ãðèâåíü, ùî ó ïîð³âíÿíí³ äî íàäõîäæåíü 2012 ðîêó ïîêàçóþòü çð³ñò íà 16,2%, àáî 123 ìëí. ãðí.; ïî ïîäàòêó íà ïðèáóòîê - 762,9 ìëí. ãðèâåíü, ùî íà 326,6 ìëí. ãðí., àáî 80,4% á³ëüøå â³ä ð³âíÿ 2012 ðîêó; ïî ïîäàòêó íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á - 459, 8 ìëí. ãðí., òåìï çðîñòó äî íàäõîäæåíü çà òàêèé ñàìèé ïåð³îä 2012 ðîêó ñêëàäຠ55,9 ìëí. ãðí., àáî 13,8%. ßêùî ïîð³âíÿòè ö³ ïîêàçíèêè â ö³ëîìó ïî Óêðà¿í³, òî Äϲ ìîá³ë³çóº íàäõîäæåíü äî áþäæåòó á³ëüøå í³æ ÀÐ Êðèì. Ç 1 ñ³÷íÿ 2013 ðîêó çàïðîâàäæåíèé ïîäàòîê íà íåðóõîì³ñòü, ðîçêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ïðî ðîçðàõóíêè ïîäàòêó, ÿêùî ó âëàñíîñò³ º äåê³ëüêà îá'ºêò³â íåðóõîìîñò³. - Çã³äíî ä³þ÷îãî çàêîíîäàâñòâà âñòàíîâëåíî, ùî ó ðàç³ íàÿâíîñò³ ó ïëàòíèêà ïîäàòêó äåê³ëüêîõ îá'ºêò³â îïîäàòêóâàííÿ, áàçà îïîäàòêóâàííÿ îá÷èñëþºòüñÿ îêðåìî çà êîæíèì òàêèì îá'ºêòîì. Ðîçêàæ³òü ïðî ïðàêòè÷íó ä³ÿëüí³ñòü Äϲ â ðàìêàõ ïåðåõîäó â³ä ô³ñêàëüíîãî îðãàíó äî ñåðâ³ñíî¿ ñëóæáè íà øëÿõó ðîçøèðåííÿ ê³ëüêîñò³ òà ÿêîñò³ íîâèõ, ïåðåâàæíî åëåêòðîííèõ, ïîäàòêîâèõ ñåðâ³ñ³â? - Òàê, ç ïî÷àòêó 2013 ðîêó ó Öåíòð³ îáñëóãîâóâàííÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â áóëî íàäàíî 233,7 òèñÿ÷ ð³çíîìàí³òíèõ ïîñëóã, ó òîìó ÷èñë³ àäì³í³ñòðàòèâíèõ - 176,8 òèñÿ÷ (ïîäàòêîâà çâ³òí³ñòü, âèäà÷à ÐÍÊÎÏÏ, äîâ³äîê, ñâ³äîöòâ), ³íôîðìàòèâíî-êîíñóëüòàö³éíèõ - 20,8 òèñÿ÷, ïîñëóã ç ïðèéîìó âõ³äíî¿ êîðåñïîíäåíö³¿ â³ä ïëàòíèê³â ïîäàòê³â, - 32,4 òèñÿ÷ òà ïîñëóã ºäèíîãî öåíòðó ñåðòèô³êàö³¿ êëþ÷³â - 3,7 òèñÿ÷, òîùî. ×è íàäàþòüñÿ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ÖÎÏϳ äîäàòêîâ³ ïîñëóãè? - Òàê, íàäàþòüñÿ. Çîêðåìà, öå - âèäà÷à áåçêîøòîâíèõ áëàíê³â ïîäàòêîâî¿ çâ³òíîñò³, ïîñëóãè êîï³þâàííÿ äîêóìåíò³â òà ëàì³íóâàííÿ îáë³êîâèõ êàðòîê, ùî âèäàþòüñÿ ó ÖÎÏϳ. Ñê³ëüêè çâåðíåíü íà àíòèêîðóïö³éíèé ñåðâ³ñ "Ïóëüñ ïîäàòêîâî¿" íàä³éøëî â³ä øåâ÷åíê³âö³â ó 2013 ðîö³ ³ ÿêó ÷àñòêó âîíè ñêëàäàþòü ïî ì³ñòó Êèºâó? - Çà 4 ì³ñÿö³ 2013 ðîêó äî Äϲ íàä³éøëî 130 ³íôîðìàö³éíèõ çàïèò³â, ùî ñêëàäຠ13% â³ä âñ³õ çâåðíåíü ïî ì. Êèºâó, ÿê³, ó ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³, ñòîñóâàëèñü ðîáîòè Äϲ, ïîäàííÿ ïîäàòêîâî¿ çâ³òíîñò³ òà ïåðåâ³ðîê ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ïðàö³âíèêàìè Äϲ. Íàâåä³òü ïåðåâàãè íîâîãî ïîäàòêîâîãî ñåðâ³ñó - äèñòàíö³éíîãî ìîí³òîðèíãó êàñîâèõ îïåðàö³é? - Ôîðìàò äèñòàíö³éíîãî ìîí³òîðèíãó ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é øëÿõîì âïðîâàäæåííÿ ñèñòåìè ïåðåäà÷³ äàíèõ ïðî ãîò³âêîâ³ îïåðàö³¿ íà ñåðâåðè ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè çíà÷íî ñêîðîòèòü ïîäàòêîâèé àóäèò ï³äïðèºìö³â - êîðèñòóâà÷³â êàñîâèõ àïàðàò³â, àäæå óñ³ ðîçá³æíîñò³ ì³æ ïîäàíîþ çâ³òí³ñòþ òà ïåðâèííîþ äîêóìåíòàö³ºþ âèÿâëÿòèìóòüñÿ äèñòàíö³éíî òà çàçäàëåã³äü. Øëÿõîì ÿêîãî ÷àñó äî ï³äïðèºìö³â íå áóäóòü çàñòîñîâóâàòèñÿ øòðàôí³ ñàíêö³¿ çà íåïîäàííÿ òàêî¿ çâ³òíîñò³ â åëåêòðîíí³é ôîðì³?

- Ïðîòÿãîì ² ï³âð³÷÷ÿ 2013 ðîêó äî ï³äïðèºìö³â íå áóäóòü çàñòîñîâóâàòèñÿ øòðàôí³ ñàíêö³¿ çà íåïîäàííÿ òàêî¿ çâ³òíîñò³ â åëåêòðîíí³é ôîðì³. ßêîþ êîðèñíîþ ³íôîðìàö³ºþ âè ùå ìîæåòå ïîä³ëèòèñÿ ç ï³äïðèºìöÿìè - ïëàòíèêàìè ïîäàòê³â, çàðåºñòðîâàíèìè ó íàøîìó ðàéîí³. - Õî÷åòüñÿ íàãàäàòè, ùî 30 òðàâíÿ - îñòàíí³é äåíü ñïëàòè àâàíñîâèõ âíåñê³â ç ïîäàòêó íà ïðèáóòîê çà òðàâåíü 2013 ðîêó. Êð³ì öüîãî, 30 òðàâíÿ - îñòàíí³é äåíü ñïëàòè ÏÄ çà êâ³òåíü 2013 ðîêó ïëàòíèêàìè ó ÿêèõ áàçîâèé ïîäàòêîâèé (çâ³òíèé) ïåð³îä äîð³âíþº êàëåíäàðíîìó ì³ñÿöþ. Ðîçêàæ³òü, ÿê Äϲ áîðåòüñÿ ç âèïëàòàìè çàðïëàò "ó êîíâåðòàõ"? - Âñ³ì äîáðå â³äîìî, ÿêùî ï³äïðèºìñòâî ñïëà÷óº îô³ö³éíî ñâî¿ì ïðàö³âíèêàì ì³í³ìàëüíó çàðîá³òíó ïëàòó, òî íåîô³ö³éíî ðåøòó çàðïëàòè ïðàö³âíèê îòðèìóº â "êîíâåðò³". Äåðæàâà õðîí³÷íî íåäîîòðèìóþ÷è äî ñâîãî áþäæåòó ì³ëüéîíè ³ ì³ëüÿðäè ãðèâåíü, çàâäÿêè ö³é ñõåì³, ïðàêòè÷íî í³êîëè íå áóäå ñïðîìîæíà âèêîíóâàòè ó ïîâíîìó îáñÿç³ ñâî¿ çîáîâ'ÿçàííÿ, çàäåêëàðîâàí³ ó Êîíñòèòóö³¿ òà ³íøèõ ñîö³àëüíî-ñïðÿìîâàíèõ çàêîíàõ Óêðà¿íè, ïåðåä ñâî¿ìè ãðîìàäÿíàìè. Ïåðøèìè ç íèõ ñòðàæäàþòü â³ä öüîãî íàéá³ëüø ñîö³àëüíî-íåçàõèùåí³ âåðñòâè íàñåëåííÿ, òàê³ ÿê ïåíñ³îíåðè, ³íâàë³äè òà áàãàòîä³òí³ ñ³ì'¿. Íà ñòîðîæ³ ¿õ ³íòåðåñ³â ç áîêó äåðæàâè ñòî¿òü ̳í³ñòåðñòâî äîõîä³â ³ çáîð³â. Îñü ÿê âåäåòüñÿ òàêà ðîáîòà óïðàâë³ííÿì îïîäàòêóâàííÿ ô³çè÷íèõ îñ³á Äϲ: ò³ëüêè ó êâ³òí³ öüîãî ðîêó, ï³ñëÿ ïðîâåäåíî¿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ ðîáîòè, êåð³âíèêè 53 ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ íàðàõîâóâàëè ñâî¿ì ïðàö³âíèêàì çàðïëàòó íà ì³í³ìàëüíîìó ð³âí³, âçÿëè çîáîâ'ÿçàííÿ ï³äâèùèòè çàðïëàòó ñâî¿ì ïðàö³âíèêàì. À êóð³âíèêè 49 ï³äïðèºìñòâ, ùî âèïëà÷óâàëè çàðïëàòó íèæ÷å âñòàíîâëåíîãî çàêîíîäàâñòâîì ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó, ï³äâèùèëè çàðïëàòó äî â³äïîâ³äíîãî ð³âíÿ. Çàâäÿêè öèì çàõîäàì äîäàòêîâî äî äåðæàâíî¿ ñêàðáíèö³ ç ïîäàòêó íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á íàä³éøëî 620,00 òèñ. ãðí. ßêà óâàãà Äϲ ïðèä³ëÿºòüñÿ çâåðíåííÿì ãðîìàäÿí? - Ç ïî÷àòêó ðîêó â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè „Ïðî çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí" äî Äϲ íà ðîçãëÿä â³ä ãðîìàäÿí íàä³éøëî 37 ïèñüìîâèõ çâåðíåíü, ÿê³ º çàÿâàìè. Ó ïîð³âíÿíí³ ç â³äïîâ³äíèì ïåð³îäîì 2012 ðîêó íàä³éøëî íà 1 ïèñüìîâå çâåðíåííÿ ìåíøå. Ñåðåä çâåðíåíü º 1 êîëåêòèâíå çâåðíåííÿ â³ä ìåøêàíö³â áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó ùîäî ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàãàëîì çâåðòàëèñü 46 îñ³á. Ùîäî ñîö³àëüíîãî ñòàíó ãðîìàäÿí, ÿê³ çâåðòàëèñü, òî 12 çàÿâ íàä³éøëî â³ä ô³çè÷íèõ îñ³á - ï³äïðèºìö³â, 2 çàÿâè íàä³éøëè â³ä ñàìîçàéíÿòèõ îñ³á, 1 çàÿâà â³ä ñòóäåíòà, ðåøòà 12 çàÿâ íàä³éøëè â³ä ãðîìàäÿí, ó ÿêèõ ñîö³àëüíèé ñòàí íå âèçíà÷åíî. Óñ³ çâåðíåííÿ óâàæíî ðîçãëÿíóòî, çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíîãî àíàë³çó ïî 35 çâåðíåííÿõ íàäàíî ðîç'ÿñíåííÿ, ó 2 âèïàäêàõ ïåðåñëàíî çà íàëåæí³ñòþ, âèêîíàí³ áåç ïîðóøåííÿ òåðì³íó ðîçãëÿäó, âñòàíîâëåíîãî Çàêîíîì. Ó ÿêîìó ïîäàòêîâîìó ïåðåäïëàòíîìó âèäàíí³ ïëàòíèêè ïîäàòê³â ìàþòü ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè íîâèíè ùîäî ïîäàòêîâîãî çàêîíîäàâñòâà, ä³ÿëüíîñò³ ÄÏÑ Óêðà¿íè, àíàë³ç ïðîáëåì îïîäàòêóâàííÿ òà áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó, íîðìàòèâí³ àêòè, äîêóìåíòè, êîíñóëüòàö³¿ òà êîìåíòàð³ ôàõ³âö³â? - Íàä³éíèé ïîì³÷íèê ³ ïàðòíåð ó áóðõëèâîìó îêåàí³ ³íôîðìàö³¿ - æóðíàë „Â³ñíèê ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè" - îô³ö³éíå âèäàííÿ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè, ùî âèõîäèòü ùîïîíåä³ëêà äëÿ þðèäè÷íèõ ³ ô³çè÷íèõ îñ³á - ïëàòíèê³â ïîäàòê³â òà ïðàö³âíèê³â îðãàí³â ÄÏÑ Óêðà¿íè. Äÿêóþ çà óâàãó! *** Ó Ê²ÒͲ ÑÒÎËÈ×Ͳ ÏËÀÒÍÈÊÈ ÏÄ ÎÒÐÈÌÀËÈ 540 ÌËÍ. ÃÐÈÂÅÍÜ ÁÞÄÆÅÒÍÎÃΠ²ÄØÊÎÄÓÂÀÍÍß Ïîð³âíÿíî ç êâ³òíåì 2012 ðîêó íà ðîçðàõóíêîâ³ ðàõóíêè ïëàòíèê³â â³äøêîäîâàíî íà 381 ì³ëüéîí ãðèâåíü

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß Ó×ÅÁÀ

ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü á³ëüøå. Ïðî öå ïîâ³äîìèëà â.î. íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ̳íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ ²ðèíà Íîñà÷îâà. Êåð³âíèê ñòîëè÷íîãî óïðàâë³ííÿ ̳í³ñòåðñòâà çîêðåìà çàçíà÷èëà, ùî ïðîòÿãîì êâ³òíÿ ó Êèºâ³ ï³ä ïðîöåäóðó àâòîìàòè÷íîãî â³äøêîäóâàííÿ ïîòðàïèëè 34 ñóá'ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ îòðèìàëè ìàéæå 50 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü áþäæåòíî¿ êîìïåíñàö³¿ ïîäàòêó. "Ïîð³âíÿíî ç ìèíóëîð³÷íèì êâ³òíåì, çà ïðîöåäóðîþ àâòîìàòè÷íîãî â³äøêîäóâàííÿ ÏÄ ñòîëè÷í³ ïëàòíèêè ïîäàòêó îòðèìàëè íà 33 ì³ëüéîíè ãðèâåíü á³ëüøå", - çàóâàæèëà ²ðèíà Íîñà÷îâà. Ïðàö³âíèêè ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ì³ñòà Êèºâà ïèëüíî ñòåæàòü çà ïðàâîì³ðí³ñòþ çàÿâëåíèõ äî â³äøêîäóâàííÿ ñóì ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü. Òàê, çà ðåçóëüòàòàìè ðîáîòè ó êâ³òí³, óïåðåäæåíî íåçàêîííî çàÿâëåíîãî äî â³äøêîäóâàííÿ ÏÄ íà ñóìó 21,4 ì³ëüéîíè ãðèâåíü. Çàãàëîì, ç ïî÷àòêó ðîêó ñòîëè÷íèì ïëàòíèêàì ÏÄ â³äøêîäîâàíî 1 ì³ëüÿðä 809 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü ïîäàòêó, ó òîìó ÷èñë³ 280 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü - ó àâòîìàòè÷íîìó ðåæèì³. ÄÎ ÓÂÀÃÈ ÏËÀÒÍÈʲ ÏÄÂ! ÏÎËß "ÍÀÉÌÅÍÓÂÀÍÍß ÏÐÎÄÀÂÖß" ÒÀ "ÍÀÉÌÅÍÓÂÀÍÍß ÏÎÊÓÏÖß" ÏÎÄÀÒÊÎÂί ÍÀÊËÀÄÍί ÌÎÆÓÒÜ ÁÓÒÈ ÇÀÏÎÂÍÅͲ ÂÅËÈÊÈÌÈ ÒÀ ÌÀËÅÍÜÊÈÌÈ Ë²ÒÅÐÀÌÈ ÃÓ Ì³íäîõîä³â Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³ ïîâ³äîìëÿº, ùî ôîðìà ïîäàòêîâî¿ íàêëàäíî¿ òà ïîðÿäîê ¿¿ çàïîâíåííÿ çàòâåðäæåí³ íàêàçîì ̳íô³íó Óêðà¿íè â³ä 01.11.2011 ðîêó ¹ 1379. Îäíèì ç îáîâ'ÿçêîâèõ ðåêâ³çèò³â ïîäàòêîâî¿ íàêëàäíî¿, â³äïîâ³äíî äî ñò. 201 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó º ïîâíà àáî ñêîðî÷åíà íàçâà, çàçíà÷åíà ó ñòàòóòíèõ äîêóìåíòàõ þðèäè÷íî¿ îñîáè àáî ïð³çâèùå, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³ ô³çè÷íî¿ îñîáè, çàðåºñòðîâàíî¿ ÿê ïëàòíèê ÏÄÂ, - ïðîäàâöÿ òîâàð³â/ïîñëóã. Âðàõîâóþ÷è âèìîãè ùîäî íàïèñàííÿ íàéìåíóâàííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè àáî ¿¿ â³äîêðåìëåíîãî ï³äðîçä³ëó, ùî çàòâåðäæåí³ íàêàçîì ̳íþñòó Óêðà¿íè â³ä 05.03.2012 ð. ¹ 368/5, â ðåºñòðàö³éí³é êàðòö³ òà â ïîçèö³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â "Íàéìåíóâàííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè" ïðè íàïèñàíí³ íàéìåíóâàííÿ îáîâ'ÿçêîâî âèêîðèñòîâóþòüñÿ âåëèê³ ë³òåðè. Ïðîòå ïî òåêñòó äîêóìåíòà òà íà òèòóëüí³é ñòîð³íö³ íàéìåíóâàííÿ ìîæå áóòè íàïèñàíî âåëèêèìè òà ìàëèìè ë³òåðàìè. Òîáòî, íàéìåíóâàííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, íàïèñàíå âåëèêèìè ë³òåðàìè, º òîòîæí³ì íàéìåíóâàííþ òàêî¿ îñîáè, íàïèñàíîìó âåëèêèìè òà ìàëåíüêèìè ë³òåðàìè, ÿêùî ö³ áóêâè ïîâí³ñòþ ñï³âïàäàþòü. Îòæå, â ïîëÿõ "Íàéìåíóâàííÿ ïðîäàâöÿ" òà "Íàéìåíóâàííÿ ïîêóïöÿ" ïîäàòêîâî¿ íàêëàäíî¿ ìຠçàçíà÷àòèñÿ íàçâà þðèäè÷íî¿ îñîáè, ÿêà â³äïîâ³äຠíàçâ³, çàçíà÷åí³é â ñòàòóòíèõ äîêóìåíòàõ òàêî¿ îñîáè. Ðîçì³ð ë³òåð ó íàçâ³ òàêî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè ìîæå áóòè â³äîáðàæåíî â ïîäàòêîâ³é íàêëàäí³é ÿê âåëèêèìè ë³òåðàìè, òàê ³ âåëèêèìè òà ìàëåíüêèìè ë³òåðàìè, ÿêùî íàçâà ïîâí³ñòþ ñï³âïàäຠç çàçíà÷åíîþ ó ñòàòóòíèõ äîêóìåíòàõ. ÏÎÍÀÄ 97 ²ÄÑÎÒʲ ÑÒÎËÈ×ÍÈÕ ÏËÀÒÍÈʲ ÏĠDzÒÓÞÒÜ ×ÅÐÅÇ ²ÍÒÅÐÍÅÒ Ó êâ³òí³ 2013 ðîêó 55 òèñÿ÷ ñòîëè÷íèõ ïëàòíèê³â ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü ïîäàëè äî ñòîëè÷íèõ ïîäàòêîâèõ ³íñïåêö³é ̳íäîõîä³â äåêëàðàö³¿ ç ÏÄÂ, ç ÿêèõ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ ïðîçâ³òóâàëè 53,1 òèñÿ÷³ ï³äïðèºìñòâ òà 1,9 òèñÿ÷ ô³çè÷íèõ îñ³á. Ñàìå ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ïîñ³äຠïåðøå ì³ñöå çà ïîïóëÿðí³ñòþ âèêîðèñòàííÿ åëåêòðîííîãî ñïîñîáó ïîäàííÿ ïîäàòêîâèõ äåêëàðàö³é. Çíà÷íó ÷àñòêó çâ³òíîñò³ ç ïîäàòêó íà ïðèáóòîê ï³äïðèºìñòâ ïëàòíèêè òàêîæ ïîäàþòü ÷åðåç ²íòåðíåò. Òàê, çà ï³äñóìêàìè 2012 ðîêó ç ïîì³æ áëèçüêî 92 òèñÿ÷ ïëàòíèê³â âêàçàíîãî ïîäàòêó, ïîíàä 66 % ïðîçâ³òóâàëè â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³. Òðîõè ìåíøå, çà äîïîìîãîþ ²íòåðíåòó ïîäàþòü ñâîþ çâ³òí³ñòü ïëàòíèêè ºäèíîãî ïîäàòêó - þðèäè÷í³ îñîáè. Íàãàäàºìî, ùîá íàäñèëàòè ïîäàòêîâó çâ³òí³ñòü ÷åðåç ²íòåðíåò, íåîáõ³äíî

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹21 • 27 òðàâíÿ 2013 ð.


21

ÄβÄÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß îòðèìàòè â Öåíòðàõ îáñëóãîâóâàííÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â êëþ÷ öèôðîâîãî ï³äïèñó. Âñþ íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ ùîäî îòðèìàííÿ åëåêòðîííèõ êëþ÷³â ðîçì³ùåíî íà ñóáñàéò³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ̳íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ ó áàíåð³ "Àêðåäèòîâàíèé öåíòð ñåðòèô³êàö³¿ êëþ÷³â". Äîâ³äêè çà òåëåôîíîì Êîíñóëüòàö³éíîãî öåíòðó ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³: 461-77-00. ÊÈßÍÊÀ "ÇÀÁÓËÀ", ÙÎ ÏÐÎÄÀËÀ ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜ HONDA Íåùîäàâíî â õîä³ ïðîâåäåííÿ äîêóìåíòàëüíî¿ ïîçàïëàíîâî¿ ïåðåâ³ðêè áóëî âñòàíîâëåíî, ùî ìåøêàíêà ñòîëèö³ ïðîäàëà âëàñíèé àâòîìîá³ëü HONDA CIVIK, 2008 ðîêó âèïóñêó, àëå íå â³äîáðàçèëà öå ó ð³÷í³é äåêëàðàö³¿ ïðî ìàéíîâèé ñòàí òà äîõîäè, îòðèìàí³ ùå ó 2010 ðîö³ òà, â³äïîâ³äíî, íå ñïëàòèëà ïîäàòîê íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á. ³äïîâ³äíî äî âèñíîâêó åêñïåðòíî¿ îö³íêè, íà ìîìåíò ïðîäàæó âêàçàíèé àâòîìîá³ëü êîøòóâàâ ïîíàä 103 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. Çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðêè êîëèøí³é âëàñíèö³ "çàë³çíîãî êîíÿ" äîíàðàõîâàíî ïîäàòêîâèõ çîáîâ'ÿçàíü ç ïîäàòêó íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á íà ñóìó 15,5 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Âêàçàíó ñóìó êèÿíêà ñïëàòèëà äî áþäæåòó â ïîâíîìó îáñÿç³. ÂÑÅ Á²ËÜØÅ ÑÒÎËÈ×ÍÈÕ ÏËÀÒÍÈʲ ÇÂÅÐÒÀªÒÜÑß ÇÀ ÄÎÏÎÌÎÃÎÞ ÍÀ "ÏÓËÜÑ" ̲ÍÄÎÕÎIJ Çàãàëîì, ç ïî÷àòêó ðîêó íà ïðÿìó òåëåôîííó ë³í³þ "Ïóëüñ" íàä³éøëî 342 çâåðíåííÿ â³ä ñòîëè÷íèõ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â. Íàãàäóºìî, ùî "Ïóëüñ" - öå ïðÿìà òåëåôîííà ë³í³ÿ çà íîìåðîì: (044) 2840007, ÿêà ïðàöþº â ðåæèì³ call-back ç 25 ñ³÷íÿ 2012 ðîêó òà ñòâîðåíà äëÿ ïîäîëàííÿ êîðóïö³¿ â ëàâàõ â³äîìñòâà, óïåðåäæåííÿ íåÿê³ñíîãî îáñëóãîâóâàííÿ ê볺íò³â òà ë³êâ³äàö³¿ áóäü-ÿêèõ ïåðåøêîä, ùî ñòîÿòü íà çàâàä³ çä³éñíåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ç ïî÷àòêó áåðåçíÿ ³íòåðàêòèâíèé ñåðâ³ñ „Ïóëüñ" ïðèéìຠçâåðíåííÿ ïðåäñòàâíèê³â á³çíåñó íå ò³ëüêè ç ïîäàòêîâèõ, à é ç ìèòíèõ ïèòàíü. Âñ³ çâåðíåííÿ ðîçãëÿäàþòüñÿ â÷àñíî òà âèð³øóþòüñÿ ïî ñóò³, çã³äíî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà. Ïðàö³âíèêè â³äîìñòâà íå ëèøå ïðèéìàþòü ïîâ³äîìëåííÿ â³ä ãðîìàäÿí, à é çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó çàïèò³â, ³íôîðìóþòü çàïèòóâà÷³â ïðî âæèò³ çàõîäè.  ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, ïðîâîäÿòüñÿ òàêîæ îñîáèñò³ çóñòð³÷³ ç çàÿâíèêàìè, ï³ä ÷àñ ÿêèõ íàäàþòüñÿ ôàõîâ³ ðîç'ÿñíåííÿ òà êîíñóëüòàö³¿. ˳í³ÿ ïðàöþº ö³ëîäîáîâî: ç 8.30 äî 20.00 çâåðíåííÿ ïðèéìàþòü îïåðàòîðè, à ó íåðîáî÷èé ÷àñ - ³íòåðàêòèâíèé àâòîâ³äïîâ³äà÷. ²íôîðìàö³ÿ ùîäî ðîáîòè ñåðâ³ñó "Ïóëüñ" ðîçì³ùåíà íà çîâí³øí³õ íîñ³ÿõ ðåêëàìè íà êðóïíèõ ñòîëè÷íèõ àâòîìàã³ñòðàëÿõ òà âóëèöÿõ ì³ñòà, à òàêîæ áåçïîñåðåäíüî ó Öåíòðàõ îáñëóãîâóâàííÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â ó âñ³õ ðàéîíàõ Êèºâà òà íà øåñòè ñòîëè÷íèõ ìèòíèõ ïîñòàõ. ÏÐÎÖÅÄÓÐÀ ÐŪÑÒÐÀÖ²¯ ÏËÀÒÍÈÊÀÌÈ ÏÎÄÀÒʲ ÑÏÐÎÙÓªÒÜÑß ÄÀ˲... Ç ÏÎ×ÀÒÊÓ ÐÎÊÓ Â ÑÒÎËÈÖ² ÏËÀÒÍÈÊÀÌÈ ÏÄ ÇÀÐŪÑÒÐÓÂÀËÈÑß 6 222 ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÀ Ïðî öå ïîâ³äîìèëà â.î. íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ̳íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ ²ðèíà Íîñà÷îâà. Çà ñëîâàìè êåð³âíèêà ñòîëè÷íîãî óïðàâë³ííÿ ̳íäîõîä³â, ó â³äïîâ³äíîìó ïåð³îä³ ìèíóëîãî ðîêó çàçíà÷åíèé ïîêàçíèê ñêëàâ 4 499 ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ. Îòæå, ê³ëüê³ñòü ñâ³äîöòâ ïëàòíèêà ÏÄÂ, âèäàíèõ çà ÷îòèðè ì³ñÿö³ 2013ð. çðîñëà íà 1723 ñâ³äîöòâà. À çàãàëîì, ñòàíîì íà 1 òðàâíÿ, íà îáë³êó Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ̳íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ ïåðåáóâຠïîíàä 61 òèñÿ÷à ïëàòíèê³â ÏÄÂ. Íåîáõ³äíî çàçíà÷èòè, ùî ̳í³ñòåðñòâî äîõîä³â òà çáîð³â é íàäàë³ ïðàöþº íàä ñïðîùåííÿì ïðîöåäóðè ðåºñòðàö³¿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â. Òàê, íàðàç³ ôàõ³âöÿìè ̳í³ñòåðñòâà ðîçðîáëåíî ïðîåêò Çàêîíó "Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ùîäî îáë³êó òà ðåºñòðàö³¿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â", ÿêèé ïîêëèêàíèé ñïðîñòèòè ïðîöåäóðó ðåºñòðàö³¿ òà îáë³êó ïëàòíèê³â ÏÄ òà ºäèíîãî ïîäàòêó. Ó çàêîíîïðîåêò³, çîêðåìà, ïåðåäáà÷àºòüñÿ â³äìîâà â³ä ïðàêòèêè âèäà÷³ ïëàòíèêàì âêàçàíèõ ïîäàòê³â ñâ³äîöòâà ïðî ðåºñòðàö³þ òà çàì³íà éîãî íà âèïèñêó ç â³äïîâ³äíèõ ðåºñòð³â. Òàêîæ ïåðåäáà÷åíå çâ³ëüíåííÿ ïëàòíèê³â â³ä îáîâ'ÿçêó ïîâ³äîìëÿòè êîíòðîëþþ÷³ îðãàíè ïðî çì³íè ó ñâî¿õ äàíèõ, ÿêùî òàê³ çì³íè âíåñåí³ äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³áï³äïðèºìö³â. Ñêîðîòèòüñÿ ñòðîê ïîâ³äîìëåííÿ áàíêàìè ïðî â³äêðèòòÿ ðàõóíê³â ïëàòíèê³â ïîäàòê³â, à òàêîæ ïîâ³äîìëåííÿ îðãàíàìè ̳íäîõîä³â ïðî âçÿòòÿ òàêèõ ðàõóíê³â íà îáë³ê ç 3 äí³â äî 1. "ʳëüê³ñòü ïëàòíèê³â ÏÄ áóäå çðîñòàòè é íàäàë³. Öüîìó ñïðèÿòèìå ìîæëèâ³ñòü îò-

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹21 • 27 òðàâíÿ 2013 ð.

ðèìàííÿ ñâ³äîöòâà ÏÄ çà äîïîìîãîþ åëåêòðîííèõ ñåðâ³ñ³â òà âïðîâàäæåííÿ çì³í â ïîäàòêîâîìó çàêîíîäàâñòâ³", - ïåðåêîíàíà ²ðèíà Íîñà÷îâà.  ÌÅÐÅƲ ÎÔ²Ö²ÉÍÎ Ç'ßÂÈËÎÑß ²ÍÒÅÐÍÅÒ-ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÖÒÂΠ̲ÍÄÎÕÎIJ Íåùîäàâíî ðîçïî÷àâ ðîáîòó îô³ö³éíèé ñàéò ̳íäîõîä³â ³ çáîð³â Óêðà¿íè. ³äòåïåð âñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî ðîáîòó â³äîìñòâà îïðèëþäíþâàòèìåòüñÿ íà ²íòåðíåò-ïîðòàë³, ðîçì³ùåíîìó çà àäðåñîþ: minrd.gov.ua. Ïðè öüîìó, âåáñàéòè Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ òà ìèòíî¿ ñëóæá á³ëüøå íå îíîâëþâàòèìóòüñÿ. Íîâèé ñàéò ìຠçðó÷íó íàâ³ãàö³þ òà ïàíåëü êåðóâàííÿ, îïòèì³çîâàí³ àëãîðèòìè ïîøóêó ³íôîðìàö³¿, ìóëüòèìåä³éíó ãàëåðåþ, ï³äïèñàííÿ íà íîâèíè, ³íòåãðàö³þ ç ñîö³àëüíèìè ìåðåæàìè òîùî. Íà ñàéò³ òàêîæ ðîçì³ùåíî ä³þ÷å ïîäàòêîâå òà ìèòíå çàêîíîäàâñòâî, íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè ùîäî ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ. ³äâ³äóâà÷³ çìîæóòü çàâàíòàæèòè åëåêòðîíí³ ôîðìè âñ³õ äîêóìåíò³â òà îòðèìàòè ðåêîìåíäàö³¿ ôàõ³âö³â ùîäî îôîðìëåííÿ çâ³òíîñò³. Äëÿ çðó÷íîñò³ êîðèñòóâà÷³â çàêîíîäàâñòâî òà íîðìàòèâíà äîêóìåíòàö³ÿ ïðåäñòàâëåí³ çà êàòåãîð³ÿìè ïëàòíèê³â - "Ô³çè÷íèì îñîáàì", "Þðèäè÷íèì îñîáàì", "Ñàìîçàéíÿòèì îñîáàì", "Âåëèêèì ïëàòíèêàì". Êð³ì òîãî, äîäàíî êàëåíäàð, ùî ³íôîðìóº ïðî äàòó ïîäàííÿ çâ³òíîñò³ òà ñïëàòè ïîäàòê³â, çáîð³â (îáîâ'ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â). Áàíåð „Ìèòíå îôîðìëåííÿ" íàäàñòü êîðèñíó ³íôîðìàö³þ ãðîìàäÿíàì òà ñóá'ºêòàì çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî ïåðåòèíàþòü êîðäîí Óêðà¿íè. Äëÿ ÿê³ñíîãî îáñëóãîâóâàííÿ ïëàòíèê³â íà ñàéò³ ̳íäîõîä³â ôóíêö³îíóþòü ÷èìàëî åëåêòðîííèõ ñåðâ³ñ³â. *** ÔÎ - ϲÄÏÐȪÌÖ², ßʲ ÒÎÐÃÓÞÒÜ ÍÀ ÐÈÍÊÀÕ ÏÎÂÈÍͲ ÏÐÈÄÁÀÒÈ ÒÎÐÃÎÂÈÉ ÏÀÒÅÍÒ Ô³çè÷í³ îñîáè - ï³äïðèºìö³, ÿê³ çä³éñíþþòü òîðãîâåëüíó ä³ÿëüí³ñòü ó ïóíêòàõ ïðîäàæó òîâàð³â íà òåðèòî𳿠ðèíêó ïîâèíí³ ïðèäáàâàòè òîðãîâèé ïàòåíò. Ïóíêòè ïðîäàæó òîâàð³â âèçíà÷åíî ï. 14.1.211 ñò. 14 ðîçä³ëó ² ÏÊÓ. Âîäíî÷àñ, íå ïîâèíí³ ïðèäáàâàòè òîðãîâèé ïàòåíò ô³çè÷í³ îñîáè - ï³äïðèºìö³, ÿê³ ïðîâàäÿòü òîðãîâåëüíó ä³ÿëüí³ñòü ç ëîòê³â ³ ïðèëàâê³â, ùî íàäàþòüñÿ ¿ì â îðåíäó òà ðîçòàøîâàí³ â ìåæàõ ñïåö³àë³çîâàíèõ ï³äïðèºìñòâ ñôåðè òîðã³âë³ ðèíê³â óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³. ÏÅÐÂÈÍͲ ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ ÍÀ ÒÎÂÀÐÈ ÄËß ÏÎÄÀËÜØί ÐÅÀ˲ÇÀÖ²¯ ÏÎÂÈÍͲ ÇÁÅвÃÀÒÈÑß ÍÅ ÌÅÍØ Í²Æ 1095 ÄͲ Գçè÷í³ îñîáè-ï³äïðèºìö³, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà ñïðîùåí³é ñèñòåì³ îïîäàòêóâàííÿ, ïîâèíí³ ìàòè ïåðâèíí³ äîêóìåíòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü ïðèäáàííÿ òîâàð³â äëÿ ðåàë³çàö³¿. Äî òàêèõ äîêóìåíò³â, çîêðåìà, â³äíîñèòüñÿ: íàêëàäíà íà òîâàð òà âèïèñêà ç áàíêó, êâèòàíö³¿ ïðî îïëàòó, ÷åê àáî ³íøèé äîêóìåíò, ùî ï³äòâåðäæóº îïëàòó òîâàð³â, ðîá³ò, ïîñëóã. Íà îñíîâ³ òàêèõ äîêóìåíò³â çàïîâíþþòüñÿ Êíèãè îáë³êó äîõîä³â òà âèòðàò òà ñêëàäàºòüñÿ ïîäàòêîâà çâ³òí³ñòü. Ïðè öüîìó, ïåðâèíí³ äîêóìåíòè ïîâèíí³ çáåð³ãàòèñÿ íå ìåíøå òðüîõ ðîê³â ç äíÿ ïîäàííÿ ï³äïðèºìöåì ïîäàòêîâî¿ äåêëàðàö³¿ ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó.(ñò. 44 ÏÊÓ). ÏÐÎ ÏÎÄÀÒÊÎÂÓ ÄÅÊËÀÐÀÖ²Þ Ç ÏÎÄÀÒÊÓ ÍÀ ÏÐÈÁÓÒÎÊ Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 57 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè Óêðà¿íè â³ä 02.12.2010 ð. ¹2755-VI ïëàòíèêè ïîäàòêó íà ïðèáóòîê ïîäàâàòèìóòü äåêëàðàö³þ ç ïîäàòêó íà ïðèáóòîê îäèí ðàç çà ï³äñóìêàìè ðîêó. Öå ïðàâèëî íå ñòîñóºòüñÿ: ïëàòíèê³â ïîäàòêó, äîõ³ä ÿêèõ ïåðåâèùóº 10 ìëí. ãðí., àëå çà ðåçóëüòàòàìè ìèíóëîãî ðîêó íå îòðèìàëè ïðèáóòêó, à çà ï³äñóìêàìè ² êâàðòàëó ñòàëè ïðèáóòêîâèìè. Òàê³ ïëàòíèêè çîáîâ'ÿçàí³ ïîäàâàòè äåêëàðàö³¿ çà ï³âð³÷÷ÿ, òðè êâàðòàëè òà ð³ê ³ ñïëà÷óâàòè ïîäàòîê çà äàíèìè òàêèõ äåêëàðàö³é; ïëàòíèê³â, ÿê³ çà ðåçóëüòàòàìè ìèíóëîãî ðîêó îòðèìàëè ïðèáóòîê, à çà ï³äñóìêàìè ² êâàðòàëó ñòàëè çáèòêîâèìè. Òàê³ ïëàòíèêè ùîêâàðòàëó ïîäàþòü äåêëàðàö³¿ ³ ç ²² êâàðòàëó íå ñïëà÷óþòü àâàíñîâ³ âíåñêè, à ñïëà÷óþòü ïîäàòîê çà äàíèìè êâàðòàëüíèõ äåêëàðàö³é. ßÊ ÂÈÇÍÀ×ÀªÒÜÑß ÎÁ'ªÊÒ ÎÏÎÄÀÒÊÓÂÀÍÍß ÏÎÄÀÒÊÎÌ ÍÀ ÏÐÈÁÓÒÎÊ Ï²ÄÏÐȪÌÑÒ ³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 134.1 ñòàòò³ 134 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â³ä 02.12.2010ð. ¹2755-VI îá'ºêòîì

îïîäàòêóâàííÿ ïîäàòêîì íà ïðèáóòîê ï³äïðèºìñòâà º ïðèáóòîê ³ç äæåðåëîì ïîõîäæåííÿ ç Óêðà¿íè òà çà ¿¿ ìåæàìè, ÿêèé âèçíà÷àºòüñÿ øëÿõîì çìåíøåííÿ ñóìè äîõîä³â çâ³òíîãî ïåð³îäó, âèçíà÷åíèõ çã³äíî ç³ ñòàòòÿìè 135 - 137 ÏÊÓ, íà ñîá³âàðò³ñòü ðåàë³çîâàíèõ òîâàð³â, âèêîíàíèõ ðîá³ò, íàäàíèõ ïîñëóã òà ñóìó ³íøèõ âèòðàò çâ³òíîãî ïîäàòêîâîãî ïåð³îäó, âèçíà÷åíèõ çã³äíî ç³ ñòàòòÿìè 138 - 143 ÏÊÓ, ç óðàõóâàííÿì ïðàâèë, âñòàíîâëåíèõ ñòàòòåþ 152 ÏÊÓ. ÏÐÎÖÅÄÓÐÀ ÎÒÐÈÌÀÍÍß ÏÎÑËÓà ÅËÅÊÒÐÎÍÍÎÃÎ ÖÈÔÐÎÂÎÃΠϲÄÏÈÑÓ ×ÅÐÅÇ ÌÅÐÅÆÓ ²ÍÒÅÐÍÅÒ ÍÅ ÌÎÆËÈÂÀ Ïðîöåäóðà îòðèìàííÿ ïîñëóã åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó ÷åðåç ìåðåæó ²íòåðíåò íå ìîæëèâà. Ðåãëàìåíòîì ÀÖÑÊ ²ÄÄ ÄÏÑ, çàòâåðäæåíîãî Ãîëîâîþ ÄÏÑÓ 07.05.2012, ïåðåäáà÷åíà îñîáèñòà ïðèñóòí³ñòü çàÿâíèêà (÷è éîãî äîâ³ðåíî¿ îñîáè) ï³ä ÷àñ ðåºñòðàö³¿. ²íôîðìàö³þ ùîäî ö³º¿ ïðîöåäóðè ìîæíà ïåðåãëÿíóòè íà îô³ö³éíîìó ³íôîðìàö³éíîìó ðåñóðñ³ ÀÖÑÊ www.acskidd.gov.ua/ó ðóáðèö³ Ðåºñòðàö³ÿ êîðèñòóâà÷³â. ÏÎÑËÓÃÈ ÅËÅÊÒÐÎÍÍÎÃÎ ÖÈÔÐÎÂÎÃΠϲÄÏÈÑÓ Â ÀÖÑÊ ÄËß ÌÈÒÍÈÕ ÁÐÎÊÅв ÒÀ ÑÓÁ'ªÊҲ ÇÅÄ Ñóá'ºêòè ÇÅÄ òà ìèòí³ áðîêåðè îòðèìóþòü ïîñëóãè åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó â³ä ÀÖÑÊ ²ÄÄ ÄÏÑ ó ïîðÿäêó âèçíà÷åíîìó äëÿ þðèäè÷íèõ îñ³á. ßêùî ìèòí³ áðîêåðè çä³éñíþþòü ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ÿê ÔÎÏ, òî âîíè îòðèìóþòü ïîñëóãè åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó â³ä ÀÖÑÊ ó ïîðÿäêó âèçíà÷åíîìó äëÿ ÔÎÏ. ÐÈÇÈÊÈ ÇÀÐÏËÀÒÈ " ÊÎÍÂÅÐÒÀÕ" Ïðàö³âíèêè, ÿê³ ïîãîäæóþòüñÿ íà çàðîá³òíó ïëàòó "â êîíâåðòàõ", ñòèêàþòüñÿ ç íàñòóïíèìè ïðîáëåìàìè: â³äìîâà ó âèïëàò³ íàëåæíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ÷åðåç âèíèêíåííÿ êîíôë³êòó ç ðîáîòîäàâöåì; â³äìîâà â îïëàò³ ùîð³÷íî¿ â³äïóñòêè àáî êîìïåíñàö³¿ çà íå¿; íåìîæëèâ³ñòü îòðèìàííÿ ïîâíî¿ àáî ÷àñòêîâî¿ êîìïåíñàö³¿ çà ë³êàðíÿíèì ëèñòêîì; âòðàòà ïðàâà íà ñîö³àëüíå çàáåçïå÷åííÿ â ðàç³ áåçðîá³òòÿ, íàðîäæåííÿ äèòèíè òîùî; -íèçüêà ïåíñ³ÿ ÷åðåç òå, ùî ïåíñ³éí³ â³äðàõóâàííÿ áóëè çä³éñíåí³ íå â ïîâíîìó îáñÿç³. ÑÏËÀÒÀ ÏÄÔÎ ÏÐÈ ÂÈÏËÀÒ² ÄÎÕÎIJ  ÍÀÒÓÐÀËÜÍ²É ÔÎÐ̲ Ïîðÿäîê íàðàõóâàííÿ, óòðèìàííÿ òà ñïëàòè (ïåðåðàõóâàííÿ) ïîäàòêó äî áþäæåòó ïðîâàäèòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 168 ÏÊÓ: ïîäàòêîâèé àãåíò, ÿêèé íàðàõîâóº äîõ³ä íà êîðèñòü ïëàòíèêà ïîäàòêó, çîáîâ'ÿçàíèé óòðèìóâàòè ïîäàòîê ³ç ñóìè òàêîãî äîõîäó çà éîãî ðàõóíîê çà ñòàâêàìè çã³äíî ³ç ñò. 167 ÏÊÓ. ßêùî îïîäàòêîâóâàíèé äîõ³ä íàäàºòüñÿ ó íåãðîøîâ³é ôîðì³ ÷è âèïëà÷óºòüñÿ ãîò³âêîþ ç êàñè ïîäàòêîâîãî àãåíòà, ïîäàòîê ñïëà÷óºòüñÿ äî áþäæåòó ïðîòÿãîì áàíê³âñüêîãî äíÿ, ùî íàñòຠçà äíåì òàêîãî íàðàõóâàííÿ. ÏÅÐÅÂÀÃÈ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ÐÐÎ Ç ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎÞ ÑÒв×ÊÎÞ Â ÅËÅÊÒÐÎÍÍ²É ÔÎÐ̲ Ïåðåâàãàìè äëÿ ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ º ñïðîùåííÿ ôîðìóâàííÿ òà ïîäàííÿ çâ³òíîñò³ ïðî âèêîðèñòàííÿ ÐÐÎ (àâòîìàòè÷íå ôîðìóâàííÿ çâ³òíîñò³). Çìåíøåííÿ âèòðàò ïëàòíèê³â ïîäàòê³â íà äðóêóâàííÿ òà çáåð³ãàííÿ êîíòðîëüíèõ ñòð³÷îê (åêîíîì³ÿ ïàïåðó, íå ïîòð³áíî ñêëàäñüêèõ ïðèì³ùåíü äëÿ çáåð³ãàííÿ ïðîòÿãîì 3 ðîê³â êîíòðîëüíèõ ñòð³÷îê). Çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ ïåðåâ³ðîê çàâäÿêè çàñòîñóâàííþ äèñòàíö³éíîãî êîíòðîëþ. ²ÄÑÎÒÊÈ ÁÀÍÊÓ, ÎÒÐÈÌÀÍͲ ÑÏÐÎÙÅÍÖÅÌ - Ô²ÇÈ×ÍÎÞ ÎÑÎÁÎÞ, ÍÅ ÎÏÎÄÀÒÊÎÂÓÞÒÜÑß Â³äïîâ³äíî äî ÷. 1 ï. 292.1 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ - ÏÊÓ), äîõîäîì ô³çè÷íî¿ îñîáè ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó º äîõ³ä, îòðèìàíèé ïðîòÿãîì ïîäàòêîâîãî (çâ³òíîãî) ïåð³îäó ó ãðîøîâ³é ôîðì³ (ãîò³âêîâ³é òà/àáî áåçãîò³âêîâ³é), ìàòåð³àëüí³é àáî íåìàòåð³àëüí³é ôîðì³, âèçíà÷åí³é ïóíêòîì 292.3 ÏÊÓ. Ïðè öüîìó äî äîõîäó íå âêëþ÷àþòüñÿ îòðèìàí³ òàêîþ ô³çè÷íîþ îñîáîþ ïàñèâí³ äîõîäè ó âèãëÿä³ ïðîöåíò³â, äèâ³äåíä³â, ðîÿëò³, ñòðàõîâ³ âèïëàòè òà â³äøêîäóâàííÿ, à òàêîæ äîõîäè, îòðèìàí³ â³ä ïðîäàæó ðóõîìîãî ³ íåðóõîìîãî ìàéíà, ÿêå íàëåæèòü íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ ô³çè÷í³é îñîá³ òà âèêîðèñòîâóºòüñÿ â ¿¿ ãîñïîäàðñüê³é ä³ÿëüíîñò³.

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00

"Работа и Учеба" - раздел "Учеба", №21 (2013г.)  

Еженедельник "Работа и Учеба" - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев. Высшее образование, краткоср...