Page 1

17842108

19152008

06372037

20002020

21592003

21222004

20462004


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

13482013

22662001

20002018

20172003

19262002

20152010

2

05382122

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 18-19 (800)


3

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÂÀÊÀÍѲ¯ ²ÄÍÎÂËÞÞÒÜÑß ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ÙÎÒÈÆÍß

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ WWW.RIU.COM.UA

ÇìIñò ðîçäIëó «Ðàáîòà» ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ ÏÎÒвÁͲ ÊÅвÂÍÈÊÈ, Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

ñò.7 ñò.12

Всераїнсьий реламно-інформаційнийтижневи сферіпрацевлаштвання танавчання

ïåðø³ îñîáè ï³äïðèºìñòâà; êåð³âíèêè â³ää³ë³â, íàïðàâëåíü; á³çíåñ-êîíñóëüòàíòè, åêñïåðòè, àíàë³òèêè

¹ 18-19 (800) 13 òðàâíÿ 2013 ð.

åêñïåðòè; åíåðãåòèêè; êîíñòðóêòîðè; òåõíîëîãè; ëîã³ñòèêè; ìåòîäèñòè; ïñèõîëîãè; á³çíåñ-òðåíåðè; þðèñïðóäåíö³ÿ; þâåë³ðè

Засновни і видавець ТОВ«Поіс -Плюс» Свід.прореєстрацію KВ №4740 від 14.12.2000 р. Видаєтьсяз09.07.96р.

ÂÈÕÎÄÈÒÜ ÙÎÏÎÍÅIJËÊÀ Диретор ............. ШмейоГ.В. Головнийредатор . КчмаВ.В. Адресаредаціїдлялистів: 03057,м.Київ, вл.Молдавсьа,2,оф.“1-B” 4 -90, 91 453-34 Òåë./ôàêñ: 453-3

poisk@optima.com.ua ØÀÍÎÂͲ ×ÈÒÀײ! Дяємо, що Ви обрали саме наш азет, шаючи собі чи близьим робот. Впевнені,щоздопомооюазети"РаботаиУчеба",Виобов'язовознайдетедостойнробот. Для цьоо в нашом виданні,врозділі"Работа",щотижня дрються тисячі реальних ваансій від прямих роботодавців. Редація постійно працюєнадтим,щобвазетібли ваансіїідляфахівців,ідляробітниів,ідлялітніхлюдей,атаождлятих,хтощенемаєдосвідроботи-стдентів,випсниів. Вазеті,дляшвидоопошнеобхідноїваансії,зроблений "Поажчивсіхваансійномера". Він завжди дрється на першихсторінах,післязміст.Крім тоо, ожен може безоштовно розмістити своє "Міні-резюме" в розділі "Шаю робот". Цей розділчитаютьроботодавцііВи маєтереальнийшанс,щоВаш андидатр помітять. Умови розміщення читайте в розділі "Шаюробот". Уже16роівСВОЄЮнашазетвважаєбаатотисячнаадиторія читачів і широе оло роботодавців, за оперативність і правдивістьопбліованоїінформації.Приєднйтесьдоних! Редаціятижневиа"Работаи Учеба"відщироосерцябажає Вам спішноо пош роботи, ар'єрноо зростання та реалізаціїВашихзадмів.Бдемораді допомотиВамцьом!

Äå ìîæíà ïðèäáàòè Ðàáîòà è Ó÷åáà” "Ð ãàçåòó " Второвіймережііосів"Преса"інаомерційнихрозладахв КиєвііКиївсьійобл. Наазетно-жрнальнихрозладах настанціяхметрополітен,залізничноовозаліпідземнихпереходів.

ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÈ

ñò.13

ÌÅÍÅÄÆÅÐÈ

ñò.15

ç ðåàë³çàö³¿, àãåíòè òà ìåíåäæåðè ç ðåêëàìè, ïîë³ãðàô³¿

ÎÔ²ÑͲ ÑËÓÆÁÈ

ñò.17

êàäðîâ³ ñëóæáè; ñåêðåòàð³àò, ä³ëîâîäñòâî; ïåðåêëàäà÷³; àðõ³âíà ñïðàâà; îïåðàòîðè ÏÊ

ÅÊÎÍÎ̲ÊÀ, Ô²ÍÀÍÑÈ

ñò.17

åêîíîì³êà òà ô³íàíñè; áàíê³âñüêà ñïðàâà; áóõãàëòåð³ÿ òà àóäèò

ÒÂÎÐײ ÏÐÎÔÅѲ¯

ðåäàêòîðè; âåðñòàëüíèêè; äèçàéíåðè; êîðåêòîðè; ìàêåò÷èêè; ïàëÿòóðíèêè; äðóêàð³; æóðíàë³ñòè; ìàðêåòîëîãè

ñò.19

â³çàæèñòè; ìàéñòðè ìàí³êþðó-ïåäèêþðó; êîìá³íîâàí³ ïåðóêàð³; êîñìåòîëîãè; ìàéñòðè òàòóàæó, ï³ðñ³íãó

ñò.19

âèõîâàòåë³; ãóâåðíàíòêè; äîìîãîñïîäàðêè; äîìàøí³ â÷èòåë³; ëîãîïåäè; íÿí³; äîìàøí³ êóõàð³; ñàä³âíèêè

ñò.19

ë³êàð³; ìîëîäøèé ìåäïåðñîíàë; êåð³âíèêè ôàðì. ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ôàðìàöåâòè; ïðîâ³çîðè; ìåäè÷í³ ïðåäñòàâíèêè

ñò.20

âèêëàäà÷³; çàâó÷³; äèðåêòîðè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â; âèõîâàòåë³; ìåòîäèñòè; ðåïåòèòîðè; ìàéñòðè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ

ÒÓÐÈÇÌ, ²ÍÄÓÑÒÐ²ß ÐÎÇÂÀÃ

ñò.21

êåð³âíèêè ³ ñï³âðîá³òíèêè òóðô³ðì; åêñêóðñîâîäè; ìåíåäæåðè òà àãåíòè ç òóðèçìó; ã³äè-ïåðåêëàäà÷³; àäì³í³ñòðàòîðè; àêòîðè; êðóï’º; ìàðêåðè

ÎÕÎÐÎÍͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.21

íà÷àëüíèêè ñëóæá áåçïåêè; îõîðîííèêè; îõîðîíö³; îõîðîíö³êîíòðîëåðè; îõîðîíö³-àäì³í³ñòðàòîðè; ³íñïåêòîðè îõîðîíè

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

ñò.23

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ñïåö³àë³ñòè; òîðãîâ³ ïðåäñòàâíèêè; ìåíåäæåðè ç ïðîäàæó; ñïåö³àë³ñòè ïî çàêóïêàì; ïðîäàâö³; ìåð÷åíäàéçåðè; ñóïåðâàéçåðè; òîâàðîçíàâö³

ÑÒÀÒÒ² ÐÎÇIJËÓ "ÐÀÁÎÒÀ"

Передпл.iнде с40366

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹18-19 • 13 òðàâíÿ 2013 ð.

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ, ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß ² ÊÎÌÅÐÖ²ß

ñò.30

ñò.18

ÐÅÊËÀÌÀ, ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ, ÂÈÄÀÂÍÈ×À ÑÏÐÀÂÀ, ÏÎ˲ÃÐÀÔ²ß ñò.18

ÏÅÄÀÃÎòÊÀ

óïðàâëÿþ÷³; çàâ.âèðîáíèöòâîì; àäì³í³ñòðàòîðè; áàðìåíè; îô³ö³àíòè; êóõàð³; ìåòðäîòåë³; êîíäèòåðè; õîñòåñ; ñîìåëüº; ìåíåäæåðè; îáñëóãîâóþ÷èé ïåðñîíàë

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

ïðîãðàìóâàííÿ, ðîçðîáêà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì; ³íòåðíåò-òåõíîëî㳿; åêñïëóàòàö³ÿ ³ ï³äòðèìêà êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè òà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÒÀ ÔÀÐÌÀÖ²ß

ÐÅ ÐÅÑÒÎÐÀÍÍÈÉ Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß, ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ ñò.27

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; âî䳿 ð³çíèõ êàòåãîð³é; äèñïåò÷åðè; ñëóæáîâö³; ðîá³òíèêè àâòîñåðâ³ñó; ìåíåäæåðè ç³ çáóòó àâòîìîá³ë³â ³ çàï÷àñòèí

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐͲ, ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉͲ ÒÀ ²ÍÒÅÐÍÅÒ-ÒÅÕÍÎËÎò¯ ñò.18

ÄÎÌÀØÍ²É ÑÅвÑ

ñò.19

ñïåö³àë³ñòè ³ ìàéñòðè õ³ì÷èñòîê, ôîòîàòåëüº, ëîìáàðä³â, ìåòàëîðåìîíòó; ðîá³òíèêè ìóí³öèïàëüíèõ êîìóíàëüíèõ ñëóæá ³ ïðèâàòíèõ ô³ðì; ñïåö³àë³ñòè ç ðåìîíòó ³ åêñïëóàòàö³é ïîáóòîâî¿ òåõí³êè; äîïîì³æíèé ïåðñîíàë; ñïåö³àë³ñòè ç åêñïëóàòàö³¿ ñïîðóä

ñò.18

³íæåíåðè; ñïåö³àë³ñòè ç ïðîåêòóâàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òåõí³êè

ÏÅÐÑÎÍÀË ÑÀËÎͲ ÊÐÀÑÈ

ñò.27

êåð³âíèêè â³ää³ë³â; ìåíåäæåðè; ñïåö³àë³ñòè; ìàêëåðè; åêñïåðòè; àãåíòè ç íåðóõîìîñò³; ñòðàõîâ³ àãåíòè

äèçàéíåðè; ôîòîãðàôè; õóäîæíèêè; ôëîðèñòè

²ÍÆÅÍÅÐÍÎ-ÒÅÕͲ×ÍÈÉ ÏÅÐÑÎÍÀË

ÊÎ̲ÐÍÈÊÈ, ÐÎÁ²ÒÍÈÊÈ ÑÊËÀÄÓ ÏÎÁÓÒβ ÒÀ ÊÎÌÓÍÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.30

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.39

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; òåõíîëîãè; ñïåö³àë³ñòè; ³íæåíåðè; äèçàéíåðè; ìîäåëüºðè; êîíñòðóêòîðè; âñ³ ðîá³òíè÷³ ñïåö³àëüíîñò³

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ² ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÀ

ñò.40

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; îðãàí³çàòîðè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò; ³íæåíåðè, ñïåö³àë³ñòè, ðîá³òíèêè áóä³âåëüíèõ ñïåö³àëüíîñòåé; àðõ³òåêòîðè; äèçàéíåðè; êîíñòðóêòîðè

ÌÅÁËÅÂÅ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.41

ñêëàäàëüíèêè-óñòàíîâíèêè êîðïóñíèõ ìåáë³â; ñòîëÿðè-âåðñòàòíèêè; ìàëÿðè-îáðîáíèêè (ïî äåðåâó); ìàéñòðè ç ïåðåòÿæêè ìåáë³â; ð³çüáÿðè ïî äåðåâó; âåðñòàòíèêè (ïî äåðåâó); ïèëîðàìíèêè

ËÅÃÊÀ ÏÐÎÌÈÑËβÑÒÜ

ñò.41

âèøèâàëüíèö³; â’ÿçàëüíèö³; êîíñòðóêòîðè îäÿãó; êðàâö³; ìàéñòðè ç ïîøèòòÿ îäÿãó; ìîäåëüºðè; ðîçêð³éíèêè; øâà÷êè; çøèâàëüíèêè

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

ñò.41

ðîáîòà áåç ñïåö³àëüíî¿ ï³äãîòîâêè; àãåíòè, âàíòàæíèêè, ïðèáèðàëüíèö³, âàõòåðè, äèñïåò÷åðè íà òåëåôîí³, ðîçêëåþâà÷³ îãîëîøåíü, ãàðäåðîáíèêè, ñòîðîæ³, ³í.; íàäîìíà ðîáîòà

ÊÓÐ’ªÐÈ ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÑÒÓÄÅÍҲ ÐÎÁÎÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

ñò.44 ñò.45 ñò.45

ïîñëóãè àãåíòñòâ ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ; â³çîâà ï³äòðèìêà; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü åì³ãðàö³¿; þðèäè÷í³ êîíñóëüòàö³¿

ÌÎÄÅËÜÍÈÉ, ØÎÓ-Á²ÇÍÅÑ

ñò.45

ìîäåë³; òàíö³âíèö³; ôîòîìîäåë³

ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.46

îðåíäà æèòëà, òðàíñïîðòí³ òà ìåäïîñëóãè,ìàñàæ, îðãàí³çàö³ÿ ñâÿò, ðåìîíòè, áðîíåäâåð³

• ÂÀÊÀÍѲ¯ ÍÎÌÅÐÀ ÇÀ ÀËÔÀ²ÒÎÌ • ÍÎÂÈÍÈ ÐÈÍÊÓ ÏÐÀÖ² • ÐÅÏÅÐÒÓÀРʲÍÎÒÅÀÒв ÍÀ ÒÐÀÂÅÍÜ

ñòîð. 4-5 ñòîð. 6 ñòîð. 49

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


4

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÀËÔÀ²ÒÍÈÉ ÏÎÊÀÆ×ÈÊ ÂÀÊÀÍÑ²É ÍÎÌÅÐÓ стор.

стор.

стор.

стор.

А

ВЧИТЕЛЬМУЗИКИ ................ 21

ЗАСТУПНИК .............. 9,13,18,24

ЛІКАР-РЕНТГЕНОЛОГ ............ 20

АВТОЕЛЕКТРИК ............ 31,33,34

ВЧИТЕЛЬОБРАЗОТВОРЧОГО

ЗВАРНИК ...................... 8,39,40

ЛІКАР-СТАТИСТ ..................... 20

АВТОМИЙНИК .... 31,32,33,41,43

МИСТЕЦТВА .......................... 21

ЗДАЄТЬСЯВОРЕНДУ ........... 11

ЛІКАР-СТОМАТОЛОГ ........ 19,20

АВТОСЛЮСАР .............. 31,33,34

ВЧИТЕЛЬПОЧАТКОВИХ

........................................ 19,47

ЛІКАР-ТЕРАПЕВТ ................... 20

АГЕНТЗНЕРУХОМОСТІ .... 12,30

КЛАСІВ .................................. 21

ЗДАЄТЬСЯЖИТЛО .................. 7

ЛІКАР-УРОЛОГ ...................... 20

АГРОНОМ ........................... 9,13

ВЧИТЕЛЬРОСІЙСЬКОЇ

........................................ 46,47

ЛІКАР-ФІЗІОТЕРАПЕВТ .......... 20

АДМІНІСТРАТОР ................. 9,10

МОВИТАЗАРУБІЖНОЇ

К

М

............................... 11,12,17,19

ЛІТЕРАТ ................................. 21

КАРНИК ............................ 11,27

МАЙСТЕР .............................. 10

................. 22,23,26,27,29,30,32

ВЧИТЕЛЬУКРАЇНСЬКОЇ

КАСИР ......................... 7,8,18,23

.................................... 11,30,39

.......................... 24,25,26,27,28

МАЙСТЕРДІЛЬНИЦІ ............. 7,8

........................................ 30,42

МАЙСТЕРМАНІКЮРУ ......... 8,19

АКУШЕР ................................ 19

МОВИ ................................... 21

АНАЛІТИК ..................... 13,18,23

ВЧИТЕЛЬФІЗИКИ ................. 21

АРМАТУРНИК ..................... 8,40

ВЧИТЕЛЬХІМІЇ ...................... 21

КАСИРТОРГОВЕЛЬНОГО

МАЙСТЕРПЕДИКЮРУ ........... 19

АСИСТЕНТ .......................... 8,17

ВЧИТЕЛЬІНФОРМАТИКИ ...... 21

ЗАЛУ ................................ 23,26

МАЛЯР ............................. 40,41

АСИСТЕНТЛІКАРЯ ................. 19

ВЧИТЕЛЬІСТОРІЇ ................... 21

КЕРУЮЧИЙ .................. 13,24,26

МАНГАЛЬНИК ........................ 30

АСФАЛЬТУВАЛЬНИК ........ 31,40

Г

КЕРІВНИКВІДДІЛУ ........... 12,13

МАРКУВАЛЬНИК ...................... 8

Б

ГАЗОЕЛЕКТРОЗВАРНИК ........ 39

КОВАЛЬ ........................... 39,40

МАСАЖИСТКА .............. 19,45,46

БАРМЕН .................. 27,28,29,30

ГАЗОРІЗАЛЬНИК .............. 39,41

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК ........... 11

МАШИНІСТ ....................... 31,32

БЕТОНЯР ........................... 8,40

ГЕОДЕЗИСТ ..................... 15,31

.................................... 12,24,39

........................................ 33,34

БУДІВЕЛЬНИК ....................... 40

Д

........................................ 42,44

МЕДСЕСТРА .......................... 20

БУРИЛЬНИК ..................... 31,40

ДВІРНИК ............................ 7,42

КОМІРНИК ..................... 7,24,27

МЕНЕДЖЕР ............... 9,16,18,33

ДИРЕКТОР ............................ 13

КОНДИТЕР ............................ 23

МЕНЕДЖЕРЗПЕРСОНАЛУ ...... 7

ДИСПЕТЧЕР ............ 10,17,33,34

.................................... 26,27,28

........................................ 12,16

ДОДАТКОВИЙДОХІД ........... 7,8

КОНСТРУКТОР ...................... 40

МЕНЕДЖЕРЗПРОДАЖУ ....... 11

...................................... 9,11,17

КОНСУЛЬТАНТ ................ 8,9,10

.................................... 13,15,16

............................................. 42

............................... 11,13,16,23

ДІЛОВОД ......................... 11,17

........................................ 42,45

БУХГАЛТЕР ............... 9,17,18,24 БІЛЕТЕР ........................... 42,43

В ВАНТАЖНИК ...................... 7,8,9 .......................... 11,16,23,24,26 ................................... 41,42,44

.................................... 17,21,23 МЕНЕДЖЕРПОРОБОТІЗ КЛІЄНТАМИ ............................. 8

Е

КОСМЕТОЛОГ ....................... 19

ЕКОНОМІСТ ....................... 9,18

КОШТОРИСНИК .................... 15

............................... 13,15,16,17

ВИХОВАТЕЛЬ ........................ 20

ЕКСПЕДИТОР ..................... 9,34

КУР’ЄР ...................... 9,10,11,24

МЕХАНІЗАТОР ....................... 33

ВИШИВАЛЬНИЦЯ ............... 7,41

ЕЛЕКТРИК .......................... 7,30

............................... 28,29,42,44

............................................. 34

ВЕТЕРИНАРНИЙЛІКАР .......... 19 ВИКЛАДАЧ ....................... 18,21

ВОДІЙ ........................... 7,8,9,10

........................................ 39,40

КУХАР ........................... 8,11,23

МЕХАНІК ...................... 32,33,34

.......................... 11,12,16,22,27

ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК ........ 39

............................... 27,28,29,30

МИЙНИК ............................... 34

................. 30,31,32,33,34,41,43

ЕЛЕКТРОЕРОЗІОНІСТ ....... 39,40

КУХОННИЙПРАЦІВНИК ......... 23

............................................. 43

ВОЛОНТЕР ....................... 12,13

ЕЛЕКТРОЗВАРНИК ....... 39,40,41

........................................ 30,42

МОЛОДШАМЕДСЕСТРА ........ 20

.......................... 15,16,17,18,20

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК ..... 12,39

Л

МОНОЛІТНИК ................... 40,41

............................................. 33

ЕЛЕКТРОСЛЮСАР ............ 31,39

ЛАБОРАНТ ............................ 15

МОНТАЖНИК ..................... 9,39

ВЧИТЕЛЬАНГЛ.МОВИ ..... 20,21

З

ЛІКАР .................................... 19

........................................ 40,41

ВЧИТЕЛЬБІОЛОГІЇ ........... 20,21

ЗАВГОСП .............................. 27

ЛІКАР-НЕВРОПАТОЛОГ ......... 19

МУЗИКАНТ ............................ 18

ВЧИТЕЛЬГЕОГРАФІЇ ............. 21

ЗАМІРНИК ..................... 9,40,42

ЛІКАР-ПАТАЛОГОАНАТОМ ..... 20

МУЗИЧНИЙКЕРІВНИК ........... 21

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹18-19 • 13 òðàâíÿ 2013 ð.


5

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÀËÔÀ²ÒÍÈÉ ÏÎÊÀÆ×ÈÊ ÂÀÊÀÍÑ²É ÍÎÌÅÐÓ стор.

Н

стор.

стор.

стор.

ПОМІЧНИККЕРІВНИКА ....... 8,11

РОБОТАДЛЯДІВЧАТ ....... 45,46

ТОРГОВИЙПРЕДСТАВНИК ...... 9

НЯНЯ .................................... 19

........................................ 12,13

РОБОТАДЛЯСТУДЕНТІВ ...... 42

........................................ 10,17

............................................. 43

........................................ 17,42

............................................. 45

............................... 23,24,26,27

ПОМІЧНИККОНДИТЕРА ........ 24

РОБОТАЗАКОРДОНОМ ........ 45

ТРАКТОРИСТ ......................... 34 ТРЕНЕР ................................. 19

О ОББИВАЛЬНИКМЕБЛІВ ........ 39 ОБРОБЛЮВАЧ ...................... 23 ............................................. 28 ОПЕРАТОР ............................ 39 ............................................. 40 ОПЕРАТОРCALL-ЦЕНТРА ...... 10 ........................................ 17,42 ОПЕРАТОРАЗС ............ 33,34,42 ОПЕРАТОРПК .................. 12,17 ОПЕРАТОРНАТЕЛЕФОН ....... 11 ........................................ 12,17 ............................................. 42 ОРЕНДАМІСЦЯ ..................... 46 ОФОРМЛЮВАЧ ................ 23,26 ОФІС-МЕНЕДЖЕР ..... 7,11,12,17

............................................. 29

РОБІТНИК ...................... 9,10,11

ПОМІЧНИККУХАРЯ ............... 29

............................... 21,29,39,43

ПОМІЧНИКМАШИНІСТА ........ 33

РОЗДАВАЛЬНИК .............. 42,43

УЧЕНЬ ........................... 8,18,41

............................................. 34

РОЗДІЛЮВАЛЬНИКРИБИ ...... 24

ПОМІЧНИКПРОДАВЦЯ .......... 24

Ф

............................................. 30

............................................. 42

РІЗАЛЬНИК ............................ 39

ПОМІЧНИКФАРМАЦЕВТА ..... 20

РІЗНОРОБ ........................ 29,33

ПОСЛУГИ ......................... 10,18

.................................... 39,42,43

.................................... 30,46,47 ПОСУДОМИЙНИЦЯ ............... 28 ........................................ 29,43 ПРАЛЯ ................................... 43 ПРАЦІВНИКЗАЛУ .................. 29 ........................................ 30,43 ПРИБИРАЛЬНИК .............. 42,44 ПРИБИРАЛЬНИЦЯ ............ 10,21

ОФІСНАРОБОТА ................... 10

.................................... 24,26,30

ОФІЦІАНТ ......................... 10,28

................................... 42,43,44

........................................ 29,30

ПРИЙМАЛЬНИК ............. 8,23,24

ОХОРОНА ......................... 22,26

.................................... 25,27,43

ОХОРОНЕЦЬ ................. 7,10,21

ПРОВІЗОР ............................. 20

................................... 22,24,25

ПРОДАВЕЦЬ ................... 8,10,11

ОХОРОННИК ................ 7,8,9,21

............................... 12,23,24,25

................................... 22,24,42

П ПАКУВАЛЬНИК ............ 24,41,42 ПЕДАГОГ ............................... 21 ПЕКАР ................................... 23

С

У

ФАРМАЦЕВТ ......................... 20 ФАСУВАЛЬНИК ....................... 7 ........................................ 11,44 ФАХІВЕЦЬ ........................ 15,27 ФЕЛЬДШЕР ........................... 20

САНТЕХНІК ............................ 39

ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ ......... 20

САНІТАРКА ............................ 20

ФОРМУВАЛЬНИК .................. 26

СЕКРЕТАР .......................... 9,17

........................................ 29,30

СКЛАДАЛЬНИК ...................... 41

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК ........... 39,40

СЛЮСАР ............................... 21

ФІНАНСИСТ ........................... 13

........................................ 39,40 СЛЮСАР-РЕМОНТНИК ........... 39 ............................................. 40 СЛЮСАР-САНТЕХНІК ............. 39 ............................................. 40

ФІТНЕС-ІНСТРУКТОР ........ 12,44

Х ХОСТЕС ................................. 30

Ч ЧЛЕНБРИГАДИ

СЛЮСАРІНСТРУМЕНТАЛЬНИК ............. 39 ............................................. 40

РЕСТОРАНУ ...................... 28,30

Ш

СОЦ.ПЕДАГОГ ...................... 21

ШИНОМОНТАЖНИК ......... 30,34

СПЕЦІАЛІСТ .................. 13,34,40

ШЛІФУВАЛЬНИК ................... 40

........................................ 10,12

СПІВАК ............................. 10,18

ШТУКАТУР ....................... 40,41

................................... 24,25,26

СПІВРОБІТНИК ................ 7,8,11

Ю

ПРОМОУТЕР .................... 10,43

.................................... 16,17,43

.................................... 26,27,43 ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ .... 9

ЮРИСКОНСУЛЬТ ................ 9,15

СТАРШИЙПРОДАВЕЦЬ .... 24,26

І

СТОЛЯР ........................... 39,40

ІНЖЕНЕР ................... 9,11,15,18

СТОРОЖ .......................... 41,43

ІНСПЕКТОРСЛУЖБИ

Т

БЕЗПЕКИ ......................... 22,26

РОБОТАВДОМА .................... 41

ТАНЦІВНИК ........................... 21

ІНСТРУКТОР

........................................ 42,43

ТАНЦІВНИЦЯ .................... 11,18

ЗФІЗКУЛЬТУРИ ............... 20,21

РОБОТАДЛЯВСІХ ............. 8,10

ТЕРМІСТ ................................ 40

ІНТЕРВ’ЮЄР ..................... 10,44

............................................. 24

.................................... 17,23,24

ТЕХНІЧНИЙПРАЦІВНИК ..... 7,43

ІНШЕ .................................... 8,9

ПОМІЧНИКВИХОВАТЕЛЯ ...... 21

................................... 41,42,43

ТОКАР ................................... 40

........................................ 42,47

.................................... 26,28,29 ПЕРСОНАЛ ....................... 10,17

Р РЕНТГЕН-ЛАБОРАНТ ............. 20

ПЕРУКАР ................................. 8

РОБОТА .......................... 7,9,10

........................................ 11,19

.......................... 11,24,41,42,43

ПЛИТОЧНИК .......................... 40 ............................................. 41 ПОМІЧНИК ............................ 23

99994105

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹18-19 • 13 òðàâíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


6

ÍÎÂÈÍÈ

ÍÎÂÈÍÈ ÐÈÍÊÓ ÏÐÀÖI ЗАРПЛАТИ ПІДВИЩАТЬ 3,5 МЛН. ПРАЦІВНИКІВ Íà ðîçãëÿä Óðÿäó âèíîñèòüñÿ ïèòàííÿ ïðî ï³äâèùåííÿ çàðïëàò. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ Ïðåì'ºðì³í³ñòð Óêðà¿íè Ìèêîëà Àçàðîâ ó âñòóïíîìó ñëîâ³ íà çàñ³äàíí³ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â. Ïðåì'ºð-ì³í³ñòð íàãîëîñèâ, ùî ó 2012 ðîö³ ïîñàäîâ³ îêëàäè ïðàö³âíèê³â áþäæåòíî¿ ñôåðè ïåðåãëÿäàëèñÿ ø³ñòü ðàç³â ïîñï³ëü ³ òàêó ïîë³òèêó Óðÿä ïðîäîâæóº. "Íà äîðó÷åííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, ï³ñëÿ òðèâàëèõ êîíñóëüòàö³é ç ïðîôñï³ëêàìè, ñüîãîäí³ íà ðîçãëÿä Óðÿäó âèíîñèòüñÿ ð³øåííÿ ùîäî ÷åðãîâîãî ï³äâèùåííÿ ç 1 ñ³÷íÿ ïîòî÷íîãî ðîêó ðîçì³ðó ïåðøîãî òàðèôíîãî ðîçðÿäó ªÒÑ, - ïîâ³äîìèâ Ìèêîëà Àçàðîâ. - ³äïîâ³äíî ï³äâèùàòüñÿ âñ³ ïîñàäîâ³ îêëàäè ïðàö³âíèê³â áþäæåòíî¿ ñôåðè. Îäíî÷àñíî ìè ïðîäîâæóºìî â³äíîâëåííÿ äèôåðåíö³àö³¿ â îïëàò³ ïðàö³ ïðàö³âíèê³â çà 1-5 òàðèôíèìè ðîçðÿäàìè ªäèíî¿ òàðèôíî¿ ñ³òêè. Çð³âíÿë³âêè á³ëüøå íå áóäå". Ìèêîëà Àçàðîâ ïîâ³äîìèâ, ùî â ö³ëîìó ï³äâèùåííÿ îòðèìàþòü ìàéæå 3,5 ìëí. ïðàö³âíèê³â îñâ³òè, êóëüòóðè, îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, ñîö³àëüíî¿ ñôåðè òà ³íøèõ áþäæåòíèõ ãàëóçåé. Ïðè öüîìó Ïðåì'ºð-ì³í³ñòð îñîáëèâî çâåðíóâ óâàãó óñ³õ ïðàö³âíèê³â áþäæåòíî¿ ñôåðè, ùî âîíè îòðèìàþòü ïåðåðàõóíîê çà ñ³÷åíü-áåðåçåíü öüîãî ðîêó, âèõîäÿ÷è ³ç íîâèõ ðîçì³ð³â ïîñàäîâèõ îêëàä³â. Íàïðèêëàä, ïîñàäîâèé îêëàä ïðîâ³äíîãî á³áë³îòåêàðÿ òà â÷èòåëÿ âèùî¿ êàòåãî𳿠çá³ëüøèòüñÿ íà 167 ãðèâåíü ïîð³âíÿíî ç îêëàäîì, âñòàíîâëåíèì ðàí³øå, ë³êàðÿ-òåðàïåâòà âèùî¿ êàòåãî𳿠- íà 179 ãðèâåíü. À ôàêòè÷íå çá³ëüøåííÿ áóäå ùå âèùèì, àäæå ïðàêòè÷íî óñ³ ïðàö³âíèêè áþäæåòíî¿ ñôåðè ìàþòü íàäáàâêè ³ äîïëàòè äî ïîñàäîâîãî îêëàäó: çà âèñëóãó ðîê³â (â³ä 10 äî 30%), çà ñêëàäí³ñòü ³ íàïðóæåí³ñòü ó ðîáîò³ (äî 50%), çà âèêîíàííÿ îáîâ'ÿçê³â òèì÷àñîâî â³äñóòí³õ ïðàö³âíèê³â, çà ñóì³ùåííÿ ïðîôåñ³é (ïîñàä) (äî 50%), çà íàóêîâèé ñòóï³íü (15%, 25%), çà êëàñíå êåð³âíèöòâî (äî 20%), ïåäàãîã³÷íèì ïðàö³âíèêàì 20% çà ïðåñòèæí³ñòü ïðàö³, á³áë³îòå÷íèì ïðàö³âíèêàì çà îñîáëèâ³ óìîâè ðîáîòè - 50% òîùî. Çà ³íôîðìàö³ºþ Óðÿäîâîãî ïîðòàëó www.mon.gov.ua

ПРАЦІВНИКИ "ШВИДКОЇ" ЗМОЖУТЬ ОТРИМАТИ "13-ТУ ЗАРПЛАТУ" ТА 40% НАДБАВКУ Ïðàö³âíèêè øâèäêî¿ äîïîìîãè çìîæóòü îäåðæóâàòè "13-òó çàðïëàòó" òà 40% íàäáàâêè çà îñîáëèâ³ õàðàêòåð ³ óìîâè ïðàö³. Ïðî öå ïîâ³äîìèëà ̳í³ñòð ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè Íàòàë³ÿ Êîðîëåâñüêà ïî çàâåðøåííþ çàñ³äàííÿ Óðÿäó. Çà ¿¿ ñëîâàìè, â³äïîâ³äíà íîðìà ïåðåäáà÷åíà ó ïîñòàíîâ³ ÊÌÓ "Äåÿê³ ïèòàííÿ îïëàòè ïðàö³ ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â ñèñòåìè åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè".

ÐÀÁÎÒÀ

"Çà ïðîïîçèö³ºþ ̳íñîöïîë³òèêè 27 áåðåçíÿ 2013 ðîêó Êàá³íåò ̳í³ñòð³â çàòâåðäèâ ìîæëèâ³ñòü îòðèìàííÿ "13-òî¿ çàðïëàòè" äëÿ ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â ñèñòåìè åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè. Òàêèì ÷èíîì, âîíè çìîæóòü îòðèìàòè îäèí ðàç íà ð³ê ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó äëÿ âèð³øåííÿ ñîö³àëüíî-ïîáóòîâèõ ïèòàíü ó ðîçì³ð³ îäíîãî ïîñàäîâîãî îêëàäó", - ñêàçàëà âîíà. Êð³ì òîãî, çà ñëîâàìè Íàòà볿 Êîðîëåâñüêî¿, óõâàëåíà ïîñòàíîâà ïåðåäáà÷ຠìîæëèâ³ñòü âñòàíîâëåííÿ íàäáàâêè çà îñîáëèâèé õàðàêòåð ïðàö³ ó ðîçì³ð³ äî 20% ïîñàäîâîãî îêëàäó, à òàêîæ ìîæëèâ³ñòü íàäáàâêè çà îñîáëèâ³ óìîâè ïðàö³ ó ðîçì³ð³ äî 20% ïîñàäîâîãî îêëàäó. Çàãàëîì ïðèéíÿòà ïîñòàíîâà îõîïëþº 32 òèñÿ÷³ ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â. www.mlsp.gov.ua

У ФІНЛЯНДІЇ ШУКАЮТЬ СПЕЦІАЛІСТА, АБИ ТОЙ СПАВ НА РОБОТІ ³í ñïèòü - ðîáîòà êèïèòü. Àäì³í³ñòðàö³ÿ ãîòåëþ â öåíòð³ Ãåëüñ³íê³ øóêຠñï³âðîá³òíèêà, ÿêèé áè ñïàâ çà ãðîø³. Ñïåö³àë³ñòó ïðîïîíóþòü ïðîâåñòè í³÷ ó êîæíîìó ç íîìåð³â, à ïîò³ì îïèñàòè ñâî¿ â³ä÷óòòÿ â ñïåö³àëüíîìó áëîç³ â ²íòåðíåò³. Îñíîâí³ âèìîãè äî êàíäèäàò³â: çíàííÿ ô³íñüêî¿, àíãë³éñüêî¿ òà ðîñ³éñüêî¿ ìîâ. Ðîáîòà òèì÷àñîâà - âñüîãî íà ì³ñÿöü. Îïëàòó îá³öÿþòü ã³äíó. Íà íåçâè÷íó âàêàíñ³þ âæå â³äãóêíóëèñÿ ïîíàä ï³âòèñÿ÷³ îõî÷èõ. Ó êåð³âíèöòâ³ ãîòåëþ ùå îáèðàþòü. Àíòîíèíà Øåøåíÿ www.ubr.ua

ДЕРЖСТАТ РОЗПОВІВ, ЯК РОСТУТЬ ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ Íîì³íàëüí³ äîõîäè óêðà¿íö³â â 2012 ðîö³ çðîñëè íà 11,1% ó ïîð³âíÿíí³ ç 2011 ðîêîì äî 1,4 òðëí ãðí, ñâ³ä÷àòü äàí³ Äåðæñòàòó, ïèøå lb.ua. Çà îö³íêàìè â³äîìñòâà, íàÿâíèé äîõ³ä íà îäíó ëþäèíó â ñ³÷í³-ãðóäí³ ñêëàâ 23931 ãðí, ùî á³ëüø í³æ íà 1100 ãðí á³ëüøå, í³æ ðîêîì ðàí³øå. Çîêðåìà, äîõîäè íàñåëåííÿ ó âèãëÿä³ çàðïëàòè ñêëàëè 593 ìëðä ãðí, ùî íà 12,1% á³ëüøå â ïîð³âíÿíí³ ç 2012 ðîêîì, ïðèáóòîê ³ çì³øàíèé äîõ³ä - 212 ìëðä ãðí (+6,1%), äîõîäè â³ä âëàñíîñò³ - 75 ìëðä ãðí (+9,7%). ×àñòêà ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè òà ³íøèõ äåðæâèïëàò â ñòðóêòóð³ äîõîä³â ñêëàëà á³ëüøå 37% - 527 ìëðä ãðí (+12,3%). Çàîùàäæåííÿ íàñåëåííÿ â ìèíóëîìó ðîö³ çðîñëè íà 105 ìëðä ãðí. Âèòðàòè íàñåëåííÿ éøëè â îñíîâíîìó íà ïðèäáàííÿ òîâàð³â ³ ïîñëóã - 1,2 òðëí ãðí (çðîñòàííÿ ñêëàëî 14,4%). Íàãàäàºìî, áëèçüêî 61% óêðà¿íö³â îòðèìóþòü çàðïëàòó íèæ÷å 3000 ãðí. Çà ìàòåð³àëàìè www.ubr.ua

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹18 • 13 òðàâíÿ 2013 ð.


7

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20580101

10374102

КПУЖГ"Печерсьжитло" терміновопотрібні:

IJÐÍÈÊÈ З/пот2000рн. Г ртожитонаперіод роботинадається. Тел.:285-74-69 10387101

20645101

10313101

20565101

20617101

НААВТОСТОЯНКУ требется:

ОХРАННИК

(приемщи автомобилей). Режим работы: 1/3. З/п без задерже.

Òåë.: (098)311-29-04 10379101

20672102

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÎÄÁÎÐÓ ÏÅÐÑÎÍÀËÀ

ÏÎÑÒÎßÍÍÀß ÐÀÁÎÒÀ

Работавофисе,држныйоллетив. Возможностьвысооозаработа. ВозможенибийГР.Обчениеза счетомпанииврабочеевремя. Дополнительнаяинформацияи записьнасобеседованиепо

Ñ ÄÎÑÒÎÉÍÎÉ ÎÏËÀÒÎÉ

Тел.:(066)313-34-79

КПУЖГ"Печерсьжитло" терміновопотрібен:

ÌÀÉÑÒÅÐ

Гибийрафи

(097)007-999-2, (066)433-77-01

Òåë.

20606101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹18-19 • 13 òðàâíÿ 2013 ð.

20631101

20680101

ÒÅÕͲ×Íί¯ IJËÜÍÈÖ² зприбиранняприб дин ової території. З/п3200рн+премія. Г ртожито наперіодроботинадається. Тел.:285-74-69 10387102

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


8

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10363104

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 1 УЧЕНИК СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА Òåë.: (098)906-05-25. Тел. 2330291

20411101

КОМБИНИРОВАННЫЙ МАСТЕРПАРИКМАХЕР /Â ïàðèêìàõåðñêóþ ïî óë. Äåêàáðèñòîâ / Òåððèòîðèàëüíîå ðàñïîëîæåíèå: ì. "Õàðüêîâñêàÿ". Òåë.: (063)930-29-26. Тел. (097)3920662

206091010101

206251010102

АРМАТУРЩИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà / Тел. (098)3524683, (050)5465058

204311020103

АССИСТЕНТ АДМИНИСТРАТОРА / êðóïíóþ îïòîâóþ êîìïàíèþ / Âîçìîæíà ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Ç\ï îò 3500 ãðí. Òåë.: (093)033-64-24. 205731010101

БЕТОНЩИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà / Тел. (098)3524683, (050)5465058

204311020104

ВОДИТЕЛИ

КОНСУЛЬТАНТ Òåðì³íîâî äëÿ ðîáîòè â îô³ñ³. Тел. (097)4177214

000000010114

КОНСУЛЬТАНТИ Òåë.: 383-77-68. Тел. (096)4423476

000000010108

МАЙСТЕР ТЕХНІЧНОЇ ДІЛЬНИЦІ /ÊÏ ÓÆà "Ïå÷åðñüêæèòëî" / ç ïðèáèðàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿. Ç\ï 3200 ãðí + ïðåì³ÿ. Ãóðòîæèòîê íà ïåð³îä ðîáîòè íàäàºòüñÿ. Тел. 2857469

20431102

Треб ется:

ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß

103871020101

/Ãðóïïà êîìïàíèé "Ýêîíîì-àâòî" / íà íîâûå àâòîìîáèëè ïðåäïðèÿòèÿ. Çíàíèå ãîðîäà è ÎÐ îáÿçàòåëåí. Тел. (044)4541485, (044)4541482

103151020104

ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ /Ïðÿìûå ïîñòàâêè ã. Äíåïðîïåòðîâñê / Äåêîðàòèâíîå àíòèâàíäàëüíîå ïîêðûòèå, êðàáîâûé çàìîê, òåïëîèçîëÿöèîííûé è øóìîïîãëîùàþùèé íàïîëíèòåëü. Äîñòàâêà, óñòàíîâêà, ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå, êðåäèò. Ñðîê èñïîëíåíèÿ çàêàçà - 2 ÷àñà. Ïîíåäåëüíèê - âûõîäíîé. ã. Êèåâ, óë. Âîëîøøñêàÿ. Òåë.: (044)360-48-80. Тел. (067)5313077

206571030101

Человедляработысдо ментами, орреспонденцией,оторыйможет оранизоватьипроонтролировать исполнениеплана,отовыйоб чаться. Хорошийдоход,др жныйоллетив, возможностьличностноороста.

МАРКИРОВЩИК /Íà ñêëàä / Ìóæ.\æåí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Íå àãåíòñòâî. Ç\ï 3500 ãðí\ìåñ. Îïëàòà ñâîåâðåìåííî. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155

Òåë.: (093)703-90-81 20452101

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÇÀÐÀÁÎÒÎÊ

206751080000

МАСТЕР МАНИКЮРА

безотрываотосновнойработы. Предпочтениеофицерамзапаса.

/Â ïàðèêìàõåðñêóþ ïî óë. Äåêàáðèñòîâ / Òåððèòîðèàëüíîå ðàñïîëîæåíèå: ì. "Õàðüêîâñêàÿ". Òåë.: (063)930-29-26. Тел. (097)3920662

Òåë.: (068)721-77-83,

(099)414-86-78 (пн-пт10.00-18.00)

206091020101

20429101

ÐÀÁÎÒÀ

20470101

20430101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹18-19 • 13 òðàâíÿ 2013 ð.


9

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20583101

ÐÀÁÎÒÀ! Полнаяиличастичная занятость. Об чениебесплатно. Перспе тива.Карьера. Достойныйдоход.

Òåë.: (050)332-22-90 Людмила

10301101

20657102

20675102

20676101

20585101

ÎÑÍÎÂÍÎÉ è ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÇÀÐÀÁÎÒÎÊ Предпочтение инициативным. Желательно с ВО Тел.: (050)658-81-40,

(067)407-34-70, 451-66-12

20487101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹18-19 • 13 òðàâíÿ 2013 ð.

20510101

20673102

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


10

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20630101

МАСТЕР ХИМЧИСТКИ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ Îñíîâíûå îáÿçàííîñòè: õèì÷èñòêà ñàëîíà àâòîìîáèëÿ. Îáÿçàòåëåí ÎÐ ïî õèì÷èñòêå ñàëîíîâ àâòî, íàâûêè ðàáîòû ñ Tornador. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Тел. (063)1415301

20684102

10315102

20639101

20537101

ПЕРСОНАЛ / êðóïíóþ ïðîìûøëåííóþ êîìïàíèþ / Îáó÷àåì. Äîõîä ñòàáèëüíûé. Ïðÿìîé ðàáîòîäàòåëü. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 206751100000

205901020101

ПРОДАВЕЦ ЦВЕТОВ

ОПЕРАТОР CALLЦЕНТРА (íå ïðîäàæè!). Âîçðàñò ïðåäïî÷òèòåëüíî îò 18 ëåò. ÃÐ: 8-÷àñîâîé ðàáî÷èé äåíü (5 äíåé â íåäåëþ); 12-÷àñîâîé ðàáî÷èé äåíü (2\2, 3\3). Âîçìîæíî èíäèâèäóàëüíûé ãðàôèê. Ç\ï îò 2700 ãðí. Öåíòð. Ìàðãàðèòà, Тел. (067)2238081

206831010101

ОФИЦИАНТЫ /Â êîôåéíþ / Ðàñïîëîæåíèå: â öåíòðå ãîðîäà Êèåâà. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Тел. (096)9751922

206481010102

ОХОРОНЦІ

â êèîñêå. Ð-í ì. "Àêàäåìãîðîäîê". Тел. (067)5974034

206181010101

ПРОДАВЦЫ /Ñàëîí-ìàãàçèí öâåòîâ / Òðåáîâàíèÿ: êîììóíèêàáåëüíîñòü. Îáó÷àåì (äëÿ ñåáÿ) áåñïëàòíî. Ìåñòî ðàáîòû: ð-í ñò. ì. "Æèòîìèðñêàÿ". Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Ñïðàâêè ïî Тел. (067)5009879

206421010101

ПРОКАТ АВТО

20492101

20538101

20601101

20619101

ìàðêè "Øåâðîëå", "Ëàíîñ", "Ðåíî". Òåë.: (066)412-16-04, (098)201-95-98. Тел. (044)3604508

205291020101

/Îõîðîííà ô³ðìà / Çð³ñò â³ä 175 ñì. Ç\ï äîáîâà äî 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï äåííà â³ä 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï áåç çàòðèìêè. Òåëåôîíóâàòè ö³ëîäîáîâî. Òåë.: 501-61-13, 572-90-38. Тел. 5319541

РАБОЧИЕ / êëèíèíãîâóþ êîìïàíèþ / ïî óáîðêàì è õèì÷èñòêàì. Ìóæ. îò 23 ëåò. Ç\ï îò 150 ãðí\äåíü. Тел. (067)2490599

206271010101

103741020101

РОБОТА В ОФІСІ

ПЕВЕЦТЕНОР /Ïàðàôèÿ õðàìà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû / (Äàðíèöêèé ð-í). Î÷åíü æåëàòåëüíî: ÷òåíèå íîò ñ ëèñòà, õîðîøèå âîêàëüíûå äàííûå. Ìàòåðèàëüíàÿ ïîääåðæêà: âñåíî÷íàÿ - 100 ãðí, ëèòóðãèÿ - 75 ãðí. Ðåãåíò Ìàðèíà, Тел. (066)5049923 103371020101

ÐÀÁÎÒÀ

Âàêàíñ³¿ îáìåæåí³. Тел. (097)4177214

000000010113

РОБІТНИК З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ БУДІВЕЛЬ /Ñåðåäíÿ øêîëà / Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667 103561020201

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹18-19 • 13 òðàâíÿ 2013 ð.


11

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10384101

20512101

20542101

20554101

СОТРУДНИКИ ñî çíàíèåì ôðàíöóçñêîãî\èñïàíñêîãî\àðàáñêîãî\êèòàéñêîãî\èòàëüÿíñêîãî\õèíäè\ïåðñèäñêîãî\ìàëàéñêîãî ÿçûêîâ è äð. ðåäêèõ ÿçûêîâ. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)5063066 206881010000

СОТРУДНИКИ 20520101

äëÿ ïîñëåðåìîíòíîé óáîðêè. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Âûïëàòû åæåíåäåëüíî. Òåë.: 502-39-69, (063)233-78-33. Тел. (067)6566186

103491010101

ТАНЦОВЩИЦЫ Ðàçâëåêàòåëüíûé êîìïëåêñ â öåíòðå Êèåâà íàáèðàåò øîó-ïðîãðàììó! Ñòàâêà. Îáó÷åíèå. Ãðàôèê. Ñîáåñåäîâàíèå êàæäûé äåíü ñ 15.00 äî 20.30. Àííà, Тел. (096)5060420

20543101

103291010101

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

20642101

СРОЧНО!ВОФИС

ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß Гибийрафи.Возможно обчениевпроцессе работы.

Òåë. (067)252-06-20

20672101

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÇÀÐÀÁÎÒÎÊ

требется:

ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß на2-3часавдень.Гибийрафи. Выоднаясистемавознараждения. Записьнасобеседованиепотел.:

Òåë. (097)356-66-69, (063)611-08-52

20516101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹18-19 • 13 òðàâíÿ 2013 ð.

20562101

Ïðàö³âíèêè êóõí³ òà òåïëèöü. Ãðàô³êè ðîáîòè ð³çí³. Ìîæëèâèé âàõòîâèé ìåòîä ðîáîòè. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Ç\ï 2 ðàçè â ì³ñÿöü. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (099)546-68-93, 360-01-38. Тел. (068)3646168 206891070000

ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ /Â êîìïàíèþ / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535

206541020102

20545101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


12

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ АДМИНИСТРАТОР /Â ýëèòíûé ðåñòîðàí / ÎÐ îò 5 ëåò. Ç\ï âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Æåëàòåëüíî èíîãîðîäíèå. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Àäðåñ: Ïîäîëüñêèé ð-í, óë. Ëåñîçàùèòíàÿ, 6. Òåë.: 454-27-86. Тел. 4542787

204891010113

АДМИНИСТРАТОР В САУНУ Тел. (050)4444424

204921010101

АДМІНІСТРАТОР /"MAMAMIA" / ÄÐ. Ðåçþìå íà e-mail: hr@mamamia.ua Îáîâ'ÿçêîâî íàÿâí³ñòü ñàíêíèæêè. Тел. 3327111

205191020101

АДМІНІСТРАТОР Т\З 20524102

/Ìåðåæà áóä. ã³ïåðìàðêåò³â "ÍÎÂÀ ˲Ͳß" / Ñìò ×àáàíè, Îäåñüêå øîñå, 8. Тел. 2474762

103801010104

ВОЛОНТ. НА ПОСАДУ: СОЦІАЛЬНИЙ РОБІТНИК ДЛЯ РОБОТИ

ВОЛОНТЕРИ НА ПОСАДУ: ГОЛОВА ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ /̳æíàðîäíèé áëàãîä. ôîíä "ijòè Óêðà¿íè" / ÏÊ, ìåäêàðòêà, áàæàíî çíàííÿ àíãë., ³òàë., êèòàéñüê. òà í³ì. ìîâ, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ç\ï âîëîíòåðîì ìîæå áóòè îòðèìàíà âèêëþ÷íî çà îêðåìîþ ïðîãðàìîþ, çà êîíêðåòíèìè ðåçóëüòàòàìè ä³ÿëüíîñò³. Ðîáîòà - íàâ÷àëüíà ïðàêòèêà íà ãðîìàäñüêèõ ïîñàäàõ. Òåë.: 287-26-72, 287-04-67 (ï³ñëÿ 18.00). Тел. (063)3118191 201071130000

ВОЛОНТЕРИ НА ПОСАДУ: ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІТЕТУ /̳æíàðîäíèé áëàãîä. ôîíä "ijòè Óêðà¿íè" / çàõèñòó ïðàâ ãðîìàäÿí. ÏÊ, ìåäêàðòêà, áàæàíî çíàííÿ àíãë., ³òàë., êèòàéñüê. òà í³ì. ìîâ, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ç\ï âîëîíòåðîì ìîæå áóòè îòðèìàíà âèêëþ÷íî çà îêðåìîþ ïðîãðàìîþ, çà êîíêðåòíèìè ðåçóëüòàòàìè ä³ÿëüíîñò³. Ðîáîòà - íàâ÷. ïðàêòèêà íà ãðîìàä. ïîñàäàõ. Òåë.: 287-26-72, 287-04-67, ï³ñëÿ 18.00. Тел. (063)3118191 201071120000

/̳æíàðîäíèé áëàãîä. ôîíä "ijòè Óêðà¿íè" / ç ä³òüìè-³íâàë³äàìè. ÏÊ, ìåäêàðòêà, áàæàíî çíàííÿ àíãë., ³òàë., êèòàéñüê. òà í³ì. ìîâ, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ç\ï âîëîíòåðîì ìîæå áóòè îòðèìàíà âèêëþ÷íî çà îêðåìîþ ïðîãðàìîþ, çà êîíêðåòíèìè ðåçóëüòàòàìè ä³ÿëüíîñò³. Ðîáîòà - íàâ÷. ïðàêòèêà íà ãðîìàä. ïîñàäàõ. Òåë.: 287-26-72, 287-04-67 (ï³ñëÿ 18.00). Тел. (063)3118191 201071140000

ВОЛОНТЕРИ НА ПОСАДУ: ПОМ. КЕРІВНИКА З КОТРАКТІВ /̳æíàðîäíèé áëàãîä. ôîíä "ijòè Óêðà¿íè" / ³ç çàêîðäîííèìè îðãàí³çàö³ÿìè ï³äãîòîâêè ãóìàí³òàðíèõ ïðîåêò³â. ÏÊ, ìåäêàðòêà, áàæàíî çíàííÿ àíãë., ³òàë., êèòàéñüê. òà í³ì. ìîâ, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ç\ï âîëîíòåðîì ìîæå áóòè îòðèìàíà âèêëþ÷íî çà îêðåìîþ ïðîãðàìîþ, çà êîíêðåòíèìè ðåçóëüòàòàìè ä³ÿëüíîñò³. Òåë.: 287-26-72, 287-04-67 (ï³ñëÿ 18.00). Тел. (063)3118191 201071190000

20640101

20564101

20569101

ÍÀÁÎÐ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ Ñ ËÈ×ÍÛÌ ÀÂÒÎ

10391101

Низие проценты, мноо заазов, рамотные диспетчера. Самые выодные словия!

Тел.:(097)861-49-51 20588101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

Женсийфитнес-лб прилашаетнаработ

ÔÈÒÍÅÑÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐÀ

АДМИНИСТРАТОР

Желательноженщинаот22 до35лет.ОРнеобязателен. З\пот3000до5000рн.

Òåë.(067)751-96-43 Людмила

Ç\ï îò 6000 ãðí. ÎÐ îáÿçàòåëåí. Ïîìîùü ñ æèëüåì. Ð-íû ðàáîòû: óë. Æìåðèíñêàÿ, 5; óë. Æìåðèíñêàÿ, 26; óë. Òóïîëåâà, 1-Á; Áåëãîðîäêà. Òåë.: (097)007-27-72, Àíäðåé. Тел. (098)3732777

206771010102

20691101

20563101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹18-19 • 13 òðàâíÿ 2013 ð.


13

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10388101

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛЕНИЯ /Â êðóïíóþ ôèíàíñîâóþ êîìïàíèþ / Îïûò óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì, ñïîñîáíîñòü ðàáîòû ñ áîëüøèì îáúåìîì èíôîðìàöèè. Êîíêóðåíòíàÿ ç\ï. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)5063066 206881080000

УПРАВЛЯЮЩИЙ 20687101

/Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ, ã. Áåëàÿ Öåðêîâü, ã. Èðïåíü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)5478668

103101010101

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК Ðàáîòà ñ ýêîíîìè÷åñêîé ñòàòèñòèêîé è îò÷åòàìè. Ç\ï îò 5000 ãðí + ïðåìèÿ. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: (067)506-30-66. Тел. 2308677 206881060000

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АГРОНОМ / ñàäîâûé öåíòð / Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ íåìåíåå 2-õ ëåò. Ìåñòîðàñïîëîæåíèå: ñ. Ãóðîâùèíà, 20 êì îò Êèåâà ïî Æèòîìèðñêîé òðàññå. Æèëüåì íåîáåñïå÷èâàåì. Òåë.: (063)247-03-04. Тел. (067)3287343

205831010101

ВОЛОНТЕРИ НА ПОСАДУ: АДВОКАТИ /̳æíàðîäíèé áëàãîä. ôîíä "ijòè Óêðà¿íè" / ÏÊ, ìåäêàðòêà, áàæàíî çíàííÿ àíãë., ³òàë., êèòàéñüê. òà í³ì. ìîâ, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ç\ï âîëîíòåðîì ìîæå áóòè îòðèìàíà âèêëþ÷íî çà îêðåìîþ ïðîãðàìîþ, çà êîíêðåòíèìè ðåçóëüòàòàìè ä³ÿëüíîñò³. Ðîáîòà - íàâ÷àëüíà ïðàêòèêà íà ãðîìàäñüêèõ ïîñàäàõ. Òåë.: 287-26-72, 287-04-67 (ï³ñëÿ 18.00). Тел. (063)3118191 201071080000

ВОЛОНТЕРИ НА ПОСАДУ: ПЕРЕКЛАДАЧІ (ФРАНЦ., АНГЛ., /̳æíàðîäíèé áëàãîä. ôîíä "ijòè Óêðà¿íè" / í³ì., ³òàë., êèòàéñüê. ìîâè). ÏÊ, ìåäêàðòêà, áàæàíî çíàííÿ àíãë., ³òàë., êèòàéñüê. òà í³ì. ìîâ, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ç\ï âîëîíòåðîì ìîæå áóòè îòðèìàíà âèêëþ÷íî çà îêðåìîþ ïðîãðàìîþ, çà êîíêðåòíèìè ðåçóëüòàòàìè ä³ÿëüíîñò³. Òåë.: 287-26-72, 287-04-67 (ï³ñëÿ 18.00). Тел. (063)3118191

20654102

ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА

КЕРУЮЧИЙ МАГАЗИНОМ

/Â êîìïàíèþ / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535

/Ìåðåæà "ÀÒÁ" / ì. Êè¿â: (044)422-07-50, 242-01-22, 403-73-12, (095)235-75-97, e-mail: hrkiev@atbmarket.dp.ua; ì. Áó÷à: 422-02-35; ì. Áîÿðêà: (04598)40-48-2, (050)421-58-63; ì. Âèøíåâå: (044)406-08-86; ì. Îáóõ³â: Тел. (095)2342291

206541020101

ЗАСТУПНИК КЕРУЮЧОГО МАГАЗИНОМ

201071110000

ВОЛОНТЕРИ НА ПОСАДУ: СПЕЦІАЛІСТ З ОБСЛУГОВУВАННЯ

103861010101

/Ìåðåæà "ÀÒÁ" / ì. Êè¿â: (044)422-07-50, 242-01-22, 403-73-12, (095)235-75-97, e-mail: hrkiev@atbmarket.dp.ua; ì. Áó÷à: 422-02-35; ì. Áîÿðêà: (04598)40-48-2, (050)421-58-63; ì. Âèøíåâå: (044)406-08-86; ì. Îáóõ³â: Тел. (095)2342291

103861010102

КЕРІВНИК ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ

/̳æíàðîäíèé áëàãîä. ôîíä "ijòè Óêðà¿íè" / êîìï'þòåð³â (ä³òåé-³íâàë³ä³â). ÏÊ, ìåäêàðòêà, áàæàíî çíàííÿ àíãë., ³òàë., êèòàéñüê. òà í³ì. ìîâ, áåçøê³äëèâèõ çâè÷îê. Ç\ï âîëîíò. ìîæå áóòè îòðèìàíà âèêëþ÷íî çà îêðåì. ïðîãðàìîþ, çà êîíêðåò. ðåçóëüòàòàìè ä³ÿëüíîñò³. Ðîáîòà - íàâ÷. ïðàêòèêà íà ãðîìàä. ïîñàäàõ. Òåë.: 287-26-72, 287-04-67, ï³ñëÿ 18.00. Тел. (063)3118191

/ÏÀÒ ÍÂÏ "Á³ëüøîâèê" / Ç\ï äîãîâ³ðíà. Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 8.00 äî 16.00. Àäðåñà: ïð-ò Ïåðåìîãè, 49\2. Òåë.: (097)336-21-20. Тел. 4568445

206911010101

ПОМІЧНИК КЕРІВНИКА Òåë.: 383-77-68. Тел. (096)4423476

000000020110

10270101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹18-19 • 13 òðàâíÿ 2013 ð.

201071180000

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


14

ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÈ

10368101

10389101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹18 • 13 òðàâíÿ 2013 ð.


15

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10370101

ИНЖЕНЕР /Êîìïàíèÿ "ÈÍÒÅÐÃÈÏÑ ÓÊÐÀÈÍÀ" / (çàâõîç). Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, äîñòîéíàÿ îïëàòà òðóäà. Òåë.: (093)365-34-88, Тел. (044)5361456, (099)4382657

103841010108

КОШТОРИСНИК /Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ/ Тел. 4675697

000000030008

СПЕЦІАЛІСТ, çíàþ÷èé ïðî êðîë³â, îáîâ'ÿçêîâî ÂÎ, íà ïîñàäó ñòàðøîãî ëàáîðàíòà â äåðæàâíó óñòàíîâó. Îôîðìëåííÿ çà òðóäîâîþ êíèæêîþ. Æèòëî º. Òåë.: (044)275-40-66. Тел. (067)2353174

206331010101

ФАХІВЕЦЬ 10391102

ВОЛОНТЕРИ НА ПОСАДУ: СПЕЦІАЛІСТ З РОЗРОБКИ САЙТІВ

ВОЛОНТЕРИ НА ПОСАДУ: ЮРИСТИ

/̳æíàðîäíèé áëàãîä. ôîíä "ijòè Óêðà¿íè" / òà ðåêëàìè â ²íòåðíåò³. ÏÊ, ìåäêàðòêà, áàæàíî çíàííÿ àíãë., ³òàë., êèòàéñüê. òà í³ì. ìîâ, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ç\ï âîëîíò. ìîæå áóòè îòðèìàíà âèêëþ÷íî çà îêðåìîþ ïðîãðàìîþ, çà êîíêðåòíèìè ðåçóëüòàòàìè ä³ÿëüíîñò³. Ðîáîòà íàâ÷. ïðàêòèêà íà ãðîìàä. ïîñàäàõ. Òåë.: 287-26-72, 287-04-67 (ï³ñëÿ 18.00). Тел. (063)3118191

/̳æíàðîäíèé áëàãîä. ôîíä "ijòè Óêðà¿íè" / ÏÊ, ìåäêàðòêà, áàæàíî çíàííÿ àíãë., ³òàë., êèòàéñüê. òà í³ì. ìîâ, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ç\ï âîëîíòåðîì ìîæå áóòè îòðèìàíà âèêëþ÷íî çà îêðåìîþ ïðîãðàìîþ, çà êîíêðåòíèìè ðåçóëüòàòàìè ä³ÿëüíîñò³. Ðîáîòà - íàâ÷àëüíà ïðàêòèêà íà ãðîìàäñüêèõ ïîñàäàõ. Òåë.: 287-26-72, 287-04-67 (ï³ñëÿ 18.00). Тел. (063)3118191 201071070000

ГЕОДЕЗИСТ /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / (ÄÐ, çíàííÿ òàõåîìåòðó). Ç\ï 4000-5000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

201071170000

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹18-19 • 13 òðàâíÿ 2013 ð.

103081010105

/Ìåðåæà áóä. ã³ïåðìàðêåò³â "ÍÎÂÀ ˲Ͳß" / ïî äîãëÿäó çà ðîñëèíàìè. Âóë. Îíîðå äå Áàëüçàêà, 65\1. Êîðïîðàòèâíå ðîçâåçåííÿ ì. "Âèñòàâêîâèé öåíòð"; ì. Âàñèëüê³â, ì. Á³ëà Öåðêâà. Тел. 2063769

103801010204

ЮРИСКОНСУЛЬТ /ÄÏ "Êè¿âïàññåðâ³ñ" / E-mail: dpkps@yandex.ru Тел. 4173529

103011010201

20579101

Потрібний спеціаліст, знаючий про ролів, обов'язово ВО, на посад

ÑÒÀÐØÎÃÎ ËÀÁÎÐÀÍÒÀ в державн станов. Оформлення за трдовою нижою. Житло є. Òåë. (044)275-40-66,

(067)235-31-74

20633101

На предприятие в ". Киеве требется:

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ с ОР. З\п: 2000 "рн + %. Р-н Южной Борща"ови. Тел.: (067)508-16-13 10334101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


16

ÌÅÍÅÄÆÅÐÈ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ВОЛОНТЕРИ НА ПОСАДУ: МЕНЕДЖЕР З РОБОТИ З ДЕРЖАВ. /̳æíàðîäíèé áëàãîä. ôîíä "ijòè Óêðà¿íè" / ñòðóêòóðàìè (Àäì³í³ñòðàö³ÿ Ïðåçèäåíòà, Êàáì³í, ì³í³ñòåðñòâà, çàêîðäîíí³ óñòàíîâè â ò.÷. ô³íàíñîâ³). ÏÊ, ìåäêàðòêà, áàæàíî çíàííÿ àíãë., ³òàë., êèòàéñüê. òà í³ì. ìîâ, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ç\ï âîëîíòåðîì ìîæå áóòè îòðèìàíà âèêëþ÷íî çà îêðåìîþ ïðîãðàìîþ. Òåë.: 287-26-72, 287-04-67 (ï³ñëÿ 18.00). Тел. (063)3118191 201071090000

ВОЛОНТЕРИ НА ПОСАДУ: МЕНЕДЖЕР З УТРИМ. ТА РОЗДІЛУ

20634101

/̳æíàðîäíèé áëàãîä. ôîíä "ijòè Óêðà¿íè" / ãóìàí³òàðíî¿ äîïîìîãè. ÏÊ, ìåäêàðòêà, áàæàíî çíàííÿ àíãë., ³òàë., êèòàéñüê. òà í³ì. ìîâ, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ç\ï âîëîíòåðîì ìîæå áóòè îòðèìàíà âèêëþ÷íî çà îêðåìîþ ïðîãðàìîþ, çà êîíêðåòíèìè ðåçóëüòàòàìè ä³ÿëüíîñò³. Ðîáîòà - íàâ÷. ïðàêòèêà íà ãðîìàä. ïîñàäàõ. Òåë.: 287-26-72, 287-04-67, ï³ñëÿ 18.00. Тел. (063)3118191 201071030000

ВОЛОНТЕРИ НА ПОСАДУ: МЕНЕДЖЕР\ПОМ. КЕРІВНИКА ФОНДУ /̳æíàðîäíèé áëàãîä. ôîíä "ijòè Óêðà¿íè" / ÏÊ, ìåäêàðòêà, áàæàíî çíàííÿ àíãë., ³òàë., êèòàéñüê. òà í³ì. ìîâ, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ç\ï âîëîíòåðîì ìîæå áóòè îòðèìàíà âèêëþ÷íî çà îêðåìîþ ïðîãðàìîþ, çà êîíêðåòíèìè ðåçóëüòàòàìè ä³ÿëüíîñò³. Ðîáîòà - íàâ÷àëüíà ïðàêòèêà íà ãðîìàäñüêèõ ïîñàäàõ. Òåë.: 287-26-72, 287-04-67 (ï³ñëÿ 18.00). Тел. (063)3118191

10345101

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ Òðåáîâàíèÿ: êîììóíèêàáåëüíîñòü, àêòèâíîñòü, ÎÐ â ïðîäàæàõ óñëóã, íàâûêè ïðîâåäåíèÿ ïðåçåíòàöèè, ïåðåãîâîðîâ. Ôóíêöèîíàëüíûå îáÿçàííîñòè: ðàáîòà ñ êëèåíòàìè, ïîèñê êëèåíòîâ, îòïðàâêà îò÷åòíîñòè, ðàáîòà íà âûñòàâêàõ ñ öåëüþ ïîèñêà êëèåíòîâ. Ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Òåë.: (067)658-60-15. Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà (äèðåêòîð êîìïàíèè "Àêöåíò"), Тел. (044)5070887

206341010101

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ /Íà Ïð-òèå â ã. Êèåâå / ñ ÎÐ. Ç\ï: 2000 ãðí + %. Ð-í Þæíîé Áîðùàãîâêè. Тел. (067)5081613 103341010101

201071020000

МЕНЕДЖЕР ç óêëàäàííÿ äîãîâîð³â òà ðîáîò³ ³ç çàìîâíèêàìè. ÄÐ òà ðåçþìå îáîâ'ÿçêîâ³. E-mail: atransess@bigmir.net Ôàêñ\ Тел. 2495668

103451010101

МЕНЕДЖЕР

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ ОКОН /Êîìïàíèÿ "ÈÍÒÅÐÃÈÏÑ ÓÊÐÀÈÍÀ" / (ñ îïûòîì ðàáîòû). Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, äîñòîéíàÿ îïëàòà òðóäà. Òåë.: (093)365-34-88, (099)438-26-57. Тел. (044)5361456 103841010102

/ÑÒÎ ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëåé "MITSUBISHI" / ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì. Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ ñ àâòîìîáèëÿìè "MITSUBISHI". Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Òåë.: (063)813-43-10. Тел. (096)1915050

205211010101

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ /Â ìîëîäîé êîëëåêòèâ / Íàáîð ïðîâîäèòñÿ â ñòðàõîâóþ êîìïàíèþ. Ç\ï: îêëàä + % + ïðåìèÿ. Ð-í Ïîäîë. Þëèÿ, Тел. (067)2402437 205791010101

/Â êðóïíóþ ïðîèçâîäñòâåííóþ êîìïàíèþ / Ìîæíî áåç ÎÐ. Ç\ï îò 3500 ãðí. Тел. (099)2886575 205691010104

МЕНЕДЖЕР ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ /Â êîìïàíèþ / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535 206541020103

Ðàáîòà â îôèñå, äðóæíûé êîëëåêòèâ. Âîçìîæíîñòü âûñîêîãî çàðàáîòêà. Âîçìîæåí ãèáêèé ÃÐ. Îáó÷åíèå çà ñ÷åò êîìïàíèè â ðàáî÷åå âðåìÿ. Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ è çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî Тел. (066)3133479 206061010101

ÐÀÁÎÒÀ

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

МЕНЕДЖЕР КОНСУЛЬТАНТ / ñàäîâûé öåíòð / ïî ïðîäàæå ðàñòåíèé. Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ íåìåíåå 2-õ ëåò. Ìåñòîðàñïîëîæåíèå: ñ. Ãóðîâùèíà, 20 êì îò Êèåâà ïî Æèòîìèðñêîé òðàññå. Æèëüåì íåîáåñïå÷èâàåì. Òåë.: (063)247-03-04. Тел. (067)3287343

205831010103

МЕНЕДЖЕРИ Òåë.: 383-77-68. Тел. (096)4423476

10266101

МЕНЕДЖЕРЫ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ И ДИЛЕРАМИ Îáÿçàííîñòè: ïîääåðæèâàíèå è ðàñøèðåíèå êëèåíòñêîé áàçû, àêòèâíûé ïîèñê êëèåíòîâ. Òðåáîâàíèÿ: ãðàìîòíàÿ, õîðîøî ïîñòàâëåííàÿ ðóññêàÿ ðå÷ü. Ðàáîòà îôèñíàÿ, íîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü, â êîìïàíèè åñòü ñâîé áèçíåñ-òðåíåð. Ïåðñïåêòèâû ôèíàíñîâîãî è ëè÷íîñòíîãî ðîñòà. Òåë.: (067)657-50-55. Тел. (044)4912444

103171010102

000000040109

СОТРУДНИК

МЕНЕДЖЕРИ З ПРОДАЖУ /Ó öåõ îáðîáêè ìàðìóðó òà êàìåíþ / íàòóðàëüíîãî êàìåíþ (ìîæëèâî ç áóä³âåëüíîþ îñâ³òîþ òà áåç). Ðàáîòà - ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî". Ç\ï âèñîêà ³ çàëåæèòü â³ä êâàë³ô³êàö³¿ òà ìàéñòåðíîñò³. Òåë.: (067)447-14-07, (063)438-17-30, (099)705-77-73, (044)360-96-91. Тел. (044)3609692

/ êðóïíóþ îïòîâóþ êîìïàíèþ / ñ äèïëîìîì ìåíåäæåðà. Âîçìîæíà ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Ç\ï îò 3500 ãðí. Òåë.: (093)033-64-24. 205731010102

102701010102

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ (ВЭД) Îáÿçàííîñòè: ïîääåðæèâàíèå è ðàñøèðåíèå êëèåíòñêîé áàçû, àêòèâíûé ïîèñê êëèåíòîâ. Òðåáîâàíèÿ: ãðàìîòíàÿ, õîðîøî ïîñòàâëåííàÿ ðóññêàÿ ðå÷ü. Ðàáîòà îôèñíàÿ, íîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü, â êîìïàíèè åñòü ñâîé áèçíåñ-òðåíåð. Ïåðñïåêòèâû ôèíàíñîâîãî è ëè÷íîñòíîãî ðîñòà. Òåë.: (067)657-50-55. Тел. (044)4912444

103171010101

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖЕ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ /Êîìïàíèÿ "ÈÍÒÅÐÃÈÏÑ ÓÊÐÀÈÍÀ" / (ñ îïûòîì ðàáîòû). Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, äîñòîéíàÿ îïëàòà òðóäà. Òåë.: (093)365-34-88, (099)438-26-57. Тел. (044)5361456

10317101

103841010107

/Â êðóïíóþ êîìïàíèþ / Èíòåðåñíàÿ ðàáîòà. Ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Äîñòîéíàÿ îïëàòà òðóäà + %. ÃÐ: ïí-ïò ñ 10.00 äî 18.00. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ. Ìîæíî áåç ÎÐ. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)5063066 206881020000

МЕНЕДЖЕРЫ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ /Â òðàíñïîðòíóþ êîìïàíèþ / Ç\ï 1000 ãðí + %. Тел. (067)2317686

102661010101

99990509

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹18 • 13 òðàâíÿ 2013 ð.


17

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20655101

СОТРУДНИК

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

/ ðåêëàìíûé áèçíåñ / Ìîæíî áåç ÎÐ. Ñòàæèðîâêà îïëà÷èâàåòñÿ. Ç\ï 3500 ãðí + áîíóñû. Íå àãåíòñòâî. Íå ñåòåâîé ìàðêåòèíã. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155

АДМИНИСТРАТОР /Â êðóïíóþ ïðîèçâîäñòâåííóþ êîìïàíèþ / Ìîæíî áåç ÎÐ. Ç\ï îò 3500 ãðí. Тел. (099)2886575

206751090000

205691010102

СОТРУДНИКИ

АДМИНИСТРАТОРЫ

/Ðóêîâîäèòåëþ / Öåëåóñòðåìëåííûå è ñåðüåçíûå äëÿ ðåøåíèÿ îðãàíèçàöèîííûõ âîïðîñîâ è ðàáîòû ñ ïåðñîíàëîì. Äîïîëíèòåëüíûå âîïðîñû ïðè ñîáåñåäîâàíèè èëè ïî òåë.: (098)015-71-58. Тел. (093)3881061

20573101

/Íà Ïð-òèå / â îôèñ Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: 044-383-72-20, 098-674-61-01, 093-745-55-68, Тел. (099)3291006

206571020106

ВОЛОНТ. НА ПОСАДУ: СЕКРЕТАРРЕФЕР.\ПОМ. КЕРІВНИКА /̳æíàðîäíèé áëàãîä. ôîíä "ijòè Óêðà¿íè" / ÏÊ, ìåäêàðòêà, áàæàíî çíàííÿ àíãë., ³òàë., êèòàéñüê. òà í³ì. ìîâ, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ç\ï âîëîíòåðîì ìîæå áóòè îòðèìàíà âèêëþ÷íî çà îêðåìîþ ïðîãðàìîþ, çà êîíêðåòíèìè ðåçóëüòàòàìè ä³ÿëüíîñò³. Ðîáîòà - íàâ÷àëüíà ïðàêòèêà íà ãðîìàäñüêèõ ïîñàäàõ. Òåë.: 287-26-72, 287-04-67 (ï³ñëÿ 18.00). Тел. (063)3118191 201071060000

ДЕЛОВОД

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ Òðåáîâàíèÿ: êîììóíèêàáåëüíîñòü, àêòèâíîñòü, ÎÐ â ïðîäàæàõ óñëóã, íàâûêè ïðîâåäåíèÿ ïðåçåíòàöèè, ïåðåãîâîðîâ. Ôóíêöèîíàëüíûå îáÿçàííîñòè: ðàáîòà ñ êëèåíòàìè, ïîèñê êëèåíòîâ, îòïðàâêà îò÷åòíîñòè, ðàáîòà íà âûñòàâêàõ ñ öåëüþ ïîèñêà êëèåíòîâ. Ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Òåë.: (067)658-60-15. Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà (äèðåêòîð êîìïàíèè "Àêöåíò"), Тел. (044)5070887

206341020101

МЕНЕДЖЕРИ ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè. Ç\ï: ñòàâêà 2000 ãðí + %. Áåçêîøòîâíî íàâ÷àºìî. Íàø³ ïðîïîçèö³¿: ðîáîòà â îô³ñ³, íàâ÷àííÿ çà ðàõóíîê êîìïàí³¿, îïëà÷óâàíèé ÂÒ â³ä 1-ãî äî 3-õ ì³ñ., êîìôîðòíå ðîáî÷å ì³ñöå. ÃÐ: ïí-ïò (9.00-18.00). Ñò. ì. "Øóëÿâñüêà". Ðåçþìå ïî e-mail: vakans@riu.com.ua Äîâ³äêè çà òåë.: 453-35-11. Тел. 4533512

204111010101

/Ðàñøèðåíèå! / Âûñîêèé äîõîä. Óäîáíûé ãðàôèê, ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00. Òåë.: (093)033-64-24. 205451010104

ДИСПЕТЧЕРКОНСУЛЬТАНТ Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 206751110000

ОПЕРАТОР ПК

/ABSOLUT TAXI / Ñò. ì. "Ãîëîñ³¿âñüêà", âóë. Ñòåëüìàõà, 10-À, îô. 114. Тел. (044)4557115

207021010201

ДИСПЕТЧЕРИ НА ТЕЛЕФОН, В СЛУЖБУ ТАКСІ, В ОФІСИ Ç\ï 2 ðàçè â ì³ñÿöü. Ñòàâêà + %. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68. Тел. 3600138 206891010000

ДИСПЕТЧЕРЫ ТАКСИ /"VOLKS-TAXI" / ÎÐ îáÿçàòåëåí. ÃÐ ïîñìåííûé. Òåë.: (063)560-35-45, (067)792-03-02. Тел. (050)3833090

103541010102

ДИСПЕТЧЕРЫЛОГИСТЫ /Ãðóïïà êîìïàíèé "Ýêîíîì-àâòî" / Çíàíèå ãîðîäà è ÎÐ îáÿçàòåëåí. Тел. (044)4541485, (044)4541482

103151020102

206751130000

ОПЕРАТОР ПК Ç\ï îò 100 ãðí\äåíü. Òåë.: 426-86-85. Тел. (063)9336001

ОФИСМЕНЕДЖЕР /Â òîðãîâî-îïòîâóþ êîìïàíèþ / Ìóæ.\æåí., ïðèÿòíûé âíåøíèé âèä. Ñòàáèëüíî ðàñòóùàÿ ç\ï. Óäîáíûé ãðàôèê. Òåë.: (097)434-04-71. Тел. (099)2655456

205651010102

ОФИСМЕНЕДЖЕР /Ðàñøèðåíèå! / Âûñîêèé äîõîä. Óäîáíûé ãðàôèê, ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00. Òåë.: (093)033-64-24. 205451010101

ОФИСМЕНЕДЖЕР /Â êðóïíóþ ïðîèçâîäñòâåííóþ êîìïàíèþ / Ìîæíî áåç ÎÐ. Ç\ï îò 3500 ãðí. Тел. (099)2886575

205691010101

ПЕРСОНАЛ / îôèñ / Ïÿòèäíåâêà. Ç\ï + ïðåìèàëüíûå. ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ, îáó÷åíèå ïðåäîñòàâëÿåì. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)5063066 206881050000

ДИСПЕТЧЕРЫОПЕРАТОРЫ

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ

/Ãðóïïà êîìïàíèé "Ýêîíîì-àâòî" / Çíàíèå ãîðîäà è ÎÐ îáÿçàòåëåí. Тел. (044)4541485, (044)4541482

/ îôèñ / Ãèáêèé ãðàôèê. Âîçìîæíî îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû. Тел. (067)2520620

103151020103

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹18-19 • 13 òðàâíÿ 2013 ð.

20683101

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ ×åëîâåê äëÿ ðàáîòû ñ äîêóìåíòàìè, êîððåñïîíäåíöèåé, êîòîðûé ìîæåò îðãàíèçîâàòü è ïðîêîíòðîëèðîâàòü èñïîëíåíèå ïëàíà, ãîòîâûé îáó÷àòüñÿ. Õîðîøèé äîõîä, äðóæíûé êîëëåêòèâ, âîçìîæíîñòü ëè÷íîñòíîãî ðîñòà. Тел. (093)7039081

204521010101

/Ðàáîòà â îôèñå / â îôèñ. Ãèáêèé ãðàôèê. Тел. (066)3401114

204701010101

ТЕЛЕФОННЫЕ ОПЕРАТОРЫ / èíòåðíåò-ìàãàçèí / (160 ãðí, îáó÷åíèå áåñïëàòíî). Ïî íàäîáíîñòè èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå (áåç ïðåäîïëàòû). Ñïðàâêè ïî òåë.: (097)320-57-08, (063)788-55-51, (099)615-59-10, (044)592-76-25. Тел. (044)5025177

205121010103

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ /Ðàñøèðåíèå! / Âûñîêèé äîõîä. Óäîáíûé ãðàôèê, ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00. Òåë.: (093)033-64-24. 205451010103

Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155

206401010101

ДИСПЕТЧЕРИ

204291010101

СОТРУДНИКИ

205161010101

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ /Â êðóïíóþ ïðîèçâîäñòâåííóþ êîìïàíèþ / Ìîæíî áåç ÎÐ. Ç\ï îò 3500 ãðí. Тел. (099)2886575

205691010103

ПРОСТОЙ СПОСОБ ЗАРАБОТАТЬ Äîïîëíèòåëüíûé äîõîä. Òåë.: (097)929-35-73. Тел. (063)7261920

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ БУХГАЛТЕР 206721020101

СЕКРЕТАРДІЛОВОД /Øêîëà-³íòåðíàò N11/ Тел. 5291729

000000050097

СЕКРЕТАРИ /Íà Ïð-òèå / Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: 044-383-72-20, 098-674-61-01, 093-745-55-68, Тел. (099)3291006

206571020105

СЕКРЕТАРЬ / êðóïíóþ îïòîâóþ êîìïàíèþ / Âîçìîæíà ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Ç\ï îò 3500 ãðí. Òåë.: (093)033-64-24. 205731010104

СОТРУДНИК /Â òîðãîâî-îïòîâóþ êîìïàíèþ / ïî ðàáîòå ñ äîêóìåíòàìè è àðõèâàìè. Ìóæ.\æåí., ïðèÿòíûé âíåøíèé âèä. Ñòàáèëüíî ðàñòóùàÿ ç\ï. Óäîáíûé ãðàôèê. Òåë.: (097)434-04-71. Тел. (099)2655456

205651010101

/Ìåðåæà "ÀÒÁ" / ì. Êè¿â: (044)422-07-50, 242-01-22, 403-73-12, (095)235-75-97, e-mail: hrkiev@atbmarket.dp.ua; ì. Áó÷à: 422-02-35; ì. Áîÿðêà: (04598)40-48-2, (050)421-58-63; ì. Âèøíåâå: (044)406-08-86; ì. Îáóõ³â: Тел. (095)2342291

103861010104

БУХГАЛТЕР ПО ЗАРОБІТНІЙ ПЛАТІ /ÄÏ "Êè¿âïàññåðâ³ñ" / E-mail: dpkps@yandex.ru Тел. (067)6936835

103011010103

ВОЛОНТЕРИ НА ПОСАДУ: БУХГАЛТЕР /̳æíàðîäíèé áëàãîä. ôîíä "ijòè Óêðà¿íè" / ÏÊ, ìåäêàðòêà, áàæàíî çíàííÿ àíãë., ³òàë., êèòàéñüê. òà í³ì. ìîâ, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ç\ï âîëîíòåðîì ìîæå áóòè îòðèìàíà âèêëþ÷íî çà îêðåìîþ ïðîãðàìîþ, çà êîíêðåòíèìè ðåçóëüòàòàìè ä³ÿëüíîñò³. Ðîáîòà - íàâ÷àëüíà ïðàêòèêà íà ãðîìàäñüêèõ ïîñàäàõ. Òåë.: 287-26-72, 287-04-67 (ï³ñëÿ 18.00). Тел. (063)3118191 201071040000

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


18

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ВОЛОНТЕРИ НА ПОСАДУ: ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

/̳æíàðîäíèé áëàãîä. ôîíä "ijòè Óêðà¿íè" / ÏÊ, ìåäêàðòêà, áàæàíî çíàííÿ àíãë., ³òàë., êèòàéñüê. òà í³ì. ìîâ, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ç\ï âîëîíòåðîì ìîæå áóòè îòðèìàíà âèêëþ÷íî çà îêðåìîþ ïðîãðàìîþ, çà êîíêðåòíèìè ðåçóëüòàòàìè ä³ÿëüíîñò³. Ðîáîòà - íàâ÷àëüíà ïðàêòèêà íà ãðîìàäñüêèõ ïîñàäàõ. Òåë.: 287-26-72, 287-04-67 (ï³ñëÿ 18.00). Тел. (063)3118191

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ "WEBДИЗАЙНА И ПРОГРАММИРОВАНИЯ" 99990506

201071050000

ЕКОНОМІСТ /ÄÏ "Êè¿âïàññåðâ³ñ" / E-mail: dpkps@yandex.ru Тел. 4173529

103011010203

ЕКОНОМІСТ

/Ó÷åáíûé áèçíåñ-öåíòð "Àíàñòàñèÿ" / Òðåáîâàíèÿ: îïûò ðàáîòû, âëàäåíèå Adobe Photoshop, HTML è CSS, Êðîññáðàóçåðíàÿ âåðñòêà, JavaScript, Þçàáèëèòè ñàéòîâ, Flash, PHP, MyQLS, SEO. E-mail: anastasi-ltd@bk.ru Òåë.: (044)599-64-24. Тел. (050)9886766

205391010101

/Öåíòðàëüíà ïîë³êë³í³êà ÌÂÑ Ïå÷åðñüêîãî ð-íó/ Тел. 2560386

000000060036

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА /ÄÏ "Êè¿âïàññåðâ³ñ" / E-mail: dpkps@yandex.ru Тел. (067)6936835

103011010101

КАСИР

10337102

/̳æíàðîäíà êîìïàí³ÿ "Ìàðàòåêñ" / Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, êàð'ºðíèé ð³ñò. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü (ñòóäåíòè). Òåë.: 495-10-85, 371-18-13. Тел. 3711812

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ БРАЧНОЕ АГЕНТСТВО "ЛЕДИ НАТАЛИ"

103851020102

КАССИР /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / Òåë.: (063)220-31-95. Тел. (063)2203194

201171010131

КАССИР /Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé DeLuxe" / Íà áàð. Ìîæíî áåç ÎÐ. Óë. Ãîðüêîãî, 50. Тел. 2061323

206171010201

КАССИР /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ, ã. Áåëàÿ Öåðêîâü, ã. Èðïåíü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)5478668

103101010103

205371010101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ МУЗЫКАНТ

ПРОВІДНИЙ БУХГАЛТЕР /ÄÏ "Êè¿âïàññåðâ³ñ" / E-mail: dpkps@yandex.ru Тел. (067)6936835

10329101

ëèøàåò îäèíî÷åñòâà áåç âîçðàñòíûõ îãðàíè÷åíèé. Èíäèâèäóàëüíûé, êîíôèäåíöèàëüíûé ïîäõîä. Ôîòîêàòàëîãè. Óñïåøíûå çíàêîìñòâà, áðàê è âå÷åðà. ã. Êèåâ, óë. Òèìîøåíêî, 29. Òåë.: (044)332-60-35. Тел. (066)9348112

103011010102

/Îòåëü "Ñîôèåâñêèé Ïîñàä" / E-mail: 77_88@ukr.net Тел. (067)4095967 000000070077

СТАРШИЙ КАСИР /̳æíàðîäíà êîìïàí³ÿ "Ìàðàòåêñ" / Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, êàð'ºðíèé ð³ñò. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü (ñòóäåíòè). Òåë.: 495-10-85, 371-18-13. Тел. 3711812

103851020103

ФИНАНСИСТ Îôèñíàÿ ðàáîòà, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ñòàâêà 5500 ãðí + áîíóñû. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)5063066 206881070000

ЭКОНОМИСТ / ìåæäóíàðîäíóþ êîìïàíèþ / Íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Îïûò íà äàííîé äîëæíîñòè íåîáÿçàòåëåí. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ, îòâåòñòâåííîñòü, öåëåóñòðåìëåííîñòü, ïóíêòóàëüíîñòü. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)5063066 206881040000

ÐÀÁÎÒÀ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ІНЖЕНЕР АСУ /ÄÏ "Êè¿âïàññåðâ³ñ" / E-mail: dpkps@yandex.ru Тел. 4173529 103011010202

20625101

99991515

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹18-19 • 13 òðàâíÿ 2013 ð.


19

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ Впаримахерс юпо л.Деабристов прилашаетсянаработ :

ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÌÀÑÒÅÐ-ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐ Территориальноерасположение: м."Харьовсая" Òåë. (063)930-29-26,

(097)392-06-62 20609101

МАСАЖИСТ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

/ ñàëîí êðàñè "Øàðì" (Áîðùàã³âêà, á-ð Êîëüöîâà)/ Тел. (066)4154994

АДМИНИСТРАТОР /Ñàëîí êðàñîòû / Ç\ï îò 100-200 ãðí â äåíü. Ïóíêòóàëüíîñòü, îòâåòñòâåííîñòü, ïîðÿäî÷íîñòü. Àäðåñ: ïð-ò Êðàñíîçâåçäíûé, 5. Òåë.: 275-66-77, (067)503-08-93. Тел. 2757459 206441010000

/ ñàëîí êðàñè "Øàðì" (Áîðùàã³âêà, á-ð Êîëüöîâà)/ Тел. (066)4154994

000000110115

/Â ñàëîí êðàñè "Bon ñàëîí"/ Тел. (067)9474242

000000110122

МАЙСТЕР МАНІКЮРУ НА ОРЕНДУ

АДМІНІСТРАТОР

МАЙСТЕР МАНІКЮРУПЕДИКЮРУ ТА НАРОЩУВАННЯ НІГТІВ

/Â ñàëîí êðàñè "Ìàð'ÿæ"/ Тел. (098)7623899

/Ñàëîí êðàñè "Áîíæóð"/ Тел. (067)3732772

000000110125

КОМБИНИРОВАННЫЙ МАСТЕРПА РИКМАХЕР /Ñàëîí êðàñîòû "Classic" / Æèëîé êîìïëåêñ "Ïàðêîâå ì³ñòå÷êî", ð-í Êóðåíåâêà, óë. Âûøãîðîäñêàÿ, 45-À. Тел. (067)2878897

205431010101

КОСМЕТОЛОГ /Ñïà-öåíòð / ç ÄÐ. Òåë.: 383-86-71. Тел. (050)5048284

000000110083

КОСМЕТОЛОГ

/Ñàëîí êðàñè "Delice"/ Тел. (050)4021187

КОСМЕТОЛОГ /Öåíòð "Çäîðîâ'ÿ" / Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Íàâ÷àííÿ. Òåë.: (063)106-80-64. Тел. (096)4423476

000000110111

МАЙСТЕР МАНІКЮРУ

000000110065

000000110006

/ ñàëîí êðàñè "Øàðì" (Áîðùàã³âêà, á-ð Êîëüöîâà)/ Тел. (066)4154994

000000110118

МАЙСТЕР ПЕДИКЮРУ /ÑÊ "Ìàð'ÿæ"/ Тел. (098)7623899

/Ñïà-öåíòð / Òåë.: 383-86-71. Тел. (050)5048284

000000110021

Òåë.: 548-06-62. Тел. (067)6654011

204331010102

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 204331010101

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ðàáî÷åå ìåñòî ìàñòåðà-ïàðèêìàõåðà. Òåë.: 548-06-62. Тел. (067)6654011

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ðàáî÷åå ìåñòî ìàñòåðà ìàíèêþðà. Òåë.: 548-06-62. Тел. (067)6654011

204331010104

ТРЕНЕР З ХАРЧУВАННЯ /Öåíòð "Çäîðîâ'ÿ" / Òåë.: (063)106-80-64. Тел. (096)4423476

000000110112

000000110124

Впаримахерс ю по л.Деабристов прилашаетсянаработ : 000000110082

МАЙСТЕРПЕРУКАР /"Sun beach" (âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 18) / Òåë.: 502-05-62. Тел. (097)7728739

000000110040

ÌÀÑÒÅÐ ÌÀÍÈÊÞÐÀ Территориальноерасположение: м."Харьовсая"

000000130090

АСИСТЕНТ ВЕТЕРИНАРНОГО ЛІКАРЯ /Êë³í³êà "Ëþáèìåö"/ Тел. 2216204

000000130091

АСИСТЕНТИ ВЕТЕРИНАРНИХ ЛІКАРІВ /Êë³í³êà äð³áíèõ òâàðèí "Åêâóñ"/ Тел. (067)2947708

000000130093

ВЕТЕРИНАРНІ ЛІКАРІ /Êë³í³êà äð³áíèõ òâàðèí "Åêâóñ"/ Тел. (067)2947708

000000130092

ВРАЧСТОМАТОЛОГ Òåë.: 468-79-88. Тел. (067)2318791

205351010101

ЛІКАР З ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗКУЛЬТУРИ

Òåë. (063)930-29-26,

(097)392-06-62 20609102

МАЙСТЕРПЕРУКАР КОМБІНОВАНИЙ /ÑÊ "Ìàð'ÿæ"/ Тел. (098)7623899

АКУШЕРКА /̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N5/ Тел. 4512876

204331010103

КОСМЕТОЛОГ /"Êàð³íà-Ñòàéë" / Òåë.: 599-59-42. Тел. (096)4330534

000000110076

МАСТЕР МАНИКЮРА

Òåë.: 548-06-62. Тел. (067)6654011

МАЙСТЕР ПЕДИКЮРУ

МАЙСТЕРПЕРУКАР

000000110119

/Îòåëü "Ñîôèåâñêèé Ïîñàä" / E-mail: 77_88@ukr.net Тел. (067)4095967

МАСТЕРПАРИКМАХЕР

МАЙСТЕР ПЕДИКЮРУ

/ ñàëîí êðàñè "Øàðì" (Áîðùàã³âêà, á-ð Êîëüöîâà)/ Тел. (066)4154994

/Ñàëîí êðàñè "Delice"/ Тел. (050)4021187

МАССАЖИСТ

000000110019

000000110121

206361010105

000000110020

20433101

МАЙСТЕР МАНІКЮРУ

НЯНЯ

íà 2-3 ÷àñà. Ç\ï 55 ãðí\÷àñ. Òåë.: (066)350-51-95, (098)293-65-99. Тел. (093)7441346

/"Êàð³íà-Ñòàéë" / Òåë.: 599-59-42. Тел. (096)4330534

/"Êàð³íà-Ñòàéë" / Òåë.: 599-59-42. Тел. (096)4330534

АДМІНІСТРАТОР

000000110120

МАСАЖИСТ

/ÑÊ "Ìàð'ÿæ"/ Тел. (098)7623899

АДМІНІСТРАТОР

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

/̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N5/ Тел. 4512876

000000130085

ЛІКАР ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ  СІМЕЙНИЙ ЛІКАР

000000110123

МАЙСТЕРПЕРУКАРСТИЛІСТ

/Ïîë³ê³ë³í³êà "ѳìåéíèé ë³êàð"/ Тел. 2954762

МАЙСТЕР МАНІКЮРУ

/ ñàëîí êðàñè "Øàðì" (Áîðùàã³âêà, á-ð Êîëüöîâà)/ Тел. (066)4154994

ЛІКАР ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ  СІМЕЙНИЙ ЛІКАР

/ ñàëîí êðàñè "Øàðì" (Áîðùàã³âêà, á-ð Êîëüöîâà)/ Тел. (066)4154994

МАЙСТЕР ПЕРУКАРУНІВЕРСАЛ

000000110005

000000110117

000000110116

/Öåíòðàëüíà ïîë³êë³í³êà Äåñíÿíñüêîãî ð-íó/ Тел. 5320289 000000130100

/Ñàëîí êðàñè "Delice"/ Тел. (050)4021187

МАЙСТЕР МАНІКЮРУ

ЛІКАР НЕВРОПАТОЛОГ

000000110007

/"Sun beach" (âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 18) / Òåë.: 502-05-62. Тел. (097)7728739 000000110041

000000130026

МАСАЖИСТ

/Öåíòðàëüíà ïîë³êë³í³êà ÌÂÑ Ïå÷åðñüêîãî ð-íó/ Тел. 2560386

/Ñàëîí êðàñè "Delice" / (áàæàíî æ³íêà). Тел. (050)4021187 000000110004

000000130034

99991252

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹18-19 • 13 òðàâíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


20

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ОПЕРАЦІЙНА СЕСТРА /Ãîëîâíèé â³ñüêîâèé êë³í³÷íèé ãîñï³òàëü ÌÎ Óêð./ Тел. (050)6851103

000000130069

ПОМОЩНИКИ ФАРМАЦЕВТОВ /ÎÎÎ "Àïòåêà ÍÖ" (óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 81)/ Тел. 5296221

000000130044

ПРОВИЗОР /ÎÎÎ "Àïòåêà ÍÖ" (óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 81)/ Тел. 5296221

ВИХОВАТЕЛЬ 000000130042

РЕНТГЕНЛАБОРАНТ 10383101

20535101

ЛІКАРПАТАЛОГОАНАТОМ

МЕДСЕСТРА

/̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N5/ Тел. 4512876

/Ïîë³êë³í³êà N4 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó / ïðîöåäóðíîãî êàá³íåòó æ³íî÷î¿ êîíñóëüòàö³¿. Тел. 4249029

000000130086

ЛІКАРРЕНТГЕНОЛОГ /̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N5/ Тел. 4512876

МЕДСЕСТРА 000000130084

ЛІКАРСТАТИСТИК /Öåíòðàëüíà ïîë³êë³í³êà ÌÂÑ Ïå÷åðñüêîãî ð-íó/ Тел. 2560386

000000130030

ЛІКАРСТОМАТОЛОГ ДИТЯЧИЙ

/̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N5/ Тел. 4512876

000000130035

000000130087

МЕДСЕСТРА /Öåíòðàëüíà ïîë³êë³í³êà Äåñíÿíñüêîãî ð-íó/ Тел. 5320289

МЕДСЕСТРА /Ãîëîâíèé â³ñüêîâèé êë³í³÷íèé ãîñï³òàëü ÌÎ Óêð./ Тел. (050)6851103

000000130068

ЛІКАРТЕРАПЕВТ /Öåíòðàëüíà ïîë³êë³í³êà ÌÂÑ Ïå÷åðñüêîãî ð-íó/ Тел. 2560386

МЕДСЕСТРА В КАБІНЕТ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ

ЛІКАРТЕРАПЕВТ ДІЛЬНИЧНИЙ

/Öåíòðàëüíà ïîë³êë³í³êà ÌÂÑ Ïå÷åðñüêîãî ð-íó/ Тел. 2560386

000000130031

/Öåíòðàëüíà ïîë³êë³í³êà Äåñíÿíñüêîãî ð-íó/ Тел. 5320289

000000130099

ЛІКАРУРОЛОГ /Öåíòðàëüíà ïîë³êë³í³êà ÌÂÑ Ïå÷åðñüêîãî ð-íó/ Тел. 2560386

000000130033

ЛІКАР ФІЗІОТЕРАПЕВТ /̳ñüêà ô³ç³îòåðàïåâòè÷íà ïîë³êë³í³êà/ Тел. 2355204

000000130024

МЕДСЕСТРА ç êàòåãîð³ºþ íà ïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Ç\ï çà ï³äñóìêàìè ñï³âáåñ³äè. Ð-í Ñèðåöü. Òåë.: (044)440-41-92. Тел. (044)4407391

103831010101

МЕДСЕСТРА Òåë.: 468-79-88. Тел. (067)2318791

МЕДСЕСТРА З ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗКУЛЬТУРИ

САНІТАРКА

000000130070

СТАРШИЙ ФЕЛЬДШЕР /Ïîë³êë³í³êà N4 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó / ïóíêòó íåâ³äêëàäíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè. Тел. 4249029

000000130001

/ÎÎÎ "Àïòåêà ÍÖ" (óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 81)/ Тел. 5296221

000000130043

ФЕЛЬДШЕРДИСПЕТЧЕР

/̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N5/ Тел. 4512876

000000130088

ФЕЛЬДШЕРЛАБОРАНТ

000000130096

/Öåíòðàëüíà ïîë³êë³í³êà Äåñíÿíñüêîãî ð-íó/ Тел. 5320289

/ÄØ N63 Ñîëîì'ÿíñüêîãî ð-íó / Òåë.: 246-19-44. Тел. 2461945

000000140067

ВИХОВАТЕЛІ /ÄÑ N 157 / ç ïåäàãîã³÷íîþ îñâ³òîþ. Òåë.: 257-61-37. Тел. 2576112

ВИХОВАТЕЛІ /ÄÑ N 679/ Тел. 4337655

000000140045

ВОЛОНТЕРИ НА ПОСАДУ: ПЕДАГОГИДЕФЕКТОЛОГИ /̳æíàðîäíèé áëàãîä. ôîíä "ijòè Óêðà¿íè" / (äëÿ çàíÿòü ç ä³òüìè-³íâàë³äàìè). ÏÊ, ìåäêàðòêà, áàæàíî çíàííÿ àíãë., ³òàë., êèòàéñüê. òà í³ì. ìîâ, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ç\ï âîëîíòåðîì ìîæå áóòè îòðèìàíà âèêëþ÷íî çà îêðåìîþ ïðîãðàìîþ, çà êîíêðåòíèìè ðåçóëüòàòàìè ä³ÿëüíîñò³. Òåë.: 287-26-72, 287-04-67 (ï³ñëÿ 18.00). Тел. (063)3118191

ВОЛОНТЕРИ НА ПОСАДУ: ПСИХОЛОГИДЕФЕКТОЛОГИ /̳æíàðîäíèé áëàãîä. ôîíä "ijòè Óêðà¿íè" / ÏÊ, ìåäêàðòêà, áàæàíî çíàííÿ àíãë., ³òàë., êèòàéñüê. òà í³ì. ìîâ, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ç\ï âîëîíòåðîì ìîæå áóòè îòðèìàíà âèêëþ÷íî çà îêðåìîþ ïðîãðàìîþ, çà êîíêðåòíèìè ðåçóëüòàòàìè ä³ÿëüíîñò³. Ðîáîòà - íàâ÷àëüíà ïðàêòèêà íà ãðîìàäñüêèõ ïîñàäàõ. Òåë.: 287-26-72, 287-04-67 (ï³ñëÿ 18.00). Тел. (063)3118191

000000130098

МОЛОДША МЕДСЕСТРА /̳ñüêà ô³ç³îòåðàïåâòè÷íà ïîë³êë³í³êà/ Тел. 2355204

000000140094

ВИХОВАТЕЛІ

201071100000

/Ïîë³êë³í³êà N4 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó / ïóíêòó íåâ³äêëàäíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè. Тел. 4249029

000000130002

000000130089

/Øêîëà-³íòåðíàò ñàíàòîðíîãî òèïó / Ç\ï çã³äíî íàâàíòàæåííÿ. Тел. 4306762

000000140059

/Ãîëîâíèé â³ñüêîâèé êë³í³÷íèé ãîñï³òàëü ÌÎ Óêð./ Тел. (050)6851103

ФЕЛЬДШЕРЛАБОРАНТ

МЕДСЕСТРА ПЛЕОПТИСТКА /Øêîëà-³íòåðíàò N11/ Тел. 5291729

/Â âåòåðèíàðíóþ êëèíèêó "ÞÊÊÀ" / ñî ñðåäíèì ìåäèöèíñêèì èëè âåòåðèíàðíûì îáðàçîâàíèåì. Òðåáîâàíèÿ: îòâåòñòâåííîñòü, ïóíêòóàëüíîñòü, òðóäîëþáèå. Ç\ï îò 2000 ãðí. Тел. (067)4402496

ФАРМАЦЕВТЫ

000000130032

/̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N5/ Тел. 4512876

САНИТАРФЕЛЬДШЕР

206131010000

000000130101

/Öåíòðàëüíà ïîë³êë³í³êà ÌÂÑ Ïå÷åðñüêîãî ð-íó/ Тел. 2560386

/Öåíòðàëüíà ïîë³êë³í³êà ÌÂÑ Ïå÷åðñüêîãî ð-íó/ Тел. 2560386

000000130027

000000130003

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

201071010000

ВЧИТЕЛЬ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ /Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

000000130023

103561020114

МОЛОДША МЕДСЕСТРАПРИБИРАЛЬНИЦЯ

ВЧИТЕЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

МЕДСЕСТРА

/Öåíòðàëüíà ïîë³êë³í³êà ÌÂÑ Ïå÷åðñüêîãî ð-íó/ Тел. 2560386

/Öåíòðàëüíà ïîë³êë³í³êà ÌÂÑ Ïå÷åðñüêîãî ð-íó/ Тел. 2560386

МОЛОДША МЕДСЕСТРАСАНІТАРКА

ВЧИТЕЛІ БІОЛОГІЇ

/Ãîëîâíèé â³ñüêîâèé êë³í³÷íèé ãîñï³òàëü ÌÎ Óêð./ Тел. (050)6851103

/Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

205351010102

000000130028

МЕДСЕСТРА /Ïîë³ê³ë³í³êà "ѳìåéíèé ë³êàð"/ Тел. 2954762

000000130025

/Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

000000130029

103561020110

000000130071

103561020104

99991011

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹18-19 • 13 òðàâíÿ 2013 ð.


21

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ВЧИТЕЛІ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ТА ОРІГАМІ /Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

103561020111

ВЧИТЕЛІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ /Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

103561020101

ВЧИТЕЛІ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ /Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

103561020109

ВЧИТЕЛІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ /Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

103561020108

ВЧИТЕЛІ ФІЗИКИ 10356102

/Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

103561020106

ВЧИТЕЛІ ХІМІЇ /Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

103561020107

20652101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ТАНЦОРЫ /Àãåíòñòâî "APT SKY" / äëÿ ðàáîòû çà ãðàíèöåé. Òåë.: (050)647-57-34, (093)786-63-78. Тел. (097)8640119

206521010101

ВЧИТЕЛІ ІНФОРМАТИКИ /Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

103561020102

ВЧИТЕЛІ ІСТОРІЇ, ПРАВА /Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, Тел. 2487667, 2487386

103561020105

20539101

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК /ÄÑ N 679/ Тел. 4337655

Требются 000000140046

ПЕДАГОГОРГАНІЗАТОР /Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

103561020113

ОХРАННИКИ (возраст 20-50 лет). Режим работы: сти\двое. З\п 1800 рн.

Òåë.: 403-00-94, (067)259-84-14 20555101

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N 679/ Тел. 4337655

000000140047

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÍÇ N 162 (Ïîä³ë)/ Тел. 4625162

000000140054

ПОМІЧНИК ПЕДАГОГАНЯНЯ 20634102

ВЧИТЕЛІ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

ВЧИТЕЛІ ГЕОГРАФІЇ, ЕКОНОМІКИ /Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

103561020103

/Ñåðåäíÿ øêîëà / Òâîð÷³. Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

/Äèòÿ÷èé ñàäîê/ Тел. 5619070

000000140014

СОЦ. ПЕДАГОГ /Øêîëà-³íòåðíàò ñàíàòîðíîãî òèïó/ Тел. 4306762

000000140095

ФІЗ. КЕРІВНИК 103561020112

/ÄØ N63 Ñîëîì'ÿíñüêîãî ð-íó / Тел. 2461945, 2461944

000000140102

10358101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹18-19 • 13 òðàâíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


22

ÎÕÎÐÎÍͲ ÏÎÑËÓÃÈ

10353102

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

10362102

ТРЕБУЮТСЯ

Íà ðîáîòó çàïðîøóþòüñÿ:

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ Режимыработы:сти\двое, ночные,дневные,вахты. З\пот100до300рнзасмен. Адрес:м."Левобережная", л.М.Расовой,19,оф.1104

АДМИНИСТРАТОР ОХРАННИК /Ðàñøèðåíèå! / Âûñîêèé äîõîä. Óäîáíûé ãðàôèê, ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00. Òåë.: (093)033-64-24.

Òåë.:

205451010102

233-81-04, 517-42-54

ÎÕÎÐÎÍÍÈÊÈ Çð³ñò â³ä 180 ñì. Ç\ï â³ä 250 ãðí. çà äîáó ³ á³ëüøå, áåç çàòðèìîê.

Òåë.(050)336-29-63 10302101

10126101

ОХОРОНЕЦЬ /̳æíàðîäíà êîìïàí³ÿ "Ìàðàòåêñ" / Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, êàð'ºðíèé ð³ñò. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü (ñòóäåíòè). Òåë.: 495-10-85, 371-18-13. Тел. 3711812

103851020104

ОХРАННИКИ

ПОТРІБНІ ОХОРОНЦІ

Ðåæèìû ðàáîòû: ñóòêè\äâîå, íî÷íûå, äíåâíûå, âàõòû. Ç\ï îò 100 äî 300 ãðí çà ñìåíó. Àäðåñ: ì. "Ëåâîáåðåæíàÿ", óë. Ì. Ðàñêîâîé, 19, îô. 1104. Òåë.: 233-81-04. Тел. 5174254

Âàõòà, ïîäîáîâî â îô³ñè, ãðîìàäñüêå õàð÷óâàííÿ, ñêëàäè. Æèòëî áåçêîøòîâíî (âàõòà) + ñïåöîäÿã. Ìîæëèâå õàð÷óâàííÿ. Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (093)210-82-56, (068)364-61-68. Тел. 3600138

101261010101

ОХОРОННИКИ /Îõîðîííà êîìïàí³ÿ "À1" / (÷îëîâ³êè). Ãðàô³ê ðîáîòè: äîáîâ³, äåíí³, âàõòà. Ç\ï çà ñï³âáåñ³äîþ. Òåë.: (044)481-00-18, (067)296-21-62, (095)271-63-01. Тел. (063)4967039

103621020103

ОХОРОННИКИ Çð³ñò â³ä 180 ñì. Ç\ï â³ä 250 ãðí. çà äîáó ³ á³ëüøå, áåç çàòðèìîê. Тел. (050)3362963

103021010101

ОХОРОНЦІ /Ìåðåæà "ÀÒÁ" / ì. Êè¿â: (044)422-07-50, 242-01-22, 403-73-12, (095)235-75-97, e-mail: hrkiev@atbmarket.dp.ua; ì. Áó÷à: 422-02-35; ì. Áîÿðêà: (04598)40-48-2, (050)421-58-63; ì. Âèøíåâå: (044)406-08-86; ì. Îáóõ³â: Тел. (095)2342291

103861010106

ОХРАННИКИ 10374103

ОХРАНА /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ, ã. Áåëàÿ Öåðêîâü, ã. Èðïåíü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)5478668

103101010107

ОХРАННИК /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / Òåë.: (063)220-31-95. Тел. (063)2203194

201171010133

ОХРАННИК /"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / ÃÐ: 3\3. Ðîñò íå íèæå 180 ñì. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

205711020105

ОХОРОНЦІ /Îõîðîííå ϳä-âî / Ìîëîä³ ëþäè ì³öíî¿ ñòàòóðè, â³ä 22 ðîê³â, ïðåäñòàâíèöüêî¿ çîâí³øíîñò³, çð³ñò â³ä 180 ñì. Ðåæèì ðîáîòè - ð³çíèé. Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Òåë.: (096)526-85-65 (äçâîíèòè ç 9.00 äî 18.00, ïí-ïò). Òåë.: 229-26-67. Тел. (063)3716246

103581010101

ОХОРОНЦІ /Îõîðîííà ô³ðìà / Çð³ñò â³ä 175 ñì. Ç\ï äîáîâà äî 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï äåííà â³ä 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï áåç çàòðèìêè. Òåëåôîíóâàòè ö³ëîäîáîâî. Òåë.: 501-61-13, 572-90-38. Тел. 5319541

103741030101

ОХРАННИК Ïðåçåíòàáåëüíàÿ âíåøíîñòü. Æåëàòåëüíî âîåííûå ïåíñèîíåðû. Ðåæèì ðàáîòû: ñóòêè\òðîå. Ç\ï 1400 ãðí. Тел. 4862199 103781040000

ОХРАННИК /Íà àâòîñòîÿíêó / (ïðèåìùèê àâòîìîáèëåé). Ðåæèì ðàáîòû: 1\3. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Тел. (098)3112904

103791010101

ОХРАННИК /Ç-ä ïî ïåðåðàáîòêå ðûáû â ã. Âèøíåâîå / Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà äîñòîéíîé ç\ï. Тел. (067)5384498

205801010104

/Îõðàííîå Ïð-òèå "Àëüôà-Ùèò" / íà ðàáîòó ïî Êèåâó. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932

103531020101

ОХРАННИКИ /Îõðàííîå Ïð-òèå "Àëüôà-Ùèò" / Êîìàíäèðîâêè. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932

206891100000

ІНСПЕКТОР ВІДДІЛУ БЕЗПЕКИ /"ÊÀÐÀÂÀÍ" / ÄÐ îáîâ'ÿçêîâèé. Ìè ãàðàíòóºìî: ïîñò³éíó ðîáîòó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îïëà÷óâàíó â³äïóñòêó, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, êâàðòàëüí³ ïðå쳿. óïåðìàðêåò "Êàðàâàí", âóë. Ëóãîâà, 12, â³ää³ë óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì. Òåë.\ôàêñ: 461-82-14, 461-82-12. Тел. 4618255

103231020103

103531020102

ОХРАННИКИ Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)547-10-80; ð-í ì. "Îáîëîíü", (067)656-60-19; ð-í Áîðùàãîâêà, (067)235-67-93; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)223-75-73; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)223-81-90; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-77-36; ð-í Òðîåùèíà, (067)223-81-77; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)2175643

103631040107

ОХРАННИКИ (âîçðàñò 20-50 ëåò). Ðåæèì ðàáîòû: ñóòêè\äâîå. Ç\ï 1800 ãðí. Òåë.: 403-00-94. Тел. (067)2598414

205551010101

ОХРАННИКИ /Íà Ïð-òèå / Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: 044-383-72-20, 098-674-61-01, 093-745-55-68, Тел. (099)3291006

206571020102

99991515

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹18 • 13 òðàâíÿ 2013 ð.


23

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20598101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 11 ПОМІЧНИКІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПРЕДСТАВНИКА /̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / 200 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî. Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00, êð³ì íåä³ë³. Ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè" (âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64), (063)876-66-52. Тел. (068)5302620

205311020103

11 ТОРГОВЕЛЬНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ /̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / ³ä 250 ãðí\äåíü + ïðåì³ÿ. ÄÐ - íåîáîâ'ÿçêîâèé. Ç ïåðñïåêòèâîþ ðîáîòè çà êîðäîíîì. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî. Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00, êð³ì íåä³ë³. Ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè" (âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64), (063)876-66-52. Тел. (068)5302620

205311020101

АДМИНИСТРАТОР УЧЕТЧИК /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ, ã. Áåëàÿ Öåðêîâü, ã. Èðïåíü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)5478668

103101010102

10382102

КАСИР

КАССИР

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

/"ѲËÜÏÎ" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", (067)238-90-63; ÒÐÖ "Ðàéîí", (067)223-81-97; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)238-95-76; ð-í ì. "Äàðíèöÿ", (067)547-10-80; ð-í ì. "Øóëÿâñüêà", (067)223-77-83; ð-í ì. "Ïîçíÿêè", (067)223-77-36; ð-í Òðîºùèíà, (067)223-77-16; ð-í ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", Тел. (067)6566019

/Â êîôåéíþ / Ðàñïîëîæåíèå: â öåíòðå ãîðîäà Êèåâà. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Тел. (096)9751922

КАССИР

Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ (ãîòîâû âçÿòü ñòóäåíòà), ñòðåìëåíèå ê ïðîôåññèîíàëüíîìó è ëè÷íîñòíîìó ðîñòó. 5-äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ â îôèñå. Âûñîêàÿ ç\ï + ïðåìèàëüíûå. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: 230-86-77. Тел. (067)5063066

КАСИР ТОРГОВЕЛЬНОГО ЗАЛУ

КАССИР

/Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ, ã. Áåëàÿ Öåðêîâü, ã. Èðïåíü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)5478668

/"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Тел. 2061340, 2061330

205711020107

/"ÊÀÐÀÂÀÍ" / ÄÐ íå îáîâ'ÿçêîâèé. Ìè ãàðàíòóºìî: ïîñò³éíó ðîáîòó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îïëà÷óâàíó â³äïóñòêó, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, êâàðòàëüí³ ïðå쳿. óïåðìàðêåò "Êàðàâàí", âóë. Ëóãîâà, 12, â³ää³ë óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì. Òåë.\ôàêñ: 461-82-14, 461-82-12. Тел. 4618255

103231020101

КАСИРИ /Ìåðåæà áóä. ã³ïåðìàðêåò³â "ÍÎÂÀ ˲Ͳß" / Ñìò ×àáàíè, Îäåñüêå øîñå, 8. Тел. 2474762

103801010102

КАСИРИ

/ äåòñêîå êàôå "Ôðåêåí-Áîê" / ñ ÎÐ êàññèðîì èëè áàðìåíîì-îôèöèàíòîì. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

КАССИРЫ

ОБВАЛЬЩИКИ

/Ìàãàçèí ñ³ìåéíî¿ ïîêóïêè "Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, æèòëî. Ïðàöåâëàøòîâóºìî ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96. Тел. (044)5831719

103101010104

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹18-19 • 13 òðàâíÿ 2013 ð.

Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)547-10-80; ð-í ì. "Îáîëîíü", (067)656-60-19; ð-í Áîðùàãîâêà, (067)235-67-93; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)223-75-73; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)223-81-90; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-77-36; ð-í Òðîåùèíà, (067)223-81-77; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)2175643

Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)547-10-80; ð-í ì. "Îáîëîíü", (067)656-60-19; ð-í Áîðùàãîâêà, (067)235-67-93; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)223-75-73; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)223-81-90; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-77-36; ð-í Òðîåùèíà, (067)223-81-77; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)2175643

КАССИРЫ

ОФОРМЛЮВАЧ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Ãèáêèé ãðàôèê (âûáîð ðàáî÷èõ äíåé). Ç\ï îò 3300 ãðí\ìåñ., âûïëàòà åæåíåäåëüíî. Òåë.: (093)963-66-55, (097)908-32-22. Тел. 4852248

103061020101

КАСИРИ

103821020101

103841010101

206141010101

103631040105

/Ìåðåæà áóä. ã³ïåðìàðêåò³â "ÍÎÂÀ ˲Ͳß" / Âóë. Îíîðå äå Áàëüçàêà, 65\1. Êîðïîðàòèâíå ðîçâåçåííÿ ì. "Âèñòàâêîâèé öåíòð"; ì. Âàñèëüê³â, ì. Á³ëà Öåðêâà. Тел. 2063769

206881030000

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ /Êîìïàíèÿ "ÈÍÒÅÐÃÈÏÑ ÓÊÐÀÈÍÀ" / ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ (ñ îïûòîì ðàáîòû). Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, äîñòîéíàÿ îïëàòà òðóäà. Òåë.: (093)365-34-88, (099)438-26-57. Тел. (044)5361456

103631030102

103801010202

ГАСТРОНОМИСТ

206481010103

КОНСУЛЬТАНТ / òîðãîâûé çàë / Ìóæ.\æåí. Ïðîìûøëåííàÿ ãðóïïà òîâàðîâ. Îïëà÷èâàåìàÿ ñòàæèðîâêà. Ç\ï 4000 ãðí\ìåñ. Ñðî÷íî! Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, Тел. (094)9277155, (095)7180074 206751040000

103631040103

/"ѲËÜÏÎ" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", (067)238-90-63; ÒÐÖ "Ðàéîí", (067)223-81-97; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)238-95-76; ð-í ì. "Äàðíèöÿ", (067)547-10-80; ð-í ì. "Øóëÿâñüêà", (067)223-77-83; ð-í ì. "Ïîçíÿêè", (067)223-77-36; ð-í Òðîºùèíà, (067)223-77-16; ð-í ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", Тел. (067)6566019 103631030105

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


24

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

10273104

10386101

ТМ"БЛИНОК" прилашаетнаработ

ÄÅÂÓØÅÊ длявыпеания иреализацииблиновсначинами. ОРнеобязателен.Обчение арантирем.З\псдельная. Левыйбере.

Òåë.: 564-41-12, (050)353-64-80 20682101

10273101

20571102

10392102

ÐÀÁÎÒÀ

20531102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹18 • 13 òðàâíÿ 2013 ð.


25

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

10306104

ПРАЦІВНИКИ ТОРГІВЛІ (ПРОДАВЦІ, ПРОДАВЦІ КОНСУЛЬТ.)

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ Ç\ï îò 3000 ãðí\ìåñ. Òåë.: 426-86-85. Тел. (063)9336001

206401010105

Äîïîìîãà ç æèòëîì. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (099)546-68-93, 360-01-38. Тел. (068)3646168 206891060000

ПРИЕМЩИК ТОВАРА Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)547-10-80; ð-í ì. "Îáîëîíü", (067)656-60-19; ð-í Áîðùàãîâêà, (067)235-67-93; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)223-75-73; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)223-81-90; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-77-36; ð-í Òðîåùèíà, (067)223-81-77; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)2175643

103631040102

ПРИЙМАЛЬНИК ТОВАРІВ /Ìåðåæà áóä. ã³ïåðìàðêåò³â "ÍÎÂÀ ˲Ͳß" / Ñìò ×àáàíè, Îäåñüêå øîñå, 8. Тел. 2474762

103801010105

ПРОДАВЕЦ

10288101

(æåí.) â êèîñê ïî ïðîäàæå áèæþòåðèè, ñîëíöåçàùèòíûõ î÷êîâ. Áåðåì áåç îïûòà, îáó÷àåì ïîä ñåáÿ. Ñòàáèëüíàÿ ç\ï îò 3000 ãðí â ìåñÿö (îïëàòà ïîíåäåëüíî). Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: (099)136-64-99, (068)594-24-77. Тел. (093)7999901

205541010104

ПРОДАВЕЦ

10306102

/"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / ïðîäîâîëüñòâåííûõ, íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ. ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Âîçìîæíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî çàðàáîòêà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

205711020102

ПРОДАВЕЦ íà ïðîìûøëåííóþ ãðóïïó òîâàðîâ. Ç\ï îò 2700 ãðí\ìåñ. Òåë.: 426-86-85. Тел. (063)9336001

206401010102

ПРОДАВЕЦ /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ, ã. Áåëàÿ Öåðêîâü, ã. Èðïåíü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)5478668

103101010109

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâûõ òîðãîâûõ òî÷åê. Îáó÷åíèå õàðàêòåðèñòèêàì ïðîäóêöèè. Ñðî÷íî! Íàáîð îãðàíè÷åí. Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155

ПРОДАВЕЦЬ /"ѲËÜÏÎ" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", (067)238-90-63; ÒÐÖ "Ðàéîí", (067)223-81-97; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)238-95-76; ð-í ì. "Äàðíèöÿ", (067)547-10-80; ð-í ì. "Øóëÿâñüêà", (067)223-77-83; ð-í ì. "Ïîçíÿêè", (067)223-77-36; ð-í Òðîºùèíà, (067)223-77-16; ð-í ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", Тел. (067)6566019

103631030101

ПРОДАВЕЦЬ /̳æíàðîäíà êîìïàí³ÿ "Ìàðàòåêñ" / Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, êàð'ºðíèé ð³ñò. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü (ñòóäåíòè). Òåë.: 495-10-85, 371-18-13. Тел. 3711812

103851020101

ПРОДАВЕЦЬКОНСУЛЬТАНТ /"ÊÀÐÀÂÀÍ" / ÄÐ íå îáîâ'ÿçêîâèé. Ìè ãàðàíòóºìî: ïîñò³éíó ðîáîòó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îïëà÷óâàíó â³äïóñòêó, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, êâàðòàëüí³ ïðå쳿. óïåðìàðêåò "Êàðàâàí", âóë. Ëóãîâà, 12, â³ää³ë óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì. Òåë.\ôàêñ: 461-82-14, 461-82-12. Тел. 4618255

103231020102

ПРОДАВЕЦЬКОНСУЛЬТАНТ Çàïðîøóº ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÊÎÑÌÎ". Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Òåë.: (044)206-21-73. Тел. (067)2398152

103921020101

ПРОДАВЕЦЬКОНСУЛЬТАНТ /̳æíàðîäíà êîìïàí³ÿ "Ìàðàòåêñ" / Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, êàð'ºðíèé ð³ñò. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü (ñòóäåíòè). Òåë.: 495-10-85, 371-18-13. Тел. 3711812

103851020105

ПРОДАВЦЫ Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)547-10-80; ð-í ì. "Îáîëîíü", (067)656-60-19; ð-í Áîðùàãîâêà, (067)235-67-93; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)223-75-73; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)223-81-90; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-77-36; ð-í Òðîåùèíà, (067)223-81-77; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)2175643

103631040106

ПРОДАВЦЫ /"Ìîá³ëüí³ ô³øêè" / Ìîæíî áåç ÎÐ. Îáó÷åíèå, êàðüåðíûé ðîñò, äðóæíûé êîëëåêòèâ. Ç\ï 3000 (ñòàâêà + %). Ðàáîòà â ð-íå ïðîæèâàíèÿ. Òåë.: (096)333-33-33. Çâîíèòü ñ 9.30 äî 18.30. Тел. (095)3333333

205241020101

206751060000

ПРОДАВЕЦ КОНСУЛЬТАНТ

ПРОДАВЦЫ

ì\ï èçäåëèé. Ç\ï - âûñîêàÿ. Ð-í Ñåâàñòîïîëüñêîé ïë. Òåë.: (067)798-99-69, (066)353-84-19. Тел. (067)2361926

205381010101

Âûêëàäêà òîâàðà - ãàñòðîíîìèÿ, îâîùíîé, ðûáíûé, ìÿñíîé îòäåëû. Ãèáêèé ãðàôèê (âûáîð ðàáî÷èõ äíåé). Ç\ï åæåíåäåëüíî. Òåë.: (093)963-66-55, (097)908-32-22. Тел. 4852248 103061040101

10385102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹18 • 13 òðàâíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


26

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

10310101

ВМАГАЗИНОДЕЖДЫ"ПИШНАКРАСА" ТРЕБУЮТСЯ:

ÏÐÎÄÀÂÖÛ ñ ïûøíûìè ôîðìàìè (044)239-27-32, (095)049-37-52, (063)106-95-71

Òåë.

10363103

ПРОДАВЦЫ

ПРОДАВЦІ

/Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü êîñìåòèêè / â ìàãàçèíû "BROCARD", "Watsons", "ÊÎÑÌÎ". Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Ç\ï: îò 3000 ãðí. Çâîíèòü: ïí-ïò, 9.00-18.00. Òåë.: (044)496-18-31,(050)330-17-89, (050)382-38-48, (050)380-88-97, Тел. (050)4405631, (093)5375092

/Ìåðåæà "ÀÒÁ" / ì. Êè¿â: (044)422-07-50, 242-01-22, 403-73-12, (095)235-75-97, e-mail: hrkiev@atbmarket.dp.ua; ì. Áó÷à: 422-02-35; ì. Áîÿðêà: (04598)40-48-2, (050)421-58-63; ì. Âèøíåâå: (044)406-08-86; ì. Îáóõ³â: Тел. (095)2342291

ПРОДАВЦЫ

СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦЬ

/Â ìàãàçèí îäåæäû "Ïèøíà êðàñà" / ñ ïûøíûìè ôîðìàìè. Òåë.: (044)239-27-32, Тел. (063)1069571, (095)0493752

Çàïðîøóº ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÊÎÑÌÎ". Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Òåë.: (044)206-21-73. Тел. (067)2398152

102881010101

206101010101

ПРОДАВЦЫКОНСУЛЬТАНТЫ

ПРОДАВЦІ

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

/Ìåðåæà áóä. ã³ïåðìàðêåò³â "ÍÎÂÀ ˲Ͳß" / Ñìò ×àáàíè, Îäåñüêå øîñå, 8. Тел. 2474762

Ç\ï 4300 ãðí + %. ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Ç\ï åæåäíåâíî. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: 383-12-13, 383-13-10, (098)815-40-02 (ðàáîòîäàòåëü). Тел. (093)7760028

103801010101

Òåë.: (067)

597-40-34 20618101

103921020103

/Êðóïíàÿ òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Áåñïëàòíîå îáó÷åíèå, êàðüåðíûé ðîñò. Ç\ï 3700 ãðí + ïðåìèÿ. Òåë.: (050)920-23-45, (063)396-53-76. Тел. (067)7440635

ПРОДАВЦІ

виосе Р-нм."Аадем ородо"

103861010105

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

206761010104

20610101

ТРЕБУЕТСЯ:

ÏÐÎÄÀÂÅÖ ÖÂÅÒÎÂ

/Êðóïíàÿ òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 4000 ãðí + ïðåìèÿ. Òåë.: (050)920-23-45, (063)396-53-76. Тел. (067)7440635

206761010101

206011010101

/Ìåðåæà áóä. ã³ïåðìàðêåò³â "ÍÎÂÀ ˲Ͳß" / Âóë. Îíîðå äå Áàëüçàêà, 65\1. Êîðïîðàòèâíå ðîçâåçåííÿ ì. "Âèñòàâêîâèé öåíòð"; ì. Âàñèëüê³â, ì. Á³ëà Öåðêâà. Тел. 2063769

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ / êðóïíóþ îïòîâóþ êîìïàíèþ / Âîçìîæíà ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Ç\ï îò 3500 ãðí. Òåë.: (093)033-64-24. 205731010103

103801010201

ПРОДАВЦІ

ТОРГОВІ ПРЕДСТАВНИКИ

/Ìàãàçèí ñ³ìåéíî¿ ïîêóïêè "Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, æèòëî. Ïðàöåâëàøòîâóºìî ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96. Тел. (044)5831719

/Òîðãîâèé ä³ì "Êîðîë³âñüêèé ñìàê" / â ì. Êè¿â, ç ÄÐ. Ç\ï 5000 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. E-mail: kingsmak.kiev@mail.ru Òåë.: (093)342-39-41. Тел. (093)3494826

103821020103

102731010101

10323102

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹18 • 13 òðàâíÿ 2013 ð.


27

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ КОМІРНИК /Ïîä³ë (ð-í ì. "Òàðàñà Øåâ÷åíêà") / íà ñêëàä åëåêòðîí³êè. ÄÐ íà ñêëàä³. Ïëàâàþ÷èé ãðàô³ê. Тел. (063)9533445

000000180105

МОЛОДШІ ПРИЙМАЛЬНИКИ ТОВАРУ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АДМІНІСТРАТОР /ϳöåð³ÿ "Ìàìàì³ÿ"/ Тел. 3327111

000000200015

БАРМЕН

/Ìåðåæà "ÀÒÁ" / (âàíòàæíèêè). ì. Êè¿â: (044)422-07-50, 242-01-22, 403-73-12, (095)235-75-97, e-mail: hrkiev@atbmarket.dp.ua; ì. Áó÷à: 422-02-35; ì. Áîÿðêà: (04598)40-48-2, (050)421-58-63; ì. Âèøíåâå: (044)406-08-86; ì. Îáóõ³â: Тел. (095)2342291 103861010103

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Ç\ï äîñòîéíàÿ. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Èðèíà, Тел. (050)3560005

206561020109

БАРМЕН /Â ïåêàðíþ-êàôå / Çíàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè îáîâ'ÿçêîâå. Тел. (067)6741074

206781020102

БАРМЕН /Ïåêàðíÿ-êàâ'ÿðíÿ / dz çíàííÿì óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. Тел. (050)4241818

206381010102

БАРМЕНБАРИСТА 10380101

99990517

/Â êîôåéíþ / Ðàñïîëîæåíèå: â öåíòðå ãîðîäà Êèåâà. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Тел. (096)9751922

206481010101

КОНДИТЕР /"ÊÀÐÀÂÀÍ" / ÄÐ îáîâ'ÿçêîâèé. Ìè ãàðàíòóºìî: ïîñò³éíó ðîáîòó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îïëà÷óâàíó â³äïóñòêó, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, êâàðòàëüí³ ïðå쳿. óïåðìàðêåò "Êàðàâàí", âóë. Ëóãîâà, 12, â³ää³ë óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì. Òåë.\ôàêñ: 461-82-14, 461-82-12. Тел. 4618255

103231020107

КОНДИТЕР

20566101

ТОРГОВІ ПРЕДСТАВНИКИ

10390101

КАРЩИКИ

/Òîðãîâèé ä³ì "Êîðîë³âñüêèé ñìàê" / (ì. Êè¿â). ÄÐ. Ç\ï 5000 ãðí. Ð-í Ñåâàñòîïîëüñüêî¿ ïëîù³. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. E-mail: kingsmak.kiev@mail.ru Òåë.: (093)365-57-12, (093)349-49-99. Тел. 2420352

102731040101

/Êîìïàíèÿ "ÈÍÒÅÐÃÈÏÑ ÓÊÐÀÈÍÀ" / Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, äîñòîéíàÿ îïëàòà òðóäà. Òåë.: (093)365-34-88, (099)438-26-57. Тел. (044)5361456

КОНДИТЕР

КЛАДОВЩИК

ñ ÎÐ. Òåë.: 279-12-09. Тел. (098)4387068

103631030104

103841010105

Ïðèåì òîâàðà, ñîðòèðîâêà è îòãðóçêà. 5 ðàáî÷èõ äíåé ñ 9.30 äî 19.00. Ìóæ÷èíà îò 25 ëåò. Ç\ï îò 3000 ãðí. Òåë.: 461-87-50. Тел. 5813434

/Ìàãàçèí ñ³ìåéíî¿ ïîêóïêè "Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, æèòëî. Ïðàöåâëàøòîâóºìî ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96. Тел. (044)5831719

КЛАДОВЩИКИ

ЗАВ. СКЛАДОМ /Â áàíê / Ðàáîòà â îôèñå. Ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 18.00, ñá, âñ - âûõîäíîé. Ðàéîí Öèðêà. Ç\ï 1900 ãðí. Тел. 4862199

/Â êðóïíóþ òîðãîâî-ïðîìûøëåííóþ êîìïàíèþ / Êîìïàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, âûäàåòñÿ ñïåöîäåæäà, áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì. Êîíò. òåë.: (096)706-57-35. Тел. (099)9581832

103821020106

КУХАР /"MAMAMIA" / Ìîæíà áåç ÄÐ. Ç\ï â³ä 3000 ãðí. Îáîâ'ÿçêîâî íàÿâí³ñòü ñàíêíèæêè. Тел. 3327111

103901010101

КОМІРНИК /Òîðãîâèé ä³ì "Êîðîë³âñüêèé ñìàê" / ÄÐ. Ç\ï çà ñï³âáåñ³äîþ. Ð-í Ñåâàñòîïîëüñüêî¿ ïëîù³. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. E-mail: kingsmak.kiev@mail.ru Òåë.: (093)365-57-12, (093)349-49-99. Тел. 2420352

103781030000

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹18-19 • 13 òðàâíÿ 2013 ð.

205871010101

КОНДИТЕРИ

103131010102

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

/"ѲËÜÏÎ" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", (067)238-90-63; ÒÐÖ "Ðàéîí", (067)223-81-97; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)238-95-76; ð-í ì. "Äàðíèöÿ", (067)547-10-80; ð-í ì. "Øóëÿâñüêà", (067)223-77-83; ð-í ì. "Ïîçíÿêè", (067)223-77-36; ð-í Òðîºùèíà, (067)223-77-16; ð-í ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", Тел. (067)6566019

205191020102

КУХАР /Â ïåêàðíþ-êàôå / Çíàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè îáîâ'ÿçêîâå. Тел. (067)6741074

102731040102

206781020101

20620101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


28

ÐÅÑÒÎÐÀÍ. Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×., ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ

10311102

КУХАР

ОФИЦИАНТ

/Ïåêàðíÿ-êàâ'ÿðíÿ / dz çíàííÿì óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. Тел. (050)4241818

/ äåòñêîå êàôå "Ôðåêåí-Áîê" / ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

206381010103

206141010102

КУХАР /ϳöåð³ÿ "Ìàìàì³ÿ" / (1\2). Тел. 3327111

10343102

ОФИЦИАНТЫ 000000200016

КУХАРІ /Ìàãàçèí ñ³ìåéíî¿ ïîêóïêè "Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, æèòëî. Ïðàöåâëàøòîâóºìî ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96. Тел. (044)5831719

103821020105

/Çàãîðîäíûé ðåñòîðàí "Ñòàðûé ïðóä" / Ç\ï + % + ÷àé. Тел. (098)4994477

20593101

205931010201

ОФИЦИАНТЫ /Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / (íå ñòóäåíòû ñòàöèîíàðà). Ç\ï äîñòîéíàÿ. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Èðèíà, Тел. (050)3560005

206561020101

КУХАРІ, ПОМІЧНИКИ КУХАРІВ, КУХОННІ ПРАЦІВНИКИ

ОФИЦИАНТЫ

Îïëàòà ïîãîäèííà. Ç\ï ùîòèæíåâî. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (099)546-68-93, (093)210-82-56. Тел. 3600138 206891020000

ОБРОБЛЮВАЧІ М'ЯСА /Ìàãàçèí ñ³ìåéíî¿ ïîêóïêè "Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, æèòëî. Ïðàöåâëàøòîâóºìî ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96. Тел. (044)5831719 103821020108

ОБРОБЛЮВАЧІ РИБИ /Ìàãàçèí ñ³ìåéíî¿ ïîêóïêè "Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, æèòëî. Ïðàöåâëàøòîâóºìî ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96. Тел. (044)5831719 103821020109

ОФИЦИАНТ ñ ÎÐ. Òåë.: 279-12-09. Тел. (098)4387068 205871010102

ÐÀÁÎÒÀ

/Ðåñòîðàíû "Ñóøèÿ" / (îáó÷àåì â Øêîëå Îôèöèàíòîâ). Èíôîðìàöèÿ ïî Тел. (067)2173721

103111020103

ОФИЦИАНТЫ /Â ýëèòíûé ðåñòîðàí / Òåë.: (067)445-89-69. Ç\ï âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Æåëàòåëüíî èíîãîðîäíèå. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Àäðåñ: Ïîäîëüñêèé ð-í, óë. Ëåñîçàùèòíàÿ, 6. Òåë.: 454-27-86. Тел. 4542787

20638101

20648101

20550101

20587101

204891010102

ОФИЦИАНТЫ /Ðåñòîðàí "Õýïïè ×èêåí Ãðèëü" / Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà. ã. Êèåâ, óë. Ñàãàéäà÷íîãî, 6À. Тел. 4250109

205911010101

ОФИЦИАНТЫ /Îòåëü "Ñîôèåâñêèé Ïîñàä" / E-mail: 77_88@ukr.net Тел. (067)4095967

000000200075

ОФІЦІАНТ /Ïåêàðíÿ-êàâ'ÿðíÿ / dz çíàííÿì óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. Тел. (050)4241818

206381010101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹18 • 13 òðàâíÿ 2013 ð.


ÐÅÑÒÎÐÀÍ. Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×., ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ

20519102

20578101

20632101

ОФІЦІАНТ /ϳöåð³ÿ "Ìàìàì³ÿ"/ Тел. 3327111

000000200017

ОФІЦІАНТ /ÏÀÁ íà Íèâêàõ "Îñòðîâ Ñîêðîâèù"/ Тел. (099)2237704

000000200010

ПЕКАР /"ѲËÜÏÎ" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", (067)238-90-63; ÒÐÖ "Ðàéîí", (067)223-81-97; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)238-95-76; ð-í ì. "Äàðíèöÿ", (067)547-10-80; ð-í ì. "Øóëÿâñüêà", (067)223-77-83; ð-í ì. "Ïîçíÿêè", (067)223-77-36; ð-í Òðîºùèíà, (067)223-77-16; ð-í ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", Тел. (067)6566019

103631030103

20651101

ПЕКАРЬ /Ôèðìåííûé ìàãàçèí "Ôðàíöóçñêàÿ áóëî÷íàÿ" / (Öåíòð ãîðîäà). Ç\ï âûñîêàÿ. Тел. (050)4037272

20678102

ПОВАР

ПОВАРА

Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)547-10-80; ð-í ì. "Îáîëîíü", (067)656-60-19; ð-í Áîðùàãîâêà, (067)235-67-93; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)223-75-73; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)223-81-90; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-77-36; ð-í Òðîåùèíà, (067)223-81-77; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)2175643

/Â ýëèòíûé ðåñòîðàí / Ç\ï âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Æåëàòåëüíî èíîãîðîäíèå. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Àäðåñ: Ïîäîëüñêèé ð-í, óë. Ëåñîçàùèòíàÿ, 6. Òåë.: 454-27-86. Тел. 4542787

103631040101

ПОВАР

103821020104

ПОВАР /Àâòîìîáèëüíàÿ êîìïàíèÿ "Àâòåê" / (ñ ÎÐ, îáÿçàòåëüíà ñàíèòàðíàÿ êíèæêà, ÃÐ: 8.00-17.00 ïí-ïò). Â êîðïîðàòèâíûé ðåñòîðàí áûñòðîãî ïèòàíèÿ. Ìåñòî ðàáîòû: Þæíàÿ Áîðùàãîâêà. Êîíòàêòíûé Тел. (067)2187492 206321010101

/Ðåñòîðàí "Õýïïè ×èêåí Ãðèëü" / Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà. ã. Êèåâ, óë. Ñàãàéäà÷íîãî, 6À. Тел. 4250109

ПОВАРАСУШИСТЫ 205931010101

/Ðåñòîðàíû "Ñóøèÿ" / (îáó÷àåì â Øêîëå Ñóøèñòîâ). Èíôîðìàöèÿ ïî Тел. (067)2173721

103111020102

ПОВАР /Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Ç\ï äîñòîéíàÿ. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Èðèíà, Тел. (050)3560005

206561020107

ПОВАР

/Ìàãàçèí ñ³ìåéíî¿ ïîêóïêè "Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, æèòëî. Ïðàöåâëàøòîâóºìî ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96. Тел. (044)5831719

204891010104

ПОВАРА

205911010103

/Çàãîðîäíûé ðåñòîðàí "Ñòàðûé ïðóä" / Ç\ï îò 3500 ãðí. Тел. (096)6124527

205501010101

ПЕКАРІ

29

/Îòåëü "Ñîôèåâñêèé Ïîñàä" / E-mail: 77_88@ukr.net Тел. (067)4095967

ПОМОЩНИК КОНДИТЕРА /"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / Ñ îïûòîì ðàáîòû èëè îáðàçîâàíèåì. ÃÐ: 4\4. Óðîâåíüç\ï - âûñîêèé + % îò ïðîäàæè + ôîðìà. Íàëè÷èå ñàíèòàðíîé êíèæêè îáÿçàòåëüíî! Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

205711020103

000000200073

ПОВАРА /Êàôå "ÔÐÀÍÑ" (óë. Á. Õìåëüíèöêîãî, 30) / ñî çíàíèåì ôðàíöóçñêîé êóõíè (îò 25 ëåò). Ç\ï 3500 ãðí (çà 15 ðàáî÷èõ äíåé). Òåë.: (097)091-70-40. 206201010101

ПОМІЧНИК КУХАРЯ /Ìåðåæà ðåñòîðàí³â øâèä. îáñëóãîâóâàííÿ / - áåç ÄÐ, ïîçì³ííèé ãðàô³ê, íàâ÷àºìî. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãíó÷êèé ÃÐ, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ. Çâåðòàéòåñü çà òåë.: 503-35-40, 503-35-41. Ìàð³ÿ, ìåíåäæåð ç ïåðñîíàëó, Тел. (095)2701356

205781010102

ПОВАРА

ПОСУДОМОЙЩИЦАУБОРЩИЦА

/Ðåñòîðàíû "Ñóøèÿ" / Èíôîðìàöèÿ ïî Тел. (067)2173721

/Â êàôå "Êèíîêóõíÿ" / Ïð-ò Ïîáåäû, 44. Тел. (050)4450402

103111020101

206511010101

10063106

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹18 • 13 òðàâíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


30

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20591101

ПРАЦІВНИК МАНГАЛА

20614101

20478101

20656102

20481101

ХОСТЕСС

/ÏÀÁ íà Íèâêàõ "Îñòðîâ Ñîêðîâèù"/ Тел. (099)2237704

000000200011

ПРАЦІВНИКИ РЕСТОРАНУ /Ìåðåæà ðåñòîðàí³â øâèä. îáñëóãîâóâàííÿ / (ðîáîòà íà êàñ³, â çàë³) - áåç ÄÐ, íàâ÷àºìî. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãíó÷êèé ÃÐ, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ. Çâåðòàéòåñü çà òåë.: 503-35-40, 503-35-41. Ìàð³ÿ, ìåíåäæåð ç ïåðñîíàëó, Тел. (095)2701356

205781010101

РАЗДЕЛЬЩИК РЫБЫ /"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + % îò ïðîäàæè + ôîðìà. Íàëè÷èå ñàíèòàðíîé êíèæêè îáÿçàòåëüíî! Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

205711020106

СТАРШИЕ ПОВАРА /Â ýëèòíûé ðåñòîðàí / Ç\ï âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Æåëàòåëüíî èíîãîðîäíèå. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Àäðåñ: Ïîäîëüñêèé ð-í, óë. Ëåñîçàùèòíàÿ, 6. Òåë.: 454-27-86. Тел. 4542787

/Â ýëèòíûé ðåñòîðàí / Ç\ï âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Æåëàòåëüíî èíîãîðîäíèå. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Àäðåñ: Ïîäîëüñêèé ð-í, óë. Ëåñîçàùèòíàÿ, 6. Òåë.: 454-27-86. Тел. 4542787

204891010103

ЧЛЕН БРИГАДИ РЕСТОРАНУ /Ìåðåæà ðåñòîðàí³â "Êðèëà" / (ðîáîòà ó äåííó, í³÷íó çì³íè, íà êóõí³, íà ñåðâ³ñ³, â çàë³). ×åðâîíîàðì³éñüêà, 114 (ì. "Ïàëàö Óêðà¿íà"), òåë.: 389-36-09, (050)817-24-11; Ñïàñüêà, 5 (ì. "Êîíòðàêòîâà ïëîùà"), òåë.: 389-36-10, (050)817-27-22; Ãîðüêîãî, 47 (ì. "Îë³ìï³éñüêà"), òåë.: 389-36-11, (099)125-05-33; ÒÐÖ "Äð³ì Òàóí" (ì. "̳íñüêà"), òåë.: 485-05-90. Äçâîíèòè ç 8.00 äî 22.00. Тел. (050)2137944

103431020101

ШЕФПОВАР /Â ýëèòíûé ðåñòîðàí / Ç\ï âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Æåëàòåëüíî èíîãîðîäíèå. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Àäðåñ: Ïîäîëüñêèé ð-í, óë. Ëåñîçàùèòíàÿ, 6. Òåë.: 454-27-86. Тел. 4542787

204891010111

204891010109

ÌÀÑÒÅÐ ÕÈÌ×ÈÑÒÊÈ ÑÀËÎÍÀ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß

СУШИСТЫ /Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Ç\ï äîñòîéíàÿ. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Èðèíà, Тел. (050)3560005

Основныеобязанности:химчиста салонаавтомобиля.Обязателен ОРпохимчистесалоновавто, навыиработысTornador. З\пдооворная.

206561020108

ФОРМОВЩИК

Тел.:(063)141-53-01

/Íà ïðîèçâîäñòâî / (æåë. æåí.). Ç\ï îò 3000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 4927253

Тасізапрош є

ВОДІЇВ

100631060104

Від30роів, водійсьийстажвід5-тироів, нанаші"ДеоЛанос"(аз). Страхова,ліцензія. Орендаабови павто2003-2005ро . Òåë.: 539-14-54, (093)321-43-26, (067)659-22-17

ФОРМУВАЛЬНИК ТІСТА /"ÊÀÐÀÂÀÍ" / ÄÐ îáîâ'ÿçêîâèé. Ìè ãàðàíòóºìî: ïîñò³éíó ðîáîòó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îïëà÷óâàíó â³äïóñòêó, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, êâàðòàëüí³ ïðå쳿. óïåðìàðêåò "Êàðàâàí", âóë. Ëóãîâà, 12, â³ää³ë óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì. Òåë.\ôàêñ: 461-82-14, 461-82-12. Тел. 4618255

20139101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

103231020106

РАБОТА В НЕДВИЖИМОСТИ

ХОСТЕС

Ýêñêëþçèâíûå óñëîâèÿ ðàáîòû, øèêàðíûå óñëîâèÿ äëÿ ðèýëòîðîâ ñ ÎÐ, îáó÷åíèå äëÿ íîâè÷êîâ. Æåëàòåëüíî çíàíèå ÏÊ (ïîëüçîâàòåëü). Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: (099)541-77-97, Тел. (093)6482582, (097)2708017

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Ç\ï äîñòîéíàÿ. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Èðèíà, Тел. (050)3560005

205641010101

206561020110

20489101

ÐÀÁÎÒÀ

20590102

99990501

ТРЕБУЮТСЯ

ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. "Â" íà íàø àâòîìîáèëü З\п 5000-7000 рн. Тел.(063)479-00-00 20659105

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹18-19 • 13 òðàâíÿ 2013 ð.


31

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

10339101

ВОДИТЕЛИ äëÿ ðàáîòû â òàêñè (íà àâòîìîáèëè ôèðìû). Àëåêñåé Âåíèàìèíîâè÷, Тел. (096)5038853

103041020101

ВОДИТЕЛИ ýâàêóàòîðà, àâòîâîçà, êðàíà ìàíèïóëÿòîðà. Âëàäèñëàâ, Тел. (095)2713739

103051020101

10308101

АВТОМОЙЩИКИ (Öåíòð). ×åñòíûå, òðóäîëþáèâûå, èñïîëíèòåëüíûå. Òåïëûå áîêñû. Ïîäðîáíîñòè ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ç\ï âûñîêàÿ. Тел. 5617050

205231020101

АВТОСЛЕСАРЬАВТОМЕХАНИК 20703101

ÂÎÄÈÒÅËÈ сосвоимавтовта си Ребята,помоитевыполнить за азыдиспетчерс ой. Работабезобязалово . Большое оличествоза азов!

Òåë.: 568-05-60, (063)568-05-60 20643101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АВТОМИЙНИКИ (äî 25 ð.). Çàáåçïå÷óºìî æèòëîì. Ç\ï ùîòèæíåâà. Òåë.: (067)406-57-93, ñò. ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà"; (067)406-26-39, ñò. ì. "Ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò"; ñò. ì. "×åðí³ã³âñüêà", Тел. (067)4062645

205971010101

/ÑÒÎ ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëåé "MITSUBISHI" / Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ ñ àâòîìîáèëÿìè "MITSUBISHI". Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Òåë.: (063)813-43-10. Тел. (096)1915050

Àëåêñåé Âåíèàìèíîâè÷, Тел. (096)5038853

АВТОМОЙЩИК

103321020103

АВТОМОЙЩИКИ

/ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 4000 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

205231010101

103321020201

ВОДИТЕЛИ /Êîìïàíèÿ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / äëÿ ðàáîòû â òàêñè ñî ñâîèìè àâòîìîáèëÿìè. Âàëåðèé Âèêòîðîâè÷, Тел. (050)4460193

103321020301

/Íà ÑÒÎ ïðåäïðèÿòèÿ/ Тел. (067)7113903

ВОДИТЕЛИ 103151030101

/ÑÒÎ ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëåé "MITSUBISHI" / Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ ñ àâòîìîáèëÿìè "MITSUBISHI". Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Òåë.: (063)813-43-10. Тел. (096)1915050

205211010103

(Öåíòð). ×åñòíûå, òðóäîëþáèâûå, èñïîëíèòåëüíûå. Òåïëûå áîêñû. Ïîäðîáíîñòè ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ç\ï âûñîêàÿ. Тел. 5617050

103321020101

103151030102

АВТОЭЛЕКТРИК

АВТОЭЛЕКТРИК

/Êîìïàíèÿ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / Àëåêñåé Âåíèàìèíîâè÷, Тел. (096)5038853

/Êîìïàíèÿ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / äëÿ ðàáîòû â òàêñè (íà àâòîìîáèëè ôèðìû). Àëåêñåé Âåíèàìèíîâè÷, Тел. (096)5038853

/Êîìïàíèÿ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / ýâàêóàòîðà, àâòîâîçà, êðàíà ìàíèïóëÿòîðà. Âëàäèñëàâ, Тел. (095)2713739

АВТОЭЛЕКТРИК 103051020201

103051020301

ВОДИТЕЛИ

205211010102

205861070101

АВТОМОЙЩИК

äëÿ ðàáîòû â òàêñè ñî ñâîèìè àâòîìîáèëÿìè. Âàëåðèé Âèêòîðîâè÷, Тел. (050)4460193

ВОДИТЕЛИ

АВТОСЛЕСАРЬМЕХАНИК /Íà ÑÒÎ ïðåäïðèÿòèÿ/ Тел. (067)7113903

ВОДИТЕЛИ

АСФАЛЬТОБЕТОНЩИК /Äîðîæíî-ñòðîèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ / ÎÐ. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (050)462-73-76, 240-65-45. Тел. 5745836

103391010105

/Ãðóïïà êîìïàíèé "Ýêîíîì-àâòî" / ñî ñâîèìè àâòîìîáèëÿìè. Çíàíèå ãîðîäà è ÎÐ îáÿçàòåëåí. Òåë.: (044)454-14-82. Тел. (044)4541485

103151020101

ВОДИТЕЛИ /Êîìïàíèÿ "ÈÍÒÅÐÃÈÏÑ ÓÊÐÀÈÍÀ" / (íà "Ãàçåëü"). Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, äîñòîéíàÿ îïëàòà òðóäà. Òåë.: (093)365-34-88, (099)438-26-57. Тел. (044)5361456

103841010103

20529101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹18 • 13 òðàâíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


32

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

10304102

ВОДИТЕЛИ

ВОДИТЕЛИ

/Êîìïàíèÿ "ÈÍÒÅÐÃÈÏÑ ÓÊÐÀÈÍÀ" / (êàò. "Å"). Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, äîñòîéíàÿ îïëàòà òðóäà. Òåë.: (093)365-34-88, (099)438-26-57. Тел. (044)5361456

/Íà Ïð-òèå / ñ àâòî íà ãàçó Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: 044-383-72-20, 098-674-61-01, 093-745-55-68, Тел. (099)3291006

ВОДИТЕЛИ

ВОДИТЕЛИ

206571020108

103841010104

ñ ëè÷íûì àâòî. Íèçêèå ïðîöåíòû, ìíîãî çàêàçîâ, ãðàìîòíûå äèñïåò÷åðà. Ñàìûå âûãîäíûå óñëîâèÿ! Тел. (097)8614951

/Êîðîíà-Òàêñè / ñî ñâîèìè àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà, áåç àáîíåíòñêîé ïëàòû. Êîìèññèÿ 10% ÷åðåç òåðìèíàëû. Áåñïëàòíàÿ ÑÒÎ. Тел. (063)4790000

ВОДИТЕЛИ

ВОДИТЕЛИ

206591030101

205881010101

ñî ñâîèì àâòî â òàêñè. Ðåáÿòà, ïîìîãèòå âûïîëíèòü çàêàçû äèñïåò÷åðñêîé. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî çàêàçîâ! Ðàáîòà áåç îáÿçàëîâîê. Òåë.: 568-05-60. Тел. (063)5680560

206431010101

/Îõðàííîå Ïð-òèå "Àëüôà-Ùèò" / Êîìàíäèðîâêè. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932 103531020103

ВОДИТЕЛИ ñ ëþáûì àâòî â òàêñè. Ó íàñ 10000 çàêàçîâ â ñóòêè. Ðåáÿòà ïðèõîäèòå, áóäåì ðàäû. Âûãîäíûå òàðèôû. Êîìèññèÿ òîëüêî 10%, áåç ïîáîðîâ, à òàêæå íà íàøå àâòî "Ëàíîñ", "Ðåíî", "Øåâðîëå". Àðåíäà 160 ãðí\ñóòêè. Òåë.: (066)412-16-04, (098)201-95-98. Тел. (044)3604508 205291010101

ВОДИТЕЛИ /"Òîï òàêñè" / ñî ñâîèìè èíîìàðêàìè. Áåç âñòóïèòåëüíûõ. Áåç îáÿçàëîâîê. 10% êîìèñèè îò ëþáûõ çàêàçîâ. Îïëàòà êîìèñèè ÷åðåç òåðìèíàëû. Àáîíïëàòà: 10 ãðí.\íåäåëÿ. Òåë.: 599-73-69, (093)545-79-79, (097)579-79-79. Тел. (099)4497979 205591010101

20658101

ВОДИТЕЛЬ /Â ïðîèçâîäñòâåííóþ êîìïàíèþ / ñ ñîáñòâåííûì ëåãêîâûì àâòîìîáèëåì. Ð-í Ëåâûé áåðåã, ñò. ì. "Îñîêîðêè". Ôàêñ\ Тел. (044)4677788

103421010101

/"Æåëòîå òàêñè" / ñî ñâîèìè àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà, áåç àáîíåíòñêîé ïëàòû. Êîìèññèÿ - 6-10% ÷åðåç òåðìèíàëû. Áåñïëàòíàÿ ÑÒÎ. Тел. (063)4710000

ВОДИТЕЛЬ КАТ. "В"

ВОДИТЕЛИ

/Äîðîæíî-ñòðîèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ / (ÊÀÌÀÇ, SHAANXI). ÎÐ. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (050)462-73-76, 240-65-45. Тел. 5745836

206591040101

ВОДИТЕЛИ

10305102

äëÿ ðàáîòû â òàêñè íà àâòîìîáèëè ôèðìû. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï äî 7000 ãðí. Òåë.: (066)317-62-96. Тел. (093)5810101

207031010101

ВОДИТЕЛИ НА МУСОРОВОЗ /Â òðàíñïîðòíóþ êîìïàíèþ / Ç\ï îò 5000 ãðí. Тел. (096)3071392

102661010201

ВОДИТЕЛИ ТАКСИ /"VOLKS-TAXI" / íà íàøåì àâòî áåç àðåíäû. Ç\ï îò 3000 äî 5000 ãðí. Ðàáîòà íà íîâûõ àâòîìîáèëÿõ áåç àðåíäíîé ïëàòû. Êàò. "Â". Ñòàæ âîæäåíèå íå ìåíåå 5 ëåò. Çíàíèå ãîðîäà îáÿçàòåëüíî. Òåë.: (063)560-35-45, (067)792-03-02. Тел. (050)3833090

103541010101

ВОДИТЕЛИ ТАКСИ

íà íàø àâòîìîáèëü. Ç\ï 5000-7000 ãðí. Тел. (063)4790000

206591050101

ВОДИТЕЛЬ САМОСВАЛА

103391010101

ВОДИТЕЛЬ ДАЛЬНОБОЙЩИК

20677101

êàò. "Å". ÎÐ íå ìåíåå 5 ëåò íà èíîðìàðêàõ, çíàíèå àâòîìîáèëÿ è äîðîã. Ñòðîãèé êîíòðîëü òîïëèâà. Ïåðñïåêòèâà âûåçäà çà ãðàíèöó. Ç\ï äîãîâîðíàÿ, îò ñòîèìîñòè ôðàõòà. Çâîíèòü ñ 9.00 äî 18.00. Åâãåíèé, Тел. (067)4313646 103181010101

ВОДИТЕЛЬИНКАССАТОР òðåáóåòñÿ â áàíê. Îïûò ðàáîòû âîäèòåëåì îò 5 ëåò. Êèåâñêàÿ ïðîïèñêà îáÿçàòåëüíî. Ç\ï 2300 ãðí. Тел. 4862199 103781060000

ñî ñâîèìè àâòî è íà àâòî ôèðìû. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ëèöåíçèðîâàíèå. Òåë.: (063)146-24-83, (067)502-38-32, (093)987-49-84. Çâîíèòü â áóäíèå äíè ñ 10.00 äî 18.00. Тел. (066)6210804 206581010101

ВОДІЙ АВТОВАНТАЖУВАЧА /Ìåðåæà áóä. ã³ïåðìàðêåò³â "ÍÎÂÀ ˲Ͳß" / (êàðà, øòàáåëåð). Ñìò ×àáàíè, Îäåñüêå øîñå, 8. Тел. 2474762

КП ШЕУ Подольсоо р-на требется:

ÌÀØÈÍÈÑÒ ÒÐÀÊÒÎÐÀ

Ç\ï 3200 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15 Òåë.: 462-53-75 20586103

КПШЕУПодольс оор-на

требется:

ÌÀØÈÍÈÑÒ ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ З\п3500рн. Ул.Фрнзе,15

Òåë.: 462-53-75

103801010103

20586102

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹18 • 13 òðàâíÿ 2013 ð.


33

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

10336102

ВОДІЙ АВТОВАНТАЖУВАЧА

ДИСПЕТЧЕРЫ

/Ìåðåæà áóä. ã³ïåðìàðêåò³â "ÍÎÂÀ ˲Ͳß" / (êàðà, øòàáåëåð). Âóë. Îíîðå äå Áàëüçàêà, 65\1. Êîðïîðàòèâíå ðîçâåçåííÿ ì. "Âèñòàâêîâèé öåíòð"; ì. Âàñèëüê³â, ì. Á³ëà Öåðêâà. Тел. 2063769

103801010203

10332102

ВОДІЙОХОРОННИК /Îõîðîííà êîìïàí³ÿ "À1" / Ãðàô³ê ðîáîòè: äîáîâ³, äåíí³, âàõòà. Ç\ï çà ñï³âáåñ³äîþ. Òåë.: (044)481-00-18, (067)296-21-62, (095)271-63-01. Тел. (063)4967039

103621020102

КПШЕУПодольс оор-на требются:

ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐÛ äîðîæíîé òåõíèêè З\п3500рн. Ул.Фрнзе,15 Тел.:462-53-75

КПШЕУПодольс оор-на требется:

ÌÀØÈÍÈÑÒ ÀÂÒÎÃÐÅÉÄÅÐÀ Ç\ï 3600 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15 Òåë.: 462-53-75

20586104

20586105

/ABSOLUT TAXI / ç³ ñâî¿ì àâòî. Ãðàô³ê ðîáîòè â³ëüíèé. Âåëèêà ê³ëüê³ñòü çàìîâëåíü. Ñò. ì. "Ãîëîñ³¿âñüêà", âóë. Ñòåëüìàõà, 10-À, îô. 114. Тел. (063)9020000

207021010101

ВОДІЇ /Òàêñ³ / ³ä 30 ðîê³â, âîä³éñüêèé ñòàæ â³ä 5-òè ðîê³â, íà íàø³ "Äåî Ëàíîñ" (ãàç). Ñòðàõîâêà, ë³öåíç³ÿ. Îðåíäà àáî âèêóï àâòî 2003-2005 ðîêó. Òåë.: 539-14-54, (093)321-43-26. Тел. (067)6592217

201391010101

ВОЛОНТЕРИ НА ПОСАДУ: АВТОМЕХАНІК З ОБЛУГОВУВАННЯ /̳æíàðîäíèé áëàãîä. ôîíä "ijòè Óêðà¿íè" / àâòî (ðàçîâ³ ïîñëóãè). ÏÊ, ìåäêàðòêà, áàæàíî çíàííÿ àíãë., ³òàë., êèòàéñüê. òà í³ì. ìîâ, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ç\ï âîëîíòåðîì ìîæå áóòè îòðèìàíà âèêëþ÷íî çà îêðåìîþ ïðîãðàìîþ, çà êîíêðåòíèìè ðåçóëüòàòàìè ä³ÿëüíîñò³. Ðîáîòà - íàâ÷. ïðàêòèêà íà ãðîìàä. ïîñàäàõ. Òåë.: 287-26-72, 287-04-67, ï³ñëÿ 18.00. Тел. (063)3118191 201071160000

ВОЛОНТЕРИ НА ПОСАДУ: ВОДІЇ З МІКРОАВТОБУСОМ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹18 • 13 òðàâíÿ 2013 ð.

20521101

Ç\ï 7000 ãðí â ìåñÿö. Òåë.: (066)350-51-95, (098)293-65-99. Тел. (093)7441346

206361010104

МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА /ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 3600 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

МАШИНИСТ АВТОМОБИЛЬНОГО И САМОХОДНОГО КРАНА /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ/ Тел. 4076004

000000220058

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА /Äîðîæíî-ñòðîèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ / (CAT D5G). ÎÐ. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (050)462-73-76, 240-65-45. Тел. 5745836

103391010104

МАШИНИСТ МИНИПОГРУЗЧИКА /Äîðîæíî-ñòðîèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ / (DOOSAN SSL-450). ÎÐ. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (050)462-73-76, 240-65-45. Тел. 5745836

103391010102

МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА /ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 3500 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

205861020101

МАШИНИСТ ТРАКТОРА /ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 3200 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

205861030101

/̳æíàðîäíèé áëàãîä. ôîíä "ijòè Óêðà¿íè" / (ðàçîâ³ ïîñëóãè). ÏÊ, ìåäêàðòêà, áàæàíî çíàííÿ àíãë., ³òàë., êèòàéñüê. òà í³ì. ìîâ, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ç\ï âîëîíòåðîì ìîæå áóòè îòðèìàíà âèêëþ÷íî çà îêðåìîþ ïðîãðàìîþ, çà êîíêðåòíèìè ðåçóëüòàòàìè ä³ÿëüíîñò³. Ðîáîòà - íàâ÷. ïðàêòèêà íà ãðîìàäñüêèõ ïîñàäàõ. Òåë.: 287-26-72, 287-04-67 (ï³ñëÿ 18.00). Тел. (063)3118191 10376101

206551010101

ЛИЧНЫЙ ВОДИТЕЛЬ

205861050101

ВОДІЇ 20659103

/Ïëàíåòà Òàêñè / â äèñïåò÷åñêóþ òàêñè. Çíàíèå ÏÊ (óìåíèå ïå÷àòàòü), ãðàìîòíàÿ ðå÷ü. Îáó÷àåì. Ãðàôèê ðàáîòû: ïîñìåííûé (ñìåíà - 12 ÷àñîâ). Тел. (093)9071545

201071150000

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА /Äîðîæíî-ñòðîèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ / (JCB 3CX, CAT 428E). ÎÐ. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (050)462-73-76, 240-65-45. Тел. 5745836

103391010103

МАШИНІСТ БЕТОНОНАСОСУ /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 4000-4500 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

103081010104

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


34

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

КомпаніїТОВ"Піт-СТОП Сервіс"потрібнінаробот

ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â ДР,безшідливихзвичо Тел.:(050)355-38-40,

(098)211-34-48 10268101

МАШИНІСТ ЕКСТРУДЕРА /ÒΠ"Óí³-ÏÀÊ" / Ïðîâîäèìî íàâ÷àííÿ. Òåë.: (095)698-97-39. Äçâîíèòè ç 9.00 äî 17.00, ïí-ïò. Тел. (098)4790420

103361020102

МАШИНІСТИ БУРОВИХ УСТАНОВОК /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / (çàêîðäîííèõ ³ â³ò÷èçíÿíèõ). Ç\ï 5000-6000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

20659104

КПШЕУПодольс оор-на требется:

103081010102

ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÈÊ

МАШИНІСТИ ЕКСКАВАТОРА /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 4000-5000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

З\п4000рн. Ул.Фрнзе,15

103081010108

Òåë.

МЕХАНИЗАТОРЫ /ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / äîðîæíîé òåõíèêè. Ç\ï 3500 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

205861040101

Тел.:(063)141-53-01 20586107

20590101

ТРАКТОРИСТ /ÊÏ ÓÆÕ "Ëèïêè Æèòëî Ñåðâ³ñ"/ Тел. 2534070

ШИНО МОНТАЖНИКИ 103051020202

МЕХАНИК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ /Êîìïàíèÿ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / Àëåêñåé Âåíèàìèíîâè÷, Тел. (096)5038853

462-53-75

Обязанности:шмоизоляцияавто, разбор аизбор асалона, нанесениешмоизоляционных материалов.ОбязателенОРс различнымиавто.З\пдооворная.

000000220081

МЕХАНИК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ Àëåêñåé Âåíèàìèíîâè÷, Тел. (096)5038853

20559101

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÏÎ ØÓÌÎÈÇÎËßÖÈÈ

/Êîìïàí³ÿ ÒΠ"ϳò-ÑÒÎÏ Ñåðâ³ñ" / âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â. ÄÐ, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Òåë.: (050)355-38-40. Тел. (098)2113448

10315103

102681010101

ШИНОМОНТАЖНИКИ 103321020104

МИЙНИКИ АВТО /Íà àâòîìèéêó / Ìîëîä³ ëþäè â³ä 18 ðîê³â. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. ˳âèé áåðåã. Ç\ï â³ä 3000 ãðí + ïðåì³ÿ. Íàäàºìî æèòëî. Тел. 5928020

203621010101

ОПЕРАТОРИ АЗС Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Áàæàíî ÷îë. â³ä 20 ðîê³â. ÃÐ: äîáà\äâ³. Тел. (050)3319411

103761010101

ПОМІЧНИК МАШИНІСТА ЕКСТРУДЕРА /ÒΠ"Óí³-ÏÀÊ" / Ïðîâîäèìî íàâ÷àííÿ. Òåë.: (095)698-97-39. Äçâîíèòè ç 9.00 äî 17.00, ïí-ïò. Тел. (098)4790420

/Íà øèíîìîíòàæ/ Тел. (050)3317074

204811010101

ЭКСПЕДИТОР Â òîðãîâóþ êîìïàíèþ ïî ñòðîéìàòåðèàëàì. Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 206751030000

ЭКСПЕДИТОРЫ /Êðóïíàÿ òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï îò 3300 ãðí + ïðåìèÿ. Òåë.: (050)920-23-45, (063)396-53-76. Тел. (067)7440635 206761010102

10342101

103361020103

ПРАЦІВНИКИ АВТОЗАПРАВОК ÃÐ ð³çí³. Îïëàòà + ÷àéîâ³. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68, 360-01-38. Тел. (093)2108256 206891040000

СПЕЦИАЛИСТ ПО ШУМОИЗОЛЯЦИИ Îáÿçàííîñòè: øóìîèçîëÿöèÿ àâòî, ðàçáîðêà è çáîðêà ñàëîíà, íàíåñåíèå øóìîèçîëÿöèîííûõ ìàòåðèàëîâ. Îáÿçàòåëåí ÎÐ ñ ðàçëè÷íûìè àâòî. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Тел. (063)1415301

205901010101

20702101

ÐÀÁÎÒÀ

10354101

10318101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹18 • 13 òðàâíÿ 2013 ð.


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

ÐÀÁÎÒÀ

19572032

17842109

17302006

20182003

15432008

22332001

20362003

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 18-19 (800)

20172004

35


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

18142010

12372036

04312013

19442002

22652002

22672001

22592002

36

21652002

12322008

19132004

19782006

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 18-19 (800)


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

21252006

ÐÀÁÎÒÀ

15722023

21452004

04782017

22372001

21782008

20112003

21312007

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 18-19 (800)

22692001

37


Ó×ÅÁÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-35-00

07372007

02312010

38

03612001

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 18-19 (800)


39

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ГАЗОЕЛЕКТРОЗВАРНИК /"Á³ëüøîâèê" ÍÏÏ ÏÀÒ / Òåë.: 456-84-75. Тел. (097)3362120

000000230039

ГАЗОРІЗАЛЬНИКИ /ÒΠ"Çîâí³øí³ ìåðåæ³-Êè¿âñïåöáóä" / Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Òåë.: (044)417-67-65, (067)320-12-49. Тел. (067)2317495

10341101

КПШЕУПодольс оо р-натребется:

102751010103

ÑÒÎËßÐ

ЕЛЕКТРО ГАЗОЗВАРНИКИ

З/п3000рн. Ул.Фр нзе,15

/ÊÏ ÓÆÕ "Ëèïêè Æèòëî Ñåðâ³ñ"/ Тел. 2534070

Òåë.: 462-53-75

000000230079

ЕЛЕКТРОЕРОЗІОНІСТИ

10225101

/ÒΠ"Ç-ä "̲ÊÐÎÍÈ" / Ç\ï + ñîöïàêåò + ñïåöîäÿã. Ð-í ñò. ì. "Ïåòð³âêà", ïð-ò Ìîñêîâñüêèé, 6. Òåë.: 464-48-94. E-mail: mail@microny.com.ua Тел. (050)4483030

103481010106

ЕЛЕКТРОЗВАРНИК

КУЗНЕЦ

ПОРЕЗЧИК ДСП N2

Òðåáîâàíèÿ: íàâûêè õóäîæåñòâåííîé êîâêè, ÎÐ. Ðàáîòà â ñ. Ãîðåíè÷è. Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ. Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Òåë.: (097)925-21-07. Тел. (050)8785426

/"Âåñòü Òåõ"/ Тел. (050)4114474

102671010103

/ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / (íàï³âàâòîìàò). ì. Êè¿â, ð-í Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Тел. 4649248

102251010105

ЕЛЕКТРОЗВАРНИК /ÒΠ"Ñàíòåõí³ê-ÅÌÂ" / Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Тел. 5036767

000000230012

ЕЛЕКТРОЗВАРНИКИ /ÓÂÒÊ ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò" N4 / Òåë.: 430-60-86. Тел. 4302179

102781010101

ЕЛЕКТРОЗВАРНИКИ РУЧНОГО ЗВАРЮВАННЯ /ÒΠ"Çîâí³øí³ ìåðåæ³-Êè¿âñïåöáóä" / Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Òåë.: (044)417-67-65, (067)320-12-49. Тел. (067)2317495

102751010102

МАСТЕР (èçãîòîâëåíèå êëþ÷åé). Áåðåì áåç îïûòà, îáó÷àåì ïîä ñåáÿ. Ñòàáèëüíàÿ ç\ï îò 3000 ãðí â ìåñÿö (îïëàòà ïîíåäåëüíî). Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: (099)136-64-99, (068)594-24-77. Тел. (093)7999901

205541010103

МОНТАЖНИК /ÒΠ"Ñàíòåõí³ê-ÅÌÂ" / (ñàíèòàðíî-òåõí³÷íèõ ñèñòåì). Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Тел. 5036767

000000230013

ОБИВЩИК МЯГКОЙ МЕБЕЛИ /"Âåñòü Òåõ"/ Тел. (050)4114474

000000230053

ОПЕРАТОР ВЕСТАТІВ З ПРОГРАМНИМ КЕРУВАННЯМ /"Á³ëüøîâèê" ÍÏÏ ÏÀÒ / Òåë.: 456-84-75. Тел. (097)3362120

000000230038

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК

ОПЕРАТОРИ ВЕРСТАТІВ З ЧПУ

/ÏÀÒ ÍÂÏ "Á³ëüøîâèê" / V-VI ðîçðÿäó. Ç\ï äîãîâ³ðíà. Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 8.00 äî 16.00. Àäðåñà: ïð-ò Ïåðåìîãè, 49\2. Òåë.: (097)336-21-20. Тел. 4568445

/ÒΠ"Ç-ä "̲ÊÐÎÍÈ" / Ç\ï + ñîöïàêåò + ñïåöîäÿã. Ð-í ñò. ì. "Ïåòð³âêà", ïð-ò Ìîñêîâñüêèé, 6. Òåë.: 464-48-94. E-mail: mail@microny.com.ua Тел. (050)4483030

103481010102

206911010102

ЕЛЕКТРОСЛЮСАР /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 3500 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

/ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / ì. Êè¿â, ð-í Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Тел. 4649248

102251010103

103081010106

КОМПЛЕКТОВЩИК íà ç-ä. Ç\ï îò 3000 ãðí\ìåñ. Òåë.: 426-86-85. Тел. (063)9336001

ПАЯЛЬНИК ПЛАСТМАС

ПОКЛЕЙЩИК КРОМКИ ПВХ /"Âåñòü Òåõ"/ Тел. (050)4114474

000000230051

ПОКЛЕЙЩИКИ 206401010103

/"Âåñòü Òåõ"/ Тел. (050)4114474

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹18-19 • 13 òðàâíÿ 2013 ð.

000000230048

20586106

СВЕРЛОВЩИК 000000230050

РАБОЧИЙ /Íà ïðîèçâîäñòâî / (æåë. ìóæ.). Ç\ï îò 3000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 4927253

100631060103

РАБОЧИЙ

/"Âåñòü Òåõ"/ Тел. (050)4114474

000000230052

СЛЕСАРЬ ПО МЕТАЛЛУ И НЕРЖАВЕЙКЕ Òðåáîâàíèÿ: íàâûêè õóäîæåñòâåííîé êîâêè, ÎÐ. Ðàáîòà â ñ. Ãîðåíè÷è. Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ. Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Òåë.: (097)925-21-07. Тел. (050)8785426

102671010104

Áåðåì áåç îïûòà, îáó÷àåì ïîä ñåáÿ. Ñòàáèëüíàÿ ç\ï îò 3000 ãðí â ìåñÿö (îïëàòà ïîíåäåëüíî). Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: (099)136-64-99, (068)594-24-77. Тел. (093)7999901

СЛЮСАР

РАЗНОРАБОЧИЙ

/ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / ì. Êè¿â, ð-í Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Тел. 4649248

205541010102

/"Âåñòü Òåõ"/ Тел. (050)4114474

000000230049

/Ñåðåäíÿ øêîëà / (â áàñåéí). Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

103561020203

СЛЮСАРСАНТЕХНІК

102251010101

САНТЕХНИК /Â áèçíåñ-öåíòð (öåíòð Êèåâà)/ Тел. 2350716

СЛЮСАРИІНСТРУМЕНТАЛЬНИКИ 103411010102

СВАРЩИК Òðåáîâàíèÿ: íàâûêè õóäîæåñòâåííîé êîâêè, ÎÐ. Ðàáîòà â ñ. Ãîðåíè÷è. Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ. Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Òåë.: (097)925-21-07. Тел. (050)8785426

102671010101

СВАРЩИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà / Òåë.: (050)546-50-58. Тел. (098)3524683

/ÒΠ"Ç-ä "̲ÊÐÎÍÈ" / Ç\ï + ñîöïàêåò + ñïåöîäÿã. Ð-í ñò. ì. "Ïåòð³âêà", ïð-ò Ìîñêîâñüêèé, 6. Òåë.: 464-48-94. E-mail: mail@microny.com.ua Тел. (050)4483030

103481010101

СЛЮСАРІ /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / ç âèãîòîâëåííÿ âóçë³â òà äåòàëåé ñàíòåõñèñòåì. ì. Êè¿â, ð-í Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Тел. 4649248

102251010102

204311020105

СЛЮСАРІ

СВАРЩИКИ СБОРЩИКИ ñ ÎÐ, ýë.-äóãîâàÿ, ï\àâòîìàò. Ïðîèçâîäñòâî áûòîâîê, êèîñêîâ, îòêàòíûõ ãàðàæíûõ âîðîò, ëåñòíèö. Òðåçâîñòü, ïóíêòóàëüíîñòü. Ç\ï ñäåëüíàÿ, îò 5000 ãðí. Âîçìîæíî æèëüå. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Áîðèñïîëüñêàÿ, 7, òåððèòîðèÿ ç-äà "Áóäìàø". Тел. (096)5971957

204721010101

/ÓÂÒÊ ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò" N4 / Òåë.: 430-60-86. Тел. 4302179

102781010102

СЛЮСАРІ РЕМОНТНИКИ /ÓÂÒÊ ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò" N4 / Òåë.: 430-60-86. Тел. 4302179 102781010104

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


40

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ БУДІВЕЛЬНИКИ РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Тел. 3600138 206891030000

БУРИЛЬНИКИ /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 4000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

103081010101

ЗАМЕРЩИК М\П Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 206751140000

КОНСТРУКТОР 10348101

10278101

/Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ / (áóä³âíèöòâî). Тел. 4675697

000000240009

МАЛЯРЫ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÍÎÂÎÆÈËÁÓÄ" / ñ ÎÐ. Íà áîëüøèå îáúåìû (âûñîòêè). Ç\ï ñäåëüíàÿ. Ð-í Áåðåçíÿêè. Òåë.: (095)629-89-84, (067)951-88-68. Тел. (044)5945123

206211020101

МОНОЛІТНИКИ /ÒΠ"²ÍÒÅÐÁÓÄÌÎÍÒÀÆ" / ÄÐ â³ä 2-õ ðîê³â. Íàäàºòüñÿ æèòëî. Ç\ï âèñîêà. Òåë.: (044)520-03-38. Тел. (067)4088331

102101010101

МОНТАЖНИКИ /Íà Ïð-òèå / ñ àâòî è èíñòðóìåíòîì Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: 044-383-72-20, 098-674-61-01, 093-745-55-68, Тел. (099)3291006

20472101

СЛЮСАРІСАНТЕХНІКИ /ÊÏ ÓÆÕ "Ëèïêè Æèòëî Ñåðâ³ñ"/ Тел. 2534070

206571020107

МОНТАЖНИКИ ЗОВНІШНІХ ТРУБОПРОВОДІВ

000000230080

СТОЛЯР

/ÒΠ"Çîâí³øí³ ìåðåæ³-Êè¿âñïåöáóä" / Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Òåë.: (044)417-67-65, (067)320-12-49. Тел. (067)2317495

/ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 3000 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

205861060101

ТЕРМІСТИ /ÒΠ"Ç-ä "̲ÊÐÎÍÈ" / Ç\ï + ñîöïàêåò + ñïåöîäÿã. Ð-í ñò. ì. "Ïåòð³âêà", ïð-ò Ìîñêîâñüêèé, 6. Òåë.: 464-48-94. E-mail: mail@microny.com.ua Тел. (050)4483030

103481010107

ШЛІФУВАЛЬНИКИ ПО МЕТАЛУ /ÒΠ"Ç-ä "̲ÊÐÎÍÈ" / Ç\ï + ñîöïàêåò + ñïåöîäÿã. Ð-í ñò. ì. "Ïåòð³âêà", ïð-ò Ìîñêîâñüêèé, 6. Òåë.: 464-48-94. E-mail: mail@microny.com.ua Тел. (050)4483030

103481010103

ТОКАРКАРУСЕЛЬНИК /"Á³ëüøîâèê" ÍÏÏ ÏÀÒ / Òåë.: 456-84-75. Тел. (097)3362120

102751010101

20431101

10267101

ЭЛЕКТРИК 000000230037

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / ì. Êè¿â, ð-í Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Тел. 4649248 102251010104

(ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó - 2 ðàçà â íåäåëþ; îáñëóæèâàíèå îáîðóäîâàíèÿ). Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ. Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Òåë.: (097)925-21-07. Тел. (050)8785426

102671010201

/ÓÂÒÊ ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò" N4 / Òåë.: 430-60-86. Тел. 4302179 102781010103

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИКИ

ЭЛЕКТРИК /Â áèçíåñ-öåíòð (öåíòð Êèåâà)/ Тел. 2350716

103481010105

ÐÀÁÎÒÀ

З\п3200рн. Ул.Фр нзе,15 20586101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ /Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà / Òåë.: (050)546-50-58. Тел. (098)3524683

204311010103

АСФАЛЬТИРОВЩИКИ

/Ðåñòîðàí "Õýïïè ×èêåí Ãðèëü" / Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà. ã. Êèåâ, óë. Ñàãàéäà÷íîãî, 6À. Тел. 4250109

/ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 3200 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

ЭЛЕКТРИК КИПИА

БЕТОНЩИКИ

/Ç-ä ïî ïåðåðàáîòêå ðûáû â ã. Âèøíåâîå / Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà äîñòîéíîé ç\ï. Тел. (067)5384498

/Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà / Òåë.: (050)546-50-58. Тел. (098)3524683

205801010105

ПЛИТОЧНИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÍÎÂÎÆÈËÁÓÄ" / ñ ÎÐ. Íà áîëüøèå îáúåìû (âûñîòêè). Ç\ï ñäåëüíàÿ. Ð-í Áåðåçíÿêè. Òåë.: (095)629-89-84, (067)951-88-68. Тел. (044)5945123

206211020102

Òåë.462-53-75

ЭЛЕКТРИК

205911010102

/ÒΠ"Ç-ä "̲ÊÐÎÍÈ" / Ç\ï + ñîöïàêåò + ñïåöîäÿã. Ð-í ñò. ì. "Ïåòð³âêà", ïð-ò Ìîñêîâñüêèé, 6. Òåë.: 464-48-94. E-mail: mail@microny.com.ua Тел. (050)4483030

ÀÑÔÀËÜÒÈÐÎÂÙÈÊÈ

АРМАТУРЩИКИ

103411010101

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИКИ

КПШЕУПодольс оор-на требются:

СВАРЩИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà / Òåë.: (050)546-50-58. Тел. (098)3524683

204311010105

СПЕЦІАЛІСТИ /Ó öåõ îáðîáêè ìàðìóðó òà êàìåíþ / ç îáðîáêè êàìåíþ ç ÄÐ. Ðàáîòà - ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî". Ç\ï âèñîêà ³ çàëåæèòü â³ä êâàë³ô³êàö³¿ òà ìàéñòåðíîñò³. Òåë.: (067)447-14-07, (063)438-17-30, (099)705-77-73, (044)360-96-91. Тел. (044)3609692 102701010101

205861010101

ШТУКАТУРЫ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÍÎÂÎÆÈËÁÓÄ" / ñ ÎÐ. Íà áîëüøèå îáúåìû (âûñîòêè). Ç\ï ñäåëüíàÿ. Ð-í Áåðåçíÿêè. Òåë.: (095)629-89-84, (067)951-88-68. Тел. (044)5945123

204311010104

206211020103

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹18-19 • 13 òðàâíÿ 2013 ð.


41

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ АВТОМОЙЩИКИ

Ç\ï îò 5000 ãðí. ÎÐ îáÿçàòåëåí. Ïîìîùü ñ æèëüåì. Ð-íû ðàáîòû: óë. Æìåðèíñêàÿ, 5; óë. Æìåðèíñêàÿ, 26; óë. Òóïîëåâà, 1-Á; Áåëãîðîäêà. Òåë.: (097)007-27-72, Àíäðåé. Тел. (098)3732777

206771010101

ВАНТАЖНИК Â ÊËÈÍÈÍÃÎÂÓÞ ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÐÀÁÎ×ÈÅ

102731040103

ïî óáîðêàì è õèì÷èñòêàì М ж.от23лет. З/пот150рн/день

Òåë.: (067)249-05-99 10275101

(Центр)

Òåë.: 561-70-50 20523101

10210101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 11 ВАНТАЖНИКІВ /̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / 160 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî. Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00, êð³ì íåä³ë³. Ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè" (âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64), (063)876-66-52. Тел. (068)5302620

205311020105

11 ПАКУВАЛЬНИКІВ

Êàò. "Ä". Îòâåòñòâåííîñòü, ñîîáðàçèòåëüíîñòü. ÃÐ: ñ 9.00 äî 19.00. Ïåðåâîçêà ëþäåé è ãðóçà. Àâòîòðàíñïîðò ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï îò 4000 ãðí. Òåë.: 461-87-50. Тел. 5813434

103131010103

ВЫШИВАЛЬЩИК(ЦА) ÎÐ íà ìàøèíàõ ZSK\Tajima îò 2-õ ëåò. Ãèáêèé ÃÐ. Ç\ï îò 3000 ãðí. Òåë.: 461-87-50. Тел. 5813434 103131010101

10373101

СБОРЩИК МЕБЕЛИ ñ ÎÐ. Тел. (095)3554281 103731010101

99990510

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹18-19 • 13 òðàâíÿ 2013 ð.

/Ïîä³ë (ð-í ì. "Òàðàñà Øåâ÷åíêà") / ç íî÷íèìè çì³íàìè. Тел. (063)9533445

ВАНТАЖНИКИ /Ìàãàçèí ñ³ìåéíî¿ ïîêóïêè "Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, æèòëî. Ïðàöåâëàøòîâóºìî ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96. Тел. (044)5831719

103821020111

ВАХТЕР â îáùåæèòèå. 260 ãðí â ñìåíó, ñóòêè\äâîå. Òåë.: (066)350-51-95, (098)293-65-99. Тел. (093)7441346

206361010106

ВЫРЕЗКА МАРОК НА ДОМУ 1200 ãðí çà íåäåëþ. Òåë.: (066)350-51-95, (098)293-65-99. Тел. (093)7441346

206361010103

ГРУЗЧИК íà ïðîìûøëåííóþ ãðóïïó òîâàðîâ. Ç\ï îò 100 ãðí\äåíü. Òåë.: 426-86-85. Тел. (063)9336001

206401020101

/̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / 140 ãðí\äåíü. ×îë.\æ³í. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî. Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00, êð³ì íåä³ë³. Ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè" (âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64), (063)876-66-52. Тел. (068)5302620

ГРУЗЧИК

2 УЧЕНИКА

/Êîìïàíèÿ "ÈÍÒÅÐÃÈÏÑ ÓÊÐÀÈÍÀ" / Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, äîñòîéíàÿ îïëàòà òðóäà. Òåë.: (093)365-34-88, (099)438-26-57. Тел. (044)5361456

205311020104

íà ñáîðêó êîìïüþòåðîâ è íîóòáóêîâ. Òåë.: (098)906-05-25. Тел. 2330291

206251010101

/Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ, ã. Áåëàÿ Öåðêîâü, ã. Èðïåíü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)5478668

103101010105

ГРУЗЧИКИ

103841010106

4 ЧАСА В ДЕНЬ  4000 ГРН В МЕСЯЦ /Ñåòü èíôîðìàöèîííûõ öåíòðîâ / Òåë.: (099)733-61-37. Тел. (093)1425980

205201010101

АВТОМИЙНИКИ Ä³â÷àòà òà õëîïö³. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Ç\ï 1700 ãðí\òèæäåíü. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Ãðàô³êè ðîáîòè ð³çí³ (ïîäîáîâî, äåíí³, ùîòèæíåâî). Ç\ï ùîòèæíåâî, í³÷í³ - âðàíö³. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68, 360-01-38. Тел. (093)2108256

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

000000270055

000000270106

Честные,тр долюбивые, исполнительные.Теплыебосы. Подробностиприсобеседовании. З\пвысоая

ВОДИТЕЛЬ ЭКСПЕДИТОР

Ç\ï äîãîâ³ðíà. ÃÐ: òèæäåíü\òèæäåíü. Ìîæëèâî ³íâàë³äè. Тел. 4868575

ВАНТАЖНИК

ТРЕБУЮТСЯ:

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

ВАНТАЖНИК

20627101

ÀÂÒÎÌÎÉÙÈÊÈ

20621102

/Òîðãîâèé ä³ì "Êîðîë³âñüêèé ñìàê" / (÷îëîâ³ê). Ç\ï çà ñï³âáåñ³äîþ. Ð-í Ñåâàñòîïîëüñüêî¿ ïëîù³. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. E-mail: kingsmak.kiev@mail.ru Òåë.: (093)365-57-12, (093)349-49-99. Тел. 2420352

206891050000

ГРУЗЧИКИ Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)547-10-80; ð-í ì. "Îáîëîíü", (067)656-60-19; ð-í Áîðùàãîâêà, (067)235-67-93; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)223-75-73; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)223-81-90; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-77-36; ð-í Òðîåùèíà, (067)223-81-77; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)2175643

103631040108

ГРУЗЧИКИ /Íà Ïð-òèå / Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: 044-383-72-20, 098-674-61-01, 093-745-55-68, Тел. (099)3291006

206571020101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


42

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

20640102

10341102

ГРУЗЧИКИ

ДЕВУШКИ

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК

Äíåâíàÿ ñìåíà ñ 7.00 äî 18.00. Ç\ï 3000 ãðí. Àäðåñ: ñ. Áåëãîðîäêà, îò ñò. ì. "Íèâêè" ìàðø. N749, N748 äî îâîùíîé áàçû. Тел. (093)6734408

/ÒÌ "ÁËÈÍÎÊ" / äëÿ âûïåêàíèÿ è ðåàëèçàöèè áëèíîâ ñ íà÷èíêàìè. ÎÐ íå îáÿçàòåëåí. Îáó÷åíèå ãàðàíòèðóåì. Ç\ï ñäåëüíàÿ. Ëåâûé áåðåã. Òåë.: 564-41-12. Тел. (050)3536480

Çàïðîøóº ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÊÎÑÌÎ". Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Òåë.: (044)206-21-73. Тел. (067)2398152

205421010102

206821010101

ГРУЗЧИКИ /Â òîðãîâóþ êîìïàíèþ / Òðåáîâàíèÿ: ìóæ.\æåí. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ ñ 7.00 äî 20.00. Ç\ï 2500-2900 ãðí. Àäðåñ: ì. "Äàðíèöà", ìàðø. N45, îñò. "Èíñòèòóò Õèìèè". Òàòüÿíà, Тел. (093)8805502

206501010101

ГРУЗЧИКИ /Ç-ä ïî ïåðåðàáîòêå ðûáû â ã. Âèøíåâîå / Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà äîñòîéíîé ç\ï. Тел. (067)5384498

205801010103

ГРУЗЧИКИ НА МУСОРОВОЗ /Â òðàíñïîðòíóþ êîìïàíèþ / Ç\ï îò 3000 ãðí. Тел. (096)3071392

102661010202

ГРУЗЧИКИКОМПЛЕКТОВЩИКИ /Â òîðãîâóþ êîìïàíèþ / Òðåáîâàíèÿ: ìóæ.\æåí. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ ñ 7.00 äî 20.00. Ç\ï 2500-2900 ãðí. Àäðåñ: ì. "Äàðíèöà", ìàðø. N45, îñò. "Èíñòèòóò Õèìèè". Òàòüÿíà, Тел. (093)8805502

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД 3000-5000 ãðí â ìåñÿö. Тел. (067)7663065

206721010101

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАРАБОТОК áåç îòðûâà îò îñíîâíîé ðàáîòû. Ïðåäïî÷òåíèå îôèöåðàì çàïàñà. Òåë.: (068)721-77-83 (ïí-ïò 10.00-18.00). Тел. (099)4148678

204301010101

ЖІНКИ /Ïðîãðàìà "Ïðàâî íà æèòòÿ" / 20-32 ðîê³â, ÿê³ áàæàþòü âçÿòè ó÷àñòü â ïðîãðàì³ äîïîìîãè áåçä³òíèì ïàðàì â ðîë³: ñóðîãàòíèõ ìàòåð³â, äîíîð³â ÿéöåêë³òèí. Ãàðàíòîâàíå âèñîêå âèíàãîðîäæåííÿ çà ó÷àñòü â ïðîãðàì³. Äî 200000 ãðí. Âèìîãè: ìàòè âëàñíó äèòèíó, ô³ç. ³ ïñèõ. çäîðîâ'ÿ. Ìåä. îáñòåæåííÿ, òðàíñïîðòí³ âèòðàòè ³ æèòëî - çà íàø ðàõóíîê! Òåë.: (050)185-06-62, (067)421-58-60. Тел. (044)2294626

206451010101

ЖІНКИ,

ДВІРНИК /ÄÑ N 157 / Òåë.: 257-61-37. Тел. 2576112

ЗАМЕРЩИКИ

206501010102

/Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / Òåë.: (063)220-31-95. Тел. (063)2203194

201171010126

206731020101

000000270060

ДВІРНИК /ÄÍÇ N 647 (ð-í ì. "Íèâêè")/ Тел. 4007348

000000270062

/Íà Ïð-òèå / Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: 044-383-72-20, 098-674-61-01, 093-745-55-68, Тел. (099)3291006

206571020104

ДВІРНИК /ÄÑ ñàíàòîðíîãî òèïó N 94 (ð-í Òðîºùèíà)/ Тел. 5150563

000000270064

ДВІРНИКИ /ÊÏ ÓÆà "Ïå÷åðñüêæèòëî" / Ç\ï îò 2000 ãðí. Ãóðòîæèòîê íà ïåð³îä ðîáîòè íàäàºòüñÿ. Тел. 2857469

103871010101

ДВІРНИКИ /ÊÏ ÓÆÕ "Ëèïêè Æèòëî Ñåðâ³ñ"/ Тел. 2534070 000000270078

ÐÀÁÎÒÀ

/Ïîä³ë (ð-í ì. "Òàðàñà Øåâ÷åíêà") / ͳ÷í³ çì³íè. Тел. (063)9533445

000000270107

КОНСУЛЬТАНТЫ /Íà Ïð-òèå / Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: 044-383-72-20, 098-674-61-01, 093-745-55-68, Тел. (099)3291006

206571020103

ùî áàæàþòü ñòàòè ñóðîãàòíèìè ìàìàìè. Ìè ãàðàíòóºìî ïîâíó êîíô³äåíö³éí³ñòü Âàøèõ äàíèõ òà ã³äíó âèíàãîðîäó - 130 000-180 000 ãðí (â çàëåæíîñò³ â³ä ïðîãðàì). Âèìîãè: æ³íêè â³êîì â³ä 20 äî 28 ðîê³â, ÿê³ ô³çè÷íî òà ïñèõ³÷íî çäîðîâ³ òà ìàþòü õî÷à á îäíó ñâîþ çäîðîâó äèòèíó. Áóäü ëàñêà, óòî÷íþéòå äåòàë³. Òåòÿíà, çà Тел. (044)3625363

ДВОРНИК

103921020102

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК

КОМПЛЕКТОВЩИКИ Íî÷íàÿ ñìåíà ñ 22.00 äî 10.00. ÃÐ: 6\6. Ç\ï 3500 ãðí + áîíóñû. Àäðåñ: ñ. Áåëãîðîäêà, îò ñò. ì. "Íèâêè" ìàðø. N749, N748 äî îâîùíîé áàçû. Тел. (093)6734408 205421010101

КОМПЛЕКТОВЩИКИ /Â òîðãîâóþ êîìïàíèþ / Òðåáîâàíèÿ: ìóæ.\æåí. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ ñ 7.00 äî 20.00. Ç\ï 2500-2900 ãðí. Àäðåñ: ì. "Äàðíèöà", ìàðø. N45, îñò. "Èíñòèòóò Õèìèè". Òàòüÿíà, Тел. (093)8805502 206501010103

КУХОННЫЙ РАБОТНИК /Â ýëèòíûé ðåñòîðàí / Ç\ï âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Æåëàòåëüíî èíîãîðîäíèå. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Àäðåñ: Ïîäîëüñêèé ð-í, óë. Ëåñîçàùèòíàÿ, 6. Òåë.: 454-27-86. Тел. 4542787

204891010114

КУХОННІ ПРАЦІВНИКИ

20117101

ОПЕРАТОРИ АЗС Â³ä 22 ðîê³â. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ÃÐ ïîçì³ííèé. Тел. (067)5083331

000000270063

ОПЕРАТОРЫ В СALLCENTER /"WinTrade" / Ç\ï îò 2500 ãðí. Òåë.: 221-07-25. Тел. (063)3451172

ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАРАБОТОК Ïðåäïî÷òåíèå èíèöèàòèâíûì. Æåëàòåëüíî ñ ÂÎ. Òåë.: (050)658-81-40, (067)407-34-70. Тел. 4516612

205101010101

/Ìàãàçèí ñ³ìåéíî¿ ïîêóïêè "Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, æèòëî. Ïðàöåâëàøòîâóºìî ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96. Тел. (044)5831719

ПАКУВАЛЬНИЦЯ

МИЙНИЦЯПРИБИРАЛЬНИЦЯ

ПАРКОВЩИК ТЕЛЕЖЕК

/Ïîä³ë (ð-í ì. "Òàðàñà Øåâ÷åíêà") / íà ñêëàä åëåêòðîí³êè. Äâ³ äåíí³, äâ³ í³÷í³ çì³íè, äâà âèõ³äí³. Тел. (063)9533445

000000270104

103821020110

/ϳöåð³ÿ "Ìàìàì³ÿ"/ Тел. 3327111

000000270057

000000270018

МОЙЩИЦАУБОРЩИЦА /Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / (äíåâíàÿ, ñóòî÷íàÿ). Ç\ï äîñòîéíàÿ. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Èðèíà, Тел. (050)3560005

206561020106

/"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

205711020104

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ /Ðàáîòà â îôèñå / Âîçðàñò îò 21 ãîäà. Тел. (066)3401114

204701010102

МОЛОДЫЕ АКТИВНЫЕ ЛЮДИ НА ЛИСТОВКИ Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 206751120000

НАБОР ТЕКСТА НА ДОМУ 15 ãðí - 1 ñòð. Òåë.: (066)350-51-95, (098)293-65-99. Тел. (093)7441346

206361010102

ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОН Ç\ï îò 100 ãðí\äåíü. Òåë.: 426-86-85. Тел. (063)9336001

206401010104

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ /Äîïîëíèòåëüíûé çàðàáîòîê / íà 2-3 ÷àñà â äåíü. Ãèáêèé ãðàôèê. Âûãîäíàÿ ñèñòåìà âîçíàãðàæäåíèÿ. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: (097)356-66-69. Тел. (063)6110852

205621010101

ПОМІЧНИКИ ПРОДАВЦЯ /Ìåðåæà "ÀÒÁ" / (ïðèáèðàëüíèö³). ì. Êè¿â: (044)422-07-50, 242-01-22, 403-73-12, (095)235-75-97, e-mail: hrkiev@atbmarket.dp.ua; ì. Áó÷à: 422-02-35; ì. Áîÿðêà: (04598)40-48-2, (050)421-58-63; ì. Âèøíåâå: (044)406-08-86; ì. Îáóõ³â: Тел. (095)2342291

103861010107

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹18 • 13 òðàâíÿ 2013 ð.


43

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

20362101

ТРЕБУЮТСЯ:

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

ÀÂÒÎÌÎÉÙÈÊÈ

ÀÂÒÎÌÈÉÍÈÊÈ

(Центр)

(до25р.).Забезпеч ємо житлом.З\пщотижнева

Честные,тр долюбивые, исполнительные.Теплыебосы. Подробностиприсобеседовании. З\пвысоая

Òåë.: 561-70-50 10349101

ПОСТОЯННАЯ РАБОТА С ДОСТОЙНОЙ ОПЛАТОЙ Ãèáêèé ãðàôèê. Òåë.: (097)007-999-2. Тел. (066)4337701

/ ðåñòîðàí (ð-í Áîðùàã³âêà)/ Тел. (097)9226354

20523102

ПРОМОУТЕРИ

РІЗНОРОБ

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. ÎÐ íå òðåáóåòñÿ. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå. Ç\ï 200 ãðí â äåíü + %. Ðàñ÷åò åæåäíåâíî. Íå àãåíòñòâî. Òåë.: (097)017-93-24. Тел. (093)7926843

Ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. 3-5 ãîäèí íà äåíü. Ñï³âáåñ³äà çà àäðåñîþ: ì. "Äàðíèöÿ", ïð-ò Âèçâîëèòåë³â, 3. Òåë.: (044)502-69-21. Тел. (093)5193708

/ÒΠ"Óí³-ÏÀÊ" / Ïðîâîäèìî íàâ÷àííÿ. Òåë.: (095)698-97-39. Äçâîíèòè ç 9.00 äî 17.00, ïí-ïò. Тел. (098)4790420

РАБОТА

РІЗНОРОБИ НА СКЛАД, БУДМАЙДАНЧИКИ, ЗАПРАВКИ

206841020101

ПРИЙМАЛЬНИК

000000270061

Çàïðîøóº ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÊÎÑÌÎ". Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Òåë.: (044)206-21-73. Тел. (067)2398152

103921020104

ПОСУДОМОЙЩИЦА Òåë.: 279-12-09. Тел. (098)4387068

ПРИЙМАЛЬНИКИ ТОВАРУ 205871010103

ПОСУДОМОЙЩИЦА /Îòåëü "Ñîôèåâñêèé Ïîñàä" / E-mail: 77_88@ukr.net Тел. (067)4095967

ПРАЛЯ /ÄØ N63 Ñîëîì'ÿíñüêîãî ð-íó / Òåë.: 246-19-44. Тел. 2461945

000000270066

ПРАЦІВНИК ЗАЛУ /Â ïåêàðíþ-êàôå / Çíàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè îáîâ'ÿçêîâå. Тел. (067)6741074

ПРОДАВЕЦ Êîíñóëüòàöèÿ êëèåíòà. Ïîäáîð ïðîäóêöèè. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû. Ç\ï äîñòîéíàÿ, âûïëà÷èâàåòñÿ ïîíåäåëüíî. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 206751070000

ПРОДАВЕЦПОВАР 206781020103

ПРТИЕ â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðåäîñòàâëÿåò ðàçëè÷íûå âàêàíñèè. Êàðüåðíûé ðîñò. Íå ñåòåâîé ìàðêåòèíã. Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 206751050000

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ /Ñåðåäíÿ øêîëà / Òåë.: 284-38-46, 248-73-86. Тел. 2487667

/Ìàãàçèí ñ³ìåéíî¿ ïîêóïêè "Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, æèòëî. Ïðàöåâëàøòîâóºìî ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96. Тел. (044)5831719

103821020107

000000270074

/ ñåòü áëèííûõ / Ñïåöîäåæäîé, ïèòàíèåì, îáó÷åíèåì - îáåñïå÷èâàåì. Ç\ï 150 ãðí\äåíü + %. Àëåêñåé Ãåííàäèåâè÷, Тел. (050)3347664

205661010101

ПРОДАВЦЫ (ìóæ.\æåí.). Áåðåì áåç îïûòà, îáó÷àåì ïîä ñåáÿ. Ñòàáèëüíàÿ ç\ï îò 3000 ãðí â ìåñÿö (îïëàòà ïîíåäåëüíî). Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: (099)136-64-99, (068)594-24-77. Тел. (093)7999901

205541010101

ПРОДАВЦІПРОМОУТЕРИ 103561020202

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ /ÄØ N63 Ñîëîì'ÿíñüêîãî ð-íó / Òåë.: 246-19-44. Тел. 2461945

000000270103

ПРИГЛАШАЕМ

/³ää³ë ïàðôóìå𳿠êîìïàí³¿ "Perfums Bar" / ̳ñöå ðîáîòè: ïåðåõ³ä ñò. ì. "Ïàëàö Óêðà¿íà", ñóïåðìàðêåò "Ôóðøåò", âóë. Ñòàðîâîêçàëüíà, ì. "Âîêçàëüíà"; ñóïåðìàðêåò "Ôóðøåò", ïð-ò Ïåðåìîãè, ì. "Íèâêè". ÃÐ: 3\3. Ç\ï 3000 ãðí\13 äí³â. Òåë.: (097)016-28-40. Тел. (093)6483602 205981010101

öåëåóñòðåìëåííûõ, ïîçèòèâíûõ, ñèëüíûõ äóõîì â áèçíåñ. Ñ Oriflame æèçíü âàøà è âàøèõ äåòåé îáåñïå÷åíà íà ìíîãèå ãîäà. Ïîìîæåì, ïîäñêàæåì, ïîääåðæèì. Òåë.: (067)445-89-69. Тел. (093)7323734

20636101

20597101

ПРИГЛАШАЕМ МОЛОДЕЖЬ

206311010101

ПОСУДОМИЙНИЦЯ

Тел.: (067)406-57-93, ст.м."ГероївДніпра"; (067)406-26-39, ст.м."Політехнічнийінстит т"; (067)406-26-45, ст.м."Черніівсьа"

206191010101

/Êîìïàíèÿ "Emerald city" / Ïîäðàáîòêà íà äîìó. Ñâîáîäíûé ãðàôèê. Ç\ï 3000 ãðí. Ñîáåñåäîâàíèå ïî àäðåñó: óë. Äîâæåíêî, 2 (ñ 11.00 äî 17.00 ïí-ïò). 205851010101

РАБОТА! Ïîëíàÿ èëè ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Ïåðñïåêòèâà. Êàðüåðà. Äîñòîéíûé äîõîä. Ëþäìèëà, Тел. (050)3322290

204871010101

РАБОТНИКИ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА / ñàäîâûé öåíòð / Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ íåìåíåå 2-õ ëåò. Ìåñòîðàñïîëîæåíèå: ñ. Ãóðîâùèíà, 20 êì îò Êèåâà ïî Æèòîìèðñêîé òðàññå. Æèëüåì íåîáåñïå÷èâàåì. Òåë.: (063)247-03-04. Тел. (067)3287343

205831010102

РАЗДАТЧИК ЛИСТОВОК Ç\ï îò 100 ãðí\äåíü. Òåë.: 426-86-85. Тел. (063)9336001

СБОР РУЧЕК НА ДОМУ 0,87 êîï. - çà 1 øò. Òåë.: (066)350-51-95, (098)293-65-99. Тел. (093)7441346

СЕРВЕРБИЛЕТЕР /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / Òåë.: (063)220-31-95. Тел. (063)2203194

201171010129

ТЕХРАБОТНИКУБОРЩИЦА /Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé DeLuxe" / Íà êèíîòåàòð. Ìîæíî áåç ÎÐ. Óë. Ãîðüêîãî, 50. Òåë.: 232-55-41. Тел. (063)2325541

206171010108

УБОРЩИЦА

РАЗДЕЛЬЩИКИ Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)547-10-80; ð-í ì. "Îáîëîíü", (067)656-60-19; ð-í Áîðùàãîâêà, (067)235-67-93; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)223-75-73; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)223-81-90; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-77-36; ð-í Òðîåùèíà, (067)223-81-77; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)2175643

103631040104

РАЗНОРАБОЧИЙ

/Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / (íî÷íàÿ ñìåíà). Òåë.: (063)220-31-95. Тел. (063)2203194

201171010132

УБОРЩИЦА Ãîëîñååâñêèé ð-í. Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî Тел. (050)3827523

103141010101

УБОРЩИЦА Тел. (050)4444424

/Íà ïðîèçâîäñòâî / (æåë. ìóæ.). Ç\ï îò 3000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë. Òåë.: 496-25-68 (çâîíèòü äî 16.00). Тел. 4927253

204921010102

УБОРЩИЦА

РАЗНОРАБОЧИЙ

/"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

Ç\ï îò 100 ãðí\äåíü. Òåë.: 426-86-85. Тел. (063)9336001

УБОРЩИЦА

100631060106

206401020104

Ð-í Ñåâàñòîïîëüñêîé ïë. Òåë.: (067)798-99-69, (066)353-84-19. Тел. (067)2361926

Ìîæëèâî ñ³ì'ÿ. Æèòëî º á³ëÿ ì. Êèºâà. Îïëàòà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë.: 275-40-66. Тел. (067)2353174

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹18 • 13 òðàâíÿ 2013 ð.

206891090000

206401020103

ПРОМОУТЕР

205381010102

Ç\ï ïîòèæíåâî, 2 ðàçè â ì³ñÿöü, ïîì³ñÿ÷íî. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68, 360-01-38. Тел. (099)5466893

206361010101

РОБІТНИЦЯ З ДОГЛЯДУ ЗА КРОЛЯМИ

206301010101

103361020101

201571010000

205711020108

/Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ, ã. Áåëàÿ Öåðêîâü, ã. Èðïåíü. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)5478668 103101010106

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


44

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10303102

10314101

20650101

УБОРЩИЦА Ð-í ïë. Ïîáåäû. Ðåæèì ðàáîòû: ñ 6.0 äî 11.00. Ç\ï 1000 ãðí. Тел. 4862199 103781020000

УБОРЩИЦА /Ðåñòîðàí â öåíòðå Êèåâà / Ðàáîòà - 1\2. Îäíà ñìåíà - 200 ãðí. Тел. 2790215

000000270056

УБОРЩИЦЫ /Áèçíåñ-öåíòð (öåíòð Êèåâà)/ Тел. 2350716

103411020101

ФАСОВЩИКИ

20634103

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 11 КУР'ЄРІВ

/Â èíòåðíåò-ìàãàçèí / (180 ãðí, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñïåöîäåæäà). Ïî íàäîáíîñòè èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå (áåç ïðåäîïëàòû). Ñïðàâêè ïî òåë.: (097)320-57-08, (063)788-55-51, (099)615-59-10, (044)592-76-25. Тел. (044)5025177

/̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / ³ä 180 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî. Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00, êð³ì íåä³ë³. Ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè" (âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64), (063)876-66-52. Тел. (068)5302620

ФАСОВЩИЦЫ

КУР'ЄР

205311020102

205121010102

/Ç-ä ïî ïåðåðàáîòêå ðûáû â ã. Âèøíåâîå / (æåí.). Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà äîñòîéíîé ç\ï. Тел. (067)5384498

/"MAMAMIA" / íà ìîòîöèêë êîìïàí³¿. Ïîñâ³ä÷åííÿ êàò. "À". Ç\ï â³ä 3000 ãðí. Îáîâ'ÿçêîâî íàÿâí³ñòü ñàíêíèæêè. Тел. 3327111

205191020103

205801010101

ФАСУВАННЯ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ, ОВОЧІВ, ПОСУДУ Ç\ï â³ä 1800 ãðí çà 2 òèæí³. ÃÐ ð³çí³. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68, 360-01-38. Тел. (093)2108256 206891080000

20647101

КУРЬЕР Ç\ï 4300 ãðí + %. ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Ç\ï åæåäíåâíî. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: 383-12-13, 383-13-10, (098)815-40-02 (ðàáîòîäàòåëü). Тел. (093)7760028

206011010102

Ç\ï îò 100 ãðí\äåíü. Òåë.: 426-86-85. Тел. (063)9336001

/Æåíñêèé ôèòíåñ-êëóá / Æåëàòåëüíî æåíùèíà îò 22 äî 35 ëåò. ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Ç\ï îò 3000 äî 5000 ãðí. Ëþäìèëà, Тел. (067)7519643

КУРЬЕР

205631010101

Ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. 3-5 ãîäèí íà äåíü. Ñï³âáåñ³äà çà àäðåñîþ: ì. "Äàðíèöÿ", ïð-ò Âèçâîëèòåë³â, 3. Òåë.: (044)502-69-21. Тел. (093)5193708 206191010103

206401020102

/Â èçäàòåëüñòâî / äëÿ äîñòàâêè äîêóìåíòîâ ïî ã. Êèåâó. Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü: ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00. Çíàíèå ãîðîäà. Ïðåäîñòàâëÿåì: ïðîåçäíîé íà âñå âèäû òðàíñïîðòà, ìîá. ñâÿçü. Ç\ï ñäåëüíàÿ. Òåë.: 453-35-11. Тел. 4533513

206471010101

КУРЬЕР /"Áèî Ñîôò" / Òåë.: (093)002-20-51. 000000280072

КУРЬЕРЫ / èíòåðíåò-ìàãàçèí / äëÿ äîñòàâêè òåêñòèëüíî-ñóâåíèðíîé ïðîäóêöèè (220 ãðí, ïðîåçä çà ñ÷åò êîìïàíèè). Ïî íàäîáíîñòè èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå (áåç ïðåäîïëàòû). Ñïðàâêè ïî òåë.: (097)320-57-08, (063)788-55-51, (099)615-59-10, (044)592-76-25. Тел. (044)5025177 205121010101

99990504

ÐÀÁÎÒÀ

/Ðåñòîðàíû "Ñóøèÿ" / (íà ñêóòåð êîìïàíèè\ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì). Èíôîðìàöèÿ ïî Тел. (067)2173721

103111020104

КУРЬЕР

ФИТНЕСИНСТРУКТОР

ІНТЕРВ'ЮЄРИ

КУРЬЕРЫ

КУРЬЕРЫКОНСУЛЬТАНТЫ /Êðóïíàÿ òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï 3300 ãðí + ïðåìèÿ. Òåë.: (050)920-23-45, (063)396-53-76. Тел. (067)7440635

206761010103

КУРЬЕРЫМЕНЕДЖЕРЫ / àêòèâíî ðàçâèâàþùóþñÿ êîìïàíèþ / Çíàíèå Êèåâà, îïåðàòèâíîå ïåðåäâèæåíèå, óìåíèå äîãîâàðèâàòüñÿ, îòâåòñòâåííîñòü, ñòàðàòåëüíîñòü, êîììóíèêàáåëüíîñòü. Ôóíêö. îáÿçàííîñòè: äîñòàâêà â øêîëû èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ è ðàçìåùåíèå èõ íà ñòåíäå, îò÷åòíîñòü. Ãàðàíòèè: ñòàáèëüíûé äîõîä, èíòåðåñíàÿ ðàáîòà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Òåë.: (067)658-60-15. Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà, Тел. (044)5070887

206341030101

МОТОКУРЬЕР /"EXMOTO" / Ãðàôèê ðàáîòû: ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00. Ç\ï: ñòàâêà + ñäåëüíàÿ. E-mail: hr@exmoto.com Тел. (050)3593479 103031020101

99991515

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹18-19 • 13 òðàâíÿ 2013 ð.


45

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ДЕВУШКИ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

Вмассажныйсалонтреб ются наработ

ÌÀÑÑÀÆÈÑÒÊÈ Дев шиот18лет.МожнобезОР. Об чениебесплатно.Возможно проживание.З\пот2000рнвнеделю. Шевченовсийр-н.Строобезинтима.

КОНСУЛЬТАНТИ Ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. 3-5 ãîäèí íà äåíü. Ñï³âáåñ³äà çà àäðåñîþ: ì. "Äàðíèöÿ", ïð-ò Âèçâîëèòåë³â, 3. Òåë.: (044)502-69-21. Тел. (093)5193708

Òåë. (063)283-43-28,

(093)267-37-14 99991010

206191010102

ïðèÿòíîé âíåøíîñòè îò 18 ëåò íà õîðîøî îïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Ç\ï îò 10000 ãðí è âûøå. Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Ïðîæèâàíèå â öåíòðå ãîðîäà. Ç\ï åæåäíåâíî. Áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðóåì. Тел. (093)7158938

205461010101

ДЕВУШКИ МОДЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ îò 18 ëåò. Íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Ç\ï îò 40000 ãðí. Ãèáêèé ãðàôèê. Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Ç\ï åæåäíåâíî. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðóåì. Тел. (096)2282229 205271030101

20623101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ  НЕ ВИГАДКА,

РАБОТА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ Ç\ï îò 100 ãðí\äåíü. Òåë.: 426-86-85. Тел. (063)9336001 206401020105

à æîðñòîêà ðåàëüí³ñòü. Òîâàðîì ìîæåòå ñòàòè Âè àáî áëèçüê³ Âàì ëþäè. Ïåðåä ïî¿çäêîþ çà êîðäîí çâåðí³òüñÿ äî Öåíòðó "Ëà Ñòðàäà - Óêðà¿íà". Âñ³ äçâ³íêè â ìåæàõ Óêðà¿íè - áåçêîøòîâí³. Òåë.: 0-800-500-225, 205-36-94, 205-37-36 (äëÿ Êèºâà) ïí-ïò ç 9.00 äî 20.00, ñá ç 10.00 äî 18.00, íä ç 10.00 äî 15.00. Åëåêòðîíí³ êîíñóëüòàö³¿: info@la-strada.org.ua 113491010101

20527103

20546101

11349101

20572101 99991140

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹18-19 • 13 òðàâíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


46

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20653101

МАССАЖИСТКИ / ìàññàæíûé ñàëîí / Äåâóøêè îò 18 ëåò. Ìîæíî áåç ÎÐ. Îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Âîçìîæíî ïðîæèâàíèå. Ç\ï îò 2000 ãðí â íåäåëþ. Øåâ÷åíêîâñêèé ð-í. Ñòðîãî áåç èíòèìà. Тел. (093)2673714, (063)2834328

206231010101

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СОТРУДНИЦЫ âîçðàñòîì îò 20 ëåò íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Ìû ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä, ãèáêèé ãðàôèê. Óðîâåíü äîõîäà çàâèñèò îò Âàñ. Тел. (068)1254068

205721010101

СОТРУДНИЦЫ МОДЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ /Íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó / Ãèáêèé ãðàôèê. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (050)4621091 206531010101

20600101

ÊÎÉÊÎ-ÌÅÑÒÀ  ÖÅÍÒÐÅ äëÿ ïîðÿäî÷íûõ ëþäåé Ст.м."Золотыеворота",ст.м. "Олимпийсая",ст.м."Крещати", ст.м."ПалацУраина".Спер словия,всябытоваятехниа, чисто,ютно,хозяйа. Òåë. (063)433-13-44,

(066)719-53-87, (098)635-01-90 20611102

АВТОСТРАХОВАНИЕ ñî ñâîèì àâòî. Ðàáîòà íà äîðîãàõ Êèåâà è îáëàñòè. Îáó÷åíèå. Ëó÷øèå óñëîâèÿ. Тел. (093)6280707

204781010101

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ

КОЙКОМЕСТА В ЦЕНТРЕ äëÿ ïîðÿäî÷íûõ ëþäåé. Ñò. ì. "Çîëîòûå âîðîòà", ñò. ì. "Îëèìïèéñêàÿ", ñò. ì. "Êðåùàòèê", ñò. ì. "Ïàëàö Óêðàèíû". Ñóïåð óñëîâèÿ, âñÿ áûòîâàÿ òåõíèêà, ÷èñòî, óþòíî, õîçÿéêà. Òåë.: (063)433-13-44, (066)719-53-87. Тел. (098)6350190

500-700 ãðí\ìåñÿö (çàâèñèò îò ðàéîíà). Âñå óäîáñòâà, áûòîâàÿ òåõíèêà, ðÿäîì ìåòðî, áåç áðîêåðñêèõ è êîììóíàëüíûõ (õîçÿèí). Òåë.: (067)837-46-69, (099)343-74-69. Тел. (063)6883705

КОЙКОМЕСТА И КОМНАТЫ

ЗДАЄТЬСЯ ЛІЖКОМІСЦЕ ВІД 400 ГРН

20-150 ãðí â ñóòêè, 660 ãðí â ìåñÿö. Òåë.: (044)362-40-04. Тел. (096)2524079

206111010101

206111020101

204911010101

ʳìíàòè â³ä 700 ãðí, îäíîê³ìíàòí³ êâàðòèðè â³ä 1600 ãðí, ãîòåëüíîãî òèïó. Ïîñåëåííÿ ïðîòÿãîì äíÿ. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (099)546-68-93. Тел. 3600138 206891110000

КАНДИДАТ ФИЗ. МАТ. НАУК äàåò óðîêè ìàòåìàòèêè äëÿ øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ ñ Wolfram\Alpha. Ïîäãîòîâêà ê ÇÍÎ è ÄÏÀ. Íåäîðîãî. Òåë.: (066)048-13-15. 206391010101

ÐÀÁÎÒÀ

ОРЕНДА ПЕРУКАРСЬКОГО МІСЦЯ /"Êàð³íà-Ñòàéë" / Òåë.: 599-59-42. Тел. (096)4330534

000000400022

ПОМОГУ: ðåøèòü ñåìåéíûå ïðîáëåìû, èçáåæàòü íåóäà÷ â áèçíåñå, èçáàâëþ îò áîëåçíè (ðîæà è äð.), ñòðàõà, äåïðåñèè, èçáàâëþ îò îäèíî÷åñòâà, íåâåçåíèÿ. Òåë.: (050)441-52-66, (096)578-75-99 (çíàõàðü Ãðèãîðèé Àíäðååâè÷), Тел. (044)5601385

20692101

206001010101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹18-19 • 13 òðàâíÿ 2013 ð.


47

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20690101

УТЕРЯНАТТЕСТАТ осреднемобразовании, выдан-КиевсийЛицей Бизнеса,серияКВ N10101515от20.06.1998!. наимяНиандровАндрей Алесеевич.Утерянный до$ментпрош$считать недействительным.

20-150рнвст и, 660рнвмесяц Òåë.: (044)362-40-04, (096)252-40-79

ÑÄÀÌ ÊÎÉÊÎ-ÌÅÑÒÎ вобщежитии, вмесяц-600!рн. Ст.м."Лыбедсая" Звонитьс9.00до18.00

Òåë.

(098)832-49-00 Оле

20491101

20584101

Ст.м."Позня и",ст.м."А адемородо ",ст.м."Лыбидс ая",ст.м. "ДржбыНародов",ст.м."Л ьяновс ая",ст.м."ТарасаШевчен о". Уютнои омфортно. Òåë. (066)575-76-12,

(063)960-33-31

20686101

20529102

ÊÎÉÊÎ-ÌÅÑÒÀ È ÊÎÌÍÀÒÛ

ÑÄÀÌ ÊÎÉÊÎ-ÌÅÑÒÎ

20612101

СДАДИМ В АРЕНДУ КАБИНЕТ КОСМЕТОЛОГА

СДАМ КОЙКОМЕСТО

/Ñàëîí êðàñîòû "Classic" / Æèëîé êîìïëåêñ "Ïàðêîâå ì³ñòå÷êî", ð-í Êóðåíåâêà, óë. Âûøãîðîäñêàÿ, 45-À. Тел. (067)2878897

Ñò. ì. "Ïîçíÿêè", ñò. ì. "Àêàäåìãîðîäîê", ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", ñò. ì. "Äðóæáû Íàðîäîâ", ñò. ì. "Ëóêüÿíîâñêàÿ", ñò. ì. "Òàðàñà Øåâ÷åíêî". Óþòíî è êîìôîðòíî. Òåë.: (066)575-76-12. Тел. (063)9603331

205431010103

СДАДИМ В АРЕНДУ КРЕСЛО ДЛЯ ПАРИКМАХЕРА /Ñàëîí êðàñîòû "Classic" / Æèëîé êîìïëåêñ "Ïàðêîâå ì³ñòå÷êî", ð-í Êóðåíåâêà, óë. Âûøãîðîäñêàÿ, 45-À. Тел. (067)2878897

205431010102

СДАЕТСЯ ЖИЛЬЕ îò 550 äî 750 ãðí\ìåñÿö ïîñóòî÷íî, ïîíåäåëüíî, ïîìåñÿ÷íî. Õîðîøèå óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ. Áåç ïîñðåäíèêîâ. Âîçëå ñò. ì. "Ïîçíÿêè", "Õàðüêîâñêàÿ", "Îñîêîðêè", "Æèòîìèðñêàÿ". Òåë.: (093)220-08-77, (066)470-01-85. www.kiev-hostels.jimdo.com Тел. (098)4101517

206121010101

УТЕРЯН АТТЕСТАТ î ñðåäíåì îáðàçîâàíèè, âûäàí - Êèåâñêèé Ëèöåé Áèçíåñà, ñåðèÿ Ê N10101515 îò 20.06.1998 ã. íà èìÿ Íèêàíäðîâ Àíäðåé Àëåêñååâè÷. Óòåðÿííûé äîêóìåíò ïðîøó ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 206861010101

206801010101

СДАМ КОЙКОМЕСТО â îáùåæèòèè, â ìåñÿö - 600 ãðí. Ñò. ì. "Ëûáåäñêàÿ". Çâîíèòü ñ 9.00 äî 18.00. Êîíò. ëèöî: Îëåã. Тел. (098)8324900

205841010101

20611101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹18-19 • 13 òðàâíÿ 2013 ð.

20657103

99990514

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


48

ÄβÄÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ДПІ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РНІ М. КИЄВА ІНФОРМУЄ Ñóáîòíèê ç áëàãîóñòðîþ ó ïîäàòêîâ³é Íåùîäàâíî, 13 êâ³òíÿ, æèòåë³ â³äñâÿòêóâàëè 40-ð³÷÷ÿ ð³äíîãî Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó. Íàòõíåííÿ äî êðàñè óëþáëåíîãî ðàéîíó ïîäàòê³âö³â íå çàëèøàëî, à âñå á³ëüøå íàäàâàëî çóñèëü äî ïðèáèðàííÿ. Ïðîâåäåííÿ çàãàëüíîì³ñüêîãî ñóáîòíèêà, ÿêèé ðîçïî÷àâñÿ ç ðàíêó ³ â³äáóâñÿ 20 êâ³òíÿ 2013 ðîêó ó Äϲ Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà ÄÏÑ. Ó ðàìêàõ âåñ³ííüîãî áëàãîóñòðîþ, îçåëåíåííÿ òà ïîë³ïøåííÿ êðàñè íà òåðèòî𳿠³íñïåêö³¿, âçÿëè ó÷àñòü ìàéæå âñ³ ñï³âðîá³òíèêè ðàçîì ç êåð³âíèöòâîì. Ïîäàòê³âö³ ç ãàðíèì íàñòðîºì âçÿëèñü çà ñïðàâó: çáèðàëè ³ âèâîçèëè ñì³òòÿ, çàãð³áàëè îïàëå ëèñòÿ, ôàðáóâàëè ïàðêàí, ï³äì³òàëè äîð³æêè òà òðîòóàðè, îáêîïóâàëè ãàçîíè, äåðåâà, îçåëåíþâàëè òåðèòîð³þ. Ïî âóëèö³ Êîòåëüíèêîâà, 14 áóëà ïðèáðàíà òà îçåëåíåíà òåðèòîð³ÿ 0,5 ãåêòàðà, ç³áðàíî òà âèâåçåíî 0,4 òîííè ñì³òòÿ. Öüîãîð³÷íèé âåñíÿíèé ñóáîòíèê ç áëàãîóñòðîþ ïîêàçàâ âèñîê³ ðåçóëüòàòè ïðàö³âíèê³â ³íñïåêö³¿, êîòð³ çàëèøèëèñü çàäîâîëåíèìè ñâîºþ ïðàöåþ â öåé äåíü òà â ìàéáóòíüîìó çàâæäè áóäóòü ïðèéìàòè ó÷àñòü â ïîêðàùåíí³ òåðèòî𳿠ðàéîíó. Íàøå ìàéáóòíº ó ðóêàõ íàøèõ ä³òåé! "ijòÿì ïîòð³áíî ïðèâèâàòè ïîäàòêîâó êóëüòóðó çìàëêó, ùîá ó çð³ëîìó â³ö³ âîíè ìîãëè ñàìîñò³éíî âèð³øóâàòè ñêëàäí³ åêîíîì³÷í³ ïèòàííÿ òà áóòè ô³íàíñîâî íåçàëåæíèìè ãðîìàäÿíàìè óñï³øíî¿ ºâðîïåéñüêî¿ äåðæàâè", - òàê áåççàïåðå÷íî ââàæຠäèðåêòîð ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêîëè ¹40 ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì í³ìåöüêî¿ ìîâè Îëåêñàíäð Ïîëòîðàöüêèé. ³í, ÿê ñïðàâæí³é ãîñïîäàð, äáຠïðî áëàãîïîëó÷÷ÿ ñâî¿õ ï³äîï³÷íèõ òîìó, í³êîëè íå âòðà÷ຠíàãîäè âëàøòóâàòè ö³êàâ³ çóñòð³÷³ äëÿ â÷èòåë³â, øêîëÿð³â òà ¿õí³õ áàòüê³â. ßê ïðàâèëî, ó öèõ çóñòð³÷àõ çàâæäè áåðóòü ó÷àñòü êâàë³ô³êîâàí³ ïðàö³âíèêè âàæëèâèõ äëÿ ðîçâèòêó óñï³øíî¿ îñîáèñòîñò³ ñôåðàõ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Çîêðåìà, ïîäàòê³âö³ Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó âæå íå îäèí ð³ê ïîñï³ëü îï³êóþòüñÿ îðãàí³çîâàíèìè ïîäàòêîâèìè êëàñàìè, äå ó÷í³ âèâ÷àþòü ðîçâèòîê òà ðîáîòó ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè. Íåùîäàâíî, íà îäíó ³ç òàêèõ çóñòð³÷åé, ùî â³äáóëàñÿ íà çàãàëüíîøê³ëüíèõ áàòüê³âñüêèõ çáîðàõ áóëî çàïðîøåíî ïðàö³âíèê³â â³ää³ëó âçàºìî䳿 ç³ Ç̲ òà ãðîìàäñüê³ñòþ Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ÄÏÑ. Òóò ïîäàòê³âö³ ìàëè çìîãó ðàçîì ç ó÷èòåëÿìè ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç ïëàòíèêàìè ïîäàòê³â ñàìå ï³ä ÷àñ ïðîõîäæåííÿ êàìïàí³¿ äåêëàðóâàííÿ. À áàòüêè òà â÷èòåë³ - îòðèìàòè â³äïîâ³ä³ íà õâèëþþ÷³ çàïèòàííÿ. Íàïðèêëàä, áàãàòüîõ ³ç íèõ ö³êàâèòü öüîãîð³÷íå íîâîââåäåííÿ - ïîäà÷à äåêëàðàö³¿ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ òà ñïåöèô³êà ïðîâåäåííÿ öüîãîð³÷íî¿ êàìïàí³¿ äåêëàðóâàííÿ. Íà öþ òåìó â çàë³ ïðîçâó÷àëè ö³êàâ³ çàïèòàííÿ: ßêèé ïîðÿäîê ïîäàííÿ ïëàòíèêàìè ïîäàòê³â ïîäàòêîâî¿ çâ³òíîñò³ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³? Çã³äíî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà ïëàòíèê ïîäàòê³â îòðèìóº â áóäü-ÿêîìó âêëþ÷åíîìó äî ñèñòåìè ïîäàííÿ ïîäàòêîâèõ äîêóìåíò³â â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ àêðåäèòîâàíîìó öåíòð³ ñåðòèô³êàö³¿ êëþ÷³â ïîñèëåí³ ñåðòèô³êàòè â³äêðèòèõ êëþ÷³â ïîñàäîâèõ îñ³á ï³äïðèºìñòâà, ùî ìàþòü ïðàâî ï³äïèñó (êåð³âíèêà, áóõãàëòåðà), òà ïå÷àòêè ï³äïðèºìñòâà. Ïëàòíèê ïîäàòê³â ô³çè÷íà îñîáà-ñóá'ºêò ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìîæå îáìåæèòèñü îäíèì êëþ÷åì ÅÖÏ. Îñîáèñò³ êëþ÷³ çíàõîäÿòüñÿ íà êëþ÷îâèõ (åëåêòðîííèõ) íîñ³ÿõ, ùî çáåð³ãàþòüñÿ â òàºìíèö³. Êð³ì òîãî, ïëàòíèê ïîäàòê³â îòðèìóº â îðãàí³ ÄÏÑ çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ àáî íà WEB-ñàéò³ ÄÏÀ Óêðà¿íè ÷è ðåã³îíàëüíî¿ ÄÏÀ: - òåêñò ïðèì³ðíîãî äîãîâîðó ïðî âèçíàííÿ åëåêòðîííèõ äîêóìåíò³â; - áåçêîøòîâíå ñïåö³àë³çîâàíå ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ ôîðìóâàííÿ òà ïîäàííÿ äî îðãàí³â ÄÏÑ ïîäàòêîâèõ äîêóìåíò³â â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³. ²íôîðìàö³ÿ íà îô³ö³éíîìó WEB-ñàéò³ ÄÏÑ Óêðà¿íè: www.sts.gov.ua çíàõîäèòüñÿ â ðóáðèö³ Ãîëîâíà/Åëåêòðîííà çâ³òí³ñòü/Ïëàòíèêàì ïîäàòê³â ïðî åëåêòðîííó çâ³òí³ñòü. ßêèé ðåæèì ðîáîòè îðãàí³â ÄÏÑ ùîäî ïðèéìàííÿ ïîäàòêîâî¿ çâ³òíîñò³ òà ÷è â³äð³çíÿþòüñÿ òåðì³íè ïîäàííÿ ïîäàòêîâî¿ çâ³òíîñò³ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ â³ä òåðì³í³â, ïåðåäáà÷åíèõ äëÿ ïîäàííÿ ¿¿ ó ïàïåðîâîìó âèãëÿä³? Çã³äíî ³ç ï. 49.5 ñò. 49 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ó ðàç³ íàäñèëàííÿ ïîäàòêîâî¿ äåêëàðàö³¿ ïîøòîþ, ïëàòíèê ïîäàòêó çîáîâ'ÿçàíèé çä³éñíèòè òàêå â³äïðàâëåííÿ íà àäðåñó â³äïîâ³äíîãî îðãàíó ÄÏÑ íå ï³çí³øå í³æ çà äåñÿòü äí³â äî çàê³í÷åííÿ ãðàíè÷íîãî ñòðîêó ïîäàííÿ ïîäàòêîâî¿ äåêëàðàö³¿, âèçíà÷åíîãî ö³ºþ ñòàòòåþ, à ïðè ïîäàíí³ ïîäàòêîâî¿ çâ³òíîñò³ â åëåêòðîíí³é ôîðì³, - íå ï³çí³øå çàê³í÷åííÿ îñòàííüî¿ ãîäèíè äíÿ, â ÿêîìó ñïëèâຠòàêèé ãðàíè÷íèé ñòðîê. À ïðè â³äïðàâëåíí³ åëåêòðîííèõ äîêóìåíò³â ïëàòíèê ïîäàòê³â ñàìîñò³éíî âèçíà÷ຠê³íöåâèé òåðì³í ¿õ â³äïðàâëåííÿ (âðà-

õîâóþ÷è ÷àñ íà ñâîº÷àñíó äîñòàâêó äîêóìåíò³â äî îðãàí³â ÄÏÑ ó ðàç³ ìîæëèâîãî ïîøêîäæåííÿ òåëåêîìóí³êàö³éíîãî çâ'ÿçêó àáî íåíàäõîäæåííÿ ïåðøî¿ êâèòàíö³¿). Îðãàíè ÄÏÑ ïðèéìàþòü ïîäàòêîâó çâ³òí³ñòü ç 9 ãîä. 00 õâ. äî 20 ãîä. 00 õâ. ùîäåííî, êð³ì âèõ³äíèõ, ñâÿòêîâèõ ³ íåðîáî÷èõ äí³â. Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ ïîäàòêîâîãî äîêóìåíòà â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ äî îðãàí³â ÄÏÑ äî 16 ãîäèíè ïëàòíèêó ïîäàòê³â ïðîòÿãîì äâîõ ãîäèí ç ìîìåíòó ïðèéíÿòòÿ (íåïðèéíÿòòÿ) íàäñèëàºòüñÿ äðóãà êâèòàíö³ÿ, â ³íøîìó âèïàäêó - ïðîòÿãîì ïåðøèõ äâîõ ãîäèí íàñòóïíîãî ðîáî÷îãî äíÿ. Îòæå, îðãàíè ÄÏÑ ïðèéìàþòü ïîäàòêîâó çâ³òí³ñòü ç 9 ãîä. 00 õâ. äî 20 ãîä. 00 õâ. ùîäåííî, êð³ì âèõ³äíèõ, ñâÿòêîâèõ ³ íåðîáî÷èõ äí³â. Òåðì³íè ïðèéíÿòòÿ çâ³òíîñò³ îðãàíîì ÄÏÑ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ íå â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä òåðì³í³â ïðèéíÿòòÿ çâ³òíîñò³ ó ïàïåðîâîìó âèãëÿä³, çà âèíÿòêîì ïîäàííÿ ïîäàòêîâî¿ çâ³òíîñò³ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ â îñòàíí³é äåíü ãðàíè÷íîãî ñòðîêó ïîäàííÿ.  îñòàíí³é äåíü ãðàíè÷íîãî ñòðîêó ïîäàííÿ ïîäàòêîâî¿ çâ³òíîñò³ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ îðãàíè ÄÏÑ ïðèéìàþòü ïîäàòêîâó çâ³òí³ñòü äî îñòàííüî¿ ãîäèíè (äî 24-¿ ãîäèíè) äíÿ, â ÿêîìó ñïëèâຠòàêèé ãðàíè÷íèé ñòðîê. Ïðè öüîìó, ïëàòíèê ïîäàòê³â ìîæå îòðèìàòè â îðãàí³ ÄÏÑ çà ì³ñöåì ïîäàííÿ ïîäàòêîâî¿ çâ³òíîñò³ ³íôîðìàö³þ ïðî ðåæèì ðîáîòè öüîãî îðãàíó ïî ïðèéìàííþ ïîäàòêîâî¿ çâ³òíîñò³. ßê³ äîêóìåíòè, êð³ì ïîäàòêîâî¿ äåêëàðàö³¿ ïðî ìàéíîâèé ñòàí ³ äîõîäè, ìຠïîäàòè ïëàòíèê ïîäàòêó äî îðãàíó ÄÏÑ ùîá ñêîðèñòàòèñü ïðàâîì íà íàðàõóâàííÿ ïîäàòêîâî¿ çíèæêè, ùîäî ñóìè êîøò³â, ñïëà÷åíèõ çà íàâ÷àííÿ? Ô³çè÷íà îñîáà, ÿêà ìຠïðàâî ñêîðèñòàòèñÿ ïîäàòêîâîþ çíèæêîþ ùîäî ñóìè êîøò³â, ñïëà÷åíèõ çà íàâ÷àííÿ, íà âèìîãó îðãàíó äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè, êð³ì äåêëàðàö³¿ ïðî ìàéíîâèé ñòàí ³ äîõîäè, íàäàº: â³äïîâ³äí³ ïëàò³æí³ òà ðîçðàõóíêîâ³ äîêóìåíòè, çîêðåìà, êâèòàíö³¿, ô³ñêàëüí³ àáî òîâàðí³ ÷åêè, ïðèáóòêîâ³ êàñîâ³ îðäåðè; äîãîâ³ð ç íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì; äîâ³äêó ïðî îòðèìàí³ ó çâ³òíîìó ðîö³ äîõîäè; äîêóìåíòè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ñòóï³íü ñïîð³äíåííÿ (ó ðàç³ êîìïåíñàö³¿ âàðòîñò³ çäîáóòòÿ ñåðåäíüî¿ ïðîôåñ³éíî¿ àáî âèùî¿ îñâ³òè ÷ëåíà ñ³ì'¿ ïåðøîãî ñòóïåíÿ ñïîð³äíåííÿ) òîùî. Äëÿ ïðèñêîðåííÿ ïðîâåäåííÿ ïîäàòêîâèì îðãàíîì ðîçðàõóíêó ñóì, ùî ï³äëÿãàþòü ïîâåðíåííþ ç áþäæåòó, ³ çàáåçïå÷åííÿ ïðàâèëüíîñò³ âèçíà÷åííÿ çàçíà÷åíèõ ñóì äîö³ëüíî íàäàâàòè äî ïîäàòêîâîãî îðãàíó êîﳿ çàçíà÷åíèõ äîêóìåíò³â. Ñï³ëêóâàëèñÿ ç ïîäàòê³âöÿìè òàêîæ ³ ó÷í³ ïîäàòêîâèõ êëàñ³â, êîòðèì íàäàíà ³íôîðìàö³ÿ íåîäì³ííî ñòàíå êîðèñíîþ ï³ä ÷àñ ñêëàäàííÿ âñòóïíèõ ³ñïèò³â ó íàâ÷àëüí³ çàêëàäè. Àäæå á³ëüø³ñòü ³ç íèõ áàæàþòü îáðàòè ñîá³ ïðîôåñ³þ ïîäàòê³âöÿ. À öå ãîâîðèòü ïðî òå, ùî ñòàðàííÿ ïðàö³âíèê³â ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó, äèðåêòîðà òà â÷èòåë³â øêîëè íå ïðîéøëè ìàðíî. Àäæå ñâ³äîìî îáèðàþ÷è ïðîôåñ³þ ïîäàòê³âöÿ íàø³ ìàéáóòí³ ïîêîë³ííÿ ñòàâëÿòü ñîá³ çà ìåòó çì³íèòè åêîíîì³÷íèé ñòàí äåðæàâè, ïîêðàùèòè ðîáîòó ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ³ áåðóòü íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü ðîçâèòêó ñâîãî òà íàøîãî ç âàìè ìàéáóòíüîãî. Äèðåêòîð øêîëè Îëåêñàíäð Ïîëòîðàöüêèé òà éîãî çàñòóïíèê ç íàóêîâî-ìåòîäè÷íî¿ òà ³ííîâàö³éíî¿ ðîáîòè ³êòîð³ÿ Òîì÷àê âèñëîâèëè ïîäÿêó ïðàö³âíèêàì ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ çà ïîñò³éíó ñóìë³ííó ñï³âïðàöþ, ³íôîðìàö³éíå çàáåçïå÷åííÿ òà ïðîñòî ëþäñüêå ðîçóì³ííÿ ó âèõîâàíí³ ìîëîäîãî ïîêîë³ííÿ. Âîíè çàïåâíèëè, ÿêùî ïîäàòê³âö³ é íàäàë³ òàê ò³ñíî áóäóòü ñï³âïðàöþâàòè ç øêîëÿðàìè, ¿õ áàòüêàìè, â÷èòåëÿìè, òî íåçàáàðîì ¿õ ëàâè ïîïîâíÿòüñÿ îñâ³÷åíèìè êâàë³ô³êîâàíèìè ìîëîäèìè êàäðàìè. Àäæå, íàøå ìàéáóòíº ó ðóêàõ íàøèõ ä³òåé! Ùèðà ïîäÿêà â³ä ïëàòíèêà ïîäàòê³â Íåùîäàâíî íà àäðåñó Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ÄÏÑ íàä³éøëà îñîáèñòà ïîäÿêà â³ä ãðîìàäÿíèíà ²ãîðÿ Áºë³êè çà ñóìë³ííó ïðàöþ ³ íàäàííÿ êâàë³ô³êîâàíî¿ ïîäàòêîâî¿ êîíñóëüòàö³¿. À ñàìå, ÷îëîâ³ê ùèðî âäÿ÷íèé íà÷àëüíèêó â³ää³ëó îïîäàòêóâàííÿ ô³çè÷íèõ îñ³á Îëåí³ Ìîðîç òà ïðàö³âíèêó öüîãî æ â³ää³ëó Äàíèëó Ãðèøèíó. Âäÿ÷íèé ïëàòíèê ïîäàòê³â â³äì³òèâ âèñîêèé ð³âåíü íàäàííÿ ïîñëóã â Öåíòð³ îáñëóãîâóâàííÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó. Ùî ïîäàòêîâà ïåðåéøëà â³ä ô³ñêàëüíîãî îðãàíó äî ä³éñíî¿ ñåðâ³ñíî¿ ñëóæáè íå ò³ëüêè íà ïàïåð³, à é â ðåàëüíîñò³. Àäæå, çà ñëîâàìè ²ãîðÿ Áºë³êè, â ïîð³âíÿíí³ ç ìèíóëèìè ðîêàìè ÿê³ñòü íàäàííÿ êîíñóëüòàö³éíèõ ïîñëóã ä³éñíî çðîñëà. ²íñïåêòîðè ìîæóòü á³ëüøå óâàãè ïðèä³ëÿòè êîæíîìó ïëàòíèêó ïîäàòê³â, íå ñòâîðþþ÷è ÷åðã òà íå âèêëèêàþ÷è íåçàäîâîëåííÿ ó ãðîìàäÿí, êîòð³ â³äâ³äóþòü ÖÎÏÏ. "Íåùîäàâíî ÿ çàâ³òàâ äî Ñâÿòîøèíñüêî¿ ïîäàòêîâî¿, òîìó ùî îôîðìëÿâ ïîòð³áí³ ìåí³ äîêóìåíòè. À äëÿ ïðàâèëüíîãî îôîðìëåííÿ ìåí³ ïîòð³áíà áóëà êîíñóëüòàö³ÿ ïîäàòê³âö³â. Áëèçüêî 19 ãîäèíè ÿ çàéøîâ äî êîíñóëüòàö³éíî¿ ê³ìíàòè ³ áóâ ïðèºìíî

ÐÀÁÎÒÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

âðàæåíèé. Íå çâàæàþ÷è íà ï³çí³é ÷àñ ÷åðãîâèé ³íñïåêòîð Äàíèëî Ãðèøèí óâàæíî âèñëóõàâ ìîþ ïðîáëåìó òà øâèäêî äîïîì³ã ¿¿ âèð³øèòè. Îñòàíí³é ðàç äî ³íñïåêö³¿ ÿ ïðèõîäèâ ð³ê òîìó ³ â³ä÷óâ âåëèêó ð³çíèöþ öüîãî ðàçó: ïðèºìíå îôîðìëåííÿ Öåíòðó îáñëóãîâóâàííÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â ìåíå äóæå âðàçèëî. À ãîëîâíå, ùî ïðèºìíî çäèâóâàëî, òî öå ïîâàæíå ñòàâëåííÿ ïðàö³âíèê³â ³íñïåêö³¿ äî â³äâ³äóâà÷³â, ìè ä³éñíî ïåðåéøëè íà íîâèé ð³âåíü ïðîôåñ³éíîãî ñï³ëêóâàííÿ òà åôåêòèâíî¿ ñï³âïðàö³. ² ñåðöå â³ä öüîãî ä³éñíî ðà䳺 ³ òàê³ ïðèºìí³ çì³íè ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî íàøà äåðæàâà çíàõîäèòüñÿ íà â³ðíîìó øëÿõó âäîñêîíàëåííÿ ðîáîòè ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè", - íàïèñàâ ïëàòíèê ïîäàòê³â ó ñâî¿é çàÿâ³. Òàêîæ â³í çàçíà÷èâ, ùî êâàë³ô³êîâàí³ êîíñóëüòàö³¿ íåîäíîðàçîâî îòðèìóâàâ ³ ïî òåëåôîíó â³ä íà÷àëüíèêà â³ää³ëó îïîäàòêóâàííÿ ô³çè÷íèõ îñ³á ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ Îëåíè Ìîðîç, êîòðà çàâæäè íàìàãàºòüñÿ ïîâíîþ ì³ðîþ â³äïîâ³ñòè íà ïîñòàâëåíå çàïèòàííÿ íàâ³òü êîëè ï³ä ÷àñ êàìïàí³¿ äåêëàðóâàííÿ ïðàö³âíèêè ïîäàòêîâî¿ íå ìàþòü æîäíî¿ â³ëüíî¿ õâèëèíêè. ³í ïîáàæàâ óñï³õ³â ó ïîäàëüø³é íåëåãê³é ðîáîò³ ïðàö³âíèêàì ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ³ ïîïðîñèâ íå âòðà÷àòè çàâîéîâàíîãî àâòîðèòåòó òà äîâ³ðè ñåðåä ïëàòíèê³â ïîäàòê³â. Ïîäàòê³âö³ Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ÄÏÑ ùèðî äÿêóþòü çà òåïë³ ñëîâà òà ïîðîçóì³ííÿ. ² â ñâîþ ÷åðãó çàïåâíÿþòü, ùî òàêèé ð³âåíü ñåðâ³ñó íå ïîâèíåí âèêëèêàòè çàõîïëåííÿ ó ïëàòíèê³â, àäæå â³äíåäàâíà â³í ñòàâ íîðìîþ äëÿ íàøî¿ ºâðîïåéñüêî¿ êðà¿íè, ÿêà âïåâíåíî êðîêóº äî ïîêðàùåííÿ îáñëóãîâóâàííÿ â óñ³õ ñôåðàõ ñâîãî æèòòÿ. Òîæ, çâèêàéòå äî õîðîøîãî, øàíîâí³ ïëàòíèêè, àäæå âè íà öå çàñëóãîâóºòå! Ñòóäåíòè-âîëîíòåðè äîïîìàãàþòü ïîäàòê³âöÿì "Âîíè äîïîìàãàþòü áóäóâàòè Óêðà¿íó". Ñàìå ç òàêèì ãàñëîì ï³ä ÷àñ ïðîõîäæåííÿ êàìïàí³¿ äåêëàðóâàííÿ ïîäàòê³âöÿì Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà ÄÏÑ ó äîïîìîç³ ñòàëè ñòóäåíòè ªâðîïåéñüêîãî óí³âåðñèòåòó. Âîíè ðàçîì ³ç ïðàö³âíèêàìè ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè îðãàí³çîâóþòü ðåêëàìí³ ïðîìî-àêö³¿ ç ïèòàíü òà óìîâ ïðîâåäåííÿ "Êàìïàí³¿ äåêëàðóâàííÿ-2013" ñåðåä ñòóäåíò³â ìîëîäøèõ êóðñ³â òà ãðîìàäÿí ó ì³ñöÿõ âåëèêîãî ñêóï÷åííÿ ëþäåé. Ïîäàòê³âö³ ñóìë³ííî ãîòóþòü âîëîíòåð³â äëÿ ñï³ëêóâàííÿ ç ãðîìàäÿíàìè, ïðîâîäÿòü ç íèìè íà ïðîôåñ³éíèõ çóñòð³÷àõ ðîç'ÿñíþâàëüíó ðîáîòó, äå â÷àòü ìîëîäå ïîêîë³ííÿ íå ò³ëüêè ñïåöèô³ö³ ðîáîòè ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè, à é îñîáëèâîñòÿì ñï³ëêóâàííÿ ç ïëàòíèêàìè ïîäàòê³â. Ñòóäåíòè ñïðèéìàþòü âîëîíòåðñüêó ðîáîòó ç âåëèêîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ ³ îêð³ì ³íôîðìóâàííÿ ïëàòíèê³â, âáà÷àþòü ó í³é âåëèêó ì³ñ³þ çðîñòàííÿ äîáðîáóòó íàøî¿ äåðæàâè. Àäæå, ÿêùî ìîëîäü áóäå ïðèéìàòè àêòèâíó ó÷àñòü ó âñ³õ ñôåðàõ æèòòÿ êðà¿íè, íå áàéäóæå áóäå ñòàâèòèñü äî ñâî¿õ ãðîìàäñüêèõ îáîâ'ÿçê³â, òî íåçàáàðîì ê³ëüê³ñíèé ïîêàçíèê ñï³âïðàö³ íåîäì³ííî ïåðåéäå ó ÿê³ñíå îáñëóãîâóâàííÿ íà ÿêå çàñëóãîâóº êîæåí ãðîìàäÿíèí ºâðîïåéñüêî¿ êðà¿íè. Íà äàíîìó åòàï³ ñï³âïðàö³ ç ïîäàòê³âöÿìè ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ âîëîíòåðè íå ò³ëüêè ðîçïîâñþäæóþòü ðåêëàìíó ïðîäóêö³þ, à é â³äïîâ³äàþòü íà çàïèòàííÿ ñòóäåíò³â ìîëîäøèõ êóðñ³â. ×è ìຠïðàâî ïëàòíèê ïîäàòêó íà ïîäàòêîâó çíèæêó ó ðàç³ íàâ÷àííÿ â ³íòåðíàòóð³ âèùèõ ìåäè÷íèõ òà ôàðìàöåâòè÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â? Ñóìè êîøò³â, ñïëà÷åí³ ïëàòíèêîì ïîäàòêó íà êîðèñòü âèùèõ ìåäè÷íèõ ³ ôàðìàöåâòè÷íèõ çàêëàä³â îñâ³òè äëÿ êîìïåíñàö³¿ âàðòîñò³ íàâ÷àííÿ òàêîãî ïëàòíèêà ïîäàòêó, ³íøîãî ÷ëåíà éîãî ñ³ì'¿ ïåðøîãî ñòóïåíÿ ñïîð³äíåííÿ, ó ³íòåðíàòóð³, ìîæóòü ïðèéìàòèñÿ ó ðîçðàõóíîê ïîäàòêîâî¿ çíèæêè òàêîãî ïëàòíèêà ïîäàòêó çà çâ³òíèé ð³ê. ×è ìຠïðàâî íà ïîäàòêîâó çíèæêó áàòüêî ñòóäåíòà, ÿêèé ôàêòè÷íî çä³éñíþâàâ îïëàòó çà íàâ÷àííÿ, ÿêùî ñòóäåíò ïðàöþâàâ ³ îòðèìóâàâ çàðîá³òíó ïëàòó? ßêùî ñòóäåíò ïðîòÿãîì ðîêó îäíî÷àñíî íàâ÷àâñÿ ³ ïðàöþâàâ, îòðèìóâàâ çàðîá³òíó ïëàòó, òî ïðàâî íà ïîäàòêîâó çíèæêó çà íàñë³äêàìè çâ³òíîãî ïîäàòêîâîãî ðîêó ìຠñàì ñòóäåíò çà óìîâè äîêóìåíòàëüíîãî ï³äòâåðäæåííÿ ïîíåñåíèõ âèòðàò íà íàâ÷àííÿ, à íå éîãî áàòüêè, òàê ÿê â³í âæå íå ïåðåáóâຠíà ¿õ óòðèìàíí³. Âîäíî÷àñ, ÿêùî ñòóäåíò âëàøòóâàâñÿ íà ðîáîòó ëèøå ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ íàâ÷àííÿ ó çâ³òíîìó ðîö³ ³ äî ìîìåíòó ñâîãî ïðàöåâëàøòóâàííÿ íå îòðèìóâàâ çàðîá³òíó ïëàòó, òî ïðàâî íà ïîäàòêîâó çíèæêó çà íàñë³äêàìè çâ³òíîãî ïîäàòêîâîãî ðîêó ìຠòîé ç áàòüê³â, ÿêèé ôàêòè÷íî çä³éñíþâàâ îïëàòó çà íàâ÷àííÿ. Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ÄÏÑ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹18 • 13 òðàâíÿ 2013 ð.


49

ÄÎDzËËß

ÑÊÎÐÎ ÍÀ ÅÊÐÀͲ «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÎÅ ÊÈÍÎ-5» «ÑËÅÆÊÀ» «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-3» «ÏÅ×ÀÒÜ ÖÀÐß ÑÎËÎÌÎÍÀ» «ÁÎËÜØÀß ÑÂÀÄÜÁÀ» «ÑÒÀÐÒÐÅÊ: ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» «ÂÅËÈÊÈÉ ÃÝÒÑÁÈ»

18 ÒÐÀÂÍß 11.00 14.00 16.00 18.00

«ÏËÀÍÅÒÀ ÊÀÇÎÊ»* «Ì²ÔÈ ÒÀ ËÅÃÅÍÄÈ ÇÎÐßÍÎÃÎ ÍÅÁÀ» «ÌÀÍÄвÂÊÀ Ó ÂÑÅѲһ «ÒÀªÌÍÈÖ² ÒÐÅÒÜί ÏËÀÍÅÒÈ»

19 ÒÐÀÂÍß 11.00 «ÀÑÒÐÎÍÎÌ²ß ÄËß Ä²ÒÅÉ» 14.00 «Ì²ÔÈ ÒÀ ËÅÃÅÍÄÈ ÇÎÐßÍÎÃÎ ÍÅÁÀ» 16.00 «ÍÅÁÎ ² ÑÂßÒÀ» 18.00 «ÑÓÇ²Ð’ß ÊÎÕÀÍÍß» * - Ïðîãðàìà ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ

ʳíîòåàòð

«Ëåéïö³ã» «ÂÅËÈÊÈÉ ÃÝÒÑÁÈ» «ÁÎËÜØÀß ÑÂÀÄÜÁÀ» «ÏÅ×ÀÒÜ ÖÀÐß ÑÎËÎÌÎÍÀ» «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-3»

13

«Î×ÅÐÅÄÜ»

14

«ÂÎÉÖÅÊ. ÊÀÐÍÀÂÀË ÏËÎÒÈ»

15

«ËÎËÈÒÀ»

16

«ÇÐÈÒÅËÈ ÍÀ ÑÏÅÊÒÀÊËÜ

ÑÊÎÐÎ ÍÀ ÅÊÐÀͲ

ÍÅ ÄÎÏÓÑÊÀÞÒÑß!» 17

«ÂÛÑØÅÅ ÁËÀÃÎ ÍÀ ÑÂÅÒÅ…»

18

«×ÅÒÛÐÅ ÏÐÈ×ÈÍÛ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ»

19

«ÂÐ¨Ì ×ÈÑÒÓÞ ÏÐÀÂÄÓ»

ÑÊÎÐÎ ÍÀ ÅÊÐÀͲ: «ÑËÅÆÊÀ» «ËÞÄÂÈà ÁÀÂÀÐÑÊÈÉ» «ÁÎËÜØÀß ÂÅ×ÅÐÈÍÊÀ» «ÑÍÅÆÍÀß ÒÞÐÜÌÀ» «ÑÀÌÑÀÐÀ» «ÂÅËÈÊÈÉ ÃÅÒÑÁ²» «ÊÎÕÀÍÍß»

ÑÊÎÐÎ ÍÀ ÅÊÐÀͲ: «ÊÐÎÂÜÞ È ÏÎÒÎÌ: ÀÍÀÁÎËÈÊÈ» «ÑËÅÆÊÀ» «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÎÅ ÊÈÍÎ-5» «ÐÈÔ». 3D «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-3» «ÂÅËÈÊÈÉ ÃÅÒÑÁÈ»

²ËÜÍÀ ÑÖÅÍÀ 16 17 18 19

«ÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈ» «ÊÐÛÑÎËλ «Æ²ÍÊÀ Ç ÌÈÍÓËÎÃλ «ÒÀÌ ÁÛÒÜ ÒÓÒ»

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹18 • 13 òðàâíÿ 2013 ð.

«ÑÒÀÐÒÐÅÊ: ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» Ïîäðîáèö³ íà ñàéò³: kino-sputnik.com.ua

ÄÎDzËËß ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91

"Работа и Учеба" - раздел "Работа", №18 (2013г.)  

Еженедельник "Работа и Учеба" - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев

Advertisement